Page 1

Page 1

DYDDIADUR :: DIARY MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

SAD 6 SAT

12.00 5.25 World War Z 3D 2.40 8.10 World War Z MWLDAN 2 1.20 5.40 Despicable Me 2 3.30 7.50 Despicable Me 2 3D MWLDAN 3 12.50 Epic 3.00 Man Of Steel 5.50 The Company You Keep 3D 8.30 Man Of Steel Narberth: NoFit State Circus - Bianco SUL 30 SUN MWLDAN 1 12.00 5.25 World War Z 3D 2.40 8.10 World War Z MWLDAN 2 1.20 5.40 Despicable Me 2 3.30 7.50 Despicable Me 2 3D MWLDAN 3 12.50 Epic 3.00 Man Of Steel 5.50 The Company You Keep 3D 8.30 Man Of Steel Narberth: NoFit State Circus - Bianco

MWLDAN 1

MWLDAN 1

SAD 22 SAT 12.15 5.50 Man Of Steel 3.00 8.40 Man Of Steel 12.00 5.30 World War Z 2.40 8.10 World War Z 1.10 Epic 3.30 Star Trek: Into Darkness 6.10 The Big Wedding 8.20 Promised Land

3D 3D

SUL 23 SUN

SWYDDFA DOCYNNAU

MWLDAN 1

Theatr Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), by smartphone mwldan.ticketsolve.com/mobile in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod I berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnodcyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau I gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau I ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. DIGWYDDIADAU BYW: Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

rhaglen 29.03.13 – 11.07.13 programme LIVE EVENTS 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk yth ystw ad

Aber

MWLDAN 2

THEATR MWLDAN

MWLDAN 3 DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS SINEMA | CINEMA 2D

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

SINEMA 3D | 3D CINEMA

Priory

LIVE BROADCAST EVENTS All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

01239 - 621200

Pont y Cleifion

Newcastle Emlyn

st d

n ra

St

N! DA L W YM

ABERTEIFI CARDIGAN

st

St Mary st Quay

o

hR Nort

st

01239 621200

1 2 3

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answer-phone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

ier

BOX OFFICE

Guide

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl

ir rfa

www.mwldan.co.uk

LLUN 1 MON MWLDAN 1 5.25 World War Z 8.10 World War Z 3D MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 5.50 The Company You Keep 8.30 Man Of Steel MAW 2 TUE MWLDAN 1 5.25 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 5.50 The Company You Keep 8.30 Man Of Steel Narberth: NoFit State Circus - Bianco MER 3 WED MWLDAN 1 5.25 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 5.50 The Company You Keep 8.30 Man Of Steel Narberth: NoFit State Circus - Bianco IAU 4 THU MWLDAN 1 5.25 World War Z 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 6.10 8.40 The Internship Narberth: NoFit State Circus - Bianco GWE 5 FRI MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 6.20 8.50 Now You See Me Narberth: NoFit State Circus - Bianco

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

3 D D I G I TA L C I N E M A A N D A R T S C E N T R E C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

p Na

BOOK ON-LINE!

GORFFENNAF :: JULY

1.00 5.50 Despicable Me 2 3D 3.20 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 1.30 Epic 3.40 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 1.20 Star Trek: Into Darkness 3.50 The Great Gatsby 6.20 8.50 Now You See Me Narberth: NoFit State Circus - Bianco Sul 7 Sun MWLDAN 1 1.00 5.50 Despicable Me 2 3D 3.20 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 1.30 Epic 3.40 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 1.20 Star Trek: Into Darkness 3.50 The Great Gatsby 6.20 8.50 Now You See Me LLUN 8 MON MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 6.20 8.50 Now You See Me MAW 9 TUE MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Now You See Me MWLDAN 2 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi: Sioe Haf MWLDAN 3 6.10 8.40 The Internship MER 10 WED MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Now You See Me MWLDAN 2 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi: Sioe Haf MWLDAN 3 6.10 8.40 The Internship IAU 11 THU MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 6.20 8.50 Now You See Me

Feid

12.15 5.50 Man Of Steel 3D 3.00 8.40 Man Of Steel MWLDAN 2 12.00 5.30 World War Z 3D 2.40 8.10 World War Z MWLDAN 3 1.10 Epic 3.30 The Great Gatsby 6.10 The Big Wedding 8.20 Promised Land LLUN 24 MON MWLDAN 1 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.00 The Big Wedding 7.30 Royal Opera: Gloriana MWLDAN 3 5.50 Man Of Steel 8.40 Man Of Steel MAW 25 TUE MWLDAN 1 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 7.30 Slapdash Galaxy MWLDAN 3 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MER 26 WED MWLDAN 1 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 6.20 The Big Wedding 8.30 Promised Land MWLDAN 3 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel IAU 27 THU MWLDAN 1 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 9.10 The Big Wedding 7.00 Exhibition: Munch MWLDAN 3 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel GWE 28 FRI MWLDAN 1 5.25 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 5.50 The Company You Keep 8.30 Man Of Steel 3D Narberth: NoFit State Circus - Bianco MWLDAN 1

INFORMATION GWYBODAETH :: INFORMATION

SAD 29 SAT

N AFO

I TEIF

RIVER TEIFI

Pont Prioryy Priordy Bridge

MEHEFIN :: JUNE

dr e

09:02

Pe n

5/3/13

Hig h st

5409 cover13

Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI

? RS S / Y MÊT N 6 D E U OE RISIA DAL 8 U 1 T |P ! R

S LE TE WE RA G S TE E/ MA PAG N E A SE LD MW

11


5409 cover13

5/3/13

09:02

Page 2

MWLDAN CARDIGAN’S ARTS CENTRE AND 3D DIGITAL CINEMA CANOLFAN CELFYDDYDAU A SINEMA 3D DIGIDOL ABERTEIFI

3 7 25 27 46 50

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events Digwyddiadau Byw Exhibitions Arddangosfeydd Exhibitions Arddangosfeydd Cinema Sinema Classes Dosbarthiadau Diary Dyddiadur

CROESO I’N RHAGLEN NEWYDD SY’N CYNNWYS EIN RHAGLEN FFILMIAU O 29AIN MAWRTH HYD 11AIN GORFFENNAF, A PHERFFORMIADAU BYW HYD AT DDECHRAU MIS AWST. WELCOME TO OUR NEW PROGRAMME WHICH INCLUDES OUR FILM PROGRAMME FROM 29TH MARCH TO 11TH JULY, AND LIVE PERFORMANCES THROUGH TO LATE AUGUST.

Rydym wrth ein bodd i allu gyflwyno profiad gwir ysblennydd yng Ngorllewin Cymru’r haf hwn - yn dilyn ei début ym Mhrosiect Eden y llynedd, bydd Bianco sioe syfrdanol newydd NoFit State Circus yn teithio’r haf hwn mewn pabell llong ofod ryfeddol i Roundhouse Llundain a Gwyliau Fringe Brighton a Chaeredin....A SIR BENFRO!! Bydd y safle yn Arberth, ac rydym yn gweithio gyda’n ffrindiau yn Theatr Torch (Aberdaugleddau), Span Arts (Arberth) a NoFit State i gynhyrchu'r hyn sy’n argoeli i fod Y digwyddiad celfyddydol yr haf yng Ngorllewin Cymru. Mae tocynnau ar werth nawr, a byddwn yn cadarnhau’r safle yn fuan iawn. Bydd dilynwyr y Celfyddydau Gweledol yn dwli ar y darllediadau byw newydd o’r gyfres Exhibition: Great Art on Screen sydd gennym ar y gweill, bydd hefyd gennym berfformiadau byw gwych o The Boy With Tape On His Face, y difyr Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre, y bohemiad aruthrol Lo’Jo ac wrth gwrs y gymysgedd arferol o’r ffilmiau sinema diweddaraf i chi dewis o’u plith. Mwynhewch! We bring a truly spectacular experience to West Wales this summer – after its debut at the Eden Project, NoFit State Circus’ stunning new show Bianco is touring this summer in an amazing spaceship tent to London’s Roundhouse, Brighton’s and Edinburgh’s Fringe Festivals… AND PEMBROKESHIRE! The site will be in Narberth, and we’re working with our friends at Torch Theatre (Milford Haven), Span Arts (Narberth) and NoFit State to bring you THE arts event of the summer for West Wales. Tickets are on sale now, and we’ll confirm the exact site very soon - keep an eye on our website. Visual Arts fans will love the exciting new series of live broadcasts of Exhibition: Great Art on Screen we have coming up, plus we have some great live performances from The Boy With Tape On His Face, the hilarious Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre, the brilliant bohemian Lo'Jo and the usual mix of latest cinema releases for you. Enjoy!

MWLDAN 2

MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 1 MWLDAN 2

12.30 5.30 Iron Man 3 2.50 8.10 Iron Man 3 3D MWLDAN 2 1.00 Met Opera: Giulio Cesare 6.10 Side Effects 8.40 Welcome To The Punch MWLDAN 3 1.40 The Croods 4.00 Jack The Giant Slayer 6.20 The Guilt Trip 8.30 Robot & Frank LLUN 29 MON MWLDAN 1 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 MWLDAN 2 7.30 Royal Opera: Nabucco MWLDAN 3 6.20 The Guilt Trip 8.30 Robot & Frank MAW 30 TUE MWLDAN 1 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 MWLDAN 2 7.30 Al Lewis MWLDAN 3 6.20 Robot & Frank 8.30 The Guilt Trip

MWLDAN 3 MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 2

MWLDAN 3 MWLDAN 1

5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 6.10 Side Effects 8.40 Welcome To The Punch 6.20 Robot & Frank 8.30 The Guilt Trip

3D

5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 5.15 Welcome To The Punch 7.45 War Of The Worlds 6.20 Robot & Frank 8.30 The Guilt Trip

3D

6.10 8.40 Pain & Gain 6.30 Robot & Frank 8.20 Parker 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 1.10 3.40 6.10 8.40 Pain & Gain 7.30 Ballet Theatre UK: Encore 12.30 5.30 Iron Man 3 3D 2.50 8.10 Iron Man 3 1.10 3.40 6.10 8.40 Pain & Gain 1.50 The Croods 4.10 Jack The Giant Slayer 6.30 Robot & Frank 8.20 Welcome To The Punch 12.30 5.30 Iron Man 3 2.50 8.10 Iron Man 3 3D

MWLDAN 3

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3 3D

6.00 8.30 Pain & Gain 10.00 1.00 Arad Goch: Cerdyn Post o Wlad y Rwla 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead 6.25 8.50 I’m So Excited

MWLDAN 2

MWLDAN 3

3.30 6.00 8.30 Pain & Gain 2.00 The Croods 4.20 Jack The Giant Slayer 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead 4.00 6.25 8.50 I’m So Excited

SUL 12 SUN

3D

3.30 6.00 8.30 Pain & Gain MWLDAN 2 2.00 The Croods 4.20 Jack The Giant Slayer 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead MWLDAN 3 4.00 6.25 8.50 I’m So Excited LLUN 13 MON MWLDAN 1 6.00 8.30 Pain & Gain MWLDAN 2 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead MWLDAN 3 6.25 8.50 I’m So Excited MAW 14 TUE MWLDAN 1 6.00 8.30 Pain & Gain MWLDAN 2 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead MWLDAN 3 6.25 8.50 I’m So Excited MER 15 WED MWLDAN 1 6.05 8.35 Pain & Gain MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby tbc 8.20 The Great Gatsby tbc 3D MWLDAN 3 6.25 8.50 I’m So Excited MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 3D

2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness 3D 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby 2.00 The Croods 4.00 6.25 I’m So Excited 8.50 Prosiect Datblygu 2

SUL 19 SUN 3D

SUL 2 SUN 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic 3D MWLDAN 1 7.30 Cardigan Theatre: Quartet MWLDAN 2 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D

SUL 26 SUN 2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness 3D 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby 6.25 I’m So Excited 8.50 Prosiect Datblygu 2

SAD 18 SAT

MWLDAN 3

6.10 8.40 Pain & Gain Ar Gau Closed 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3

SAD 25 SAT 5.30 The Great Gatsby tbc 8.20 The Great Gatsby tbc 6.45 NT Live: This House 6.25 I’m So Excited 8.50 Pain & Gain

GWE 17 FRI

MWLDAN 1

6.10 8.40 Pain & Gain 7.30 The Fureys & Davey Arthur 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3

SAD 11 SAT

SAD 4 SAT MWLDAN 1

6.10 8.40 Pain & Gain 5.45 Robot & Frank 7.45 War Of The Worlds 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3

GWE 10 FRI

GWE 3 FRI MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

IAU 2 THU MWLDAN 1

MWLDAN 2

IAU 9 THU

MER 1 WED MWLDAN 2

MWLDAN 1

MER 8 WED

MAI :: MAY MWLDAN 1

IAU 16 THU

1.10 3.40 6.10 8.40 Pain & Gain 12.50 The Croods 3.15 Jack The Giant Slayer 5.45 Robot & Frank 7.45 Andrea Bocelli: Love In Portofino 12.30 5.30 Iron Man 3 3D 2.50 8.10 Iron Man 3

MAW 7 TUE

MWLDAN 1

MWLDAN 2

Best Wishes :: Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Director :: Cyfarwyddwr

MWLDAN 2

12.30 5.30 Iron Man 3 3D 2.50 8.10 Iron Man 3 2.00 Each Peach Pear Plum 6.10 Side Effects 8.40 Welcome To The Punch 1.40 The Croods 4.00 Jack The Giant Slayer 6.20 The Guilt Trip 8.30 Robot & Frank

SUL 28 SUN

MWLDAN 1

5409/13

Image (bottom right): Vince Jones

MWLDAN 1

SAD 27 SAT MWLDAN 1

DYDDIADUR :: DIARY

LLUN 6 MON

EBRILL :: APRIL

SUL 5 SUN

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk

Images (top): Noelle Pollington

DYDDIADUR :: DIARY

2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 2.00 The Croods 4.00 8.30 I’m So Excited 6.30 Prosiect Datblygu 2 LLUN 20 MON MWLDAN 1 2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.30 Prosiect Datblygu 2 8.30 I’m So Excited MAW 21 TUE MWLDAN 1 2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 5.00 I’m So Excited 7.30 Ennio Morricone In Cannes MWLDAN 3 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MER 22 WED MWLDAN 1 2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 2.40 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D MWLDAN 3 6.25 8.50 I’m So Excited IAU 23 THU MWLDAN 1 3.00 I’m So Excited 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 3 2.40 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D GWE 24 FRI MWLDAN 1 5.40 Epic 8.00 Epic 3D MWLDAN 2 7.30 Cardigan Theatre: Quartet MWLDAN 3 6.10 Star Trek: Into Darkness 8.40 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 1

3D

3D

3D

3D

12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic 7.30 The Boy With Tape On His Face: More Tape MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D LLUN 27 MON MWLDAN 1 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic MWLDAN 2 2.00 The Croods 4.20 Jack The Giant Slayer 7.30 Royal Opera: Donna Del Lago MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D MAW 28 TUE MWLDAN 1 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic MWLDAN 2 2.00 The Croods 4.20 Jack The Giant Slayer 7.00 NT Live: This House (Encore) MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D MER 29 WED MWLDAN 1 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic MWLDAN 2 7.00 The Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D IAU 30 THU MWLDAN 1 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic MWLDAN 2 7.30 Trinity St Davids: Caneuon i’r Newydd Fyd MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D GWE 31 FRI MWLDAN 1 2.00 4.15 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 8.00 Lo’Jo MWLDAN 3 1.20 6.00 Epic 3.40 Epic 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

3D

3D

3D

3D

MEHEFIN :: JUNE 3D

SAD 1 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3 3D

2.00 4.15 6.30 8.45 The Hangover III 12.10 Star Trek: Into Darkness 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby 3D 1.20 6.00 Epic 3.40 Epic 3D 8.10 Star Trek: Into Darkness 3D

2.00 4.15 6.30 8.45 The Hangover III 12.10 Star Trek: Into Darkness 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 1.20 6.00 Epic 3.40 Epic 3D 8.10 Star Trek: Into Darkness 3D LLUN 3 MON MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 Epic 8.10 Star Trek: Into Darkness MAW 4 TUE MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 Epic 8.10 Star Trek: Into Darkness MER 5 WED MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 Epic 8.10 Star Trek: Into Darkness IAU 6 THU MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 Epic 8.10 Star Trek: Into Darkness GWE 7 FRI MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth SAD 8 SAT MWLDAN 1 1.20 Epic 3.50 The Great Gatsby 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 2.00 Robin Hood And His Very Merry Men 8.00 Jenny Éclair: Eclairious MWLDAN 3 1.00 3.30 6.00 8.30 After Earth SUL 9 SUN MWLDAN 1 1.20 Epic 3.50 Star Trek: Into Darkness 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 2.40 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D MWLDAN 3 1.00 3.30 6.00 8.30 After Earth LLUN 10 MON MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth MAW 11 TUE MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth

MER 12 WED MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth IAU 13 THU MWLDAN 1 6.45 NT Live: The Audience MWLDAN 2 8.00 Gordie MacKeeman & His Rhythm Boys MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth GWE 14 FRI MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 The Look Of Love 8.30 Fast & Furious 6 SAD 15 SAT MWLDAN 1 12.10 5.50 Man Of Steel 3D 3.10 8.40 Man Of Steel MWLDAN 2 6.00 Dynamix: Puss In Boots MWLDAN 3 12.40 Epic 2.50 5.30 8.10 After Earth SUL 16 SUN MWLDAN 1 12.25 Star Trek: Into Darkness 2.50 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 12.10 5.50 Man Of Steel 3D 3.10 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 1.10 Epic 3.20 The Great Gatsby 6.10 Fast & Furious 6 8.30 The Look Of Love LLUN 17 MON MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 The Look Of Love 8.30 Fast & Furious 6 MAW 18 TUE MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 Fast & Furious 6 8.30 The Look Of Love MER 19 WED MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 Fast & Furious 6 8.30 The Look Of Love IAU 20 THU MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 Fast & Furious 6 8.30 The Look Of Love GWE 21 FRI MWLDAN 1 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 2 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 3 6.10 The Big Wedding 8.20 Promised Land


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 1

3

National Theatre Live: People

01239 621200

ALL SCREENINGS POB DANGOSIAD £12.50 (£11.50)

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN

NATIONAL THEATRE LIVE Encore Screening: Dydd Iau 18 Ebrill Thursday 18 April, 7.30yh/pm £12.50 (£11.50) MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT

Dydd Iau 16 Mai :: Thursday 16 May, 6.45yh/pm £12.50 (£11.50)

Dydd Iau 13 Mehefin :: Thursday 13 June, 6.45yh/pm

Encore Screening: Dydd Mawrth 28 Mai :: Tuesday 28 Mai, 7.30yh/pm

MWLDAN 1 LIVE BROADCAST EVENT

MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT

NATIONAL THEATRE LIVE

NATIONAL THEATRE LIVE

THE AUDIENCE

THIS HOUSE

See page 18. Gweler tudalen 18.

NATIONAL THEATRE LIVE

PEOPLE See page 8. Gweler tudalen 8.

See page 13. Gweler tudalen 13.


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 2

ROYAL OPERA HOUSE LIVE LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN

Dydd Llun 29 Ebrill Monday 29 April, 7.30yh/pm MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT ROYAL OPERA

NABUCCO See page 10. Gweler tudalen 10.

Dydd Llun 27 Mai Monday 27 May, 7.30yh/pm MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT ROYAL OPERA

LA DONNA DEL LAGO See page 15. Gweler tudalen 15.

Royal Opera House: Gloriana

Dydd Llun 24 Mehefin Monday 24 June, 7.30yh/pm MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT ROYAL OPERA

GLORIANA See page 19. Gweler tudalen 19.

ALL SCREENINGS POB DANGOSIAD £18 (£16)


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 3

01239 621200

5

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN

THE MET OPERA: LIVE IN HD SEASON

INIO TRWY LOEREN

Dydd Sul 28 Ebrill :: Sunday 28 April, 1.00yh/pm ENCORE SCREENING

Dydd Mawrth 21 Mai :: Tuesday 21 May, 7.30yh/pm £13.50 (£12) MWLDAN 2

GIULIO CESARE (HANDEL)

MORRICONE IN CANNES

See page 10. Gweler tudalen 10.

LIVE BROADCAST EVENT FROM THE CANNES FILM FESTIVAL The Met: Live in HD series is made possible by a generous grant from the Neubauer Family Foundation. Bloomberg is the global corporate sponsor of The Met: Live in HD. The HD Broadcasts are supported by Toll Brothers.

ALL SCREENINGS POB DANGOSIAD £10 (£9)

See page 13. Gweler tudalen 13.

EXHIBITION: GREAT ART ON SCREEN A new season of live broadcasts from this year's top art exhibitions. Dydd Iau 11 Ebrill :: Thursday, April 11, 7.00yh/pm £10 (£9) M W L D A N 2

MANET: PORTRAYING LIFE Royal Opera House: Gloriana

See page 7. Gweler tudalen 7. Dydd Iau 27 Mehefin :: Thursday June 27, 7.00yh/pm £10 (£9) M W L D A N 2

MUNCH 150 See page 20. Gweler tudalen 20. Dydd Iau 10 Hydref :: Thursday October 10, 7.00yh/pm £10 (£9) M W L D A N 2

VERMEER AND MUSIC: THE ART OF LOVE AND LEISURE


5409 spring13

6

4/3/13

10:31

Page 4

www.mwldan.co.uk 11 - 18 OED / YRS? MWLDAN MATES RATES! | PRISIAU MÊTS Y MWLDAN!

MWLDAN MATES RATES! £3 TICKETS FOR 11-18 YEAR OLDS

PRISIAU MÊTS Y MWLDAN! TOCYNNAU £3 I FYNYCHWYR 11-18 OED

We have reserved 8 tickets at just £3 each for many of our live performances at Mwldan for individuals aged 11 to 18 who must make the booking themselves. Look for the logo in the brochure for these events. Tickets are available from Mwldan’s Box Office - call 01239 621200 or pop in to see us. Maximum of 1 ticket per person. Tickets will be allocated entirely at the discretion of the Box Office. Strictly no refunds. We reserve the right to request proof of age ID.

Rydym wedi cadw 8 tocyn ar gyfer nifer o’n perfformiadau byw yn y Mwldan i unigolion sy’n 11 i 18 oed ac sy’n archebu’r tocynnau eu hunain. Edrychwch am y logo yn y rhaglen am y digwyddiadau hyn. Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau’r Mwldan – ffoniwch 01239 621200 neu galwch heibio i’n gweld. Mwyafrif o un tocyn y pen, cadwn yr hawl i ofyn am ddull adnabod i brofi’ch oed. Caiff tocynnau eu dyrannu yn ôl disgresiwn y Swyddfa Docynnau. Ni chewch ad-daliad.

Keep in Touch There are lots of ways you can keep in touch with us which don’t involve paper, which saves both trees and money! Like us & book your tickets on Facebook Facebook/mwldan Follow us on Twitter @TheatrMwldan Follow us on Pintrest where we post our favourite images for events and films coming up. Subscribe to our elist via our website or Facebook page and adapt your choices so you only receive information on the events you wish to hear about. You can log in and change these, or unsubscribe, at any time. Smartphone user? You can now access and book tickets via your smartphone by visiting mwldan.ticketsolve.com/mobile Want our brochure but DON’T wish to receive any other paper mailings? Just let our box office know and we will amends your customer record to reflect your preferences.

Cadwch mewn Cyswllt Mae ‘na nifer o ffyrdd gallwch gysylltu â ni nad ydynt yn seiliedig ar bapur, sy’n arbed coed ac arian! Rydym ar Facebook Facebook/mwldan Gallwch ein dilyn ar Twitter @TheatrMwldan Dilynwch ni ar Pintrest lle byddwn yn postio ein hoff ddelweddau am ddigwyddiadau a ffilmiau sydd ar y gweill. Ewch at ein gwefan lle bydd gennym wybodaeth am yr holl ddigwyddiadau sydd ar ddod yn y Mwldan. Gallwch archebu tocynnau ar-lein heb unrhyw ffi ychwanegol. Yn defnyddio ffôn deallus? Gallwch nawr gael mynediad at yr holl ddigwyddiadau sydd ar gael i’w harchebu trwy eich ffôn trwy fynd at mwldan.ticketsolve.com/mobile Neu os hoffech barhau i dderbyn ein rhaglen ond NI hoffech dderbyn unrhyw ohebiaeth papur ychwanegol, rhowch wybod i’n Swyddfa Docynnau ac addaswn eich cofnod cwsmer i adlewyrchu eich hoffterau.


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 5

01239 621200

Dydd Iau 4 Ebrill :: Thursday 4 April, 2.00yp/pm £8.50 (£7.50)

Dydd Iau 11 Ebrill :: Thursday, April 11, 7.00yh/pm £10 (£9)

MWLDAN 2

M W L D A N 2 LIVE BROADCAST EVENT

THE ELEPHANT BRIDESMAID

EXHIBITION: GREAT ART ON SCREEN

“There are no elephants in Australia…Well, no elephants except this one...”

Manet: Portraying Life

Written especially for parents to enjoy with their children, The Elephant Bridesmaid is a magical musical about weddings and wombats and the loveliest elephant the world has ever known.

This eagerly awaited exhibition at the Royal Academy of Arts will be the first ever major exhibition in the UK devoted to the portraiture of Edouard Manet. Spanning the entire career of this enigmatic (and at times controversial) artist, Manet: Portraying Life will bring together great works from across Europe, Asia and the USA.

Based on a story from the best selling book How The Koala Learnt To Hug and Other Australian Fairytales this most charming of shows has just the right balance of games, songs and heart warming elephant antics to make any day feel like your special day. So join Nessie the Elephant and her fabulous animal friends and help them as they go in search of an outfit fancy enough (and large enough) to make her the forest’s most beautiful Bridesmaid! For ages 4 – 104. Wedi ysgrifennu yn arbennig i rieni i fwynhau gyda’u plant, mae The Elephant Bridesmaid yn sioe gerdd hudol am briodasau a wombats a’r eliffant hyfrytaf a fu erioed. Wedi ei seilio ar lyfr llwyddiannus How The Koala Learnt To Hug and Other Australian Fairytales, mae gan y sioe swynol hon y cydbwysedd cywir o gemau, caneuon a champau calonogol eliffant bydd yn gwneud i unrhyw ddiwrnod deimlo fel eich diwrnod arbennig. Felly ymunwch â Nessie’r Eliffant a’i ffrindiau ffantastig a’u helpu nhw wrth iddynt fynd i chwilio am wisg sydd digon ffansi (a digon mawr) i’w gwneud yn forwyn priodas harddaf y fforest! I bobl 4 -104 oed. ::

7

Manet’s engagement with portraiture has never been explored in an exhibition form, despite it forming around half of his artistic output. Manet painted his family, friends and the literary, political and artistic figures of his day, giving life not only to his subjects but also to Parisian society of the time. The exhibition consists of more than 50 works; including masterpieces like Music in the Tuileries, Olympia, Luncheon on the Grass and The Railway (pictured). Also featured are portraits of Manet’s most frequent sitter, his wife Suzanne Leenhoff, luminaries of the period Antonin Proust, Émile Zola and Stéphane Mallarmé, and scenes from everyday life revealing Manet’s forward-thinking, modern approach to portraiture. The event film also reveals exclusive behind-the-scenes moments of the Royal Academy’s exhibition preparation – moments usually hidden from view – and interweaves a detailed, superbly crafted biography of Manet and 19th century Paris. Host Tim Marlow along with expert guests examine the work of one of the all-time great artists. Yr arddangosfa hon o Academi Frenhinol y Celfyddydau fydd yr arddangosfa fawr gyntaf ym Mhrydain sydd wedi ei hymroddi i bortreadaeth Edouard Manet. Nid yw bortreadaeth Manet erioed wedi ei harchwilio ar ffurf arddangosfa. Arlunioddd Manet ei deulu, ffrindiau a ffigyrau llenyddol, gwleidyddol ac artistig ei oes gan roi fywyd nid yn unig i destunau ei arlunio, ond i gymdeithas Paris yr oes honno. Bydd yr arddangosfa yn cynnwys dros 50 darn, gan gynnwys campweithiau megis Music in the Tuileries, Olympia, Luncheon on the Grass a The Railway. ::


5409 spring13

4/3/13

8

10:31

Page 6

www.mwldan.co.uk

Dydd Sadwrn 13 Ebrill :: Saturday 13 April, 2yh/pm £7 (£5 plant ysgol gynradd) MWLDAN 2 CLWB DREIGIAU DREFACH

MERI POPINS Dewch i weld Clwb Dreigiau Drefach yn perfformio eu sioe ddiweddaraf sef addasiad o’r sioe gerdd Meri Popins gan Meinir Thomas. Prynhawn o hwyl i’r teulu cyfan. Llond llwyfan o ganu ac adloniant wrth griw o bobl ifanc brwdfrydig rhwng 6 a 14 oed o ddyffryn Teifi. Hon yw’r 10fed sioe gerdd/ Pantomeim i’r criw ifanc perfformio ers sefydlu’r clwb dros 9 mlynedd yn ôl. Ond dyma’r tro gyntaf i’r cast gael y cyfle o berfformio ar lwyfan y Mwldan, felly dewch i ymuno yn yr hwyl ac i gyd ganu’r hen ffefrynnau megis ‘Llwyaid fach o siwgwr’ a ‘Ysgubwyr lu’ ac ambell dôn arall fydd yn plesio’r glust. Clwb Dreigiau Drefach perform a Welsh language adaptation of Mary Poppins starring talented young people aged between 6 - 14 from Dyffryn Teifi. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by Clwb Dreigiau Drefach

Encore Screening: Dydd Iau 18 Ebrill Thursday 18 April, 7.30yh/pm £12.50 (£11.50) MWLDAN 2 ENCORE EVENT NATIONAL THEATRE LIVE

PEOPLE A new play by Alan Bennett Award-winning writer Alan Bennett is reunited with director Nicholas Hytner and Olivier Award-winning actress Frances de la Tour, with whom he worked on The History Boys and The Habit of Art. People spoil things; there are so many of them and the last thing one wants is them traipsing through one’s house. But with the park a jungle and a bath on the billiard table, what is one to do? Dorothy (Frances de la Tour) wonders if an attic sale could be a solution. Alan Bennett is one of Britain’s most celebrated playwrights, and the much anticipated People is the sixth of his plays to have its premiere at the National Theatre. Following its original run at the National Theatre, The History Boys transferred to Broadway, winning the Tony Award for Best Play in 2006, and toured internationally before being turned into a film, again directed by Nicholas Hytner and with a cast including Frances de la Tour. Bennett and Hytner also collaborated on the award-winning play and film The Madness of King George and their last stage production, The Habit of Art, was broadcast as part of National Theatre Live in 2010. Bydd un o ddramodwyr mwyaf enwog Prydain, Alan Bennett (The History Boys, sgript ffilm The Madness of King George ), yn cyflwyno’i ddrama newydd y bu hir aros amdani. ::

PERF


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 7

9

image: Jay Williams

01239 621200

Dydd Gwener 19 Ebrill :: Friday 19 April, 7.30yh/pm £14 (£13)

Dydd Sadwrn 27 Ebrill :: Saturday 27 April, 2.00yp/pm £8.50 (£7.50)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MID WALES CHAMBER ORCHESTRA & SINFONIA CYMRU Mid Wales Chamber Orchestra Marcia Crayford violin and Moray Welsh cello with young professionals from Sinfonia Cymru

Spohr Handel / Halvorsen Brahms

String Sextet in C major Op. 140 Passacaglia for Violin and Cello Marcia Crayford and Moray Welsh

String Sextet in B flat major Op. 18

Founded in 2010 to bring world-class music to Mid Wales, MWCO is fast establishing itself as one of the country’s most exciting new professional ensembles. In 2012 MWCO and Sinfonia Cymru collaborated for the first time, bringing outstanding young professionals together with MWCO artistic director Marcia Crayford (ex-leader Nash Ensemble) and Moray Welsh (formerly LSO principal cellist) for a series of concerts. The vitality and intensity of the resulting performances attracted rave reviews from audiences and MWCO/Sinfonia Cymru’s Cardigan debut will include two great Romantic string sextets and Handel/Halvorsen’s virtuosic Passacaglia.

THE PUPPET LAB

EACH PEACH PEAR PLUM Adapted from the book by Janet and Allan Ahlberg, Each Peach Pear Plum is a game of ‘I spy’ for little ones and their families. “Tom Thumb’s in the cupboard, Mother Hubbard’s on the stairs, Where are the Three Bears?” The setting is a delightful green meadow with a river running through it. With songs and music the production brings to life a variety of nursery rhyme characters played by a wide range of puppets, all on their way to Mother Hubbard’s for some Plum Pie. Wedi ei addasu o’r llyfr gan Janet ac Allan Ahlberg, mae Each Peach Pear Plum yn gêm o ‘I Spy’ i blantos a’u teuluoedd. Y gosodiad yw dyffryn gwyrdd hyfryd gydag afon yn rhedeg trwyddo. Gyda chaneuon a cherddoriaeth, mae’r cynhyrchiad yn dod ag amrywiaeth o gymeriadau hwiangerddi i fywyd trwy ddefnyddio ystod eang o bypedau, y cyfan ar eu ffordd i dyˆ Mother Hubbard i gael Pastai Eirin. ::

“an enchantingly detailed show, that draws many excitable oohs and aahs” The Scotsman ****

Marcia Crayford fiolín a Moray Welsh sielo gyda aelodau o Sinfonia Cymru. ::

PERFFORMIADAUBYW


5409 spring13

10

4/3/13

10:31

Page 8

www.mwldan.co.uk

Dydd Sul 28 Ebrill :: Sunday 28 April, 1.00yh/pm £18 (£16) MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT

Dydd Llun 29 Ebrill :: Monday 29 April, 7.30yh/pm £18 (£16) M W L D A N 2 LIVE BROADCAST EVENT

MET OPERA: LIVE IN HD

GIULIO CESARE (HANDEL) ENCORE SCREENING OF A LIVE BROADCAST CAPTURED ON 27 APRIL The opera that conquered London in Handel’s time comes to the Met in David McVicar’s lively production. The world’s leading countertenor, David Daniels, sings the title role opposite Natalie Dessay as an irresistibly exotic Cleopatra. Baroque specialist Harry Bicket conducts. Mae’r opera wnaeth syfrdanu Llundain yn ystod oes Handel yn cyrraedd y Met gyda chynhyrchiad bywiog David McVicar. Mae uwchdenor blaenaf y byd, David Daniels, yn canu yn y rôl deitl yn gyferbyn â Natalie Dessay fel yr egsotig a’r anorchfygol Cleopatra. Bydd yr arbenigwr Baroc Harry Bicket yn arwain. ::

ROYAL OPERA

NABUCCO Giuseppe Verdi - Opera in four acts Plácido Domingo, one of the most celebrated talents of our time, is making a major role debut. This is a rare chance to see a genre-defining masterwork, containing some of the greatest choral music ever written, along with some wonderful arias and ensembles. This new production of Nabucco is unmissable. Domingo takes another thrilling step into the baritone repertory following his triumphs as Simon Boccanegra, as he sings the title role of Nabucco for the first time. He is joined by an exciting young cast including Ukranian soprano Liudmyla Monastyrska (Lady Macbeth in Macbeth for The Royal Opera, 2011) as the power-hungry priestess Abigaille. Acclaimed theatre and opera director Daniele Abbado makes his Royal Opera debut directing this coproduction with La Scala, Milan. Accompanied by Royal Opera Chorus and the Orchestra of the Royal Opera House. Sung in Italian | Running time: c. 2 hours 50 minutes (including one interval) Mae Plácido Domingo, un o dalentau mwyaf enwog ein hoes, yn gwneud début mewn rôl newydd, trwy ganu rôl Nabucco. Dyma i chi gyfle prin i weld campwaith sy’n cynnwys peth o’r gerddoriaeth gorawl gorau a ysgrifennwyd erioed, ynghyd â rhai ariâu ac ensembles gwych. Ni ddylech golli’r cynhyrchiad newydd hwn o Nabucco. ::

PERF


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 9

01239 621200

Dydd Mawrth 30 Ebrill :: Tuesday 30 April, 7.30yh/pm £10.50 (£9)

Dydd Sadwrn 4 Mai :: Saturday 4 May, 7.30yh/pm £15 (£14)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

AL LEWIS

BALLET THEATRE UK

Al is a singer-songwriter from North Wales whose sound is reminiscent of the classic singer-songwriters of the 70s delivered with a modern twist. ‘Battles’ is the follow up album to the inaugural Welsh Music Prize nominated ‘In the Wake’. It also follows on from ‘Our Lines Remain’ EP which showcased Al’s live performance at Modern World Studios. Battles was recorded and produced by Charlie Peacock (Producer of the Double Grammy award winning act The Civil Wars) at his home studio in Nashville, Tennessee. The album sees Al reunited with long-time collaborator Sarah Howells (Paper Aeroplanes). The album talks about the passing of time, life’s trials and tribulations and our endless search for fulfilment. Al has so far been gathering support and praise from eminent radio DJs such as Steve Lamacq, Huw Stephens, Janice Long, Dermot O’Leary and Cerys Matthews, all of whom have been championing Al’s music on their respective BBC Radio 1, 2 and 6Music shows.

11

ENCORE! This high-energy dance production includes exciting new work created especially for ENCORE by Christopher Moore, Artistic Director of Ballet Theatre UK, Holly Noble of AD Dance and Wayne McGregor of Random Dance (resident choreographer of the Royal Ballet). ENCORE is a celebration of dance, featuring an exciting blend of dynamic Urban Jazz, lyrical contemporary dance and pure classical ballet. The perfect night out for dance lovers. Yn gynhyrchiad llawn egni, mae ENCORE yn ddathliad cyffrous o ddawns, sy’n cynnwys asiad o Urban Jazz deinamig, dawns delynegol gyfoes a bale clasurol pur. ::

“A company of great achievement” The Dancing Times EncoreDanceCompany.com

Noson yng nghwmni’r canwr / cyfansoddwr Cymreig poblogaidd Al Lewis. ::

“an attractive, melodic collection of acoustic pop.” Q Magazine

PERFFORMIADAUBYW


5409 spring13

12

4/3/13

10:31

Page 10

www.mwldan.co.uk

Dydd Mercher 8 Mai :: Wednesday 8 May, 7.30yh/pm £17.50 (£16.50)

Dydd Gwener 10 Mai :: Friday 10 May, 10yb/am & 1yp/pm £5

MWLDAN 2

MWLDAN 2

THE FUREYS & DAVEY ARTHUR

CWMNI THEATR ARAD GOCH

These legends of Irish music & song make their 4th appearance at Mwldan. Renowned for their hit songs I Will Love You, When You Were Sweet 16, The Green Fields Of France, The Old Man, Red Rose Café, From Clare To Here, Her Father Didn’t Like Me Anyway, Leaving Nancy and Steal Away, the Fureys & Davey Arthur have been entertaining audiences worldwide for 35 years. Their audiences have included former Australian Prime Minister John Howard, Irish President Mary McAleese and the late Pope John Paul while Tony Blair has publicly stated that his favourite peace song of all time is the Fureys’ “Green Fields of France”. They are responsible for some of the most stirring music ever to capture the public imagination. Their folk based songs and music have received standing ovations in some of the biggest concert halls in the world. Their emotive songs stir many emotions….tears and laughter, sadness and joy. A Fureys concert is always a night to remember. Dyma’r pedwerydd ymweliad â’r Mwldan i un o fandiau mwyaf poblogaidd Iwerddon. Dros y 35 mlynedd diwethaf, bu’r Fureys yn difyrru cynulleidfaoedd ar draws y byd, gan gynnwys cyn Prif Weinidog Awstralia John Howard, Arlywydd Iwerddon Mary McAleese a’r diweddar Bab John Paul. Mae eu caneuon yn corddi nifer o emosiynau…dagrau a chwerthin, tristwch a gorfoledd. Mae cyngerdd Fureys bob amser yn noson fythgofiadwy. :: www.thefureys.com

CERDYN POST O WLAD Y RWLA Dewch i gwrdd a Rala Rwdins, Rwdlan, Dewin Doeth, Dewin Dwl, Llipryn Llwyd, Strempan a heb anghofio Mursen y gath, ag ymuno yn yr helynt wrth iddynt fynd ar eu gwyliau. Fel arfer yng nghwmni’r criw mae yna gastiau a thriciau gyda digon o ganu a chwerthin (a chrio yng nghwmni Llipryn!). Sioe addas i blant 4 -8 oed. Come and meet Rala Rwdins, Rwdlan, Dewin Doeth, Dewin Dwl, Llipryn Llwyd, Strempan, and of course, Mursen the cat, as they embark on their holiday. As usual with this gang – nothing ever goes to plan! There will be singing, laughing and tricks in the company of our friends from Gwlad y Rwla. Suitable for children aged 4 - 8. ::


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 11

01239 621200

Dydd Iau 16 Mai :: Thursday 16 May, 6.45yh/pm £12.50 (£11.50) M W L D A N 2 LIVE BROADCAST EVENT

Dydd Mawrth 28 Mai :: Tuesday 28 Mai, 7.30yh/pm £12.50 (£11.50) M W L D A N 2 LIVE BROADCAST EVENT: ENCORE SCREENING NATIONAL THEATRE LIVE

THIS HOUSE A new play by James Graham It’s 1974 and the corridors of Westminster ring with the sound of infighting and backbiting as Britain’s political parties battle to change the future of the nation, whatever it takes. In this hung parliament, the ruling party holds on by a thread. Votes are won and lost by one, fist fights erupt in the bars, and ill MPs are hauled in to cast their votes. It’s a time when a staggering number of politicians die, and age-old traditions and allegiances are thrown aside in the struggle for power. James Graham’s biting, energetic and critically-acclaimed new play strips politics down to the practical realities of those behind the scenes who roll up their sleeves, and on occasion bend the rules, to manoeuvre a diverse and conflicting chorus of MPs within the Mother of all Parliaments. Drama sionc a chanmoladwy am fyd didrugaredd a chyflym gwleidyddiaeth Prydain yn y 1970au. ::

13

Dydd Mawrth 21 Mai :: Tuesday 21 May, 7.30yh/pm £13.50 (£12) MWLDAN 2 LIVE BROADCAST EVENT FROM THE CANNES FILM FESTIVAL

MORRICONE IN CANNES During an incredible career that spans over six decades, the legendary composer and conductor Ennio Morricone has scored more than 500 movies and TV series, as well as contemporary and modern classical works. The Maestro’s concerts are a completely unique type of event during which the beauty and the magnificence of his work comes to life. In this special live broadcast concert from the Cannes Film Festival, Morricone conducts his most famous film music with its original orchestrations, performing with a symphonic orchestra of 93 elements and a polyphonic choir of 80. His repertoire includes some of the most famous and magnificent film music of all time - The Good, The Bad and The Ugly, Once Upon a Time in America, The Mission, Cinema Paradiso and The Untouchables amongst many others. Yn ystod ei yrfa rhyfeddol sy’n rhychwantu chwe degawd mae’r cyfansoddwr a’r arweinydd enwog Ennio Morricone wedi darparu’r sgôr i dros 500 o ffilmiau a chyfresi teledu, yn ogystal â darnau gwaith cyfoes a modern clasurol. Yn y darllediad byw arbennig hwn, mae Morricone yn arwain ei gerddoriaeth ffilm fwyaf enwog , gyda cherddorfa symffoni 93 elfen a chôr o 80. ::

LIVE BROADCASTEVENT


5409 spring13

14

4/3/13

10:31

Page 12

www.mwldan.co.uk

Dydd Gwener 24 & Dydd Sadwrn 25 Mai Friday 24 & Saturday 25 May, 7.30yh/pm £7

Dydd Sul 26 Mai :: Sunday 26 May, 7.30yh/pm £14 (£12) MWLDAN 2

MWLDAN 2 CARDIGAN THEATRE

QUARTET Following their enormous success with “Calendar Girls” last autumn, Cardigan Theatre are presenting another up-to-the-minute production. “Quartet” is now a very successful film, directed by Dustin Hoffman, but was originally written for the stage. Cecily, Reggie and Wilfred are great friends and former members of an operatic quartet. They live in a home for retired opera singers and are happily planning their contribution to this year’s concert. Enter Jean, former Grande Dame and most celebrated member of the quartet who also happens to be Reggie’s ex-wife. The chaos which ensues is in turn both hilarious and poignant. Yn dilyn eu llwyddiant mawr gyda “Calendar Girls” yr hydref diwethaf, mae Cardigan Theatre yn cyflwyno cynhyrchiad modern arall. Erbyn hyn mae “Quartet” yn ffilm lwyddiannus iawn, ond cafodd ei hysgrifennu’n wreiddiol ar gyfer y llwyfan. Mae Cecily, Reggie a Wilfred yn ffrindiau mawr ac yn gynaelodau o bedwarawd operatig. Maent i gyd yn byw’n gysurus mewn cartref preswyl i gantorion opera sydd wedi ymddeol, hyd nes bod Jean, cyn-wraig Reggie, yn ymddangos i greu helynt. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by Cardigan Theatre

Lee Martin for Gag Reflex Management presents…

THE BOY WITH TAPE ON HIS FACE: MORE TAPE 2013 TOUR After appearances at last year’s Royal Variety Performance, BBC Comedy Proms with Tim Minchin at the Royal Albert Hall and on ITV’s Comedy Rocks with Jason Manford it would appear the sky is the limit for this utterly unique comedy phenomenon. Funny, magical, innovative, spectacular and inspiring, The Boy with Tape On His Face has won the hearts and minds of the critics and public alike. This is stand-up with no talking, drama with no acting and punch lines with no words. 2012 saw him sell out his entire 750 capacity per night month long run at the Edinburgh Festival ending with him winning the Fosters Comedy Award and then topping off the year with three weeks in the West End. Now The Boy comes to you. Suitable for 16+ Yn ddoniol, yn hudol, yn arloesol, yn ysblennydd ac yn ysbrydol, mae The Boy with Tape On his Face wedi ennill calonnau a meddyliau’r beirniaid a’r cyhoedd. Dyma i chi stand-up heb unrhyw siarad, drama heb actio a llinellau bachog heb eiriau. Ffenomen comedi unigryw sydd wedi perfformio cyfnodau yn y West End, Gwyˆl Caeredin i enwi ond ychydig, nawr cewch gyfle i weld The Boy ar lwyfan y Mwldan. Yn addas i oedran 16+ ::

“…this boy is going places….” THE TIMES *****


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 13

01239 621200

15

Dydd Llun 27 Mai :: Monday 27 May, 7.30yh/pm £18 (£16) M W L D A N 2 LIVE BROADCAST EVENT ROYAL OPERA

LA DONNA DEL LAGO The ultimate bel canto cast is assembled for this important yet rarely performed masterpiece. Based on Sir Walter Scott’s poem The Lady of the Lake, La donna del lago is the most fully Romantic of Rossini’s Italian operas. Expansive ensembles and shimmering orchestration generate an opulence seldom heard in the composer’s comic works. In Renaissance Scotland, King James V travels to the tribal Highlands, where he falls in love with Elena – the lady of the lake. Her father is fighting with the clans against the King’s rule and has promised Elena’s hand in marriage to a clan leader, Rodrigo. Meanwhile Elena herself is in love with the young romantic hero Malcolm. The plot inspired some truly galvanizing scenes, most memorably the stunning confrontation between the tenors Uberto (James V in disguise) and Rodrigo. John Fulljames’s staging evokes the exoticized mystery of Rossini’s Romantic landscape, and provides an insight into this rich but under-explored seam of operatic gold. In the hands of three of the leading bel canto voices of our time, Juan Diego Flórez (Count Almaviva in The Royal Opera’s Il barbiere di Siviglia, Tonio in The Royal Opera’s La Fille du régiment), Joyce DiDonato (who sang the title role in Cendrillon with The Royal Opera last Season), and Colin Lee (Tonio in the 2012 revival of La Fille du régiment), La donna del lago promises to be a musical revelation. Accompanied by Royal Opera Chorus and the Orchestra of the Royal Opera House. Mae’r cast bel canto gorau oll wedi ei gasglu ynghyd ar gyfer y campwaith pwysig hwn er prin y caiff ei berfformio. Wedi ei seilio ar gerdd Syr Walter Scott The Lady of the Lake, La donna del lago yw opera Eidalaidd mwyaf rhamantus Rossini. Gyda’r Corws Opera Frenhinol a Cherddorfa’r Tyˆ Opera Brenhinol yn cyfeilio. ::

Dydd Mercher 29 Mai :: Wednesday 29 May, 7yh/pm £10 (£9), £5 Children MWLDAN 2

SCOTTISH FALSETTO SOCK PUPPET THEATRE We Will Sock You! This unique knee-high comedy double-act are the brainchild of Beano comics artist Kev Sutherland. Stars of BBC 3’s Comedy Shuffle and Upstaged, MTV’s Best Show Ever, and the darlings of YouTube, the Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre have been socking it to Edinburgh Festival audiences for the past four years with their own brand of inspired lunacy. The socks’ shows are a consistent delight: impressing not only with their charmingly chaotic puppetry, but with the quality of Sutherland’s writing and comic ad-libbing. Amidst the quickfire quips and clever asides, it’s easy to forget that this double act are the creation of only one man. Sutherland’s inspired skill and manic energy always impresses: and his cheeky but lovable sock-clad hands always entertain. So never mind the stand-ups, here’s the Sock Puppets, with an hilarious show packed full of silly songs, sketches, socks and violence. Mae’r act gomedi dwbl unigryw hon yn greadigaeth Kevin Sutherland, artist comics y Beano. Mae’r sioe socs yn cynnwys pypedwaith deniadol, ysgrifennu o safon ac ad-libio comig. Ymhlith y llinellau sionc a’r sylwadau craff, mae’n hawdd anghofio bod yr act ddwbl hon yn waith un dyn. Mae ei act dwylo mewn socs yn ddifyr ac yn ddoniol, yn llawn caneuon dwl, sgetshis a thrais! ::

“A show that will rock your socks off - if only all laundry could be this fun.” Three Weeks


5409 spring13

16

4/3/13

10:31

Page 14

www.mwldan.co.uk

Dydd Iau 30 Mai :: Thursday 30 May, 7.30yh/pm £8 (£6)

Nos Wener 31 Mai :: Friday 31 May, 8.00yh/pm £16 (£14)

MWLDAN 2

MWLDAN 2 PART STANDING

Ysgol y Celfyddydau Perfformio yn Cyflwyno… The School of Performing Arts present…

CANEUON I’R NEWYDD FYD (SONGS FOR A NEW WORLD) Gan / by Jason Robert Brown Cyfieithiad / Translation: Osian Edwards Cyfarwyddwyr / Director: Eilir Owen Griffiths Hon yw sioe gerdd gyntaf Jason Robert Brown, sef cyfuniad o nifer o ganeuon a sioeau cerdd y bu’n eu hysgrifennu. Dywed ei bod yn sôn am ‘hitting the wall and having to make a choice, or take a stand, or turn around and go back.’ Archwilir y penderfyniadau a wnawn fel unigolion, p’un ai dod â pherthynas hirdymor i ben, cymodi â chyn-gariad, neu hyd yn oed ein bwrw ein hunain trwy’r ffenestr ar Fifth Avenue ar adeg brysur. Yn y casgliad byrlymog a dynol hwn ceir rhai o gyfansoddiadau gorau Brown, sy’n tywys cynulleidfaoedd ar daith ar draws bywydau ugain o unigolion. The School of Performing Arts present the first musical by Jason Robert Brown, directed by Eilir Owen Griffiths. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by Ysgol y Celfyddydau Perfformio The School of Performing Arts

LO’ JO Based in Angers in the Loire Valley, where they live communally in a rambling old farmhouse, Lo’Jo have been at the epicentre of an extended counter-cultural tribe of musicians, painters, poets, film-makers, acrobats and circus artists for more than 30 years. Their music cultivates all that is poetic and trancelike, a blend of multicultural inspiration including Arabic, Berber, gypsy, French chanson, dub, funky beats, African and pop. Their sound is something you’re unlikely to hear anywhere else on the planet or forget in a long, long time. Lo’Jo weave diverse world influences into a stream of surreal poetry, global beats and café chanson, with a timelessly Gallic theatricality that the likes of Edith Piaf and Jean Renoir would have recognised. Collaborators with Tinariwen on the first Festival In The Desert 2001. Truly stunning! Cerddorion, artistiaid a beridd yn dod at ei gilydd i greu cerddoriaeth sydd â sawl math o ddiwylliant ynghlwm. Mwynhewch curiad y grw ˆ f. ::

“Lo’Jo have created a unique, instantly recognisable sonic signature by absorbing a myriad of influences rather than letting those influences dominate.” Songlines www.lojo.org

LIVE PERFORMANCE


ANCE

5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 15

01239 621200

17

Dydd Sadwrn 8 Mehefin :: Saturday 8 June, 2yp/pm £8.50 (£7.50) MWLDAN 2

Uncontained Arts in association with Buxton Opera House and Derby Theatre Presents

ROBIN HOOD AND HIS VERY MERRY MEN Uncontained Arts return with another exhilarating interpretation of much-loved children’s stories. Join the legendary outlaw Robin Hood and his band of very merry men as they rob from the rich to save the poor in this laugh a minute adventure. With Maid Marian by his side, this tights wearing bandit cannot be stopped as he defeats the nasty Sheriff of Nottingham time and time again! Featuring live music, and puppetry. With Little John, Friar Tuck, buckets of mud, and a host of colourful forest characters telling their tales along the way, this is a family show with lots of joining in not to be missed! (suitable for children ages 4+) Mae Uncontained Arts yn ôl gyda dehongliad cyffrous arall o straeon hoffus i blant. Ymunwch â’r chwedlonol Robin Hood a’i griw o ddynion llon wrth iddynt ddwyn o’r cyfoethog i achub y tlawd yn yr antur ddoniol hon. Gyda’r Forwyn Marian wrth ei ochr ni all yr Atgas Sheriff of Nottingham rwystro’r ysbeiliwr hwn! Yn cynnwys cerddoriaeth fyw a phypedwaith, dyma i chi sioe deuluol gyda digonedd o gyfleoedd i ymuno yn y sbort! Yn addas i blant 4 oed ac yn hyˆn. ::

Dydd Sadwrn 8 Mehefin Saturday 8 June, 8yh/pm £16 (£15) MWLDAN 2

JENNY ECLAIR: ECLAIRIOUS Welcome to Jenny Eclair’s new stand-up show. After thirty years in the business she should vaguely know what she’s doing? Professional Grumpy Old Woman, writer and panto star; Eclair has been round the block that many times she’s lost count. You may recognise her from Loose Women where she is happy to be one of ‘The Coven’. She is also a Pilates Ninja and a disgrace in her own kitchen. Touring as a stand-up gives Eclair enormous pleasure. It also gives her dreadful varicose veins, but most importantly it gives her partner (St Geof) a bit of a break. Help him keep her out of the house, by supporting this show! Croeso i sioe stand-up newydd Jenny Éclair. Ar ôl trideg mlynedd yn y busnes dylai gwybod beth mae’n ei gwneud? Mae ysgrifennwr y Professional Grumpy Old Woman, a’r seren panto Éclair, yn hen law erbyn hyn. Efallai byddwch yn ei hadnabod o Loose Women lle mae’n hapus i fod yn un o’r criw. Mae hefyd yn Ninja Pilates ac yn fethiant yn ei chegin ei hun. Mae teithio fel stand-up yn rhoi pleser mawr i Éclair. Mae hefyd yn rhoi gwythiennau faricos ofnadwy iddi, ond yn bwysicaf oll, mae’n rhoi ychydig o hoe i’w phartner (St Geof) Helpwch ef i’w chadw allan o’r tyˆ, trwy gefnogi’r sioe hon! ::


5409 spring13

18

4/3/13

10:31

Page 16

www.mwldan.co.uk

Dydd Iau 13 Mehefin :: Thursday 13 June, 6.45yh/pm £12.50 (£11.50)

Dydd Iau 13 Mehefin :: Thursday 13 June 8.00yh/pm £13 (£12)

MWLDAN 1 LIVE BROADCAST EVENT

MWLDAN 2

NATIONAL THEATRE LIVE

THE AUDIENCE With Helen Mirren, Written by Peter Morgan, Directed by Stephen Daldry Helen Mirren reprises her Academy Award winning role in The Queen as Queen Elizabeth II in the sell-out West End production of The Audience, broadcast as part of National Theatre Live. For sixty years Elizabeth II has met each of her twelve Prime Ministers in a weekly audience at Buckingham Palace – a meeting like no other in British public life – it is private. Both parties have an unspoken agreement never to repeat what is said. Not even to their spouses. The Audience breaks this contract of silence – and imagines a series of pivotal meetings between the Downing Street incumbents and their Queen. From Churchill to Cameron, each Prime Minister has used these private conversations as a sounding board and a confessional – sometimes intimate, sometimes explosive. From young mother to grandmother, these private audiences chart the arc of the second Elizabethan Age. Politicians come and go through the revolving door of electoral politics, while she remains constant, waiting to welcome her next Prime Minister. Mae Helen Mirren yn adfer ei rôl lwyddiannus fel y Frenhines Elisabeth II yn y cynhyrchiad West End hwn. Am y chwedeg mlynedd ddiwethaf mae Elisabeth II wedi cyfarfod â phob un o’i Phrif-weinidogion am gyfarfod wythnosol preifat, gyda’r ddau barti yn cadw’r hyn a drafodwyd yn hollol gyfrinachol wrth bawb. Mae The Audience yn torri ar y distawrwydd hwn gan ddychmygu cyfres o gyfarfodydd personol rhwng y prif-weinidogion niferus, o Churchill i Cameron, a’r Frenhines gyson. ::

GORDIE MACKEEMAN AND HIS RHYTHM BOYS All the way from Prince Edward Island, Canada, the award-winning Gordie MacKeeman & His Rhythm Boys serve up old-time roots music with an energy level that practically yanks you out of your seat by the collar. If ever someone was deserving of the nickname “Crazy Legs”, it just might be Gordie MacKeeman. His thrilling dance style mixed with great bluegrass vocals, Peter Cann’s blistering guitar solos, and the lively multi-instrumental talents of Thomas Webb and Mark Geddes, make Gordie MacKeeman and his Rhythm Boys a complete entertainment package. The band have received two Music PEI awards for Roots/Traditional Group of the Year and Instrumental Recording of the Year for their self-titled debut CD in 2011, and were nominated for Roots/Traditional Group Recording at the 2011 ECMAs. The Rhythm Boys were voted the 2011 Music PEI Showcase Artist of the Year, and won the Galaxie Supernova Award at the 2012 Ottawa Folk Festival for outstanding live performance. Yr holl ffordd o Ganada, bydd Gordie MacKeeman & His Rhythm Boys yn cyflwyno cerddoriaeth ‘roots’ hen amser gyda lefel egni sy’n ceisio eich llusgo o’ch sedd. Gyda’r llysenw teilwng “ Crazy Legs” mae arddull ddawns Geordie ynghyd a’i lais bluegrass, chwarae gitâr Peter Cann, a thalentau aml-offerynnol Thomas Webb a Mark Geddes yn becyn adloniant cyflawn i’ch difyrru. :: www.gordiemackeeman.com


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 17

01239 621200

19

Dydd Sadwrn 15 Mehefin :: Saturday 15 June, 6yh/pm £6 (£4) MWLDAN 2 DYNAMIX

PUSS IN BOOTS Dynamix Performing Arts School present their adaptation of the classic fairy tale Puss in Boots. Performed by their younger classes, aged 3 – 10, and featuring many classic songs including the Disney hit ‘Everybody Wants To Be A Cat’ from the Aristocats, it promises an evening of great entertainment.The show follows the story of Jack, a poor miller’s son, who inherits only a cat and seeks to make his fortune. Luckily for Jack his cat is a rather remarkable one, especially when he has his boots on! In their quest for fame and fortune Jack and Puss encounter many other fantastic characters including talking rabbits, an ogre, the king and of course the princess! Come and join us to find out what happens to Jack and the rest of the cast. Dynamix Performing Arts School offers exciting opportunities for 3-21 year olds to get performing! They run weekly classes combining dance, singing and drama and are committed to providing professional training for the youth of West Wales. For more information on classes and joining Dynamix Performing Arts School please contact Laura on 07790 586064 or laura@dynamixperformingarts.co.uk www.dynamixperformingarts.co.uk Addasiad Ysgol y Celfyddydau Perfformio Dynamix ar y stori tylwyth teg, Puss in Boots. Wedi ei pherfformio gan y dosbarthiadau iau, 3-10 oed, ac yn cynnwys nifer o ganeuon enwog, mae’n argoeli i fod yn noson ddifyr iawn. Dewch i ymuno â ni i ddilyn hanes Jack a’i gath ryfeddol! :: Hyrwyddir gan :: Promoted by Dynamix

Dydd Llun 24 Mehefin :: Monday 24 June, 7.30yh/pm £18 (£16) M W L D A N 2 LIVE BROADCAST EVENT ROYAL OPERA

GLORIANA Richard Jones directs a production of Britten’s opera for our time, exploring tensions between affairs of state and affairs of the heart.Queen Elizabeth I is approaching the end of her reign. Her affection for the impulsive Earl of Essex is tested when he grows increasingly ambitious. Should she listen to the guidance of her advisors or be swayed by emotion? Benjamin Britten’s Gloriana was commissioned by the Royal Opera House to mark the coronation of Elizabeth II in 1953. William Plomer drew on Lytton Strachey’s Elizabeth and Essex to create the libretto, which artfully combines modern and archaic forms of English. Britten’s score is similarly diverse: it mixes the sounds and manners of Tudor England – from lute songs to courtly dances – with the composer’s own distinctive style. Moving from the pomp of state ceremony to the intimacy of the Queen’s private rooms, Gloriana depicts the public and private faces of the Virgin Queen, and the deterioration of her relationship with the impulsive Earl of Essex. Director Richard Jones is known at the Royal Opera House for his characterful interpretations of Il trittico, The Gambler and Lady Macbeth of Mtsensk. Richard Jones sy’n cyfarwyddo cynhyrchiad o opera Britten ar gyfer ein hoes ni, yn archwilio tyndra rhwng materion gwladol a materion y galon. Mae’r Frenhines Elisabeth I yn dod at ddiwedd ei theyrnasiad. Mae ei serch tuag at Iarll Essex yn cael ei roi ar brawf wrth iddo dyfu’n fwyfwy uchelgeisiol. A ddylai wrando ar arweiniad ei chynghorwyr neu wrando ar ei chalon? ::


5409 spring13

20

4/3/13

10:31

Page 18

www.mwldan.co.uk

Dydd Mawrth 25 Mehefin :: Tuesday 25 June, 7.30yh/pm £8.50 (£7.50)

Dydd Iau 27 Mehefin :: Thursday June 27, 7.00yh/pm £10 (£9)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

BUNK PUPPETS AND SCAMP THEATRE

SLAPDASH GALAXY

EXHIBITION: GREAT ART ON SCREEN

This is the tale of Sam and Junior, two brothers who must flee their war torn planet, and embark on an epic journey across the galaxy. Two brothers. On a quest.

Munch 150

Using the contents of his cleaning closet, award winning performer Jeff Achtem creates a shadow puppet universe from bits of rubbish. A delicious DIY event. Buckle-in and tear open your imagination for this year’s new shadow puppet epic about two brothers who battle the bad guys and find strength in each other ... at warp speed. (Some scenes may frighten the under 7s). Dyma stori Sam a Junior, dau frawd sy’n gorfod dianc eu planed ryfelgar, a chychwyn ar siwrnai epig ar draws yr alaeth. Dau frawd. Un cwest. Gan ddefnyddio cynnwys ei gwpwrdd glanhau yn unig, mae Jeff Achtem, perfformiwr sydd wedi ennill gwobrau, yn creu bydysawd pypedau cysgod o ddarnau o sbwriel. Achlysur DIY rhyfeddol. Gadewch eich dychymyg yn rhydd yn yr epig pypedau cysgod hwn am ddau frawd sy’n rhyfela yn erbyn y dynion drwg ac yn dod o hyd i gryfder yn ei gilydd....yn gyflym iawn. (Gall rai golygfeydd godi ofn ar blant o dan 7 mlwydd oed) ::

“Infectious” Fest Magazine

In 2013, all of Norway will be celebrating the 150th anniversary of the birth of Edvard Munch (1863–1944), one of the towering figures of modern art. This is already being hailed a “once-in-alifetime show”. Global interest is huge - not least as a result of one of his four The Scream (pictured) paintings having recently set a public art auction record of $120 million. Munch 150 will be co-hosted by the National Museum and the Munch Museum, both in Oslo. This exhibition is the most ambitious presentation of Munch’s art ever. With 220 paintings it will display the greatest number of Munch’s key works ever. Many know Munch as the man who painted The Scream, but his complete works are remarkable and secure his place as one of the greatest artists to have ever lived. Once again, this event film will be going behind-the-scenes to show some of the process of putting the exhibition together – as well as touring Norway to provide an in-depth biography of a man who lived from the mid-19th century right through to the German occupation of Norway in the Second World War. Norwegian and international guests will also offer their expert insight and knowledge to host Tim Marlow. Munch 150: A superb show and a fantastic event film. Yn 2013, bydd Norwy yn dathlu 150ed pen-blwydd geni Edvard Munch (1863-1944), un o ffigyrau amlycaf celf fodern. Gan gynnwys 220 paentiad bydd yr arddangosfa yn cyflwyo’r nifer mwyaf o ddarnau allweddol Munch erioed. Bydd nifer yn ymwybodol o Munch fel y gw ˆ r a baentiodd The Scream. Mae ffilm y digwyddiad yn mynd y tu ôl i’r llenni i ddangos y broses ynghlwm wrth roi’r arddangosfa at ei gilydd, ynghyd a theithio Norwy i roi bywgraffiad o’r dyn hwn. Munch 150: sioe ragorol a ffilm ddigwyddiad gwych. ::


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 19

01239 621200

CO-PROMOTED BY THEATR MWLDAN | TORCH THEATRE | SPAN ARTS 28 - 29 June :: Mehefin @ 7.30yh/pm 2 - 6 July :: Gorffennaf @ 7.30yh/pm Matinees | Perfformiad prynhawn: 29 June :: Mehefin @ 2yp/pm, 30 June :: Mehefin @ 3.30yp/pm 6 July :: Gorffennaf @ 2yp/pm £14, (£12), £8 children

NARBERTH / ARBERTH NOFIT SATE CIRCUS

BIANCO

We are very excited to be bringing a truly spectacular experience to West Wales this summer – after its debut at the Eden Project last year, NoFit State Circus’ stunning new family show Bianco is touring this summer in an amazing spaceship tent to London’s Roundhouse, Brighton’s and Edinburgh’s Fringe Festivals… AND PEMBROKESHIRE! The site will be in Narberth, and we’re working with our friends at Torch Theatre (Milford Haven), Span Arts (Narberth) and of course NoFit State to produce what promises to be THE arts event of the summer for West Wales. Tickets are on sale now, and we’ll confirm the exact site very soon – location details will be posted on our website or contact our Box Office. Directed by Firenza Guidi, and from the same creative team as Tabú and ImMortal, Bianco is an immersive promenade experience that takes place above, behind and all around a standing audience. With a constantly evolving narrative, set to a pounding live soundtrack, this is the kind of all-consuming theatrical experience that NoFit State audiences know and love. The production blends jaw-dropping acrobatic skill with a wild, untamed elegance and subversive edge. The internationally acclaimed NoFit State was founded in 1986; the company lives together, works together, eats together – travelling in trucks and caravans, and living as one community. Bianco is an inspiring journey inside and outside of ourselves, of beauty rising out of fear, ugliness and decay. A hundred shades of white create the fabric of our dreams and nightmares. Mae’r cwmni syrcas cyfoes yn dychwelyd gyda’i sioe fawr newydd Bianco. Mae Bianco yn brofiad sy’n cymryd lle uwch ben, tu nôl ac o gwmpas y gynulleidfa sydd ar ei thraed. Gyda thrac sain byw, dyma’r fath o brofiad theatraidd cyfannol mae cynulleidfaoedd NoFit State yn edrych ymlaen ato. Mae’r cynhyrchiad yn asio sgiliau acrobateg syfrdanol gyda gosgeiddigrwydd cyntefig. ::

21


5409 spring13

22

4/3/13

10:31

Page 20

www.mwldan.co.uk

OUTDOOR PERFORMANCES AT THE WELSH WILDLIFE CENTRE ESSENTIAL INFORMATION PERFFORMIADAU AWYR AGORED YN Y CANOLFAN NATUR CYMRU GWYBODAETH ANGENRHEIDIOL Dydd Mawrth 9 & Dydd Mercher 10 Gorffennaf :: Tuesday 9 & Wednesday 10 July, 7yh/pm £5

Theatr Mwldan presents its traditional summer outdoor performances at the Welsh Wildlife Centre, Cilgerran in partnership with The Wildlife Trust of South and West Wales. The performances are presented on a site with panoramic views of the Teifi Marshes, adjacent to the Wildlife Centre building which offers meals and refreshments in The Glasshouse Café, plus gift shop and toilets.

YSGOL GYNRADD ABERTEIFI

Mae Theatr Mwldan yn cyflwyno ei pherfformiadau awyr agored traddodiadol yng Nghanolfan Natur Cymru, Cilgerran mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru. Caiff y perfformiadau eu cyflwyno ar safle sydd â golygfeydd eang o Gorstiroedd Afon Teifi, yn gyferbyn ag adeilad y Ganolfan Natur sy’n cynnig prydau bwyd a lluniaeth yng Nghaffi’r Tyˆ Gwydr, yn ogystal â siop anrhegion a thai bach.

Dewch i ymuno a chriw Adran Iau Ysgol Gynradd Aberteifi yn eu sioe newydd sbon. Cewch gyfle i weld y disgyblion yn canu a dawnsio’n egnïol ynghyd â chyfarfod a nifer o gymeriadau’r ysgol. Dewch yn llu. Come and join the crew of the Junior Section of Ysgol Gynradd Aberteifi as they present their new summer show. Come and experience the joyful singing and energetic dancing and meet some interesting characters along the way. ::

A limited amount of seating for these performances is available - please bring your own lowbacked seating or rug and warm clothes. The Glasshouse Café is open for meals prior to the show (bookings on 01239 621600), or bring a picnic to enjoy! The Wildlife Centre will be open two and a half hours before each performance; the performance site opens for picnics one hour before.

Bydd nifer cyfyngedig o seddau ar gael ar gyfer y perfformiadau hyn – dewch â’ch seddau cefnau isel eich hun neu flanced a dillad cynnes. Bydd Caffi’r Tyˆ Gwydr ar agor ar gyfer prydau bwyd cyn y sioe (bwciwch ar 01239 621600) neu dewch â phicnic i’w fwynhau! Bydd y Ganolfan Natur ar agor dwy awr a hanner cyn y perfformiad; cewch fynediad i safle’r perfformiad ar gyfer picnic awr cyn y sioe.

Performances continue in all but the very worst weather. Tickets are non-refundable. Free car parking is available at the Wildlife Centre. Wheelchair access to performance site. Further information from Theatr Mwldan’s Box Office.

Bydd y perfformiadau yn parhau ymhob tywydd ond y gwaethaf. Ni ad-delir tocynnau. Bydd parcio am ddim ar gael yn y Ganolfan Natur. Mae mynediad cadair olwyn i’r safle perfformiad. Mwy o wybodaeth o Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan. ::

PERFFO OPENAIRPERFORMA


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 21

01239 621200

23

Dydd Sul 21 Gorffennaf :: Sunday 21 July, 7.00yh/pm £15, (£13), £11 child ILLYRIA

THE MIKADO BY GILBERT AND SULLIVAN In the town of Titipu flirting has been made illegal. The penalty is death. Too bad then that the main culprit is the Lord High Executioner Ko-Ko, who wishes to marry his beautiful young ward Yum-Yum, and who has no intention of executing himself. So when Nanki-Pu arrives in Titipu and declares his love for Yum-Yum, Ko-ko has the perfect candidate for execution. Except that Yum-Yum, by tradition, would have to be executed with Nanki-Pu. And Nanki-Pu turns out to be the Mikado's own son. And the Mikado himself is about to arrive on a state visit to Titipu.... This wonderful comic opera, a parody of British politics, institutions and public life - is surprisingly relevant for the 21st centuary! Mae’r opera gomig hon, er ei bod wedi ei gosod yn Siapan, yn barodi ar wleidyddiaeth, sefydliadau a bywyd cyhoeddus Prydain - ac er cafodd ei hysgrifennu yn y 19eg ganrif mae’n syndod pa mor berthnasol ydyw i’r 21ain ganrif. Mae’n derbyn y driniaeth Illyria gyflawn, wedi perfformio gan gast bach gyda Chyfarwyddwr Cerddorol yn cyfeilio ar fysellfwrdd. ::

Dydd Sul 18 Awst :: Sunday 18 August, 7.00yh/pm £13 (£11), £9 child ILLYRIA

Dydd Sul 4 Awst :: Sunday 4 August, 4.00yp/pm £13 (£11) £9 ILLYRIA

BABE THE SHEEP-PIG BY DICK KING-SMITH, ADAPTED BY DAVID WOOD Farmer Hoggett wins a piglet at the fair - and everyone knows what unfortunate fate awaits piglets on a farm. Adopted by Fly the sheepdog, Babe develops his own methods of herding sheep using politeness instead of barking orders, and even saves the flock from being stolen by sheep rustlers. But Farmer Hoggett is a hard man to please. So when Babe is entered for the county sheep dog trials he is going to need Fly's help, all his wits, and as much politeness as he can muster if he is going to get the sheep to co-operate, win the trials, and save his bacon. Dick King-Smith's heartwarming tale of friendship, courage and determination is vividly brought to life by the team behind Illyria's record-breaking production of The Twits. Suitable for 5+. Addasiad ar glasur calonogol Dick King-Smith am fochyn bach sy’n datblygu ei ffordd unigryw ei hun o heidio defaid. Daw’r stori hon am gyfeillgarwch, hyder a phenderfyniad yn fyw diolch i dîm creadigol Illyria. Yn addas i bawb sy’n 5 oed ac yn hyˆn. ::

AS YOU LIKE IT BY WILLIAM SHAKESPEARE As You Like It is Shakespeare's ultimate romantic comedy. Four people each find their perfect soulmates in the Forest of Arden. One pair leap straight into bed, another are isnstantly struck by each other's beauty, the third tease each other endlessly - while the fourth enjoy a courtship that is so witty and playful that Love itself is stretched to the limit. But pitted against political intrigue, multiple disguises and overwhelming cynicism, can even Love win through in the end...? With its many pearls of wisdom, glittering repartee and gloriously happy ending this is not only one of Shakespeare's most popular plays but also the perfect comedy for a summer's evening. Perfformiad awyr agored o gomedi ramantus eithaf Shakespeare sy’n troi o gwmpas carwriaethau gwahanol. Er mwyn cynnal dilysrwydd, caiff y perfformiad ei lwyfannu ar lwyfan sy’n seiliedig ar y rhai oedd yn cael eu defnyddio gan gwmnïau teithio’r 16eg ganrif. ::

PERFFORMIADAUAWYR PERFORMANCE


5409 spring13

24

4/3/13

10:31

Page 22

www.mwldan.co.uk

Dydd Iau 22 Awst :: Thursday 22 August, 8.00 yh/pm £15 (£14) MWLDAN 2

PART STANDING

NIDI D’ARAC For the past decade, Nidi d’Arac have been experimenting with mixing the music of the Salento region of southern Italy with electronica and contemporary dance beats. Lead singer of the band is the eclectic musician from Lecce, Alessandro Coppola, whose creativity and love for his land have produced a passionate and mindful research of contents coming from the tradition, the music, the poetry, the folklore of the Mediterranean culture, acquired and elaborated. The music by Nidi d’Arac is pure pleasure of dance and sound, it is an ongoing party, it is emotional involvement, it is spirituality. The power of this versatile ensemble is an immediate and almost physical way through, thanks also to the audacious attempt of mixing the traditional triplets rhythm of the tambourine of the Salento ‘pizzica’ with the chaotic reality.

Nidi D’Arac have performed alongside Robert Plant, Kimmo Pohjonen, Enzo Avitabile and Mory Kante and Cesaria Evora. They have performed at Babel Med Music , Womex, Womad and the prestigious Montreux Jazz Festival. From Salento to Europe, all the way to Africa, Brazil and the States, the band has exported the traditional culture rooted in our geographic basin bringing passion and expertise to many important European festivals. Am y degawd diwethaf mae Nidi d’Arac wedi bod yn arbrofi gyda chymysgu cerddoriaeth ardal Salento yn Ne’r Eidal gyda electronica a churiadau dawns cyfoes. Mae’r gerddoriaeth gan Nidi d’Arac yn bleser pur o ddawns a sain, yn barti parhaol, mae’n ymglymiad emosiynol, yn ysbrydolrwydd. Mae’r grw ˆ p amryddwn hwn wedi perfformio ar draws y byd ac ochr yn ochr â nifer o enwau mawr y diwydiant. ::


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 23

01239 621200

25

Oriel Mwldan is curated in partnership with Oriel Davies, Newtown. The gallery is open every day between 10am and 8pm and admission is free, come in and have a look around! We frequently hold opening receptions where you can meet the artists and discuss the work - please join our gallery mailing list via our Facebook page, website or Box Office if you’d like further information. Mae Oriel Mwldan wedi ei churadu mewn partneriaeth ag Oriel Davies, y Drenewydd. Mae’r oriel ar agor bob dydd o 10yb hyd 8yh ac mae mynediad am ddim, dewch i mewn ac edrychwch o gwmpas! Byddwn yn aml yn cynnal derbyniadau agoriadol lle gallwch gyfarfod â’r artistiaid a thrafod y gwaith - ymunwch â’n rhestr bostio oriel trwy ein tudalen Facebook, ein gwefan neu’r Swyddfa Docynnau os hoffech wybodaeth bellach.

Admission to Oriel Mwldan is free. Opening times are 10am – 8pm daily Mae mynediad i Oriel Mwldan am ddim. Ar agor o 10yb – 8yh bob dydd

Mawrth 2 March – Ebrill 13 April

CHRIS NURSE: FFFFFFF... Chris Nurse uses a variety of media including painting, printmaking, drawing and object making. He studied at the Central School of Art, the RCA and the British School at Rome and is Senior Lecturer in Painting and Printmaking at the University of Glamorgan. He paints from assemblages of found objects reminiscent of models made by non-artists, children and amateurs. The title of the exhibition, ffffffffffffff… is the sound of white noise from tuned out analogue technology; a no man’s land between channels. “I am interested in portraying the space between fantasy and mundane reality, between an imagined ideal and what is actually realized through contingent materials or deficiencies of skill. You could think of it as the difference between self-image and how others might see us. My work connects to the vanitas tradition within art where pride in learning and wealth are shown as futile in the face of the inevitability of death. I have been pulling apart a book entitled Celebrities of the British Army from 1900 and painting from structures created from the pages. The book has enormous pathos because these whiskered faces and scarlet tunics will be no match for events 14 years later.” Mae Chris Nurse yn defnyddio amrywiaeth o gyfryngau gan gynnwys peintio, gwneud printiau a gwneud eitemau. Astudiodd yn yr Ysgol Ganolog Celf, yr RCA a’r Ysgol Brydeinig yn Rhufain ac mae’n Uwch-ddarlithydd mewn Paentio a Gwneud Printiau ym Mhrifysgol Morgannwg. Mae’n paentio o gasgliadau o eitemau mae’n dod o hyd iddynt sy’n debyg i’r modelau gan bobl nad ydynt yn artistiaid, plant ac amaturiaid. Teitl yr arddangosfa,

ffffffffffffff… yw’r sain o sw ˆn gwyn o dechnoleg analog wedi tiwnio allan; gwacter rhwng sianeli. “Mae diddordeb gennyf mewn portreadu’r gofod rhwng ffantasi a realiti cyffredin, rhwng delfryd a ddychmygir a’r hyn sy’n cael ei wireddu mewn gwirionedd trwy ddeunyddiau wrth gefn neu ddiffygion sgil. Gallech feddwl amdano fel y gwahaniaeth rhwng hunanddelwedd a sut mae eraill yn ein gweld. Mae fy ngwaith yn cysylltu â thraddodiad vanitas o fewn celf, lle mae balchder mewn dysgu a chyfoeth yn cael eu dangos fel pethau ofer yn wyneb natur anochel marwolaeth. Rwyf wedi bod yn tynnu llyfr o 1900 ar led, Celebrities of the British Army, ac yn paentio o strwythurau a grëwyd o’r tudalennau. Mae gan y llyfr bathos enbyd gan ni fydd y wynebau barfog hyn a’r tiwnigau coch yn unrhyw wrthwynebiad i ddigwyddiadau 14 mlynedd yn ddiweddarach.” ::


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 24

SIN MW Ebrill 20 April – Mehefin 1 June

THROUGH THE UMBER MIRROR... SEAN HARRIS Sean Harris, whilst hailing from a background in printmaking, is perhaps best known for his work in animation - and mesmeric images which uniquely combine print, landscapes and prehistoric objects. In creating experimental films that explore both personal and wider cultural mythologies, he has collaborated extensively with major museums across the world including The British Museum and the Smithsonian Institution.

Mae Sean Harris, er ei fod yn hanu o gefndir gwneud printiau, yn fwyaf adnabyddus am ei waith mewn animeiddio - a delweddau mesmerig sy’n cyfuno print, tirwedd ac eitemau cynhanesyddol mewn modd unigryw. Mewn creu ffilmiau arbrofol sy’n archwilio mytholeg bersonol a diwylliannol ehangach, mae wedi cydweithio’n helaeth gydag amgueddfeydd mawr ar draws y byd gan gynnwys yr Amgueddfa Brydeinig a Sefydliad Smithsonian.

At Oriel Mwldan, he presents a new and very personal piece The Wild (made with financial assistance from the Arts Council of Wales) alongside other works which explore both the human impulse to ‘capture’ resonant moments in time and the timelessness of the creative process itself.

Yn Oriel Mwldan mae’n cyflwyno darn newydd a phersonol iawn The Wild (a grëwyd gyda chymorth ariannol oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru) ynghyd â darnau gwaith eraill sy’n archwilio’r cymhelliad dynol i ‘gipio’ momentau atseiniol mewn amser a bytholrwydd y broses creadigol ei hun. ::

“With time suspended, there is no beginning or end, only endless flight....” From The Conference of the Birds, Peter Sis after Farid Ud-Din Attar

Mehefin 8 June – Gorffennaf 6 July

CARDIGAN ART SOCIETY: SUMMER SHOW 2013 Cardigan Art Society was formed more than 30 years ago by a group of painters who wished to promote the visual arts produced in this area. Through a long history of support for and activity at Theatr Mwldan, this organisation’s annual exhibition is a popular fixture in the Oriel Mwldan’s gallery program. Cardigan Art Society’s membership comprises both established and emerging artists, most of whom live and work in Cardigan and the surrounding areas of West Wales. Currently the society enjoys a membership of increasing diversity, which is a testimony to the artistic achievement attainable within a local community. Cafodd Cymdeithas Celf Aberteifi ei ffurfio mwy na thrideg mlynedd yn ôl gan griw o arlunwyr oedd am hyrwyddo’r gelf weledol oedd yn cael ei chynhyrchu yn yr ardal. Trwy hanes hir o gefnogaeth am a gweithgaredd yn Theatr Mwldan, mae arddangosfa flynyddol y gymdeithas hon yn rhan boblogaidd o galendr Oriel Mwldan. Mae aelodau Cymdeithas Celf Aberteifi yn parhau i gynnwys artistiaid newydd a sefydlog, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn gweithio ac yn byw o gwmpas Aberteifi â’r cyffiniau. Mae gan yr aelodaeth amrywiaeth gynyddol, sy’n dyst i’r cyrhaeddiad artistig o fewn cymuned leol. ::


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 25

SINEMA MWLDAN

01239 621200

27

Ticket Prices and Concessions Prisiau tocynnau a gostyngiadau

WE AIM TO START OUR FILMS AT THE TIMES ADVERTISED, WITH TRAILERS AND ADVERTS STARTING 10 – 20 MINUTES IN ADVANCE.

2D CINEMA: Adult £6.20 2D CINEMA: Child (14 and under) £4.80 3D CINEMA: Adult £8.40 3D CINEMA: Child (14 and under) £6.20

ANELWN AT DDECHRAU EIN FFILMIAU AR YR AMSERAU A HYSBYSEBIR, GYDA RHAGHYSBYSEBION YN DECHRAU 10-20 MUNUD CYN HYNNY.

WHAT’S SPECIAL ABOUT OUR CINEMA PRICES?

BETH SY’N ARBENNIG YNGHYLCH EIN PRISIAU SINEMA?

We aim to keep our prices as low as possible.

Anelwn at gadw ein prisiau mor isel ag sy’n bosibl

We do not make any additional charge for 3D glasses; the 3D prices above include the use of returnable 3D glasses.

Ni fyddwn yn codi tâl ychwanegol am sbectol 3D; mae’r prisiau 3D yn cynnwys defnydd sbectol 3D

We also do not charge any additional booking or transaction fees WHATSOEVER We promise to keep our pricing policy clear, consistent and simple – we don’t vary our prices depending on the time of day, or the day of the week. We do not increase our prices at peak times such as weekends. We are holding our prices until July 2013 at 2011 rates.

Yn ogystal ni fyddwn yn codi unrhyw ffioedd archebu na phrynu O GWBL Rydym yn addo cadw ein polisi prisio yn glir, yn gyson ac yn syml - ni fyddwn yn amrywio ein prisiau yn ôl amser y dydd, na diwrnod yr wythnos. Ni fyddwn yn codi ein prisiau ar adegau poblogaidd, megis y penwythnos. Rydym yn cadw ein prisiau tan Gorffennaf 2013 ar gyfraddau 2011.

2D SCREENINGS Mawrth :: March 29 – 31 @ 12.50 & 5.30 Ebrill :: April 1 – 6 @ 12.50 & 5.30, 7 @ 1.50, 8 – 11 @ 12.50 & 5.30, 12 @ 1.30, 13 @ 1.20, 14 @ 1.30, 20, 21 @ 3.40, 27, 28 @ 1.40 Mai :: May 5 @ 1.50, 6 @ 12.50, 11, 12 @ 2.00, 18, 19 @ 2.00, 27, 28 @ 2.00 3D SCREENINGS Mawrth :: March 29 – 31 @ 3.10 & 7.50 Ebrill :: April 1 @ 3.10 & 7.50, 2 @ 3.10, 3, 4 @ 3.10 & 7.50, 5, 6 @ 3.10, 7 @ 4.10, 8 – 11 @ 3.10, 12 @ 3.50, 14 @ 3.50,20, 21 @ 1.20 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

THE CROODS (U) Kirk De Micco | Chris Sanders | 2013 | USA | 99’ DreamWorks Animation’s latest release is a prehistoric comedy adventure that follows the world’s first family as they embark on a journey of a lifetime when the cave that has always shielded them from danger is destroyed. Travelling across a spectacular landscape, The Croods discover an incredible new world filled with fantastic creatures and their outlook is changed forever. Mae ffilm ddiweddaraf DreamWorks Animation yn gomedi antur gynhanesyddol sy’n dilyn teulu cyntaf y byd wrth iddynt gychwyn ar siwrnai fwyaf eu hoes pan mae’r ogof sydd bob amser wedi eu gwarchod rhag perygl yn cael ei ddifetha. Gan deithio ar draws tirlun ysblennydd, mae’r Croods yn darganfod byd newydd anhygoel sy’n llawn creaduriaid rhyfeddol, a chaiff eu hagwedd ei newid am byth. ::


5409 spring13

28

4/3/13

10:31

Page 26

www.mwldan.co.uk

Mawrth :: March 29 – 31 @ 1.10, 3.30, 6.10 & 8.40 Ebrill :: April 1 – 3 @ 1.10, 3.30, 6.10 & 8.40, 4 @ 6.10 & 8.40, 5 – 10 @ 1.10, 3.30, 6.10 & 8.40, 11 @ 1.10, 3.30 & 9.10 MWLDAN 2

THE HOST (12A tbc) Andrew Niccol | 2013 | USA | 110’tbc From worldwide bestselling author of the Twilight Saga Stephenie Meyer comes The Host, an amazing epic love story set somewhere in the future. It’s the story of the survival of love and the human spirit in a time of war. Our world has been invaded by an unseen enemy. Humans become hosts for these invaders, their minds taken over while their bodies remain intact. Most of humanity has succumbed. When Melanie, one of the few remaining “wild” humans, is captured, she is certain it is her end. Wanderer, the invading “soul” who has been given Melanie’s body, was warned about the challenges of living inside a human. But there was one difficulty Wanderer didn’t expect: the former tenant of her body refusing to relinquish possession of her mind. Playing at Mwldan from the date of national release. O awdur llwyddiannus y Twilight Saga, Stephenie Meyer, daw The Host, stori gariad epig wedi ei gosod rhywle yn y dyfodol. Mae’n stori am oroesiad cariad a’r ysbryd dynol mewn amser rhyfel. Mae ein byd wedi ei oresgyn gan elyn anweladwy mae dynion yn troi’n westeiwyr i’r goresgynwyr hynny, eu meddyliau’n cael eu meddiannu tra erys eu cyrff yn gyfan. Mae’r rhan fwyaf o ddynoliaeth wedi ildio. Pan gaiff Melanie, un o’r bodau dynol “gwyllt” Yn dangos yn y. At Mwldan o’r dyddiad rhyddhau cenedlaethol. ::

2D SCREENINGS Mawrth :: March 29, 30 @ 1.20 & 6.00, 31 @ 1.20 Ebrill :: April 1 – 11 @ 1.20 & 6.00, 12 @ 1.20, 13 @ 3.40, 14 @ 1.20, 20, 21 @ 1.10, 27, 28 @ 4.00 Mai :: May 5 @ 4.10, 6 @ 3.15, 11, 12 @ 4.20, 27, 28 @ 4.20 3D SCREENINGS Mawrth :: March 29 – 31 @ 3.40 & 8.20 Ebrill :: April 1 – 4 @ 3.40 & 8.20, 5 – 12 @ 3.40, 14 @ 3.40 MWLDAN 2

MWLDAN 3

JACK THE GIANT SLAYER (12A) Bryan Singer | 2013 | USA | 114’ This live action big screen outing for this modern day take on the Jack and the Beanstalk legend stars Ewan McGregor, Bill Nighy, Stanley Tucci and Nicholas Hoult as Jack. An ancient war is reignited when Jack, a young farmhand unwittingly opens a gateway between our world and a fearsome race of giants. Unleashed on the Earth for the first time in centuries, the giants strive to reclaim the land they once lost, forcing Jack into the battle of his life to stop them. Fighting for a kingdom, its people and the love of a brave princess, he comes face to face with the unstoppable warriors he thought only existed in legend and gets the chance to become a legend himself. Caiff rhyfel hynafol ei aildanio pan mae Jack, gwas fferm ifanc, yn agor porth yn ddiarwybod rhwng ein byd ni a hil ofnadwy o gewri. Yn cael eu gadael yn rhydd ar y byd am y tro cyntaf mewn canrifoedd, mae’r cewri’n ceisio adennill y tir wnaethant ei golli, gan orfodi Jack i frwydro i’w rhwystro. Gan ryfela dros deyrnas, ei phobl, a chariad tywysoges ddewr, mae’n dod wyneb yn wyneb â’r rhyfelwyr di-stop a feddyliai oedd ond yn bodoli mewn chwedloniaeth, a chaiff ei gyfle ei hun i fod yn rhan o chwedloniaeth. ::


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 27

01239 621200

29

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Mawrth :: March 31 @ 6.00 Ebrill :: April 2 @ 7.50 MWLDAN 1

MWLDAN 3

HYDE PARK ON HUDSON (12A) Roger Michell | 2012 | UK | 94’ Charmingly delightful and ever so slightly risqué, this is sheer movie-going delight. In a perfect narrative double-take on the term ‘special relationship’, the story of the secret love affair between Franklin D Roosevelt (Bill Murray) and his distant cousin Margaret Stuckley (Laura Linney) centres on the weekend in 1939 when King George (Samuel West) and Queen Elizabeth (Olivia Colman) pay a royal visit to upstate New York with the objective of securing the United States’ allegiance in the impending war. Murray’s impish performance as FDR oscillates between playful and serious, proving a delicious contrast to Linney’s gentle naivety and Olivia Williams’ energetic swagger as the forthright Eleanor Roosevelt. A dreamy, impeccable film. Yn bleserus ac ychydig bach yn risqué, dyma i chi hyfrydwch llwyr i’r sinema. Mewn naratif dwbl perffaith ar y term ‘perthynas arbennig’, mae stori’r berthynas serch cudd rhwng Franklin D Roosevelt (Bill Murray) a’i gyfnither bell, Margaret Stuckley, (Laura Linney) yn troi o gwmpas y penwythnos ym 1939 pan ymwelodd y Brenin George (Samuel West) a’r Frenhines Elisabeth (Olivia Colman) ag Efrog Newydd gyda’r bwriad o ddiogelu teyrngarwch yr Unol Daleithiau yn y rhyfel oedd ar y gweill. Mae perfformiad direidus Murray fel FDR yn pendilio rhwng chwareus a difrifol, gan roi cyferbyniad melys i naïfrwydd tawel Linney ac ymffrost egnïol Olivia Williams fel Eleanor Roosevelt di-flewyn-ar-dafod. Ffilm ysblennydd. ::

3D SCREENINGS Ebrill :: April 5, 6 @ 7.50, 7 @ 9.00 MWLDAN 1

HANSEL AND GRETEL: WITCH HUNTERS (15) Tommy Wirkola | 2013 | Germany | USA | 88’ Overflowing with dark imagery and creepy-sexy witches, Witch Hunters is a dark spin on the famous fairy tale about a brother and sister who outwit a candy house-dwelling witch intent on gobbling them up. The pair are now grown-up, leather-clad, bounty hunters-forhire (played by Jeremy Renner and Gemma Arterton) who specialize in exterminating witches of all creeds – with an arsenal of witch-killing tools that include Renaissance-era firearms and wires useful for good old-fashioned decapitation, at their disposal. Yn gorlifo â delweddaeth dywyll a gwrachod secsi, iasol, mae Witch Hunters yn amrywiad tywyll ar y stori dylwyth teg enwog am frawd a chwaer sy’n trechu hen wrach sydd am eu llowcio. Erbyn hyn mae’r pâr wedi tyfu, ac yn helwyr dynion (wedi chwarae gan Jeremy Renner a Gemma Arterton) sy’n arbenigo mewn difodi gwrachod o bob math - gydag amrywiaeth o dw ˆ ls lladd gwrachod ar gael iddynt, sy’n cynnwys drylliau Oes y Dadeni, a weiars sy’n ddefnyddiol ar gyfer y dull hen ffasiwn o dorri pen. ::


5409 spring13

30

4/3/13

10:31

Page 28

www.mwldan.co.uk Ebrill :: April 5 – 11 @ 8.20 MWLDAN 3

I GIVE IT A YEAR (15) Dan Mazer | 2013 | UK | 97’ This smart, witty and occasionally plain hilarious British rom-com from the writer of Borat delivers a delicious blend of humour that veers engagingly between the bawdy and the romantic. Featuring a strong cast (Rose Byrne, Rafe Spall, Anna Faris, Simon Baker, Stephen Merchant and Minnie Driver) and a smattering of outrageously smutty moments, the film is warm, witty, generous and brimming with terrific one-line gags. Newlyweds Nat and Josh soon realise they aren’t exactly made for each other. She’s a high-strung PR. He’s a housebound writer. They agree to give it a year…. Ffilm gomedi rhamant o ysgrifennwr Borat gyda chast cryf. Mae’r pâr sydd newydd briodi Nat a Josh, yn gyflym sylweddoli nad ydynt yn berffaith ar gyfer ei gilydd. Mae hithau’n PR hawdd ei chyffroi, ac mae ef yn ysgrifennwr sy’n gaeth i’r tyˆ . Maent yn cytuno rhoi blwyddyn iddi.... ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ebrill :: April 7 @ 6.30, 9 @ 7.50 M W L D A N 1

NO (15) Pablo Larraín | 2012 | Chile | France | USA | 118’ With scant resources and constant scrutiny from individuals sympathetic to Pinochet’s totalitarian regime, including ad agency colleagues and the secret police, this bold and enthralling film looks at how a team of Chile’s "Mad Men" and opponents of the dictatorial government instigated change without resorting to violence during the 1988 plebiscite and with only 15 minutes of TV exposure in the early hours of the morning. The film seamlessly blends scripted scenes with archive footage and features many of the people who were banned in Chilean media when Pinochet was in power. Gyda bach iawn o adnoddau ac o dan olwg cyson unigolion yn cydymdeimlo â chyfundrefn dotalitaraidd Pinochet, mae’r ffilm feiddgar a gafaelgar hon yn edrych ar sut wnaeth criw o wrthwynebwyr llywodraeth unbenaethol Chile symbylu newid heb ddefnyddio trais ym 1988. Gyda darnau fideo archif ac yn cynnwys nifer o unigolion cafodd eu gwahardd o’r cyfryngau pan roedd Pinochet mewn grym. SUBTITLES | IS-DEITLAU ::

Ebrill :: April 8, 10, 11 @ 7.50 MWLDAN 1

VINYL (15) Sara Sugarman | 2012 | USA | UK | 85’ Sugarman (Mad Cows, Very Annie Mary) returns to her Welsh roots for her new comedy Vinyl, loosely inspired by the story of 1980s Welsh rockers The Alarm who released a track under a different band name. In Vinyl, washed-up rocker Johnny Jones hoodwinks top record labels, radio DJs and the entire rock music world by releasing his new pop punk single under a fictitious teenage band’s name.... now he just needs to teach this rowdy bunch of kids what true punk spirit is all about! Mae’r cyfarwyddwr Sugarman yn dychwelyd at ei gwreiddiau Cymreig yn y gomedi newydd hon, sydd wedi ei hysbrydoli’n fras gan rocwyr Cymreig yr 80au, The Alarm. Mae’r hen rociwr Johnny Jones yn twyllo label record fawr a’r byd roc cyfan trwy ryddhau cân pync newydd o dan enw dychmygol band pobl ifainc. Nawr, yr unig beth sydd yn rhaid iddo wneud yw addysgu’r criw afler hwn am ystyr gwir ysbryd pync! ::


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 29

01239 621200

31

Ebrill :: April 12 – 14 @ 2.50, 5.30 & 8.10, 15 – 19 @ 5.30 & 8.10, 20, 21 @ 2.50, 5.30 & 8.10, 22 – 25 @ 5.30 & 8.10 M W L D A N 1

OBLIVION (12A tbc) Joseph Kosinski | 2013 | USA | 130’ tbc Tom Cruise stars in the latest sci-fi movie from the director of Tron: Legacy. In 2073, ex-Marine Commander Jack Harper is one of the last few drone repairmen stationed on an Earth destroyed by an alien invasion 60 years ago. Part of a massive operation to extract vital resources after decades of war, Jack’s mission is nearly complete. His existence comes crashing down when he rescues a female stranger from a downed spacecraft; her arrival triggers a series of events that forces Harper to question everything that he knows about the war from the beginning until now. Morgan Freeman and Andrea Riseborough also star. Screening at Mwldan from date of National release. Ffilm ffug wyddonol wedi ei gosod yn 2073 gyda Tom Cruise yn chwarae rhan y cyn comander môr-filwrol Jack Harper, sy’n un o’r ychydig ddynion ar ôl ar ddaear a chafodd ei dinistrio gan oresgyniad aliynau 60 mlynedd yn gynt. Ond mae cyfres o ddigwyddiadau yn ei orfodi i gwestiynu pob dim roedd yn credu am y rhyfel hyd yn hyn. At Mwldan o'r dyddiad rhyddhau cenedlaethol. ::

Ebrill :: April 12, 13 @ 6.00 & 8.30, 14 @ 8.30, 15 – 18 @ 6.00 & 8.30, 19 – 22 @ 8.30, 23 – 25 @ 6.00 M W L D A N 3

TRANCE (15) Danny Boyle | 2013 | UK | 101’ This kinetic thriller re-teams Oscar-winning Slumdog Millionaire director Danny Boyle with Trainspotting and Shallow Grave screenwriter John Hodge. Prominent art auctioneer Simon (James McAvoy) conspires with a gang of thieves - led by their ruthless boss (Vincent Cassel) - to steal a coveted Goya masterpiece from a public auction. However, things go sour during the robbery and Simon winds up with (he claims) no memory of where the precious artwork’s been stashed. Rosario Dawson plays the hypnotist recruited to recover the truth from Simon’s damaged psyche, though she may have ulterior motives. As the stakes rise higher and danger grows, Simon starts blurring the line between the truth and memories which may be the suggestions of a master manipulator. Ffilm gyffro sy’n gweld yr arwerthwr Simon yn cynllwynio gyda chriw o ladron i ddwyn campwaith gan Goya o arwerthiant cyhoeddus. Fodd bynnag, mae pethau’n mynd o le yn ystod y lladrad, ac mae Simon yn colli ei gof am ble mae’r darn celf gwerthfawr wedi ei guddio. ::

3D SCREENINGS Ebrill :: April 12 – 16 @ 6.10, 17 @ 8.50 2D SCREENINGS Ebrill :: April 17 @ 6.10, 18 @ 5.00, 20, 21 @ 3.30 MWLDAN 2

GI JOE: RETALIATION (12A tbc) Jon M. Chu | 2013 | USA | 120’ tbc In the continuing adventures of the G.I. Joe team, Duke (Channing Tatum), second-incommand Roadblock (Dwayne Johnson), and the rest of the Joes (D.J. Cotrona, Byunghun Lee) face a two-fold threat. Not only is their mortal enemy COBRA rearing its ugly head again, but there is also a threat from within the U.S. government: There might be an impostor in the White House. Meanwhile, Snake Eyes (Ray Park) is on a search for inner peace but learns that his nemesis, Storm Shadow, is still alive. Mae antur tîm G.I. Joe yn parhau. Y tro hwn mae’r criw yn wynebu bygythiad deublyg, adfywiad eu gelyn bythol COBRA, ond hefyd bygythiad o tu fewn llywodraeth America. ::


5409 spring13

32

4/3/13

10:31

Page 30

www.mwldan.co.uk Ebrill :: April 12 – 15 @ 8.50 MWLDAN 2

MAMA (15) Andy Muschietti | 2013 | Spain | Canada | 100’ The excellent Jessica Chastain stars in this spooky ghost story, produced by Guillermo del Toro (Pan’s Labyrinth). Two young sisters, considered dead for five years, are found feral in the wilderness and are taken in by their uncle and his raven-haired girlfriend; they try to solve the mystery of how the girls survived and why they still seem to be haunted by a menacing ghost they call Mama. Chastain digs deep, going beyond the call of scream-queen duty to find the passion that gives horror a pulse. Stori arswydus am ddwy chwaer ifanc a ystyriwyd yn farw, ond sydd yna’n cael eu canfod yn fyw ac yn wyllt yn yr anial. Mae eu hewythr a’i gariad yn gofalu amdanynt ac yn ceisio datrys y dirgelwch ynglyˆn â sut wnaeth y merched oroesi a pham maent yn dal i gael eu brawychu gan ysbryd ofnadwy o’r enw Mama. ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ebrill :: April 14 @ 6.00, 16 @ 8.50 MWLDAN 2

MWLDAN 3

LORE (15) Cate Shortland | 2012 | Germany | Australia | 109’ The long-awaited follow-up to her exquisite Somersault, Australian director Cate Shortland’s adaptation of the novel The Dark Room by Rachel Seiffert is a sensual and complex story that explores the tribulations faced by the young in the aftermath of World War II. After her Nazi parents are imprisoned, Lore leads her younger siblings across a war-torn Germany in 1945. Amidst the chaos, she encounters mysterious Jewish refugee Thomas, who shatters her fragile reality with hatred and desire. To live, she must trust someone she was taught to hate and face the darkness within herself. Mae’r addasiad ar y nofel The Dark Room gan Rachel Seiffert yn stori gymhleth sy’n archwilio’r trallodion a wynebwyd gan yr ifanc yn sgil yr Ail Ryfel Byd. Mae Lore, yn arwain eu brodyr a chwiorydd ar draws yr Almaen ym 1945, ar ôl i’w rhieni sy’n Nasiaid cael eu harestio. Wrth deithio mae’n rhaid iddi ymddiried mewn Thomas, sy’n Iddew ifanc, rhywun cafodd ei haddysgu i’w gasáu. :: SUBTITLES | IS-DEITLAU

Ebrill :: April 19 – 22 @ 6.00, 23 – 25 @ 8.30 MWLDAN 3

IDENTITY THIEF (15) Seth Gordon | 2013 | USA | 111’ tbc Jason Bateman and Melissa McCarthy star in this new comedy. Unlimited funds have allowed Diana to live it up on the outskirts of Miami, where the queen of retail buys whatever strikes her fancy. There’s only one glitch… the ID she’s using to finance her sprees belongs to a mild-mannered businessman who lives halfway across the U.S. With only one week to hunt down the con artist before his world implodes, the real Sandy Bigelow Patterson heads south to confront the woman with an all-access pass to his life. Comedi am fenyw ym Miami sy’n dwyn hunaniaeth dyn ar ochr arall America gan fynd ati i wario’i arian fel dw^ r. Mae ganddo wythnos i ddod o hyd iddi cyn bod ei fywyd yn chwalu’n llwyr. ::


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 31

01239 621200

33

Ebrill :: April 20 @ 6.10, 21 @ 8.40, 22 @ 6.10 MWLDAN 2

SAFE HAVEN (12A) Lasse Hallström | 2013 | USA | 115’ An affirming and suspenseful story about a young woman’s struggle to love again, Safe Haven is based on the novel from Nicholas Sparks, the best-selling author behind the hit films The Notebook and Dear John. When a mysterious young woman arrives in a small North Carolina town, her reluctance to join the tight knit community raises questions about her past. Slowly, she begins putting down roots, and gains the courage to start a relationship with Alex, a widowed store owner with two young children. But dark secrets intrude on her new life with such terror that she is forced to rediscover the meaning of sacrifice and rely on the power of love in this deeply moving romantic thriller. Stori am ymgais un fenyw i garu eto, sydd wedi ei seilio ar nofel Nicholas Sparks. Mae amharodrwydd menyw mewn tref fechan yng Ngogledd Carolina i ymuno â’r gymuned glos yn codi cwestiynau am ei gorffennol. Yn araf mae’n dechrau ymgartrefu, ac yn codi hyder i ddechrau perthynas. Ond mae cyfrinachau tywyll yn ymyrryd ar ei bywyd newydd yn y ffilm gyffro ramantus hon. ::

Ebrill :: April 20, 22 @ 8.40, 23 @ 6.10, 24 @ 8.40 Mai :: May 3 @ 8.20 MWLDAN 2

PARKER (15) Taylor Hackford | 2013 | USA | 118’ A thief with a unique code of professional ethics is double-crossed by his crew and left for dead. Assuming a new disguise and forming an unlikely alliance with a woman on the inside, he looks to hijack the score of the crew’s latest heist. Jason Statham and Jennifer Lopez star. Mae lleidr gyda chod unigryw o foeseg broffesiynol yn cael ei dwyllo gan ei griw a’i adael i farw. Gan gymryd arno ddieithriad newydd ac yn ffurfio partneriaeth annhebygol gyda menyw, mae’n anelu at herwgipio heist ddiweddaraf y criw. ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ebrill :: April 21 @ 6.10, 23 @ 8.40 MWLDAN 2

BROKEN CITY (15) Allen Hughes | 2013 | USA | 109’ Billy Taggart (Mark Wahlberg) has a promising career as a New York City cop until the night he is involved in a controversial shooting. Stripped of his badge, but kept out of jail by New York’s popular Mayor (Russell Crowe), he re-makes himself as a private investigator. Times are tough, and when the mayor offers Billy $50,000 to investigate the First Lady’s (Catherine Zeta Jones) extra-marital activities, it seems like a straight forward payday. Unfortunately, it quickly becomes apparent that the Mayor is not at all what he seems, and for Billy to achieve redemption he will have to risk everything. Ar ôl colli ei swydd fel plismon, mae Billy Taggart yn troi’n dditectif preifat. Pan mae maer poblogaidd Efrog Newydd yn gofyn iddo archwilio i ymddygiad y tu allan i briodas gwraig yr Arlywydd, credai ei fod yn waith digon syml. Ond yn gyflym mae’n dod yn amlwg nad yw’r maer yr hyn y mae’n ymddangos. ::


5409 spring13

34

4/3/13

10:31

Page 32

www.mwldan.co.uk

Ebrill :: April 24 @ 6.10, 25 @ 5.10, 26 – 28 @ 6.10 Mai :: May 1 @ 6.10 MWLDAN 2

SIDE EFFECTS (15) Steven Soderbergh | 2013 | USA | 106’ Soderbergh directs Rooney Mara, Jude Law, Channing Tatum and Catherine Zeta-Jones in a high quality noirish thriller that weighs the ethics of prescription drugs and the interests of the prescribing doctors. Emily and Martin are a successful New York couple whose world unravels when a new drug prescribed by Emily’s psychiatrist - intended to treat anxiety - has unexpected side effects. Recommended! Ffilm gyffro sy’n mantoli moeseg cyffuriau presgripsiwn a’r doctoriaid sy’n eu rhoi. Mae Emily a Martin yn bâr llwyddiannus nes i gyffur newydd caiff ei rhagbennu gan seiciatrydd Emily gael sgil effeithiau annisgwyl. ::

Ebrill :: April 25 @ 7.45 Mai :: May 6 @ 7.45 MWLDAN 2

ANDREA BOCELLI: LOVE IN PORTOFINO (U) David Horn | 2012 | 107’ Andrea Bocelli, the world’s most beloved tenor and highest selling solo classical artist of all time, makes his cinema debut as his new Love In Portofino concert is released for a limited engagement at cinemas around the world. Love In Portofino - which features the most famous love songs in the world and arrives in cinemas as Bocelli releases his new studio album, Passione - was recorded in August 2012 as Bocelli hosted an intimate and truly romantic outdoor concert, playing to a specially invited audience in one of the most beautiful settings on earth. This cinema event also features a world exclusive interview with Bocelli filmed at his Italian home. The concert is backed by supporting talent and a 40 piece orchestra and the evening is hosted by multiple Grammy award winner David Foster. Mae Andrea Bocelli, hoff denor y byd ac artist unigol mwyaf llwyddiannus erioed yn nhermau gwerthiant, yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn y sinema gyda rhyddhau ei gynherdd Love In Portofino ar y sgrin fawr. Mae’r digwyddiad sinema hwn yn cynnwys nifer o ganeuon serch mwyaf enwog y byd wedi eu perfformio mewn un o’r lleoliadau mwyaf prydferth ar y ddaear. ::


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 33

01239 621200

35

2D SCREENINGS Ebrill :: April 26 @ 5.30, 27, 28 @ 12.30 & 5.30, 29, 30 @ 5.30 Mai :: May 1 – 3 @ 5.30, 4 - 6 @ 12.30 & 5.30, 7 – 9 @ 5.30 3D SCREENINGS Ebrill :: April 26 @ 8.10, 27, 28 @ 2.50 & 8.10, 29, 30 @ 8.10 Mai :: May 1 – 3 @ 8.10, 4 - 6 @ 2.50 & 8.10, 7 – 9 @ 8.10 MWLDAN 1

MWLDAN 3

IRON MAN 3 (12A tbc) Shane Black | 2013 | USA | China | 120’ tbc In Marvel’s Iron Man 3, Tony Stark/Iron Man finds his world reduced to rubble by a malevolent enemy and must use his ingenuity and instincts to protect those closest to him as he seeks to destroy the enemy and his cohorts. Marvel Studios’ Iron Man 3 puts brash-but-brilliant industrialist Tony Stark/Iron Man against an enemy who knows no bounds. When Stark finds his personal world destroyed at his enemy’s hands, he embarks on a harrowing quest to find those responsible. This journey, at every turn, will test his mettle. With his back against the wall, Stark is left to survive by his own devices, relying on his ingenuity and instincts to protect those closest to him. As he fights his way back, Stark discovers the answer to the question that has secretly haunted him: does the man make the suit or does the suit make the man? Screening at Mwldan from date of national release. Yn Iron Man 3, mae’r arwr yn gweld ei fyd wedi ei ddinistrio gan elyn maleisus ac mae’n rhaid iddo ddefnyddio ei ddyfeisgarwch a’i reddfau i amddiffyn y rhai hynny sydd agosaf ato wrth iddo geisio difetha’r gelyn. At Mwldan o'r dyddiad rhyddhau cenedlaethol. ::

Ebrill :: April 26 – 28 @ 8.40 Mai :: May 1 @ 8.40, 2 @ 5.15, 5 @ 8.20 M W L D A N 2

WELCOME TO THE PUNCH (15) Eran Creevy | 2013 | UK | USA | 100’ Mark Strong and James McAvoy play cat and mouse games in this British thriller written and directed by the talented Eran Creevy. Strong plays former criminal Jacob Sternwood who’s forced to return to London from his Icelandic hideaway when his son is involved in a heist gone wrong. McAvoy is the London detective keen to track him down, but who ends up forming an alliance with him when a conspiracy emerges. Andrea Riseborough completes the impressive central cast while David Morrissey and Peter Mullan also put in appearances. Ffilm gyffro Brydeinig am gyn-droseddwr sy’n gorfod dychwelyd i Lundain o’i guddfan yng Ngwlad yr Iâ pan mae ei fab yn cael ei ddal mewn heist sydd wedi mynd o’i le. ::

Ebrill :: April 27 – 29 @ 6.20, 30 @ 8.30 Mai :: May 1, 2 @ 8.30 M W L D A N 3

THE GUILT TRIP (12A) Anne Fletcher | 2013 | USA | 95’ Playing a frustrated son and his overbearing mother, Seth Rogen and Barbra Streisand bring an easygoing chemistry to this road-trip mom comedy. They produce as many laughs as they do cringes, wrapped in a warming feel-good message. Andy, a schlubby organic chemist, is having trouble selling his invention, a nontoxic cleaning spray. The product is a would-be bestseller, but Andy makes a poor salesman. With the last of his savings he plans a last-ditch effort to drive across the country pitching to several big stores... with his widowed mother in tow who’s looking for her long lost first love. Comedi am fam a’i mab. Mae Andy, fferyllydd organig sydd wedi dyfeisio cynnyrch newydd yn mynd ar daith ar draws y wlad, gyda’i fam, i geisio gwerthu ei newyddbeth i gwmnïau mawr. ::


5409 spring13

36

4/3/13

10:31

Page 34

www.mwldan.co.uk

Ebrill :: April 27 – 29 @ 8.30, 30 @ 6.20 Mai :: May 1, 2 @ 6.20, 3, 5 @ 6.30, 6, 7 @ 5.45 MWLDAN 2

MWLDAN 3

ROBOT & FRANK (12A) Jake Schreier | 2012 | USA | 89’ Set in the near future, this charming and playful film is the story of Frank, a retired cat burglar, whose two grown kids who are concerned he can no longer live alone. They are tempted to place him in a nursing home until Frank’s son chooses a different option: against the old man’s wishes, he buys Frank a walking, talking humanoid robot programmed to improve his physical and mental health. What follows is an often hilarious and heartwarming story about finding friends and family in the most unexpected places. Robot & Frank features an award winning cast led by a brilliant Frank Langella, plus James Marsden, Liv Tyler and Susan Sarandon. Wedi ei gosod yn y dyfodol agos, mae’r ffilm hyfryd hon am Frank, byrgler sydd wedi ymddeol. Mae plant Frank yn gofidio ni all fyw ar ei ben ei hun bellach. Yn hytrach na’i osod mewn cartref preswyl i’r henoed, mae mab Frank yn prynu robot sy’n siarad a cherdded ac sydd wedi ei raglennu i wella iechyd corfforol a meddyliol Frank. Yr hyn sy’n dilyn yw stori ddoniol a chalonogol am ddarganfod ffrindiau a theulu yn y mannau mwyaf annisgwyl. ::

Mai :: May 2, 7 @ 7.45 MWLDAN 2

WAR OF THE WORLDS – ALIVE ON STAGE! THE NEW GENERATION (PG tbc) £12 (£10) | 2013 | 118’ plus intermission Jeff Wayne’s Musical Version of The War of The Worlds – Alive on Stage! The New Generation is coming to the big screen for the first time. Filmed in front of a sell-out audience at London’s O2 Arena on 15th December 2012, Alive! is a stunning musical multi-media extravaganza based on HG Wells’ dark Victorian tale of a Martian invasion of England. Jeff Wayne’s newly re-imagined production with its award-winning score stars internationally acclaimed actor Liam Neeson, appearing as the hologram of George Herbert, The Journalist. Neeson interacts with a stellar cast of live performers featuring Jason Donovan, Marti Pellow, Wicked’s Kerry Ellis, Kaiser Chiefs’ Ricky Wilson and Jett Black’s Will Stapleton. The show features the hit singles The Eve of The War and Forever Autumn performed live on stage by 45 musicians conducted by Jeff Wayne. A multi–media experience, the production includes a host of special effects with CGI on a 100ft–wide ‘animation wall’, pyrotechnics, illusions and leaf drops. Filmed in high definition and 5.1 surround sound, this is ideal family entertainment brought to life on the big screen. Mae Alive! Yn ddigwyddiad cerddorol aml-gyfrwng syfrdanol wedi ei seilio ar stori dywyll Fictorianaidd HG Wells am oresgyniad Lloegr gan Fawrthiaid. Gyda chast o enwogion a cherddorfa fyw ar y llwyfan, mae’r cynhyrchiad yn cynnwys llu o effeithiau arbennig gyda CGI ar wal animeiddio 100 troedfedd a rhithiau yn eu plith. Adloniant teuluol yn dod yn fyw ar y sgrin fawr. ::


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 35

01239 621200

37

Mai :: May 3 @ 6.10 & 8.40, 4 – 6 @ 1.10, 3.40, 6.10 & 8.40, 7 – 9 @ 6.10 & 8.40, 10 @ 6.00 & 8.30, 11, 12 @ 3.30, 6.00 & 8.30, 13, 14 @ 6.00 & 8.30, 15 @ 6.05 & 8.35, 16 @ 8.50 MWLDAN 1

MWLDAN 3

PAIN & GAIN (tbc) Michael Bay | 2013 | USA | 120’ tbc Pain and Gain, director Michael Bay’s first non-Transformers movie in over five years, is a great, dark action comedy which centres on bodybuilders Daniel Lugo (Mark Wahlberg) and Paul Doyle (Dwayne ‘The Rock’ Johnson), who decide to enter the extortion racket and get much more than they bargained for. Screening at Mwldan from date of national release. Comedi gyffro dywyll sy’n troi o gwmpas adeiladwyr corff Daniel Lugo (Mark Wahlberg) and Paul Doyle (Dwayne ‘The Rock’ Johnson), sy’n penderfynu ymuno â chynllwyn a chael llawer mwy na’r hyn oeddent wedi disgwyl. At Mwldan o'r dyddiad rhyddhau cenedlaethol. ::

Mai :: May 10 @ 6.25 & 8.50, 11, 12 @ 4.00, 6.25 & 8.50, 13 – 15 @ 6.25 & 8.50, 16 @ 6.25, 17 @ 6.25, 18 @ 4.00 & 6.25, 19 @ 4.00 & 8.30, 20 @ 8.30, 21 @ 5.00, 22 @ 6.25 & 8.50, 23 @ 3.00 MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3

I’M SO EXCITED (15 tbc) Pedro Almodovar | 2013 | Spain | 100’ tbc Penélope Cruz, Antonio Banderas and Paz Vega star in the latest film from the acclaimed, world-renowned Spanish filmmaker Pedro Almodóvar. Los amantes pasajeros (which has a double meaning of "The fleeting lovers" and "The passenger lovers") has been retitled I’m So Excited for the UK. Plot details are under wraps at the time of writing, but it appears to be a return to frothy comedy for Almodovar, and a film that takes place aboard an airplane travelling to Mexico City. When the flight encounters trouble, the passengers begin to confess their innermost secrets. Y ffilm ddiweddaraf o waith y cyfarwyddwr byd enwog Pedro Almodóvar, gyda Penélope Cruz, ac Antonio Banderas. Ar adeg ysgrifennu mae manylion y plot yn gyfrinachol , ond mae’n gomedi sy’n digwydd ar awyren sy’n teithio i Mexico City. Pan mae’r awyren yn mynd i drafferth, mae’r teithwyr yn dechrau cyfaddef eu cyfrinachau. ::

Mai :: May 10 – 14 @ 6.40 MWLDAN 2

THE ODD LIFE OF TIMOTHY GREEN (U) Peter Hedges | 2012 | USA | 104’ This great family film is a quirky, tender and mature ode to parenting that is equally entertaining for adults and children. When Cindy and Jim Green are floored with the news that they cannot have children, they tackle their grief by creating a list of the best qualities for their never-to-be child, put it in a box and bury it in their garden. A miracle happens in the middle of the night and the Greens find young muddy Timothy sleeping in an adjacent room. Sweet and genuine, this is a delightful and bittersweet family film for all ages. Caiff Cindy a Jim Green eu llorio gan y newyddion ni allant gael plant. I daclo’u galar maent yn creu rhestr o’r rhinweddau gorau ar gyfer eu plentyn ni fyddai byth yn bodoli, yn ei rhoi mewn bocs a’i gladdu yn yr ardd. Mae gwyrth yn digwydd yng nghanol y nos ac mae’r Greens yn darganfod Timothy bach yn cysgu mewn ystafell gerllaw. Yn felys ac yn ddilys, dyma i chi ffilm deuluol hyfryd a chwerwfelys i bob oed. ::


5409 spring13

38

4/3/13

10:31

Page 36

www.mwldan.co.uk

Mai :: May 10 – 14 @ 9.00 MWLDAN 2

EVIL DEAD (18 tbc) Fede Alvarez | 2013 | USA | 90’ tbc Five twenty-something friends become holed up in a remote cabin. When they discover a Book of the Dead, they unwittingly summon up dormant demons living in the nearby woods, which possess the youngsters in succession until only one is left intact to fight for survival. The most terrifying film you will ever experience! Ffilm am bum ffrind sy’n tarfu ar ysbrydion atgas yn byw yn y goedwig. Y ffilm fwyaf arswydus y byddwch yn debygol o’i gwylio erioed! ::

PREVIEW SCREENINGS ON 15 & 16 MAY TO BE CONFIRMED AT TIME OF GOING TO PRESS – PLEASE CHECK WITH OUR WEBSITE OR BOX OFFICE 2D SCREENINGS Mai :: May 15, 16 @ 5.30, 17 – 23 @ 2.40 & 5.30, 31 @ 8.20 Mehefin :: June 1, 2 @ 2.40 & 5.30, 3 – 7 @ 8.20, 8 @ 3.50, 9 @ 2.40 & 5.30, 10 – 12 @ 5.30, 16 @ 3.20, 23 @ 3.30 Gorffennaf :: July 6, 7 @ 3.50 3D SCREENINGS Ebrill :: May 15 – 23 @ 8.20 Mehefin :: June 1, 2 @ 8.20, 3 – 7 @ 5.30, 9 – 12 @ 8.20 MWLDAN 2

THE GREAT GATSBY (12A) Baz Luhrmann | 2013 | Australia | 143’ From the amazing Baz Luhrmann (Moulin Rouge, Strictly Ballroom) comes this new big screen adaptation of F. Scott Fitzgerald’s novel starring Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan and Tobey Maguire. Would-be writer Nick Carraway leaves the Midwest and comes to New York City in the spring of 1922, an era of loosening morals, glittering jazz, bootleg kings, and sky-rocketing stocks. Chasing his own American Dream, Nick lands next door to a mysterious, party-giving millionaire, Jay Gatsby, and across the bay from his cousin, Daisy, and her philandering, blue-blooded husband. As Nick is drawn into the captivating world of the super rich, he pens a tale of impossible love, incorruptible dreams and high-octane tragedy, and holds a mirror to our own modern times and struggles. Screening at Mwldan from date of national release. Dyma i chi addasiad newydd o nofel F. Scott Fitzgerald i’r sgrin fawr gan y cyfarwyddwr Baz Luhrmann. Mae’r awdur gobeithiol Nick Carraway yn dod i Efrog Newydd yng ngwanwyn 1922 ac yn cael ei dynnu i fyd deniadol y cyfoethog. Mae’n ysgrifennu stori am gariad, breuddwydion a thrasiedi, sy’n adlewyrchu ein hoes fodern a’i brwydrau. At Mwldan o'r dyddiad rhyddhau cenedlaethol. ::


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 37

01239 621200

39

2D SCREENINGS Mai :: May 17 – 22 @ 2.20 & 5.10, 23 @ 5.10, 24 @ 6.10, 25 – 30 @ 1.10 & 6.10 Mehefin :: June 1, 2 @ 12.10, 3 – 6 @ 8.10, 9 @ 3.50, 16 @ 12.25, 22 @ 3.30 Gorffennaf :: July 6, 7 @ 1.20 3D SCREENINGS Mai :: May 17 – 23 @ 8.00, 24 @ 8.40, 25 – 30 @ 3.40 & 8.40 Mehefin :: June 1, 2 @ 8.10 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

STAR TREK: INTO DARKNESS (12A tbc) J.J. Abrams | 2013 | USA | 120’ tbc When the crew of the Enterprise is called back home, they find an unstoppable force of terror from within their own organization has detonated the fleet and everything it stands for, leaving our world in a state of crisis. With a personal score to settle, Captain Kirk leads a manhunt to a war-zone world to capture a one man weapon of mass destruction. As our heroes are propelled into an epic chess game of life and death, love will be challenged, friendships will be torn apart, and sacrifices must be made for the only family Kirk has left: his crew. Screening at Mwldan from date of national release. Mae criw’r Enterprise yn dychwelyd adref ond i ddarganfod bod grym terfysglyd o tu fewn ei sefydliad eu hunain wedi dinistrio’r llynges a phob dim mae’n ei gynrychioli gan adael ein byd mewn argyfwng. Mae Captain Kirk yn arwain cwest i gipio un dyn dinistriol, ac mae ein harwyr yn wynebu gêm enfawr o fywyd a marwolaeth. At Mwldan o'r dyddiad rhyddhau cenedlaethol. ::

Mai :: May 17, 18 @ 8.50, 19, 20 @ 6.30 M W L D A N 3

PROSIECT DATBLYGU 2 (15 tbc) Owian Llyr | 2013 | Cymru | 90’ Mae David R. Edwards yn ôl - mewn Rhan A2 o ddwy ffilm a grëwyd i ddathlu 30 mlynedd ers cafodd Datblygu ei ffurfio mewn ystafell wely yn Aberteifi. Mae’r dilyniant i ‘Prosiect Datblygu,’ a gafodd ei ddangos yn gyntaf yn Theatr Mwldan ym mis Tachwedd 2012, yn parhau ar hanes 30 mlynedd pâr frenhinol Cymru cyfnod ôl pync. Yn dilyn ymlaen o lwyddiant ysgubol yr albwm Libertino ym 1993, edrychwn yn ôl ar apêl barhaol Datblygu. Teithiodd dilynwyr Datblygu o bob cwr o Gymru ac mor bell â Sheffield a Lerpwl ar gyfer premiere Prosiect Datblygu A1. Mae’r premiere byd hwn o Brosiect Datblygu A2 yn cynnwys cyfweliadau unigryw gydag aelodau’r band David R. Edwards a Patricia Morgan, yn ogystal ag Al Edwards, cyn drymiwr a chyd-gynhyrchydd yr albwm clasurol ‘Libertino,’ John Griffiths o Llwybr Llaethog, Gareth Potter o Tyˆ Gwydr, a DJ Huw Stephens o Radio 1 a Radio Cymru. Mae Prosiect Datblygu A2 hefyd yn cynnwys darnau archif helaeth o berfformiadau byw a fideos Datblygu, a chyfweliad hanesyddol am Datblygu gyda John Peel yn ei gartef yn Peel Acres. (Yn y Gymraeg gydag is-deitlau yn Saesneg.) David R. Edwards is back – in Part A2 of two films made to celebrate 30 years since Datblygu was formed in a bedroom in Cardigan. The sequel to ‘Prosiect Datblygu,’ first screened in Theatr Mwldan in November 2012, continues the history of 30 years of Wales’ post-punk royal couple. Following on from the ‘whirlwind’ of the album Libertino in 1993, we look back at Datblygu’s enduring appeal. Datblygu fans travelled from all over Wales and as far as Sheffield and Liverpool for the premiere of Prosiect Datblygu A1. This world premiere of Prosiect Datblygu A2 features exclusive interviews with band members David R. Edwards and Patricia Morgan, as well as Al Edwards, former drummer and coproducer of the classic album ‘Libertino,’ Llwybr Llaethog’s John Griffiths, Tyˆ Gwydr’s Gareth Potter, and Radio 1 and Radio Cymru DJ Huw Stephens. Prosiect Datblygu A2 also features extensive archive footage of live Datblygu performances and videos, and an historic interview about Datblygu with John Peel at his home in Peel Acres. ::


5409 spring13

40

4/3/13

10:31

Page 38

www.mwldan.co.uk 2D SCREENINGS Mai :: May 24 @ 5.40, 25 – 30 @ 12.50 & 5.40, 31 @ 1.20 & 6.00 Mehefin :: June 1, 2 @ 1.20 & 6.00, 3 – 6 @ 6.00, 8, 9 @ 1.20, 15 @ 12.40, 16 @ 1.10, 22, 23 @ 1.10, 29, 30 @ 12.50 Gorffennaf :: July 6, 7 @ 1.30 3D SCREENINGS Mai :: May 24 @ 8.00, 25 – 30 @ 3.20 & 8.00, 31 @ 3.40 Mehefin :: June 1, 2 @ 3.40 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

EPIC (PG tbc) Chris Wedge | 2013 | USA | 95’ tbc From the creators of Ice Age and Rio comes this all new animated family movie. Epic tells the story of an ongoing battle deep in the forest between the forces of good and evil. A teenager finds herself transported to a deep and bands together with a rag-tag group characters in order to save their world - and ours. Screening at Mwldan from date of national release. O grewyr Ice Age a Rio daw’r ffilm animeiddiedig deuluol hon sy’n adrodd hanes brwydr yn nyfnderoedd y fforest rhwng grymoedd da a drwg. Mae merch yn ei harddegau’n yn cael ei chludo i’r fforest ac yn ymfyddino gyda chriw lliwgar o gymeriadau er mwyn achub eu byd - a’n byd ni. At Mwldan o'r dyddiad rhyddhau cenedlaethol. ::

Mai :: May 31 @ 2.00, 4.15. 6.30 & 8.45, Mehefin :: June 1, 2 @ 2.00, 4.15. 6.30 & 8.45, 3 – 12 @ 6.30 & 8.45 MWLDAN 1

THE HANGOVER III (15 tbc) Juan Antonio Bayona | 2012 | Spain | 114’ The third and final film in director Todd Phillips’ record-shattering comedy franchise. This time, there’s no wedding. No bachelor party. What could go wrong, right? But when the Wolfpack hits the road, all bets are off. A fitting end to this three-part opera of mayhem and bad decisions. Y drydedd ffilm a’r olaf yng nghyfres comedi llwyddiannus y cyfarwyddwr Todd Phillips. Y tro hwn, nid oes priodas. Dim parti bois. Beth allai fynd o’i le? Ond pan mae’r Wolfpack yn dod at ei gilydd, does dim dal beth all ddigwydd. Diweddglo teilwng i’r gyfres dair rhan o ddrygioni a phenderfyniadau gwael. ::

Mehefin :: June 7 @ 6.00 & 8.30, 8, 9 @ 1.00, 3.30, 6.00 & 8.30, 10 – 13 @ 6.00 & 8.30, 14 @ 5.30 & 8.10, 15, 16 @ 2.50, 5.30 & 8.10, 17 – 20 @ 5.30 & 8.10 MWLDAN 1

MWLDAN 3

AFTER EARTH (12A tbc) M. Night Shyamalan | 2013 | USA | 120’ Will Smith and his son Jaden Smith star in this sci-fi action adventure from the director of Signs and The Sixth Sense. One thousand years after cataclysmic events forced humanity’s escape from Earth, Nova Prime has become mankind’s new home. Legendary General Cypher Raige returns from an extended tour of duty to his estranged family, ready to be a father to his 13-year-old son, Kitai. When an asteroid storm damages Cypher and Kitai’s craft, they crash-land on a now unfamiliar and dangerous Earth. As his father lies dying in the cockpit, Kitai must trek across the hostile terrain to recover their rescue beacon. His whole life, Kitai has wanted nothing more than to be a soldier like his father. Today, he gets his chance. Screening at Mwldan from date of national release. Mae Will Smith a’i fab Jaden sy’n serennu yn yr antur ffuglen wyddonol hon. Mil o flynyddoedd ar ôl i ddigwyddiadau cataclysmig gorfodi dynoliaeth i ffoi’r Ddaear, mae Nova Prime wedi dod yn gartref newydd i ddynolryw. Mae storom asteroid yn difrodi llong gofod Cypher a’i fab Kitai, ac maent yn glanio ar y Ddaear, sy’n anghyfarwydd a pheryglus erbyn hyn. Mae Cypher wedi ei niweidio, felly mae’n rhaid i Kitai gamu i esgidiau ei dad a bod yn filwr ac achub y ffagl achub. At Mwldan o'r dyddiad rhyddhau cenedlaethol. ::


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 39

01239 621200

41

2D SCREENINGS Mehefin :: June 14 @ 5.50, 15, 16 @ 12.10 & 5.50, 17 – 21 @ 5.50, 22, 23 @ 12.15 & 5.50, 24 – 27 @ 5.50, 29, 30 @ 3.00 Gorffennaf :: July 1 – 3 @ 8.30 3D SCREENINGS Mehefin :: June 14 @ 8.40, 15, 16 @ 3.10 @ 8.40, 17 – 21 @ 8.40, 22, 23 @ 3.00 & 8.40, 24 – 27 @ 8.40, 28 – 30 @ 8.30 MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 3

MAN OF STEEL (12A tbc) Zack Snyder | 2013 | USA | Canada | UK | 130’ tbc In the pantheon of superheroes, Superman is the most recognized and revered character of all time. Clark Kent/Kal-El (Henry Cavill) is a young twenty-something journalist who feels alienated by powers beyond his imagination. Transported years ago to Earth from Krypton, a highly advanced, distant planet, Clark struggles with the ultimate question ‘Why am I here?’ Shaped by the values of his adoptive parents Martha (Diane Lane) and Jonathan Kent (Kevin Costner), Clark discovers having extraordinary abilities means making difficult decisions. When the world is in dire need of stability, an even greater threat emerges. Clark must become a Man of Steel, to protect the people he loves and shine as the world’s beacon of hope - Superman. Screening at Mwldan from date of national release. Superman yw’r archarwr mwyaf adnabyddus erioed. Mae Clark Kent yn newyddiadurwr ifanc a gafodd ei gludo blynyddoedd yn ôl o Krypton i’r Ddaear. Mae’n pendroni gyda’r cwestiwn, “Pam yr wyf i yma?”. Wedi ei siapio gan werthoedd ei rieni mabwysiadol, mae’n darganfod bod meddu ar alluoedd rhyfeddol yn golygu gwneud penderfyniadau anodd. Pan mae bygythiad i’r byd yn dod i’r amlwg, mae’n rhaid iddo amddiffyn y bobl mae’n eu caru a disgleirio fel ffagl gobaith y byd - Superman. At Mwldan o'r dyddiad rhyddhau cenedlaethol. ::

Mehefin :: June 14 @ 6.10, 16 @ 8.30, 17 @ 6.10, 18 – 20 @ 8.30 MWLDAN 3

THE LOOK OF LOVE (18) Michael Winterbottom | 2013 | UK | 101’ The brilliant Steve Coogan and director Michael Winterbottom reunite after previous projects (The Trip, 24 Hour Party People) for this biopic of Paul Raymond, the King of Soho, that deftly juggles the serious and the seedy. This is meaty material and Coogan carries the movie with aplomb as he leads the very British story of Raymond who was, in 1992, called Britain’s richest man, one month after the drug overdose that killed his beloved daughter Debbie. The movie charts Raymond’s journey from the early years as a mindreading variety act to his rise in London to become the adult entertainment impresario and publishing mogul who brought nudity into the mainstream. Stephen Fry, Imogen Poots, Anna Friel, Matt Lucas and David Walliams complete an all-star cast. Steven Coogan sy’n serennu yn y ffilm fywgraffiadol hon am Paul Raymond, Brenin Soho, a oedd ym 1992, yn ddyn mwyaf ariannog Prydain. Dilynwn ei siwrnai i fod yr impresario adloniant oedolion a ddaeth a noethni i’r brif ffrwd. ::


5409 spring13

42

4/3/13

10:31

Page 40

www.mwldan.co.uk Mehefin :: June 14 @ 8.30, 16 @ 6.10, 17 @ 8.30, 18 – 20 @ 6.10 MWLDAN 3

FAST & FURIOUS 6 (12A tbc) Justin Lin | 2013 | USA | 110’ tbc Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O’Connor (Paul Walker) and the crew find themselves on the wrong side of the law once again as they try to pull off a high-octane heist on the streets of Europe - with federal agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson) hot on their tails. Mae’r criw yn ôl ac unwaith eto yn troseddu wrth iddynt geisio gweithredu hesit cyffrous ar strydoedd Ewrop - gyda’r asiant ffederal Luke Hobbs ar eu trywydd. ::

2D SCREENINGS Mehefin :: June 21 @ 5.30, 22, 23 @ 12.00 & 5.30, 24 – 27 @ 5.30, 28 @ 5.25, 29, 30 @ 12.00 & 5.25 Gorffennaf :: July 1 – 4 @ 5.25 3D SCREENINGS Mehefin :: June 21 @ 8.10, 22, 23 @ 2.40 & 8.10, 24 – 28 @ 8.10, 29, 30 @ 2.40 & 8.10 Gorffennaf :: 1 – 4 @ 8.10 MWLDAN 1

MWLDAN 2

WORLD WAR Z (15 tbc) Marc Forster | 2012 | USA | Malta | tbc’ The new film from top director Marc Forster (Monster’s Ball, Finding Neverland, The Kite Runner, Quantum of Solace) is a post-apocalyptic horror tale, based on the novel of the same name by Max Brooks. It stars Brad Pitt as Gerry Lane, a worker at the United Nations and devoted husband and father who has also done work for the government and military. Lane is searching the globe for information that can stop a zombie outbreak that is bringing down nations. Screening at Mwldan from date of national release. Hanes ôl-apocolyptaidd arswydus wedi ei seilio ar nofel o’r un enw. Mae Gerry Lane yn gweithio i’r Cenhedloedd Unedig ac yn chwilio’r byd am wybodaeth all rwystro sombïaid rhag dymchwel y cenhedloedd. At Mwldan o'r dyddiad rhyddhau cenedlaethol. ::

Mehefin :: June 21 – 23 @ 6.10, 24 @ 5.00, 26 @ 6.20, 27 @ 4.30 & 9.10 MWLDAN 2

MWLDAN 3

THE BIG WEDDING (12A) Justin Zackham | 2013 | USA | 90’ With an all-star cast led by Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton, Amanda Seyfried, Susan Sarandon and Robin Williams, The Big Wedding is an uproarious romantic comedy about a charmingly modern family trying to survive a weekend wedding celebration that has the potential to become a full blown family fiasco. To the amusement of their adult children and friends, long divorced couple Don and Ellie Griffin are once again forced to play the happy couple for the sake of their adopted son’s wedding after his ultra conservative biological mother unexpectedly decides to fly halfway across the world to attend. With all of the wedding guests looking on, the Griffins are hilariously forced to confront their past, present and future - and hopefully avoid killing each other in the process. Comedi briodasol am deulu modern sy’n ceisio goroesi penwythnos o ddathliadau priodas gyda’r potensial o droi’n ffiasgo llwyr. Mae’n rhaid i Don ac Ellie sydd wedi ysgaru ers amser, esgus eu bod yn dal yn bâr priod, wrth i’r teulu wynebu ei orffennol, presennol a dyfodol. ::


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 41

01239 621200

43

Mehefin :: June 21 – 23 @ 8.20, 26 @ 8.30 M W L D A N 2 M W L D A N 3

PROMISED LAND (15 tbc) Gus Van Sant | 2013 | USA | 106’ After Good Will Hunting, Matt Damon reunites with director Gus Van Sant for this entertaining, enjoyable and witty anti-corporate thriller set in rural America. Damon plays Steve Butler, a smooth-talking gas company employee with a spotless track record in annexing small communities for the practice of fracking – drilling through the Earth’s crust to reach valuable shale gas deposits. Butler meets his match in a Pennsylvania farming town, where the old-timers have been doing their homework: they know the attendant pollution risks that his company can’t deny. In comes an environmental activist, played with teasing arrogance by John Krasinski, who sets about canvassing for a no vote with practiced ease. A movie that goes beyond fracking and looks at the machiavellian behaviour of corporations and their employees’ self-deception. Ffilm ddifyr, ffraeth a chyffrous gwrth-gorfforedig wedi ei gosod yng nghefn gwlad America. Mae Steve Butler, sy’n gweithio i gwmni nwy yn cael tipyn o wrthwynebiad mewn tref fechan ym Mhennsylvania, mae’r trigolion yn ymwybodol o’r risgiau llygredd sy’n gysylltiedig â’r drilio mae’r cwmni’n bwriadu. Golwg ar ymddygiad maciafelaidd corfforaethau a hunan-dwyll eu gweithwyr. ::

2D SCREENINGS Mehefin :: June 28 @ 5.40, 29, 30 @ 1.20 & 5.40 Gorffennaf :: July 1 – 4 @ 5.40, 5 @ 5.50, 6, 7 @ 1.00 & 5.50, 8 – 11 @ 5.50 3D SCREENINGS Mehefin :: June 28 @ 7.50, 29, 30 @ 3.30 & 7.50 Gorffennaf :: July 1 – 4 @ 7.50, 6, 7 @ 3.20 MWLDAN 2

MWLDAN 3

DESPICABLE ME 2 (PG tbc) Pierre Coffin, Chris Renaud | 2013 | USA | 90’ tbc This new sequel to the wildly successful 2010 animated picture follows Gru, the ex-scheming evildoer-turned-parental figure, as he returns with the girls, Dr. Nefario and the unpredictably hilarious minions, along with a host of new characters. Screening at Mwldan from date of national release. Mae’r dilyniant hwn i lwyddiant mawr 2010 yn dilyn Gru, a arferai fod yn gynllwynwr atgas, ond sydd bellach wedi ei adfer, wrth iddo ddychwelyd gyda’r merched, Dr. Nefario a’r minions doniol, ynghyd â chriw o gymeriadau newydd. At Mwldan o'r dyddiad rhyddhau cenedlaethol. ::

Mehefin :: June 28 – 30 @ 5.50 Gorffennaf :: July 1 – 3 @ 5.50 M W L D A N 3

THE COMPANY YOU KEEP (15 tbc) Robert Redford | 2012 | USA | 125’ Redford directs and stars in this interesting and gripping thriller centred on the Weather Underground group, a radical movement which campaigned against the Vietnam war in 70s America. Jim Grant is a single parent and lawyer whose secret identity becomes public when a young reporter exposes it to the press. Grant is suspected of murder and as a nation-wide manhunt begins, he is forced to fight to prove his innocence. Shia LaBeouf, Susan Sarandon, Julie Christie and Brendan Gleeson also star. Mae Redford yn cyfarwyddo ac yn serennu yn y ffilm gyffro ddiddorol a gafaelgar sy’n ^ p Weather Undergroud, symudiad radical a ymgyrchodd yn ymdroi o gwmpas y grw erbyn rhyfel Fietnam yn y 70au. Mae’r stori’n dilyn hanes Jim Grant cyfreithiwr ifanc sy’n cael ei ddrwgdybio o lofruddiaeth ac sy’n gorfod ymladd i brofi ei ddiniweidrwydd. ::


5409 spring13

44

4/3/13

10:31

Page 42

www.mwldan.co.uk

Gorffennaf :: July 4, 5 @ 6.10 & 8.40, 6, 7 @ 3.40, 6.10 & 8.40, 8 – 11 @ 6.10 & 8.40 MWLDAN 2

MWLDAN 3

THE INTERNSHIP (15 tbc) Shawn Levy | 2013 | USA | 110’ tbc After their successful partnership in The Wedding Crashers, Vince Vaughn and Owen Wilson reunite in this new comedy that also stars Will Ferrell and is written by Vince Vaughn. Vaughn and Wilson portray two old school salesmen who, finding themselves suddenly unemployed and passed-by in the digital world, try to reinvent themselves by becoming interns at a successful Internet company where their managers are all in their 20s. Screening at Mwldan from date of national release. Comedi am ddau werthwr hen ffasiwn sydd yn colli eu swyddi ac yn colli gafael ar y byd digidol ac yn ceisio ailwampio’u bywydau fel hyfforddeion mewn cwmni Rhyngrwyd llwyddiannus. At Mwldan o'r dyddiad rhyddhau cenedlaethol. ::

Gorffennaf :: July 5 – 8 @ 6.20 & 8.50, 9, 10 @ 8.00, 11 @ 6.20 & 8.50 MWLDAN 1

MWLDAN 3

NOW YOU SEE ME (12A tbc) Louis Leterrier | 2013 | USA | 120’ tbc Morgan Freeman, Michael Caine, Mark Ruffalo, Woody Harrelson and Jesse Eisenberg star in this nifty twist on the heist crime movie as a team called the Four Horsemen pull off an audacious and seemingly impossible robbery during their magic act - contriving to send a rich man to his bank in France direct from their Vegas stage - and then distribute his money to their audience of fraud victims. FBI Agent Dylan Hobbs tries to uncover the truth behind the crime. Ffilm am dîm sy’n llwyddo cyflawni lladrad eofn yn ystod ei act hud - gan ddyfeisio anfon dyn cyfoethog i’w fanc yn Ffrainc yn uniongyrchol o’r llwyfan yn Vegas – ac wedyn yn dosbarthu ei arian i’r gynulleidfa o ddioddefwyr twyll. ::

Gorffennaf :: July 5 – 8, 11 @ 8.00 MWLDAN 1

MUCH ADO ABOUT NOTHING (12A tbc) Joss Whedon | 2012 | USA | 109’ Joss Whedon, the screenwriter of Toy Story and director of Avengers Assemble, has already had a massive impact on youth culture. Now he’s made the first great contemporary Shakespeare since Baz Luhrmann’s Romeo + Juliet. Not that it’s just for the kids – all Shakespeare fans should extend this excellent film a warm embrace. Shot in just 12 days using the original text, it tells the story of sparring lovers Beatrice and Benedick and offers a dark, sexy and occasionally absurd view of the intricate game that is love. Mae comedi glasur Shakespeare yn derbyn triniaeth gyfoes mewn ffilm ragorol Joss Whedon. Mae stori Beatrice a Benedick yn cynnig golwg tywyll, rhywiol ac weithiau absw ˆ rd ar gêm ddyrys cariad. ::


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 43

01239 621200 CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Theatr Mwldan Film Society have been bringing the best in world cinema to west Wales for over 20 years. Broaden your horizons with annual membership of Theatr Mwldan Film Society contact tmfs@mwldan.co.uk, or fill in a form at the Box Office. Yn dod â goreuon sinema’r byd i Orllewin Cymru. Ehangwch eich gorwelion gydag aelodaeth Chymdeithas Ffilm Theatr Mwldan. Cysylltwch â tmfs@mwldan.co.uk, neu llenwch ffurflen yn y Swyddfa Docynnau FILM TICKETSAVER CARD £22 per year: £1.40 off every* standard film screened at Theatr Mwldan. Free admission to three Theatr Mwldan Film Society screenings (within a 12 Month Period) Free associate membership of TMFS with the Film TicketSaver Card. CERDYN TOCYNCYNILO FFILM £22 y flwyddyn: Ostyngiad o £1.40 oddi ar ddangosiad bob* ffilm yn Theatr Mwldan. Mynediad am ddim i dri dangosiad Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan (o fewn cyfnod o 12 mis) Aelodaeth gysylltiol am ddim o Gymdeithas Ffilm Theatr Mwldan gyda’r Cerdyn TocynCynilo Ffilm *Ticketsaver Offer and full TMFS membership excludes 3D screenings, Live Broadcast Events and alternative content. *Nid yw’r cynnig yn cynnwys dangosiadau 3D, Darllediadau Byw a chynnwys amgen.

Changes to our advertised programme :: Newidiadau i’r rhaglen hysbysedig Unfortunately – and rarely - we have to make changes to our printed programme due to circumstances beyond our control. For example, the release dates of films are occasionally changed by distributors after we have gone to print.

45

ACCESSIBLE CINEMA AT MWLDAN! SINEMA HYGYRCH YN Y MWLDAN!

All of our cinema screenings are Audio Reinforced. Many screenings also offer Audio Description and/or Subtitles and will be indicated by the use of the above logos on Theatr Mwldan’s website www.mwldan.co.uk You might also like the specialist website www.yourlocalcinema.com Mae pob un o’n dangosiadau sinema wedi ei Sain Atgyfnerthu. Mae nifer o’r dangosiadau hefyd yn cynnig Sain Ddisgrifio a/neu Isdeitlau. Gallwch adnabod y dangosiadau hyn o’r logos uchod ar wefan Theatr Mwldan www.mwldan.co.uk. Yn ogystal, gallwch fwrw golwg ar y wefan arbenigol www.yourlocalcinema.com

Os ydych wedi archebu eich tocynnau o flaen llaw ar gyfer dangosiad neu ddigwyddiad yn y Mwldan, bydd ein Swyddfa Docynnau yn ceisio cysylltu â chi (gan ddefnyddio’r manylion cyswllt y cawsom gennych wrth archebu eich tocynnau) os oes unrhyw newidiadau i’r rhaglen bydd yn effeithio ar y digwyddiad. Os nad ydych wedi archebu eich tocynnau o flaen llaw fe’ch cynghorwn i wirio (gyda’n Swyddfa Docynnau neu’n gwefan) cyn gadael gartref - yn enwedig os ydych yn gwneud siwrnai hir - bod ein rhaglen heb newid o’r hyn a hysbysebir.

If you have pre-booked your tickets for a screening or event at Mwldan, our Box Office will endeavour to contact you (using the contact details given to us when you made your booking) should there be any changes to the programme which affect that event.

Argymhellwn eich bod yn archebu eich tocynnau o flaen llaw neu ar y ffôn pryd bynnag bo’n bosibl - yna gallwn gysylltu â chi os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi.

If you have not pre booked your tickets, we would advise you to check (with our Box Office or our website) prior to departing from home – especially if you are making a long journey - that our programme remains as advertised.

Complimentary Tickets Tocynnau Cyfarch

We would recommend that you pre-book your tickets online or by phone whenever possible – we can then contact you in the event of any unforeseen circumstances.

Please note that complimentary tickets and/or cinema raffle prizes are not valid for any film screening which falls in the first four weeks of a film’s National Release. Please contact our Box Office if you need clarification of eligible screenings.

Yn anffodus - ac yn anaml - bydd yn rhaid i ni wneud newidiadau i’n rhaglenni printiedig o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Er enghraifft, weithiau caiff dyddiau rhyddhau ffilmiau eu newid gan y dosbarthwyr ar ôl i ni argraffu’r rhaglen.

Nodwch os gwelwch yn dda nid yw tocynnau cyfarch a/neu wobrau raffl sinema yn cael eu derbyn yn ystod y pedair wythnos gyntaf o Ryddhau Cenedlaethol ffilm. Cysylltwch â’n Swyddfa Docynnau os bydd angen eglurhad arnoch o’r dangosiadau cymwys.


5409 spring13

46

4/3/13

10:31

Page 44

BUS

www.mwldan.co.uk

COMMUNITY CLASSES DOSBARTHIADAU CYMUNEDOL IN MWLDAN 4! *term time only *Yn ystod tymor ysgol yn unig

Mwldan offers a range of regular community classes – for further information contact the individual class co-ordinators on the numbers below Mae’r Mwldan yn cynnig amrywiaeth a ddosbarthiadau cymunedol – cysylltwch â chydlynydd y dosbarth am wybodaeth bellach.

MONDAY :: LLUN

THURSDAY :: IAU

FRIDAY :: GWENER

*DREAMS DANCE SCHOOL

*DREAMS DANCE SCHOOL

ZUMBA ALL AGES

Beginners Ballet age 3+ 4.15-5yh/pm Grade 4 Ballet 5 - 6yh/pm Stretch and Tone 6.15-7.15yh/pm Victoria Atkinson: 07581 186 634 / 01239 810 900 victoriaravenscroft@hotmail.com

6.30-7.30yh/pm For further details contact Victoria Atkinson: 07581 186 634 / 01239 810 900 victoriaravenscroft@hotmail.com

Grade 6 Ballet 4.30-6yh/pm

ZUMBA ALL AGES 6-6.45yh/pm Victoria Atkinson: 07581 186 634 / 01239 810 900 victoriaravenscroft@hotmail.com

TAI CHI 7 – 9yh/pm Sean Dowdall: 07791 700 137 seanpdowdall@hotmail.co.uk

TUESDAY :: MAWRTH ART CLASS | DOSBARTH CELF Contact Lifelong Learning | Cysylltwch â Dysgu Gydol: 01970 621 580 learning@aber.ac.uk

JIG-SO: STORY TELLING 3+ 2-3yh/pm Every Tuesday T: 01239 615922 E: admin@jigso.co.uk

*DREAMS DANCE SCHOOL Jazz 4.15 - 5yh/pm Grade 2 Ballet 5 - 6yh/pm Grade 4 Ballet 6 - 7yh/pm Victoria Atkinson: 07581 186 634 / 01239 810 900 victoriaravenscroft@hotmail.com

CARDIGAN THEATRE 7:30 – 10yh/pm 52 weeks a year 52 wythnos y flwyddyn Christine Rees: 01239 891 283 reeschristine@yahoo.com

CARDIGAN AND DISTRICT ART SOCIETY CYMDEITHAS CELF ABERTEIFI A’R CYFFINIAU Every third Thursday of the month, 7.30 – 9.30yh/pm Malcolm Gwyon: 01239 811 258

FRIDAY :: GWENER PILATES 9am/yb Level 1 9 – 9.55 Level 2 10 – 10.55 Rehabilitation (backcare and post operational ) 11 – 11.55yb/am Rehabilition (complete beginners backcare, post operational and osteoporosis) 12.30 - 1.25yp/pm Janet Tebbutt (registered Osteomyologist): 01437 532 385 / 07973 854 942 janettebbutt@hotmail.com

*DREAMS DANCE SCHOOL FREESTYLE TAP (Age 7+) 4.15 - 5yh/pm

JUNIOR STREET (Age 7+) 5-5.45yh/pm

SENIOR STREET (Age 11+) 5.45-6.30yh/pm

SATURDAY :: SADWRN CARDIGAN YOUTH THEATRE THEATR IEUENCTID ABERTEIFI * Juniors (age 8 – 12) Plant Iau (oed 8 – 12) 10:30 – 12:30yb/am Seniors (age 13+) Plant hyˆn (oed 13+) 1:30 – 4yh/pm Every Saturday during school term Reuben Wells: 07830 265 000 reubenwells@ymail.com

SUNDAY :: SUL QUAKERS SUNDAY MEETING CYFARFOD SUL Y CRYNWYR Every Sunday Pob dydd Sul 10:30 – 11:30yb/am

CHARISMA SPIRITUAL CENTRE WEEKLY MEETING CHARISMA SPIRITUAL CENTRE WEEKLY MEETING Every Sunday Pob dydd Sul 6.30 - 8.30yh/pm Paula Harris: paula.harris03@btopenworld.com

COMMUNITYCLASSES


5409 spring13

SSES

4/3/13

10:31

Page 45

BUSINESS

01239 621200

47

COMMUNITY & BUSINESS :: CYMUNED A BUSNES NEED A SPACE FOR YOUR ACTIVITY OR BUSINESS? We’re here to help your business and our community with a wide range of facilities for hire. Whether it’s a one-off meeting, a regular weekly class, or a long-term business location, we can offer something perfect to suit your needs. Contact us now to see how we can help! MWLDAN 1 – a seated auditorium with a capacity of 146, with digital projection. Perfect for presentations and conferences. MWLDAN 2 – a seated auditorium with a capacity of 249, with digital projection, full stage, lighting and sound facilties. Promote your own live performance, larger presentations and conferences! MWLDAN 3 – a seated auditorium with a capacity of 101, with digital projection. Perfect for presentations and conferences. MWLDAN 4 – a multi-function studio measuring 9m x 9m. Perfect for exercise classes, rehearsals, larger meetings, dance and small-scale performances. MWLDAN 5 – a private meeting room for up to 20 people. MWLDAN BUSINESS CENTRE – Workstations and Workspaces are available on a short-term and longterm basis – hourly, daily or monthly. Rental package includes: heat, light, rates, building insurance, servicing, cleaning, security system, 24/7 access, reception area, shared kitchen, fully accessible, carpeted and optional furniture. Also available – private meeting room for hire for up to 10 people. All the above can be supported with internet access, presentation equipment and catering servives from simple refreshments through to full lunches.

Contact Ryan Davies, Mwldan’s General Manager for availability and prices ryan@mwldan.co.uk

OES ANGEN LLEOLIAD AR GYFER EICH GWEITHGAREDD NEU’CH ANGHENION BUSNES? Rydym yma i helpu eich busnes chi a’n cymuned ni gydag ystod eang o gyfleusterau i’w hurio. Naill ai’n gyfarfod unigryw, neu yn lleoliad busnes hirdymor, gallwn gynnig rhywbeth delfrydol sy’n gweddu at eich anghenion. Chysylltwch â ni nawr i weld sut gallwn eich helpu! MWLDAN 1 – awditoriwm gyda seddau i 146, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau. MWLDAN 2 – awditoriwm gyda seddau i 249, gyda thafluniad digidol, llwyfan cyflawn, cyfleusterau golau a sain. Hyrwyddwch eich perfformiad byw, cyflwyniadau a chynadleddau eich hun! MWLDAN 3 – awditoriwm gyda seddau i 101, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau. MWLDAN 4 – stiwdio amlbwrpas sy’n mesur 9m x 9m. Yn berffaith ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff, ymarferiadau, cyfarfodydd mawr, perfformiadau graddfa fechan a dawns. MWLDAN 5 – ystafell gyfarfod breifat i hyd at 20 person. CANOLFAN BUSNES MWLDAN – Mae Gweithfannau a Gweithleoedd ar gael yn fyrdymor ac yn hirdymor - yn ôl yr awr, yn ddyddiol ac yn fisol. Mae’r pecyn rhentu yn cynnwys: gwres, golau, trethi, yswiriant adeiladau, gwasanaethu, glanhau, system diogelwch, mynediad 24/7, derbynfa, cegin i rannu, mynediad hygyrch, carpedi a dodrefn opsiynol. Ar gael yn ogystal - ystafell gyfarfod breifat i hyd at 10 person. Gellir cynnal yr uchod i gyd gyda mynediad rhyngrwyd, offer cyflwyno a gwasanaethau arlwyo, o luniaeth syml i giniawau cyflawn.

Cysylltwch a Ryan Davies, Rheolwr Cyffredinol y Mwldan am prisiau ac argaeledd presennol ryan@mwldan.co.uk

Join our existing clients | Ymunwch â’n cleientiaid presennol:


4/3/13

48

10:31

Page 46

www.mwldan.co.uk

Bar :: Bar Our licensed bar is open before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd.

ABOUT THEATR MWLDAN Theatr Mwldan is a not-for-profit independent social enterprise, limited by guarantee, and a registered charity. We believe that the arts can deliver life-changing and life-enhancing experiences. Mae Theatr Mwldan yn gwmni cymunedol annibynnol dielw, sy’n gweithredu fel elusen. Wrth wraidd y Mwldan yw’r gred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau sy’n gallu newid a gwella bywyd.

Photos: Paul Fenrich

5409 spring13

AELODAETH THEATR MWLDAN MEMBERSHIP

GWIRFODDOLI THEATR MWLDAN VOLUNTEERING

Membership of Theatr Mwldan is open to individuals of 18 years of age and over and to organisations that support the objectives of the company. Membership costs £2 per year.

If you are aged 16 or over and can volunteer your time and skills, we would love to hear from you. Please contact the Box Office for further information.

Am £2 y flwyddyn, mae aelodaeth Theatr Mwldan yn agored i unigolion o 18 mlwydd oed ac yn hyˆn ac i sefydliadau sy’n cynnal amcanion y cwmni.

Os ydych yn 16 oed neu’n hyˆn a gallwch roi o’ch amser a’ch sgiliau, hoffwn glywed oddi wrthych. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am wybodaeth bellach.


5409 spring13

4/3/13

10:31

Page 47

01239 621200

FREE WIFI

CAFÉ MWLDAN Open Monday – Saturday 10am – 8.30pm Sunday 11am – 4pm Ar agor Dydd Llun – Dydd Sadwrn 10yb – 8.30yh A Dydd Sul 11yb – 4yp

49

AM DDIM

We serve a variety of delicious snacks, salads and hot food, all made using fresh, local, organic and fairtrade ingredients wherever possible. There is free Wifi for you to use whilst enjoying a cup of espresso coffee, hot chocolate or something cold if you prefer. We also have highchairs, a children’s menu and baby changing facilities to make your family outing as comfortable as possible. Come and try yummy homemade food in our friendly café!

Cynigwn amrywiaeth o fyrbrydau, saladau a bwyd poeth blasus, y cyfan wedi eu creu gan ddefnyddio cynhwysion ffres, lleol, organig a masnach deg lle bynnag bo’n bosibl. Mae ‘na Wi-Fi i chi ei ddefnyddio tra eich bod yn mwynhau cwpaned o goffi espresso, siocled poeth neu rywbeth oer os yw’n well gennych. Yn ogystal mae gennym gadeiriau uchel, bwydlen i blant a chyfleusterau newid babanod i wneud eich ymweliad teuluol mor hwylus â phosibl. Dewch draw i flasu ein bwyd cartref yn ein caffi cyfeillgar.

Now Open until 8.30pm Monday to Saturday! Call to reserve a table 01239 613489

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200 Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200


5409 spring13

4/3/13

50

10:31

Page 48

www.mwldan.co.uk SUL 7 SUN

MAWRTH :: MARCH

MWLDAN 2 MWLDAN 3

12.50 5.30 The Croods 3D 3.10 7.50 The Croods 1.10 3.30 6.10 8.40 The Host 1.20 6.00 Jack The Giant Slayer 3.40 8.20 Jack The Giant Slayer

3D

12.50 5.30 The Croods 3D 3.10 7.50 The Croods 1.10 3.30 6.10 8.40 The Host 1.20 6.00 Jack The Giant Slayer 3.40 8.20 Jack The Giant Slayer

3D

SAD 30 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

SUL 31 SUN MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

1.50 The Croods 4.10 The Croods 6.30 No 9.00 Hansel & Gretel MWLDAN 2 1.10 3.30 6.10 8.40 The Host MWLDAN 3 1.20 6.00 Jack The Giant Slayer 3.40 Jack The Giant Slayer 3D 8.20 I Give It A Year LLUN 8 MON MWLDAN 1 12.50 5.30 The Croods 3.10 The Croods 7.50 Vinyl 3D MWLDAN 2 1.10 3.30 6.10 8.40 The Host MWLDAN 3 1.20 6.00 Jack The Giant Slayer 3.40 Jack The Giant Slayer 3D 8.20 I Give It A Year MAW 9 TUE MWLDAN 1 12.50 5.30 The Croods 3.10 The Croods 7.50 No 3D MWLDAN 2 1.10 3.30 6.10 8.40 The Host MWLDAN 3 1.20 6.00 Jack The Giant Slayer 3.40 Jack The Giant Slayer 3D 8.20 I Give It A Year MER 10 WED MWLDAN 1 12.50 5.30 The Croods 3.10 The Croods 7.50 Vinyl 3D MWLDAN 2 1.10 3.30 6.10 8.40 The Host MWLDAN 3 1.20 6.00 Jack The Giant Slayer 3.40 Jack The Giant Slayer 3D 8.20 I Give It A Year IAU 11 THU MWLDAN 1 12.50 5.30 The Croods 3.10 The Croods 7.50 Vinyl 3D MWLDAN 2 1.10 3.30 9.10 The Host 7.00 Exhibition: Manet MWLDAN 3 1.20 6.00 Jack The Giant Slayer 3.40 Jack The Giant Slayer 3D 8.20 I Give It A Year GWE 12 FRI MWLDAN 1 2.50 5.30 8.10 Oblivion MWLDAN 2 1.30 The Croods 3D 3.50 The Croods 6.10 G.I.Joe: Retaliation 3D 8.50 Mama MWLDAN 3 1.20 Jack The Giant Slayer 3.40 Jack The Giant Slayer 3D 6.00 8.30 Trance SAD 13 SAT MWLDAN 1 2.50 5.30 8.10 Oblivion MWLDAN 2 2.00 Sioe Mari Popins 6.10 G.I.Joe: Retaliation 3D 8.50 Mama MWLDAN 3 1.20 The Croods 3.40 Jack The Giant Slayer 6.00 8.30 Trance SUL 14 SUN MWLDAN 1 2.50 5.30 8.10 Oblivion MWLDAN 2 1.30 The Croods 3D 3.50 The Croods 6.10 G.I.Joe: Retaliation 3D 8.50 Mama MWLDAN 3 1.20 Jack The Giant Slayer 3.40 Jack The Giant Slayer 3D 6.00 Lore 8.30 Trance LLUN 15 MON MWLDAN 1 5.30 8.10 Oblivion MWLDAN 2 6.10 G.I.Joe: Retaliation 8.50 Mama MWLDAN 3 6.00 8.30 Trance MWLDAN 1

GWE 29 FRI MWLDAN 1

12.50 5.30 The Croods 3D 3.10 7.50 The Croods 1.10 3.30 6.10 8.40 The Host 1.20 Jack The Giant Slayer 3.40 8.20 Jack The Giant Slayer 6.00 Hyde Park On Hudson

DYDDIADUR :: DIARY

3D

EBRILL :: APRIL LLUN 1 MON MWLDAN 1 12.50 5.30 The Croods 3D 3.10 7.50 The Croods MWLDAN 2 1.10 3.30 6.10 8.40 The Host MWLDAN 3 1.20 6.00 Jack The Giant Slayer 3.40 8.20 Jack The Giant Slayer 3D MAW 2 TUE MWLDAN 1 12.50 5.30 The Croods 3D 3.10 The Croods 7.50 Hyde Park On Hudson MWLDAN 2 1.10 3.30 6.10 8.40 The Host MWLDAN 3 1.20 6.00 Jack The Giant Slayer 3.40 8.20 Jack The Giant Slayer 3D MER 3 WED MWLDAN 1 12.50 5.30 The Croods 3D 3.10 7.50 The Croods MWLDAN 2 1.10 3.30 6.10 8.40 The Host MWLDAN 3 1.20 6.00 Jack The Giant Slayer 3.40 8.20 Jack The Giant Slayer 3D IAU 4 THU MWLDAN 1 12.50 5.30 The Croods 3D 3.10 7.50 The Croods MWLDAN 2 2.00 The Elephant Bridesmaid 6.10 8.40 The Host MWLDAN 3 1.20 6.00 Jack The Giant Slayer 3.40 8.20 Jack The Giant Slayer 3D GWE 5 FRI MWLDAN 1 12.50 5.30 The Croods 3D 3.10 The Croods 3D 7.50 Hansel & Gretel MWLDAN 2 1.10 3.30 6.10 8.40 The Host MWLDAN 3 1.20 6.00 Jack The Giant Slayer 3.40 Jack The Giant Slayer 3D 8.20 I Give It A Year SAD 6 SAT MWLDAN 1 12.50 5.30 The Croods 3D 3.10 The Croods 3D 7.50 Hansel & Gretel MWLDAN 2 1.10 3.30 6.10 8.40 The Host MWLDAN 3 1.20 6.00 Jack The Giant Slayer 3.40 Jack The Giant Slayer 3D 8.20 I Give It A Year

3D 3D

3D

MAW 16 TUE MWLDAN 1 5.30 8.10 Oblivion MWLDAN 2 6.10 G.I.Joe: Retaliation 3D 8.50 Lore MWLDAN 3 6.00 8.30 Trance MER 17 WED MWLDAN 1 5.30 8.10 Oblivion MWLDAN 2 6.10 G.I.Joe: Retaliation 8.50 G.I.Joe: Retaliation 3D MWLDAN 3 6.00 8.30 Trance IAU 18 THU MWLDAN 1 5.30 8.10 Oblivion MWLDAN 2 5.00 G.I.Joe: Retaliation 7.30 NT Live: People (Encore) MWLDAN 3 6.00 8.30 Trance GWE 19 FRI MWLDAN 1 5.30 8.10 Oblivion MWLDAN 2 7.30 Mid Wales Chamber Orchestra / Sinfonia Cymru MWLDAN 3 6.00 Identity Thief 8.30 Trance SAD 20 SAT MWLDAN 1 2.50 5.30 8.10 Oblivion MWLDAN 2 1.10 Jack The Giant Slayer 3.30 G.I.Joe: Retaliation 6.10 Safe Haven 8.40 Parker MWLDAN 3 1.20 The Croods 3D 3.40 The Croods 6.00 Identity Thief 8.30 Trance SUL 21 SUN MWLDAN 1 2.50 5.30 8.10 Oblivion MWLDAN 2 1.10 Jack The Giant Slayer 3.30 G.I.Joe: Retaliation 6.10 Broken City 8.40 Safe Haven MWLDAN 3 1.20 The Croods 3D 3.40 The Croods 6.00 Identity Thief 8.30 Trance LLUN 22 MON MWLDAN 1 5.30 8.10 Oblivion MWLDAN 2 6.10 Safe Haven 8.40 Parker MWLDAN 3 6.00 Identity Thief 8.30 Trance MAW 23 TUE MWLDAN 1 5.30 8.10 Oblivion MWLDAN 2 6.10 Parker 8.40 Broken City MWLDAN 3 6.00 Trance 8.30 Identity Thief MER 24 WED MWLDAN 1 5.30 8.10 Oblivion MWLDAN 2 6.10 Side Effects 8.40 Parker MWLDAN 3 6.00 Trance 8.30 Identity Thief IAU 25 THU MWLDAN 1 5.30 8.10 Oblivion MWLDAN 2 5.10 Side Effects 7.45 Andrea Bocelli: Love In Portofino MWLDAN 3 6.00 Trance 8.30 Identity Thief GWE 26 FRI MWLDAN 1 5.30 Iron Man 3 3D 8.10 Iron Man 3 MWLDAN 2 6.10 Side Effects 8.40 Welcome To The Punch MWLDAN 3 7.00 Private Function


5409 cover13

5/3/13

09:02

Page 2

MWLDAN CARDIGAN’S ARTS CENTRE AND 3D DIGITAL CINEMA CANOLFAN CELFYDDYDAU A SINEMA 3D DIGIDOL ABERTEIFI

3 7 25 27 46 50

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events Digwyddiadau Byw Exhibitions Arddangosfeydd Exhibitions Arddangosfeydd Cinema Sinema Classes Dosbarthiadau Diary Dyddiadur

CROESO I’N RHAGLEN NEWYDD SY’N CYNNWYS EIN RHAGLEN FFILMIAU O 29AIN MAWRTH HYD 11AIN GORFFENNAF, A PHERFFORMIADAU BYW HYD AT DDECHRAU MIS AWST. WELCOME TO OUR NEW PROGRAMME WHICH INCLUDES OUR FILM PROGRAMME FROM 29TH MARCH TO 11TH JULY, AND LIVE PERFORMANCES THROUGH TO LATE AUGUST.

Rydym wrth ein bodd i allu gyflwyno profiad gwir ysblennydd yng Ngorllewin Cymru’r haf hwn - yn dilyn ei début ym Mhrosiect Eden y llynedd, bydd Bianco sioe syfrdanol newydd NoFit State Circus yn teithio’r haf hwn mewn pabell llong ofod ryfeddol i Roundhouse Llundain a Gwyliau Fringe Brighton a Chaeredin....A SIR BENFRO!! Bydd y safle yn Arberth, ac rydym yn gweithio gyda’n ffrindiau yn Theatr Torch (Aberdaugleddau), Span Arts (Arberth) a NoFit State i gynhyrchu'r hyn sy’n argoeli i fod Y digwyddiad celfyddydol yr haf yng Ngorllewin Cymru. Mae tocynnau ar werth nawr, a byddwn yn cadarnhau’r safle yn fuan iawn. Bydd dilynwyr y Celfyddydau Gweledol yn dwli ar y darllediadau byw newydd o’r gyfres Exhibition: Great Art on Screen sydd gennym ar y gweill, bydd hefyd gennym berfformiadau byw gwych o The Boy With Tape On His Face, y difyr Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre, y bohemiad aruthrol Lo’Jo ac wrth gwrs y gymysgedd arferol o’r ffilmiau sinema diweddaraf i chi dewis o’u plith. Mwynhewch! We bring a truly spectacular experience to West Wales this summer – after its debut at the Eden Project, NoFit State Circus’ stunning new show Bianco is touring this summer in an amazing spaceship tent to London’s Roundhouse, Brighton’s and Edinburgh’s Fringe Festivals… AND PEMBROKESHIRE! The site will be in Narberth, and we’re working with our friends at Torch Theatre (Milford Haven), Span Arts (Narberth) and NoFit State to bring you THE arts event of the summer for West Wales. Tickets are on sale now, and we’ll confirm the exact site very soon - keep an eye on our website. Visual Arts fans will love the exciting new series of live broadcasts of Exhibition: Great Art on Screen we have coming up, plus we have some great live performances from The Boy With Tape On His Face, the hilarious Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre, the brilliant bohemian Lo'Jo and the usual mix of latest cinema releases for you. Enjoy!

MWLDAN 2

MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 1 MWLDAN 2

12.30 5.30 Iron Man 3 2.50 8.10 Iron Man 3 3D MWLDAN 2 1.00 Met Opera: Giulio Cesare 6.10 Side Effects 8.40 Welcome To The Punch MWLDAN 3 1.40 The Croods 4.00 Jack The Giant Slayer 6.20 The Guilt Trip 8.30 Robot & Frank LLUN 29 MON MWLDAN 1 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 MWLDAN 2 7.30 Royal Opera: Nabucco MWLDAN 3 6.20 The Guilt Trip 8.30 Robot & Frank MAW 30 TUE MWLDAN 1 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 MWLDAN 2 7.30 Al Lewis MWLDAN 3 6.20 Robot & Frank 8.30 The Guilt Trip

MWLDAN 3 MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 2

MWLDAN 3 MWLDAN 1

5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 6.10 Side Effects 8.40 Welcome To The Punch 6.20 Robot & Frank 8.30 The Guilt Trip

3D

5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 5.15 Welcome To The Punch 7.45 War Of The Worlds 6.20 Robot & Frank 8.30 The Guilt Trip

3D

6.10 8.40 Pain & Gain 6.30 Robot & Frank 8.20 Parker 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 1.10 3.40 6.10 8.40 Pain & Gain 7.30 Ballet Theatre UK: Encore 12.30 5.30 Iron Man 3 3D 2.50 8.10 Iron Man 3 1.10 3.40 6.10 8.40 Pain & Gain 1.50 The Croods 4.10 Jack The Giant Slayer 6.30 Robot & Frank 8.20 Welcome To The Punch 12.30 5.30 Iron Man 3 2.50 8.10 Iron Man 3 3D

MWLDAN 3

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3 3D

6.00 8.30 Pain & Gain 10.00 1.00 Arad Goch: Cerdyn Post o Wlad y Rwla 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead 6.25 8.50 I’m So Excited

MWLDAN 2

MWLDAN 3

3.30 6.00 8.30 Pain & Gain 2.00 The Croods 4.20 Jack The Giant Slayer 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead 4.00 6.25 8.50 I’m So Excited

SUL 12 SUN

3D

3.30 6.00 8.30 Pain & Gain MWLDAN 2 2.00 The Croods 4.20 Jack The Giant Slayer 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead MWLDAN 3 4.00 6.25 8.50 I’m So Excited LLUN 13 MON MWLDAN 1 6.00 8.30 Pain & Gain MWLDAN 2 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead MWLDAN 3 6.25 8.50 I’m So Excited MAW 14 TUE MWLDAN 1 6.00 8.30 Pain & Gain MWLDAN 2 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead MWLDAN 3 6.25 8.50 I’m So Excited MER 15 WED MWLDAN 1 6.05 8.35 Pain & Gain MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby tbc 8.20 The Great Gatsby tbc 3D MWLDAN 3 6.25 8.50 I’m So Excited MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 3D

2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness 3D 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby 2.00 The Croods 4.00 6.25 I’m So Excited 8.50 Prosiect Datblygu 2

SUL 19 SUN 3D

SUL 2 SUN 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic 3D MWLDAN 1 7.30 Cardigan Theatre: Quartet MWLDAN 2 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D

SUL 26 SUN 2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness 3D 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby 6.25 I’m So Excited 8.50 Prosiect Datblygu 2

SAD 18 SAT

MWLDAN 3

6.10 8.40 Pain & Gain Ar Gau Closed 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3

SAD 25 SAT 5.30 The Great Gatsby tbc 8.20 The Great Gatsby tbc 6.45 NT Live: This House 6.25 I’m So Excited 8.50 Pain & Gain

GWE 17 FRI

MWLDAN 1

6.10 8.40 Pain & Gain 7.30 The Fureys & Davey Arthur 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3

SAD 11 SAT

SAD 4 SAT MWLDAN 1

6.10 8.40 Pain & Gain 5.45 Robot & Frank 7.45 War Of The Worlds 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3

GWE 10 FRI

GWE 3 FRI MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

IAU 2 THU MWLDAN 1

MWLDAN 2

IAU 9 THU

MER 1 WED MWLDAN 2

MWLDAN 1

MER 8 WED

MAI :: MAY MWLDAN 1

IAU 16 THU

1.10 3.40 6.10 8.40 Pain & Gain 12.50 The Croods 3.15 Jack The Giant Slayer 5.45 Robot & Frank 7.45 Andrea Bocelli: Love In Portofino 12.30 5.30 Iron Man 3 3D 2.50 8.10 Iron Man 3

MAW 7 TUE

MWLDAN 1

MWLDAN 2

Best Wishes :: Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Director :: Cyfarwyddwr

MWLDAN 2

12.30 5.30 Iron Man 3 3D 2.50 8.10 Iron Man 3 2.00 Each Peach Pear Plum 6.10 Side Effects 8.40 Welcome To The Punch 1.40 The Croods 4.00 Jack The Giant Slayer 6.20 The Guilt Trip 8.30 Robot & Frank

SUL 28 SUN

MWLDAN 1

5409/13

Image (bottom right): Vince Jones

MWLDAN 1

SAD 27 SAT MWLDAN 1

DYDDIADUR :: DIARY

LLUN 6 MON

EBRILL :: APRIL

SUL 5 SUN

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk

Images (top): Noelle Pollington

DYDDIADUR :: DIARY

2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 2.00 The Croods 4.00 8.30 I’m So Excited 6.30 Prosiect Datblygu 2 LLUN 20 MON MWLDAN 1 2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.30 Prosiect Datblygu 2 8.30 I’m So Excited MAW 21 TUE MWLDAN 1 2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 5.00 I’m So Excited 7.30 Ennio Morricone In Cannes MWLDAN 3 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MER 22 WED MWLDAN 1 2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 2.40 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D MWLDAN 3 6.25 8.50 I’m So Excited IAU 23 THU MWLDAN 1 3.00 I’m So Excited 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 3 2.40 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D GWE 24 FRI MWLDAN 1 5.40 Epic 8.00 Epic 3D MWLDAN 2 7.30 Cardigan Theatre: Quartet MWLDAN 3 6.10 Star Trek: Into Darkness 8.40 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 1

3D

3D

3D

3D

12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic 7.30 The Boy With Tape On His Face: More Tape MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D LLUN 27 MON MWLDAN 1 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic MWLDAN 2 2.00 The Croods 4.20 Jack The Giant Slayer 7.30 Royal Opera: Donna Del Lago MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D MAW 28 TUE MWLDAN 1 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic MWLDAN 2 2.00 The Croods 4.20 Jack The Giant Slayer 7.00 NT Live: This House (Encore) MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D MER 29 WED MWLDAN 1 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic MWLDAN 2 7.00 The Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D IAU 30 THU MWLDAN 1 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic MWLDAN 2 7.30 Trinity St Davids: Caneuon i’r Newydd Fyd MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D GWE 31 FRI MWLDAN 1 2.00 4.15 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 8.00 Lo’Jo MWLDAN 3 1.20 6.00 Epic 3.40 Epic 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

3D

3D

3D

3D

MEHEFIN :: JUNE 3D

SAD 1 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3 3D

2.00 4.15 6.30 8.45 The Hangover III 12.10 Star Trek: Into Darkness 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby 3D 1.20 6.00 Epic 3.40 Epic 3D 8.10 Star Trek: Into Darkness 3D

2.00 4.15 6.30 8.45 The Hangover III 12.10 Star Trek: Into Darkness 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 1.20 6.00 Epic 3.40 Epic 3D 8.10 Star Trek: Into Darkness 3D LLUN 3 MON MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 Epic 8.10 Star Trek: Into Darkness MAW 4 TUE MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 Epic 8.10 Star Trek: Into Darkness MER 5 WED MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 Epic 8.10 Star Trek: Into Darkness IAU 6 THU MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 Epic 8.10 Star Trek: Into Darkness GWE 7 FRI MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth SAD 8 SAT MWLDAN 1 1.20 Epic 3.50 The Great Gatsby 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 2.00 Robin Hood And His Very Merry Men 8.00 Jenny Éclair: Eclairious MWLDAN 3 1.00 3.30 6.00 8.30 After Earth SUL 9 SUN MWLDAN 1 1.20 Epic 3.50 Star Trek: Into Darkness 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 2.40 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D MWLDAN 3 1.00 3.30 6.00 8.30 After Earth LLUN 10 MON MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth MAW 11 TUE MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth

MER 12 WED MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth IAU 13 THU MWLDAN 1 6.45 NT Live: The Audience MWLDAN 2 8.00 Gordie MacKeeman & His Rhythm Boys MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth GWE 14 FRI MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 The Look Of Love 8.30 Fast & Furious 6 SAD 15 SAT MWLDAN 1 12.10 5.50 Man Of Steel 3D 3.10 8.40 Man Of Steel MWLDAN 2 6.00 Dynamix: Puss In Boots MWLDAN 3 12.40 Epic 2.50 5.30 8.10 After Earth SUL 16 SUN MWLDAN 1 12.25 Star Trek: Into Darkness 2.50 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 12.10 5.50 Man Of Steel 3D 3.10 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 1.10 Epic 3.20 The Great Gatsby 6.10 Fast & Furious 6 8.30 The Look Of Love LLUN 17 MON MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 The Look Of Love 8.30 Fast & Furious 6 MAW 18 TUE MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 Fast & Furious 6 8.30 The Look Of Love MER 19 WED MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 Fast & Furious 6 8.30 The Look Of Love IAU 20 THU MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 Fast & Furious 6 8.30 The Look Of Love GWE 21 FRI MWLDAN 1 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 2 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 3 6.10 The Big Wedding 8.20 Promised Land


5409 cover13

5/3/13

09:02

Page 2

MWLDAN CARDIGAN’S ARTS CENTRE AND 3D DIGITAL CINEMA CANOLFAN CELFYDDYDAU A SINEMA 3D DIGIDOL ABERTEIFI

3 7 25 27 46 50

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events Digwyddiadau Byw Exhibitions Arddangosfeydd Exhibitions Arddangosfeydd Cinema Sinema Classes Dosbarthiadau Diary Dyddiadur

CROESO I’N RHAGLEN NEWYDD SY’N CYNNWYS EIN RHAGLEN FFILMIAU O 29AIN MAWRTH HYD 11AIN GORFFENNAF, A PHERFFORMIADAU BYW HYD AT DDECHRAU MIS AWST. WELCOME TO OUR NEW PROGRAMME WHICH INCLUDES OUR FILM PROGRAMME FROM 29TH MARCH TO 11TH JULY, AND LIVE PERFORMANCES THROUGH TO LATE AUGUST.

Rydym wrth ein bodd i allu gyflwyno profiad gwir ysblennydd yng Ngorllewin Cymru’r haf hwn - yn dilyn ei début ym Mhrosiect Eden y llynedd, bydd Bianco sioe syfrdanol newydd NoFit State Circus yn teithio’r haf hwn mewn pabell llong ofod ryfeddol i Roundhouse Llundain a Gwyliau Fringe Brighton a Chaeredin....A SIR BENFRO!! Bydd y safle yn Arberth, ac rydym yn gweithio gyda’n ffrindiau yn Theatr Torch (Aberdaugleddau), Span Arts (Arberth) a NoFit State i gynhyrchu'r hyn sy’n argoeli i fod Y digwyddiad celfyddydol yr haf yng Ngorllewin Cymru. Mae tocynnau ar werth nawr, a byddwn yn cadarnhau’r safle yn fuan iawn. Bydd dilynwyr y Celfyddydau Gweledol yn dwli ar y darllediadau byw newydd o’r gyfres Exhibition: Great Art on Screen sydd gennym ar y gweill, bydd hefyd gennym berfformiadau byw gwych o The Boy With Tape On His Face, y difyr Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre, y bohemiad aruthrol Lo’Jo ac wrth gwrs y gymysgedd arferol o’r ffilmiau sinema diweddaraf i chi dewis o’u plith. Mwynhewch! We bring a truly spectacular experience to West Wales this summer – after its debut at the Eden Project, NoFit State Circus’ stunning new show Bianco is touring this summer in an amazing spaceship tent to London’s Roundhouse, Brighton’s and Edinburgh’s Fringe Festivals… AND PEMBROKESHIRE! The site will be in Narberth, and we’re working with our friends at Torch Theatre (Milford Haven), Span Arts (Narberth) and NoFit State to bring you THE arts event of the summer for West Wales. Tickets are on sale now, and we’ll confirm the exact site very soon - keep an eye on our website. Visual Arts fans will love the exciting new series of live broadcasts of Exhibition: Great Art on Screen we have coming up, plus we have some great live performances from The Boy With Tape On His Face, the hilarious Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre, the brilliant bohemian Lo'Jo and the usual mix of latest cinema releases for you. Enjoy!

MWLDAN 2

MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 1 MWLDAN 2

12.30 5.30 Iron Man 3 2.50 8.10 Iron Man 3 3D MWLDAN 2 1.00 Met Opera: Giulio Cesare 6.10 Side Effects 8.40 Welcome To The Punch MWLDAN 3 1.40 The Croods 4.00 Jack The Giant Slayer 6.20 The Guilt Trip 8.30 Robot & Frank LLUN 29 MON MWLDAN 1 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 MWLDAN 2 7.30 Royal Opera: Nabucco MWLDAN 3 6.20 The Guilt Trip 8.30 Robot & Frank MAW 30 TUE MWLDAN 1 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 MWLDAN 2 7.30 Al Lewis MWLDAN 3 6.20 Robot & Frank 8.30 The Guilt Trip

MWLDAN 3 MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 3

MWLDAN 2

MWLDAN 3 MWLDAN 1

5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 6.10 Side Effects 8.40 Welcome To The Punch 6.20 Robot & Frank 8.30 The Guilt Trip

3D

5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 5.15 Welcome To The Punch 7.45 War Of The Worlds 6.20 Robot & Frank 8.30 The Guilt Trip

3D

6.10 8.40 Pain & Gain 6.30 Robot & Frank 8.20 Parker 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3 1.10 3.40 6.10 8.40 Pain & Gain 7.30 Ballet Theatre UK: Encore 12.30 5.30 Iron Man 3 3D 2.50 8.10 Iron Man 3 1.10 3.40 6.10 8.40 Pain & Gain 1.50 The Croods 4.10 Jack The Giant Slayer 6.30 Robot & Frank 8.20 Welcome To The Punch 12.30 5.30 Iron Man 3 2.50 8.10 Iron Man 3 3D

MWLDAN 3

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3 3D

6.00 8.30 Pain & Gain 10.00 1.00 Arad Goch: Cerdyn Post o Wlad y Rwla 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead 6.25 8.50 I’m So Excited

MWLDAN 2

MWLDAN 3

3.30 6.00 8.30 Pain & Gain 2.00 The Croods 4.20 Jack The Giant Slayer 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead 4.00 6.25 8.50 I’m So Excited

SUL 12 SUN

3D

3.30 6.00 8.30 Pain & Gain MWLDAN 2 2.00 The Croods 4.20 Jack The Giant Slayer 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead MWLDAN 3 4.00 6.25 8.50 I’m So Excited LLUN 13 MON MWLDAN 1 6.00 8.30 Pain & Gain MWLDAN 2 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead MWLDAN 3 6.25 8.50 I’m So Excited MAW 14 TUE MWLDAN 1 6.00 8.30 Pain & Gain MWLDAN 2 6.40 The Odd Life Of Timothy Green 9.00 Evil Dead MWLDAN 3 6.25 8.50 I’m So Excited MER 15 WED MWLDAN 1 6.05 8.35 Pain & Gain MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby tbc 8.20 The Great Gatsby tbc 3D MWLDAN 3 6.25 8.50 I’m So Excited MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

MWLDAN 2 3D

2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness 3D 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby 2.00 The Croods 4.00 6.25 I’m So Excited 8.50 Prosiect Datblygu 2

SUL 19 SUN 3D

SUL 2 SUN 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic 3D MWLDAN 1 7.30 Cardigan Theatre: Quartet MWLDAN 2 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D

SUL 26 SUN 2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness 3D 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby 6.25 I’m So Excited 8.50 Prosiect Datblygu 2

SAD 18 SAT

MWLDAN 3

6.10 8.40 Pain & Gain Ar Gau Closed 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3

SAD 25 SAT 5.30 The Great Gatsby tbc 8.20 The Great Gatsby tbc 6.45 NT Live: This House 6.25 I’m So Excited 8.50 Pain & Gain

GWE 17 FRI

MWLDAN 1

6.10 8.40 Pain & Gain 7.30 The Fureys & Davey Arthur 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3

SAD 11 SAT

SAD 4 SAT MWLDAN 1

6.10 8.40 Pain & Gain 5.45 Robot & Frank 7.45 War Of The Worlds 5.30 Iron Man 3 8.10 Iron Man 3

GWE 10 FRI

GWE 3 FRI MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 3

IAU 2 THU MWLDAN 1

MWLDAN 2

IAU 9 THU

MER 1 WED MWLDAN 2

MWLDAN 1

MER 8 WED

MAI :: MAY MWLDAN 1

IAU 16 THU

1.10 3.40 6.10 8.40 Pain & Gain 12.50 The Croods 3.15 Jack The Giant Slayer 5.45 Robot & Frank 7.45 Andrea Bocelli: Love In Portofino 12.30 5.30 Iron Man 3 3D 2.50 8.10 Iron Man 3

MAW 7 TUE

MWLDAN 1

MWLDAN 2

Best Wishes :: Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Director :: Cyfarwyddwr

MWLDAN 2

12.30 5.30 Iron Man 3 3D 2.50 8.10 Iron Man 3 2.00 Each Peach Pear Plum 6.10 Side Effects 8.40 Welcome To The Punch 1.40 The Croods 4.00 Jack The Giant Slayer 6.20 The Guilt Trip 8.30 Robot & Frank

SUL 28 SUN

MWLDAN 1

5409/13

Image (bottom right): Vince Jones

MWLDAN 1

SAD 27 SAT MWLDAN 1

DYDDIADUR :: DIARY

LLUN 6 MON

EBRILL :: APRIL

SUL 5 SUN

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk

Images (top): Noelle Pollington

DYDDIADUR :: DIARY

2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 2.00 The Croods 4.00 8.30 I’m So Excited 6.30 Prosiect Datblygu 2 LLUN 20 MON MWLDAN 1 2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.30 Prosiect Datblygu 2 8.30 I’m So Excited MAW 21 TUE MWLDAN 1 2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 5.00 I’m So Excited 7.30 Ennio Morricone In Cannes MWLDAN 3 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MER 22 WED MWLDAN 1 2.20 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 2.40 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D MWLDAN 3 6.25 8.50 I’m So Excited IAU 23 THU MWLDAN 1 3.00 I’m So Excited 5.10 Star Trek: Into Darkness 8.00 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 2 Ar Gau Closed MWLDAN 3 2.40 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D GWE 24 FRI MWLDAN 1 5.40 Epic 8.00 Epic 3D MWLDAN 2 7.30 Cardigan Theatre: Quartet MWLDAN 3 6.10 Star Trek: Into Darkness 8.40 Star Trek: Into Darkness MWLDAN 1

3D

3D

3D

3D

12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic 7.30 The Boy With Tape On His Face: More Tape MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D LLUN 27 MON MWLDAN 1 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic MWLDAN 2 2.00 The Croods 4.20 Jack The Giant Slayer 7.30 Royal Opera: Donna Del Lago MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D MAW 28 TUE MWLDAN 1 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic MWLDAN 2 2.00 The Croods 4.20 Jack The Giant Slayer 7.00 NT Live: This House (Encore) MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D MER 29 WED MWLDAN 1 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic MWLDAN 2 7.00 The Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D IAU 30 THU MWLDAN 1 12.50 5.40 Epic 3.20 8.00 Epic MWLDAN 2 7.30 Trinity St Davids: Caneuon i’r Newydd Fyd MWLDAN 3 1.10 6.10 Star Trek: Into Darkness 3.40 8.40 Star Trek: Into Darkness 3D GWE 31 FRI MWLDAN 1 2.00 4.15 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 8.00 Lo’Jo MWLDAN 3 1.20 6.00 Epic 3.40 Epic 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

3D

3D

3D

3D

MEHEFIN :: JUNE 3D

SAD 1 SAT MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 3 3D

2.00 4.15 6.30 8.45 The Hangover III 12.10 Star Trek: Into Darkness 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby 3D 1.20 6.00 Epic 3.40 Epic 3D 8.10 Star Trek: Into Darkness 3D

2.00 4.15 6.30 8.45 The Hangover III 12.10 Star Trek: Into Darkness 2.40 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 1.20 6.00 Epic 3.40 Epic 3D 8.10 Star Trek: Into Darkness 3D LLUN 3 MON MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 Epic 8.10 Star Trek: Into Darkness MAW 4 TUE MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 Epic 8.10 Star Trek: Into Darkness MER 5 WED MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 Epic 8.10 Star Trek: Into Darkness IAU 6 THU MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 Epic 8.10 Star Trek: Into Darkness GWE 7 FRI MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth SAD 8 SAT MWLDAN 1 1.20 Epic 3.50 The Great Gatsby 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 2.00 Robin Hood And His Very Merry Men 8.00 Jenny Éclair: Eclairious MWLDAN 3 1.00 3.30 6.00 8.30 After Earth SUL 9 SUN MWLDAN 1 1.20 Epic 3.50 Star Trek: Into Darkness 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 2.40 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D MWLDAN 3 1.00 3.30 6.00 8.30 After Earth LLUN 10 MON MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth MAW 11 TUE MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 8.20 The Great Gatsby 3D MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth

MER 12 WED MWLDAN 1 6.30 8.45 The Hangover III MWLDAN 2 5.30 The Great Gatsby 3D 8.20 The Great Gatsby MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth IAU 13 THU MWLDAN 1 6.45 NT Live: The Audience MWLDAN 2 8.00 Gordie MacKeeman & His Rhythm Boys MWLDAN 3 6.00 8.30 After Earth GWE 14 FRI MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 The Look Of Love 8.30 Fast & Furious 6 SAD 15 SAT MWLDAN 1 12.10 5.50 Man Of Steel 3D 3.10 8.40 Man Of Steel MWLDAN 2 6.00 Dynamix: Puss In Boots MWLDAN 3 12.40 Epic 2.50 5.30 8.10 After Earth SUL 16 SUN MWLDAN 1 12.25 Star Trek: Into Darkness 2.50 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 12.10 5.50 Man Of Steel 3D 3.10 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 1.10 Epic 3.20 The Great Gatsby 6.10 Fast & Furious 6 8.30 The Look Of Love LLUN 17 MON MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 The Look Of Love 8.30 Fast & Furious 6 MAW 18 TUE MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 Fast & Furious 6 8.30 The Look Of Love MER 19 WED MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 Fast & Furious 6 8.30 The Look Of Love IAU 20 THU MWLDAN 1 5.30 8.10 After Earth MWLDAN 2 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 3 6.10 Fast & Furious 6 8.30 The Look Of Love GWE 21 FRI MWLDAN 1 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MWLDAN 2 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 3 6.10 The Big Wedding 8.20 Promised Land


Page 1

DYDDIADUR :: DIARY MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

SAD 6 SAT

12.00 5.25 World War Z 3D 2.40 8.10 World War Z MWLDAN 2 1.20 5.40 Despicable Me 2 3.30 7.50 Despicable Me 2 3D MWLDAN 3 12.50 Epic 3.00 Man Of Steel 5.50 The Company You Keep 3D 8.30 Man Of Steel Narberth: NoFit State Circus - Bianco SUL 30 SUN MWLDAN 1 12.00 5.25 World War Z 3D 2.40 8.10 World War Z MWLDAN 2 1.20 5.40 Despicable Me 2 3.30 7.50 Despicable Me 2 3D MWLDAN 3 12.50 Epic 3.00 Man Of Steel 5.50 The Company You Keep 3D 8.30 Man Of Steel Narberth: NoFit State Circus - Bianco

MWLDAN 1

MWLDAN 1

SAD 22 SAT 12.15 5.50 Man Of Steel 3.00 8.40 Man Of Steel 12.00 5.30 World War Z 2.40 8.10 World War Z 1.10 Epic 3.30 Star Trek: Into Darkness 6.10 The Big Wedding 8.20 Promised Land

3D 3D

SUL 23 SUN

SWYDDFA DOCYNNAU

MWLDAN 1

Theatr Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), by smartphone mwldan.ticketsolve.com/mobile in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod I berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnodcyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau I gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau I ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. DIGWYDDIADAU BYW: Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

rhaglen 29.03.13 – 11.07.13 programme LIVE EVENTS 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk yth ystw ad

Aber

MWLDAN 2

THEATR MWLDAN

MWLDAN 3 DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS SINEMA | CINEMA 2D

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

SINEMA 3D | 3D CINEMA

Priory

LIVE BROADCAST EVENTS All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

01239 - 621200

Pont y Cleifion

Newcastle Emlyn

st d

n ra

St

N! DA L W YM

ABERTEIFI CARDIGAN

st

St Mary st Quay

o

hR Nort

st

01239 621200

1 2 3

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answer-phone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

ier

BOX OFFICE

Guide

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl

ir rfa

www.mwldan.co.uk

LLUN 1 MON MWLDAN 1 5.25 World War Z 8.10 World War Z 3D MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 5.50 The Company You Keep 8.30 Man Of Steel MAW 2 TUE MWLDAN 1 5.25 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 5.50 The Company You Keep 8.30 Man Of Steel Narberth: NoFit State Circus - Bianco MER 3 WED MWLDAN 1 5.25 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 5.50 The Company You Keep 8.30 Man Of Steel Narberth: NoFit State Circus - Bianco IAU 4 THU MWLDAN 1 5.25 World War Z 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 6.10 8.40 The Internship Narberth: NoFit State Circus - Bianco GWE 5 FRI MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 6.20 8.50 Now You See Me Narberth: NoFit State Circus - Bianco

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

3 D D I G I TA L C I N E M A A N D A R T S C E N T R E C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

p Na

BOOK ON-LINE!

GORFFENNAF :: JULY

1.00 5.50 Despicable Me 2 3D 3.20 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 1.30 Epic 3.40 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 1.20 Star Trek: Into Darkness 3.50 The Great Gatsby 6.20 8.50 Now You See Me Narberth: NoFit State Circus - Bianco Sul 7 Sun MWLDAN 1 1.00 5.50 Despicable Me 2 3D 3.20 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 1.30 Epic 3.40 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 1.20 Star Trek: Into Darkness 3.50 The Great Gatsby 6.20 8.50 Now You See Me LLUN 8 MON MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 6.20 8.50 Now You See Me MAW 9 TUE MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Now You See Me MWLDAN 2 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi: Sioe Haf MWLDAN 3 6.10 8.40 The Internship MER 10 WED MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Now You See Me MWLDAN 2 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi: Sioe Haf MWLDAN 3 6.10 8.40 The Internship IAU 11 THU MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 6.20 8.50 Now You See Me

Feid

12.15 5.50 Man Of Steel 3D 3.00 8.40 Man Of Steel MWLDAN 2 12.00 5.30 World War Z 3D 2.40 8.10 World War Z MWLDAN 3 1.10 Epic 3.30 The Great Gatsby 6.10 The Big Wedding 8.20 Promised Land LLUN 24 MON MWLDAN 1 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.00 The Big Wedding 7.30 Royal Opera: Gloriana MWLDAN 3 5.50 Man Of Steel 8.40 Man Of Steel MAW 25 TUE MWLDAN 1 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 7.30 Slapdash Galaxy MWLDAN 3 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MER 26 WED MWLDAN 1 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 6.20 The Big Wedding 8.30 Promised Land MWLDAN 3 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel IAU 27 THU MWLDAN 1 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 9.10 The Big Wedding 7.00 Exhibition: Munch MWLDAN 3 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel GWE 28 FRI MWLDAN 1 5.25 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 5.50 The Company You Keep 8.30 Man Of Steel 3D Narberth: NoFit State Circus - Bianco MWLDAN 1

INFORMATION GWYBODAETH :: INFORMATION

SAD 29 SAT

N AFO

I TEIF

RIVER TEIFI

Pont Prioryy Priordy Bridge

MEHEFIN :: JUNE

dr e

09:02

Pe n

5/3/13

Hig h st

5409 cover13

Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI

? RS S / Y MÊT N 6 D E U OE RISIA DAL 8 U 1 T |P ! R

S LE TE WE RA G S TE E/ MA PAG N E A SE LD MW

11


Page 1

DYDDIADUR :: DIARY MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3

SAD 6 SAT

12.00 5.25 World War Z 3D 2.40 8.10 World War Z MWLDAN 2 1.20 5.40 Despicable Me 2 3.30 7.50 Despicable Me 2 3D MWLDAN 3 12.50 Epic 3.00 Man Of Steel 5.50 The Company You Keep 3D 8.30 Man Of Steel Narberth: NoFit State Circus - Bianco SUL 30 SUN MWLDAN 1 12.00 5.25 World War Z 3D 2.40 8.10 World War Z MWLDAN 2 1.20 5.40 Despicable Me 2 3.30 7.50 Despicable Me 2 3D MWLDAN 3 12.50 Epic 3.00 Man Of Steel 5.50 The Company You Keep 3D 8.30 Man Of Steel Narberth: NoFit State Circus - Bianco

MWLDAN 1

MWLDAN 1

SAD 22 SAT 12.15 5.50 Man Of Steel 3.00 8.40 Man Of Steel 12.00 5.30 World War Z 2.40 8.10 World War Z 1.10 Epic 3.30 Star Trek: Into Darkness 6.10 The Big Wedding 8.20 Promised Land

3D 3D

SUL 23 SUN

SWYDDFA DOCYNNAU

MWLDAN 1

Theatr Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), by smartphone mwldan.ticketsolve.com/mobile in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod I berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnodcyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau I gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau I ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. DIGWYDDIADAU BYW: Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

rhaglen 29.03.13 – 11.07.13 programme LIVE EVENTS 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk yth ystw ad

Aber

MWLDAN 2

THEATR MWLDAN

MWLDAN 3 DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS SINEMA | CINEMA 2D

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

SINEMA 3D | 3D CINEMA

Priory

LIVE BROADCAST EVENTS All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

01239 - 621200

Pont y Cleifion

Newcastle Emlyn

st d

n ra

St

N! DA L W YM

ABERTEIFI CARDIGAN

st

St Mary st Quay

o

hR Nort

st

01239 621200

1 2 3

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answer-phone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

ier

BOX OFFICE

Guide

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl

ir rfa

www.mwldan.co.uk

LLUN 1 MON MWLDAN 1 5.25 World War Z 8.10 World War Z 3D MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 5.50 The Company You Keep 8.30 Man Of Steel MAW 2 TUE MWLDAN 1 5.25 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 5.50 The Company You Keep 8.30 Man Of Steel Narberth: NoFit State Circus - Bianco MER 3 WED MWLDAN 1 5.25 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 5.50 The Company You Keep 8.30 Man Of Steel Narberth: NoFit State Circus - Bianco IAU 4 THU MWLDAN 1 5.25 World War Z 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 6.10 8.40 The Internship Narberth: NoFit State Circus - Bianco GWE 5 FRI MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 6.20 8.50 Now You See Me Narberth: NoFit State Circus - Bianco

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

3 D D I G I TA L C I N E M A A N D A R T S C E N T R E C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

p Na

BOOK ON-LINE!

GORFFENNAF :: JULY

1.00 5.50 Despicable Me 2 3D 3.20 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 1.30 Epic 3.40 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 1.20 Star Trek: Into Darkness 3.50 The Great Gatsby 6.20 8.50 Now You See Me Narberth: NoFit State Circus - Bianco Sul 7 Sun MWLDAN 1 1.00 5.50 Despicable Me 2 3D 3.20 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 1.30 Epic 3.40 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 1.20 Star Trek: Into Darkness 3.50 The Great Gatsby 6.20 8.50 Now You See Me LLUN 8 MON MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 6.20 8.50 Now You See Me MAW 9 TUE MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Now You See Me MWLDAN 2 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi: Sioe Haf MWLDAN 3 6.10 8.40 The Internship MER 10 WED MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Now You See Me MWLDAN 2 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi: Sioe Haf MWLDAN 3 6.10 8.40 The Internship IAU 11 THU MWLDAN 1 5.50 Despicable Me 2 8.00 Much Ado About Nothing MWLDAN 2 6.10 8.40 The Internship MWLDAN 3 6.20 8.50 Now You See Me

Feid

12.15 5.50 Man Of Steel 3D 3.00 8.40 Man Of Steel MWLDAN 2 12.00 5.30 World War Z 3D 2.40 8.10 World War Z MWLDAN 3 1.10 Epic 3.30 The Great Gatsby 6.10 The Big Wedding 8.20 Promised Land LLUN 24 MON MWLDAN 1 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.00 The Big Wedding 7.30 Royal Opera: Gloriana MWLDAN 3 5.50 Man Of Steel 8.40 Man Of Steel MAW 25 TUE MWLDAN 1 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 7.30 Slapdash Galaxy MWLDAN 3 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel MER 26 WED MWLDAN 1 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 6.20 The Big Wedding 8.30 Promised Land MWLDAN 3 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel IAU 27 THU MWLDAN 1 5.30 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 9.10 The Big Wedding 7.00 Exhibition: Munch MWLDAN 3 5.50 Man Of Steel 3D 8.40 Man Of Steel GWE 28 FRI MWLDAN 1 5.25 World War Z 3D 8.10 World War Z MWLDAN 2 5.40 Despicable Me 2 3D 7.50 Despicable Me 2 MWLDAN 3 5.50 The Company You Keep 8.30 Man Of Steel 3D Narberth: NoFit State Circus - Bianco MWLDAN 1

INFORMATION GWYBODAETH :: INFORMATION

SAD 29 SAT

N AFO

I TEIF

RIVER TEIFI

Pont Prioryy Priordy Bridge

MEHEFIN :: JUNE

dr e

09:02

Pe n

5/3/13

Hig h st

5409 cover13

Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI

? RS S / Y MÊT N 6 D E U OE RISIA DAL 8 U 1 T |P ! R

S LE TE WE RA G S TE E/ MA PAG N E A SE LD MW

11

Mwldan Brochure 29 March - 11 July 2013  

Mwldan Brochure 29 March - 11 July 2013

Advertisement