Page 1

Page 1

I N F O R M AT I O N GWYBODAETH

BUSINESS BUSNES SHORT AND LONG TERM BUSINESS SPACE TO LET AT MWLDAN

Image: Gemma Green-Hope

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answerphone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at mwldan.co.uk

Affordable space when you need it: daily, weekly, monthly, occasionally Rent only what you need, no long term contracts: - Workstations from £6.45 plus VAT* per day - Meeting Rooms from £11.25 plus VAT** per hour - Training Rooms from £15 plus VAT** per hour - Hot Desking from £5 plus VAT per hour

MAN BUSNES BYR A HIR DYMOR YN Y MWLDAN Gweithle fforddiadwy yn ôl yr angen: yn ddyddiol, yn wythnosol, yn fisol neu’n achlysurol Rhentwch ond yr hyn sydd angen arnoch: - Gweithfannau o £6.45 + TAW* y diwrnod - Ystafelloedd Cyfarfod o £11.25 + TAW** yr awr - Ystafelloedd Hyfforddi o £15 + TAW** yr awr - Desgiau Poeth o £5 + TAW yr awr

BOX OFFICE OPENING TIMES ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU

BOOKING TICKETS FOR LIVE SHOWS AND CINEMA PRYNU TOCYNNAU AR GYFER SIOEAU BYW A SINEMA

Call 01239 622400 to check current availability. Ffoniwch 01239 622400 i wirio argaeledd presennol. W: www.mwldan.co.uk E: davids@mwldan.com * Based on a 31 day monthly rental, ** Based on full day hire

CAFFI MWLDAN

SINEMA 2D: Oedolyn £5.95, Plentyn (14 oed ac yn iau) £4.60 SINEMA 3D: Oedolyn £8.10, Plentyn (14 oed ac yn iau) £5.95 Mae’r prisiau 3D yn cynnwys cael benthyg y sbectol 3D. DIGWYDDIADAU BYW: Ceir prisiau gostyngol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo hynny’n berthnasol) os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr amser llawn, yn bensiynwr, yn anabl neu wedi’ch cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

DISABILITY ACCESS | MYNEDIAD I’R ANABL Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

h ro

Abe

THEATR MWLDAN

BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk

ir

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

hR Nort

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

t rs

The licensed theatre bar is open before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd.

rhaglen 07.01.11 - 24.03.11 programme www.mwldan.co.uk

oad

wyt ryst

ad

yth

ystw

Aber

pie

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200 Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status.

ABERTEIFI CARDIGAN

Prior

y st Pont y Cleifion

St Mary st

Quay

BAR | BAR

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI/CARDIGAN SA43 1JY

3D CINEMA: Adult £8.10, Child (14 and under) £5.95 The 3D prices above include the use of returnable 3D glasses.

rfa

We advise all customers to allow extra time to park when visiting the theatre. Details of alternative parking facilities can be found at mwldan.co.uk Awgrymwn fod cwsmeriaid yn caniatáu amser ychwanegol i wneud trefniadau ar gyfer parcio wrth ymweld â’r Theatr. Gallwch ddod o hyd i fanylion am fannau parcio eraill ar ein gwefan mwldan.co.uk.

If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at saith niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

2D CINEMA: Adult £5.95 , Child (14 and under) £4.60

Feid

Ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Sadwrn 10.00yb – 3.00yh a phrydau gyda’r nos cyn sioeau byw 6.00yh – 7.30yh (yn ddibynnol ar ddigon o fyrddau’n cael eu cadw o flaen llaw gallwch 01239 621200).

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

CARDIGAN | ABERTEIFI

Na

Open Monday – Saturday 10.00am – 3.00pm & before live shows for evening meals 6.00pm – 7.30pm (subject to sufficient pre-bookings - call 01239 621200 to book).

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu. Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

T H E AT R MWLDAN

TICKET PRICES AND CONCESSIONS PRISIAU TOCYNNAU A GOSTYNGIADAU

Pe nd re

09:13

h st

16/12/10

Hig

6ppCVR SPRING

Newcastle Emlyn

st

d

n ra

NT AFO

St

Pont Aberteifi Cardigan Bridge

ER TEIFI EIFI RIV

Pont y Priordy Priory Bridge

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh.

01239 - 621200 Book on-line | Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk


6ppCVR SPRING

16/12/10

09:13

Page 2

01239 621200

BOOK ON-LINE!

www.mwldan.co.uk

CHWEFROR | FEBRUARY

Sul 13 Sun M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D

Cardigan’s Arts Centre and Cinema Canolfan Celfyddydau a Sinema Aberteifi

Maw 1 Tue M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.10 Tron: Legacy 2D

8.40 Little Fockers Mer 2 Wed

A warm welcome to Mwldan’s new programme! We hope you find plenty of reasons to visit us over the next few weeks and brighten up your winter with a fantastic selection of live performance, cinema and exhibitions. Our annual Film Festival runs from 13 – 27 January and it’s packed with great films from near and far – the farming communities of Ceredigion and the wild landscape of Patagonia. We also present our first live broadcast ballet from The Royal Ballet, and a live interview with the legendary David Byrne of Talking Heads. We’re producing a six-date tour of Wales in February for the excellent Chronicles Of Long Kesh – the inside story of the notorious prison and ‘The Troubles’. It’s a fantastic piece of drama, full of humour, motown music and impact in equal measure, and visits Mwldan on 18 February. We look forward to welcoming you to Mwldan soon.

Croeso cynnes i raglen newydd y Mwldan! Gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i ddigon o resymau i ymweld â ni dros yr wythnosau nesaf er mwyn bywiogi’ch gaeaf gyda detholiad rhagorol o berfformiad byw, sinema ac arddangosiadau. ˆ yl Ffilmiau Blynyddol yn rhedeg o 13 Bydd ein Gw - 27 Ionawr ac mae’n llawn ffilmiau grêt o Gymru ac o ben draw’r byd - cymunedau ffermio Ceredigion a thirwedd wyllt Patagonia. Yn ogystal, byddwn yn cyflwyno ein darllediad byw cyntaf o fale gan Y Bale Brenhinol, a chyfweliad byw gyda’r enwog David Byrne o Talking Heads.

Rydym wrthi’n cynhyrchu taith chwe dyddiad o amgylch Gymru ym mis Chwefror ar gyfer yr ardderchog Chronicles of Long Kesh - stori fewnol y carchar drwg-enwog a’r ‘Helyntion’. Mae’n ddrama wych, yn llawn hiwmor, cerddoriaeth Motown ac effaith gref, a bydd yn ymweld â’r Mwldan ar 18 Chwefror. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r Mwldan yn fuan.

Best Wishes | Gyda Chofion Gorau,

Dilwyn Davies, Director | Cyfarwyddwr

3 Exhibitions / Arddangosfeydd 24 Film / Ffilm 25 Classes / Dosbarthiadau 48 Live Events / Digwyddiadau Byw

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 4541/10 Image (right): Gemma Green-Hope Original cover image taken at Cilgerran Castle by Luc Hermans, Belgium http://www.flickr.com/photos/luc1102/ Cilgerran Castle by kind permission of Cadw, Welsh Assembly Government.

M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.10 Tron: Legacy 2D

8.40 Little Fockers Iau 3 Thu M W L D A N 1 4.30 Tangled 3D

6.45 NT Live: King Lear M W L D A N 2 7.30 The Johnny Cash Roadshow Gwe 4 Fri M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.20 Fred The Movie 8.20 Little Fockers Sad 5 Sat M W L D A N 1 1.10 3.30 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 1.00 Megamind 2D 3.15 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 6.20 Fred The Movie 8.20 Little Fockers Sul 6 Sun M W L D A N 1 1.10 3.30 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 1.20 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 4.20 Fred The Movie 6.20 My Afternoons With Margeurite 8.20 Somewhere Llun 7 Mon M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.10 The Way Back 8.50 My Afternoons With Margeurite Maw 8 Tue M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.10 The Way Back 8.50 Somewhere Mer 9 Wed M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.20 Somewhere 8.35 The Way Back Iau 10 Thu M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.20 Somewhere 8.35 The Way Back Gwe 11 Fri M W L D A N 1 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The King’s Speech M W L D A N 2 8.30 Elis James Sad 12 Sat M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The King’s Speech M W L D A N 2 1.50 Megamind 2D 7.30 Benjamin Grosvenor

8.20 The King’s Speech M W L D A N 2 12.50 Megamind 2D 3.00 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 6.00 Uncle Boonmee... 8.30 Secretariat Llun 14 Mon M W L D A N 1 2.20 8.20 The King’s Speech 6.10 Yogi Bear 3D M W L D A N 2 2.40 6.25 Secretariat 8.50 Uncle Boonmee... Maw 15 Tue M W L D A N 1 2.20 8.20 The King’s Speech 6.10 Yogi Bear 3D M W L D A N 2 2.40 6.25 Secretariat 8.50 Little Fockers Mer 16 Wed M W L D A N 1 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The King’s Speech M W L D A N 2 9.00 Little Fockers Iau 17 Thu M W L D A N 1 2.20 8.20 The King’s Speech 6.10 Yogi Bear 3D M W L D A N 2 2.40 6.25 Secretariat 8.50 Little Fockers Gwe 18 Fri M W L D A N 1 4.00 Tangled 2D 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 7.30 Chronicles Of Long Kesh Sad 19 Sat M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 1.10 Tangled 2D 3.25 Megamind 2D 5.30 Tron: Legacy 2D 8.05 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 Sul 20 Sun M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 1.10 Tangled 2D 3.25 Megamind 2D 6.00 Restrepo 8.05 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 Llun 21 Mon M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 1.10 Tangled 2D 3.25 Megamind 2D 7.30 Chris Packham Maw 22 Tue M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 12.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 3.20 Tangled 2D 5.30 Tron: Legacy 2D 8.05 Restrepo

DYDDIADUR DIARY Mer 23 Wed

MAWRTH | MARCH 8.20 The Green Hornet 3D

M W L D A N 2 12.30 Harry Potter &

Deathly Hallows Pt.1 3.35 Tangled 2D 5.50 Secretariat 8.35 Tron: Legacy 2D

M W L D A N 1 6.00 Gnomeo & Juliet 3D

8.50 True Grit

M W L D A N 2 1.00 Narnia: Dawn Treader 2D

3.35 Tangled 2D 5.50 Secretariat 8.35 Tron: Legacy 2D

Sad 12 Sat

M W L D A N 2 12.00 Tangled 2D

2.00 Yogi Bear 2D 4.00 Gnomeo & Juliet 2D 6.00 The King’s Speech 8.30 Hereafter

M W L D A N 2 6.20 The King’s Speech

8.50 True Grit Iau 3 Thu 8.10 Sanctum 3D M W L D A N 2 6.20 The King’s Speech

8.50 True Grit M W L D A N 1 6.10 Rango

& Juliet 3D 8.20 Sanctum 3D

M W L D A N 2 6.25 The Dilemma

8.40 Hereafter

M W L D A N 2 2.00 Aesop’s Fables

5.00 The Dilemma 7.50 Banff Mountain Film Festival

Llun 28 Mon

M W L D A N 2 3.30 6.30 The King’s Speech

8.20 Never Let Me Go M W L D A N 2 8.00 Keepers M W L D A N 1 6.10 Rango

M W L D A N 2 6.20 True Grit

8.40 Monsters

6.00 I Am Number Four M W L D A N 2 2.50 8.40 The Fighter

Mer 23 Wed M W L D A N 1 6.00 I Am Number Four

8.30 West Is West 8.40 The Fighter Iau 24 Thu M W L D A N 1 6.00 I Am Number Four

8.30 West Is West M W L D A N 2 7.30 John Beatty

8.20 Never Let Me Go M W L D A N 2 7.30 Harnisch-Lacey

Dance Theatre Iau 17 Thu M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

6.10 Rango

Llun 7 Mon M W L D A N 1 6.10 Rango

M W L D A N 2 3.30 The King’s Speech

6.45 NT Live: Frankenstein

8.20 Never Let Me Go M W L D A N 2 6.25 The Dilemma

8.50 Rashomon

Gwe 18 Fri M W L D A N 1 6.00 I Am Number Four

Diary Guide

1

MWLDAN 1

2

MWLDAN 2

3

MWLDAN 3

8.30 West Is West

M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

M W L D A N 2 6.15 The King’s Speech

8.50 Just Go With It

6.10 Rango

8.10 Sanctum 3D

M W L D A N 1 3.10 8.30 West Is West

M W L D A N 1 6.10 Rango

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Rango

2.00 Yogi Bear 2D 4.00 Gnomeo & Juliet 2D 6.00 Rashomon 8.05 Hereafter

Maw 22 Tue

M W L D A N 2 6.30 Just Go With It

Maw 15 Tue

Mer 16 Wed 8.20 Never Let Me Go

6.30 Just Go With It 8.40 Aftershock

8.50 Chico & Rita

Maw 8 Tue

M W L D A N 1 6.00 Gnomeo & Juliet 3D

6.00 I Am Number Four M W L D A N 2 2.50 The Fighter

6.30 Just Go With It

M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

Sul 6 Sun

& Juliet 3D 8.20 Sanctum 3D 3.35 Tangled 2D 6.00 Monsters 8.10 True Grit

Llun 14 Mon

8.20 Never Let Me Go

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Gnomeo

M W L D A N 2 1.00 Narnia: Dawn Treader 2D

2.00 Yogi Bear 2D 4.00 Gnomeo & Juliet 2D 6.00 Chico & Rita 8.10 The King’s Speech

6.10 Rango

M W L D A N 2 12.00 Tangled 2D

Sul 27 Sun

M W L D A N 1 3.10 8.30 West Is West

8.20 Never Let Me Go M W L D A N 2 12.00 Tangled 2D

Sad 5 Sat

M W L D A N 2 1.00 Narnia: Dawn Treader 2D

3.35 Tangled 2D 6.00 Met Opera: Iphigenie En Tauride

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Rango

8.20 Never Let Me Go

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Rango

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Gnomeo

Llun 21 Mon

Sul 13 Sun

M W L D A N 1 6.00 Gnomeo & Juliet 3D

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Gnomeo

Sad 26 Sat

2.10 Yogi Bear 2D 4.10 Gnomeo & Juliet 2D 6.10 Aftershock 8.50 Just Go With It

8.20 Never Let Me Go

Gwe 4 Fri

M W L D A N 2 7.30 Moishe’s Bagel

M W L D A N 2 12.10 Tangled 2D

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Rango

Mer 2 Wed

Gwe 25 Fri & Juliet 3D 8.20 Sanctum 3D

3.30 The King’s Speech 6.00 I Am Number Four 8.30 West Is West

The Bluestone Boys

8.10 Sanctum 3D M W L D A N 2 6.20 The King’s Speech

8.20 The Green Hornet 3D

M W L D A N 1 1.10 Rango

M W L D A N 2 8.00 Preseli Pete &

8.10 Sanctum 3D

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D

Sul 20 Sun 8.20 Never Let Me Go

Maw 1 Tue

M W L D A N 1 6.00 Gnomeo & Juliet 3D

Iau 24 Thu

Gwe 11 Fri M W L D A N 1 6.10 Rango

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D

M W L D A N 2 2.50 8.40 Hereafter

6.25 The Dilemma Mer 9 Wed M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

6.10 Rango M W L D A N 2 2.50 8.40 Hereafter

6.25 The Dilemma

Sad 19 Sat M W L D A N 1 1.10 Rango 3.30 Tangled 2D

6.00 I Am Number Four 8.30 West Is West M W L D A N 2 12.30 Yogi Bear 2D

2.30 Gnomeo & Juliet 2D 5.00 Met Opera: Lucia Di Lammermoor

DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS SINEMA | CINEMA

Iau 10 Thu M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

6.10 Rango M W L D A N 2 2.50 8.40 Hereafter

6.25 The Dilemma

BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk

SINEMA 3D 3D CINEMA ORIEL MWLDAN GALLERY


LIVE EVENTS

01239 - 621200

All screenings £18 (£16)

All Screenings £12.50 (£11.50)

LIVE IN HD SEASON

NT LIVE

Ionawr 8 January, 6.00pm/yh

Nos Iau 13 Ionawr Thursday 13 January @ 6.45pm/yh

LA FANCIULLA DEL WEST (PUCCINI) Puccini’s wild-west opera had its world premiere in 1910 at the Met. Now, on the occasion of its centennial, all-American diva Deborah Voigt sings the title role of the “girl of the golden west,” starring opposite Marcello Giordani. Nicola Luisotti conducts. Perfformiwyd opera ‘gorllewin gwyllt’ Puccini gyntaf ym 1910 yn y Met. Nawr, ar achlysur ei ganmlwyddiant, bydd y gantores Americanaidd Deborah Voigt yn canu rôl deitl “merch y gorllewin euraidd.”

Chwefror 26 February, 6.00pm/yh

3

FELA! Nos Iau 3 Chwefror Thursday 3 February @ 6.45pm/yh

KING LEAR Nos Iau 17 Mawrth Thursday 17 March @ 6.45pm/yh

FRANKENSTEIN

IPHIGÉNIE EN TAURIDE (GLUCK)

Nos Iau 30 Mehefin Thursday 30 June 6.45pm/yh

Mawrth 19 March, 5.00pm/yh

THE CHERRY ORCHARD

LUCIA DI LAMMERMOOR (DONIZETTI) Ebrill 9 April, 6.00pm/yh

LE COMTE ORY (ROSSINI)

THE ROYAL BALLET

Ebrill 23 April, 6.00pm/yh

Nos Fercher 19 Ionawr | Tuesday 19 January 7.30pm/yh

CAPRICCIO (STRAUSS)

GISELLE

Ebrill 30 April, 6.00pm/yh

Live from The Royal Opera House, Covent Garden £18 (£16)

IL TROVATORE (VERDI) Mai 14 May, 5.00pm/yh

DIE WALKÜRE (WAGNER) The Met: Live in HD series is made possible by a generous grant from the Neubauer Family Foundation. Bloomberg is the global corporate sponsor of The Met: Live in HD. The HD Broadcasts are supported by Toll Brothers.

MET OPERA Pre show talks | Trafodaeth cyn y sioe Idris Rees will join us to give a short 15 minute talk in the auditorium half an hour before the start time of each Met Opera event. Bydd Idris Rees yn ymuno â ni yn yr awditoriwm i roi cyflwyniad hanner awr cyn dechreuad pob dangosiad Met Opera.

Met Opera: Die Walküre

DIGWYDDIADAU BYW 0 1 2 3 9 - 6 2 1 2 0 0


4

Nos Iau 13 Ionawr | Thursday 13 January, 6.45pm/yh £12.50 (£11.50) MWLDAN 1

FELA! A provocative and wholly unique hybrid of dance, theatre and music, FELA! explores the world of Afrobeat legend Fela Anikulapo-Kuti. Using his pioneering music (a blend of jazz, funk and African rhythm and harmonies), FELA! reveals Kuti’s controversial life as an artist and political activist. Featuring many of Fela Kuti’s most captivating songs and Bill T. Jones’ visionary staging, FELA! – an original new creation – comes via Broadway to London and the National Theatre. Winner of three 2010 Tony Awards. Yn fath o ddawns, theatr a cherddoriaeth bryfoclyd a hollol unigryw, mae FELA! yn archwilio byd Fela Anikulapo-Kuti, sy’n enwog ym myd Afrobeat gan amlygu ei fywyd fel artist ac actifydd gwleidyddol.

Produced in association with Shawn ‘Jay-Z’ Carter, Will & Jada Pinkett Smith, Ruth & Stephen Hendel, Roy Gabay, Sony Pictures Entertainment, Edward Tyler Nahem, Slava Smolokowski, Chip Meyrelles/Ken Greiner, Douglas G. Smith, Steve Semlitz/Cathy Glazer, Daryl Roth/True Love Productions, Susan Dietz/Mort Swinsky, Knitting Factory Entertainment and with Ahmir ‘Questlove’ Thompson.

Nos Sadwrn 15 Ionawr | Saturday 15 January 7.30pm/yh £10 (£8) £1 (under 22 M W L D A N 2 THE PETER GOULD MUSIC TRUST

JADRAN DUNCUMB Guitar EMIL DUNCUMB Piano Giuliani: Two Rondos Op 68 for guitar and piano Beethoven: Piano Sonata No 6 in F, Op 10 No 2 Santorsola: Sonata a duo No 3 for guitar and piano Tansman: Variations on a theme by Scriabin for solo guitar Diabelli: Grande Sonate Brilliante Op 102 for guitar and piano

Jadran Duncumb, a Grand Finalist in the 2008 BBC Young Musician of the Year, attended the Barratt Due Institute of Music from the age of twelve. He was taught by Vegard Lund and from 2006 had weekly lessons with Prof. Sven Lundestad at the Norwegian Academy of Music. Currently in his second year at the Royal College of Music studying with Gary Ryan and Jakob Lindberg, he has given recitals all over Norway as well the UK, Austria and Italy including a performance of Rodrigo’s Concierto Aranjuez in Cardiff’s Millenium Centre and a solo recital in Wigmore Hall. His brother Emil Duncumb has been awarded two first prizes in the Norwegian National Youth Competition and won the Sparre Olsen Competition in 2008, where he also received the honorary prize. Noson yng nghwmni’r brodyr ifainc Jadran ac Emil Duncumb. Mae Jadran, sy’n chwarae’r gitâr, a’i frawd Emil, sy’n chwarae’r piano wedi ennill gwobrau niferus ac wedi perfformio yn unigol, ac fel deuawd ym Mhrydain ac yn Ewrop. Hyrwyddir gan|Promoted by The Peter Gould Music Trust


www.mwldan.co.uk

Dydd Sul 16 Ionawr | Sunday 16 January, 2.00yp/pm £9 (£8)

Nos Fercher 19 Ionawr | Tuesday 19 January, 7.30pm/yh £18 (16)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

Dan and Jeff’s

POTTED PANTO Stars of CBBC, the ever-so-slightly crazy duo Dan and Jeff present their most extravagant show yet! Having successfully Potted Pirates and Harry Potter, Dan and Jeff attempt to cram all the classic pantomimes into just 70 minutes. This is truly fantastic fun for all ages - an unmissable show whether you’re six or 106, love panto or not - and a perfect seasonal treat to lift the post-Christmas spirits. Oh yes it is! With only a glass slipper slipper and some magic beans, the dastardly double act dash from Aladdin to Dick Whittington while trying to work out how two of them can play all seven dwarves. Bydd Dan a Jeff o CBBC yn cynnwys saith stori glasurol mewn 70 munud o sbort di-ri. O Aladdin i Sinderela caiff eich hoff bantomeimau eu cyflwyno mewn ffordd unigryw. Hwyl a sbri i bawb.

www.pottedpanto.com

“Blissfully funny... A winner in every way” **** Guardian “For a glorious dose of silliness, you can always rely on CBBC’s Dan and Jeff. There’s a very real danger of children wetting themselves with laughter.” **** The Guardian

THE ROYAL BALLET

GISELLE LIVE from THE ROYAL OPERA HOUSE Following the success of our live satellite broadcasts for the Metropolitan Opera and London’s National Theatre, we are delighted to present our first ever live ballet broadcast, direct from the famous stage of The Royal Ballet at the Royal Opera House, Covent Garden. Of all Romantic ballets Giselle is the one to see and know. It is a dramatic story of betrayal, nights filled with supernatural spirits and love that transcends even death. Adolphe Adam’s music, conducted by Koen Kessels, Music Director of Birmingham Royal Ballet, is perfect to conjure up the atmosphere of the forest, the strong emotions of the characters and the ghostly world of the Wilis. Peter Wright’s beautiful production retains all the important elements of Giselle’s great classical heritage. It is no surprise then that this is not just a regular favourite of ballet aficionados but also a wonderful work through which anyone can discover the enduring appeal of classical ballet. Starring Marianela Nuñez and Rupert Pennefather. O’r holl faleoedd rhamantaidd, Giselle yw’r un dylech fod yn gyfarwydd ag ef. Mae’n stori ddramatig, o frad, ysbrydion a chariad sy’n trosgynnu marwolaeth. Mae’n dilyn Giselle o’i chariad cynnar i’w chwymp ingol i wallgofrwydd a’i gweithred olaf tu hwnt i’r bedd. Mae’r ffefryn hwn yn cynnwys perfformiadau solo ac ensemble sy’n dod â chwmni cyfan y Royal Ballet i’r llwyfan. Bale clasurol gydag apêl barhaol. Ballet in two acts Composed by Adolphe Charles Adam LIVE broadcast from the Royal Opera House Approximate running time 2 hours 4 minutes

5


6 Nos Iau 3 Chwefror | Thursday 3 February, 6.45pm/yh £12.50 (£11.50) MWLDAN 1 NT LIVE

KING LEAR

One of the greatest works in western literature, King Lear explores the very nature of human existence: love and duty, power and loss, good and evil. Derek Jacobi and Tony Award-winning Michael Grandage, renew their collaboration following productions of The Tempest, Don Carlos and Twelfth Night in an exciting collaboration between the National Theatre and Donmar Warehouse.

Yn un o ddarnau gwaith llenyddol gorau llenyddiaeth orllewinol, mae King Lear yn archwilio natur dyn: cariad a dyletswydd, awdurdod a cholled, da a drwg. Bydd Derek Jacobi a’r enillydd Gwobr Tony, Michael Grandage, yn adnewyddu eu cydweithrediad yn dilyn cynyrchiadau o The Tempest, Don Carlos a Twelfth Night.

Nos Iau 3 Chwefror | Thursday 3 February, 7.30pm/yh £15 (£13) M W L D A N 2

THE JOHNNY CASH ROADSHOW This, the number one tribute to the late great Johnny Cash, celebrates the music of one of America’s greatest performers in a unique show, unparalleled by any other within its genre. The Johnny Cash Roadshow replicates the unmistakable Johnny Cash sound against a visual backdrop of hundreds of evocative images and clips taken during his lifetime. From his first hits in the 1950s right up to his last, the show features many of the artist’s classic tracks including The Ring of Fire, Boy Named Sue, Folsom Prison Blues, Man In Black, One Piece at a Time, Give My Love to Rose, Hurt and many more. Featuring Clive John as the Man In Black. Sioe sy’n talu teyrnged i Johnny Cash ac sy’n wledd i’r clustiau a’r llygaid. Bydd y band yn ail-greu sain ddigamsyniol un o berfformwyr cerddorol gorau America gyda lluniau a chlipiau ffilm o’i yrfa yn dangos yn y cefndir. Bydd y sioe yn cynnwys nifer o ganeuon mawr yr artist.


www.mwldan.co.uk

Nos Sadwrn 12 Chwefror | Saturday 12 February, 7.30pm/yh £12 (£10) £1 under 22 M W L D A N 2 THE PETER GOULD MUSIC TRUST

Nos Wener 11 Chwefror Friday 11 February, 8.30pm/yh £9.50 (£8.50) M W L D A N 2

ELIS JAMES DAYTRIPPER Join us for a great night of comedy in the company of Wales’ hottest young comedian. Elis – from Carmarthen - is the unsung star of Rhod Gilbert’s BBC Radio Wales show, an occasional Radio One presenter and big hit at 2010’s Edinburgh Fringe Festival. Following his Mwldan debut last year, we’re delighted to welcome Elis back with his new show which explores the ways you can pass the time before a comedy gig, all alone in a strange town and with very little to do. It’s also about some of the weirder things the UK has to offer tourists. Elis has a deliciously charming style of whimsical, laid-back storytelling, and he has taken his conversational and engaging comedy from Cynwyl Elfed to Australia during the past few years. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Elis James wedi datblygu’n wyneb comedi newydd Cymreig. Mae ei arddull hwylus, ysmala o adrodd stori wedi ei wneud yn berfformiwr ac yn gyflwynydd poblogaidd gyda hyrwyddwyr comedi ar draws y wlad.

BENJAMIN GROSVENOR Piano George Gershwin: Rhapsody in Blue Chopin: Scherzo no. 1 in B Minor op. 20, Mazurka in a Minor op.17 no.4, Mazurka in D Major op.33 no.2, Scherzo no. 4 Ravel: Gaspard de la Nuit Mompou: Cancion y Danza nos 1, 3 and 6 Liszt: Rhapsodie Espagnol Already established at age seventeen as one of the most gifted and sought-after young pianists in the world, Benjamin Grosvenor made his Carnegie Hall and Royal Albert Hall debuts aged thirteen, playing the Ravel G major and Chopin F minor concertos. Early 2010 highlights included a triumphant Japanese debut with the Tokyo Symphony Orchestra, highly praised return concerts in the United States, and a 15-recital tour of Germany that drew huge acclaim. Benjamin first came to prominence as the outstanding winner aged eleven of the Keyboard Final of the 2004 BBC Young Musician Competition. Enthusiastically received debuts at London’s Wigmore Hall, Barbican Hall and Glasgow’s Royal Concert Hall followed, with the Daily Telegraph writing that his Mozart Concerto K.415 “was a colourist’s dream, with rich dark hues and sparkling fanciful figurations”. Further international debuts followed in Brazil and the Czech Republic in 2006, with the latter performance of Chopin’s F minor Concerto drawing the headline “Genius sets a very high benchmark”, the review commenting that “all present knowledgeable of music knew they were hearing a kind of miracle”. Pianydd ifanc, sydd eisoes wedi sefydlu ei hun fel un o berfformwyr mwyaf dawnus a phoblogaidd y byd. Bu’n perfformio yn Neuadd Carnegie a Neuadd frenhinol Albert pan yn 13 oed, ac erbyn hyn mae wedi perfformio ar draws y byd gan ddenu adolygiadau canmoliaethus dros ben. Hyrwyddir gan|Promoted by The Peter Gould Music Trust

7


8

Nos Wener 18 Chwefror | Friday 18 February, 7.30pm/yh £12 (£10) M W L D A N 2 CYD-GYNHYRCHIAD GREEN SHOOT PRODUCTIONS THEATR MWLDAN CO-PRODUCTION

CHRONICLES OF LONG KESH Chronicles of Long Kesh is the hilarious, painful and shocking story of Northern Ireland’s infamous prison — Long Kesh — told through the eyes of prison officers, Republicans and Loyalists, a rich assortment of patriots, chancers, leaders, wives, escapers and hypochondriacs! Following its world premiere in January 2009 at the Belfast Waterfront Hall Studio Theatre, Chronicles of Long Kesh has since performed for international audiences totalling more than 50,000 people throughout Ireland, London, Liverpool, Glasgow, and the Edinburgh Fringe Festival, receiving standing ovations after nearly every single performance.

A huge crowd-pleaser, full of 1960’s Motown songs and wild, irreverent humour, this is the inside story of The Troubles. Catch it now on a short tour of Wales, coproduced by Mwldan. Age suitability: 16+

‘Fierce and gripping, direct from Belfast and dripping with the sound, fury and black humour of that city.’ **** The Times

‘Physical, loud, sweary, funny, perfectly choreographed, terrifying and still, again, funny.’ The Observer

Dyma stori ddoniol, boenus ac ysgytiol carchar drwg-enwog Gogledd Iwerddon, Long Kesh - wedi ei adrodd trwy lygaid swyddogion carchar, Gweriniaethwyr a Theyrngarwyr, amrywiaeth lliwgar o wladgarwyr, mentrwyr, arweinwyr, gwragedd, dihangwyr a chleifion heb glefyd!


www.mwldan.co.uk

Nos Lun 21 Chwefror | Monday 21 February, 7.30pm/yh £17 (£16) MWLDAN 2

CHRIS PACKHAM A WILD LIFE EXPOSED Through the camera lenses and from the heart of one of the world’s most impassioned naturalists - television presenter, wildlife expert and photographer Chris Packham - this show uses astonishing images to chart a quest to reflect the pure beauty of nature. From his roots in suburban Southampton to the far frozen poles, humid forests and searing deserts in between, Packham’s life has brought him eye to eye with creatures both humble and fearful. He tells his story and theirs, ponders his poor reflections of their perfection and asks what of their future? Informative, thought provoking and inevitably controversial, this fabulously entertaining and family friendly show comes studded with Packham’s trade mark quick-witted and irreverent humour. Mae’r cyflwynydd teledu, arbenigwr bywyd gwyllt a’r ffotograffydd Chris Packham yn defnyddio delweddau syfrdanol i geisio adlewyrchu gwir brydferthwch y natur bu’n dwli arni ac yn breuddwydio am wylio. Sioe sy’n addysgiadol, sy’n ddadleuol ac sy’n ddifyr iawn i’r teulu cyfan.

Nos Wener 25 Chwefror Friday 25 February, 7.30pm/yh £13 (£11) MWLDAN 2 PART SEATED, PART-STANDING FORMAT

MOISHE’S BAGEL A joyous evening of rip roaring, foot-stomping, jazz-inflected klezmer and Balkan music from festival favourites Moishe’s Bagel, who combine passion and dazzling musicality with the excitement and soul of improvisation. Boasting some of the best instrumentalists that Scotland has to offer - drawn from Salsa Celtica, Scottish Chamber Orchestra, Celtic Feet, and Scottish National Jazz Orchestra – the Bagel’s speciality is an intoxicating, life affirming mix of Eastern European dance music and Middle Eastern rhythms.

Highly danceable, the Bagel are equally as at home jamming in a late night jazz den, grooving at a forest festival or enthralling a concert hall! Cerddoriaeth fywiog gwledydd y Balcan gan rai o gerddorion gorau’r Alban, dyma i chi gymysgedd feddwol o gerddoriaeth ddawns Ddwyrain Ewrop a rhythmau’r Dwyrain Canol.

“Exhilarating, full-flavoured stuff, often breathtakingly intricate but played with jubilation… the Bagel acquires the momentum of an express train.” The Herald

9


10

Nos Sadwrn 26 Chwefror | Saturday 26 February, 6.00pm/yh £18 (£16) M W L D A N 2

Dydd Sadwrn 5 Mawrth | Saturday 5 March, 2.00pm/yp £8 (£7)

Pre-show talk at 5.30pm Trafodaeth cyn y sioe am 5.30pm

MWLDAN 2

THE MET: LIVE IN HD

IPHIGÉNIE EN TAURIDE (GLUCK) Susan Graham and Plácido Domingo reprise their starring roles in Gluck’s nuanced and elegant interpretation of this primal Greek myth. Tenor Paul Groves also returns to Stephen Wadsworth’s insightful production, first seen in 2007. Patrick Summers conducts. Mae Susan Graham a Plácido Domingo yn ail-gymryd eu rolau arweiniol mewn dehongliad gosgeiddig Gluck o’r chwedl Roegaidd gyntefig hon. Bydd y tenor Paul Groves hefyd yn dychwelyd at gynhyrchiad craff Stephen Wadsworth, a welwyd yn gyntaf yn 2007. Patrick Summers sy’n arwain.

The Met: Live in HD series is made possible by a generous grant from the Neubauer Family Foundation. Bloomberg is the global corporate sponsor of The Met: Live in HD. The HD Broadcasts are supported by Toll Brothers.

LIVE EVENTS

THEATR NA N’OG

AESOP’S FABLES ADAPTED BY KEIRON SELF A Mouse, a Lion and a Tortoise are thrown together and tell some of the most famous moral tales in history - but with a difference. The Mouse tells stories because it doesn’t want to get eaten by the Lion, the Lion because it wants to eat the Mouse, and the Tortoise because…well…because it wants to eat its lettuce sandwich. These animals take us through a multitude of Fables involving wily wolves, dopey dogs, haring hares, flattering foxes and even silly humans. As relevant now as they were centuries ago, these bite-sized tales are knockabout and slapstick, but remain true to the spirit of Aesop. Theatr na n’Óg’s production will make you laugh out loud, and who knows, you might learn something too! Caiff Lygoden, Llew a Chrwban eu taflu ynghyd wrth adrodd rhai o’r straeon moesol mwyaf enwog mewn hanes - ond gyda gwahaniaeth. Mae’r straeon yr un mor berthnasol nawr ag yr oeddent ganrifoedd yn ôl, a bydd cynhyrchiad Theatr N’a Nog yn peri i chi chwerthin yn uchel!

01239 - 621200


www.mwldan.co.uk

11

Nos Wener 11 Mawrth | Friday 11 March, 8.00pm/yh £10 MWLDAN 2

PRESELI PETE AND THE BLUESTONE BOYS Pembrokeshire’s favourite skiffle band comprises tea-chest bass, guitar, keyboards, drums, percussion, bass and flawless harmony vocals - not forgetting the outrageous use of kazoos! Shamelessly feel-good music played with energy, wit and accomplishment, ‘Preseli Pete’ blend classic skiffle melodies of the 50s and 60s with their own original material, adding a soupçon of famous pop tunes from the last three decades and giving it all a unique foot-stomping twist. They recently sold out Pembrokeshire’s Torch Theatre twice over, so book early! Bydd Preseli Pete yn cyfuno melodïau skiffle y 50au a’r 60au gyda’i ddeunydd gwreiddiol ei hun. Cofiwch archebu’ch tocynnau’n gynnar! Hyrwyddir gan|Promoted by Preseli Pete And The Bluestone Boys

Nos Fawrth 15 Mawrth | Tuesday 15 March, 8.00pm/yh £12 (£11) M W L D A N 2 THE PLASTICINE MEN

KEEPERS Two hundred years ago on The Smalls reef – a series of treacherous rocks lying twenty miles off the Pembrokeshire coast – two men tend a tiny wooden lighthouse. Thomas Howell is a ‘true lighthouse-man’, immersed in the rigours of his work. Thomas Griffith is a dreamer, preoccupied with man’s connection to, rather than mastery over, the natural world. What happened to the men went down in maritime legend, and would change the way lighthouses were run forever. Based on an extraordinary true story, this enchanting tale of danger, death and sanity unfolds between the flashes of the lamp that the pair must tend each and every night. Using original and highly effective live music (played by an on-stage musician) and little more than a ladder and a trapdoor, The Plasticine Men conjure up a legendary local story of the infamous Smalls Lighthouse, and the stormy companionship of its two keepers.

Photo: Aidan Harris

Dau gan mlynedd yn ôl, yng ngoleudy bach pren y Smalls, 20 milltir o arfordir Cymru, wynebodd un dyn brofiad mor erchyll fel y daeth yn rhan o chwedlau morwrol, gan newid y ffordd o redeg goleudai am byth. Wedi ei seilio ar stori wir ryfeddol, dyma i chi hanes am golled sydyn bywyd a cholli pwyll yn araf bach, yn erbyn cefndir fflachiau’r lamp. Winners of Three Weeks Editor’s Award Shortlisted for The Stage Acting Awards Total Theatre Award nominees


12

Nos Fercher 16 Mawrth | Wednesday 16 March, 7.30pm/yh PERFORMANCE £12.50 (£10.50)

Nos Iau 17 Mawrth | Thursday 17 March, 6.45 pm/yh £12.50 (£11.50)

Nos Fercher 16 Mawrth | Wednesday 16 March, 4.30pm/yh WORKSHOP £6 (£5)

MWLDAN 2

MWLDAN 2 HARNISCH-LACEY DANCE THEATRE

SPIN A warm welcome to this new Cardiff-based dance company as they make their Mwldan debut, fresh from previous tours of Wales, Europe and Canada, and rapidly gaining a reputation for their ground-breaking combination of cross genre dance, music, theatre and film. SPIN is a brand new exciting double bill that mixes contemporary dance with urban dance styles of parkour and breakin’ in a fresh, dynamic performance. SPIN takes you on a journey ‘in and out’ of hope, inspired by personal stories of making the impossible possible. Four dancers manipulate a moveable set, turning obstacles into opportunities, to captivating beats and an original score. Mae’r cwmni Theatr Ddawns o Gaerdydd yn cyfuno dawns gyfoes gydag arddulliau dawns urban o hip hop, parkour a breakin’ ac yn cyfuno ac yn integreiddio gwahanol arddulliau o ddawns, cerddoriaeth, theatr a ffilm. Bydd SPIN yn eich tywys ar siwrnai ‘i mewn a mas’ o anobaith – siwrnai syfrdanol o wneud yr amhosibl yn bosibl. www.harnischlacey.com

FRANKENSTEIN A new play by Nick Dear, based on the novel by Mary Shelley Slowly I learnt the ways of humans: how to ruin, how to hate, how to debase, how to humiliate. And at the feet of my master I learnt the highest of human skills, the skill no other creature owns: I finally learnt how to lie. Childlike in his innocence but grotesque in form, Frankenstein’s bewildered creature is cast out into a hostile universe by his horror-struck maker. Meeting with cruelty wherever he goes, the friendless Creature, increasingly desperate and vengeful, determines to track down his creator and strike a terrifying deal. Urgent concerns of scientific responsibility, parental neglect, cognitive development and the nature of good and evil are embedded within this thrilling and deeply disturbing classic gothic tale. Mary Shelley’s Frankenstein is adapted for the stage by Nick Dear and realised by Danny Boyle in his return to the theatre after winning the Academy Award for best director for Slumdog Millionaire. Benedict Cumberbatch and Jonny Lee Miller will alternate the roles of Victor Frankenstein and the Creature. Suitable only for 15yrs+ Cynhyrchiad Danny Boyle o Frankenstein, drama gan Nick Dear, wedi ei seilio ar nofel Mary Shelley.

“breathtaking” Stuttgarter Nachrichten

LIVE EVENTS

01239 - 621200


www.mwldan.co.uk

13

Nos Sadwrn 19 Mawrth | Saturday 19 March, 5.00pm/yh £18 (£16) Pre-show talk at 4.30pm Trafodaeth cyn y sioe am 4.30pm MWLDAN 2 THE MET: LIVE IN HD

LUCIA DI LAMMERMOOR (DONIZETTI) The Met: Live in HD series is made possible by a generous grant from the Neubauer Family Foundation. Bloomberg is the global corporate sponsor of The Met: Live in HD. The HD Broadcasts are supported by Toll Brothers.

Natalie Dessay triumphed as the fragile heroine of Donizetti’s masterpiece on Opening Night of the 2007-08 season in Mary Zimmerman’s hit production. Now she returns to the role of the innocent young woman driven to madness, opposite Joseph Calleja, who sings her lover Edgardo. Rhagorodd Natalie Dessay fel arwres fregus gampwaith Donizetti yng nghynhyrchiad llwyddiannus Mary Zimmermanar Noson Agoriadol tymor 2007-08. Nawr mae’n dychwelyd at rôl y ferch ifanc ddiniwed sy’n cael ei gyrru i wallgofrwydd, gyferbyn â Joseph Calleja, sy’n canu rôl ei chariad Edgardo.

Nos Iau 24 Mawrth | Thursday 24 March, 7.30pm £13.50 (£12)

Nos Wener 25 Mawrth | Friday 25 March, 7.30pm/yh £11 (£10)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

JOHN BEATTY WILD VISION

ALLAN YN Y FAN

Experience the beauty of our most remote landscapes through the lens of one of the world’s most exciting nature, travel and adventure photographers. John Beatty’s images have appeared on the front page of The Times and in The National Geographic. He describes his work as being primarily concerned with “the timeless rhythms of the natural environment, its beauty and simplicity, and man’s place within it”. Whether rafting down the Colorado River of the Grand Canyon, photographing the ferocious volcanic eruption in Iceland, or celebrating round a campfire with primitive Kalahari Bushmen, John’s stories will leave you infused with energy and wonder at the beauty of planet Earth. In offering you the opportunity to hear him relate how he captured some of the most breath-taking images of our planet, John hopes to inspire you to connect with your own environment.

Often referred to as Wales’ best Celtic Band of the 21st Century, this multi-instrumental quintet is as famed for their beautiful vocals as for their fiery instrumentals. Their recorded work (three albums and an EP) has received critical acclaim around the world and the band has raised the profile of Welsh music internationally as well as within the Celtic music scene. Allan Yn Y Fan’s brand of Welsh traditional music, plus their own compositions, is presented with passion and panache – the occasional song that may bring a tear to the eye, alongside moments of infectious enthusiasm and pride in the real music of Wales.

Rhyfeddwch ym mhrydferthwch ein tirluniau mwyaf anghysbell trwy lens un o ffotograffwyr natur ac antur blaenaf y byd. Mae John wedi teithio ar hyd a lled y byd ac wedi llwyddo i dynnu lluniau syfrdanol o’n planed. O’r Grand Canyon i Antarctica, o’r Kalahari i Spitzbergen, bydd straeon John yn gadael ei gynulleidfa’n llawn cyffro a rhyfeddod tuag at hyfrydwch ein byd.

“A superb creative experience.” Sir Chris Bonington

ˆp hwn fel Band Celtaidd gorau Cyfeirir yn aml at y grw Cymru’r 21ain ganrif, ac mae’r pumawd amlofferynnol hwn yr un mor enwog am eu lleisiau pêr ag y maent am eu chwarae tanllyd. www.ayyf.co.uk

“...Spirited, cheery and creative ...” Radio 2, Folk and Acoustic


14

Nos Wener 25 & Nos Sadwrn 26 Mawrth Friday 25 & Saturday 26 March, 7.30yh/pm

Nos Sadwrn 26 Mawrth | Saturday 26 March, 7.30pm/yh £12 (£10) and £1 (under 22)

@ CANOLFAN HAMDDEN SYR GERAINT EVANS, FFORDD Y DE, ABERAERON, SA46 0DT £10 (£9) £7.50 YSGOLION

MWLDAN 2

THEATR GENEDLAETHOL CYMRU

LONDON BAROQUE

DEFFRO’R GWANWYN

Ingrid Seifert Violin Charles Medlam Bass viol Steven Devine Harpsichord

Sioe gerdd newydd Llyfr a geiriau gan Steven Sater Cerddoriaeth gan Duncan Sheik Wedi’i seilio ar y ddrama wreiddiol gan Frank Wedekind. Cyfarwyddwr: Elen Bowman Cast yn cynnwys: Aled Pedrick, Iddon Jones, Meilir Rhys Williams, Elin Llwyd, Elain Lloyd, Lynwen Haf Roberts, Ellen Ceri Lloyd, Zoe George, Daniel Lloyd a Berwyn Pearce. Cyfieithiad gan Dafydd James. Mae ‘Deffro’r Gwanwyn’ yn sioe gerdd roc ac yn addasiad trawiadol a dadleuol o ddrama a ysgrifennwyd yn 1891 gan Frank Wedekind. Stori yw hi am bobl ifanc yn eu harddegau cynnar sydd yn profi eu glasoed ac yn ceisio torri’n rhydd, tra bo’r oedolion sydd o’u hamgylch yn brwydro i gadw gafael ynddynt heb gynnig unrhyw fath o arweiniad. Mae ofn a chwilfrydedd y bobl ifainc yn eu harwain at brofiadau herfeiddiol sydd â chanlyniadau dirdynnol i rai ac i eraill yn newid cwrs bywyd am byth. Mae ‘Deffro’r Gwanwyn’ yn ymdrin â gormes rhywiol ac anhrefn hormonaidd wedi ei adrodd mewn ffordd onest a miniog. Ers i’r sioe gerdd ‘Spring Awakening’ agor am y tro cyntaf ar Broadway yn 2006, derbyniwyd canmoliaeth fawr iddi ac mae hi wedi ennill 7 Gwobr Tony yn Efrog Newydd a 4 Gwobr Olivier yn Llundain. A Welsh language adaptation of Spring Awakening, the Tony Award winning Broadway show.

Theatr Mwldan is the sole ticket outlet for this event. Theatr Mwldan yw’r unig fan sy’n gwerthu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. Hyrwyddir gan|Promoted by Theatr Genedlaethol Cymru

THE PETER GOULD MUSIC TRUST

CONCERT ROYAL Music for Kings by Jenkins, Butler, Couperin, Forqueray and Rameau London Baroque enjoys the position of being one of the most experienced and long-lived baroque chamber groups. The group gives vital and enriching performances with all the technical perfection and musical maturity gained from years of experience. Their repertoire spans a period from the end of the sixteenth century up to Mozart and Haydn with works of virtually unknown composers next to familiar masterpieces of the baroque and early classical eras. They have performed in most of the major European festivals, appeared frequently on TV and radio the world over, and tour regularly in Japan and the USA. Cawn berfformiadau o sylwedd gan London Baroque gyda’r fath berffeithrwydd technegol ac aeddfedrwydd cerddorol a ddaw trwy ˆp wedi perfformio ar draws y flynyddoedd o brofiad. Mae’r grw byd, ac mae ei repertoire yn cynnwys darnau gan gyfansoddwyr weddol ddienwog ochr yn ochr â champweithiau cyfarwydd.

London Baroque are Making Music Artists. This concert has been supported by the Making Music Concert Promoters’ Network scheme: www.makingmusic.org.uk/cpn Hyrwyddir gan|Promoted by The Peter Gould Music Trust


www.mwldan.co.uk

Nos Fawrth 29 & Nos Fercher 30 Mawrth Tuesday 29 & Wednesday 30 March, 7.30pm/yh Plus Schools schools performance 10am (30 March) | Perfformiad i ysgolion 10yb (30 Mawrth) £14 (£12) schools £8 MWLDAN 2 AN ABERYSTWYTH ARTS CENTRE PRODUCTION

WUTHERING HEIGHTS By Emily Bronte Adapted for the Stage by Lucy Gough Directed by Mark Babych “I was going to say that heaven did not seem to be my home: and I broke my heart with weeping to come back to earth, and the angels were so angry that they flung me out into the middle of the heath on the top of Wuthering Heights: where I woke sobbing for joy.” Emily Bronte’s gothic tale of tortured love is brought to the stage in all its turbulent, passionate glory. Wuthering Heights embodies the eternal pull between good and evil, dark and light, and heaven and hell. This exhilarating and vibrant adaptation of the literary classic brings to life the all-encompassing love between the silent, brooding Heathcliff and the emotionally unstable Catherine. Their destructive relationship is one of the most enduring love stories of English literature. First broadcast as a Radio 4 drama for Woman’s Hour in 2003 (“Unmissable’” Radio Times), writer Lucy Gough has now adapted the work for the stage. Daw stori gothig Emily Bronte am gariad ingol a’r berthynas ddinistriol rhwng Heathcliff a Catherine i’r llwyfan yn ei holl orfoledd tymhestlog, angerddol. Mae hwn yn addasiad bywiog ac egnïol o’r clasur llenyddol, sy’n ymgorffori’r ymryson tragwyddol rhwng da a drwg, tywyll a golau, nefoedd ac uffern.

“In every cloud, in every tree, filling the air at night and caught by glimpses in every object by day, I am surrounded with her image! The entire world is a dreadful collection of memoranda that she did exist and that I have lost her!” An Aberystwyth Arts Centre Production, in co-production with Creu Cymru, Theatr Mwldan, Theatr Brycheiniog, Taliesin Arts Centre and The Riverfront Theatre, with support from The Esmee Fairbairn Foundation

15


16

Nos Wener 1 Ebrill | Friday 1 April, 7.30pm/yh £12.50 (£11) MWLDAN 2

THE WIYOS Many musicians throughout history have made their coin leading the life of wandering troubadours, and The Wiyos have definitively embraced and embodied this tradition. Their inspiration comes from the great dance bands and houseparty music of 80-90 years ago; the early swing syncopations, the grit and intensity of rural blues, the bouncing rhythms of piedmont fingerpickers, the vocal antics, mannerisms and physical comedy of vaudeville-era performers. From supporting Bob Dylan in 2009 to appearing in the BBC documentary Folk America: Hollerers, Stompers & Old Time Ramblers, The Wiyo’s high-energy stage shows belie the fact that they are essentially a group of music geeks with omnivorous and expansive musical tastes ranging from early jazz to hip-hop, country blues to classic rock, New Orleans brass bands to Appalachian stringbands, The Beatles to Beck and Tom Waits. They blend their affinity with 1920’s/30’s country blues and western swing with original song-writing and post-modern experimental sound sculptures that could leave you wondering which century you’re in. The Wiyos unique charisma transcends typical social boundaries. They appeal to everyone from young hipsters to seasoned music connoisseurs and they have emerged as a hallmark band in the resurgence of traditional American music over the past decade. Mae sioeau llwyfan The Wiyos wedi gwneud tipyn o argraff ˆp o dros y blynyddoedd diwethaf. Daw ysbrydoliaeth y grw amrywiaeth eang o ffynonellau cerddorol, ac mae chwaeth gerddorol ei aelodau’r un mor gynhwysfawr.

“Fabulously skilled and inspired kooks” LA Times

Dydd Mawrth 5, Dydd Mercher 6 Ebrill | Tuesday 5, Wednesday 6 April, 10.00yb/am & 1.00yp/pm £5 ysgolion, teachers free MWLDAN 2 DRAW DROS ENFYS Y CYFNOD SYLFAEN !

SIOE BLANT GAN MARTYN GERAINT I ddathlu 20 mlynedd yn diddanu plant Cymru, mae Martyn Geraint yn teithio theatrau’r wlad gyda sioe newydd sbon ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen. Mae’r theatr yn dechrau’n ddi-liw ond trwy ryngweithio gyda’r gynulleidfa ac ymatebion y plant mi fydd y lle yn fôr o liw erbyn diwedd yr awr. Nod y sioe fydd i ysgogi dychymyg y plant ac ehangu eu profiadau trwy gyffwrdd â phob agwedd o’r “Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3-7 oed yng Nghymru”; sef Datblygiad personol a chymdeithasol, Sgiliau Iaith, Datblygiad Mathemategol, Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd, Datblygiad Corfforol, a Datblygiad Creadigol. Trwy ddefnyddio caneuon, gemau, digonedd o hwyl a llawer, llawer mwy, dyma gyfle i weld Martyn Geraint ar ei orau a chyfle i’r plant flasu profiad addysgiadol unigryw! Oedran: 3 – 7 oed Hyd: 1 awr By using songs, games, laughter and much, much more, here is an opportunity to see Martyn Geraint inspiring your children in a uniquely Welsh, educational and theatrical experience! Age: 3 – 7 years old Duration: 1 hour


www.mwldan.co.uk Nos Iau 7 Ebrill | Thursday 7 April, 7.30pm/yh £8 (£6) MWLDAN 2

CWMNI DRAMA LLANDUDOCH YN CYFLWYNO DWY DDRAMA DDONIOL Mae’r cwmni yn ôl gyda’i ddramâu diweddaraf - Iechyd Da gan David Jones, a Dechrau’r Diwedd gan Richard Morris Jones. Yn ôl yr arfer, comediau yw’r arlwy, gyda phobl gyffredin yn eu cael eu hunain mewn sefyllfaoedd anodd a digri. Yn Iechyd Da, gallwn gydymdeimlo gyda, a chwerthin ar ben, ˆr sy’n methu mynd i’r gêm rygbi oherwydd bod rhaid yr hen w iddo aros yn y gwely. Mae’n treio popeth er mwyn cael dianc o’i wely a mynd i Gaerdydd ar gyfer y gêm. Yn Dechrau’r Diwedd, mae William yn mynnu y gall e edrych ar ôl y tyˆ tra bod ei wraig yn gorffen y gwaith fferm. Fel y

gallwch ddychmygu, ‘dyw pethe ddim yn digwydd fel y dylen nhw! Buan iawn yr aiff pethau o chwith, ac erbyn diwedd y ddrama, mae popeth bron wedi cwympo ar led. Noson o hwyl ac adloniant pur yng nghwmni grwp o actorion profiadol. A night of comedy and entertainment from this popular local drama company. Hyrwyddir gan|Promoted by Cwmni Drama Llandudoch

Nos Wener 8 Ebrill | Friday 8 April, 7.30pm/yh £12.50 (£11) MWLDAN 2

SPIERS AND BODEN Described by The Guardian as “the finest instrumental duo on the traditional scene”, John Spiers and Jon Boden, twice winners of the BBC Radio 2 folk award for Best Duo, have made the genre of spontaneous, punky English folk very much their own stomping ground. Loud, proud, and with just a handful of acoustic instruments, Spiers (rhymes with pliers) and Boden create a multitude of textures upon which they present traditional stories and dance music which are as much at home on the main stage of Cambridge Folk Festival as they are in a lock-in at the local pub. Join the multi-award winning folk duo and founders of Bellowhead for another amazing night! Mae’r deuawd gwerin llwyddiannus a sefydlwyr Bellowhead yn dychwelyd am noson anhygoel arall!

“Jon Boden plays fiddle with an earthy vigour that’s utterly compelling and sings in a frantic breathless manner as if the hounds of hell are taking lumps out of his backside, while John Spiers harmonises and plays urgent driving melodeon to a very high standard indeed...halfway to reinventing the style without even realising it…”

fRoots Magazine

17


18 Photo: Roy Campbell-Moore

Nos Sadwrn 9 Ebrill | Saturday 9 April, 6.00pm/yh £18 (£16) M W L D A N 1 Pre-show talk at 5.30pm Trafodaeth cyn y sioe am 5.30pm

Nos Fercher 13 Ebrill | Wednesday 13 April, 7.30pm/yh Workshops Dydd Mawrth 12 Ebrill | Tuesday 12 April Performance £14 (£13) | Workshops £6 (£5) MWLDAN 2

MET OPERA

NATIONAL DANCE COMPANY OF WALES

LE COMTE ORY (ROSSINI)

PLUNGE

Rossini’s vocally dazzling comedy stars bel canto sensation Juan Diego Flórez in the title role of this Met premiere production. He vies with mezzo-soprano Joyce DiDonato, in the trouser role of Isolier, for the love of the lonely Countess Adèle, sung by soprano Diana Damrau. Bartlett Sher, director of the Met’s hit productions of The Barber of Seville and The Tales of Hoffmann, describes the world of the opera as, “a place where love is dangerous. People get hurt. That can be very funny and very painful. Rossini captures both - with the most beautiful love music Rossini ever wrote.”

National Dance Company Wales – formerly Diversions – makes a welcome return to Theatr Mwldan, bringing a spellbinding double-bill of bold and beautiful dance featuring six superbly talented young dancers.

Mae comedi leisiol ragorol Rossini yn serennu dawn aruthrol bel canto Juan Diego Flórez yn rôl deitl y cynhyrchiad newydd hwn gan y Met. Mae’n cystadlu gyda’r mezzo-soprano Joyce DiDonato - sy’n chwarae rôl wrywaidd Isolier - am gariad yr Iarlles Adèle unig, wedi canu gan y soprano Diana Damrau.

Phil Williams’ powerful new work Embark sees the dancers fly, swoop and dive in a furious flood of dance in a fitting climax to a captivating and totally engaging evening of dance.

We’ve all heard of Mozart, but imagine what was going through his head when he was composing his music. Up Close and Personal from company co-founder Roy Campbell-Moore gets up close inside Mozart’s music and personal with the dancers. Passionate moments are magnified through a vibrant backdrop of close up photography.

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn dychwelyd i Theatr Mwldan, gan gyflwyno dwy ddawns nerthol a hardd sy’n cynnwys chwe dawnsiwr proffesiynol dawnus. Noson wych o ddawns hollol gyfareddol a gafaelgar.

Nos Sadwrn 23 Ebrill | Saturday 23 April, 6.00pm/yh £18 (£16) M W L D A N 1 Pre-show talk at 5.30pm Trafodaeth cyn y sioe am 5.30pm MET OPERA

CAPRICCIO (STRAUSS) On Opening Night of the 2008–09 season, Renée Fleming dazzled audiences when she sang the final scene of Strauss’s wise and worldly meditation on art and life. Now she performs the entire work, in which the composer explores the essence of opera itself. Joseph Kaiser and Sarah Connolly also star, and Andrew Davis conducts. Ar Noson Agoriadol tymor 2008-09, syfrdanodd Renée Fleming y gynulleidfa pan ganodd yr olygfa olaf ym myfyrdod doeth a bydol Strauss sy’n ymwneud â chelfyddyd a bywyd. Nawr mae’n perfformio’r gwaith cyfan, gyda’r cyfansoddwr yn archwilio hanfod opera ei hun. Gyda Matthew Polenzani a Sarah Connolly, ac Andrew Davis yn arwain.


www.mwldan.co.uk

19

Nos Sadwrn 30 Ebrill | Saturday 30 April, 6.00pm/yh £18 (£16) M W L D A N 1 Pre-show talk at 5.30pm Trafodaeth cyn y sioe am 5.30pm MET OPERA

IL TROVATORE (VERDI) David McVicar’s stirring production of Verdi’s intense drama premiered in the 2008–09 season. James Levine leads this revival, starring four extraordinary singers—Sondra Radvanovsky, Dolora Zajick, Marcelo Álvarez, and Dmitri Hvorostovsky—in what might be the composer’s most melodically rich score. Cafodd cynhyrchiad cyffrous David McVicar o ddrama ddwys Verdi ei pherfformio gyntaf yn nhymor 2008-09. James Levine sy’n arwain yr adfywiad hwn o sgôr mwyaf cyfoethog o ran melodïau’r cyfansoddwr.

Nos Sul 1 Mai | Sunday 1 May, 7.30pm/yh £12 (£11) MWLDAN 2

Cyd Gynhyrchiad Theatr Mwldan | Tayo Aluko and Friends Co-production

CALL MR ROBESON Written and Performed by Tayo Aluko Directed by Olusola Oyeleye Designed by Phil Newman Tayo Aluko delivers a fantastic performance as he stars in this dramatic one-man tour de force that tells the story of the great Paul Robeson – the famous actor, singer and civil rights campaigner who had a very special connection with Wales. The play is a roller coaster journey through Robeson’s remarkable and eventful life – his singing and acting triumphs,and the equally important development of his radical activism which challenged the political establishment at its very core. As Robeson’s career takes off, he also becomes too radical and outspoken for his government’s liking, is branded a traitor to his country and is harassed and denied opportunities to perform or travel. Just as physical, emotional and mental stress threaten to push him over the fine line between genius and madness, he is summoned to appear before the House Un-American Activities Committee, to give the most difficult and important performance of his career. Call Mr Robeson features some of the great man’s most famous songs and speeches, including a dramatic rendition of Ol’ Man River. Tayo Aluko is accompanied on piano by Michael Conliffe. Drama am fywyd lliwgar Paul Robeson yr actor, canwr a’r gweithredwr hawliau sifil enwog. Gan gynnwys rhai o’i ganeuon a’i areithiau, mae’r ddrama’n manylu ar sut arweiniodd ei actifiaeth radical iddo gael ei drin fel bradwr yn erbyn ei wlad, a’i rwystro rhag teithio.


20

Dydd Llun 2 Mai | Monday 2 May, 3.00pm/yp & 7.30pm/yh £22.50 (£21.50)

Dydd Sadwrn 7 Mai | Saturday 7 May, 4.00pm/yp & 8.00pm/yh £15 (£14)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

CERYS MATTHEWS

EUROPEAN BALLET

OVER LAND AND SEA A warm welcome back to Cerys Matthews, who will be playing Mwldan as one of only three Welsh dates on her 2011 UK tour Over Land and Sea. Cerys returns to introduce DWR, a brand new album which accompanies the critically acclaimed 2010 release of TIR, performing songs that she has collected from her childhood years in South Wales, her travels around the world, and her now considerable catalogue of solo and band songs. With humorous asides and curiosities, this promises to be a magical journey through the British Isles, Ireland and the southern states of the USA. Cerys made 2010 her own with her BBC Radio 6 Sunday morning show. She has also presented documentaries for BBC Radio 4 and 2011 will see Cerys presenting a television documentary exploring the history of Cuba, and a BBC 2 television series discovering and mentoring brand new talent. Bydd Cerys Matthews yn dychwelyd i deithio trwy gyflwyno DWR, albwm newydd sbon sy’n cyd-fynd â rhyddhau llwyddiannus TIR yn 2010. Hyrwyddir gan|Promoted by Cerys Matthews Ltd in conjunction with Harmonic Artists Ltd

COPPELIA European Ballet, one of the country’s most exhilarating touring ballet companies, presents the delightful Coppelia, the much loved story of dollmaker Coppelius, whose greatest desire is to create a doll with a soul. Franz falls in love with Coppelia, whom he thinks is alive. When he finally recognises that Coppelia is just a doll, Franz returns to his love Swanhilda, and the sparkling grand divertissement sees everyone reconciled. Full of humour and exciting Hungarian dances such as Czardas and Mazurka, the ballet has beautiful scenery, handcrafted costumes and promises great entertainment for all ages. Set to the irresistible score of Leo Delibes the ballet is presented in the traditional classical style. Directed by a former Principal Dancer of The Bolshoi Ballet, Stanislav Tchassov, European Ballet is a vibrant company of first-class international dancers, who are celebrated for their magical classical ballet performances and exquisite standard of dancing. Bydd European Ballet, un o gwmnïau teithio mwyaf cyffrous y wlad yn cyflwyno’r bale hyfryd, Coppelia, stori hoffus am y gwneuthurwr doliau Coppelius, sy’n dymuno’n anad dim creu dol gydag enaid. Cewch yn y bale hwn hiwmor, dawnsiau Hwngaraidd, golygfeydd prydferth, gwisgoedd o waith llaw a difyrrwch ar gyfer bob oed. Wedi ei gyfarwyddo gan gyn Brif-ddawnsiwr y Bolshoi Ballet, Stanislav Tchassov. Cofiwch archebu eich tocynnau cyn gynted ag sy’n bosibl.


21 Nos Iau 12, Nos Wener 13 Mai Thursday 12, Friday 13 May, 7.30 pm/yh MWLDAN 2 CARDIGAN THEATRE

SPRING PRODUCTION Cardigan Theatre, a local community theatre company, presents its annual spring production bringing upcoming talents from all ages to the stage at Theatr Mwldan. Cynhyrchiad gwanwyn blynyddol Cardigan Theatre - eich cyfle i weld talent ifanc a thalent mwy aeddfed ar y llwyfan yn Theatr Mwldan. Hyrwyddir gan|Promoted by Cardigan Theatre

Nos Sadwrn 14 Mai | Saturday 14 May, 5.00pm/yh £18 (£16) M W L D A N 1 Pre-show talk at 4.30pm Trafodaeth cyn y sioe am 4.30pm MET OPERA

DIE WALKÜRE (WAGNER) A stellar cast comes together for this second installment of Robert Lepage’s new production of the Ring cycle, conducted by James Levine. Bryn Terfel is Wotan, lord of the Gods. Deborah Voigt adds the part of Brünnhilde to her extensive Wagnerian repertoire at the Met. Jonas Kaufmann and Eva-Maria Westbroek star as the twins, Siegmund and Sieglinde, and Stephanie Blythe is Fricka.

Nos Sadwrn 14 Mai Saturday 14 May, 7.30pm/yh tbc £13.50 (£12) M W L D A N 2

GUITAR ANTHEMS Celebrating some of the greatest guitar-based songs ever written, Guitar Anthems takes you back to a time when the guitar was indeed the star. From Clapton to Queen, Pink Floyd to Dire Straits and many, many more, prepare yourself for a night of monster hits guaranteed to have you singing along, tapping your feet and reaching for your air guitar. Dyma noson fawr i bawb sy’n hoff o ganeuon sy’n troi o gwmpas chwarae gitâr. O Eric Clapton i Queen, bydd Guitar Anthems yn eich tywys yn ôl i adeg pan mai’r gitâr oedd seren y sioe. Hyrwyddir gan|Promoted by JG Productions

Daw cast serol ynghyd ar gyfer ail ran cynhyrchiad newydd Robert Lepage o gylch y Ring, caiff ei arwain gan James Levine. Bryn Terfel yw Wotan, Arglwydd y Duwiau. Ychwanega Deborah Voigt rhan Brünnhilde at ei repertoire o ddarnau Wagner yn y Met.

Nos Fercher 18 - Nos Sadwrn 21 Mai Wednesday 18 – Saturday 21 May, 7.30pm/yh £10 MWLDAN 2 OPERA TEIFI

SPRING PRODUCTION Join the wonderful Opera Teifi for their latest Spring Production. Though full details will be announced in the next programme, we can promise fabulous musical entertainment from this highly popular local community company. Tickets are on sale now! Ymunwch gydag Opera Teifi am eu cynhyrchiad diweddaraf, mwyn o fanylion i dilyn yn y rhaglen nesaf. Hyrwyddir gan|Promoted by Opera Teifi


22

Nos Fercher 25 Mai | Wednesday 25 May, 7.30pm/yh £17 (£16)

Nos Iau 16 Mehefin | Thursday 16 June, 7.30pm/yh £12.50 (£11)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

THE FUREYS & DAVEY ARTHUR

POKEY LA FARGE AND THE SOUTH CITY THREE

Welcome back one of Ireland’s most popular bands, The Fureys & Davey Arthur, who bring their show of music, songs and stories to Theatr Mwldan for their third appearance in three years. The Fureys have been entertaining audiences all over the world for 33 years, including former Australian Prime Minister John Howard, Irish President Mary McAleese and the late Pope John Paul. Tony Blair has publicly stated that his favourite peace song of all time is the Fureys Green Fields of France. There is nothing we can say about these legends of Irish Music that people don’t already know, other than don’t miss their concert, when you will be able to hear them sing all their hits including I Will Love You, When You Were Sweet 16, The Green Fields of France, The Old Man, Red Rose Café, From Clare To Here, Her Father Didn’t Like Me Anyway, Leaving Nancy, Steal Away etc. Early booking advised! Estynnwn groeso yn ôl am y trydydd gwaith i un o fandiau mwyaf poblogaidd Iwerddon. Dros y 33 mlynedd diwethaf, bu’r Fureys yn difyrru cynulleidfaoedd ar draws y byd gyda’u caneuon enwog megis When you were Sweet Sixteen, The Green Fields of France, a Red Rose Café. Archebwch eich tocynnau’n gynnar. www.thefureys.com

LIVE EVENTS

Hailing from Kentucky, twenty-something Pokey LaFarge is steeped in old time American music, a throwback to the days of medicine shows, guitarpicking troubadours, battered suitcases and Highway 61. Pokey's a dapper bantamweight in a pork pie hat who has acquired the voice of a man three times his age and four times his size. With his 3-piece band, Pokey has been kicking up quite a storm with his live shows and when you hear the ragged glories he knocks out on his acoustic six-string you know there's more than just showbiz glitz to this critter! Channelling, gospel, blues and folk he's a great showman and a dextrous instrumentalist harmonica, guitar, banjo and kazoo all take a beating - and throws out a timeless sound that could date from any period in the last 80 years. Mae cymysgedd creadigol, Pokey LaFarge, y cerddor a'r canwr o St Louis, o jazz cynnar, ragtime, blues a swing yn afaelgar tu hwnt, ac wedi ei osod yn erbyn curiad mawr swing.

"Like all genii, there's a little bit of madness in there too, and when the Missouri Riverfront Times said he sung like "a transgendered punk Bessie Smith" it only told half the story! Go be delighted." The List, Scotland

01239 - 621200


23 Nos Wener 17 Mehefin | Friday 17 June, 7.30pm/yh £ 20 (£19) MWLDAN 2 ARTISTS OF WELSH NATIONAL OPERA

THE CHORUS OF WELSH NATIONAL OPERA IN CONCERT

Dydd Mawrth 21 Mehefin, 1.30yp Dydd Mercher 22 Mehefin, 10.15yb & 1.30yp £5 Athrawon am ddim/Teachers free

Spend an uplifting evening in the company of this world-class ensemble as they perform a selection of choral classics. Artistiaid Opera Cenedlaethol Cymru: Corws Opera Cenedlaethol Cymru mewn Cyngerdd. Treuliwch noson ˆ p o gantorion o’r radd flaenaf wrth wefreiddiol yng nghwmni grw iddynt berfformio detholiad o glasuron corawl.

Nos Iau 30 Mehefin | Thursday 30 June, 6.45pm/yh £12.50 (£11.50) MWLDAN 1

MWLDAN 2 NTLIVE CWMNI THEATR ARAD GOCH

PENBOBI HAPUS! Dyma wahoddiad i holl blant Cymru i ymuno â Ogi, Bobin a Nib (y Bobinogi) a chwmni Theatr Arad Goch ar ddiwrnod arbennig iawn – diwrnod penblwydd Nib! A fydd Ogi a Bobin yn llwyddo i drefnu’r parti syrpreis? Derbyniwch ein gwahoddiad i ddarganfpd yr ateb! Ymunwch ag Arad Goch am sioe anturus sy’n llawn doniolwch a chaneuon cofiadwy, wrth i gymeriadau poblogaidd cyfres deledu’r Bobiongi ddod yn fyw ar lwyfannau Cymru . Dan gyfarwyddyd cyfarwyddwr artistig Arad Goch, Jeremy Turner, mae’r sioe hon yn addas i deuluoedd a phlant dros dair mlwydd oed – Dewch i’r parti!! Addas i 3+ Join the Bobinogi and help celebrate Nib's birthday with a surprise party! Suitable for ages 3 + www.aradgoch.org

THE CHERRY ORCHARD Chekhov’s The Cherry Orchard, directed by NT Associate Director Howard Davies, whose recent productions of Russian plays (including Philistines, Burnt by the Sun and The White Guard) have earned huge critical acclaim. Zoë Wanamaker will play Madame Ranevskaya. Caiff The Cherry Orchard gan Chekhov ei chyfarwyddo gan Howard Davies, a bydd yn serennu Zoë Wannamaker fel Madame Ranevskaya.


24

ORIEL MWLDAN GALLERY

Admission to Oriel Mwldan is free. Opening times are 10am – 8pm DAILY

Mae mynediad i Oriel Mwldan am ddim. Ar agor o 10yb – 8yh BOB DYDD Ionawr 8 January – Chwefror 12 February 2011

AVI ALLEN ALWAYS A LITTLE ANXIOUS Avi Allen’s work is concerned with an ongoing engagement with the language of drawing and its place within contemporary artistic practice. Drawing becomes a site in which to explore and celebrate notions of mutuality and conversation. Her aim is to explore drawing as a process in which to investigate, reveal and disrupt narratives of force and domination. Mae gwaith Avi Allen yn ymwneud ag ymrwymiad parhaus gydag iaith lluniadu a’i le o fewn ymarfer artistig cyfoes. Daw lluniadu’n faes i archwilio a dathlu syniadau o gydymddibyniaeth ac ymddiddan. Ei bwriad yw archwilio lluniadu fel proses sy’n ffordd o archwilio, datgelu ac aflonyddu naratifau grym ac awdurdod.

We invite you to attend the opening reception on Saturday 8th January at 4.30pm. Estynnwn groeso cynnes i chi fynychu’r derbyniad agoriadol ar Dydd Sadwrn 8 Ionawr am 4.30yp.

‘Memory of Light/Atgof o Oleuni’ includes the use of photography. The exhibition will tour from Oriel Mwldan to other arts centres in Wales and finally to show in the exhibition area of a government building in central Berlin.

Chwefror 19 February – Mawrth 26 March 2011

CLARE MAYNARD MEMORY OF LIGHT ATGOF O OLEUNI Clare Maynard’s work is experiential, and her paintings and photographs are closely informed by travel. The environs which she has recorded in paintings over the years range from East Africa to parts of Europe such as Berlin and the Czech Republic, landscapes which are often remote or unusual in some aspect of their history. The artist always returns home to Wales and builds upon her exhibitions to include the landscape of mid-Wales, with which she is so familiar.

Mae gwaith Clare Maynard wedi ei seilio ar brofiadau, mae ei phaentiadau a’i ffotograffau wedi eu llywio gan deithio. Mae’r amgylcheddau bu’n sail i’w phaentiadau dros y blynyddoedd yn amrywio o Dde Affrica i rannau o Ewrop megis Berlin a’r Weriniaeth Tsiec, tirweddau sydd yn aml yn anghysbell neu’n anghyffredin o ran eu hanes. Bydd yr arlunydd bob amser yn dychwelyd adref i Gymru, ac yn adeiladu ar ei harddangosfeydd er mwyn cynnwys tirwedd canolbarth Cymru sydd mor gyfarwydd iddi. Mae ‘Atgof o Oleuni’ yn cynnwys y defnydd o ffotograffiaeth. Bydd yr arddangosfa yn teithio o Oriel Mwldan i ganolfannau’r celfyddydau eraill yng Nghymru gan arddangos yn derfynol mewn adeilad y llywodraeth yng nghanol Berlin.

We invite you to attend the opening reception on Saturday 19th February at 4.30pm. Estynnwn groeso cynnes i chi fynychu’r derbyniad agoriadol ar Dydd Sadwrn 19 Chwefror am 4.30yp.


We aim to start our films at the times advertised, with trailers and adverts starting 10 – 20 minutes in advance. | Anelwn at ddechrau ein ffilmiau ar yr amserau a hysbysebir, gyda rhaghysbysebion yn dechrau 10-20 munud cyn hynny.

25

SINEMA MWLDAN Ionawr | January 7 @ 5.30, 8 @ 12.30, 9 @ 3.00, 11, 12 @ 5.30, 29 @ 3.15 Chwefror | February 5 @ 3.15, 6 @ 1.20, 13 @ 3.00, 19, 20 @ 8.05, 22, 23 @ 12.30 MWLDAN 2

HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 1 (12A) David Yates | UK | USA | 2010 | 148’ Another chance to catch the first part of Harry’s final adventure. Cyfle arall i weld rhan gyntaf antur derfynol Harry.

Ionawr | January 7 – 12 @ 5.50, 13 @ 4.30 M W L D A N 1

GULLIVER’S TRAVELS 3D (PG) Rob Letterman | USA | 2010 | 87’

3D

The tallest tale of all time is about to get a whole lot bigger with Jack Black poised to become the definitive Gulliver in a modern up-dating of Jonathan Swift’s satirical tale. Black plays mailroom clerk Lemuel Gulliver who bluffs his way into a travel assignment writing about the Bermuda Triangle, only to be transported to an undiscovered land, Lilliput. An entertaining family action comedy, which also stars Billy Connolly and Emily Blunt and comes from the director of Monsters Vs Aliens and Shark Tale. Jack Black fydd yn chwarae rhan Gulliver yn y fersiwn modern hwn o stori Jonathon Swift. Ffilm antur ddoniol i’r teulu cyfan gyda Billy Connolly ac Emily Blunt.

Ionawr | January 7 – 12 @ 8.10 M W L D A N 1

BURLESQUE (12A) Steven Antin | USA | 2010 | 118’ Outrageous costumes, bold choreography and stunning performances from two of the world’s biggest pop divas combine to create a contemporary musical with sparkle and sex-appeal. Ali (Christina Aguilera) is the small town girl with a big voice who lands a job as a cocktail waitress at LA’s Burlesque Lounge. Under the guidance of legendary proprietess Tess (Cher) and with the help of a sharp-witted stage manager (Stanley Tucci) and gender bending host (Alan Cumming), Ali makes her way from bar to stage. Mae gwisgoedd beiddgar, coreograffi eofn a pherfformiadau syfrdanol gan ddwy o gantorion mwyaf byd pop yn cyfuno i greu sioe gerdd gyfoes sydd â disgleirdeb ac atyniad rhywiol. Christina Aguilera yw’r ferch gyda’r llais mawr sy’n gweithio mewn bar, ond gyda chymorth Tess (Cher), mae’n cyrraedd y llwyfan.

Ionawr | January 7 @ 8.30, 8 @ 3.30, 9 @ 8.30, 10 @ 6.20, 11, 12 @ 8.30, 13 @ 5.00 MWLDAN 2

THE TOURIST (12A) Florian Henckel von Donnersmarck | USA | 2010 | 103’ Johnny Depp stars as an American tourist whose playful dalliance with a stranger leads to a web of intrigue, romance and danger in this exciting thriller from the director of The Lives of Others. During an impromptu trip to Italy to mend a broken heart, Frank (Depp) finds himself in a flirtatious encounter with Elise (Angelina Jolie), an extraordinary woman who deliberately crosses his path. Against the breathtaking backdrop of Paris and Venice, their whirlwind romance quickly evolves as they find themselves thrust into a deadly game of cat and mouse. Mae Johnny Depp yn chwarae rhan ymwelydd o America sy’n cyfarfod â gwraig ddieithr sy’n croesi ar ei draws yn bwrpasol. Mae’r rhamant sy’n datblygu’n gyflym rhyngddynt yn arwain at we o gynllwyn, rhamant a pherygl yn y ffilm gyffro hon.


26 3D SCREENINGS Ionawr | January 8, 9 @ 1.10 M W L D A N 1

3D

2D SCREENINGS Ionawr | January 15 @ 11.30, 22, 23 @ 10.45 (M1), 29 @ 1.20, 30 @ 1.40 Chwefror | February 5 @ 1.00, 12 @ 1.50, 13 @ 12.50, 19 – 21 @ 3.25 MWLDAN 2

MEGAMIND (PG) Tom McGrath | USA | 2010 | 95’ The world’s brainiest – but least successful - super-villain finally beats his nemesis - but what next? Mae dihiryn mwyaf clyfar – ond mwyaf aflwyddiannus y byd yn trechu ei nemesis - ond beth nesaf?

3D SCREENINGS Ionawr | January 8, 9 @ 3.20

MWLDAN 1

3D

2D SCREENINGS Ionawr | January 9 @ 12.30, 15 @ 1.30, 22 @ 11.20, 23 @ 11.35, 30 @ 3.50 Chwefror | February 24, 26, 27 @ 1.00 M W L D A N 2

THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER (PG) Michael Apted | UK | 2010 | 112’ All aboard for another magical voyage on CS Lewis’ Dawn Treader. Siwrnai hudol arall ar Dawn Treader CS Lewis.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ionawr | January 9 @ 6.10, 10 @ 8.40 M W L D A N 2

THE MAID (LA NANA) (15) Sebastián Silva | Chile | Mexico | 2009 | 96’ This terrific, bleakly comic Sundance Prize winner about Raquel - an embittered live-in maid - is a first-class, impressively directed and beautifully acted human drama that portays a microcosm of Latin social hierarchy, while also focusing on one woman's journey to free herself from a mental servitude of her own making. Catalina Saavedra is simply superb in the role of the passive-aggressive antihero as she sabotages her competition, shuns compassion, and sidesteps both our sunniest and gloomiest expectations. When Racquel’s health forces her to grudgingly accept a period of bed rest and convalescence, the family hire Lucy, whose humour and resilience begin to transform the lonely and jealous Raquel, and for the first time in her life, she feels what it’s like to be truly treated as an equal. Ffilm am y forwyn chwerw Raquel, sy’n portreadu microcosm o hierarchaeth gymdeithasol Lladin, wrth hefyd ganolbwyntio ar siwrnai un wraig i’w rhyddhau ei hun o gaethiwed meddyliol o’i ffurfiad ei hun. Pan mae iechyd ffaeledig Raquel yn ei gorfodi i orffwys, mae ei chyflogwyr yn hurio Lucy. Mae hiwmor a chadernid Lucy yn dechrau trawsffurfio Raquel, sy’n unig ac yn genfigennus, ac am y tro cyntaf yn ei bywyd mae’n teimlo fel petai’n cael ei thrin yn gydradd. SUBTITLES | IS-DEITLAU


27

ˆ YL FFILM IONAWR 13 -27 GW 13 -27 JANUARY MWLDAN FILM FESTIVAL Join us for our 17th annual celebration of cinema and the moving image, a fortnight showcasing the widest possible choice of the very best in recent films from around the world. Films from Wales feature strongly with a special pre-UK release preview of Marc Evans' magnificent Patagonia, and we screen Martha Jac a Sianco, the BAFTA Cymru winning film adaptation of Caryl Lewis' prize-winning novel set in Ceredigion. Marc and Caryl will join us at Mwldan for their screenings. There's a great line-up of contenders for the 2011 BAFTAs and Oscars, such as 127 Hours, Secretariat and the hotly-tipped The King's Speech, and fascinating documentaries like Into Eternity, The First Movie and Out Of The Ashes. Plus live broadcasts of the National Theatre's Fela!, The Royal Ballet's 'Giselle' - and a new David Byrne documentary followed by a live satellite Q&A with the man himself!

CHEAP SEATS! Take advantage of our traditional offer – save money and see more movies! All seats are just £4.60 for all shows that start before 5.15pm Monday to Friday during the Festival.

Ymunwch â ni ar gyfer ein 17eg dathliad blynyddol o sinema a’r ddelwedd symudol, pythefnos yn arddangos y dewisiadau mwyaf eang ymhlith goreuon ffilmiau'r byd yn ddiweddar. Bydd ffilmiau o Gymru yn ffurfio rhan flaenllaw gyda dangosiad arbennig cyn ei rhyddhau ym Mhrydain o ffilm wych Marc Evans, Patagonia a byddwn yn dangos Martha Jac a Sianco, yr addasiad ffilm a enillodd BAFTA Cymru o nofel lwyddiannus Caryl Lewis a osodir yng Ngheredigion. Bydd Marc a Caryl yn ymuno â ni yn y Mwldan ar gyfer y dangosiadau. Cyflwynwn hefyd nifer o gystadleuwyr o safon ar gyfer BAFTAs ac Oscars 2011, megis 127 Hours, Secretariat a’r ffefryn ar gyfer ennill, sef The King’s Speech, a ffilmiau dogfen diddorol tu hwnt gan gynnwys Into Eternity, The First Movie ac Out Of The Ashes. Yn ogystal cawn ddarllediadau byw o Fela! Gan y National Theatre, ‘Giselle’ gan Y Bale Brenhinol - a ffilm ddogfen newydd am David Byrne wedi ei ddilyn gan sesiwn Holi ac Ateb yn fyw trwy loeren gyda’r gwˆ r ei hun.

SEDDAU RHAD! Cymrwch fantais o’n cynnig traddodiadol – arbedwch arian a gwyliwch fwy o ffilmiau! Pob sedd yn £4.60 yn unig ar gyfer pob sioe sy’n dechrau ˆ yl. cyn 5.15yh ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod yr W

Ionawr | January 13 @ 7.05, 14 @ 2.45 & 7.05, 15 @ 7.05 (M1), 16, 17 @ 7.05, 18 @ 2.35 & 9.00, 19 @ 2.55, 20 @ 4.50 M W L D A N 2

THE KIDS ARE ALL RIGHT (15) Lisa Cholodenko | USA | 2010 | 106’ This whip-smart portrait of modern family life is one of the most enjoyable films of the year. Long-term lesbian couple Nic (Annette Bening) and Jules (Julianne Moore) are the moms of teenagers Joni (Mia Wasikowska) and Laser (Josh Hutcherson), both conceived with the help of an anonymous sperm donor. Living in a sunny LA suburb, theirs is a pretty normal marriage - loving, but not perfect. Before Joni leaves home to start college, Laser persuades her to help him contact their biological father, and so Paul (Mark Ruffalo) enters the family's life, causing ripples in the domestic set-up. The engaging cast do a superb job in bringing the nimble script to life. Portread o deulu modern, ac un o’r ffilmiau mwyaf pleserus i’w gwylio eleni. Mae pâr lesbiaidd hirdymor yn famau i Joni a Laser, plant sydd wedi eu cenhedlu gyda help rhoddwr sberm anhysbys ac sydd erbyn hyn yn eu harddegau. Ond mae Laser yn perswadio Joni i’w helpu i gysylltu â’u tad biolegol, gyda’r cyswllt newydd yn creu anghytgord yn y cartref.


28 Ionawr | January 13 @ 6.45 M W L D A N 1

FELA! NATIONAL THEATRE LIVE A provocative and wholly unique hybrid of dance, theatre and music, FELA! explores the world of Afrobeat legend Fela Anikulapo-Kuti. See page 4 for full details. Yn fath o ddawns, theatr a cherddoriaeth bryfoclyd a hollol unigryw, mae FELA! yn archwilio byd Fela Anikulapo-Kuti, sy’n enwog ym myd Afrobeat gan amlygu ei fywyd fel artist ac actifydd gwleidyddol. Gweller tudalen 4 am manylion pellach.

Ionawr | January 13 @ 9.10, 14 @ 4.50 & 9.10, 16 @ 9.10, 18 @ 6.45, 19 @ 5.00, 20 @ 9.00 M W L D A N 2

LET ME IN (15) Matt Reeves | USA | 2010 | 116’ A shy young boy realises his new friend might not be the innocent she first appears in this atmospheric and ultra-modern vampire tale. 12-year old Owen lives a lonely existence, suffering daily at the hands of his bullying classmates. His isolation is interrupted when the mysterious Abby moves in next door, but while the pair form a close friendship, their sleepy town is rocked by a series of gruesome murders. Let Me In (based on Swedish horror Let The Right One In) is that rare beast, a refreshingly faithful revamp that refuses to rely on fast-paced shocks. Director Matt Reeves slowly builds an atmosphere of dread, aided by two haunting performances from the young leads. Gyda’r ymdeimlad o arswyd yn cynyddu’n araf, dyma i chi ffilm fampir fodern ac atmosfferig. Mae Owen yn grwt ifanc unig sy’n dioddef bwlio’n ddyddiol. Mae Abby yn symud i fyw drws nesaf iddo, ac mae’r ddau yn ffurfio cyfeillgarwch clos. Ond efallai nid yw ei ffrind newydd mor ddiniwed ag y mae’n ymddangos ar yr olwg gyntaf.

Ionawr | January 14 @ 2.20 & 6.30, 15 @ 1.40, 16 @ 8.10, 17 @ 2.40 & 6.35, 18 @ 4.50, 19 @ 2.25 & 6.25, 20 @ 2.20 & 6.20 M W L D A N 1 PLUS EXTRA SCREENINGS AFTER THE FESTIVAL Chwefror February 13 @ 8.30, 14, 15, 17 @ 2.40 & 6.25, 23, 24 @ 5.50 MWLDAN 2

SECRETARIAT (U) Randall Wallace | USA | 2010 | 123’ A thrilling and uplifting tale of determination and pluck with a strong feminist streak, Secretariat tells the story of the chestnut racehorse - whose famous career peaked in 1973 with a Triple Crown win - through the eyes and experiences of owner Penny Chenery (Diane Lane). In the wake of her father’s death, as owner and horse demonstrate affection, ambition and principled stubbornness in turn, Chenery makes the transition from housewife and mother to driven taskmaster. Not knowing the particulars of the sport, she hires Lucien Laurin (John Malkovich), a colourful French Canadian trainer, to oversee her promising colt. Particularly superb is Dean Semler’s cinematography which entertainingly incorporates mounted cameras in the movie’s invigorating race sequences, giving a whole new meaning to the word ‘horsepower’. Stori galonogol sy’n llawn penderfyniad a gwroldeb, gydag elfen ffeministaidd gref. Mae Secretariat yn adrodd hanes ceffyl rasio enwog trwy lygaid ei berchennog, Penny Chenery.


29 SINEMA MWLDAN www.mwldan.co.uk

Ionawr | January 14 @ 4.40, 15, 16 @ 11.40, 22, 23 @ 12.45 MWLDAN 1

ANIMALS UNITED 3D (U)

3D

Reinhard Klooss & Holger Tappe | Germany | 2010 | 93’ Action and slapstick humour combine with a strong environmental message in this state of the art 3D animation. The Okavango Delta in Africa is the last paradise on earth where all animals can roam freely. It is here where mischievous little meerkat Billy and his best friend Sokrates, a vegetarian peacenik lion, await the same cycle as every year: the annual flood that inundates the Delta and guarantees its survival. Only this time the water doesn’t come. Wanting to prove to his adoring son Junior that he’s not the screwball loser everyone thinks he is, Billy sets out to find water, accompanied by Sokrates. An excellent voice cast features Jim Broadbent, James Corden, Omid Djalili, Jason Donovan, Dawn French, Stephen Fry, Joanna Lumley, Billie Piper, Vanessa Redgrave and Andy Serkis. Mae cyffro a hiwmor slapstic yn cyfuno gyda neges amgylcheddol gref yn y ffilm animeiddiedig 3D hon. Y Delta Okavango yn Affrica yw’r baradwys olaf yn y byd lle gall anifeiliaid grwydro’n rhydd. Yma, mae Billy, meerkat bach drygionus a’i ffrind gorau Sokrates, llew nad yw’n bwyta cig, yn disgwyl yr un digwyddiadau bob blwyddyn: y llifogydd blynyddol sy’n bywiogi’r Delta gan sicrhau ei oroesiad. Ond y tro ‘ma, nid oes sôn ˆ r ei hunain. Gyda am y llifogydd. Felly mae’r ddau gyfaill yn mynd ati i ddod o hyd i’r dw chast o leisiau enwog sy’n cynnwys Jim Broadbent, Jason Donavon a Dawn French.

Ionawr | January 14 @ 8.55 (M1), 15 @ 9.10 (M1), 16 @ 5.00, 17 @ 2.15 & 9.10, 18 @ 4.40, 20 @ 6.55, 21 @ 2.25 & 6.40 M W L D A N 2

THE AMERICAN (15) Anton Corbijn | USA | 2010 | 104’ In a marked departure from his Joy Division debut movie Control, acclaimed photographer Anton Corbijn expands his range in The American, a character-driven thriller realised with assurance and visual panache. George Clooney stars as Jack, an assassin and arms expert hiding away in a small village in the Italian countryside. He begins to contemplate a different kind of life, but can he escape his past, who is out to get him, and why? Clooney is perfect as the enigmatic Jack, wrestling with questions of morality and trust, and is ably supported by a European cast including veteran Italian actor Paolo Bonacelli, excellent as the perceptive local priest, and Violante Placido and Thekla Reuten as the women Jack encounters. Equally impressive is the film's magnificent setting, with the village of Castel del Monte bringing its own sense of suspense and isolation. Ffilm gyffro gyda George Clooney yn chwarae rhan Jack, asasin ac arbenigwr arfau sy’n cuddio mewn pentref bach prydferth yng nghefn gwlad yr Eidal. Mae’n dechrau ystyried math gwahanol o fywyd, ond a gall ddianc rhag ei orffennol - pwy sydd yn ei ganlyn a pham?

sinema mwldan 0 1 2 3 9 - 6 2 1 2 0 0


30 Ionawr | January 15 @ 4.00 (Welsh language, no subtitles | Iaith Gymraeg, dim is-deitlau) Ionawr | January 16 @ 3.15 (Welsh language, English subtitles | Iaith Gymraeg, is-deitlau Saesneg) MWLDAN 1

MARTHA JAC A SIANCO (15) Paul Jones | Cymru | Wales | 2008 | 108’

Addasiad o nofel gyfoes hynod lwyddiannus o’r un enw gan Caryl Lewis, awdur ifanc o Geredigion. Derbyniodd y llyfr groeso brwd pan gafodd ei gyhoeddi’n gyntaf yn 2004, ac yn 2005 aeth ymlaen i ennill ‘Llyfr y Flwyddyn Cymru’, prif wobr diwydiant cyhoeddi Cymru. Addasodd Caryl ei nofel ar gyfer y sgrin, a chafodd y ffilm ei ffilmio bron yn gyfan gwbl ar leoliad ar Fferm Cribor, Pont-siân, ger Talgarreg yng nghefn gwlad Ceredigion. Mae’r ffilm yn troi o gwmpas Martha (Sharon Morgan) a’i brodyr Jac (Ifan Huw Dafydd) a Sianco (Geraint Lewis) wrth iddynt geisio dod i’r arfer a’r newidiadau yn eu bywydau yn dilyn marwolaeth eu mam. Yn emosiynol ac yn ddiwylliannol arwyddocaol, mae’r ffilm yn adrodd stori wych sy’n bortread cryf a sensitif o fywyd amaethyddol yng Nghymru.

A Welsh BAFTA winning adaptation of the hugely successful contemporary novel of the same name by Ceredigion born writer Caryl Lewis. Shot on location at Cribor Fawr, Pont-sian, near Talgarreg in rural Ceredigion, this emotionally and culturally important film tells a superb story that’s a strong and sensitive portrayal of agricultural life in Wales. Author Caryl Lewis will introduce both screenings, and answer questions and discuss the film and her novel afterwards – Welsh language January 15 / English language January 16. Special screenings for schools, attended by Caryl Lewis, are also available – please contact the Box Office for more information.

Bydd yr awdur Caryl Lewis yn cyflwyno’r ddau ddangosiad, ac yn ateb cwestiynau ac yn trafod y ffilm a’i nofel ar ôl y ffilm – Yn y Gymraeg 15 Ionawr / Yn y Saesneg Ionawr 16. Bydd dangosiadau arbennig i ysgolion, gyda Caryl Lewis yn bresennol, yn bosibl hefyd – cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am fwy o wybodaeth.

Ionawr | January 16 @ 1.40, 17 @ 5.00, 18 @ 7.10, 19 @ 4.50 , 20 @ 4.40 MWLDAN 1

THE FIRST MOVIE (12 tbc) Mark Cousins | UK | 2009 | 76’ Northern Irish critic and filmmaker Mark Cousins travels to the war-ravaged rural border town of Goptapa in Kurdish Iraq to engage in a fascinating experiment. He screens magical movies in the local square and hands out digital cameras to children to see what stories they invent. As the village bakes at 40oC in a valley where cows graze and Saddam Hussein once dropped chemical weapons, the children - wild, eccentric and joyful - sidle up to the camera and start talking. Inspired, they make their own movies: poetic stories, football games, an interview with a mother who survived the chemical weapons, and prayers inside the mosque. Visually breathtaking, this wonderfully lyrical and powerfully artful documentary offers rich insights into the innocence of childhood and children’s imaginations, as well as how we produce and consume cinema. Ffilm ddogfen fedrus a nerthol. Mae’r gwneuthurwr ffilmiau Mark Cousins yn teithio i dref ar ffin talaith Cwrdaidd Irac i gynnal arbrofiad diddorol. Mae’n dangos ffilmiau hudolus yn sgwâr y dref ac yn rhoi camerâu digidol i’r plant i weld pa straeon byddant yn dyfeisio. Yr hyn a gawn yw gemau pêl-droed, cyfweliadau a gweddïau yn y Mosg yn ogystal â mewnwelediad gwerthfawr i ddiniweidrwydd plentyndod a dychymyg plant.


31 SINEMA MWLDAN www.mwldan.co.uk

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ionawr | January 16 @ 6.20, 17 @ 8.55 M W L D A N 1

OUT OF THE ASHES (PG tbc) Tim Albone | Lucy Martens | UK | 2010 | 90’ Against a backdrop of war and poverty, Out of the Ashes traces the extraordinary journey of the Afghan cricket team in their quest against the odds to qualify for the World Cup. Executive produced by Oscar-winning director Sam Mendes, the film follows the squad over two years as they go from playing in their shalwar-kameezes on rubble pitches to batting their way around the globe and up the international league tables. The film reveals the remarkable human face of a country which has endured three decades of war and occupation. With unrestricted behind-the-scenes access, we track the team as they travel the globe – eating fish and chips in Jersey, watching tango dancers in Argentina and swimming in the sea for the first time off the coast of Tanzania. Witty, touching and nail-biting to the end, Out of the Ashes is a compelling story of triumph over adversity. Yn erbyn cefndir o ryfel a thlodi, mae’r ffilm hon yn olrhain siwrnai ryfeddol tîm criced Afghanistan yn ei ymgais er gwaethaf pob dim i ennill lle yng Nghwpan y Byd. Mae’r cyfarwyddwr Sam Mendes yn dilyn y tîm am ddwy flynedd wrth iddynt deithio’r byd yn chwarae criced, gan flasu profiadau newydd ym mhob man. Yn ffraeth, yn deimladwy ac yn ein cadw ar flaen ein seddau hyd y diwedd, mae Out of the Ashes yn stori gymhellol o fuddugoliaeth dros adfyd.

Ioanwr | January 17 @ 4.20, 18 @ 2.05 & 8.45 (M1), 19 @ 8.45 (M1), 20 @ 2.05, 21, 22 @ 8.45 M W L D A N 2

THE GIRL WHO KICKED THE HORNET’S NEST (15) Daniel Alfredson | Sweden | Denmark | Germany | 2009 | 147’ In the third and final instalment of this gripping and popular Swedish trilogy, two seriously injured people arrive at the emergency ward of the Sahlgrensa hospital in Gothenburg. One is Lisbeth Salander, wanted on suspicion of murderer, who has taken a bullet to the head and needs immediate surgery. The other is the ex-KGB agent and gangster Alexander Zalachenko, who Lisbeth has attacked with an axe. Lisbeth plans her revenge against the men who tried to kill her, and against the government which nearly destroyed her life. Mae’r drydedd ran a’r rhan olaf yn y drioleg afaelgar a phoblogaidd o Sweden yn gweld dau berson sydd wedi eu hanafu’n ddifrifol yn cyrraedd ysbyty yng Ngothenberg. Lisbeth Salander yw un ohonynt, sydd wedi ei saethu, a’r llall yw’r cyn asiant KGB a’r gangster Alexander Zalachenko, yr ymosododd Lisbeth arno gyda bwyell. Gwelwn Lisbeth yn cynllunio talu’r pwyth yn ôl ar y dynion a cheisiodd ei lladd, a’r llywodraeth bu bron a’i dinistrio. SUBTITLES | IS-DEITLAU

sinema mwldan 0 1 2 3 9 - 6 2 1 2 0 0


32 Nos Fercher 19 Ionawr | Tuesday 19 January 7.30pm/yh £18 (£16) M W L D A N 2 THE ROYAL BALLET

GISELLE LIVE FROM THE ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN Mwldan’s first ever live ballet broadcast, direct from the famous stage of The Royal Ballet at the Royal Opera House, Covent Garden. See page 5 for full details. Ein darllediad bale byw cyntaf erioed, yn syth o’r Tyˆ Opera Brenhinol, Covent Garden. Gweller tudalen 5 am manylion pellach.

Ionawr | January 20 @ 8.45 M W L D A N 1 £11 (£10)

RIDE, RISE, ROAR (tbc) David Hillman Curtis | USA | 2010 | 87’ PLUS LIVE SATELLITE Q&A WITH DAVID BYRNE Ride, Rise, Roar profiles David Byrne - famous lead vocalist of Talking Heads. However, this ain't no humdrum concert documentary!! In a unique first for Theatr Mwldan, the digital screening will be followed by a 45 minute Live by Satellite Q&A with David Byrne himself! Following from Jonathan Demme’s groundbreaking Talking Heads doc Stop Making Sense (1984) Ride, Rise, Roar is a David Byrne concert film that blends riveting onstage performances with intimate details of the creative collaborations that make the music, performance and dance happen. Shot with multiple cameras over several concerts during the Everything That Happens Will Happen Today tour, the film blends the energy and charisma of classic Talking Heads with the heartfelt pathos of David Byrne and Brian Eno’s most recent collaboration. Between the songs, the film achieves an unprecedented intimacy with David Byrne and the band, documenting behind-the-scenes auditions, rehearsals, and interviews with key players. Ride, Rise, Roar celebrates Byrne’s extensive career as a musician and testifies to the creativity that keeps him going today. Bydd Ride, Rise, Roar yn cyflwyno proffil o David Byrne, prif ganwr Talking Heads. Fodd bynnag, nid ffilm ddogfen arferol mohoni! Yn dilyn y dangosiad digidol, cyflwyna Theatr Mwldan am y tro cyntaf erioed sesiwn Holi ac Ateb unigryw yn Fyw trwy Loeren gyda David Byrne ei hun! Disgwyliwch ganeuon, cyngherddau, cyfweliadau, ymarferiadau, a darnau ffilm tu ôl y llenni, i gyd yn dathlu gyrfa eang Byrne fel cerddor ac yn tystio i’r creadigedd sy’n ei sbarduno o hyd. www.rideriseroar.com

sinema mwldan 0 1 2 3 9 - 6 2 1 2 0 0


33 SINEMA MWLDAN www.mwldan.co.uk

Ionawr | January 21 @ 1.30 & 5.30, 22, 23 @ 2.45 & 7.00, 24 - 27 @ 1.00 & 6.50 M W L D A N 1 PLUS EXTRA SCREENINGS AFTER THE FESTIVAL; Chwefror | February 11 – 13 @ 8.20, 14, 15 @ 2.20 & 8.20, 16 @ 8.20, 17 @ 2.20 & 8.20 M W L D A N 1 Mawrth | March 1 – 3 @ 6.20, 12 @ 6.00, 13 @ 8.10, 14 @ 3.30 & 6.30, 17 @ 3.30, 18 @ 6.15, 20 @ 3.30 (M1) M W L D A N 2

THE KING’S SPEECH (12A) Tom Hooper | UK | Australia | 2010 | 110’ This uplifting and frequently humorous drama brings a fascinating and very human behind-the-scenes story from British history is brought to the screen. As the second son of King George V, Prince Albert (Colin Firth) is not expected to inherit the throne, and although he is involved in royal duties, his stammer makes public speaking an ordeal. Albert is introduced to Lionel Logue (Geoffrey Rush), an eccentric and forthright Australian speech therapist with unconventional methods and a lack of regard for royal protocol. As Lionel's persistence begins to show results, Bertie’s brother Edward abdicates the throne, followed three years later by the outbreak of war. The film boasts strong performances from an award-winning cast including Helena Bonham Carter, Jennifer Ehle, Guy Pearce, Derek Jacobi, Timothy Spall and Michael Gambon, but it is Colin Firth and Geoffrey Rush who are firmly centre-stage, bringing humour and poignancy to this portrait of a very unorthodox relationship. A sure-fire crowd-pleaser. Ffilm galonogol, yn llawn digrifwch sy’n siw ˆ r o blesio. Cawn stori ddynol iawn am ail fab Brenin George V, sef y Tywysog Albert. Mae’n siarad ag atal sy’n peri bod siarad yn gyhoeddus yn brofiad annifyr iawn iddo. Ond yna caiff ei gyflwyno i therapydd lleferydd o Awstralia gyda dulliau anghonfensiynol, ac sy’n diystyru protocol brenhinol. Gyda chast serol sy’n cynnwys Derek Jacobi, Colin Firth a Geoffrey Rush.

Ionawr | January 21 @ 3.40 & 9.20, 22, 23 @ 5.05 & 9.20, 24 – 27 @ 3.15 & 9.10 M W L D A N 1

127 HOURS (15) Danny Boyle | USA | UK | 2010 | 94’ This gripping and adventurous drama from Danny Boyle (Slumdog Millionaire, Trainspotting) is further proof of the Oscar winning director’s incredible versatility and ambition. 127 Hours tells the true story of the headline-grabbing ordeal suffered by American mountain climber Aron Ralston, who sets out on a solo climbing trip in Utah's Blue John canyon, only to have a dislodged half-tonne boulder crash down on him in an isolated ravine, crushing his right forearm and pinning him against the canyon wall. Over the course of the next five days, Ralston examines his life, recording his thoughts on a small video camera, knowing that he will die unless he takes drastic measures. The vast, dramatic Utah landscape is used to full effect, and James Franco carries the film with a remarkable performance which captures both Ralston's inherent thrill-seeking impulse and his fear of impending death. Mae 127 Hours yn adrodd stori wir y mynyddwr Aron Ralston, a aeth ar ei ben ei hun i ddringo yn Utah a chafodd ei ddal yn erbyn wal canion gan garreg enfawr a syrthiodd ar ei ben. Dros y pum diwrnod nesaf, mae Ralston yn ystyried ei fywyd gan recordio ei feddyliau ar gamera fideo, gan sylweddoli y bydd yn marw oni bai ei fod yn cymryd mesuriadau dychrynllyd. Danny Boyle sy’n cyfarwyddo’r ffilm afaelgar hon, sy’n manteisio ar dirwedd ddramatig Utah ac yn cynnwys perfformiad rhagorol gan James Franco fel Ralston.


34 Ionawr | January 21 @ 4.30, 22 @ 6.30, 23 @ 8.30, 24, 25 @ 6.35, 26 @ 2.05 & 8.50, 27 @ 6.35 M W L D A N 2

LOVE AND OTHER DRUGS (15) Edward Zwick | USA | 2010 | 114’ Raunchy comedy mixes with medical drama and a dose of social satire in Love & Other Drugs, a romance in which Jake Gyllenhaal oozes charm as Jamie, a handsome, underachieving lothario who puts his almost infallible charm to use when he becomes a salesman for Viagra manufacturer Pfizer. When Jamie meets Maggie (Anne Hathaway), a sassy artist with early-onset Parkinson’s disease, the two start a no-strings-attached relationship. But as Jamie finds himself becoming unexpectedly attached and Maggie’s condition worsens, the relationship becomes more complex, testing each character’s emotional mettle. As Jamie gets his drug salesman training, the film takes some well-aimed jabs at Pfizer and the rest of the Big Pharma industry that mushroomed in the story’s late-nineties time frame. The chemistry between Gyllenhaal and Hathaway carries the film through its tonal shifts. Mae comedi ddrygionus a drama feddygol yn cymysgu gyda mymryn o ddychan cymdeithasol yn y rhamant hon. Mae Jamie yn ferchetwr golygus, ac yn gweithio i wneuthurwyr Viagra, Pfizer. Pan mae’n cyfarfod â Maggie, arlunydd sy’n dechrau dioddef effeithiau Clefyd Parkinson, maent yn cychwyn perthynas sy’n dwysau, wrth i’w chyflwr waethygu.

Ionawr | January 21 @ 7.45 (M1), 22 @ 1.40, 24, 25 @ 5.00 M W L D A N 2

INTO ETERNITY (tbc) Michael Madsen | Denmark | 2010 | 75’ With the nuclear era less than 70 years old, an estimated 300,000 tons of deadly radioactive waste already exist in the world today. Current above-ground storage facilities - vulnerable to natural and man-made disasters as well as societal change are only temporary solutions to a totally unprecedented problem. Five kilometres below the earth, the people of Finland are constructing an enormous tomb as the final resting place for their share of the waste. Dubbed "Onkalo" (Finnish for "hiding place"), the three-mile tunnel should be sealed by the year 2100 and must remain untouched for at least one hundred thousand years. Captivating, wondrous and extremely frightening, this hauntingly beautiful feature documentary takes viewers on a journey never seen before into the underworld whilst posing some mind-bending and terrifying questions: How far into the future does our way of life have consequences and how can we warn civilizations of the distant future that the buried treasure of our nuclear era must never, ever be discovered? Ffilm ddogfen afaelgar, syfrdanol, sy’n codi braw. Pum cilomedr o dan wyneb y ddaear, mae pobl y Ffindir yn adeiladu beddrod enfawr fel man gorffwys olaf i’w gwastraff niwclear. Caiff y twnnel 3 milltir mewn hyd ei gau erbyn 2100 a rhaid iddo aros heb ei gyffwrdd am o leiaf can mil o flynyddoedd. Mae’r ffilm yn codi cwestiynau brawychus am ein dyfodol.


35 SINEMA MWLDAN www.mwldan.co.uk

SPECIAL PRE-RELEASE PREVIEW SCREENING Ionawr | January 22 @ 3.15 M W L D A N 2

PATAGONIA (15) Marc Evans | UK | 2010 | 118’ Mae’n bleser gennym gyflwyno dangosiad arbennig o ffilm newydd Marc Evans, sy’n archwilio’r cysylltiadau diwylliannol ac ieithyddol rhwng Patagonia a Chymru. Yng Nghaerdydd mae Rhys a Gwen yn cael problemau yn eu perthynas. Mae Rhys ar fin mynd i Batagonia i weithio, felly mae Gwen yn penderfynu mynd gydag ef. Ym Mhatagonia, mae’r hen wraig Cerys, yn twyllo’i chymydog ifanc Alejandro i fynd gyda hi ar bererindod i famwlad ei chyndeidiau. Mae Patagonia yn serennu toreth o dalent Gymreig, gan gynnwys Matthew Rhys a Nia Roberts, yn ogystal â rôl actio gyntaf y gantores Duffy. Caiff Patagonia ei rhyddhau yn y sinema ym mis Mawrth 2011. Rydym wrth ein bodd yn croesawu cyfarwyddwr Patagonia, Marc Evans, a fydd yn cyflwyno’r dangosiad, ac yn trafod y ffilm ac yn ateb cwestiynau amdani ar y diwedd. We are delighted to present a special preview screening of Marc Evans’ (In Prison My Whole Life, My Little Eye) new film, in which the cultural and linguistic connections between Patagonia and Wales are explored. In Cardiff, Gwen and her photographer boyfriend Rhys are having problems. He is about to embark on an assignment photographing Patagonian churches, so Gwen goes with him for a trip that will make or break their relationship. In Patagonia, elderly Argentinian native Cerys cons her introverted young neighbour Alejandro into accompanying her on a pilgrimage to her ancestral homeland. Alejandro is a reluctant chaperone initially, but he begins to appreciate the old woman and her motives, eventually enjoying the journey, particularly after he meets Welsh student Sissy. Contrasting landscapes form a striking backdrop to these discrete stories and Patagonia stars a wealth of Welsh talent - Nia Roberts, Matthew Rhys, Matthew Gravelle and Rhys Parry Jones - plus the acting début of Welsh songstress Duffy. Patagonia is set for release in cinemas in March 2011. We are delighted to welcome Patagonia’s Director Marc Evans, who will to introduce the screening, and will discuss the film and answer questions afterwards. SUBTITLES | IS-DEITLAU

Ionawr | January 23 @ 2.00, 24 @ 12.30, 25 @ 2.40, 26 @ 6.30, 27 @ 2.05 & 8.50 M W L D A N 2

OF GODS AND MEN (15) Xavier Beauvois | France | 2010 | 120’ Xavier Beauvois vaults into the realm of mature mastery with this superbly photographed, powerful yet subtle drama, which is based on the true story of a monastic community in the Atlas Mountains during the 1990s. Eight French monks live in cordial harmony with the local population. The monastery's abbot is versed in the Koran as well as the Bible, giving him a special insight into, and respect for, the country in which he has chosen to work. But with the region increasingly in the grip of fundamentalist violence, the brothers must decide whether to stay or leave. The film makes a compassionate plea for understanding between cultures, musing on the meaning of religious vocation in a violent world, whilst tackling its subject with authoritative, non-sensationalist forcefulness. Terrific performances by an ensemble cast including the ever-magisterial Michael Lonsdale as the monastery's resident medic. An enriching, humane and thought-provoking drama. Drama rymus eto’n gynnil, sydd wedi seilio ar stori wir gymuned fynachaidd ym Mynyddoedd yr Atlas yn y 1990au. Yno roedd wyth mynach Ffrengig yn byw mewn heddwch gyda’r gymuned leol. Ond gyda’r cynnydd mewn trais yn yr ardal, rhaid i’r brodyr benderfynu a ddylent aros ai peidio.


36

Ionawr | January 23 @ 4.20, 24 @ 2.50, 25 @ 8.50, 26 @ 4.20, 27 @ 4.25 MWLDAN 2

MIRAL (12A) Julian Schnabel | France | Italy | Israel | India | 2010 | 112’ Based on Rula Jebreal's first-hand account of growing up in East Jerusalem, Miral is the richly textured and deeply moving account of an intelligent young woman whose personal story is inextricably linked with the political history and social consequences of the Israeli-Palestinian conflict. Hind Husseini, the owner of an orphanage and school for Palestinian children, is an inspirational figure who believes education is the only route to peace. Miral joins the school in 1978, but eleven years later as the first Intifada gathers support, she begins to question Hind's fundamentally non-violent belief. Arresting images and kinetic camerawork give the film a palpable immediacy, reinforced in the use of judiciously chosen archive material. In this sincere and personal new film, Julian Schnabel (The Diving Bell and the Butterfly) finds the humanity and emotional heart in stories of fragmented and damaged lives, which he combines with a broader plea for peace. Wedi ei seilio ar gyfrif Rula Jebreal o’i magwraeth yn Nwyrain Jerwsalem, mae Miral yn bortread amlwead a thrawiadol iawn o ferch ifanc ddeallus. Mae ei stori bersonol wedi ei chysylltu’n anorfod gyda hanes gwleidyddol a chanlyniadau cymdeithasol y gwrthdaro Israel-Palesteina. SUBTITLES | IS-DEITLAU

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ionawr | January 23 @ 6.30, 24 @ 8.50 M W L D A N 2

INVOLUNTARY (DE OFRIVILLIGA) (15) Ruben Ostlund | Sweden | 2010 | 102’ Sweden’s new enfant terrible delights in finding absudity and embarrassment in all manner of everyday situations. It's almost summer and minor indiscretions and misbehaviour abound: a party during which a firework display goes wrong; a coach trip on which a petulant act of vandalism results in a long delay; a couple of teen girls getting increasingly drunk; a teacher witnessing the inappropriate behaviour of a colleague. At once humorous and poignant, each story explores different perspectives on the power of a group over the individual. Recording these interactions with elliptical, single-shot camerawork, this study of how people react to situations and to each other, and how that behaviour changes in light of consequence, is an interesting and imaginative effort from a fresh Swedish director. Ffilm sy’n dod o hyd i’r abs´ wrd ac embaras mewn pob math o sefyllfa feunyddiol. Mae ˆp dros yr pob stori yn archwilio gwahanol safbwyntiau yn ymwneud â nerth y grw unigolyn, ac yn astudio’r ffordd mae pobl yn ymateb i sefyllfaoedd ac i’w gilydd, a sut mae’r ymddygiad hwn yn newid yn sgil canlyniad. SUBTITLES | IS-DEITLAU


37 SINEMA MWLDAN www.mwldan.co.uk

Ionawr January 24 - 27 @ 5.00 M W L D A N 1

CATFISH (12A) Henry Joost, Ariel Schulman | USA | 2009 | 94’ A provocative and unsettling documentary about the impact of social media, this was the most talked-about documentary in this year's Sundance. Ariel Schulman and Henry Joost are young New York media types who document their lives as a matter of course. When Ariel's photographer brother Nev receives an email from Abby, an eight-year-old Michigan girl, seeking permission to paint one of his photographs, their recordings become a whole lot more interesting. As the paintings start to arrive, Nev strikes up a Facebook and phone relationship with Abby, her Mom, and her older sister Megan. Soon Nev and Megan are flirting heavily, but a troubling discovery arouses Nev's suspicions, and he sets off to Michigan with the filmmakers in tow. To give any more away would undermine the impact of the film, the strength of which lies not only in the way it chronicles Nev's credulity and growing fascination with first Abby and then Megan, but also in its power to unsettle and discomfort us as viewers. Ffilm ddogfen bryfoclyd ac anghysurus am effaith y cyfryngau cymdeithasol. Ffotograffydd yw Nev. Merch 8 mlwydd oed yw Abby. Ar ôl i Abby ofyn iddo am gael paentio un o’i ffotograffau, mae perthynas Facebook a ffôn yn datblygu rhwng Nev ac Abby, Megan ei chwaer, a’u mam. Cyn hir mae Nev a Megan yn fflyrtio, ond mae gan Nev amheuon.

3D

3D SCREENINGS Ionawr | January 28 @ 5.50 & 8.10, 29, 30 @ 1.10, 3.30, 5.50 & 8.10, 31 @ 5.50 & 8.10 M W L D A N 1 Chwefror | February 1, 2 @ 5.50 & 8.10, 3 @ 4.30, 4 @ 5.50 & 8.10, 5, 6 @ 1.10, 3.30, 5.50 & 8.10, 7 – 10 @ 5.50 & 8.10 M W L D A N 1

2D SCREENINGS Chwefror | February 18 @ 4.00 (M1), 19 – 21 @ 1.10, 22 @ 3.20, 23, 24, 26, 27 @ 3.35 M W L D A N 2 Marwth | March 6, 12, 13 @ 12.00, 19 @ 3.30 (M1), 20 @ 12.10 M W L D A N 2

TANGLED (PG tbc) Nathan Greno, Byron Howard | USA | 2011 | 100’ The kingdom’s most charming – and wanted – bandit gets taken hostage by Rapuzel, a beautiful and feisty tower-bound teen with 70 feet of magical, golden hair. She’s been looking for her ticket out of the tower where she’s been locked away for years, and strikes a deal with the handsome thief, which sets off a hair-raising action-packed escapade. Disney’s hilarious adventure is full of heart, humor and hair – lots of hair. Mae lleidr mwyaf y wlad yn cael ei gymryd yn wystl gan Rapunzel, merch hardd gyda ˆr ers blynyddoedd. Dyma i chi antur gwallt 70 troedfedd mewn hyd, bu’n gaeth i dw ddigrif gan Disney sy’n gweld Rapunzel yn gwneud dêl gyda’r lleidr ac yn ffoi o’i thw ˆ r.

sinema mwldan 0 1 2 3 9 - 6 2 1 2 0 0


38 2D SCREENINGS Ionawr | January 28, 29, 31 @ 6.10 M W L D A N 2 Chwefror | February 1, 2 @ 6.10, 19, 22 @ 5.30, 23, 24 @ 8.35 M W L D A N 2

TRON: LEGACY (PG) Joseph Kosinski | USA | 2010 | 125’ When you enter the grid, energy is the only currency... another chance to experience Disney’s stunning digital world adventure. Pan fentrwch i’r grid, egni yn unig sy’n llwyddo... profwch fyd digidol syfrdanol Disney mewn 3D mwyaf modern!

Ionawr | January 28, 29 @ 8.40, 30 @ 9.00 M W L D A N 2 Chwefror | February 1, 2 @ 8.40, 4, 5 @ 8.20, 15 @ 8.50, 16 @ 9.00, 17 @ 8.50 MWLDAN 2

MEET THE PARENTS: LITTLE FOCKERS (12A tbc) Paul Weitz | USA | 2010 | 110’ tbc Another chance to see this comedy smash hit. Cyfle arall i weld y gomedi lwyddiannus hon.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ionawr | January 30 @ 6.10, 31 @ 8.40 M W L D A N 2

ANOTHER YEAR (12A) Mike Leigh | UK | 2010 | 129’ Another Year is an incredibly well observed study of differences in fortune from Mike Leigh (Secrets and Lies, Happy-Go-Lucky). Oscar-winner Jim Broadbent stars with Ruth Sheen as Tom and Gerri, a comically named and happily married couple amid a sea of discontent. Their friend Mary (played by the wonderful Lesley Manville) is a nervous, unhappily single woman; Tom's friend Ken is overweight, alcoholic and deeply miserable. In the interplay between these characters and others, Leigh finds typically rich, insightful grounds for observation. A quietly brilliant film from a master filmmaker. Mae Another Year gan y cyfarwyddwr Mike Leigh yn astudiaeth graff o wahaniaethau mewn lwc. Mae Tom a Gerri, yn bâr priod hapus yng nghanol môr o anniddigrwydd. Mwyaf anfodlon ei byd yw Mary, gwraig sengl ddiflas. Hefyd yn ddiflas, mae Ken, ffrind Tom. Yn y cydadwaith rhwng y cymeriadau, daw Leigh o hyd i ddigon o gyfleoedd cyfoethog, mewnweledol i arsylwi.

sinema mwldan 0 1 2 3 9 - 6 2 1 2 0 0


39 SINEMA MWLDAN www.mwldan.co.uk

Chwefror | February 4, 5 @ 6.20, 6 @ 4.20 M W L D A N 2

FRED - THE MOVIE (12A) Clay Weiner | USA | 2010 | 83’ Join ‘Fred’, the YouTube teen sensation in his first movie as he sets off on a brand new adventure. Fred is in love with the girl next door, Judy (Pixie Lott), but his nemesis, neighbour Kevin, thwarts all attempts Fred makes to see her. By the time he finally succeeds in making it over to Judy’s house, she’s moved, so Fred embarks on an epic journey full of fun to find her! Ymunwch â ‘Fred’ y llwyddiant mawr ‘YouTube’ yn ei ffilm gyntaf. Mae Fred mewn cariad â’r ferch drws nesaf, Judy, ond mae Kevin, ei gymydog, yn ei rhwystro rhag ei gweld. Erbyn iddo lwyddo a chyrraedd ei thyˆ, mae wedi symud, felly mae’n cychwyn ar siwrnai’n llawn sbort er mwyn dod o hyd iddi.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Chwefror | February 6 @ 6.20, 7 @ 8.50 M W L D A N 2

MY AFTERNOONS WITH MARGUERITE (LA TÊTE EN FRICHE) (15) Jean Becker | France | 2010 | 82’ This is the uplifting story of one of those chance encounters that can radically change the course of your life. Germain (Gerard Depardieu) is a large, unmarried and almost illiterate man in his fifties. Marguerite is a tiny elderly woman with a passion for the written word. When Germain happens to sit beside Marguerite on a park bench and she reads him extracts from her novels, an unlikely friendship develops. Germain discovers a love of literature and with it, a new wisdom and an opportunity to improve both his own life and Marguerite’s. Depardieu's the best he's been for years, while 95-year-old Gisèle Casadesus is a sheer delight. Dyma i chi stori hyfryd am un o’r cyfarfodydd siawns hynny sy’n gallu newid hynt eich bywyd. Mae Germain yn w ˆr anllythrennog yn ei bumdegau. Mae Marguerite yn hen fenyw fach gyda blys am y gair ysgrifenedig. Digwydda Germain eistedd ger yr hen wraig ar fainc mewn parc, ac mae’n darllen rhannau o’i nofelau iddo. Datblyga cyfeillgarwch annisgwyl rhyngddynt. SUBTITLES | IS-DEITLAU

Chwefror | February 6 @ 8.20, 8 @ 8.50, 9, 10 @ 6.20 M W L D A N 2

SOMEWHERE (15) Sofia Coppola | USA | 2010 | 98’ Lost in Translation director Sofia Coppola's subtle and beautifully judged story of a Hollywood actor's anxiety is funny and perceptive in its skewering of the absurdities of celebrity lifestyles - a world that Coppola clearly knows inside out. Successful but jaded, Johnny Marco (Stephen Dorff) fills his time with pole dancers, pills and partying, but nothing seems to shake his detachment and boredom. When his ex-wife heads out of town, he takes their 11 year old daughter with him on a trip to Rome to promote his latest movie. Tone and mood are perfectly pitched, helped by Coppola's judicious musical choices, and performances from both Dorff and Elle Fanning are outstanding. A deserved winner of the Venice Film Festival's Golden Lion. Ffilm ddoniol a sylwgar sy’n troi o gwmpas afresymolion bywydau enwogion. Mae Johnny Marco yn llwyddiannus ond wedi blino ar ei fywyd, felly mae’n mynd â’i ferch 11 oed ar daith gydag ef i Rufain i hyrwyddo ei ffilm newydd. Perfformiadau gwych, enillydd teilwng yng Ngwobrau Gw ˆ yl Venice.


40 Chwefror | February 7, 8 @ 6.10, 9, 10 @ 8.35 M W L D A N 2

THE WAY BACK (12A) Peter Weir | USA | 2010 | 132’ The new film from Peter Weir (The Truman Show, Dead Poets Society) takes on the weighty theme of man's struggle for freedom. At the dawn of WWII, several men escape from a Russian gulag. The film details their perilous and uncertain journey to freedom, as they cross deserts, mountains, and several nations. Based on a bestselling memoir by Slavomir Rawicz depicting his escape and subsequent 4000-mile walk to freedom in India, the film features breathtaking vistas which give it an epic feel, both thought-provoking & inspiring. Mae ffilm newydd Peter Weir yn mynd i’r afael â thema fawr sef ymdrech dyn dros ryddid. Mae’r stori wedi ei gosod ar gychwyn yr Ail Ryfel Byd mewn gulag yn Rwsia ac yn rhoi hanes taith ansicr a pheryglus criw o ddynion ar draws anialwch, mynyddoedd a sawl gwlad er mwyn cyrraedd rhyddid. Wedi ei seilio ar gofiant hynod lwyddiannus Slavomir Rawicz.

3D SCREENINGS Chwefror | February 11 @ 6.10, 12, 13 @ 1.30, 3.50 & 6.10, 14 – 18 @ 6.10, 19 - 24 @ 1.30, 3.50 & 6.10 M W L D A N 1

3D

2D SCREENINGS Mawrth | March 6 @ 2.00, 12, 13 @ 2.00, 19 @ 12.30, 20 @ 2.10 MWLDAN 2

YOGI BEAR (U) Eric Brevig | USA | New Zealand | 2010 | 80’ Jellystone Park’s pic-a-nic stealing smarter-than-average bear, his sidekick Boo-Boo, the amiable Ranger Smith and a nature documentary filmmaker join forces to stop the town’s mayor from closing down the loss-making park for ever. Mixing live action and CGI (Alvin and the Chipmunks style), this new fun family film features Dan Akroyd and Justin Timberlake as the voices of Yogi and Boo Boo. Mae’r cymeriadau hoffus Yogi, Boo-Boo a Ranger Smith yn ymuno â gwneuthurwr ffilmiau dogfen i geisio atal maer y dref rhag cau’r parc. Gyda lleisiau Justin Timberlake a Dan Ackroyd, dyma gyfuno ffilm fyw gydag animeiddiad CGI.

FILM FESTIVAL SCREENINGS Ionawr | January 21 @ 1.30 & 5.30, 22, 23 @ 2.45 & 7.00, 24 - 27 @ 1.00 & 6.50 M W L D A N 1 Chwefror | February 11 – 13 @ 8.20, 14, 15 @ 2.20 & 8.20, 16 @ 8.20, 17 @ 2.20 & 8.20 M W L D A N 1 Mawrth | March 1 – 3 @ 6.20, 12 @ 6.00, 13 @ 8.10, 14 @ 3.30 & 6.30, 17 @ 3.30, 18 @ 6.15, 20 @ 3.30 (M1) M W L D A N 2

THE KING’S SPEECH (12A) Tom Hooper | UK | Australia | 2010 | 110’ Screening as part of the Film Festival, plus more screenings through February and March – don’t miss this uplifting sure-fire crowd-pleaser! Full details on page 33. ˆ Ffilmiau, gyda dangosiadau pellach trwy gydol mis Yn dangos fel rhan o’r Wyl Chwefror a Mawrth. Manylion llawn ar dudalen 33.


41 SINEMA MWLDAN www.mwldan.co.uk

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Chwefror | February 13 @ 6.00, 14 @ 8.50 M W L D A N 2

UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES (12A) Apichatpong Weerasethakul | Thailand | UK | France | Germany | Spain | Netherlands | 2010 | 113’ This deeply mysterious and highly original Cannes Palme d'Or winner uses a gathering of humans and ghosts around a dying man as the springboard for some amazing memories and beguiling flights of fancy. Boonmee is a Thai farmer who comes home to his beehives and tamarind plantation to die. He is soon visited by the ghosts of his late wife Huay and his long-lost son Boonsong, whose body has changed since he had sex with a monkey spirit; supernatural beings, we learn, are attracted to those living beings they love. An intoxicating mix of the ordinary and the otherworldly, Boonmee is a haunting and immersive work, casting an emotional spell quite unlike anything you have ever experienced before. Mae Boonmee yn ffermwr Thai sy’n dod adref i farw. Cyn hir mae ysbryd ei wraig a’i fab colledig yn ymweld ag ef. Yn gymysgedd meddw o’r cyffredin a’r arallfydol, mae’r ffilm yn waith cyfareddol a gafaelgar, gan osod arnom swyngyfaredd emosiynol nad yw’n debyg i unrhyw beth arall byddwch wedi ei brofi o’r blaen. SUBTITLES | IS-DEITLAU

FILM FESTIVAL SCREENINGS Ionawr | January 14 @ 2.20 & 6.30, 15 @ 1.40, 16 @ 8.10, 17 @ 2.40 & 6.35, 18 @ 4.50, 19 @ 2.25 & 6.25, 20 @ 2.20 & 6.20 M W L D A N 1 Chwefror | February 13 @ 8.30, 14, 15, 17 @ 2.40 & 6.25, 23, 24 @ 5.50 MWLDAN 2

SECRETARIAT (U) Randall Wallace | USA | 2010 | 123’ Screening as part of the Film Festival, plus more screenings through February– don’t miss this thrilling tale of the famous racehorse. Full details on page X. ˆ Ffilmiau, gyda dangosiadau pellach trwy gydol mis Yn dangos fel rhan o’r Wyl Chwefror – peidiwch â cholli’ch cyfle i weld stori gyffrous y ceffyl rasio enwog. Manylion llawn ar dudalen x .

3D SCREENINGS Chwefror | February 18 – 24 @ 8.20 M W L D A N 1

THE GREEN HORNET 3D (12A)

3D

Michel Gondry | USA | 2010 | 118’ This inventive, entertaining and action packed super-hero slacker comedy stars Seth Rogen, Cameron Diaz and Jay Chou in a tale about Britt Reid, a spoiled, rich playboy who is happy to lead a directionless hedonistic existence. But when his newspaper owning father suddenly dies, he meets company employee and martial arts expert Kato. Deciding its time to team up and do something worthwhile with their lives, they embark on a heart-pounding quest to rid LA of its villains. Comedi ddifyr llawn cyffro am Britt Reid, crwt cyfoethog sy’n hapus i arwain bywyd hedonistaidd di-gyfeiriad. Ond yn dilyn marwolaeth ei dad, mae’n cyfarfod â Kato, arbenigwr mewn crefftau ymladd. Gan ymuno â’i gilydd, maent yn penderfynu gwneud rhywbeth gwerth chweil gyda’u bywydau, ac yn cychwyn ar gwest i waredu Los Angeles o’i dihirod.


42 CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Chwefror | February 20 @ 6.00, 22 @ 8.05 M W L D A N 2

RESTREPO (15) Tim Hetherington, Sebastian Junger | USA | 2010 | 93’ This excellent documentary chronicles the deployment of a platoon of U.S. soldiers in Afghanistan's Korengal Valley, at a remote and highly dangerous 15-man outpost. Restrepo is an entirely experiential film: the cameras never leave the valley and there are no interviews with generals or diplomats. The only goal is to make viewers feel as if they have just been through a 90 minute deployment. The result is an unfiltered, unvarnished, eyewitness account of the experiences of soldiers living and fighting and dying in conditions that few back home can imagine. Ffilm ddogfen sy’n croniclo lleoli platw ˆ n o filwyr Americanaidd yn Nyffryn Korengal, Affganistan, mewn allbost anghysbell 15 dyn a elwir yn ‘Restrepo’. Dyma i chi ffilm sydd wedi ei seilio’n gyfan gwbl ar brofiadau: nid yw’r camerâu byth yn gadael y dyffryn, nid oes cyfweliadau gyda chadfridogion na diplomyddion. O ganlyniad, yr hyn a gawn yw cyfrif diflewyn ar dafod llygad-dyst o filwyr sy’n byw, ac yn ymladd ac yn marw mewn cyflyrau ni allwn eu dychmygu. Dyma realiti.

3D SCREENINGS Chwefror | February 25 – 27 @ 1.30, 3.50 & 6.10, 28 @ 6.00 Mawrth | March 1 – 3 @ 6.00 M W L D A N 1

3D

2D SCREENINGS Mawrth | March 6, 12, 13 @ 4.00, 19 @ 2.30, 20 @ 4.10 M W L D A N 2

GNOMEO AND JULIET (PG tbc) Kelly Asbury | UK | USA | 2010 | 90 ‘tbc This gnome-tastic animation from the director of Shrek 2 is the classic love story as you’re never seen it before! Garden gnomes Gnomeo and Juliet have as many obstacles to overcome as their quasi namesakes when they are caught up in a feud between neighbours. But with plastic pink flamingos and lawnmower races in the mix, can this young couple find lasting happiness? With a soundtrack of from Elton John and Lady Ga-Ga. Cyflwyna Disney Shakespeare mewn arddull ni fyddwch yn gyfarwydd â hi! Dyma i chi animeiddiad sy’n cynnwys y corachod gardd, Gnomeo a Juliet. A ddaw’r pâr o hyd i hapusrwydd ymhlith y fflamingos plastig pinc?

3D SCREENINGS Chwefror | February 25 – 27 @ 8.20, 28 @ 8.10 Mawrth | March 1 – 3 @ 8.10 M W L D A N 1

SANCTUM (tbc)

3D

Alister Grierson | USA | Australia | 2010 | tbc’ Produced by James Cameron (Avatar), this thrilling 3D action adventure follows a team of underwater cave divers on a treacherous expedition to the South Pacific's Esa-ala Caves, the largest, most beautiful and least accessible cave system on Earth. When a tropical storm forces them deep into the caverns, they must fight raging water, deadly terrain and creeping panic as they navigate and unexplored underwater labyrinth in search of an escape route to the sea. A visually stunning, quality 3D experience that will take your breath away, Sanctum stars Richard Roxburgh, Rhys Wakefield and Ioan Gruffudd. Wedi ei chynhyrchu gan James Cameron, mae’r ffilm antur gyffrous hon mewn 3D yn dilyn tîm o ddeifars ogofeydd tanddwr ar drip peryglus. Pan mae storom drofannol yn bwrw, cânt eu gorfodi’n dyfnach i’r ogofeydd, a rhaid iddynt geisio dod o hyd i ffordd allan o’r labrinth tanddwr. Ffilm i’ch cadw ar flaen eich sedd. Gydag Ioan Gruffudd.


43 SINEMA MWLDAN www.mwldan.co.uk

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Chwefror | February 27 @ 6.00, 28 @ 8.40 M W L D A N 2

MONSTERS (12A) Gareth Edwards | UK | 2010 | 94’ Director Gareth Edwards has always pushed the boundaries of filmmaking. Frustrated with the ‘factory approach to filmmaking’, he won Sci-Fi London’s 48 hour film contest, proving that he could make a cinematic film with no crew and just one actor in just two days! Monsters (Edwards’ feature film debut) tells how a NASA probe carrying evidence of life within our solar system crashes in Mexico, unleashing a dangerous race of aliens and a massive quarantine zone. Thus begins a road-trip story through ravaged war-torn Mexican countryside and into the infected jungle, shot guerrilla style and on the run. Mae Gareth Edwards bob amser wedi herio ffiniau gwneud ffilmiau. Enillodd gystadleuaeth gwneud ffilm mewn 48 awr, heb griw a gydag un actor yn unig, ac arweiniodd y ffilm honno tuag at hon, ei ffilm hir gyntaf. Mae chwiliedydd sy’n cario bywyd o ran arall o’n bydysawd yn chwalu rhwng America a Mecsico gan arwain at ddatblygiad hil beryglus o aliwns, a chreu cylchfa cwarantîn enfawr. Mae’r ffilm yn ein tywys ar siwrnai hir trwy Fecsico ac at y wal sydd bellach yn gwahanu’r ddwy wlad.

Chwefror | February 27 @ 8.10, 28 @ 6.20 Mawrth | March 1 – 3 @ 8.50 M W L D A N 2

TRUE GRIT (15) Ethan Coen | Joel Coen | USA | 2010 | 110’ The latest movie from the brilliant Oscar winning Coen brothers (No Country For Old Men, O Brother Where Art Thou) stars Jeff Bridges, Matt Damon, and Josh Brolin in a stylishly noir-ish remake of the classic John Wayne western. Following the murder of her father by hired hand Tom Chaney, 14-year-old farm girl Mattie Ross sets out to capture the killer. To aid her, she hires the toughest U.S. marshal she can find, a man with "true grit," Reuben J. "Rooster" Cogburn. Mattie insists on accompanying Cogburn, whose drinking, sloth, and generally reprobate character do not augment her faith in him, in his trek into the Indian Nations, where they are joined by Texas Ranger LaBoeuf, who has motives of his own. Ailwampiad ar ffilm Western glasurol John Wayne. Mae merch ifanc yn hurio heddwas i ddod o hyd i lofrudd ei thad. Ond nid oes ganddi lawer o ffydd ynddo wrth iddynt deithio i diroedd yr Indiaid, lle mae’r Ranger o Decsas yn ymuno â nhw. Ffilm o waith y Brodyr Coen gyda Matt Damon a Josh Brolin.

Mawrth | March 4 @ 6.10, 5, 6 @ 1.30, 3.50 & 6.10, 7 – 11 @ 6.10, 12, 13 @ 1.30, 3.50 & 6.10, 14 – 17 @ 6.10, 19, 20 @ 1.10 M W L D A N 1

RANGO (tbc) Gore Verbinski | USA | 2011 | tbc’ Pirates of the Caribbean director Gore Verbinski casts Johnny Depp as Rango, a bugeyed, Hawaiian shirt wearing chameleon undergoing something that can only be described as an identity crisis in the middle of the Mojave desert. The animation’s pioneering range of facial expressions has coined a new term, “emotion capture” and you can spot echoes of both Captain Jack Sparrow in a dream sequence and Depp’s Fear and Loathing turn as Hunter S. Thompson. Funny, exciting and more than likely a little bit bonkers! Johnny Depp sy’n lleisio rhan cymeriad Rango, cameleon sy’n gwisgo crys Hawaiian ac sy’n dioddef argyfwng o ran ei hunaniaeth yng nghanol yr anialwch Mojave. Yn ddoniol, yn gyffrous ac ychydig yn ‘wallgof. Animeiddiad o’r radd flaenaf.


44 Mawrth | March 4 @ 6.25, 5 @ 5.00, 7 – 10 @ 6.25 M W L D A N 2

THE DILEMMA (tbc) Ron Howard | USA | 2011 | tbc’ Vince Vaughn and Kevin James headline this all-star bromantic comedy. Since college, confirmed bachelor Ronny (Vaughn) and happily married Nick (James) have been through thick and thin. With Ronny’s girlfriend, Beth (Jennifer Connelly), and Nick’s wife, Geneva (Winona Ryder) by their sides, they’re unbeatable. But when Ronny sees Geneva out with another man, the amateur investigation that ensues descends into comic mayhem. Should he tell his buddy the truth, and how far can you bend a brotherly bond before it breaks? Gyda Vince Vaughn a Kevin James, dyma gomedi am Ronny, sy’n ddi-briod a Nick sy’n briod. Ond pan mae Ronny yn gweld gwraig Nick allan gyda dyn arall, mae ganddo dipyn o gyfyng-gyngor, a ddylai ddatgelu’r gwirionedd i’w gyfaill?

Mawrth | March 4 – 7 @ 8.20, 8 – 10 @ 3.10 & 8.20, 11 – 13 @ 8.20, 14 @ 3.10 & 8.20, 15, 16 @ 8.20, 17 @ 3.10 & 8.20 M W L D A N 1

NEVER LET ME GO (12A) Mark Romanek | UK | USA | 2010 | 103’ The impeccable casting of Carey Mulligan, Keira Knightley and Andrew Garfield is rewarded by outstanding performances from all three in this beautifully filmed, haunting story of love and loss, based on Kazuo Ishiguro's best-selling novel. Kathy, a young woman in her early thirties, recalls her childhood years growing up with her friends Ruth and Tommy at Hailsham, an idyllic-seeming English boarding school, which teaches its children they are special, and shelters them from the outside world. But as they grew older, they learned that a dark secret hung over their future. Using a palette of subtle tones that reinforces the sense of strangeness that permeates the character's lives, Mark Romanek's direction is as assured as it is discreet, never overpowering the delicate, eerie qualities of the original material, whilst holding the focus firmly on the friends and their relationship, to intriguing and emotionally devastating effect. Ffilm hyfryd am gariad a cholled wedi ei seilio ar nofel lwyddiannus Kazuo Ishiguro. Cawn berfformiadau o safon gan Carey Mulligan, Keira Knightley ac Andrew Garfield.

Mawrth | March 4 @ 8.40, 6 @ 8.05, 8 – 10 @ 2.50 & 8.40, 12 @ 8.30 MWLDAN 2

HEREAFTER (12A) Clint Eastwood | USA | 2010 | 129’ What happens after we die? Don’t expect any easy answers from a director who, at 80, exhibits the energy and curiosity of an ever-young mind striving to tackle the eternal mysteries of life and death. Clint Eastwood’s Hereafter explores the possibility of establishing connections with loved ones who have passed on - an enterprise marked by scepticism as well as an adventurous sense of hope. Three intersecting stories entertain the idea that alternate realms of consciousness might exist apart from the life we all know. This is an engrossing, nuanced ensemble piece with a cast headed by the excellent Matt Damon and Cécile de France. Beth sy’n digwydd ar ôl i ni farw? Ni chewch atebion hawdd wrth y cyfarwyddwr Clint Eastwood, sydd yn 80 mlwydd oed. Mae’r ffilm yn archwilio gydag amheuaeth yn ogystal â gobaith, i’r posibilrwydd o gysylltu â’r meirw. Ffilm afaelgar tu hwnt gyda Matt Damon a Cécile de France.


45 SINEMA MWLDAN www.mwldan.co.uk

Nos Sadwrn 5 Mawrth | Saturday 5 March, 7.50pm/yh £14 (£12) M W L D A N 2

BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR (tbc) With sold out shows at Mwldan and across the UK in 2010, the BANFF Tour returns to Cardigan with a collection of extraordinary short films from the world’s most prestigious mountain film festival. The Banff Mountain Film Festival tours dozens of different countries, presenting award-winning films with topics ranging from remote landscapes to daredevil action sports. Films that will be featured on the evening include:

photo: Tohper Donahue

LIFE CYCLES provides some of the most visually stunning images the mountain sports world has ever seen - a beautiful celebration of the bicycle! Through 45 years of stunning original footage, THE LAST PARADISE relives journey of a maverick bunch of extreme sports pioneers in the remote wilderness of New Zealand. Accompanied by stunning aerial footage that captures him racing up 2500-metre alpine faces, THE SWISS MACHINE tells of Ueli Steck’s record-breaking ascents in the alps and of his one-man alpine speed game on some of the largest, highest walls in the world. DEEPER shares the adventures of Jeremy Jones and other top freeriding snowboarders as they venture past the boundaries of helicopters, snowmobiles, and lifts to explore untouched realms. River expeditions into the wilderness of Argentina, cold water paddling in Norway, and a world record waterfall drop, are all on the agenda for a group of top athletes and friends in DREAM RESULT. The stunning film EASTERN RISES explores the enormously wild landscape of the Kamchatka Peninsula. Bugs, bears and rivers full of massive mouse-eating trout, the fishermen risk life and limb in decommissioned Cold War helicopters to explore untouched rivers. An inspiring evening with great prize giveaways. Visit www.banff-uk.com for more details. Ar ôl gwerthu pob tocyn ar gyfer nifer o’i sioeau yn Mwldan ac ar draws Prydain yn 2010, dychwela Taith BANFF i Aberteifi gyda chasgliad o ffilmiau byr rhyfeddol o w ˆ yl ffilmiau’r mynydd mwyaf mawreddog. Mae Gw ˆ yl Ffilmiau Mynydd Banff yn teithio i nifer o wahanol wledydd, gan gyflwyno ffilmiau sydd wedi ennill gwobrau gyda phynciau’n amrywio o dirweddau anghysbell i chwaraeon beiddgar. Noson ysbrydoledig gyda rhoddion gwych i’w cynnig. Ewch at www.banff-uk.com am fwy o wybodaeth.

sinema mwldan 0 1 2 3 9 - 6 2 1 2 0 0


46 CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Mawrth | March 6 @ 6.00, 7 @ 8.50 M W L D A N 2

RASHOMON (12A)

Kurosawa Akira | Japan | 1950 | 88’ Kurosawa’s Golden Lion and Oscar winning masterpiece is the film that can be said to have introduced Japanese cinema to Western audiences, its style, psychological and philosophical overtones influencing many later films. In 12th century Kyoto a woodcutter witnesses a horrific series of events - an ambush, rape and murder. As the story unfolds in flashback, each of the four participants – the bandit, the dead samurai, the samurai’s wife and the woodcutter - gives a different account of what happened, eventually creating a complex and contradictory vision of events that brings into question humanity's ability or willingness to perceive and transmit objective truth. Gosodwyd y stori hon yn Kyoto’r 12fed ganrif, ac mae wedi seilio ar un o straeon gorau llenyddiaeth fodern Siapan. Mae torrwr coed yn dyst i gyfres o ddigwyddiadau erchyll, ac mae’r stori’n datblygu fel cyfres o ôl-fflachiau. Fodd bynnag, mae pob un o’r pedwar cymeriad, yr ysbeiliwr, y samurai marw, gwraig y samurai a’r torrwr coed, yn rhoi cyfrif gwahanol o’r hyn a ddigwyddodd, gan greu gweledigaeth gymhleth.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Mawrth | March 13 @ 6.00, 14 @ 8.50 M W L D A N 2

CHICO AND RITA (15) Fernando Trueba | Javier Mariscal | Spain | Cuba | 2009 | 96’ Buena Vista Social Club meets The Illusionist in this visually hypnotic, musically electric blend of hand-drawn animation and beautiful Cuban soundtrack: all crooning love songs, fiery dances and passionate farewells. Cuba, 1948, young pianist Chico and beautiful singer Rita fall in love over a shared passion for music, but their fiery romance sputters and dies and Rita leaves for New York. With its exuberant, sensual mood, lush visuals and wonderful jazz classics this will appeal to hopeless romantics everywhere. Ffilm animeiddiedig ramantus gyda thrac sain cerddoriaeth Ciwba yn gyfeiliant iddi. Yn Ciwba 1948, mae’r pianydd Chico a’r gantores brydferth Rita yn syrthio mewn cariad. Ond daw’r garwriaeth i ben, ac mae Rita yn gadael am Efrog Newydd. Felly cychwynna’r broses o allfudo, gwahanu, ysu am gariad coll a siwrnai a ddaw â hapusrwydd a thorcalon. SUBTITLES | IS-DEITLAU

Mawrth | March 18 – 24 @ 6.00 M W L D A N 1

I AM NUMBER FOUR (tbc) D.J. Caruso | USA | 2011 | tbc’ This new teen sci-fi movie stars Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, and Dianna Agron. Nine infant aliens, who closely resemble humans, flee their home planet, Lorien, to hide on Earth. An invading species, the Mogadorians, have destroyed their planet, and follow them to Earth to hunt them down. Each of the nine aliens is given a guardian and will develop superhuman powers as they become adults. They are each assigned a number. These last children of Lorien can only be killed in the sequence of their numbers Numbers One, Two, and Three have been killed so far. Number Four a.k.a. John Smith, moves to Paradise, Ohio, disguised as an American high school student. After being on the run his whole life, Number Four falls in love and now has something to stand up and fight for. Ffilm ffug wyddonol am naw aliwn ifanc sy’n ffoi i’r Ddaear i guddio ar ôl i rywogaeth arall o aliwns ddifetha eu planed. Mae’r aliwns goresgynnol hyn yn eu dilyn i’r Ddaear er mwyn ceisio eu lladd. Ond ar ôl cuddio ei hun am ei fywyd cyfan, nawr mae un ohonynt yn syrthio mewn cariad, ac mae ganddo rywbeth i ymladd drosti.


47 SINEMA MWLDAN www.mwldan.co.uk

Mawrth | March 18 – 20 @ 8.30, 21, 22 @ 3.10 & 8.30, 23, 24 @ 8.30 MWLDAN 1

WEST IS WEST (15) Andy DeEmmony | UK | 2010 | 103’ A sequel to the popular East is East, writer Ayub Khan-Din's laugh out loud comedy tells of the clash between cultures and generations in a mixed-race family in Salford in the early 70s. West is West takes up the Khan family story eight years on, and although most of the kids have flown the nest, youngest son Sajid is the resident teenager in trouble. George decides that a trip to Pakistan will sort Sajid out, and in no time at all, father and son are on their way back to the first Mrs Khan, the family and farm. Unsurprisingly, the reception is a little frosty: neither George nor Sajid acclimatise particularly well, and things get even more complicated when Ella arrives on the scene to reclaim her husband and son. In the end lessons are learnt and harmony restored, albeit not quite in the way George had envisaged... Dyma’r dilyniant i East is East, comedi ddifyr arall am y gwrthdaro rhwng diwylliannau a chenhedloedd o fewn teulu hil-gymysg yn Salford yn y 70au cynnar. Cawn ymweld eto â’r teulu Khan, wyth mlynedd yn ddiweddarach. Erbyn hyn, dim ond y mab ieuaf sy’n byw gartref bellach, a gan ei fod mewn trwbl, mae George yn penderfynu mai trip i Bacistan yw’r ateb i’w problemau. Yno mae’r Mrs Khan gyntaf a’r teulu a’r fferm, ac nid yw’r ymwelwyr yn cael croeso cynnes. Mae pethau’n mynd o ddrwg i waeth pan ddaw Ella i hawlio ei gw ˆr a’i mab!

Mawrth | March 18, 20 @ 8.50, 21 – 23 @ 6.30 M W L D A N 2

JUST GO WITH IT (tbc) Dennis Dugan | USA | 2010 | tbc’ Adam Sandler, Jennifer Anniston and Nicole Kidman star in this romantic comedy. Danny is a chronic womanizer whose no strings lifestyle is shakenwhen he develops genuine feelings for a girl named Palmer. Unable to let her go, Danny concocts an elaborate lie, involving a divorce, and has to produce his ex-wife Katherine when Palmer demands to meet her. Things get really complicated when Palmer finds out Katherine has kids! Comedi ramantaidd gydag Adam Sandler, Jennifer Anniston a Nicole Kidman. Mae Danny’n dipyn o ferchetwr sy’n cael tro ar fyd pan mae’n datblygu teimladau go iawn am ferch o’r enw Palmer. Ond mae’n cymhlethu’r sefyllfa trwy ddyfeisio celwydd er mwyn ei chadw.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Mawrth | March 20 @ 6.10, 21 @ 8.40 M W L D A N 2

AFTERSHOCK (15) Feng Xiaogang | China | 2009 | 135’ The biggest blockbuster of all time in China, this is the epic story of the emotional fallout from the 1976 Tangshan earthquake when 240,000 people lost their lives. The human cost of the disaster is shown through the story of a mother forced to choose between saving her son or her daughter, both of whom are trapped beneath the rubble. An absorbing, thought-provoking insight into the consequences of human catastrophe, the film traces the 30-year fallout of her decision. Very well made (Feng Xiaogang is seen as China’s Steven Spielberg), this is an unadulterated glimpse of the tastes and values of Chinese society, unlike many of the Chinese films we see that are made with one eye on the Western market. Ffilm fwyaf lwyddiannus erioed y swyddfa docynnau yn Tseina. Mae’r stori fawr hon yn troi o gwmpas canlyniadau emosiynol daeargryn Tangshan ym 1976, pan gollodd 240,000 o bobl eu bywydau. Caiff gost ddynol y trychineb ei amlygu trwy stori mam sy’n gorfod dewis rhwng achub ei merch neu ei mab o’r rwbel. Mae’r ffilm yn olrhain canlyniadau ei phenderfyniad. SUBTITLES | IS-DEITLAU


48 Mawrth | March 21 @ 2.50, 22 @ 2.50 & 8.40, 23 @ 8.40 MWLDAN 2

THE FIGHTER (tbc) David O. Russell | USA | 2010 | tbc’ Boxer “Irish” Micky Ward became famous for his explosive trilogy with the late Arturo “Thunder” Gatti. His insprational true life story is cast with a beefed up Mark Wahlberg as Ward and Christian Bale playing his half brother Dick Eklund. The story unfolds on the gritty, blue-collar streets of Lowell, where Dicky, having gone the distance with the world champion Sugar Ray Leonard, has fallen on hard times. When younger brother Micky earns a shot at the World Championship, they must reconcile their pasts and become more than just a family in name. Ffilm sy’n adrodd stori wir ysbrydoledig y bocsiwr Micky Ward, a’i frawd a’i hyfforddwr Dick Eklund, cyn-focsiwr a ymladdodd yn erbyn Sugar Ray Leonard. Pan mae Micky’n cael cyfle i gipio Pencampwriaeth y Byd, rhaid iddynt ailgymodi eu gorffennol gan dyfu’n fwy na theulu mewn enw’n unig.

COMMUNITY CLASSES MONDAY | LLUN

TUESDAY | MAWRTH

FRIDAY | GWENER

CARDIGAN U3A SINGERS

CARDIGAN THEATRE

PILATES

2.00 - 4.00 Eileen Jones: 01239 654124

7:30 – 10:00 52 weeks a year 52 wythnos y flwyddyn Christine Rees: 01239 891283 reeschristine@yahoo.com

9:00 am Janet Tebbutt: 01437 532385 / 07973854942

TAI CHI Sean Dowdall: 01348 891330

BELLY DANCE 10-11AM/YB BELLY FIT 11.15-12.15AM/YB Every Monday from 17 January to 21 February Pob Dydd Llun 17 Ionawr i 21 Chwefror Rose Barter: 01239 851737

TUESDAY | MAWRTH ART CLASS DOSBARTH CELF Contact Lifelong Learning for details of spring classes Cysylltwch â Dysgu Gydol Oes am fanylion o ddosbarthiadau’r hydref: 01970 621 580 learning@aber.ac.uk

THURSDAY | IAU CARDIGAN AND DISTRICT DROP-IN CANCER SUPPORT GROUP ˆ P CYMORTH CANCR GRW GALW HEIBIO ABERTEIFI A’R CYFFINIAU 2:00 – 4:00, Every first Thursday of the month Pob dydd Iau cyntaf y mis Lynne (District Nurse | Nyrs Ardal): 01239 621023

CARDIGAN AND DISTRICT ART SOCIETY | CYMDEITHAS CELF ABERTEIFI A’R CYFFINIAU

SATURDAY | SADWRN CARDIGAN YOUTH THEATRE THEATR IEUENCTID ABERTEIFI Juniors (age 8 – 12) 10:30 – 12:30 Plant Iau (oed 8 – 12) 10:30 – 12:30 Seniors (age 13+) 1:30 – 4:00 Plant hyˆn (oed 13+) 1:30 – 4:00 Reuben Wells: 07830 265 000 reubenwells@ymail.com

SUNDAY | SUL QUAKERS SUNDAY MEETING CYFARFOD SUL Y CRYNWYR Every Sunday Pob dydd Sul

10:30 – 11:30 10:30 – 11:30

7:30 – 9:00 The third Thursday of every month 3ydd dydd Iau’r Miss Marion Dawe: 01239 615625

Mwldan offers a range of regular community classes - for further information contact the class co-ordinators. Mae'r Mwldan yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau cymunedol - cysylltwch â chydlynydd y dosbarth am wybodaeth bellach .

DOSBARTHIADAU CYMUNEDOL


THEATR MWLDAN Theatr Mwldan is a not-for-profit independent social enterprise, limited by guarantee, and a registered charity. We believe that the arts can deliver lifechanging and life-enhancing experiences. Mae Theatr Mwldan yn gwmni cymunedol annibynnol dielw, sy’n gweithredu fel elusen. Wrth wraidd y Mwldan yw’r gred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau sy’n gallu newid a gwella bywyd.

AELODAETH MEMBERSHIP Membership of Theatr Mwldan is open to individuals of 18 years of age and over and to organisations that support the objectives of the company. Membership costs £2 per year. Am £2 y flwyddyn, mae aelodaeth Theatr Mwldan yn agored i unigolion o 18 mlwydd oed ac yn hyˆn ac i sefydliadau sy’n cynnal amcanion y cwmni.

GWIRFODDOLI VOLUNTEERING If you are aged 16 or over and can volunteer your time and skills, we would love to hear from you. Please contact the Box Office for further information. Os ydych yn 16 oed neu’n hyˆn a gallwch roi o’ch amser a’ch sgiliau, hoffwn glywed oddi wrthych. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am wybodaeth bellach.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

49

Bringing the best in world cinema to west Wales. Yn dod ˆa goreuon sinema’r byd i Orllewin Cymru. Broaden your horizons with membership of Theatr Mwldan Film Society. Ehangwch eich gorwelion gydag aelodaeth Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan. Contact tmfs@mwldan.co.uk, or fill in a form at the Box Office. Cysylltwch â tmfs@mwldan.co.uk, neu llenwch ffurflen yn y Swyddfa Docynnau www.tmfilmsoc.org.uk

FILM TICKETSAVER CARD £20 per year: £1.35 off every* standard film screened at Theatr Mwldan Free admission to three Theatr Mwldan Film Society screenings (within a 12 Month Period) Free associate membership of TMFS with the Film TicketSaver Card. *Ticketsaver Offer and full TMFS membership excludes 3D screenings, Live Broadcast Events and alternative content.

CERDYN TOCYNCYNILO FFILM £20 y flwyddyn: Ostyngiad o £1.35 oddi ar ddangosiad bob* ffilm yn Theatr Mwldan. Mynediad am ddim i dri dangosiad Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan (o fewn cyfnod o 12 mis). Aelodaeth gysylltiol am ddim o Gymdeithas Ffilm Theatr Mwldan gyda’r Cerdyn TocynCynilo Ffilm. *Nid yw’r cynnig yn cynnwys dangosiadau 3D, Darllediadau Byw a chynnwys amgen.

ACCESSIBLE CINEMA SINEMA HYGYRCH All of our cinema screenings are Audio Reinforced. Many screenings also offer Audio Description and/or Subtitles and will be indicated by the use of the above logos on Theatr Mwldan’s website www.mwldan.co.uk You might also like the specialist website www.yourlocalcinema.com

Mae pob un o’n dangosiadau sinema wedi ei Sain Atgyfnerthu. Mae nifer o’r dangosiadau hefyd yn cynnig Sain Ddisgrifio a/neu Isdeitlau. Gallwch adnabod y dangosiadau hyn o’r logos uchod ar wefan Theatr Mwldan www.mwldan.co.uk. Yn ogystal, gallwch fwrw golwg ar y wefan arbenigol www.yourlocalcinema.com


50

DYDDIADUR DIARY

IONAWR | JANUARY Gwe 7 Fri 8.10 Burlesque

M W L D A N 2 5.30 Harry Potter & Deathly

Hallows Pt. 1 8.30 The Tourist Sad 8 Sat

ˆ YL FFILM MWLDAN FILM FESTIVAL GW

M W L D A N 1 1.10 Megamind 3D

3D

3.20 Narnia: Dawn Treader 3D 5.50 Gulliver’s Travels 3D 8.10 Burlesque M W L D A N 2 12.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 1 3.30 The Tourist 6.00 Met Opera: La Fanciulla Del West Sul 9 Sun M W L D A N 1 1.10 Megamind 3D 3D 3.20 Narnia: Dawn Treader 3D 5.50 Gulliver’s Travels 3D 8.10 Burlesque M W L D A N 2 12.30 Narnia: Dawn Treader 2D 3.00 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 1 6.10 The Maid 8.30 The Tourist Llun 10 Mon M W L D A N 1 5.50 Gulliver’s Travels 3D 3D 8.10 Burlesque M W L D A N 2 6.20 The Tourist 8.40 The Maid Maw 11 Tue M W L D A N 1 5.50 Gulliver’s Travels 3D 3D 8.10 Burlesque M W L D A N 2 5.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 1 8.30 The Tourist Mer 12 Wed M W L D A N 1 5.50 Gulliver’s Travels 3D 3D 8.10 Burlesque M W L D A N 2 5.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 1 8.30 The Tourist Iau 13 Thu M W L D A N 1 4.30 Gulliver’s Travels 3D 3D 6.45 NT Live: Fela! M W L D A N 2 5.00 The Tourist 7.05 The Kids Are All Right 9.10 Let Me In Gwe 14 Fri M W L D A N 1 2.20 6.30 Secretariat 4.40 Animals United 3D 3D 8.55 The American M W L D A N 2 2.45 7.05 The Kids Are All Right 4.50 9.10 Let Me In Sad 15 Sat M W L D A N 1 11.40 Animals United 3D 3D 1.40 Secretariat 4.00 Martha, Jac a Sianco 7.05 The Kids Are All Right 9.10 The American M W L D A N 2 11.30 Megamind 2D 1.30 Narnia: Dawn Treader 2D 7.30 Jadran & Emil Duncumb

Llun 24 Mon

M W L D A N 1 11.40 Animals United 3D 3D

M W L D A N 1 1.00 6.50 The King’s Speech

1.40 The First Movie 3.15 Martha, Jac a Sianco 6.20 Out Of The Ashes 8.10 Secretariat M W L D A N 2 2.00 Potted Panto 5.00 The American 7.05 The Kids Are All Right 9.10 Let Me In Llun 17 Mon M W L D A N 1 2.40 6.35 Secretariat 5.00 The First Movie 8.55 Out Of The Ashes M W L D A N 2 2.15 9.10 The American 4.20 The Girl.. Hornet’s Nest 7.05 The Kids Are All Right Maw 18 Tue M W L D A N 1 2.05 8.45 The Girl.. Hornet’s Nest 4.50 Secretariat 7.10 The First Movie M W L D A N 2 2.35 9.00 The Kids Are All Right 4.40 The American 6.45 Let Me In Mer 19 Wed M W L D A N 1 2.25 6.25 Secretariat 4.50 The First Movie 8.45 The Girl.. Hornet’s Nest M W L D A N 2 2.55 The Kids Are All Right 5.00 Let Me In 7.30 The Royal Ballet: Giselle Iau 20 Thu M W L D A N 1 2.20 6.20 Secretariat 4.40 The First Movie 8.45 Ride, Rise, Roar + live David Byrne Q&A M W L D A N 2 2.05 The Girl.. Hornet’s Nest 4.50 The Kids Are All Right 6.55 The American 9.00 Let Me In Gwe 21 Fri M W L D A N 1 1.30 5.30 The King’s Speech 3.40 9.20 127 Hours 7.45 Into Eternity M W L D A N 2 2.25 6.40 The American 4.30 Love & Other Drugs 8.45 The Girl.. Hornet’s Nest Sad 22 Sat M W L D A N 1 10.45 Megamind 2D 12.45 Animals United 3D 3D 2.45 7.00 The King’s Speech 5.05 9.20 127 Hours M W L D A N 2 11.20 Narnia: Dawn Treader 2D 1.40 Into Eternity 3.15 Patagonia 6.30 Love & Other Drugs 8.45 The Girl.. Hornet’s Nest Sul 23 Sun M W L D A N 1 10.45 Megamind 2D D 12.45 Animals United 3D 3 2.45 7.00 The King’s Speech 5.05 9.20 127 Hours M W L D A N 2 11.35 Narnia: Dawn Treader 2D 2.00 Of Gods And Men 4.20 Miral 6.30 Involuntary 8.30 Love & Other Drugs

3.15 9.10 127 Hours 5.00 Catfish M W L D A N 2 12.30 Of Gods And Men

2.50 Miral 5.00 Into Eternity 6.35 Love & Other Drugs 8.50 Involuntary Maw 25 Tue M W L D A N 1 1.00 6.50 The King’s Speech

3.15 9.10 127 Hours 5.00 Catfish M W L D A N 2 2.40 Of Gods And Men

5.00 Into Eternity 6.35 Love & Other Drugs 8.50 Miral Mer 26 Wed M W L D A N 1 1.00 6.50 The King’s Speech

3.15 9.10 127 Hours 5.00 Catfish M W L D A N 2 2.05 8.50 Love & Other Drugs

4.20 Miral 6.30 Of Gods And Men Iau 27 Thu M W L D A N 1 1.00 6.50 The King’s Speech

3.15 9.10 127 Hours 5.00 Catfish M W L D A N 2 2.05 8.50 Of Gods And Men

4.25 Miral 6.35 Love & Other Drugs Gwe 28 Fri M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D

3D

M W L D A N 2 6.10 Tron: Legacy 2D

8.40 Little Fockers Sad 29 Sat M W L D A N 1 1.10 3.30 5.50 8.10

Tangled 3D

3D

M W L D A N 2 1.20 Megamind 2D

3.15 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 1 6.10 Tron: Legacy 2D 8.40 Little Fockers Sul 30 Sun M W L D A N 1 1.10 3.30 5.50 8.10

Tangled 3D

3D

M W L D A N 2 1.40 Megamind 2D

3.50 Narnia: Dawn Treader 2D 6.10 Another Year 9.00 Little Fockers Llun 31 Mon M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.10 Tron: Legacy 2D

8.40 Another Year

3D

ˆ YL FFILM MWLDAN FILM FESTIVAL GW

M W L D A N 1 5.50 Gulliver’s Travels 3D 3D

Sul 16 Sun


6ppCVR SPRING

16/12/10

09:13

Page 2

01239 621200

BOOK ON-LINE!

www.mwldan.co.uk

CHWEFROR | FEBRUARY

Sul 13 Sun M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D

Cardigan’s Arts Centre and Cinema Canolfan Celfyddydau a Sinema Aberteifi

Maw 1 Tue M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.10 Tron: Legacy 2D

8.40 Little Fockers Mer 2 Wed

A warm welcome to Mwldan’s new programme! We hope you find plenty of reasons to visit us over the next few weeks and brighten up your winter with a fantastic selection of live performance, cinema and exhibitions. Our annual Film Festival runs from 13 – 27 January and it’s packed with great films from near and far – the farming communities of Ceredigion and the wild landscape of Patagonia. We also present our first live broadcast ballet from The Royal Ballet, and a live interview with the legendary David Byrne of Talking Heads. We’re producing a six-date tour of Wales in February for the excellent Chronicles Of Long Kesh – the inside story of the notorious prison and ‘The Troubles’. It’s a fantastic piece of drama, full of humour, motown music and impact in equal measure, and visits Mwldan on 18 February. We look forward to welcoming you to Mwldan soon.

Croeso cynnes i raglen newydd y Mwldan! Gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i ddigon o resymau i ymweld â ni dros yr wythnosau nesaf er mwyn bywiogi’ch gaeaf gyda detholiad rhagorol o berfformiad byw, sinema ac arddangosiadau. ˆ yl Ffilmiau Blynyddol yn rhedeg o 13 Bydd ein Gw - 27 Ionawr ac mae’n llawn ffilmiau grêt o Gymru ac o ben draw’r byd - cymunedau ffermio Ceredigion a thirwedd wyllt Patagonia. Yn ogystal, byddwn yn cyflwyno ein darllediad byw cyntaf o fale gan Y Bale Brenhinol, a chyfweliad byw gyda’r enwog David Byrne o Talking Heads.

Rydym wrthi’n cynhyrchu taith chwe dyddiad o amgylch Gymru ym mis Chwefror ar gyfer yr ardderchog Chronicles of Long Kesh - stori fewnol y carchar drwg-enwog a’r ‘Helyntion’. Mae’n ddrama wych, yn llawn hiwmor, cerddoriaeth Motown ac effaith gref, a bydd yn ymweld â’r Mwldan ar 18 Chwefror. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r Mwldan yn fuan.

Best Wishes | Gyda Chofion Gorau,

Dilwyn Davies, Director | Cyfarwyddwr

3 Exhibitions / Arddangosfeydd 24 Film / Ffilm 25 Classes / Dosbarthiadau 48 Live Events / Digwyddiadau Byw

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 4541/10 Image (right): Gemma Green-Hope Original cover image taken at Cilgerran Castle by Luc Hermans, Belgium http://www.flickr.com/photos/luc1102/ Cilgerran Castle by kind permission of Cadw, Welsh Assembly Government.

M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.10 Tron: Legacy 2D

8.40 Little Fockers Iau 3 Thu M W L D A N 1 4.30 Tangled 3D

6.45 NT Live: King Lear M W L D A N 2 7.30 The Johnny Cash Roadshow Gwe 4 Fri M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.20 Fred The Movie 8.20 Little Fockers Sad 5 Sat M W L D A N 1 1.10 3.30 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 1.00 Megamind 2D 3.15 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 6.20 Fred The Movie 8.20 Little Fockers Sul 6 Sun M W L D A N 1 1.10 3.30 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 1.20 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 4.20 Fred The Movie 6.20 My Afternoons With Margeurite 8.20 Somewhere Llun 7 Mon M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.10 The Way Back 8.50 My Afternoons With Margeurite Maw 8 Tue M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.10 The Way Back 8.50 Somewhere Mer 9 Wed M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.20 Somewhere 8.35 The Way Back Iau 10 Thu M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.20 Somewhere 8.35 The Way Back Gwe 11 Fri M W L D A N 1 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The King’s Speech M W L D A N 2 8.30 Elis James Sad 12 Sat M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The King’s Speech M W L D A N 2 1.50 Megamind 2D 7.30 Benjamin Grosvenor

8.20 The King’s Speech M W L D A N 2 12.50 Megamind 2D 3.00 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 6.00 Uncle Boonmee... 8.30 Secretariat Llun 14 Mon M W L D A N 1 2.20 8.20 The King’s Speech 6.10 Yogi Bear 3D M W L D A N 2 2.40 6.25 Secretariat 8.50 Uncle Boonmee... Maw 15 Tue M W L D A N 1 2.20 8.20 The King’s Speech 6.10 Yogi Bear 3D M W L D A N 2 2.40 6.25 Secretariat 8.50 Little Fockers Mer 16 Wed M W L D A N 1 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The King’s Speech M W L D A N 2 9.00 Little Fockers Iau 17 Thu M W L D A N 1 2.20 8.20 The King’s Speech 6.10 Yogi Bear 3D M W L D A N 2 2.40 6.25 Secretariat 8.50 Little Fockers Gwe 18 Fri M W L D A N 1 4.00 Tangled 2D 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 7.30 Chronicles Of Long Kesh Sad 19 Sat M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 1.10 Tangled 2D 3.25 Megamind 2D 5.30 Tron: Legacy 2D 8.05 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 Sul 20 Sun M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 1.10 Tangled 2D 3.25 Megamind 2D 6.00 Restrepo 8.05 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 Llun 21 Mon M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 1.10 Tangled 2D 3.25 Megamind 2D 7.30 Chris Packham Maw 22 Tue M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 12.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 3.20 Tangled 2D 5.30 Tron: Legacy 2D 8.05 Restrepo

DYDDIADUR DIARY Mer 23 Wed

MAWRTH | MARCH 8.20 The Green Hornet 3D

M W L D A N 2 12.30 Harry Potter &

Deathly Hallows Pt.1 3.35 Tangled 2D 5.50 Secretariat 8.35 Tron: Legacy 2D

M W L D A N 1 6.00 Gnomeo & Juliet 3D

8.50 True Grit

M W L D A N 2 1.00 Narnia: Dawn Treader 2D

3.35 Tangled 2D 5.50 Secretariat 8.35 Tron: Legacy 2D

Sad 12 Sat

M W L D A N 2 12.00 Tangled 2D

2.00 Yogi Bear 2D 4.00 Gnomeo & Juliet 2D 6.00 The King’s Speech 8.30 Hereafter

M W L D A N 2 6.20 The King’s Speech

8.50 True Grit Iau 3 Thu 8.10 Sanctum 3D M W L D A N 2 6.20 The King’s Speech

8.50 True Grit M W L D A N 1 6.10 Rango

& Juliet 3D 8.20 Sanctum 3D

M W L D A N 2 6.25 The Dilemma

8.40 Hereafter

M W L D A N 2 2.00 Aesop’s Fables

5.00 The Dilemma 7.50 Banff Mountain Film Festival

Llun 28 Mon

M W L D A N 2 3.30 6.30 The King’s Speech

8.20 Never Let Me Go M W L D A N 2 8.00 Keepers M W L D A N 1 6.10 Rango

M W L D A N 2 6.20 True Grit

8.40 Monsters

6.00 I Am Number Four M W L D A N 2 2.50 8.40 The Fighter

Mer 23 Wed M W L D A N 1 6.00 I Am Number Four

8.30 West Is West 8.40 The Fighter Iau 24 Thu M W L D A N 1 6.00 I Am Number Four

8.30 West Is West M W L D A N 2 7.30 John Beatty

8.20 Never Let Me Go M W L D A N 2 7.30 Harnisch-Lacey

Dance Theatre Iau 17 Thu M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

6.10 Rango

Llun 7 Mon M W L D A N 1 6.10 Rango

M W L D A N 2 3.30 The King’s Speech

6.45 NT Live: Frankenstein

8.20 Never Let Me Go M W L D A N 2 6.25 The Dilemma

8.50 Rashomon

Gwe 18 Fri M W L D A N 1 6.00 I Am Number Four

Diary Guide

1

MWLDAN 1

2

MWLDAN 2

3

MWLDAN 3

8.30 West Is West

M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

M W L D A N 2 6.15 The King’s Speech

8.50 Just Go With It

6.10 Rango

8.10 Sanctum 3D

M W L D A N 1 3.10 8.30 West Is West

M W L D A N 1 6.10 Rango

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Rango

2.00 Yogi Bear 2D 4.00 Gnomeo & Juliet 2D 6.00 Rashomon 8.05 Hereafter

Maw 22 Tue

M W L D A N 2 6.30 Just Go With It

Maw 15 Tue

Mer 16 Wed 8.20 Never Let Me Go

6.30 Just Go With It 8.40 Aftershock

8.50 Chico & Rita

Maw 8 Tue

M W L D A N 1 6.00 Gnomeo & Juliet 3D

6.00 I Am Number Four M W L D A N 2 2.50 The Fighter

6.30 Just Go With It

M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

Sul 6 Sun

& Juliet 3D 8.20 Sanctum 3D 3.35 Tangled 2D 6.00 Monsters 8.10 True Grit

Llun 14 Mon

8.20 Never Let Me Go

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Gnomeo

M W L D A N 2 1.00 Narnia: Dawn Treader 2D

2.00 Yogi Bear 2D 4.00 Gnomeo & Juliet 2D 6.00 Chico & Rita 8.10 The King’s Speech

6.10 Rango

M W L D A N 2 12.00 Tangled 2D

Sul 27 Sun

M W L D A N 1 3.10 8.30 West Is West

8.20 Never Let Me Go M W L D A N 2 12.00 Tangled 2D

Sad 5 Sat

M W L D A N 2 1.00 Narnia: Dawn Treader 2D

3.35 Tangled 2D 6.00 Met Opera: Iphigenie En Tauride

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Rango

8.20 Never Let Me Go

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Rango

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Gnomeo

Llun 21 Mon

Sul 13 Sun

M W L D A N 1 6.00 Gnomeo & Juliet 3D

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Gnomeo

Sad 26 Sat

2.10 Yogi Bear 2D 4.10 Gnomeo & Juliet 2D 6.10 Aftershock 8.50 Just Go With It

8.20 Never Let Me Go

Gwe 4 Fri

M W L D A N 2 7.30 Moishe’s Bagel

M W L D A N 2 12.10 Tangled 2D

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Rango

Mer 2 Wed

Gwe 25 Fri & Juliet 3D 8.20 Sanctum 3D

3.30 The King’s Speech 6.00 I Am Number Four 8.30 West Is West

The Bluestone Boys

8.10 Sanctum 3D M W L D A N 2 6.20 The King’s Speech

8.20 The Green Hornet 3D

M W L D A N 1 1.10 Rango

M W L D A N 2 8.00 Preseli Pete &

8.10 Sanctum 3D

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D

Sul 20 Sun 8.20 Never Let Me Go

Maw 1 Tue

M W L D A N 1 6.00 Gnomeo & Juliet 3D

Iau 24 Thu

Gwe 11 Fri M W L D A N 1 6.10 Rango

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D

M W L D A N 2 2.50 8.40 Hereafter

6.25 The Dilemma Mer 9 Wed M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

6.10 Rango M W L D A N 2 2.50 8.40 Hereafter

6.25 The Dilemma

Sad 19 Sat M W L D A N 1 1.10 Rango 3.30 Tangled 2D

6.00 I Am Number Four 8.30 West Is West M W L D A N 2 12.30 Yogi Bear 2D

2.30 Gnomeo & Juliet 2D 5.00 Met Opera: Lucia Di Lammermoor

DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS SINEMA | CINEMA

Iau 10 Thu M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

6.10 Rango M W L D A N 2 2.50 8.40 Hereafter

6.25 The Dilemma

BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk

SINEMA 3D 3D CINEMA ORIEL MWLDAN GALLERY


6ppCVR SPRING

16/12/10

09:13

Page 2

01239 621200

BOOK ON-LINE!

www.mwldan.co.uk

CHWEFROR | FEBRUARY

Sul 13 Sun M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D

Cardigan’s Arts Centre and Cinema Canolfan Celfyddydau a Sinema Aberteifi

Maw 1 Tue M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.10 Tron: Legacy 2D

8.40 Little Fockers Mer 2 Wed

A warm welcome to Mwldan’s new programme! We hope you find plenty of reasons to visit us over the next few weeks and brighten up your winter with a fantastic selection of live performance, cinema and exhibitions. Our annual Film Festival runs from 13 – 27 January and it’s packed with great films from near and far – the farming communities of Ceredigion and the wild landscape of Patagonia. We also present our first live broadcast ballet from The Royal Ballet, and a live interview with the legendary David Byrne of Talking Heads. We’re producing a six-date tour of Wales in February for the excellent Chronicles Of Long Kesh – the inside story of the notorious prison and ‘The Troubles’. It’s a fantastic piece of drama, full of humour, motown music and impact in equal measure, and visits Mwldan on 18 February. We look forward to welcoming you to Mwldan soon.

Croeso cynnes i raglen newydd y Mwldan! Gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i ddigon o resymau i ymweld â ni dros yr wythnosau nesaf er mwyn bywiogi’ch gaeaf gyda detholiad rhagorol o berfformiad byw, sinema ac arddangosiadau. ˆ yl Ffilmiau Blynyddol yn rhedeg o 13 Bydd ein Gw - 27 Ionawr ac mae’n llawn ffilmiau grêt o Gymru ac o ben draw’r byd - cymunedau ffermio Ceredigion a thirwedd wyllt Patagonia. Yn ogystal, byddwn yn cyflwyno ein darllediad byw cyntaf o fale gan Y Bale Brenhinol, a chyfweliad byw gyda’r enwog David Byrne o Talking Heads.

Rydym wrthi’n cynhyrchu taith chwe dyddiad o amgylch Gymru ym mis Chwefror ar gyfer yr ardderchog Chronicles of Long Kesh - stori fewnol y carchar drwg-enwog a’r ‘Helyntion’. Mae’n ddrama wych, yn llawn hiwmor, cerddoriaeth Motown ac effaith gref, a bydd yn ymweld â’r Mwldan ar 18 Chwefror. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r Mwldan yn fuan.

Best Wishes | Gyda Chofion Gorau,

Dilwyn Davies, Director | Cyfarwyddwr

3 Exhibitions / Arddangosfeydd 24 Film / Ffilm 25 Classes / Dosbarthiadau 48 Live Events / Digwyddiadau Byw

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 4541/10 Image (right): Gemma Green-Hope Original cover image taken at Cilgerran Castle by Luc Hermans, Belgium http://www.flickr.com/photos/luc1102/ Cilgerran Castle by kind permission of Cadw, Welsh Assembly Government.

M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.10 Tron: Legacy 2D

8.40 Little Fockers Iau 3 Thu M W L D A N 1 4.30 Tangled 3D

6.45 NT Live: King Lear M W L D A N 2 7.30 The Johnny Cash Roadshow Gwe 4 Fri M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.20 Fred The Movie 8.20 Little Fockers Sad 5 Sat M W L D A N 1 1.10 3.30 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 1.00 Megamind 2D 3.15 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 6.20 Fred The Movie 8.20 Little Fockers Sul 6 Sun M W L D A N 1 1.10 3.30 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 1.20 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 4.20 Fred The Movie 6.20 My Afternoons With Margeurite 8.20 Somewhere Llun 7 Mon M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.10 The Way Back 8.50 My Afternoons With Margeurite Maw 8 Tue M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.10 The Way Back 8.50 Somewhere Mer 9 Wed M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.20 Somewhere 8.35 The Way Back Iau 10 Thu M W L D A N 1 5.50 8.10 Tangled 3D M W L D A N 2 6.20 Somewhere 8.35 The Way Back Gwe 11 Fri M W L D A N 1 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The King’s Speech M W L D A N 2 8.30 Elis James Sad 12 Sat M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The King’s Speech M W L D A N 2 1.50 Megamind 2D 7.30 Benjamin Grosvenor

8.20 The King’s Speech M W L D A N 2 12.50 Megamind 2D 3.00 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 6.00 Uncle Boonmee... 8.30 Secretariat Llun 14 Mon M W L D A N 1 2.20 8.20 The King’s Speech 6.10 Yogi Bear 3D M W L D A N 2 2.40 6.25 Secretariat 8.50 Uncle Boonmee... Maw 15 Tue M W L D A N 1 2.20 8.20 The King’s Speech 6.10 Yogi Bear 3D M W L D A N 2 2.40 6.25 Secretariat 8.50 Little Fockers Mer 16 Wed M W L D A N 1 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The King’s Speech M W L D A N 2 9.00 Little Fockers Iau 17 Thu M W L D A N 1 2.20 8.20 The King’s Speech 6.10 Yogi Bear 3D M W L D A N 2 2.40 6.25 Secretariat 8.50 Little Fockers Gwe 18 Fri M W L D A N 1 4.00 Tangled 2D 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 7.30 Chronicles Of Long Kesh Sad 19 Sat M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 1.10 Tangled 2D 3.25 Megamind 2D 5.30 Tron: Legacy 2D 8.05 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 Sul 20 Sun M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 1.10 Tangled 2D 3.25 Megamind 2D 6.00 Restrepo 8.05 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 Llun 21 Mon M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 1.10 Tangled 2D 3.25 Megamind 2D 7.30 Chris Packham Maw 22 Tue M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D 8.20 The Green Hornet 3D M W L D A N 2 12.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt.1 3.20 Tangled 2D 5.30 Tron: Legacy 2D 8.05 Restrepo

DYDDIADUR DIARY Mer 23 Wed

MAWRTH | MARCH 8.20 The Green Hornet 3D

M W L D A N 2 12.30 Harry Potter &

Deathly Hallows Pt.1 3.35 Tangled 2D 5.50 Secretariat 8.35 Tron: Legacy 2D

M W L D A N 1 6.00 Gnomeo & Juliet 3D

8.50 True Grit

M W L D A N 2 1.00 Narnia: Dawn Treader 2D

3.35 Tangled 2D 5.50 Secretariat 8.35 Tron: Legacy 2D

Sad 12 Sat

M W L D A N 2 12.00 Tangled 2D

2.00 Yogi Bear 2D 4.00 Gnomeo & Juliet 2D 6.00 The King’s Speech 8.30 Hereafter

M W L D A N 2 6.20 The King’s Speech

8.50 True Grit Iau 3 Thu 8.10 Sanctum 3D M W L D A N 2 6.20 The King’s Speech

8.50 True Grit M W L D A N 1 6.10 Rango

& Juliet 3D 8.20 Sanctum 3D

M W L D A N 2 6.25 The Dilemma

8.40 Hereafter

M W L D A N 2 2.00 Aesop’s Fables

5.00 The Dilemma 7.50 Banff Mountain Film Festival

Llun 28 Mon

M W L D A N 2 3.30 6.30 The King’s Speech

8.20 Never Let Me Go M W L D A N 2 8.00 Keepers M W L D A N 1 6.10 Rango

M W L D A N 2 6.20 True Grit

8.40 Monsters

6.00 I Am Number Four M W L D A N 2 2.50 8.40 The Fighter

Mer 23 Wed M W L D A N 1 6.00 I Am Number Four

8.30 West Is West 8.40 The Fighter Iau 24 Thu M W L D A N 1 6.00 I Am Number Four

8.30 West Is West M W L D A N 2 7.30 John Beatty

8.20 Never Let Me Go M W L D A N 2 7.30 Harnisch-Lacey

Dance Theatre Iau 17 Thu M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

6.10 Rango

Llun 7 Mon M W L D A N 1 6.10 Rango

M W L D A N 2 3.30 The King’s Speech

6.45 NT Live: Frankenstein

8.20 Never Let Me Go M W L D A N 2 6.25 The Dilemma

8.50 Rashomon

Gwe 18 Fri M W L D A N 1 6.00 I Am Number Four

Diary Guide

1

MWLDAN 1

2

MWLDAN 2

3

MWLDAN 3

8.30 West Is West

M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

M W L D A N 2 6.15 The King’s Speech

8.50 Just Go With It

6.10 Rango

8.10 Sanctum 3D

M W L D A N 1 3.10 8.30 West Is West

M W L D A N 1 6.10 Rango

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Rango

2.00 Yogi Bear 2D 4.00 Gnomeo & Juliet 2D 6.00 Rashomon 8.05 Hereafter

Maw 22 Tue

M W L D A N 2 6.30 Just Go With It

Maw 15 Tue

Mer 16 Wed 8.20 Never Let Me Go

6.30 Just Go With It 8.40 Aftershock

8.50 Chico & Rita

Maw 8 Tue

M W L D A N 1 6.00 Gnomeo & Juliet 3D

6.00 I Am Number Four M W L D A N 2 2.50 The Fighter

6.30 Just Go With It

M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

Sul 6 Sun

& Juliet 3D 8.20 Sanctum 3D 3.35 Tangled 2D 6.00 Monsters 8.10 True Grit

Llun 14 Mon

8.20 Never Let Me Go

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Gnomeo

M W L D A N 2 1.00 Narnia: Dawn Treader 2D

2.00 Yogi Bear 2D 4.00 Gnomeo & Juliet 2D 6.00 Chico & Rita 8.10 The King’s Speech

6.10 Rango

M W L D A N 2 12.00 Tangled 2D

Sul 27 Sun

M W L D A N 1 3.10 8.30 West Is West

8.20 Never Let Me Go M W L D A N 2 12.00 Tangled 2D

Sad 5 Sat

M W L D A N 2 1.00 Narnia: Dawn Treader 2D

3.35 Tangled 2D 6.00 Met Opera: Iphigenie En Tauride

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Rango

8.20 Never Let Me Go

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Rango

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Gnomeo

Llun 21 Mon

Sul 13 Sun

M W L D A N 1 6.00 Gnomeo & Juliet 3D

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Gnomeo

Sad 26 Sat

2.10 Yogi Bear 2D 4.10 Gnomeo & Juliet 2D 6.10 Aftershock 8.50 Just Go With It

8.20 Never Let Me Go

Gwe 4 Fri

M W L D A N 2 7.30 Moishe’s Bagel

M W L D A N 2 12.10 Tangled 2D

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Rango

Mer 2 Wed

Gwe 25 Fri & Juliet 3D 8.20 Sanctum 3D

3.30 The King’s Speech 6.00 I Am Number Four 8.30 West Is West

The Bluestone Boys

8.10 Sanctum 3D M W L D A N 2 6.20 The King’s Speech

8.20 The Green Hornet 3D

M W L D A N 1 1.10 Rango

M W L D A N 2 8.00 Preseli Pete &

8.10 Sanctum 3D

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D

Sul 20 Sun 8.20 Never Let Me Go

Maw 1 Tue

M W L D A N 1 6.00 Gnomeo & Juliet 3D

Iau 24 Thu

Gwe 11 Fri M W L D A N 1 6.10 Rango

M W L D A N 1 1.30 3.50 6.10 Yogi Bear 3D

M W L D A N 2 2.50 8.40 Hereafter

6.25 The Dilemma Mer 9 Wed M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

6.10 Rango M W L D A N 2 2.50 8.40 Hereafter

6.25 The Dilemma

Sad 19 Sat M W L D A N 1 1.10 Rango 3.30 Tangled 2D

6.00 I Am Number Four 8.30 West Is West M W L D A N 2 12.30 Yogi Bear 2D

2.30 Gnomeo & Juliet 2D 5.00 Met Opera: Lucia Di Lammermoor

DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS SINEMA | CINEMA

Iau 10 Thu M W L D A N 1 3.10 8.20 Never Let Me Go

6.10 Rango M W L D A N 2 2.50 8.40 Hereafter

6.25 The Dilemma

BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk

SINEMA 3D 3D CINEMA ORIEL MWLDAN GALLERY


Page 1

I N F O R M AT I O N GWYBODAETH

BUSINESS BUSNES SHORT AND LONG TERM BUSINESS SPACE TO LET AT MWLDAN

Image: Gemma Green-Hope

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answerphone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at mwldan.co.uk

Affordable space when you need it: daily, weekly, monthly, occasionally Rent only what you need, no long term contracts: - Workstations from £6.45 plus VAT* per day - Meeting Rooms from £11.25 plus VAT** per hour - Training Rooms from £15 plus VAT** per hour - Hot Desking from £5 plus VAT per hour

MAN BUSNES BYR A HIR DYMOR YN Y MWLDAN Gweithle fforddiadwy yn ôl yr angen: yn ddyddiol, yn wythnosol, yn fisol neu’n achlysurol Rhentwch ond yr hyn sydd angen arnoch: - Gweithfannau o £6.45 + TAW* y diwrnod - Ystafelloedd Cyfarfod o £11.25 + TAW** yr awr - Ystafelloedd Hyfforddi o £15 + TAW** yr awr - Desgiau Poeth o £5 + TAW yr awr

BOX OFFICE OPENING TIMES ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU

BOOKING TICKETS FOR LIVE SHOWS AND CINEMA PRYNU TOCYNNAU AR GYFER SIOEAU BYW A SINEMA

Call 01239 622400 to check current availability. Ffoniwch 01239 622400 i wirio argaeledd presennol. W: www.mwldan.co.uk E: davids@mwldan.com * Based on a 31 day monthly rental, ** Based on full day hire

CAFFI MWLDAN

SINEMA 2D: Oedolyn £5.95, Plentyn (14 oed ac yn iau) £4.60 SINEMA 3D: Oedolyn £8.10, Plentyn (14 oed ac yn iau) £5.95 Mae’r prisiau 3D yn cynnwys cael benthyg y sbectol 3D. DIGWYDDIADAU BYW: Ceir prisiau gostyngol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo hynny’n berthnasol) os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr amser llawn, yn bensiynwr, yn anabl neu wedi’ch cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

DISABILITY ACCESS | MYNEDIAD I’R ANABL Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

h ro

Abe

THEATR MWLDAN

BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk

ir

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

hR Nort

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

t rs

The licensed theatre bar is open before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd.

rhaglen 07.01.11 - 24.03.11 programme www.mwldan.co.uk

oad

wyt ryst

ad

yth

ystw

Aber

pie

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200 Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status.

ABERTEIFI CARDIGAN

Prior

y st Pont y Cleifion

St Mary st

Quay

BAR | BAR

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI/CARDIGAN SA43 1JY

3D CINEMA: Adult £8.10, Child (14 and under) £5.95 The 3D prices above include the use of returnable 3D glasses.

rfa

We advise all customers to allow extra time to park when visiting the theatre. Details of alternative parking facilities can be found at mwldan.co.uk Awgrymwn fod cwsmeriaid yn caniatáu amser ychwanegol i wneud trefniadau ar gyfer parcio wrth ymweld â’r Theatr. Gallwch ddod o hyd i fanylion am fannau parcio eraill ar ein gwefan mwldan.co.uk.

If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at saith niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

2D CINEMA: Adult £5.95 , Child (14 and under) £4.60

Feid

Ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Sadwrn 10.00yb – 3.00yh a phrydau gyda’r nos cyn sioeau byw 6.00yh – 7.30yh (yn ddibynnol ar ddigon o fyrddau’n cael eu cadw o flaen llaw gallwch 01239 621200).

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

CARDIGAN | ABERTEIFI

Na

Open Monday – Saturday 10.00am – 3.00pm & before live shows for evening meals 6.00pm – 7.30pm (subject to sufficient pre-bookings - call 01239 621200 to book).

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu. Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

T H E AT R MWLDAN

TICKET PRICES AND CONCESSIONS PRISIAU TOCYNNAU A GOSTYNGIADAU

Pe nd re

09:13

h st

16/12/10

Hig

6ppCVR SPRING

Newcastle Emlyn

st

d

n ra

NT AFO

St

Pont Aberteifi Cardigan Bridge

ER TEIFI EIFI RIV

Pont y Priordy Priory Bridge

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh.

01239 - 621200 Book on-line | Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk


Page 1

I N F O R M AT I O N GWYBODAETH

BUSINESS BUSNES SHORT AND LONG TERM BUSINESS SPACE TO LET AT MWLDAN

Image: Gemma Green-Hope

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answerphone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at mwldan.co.uk

Affordable space when you need it: daily, weekly, monthly, occasionally Rent only what you need, no long term contracts: - Workstations from £6.45 plus VAT* per day - Meeting Rooms from £11.25 plus VAT** per hour - Training Rooms from £15 plus VAT** per hour - Hot Desking from £5 plus VAT per hour

MAN BUSNES BYR A HIR DYMOR YN Y MWLDAN Gweithle fforddiadwy yn ôl yr angen: yn ddyddiol, yn wythnosol, yn fisol neu’n achlysurol Rhentwch ond yr hyn sydd angen arnoch: - Gweithfannau o £6.45 + TAW* y diwrnod - Ystafelloedd Cyfarfod o £11.25 + TAW** yr awr - Ystafelloedd Hyfforddi o £15 + TAW** yr awr - Desgiau Poeth o £5 + TAW yr awr

BOX OFFICE OPENING TIMES ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU

BOOKING TICKETS FOR LIVE SHOWS AND CINEMA PRYNU TOCYNNAU AR GYFER SIOEAU BYW A SINEMA

Call 01239 622400 to check current availability. Ffoniwch 01239 622400 i wirio argaeledd presennol. W: www.mwldan.co.uk E: davids@mwldan.com * Based on a 31 day monthly rental, ** Based on full day hire

CAFFI MWLDAN

SINEMA 2D: Oedolyn £5.95, Plentyn (14 oed ac yn iau) £4.60 SINEMA 3D: Oedolyn £8.10, Plentyn (14 oed ac yn iau) £5.95 Mae’r prisiau 3D yn cynnwys cael benthyg y sbectol 3D. DIGWYDDIADAU BYW: Ceir prisiau gostyngol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo hynny’n berthnasol) os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr amser llawn, yn bensiynwr, yn anabl neu wedi’ch cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

DISABILITY ACCESS | MYNEDIAD I’R ANABL Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

h ro

Abe

THEATR MWLDAN

BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk

ir

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

hR Nort

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

t rs

The licensed theatre bar is open before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd.

rhaglen 07.01.11 - 24.03.11 programme www.mwldan.co.uk

oad

wyt ryst

ad

yth

ystw

Aber

pie

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200 Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status.

ABERTEIFI CARDIGAN

Prior

y st Pont y Cleifion

St Mary st

Quay

BAR | BAR

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI/CARDIGAN SA43 1JY

3D CINEMA: Adult £8.10, Child (14 and under) £5.95 The 3D prices above include the use of returnable 3D glasses.

rfa

We advise all customers to allow extra time to park when visiting the theatre. Details of alternative parking facilities can be found at mwldan.co.uk Awgrymwn fod cwsmeriaid yn caniatáu amser ychwanegol i wneud trefniadau ar gyfer parcio wrth ymweld â’r Theatr. Gallwch ddod o hyd i fanylion am fannau parcio eraill ar ein gwefan mwldan.co.uk.

If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at saith niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

2D CINEMA: Adult £5.95 , Child (14 and under) £4.60

Feid

Ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Sadwrn 10.00yb – 3.00yh a phrydau gyda’r nos cyn sioeau byw 6.00yh – 7.30yh (yn ddibynnol ar ddigon o fyrddau’n cael eu cadw o flaen llaw gallwch 01239 621200).

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

CARDIGAN | ABERTEIFI

Na

Open Monday – Saturday 10.00am – 3.00pm & before live shows for evening meals 6.00pm – 7.30pm (subject to sufficient pre-bookings - call 01239 621200 to book).

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu. Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

T H E AT R MWLDAN

TICKET PRICES AND CONCESSIONS PRISIAU TOCYNNAU A GOSTYNGIADAU

Pe nd re

09:13

h st

16/12/10

Hig

6ppCVR SPRING

Newcastle Emlyn

st

d

n ra

NT AFO

St

Pont Aberteifi Cardigan Bridge

ER TEIFI EIFI RIV

Pont y Priordy Priory Bridge

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh.

01239 - 621200 Book on-line | Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk

Mwldan Brochure Jan - March 2011  

Mwldan Brochure Jan - March 2011

Advertisement