Page 1

CoverSumm12 (diary)

21/3/12

16:11

Page 1

INFORMATIONMWLDAN GWYBODAETH :: INFORMATION

3 D D I G I TA L C I N E M A A N D A R T S C E N T R E C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

rhaglen 06.04.12 – 19.07.12 programme

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Photos: Vince Jones

Bar :: Bar The licensed theatre bar is open before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd.

ABOUT THEATR MWLDAN Theatr Mwldan is a not-for-profit independent social enterprise, limited by guarantee, and a registered charity. We believe that the arts can deliver life-changing and life-enhancing experiences. Mae Theatr Mwldan yn gwmni cymunedol annibynnol dielw, sy’n gweithredu fel elusen. Wrth wraidd y Mwldan yw’r gred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau sy’n gallu newid a gwella bywyd.

AELODAETH THEATR MWLDAN MEMBERSHIP

GWIRFODDOLI THEATR MWLDAN VOLUNTEERING

Membership of Theatr Mwldan is open to individuals of 18 years of age and over and to organisations that support the objectives of the company. Membership costs £2 per year. Am £2 y flwyddyn, mae aelodaeth Theatr Mwldan yn agored i unigolion o 18 mlwydd oed ac yn hyˆn ac i sefydliadau sy’n cynnal amcanion y cwmni.

If you are aged 16 or over and can volunteer your time and skills, we would love to hear from you. Please contact the Box Office for further information. Os ydych yn 16 oed neu’n hyˆn a gallwch roi o’ch amser a’ch sgiliau, hoffwn glywed oddi wrthych. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am wybodaeth bellach.

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answer-phone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

Theatr Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), by smartphone mwldan.ticketsolve.com/mobile in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Aletrnatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod I berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnodcyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau I gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau I ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. DIGWYDDIADAU BYW: Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200

LIVE EVENTS 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL

SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk yth ystw ad

Aber

dr e Pe n

Newcastle Emlyn

st d

n ra

St

N AFO

I TEIF

RIVER TEIFI

Pont Prioryy Priordy Bridge

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200 Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

01239 - 621200

Pont y Cleifion

St Mary st Quay

ABERTEIFI CARDIGAN

st

Hig h st

Priory

st

MARKET & GUILDHALL

ier

ir rfa

Feid

Willi am st

o

hR Nort

p Na

THEATR MWLDAN

Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI

mwldan.ticketsolve .com/mobile


CoverSumm12 (diary)

21/3/12

16:12

Page 2

MWLDAN CARDIGAN’S ARTS CENTRE AND 3D DIGITAL CINEMA CANOLFAN CELFYDDYDAU A SINEMA 3D DIGIDOL ABERTEIFI

3 5 22 23 40 42

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events Digwyddiadau Byw Exhibitions Arddangosfeydd Cinema Sinema Classes Dosbarthiadau Diary Dyddiadur

WELCOME TO OUR NEW PROGRAMME WHICH INCLUDES OUR FILM PROGRAMME THROUGH TO 19 JULY, AND LIVE PERFORMANCES THROUGH TO THE END OF AUGUST 2012.

Maw 1 Tue

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1

These are exciting times for Mwldan. We will be opening a third auditorium – Mwldan 3 – on 20 July this year. It’s going to be a rather lovely 100-seater, specialising in film, with digital projection, very comfy seats and great sound. It will mean an expansion of our film programme, more live-by-satellite screenings, and more movies closer to national release date right here in Cardigan!

Iau 3 Thu

Mwldan 2 was converted to digital cinema technology in December 2011, which makes both our current auditoria – Mwldan 1 and 2 - fully equipped with digital cinema, digital 3D and satellite transmission capabilities.

MWLDAN 2

We have also opened a new public studio space for community classes – Mwldan 4 – situated opposite the theatre building, adjoining the Mwldan Business Centre. All our community and participatory programme now takes place in Mwldan 4, adding to the great range of facilities we have for hire for meetings, classes or conferences – please see Page 41 for more info.

MWLDAN 2

We hope you find our new programme packed with exciting live and cinema events for Spring and early Summer. Mae’n adeg gyffrous iawn i ni yma yn y Mwldan. Byddwn yn agor trydydd awditoriwm - Mwldan 3 - ar 20 Gorffennaf eleni. Bydd yn le hyfryd gyda 100 sedd, a bydd yn arbenigo mewn ffilm, gyda thafluniad digidol, seddau cyffyrddus iawn a sain ardderchog. Golyga y gallwn ehangu ar ein rhaglen o ffilmiau, a bydd gennym fwy o gyfleoedd ar gyfer cyflwyno dangosiadau byw trwy loeren o ddigwyddiadau blaenaf celfyddydau’r byd yma yn y Mwldan. Yn ogystal gallwn ddangos mwy o ffilmiau yn nes at ddyddiad eu rhyddhau’n genedlaethol, yma yn Aberteifi!

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau ein rhaglen sy’n llawn digwyddiadau byw a ffilmiau cyffrous i’r gwanwyn a dechrau’r haf.

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 5053/12

Image (bottom right): Vince Jones

Llun 14 Mon

MWLDAN 2

Rydym hefyd wedi agor stiwdio gyhoeddus newydd ar gyfer dosbarthiadau cymunedol - Mwldan 4 -sydd wedi ei lleoli yn gyferbyn ag adeilad y theatr, nesaf at Ganolfan Busnes Mwldan. Bellach cynhelir ein rhaglen gymunedol a chyfranogol gyfan ym Mwldan 4, ac mae’n ychwanegu at yr ystod wych o gyfleusterau sydd gennym i’w hurio ar gyfer cyfarfodydd, dosbarthiadau neu gynadleddau - ewch at dudalen 41 am fwy o wybodaeth.

Images (top): Noelle Pollington

MAI :: MAY

CROESO I’N RHAGLEN NEWYDD SY’N CYNNWYS EIN RHAGLEN O FFILMIAU HYD AT 19 GORFFENNAF A PHERFFORMIADAU BYW HYD AT DDIWEDD AWST 2012.

Byddwn bob tro yn ceisio bod ar flaen y gad gyda’r dechnoleg fwyaf diweddar, ac rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi bod Mwldan 2 wedi newid i dechnoleg sinema ddigidol ym mis Rhagfyr 2011, sy’n golygu nawr bod ein 2 awditoriwm - Mwldan 1 a Mwldan 2 wedi eu cyfarparu’n llawn gyda sinema ddigidol, 3D digidol a’r gallu i gyflwyno darllediadau lloeren.

Cover image: ©Hugo Glendinning / Bill Cooper

DYDDIADUR :: DIARY 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D Ar Gau Closed

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 7.30 Cardigan Theatre: Unoriginal Sin 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 7.30 Cardigan Theatre: Unoriginal Sin

3D

3D

Gwe 4 Fri MWLDAN 1

5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 7.30 Cardigan Theatre: Unoriginal Sin 3.00 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 2.20 The Pirates! 2D 4.20 Mirror Mirror 6.40 Glisse – At The Very Last Moment 3D 8.50 The Woman In Black

3D

MWLDAN 2

3.00 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 7.30 Lunasa

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 2

5.50 8.30 Marvel Avengers 3D Assemble 3D 2.30 Tiddler & Other Terrific Tales 6.40 Glisse – At The 3D Very Last Moment 3D 8.50 The Woman In Black

MWLDAN 2

3D 3D

5.50 8.30 Marvel Avengers 3D Assemble 3D 7.30 Who’s Afraid Of Rachel Roberts

Iau 10 Thu MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 6.40 Glisse – At The Very Last Moment 3D 8.50 The Woman In Black

3D

5.50 8.30 Dark Shadows 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3.00 5.50 8.30 Dark Shadows 2.10 The Pirates! 2D 4.10 Mirror Mirror 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship 3.00 5.50 8.30 Dark Shadows 4.00 The Girl With The Iron Claws

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2 MWLDAN 1

MWLDAN 2

3.00 5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 Fapy Lafertin & Lollo Meier 3.00 5.50 8.30 Dark Shadows 2.10 The Pirates! 2D 4.10 Mirror Mirror 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

MWLDAN 2

5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 The Games

MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2

3D

12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

3D

MWLDAN 2 MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 Marathon

12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

3D

3D

MWLDAN 2 3D

3D

3D

2.10 4.20 6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

3D

12.50 3.10 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 3D

3D 3D

3D 3D

12.50 3.10 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 3D 12.50 3.10 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

2.50 5.40 8.30 Rock Of Ages 2.00 Beauty And The Beast 3D 3D 4.00 Snow White And The Huntsman 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator 7.30 The Tin Violin

MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator Private Hire

Mer 27 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2

8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 8.20 The Amazing Spider Man 3D

2.00 Snow White And The Huntsman 4.10 Men In Black 3 2D 6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 8.00 The Endless Journey

MWLDAN 1

5.40 8.30 Rock Of Ages 6.00 The Endless Journey – A Desert Road Trip 7.30 Matthew Bourne’s Swan Lake 3D

Iau 5 Thu

MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 3D

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D

8.00 Ice Age: Continental Drift 3D

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi

3D

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi

3D

2.50 5.40 8.30 Rock Of Ages 7.00 Dynamix: Alice In Wonderland

Sad 7 Sat

MWLDAN 2

2.50 5.40 8.30 Rock Of Ages 7.00 Dynamix: Alice In Wonderland 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

MWLDAN 1

MWLDAN 2

5.40 8.30 Rock Of Ages 6.00 The Endless Journey – A Desert Road Trip 7.30 NT Live: Frankenstein 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 5.30 8.20 The Amazing Spider Man 3D

8.00 Ice Age: Continental Drift 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D

8.20 The Amazing Spider Man 3D

3D

3D 3D

3D

MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D

8.20 The Amazing Spider Man 3D

3D

3D 3D

3D 3D

Gwe 6 Fri 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

3D

Gwe 13 Fri

3D

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 5.30 8.20 The Amazing Spider Man 3D

3D

Iau 12 Thu

2.00 4.10 Men In Black 3 2D 6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 1.40 Beauty And The Beast 3D 3.40 Snow White And The Huntsman 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 5.30 8.20 The Amazing Spider Man 3D

3D

MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D

Mer 4 Wed 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

Llun 25 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

Maw 3 Tue

5.40 8.30 Rock Of Ages 6.00 The Endless Journey – A Desert Road Trip 7.30 NT Live: Frankenstein

Sul 24 Sun MWLDAN 1 MWLDAN 2

8.20 The Amazing Spider Man 3D

Sul 1 Sun

Sad 23 Sat MWLDAN 1 MWLDAN 2

Mer 11 Wed

Llun 2 Mon

5.40 8.30 Rock Of Ages 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

Gwe 22 Fri MWLDAN 1 MWLDAN 2

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

8.00 Ice Age: Continental Drift 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D

GORFFENNAF :: JULY MWLDAN 1

Mer 20 Wed

Maw 12 Tue MWLDAN 1

2.50 5.40 8.30 Rock Of Ages 2.00 Beauty And The Beast 3D 3D 4.00 Snow White And The Huntsman 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

3D 3D

11.50 The Amazing Spider Man 2D 2.40 5.30 8.20 The Amazing 3D Spider Man 3D 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 1.10 3.30 8.00 Ice Age: 3D Continental Drift 3D

3D

Sad 14 Sat MWLDAN 1 11.50 The Amazing Spider Man 2D

2.40 5.30 8.20 The Amazing 3D Spider Man 3D MWLDAN 2 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 1.10 3.30 8.00 Ice Age: 3D Continental Drift 3D Sul 15 Sun MWLDAN 1 11.50 The Amazing Spider Man 2D 2.40 5.30 8.20 The Amazing 3D Spider Man 3D MWLDAN 2 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 1.10 3.30 8.00 Ice Age: 3D Continental Drift 3D Llun 16 Mon MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D 3D Maw 17 Tue MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D 3D Mer 18 Wed MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D 3D Iau 19 Thu MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D 3D

Sul 8 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 2

Maw 26 Tue

Llun 11 Mon MWLDAN 1

MWLDAN 1

Maw 19 Tue

Sul 10 Sun

3D

MWLDAN 2

Iau 21 Thu 3D

Sad 9 Sat 2.10 4.20 6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

MWLDAN 1

Llun 18 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D

Sad 30 Sat

5.40 8.30 Rock Of Ages Private Hire

Sul 17 Sun MWLDAN 1 MWLDAN 2

Gwe 8 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

Maw 10 Tue 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

Gwe 29 Fri 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator Private Hire

Sad 16 Sat 3D

Iau 7 Thu

5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 The Magnets

6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

Gwe 15 Fri

12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.00 3.30 The Snail And The Whale 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 3D 12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

Iau 28 Thu 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator Private Hire

Iau 14 Thu MWLDAN 1

Mer 6 Wed

MWLDAN 2

Maw 29 Tue MWLDAN 1

6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

Llun 4 Mon

MWLDAN 1

Llun 28 Mon MWLDAN 1

MWLDAN 2

Maw 5 Tue 5.50 8.30 Dark Shadows 10.30 1.00 Arad Goch: Guto Nyth Bran 6.10 Salmon Fishing In The Yemen 8.30 Glisse – At The 3D Very Last Moment 3D

Sul 27 Sun MWLDAN 1

3D

Sul 3 Sun

MWLDAN 2

Mer 13 Wed MWLDAN 1

Sad 2 Sat

MWLDAN 2

Gwe 25 Fri MWLDAN 1

3D

Gwe 1 Fri

MWLDAN 1

Iau 24 Thu

MWLDAN 2

Sul 13 Sun

Best Wishes :: Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Director :: Cyfarwyddwr

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

Sad 12 Sat MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Dark Shadows 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

Sad 26 Sat

Gwe 11 Fri MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Dark Shadows 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

Maw 22 Tue MWLDAN 1 MWLDAN 2

6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

MEHEFIN :: JUNE

Mer 23 Wed 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 6.40 Glisse – At The Very Last Moment 3D 8.50 The Woman In Black

Mer 9 Wed MWLDAN 1

5.50 8.30 Dark Shadows 4.30 Salmon Fishing In The Yemen 7.30 Royal Ballet: La Fille mal Gardée

Llun 21 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

Maw 8 Tue MWLDAN 1

MWLDAN 2

Sul 20 Sun

Llun 7 Mon MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

Sul 6 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2 MWLDAN 1

Sad 19 Sat

Sad 5 Sat MWLDAN 1

5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 Elwyn

Gwe 18 Fri 3D

MWLDAN 1

Iau 31 Thu

Iau 17 Thu MWLDAN 1 MWLDAN 2

DYDDIADUR :: DIARY

SWYDDFA DOCYNNAU

Mer 30 Wed 5.50 8.30 Dark Shadows 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

Mer 16 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2

01239 621200

www.mwldan.co.uk

Maw 15 Tue MWLDAN 1 MWLDAN 2

Mer 2 Wed

BOX OFFICE

BOOK ON-LINE!

11.50 The Amazing Spider Man 2D 2.40 5.30 8.20 The Amazing 3D Spider Man 3D 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 1.10 3.30 8.00 Ice Age: 3D Continental Drift 3D

CANOLFAN NATUR CYMRU WELSH WILDLIFE CENTRE CILGERRAN

Guide

1 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS

7.30 Illyria: Henry V

SINEMA | CINEMA

5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D

SINEMA 3D | 3D CINEMA

Llun 9 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D 3D

LIVE BROADCAST EVENTS


3

01239 621200 LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN

THE MET OPERA: LIVE IN HD SEASON Nos Sadwrn 7 Ebrill :: Saturday 7 April, 5.00yh/pm M W L D A N 2

Nos Sadwrn 14 Ebrill :: Saturday 14 April, 6.00yh/pm M W L D A N 2

MANON (MASSENET)

LA TRAVIATA (VERDI)

ALL SCREENINGS POB DANGOSIAD £18 (£16)

See pages 5 & 6 for further information on these screenings. Cyfeiriwch at tudalen 5 & 6 am wybodaeth bellach am y dangosiadau hynny. The Met: Live in HD series is made possible by a generous grant from the Neubauer Family Foundation. Bloomberg is the global corporate sponsor of The Met: Live in HD. The HD Broadcasts are supported by Toll Brothers.

MET OPERA Pre show talks :: Trafodaeth cyn y sioe Idris Rees will join us to give a short 15 minute talk in the auditorium half an hour before the start time of each Met Opera event. Bydd Idris Rees yn ymuno â ni yn yr awditoriwm i roi cyflwyniad hanner awr cyn dechreuad pob dangosiad Met Opera.

FRANKENSTEIN (15) Dydd Mawrth 19 Mehefin Tuesday 19 June, 7.30yh/pm MWLDAN 2

ENCORE BROADCAST With Benedict Cumberbatch as the Creature and Jonny Lee Miller as Victor Frankenstein. Gyda Benedict Cumberbatch fel y Creadur a Jonny Lee Miller fel Victor Frankenstein.

Dydd Mawrth 26 Mehefin Tuesday 26 June, 7.30yh/pm MWLDAN 2

ENCORE BROADCAST With Jonny Lee Miller as the Creature and Benedict Cumberbatch as Victor Frankenstein. Gyda Jonny Lee Miller fel y Creadur a Benedict Cumberbatch fel Victor Frankenstein.

Originally recorded in 2011. See page 16. Gweler tudalen 16. LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN

ALL SCREENINGS POB DANGOSIAD £12.50 (£11.50)


4 LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN

Nos Fercher 16 Mai :: Wednesday 16 May, 7.30yh/pm £18 (£16)

Nos Iau 21 Mehefin :: Thursday 21 June, 7.30yh/pm £16 (£15)

LIVE BROADCAST FROM THE ROYAL OPERA HOUSE

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MATTHEW BOURNE’S SWAN LAKE 3D (CERT TBC)

ROYAL BALLET LIVE

LA FILLE MAL GARDÉE See page 11. Gweler tudalen 11. ::

See page 17. Gweler tudalen 17. ::


01239 621200

Nos Sadwrn 7 Ebrill :: Saturday 7 April, 5.00yh/pm £18 (£16)

Dydd Mawrth 10 Ebrill :: Tuesday 10 April, 2.00pm/yp £8.50 (£7.50)

M W L D A N 2 LIVE BROADCAST

MWLDAN 2

MANON (MASSENET) Anna Netrebko’s dazzling portrayal of the tragic heroine in Laurent Pelly’s new production travels to the Met from the Royal Opera House, Covent Garden. Piotr Beczala and Paulo Szot also star, with the Met’s Principal Guest Conductor Fabio Luisi on the podium. Mae portread syfrdanol Anna Netrebko o’r arwres drychinebus yng nghynhyrchiad newydd Laurent Pelly yn teithio i’r Met o’r Tyˆ Opera Brenhinol, Covent Garden. Mae Piotr Beczala a Paulo Szot hefyd yn serennu, gyda Phrif Arweinydd Gwadd y Met Fabio Luisi ar y podiwm. ::

5

THE PEOPLE’S THEATRE COMPANY

THERE WAS AN OLD WOMAN WHO SWALLOWED A FLY There Was an Old Lady Who Swallowed A Fly. I don’t know why she swallowed a fly... But The People’s Theatre Company do! And now you can too as they bring one of the world’s best loved nursery rhymes to life for the very first time. Presented by the team behind How The Koala Learnt To Hug, this magical new show has been written especially for parents to enjoy with their children, so come and relive the delights of this most charming of tales with a feast of first class games, colourful animal characters and heart warming family fun. It’s the perfect treat for anyone aged 4 to 104! Mae’r sioe newydd hudol hon wedi ei hysgrifennu yn enwedig er mwyn i rieni ei mwynhau gyda’u plant, felly dewch i ail-fyw pleserau’r stori swynol hon gyda gwledd o gemau o’r radd flaenaf, anifeiliaid lliwgar a hwyl teuluol. ::

“Perfect interactive fare for a young crowd while having enough to keep grown-ups entertained. A charming and entertaining way to spend a weekend morning.” Nottingham Post “A great introduction to the theatre with just the right balance of sitting listening and taking part.” Bristol Guide www.ptc.org.uk

www.mwldan.co.uk


6

www.mwldan.co.uk

Nos Sadwrn 14 Ebrill :: Saturday 14 April, 6.00yh/pm £18 (£16)

Nos Iau 19, Nos Wener 20 Ebrill :: Thursday 19, Friday 20 April, 7.30pm/yh £15 (£14)

M W L D A N 2 LIVE BROADCAST

MWLDAN 2

LA TRAVIATA (VERDI)

BALLET THEATRE UK

Natalie Dessay will put on the red dress in Willy Decker’s stunning production, in her first Violetta at the Met. Matthew Polenzani sings Alfredo, Dmitri Hvorostovsky is Germont, and Principal Guest Conductor Fabio Luisi is on the podium. Bydd Natalie Dessay yn gwisgo’r ffrog goch yng nghynhyrchiad syfrdanol Willy Decker, yn chwarae Violetta am y tro gyntaf gyda’r Met. Matthew Polenzani sy’n canu rhan Alfredo, Dmitri Hvorostovsky yw Germont, a’r Prif Arweinydd Gwadd, Fabio Luisi sydd ar y podiwm. ::

THE SLEEPING BEAUTY Join Ballet Theatre UK’s internationally acclaimed company of gifted dancers, along with over forty handcrafted costumes and three glittering stage sets. This spectacular production uses Tchaikovsky’s glorious music and stunning classical choreography to reawaken the magic of the world’s favorite fairy tale in an enchanted world of castles, curses, forests and fairies. Once upon a time, in a land far, far away, Princess Aurora lived in an enchanted castle where fairies bestowed her with gifts of beauty, temperament, purity, joy and generosity. The wicked Fairy Carabosse places a curse on Aurora; to prick her finger on a spinning wheel on her 16th birthday... and die! The beautiful and kind Lilac Fairy casts a spell to counter the curse so that instead of dying Aurora fell asleep for a hundred years. Only the touch of true love’s kiss could awaken her and undo the evil spell… Ymunwch â chwmni clodfawr o ddawnswyr Ballet Theatre UK, ynghyd â dros bedwar deg o wisgoedd â chrefftwyd â llaw a thri set llwyfan disglair. Mae’r cynhyrchiad ysblennydd hwn yn defnyddio cerddoriaeth ogoneddus Tchaikovsky a choreograffi clasurol syfrdanol i ailfywiogi hud hoff stori tylwyth teg y byd mewn byd cyfareddol o gestyll, melltithion, fforestydd a thylwyth teg. ::

“Excellent” Oxford Times www.BalletTheatre-UK.com


01239 621200

7

7

Nos Sadwrn 21 Ebrill :: Saturday 21 April, 7.30pm/yh £12 (£10) M W L D A N 2

Nos Wener 27 Ebrill :: Friday 27 April, 7.30yh/pm £8 (£6)

NHS workers £10

MWLDAN 2

DR. PHIL’S RUDE HEALTH SHOW

CWMNI DRAMA LLANDUDOCH

Learn to pleasure yourself safely and save the NHS all at once with Private Eye’s medical correspondent, practicing GP and the only comedian to have played a Public Inquiry. A unique mix of the anatomical and the political. Most of us are hard-wired to seek pleasure, but no health system in the world can cope with the tsunami of accident-prone, drug-addled, sexobsessed lard-buckets headed its way. Yet very little medical research has been done into pleasure. Why do children put things in their upper holes and adults in their lower ones? Is it safe to fall asleep with a penis enlarger on? Can anyone put a condom on with less than three hands? Should dogs be prescribed on the NHS? And what should you do if someone dies on you during sex? If you want to know how to pleasure yourself without ending up in casualty, Dr Phil has all the answers. And if he doesn’t he’ll do what all doctors do, make something up. If you only see one doctor this year, make it Dr Phil.... Mae Dr Phil yn ôl gyda’r atebion i bob math o gwestiwn meddygol lletchwith, yr oeddech yn rhy swil i ofyn. Mae Dr Phil yn awdur tri llyfr, ac yn ymddangos yn rheolaidd ar nifer o raglenni teledu gan gynnwys Have I Got News For You. Os byddwch yn gweld un doctor yn unig eleni, gwnewch yn siw ˆ r mai Dr Phil yw hwnnw. ::

“One of the most entertainingly subversive people on the planet.” Guardian

YN CYFLWYNO DWY GOMEDI FER Mae’r cwmni cymunedol profiadol hwn yn ôl gyda dwy ddrama fer i’ch difyrru : REI-TI-TEI-TI gan Ifan Roberts Mae’n noson y dosbarth cyfrifiaduron yn y ganolfan addysg leol, a digon di-drefn yw hi yno. Daw dau berson i ymuno â’r dosbarth ar gyfer y dechreuwyr, ond nid oes neb yno i’w croesawu on y lanheuwarig - a’i Dyson. Oherwydd bod yr athro’n hwyr, mae’r wers yn dechrau hebddo, gyda’r lanheuwarig yn gwireddu breuddwyd ac yn cymryd at yr addysgu - ond disgyblion digon rhyfedd yw’r ddau newydd. Mae mwy o ddiddordeb ganddyn nhw yn y Dyson na’r cyfrifiaduron, ac fe aiff pethe o ddrwg i waeth pan ddaw Arolygydd Ei Mawrhydi i arsylwi ar y sesiwn - ac mae’r lanheuwarig druan yn dechrau difaru cymryd at y dosbarth. PWY YW PAUL? gan Richard Oernant Drama newydd sbon a ysgrifennwyd ar gyfer y cwmni. Mae Wil, y ffermwr, yn gweld ei hun fel tipyn o fardd, a’i fryd ar ennill y gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Gyda help y dechnoleg ddiweddaraf, mae’n datblygu ei ddawn, ond nid oes amynedd gan Beth, ei wraig, at y peth. Mae ganddi hi ei chynlluniau ei hunan, ac mae’n disgwyl ffotograffydd i’r tyˆ. Daw Dafydd Cwrt Bach i gawlio pethau, gan gynnig gwas fferm newydd i Wil i leihau’r baich - un o wlad Pwyl nad oes ganddo air o Gymraeg na Saesneg. Pan mae plismon newydd yr ardal yn digwydd galw heibio mae ganddo lot o gwestiynau - Beth yw enw’r bachan o wlad Pwyl? Pam nad yw e’n deall Pwyleg? Pwy yw Paul? Ble yn y byd ddysgodd Dafydd Cwrt Bach siarad Pwyleg? A fydd Wil yn dod yn fardd? Pam mae Beth yn mynd â’r ddwy jwg laeth i’r parlwr? A pwy yw Paul? An entertaining evening of two short comedies from the ever popular local company Cwmni Drama Llandudoch. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by Cwmni Drama Llandudoch


8

www.mwldan.co.uk

Nos Fercher 2, Nos Iau 3, Nos Wener 4 Mai :: Wednesday 2, Thursday 3, Friday 4 May, 7.30pm/yh £6.50

Nos Sul 6 Mai :: Sunday 6 May, 7.30pm/yh £15 (£14)

MWLDAN 2

LUNASA

CARDIGAN THEATRE

Ireland’s No.1 instrumental traditional music legends, Lúnasa celebrate the arrival of a new decade with new album Lá Nua (Irish for ‘new day’). So far, the band internationally have sold over 200,000 records and boast an impressive back catalogue of 7 highly acclaimed studio albums.

UNORIGINAL SIN By David Tristram By kind permission of Samuel French Eve is twenty-four and has never been kissed. Well, not properly. Bill is thirty-five, rich, alcoholic and with the sex drive of an adolescent bull on steroids. Eve is engaged to Neville. Bill is married to Jenny. Jenny is having an affair with Jeremy, but she remains utterly devoted to her husband’s cheque book. Miles is Bill’s best friend. Or, at least, he was, before he discovered Bill’s underpants hanging from the lightshade in his bedroom. Then there’s Father Tomlin. At least he’s taken a lifelong vow of celibacy. Or so his daughter claims. Original Sin? It seems there’s nothing very original about it anymore…. This is another hilarious view on human frailties from the author of The Opposite Sex, a recent Cardigan Theatre production. Ages 12 + Golwg ddryslyd ar berthynas gymhleth sawl pâr. Dyma i chi olwg difyr arall ar wendidau dynolryw o awdur ‘The Opposite Sex’, cynhyrchiad diweddar gan Cardigan Theatre. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by Cardigan Theatre

MWLDAN 2

Lúnasa are internationally acknowledged as being the finest traditional Irish instrumental band of recent times, and one of the hottest Irish acts around today. Their inventive arrangements and bass driven grooves have steered Irish acoustic music into surprising new territory. Their recordings have been hailed as some of the best and most important world music albums anywhere, while their blend of intelligence, innovation, virtuosity, and passion has brought them to the forefront of Celtic music. Mae arwyr mwyaf cerddoriaeth draddodiadol offerynnol Iwerddon, Lúnasa, yn dathlu dyfodiad degawd newydd gydag albwm newydd Lá Nua (Gwyddelig am ‘diwrnod newydd’). Hyd yma, mae’r band wedi gwerthu dros 200,000 o recordiau’n rhyngwladol ac mae ganddynt yn ogystal 7 albwm stiwdio glodfawr. Caiff Lúnasa eu cydnabod yn rhyngwladol fel y band offerynnol traddodiadol blaenaf yr oes sydd ohoni, ac fel un o’r actau Gwyddelig gorau sydd wrthi heddiw. ::

“The new Gods of Irish Music.” MOJO www.lunasa.ie


01239 621200

Dydd Llun 7 Mai :: Monday 7 May, 2.30pm/yp £8.50 (£7.50) M W L D A N 2

Nos Fercher 9 Mai :: Wednesday 9 May, 7.30pm/yh £12.50 (£11) MWLDAN 2

SCAMP THEATRE & WATFORD PALACE THEATRE

TIDDLER AND OTHER TERRIFIC TALES FROM JULIA DONALDSON & AXEL SCHEFFLER

Directed by Sally Cookson Designed by Katie Sykes Composed by Benji Bower Lighting by Elanor Higgins A brand new show from the award-winning Scamp Theatre (Stick Man - Live on Stage!) adapted from the bestselling books by Children’s Laureate, Julia Donaldson and illustrated by Axel Scheffler (creators of The Gruffalo). This is a magical collection of Julia Donaldson’s most popular titles including Tiddler, The Smartest Giant in Town, A Squash and a Squeeze and Monkey Puzzle brought to the stage spectacularly by the team that brought you Aesop’s Fables, Stick Man and Private Peaceful. Under sea, over land, on the farm and in the jungle, these tales are woven together with live music, songs, puppets and a host of colourful characters who will delight. An absolute treat for ages 3 + and their families. Dyma i chi gasgliad hudol o deitlau mwyaf poblogaidd Julia Donaldson gan gynnwys Tiddler, The Smartest Giant in Town, A Squash and a Squeeze a Monkey Puzzle, wedi eu trosglwyddo i’r llwyfan gan y tîm a ddaeth â Aesop’s Fables, Stick Man a Private Peaceful i chi. Dan y môr, dros y tir, ar y fferm ac yn y jyngl, caiff y straeon hyn eu gwau ynghyd gyda cherddoriaeth fyw, pypedau a llu o gymeriadau lliwgar bydd yn plesio. Sioe hyfryd i blant 3 oed ac yn hyˆ n a’u teuluoedd. ::

“More fun than you can shake a stick at!” Sunday Express

THE TORCH THEATRE COMPANY

WHO’S AFRAID OF RACHEL ROBERTS Written by Helen Griffin and Dave Ainsworth Directed by Peter Doran Designed by Sean Crowley A Torch Theatre Company production From shy Welsh minister’s daughter to Oscar nominated, booze soaked, foul mouthed, fading Hollywood star. What Happened To Make It All Go So Wrong? With a chapel upbringing, RADA training and awardwinning roles in the original ‘kitchen-sink’ dramas, Saturday Night and Sunday Morning and This Sporting Life, Rachel Roberts was known for her fervour and passion. Then marriage to ‘superstar’ Rex Harrison allowed her to live the Hollywood dream... But Rachel became increasingly drunk and shockingly foul-mouthed, leaving a trail of awards, men and debts behind her. Come and find out why.... This unique and intriguing story of an outrageous life and an extraordinary talent was especially commissioned by the Torch to two very talented writers: playwright, screenwriter, distinguished actress and Welsh BAFTA Award winner Helen Griffin and actor and playwright, Dave Ainsworth. Stori unigryw a gafaelgar am ferch swil y Gweinidog Cymreig a drodd yn seren Hollywood enwog a chafodd ei henwebu am Oscar, ond syrthiodd i feddwdod wrth i’w gyrfa gwywo. :: Age Guide 16+ (there is some strong language used within the context of the play)

9


10

www.mwldan.co.uk

Nos Sadwrn 12 Mai :: Saturday 12 May, 7.30pm/yh £15 (£14)

Nos Fawrth 15 Mai :: Tuesday 15 May, 7.30yh/pm £13 (£11)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

FAPY LAFERTIN, LOLLO MEIER, TCHA LIMBERGER

A WALES THEATRE COMPANY ABERYSTWYTH ARTS CENTRE CO-PRODUCTION

DAVE KELBIE, ANDY CROWDY This stunning, all-star musical line up features the most revered Gypsy guitarist since Django Reinhardt, onstage with the most lyrical guitarist of his generation and joined by the renowned Gypsy violinist Tcha Limberger. A quintet which brings together on tour for the first time three giants of Western European Gypsy music. Fapy Lafertin and Lollo Meier are arguably the two true ambassadors of the legacy of Django Reinhardt and have seduced audiences worldwide with their interpretation of Django’s music. Multi-instrumentalist Tcha Limberger is a phenomenon who defies any reasonable description. He’s toured the world recently as a composer, a guitarist, and violinist. Tcha is best known for his affecting performances, notably with his Budapest Gypsy Orchestra.

ELWYN A hilarious tale of survival in the modern world, starring Russell Gomer and Ieuan Rhys, directed and adapted by Michael Bogdanov. Forty-something Mummy’s boy Elwyn (Russell Gomer) and his room-mate, uncouth reluctant virgin Kelly (Ieuan Rhys), are the Odd Couple of the Valleys: a pair of confused souls taking their first steps in the outside world, after years of isolated life in a mental health institution. Given at last an apartment by social services, their mission is to re-assimilate themselves into society - it’s either that or a return to the asylum. All they have to do is convince their social worker that they really are ‘normal’, even if it does feel safer sleeping in a wardrobe… Elwyn charts the bumps and stumbles as they make their way back into a world we take for granted. Humorously touching and heart-warmingly funny, join Elwyn and Kelly as they build new friendships, become accustomed to all things ordinary and start to experience the pleasure of the everyday.

Dave Kelbie and Andy Crowdy are the Jaguar and Rolls Royce of British rhythm sections!

Based on the cult Oscar nominated Norwegian film Elling, derived from the novel Blood Brothers by Ingvar Ambjørnsen.

Pumawd sy’n dod ynghyd ar daith am y tro cyntaf tri o fawrion cerddoriaeth Sipsi Gorllewin Ewrop. Gellir dadlau mae Fapy Lafertin a Lollo Meier yw dau wir gynrychiolwr etifeddiaeth Django Reinhardt ac maent wedi swyno cynulleidfaoedd ledled y byd gyda’u dehongliad o gerddoriaeth Django, ac mae’r amlofferynnwr Tcha Limberger yn ffenomenon sy’n herio unrhyw ddisgrifiad rhesymol. ::

A version of ‘Elling’ received an Olivier Nomination and a Stage Award for the best Comedy 2007

“Brilliancies came and went so fast that there was hardly time to applaud”

“This is the most blissfully funny and touching evening I’ve had in the theatre for ages”

London Evening Standard

Yn berfformiad teimladwy ac eto’n hynod doniol, ymunwch ag Elwyn a Kelly wrth iddynt ffeindio cyfeillion newydd, dod i arfer efo pethau cyffredin a dod i brofi pleserau bywyd bob dydd. Yn seiliedig ar y ffilm o Norwy Elling a’r sioe West End lwyddiannus. ::

The Guardian


01239 621200

Nos Fercher 16 Mai :: Wednesday 16 May, 7.30yh/pm £18 (£16)

Dydd Sul 20 Mai :: Sunday 20 May, 4pm/yp £8.50 (£7.50)

LIVE BROADCAST FROM THE ROYAL OPERA HOUSE

MWLDAN 2

MWLDAN 2

THE WRONG CROWD ARE DELIGHTED TO PRESENT:

ROYAL BALLET LIVE

THE GIRL WITH THE IRON CLAWS

LA FILLE MAL GARDÉE Composed by Ferdinand Hérold Choreography by Frederick Ashton La Fille mal gardée was choreographed by Frederick Ashton from the 19th century original and became an instant hit for The Royal Ballet. The simple story of Lise, her suitor Colas and Lise’s larger-than-life mother, the Widow Simone, who tries to marry her off to the simpleton son of a rich neighbour, is full of delicious comedy, but also wonderful, characterful choreography. One of the greatest pleasures of Fille is the way in which the steps, though at times devilishly difficult, never get in the way of the natural, easy storytelling. It is the perfect ballet for firsttimers of all ages, but also one to which ballet-lovers will return again and again with renewed pleasure at every performance. Mae stori syml Lise, ei chariadfab Colas a mam eofn Lise, y Weddw Simone, sy’n ceisio ei phriodi i fab hurt cymydog cyfoethog, yn cynnwys comedi hyfryd, ond hefyd coreograffi gwych llawn cymeriad. Dyma’r bale perffaith ar gyfer newydd-ddyfodiaid i bale o bob oedran, yn ogystal ag un bydd edmygwyr yn dychwelyd ato dro ar ôl tro gyda phleser adnewyddedig i bob perfformiad. ::

11

Fresh from a critically acclaimed, sell-out success at the Edinburgh Festival, The Wrong Crowd bring you Total Theatre Award nominated show, The Girl with the Iron Claws. A captivating dark fairy-tale, which shares its roots with Beauty and the Beast, about a girl who dares to follow her longing. Stunning puppetry, enchanting music and deft humour combine to dazzling effect in this coming-of-age tale that enthralls audiences young and old. Fall in with The Wrong Crowd for their inventive, playful, unique brand of storytelling theatre in their debut show. They’re a company to watch! Dyma i chi stori tylwyth teg dywyll a gafaelgar, sy’n rhannu ei gwreiddiau gyda Beauty and the Beast, am ferch sy’n mentro i ddilyn ei chwant. Mae pypedwaith syfrdanol, cerddoriaeth gyfareddol a hiwmor medrus yn cyfuno gydag effaith disglair yn y chwedl dod i oed hon sy’n swyno cynulleidfaoedd hen ac ifanc. ::

**** “Theatrical magic…the puppetry is terrific” Lyn Gardner, The Guardian **** “A fantastical world that has all the fresh, unusual and sinister appeal of wandering into a fairy-tale for the first time” The Scotsman Recommended for 8+ www.wrongcrowdtheatre.co.uk


12

www.mwldan.co.uk

Nos Fawrth 22 Mai :: Tuesday 22 May, 7.30pm/yh £13 (£11) MWLDAN 2 SPIKE THEATRE IN ASSOCIATION WITH UNITY THEATRE & THE MET

THE GAMES Five days before the Olympic Torch visits Cardigan, enjoy an athletic warm-up of your laughing muscles with The Games. An ‘undiscovered’ Greek comedy incorporating sporting equipment with a thousand uses, an original musical score, clown, shadow puppetry and scenes of simulated nudity! The Games is the hilarious story of three Greek nobodies caught up in a celestial bet between Zeus, Hera and Hercules. Our unwitting heroes: Stanzas (a terrible poet), Darius (the runt of the litter) and Hermaphrodite (born a girl) travel to compete in the ancient Olympics and take on the heroes of the sporting world with epic results for mankind…

Learn the prophesy of the Oracle! Amaze at the powers bestowed from the Gods! Understand the nature of human endurance! Goggle at the sights in the gymnasium! Have a journey of Olympic fun! The Games is co-directed by Mark Smith (Spike) with Toby Park (Spymonkey). Original music composed by Toby Park. The Games yw stori tri unigolyn dibwys wedi eu dal yng nghanol bet rhwng Zeus, Hera a Hercules. Mae ein harwyr diarwybod Stanzas (bardd aflwyddiannus), Darius (yr un bitw) a Hermaphrodite (a anwyd yn ferch) yn teithio i gystadlu yn y Gemau Olympaidd Hynafol gan herio arwyr y byd chwaraeon gyda chanlyniadau epig i ddynolryw. ::

“Hilarious from beginning to end…” What’s On Stage


01239 621200

Dydd Mercher 23 Mai :: Wednesday 23 May, 7.30pm/yh £15 (£14) MWLDAN 2

THE MAGNETS present GOBSMACKED! “A Sonic Phenomenon you have to see and hear to believe...” The Guardian “Talent in abundance and a highly original, note-perfect act” Metro

Acappella stars The Magnets are one of the must see acts on the current British music scene. Literally a ‘six-man sound machine’, they bring their glorious harmonies and jaw-dropping beatboxing to Mwldan for the first time this spring, hot from a first major stage appearance at the Glastonbury Festival and high profile appearances on Comic Relief and the T-Mobile ‘Life’s for Sharing’ a cappella flash-mob commercials. This is a show that will change the way you think about vocal harmony music. Highlights include a sultry Poker Face by Lady Gaga, an electrifying mash up of Are You Gonna Go My Way by Lenny Kravitz and Fat Boy Slim’s Weapon of Choice, a sun soaked Girls & Boys by Blur, and an incredible medley of movie themes from A-Z, all delivered via a multiplicity of styles and vocal stunts, cool moves and superb theatrics, but absolutely no musical instruments. Mae sêr a cappella, The Magnets, yn un o’r actau sy’n rhaid eu gweld ar sin cerddoriaeth Prydain ar hyn o bryd. Yn llythrennol yn ‘beiriant sain chwe dyn’, dônt a’u harmonïau gorfoleddus a beatbocsio syfrdanol i’r Mwldan am y tro cyntaf yr hydref hwn, Dyma i chi sioe fydd yn newid y ffordd byddwch yn meddwl am gerddoriaeth harmoni lleisiol. ::

13


14

www.mwldan.co.uk

Dydd Llun 21 Mai :: Monday 21 May, 10.30yb & 1.00yp £5

Nos Iau 24 Mai :: Thursday 24 May, 7.30yh/pm £8 (£7)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

CWMNI THEATR ARAD GOCH

PRIFYSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT

GUTO NYTH BRÂN

MARATHON

Rhedwr. Arwr.

A Welsh Language Production

Yn y ddrama llawn hwyl a symud yma cewch glywed am gampau anhygoel bachgen cyflyma’r byd. Ymhell cyn i Usain Bolt ddod i’r byd roedd pawb yn bloeddio enw Guto Nyth Brân. Rhedwr anhygoel oedd Guto o ardal y Porth a Llanwonno yn yr hen Forgannwg ac yn bencampwr di-guro. Tasai Guto wedi cystadlu yn yr Olympics mi fyddai’n berchen sawl medal aur.

Sioe wedi eu berfformio yn yr Iaith Gymraeg

Heb os mae chwedl Guto Nyth Brân yn un mae plant a’u teuluoedd yn mwyhau. Bydd y cynhyrchiad yma yn tanio’r dychymyg ymhellach, gyda defnydd o gerddoriaeth traddodiadol, caneuon a dawnsio. Ydych chi wedi gweld bachgen yn dal aderyn sy’n hedfan? Neu’n rhedeg yn gynt na sgwarnog? R’ych chi heb gwrdd â Guto Nyth Brân, bachgen cyflyma’r byd! Oed : 7 + A Welsh language production about the legendary runner Guto Nyth Brân. :: Cyd-gynhyrchiad gyda Theatrau RCT :: A co-production with RCT Theatres www.aradgoch.org

Marathon yw’r sioe gerdd ddiweddaraf i deithio Cymru o Ysgol y Celfyddydau Perfformio, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Mae’r cynhyrchiad yn cymryd golwg ar ˆp o redwyr sydd ar fin cychwyn ar ras mwyaf eu bywydau, grw eu hangerdd a’u problemau, eu hysigiadau a’u sbrintiau, y ‘wal’ ofnadwy a buddugoliaethau sy’n newid bywyd. Marathon is the latest new musical to tour Wales from the School of Performing Arts, University of Wales Trinity Saint David, Carmarthen. Following the success of Clymau and Heb ei Fai… composer Eilir Owen Griffiths has teamed up with long term collaborator and Literature Medal winner Ceri Elen Morris and Drama Medal winner Gruffudd Eifion Owen to create a modern musical which will showcase the talents of the final year Acting and Performing Arts students. The production takes a lycra clad look at the lives of a group of runners who are about to embark upon the race of their lives, their passions and problems, sprains and sprints, the dreaded ‘wall’ and life changing wins. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by Ysgol y Celfyddydau Perfformio, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin


01239 621200

15

image: Axel Scheffler

Dydd Llun 4 Mehefin :: Monday 4 June, 1.00pm/yp & 3.30pm/yp £8.50 (£7.50) MWLDAN 2 TALL STORIES

THE SNAIL AND THE WHALE ‘How I long to sail,’ said the tiny snail… Tall Stories (creators of the Gruffalo and Room on the Broom stage shows) are proud to present their latest collaboration with Julia Donaldson and Axel Scheffler. A tiny snail longs to see the world, so she hitches a lift on the tail of a huge humpback whale. Together they go on an amazing journey, experiencing sharks and penguins, icebergs and volcanoes. The little snail is amazed by it all, but starts feeling very small in the vastness of the world… Then disaster strikes – the whale becomes beached in a bay… Can the tiny snail save the day? Created in Tall Stories’ unique style, The Snail and the Whale combines physical storytelling, live music and lots of laughs – for everyone aged 4 and up. Mae malwoden fach yn ysu am weld y byd, felly mae’n cael lifft ar gynffon morfil enfawr. Gyda’i gilydd ânt ar siwrnai syfrdanol, gan brofi siarcod a phengwiniaid, mynyddoedd iâ a llosfynyddoedd. Mae’r falwoden fach wedi ei rhyfeddu gan y cwbl, ond mae’n dechrau teimlo’n fach iawn yn wyneb helaethrwydd y byd... Ond yna mae trychineb yn digwydd – mae’r morfil yn mynd yn sownd ar draeth mewn bae... gall y falwoden fach achub y dydd? Wedi ei greu mewn arddull unigryw Tall Stories, mae The Snail and the Whale yn cyfuno adrodd stori gorfforol, cerddoriaeth fyw a llond col o chwerthin - i bawb sy’n 4 oed ac yn hyˆ n. ::

Nos Lun 11 Mehefin :: Monday 11 June, 7.30yh/pm £12 (£10) MWLDAN 2 BISHBASHBOSH PRODUCTIONS

THE TIN VIOLIN Written by Alan M Kent Directed by John Hoggarth and Dean Nolan The life of the violinist and composer Joseph Emidy is one of the most extraordinary of modern times. Born in Guinea, West Africa in 1775, at the height of European colonialism, Emidy was first captured as a slave by the Portuguese, then kidnapped by the British Navy, serving as a fiddler on The Indefatigable during the French wars. Landing at Falmouth, Cornwall and being presented with a magical tin violin made by an illiterate miner, Emidy became a musical genius of the early nineteenth century. Boy Josh finds himself embarking on a thrilling journey through worlds familiar and unknown. His epic adventure demands a resistance against the most savage of oppression before he finds freedom and love in music and song. On the way he meets mad sailors, gabbling Cornish fools, crazy fishermen and a woman who softly plays the strings of his heart. Funny, tragic and compelling, the play offers an extraordinary parable of humanity that raises questions about identity, belonging and place, and also turns upsidedown preconceived ideas about West Britain and the continent of Africa. Rich with dialect, dance and decadence, this play will make you jig your heart out... Yn ddoniol, yn drasig, ac yn gymhellol, mae’r ddrama yn cynnig dameg ryfeddol o ddynoliaeth sy’n codi cwestiynau am hunaniaeth a pherthyn, gan hefyd troi’r syniadau rhagdybiedig am orllewin Prydain a chyfandir Affrica ar eu pennau. ::


16

www.mwldan.co.uk

ALL SCREENINGS POB DANGOSIAD £12.50 (£11.50)

FRANKENSTEIN (15) Dydd Mawrth 19 Mehefin Tuesday 19 June, 7.30yh/pm MWLDAN 2

ENCORE BROADCAST With Benedict Cumberbatch as the Creature and Jonny Lee Miller as Victor Frankenstein. Gyda Benedict Cumberbatch fel y Creadur a Jonny Lee Miller fel Victor Frankenstein.

Dydd Mawrth 26 Mehefin Tuesday 26 June, 7.30yh/pm MWLDAN 2

ENCORE BROADCAST With Jonny Lee Miller as the Creature and Benedict Cumberbatch as Victor Frankenstein. Gyda Jonny Lee Miller fel y Creadur a Benedict Cumberbatch fel Victor Frankenstein.

Following phenomenal audience and critical response to the National Theatre’s 2011 production of Frankenstein – starring Benedict Cumberbatch and Jonny Lee Miller – NT Live is offering audiences a one-off opportunity to see this thrilling experience again on the big screen, directed by Danny Boyle, Oscar-winner for Slumdog Millionaire and director of London’s Olympic opening ceremony. Childlike in his innocence but grotesque in form, Frankenstein’s bewildered creature is cast out into a hostile universe by his horrorstruck maker. Urgent concerns of scientific responsibility, parental neglect, cognitive development and the nature of good and evil are embedded within this thrilling and classic gothic tale blessed by fantastic production design and brilliant performances from the leads. Frankenstein won rave 4 and 5 star reviews from the press and has subsequently won numerous awards, including all top UK theatre awards (Olivier, Evening Standard and Critic’s Choice awards). Suitable only for 15yrs+

Mae NATIONAL THEATRE LIVE wedi cyhoeddi perfformiad darllediad sinema ychwanegol o FRANKENSTEIN, gyda Bendict Cumberbatch a Jonny Lee Miller yn chwarae’r rolau arweiniol bob yn ail. Mae Frankenstein yn ddrama newydd gan Nick Dear sydd wedi ei seilio ar nofel wreiddiol Mary Shelley, ac wedi ei chyfarwyddo gan Danny Boyle. Wedi ei chipio’n fyw yn y Theatr Genedlaethol, Llundain, ar 17 Mawrth 2011, bydd y darllediad hwn yn rhoi’r cyfle i gynulleidfaoedd weld Benedict Cumberbatch a Jonny Lee Miller yn perfformio rolau Victor Frankenstein a’r Creature bob yn ail (y tro hwn gyda Jonny Lee Miller fel y Creature a Benedict Cumberbatch fel Frankenstein). Caiff pryderon taer am gyfrifoldeb gwyddonol, esgeulustod rhieni, datblygiad gwybyddol a natur da a drwg eu hymgorffori o fewn y clasur gothig gafaelgar a hynod ysgytiol hwn. Nodwch os gwelwch yn dda: Yn addas yn unig i unigolion sy’n 15 oed ac yn hyˆn. Originally recorded in March 2011.

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN


01239 621200

17

Nos Iau 21 Mehefin :: Thursday 21 June, 7.30yh/pm £16 (£15) M W L D A N 2 ENCORE SCREENING

MATTHEW BOURNE’S SWAN LAKE 3D (CERT TBC)

The stellar cast includes the magnificent Richard Winsor as the lead Swan/Stranger, Dominic North as The Prince and Nina Goldman as The Queen. Breathtaking in its drama and intensity, filming in 3D creates an illusion of space around the dancers, drawing you onto the stage and bringing a dramatic realism to the story.

When it premiered at Sadler’s Wells in 1995, Matthew Bourne’s triumphant re–interpretation of Swan Lake turned tradition upside down, taking the dance world by storm. Now you can watch this modern day classic for the first time in stunning digital 3D, accompanied by state of the art surround sound.

With more than 30 international theatre awards including three Tonys and an Olivier, Swan Lake has been acclaimed as a landmark achievement on the stage, becoming the longest running ballet in the West End and on Broadway.

An iconic production, perhaps best–known for replacing the traditional female corps de ballet with a menacing male ensemble, it was filmed in 3D at Sadler’s Wells, London in 2011.

Gyda mwy na 30 gwobr theatr rhyngwladol gan gynnwys tri Tony ac Olivier, mae Swan Lake wedi ei chlodfori fel cyflawniad carreg filltir ar y llwyfan, a dyma’r bale sydd wedi rhedeg hiraf yn y West End ac ar Broadway. Yn syfrdanol o ran drama a dwysedd, mae ffilmio mewn 3D yn creu ymdeimlad o wagle o gwmpas y dawnswyr, gan eich denu i’r llwyfan a gan ddod â realaeth ddramatig i’r stori. ::


18

www.mwldan.co.uk

Nos Sadwrn 23, Nos Sul 24 Mehefin :: Saturday 23, Sunday 24 June, 7.00yh/pm £8, (£7) £5 Children :: Plant

Nos Lun 2, Nos Fawrth 3 Gorffennaf :: Monday 2, Tuesday 3 July, 7.00yh/pm £5 MWLDAN 2

MWLDAN 2 DYNAMIX

ALICE IN WONDERLAND Dynamix Performing Arts School are proud to present Disney’s Alice in Wonderland, a fast-paced stage adaptation of the 1951 Disney film based on the books of Lewis Carroll. Join Alice’s mad adventures in Wonderland as she chases the White Rabbit, dines with the Mad Hatter, gets tongue tied with the Tweedles, raps with a Caterpillar and meets the Queen of Hearts as well as many other colourful characters! It promises to be a rollercoaster ride back to childhood daydreams, full of classic Disney songs such as I’m Late, The Un-birthday Song and Zip-A-Dee-Doo-Dah. A show for all ages and guaranteed to put a smile on your face! Mae’n bleser gan Ysgol y Celfyddydau Perfformio Dynamix gyflwyno Alice in Wonderland Disney, addasiad llwyfan sionc o ffilm 1951 sydd wedi ei seilio ar lyfrau Lewis Carroll. Sioe i ˆ r o roi gwên ar eich wyneb! :: bob oedran sy’n siw Dynamix Performing Arts offer exciting opportunities for 321 year olds to get performing! They run weekly classes combining dance, singing and drama and are committed to providing professional training for the youth of West Wales. For more information see www.dynamixperformingarts.co.uk Hyrwyddir gan :: Promoted by Dynamix

YSGOL GYNRADD ABERTEIFI Dewch i ymuno a chriw Adran Iau Ysgol Gynradd Aberteifi yn eu sioe newydd sbon. Cewch gyfle i weld y disgyblion yn canu a dawnsio’n egnïol ynghyd â chyfarfod a nifer o gymeriadau’r ysgol. Dewch yn llu. Come and join the crew of the Junior Section of Ysgol Gynradd Aberteifi as they present their new summer show. Come and experience the joyful singing and energetic dancing and meet some interesting characters along the way. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by Ysgol Gynradd Aberteifi


01239 621200

Nos Sadwrn 30 Mehefin :: Saturday 30 June, 8.00yh/pm £14 (£13) M W L D A N 2 C A B A R E T FO R M AT

THE ENDLESS JOURNEY Here’s a real treat for fans of African desert music and bands such as Tinariwen - come and spend an evening immersed in the culture of the West African desert, with a stunning night of live desert blues music, playing to a backdrop of atmospheric visuals. Two of the four musicians at the heart of The Endless Journey are Alhousseini Anivolla and Bammo Agonla from the desert supergroup Etran Finatawa - a combination of the Touareg and the Wodaabe nomadic tribes whose history is one of intolerance and conflict. Etran Finatawa’s hypnotic musical groove evokes the breathless heat and shimmering horizon of the Sahara, with laid back guitars, driving rhythms and compelling voices. Joining Anivolla and Agonla on stage at Mwldan are Oumarou Adamou, a grand master percussionist, and Mamane Barka, a unique musician and the world’s last master of the Biram, a traditional holy instrument - a type of harp with five strings played only by initiated masters and used by the Boudouma tribe in Eastern Niger.

19

Together this remarkable quartet bring you a unique celebration and experience of the desert music of Niger, the Saharan country that lies to the east of Mali. There is also an important purpose as the musicians deliver a show that recounts their attempts to stem the haemorrhaging of Niger’s cultural heritage in a powerful musical performance. Together, their swirling strings, driving rhythms and haunting vocals evoke the vast open spaces of the desert and the very soul of nomadic life. Mae’r ‘Endless Journey’ yn dod ynghyd â phedwar cerddor o ddau o grwpiau cerdd mwyaf blaenllaw Niger,sef Mamane Barka ac Etran Finatawa. Am y chwe blynedd diwethaf, mae dod â cherddoriaeth a diwylliant eu llwythau crwydrol nhw eu hunain ˆp. Ond nawr, (ac eraill) i lwyfan bydol wedi mynd â bryd y ddau grw mae ‘na angen mwy taer i symud i ffwrdd o fod yn llysgenhadon diwylliannol tramor i fod yn weithredwyr diwylliannol yn eu gwlad eu hunain. Pob tro maent yn dychwelyd i Niger, mae’n fwy amlwg bod traddodiadau, a gyda hynny, hunaniaeth ddiwylliannol, yn diflannu. Mae ‘The Endless Journey’ yn ddigwyddiad amlgyfryngol sy’n adrodd hanes eu hymdrechion i geisio atal marwolaeth etifeddiaeth ddiwylliannol Niger mewn ffilm, delweddau a cherddoriaeth. ::

See page 36 for details of free screenings.


20

www.mwldan.co.uk

OPEN AIR

OUTDOOR PERFORMANCES AT THE WELSH WILDLIFE CENTRE - ESSENTIAL INFORMATION PERFFORMIADAU AWYR AGORED YN Y CANOLFAN NATUR CYMRU GWYBODAETH ANGENRHEIDIOL Theatr Mwldan presents its traditional summer outdoor performances at the Welsh Wildlife Centre, Cilgerran in partnership with The Wildlife Trust of South and West Wales. The performances are presented on a site with panoramic views of the Teifi Marshes, adjacent to the Wildlife Centre building which offers meals and refreshments in The Glasshouse Café, plus gift shop and toilets. Mae Theatr Mwldan yn cyflwyno ei pherfformiadau awyr agored traddodiadol yng Nghanolfan Natur Cymru, Cilgerran mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru. Caiff y perfformiadau eu cyflwyno ar safle sydd â golygfeydd eang o Gorstiroedd Afon Teifi, yn gyferbyn ag adeilad y Ganolfan Natur sy’n cynnig prydau bwyd a lluniaeth yng Nghaffi’r Tyˆ Gwydr, yn ogystal â siop anrhegion a thai bach. A limited amount of seating for these performances is available - please bring your own low-backed seating or rug and warm clothes. The Glasshouse Café is open for meals prior to the show (bookings on 01239 621600), or bring a picnic to enjoy! The Wildlife Centre will be open two and a half hours before each performance; the performance site opens for picnics one hour before. Performances continue in all but the very worst weather. Tickets are nonrefundable. Free car parking is available at the Wildlife Centre. Wheelchair access to performance site. Further information from Theatr Mwldan’s Box Office.

Bydd nifer cyfyngedig o seddau ar gael ar gyfer y perfformiadau hyn – dewch â’ch seddau cefnau isel eich hun neu flanced a dillad cynnes. Bydd Caffi’r Tyˆ Gwydr ar agor ar gyfer prydau bwyd cyn y sioe (bwciwch ar 01239 621600) neu dewch â phicnic i’w fwynhau! Bydd y Ganolfan Natur ar agor dwy awr a hanner cyn y perfformiad; cewch fynediad i safle’r perfformiad ar gyfer picnic awr cyn y sioe. Bydd y perfformiadau yn parhau ymhob tywydd ond y gwaethaf. Ni ad-delir tocynnau. Bydd parcio am ddim ar gael yn y Ganolfan Natur. Mae mynediad cadair olwyn i’r safle perfformiad. Mwy o wybodaeth o Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan.

Nos Sul 8 Gorffennaf :: Sunday 8 July, 7.30yh/pm £13 (£11 concessions, £9 child) CANOLFAN NATUR CYMRU WELSH WILDLIFE CENTRE, CILGERRAN ILLYRIA

HENRY V by William Shakespeare Cry God for Harry, England and St George! Many companies offer open-air Shakespeare. But only Illyria has won 4 international awards for their Shakespeare productions. Some companies tell you they’re the best or the highest acclaimed in the UK. Illyria just tells you the facts. In 2012 Illyria celebrates its 20th anniversary, the queen’s diamond jubilee and a minor sporting event in London with Shakespeare’s most popular historical drama. Full of patriotism, pageantry and poetry, it tells the gripping story of an inexperienced king who leads a small and weakened army into the battle of Agincourt against the might of the French battalions. With towering odds stacked against them the English win a sweeping victory. But after such an extraordinary military conquest, how will Henry fare with the greatest challenge of all - the conquest of Princess Catherine’s heart? Brimming with excitement, romance and a surprising amount of comedy it is performed by Illyria, as originally written, with a reduced cast and on a stage inspired by those of the mediaeval touring troupes. Mae nifer o gwmnïau’n cyflwyno Shakespeare yn yr awyr agored. Ond Illyria’n unig sydd wedi ennill 4 gwobr ryngwladol am gynyrchiadau Shakespeare. Yn llawn gwladgarwch, pasiantri a barddoniaeth, mae’r ddrama hon yn adrodd hanes gafaelgar brenin dibrofiad sy’n arwain byddin fechan a gwanllyd i’r frwydr yn Agincourt gan wynebu bataliynau nerthol Ffrainc. Mae ennill yn annhebygol, ond serch hynny mae’r Saeson yn cael buddugoliaeth ysgubol. Ond ar ôl y fath goncwest syfrdanol, pa lwc caiff Henry gyda’r her fwyaf oll - cipio calon y Dywysoges Catherine?

PERFFORMIADA


THEATRE

Nos Sul 5 Awst :: Sunday 5 August, 7.30yh/pm £15 (£13 concessions, £11 child) CANOLFAN NATUR CYMRU WELSH WILDLIFE CENTRE, CILGERRAN

01239 621200

Dydd Sul 19 Awst :: Sunday 19 August, 4.00yh/pm £13 (£11 concessions, £9 child) CANOLFAN NATUR CYMRU WELSH WILDLIFE CENTRE, CILGERRAN

ILLYRIA

HMS PINAFORE by Gilbert & Sullivan I am the lowliest tar that sails the water And you, proud maiden, are my captain’s daughter! In 2011 Illyria raised the bar for the major UK open-air touring theatre companies by becoming the first and only one to add Opera to its regular season. The ticket sales, acclaim and feedback from last season’s The Pirates of Penzance all vouch for its enormous success. Set on board the warship HMS Pinafore, the opera cheerfully mocks such Great British institutions as Class, Patriotism and the Royal Navy. Josephine the captain’s daughter is in love with Ralph a common sailor, but her father wants her to marry Sir Joseph Porter, First Lord of the Admiralty. The couple are caught as they elope from the ship and Ralph is locked in the ship’s dungeon. Only when certain revelations are made by Buttercup, a dockside vendor, can everyone end up freely marrying their true hearts’ loves. This wonderful comic opera gets the complete Illyria treatment, faithfully performed by a reduced cast on a beautiful nautical set, and accompanied by a Musical Director on keyboard. Yn 2011, cododd Illyria’r safon i gwmnïau theatr teithiol awyr agored trwy fod y cwmni cyntaf a’r unig gwmni i ychwanegu Opera i’w dymor rheolaidd. Wedi ei gosod ar y llong HMS Pinafore, mae Josephine merch y capten mewn cariad â Ralph, morwr cyffredin, ond mae ei thad am iddi briodi Syr Joseph Porter, Arglwydd Cyntaf y Morlys. Caiff y pâr eu dal wrth iddynt redeg i ffwrdd o’r llong a chaiff Ralph ei garcharu yn nwnsiwn y llong. Dim ond ar ôl i Buttercup, gwerthwr yn y porth, ddatgelu un neu ddau beth penodol, gall bawb fod yn rhydd i briodi eu gwir gariadon.

AU AWYR AGORED

ILLYRIA

THE TWITS by Roald Dahl, adapted by David Wood In 2010 Illyria was the first UK open-air touring company to be granted permission to perform the work of Roald Dahl. Following sensational sellouts of James and the Giant Peach and Fantastic Mr Fox Illyria now return with an even BIGGER Dahl classic! Mr and Mrs Twit never wash, and they live in a smelly old caravan. Bored of playing cruel tricks on each other, they decide to open a circus. They capture a family of monkeys and brutally train them to perform in the ring. The local birds try to help by tricking the Twits into believing the world has turned upside down. Only when the Twits have met a sticky end, and only if the audience plays its part, can the monkeys finally be released. Illyria promises a slimily, stickily, revoltingly funny show, from the most popular children’s author in the world. If you DON’T want to see someone finding a glass eyeball in their beer; if you DON’T want to see someone picking scraps of food from someone else’s beard and eating them; if you DON’T want to see someone tucking into worms thinking they’re spaghetti then DON’T SEE THIS SHOW!!! Mae Illyria yn addo sioe lysnafeddog, gludog, ffiaidd oddi wrth awdur plant mwyaf poblogaidd y byd.

21


22

www.mwldan.co.uk

ORIELMWLDAN Admission to Oriel Mwldan is free. Opening times are 10am – 8pm daily Mae mynediad i Oriel Mwldan am ddim. Ar agor o 10yb – 8yh bob dydd

Ebrill 21 April – Mehefin 9 June

DORIAN SPENCER DAVIES & PAUL MARTIN Dorian and Paul were both born and raised in Pembrokeshire, and have been friends since attending Carmarthen Art College together in the 1980’s.

Cafodd Dorian a Paul eu geni a’u magu yn Sir Benfro, ac maent wedi bod yn ffrindiau ers iddynt fynychu Coleg Celf Caerfyrddin gyda’i gilydd yn yr 1980au.

Dorian has worked as Senior Art Editor for Dorling Kindersley Children’s book division, designing over 40 books for DK including the highly successful and world famous ‘Incredible cross sections’ books. He returned to Wales to live in the 1990’s where he began illustrating and painting from New Quay. Paul has worked as an illustrator for Titan Books, Marvel Comics, 2000 AD and Judge Dread, before starting his own design agency, MC Corporation, whose clients include Renault, BMW and Volkswagen. He returned to Wales to live in 2009. Paul works in watercolour, oils, Acrylics and charcoal but his passion is for watercolour.

Mae Dorian wedi gweithio i sawl Cyhoeddwr yn Llundain, a gweithiodd fel Prif Olygydd Celf i adran llyfrau plant Dorling Kindersley, lle bu’n dylunio a chynhyrchu dros 40 llyfr i DK gan gynnwys y llyfrau hynod lwyddiannus a byd enwog ‘Incredible cross sections’. Dychwelodd i Gymru yn y 1990au lle dechreuodd darlunio a phaentio Cei Newydd.

Both artists are heavily influenced by their surroundings, and living on the wild and idyllic coast of West Wales has had a huge impact on both artists. We are delighted to welcome them to Oriel Mwldan, Cardigan, for their very first exhibition together. ::

Mae Paul wedi weithio fel darlunydd i Lyfrau Titan, Comigau Marvel, 2000AD a Judge Dread, cyn dechrau ei asiantaeth dylunio ei hun, MC Corporation, yn gweithio i gleientiaid megis Renault, BMW a Volkswagen. Dychwelodd i Gymru i fyw yn 2009. Mae Paul yn gweithio mewn dyfrlliw, olew, acrylig a siarcol, ond gyda dyfrlliw mae ei galon. Mae’r ddau arluniwr wedi eu dylanwadu’n gryf gan eu hamgylchiadau, ac nid oes unrhyw amheuaeth bod cael eu magu ar arfordir gwyllt a darluniadol Gorllewin Cymru wedi cael effaith enfawr arni nhw. Mae’n bleser gennym groesawu Paul a Dorian i Oriel Mwldan, Aberteifi, ar gyfer eu harddangosfa gyntaf gyda’i gilydd. ::

Mehefin 16 June – Gorffennaf 14 July

CARDIGAN ART SOCIETY SUMMER SHOW 2012 Cardigan Art Society’s annual exhibition at Theatr Mwldan goes on display from Saturday 16th June. Each year, this exhibition showcases the best of members’ work and forms a popular event in Oriel Mwldan’s calendar. Cardigan Art Society’s members continue to encourage emerging and established visual artists, most of whom live and work in Cardigan and the surrounding areas of west Wales. Original works are for sale at affordable prices and include painting, drawing, printmaking and photography.

Bydd arddangosfa flynyddol Cymdeithas Celf Aberteifi yn Theatr Mwldan yn cychwyn ar ddydd Sadwrn 16 Mehefin. Pob blwyddyn, mae’r arddangosfa hon yn amlygu gwaith gorau’r aelodau ac yn ffurfio rhan boblogaidd o galendr Oriel Mwldan. Mae aelodau Cymdeithas Celf Aberteifi yn parhau i annog artistiaid gweledol newydd a sefydlog, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn gweithio ac yn byw o gwmpas Aberteifi â’r cyffiniau.

This year’s exhibition will be launched with an opening reception on Friday 15 June at 7pm. Light refreshments will be served and there is a warm welcome to all. ::

Caiff arddangosfa eleni ei lansio gyda derbyniad agoriadol ar nos Wener 15 Mehefin am 7yh. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael ac estynnwn groeso cynnes i bawb. ::

Mae gwaith gwreiddiol ar werth am brisiau fforddiadwy ac yn cynnwys paentiadau, lluniadau, printiau, cerameg a ffotograffau.


SINEMA MWLDAN

01239 621200

Ticket Prices and Concessions Prisiau tocynnau a gostyngiadau

WE AIM TO START OUR FILMS AT THE TIMES ADVERTISED, WITH TRAILERS AND ADVERTS STARTING 10 – 20 MINUTES IN ADVANCE. ANELWN AT DDECHRAU EIN FFILMIAU AR YR AMSERAU A HYSBYSEBIR, GYDA RHAGHYSBYSEBION YN DECHRAU 10-20 MUNUD CYN HYNNY.

WHAT’S SPECIAL ABOUT OUR CINEMA PRICES? We aim to keep our prices as low as possible. We do not make any additional charge for 3D glasses; the 3D prices above include the use of returnable 3D glasses. We also do not charge any additional booking or transaction fees WHATSOEVER We promise to keep our pricing policy clear, consistent and simple – we don’t vary our prices depending on the time of day, or the day of the week. We do not increase our prices at peak times such as weekends. No price increase on cinema tickets this year! We are holding our prices for 2012 at 2011 rates.

23

2D CINEMA: Adult £6.20 2D CINEMA: Child (14 and under) £4.80 3D CINEMA: Adult £8.40 3D CINEMA: Child (14 and under) £6.20

BETH SY’N ARBENNIG YNGHYLCH EIN PRISIAU SINEMA? Anelwn at gadw ein prisiau mor isel ag sy’n bosibl Ni fyddwn yn codi tâl ychwanegol am sbectol 3D; mae’r prisiau 3D yn cynnwys defnydd sbectol 3D Yn ogystal ni fyddwn yn codi unrhyw ffioedd archebu na phrynu O GWBL Rydym yn addo cadw ein polisi prisio yn glir, yn gyson ac yn syml - ni fyddwn yn amrywio ein prisiau yn ôl amser y dydd, na diwrnod yr wythnos. Ni fyddwn yn codi ein prisiau ar adegau poblogaidd, megis y penwythnos. Dim codiad pris ar docynnau sinema eleni! Rydym yn cadw ein prisiau am 2012 ar gyfraddau 2011.

Ebrill :: April 6 @ 12.20, 7 @ 12.00, 9 @ 12.20, 11, 12 @ 12.20, 13, 14, 16 @ 11.50 M W L D A N 1

THE MUPPETS (U) James Bobin | 2011 | USA | 109’ Another chance to catch this hilarious movie for all the family – there’s plenty here for kids and nostalgic adults, whilst gentlemen in the audience can ponder one of the deepest questions of life - are you a man or a muppet? Pan mae tri o edmygwyr y muppets yn clywed bod Tex Richman am ddrilio am olew o dan theatr y muppets, maent yn bwrw ati i ddod o hyd i’r muppets sydd wedi gwahanu ers blynyddoedd. ::


24

www.mwldan.co.uk 2D SCREENINGS Ebrill :: April 6 @ 6.00, 7 @ 12.40, 8 @ 2.00, 9 @ 4.20, 10 @ 12.30 (M1), 11, 12 @ 6.00, 13 @ 12.30, 14 @ 11.30, 15, 16 @ 12.30, 21 @ 3.00, 22 @ 3.40, 28, 29 @ 1.30 Mai :: May 5 @ 2.20, 13 @ 2.10, 19 @ 2.10 M W L D A N 2 3D SCREENINGS Ebrill :: April 6 @ 1.20, 3.40 & 8.20, 7 @ 2.40 (M2) & 6.50 (M1), 8 @ 4.00 (M2), 6.30 (M1) & 8.30 (M1), 9 @ 2.00 & 6.40, 10 @ 4.50 & 7.10, 11, 12 @ 1.20, 3.40 & 8.20, 13 @ 2.30, 14 @ 1.30, 15, 16 @ 2.30 M W L D A N 2

THE PIRATES! IN AN ADVENTURE WITH SCIENTISTS (U) Peter Lord, Jeff Newitt | 2012 | UK | USA | 88’ The latest comedy adventure film from the very brilliant Aardman Animations - and the director of Chicken Run - features an all-star voice cast in a delicious confection of piracy on the high seas based on two books from the cult Pirates! series by Gideon Defoe. Pirate Captain sets out on a mission to defeat his rivals Black Bellamy and Cutlass Liz for the Pirate of the Year Award. The quest takes Captain and his crew from the shores of Blood Island to the foggy streets of Victorian London. Playing at Mwldan from the date of National Release (28 March). Mae’r gomedi antur hon yn cynnwys cast serol o leisiau mewn stori o fôr-ladrata ar y moroedd, sydd wedi seilio ar ddau lyfr o’r gyfres cwlt ‘Pirates!’ gan Gideon Defoe. Mae Pirate Captain yn mynd ati i drechu ei wrthwynebwyr Black Bellamy a Cutlass Liz ar gyfer gwobr Môr-Leidr y Flwyddyn. Mae’r cwest yn tywys Captain a’i griw o lannau Blood Island i strydoedd niwlog Llundain Oes Fictoria. ::

2D SCREENINGS Ebrill :: April 6 @ 2.30, 7 @ 2.10, 8 @ 1.50, 9 – 12 @ 2.30 M W L D A N 1 3D SCREENINGS Ebrill :: April 6 @ 5.15 & 8.00, 7 @ 4.30 & 8.40, 8 @ 4.10 (M1) & 8.20 (M2), 9 – 12 @ 5.15 & 8.00 M W L D A N 1

WRATH OF THE TITANS (12A) Jonathan Liebesman | 2012 | USA | 99’ An all round superior sequel is promised here along with an all-star cast including Liam Neeson, Ralph Fiennes, Sam Worthington, Rosamund Pike and Bill Nighy. A decade after his heroic defeat of the monstrous Kraken, Perseus - the demigod son of Zeus - is attempting to live a quieter life as a village fisherman and the sole parent to his 10-year old son, Helius. Meanwhile, a struggle for supremacy rages between the gods and the Titans. Dangerously weakened by humanity’s lack of devotion, the gods are losing control of the imprisoned Titans and their ferocious leader, Kronos, father of the longruling brothers Zeus, Hades and Poseidon. Playing at Mwldan from the date of National Release (30 March). Degawd ar ôl iddo drechu’r anfad Kracken, mae Perseus, mab hanner-duw Zeus yn ceisio byw bywyd tawelach fel pysgotwr ac unig riant i’w fab 10 mlwydd oed, Helius. Yn y cyfamser, mae ymryson am oruchafiaeth yn brwydro rhwng y duwiau a’r Titans. Mae’r duwiau, sy’n wanllyd o ganlyniad i ddiffyg defosiwn dynoliaeth yn colli meddiant o’r Titans sydd wedi eu carcharu a’u harweinydd ffyrnig, Kronos, tad y brodyr Zeus, Hades a Phoseidon. ::


01239 621200

25

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ebrill :: April 8 @ 6.00, 9 @ 8.40 M W L D A N 2

SURVIVING LIFE (THEORY AND PRACTICE) (15) ˘vankmajer | 2010 | Czech Republic | 109’ Jan S The latest film from the great Czech surrealist, this is a tragic yet frequently very amusing look at the human mind through both dreams and the practice of psycho˘vankmajer fans but also a general crowdpleaser. Eugene is an old analysis, a treat for S clerk, seemingly happy in his marriage and boring office job. But when he starts to have very vivid and bizarre dreams featuring a beautiful woman dressed in red he wants more of them! As he gets to spend more time with the red woman, he risks becoming addicted to his dreams and the alternate life he lives within them... Weird without being alienating, educated without being haughty and heartfelt without being (too) sentimental, Surviving Life is a guided tour through the dreams of a distressed individual, both poignant and at times wickedly funny. Definitely recommended! Mae Eugene yn hen glerc, i’w weld yn hapus yn ei briodas a’i swydd ddiflas mewn swyddfa. Ond pan mae’n dechrau cael breuddwydion rhyfedd a chlir iawn sy’n cynnwys menyw brydferth sy’n gwisgo dillad coch, mae’n dymuno cael mwy ohonynt! Yn rhyfedd heb ddieithrio, yn addysgol heb fod yn ffroenuchel ac yn deimladwy heb fod yn (rhy) sentimental, yn Surviving Life, cawn ein tywys ar daith trwy freuddwydion unigolyn mewn trallod, yn ingol ac yn ddrygionus o ddoniol ar brydiau. Gwerth ei gweld! ::

Ebrill :: April 13, 14 @ 2.00, 15 @ 1.20, 16 @ 2.00, 21, 22 @ 1.00, 28 @ 3.40 (M2), 29 @ 3.40 (M2) M W L D A N 1

WE BOUGHT A ZOO (PG) Cameron Crowe | 2011 | USA | 123’ Acclaimed director Cameron Crowe (Jerry Maguire) delivers a touching and funny story about finding joy, the power of family, and the triumph of hope. A widowed father buys a dilapidated zoo in the hope of making a fresh start. Whilst facing enormous odds to keep the zoo open, he must also find the courage to recommit to his children and to their new life together. This is a truly lovely movie for all ages, filled with heart and emotion. Matt Damon and Scarlett Johansson star. Stori deimladwy a doniol am ddod o hyd i lawenydd, nerth y teulu, a buddugoliaeth gobaith. Mae tad gweddw yn prynu sw adfeiliedig er mwyn ceisio gwneud dechrau newydd. Wrth wynebu problemau mawr i gadw’r sw ar agor, mae’n rhaid iddo hefyd ddarganfod y dewrder i ail-ymrwymo â’i blant ac i’w bywyd newydd gyda’i gilydd. Dyma i chi stori hyfryd iawn i bob oedran, yn llawn calon ac emosiwn. ::


26

www.mwldan.co.uk Ebrill :: April 13, 14, 16 @ 4.20, 17 – 19 @ 3.50, 23 – 26 @ 3.40 M W L D A N 1

THE ARTIST (PG) Michel Hazanavicius | 2011 | France | 100’ Adorned with BAFTAs, Oscars, critical praise, rave reviews and standing ovations, this wonderful film proves that they do indeed make ‘em like they used to. To describe The Artist simply as ‘homage’ to silent Hollywood film is to do it a serious disservice - it’s a remarkable movie, a committed, knowing celebration of cinema wrapped in pure fun and delight, and an irresistible treat for anyone that loves movies. It’s 1927, and George Valentin (Jean Dujardin) is a movie megastar, whose fame is threatened by the advent of talkies. Dismissing the advances of technology, Valentin doggedly progresses with making the film he believes will be his masterpiece. Meanwhile, perky Peppy Miller (Bérénice Bejo), a dancer and actress who Valentin had a hand in discovering, is being presented by the studio as The ‘It’ Girl for a new era. One of the warmest, most uplifting and brilliantly conceived movies of recent years – don’t miss! Mae’n 1927, ac mae George Valentin (Jean Dujardin) yn seren enfawr, ond caiff ei enwogrwydd ei fygwth gan ddyfodiad ffilmiau siarad. Gan ddiystyru datblygiadau technoleg, mae Valentin yn bwrw ati’n ddyfal i wneud y ffilm y mae’n credu bydd yn gampwaith. Yn y cyfamser, mae Peppy Miller (Bérénice Bejo), dawnswraig ac actores yr oedd Valentin yn rhannol gyfrifol am ei darganfod, yn cael ei chyflwyno gan y stiwdio fel ‘Merch y Foment’ yr oes. ::

3D SCREENINGS Ebrill :: April 13 @ 4.30, 14 @ 3.30, 15, 16 @ 4.30, 17, 18 @ 6.20, 21 @ 12.30, 22 @ 1.30 M W L D A N 2

STREETDANCE 2 3D (PG) Max Giwa | 2012 | UK | 85’ After the massive hit that was Streetdance, this follow-up takes the street dance phenomenon around the world. When top street dancer Ash is humiliated and laughed off stage by American crew Invincible, he sets off to gather the best dancers from around the world to take them on - with a dance style they weren’t expecting. With landmark locations, a spectacular fusion of dance styles and an unparalleled vibrancy, StreetDance 2 also sees our hero fall in love with a beautiful salsa dancer as he discovers the magic, power and passion of dancing for the ultimate global dance off. Ar ôl i Ash, un o’r dawnsiwr stryd gorau, cael ei fychanu a’i chwerthin oddi ar y llwyfan gan y criw Americanaidd Invincible, mae’n mynd ati i gasglu ynghyd dawnswyr gorau’r byd i gystadlu yn eu herbyn. Gyda lleoliadau adnabyddus, asiad syfrdanol o arddulliau dawns a bywiogrwydd heb ei ail, mae Streetdance 2 hefyd yn gweld ein harwr yn syrthio mewn cariad gyda dawnsiwr salsa prydferth wrth iddo ddarganfod hud, pw ˆ er ac angerdd dawns yn y gystadleuaeth eithaf hon. ::

Ebrill :: April 13 , 14 @ 6.20, 15 @ 3.40, 16 @ 6.20, 17 – 19 @ 6.10 MWLDAN 1

THE HUNGER GAMES (12A) Gary Ross | 2012 | USA | 142’ Suzanne Collins’ trilogy The Hunger Games has taken the teenage reading world by storm, and now here’s the eagerly anticipated arrival of the big screen adaptation. In a not-too-distant future, North America has collapsed, weakened by drought, fire, famine, and war to be replaced by Panem, a country divided into the Capitol and 12 districts. Each year two young representatives from each district are selected to participate in The Hunger Games. Part entertainment, part brutal intimidation of the subjugated districts, the televised games are broadcast throughout Panem. The 24 participants are forced to eliminate their competitors, literally, with all citizens required to watch. Yn y dyfodol, bydd Gogledd America wedi chwalu, wedi ei gwanychu gan sychdwr, tân, newyn, a rhyfel ac wedi ei aildrefnu gan Panem, gwlad sydd wedi ei rhannu yn Brif Ddinas a 12 dosbarth. Pob blwyddyn bydd dau gynrychiolydd ifanc yn cael eu dewis i gymryd rhan yn The Hunger Games. Yn rhannol adloniant, yn rhannol bygythiad creulon o’r dosbarthiadau darostyngedig, caiff y chwaraeon eu darlledu ar draws Panem. Caiff y 24 cyfranogwr eu gorfodi i ddileu eu cystadleuwyr, yn llythrennol, gyda phob dinesydd yn gorfod gwylio. ::


01239 621200

27

Ebrill :: April 13 @ 6.30, 15 @ 6.30, 16 @ 9.00 M W L D A N 2

EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE (12A) Stephen Daldry | 2011 | USA | 129’ Talented Brit Stephen Daldry (Billy Elliott, The Hours) directs Tom Hanks, Sandra Bullock and John Goodman in this big screen adaptation of the bestselling novel. A nine-year-old amateur inventor, jewelry designer, astrophysicist, tambourine player, and pacifist searches New York for the lock that matches a mysterious key left by his father when he was killed in the September 11 attacks. Mae crwt naw mlwydd oed yn chwilio Efrog Newydd am y clo sy’n cyfateb i allwedd ddirgel a adawyd gan ei dad pan gafodd ei ladd yn yr ymosodiadau ar Fedi 11. ::

3D SCREENINGS Ebrill :: April 13, 14 @ 8.50, 15 @ 8.40 M W L D A N 1

GHOST RIDER: SPIRIT OF VENGEANCE 3D (12A) Mark Neveldine | Brian Taylor | 2011 | USA | 95’ In the successor to the worldwide hit Ghost Rider, Johnny still struggling with his curse as the devil’s bounty hunter is hiding out in a remote part of Eastern Europe when he is recruited by a secret sect of the church to save a young boy from the devil. At first, Johnny is reluctant to embrace the power of the Ghost Rider, but it is the only way to protect the boy and possibly rid himself of the curse forever. Yn y dilyniant i’r llwyddiant bydol enfawr “Ghost Rider”, mae Johnny yn dal i’w chael yn anodd ymdopi gyda’i felltith wrth i helwyr y diafol deithio trwy ran anghysbell o Ddwyrain Ewrop pan gaiff ei recriwtio gan sect gudd yr eglwys i achub bachgen ifanc rhag y diafol. I gychwyn mae Johnny yn amharod i gydio yn nerth y Ghost Rider, ond dyna’r unig ffordd o warchod y bachgen ac efallai gwaredu ei hun o’r felltith am byth. ::

Ebrill :: April 13, 15 @ 9.00, 16 @ 6.40, 17, 18 @ 8.25 M W L D A N 1

HUNKY DORY (15) Marc Evans | 2011 | UK | 109’ This latest movie from leading Welsh film director Marc Evans (Patagonia) is a sweet and sincere song of praise to the 70s. It’s the start of the sweltering summer of ‘76, and the end of term is approaching at a secondary school in Swansea. Idealistic drama teacher Vivienne (Minnie Driver) is holding rehearsals for an ambitious musical production - a take on The Tempest that incorporates the contemporary songs of her pupils’ pop heroes. However she faces an uphill battle. Her cynical colleagues criticise the project, there are concerns from parents, and the kids are distracted by the business of being teenagers. But Vivienne ploughs on doggedly, inspired by the kids’ talent and the deeply-held belief that music and the arts matter. Gorgeous! Mae’n ddechrau haf llethol ‘76, ac mae diwedd tymor yn agosáu yn ysgol uwchradd yn Abertawe. Mae’r athrawes ddrama ddelfrydyddol Vivienne (Minnie Driver) yn cynnal ymarferion ar gyfer cynhyrchiad cerddorol uchelgeisiol, dehongliad ar The Tempest sy’n ymgorffori caneuon cyfoes arwyr pop ei disgyblion - fersiwn o’r ddrama y byddai Shakespeare a David Bowie yn falch ohono. Mae’n wynebu tipyn o her. Mae Vivienne yn bwrw ati’n ddyfal, wedi ei hysbrydoli gan ddawn y plant, a’r gred bendant bod cerddoriaeth a’r celfyddydau’n bwysig. Mae Hunky Dory yn gymysgedd gyffrous o arddulliau, heb fod yn ffilm realydd draddodiadol na chwaith yn sioe gerdd blaen. Gyda diffyg coegni, mae ei drac sain yn dathlu pop y 70au. Hyfryd! ::


28

www.mwldan.co.uk CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ebrill :: April 15 @ 6.10, 16 @ 8.50 M W L D A N 1

TAKE SHELTER (15) Jeff Nichols | 2011 | USA | 121’ In this extraordinary tale of ordinary madness, Curtis LaForche (the excellent Michael Shannon) is a working stiff in a small Ohio town, a crew chief for a sand-mining company. Although money is tight, Curtis finds solace in his supportive family, and in his devotion to his loving wife and their young daughter. There seems little remarkable about the man, yet he is in the shadow of a dark cloud and becomes increasingly plagued by apocalyptic apparitions. Haunted by his fears, his behaviour becomes erratic, and Curtis risks alienating the local community and stretching relationships with those closest to him beyond breaking point. A deeply resonant vision that audaciously probes the psyche of modern America. Yn y stori ryfeddol hon am wallgofrwydd cyffredin, mae Curtis LaForche yn weithiwr mewn tref fach yn Ohio. Mae’n ymddangos nad oes llawer iawn yn hynod am y dyn hwn, ond mae o dan ddylanwad cwmwl du a chaiff ei dirboeni’n fwyfwy gan ysbrydion apocalyptaidd. Wedi ei boeni gan ei ofnau, mae ei ymddygiad yn troi’n ansicr, ac mae Curtis yn peryglu dieithrio’r gymuned leol a gwthio ei berthynas gyda’r rhai sy’n agosaf ato yn rhy bell. Gweledigaeth ddofn sy’n eofn wrth brocio seice America fodern. ::

Ebrill :: April 17, 18 @ 3.30, 20 @ 3.20 (M1), 21 @ 5.30 (M1), 22 @ 5.30 (M1), 23 – 26 @ 3.30 & 6.10 M W L D A N 2

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL (12A) John Madden | 2012 | UK | 122’ From the director of Shakespeare In Love and Mrs Brown comes this true gem of a film with an all-star cast to die for - Bill Nighy, Maggie Smith, Judi Dench, Dev Patel, Tom Wilkinson and Celia Imrie. A group of Brits well into their golden years decide to outsource their retirement to a less expensive location… not Eastbourne, but an apparently exotic India. Enticed by advertisements for the newly restored Marigold Hotel and bolstered with visions of a life of leisure, they arrive to find the palace a shell of its former self. Though the new environment is less luxurious than imagined, they are forever transformed by their shared experiences, discovering that life and love can begin again when you let go of the past. A glorious, irresistible movie! Mae grw ˆ p o Brydeinwyr ymlaen mewn oedran, yn penderfynu ail-leoli eu hymddeoliad i leoliad rhatach...nid Eastbourne, ond lndia, sy’n edrych yn egsotig. Wedi eu denu gan hysbysebion ar gyfer Gwesty Marigold sydd newydd ei adnewyddu, ac wedi eu cynnal gan feddyliau o fywyd hamddenol, maent yn cyrraedd i ddarganfod bod y lle yn atgof o’r hun a fu. ::

Ebrill :: April 17 – 19 @ 8.40 M W L D A N 1

THIS MEANS WAR (12A) McG | 2012 | USA | 97’ Reese Witherspoon, Chris Pine and Tom Hardy star in this new romantic action comedy. Two top CIA operatives wage an epic battle against one another after they discover they are dating the same woman. It’s spy versus spy! Reese Witherspoon, Chris Pine a Tom Hardy sy’n serennu yn y gomedi ramantus gyffrous hon. Mae dau brif weithredwr yn y CIA yn rhyfela yn erbyn ei gilydd ar ôl iddynt ddarganfod eu bod yn gweld yr un fenyw. Cyffro ysbïwr yn erbyn ysbïwr! ::


01239 621200

29

Ebrill :: April 20 @ 5.50, 21, 22 @ 3.20, 23 – 26 @ 5.50, 28, 29 @ 12.50 MWLDAN 1

Mai :: May 5 @ 4.20, 13 @ 4.10, 19 @ 4.10 M W L D A N 2

MIRROR MIRROR (PG) Tarsem Singh | 2012 | USA | 106’ Julia Roberts and Lily Collins star in this new comedy fantasy film based on Snow White by the Brothers Grimm. A wicked enchantress schemes and scrambles for control of a spirited orphan’s throne and the attention of a charming prince. When Snow White’s beauty wins the heart of the prince that she desperately pursues, the Queen banishes her to the forest, where a ravenous man-eating beast hungrily awaits. Rescued by a band of diminutive highway robbers, Snow White grows into an indomitable young woman determined to take back her realm from the treacherous Queen. Julia Roberts a Lily Collins sy’n serennu yn y gomedi ffantasi hon sydd wedi seilio ar Snow White gan y Brodyr Grimm. Mae dewines greulon yn cynllunio ac yn ymbalfalu am reolaeth orsedd merch amddifad ac am sylw tywysog golygus. Pan mae harddwch Snow White yn ennill calon y tywysog y mae’n ei ganlyn, mae’r Frenhines yn ei gwahardd i’r fforest, lle mae anghenfil newynog sy’n bwyta bodau dynol yn aros amdani. Ar ôl cael ei hachub gan griw o ladron pen-ffordd, mae Snow White yn tyfu yn fenyw ifanc anorchfygol sy’n benderfynol o gymryd ei theyrnas yn ôl o’r Frenhines fradwrus. ::

3D SCREENINGS Ebrill April 20 – 26 @ 8.00 M W L D A N 1

TITANIC 3D (12A tbc) James Cameron | USA | 1997 | 194’ tbc To mark the 100th anniversary of the sinking of the Titanic, director James Cameron (Avatar) reworks his 1997 megahit into a 3D conversion to allow audiences to experience the epic Titanic again on the big screen. No further introduction needed to Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, iconic moments galore and Celine Dion’s My Heart Will Go On! I farcio canmlwyddiant suddo’r Titanic, mae’r cyfarwyddwr James Cameron (Avatar) wedi ail-weithio ei ffilm fawr o 1997 fel addasiad 3D er mwyn caniatáu cynulleidfaoedd i brofi’r epig Titanic ar y sgrin fawr eto. Nid oes angen cyflwyniad pellach ar Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, llwyth o olygfeydd eiconig a My Heart Will Go On gan Celine Dion! ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ebrill :: April 22 @ 6.00, 23 @ 8.40 M W L D A N 2

ROMANTICS ANONYMOUS (12A) Jean-Pierre Ameris | 2010 | France | 78’ This modest, but absolutely delicious, confection is packed with bittersweet humour and genuine charm. Two exceptionally shy and emotionally-challenged individuals have a shared professional interest in chocolate - Jean-René is the boss of a chocolate factory and Angélique is a talented chocolate maker. The pair could be soulmates, drawn together by a passion for chocolate, but when they’re together neither has a clue how to communicate. But then they attend a chocolate trade show together and are mistakenly booked into the same hotel room. Will they manage to overcome their lack of selfconfidence, and risk baring their true feelings? Mae’r ffilm ddiymhongar, ond hollol hyfryd hon yn llawn dop o hiwmor chwerwfelys a swyn dilys. Mae gan ddau unigolyn swil ac emosiynol ddiddordeb proffesiynol mewn siocled mae Jean-René yn fos ffatri siocled ac mae Angélique yn wneuthurwr siocled dawnus. Gallai’r ddau fod yn eneidiau hoff cytûn, wedi eu tynnu ynghyd gan angerdd am siocled, ond pan maent gyda’i gilydd nid oes gan y naill na’r llall syniad sut i gyfathrebu. Byddant yn medru goresgyn eu diffyg hunanhyder, a mentro dangos eu teimladau go iawn? ::


30

www.mwldan.co.uk

Ebrill :: April 22 @ 7.40, 24 – 26 @ 8.40 M W L D A N 2

THE DECOY BRIDE (12A) Sheree Folkson | 2011 | UK | 89’ Bridget Jones meets Local Hero in this fizzy romantic confection that features a sparkling screwball comedy performance from Kelly Macdonald. Hollywood star Lara (Alice Eve) and her writer fiancé James (David Tennant) are desperate for a quiet romantic wedding far from the prying eyes of the paparazzi. The tiny Scottish island of Hegg seems ideal but the media are soon descending in their hordes. A cunning plan is devised to stage a fake wedding and throw them off the trail. Local lass Katie (Macdonald) is the decoy bride but nothing goes entirely as expected in an entertaining romp. Ffilm ramantaidd hon sy’n cynnwys perfformiad comedi disglair oddi wrth Kelly MacDonald. Mae’r seren Hollywood Lara (Alice Eve) a’i darpar w ˆ r, yr ysgrifennwr James (David Tennant) yn dymuno cael priodas dawel yn bell o lygaid busneslyd y paparazzi. Mae’r ynys Albaneg fechan Hegg i’w gweld yn ddelfrydol. Ond cyn bo’n hir mae’r paparazzi yn ymddangos yn eu mintai. Caiff cynllun cyfrwys ei ddyfeisio i berfformio priodas ffug er mwyn eu drysu. Merch leol, Katie, (Macdonald) yw’r briodferch amgen, ond nid yw pob dim yn mynd yn ôl y drefn yn y ffilm ddifyr hon. ::

3D SCREENINGS Ebrill :: April 27 @ 5.50 & 8.30, 28, 29 @ 3.00, 5.50 & 8.30, 30 @ 5.50 & 8.30 Mai :: May 1 – 4 @ 5.50 & 8.30, 5, 6 @ 3.00, 5.50 & 8.30, 7 – 10 @ 5.50 & 8.30 MWLDAN 1

MARVEL AVENGERS ASSEMBLE 3D (tbc) Joss Whedon | 2012 | USA | tbc Chris Hemsworth is Thor… Robert Downey Jr. is Iron Man… Scarlett Johansson is Black Widow… Chris Evans is Captain America… Samuel L. Jackson is Nick Fury and Gwyneth Paltrow is Pepper Potts – it’s an all-star cast to die for as Nick Fury and the international agency S.H.I.E.L.D. bring together a team of super humans to form The Avengers to help save the Earth from Loki & his various membered army. Playing at Mwldan from the date of National Release. Chris Hemsworth yw Thor… Robert Downey Jr. yw Iron Man… Scarlett Johansson yw Black Widow… Chris Evans yw Captain America… Samuel L. Jackson yw Nick Fury a Gwyneth Paltrow yw Pepper Potts – mae’n gast serol penigamp wrth i Nick Fury a’r asiantaeth ryngwladol S.H.I.E.L.D. ddod ynghyd â thîm o arwyr i ffurfio The Avengers er mwyn achub y Ddaear rhag Loki a’i fyddin. ::

SINEMA


01239 621200

31

Ebrill :: April 28 – 30 @ 6.30 M W L D A N 2

THE VOW (12A) Michael Sucsy | 2012 | USA | 103’ In this full-blooded romatic drama that tugs at the heartstrings, a car accident puts Paige (Rachel McAdams) in a coma. When she wakes up Paige has no memory of the past halfdecade and her husband Leo (Channing Tatum) has to work to win her heart again. Mae damwain car yn gadael Paige (McAdams) mewn coma, a phan mae’n dihuno gyda ˆ r Leo (Tatum) yn gweithio’n galed i ennill ei chalon eto. :: cholled meddwl ddifrifol, mae ei gw

Ebrill :: April 28 – 30 @ 8.50 M W L D A N 2

PROJECT X (18) Nima Nourizadeh | 2012 | USA | 88’ Produced by the director of The Hangover, Project X is the party you’ve only dreamed about! Three high school seniors throw a birthday party to make a name for themselves. As the night progresses, things spiral out of control as word of the party spreads. A celebration of some very bad behaviour, Project X is a warning to parents and police everywhere. Wedi ei gynhyrchu gan gyfarwyddwr The Hangover, Project X yw parti eich breuddwydion! Mae tri myfyriwr hyˆn ysgol uwchradd yn trefnu parti pen-blwydd er mwyn gwneud enw iddyn nhw eu hunain. Wrth i’r noson fynd yn ei blaen, mae pethau’n dechrau mynd allan o reolaeth wrth fod sôn am y parti yn lledu. Dathliad o ymddygiad gwael iawn, mae Project X yn rhybudd i rieni a’r heddlu ym mhob man! ::

Mai :: May 5, 7, 8, 10 @ 6.40, 21 @ 8.30 M W L D A N 2

AT THE VERY LAST MOMENT: THE PERFECT MOMENT – NUIT DE LA GLISSE 3D (U) Thierry Donard | 2011 | France | 87’ Stand by for an amazing night at the movies – if you’re into Xtreme Sports and Free Ride, then this is a unique first! The latest film from Thierry Donard (La Nuit de la Glisse) – shot and screened in amazing 3D – features Xtreme Sports and Free Ride from around the world and ranges from bike, ski, skateboarding to surf. The film features Danny Macaskill, is a young Scottish street trials rider who has been really making a name for himself in the Free Ride community. La Nuit de la Glisse was born at the end of the 70s out of a passionate group of inspired visionaries and today they make films featuring ‘glisse’ sports such as surfing, skiing, skydiving, skateboarding, filmed in breathtaking settings all around the planet. Mae’r ffilm hon - wedi ei chipio mewn 3D rhyfeddol - yn cynnwys Chwaraeon Eithaf a ‘Free Ride’ o led led y byd ac yn amrywio o feicio, sgïo, bwrdd sgrialu i syrffio. Mae’r ffilm yn cynnwys Danny Macaskill, beiciwr ifanc treialon stryd o’r Alban sydd wedi bod yn gwneud enw da iddo’i hun yn y gymuned Free Ride. ::


32

www.mwldan.co.uk Mai :: May 5, 7, 8, 10 @ 8.50 M W L D A N 2

THE WOMAN IN BLACK (12A) James Watkins | 2012 | UK | Canada | 94’ Another chance to see this smash hit supernatural thriller starring Daniel Radcliffe as Arthur Kipps, a lawyer forced to attend to the affairs of the recently deceased owner of Eel Marsh House. Yn y ffilm gyffro oruwchnaturiol hon wedi ei seilio ar stori glasurol ysbrydion, mae Daniel Radcliffe yn serennu fel Arthur Kipps, cyfreithiwr caiff ei orfodi i adael ei fab ifanc a theithio i bentref arunig i ddelio gyda materion ystâd perchennog diweddar Eel Marsh House. ::

Mai :: May 11 @ 5.50 & 8.30, 12, 13 @ 3.00, 5.50 & 8.30, 14 – 18 @ 5.50 & 8.30, 19, 20 @ 3.00, 5.50 & 8.30, 21 – 24 @ 5.50 & 8.30 M W L D A N 1

DARK SHADOWS (tbc) Tim Burton | 2012 | USA | tbc Johnny Depp, Michelle Pfeiffer Eva Green, Helena Bonham Carter and Christopher Lee star in the latest gothic-horror tale from the brilliant Tim Burton, which centres on the life of vampire Barnabas Collins. In 1752, Joshua and Naomi Collins, with young son Barnabas, set sail from Liverpool to start a new life in America. But an ocean was not enough to escape the mysterious curse that plagued their family. Two decades later, Barnabas is a rich, powerful and an inveterate playboy but makes the grave mistake of breaking the heart of Angelique Bouchard who curses him to a fate worse than death: turning him into a vampire, and then burying him alive. Two centuries later, Barnabas emerges into the world of 1972 and finds that his once-grand estate has fallen into ruin. The dysfunctional remnants of the Collins family have fared little better... Playing at Mwldan from the date of National Release. Stori arswyd gothig sy’n troi o gwmpas bywyd y fampir Barnabas Collins. Ym 1752, hwyliodd Joshua a Naomi Collins, gyda’u mab ifanc Barnabas, o Lerpwl i gychwyn bywyd newydd yn America. Dau ddegawd yn ddiweddarach, mae Barnabas yn ddyn cyfoethog, pwerus a sefydlog ond mae’n gwneud y camgymeriad enbyd o dorri calon Angelique Bouchard sy’n ei felltithio i ffawd sy’n waeth na marwolaeth: sef ei droi’n fampir a’i gladdu’n fyw. ::

Mai :: May 11, 13, 14 @ 6.30, 16 @ 4.30, 17 – 19 @ 6.30, 21 @ 6.10 MWLDAN 2

SALMON FISHING IN THE YEMEN (tbc) Lasse Hallström | 2011 | UK | 111’ Starring Ewan McGregor, Emily Blunt and Kristin Scott Thomas, this is a great new comedy drama from the director of Chocolat and The Cider House Rules, based on the hit novel by Paul Torday. A visionary sheik believes his passion for the peaceful pastime of salmon fishing can enrich the lives of his people, and he dreams of bringing the sport to the not so fish-friendly desert. Willing to spare no expense, he instructs his representative to turn the dream into reality, an extraordinary feat that will require the involvement of Britain’s leading fisheries expert who happens to think the project both absurd and unachievable. That is, until the Prime Minister’s overzealous press secretary latches on to it as a ‘good will’ story. Now, this unlikely team will put it all on the line and embark on an upstream journey of faith and fish to prove the impossible, possible. Dyma i chi ddrama gomedi ardderchog, wedi ei seilio ar y nofel lwyddiannus gan Paul Tovey. Mae sheik gweledigaethol yn credu y gall ei hoffter o’r difyrrwch heddychlon o bysgota eog gyfoethogi bywydau ei bobl, ac mae’n breuddwydio am ddod â’r arfer i’r anialwch. Stori am droi’r amhosibl , yn bosibl. ::


01239 621200

33

Mai :: May 11, 13, 14 @ 8.50, 17 – 19 @ 8.50 M W L D A N 2

BATTLESHIP (tbc) Peter Berg | 2012 | USA | tbc Liam Neeson, Taylor Kitsch and Rihanna star in this epic-scaled action adventure that unfolds across the seas, in the skies and over land as our planet fights for survival against a superior force. Liam Neeson, Taylor Kitsch a Rihanna sy’n serennu yn yr antur enfawr hon sy’n cymryd i’r moroedd, yr awyr ac i’r tir wrth i’n planed frwydro am oroesiad yn erbyn grym uwchraddol. ::

2D SCREENINGS Mai :: May 26, 27 @ 1.20 Mehefin :: June 1 – 3 @ 1.20, 5 – 10 @ 1.20, 30 @ 4.10 (M1) Gorffennaf :: July 1 @ 2.00 & 4.10 (M1) M W L D A N 2 3D SCREENINGS Mai :: May 25 @ 6.00 & 8.20, 26, 27 @ 3.40, 6.00 & 8.20, 28 – 31 @ 6.00 & 8.20 Mehefin :: June 1 – 3 @ 3.40, 6.00 & 8.20, 4 @ 6.00 & 8.20, 5 – 10 @ 3.40, 6.00 & 8.20 M W L D A N 2

MEN IN BLACK 3 (PG tbc) Barry Sonnenfeld | 2012 | USA | 95’ tbc Will Smith, Tommy Lee Jones and Emma Thompson star in the latest instalment of the popular action comedy franchise. Agent J time-jumps back to the 1960s, where an alien with its sights on the younger version of Agent K poses a threat to the future of the MIB organization - and humankind’s very existence. Playing at Mwldan from the date of National Release. Will Smith, Tommy Lee Jones ac Emma Thompson sy’n serennu yn y ffilm ddiweddaraf o’r gomedi gyffro poblogaidd. Mae Agent J yn neidio yn ôl i’r 1960au, ble mae aliwn gyda’i fryd ar y fersiwn iau o Agent K yn fygythiad i ddyfodol sefydliad MIB - a bodolaeth ddynol rhyw ei hun. ::

3D SCREENINGS Mai :: May 25 @ 6.30, 26, 27 @ 2.10, 4.20 & 6.30, 28 – 31 @ 6.30 M W L D A N 1 Mehefin :: June 16 @ 2.00, 17 @ 2.00 Gorffennaf :: July 1 @ 1.40 M W L D A N 2

BEAUTY AND THE BEAST 3D (U) Gary Trousdale | Kirk Wise | 1991 | USA | 84’ One of Disney’s best animated features ever is re-released in a special 3D format. A tale as old as time, with a complex message that is as ageless as it is universal - love one another, and refrain from judging others who ‘seem’ to be different. When a young Prince fails the test of an enchantress disguised as an old hag, she transforms him into a hideous beast, as he is destined to remain until he opens his heart and learns how to love and be loved in return. Caiff un o ffilmiau animeiddiedig gorau erioed gan Disney ei rhyddhau ar fformat 3D arbennig. Mae’n stori sydd mor hen ag amser ei hun, gyda neges gymhleth sydd mor dragwyddol â’r bydysawd - carwch eich gilydd, a pheidiwch â beirniadu eraill sydd i’w ‘gweld’ yn wahanol. ::


34

www.mwldan.co.uk Mai :: May 25 – 31 @ 8.40 M W L D A N 1

AMERICAN REUNION (15 tbc) Jon Hurwitz | Hayden Schlossberg | 2012 | USA | 100’ tbc The fourth instalment of the American Pie franchise needs little introduction! All the American Pie characters we met a little more than a decade ago - Jim, Michelle, Stifler, and their friends - reunite in East Great Falls, Michigan for their high school reunion. In one long-overdue weekend, they will discover what has changed, who hasn’t and that time and distance can’t break the bonds of friendship. Nid oes angen cyflwyniad ar y bedwaredd ran yn y fasnachfraint American Pie! Mae’r holl gymeriadau wnaethom eu cyfarfod tua degawd yn ôl Jim, Michelle, Stifler, a’u ffrindiau - yn ail-uno yn East Great Falls, Michigan am aduniad ysgol uwchradd. Yn ystod y penwythnos, byddant yn darganfod yr hyn sydd wedi newid, pwy sydd heb newid a bod amser a phellter ddim yn medru datod rhwymau cyfeillgarwch.::

Mehefin :: June 1 – 7 @ 12.50, 3.10, 5.40 & 8.10, 8 – 10 @ 12.50, 3.10 & 5.40, 11 – 14 @ 5.40, 16 @ 4.00 (M2), 17 @ 4.00 (M2), 30 @ 2.00 Gorffennaf :: July 1 @ 3.40 (M2) M W L D A N 1

SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN (tbc) Rupert Sanders | 2012 | USA | tbc In this epic action adventure, a new vision of the legendary tale, Kristen Stewart (Twilight) plays Snow White, the only person in the land fairer than the Evil Queen (Charlize Theron) who is out to destroy her. But what the wicked ruler never imagined is that the young woman threatening her reign has been training in the art of war with a huntsman (Chris Hemsworth) who was despatched to kill her. Sam Claflin plays the Prince long enchanted by Snow White’s beauty and power. Playing at Mwldan from the date of National Release. Yn yr antur gyffro epig hon, gweledigaeth newydd o’r stori enwog, mae Kirsten Stewart (Twilight) yn chwarae Snow White, yr unig berson yn y wlad sy’n decach na’r Frenhines Greulon (Charlize Theron) sydd yn ceisio ei difetha. ::

Mehefin :: June 15 @ 5.40 & 8.30, 16, 17 @ 2.50, 5.40 & 8.30, 18 – 22 @ 5.40 & 8.30, 23, 24 @ 2.50, 5.40 & 8.30, 25 – 28 @ 5.40 & 8.30 M W L D A N 1

ROCK OF AGES (12A tbc) Adam Shankman | 2012 | USA | tbc Be sure not to miss this guilty pleasure! A great cast led by Tom Cruise, Alec Baldwin, Paul Giamatti, Catherine Zeta-Jones, Russell Brand and Mary J. Blige star in this big screen adaptation of the insanely fun worldwide smash hit stage production that features a heart-pounding rockin’soundtrack of hits from Def Leppard, Joan Jett, Journey, Foreigner, Bon Jovi, Night Ranger, REO Speedwagon, Pat Benatar, Twisted Sister, Poison and Whitesnake. Set in LA’s infamous Sunset Strip in 1987, Rock Of Ages tells the story of Drew, a boy from South Detroit, and Sherrie, a small-town girl, both in LA to chase their dreams of making it big and falling in love. We’re back in the time of big bands with big egos playing big guitar solos and sporting even bigger hair! Playing at Mwldan from the date of National Release. Addasiad sgrin fawr o’r cynhyrchiad llwyfan hynod lwyddiannus a doniol tu hwnt sy’n cynnwys trac sain roc bydd yn gwneud i’ch calon curo’n gynt. Wedi ei gosod ar Sunset Strip drwg enwog LA ym 1987, mae Rock of Ages yn adrodd hanes Drew, bachgen o South Detroit, a Sherrie, merch o dref fechan, y ddau yn LA i ganlyn eu breuddwydion o gyrraedd y brig a syrthio mewn cariad. Dyma ni nôl yn adeg bandiau mawr gyda egos mawr yn chwarae unawdau mawr ar y gitâr, ac yn gwisgo’u gwallt mewn steiliau hyd yn oed yn fwy! ::


01239 621200

35

Mehefin :: June 16 – 18 @ 6.30, 20, 22 @ 6.30 M W L D A N 2

WHAT TO EXPECT WHEN YOU’RE EXPECTING (tbc) Kirk Jones | 2012 | USA | tbc Based on the hit pregnancy book, this movie is a hilarious and heartfelt big screen comedy about four couples whose intertwined lives are turned upside down by the challenges of impending parenthood. Cameron Diaz iss a TV host who gets pregnant; Anna Kendrick is a food truck operator who conceives after a one night stand; Brooklyn Decker is a trophy-wife type; and Elizabeth Banks is the owner of a baby boutique. Jennifer Lopez also stars as a woman who adopts from abroad. The girls are joined by a star male cast that includes Matthew Morrison, Dennis Quaid, Chace Crawford and Chris Rock. Wedi ei seilio ar y llyfr llwyddiannus am feichiogrwydd, mae’r comedi sgrin fawr ddoniol a theimladwy hon yn ffilm am bedwar pâr y mae eu bywydau ymblethedig yn cael eu troi wyneb yn waered gan heriau paratoi ar gyfer bod yn rhieni. ::

Mehefin :: June 8 – 14 @ 8.10 (M1), 16 – 18, 20, 22 @ 8.50 M W L D A N 2

THE DICTATOR (15 tbc) Larry Charles | 2012 | USA | tbc After Borat and Bruno, Sacha Baron Cohen’s latest comedy outing is a satirical swipe at dictators everywhere. His Excellency Admiral General Supreme Leader Shabazz Aladeen gave a great gift to the world when he decided to be born. He was seventh son of the glorious Wadiyan President-For-Life Omar Aladeen. The film tells the heroic story of the man who risks his life to ensure that democracy will never come to the country he so lovingly oppresses. Ar ôl Borat a Bruno, mae cyflwyniad comedi ddiweddaraf Sacha Baron Cohen yn broc dychanol tuag at unbeniaid ym mhob man. Mae’r ffilm yn adrodd stori arwrol y dyn a pheryglodd pob dim i sicrhau fod democratiaeth byth yn dod i’r wlad y mae’n ei gormesi mor ffyddlon. ::

FREE SCREENINGS! Mehefin :: June 19, 21, 26 @ 6.00 M W L D A N 2

THE ENDLESS JOURNEY A DESERT ROAD TRIP (tbc) Jean Molitor | 2010 | 52’ This film provides a background preview to The Endless Journey live music event which take place at Mwldan on Saturday 30 June. It’s the story of a group of professional musicians from Niger, West Africa, who have toured the world promoting their nomadic culture and desert blues music only to realise that whilst they were away their children were turning their backs on their cultural heritage. In response, they take a desert road trip to try to reinvigorate the tradition for a new generation of children. Internationally acclaimed photographer and film-maker Jean Molitor accompanied them and documented their musical journey and the extraordinary response they received, and his film gives a rare glimpse of contemporary village life in one of the poorest countries in the world. The musicians of The Endless Journey will be performing live at Mwldan on Saturday 30 June (see page 19) and an exhibition of photographs by Jean Molitor will also be on view. Admission to these screenings is free!


36

www.mwldan.co.uk Mehefin :: June 25, 27 – 29 @ 6.10 Gorffennaf :: July 1 @ 6.10 M W L D A N 2

NOW IS GOOD (tbc) Ol Parker | 2012 | UK | tbc Given just a few months to live, Tessa, played by Dakota Fanning, compiles a list of “things to do before I die.” Released from the constraints of normal conventions, Tessa seeks out new experiences to make her feel as alive as possible before she dies. Along the way, Tessa’s relationships with her parents and friends must all be resolved before her time runs out. Gydag ond ychydig fisoedd i fyw, mae Tessa, a bortreadir gan Dakota Fanning, yn llunio rhestr o “bethau i’w gwneud cyn i mi farw”. Wedi eu rhyddhau o gyfyngiadau confensiynau arferol, mae Tessa yn chwilio am brofiadau newydd i’w gwneud i deimlo mor fyw â phosibl cyn iddi farw. Ar hyd y ffordd, mae’n rhaid iddi adfer ei pherthynas gyda’i rhieni a’i ffrindiau cyn i’w hamser dirwyn i ben. ::

Mehefin :: June 25, 27 – 29 @ 8.30 Gorffennaf :: July 1 @ 8.30 M W L D A N 2

ALBERT NOBBS (15) Rodrigo García | 2011 | UK | Ireland | 113’ Glenn Close serves up a terrific performance as a gender-bending butler in Rodrigo García’s gripping and intriguing ensemble piece, ably supported by Pauline Collins, Brendan Gleeson and Mia Wasikowska. Based on George Moore’s 19th century-set novella, the film is set in late 19th century Ireland, where women aren’t encouraged to be independent and Albert Nobbs struggles to survive. Posing as a man, so she can work as a butler in Dublin’s poshest hotel, Albert meets a handsome painter and looks to escape the lie she has been living. Mae Glenn Close yn rhoi perfformiad penigamp fel bwtler sy’n newid rhyw mewn darn ensemble gafaelgar a diddorol Rodrigo García, wedi ei gefnogi’n fedrus gan Pauline Collins, Brendan Gleeson a Mia Wasikowska. Wedi ei seilio ar nofel fer George Moore a osodwyd yn y 19eg ganrif, caiff y ffilm ei gosod yn hwyr yn y 19eg ganrif yn Iwerddon, lle ni anogir i fenywod fod yn annibynnol ac mae Albert Nobbs yn ei chael yn anodd byw. Yn dieithrio’i hun fel dyn, er mwyn iddi allu gweithio fel bwtler yng ngwesty mwyaf crand Dulyn, mae Albert yn cyfarfod ag arlunydd golygus ac yn ceisio dianc rhag y celwydd sy’n ffurfio’i bywyd. ::

Mehefin :: June 29, 30 @ 6.30 Gorffennaf :: July 1 – 5 @ 6.30 M W L D A N 1

THE ANGEL’S SHARE (tbc) Ken Loach | 2012 | UK | tbc Ken Loach, director of films from Kes to The Wind the Shakes the Barley has grown fond of making films in Scotland, and in this bitter sweet comedy he returns to Glasgow for a caper about lads who get involved in a scheme to make money from stealing a rare whisky. Will drink change their lives for the worse, and will they find a new future with the ‘Water of Life?’ Only the angels know... Mae’r cyfarwyddwr Ken Loach wedi dod yn hoff o wneud ffilmiau yn yr Alban, ac yn y gomedi chwerefelys hon mae’n dychwelyd gydag antur am fois sy’n ymwneud â chynllun i wneud arian trwy ddwyn whisgi prin. A fydd diod yn newid eu bywydau er y gwaethaf, a ˆ r Bywyd”? Dim ond yr angylion sy’n fyddant yn darganfod dyfodol newydd gyda “Dw gwybod... ::

SINEMA


01239 621200

37

3D SCREENINGS Mehefin :: June 29, 30 @ 8.40 Gorffennaf :: July 1 – 5 @ 8.40 M W L D A N 1

PROMETHEUS (18 tbc) Ridley Scott | 2012 | USA | tbc Michael Fassbender, Noomi Rapace and Charlize Theron star in this new science fiction movie event from Ridley Scott (Alien) that follows the crew of the spaceship Prometheus in the late 21st century, as they explore an advanced alien civilization in search of the origins of humanity. This is a journey to the darkest corners of the universe and the crew must fight a terrifying battle to save the future of the human race. Michael Fassbender, Noomi Rapace a Charlize Theron sy’n ymddangos yn y ffilm ffug wyddonol newydd hon gan Ridley Scott (Alien) sy’n dilyn criw’r llong gofod Prometheus tua diwedd y 21ain ganrif, wrth iddynt archwilio dinasyddiaeth blaengar o aliwns wrth chwilio am wreiddiau dynoliaeth. Dyma i chi siwrnai i gyrrau tywyllaf y bydysawd a rhaid i’r criw ymladd brwydr frawychus i achub dyfodol yr hil ddynol. ::

2D SCREENINGS Gorffennaf :: July 7, 8 @ 11.50, 14, 15 @ 11.50 M W L D A N 1 Gorffennaf :: July 9 – 13 @ 5.30, 16 – 19 @ 5.30 M W L D A N 2 3D SCREENINGS Gorffennaf :: July 4 – 6 @ 5.30 & 8.20, 9 – 13 @ 8.20, 16 – 19 @ 8.20 MWLDAN 2

Gorffennaf :: July 7, 8, 14, 15 @ 2.40, 5.30 & 8.20 M W L D A N 1

THE AMAZING SPIDER MAN (12A tbc) Marc Webb | 2012 | USA | 130 tbc This new movie tells of a new chapter in the Spider-Man legacy, an untold story about a different side of Peter Parker, an outcast high schooler who was abandoned by his parents as a boy and raised by his Uncle and Aunt. Like most teenagers, Peter is trying to figure out who he is and he’s also finding his way with his first high school crush, Gwen Stacy, struggling with love, commitment and secrets. As Peter discovers a mysterious briefcase that belonged to his father, he begins a quest to understand his parents’ disappearance - leading him directly to Oscorp and the lab of Dr Curt Connors, his father’s former partner. As Spider-Man is set on a collision course with Connors’ alter-ego, The Lizard, Peter will make life-altering choices to use his powers and shape his destiny to become a hero. Andrew Garfield is Peter Parker and the film also stars Emma Stone, Rhys Ifans and Martin Sheen. Playing at Mwldan from the date of National Release. Mae’r ffilm newydd hon yn sôn am bennawd newydd yn y gyfres Spider-Man, stori heb ei hadrodd am ochr wahanol i Peter Parker, alltud yn yr ysgol, a gafodd ei adael gan ei rieni pan oedd yn grwt, a’i fagu gan ei fodryb a’i ewythr. Pan mae Peter yn darganfod cas ddogfennau rhyfedd oedd yn berchen i’w dad, mae’n cychwyn ar gwest i ddeall diflaniad ei rhieni. Mae hyn yn ei arwain yn syth i Oscorp ac i labordy Dr Curt Conners, cyn-bartner ei dad. Wrth i Spider-Man cael ei osod ar drywydd i wrthdaro ag hunan arall Conners, sef The Lizard, bydd Peter yn cyrraedd penderfyniadau sy’n newid ei fywyd i ddefnyddio ei bwerau a siapio ei dynged o fod yn arwr. ::


38

www.mwldan.co.uk 2D SCREENINGS Gorffennaf :: July 6, 9 – 13, 16 – 19 @ 5.50 M W L D A N 1 Gorffennaf :: July 7, 8, 14, 15 @ 5.50 M W L D A N 2 3D SCREENINGS Gorffennaf :: July 6, 9 – 13, 16 – 19 @ 8.00 M W L D A N 1 Gorffennaf :: July 7, 8, 14, 15 @ 1.10, 3.30 & 8.00 M W L D A N 2

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT (PG tbc) Steve Martino | Mike Thurmeier | 2012 | USA | 100’ tbc Everyone’s favourite characters return for another hilarious adventure. This time, Manny, Diego, and Sid embark upon another adventure after their continent is set adrift. Using an iceberg as a ship, they encounter sea creatures and battle pirates as they explore a new world. Playing at Mwldan from the date of National Release. Mae hoff gymeriadau pawb yn dychwelyd am antur ddifyr arall. Y tro hwn, mae Manny, Diego a Sid yn cychwyn ar antur arall ar ôl i’w cyfandir cael ei ollwng i’r môr. Gan ddefnyddio mynydd iâ, maent yn dod ar draws bwystfilod môr ac yn brwydro yn erbyn môr-ladron wrth iddynt ddarganfod byd newydd. ::

Changes to our advertised programme :: Newidiadau i’r rhaglen hysbysedig Unfortunately – and rarely - we have to make changes to our printed programme due to circumstances beyond our control. For example, the release dates of films are occasionally changed by distributors after we have gone to print. If you have pre-booked your tickets for a screening or event at Mwldan, our Box Office will endeavour to contact you (using the contact details given to us when you made your booking) should there be any changes to the programme which affect that event. If you have not pre booked your tickets, we would advise you to check (with our Box Office or our website) prior to departing from home – especially if you are making a long journey that our programme remains as advertised. We would recommend that you pre-book your tickets online or by phone whenever possible – we can then contact you in the event of any unforeseen circumstances. Yn anffodus - ac yn anaml - bydd yn rhaid i ni wneud newidiadau i’n rhaglenni printiedig o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Er enghraifft, weithiau caiff dyddiau rhyddhau ffilmiau eu newid gan y dosbarthwyr ar ôl i ni argraffu’r rhaglen.

Os ydych wedi archebu eich tocynnau o flaen llaw ar gyfer dangosiad neu ddigwyddiad yn y Mwldan, bydd ein Swyddfa Docynnau yn ceisio cysylltu â chi (gan ddefnyddio’r manylion cyswllt y cawsom gennych wrth archebu eich tocynnau) os oes unrhyw newidiadau i’r rhaglen bydd yn effeithio ar y digwyddiad. Os nad ydych wedi archebu eich tocynnau o flaen llaw fe’ch cynghorwn i wirio (gyda’n Swyddfa Docynnau neu’n gwefan) cyn gadael gartref - yn enwedig os ydych yn gwneud siwrnai hir - bod ein rhaglen heb newid o’r hyn a hysbysebir. Argymhellwn eich bod yn archebu eich tocynnau o flaen llaw neu ar y ffôn pryd bynnag bo’n bosibl - yna gallwn gysylltu â chi os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi.

Complimentary Tickets :: Tocynnau Cyfarch Please note that complimentary tickets and/or cinema raffle prizes are not valid for any film screening which falls in the first four weeks of a film’s National Release. Please contact our Box Office if you need clarification of eligible screenings. Nodwch os gwelwch yn dda nid yw tocynnau cyfarch a/neu wobrau raffl sinema yn cael eu derbyn yn ystod y pedair wythnos gyntaf o Ryddhau Cenedlaethol ffilm. Cysylltwch â’n Swyddfa Docynnau os bydd angen eglurhad arnoch o’r dangosiadau cymwys.


39

01239 621200 CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Bringing the best in world cinema to west Wales. Broaden your horizons with annual membership of Theatr Mwldan Film Society Contact tmfs@mwldan.co.uk, or fill in a form at the Box Office.

ACCESSIBLE CINEMA AT MWLDAN! SINEMA HYGYRCH YN Y MWLDAN!

Yn dod â goreuon sinema’r byd i Orllewin Cymru. Ehangwch eich gorwelion gyda aelodaeth Chymdeithas Ffilm Theatr Mwldan. Cysylltwch â tmfs@mwldan.co.uk, neu llenwch ffurflen yn y Swyddfa Docynnau FILM TICKETSAVER CARD £22 per year: £1.40 off every* standard film screened at Theatr Mwldan. Free admission to three Theatr Mwldan Film Society screenings (within a 12 Month Period) Free associate membership of TMFS with the Film TicketSaver Card. CERDYN TOCYNCYNILO FFILM £22 y flwyddyn: Ostyngiad o £1.40 oddi ar ddangosiad bob* ffilm yn Theatr Mwldan. Mynediad am ddim i dri dangosiad Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan (o fewn cyfnod o 12 mis) Aelodaeth gysylltiol am ddim o Gymdeithas Ffilm Theatr Mwldan gyda’r Cerdyn TocynCynilo Ffilm *Ticketsaver Offer and full TMFS membership excludes 3D screenings, Live Broadcast Events and alternative content. *Nid yw’r cynnig yn cynnwys dangosiadau 3D, Darllediadau Byw a chynnwys amgen.

CAFFI MWLDAN

FREE WIFI

All of our cinema screenings are Audio Reinforced. Many screenings also offer Audio Description and/or Subtitles and will be indicated by the use of the above logos on Theatr Mwldan’s website www.mwldan.co.uk You might also like the specialist website www.yourlocalcinema.com Mae pob un o’n dangosiadau sinema wedi ei Sain Atgyfnerthu. Mae nifer o’r dangosiadau hefyd yn cynnig Sain Ddisgrifio a/neu Isdeitlau. Gallwch adnabod y dangosiadau hyn o’r logos uchod ar wefan Theatr Mwldan www.mwldan.co.uk. Yn ogystal, gallwch fwrw golwg ar y wefan arbenigol www.yourlocalcinema.com

AM DDIM

Our café is open Monday – Saturday 10.30am – 3.00pm and for evening meals before live shows 6.00pm – 7.30pm (subject to sufficient pre-bookings). Offering a menu of delicious snacks and hot food, all using fresh, local and organic foods and Fairtrade foods wherever possible. So come along and enjoy a scrumptious lunch or dinner before settling down to your chosen event! Mae café Mwldan ar agor Dydd Llun – Dydd Sadwrn o 10.30yb tan 3yp, ac ar gyfer prydau gyda’r nos cyn sioeau byw 6.00 - 7.30yh (yn ddibynnol ar ddigon o fyrddau’n cael eu cadw o flaen llaw). Bydd fyrbrydau danteithiol a bwyd poeth ar gael, sy’n defnyddio bwydydd ffres, lleol ac organig a bwydydd Masnach Deg lle bo’n bosibl. Felly dewch draw a mwynhewch ginio blasus cyn mynd i wylio’ch sioe ddewisol!


40

www.mwldan.co.uk

COMMUNITY CLASSES DOSBARTHIADAU CYMUNEDOL IN MWLDAN 4! *term time only *Yn ystod tymor ysgol yn unig

::

Mwldan offers a range of regular community classes, now held in our brand new studio space Mwldan 4 – for further information contact the individual class co-ordinators on the numbers below, or contact Ryan@mwldan.co.uk for details of how you can hire our space for your own class. Mae’r Mwldan yn cynnig amrywiaeth a ddosbarthiadau cymunedol – cysylltwch â chydlynydd y dosbarth am wybodaeth bellach, neu cysylltwch ryan@mwldan.co.uk am fanylion am sut y gallwch chi logi ein gwagleoedd ar gyfer eich dosbarthiadau chi.

MONDAY :: LLUN

TUESDAY :: MAWRTH

FRIDAY :: GWENER

CARDIGAN U3A SINGERS

CARDIGAN THEATRE

Every Monday 2 - 4pm/yb Contact Eileen Jones for details 01239 654 124

PILATES 9am/yb Janet Tebbutt:

7:30 – 10pm/yh 52 weeks a year 52 wythnos y flwyddyn Christine Rees: 01239 891 283 reeschristine@yahoo.com

01437 532 385 / 07973 854 942

Grade 1 Modern 4.30 – 5.30pm/yh Grade 6 Ballet 5.30pm – 6.30pm/yh Victoria Atkinson: 07581 186 634

WEDNESDAY :: MERCHER

STREET DANCE (ALL AGES)

DREAMS DANCE SCHOOL* Beginners Ballet (3+) 4 - 4.45pm/yp Pre-Primary Ballet 4.45 - 5.30pm/yp Grade 3 & 4 Ballet 5.30 - 6.30pm/yp Grade 6 Ballet 6.30 - 7.30pm/yh Nia Jones: 07949 139 302

ZUMBA £4 ON THE DOOR

TAI CHI Time 7 – 9pm/yh

DREAMS DANCE SCHOOL

Sean Dowdall: 07791 700 137 seanpdowdall@hotmail.co.uk

TUESDAY :: MAWRTH ART CLASS DOSBARTH CELF

THURSDAY :: IAU

Contact Lifelong Learning for further details of classes. Every Tuesday during term time. Cysylltwch â Dysgu Gydol Oes am fanylion o ddosbarthiadau’r: 01970 621 580 learning@aber.ac.uk

LIVING WELL SUPPORT ˆ P CEFNOGI GROUP GRW BYW YN DDA

DREAMS DANCE SCHOOL Grade 4 Ballet 4 - 5pm/yp Grade 2 Ballet 5 - 6pm/yh Grade 3 Ballet 6 - 7pm/yh Nia Jones: 07949 139 302

2 - 4pm/yp Every first Thursday of the month from February. Pob dydd Iau cyntaf y mis o Mis Chwefror, Mwldan 5. Gwynneth / Jen: 01239 614 989

CARDIGAN AND DISTRICT ART SOCIETY CYMDEITHAS CELF ABERTEIFI A’R CYFFINIAU Every third Thursday of the month, 7:30 – 9am/yp. Malcolm Gwyon: 01239 811 258

FREESTYLE TAP (AGE 7 +) 4.30 – 5.30pm/yh From 20th April 5.30 – 6.30pm/yh from 6.45 - 7.45pm/yh Classes start 13th January Victoria Atkinson: 07581 186 634

SATURDAY :: SADWRN CARDIGAN YOUTH THEATRE THEATR IEUENCTID ABERTEIFI * Juniors (age 8 – 12) Plant Iau (oed 8 – 12) 10:30 – 12:30am/yb Seniors (age 13+) Plant hyˆn (oed 13+) 1:30 – 4pm Every Saturday during school term Reuben Wells: 07830 265 000 reubenwells@ymail.com

SUNDAY :: SUL QUAKERS SUNDAY MEETING CYFARFOD SUL Y CRYNWYR Every Sunday Pob dydd Sul 10:30 – 11:30am/yb


BUSINESS

01239 621200

41

COMMUNITY & BUSINESS :: CYMUNED A BUSNES We’re here to help your business and our community, with a wide range of facilities for hire. Whether it’s a one-off meeting, a regular weekly class , or a long-term business location, we can offer something perfect to suit your needs. Select from the list below and contact us now to see how we can help!

Rydym yma i helpu eich busnes chi a’n cymuned ni, gydag ystod eang o gyfleusterau i’w hurio. Naill ai’n gyfarfod unigryw, neu yn lleoliad busnes hirdymor, gallwn gynnig rhywbeth delfrydol sy’n gweddu at eich anghenion. Dewiswch o’r rhestr isod a chysylltwch â ni nawr i weld sut gallwn eich helpu.

MWLDAN 1 – a seated auditorium with a capacity of 146, with digital projection. Perfect for presentations and conferences.

MWLDAN 1 – awditoriwm gyda seddau i 146, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau.

MWLDAN 2 – a seated auditorium with a capacity of 249, with digital projection, full stage, lighting and sound facilties. Promote your own live performance, larger presentations and conferences!

MWLDAN 2 – awditoriwm gyda seddau i 249, gyda thafluniad digidol, llwyfan cyflawn, cyfleusterau golau a sain. Hyrwyddwch eich perfformiad byw, cyflwyniadau a chynadleddau eich hun!

MWLDAN 3 – available from August 2012, a seated auditorium with a capacity of 102, with digital projection. Perfect for presentations and conferences.

MWLDAN 3 – ar gael o Awst 2012, awditoriwm gyda seddau i 102, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau.

MWLDAN 4 – a multi-function studio measuring 9m x 9m. Perfect for exercise classes, rehearsals, larger meetings, dance and small-scale performances.

MWLDAN 4 – stiwdio amlbwrpas sy’n mesur 9m x 9m. Yn berffaith ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff, ymarferiadau, cyfarfodydd mawr, perfformiadau graddfa fechan a dawns.

MWLDAN 5 – a private meeting room for up to 20 people.

MWLDAN 5 – ystafell gyfarfod breifat i hyd at 20 person.

MWLDAN BUSINESS CENTRE – Workstations and Workspaces are available on a short-term and longterm basis – hourly, daily or monthly. Rental package includes: heat, light, rates, building insurance, servicing, cleaning, security system, 24/7 access, reception area, shared kitchen, fully accessible, carpeted and optional furniture. Also available – private meeting room for hire for up to 10 people.

CANOLFAN BUSNES MWLDAN – Mae Gweithfannau a Gweithleoedd ar gael yn fyrdymor ac yn hirdymor - yn ôl yr awr, yn ddyddiol ac yn fisol. Mae’r pecyn rhentu yn cynnwys: gwres, golau, trethi, yswiriant adeiladau, gwasanaethu, glanhau, system diogelwch, mynediad 24/7, derbynfa, cegin i rannu, mynediad hygyrch, carpedi a dodrefn opsiynol. Ar gael yn ogystal - ystafell gyfarfod breifat i hyd at 10 person.

All the above can be supported with internet access, presentation equipment and catering servives from simple refreshments through to full lunches.

Gellir cynnal yr uchod i gyd gyda mynediad rhyngrwyd, offer cyflwyno a gwasanaethau arlwyo, o luniaeth syml i giniawau cyflawn.

IF YOU NEED A SPACE FOR YOUR ACTIVITY OR BUSINESS NEEDS, PLEASE CONTACT US NOW TO DISCUSS YOUR REQUIREMENTS AND OUR AFFORDABLE RATES!

OS OES ANGEN LLEOLIAD AR GYFER EICH GWEITHGAREDD NEU’CH ANGHENION BUSNES, YNA CYSYLLTWCH Â NI I DRAFOD EICH GOFYNION A’N PRISIAU FFORDDIADWY IAWN!

Contact Ryan Davies, Mwldan’s General Manager for availability and prices ryan@mwldan.co.uk

Cysylltwch a Ryan Davies, Rheolwr Cyffredinol y Mwldan am prisiau ac argaeledd presennol ryan@mwldan.co.uk

Join our existing clients | Ymunwch â’n cleientiaid presennol:


42

www.mwldan.co.uk Sad 14 Sat

EBRILL :: APRIL

MWLDAN 1

Gwe 6 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 2

12.20 The Muppets 2.30 Wrath Of The Titans 2D 5.15 8.00 Wrath Of The Titans 3D 1.20 3.40 8.20 The Pirates! 3D 6.00 The Pirates! 2D

3D 3D

MWLDAN 2

Sad 7 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 2

12.00 The Muppets 2.10 Wrath Of The Titans 2D 4.30 8.40 Wrath Of The Titans 3D 6.50 The Pirates! 3D 12.40 The Pirates! 2D 2.40 The Pirates! 3D 5.00 Met Opera: Manon

MWLDAN 2

1.50 Wrath Of The Titans 2D 4.10 Wrath Of The Titans 3D 6.30 8.30 The Pirates! 3D 2.00 The Pirates! 2D 4.00 The Pirates! 3D 6.00 Surviving Life 8.20 Wrath Of The Titans 3D

MWLDAN 1

3D 3D

MWLDAN 2

3D 3D

MWLDAN 2

12.20 The Muppets 2.30 Wrath Of The Titans 2D 5.15 8.00 Wrath Of The Titans 3D 2.00 6.40 The Pirates! 3D 4.20 The Pirates! 2D 8.40 Surviving Life

3D

MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2 3D 3D

MWLDAN 1

MWLDAN 2

12.30 The Pirates! 2D 2.30 Wrath Of The Titans 2D 5.15 8.00 Wrath Of The Titans 3D 2.00 There Was An Old Woman Who Swallowed A Fly 4.50 7.10 The Pirates! 3D

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 2

3D

12.20 The Muppets 2.30 Wrath Of The Titans 2D 5.15 8.00 Wrath Of The Titans 3D 1.20 3.40 8.20 The Pirates! 3D 6.00 The Pirates! 2D

MWLDAN 1 3D 3D

MWLDAN 2

Iau 12 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 2

12.20 The Muppets 2.30 Wrath Of The Titans 2D 5.15 8.00 Wrath Of The Titans 3D 1.20 3.40 8.20 The Pirates! 3D 6.00 The Pirates! 2D

MWLDAN 2

11.50 The Muppets 2.00 We Bought A Zoo 4.20 The Artist 6.20 The Hunger Games 8.50 Ghost Rider 3D 12.30 The Pirates! 2D 2.30 The Pirates! 3D 4.30 Streetdance 2 3D 6.30 Extremely Loud… 9.00 Hunky Dory

MWLDAN 2

3D

3D

MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

3D 3D

3D 3D

MWLDAN 2

3D

11.50 The Muppets 2.00 We Bought A Zoo 4.20 The Artist 6.20 The Hunger Games 8.50 Take Shelter 12.30 The Pirates! 2D 2.30 The Pirates! 3D 4.30 Streetdance 2 3D 6.40 Hunky Dory 9.00 Extremely Loud…

MWLDAN 2

MWLDAN 2

3D

3.50 The Artist 6.10 The Hunger Games 8.40 This Means War 3.30 The Best Exotic Marigold Hotel 6.20 Streetdance 2 3D 8.25 Hunky Dory 3.50 The Artist 6.10 The Hunger Games 8.40 This Means War 3.30 The Best Exotic Marigold Hotel 6.20 Streetdance 2 3D 8.25 Hunky Dory

3.40 The Artist 5.50 Mirror Mirror 8.00 Titanic 3D 3.30 6.10 The Best Exotic Marigold Hotel 8.40 Romantics Anonymous

3D

3.40 The Artist 5.50 Mirror Mirror 8.00 Titanic 3D 3.30 6.10 The Best Exotic Marigold Hotel 8.40 The Decoy Bride

3D

Mer 25 Wed 3D

MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

3.40 The Artist 5.50 Mirror Mirror 8.00 Titanic 3D 3.30 6.10 The Best Exotic Marigold Hotel 8.40 The Decoy Bride

3D

Iau 26 Thu MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

3.40 The Artist 5.50 Mirror Mirror 8.00 Titanic 3D 3.30 6.10 The Best Exotic Marigold Hotel 8.40 The Decoy Bride

3D

Gwe 27 Fri MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

3.50 The Artist 6.10 The Hunger Games 8.40 This Means War 7.30 Ballet Theatre UK: The Sleeping Beauty

5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 7.30 Cwmni Drama Llandudoch

3D

Sad 28 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 2

12.50 Mirror Mirror 3.00 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 1.30 The Pirates! 2D 3.40 We Bought A Zoo 6.30 The Vow 8.50 Project X

3D

Sul 29 Sun 3.20 The Best Exotic Marigold Hotel 5.50 Mirror Mirror 8.00 Titanic 3D 7.30 Ballet Theatre UK: The Sleeping Beauty

MWLDAN 1

3D

Sad 21 Sat MWLDAN 1

3D

Maw 24 Tue MWLDAN 1

Gwe 20 Fri MWLDAN 1

1.00 We Bought A Zoo 3.20 Mirror Mirror 5.30 The Best Exotic Marigold Hotel 8.00 Titanic 3D 1.30 Streetdance 2 3D 3.40 The Pirates! 2D 6.00 Romantics Anonymous 7.40 The Decoy Bride

Llun 23 Mon 1.20 We Bought A Zoo 3.40 The Hunger Games 6.10 Take Shelter 8.40 Ghost Rider 3D 12.30 The Pirates! 2D 2.30 The Pirates! 3D 4.30 Streetdance 2 3D 6.30 Extremely Loud… 9.00 Hunky Dory

Iau 19 Thu

Gwe 13 Fri MWLDAN 1

3D

Mer 18 Wed

Mer 11 Wed MWLDAN 1

3D

Maw 17 Tue

Maw 10 Tue MWLDAN 1

MWLDAN 1

Llun 16 Mon

Llun 9 Mon MWLDAN 1

Sul 22 Sun 11.50 The Muppets 2.00 We Bought A Zoo 4.20 The Artist 6.20 The Hunger Games 8.50 Ghost Rider 3D 11.30 The Pirates! 2D 1.30 The Pirates! 3D 3.30 Streetdance 2 3D 6.00 Met Opera: La Traviata

Sul 15 Sun 3D

Sul 8 Sun MWLDAN 1

D Y DDYDDIADUR D I A D U R :: D IDIARY ARY

1.00 We Bought A Zoo 3.20 Mirror Mirror 5.30 The Best Exotic Marigold Hotel 8.00 Titanic 3D 12.30 Streetdance 2 3D 3.00 The Pirates! 2D 7.30 Dr. Phil’s Rude Health Show

MWLDAN 2

12.50 Mirror Mirror 3.00 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 1.30 The Pirates! 2D 3.40 We Bought A Zoo 6.30 The Vow 8.50 Project X

3D

Llun 30 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D 3D

5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 6.30 The Vow 8.50 Project X

3D


CoverSumm12 (diary)

21/3/12

16:12

Page 2

MWLDAN CARDIGAN’S ARTS CENTRE AND 3D DIGITAL CINEMA CANOLFAN CELFYDDYDAU A SINEMA 3D DIGIDOL ABERTEIFI

3 5 22 23 40 42

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events Digwyddiadau Byw Exhibitions Arddangosfeydd Cinema Sinema Classes Dosbarthiadau Diary Dyddiadur

WELCOME TO OUR NEW PROGRAMME WHICH INCLUDES OUR FILM PROGRAMME THROUGH TO 19 JULY, AND LIVE PERFORMANCES THROUGH TO THE END OF AUGUST 2012.

Maw 1 Tue

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1

These are exciting times for Mwldan. We will be opening a third auditorium – Mwldan 3 – on 20 July this year. It’s going to be a rather lovely 100-seater, specialising in film, with digital projection, very comfy seats and great sound. It will mean an expansion of our film programme, more live-by-satellite screenings, and more movies closer to national release date right here in Cardigan!

Iau 3 Thu

Mwldan 2 was converted to digital cinema technology in December 2011, which makes both our current auditoria – Mwldan 1 and 2 - fully equipped with digital cinema, digital 3D and satellite transmission capabilities.

MWLDAN 2

We have also opened a new public studio space for community classes – Mwldan 4 – situated opposite the theatre building, adjoining the Mwldan Business Centre. All our community and participatory programme now takes place in Mwldan 4, adding to the great range of facilities we have for hire for meetings, classes or conferences – please see Page 41 for more info.

MWLDAN 2

We hope you find our new programme packed with exciting live and cinema events for Spring and early Summer. Mae’n adeg gyffrous iawn i ni yma yn y Mwldan. Byddwn yn agor trydydd awditoriwm - Mwldan 3 - ar 20 Gorffennaf eleni. Bydd yn le hyfryd gyda 100 sedd, a bydd yn arbenigo mewn ffilm, gyda thafluniad digidol, seddau cyffyrddus iawn a sain ardderchog. Golyga y gallwn ehangu ar ein rhaglen o ffilmiau, a bydd gennym fwy o gyfleoedd ar gyfer cyflwyno dangosiadau byw trwy loeren o ddigwyddiadau blaenaf celfyddydau’r byd yma yn y Mwldan. Yn ogystal gallwn ddangos mwy o ffilmiau yn nes at ddyddiad eu rhyddhau’n genedlaethol, yma yn Aberteifi!

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau ein rhaglen sy’n llawn digwyddiadau byw a ffilmiau cyffrous i’r gwanwyn a dechrau’r haf.

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 5053/12

Image (bottom right): Vince Jones

Llun 14 Mon

MWLDAN 2

Rydym hefyd wedi agor stiwdio gyhoeddus newydd ar gyfer dosbarthiadau cymunedol - Mwldan 4 -sydd wedi ei lleoli yn gyferbyn ag adeilad y theatr, nesaf at Ganolfan Busnes Mwldan. Bellach cynhelir ein rhaglen gymunedol a chyfranogol gyfan ym Mwldan 4, ac mae’n ychwanegu at yr ystod wych o gyfleusterau sydd gennym i’w hurio ar gyfer cyfarfodydd, dosbarthiadau neu gynadleddau - ewch at dudalen 41 am fwy o wybodaeth.

Images (top): Noelle Pollington

MAI :: MAY

CROESO I’N RHAGLEN NEWYDD SY’N CYNNWYS EIN RHAGLEN O FFILMIAU HYD AT 19 GORFFENNAF A PHERFFORMIADAU BYW HYD AT DDIWEDD AWST 2012.

Byddwn bob tro yn ceisio bod ar flaen y gad gyda’r dechnoleg fwyaf diweddar, ac rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi bod Mwldan 2 wedi newid i dechnoleg sinema ddigidol ym mis Rhagfyr 2011, sy’n golygu nawr bod ein 2 awditoriwm - Mwldan 1 a Mwldan 2 wedi eu cyfarparu’n llawn gyda sinema ddigidol, 3D digidol a’r gallu i gyflwyno darllediadau lloeren.

Cover image: ©Hugo Glendinning / Bill Cooper

DYDDIADUR :: DIARY 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D Ar Gau Closed

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 7.30 Cardigan Theatre: Unoriginal Sin 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 7.30 Cardigan Theatre: Unoriginal Sin

3D

3D

Gwe 4 Fri MWLDAN 1

5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 7.30 Cardigan Theatre: Unoriginal Sin 3.00 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 2.20 The Pirates! 2D 4.20 Mirror Mirror 6.40 Glisse – At The Very Last Moment 3D 8.50 The Woman In Black

3D

MWLDAN 2

3.00 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 7.30 Lunasa

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 2

5.50 8.30 Marvel Avengers 3D Assemble 3D 2.30 Tiddler & Other Terrific Tales 6.40 Glisse – At The 3D Very Last Moment 3D 8.50 The Woman In Black

MWLDAN 2

3D 3D

5.50 8.30 Marvel Avengers 3D Assemble 3D 7.30 Who’s Afraid Of Rachel Roberts

Iau 10 Thu MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 6.40 Glisse – At The Very Last Moment 3D 8.50 The Woman In Black

3D

5.50 8.30 Dark Shadows 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3.00 5.50 8.30 Dark Shadows 2.10 The Pirates! 2D 4.10 Mirror Mirror 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship 3.00 5.50 8.30 Dark Shadows 4.00 The Girl With The Iron Claws

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2 MWLDAN 1

MWLDAN 2

3.00 5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 Fapy Lafertin & Lollo Meier 3.00 5.50 8.30 Dark Shadows 2.10 The Pirates! 2D 4.10 Mirror Mirror 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

MWLDAN 2

5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 The Games

MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2

3D

12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

3D

MWLDAN 2 MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 Marathon

12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

3D

3D

MWLDAN 2 3D

3D

3D

2.10 4.20 6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

3D

12.50 3.10 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 3D

3D 3D

3D 3D

12.50 3.10 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 3D 12.50 3.10 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

2.50 5.40 8.30 Rock Of Ages 2.00 Beauty And The Beast 3D 3D 4.00 Snow White And The Huntsman 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator 7.30 The Tin Violin

MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator Private Hire

Mer 27 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2

8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 8.20 The Amazing Spider Man 3D

2.00 Snow White And The Huntsman 4.10 Men In Black 3 2D 6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 8.00 The Endless Journey

MWLDAN 1

5.40 8.30 Rock Of Ages 6.00 The Endless Journey – A Desert Road Trip 7.30 Matthew Bourne’s Swan Lake 3D

Iau 5 Thu

MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 3D

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D

8.00 Ice Age: Continental Drift 3D

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi

3D

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi

3D

2.50 5.40 8.30 Rock Of Ages 7.00 Dynamix: Alice In Wonderland

Sad 7 Sat

MWLDAN 2

2.50 5.40 8.30 Rock Of Ages 7.00 Dynamix: Alice In Wonderland 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

MWLDAN 1

MWLDAN 2

5.40 8.30 Rock Of Ages 6.00 The Endless Journey – A Desert Road Trip 7.30 NT Live: Frankenstein 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 5.30 8.20 The Amazing Spider Man 3D

8.00 Ice Age: Continental Drift 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D

8.20 The Amazing Spider Man 3D

3D

3D 3D

3D

MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D

8.20 The Amazing Spider Man 3D

3D

3D 3D

3D 3D

Gwe 6 Fri 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

3D

Gwe 13 Fri

3D

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 5.30 8.20 The Amazing Spider Man 3D

3D

Iau 12 Thu

2.00 4.10 Men In Black 3 2D 6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 1.40 Beauty And The Beast 3D 3.40 Snow White And The Huntsman 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 5.30 8.20 The Amazing Spider Man 3D

3D

MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D

Mer 4 Wed 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

Llun 25 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

Maw 3 Tue

5.40 8.30 Rock Of Ages 6.00 The Endless Journey – A Desert Road Trip 7.30 NT Live: Frankenstein

Sul 24 Sun MWLDAN 1 MWLDAN 2

8.20 The Amazing Spider Man 3D

Sul 1 Sun

Sad 23 Sat MWLDAN 1 MWLDAN 2

Mer 11 Wed

Llun 2 Mon

5.40 8.30 Rock Of Ages 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

Gwe 22 Fri MWLDAN 1 MWLDAN 2

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

8.00 Ice Age: Continental Drift 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D

GORFFENNAF :: JULY MWLDAN 1

Mer 20 Wed

Maw 12 Tue MWLDAN 1

2.50 5.40 8.30 Rock Of Ages 2.00 Beauty And The Beast 3D 3D 4.00 Snow White And The Huntsman 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

3D 3D

11.50 The Amazing Spider Man 2D 2.40 5.30 8.20 The Amazing 3D Spider Man 3D 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 1.10 3.30 8.00 Ice Age: 3D Continental Drift 3D

3D

Sad 14 Sat MWLDAN 1 11.50 The Amazing Spider Man 2D

2.40 5.30 8.20 The Amazing 3D Spider Man 3D MWLDAN 2 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 1.10 3.30 8.00 Ice Age: 3D Continental Drift 3D Sul 15 Sun MWLDAN 1 11.50 The Amazing Spider Man 2D 2.40 5.30 8.20 The Amazing 3D Spider Man 3D MWLDAN 2 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 1.10 3.30 8.00 Ice Age: 3D Continental Drift 3D Llun 16 Mon MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D 3D Maw 17 Tue MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D 3D Mer 18 Wed MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D 3D Iau 19 Thu MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D 3D

Sul 8 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 2

Maw 26 Tue

Llun 11 Mon MWLDAN 1

MWLDAN 1

Maw 19 Tue

Sul 10 Sun

3D

MWLDAN 2

Iau 21 Thu 3D

Sad 9 Sat 2.10 4.20 6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

MWLDAN 1

Llun 18 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D

Sad 30 Sat

5.40 8.30 Rock Of Ages Private Hire

Sul 17 Sun MWLDAN 1 MWLDAN 2

Gwe 8 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

Maw 10 Tue 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

Gwe 29 Fri 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator Private Hire

Sad 16 Sat 3D

Iau 7 Thu

5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 The Magnets

6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

Gwe 15 Fri

12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.00 3.30 The Snail And The Whale 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 3D 12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

Iau 28 Thu 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator Private Hire

Iau 14 Thu MWLDAN 1

Mer 6 Wed

MWLDAN 2

Maw 29 Tue MWLDAN 1

6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

Llun 4 Mon

MWLDAN 1

Llun 28 Mon MWLDAN 1

MWLDAN 2

Maw 5 Tue 5.50 8.30 Dark Shadows 10.30 1.00 Arad Goch: Guto Nyth Bran 6.10 Salmon Fishing In The Yemen 8.30 Glisse – At The 3D Very Last Moment 3D

Sul 27 Sun MWLDAN 1

3D

Sul 3 Sun

MWLDAN 2

Mer 13 Wed MWLDAN 1

Sad 2 Sat

MWLDAN 2

Gwe 25 Fri MWLDAN 1

3D

Gwe 1 Fri

MWLDAN 1

Iau 24 Thu

MWLDAN 2

Sul 13 Sun

Best Wishes :: Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Director :: Cyfarwyddwr

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

Sad 12 Sat MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Dark Shadows 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

Sad 26 Sat

Gwe 11 Fri MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Dark Shadows 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

Maw 22 Tue MWLDAN 1 MWLDAN 2

6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

MEHEFIN :: JUNE

Mer 23 Wed 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 6.40 Glisse – At The Very Last Moment 3D 8.50 The Woman In Black

Mer 9 Wed MWLDAN 1

5.50 8.30 Dark Shadows 4.30 Salmon Fishing In The Yemen 7.30 Royal Ballet: La Fille mal Gardée

Llun 21 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

Maw 8 Tue MWLDAN 1

MWLDAN 2

Sul 20 Sun

Llun 7 Mon MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

Sul 6 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2 MWLDAN 1

Sad 19 Sat

Sad 5 Sat MWLDAN 1

5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 Elwyn

Gwe 18 Fri 3D

MWLDAN 1

Iau 31 Thu

Iau 17 Thu MWLDAN 1 MWLDAN 2

DYDDIADUR :: DIARY

SWYDDFA DOCYNNAU

Mer 30 Wed 5.50 8.30 Dark Shadows 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

Mer 16 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2

01239 621200

www.mwldan.co.uk

Maw 15 Tue MWLDAN 1 MWLDAN 2

Mer 2 Wed

BOX OFFICE

BOOK ON-LINE!

11.50 The Amazing Spider Man 2D 2.40 5.30 8.20 The Amazing 3D Spider Man 3D 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 1.10 3.30 8.00 Ice Age: 3D Continental Drift 3D

CANOLFAN NATUR CYMRU WELSH WILDLIFE CENTRE CILGERRAN

Guide

1 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS

7.30 Illyria: Henry V

SINEMA | CINEMA

5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D

SINEMA 3D | 3D CINEMA

Llun 9 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D 3D

LIVE BROADCAST EVENTS


CoverSumm12 (diary)

21/3/12

16:12

Page 2

MWLDAN CARDIGAN’S ARTS CENTRE AND 3D DIGITAL CINEMA CANOLFAN CELFYDDYDAU A SINEMA 3D DIGIDOL ABERTEIFI

3 5 22 23 40 42

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events Digwyddiadau Byw Exhibitions Arddangosfeydd Cinema Sinema Classes Dosbarthiadau Diary Dyddiadur

WELCOME TO OUR NEW PROGRAMME WHICH INCLUDES OUR FILM PROGRAMME THROUGH TO 19 JULY, AND LIVE PERFORMANCES THROUGH TO THE END OF AUGUST 2012.

Maw 1 Tue

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1

These are exciting times for Mwldan. We will be opening a third auditorium – Mwldan 3 – on 20 July this year. It’s going to be a rather lovely 100-seater, specialising in film, with digital projection, very comfy seats and great sound. It will mean an expansion of our film programme, more live-by-satellite screenings, and more movies closer to national release date right here in Cardigan!

Iau 3 Thu

Mwldan 2 was converted to digital cinema technology in December 2011, which makes both our current auditoria – Mwldan 1 and 2 - fully equipped with digital cinema, digital 3D and satellite transmission capabilities.

MWLDAN 2

We have also opened a new public studio space for community classes – Mwldan 4 – situated opposite the theatre building, adjoining the Mwldan Business Centre. All our community and participatory programme now takes place in Mwldan 4, adding to the great range of facilities we have for hire for meetings, classes or conferences – please see Page 41 for more info.

MWLDAN 2

We hope you find our new programme packed with exciting live and cinema events for Spring and early Summer. Mae’n adeg gyffrous iawn i ni yma yn y Mwldan. Byddwn yn agor trydydd awditoriwm - Mwldan 3 - ar 20 Gorffennaf eleni. Bydd yn le hyfryd gyda 100 sedd, a bydd yn arbenigo mewn ffilm, gyda thafluniad digidol, seddau cyffyrddus iawn a sain ardderchog. Golyga y gallwn ehangu ar ein rhaglen o ffilmiau, a bydd gennym fwy o gyfleoedd ar gyfer cyflwyno dangosiadau byw trwy loeren o ddigwyddiadau blaenaf celfyddydau’r byd yma yn y Mwldan. Yn ogystal gallwn ddangos mwy o ffilmiau yn nes at ddyddiad eu rhyddhau’n genedlaethol, yma yn Aberteifi!

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau ein rhaglen sy’n llawn digwyddiadau byw a ffilmiau cyffrous i’r gwanwyn a dechrau’r haf.

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 5053/12

Image (bottom right): Vince Jones

Llun 14 Mon

MWLDAN 2

Rydym hefyd wedi agor stiwdio gyhoeddus newydd ar gyfer dosbarthiadau cymunedol - Mwldan 4 -sydd wedi ei lleoli yn gyferbyn ag adeilad y theatr, nesaf at Ganolfan Busnes Mwldan. Bellach cynhelir ein rhaglen gymunedol a chyfranogol gyfan ym Mwldan 4, ac mae’n ychwanegu at yr ystod wych o gyfleusterau sydd gennym i’w hurio ar gyfer cyfarfodydd, dosbarthiadau neu gynadleddau - ewch at dudalen 41 am fwy o wybodaeth.

Images (top): Noelle Pollington

MAI :: MAY

CROESO I’N RHAGLEN NEWYDD SY’N CYNNWYS EIN RHAGLEN O FFILMIAU HYD AT 19 GORFFENNAF A PHERFFORMIADAU BYW HYD AT DDIWEDD AWST 2012.

Byddwn bob tro yn ceisio bod ar flaen y gad gyda’r dechnoleg fwyaf diweddar, ac rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi bod Mwldan 2 wedi newid i dechnoleg sinema ddigidol ym mis Rhagfyr 2011, sy’n golygu nawr bod ein 2 awditoriwm - Mwldan 1 a Mwldan 2 wedi eu cyfarparu’n llawn gyda sinema ddigidol, 3D digidol a’r gallu i gyflwyno darllediadau lloeren.

Cover image: ©Hugo Glendinning / Bill Cooper

DYDDIADUR :: DIARY 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D Ar Gau Closed

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 7.30 Cardigan Theatre: Unoriginal Sin 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 7.30 Cardigan Theatre: Unoriginal Sin

3D

3D

Gwe 4 Fri MWLDAN 1

5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 7.30 Cardigan Theatre: Unoriginal Sin 3.00 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 2.20 The Pirates! 2D 4.20 Mirror Mirror 6.40 Glisse – At The Very Last Moment 3D 8.50 The Woman In Black

3D

MWLDAN 2

3.00 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 7.30 Lunasa

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 2

5.50 8.30 Marvel Avengers 3D Assemble 3D 2.30 Tiddler & Other Terrific Tales 6.40 Glisse – At The 3D Very Last Moment 3D 8.50 The Woman In Black

MWLDAN 2

3D 3D

5.50 8.30 Marvel Avengers 3D Assemble 3D 7.30 Who’s Afraid Of Rachel Roberts

Iau 10 Thu MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 6.40 Glisse – At The Very Last Moment 3D 8.50 The Woman In Black

3D

5.50 8.30 Dark Shadows 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3.00 5.50 8.30 Dark Shadows 2.10 The Pirates! 2D 4.10 Mirror Mirror 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship 3.00 5.50 8.30 Dark Shadows 4.00 The Girl With The Iron Claws

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2 MWLDAN 1

MWLDAN 2

3.00 5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 Fapy Lafertin & Lollo Meier 3.00 5.50 8.30 Dark Shadows 2.10 The Pirates! 2D 4.10 Mirror Mirror 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

MWLDAN 2

5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 The Games

MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2

3D

12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

3D

MWLDAN 2 MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 Marathon

12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

3D

3D

MWLDAN 2 3D

3D

3D

2.10 4.20 6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

3D

12.50 3.10 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 3D

3D 3D

3D 3D

12.50 3.10 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 3D 12.50 3.10 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

2.50 5.40 8.30 Rock Of Ages 2.00 Beauty And The Beast 3D 3D 4.00 Snow White And The Huntsman 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator 7.30 The Tin Violin

MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator Private Hire

Mer 27 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2

8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 8.20 The Amazing Spider Man 3D

2.00 Snow White And The Huntsman 4.10 Men In Black 3 2D 6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 8.00 The Endless Journey

MWLDAN 1

5.40 8.30 Rock Of Ages 6.00 The Endless Journey – A Desert Road Trip 7.30 Matthew Bourne’s Swan Lake 3D

Iau 5 Thu

MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 3D

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D

8.00 Ice Age: Continental Drift 3D

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi

3D

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi

3D

2.50 5.40 8.30 Rock Of Ages 7.00 Dynamix: Alice In Wonderland

Sad 7 Sat

MWLDAN 2

2.50 5.40 8.30 Rock Of Ages 7.00 Dynamix: Alice In Wonderland 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

MWLDAN 1

MWLDAN 2

5.40 8.30 Rock Of Ages 6.00 The Endless Journey – A Desert Road Trip 7.30 NT Live: Frankenstein 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 5.30 8.20 The Amazing Spider Man 3D

8.00 Ice Age: Continental Drift 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D

8.20 The Amazing Spider Man 3D

3D

3D 3D

3D

MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D

8.20 The Amazing Spider Man 3D

3D

3D 3D

3D 3D

Gwe 6 Fri 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

3D

Gwe 13 Fri

3D

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 5.30 8.20 The Amazing Spider Man 3D

3D

Iau 12 Thu

2.00 4.10 Men In Black 3 2D 6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 1.40 Beauty And The Beast 3D 3.40 Snow White And The Huntsman 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 5.30 8.20 The Amazing Spider Man 3D

3D

MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D

Mer 4 Wed 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

Llun 25 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

Maw 3 Tue

5.40 8.30 Rock Of Ages 6.00 The Endless Journey – A Desert Road Trip 7.30 NT Live: Frankenstein

Sul 24 Sun MWLDAN 1 MWLDAN 2

8.20 The Amazing Spider Man 3D

Sul 1 Sun

Sad 23 Sat MWLDAN 1 MWLDAN 2

Mer 11 Wed

Llun 2 Mon

5.40 8.30 Rock Of Ages 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

Gwe 22 Fri MWLDAN 1 MWLDAN 2

6.30 The Angel’s Share 8.40 Prometheus 3D 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

8.00 Ice Age: Continental Drift 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D

GORFFENNAF :: JULY MWLDAN 1

Mer 20 Wed

Maw 12 Tue MWLDAN 1

2.50 5.40 8.30 Rock Of Ages 2.00 Beauty And The Beast 3D 3D 4.00 Snow White And The Huntsman 6.30 What To Expect… 8.50 The Dictator

3D 3D

11.50 The Amazing Spider Man 2D 2.40 5.30 8.20 The Amazing 3D Spider Man 3D 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 1.10 3.30 8.00 Ice Age: 3D Continental Drift 3D

3D

Sad 14 Sat MWLDAN 1 11.50 The Amazing Spider Man 2D

2.40 5.30 8.20 The Amazing 3D Spider Man 3D MWLDAN 2 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 1.10 3.30 8.00 Ice Age: 3D Continental Drift 3D Sul 15 Sun MWLDAN 1 11.50 The Amazing Spider Man 2D 2.40 5.30 8.20 The Amazing 3D Spider Man 3D MWLDAN 2 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 1.10 3.30 8.00 Ice Age: 3D Continental Drift 3D Llun 16 Mon MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D 3D Maw 17 Tue MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D 3D Mer 18 Wed MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D 3D Iau 19 Thu MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 3D MWLDAN 2 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D 3D

Sul 8 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 2

Maw 26 Tue

Llun 11 Mon MWLDAN 1

MWLDAN 1

Maw 19 Tue

Sul 10 Sun

3D

MWLDAN 2

Iau 21 Thu 3D

Sad 9 Sat 2.10 4.20 6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

MWLDAN 1

Llun 18 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D

Sad 30 Sat

5.40 8.30 Rock Of Ages Private Hire

Sul 17 Sun MWLDAN 1 MWLDAN 2

Gwe 8 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

Maw 10 Tue 5.40 8.30 Rock Of Ages 6.10 Now Is Good 8.30 Albert Nobbs

Gwe 29 Fri 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator Private Hire

Sad 16 Sat 3D

Iau 7 Thu

5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 The Magnets

6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

Gwe 15 Fri

12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.00 3.30 The Snail And The Whale 6.00 8.20 Men In Black 3 3D 3D 12.50 3.10 5.40 8.10 Snow White And The Huntsman 1.20 Men In Black 3 2D 3.40 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

Iau 28 Thu 5.40 Snow White & The Huntsman 8.10 The Dictator Private Hire

Iau 14 Thu MWLDAN 1

Mer 6 Wed

MWLDAN 2

Maw 29 Tue MWLDAN 1

6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

Llun 4 Mon

MWLDAN 1

Llun 28 Mon MWLDAN 1

MWLDAN 2

Maw 5 Tue 5.50 8.30 Dark Shadows 10.30 1.00 Arad Goch: Guto Nyth Bran 6.10 Salmon Fishing In The Yemen 8.30 Glisse – At The 3D Very Last Moment 3D

Sul 27 Sun MWLDAN 1

3D

Sul 3 Sun

MWLDAN 2

Mer 13 Wed MWLDAN 1

Sad 2 Sat

MWLDAN 2

Gwe 25 Fri MWLDAN 1

3D

Gwe 1 Fri

MWLDAN 1

Iau 24 Thu

MWLDAN 2

Sul 13 Sun

Best Wishes :: Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Director :: Cyfarwyddwr

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

Sad 12 Sat MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Dark Shadows 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

Sad 26 Sat

Gwe 11 Fri MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.50 8.30 Dark Shadows 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

Maw 22 Tue MWLDAN 1 MWLDAN 2

6.30 Beauty And The Beast 3D 8.40 American Reunion 6.00 8.20 Men In Black 3 3D

MEHEFIN :: JUNE

Mer 23 Wed 5.50 8.30 Marvel Avengers Assemble 3D 6.40 Glisse – At The Very Last Moment 3D 8.50 The Woman In Black

Mer 9 Wed MWLDAN 1

5.50 8.30 Dark Shadows 4.30 Salmon Fishing In The Yemen 7.30 Royal Ballet: La Fille mal Gardée

Llun 21 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

Maw 8 Tue MWLDAN 1

MWLDAN 2

Sul 20 Sun

Llun 7 Mon MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

Sul 6 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2 MWLDAN 1

Sad 19 Sat

Sad 5 Sat MWLDAN 1

5.50 8.30 Dark Shadows 7.30 Elwyn

Gwe 18 Fri 3D

MWLDAN 1

Iau 31 Thu

Iau 17 Thu MWLDAN 1 MWLDAN 2

DYDDIADUR :: DIARY

SWYDDFA DOCYNNAU

Mer 30 Wed 5.50 8.30 Dark Shadows 6.30 Salmon Fishing In The Yemen 8.50 Battleship

Mer 16 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2

01239 621200

www.mwldan.co.uk

Maw 15 Tue MWLDAN 1 MWLDAN 2

Mer 2 Wed

BOX OFFICE

BOOK ON-LINE!

11.50 The Amazing Spider Man 2D 2.40 5.30 8.20 The Amazing 3D Spider Man 3D 5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 1.10 3.30 8.00 Ice Age: 3D Continental Drift 3D

CANOLFAN NATUR CYMRU WELSH WILDLIFE CENTRE CILGERRAN

Guide

1 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS

7.30 Illyria: Henry V

SINEMA | CINEMA

5.50 Ice Age: Continental Drift 2D 8.00 Ice Age: Continental Drift 3D 5.30 The Amazing Spider Man 2D 8.20 The Amazing Spider Man 3D

SINEMA 3D | 3D CINEMA

Llun 9 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D 3D

LIVE BROADCAST EVENTS


CoverSumm12 (diary)

21/3/12

16:11

Page 1

INFORMATIONMWLDAN GWYBODAETH :: INFORMATION

3 D D I G I TA L C I N E M A A N D A R T S C E N T R E C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

rhaglen 06.04.12 – 19.07.12 programme

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Photos: Vince Jones

Bar :: Bar The licensed theatre bar is open before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd.

ABOUT THEATR MWLDAN Theatr Mwldan is a not-for-profit independent social enterprise, limited by guarantee, and a registered charity. We believe that the arts can deliver life-changing and life-enhancing experiences. Mae Theatr Mwldan yn gwmni cymunedol annibynnol dielw, sy’n gweithredu fel elusen. Wrth wraidd y Mwldan yw’r gred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau sy’n gallu newid a gwella bywyd.

AELODAETH THEATR MWLDAN MEMBERSHIP

GWIRFODDOLI THEATR MWLDAN VOLUNTEERING

Membership of Theatr Mwldan is open to individuals of 18 years of age and over and to organisations that support the objectives of the company. Membership costs £2 per year. Am £2 y flwyddyn, mae aelodaeth Theatr Mwldan yn agored i unigolion o 18 mlwydd oed ac yn hyˆn ac i sefydliadau sy’n cynnal amcanion y cwmni.

If you are aged 16 or over and can volunteer your time and skills, we would love to hear from you. Please contact the Box Office for further information. Os ydych yn 16 oed neu’n hyˆn a gallwch roi o’ch amser a’ch sgiliau, hoffwn glywed oddi wrthych. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am wybodaeth bellach.

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answer-phone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

Theatr Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), by smartphone mwldan.ticketsolve.com/mobile in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Aletrnatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod I berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnodcyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau I gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau I ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. DIGWYDDIADAU BYW: Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200

LIVE EVENTS 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL

SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk yth ystw ad

Aber

dr e Pe n

Newcastle Emlyn

st d

n ra

St

N AFO

I TEIF

RIVER TEIFI

Pont Prioryy Priordy Bridge

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200 Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

01239 - 621200

Pont y Cleifion

St Mary st Quay

ABERTEIFI CARDIGAN

st

Hig h st

Priory

st

MARKET & GUILDHALL

ier

ir rfa

Feid

Willi am st

o

hR Nort

p Na

THEATR MWLDAN

Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI

mwldan.ticketsolve .com/mobile


CoverSumm12 (diary)

21/3/12

16:11

Page 1

INFORMATIONMWLDAN GWYBODAETH :: INFORMATION

3 D D I G I TA L C I N E M A A N D A R T S C E N T R E C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

rhaglen 06.04.12 – 19.07.12 programme

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Photos: Vince Jones

Bar :: Bar The licensed theatre bar is open before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd.

ABOUT THEATR MWLDAN Theatr Mwldan is a not-for-profit independent social enterprise, limited by guarantee, and a registered charity. We believe that the arts can deliver life-changing and life-enhancing experiences. Mae Theatr Mwldan yn gwmni cymunedol annibynnol dielw, sy’n gweithredu fel elusen. Wrth wraidd y Mwldan yw’r gred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau sy’n gallu newid a gwella bywyd.

AELODAETH THEATR MWLDAN MEMBERSHIP

GWIRFODDOLI THEATR MWLDAN VOLUNTEERING

Membership of Theatr Mwldan is open to individuals of 18 years of age and over and to organisations that support the objectives of the company. Membership costs £2 per year. Am £2 y flwyddyn, mae aelodaeth Theatr Mwldan yn agored i unigolion o 18 mlwydd oed ac yn hyˆn ac i sefydliadau sy’n cynnal amcanion y cwmni.

If you are aged 16 or over and can volunteer your time and skills, we would love to hear from you. Please contact the Box Office for further information. Os ydych yn 16 oed neu’n hyˆn a gallwch roi o’ch amser a’ch sgiliau, hoffwn glywed oddi wrthych. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am wybodaeth bellach.

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answer-phone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

Theatr Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), by smartphone mwldan.ticketsolve.com/mobile in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Aletrnatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod I berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnodcyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau I gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau I ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. DIGWYDDIADAU BYW: Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200

LIVE EVENTS 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL

SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk yth ystw ad

Aber

dr e Pe n

Newcastle Emlyn

st d

n ra

St

N AFO

I TEIF

RIVER TEIFI

Pont Prioryy Priordy Bridge

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200 Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

01239 - 621200

Pont y Cleifion

St Mary st Quay

ABERTEIFI CARDIGAN

st

Hig h st

Priory

st

MARKET & GUILDHALL

ier

ir rfa

Feid

Willi am st

o

hR Nort

p Na

THEATR MWLDAN

Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI

mwldan.ticketsolve .com/mobile

Mwldan Brochure April - July 2012  

Mwldan Brochure April - July 2012