Page 1

www.mwldan.co.uk

01239 621200 JUlY - oCToBer | gorFFennaF - hYDreF 17

programme rhaglen

MWLDAN AberteIfI CArDIgAN SINeMA A CHANoLfAN CeLfyDDyDAu CINeMA AND ArtS CeNtre


WelCome To mWlDan Croeso i’r mWlDan

3

oriel gallerY

4

CarDigan CasTle evenTs DigWYDDiaDaU Yng nghasTell aBerTeiFi

15

live evenTs & BroaDCasT evenTs sioeaU BYW & DarlleDiaDaU BYW

33 48 52

Cinema sinema

Classes DosBarThiaDaU

DiarY DYDDiaDUr

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 6754/17 Image (top left): Josh pullman Image (top right): mgh photography Cover Image: Jan ravens (photographer: steve Ullathorne), see page 28

2

Dear Friends,

annwyl ffrindiau,

Welcome to your guide to what’s in store at mwldan over the summer months. We kick-start July with a fantastic weekend of comedy in Cardigan Castle from the likes of Mike Bubbins, Jeremy Hardy, Phil Jupitus and Barbara Nice (see website for full line up). Festival legends Dreadzone kick off a great weekend of music on 14 July with support from Mr Phormula, followed the next night by Touareg rockers Tinariwen with support from Kizzy Crawford, whilst Catrin Aur and Cordydd round off the weekend with a relaxed Sunday evening performance. Some of Wales’ biggest music stars take to the stage on 12 August, when ‘A Night With The Stars’ features Rhydian Roberts, Claire Jones, Gwawr Lloyd and Trystan Llyr Griffiths. Touring stalwarts Illyria bring their hugely popular outdoor theatre family shows to the castle grounds, and on our screens we’ll have entertainment for all ages throughout the holidays including all the latest blockbusters such as Despicable Me 3, Spiderman: Homecoming, Captain Underpants, Dunkirk and Cars 3. Plenty of reasons for a visit!

Croeso i raglen newydd y mwldan sy’n cynnwys manylion ein holl ddigwyddiadau yn ystod yr haf. Dechreuwn fis Gorffennaf gyda phenwythnos gwych o gomedi yng Nghastell Aberteifi gyda Mike Bubbins, Jeremy Hardy, Phill Jupitus a Barbra Nice (gweler ein gwefan am fanylion ein holl actau). Bydd Dreadzone enwogion y Gwyliau yn cychwyn penwythnos penigamp o gerddoriaeth ar 14 Gorffennaf gyda chefnogaeth gan Mr Phormula, gyda Tinariwen y rocwyr Touareg yn eu dilyn y noson ganlynol gyda chefnogaeth gan Kizzy Crawford, tra bod Catrin Aur a Cordydd yn cloi’r penwythnos gyda chyngerdd hamddenol ar nos Sul. Bydd rhai o sêr cerddorol gorau Cymru yn ymddangos ar y llwyfan ar 12 Awst yn ‘Noson Gyda’r Sêr’, sy’n cynnwys Rhydian Roberts, Claire Jones, Gwawr Lloyd a Trystan Llŷr Griffiths. Bydd criw teithiol Illyria yn dod â’u sioeau awyr agored teuluol hynod boblogaidd i erddi’r Castell, ac ar ein sgriniau yn ystod y gwyliau bydd gennym yr adloniant diweddaraf i bob oedran, yn cynnwys Despicable Me 3, Spiderman: Homecoming, Captain Underpants, Dunkirk a Cars 3. Digonedd o resymau i ymweld â ni!

Best Wishes | Cofion gorau, Dilwyn Davies Chief Executive | Prif Weithredwr


oriel mwldan is curated in partnership with Oriel Davies, Newtown. The gallery is open every day (from 5pm on a Monday) and admission is free. Mae oriel mwldan wedi ei churadu mewn partneriaeth ag Oriel Davies, y Drenewydd. Mae’r oriel ar agor bob dydd (o 5yp ar Ddydd Llun) ac mae mynediad am ddim.

24 MEHEFIN – 6 AWST

24 JUNE – 6 AUGUST

|

HANNAH M MORRIS & OWAIN GRIFFITHS TRAILS/OLION

Through Trails/Olion Morris and Griffiths explore ideas of travel and leisure, looking in particular at the way in which we respond to and interact with landscapes. Yn Trails/Olion mae Morris a Griffiths yn ymchwilio syniadau am deithio a hamdden, gan edrych yn benodol ar y ffordd y byddwn yn ymateb i ac yn rhyngweithio gyda thirweddau.

12 AWST - 01 HYDREF

|

Opening event with live music/sound performance - free entry Digwyddiad agoriadol gyda cherddoriaeth fyw / perfformiad sain mynediad am ddim 24 June | Mehefin, 4pm | yp hannahmmorris.co.uk soundcloud.com/owaingriffiths

12 AUGUST – 01 OCTOBER

SEÁN VICARY DARK ECOLOGY

Seán Vicary’s work explores our relationship with the ‘natural’ world. Taking inspiration from personal (and wider) history, he uses a dilapidated military listening station in Pembrokeshire as the starting point to consider ideas of early warning systems in relation to our state of environmental precariousness. Deeply rooted in ideas of ‘place’, Vicary’s work often takes found objects and fragments from real life which are then digitally manipulated into animated assemblages and replaced into a new, virtual space. Working closely with musicians and sound artists, the results are evocative and successfully uncanny. Mae gwaith Seán Vicary yn archwilio ein perthynas gyda’r byd ‘naturiol’. Gan ddwyn ysbrydoliaeth o hanes personol (ac ehangach), defnyddia orsaf wrando filwrol adfeiliedig yn Sir Benfro fel man cychwyn ar gyfer ystyried syniadau am systemau rhybuddio cynnar mewn perthynas â’n cyflwr o ansicrwydd amgylcheddol. Gyda’i wreiddiau’n ddwfn mewn syniadau o ‘lle’, bydd gwaith Vicary yn aml yn cymryd eitemau sydd wedi eu canfod ynghyd a darnau o fywyd go iawn, a’u trin yn ddigidol yn gasgliadau animeiddiedig a’u hail-osod mewn gofod, rhithiol newydd. Gan weithio’n agos gyda cherddorion ac artistiaid sain, mae’r canlyniadau’n atgofus ac yn llwyddo yn eu hynodrwydd. Opening event with live music from Ceri Rhys Matthews - free entry Digwyddiad agoriadol gyda cherddoriaeth fyw gan Ceri Rhys Matthews mynediad am ddim 12 August | Awst, 4pm | yp

Sign up to our mailing list via Facebook, the website or through the Box Office and follow us on social media for news about the gallery programme, which includes opening events, talks, performances and artist-led workshops for schools, colleges, groups and members of the public. @orielmwldan

@mwldan

Cofrestrwch i’n rhestr bostio trwy Facebook, y wefan neu drwy’r Swyddfa Docynnau a’n dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol am wybodaeth am raglen yr oriel, sy’n cynnwys digwyddiadau byw, cyflwyniadau, perfformiadau a gweithdai wedi eu harwain gan artistiaid i ysgolion, colegau ac aelodau’r cyhoedd.

www.mwldan.co.uk/whatson/exhibition

3


Hyrwyddiad ar y cyd gan Theatr Mwldan | Castell Aberteifi Co-Promotion

MWLDAN

We are delighted to present a series of live shows for summer 2017 on this fabulous historic site in co-promotion with Cardigan Castle.

PLEASE NOTE Theatr Mwldan is the sole ticketing outlet for these events. Tickets may be bought on the door, but this is strictly subject to availability. We advise booking in advance to avoid disappointment. SOME EVENTS HAVE STRICT CAPACITY LIMITS.

Please dress warmly and wear appropriate footwear for all events at Cardigan Castle.

Please refer to Theatr Mwldan’s website or Box Office for seating, ticketing and further information on individual events.

For general castle information please call 01239 615131.

Please note there is level wheelchair access to the castle site, but no public parking.

Refreshments will be available on site at these events. PICNICS ARE ONLY ALLOWED TO BE BROUGHT ONTO THE SITE AT ILLYRIA EVENTS

Tickets for Castle events are nonrefundable. Events will continue in all but the VERY worst weather.

Wheelchair users and customers with limited mobility should advise of any special requirements on booking in order that we can accommodate these requests.

Mae’n bleser gennym gyflwyno cyfres o sioeau byw cyffrous ar gyfer haf 2017 ar y safle hanesyddol hwn mewn cyd-hyrwyddiad â Chastell Aberteifi. Nodwch y wybodaeth bwysig ganlynol os gwelwch yn dda.

CarDigan CasTle CasTell aBerTeiFi mwldan.co.uk 01239 621200

4

Theatr Mwldan yw’r unig fan lle cewch brynu tocynnau ar gyfer y digwyddiadau hyn. Gellir prynu tocynnau wrth y drws, ond mae hyn yn hollol ddibynnol ar argaeledd. Argymhellwn archebu tocynnau o flaen llaw i osgoi cael eich siomi. BYDD GAN RAI DIGWYDDIADAU CYFYNGIADAU PENDANT O RAN NIFEROEDD.

Dylai defnyddwyr cadair olwyn a chwsmeriaid a chanddynt symudedd cyfyngedig ein hysbysu am unrhyw ofynion arbennig ar adeg archebu tocynnau er mwyn i ni allu darparu ar gyfer y gofynion hyn.

Cyfeiriwch at wefan neu Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan am wybodaeth am seddau, tocynnau a gwybodaeth bellach am ddigwyddiadau unigol.

Bydd lluniaeth ar gael ar y safle yn y digwyddiadau hyn. CEWCH DDOD Â PHICNIC I’R SAFLE AR GYFER SIOEAU ILLYRIA YN UNIG.

Nodir os gwelwch yn dda fod ‘na fynediad cadair olwyn i’r safle perfformio, ond nid oes unrhyw barcio cyhoeddus ar y safle

Gwisgwch yn gynnes a gwisgwch esgidiau priodol ar gyfer yr holl ddigwyddiadau yng Nghastell Aberteifi.

Gallwch ffonio 01239 615131 am wybodaeth bellach am y Castell. NI fydd unrhyw ad-daliad am ddigwyddiadau yn y Castell. Cynhelir digwyddiadau ym mhob tywydd gan eithrio’r tywydd MWYAF garw.


te

ll

ifi.

U

CasTle evenTs DiarY DYDDiaDUr DigWYDDiaDaU BYW Yng nghasTell aBerTeiFi

06/07/17

6.30 Noel James: Reit Ei Walia 8.30 Mike Bubbins: Solid Gold 07/07/17

6.30 Noel James: I’m Cerebral… Get Me Out Of Here! 8.30 Jeremy Hardy Live 2017 08/07/17

6.00 Barbara Nice: Raffle! 8.30 Phill Jupitus: Juplicity 09/07/17

5.30 Illyria: Comedy of Errors 8.30 Drew Taylor & Steffan Evans: Tales from Wales 14/07/17

7.45 Dreadzone + Mr Phormula 15/07/17

7.45 Tinariwen + Kizzy Crawford 16/07/17

6.00 Catrin Aur, Côrdydd 27/07/17

6.30 Illyria: The Emperor’s New Clothes 12/08/17

7.30 A Night With The Stars Noson Gyda’r Sêr: Rhydian Roberts, Claire Jones, Trystan Llyr Griffiths, Gwawr Lloyd & Chris Marshall 13/08/17

3.00 Classics In The Castle Clasuron Yn Y Castell 15/08/17

7.00 Illyria: The Lost World 27/08/17

7.00 Illyria: The Mikado

5


ComeDY in The CasTle ComeDi Yn Y CasTell

DYDD IAU 6 GORFFENNAF THURSDAY 6 JULY 6.30YH/PM

£10 (£9)

(DRYSAU/DOORS 6.00YH/PM)

8.30YH/PM

(DRYSAU/DOORS 8.00YH/PM)

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI

noel James reiT ei Walia

miKe BUBBins soliD golD

After having trod the boards of stand-up in England in the 90s Noel returns to Wales. He began writing material in his mother tongue; this is the result! A witty, dynamic and original show with jokes, music and inevitable observation on the current state of Gwalia. Post Brexit the social landscape of our country is becoming absurd, and therefore the perfect inspiration for Noel’s surreal comedy. There is something to suit every taste here, and a warm welcome for the entire family, young and old. An Eirwyn Pontshan for the twenty first century. a Welsh langUage perFormanCe perFFormiaD Yn Yr iaiTh gYmraeg suitable for 14+ / Yn addas i 14+ seating provided on an unallocated basis. Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin.

£10 (£9)

THURSDAY 6 JULY

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI

R’ôl troedio’r byrddau stand-up yn Lloegr yn y 90au dychwelodd Noel i Gymru. Dechreuodd sgrifennu deunydd trwy gyfrwng ei famiaith. Dyma’r canlyniad! Sioe ffraeth, ddeinamig a gwreiddiol yw hon sy’n cynnwys jôcs, miwsig, a sylwadaeth anochel ar gyflwr presennol Gwalia. Yn sgil ‘Brallanfa’ mae tirwedd gymdeithasol ein gwlad yn troi yn absw´rd, ac felly yn ysbrydoli’n berffaith comedi swreal Noel. Bydd rhywbeth at ddant bawb yma, ac mae ‘na groeso i’r teulu cyfan, hen ac ifanc. Eirwyn Pontshan yr unfed ganrif ar hugain.

6

DYDD IAU 6 GORFFENNAF

Mike Bubbins, “one of Wales’ finest comedians” (Wales Online) heads out on tour for the first time with an unmissable 90 minute crowd-pleasing compilation of his best bits so far. The “hilariously gifted, truly funny” (Rhod Gilbert) Bubbins can regularly be heard on BBC Radio Wales and is the star of hit radio show and podcast The Unexplainers (with GLC’s Eggsy). Mike’s observational style combined with a natural flair for storytelling will make for a fantastic night of comedy. Make sure you don’t miss one of the true rising stars of Welsh stand-up on his debut tour. Mae Mike Bubbins, un o gomediwyr gorau Cymru yn cychwyn allan ar ei daith gyntaf gyda 90 munud o’i ddarnau gorau hyd yn hyn. Cewch glywed Bubbins ar BBC Radio Wales yn rheolaidd. Bydd ei arddull arsylwadol ynghyd â’i ddawn naturiol am adrodd stori yn gosod y seiliau ar gyfer noson o gomedi wych. Peidiiwch â cholli seren Gymreig ar ei hanterth ar ei daith stand-up cyntaf o amgylch y wlad. suitable for 14+ / Yn addas i 14+ seating provided on an unallocated basis. Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin.


Hyrwyddiad ar y cyd gan Theatr Mwldan | Castell Aberteifi Co-Promotion

MWLDAN

DYDD GWENER 7 GORFFENNAF

£10 (£9)

FRIDAY 7 JULY 6.30YH/PM

(DRYSAU/DOORS 6.00YH/PM)

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI

noel James i’m CereBral…geT me oUT oF here! Noel James delivers an exquisite amalgamation of witticism and wordplay. His themes are manifold - jobs, Wales, family, the Elephant Man - while his engaging high energy performance is guaranteed to leave the audience exhausted. Originally from Pontardawe he honed his engaging comic style on the London comedy circuit and now comes to Cardigan as Wales’ number one funny man! He hopes to make you laugh as well as answering a few of life’s questions, questions like….where is Pontardawe? (it’s actually next to Ynysmeudwy). Cyflwyna Noel James gyfuniad rhagorol o ffraethineb a chwarae ar eiriau. Mae ei themâu’n amrywiol - swyddi, Cymru, teulu, y Dyn Eliffant - tra bydd ei berfformiad egnïol, difyr yn siw^ r o adael y gynulleidfa a’i wynt yn ei dwrn. Yn wreiddiol o Bontardawe, mireiniodd ei arddull gomig ar y sîn comedi yn Llundain a nawr daw i Aberteifi fel dyn doniol blaenaf Cymru! Mae’n gobeithio gwneud i chi chwerthin yn ogystal ag ateb rhai o gwestiynau bywyd, cwestiynau fel….ble ma’ Pontardawe? (nesaf at Ynysmeudwy) suitable for 14+ / Yn addas i 14+ seating provided on an unallocated basis. Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin.

DYDD GWENER 7 GORFFENNAF £14 (£5 UNWAGED) FRIDAY 7 JULY 8.30YH/PM

(DRYSAU/DOORS 8.00YH/PM)

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI off tHe Kerb

JeremY harDY live 2017 Jeremy Hardy begins his 4th decade as a stand-up this year. That’s a more dramatic way of saying he started 31 years ago and, without a lottery win, probably has at least another 31 to go. Last year, the tenth series of Jeremy Hardy Speaks to the Nation was broadcast on Radio 4. He is also well known for his appearances on The News Quiz and I’m Sorry I Haven’t a Clue. Indeed, Alan Bennett recently said he likes him “but he’s only on the radio”. However, Jeremy isn’t only on the radio, he has never stopped doing live shows since 1984. After briefly hibernating in the winter, he’s back out on the road. Bydd Jeremy Hardy yn dechrau ar ei bedwaredd ddegawd fel comedïwr stand up eleni. Mae’n enwog am ei ddarllediadau radio, gan gynnwys Jeremy Hardy Speaks to the Nation, a gyrhaeddodd ei ddegfed gyfres y llynedd. Yn ogystal mae wedi bod yn teithio a chyflwyno sioeau llwyfan byw ers 1984. suitable for 14+ / Yn addas i 14+

seating provided on an unallocated basis. Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin. 7


DYDD SADWRN 8 GORFFENNAF

£14

SATURDAY 8 JULY 8.30YH/PM

(DRYSAU/DOORS 8.00YH/PM)

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI off tHe Kerb

phill JUpiTUs JUpliCiTY DYDD SADWRN 8 GORFFENNAF £12 (£10) £8 UNDER 16 SATURDAY 8 JULY 6.00YH/PM

(DRYSAU/DOORS 5.30YH/PM)

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI LAKIN MCCArtHy

BarBara niCe raFFle! Barbara Nice - ordinary housewife extraordinaire has given up the domestic bliss of Tupperware and Poundstretcher shops for the unpredictability of the comedy circuit (her husband thinks she’s at the bingo). No audience is too rowdy for her to handle - she’s already raised five teenagers. She believes in bargains, Take a Break magazine, getting the most from life. Oh and Stage-diving! Experience this critically acclaimed tip-top character comedy live - from Phoenix Nights actress and comedian Janice Connolly. A playful life-affirming show about chance and luck for all the family including the chance to win a prize off Barbara’s table. Entrance price includes a complimentary raffle ticket! Ymunwch â Barbara Nice, hoff wraig ty^ Fringe Caeredin, am noson o hwyl a sbort. Dewch i gwrdd â’r cymeriad comedi beirniadol clodfawr – creadigaeth Janice Connolly, actores a chomedïwr Phoenix Nights. Sioe chwareus galonogol i’r teulu oll gan gynnwys y cyfle i ennill gwobr oddi ar fwrdd Barbara. Bydd Barbara yn siw^ r o roi gwên ar eich wyneb a sbonc yn eich cam gyda’r sioe newydd hon am siawns a lwc. Pris mynediad yn cynnwys tocyn raffl!

Join stand-up comedian, poet, improviser, and TV stalwart Phill Jupitus for over an hour of tales, laughs and diversions. Watch in delight and/or horror as this experienced funny man smashes laughs out of the chaos of his own life and the uncertain world that surrounds it. Ymunwch â’r comedïwr stand-up, y bardd, y perfformiwr byrfyfyr a’r cymeriad teledu Phill Jupitus am dros awr o straeon, chwerthin ac adloniant. Gwyliwch mewn pleser a/neu arswyd wrth i’r dyn doniol profiadol hwn procio chwerthin o anrhefn ei fywyd ef ei hun a’r byd ansicr sydd yn ei gwmpasu. suitable for 14+ / Yn addas i 14+ seating provided on an unallocated basis.

Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin. aDUlT Themes anD siTUaTions, BUT DelivereD ChilDishlY. ThemâU a seFYllFaoeDD o naTUr oeDolYn, onD WeDi eU CYFlWYno meWn moDD plenTYnnaiDD.

suitable for 12+ Yn addas i 12+ seating provided on an unallocated basis.

Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin.

8

ComeDY in The ComeDi Yn Y


DYDD SUL 9 GORFFENNAF

£13 (£11) £9

SUNDAY 9 JULY 5.30YH/PM

DYDD SUL 9 GORFFENNAF

£9 (£8)

SUNDAY 9 JULY (DRYSAU/DOORS 4.30YP/PM)

8.30YH/PM

(DRYSAU/DOORS 8.00YH/PM)

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI

ILLyrIA

DreW TaYlor & sTeFFan evans Tales From Wales

The ComeDY oF errors by WILLIAM SHAKeSpeAre In the bard’s shortest, funniest and most rumbustious comedy two sets of identical twins, separated at birth, unknowingly end up in the same city. More and more people are sucked into a vortex of mistaken identity including an Officer who is paid per arrest, a Goldsmith who hasn’t been paid at all, a delayed Merchant, an irate Courtesan and a mad Exorcist. To say nothing of a wife who sometimes feels her husband is two different personalities, and a poor Immigrant who is arrested for being the wrong nationality. And what exactly is the Abbess of Ephesus’s dark secret? Will anything ever make sense again? Yng nghomedi byrraf, mwyaf doniol a hwyliog y bardd mae dau bâr o efeilliaid unwy, wedi eu gwahanu ar enedigaeth, yn dod i’r un ddinas. Caiff mwy a mwy o gymeriadau eraill eu tynnu i’r trobwll camadnabyddiaeth gan gynnwys Eurych, Putain, Bwriwr Cythreuliaid a Mewnfudwr. I goroni’r cyfan, eleni caiff cynhyrchiad Illyria ei ail-leoli i dref Ephesus, Mecsico, felly disgwyliwch lawer o sbort a sombreros! no seating provided – you may bring your own lowbacked chair. ni ddarperir unrhyw seddau – gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun.

Award winning comedian Drew Taylor is joined by Steffan Evans from Eglwyswrw to bring their debut stand-up comedy show to Cardigan Castle this Summer and to venues across the U.K. throughout 2017. In Tales from Wales, Evans, star of S4C’s Gwerthu Allan and Taylor who have been described by Stand Up for Comedy as “two rising stars of the Welsh comedy scene”, bring a sharp observational style that leaves no stone unturned, touching on pressing issues such as the importance of bilingualism, Welsh identity and the benefits of playing hours of Subbuteo as a child… Hosted by the happiest man on the circuit, Col Howarth, this is a stand-up show not to be missed! Yn Tales from Wales, bydd Evans o Eglwyswrw, seren Gwerthu Allan S4C a Taylor, sydd wedi eu disgrifio gan Stand Up for Comedy fel “two rising stars of the Welsh comedy scene”, yn cyflwyno dull arsylwadol craff sy’n ymdrin â phopeth ac yn cyffwrdd ar faterion o bwys megis pwysigrwydd dwyieithrwydd, hunaniaeth Gymreig a manteision chwarae Subbuteo am oriau yn blentyn… Llywyddwyd gan y dyn hapusaf ym myd comedi, Col Howarth, dyma i chi sioe stand-up ni ddylech ei cholli!

sUiTaBle For / Yn aDDas 5+ rUn Time inC inTerval / amser rheDeg Yn CYnnWYs egWYl: 140m

seating provided on an unallocated basis. Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin.

The CasTle n Y CasTell

9


DYDD GWENER 14 GORFFENNAF

£17.50

7.45YH/PM

DYDD SADWRN 15 JULY

(DRYSAU/DOORS 6.30YH/PM)

7.45YH/PM

(DRYSAU /DOORS 6.30YH/PM)

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI

DreaDZone

TinariWen

mr phormUla

KiZZY CraWForD

gYDa CheFnogaeTh gan WiTh sUpporT From One of the most energetic, exciting and powerful live bands to emerge from the post-rave scene, Dreadzone released brand new album “Dread Times” in February which stormed into the Top 40 UK Official Album Charts on release. The album released on their own Dubwiser label also made the Top 10 in the Indie and Dance Charts. Since their inception in 1993 Dreadzone have steadily been releasing underground storms of albums, refining and perfecting their own unique and inimitable take on dub - mixed as it is with aspects of dance, sublime guitar riffs, folk roots sentiments and breakbeat bass styles - whilst bringing the party to every club, dancehall and field they’ve shown up at. From Wales, Mr Phormula is one of the pioneers of the UK beat-boxing scene. Un o’r bandiau byw mwyaf egnïol, cyffrous a grymus i ymddangos o’r sîn ôl-rave. Ers cychwyn y band ym 1993 bu Dreadzone yn rhyddhau albymau’n raddol sy’n puro ac yn perffeithio ei fersiwn unigryw a digyffelyb ar dub - wedi ei gymysgu ag elfennau o ddawns, riffiau gitâr rhagorol, roots gwerin ac arddulliau o bas breakbeat - gan ddod â pharti i bob clwb, neuadd a chae maent wedi perfformio ynddo. O Gymru, mae Mr Phormula yn un o arloeswyr y sîn beat-bocsio yn y DU. no seating provided – you may bring your own lowbacked chair (noTe - chairs restricted in dancing area). ni ddarperir unrhyw seddau - gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun (noDWCh – cyfyngir cadeiriau at yr ardal ddawnsio).

10

£20

SATURDAY 15 GORFFENNAF

FRIDAY 14 JULY

gYDa CheFnogaeTh gan WiTh sUpporT From Tinariwen are Touareg nomads from northern Mali, who since forming in 1979, have risen as true rock (and Grammy-winning) rebels, fighting for dignity and self-determination through their hypnotic and electrifying guitar rock that reflects the complex realities of their lives. The kings and queens of ‘assouf’ (guitar poetry), Tinariwen have become one of the most successful and exciting African musical exports. Their rolling, yearning grooves and uncompromising messages of freedom, distilled over years of struggle, rebellion and exile, have earned them countless accolades, and drawn fans such as Robert Plant, Carlos Santana, The Edge and Thom Yorke. Massively influential, incredibly exciting, this is music from the beginning of time to move both your soul and your feet. Mae Tinariwen yn nomadiaid Touareg o Ogledd Mali, sydd ers ffurfio ym 1979 wedi ymddangos fel gwir rebeliaid roc (ac enillwyr Grammy), yn ymladd am urddas a hunanbenderfyniad trwy eu roc gitâr trydanol a hypnotig sy’n adlewyrchu realiti gymhleth eu bywydau. Mae eu grw^ fs hiraethus a negeseuon digyfaddawd am symlrwydd a rhyddid, wedi ennill gwobrau a chlod mawr iddynt. Yn hynod ddylanwadol, yn gyffrous tu hwnt, dyma i chi gerddoriaeth o ddechreuad amser i gyffro eich enaid a’ch traed. no seating provided – you may bring your own lowbacked chair (noTe - chairs restricted in dancing area). ni ddarperir unrhyw seddau - gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun (noDWCh – cyfyngir cadeiriau at yr ardal ddawnsio). photographer / Ffotograffydd: marie planeille


Hyrwyddiad ar y cyd gan Theatr Mwldan | Castell Aberteifi Co-Promotion

MWLDAN

DYDD SUL 16 GORFFENNAF

£16

SUNDAY 16 JULY 6.00YH/PM

(DRYSAU /DOORS 5.00YH/PM)

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI

CaTrin aUr & CÔrDYDD An evening of song with a multi-award winning Welsh soprano from Beulah and one of the most popular mixed choirs in Wales. Côrdydd, conducted by Huw Foulkes, was established in 2000 by a group of friends in Cardiff. They’ve won at the National Eisteddfod 11 times and gained the title Choir of Choirs 5 times and enjoyed success in Côr Cymru, Llangollen Eisteddfod and Cardigan’s Gw^ yl Fawr. Catrin has performed all over the world and been cast in starring roles with various leading operas, her extensive oratorio repertoire includes Verdi’s Requiem and Haydn’s Creation. Noson o ganu gyda’r soprano glodfawr Gymreig o Beulah ac un o’r corau cymysg mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Sefydlwyd Côrdydd, a arweinir gan Huw Foulkes, yn 2000 gan grw^ p o ffrindiau yng Nghaerdydd. Maent wedi ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol 11 gwaith ^ yl 5 gwaith ac wedi ac wedi derbyn y teitl Côr yr W mwynhau llwyddiant yng nghystadleuaeth Côr Cymru, Eisteddfod Llangollen a Gw^ yl Fawr Aberteifi. Mae Catrin wedi perfformio ar draws y byd ac wedi ei chastio mewn gwahanol rolau gydag operâu arweiniol. Mae ei repertoire oratorio helaeth yn cynnwys Requiem Verdi a Creation Haydn. seating provided on an unallocated basis. Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin.

CarDigan CasTle CasTell aBerTeiFi mwldan.co.uk 01239 621200

11


DYDD IAU 27 GORFFENNAF

£13 (£11) £9

THURSDAY 27 JULY 6.30YH/PM

(DRYSAU /DOORS 5.30YH/PM)

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI ILLyrIA

The emperor’s neW CloThes by HANS CHrIStIAN ANDerSeN

Based on the timeless Hans Christian Andersen story, Illyria first performed this show in 2000 when it was Critic’s Choice at the Edinburgh Fringe festival and attracted multiple 5-star reviews on a sellout UK tour. The Emperor is a lovely man, but he’s not the best judge of character, and is often surrounded by idiots. What keeps him sane is the monthly Grand Parade at which he wears his newest outfit. When two swindlers spin a yarn and everyone is taken in, what price will he have to pay? Will he end up losing his crown jewels? All will be revealed in Illyria’s cheekiest ever show! Yn seiliedig ar stori dragwyddol Hans Christian Andersen, perfformiodd Illyria’r sioe yn gyntaf yn 2000 pan oedd yn ddewis y Beirniaid yng Ngw^yl Fringe Caeredin. Mae’r Ymerawdwr yn ddyn hyfryd, ond nad yw’n un da am farnu cymeriad. Yr hyn sy’n ei gadw’n gall yw’r Parêd Misol lle mae’n cael gwisgo ei wisg newydd diweddaraf. Pan mae dau dwyllwr yn rhaffu celwydd gan dwyllo pawb, pa bris bydd yn rhaid iddo dalu? A fydd yn colli ei urddas? Caiff y cwbl ei amlygu yn sioe fwyaf ddigywilydd Illyria erioed! no seating provided – you may bring your own lowbacked chair. ni ddarperir unrhyw seddau – gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun. nB - There is no nUDiTY in The proDUCTion. [alThoUgh one oF The aCTors maY Be a liTTle ChillY…]

sUiTaBle For / Yn aDDas 5+ rUn Time inC inTerval / amser rheDeg Yn CYnnWYs egWYl: 100m

DYDD SADWRN 12 AWST

£20

SATURDAY 12 AUGUST 7.30YH/PM

(DRYSAU/DOORS 6.30YH/PM)

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI

a nighT WiTh The sTars noson gYDa’r sêr Come and enjoy this unique evening in the company of a stellar line up of Wales’ finest soloists assembled especially for the occasion. For one amazing night on the Castle stage, we welcome double platinum-selling and chart-topping Welsh baritone Rhydian Roberts, international concert star and former royal harpist Claire Jones, leading opera soprano Gwawr Edwards, Voice of Wales opera tenor Trystan Lly^ r Griffiths and composer, arranger and stunning percussionist Chris Marshall. Add to the mix The American Youth Harp Ensemble and Choir, and the Claire Jones International Harp School and you have the makings of a truly unforgettable night for all the family, a fantastic kaleidoscope of famous favourites from the world of film, popular and classical music, plus some ever popular Welsh traditional tunes. Cyflwynwn noson wych gyda’r sêr Rhydian Roberts, Claire Jones, Gwawr Edwards, Trystan Lly^ r Griffiths, Chris Marshall, Ensemble Telyn a Chôr Ieuenctid America ac Ysgol Telynau Rhyngwladol Claire Jones. Bydd y Sêr yn cyflwyno amrywiaeth o ddarnau enwog adnabyddus o fyd ffilm, cerddoriaeth boblogaidd a chlasurol, ynghyd a ffefrynnau Cymreig traddodiadol. Noson fythgofiadwy, a fydd yn brofiad unigryw a rhyngweithiol sy’n addas i’r teulu oll. no seating provided – you may bring your own low-backed chair. ni ddarperir unrhyw seddau – gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun.


DYDD SUL 13 AWST

£14

SUNDAY 13 AUGUST 3.00YP/PM

CarDigan CasTle CasTell aBerTeiFi

(DRYSAU/DOORS 2.00YP/PM)

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI

ClassiCs in The CasTle / ClasUron Yn Y CasTell FeaTUring The ameriCan YoUTh harp ensemBle, Choir anD ChamBer groUp Yn CYnnWYs ensemBle TelYnaU ieUenCTiD ameriCa, ^ CÔr a grW p siamBr This very special afternoon concert celebrates the culmination of a visit to the UK and Wales by The American Youth Harp Ensemble, choir, chamber group and their renowned director Lynelle Ediger. Joining the Ensemble will be international soloists Claire Jones (harp) and Chris Marshall (percussion), and collaborating members of the Claire Jones International Harp School in what promises to be a spectacular and innovative musical feast featuring favourites from the world of classical and film music, plus brand new compositions and traditional music from Wales and Ireland. Come along, reach out, welcome and celebrate some amazing young talent from around the world in this exciting and unique collaboration. Bydd y cyngerdd prynhawn arbennig iawn hwn yn dathlu ymweliad i Gymru a’r DU gan Ensemble Telynau, côr a grw^ p siambr Ieuenctid America a’u cyfarwyddwr enwog Lynnelle Ediger. Bydd yr unawdwyr rhyngwladol Claire Jones (telyn), a Chris Marshall (offerynnau taro) ac aelodau cydweithredol Ysgol Delynau Rhyngwladol Claire Jones yn ymuno â’r ensemble mewn noson fydd yn wledd gerddorol ysblennydd a dyfeisgar yn cynnwys ffefrynnau o fyd cerddoriaeth glasurol a ffilmiau, ynghyd â chyfansoddiadau newydd sbon a chanu gwerin draddodiadol o Gymru ac Iwerddon. no seating provided – you may bring your own lowbacked chair. / ni ddarperir unrhyw seddau – gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun.

mwldan.co.uk 01239 621200

13


DYDD SUL 27 AWST

£15 (£13) £11

SUNDAY 27 AUGUST DYDD MAWRTH 15 AWST

£13 (£11) £9

TUESDAY 15 AUGUST 7.00YH/PM

(DRYSAU/DOORS 6.00YH/PM)

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI ILLyrIA

The losT WorlD by SIr ArtHur CoNAN DoyLe Four intrepid explorers, led by the redoubtable Professor Challenger, travel to an uncharted plateau in South America following a few scant directions scribbled in a sketch book. They find flora and fauna beyond their wildest dreams, become involved in tribal warfare between apemen and indigenous humans, and encounter terrifying dinosaurs previously believed to be extinct. But when their camera is destroyed in an accident what evidence can they produce to prove that these creatures actually exist? Unless, of course, they bring live specimens back to London in “unbreakable” crates to reveal to an astounded public. What could possibly go wrong?

Mae pedwar anturiwr dewr, yn teithio i lwyfandir heb ei siartio yn Ne America. Yno darganfyddant blanhigion ac anifeiliaid y tu hwnt i’w breuddwydion, ac yna’n dod ar draws deinosoriaid brawychus a gredwyd oedd eisoes yn ddiflanedig. Ond pan gaiff eu camera ei ddinistrio mewn damwain, pa dystiolaeth gallant ddangos i brofi bod y creaduriaid hyn yn wir bodoli? Oni bai, wrth gwrs, eu bod yn dod â sbesimenau byw yn ôl i Lundain mewn cewyll “amhosibl eu torri” i’w harddangos i’r cyhoedd syn. Beth allai fynd o’i le? no seating provided – you may bring your own lowbacked chair. ni ddarperir unrhyw seddau – gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun.

7.00YH/PM

(DRYSAU/DOORS 6.00YH/PM)

CArDIgAN CAStLe CASteLL AberteIfI ILLyrIA

The miKaDo by gILbert AND SuLLIvAN In the town of Titipu flirting has been made illegal. The penalty, by order of The Mikado, is death. Too bad then that the main culprit is the Lord High Executioner Ko-Ko, who wishes to marry his beautiful young ward Yum-Yum, and who has no intention of executing himself. Can the itinerant musician Nanki-Poo be persuaded to be executed in his place? And what would happen if anyone should dare to tell the Mikado that an execution had taken place when in fact it hadn’t…? Yn nhref Titipu mae fflirtio yn anghyfreithlon. Y gosb, yn ôl gorchymyn y Mikado, yw marwolaeth. Cafodd comedi goeglyd Gilbert & Sullivan ei gosod yn Japan, ond mae ei gwatwar ar y ffyrdd y gellir troi celwydd yn wirionedd yn fwy perthnasol at gefndir gwleidyddol y byd Seisnig ei iaith nag erioed o’r blaen efallai! Wedi ei pherfformio gan gast o 6 actor/ cantor gyda chyfeiliant cyfarwyddwr cerddorol ar yr allweddellau, caiff ei chynhyrchu ar lwyfan ag arni iet Tori Japaneaidd trawiadol (a dilys) enfawr. no seating provided – you may bring your own lowbacked chair. ni ddarperir unrhyw seddau – gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun. sUiTaBle For / Yn aDDas 5+ rUn Time inC inTerval / amser rheDeg Yn CYnnWYs egWYl: 140m

sUiTaBle For / Yn aDDas 8+ rUn Time inC inTerval / amser rheDeg Yn CYnnWYs egWYl: 110m

14

mwldan.co.uk 01239 621200


BroaDCasT DiarY DYDDiaDUr DarlleDU

17/08/17

11/09/17

23/10/17

angels in ameriCa parT 1, millenniUm approaChes

raphael The lorD oF The arTs

aliCe’s aDvenTUres in WonDerlanD

NAtIoNAL tHeAtre LIve

See Page 16 | Gweler Tudalen 16 24/08/17

NAtIoNAL tHeAtre LIve

angels in ameriCa - parT 2, peresTroiKa (15 as live) See Page 16 | Gweler Tudalen 16

WorLD IN Art

royAL bALLet

See Page 19 | Gweler Tudalen 19 13 /09/17

DaviD gilmoUr live aT pompeii

See Page 20 | Gweler Tudalen 20 20/09/17

The magiC FlUTe

Nt LIve

See Page 21 | Gweler Tudalen 21

Yerma

See Page 18 | Gweler Tudalen 18 04/09/17

WorLD IN Art

BoTTiCelli inFerno

See Page 18 | Gweler Tudalen 18 05/09/17

royAL SHAKeSpeAre CoMpANy LIve

TiTUs anDroniCUs

See Page 19 | Gweler Tudalen 19 teAtro DeLL’operA DI roMA SofIA CoppoLA’S

la TraviaTa

27/11/17

Caravaggio The iDeal eXhiBiTion 11/12/17

eXHIbItIoN oN SCreeN

25/09/17

brItISH MuSeuM

hoCKneY

See Page 22 | Gweler Tudalen 22

05/12/17

04/10/17

The nUTCraCKer

la Boheme

29/01/18

hoKUsai

royAL operA HouSe

See Page 23 | Gweler Tudalen 23 12/10/17

06/09/17

Yn DoD Yn FUan Coming soon WorLD IN Art

royAL operA HouSe

31/08/17

See Page 28 | Gweler Tudalen 28

royAL bALLet

eXHIbItIoN oN SCreeN

CeZanne

eXHIbItIoN oN SCreeN

26/03/18

See Page 25 | Gweler Tudalen 25

van gogh

CanaleTTo

eXHIbItIoN oN SCreeN

See Page 19 | Gweler Tudalen 19

live TiCKeT priCes anD ConCessions Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. Babes in arms (2 and under) go free, but are not allocated their own seat.

11 - 18 years old? You could be eligible for Mates Rates of just £3 for events which carry this symbol. T & C’s apply - see our website for details.

Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda. Nid oes tâl ar gyfer babanod (o dan 2 oed), ond ni chânt sedd eu hunain. 11-18 oed? Gallech fod yn gymwys ar gyfer Prisiau Mêts, sef £3 i ddigwyddiadau sy’n dangos y symbol hwn. Bydd Telerau ac Amodau’n berthnasol gweler ein gwefan am fanylion.

prisiaU ToCYnnaU a gosTYngiaDaU ar gYFer sioeaU BYW

15


DYDD IAU 17 AWST | THURSDAY 17 AUGUST DYDD IAU 24 AWST | THURSDAY 24 AUGUST eNCore SCreeNINg MWLDAN 2

7YH/PM 7YH/PM

£12.50 (£11.50) £12.50 (£11.50)

Nt LIve DYDD LLUN 10 – DYDD MERCHER 12 GORFFENNAF MONDAY 10 – WEDNESDAY 12 JULY 7.00YH/PM £8.50 (£7.50) £5.50 MWLDAN 2 DyNAMIX perforMINg ArtS SCHooL

Fame

llYFr gan / BooK BY Jose FernanDeZ geiriaU gan / lYriCs BY JaCqUes levY CerDDoriaeTh gan / mUsiC BY sTeve margoshes

Dynamix returns with the Award winning show FAME. The iconic 80’s musical tells the story of young performing arts students who have just been accepted into the FAME School. The story is full of ambition, love, regret, hope, despair and humour along the way. Created by the shows central characters; from the driven Carmen, Nick looking to make magic on the stage and Mabel, the worlds fattest dancer, who is searching for the next doughnut, the plot follows three years of hard work, blood, sweat and tears as they start to make their mark on the world. With hit songs, upbeat dances and gripping scenes you won’t want to miss this! Mae Dynamix yn dychwelyd gyda’r sioe a enillodd Gwobr Laurence Olivier, sef FAME. Mae’r sioe gerdd eiconig hon yn adrodd stori myfyrwyr ifainc sydd newydd eu derbyn i Ysgol y Celfyddydau Perfformio FAME. Mae’r stori’n llawn uchelgais, cariad, edifeirwch, anobaith a digon o hiwmor ar hyd y ffordd, a dilyna’r plot yn dilyn tair blynedd o waith caled, gwaed, dagrau a chwys wrth iddynt ddechrau gwneud eu marc ar y byd. HyrWyDDIr gAN proMoteD by

16

DyNAMIX perforMINg ArtS SCHooL

angels in ameriCa parT 1, millenniUm approaChes

parT 2, peresTroiKa

AN ENCORE (REPEAT) SCREENING OF A PERFORMANCE CAPTURED LIVE ON JULY 20. DANGOSIAD ENCORE (AILBERFFORMIAD) O BERFFORMIAD A GIPIWYD YN FYW AR GORFFENNAF 20.

AN ENCORE (REPEAT) SCREENING OF A PERFORMANCE CAPTURED LIVE ON 27 JULY. DANGOSIAD ENCORE (AIL-BERFFORMIAD) O BERFFORMIAD A GIPIWYD YN FYW AR GORFFENNAF 27.

America in the mid-1980s. In the midst of the AIDS crisis and a conservative Reagan administration, New Yorkers grapple with life and death, love and sex, heaven and hell. Andrew Garfield (Silence, Hacksaw Ridge) plays Prior Walter along with a cast including Denise Gough (People, Places and Things), Nathan Lane (The Producers), James McArdle (Star Wars: The Force Awakens) and Russell Tovey (The Pass). This new staging of Tony Kushner’s multi-award winning two-part play is directed by Olivier and Tony award winning director Marianne Elliott (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time and War Horse).

Yr Unol Daleithiau yng nghanol yr 80au. Ymysg yr argyfwng AIDS a llywodraeth geidwadol Reagan, mae trigolion Efrog Newydd yn brwydro yn erbyn bywyd a marwolaeth, cariad a rhyw, nefoedd ac uffern. Gydag Andrew Garfield (Silence, Hacksaw Ridge) yn chwarae rhan Prior Walter, a chast yn cynnwys Denise Gough (People, Places and Things), Nathan Lane (The Producers), James McArdle (Star Wars: The Force Awakens) a Russell Tovey (The Pass). Mae cynhyrchiad newydd drama dau ran Tony Kushner yn cael ei chyfarwyddo gan Marianne Elliott (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time a War Horse). PLEASE NOTE Part 1, Millenium Approaches, will be screened at Mwldan on 17 August. Part 2, Perestroika, will be screened on 24 August.


) )

DYDD GWENER 18 AWST FRIDAY 18 AUGUST 2.00YH/PM £8.50 (£7.50) £5.50 MWLDAN 2 DreAMS DANCe SCHooL

CaBareT

Dreams Dance School present a Cabaret based show with classics from Chicago, Moulin Rouge, Dream Girls and other show stopping songs. The Senior students of Dreams Dance School will be attending an intensive one week course where they will be taught an entire show, choreographed and directed by principal Victoria Atkinson. Mae Ysgol Ddawns Dreams yn cyflwyno sioe’n seiliedig ar Cabaret gyda chlasuron o Chicago, Moulin Rouge, Dream Girls a chaneuon poblogaidd eraill. Bydd myfyrwyr hyˆn Ysgol Ddawns Dreams yn mynychu cwrs dwys un wythnos pan fyddant yn dysgu sioe gyfan, wedi ei choreograffu a’i chyfarwyddo gan y pennaeth Victoria Atkinson. HyrWyDDIr gAN proMoteD by

DreAMS DANCe SCHooL

DYDD MERCHER 23 AWST WEDNESDAY 23 AUGUST 7.30YH/PM broADCASt eveNt MWLDAN 2

£16 (£15)

ANDrÉ rIeu

maasTriChT ConCerT 2017 Known to millions as ‘The King of Waltz’, André Rieu is one of the world’s most popular music artists. His legendary annual Maastricht concert is the most eagerly anticipated cinema event of the year, last year setting new box office records in several countries. Set against the stunning medieval backdrop of the town square in André’s Dutch hometown, the spectacular Maastricht concert features the maestro in his element, along with his 60-piece Johann Strauss Orchestra, sopranos, tenors and very special guests. André delivers an unforgettable musical experience full of humor, fun and emotion for all ages. Yn adnabyddus i filiynau fel “Brenin y Waltz”, mae André Rieu yn un o artistiaid cerddorol mwyaf poblogaidd y byd. Mae ei gyngerdd blynyddol ym Maastricht yn creu tipyn o gyffro ym myd digwyddiadau sinema, a’r llynedd gosododd recordiau newydd yn swyddfa docynnau nifer o wledydd. Wedi ei osod yn erbyn cefndir ysblennydd sgwâr y dref ym Maastricht ei gartref enedigol yn yr Iseldiroedd, mae’r cyngerdd yn cynnwys y maestro yn ei ogoniant, ynghyd â’i gerddorfa enwog 60 darn sef Cerddorfa Johann Strauss, sopranos, tenoriaid a gwesteion arbennig iawn. Mae André’n cyflwyno profiad cerddorol bythgofiadwy sy’n llawn hiwmor, hwyl ac emosiwn i bob oed.

DYDD IAU 31 AWST THURSDAY 31 AUGUST 2.00YH/PM £9.50 (£8.50) MWLDAN 2 MAKIN proJeCtS

pop!

With his faithful teddy bear and fantastic basket of tricks, Christian Lee is all set for a lovely day at the seaside…until the day takes a turn and things don’t quite work out as planned. Join our hapless hero and be astounded in this totally word-free clown and magic show. Mr Bean meets Charlie Chaplin in this mind-blowing feast of illusion, comedy and a MASSIVE balloon! The most fun-filled show around for children and families! Gyda’i dedi bêr ffyddlon a’i fasged o driciau rhyfeddol, mae Christian Lee yn barod ar gyfer diwrnod hyfryd ar lan y môr.... hyd nes i bethau fynd o chwith. Ymunwch â’n harwr anffodus a chewch eich syfrdanu gan y clowns a’r sioe hud hollol ddi-eiriau hon. Mr Bean sy’n cwrdd â Charlie Chaplin mewn gwledd anhygoel o rithiau, comedi a balw ˆn ENFAWR! Sioe sy’n llawn sbort i blant a theuluoedd!

Yn addas i | suitable for 3-8 rUnning Time – 50 minUTes, no inTerval / amser rheDeg 50 mUneD, Dim egWYl

17


DYDD LLUN 4 MEDI MONDAY 4 SEPTEMBER 6.45H/PM broADCASt eveNt MWLDAN 2

£10 (£9)

WorLD IN Art

W

From the brand-new World Art in Cinema series comes a fascinating and informative art documentary focusing on an undisputed master of the Renaissance - Sandro Botticelli. Filmed in stunning historic locations such as the Uffizi Gallery and the Vatican, Botticelli Inferno explores the mysteries behind the artist’s 102 meticulous drawings of Dante’s Divine Commedia including the intriguing ‘Map Of Hell’ centrepiece, as featured in Ron Howard’s Inferno starring Tom Hanks.

Ra firs of the in ful you lea wo be ex the Ra of Va ap film art bru of ha

BoTTiCelli inFerno

DYDD IAU 31 AWST THURSDAY 31 AUGUST 7.00YH/PM LIve broADCASt MWLDAN 2

£12.50 (£11.50)

Nt LIve

Yerma live BroaDCasT evenTs in hD sCreeneD via saTelliTe From The naTional TheaTre lonDon DigWYDDiaDaU DarlleDU BYW meWn DiFFiniaD UChel WeDi sgrinio TrWY loeren o TheaTr geneDlaeThol llUnDain

The incredible Billie Piper (Penny Dreadful, Great Britain) returns in her Evening Standard Best Actress award-winning role. A young woman is driven to the unthinkable by her desperate desire to have a child in Simon Stone’s radical production of Lorca’s achingly powerful masterpiece. The unmissable theatre phenomenon sold out at the Young Vic and critics call it “an extraordinary theatrical triumph” (The Times) and “stunning, searing, unmissable” (Mail on Sunday). Set in contemporary London, Piper’s portrayal of a woman in her thirties desperate to conceive builds with elemental force to a staggering, shocking, climax. Please note that this broadcast does not have an interval. Y rhyfeddol Billie Piper sy’n chwarae rhan menyw ifanc caiff ei gyrru i’r annychmygol gan ei dyhead taer i gael plentyn yng nghynhyrchiad radical Simon Stone o gampwaith grymus Lorca. Wedi ei gosod yn Llundain gyfoes, mae portread Piper o fenyw yn ei thridegau sy’n desbrad i feichiogi yn adeiladu gyda grym elfennol i uchafbwynt ysgytiol, syfrdanol. Nodwch nid oes egwyl yn y darllediad hwn.

18

DY MO 6.4 br M

O gyfres newydd sbon World Art in Cinema, daw ffilm ddogfen addysgiadol a hynod ddiddorol am feistr diamheuol y Dadeni Sandro Botticelli. Wedi ei ffilmio mewn lleoliadau hanesyddol megis Oriel Uffizi a’r Fatican, archwilia Botticelli Inferno y dirgelion y tu nôl i 102 o luniau gorfanwl yr arlunydd o Divine Commedia gan Dante, gan gynnwys y darn canolog cyfareddol ‘Map of Hell’, fel y cynhwyswyd yn Inferno Ron Howard ac yn serennu Tom Hanks. rUn Time / amser rheDeg: 96 mins

r o

Ra ad gw Ra llw byd ail arb cyf We gyn ac yP mw

rU


DYDD LLUN 11 MEDI MONDAY 11 SEPTEMBER 6.45H/PM broADCASt eveNt MWLDAN 2

£10 (£9)

WorLD IN Art

raphael The lorD oF The arTs Raphael – the Lord of the Arts is the first film adaptation of the life and work of one of the most famous artists in the world, Raphael Sanzio. Few figures in the history of art have lived a life so full of intensity and fascination. He died young, aged 37, and yet managed to leave an indelible mark on the artistic world. In a well-balanced dialogue between historical reconstruction and expert commentary, the film retraces the most significant moments of Raphael’s life. Set in 20 locations, two of which are major exclusives – the Vatican Logge and Cardinal Bibbiena’s apartment in the Apostolic Palace – the film explores more than 30 works of art. Beauty comes to life through the brushwork and enduring genius of one of the most talented artists the world has ever known. Raphael - the Lord of the Arts yw’r addasiad ffilm cyntaf am fywyd a gwaith un o arlunwyr enwocaf y byd, Raphael Sanzio. Bu farw’n ifanc, ond eto llwyddodd i adael ei farc annileadwy ar y byd artistig. Mewn dialog cytbwys rhwng ailadeiladu hanesyddol a sylwebaeth arbenigwyr, mae’r ffilm yn olrhain cyfnodau mwyaf arwyddocaol ei fywyd. Wedi ei gosod mewn 20 lleoliad, gan gynnwys am y tro cyntaf Logge y Fatican ac ystafelloedd Cardinal Bibbiena yn y Palas Apostolaidd - archwilia’r ffilm mwy na 30 o’i weithiau celf. rUn Time / amser rheDeg: 90 mins

DYDD MAWRTH 5 MEDI TUESDAY 5 SEPTEMBER 7.00YH/PM £12.50 (£11.50) eNCore SCreeNINg MWLDAN 2

DYDD MERCHER MEDI 6 WEDNESDAY 6 SEPTEMBER 6.45YH/PM £16 (£15) broADCASt eveNt MWLDAN 2

rSC LIve

froM teAtro DeLL’operA DI roMA

TiTUs anDroniCUs an enCore (repeaT) sCreening CapTUreD live aT roYal shaKesperare CompanY, sTraTForD Upon avon, on 9th aUgUsT DangosiaD enCore (ailBerFFormiaD) o BerFFormiaD a gipiWYD Yn FYW ar 9 fed aWsT

The decay of Rome reaches violent depths in Shakespeare’s most bloody play. Titus is a ruler exhausted by war and loss, who relinquishes power but leaves Rome in disorder. Rape, cannibalism and severed body parts fill the moral void at the heart of this corrupt society. Shakespeare’s gory revenge tragedy presents us with murder as entertainment, and, as the body count piles up, poses questions about the nature of sexuality, family, class and society. Blanche McIntyre directs. Mae dadfeiliad Rhufain yn plymio i ddyfnderoedd treisiol yn nrama fwyaf gwaedlyd Shakespeare. Mae Titus yn rheolwr wedi ei flino gan ryfel a cholled, sy’n gollwng ar ei bw ˆer ond yn gadael Rhufain mewn anrhefn. Mae trais, canibaliaeth a rhannau corff toredig yn llanw’r gwagle moesol wrth galon y gymdeithas lwgr hon. Mae trasiedi dial gwaedlyd Shakespeare yn cyflwyno llofruddiaeth fel adloniant ac yn gofyn cwestiynau am natur rhywioldeb, teulu, dosbarth a chymdeithas.

soFia Coppola’s la TraviaTa A collaboration between American filmmaker Sofia Coppola and Italian haute couture king Valentino Garavani comes in the form of a revival of Giuseppe Verdi’s classic opera, La Traviata. Coppola brings new life into Verdi’s 1853 opera that tells the story of tempestuous love and heartbreak. Violetta Valéry is a well-known courtesan in Paris whose life appears to be glamorous. However, she’s suffering from a serious illness and living on the money given to her by her male patrons. She ends up meeting and falling in love with Alfredo Germont, a young man from a good family; but tragic circumstances mean they’re torn apart... Following a 15 performance sell-out run in Rome, this elegant spectacle is being brought directly to the big screen, captured in glorious 4K from the Teatro dell’Opera di Roma. Cydweithrediad rhwng y gwneuthurwr ffilm Sofia Coppola a’r brenin ffasiwn Valentino Garavani. Daw Coppola a bywyd newydd i opera 1853 Verdi sy’n adrodd stori cariad tymhestlog a thor calon. Mae’n ymddangos fod gan y butain llys Violetta Valéry fywyd glamoraidd. Mewn gwirionedd, mae’n dioddef afiechyd difrifol ac yn byw ar arian ei noddwyr gwrywaidd. Yn y diwedd mae’n syrthio mewn cariad ag Alfredo Germont. Ond mae amgylchiadau’n eu rhwygo ar wahân.

19


Image: Nadav Kandar

DYDD IAU 7 MEDI THURSDAY 7 SEPTEMBER 7.45YH/PM £12.50 (£11.50) LIve broADCASt eveNt MWLDAN 1

DYDD GWENER 8 – DYDD SADWRN 9 MEDI FRIDAY 8 – SATURDAY 9 SEPTEMBER 7.30YH/PM £7 MWLDAN 2

DYDD MERCHER 13 MEDI WEDNESDAY 13 SEPTEMBER 8.15YH/PM £10 (£9) broADCASt eveNt MWLDAN 2

JoHN Le CArrÉ

CArDIgAN tHeAtre

LIve At poMpeII

an evening WiTh george smileY In aid of Médecins Sans Frontières / Doctors without Borders (MSF). Live from London’s Royal Festival Hall, join us for a unique celebration of John le Carré’s work as he discusses the full breadth of his career, and reflects on the continuing story of his most famous creation, the tubby, bespectacled spy, George Smiley. Featuring readings from his new novel A Legacy of Spies, and a rare question and answer session, this will be an unmissable opportunity to experience the author direct and in his own words. For those unable to make it to London’s Southbank, the event is being broadcast live to cinemas across the UK and Europe. ˆ yl Frenhinol Yn fyw o Neuadd W Llundain, ymunwch â ni mewn dathliad unigryw o waith John le Carré wrth iddo drafod rhychwant eang ei yrfa, ac yn myfyrio ar stori barhaus ei greadigaeth fwyaf enwog, yr ysbïwr boliog tew mewn sbectol, George Smiley. Yn cynnwys darlleniadau o’i nofel newydd A Legacy of Spies, a sesiwn holi ac ateb prin, bydd hwn yn gyfle arbennig i brofi’r awdur yn uniongyrchol a drwy ei eiriau ei hun. I’r rhai ni all gyrraedd Southbank Llundain, caiff y digwyddiad ei ddarlledu’n fyw i sinemâu ar draws y DU ac Ewrop.

agaTha CrUsTY anD The healTh spa mUrDers Local community theatre group Cardigan Theatre are pleased to present Agatha Crusty and the Health Spa Murders written by local playwright Derek Webb. Agatha Crusty books herself into Seventh Heaven Health Spa hoping to recharge her batteries and get some inspiration for her latest book. But then, the murders begin!!!!! Enter the inept and speech challenged Detective Inspector, and chaos and complex twists ensue as Agatha takes matters into her own hands. An Agatha Crusty murder mystery with an ingenious plot and a healthy dose of humour throughout, which will have the audience laughing out loud. Mae’n bleser gan y grw ˆp theatr lleol Cardigan Theatre gyflwyno Agatha Crusty and the Health Spa Murders wedi ei hysgrifennu gan y dramodydd lleol Derek Webb. Mae Agatha’n mynd i Sba Iechyd er mwyn ceisio adfywio ei hun a chael ysbrydoliaeth am ei llyfr diweddaraf. Ond yna, mae’r llofruddiaethau’n dechrau!!!! Mae Ditectif Arolygydd analluog, ac anrhefn a throeon cymhleth yn dilyn wrth i Agatha gymryd materion i’w dwylo ei hun. Dirgelwch llofruddiaeth gyda phlot dyfeisgar a hiwmor drwyddo draw bydd yn peri i’r gynulleidfa chwerthin yn uchel. HyrWyDDIr gAN proMoteD by

20

CArDIgAN tHeAtre

DaviD gilmoUr 45 years after Pink Floyd’s David Gilmour filmed ‘Live At Pompeii’ in the legendary Roman Amphitheatre there, he returned for two spectacular shows as part of his ‘Rattle That Lock’ album tour. The performances were the first-ever rock concerts for an audience in the stone Roman amphitheatre, with the 2,600 strong crowd stood exactly where gladiators would have fought in the first century AD. ‘David Gilmour Live At Pompeii’ is an audio-visual spectacle, featuring lasers, pyrotechnics and speciallycreated films complimenting an artist at the top of his artistic game, performing incredible material with his world-class band, in a unique setting. The show includes songs from throughout David’s career, as well as Pink Floyd classics, including One Of These Days, Wish You Were Here and Comfortably Numb. 45 mlynedd wedi i David Gilmour o Pink Floyd ffilmio ‘Live at Pompeii’ yn yr Amffitheatr Rufeinig enwog, dychwelodd am ddwy sioe ysblennydd fel rhan o’i daith. Y sioeau hyn oedd y cyngherddau roc cyntaf i’w cynnal yn yr amffitheatr. Mae ‘David Gilmour Live At Pompeii’ yn wledd i’r llygaid a’r clustiau, yn cynnwys laserau,tân gwyllt a sgrin gron enfawr, cerddoriaeth ryfeddol a pherfformiadau serol gan y band. Cynhwysa’r sioe ganeuon o yrfa David ynghyd â nifer o glasuron Pink Floyd.


DYDD MERCHER 20 MEDI WEDNESDAY 20 SEPTEMBER 7.15YH/PM £16 (£15) LIve broADCASt MWLDAN 2 royAL operA HouSe

The magiC FlUTe

DYDD GWENER 15 MEDI FRIDAY 15 SEPTEMBER 7.30YH/PM MWLDAN 2

£15 (£13)

phil Beer Phil Beer is the multi-instrumental half of the west country’s award winning acoustic duo, Show of Hands, described as a true craftsman, a master musician and consummate performer. With a professional career of over 36 years, Phil has a great deal of material to draw on for his solo appearances. All are songs and music of memory and significance sung in the subtle and melodic Phil Beer style and interjected with musings and amusings to an almost personal audience. It is a treat of past and current favourites from one of the most popular musicians on the acoustic circuit. Disgrifir Phil Beer, sy’n un hanner o’r deuawd acwstig Show of Hands, fel gwir grefftwr, pencerddor a pherfformiwr cyflawn. Gyda gyrfa broffesiynol o dros 36 mlynedd, mae gan Phil llawer o ddeunydd i’w ddefnyddio ar gyfer ei ymddangosiadau unigol. Cewch wledd o ffefrynnau gorffennol a phresennol gan un o’r cerddorion mwyaf poblogaidd ar y cylch acwstig.

Mozart’s glorious opera The Magic Flute is brought enchantingly to life in David McVicar’s production with beautiful sets by John Macfarlane. Prince Tamino promises the Queen of the Night that he will rescue her daughter Pamina from the enchanter Sarastro. He begins his quest, accompanied by the bird-catcher Papageno – but all is not as it seems... David McVicar’s classic production embraces both the seriousness and comedy of Mozart’s work. The audience is transported to a fantastical world of dancing animals, flying machines and dazzlingly starry skies. The setting provides a wonderful backdrop for Mozart’s kaleidoscopic score, from the Queen of the Night’s coloratura fireworks to Tamino and Pamina’s lyrical love duets and Papageno’s hearty, folksong-like arias. Daw The Magic Flute, opera hyfryd Mozart yn fyw yng nghynhyrchiad cyfareddol David McVicary. Mae Prince Tamino yn addo i’r Queen of the Night y bydd yn achub ei merch Pamina o’r hudolwr Sarastro. Mae’n cychwyn ei gwest, gyda’r daliwr adar Papageno’n gwmni iddo – ond nid yw pethau fel yr ymddengys... Cipia’r cynhyrchiad ddifrifoldeb a chomedi gwaith Mozart a chaiff y gynulleidfa ei chludo i fyd rhyfeddol o anifeiliaid yn dawnsio, peiriannau hedfan a wybrennau serog syfrdanol, gyda’r gosodiad yn gweddu’n briodol at sgôr amrywiol Mozart.

21


DYDD SADWRN 30 MEDI SATURDAY 30 SEPTEMBER 8.00YH/PM MWLDAN 2

£17

riCh hall’s hoeDoWn Rich Hall’s critically acclaimed new show Rich Halls Hoedown begins its second leg of touring. There has never been a better time to be an American comedian in the UK. Hall’s precision dismantling of the tenuous relationship between two countries is as freewheeling and deadly accurate as ever. His BBC Four documentaries Rich Hall’s Countrier Than You and Rich Hall’s Presidential Grudge Match and BBC Radio 4 series Rich Hall’s (US Election) Breakdown have built him a new legion of followers, as has appearances on Have I Got News For You and QI. A hilarious, foot-stomping, sh*t-kicking good time to be had by all. Even if you don’t own a hoe. Ni fu amser gwell erioed i fod yn Americanwr yn y DU. Mae datgymalu celfydd Hall o’r berthynas rhwng y ddwy wlad mor gywir ag erioed. Mae ei raglenni dogfen i BBC Four a chyfres BBC Radio 4 ynghyd ag ymddangosiadau ar raglenni megis Have I Got News For You a QI wedi crynhoi criw sylweddol o ddilynwyr iddo. Mae’r Hoedown yn cychwyn gyda dadelfeniad gwywol o America Trump, ond gorffenna gyda dathliad o Americana. Cewch amser gwych gyda baledau a chomedi ffwrdd a hi!

suitable for 14+ | Yn addas i 14+

22

DYDD LLUN 25 MEDI MONDAY 25 SEPTEMBER 6.45YH/PM broADCASt eveNt MWLDAN 2

£10 (£9)

brItISH MuSeuM

hoKUsai (pg) A groundbreaking documentary and exclusive private view of the forthcoming British Museum exhibition Hokusai: beyond the Great Wave. Focusing on the work, life and times of Katsushika Hokusai, Japan’s greatest artist, the film uses stunning close-ups and expert insights to illustrate his wide-ranging influence and extraordinary legacy. Hokusai spent his life studying and celebrating our common humanity as well as deeply exploring the natural and spiritual worlds, using the famous volcano Mount Fuji as a protective presence and potential source of immortality. He is an artist who influenced Monet, Van Gogh and other Impressionists, and is the father of manga and the only painter with his own emoji. Introduced by arts presenter Andrew Graham-Dixon, and featuring artists David Hockney, Grayson Perry and Maggi Hambling. Ffilm ddogfen arloesol a golwg preifat unigryw o’r arddangosfa sydd ar ddod i’r Amgueddfa Brydeinig, sef Hokusai: beyond the Great Wave. Gan ganolbwyntio ar waith, bywyd ac oes Katsushika Hokusai, arlunydd gorau Siapan, defnyddiau’r ffilm olygfeydd agos a mewnwelediadau arbenigwyr i ddarlunio ei ddylanwad eang a’i etifeddiaeth ryfeddol. Treuliodd Hokusai ei fywyd yn astudio ac yn dathlu ein dynoliaeth gyffredin yn ogystal ag archwilio’r bydoedd naturiol ac ysbrydol. Dylanwadodd ar Monet, Van Gough ac eraill, ac efe yw tad manga a’r unig arlunydd gyda’i emoji ei hun.


DYDD MAWRTH 3 HYDREF TUESDAY 3 OCTOBER 7.30YH/PM MWLDAN 2

£12 (£10) (£3)

LIvINg SpIt

The siX Wives oF henrY viii Two Actors. Too Many Characters. One Big Ego Howard Coggins looks like Henry VIII. There’s no escaping that. Stu McLoughlin doesn’t really look like any of the wives, but he’s going to give it a go. After their previous self-funded two-man historical drama is savaged in the press, Howard (Bristol Old Vic) and Stu (Kneehigh) are at their wits end. Then they hit upon an idea for a show that could change everything... But can two of the South West’s favourite theatrical sons put aside their differences and make it through to the end without killing each other? The Six Wives of Henry VIII was an undisputed hit at the Bristol Old Vic, and with live original music, embroidery, barbie dolls, silly songs and historical hysteria, this promises to be an ill-researched lesson in cross-dressing Tudor history that you’ll never forget. Dau actor. Gormod o Gymeriadau. Un Ego Enfawr. Mae Howard Coggins yn edrych fel Harri’r VIII. Nid oes modd osgoi hynny. Nid yw Stu McLoughlin yn edrych fel unrhyw un o’r gwragedd, ond mae’n barod rhoi cynnig arni. Mae’r sioe hon yn llawn cerddoriaeth wreiddiol, brodwaith, doliau Barbie, caneuon gwirion a hysteria hanesyddol, a bydd yn cyflwyno gwers, gyda gwahaniaeth, am hanes y Tuduriaid a fydd yn fythgofiadwy i chi.

DYDD MERCHER 4 HYDREF WEDNESDAY 4 OCTOBER 7.15YH/PM eNCore SCreeNINg MWLDAN 2

£16 (£15)

royAL operA HouSe

la Boheme

When Rodolfo, a penniless poet, meets Mimì, a seamstress, they fall instantly in love; but their happiness is threatened when Rodolfo learns that Mimì is gravely ill. Acclaimed director Richard Jones (Boris Godunov, Il Trittico) directs a new production of Puccini’s La bohème. Irresistible in its witty, passionate blend of comedy and tragedy, the opera focusses on the lives of a group of young artists as they eke out an existence on the bohemian fringes of Paris, the capital of the 19th century. Jones brings his characteristically acute insight to this much-loved classic, visualized in Stewart Laing’s spectacular, stylized 1850s setting. Puccini’s romantic depiction of bohemian Paris, with memorable music and a love story drawn from everyday life, has captivated audiences around the world, making La bohème one of the best-loved of all operas. It was first performed in Covent Garden in 1897 and has had more than five hundred performances there since. Pan mae Rodolfo, bardd tlawd, yn cwrdd â Mimi, gwniadwraig, maent yn syrthio mewn cariad yn syth. Ond caiff eu dedwyddwch ei fygwth pan mae Rodolfo’n darganfod bod Mimi yn ddifrifol sâl. Yn asiad o gomedi a thrasiedi, mae’r opera’n canolbwyntio ar fywydau grw ˆp o artistiaid ifanc wrth iddynt geisio cael dau ben llinyn ynghyd ym Mharis. Mae portread rhamantaidd Puccini o Baris bohemaidd, gyda cherddoriaeth gofiadwy a stori serch wedi ei dwyn o fywyd beunyddiol wedi cyfareddu cynulleidfaoedd ar draws y byd.

mwldan.co.uk 01239 621200

23


DYDD LLUN 9 + DYDD MAWRTH 10 HYDREF MONDAY 9 + TUESDAY 10 OCTOBER 7.30YH/PM £12 (£10) MWLDAN 2 tHeAtr geNeDLAetHoL CyMru

hollTi

gan / BY manon WYn Williams

DYDD GWENER 6 HYDREF FRIDAY 6 OCTOBER 7.30YH/PM MWLDAN 2

£12 (£10) (£8)

SeAN KeMptoN

sTUFF

STUFF is a love story but not one you’ve seen a million times before, this is another kind of love story, maybe everybody’s love story. STUFF is playful, funny, sad and familiar. Lead clown for Cirque du Soleil, Sean Kempton, mixes comedy, mime, clowning and the odd bit of dance in this absurdist show about love… The result is a highly energetic and entertaining, physical piece that takes its audience on a journey through the fragility, hilarity and awkwardness that love can sometimes entail. Mae STUFF yn stori serch, ond nid un byddwch wedi ei gweld miliwn o weithiau o’r blaen, dyma i chi fath arall o stori serch, efallai stori serch bawb. Mae STUFF yn chwareus, yn ddoniol, yn drist ac yn gyfarwydd. Mae’r clown arweiniol o Cirque du Soleil, Sean Kempton, yn cymysgu comedi, meim, clownio ac ychydig o ddawns yn y sioe abswrdaidd hon am gariad... Y canlyniad yw darn corfforol hynod egnïol a difyr sy’n tywys ei gynulleidfa ar siwrnai drwy’r breuder, doniolwch a lletchwithdod gall weithiau fod yn rhan o gariad.

“Adults, teenagers, children… it is a show that everyone will enjoy!” The stage “Endearingly accomplished and unashamedly focused on connecting with the audience” Broadway Baby 24

“Dim y ni sy efo gafal ar y tir, ond y tir sy efo gafal arnan ni.” Mae datblygiadau ar y gweill i greu atomfa newydd ar Ynys Môn. Ond pa effaith gaiff yr Wylfa Newydd ar ei chymdogion agosaf wrth i beiriant mawr cyfalafiaeth geisio llyncu fferm sydd wedi bod yng ngofal yr un teulu ers cenedlaethau? Oes gennym ni ddewis? Sut arall fedrwn ni ofalu na fydd y golau’n diffodd? Ac onid oes gwir angen y swyddi? Dyma ddrama air-am-air newydd a beiddgar am hawl ein cymunedau i lunio’u dyfodol eu hunain. Gyda sgript wedi’i chreu o gyfweliadau gyda thrigolion lleol, daw cast o wynebau cyfarwydd â’r dadleuon yn fyw. Cyfarwyddwr: Sarah Bickerton (cyfarwyddwr Nansi, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, 2015). Yn seiliedig ar syniad gwreiddiol gan Sarah Bickerton a Marred Glynn Jones. Plans are afoot to build a new nuclear power station on Anglesey. But what effect will Wylfa Newydd have on its nearest neighbours, as the capitalist machine attempts to swallow up a farm that has remained in the same family for generations? A bold new verbatim play about a community’s right to shape its own future and constructed from interviews with local people, a cast of familiar faces brings to life the arguments for and against this most divisive of issues.


DYDD MERCHER 11 HYDREF WEDNESDAY 11 OCTOBER 7.00YH/PM LIve broADCASt MWLDAN 2

£12.50 (£11.50)

rSC LIve

CoriolanUs A full-throttle war play that revels in the sweat of the battlefield, Coriolanus transports us back to the emergence of the republic of Rome. Caius Martius Coriolanus is a fearless soldier but a reluctant leader. His ambitious mother attempts to carve him a path to political power, but he struggles to change his nature and do what is required to achieve greatness. In this new city state struggling to find its feet, where the gap between rich and poor is widening every day, Coriolanus must decide who he really is and where his allegiances lie. Directed by Angus Jackson, with Sope Dirisu in the title role. Yn ddrama ryfel bw ˆerus sy’n portreadu chwys a realiti maes y gad, mae Coriolanus yn mynd â ni yn ôl i ddechrau gweriniaeth Rhufain. Mae Caius Martius Coriolanus yn filwr di-ofn ond yn arweinydd anfodlon. Mae ei fam uchelgesiol yn ceisio ei osod ar y llwybr i rym gwleidyddol, ond mae’n stryglo i newid ei natur a gwneud yr hyn sy’n angenrheidiol er mwyn cyflawni mawredd. Yn y ddinas-wladwriaeth newydd hon sy’n ceisio ffeindio ei thread, lle mae’r bwlch rhwng y tlawd a’r cyfoethog yn ehangu bob dydd, rhaid i Coriolanus benderfyn pwy yw ef o ddifrif a lle mae ei deyrngarwch yn gorwedd.

DYDD IAU 12 HYDREF THURSDAY 12 OCTOBER 6.45YH/PM broADCASt eveNt MWLDAN 2

£10 (£9)

eXHIbItIoN oN SCreeN

CanaleTTo

EXHIBITION ON SCREEN opens its fifth season with Canaletto & the Art of Venice, an immersive journey into the life and art of Venice’s famous view-painter. No artist better captures the essence and allure of Venice than Giovanni Antonio Canal, better known as Canaletto. The remarkable group of over 200 paintings, drawings and prints on display offer unparalleled insight into the artistry of Canaletto and his contemporaries, and the city he became a master at capturing. The film also offers the chance to step inside two official royal residences - Buckingham Palace and Windsor Castle – to learn more about the artist, and Joseph Smith, the man who introduced Canaletto to Britain. Mae Canaletto & the Art of Venice yn siwrnai ymdrochol i fywyd a chelf arlunydd golygfeydd enwocaf y ddinas. Nid oes unrhyw un arall wedi cipio hanfod a hud Venice yn well na Giovanni Antonio Canal, yn fwy adnabyddus fel Canaletto. Mae’r casgliad rhyfeddol hwn o dros 200 o baentiadau, lluniadau a phrintiau yn cynnig mewnwelediad heb ei ail i gelfyddyd Canaletto a’i gyfoedion. Caiff mynychwyr sinema gamu i Balas Buckingham a Chastell Windsor, ac o Bont Rialto i Piazza San Marco a Palazza Ducale i Eglwys Santi Giovanni e Paolo. 25


DYDD LLUN 16 HYDREF MONDAY 16 OCTOBER 7.30YH/PM MWLDAN 2

£14 (£12)(£3)

MAKIN proJeCtS LtD preSeNt eWAN WArDrop IN

FormBY

DYDD GWENER 13 HYDREF FRIDAY 13 OCTOBER 7.30YH/PM £14 (£13)(£3) MWLDAN 2

The easT poinTers The East Pointers hail from Canada’s Prince Edward Island and feature banjoist/ vocalist/step-dancer Koady Chaisson, fiddle player/vocalist Tim Chaisson, and guitarist/vocalist Jake Charron. The cousins Chaisson are part of the sixth generation of heralded fiddlers from PEI. When Jake visited the island a Canadian late-night kitchen party was sure to follow with fiddles and friends, guitars, Guinness and banjos. As their trunk of original and traditional tunes and songs started to fill up, the trio put them to tape and took to the road. The result is The East Pointers, who released their debut album ‘Sweet Victory’ in 2015 and have been touring the world almost constantly since then. In early 2017 they won a JUNO Award for best roots album in Canada for ‘Sweet Victory’. Their new album will be released in Autumn 2017. Yn cynnwys y chwaraewr banjo/cantor/ stepiwr Koady Chaisson, y chwaraewr ffidl/cantor Tim Chaisson, a’r gitarydd/ cantor Jake Charron, mae’r East Pointers yn hanu o Ynys Prince Edward yng Nghanada. Mae’r cefndryd yn rhan o chweched genhedlaeth ffidlwyr enwog o’r Ynys, ac wrth i gasgliad o donau gwreiddiol a thraddodiad y triawd ddechrau ehangu, cawsant eu recordio ac aeth y tri ati i deithio. Cafodd eu halbwm cyntaf ‘Sweet Victory’ ei ryddhau yn 2015 ac maent wedi bod yn teithio’r byd ers hynny. Caiff eu halbwm newydd newydd ei ryddhau yn hydref 2017.

26

Formby follows George Formby’s rise from awkward stable boy to one of Britain’s biggest stars. In a unique one-man performance Ewan Wardrop plays the role of Formby, as well as all the key characters involved in this fascinating slice of his life. Formby is a funny, touching and thoughtful play of an essentially ordinary man with an extraordinary talent. This sensational production features many of Formby’s classic hits brilliantly performed live by Wardrop on the Ukulele, including: Blackpool Rock, Leaning On A Lamp-Post, When I’m Cleaning Windows, TT Races, and many more. Dilyna Formby ddyrchafiad George Formby o was stabl i un o sêr mwyaf Prydain. Ewan Wardrop sy’n chwarae rôl Formby, yn ogystal â’r holl brif gymeriadau eraill sy’n gysylltiedig â’r rhan hynod ddiddorol hwn o’i fywyd. Mae ‘Formby’ yn ddrama ddoniol, deimladwy ac ystyriol am ddyn cyffredin yn y bôn a chanddo ddawn eithriadol. Cynhwysa’r cynhyrchiad syfrdanol hwn nifer o’i ganeuon mawr wedi eu perfformio’n fyw yn wych gan Wardrop ar yr Iwcalili.

“A little stick of theatrical dynamite” The Daily Telegraph


DYDD IAU 19 HYDREF THURSDAY 19 OCTOBER 7.30YH/PM MWLDAN 2

£15 (£13.50) (£3)

lanKUm (lYnCheD)

DYDD MAWRTH 17 HYDREF TUESDAY 17 OCTOBER 7.30YH/PM MWLDAN 2

£15 (£14) (£3)

KaThaKali KATHAKALI is a masterpiece of sacred theatre that erupts on stage with striking visual images that expose the magical world of South India. Nurtured for centuries by the remarkable people of Kerala, Kathakali leads the audience into the entrancing world of storytelling. Celebrating 30 years of touring the UK The Kala Chethena Kathakali Company is back in Wales in 2017 with unforgettable Kathakali performances performed by top international performers, superb singers, rhythmic drummers and highly skilled make-up artists. Mae Kathakali yn gampwaith o theatr gysegredig sy’n ffrwydro ar y llwyfan gyda delweddau gweledol trawiadol sy’n amlygu byd hudol De India. Wedi ei feithrin am ganrifoedd gan bobl Kerala, arweinia Kathakali y gynulleidfa i fyd cyfareddol adrodd straeon. Yn dathlu 30 myned o deithio’r DU, mae Cwmni Kala Chethena Kathakali yn ôl yng Nghymru yn 2017 gyda pherfformiadau Kathakali bythgofiadwy wedi eu perfformio gan berfformwyr rhyngwladol arweiniol, cantorion rhagorol, drymwyr rhythmig ac artistiaid colur dawnus tu hwnt.

Dublin folk miscreants Lankum (formerly Lynched) have been turning heads since first stepping on these shores. Three BBC Radio 2 Folk Awards nominations in one year, sell-out gigs and festival headline slots, widespread mainstream media coverage from Later with Jools… to The Guardian features, there is Lankum love in the air! In theory a traditional folk quartet, combining striking four-part vocal harmonies with uilleann pipes, concertina, fiddle and guitar arrangements, the reality is something else! Crackling with energy and punk spirit, Lankum deliver a hardcore repertoire of classic Traveller ballads, humorous Dublin street-songs, traditional Irish and American dance tunes, and their own firebrand original material. Expect more Lankum love in 2017 with their muchanticipated new album release! ˆp gwerin drygionus Lankum Bu’r grw (Lynched yn flaenorol) yn creu argraff ers iddynt gyrraedd y glannau hyn gydag enwebiadau am wobrau, cyngherddau dan sang a sylw’r cyfryngau prif ffwrdd. Mewn theori yn bedwarawd gwerin traddodiadol, yn cyfuno harmonïau lleisiol pedair rhan gyda threfniadau pibau uilleann, consertina, ffidl a gitâr, mae’r realiti tipyn yn wahanol! Yn llawn egni ac ysbryd pync, bydd Lankum yn cyflwyno repertoire o faladau, caneuon difyr strydoedd Dulyn, tonau dawns Gwyddelig ac Americanaidd, a’u deunydd gwreiddiol eu hunain.

27


DYDD SADWRN 21 HYDREF SATURDAY 21 OCTOBER 8YH/PM £15 (£14) MWLDAN 2 JAN rAveNS

DiFFiCUlT Woman Who runs the world? Fiftysomething women, apparently. Dead Ringers star, Jan Ravens takes to the road with her well loved impressions of Theresa May, Nicola Sturgeon, Diane Abbott, Hillary Clinton and many others, including Kirsty Wark, Lyse Doucet and Fiona Bruce.Why, she asks, are women perceived as Difficult, when we are just being decisive, ambitious and tenacious? Well, come on, why?Jan has been seen on, and contributed across the satirical spectrum on shows such as Newsnight, The Daily Politics, Mock the Week, QI, Question Time, Today and PM. Pwy sy’n rhedeg y byd? Menywod yn eu pumdegau, yn ôl pob tebyg. Mae Jan Ravens, seren Dead Ringers yn mynd ar daith gyda’i dynwarediadau hoffus o Theresa May, Nicola Sturgeon, Diane Abbott, Hillary Clinton a nifer mwy, gan gynnwys Kirsty Wark, Lyse Doucet a Fiona Bruce. Pam, mae’n gofyn, y canfu menywod yn Anodd, pan ydym ond yn bod yn benderfynol, yn uchelgeisiol ac yn ddi-syfl? Wel, dewch nawr, pam? Mae Jan wedi ymddangos ar, ac wedi cyfrannu tuag at y sbectrwm dychanol ar sioeau megis Newsnight, The Daily Politics, Mock the Week, QI, Question Time, Today a PM.

“A consummate impressionist” The Times

28

DYDD LLUN 23 HYDREF MONDAY 23 OCTOBER 7.15YH/PM LIve broADCASt MWLDAN 2

£16 (£15)

royAL bALLet

aliCe’s aDvenTUres in WonDerlanD At a garden party on a sunny afternoon, Alice is surprised to see her parents’ friend Lewis Carroll transform into a white rabbit. When she follows him down a rabbit hole events become curiouser and curiouser… As Alice journeys through Wonderland, she encounters a cast of extraordinary and instantly recognizable characters, from the highly strung Queen of Hearts – who performs a hilarious send-up of The Sleeping Beauty’s famous Rose Adage – to a playingcard corps de ballet, a sinuous caterpillar and a tapdancing Mad Hatter. But the ballet does not avoid the darker undercurrents of Lewis Carroll’s story: a nightmarish kitchen, an eerily disembodied Cheshire Cat and the unhinged tea party are all here in vivid detail. The delicious result shows The Royal Ballet at its best, bringing together world-class dance with enchanting family entertainment. Mewn parti gardd ar bnawn heulog, mae Alice wedi ei syfrdanu i weld Lewis Carroll,ffrind ei rhieni, yn trawsffurfio’n gwningen wen. Mae’n ei ddilyn i dwll gwningod ac yno mae’r sefyllfa’n datblygu’n fwy ac yn fwy chwilfrydig. Wrth iddi deithio drwy Wonderland mae’n cwrdd â llu o gymeriadau rhyfeddol, gan gynnwys y Queen of Hearts a’r Mad Hatter. Ond nid yw’r bale’n osgoi elfennau mwy tywyll stori Carroll; y gegin hunllefus, y Cheshire Cat heb gorff. Mae’r canlyniad yn amlygu’r Bale Brenhinol ar ei orau, gan ddod â dawns o’r radd flaenaf ynghyd ag adloniant teuluol cyfareddol.

DYDD IAU 26 HYDREF THURSDAY 26 OCTOBER 7.30YH/PM MWLDAN 2

£14 (£13)

bLACK rAt

one man, TWo gUvnors BY riCharD Bean BaseD on THE SERVANT OF TWO MASTERS BY Carlo golDoni DireCTeD BY riCharD TUnleY

Fired from his skiffle band, Francis Henshall becomes minder to Roscoe Crabbe, a small time East End hood, now in Brighton to collect £6,000 from the dad of his fiancée… But Roscoe is really his sister Rachel posing as her own dead brother, who has been killed by her boyfriend Stanley Stubbers! Holed up at The Cricketers Arms, Francis takes a second job with one Stanley Stubbers, who is hiding from the police and waiting to be reunited with Rachel. To prevent discovery, Francis must keep his two guvnors apart. Simple. Mae Francis Henshall yn ofalwr i Roscoe Crabbe, dihiryn o’r East End, sydd wedi dod i Brighton i gasglu £6,000 oddi wrth tad ei ddarpar wraig... Ond mewn gwirionedd Roscoe yw ei chwaer Rachel sy’n chwarae rhan ei brawd marw ei hun, sydd wedi ei ladd gan ei chariad Stanley Stubbers! Yn cuddio yn y Cricketers Arms, penderfyna Francis gymryd ail swydd gyda Stanley Stubbers, sy’n llechu rhag yr heddlu ac yn aros i ailuno gyda Rachel. I osgoi darganfyddiad, rhaid i Francis gadw ei ddau feistr ar wahân. Syml. A bLACK rAt proDuCtIoNS, bLACKWooD MINerS’ INStItute AND rCt tHeAtreS Co-proDuCtIoN SupporteD by ArtS CouNCIL WALeS


DYDD IAU 2 TACHWEDD THURSDAY 2 NOVEMBER 7.30YH/PM MWLDAN 2

£13.50 (£12)

Doug SCott Cbe

a CraWl DoWn The ogre DYDD GWENER 27 HYDREF FRIDAY 27 OCTOBER 7.30YH/PM £17.50 (£16.50) MWLDAN 2

hoT ClUB oF CoWToWn Since its beginnings in the late 1990s, the Hot Club of Cowtown’s star has continued to rise as its reputation for jaw-dropping virtuosity and unforgettable live shows has become the band’s global brand. The Hot Club enjoy a dedicated cult following worldwide and they have toured with Willie Nelson and Bob Dylan during a summer-long stadium tour. They recently opened seven nights of Roxy Music’s sold-out “For Your Pleasure” U.K. stadium tour. The band tours extensively and has been featured at the Glastonbury Festival and on Later With Jools Holland, the Cambridge Folk Festival and BBC Radio 2’s Radcliffe and Maconie and Bob Harris Country shows.

Mountaineer Doug Scott CBE, will be telling a tale of hard climbing and survival that has now become part of mountaineering folklore. Whilst the highpoint of his mountaineering collaboration with Chris Bonington was the first ascent of Everest by its enormous SW Face, their greatest adventure was undoubtedly on The Ogre, two years later in July 1977. Doug and Chris made the first ascent after very difficult rock climbing that extended the boundaries of what has been achieved before at that altitude. The subsequent descent in the dark immediately became an epic. Doug broke both legs just above the ankles. A storm blew in lasting five days, during which time Chris smashed his ribs and contracted pneumonia. It took eight hard days to reach Base Camp. It was 24 years before The Ogre was climbed again. Proceeds from the talk will support reconstruction of Community Action Nepal’s projects in Nepal. Bydd y mynyddwr Doug Scott CBE, yn adrodd stori am ddringo anodd a goroesi sydd erbyn hyd wedi troi’n rhan o chwedloniaeth mynydda. Er mai uchafbwynt ei gydweithrediad mynydda gyda Chris Bonnington oedd esgyn Mynydd Everest i fyny ei wyneb enfawr De-Orllewinol, eu hantur fwyaf yn ddiau oedd The Ogre, ym 1977. Roedd dringo i fyny yn anodd ond mae stori’r disgyniad yn y tywyllwch bellach wedi troi’n dipyn o epig. Mewn storm, torrodd Doug y ddwy goes, torrodd Chris ei asennau a chael niwmonia. Cymrodd wyth diwrnod i gyrraedd y Gwersyll. Bu’n 24 mlynedd arall cyn cafodd The Ogre ei esgyn eto.

Ers ei ddechreuad ar ddiwedd yr 1990au, mae seren y Hot Club of Cowtown wedi parhau ar ei anterth wrth i’w enw da am feistrolaeth syfrdanol a sioeau byw bythgofiadwy droi’n nodweddiadol o arddull y band. Mae triawd y Hot Club yn gwau ynghyd gyfuniad o arddulliau er mwyn creu effaith hudol. Mae’r criw wedi teithio gydag enwogion megis Willie Nelson a Bob Dylan ac mewn cyngherddau mawr a gwyliau ledled y byd, gan gynnwys Glastonbury.

29


DY TH 7.3 M

ND

r DYDD MAWRTH 7 TACHWEDD TUESDAY 7 NOVEMBER 7.00YH/PM £9.50 £7 £6.50 MWLDAN 2

DYDD IAU 9 TACHWEDD THURSDAY 9 NOVEMBER 7.30YH/PM £13.50 (£12.50) (£3) MWLDAN 2

DYDD MERCHER 15 TACHWEDD WEDNESDAY 15 NOVEMBER 7.30YH/PM £16 (£15) MWLDAN 2

shaKespeares sChools FesTival

Chris WooD & TWelFTh DaY

bALLet tHeAtre uK

Shakespeare Schools Foundation is proud to present the world’s largest youth drama festival at Theatr Mwldan. Join us on 7 November for an exhilarating evening of theatre, with a series of unique Shakespeare productions staged by your schools. In the celebratory finale of their Festival journey, 30,000 young people from primary, secondary and special schools will unite for thrilling performance evenings nationwide. Mae Sefydliad Shakespeare Ysgolion yn falch o gyflwyno grw ˆp ddrama ieuenctid mwyaf y byd yn Theatr Mwldan. Ymunwch a ni ar 7 Dachwedd am noson wefreiddiol o theatr, gyda chyfres o gynyrchiadau Shakespeare unigryw wedi’u llwyfannu gan eich ysgolion. Mewn dathliad terfynol o siwrne eu Gw ˆyl, bydd 30,000 o bobol ifanc o ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig ar hyd a lled y wlad yn uno ar gyfer nosweithiau cyffrous o berfformiadau ar hyd a lled y wlad. Mae perfformiadau’n cychwyn am 7yh.

Chris Wood is an uncompromising writer whose music reveals his love for the unofficial history of the English speaking people. With gentle intelligence he weaves the tradition with his own contemporary parables. Chris’ latest album So Much to Defend, includes reflections on minor league football, empty nest syndrome, learning to swim, cook-in sauce and, not least, the gecko as a metaphor for contemporary society. Chris is supported by Scottish duo Twelfth Day, AKA Catriona Price and Esther Swift, whose new album Cracks In The Room has been produced by Chris Wood and mixed by legendary engineer Oz Fritz. Mae Chris Wood yn ysgrifennwr digyfaddawd ac mae ei gerddoriaeth yn datgelu cariad tuag at hanes pobloedd Saesneg eu hiaith. Gyda deallusrwydd tawel mae’n gwau’r traddodiad gyda’i ddamhegion cyfoes ei hun. Mae ei albwm diweddaraf So Much to Defend yn cynnwys myfyrdodau ar bêl-droed, dysgu nofio, sawsiau parod ynghyd a phynciau eraill. Bydd Catriona Price ac Esther Swift, sef Twelfth Day y deuawd o’r Alban, yn ymuno ag ef. Cafodd albwm newydd y deuawd “Cracks In The Room” ei gynhyrchu gan Chris.

“As close as it gets to a perfect union of voice and guitar, lyrics and melody, compassion, irony, realism, wit, and humanity” The herald on Chris Woods’ So Much To Defend 30

nUTCraCKer One of Tchaikovsky’s most famous compositions is brought to life by Ballet Theatre UK for Christmas 2017. The Nutcracker ballet recounts the adventures of a young girl, Clara, the night before Christmas. When Clara falls asleep with her Nutcracker, an army of mice attack her toys and the Nutcracker. On her journey she sees magical Snowflakes, dancing dolls and a Christmas tree that reaches the sky. This opulent new production promises everything you love about The Nutcracker, brighter and more splendid than ever before. Tchaikovsky’s most loved and unforgettable musical score combines with magical choreography, exquisite costumes and breathtaking scenery that together creates an atmosphere of fantasy and illusion. Daw Ballet Theatre UK ag un o gyfansoddiadau enwocaf Tchaikovsky i fywyd ar gyfer Nadolig 2017. Mae bale’r Nutcracker yn adrodd anturiaethau merch ifanc, Clara, ar noswyl Nadolig. Pan mae Clara’n syrthio i gysgu gyda’i Nutcracker, mae byddin o lygod yn ymosod ar ei theganau a’r Nutcracker. Ar ei siwrnai mae’n gweld Plu eira hudol, doliau’n dawnsio a choeden Nadolig sy’n estyn i’r awyr. Mae sgôr hyfryd Tchaikovsky yn cyfuno â choreograffi hudol, gwisgoedd ysblennydd a golygfeydd syfrdanol i greu awyrgylch yn llawn ffantasi a rhith.

4s Wa an co be mo an Th Be eg of ch Le is rel po so

4d By trw od as tra Ma cyfl ma An –o Ma Jo few gry cym


DYDD IAU 16 TACHWEDD THURSDAY 16 NOVEMBER 7.30YH/PM MWLDAN 2

£14 (£13) (£3)

NDCW

rooTs 4 short, sharp dances by NDCWales Wales’ National dance company lead you through an evening of discovery with a selection of exciting contemporary works performed by some of the world’s best dancers. Full of wit, character and stunning movement, the night will also include discussion and anecdotes from our artists. The company’s Artistic Director, Caroline Finn, presents Beside Himself which explores how the ego and alter ego exist side by side, and Animatorium where a troupe of characters are brought to life and controlled by their charming yet sinister Master - but for how long? Lee Johnston’s They Seek to Find the Happiness They Seem is a heart-wrenching exploration of disconnection within a relationship. Omertà by Matteo Marfoglia is a moving and powerful piece about the role of women in Italian Mafia society and their route to freedom. 4 dawns bachog a bywiog gan GDCCymru Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn eich tywys trwy noson o ddarganfod gweithiau cyfoes cyffrous gan rai o ddawnswyr gorau’r byd. Yn llawn cymeriad, ffraethineb a symudiadau trawiadol, bydd y noson yn cynnwys trafodaeth hefyd, a hel atgofion gan yr artistiaid. Mae Cyfarwyddwr Artistig y Cwmni, Caroline Finn, yn cyflwyno dau ddarn; Beside Himself sy’n trafod sut y mae’r ego a’r hunan arall yn cyd-fyw ochr yn ochr, ac Animatorium lle mae ‘na feistr anfad yn rheoli ei griw – ond am ba hyd? Mae They Seek to Find the Happiness They Seem gan Lee Johnston yn bortread dirdynnol o wahanu a dat-gysylltu o fewn perthynas. Mae Omertà gan Matteo Marfoglia yn ddarn grymus a theimladwy am swyddogaeth menywod o fewn cymdeithas y Maffia yn yr Eidal, a’r llwybr tuag at ryddid.

DYDD GWENER 17 TACHWEDD FRIDAY 17 NOVEMBER 7.30YH/PM MWLDAN 2

£16 (£15)

laU The “Decade of Lau (Best of)” world tour promises to be something extra special. Kris Drever, Martin Green and Aidan O’Rourke will play a unique live set, featuring all their greatest material from across the last decade. Since their debut album in 2007 the multiaward winning, ground-breaking experimental folk trio Lau have picked up four awards for ‘Best Group’ at the BBC Radio 2 Folk Awards and the individual members have all won multiple awards and recognition for their acclaimed solo works. Lau has also appeared on TV on Later…With Jools Holland (BBC 2 TV). Lau comprises Kris Drever (vocals, guitar), Martin Green (accordion, wurlitzer, keys, electronics) and Aidan O’Rourke (fiddle) and together they continue to effortlessly bridge the seemingly diametrically opposed worlds of acoustic folk tradition and electronica. Mae taith byd “Decade of Lau (Best of)”, yn argoeli i fod yn rhywbeth arbennig tu hwnt. Bydd Kris Drever, Martin Green ac Aidan O’Rourke yn chwarae. Set byw unigryw, sy’n cynnwys eu deunydd cerddorol gorau o’r degawd diwethaf. Noson gyda’r triawd gwerin clodfawr, arloesol, arbrofol. Ers ei albwm gyntaf yn 2007 mae Lau wedi casglu pedair gwobr ar gyfer ‘Grw ˆp Gorau’ yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 ac mae’r aelodau unigol i gyd wedi ennill gwobrau amryfal ac adnabyddiaeth am eu gwaith unigol clodfawr. Mae Lau wedi ymddangos ar y teledu ar Later…With Jools Holland (BBC 2 TV). Mae Lau yn cynnwys Kris Drever (llais, gitâr), Martin Green (acordion, wurlitzer, allweddellau, electroneg) ac Aidan O’Rourke (ffidl) a gyda’i gilydd maent yn parhau i bontio’n ddiymdrech bydoedd cwbl groes traddodiad gwerin acwstig ac electronica. Ys dywed THE GUARDIAN am y triawd ‘Lau are a remarkable band - the most musically adventurous trio in British folk exquisite and hypnotic, musicianship at its best.’

31


DYDD MERCHER 29 TACHWEDD WEDNESDAY 29 NOVEMBER 7.30YH/PM £12 (£10) (£3) MWLDAN 2

DYDD IAU 30 TACHWEDD THURSDAY 30 NOVEMBER 8.00YH/PM MWLDAN 2

TalisK

gAry DeLANey

Winners of the 2015 BBC Radio 2 Young Folk Award, Talisk are one of the fastest rising bands on the British folk scene. Mohsen Amini (concertina), Hayley Keenan (fiddle) and Craig Irving (guitar) create a captivating, energetic and dynamic sound that, in little more than a year, has earned them multiple award wins and nationwide media and audience attention, as well as a nomination for Up and Coming Artist of the Year at the 2015 MG Alba Scots Trad Music Awards. Most recently, Amini was crowned the 2016 BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year, adding to their collective trophy cabinet that far belies their years. With appearances at Cambridge Folk Festival, Fairport’s Cropredy Convention and Celtic Connections, as well as live sessions on both BBC Radio 2 and BBC Radio Scotland’s flagship folk programmes, theirs is a star firmly, and rapidly, on the ascent. Enillwyr Gwobr Gwerin Ifanc BBC Radio 2 yn 2015, mae Talisk yn fand sy’n cyrraedd y brig yn gyflym ar y sîn gwerin yn y DU. Mae mohsen amini (consertina), hayley Keenan (ffidl) a Craig irving (gitâr) yn creu sain gyfareddol, egnïol a deinamig, sydd wedi dwyn cryn ffrwyth iddynt mewn ychydig dros flwyddyn o ran gwobrau a sylw’r cyfryngau a chynulleidfaoedd.

“Extraordinary” mark radcliffe (BBC radio 2)

32

£17

There’s someThing aBoUT garY ..and that something is, he likes to write jokes. An awful lot of them. He thinks a good joke should be like a drunk Glaswegian, short and punchy. He loves each and every gag, and you can’t help but be carried away by his infectious charm. A regular on Mock The Week, Double Sony Award Winner and Chortle Award Nominee. ..a hynny yw, mae’n hoff o ysgrifennu jôcs. Llawer iawn ohonynt. Mae’n meddwl y dylai jôc dda fod yn debyg i feddwyn o Glasgow, sef yn fyr ac yn ergydiol. Mae’n caru pob jôc yn unigol, a bydd ei swyn heintus yn ˆr o’ch plesio. siw Gwestai Rheolaidd ar Mock The Week, Enillydd Gwobr Sony Ddwywaith ac Enwebai am Wobr Chortle.

DYDD MAWRTH 5 RHAGFYR TUESDAY 5 DECEMBER 7.15YH/PM £16 (£15) MWLDAN 2 royAL bALLet

nUTCraCKer The Royal Ballet’s glorious production of The Nutcracker, created by Peter Wright in1984, is the production par excellence of an all-time ballet favourite. It is Christmas Eve and Drosselmeyer the magician sweeps young Clara away on a fantasy adventure in which time is suspended, the family living-room becomes a great battlefield, and a magical journey takes them through the Land of Snow to the Kingdom of Sweets. Tchaikovsky’s glittering score, the gorgeous festive stage designs and The Royal Ballet’s captivating dancing – including an exquisite pas de deux between the Sugar Plum Fairy and her Prince – make this Nutcracker the quintessential Christmas experience. Cynhyrchiad The Royal Ballet o The Nutcracker, wedi ei greu gan Peter Wright ym 1984. Mae’n Noswyl Nadolig ac mae Drosselmeyer y swynwr yn cludo Clara ifanc i ffwrdd ar antur ffantasi lle nad yw amser yn bodoli. Try ‘stafell fyw’r teulu yn faes y gad, ac mae siwrnai hudol yn eu tywys trwy the Land of the Snow i The Kingdom of Sweets. Mae sgôr disglair Tchaikovsky, dyluniadau moethus y llwyfan a dawnsio cyfareddol y Royal Ballet yn sicrhau mai’r Nutcracker hwn yw’r profiad Nadoligaidd hanfodol. rUnning Time – 50 minUTes, no inTerval / amser rheDeg 50 mUneD, Dim egWYl

S


We aim To sTarT oUr Films aT The Times aDverTiseD, WiTh Trailers anD aDverTs sTarTing 10 – 20 minUTes in aDvanCe. anelWn aT DDeChraU ein FFilmiaU ar Yr amseraU a hYsBYseBir, gYDa rhaghYsBYseBion Yn DeChraU 10-20 mUnUD CYn hYnnY.

Ticket prices and Concessions prisiau tocynnau a gostyngiadau 2D Cinema: adult £7.30 2D Cinema: Child (14 and under) £5.50 3D Cinema: adult £8.30 3D Cinema: Child (14 and under) £6.50

SINEMA

CINEMA

sCreening From DaTe oF naTional release Yn Dangos o DDYDDiaD rhYDDhaU CeneDlaeThol 2D SCREENINGS gorFFennaF | JUlY 7 @ 5.30, 8, 9 @ 2.30 & 5.30, 10 – 13 @ 5.30, 14 @ 5.30 & 8.30, 15, 16 @ 2.30, 5.30 & 8.30, 17 – 20 @ 5.30 & 8.30, 21 – 27 @ 8.35, 28 - 31 @ 8.15 aWsT | aUgUsT 1 - 3 @ 8.15, 18 – 20 @ 8.30 3D SCREENINGS gorFFennaF | JUlY 7 – 13 @ 8.30 3D

spiDer-man: homeComing (12A tbc) Jon Watts | USA | 2017 | 140 mins tbc’

A young Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), fresh from Captain America: Civil War, begins to navigate his newfound identity. Thrilled by his experience with the Avengers, Peter returns home, where he lives with his Aunt May, and tries to fall back into his normal daily routine, distracted by thoughts of proving himself to be more than just your friendly neighborhood Spider-Man. But when the Vulture emerges as a new villain, everything that Peter holds most important will be threatened. Mae Peter Parker/Spider-Man ifanc (Tom Holland), yn ffres o Captain America: Civil War, yn dechrau cynefino â’i hunaniaeth newydd. Wedi ei gyffroi gan ei brofiad gyda’r Avengers, mae Peter yn dychwelyd adref, lle mae’n byw gyda’i fodryb May, ac yn ceisio atgyfodi ei rw^ tin dyddiol arferol, a’i sylw wedi ei dynnu gan feddyliau am brofi ei hun i fod yn fwy na ‘ch Spider-Man cyfeillgar cymunedol. Ond pan mae’r Vulture yn ymddangos fel dihiryn newydd, caiff pob dim sy’n bwysig i Peter ei fygwth.

pages 33 - 46 33


gorFFennaF | JUlY 7 @ 5.45, 8, 9 @ 1.15, 3.30 & 5.45, 10 – 13 @ 5.45, 22 – 27 @ 12.30, 28 – 31 @ 6.05 aWsT | aUgUsT 1 – 3 @ 6.05, 4 – 10 @ 12.50, 11 – 16 @ 1.15, 17 @ 12.45, 18 – 24 @ 1.10, 25 – 30 @ 3.50 meDi | sepTemBer 1 – 4 @ 1.15, 9, 10 @ 1.15, 16 @ 1.45, 23 @ 1.15, 30 @ 12.55 hYDreF | oCToBer 1 @ 3.30

Come and enjoy the continuing adventures of Gru, Lucy, their adorable daughters Margo, Edith and Agnes, and the Minions! Villain Balthazar Bratt, a former child star who’s grown up to become obsessed with the character he played in the ‘80s, proves to be Gru’s most formidable nemesis to date.

DespiCaBle me 3 (U tbc)

Dewch i fwynhau anturion nesaf Gru, Lucy a’u merched hyfryd Margo, Edith ac Agnes, a’r Minions! Balthazar Bratt - a oedd yn seren yn ei blentyndod ond sydd wedi magu obsesiwn gyda’r cymeriad bu’n ei chwarae yn yr 80au - yw gelyn pennaf Gru hyd yma.

Kyle Balda, Pierre Coffin | USA | 2017 | 96’

gorFFennaF | JUlY 7, 9, 13 @ 6.00 aWsT | aUgUsT 28, 29, 30 @ 6.10 meDi | sepTemBer 7 @ 5.30

ChUrChill (15 tbc) Jonathan Teplitzky | UK | 2017 | 98’

June 1944. allied Forces stand on the brink: a massive army is secretly assembled on the south coast of Britain, poised to re-take nazioccupied europe. one man stands in their way: Winston Churchill. mehefin 1944. mae lluoedd y Cynghreiriaid yn sefyll ar yr ymyl: byddin enfawr sydd wedi ymgynnull ar arfordir De prydain, yn barod i ail-gipio ewrop o feddiant y natsïaid. saif un dyn yn eu ffordd: Winston Churchill.

´

gorFFennaF | JUlY 7 – 13 @ 8.00 aWsT | aUgUsT 21, 22 @ 5.55, 28 – 31 @ 5.45 meDi | sepTemBer 26 – 29 @ 6.20 hYDreF | oCToBer 2 @ 6.20

hampsTeaD (12A) Joel Hopkins | UK | 2017 | 102’

34

gorFFennaF | JUlY 7, 9, 13 @ 8.15

An American widow (Diane Keaton) finds unexpected love with a man (Brendan Gleeson) living wild on Hampstead Heath when they take on the developers who want to destroy his home. Hampstead is a charming and funny life-affirming tale about how love can be found in the most unexpected places and proves once and for all that age is no barrier to second chances.

Jonathan Teplitzky | UK | 2017 | 98’

Mae gwraig weddw (Diane Keaton) yn dod o hyd i gariad annisgwyl gyda dyn (Brendan Gleeson) sy’n byw’n wyllt ar Hampstead Heath wrth iddynt herio’r datblygwyr sydd am ddinistrio ei gartref. Mae Hampstead yn stori galonogol a doniol am sut y gellir darganfod cariad yn y mannau mwyaf annisgwyl ac yn profi am unwaith ac am byth nad yw oed yn rhwystro ail gyfleoedd.

Gal Gadot sy’n chwarae rôl Wonder Woman yn yr anturiaethau diweddaraf o fydysawd DC, yn serennu Chris Pine, Robin Wright a David Thewlis.

WonDer Woman (15 tbc) Gal Gadot takes on the role of Wonder Woman in the latest adventure from the DC universe, starring Chris Pine, Robin Wright and David Thewlis.


sCreening From DaTe oF naTional release Yn Dangos o DDYDDiaD rhYDDhaU CeneDlaeThol 2D SCREENINGS gorFFennaF | JUlY 14 @ 5.15, 15, 16 @ 2.15 & 5.15, 17 – 20 @ 5.15, 21 @ 5.30 & 8.30, 22 – 27 @ 2.30, 5.30 & 8.30 3D SCREENINGS gorFFennaF | JUlY 14 – 20 @ 8.15 3D

War For The planeT oF The apes (12A tbc) Matt Reeves | USA | 2017 | tbc’ Caesar and his apes are forced into a deadly conflict with an army of humans led by a ruthless Colonel. After the apes suffer unimaginable losses, Caesar wrestles with his darker instincts and begins his own mythic quest to avenge his kind. As the journey finally brings them face to face, Caesar and the Colonel are pitted against each other in an epic battle that will determine the fate of both their species and the future of the planet. Gorfodir Caesar a’i epaod i wrthdaro marwol gyda byddin o ddynion wedi eu harwain gan Gyrnol creulon. Ar ôl i’r epaod ddioddef colledion annychmygol, mae Caesar yn ymladd â’i reddfau tywyllach ac yn cychwyn ei gwest mytholegol ei hun i dalu’r pwyth yn ôl. Ar ddiwedd y daith daw Caesar a’r Cyrnol wyneb yn wyneb â’i gilydd mewn brwydr epig arall a fydd yn penderfynu tynged eu rhywogaeth a dyfodol y blaned.

sCreening From DaTe oF naTional release Yn Dangos o DDYDDiaD rhYDDhaU CeneDlaeThol gorFFennaF | JUlY 14 @ 6.00, 15, 16 @ 1.00, 3.30 & 6.00, 17 – 21 @ 6.00, 22 – 27 @ 1.00 & 3.30, 28 – 31 @ 1.05 & 3.35 aWsT | aUgUsT 1 – 3 @ 1.05 & 3.35, 18 – 24 @ 3.20, 25 – 31 @ 3.20 meDi | sepTemBer 1 – 4 @ 4.00, 9 @ 3.45, 10 @ 1.30, 16, 17 @ 3.30, 24 @ 3.20, 30 @ 3.45 hYDreF | oCToBer 1 @ 3.45

Cars 3 (PG tbc) Brian Fee | USA | 2017 | tbc’ In this new animated film from those clever people at Pixar/ Disney, the legendary Lightning McQueen is blindsided by a new generation of blazing-fast racers and suddenly pushed out of the sport he loves. To get back in the game, he will need the help of an eager young race technician with her own plan to win, inspiration from the late Fabulous Hudson Hornet, and a few unexpected turns. Proving that #95 isn’t through yet will test the heart of a champion on Piston Cup Racing’s biggest stage! Yn y ffilm animeiddiedig newydd hon gan Pixar/Disney, caiff yr enwog Lightning McQueen ei adael ar y cyrion gan genhedlaeth newydd o raswyr cyflym tu hwnt, ac yn sydyn caiff ei wthio allan o’r gamp mae’n ei garu. Er mwyn dod yn ôl i’r cyffro, bydd angen help technegydd rasio uchelgeisiol ifanc a chanddi gynlluniau ei hun i ennill, ysbrydoliaeth o’r diweddar Hudson Hornet, ac ychydig o droeon annisgwyl. Bydd dangos nad yw #95 ar ben eto yn profi calon pencampwr ar lwyfan fwyaf Piston Cup Racing!

sCreening From DaTe oF naTional release Yn Dangos o DDYDDiaD rhYDDhaU CeneDlaeThol gorFFennaF | JUlY 21 @ 5.45 & 8.15, 22 – 27 @ 12.45, 3.15, 5.45 & 8.15, 28 – 31 @ 3.00, 5.30 & 8.00 aWsT | aUgUsT 1 – 3 @ 3.00, 5.30 & 8.00, 4 – 10 @ 8.20, 11 – 16 @ 8.00, 25 – 27 @ 6.10, 28 – 30 @ 8.25 meDi | sepTemBer 1, 2 @ 5.30, 12 @ 5.30, 13 @ 5.00, 14 @ 5.30

DUnKirK (15 tbc)

Christopher Nolan | Netherlands | UK | 2017 | tbc’ Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance and Kenneth Branagh star in acclaimed director Christopher (Inception, The Dark Knight) Nolan’s new film, expected to be the most ambitious historical war movie for a long time. Early in World War II, Allied soldiers from Britain, Belgium, Canada, and France are cut off and surrounded by the German Army on the beaches of Dunkirk. What happens next is an extraordinary miracle brought thrillingly alive by Nolan’s extraordinary filmmaking. Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance a Kenneth Branagh sy’n serennu yn ffilm newydd y cyfarwyddwr clodfawr Christopher Nolan, y disgwylir iddi fod y ffilm ryfel mwyaf uchelgeisiol ers amser hir. Yn gynnar yn yr Ail Ryfel Byd, mae milwyr cynghrair o Brydain, Gwlad Belg, Canada a Ffrainc wedi eu hamgylchynu gan Fyddin yr Almaen ar draethau Dunkirk. Mae’r hyn sy’n digwydd nesaf yn wyrth ryfeddol sy’n dod yn syfrdanol fyw drwy dulliau gwneud ffilm Nolan.


gorFFennaF | JUlY 22 – 27 @ 6.00

The BooK oF henrY (U) Colin Trevor | USA | 2017 | 105’ 12-year-old Henry Carpenter (Jaeden Lieberher, Room) is an adoring, wise-beyond-his-years child genius whose vigilant protectiveness and bold determination give rise to an intricately devised rescue mission, when he discovers that his friend and neighbour Christina might be ensnared in a dangerous situation with her Police Comissioner stepfather (Dean Norris). Naomi Watts drives the momentum of the story as Susan Carpenter, Peter’s self-doubting, single mother, who begins to investigate the young girl’s family after discovering her son’s mastermind plan. Mae The Book Of Henry yn dilyn y rhagaeddfed Henry a’i frawd bach wrth iddynt gael eu magu gan eu mam sengl, sy’n gweithio fel gweinydd. Mae Henry’n datblygu hoffter am Christina, y ferch drws nesaf, ac mae gan ei llystad, comisiynydd yr heddlu, gyfrinach dywyll. Mae Henry’n dyfeisio cynllun i achub Christina o’i llystad, gan nodi’r bwriad hwn yn ei lyfr. Mae ei fam yn darganfod y llyfr, a gyda help ei mab ifancaf, yn helpu rhoi’r cynllun ar waith.

gorFFennaF | JUlY 28 – 31 @ 12.45 aWsT | aUgUsT 1 – 3 @ 12.45

roCK Dog (PG) Ash Brannon | USA | 2016 | 1h 30min In this animated feature, a radio falls into the paws of a young Tibetan Mastiff (Luke Wilson). Inspired by what he hears he decides to become a musician and embarks on a journey to follow his dream. He soon discovers that the journey can be just as important as the destination. Featuring the voices of Eddie Izzard, Matt Dillon and J.K Simmons. Yn y ffilm animeiddiedig hon, mae Mastiff Tibet ifanc yn cael ei bawennau ar radio. Wedi ei ysbrydoli gan yr hyn mae’n ei glywed, penderfyna bod yn gerddor gan gychwyn ar siwrnai i ddilyn ei freuddwyd. Mae’n darganfod yn fuan y gall y siwrnai ei hun fod yr un mor bwysig â’r cyrchfan. Yn cynnwys lleisiau Eddie Izzard, Matt Dillon a J.K Simmons.

sCreening From DaTe oF naTional release Yn Dangos o DDYDDiaD rhYDDhaU CeneDlaeThol gorFFennaF | JUlY 28 – 31 @ 1.40, 4.00 & 6.20 aWsT | aUgUsT 1 – 10 @ 1.40, 4.00 & 6.20, 19 – 22 @ 3.50, 23 @ 2.30, 24 @ 2.15, 25 – 30 @ 1.30 meDi | sepTemBer 1 – 3 @ 1.00, 4 @ 2.15, 10 @ 3.45, 16 @ 3.30, 17 @ 1.45, 23 @ 1.00, 30 @ 1.30 hYDreF | oCToBer 1 @ 1.30

CapTain UnDerpanTs: The FirsT epiC movie (PG tbc) David Soren | USA | 2017 | tbc’

In this new animated adventure for all the family from Dreamworks, two overly imaginative pranksters named George and Harold hypnotize their principal into thinking he’s a ridiculously enthusiastic, incredibly dimwitted superhero named Captain Underpants.

36

Yn yr antur animeiddiedig newydd hon gan Dreamworks i’r teulu cyfan, mae George a Harold sy’n rhy ddychmygus o lawer yn hypnoteiddio’r pennaeth i feddwl ei fod yn archarwr brwdfrydig, ond hynod o dwp o’r enw Captain Underpants.


atts

gorFFennaF | JUlY 28 – 31 @ 8.35 aWsT | aUgUsT 1 – 3 @ 8.35, 25 – 27 @ 8.35 meDi | sepTemBer 1 – 4 @ 8.40

g

The BegUileD (15 tbc)

ach

a

Sophia Coppola | USA | 2017 | 91’ A stellar cast including Elle Fanning, Nicole Kidman, Kirsten Dunst and Colin Farrell lead this new take on the 1966 novel set in a women’s boarding school in 1864 in Virginia at the height of the Civil War. As the young women shelter from the outside world, a wounded Union soldier is taken in. Soon, the house is taken over with sexual tension, rivalries, and an unexpected turn of events. Mae cast o safon gan gynnwys Elle Fanning, Nicole Kidman, Kirsten Dunst a Colin Farrell yn arwain yr addasiad newydd hwn o’r nofel o 1966 sydd wedi ei gosod mewn ysgol breswyl i fenywod ym 1864 yn Virginia pan oedd y Rhyfel Cartref ar ei anterth. Wrth i’r menywod ifanc llochesu rhag y byd allanol, caiff milwr Undeb ifanc sydd wedi ei anafu ei gymryd mewn. Yn fuan, mae’r ty^ wedi ei orchfygu gan dyndra rhywiol, cystadlaethau, a thro annisgwyl o ran digwyddiadau.

sCreening From DaTe oF naTional release Yn Dangos o DDYDDiaD rhYDDhaU CeneDlaeThol aWsT | aUgUsT 4 – 10 @ 1.25, 3.45 & 6.05, 11 – 16 @ 1.20 & 3.30, 17 @ 1.15 & 2.50, 19 – 22 @ 1.40, 25 – 31 @ 1.25 meDi | sepTemBer 1 – 3 @ 3.15, 4 @ 4.30, 9 @ 1.30, 10 @ 3.50, 17 @ 4.00, 23 @ 3.30, 30 @ 1.00 hYDreF | oCToBer 1 @ 1.00

The emoJi movie: eXpress YoUrselF (PG tbc) Tony Leondis | USA | 2017 | tbc’

The animated comedy Emoji Movie unlocks the neverbefore-seen secret world inside your smartphone. Hidden within is Textopolis, a bustling city where all your favorite emojis live, hoping to be selected by the phone’s user. In this world, each emoji has only one facial expression, except for one exuberant emoji who was born without a filter and is bursting with multiple expressions, but who wishes to become normal. Mae’r ffilm animeiddiedig Emoji Movie yn datgloi’r byd cyfrinachol oddi mewn eich ffôn clyfar sydd heb ei weld erioed o’r blaen. Yn cuddio y tu fewn mae Textopolis, dinas brysur le mae’ch hoff emojis i gyd yn byw, yn gobeithio cael eu dewis gan ddefnyddiwr y ffôn. Yn y byd hwn, un mynegiad wynebol yn unig sydd gan bob emoji, ar wahân i un emoji afieithus cafodd ei eni heb ffilter ac sy’n llawn dop o wahanol fynegiadau, ond eto sy’n dymuno bod yn normal.

37


gorFFennaF | JUlY 14 – 20 @ 8.35 aWsT | aUgUsT 7 – 10 @ 8.35

BaBY Driver (15 tbc) Edgar Wright | UK / USA | 2017 | 90’ A talented, young getaway driver (Ansel Elgort) relies on the beat of his personal soundtrack to be the best in the game. But after being coerced into working for a crime boss (Kevin Spacey), he must face the music when a doomed heist threatens his life, love and freedom. Exhiliarating and fantastically entertaining, Edgar Wright’s stylish speed-crazed film is a ride worth taking. Mae gyrrwr dianc ifanc talentog yn dibynnu ar guriad ei drac sain bersonol i aros ar ben ei gamp. Ond ar ôl cael ei berswadio i weithio i feistr trosedd, mae’n rhaid iddo wynebu’r canlyniadau pan mae lladrad trychinebus yn bygwth ei fywyd, ei gariad a’i ryddid. Yn gyffrous ac yn hynod ddifyr, mae ffilm steilus Edgar Wright yn reid gyflym sy’n werth ei chymryd.

sCreening From DaTe oF naTional release Yn Dangos o DDYDDiaD rhYDDhaU CeneDlaeThol aWsT | aUgUsT 4 – 10 @ 3.00, 5.50 & 8.45, 11 - 17 @ 5.20 & 8.15

valerian anD The CiTY oF a ThoUsanD planeTs (12A tbc) Luc Besson | France | 2017 | 129’ From visionary director luc Besson (The Fifth Element, Lucy) comes a new adventure film based on the comic book series. in the 28th century, valerian and laureline are a team of special operatives charged with maintaining order throughout the human territories. Under assignment, the two embark on a mission to the astonishing city of alpha, a metropolis where species from all over the universe have converged over centuries to share knowledge, intelligence and cultures with each other. o’r cyfarwyddwr gweledigaethol luc Besson daw ffilm antur newydd yn seiliedig ar y gyfres llyfrau comig. Yn y 28ain ganrif, mae valerian a laureline yn dîm o weithredwyr arbennig sy’n gyfrifol am gadw trefn ar draws y tiriogaethau dynol. ar aseiniad, mae’r ddau yn cychwyn ar gwest i ddinas ryfeddol alpha, metropolis lle mae rhywogaethau o bob cwr o’r bydysawd wedi cydgyfarfod dros ganrifoedd i rannu gwybodaeth, deallusrwydd a diwylliannau ei gilydd.

aWsT | aUgUsT 4 – 6 @ 8.35

The hoUse (15 tbc) Andrew Jay Cohen | USA | 2017, tbc’ This new comedy stars Will Ferrell and Amy Poehler as a Mum and Dad who lose their daughter’s college fund. So desperate are they to earn it back - so their darling can pursue her dream of attending a university – that they enlist the help of their neighbor Frank and decide to start an illegal casino in his basement. Mae’r comedi newydd hon yn serennu Will Ferrell ac Amy Poehler fel Mam a Thad sy’n colli cronfa arian coleg eu merch. Mae’r pâr mor awyddus i’w ennill yn ôl - fel y gall eu cariad bach ddilyn ei breuddwyd o fynychu’r brifysgol - maent yn gofyn am help eu cymydog Frank, ac yn penderfynu agor casino anghyfreithlon yn yr ystafell islawr

aWsT | aUgUsT 25 - 27 @ 5.45

TransFormers: The lasT KnighT (12A tbc) Michael Bay | USA | 2017 | tbc’

another chance to see the latest in the smash hit series. humans and Transformers are at war, and optimus prime is gone. The key to saving our future lies buried in the secrets of the past, in the hidden history of Transformers on earth. Cyfle arall i weld y diweddaraf yn y gyfres lwyddiannus. mae Dynion a Transformers yn rhyfela ac mae allwedd y dyfodol i’w chanfod yng nghyfrinachau’r gorffennol. 38


sCreening From DaTe oF naTional release Yn Dangos o DDYDDiaD rhYDDhaU CeneDlaeThol aWsT | aUgUsT 11 – 17 @ 3.25, 6.00 & 8.35, 18 – 24 @ 6.00 & 8.35, 25 – 31 @ 8.40 meDi | sepTemBer 26, 27 @ 8.40

aTomiC BlonDe (15 tbc) David Leitch | USA | 2017 | 115’

The crown jewel of Her Majesty’s Secret Intelligence Service, Agent Lorraine Broughton (Charlize Theron) is equal parts spycraft, sensuality and savagery, willing to deploy any of her skills to stay alive on her impossible mission. Sent alone into Berlin to deliver a priceless dossier out of the destabilized city, she partners with embedded station chief David Percival (James McAvoy) to navigate her way through the deadliest game of spies. Mae trysor Gwasanaeth Cudd-ymchwil Cenedlaethol Ei Mawrhydi, yr Asiant Lorraine Broughton (Charlize Theron) yn ysbïwr, yn gnawdol ac yn greulon mewn rhannau cymesur, ac yn barod i ddefnyddio unrhyw un o’i sgiliau i oroesi ei chenhadaeth amhosibl. Ar ôl cael ei hanfon ar ei phen ei hun i Berlin i gludo coflen amhrisiadwy allan o’r ddinas ansefydlog, mae’n paru gyda’r pennaeth gorsaf David Percival (James McAvoy) i lywio’i ffordd trwy’r gêm ysbio mwyaf marwol.

sCreening From DaTe oF naTional release Yn Dangos o DDYDDiaD rhYDDhaU CeneDlaeThol aWsT | aUgUsT 11 – 16 @ 1.00, 3.10 & 5.45, 17 @ 1.00, 3.10 & 5.00, 18 – 24 @ 1.25, 3.35 & 5.40, 25 – 31 @ 1.10 meDi | sepTemBer 1 – 4 @ 1.45, 10 @ 1.35, 16, 17 @ 1.15, 24 @ 1.05, 30 @ 3.00 hYDreF | oCToBer 1 @ 1.15

The nUT JoB 2: nUTTY BY naTUre (PG tbc) Cal Brunker | Canada | USA | 2017 | tbc’ In this new animated sequel, Surly and his friends, Buddy, Andie and Precious discover that the mayor of Oakton City is cracking one big hustle to build a giant yet shabby amusement park, which in turn will bulldoze their city park home. It’s up to them and the rest of the park animals to stop the mayor and take back the park. Yn y dilyniant animeiddiedig newydd hwn, mae Surly a’i ffrindiau Buddy, Andie a Precious yn darganfod bod maer Dinas Oakton wrthi’n rhoi un twyll mawr ar waith drwy adeiladu parc adloniant enfawr ond afler, bydd yn ei dro yn dinistrio eu cartref ym mharc y ddinas. Mae’n rhaid iddyn nhw a gweddill anifeiliaid y parc rwystro’r maer ac ailfeddiannu’r parc.

aWsT | aUgUsT 18 – 20 @ 5.55, 21, 22 @ 8.20, 23 @ 4.45, 24 @ 4.15, 25 – 31 @ 6.00 meDi | sepTemBer 19, 21 @ 8.35, 22, 23 @ 5.45

The Big siCK (15 tbc) Michael Showalter | USA | 2017 | 119’ This beautiful, sweet film tells of the complexities of diversity and relationships in modern day America. It’s a superbly original romantic comedy drama based on the premise of the inherent difficulties of an interracial, inter-religious relationship between a Pakistani-American comedian and a white woman in Chicago, a perfect marriage of direction, performances and writing, and the kind of comedy that only comes along once in a while. Its solutions aren’t easy, and its paths are unusual, but it’s a crowd-pleasing love story that completely earns its emotional peaks. Enjoy! Mae’r ffilm hyfryd, ddymunol hon yn sôn am gymhlethdodau amrywiaeth a pherthynas yn America fodern. Mae’n gomedi ramant/ drama hynod wreiddiol rhwng comedïwr Pacistani/Americanaidd a menyw croen gwyn yn Chicago, priodas berffaith o gyfarwyddo, perfformiadau ac ysgrifennu, y math o gomedi sydd ond yn digwydd bob hyn a hyn. Nid yw ei hatebion yn rhwydd, ac mae ei llwybrau’n annisgwyl, ond mae’n stori serch sy’n plesio’r gynulleidfa ac sy’n haeddu ei huchafbwyntiau emosiynol. Mwynhewch!

39


aWsT | aUgUsT 18 – 24 @ 8.00

aWsT | aUgUsT 25 – 27 @ 8.55, 28 - 31 @ 8.10

girls Trip (15 tbc)

annaBelle: CreaTion (15 tbc)

Malcolm D. Lee | USA | 2017 | tbc’

David F. Sandberg | USA | 2017 | tbc’

In this riotous comedy, four lifelong friends travel to New Orleans for the annual Essence Festival. Here sisterhoods are rekindled, wild sides are rediscovered, and there’s enough dancing, drinking, brawling, and romancing to make the Big Easy blush. Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith and Tiffany Haddish star.

This supernatural horror thriller is the fourth film in The Conjuring series, and a prequel to 2014’s Annabelle. Several years after the tragic death of their little girl, a dollmaker and his wife welcome a nun and several girls from a shuttered orphanage into their home and soon become the target of the dollmaker’s possessed creation, Annabelle.

Yn y comedi wyllt hon, mae pedwar ffrind hyd oes yn teithio ^ i New Orleans ar gyfer yr Wyl Essence flynyddol. Yma caiff chwaeroliaethau eu haildanio, cymeriadau gwyllt eu hail-ddarganfod, ac mae ‘na ddigon o ddawnsio, yfed, ymladd a rhamant i godi gwrid ar y Big Easy. Gyda Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith a Tiffany Haddish.

Y ffilm arswyd goruwchnaturiol hon yw’r bedwaredd yng nghyfres The Conjuring, ac yn rhagflaenydd i’r ffilm Annabelle, 2014.

aWsT | aUgUsT 25 – 31 @ 3.40 meDi | sepTemBer 1 – 4 @ 3.30, 24 @ 1.00

The son oF BigFooT (PG tbc) Jeremy Degruson, Ben Stassen | Belgium | France | 2017 | tbc’ 90 Mins Estimate In this animated adventure, teenage outsider Adam sets out on an epic and daring quest to uncover the mystery behind his long-lost dad, only to find out that he is none other than the legendary Bigfoot!

40

He has been hiding deep in the forest for years to protect himself and his family from a giant corporation eager to run scientific experiments with his special DNA. As father and son start making up for lost time, Adam soon discovers that he too is gifted with superpowers beyond his imagination. Yn yr antur animeiddiedig hon, mae Adam sydd yn ei arddegau, yn cychwyn ar gwest epig a mentrus i ddatguddio’r dirgelwch yngly^ n â’i dad hirgolledig, ond i ddarganfod mai ef yw’r chwedlonol Bigfoot! Bu’n cuddio’n ddwfn yn y fforest ers blynyddoedd er mwyn gwarchod ei hun a’i deulu rhag corfforaeth enfawr sy’n awyddus i gynnal arbrofion gwyddonol ar ei DNA arbennig. Wrth i’r tad a’r mab ddechrau adennill yr amser a gollwyd, mae Adam yn darganfod fod ganddo ef hefyd uwchrymoedd y tu hwnt i’w ddychymyg.


meDi | sepTemBer 1 – 6 @ 5.45

The hiTman’s BoDYgUarD (15) Patrick Hughes | USA | 2017 | tbc’ Ryan Reynolds, Salma Hayek, Gary Oldman and Samuel L. Jackson star in this new action comedy in which the world’s top bodyguard gets a new client - a hit man who must testify at the International Court of Justice. The two must put their differences aside and work together to make it to the trial on time. Ryan Reynolds, Salma Hayek, Gary Oldman a Samuel L. Jackson sy’n serennu yn y gomedi gyffrous newydd hon sy’n gweld gwarchodwr personol gorau’r byd yn cael cleient newydd - lleiddiad sy’n gorfod rhoi tystiolaeth yn y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol. Rhaid i’r ddau rhoi eu gwahaniaethau i’r neilltu a chydweithio i gyrraedd y prawf mewn pryd.

meDi | sepTemBer 1 – 7 @ 6.30, 29, 30 @ 6.05 hYDreF | oCToBer 1 @ 6.05

everYThing, everYThing (12A tbc) Stella Meghie | USA | 2017 | 96’ In this romantic drama based on the recent young adult novel of the same name, 17 year old Maddy suffers from a rare disease that causes her to have to stay indoors, supported by filtered air. Her life is about her books, her mother, and her nurse until one day, a new neighbour Olly Bright arrives and they get to know each other through emails. Olly starts to make Maddy realise that she isn’t really living and so starts Maddy’s new life. Yn y ddrama ramantaidd hon sy’n seiliedig ar y nofel ddiweddar o’r un enw i bobl ifanc, mae Maddy yn dioddef o afiechyd prin sy’n ei hachosi i aros yn y ty^ , wedi ei chynnal gan aer sydd wedi ffiltro. Mae ei byd yn troi o gwmpas ei llyfrau, ei mam a’i nyrs hyd nes un diwrnod, mae Olly Bright, cymydog newydd yn cyrraedd ac mae’r ddau’n dechrau dod i adnabod ei gilydd trwy e-byst. Gwna Olly iddi sylweddoli nad yw’n byw mewn gwirionedd, ac felly dechreua bywyd newydd Maddy.

meDi | sepTemBer 1 – 6 @ 8.25

The DarK ToWer (15) Nikiolaj Arcel | USA | 2017 | tbc’ This science fantasy-Western horror is a new take on the series of novels of the same name by horror writer Stephen King. The Gunslinger, Roland Deschain, roams an Old West-like landscape where “the world has moved on” in pursuit of the man in black. He’s also searching for the fabled Dark Tower, in the hopes that reaching it will preserve his dying world. Mae’r ffilm wyddonol ffantasi-Western arswyd hon yn rhoi gwedd newydd ar y gyfres o nofelau o’r un enw gan yr awdur arswyd Stephen King. Mae’r Gunsliger, Roland Deschain, yn crwydro tirwedd sy’n ymdebygu’r Hen Orllewin lle mae’r “byd wedi symud ‘mlaen” yn chwilio am y dyn mewn du. Yn ogystal, mae’n chwilio am y Dark Tower chwedlonol, gan obeithio bydd ei ddarganfod yn achub ei fyd sydd ar derfyn.

meDi | sepTemBer 1 – 7 @ 8.45

Who’s YoUr DaDDY? (15 tbc) Lawrence Sher | USA | 2017 | 100’ Two brothers hit the road to discover who their father was in this riotous comedy from the makers of The Hangover. Peter and Kyle Reynolds were raised by their mother to believe their father had died when they were young. When they uncover the truth, they find out more about their mother than any child would ever want to know. Glenn Close, Owen Wilson and Ed Helms star. Mae dau frawd yn mynd ar daith er mwyn darganfod pwy oedd eu tad yn y gomedi ddoniol hon gan wneuthurwyr The Hangover. Magwyd Peter a Kyle Roberts gan eu mam i gredu bod eu tad wedi marw pan oeddent yn ifanc. Pan maent yn darganfod y gwir, maent hefyd yn dysgu mwy am eu mam na fyddai unrhyw blentyn yn dymuno. Gyda Glenn Close, Owen Wilson ac Ed Helms.

mwldan.co.uk 01239 621200

41


CYmDeiThas FFilm TheaTr mWlDan Film soCieTY meDi | sepTemBer 3 @ 5.30

The hanDmaiDen (18) Park Chan-wook | South Korea | 2016 | 156’

Park Chan-wook (Oldboy, Lady Vengeance) returns with this absorbing and erotic crime thriller set in 1930s Korea. It tells the story of Sook-hee, a young thief apparently hired to serve as handmaiden to Lady Hideko, a young Japanese heiress, but who is actually a pawn in a plot by the predatory conman Count Fujiwara to defraud the Lady. With simmering sexual tension and a luridly twisting plot, The Handmaiden is driven by remarkable performances from its two leads and sumptuous direction. Dychwela Park Chan-wook gyda’r ffilm gyffro trosedd afaelgar ac erotig hon wedi ei gosod yng Nghorea’r 1930au. Mae’n adrodd hanes Sook-hee, lleidr ifanc wedi ei hurio i weithio fel morwyn i’r Foneddiges HIdeko, aeres ifanc o Siapan, sydd mewn gwirionedd yn wystl mewn cynllwyn gan y twyllwr, y Cownt Fujiwara, i dwyllo’r Foneddiges ifanc o’i harian. Gyda thyndra rhywiol a phlot troellog, caiff The Handmaiden ei gyrru gan berfformiadau nodedig gan ei ddau brif gymeriad a chyfarwyddo moethus. sUBTiTles | is-DeiTlaU

meDi | sepTemBer 8 – 14 @ 5.45 hYDreF | oCToBer 2 – 5 @ 5.35

maUDie (12A tbc) Aisling Walsh | Ireland / Canada | 2017 | 115’ Based on the true story of famed Nova Scotia folk painter Maud “Maudie” Lewis. Sally Hawkins plays Maudie, a spunky woman with severe arthritis who takes up housekeeper work for the reclusive Everett Lewis (Ethan Hawke). It’s there she begins to hone her painting skills, becoming beloved in the community for her positivity and innate talent. Unexpectedly, Everett finds himself falling in love. A charming, uplifting story of a wonderful woman and the awkward man who loved her back. Yn seiliedig ar stori wir, dyma i chi ramant annhebygol. Mae’r meudwyaidd Everett Lewis yn hurio Maudie, menyw sy’n fregus ond sy’n benderfynol, i gadw ty^ iddo. Mae Maudie, a’i llygaid yn ddisglair ond a’i chefn wedi crymu a’i dwylo’n gloff yn ysu am gael fod yn annibynnol, i fyw i ffwrdd o’i theulu amddiffynnol ac mae hefyd yn ysu’n angerddol am gael creu celf. Heb ddisgwyl hynny, mae Everett yn syrthio mewn cariad â hi.

42

meDi | sepTemBer 8 – 14 @ 6.05, 25 @ 8.45

meDi | sepTemBer 8 – 14 @ 8.15

an inConvenienT seqUel: TrUTh To poWer (12A tbc)

logan lUCKY (15)

Bonni Cohen, Jon Shenk | USA | 2017 | 100’ This sequel to An Inconvenient Truth arrives post Trump - and gives a shot in the arm to the climate change cause. Al Gore’s winning, impassioned and stirring film is a wide-ranging, visually graphic exploration of the state of the planet, with Gore as our scientist, preacher and tour guide through everything from surreal weather patterns and the world political stage to the moving issue of photographing the Earth from space. It finds plenty to say, both in cementing the urgency of Gore’s message and in finding cause for hope. Mae’r dilyniant hwn i An Inconvenient Truth yn cyrraedd wedi dyfodiad Trump gan roi hwb i destun newid hinsawdd. Mae ffilm angerddol a thrawiadol Al Gore yn archwiliad eang, gweledol graffig o gyflwr y blaned, gyda Gore fel ein gwyddonydd, pregethwr a’n arweinydd taith trwy bob dim o batrymau swrrealaidd y tywydd a llwyfan wleidyddol y byd i’r testun trawiadol sef ffotograffu’r Byd o’r gofod. Mae ganddi ddigon i ddweud, drwy atgyfnerthu taerineb neges Gore a thrwy ddod o hyd i achos am obaith.

Steven Soderbergh | USA | 2017 | tbc’ Daniel Craig, Channing Tatum and Adam Driver star in Soderbergh’s new comedy heist movie that takes his Ocean’s Eleven style and turns glam on its head, supported by a stellar who’s who cast. The Logans are a hardscrabble family from the hills of West Virginia, famous for their bad luck until the conniving Jimmy Logan decides its time to turn the tables and plans to steal $14 million from the Charlotte Motor Speedway. Daniel Craig, Channing Tatum ac Adam Driver sy’n serennu mewn comedi heist newydd Soderbergh sy’n cymryd ei arddull Ocean’s Eleven ac yn troi glam ar ei ben, gyda chast serol yn cefnogi. Mae’r teulu Logan yn griw gweithgar yn hanu o fryniau Gorllewin Virginia, sy’n enwog am eu hanlwc, hyd nes i’r cyfrwys Jimmy Logan benderfynu ei fod yn hen bryd newid pethau ac yn cynllunio i ddwyn $14 miliwn o Drac Rasio Moduron Charlotte..


meDi | sepTemBer 8 – 14 @ 8.30, 28, 29 @ 8.40

ameriCan maDe (15 tbc) Doug Liman | USA | 2017 | tbc’ From director Doug Liman (The Bourne Identity, Edge of Tomorrow) comes a new crime thriller starring Tom Cruise, based on the real-life exploits of Barry Seal, a hustler for drug kingpin Pablo Escobar and pilot unexpectedly recruited by the CIA to run one of the biggest covert operations in U.S. history, one that almost brought down the Reagan White House through the Iran Contra scandal. Cruise, himself a trained pilot, plays Seal. O’r cyfarwyddwr Doug Liman daw ffilm drosedd wefreiddiol newydd yn serennu Tom Cruise sy’n seiliedig ar gampau bywyd go iawn Barry Seal, a oedd yn gweithio i’r brenin cyffuriau Pablo Escobar ac yn beilot a gafodd ei recriwtio’n annisgwyl gan y CIA i redeg un o’r cudd ymgyrchoedd mwyaf mewn hanes yr Unol Daleithiau, un bu bron a dymchwel Reagan a’r Ty^ Gwyn trwy’r sgandal Iran Contra. Cruise, sy’n beilot hyfforddedig ei hun, sy’n chwarae rhan Seal.

sCreening From DaTe oF naTional release Yn Dangos o DDYDDiaD rhYDDhaU CeneDlaeThol PREVIEWS meDi | sepTemBer 9, 10 @ 3.30 meDi | sepTemBer 15 @ 6.05, 16, 17 @ 1.30, 3.45 & 6.05, 19 – 21 @ 5.50, 22 @ 6.05, 23, 24 @ 1.30, 3.45 & 6.05, 25 – 28 @ 6.05

animal CraCKers (PG tbc) Tony Bancroft, Scott Christian Sava | USA | 2017 | 94’ In this new animated family comedy, a tired and run down circus, inherited by one Owen Huntington, is saved by something magical – a box of Animal Crackers gives the bearer the ability to become any animal in the box. As Owen begins to imagine how he can save his circus and become rich, his distant and powerful relative Horatio decides to stop at nothing to get his hands on the magical Animal Crackers. Yn y gomedi animeiddiedig newydd hon i’r teulu, mae hen syrcas flinedig, wedi ei hetifeddu gan Owen Huntingdon, ei hachub gan rywbeth hudol - bocs o Gracers Siâp Anifeiliaid sy’n caniatáu’r perchennog i droi’n unrhyw anifail yn y bocs. Wrth i Owen ddechrau dychmygu sut y gall achub y syrcas a gwneud ei ffortiwn, mae Horatio, ei berthynas pell a pwerus yn penderfynu gwneud unrhyw beth er mwyn cael gafael ar y Cracers hudol.

CYmDeiThas FFilm TheaTr mWlDan Film soCieTY meDi | sepTemBer 10 @ 6.00

FranTZ (12A) François Ozon | France | 2016 | 114’

In this sumptuous and striking period drama set in France and Germany in the immediate aftermath of WW1, a young widow Anna finds a mysterious Frenchman laying flowers at the grave of her late husband Frantz. Met with resistance though he claims to be an old friend, Adrien and Anna gradually become closer as she learns of his deep bond with Frantz. An adaptation of Ernst Lubitsch’s Broken Lullaby, Frantz recalls the mourning period that follows great national tragedies as seen through the eyes of the war’s “lost generation.” Yn y ddrama gyfnod drawiadol a moethus hon wedi ei gosod yn Ffrainc a’r Almaen yn syth ar ôl diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, mae Anna, gweddw ifanc yn dod o hyd i Ffrancwr rhyfedd yn gosod blodau ar fedd Frantz, ei diweddar w ˆr. Mae’n honni ei fod yn hen gyfaill iddo, ac yn raddol mae Anna ac Adrien yn agosáu wrth iddi ddysgu am ei berthynas glós â Frantz. Addasiad o lyfr Ernst Lubitsch, Broken Lullaby, mae Frantz yn trafod y cyfnod galaru sy’n dilyn trasiedïau cenedlaethol mawr fel y gwelir trwy lygaid “cenhedlaeth golledig” y rhyfel. sUBTiTles | is-DeiTlaU

meDi | sepTemBer 10 – 12, 14 @ 8.45, 16, 17 @ 8.30

englanD is mine (2017) (15 tbc) Mark Gill | USA | 2017 | 92’ A portrait of Steven Patrick Morrissey and his early life in 1970’s Manchester before he went on to become lead singer of seminal 80’s band The Smiths. This biopic, largely focuses on Morrisey’s younger years, specifically his triumph over struggles with childhood alienation to go on to become the cult star that he is today. The film culminates in his pivotal meeting with Smith’s co-star Johnny Marr, and the rest, as they say, is history. Portread o Steven Patrick Morrissey a’i fywyd cynnar ym Manceinion y 1970au cyn iddo fod yn brif gantor band arloesol y 80au, The Smiths. Mae’r bywgraffiad hwn, yn canolbwyntio’n bennaf ar flynyddoedd cynnar Morrissey, yn benodol ei fuddugoliaeth wrth frwydro gydag arwahanrwydd yn ei blentyndod i fod y seren cwlt ydyw erbyn heddiw. Uchafbwynt y ffilm yw ei gyfarfod allweddol gyda’i gyd-seren Johnny Marr.

43


meDi | sepTemBer 15, 16 @ 6.20, 17 @ 8.40, 19, 20 @ 8.20, 21 @ 6.10

roUgh nighT (15 tbc) Lucia Aniello | USA | 2017 | tbc’ Five best friends (Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer, Zoë Kravitz) from college reunite 10 years later for a wild bachelorette weekend in Miami. Their hard partying takes an hilariously dark turn when they accidentally kill a male stripper. Amid the craziness of trying to cover it up, they’re ultimately brought closer together when it matters most. Mae pum ffrind gorau coleg (Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer, Zoë Kravitz) yn aduno 10 mlynedd yn hwyrach am barti plu gwyllt ym Miami. Mae’r sbort yn cymryd tro tywyll ar ôl iddynt ladd stripiwr gwrywaidd mewn damwain. Ymhlith y cynnwrf o geisio cuddio’r hyn sydd wedi digwydd, maent yn closio at ei gilydd ar yr adeg bwysicaf.

meDi | sepTemBer 15 – 17 @ 8.15, 19 – 21 @ 8.00

meDi | sepTemBer 15, 16 @ 8.40, 17 @ 6.20, 19, 20 @ 6.10, 21 @ 8.20

paTTi CaKe$ (18 tbc)

all sainTs (PG tbc)

Geremy Jasper | USA | 2017 | 108’

Steve Gomer | USA | 2017 | tbc’

Aspiring rapper Patricia Dombrowski - a.k.a. Killa P, a.k.a. Patti Cake$ - is fighting an unlikely quest for glory in her downtrodden hometown in Jersey. Patti tries to reach the big time with her original and affecting music. Cheered on by her ailing grandmother and a small posse of friends, Jheri and Bob - AKA Basterd the Antichrist, Patti also shoulders her difficult mother’s heartaches and misfortunes.

All Saints is based on the inspiring true story of salesman-turned-pastor Michael Spurlock (John Corbett) and the tiny country church he was tasked with closing down in order to sell the land to property developers. When the tiny congregation welcome in a group of refugees from Burma, they all begin to see another future, working together to farm the land in order to pay the church bills and bring some much-needed hope to their new community

Mae’r rapiwr addawol Patricia Dombrowski - a.k.a. Killa P, a.k.a. Patti Cake$ - yn ymladd cwest annhebygol am ogoniant yn ei thref enedigol dlawd, Jersey. Ceisia Patti gyrraedd y brig gyda’i cherddoriaeth wreiddiol a gafaelgar. Wedi ei hannog gan ei mam-gu ffaeledig a chriw bach o ffrindiau, Jheri a Bob - AKA Basterd the Antichrist, mae Patti hefyd yn cario baich problemau ac anlwc ei mam anodd.

44

Mae All Saints wedi seilio ar stori wir ysbrydoledig Michael Spurlock, y gwerthwr a drodd yn weinidog a’r eglwys fechan wledig y gofynnwyd iddo ei chau er mwyn gwerthu’r tir i ddatblygwyr eiddo. Pan mae’r gynulleidfa’n croesawu grw^ p o ffoaduriaid o Burma, maent oll yn dechrau gweld math arall o ddyfodol, yn gweithio gyda’i gilydd i ffermio’r tir er mwyn talu biliau’r eglwys a dod â’r gobaith oedd mawr ei angen i’w cymuned newydd.

meDi | sepTemBer 16 @ 5.50, 19, 21 @ 6.05, 22 – 24 @ 8.30 hYDreF | oCToBer 1, 2 @ 8.30

The oDYsseY (2016) (12A tbc) Jerome Salle | France | 2016 | 122’ Charting the aquatic adventures of JacquesYves Cousteau over thirty years, during which his pioneering films (including The Undersea World of Jacques Cousteau) turned the eyes of the world towards the wonders that exist beneath the surface of the sea. A fearless, ambitious innovator (helping invent the aqualung), filmmaker and conservationist, Cousteau was not without his defects. This film portrays the many sides of this rich and complex personality whose enduring legacy was his battle for the environment. Ffilm sy’n siartio anturiaethau dyfrol Jacques-Yves Cousteau dros ddeg mlynedd ar hugain. Yn ystod y cyfnod hwnnw trodd ei ffilmiau arloesol (gan gynnwys The Undersea World of Jacques Cousteau) lygaid y byd tuag at y rhyfeddodau sy’n llechu o dan arwyneb y môr. Yn ddyfeisiwr uchelgeisiol gwrol (helpodd ddyfeisio’r tanc anadlu), yn wneuthurwr ffilm ac yn gadwraethwr, nid oedd Cousteau heb ei wendidau, a phortreada’r ffilm wahanol ochrau ei bersonoliaeth gymhleth.


CYmDeiThas FFilm TheaTr mWlDan Film soCieTY meDi | sepTemBer 17 @ 5.50

graDUaTion (15) Cristian Mungiu | Romania | 2016 | 128’

Palme d’Or winner Cristian Mungiu returns with a masterly exploration of moral compromise and bureaucratic corruption. Romeo, a physician living in a small mountain town in Transylvania, has raised his daughter Eliza with an aspiration to study in the UK. But on the day before Eliza’s first entrance exam to university, she is assaulted in an attack that could jeopardise her entire future. Faced with a decision, Romeo can solve her predicament, but not without betraying the moral principles that he has taught Eliza throughout her life. Mae’r enillydd Palme d’Or- Cristian Mungiu yn dychwelyd gydag archwiliad meistrolgar o gyfaddawd moesol a llygredd biwrocrataidd. Mae Romeo, meddyg sy’n byw mewn tref fechan ym mynyddoedd Transylvania, wedi magu ei ferch Eliza gyda dyhead i astudio yn y DU. Ond ar ddiwrnod arholiad mynediad cyntaf Eliza, ymosodir arni mewn ymosodiad y gallai beryglu ei dyfodol cyfan. Yn wynebu penderfyniad, gall Romeo ddatrys ei sefyllfa anodd, ond nid heb fradu’r egwyddorion moesol y mae wedi addysgu i Eliza ar hyd ei bywyd. sUBTiTles | is-DeiTlaU

sCreening From DaTe oF naTional release Yn Dangos o DDYDDiaD rhYDDhaU CeneDlaeThol meDi | sepTemBer 22 @ 5.50 & 8.35, 23, 24 @ 3.05, 5.50 & 8.35, 25 – 29 @ 5.50 & 8.35, 30 @ 3.05, 5.50 & 8.35 hYDreF | oCToBer 1 @ 3.05, 5.50 & 8.35, 2 – 5 @ 5.50 & 8.35

Kingsman: The golDen CirCle (15 tbc) Matthew Vaughn | UK | USA | 2017 | tbc’

An amazing cast – including Channing Tatum, Halle Berry, Julianne Moore, Colin Firth and Aberystwyth’s very own Taron Egerton – star in this comedy adventure follow-up to the highly successful first Kingsman outing. When the Kingsman headquarters are destroyed and the world is held hostage, they discover an allied spy organization in the US called Statesman. Testing their agents’ strength and wits to the limit, these two elite secret organizations band together to defeat a ruthless common enemy in order to save the world. Mae cast o safon – gan gynnwys Taron Egerton o Aberystwyth - yn serennu yn y gomedi antur hon sy’n ddilyniant i’r ffilm Kingsman hynod lwyddiannus gyntaf. Pan gaiff pencadlys y Kingsman ei ddinistrio a chaiff y byd ei gymryd fel gwystl, maent yn darganfod sefydliad ysbio cynghreiriol yn yr Unol Daleithiau o’r enw Statesman. Gan brofi cryfder ac amgyffrediad eu hasiantau i’r eithaf, mae’r ddau sefydliad elit cyfrinachol hwn yn ymuno â’i gilydd i orchfygu’r gelyn cyffredin creulon er mwyn achub y byd.

meDi | sepTemBer 22 – 28 @ 8.15

iT (18 tbc) Andres Muschietti | USA | 2017 | tbc’

This new supernatural horror movie is based on a stephen King novel. When children start to disappear in the town of Derry, maine, the neighborhood kids unite together to face pennywise, an evil clown whose history of murder and violence dates back for centuries. mae’r ffilm arswyd goruwchnaturiol hon yn seiliedig ar nofel gan stephen King. pan mae plant yn dechrau diflannu yn nhref Derry, maine, mae plant y gymdogaeth yn uno i wynebu pennywise, clown atgas a chanddo hanes o lofruddio a thrais yn estyn yn ôl dros ganrifoedd.


CYmDeiThas FFilm TheaTr mWlDan Film soCieTY meDi | sepTemBer 24 @ 5.45

The salesman (12A) Asghar Farhadi | Iran | 2016 | 124’

Forced to leave their apartment due to a dangerous construction project in a neighboring building, a young Iranian couple moves to the centre of Tehran where they become embroiled in a life-altering situation involving the previous tenant. Oscar winner for Best Foreign Language Film, and directed by Asghar Farhadi, who also helmed the Oscar-winning A Separation, The Salesman is a dazzling, darkly funny, quietly devastating human drama from Iran.

´

Ar ôl cael eu gorfodi i adael eu fflat o ganlyniad i brosiect adeiladu peryglus mewn adeilad cyfagos, mae pâr ifanc Iranaidd yn symud i ganol Tehran. Yno maent yn cael eu tynnu i sefyllfa drafferthus sy’n ymwneud â’r tenant blaenorol ac sy’n newid eu bywydau. Enillydd Oscar Y Ffilm Iaith Dramor Orau, ac wedi ei chyfarwyddo gan Asghar Farhadi, mae The Salesman yn ddrama syfrdanol, doniol, a dynol iawn o Iran.

mwldan.co.uk 01239 621200 sUBTiTles | is-DeiTlaU

meDi | sepTemBer 29, 30 @ 8.15 hYDreF | oCToBer 1 – 5 @ 8.15

CYmDeiThas FFilm TheaTr mWlDan Film soCieTY

The limehoUse golem (15 tbc)

hYDreF | oCToBer 1 @ 5.40

Juan Carlos Medina | UK | 2016 | 105’

aqUariUs (18)

Detective John Kildare (Bill Nighy) must track down a brutal serial killer in the riverside district of Limehouse in late 19th century London. The bloodlust of the murderer is so relentless that local residents soon begin to suspect the killer must be an inhuman “golem”, a sinister supernatural being, while Nighy suspects treachery. Moving between music-halls and fog cloaked streets, this gothic murder mystery places a nice spin on the genre.

Kleber Mendonça Filho | Brazil | 2016 | 146’

Rhaid i’r ditectif John Kildare (Bill Nighy) ddod o hyd i lofruddiwr cyfres yn yr ardal ger yr afon yn Limehouse, Llundain ar ddiwedd y 19eg ganrif. Mae chwant gwaedlyd y llofruddiwr mor ddidrugaredd nes i’r trigolion lleol ddechrau amau ei fod yn “golem” annynol, bod goruwchnaturiol sinistr, tra bod Nighy yn drwgdybio brad. Gan symud rhwng theatrau cerdd a strydoedd niwlog, mae’r dirgelwch llofruddiaeth hwn yn gosod tro diddorol ar y genre.

The Brazilian director of 2012’s superb Neighbouring Sounds returns with this multi award-winning film. 65-year-old widow Clara is the last remaining occupant of her aging apartment building, the Aquarius in seaside Recife. Her neighbours have accepted offers from an ambitious development firm, but Clara refuses to move despite the increasingly aggressive actions of the company. A parable of tradition versus modernity, of human happiness versus the relentless march to progress, with a terrific central performance from Sonia Braga as the determined Clara. Clara, gwraig weddw 65 mlwydd oed yw’r unig breswylydd yn ei hadeilad apartment oedrannus, yr Aquarius yn Recife ar lan y môr. Mae ei chymdogion wedi derbyn cynigion gan gwmni datblygu uchelgeisiol, ond mae Clara’n gwrthod symud er gwaethaf gweithredoedd mwyfwy ymosodol y cwmni. Dameg am y traddodiadol yn erbyn y modern, o hapusrwydd dynol yn erbyn gorymdaith ddidostur cynnydd, gyda pherfformiad canolog gwych gan Sonia Braga fel y Clara penderfynol. sUBTiTles | is-DeiTlaU

46


CYmDeiThas FFilm TheaTr mWlDan Film soCieTY Theatr Mwldan Film Society have been bringing the best in world cinema to west Wales for over 20 years. Contact our box office for membership details: boxoffice@mwldan.co.uk. Yn dod â goreuon sinema’r byd i Orllewin Cymru. Cysylltwch a’r Swyddfa Docynnau am manylion ymuno: boxoffice@mwldan.co.uk

Film TiCKeTsaver CarD £26 per year: receive £1.80 off every* standard film screened at Theatr Mwldan, plus free admission to three Theatr Mwldan Film Society screenings (within a 12 Month Period). Free associate membership of TMFS with the Film TicketSaver Card.

CerDYn ToCYnCYnilo FFilm £26 y flwyddyn: Ostyngiad o £1.80 oddi ar ddangosiad bob* ffilm yn Theatr Mwldan, a mynediad am ddim i dri dangosiad Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan (o fewn cyfnod o 12 mis). Aelodaeth gysylltiol am ddim o Gymdeithas Ffilm Theatr Mwldan gyda’r Cerdyn TocynCynilo Ffilm.

FUll memBership aeloDaeTh llaWn Annual membership of Theatr Mwldan Film Society is just £70 for 30 films. Early Bird Offer £65 up to 03/09/17. Mae aelodaeth flynyddol Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan yn £70 am 30 ffilm. Cynnig cynnar o £65 ar gael hyd at 03/09/17. *excluding 3D screenings, Live Broadcast Events and alternative content. *Nid yw’r cynnig yn cynnwys dangosiadau 3D, Darllediadau Byw a chynnwys amgen.

Theatr Mwldan Film Society

@TMFSoc

volUnTeering gWirFoDDoli Are you aged 16 + and passionate about the arts and supporting the work we do? Then why not join our volunteer team at Mwldan? Our volunteers receive a complimentary ticket for the events they volunteer on - a great way to see things for free! To learn more about becoming a volunteer, please collect an application form from our Box Office. Ydych chi’n 16+ ac yn frwdfrydig am y celfyddydau ac mewn cefnogi’r gwaith a wnawn? Yna pam na ymunwch â’n tîm o wirfoddolwyr yn y Mwldan? Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn tocyn am ddim i’r digwyddiadau maent yn gwirfoddoli ar eu cyfer. Ffordd wych o weld pethau am ddim!! I ddysgu mwy am wirfoddoli, casglwch ffurflen gais o’n Swyddfa Docynnau.

aCCessiBle Cinema aT mWlDan! sinema hYgYrCh Yn Y mWlDan! Many of our screenings are available with Audio Description and / or Subtitles, but this information is not always available at time of going to print. Please see our website or contact our box office for details. Cyflwynir rhai o’n ffilmiau â Disgrifiad Sain ac / neu Isdeitlau ond nid yw’r wybodaeth hon bob amser ar gael ar adeg argraffu’r cylchgrawn. Gweler ein gwefan neu cysylltwch a’r sywddfa docynnau am manylion pellach.

aeloDaeTh TheaTr mWlDan memBership Membership of Theatr Mwldan is £2 a year and is open to individuals of 18 years of age and over and to organisations that support the objectives of the company. Am £2 y flwyddyn, mae aelodaeth Theatr Mwldan yn agored i unigolion o 18 mlwydd oed ac yn hyˆn ac i sefydliadau sy’n cynnal amcanion y cwmni.

47


CommUniTY Classes DosBarThiaDaU CYmUneDol in mWlDan 4!

*term time only *Yn ystod tymor ysgol yn unig

Over 20,000 people a year take part in our regular programme of community classes and workshops which are open to a range of ages and abilities. Pre-booking is advised before attending any of the classes on this page. Visit the Courses and Classes section of our website for more details. all classes take place in mwldan 4 (unless otherwise stated). Mae dros 20,000 o bobl yn cymryd rhan yn ein rhaglen brysur o ddosbarthiadau a gweithdai cymunedol pob blwyddyn sydd yn agored i ystod eang o oedrannau a galluoedd. Argymhellwn gadw eich lle o flaen llaw cyn mynychu unrhyw un o’r dosbarthiadau ar y tudalen hon. Ewch at ein hadran Dosbarthiadau a Chyrsiau ar ein gwefan am fanylion pellach. Cynhelir pob dosbarth yn mwldan 4 (oni bai y nodir fel arall).

MoNDAy | DyDD LLuN BELLY DANCE 9.45-11.00yb/am FIT FOR LIFE FOR 50 + 12.15yb/am -1.15yp/pm To book contact Rose Barter: 01239 851737 / rosebarter@btinternet.com TEEN JAzz 4.00 – 4.45yp/pm PRE-PRIMARY BALLET 4.00 – 4.45yp/pm GRADE 2 BALLET 4.45 – 5.30yp/pm GRADE 3 BALLET 5.30 – 6.15yh/pm SENIOR TAP 6.15 – 7.00yh/pm DANCE FITNESS 7.00 - 8.00yh/pm ADULT DANCE CLASS 8.00 – 9.00yh/pm Term time only To book contact Victoria Atkinson at Dreams Dance School: 07581 186 634 / dreamsdance@hotmail.co.uk

All ages & abilities Over 50’s

13+ 5+ 8+ 10+ 15+ 18+

Rose Barter Rose Barter

Dreams Dance School Dreams Dance School Dreams Dance School Dreams Dance School Dreams Dance School Dreams Dance School Dreams Dance School

tueSDAy | DyDD MAWrtH STORYTELLING / ADRODD STORI 10.00 – 11.00yb/am Under 8’s + Parents / o dan 8 a’u rhieni £2.50 per child/ y plentyn Bilingual storytelling sessions in Cafe Mwldan during term time only. Sesiynau dwyieithog yng nghaffi Mwldan yn ystod amser tymor yn unig. JUNIOR JAzz & TAP 4 – 4.45yp/pm 8+ Dreams Dance School GRADE 5 BALLET 4 .45 – 5.30yp/pm 14+ Dreams Dance School SENIOR JAzz 5.30 – 6.30 yh/pm 15+ Dreams Dance School GRADE 8 BALLET 6.30-7.30yh/pm 16+ Dreams Dance School Term time only To book contact Victoria Atkinson at Dreams Dance School: 07581 186 634 / dreamsdance@hotmail.co.uk CARDIGAN THEATRE 7.30 – 10yh/pm Cardigan’s amateur dramatics company – all welcome. Contact Christine Rees: 01239 891 283 reeschristine@yahoo.com

All ages

WeDNeSDAy | DyDD MerCHer KEEP FIT FOR OVER 50S To book call Marilyn James: 01239 612166

10.30yb/am - 12.00yp/pm 50+

GRADE 3 BALLET

4.00 - 5.00yp/pm

48 48

10+

Marilyn James Dreams Dance School


JUNIOR STREET 5.00 – 5.45yp/pm 6+ Dreams Dance School SENIOR STREET 5.45 – 6.30yh/pm 12+ Dreams Dance School GRADE 5 BALLET 6.30 – 7.30yh/pm 14+ Dreams Dance School POINTE CLASS 7.30 – 8.00yh/pm Dreams Dance School ADULT DANCE CLASS 8.00 – 9.00yh/pm 18+ Dreams Dance School Term time only. To book contact Victoria Atkinson at Dreams Dance School: 07581 186 634 dreamsdance@hotmail.co.uk

tHurSDAy | DyDD IAu TAMBORINE TOTS 1.30yp/pm 0-4 oed / years (with Parents / gyda rhieni) Bilingual music, movement & craft /Cerddoriaeth, symudiad a chrefft dwyieithog £2.50 child / plant: In cafe Mwldan / Yng nghaffi Mwldan MOVEMENT TO MUSIC 2.00 - 3.00yp/pm 50+ Dreams Dance School TEEN JAzz 3.15 - 4.00yp/pm 13+ Dreams Dance School BEGINNERS BALLET 4.00 - 4.30yp/pm 3+ Dreams Dance School PRIMARY BALLET 4.30 - 5.15yp/pm 6+ Dreams Dance School GRADE 1 BALLET 5.15 - 6.00yh/pm 7+ Dreams Dance School BEGINNERS JAzz & TAP 6.00 - 6.45yh/pm 6+ Dreams Dance School GRADE 8 BALLET 6.45 - 7.30yh/pm 16+ Dreams Dance School Term time only. To book contact Victoria Atkinson at Dreams Dance School: 07581 186 634 dreamsdance@hotmail.co.uk CARDIGAN AND DISTRICT ART SOCIETY CYMDEITHAS GELF ABERTEIFI A’R CYFFINIAU 7.30 – 9.30yh/pm Every third Thursday of the month, contact Marion Dawe: 01239 615265

frIDAy | DyDD gWeNer RISE & SHINE MORNING YOGA - FLOW YOGA 7 - 7.45yb/am LITTLE YOGIS (YOGA) 4.15 - 5.00yh/pm To book contact Nia Jones niaaj87@hotmail.com / 07949139302

Nia Jones Nia Jones

5-10

PILATES All Levels 9.00 – 9.55am/yb PILATES New Class - Just the beginning 10.00 – 10.55am/yb CLINICAL REHABILITATION: Back Care Etc. 11.00 – 11.55yb/am CLINICAL REHABILITATION: A Very Gentle Class 12.00 - 12.55yp/pm Janet Tebbutt (registered Osteomyologist): 01437 532 385 / 07973 854 942 janettebbutt@hotmail.com

Janet Tebbutt Janet Tebbutt Janet Tebbutt Janet Tebbutt

FORTNIGHTLY FROM 7 JULY DYNAMIx DANCE (Show Class) DYNAMIx DANCE (Show Class) FORTNIGHTLY FROM 30 JUNE

5.15 - 6.15yp/pm Intermediates 6.15 - 7.15yp/pm Advanced

Dynamix Dynamix

DYNAMIx DRAMA (Show Class) 5.15 - 6.15yp/pm 7 – 10 DYNAMIx DRAMA (Show Class) 6.15 - 7.15yp/pm 10 – 25 Held fortnightly during term time only. To book contact Laura Gilbert on 07790 586064

Dynamix Dynamix

SAturDAy | DyDD SADWrN CARDIGAN YOUTH THEATRE THEATR IEUENCTID ABERTEIFI 10.30 – 12.30yb/am Term time only. To book contact Reuben Wells: 07490 795060 reubenwells@ymail.com

Juniors / Plant Iau 8 – 13

SuNDAy | DyDD SuL QUAKERS SUNDAY MEETING CYFARFOD SUL Y CRYNWYR 11.00 – 12.15yp/pm 49 49


mWlDan sUmmer sChool Ysgol haF mWlDan

ADVENTURERS UNITE! Back pack? Check, Torch? Check, Welly Boots? Check, Imaginations? Check … Have you got everything ready for this Adventure of a life time through your imaginations? Create a play in a week for 5 to 7 year olds using imaginative play and theatre skills sessions 9.30am – 11.30pm mon 31 july – fri 4 augshowing of work at 12:00 friday 4 august cost: £25 per participant for the week

DEWCH ANTURWYR! Pac cefn? Oes, Tortsh? Oes, Bw ˆts glaw? Oes, Dychymyg? Oes... Oes popeth gyda chi ar gyfer Antur fwyaf eich bywyd trwy eich dychymyg? Crëwch ddrama mewn wythnos i blant 5 -7 oed gan ddefnyddio sgiliau chwarae a theatr dychmygus sesiynau 9.30yb - 11.30yb dydd llun 31 gorffennaf - dydd gwener 4 awst arddangos y gwaith 12:00 dydd gwener 4 awst cost: £25 y pen am yr wythnos

ESCAPADES AND EXPEDITIONS Join us on a journey where only you will know where you are going. Quests, pursuits, goals…. Where are we going and where will your imaginations take us? For 8 to 11 year old working with a professional director to develop theatre skills, culminating in a performance at the end of the week. sessions 12.30pm – 4.30pm mon 31 july – fri 4 aug - showing of work at 5:00 friday 4 aug cost: £40 per participant for the week

50

perFormanCe sKills For YoUng people aT mWlDan sgiliaU perFFormio i BoBl iFanC Yn Y mWlDan

DIREIDI AC ALLDEITHIAU Ymunwch â ni ar siwrnai lle chi yn unig sy’n gwybod i ble ych chi’n mynd. Cwestau, gweithgareddau, golau... I ble yr awn ac i ble bydd eich dychymyg yn eich tywys? I blant 8 i 11 oed yn gweithio gyda chyfarwyddwr proffesiynol i ddatblygu sgiliau theatr, yn diweddu gyda pherfformiad ar ddiwedd yr wythnos. sesiynau 12.30yp - 4.30yp dydd llun 31 gorffennaf - dydd gwener 4 awst - arddangos y gwaith 5.00 dydd gwener 4 awst cost: £40 y pen am yr wythnos

THE HUNT Are you the hunter or the hunted? What is it you’re trying to find? And what will you do when you find it? This is a thriller search for identity through your wild imaginations. Performance Project for 12 to 16 year olds working with a professional director to develop theatre skills, culminating in a performance at the end of the week. sessions 10am - 4pm mon 7 - fri 11 aug showing of work at 4:30 friday 11 aug cost: £60 per participant for the week

YR HELFA Ai’r heliwr neu’r un caiff ei hela ych chi? Beth ych chi’n ceisio ei ddarganfod? A beth a wnewch ar ôl i chi ei ddarganfod? Dyma i chi gyfle i chwilio am hunaniaeth trwy eich dychymyg gwyllt. Prosiect Perfformio i bobl ifanc 12 i 16 oed yn gweithio gyda chyfarwyddwr proffesiynol i ddatblygu sgiliau theatr, yn diweddu gyda pherfformiad ar ddiwedd yr wythnos. sesiynau 10yb – 4yp dydd llun 7 – dydd gwener 11 awst – arddangos y gwaith am 4:30 dydd gwener 11 awst cost: £60 y pen am yr wythnos

COMING SOON YN DOD YN FUAN Mwldan Young People Theatre MYPT Theatr Bobl Ifanc y Mwldan TBIM Weekly classes in acting skills. This new youth theatre run by Theatr Mwldan will be working on drama skills and theatre techniques leading to a production at Mwldan in early 2018. 4.00 – 5.00pm 8 to 11 year olds £60.00 per term 12 to 16 year olds 5.15 – 6.45pm £70.00 per term Dosbarthiadau wythnosol mewn sgiliau actio. Caiff y theatr ieuenctid newydd hon ei rhedeg gan Theatr Mwldan a bydd yn gweithio ar sgiliau drama a thechnegau theatr gan arwain at gynhyrchiad yn y Mwldan ar ddechrau 2018. 8 i 11 oed 4.00 – 5.00yp £60.00 pob tymor 12 i 16 oed 5.15 – 6.45yh £70.00 pob tymor

Please note these sessions will currently take place through the medium of English only Nodwch os gwelwch yn dda, cynhelir y sesiynau hwn drwy gyfrwng y Saesneg. To book please call the Theatr Mwldan’s Box Office on 01239 621200 or visit us online / via smartphones at: mwldan.co.uk I gadw eich lle, ffoniwch Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan ar 01239 621200 neu ewch ar-lein / ffonau clyfar ar: mwldan.co.uk


CoMMuNIty & buSINeSS | CyMuNeD A buSNeS LooKINg for offICe SpACe to reNt?

yN CHWILIo AM SWyDDfA I’W rHeNtu?

Mwldan currently has availability on a flexible range Mae gan y Mwldan ystod hyblyg o ystafelloedd ar of short and long-term business spaces to let at gael yn fyr tymor a hir dymor ar hyn o bryd am competitive prices, suitable for between 1 - 10 people. brisiau cystadleuol, yn addas i rhwng 1 a 10 person.

We also have a wide range of facilities for hire. Whether it’s a one-off meeting, a regular weekly class, or a long-term business location, we can offer something to suit your needs. Contact Victoria Goddard, Mwldan’s General Manager for availability and prices victoria@mwldan.co.uk

Mae gyda ni ystod eang o gyfleusterau i’w hurio. Naill ai’n gyfarfod unigryw, neu yn lleoliad busnes hirdymor, gallwn gynnig rhywbeth delfrydol sy’n gweddu at eich anghenion. Cysylltwch â Victoria Goddard, Rheolwr Cyffredinol y Mwldan am brisiau ac argaeledd presennol victoria@mwldan.co.uk

MWLDAN 1 – a seated auditorium with a capacity of 146, with digital projection. Perfect for presentations and conferences.

MWLDAN 1 – awditoriwm gyda seddau i 146, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau.

MWLDAN 2 – a seated auditorium with a capacity of 249, with digital projection, full stage, lighting and sound facilities. Promote your own live performance, larger presentations and conferences!

MWLDAN 2 – awditoriwm gyda seddau i 249, gyda thafluniad digidol, llwyfan cyflawn, cyfleusterau golau a sain. Hyrwyddwch eich perfformiad byw, cyflwyniadau a chynadleddau eich hun!

MWLDAN 3 – a seated auditorium with a capacity of 101, with digital projection. Perfect for presentations and conferences.

MWLDAN 3 – awditoriwm gyda seddau i 101, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau.

MWLDAN 4 – a multi-function studio measuring 9m x 9m. Perfect for exercise classes, rehearsals, larger meetings, dance and small-scale performances.

MWLDAN 4 – stiwdio amlbwrpas sy’n mesur 9m x 9m. Yn berffaith ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff, ymarferiadau, cyfarfodydd mawr, perfformiadau graddfa fechan a dawns.

MWLDAN 5 – a private meeting room for up to 20 people. MWLDAN BUSINESS CENTRE – Workstations and Workspaces are available on a short-term and long-term basis – hourly, daily or monthly. Rental package includes: heat, light, rates, building insurance, servicing, cleaning, security system, 24/7 access, reception area, shared kitchen, fully accessible, carpeted and optional furniture. Also available – private meeting room for hire for up to 10 people. All of the above can be supported with internet access, presentation equipment and catering services from simple refreshments through to full lunches.

MWLDAN 5 – ystafell gyfarfod breifat i hyd at 20 person. CANOLFAN BUSNES Y MWLDAN – Mae Gweithfannau a Gweithleoedd ar gael yn fyrdymor ac yn hirdymor - yn ôl yr awr, yn ddyddiol ac yn fisol. Mae’r pecyn rhentu yn cynnwys: gwres, golau, trethi, yswiriant adeiladau, gwasanaethu, glanhau, system diogelwch, mynediad 24/7, derbynfa, cegin i rannu, mynediad hygyrch, carpedi a dodrefn opsiynol. Ar gael yn ogystal - ystafell gyfarfod breifat i hyd at 10 person. Gellir cynnal yr uchod i gyd gyda mynediad rhyngrwyd, offer cyflwyno a gwasanaethau arlwyo, o luniaeth syml i giniawau cyflawn. 51


The people Tree Y goeDen BoBl pop-Up restaurant | Bwyty dros-dro The People Tree is a new and exciting eating experience serving traditional Indian food with a modern British twist. We offer pre-show set menus before live performances and broadcasts at Mwldan (see website for dates and menus). Booking is recommended, please call the box office on 01239 621 200 or book online at mwldan.co.uk Please come and join us soon .... you’re in for a real treat! Mae’r Goeden Bobl yn brofiad bwyta newydd a chyffrous sy’n gweini bwyd Indiaidd traddodiadol a chanddo dro modern Prydeinig. Rydym yn cynnig bwydlen gosod cyn sioeau byw a darllediadau yn y Mwldan (gweler gwefan y Mwldan am ddyddiadau a bwydlenni). Argymhellwn gadw bwrdd, ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01239 621200 neu cadwch eich bwrdd ar-lein drwy fynd at mwldan.co.uk Dewch i ymuno â ni cyn hir…. bydd danteithion blasus yn aros amdanoch! @ThepeopleTreepopUprestaurant thepeopletree@hotmail.com

DYDDIADUR

gorffeNNAf | JuLy

iaU 6 ThU 5.45 Despicable Me 3 1 8.00 Despicable Me 3 5.30 Pirates: Salazar’s Revenge 2 8.45 My Cousin Rachel 5.00 8.15 Transformers: 3 The Last Knight CASTELL ABERTEIFI 6.30 Noel James: Reit Ei Walia 8.30 Mike Bubbins: Solid Gold gWe 7 Fri 5.30 Spider-Man: Homecoming 1 8.30 Spider-Man: Homecoming 6.00 Churchill 2 8.15 Wonder Woman Despicable Me 3 3 5.45 8.00 Hampstead CASTELL ABERTEIFI 6.30 Noel James: I’m Cerebral 8.30 Jeremy Hardy

saD 8 saT 2.30 5.30 Spider-Man: 1 Homecoming 8.30 Spider-Man: Homecoming 2 Ar Gau / Closed 1.15 3.30 5.45 Despicable Me 3 3 8.00 Hampstead CASTELL ABERTEIFI 6.00 Barbara Nice: Raffle! 8.30 Phill Jupitus: Juplicity

sUl 9 sUn 2.30 5.30 Spider-Man: 1 Homecoming 8.30 Spider-Man: Homecoming 6.00 Churchill 2 8.15 Wonder Woman 1.15 3.30 5.45 Despicable Me 3 3 8.00 Hampstead CASTELL ABERTEIFI 5.30 Illyria: The Comedy Of Errors 8.30 Tales From Wales

mwldan.co.uk 01239 621200

DIARY llUn 10 mon Spider-Man: Homecoming 1 5.30 8.30 Spider-Man: Homecoming 7.00 Dynamix Performing Arts 2 School: Fame 5.45 Despicable Me 3 3 8.00 Hampstead

iaU 13 ThU Spider-Man: Homecoming 1 5.30 8.30 Spider-Man: Homecoming 6.00 Churchill 2 8.15 Wonder Woman Despicable Me 3 3 5.45 8.00 Hampstead

maW 11 TUe 5.30 Spider-Man: Homecoming 1 8.30 Spider-Man: Homecoming 7.00 Dynamix Performing Arts 2 School: Fame 5.45 Despicable Me 3 3 8.00 Hampstead

gWe 14 Fri 5.15 War.. Of The Apes 1 8.15 War.. Of The Apes 2 6.00 Cars 3 8.35 Baby Driver 5.30 8.30 Spider-Man: 3 Homecoming CASTELL ABERTEIFI 6.30 (doors) Dreadzone + Mr Phormula

mer 12 WeD 5.30 Spider-Man: Homecoming 1 8.30 Spider-Man: Homecoming 7.00 Dynamix Performing Arts 2 School: Fame 5.45 Despicable Me 3 3 8.00 Hampstead


DiarY oF evenTs DYDDiaDUr saD 15 saT 2.15 5.15 War.. Of The Apes 1 8.15 War.. Of The Apes 1.00 3.30 6.00 Cars 3 2 8.35 Baby Driver 2.30 5.30 8.30 Spider-Man: 3 Homecoming CASTELL ABERTEIFI 6.30 (doors) Tinariwen + Kizzy Crawford sUl 16 sUn 2.15 5.15 War.. Of The Apes 1 8.15 War.. Of The Apes 1.00 3.30 6.00 Cars 3 2 8.35 Baby Driver 2.30 5.30 8.30 Spider-Man: 3 Homecoming CASTELL ABERTEIFI 5.00 (doors) Catrin Aur & Cordydd

3D

3D

llUn 17 mon 5.15 War.. Of The Apes 1 8.15 War.. Of The Apes 3D 2 6.00 Cars 3 8.35 Baby Driver 5.30 8.30 Spider-Man: 3 Homecoming maW 18 TUe War.. Of The Apes 1 5.15 3D 8.15 War.. Of The Apes 2 6.00 Cars 3 8.35 Baby Driver 5.30 8.30 Spider-Man: 3 Homecoming mer 19 WeD War.. Of The Apes 1 5.15 3D 8.15 War.. Of The Apes 2 6.00 Cars 3 8.35 Baby Driver 5.30 8.30 Spider-Man: 3 Homecoming iaU 20 ThU 1 5.15 War.. Of The Apes 3D 8.15 War.. Of The Apes 2 6.00 Cars 3 8.35 Baby Driver 8.30 Spider-Man: 3 5.30 Homecoming gWe 21 Fri 1 5.45 8.15 Dunkirk Cars 3 2 6.00 8.35 Spider-Man: Homecoming 3 5.30 8.30 War.. Of The Apes saD 22 saT 1 12.45 3.15 5.45 8.15 Dunkirk 1.00 3.30 Cars 3 2 6.00 The Book Of Henry 8.35 Spider-Man: Homecoming 12.30 Despicable Me 3 3 2.30 5.30 8.30 War.. Of The Apes sUl 23 sUn 1 12.45 3.15 5.45 8.15 Dunkirk 1.00 3.30 Cars 3 2 6.00 The Book Of Henry 8.35 Spider-Man: Homecoming 12.30 Despicable Me 3 3 2.30 5.30 8.30 War.. Of The Apes

llUn 24 mon 1 12.45 3.15 5.45 8.15 Dunkirk 1.00 3.30 Cars 3 2 6.00 The Book Of Henry 8.35 Spider-Man: Homecoming 12.30 Despicable Me 3 3 2.30 5.30 8.30 War.. Of The Apes maW 25 TUe 1 12.45 3.15 5.45 8.15 Dunkirk 1.00 3.30 Cars 3 2 6.00 The Book Of Henry 8.35 Spider-Man: Homecoming 12.30 Despicable Me 3 3 2.30 5.30 8.30 War.. Of The Apes mer 26 WeD 1 12.45 3.15 5.45 8.15 Dunkirk 1.00 3.30 Cars 3 2 6.00 The Book Of Henry 8.35 Spider-Man: Homecoming 12.30 Despicable Me 3 3 2.30 5.30 8.30 War.. Of The Apes iaU 27 ThU 1 12.45 3.15 5.45 8.15 Dunkirk 1.00 3.30 Cars 3 2 6.00 The Book Of Henry 8.35 Spider-Man: Homecoming 12.30 Despicable Me 3 3 2.30 5.30 8.30 War.. Of The Apes CASTELL ABERTEIFI 6.30 Illyria: The Emperor’s New Clothes gWe 28 Fri 1.05 3.35 Cars 3 1 6.05 Despicable Me 3 8.15 Spider-Man: Homecoming 1.40 4.00 6.20 Captain 2 Underpants 8.35 The Beguiled 12.45 Rock Dog 3 3.00 5.30 8.00 Dunkirk saD 29 saT 1.05 3.35 Cars 3 1 6.05 Despicable Me 3 8.15 Spider-Man: Homecoming 1.40 4.00 6.20 Captain 2 Underpants 8.35 The Beguiled 12.45 Rock Dog 3 3.00 5.30 8.00 Dunkirk sUl 30 sUn 1.05 3.35 Cars 3 1 6.05 Despicable Me 3 8.15 Spider-Man: Homecoming 1.40 4.00 6.20 Captain Underpants 2 8.35 The Beguiled 12.45 Rock Dog 3 3.00 5.30 8.00 Dunkirk llUn 31 mon 1.05 3.35 Cars 3 1 6.05 Despicable Me 3 8.15 Spider-Man: Homecoming 1.40 4.00 6.20 Captain Underpants 2 8.35 The Beguiled 12.45 Rock Dog 3 3.00 5.30 8.00 Dunkirk

AWSt | AuguSt maW 1 TUe 1.05 3.35 Cars 3 1 6.05 Despicable Me 3 8.15 Spider-Man: Homecoming 1.40 4.00 6.20 Captain 2 Underpants 8.35 The Beguiled 12.45 Rock Dog 3 3.00 5.30 8.00 Dunkirk mer 2 WeD 1.05 3.35 Cars 3 1 6.05 Despicable Me 3 8.15 Spider-Man: Homecoming 1.40 4.00 6.20 Captain 2 Underpants 8.35 The Beguiled 12.45 Rock Dog 3 3.00 5.30 8.00 Dunkirk iaU 3 ThU 1.05 3.35 Cars 3 1 6.05 Despicable Me 3 8.15 Spider-Man: Homecoming 1.40 4.00 6.20 Captain 2 Underpants 8.35 The Beguiled 12.45 Rock Dog 3 3.00 5.30 8.00 Dunkirk gWe 4 Fri 3.45 6.05 The Emoji Movie 1 1.25 8.20 Dunkirk 1.40 4.00 6.20 Captain 2 Underpants 8.35 The House 12.50 Despicable Me 3 3 3.00 5.50 8.45 Valerian And The City... saD 5 saT 3.45 6.05 The Emoji Movie 1 1.25 8.20 Dunkirk 1.40 4.00 6.20 Captain 2 Underpants 8.35 The House 12.50 Despicable Me 3 3 3.00 5.50 8.45 Valerian And The City... sUl 6 sUn 1.25 3.45 6.05 The Emoji Movie 1 8.20 Dunkirk 1.40 4.00 6.20 Captain 2 Underpants 8.35 The House 12.50 Despicable Me 3 3 3.00 5.50 8.45 Valerian And The City... llUn 7 mon 1.25 3.45 6.05 The Emoji Movie 1 8.20 Dunkirk 1.40 4.00 6.20 Captain 2 Underpants 8.35 Baby Driver 12.50 Despicable Me 3 3 3.00 5.50 8.45 Valerian And The City...

maW 8 TUe 1.25 3.45 6.05 The Emoji Movie 1 8.20 Dunkirk 1.40 4.00 6.20 Captain 2 Underpants 8.35 Baby Driver 12.50 Despicable Me 3 3 3.00 5.50 8.45 Valerian And The City... mer 9 WeD 3.45 6.05 The Emoji Movie 1 1.25 8.20 Dunkirk 1.40 4.00 6.20 Captain 2 Underpants 8.35 Baby Driver 12.50 Despicable Me 3 3 3.00 5.50 8.45 Valerian And The City... iaU 10 ThU 1.25 3.45 6.05 The Emoji Movie 1 8.20 Dunkirk 1.40 4.00 6.20 Captain 2 Underpants 8.35 Baby Driver 12.50 Despicable Me 3 3 3.00 5.50 8.45 Valerian And The City... gWe 11 Fri 1.00 3.10 The Nut Job 2 1 5.20 8.15 Valerian And The City... Despicable Me 3 2 1.15 3.25 6.00 8.35 Atomic Blonde 1.20 3.30 The Emoji Movie 3 5.45 The Nut Job 2 8.00 Dunkirk saD 12 saT 1.00 3.10 The Nut Job 2 1 5.20 8.15 Valerian And The City... 1.15 Despicable Me 3 2 3.25 6.00 8.35 Atomic Blonde 1.20 3.30 The Emoji Movie 3 5.45 The Nut Job 2 8.00 Dunkirk CASTELL ABERTEIFI 7.30 A Night With The Stars sUl 13 sUn 1.00 3.10 The Nut Job 2 1 5.20 8.15 Valerian And The City... 1.15 Despicable Me 3 2 3.25 6.00 8.35 Atomic Blonde 1.20 3.30 The Emoji Movie 3 5.45 The Nut Job 2 8.00 Dunkirk CASTELL ABERTEIFI 3.00 Classics In The Castle llUn 14 mon 3.10 The Nut Job 2 1 1.00 5.20 8.15 Valerian And The City... 1.15 Despicable Me 3 2 3.25 6.00 8.35 Atomic Blonde 1.20 3.30 The Emoji Movie 3 5.45 The Nut Job 2 8.00 Dunkirk

53


DiarY oF evenTs DYDDiaDUr maW 15 TUe 1.00 3.10 The Nut Job 2 1 5.20 8.15 Valerian And The City... 1.15 Despicable Me 3 2 3.25 6.00 8.35 Atomic Blonde 1.20 3.30 The Emoji Movie 3 5.45 The Nut Job 2 8.00 Dunkirk CASTELL ABERTEIFI 7.00 Illyria: The Lost World

maW 22 TUe 1.25 3.35 5.40 The Nut Job 2 1 8.00 Girls Trip 1.40 The Emoji Movie 2 3.50 Captain Underpants 6.00 8.35 Atomic Blonde 1.10 Despicable Me 3 3.20 Cars 3 3 5.55 Hampstead 8.20 The Big Sick

mer 16 WeD 1.00 3.10 The Nut Job 2 1 5.20 8.15 Valerian And The City... 1.15 Despicable Me 3 2 3.25 6.00 8.35 Atomic Blonde 1.20 3.30 The Emoji Movie 3 5.45 The Nut Job 2 8.00 Dunkirk

mer 23 WeD 1.25 3.35 5.40 The Nut Job 2 1 8.00 Girls Trip 2.30 Captain Underpants 2 4.45 The Big Sick 7.30 Andre Rieu’s Maastricht Concert 2017 1.10 Despicable Me 3 3 3.20 Cars 3 6.00 8.35 Atomic Blonde

iaU 17 ThU 1.00 3.10 The Nut Job 2 1 5.20 8.15 Valerian And The City... 12.45 Despicable Me 3 2.50 The Emoji Movie 2 5.00 The Nut Job 2 7.00 NT Live: Angels In America: Part 1 1.15 The Emoji Movie 3 3.25 6.00 8.35 Atomic Blonde gWe 18 Fri 3.35 5.40 The Nut Job 2 1 1.25 8.00 Girls Trip 2.00 Dreams Dance School: 2 Cabaret 6.00 8.35 Atomic Blonde 1.10 Despicable Me 3 3.20 Cars 3 3 5.55 The Big Sick 8.30 Spider-Man: Homecoming saD 19 saT 3.35 5.40 The Nut Job 2 1 1.25 8.00 Girls Trip 1.40 The Emoji Movie 2 3.50 Captain Underpants 6.00 8.35 Atomic Blonde 1.10 Despicable Me 3 Cars 3 3 3.20 5.55 The Big Sick 8.30 Spider-Man: Homecoming sUl 20 sUn 3.35 5.40 The Nut Job 2 1 1.25 8.00 Girls Trip 1.40 The Emoji Movie 2 3.50 Captain Underpants 6.00 8.35 Atomic Blonde 1.10 Despicable Me 3 3.20 Cars 3 3 5.55 The Big Sick 8.30 Spider-Man: Homecoming llUn 21 mon 1 1.25 3.35 5.40 The Nut Job 2 8.00 Girls Trip 1.40 The Emoji Movie 2 3.50 Captain Underpants 6.00 8.35 Atomic Blonde 1.10 Despicable Me 3 3 3.20 Cars 3 5.55 Hampstead 8.20 The Big Sick

54

iaU 24 ThU 1.25 3.35 5.40 The Nut Job 2 1 8.00 Girls Trip 2.15 Captain Underpants 4.15 The Big Sick 2 7.00 NT Live: Angels In America: Part 2 1.10 Despicable Me 3 3 3.20 Cars 3 6.00 8.35 Atomic Blonde gWe 25 Fri 1.10 The Nut Job 2 3.20 Cars 3 1 5.45 Transformers... 8.55 Annabelle: Creation 1.30 Captain Underpants 3.50 Despicable Me 3 2 6.10 Dunkirk 8.35 The Beguiled 1.25 The Emoji Movie 3.40 The Son Of Bigfoot 3 6.00 The Big Sick 8.40 Atomic Blonde saD 26 saT 1.10 The Nut Job 2 Cars 3 1 3.20 5.45 Transformers... 8.55 Annabelle: Creation 1.30 Captain Underpants 3.50 Despicable Me 3 2 6.10 Dunkirk 8.35 The Beguiled 1.25 The Emoji Movie 3.40 The Son Of Bigfoot 3 6.00 The Big Sick 8.40 Atomic Blonde sUl 27 sUn 1.10 The Nut Job 2 1 3.20 Cars 3 5.45 Transformers... 8.55 Annabelle: Creation 1.30 Captain Underpants 2 3.50 Despicable Me 3 6.10 Dunkirk 8.35 The Beguiled 1.25 The Emoji Movie 3.40 The Son Of Bigfoot 3 6.00 The Big Sick 8.40 Atomic Blonde CASTELL ABERTEIFI 7.00 Illyria: The Mikado

llUn 28 mon 1.10 The Nut Job 2 3.20 Cars 3 1 5.45 Hampstead 8.10 Annabelle: Creation 1.30 Captain Underpants 3.50 Despicable Me 2 6.10 Churchill 8.25 Dunkirk 1.25 The Emoji Movie 3.40 The Son Of Bigfoot 3 6.00 The Big Sick 8.40 Atomic Blonde

saD 2 saT 1.15 Despicable Me 1 3.30 The Son Of Bigfoot 5.45 The Hitman’s Bodyguard 8.25 The Dark Tower 1.00 Captain Underpants The Emoji Movie 2 3.15 5.30 Dunkirk 8.40 The Beguiled 1.45 The Nut Job 2 4.00 Cars 3 3 6.30 Everything Everything 8.45 Who’s Your Daddy?

maW 29 TUe 1.10 The Nut Job 2 3.20 Cars 3 1 5.45 Hampstead 8.10 Annabelle: Creation 1.30 Captain Underpants 3.50 Despicable Me 2 6.10 Churchill 8.25 Dunkirk 1.25 The Emoji Movie The Son Of Bigfoot 3 3.40 6.00 The Big Sick 8.40 Atomic Blonde

sUl 3 sUn 1.15 Despicable Me The Son Of Bigfoot 1 3.30 5.45 The Hitman’s Bodyguard 8.25 The Dark Tower 1.00 Captain Underpants 3.15 The Emoji Movie 2 5.30 The Handmaiden 8.40 The Beguiled 1.45 The Nut Job 2 4.00 Cars 3 3 6.30 Everything Everything 8.45 Who’s Your Daddy?

mer 30 WeD 1.10 The Nut Job 2 3.20 Cars 3 1 5.45 Hampstead 8.10 Annabelle: Creation 1.30 Captain Underpants 3.50 Despicable Me 2 6.10 Churchill 8.25 Dunkirk 1.25 The Emoji Movie 3.40 The Son Of Bigfoot 3 6.00 The Big Sick 8.40 Atomic Blonde

llUn 4 mon 1.15 Despicable Me 3.30 The Son Of Bigfoot 1 5.45 The Hitman’s Bodyguard 8.25 The Dark Tower 2.15 Captain Underpants 4.30 The Emoji Movie 2 6.45 World In Art: Botticelli 8.40 The Beguiled 1.45 The Nut Job 2 4.00 Cars 3 3 6.30 Everything Everything 8.45 Who’s Your Daddy?

iaU 31 ThU 1.10 The Nut Job 2 3.20 Cars 3 1 5.45 Hampstead 8.10 Annabelle: Creation 2.00 Pop! 2 7.00 NT Live: Yerma 1.25 The Emoji Movie The Son Of Bigfoot 3 3.40 6.00 The Big Sick 8.40 Atomic Blonde

maW 5 TUe The Hitman’s Bodyguard 1 5.45 8.25 The Dark Tower 2 7.00 RSC Live: Titus Andronicus 6.30 Everything Everything 3 8.45 Who’s Your Daddy?

MeDI | SepteMber gWe 1 Fri 1.15 Despicable Me 3.30 The Son Of Bigfoot 1 5.45 The Hitman’s Bodyguard 8.25 The Dark Tower 1.00 Captain Underpants 3.15 The Emoji Movie 2 5.30 Dunkirk 8.40 The Beguiled 1.45 The Nut Job 2 4.00 Cars 3 3 6.30 Everything Everything 8.45 Who’s Your Daddy?

mer 6 WeD 5.45 The Hitman’s Bodyguard 1 8.25 The Dark Tower 6.45 Teatro Dell’Opera: 2 La Traviata 6.30 Everything Everything 3 8.45 Who’s Your Daddy? iaU 7 ThU 5.30 Churchill 1 7.45 An Evening With George Smiley 2 Ar Gau / Closed 6.30 Everything Everything 3 8.45 Who’s Your Daddy? gWe 8 Fri 5.45 Maudie 1 8.30 American Made 7.30 Cardigan Theatre: 2 The Health Spa Murders 6.05 An Inconvenient Sequel 3 8.15 Logan Lucky


DiarY oF evenTs DYDDiaDUr saD 9 saT 1.15 Despicable Me Animal Crackers 1 3.30 5.45 Maudie 8.30 American Made 7.30 Cardigan Theatre: 2 The Health Spa Murders 1.30 The Emoji Movie Cars 3 3 3.45 6.05 An Inconvenient Sequel 8.15 Logan Lucky sUl 10 sUn 1.15 Despicable Me 3.30 Animal Crackers 1 5.45 Maudie 8.30 American Made 1.30 Cars 3 3.45 Captain Underpants 2 6.00 Frantz 8.45 England Is Mine 1.35 The Nut Job 2 3.50 The Emoji Movie 3 6.05 An Inconvenient Sequel 8.15 Logan Lucky llUn 11 mon Maudie 1 5.45 8.30 American Made 6.45 World In Art: Raphael 2 8.45 England Is Mine 6.05 An Inconvenient Sequel 3 8.15 Logan Lucky maW 12 TUe 5.45 Maudie 1 8.30 American Made 5.30 Dunkirk 2 8.45 England Is Mine 6.05 An Inconvenient Sequel 3 8.15 Logan Lucky mer 13 WeD 5.45 Maudie 1 8.30 American Made 5.00 Dunkirk 2 8.15 David Gilmour: Live At Pompeii 6.05 An Inconvenient Sequel 3 8.15 Logan Lucky iaU 14 ThU Maudie 1 5.45 8.30 American Made Dunkirk 2 5.30 8.45 England Is Mine 6.05 An Inconvenient Sequel 3 8.15 Logan Lucky gWe 15 Fri Animal Crackers 1 6.05 8.15 Patti Cake$ 2 7.30 Phil Beer Rough Night 3 6.20 8.40 All Saints saD 16 saT 1.30 3.45 6.05 Animal Crackers 1 8.15 Patti Cake$ 1.15 The Nut Job 2 2 3.30 Cars 3 5.50 The Odyssey 8.30 England Is Mine 1.45 Despicable Me 4.00 Captain Underpants 3 6.20 Rough Night 8.40 All Saints

sUl 17 sUn 1.30 3.45 6.05 Animal Crackers 1 8.15 Patti Cake$ 1.15 The Nut Job 2 3.30 Cars 3 2 5.50 Graduation 8.30 England Is Mine 1.45 Despicable Me 4.00 The Emoji Movie 3 6.20 All Saints 8.40 Rough Night llUn 18 mon 1 Ar Gau / Closed 2 Ar Gau / Closed 3 Ar Gau / Closed maW 19 TUe 5.50 Animal Crackers 1 8.00 Patti Cake$ 6.05 The Odyssey 2 8.35 The Big Sick 6.10 All Saints 3 8.20 Rough Night

llUn 25 mon Animal Crackers 1 6.05 8.15 It 6.45 British Museum: Hokusai 2 8.45 An Inconvenient Sequel 5.50 8.35 Kingsman: 3 The Golden Circle maW 26 TUe Animal Crackers 1 6.05 8.15 It 6.20 Hampstead 2 8.40 Atomic Blonde 5.50 8.35 Kingsman: 3 The Golden Circle mer 27 WeD 6.05 Animal Crackers 1 8.15 It 6.20 Hampstead 2 8.40 Atomic Blonde 5.50 8.35 Kingsman: 3 The Golden Circle

mer 20 WeD 5.50 Animal Crackers 1 8.00 Patti Cake$ 2 7.15 ROH The Magic Flute 6.10 All Saints 3 8.20 Rough Night

iaU 28 ThU Animal Crackers 1 6.05 8.15 It 6.20 Hampstead 2 8.40 American Made 5.50 8.35 Kingsman: 3 The Golden Circle

iaU 21 ThU Animal Crackers 1 5.50 8.00 Patti Cake$ 6.05 The Odyssey 2 8.35 The Big Sick Rough Night 3 6.10 8.20 All Saints

gWe 29 Fri 6.05 Everything Everything 1 8.15 The Limehouse Golem 6.20 Hampstead 2 8.40 American Made 5.50 8.35 Kingsman: 3 The Golden Circle

gWe 22 Fri 6.05 Animal Crackers 1 8.15 It 5.45 The Big Sick 2 8.30 The Odyssey 5.50 8.35 Kingsman: 3 The Golden Circle saD 23 saT 1.30 3.45 6.05 Animal Crackers 1 8.15 It 1.15 Despicable Me 3 3.30 The Emoji Movie 2 5.45 The Big Sick 8.30 The Odyssey 1.00 Captain Underpants 3 3.05 5.50 8.35 Kingsman: The Golden Circle

saD 30 saT 1.30 Captain Underpants Cars 3 1 3.45 6.05 Everything Everything 8.15 The Limehouse Golem 12.55 Despicable Me 3 2 3.00 The Nut Job 2 8.00 Rich Hall 1.00 The Emoji Movie 3 3.05 5.50 8.35 Kingsman: The Golden Circle

sUl 24 sUn 1.30 3.45 6.05 Animal Crackers 1 8.15 It 1.05 The Nut Job 2 3.20 Cars 3 2 5.45 The Salesman 8.30 The Odyssey 1.00 The Son Of Bigfoot 3 3.05 5.50 8.35 Kingsman: The Golden Circle

HyDref | oCtober sUl 1 sUn 1.30 Captain Underpants 3.45 Cars 3 1 6.05 Everything Everything 8.15 The Limehouse Golem 1.15 The Nut Job 2 3.30 Despicable Me 3 2 5.40 Aquarius 8.30 The Odyssey 1.00 The Emoji Movie 3 3.05 5.50 8.35 Kingsman: The Golden Circle llUn 2 mon 5.35 Maudie 1 8.15 The Limehouse Golem 6.20 Hampstead 2 8.30 The Odyssey 5.50 8.35 Kingsman: 3 The Golden Circle

maW 3 TUe 5.35 Maudie 1 8.15 The Limehouse Golem 2 7.30 The Six Wives Of Henry VIII 5.50 8.35 Kingsman: 3 The Golden Circle mer 4 WeD 5.35 Maudie 1 8.15 The Limehouse Golem 2 7.15 ROH La Boheme 5.50 8.35 Kingsman: 3 The Golden Circle iaU 5 ThU 5.35 Maudie 1 8.15 The Limehouse Golem 2 7.00 NT Live: tbc 5.50 8.35 Kingsman: 3 The Golden Circle

guIDe

1 2 3

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3 CArDIgAN CAStLe eveNtS royAL operA HouSe / royAL bALLet LIve broADCASt eveNtS WorLD IN Art NAtIoNAL tHeAtre LIve broADCASt eveNtS eXHIbItIoN oN SCreeN teAtro DeLL’operA royAL SHAKeSpeAre CoMpANy LIve broADCASt eveNtS SINeMA CINeMA 2D SINeMA 3D 3D CINeMA

3D

DIgWyDDIADAu byW LIve eveNtS

tHeAtr MWLDAN, AberteIfI CArDIgAN SA43 1Jy BOX OFFICE

01239 621200

SWYDDFA DOCYNNAU 55


MWLDAN

tHeAtr MWLDAN, AberteIfI CArDIgAN SA43 1Jy BOX OFFICE

01239 621200

mwldan.co.uk

SWYDDFA DOCYNNAU

BooKing TiCKeTs prYnU ToCYnnaU

DisaBiliTY aCCess mYneDiaD i’r anaBl

reFUnDs anD eXChanges aD-DalU a ChYFneWiD

Our Box Office is open 5-8pm Monday (10am-8pm during school holidays), 10am-8pm Tuesday- Saturday and 12 -8pm Sunday. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk.

Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. We are part of Hynt, the new national accessibility scheme, for details visit www.hynt.co.uk. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd. Rydym yn rhan o Hynt, cynllun hygyrchedd cenedlaethol newydd, gweler: www.hynt.co.uk

If you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).w

D

ROA

RE ND

FAIR

T.

RS

IDR

PRIO

M ST

PIE

WILL IA

MARKET & GUILDHALL

TH

NOR

NA

ABERTEIFI CARDIGAN

RY S

T.

PONT Y CLEIFION

ST MARY ST

NEWCASTLE EMLYN

QUA Y ST. ND

RA

ST

N AFO

I TEIF

RIVER TEIFI

Pont Prioryy Priordy Bridge

Argymhellwn eich bod yn archebu eich tocynnau o flaen llaw neu ar y ffôn pryd bynnag bo’n bosibl - yna gallwn gysylltu â chi os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi.

THEATR MWLDAN

H

WYT

RYST

ABE

FE

Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu. Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

PE

Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o 5-8yh ddydd Llun (10yb-8yh yn ystod gwyliau’r ysgol), 10yb-8yh Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn, a 12yp-8yh Dydd Sul. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan. co.uk.

ST.

We would recommend that you pre-book your tickets online or by phone whenever possible – we can then contact you in the event of any unforeseen circumstances.

HIG H

Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances.

Theatr mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh.

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200 Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

Mwldan July - October | Gorffennaf - Hydref 2017  

Welcome to our new programme of events for summer 2017! Croeso i’n rhaglen newydd ar gyfer haf 2017!

Mwldan July - October | Gorffennaf - Hydref 2017  

Welcome to our new programme of events for summer 2017! Croeso i’n rhaglen newydd ar gyfer haf 2017!

Advertisement