Page 1

MWLDAN

OCT 2018 – JANUARY 2019 HYDREF 2018 – IONAWR 2019

SINEMA A CHANOLFAN CELFYDDYDAU CINEMA AND ARTS CENTRE

mwldan.co.uk

ABERTEIFI CARDIGAN

Download our MWLDAN app! Lawrlwythwch ap y MWLDAN nawr!


WELCOME TO MWLDAN CROESO I’R MWLDAN

3

ORIEL GALLERY

5

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

29 48 52

CINEMA SINEMA

CLASSES DOSBARTHIADAU

DIARY DYDDIADUR

Dear Friends,

Annwyl ffrindiau,

We have a rich and varied programme to entertain you as the nights draw in. This Autumn we have a veritable feast of comedy for all tastes including multi-award winning Sophie Willan with her show Branded and the hilarious Zoe Lyons brings us her Entry Level Human. Fabulous female impersonator Ceri Dupree is ready to wow us with new costumes, routines, jokes and songs and Dr Phil Hammond returns to Mwldan to wish the NHS a happy birthday, but is it?!

Mae gennym raglen o adloniant cyflawn ac amrywiol i chi wrth i’r dydd ddechrau byrhau. Yr hydref hwn bydd gennym wledd o gomedi ar gyfer pob dant gan gynnwys y clodfawr Sophie Willan gyda’i sioe Branded a chyflwyna’r digrif Zoe Lyons ei sioe Entry Level Human. Bydd y dynwaredwr menywod Ceri Dupree yn barod i’n syfrdanu gyda gwisgoedd, rwtins, jôcs a chaneuon newydd a bydd Dr Phil Hammond yn dychwelyd i’r Mwldan i ddymuno pen-blwydd hapus i’r GIG - ond ai hapus ydyw?!

For your musical delectation we are simply delighted to welcome Virtuoso Syrian qanun player Maya Youssef to Cardigan. Folk legend Ralph McTell joins us in October, while in November Stick in the Wheel bring folk right up to date with their radical take on the genre and Jamie Smith’s Mabon (festival in a band) take to the stage. In December, the mighty Les Triaboliques take things in a bluesy direction. Outside the walls of Mwldan, under our bendigedig hat, Catrin and Seckou embark on an Autumn tour of their smash hit album SOAR. And we haven’t even mentioned the drama, including Brassed Off, Ventoux, Nyrsys, and we are particularly delighted to present Opera Teifi’s brand new production The Gondoliers. And that’s just a flavour, tuck in and see what else is on the menu!

Er mwyn eich boddhad cerddorol mae’n bleser o’r mwyaf gennym groesawu Maya Youssef, y chwaraewr qanun penigamp o Syria i’r Mwldan. Bydd yr arwr gwerin Ralph McTell yn ymuno â ni ym mis Hydref ac ym mis Tachwedd bydd Stick in the Wheel yn cyflwyno’r canu gwerin mwyaf modern gyda’i gyflwyniad radical ar y genre, ac ym mis Rhagfyr bydd y rhagorol Les Triabolique yn symud y cyffro i gyfeiriad y blues. Y tu allan i furiau’r Mwldan, o dan ein het bendigedig, bydd Catrin a Seckou’n cychwyn ar daith hydref gyda’u halbwm hynod lwyddiannus, SOAR. Ac nad ydym hyd yn oed wedi sôn am ddrama eto! Bydd hyn yn cynnwys Brassed Off, Ventoux, Nyrsys, ac rydym yn enwedig o falch o gyflwyno cynhyrchiad newydd sbon Opera Teifi o The Gondoliers. Blas yn unig yw hyn oll, dewch i weld beth arall sydd ar y gweill!

Brochure Design:  www.savageandgray.co.uk 7104/18 Cover Image: J  amie Smith’s MABON (credit Paul Micheal Hughes)

2

Best Wishes | Cofion gorau, Dilwyn Davies Chief Executive | Prif Weithredwr


Oriel Mwldan is curated in partnership with Oriel Davies, Newtown. The gallery is open every day 10am - 8pm (from 5pm on a Monday during term time) and admission is free. Mae Oriel Mwldan wedi ei churadu mewn partneriaeth ag Oriel Davies, y Drenewydd. Mae’r oriel ar agor bob dydd 10yb - 8yh (o 5yp ar ddydd Llun yn ystod amser tymor) ac mae mynediad am ddim.

Teimlo Llais is an interactive installation comprising a fabric quilt, a ceramic quilt and the voices of women speaking in Welsh. The exhibition is a culmination of the research and development project Llais Menywod in 2016 which highlighted the need for the women’s voice to be heard. The focus on touch and sound makes the exhibition suitable for blind and partially sighted people.

penny d jones TEIMLO LLAIS

13 OCTOBER – 25 NOVEMBER 13 HYDREF – 25 TACHWEDD

LAURA EDMUNDS mouth

Mae Teimlo Llais yn osodwaith rhyngweithiol sy’n cynnwys cwilt defnydd, cwilt ceramig a lleisiau menywod yn siarad yn Gymraeg. Mae’r arddangosfa hon yn anterth y prosiect ymchwil a datblygu ‘Llais Menywod’ yn 2016 a amlygodd yr angen i leisiau menywod cael eu clywed. Mae’r ffocws ar gyffwrdd a sain yn gwneud yr arddangosfa hon yn addas ar gyfer pobl ddall a phobl sy’n rhannol ddall.

ORIEL MWLDAN

8 SEPTEMBER – 7 OCTOBER 8 MEDI – 7 HYDREF

3

mouth explores breath, human voice and the mouth as a portal between one place and another. Laura Edmunds has worked with members of the Threshold Choir of West Wales, a choir who specialise in singing to those at the threshold of dying and in need of comfort, to create a soundscape exploring these themes. A soundscape made up of the textures, volumes and densities of voice explores the mouth as the liminal space between the outside and the inside, between “me” and “out there”. mouth is a lamenting reverie: ritualistic and with spiritual undertones, but calling to something obscure. Balancing precariously between being felt but not held - a sense of unity through voice, moving beyond oneself, of vocal osmosis. mouth has been supported using funding from the Arts Council of Wales. Mae mouth yn archwilio anadl, llais dynol a’r geg fel rhan o borth rhwng un lle a’r llall. Mae Laura Edmunds wedi gweithio gydag aelodau Côr Threshold Gorllewin Cymru, côr sy’n arbenigo mewn canu i bobl sydd ar fin marw ac arnynt angen cysur, i greu seinwedd yn archwilio’r themâu hynny. Mae seinwedd wedi ei ffurfio o weadau, uchderau a dwyseddau llais yn archwilio’r geg fel y man trothwyol rhwng y tu allan a’r tu fewn, rhwng “fi” ac “allan yno”. Mae mouth yn synfyfyrdod galarus: yn ddefodol a gydag isleisiau ysbrydol, ond yn galw ar rywbeth aneglur. Yn cydbwyso’n simsan rhwng cael ei deimlo ond heb ei ddal - synnwyr o undod drwy lais, yn symud y tu hwnt i ni’n hunain, o osmosis lleisiol. Cefnogir mouth gyda nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Opening event with performance from artist Isobel Adderley - Saturday 13 October from 2pm Drawing Sound drop-in workshop Saturday 27 October 11 - 3pm

Digwyddiad agoriadol gyda pherfformiad gan yr artist Isobel Adderley – Dydd Sadwrn 13 o Hydref am 2pm Gweithdy galw heibio Drawing Sound Dydd Sadwrn 27 o Hydref 11 - 3pm

All gallery events are open to everyone and completely free to attend. Mae pob digwyddiad yn yr oriel yn agored i bawb ac yn hollol ddi-dâl.

mwldan.co.uk 01239 621200 mwldan.co.uk/whatson/exhibition

Cyflwyniadau gan arlunwyr i’w cadarnhau, gwiriwch www.mwldan.co.uk/whatson/exhibition @OrielMwldan

@mwldan

@orielmwldan


BROADCAST DIARY DYDDIADUR DARLLEDU 27/09/18 NT LIVE

KING LEAR

See Page | Gweler Tudalen 5 04/10/18

SHAKESPEARE’S GLOBE

THE WINTER’S TALE

See Page | Gweler Tudalen 6 09/10/18

OSCAR WILDE SEASON LIVE

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST See Page | Gweler Tudalen 6

ANDRE RIEU - 2019 NEW YEAR’S CONCERT FROM SYDNEY

See Page | Gweler Tudalen 16

See Page | Gweler Tudalen 23

22/11/18

24/01/19

THE MADNESS OF GEORGE III

THE QUEEN OF SPADES

NT LIVE

See Page | Gweler Tudalen 17 24/11/18

MGC PRESENTS

RED

See Page | Gweler Tudalen 18 05/12/18

MAYERLING

See Page | Gweler Tudalen 20

See Page | Gweler Tudalen 9 24/10/18

FUNNY GIRL – THE MUSICAL See Page | Gweler Tudalen 10 30/10/18 ROYAL OPERA HOUSE

DIE WALKÜRE

See Page | Gweler Tudalen 12 12/11/18 NT LIVE

ALLELUJA!

See Page | Gweler Tudalen 13 14/11/18 RSC LIVE

TROILUS AND CRESSIDA

See Page | Gweler Tudalen 14 15/11/18 ROYAL BALLET

LA BAYADÈRE

See Page | Gweler Tudalen 15

05/01/19 & 06/01/19

DEGAS: PASSION FOR PERFECTION

EXHIBITION ON SCREEN

15/10/18

ROYAL BALLET

4

19/11/18

THE KING & I 06/12/18 NT LIVE

ANTONY & CLEOPATRA

See Page | Gweler Tudalen 20 11/12/18

A CHRISTMAS CAROL

See Page | Gweler Tudalen 22 19/12/18 & 27/12/18 ROYAL BALLET

THE NUTCRACKER

See Page | Gweler Tudalen 22

ROYAL OPERA HOUSE

See Page | Gweler Tudalen 24 30/1/19 ROYAL OPERA HOUSE

LA TRAVIATA

See Page | Gweler Tudalen 24 31/01/19 NT LIVE

I’M NOT RUNNING

See Page | Gweler Tudalen 25 18/02/19 EXHIBITION ON SCREEN

YOUNG PICASSO

See Page | Gweler Tudalen 26 19/02/19 ROYAL BALLET

DON QUIXOTE

See Page | Gweler Tudalen 26


NOS WENER MEDI 21 FRIDAY 21 SEPTEMBER 8.00PM MWLDAN 2

£13 (£11) (£3)

SOHO THEATRE & UTC ARTIST MANAGEMENT PRESENT

NT LIVE

BRANDED

BY WILLIAM SHAKESPEARE

SOPHIE WILLAN

Fresh from a total sell out run at the Edinburgh Fringe, this multi-award winning break out star is heading out on tour! Sophie Willan has had a lifetime of being branded by others. In her smash hit new show, this brutally honest breakout star returns to tell us why. Expect a raucous hour like no other from this unapologetic young powerhouse. As seen on As Yet Untitled (Dave) and as heard on BBC Radio 4 with her series Guide To Normality. Yn dilyn cyfres o berfformiadau hynod lwyddiannus yn Fringe Caeredin, mae’r seren glodfawr newydd hon yn cychwyn allan ar daith! Mae Sophie Willan wedi cael ei brandio gan eraill ar hyd ei hoes. Yn ei sioe newydd, mae’r seren onest iawn yn dychwelyd i egluro pam. Disgwyliwch awr wyllt heb ei hail gan y ferch ifanc fywiog a di-flewyn ar dafod. Ymddangosodd Sophie ar As Yet Untitled (Dave) ac ar BBC Radio 4 gyda’i chyfres Guide To Normality. Suitable for ages | Yn addas i oedran ages 14+ BBC Caroline Aherne Bursary Winner 2018 Edinburgh Comedy Award Best Show Nominee 2017 Winner | Herald Angel Award 2017 BBC New Talent Hot List 2017 Chortle Best Newcomer 2017

5 7.00PM £12.50 (£11.50)

KING LEAR (As Live 12A) Broadcast live from London’s West End, see Ian McKellen’s ‘extraordinarily moving portrayal’ (Independent) of King Lear in cinemas. Chichester Festival Theatre’s production received five-star reviews for its sell-out run, and transfers to the West End for a limited season. Jonathan Munby directs this ‘nuanced and powerful’ (The Times) contemporary retelling of Shakespeare’s tender, violent, moving and shocking play. Considered by many to be the greatest tragedy ever written, King Lear sees two ageing fathers – one a King, one his courtier – reject the children who truly love them. Their blindness unleashes a tornado of pitiless ambition and treachery, as family and state are plunged into a violent power struggle with bitter ends. Wedi ei darlledu’n fyw o’r West End yn Llundain, dewch i weld King Lear Ian Mckellen yn y sinema. Jonathan Munby sy’n cyfarwyddo’r ailadroddiad hwn ar ddrama dyner, dreisiol, drawiadol ac ysgytiol Shakespeare. Wedi ei ystyried gan nifer fel y drasiedi orau a ysgrifennwyd erioed, mae King Lear yn gweld dau dad sy’n heneiddio - un yn Frenin, y llall yn was iddo - yn gwrthod y plant sy’n eu caru. Mae eu dallineb yn arwain at gorwynt o uchelgais didrugaredd a brad, wrth i deulu a gwlad blymio i ymryson treisiol am bŵer gyda chanlyniadau chwerw. Running time: 220 mins

SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

MEDI | SEPTEMBER

NOS IAU MEDI 27 THURSDAY 27 SEPTEMBER LIVE BROADCAST MWLDAN 2

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS


LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW 6

NOS IAU HYDREF 4 THURSDAY 4 OCTOBER LIVE BROADCAST MWLDAN 2

7.15PM £15 (£12.50)

HYDREF | OCTOBER

SHAKESPEARE’S GLOBE

THE WINTER’S TALE The Winter’s Tale is Shakespeare’s great play of the irrational and inexplicable, illustrating how uncontrollable emotions can range across gender, country, class and age. Its universe is full of monsters, gods and natural disasters with a colossal sweep that takes audiences from the stifling atmosphere of the Sicilian court to the unbuttoned joy of a Bohemian festival. Staged at the beautiful and iconic Globe Theatre in London, this new production is directed by Blanche McIntyre and stars Will Keen (The Crown, Wolf Hall) as Leontes, Priyanga Burford (W1A, Marcella) as Hermione and Annette Badland (EastEnders, Father Brown) as Old Shepherd. The Winter’s Tale yw drama fawr Shakespeare am yr afresymol a’r anesboniadwy, yn darlunio sut y gall emosiynau aflywodraethus rhychwantu ar draws rhyw, cenedl, dosbarth, ac oed. Mae ei fydysawd yn llawn bwystfilod, duwiau a thrychinebau naturiol gyda chefndir eang sy’n tywys cynulleidfaoedd o lys Sisili i orfoledd gwyllt gŵyl Fohemaidd. Wedi ei lwyfannu yn theatr hardd y Globe yn Llundain, mae’r cynhyrchiad newydd hwn wedi ei gyfarwyddo gan Blanche McIntyre gyda Will Keen fel Leontes, Priyanga Burford fel Hermione ac Annette Badland fel Old Shepherd.

‘A superb cast deliver striking performances’ The Guardian

NOS FAWRTH HYDREF 9 TUESDAY 9 OCTOBER LIVE BROADCAST MWLDAN 2 OSCAR WILDE SEASON LIVE

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST A new production of one of the funniest plays in English, Oscar Wilde’s The Importance of Being Earnest, will be broadcast live to cinemas from the Vaudeville Theatre in London’s West End. Wilde’s much-loved masterpiece throws love, logic and language into the air to make one of theatre’s most dazzling firework displays. Jack, Algy, Gwendolyn and Cecily discover how unsmooth runs the course of true love, while Lady Bracknell keeps a baleful eye on the mayhem of manners. This is the fourth and final play from the Oscar Wilde Season, a year-long celebration of the brilliant Victorian playwright being staged by the Classic Spring Theatre Company. Cynhyrchiad newydd o un o’r dramâu mwyaf digrif yn y Saesneg, caiff The Importance of Being Earnest gan Oscar Wilde, ei darlledu’n fyw i sinemâu o Theatr Vaudeville yn West End Llundain. Mae campwaith hoffus Wilde yn taflu cariad, rhesymeg ac iaith i’r awyr i greu un o arddangosfeydd tân gwyllt mwyaf syfrdanol theatr. Mae Jack, Algy, Gwendolyn a Cecily yn darganfod pa mor anwastad yw llwybr gwir gariad, tra bod Lady Bracknell yn cadw llygad ar yr anrhefn o foesau. Dyma’r bedwaredd ddrama a’r ddrama olaf o Dymor Oscar Wilde, dathliad blwyddyn ei hyd o waith y dramodwr gwych Oes Fictoria, a llwyfannir gan Gwmni Theatr Classic Spring. Running time: 165 mins

WhatsOnStage7.15PM £15 (£14)

‘A masterpiece of sparkling wit’


£15 (£14) (£3)

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

NOS FERCHER HYDREF 10 WEDNESDAY 10 OCTOBER 7.30PM MWLDAN 2

NOS IAU HYDREF 11 THURSDAY 11 OCTOBER 7.30PM MWLDAN 2

£16 (£14)

GA GA

Virtuoso Syrian qanun player Maya Youssef is a regular on the BBC and was featured at the BBC Proms at The Royal Albert Hall amongst other prestigious venues and festivals.

Performed by a multi-award winning band who have headlined the International Guitar Festival on several occasions, this is a Queen show like no other.

‘[This music] is a translation of my memories of home and my feelings into music. I see the act of playing music as the opposite of death; it is a life and hope-affirming act. To me music is a healer and an antidote to what is happening, not only in Syria, but across the whole world. I like to think that my music brings people back to humanity and to their heart centres, where no harm can be done to any form of life and where all can exist together in peace.’

From numerous Queen Conventions to TV appearances, GA GA have consistently proved why they are so highly rated by critics and audiences alike. There are no wigs, no make-up and definitely no false moustaches but instead a host of massive Queen songs played like they were meant to be.

Mae’r chwaraewr qanun penigamp, Maya Youssef, yn westai rheolaidd ar y BBC a pherfformiodd yn y BBC Proms yn Neuadd Frenhinol Albert ymhlith canolfannau a gwyliau eraill. ‘[Mae’r gerddoriaeth hon] yn gyfieithiad o’m hatgofion am gartref a fy nheimladau i mewn i gerddoriaeth. Gwelaf y weithred o chwarae cerddoriaeth yn wrthwyneb i farwolaeth; mae’n weithred sy’n cadarnhau bywyd a gobaith. I mi mae cerddoriaeth yn iachau ac yn gwella’r hyn sy’n digwydd, nid yn unig yn Syria, ond ar draws y byd. Hoffaf feddwl bod fy ngherddoriaeth yn dod â phobl yn ôl at ddynoliaeth ac at greiddiau eu calon, lle ni ellir gwneud unrhyw niwed i unrhyw ffurf o fywyd a lle gall pawb cyd-fyw mewn heddwch.’

Wedi ei pherfformio gan fand clodfawr sydd wedi arwain yn yr Ŵyl Gitâr Ryngwladol ar sawl achlysur, dyma i chi sioe Queen heb ei hail. O Gynadleddau Queen niferus i ymddangosiadau teledu, mae GA GA wedi dangos dro ar ôl tro pam eu bod mor uchel eu clod gan feirniaid a chynulleidfaoedd. Nid oes unrhyw wigiau, dim colur ac yn sicr dim mwstashis ffug, ond yn hytrach llu o ganeuon mawr Queen wedi eu chwarae fel y dylent gael eu chwarae. HYRWYDDIR GAN PROMOTED BY

GA GA

‘Superb’ Brian May

‘Exquisite’ The Guardian ‘Just beautiful’ Iggy Pop Confidential, BBC 6 ‘Elegant, entrancing’ BBC Radio 3, In Tune

mwldan.co.uk 01239 621200

HYDREF | OCTOBER

MAYA YOUSSEF

7


LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW 8

NOS WENER HYDREF 12 FRIDAY 12 OCTOBER 8.00PM MWLDAN 2

£15

HYDREF | OCTOBER

ZOE LYONS

ENTRY LEVEL HUMAN A regular on Mock The Week, Live At The Apollo, The News Quiz, Just A Minute, The Now Show and with her very own programme coming up on Radio 4, it sounds like Zoe Lyons has some sort of idea what she’s doing in life. But does she? Or is she the perfect example of an Entry Level Human? Decide for yourself as this hugely popular comic returns with a fresh crop of ‘quickfire observational gags, delivered with utter conviction’ (Chortle), not to mention ‘proper laugh-out-loud one-liners’ (The Herald). And, she ‘has what it takes to delight any crowd’. That one’s from the Guardian. Are you going to argue with them? Actually, don’t answer that. Just come and see Zoe to find out. Ymddengys fod gan Zoe Lyons ryw fath o syniad beth mae’n gwneud gyda’i bywyd. Neu ai camsyniad yw hynny? Penderfynwch drosoch chi eich hun, wrth i’r comedïwr hynod boblogaidd ddychwelyd gyda chyfres newydd o ‘quickfire observational gags, delivered with utter conviction’ (Chortle), heb sôn am ‘proper laughout-loud one-liners’ (The Herald). Ac mae ganddi ‘what it takes to delight any crowd’. Mae hwnna o’r Guardian. Ych chi’n mynd i ddadlau â nhw? Na, peidiwch ag ateb hynny. Yn hytrach, dewch i weld Zoe i ddarganfod yr ateb.

NOS SADWRN HYDREF 13 SATURDAY 13 OCTOBER 7.30PM MWLDAN 2

£17.50 (£16)

CERI DUPREE

IMMACULATE DECEPTION The Faaaaabulous Comedy female impersonator Ceri Dupree is on the road again! In a new show with new costumes, routines, jokes and songs! Witness great impersonations of some of the world’s most fantastic females with characters old and new all adorned in spectacular jaw dropping costumes!! Look out for the Queen, Camilla, Cilla Black, a tribute to Hollywood and Broadway and some of the greatest female pop stars! As Ceri says...”If it’s worth doing, it’s worth overdoing!”. A touch of Las Vegas glitz and glamour brought to the stage in this pacey ‘over the top’ show. His energy, style, showmanship and love for the show and his appreciation of an audience shines through in this non-stop, quick changing, one man twenty-one-woman show! Mae’r dynwaredwr menywod, y rhyfeddol Ceri Dupree yn teithio eto! Gyda sioe newydd a gwisgoedd, rwtîns, jôcs a chaneuon newydd! Cewch ddynwarediadau gwych o rai o fenywod blaenaf y byd gyda chymeriadau hen a newydd yn gwisgo gwisgoedd syfrdanol!! Edrychwch am y Frenhines, Camilla, Cilla Black, teyrnged i Hollywood a Broadway a rhai o sêr pop benywaidd gorau’r byd! Daw ychydig o glitz a swae Las Vegas i’r llwyfan yn y sioe sionc ‘dros ben llestri’ hon.

Suitable for ages | Yn addas i oedran ages 14+

Suitable for ages | Yn addas i oedran ages 16+

‘I have renewed faith in stand-up comedy after seeing Zoe Lyons’ Australian Stage

‘Ceri Dupree is a grand dame of the scene, up there with the likes of Lily Savage and Danny La Rue.’ Metro


7.15PM £16 (£15)

ROYAL BALLET

MAYERLING BALLET IN THREE ACTS Dangerous desires, family secrets and political intrigues twist through every moment of daring choreography in Kenneth Macmillan’s ballet inspired by true events. Mayerling is a classic of the Royal Ballet repertory, with its emotional depth, haunting imagery, and one of the most demanding roles ever created for a male dancer. Kenneth MacMillan choreographed a complex work around the psychologically tormented heir to the Habsburg Empire, Crown Prince Rudolf. From the ballet’s start, the glamour of the AustroHungarian court is contrasted with undercurrents of sexual and political intrigue.

£15

BLACK RAT PRODUCTIONS AND BLACKWOOD MINERS’ INSTITUTE PRESENT A CO-PRODUCTION OF

LOOT

BY JOE ORTON DIRECTED BY RICHARD TUNLEY DESIGNED BY SEAN CROWLEY The team behind last year’s One Man, Two Guvnors present a wickedly delicious, original version of Joe Orton’s dark comic masterpiece. Dennis works for an undertaker. Hal’s old Mum has just died. Ludicrous slapstick meets dubious morals as the two young friends stash the proceeds of a bank robbery in Mum’s occupied coffin, all whilst trying to avoid a crazed policeman, a gold-digging nurse and a grieving widower. With the money safely hidden, there’s no place for Mum whose body keeps re-appearing at the most inopportune times and our reprehensible thieves stumble their way through with hilarious consequences.

Mae dymuniadau peryglus, cyfrinachau teuluol a chynllwyn gwleidyddol yn troi drwy bob eiliad o’r coreograffi beiddgar ym male Kenneth Macmillan sydd wedi ei ysbrydoli gan ddigwyddiadau gwir. Mae Mayerling yn glasur ymhlith cronfa’r Royal Ballet, gyda’i ddyfnder emosiynol, delweddaeth atgofus, ac un o’r rolau mwyaf heriol a grëwyd erioed ar gyfer dawnsiwr gwrywaidd. Yn ddarn cymhleth a ffurfiwyd o gwmpas y Tywysog Rudolf o Ymerodraeth Habsburg, o gychwyn y bale, caiff moethusrwydd y llys ei gyferbynnu ag islifau rhywiol a chynllwyn gwleidyddol.

Mae Dennis yn gweithio i drefnwr angladdau. Mae hen fam Hal newydd farw. Mae slapstic digrif yn cwrdd â moesau amheus wrth i’r ddau gyfaill ifanc guddio enillion lladrad banc yn arch Mam, gyda Mam ynddo, i geisio osgoi heddwas gwallgo, nyrs sydd ar ôl yr arian a gŵr gweddw sy’n galaru. Gyda’r arian wedi ei guddio’n ddiogel, nid oes lle i Mam, ac mae ei chorff yn cadw ailymddangos ar yr adegau mwyaf anffodus wrth i’n lladron ymbalfalu eu ffordd gyda chanlyniadau hynod ddoniol.

Running time: approx 195 mins (including two intervals)

Supported by Arts Council WalesFinancial Times

Suitable for ages | Yn addas i oedran ages 14+

9

HYDREF | OCTOBER

NOS LUN HYDREF 15 MONDAY 15 OCTOBER LIVE BROADCAST MWLDAN 2

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

NOS WENER HYDREF 19 FRIDAY 19 OCTOBER 7.30PM MWLDAN 2


LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

HYDREF | OCTOBER

10

NOS FAWRTH HYDREF 23 TUESDAY 23 OCTOBER 7.30PM MWLDAN 2

£16 (£15)

NOS FERCHER HYDREF 24 WEDNESDAY 24 OCTOBER BROADCAST EVENT MWLDAN 2

7.00PM £13.50 (£12.50)

IOLO WILLIAMS

FUNNY GIRL

LIFE BEFORE THE LENS

THE MUSICAL

Iolo Williams tells us about his experiences working as a Species Officer for the RSPB. From the farmer who held an egg collector over a 40-foot cliff to a colleague who kept half a village awake with his snoring, to an oystercatcher that briefly held up Prince Charles’ train, Iolo tells us not only about the wildlife and the threats they face, but also some of the great characters he met on his journey. Informative, insightful and entertaining, this talk will keep the whole family entertained.

Following its record-breaking, sell-out run in London’s West End and national tour, the critically-acclaimed musical Funny Girl comes to a cinema near you, featuring Sheridan Smith in “an unforgettable star turn” (The Times). Funny Girl is semi-biographical, based on the life and career of Broadway star, film actress and comedienne Fanny Brice (a role made famous by Barbara Streisand on Broadway and in the 1968 film adaptation), and her stormy relationship with entrepreneur and gambler Nick Arnstein.

Bydd Iolo Williams yn sôn wrthym am ei brofiadau yn gweithio fel Swyddog Rhywogaethau i’r RSPB. O’r ffermwr a ddaliodd casglwr wyau dros glogwyn 40 troedfedd i’r cydweithiwr a gadwodd hanner pentref ar ddihun gyda’i chwyrnu, i’r bioden y môr a rwystrodd trên y Tywysog Siarl am ychydig, bydd Iolo yn sôn nid yn unig am fywyd gwyllt a’r bygythiadau mae’n ei wynebu, ond hefyd am rai o’r cymeriadau mawr y cyfarfu â nhw ar ei siwrnai. Yn addysgiadol, yn fewnweledol ac yn ddifyr, bydd y cyflwyniad hwn yn difyrru’r teulu cyfan.

Praised by critics as having “irresistible charm, wit and warmth” (Metro), and hailing Sheridan Smith as “the greatest star by far” (The Daily Telegraph), Funny Girl features a host of iconic and timeless musical numbers including People, I’m the Greatest Star, and Don’t Rain On My Parade. Yn dilyn ei chyfres o sioeau hynod lwyddiannus yn West End Llundain a thaith genedlaethol, mae’r clodfawr Funny Girl gyda’r dawnus Sheridan Smith yn dod i sgriniau sinema. Mae Funny Girl yn rhannol fywgraffyddol, ac yn seiliedig ar fywyd a gyrfa’r seren Broadway, yr actores ffilm a’r ddigrifwraig Fanny Brice a’i pherthynas dymhestlog â’r entrepreneur a’r gamblwr Nick Arnstein. Yn cynnwys nifer o draciau cerddorol eiconig gan gynnwys People, I’m the Greatest Star, a Don’t Rain On My Parade. R  unning time 160 mins approx tbc

Download our MWLDAN app! Lawrlwythwch ap y MWLDAN nawr!

Sheridan Smith is ‘extraordinary’ The Telegraph


£13 (£12)

IT’S AN ACT

It’s An Act are pleased to announce that this years Autumn production will be the hilarious comedy April in Paris written by John Godber, and Directed by Jack Llewellyn. This superb comedy drama features the characters Bet and Al who lead a quiet, humdrum life in their small rural home, until Bet wins a ‘Romantic Breaks’ competition in a magazine. The prize, a holiday in Paris, represents their first experience abroad and has profound effects on the way they look at the world around them once they return home. They bicker over French cuisine, wrestle with their phrasebook, and fend off would-be muggers on the Metro in this hilarious depiction of the British abroad. Mae’r ddrama gomedi ragorol hon yn cynnwys y cymeriadau Bet ac Al, sy’n arwain bywydau tawel, cyffredin yn eu cartref bach gwledig, hyd nes bod Bet yn ennill cystadleuaeth ‘Gwyliau Rhamantus’ mewn cylchgrawn. Eu gwobr, gwyliau ym Mharis, bydd eu profiad tramor cyntaf a chaiff effaith ddwys ar y ffordd maen nhw’n edrych ar y byd o’u cwmpas unwaith iddynt ddychwelyd adref. Maen nhw’n cecran dros goginiaeth Ffrengig, yn bodio’u llyfr ymadroddion yn frwd, ac yn hel ymaith mygwyr sy’n ceisio eu taclo ar y Metro yn y darluniad doniol hwn o Brydeinwyr tramor. Suitable for ages | Yn addas i oedran ages 12+

NOS WENER HYDREF 26 FRIDAY 26 OCTOBER 7.00PM MWLDAN 6

DDI-DÂL | FREE

DR NOIR’S TRAVELLING CRIME SHOW Crime fiction has become one of the most popular contemporary reads, with its ability not only to take us on a helter-skelter journey of murder and mayhem, but also to examine many of the issues that trouble us in today’s world, showing us what terrible things human beings are capable of doing to each other. Dr Jacky Collins, director of the Newcastle Noir crime fiction festival, will be interrogating 3 crime writers (Alis Hawkins, Matt Johnson and Michael J Malone) about their work and what drew them in to this shady world. Come join us for a thrilling evening of crimes and misdemeanours. Books will be available to purchase. This event is FREE of charge, but booking is advisable. Mae ffuglen drosedd wedi datblygu’n un o’r arddulliau cyfoes mwyaf poblogaidd i’w darllen, gyda’r gallu i’n tywys ar siwrnai flith-draphlith drwy lofruddiaeth ac anrhefn, ond hefyd i archwilio nifer o’r materion sy’n ein poeni yn y byd sydd ohoni, gan dangos i ni y pethau ofnadwy mae dynion yn gallu gwneud i’w gilydd. Bydd Dr Jacky Collins, cyfarwyddwr gŵyl ffuglen drosedd Noir Newcastle, yn holi 3 ysgrifennwr trosedd (Alis Hawkins, Matt Johnson a Michael J Malone) ynghylch eu gwaith a’r hyn a’u denodd i’r maes tywyll hwn. Dewch i ymuno â ni am noson wefreiddiol o drosedd a drygioni. Bydd llyfrau ar gael i’w prynu. Mae’r digwyddiad hwn yn DDI-DÂL ond argymhellwn eich bod yn cadw eich sedd o flaen llaw. HYRWYDDIR GAN PROMOTED BY

DR NOIR

Suitable for ages | Yn addas i oedran ages 12+

11

HYDREF | OCTOBER

APRIL IN PARIS

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

NOS IAU HYDREF 25 THURSDAY 25 OCTOBER 7.30PM MWLDAN 2


LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW 12

NOS LUN HYDREF 29 MONDAY 29 OCTOBER 7.30PM MWLDAN 2

NOS FAWRTH HYDREF 30 TUESDAY 30 OCTOBER BROADCAST EVENT MWLDAN 2

£20

HYDREF | OCTOBER

RALPH MCTELL

5.00PM £16 (£15)

ROYAL OPERA HOUSE

DIE WALKÜRE

WITH SUPPORT FROM | GYDA CHEFNOGAETH GAN SMITH A BREWER

Featuring some of the most glorious music ever written—including, of course, the Ride of the Valkyries—Die Walküre is the second of the four operas that comprise Wagner’s Ring cycle, a story of monsters, gods, and humans on a superhuman scale. When twins Siegmund and Sieglinde find each other at last, Siegmund promises to release Sieglinde from her forced marriage by killing her husband, Hunding. The god Wotan instructs Valkyrie warrior Brünnhilde to defend Hunding. But, moved by the twins’ mutual devotion, Brünnhilde refuses to obey, forging an alliance with Sieglinde that has far-reaching consequences for them both. Soprano Christine Goerke sings Brünnhilde, tenor Stuart Skelton and soprano Eva-Maria Westbroek are the love-struck twins, and Ring cycle veteran Philippe Jordan conducts.

One of the great storytellers, Ralph McTell, is now celebrating more than 50 years on the road. Known for his virtuoso guitar style, he is primarily a prolific and gifted songwriter. With a style that invites you into a unique world, he weaves a narrative that is both significant and poignant. Ralph made his debut in 1968 with the album Eight Frames a Second and in 1974 the release of Streets of London earned him an Ivor Novello Award. In 2002 he was presented with the prestigious Lifetime Achievement Award at the BBC Radio 2 Folk Awards. Un o’r adroddwyr straeon gorau, mae Ralph McTell erbyn hyn yn dathlu mwy na 50 mlynedd o deithio. Yn adnabyddus am ei arddull gitâr penigamp, mae’n ysgrifennwr caneuon toreithiog a dawnus. Gydag arddull sy’n eich gwahodd i fyd unigryw, mae’n gwau naratif sy’n arwyddocaol ac yn deimladwy.

Gyda pheth o’r gerddoriaeth fwyaf godidog a ysgrifennwyd erioed, gan gynnwys, wrth gwrs, Ride of the Valkyries - Die Walküre yw’r ail o’r pedair opera sy’n ffurfio cylch Ring Wagner, stori am dduwiau, a dynion ar raddfa oruwchddynol. Pan mae’r efeilliaid Siegmund a Sieglinde yn dod o hyd i’w gilydd o’r diwedd, mae Siegmund yn addo rhyddhau Sieglinde o’r briodas orfodol drwy ladd ei gŵr, Hunding. Mae’r duw Wotan yn gorchymyn y rhyfelwr Valkyrie, Brünnhilde, i amddiffyn Hunding. Ond wedi ei daro gan ddefosiwn yr efeilliaid at ei gilydd, mae Brünnhilde yn gwrthod ufuddhau, gan ffurfio perthynas â Sieglinde sydd â chanlyniadau pellgyrhaeddol i’r ddau ohonynt.

Cafodd Ralph ei ddébut ym 1968 gyda’r albwm Eight Frames a Second ac ym 1974 enillodd Streets of London Wobr Ivor Novello iddo. Yn 2002 cyflwynwyd Gwobr Cyfraniad Oes mawreddog iddo yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2.

‘McTell’s guitar playing is rhythmic, sensitive and lyrical; his voice is smooth yet earthy and his songs accessible. He is witty and speaks with the humour of a friend casually sharing stories over a pint.’ Folk RadioRunning time: approx 350 mins (including two intervals)


NOS LUN TACHWEDD 12 MONDAY 12 NOVEMBER BROADCAST EVENT MWLDAN 2

BRASSED OFF

ALLELUJA!

7.00PM £12.50 (£11.50)

A play about the troubles faced by a colliery brass band, following the closure of their pit in Grimley Yorkshire 1996 with live soundtrack provided by the award winning Goodwick Brass Band. A talented local cast joins forces with the brass band for this stage version of the 1996 film. The story takes you on a rollercoaster of emotions as we follow their struggles, from empty cupboards and bailiffs at the door to Band leader Danny hiding the fact he has been coughing up blood.

The Beth, an old fashioned cradle-to-grave hospital serving a town on the edge of the Pennines, is threatened with closure as part of an efficiency drive. A documentary crew, eager to capture its fight for survival, follows the daily struggle to find beds on the Dusty Springfield Geriatric Ward, and the triumphs of the old people’s choir.

Mae’r ddrama’n delio â’r cynnydd anferthol mewn hunanladdiad a ddaeth yn sgil diwedd y diwydiant glo ym Mhrydain, a’r frwydr i barhau i fod yn obeithiol yn yr amgylchiadau anodd hynny. Cydweithrediad cyffrous a chreadigol rhwng Cymdeithas Gerdd Abergwaun a Band Pres Wdig. Suitable for ages | Yn addas i oedran ages 12+

Alan Bennett’s celebrated plays include The History Boys, The Lady in the Van and The Madness of George III, all of which were also seen on film. Allelujah! is his tenth collaboration with award-winning director Nicholas Hytner. Mae The Beth, ysbyty hen ffasiwn sy’n gwasanaethu tref ar gyrion y Pennines, yn cael ei fygwth â chau fel rhan o ymgyrch effeithlonrwydd. Mae criw sy’n ffilmio rhaglen ddogfen yn awyddus i gipio ei frwydr i aros ar agor, gan ddilyn yr ymdrech ddyddiol i ddod o hyd i welyau ar Ward Geriatrig Dusty Springfield, a buddugoliaethau côr yr henoed. Mae dramâu clodfawr Alan Bennett yn cynnwys The History Boys, The Lady in the Van a The Madness of George III, i gyd wedi eu creu hefyd fel ffilmiau. Allelujah! yw ei ddegfed cydweithrediad gyda’r cyfarwyddwr gwobrwyedig Nicholas Hytner.

‘Leaves you bobbing on a wave of happiness’ Independent

mwldan.co.uk 01239 621200

TACHWEDD | NOVEMBER

BY ALAN BENNETT

Drama am yr anawsterau sy’n wynebu band pres pwll glo, yn dilyn cau eu pwll yn Grimley, Swydd Efrog ym 1996 gyda thrac sain byw wedi ei ddarparu gan y clodfawr Band Pres Wdig. Mae cast dawnus yn ymuno â’r band pres ar gyfer y fersiwn llwyfan o’r ffilm o 1996. Mae’r stori yn eich tywys drwy amrywiaeth o emosiynau wrth i ni ddilyn eu hymdrechion, o gypyrddau gwag a beilïau wrth y drws i arweinydd y Band, Danny, yn cuddio’r ffaith ei fod wedi bod yn peswch gwaed.

13

NT LIVE

WITH THE GOODWICK BRASS BAND

The play deals with the huge increase in suicides that resulted from the end of the coal industry in Britain, and the struggle to retain hope in those difficult circumstances. An exciting and creative collaboration between Fishguard Musical Society and the award-winning Goodwick Brass Band.

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

NOS FERCHER | WED TACH | NOV 7 7.30PM NOS IAU | THUR TACH | NOV 8 7.30PM NOS WENER | FRI TACH | NOV 9 7.30PM DYDD SADWRN | SAT TACH | NOV 10 1.00PM MWLDAN 2 £10 (£8)


LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

TACHWEDD | NOVEMBER

14

NOS FAWRTH TACHWEDD 13 TUESDAY 13 NOVEMBER 7.00PM MWLDAN 2

£9.75 (£7.75)

SHAKESPEARE SCHOOLS FESTIVAL Shakespeare Schools Foundation is proud to present the world’s largest youth drama festival at Theatr Mwldan. Join us on 13th November for an exhilarating evening, featuring a series of unique abridged Shakespeare productions by local schools. See Shakespeare’s timeless stories brought to life like never before, and support young people from your community as they take to the stage.

NOS FERCHER TACHWEDD 14 WEDNESDAY 14 NOVEMBER LIVE BROADCAST MWLDAN 2

Mae Sefydliad Shakespeare Ysgolion yn falch o gyflwyno g gŵyl ddrama ieuenctid mwyaf y byd yn Theatr Mwldan. Ymunwch efo ni ar 13eg o Dachwedd ar gyfer noson wefreiddiol o gyfres o gynyrchiadau cryno o ddramâu Shakespeare gan ysgolion lleol. Dewch i weld straeon Shakespeare yn cael eu rhannu mewn ffyrdd newydd ac unigryw, ac i gefnogi pobol ifanc o’ch cymuned wrth iddynt gamu ar y llwyfan.

7.00PM £12.50 (£11.50)

RSC LIVE

TROILUS AND CRESSIDA Troilus and Cressida swear they will always be true to one another. But in the seventh year of the siege of Troy their innocence is tested. The Greek army is encamped under the walls of Troy and, at the point at which the play begins, the war has reached stalemate. The Greeks are quarrelling amongst themselves the Trojans are debating the value of continuing the war merely for the sake of keeping Helen.

@SSF_UK #OurStage

Troilus is much distracted from these military concerns by his love for Cressida, the daughter of a Trojan who has defected to the Greek camp. However, after only one night together they are parted and almost immediately she betrays Troilus. On discovering this, Troilus is plunged into despair and vows revenge. Mae Troilus a Cressida yn tyngu y byddant bob amser yn ffyddlon i’w gilydd. Ond yn ystod seithfed flynedd gwarchae Caerdroea, ar ôl noson yn unig gyda’i gilydd cânt eu rhannu a bron yn syth, mae’n bradychu Troilus. Ar ddarganfod hyn, mae Troilus yn syrthio i anobaith ac yn addo talu’r pwyth yn ôl. Mae Evelyn Glennie, yr offerynnwr taro meistrolgar, yn cydweithredu â Chyfarwyddwr Artistig yr RSC, sef Gregory Doran i greu gweledigaeth ddychanol ddyfodolaidd o fyd sy’n atseinio i rythm y frwydr.Running time: 210 mins


£14 (£13) (£3)

STICK IN THE WHEEL

NOS IAU TACHWEDD 15 THURSDAY 15 NOVEMBER BROADCAST EVENT MWLDAN 2

7.15PM £16 (£15)

LA BAYADÈRE BALLET IN THREE ACTS Natalia Makarova’s production of this 19th-century classic ballet brings an exotic world of temple dancers and noble warriors to life. Marius Petipa’s fantasy, set in legendary India, tells the tale of a temple dancer and the prince who loves her but marries another. The famous, moonlit ‘white act’ – the kingdom of the shades – is a corps de ballet highlight, as multiple images of the prince’s lost love haunt his mind. The choreography allows two opposing ballerinas to shine, while a bronze idol comes vividly to life in a stunning solo. Throughout, the melody and moods of Minkus’s music perfectly match the fluidity and precision of the classical choreography and the drama of the storytelling. Mae cynhyrchiad Natalia Makarova o’r bale clasurol 19eg ganrif yn dod â byd egsotig dawnswyr teml a rhyfelwyr gwrol i fywyd. Gosodwyd ffantasi Marius Pepita yn India, ac mae’n adrodd hanes dawnsiwr teml a’r tywysog sy’n ei charu ond sy’n priodi merch arall. Mae’r coreograffi yn caniatáu i ddwy balerina wrthwynebol i ddisgleirio. Mae melodi a naws cerddoriaeth Minkus yn cyd-fynd yn berffaith â rhuglder a manwl cywirdeb y coreograffi clasurol a drama’r adrodd stori.Running time: approx.185 mins (including two intervals)

Mae Stick In The Wheel yn fand gwerin pum darn o Ddwyrain Llundain, a enwebwyd pedair gwaith am Wobr Werin y BBC. Yn adnabyddus am gyflwyniad tanllyd, dosbarth gwaith y gantores Nicola Kearey, a’u cerddoriaeth ddiwylliannol a gwleidyddol berthnasol, maen nhw’n adrodd straeon yn gelfydd drwy ganeuon sy’n ailgysylltu cynulleidfaoedd modern at y gorffennol, gan dynnu ar baralelau annisgwyl rhwng nawr a’r oes a fu. Mae eu halbwm newydd, Follow Me True, yn archwilio defodau a chylchredau, y gorffennol yn ailadrodd ei hun a’n grym cynhenid i newid ein hunain a’r byd o’n cwmpas. Gan ehangu ar sain radical eu début, parhânt i gwestiynu’r cysyniad o’r hyn yw canu gwerin, a’r hyn mae’n golygu yn 2018.

‘Respecting folk music’s past while uprooting it from the pastoral, the UK group’s politically minded album mixes acoustic and electronic instruments across original songs and traditionals’ Pitchfork

15

TACHWEDD | NOVEMBER

ROYAL BALLET

Four times BBC Folk Award nominees, Stick In The Wheel, are a five-piece folk band from East London. Known for singer Nicola Kearey’s fierce, working-class delivery, and their culturally and politically switched on music, they skilfully tell stories through song that reconnect modern audiences to the past, drawing unexpected parallels between then and now. Their new album, Follow Me True, examines rituals and cycles, the past repeating itself and our inherent power to change ourselves and the world around us. Expanding on the radical sound of their debut, they continue to question the notion of what folk music is, and what it means in 2018.

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

NOS SADWRN TACHWEDD 17 SATURDAY 17 NOVEMBER 7.30PM MWLDAN 2


LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW 16 ON DARK BACKGROUND

NOS LUN TACHWEDD 19 MONDAY 19 NOVEMBER BROADCAST EVENT MWLDAN 2

6.45PM £10 (£9)

TACHWEDD | NOVEMBER

EXHIBITION ON SCREEN

DEGAS: PASSION FOR PERFECTION

FROM THE FITZWILLIAM MUSEUM, CAMBRIDGE Exhibition On Screen journeys from the streets of Paris to the heart of a superb exhibition at the Fitzwilliam Museum in Cambridge, whose extensive collection of Degas’ works is the most representative in Britain. With exclusive access to view rare and diverse works, this film tells a fascinating story of Degas’ pursuit for perfection through both experimentation with new techniques and lessons learnt from studying the past masters. Mae Exhibition On Screen yn teithio o strydoedd Paris i ganol arddangosfa ragorol yn Amgueddfa Fitzwilliam yng Nghaergrawnt. Eu casgliad helaeth o ddarnau gwaith Degas yno yw’r mwyaf cynrychiadol ym Mhrydain. Gyda mynediad unigryw i weld gwaith prin ac amrywiol, mae’r ffilm hon yn adrodd stori hynod ddiddorol am orchwyl Degas am berffeithrwydd trwy arbrofi gyda thechnegau newydd a gwersi a ddysgwyd drwy astudio gyda meistri’r gorffennol. Running time: 85 mins

‘Art is not a matter of what you see, but what you make other people see.’ Edgar Degas

NOS FAWRTH TACHWEDD 20 TUESDAY 20 NOVEMBER 7.30PM MWLDAN 2

£13 (£12) (£3)

2MAGPIES THEATRE

VENTOUX Ventoux is the most fearsome mountain encountered on the Tour de France. It is also the story of Lance Armstrong and Marco Pantani – whose drug-fuelled race there in 2000 was the greatest cycling had ever seen. Ventoux charts the parallel lives of these champions who overcame great adversity in tandem, and the mountain that cast them in opposing directions. Join 2Magpies as they restage the race using breathtaking video accompaniment and a pair of road bikes, asking the question – how far will we go to succeed? Ventoux yw’r mynydd mwyaf brawychus ar daith Tour de France. Mae’n gefndir hefyd i stori Lance Armstrong a Marco Pantani - yr oedd eu ras yno, a yrrwyd gan gyffuriau, y gorau a welwyd erioed ym myd seiclo. Mae Ventoux yn siartio bywydau cyfochrog y pencampwyr hyn wrth iddynt orchfygu adfyd msssawr mewn tandem, a’r mynydd â’u gosodwyd mewn cyfeiriadau gwrthwynebol. Ymunwch â 2Magpies wrth iddynt ail-lwyfannu’r ras gan ddefnyddio fideo syfrdanol a phâr o feiciau ffordd, gan holi’r cwestiwn - pa mor bell yr awn er mwyn llwyddo?

‘You must see this show’ Fringe Guru


LAKIN MCCARTHY PRESENTS

Nye Bevan’s beautiful baby is 70 this year, but will she make a ton? A decade of austerity with a Brexit cherry on top has brought her to her knees. Dr Phil charts the course of the NHS from 1948 to as long as she lasts. Come cheer the heroes, boo the villains and look to the future of robot surgeons, Fitbit nurses and iPhone GPs. Batteries not included. Dr Phil Hammond has worked in the NHS for 31 years and loves it so much he still does. He is also a broadcaster, journalist, author, campaigner and comic. Mae babi hyfryd Nye Bevan yn 70 mlwydd oed eleni, ond a fydd hi’n cyrraedd canmlwyddiant? Mae degawd o galedi gyda Brexit yn goron ar y cwbl wedi ei llorio. Mae Dr Phil yn siartio taith y GIG o 1948 i heddiw ac i’r dyfodol. Dewch i ddathlu’r arwyr, lladd ar y dihirod ac edrych i ddyfodol o lawfeddygon sy’n robotiaid, nyrsys Fitbit a Meddygon Teulu iPhone. Batris heb eu cynnwys. Mae Dr Phil Hammond wedi gweithio yn y GIG ers 31 mlynedd ac mae’n dal i fod yno, cymaint yw ei gariad tuag ati. Yn ogystal, mae’n ddarlledwr, yn newyddiadurwr, yn awdur, yn ymgyrchwr ac yn gomedïwr. Suitable for ages | Yn addas i oedran ages 14+

‘One of the most entertainingly subversive people on the planet.’ The Guardian

7.00PM £12.50 (£11.50)

17

NT LIVE

THE MADNESS OF GEORGE III (As Live 12A) BY ALAN BENNETT Written by one of Britain’s best-loved playwrights Alan Bennett (The History Boys, The Lady in the Van), and a cast including Olivier Award-winners Mark Gatiss (Sherlock, Wolf Hall, NT Live Coriolanus) in the title role, and Adrian Scarborough (Gavin and Stacey, Upstairs Downstairs, After the Dance). It’s 1786 and King George III is the most powerful man in the world. But his behaviour is becoming increasingly erratic as he succumbs to fits of lunacy. With the King’s mind unravelling at a dramatic pace, ambitious politicians and the scheming Prince of Wales threaten to undermine the power of the Crown, and expose the fine line between a King and a man. Wedi ysgrifennu gan Alan Bennett, un o hoff ddramodwyr Prydain, gyda chast sy’n cynnwys yr enillwyr Gwobr Olivier, Mark Gatiss ac Adrian Scarborough. Mae’n 1786 a’r Brenin George III yw’r dyn mwyaf pwerus yn y byd. Ond mae ei ymddygiad yn mynd yn fwyfwy afreolus ac mae’n dioddef o bylau o wallgofrwydd. Gyda meddwl y Brenin yn dirywio yn ddychrynllyd o gyflym, mae gwleidyddion uchelgeisiol a’r Tywysog Cymru dichellgar yn bygwth tanseilio pŵer y Goron, gan amlygu’r llinell fain rhwng Brenin a dyn. Running time: 210 mins

TACHWEDD | NOVEMBER

DR PHIL HAMMOND: ‘HAPPY BIRTHDAY NHS?’

NOS IAU TACHWEDD 22 THURSDAY 22 NOVEMBER BROADCAST EVENT MWLDAN 2

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

NOS FERCHER TACHWEDD 21 WEDNESDAY 21 NOVEMBER 7.30PM £15 (£12 nhs workers | gweithwyr y gig) MWLDAN 2


LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

TACHWEDD | NOVEMBER

18

NOS WENER TACHWEDD 23 FRIDAY 23 NOVEMBER 7.30PM MWLDAN 2

£14

NOS SADWRN TACHWEDD 24 SATURDAY 24 NOVEMBER BROADCAST EVENT MWLDAN 2

8.00PM £20

JAMIE SMITH’S MABON

MGC PRESENTS

If there’s one event you shouldn’t miss this year, it is the appearance of the bubbling, dynamic, joyous Jamie Smith’s Mabon! With nearly twenty years of performing behind them; with shows all across the world, at some of the planet’s finest festivals and venues, this Celtic/World music ‘festival in a band’ is primed to make you forget the dreary and despondent times.

Under the watchful gaze of his young assistant, and the threatening presence of a new generation of artists, Mark Rothko takes on his greatest challenge yet: to create a definitive work for an extraordinary setting.

The band of five consummate musicians has been hailed as one of the UK’s most accomplished, stand by for infectious, life-affirming music by the spadeful! Os oes ‘na un digwyddiad ni ddylech ei golli eleni, perfformiad bywiog, deinamig, gorfoleddus Mabon Jamie Smith yw hwnnw! Gyda bron ugain mlynedd o brofiad perfformio y tu ôl iddynt, mae’r criw o bum cerddor penigamp wedi eu clodfori fel un o grwpiau mwyaf medrus y DU. Fe’ch gwahoddir i rannu mewn creu albwm newydd Mabon, a fydd yn cynnwys detholiad o’u ‘caneuon mawr’ sy’n rhychwantu eu gyrfa, a chaiff ei recordio’r gwanwyn hwn yn barod i’w ryddhau yn yr hydref. Dewch i fod yn rhan o rywbeth arbennig, mewn rhywle arbennig!

‘famed for brilliant live shows’ Guardian

RED

MGC Artistic Director Michael Grandage directs this first ever UK revival since directing the world premiere at the Donmar Warehouse in 2009. The production went on to win six Tony Awards, including Best Play. Award-winning stage and screen actor Alfred Molina reprises his critically acclaimed performance as the American abstract expressionist painter Mark Rothko. He is joined by rising star Alfred Enoch of US television drama series How to Get Away With Murder as his assistant Ken. O dan arsylliad craff ei gynorthwyydd ifanc, a phresenoldeb bygythiol cenhedlaeth newydd o artistiaid, cymera Mark Rothko ei her fwyaf eto: creu gwaith diffiniol ar gyfer lleoliad hynod. Mae Alfred Molina, actor clodfawr y llwyfan a’r sgrin, yn ail-gymryd ei rôl fel yr arlunydd haniaethol Americanaidd, Mark Rothko. Yn ymuno ag ef fel ei gynorthwyydd Ken, bydd Alfred Enoch o’r gyfres teledu Americaniadd How to Get Away With Murder. Running time: 90 mins approx

‘A phenomenal production’ The Independent

Download our MWLDAN app! Lawrlwythwch ap y MWLDAN nawr!


£12 (£8) £10 GROUP BOOKINGS (10 PPL+) TOCYNNAU GRŴP £10 (10 PERSON AC YN FWY) MWLDAN 2

THE GONDOLIERS BY GILBERT & SULLIVAN Join Opera Teifi as they take us to the canals of Venice! We follow the adventures of the gondoliers Marco and Giuseppe - two charming Venetian gondoliers who are informed that due to an error of identity when they were young boys, one of them is the heir to the throne of Barataria. Matters are complicated by the fact that the heir was betrothed to the daughter of a local duke as an infant and she herself is in love with someone else altogether! Will we find out which of the Gondoliers is heir to the throne and will all the romantic complications work themselves out in the end? Hilarious, satirical and full of sparkling wit, The Gondoliers is as sharp and entertaining today as it ever was. It is packed-full of memorable songs such as Take a Pair of Sparkling Eyes When a merry Maiden Marries and In a Contemplative Fashion. Ymunwch â ni wrth i Opera Teifi fynd â ni ar hyd gamlesi Fenis! Dilynwn anturiaethau’r gondoliers Marco a Giuseppe - dau gondolier hawddgar sy’n darganfod - oherwydd camgymeriad pan oeddent yn fechgyn ifanc – fod un ohonynt yn etifedd i orsedd Barataria. Cymhlethir pethau gan y ffaith bod yr etifedd wedi’id dyweddio a merch dug lleol pan yn faban a’i bod hi ei hun mewn cariad â rhywun arall eto! A ddown ni fyth i wybod pa un o’r Gondoliers sy’n etifedd ac a fydd yr holl gymhlethdodau rhamantus wedi’u datrys yn y diwedd?

£12 (£10)

19

THEATR GENEDLAETHOL CYMRU

NYRSYS

GAN | BY BETHAN MARLOW

CANEUON GAN | SONGS BY RHYS TAYLOR A BETHAN MARLOW SYNIAD GWREIDDIOL GAN | ORIGINAL IDEA BY SARA LLOYD A BETHAN MARLOW

A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys ‘go iawn’. Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsys – yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal. Dyma ddarlun o’r galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni ac am ein hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd dan bwysau parhaol. As this year sees the NHS turn 70, we take a look behind the scenes of a busy cancer ward in a hospital in Wales today, with script and songs created from interviews with ‘real’ nurses. This new play shines a light on nurses’ experiences – the challenges they face in their day-to-day work and the mischief, sisterhood and sense of vocation that sustains them. A heartfelt depiction of the life and work of these real-life heroes who care for us and our loved ones within a healthcare system that’s under perpetual strain. Cyfarwyddwr | Director: Sara Lloyd Cyflwynir Nyrsys mewn cydweithrediad â Nyrsys is presented in association Pontio. Mynediad i’r di-Gymraeg drwy gyfrwng English language access via Sibrwd. Bydd cyflwyniad byr yn y cyntedd am 7yh cyn y sioe (yn ddi-dâl ar gyfer deiliaid tocyn). Anelir y cyflwyniad hwn at ddysgwyr Cymraeg. There will be a short talk in the foyer area at 7pm before the show (free to ticketholders). This talk will be aimed at Welsh learners.

RHAGFYR | DECEMBER

OPERA TEIFI

NOS FAWRTH RHAGFYR 4 TUESDAY 4 DECEMBER 7.30PM MWLDAN 2

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

28, 29, 30 NOVEMBER | TACHWEDD 7.30PM 1 DECEMBER | RHAGFYR 1 2.00PM & 7.30PM


LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW 20

NOS FERCHER RHAGFYR 5 WEDNESDAY 5 DECEMBER BROADCAST EVENT MWLDAN 2

7.00PM £13.50 (£12.50)

RHAGFYR | DECEMBER

THE KING AND I Making their West End debuts are the original Broadway stars; reprising her Tony Awardwinning performance as ‘Broadway musical’s undisputed Queen’ (The Sunday Times), Kelli O’Hara (Anna), Tony and Oscar nominee Ken Watanabe (The King). Set in 1860’s Bangkok, the musical tells the story of the unconventional and tempestuous relationship that develops between the King of Siam and Anna, a British schoolteacher whom the modernist King, in an imperialistic world, brings to Siam to teach his many wives and children. With one of the finest scores ever written including; Whistle a Happy Tune, Getting to Know You and Shall We Dance. Featuring a company of over 50 world-class performers, The King and I is a testament to the lavish heritage of gloriously romantic musical theatre. Wedi ei gosod ym Mangkok y 1860au, mae’r sioe gerdd hon yn adrodd stori’r berthynas anghonfensiynol a thymhestlog sy’n datblygu rhwng Brenin Siam ac Anna, athrawes Brydeinig, y daeth y Brenin modern, mewn byd Imperialaidd, â hi i Siam i addysgu ei wragedd a phlant niferus. Gydag un o’r sgorau gorau a ysgrifennwyd erioed, ac yn cynnwys 50 o berfformwyr o’r radd flaenaf, mae The King and I yn destament i etifeddiaeth foethus theatr gerdd ramantaidd odidog.

‘Five stars for a sumptuous King and I. Book now. It’s a hit’ The Times

NOS IAU RHAGFYR 6 THURSDAY 6 DECEMBER BROADCAST EVENT MWLDAN 2

7.00PM £12.50 (£11.50)

NT LIVE

ANTONY & CLEOPATRA BY WILLIAM SHAKESPEARE Broadcast live from the National Theatre, Ralph Fiennes and Sophie Okonedo play Shakespeare’s famous fated couple in his great tragedy of politics, passion and power. Caesar and his assassins are dead. General Mark Antony now rules alongside his fellow defenders of Rome. But at the fringes of a war-torn empire the Egyptian Queen Cleopatra and Mark Antony have fallen fiercely in love. In a tragic fight between devotion and duty, obsession becomes a catalyst for war. Director Simon Godwin returns to National Theatre Live screens with this hotly anticipated production, following broadcasts of Twelfth Night, Man and Superman and The Beaux’ Stratagem. Wedi ei darlledu’n fyw o’r National Theatre, Ralph Fiennes a Sophie Okonedo sy’n chwarae rolau pâr tyngedfennol enwog Shakespeare yn ei drasiedi mawr am wleidyddiaeth, angerdd a grym. Mae Cesar a’i lofruddion wedi marw. Mae’r Cadfridog Mark Antony nawr yn rheoli ochr yn ochr â’i gyd-amddiffynwyr yn Rhufain. Ond ar gyrion ymerodraeth wedi ei rhwygo gan ryfel, mae Cleopatra, Brenhines yr Aifft a Mark Antony wedi syrthio dros eu pennau a’u clustiau mewn cariad. Mewn brwydr drasig rhwng defosiwn a dyletswydd, try obsesiwn yn gatalydd am ryfel.


£15 (£14)

BALLET THEATRE UK

Join Ballet Theatre UK with one of the most enchanting love stories of all time, Beauty and the Beast. Inspired by the original tale and set to a stunning classical score this production will showcase new choreography by Artistic Director, Christopher Moore, as well as feature new sets and costumes created especially for this production. This is the story of Belle, a beautiful and intelligent young woman who feels out of place in her provincial French village. When her father is imprisoned in a mysterious castle, Belle’s attempt to rescue him leads to her capture by the Beast, a grisly and fearsome monster. Wedi ysbrydoli gan y stori wreiddiol ac wedi ei osod i sgôr clasurol syfrdanol bydd y cynhyrchiad hwn yn arddangos coreograffi newydd gan y Cyfarwyddwr Artistig, Christopher Moore, yn ogystal â chynnwys setiau a gwisgoedd newydd wedi eu creu yn arbennig ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Dyma stori Belle, menyw ifanc hardd a deallus nid yw’n teimlo’n gysurus yn ei phentref taleithiol yn Ffrainc. Pan gaiff ei thad ei garcharu mewn castell dirgel, mae ymgais Belle i’w achub yn arwain at gael ei chipio gan y Bwystfil, anghenfil erchyll ac arswydus.

£15 (£14) (£3)

21

LES TRIABOLIQUES A meeting of minds and a natural collaboration, Les Triaboliques consist of three British musicians who play all manner of plucked instruments, have indepth experience of other cultures and a staggering CV between them. All three share a genesis in punk and find common ground today in the blues. Les Triaboliques are Justin Adams (Robert Plant, JUJU, producer of Tinariwen and LOJO), Lu Edmonds (PIL, Shriekback, Billy Bragg, Mekons, 3 Mustaphas 3) and Ben Mandelson (Yiddish Twist Orchestra, Billy Bragg, 3 Mustaphas 3) - every one a multi-intrumentalist, record producer and serial collaborator. Les Triaboliques blend Justin’s desert-blues-soaked guitars with Lu’s Turkadelic saz and cümbüş and Ben’s mandolin/barizouki world-string-theories. Amplifiers, air, hands and voices at the ready to bring that famed Rivermudtwilight Sound. Yn gyfarfod o feddyliau a chydweithrediad naturiol, mae Les Triaboliques yn cynnwys tri cherddor Prydeinig sy’n chwarae pob math o offeryn a chanddo dannau, ac mae ganddynt brofiad sylweddol o ddiwylliannau eraill a CV syfrdanol rhyngddynt. Mae’r tri yn rhannu athrylith mewn pync ac mae ganddynt dir cyffredin yn y blues. Les Triaboliques yw Justin Adams, Lu Edmonds a Ben Mandelson, pob un yn aml-offerynnwr, yn gynhyrchydd recordiau ac yn gydweithredwr toreithiog. Mae Les Triaboliques yn asio chwarae gitâr, saz a cümbüs mandolin/barizouki gyda seinchwyddwyr, awyr, dwylo a lleisiau er mwyn creu’r sain Rivermudtwilight enwog.

‘Exhilarating global guitar sounds’ The Guardian

mwldan.co.uk 01239 621200

RHAGFYR | DECEMBER

BEAUTY AND THE BEAST

NOS SADWRN RHAGFYR 8 SATURDAY 8 DECEMBER 7.30PM MWLDAN 2

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

NOS WENER RHAGFYR 7 FRIDAY 7 DECEMBER 7.30PM MWLDAN 2


LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW 22

NOS FAWRTH RHAGFYR 11 TUESDAY 11 DECEMBER BROADCAST EVENT MWLDAN 2

7.30PM £12.50 (£11.50)

RHAGFYR | DECEMBER

A CHRISTMAS CAROL Based on Charles Dickens’s own performance adaptation, Simon Callow and director-designer Tom Cairns have created a one-man theatrical extravaganza of festive storytelling that is both heart-warming and deeply moving. Following critically acclaimed, sold-out theatre seasons in 2011, 2012 and again in 2016, Simon Callow (Four Weddings and a Funeral, Shakespeare in Love) returns to wow audiences with this tour de force performance, reimagined especially for cinema. A Christmas must see! Yn seiliedig ar addasiad perfformiad Charles Dickens ei hun, mae Simon Callow a’r cyfarwyddwr-dyluniwr Tom Cairns wedi creu strafagansa theatraidd un-dyn sy’n adrodd straeon Nadoligaidd calonogol a theimladwy tu hwnt. Yn dilyn tymhorau hynod lwyddiannus yn 2011, 2012 ac eto yn 2016, mae Simon Callow (Four Weddings and a Funeral, Shakespeare in Love) yn dychwelyd i syfrdanu cynulleidfaoedd gyda’r campwaith hwn, wedi ei ail-ddychmygu ar gyfer y sinema. Peidiwch â’i golli’r Nadolig hwn!

‘Beautiful and magical’ The Telegraph

NOS FER | WED RHAG | DEC 19 NOS IAU | THUR RHAG | DEC 27 BROADCAST EVENT MWLDAN 2

7.15PM 5.30PM £16 (£15)

ROYAL BALLET

THE NUTCRACKER The Nutcracker has long been one of the most delightful ways to discover the enchantment of ballet – and makes for a delicious seasonal treat for all the family. Tchaikovsky’s muchloved music is matched to a magical adventure on Christmas Eve for Clara and her Nutcracker doll. Their journey to the Land of Sweets brings with it some of the most familiar of all ballet moments, such as the Dance of the Sugar Plum Fairy and the Waltz of the Flowers. Peter Wright’s production for The Royal Ballet keeps true to the spirit of this Russian ballet classic, with period details and dancing snowflakes. Mae gan y Nutcracker le arbennig iawn yng nghalonnau edmygwyr Bale ar draws y byd ac mae’n bleser tymhorol i’r teulu cyfan. Mae cerddoriaeth hoffus Tchaikovsky yn cydweddu ag antur hudol Clara a’i dol Nutcracker ar noswyl Nadolig i. Mae eu taith i’r Land of Sweets yn cyflwyno rhai o ddawnsiau mwyaf cyfarwydd bale, gan gynnwys Dawns y Sugar Plum Fairy. Mae cynhyrchiad Peter Wright i’r Bale Brenhinol yn cadw’n ffyddlon at ysbryd y bale Rwsiaidd clasurol, gyda manylion y cyfnod a phlu eira’n dawnsio. Running time: 150 mins (including one interval)

DYDD MAWRTH RHAGFYR 18 & DYDD MERCHER RHAGFYR 19 TUESDAY 18 DECEMBER & WEDNESDAY 19 DECEMBER MWLDAN 2

YSGOL GYNRADD ABERTEIFI

10.00AM £5

SIOE NADOLIG 2018

Dewch yn llu i ddathlu’r Nadolig trwy gerdd a chan gyda phlant Adran Babanod Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi. Come and join the children of the infant section of Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi as they celebrate this special time of year on the main stage at Mwldan with music and song.

HYRWYDDIR GAN | PROMOTED BY

YSGOL GYNRADD ABERTEIFI


DYDD SADWRN | SATURDAY 22 1.45PM & 7.30PM DYDD SUL 23 & DYDD LLUN 24 SUNDAY 23 & MONDAY 24

1.45PM

DYDD IAU 27 - DYDD LLUN 31 THURSDAY 27 - MONDAY 31

1.45PM

CARDIGAN THEATRE

PANTO: SLEEPING BEAUTY Join Cardigan Theatre as they present this year’s pantomime: Sleeping Beauty. The Princess Aurora is about to celebrate her eighteenth birthday and the end of a long-standing curse, but the evil fairy Maleficent is not to be thwarted! Also including Dames. Princes and Fairies, Sleeping Beauty is a traditional family pantomime packed with jokes, silliness and oodles of audience participation. Ymunwch â Cardigan Theatre wrth iddynt gyflwyno pantomeim eleni: Sleeping Beauty. Mae’r Dywysoges Aurora ar fin dathlu ei phen-blwydd yn ddeunaw oed a diwedd y felltith hirhoedlog, ond nid yw’r dylwythen deg atgas Maleficent yn barod i gael ei threchu! Yn cynnwys Boneddigesau, Tywysogion a Thylwyth Teg, mae Sleeping Beauty yn bantomeim traddodiadol teuluol yn llawn jôcs, dwli a llawer o gyfranogiad cynulleidfa. HYRWYDDIR GAN PROMOTED BY

CARDIGAN THEATRE

7.00PM 3.00PM £16 (£15)

ANDRE RIEU - 2019 NEW YEAR’S CONCERT FROM SYDNEY One of Event Cinema’s biggest names, André Rieu, returns with a major new production this New Year’s 2019! The King of Waltz André Rieu will bring to millions of fans across the world, his New Year’s concert recorded live in Sydney, Australia. The first full production from leading Event Cinema Distributor Piece of Magic Entertainment, André Rieu will present a festive concert like never before, recorded live in Sydney’s iconic Town Hall. Join the Maestro, André Rieu, for a magical evening of music and dance featuring his world class sopranos, The Platin Tenors and plenty of surprises. With show tunes, classical music and plenty of festive fun it promises to be a great way to start the new year! Bydd Brenin y Waltz, André Rieu yn dychwelyd gyda chynhyrchiad newydd o bwys ar gyfer y Flwyddyn Newydd, wedi recordio’n fyw yn Sydney, Awstralia. Bydd Rieu yn cyflwyno cyngerdd tymhorol heb ei ail wedi ei recordio yn Neuadd y Dref eiconig Sydney. Ymunwch â’r Maestro ar gyfer noson hudol o gerddoriaeth a dawns bydd yn cynnwys ei sopranos, The Platin Tenors a digon o syrpreisys. Dyma ffordd wych i gychwyn y flwyddyn newydd!

 Download our MWLDAN app! Lawrlwythwch ap y MWLDAN nawr!

23

IONAWR | JANUARY

£7 MWLDAN 2

NOS SADWRN IONAWR 5 SATURDAY 5 JANUARY DYDD SUL IONAWR 6 SUNDAY 6 JANUARY BROADCAST EVENT MWLDAN 2

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

RHAGFYR | DECEMBER


LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW 24

IONAWR | JANUARY

NOS IAU IONAWR 24 THURSDAY 24 JANUARY LIVE BROADCAST MWLDAN 2

6.45PM £16 (£15)

6.45PM £16 (£15)

ROYAL OPERA HOUSE

ROYAL OPERA HOUSE

Tchaikovsky’s most ambitious opera contains some of his greatest music and is a powerful study of destructive obsession.

Richard Eyre’s beautiful production provides the perfect setting for Verdi’s opera about a courtesan who sacrifices all for love.

In Tchaikovsky’s intense opera of obsession and the supernatural, Gherman is caught between the woman he loves and a destructive fixation. The Queen of Spades is based on a short story by Pushkin, and comes to the Royal Opera House in a new production that has already garnered five star reviews in Amsterdam. The production is set in 1890, the year of the opera’s premiere. In his study, Tchaikovsky imagines the opera into life as his own story, its characters giving voice to his unfulfilled desires. This is an engrossing portrayal of a tortured creative artist and a gripping piece of gothic storytelling.

From the thrill of unexpected romance to a heartbreaking reconciliation that comes too late – Verdi’s La traviata is one of the most popular of all operas. Alfredo falls in love in with the courtesan Violetta in glamorous Paris society, but underneath the surface run darker undercurrents, leading to a tragic ending. The opera’s wealth of melodies includes the famous Brindisi and the exuberant Sempre libera – both showing the lyricism of Italian opera at its most immediately appealing. Richard Eyre’s production for The Royal Opera brings out all the emotional colour, from the giddy discovery of love, through painful confrontation to the inevitable conclusion. Lavish period sets and costumes enhance the reality of a moving story based on true life.

THE QUEEN OF SPADES

Mae opera fwyaf uchelgeisiol Tchaikovsky yn cynnwys darnau o’i gerddoriaeth orau ac mae’n astudiaeth nerthol ar obsesiwn dinistriol. Mae Gherman wedi ei ddal rhwng y fenyw mae’n ei charu ac obsesiwn dinistriol. Mae The Queen of Spades yn seiliedig ar stori fer gan Pushkin gyda’r cynhyrchiad wedi ei osod ym 1890, blwyddyn premiere yr opera. Mae hwn yn bortread hynod ddiddorol o artist creadigol sydd wedi ei boenydio ac yn ddarn gafaelgar o chwedleua arddull gothig.NOS FERCHER IONAWR 30 WEDNESDAY 30 JANUARY LIVE BROADCAST MWLDAN 2

Running time: approx. 210 mins (including one interval)

LA TRAVIATA

Mae cynhyrchiad hyfryd Richard Eyre yn darparu’r gosodiad perffaith ar gyfer opera Verdi am butain llys sy’n aberthu pob dim am gariad. O wefr rhamant annisgwyl i gymod torcalonnus sy’n dod rhy hwyr - mae’r opera hon gan Verdi ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd. Mae Alfredo’n syrthio mewn cariad â’r putain llys Violetta ym Mharis, ond mae na ddiwedd trasig ar y gweill. Mae melodïau enwog yr opera’n cynnwys Brindisi a Sempre libera gyda setiau a gwisgoedd moethus y cyfnod yn pwysleisio realiti stori drawiadol yn seiliedig ar fywyd go iawn. R  unning time: 215 mins (including two intervals)


7.00PM £12.50 (£11.50)

NT LIVE

I’m Not Running is an explosive new play by David Hare. Pauline Gibson has spent her life as a doctor, the inspiring leader of a local health campaign. When she crosses paths with her old boyfriend, a stalwart loyalist in Labour Party politics, she’s faced with an agonising decision. What’s involved in sacrificing your private life and your piece of mind for something more than a single issue? Does she dare? Hare was recently described by The Washington Post as ‘the premiere political dramatist writing in English’. His other work includes Pravda and Skylight, broadcast by National Theatre Live in 2014. Mae I’m Not Running yn ddrama ffrwydrol newydd gan David Hare. Mae Pauline Gibson wedi treulio ei bywyd fel meddyg, arweinydd ysbrydoledig ymgyrch iechyd lleol. Pan mae’n digwydd cwrdd â’i hen gariad eto, teyrngarwr selog gwleidyddiaeth y Blaid Lafur, mae penderfyniad anodd o’i blaen. Beth sydd ynghlwm ag aberthu eich bywyd preifat a’ch tawelwch meddwl am rywbeth sy’n fwy nag un mater? Ydyw hi’n mentro?

£18 (16.50)

MIKE DOYLE IN CONCERT Come and join Mike Doyle and his fabulous live band for a sensational evening of his unique brand of comedy and music, guaranteed to delight and entertain in equal measure. Since appearing on the final of Bob says Opportunity Knocks in 1988, Mike has forged a career on stage and television including starring roles in the West End, three of his own entertainment series for the BBC and to date 24 pantomimes, alongside over 25 years of headlining performances on some of the World’s largest cruise lines. Dewch i ymuno â Mike Doyle a’i fand byw gwych ar gyfer noson wefreiddiol o’i fath unigryw o gomedi a cherddoriaeth, bydd yn siŵr o’ch plesio a’ch diddanu yn gymesur. Ers ymddangos ar rownd derfynol Bob says Opportunity Knocks ym 1988, mae Mike wedi llywio gyrfa ar y llwyfan ac ar y teledu gan gynnwys rolau yn y West End, tair cyfres adloniant ei hun i’r BBC a 24 pantomeim hyd yn hyn, ynghyd â dros 25 mlynedd o arwain perfformiadau ar rai o Longau Gwyliau mwyaf y byd.

‘Incredible! ...received a 12 minute standing ovation, no wonder they call him the UK’s best all round entertainer’ Western Mail

mwldan.co.uk 01239 621200

25

CHWEFROR | FEBRUARY

I’M NOT RUNNING

NOS WENER CHWEFROR 15 FRIDAY 15 FEBRUARY 7.30PM MWLDAN 2

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

NOS IAU 31 IONAWR THURSDAY 31 JANUARY BROADCAST EVENT MWLDAN 2


LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW 26 ON DARK BACKGROUND

NOS LUN CHWEFROR 18 MONDAY 18 FEBRUARY BROADCAST EVENT MWLDAN 2

6.45PM £10 (£9)

CHWEFROR | FEBRUARY

EXHIBITION ON SCREEN

YOUNG PICASSO Pablo Picasso is one of the greatest artists of all time - and right up until his death in 1973 he was the most prolific of artists. Many films have dealt with these later years - the art, the affairs and the wide circle of friends. But where did this all begin? What made Picasso in the first place? Too long ignored, it is time to look at the early years of Picasso; the upbringing and the learning that led to his extraordinary achievements. Three cities play a key role: Malaga, Barcelona and Paris. Young Picasso visits each and explores their influence on Picasso, focusing on specific artworks from these early years. Mae Pablo Picasso yn o’r arlunwyr gorau erioed a hyd at ei farwolaeth ym 1973 roedd yn arlunydd hynod gynhyrchiol. Mae nifer o ffilmiau wedi delio â’r blynyddoedd diweddar hyn - y gelf, y carwriaethau a’r cylch eang o ffrindiau. Ond ym mha le gwnaeth hyn oll gychwyn? Beth a greoedd Picasso yn y lle cyntaf? Wedi ei ddiystyru am rhy hir, mae’n amser ystyried blynyddoedd cynnar Picasso; y fagwraeth a’r dysgu a arweiniodd at ei gampau rhyfeddol. Mae tair dinas yn chwarae rôl allweddol: Malaga, Barcelona a Pharis. Mae Young Picasso yn ymweld â phob un ac yn archwilio eu dylanwadau ar Picasso, gan ganolbwyntio ar ddarnau celf penodol o’r blynyddoedd cynnar hynny.

NOS FAWRTH CHWEFROR 19 TUESDAY 19 FEBRUARY LIVE BROADCAST MWLDAN 2

7.15PM £16 (£15)

ROYAL BALLET

DON QUIXOTE Love and friendship triumph in Carlos Acosta’s vibrant production of this dazzling ballet. Cervantes’s story of the bumbling knight Don Quixote has inspired countless artistic interpretations. Marius Petipa choreographed this sparkling ballet about the encounters of the man from La Mancha and his faithful squire Sancho Panza. At its heart are virtuoso roles for the lovers Basilio and Kitri. Carlos Acosta chose this joyful classic for his first production for The Royal Ballet. His vibrant staging brings together the whole Company in such roles as exuberant villagers, passionate gypsies and even fantasy flowers. The story follows Don Quixote’s picaresque journey to do deeds in honour of his imaginary noble lady, Dulcinea. Sunny, charming, funny and touching – Don Quixote is a ballet as full of uplifting emotion as it is of astonishing ballet technique. Bale disglair am hynt a helynt dyn o La Mancha a’i sgweier ffyddlon. Dewisodd Carlos Acosta y clasur gorfoleddus hwn ar gyfer ei gynhyrchiad cyntaf i’r Royal Ballet a daw ei lwyfannu â’r cwmni cyfan at ei gilydd mewn rolau megis pentrefwyr afieithus, sipsiwn angerddol a hyd yn oed blodau ffantasi. Dilyna’r stori siwrnai Don Quixote i berfformio campau i anrhydeddu ei foneddiges ddychmygol, Dulcinea. Yn ddoniol ac yn deimladwy mae hwn yn fale sy’n llawn emosiwn a thechneg bale syfrdanol. R  unning time: approx. 165 mins (including one interval)


£14 (£12)

STEVE KNIGHTLEY

^r hirsefydlog y sin gerddoriaeth Yn drwbadw werin ac acwstig, meistr ar gyfansoddi caneuon ac adrodd straeon, mae Steve Knightley wedi treulio llawer o’i fywyd ar y ffordd, yn casglu caneuon, straeon, hanesion ac arsylwadau gydag ambell anffawd ar hyd y ffordd. Unwaith eto dyma Steve yn teithio ar hyd priffyrdd a chilffyrdd Lloegr i gyflwyno Roadworks - sioe sy’n adeiladu ar lwyddiant ysgubol ei daith solo yn 2018, Songs and Stories. Mae hon yn sioe un-dyn sy’n llawn ffraethineb, cynhesrwydd ac alcemi, gyda’i ganeuon treiddgar am hanes, cariad a chydwybod yn dod â’r cyfan yn fyw.

The Guardian

£17

27

HAL CRUTTENDEN CHUBSTER

One of the top stand-up comedians working in the UK today, Hall Cruttenden is also a highly accomplished writer and actor. He has made several appearances on Live at the Apollo (BBC1 and 2), Have I Got News For You (BBC1) and The Royal Variety Performance (ITV) as well as his regular appearances on shows such as Mock the Week (BBC2), The Great British Bake Off: An Extra Slice (BBC2 and Channel 4) and The Apprentice: You’re Fired (BBC2). His daughters chose the title of his new stand-up show. He’s now on a diet. Un o’r comedïwr stand-up gorau sy’n gweithio yn y DU heddiw, mae Hal Cruttenden hefyd yn ysgrifennwr ac yn awdur medrus. Mae wedi ymddangos nifer o weithiau ar Live at the Apollo (BBC1 a 2), Have I Got News For You (BBC1) a The Royal Variety Performance (ITV) yn ogystal ag ymddangosiadau rheolaidd ar sioeau megis Mock the Week (BBC2), The Great British Bake Off: An Extra Slice (BBC2 a Channel 4) a The Apprentice: You’re Fired (BBC2). Dewisodd ei ferched deitl ei sioe stand-up newydd. Mae bellach ar ddiet. Suitable for ages | Yn addas ar gyfer bawb sy’n 14+ oed

The Times

Download our MWLDAN app! Lawrlwythwch ap y MWLDAN nawr!

MAWRTH | MARCH

As a long-serving troubadour of the folk and acoustic music scene, master songwriter and storyteller Steve Knightley has spent much of his life on the road, collecting songs, stories, anecdotes and observations – with the odd disaster along the way. Steve once again takes to England’s highways and byways to present Roadworks – a show which builds on the success of his sell-out 2018 solo tour Songs and Stories. This is a stripped-back, one-man show that’s infused with wit, warmth and alchemy, beautifully illustrated by his trenchant songs of history, love and conscience.

NOS WENER MAWRTH 22 FRIDAY 22 MARCH 8.00PM MWLDAN 2

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

NOS IAU MAWRTH 21 THURSDAY 21 MARCH 7.30PM MWLDAN 2


LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

MAWRTH | MARCH

28

S NOS FAWRTH MAWRTH 26 TUESDAY 26 MARCH 7.30PM MWLDAN 2

£21

NOS SADWRN MAWRTH 30 SATURDAY 30 MARCH 7.30PM MWLDAN 2

£14 (£13) (£3)

THE FUREYS

DAOIRI FARRELL

Legends of Irish music & song The Fureys have been entertaining audiences worldwide for 41 years. Responsible for some of the most stirring music ever to capture the public imagination, their folk based music has received standing ovations in some of the biggest concert halls of the world. They credit their musical ability to their parents, Ted and Nora, who were well known musicians themselves. They encouraged their sons to play music from a very early age and there was live traditional music in their house almost nightly.

Singer and bouzouki player Daoirí (pronounced ‘Derry’) Farrell is described by some of the biggest names in Irish folk music as one of most important singers to come out of Ireland in recent years. Six months after releasing the album True Born Irishman Daoirí won two prestigious BBC Radio 2 Folk Awards 2017 for Best Newcomer, and Best Traditional Track and performed live at the awards ceremony at London’s Royal Albert Hall. Since then he has toured twice to the UK, and played at festivals in Australia, Canada, the UK, Belgium, Denmark and more. In February 2018 he toured with the all-star Transatlantic Sessions in major venues across the UK. The follow-up to True Born Irishman is due out in autumn 2018.

Their emotive songs stir many emotions… tears and laughter, sadness and joy. A Fureys concert is always a night to remember! Mae enwogion cerdd a chân Wyddelig The Fureys wedi bod yn diddanu cynulleidfaoedd ar draws y byd am 41 mlynedd. Yn gyfrifol am lawer o’r gerddoriaeth fwyaf bywiog sydd erioed wedi cipio dychymyg y cyhoedd, mae eu cerddoriaeth sy’n seiliedig ar ganu gwerin wedi peri i’r gynulleidfa godi ar ei thraed mewn rhai o’r neuaddau cyngerdd mwyaf yn y byd. Maen nhw’n rhoi’r clod am eu gallu cerddorol i’w rhieni, Ted a Nora, y ddau yn gerddorion adnabyddus eu hunain. Gwnaethant annog eu meibion i chwarae cerddoriaeth o oedran ifanc iawn ac roedd ‘na gerddoriaeth traddodiadol fyw yn eu cartref bron pob nos.

Caiff y cantor a’r chwaraewr bouzouki Daoirí (caiff ei ynganu fel Derry) Farrell ei ddisgrifio gan rai o enwau mwyaf yng ngherddoriaeth werin Iwerddon fel un o’r cantorion pwysicaf i ddod o Iwerddon yn y blynyddoedd diwethaf. Chwe mis ar ôl rhyddhau’r albwm True Born Irishman, enillodd Daoirí ddwy wobr glodfawr yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 2017 ar gyfer y Newydd-ddyfodiad gorau, a’r Trac Traddodiadol Gorau a pherfformiodd yn y seremoni gwobrwyo yn Neuadd Frenhinol Albert, Llundain. Ers hynny, mae wedi teithio’r DU ddwywaith, ac wedi chwarae yng ngwyliau yn Awstralia, Canada, y DU, Gwlad Belg, Denmarc ymhlith eraill. Ym mis Chwefror 2018, teithiodd gyda’r Translatlantic Sessions i brif ganolfannau yn y DU. Mae’r dilyniant i True Born Irishman allan yn yr hydref 2018.

‘An album that could yet prove to be one of the most significant Irish releases of recent years.’ Songlines


SINEMA

CINEMA

WE AIM TO START OUR FILMS AT THE TIMES ADVERTISED, WITH TRAILERS AND ADVERTS STARTING 10 – 20 MINUTES IN ADVANCE. ANELWN AT DDECHRAU EIN FFILMIAU AR YR AMSERAU A HYSBYSEBIR, GYDA RHAGHYSBYSEBION YN DECHRAU 10-20 MUNUD CYN HYNNY. RELAXED SCREENINGS DANGOSIADAU HAMDDENOL CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

MEDI | SEPTEMBER 28 - 29 @ 6.00 HYDREF | OCTOBER 1 - 3 @ 6.00

THE HAPPY PRINCE (15) Rupert Everett | 2018 | UK | Belgium | Italy | Germany | 103’

MEDI | SEPTEMBER 28 - 30 @ 5.45, HYDREF | OCTOBER 1 - 4 @ 5.45; 16 - 18 @ 5.35

HURRICANE (15)

Rupert Everett wrote, directed and stars in this gripping drama about Oscar Wilde’s tragic demise. Interspersed with flashbacks to Wilde’s great days, the film charts Wilde’s final years in exile after being released from prison on the charge of ‘gross indecency’. Poverty stricken and shunned, Wilde maintains that love is the only thing worth worshipping. This poignant dramatisation is a deeply felt, brilliantly acted tribute to courage.

Rupert Everett ysgrifennodd, cyfarwyddodd ac sy’n ymddangos yn y ddrama afaelgar hon am farwolaeth drasig Oscar Wilde. Wedi ei britho gydag ôl-fflachiau i ddiwrnodau gorau Wilde, mae’r ffilm yn siartio ei flynyddoedd olaf mewn alltudiaeth ar ôl cael ei ryddhau o’r carchar ar gyhuddiad o ‘anwedduster garw’. Yn dlawd a gyda phawb yn cefnu arno, mae Wilde yn parhau i gredu mai cariad yw’r unig beth sy’n werth ei addoli.

David Blair | 2018 | UK | Poland | 107’

MEDI | SEPTEMBER 28 - 30 @ 6.05 HYDREF | OCTOBER 1 - 4 @ 6.05

Hurricane (Squadron 303) is the story of a group of Polish fighter pilots who fought in the skies over Britain during WW2. Fighting to keep the Nazis at bay, but also to keep alive the idea of their own country, which had existed in its modern form for barely twenty years before it was crushed between the opposing jaws of Germany and Russia. Equipped only with the almost-obsolete Hurricane and reluctantly issued RAF uniforms, while they fought, Poland lived.

THE SEAGULL (12A)

^p o beilotiaid Hurricane (Sgwadron 303) yw stori grw Pwylaidd a ymladdodd yn yr awyr dros Brydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn ymladd i gadw’r Natsïaid draw, ond hefyd i gadw’n fyw’r syniad o’u gwlad eu hunain - a bodolodd ar ei ffurf bresennol am brin ugain mlynedd cyn y cafodd ei chwalu gan grafangau gwrthwynebol Yr Almaen a Rwsia. Gydag ond yr hen awyrennau Hurricane ac iwnifformau RAF, y cafodd eu rhoi’n amharod, cyhyd eu bod yn ymladd, byddai Poland yn byw.

Michael Mayer | USA | 2018 | 99’ One summer at a lakeside Russian estate, friends and family gather for a weekend in the countryside. While everyone is caught up in passionately loving someone who loves somebody else, a tragicomedy unfolds about art, fame, human folly, and the eternal desire to live a purposeful life. Adapted from Anton Chekhov’s classic play and starring Annette Bening, Elisabeth Moss and Saoirse Ronan who all deliver terrific performances. Un haf ar ystâd glan llyn yn Rwsia, mae ffrindiau a theulu’n ymgynnull am benwythnos yng nghefn gwlad. Tra bod pawb wrthi’n caru rhywun sydd yn caru rhywun arall, mae comedi drasig yn datblygu am gelf, enwogrwydd, ffolineb dynol, a’r awydd tragwyddol i fyw bywyd ystyrlon.

29


CINEMA SINEMA

MEDI | SEPTEMBER 28 - 30 @ 8.10 HYDREF | OCTOBER 1 - 4 @ 8.10

THE PREDATOR (15 tbc) Shane Black | 2018 | USA | tbc’

30

From the outer reaches of space to the backwoods of southern Georgia, the hunt comes home in Shane Black’s explosive reinvention of the Predator series. Now, the universe’s most lethal hunters are stronger, smarter and deadlier than ever before. When they are accidentally brought to Earth, only a ragtag crew of ex-soldiers and a disgruntled science teacher can prevent the end of the human race. O rannau pellennig y gofod i gefn gwlad Georgia, daw’r helfa adref mewn ail-ddyfeisiad ffrwydrol Shane Black o’r gyfres Predator. Nawr, mae helwyr mwyaf angheuol y bydysawd yn gryfach, yn fwy craff ac yn fwy peryglus nag erioed o’r blaen. Pan maen nhw’n cyrraedd y Ddaear drwy ddamwain, criw o gyn-filwyr di-drefn ac athro gwyddoniaeth blin yw’r unig bobl gall rhwystro diwedd yr hil ddynol.

MEDI | SEPTEMBER 28 - 30 @ 8.30 HYDREF | OCTOBER 1 - 4 @ 8.30

MEDI | SEPTEMBER 28 - 30 @ 8.25 HYDREF | OCTOBER 1 - 3 @ 8.25

THE NUN (15) Corin Hardy | 2018 | USA | 96’ When a young nun at a cloistered abbey in Romania takes her own life, a priest with a haunted past and a novitiate on the threshold of her final vows are sent by the Vatican to investigate. Together, they uncover the order’s unholy secret. Risking not only their lives but their faith and their very souls, they confront a malevolent force in the form of a demonic nun. Pan mae lleian ifanc mewn abaty yn Rwmania yn cymryd ei bywyd ei hun, caiff offeiriad a chanddo orffennol cythryblus a nofydd ar drothwy ei haddunedau terfynol eu hanfon gan y Fatican i archwilio i’r mater. Gyda’i gilydd, maen nhw’n darganfod cyfrinach annuwiol yr urdd. Gan risgio nid yn unig eu bywydau ond eu ffydd a’u heneidiau, maen nhw’n wynebu grym maleisus ar ffurf lleian gythreulig.

THE RIDER (15) Chloé Zhao | 2017 | USA | 103’ South Dakota rodeo star Brady Blackburn (Brady Jandreau) awakens from a severe head injury, after a horse stamped on his skull. The doctors tell him he must give up the sport – one that is his passion but also his lifeline – for fear it may kill him. While his sister Lily is mentally disabled and his father drinks, gambles and womanises, Brady is the crutch that supports the family – but without the rodeo, he’s facing a life of misery. Mae Brady Blackburn, seren rodeo South Dakota, yn dihuno gydag anaf difrifol i’w ben, ar ôl i geffyl stampio ar ei benglog. Mae meddygon yn dweud wrtho y bydd yn rhaid iddo roi’r gorau i’r rodeo sef ei gariad mawr ond hefyd yr hyn sy’n ei gynnal- rhag ofn y bydd yn ei ladd. Mae Lily ei chwaer yn feddyliol anabl a’i dad yn yfed, gamblo a mercheta, felly Brady yw cynhalydd y teulu - ond heb rodeo, mae’n wynebu bywyd o drallod.

MEDI | SEPTEMBER 22 @ 11.00 29 - 30 @ 3.00 HYDREF | OCTOBER 7 @ 3.00; 14 @ 3.15

THE INCREDIBLES 2 (PG) Brad Bird | 2018 | USA | 125’ The eagerly awaited return of the ‘Incredible’ family. Bob Parr (Mr. Incredible) is faced with his greatest challenge yet - taking care of the problems of his three children while Helen (Elastigirl) is out saving the world. Hir yw pob aros ond mae’r teulu ‘Incredible’ nôl. Mae Bob Parr (Mr. Incredible) yn wynebu ei her fwyaf hyd yn hyn - gofalu am broblemau ei dair merch tra bod Helen (Elastigirl) allan yn achub y byd.


MEDI | SEPTEMBER 29 @ 3.30 HYDREF | OCTOBER 5, 8 @ 5.35; 27 - 28 @ 3.30; 30 @ 3.00; 31 @ 3.30 TACHWEDD | NOVEMBER 1 @ 3.30

Marc Forster | 2018 | USA | 104’

MEDI | SEPTEMBER 29, 30 @ 3.45 HYDREF | OCTOBER 7 @ 12.45

HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION (U) Genndy Tartakovsky | 2018 | USA | 97’ In Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, we join our favorite monster family as they embark on a vacation on a luxury monster cruise ship so Drac can take a break from providing everyone else’s holiday back at the hotel. It’s smooth sailing to begin with but the dream vacation turns into a nightmare when Mavis realises Drac has fallen for the mysterious captain of the ship, Ericka, who hides a dangerous secret that could destroy all of monsterkind. Yn Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, ymunwn â’n hoff deulu angenfilod wrth iddynt gychwyn allan ar wyliau ar long wyliau foethus i angenfilod fel y gall Drac cael hoe o ddarparu gwyliau i bawb arall nôl adref. Mae pob dim yn iawn i ddechrau ond mae’r freuddwyd yn dechrau troi’ hunllef pan mae Mavis yn sylweddoli bod Drac wedi syrthio mewn cariad â Chapten dirgel y llong, Ericka, sy’n cuddio cyfrinach beryglus y gallai ddinistrio dynol ryw.

MEDI | SEPTEMBER 30 @ 3.30 HYDREF | OCTOBER 5, 7, 8, 14, 16-18 @ 7.55; 20, 22 @ 5.45; 27, 31 @ 6.00 TACHWEDD | NOVEMBER 1 @ 6.00

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN (PG) Ol Parker | 2018 | USA | 114’ It’s been 10 years after the first film and its stellar cast whisked us away to a magical Greek island where life was lived through Abba songs. Sophie finds out more about her mother, Donna’s past through a series of flashbacks that tell the story of Donna’s own pregnancy with Sophie and the confusion surrounding the paternity. Donna is played by Meryl Streep and Lily James (in the flashbacks), Sophie’s grandmother is played by Cher. Mae 10 mlynedd wedi treiglo ers i’r ffilm gyntaf ein tywys i ynys hudol yng Ngroeg lle’r oedd bywyd yn cael ei fyw drwy gyfrwng caneuon Abba. Mae Sophie yn darganfod mwy am orffennol ei mam, Donna, drwy gyfres o ôlfflachiau sy’n adrodd stori feichiogrwydd Donna gyda Sophie a’r dryswch ynghylch pwy oedd y tad. Meryl Streep a Lily James (yn yr ôl-fflachiau) sy’n chwarae Donna, Cher sy’n chwarae rhan mam-gu Sophie.

Winnie-the-Pooh (voiced by Jim Cummings) and friends reunite with old pal Christopher Robin (Ewan McGregor). We meet Christopher Robin as a middle-aged man trying to balance the demands of his office job with the needs of his family in postwar London. Christopher Robin encounters his dear childhood friend Pooh bear, at a point when he really needs to be reminded about the joys of life. Mae Winnie-the-Pooh (llais Jim Cummings) a’i ffrindiau yn ailuno â’u hen ffrind Christopher Robin (Ewan McGregor). Cwrddwn Christopher Robin fel dyn canol oed sy’n ceisio cydbwyso gofynion ei waith mewn swyddfa ag anghenion ei deulu yn Llundain wedi’r rhyfel. Mae Christopher Robin yn cwrdd â Pooh bear, ffrind annwyl ei blentyndod ar adeg pan mae gwir angen ei atgoffa am bleserau bywyd.

CINEMA SINEMA

CHRISTOPHER ROBIN (PG)

31


CINEMA SINEMA

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY MEDI | SEPTEMBER 30 @ 6.10

THE BREADWINNER (12A) 32

Nora Twomey | 2017 | Ireland | Canada | Luxembourg | 93’

Parvana, is an eleven-year-old girl living under Taliban rule in Kabul in 2001. When her father is arrested for being an intellectual, Parvana cuts off her hair and takes to the streets in boys clothes in an attempt to earn a living to feed her family. Awaiting their father’s release, Parvana tries to keep her family’s spirits up with invented tales that in turn inspire her own epic quests into adventure and danger. A beautiful, but unflinching animated feature. Mae Parvana yn ferch 11 mlwydd oed sy’n byw o dan deyrn y Taliban yn Kabul yn 2001. Pan gaiff ei thad ei arestio am fod yn ddeallusyn, mae Parvana’n torri ei gwallt ac yn cymryd i’r stryd mewn dillad bachgen i geisio ennill bywoliaeth er mwyn bwydo ei theulu. Wrth aros i’w thad cael ei ryddhau, ceisia Parvana godi ysbryd ei theulu drwy fathu straeon, sydd yn eu tro yn ysbrydoli ei chwestau epig hi ei hun i antur a pherygl. Ffilm animeiddiedig hardd, er diysgog.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL HYDREF | OCTOBER 5 @ 5.30 & 8.30; 6, 7 @ 2.30, 5.30 & 8.30; 8 - 12 @ 5.30 & 8.30; 13 - 14 @ 2.30, 5.30 & 8.30; 15 - 18 @ 5.30 & 8.30; 20 - 21 @ 2.50; 26 @ 8.20; 27 @ 8.30; 28 @ 8.15; 31 @ 8.30 TACHWEDD | NOVEMBER 1 @ 8.30

A STAR IS BORN (15) Bradley Cooper | 2018 | USA | 135’ Bradley Cooper plays seasoned musician Jackson Maine, who discovers, and falls in love with, struggling artist Ally (played by Lady Gaga in her film debut). Just as she’s about to give up on her dreams of making it big as a singer, Jack coaxes her into the spotlight. As Ally’s career takes off, Jack battles his demons and their relationship flounders. Featuring original songs by Gaga. Bradley Cooper sy’n chwarae rôl y cerddor profiadol Jackson Maine, sy’n darganfod, ac yn syrthio mewn cariad ag Ally, artist adfydus (sy’n cael ei phortreadu gan Lady Gaga yn ei début mewn ffilm). Pan mae ar fin rhoi’r gorau ar ei breuddwyd o gyrraedd y brig fel cantores, mae Jack yn ei pherswadio i gamu i’r amlwg. Wrth i yrfa Ally fynd o nerth i nerth, mae Jack yn ymladd ei broblemau ac mae eu perthynas yn chwalu. Yn cynnwys caneuon gwreiddiol gan Gaga.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL HYDREF | OCTOBER 5 @ 5.50 & 8.10; 6 @ 12.00, 5.50 & 8.10; 7 @ 1.10, 3.30, 5.50 & 8.10; 8 - 12 @ 5.50 & 8.10; 13 - 14 @ 3.30, 5.50 & 8.10; 15 - 18 @ 5.50 & 8.10; 20 - 21 @ 3.15; 26 - 31 @ 5.45 TACHWEDD | NOVEMBER 1 - 3, 10 @ 5.45; 11 @ 3.30; 16 @ 5.35; 18 @ 3.35; 24 @ 5.30

JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN (PG tbc) David Kerr | 2018 | UK | France | USA | tbc’ Johnny English is called out of retirement when a cyberattack reveals the identities of all active undercover agents in Britain. English is the secret service’s last hope. Diving headfirst into action with the mission to find the mastermind hacker, English is a man with few skills and analogue methods. He must overcome the challenges of modern technology to make this mission a success. Starring Rowan Atkinson. Caiff Johnny English ei alw allan o ymddeoliad pan mae ymosodiad seibr yn datgelu hunaniaeth pob asiant dirgel gweithredol ym Mhrydain. English yw gobaith olaf y gwasanaeth cudd. Gan blymio’n syth i’r cyffro gyda’r bwriad o ddarganfod yr haciwr medrus, mae English yn ddyn a chanddo ychydig iawn o sgiliau a dulliau analog. Rhaid iddo oresgyn heriau technoleg fodern i sicrhau bod y genhadaeth yn llwyddiant. Gyda Rowan Atkinson.


CINEMA SINEMA

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

HYDREF | OCTOBER 7 @ 5.35

HYDREF | OCTOBER 14 @ 6.05

LEAVE NO TRACE (PG)

PIN CUSHION (15)

Debra Granik | 2018 | USA | 109’

Deborah Haywood | 2017 | UK | 82’

A father and his teenage daughter have lived for years off grid and under the radar in a forest national park near Portland, Oregon. Will, an army veteran, has made the decision to reject a conventional way of life, and the two have limited contact with the outside world, but their way of life is put under threat when they are picked up by the authorities and taken away from the wild. From the Director of Winter’s Bone, this is a careful, thoughtful examination of the broad range of issues that might be thrown up by such a predicament.

Lyn and Iona are best friends. They are also mother and daughter. After moving to a new town, they are excited at the prospect of a new life, and despite some teething problems, Iona is determined to make a success of it and befriends a trio of girls who seem to have questionable motives. Feeling usurped, Lyn follows suit and befriends the neighbour, Belinda. But neither wants to let on to the other when things aren’t going quite as planned.

Mae tad a’i ferch yn ei harddegau wedi byw ers blynyddoedd oddi ar y grid ac o dan radar mewn parc cenedlaethol fforest ger Portland, Oregon. Mae Will, cyn-filwr wedi gwneud y penderfyniad i wrthod ffordd gonfensiynol o fyw, ac mae gan y ddau gyswllt cyfyngedig â’r byd allanol, ond caiff eu ffordd o fyw ei fygwth pan mae’r awdurdodau yn eu canfod â’u cymryd i ffwrdd o’r gwylltir. O gyfarwyddwr Winter’s Bone, mae hon yn astudiaeth ofalus, meddylgar o’r ystod eang o faterion gall ddod i’r wyneb yn y fath sefyllfa.

Mae Lyn a Iona yn ffrindiau gorau. Maen nhw hefyd yn fam a merch. Ar ôl symud i dref newydd, maen nhw’n gyffrous am y bywyd newydd o’u blaenau, ac er gwaethaf rhai problemau cychwynnol, mae Iona yn benderfynol o lwyddo yno ac yn gwneud ffrindiau gyda thair merch a chanddynt gymhellion amheus. Yn teimlo fel ei bod wedi ei gwthio i’r neilltu, mae Lyn hefyd yn gwneud ffrindiau gyda’r cymydog, Belinda. Ond nad yw’r naill na’r llall am gyfaddef nid yw pethau’n fêl i gyd.

33

HYDREF | OCTOBER 19 @ 5.30 & 8.30; 20 - 21 @ 2.30, 5.30 & 8.30; 22 - 25 @ 5.30 & 8.30; 26 - 31 @ 7.55 TACHWEDD | NOVEMBER 1 - 3 @ 7.55; 4 @ 8.10; 10 @ 8.15; 11 @ 8.30

FIRST MAN (12A tbc) Damien Chazelle | 2018 | USA | tbc’ La La Land director Damien Chazelle and star Ryan Gosling join forces once more for First Man, the riveting story of NASA’s mission to land a man on the moon. Gosling stars as Neil Armstrong during the years 1961-1969, charting his journey, not only to the moon, but to the role of American hero. This is a visceral, first-person account exploring the sacrifices and the cost, for Armstrong and for the nation, of one of the most dangerous missions in history. Mae Damien Chazelle cyfarwyddwr La La Land a’r seren Ryan Gosling yn cydweithio unwaith eto yn First Man, stori hynod ddiddorol am genhadaeth NASA i lanio dyn ar y lleuad. Mae Gosling yn chwarae rôl Neil Armstrong yn ystod y blynyddoedd 1961-1969, yn siartio ei siwrnai, nid yn unig i’r lleuad, ond i rôl arwr America. Dyma i chi gyfrif o’r galon, person cyntaf, sy’n archwilio’r ebyrth a’r gost, ar Armstrong a’r genedl, un o’r cenadaethau mwyaf peryglus mewn hanes.


HYDREF | OCTOBER 19 - 23 @ 5.50

THE LITTLE STRANGER (12A)

CINEMA SINEMA

Lenny Abrahamson | 2018 | Ireland | UK | France | 111’

During the long, hot summer of 1948, Dr. Faraday travels to Hundreds Hall, home to the Ayres family for more than two centuries. The country is reeling from WWII, Hundreds Hall is in decline, hardly the grand estate Faraday remembers from his childhood and the inhabitants (mother, son and daughter) remain haunted by something more ominous than a dying way of life. In taking on the son as a patient, Faraday has no sense of how closely the family’s story will become entwined with his own. Based on the novel by Sarah Walters.

34

Yn ystod haf hir, poeth 1948, mae Dr. Faraday yn teithio i Hundreds Hall, cartref i’r teulu Ayres am fwy ‘na dwy ganrif. Mae’r wlad yn dal i deimlo effaith yr Ail Ryfel Byd, mae Hundreds Hall yn dechrau mynd a’i ben iddo, yn wahanol iawn i’r ystâd grand mae Faraday yn cofio o’i blentyndod ac erys y preswylwyr (mam, mab a merch) wedi eu poenydio gan rywbeth mwy bygythiol na ffordd o fyw sy’n marw. Trwy gymryd y mab yn glaf iddo, nid oes gan Faraday unrhyw syniad pa mor agos y bydd stori’r teulu’n plethu â’i stori yntau. Yn seiliedig ar nofel gan Sarah Walters.

HYDREF | OCTOBER 19 - 23 @ 8.15

A SIMPLE FAVOUR (15) Paul Feig | 2018 | USA | 117’ A Simple Favour, directed by Paul Feig, centers around Stephanie (Anna Kendrick), a mommy vlogger who seeks to uncover the truth behind her best friend Emily’s (Blake Lively) sudden disappearance from their small town. Stephanie is joined by Emily’s husband Sean (Henry Golding) in the search for Emily in this a stylish, post-modern, film noir thriller filled with a maze of twists and betrayals, secrets and revelations. Mae A Simple Favor, wedi ei chyfarwyddo gan Paul Feig, yn troi o gwmpas Stephanie (Anna Kendrick), mam sy’n creu ‘vlogs’ ac sy’n darganfod y gwir y tu ôl i ddiflaniad sydyn ei ffrind gorau Emily (Blake Lively) o’u tref fechan. Mae Sean, gŵr Emily, yn ymuno â Stephanie wrth iddi chwilio amdani yn y ffilm noir gyffro, steilus, ôl-fodern hon ag ynddi droeon a bradau niferus, cyfrinachau a datgeliadau.

HYDREF | OCTOBER 20 - 22 @ 8.10

MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT (12A) Christopher McQuarrie | 2018 | USA | 147’ When an IMF mission ends badly, the world is faced with dire consequences. As Ethan Hunt (Tom Cruise) takes it upon himself to fulfill his original briefing, the CIA begins to question his loyalty and his motives. Hunt finds himself in a race against time, hunted by assassins and former allies while trying to prevent a global catastrophe. Pan mae cenhadaeth IMF yn diweddu’n wael, mae ‘na ganlyniadau arswydus i’r byd. Wrth i Ethan Hunt (Tom Cruise) mynd ati i gyflawni ei dasg wreiddiol, mae’r CIS yn dechrau cwestiynu ei ffyddlondeb a’i gymhellion. Mae Hunt yn rasio yn erbyn amser, gyda lleiddiaid a’i gyn-gynghreiriaid yn ei ganlyn er mwyn ceisio atal trychineb bydol.


CINEMA SINEMA

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY HYDREF | OCTOBER 21 @ 5.45

SUMMER 1993 (12A) Carla Simón | 2017 | Spain | 98’

Having just lost her mother, six-year-old Frida is moved from Barcelona to live with her Aunt, Uncle and younger Cousin in the countryside. Although the welcome is warm and her new home is loving, she struggles to acclimatise. Extraordinary performances from the two child stars, and the scenes involving just the two girls are some of the most captivating. An autobiographical debut from Carla Simon. Ar ôl newydd golli ei mam, mae Frida sy’n chwe blwydd oed yn symud o Farcelona i fyw gyda’i Modryb, Ewythr a’i Chyfnither iau yn y wlad. Er bod y croeso’n gynnes a’i chartref newydd yn gariadus, mae’n ei chael yn anodd ymgyfarwyddo. Perfformiadau rhyfeddol gan y ddau blentyn, ac mae’r golygfeydd sy’n cynnwys y ddwy ferch yn unig yn rhai o’r mwyaf cyfareddol. Début hunangofiannol gan Carla Simon.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL HYDREF | OCTOBER 24 - 25 @ 5.45 & 8.15; 26 @ 5.30 & 8.10; 27 - 29 @ 2.50, 5.30 & 8.10; 30 @ 2.00, 5.30 & 8.10; 31 @ 2.50, 5.30 & 8.10 TACHWEDD | NOVEMBER 1 @ 2.50, 5.30 & 8.10; 2 - 4 @ 3.20, 6.00 & 8.40; 5 - 8 @ 6.00 & 8.40

BOHEMIAN RHAPSODY (15 tbc) Bryan Singer | 2018 | UK | USA | tbc’ Bohemian Rhapsody is a foot-stomping celebration of Queen, their music and their iconic lead singer Freddie Mercury. Defying stereotypes and shattering convention, Freddie Mercury became one of the most beloved entertainers on the planet. The film traces the meteoric rise of the band through their iconic songs and revolutionary sound. A history of the successes, and the struggles, of a band who continues to inspire outsiders, dreamers and music lovers to this day. Mae Bohemian Rhapsody yn ddathliad gorfoleddus o Queen, cerddoriaeth y band a’i brif gantor eiconig Freddie Mercury. Yn herio ystrydebau ac yn chwalu confensiwn, daeth Freddie Mercury yn un o ddiddanwyr mwyaf hoffus y blaned. Mae’r ffilm yn olrhain llwyddiant anhygoel y band trwy ei ganeuon eiconig a’i sain chwyldroadol. Hanes llwyddiant ac ymdrechion y band sy’n dal i ysbrydoli pobl ar y cyrion, breuddwydwyr ac edmygwyr cerddoriaeth hyd heddiw.

HYDREF | OCTOBER 26 @ 6.00; 27 - 31 @ 3.15 TACHWEDD | NOVEMBER 1 @ 3.15; 2 - 4 @ 1.00

GOOSEBUMPS 2 (PG tbc) Ari Sandel | 2018 | Australia | USA | tbc’ In the small town of Wardenclyffe on Halloween Night, two boys, Sonny and Sam, find a hidden manuscript in an abandoned house, previously owned by one R. L. Stine. The manuscript is called Haunted Halloween and when they open it, they unwittingly release Slappy, who plans to cause a Halloween Apocalypse with the help of his monster allies. Sonny and Sam, with the help of Sonny’s sister, Sarah, must find a way to thwart Slappy’s plot before all is lost. Yn nhref fechan Wardenclyffe ar Nos Galan, mae dau grwt, Sonny a Sam, yn darganfod llawysgrif wedi ei chuddio mewn hen dŷ gwag, a arferai bod yn eiddo i R.L. Stine. Enw’r llawysgrif yw Haunted Halloween a phan maen nhw’n ei hagor, heb sylweddoli, maen nhw’n rhyddhau Slappy, sy’n bwriadu achosi Apocalyps Nos Glan gyda help angenfilod eraill. Mae’n rhaid i Sonny a Sam, gyda help gan Sarah, chwaer Sonny, atal cynllun Slappy cyn ei bod yn rhy hwyr.

35


CINEMA SINEMA

HYDREF | OCTOBER 27; 28 @ 1.10; 30 @ 12.40; 31 @ 1.10 TACHWEDD | NOVEMBER 1 @ 1.10; 2 - 4 @ 3.15 HYDREF | OCTOBER 27 @ 12.30 27 - 31 @ 12.55 TACHWEDD | NOVEMBER 1 - 4 @ 12.55; 11 @ 1.10; 18 @ 1.15; 24 @ 3.10

36

SMALLFOOT (U tbc)

THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS WALLS (12A) Eli Roth | 2018 | USA | 105’

An animated adventure for all ages, with original music and an all-star cast, Smallfoot turns the Bigfoot legend upside down when a bright young Yeti finds something no one thought existed, a human.

After losing his parents, Lewis is sent to live with his uncle Jonathan (Jack Black), in a creaky, old house with a mysterious ticking noise in the walls. The house is strange and he soon discovers that his uncle is a warlock, and their neighbour, a witch. While both use their powers for good, others have more wicked intentions. When Lewis accidentally opens up a world of sorcery and magic, the race is on for the three of them to contain evil, supernatural forces and save the world.

Antur animeiddiedig i bob oed, gyda cherddoriaeth wreiddiol a chast serol, mae Smallfoot yn troi chwedl Bigfoot wyneb i waered pan mae Yeti ifanc clyfar yn darganfod rhywbeth nad oedd unrhyw un yn credu oedd yn bodoli, bod dynol. Mae newyddion am y ‘smallfoot’ hwn yn ei wneud yn enwog ac yn rhoi cyfle iddo gyda’r ferch y mae’n dyheu amdani.

Ar ôl colli ei rieni, caiff Lewis ei anfon i fyw gyda’i ewythr Jonathan (Jack Black), mewn hen dŷ gwichlyd a chanddo sŵn ticio anesboniadwy yn y waliau. Mae’r tŷ’n rhyfedd a chyn hir mae’n darganfod fod ei ewythr yn ddewin, a’u cymydog, yn wrach. Tra bod y ddau yn defnyddio eu pwerau er gwell, mae gan eraill bwriadau mwy atgas. Pan mae Lewis yn agor byd o ddewiniaeth a hud ar hap, mae’n rhaid i’r tri ohonynt frysio i gadw’r grymoedd atgas, goruwchnaturiol yn ôl ac achub y byd.

Karey Kirkpatrick | Jason Reisig | 2018 | USA | tbc’

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY HYDREF | OCTOBER 28 @ 6.00

COLD WAR (15) Pawel Pawlikowski | 2018 | Poland | France | UK | 88’

From Ida Director Paweł Pawlikowski comes this epic, episodic, cold war love story. Set in Poland, Berlin, Yugoslavia and Paris in the late 1940s and 1950s, the story circles around a romance between pianist and composer Wiktor and singer Zula, who become part of a presentation of traditional Polish song and dance to be used to show off to party officials, Russia and the West. Musically and visually magnificent, the musical ensemble performances are particularly staggering. Stori serch rhyfel oer, epig, cyfnodol hon o waith Pawel Pawlikowski, cyfarwyddwr Ida. Wedi ei gosod yng Ngwlad Pwyl, Berlin, Iwgoslafia a Pharis ar ddiwedd y 1940au a’r 1950au, mae’r stori’n troi o gwmpas rhamant rhwng y pianydd a’r cyfansoddwr Wiktor a’r gantores Zula, wrth iddynt ddod yn rhan o gyflwyniad cân a dawns draddodiadol Bwylaidd i’w ddefnyddio i arddangos i swyddogion llywodraethol, Rwsia a’r Gorllewin. Yn gerddorol ac yn weledol wych, mae’r perfformiadau ensemble yn enwedig o syfrdanol.


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL TACHWEDD | NOVEMBER 2 - 4 @ 2.20, 5.00 & 7.40; 5 - 8 @ 5.30 & 8.10; 9 @ 6.00; 10 - 11 @ 12.40, 3.20 & 6.00; 12 - 15 @ 6.00 RHAGFYR | DECEMBER 2 @ 1.15; 8 - 9 @ 2.50; 14 @ 8.10; 15 - 16 @ 3.00 & 8.10; 17 - 20 @ 8.10; 28 - 31 @ 12.45

Lasse Hallström | Joe Johnston | 2018 | USA | tbc’

At her godfather Drosselmeyer’s (Morgan Freeman) annual Christmas Eve party, Clara follows a golden thread, leading her to a key that will unlock a gift from her late mother. The key vanishes into a mysterious parallel world and Clara follows. Here Clara encounters a soldier named Phillip, a gang of mice and the regents who preside over three Realms: Land of Snowflakes, Land of Flowers and Land of Sweets. With Phillip’s help, Clara must brave the ominous Fourth Realm, home to the tyrant Mother Ginger (Helen Mirren), to retrieve Clara’s key. Ym mharti blynyddol Noswyl Nadolig ei thad bedydd Drosselmeyer (Morgan Freeman), mae Clara yn dilyn edau euraidd, sy’n ei harwain at allwedd bydd yn datgloi anrheg gan ei diweddar mam. Mae’r allwedd yn diflannu i fyd paralel dirgel ac mae Clara’n ei ddilyn. Yma daw Clara ar draws milwr o’r enw Phillip, criw o lygod a’r rhaglywiaid sy’n llywyddu dros dair Teyrnas; Gwlad y Plu Eira, Gwlad y Blodau a Gwlad y Losin.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL TACHWEDD | NOVEMBER 9 @ 5.30 & 7.50; 10 - 11 @ 12.55, 3.05, 5.30 & 7.50; 12 - 16 @ 5.30 & 7.50; 17 - 18 @ 12.45, 2.55, 5.30 & 7.50; 19 - 22 @ 5.30 & 7.50; 24 @ 11.00 1.00 RHAGFYR | DECEMBER 2 @ 3.45; 9, 15 & 16 @ 1.00; 23, 28 - 30 @ 8.00 IONAWR | JANUARY 1 - 3 @ 12.35 CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

THE GRINCH (U tbc)

TACHWEDD | NOVEMBER 4 @ 5.45

Yarrow Cheney | Scott Mosier | 2018 | China | USA | tbc’

ZAMA (15)

The Grinch hatches a scheme with his trusted canine Max to ruin Christmas while the residents of Whoville unwittingly set about preparing for the festivities. But why does he hate Christmas so much? We see a young Grinch, alone in the orphanage as the world outside celebrates Christmas. This animated film is based on the much loved Dr. Seuss book and voiced by Benedict Cumberbatch.

Lucrecia Martel | 2017 | Argentina | Brazil | Spain | 112’

Rewarded for bravery in battle with a position as a magistrate in a remote outpost on the Paraguay River, Diego de Zama awaits news of a posting to a more prestigious location, reuniting him with his wife and children. Years go by in which Zama passes the time fantasising about the women around him and he begins to suspect that being an Americano is the reason imperial powers have left him to stagnate in middle of nowhere. Out of pure frustration he joins a band of men pledged to capture a infamous spectral bandit. Wedi ei wobrwyo am ddewrder ar faes y gad gyda swydd fel ynad mewn tref bellennig ar Afon Paraguay, arhosa Diego de Zama am newyddion o swydd mewn lleoliad mwy deniadol, a fyddai’n ei alluogi i ail-uno â’i wraig a’i blant. Wrth i’r blynyddoedd treiglo, mae Zama’n treulio’i amser yn breuddwydio am y menywod o’i gwmpas ac mae’n dechrau tybio mai bod yn Americano yw’r rheswm bod pwerau ymerodrol wedi ei adael i segura mewn man mor anghysbell.

Mae’r Grinch yn rhoi cynllun ar waith gyda’i gi annwyl Max i chwalu’r Nadolig tra bod trigolion Whoville yn mynd ati’n ddiarwybod i baratoi’r dathliadau. Ond pam mae’n casáu’r Nadolig sut gymaint? Gwelwn Grinch ifanc, ar ei ben ei hun mewn cartref plant amddifad wrth i’r byd tu allan ddathlu’r Nadolig. Seiliwyd y ffilm animeiddiedig hon ar lyfr hoffus Dr. Seuss ac mae wedi ei lleisio gan Benedict Cumberbatch.

CINEMA SINEMA

THE NUTCRACKER & THE FOUR REALMS (U tbc)

37


CINEMA SINEMA

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY TACHWEDD | NOVEMBER 11 @ 5.55

THE CIAMBRA (15)

TACHWEDD | NOVEMBER 9 - 15 @ 8.40 RHAGFYR | DECEMBER 2 @ 8.40

Jonas Carpignano | 2017 | Italy | Brazil | Germany | 115’

HALLOWEEN (18 tbc) David Gordon Green | 2018 | USA | tbc’

38

A direct follow-up to the events of John Carpenter’s original 1978 classic of the same name, centring on Laurie Strode, who once more faces Michael Myers, the masked figure who has haunted her since she narrowly escaped his killing spree on Halloween night four decades ago. Original cast members Jamie Lee Curtis and Nick Castle reprise their roles as Strode and Myers, but this time Strode is prepared. Dilyniant uniongyrchol o ddigwyddiadau clasur gwreiddiol 1978 John Carpenter o’r un enw, yn troi o gwmpas Laurie Strode, sydd unwaith eto’n wynebu Michael Myers, y ffigwr y tu ôl mwgwd sydd wedi ei phoenydio ers iddi ddianc drwy drwch blewyn rhag cael ei lladd ganddo ar Nos Galan Gaeaf pedwar degawd yn gynt. Mae aelodau gwreiddiol y cast, Jamie Lee Curtis a Nick Castle yn ailgymryd eu rolau, ond y tro hwn, mae Strode yn barod.

Pio comes from a small Romani community in Calabria, Southern Italy, but easily moves between the various factions in the region, from the local Italians, to African refugees and his fellow Romani. At 14 he is desperate to be treated like a man and shadows his older brother, learning about life on the streets. When his brother disappears, he’s faced with an impossible situation and the reality of what growing up might really mean. Daw Pio o gymuned Romani fechan yn Calabria, De’r Eidal, ond symuda’n rhwydd rhwng y gwahanol garfanau yn yr ardal, o’r Eidalwyr lleol, i ffoaduriaid o Affrica a’i gyd Romani. Yn 14 mlwydd oed mae’n ysu am gael ei drin fel dyn ac mae’n cysgodi ei frawd hŷn, yn dysgu am fywyd ar y strydoedd. Pan mae ei frawd yn diflannu, wyneba sefyllfa amhosibl a’r realiti o’r hyn gall tyfu i fyny olygu mewn gwirionedd.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL TACHWEDD | NOVEMBER 16 @ 5.50 & 8.30; 17 - 18 @ 12:30, 3.10, 5.50 & 8.30; 19 - 22 @ 5.50 & 8.30; 23 @ 5.30 & 8.10; 24 - 25 @ 2.10, 5.00 & 7.45; 26 - 29 @ 5.30 & 8.10 RHAGFYR | DECEMBER 8 - 9 @ 12:30; 15 - 16 @ 3.15

FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD (12A tbc) David Yates | 2018 | UK | USA | tbc’

The second installment of the Fantastic Beasts series set in J.K. Rowling’s Wizarding World featuring the adventures of magizoologist Newt Scamander. The powerful Dark wizard Gellert Grindelwald (Johnny Depp) has escaped custody and set about his plan for pureblood wizards to rule over all non-magical beings. In an effort to thwart Grindelwald’s plans, Albus Dumbledore (Jude Law) enlists his former student Newt Scamander (Eddie Redmayne), who agrees to help, unaware of the dangers that lie ahead. Yr ail ran yng nghyfres Fantastic Beasts sydd wedi ei gosod ym myd ^olegydd hud, dewiniaeth J.K.Rowling ac sy’n dilyn anturiaethau’r sw Newt Scamander. Mae’r dewin tywyll grymus Gellert Grindewald (Johnny Depp) wedi dianc y ddalfa ac yn paratoi ei gynllun i ddewiniaid gwaed pur reoli dros fodau nad ydynt yn hudol. Mewn ymgais i atal cynlluniau Grindewald, mae Albus Dumbeldore (Jude Law) yn ymrestru help ei gyn-fyfyriwr Newt Scamander (Eddie Redmayne), sy’n cytuno i helpu, heb sylweddoli’r peryglon sydd ar y gweill.


CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY TACHWEDD | NOVEMBER 18 @ 6.05

IN THE FADE (18) Faith Akin | 2017 | Germany | France | 106’

CINEMA SINEMA

Out of nowhere, Katja’s life falls apart when her husband Nuri and little son Rocco are killed in a bomb attack. After somehow making it through the funeral, the mind numbing search for the perpetrators (a young couple from the neo-Nazi scene), and reasons behind the senseless killing, complicate Katja’s painful mourning, opening wounds and raising doubts. The trial pushes Katja to the edge; she is absolutely set on justice. Yn ddirybudd, mae bywyd Katja yn chwalu ar led pan ^r Nuri a’u mab bach Rocco yn cael eu lladd mae ei gw mewn ymosodiad bom. Ar ôl dygymod rhyw sut â’r angladd, mae’r chwilio poenus am y cyflawnwyr (cwpl ifanc o’r sîn neo-Natsi), a’r rhesymau tu ôl y llofruddiaethau disynnwyr yn cymhlethu galaru Katja, yn agor clwyfau ac yn codi amheuon. Mae’r prawf yn gwthio Katja at yr ymyl; mae’n hollol benderfynol o gael cyfiawnder.

39

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL TACHWEDD | NOVEMBER 23 @ 6.00 & 8.25; 24 - 25 @ 1.10, 3.35, 6.00 & 8.25; 26 - 30 @ 6.00 & 8.25 RHAGFYR | DECEMBER 1 - 2 @ 1.10, 3.35, 6.00 & 8.25, 3 - 6 @ 6.00 & 8.25, 9 @ 3.35

ROBIN HOOD (12A tbc) Otto Bathurst | 2018 | USA | tbc’

TACHWEDD | NOVEMBER 16 @ 8.05; 18 @ 8.15; 19 @ 8.45

THE WIFE (15) Björn Runge | 2017 | Sweden | USA | UK | 100’ Where Joe is casual, Joan is elegant. Where Joe is vain, Joan is self-effacing. And where Joe relishes in his very public role as the great American novelist, Joan pours her considerable intellect, grace, charm and diplomacy into the private role of a great man’s wife. When Joe is about to be awarded the Nobel Prize for his acclaimed and prolific body of work, Joan starts to think about the sacrifices, secrets and betrayals. A smart, extremely watchable and entertaining film, with a star turn from Glenn Close as Joan. Mae Joe yn hamddenol, mae Joan yn osgeiddig. Mae Joe yn falch, mae Joan yn wylaidd. A thra bod Joe yn mwynhau ei rôl gyhoeddus iawn fel y nofelydd Americanaidd enwog, mae Joan yn ffrydio ei deallusrwydd, gosgeiddrwydd, swyn a diplomyddiaeth sylweddol i rôl breifat gwraig dyn o bwys. Pan mae Joe ar fin derbyn y Wobr Nobel am ei waith clodfawr a thoreithiog, dechreua Joan feddwl am yr ebyrth, cyfrinachau a’r bradychiadau. Ffilm glyfar, ddifyrrus sy’n hawdd iawn ei gwylio, gyda Glenn Close yn chwarae rhan Joan.

Robin of Loxley (Taron Egerton) a war-hardened Crusader and his Moorish commander (Jamie Foxx) mount an audacious revolt against the corrupt English crown in a thrilling action-adventure packed with gritty battlefield exploits, mind-blowing fight choreography, and a timeless romance. In this dark prequel to the historical story, this is Robin Hood as you have never seen him before. Mae Robin of Loxley (Taron Egerton) Crwsadydd profiadol a’i gadlywydd Mwraidd (Jamie Foxx) yn trefnu gwrthryfel eofn yn erbyn coron lygredig Lloegr mewn antur llawn cyffro gyda champau maes y gad beiddgar, coreograffi gornest syfrdanol, a rhamant dragwyddol. Cawn weld Robin Hood fel ni fyddwn wedi ei weld o’r blaen yn y rhagflaenydd tywyll hwn i’r stori hanesyddol.


CINEMA SINEMA

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL TACHWEDD | NOVEMBER 30 @ 5.40 RHAGFYR | DECEMBER 1 - 2 @ 12.55, 3.20 & 5.40; 3 - 7 @ 5.40; 8 - 9 @ 12.45, 3.20 & 5.40; 10 - 13 @ 5.40; 15 - 16 @ 12.50

40

TACHWEDD | NOVEMBER 30 @ 8.00 RHAGFYR | DECEMBER 1 - 6 @ 8.00

WRECK IT RALPH 2: RALPH BREAKS THE INTERNET (PG tbc)

CRAZY RICH ASIANS (12A)

Phil Johnston | Rich Moore | 2018 | USA | tbc’

American romantic comedy in which Rachel Chu accompanies her longtime boyfriend, Nick, to his best friend’s wedding in Singapore. She’s surprised to learn that Nick’s family is extremely wealthy and he’s considered one of the country’s most eligible bachelors. Thrust into the spotlight, Rachel must now contend with jealous socialites, quirky relatives and something far, far worse – Nick’s disapproving mother.

Six years after the events of Wreck-It Ralph, our ham-fisted hero (John C Reilly) and his gutsy pal Vanellope von Schweetz (Sarah Silverman) are sent on a mission into cyberspace after discovering a wi-fi router in their arcade. Along the way, Ralph and Vanellope encounter new customs, worlds, and characters: Disney Princesses, trendy algorithms and characters from The Muppets, Star Wars, Walt Disney Animation Studios, Marvel Comics and Pixar. Chwe blynedd ar ôl digwyddiadau Wreck-It Ralph, mae ein harwr trwsgl (John C Reilly) a’i ffrind dewr Vanellope von Schweetz (Sarah Silverman) yn cael eu hanfon ar genhadaeth i’r seibrofod ar ôl darganfod llwybrydd wi-fi yn eu harcêd. Ar hyd y ffordd, mae Ralph a Vanellope yn dod ar draws arferion, bydoedd a chymeriadau newydd, megis algorithmau ffasiynol, Tywysogesau Disney a chymeriadau o’r Muppet Show, Star Wars, Stiwdios Animeiddio Walt Disney, Comigau Marvel a Pixar.

Jon M.Chu | 2018 | USA | 121’

Comedi ramantaidd o America sy’n dilyn Rachel Chu a’i chariad hirdymor, Nick, i briodas ei ffrind gorau yn Singapore. Mae’n cael sioc wrth ddysgu bod teulu Nick yn gyfoethog iawn ac fe’i hystyrir yn un o ddynion di-briod mwyaf dymunol y wlad. Wedi ei gwthio i amlygrwydd, rhaid i Rachel cystadlu â chymdeithaswyr cenfigennus, perthnasau od a rhywbeth llawer, llawer gwaeth – mam feirniadol Nick.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY RHAGFYR | DECEMBER 2 @ 5.55

THE THIRD MURDER (15) Hirokazu Koreeda | 2017 | Japan | 125’

Leading attorney Shigemori takes on the defence of murder-robbery suspect Misumi who served jail time for another murder 30 years ago. Shigemori’s chances of winning the case seem low - his client freely admits his guilt, despite facing the death penalty if he is convicted. As he digs deeper into the case, hearing the testimonies of the victim’s family and Misumi himself, the once confident Shigemori begins to doubt whether his client is the murderer after all. Mae’r cyfreithiwr arweiniol Shigemori yn amddiffyn Misumi sydd wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth-lladrad ac sydd wedi bod yn y carchar am lofruddiaeth arall 30 mlynedd cyn hynny. Mae’n ymddangos bod tebygrwydd Shigemori o ennill yr achos yn isel - mae ei gleient yn cyfaddef ei euogrwydd, er wyneba’r gosb eithaf os y caiff ei ddyfarnu’n euog. Wrth iddo balu’n ddyfnach i’r achos, gan wrando ar dystiolaeth teulu’r un sydd wedi ei lofruddio a Misumi ei hun, mae Shigemori, bu unwaith yn hyderus, yn dechrau amau os mai ei gleient ef yw’r llofruddiwr wedi’r cyfan.


RHAGFYR | DECEMBER 7 – 13 @ 8.00

PETERLOO (12A)

THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB (15 tbc)

Mike Leigh | 2018 | UK | 154’ Following his acclaimed Mr Turner, Mike Leigh directs another period drama about the notorious 1819 Peterloo Massacre, in which a cavalry detachment charged on a peaceful pro-democracy rally at St Peter’s Field in Manchester where a 60,000-strong crowd gathered to hear speeches demanding parliamentary reform. Starring Maxine Peake and Rory Kinnear, the film is something of a passion project for Leigh, who grew up in Salford. Yn dilyn ei ffilm glodfawr Mr Turner, mae Mike Leigh yn cyfarwyddo drama gyfnod arall am Gyflafan ddrwgenwog 1819 Peterloo, pan ymosododd marchoglu ar rali democratiaeth heddychlon yn St Peter’s Field Manchester, lle’r oedd torf o oddeutu 60,000 wedi ymgasglu i glywed areithiau yn galw am ddiwygio seneddol. Yn serennu Maxine Peake a Rory Kinnear, mae’r ffilm yn agos at galon Leigh, a gafodd ei fagu yn Salford.

CINEMA SINEMA

RHAGFYR | DECEMBER 7 - 9 @ 5.25; 10 - 13 @ 8.15

Fede Alvarez | 2018 | UK | Germany | Sweden | Canada | USA | tbc’ The latest cinematic instalment of the smash hit ‘Millennium series’ in which computer hacker Lisbeth Salander (Claire Foy, The Crown) and journalist Mikael Blomkvist return to find themselves caught in a web of spies, cybercriminals and corrupt government officials. The film adapts the fourth book in the Millennium series by new author David Lagercrantz who took the series on after the death of Stieg Larsson, delving into the past of the enigmatic hacker heroine.

41

Y rhan ddiweddaraf yn y ‘gyfres Mileniwm’ lwyddiannus ac mae’r haciwr cyfrifiadur Lisbeth Salander (Claire Foy, The Crown) a’r newyddiadurwr Mikael Blomkvist yn darganfod eu bod wedi eu dal mewn gwe o ysbiwyr, troseddwyr seibr a swyddogion llywodraeth llwgr. Mae’r ffilm yn addasu pedwerydd llyfr y gyfres Mileniwm gan yr awdur newydd David Lagercrantz a gymerodd awenau’r gyfres ar ôl marwolaeth Stieg Larsson, gan chwilota i orffennol yr arwres hacio.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY RHAGFYR | DECEMBER 9 @ 6.00

LEK AND THE DOGS (15) Andrew Kotting | 2017 | UK | 92’

Having either fled or been thrown out of his home at the age of four, the young Mishukov spent two years living on the streets of Moscow, befriending a pack of wild dogs that became his companions and guardians. In this film, the adult Lek, looks back on this life with the aide of a cassette on which his younger self recorded his formative experiences. Nodding to the true story of a Moscow street child raised by dogs, this collage of sound and vision by Andrew Kötting provokes a deeply personal, instinctive reaction. Ar ôl naill ai ffoi neu gael ei daflu allan o’i gartref yn bedair blwydd oed, treuliodd y Mishukov ifanc dwy flynedd yn byw ar strydoedd Moscow, gan ddod ^n gwyllt a fyddai’n yn gyfeillgar gyda chnud o gw gymdeithion ac yn warcheidwaid iddo. Yn y ffilm hon, mae Lek fel oedolyn yn edrych yn ôl ar ei fywyd gyda chymorth casét yr oedd wedi recordio ei brofiadau blaenorol arno pan oedd yn ifancach.

RHAGFYR | DECEMBER 7 - 9 @ 8.40; 10 - 13 @ 5.55

SLAUGHTERHOUSE RULEZ (12A tbc) Crispian Mills | 2018 | UK | tbc’ Welcome to Slaughterhouse, an elite boarding school where boys and girls are groomed for power and greatness... and they’re about to meet their match. This ancient and ordered world is about to be shaken to its foundations when a controversial fracking site nearby causes a mysterious sinkhole to appear and unleash unspeakable horror. Starring Simon Pegg, Asa Butterfield, Nick Frost, and Michael Sheen. Croeso i Slaughterhouse, ysgol breswyl elit, lle caiff merched a ^er a llwyddiant...ac maen nhw ar fin bechgyn eu paratoi ar gyfer pw cwrdd â’u tebyg. Mae’r byd hynafol a threfnedig hwn ar fin cael ei ysgwyd i’r craidd pan mae safle ffracio dadleuol cyfagos yn peri i lyncdwll rhyfedd ymddangos a chreu arswyd ofnadwy. Gyda Simon Pegg, Asa Butterfield, Nick Frost, a Michael Sheen.


CINEMA SINEMA

RHAGFYR | DECEMBER 10, 12-15 & 17 - 18 @ 6.00

JULIET, NAKED (15 tbc) 42

RHAGFYR | DECEMBER 9 @ 8.15; 10 & 12 - 13 @ 8.20

Jesse Peretz | 2018 | USA | tbc’

HUNTER KILLER (15 tbc)

Annie (Rose Byrne) is the long suffering girlfriend of Duncan (Chris O’Dowd) an obsessive fan of obscure 90s rocker Tucker Crowe (Ethan Hawke). When an acoustic demo of Tucker’s hit record from 25 years ago surfaces, Annie, who doesn’t share Duncan’s blind enthusiasm, posts a scathing review that has surprising consequences. An unlikely romance with the elusive rocker ensues. Based on the novel by Nick Hornby, Juliet, Naked is a comic account of life’s second chances.

Donovan Marsh | 2018 | China | USA | tbc’ An untested American submarine captain teams with U.S. Navy Seals to rescue the Russian president, who has been kidnapped by a rogue general. The film stars Gerard Butler, Gary Oldman, Common and Michael Nyqvist (in one of his final film roles) and is based on the 2012 Don Keith and George Wallace novel Firing Point. Mae capten llong danfor Americanaidd yn cydweithio â Seals Llynges America i achub Arlywydd Rwsia, sydd wedi ei herwgipio gan Gadfridog twyllodrus. Mae’r ffilm yn serennu Gerard Butler, Gary Oldman, Common a Michael Nyqvist (yn un o’i rolau ffilm olaf) ac mae’n seiliedig ar Firing Point, nofel 2012 gan Don Keith a George Wallace.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL RHAGFYR | DECEMBER 14 @ 5.30 & 8.30; 15 - 16 @ 2.30, 5.30 & 8.30; 17 - 20 @ 5.30 & 8.30; 21 @ 5.15 & 8.15; 22 - 23 @ 2.15, 5.15 & 8.15; 24 @ 1.30 & 4.30; 27 @ 2.15, 5.15 & 8.15

MORTAL ENGINES (12A tbc) Christian Rivers | 2018 | New Zealand | USA | tbc’

Millennia after a cataclysmic event, cities survive a now desolate Earth by moving around on giant motorised wheels, attacking and devouring smaller towns in order to replenish their resources. When Londoner Tom Natsworthy encounters the dangerous fugitive Hester Shaw, during an assassination attempt, he finds himself forging an unlikely alliance that changes the course of the future. From the filmmakers of The Lord of the Rings and The Hobbit. Milenia ar ôl digwyddiad trychinebus, mae dinasoedd bellach yn goroesi ar Ddaear sydd yn ddiffaith drwy symud o gwmpas ar olwynion peiriannol enfawr, yn ymosod ar, ac yn difa trefi llai eu maint er mwyn adnewyddu eu hadnoddau. Pan mae Tom Natsworthy o Lundain yn dod ar draws y ffoadur peryglus, Hester Shaw, yn ystod ymgais llofruddio, mae’n ffurfio perthynas annhebygol sy’n newid trywydd y dyfodol. O wneuthurwyr The Lord of the Rings a The Hobbit.

Annie (Rose Byrne) yw cariad goddefgar Duncan (Chris O’Dowd), ffan a chanddo obsesiwn â rociwr anadnabyddus y 90au, Tucker Crowe. Pan mae demo acwstig o gân fawr Tucker o 25 mlynedd yn gynt yn dod i’r amlwg, mae Annie, nad yw’n rhannu brwdfrydedd selog Duncan, yn postio adolygiad deifiol sy’n cael canlyniadau annisgwyl. Mae rhamant annhebygol gyda’r rociwr yn dilyn. Yn seiliedig ar nofel Nick Hornby, mae Juliet, Naked, yn gyfrif digrif am ail gyfleoedd fywyd.


RHAGFYR | DECEMBER 14 - 18 @ 8.15

WIDOWS (15 tbc) Steve McQueen | 2018 | UK | USA | tbc’

Ffilm gyffro am ladrad wedi ei chyfarwyddo gan yr enillydd Gwobr Academy Steve McQueen (12 Years a Slave, Shame, Hunger) lle mae pedair menyw, sy’n ^yr yn ystod lladrad a fethodd, weddwon ers colli eu gw yn penderfynu delio â materion yn bersonol. Gyda Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Robert Duvall a Liam Neeson.

RHAGFYR | DECEMBER 14 - 20 @ 5.45; 23, 28 - 30 @ 5.30 IONAWR | JANUARY 1 - 6 @ 12.50

NATIVITY ROCKS! (PG tbc) Debbie Isitt | 2018 | UK | tbc’ The fourth installment in Debbie Isitt’s hit Nativity! comedy, musical film series. Following on the successes of Nativity!, Danger in the Manger, Dude, Where’s My Donkey? and Nativity! The Musical stage show, this promises to be another great feel good, Christmas favourite for the whole family this festive season. Y bedwaredd ran o Nativity!, cyfres ffilmiau comedi, cerddorol lwyddiannus Debbie Isitt. Yn dilyn ar lwyddiannau Nativity!, Danger in the Manger, Dude, Where’s My Donkey? a’r sioe ^r o fod yn ffefryn lwyfan Nativity! The Musical, mae hon yn siw Nadoligaidd arall ar gyfer y teulu oll y gwyliau hyn.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY RHAGFYR | DECEMBER 16 @ 6.00

GHOLAM (15) Mitra Tabrizian | 2017 | UK | Iran | 95’

Set amid London’s Iranian community during the Arab spring of 2011, Gholam (Shahab Hosseini, The Salesman) is a melancholy figure caught between old loyalties and present commitments. Minicab driver by night, car mechanic by day, he resists attempts to return him to Tehran (where his Mother waits, lamenting for him) on an unspecified mission but seems stirred by the plight of a local Trinidadian woman being terrorised by young white thugs. Wedi ei gosod yng nghymuned Iranaidd Llundain yn ystod gwanwyn Arabaidd 2011, mae Gholam (Shahab Hosseini, The Salesman) yn ffigwr digalon sydd wedi ei ddal rhwng hen deyrngarwch ac ymrwymiadau’r presennol. Yn yrrwr minicab gyda’r hwyr, yn beiriannydd yn ystod y dydd, mae’n gwrthsefyll ceisiadau i’w ddychwelyd i Tehran (lle mae ei fam yn aros, yn hiraethu amdano) ar genhadaeth aneglur, ond mae’n cael ei effeithio gan sefyllfa fenyw o Drinidad sy’n cael ei brawychu gan fois ifanc gwyn.

CINEMA SINEMA

Heist thriller directed by Academy Award winning Steve McQueen (12 Years a Slave, Shame, Hunger) in which four women, widowed when their husbands are killed during a failed heist attempt, decide to take matters into their own hands. Starring Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Robert Duvall and Liam Neeson.

43


CINEMA SINEMA

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL RHAGFYR | DECEMBER 28 - 30 @ 3.15, 5.50 & 8.25; 31 @ 3.15 & 5.50 IONAWR | JANUARY 1 - 6 @ 2.55, 5.35 & 8.10; 7 - 10 @ 5.35 & 8.10

HOLMES & WATSON (12A tbc) Etan Cohen | 2018 | USA | tbc’

44

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL

The Step Brothers stars Will Ferrell and John C Reilly join forces once more in this comedy take on the classic detective duo Sherlock Holmes and Dr Watson. Also starring Lauren Lapkus, Rob Brydon, Kelly Macdonald, Rebecca Hall, Ralph Fiennes, and Hugh Laurie, it promises to be a ridiculously silly rendition of these much loved characters. Mae sêr The Step Brothers Will Ferrell a John C Reilly yn uno unwaith eto yn fersiwn comedi hon am y deuawd ditectif Sherlock Holmes a Dr Watson. Gyda Lauren Lapkus, Rob Brydon, Kelly Macdonald, Rebecca Hall, Ralph Fiennes, a Hugh Laurie, dyma i chi gyflwyniad gwirion o’r cymeriadau hoffus hyn.

RHAGFYR | DECEMBER 21 @ 5.30 & 8.00; 22 @ 11.45 , 12.30, 3.00, 5.30 & 8.00; 23 @ 12:30, 3.00, 5.45 & 8.20; 24 @ 12.15, 2.45 & 5.15; 27 @ 12.30, 3.00. 5.30 & 8.00; 28 - 30 @ 12.30, 3.00, 5.45 & 8.20; 31 @ 12.15, 2.45 & 5.15 IONAWR | JANUARY 1 - 3 @ 12.30, 3.00, 5.30 & 8.00; 4 @ 12.30, 3.00 & 5.30; 5 @ 1.00; 6 @ 12.00

MARY POPPINS RETURNS (PG tbc) Rob Marshall | 2018 | USA | tbc’

Set in 1930s London, Michael (Ben Whishaw) and Jane (Emily Mortimer) are now grown up, with Michael, his three children and their housekeeper (Julie Walters), living on Cherry Tree Lane. The enigmatic nanny Mary Poppins (Emily Blunt) re-enters the lives of the Banks family, and, alongside street lamplighter Jack (Lin-Manuel Miranda), uses her unique magical skills to help the family rediscover the joy and wonder missing in their lives, introducing the children to a new assortment of colourful and whimsical characters, including Topsy (Meryl Streep). Wedi ei gosod yn Llundain y 1930au, mae Michael (Ben Whishaw) a Jane (Emily Mortimer) bellach yn oedolion, ac mae Michael, ei dri phlentyn a’u gwraig cadw tŷ (Julie Walters), yn byw ar Cherry Tree Lane. Mae’r nani enigmatig Mary Poppins (Emily Blunt) yn dychwelyd i fywydau’r teulu Banks, ac ynghyd â Jack (Lin-Manuel Miranda) y goleuwr lampau stryd, yn defnyddio ei sgiliau hudol unigryw i helpu’r teulu ail-ddarganfod y gorfoledd a’r rhyfeddod sydd ar goll yn eu bywydau, gan gyflwyno’r plant i amrywiaeth newydd o gymeriadau lliwgar a hynod, gan gynnwys Topsy (Meryl Streep).

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL IONAWR | JANUARY 1 - 6 @ 3.15, 5.50 & 8.25; 7 - 10 @ 5.50 & 8.25

THE FAVOURITE (15 tbc) Yorgos Lanthimos | 2018 | Ireland | UK | USA | tbc’ A quirky period comedy from the director of The Lobster, staring Olivia Colman (in what looks to be a career-best performance) as a frail Queen Anne opposite Rachel Weisz’s close friend Lady Sarah, who must put up with the Queen’s mercurial temper while governing the country in her stead. When a new servant, Abigail (Emma Stone), arrives, Lady Sarah takes her under her wing, and Abigail sees a chance to return to her aristocratic roots. Comedi gyfnod hynod gan gyfarwyddwr The Lobster, gydag Olivia Colman (yn yr hyn yw perfformiad gorau ei gyrfa hyd yn hyn) fel y Frenhines Anne eiddil yn gyferbyn â’i chyfaill agos Lady Sarah, sef Rachel Weisz, sy’n gorfod dioddef natur gyfnewidiol y Frenhines wrth lywodraethu’r wlad yn ei lle. Pan mae gwas newydd, Abigail (Emma Stone), yn cyrraedd mae Lady Sarah yn ei chymryd o dan ei adain, ac mae Abigail yn gweld modd o ddychwelyd at ei gwreiddiau aristocrataidd.


IONAWR | JANUARY 4 - 6 @ 12.35; 7 - 10 @ 5.30

SPIDER-MAN - INTO THE SPIDERVERSE (U tbc) Bob Persichetti | Peter Ramsey | Rodney Rothman | 2018 | USA | tbc’

Phil Lord and Christopher Miller, the creative minds behind The Lego Movie and 21 Jump Street, bring their unique talents to a fresh vision of a different Spider-Man Universe, with a ground-breaking visual style that’s the first of its kind. Spider-Man: Into the Spider-Verse introduces Brooklyn teen Miles Morales, and the limitless possibilities of the Spider-Verse, where more than one can wear the mask.

CINEMA SINEMA

Daw Phil Lord a Christopher Mills, y meddyliau creadigol y tu ôl i The Lego Movie a 21 Jump Street, a’u doniau unigryw i weledigaeth ffres o fydysawd Spider-Man gwahanol, gydag arddull weledol arloesol sy’n newydd o’i fath. Cyflwyna Spider-Man: Into the Spider-Verse y crwt ifanc Miles Morales, a phosibiliadau diderfyn y Spider-Verse, lle gall mwy nag un wisgo’r mwgwd.

45

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY IONAWR | JANUARY 6 @ 6.05

APOSTASY (PG) Daniel Kokotajlo | 2017 | UK | 95’

IONAWR | JANUARY 4 @ 8.00; 5 @ 3.30; 6 - 10 @ 8.00

AQUAMAN (12A tbc) James Wan | 2018 | Australia | USA | tbc’ Jason Momoa (Khal Drogo) stars as Aquaman in this Warner Bros. production based on the long-running DC Comics series. Arthur Curry, heir to the underwater kingdom of Atlantis, must step forward to lead his people against his brother Orm, who seeks to unite the seven kingdoms against the surface world. Aquaman finds himself caught between a surface world that ravages the sea and the underwater Atlanteans who are ready to revolt. Jason Momoa (Khal Drogo) sy’n serennu fel Aquaman yn y cynhyrchiad Warner Bros. hwn sy’n seiliedig ar y gyfres DC Comics. Rhaid i Arthur Curry, etifedd teyrnas danddwr Atlantis gamu ymlaen i arwain ei bobl yn erbyn ei frawd Orm, sy’n ceisio uno’r saith teyrnas yn erbyn y byd ar yr arwyneb. Mae Aquaman wedi ei ddal rhwng byd ar yr arwyneb sy’n anrheithio’r môr a’r bobl danddwr sy’n barod i wrthryfela.

Set among a community of Jehovah’s Witnesses in Oldham, the film deals subtly and carefully with the fallout caused in a family by tragressions that threaten ‘disfellowship’. Written and Directed by Daniel Kokotajlo (Myra, The Mess Hall of an Online Warrior), who himself grew up in a Jehovah’s Witness family before leaving the faith while at college, the film demonstrates a deep knowledge, sensitively relayed, married with masterful storytelling. Wedi ei gosod ymhlith cymuned o Dystion Jehofa yn Oldham, mae’r ffilm hon yn delio’n gynnil ac yn ofalus â’r canlyniadau o fewn teulu a achoswyd gan gamweddau sy’n bygwth cael eich diarddel. Wedi ei ysgrifennu a’i chyfarwyddo gan Daniel Kokotajlo (Myra, The Mess Hall of an Online Warrior), a gafodd ei fagu ei hun mewn teulu o Dystion Jehofa cyn gadael y ffydd pan oedd yn y coleg, mae’r ffilm hon yn arddangos gwybodaeth ddofn, wedi ei chyfleu’n sensitif ac wedi ei chyfuno â dull grymus o adrodd stori.

mwldan.co.uk 01239 621200


CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Theatr Mwldan Film Society have been bringing the best in world cinema to West Wales for over 20 years. Contact our box office for membership details: boxoffice@mwldan.co.uk. Yn dod â goreuon sinema’r byd i Orllewin Cymru. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am fanylion aelodaeth: boxoffice@mwldan.co.uk

FILM TICKETSAVER CARD £26 per year: gives you £1.80 off every* standard film screened at Theatr Mwldan, plus free admission to three Theatr Mwldan Film Society screenings (within a 12 Month Period). Free associate membership of TMFS with the Film TicketSaver Card.

CERDYN TOCYNCYNILO FFILM £26 y flwyddyn: Ostyngiad o £1.80 oddi ar ddangosiad bob* ffilm yn Theatr Mwldan, a mynediad am ddim i dri dangosiad Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan (o fewn cyfnod o 12 mis). Aelodaeth gysylltiol am ddim o Gymdeithas Ffilm Theatr Mwldan gyda’r Cerdyn TocynCynilo Ffilm.

FULL MEMBERSHIP AELODAETH LAWN Annual membership of Theatr Mwldan Film Society is just £70 for 30 films, and gives you £1.80 off every* standard film screened at Theatr Mwldan. Early Bird Offer £65 up to 03/09/17. Mae aelodaeth flynyddol Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan yn £70 am 30 ffilm, ac ostyngiad o £1.80 oddi ar ddangosiad bob* ffilm yn Theatr Mwldan. Cynnig cynnar o £65 ar gael hyd at 03/09/17. * excluding 3D screenings, Live Broadcast Events and alternative content. *Nid yw’r cynnig yn cynnwys dangosiadau 3D, Darllediadau Byw a chynnwys amgen.

Theatr Mwldan Film Society

@TMFSoc


AELODAETH THEATR MWLDAN MEMBERSHIP Membership of Theatr Mwldan is £2 a year and is open to individuals of 18 years of age and over and to organisations that support the objectives of the company. Am £2 y flwyddyn, mae aelodaeth Theatr Mwldan yn agored i unigolion o 18 mlwydd oed ac yn hŷn ac i sefydliadau sy’n cynnal amcanion y cwmni.

BOOKING TICKETS PRYNU TOCYNNAU Our Box Office is open 5-8pm Monday (10am-8pm during school holidays), 10am-8pm Tuesday-Saturday and 12-8pm Sunday. Online booking is available 24/7 at: www.mwldan.co.uk Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for re-sale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. We recommend pre-booking your tickets whenever possible – we can then contact you in the event of any unforeseen circumstances. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o 5-8yh ddydd Llun (10yb-8yh yn ystod gwyliau’r ysgol), 10yb-8yh Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn, a 12yp-8yh Dydd Sul. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at: www.mwldan.co.uk Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu. Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema. Argymhellwn eich bod yn archebu eich tocynnau o flaen llaw pryd bynnag bo’n bosibl - yna gallwn gysylltu â chi os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi.

TICKET PRICES AND CONCESSIONS FOR LIVE SHOWS & CINEMA PRISIAU TOCYNNAU A GOSTYNGIADAU AR GYFER SIOEAU BYW A SINEMA Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. Babes in arms (2 and under) go free, but are not allocated their own seat. 2D cinema Adult: £7.50, Child (14 and under) £5.70 3D cinema Adult: £8.50, Child (14 and under) £6.70 Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda. Nid oes tâl ar gyfer babanod (o dan 2 oed), ond ni chânt sedd eu hunain. Sinema 2D Oedolyn: £7.50, plant (14 oed ac yn iau) £5.70 Sinema 3D Oedolyn: £8.50, plant (14 oed ac yn iau) £6.70

11 - 18 years old? You could be eligible for Mates Rates of just £3 for events which carry this symbol. T & C’s apply - see our website for details. 11-18 oed? Gallech fod yn gymwys ar gyfer Prisiau Mêts, sef £3 i ddigwyddiadau sy’n dangos y symbol hwn Bydd Telerau ac Amodau’n berthnasol - gweler ein gwefan am fanylion.

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID If you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to 7 days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. No refunds will be issued on tickets returned within 7 days of a show, however we will exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn). All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

VOLUNTEERING GWIRFODDOLI Are you aged 16 + and passionate about the arts and supporting the work we do? Then why not join our volunteer team at Mwldan? Our volunteers receive a complimentary ticket for the events they volunteer on - a great way to see things for free! To learn more about becoming a volunteer, please collect an application form from our Box Office. Ydych chi’n 16+ ac yn frwdfrydig am y celfyddydau ac mewn cefnogi’r gwaith a wnawn? Yna pam na ymunwch â’n tîm o wirfoddolwyr yn y Mwldan? Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn tocyn am ddim i’r digwyddiadau maent yn gwirfoddoli ar eu cyfer. Ffordd wych o weld pethau am ddim!! I ddysgu mwy am wirfoddoli, casglwch ffurflen gais o’n Swyddfa Docynnau.

UNSUBSCRIBING DATDANYSGRIFIO If you’d like us to stop sending you brochures, please contact boxoffice@mwldan.co.uk with your name and address or call on 01239 621 200 Os hoffech i ni stopio anfon rhaglenni atoch, cysylltwch â boxoffice@mwldan.co.uk gyda’ch enw a’ch cyfeiriad neu ffoniwch ar 01239 621200.

47


COMMUNITY CLASSES DOSBARTHIADAU CYMUNEDOL *term time only *Yn ystod tymor ysgol yn unig TIME / AMSER

CLASS / DOSBARTH

9.30 - 10.30am

Rise & Shine Yoga

9.45 - 11.00am

Advanced Belly Dance Class

AGE / OED

GROUP / GRŴP

VENUE / LLEOLIAD

all ages

BE YOU YOGA

Mwldan 6 *

all ages

ROSE BARTER

Mwldan 4

all ages

ROSE BARTER

Mwldan 4

MONDAY | DYDD LLUN

11.30 - 12.45pm Belly Dance for Beginners

TUESDAY | DYDD MAWRTH 4.30 - 5.15pm

Little Yogis †

3+

BE YOU YOGA

Mwldan 6 *

5.30 - 6.00pm

Yoga HIIT ‡

all ages

BE YOU YOGA

Mwldan 6

6.00 - 7.00pm

Men’s Yoga

all ages

BE YOU YOGA

Mwldan 6

6.30 - 10.00pm

Amateur Dramatics

all ages

CARDIGAN THEATRE Mwldan 5/6

WEDNESDAY | DYDD MERCHER 10.30 - 12.00am Keep Fit For Over 50s

50+

MARILYN JAMES

Mwldan 4

5.00 - 5.45pm

Teen Yoga

13-19

BE YOU YOGA

Mwldan 6 *

6.30 - 7.30pm

Feel Good Flow Yoga Chinese Dance – Tones the body and relaxes the mind

all ages

BE YOU YOGA

Mwldan 6

all ages

CHINESE DANCE

Mwldan 5 *

7.30 - 8.30pm

THURSDAY | DYDD IAU Bilingual music, movement & craft 10.00 - 11.00am Cerddoriaeth, symudiad a chrefft dwyieithog Mwldan Young People’s Theatre 4.00 - 4.50pm Theatr Pobl Ifanc y Mwldan Mwldan Young People’s Theatre 5.00 - 6.00pm Theatr Pobl Ifanc y Mwldan Mwldan Young People’s Theatre 6.00 - 7.15pm Theatr Pobl Ifanc y Mwldan

0-4 yrs (with carer / TAMBORINE TOTS gyda gofalwr)

Mwldan 6 *

5-7

MYPT

Mwldan 5 / 6 *

8-11

MYPT

Mwldan 5 / 6 *

12-16

MYPT

Mwldan 5 / 6 *

FRIDAY | DYDD GWENER 7.00 - 7.45am

Wake Up Yoga

all ages

BE YOU YOGA

Mwldan 4

9.00 - 9.55am

Pilates All Levels

all ages

JANET TEBBUTT

Mwldan 4

9.30 - 11.30am

Birth Support Group §

all ages

NAOMI GLASS

Mwldan 6

10.00 - 10.55am Pilates New Class: Just the beginning

all ages

JANET TEBBUTT

Mwldan 4

11.00 - 11.55am Clinical Rehabilitation: Back Care etc.

all ages

JANET TEBBUTT

Mwldan 4

12.00 - 12.55pm Clinical Rehabilitation: A Very Gentle Class

all ages

JANET TEBBUTT

Mwldan 4

4.15 - 5.00pm

Children/Pre-Teen Yoga

7+

BE YOU YOGA

Mwldan 4 *

5.15 - 6.15pm

Dynamix Drama/Dance ††

6–10

DYNAMIX

Mwldan 4 *

6.15 - 7.15pm

Dynamix Drama/Dance ††

11–25

DYNAMIX

Mwldan 4 *

8–13

CARDIGAN YOUTH THEATRE

Mwldan 6 *

13–18

CARDIGAN YOUTH THEATRE

Mwldan 6 *

QUAKERS

Mwldan 4 / 5

SATURDAY | SADWRN Cardigan Youth Theatre 10.30 - 12.30am Theatr Ieuenctid Aberteifi Cardigan Youth Theatre 1.30 - 3.30pm Theatr Ieuenctid Aberteifi

SUNDAY | SUL 11.00 - 12.15pm 48

Quakers Sunday Meeting Cyfarfod Sul Y Crynwyr

all ages

For Dreams Dance School see: | Ar gyfer Ysgol Ddawns Dreams ewch at: www.dreamsdanceschool.com


Over 20,000 people a year take part in our regular programme of community classes and workshops which are open to a range of ages and abilities. Pre-booking is advised before attending any of the classes on this page. Visit the Take Part section of our website for more details. All classes take place in Mwldan 4, 5 or 6 (unless otherwise stated).

Mae dros 20,000 o bobl yn cymryd rhan yn ein rhaglen brysur o ddosbarthiadau a gweithdai cymunedol pob blwyddyn ac mae’r rhain yn agored i ystod eang o oedrannau a galluoedd. Argymhellwn gadw eich lle o flaen llaw cyn mynychu unrhyw un o’r dosbarthiadau a restrir ar y tudalen hon. Ewch at ein hadran Cymryd Rhan ar ein gwefan am fanylion pellach. Cynhelir pob dosbarth ym Mwldan 4 (oni bai y nodir fel arall).

TO BOOK, PLEASE CONTACT | GADW EICH LLE, CYSYLLTWCH Â: (Please note that class times may change between brochures, please check using the contact details below | Nodwch os gwelwch yn dda, gall amserau dosbarth newid rhwng cyhoeddi ein rhaglenni, gwiriwch gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod)

BE YOU YOGA

Nia Jones 07949 139 302 Breathe@beyouyogawales.co.uk @beyouyoga.wales †

Little Yogis will take place on the last Tuesday of every month

Yoga HIIT - a dynamic class that WILL make you sweat! This class is perfect if you have a short amount of time, like to move & want to tone & sculpt your body Dosbarth deinamig BYDD yn gwneud i chi chwysu! Mae’r dosbarth hwn yn berffaith os nad oes gennych lawer o amser, ac rydych yn hoff o symud ac am dynhau a siapio’ch corff.

BELLY DANCE

The gentle way to keep fit. ROSE BARTER 01239 851 737 rosebarter@btinternet.com

BIRTH SUPPORT GROUP ^ GRWP CEFNOGI GENI

Exploring and celebrating pregnancy, birth and beyond. Archwilio a dathlu beichiogrwydd a geni baban… Naomi Glass 01239 652 804 naomi.glass@gmail.com The last Friday of the month

§

CARDIGAN THEATRE

Christine Rees 01239 891 283 reeschristine@yahoo.com

CARDIGAN YOUTH THEATRE THEATR IEUENCTID ABERTEIFI Reuben Wells Reuben.wells@castellventures.wales Cardigan Youth Theatre

CHINESE DANCE

Camilla Whittaker 07922 333 116 freakysmiler@gmail.com

DYNAMIX PERFORMING ARTS Laura Gilbert 07790 586 064 laura@dynamixperformingarts.co.uk Dynamix Drama classes have an option to work towards LAMDA Exams ††

Dynamix Dance will start back 21 September & Dynamix Drama on the 28 September

KEEP FIT FOR OVER 50S Marilyn James 01239 612 166

PILATES

01437 532 385 / 07973 854 942 JANET TEBBUTT (registered Osteomyologist) janettebbutt@hotmail.com

MWLDAN YOUNG PEOPLE’S THEATRE THEATR POBL IFANC Y MWLDAN 01239 621200 boxoffice@mwldan.co.uk Mwldan Young People’s Theatre will be offering professional drama training for young performers aged 7-16. Through their regular classes, members of the MYPT will develop their skills in Acting and Stage Skills, with opportunities to put theirskills into practice through studio presentations and theatrical performances. Bydd Theatr Bobl Ifanc y Mwldan yn cynnig hyfforddiant drama proffesiynol i berfformwyr ifanc o 7 i 16 oed. Trwy ddosbarthiadau rheolaidd bydd aelodau’r Theatr yn datblygu eu sgiliau mewn Actio a Sgiliau Llwyfan, gyda chyfleoedd i roi eu sgiliau ar waith mewn cyflwyniadau stiwdio a pherfformiadau theatraidd. Starting on 13 Sept, sessions will be weekly during term time on a Thursday at £60per term for Yn dechrau ar 13 Medi, bydd sesiynau wythnosol yn ystod amser tymorar ddydd Iau am £60 pob tymor ar gyfer 5 to 7 year olds at 5 i 7 oed am 4 – 4.50pm 8 to 11 year olds at 8 i 11 oed am 5 – 6pm 12 to 16 year olds at 12 i 16 oed am 6.00 – 7.15 Advanced booking essential please contact Box Office for more information or email Mae cadw eich lle o flaen llaw yn hanfodol. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am fwy o wybodaeth neu e-bostiwch victoria@mwldan.co.uk Please note that the MYPT sessions can only run if there are sufficient numbers booked in. The deadline for booking is Monday 10 Sept Nodwch os gwelwch yn dda, bydd sesiynau Theatr Bobl Ifanc y Mwldan ond yn rhedeg os oes nifer digonol wedi cofrestru. Y dyddiad cau ar gyfer cadw eich lle yw 10 Medi.

DREAMS DANCE SCHOOL Victoria Thomas 07581 186 634 dreamsdance@hotmail.co.uk Classes encourage the development of dance and musical awareness, and help to build confidence in a happy friendly environment. As well as being a great form of exercise, and performing in front of family and friends, students can enter graded examinations. For a full list of classes offered and up to date timetimeble, please see www.dreamsdanceschool.com Mae dosbarthiadau’n annog datblygiad ac ymwybyddiaeth gerddorol, ac yn helpu adeiladu hyder o fewn amgylchedd cyfeillgar. Yn ogystal â bod yn ffurf wych o ymarfer corf, a pherfformio o flaen teulu a ffrindiau, gall fyfyrwyr sefyll arholiadau graddedig. Am restr lawn o’r dosbarthiadau sydd ar gael ac amserlen gywir, ewch at: www.dreamsdanceschool.com Classes include Mae dosbarthiadau’n cynnwys: RAD Ballet RAD Bale, IDTA Tap, IDTA Jazz, IDTA Street IDTA Stryd, Dreams Dance Fitness Ffitrwydd Dawns Dreams, DDMIX Darcey Bussell Dance Fitness Ffitrwydd Dawns DDMIX Darcey Bussell, Movement to Music Symud i Gerddoriaeth, Wedding First Dance Lessons Gwersi Dawns Gyntaf ar gyfer Priodas, Dreams Dance Parties (Birthdays/Hen Parties/Other events) Partïon Dawns Dreams (Penblwyddi/Partïon Plu/ Achlysuron eraill)

CARDIGAN AND DISTRICT ART SOCIETY CYMDEITHAS GELF ABERTEIFI A’R CYFFINIAU

Marion Dawe 01239 615265 contact directly for information about classes/ meetings Cysylltwch yn uniongyrchol yngly^n â dosbarthiadau/cyfarfodydd: 01239 615265

TAMBORINE TOTS 07982 730 421 @TamborineTots

49


COMMUNITY & BUSINESS | CYMUNED A BUSNES We have a wide range of facilities for hire. Whether it’s a one-off meeting, a regular weekly class, a conference with workshop breakout spaces, or a long-term business location, we can offer something to suit your needs. Contact Victoria Goddard, Mwldan’s General Manager for availability and prices victoria@mwldan.co.uk

Mae gennym amrywiaeth eang o gyfleusterau ar gael i’w hurio. Yn gyfarfod untro, yn ddosbarth wythnosol rheolaidd, yn gynhadledd gydag ystafelloedd ymneilltuo ar gyfer gweithdai, neu yn lleoliad hirdymor i fusnes, gallwn gynnig rhywbeth sy’n gweddu at eich anghenion. Cysylltwch â Victoria Goddard, Rheolwr Cyffredinol y Mwldan am argaeledd a phrisiau victoria@mwldan.co.uk

MWLDAN 1 a seated auditorium with a capacity of 146, with digital projection. Perfect for presentations and conferences. MWLDAN 2 a seated auditorium with a capacity of 249, with digital projection, full stage, lighting and sound facilities. Promote your own live performance, larger presentations and conferences! MWLDAN 3 a seated auditorium with a capacity of 101, with digital projection. Perfect for presentations and conferences. MWLDAN 4 a multi-function studio measuring 9m x 9m. Perfect for exercise classes, rehearsals, larger meetings, dance and small-scale performances for up to 100 people. MWLDAN 5 a smaller multi-function studio measuring 9m x 4m. Perfect for small dance/exercise classes, meetings and a breakout space when booked in conjunction with Mwldan 4 or 6 MWLDAN 6 a carpeted rehearsal studio measuring 8.5m x 8.5m ideal for rehearsals, meetings and parent/ toddler sessions for up to 100 people. Changing facilities are available. MWLDAN MEETING ROOM a private meeting room for up to 20 people MWLDAN BUSINESS CENTRE Workstations and Workspaces are available on a short-term and long-term basis – hourly, daily or monthly. Rental package includes: heat, light, rates, building insurance, servicing, cleaning, security system, 24/7 access, reception area, shared kitchen, fully accessible, carpeted and optional furniture. Also available – private meeting room for hire for up to 10 people. THEARAPY ROOM a private room with frosted windows, waiting room, consultation area and practising space available for hourly hire to Therapists and Counsellors. Disabled access and parking. All of the above can be supported with internet access, presentation equipment and catering services from simple refreshments through to full lunches.

MWLDAN 1 awditoriwm gyda seddau i 146, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau.

MWLDAN 2 awditoriwm gyda seddau i 249, gyda

thafluniad digidol, llwyfan cyflawn, cyfleusterau golau a sain. Hyrwyddwch eich perfformiad byw, cyflwyniadau a chynadleddau eich hun! MWLDAN 3 awditoriwm gyda seddau i 101, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau. MWLDAN 4 stiwdio amlbwrpas sy’n mesur 9m x 9m. Yn berffaith ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff, ymarferiadau, cyfarfodydd mawr, perfformiadau graddfa fechan a dawns ar gyfer hyd at 100 o bobl. MWLDAN 5 stiwdio amlbwrpas llai ei maint sy’n mesur 9m x 4m. Yn berffaith ar gyfer dosbarthiadau dawns/ymarfer corff llai eu maint, cyfarfodydd, ac fel ystafell ymneilltuo pan gaiff ei hurio ynghyd â Mwldan 4 neu 6. MWLDAN 6 stiwdio ymarfer carpedog sy’n mesur 8.5m x 8.5m sy’n berffaith ar gyfer ymarferiadau, cyfarfodydd a sesiynau rhiant/plant bach ar gyfer hyd at 100 o bobl. Mae cyfleusterau newid ar gael. YSTAFELL GYFARFOD Y MWLDAN ystafell gyfarfod breifat i hyd at 20 o bobl. CANOLFAN BUSNES Y MWLDAN Mae Gweithfannau a Gweithleoedd ar gael yn fyrdymor ac yn hirdymor - yn ôl yr awr, yn ddyddiol ac yn fisol. Mae’r pecyn rhentu yn cynnwys: gwres, golau, trethi, yswiriant adeiladau, gwasanaethu, glanhau, system diogelwch, mynediad 24/7, derbynfa, cegin i rannu, mynediad hygyrch, carpedi a dodrefn opsiynol. Ar gael yn ogystal - ystafell gyfarfod breifat i hyd at 10 person. YSTAFELL THERAPI ystafell breifat gyda ffenestri gwydr barugog, ardal ymgynghori a man ymarfer ar gael i’w hurio yn ôl yr awr gan Therapyddion a Chynghorwyr. Mynediad anabl a pharcio. Gellir darparu mynediad rhyngrwyd, offer cyflwyno a gwasanaethau arlwyo, o luniaeth syml i giniawau cyflawn ar gyfer y mannau uchod i gyd.


ACCESS | HYGYRCHEDD Full information about our facilities and acccessible screenings/events can be found on our website or by speaking to our box office (we also welcome enquiries from individuals or groups who are interested in requesting accessible screenings). If you have any suggestions on how we can improve our facilities or services to make your visit easier we’d love to hear from you. Please get in touch via our box office on 01239 621 200 or email boxoffice@mwldan. co.uk, or speak to one of our team. Cewch wybodaeth gyflawn am ein cyfleusterau a dangosiadau a digwyddiadau hygyrch ar ein gwefan neu drwy siarad ag aelod o staff y swyddfa docynnau (yn ogystal croesawn ymholiadau gan unigolion neu grwpiau sydd â diddordeb yn unrhyw un o’n dangosiadau hygyrch). Os oes gennych awgrymiad ^ ynglyn â sut y gallwn wella ein cyfleusterau neu ein gwasanaethau er mwyn gwneud eich ymweliad yn haws yna hoffwn glywed gennych. Cysylltwch â ni trwy ein Swyddfa Docynnau ar 01239 621200 neu e-bostiwch boxoffice@mwldan.co.uk neu siaradwch ag un o’r tîm.

DISABILITY ACCESS MYNEDIAD I’R ANABL Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances. We are part of Hynt, the new national accessibility scheme, for details visit www.hynt.co.uk Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau. Rydym yn rhan o Hynt, cynllun hygyrchedd cenedlaethol newydd, gweler www.hynt.co.uk

RELAXED SCREENINGS Relaxed screenings are subtly-adapted screenings which create an environment that is welcoming for people with a range of conditions such as autism, learning disabilities and cognitive disorders. See this symbol for relaxed screenings.

DANGOSIADAU HAMDDENOL Mae Dangosiadau sy’n addas ar gyfer Awtistiaeth yn ddangosiadau sydd wedi eu haddasu’n gynnil i greu amgylchedd sy’n groesawgar i bobl sydd ag ystod o gyflyrau megis awtistiaeth, anableddau dysgu ac anrhefn wybyddol. Gweler y symbol am ddangosiadau hamddenol.

AUDIO REINFORCEMENT Audio reinforcement is a facility that amplifies the cinema screening soundtrack via a headset.

DANGOSIADAU SAIN ATGYFNERTHU Mae Sain Atgyfnerthu yn gyfleuster sy’n atgyfnerthu trac sain y dangosiadau sinema trwy glustffonau.

AUDIO DESCRIBED SCREENINGS Audio Described screenings provide a prerecorded voice commentary that describes features such as action, body language, expressions and movements during the film.

DANGOSIADAU SAIN DDISGRIFIO Bydd dangosiadau sain ddisgrifio yn darparu sylwebaeth leisiol sydd wedi recordio o flaen llaw sy’n disgrifio nodweddion megis y cyffro, iaith gorfforol, mynegiadau a symudiadau yn ystod y ffilm.

SUBTITLED SCREENINGS Subtitled screenings provide a transcription of the audio from a film, displayed at the bottom of the cinema screen.

DDANGOSIADAU GYDAG ISDEITLAU Mae dangosiadau gydag isdeitlau/capsiynau yn darparu trawsgrifiad o’r sain mewn ffilm, wedi ei arddangos ar hyd gwaelod y sgrin sinema. Many of our screenings are available with Audio Description and / or Subtitles, but this information is not always available at time of going to print. Please see our website, download our app or contact our box office for details. Cyflwynir rhai o’n ffilmiau â Disgrifiad Sain ac / neu Isdeitlau ond nid yw’r wybodaeth hon bob amser ar gael ar adeg argraffu’r rhaglen. Gweler ein gwefan, lawrlwythwch ap y Mwldan neu cysylltwch â’r swyddfa docynnau am fanylion pellach.

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200. Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200.

Audio Subtitled Audio Baby Relaxed Described Reinforced Friendly Screening


THE PEOPLE TREE Y GOEDEN BOBL Pop-Up Restaurant | Bwyty dros-dro The People Tree is a new and exciting eating experience serving traditional Indian food with a modern British twist. We offer pre-show set menus before live performances and broadcasts at Mwldan (see website for dates and menus). Booking is recommended, please contact The People Tree directly on 07708 003 014 to reserve your table and advise of your menu choices (meat / vegetarian etc). Mae’r Goeden Bobl yn brofiad bwyta newydd a chyffrous sy’n gweini bwyd Indiaidd traddodiadol a chanddo dro modern Prydeinig. Rydym yn cynnig bwydlen gosod cyn sioeau byw a darllediadau yn y Mwldan (gweler gwefan y Mwldan am ddyddiadau a bwydlenni). Ffoniwch 07708 003 014 i gadw eich bwrdd a rhoi eich dewisiadau bwydlen (cig, llysieuol).

 @ThePeopleTreePopUpRestaurant thepeopletree@hotmail.com

DYDDIADURDIARY MEDI | SEPTEMBER

HYDREF | OCTOBER

Gwe 28 Fri

Llun 1 Mon

1

5.45 Hurricane 8.10 The Predator 2

2

6.00 The Happy Prince 8.25 The Nun

2

6.00 The Happy Prince 8.25 The Nun

3

6.05 The Seagull 8.30 The Rider

3

6.05 The Seagull 8.30 The Rider

1

5.45 Hurricane 8.10 The Predator

Sad 29 Sat

1

3.00 The Incredibles 2 5.45 Hurricane 8.10 The Predator 2

2

3.30 Christopher Robin 6.00 The Happy Prince 8.25 The Nun

3

3.45 Hotel Transylvania 3 6.05 The Seagull 8.30 The Rider

Sul 30 Sun

52

1

3.00 The Incredibles 2 5.45 Hurricane 8.10 The Predator 2

2

3.30 Mamma Mia: Here We Go Again 6.10 The Breadwinner 8.25 The Nun

3

3.45 Hotel Transylvania 3 6.05 The Seagull 8.30 The Rider

Maw 2 Tue

Gwe 5 Fri

1

5.50 8.10 Johnny English Strikes Again

2

5.35 Christopher Robin 7.55 Mamma Mia: Here We Go Again

3 5.30 8.30 A Star is Born Sad 6 Sat 1

5.50 8.10 Johnny English Strikes Again

1

5.45 Hurricane 8.10 The Predator 2

2

Hurio Preifat | Private Hire

2

6.00 The Happy Prince 8.25 The Nun

3

3

6.05 The Seagull 8.30 The Rider

12.00 Johnny English Strikes Again 2.30 5.30 8.30 A Star is Born

Mer 3 Wed

1

5.45 Hurricane 8.10 The Predator 2

2

6.00 The Happy Prince 8.25 The Nun

3

6.05 The Seagull 8.30 The Rider

Iau 4 Thu

Sul 7 Sun

1

1.10 3.30 5.50 8.10 Johnny English Strikes Again

2

12.45 Hotel Transylvania 3 3.00 The Incredibles 2 5.35 Leave No Trace 7.55 Mamma Mia: Here We Go Again

3 2.30 5.30 8.30 A Star is Born Llun 8 Mon

1

5.45 Hurricane 8.10 The Predator 2

1

5.50 8.10 Johnny English Strikes Again

2

7.15 Shakespeare’s Globe: The Winter’s Tale

2

3

6.05 The Seagull 8.30 The Rider

5.35 Christopher Robin 7.55 Mamma Mia: Here We Go Again

3

5.30 8.30 A Star is Born

Maw 9 Tue

1

5.50 8.10 Johnny English Strikes Again

2

7.15 Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest

3 5.30 8.30 A Star is Born Mer 10 Wed 1

5.50 8.10 Johnny English Strikes Again

2 7.30 Maya Youssef 3 5.30 8.30 A Star is Born Iau 11 Thu 1

5.50 8.10 Johnny English Strikes Again

2 7.30 Ga Ga 3 5.30 8.30 A Star is Born Gwe 12 Fri 1

5.50 8.10 Johnny English Strikes Again

2 8.00 Zoe Lyons 3 5.30 8.30 A Star is Born Sad 13 Sat 1

3.30 5.50 8.10 Johnny English Strikes Again

2 3

7.30 Ceri Dupree 2.30 5.30 8.30 A Star is Born

Gallery | Oriel: 2pm Opening event with performance | Digwyddiad agoriadol gyda pherfformiad


DIARY OF EVENTS DYDDIADUR Sul 14 Sun

1

3.30 5.50 8.10 Johnny English Strikes Again

2

3.15 The Incredibles 2 6.05 Pin Cushion 7.55 Mamma Mia: Here We Go Again

3 2.30 5.30 8.30 A Star is Born Llun 15 Mon 1

5.50 8.10 Johnny English Strikes Again

2 7.15 ROH: Mayerling 3 5.30 8.30 A Star is Born Maw 16 Tue 1

5.50 8.10 Johnny English Strikes Again

2

5.35 Hurricane 7.55 Mamma Mia: Here We Go Again

3 5.30 8.30 A Star is Born Mer 17 Wed 1

5.50 8.10 Johnny English Strikes Again

2

5.35 Hurricane 7.55 Mamma Mia: Here We Go Again

3 5.30 8.30 A Star is Born Iau 18 Thu 1

5.50 8.10 Johnny English Strikes Again

2

5.35 Hurricane 7.55 Mamma Mia: Here We Go Again

3 5.30 8.30 A Star is Born Gwe 19 Fri 1 5.30 8.30 First Man 2

7.30 Black Rat: Loot

3

5.50 The Little Stranger 8.15 A Simple Favour

Sad 20 Sat 1 2.30 5.30 8.30 First Man

2

3.15 Johnny English Strikes Again 5.45 Mamma Mia: Here We Go Again 8.10 Mission Impossible: Fallout

3

2.50 A Star is Born 5.50 The Little Stranger 8.15 A Simple Favour

Sul 21 Sun 1 2.30 5.30 8.30 First Man

2

3.15 Johnny English Strikes Again 5.45 Summer 1993 8.10 Mission Impossible: Fallout

3

2.50 A Star is Born 5.50 The Little Stranger 8.15 A Simple Favour

Llun 22 Mon 1 5.30 8.30 First Man

2 3

5.45 Mamma Mia: Here We Go Again 8.10 Mission Impossible: Fallout 5.50 The Little Stranger 8.15 A Simple Favour

Maw 23 Tue 1 5.30 8.30 First Man

2

7.30 Iolo Williams: Life Before the Lens

3

5.50 The Little Stranger 8.15 A Simple Favour

Mer 24 Wed 1 5.30 8.30 First Man

2 7.00 Funny Girl 3 5.45 8.15 Bohemian Rhapsody Iau 25 Thu 1 5.30 8.30 First Man 2 7.30 April in Paris 3 5.45 8.15 Bohemian Rhapsody Gwe 26 Fri 1

5.45 Johnny English Strikes Again 7.55 First Man

2

6.00 Goosebumps 2 8.20 A Star is Born

3 5.30 8.10 Bohemian Rhapsody 6 7.00 Dr Noir Sad 27 Sat 1

12.55 Smallfoot 3.15 Goosebumps 2 5.45 Johnny English Strikes Again 7.55 First Man

Mer 31 Wed

1

12.55 Smallfoot 3.15 Goosebumps 2 5.45 Johnny English Strikes Again 7.55 First Man

2

1.10 The House with a Clock 3.30 Christopher Robin 6.00 Mamma Mia: Here We Go Again 8.30 A Star is Born

3

2.50 5.30 8.10 Bohemian Rhapsody

TACHWEDD | NOVEMBER Iau 1 Thu

1

12.55 Smallfoot 3.15 Goosebumps 2 5.45 Johnny English Strikes Again 7.55 First Man

2

1.10 The House with a Clock 3.30 Christopher Robin 6.00 Mamma Mia: Here We Go Again 8.30 A Star is Born

3

2.50 5.30 8.10 Bohemian Rhapsody

Gwe 2 Fri

1

2.20 5.00 7.40 The Nutcracker and the Four Realms

2

1.10 The House with a Clock 3.30 Christopher Robin 6.00 Mamma Mia: Here We Go Again 8.30 A Star is Born

2

12.55 Smallfoot 3.15 The House with a Clock 5.45 Johnny English Strikes Again 7.55 First Man

3

12.30 Smallfoot 2.50 5.30 8.10 Bohemian Rhapsody

3

1.00 Goosebumps 2 3.20 6.00 8.40 Bohemian Rhapsody

Café: 11am-3pm Drop-in workshop | Gweithdy galw heibio

Sul 28 Sun

1

12.55 Smallfoot 3.15 Goosebumps 2 5.45 Johnny English Strikes Again 7.55 First Man

2

1.10 The House with a Clock 3.30 Christopher Robin 6.00 Cold War 8.15 A Star is Born

3

2.50 5.30 8.10 Bohemian Rhapsody

Llun 29 Mon

Sad 3 Sat

1

2.20 5.00 7.40 The Nutcracker and the Four Realms

2

12.55 Smallfoot 3.15 The House with a Clock 5.45 Johnny English Strikes Again 7.55 First Man

3

1.00 Goosebumps 2 3.20 6.00 8.40 Bohemian Rhapsody

Sul 4 Sun

1

2.20 5.00 7.40 The Nutcracker and the Four Realms

1

12.55 Smallfoot 3.15 Goosebumps 2 5.45 Johnny English Strikes Again 7.55 First Man

2

12.55 Smallfoot 3.15 The House with a Clock 5.45 Zama 8.10 First Man

2

7.30 Ralph McTell

3

3

2.50 5.30 8.10 Bohemian Rhapsody

1.00 Goosebumps 2 3.20 6.00 8.40 Bohemian Rhapsody

Maw 30 Tue

1

12.55 Smallfoot 3.15 Goosebumps 2 5.45 Johnny English Strikes Again 7.55 First Man

2

2.00 Bohemian Rhapsody 5.00 ROH: Die Walküre

3

12.40 The House with a Clock in its Walls 3.00 Christopher Robin 5.30 8.10 Bohemian Rhapsody

Llun 5 Mon

1

5.30 8.10 The Nutcracker and the Four Realms

2 Ar Gau | Closed 3 6.00 8.40 Bohemian Rhapsody Maw 6 Tue 1

5.30 8.10 The Nutcracker and the Four Realms

2 3

Ar Gau | Closed

Mer 7 Wed

1

5.30 8.10 The Nutcracker and the Four Realms

2 7.30 Brassed Off 3 6.00 8.40 Bohemian Rhapsody Iau 8 Thu 1

5.30 8.10 The Nutcracker and the Four Realms

2 7.30 Brassed Off 3 6.00 8.40 Bohemian Rhapsody Gwe 9 Fri 1 5.30 7.50 The Grinch 2 7.30 Brassed Off 3

6.00 The Nutcracker and the Four Realms 8.40 Halloween

Sad 10 Sat

1

12.55 3.05 5.30 7.50 The Grinch

2

1.00 Brassed Off 5.45 Johnny English Strikes Again 8.15 First Man

3

12.40 3.20 6.00 The Nutcracker and the Four Realms 8.40 Halloween

Sul 11 Sun

1

12.55 3.05 5.30 7.50 The Grinch

2

1.10 Smallfoot 3.30 Johnny English Strikes Again 5.55 The Ciambra 8.30 First Man

3

12.40 3.20 6.00 The Nutcracker and the Four Realms 8.40 Halloween

Llun 12 Mon 1 5.30 7.50 The Grinch

2

7.00 NT Live: Allelujah!

3

6.00 The Nutcracker and the Four Realms 8.40 Halloween

Maw 13 Tue 1 5.30 7.50 The Grinch

2

7.00 Shakespeare’s Schools Festival

3

6.00 The Nutcracker and the Four Realms 8.40 Halloween

Mer 14 Wed 1 5.30 7.50 The Grinch

2

7.00 RSC: Troilus & Cressida

3

6.00 The Nutcracker and the Four Realms 8.40 Halloween

Iau 15 Thu 1 5.30 7.50 The Grinch

2

7.15 ROH: La Bayadère

3

6.00 The Nutcracker and the Four Realms 8.40 Halloween

6.00 8.40 Bohemian Rhapsody

53


DIARY OF EVENTS DYDDIADUR Gwe 16 Fri

1

1

2

5.35 Johnny English Strikes Again 8.05 The Wife

2.10 5.00 7.45 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

2

Ar Gau | Closed

3

1.10 3.35 6.00 8.25 Robin Hood

3 5.30 7.50 The Grinch Sad 17 Sat 12.30 3.10 5.50 8.30 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Llun 26 Mon

1 2

7.30 Stick in the Wheel

3

12.45 2.55 5.30 7.50 The Grinch

2 Ar Gau | Closed 3 6.00 8.25 Robin Hood Maw 27 Tue

Sul 18 Sun

1

12.30 3.10 5.50 8.30 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

2

1.15 Smallfoot 3.35 Johnny English Strikes Again 6.05 In the Fade 8.15 The Wife

3

12.45 2.55 5.30 7.50 The Grinch

Llun 19 Mon

1

5.50 8.30 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

2

6.45 EOS: Degas 8.45 The Wife

3 5.30 7.50 The Grinch Maw 20 Tue 1

5.50 8.30 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

2 7.30 Ventoux 3 5.30 7.50 The Grinch Mer 21 Wed 1

5.50 8.30 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

2

7.30 Dr Phil Hammond: ‘Happy Birthday NHS?’

3 5.30 7.50 The Grinch Iau 22 Thu 1

5.50 8.30 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

2

7.00 NT Live: Maddness of George III

3 5.30 7.50 The Grinch Gwe 23 Fri 1

5.30 8.10 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

2 7.30 Jamie Smith’s Mabon 3 6.00 8.25 Robin Hood Sad 24 Sat

1

1

5.30 8.10 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

1

5.30 8.10 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

2

7.30 Opera Teifi: The Gondoliers

3 6.00 8.25 Robin Hood Iau 29 Thu 1

5.30 8.10 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

2

7.30 Opera Teifi: The Gondoliers

3 6.00 8.25 Robin Hood Gwe 30 Fri 1

5.40 Wreck it Ralph 2 8.00 Crazy Rich Asians

2

7.30 Opera Teifi: The Gondoliers

3

6.00 8.25 Robin Hood

Maw 4 Tue

1

Sad 1 Sat

1

12.55 3.20 5.40 Wreck it Ralph 2 8.00 Crazy Rich Asians

2

2.00 7.30 Opera Teifi: The Gondoliers

3

1.10 3.35 6.00 8.25 Robin Hood

Sul 2 Sun

1

1 2

1.00 The Grinch 3.10 Smallfoot 5.30 Johnny English Strikes Again 8.00 Red

3

12.55 3.20 5.40 Wreck it Ralph 2 8.00 Crazy Rich Asians 1.15 The Nutcracker and the Four Realms 3.45 The Grinch 5.55 The Third Murder 8.40 Halloween 1.10 3.35 6.00 8.25 Robin Hood

Llun 3 Mon

1

5.40 Wreck it Ralph 2 8.00 Crazy Rich Asians

2 3

Ar Gau | Closed 6.00 8.25 Robin Hood

5.40 Wreck it Ralph 2 8.00 Crazy Rich Asians

2 7.30 Nyrsys 3 6.00 8.25 Robin Hood Mer 5 Wed 1

5.40 Wreck it Ralph 2 8.00 Crazy Rich Asians

2 7.00 The King & I 3 6.00 8.25 Robin Hood Iau 6 Thu 1

5.40 Wreck it Ralph 2 8.00 Crazy Rich Asians

2

7.00 NT Live: Antony & Cleopatra

3 6.00 8.25 Robin Hood Gwe 7 Fri 1

5.40 Wreck it Ralph 2 8.00 The Girl in the Spider’s Web

2

7.30 Ballet Theatre UK: Beauty & The Beast

3

5.25 Peterloo 8.40 Slaughterhouse Rulez

Mer 12 Wed

1

5.40 Wreck it Ralph 2 8.00 The Girl in the Spider’s Web

2

6.00 Juliet, Naked 8.20 Hunter Killer

3

5.55 Slaughterhouse Rulez 8.15 Peterloo

Iau 13 Thu

1

5.40 Wreck it Ralph 2 8.00 The Girl in the Spider’s Web

2

6.00 Juliet, Naked 8.20 Hunter Killer

3

5.55 Slaughterhouse Rulez 8.15 Peterloo

Gwe 14 Fri 1 5.30 8.30 Mortal Engines

2

6.00 Juliet, Naked 8.15 Widows

3

5.45 Nativity Rocks! 8.10 The Nutcracker and the Four Realms

Sad 15 Sat 1 2.30 5.30 8.30 Mortal Engines

2

1

12.30 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 3.20 5.40 Wreck it Ralph 2 8.00 The Girl in the Spider’s Web

1.00 The Grinch 3.15 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 6.00 Juliet, Naked 8.15 Widows

2

7.30 Les Triabolique

3

3

12.45 Wreck it Ralph 2 2.50 The Nutcracker and the Four Realms 5.25 Peterloo 8.40 Slaughterhouse Rulez

12.50 Wreck it Ralph 2 3.00 8.10 The Nutcracker and the Four Realms 5.45 Nativity Rocks!

Sad 8 Sat

Sul 9 Sun

1

RHAGFYR | DECEMBER

2

11.00 The Grinch 1.10 3.35 6.00 8.25 Robin Hood

5.30 8.10 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

2 Ar Gau | Closed 3 6.00 8.25 Robin Hood Mer 28 Wed

2.10 5.00 7.45 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

3

54

Sul 25 Sun

5.50 8.30 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

12.30 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 3.20 5.40 Wreck it Ralph 2 8.00 The Girl in the Spider’s Web

2

1.00 The Grinch 3.35 Robin Hood 6.00 Lek and the Dogs 8.15 Hunter Killer

3

12.45 Wreck it Ralph 2 2.50 The Nutcracker and the Four Realms 5.25 Peterloo 8.40 Slaughterhouse Rulez

Llun 10 Mon

1

5.40 Wreck it Ralph 2 8.00 The Girl in the Spider’s Web

2

6.00 Juliet, Naked 8.20 Hunter Killer

3

5.55 Slaughterhouse Rulez 8.15 Peterloo

Maw 11 Tue

1

5.40 Wreck it Ralph 2 8.00 The Girl in the Spider’s Web

2

7.30 A Christmas Carol

3

5.55 Slaughterhouse Rulez 8.15 Peterloo

Sul 16 Sun 1 2.30 5.30 8.30 Mortal Engines

2

1.00 The Grinch 3.15 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 6.00 Gholam 8.15 Widows

3

12.50 Wreck it Ralph 2 3.00 8.10 The Nutcracker and the Four Realms 5.45 Nativity Rocks!

Llun 17 Mon 1 5.30 8.30 Mortal Engines

2

6.00 Juliet, Naked 8.15 Widows

3

5.45 Nativity Rocks! 8.10 The Nutcracker and the Four Realms

Maw 18 Tue 1 5.30 8.30 Mortal Engines

2

10.00 Ysgol Gynradd Aberteifi Sioe Nadolig 6.00 Juliet, Naked 8.15 Widows

3

5.45 Nativity Rocks! 8.10 The Nutcracker and the Four Realms

Mer 19 Wed 1 5.30 8.30 Mortal Engines

2

10.00 Ysgol Gynradd Aberteifi Sioe Nadolig 7.15 ROH: The Nutcracker

3

5.45 Nativity Rocks! 8.10 The Nutcracker and the Four Realms


DIARY OF EVENTS DYDDIADUR Iau 20 Thu 1 5.30 8.30 Mortal Engines Ar Gau | Closed

3

5.45 Nativity Rocks! 8.10 The Nutcracker and the Four Realms

1

12.30 3.00 Mary Poppins Returns 5.30 Nativity Rocks! 8.00 The Grinch

2

1.45 Cardigan Theatre Panto: Sleeping Beauty 5.45 8.20 Mary Poppins Returns

3

12.45 The Nutcracker and the Four Realms 3.15 5.50 8.25 Holmes and Watson

Gwe 21 Fri

1

5.30 8.00 Mary Poppins Returns

2 Ar Gau | Closed 3 5.15 8.15 Mortal Engines Sad 22 Sat 1 2

1.45 7.30 Cardigan Theatre Panto: Sleeping Beauty

3

11.45 Mary Poppins Returns 2.15 5.15 8.15 Mortal Engines

1

12.30 3.00 Mary Poppins Returns 5.30 Nativity Rocks! 8.00 The Grinch

2

1.45 Cardigan Theatre Panto: Sleeping Beauty 5.45 8.20 Mary Poppins Returns

3

12.45 The Nutcracker and the Four Realms 3.15 5.50 8.25 Holmes and Watson 12.30 3.00 Mary Poppins Returns 5.30 Nativity Rocks! 8.00 The Grinch

1

12.30 3.00 Mary Poppins Returns 5.30 Nativity Rocks! 8.00 The Grinch

1

2

1.45 Cardigan Theatre Panto: Sleeping Beauty 5.45 8.20 Mary Poppins Returns

2

3

2.15 5.15 8.15 Mortal Engines

1.45 Cardigan Theatre Panto: Sleeping Beauty 5.45 8.20 Mary Poppins Returns

3

12.45 The Nutcracker and the Four Realms 3.15 5.50 8.25 Holmes and Watson

Llun 24 Mon

1

12.15 2.45 5.15 Mary Poppins Returns

2

1.45 Cardigan Theatre Panto: Sleeping Beauty

Nadolig Llawen Happy Christmas

Mer 26 Wed Nadolig Llawen Happy Christmas

1

12.15 2.45 5.15 Mary Poppins Returns

2

1.45 Cardigan Theatre Panto: Sleeping Beauty

3

12.45 The Nutcracker and the Four Realms 3.15 5.50 Holmes and Watson

2

1.45 Cardigan Theatre Panto: Sleeping Beauty 5.30 ROH: The Nutcracker

3

2.15 5.15 8.15 Mortal Engines

1

12.50 Nativity Rocks! 3.15 5.50 8.25 The Favourite

2

12.30 3.00 5.30 8.00 Mary Poppins Returns

3

12.35 The Grinch 2.55 5.35 8.10 Holmes and Watson

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI CARDIGAN SA43 1JY NO

3

12.35 Spider-Man: Into the Spider-Verse 2.55 5.35 8.10 Holmes and Watson

1

12.50 Nativity Rocks! 3.15 5.50 8.25 The Favourite

2

1.00 Mary Poppins Returns 3.30 Aquaman 7.00 Andre Rieu- 2019 New Year’s Concert from Sydney

3

12.35 Spider-Man: Into the Spider-Verse 2.55 5.35 8.10 Holmes and Watson

1

12.50 Nativity Rocks! 3.15 5.50 8.25 The Favourite

2

12.00 Mary Poppins Returns 3.00 Andre Rieu- 2019 New Year’s Concert from Sydney 6.05 Apostasy 8.00 Aquaman

3

12.35 Spider-Man: Into the Spider-Verse 2.55 5.35 8.10 Holmes and Watson

. AM ST

AD H RO

RE

ND

PE

H ST .

Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y NEWCASTLE EMLYN Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n I RIVER TEIFI TEIF rhad ac amAddim wedi 6yh. FON PRIO

RY ST .

CE

RA

TER

QUAY

2

5.30 Spider-Man: Into the Spider-Verse 8.00 Aquaman

3 5.35 8.10 Holmes and Watson Maw 8 Tue 1 5.50 8.25 The Favourite 2

5.30 Spider-Man: Into the Spider-Verse 8.00 Aquaman

3 5.35 8.10 Holmes and Watson Mer 9 Wed 1 5.50 8.25 The Favourite 2

5.30 Spider-Man: Into the Spider-Verse 8.00 Aquaman

3 5.35 8.10 Holmes and Watson Iau 10 Thu 1 5.50 8.25 The Favourite 2

5.30 Spider-Man: Into the Spider-Verse 8.00 Aquaman

3

5.35 8.10 Holmes and Watson

GUIDE

1 2 3 6

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3 MWLDAN 6

RH OO YUAS LE O/ PREORYAA L

BALLET LIVE BROADCAST EVENTS

N T L I V E BROADCAST EVENTS E X H I B I T I O N ON SCREEN R  SC LIVE BROADCAST EVENTS

S I N E M A C I N E M A DB IYGWWLYIDVDEI AE DV EA NU T SHAKESPEARE’S GLOBE SCAR WILDE SEASON OLIVE DH AA NMGDODSEINAODLA U RELAXED SCREENINGS

GALLERY ORIEL

PONT Y CLEIFION

ST MARY ST

MS

LIA

WIL

Llun 7 Mon 1 5.50 8.25 The Favourite

ST.

D

AN

R ST

BOX OFFICE

01239 621200

SWYDDFA DOCYNNAU

HIG

WILLI

YTH

YSTW

FAIR

RE

2

12.30 3.00 5.30 Mary Poppins Returns 8.00 Aquaman

ST.

PE ND

1

12.50 Nativity Rocks! 3.15 5.50 8.25 The Favourite

NORT

IDR

T

3

12.35 The Grinch 2.55 5.35 8.10 Holmes and Watson

Sul 6 Sun

ABER

FE

T.

RS

IE

REE

12.30 3.00 5.30 8.00 Mary Poppins Returns

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High THEATR Street/Pendre. There is ample parking behind MWLDAN the theatre for cars and coaches. Parking is free ABERTEIFI after 6pm. CARDIGAN MARKET & GUILDHALL

P NA

H ST

2

WILL IAM ST

T.

AM ST .

12.50 Nativity Rocks! 3.15 5.50 8.25 The Favourite

R PIE

RS PIE

ABERTEIFI CARDIGAN

WILLI

1

NA

NA

IR

RE UA SQ

RO

LD FA

GREEN

AD

RO

H RT

AD

H

RT

NO

d. FIE

D EL FI

H

YT

TW

YS

ER

AB

THEATR MWLDAN

HIG

12.30 3.00 5.30 8.00 Mary Poppins Returns

RE

12.35 The Grinch 2.55 5.35 8.10 Holmes and Watson

Maw 1 Tue

1

ND

3

Sad 5 Sat

IONAWR | JANUARY

Iau 27 Thu

PE

12.30 3.00 5.30 8.00 Mary Poppins Returns

Llun 31 Mon

3 1.30 4.30 Mortal Engines Maw 25 Tue

Ba thHo use R

2

Gwe 4 Fri

Sul 30 Sun

Sul 23 Sun

12.50 Nativity Rocks! 3.15 5.50 8.25 The Favourite

Iau 3 Thu

Sad 29 Sat

12.30 3.00 5.30 8.00 Mary Poppins Returns

1

Pont Prioryy Priordy Bridge

2

Mer 2 Wed

Gwe 28 Fri

55


Os nad yw’n cyrraedd pen ei daith, dychweler at: If undelivered, please return to: Theatr Mwldan, Aberteifi/Cardigan, SA43 1JY

MWLDAN THEATR MWLDAN, ABERTEIFI CARDIGAN SA43 1JY

BOX OFFICE

01239 621200

SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk

Theatr Mwldan Brochure (Oct 18 - Jan 19)  
Theatr Mwldan Brochure (Oct 18 - Jan 19)  
Advertisement