Page 1

MWLDAN AbertEIfi Cardigan

January - March 2018 | Ionawr – Mawrth 2018

programme rhaglen

Sinema a CHanolfan Celfyddydau Cinema and Arts Centre

Download our new MWLDAN app! Lawrlwythwch mwldan.co.uk ap newydd 01239 621200nawr! y MWLDAN


welcome to mwldan CROESO I’R MWLDAN

3 5 31 48 52

oriel gallery

Live Events & broadcast events SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

cinema Sinema

Classes Dosbarthiadau

Diary Dyddiadur

Brochure Design:  www.savageandgray.co.uk 6886/17 Image (top): C  atrin Finch & Seckou Keita, Page 25 Cover Image: Early Man, Page 37

2

Dear Friends,

Annwyl ffrindiau,

Welcome to 2018!

Croeso i 2018!

This spring sees the second release on our record label bendigedig - Catrin Finch and Seckou Keita’s much anticipated second album ‘SOAR’ will release worldwide on 27th April. This beautiful new album takes flight on the wings of the osprey, the magnificent bird of prey which recently returned to Wales after centuries of absence, and which migrates annually between Senegal and Wales. A special launch event will take place at the Dyfi Osprey Project Observatory on 27th April with all proceeds being donated to the centre, tickets are available via our website. The duo will appear at Mwldan on 2nd May. We have great live music coming up from Martyn Joseph, Martin and Eliza Carthy and Sharon Shannon, magic from Morgan and West and Luke Jermay, live theatre from Rhodri Miles, Adrian Berry and Theatr Pena, as well as a brilliant line-up of films as we head towards the awards season. Screening here from the date of national release are Darkest Hour, The Greatest Showman, Coco, Finding Your Feet, Black Panther and the latest excellent production from Nick Park, Early Man. We hope to see you soon!

Y gwanwyn hwn caiff yr ail albwm ei ryddhau ar ein label bendigedig - caiff ail albwm Catrin Finch a Seckou Keita, SOAR, y bu aros mawr amdano, yn cael ei ryddhau’n rhyngwladol ar 27 Ebrill. Mae’r albwm hyfryd newydd hwn yn troi o gwmpas adenydd y gwalch, yr aderyn ysglyfaethus godidog a ddychwelwyd i Gymru’n ddiweddar yn dilyn absenoldeb o ganrifoedd ac sy’n mudo’n flynyddol rhwng Senegal a Chymru. Caiff achlysur lansio arbennig ei gynnal yn Arsyllfa Prosiect Gweilch Dyfi ar 27 Ebrill gyda’r holl elw’n mynd tuag at y ganolfan, tocynnau ar gael drwy ein gwefan. Bydd y deuawd yn ymddangos yn y Mwldan ar 2 Mai. Mae ‘na gerddoriaeth wych ar y gweill gan Martyn Joseph, Martin ac Eliza Carthy a Sharon Shannon, hud a lledrith gan Morgan and West a Luke Jermay, theatr fyw gan Rhodri Miles, Adrian Berry a Theatr Pena, yn ogystal ag amrywiaeth benigamp o ffilmiau wrth i ni nesáu at dymor y gwobrau. Yn dangos yma o’r dyddiad rhyddhau cenedlaethol bydd Darkest Hour, The Greatest Showman, Coco, Finding Your Feet, Black Panther a’r cynhyrchiad rhagorol diweddaraf gan Nick Park, sef Early Man. Gobeithiwn eich gweld yn fuan!

Best Wishes | Cofion gorau, Dilwyn Davies Chief Executive | Prif Weithredwr


Oriel Mwldan is curated in partnership with Oriel Davies, Newtown. The gallery is open every day 10am - 8pm (from 5pm on a Monday during term time) and admission is free. Mae Oriel Mwldan wedi ei churadu mewn partneriaeth ag Oriel Davies, y Drenewydd. Mae’r oriel ar agor bob dydd 10yb - 8yh (o 5yp ar ddydd Llun yn ystod amser tymor) ac mae mynediad am ddim.

02 DECEMBER – 14 JANUARY 02 RHAGFYR – 14 IONAWR

SIMON FENOULHET ORBIT

@darksime

20 JANUARY- 4 MARCH | 20 IONAWR- 4 MAWRTH

10 MARCH- 22 APRIL 10 MAWRTH - 22 EBRILL

ELLIE YOUNG CHANGING FACES

Ellie Young creates portraits, which aspire to show what people look like in a particular moment, when caught in movement or a fleeting expression of thought or feeling. Her work is inspired by film or imagery culled from the internet, as well as real life encounters. She explores thematic series emphasising the play between the fictional status of her source material, the attempt at depiction and the reality of the painted object. Join us for our free opening event with the opportunity to have your portrait painted by the artist on January the 20th at 4pm Come get your 15 minute portrait painted by artist Ellie Young on the 27th of January, 10th of February, 12 – 5pm Mae Ellie Young yn creu portreadau, sy’n anelu at ddangos sut mae pobl yn edrych ar ennyd benodol, ar ganol symudiad neu fynegiant gwib o feddwl neu deimlad. Caiff ei gwaith ei ysbrydoli gan ffilm neu ddelweddaeth o’r rhyngrwyd, yn ogystal â chyfarfodydd bywyd go iawn. Mae’n archwilio cyfres thematig gan bwysleisio’r chwarae rhwng statws ffuglennol ei deunydd ffynhonnell, yr ymgais i ddarlunio a realiti’r eitem baentiedig. Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad agoriadol di-dâl gyda’r cyfle i gael eich portread wedi ei baentio gan yr artist ar Ionawr 20 am 4yp. Dewch i gael eich portread 15 munud wedi ei baentio gan yr arlunydd Ellie Young ar Ionawr 27, 10 Chwefror, 12 – 5pm.

CARDIGAN ART SOCIETY CYMDEITHAS GELF ABERTEIFI Join Oriel Mwldan in our annual celebration of local creative talent. Presenting an eclectic and colourful mix of work, Cardigan Art Society was formed in 1964. Membership includes professionals and amateurs from the local area. The society runs exhibitions, events, lectures and workshops, throughout the year. Join us to celebrate the opening of the exhibition 9th March 5- 7pm. Ymunwch ag Oriel Mwldan yn ein dathliad blynyddol o dalent greadigol leol. Gan gyflwyno cymysgedd o waith eclectig a lliwgar, cafodd Cymdeithas Gelf Aberteifi ei ffurfio ym 1964. Mae aelodaeth yn cynnwys arlunwyr proffesiynol ac amaturiaid o’r ardal leol ac mae’r gymdeithas yn cyflwyno arddangosfeydd, digwyddiadau, darlithoedd a gweithdai, ar hyd y flwyddyn. www.cardiganartsociety.weebly.com Croeso i bawb i’n digwyddiad agoriadol ar y 9fed o Fawrth 5-7yh.

ellieyoungart.com @ellieyoungart

mwldan.co.uk 01239 621200 mwldan.co.uk/whatson/exhibition

Cyflwyniadau gan arlunwyr i’w cadarnhau, gwiriwch www.mwldan.co.uk/whatson/exhibition @OrielMwldan

@mwldan

@orielmwldan

3


Live Events & Broadcast events Broadcast diary Dyddiadur Darlledu 16/01/18

08/03/18

RIGOLETTO See Page 5 | Gweler Tudalen 5

CAT ON A HOT TIN ROOF

29/01/18

20/03/18

CéZANNE

LADY WINDERMERE’S FAN

See Page 6 | Gweler Tudalen 6

See Page 18 | Gweler Tudalen 18

30/01/18

22/03/18

A WOMAN OF NO IMPORTANCE

JULIUS CEASAR

ROYAL OPERA HOUSE

EXHIBITION ON SCREEN

OSCAR WILDE SEASON Live

See Page 6 | Gweler Tudalen 6 31/01/18

NT Live

See Page 16 | Gweler Tudalen 16 OSCAR WILDE SEASON Live

NT Live

See Page 18 | Gweler Tudalen 18 26/03/18 EXHIBITION ON SCREEN

ALL’OPERA

CARMEN

See Page 7 | Gweler Tudalen 7 07/02/18

VAN GOGH

See Page 19 | Gweler Tudalen 19 27/03/18 ROYAL BALLET

ROYAL OPERA HOUSE

TOSCA

See Page 8 | Gweler Tudalen 8

BERNSTEIN CENTENARY

See Page 20 | Gweler Tudalen 20

RSC

TWELFTH NIGHT

See Page 10 | Gweler Tudalen 10

ALL’OPERA

LA BOHèME

See Page 23 | Gweler Tudalen 23 03/05/18 ROYAL BALLET

MANON

See Page 26 | Gweler Tudalen 26 15/05/18

MATTHEW BOURNE

CINDERELLA

See Page 27 | Gweler Tudalen 27 22/05/18 ALL’OPERA

DON PASQUALE

See Page 28 | Gweler Tudalen 28 11/06/17 EXHIBITION ON SCREEN

I, CLAUDE MONET

See Page 29 | Gweler Tudalen 29

04/04/18

12/06/18

MACBETH

ROYAL BALLET

ROYAL OPERA HOUSE

14/02/18

19/04/18

See Page 21 | Gweler Tudalen 21

SWAN LAKE

See Page 29 | Gweler Tudalen 29

11/04/18 RSC Live

21/02/18

ALL’OPERA

ANDREA CHénIER

See Page 12 | Gweler Tudalen 12

MACBETH

See Page 22 | Gweler Tudalen 22

28/02/18 ROYAL BALLET

THE WINTER’S TALE

See Page 14 | Gweler Tudalen 14 06/03/18 ROYAL OPERA HOUSE

CARMEN

See Page 16 | Gweler Tudalen 16

Sioeau Byw & Darllediadau Byw


w

DYDD GWENER 12 IONAWR FRIDAY 12 JANUARY 7.30YH/PM MWLDAN 2

£16 (£15)

MARTYN JOSEPH Martyn Joseph is a performer like no other. He’s a jaw-dropping guitar player who has developed a unique percussive style, teamed up with a powerful show-stopping voice, and has been called ‘The Welsh Springsteen’. Martyn’s music is hard to categorise, but sometimes music doesn’t need a defining genre and with the ability to articulate a sense of the bigger picture, Martyn’s music and social commentary manage to empower and speak for many. His songs are pictures, stories and feelings all put to music and delivered by a master craftsman. Mae Martyn Joseph yn berfformiwr heb ei ail. Mae’n chwaraewr gitâr rhyfeddol gydag arddull unigryw sy’n uno â llais nerthol syfrdanol. Mae cyfosodiad yn brif thema yng ngwaith Martyn ac mae ‘na amlbwrpasedd i’w gerddoriaeth sy’n anodd ei gategoreiddio. Mae ei ganeuon yn lluniau, ac yn straeon, a theimladau wedi eu gosod i gerddoriaeth a’u cyflwyno gan Feistr ar ei Grefft. Martyn Joseph. Dawn unigryw caiff ei yrru gan angerdd a chariad tuag at ei alwedigaeth, yn parhau i ysgrifennu, canu a chwarae o’r galon.

DYDD MAWRTH 16 IONAWR TUESDAY 16 JANUARY 7.15YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

£16 (£15)

ROYAL OPERA HOUSE

RIGOLETTO

The corruption of innocence is at the heart of Verdi’s potent tragedy in David McVicar’s production for The Royal Opera. Rigoletto, court jester to the libertine Duke of Mantua, is cursed by the father of one of the Duke’s victims for his irreverent laughter. When the Duke seduces Rigoletto’s daughter Gilda, it seems the curse is taking effect. Giuseppe Verdi wrote in 1855 that Rigoletto was his ‘best opera’. He had to overcome state censorship to stage it – the censors objected to its depiction of an immoral ruler – but he was vindicated by the premiere’s huge success in 1851. Rigoletto remains one of the most popular of all operas. Mae llygredd diniweidrwydd wrth galon trasiedi rymus Verdi yng nghynhyrchiad David McVicar ar gyfer The Royal Opera. Caiff Rigoletto, cellweiriwr llys Dug Mantua, ei felltithio gan dad un o ddioddefwyr y Dug am chwerthin yn amharchus. Pan mae’r Dug yn denu Gilda, merch Rigoletto, mae’n ymddangos bod y felltith yn cael effaith... mae cynhyrchiad McVicar yn amlygu’r creulondeb wrth galon llys Mantua. Erys Rigoletto’n un o’r operâu mwyaf poblogaidd erioed.Approximate running time: 2 hours 45 minutes, including one interval | sung in Italian with English subtitles

mwldan.co.uk 01239 621200

5


K BACKGROUND

DYDD LLUN 29 IONAWR MONDAY 29 JANUARY 6.45YH/PM BROADCAST EVENT MWLDAN 2

£10 (£9)

EXHIBITION ON SCREEN

£15 (£14)

OSCAR WILDE SEASON LIVE

CÉZANNE PORTRAITS OF A LIFE

A WOMAN OF NO IMPORTANCE

From the National Portrait Gallery London, Musée d’Orsay Paris & National Gallery of Art Washington DC Directed by Phil Grabsky

This new, classically staged production of Oscar Wilde’s comedy is directed by Dominic Dromgoole, former Artistic Director of Shakespeare’s Globe. The first play from the Classic Spring Theatre Company’s Oscar Wilde Season, A Woman of No Importance will be broadcast live to cinemas from the Vaudeville Theatre in London’s West End.

EXHIBITION ON SCREEN is thrilled to present one of the most talked-about exhibitions of the year. Dedicated to the portrait work of Paul Cézanne, the exhibition opens in Paris before traveling to London and Washington. One can’t appreciate 20th century art without understanding the significance and genius of Paul Cézanne. Featuring interviews with curators and experts from the National Portrait Gallery London, MoMA New York, National Gallery of Art Washington, and Musée d’Orsay Paris, and correspondence from the artist himself, the film takes audiences beyond the exhibition to the places Cézanne lived and worked and sheds light on an artist who is perhaps the least-known of all the impressionists – until now. Cyflwyna EXHIBITION ON SCREEN arddangosfa sy’n canolbwyntio ar waith portreadau Paul Cézanne, sy’n agor ym Mharis cyn teithio i Lundain a Washington. Ni ellir gwerthfawrogi celf yr 20fed ganrif heb ddeall arwyddocâd athrylith Paul Cézanne. Gan gynnwys cyfweliadau gyda churaduriaid ac arbenigwyr a gohebiaeth gan yr arluniwr ei hun, mae’r ffilm yn tywys cynulleidfaoedd y tu hwnt i’r arddangosfa i’r lleoedd bu Cézanne yn byw ac yn gweithio ynddynt, gan daflu goleuni ar yr arluniwr sydd efallai’r lleiaf hysbys ymhlith yr holl argraffiadwyr - hyd nawr. 6

DYDD MAWRTH 30 IONAWR TUESDAY 30 JANUARY 7.15YH/PM BROADCAST EVENT MWLDAN 2

An earnest young American woman, a louche English lord, and an innocent young chap join a house party of fin de siècle fools and grotesques. Nearby a woman lives, cradling a long-buried secret. First performed in 1893, Oscar Wilde’s marriage of glittering wit and Ibsenite drama satirised the socially conservative world of the Victorian upperclass, creating a vivid new theatrical voice which still resonates today. Caiff A Woman of No Importance ei darlledu’n fyw i sinemâu o Theatr Vaudeville yn West End Llundain. Mae menyw Americanaidd ifanc ddifrifol, Arglwydd Seisnig, a dyn ifanc diniwed yn ymuno mewn parti diwedd y ganrif sy’n llawn cymeriadau rhyfedd. Gerllaw mae menyw yn byw a chanddi gyfrinach dywyll. Wedi ei pherfformio’n gyntaf ym 1893, roedd cyfuniad Oscar Wilde o ffraethineb disglair a drama arddull Ibsen yn gwatwar byd cymdeithasol ceidwadol dosbarth uchaf Oes Fictoria, gan greu llais theatraidd bywiog newydd sy’n dal i atseinio hyd heddiw.


DYDD MERCHER 31 IONAWR WEDNESDAY 31 JANUARY 7.15YH/PM BROADCAST EVENT MWLDAN 2

£16 (£15)

ALL’OPERA

CARMEN Brought to life by Georges Bizet in this worldrenowned opera, the production was initially a failure on its debut in 1875; themes of passion, sensuality and violence proving too much for early audiences. The music that he conducted would go on to become one of the most famous compositions within the opera community and beyond. The story deals with the love and jealousy of naïve soldier Don José who’s lured away from his beloved by the gypsy factory-girl Carmen, whom he allows to escape from custody. When the charming torero, Escamillo, captures Carmen’s heart, the distraught Don José finds out, leading to tragic consequences. This modern interpretation is performed in the enchanting setting of the Terme di Caracalla in Rome. Mae Carmen yn delio â chariad a chenfigen y milwr naïf Don José sy’n cael ei ddenu i ffwrdd o’i anwylyd gan y ferch ffatri sipsi Carmen, ac mae’n ei chaniatáu i ddianc o’r ddalfa. Wedi ei llwyfannu gan y cyfarwyddwr o’r Ariannin, Valentina Carrasco, dyma ddehongliad modern sydd wedi ei berfformio mewn lleoliad cyfareddol y Terme di Caracalla yn Rhufain, safle archeolegol y Baddonau Rhufeinig ble daw profiad theatraidd unigryw yn fyw.DYDD IAU 1 CHWEFROR THURSDAY 1 FEBruary 7.30YH/PM MWLDAN 2

£14 (£12) (£3)

LUKE JERMAY SIXTH SENSE

Written & Performed by Luke Jermay Directed by Michael Weber

Luke Jermay is the most incredible man you’ve probably never heard of. He can read your mind. No really; he can read your mind. He doesn’t use mind games or psychological tricks; he is not a trickster, there are no smoke and mirrors. He can simply read your mind. His awe inspiring intuitive abilities have gained him high profile fans such as Derren Brown, Dynamo and Uri Geller who all agree Jermay is astonishing. ‘Luke Jermay’s - Sixth Sense’ has gained critical acclaim with 5 Star reviews from Edinburgh to London’s West End. Wedi ysgrifennu a pherfformio gan Luke Jermay. Wedi cyfarwyddo gan Michael Weber. Mae’n debyg mai Luke Jermay yw’r dyn mwyaf anhygoel nad ydych wedi clywed sôn amdano. Gall ddarllen eich meddwl. Na, yn wir; gall ddarllen eich meddwl. Nid yw’n defnyddio gemau meddwl na thriciau seicolegol; nid yw’n dwyllwr, nid oes unrhyw fwg a drychau. Ond gall ddarllen eich meddwl. Mae ei alluoedd rhyfeddol wedi denu nifer o edmygwyr proffil uchel gan gynnwys Derren Brown, Dynamo ac Uri Geller sydd oll yn cytuno bod Jermay yn syfrdanol. Mae ‘Luke Jermay’s - Sixth Sense’ wedi derbyn clod beirniadol gydag adolygiadau 5 seren o Gaeredin i West End Llundain.

‘Jermay puts the rest of us mind readers to shame’ Derren Brown

mwldan.co.uk 01239 621200

7


DYDD MERCHER 7 CHWEFROR WEDNESDAY 7 FEBRUARY 7.15YH/PM £16 (£15) LIVE BROADCAST MWLDAN 2 ROYAL OPERA HOUSE

TOSCA

DYDD MERCHER 7 CHWEFROR WEDNESDAY 7 FEBRUARY 10.00YB/AM & 1.00YP/PM MWLDAN 2

£8 (£6)

Theatr Frân wen

W Y, CHIPS A NAIN ^

Mae Guto yn caru treulio amser gyda’i Nain. Trip cwch i Iwerddon, picnic ar lan y môr, fflagiau semaffôr a thylwyth teg yn troi plant yn selsig! Ond mae eu hantur fwyaf heriol eto i ddod. Cynhyrchiad ar y cyˆd rhwng Galeri, Caernarfon a Frân ˆ y, Chips a Nain. Wen yw w Wedi ei ysgrifennu gan Gwyneth Glyn, mae’r sgript yn dathlu dychymyg plentyn, gan archwilio’r berthynas arbennig rhwng dwy genhedlaeth, a sut mae dementia yn effeithio ar y berthynas yma dros amser. Guto loves spending time with his Nain. A boat trip to Ireland, picnics by the sea, semaphore flags and fairies turning children into sausages! But their biggest and sternest adventure is yet to come. ˆ y, Chips a Nain is a Welsh language co-production w between Galeri, Caernarfon and Frân Wen. Written by Gwyneth Glyn, it celebrates the imagination of a child, and looks at the loving relationship between two generations and how dementia changes that relationship over time. A Welsh language production. Performed in Welsh Perfformiad yn yr iaith Gymraeg

Yn addas i | Suitable for 7+ 8

Tosca is one of the great evenings of opera, and from its strident opening chords conjures up a world of political instability and menace. Jonathan Kent’s production for The Royal Opera captures the dangerous political turbulence of Rome in 1800. This handsome production throws into relief the ruthlessly taut drama, as the tension is wound up towards a fateful conclusion. Puccini’s meticulously researched score is infused with the same authentic detail, from distant cannon fire during the Act I Te Deum to tolling church bells and the sounds of a firing squad. Tosca remains one of the most performed of all operas – with its gripping plot and glorious music, it’s easy to see why. Mae Tosca yn un o oreuon opera, ac o’i chordiau agoriadol croch mae’n consurio byd o ansefydlogrwydd gwleidyddol a bygythiad. Mae cynhyrchiad Jonathan Kent i’r The Royal Opera yn cipio terfysg gwleidyddol Rhufain ym 1800. Mae Scarpia, Pennaeth yr Heddlu, yn erlyn ac yn arteithio gelynion y Wlad. Mae ei gerddoriaeth, dywyll, gythreulig yn cyferbynnu â melodïau’r cariadon Tosca a Cavaradossi, sy’n mynegi eu nwyd drwy ariâu gwych. Gyda’i phlot gafaelgar a cherddoriaeth odidog, mae’n opera caiff ei pherfformio dro ar ôl tro.Approximate running time: 3 hours, including two intervals | sung in Italian with English surtitles


DYDD IAU 8 CHWEFROR | THURSDAY 8 FEBRUARY 7.30YH/PM £14 (£12) (£3) MWLDAN 2 Cyd-Gynhyrchiad Theatr Pena Taliesin Arts Centre Co-Production

WOMAN OF FLOWERS

by/gan SIÔN EIRIAN after/gan ddilyn SAUNDERS LEWIS

Blodeuwedd isn’t like other women, conjured from wild flowers by the wizard Gwydion to be the perfect wife for the warrior prince Llew. But nature’s wild waves surge in her blood and when the dark desires woven into her nature are awakened, the consequences are bloody for all around her. Woman of Flowers is a strikingly poetic reimagining of the Mabinogi myth of Blodeuwedd by award-winning Welsh writer Siôn Eirian. Eirian skilfully combines Saunders Lewis’ Welsh language verse drama of the same name with original material to create a captivating dark fantasy. Dyw Blodeuwedd ddim fel merched eraill. Fe’i consuriwyd o flodau gwyllt gan y dewin Gwydion a’i rhoi’n wraig berffaith i’r tywysog a’r rhyfelwr Lleu, ond mae gwylltineb natur yn rhan o’i gwead a phan ddeffroir ei nwydau synhwyrus mae’r canlyniadau yn rhai gwaedlyd a brawychus. Mae Woman of Flowers yn addasiad barddonol cyhyrog o chwedl Blodeuwedd o’r Mabinogi gan yr awdur Cymraeg arobryn Siôn Eirian, ac mae’n cyfuno elfennau o ddrama fydryddol enwog Saunders Lewis gyda deunydd gwreiddiol i greu ffantasi hudolus a thywyll. Supported by the Welsh Government and the Arts Council of Wales with additional support from Curo Advisers Limited and their strategic partners. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru gyda chefnogaeth ychwanegol gan Curo Advisers Limited a’u partneriaid strategol. An English language production Perfformiad yn yr iaith Saesneg

Yn addas i | Suitable for 12+

DYDD GWENER 9 CHWEFROR FRIDAY 9 FEBRUARY 7.30YH/PM £14 (£12) £6 MWLDAN 2

Claire Jones THIS LOVE

Claire Jones, the UK’s best selling classical harpist, is back with a new album packed with the world’s most romantic melodies. This Love, the tour, includes timeless love classics alongside the passion and splendor of big screen love themes. There are a few surprises too and brand new works including a new composition by Claire’s husband Chris Marshall called Cariad, which means ‘love’ in Welsh, dedicated to their daughter. Join Claire for an unforgettable evening of romantic music just in time for Valentine’s day. Mae Claire Jones, telynores glasurol fwyaf poblogaidd Prydain, yn ôl gydag albwm newydd sy’n llawn melodïau mwyaf rhamantus y byd. Mae’r daith, This Love, yn cynnwys clasuron serch tragwyddol, ynghyd â nwyd a gwychder themâu’r sgrin fawr. Mae ‘na ambell dôn annisgwyl hefyd a darnau newydd sbon gan gynnwys cyfansoddiad gan Chris Marshall, gw ˆr Claire, o’r enw Cariad, wedi ei chyflwyno i’w merch. Ymunwch â Claire am noson fythgofiadwy o gerddoriaeth ramantus ar gyfer Dydd Sant Ffolant.

mwldan.co.uk 01239 621200

9


DYDD MERCHER 14 CHWEFROR WEDNESDAY 14 FEBRUARY 7.00YH/PM £12.50 (£11.50) LIVE BROADCAST MWLDAN 2 RSC LIVE

TWELFTH NIGHT ‘I am all the daughters of my father’s house, And all the brothers too.’ Twelfth Night is a tale of unrequited love – hilarious and heartbreaking. Twins are separated in a shipwreck, and forced to fend for themselves in a strange land. The first twin, Viola, falls in love with Orsino, who dotes on OIivia, who falls for Viola but is idolised by Malvolio. Enter Sebastian, who is the spitting image of his twin sister... Christopher Luscombe, Director of the ‘glorious’ (Daily Telegraph) Love’s Labour’s Lost and Much Ado About Nothing (2014 and 2016), returns to the Royal Shakespeare Company to tackle Shakespeare’s greatest comedy, a brilliantly bittersweet account of “the whirligig of time”. Mae Twelfth Night yn stori am gariad annychweledig - yn ddifyr tu hwnt ac yn dorcalonnus. Caiff dau efell eu gwahanu gan longddrylliad, a’u gorfodi i fyw mewn gwlad ddieithr. Dychwela’r Cyfarwyddwr Christopher Luscombe at y Royal Shakespeare Company i daclo comedi fwyaf Shakespeare, sy’n gyfrif chwerwfelys am “the whirligig of time”.

10

DYDD IAU 15 CHWEFROR THURSDAY 15 FEBRUARY 7.30YH/PM MWLDAN 2

£13 (£11) (£3)

RHODRI MILES

DYLAN THOMAS CLOWN IN THE MOON “My early work came out of a person who came willy-nilly out of one particular atmosphere and environment and are part and parcel, park and castle, lark and sea shell, dark and school bell, muck and entrail, cock, rock and bubble, accent and sea-lap, root and rhythm of them” Dylan Thomas Clown in the Moon (the title of a poem written when Dylan was 14) is a dramatic portrait of the poet’s chaotic, frequently hilarious, and all too brief life. Located in a BBC studio, it sets some of Dylan’s famous broadcasts and iconic works alongside vivid reminiscences of his clownish antics in pubs, bars and parties, and his encounters with a host of eccentric and volatile women. Rhodri Miles (Holby City, Torchwood, Richard II, Eastern Promises, Game of Thrones, Hinterland, Atlantis) returns as Dylan. Directed by the award-winning director and actor Gareth Armstrong and written by Gwynne Edwards (Burton, Dylan Thomas in America). Mae Clown in the Moon yn bortread dramatig o fywyd anhrefnus, doniol, a rhy fyr o lawer y bardd. Wedi ei lleoli mewn stiwdio BBC, mae’n gosod rhai o ddarllediadau enwog a darnau gwaith eiconig Dylan ochr yn ochr ag atgofion lliwgar ei gampau drygionus mewn tafarnau, barrau a phartïon, a’i gyfarfodydd gyda llu o fenywod ecsentrig a tanllyd.


DYDD SADWRN 17 CHWEFROR SATURDAY 17 FEBRUARY 7.30YH/PM MWLDAN 2

£15 (£14)

BALLET THEATRE UK

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM Join Ballet Theatre UK as we enter the enchanting and magical realm of A Midsummer Night’s Dream. Following on from the company’s critically acclaimed production of Romeo and Juliet we present a ballet set to charm the whole family. Be transported to a fantastical world of dazzling dance, music and enchantment. Lovers, fairies, mischief and moonlight conspire in Shakespeare’s classic tale. Through the vision of Artistic Director, Christopher Moore, this innovative production gives the old tale new life. With stunning original choreography set to the iconic Mendelssohn score and breath-taking costumes you will be transported to the magical woodland of old where you will rediscover the magical charm of this classic tale. Ymunwch â Ballet Theatre UK a chewch eich tywys i fyd rhyfeddol o ddawns, cerddoriaeth a swyn syfrdanol. Bydd cariadon, tylwyth teg, drygioni a golau lleuad yn cyfuno yn chwedl glasurol Shakespeare. Trwy weledigaeth y Cyfarwyddwr Artistig, Christopher Moore, mae’r cynhyrchiad arloesol hwn yn rhoi bywyd newydd i hen stori. Gyda choreograffi gwreiddiol disglair wedi ei osod i sgôr eiconig Mendelssohn a gwisgoedd ysblennydd, cewch eich tywys i fyd hudol coetir lle byddwch yn ailddarganfod swyn hudol y stori glasurol hon.

DYDD MAWRTH 20 CHWEFROR TUESDAY 20 FEBRUARY 7.30YH/PM MWLDAN 2

£16 (£15)

MARTIN & ELIZA CARTHY The good Doctor Martin Carthy and his twice Mercury nominated daughter Eliza Carthy, join forces. Martin is a legendary ballad singer and guitarist who has influenced a generation of artists, including Bob Dylan and Paul Simon, and has been one of folk music’s greatest innovators for over 50 years. Twice nominated for the Mercury Prize and winner of innumerable other accolades over a 20 year career, Eliza has performed and recorded with a diverse array of artists including Paul Weller, Rufus and Martha Wainwright, Patrick Wolf and Bob Neuwirth. Eliza Carthy has revitalised folk music and captured the most hardened of dissenters with intelligent, charismatic and boundary-crossing performances. Mae Martin Carthy a’i ferch Eliza Carthy, sydd wedi ei henwebu ddwywaith am wobr Mercury, yn uno’u doniau. Cantor baledau a gitarydd enwog yw Martin Carthy sydd wedi dylanwadu cenhedlaeth o artistiaid, gan gynnwys Bob Dylan a Paul Simon. Am fwy na 50 mlynedd mae Martin Carthy wedi bod yn un o arloeswyr blaenaf cerddoriaeth werin, ac un o’i bersonoliaethau mwyaf annwyl, mwyaf brwdfrydig, ac ar adegau, mwyaf dadleuol. Mae Eliza Carthy heb os yn un o’r perfformwyr mwyaf trawiadol a hoffus ei chenhedlaeth.

mwldan.co.uk 01239 621200

11


DYDD MERCHER 21 CHWEFROR WEDNESDAY 21 FEBRUARY 7.15YH/PM

£16 (£15)

CAPTURED LIVE IN HD TEATRO ALLA SCALA MWLDAN 2 ALL’OPERA

ANDREA CHéNIER Conductor Riccardo Chailly Stage Director Mario Martone Starring Anna Netrebko and Yusif Eyvazov

Set against the backdrop of the French Revolution, ANDREA CHÉNIER is loosely based on the turbulent real life events of the poet of the same name. Along with the servant Carlo Gérard, Chénier falls in love with young aristocrat Maddalena, and will do anything to win over her heart. First performed at the Teatro Alla Scala in 1896, Umberto Giordano’s opera is brought to life by Russian soprano Anna Netrebko and her husband Yusif Eyvazov. Wedi ei gosod yn erbyn cefndir y Chwyldro Ffrengig, mae ANDREA CHÉNIER wedi seilio i raddau ar ddigwyddiadau bywyd go iawn cythryblus y bardd o’r un enw. Ynghyd â’r gwas Carlo Gérard, mae Chénier yn syrthio mewn cariad gyda’r uchelwraig ifanc Maddalena, ac mae’n barod i wneud unrhyw beth i ennill ei chalon. Daw’r soprano Rwsiaidd Anna Netrebko a’i gw ˆr Yusif Eyvazov ag opera Umberto Giordano, a berfformiwyd yn gyntaf yn Teatro Alla Scala ym 1896, i fywyd.Approximate running time: 2h35’ (Opera in four acts)

DYDD IAU 22 CHWEFROR THURSDAY 22 FEBRUARY 2.00YH/PM MWLDAN 2

MORGAN & WEST MORE MAGIC FOR KIDS!

Time-travelling magicians Morgan & West return to the stage with a marvellous magic show full of crazy capers for the young, old, and everyone in-between! Expect the unexpected, believe the unbelievable, but do not dare miss the unmissable Morgan & West! Might Mr Morgan manage a whole trick without his partner complaining? Will Mr West ever accept children as real people too? Can everyone’s favourite duo of deception finally find fame, fortune, and a box of fondant fancies? Find out all of this and more in Morgan & West: More Magic For Kids! Mae Morgan & West yr hudolwyr sy’n teithio drwy amser yn dychwelyd at y llwyfan gyda sioe hud sy’n llawn pranciau gwyllt i’r ifanc, yr henoed, a phawb yn y canol! Disgwyliwch yr annisgwyl, credwch yr anghredadwy, ond peidiwch â mentro colli Morgan & West!

For all aged 5+ | I bawb dros 5+

12

mwldan.co.uk 01239 621200

£10 (£9)

60 minutes – no interval 60 munud – dim egwyl.


DYDD IAU 22 CHWEFROR THURSDAY 22 FEBRUARY 7.30YH/PM MWLDAN 2

£12 (£10) (£3)

MORGAN & WEST

RETURN OF THE TIME-TRAVELLING MAGICIANS Morgan and West met whilst studying at Oxford in the late nineteenth century. Soon Morgan and West were the hot ticket in every music hall, touring show and carnival of curiosities that the Empire had to offer, but their big break was still to come… It was a chance find in the adverts section of Peculiar Past-Times Monthly magazine that led to them coming into possession of a prototype time machine and with scant but a change of waistcoat and an industrial sized tea caddy for provisions, the nineteenth century’s greatest magical duo set off for the 21st century. Great Scott! Mae Morgan & West yr hudolwyr sy’n teithio trwy amser yn dychwelyd gan ddod a sioe fawr hudol i fileniwm yn agos i chi! Heb fodloni ar eu statws fel deuawd hud pennaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae’r pâr aruthrol hwn yn cyflwyno arddangosfa consurio ryfeddol i gynulleidfaoedd yr oes fodern. Caiff y dyfodol ei ragweld a chaiff pob llinell amser ei haddasu wrth i’r twyllwyr tymhorol ffrwydro i’r unfed ganrif ar hugain gyda sioe sy’n llawn hud dryslyd, pwerau rhagwybodol digyffelyb, a gallu hollol ddilys i deithio drwy amser! Noson fythgofiadwy o hud, dirgel, a’r anesboniadwy. Evening show, 90 minutes + interval

DYDD GWENER 23 CHWEFROR FRIDAY 23 FEBRUARY 8.00YH/PM MWLDAN 2

DR JOHN COOPER CLARKE

£17

SOLD OUT

13


DYDD MAWRTH 27 CHWEFROR TUESDAY 27 FEBRUARY 7.00YH/PM MWLDAN 2

£8.50 (£7.50) £5.50

YSGOL GYFUN EMLYN & FRIENDS

JARVIS COCKER AND THE DIVAS Following the extraordinary concerts ABBA And Friends and The Beatles And Friends, the exceptionally talented musicians of Ysgol Gyfun Emlyn return with Jarvis Cocker and The Divas. The original icon of 90s BritPop will be played by the equally dashing Caleb Evans. The Divas will portray the most iconic female singers of the past fifty years with artists as diverse as Peggy Lee and Christina Aguilera being represented by the most talented and professional of young vocalists. With a 10-piece band the singers will recreate Pulp’s greatest hit singles alongside songs that span the history of popular music. As always be prepared for incredible duets, polished arrangements and some very special surprises. Mae disgyblion talentog Ysgol Gyfun Emlyn yn dychwelyd i gyflwyno Jarvis Cocker and The Divas, gyda Caleb Evans yn chwarae rhan eicon gwreiddiol BritPop y 90au. Bydd The Divas yn portreadu cantorion benywaidd mwyaf eiconig y pumdeg mlynedd ddiwethaf, o Peggy Lee i Christina Aguilera, gyda pherfformiadau o safon gan gantorion ifanc dawnus. Gyda band 10 rhan bydd y cantorion yn ail-greu caneuon mwyaf llwyddiannus Pulp ynghyd â chaneuon sy’n rhychwantu hanes cerddoriaeth boblogaidd. Noson neilltuol, gydag ambell syrpreis arbennig. Hyrwyddir gan Promoted by

YSGOL GYFUN EMLYN

DYDD MERCHER 28 CHWEFROR WEDNESDAY 28 FEBRUARY 7.15YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2 ROYAL OPERA HOUSE

THE WINTER’S TALE SHAKESPEARE’S TALE OF LOVE AND LOSS BECOMES COMPELLING DANCE DRAMA IN CHRISTOPHER WHEELDON’S BALLET ADAPTATION, WITH MUSIC BY JOBY TALBOT

Building on the success of Alice’s Adventures in Wonderland, The Winter’s Tale received ecstatic praise at its premiere, acclaimed by critics and audiences alike for its intelligent, distinctive and emotionally powerful story, told through exquisite dance. It is now widely judged to be a modern ballet classic. The story follows the destruction of a marriage through consuming jealousy, the abandonment of a child and a seemingly hopeless love. Yet, through remorse and regret – and after a seemingly miraculous return to life – the ending is one of forgiveness and reconciliation. A Christopher Wheeldon adaptation with powerful designs by Bob Crowley and atmospheric music by Joby Talbot, The Winter’s Tale is a masterful modern narrative ballet. Creodd Christopher Wheeldon ei addasiad o ramant Shakespeare The Winter’s Tale ar gyfer y Royal Ballet yn 2014. Erbyn hyn caiff ei ystyried yn glasur bale modern. Mae’r stori’n dilyn dinistriad priodas drwy genfigen, cefnu ar blentyn a chariad sydd yn anobeithiol ar yr olwg gyntaf. Ond, trwy edifeirwch - ac ar ôl dychwelyd gwyrthiol i fywyd - mae’r diweddglo’n un o faddeuant a chymod.14

£16 (£15)

Running time 3 hour inc interval


DYDD GWENER 2 MAWRTH FRIDAY 2 MARCH 7.30YH/PM MWLDAN 2

£14 (£12) (£3)

FROM IBIZA TO THE NORFOLK BROADS Written and Directed by Adrian Berry

DYDD IAU MARWTH 1 THURSDAY 1 MARCH 8.00YH/PM MWLDAN 2

£13 (£11)

SOPHIE WILLAN: BRANDED Rising star Sophie Willan brings her multi-award winning new show, Branded. Fresh from a total sell out run at the Edinburgh Fringe, this multi award winning break out star is heading out on tour! Sophie Willan has had a lifetime of being branded by others. In her smash hit new show, this brutally honest breakout star returns to tell us why. Expect a raucous hour like no other from this unapologetic young powerhouse. As seen on As Yet Untitled (Dave) and as heard on BBC Radio 4.

Adrian Berry’s acclaimed sell-out production tells the tale of a young David Bowie obsessive. Martin is a boy with problems - an illness no-one understands and a head full of sound and vision. So when an unexpected gift arrives on his birthday, Martin embarks on a thrilling journey in the footsteps of his obsession, leading him to discover some long-hidden truths about himself. What follows will change his life forever... Powerful and touching, music and magic realism collide in this darkly funny and moving tour-de-force solo show featuring Alex Walton and the voice of comedian Rob Newman. With a blistering Bowie soundtrack, the life of the pop fan is dissected in this tale of unnatural teenage wildlife. Mae cynhyrchiad clodfawr llwyddiannus Adrian Berry yn adrodd hanes bachgen ifanc a chanddo obsesiwn am David Bowie. Mae Martin yn grwt a chanddo broblemau – salwch nad oes unrhyw un yn deall a phen sy’n llawn sain a gweledigaeth. Felly pan mae anrheg annisgwyl yn cyrraedd ar ei ben-blwydd, mae Martin yn cychwyn ar siwrnai yn olion traed ei obsesiwn, gan ei arwain i ddarganfod ambell wirionedd amdano ef ei hun sydd wedi bod yn cuddio ers tro. Bydd yr hyn sy’n dilyn yn newid ei fywyd am byth…

Yn addas i | Suitable for 14+

Yn dilyn cyfres o berfformiadau hynod lwyddiannus yn Fringe Caeredin, mae’r seren glodfawr newydd hon yn cychwyn allan ar daith! Mae Sophie Willan wedi cael ei brandio gan eraill ar hyd ei hoes. Yn ei sioe newydd, mae’r seren onest iawn yn dychwelyd i egluro pam. Disgwyliwch awr wyllt heb ei hail gan y ferch ifanc fywiog a di-flewyn ar dafod. Ymddangosodd Sophie ar As Yet Untitled (Dave) ac ar BBC Radio 4.

Yn addas i | Suitable for 14+ Edinburgh Comedy Award Best Show Nominee 2017 Winner | Hera|d Angel Award 2017 BBC New Talent Hot List 2017 Chortle Best Newcomer 2017

‘Entertaining and inspiring…perfectly structured with a rare sensitivity and intelligence’ The Times

mwldan.co.uk 01239 621200

15


DYDD MAWRTH 6 MAWRTH TUESDAY 6 MARCH 6.45YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

DYDD IAU 8 MAWRTH | THURSDAY 8 MARCH 7.00YH/PM £12.50 (£11.50) ENCORE SCREENING MWLDAN 2 £16 (£15)

ROYAL OPERA HOUSE

CARMEN

Carmen is the best-known work by French composer Georges Bizet, and one of the most famous operas in the entire art form – numbers such as the Habanera and the Toreador Song have permeated the popular consciousness as little else has. This ever-popular opera is given a fresh point of view in Barrie Kosky’s highly physical production. The Australian director is one of the world’s most sought-after opera directors. For Carmen he has devised a far fromtraditional version, incorporating music written by Bizet for the score but not usually heard, and giving a new voice to the opera’s endlessly fascinating central character. Carmen yw darn gwaith mwyaf adnabyddus y cyfansoddwr Ffrengig Georges Bizet, ac un o’r operâu mwyaf enwog erioed. I gychwyn, roedd cyfuniad o nwyd, cnawdolrwydd a thrais yr opera yn ormod i’r llwyfan ac roedd yn fethiant beirniadol yn ei phremiere ym 1875. Bu farw Bizet yn fuan wedi hynny, heb fod yn ymwybodol o’r llwyddiant rhyfeddol y byddai Carmen yn cael ar draws y byd wedi hynny. Caiff yr opera gwedd newydd yng nghynhyrchiad hynod gorfforol Barrie Kosky, sy’n bell o fod yn fersiwn traddodiadol.Approximate running time: 3 hours 20 minutes, including one interval | sung in French with English surtitles

16

NT LIVE

CAT ON A HOT TIN ROOF Tennessee Williams’ twentieth century masterpiece Cat on a Hot Tin Roof played a strictly limited season in London’s West End in 2017. Following his smash hit production of A Streetcar Named Desire, Benedict Andrews’ ‘thrilling revival’ (New York Times) starred Sienna Miller alongside, Jack O’Connell and Colm Meaney. On a steamy night in Mississippi, a Southern family gather at their cotton plantation to celebrate Big Daddy’s birthday. The scorching heat is almost as oppressive as the lies they tell. Brick and Maggie dance round the secrets and sexual tensions that threaten to destroy their marriage. With the future of the family at stake, which version of the truth is real – and which will win out? Ar noson boeth ym Mississippi, mae teulu o’r De yn dod ynghyd i ddathlu pen-blwydd Big Daddy. Mae’r gwres llethol bron a bod mor ormesol â’r celwydd maent yn rhaffu. Mae Brick a Maggie yn dawnsio o gwmpas y cyfrinachau a’r tyndra rhywiol sy’n bygwth dinistrio eu priodas. Gyda dyfodol y teulu yn y fantol, pa fersiwn o’r gwirionedd sy’n wir a pha un bydd yn dod i’r brig? Cynhyrchiad cyffrous o gampwaith ugeinfed ganrif Tennessee Williams.


DYDD MAWRTH 13 MAWRTH TUESDAY 13 MARCH 7.30YH/PM MWLDAN 2

DYDD SUL 18 MAWRTH £14 (£12) (£3)

TORCH THEATRE COMPANY

THE WOOD

From Owen Thomas, writer of the award winning Grav, comes a brand-new play written to commemorate the centenary of the end of World War I, directed by Peter Doran. It is July 1916, and as the Battle of the Somme rages, Mametz Wood echoes to the sounds of war as the 38th Welsh Regiment face the ferocity of the German army. Inspired by a true story. Dan and Billy, two young soldiers, forge a friendship in the heat of the build up to the infamous battle. When Billy is killed in Mametz Wood, he leaves behind a devastated friend and, back home, a heart-broken and pregnant wife. A tale of friendship, love and sacrifice. Mae’n Orffennaf 1916, ac wrth i Frwydr Somme gynddeiriogi, mae Coedwig Mametz Wood yn adleisio synau’r rhyfel wrth i’r 38ain Gatrawd Gymreig wynebu ffyrnigrwydd y fyddin Almaeneg... O Owen Thomas, awdur yr arobryn Grav, daw drama newydd sbon wedi ei hysgrifennu i ddathlu canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd I. Wedi ei hysbrydoli gan stori wir. Mae Dan a Billy, dau filwr ifanc, yn ffurfio cyfeillgarwch yng ngwres y cynnwrf i’r frwydr waradwyddus. Pan gaiff Billy ei ladd yng Nghoedwig Mametz Wood, mae’n gadael ffrind difrodedig ac, adref, gwraig feichiog ar ôl. Hanner can mlynedd yn hwyrach, mewn llannerch yn y goedwig, mae Dan wedi dychwelyd i roi’r ysbryd i orffwys.

SUNDAY 18 MARCH 3.00YP/PM

£10 (£1) Pobl o dan 21 oed | under 21’s

MWLDAN 2 PETER GOULD MUSIC TRUST

FLORIAN MITREA (PIANO) Double-laureate at both the 2015 Hamamatsu and 2014 ARD International Competitions, Romanianborn British pianist Florian Mitrea was a prizewinner at the 2016 RNCM’s James Mottram and Verona International Competitions. He has performed at King’s Place, St John Smith Square, Colston Hall, and abroad at the Bavarian Radio, Seoul Arts Centre, Bunka Kaikan Hall in Tokyo and the Romanian Athenaeum in Bucharest. He has played with the Philharmonia in London, Collegium Musicum in Basel, and George Enescu Philharmonic in Bucharest. He is also a highly-experienced chamber musician. BBC Radio 3 have recently broadcast his Dartington-Festival recital with violinist Chloë Hanslip. This recital will provide a luxurious showcase of some of the greatest composers of piano music. Mae Florian Mitrea, y pianydd Prydeinig a anwyd yn Romania, yn enillydd lu o gystadlaethau mawreddog ac mae wedi perfformio’n rhyngwladol mewn canolfannau megis King’s Palace, Canolfan Celfyddydau Seoul, ac yn Neuadd Kaikan yn Tokyo. Bu’n chwarae hefyd gyda’r Philharmonia yn Llundain a’r Collegium Musicum yn Basel. Yn ogystal, mae’n gerddor siambr profiadol iawn. Bydd y datganiad hwn yn darparu arddangosfa foethus o rai o gyfansoddwyr gorau cerddoriaeth piano. Hyrwyddir gan Promoted by

Peter gould music trust

mwldan.co.uk 01239 621200

17


DYDD MAWRTH 20 MAWRTH TUESDAY 20 MARCH 7.15YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

£15 (£14)

OSCAR WILDE SEASON LIVE

LADY WINDERMERE’S FAN A new production of Oscar Wilde’s social comedy, Lady Windermere’s Fan, directed by award-winning writer, actor and director Kathy Burke, will be broadcast live to cinemas from the Vaudeville Theatre in London’s West End. Kathy Burke brings together a talented comedic cast including Jennifer Saunders as the Duchess of Berwick. The day of Lady Windermere’s birthday party, and all is perfectly in order. Until her friend Lord Darlington plants a seed of suspicion. Is her husband having an affair? First performed in 1892, Lady Windermere’s Fan explores the ambiguity of upper class morality and the fragile position of women in society in the late Victorian era in one of Wilde’s most popular and witty plays. Caiff cynhyrchiad newydd o gomedi gymdeithasol Oscar Wilde, Lady Windermere’s Fan, wedi ei gyfarwyddo gan yr ysgrifennwr, actor a chyfarwyddwr clodfawr Kathy Burke, ei ddarlledu yn fyw i sinemâu o Theatr Vaudeville, West End Llundain. Mae diwrnod parti Lady Windermere yn cyrraedd, ac mae pob dim yn barod. Hyd nes i’w ffrind Lord Darlington wneud iddi ddrwgdybio. Ydy ei gw ˆ r yn cael perthynas? A fydd y fenyw arall yn mynychu’r parti? Wedi ei pherfformio’n gyntaf ym 1892, mae’r ddrama’n archwilio moesoldeb dosbarth uchaf a safle bregus menywod o fewn cymdeithas diwedd oes Fictoria.

18

DYDD IAU 22 MAWRTH | THURSDAY 22 MARCH 7.00YH/PM £12.50 (£11.50) LIVE BROADCAST MWLDAN 2 NT LIVE

JULIUS CAESAR (12A AS LIVE)

Ben Whishaw (The Danish Girl, Skyfall, Hamlet) and Michelle Fairley (Fortitude, Game of Thrones) play Brutus and Cassius, David Calder (The Lost City of Z, The Hatton Garden Job) plays Caesar and David Morrissey (The Missing, Hangmen, The Walking Dead) is Mark Antony. Caesar returns in triumph to Rome and the people pour out of their homes to celebrate. Alarmed by the autocrat’s popularity, the educated élite conspire to bring him down. After his assassination, civil war erupts on the streets of the capital. Nicholas Hytner’s production will thrust the audience into the street party that greets Caesar’s return, the congress that witnesses his murder, the rally that assembles for his funeral and the chaos that explodes in its wake. Dychwela Caesar yn fuddugol i Rufain ac mae’r bobl yn heidio o’u cartrefi i ddathlu. Wedi eu dychryn gan boblogrwydd yr awtocrat, mae’r elit dysgedig yn cynllwynio i’w ddymchwel. Ar ôl ei ddienyddiad, mae rhyfel cartref yn ffrwydro ar strydoedd y brifddinas. Bydd cynhyrchiad Nicholas Hytner yn gwthio’r gynulleidfa i’r parti stryd sy’n croesawu dychweliad Caesar, y gyngres sy’n dyst i’w lofruddiaeth, y rali sy’n casglu ar gyfer ei angladd a’r anrhefn sy’n ffrwydro yn ei sgil.


DYDD GWENER 23 MAWRTH @ 7.00YH FRIDAY 23 MARCH @ 7.00PM DYDD SADWRN 24 MAWRTH @ 2.00YP & 7.00YH SATURDAY 24 MARCH @ 2.00PM & 7.00PM £9 (£8) £6 MWLDAN 2

DYDD LLUN 26 MAWRTH MONDAY 26 MARCH 6.45YH/PM BROADCAST EVENT MWLDAN 2

DREAMS DANCE School

VINCENT VAN GOGH: A NEW WAY OF SEEING

From Bollywood to ballet, get ready for a whirlwind tour of some of the most iconic dance styles in the world. The rhythms of the world are all wrapped up in one single activity - dance. Join Dreams Dance School on this beautiful journey as we map out the world for you. With a huge variety of dance styles and performers ages ranging from 3 to 25 you are sure to be entertained with this colourful display of talent.

From the Van Gogh Museum Amsterdam Directed by David Bickerstaff

ON DARK BACKGROUND

AROUND THE WORLD

O Bollywood i Bale, paratowch ar gyfer taith drwy rai o ddulliau dawns mwyaf eiconig y byd. Mae rhythmau’r byd wedi eu cyfuno mewn un gweithgaredd – Dawns. Ymunwch ag Ysgol Ddawns Dreams ar y siwrnai ysblennydd hon wrth i ni fapio’r byd ar eich cyfer. Gydag amrywiaeth enfawr o arddulliau dawns a pherfformwyr o 3 i 25 mlwydd oed, cewch eich diddanu gan yr arddangosfa dalent liwgar hon. Hyrwyddir gan Promoted by

Dreams Dance School

£10 (£9)

EXHIBITION ON SCREEN

Perhaps more than any other artist, Van Gogh’s life has long captured the imagination of storytellers. Delving deep into his fascinating and sometimes deeply troubled world comes this definitive, awardwinning documentary directed by David Bickerstaff. Showcasing Van Gogh’s iconic works like never before and featuring exclusive interviews with the curatorial team at the Van Gogh Museum, this EXHIBITION ON SCREEN favourite from Season 2 makes a welcome return to the big screen. Efallai’n fwy nag unrhyw arlunydd arall, mae bywyd Vincent Van Gogh wedi cipio dychymyg adroddwyr stori. Gan gloddio’n ddwfn i fyd hynod ddiddorol sydd weithiau’n gythryblus, caiff y ffilm ddogfen glodfawr hon ei chyfarwyddo gan David Bickerstaff. Yn arddangos darnau gwaith eiconig Van Gogh mewn golau newydd ac yn cynnwys cyfweliadau arbennig â staff curadurol Amgueddfa Van Gogh, dychwela’r ffefryn hwn o Dymor 2 at y sgrin fawr.

‘Splendid, impressive, emotional’ Oxford Times

mwldan.co.uk 01239 621200

19


DYDD MAWRTH 27 MAWRTH TUESDAY 27 MARCH 7.15YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

£16 (£15)

ROYAL BALLET

BERnSTEIN CENTENARY Leonard Bernstein was one of the first classical composers in America to achieve both popular and critical acclaim. He was eclectic in his sources – drawing on jazz and modernism, the traditions of Jewish music and the Broadway musical – and many of Bernstein’s scores are remarkably well suited to dance. He was particularly associated with Jerome Robbins, their credits together including Fancy Free and West Side Story. To celebrate the centenary year of the composer’s birth, The Royal Ballet has united all three of its associate choreographers to celebrate the dynamic range and danceability of Bernstein’s music. Roedd Leonard Bernstein yn un o’r cyfansoddwyr clasurol cyntaf yn America i dderbyn clod poblogaidd a beirniadol. Roedd yn eclectig o ran ei ffynonellau - gan dynnu ar jazz a moderniaeth, traddodiadau cerddoriaeth Iddewig a sioeau cerdd Broadway - ac mae nifer o sgoriau Bernstein yn hynod o addas ar gyfer dawns. Cafodd ei gysylltu’n arbennig â Jerome Robbins, gyda’u cyd-gydnabyddiaethau’n cynnwys Fancy Free a West Side Story. I ddathlu canmlwyddiant ers genedigaeth y cyfansoddwr, mae The Royal Ballet wedi uno pob un o’i dri coreograffwr cysylltiol i ddathlu rhychwant deinamig a natur ddawnsiadwy cerddoriaeth Bernstein.

20

DYDD IAU MAWRTH 29 THURSDAY 29 MARCH 7.30YH/PM MWLDAN 2

£8 (£7)

CWMNI DRAMA LLANDUDOCH

DWY GOMEDI FER Cwmni Drama Llandudoch yn cyflwyno DWY GOMEDI FER. ‘Y Noson Wobrwyo’ gan Elgan Jones a ‘Rhwng Dwy’ gan Charles Arch. Dwy ddrama fydd yn goglais y chwerthin o’r gynulleidfa, gan gwmni sydd wedi perfformio bob blwyddyn ers 30 mlynedd. Addas i ddysgwyr Cymraeg. Cwmni Drama Llandudoch present DWY GOMEDI FER. ‘Y Noson Wobrwyo’ by Elgan Jones and ‘Rhwng Dwy’ by Charles Arch. Two short comedies to tickle the funny bones from this local company that has performed every year for the past 30 years! Suitable for Welsh learners.


DYDD MERCHER EBRILL 4 WEDNESDAY 4 APRIL 7.15YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

£16 (£15)

DYDD MERCHER 11 APRIL WEDNESDAY APRIL 11 2.30YP/PM MWLDAN 2

£9.50 (£8.50)

THE PEOPLE’S THEATRE COMPANY

ROYAL OPERA HOUSE

MACBETH

THERE WAS AN OLD LADY WHO SWALLOWED A FLY

Verdi’s life-long love affair with Shakespeare’s works began with Macbeth, a play he considered to be ‘one of the greatest creations of man’.

The 45th Anniversary Production! Written by Steven Lee, Directed by Nick Lane

The warrior Macbeth fights on the side of the King of Scotland – but when a coven of witches prophesy that he shall become king himself, a ruthless ambition drives Macbeth and his wife to horrific acts.

There Was an Old Lady Who Swallowed A Fly. I don’t know why she swallowed a fly...

Phyllida Lloyd’s 2002 production for The Royal Opera is richly hued, shot through with black, red and gold. Lloyd depicts the Macbeths’ childlessness as the dark sadness lurking behind their terrible deeds. The Royal Opera’s production uses Verdi’s 1865 Paris revision of the opera, which includes Lady Macbeth’s riveting aria ‘La luce langue’. Dechreuodd edmygedd Verdi o waith Shakespeare gyda Macbeth, drama a ystyriodd i fod yn un o greadigaethau pennaf dyn. Mae’r rhyfelwr Macbeth yn ymladd ar ochr Brenin yr Alban - ond pan mae cynulliad o wrachod yn proffwydo y bydd ef ei hun yn dod yn frenin, mae uchelgais didostur yn arwain Macbeth a’i wraig i gyflawni gweithrediadau ofnadwy. Defnyddia cynhyrchiad yr Opera Frenhinol fersiwn Paris 1865 Verdi o’r opera, sy’n cynnwys aria afaelgar Lady Macbeth La luce langue’.

But The People’s Theatre Company do! And now you can too as they bring one of the world’s best loved nursery rhymes to life just in time to celebrate the 45th anniversary of Pam Adams’ best selling book! This magical show has been written especially for grown ups to enjoy with their children, so come and relive the delights of this most charming of tales complete with a feast of sing along songs, colourful animal characters and heart warming family fun. It’s the perfect treat for anyone aged 2 to 102! Ysgrifennwyd y sioe hudol hon yn arbennig ar gyfer oedolion i fwynhau gyda’u plant, felly dewch i ail-fyw hyfrydwch y stori fwyaf dymunol hon ynghyd â llu o ganeuon i’w cyd-ganu, cymeriadau sy’n anifeiliaid lliwgar a sbort i’r teulu cyfan.

mwldan.co.uk 01239 621200

21


DYDD MERCHER EBRILL WEDNESDAY 11 APRIL 7.00YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

£12.50 (£11.50)

RSC LIVE

MACBETH ‘Something wicked this way comes’ Returning home from battle, the victorious Macbeth meets three witches on the heath. Driven by their disturbing prophecies, he sets out on the path to murder. Our contemporary production of Shakespeare’s darkest psychological thriller marks both Christopher Eccleston’s RSC debut and the return of Niamh Cusack to the Company. Yn dychwelyd adref o’r gad, mae’r buddugoliaethus Macbeth yn cwrdd â thair gwrach ar y rhos. Wedi ei yrru gan eu proffwydoliaethau annifyr, mae’n mynd ati i ddilyn trywydd llofruddiaeth. Mae cynhyrchiad cyfoes yr RSC o ddrama seicolegol dywyll Shakespeare yn marcio début RSG Christopher Eccleston a dychweliad Niamh Cusack i’r Cwmni.

DYDD GWENER EBRILL 13 FRIDAY 13 APRIL 7.30YH/PM MWLDAN 2

£15 (£14)

THEATRE TOURS INTERNATIONAL

UNDER MILKWOOD

by Dylan Thomas Performed by Guy Masterson Directed by Tony Boncza (with original direction by George Dillon) Original music and Soundscape by Matt Clifford

Celebrating a day in the life of ‘Llareggub’ - a small sea town somewhere in Wales - all 69 ebullient inhabitants in Dylan Thomas’ timeless masterpiece are hilariously recreated in an amazing feat of memory and virtuosity. Made famous by Richard Burton’s legendary recording in 1954, Guy Masterson (Burton’s nephew) brings the entire work to vivid life on stage. This astonishing solo performance premiered in 1994 and has played over 2000 times all over the world from Swansea to the West End, Trinidad to New Zealand, Hong Kong to Calcutta over 23 years, enchanting audiences wherever it has played. Yn dathlu diwrnod ym mywyd ‘Llareggub’ - tref fechan ar lan y môr rhywle yng Nghymru - caiff bob un o’i 69 trigolyn hoenus yng nghampwaith tragwyddol Dylan Thomas eu hail-greu mewn gorchest anhygoel o gofio a hyfedredd. Wedi ei wneud yn enwog gan recordiad nodedig Richard Burton ym 1954, daw Guy Masterson (nai Burton) â’r gwaith cyfan i fywyd ar y llwyfan. Mae’r sioe unigol ryfeddol hon wedi ei pherfformio ar draws y byd yn ystod y 23 mlynedd ddiwethaf, gan gyfareddu cynulleidfaoedd ym mhob man.

‘If you’ve never seen Under Milk Wood before, this is perhaps the ultimate rendition. Don’t miss it!’ The Guardian 22


DYDD SADWRN EBRILL 21 SATURDAY 21 APRIL 7.30YH/PM MWLDAN 2

£15 (£14) (£3)

TCHA LIMBERGER TRIO As close to Gypsy jazz royalty as you’re likely to get!

DYDD IAU EBRILL 19 THURSDAY 19 APRIL 7.15YH/PM BROADCAST EVENT MWLDAN 2

£16 (£15)

ALL’OPERA TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

LA BOHÈME

Guitar mastery, swinging Reinhardt classics mixed with traditional European Gypsy repertoire. Undeniably the most loved and respected Gypsy musician on the planet, violin superstar Tcha Limberger recently accorded the title by The Times “Polymath King of Gypsy music” joins forces with the guitar wizard, Mozes Rosenberg. Limberger, a spectacular multi-instrumentalist, known as much for enchanting performances with his Budapest Gypsy Orchestra and Kalotaszeg Trio as he is for being the world’s greatest Gypsy jazz violinist, is an unstoppable force in the world of world, folk and jazz music.

Conductor Michele Mariotti Stage Director Graham Vick Starring Mariangela Sicilia and Hasmik Torosyan

Meistrolaeth gitâr, clasuron Reinhardt wedi cymysgu gyda repertoire Sipsi Ewropeaidd traddodiadol. Heb os nag oni bai y cerddor Sipsi mwyaf hoffus ar y blaned, mae’r seren feiolin Tcha Limberger yn ymuno â’r dewin gitâr, Mozes Rosenberg.

Set in the idyllic 19th century Paris, LA BOHÈME tells the story of a love affair between a poor poet and a seamstress. But they are soon faced by the cruel realities of poverty and ill health which ends up putting their relationship to the test. This production of one of opera’s classic and unforgettable stories is led by a cast of four talented young artists as the lovers.

Mae Limberger, sy’n aml-offerynnwr rhyfeddol ei ddawn, yr un mor adnabyddus am ei berfformiadau gyda Cherddorfa Sipsi Budapest a Thriawd Kalotaszeg ag y mae am fod yn feiolynydd jazz Sipsi gorau’r byd, grym anorchfygol ym maes cerddoriaeth byd, gwerin a jazz.

Wedi ei gosod ym Mharis baradwysaidd yr 19eg ganrif, mae LA BOHÈME yn adrodd hanes carwriaeth rhwng bardd tlawd a gwniadwraig. Ond cyn hir mae’n rhaid iddynt wynebu realiti creulon y tlodi a’r afiechyd sy’n rhoi straen ar eu perthynas. Caiff y cynhyrchiad hwn o un o straeon clasurol a bythgofiadwy ei arwain gan gast o bedwar artist ifanc talentog yn chwarae rhannau’r cariadon. Running time: 2h20’ (Opera in four acts)‘Tcha Limberger seems to be made entirely out of music’ The Observer UK

mwldan.co.uk 01239 621200

23


DYDD SUL 22 EBRILL SUNDAY APRIL 22 3.00YP/PM £10 (£1) Pobl o dan 21 oed | under 21’s MWLDAN 2 PETER GOULD MUSIC TRUST

EMMANUEL BACH (VIOLIN) JENNY STERN (PIANO) The Peter Gould Music Trust is delighted to present the gifted and critically acclaimed young violinist Emmanuel Bach, with piano accompaniment from Jenny Stern. Emmanuel has been awarded many prestigious awards and scholarships, this gifted classical violinist with an extensive repertoire has performed as a soloist and with orchestras in South Africa and Europe. South-African born pianist Jenny Stern has performed widely as a soloist, chamber musician and accompanist. She studied at the Royal College of Music with Lamar Crowson, and later with Isabella Stengel, winning the prestigious Emma Smith Overseas Scholarship to remain in the UK. “This recital is with the generous support of the Philip and Dorothy Green Young Artists scheme under Making Music.” Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth Gerdd Peter Gould gyflwyno’r feiolinydd ifanc dawnus a chlodfawr, Emmanuel Bach, gyda Jenny Stern yn cyfeilio ar y piano. Mae Emmanuel wedi derbyn nifer o wobrwyon mawreddog ac ysgoloriaethau, ac mae’r feiolinydd clasurol dawnus hwn wedi perfformio fel unawdydd a gyda cherddorfeydd yn Ne Affrica ac Ewrop. Mae Jenny Stern wedi perfformio’n eang fel unawdydd, cerddor siambr a chyfeilydd. Astudiodd yn y Coleg Cerdd Brenhinol, ac enillodd Ysgoloriaeth Tramor Emma Smith i aros yn y DU. Hyrwyddir gan Promoted by

24

Peter gould music trust

DYDD GWENER EBRILL 27 FRIDAY APRIL 27 7.30YH/PM MWLDAN 2

£16 (£15)

HAZEL O’CONNOR & CORMAC DE BARRA SEE YOU AGAIN TOUR A very special evening with award-winning singersongwriter Hazel O’Connor, performing here in a captivating acoustic line-up with Cormac de Barra on Irish Harp, her musical partner for some 15 years. The combination of de Barra’s harp with Hazel’s unforgettable voice is truly magical, combining Hazel’s unforgettable voice with the musicianship of Cormac in a stirring musical marriage. Coinciding with the 2017 release of ‘See You Again’, expect a fine mix of the old and new featuring stunning new songs celebrating 37 years of performance. No O’Connor show is complete without her original classics Will You, D-Days, Eighth Day, Big Brother, If Only and more, all of which seem even more relevant in our present times. Noson arbennig iawn yng nghwmni’r gantoresysgrifennwr caneuon clodfawr Hazel O’Connor, yn perfformio yma fel rhan o bartneriaeth acwstig syfrdanol gyda Cormac De Barra ar y Delyn Wyddelig, ei phartner cerddorol am tua 15 mlynedd. Mae’r cyfuniad o delyn De Barra a llais bythgofiadwy Hazel yn hudol, gan asio geiriau ystyrlon Hazel gyda dawn gerddorol Cormac mewn priodas gerddorol nerthol. Yn cyd-fynd â rhyddhau ‘See You Again’ yn 2017, disgwyliwch gymysgedd gwych o’r hen a’r newydd gan gynnwys caneuon newydd penigamp yn dathlu 37 mlynedd o berfformio. Nid oes yr un sioe gan O’Connor yn gyflawn heb ei chlasuron gwreiddiol Will You, D-Days, Eighth Day, Big Brother, If Only a mwy, ac mae’r cyfan yn teimlo’n fwyfwy addas yn y byd sydd ohoni.

‘Simply stunning’ Janice Long - BBC Radio 2


photo: Andy Morgan

DYDD SADWRN EBRILL 28 SATURDAY APRIL 28 8.00YH/PM MWLDAN 2

£15

CRAIG CAMPBELL EASY TIGER The majestic mountain moose in a tiger striped onesie brings his thrilling new show ‘Easy Tiger’ out of the Fringe jungle and onto the world stage for his 3rd solo tour. Expect a raucous evening of post-scratchin’ and kickin’ litter aboot the hoose while Campbell tickles chins, keeping purrs and treadles generous throughout! Find yourself a comfy lap and settle in for an evening of hilarity as Canada’s furriest friend disgorges all your favourite spittle impregnated cultural furballsretching his own: (why the hell do your coffee shops close at 6pm!!!?? You don’t even like coffee!?? This isn’t your call to make!!) onto your favourite comfy tea-sipping slippers. Daw’r mw ˆ s mynydd mewn onesie streipïog teigr â’i sioe gyffrous newydd ‘Easy Tiger’ allan o jyngl y Fringe ac i lwyfan y byd yn ei drydedd daith unigol. Disgwyliwch noson wyllt wrth i Campell grafu pyst, cosi gên a chanu grwndi! Dim cwningod, llygod na phlant a byddwch yn garedig wrth ein cymdogion drwy beidio â domi yn eu gerddi ar eich ffordd adref! Dewch o hyd i gôl esmwyth a swatio i lawr am noson o ddonioldeb wrth i wrth i ffrind mwyaf blewog cathod Canada dynnu eich hoff ryfeddodau diwylliannol ar led: pam mae eich siopau coffi yn cau am 6yh!!!? Dydych chi ddim hyd yn oed yn hoffi coffi!?? Yn hytrach, gwell gwisgo’r sliperi esmwyth sipio te!

DYDD MERCHER MAI 2 WEDNESDAY 2 MAY 7.30YH/PM MWLDAN 2

£18 (£17)

A THEATR MWLDAN PRODUCTION

CATRIN FINCH & SECKOU KEITA (WALES / SENEGAL) + GWYNETH GLYN

This sublime, critically acclaimed and multi awardwinning collaboration between two acclaimed virtuoso musicians - Welsh harpist Catrin Finch and Senegalese kora player Seckou Keita - delivers a stunning exhibition of world-class musicianship. Drawing deep on their own diverse traditions and transforming them with remarkable synergy, Catrin and Seckou have built a formidable reputation for extraordinary performances. Following the huge success of their debut release, their long-awaited second album launches in April 2018 and is followed by the chance to witness their thrilling live experience across the UK. Entrancing, mesmeric, intricate and ethereal, this is remarkable music. Mae’r cydweithrediad aruthrol hwn, sy’n fawr ei glod gan y beirniaid, ac sydd wedi ennill gwobrau di-ri, rhwng dau berfformiwr penigamp - y delynores Gymreig Catrin Finch a’r chwaraewr kora o Senegal, Seckou Keita - yn cyflwyno arddangosfa syfrdanol o gerddoriaeth o’r radd flaenaf. Gan dynnu’n ddwfn ar eu traddodiadau amrywiol eu hunain a’u trawsffurfio gyda synergedd hynod, mae Catrin a Seckou wedi adeiladu enw da heb ei ail am eu perfformiadau rhyfeddol. Yn dilyn llwyddiant ysgubol eu halbwm cyntaf, bydd eu hail albwm, y bu aros mawr amdano, yn lansio ym mis Ebrill 2018 gyda’r cyfle wedi hynny i wylio eu perfformiadau byw gwefreiddiol ar draws y DU. Yn gyfareddol, yn fesmereiddiol, yn gywrain ac yn etheraidd, dyma i chi gerddoriaeth nodedig.

‘hypnotic’ Guy Garvey, BBC 6 Music

mwldan.co.uk 01239 621200

25


Steel Magnolias

MAI 10, 11, 12 MAY 10, 11, 12 7.30YH/PM MWLDAN 2

£7

CARDIGAN THEATRE

STEEL MAGNOLIAS

DYDD IAU MAI 3 THURSDAY 3 MAY 7.15YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

£16 (£15)

ROYAL BALLET

MANON

Kenneth MacMillan’s powerful telling of Manon and Des Grieux’s tragic love is a masterpiece of modern ballet, set to music by Massenet. MacMillan found new sympathy with the capricious Manon and her struggle to escape poverty. Designs by his regular collaborator Nicholas Georgiadis reflect this, depicting a world of lavish splendour polluted by miserable destitution. MacMillan’s spectacular ensemble scenes for the whole Company create vivid, complex portraits of the distinct societies of Paris and New Orleans. But it is Manon and Des Grieux’s impassioned pas de deux – recalling the intensity of MacMillan’s earlier Romeo and Juliet – that drive this tragic story, and make Manon one of MacMillan’s most powerful dramas. Mae dehongliad grymus Kenneth MacMillan o gariad trasig Manon a Des Grieux yn gampwaith bale modern, wedi ei gosod i gerddoriaeth gan Massenet. Daeth MacMillan o hyd i gydymdeimlad newydd gyda’r mympwyol Manon a’i hymdrechion i ddianc rhag tlodi. Mae ei olygfeydd ensemble gyda’r Cwmni cyfan yn creu portreadau lliwgar, cymhleth o gymdeithasau gwahanol ym Mharis a New Orleans. Ond pas de deux angerddol Manon a Des Grieux sy’n gyrru’r stori drasig hon, ac yn gwneud Manon yn un o ddramâu mwyaf nerthol MacMillan.

26

A play by Robert Harling. Chinquapin is a Deep South small town America in the heart of Louisiana, where everyone knows everyone else in an easy-going but definitely matriarchal society. Truvy’s Beauty Shop is the centre of the spider’s web that is the ladies’ network – everything that happens in the town is subject to scrutiny within these four walls. The story follows the interactions between six acquainted but very different women as a complex trail of relationships unfolds. The play is a beautifully written, witty and insightful view of this town within a journey of incredibly nuanced highs and lows. A movie version appeared in 1989, starring Dolly Parton, Shirley MacLaine and an early casting of Julia Roberts. Drama gan Robert Harling. Mae Chinquapin yn dref fechan yng nghanol Louisiana, lle mae pawb yn adnabod ei gilydd mewn cymdeithas hamddenol, matriarchaidd. Siop Harddwch Truvy yw canolbwynt y we pry cop, neu’r rhwydwaith menywod - mae pob dim sy’n digwydd yn y dref yn bwnc trafod o fewn y pedair wal hyn. Dilyna’r stori’r rhyngweithio rhwng chwe menyw wahanol iawn wrth i drywydd cymhleth o berthnasau ddatblygu. Mae’r ddrama’n cynnig golwg celfydd, ffraeth a mewnweledol ar y dref gyda siwrnai llawn uchafbwyntiau ac isel bwyntiau. Ymddangosodd fersiwn ffilm o’r un enw ym 1989.


DYDD MAWRTH MAI 15 TUESDAY 15 MAY 7.00YH/PM MWLDAN 2

£12.50 (£11.50)

MATTHEW BOURNE

CINDERELLA Matthew Bourne’s Cinderella is a thrilling and evocative love story set in London during the Second World War. The internationally acclaimed choreographer’s interpretation of the classic fairy tale has, at its heart, a true war-time romance. A chance meeting results in a magical night for Cinderella and her dashing young RAF pilot, together just long enough to fall in love before being parted by the horrors of the Blitz. Matthew Bourne’s vivid story telling has never been more heart-stopping and touching, and will take the audience into the heart of Prokofiev’s magnificent score. This special dance screening will be followed by a live Q&A with Matthew Bourne exclusively for cinemas. Mae Cinderella Matthew Bourne yn stori gariad wefreiddiol ac atgofus wedi ei gosod yn Llundain yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn y bôn, mae dehongliad y coreograffwr rhyngwladol enwog o’r stori dylwyth deg yn rhamant wir adeg y rhyfel. Mae cyfarfod ar hap yn arwain at noson hudolus i Cinderella a’i pheilot golygus ifanc, gyda’i gilydd yn ddigon hir i syrthio mewn cariad cyn cael eu gwahanu gan erchyllterau’r Blitz. Caiff y dangosiad dawns arbennig hwn ei ddilyn gan sesiwn Holi ac Ateb gyda Matthew Bourne ar gyfer sinemâu’n unig.

DYDD IAU MAI 17 THURSDAY MAY 17 7.30YH/PM MWLDAN 2

£18

SHARON SHANNON Sharon Shannon returns with her brand-new studio album Sacred Earth. This is her first new studio album in 3 years and her tenth to date. Sharon is a musician who likes to surprise. While she is best known for her arrangements of traditional Irish tunes and compositions, she has always been eager to explore new styles, and to meet and work with other musicians. Her Irish influences are cheerfully mixed in with often unexpected styles from around the world, including – for the first time - Africa. The button accordion player from Co Clare, has recorded and toured with Bono, Sinead O’Connor, Jackson Browne, The Chieftains, The Waterboys, Willie Nelson, Nigel Kennedy, Alison Krauss and Shane MacGowan. Dychwela Sharon Shannon gyda’i halbwm stiwdio newydd Sacred Earth. Dyma ei halbwm stiwdio cyntaf ers 3 mlynedd a’i degfed halbwm hyd yma. Mae Sharon yn gerddor sy’n hoffi ein synnu. Er ei bod yn fwyaf adnabyddus am ei threfniadau o donau a chyfansoddiadau Gwyddelig traddodiadol, bu bob tro yn awyddus i archwilio arddulliau newydd, ac i gwrdd â ac i weithio gydag artistiaid eraill. Caiff ei dylanwadau Gwyddelig eu cymysgu’n llon ag arddulliau annisgwyl bydol, gan gynnwys Affrica. Mae’r chwaraewr acordion wedi recordio a theithio gyda llu o enwogion gan gynnwys Bono, Sinead O’Connor a Shane MacGowan.

mwldan.co.uk 01239 621200

27


DYDD GWENER MAI 18 FRIDAY 18 MAY 7.30YH/PM MWLDAN 2

£15 (£14)

BALLET THEATRE UK

THE LITTLE MERMAID Join Ballet Theatre UK on this dramatic re-telling of Hans Christian Andersen’s all-time favourite story of The Little Mermaid, who falls in love with a human Prince and gives up everything to win his love. The kind hearted Little Mermaid rescues the Prince during a storm at sea, and begins a journey that takes her far from her home beneath the waves. Determined to pursue her love on to the shore she makes a bargain with an evil Sea Witch, but it comes at a heavy price. Ballet Theatre UK’s charming and poignant ballet explores the nature of longing, how making choices have lasting consequences and how goodness can be rewarded in unexpected ways. Ymunwch â Ballet Theatre UK ar gyfer yr ailwampiad o stori hoffus Hans Christian Andersen, sef Y Little Mermaid, sy’n syrthio mewn cariad â Thywysog dynol ac sy’n rhoi’r gorau i’r cwbl er mwyn ennill ei gariad. Mae’n achub y Tywysog yn ystod storm ar y môr, ac yn cychwyn ar siwrnai bydd yn ei thywys yn bell o’i chartref o dan y tonnau. Yn benderfynol o ddilyn ei chariad i’r lan mae’n bargeinio gyda’r Sea Witch atgas, ond daw hynny am bris uchel.

‘Glittering costumes, expressive dancers... a pleasure to witness a production of this calibre’ Dance Europe 28

DYDD MAWRTH MAI 22 TUESDAY 22 MAY 7.15YH/PM CAPTURED LIVE IN HD TEATRO ALLA SCALA MWLDAN 2

£16 (£15)

ALL’OPERA TEATRO ALLA SCALA

DON PASQUALE Conductor Riccardo Chailly Stage Director Davide Livermore Starring Ambrogio Maestri and Rosa Feola

Soprano Rosa Feola takes to the stage in this opera directed by Riccardo Chailly. Don Pasquale follows an old bachelor who decides to marry and produce an heir to spite his disobedient nephew Ernesto, who wants to marry for love rather than money. But Pasquale’s chosen bride isn’t who she seems and bears her own secret… Y soprano Rosa Feola sy’n camu i’r llwyfan yn yr opera hon y caiff ei chyfarwyddo gan Riccardo Chailly. Mae Don Pasquale yn dilyn hen ddyn sy’n penderfynu priodi a chynhyrchu etifedd er gwaethaf ei nai anufudd Ernesto, sydd eisiau priodi am gariad yn hytrach nag am arian. Ond nid yw priodferch Pasquale y person mae’n ymddangos ac mae ganddi ei chyfrinach ei hun... Running time: 2h25’ (Opera in three acts)
RK BACKGROUND

DYDD LLUN MEHEFIN 11 MONDAY 11 JUNE 6.45YH/PM £10 (£9) BROADCAST EVENT – ENCORE SCREENING MWLDAN 2

DYDD MAWRTH 12 MEHEFIN TUESDAY 12 JUNE 7.15YH/PM £16 (£15) LIVE BROADCAST - NEW PRODUCTION MWLDAN 2

EXHIBITION ON SCREEN

ROYAL BALLET

Directed by Phil Grabsky

Swan Lake was Tchaikovsky’s first ballet score. Given its status today as arguably the best loved and most admired of all classical ballets, it is perhaps surprising that at its premiere in 1877 Swan Lake was poorly received. It is thanks to the 1895 production by Marius Petipa and Lev Ivanov that Swan Lake has become part of not only ballet consciousness but also wider popular culture.

I, CLAUDE MONET After premiering in Season 4 of Exhibition On Screen, I, Claude Monet is back by popular demand, revealing the heart and soul of arguably the world’s most loved artist. Monet’s life is a gripping tale about a man who, behind his sun-dazzled canvases, suffered from feelings of depression, loneliness, even suicide. However, as his art developed and his love of gardening led to the glories of his Giverny garden, his humour, insight and love of life are revealed. Told through Monet’s own words and shot on location at the very spots he painted, the film features his most loved paintings in an unforgettable, immersive art experience. Mae I, Claude Monet yn dychwelyd o ganlyniad i alw mawr, gan ddatgelu calon ac enaid artist mwyaf hoffus y byd. Mae bywyd Monet yn stori afaelgar am ddyn a ddioddefodd y tu ôl i’w gynfasau heulog, o iselder, unigedd a hyd yn oed hunanladdiad. Fodd bynnag wrth i’w gelfyddyd ddatblygu, a’i gariad tuag at arddio arwain tuag at ogoniant ei ardd Giverny, caiff ei hiwmor, mewnwelediad a chariad tuag at fywyd eu datgelu. Wedi ei hadrodd yng ngeiriau Monet ei hun ac wedi ei ffilmio ar leoliad yn y mannau lle hoffai baentio. Running time: 87 minutes

SWAN LAKE

Prince Siegfried chances upon a flock of swans while out hunting. When one of the swans turns into a beautiful woman, Odette, he is enraptured. But she is under a spell that holds her captive, allowing her to regain her human form only at night. Swan Lake oedd sgôr bale cyntaf Tchaikovsky. Er ei fod erbyn heddiw yn fale mwyaf poblogaidd y byd, ni chafodd ei phremiere ym 1877 dderbyniad llwyddiannus. Drwy ddiolch i gynhyrchiad 1895 Marius Petipa a Lev Ivanov, daeth Swan Lake yn boblogaidd ym myd bale ond hefyd yn ddiwylliant poblogaidd ehangach. Mae’r Tywysog Siegfried yn dod ar draws haid o elyrch wrth hela. Pan mae un o’r elyrch yn troi’n fenyw brydferth, Odette, mae wedi ei gyfareddu. Ond mae hithau o dan swyn sy’n ei chaethiwo, ac ond yn ei chaniatáu i ail-gymryd ei ffurf ddynol gyda’r nos.Approximate running time: 3 hours, including two intervals

mwldan.co.uk 01239 621200

29


DYDD Iau MEHEFIN 14 | THURSDAY 14 June1.00yp/pm DYDD GWENER MEHEFIN | 15 FRIDAY 15 JUNE 10.00yb/am & 1.00yp/pm £6 (teachers free) MWLDAN 2 Cwmni Theatr Arad Goch

NA NEL!

Na Nel! – sioe newydd sbon gan Arad Goch Yn dilyn llwyddiant ‘Oes Rhaid i Mi Ddeffro?’ a ‘Diwrnod Hyfryd Sali Mali’ rydym yn falch, ac yn gyffrous iawn, yn cyhoeddi mai cynhyrchiad newydd sbon Cwmni Theatr Arad Goch fydd yn teithio Theatrau led led Cymru mis Mai i Orffennaf 2018 fydd ‘Na, Nel!’. Sioe lwyfan Gymraeg newydd sbon gan Meleri Wyn James ar gyfer plant 6 i 11 oed a’u teuluoedd yn seiliedig ar ei llyfrau poblogaidd ‘Na, Nel!’. Cyfres llawn straeon dwl a direidus sy’n dilyn hynt a helynt Nel, y ferch ddrygionus sy’n llawn dychymyg. Dyma eich cyfle chi i weld byd doniol, dwl, cyffrous, llawn antur Nel yn y Theatr! Na, Nel! – a brand new show by Arad Goch Following the success of ‘Oes Rhaid i mi Ddeffro?’ and ‘Diwrnod Hyfryd Sali Mali’ we are pleased, and very excited, to announce that Cwmni Theatr Arad Goch will be touring Wales from May – July 2018 with a brand new production ‘Na, Nel!’. A new Welsh-language stage play by Meleri Wyn James for 6-11 year olds and their families, based on her popular children’s books ‘Na, Nel!’. The novels follows Nel, the mischievous young girl with an exciting imagination as she faces all sorts of fun and adventures.

30

Performed in Welsh | Perfformiad Cymraeg


SINEMA

CINEMA

We aim to start our films at the times advertised, with trailers and adverts starting 10 – 20 minutes in advance. Anelwn at ddechrau ein ffilmiau ar yr amserau a hysbysebir, gyda rhaghysbysebion yn dechrau 10-20 munud cyn hynny. RELAXED SCREENINGS DANGOSIADAU HAMDDENOL CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

Ionawr | January 5, 6 @12.30, 13, 14 @ 1.15, 20 @ 12.40, 21 @1.10, 27, 28 @ 12.30 Chwefror | February 3, 4, 10, 11 @ 1.00

FERDINAND (PG tbc) Carlos Saldanha | USA | 2017 | tbc’ Ferdinand is a giant bull with a big heart and proves you can’t judge a bull by its cover. Mae Ferdinand yn darw anferth gyda chalon fawr sy’n profi nid yw pob tarw o’r un fath.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL Ionawr | January 5 – 7 @ 1.20, 3.40, 6.00 & 8.20, 8 – 11 @ 6.15 & 8.35, 12 @ 6.10 & 8.30, 13, 14 @ 3.45, 6.00 & 8.15, 15 – 18 @ 6.10 & 8.30 Chwefror | February 2, 3, 5 @ 5.45

THE GREATEST SHOWMAN (tbc) Ionawr | January 5 – 7 @ 12.45

PADDINGTON 2 (PG) Paul King | UK | 2017 | 103’ No introductions are necessary for everyone’s favourite bear! Bring the whole family and enjoy! Nid oes eisiau cyflwyno hoff arth bawb! Dewch â’r teulu cyfan a mwynhewch!

Michael Gracey | USA | 2017 | 100’ tbc Hugh Jackman is the one and only P.T. Barnum, the greatest showman whose imagination inspires this original musical that celebrates the birth of show business and tells of a visionary who rose from nothing to create a spectacle that became a worldwide sensation. Zac Efron and Michelle Williams also star. Hugh Jackman yw’r unigryw P.T.Barnum, y dyn sioe gorau a fu erioed. Ei ddychymyg ef sy’n ysbrydoli’r sioe gerdd wreiddiol hon sy’n dathlu genedigaeth y busnes adloniant ac sy’n adrodd hanes gweledydd a ddechreuodd o ddim, ond a aeth ymlaen i greu sioe a fuodd yn llwyddiant byd-eang. Gyda Zac Efron a Michelle Williams.

mwldan.co.uk 01239 621200

31


Ionawr | January 5 – 7 @ 3.00 & 5.30, 8 – 11 @ 5.50, 13 – 14 @ 3.35

JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE (tbc) Jake Kasdan | 2017 | USA | tbc’ Dwayne Johnson stars in a brand new Jumanji adventure. Four high school kids discover an old video game console and are drawn into the game’s jungle setting, literally becoming the adult avatars they chose. What they discover is that you don’t just play Jumanji - you must survive it. To beat the game and return to the real world, they’ll have to go on the most dangerous adventure of their lives. 

Dwayne Johnson sy’n serennu yn antur Jumanji newydd sbon. Mae pedwar plentyn ysgol uwchradd yn darganfod hen gonsol gemau fideo ac yn cael eu denu i gefndir jyngl y gêm, gan droi’n llythrennol yn ymgnawdoliad o’r oedolion mae nhw’n eu dewis. Yr hyn sy’n dod yn amlwg yw bod yn rhaid iddynt oroesi Jumanji, ac nid ei chwarae yn unig. I guro’r gêm a dychwelyd at y byd go iawn, bydd rhaid iddynt fynd ar antur fwyaf peryglus eu bywydau.

Ionawr | January 5, 6 @ 5.45, 7 @ 3.30, 13 @ 6.05, 20 @ 3.00, 21 @ 3.30

DADDY’S HOME 2 (12A) Ionawr | January 5, 6 @ 2.45, 7 @ 12.30, 8 – 11 @ 5.30, 13, 14 @ 12.45, 20 @ 5.30, 27, 28 @ 2.45 Chwefror | February 3, 4 @ 3.15, 10, 11 @ 2.40

STAR WARS: THE LAST JEDI (12A) Rian Johnson | USA | 2017 | 152’ The eighth incarnation of the greatest story ever told is here! Mae’r wythfed ran o stori fwyaf y byd wedi cyrraedd!

32

Sean Anders | USA | 2017 | 100’ Mark Wahlberg, Will Ferrell and Mel Gibson star in this family comedy sequel. Father and stepfather Dusty and Brad join forces to make Christmastime perfect for the children. Their newfound partnership soon gets put to the test when Dusty’s old-school, macho dad and Brad’s gentle father arrive to turn the holiday upside down. Mark Wahlberg, Will Ferrell a Mel Gibson sy’n serennu yn y dilyniant comedi teuluol hwn. Mae’r tad a’r llystad Dusty a Brad yn ymuno â’i gilydd i sicrhau bod y Nadolig yn berffaith i’r plant. Mae eu partneriaeth newydd yn cael ei rhoi ar brawf yn fuan pan mae tad hen ffasiwn, macho Dusty a thad addfwyn Brad yn cyrraedd gan droi’r gwyliau’n wyneb i waered.


Ionawr | January 5 – 7 @ 8.15, 8 – 11 @ 8.30, 14 @ 8.25, 20 @ 8.30

BETTER WATCH OUT (15) Chris Peckover | 2016 | Australia | USA | 89’

Ionawr | January 5 – 7 @ 8.00, 8 – 11 @ 8.15, 13 @ 8.25, 19 @ 8.10

PITCH PERFECT 3 (tbc) Trish Sie | 2017 | USA | tbc’ After the highs of winning the World Championships, the Bellas find themselves split apart and discovering there aren’t job prospects for making music with your mouth. But when they get the chance to reunite for an overseas tour, this group of awesome nerds will come together again to make some music, and some questionable decisions. Ar ôl gorfoledd ennill Pencampwriaeth y Byd, mae’r Bellas yn cael eu gwahanu ac yn darganfod nad oes unrhyw swyddi ar gael iddynt. Ond pan ddaw’r cyfle i ailuno ar gyfer taith dramor, mae’r grw ˆp yn dod ynghyd unwaith eto i greu cerddoriaeth, a gwneud ambell benderfyniad amheus.

The safety of the suburbs is challenged in this comedy-thriller set in the winter holiday. Ashley thinks her babysitting job is going to be an easy night, but things take a turn when dangerous intruders break in and terrorize her and the twelve-year-old boy she’s caring for. Ashley defends her charge to the best of her ability only to discover this is no normal home invasion. Caiff diogelwch maestrefol ei herio yn y ffilm gomedi gyffro hon sydd wedi ei gosod yn ystod gwyliau’r gaeaf. Mae Ashley’n meddwl bod gofalu am blentyn yn mynd i olygu noson rwydd iddi, ond mae pethau’n cymryd tro am y gwaetha pan mae ymyrwyr peryglus yn torri i mewn ac yn ei brawychu hi a’r crwt deuddeg mlwydd oed mae’n gofalu amdano. Mae Ashley’n amddiffyn y plentyn hyd eithaf ei gallu ond i ddarganfod nid ymosodiad arferol ar gartref yw hwn.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ionawr | January 7 @ 5.55

LAND OF MINE (15) Martin Pieter Zandvliet | 2015 | Denmark | Germany | 99’

This is both a moving anti-war essay and a gripping thriller that accumulates considerable power. It’s Denmark, 1945, after the defeat of Germany. The tough veteran Sergeant Carl Rasmussen is instructed to defuse and remove 2.2 million mines along the Danish west coast to make the beaches safe. He receives a group of teenage Germans prisoners of war to carry out the task, who are promised their release and return to Germany when the job is done. An honorable, harrowing and stirring experience. Dyma i chi draethawd yn erbyn rhyfel a ffilm gyffro afaelgar sy’n cronni nerth sylweddol. Denmarc, 1945, ar ôl trechiad yr Almaen. Gorchmynnir y Rhingyll Carl Rasmussen i ddiffiwsio a gwaredu ar 2.2. miliwn o ffrwydron ar hyd arfordir Gorllewinol Denmarc a diogelu’r traethau. Mae’n derbyn grw ˆ p o garcharorion rhyfel yn eu harddegau o’r Almaen i gyflawni’r dasg, a chawsant addewid o ryddid a chael dychwelyd i’r Almaen ar ôl gorffen y gwaith. Profiad anrhydeddus, ingol a chythryblus. SUBTITLES | IS-DEITLAU


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

Ionawr | January 12 @ 5.30 & 8.15, 13, 14 @ 2.15, 5.00 & 7.45, 15 – 19 @ 5.30 & 8.15, 20, 21 @ 2.15, 5.00 & 7.45, 22 – 25 @ 5.30 & 8.15, 26, 27 @ 8.25, 28 @ 7.45, 29 @ 8.30 Chwefror | February 2 – 5 @ 8.05, 10, 12, 13 @ 5.40, 16 @ 5.30, 18 @ 8.20, 19 @ 5.30, 24, 25 @ 3.00 Mawrth | March 3, 4 @ 3.00, 10, 11 @ 12.45, 21 @ 8.15

HOTEL SALVATION (PG)

DARKEST HOUR (PG) Joe Wright | 2017 | UK | 125’ The brilliant Gary Oldman is already one of the finest actors of his generation, but this, his portrayal of Winston Churchill, directed by Joe Wright (Atonement), is a tour de force performance that will define his body of work for decades to come. Within days of becoming Prime Minister, Churchill faces one of his most turbulent and defining trials: as Nazi forces roll across Western Europe and invasion is imminent, Churchill must confront an unprepared public, a skeptical King, and his own party plotting against him. He must rally a nation, and attempt to change the course of world history. Mae’r rhyfeddol Gary Oldman eisoes yn un o actorion gorau ei genhedlaeth, ond mae hwn, ei bortread o Winston Churchill, wedi ei gyfarwyddo gan Joe Wright (Atonement), yn berfformiad tour de force a fydd yn diffinio corff ei waith am ddegawdau i ddod. O fewn dyddiau o’i benodi’n Brif Weinidog, wyneba Churchill un o’i dreialon mwyaf tymhestlog a diffiniol: wrth i luoedd Natsi sgubo ar draws Gorllewin Ewrop ac mae ymosodiad ar fin digwydd, rhaid i Churchill wynebu cyhoedd amharod, Brenin amheugar, a’i blaid ei hun yn plotio yn ei erbyn. Rhaid iddo ddod a’i genedl ynghyd, a cheisio newid hynt hanes y byd.

Ionawr | January 14 @ 6.05 Shubhashish Bhutiani | 2016 | India | 102’

In this heart-warming drama about people facing the end of their lives, the Hotel Salvation, perched on the banks of the holy river Ganges, is where Hindu believers come to spend their final days. Faith and family become intertwined as a slightly frayed 77-year-old suddenly senses his time is up and prevails on his hard-working son to drive him to Varanasi so he can peacefully pass on. Gentle humour and the quirky habits of the elderly soften the tone as the father’s hopes don’t exactly pan out as planned. A leisurely, wise and ultimately affecting meditation on the benefits of letting go. Yn y ddrama galonogol hon am bobl sy’n wynebu diwedd eu bywydau, yr Hotel Salvation, sy’n eistedd ar lannau’r Afon ˆ i dreulio Ganges sanctaidd, yw’r lle y daw credinwyr Hindw eu diwrnodau terfynol. Mae ffydd a theulu’n ymblethu wrth i ddyn 77 mlwydd oed synhwyro’n sydyn fod ei amser ar ben a phwyso ar ei fab gweithgar i’w yrru i Varanasi iddo gael marw’n heddychlon. Mae hiwmor ysgafn ac arferion hynod yr henoed yn meddalu’r naws wrth i obeithion y tad fynd ar gyfeiliorn. Myfyrdod hamddenol, doeth a theimladwy am fanteision gadael fynd. SUBTITLES | IS-DEITLAU

Ionawr | January 15, 17, 18 @ 5.45, 26, 27 @ 5.30

HUMAN FLOW (12A) Ai Weiwei | 2017 | Germany | 140’ A tremendous film for our times from the astounding artist, and now director, Ai Weiwei who has made a detailed and heartbreaking exploration into the global refugee crisis. Over 65 million people around the world have been forced from their homes to escape famine, climate change and war in the greatest human displacement since World War II. This epic film gives a powerful visual expression to this massive human migration. Captured over the course of a single year in 23 countries, Human Flow shows us both the staggering scale of the refugee crisis and its profoundly personal human impact. Ffilm aruthrol ar gyfer ein hoes gan yr artist syfrdanol, a nawr y cyfarwyddwr, Ai Weiwei, sydd wedi cyflwyno archwiliad manwl a thorcalonnus i argyfwng ffoaduriaid y byd. Gorfodir dros 65 miliwn o bobl ar draws y byd i adael eu cartrefi er mwyn dianc newyn, newid hinsawdd a rhyfel yn y dadleoliad dynol mwyaf ers yr Ail Ryfel Byd. Mae’r ffilm epig hon yn rhoi mynegiad gweledol grymus i’r mudiad dynol enfawr hwn. Wedi ei chipio dros gyfnod o flwyddyn mewn 23 gwlad, mae Human Flow yn amlygu graddfa anhygoel yr argyfwng ffoaduriaid a’i effaith dynol personol dwys.

34


Ionawr | January 15, 17, 18 @ 8.35, 19, 22 @ 5.45

STRONGER (15) David Gordon Green | 2017 | USA | 119’ Jake Gyllenhaal stars in Stronger, the inspiring real life story of Jeff Bauman, the ordinary man who captured the hearts of his city and the world to become a symbol of hope after surviving the 2013 Boston Marathon bombing. The film is filled with warmth and humanity, but without a sugarcoating on the reality that comes with it. One of those rare inspirational films that earns its inspiration. Jake Gyllenhaal sy’n serennu yn Stronger, stori ysbrydoledig wir Jeff Bauman, y dyn cyffredin a gipiodd calon ei ddinas a’r byd i ddod yn symbol o obaith ar ôl iddo oroesi bomio Marathon Boston yn 2013. Mae’r ffilm yn llawn cynhesrwydd a dynoliaeth, ond nid yw’n osgoi ychwaith y realiti sydd ynghlwm. Un o’r ffilmiau ysbrydoledig prin hynny sy’n ennill ei ysbrydoliaeth.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL Ionawr | January 19 @ 6.00, 20 @11.55, 20, 21 @ 12.55, 3.15 & 5.45, 22 – 26 @ 6.00, 27, 28 @ 12.55, 3.30 & 6.00, 29 – 31 @ 6.00 Chwefror | February 1 @ 6.00, 3, 4, 10, 11 @ 12.30, 18, 19, 21 @ 1.00, 23 – 25 @ 12.50 Mawrth | March 3, 4, 10, 11 @ 12.50, 17, 18, 24, 25 @ 1.00

COCO (tbc) Lee Unkrich | Adrian Molina | 2017 | USA | tbc’

Ionawr | January 19 @ 8.30, 20, 21 @ 8.15, 22 – 25 @ 8.30

ALL THE MONEY IN THE WORLD (tbc) Ridley Scott | 2017 | USA | tbc’ Ridley Scott directs, and Mark Wahlberg, Michelle Williams and Kevin Spacey star in the story of John Paul Getty III, a teenage boy kidnapped by masked men in Rome in 1973. The boy’s grandfather is an oil magnate, the richest man in the world, but notoriously miserly and his favourite grandson’s abduction is not reason enough for him to part with any of his fortune. A race against time begins that that will challenge the true and lasting value of love over money. Ridley Scott sy’n cyfarwyddo a Mark Wahlberg, Michelle Williams a Kevin Spacey sy’n serennu yn y stori am John Paul Getty III, bachgen ifanc a herwgipiwyd gan ddynion mewn mygydau yn Rhufain ym 1973. Mae tad-cu’r bachgen yn feistr olew, dyn mwyaf cyfoethog y byd, ond yn ddrwg enwog am fod yn grintachlyd ac nid yw herwgipiad ei hoff w ˆyr yn ddigon o reswm iddo rannu â cheiniog o’i ffortiwn. Mae ras yn erbyn amser yn dechrau a fydd yn herio gwir werth cariad parhaol dros arian.

This latest new family animation from Pixar/Disney is well worth getting excited about! Despite his family’s baffling generations-old ban on music, Miguel dreams of becoming an accomplished musician like his idol, Ernesto de la Cruz. Desperate to prove his talent, Miguel finds himself in the stunning and colorful Land of the Dead following a mysterious chain of events. Along the way, he meets charming trickster Hector, and together, they set off on an extraordinary journey to unlock the real story behind Miguel’s family history. Mae’r animeiddiad teuluol newydd hwn gan Pixar/Disney yn rhywbeth werth edrych ymlaen ato! Er gwaethaf gwaharddiad ei deulu ar gerddoriaeth ers canrifoedd lawer, mae Miguel yn breuddwydio am fod yn gerddor dawnus fel ei arwr, Ernesto la Cruz. Yn benderfynol o brofi ei dalent, mae Miguel yn cyrraedd y lliwgar a syfrdanol Land of the Dead yn dilyn cyfres ryfedd o ddigwyddiadau. Ar hyd y ffordd, mae’n cwrdd â thwyllwr dymunol, sef Hector, a gyda’i gilydd, mae’r ddau’n cychwyn ar siwrnai hynod i ddarganfod y gwirionedd y tu ôl i hanes teuluol Miguel.

mwldan.co.uk 01239 621200

35


Ionawr | January 21 @ 8.30, 22 – 25 @ 8.10

MOLLY’S GAME (15) Aaron Sorkin | 2017 | USA | 140’

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ionawr | January 21 @ 6.00

GOD’S OWN COUNTRY (15) Francis Lee | UK | 2017 | 104’

A timely movie for Brexit era Britain, this tough, sensual and finely-crafted piece of cinema deals with both coming-out and immigration in a thoughtful and hopeful way. Johnny is an unhappy, angry young guy working on the family farm in Yorkshire; Gheorghe is a hired hand brought in from Romania for a few weeks. Like a Dales Brokeback, the film is an empathetic depiction of two marginalised ways of life; God’s Own Country is a deeply felt romance that harnesses the primal relationship between people and place. Ffilm amserol ar gyfer Prydain wedi Brexit, mae’r darn sinema cadarn, synhwyraidd a chelfydd yn delio â dod allan a mewnfudo mewn modd ystyriol a gobeithiol. Mae Johnny yn ddyn ifanc anhapus, crac sy’n gweithio ar y fferm deuluol yn Swydd Efrog; mae Gheorghe yn weithiwr o Romania caiff ei gyflogi am ychydig wythnosau. Fel Brokeback i’r Dyffrynnoedd, mae’r ffilm yn bortread empathig am ddwy ffordd o fywyd ar yr ymylon; mae God’s Own Country yn rhamant ddwys sy’n harneisio’r berthynas gyntefig rhwng pobl a lle. SUBTITLES | IS-DEITLAU

Ionawr | January 23 – 25 @ 5.45

WONDER (PG) Stephen Chbosky | USA | 2017 | 113’ Don’t miss your last chance to see this inspiring film, based on the New York Times bestselling book. Peidiwch â cholli eich cyfle olaf i weld y ffilm ysbrydoledig hon, sy’n seiliedig ar y nofel lwyddiannus o’r un enw.

36

Jessica Chastain and Idris Elba star in the true story of Molly Bloom, a beautiful, young, Olympic-class skier who career changed to run Hollywood’s most exclusive high-stakes poker game for a decade before being shut down by the FBI. Her clients included Hollywood royalty, sports stars, business titans and the Russian mob, and her only ally was her criminal defence lawyer Charlie Jaffey, who learned that there was much more to Molly than the tabloids led us to believe. An exhilarating, superbly crafted, radically entertaining crime drama. Jessica Chastain ac Idris Elba sy’n serennu yn stori wir Molly Bloom, sgïwr hardd, ifanc o safon gemau Olympaidd a newidiodd gyrfa er mwyn rhedeg gêm pocer egsgliwsif gydag arian mawr yn y fantol yn Hollywood am ddegawd cyn i’r FBI rhoi stop arni. Roedd ei chleientiaid yn cynnwys enwogion Hollywood, sêr byd chwaraeon, cewri busnes a mob Rwsia, a’i hunig gyfaill oedd ei chyfreithiwr Charlie Jaffey, sy’n dysgu bod llawer mwy i Molly na’r hyn sy’n ymddangos yn y papurau newydd. Drama drosedd gyffrous a difyr sydd wedi ei saernïo’n gelfydd.


Ionawr | January 26 – 28 @ 8.30, 29 @ 8.35, 30, 31 @ 8.30 Chwefror | February 1 @ 8.30

THREE BILLBOARDS OUTSIDE OF EBBING, MISSOURI (15) Martin McDonagh | 2017 | UK | USA | 115’ This is a darkly comic drama from the Oscar winning director of In Bruges. After months without a culprit in her daughter’s murder case, Mildred Hayes (Frances McDormand) makes a bold move, painting three signs leading into her town with a controversial message directed at William Willoughby, the town’s revered chief of police. Drama gomig dywyll gan gyfarwyddwr In Bruges. Misoedd ar ôl llofruddiaeth merch Mildred Hayes, nid yw’r heddlu wedi dod o hyd i’r troseddwr eto, felly mae Mildred yn gwneud penderfyniad eofn ac yn trefnu paentio tri arwydd ar y ffordd i mewn i’r dre gyda neges ddadleuol sydd wedi ei hanelu at William Willoughby, pennaeth heddlu parchus y dref.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL Ionawr | January 26 @ 5.45 & 8.00, 27, 28 @ 1.00, 3.15, 5.45 & 8.00, 29 – 31 @ 5.45 & 8.00 Chwefror | February 1 @ 5.45 & 8.00, 2 @ 6.15, 3, 4 @ 1.15 , 3.30 & 6.15, 5 – 8 @ 6.15, 10, 11 @ 12.35, 17 @ 1.00, 18 @ 1.15 & 3.30, 19 @ 1.05 & 3.20, 20 @ 1.00, 21 @ 10.45, 21 @ 1.30 & 3.45, 22 @ 1.00, 23 @ 1.30, 24, 25 @ 12.45 Mawrth | March 3, 4 @ 12.45, 10, 11 @ 1.05, 17, 18 @ 12.45, 25 @ 1.05

EARLY MAN (tbc)

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ionawr | January 28 @ 5.40

OUR LAST TANGO (12A)

Nick Park | 2018 | UK | tbc’

German Kral | 2015 | Argentina | 84’

The first film in a long time from the creator of Wallace and Gromit and the director of Chicken Run is something to get very excited about! Set at the dawn of time, when prehistoric creatures and woolly mammoths roamed the earth, Early Man tells the story of Dug, along with sidekick Hognob as they unite his tribe against a mighty enemy Lord Nooth and his Bronze Age City to save their home. Fabulous animated fun for young and old.

A documentary story of love between the two most famous dancers in tango’s history, told alongside the story of their tremendous love of tango. María Nieves Rego (81) and Juan Carlos Copes (84) met when they were 14 and 17, and they danced together for nearly fifty years. Beautifully-shot choreographies compliment soul-searching interviews to make an unforgettable journey into the heart of the tango.

Mae’r ffilm gyntaf mewn amser maith gan grëwr Wallace and Gromit a chyfarwyddwr Chicken Run yn rhywbeth i fod yn gyffrous iawn yn ei chylch! Wedi ei gosod ar gychwyn amser, pan roedd creaduriaid cynhanesyddol a mamothiaid gwlanog yn crwydro’r byd, mae Early Man yn adrodd stori Dug, a’i bartner Hognob wrth iddynt uno ei lwyth yn erbyn gelyn mawr, Lord Nooth, a’i ddinas Oes Efydd er mwyn achub eu cartref. Sbort animeiddiedig gwych ar gyfer bob oedran.

Stori ddogfennol am y cariad rhwng y ddau ddawnsiwr enwocaf yn hanes tango, wedi ei hadrodd ochr yn ochr â’r stori am eu cariad aruthrol tuag at ddawns. Cyfarfu María Nieves Rego (81) a Juan Carlos Copes (84) pan oeddent yn 14 ac 17, a buont yn dawnsio gyda’i gilydd am bron hanner canrif. Ffilmiwyd coreograffi celfydd i gyd-fynd â chyfweliadau hunan-ymholiadol i greu siwrnai fythgofiadwy i galon y tango. SUBTITLES | IS-DEITLAU


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL Chwefror | February 2 @ 5.30 & 8.15, 3, 4 @ 2.45, 5.30 & 8.15, 5 – 9 @ 5.30 & 8.15, 10, 11 @ 2.45, 5.30 & 8.15, 12 – 15 @ 5.30 & 8.15, 24, 26 @ 5.35 Mawrth | March 3, 5, 7 @ 5.40, 10, 11 @ 3.00, 17, 18 @ 3.00, 25 @ 8.30, 28 @ 8.00

PHANTOM THREAD (tbc) Paul Thomas Anderson | 2017 | USA | tbc’ Daniel Day Lewis arrives tipped for Oscar glory for this, his self-declared last ever film acting role. Set in the glamour of 1950’s post-war London, renowned dressmaker Reynolds Woodcock and his sister Cyril are at the centre of British fashion, dressing royalty and movie stars with the distinct style of The House of Woodcock. Women come and go through Woodcock’s life, until he comes across a young, strong-willed woman, Alma, who soon becomes a fixture as his muse and lover. Dyma fydd rôl actio olaf Daniel Day Lewis. Wedi ei gosod yn ysblander Llundain 1950au ar ôl y rhyfel, mae’r teiliwr enwog Reynolds Woodcock a’i chwaer Cyril wrth wraidd ffasiwn Prydeinig, gan wisgo aelodau teuluoedd brenhinol a sêr ffilmiau mewn steil unigryw The House of Woodcock. Mae llu o fenywod yn mynd a dod trwy fywyd Woodcock, ond cyn hir mae’n cyfarfod â menyw ifanc, benderfynol, sef Alma, ac mae’r ddau yn dod yn gariadon.

Chwefror | February 2 – 8 @ 8.30, 16, 19 @ 8.15, 26 @ 8.35

DOWNSIZING (15) Alexander Payne | 2017 | USA | 135’ With human consumption rapidly exhausting Earth’s resources, Norwegian scientists perfect the radical process of shrinking humans and create a world where one hot dog can feed a man for a week. Matt Damon and Kristen Wiig star as the couple for whom life’s unattainable material desires suddenly loom large in this visually dazzling work of speculative fiction. Welcome to the bright future of Downsizing. Gyda threuliant dynol yn defnyddio adnoddau’r Ddaear yn gyflym, mae gwyddonwyr o Norwy yn perffeithio’r broses radical o grebachu dynion a chreu byd lle gall un ci poeth fwydo dyn am wythnos. Matt Damon a Kristen Wiig sy’n serennu fel y pâr sy’n sylweddoli bod eu dyheadau materol anghyraeddadwy yn sydyn o fewn eu gafael yn y darn gweledol syfrdanol hwn o ffuglen fyfyrgar. Croeso i ddyfodol disglair Downsizing.

38

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Chwefror | February 4 @ 5.45

IN BETWEEN (15) Maysaloun Hamoud | 2016 | Israel | 101’

This refreshing take on the trials and tribulations of female friends living, loving, and working in a big city is Arab-Israeli director Hamoud’s energetic feature debut. These strong, modern, sexually active women, living independently in central Tel Aviv, away from their families and the weight of tradition, struggle to be true to themselves when confronting the expectations of others. Portread ffres ar hynt a helynt ffrindiau benywaidd sy’n byw, caru a gweithio mewn dinas fawr. Mae’r menywod cryf, modern hyn a chanddynt fywyd rhywiol, ac sy’n byw yn annibynnol yng nghanol Tel Aviv, i ffwrdd o’u teuluoedd a phwysau traddodiad, yn ei chael yn anodd fod yn onest â’u hunain wrth wynebu disgwyliadau pobl eraill. SUBTITLES | IS-DEITLAU


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL Chwefror | February 9 @ 6.00 & 8.45, 10, 11 @ 3.15, 6.00 & 8.45, 12 – 16 @ 6.00 & 8.45, 17 – 22 @ 3.15, 6.00 & 8.45, 24 @ 8.35, 25 @ 8.00

FIFTY SHADES FREED (tbc) James Foley | 2013 | USA | tbc’ Jamie Dornan and Dakota Johnson are back as Christian and Ana, Grey and Steele (or should that be Mrs. Grey) in the final installment of the erotic trilogy. Ana’s life is threatened when her former boss, Jack Hyde, swears revenge for being fired from SIP. Elena also returns to haunt Christian and makes the couple’s lives a lot more troublesome.

Chwefror | February 10 @ 8.25, 11 @ 8.00, 12, 13 @ 8.25

Mae Jamie Dornan a Dakota Johnson yn ôl fel Christian ac Ana, Grey a Steele (neu ai Mrs. Grey dylai hynny fod) yn y rhan olaf yn y drioleg erotig. Caiff bywyd Ana ei fygwth pan mae ei chyn-reolwr, Jack Hyde yn addo dial am gael ei ddiswyddo o SIP. Dychwela Elena hefyd i boenydio Christian a gwneud bywyd y pâr yn llawer anoddach.

In this, the fourth installment of the Insidious franchise, parapsychologist Dr. Elise Rainier faces her most fearsome and personal haunting yet - in her own family home.

INSIDIOUS: THE LAST KEY (15) Adam Robitel | 2018 | Canada | USA | 103’

Yn y bedwaredd ran o’r gyfres Insidious, mae’r paraseicolegwr Dr. Elise Rainier yn wynebu’r ysbrydion mwyaf ofnus a phersonol hyd yn hyn - ar ei haelwyd deuluol ei hun.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Chwefror | February 11 @ 5.40

THE ROAD TO MANDALAY (15) Midi Z | 2016 | Myanmar | 108’

In this fascinating drama, two Burmese 20-somethings discover the grass isn’t that much greener when they are smuggled into Thailand to find work. Lianqing finds a job as a dishwasher in a restaurant while Guo works in a textile factory in the suburb. Their sweetly tentative romance acts as a refreshing contrast to an agonising reality that sees Lianqing’s desire to acquire legal papers frustrated by police bribery and greedy officials, with drugs and the sex trade looming as fallback options. A story of the modern age where love cannot always conquer all. Yn y ddrama ddiddorol hon, mae pâr ifanc o Byrma yn darganfod nad man gwyn yw man draw ar ôl iddynt gael eu smyglo i mewn i Wlad y Thai er mwyn chwilio am waith. Mae eu rhamant betrus, felys yn gweithredu fel cyferbyniad effeithiol i’r realiti ingol, sef llwgrwobrwyaeth yr heddlu, swyddogion barus, a chyffuriau a’r diwydiant rhyw fel opsiynau terfynol. Stori am yr oes fodern lle nad yw cariad pob amser yn trechu. SUBTITLES | IS-DEITLAU


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL Chwefror | February 16 @ 5.45 & 8.30, 17 @11.00, 17 – 22 @ 2,00, 5.00 & 8.00, 23 – 25 @ 2.50, 5.40 & 8.30, 26 – 28 @ 5.40 & 8.30 Mawrth | March 1 @ 5.40 & 8.30

BLACK PANTHER (tbc) Ryan Coogler | 2017 | USA | tbc’ The latest installment of action excitement from Marvel Studios follows the events of Captain America: Civil War. King T’Challa returns home to the reclusive, technologically advanced African nation of Wakanda to serve as his country’s new leader. However, T’Challa soon finds that he is challenged for the throne from factions within his own country. When two foes conspire to destroy Wakanda, the hero known as Black Panther must team up with C.I.A. agent Everett K. Ross and members of the Dora Milaje, Wakanadan special forces, to prevent Wakanda from being dragged into a world war. Mae’r ffilm gyffro ddiweddaraf hon gan Stiwdios Marvel yn dilyn digwyddiadau Captain America: Civil War. Dychwela’r Brenin T’Challa adref i Wakanda, y wlad enciliol, dechnolegol ddatblygedig yn Affrica er mwyn bod yn arweinydd newydd arni. Fodd bynnag, mae T’Challa’n darganfod fod carfannau o fewn ei wlad ei hun yn ei herio am yr orsedd. Pan mae dau wrthwynebwr yn cynllwynio i ddinistrio Wakanda, rhaid i’r arwr sy’n adnabyddus fel y Black Panther cydweithio ag Everett K. Ross yr asiant C.I.A. ac aelodau’r lluoedd arbennig i rwystro’r wlad rhag cael ei llusgo i ryfel byd.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Chwefror | February 18 @ 5.45

THE ORNITHOLOGIST (15) João Pedro Rodrigues | 2016 | Portugal | France | Brazil | 113’

Deliciously subversive and genuinely funny, this is a delightfully meandering, playfully queer riff on the St. Anthony of Padua legend that uses the classic man on a journey of self-discovery motif. Fernando, a solitary ornithologist, is looking for black storks when he is swept away by the rapids. Rescued by a couple of Chinese pilgrims, he plunges into an eerie and dark forest, trying to get back on his track. Is this a big sexy joke or an earnest, religious and intellectual inquiry into the boundaries of spiritual and physical adventure? Yn wyrdroadol ac yn wirioneddol ddoniol, dyma i chi gyflwyniad troellog, rhyfedd a chwareus ar chwedl St Anthony o Badua sy’n defnyddio’r thema glasurol o ddyn ar siwrnai hunan-ddarganfyddiad. Mae Fernando, yn adaregydd sy’n chwilio am storciaid du pan gaiff ei sgubo i ffwrdd gan ddyfroedd gwyllt. Caiff ei achub gan bererinion o Tsieina, ond yna’n crwydro i fforest dywyll ac iasol wrth geisio dod o hyd i’w ffordd nôl. Ai jôc fawr secsi yw hon neu ymholiad difrifol, crefyddol a deallusol i derfynau antur ysbrydol a chorfforol? SUBTITLES | IS-DEITLAU

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL Chwefror | February 23 – 25 @ 1.05, 3.30, 5.55 & 8.15, 26 – 28 @ 5.55 & 8.15 Mawrth | March 1, 2 @ 5.55 & 8.15, 3, 4 @ 1.05, 3.30, 5.55 & 8.15, 5 – 8 @ 5.55 @ 8.15, 10, 11 @ 3.20, 16 – 22 @ 5.40, 25 @ 3.20, 28 @ 5.45

FINDING YOUR FEET (12A) Richard Loncraine | UK | 2017 | 111’ This new BritIsh romantic comedy features a fabulous all-star cast that includes Imelda Staunton, Timothy Spall, Joanna Lumley and Celia Imrie. On the eve of retirement, a middle class, judgmental snob discovers her husband has been having an affair with her best friend. Forced into exile, she moves in with her bohemian sister who lives on an impoverished inner-city council estate.

40

Mae gan y gomedi ramantaidd Brydeinig newydd hon gast serol sy’n cynnwys Imelda Staunton, Timothy Spall, Joanna Lumley a Celia Imrie. Ar drothwy ei hymddeoliad, mae snob beirniadol, dosbarth canol yn darganfod bod ei gw ˆr wedi bod yn cael perthynas gyda’i ffrind gorau. Wedi ei gorfodi i alltudiaeth, mae’n symud i fyw gyda’i chwaer bohemaidd sy’n byw ar ystâd dai tlawd yng nghanol y ddinas.


CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Chwefror | February 25 @ 5.40

I AM NOT A WITCH (12A) Rungano Nyoni | 2017 | UK | France | 93’

The people of nine-year-old Shula’s village don’t waste time crying over spilt well-water – they look for someone to blame, and Shula, new to town, with no family, is the obvious choice. Denounced as a witch, she is taken to a governmentrun travelling witch camp. This arresting first feature from Zambia-born, Wales-raised Rungano Nyoni crafts a framework of superstition and ritual onto which is hung a vividly realised, enigmatic portrait of a child’s life. Nid yw’r bobl ym mhentref Shula, merch naw mlwydd oed, yn gwastraffu unrhyw amser wrth edrych am rywun i feio am eu hanffodion, a Shula, yn newydd i’r dref, a heb unrhyw deulu, yw’r dewis amlwg. Wedi ei chondemnio fel gwrach, caiff ei rhoi mewn gwersyll teithiol i wrachod caiff ei redeg gan y Llywodraeth. Mae’r ffilm drawiadol gyntaf hon gan Rungano Nyoni a anwyd yn Zambia ond a fagwyd yng Nghymru, yn saernïo fframwaith o ofergoeliaeth a defod ac ar hwnnw mae’n hongian portread hynod realistig ac enigmatig am fywyd plentyn.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL Mawrth | March 2 @ 6.10 & 8.45, 3, 4 @ 3.15, 6.10 & 8.45, 5 – 9 @ 6.10 & 8.45, 10, 11 @ 3.15, 6.10 & 8.45, 12 – 15 @ 6.10 & 8.45

RED SPARROW (tbc) Francis Lawrence | 2018 | USA | tbc’ Ballerina Dominika Egorova is recruited to Sparrow School, a Russian intelligence service where she is forced to use her body as a weapon. Her first mission is to seduce a first-tour CIA agent who handles the CIA’s most sensitive penetration of Russian intelligence. The two young officers collide in a charged atmosphere of tradecraft, deception, and inevitably forbidden passion that threatens not just their lives but the lives of others as well. Jennifer Lawrence, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker and Joel Edgerton star. Caiff y Balerina Dominika Egorova ei recriwtio i Sparrow School, gwasanaeth cudd-wybodaeth Rwsiaidd lle caiff ei gorfodi i ddefnyddio ei chorff fel arf. Ei chenhadaeth gyntaf yw swyno asiant CIA newydd sy’n delio â threiddiad mwyaf sensitif y CIA i gudd-wybodaeth Rwsia. Mae’r ddau swyddog ifanc yn cofleidio mewn awyrgylch llawn gwefr a thwyll, ac yn anochel mae angerdd gwaharddedig yn bygwth eu bywydau a hefyd bywydau eraill o’u cwmpas. Gyda Jennifer Lawrence, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker a Joel Edgerton.

Mawrth | March 3 – 5, 7 @ 8.30

THE POST (tbc) Steven Spielberg | 2017 | USA | tbc’ Speilberg directs and Alison Brie, Tom Hanks and Meryl Streep star in this historical drama based on true events - a cover-up that spanned four U.S. Presidents and pushed the country’s first female newspaper publisher and a hard-driving editor to join an unprecedented battle between journalist and government. Speilberg sy’n cyfarwyddo ac Alison Brie, Tom Hanks a Meryl Streep sy’n serennu yn y ddrama hanesyddol hon sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn - twyll a rhychwantodd cyfnod gwasanaeth pedwar Arlywydd yr Unol Daleithiau a gwthiodd cyhoeddwr papurau newydd benywaidd cyntaf y wlad a golygydd egnïol, pendant i ymuno â brwydr ddigynsail rhwng newyddiadurwyr a’r llywodraeth.

mwldan.co.uk 01239 621200

41


CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Mawrth | March 4 @ 5.40

CALL ME BY YOUR NAME (15) Luca Guadagnino | 2017 | Italy | France | Brazil | 132’

Universally adored by numerous leading cinema critics, this intensely languorous seduction is set in 1983, somewhere in Northern Italy, in a ripe, sun-dappled palazzo belonging to a casually multi-lingual American professor of antiquities, his wife and smart, intuitive, intellectually precocious 17 year-old son, Elio. When 24 year-old graduate student Oliver arrives for a six-week internship, young Elio collapses into love. Beautiful, supremely touching performances give this ravishing and sensual film a moving purity. Wedi ei edmygu gan nifer o feirniaid sinema arweiniol, mae’r ffilm hon wedi ei gosod ym 1983 mewn palazzo heulog rhywle yng Ngogledd yr Eidal sy’n eiddo i athro amlieithog Americanaidd, ei wraig a’u mab clyfar tu hwnt, Elio sy’n 17 oed. Pan mae’r graddedig Oliver yn cyrraedd am gyfnod profiad gwaith chwe wythnos, mae Elio’n syrthio mewn cariad ag ef. Mae perfformiadau hyfryd a theimladwy yn rhoi purdeb trawiadol i’r ffilm gyfareddol a nwydus hon.

Mawrth | March 9 – 15 @ 5.55

JOURNEY’S END (tbc) Saul Dibb | 2018 | UK | 106’ Sam Claflin, Asa Butterfield, and Paul Bettany star in this tense drama about a group of British soldiers during the First World War, in this new adaptation of R.C. Sherriff’s classic play. Waiting is the name of the game in the trenches at Mont Saint-Quentin, where, over a few days, a group of exhausted and resigned infantry officers and enlisted men try to keep their heads down before an inevitable major German offensive. Journey’s End concentrates on these citizen soldiers and the incredible stress they are subject to. Action, when it comes, is quick and brutal, but director Dibb fixes his eye firmly on the intricate psychology that ties this group of men together. A timely reminder of the true cost of a terrible conflict. ˆp o filwyr Prydeinig yn ystod y Rhyfel Mae’r ddrama annifyr hon am grw Byd Cyntaf, yn addasiad newydd ar ddrama glasurol R.C. Sherriff. Mae’r dynion blinedig yn y ffosydd wrthi’n aros am rai dyddiau cyn yr ymosodiad anochel ar y gelyn. Mae Journey’s End yn canolbwyntio ar y milwyr cyffredin hynny, a’r straen anferthol sydd arnynt. Mae’r ymladd, pan ddaw, yn gyflym ac yn greulon, ond gosoda’r cyfarwyddwr Dibb ei ffocws ar y seicoleg ddyrys sy’n clymu’r dynion hyn ynghyd. Ffilm sy’n ein hatgoffa’n amserol am wir gost gwrthdaro ofnadwy.

SUBTITLES | IS-DEITLAU

Mawrth | March 9, 10, 12, 14, 15 @ 5.40

ROMAN J ISRAEL ESQ (tbc) Dan Gilroy | 2017 | USA | 129’ Oscar-winning Denzil Washington gives an off-kilter, nervy and compelling performance in this unconventional morality play set in the LA criminal court system from the writer/director of Nightcrawler. Washington plays an idealistic lawyer who slowly begins to lose touch with his moral beliefs when he goes to work for a high-flying Los Angeles attorney (Colin Farrell). Mae’r enillydd Oscar Denzil Washington yn rhoi perfformiad ecsentrig, nerthol a chymhellol yn y ddrama anghonfensiynol hon am foesoldeb sydd wedi ei gosod yn system y llys troseddol yn LA. Mae Washington yn chwarae cyfreithiwr idealistig sy’n dechrau colli cyswllt yn raddol ar ei gredoau moesol pan ai i weithio i dwrnai llwyddiannus.

42


Mawrth | March 9, 10 @ 8.30, 11 @ 8.00, 12, 14, 15 @ 8.30

THE 15.17 TO PARIS (tbc) Clint Eastwood | 2018 | USA | tbc’ Based on the best-selling book, this new film from Eastwood tells the story of three American friends who refused to give in to fear. In August 2015, Ayoub El-Khazzani boarded a train in Brussels, bound for Paris. An armed ISIS terrorist, he planned to kill more than 500 people. But El-Khazzani wasn’t expecting three fearless American men to stand up to him, inspired by a lifetime of loyalty, support, and faith. Yn seiliedig ar y llyfr llwyddiannus, mae’r ffilm newydd hon gan Eastwood yn adrodd stori tri chyfaill Americanaidd a wrthododd ildio i ofn. Yn Awst 2015, aeth Ayoub El-Khazzani ar drên ym Mrussels oedd yn teithio i Baris. Yn derfysgwr ISIS arfog, ei fwriad oedd lladd mwy na 500 o bobl. Ond nad oedd El-Khazzani yn disgwyl tri Americanwr gwrol i’w herio, wedi’u hysbrydoli gan hyd oes o ffyddlondeb, cefnogaeth a ffydd.

Mawrth | March 9 – 15 @ 8.15

FATHER FIGURES (15) Lawrence Sher | 2017 | USA | 113’ Christopher Walken, Owen Wilson and Glenn Close star in this new comedy. Upon learning that their mother has been lying to them for years about their allegedly deceased father, two fraternal twin brothers hit the road in order to find him. Christopher Walken, Owen Wilson a Glenn Close sy’n serennu yn y gomedi newydd hon. Ar ôl dysgu bod eu mam wedi bod yn dweud celwydd wrthynt am flynyddoedd am eu tad oedd yn ôl pob sôn wedi marw, mae’r efeilliaid yn mynd ar daith i’w ddarganfod.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Mawrth | March 11 @ 5.40

HAPPY END (15) Michael Haneke | 2017 | France | Austria | 108’

Isabelle Huppert stars in what is both an austere and darkly comic family drama, and a scathing commentary about the kind of world our children are living in. Either way, Happy End is stunning cinema, a satirical nightmare of haute-bourgeois European prosperity, a family drama set in Calais with the European refugee crisis for a backdrop. For the often-challenging Michael Haneke, it’s familiar themes pursued with the same dazzling inspiration as ever. It is also as gripping as a satanically inspired soap opera, a dynasty of lost souls; family dysfunction, intergenerational revenge, the poisonous suppression of guilt and the return of the repressed are all here.

Isabelle Huppert sy’n serennu yn yr hyn sy’n ddrama gomig deuluol a sylwebaeth ddeifiol am y math o fyd mae ein plant yn byw ynddo. Naill ffordd neu’r llall, mae Happy End yn ffilm syfrdanol, yn hunllef ddychanol o lewyrch haute-bourgeois Ewropeaidd, ac yn ddrama deuluol wedi ei gosod yn Calais gyda’r argyfwng ffoaduriaid Ewropeaidd fel cefndir. Mae ynddi themâu cyfarwydd, ac mae mor afaelgar ag unrhyw opera sebon. SUBTITLES | IS-DEITLAU

mwldan.co.uk 01239 621200

43


Mawrth | March 16, 17, 19, 21 @ 5.55

Mawrth | March 16 – 22 @ 8.10

THE MERCY (12A)

THE SHAPE OF WATER (15)

James Marsh | UK | 2017 | 102’ From James Marsh (The Theory Of Everything) and BBC Films comes this biographical drama starring Colin Firth, Rachel Weisz and David Thewlis, based on the true story of Donald Crowhurst and his attempt to win the first non-stop single-handed round-the-world yacht race in 1968. The story of Crowhurst’s dangerous solo voyage and the struggles he confronted on the epic journey while his wife Claire and children waited for his return at home is one of the most enduring mysteries of recent times. Yn seiliedig ar stori wir aruthrol y morwr amatur Donald Crowhurst a’i ymgais i ennill y ras iot gyntaf i’w chynnal ar gyfer un dyn o gwmpas y byd ym 1968. Yn amhrofiadol ac yn unig, wynebodd frwydrau dramatig ac unigedd ofnadwy, ar ei ben ei hun wrth hwylio’r moroedd. Mae’r trawma a wynebodd ar ei siwrnai epig tra bod ei wraig Claire a’u plant adref yn disgwyl iddo ddychwelyd yn un o ryfeddodau mwyaf yr oes fodern.

Guillermo del Toro | 2017 | USA | 123’ From the director of Pan’s Labyrinth, this is an other-worldly fairy tale, set against the backdrop of Cold War era America circa 1962. In the hidden high-security government labyrinth and oratory where she works, lonely Elisa (Sally Hawkins) is trapped in a life of isolation. Elisa’s life is changed forever when she and co-worker Zelda (Octavia Spencer) discover a secret classified experiment. O gyfarwyddwr Pan’s Labyrinth, dyma i chi stori dylwyth teg arallfydol, wedi ei gosod yn erbyn cefndir oes y Rhyfel Oer yn America tua 1962. Yn labyrinth ac oratori cudd tra diogel y llywodraeth ble mae’n gweithio, mae’r Elisa unig wedi ei dal mewn magl o arwahanrwydd. Newidia ei bywyd am byth pan mae hithau a’i chyd-weithiwr Zelda yn darganfod arbrawf cyfrinachol.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL Mawrth | March 16 @ 6.10 & 8.40, 17, 18 @ 3.40, 6.10 & 8.40, 19 – 23 @ 6.10 & 8.40, 24, 25 @ 3.40, 6.10 & 8.40, 26 – 29 @ 6.10 & 8.40

TOMB RAIDER (tbc) Roar Uthaug | 2018 | USA | tbc’ Lara Croft is back! The fiercely independent daughter of an eccentric adventurer who vanished when she was scarcely a teen is now a young woman of 21. Without any real focus or purpose, Lara navigates the chaotic streets of trendy East London as a bike courier, barely making the rent. Determined to forge her own path, she refuses to take the reins of her father’s global empire just as staunchly as she rejects the idea that he’s truly gone. Mae Lara Croft yn ôl! Mae’r ferch hynod annibynnol bellach yn fenyw ifanc 21 mlwydd oed. Heb unrhyw ffocws na phwrpas go iawn, mae Lara’n llywio’i ffordd ar hyd strydoedd blith traphlith Dwyrain Llundain fel cludwr beic, ond prin yn cael dau ben llinyn ynghyd i dalu’r rhent. Yn benderfynol o ddilyn ei llwybr ei hun, mae’n gwrthod cymryd awenau busnes byd-eang ei thad gyda’r un cadernid ag y mae’n gwrthod derbyn y syniad bod ei thad wedi mynd, am byth.

44

Mawrth | March 16, 17 @ 8.15, 18 @ 8.00, 19 @ 8.15, 26 @ 8.45

MAZE RUNNER: THE DEATH CURE (tbc) Wes Ball | 2017 | USA | tbc’ In this epic finale to the Maze Runner saga, Thomas leads his group of escaped Gladers on their final and most dangerous mission yet. To save their friends, they must break into the legendary last city, a WCKD controlled labyrinth that may turn out to be the deadliest maze of all. Anyone who makes it out alive will get the answers to the questions the Gladers have been asking since they first arrived in the maze. Yn y diweddglo epig hwn i’r gyfres Maze Runner, mae Thomas yn arwain ei grw ˆp o Gladers ar eu cenhadaeth olaf a mwyaf peryglus hyd yn hyn. I achub eu ffrindiau, rhaid iddynt dorri mewn i’r chwedlonol Last City, labyrinth o dan reolaeth WCKD bydd efallai’n profi i fod y ddrysfa fwyaf peryglus oll. Bydd unrhyw un sy’n goroesi yn cael yr atebion i’r cwestiynau mae’r Gladers wedi bod yn holi ers iddynt gyrraedd y ddrysfa.


CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Mawrth | March 18 @ 5.55

MOUNTAIN (PG) Jennifer Peedom | 2017 | Australia | 74’

Mountain is remarkable filmmaking, both an amazing cinematic experience and insightful documentary, narrated by Willem Dafoe, which focuses our attention on not one mountain specifically, but the mountain as a broad subject, our fascination with it as human beings, and the splendour of its being. Sweeping vistas, the arresting sounds of a classical orchestra and Dafoe’s voice guide us through a journey into spectacle, history and our need to conquer them, from exploration and map-making through to extreme sports and death-defying feats. Mae Mountain yn ffilm nodedig, fel arbrawf sinematig rhyfeddol ac fel ffilm ddogfen fewnweledol, wedi ei lleisio gan William Dafoe. Mae’n canolbwyntio ein sylw ar nid un mynydd yn benodol, ond y mynydd fel testun bras, ein diddordeb ynddo fel bodau dynol, ac ysblander ei fodolaeth. Bydd golygfeydd godidog, seiniau trawiadol cerddorfa glasurol a llais Dafoe yn ein tywys ar siwrnai i rwysg, hanes a’n hangen i’w gorchfygu, o archwilio a chreu mapiau i chwaraeon eithafol a champau hynod fentrus. SUBTITLES | IS-DEITLAU

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL Mawrth | March 23 @ 5.30 & 8.15, 24, 25 @ 2.45, 5.30 & 8.15, 26 – 29 @ 5.30 & 8.15

A WRINKLE IN TIME (tbc) Ava DuVernay | 2018 | USA | tbc’ After learning that her astrophysicist father is being held captive on a distant planet deep in the grip of a universe-spanning evil, three magical beings - Mrs. Whatsit, Mrs. Who, and Mrs. Which - send Meg, her brother, and her friend to space in order to find him. A new exciting family adventure from Disney for the holidays. Ar ôl dysgu bod ei thad sy’n astroffisegydd yn cael ei garcharu ar blaned bellennig, mae tri bod hudol, Mrs. Whatsit, Mrs. Who, a Mrs. Which - yn anfon Meg, ei brawd, a ffrind Meg i’r gofod er mwyn ei ddarganfod. Drama antur gyffrous newydd gan Disney ar gyfer y gwyliau.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Mawrth | March 25 @ 5.50

MOUNTAINS MAY DEPART (12A) Zhangke Jia | 2015 | China | 126’

An extraordinary performance by Zhao Tao is the beating heart of this ambitious, time-jumping, continent-straddling drama, a state-of-China epic which begins with a cannon-blast of Pet Shop Boys that echoes its characters’ onward-striding quest for self-determination and social advancement. These are citizens who just want to Go West – if not geographically then cognitively. Zhao is the film’s racing heart, and gives a performance of extraordinary detail and depth of feeling in three time periods: ravishing as a young woman and anxious as a mother before a bittersweet and beautiful finale. Wonderful film-making. Perfformiad rhyfeddol gan Zhao Tao sydd wrth wraidd y ddrama uchelgeisiol hon sy’n neidio amser a chyfandir. Mae’r cymeriadau’n benderfynol o wella eu hunain a’u safle cymdeithasol. Dymuna’r dinasyddion fynd tua’r Gorllewin - os nad yn gorfforol yna’n wybyddol. Mae Zhao yn rhoi perfformiad manwl a dwys sy’n rhychwantu tri chyfnod amser: yn ddeniadol fel menyw ifanc ac yn bryderus fel mam cyn diweddglo chwerwfelys a hardd. Gwneud ffilmiau ar ei orau. SUBTITLES | IS-DEITLAU

mwldan.co.uk 01239 621200

45


CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Theatr Mwldan Film Society have been bringing the best in world cinema to West Wales for over 20 years. Contact our box office for membership details: boxoffice@mwldan.co.uk. Yn dod â goreuon sinema’r byd i Orllewin Cymru. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am fanylion aelodaeth: boxoffice@mwldan.co.uk

FILM TICKETSAVER CARD £26 per year: gives you £1.80 off every* standard film screened at Theatr Mwldan, plus free admission to three Theatr Mwldan Film Society screenings (within a 12 Month Period). Free associate membership of TMFS with the Film TicketSaver Card.

CERDYN TOCYNCYNILO FFILM £26 y flwyddyn: Ostyngiad o £1.80 oddi ar ddangosiad bob* ffilm yn Theatr Mwldan, a mynediad am ddim i dri dangosiad Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan (o fewn cyfnod o 12 mis). Aelodaeth gysylltiol am ddim o Gymdeithas Ffilm Theatr Mwldan gyda’r Cerdyn TocynCynilo Ffilm.

FULL MEMBERSHIP AELODAETH LAWN Annual membership of Theatr Mwldan Film Society is just £70 for 30 films, and gives you £1.80 off every* standard film screened at Theatr Mwldan. Mae aelodaeth flynyddol Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan yn £70 am 30 ffilm, ac ostyngiad o £1.80 oddi ar ddangosiad bob* ffilm yn Theatr Mwldan. * excluding 3D screenings, Live Broadcast Events and alternative content. *Nid yw’r cynnig yn cynnwys dangosiadau 3D, Darllediadau Byw a chynnwys amgen.

Theatr Mwldan Film Society

46

@TMFSoc


VOLUNTEERING GWIRFODDOLI Are you aged 16 + and passionate about the arts and supporting the work we do? Then why not join our volunteer team at Mwldan? Our volunteers receive a complimentary ticket for the events they volunteer on - a great way to see things for free! To learn more about becoming a volunteer, please collect an application form from our Box Office. Ydych chi’n 16+ ac yn frwdfrydig am y celfyddydau ac mewn cefnogi’r gwaith a wnawn? Yna pam na ymunwch â’n tîm o wirfoddolwyr yn y Mwldan? Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn tocyn am ddim i’r digwyddiadau maent yn gwirfoddoli ar eu cyfer. Ffordd wych o weld pethau am ddim!! I ddysgu mwy am wirfoddoli, casglwch ffurflen gais o’n Swyddfa Docynnau.

AELODAETH THEATR MWLDAN MEMBERSHIP Membership of Theatr Mwldan is £2 a year and is open to individuals of 18 years of age and over and to organisations that support the objectives of the company. Am £2 y flwyddyn, mae aelodaeth Theatr Mwldan yn agored i unigolion o 18 mlwydd oed ac yn hyˆn ac i sefydliadau sy’n cynnal amcanion y cwmni.

BOOKING TICKETS PRYNU TOCYNNAU Our Box Office is open 5-8pm Monday (10am-8pm during school holidays), 10am-8pm Tuesday-Saturday and 12-8pm Sunday. Online booking is available 24/7 at: www.mwldan.co.uk Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. We recommend pre-booking your tickets whenever possible – we can then contact you in the event of any unforeseen circumstances. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o 5-8yh ddydd Llun (10yb-8yh yn ystod gwyliau’r ysgol), 10yb-8yh Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn, a 12yp-8yh Dydd Sul. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at: www.mwldan.co.uk Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu. Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema. Argymhellwn eich bod yn archebu eich tocynnau o flaen llaw pryd bynnag bo’n bosibl - yna gallwn gysylltu â chi os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi.

TICKET PRICES AND CONCESSIONS FOR LIVE SHOWS & CINEMA PRISIAU TOCYNNAU A GOSTYNGIADAU AR GYFER SIOEAU BYW A SINEMA Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. Babes in arms (2 and under) go free, but are not allocated their own seat. 2D cinema Adult: £7.30, Child (14 and under) £5.50 3D cinema Adult: £8.30, Child (14 and under) £5.50 Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda. Nid oes tâl ar gyfer babanod (o dan 2 oed), ond ni chânt sedd eu hunain. Sinema 2D Oedolyn: £7.30, plant (14 oed ac yn iau) £5.50 Sinema 3D Oedolyn: £8.30, plant (14 oed ac yn iau) £5.50 11 - 18 years old? You could be eligible for Mates Rates of just £3 for events which carry this symbol. T & C’s apply - see our website for details. 11-18 oed? Gallech fod yn gymwys ar gyfer Prisiau Mêts, sef £3 i ddigwyddiadau sy’n dangos y symbol hwn Bydd Telerau ac Amodau’n berthnasol - gweler ein gwefan am fanylion.

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID If you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to 7 days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. No refunds will be issued on tickets returned within 7 days of a show, however we will exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn). All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

47


COMMUNITY CLASSES DOSBARTHIADAU CYMUNEDOL *term time only *Yn ystod tymor ysgol yn unig

venue: M4 Victoria Thomas

dreamsdance@hotmail.co.uk 

Tuesday Dydd Mawrth

07581 186 634

Mae dros 20,000 o bobl yn cymryd rhan yn ein rhaglen brysur o ddosbarthiadau a gweithdai cymunedol pob blwyddyn ac mae’r rhain yn agored i ystod eang o oedrannau a galluoedd. Argymhellwn gadw eich lle o flaen llaw cyn mynychu unrhyw un o’r dosbarthiadau a restrir ar y tudalen hon. Ewch at ein hadran Cymryd Rhan ar ein gwefan am fanylion pellach. Cynhelir pob dosbarth ym Mwldan 4 (oni bai y nodir fel arall).

Monday Dydd Llun

Dreams

Dance School

Over 20,000 people a year take part in our regular programme of community classes and workshops which are open to a range of ages and abilities. Pre-booking is advised before attending any of the classes on this page. Visit the Take Part section of our website for more details. All classes take place in Mwldan 4, 5 or 6 (unless otherwise stated).

4.00 – 4.45 yp/pm 4.45 – 5.30 yp/pm 5.30 – 6.15 yh/pm 6.15 – 7.00 yh/pm 7.00 – 8.00 yh/pm 8.00 – 8.45 yh/pm

Primary Ballet Grade 3 Ballet Grade 4 Ballet Senior Tap Dance Fitness Adult Ballet

5 yrs + 9 yrs + 11 yrs + 15 yrs + All ages 18 yrs +

4.00 – 4.45 yp/pm 4.45 – 5.30 yp/pm 5.30 – 6.15 yp/pm 6.15 – 7.00 yh/pm 7.00 – 8.00 yh/pm

Junior Jazz Junior Tap Grade 6 Ballet Senior Jazz DDMIX Darcey Bussell Dance Fitness Adult Tap

9 yrs + 9 yrs + 15 yrs + 16 yrs + All ages

8.00 – 8.45 yh/pm 1.00 – 2.00yp/pm

Wednesday Dydd Mercher

venue: M4 Laura Gilbert

07790 586 064

Thursday Dydd Iau

Dynamix laura@dynamixperformingarts.co.uk

01239 851 737

rosebarter@btinternet.com  4848

3 yrs + 9 yrs + 6 yrs + 9 yrs + 13 yrs + 14 yrs + 16 yrs +

2.00 - 3.00 yp/pm 4.00 – 4.30yp/pm 4.30 – 5.15yp/pm 5.15 – 6.00yp/pm 6.00 – 6.45yh/pm 6.45 – 7.30yh/pm 7.30 – 8.30yh/pm

Music to Movement Beginners Ballet Grade 1 Ballet Grade 2 Ballet Beginners Jazz + Tap Grade 4 Ballet Advanced Ballet

50 yrs + 2.5 yrs + 7 yrs + 8 yrs + 6 yrs + 11 yrs + 17 yrs +

2.00 – 3.00yp/pm

All ages All ages

Dynamix Drama Held fortnightly from 12 January | Ionawr Dynamix Dance held fortnightly Dynamix Drama from 19 January | Ionawr

Monday Dydd Llun

venue: M4 Rose Barter

4.00 – 4.30yp/pm 4.00 – 4.45yp/pm 4.30 – 5.15yp/pm 5.15 – 6.00yp/pm 6.00 - 6.45yh/pm 6.45 – 7.30yh/pm 7.30 – 8.15yh/pm

DDMIX Darcey Bussell Dance Fitness DDMIX Darcey Bussell Dance Fitness Tiny Tots Tap Grade 3 Ballet (Mwldan 5) Beginners Street Junior Street Senior Street Grade 6 Ballet Pointe Class

Friday Dydd Gwener

belly dancE

18 yrs +

9.45 – 11.00yb/am Belly Dance for all ages 11.30 – 12.45yp/pm Advanced Belly Dance Class

5.15 - 6.15yp/pm  6.15 - 7.15yp/pm

Ages 7 – 10 Ages 11 – 25

The gentle way to keep fit.

classes have an option to work towards LAMDA Exams


BE YOU YOGA venue: M6 (Mon-Wed), M4 (Fri) Nia Jones

07949 139 302

Breathe@beyouyogawales.co.uk FB@beyouyoga.wales 

CHINESE DANCE venue: M5 Camilla Whittaker

07922 333 116

freakysmiler@gmail.com

PILATES

(registered Osteomyologist)

venue: M4 Janet Tebbutt

01437 532 385 07973 854 942 janettebbutt@hotmail.com

To book, please contact gadw eich lle, cysylltwch â: Jig-so Cardigan Theatre Christine Rees

01239 615 922

Tuesday | Dydd Mawrth 4.30 - 5.15yp/pm Little Yogis 3 yrs + 5.25 - 5.55yp/pm Yoga Barre 6.00-7.00yh/pm Men’s Yoga

Wednesday | Dydd Mercher 5.00 - 5.45yp/pm Teen Yoga 6.00 - 7.00yh/pm Gentle Flow 7.15 - 8.15yh/pm Strength + Grace Flow

13 – 19 yrs

Friday | Dydd Gwener 7.00 - 7.45yb/am Wake Up Yoga 4.15 - 5.00yh/pm Children/Pre-Teen Yoga

7 yrs +

WEDNESDAY | DYDD MERCHER 7.30 - 8.30yp/pm Chinese Dance – Tones the body and relaxes the mind.

Friday | Dydd Gwener 9.00 - 9.55am/yb Pilates All Levels 10.00 - 10.55am/yb Pilates New Class - Just the beginning 11.00 - 11.55yb/am Clinical Rehabilitation: Back Care Etc. 12.00 - 12.55yp/pm Clinical Rehabilitation: A Very Gentle Class 1.00 - 1.55yp/pm Rehabilitation, Exercise & Pilates for Post Operational Breast Cancer

Tuesday | Dydd Mawrth 10.00-1.00yp/pm Jig-So Baby Explorer - Support Group M6 0-18mths with parents

Bilingual session that supports play and early language. 0-18 mis oed gyda rhieni. Sesiynau dwyieithog sy’n cefnogi chwarae ac iaith gynnar.

6.30 – 10.00yh/pm

Cardigan Theatre all ages

M5/6

Cardigan’s amateur dramatics company – all welcome

01239 891 283 10.30yb/am - 12.00yp/pm Marilyn James: Keep Fit For Over 50s M4 01239 612166

Cardigan Art Society Marion Dawe

01239 615265

Reuben Wells

07933 772019

reubenwells@gmail.com

9.30 - 10.30yb/am Rise + Shine Yoga

Wednesday | Dydd Mercher

reeschristine@yahoo.com

Marilyn James

Monday | Dydd Llun

Thursday | Dydd Iau 10.00yb/am Tamborine Tots 0-4 (with parents / gyda rhieni) M6

 ilingual music, movement & craft /Cerddoriaeth, symudiad a chrefft dwyieithog B £2.50 child / plant: In cafe Mwldan / Yng nghaffi Mwldan

4.00-5.00yp/pm Mwldan Young People’s Theatre / Theatr Pobl Ifanc y Mwldan 8-11 M5/6 5.15-6.45yp/pm Mwldan Young People’s Theatre / Theatr Pobl Ifanc y Mwldan 12-16 M5/6 7.30 – 9.30yh/pm Cardigan and District Art Society Cymdeithas Gelf Aberteifi A’r Cyffiniau Every third Thursday of the month M5

Saturday | Dydd Sadwrn Term time only 10.30 – 12.30yb/am 1.30 – 3.30yp/pm

Sunday | Dydd Sul

Cardigan Youth Theatre / Theatr Ieuenctid Aberteifi Ages 8 – 13 M6 Ages 13 – 18 M6

mwldan.co.uk M4/5 01239 621200

11.00 – 12.15yp/pm Quakers Sunday Meeting Cyfarfod Sul Y Crynwyr

49


COMMUNITY & BUSINESS | CYMUNED A BUSNES We have a wide range of facilities for hire. Whether it’s a one-off meeting, a regular weekly class, a conference with workshop breakout spaces, or a long-term business location, we can offer something to suit your needs. Contact Victoria Goddard, Mwldan’s General Manager for availability and prices victoria@mwldan.co.uk

MWLDAN 1 a seated auditorium with a capacity of 146, with digital projection. Perfect for presentations and conferences. MWLDAN 2 a seated auditorium with a capacity of 249, with digital projection, full stage, lighting and sound facilities. Promote your own live performance, larger presentations and conferences! MWLDAN 3 a seated auditorium with a capacity of 101, with digital projection. Perfect for presentations and conferences. MWLDAN 4 a multi-function studio measuring 9m x 9m. Perfect for exercise classes, rehearsals, larger meetings, dance and small-scale performances. MWLDAN 5 a smaller multi-function studio measuring 9m x 4m. Perfect for small dance/exercise classes, meetings and a breakout space when booked in conjunction with Mwldan 4 or 6 MWLDAN 6 a carpeted rehearsal studio measuring 8.5m x 8.5m ideal for rehearsals, meetings and parent/toddler sessions. Changing facilities are available. MWLDAN MEETING ROOM a private meeting room for

up to 20 people

MWLDAN BUSINESS CENTRE Workstations and

Workspaces are available on a short-term and long-term basis – hourly, daily or monthly. Rental package includes: heat, light, rates, building insurance, servicing, cleaning, security system, 24/7 access, reception area, shared kitchen, fully accessible, carpeted and optional furniture. Also available – private meeting room for hire for up to 10 people. All of the above can be supported with internet access, presentation equipment and catering services from simple refreshments through to full lunches.

50

Mae gennym amrywiaeth eang o gyfleusterau ar gael i’w hurio. Yn gyfarfod untro, yn ddosbarth wythnosol rheolaidd, yn gynhadledd gydag ystafelloedd ymneilltuo ar gyfer gweithdai, neu yn lleoliad hirdymor i fusnes, gallwn gynnig rhywbeth sy’n gweddu at eich anghenion. Cysylltwch â Victoria Goddard, Rheolwr Cyffredinol y Mwldan am argaeledd a phrisiau victoria@mwldan.co.uk MWLDAN 1 awditoriwm gyda seddau i 146, gyda

thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau. MWLDAN 2 awditoriwm gyda seddau i 249, gyda thafluniad digidol, llwyfan cyflawn, cyfleusterau golau a sain. Hyrwyddwch eich perfformiad byw, cyflwyniadau a chynadleddau eich hun! MWLDAN 3 awditoriwm gyda seddau i 101, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau. MWLDAN 4 stiwdio amlbwrpas sy’n mesur 9m x 9m. Yn berffaith ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff, ymarferiadau, cyfarfodydd mawr, perfformiadau graddfa fechan a dawns. MWLDAN 5 stiwdio amlbwrpas llai ei maint sy’n mesur 9m x 4m. Yn berffaith ar gyfer dosbarthiadau dawns/ ymarfer corff llai eu maint, cyfarfodydd, ac fel ystafell ymneilltuo pan gaiff ei hurio ynghyd â Mwldan 4 neu 6. MWLDAN 6 stiwdio ymarfer carpedog sy’n mesur 8.5m x 8.5m sy’n berffaith ar gyfer ymarferiadau, cyfarfodydd a sesiynau rhiant/plant bach. Mae cyfleusterau newid ar gael.

YSTAFELL GYFARFOD Y MWLDAN ystafell gyfarfod

breifat i hyd at 20 o bobl.

CANOLFAN BUSNES Y MWLDAN Mae Gweithfannau a Gweithleoedd ar gael yn fyrdymor ac yn hirdymor - yn ôl yr awr, yn ddyddiol ac yn fisol. Mae’r pecyn rhentu yn cynnwys: gwres, golau, trethi, yswiriant adeiladau, gwasanaethu, glanhau, system diogelwch, mynediad 24/7, derbynfa, cegin i rannu, mynediad hygyrch, carpedi a dodrefn opsiynol. Ar gael yn ogystal - ystafell gyfarfod breifat i hyd at 10 person. Gellir darparu mynediad rhyngrwyd, offer cyflwyno a gwasanaethau arlwyo, o luniaeth syml i giniawau cyflawn ar gyfer y mannau uchod i gyd.


ACCESS | Hygyrchedd Full information about our facilities and acccessible screenings/events can be found on our website or by speaking to our box office (we also welcome enquiries from individuals or groups who are interested in requesting accessible screenings). If you have any suggestions on how we can improve our facilities or services to make your visit easier we’d love to hear from you. Please get in touch via our box office on 01239 621 200 or email boxoffice@mwldan. co.uk, or speak to one of our team. Cewch wybodaeth gyflawn am ein cyfleusterau a dangosiadau a digwyddiadau hygyrch ar ein gwefan neu drwy siarad ag aelod o staff y swyddfa docynnau (yn ogystal croesawn ymholiadau gan unigolion neu grwpiau sydd â diddordeb yn unrhyw un o’n dangosiadau hygyrch). Os oes gennych awgrymiad ^ ynglyn â sut y gallwn wella ein cyfleusterau neu ein gwasanaethau er mwyn gwneud eich ymweliad yn haws yna hoffwn glywed gennych. Cysylltwch â ni trwy ein Swyddfa Docynnau ar 01239 621200 neu e-bostiwch boxoffice@mwldan.co.uk neu siaradwch ag un o’r tîm.

DISABILITY ACCESS MYNEDIAD I’R ANABL Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances We are part of Hynt, the new national accessibility scheme, for details visit www.hynt.co.uk Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau Rydym yn rhan o Hynt, cynllun hygyrchedd cenedlaethol newydd, gweler: www.hynt.co.uk

RELAXED SCREENINGS Relaxed screenings are subtly-adapted screenings which create an environment that is welcoming for people with a range of conditions such as autism, learning disabilities and cognitive disorders. See this symbol for relaxed screenings.

DANGOSIADAU HAMDDENOL Mae Dangosiadau sy’n addas ar gyfer Awtistiaeth yn ddangosiadau sydd wedi eu haddasu’n gynnil i greu amgylchedd sy’n groesawgar i bobl sydd ag ystod o gyflyrau megis awtistiaeth, anableddau dysgu ac anrhefn wybyddol. Gweler y symbol am ddangosiadau hamddenol.

AUDIO REINFORCEMENT Audio reinforcement is a facility that amplifies the cinema screening soundtrack via a headset.

DANGOSIADAU SAIN ATGYFNERTHU Mae Sain Atgyfnerthu yn gyfleuster sy’n atgyfnerthu trac sain y dangosiadau sinema trwy glustffonau.

AUDIO DESCRIBED SCREENINGS Audio Described screenings provide a prerecorded voice commentary that describes features such as action, body language, expressions and movements during the film.

DANGOSIADAU SAIN DDISGRIFIO Bydd dangosiadau sain ddisgrifio yn darparu sylwebaeth leisiol sydd wedi recordio o flaen llaw sy’n disgrifio nodweddion megis y cyffro, iaith gorfforol, mynegiadau a symudiadau yn ystod y ffilm.

SUBTITLED SCREENINGS Subtitled screenings provide a transcription of the audio from a film, displayed at the bottom of the cinema screen.

DDANGOSIADAU GYDAG ISDEITLAU Mae dangosiadau gydag isdeitlau/capsiynau yn darparu trawsgrifiad o’r sain mewn ffilm, wedi ei arddangos ar hyd gwaelod y sgrin sinema. Many of our screenings are available with Audio Description and / or Subtitles, but this information is not always available at time of going to print. Please see our website, download our app or contact our box office for details. Cyflwynir rhai o’n ffilmiau â Disgrifiad Sain ac / neu Isdeitlau ond nid yw’r wybodaeth hon bob amser ar gael ar adeg argraffu’r rhaglen. Gweler ein gwefan, lawrlwythwch ap y Mwldan neu cysylltwch â’r swyddfa docynnau am fanylion pellach.

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200. Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200.

Audio Subtitled mwldan.co.uk Audio Baby Relaxed Described Reinforced Friendly Screening

01239 621200

51


The People Tree Y Goeden Bobl Pop-Up Restaurant | Bwyty dros-dro The People Tree is a new and exciting eating experience serving traditional Indian food with a modern British twist. We offer pre-show set menus before live performances and broadcasts at Mwldan (see website for dates and menus). Booking is recommended, please call the box office on 01239 621 200 or book online at mwldan.co.uk Mae’r Goeden Bobl yn brofiad bwyta newydd a chyffrous sy’n gweini bwyd Indiaidd traddodiadol a chanddo dro modern Prydeinig. Rydym yn cynnig bwydlen gosod cyn sioeau byw a darllediadau yn y Mwldan (gweler gwefan y Mwldan am ddyddiadau a bwydlenni). Argymhellwn gadw bwrdd, ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01239 621200 neu cadwch eich bwrdd ar-lein drwy fynd at mwldan.co.uk

 @ThePeopleTreePopUpRestaurant thepeopletree@hotmail.com

DYDDIADUR IONAWR | JANUARY Gwe 5 Fri

Sul 7 Sun

1

12.45 Paddington 2 3.00, 5.30 Jumanji 8.00 Pitch Perfect 3

1

12.45 Paddington 2 3.00 5.30 Jumanji 8.00 Pitch Perfect 3

2

12.30 Ferdinand 2.45 StarWars: The Last Jedi 5.45 Daddy’s Home 2 8.15 Better Watch Out

2

12.30 StarWars: The Last Jedi 3.30 Daddy’s Home 2 5.55 Land of Mine 8.15 Better Watch Out

3

1.20 3.40 6.00 8.20 The Greatest Showman

3

1.20 3.40 6.00 8.20 The Greatest Showman

Sad 6 Sat

1

12.45 Paddington 2 3.00, 5.30 Jumanji 8.00 Pitch Perfect 3

2

12.30 Ferdinand 2.45 StarWars: The Last Jedi 5.45 Daddy’s Home 2 8.15 Better Watch Out

3

Llun 8 Mon

1

5.50 Jumanji 8.15 Pitch Perfect 3

2

5.30 StarWars: The Last Jedi 8.30 Better Watch Out

3

6.15 8.35 The Greatest Showman

1.20 3.40 6.00 8.20 The Greatest Showman

mwldan.co.uk 01239 621200

DIARY Maw 9 Tue

Iau 11 Thu

1

5.50 Jumanji 8.15 Pitch Perfect 3

1

5.50 Jumanji 8.15 Pitch Perfect 3

2

5.30 StarWars: The Last Jedi 8.30 Better Watch Out

2

5.30 StarWars: The Last Jedi 8.30 Better Watch Out

3

6.15 8.35 The Greatest Showman

3

6.15 8.35 The Greatest Showman

Mer 10 Wed

1

5.50 Jumanji 8.15 Pitch Perfect 3

2

5.30 StarWars: The Last Jedi 8.30 Better Watch Out

3

6.15 8.35 The Greatest Showman

Gwe 12 Fri

1 2

5.30 8.15 Darkest Hour

3

6.10 8.30 The Greatest Showman

7.30 Martyn Joseph


DIARY OF EVENTS DYDDIADUR IONAWR | JANUARY Sad 13 Sat

1

2.15 5.00 7.45 Darkest Hour

2

1.15 Ferdinand 3.35 Jumanji 6.05 Daddy’s Home 2 8.25 Pitch Perfect 3

3

12.45 Star Wars: The Last Jedi 3.45 6.00 8.15 The Greatest Showman

Sul 14 Sun

1

2.15 5.00 7.45 Darkest Hour

2

1.15 Ferdinand 3.35 Jumanji 6.05 Hotel Salvation 2 8.25 Better Watch Out

3

12.45 Star Wars: The Last Jedi 3.45 6.00 8.15 The Greatest Showman

Llun 15 Mon

CHWEFROR | FEBRUARY Sul 21 Sun

1

12.55 3.15 5.45 Coco 8.15 All The Money In The World

2

1.10 Ferdinand 3.30 Daddy’s Home 2 6.00 God’s Own Country 8.30 Molly’s Game

3

2.15 5.00 7.45 Darkest Hour

Llun 22 Mon

1

6.00 Coco 8.30 All The Money In The World

2

5.45 Stronger 8.10 Molly’s Game

3

5.30 8.15 Darkest Hour

Maw 23 Tue

1

6.00 Coco 8.30 All The Money In The World

1

5.30 8.15 Darkest Hour

2

2

5.45 Human Flow 8.35 Stronger

5.45 Wonder 8.10 Molly’s Game

3

5.30 8.15 Darkest Hour

3

6.10 8.30 The Greatest Showman

Maw 16 Tue

Mer 24 Wed

1

6.00 Coco 8.30 All The Money In The World

1

5.30 8.15 Darkest Hour

2

7.15 Royal Opera: Rigoletto

2

5.45 Wonder 8.10 Molly’s Game

3

6.10 8.30 The Greatest Showman

3

5.30 8.15 Darkest Hour

Iau 25 Thu

Mer 17 Wed

1

5.30 8.15 Darkest Hour

1

2

5.45 Human Flow 8.35 Stronger

6.00 Coco 8.30 All The Money In The World

2

3

6.10 8.30 The Greatest Showman

5.45 Wonder 8.10 Molly’s Game

Iau 18 Thu

3

5.30 8.15 Darkest Hour

5.30 8.15 Darkest Hour

1

5.45 8.00 Early Man

2

5.45 Human Flow 8.35 Stronger

2

5.30 Human Flow 8.25 Darkest Hour

3

6.10 8.30 The Greatest Showman

3

6.00 Coco 8.30 Three Billboards...

1

6.00 Coco 8.30 All The Money In The World

2

5.45 Stronger 8.10 Pitch Perfect 3

3

5.30 8.15 Darkest Hour

Sad 20 Sat

1

12.55 3.15 5.45 Coco 8.15 All The Money In The World

2

12.40 Ferdinand 3.00 Daddy’s Home 2 5.30 Star Wars: The Last Jedi 8.30 Better Watch Out

3

11.55 Coco 2.15 5.00 7.45 Darkest Hour

1

5.45 8.00 Early Man

2

6.45 EOS: Cezanne 8.35 Three Billboards...

3

6.00 Coco 8.30 Darkest Hour

Maw 30 Tue

Sad 27 Sat

1

12.30 Ferdinand 2.45 Star Wars: The Last Jedi 5.45 8.00 Early Man

2

1.00 3.15 Early Man 5.30 Human Flow 8.25 Darkest Hour

3

12.55 3.30 6.00 Coco 8.30 Three Billboards...

1 2

1.00 3.15 Early Man 5.40 Tango With Me 7.45 Darkest Hour

3

12.55 3.30 6.00 Coco 8.30 Three Billboards...

1

6.15 Early Man 8.30 Downsizing

2 3

Ar Gau | Closed 5.30 8.15 Phantom Thread

Mer 7 Wed

5.45 8.00 Early Man

1

6.15 Early Man 8.30 Downsizing

2

7.15 Oscar Wilde: A Woman of No Importance

2

10.00 1.00 Wy, Chips a Nain 7.15 ROH: Tosca

3

6.00 Coco 8.30 Three Billboards...

3

5.30 8.15 Phantom Thread

Mer 31 Wed

1 2

5.45 8.00 Early Man

3

6.00 Coco 8.30 Three Billboards...

7.15 All’Opera: Carmen

CHWEFROR | FEBRUARY Iau 1 Thu

1 2

5.45 8.00 Early Man

3

6.00 Coco 8.30 Three Billboards...

7.30 Luke Jermay

Gwe 2 Fri

1

6.15 Early Man 8.30 Downsizing

2

5.45 The Greatest Showman 8.05 Darkest Hour

3

5.30 8.15 Phantom Thread

Sad 3 Sat

1

1.00 Ferdinand 3.15 Star Wars: The Last Jedi 6.15 Early Man 8.30 Downsizing

2

1.15 3.30 Early Man 5.45 The Greatest Showman 8.05 Darkest Hour

3

12.30 Coco 2.45 5.30 8.15 Phantom Thread

Sul 4 Sun

1

1.00 Ferdinand 3.15 Star Wars: The Last Jedi 6.15 Early Man 8.30 Downsizing

2

1.15 3.30 Early Man 5.45 In Between 8.05 Darkest Hour

3

12.30 Coco 2.45 5.30 8.15 Phantom Thread

Sul 28 Sun 12.30 Ferdinand 2.45 Star Wars: The Last Jedi 5.45 8.00 Early Man

Maw 6 Tue

1

Gwe 26 Fri

1

Gwe 19 Fri

Llun 29 Mon

Llun 5 Mon

1

6.15 Early Man 8.30 Downsizing

2

5.45 The Greatest Showman 8.05 Darkest Hour

3

5.30 8.15 Phantom Thread

Iau 8 Thu

1

6.15 Early Man 8.30 Downsizing

2

7.30 Theatre Péna: Woman Of Flowers

3

5.30 8.15 Phantom Thread

Gwe 9 Fri

1

6.00 8.45 Fifty Shades Freed

2

7.30 Claire Jones: This Love

3

5.30 8.15 Phantom Thread

Sad 10 Sat

1

1.00 Ferdinand 3.15 6.00 8.45 Fifty Shades Freed

2

12.35 Early Man 2.40 Star Wars: The Last Jedi 5.40 Darkest Hour 8.25 Insidious: The Last Key

3

12.30 Coco 2.45 5.30 8.15 Phantom Thread

Sul 11 Sun

1

1.00 Ferdinand 3.15 6.00 8.45 Fifty Shades Freed

2

12.35 Early Man 2.40 Star Wars: The Last Jedi 5.40 The Road To Mandalay 8.00 Insidious: The Last Key

3

12.30 Coco 2.45 5.30 8.15 Phantom Thread

Llun 12 Mon

1

6.00 8.45 Fifty Shades Freed

2

5.40 Darkest Hour 8.25 Insidious: The Last Key

3

5.30 8.15 Phantom Thread

Maw 13 Tue

1

6.00 8.45 Fifty Shades Freed

2

5.40 Darkest Hour 8.25 Insidious: The Last Key

3

5.30 8.15 Phantom Thread

Mer 14 Wed

1 2 3

6.00 8.45 Fifty Shades Freed 7.00 RSC Live: Twelfth Night 5.30 8.15 Phantom Thread

53


DIARY OF EVENTS DYDDIADUR CHWEFROR | FEBRUARY Iau 15 Thu

1 2 3

6.00 8.45 Fifty Shades Freed

MAWRTH | MARCH Iau 22 Thu

1

2.00 5.00 8.00 Black Panther

2

2.00 Morgan & West: More Magic For Kids 7.30 Morgan & West: Return of The Time Travelling Magicians

7.30 Clown In The Moon 5.30 8.15 Phantom Thread

Gwe 16 Fri

1

5.45 8.30 Black Panther

2

5.30 Darkest Hour 8.15 Downsizing

3

6.00 8.45 Fifty Shades Freed

Sad 17 Sat

1

11.00 Black Panther 2.00 5.00 8.00 Black Panther

2

7.30 Ballet Theatre UK: A Midsummer Night’s Dream

3

1.00 Early Man 3.15 6.00 8.45 Fifty Shades Freed

Sul 18 Sun

3

Gwe 23 Fri

1

1.05 3.30 5.55 8.15 Finding Your Feet

2

1.30 Early Man 8.00 Dr John Cooper Clarke

3

12.50 Coco 2.50 5.40 8.30 Black Panther

1

1.05 3.30 5.55 8.15 Finding Your Feet 12.45 Early Man 3.00 Darkest Hour 5.35 Phantom Thread 8.35 Fifty Shades Freed

2.00 5.00 8.00 Black Panther

2

1.15 3.30 Early Man 5.45 The Ornithologist 8.20 Darkest Hour

2

3

1.00 Coco 3.15 6.00 8.45 Fifty Shades Freed

3

12.50 Coco 2.50 5.40 8.30 Black Panther

Sul 25 Sun

1

1.05 3.30 5.55 8.15 Finding Your Feet

1.05 3.20 Early Man 5.30 Darkest Hour 8.15 Downsizing

2

12.45 Early Man 3.00 Darkest Hour 5.40 I Am Not A Witch 8.00 Fifty Shades Freed

1.00 Coco 3.15 6.00 8.45 Fifty Shades Freed

3

1

2.00 5.00 8.00 Black Panther

2 3

Maw 20 Tue

1

2.00 5.00 8.00 Black Panther

2

7.30 Martin Carthy & Eliza Carthy

3

1.00 Early Man 3.15 6.00 8.45 Fifty Shades Freed

Mer 21 Wed

1

2.00 5.00 8.00 Black Panther

2

1.30 3.45 Early Man 7.15 All’Opera: Andrea Chenier

3

10.45 Early Man 1.00 Coco 3.15 6.00 8.45 Fifty Shades Freed

1

5.55 8.15 Finding Your Feet

2

7.30 From Ibiza To The Norfolk Broads

3

6.10 8.45 Red Sparrow

Sad 3 Sat

1

1.05 3.30 5.55 8.15 Finding Your Feet

2

12.45 Early Man 3.00 Darkest Hour 5.40 Phantom Thread 8.30 The Post

3

12.50 Coco 3.15 6.10 8.45 Red Sparrow

Sul 4 Sun

1

1.05 3.30 5.55 8.15 Finding Your Feet

2

12.45 Early Man 3.00 Darkest Hour 5.40 Call Me By Your Name 8.30 The Post

3

12.50 Coco 3.15 6.10 8.45 Red Sparrow

Sad 24 Sat

1

Llun 19 Mon

1.00 Early Man 3.15 6.00 8.45 Fifty Shades Freed

Gwe 2 Fri

12.50 Coco 2.50 5.40 8.30 Black Panther

Llun 26 Mon

1

5.55 8.15 Finding Your Feet

2

5.35 Phantom Thread 8.35 Downsizing

3

5.40 8.30 Black Panther

Maw 27 Tue

Llun 5 Mon

1 2 3

Maw 6 Tue

1 2 3

5.55 8.15 Finding Your Feet 6.45 ROH: Carmen 6.10 8.45 Red Sparrow

Mer 7 Wed

1

5.55 8.15 Finding Your Feet

2

5.40 Phantom Thread 8.30 The Post

3

6.10 8.45 Red Sparrow

Iau 8 Thu

1

5.55 8.15 Finding Your Feet

1

5.55 8.15 Finding Your Feet

2

2

7.00 Ysgol Gyfun Emlyn And Friends: Jarvis Cocker and the Divas

7.00 NT Live: Cat On A Hot Tin Roof

3

6.10 8.45 Red Sparrow

3

5.40 8.30 Black Panther

Mer 28 Wed

1 2 3

Gwe 9 Fri

1

5.55 8.15 Finding Your Feet

2

7.15 ROH: The Winters Tale

3

5.40 8.30 Black Panther

MAWRTH | MARCH 1

5.55 8.15 Finding Your Feet

2

8.00 Sophie Willan: Branded

3

5.40 8.30 Black Panther

5.55 Journey’s End 8.15 Father Figures 5.40 Roman J. Israel, Esq. 8.30 The 15:17 To Paris 6.10 8.45 Red Sparrow

Sad 10 Sat

1

1.05 Early Man 3.00 Phantom Thread 5.55 Journey’s End 8.15 Father Figures

2

12.45 Darkest Hour 3.20 Finding Your Feet 5.40 Roman J. Israel, Esq. 8.30 The 15:17 To Paris

3

12.50 Coco 3.15 6.10 8.45 Red Sparrow

Iau 1 Thu

54

5.55 8.15 Finding Your Feet 5.40 Phantom Thread 8.30 The Post 6.10 8.45 Red Sparrow

Sul 11 Sun

1

1.05 Early Man 3.00 Phantom Thread 5.55 Journey’s End 8.15 Father Figures

2

12.45 Darkest Hour 3.20 Finding Your Feet 5.40 Happy End 8.00 The 15:17 To Paris

3

12.50 Coco 3.15 6.10 8.45 Red Sparrow

Llun 12 Mon

1

5.55 Journey’s End 8.15 Father Figures

2

5.40 Roman J. Israel, Esq. 8.30 The 15:17 To Paris

3

6.10 8.45 Red Sparrow

Maw 13 Tue

1

5.55 Journey’s End 8.15 Father Figures

2

7.30 Torch Theatre Company: The Wood

3

6.10 8.45 Red Sparrow

Mer 14 Wed

1

5.55 Journey’s End 8.15 Father Figures

2

5.40 Roman J. Israel, Esq. 8.30 The 15:17 To Paris

3

6.10 8.45 Red Sparrow

Iau 15 Thu

1

5.55 Journey’s End 8.15 Father Figures

2

5.40 Roman J. Israel, Esq. 8.30 The 15:17 To Paris

3

6.10 8.45 Red Sparrow

Gwe 16 Fri

1

6.10 8.40 Tomb Raider

2

5.55 The Mercy 8.15 Maze Runner: The Death Cure

3

5.40 Finding Your Feet 8.10 The Shape Of Water

Sad 17 Sat

1

1.00 Coco 3.40 6.10 8.40 Tomb Raider

2

5.55 The Mercy 8.15 Maze Runner: The Death Cure

3

12.45 Early Man 3.00 Phantom Thread 5.40 Finding Your Feet 8.10 The Shape Of Water


DIARY OF EVENTS DYDDIADUR MAWRTH | MARCH Iau 22 Thu

2

3.00 PGMT: Florian Metrea 5.55 Mountain 8.00 Maze Runner: The Death Cure

Llun 19 Mon

1

6.10 8.40 Tomb Raider

2

5.55 The Mercy 8.15 Maze Runner: The Death Cure

Maw 20 Tue

1

6.10 8.40 Tomb Raider

2

7.15 Oscar Wilde: Lady Windermere’s Fan

3

5.40 Finding Your Feet 8.10 The Shape Of Water

1

6.10 8.40 Tomb Raider

2

5.55 The Mercy 8.15 Darkest Hour

3

5.40 Finding Your Feet 8.10 The Shape Of Water

7.00 Dreams Dance School Around The World

1

5.30 8.15 A Wrinkle In Time

3

6.10 8.40 Tomb Raider

2

7.15 ROH: Bernstein Centenary

3

6.10 8.40 Tomb Raider

1 2

2.00 7.00 Dreams Dance School - Around The World

1

5.30 8.15 A Wrinkle In Time

3

1.00 Coco 3.40 6.10 8.40 Tomb Raider

2

5.45 Finding Your Feet 8.00 Phantom Thread

3

6.10 8.40 Tomb Raider

2.45 5.30 8.15 A Wrinkle In Time

2

1.05 Early Man 3.20 Finding Your Feet 5.50 Mountains May Depart 8.30 Phantom Thread

3

1.00 Coco 3.40 6.10 8.40 Tomb Raider

3

6.10 8.40 Tomb Raider

H

YT

H RT

AD

RO

NO

RE ND PE REE T H ST HIG

IAM

WILL

Osca r W ild e S e as o n L i v e

sin e ma C I N E M A u Db iygww yLddiada I VE EVE N T D A N GO S I A D A U HAMDDENOL r e lax e d sc r e e nin g s

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of H WYT the High Street/Pendre. There is ampleABERYSTTH ROAD NOR parking behind theTHEATR theatre for cars and MWLDAN coaches. Parking is free after 6pm. RE

Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’rWchwith ar ILLIA M ST ben gogleddolMARKET y Stryd & Fawr/Pendre. Mae GUILDHALL ‘na ddigon o le i barcio tu ôlPRIOi’rRY theatr ar ST. gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh.

T.

T.

ROY A L S H A K E S P E A RE C O M P A N Y L I VE BRO A D C A S T EVE N T S

RS PIE

IAM S

E X H I B I T I O N O N S C REE N

NA

T. RS

IE

P NA

ABERTEIFI CARDIGAN

WILL

N A T I O N A L T H E A TRE L I VE b r o adcas t EVE N T S

R FAI

T.

S ER

PI

RE UA

A L L ’ Op e r a

IDR

RO

NA

E DR

mwldan 3

FE

AD

TH

R NO

AIR LD F FIE

GREEN

2

7.30 Cwmni Drama Llandudoch: Dwy Gomedi Fer

TW

YS

ER

AB

5.30 8.15 A Wrinkle In Time

mwldan 2

B A L L ET L I VE b r o adcas t EVE N T S

Iau 29 Thu

1

mwldan 1

A L O P ER A ROY H OU S E / ROY A L

Mer 28 Wed

1

d.

1 2 3

Maw 27 Tue

2.45 5.30 8.15 A Wrinkle In Time

N

SQ

6.10 8.40 Tomb Raider

2

PE

D EL FI

3

5.30 8.15 A Wrinkle In Time

THEATR MWLDAN Ba thHo use R

6.45 EOS: Van Gough 8.45 Maze Runner: The Death Cure

1

Sul 25 Sun

Mer 21 Wed

2

7.00 NT Live: Julius Caesar

Sad 24 Sat

5.40 Finding Your Feet 8.10 The Shape Of Water

5.30 8.15 A Wrinkle In Time

ND

3

3

5.40 Finding Your Feet 8.10 The Shape Of Water

1

PE

3

1 2

Gwe 23 Fri

12.45 Early Man 3.00 Phantom Thread 5.40 Finding Your Feet 8.10 The Shape Of Water

Guide

Llun 26 Mon

6.10 8.40 Tomb Raider

A C

T.

1

1.00 Coco 3.40 6.10 8.40 Tomb Raider

HIG HS

Sul 18 Sun

PONT Y

NEW EMLY

ST MARY ST

ACE

ST.

MS

LIA

WIL

R TER

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI I RIVER TEI CARDIGAN SA43 1JY TEIF N AFO BOX OFFICE QUA Y ST .

ND

RA

ST

01239 621200

SWYDDFA DOCYNNAU

55


MWLDAN

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200

SWYDDFA DOCYNNAU

mwldan.co.uk

Theatr Mwldan Winter 2018 Brochure  

Welcome to our brochure for January - March 2018

Theatr Mwldan Winter 2018 Brochure  

Welcome to our brochure for January - March 2018

Advertisement