Page 1

www.mwldan.co.uk

01239 621200 APRIL - JULY | EBRILL- GORFFENNAF 2017

PROGRAMME RHAGLEN

MWLDAN ABERTEIFI CARDIGAN SINEMA A CHANOLFAN CELFYDDYDAU CINEMA AND ARTS CENTRE


WELCOME TO MWLDAN CROESO I’R MWLDAN

3 4

ORIEL GALLERY

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

16

^ YL FAWR GW ABERTEIFI

18

CARDIGAN CASTLE EVENTS DIGWYDDIADAU YNG NGHASTELL ABERTEIFI

29 45 49

CINEMA SINEMA

CLASSES DOSBARTHIADAU

DIARY DYDDIADUR

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 6460/16 Auditorium Image (top): Josh Pullman Image (top right): Lea Sautin Cover Image: David Angel

2

Dear Friends,

Annwyl ffrindiau,

Welcome to our new programme that takes us into the summer! We celebrate talent from Wales and beyond in a series of events brought to you in the glorious grounds of Cardigan Castle and in partnership with Cadwgan. There’s a great weekend of Castle comedy lined up with stand-up from Mike Bubbins, Phill Jupitus, Jeremy Hardy, Noel James, Drew Taylor and Steffan Evans, and get ready to crowd surf with the fabulous Barbara Nice! We welcome our favourites Illyria back with a host of popular titles, and you can spend a Night with The Stars - a spectacular line up of internationally renowned Welsh soloists featuring Rhydian Roberts, Claire Jones, Gwawr Edwards and Tristan Griffiths. To get you up on your feet, we bring you stunning desert blues from GRAMMY award-winning Touareg rockers Tinariwen, festival legends Dreadzone, followed by a more gentle Sunday afternoon in the company of the superb Côrdydd and Catrin Aur. Plus, for the very first time, we are absolutely delighted to be hosting ^ yl Fawr the nationally renowned Gw Aberteifi here at Mwldan. Details of this and all our events can be found on our website, along with our full summer programme of great films and live broadcasts from across the globe. Read on for more!

Croeso i’n rhaglen newydd sy’n ein tywys i’r haf! Dathlwn dalent o Gymru a thu hwnt mewn cyfres o ddigwyddiadau a chynhelir yng ngerddi godidog Castell Aberteifi ac mewn partneriaeth â Cadwgan. Mae ‘na benwythnos gwych o gomedi ar y gweill gyda stand-up gan Mike Bubbins, Phill Jupitus, Jeremy Hardy, Noel James, Drew Taylor a Steffan Evans, a pharatowch i syrffio’r dorf gyda’r ffantastig Barbara Nice! Croesawn ein ffefrynnau Illyria yn ôl gydag amrywiaeth o deitlau poblogaidd, a gallwch dreulio Noson gyda’r Sêr – rhaglen ysblennydd o unawdwyr Cymreig rhyngwladol enwog gan gynnwys Rhydian Roberts, Claire Jones, Gwawr Edwards a Tristan Griffiths. Er mwyn sicrhau ychydig o ddawnsio, cyflwynwn blues syfrdanol yr anialwch gan Tinariwen y rocwyr Touareg a’r enillwyr GRAMMY, Dreadzone mawrion y gwyliau, wedi eu dilyn gan brynhawn dydd Sul hamddenol yng nghwmni’r rhagorol Côrdydd a Catrin Aur. Yn ogystal, am y tro cyntaf erioed, mae’n bleser o’r mwyaf gennym gynnal ^ yl Fawr Aberteifi, sy’n genedlaethol Gw enwog, yma yn y Mwldan. Gallwch ddod o hyd i fanylion am hyn a’n holl ddigwyddiadau ar ein gwefan, ynghyd â rhaglen lawn yr haf o ffilmiau a darllediadau byw o bob cwr o’r byd. Darllenwch ymlaen am fwy!

Best Wishes | Cofion gorau, Dilwyn Davies Chief Executive | Prif Weithredwr


Oriel Mwldan is curated in partnership with Oriel Davies, Newtown. The gallery is open every day (from 5pm on a Monday) and admission is free. Mae Oriel Mwldan wedi ei churadu mewn partneriaeth ag Oriel Davies, y Drenewydd. Mae’r oriel ar agor bob dydd (o 5yp ar Ddydd Llun) ac mae mynediad am ddim.

24 MAWRTH - 23 EBRILL | 24 MARCH - 23 APRIL

CARDIGAN ART SOCIETY

Oriel Mwldan will be showing original paintings, prints and drawings in this popular annual group exhibition from Cardigan Art Society. Bydd Oriel Mwldan yn arddangos paentiadau, printiau a lluniau gwreiddiol yn yr arddangosfa gr grw w^ p blynyddol poblogaidd hwn gan Gymdeithas Gelf Aberteifi.

29 EBRILL – 18 MEHEFIN | 29 APRIL – 18 JUNE

LEA SAUTIN

TRWY’R FFENESTR BAPUR THROUGH THE PAPER WINDOW Mae gwaith Lea Sautin yn canolbwyntio ar draddodiadau chwedleua Cymru, yn archwilio afluniadau a thrawsffurfiadau sy’n digwydd dros amser, ar draws ieithoedd a rhwng fformatau (o berfformiad ar lafar i lawysgrifen ddarluniadol). Gan ddefnyddio elfennau a gymerwyd o chwedlau hynafol Cymreig yn sail i’w gwaith, mae Sautin yn defnyddio cadwyn o brosesau (print i gerflunio i ffotograffiaeth) i adlewyrchu’r esblygiad a’r newidiadau yn y straeon. Lea Sautin’s work focuses on the storytelling traditions of Wales, exploring distortions and transformations that occur over time, across languages and between formats (from oral performance to illustrated manuscript). Using elements taken from ancient Welsh tales as the basis for her work, Sautin uses a chain of processes (print to sculpture to photography) to reflect the evolution and alteration of the stories themselves. Bydd adrodd stori a cherddoriaeth gyda Lynne Denman yn yr oriel am 16.00 29.04.17 - mynediad am ddim. There will be a storytelling and music event with Lynne Denman in the gallery 16.00 29.04.17 - free entry. leasautin.weebly.com @LeaSautin

24 MEHEFIN – 6 AWST

|

24 JUNE – 6 AUGUST

HANNAH M MORRIS & OWAIN GRIFFITHS TRAILS/OLION

Through Trails/Olion Morris and Griffiths explore ideas of travel and leisure, looking in particular at the way in which we respond to and interact with landscapes. Yn Trails/Olion mae Morris a Griffiths yn ymchwilio syniadau am deithio a hamdden, gan edrych yn benodol ar y ffordd y byddwn yn ymateb i ac yn rhyngweithio gyda thirweddau. Opening event with live music/sound performance 16:00 24.06.17 - free entry. Digwyddiad agoriadol gyda cherddoriaeth fyw / perfformiad sain 16:00 24.06.17 - mynediad am ddim. hannahmmorris.co.uk soundcloud.com/owaingriffiths Sign up to our mailing list via Facebook, the website or through the Box Office and follow us on social media for news about the gallery programme, which includes opening events, talks, performances and artist-led workshops for schools, colleges, groups and members of the public. @OrielMwldan

facebook/mwldan

Cofrestrwch i’n rhestr bostio trwy Facebook, y wefan neu drwy’r Swyddfa Docynnau a’n dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol am wybodaeth am raglen yr oriel, sy’n cynnwys digwyddiadau byw, cyflwyniadau, perfformiadau a gweithdai wedi eu harwain gan artistiaid i ysgolion, colegau ac aelodau’r cyhoedd.

www.mwldan.co.uk/whatson/exhibition

3


BROADCAST DIARY DYDDIADUR DARLLEDU

18/04/17

16/05/17

22/06/17

JEWELS (BALANCHINE)

DER ROSENKAVALIER (STRAUSS)

SALOME (15 TBC)

ROYAL BALLET

See Page 6 | Gweler Tudalen 6

MET OPERA

See Page 10 | Gweler Tudalen 10

19/04/17

THEATR GEN BYW

MACBETH (12A)

See Page 6 | Gweler Tudalen 6 NATIONAL THEATRE LIVE

ROSENCRANTZ & GUILDENSTERN ARE DEAD (12A TBC) See Page 6 | Gweler Tudalen 6

22/04/17

MET OPERA

EUGENE ONEGIN (TCHAIKOVSKY)

NATIONAL THEATRE LIVE

OBSESSION (15)

ROYAL SHAKESPEARE COMPANY

ANTONY & CLEOPATRA (12A TBC)

See Page 12 | Gweler Tudalen 12

ROYAL BALLET

DREAMS ETC.

26/04/17

10/06/17

See Page 7 | Gweler Tudalen 7

MICHAELANGELO (PG TBC) See Page 14 | Gweler Tudalen 14

28/06/17

ROYAL OPERA

See Page 15 | Gweler Tudalen 15

YN DOD YN FUAN COMING SOON 17/08/17

NATIONAL THEATRE LIVE

07/06/17

See Page 13 | Gweler Tudalen 13

JULIUS CAESAR (12A TBC)

26/06/17

OTELLO (VERDI)

24/05/17

See Page 7 | Gweler Tudalen 7 ROYAL SHAKESPEARE COMPANY

See Page 14 | Gweler Tudalen 14 EXHIBITION ON SCREEN

17/05/17

See Page 11 | Gweler Tudalen 11

20/04/17

NATIONAL THEATRE LIVE

ANGELS IN AMERICA PART 1, MILLENNIUM APPROACHES (15 TBC) 24/08/17

NATIONAL THEATRE LIVE

NATIONAL THEATRE LIVE

PETER PAN (PG)

See Page 13 | Gweler Tudalen 13

ANGELS IN AMERICA - PART 2, PERESTROIKA (15 TBC) 31/08/17

NATIONAL THEATRE LIVE

YERMA (15 TBC)

LIVE TICKET PRICES AND CONCESSIONS Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. Babes in arms (2 and under) go free, but are not allocated their own seat.

11 - 18 years old? You could be eligible for Mates Rates of just £3 for events which carry this symbol. T & C’s apply - see our website for details. 4

Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda. Nid oes tâl ar gyfer babanod (o dan 2 oed), ond ni chânt sedd eu hunain. 11-18 oed? Gallech fod yn gymwys ar gyfer Prisiau Mêts, sef £3 i ddigwyddiadau sy’n dangos y symbol hwn. Bydd Telerau ac Amodau’n berthnasol gweler ein gwefan am fanylion.

PRISIAU TOCYNNAU A GOSTYNGIADAU AR GYFER SIOEAU BYW


DYDD SADWRN 15 EBRILL SATURDAY 15 APRIL 2.00YP/PM MWLDAN 2

£10 (£8) £6

CLAIRE JONES INTERNATIONAL HARP SCHOOL 2017 FINALE CONCERT Renowned international chart topping harpist Claire Jones presents a musical extravaganza featuring talented young musicians from all over the UK. The performance will include harp ensembles, duets and solo items from all participants of the Claire Jones harp course aged between 7 and 25. Repertoire will include well known themes from the world of film, classical and folk music, accompanied by live multimedia and production. Mae’r delynores ryngwladol Claire Jones wedi cyrraedd brig y siartiau clasurol dros y blynyddoedd diwethaf. Yn y cyngerdd arbenning hwn, mi fydd hi yn cyflwyno gwledd gerddorol unigryw sy’n cynnwys cerddorion talentog ifanc. Mae’r gerddoriaeth yn cynnwys themau enwog o’r byd ffilm, clasurol a gwerin, ac mi fydd na sgrin fideo a chynhyrchiad llawn.

DYDD LLUN 17 EBRILL MONDAY 17 APRIL 2.00YP/PM MWLDAN 2

£9.50 (£8.50)

THE PEOPLE’S THEATRE COMPANY

DON’T DRIBBLE ON THE DRAGON BY STEVEN LEE DIRECTED BY NICK LANE DESIGNED BY MIKE LEES

My brother has a dragon and he keeps it secretly Within a box beneath his socks. He’s hiding it from me… Tom is a toddler with a cool older brother, a secret dragon… and a dribbling problem that just won’t stop! When Tom’s endless drooling threatens to tear the brothers’ friendship apart can their dragon’s amazing magic help them put it back together again or will it only end up making things worse? Based on the fabulous new book by Steven Lee and with magic designed by the legendary Paul Daniels, this spectacular musical adventure about growing up and the importance of family is the perfect feel good show for big hearted adults and loving little ones alike. Mae Tom yn grwt bach gyda brawd hy^n cw^ l, draig gyfrinachol ....a phroblem driblo sy’n pallu stopio! Pan mae’r broblem soeglyd yn bygwth chwalu cyfeillgarwch y brodyr, a gall hud rhyfeddol eu draig eu helpu i gymodi, neu waethygu’r sefyllfa? Steven will be available to sign copies of Don’t Dribble On The Dragon which you can bring with you or buy in the theatre after the show.

Yn addas i | Suitable for 2+ RUNNING TIME – 60 MINUTES, NO INTERVAL AMSER RHEDEG 60 MUNED, DIM EGWYL A heart warming story full of love, laughs and sing along songs, this is perfect entertainment for adults and children alike - and brilliant fun!” The Guide

mwldan.co.uk 01239 621200

5


DYDD MAWRTH 18 EBRILL TUESDAY 18 APRIL 7.15YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

DYDD MERCHER 19 EBRILL £16 (£15)

ROYAL BALLET

JEWELS (BALANCHINE) LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN O BALE BRENHINOL COVENT GARDEN LLUNDAIN

George Balanchine’s evocation of the sparkle of emeralds, rubies and diamonds is a brilliant ballet classic. The French Romantic music of Fauré provides the impetus for the subtlety and lyricism of Emeralds, while the fire of Rubies comes from Stravinsky and the jazz-age energy of New York. Grandeur and elegance complete the ballet with the splendour of Imperial Russia and the peerless music of Tchaikovsky in Diamonds. Jewels is a masterclass in the many luminous facets of classical ballet and indeed of The Royal Ballet itself: the virtuoso choreography of Balanchine, the intensity of the soloists and the precision of the entire Company. Mae creadigaeth George Balanchine o befrio emralltau, rhuddemau a diemwntau yn glasur bale gwych. Mae cerddoriaeth ramantaidd Ffrengig Fauré yn darparu’r symbyliad ar gyfer cynildeb Emeralds; daw tân Rubies o Stravinsky ac o egni oes jazz New York. Mae gosgeiddrwydd a mawredd yn cwblhau’r bale gydag ysblander Rwsia Imperialaidd a cherddoriaeth ddigyffelyb Tchaikovsky yn Diamonds.

APPROXIMATE RUNNING TIME 2 HOURS 30 MINUTES, INCLUDING TWO INTERVALS

6

mwldan.co.uk 01239 621200

WEDNESDAY 19 APRIL 7.30YH/PM £12.50 (£11.50) ENCORE SCREENING MWLDAN 2

THEATR GEN BYW

MACBETH (12A) MEWN PARTNERIAETH Â CADW A GYDA CHEFNOGAETH GAN CHAPTER IN PARTNERSHIP WITH CADW AND WITH SUPPORT FROM CHAPTER AN ENCORE (REPEAT) SCREENING OF A PERFORMANCE CAPTURED LIVE ON 14 FEBRUARY 2017 DANGOSIAD ENCORE (AIL-BERFFORMIAD) O BERFFORMIAD A GIPIWYD YN FYW AR 14 CHWEFROR 2017

“Hyll yw’r teg, a theg yw’r hyll; Hofran yn yr aflan niwl a’r gwyll.” Mae brenin yr Alban wedi gwobrwyo ei filwr mwyaf disglair yn hael. Ond mae bodau goruwchnaturiol wedi darogan i Macbeth anrhydedd lawer mwy. Pan fo ei wraig ddidostur yn gwirioni ar addewid o bw^ er di-ben-draw, gan annog uchelgais cythreulig ei gw^ r, mae ar ben arno, ac mae cynllun dieflig y ddau yn troi’n gyflafan waedlyd. Cynhyrchiad safle-benodol Theatr Genedlaethol Cymru o Gastell Caerffili o glasur Shakespeare wedi ei gyfieithu o’r newydd i’r Gymraeg gan y diweddar Gwyn Thomas. Cast yn cynnwys Richard Lynch (Pobol y Cwm, Y Gwyll) fel Macbeth, a Ffion Dafis (Byw Celwydd, Rownd a Rownd) fel ei wraig ddidrugaredd. Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd. Theatr Genedlaethol Cymru’s sitespecific production from Caerphilly Castle of Shakespeare’s brutal tragedy in a new Welsh translation by the late Gwyn Thomas. GYDAG IS-DEITLAU SAESNEG WITH ENGLISH SUBTITLES

DYDD IAU 20 EBRILL THURSDAY 20 APRIL 7.00YH/PM £12.50 (£11.50) LIVE BROADCAST MWLDAN 2 NATIONAL THEATRE LIVE

ROSENCRANTZ & GUILDENSTERN ARE DEAD (12A TBC) LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE NATIONAL THEATRE LONDON DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO TRWY LOEREN O THEATR GENEDLAETHOL LLUNDAIN

Daniel Radcliffe (Harry Potter, The Woman in Black), Joshua McGuire (The Hour) and David Haig (Four Weddings and a Funeral, The Witness for the Prosecution) star in Tom Stoppard’s brilliantly funny situation comedy, broadcast live from The Old Vic theatre in London. David Leveaux’s new production marks the 50th anniversary of the play that made a young Tom Stoppard’s name overnight. Against the backdrop of Hamlet, two hapless minor characters, Rosencrantz and Guildenstern, take centre stage. As the young double act stumble their way in and out of the action of Shakespeare’s iconic drama, they become increasingly out of their depth as their version of the story unfolds. Daniel Radcliffe, Joshua McGuire a David Haig sy’n serennu yng nghomedi sefyllfa ddoniol Tom Stoppard, wedi ei darlledu’n fyw o’r Old Vic, Llundain. Gyda Hamlet yn gefndir, mae dau gymeriad dibwys, Rosencrantz a Guildenstern, yn symud i ganol y llwyfan. Wrth i’r act ifanc dwbl ymbalfalu i mewn ac allan o gyffro drama eiconig Shakespeare, symudant yn fwyfwy allan o’u dyfnder wrth i’w fersiwn o’r stori ddatblygu.


DYDD SADWRN 22 EBRILL SATURDAY 22 APRIL 6.00YH/PM £16 (£15) LIVE BROADCAST MWLDAN 2 THE MET OPERA

EUGENE ONEGIN (TCHAIKOVSKY) LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE MET OPERA NEW YORK DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO DRWY LOEREN O OPERA MET EFROG NEWYDD

Tchaikovsky’s setting of Pushkin’s timeless verse novel is presented on the Met stage in Deborah Warner’s moving production, starring Anna Netrebko and Dmitri Hvorostovsky as the lovestruck Tatiana and the aristocratic Onegin. Alexey Dolgov sings the role of Lenski, and Robin Ticciati conducts. Caiff gosodiad Tchaikovsky o nofel dragwyddol Pushkini ei gyflwyno ar lwyfan y Met yng nghynhyrchiad trawiadol Deborah Warner, yn serennu Anna Netrebko a Dmitri Hvorostovsky fel Tatiana a’r aristocrataidd Onegin. Alexey Dolgov sy’n canu rôl Lenski a Robin Ticciati sy’n arwain.

DYDD MAWRTH 25 EBRILL TUESDAY 25 APRIL 7.30YH/PM £19.50 (£18.50) MWLDAN 2

THE FUREYS For over 39 years, Ireland’s legends the Fureys have been selling out concerts worldwide. We welcome them back to Mwldan for another great night of emotive Irish music, songs and stories. Hear them sing their timeless classics including ‘When You Were Sweet 16’, ‘I Will Love You’, ‘The Green Fields Of France’, ‘The Old Man’, ‘Red Rose Café’, ‘From Clare To Here’, ‘Her Father Didn’t Like Me Anyway’, ‘Leaving Nancy’, ‘Steal Away’ etc plus songs from their new CD ‘The Times They Are A Changing’. Mae’r band yn gyfrifol am gyfran o’r gerddoriaeth fwyaf cynhyrfus erioed i gipio dychymyg y cyhoedd, ac maent wedi derbyn cymeradwyaeth â phawb ar eu traed mewn rhai o neuaddau cyngerdd mwyaf y byd. Nid oes llawer mwy y gallwn ddweud am y gwir enwogion Cerddoriaeth Wyddelig nad ydych eisoes yn gwybod, ar wahân i’ch cynghori bod archebu eich tocynnau yn gynnar yn hanfodol os ydych am fwynhau noson fythgofiadwy pan fyddant yn canu eu holl ganeuon poblogaidd.

www.thefureys.com

DYDD MERCHER 26 EBRILL WEDNESDAY 26 APRIL 7.00YH/PM £12.50 (£11.50) LIVE BROADCAST MWLDAN 1 RSC LIVE

JULIUS CAESAR (12A TBC) LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE ROYAL SHAKESPEARE COMPANY STRATFORD-UPON-AVON DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO DRWY LOEREN O’R ROYAL SHAKESPEARE COMPANY STRATFORD UPON AVON

Angus Jackson directs Shakespeare’s epic political tragedy, as the race to claim the empire spirals out of control. Caesar returns from war, all-conquering, but mutiny is rumbling through the corridors of power. The Rome season in the Royal Shakespeare Theatre opens with the politics of spin and betrayal turning to violence. Following his sell-out productions of Tom Morton-Smith’s Oppenheimer (2014) and James Fenton’s adaptation of Don Quixote (2016), Season Director Angus Jackson steers the thrilling action. Agora tymor Rhufain Theatr Frenhinol Shakespeare gyda phropaganda gwleidyddiaeth a brad yn troi’n dreisiol. Dychwela Cesar o ryfel, yn fuddugol, ond mae miwtini yn lledu ar hyd coridorau pw^ er. Y cyfarwyddwr Angus Jackson sy’n cyfarwyddo trasiedi epig Shakespeare, wrth i’r ras i hawlio’r deyrnas ymdroelli allan o reolaeth.

mwldan.co.uk 01239 621200

7


DYDD GWENER 28 & DYDD SADWRN 29 EBRILL FRIDAY 28 & SATURDAY 29 APRIL 7.30YH/PM MWLDAN 2

£14 (£12) £3

CYD-GYNHYRCHIAD MAPPA MUNDI | THEATR MWLDAN CO-PRODUCTION

THE TRIALS OF OSCAR WILDE BY MERLIN HOLLAND AND JOHN O’ CONNOR CYFLWYNIR TRWY DREFNIANT ARBENNIG GYDA / PRESENTED BY SPECIAL ARRANGEMENT WITH SAMUEL FRENCH, LTD

Thursday 14 February 1895 was the triumphant opening night of The Importance of Being Earnest and the zenith of Oscar Wilde’s career. Less than 100 days later he found himself a common prisoner and bankrupt, sentenced by the Crown to two years hard labour for homosexuality. But what happened during the trials and what did Wilde say? Was he harshly treated or the author of his own downfall? Using the actual words spoken in court, recently discovered more than a hundred years after the event, we can feel what it was like to be in the company of a flawed genius - as this less than ideal husband was tragically reduced to a man of no importance. Mappa Mundi give audiences a chance to see the real Oscar Wilde, fighting for his art as well as his life, as we witness Wilde’s intellect tested to the limit - revealing for the first time his complexity, wit and deep humanity. Nos Iau 14 Chwefror 1895 oedd noson agoriadol orfoleddus The Importance of Being Earnest ac uchafbwynt gyrfa Oscar Wilde. Llai na 100 diwrnod yn ddiweddarach roedd yn garcharor ac yn fethdalwr cyffredin, wedi ei ddedfrydu gan y Goron i ddwy flynedd a hanner o lafur caled am fod yn hoyw. Ond beth a ddigwyddodd yn ystod y prawf a beth a ddywedodd Wilde? A gafodd ei drin yn llym neu a oedd yn gyfrifol am ei ddinistr ei hun? Gan ddefnyddio’r union eiriau a lefarwyd yn y llys, gafodd eu darganfod yn ddiweddar, dros gan mlynedd ar ôl y digwyddiad, gallwn ddychmygu sut deimlad oedd bod yng nghwmni athrylith amherffaith - wrth i’r gw^ r hwn oedd yn llai na pherffaith gael ei droi’n ddyn dibwys. Mae Mappa Mundi yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd i weld yr Oscar go iawn am y tro cyntaf, yn brwydro dros ei gelfyddyd yn ogystal â’i fywyd wrth i ni gael blas go iawn o ddeallusrwydd Wilde ar ei orau - ei gymhlethdod, ffraethineb a’i ddynoliaeth ddwys. WEDI EI NODDI’N RHANNOL GAN GYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU A LLYWODRAETH CYMRU, A’R LOTERI GENEDLAETHOL. SUPPORTED BY THE ARTS COUNCIL OF WALES, WELSH GOVERNMENT AND THE NATIONAL LOTTERY.

Yn addas i | Suitable for 14+ 8

IN ASSOCIATION WITH / MEWN CYDWEITHREDIAD Â


DYDD SUL 30 EBRILL SUNDAY 30 APRIL 7.30YH/PM MWLDAN 2

£14 (£12)

ALAN BEARMAN MUSIC

RANT

Four fiddles: one beautiful sound! Rant is the meeting of four of Scotland’s finest fiddle players, two from the Shetland Islands and two from the Highlands. Bethany Reid, Jenna Reid, Sarah-Jane Summers and Lauren MacColl join forces to create a rich and vibrant sound, evocative of the exciting scene they create music in. Using just their fiddles, they weave a tapestry of melodies, textures, layers and sounds. 2016 sees the release of their muchanticipated second album ‘Reverie’, firmly establishing Rant as a huge musical force and a strong, raw, yet vibrant sound on the British folk scene. Nominated in the BBC Radio 2 Folk Awards 2014, ‘Reverie’ sees them collaborating with Julie Fowlis, and Scots singer Ewan McLennan. Pedair ffidl, un sain swynol! Rant yw uniad pedwar o chwaraewyr ffidl gorau’r Alban, dau o Ynysoedd Shetland a dau o’r Ucheldiroedd. Mae Bethany Reid, Jenna Reid, Sarah-Jane Summers a Lauren MacColl yn ymuno i greu sain gyfoethog a bywiog, yn dwyn i gof yr olygfa gyffrous maent yn creu eu cerddoriaeth ynddi. Gan ddefnyddio’u ffidlau’n unig, byddant yn gwau tapestri o felodïau, gweadau, haenau a seiniau. Yn 2016 caiff eu hail albwm ‘Reverie’ ei ryddhau, gan sefydlu Rant fel grym cerddorol enfawr.

An irresistible journey through reels, strathspeys and jigs” Songlines “Sheer class ***** ” The Herald, Celtic Connections 2016 Review

DYDD IAU 4 – DYDD SADWRN 6 MAI THURSDAY 4 – SATURDAY 6 MAY 7.30YH/PM £7 MWLDAN 2

DYDD IAU 11 MAI THURSDAY 11 MAY 7.30YH/PM MWLDAN 2

CARDIGAN THEATRE

BALLET THEATRE UK

How is Cardigan’s community theatre company going to transfer this classic BBC sitcom to the stage? They have a cunning plan!

Come with Alice on a magical adventure as she tumbles into Wonderland!

BLACKADDER GOES FORTH

Blackadder Goes Forth is the final installment in the Blackadder series. Written by Richard Curtis and Ben Elton, the story follows Blackadder, Baldrick and George as they attempt to escape the trenches and avoid certain death under the misguided command of General Melchett and his assistant Captain Darling. Mae cwmni theatr cymunedol Aberteifi yn mynd i’r afael â rhaglen deledu glasurol y BBC! Blackadder Goes Forth yw’r rhan olaf yng nghyfres Blackadder. Wedi ysgrifennu gan Richard Curtis a Ben Elton, mae’r stori’n dilyn Blackadder, Baldrick a George wrth iddynt geisio dianc y ffosydd ac osgoi marwolaeth o dan orchymyn annoeth y Cadfridog Melchett a’i gynorthwyydd Capten Darling. HYRWYDDIR GAN PROMOTED BY

CARDIGAN THEATRE

£15 (£14)

ALICE IN WONDERLAND

Guided by the White Rabbit, Alice meets some astonishing characters, including the Mad Hatter, the Queen of Hearts, a studious caterpillar and those mischievous twins, Tweedledum and Tweedledee. Basing his ballet on Lewis Carroll’s much-loved children’s books, Alice in Wonderland and Through the Looking Glass, Ballet Theatre UK’s Artistic Director Christopher Moore has created a captivating piece, brimming with wit, humour and charm. With its whimsical flights of the imagination, eclectic music and joyful dance, Alice in Wonderland is delightful entertainment for all ages. Dewch gydag Alice ar siwrnai hudol i Wonderland! Wedi ei thywys gan y White Rabbit, bydd Alice yn cwrdd â chymeriadau syfrdanol, gan gynnwys y Mad Hatter, Queen of Hearts, lindys dyfal a’r efeilliaid drygionus, Tweedledum aTweedledee. Gan seilio’i fale ar lyfrau hoffus Lewis Carroll i blant, sef Alice in Wonderland a Through the Looking Glass, mae Christopher Moore, Cyfarwyddwr Artistig Ballet Theatre UK wedi creu darn cyfareddol, yn llawn ffraethineb, hiwmor a swyn. Gyda dychymyg, cerddoriaeth a dawns, dyma i chi adloniant hyfryd i bob oed.

9


DYDD MAWRTH 16 MAI TUESDAY 16 MAY 6.00YH/PM ENCORE SCREENING MWLDAN 2

£16 (£15)

MET OPERA

DER ROSENKAVALIER (STRAUSS)

NEW PRODUCTION

AN ENCORE (REPEAT) SCREENING OF A PERFORMANCE CAPTURED LIVE ON 13 MAY DANGOSIAD ENCORE (AILBERFFORMIAD) O BERFFORMIAD A GIPIWYD YN FYW AR 13 MAI

DYDD LLUN 15 MAI MONDAY 15 MAY 7.30YH/PM MWLDAN 2

£20

JON BODEN Jon Boden is best known as the lead singer of the progressive folk juggernaut Bellowhead. After twelve years, 250,000 album sales, seven singles playlisted on Radio 2 and hundreds of sold out venues, Bellowhead split in May 2016. Now Jon is on tour for the first time performing entirely solo, presenting the self-penned songs of Painted Lady – with a special 10th anniversary reissue of this album ahead of the tour – material from Bellowhead, Spiers & Boden, Songs From The Floodplain, and his A Folk Song A Day Project in which he recorded 365 folk songs in one year. Mae Jon Boden yn fwyaf adnabyddus fel prif gantor y grw^ p gwerin blaengar Bellowhead. Yn 2016 bydd Jon yn teithio am y tro cyntaf gan berfformio ar ei ben ei hun, ac yn cyflwyno caneuon o’i gyfansoddiad ei hun ar Painted Lady - gydag ailgyhoeddiad arbennig i ddathlu 10fed pen-blwydd yr albwm hwn cyn y daith - deunydd gan Bellowhead, Spiers & Boden, Songs From The Floodplain, a’i Prosiect A Folk Song A Day pan recordiodd 365 o ganeuon gwerin mewn blwyddyn.

“one of the most venerated of the younger Brit folk generation” The Guardian

10

The dream cast of Renée Fleming as the Marschallin and Elina Garanca as Octavian star in Strauss’s grandest opera. In his new production, Robert Carsen places the action at the end of the Habsburg Empire, underscoring the opera’s subtext of class and conflict against a rich backdrop of gilt and red damask, in a staging that also stars Günther Groissböck as Baron Ochs. Sebastian Weigle conducts the sparklingly perfect score. Mae’r cast yn cynnwys Renée Fleming fel y Marschallin ac Elina Garanca fel Octavian yn opera mwyaf mawreddog Strauss. Yn ei gynhyrchiad newydd, mae Robert Carsen yn gosod y cyffro tua diwedd cyfnod Ymerodraeth Habsburg, gan gyflwyno is-destun dosbarth a gwrthdaro’r opera yn erbyn cefndir moethus o gilt a damasg coch, mewn llwyfaniad sydd hefyd yn serennu Günther Groissböck fel Baron Ochs. Sebastian Weigle sy’n arwain y sgôr disglair perffaith.


DYDD MERCHER 17 MAI WEDNESDAY 17 MAY 7.00YH/PM £12.50 (£11.50) ENCORE SCREENING MWLDAN 2 NATIONAL THEATRE LIVE

OBSESSION (15 TBC) LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE NATIONAL THEATRE LONDON DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO TRWY LOEREN O THEATR GENEDLAETHOL LLUNDAIN

Jude Law (The Young Pope, Closer, The Talented Mr Ripley) stars in the stage production of Obsession, broadcast live from the Barbican Theatre in London. Ivo van Hove (NT Live: A View from the Bridge, Hedda Gabler) directs this new stage adaptation of Luchino Visconti’s 1943 film. Gino is a drifter, down-at-heel and magnetically handsome. At a road side restaurant he encounters husband and wife, Giuseppe and Giovanna. Irresistibly attracted to each other, Gino and Giovanna begin a fiery affair and plot to murder her husband. But, in this chilling tale of passion and destruction, the crime only serves to tear them apart. Jude Law sy’n serennu yng nghynhyrchiad llwyfan Obsession, sydd wedi ei ddarlledu’n fyw o Theatr y Barbican yn Llundain. Mae Gino yn grwydryn, yn flêr ond yn ddeniadol tu hwnt. Mewn bwyty ar ochr y ffordd, cyfarfu a ^ r a gwraig, Giuseppe a Giovanna. gw Wedi eu denu’n anorchfygol at ei gilydd, mae Gino a Giovanna’n dechrau perthynas angerddol ac yn ^ r. Ond, cynllwynio i lofruddio ei gw yn y stori iasol hon am angerdd a dinistr, mae’r drosedd ond yn llwyddo i’w rhwygo ar wahân.

DYDD GWENER 19 MAI FRIDAY 19 MAY 7.30YH/PM MWLDAN 2

£12 (£10)

ON IN 5 PRODUCTIONS & LITTLE LONDON THEATRE COMPANY

CONSTELLATIONS BY NICK PAYNE

First performed in London in 2012, winning the Evening Standard’s Best Play Award. Constellations transferred to Broadway in 2015 and was nominated for Tony and Drama League Awards for Best Play, Actor and Actress. It has toured the UK and now it’s coming to Wales! The play is about Roland and Marianne - one relationship, infinite possibilities. Touching and funny. It is about free will, friendship, quantum multiverse theory, love and honey. Starring Alexander McConnell as Roland and Victoria Pugh as Marianne. Mae’r ddrama glodfawr hon wedi teithio Prydain, ac yn awr mae’n dod i Gymru! Mae’r ddrama am Roland a Marianne - un berthynas, posibiliadau di-rif. Yn deimladwy ac yn ddoniol. Mae’n ymwneud ag ewyllys, cyfeillgarwch, theori aml-fydysawd, cariad a mêl. Yn serennu Alexander McConnell fel Roland a Victoria Pugh fel Marianne.

HYRWYDDIR GAN PROMOTED BY

ON IN 5 PRODUCTIONS AND LITTLE LONDON THEATRE COMPANY

mwldan.co.uk 01239 621200

DYDD SADWRN 20 MAI SATURDAY 20 MAY 8.00YH/PM £14 (£12.50) £3 MWLDAN 2

CALAN

WITH SUPPORT / GYDA CEFNOGAETH GAN GWILYM BOWEN RHYS Fiddles, guitar, accordion, bagpipes and step dancing explode into life when CALAN, the energetic young folk band from Wales, take to the stage. They breathe fire into the old traditions with their infectious rhythms and high voltage routines before melting into some of the most beautiful and haunting songs as they explore the legends of Wales’ very own fairy realm with tales of magic, myth and mischief. Great fun, a huge sense of humour, and step-dancing from a champion dancer makes for an outstanding show. Bydd ffidlau, gitarau, acordion, pibgodau a stepio yn dod yn fyw pan fydd CALAN, y grw^ p gwerin egnïol ifanc o Gymru yn cymryd i’r llwyfan. Byddant yn anadlu tân i’r hen draddodiadau gyda’u rhythmau atgofus a rwtinau bywiog cyn arafu gyda rhai o’r caneuon hyfrytaf wrth iddynt archwilio hud a chwedlau Cymru. www.calan-band.com

“…there’s nowt as dear as folk – especially when played with the grace, daring and sheer joy this multi- instrumental five-piece bring to a winning selection of reels, jigs and hornpipes” The Mirror

11


DYDD MERCHER 24 MAI WEDNESDAY 24 MAY 7.00YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

£12.50 (£11.50)

ROYAL SHAKESPEARE COMPANY

ANTONY & CLEOPATRA (12A TBC)

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE ROYAL SHAKESPEARE COMPANY STRATFORD-UPON-AVON DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO DRWY LOEREN O’R ROYAL SHAKESPEARE COMPANY STRATFORD UPON AVON

Iqbal Khan directs Shakespeare’s tragedy of love and duty, picking up the story where Julius Caesar ends. Following Caesar’s assassination, Mark Antony has reached the heights of power. Now he has neglected his empire for a life of decadent seduction with his mistress, Cleopatra, Queen of Egypt. Torn between love and duty, Antony’s military brilliance deserts him, and his passion leads the lovers to their tragic end. Iqbal Khan sy’n cyfarwyddo trasiedi Shakespeare am gariad a dyletswydd, gan gychwyn y stori ble mae Julius Caesar yn diweddu. Yn dilyn dienyddiad Cesar, mae Mark Antony’n cyrraedd brig awdurdod. Bellach mae wedi esgeuluso ei ymerodraeth am fywyd o swyn moethus gyda’i feistres, Cleopatra, Brenhines yr Aifft. Wedi ei rwygo rhwng cariad a dyletswydd, mae disgleirdeb milwrol Antony yn ei adael, ac mae ei angerdd yn arwain y cariadon tuag at ddiwedd trasig.

mwldan.co.uk 01239 621200 12

DYDD IAU 25 MAI THURSDAY 25 MAY 7.30YH/PM MWLDAN 2

£16 (£15)

BOB DRURY PRESENTS

VIVA NEIL DIAMOND

A brand new one-man stage show simply bursting with Neil Diamond gems! Enjoy all the hits including Sweet Caroline, Forever In Blue Jeans, Love on the Rocks, America, Hello Again, Play Me, Beautiful Noise, Song Sung Blue, I’m A Believer, Red Red Wine, and many, many more. Bob Drury has performed Neil Diamond’s songs throughout the world including, in 2015, for the American Neil Diamond Fan Club in Nashville, Tennessee and then in Las Vegas in 2016. Following the success of his shows in the US, Bob is featured in the movie Diamond Mountain due for release shortly. This show is an absolute ‘must see’ for any Neil Diamond fans! I ddathlu gyrfa recordio pumdeg mlynedd yr eicon Neil Diamond, mae Bob Drury yn teithio sioe un dyn newydd sbon Viva Neil Diamond sy’n llawn dop o ganeuon mawr y seren gan gynnwys Sweet Caroline, Forever In Blue Jeans, Love on the Rocks, America, Hello Again, Play Me, Beautiful Noise, Song Sung Blue, I’m A Believer, Red Red Wine a nifer mwy! Ar ôl llwyddiant sioeau Bob yn America, mae’r sioe hon yn hanfodol i unrhyw un sy’n hoffi Neil Diamond. HYRWYDDIR GAN PROMOTED BY

BOB DRURY

“If I didn’t know better I’d have said that was Neil Diamond singing” Pat Marsh, BBC

DYDD MAWRTH 30 MAI TUESDAY 30 MAY 7.30YH/PM £13 (£12) £3 MWLDAN 2

LADY MAISERY PLUS SPECIAL GUEST JACK HARRIS

This well-established band comprises three of the most innovative individual artists on the British folk scene, skillful explorers of the power, beauty and vitality of folk song. Their latest album Cycle is a staggering demonstration of the full extent of their creative ambition. They’re important contributors to the political, socially, environmentally engaged movement in contemporary folk music. Each member is an accomplished instrumentalist, expertly creating a rich tapestry of fiddle, banjo, harp, concertina, accordion and foot percussion as well as “diddling”, a form of singing without words which is a perfect showcase for their sheer musicality. Jack Harris’ songs take a compassionate look at seeing things differently, he is literate, curious, often in character and always intriguing. Mae’r band hwn yn cynnwys tri o’r artistiaid mwyaf arloesol ar y sîn gwerin Prydeinig, archwilwyr medrus grym, harddwch a bywiogrwydd y gân werin. Mae eu halbwm diweddaraf Cycle yn arddangosiad rhyfeddol o lawn gyrhaeddiad eu huchelgais creadigol. Maent yn gyfranwyr pwysig i’r symudiad cerddoriaeth werin gyfoes. Mae pob aelod yn gerddor dawnus, yn creu tapestri cyfoethog o ffidl, banjo, telyn, consertina ac acordion yn ogystal â “diddling”, ffurf o ganu heb eiriau. Gyda Jack Harris yn westai arbennig.


DYDD MERCHER 7 MEHEFIN WEDNESDAY 7 JUNE 7.15YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

£16 (£15)

ROYAL BALLET

THE DREAM, SYMPHONIC VARIATIONS, MARGUERITE AND ARMAND 3 BALLETS

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN O BALE BRENHINOL COVENT GARDEN LLUNDAINN

This gorgeous mixed programme demonstrates the great creative vision of Frederick Ashton, Founder Choreographer of The Royal Ballet. The Dream is Ashton’s adaptation of Shakespeare’s riotous comedy in which a forest sprite plays havoc, armed with a love potion. Symphonic Variations was Ashton’s first work after World War II with six dancers performing a series of quartets, duets, sextets and solos to Franck’s brooding Variations symphoniques, this seminal masterpiece celebrates the pure beauty of movement. Marguerite and Armand is Ashton’s beautiful and emotional retelling of a well-known story, familiar to us through Verdi’s opera La traviata. Ashton famously created this poignant ballet for Margot Fonteyn and Rudolf Nureyev in 1963. Mae’r rhaglen gymysg ysblennydd hon yn arddangos gweledigaeth greadigol eang Frederick Ashton, Coreograffydd Sefydlu’r Bale Brenhinol.

DYDD SADWRN 10 MEHEFIN SATURDAY 10 JUNE 1.30YP/PM £12.50 (£11.50) BROADCAST EVENT MWLDAN 2 NATIONAL THEATRE LIVE

PETER PAN (PG)

All children, except one, grow up… Captured live at the National Theatre, a recorded performance of JM Barrie’s much-loved tale screens in cinemas this summer. When Peter Pan, leader of the Lost Boys, loses his shadow, headstrong Wendy helps him to reattach it. In return, she is invited to Neverland, where Tinker Bell the fairy, Tiger Lily and the vengeful Captain Hook await. A riot of magic, music and makebelieve ensues. A delight for children and adults alike, Sally Cookson (NT Live: Jane Eyre) directs this wondrously inventive production, a co-production with Bristol Old Vic theatre. Mae pob plentyn, ar wahân i un, yn tyfu i fyny…. Wedi ei gipio’n fyw yn y National Theatre, mae Peter Pan, arweinydd y Lost Boys yn colli ei gysgod ac mae Wendy yn ei helpu i’w ail-osod. I’w diolch, caiff ei gwahodd i Neverland, lle mae Tinker Bell y dylwythen deg, Tiger Lily a’r dialgar Capten Hook yn aros. Mae gwledd o hud, cerddoriaeth a dychymyg yn dilyn. Yn bleser i blant ac oedolion.

DYDD SADWRN 10 MEHEFIN SATURDAY 10 JUNE 7.30YH/PM £12 (£10) £3 MWLDAN 2

CLOUDS HARP QUARTET Clouds Harp Quartet formed whilst they studied at the Royal Northern College of Music in Manchester. Their music is written by their founder member Esther Swift. Esther’s music takes inspiration from her Scottish folk roots and combines jazz, blues, dance and minimalist influences. This classical cross-over quartet perform without music, having learnt everything together by ear, and push the boundaries and capabilities of what you would expect on the pedal harp. They will bring you an exciting and varied concert, suitable for all ages and all types of music lovers, as well as inviting you to experience new sounds and techniques you might not associate with this versatile and imposing instrument. Mae Pedwarawd Telyn Clouds yn perfformio heb gerddoriaeth, ar ôl dysgu’r cwbl gyda’i gilydd yn ôl y glust, ac maent yn gwthio ffiniau a galluoedd yr hyn y byddech yn ei ddisgwyl ar y delyn bedal. Cewch gyngerdd cyffrous, amrywiol, sy’n addas i bob oed a phob math o edmygwr cerddoriaeth, a fydd yn eich gwahodd i fwynhau seiniau a thechnegau efallai ni fyddech yn cysylltu â’r offeryn amlbwrpas a mawreddog hwn.

13


DYDD GWENER 16 MEHEFIN FRIDAY 16 JUNE 8.00YH/PM £13.50 (£12.50) £3 MWLDAN 2

LISA KNAPP Lisa Knapp is not your typical folk singer. Her progressive and ground-breaking repertoire has seen her likened to Bjork, and she has firmly established herself as one of the folk scene’s most extraordinary and inventive artists since emerging in 2007 with her remarkable debut album ‘Wild And Undaunted’. Seven years later her second album, the equally striking ‘Hidden Seam’, was hailed as a five star “masterful creation” by The Observer. Her third, greatly anticipated solo album, Til April is Dead – A Garland of May Songs is due for release in April 2017. Lisa is also the genius behind the gorgeous ‘Shipping Song’ which was described by Folk Radio UK as ‘one of the most original and astonishing songs of the sea you could wish for’. Nid eich math arferol o gantores werin yw Lisa Knapp. Yn gantores ac yn ffidlwr, mae ei repertoire blaengar ac arloesol wedi arwain at iddi gael ei chymharu â Bjork, ac mae wedi sefydlu ei hun fel un o artistiaid mwyaf rhyfeddol a dyfeisgar y sîn gwerin ers iddi ymddangos yn 2007 gyda’i halbwm cyntaf nodedig ‘Wild And Undaunted’. Caiff ei thrydydd albwm Til April is Dead - A Garland of May Songs ei ryddhau ym mis Ebrill 2017.

DYDD IAU 22 MEHEFIN THURSDAY 22 JUNE 7.00YH/PM £12.50 (£11.50) LIVE BROADCAST MWLDAN 2

DYDD LLUN 26 MEHEFIN MONDAY 26 JUNE 6.45YH/PM BROADCAST EVENT MWLDAN 2

NATIONAL THEATRE LIVE

EXHIBITION ON SCREEN

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE NATIONAL THEATRE LONDON DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO TRWY LOEREN O THEATR GENEDLAETHOL LLUNDAIN

(PG TBC)

SALOMÉ (15 TBC)

The story has been told before, but never like this. An occupied desert nation. A radical from the wilderness on hunger strike. A girl whose mysterious dance will change the course of the world. This charged retelling turns the infamous biblical tale on its head, placing the girl we call Salomé at the centre of a revolution. Internationally acclaimed theatre director Yaël Farber (Les Blancs) draws on multiple accounts to create her urgent, hypnotic production which will be broadcast live from the stage of the National Theatre. Mae’r stori wedi ei hadrodd o’r blaen, ond nid erioed fel hyn. Gwlad anial feddianedig. Radical o’r diffeithiwch yn mynd ar streic newyn. Merch y bydd ei dawns ryfedd yn newid hynt y byd. Mae’r ailadroddiad grymus hwn yn troi’r chwedl Feiblaidd ddrwg-enwog hon ar ei phen gan osod Salomé wrth galon y chwyldro. Mae’r cyfarwyddwr theatr Yaël Farber yn tynnu ar nifer o gyfrifon er mwyn creu ei chynhyrchiad taer, hypnotig a chaiff ei ddarlledu’n fyw o lwyfan y National Theatre.

‘Epic. A near-perfect production.’ Guardian (on Les Blancs) 14

£10 (£9)

MICHELANGELO – LOVE AND DEATH

The spectacular sculptures and paintings of Michelangelo seem so familiar to us, but what do we really know about this renaissance genius? Who was this ambitious and passionate man? A virtuoso craftsman, Michelangelo’s artistry is evident in everything he touched. Beautiful and diverse works such as the towering statue of David, the deeply moving Pietà in the Papal Basilica of St. Peter and his tour-de-force, the Sistine Chapel ceiling still leave us breathless today. Spanning his 89 years, Michelangelo – Love and Death takes a cinematic journey from the print and drawing rooms of Europe, through the great chapels and museums of Florence, Rome and the Vatican to explore the tempestuous life of Michelangelo. Mae cerfluniau a phaentiadau syfrdanol Michelangelo mor gyfarwydd i ni, ond beth mewn gwirionedd rydym yn gwybod am yr athrylith dadeni? Pwy oedd y dyn uchelgeisiol ac angerddol hwn? Yn grefftwr penigamp, mae gwaith prydferth ac amrywiol megis y cerflun tyrog o Ddafydd, y gwefreiddiol Pietà yn y Basilica Pabaidd yn San Pedr a’i gampwaith, nenfwd Capel y Sistine yn dal i’n syfrdanu heddiw. Bydd y ffilm hon yn eich tywys ar siwrnai sinematig o fywyd tymhestlog Michelangelo.


DYDD MERCHER 28 & DYDD IAU 29 MEHEFIN WEDNESDAY 28 & THURSDAY 29 JUNE 10.30YB/AM & 1.30YP/PM £6 PLANT / ATHRAWON AM DDIM MWLDAN 2 CWMNI THEATR ARAD GOCH

OES RHAID I MI DDEFFRO?

Cerddoriaeth, dawns, hedfan, breuddwydion, byd hudol lle mae hosanau yn troi’n frecwast... a lot fawr o hwyl! Mae Oes Rhaid i Mi Ddeffro yn gynhyrchiad rhyngweithiol i blant ifanc (2-8) a’u teuluoedd sy’n wledd i ddychymyg y wylwyr! Mae’r gynulleidfa yn cael cyfle i adeiladu a chreu eu straeon eu hunain mewn perfformiad sy’n cyffwrdd â themâu megis rhannu, creu a ffrindiau. Ymunwch â ni ym myd breuddwydiol y cynhyrchiad gan Gwmni Theatr Arad Goch a wnaeth dorri tir newydd ym maes theatr i blant yng Nghymru trwy gyfuno coreograffi cyfoes Eddie Ladd a cherddoriaeth gwerin o’r 18fed Ganrif. Music, dance, flying, dreams, a magical world where socks turn into breakfast… and a lot of fun! Oes Rhaid i Mi Ddeffro is an interactive production for young children (2-8) and their families which is a feast for the imagination! A WELSH LANGUAGE PERFORMANCE PERFFORMIAD YN YR IAITH GYMRAEG

Yn addas i | Suitable for 2 – 8 years

mwldan.co.uk 01239 621200

DYDD MERCHER 28 MEHEFIN WEDNESDAY 28 JUNE 7.15YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

£16 (£15)

ROYAL OPERA HOUSE

OTELLO (VERDI)

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO TRWY LOEREN O DY^ ’R BALE BRENHINOL COVENT GARDEN LLUNDAIN

World-famous tenor Jonas Kaufmann makes his role debut as Otello in Verdi’s passionate retelling of Shakespeare’s great tragedy of jealousy, deception and murder. Soprano Maria Agresta will be his Desdemona and baritone Ludovic Tézier his nemesis Iago in a new production by Olivier Award winning director Keith Warner. A major work of the opera repertory, Verdi’s Otello draws on the full forces of the Orchestra of the Royal Opera House, the Royal Opera Chorus and this stellar line-up of principal singers, with exquisite duets, emotionally potent solo numbers and thrilling choruses. Particular highlights include Otello and Desdemona’s rapturous love duet and Desdemona’s poignant ‘Willow Song’. Royal Opera Music Director Antonio Pappano conducts this Italian masterpiece. Bydd y tenor byd-eang enwog Jonas Kaufmann yn ymddangos yn rôl Otello am y tro cyntaf mewn ailwampiad angerddol Verdi o drasiedi fwyaf Shakespeare am genfigen, brad a llofruddiaeth.

APPROXIMATE RUNNING TIME 2 HOURS 45 MINUTES, INCLUDING ONE INTERVAL. SUNG IN ITALIAN WITH ENGLISH SUBTITLES

DYDD LLUN 10 – DYDD MERCHER 12 GORFFENNAF MONDAY 10 – WEDNESDAY 12 JULY 7.00YH/PM £8.50 (£7.50) £5.50 MWLDAN 2 DYNAMIX PERFORMING ARTS SCHOOL

FAME

LLYFR GAN / BOOK BY JOSE FERNANDEZ GEIRIAU GAN / LYRICS BY JACQUES LEVY CERDDORIAETH GAN / MUSIC BY STEVE MARGOSHES Dynamix returns with the Award winning show Fame. The iconic 80’s musical tells the story of young performing arts students who have just been accepted in to the Fame School. The story is full of ambition, love, regret, hope, despair and humour along the way. Created by the shows central characters; from the driven Carmen, Nick looking to make magic on the stage and Mabel, the world’s fattest dancer, who is searching for the next doughnut, the plot follows three years of hard work, blood, sweat and tears as they start to make their mark on the world. With hit songs, upbeat dances and gripping scenes this is a show not to be missed! Mae Dynamix yn dychwelyd gyda’r sioe a enillodd Gwobr Laurence Olivier, sef Fame. Mae’r sioe gerdd eiconig hon yn adrodd stori myfyrwyr ifainc sydd newydd eu derbyn i Ysgol y Celfyddydau Perfformio Fame. Mae’r stori’n llawn uchelgais, cariad, edifeirwch, anobaith a digon o hiwmor ar hyd y ffordd, a dilyna’r plot yn dilyn tair blynedd o waith caled, gwaed, dagrau a chwys wrth iddynt ddechrau gwneud eu marc ar y byd. Gyda chaneuon mawr, dawnsio calonnog a golygfeydd gafaelgar, peidiwch â cholli’r sioe hon! HYRWYDDIR GAN PROMOTED BY

DYNAMIX PERFORMING ARTS SCHOOL

1515


HYRWYDDIR GAN PROMOTED BY ^ GW YL FAWR ABERTEIFI

24 MEHEFIN 2 GORFFENNAF 24 JUNE - 2 JULY

Gw^ yl ddiwylliannol Gymraeg flynyddol tref ^ Aberteifi yw’r W yl Fawr - wythnos lawn o weithgaredd yn cynnwys cerddoriaeth, barddoniaeth a dawns. ^ Sefydlwyd yr W yl yn 1952 fel Eisteddfod lledgenedlaethol – man canol rhwng Eisteddfodau bach lleol a’r Eisteddfod Genedlaethol. Yn ^ 2017 cynhelir yr W yl yn Theatr Mwldan a Chastell Aberteifi. ^ Mae’r W yl yn dechrau ddydd Sadwrn gyda Seremoni Gyhoeddi yng Nghastell Aberteifi. Nos Fawrth a Nos Iau ceir cyfle i weld talent lleol ar ei orau gyda pherfformiad o sioe gerdd Gymraeg gan griw CICA sef plant a phobl ifanc y cylch. Nos Fercher daw beirdd at ei gilydd yng Nghastell Aberteifi i gystadlu yn Nhalwrn y Beirdd. Nos Wener a dydd Sadwrn daw cystadleuwyr o bell ac agos i gystadlu yn yr Eisteddfod sydd yn cynnwys cystadlaethau cerdd, llefaru a dawns - mae’r uchafbwyntiau yn cynnwys seremoni cadeirio’r Bardd a ^ ^ chystadleuaeth y Rhuban Glas i brif unawdwyr yr W yl. Daw’r W yl i ben ddydd Sul gydag oedfa foreol am 10yb yng Nghapel Tabernacl a ^ Chyngerdd Cloi’r W yl gyda’r nos.

Gw^ yl Fawr Aberteifi is Cardigan’s annual Welsh language festival which involves a week long celebration of music, verse and dance. The festival was first established in1952 as a semi national Eisteddfod - a stepping stone for competitors between local Eisteddfods and the National Eisteddfod. In 2017 the Festival will be held at Theatr Mwldan and Cardigan Castle.

Photographer / Ffotograffydd: Julie John

The Festival kicks off on the first Saturday with a formal proclamation ceremony held at Cardigan Castle. Tuesday and Thursday evenings are an opportunity to showcase local talent as children and young people (members of CICA) perform a Welsh language musical at the theatre. Wednesday evening focuses on poetry with local bardic teams battling it out in verse. Friday and Saturday feature the main event – the traditional Eisteddfod with individuals, groups and choirs travelling to the event from far and wide to compete in a variety of competitions including singing, folk dancing and recitation. Highlights include the Chairing of the Bard ceremony and the Blue Riband competition for the Festival’s champion soloists. The Festival comes to an end on the Sunday with a morning service at 10am at Tabernacle Chapel followed by a Grand Concert on the Sunday evening.


DYDD FAWRTH 27 A DYDD IAU 29 MEHEFIN TUESDAY 27 & THURSDAY 29 JUNE 7.30YH/PM

£6

MWLDAN 2

DYDD SADWRN 24 MEHEFIN SATURDAY 24 JUNE 1.00YP/PM

FREE / AM DDIM

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI CARDIGAN CASTLE

SEREMONI ^ CYHOEDDI’R WYL / PROCLAMATION CEREMONY Gan ddechrau gyda gorymdaith o Neuadd y Dref am 2.30yp, mae’r orymdaith a’r seremoni am ddim ond bydd angen i rywrai sy’n dymuno gwylio’r seremoni ar y lawnt dalu tâl mynediad i’r Castell. Starting with a parade from the town’s Guild Hall at 2.30pm, the Proclamation parade and ceremony is free but those wishing to enter the Castle to view the ceremony will need to pay Castle admission fees DYDD SUL 2 GORFFENNAF SUNDAY 2 JULY 7.00YH/PM £10 MWLDAN 2

CYNGERDD CLOI’R ^ WYL/ CLOSING CONCERT ^ Diweddglo‘r W yl yw’r Gyngerdd a fydd yn cynnwys y grw^ p “FORTZA”, yr unawdydd Ffion Haf Jones a deuawd brawd a chwaer ar y piano a’r sacsoffon - Siriol a Talfan Jenkins.

The Festival comes to a fitting close with a Grand Concert featuring the group “FORTZA”, soloist Ffion Haf Jones and brother and sister duet playing piano and saxophone - Siriol and Talfan Jenkins.

DYDD WENER 30 MEHEFIN FRIDAY 30 JUNE 5.00YP/PM

£6

DYDD SADWRN 1 GORFFENNAF SATURDAY 1 JULY, 1.00YP/PM

£6

DYDD SADWRN 1 GORFFENNAF SATURDAY 1 JULY, 8.00YH/PM

£8

SIOE CRIW CICA / MUSICAL SHOW WITH CICA

EISTEDDFOD

Sioe gerdd yn cael ei pherfformio gan griw CICA (Cwmni Ieuenctid Cylch Aberteifi) . Bydd 60 o blant a phobl ifanc y cylch yn ein diddanu gyda sioe wreiddiol wedi ei hysgrifennu ar eu cyfer - gyda sgript yn llawn hiwmor dyma gyfle unwaith eto i weld doniau lleol ar eu gorau A Welsh language musical performed by local youth group Criw CICA. This talented company of 60 children and young people will entertain with an original musical written for the occasion – with a cast of up and coming stars this will no doubt be one of the week’s highlights.

Bydd y cystadlaethau’n dechrau o ddifri yn y Theatr am 5.00yh ar y Nos Wener ac am 1yp ar y Dydd Sadwrn gyda sesiwn yr hwyr yn dechrau am 6.yh. Mae cystadlaethau nos Wener yn cynnwys canu, llefaru a dawnsio gyda Seremoni Cadeirio’r Bardd am 8yh. Nos Sadwrn yw noson y prif gystadlaethau corawl gan gynnwys y Corau Ieuenctid, Corau Merched, Corau Cymysg a Chorau Meibion. Ar ddiwedd y noson bydd y beirniaid ^ yn dewis enillydd Côr yr W yl o blith enillwyr y pedair categori corawl. Daw’r cystadlu i ben gyda chystadleuaeth Y Rhuban Glas i unawdwyr dros 25 oed.

MWLDAN 2

NOS FERCHER 28 MEHEFIN WEDNESDAY 28 JUNE 7.30YH/PM

£5

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI

TALWRN Y BEIRDD Cyfle i weld pedwar tîm o feirdd lleol yn trin a thrafod geiriau er mwyn ceisio ennill tarian goffa y diweddar Brifardd Dic Jones. Bydd cadair yr Eisteddfod yn cael ei throsglwyddo yn swyddogol i’r Pwyllgor Llên yn ystod y noson. An opportunity to listen to four local teams of bards battle it out in word and verse with the aim of clinching the Dic Jones memorial shield. The Eisteddfod Chair will also be presented to the Literary Committee during the evening. NODER OS GWELWCH YN DDA: Bydd tocynnau i’r digwyddiad hwn yn £5 - ar gael yng Nghastell Aberteifi wrth y drws yn unig.

Competitions will start in earnest in the Theatre at 5pm on Friday and at 1pm on Saturday with the Saturday evening session starting at 6pm. Competitions on Friday will include music and dance with the Chairing Ceremony held at 8pm. Saturday will be an opportunity to enjoy choral singing at its best with a number of choral classes culminating in one overall winner to be declared Festival Choir on the Saturday evening. The final competition will be the highly anticipated Blue Riband competition for soloists over 25 years old.

PLEASE NOTE: Tickets for this event are £5 and will be available at the door at Cardigan Castle

17


Hyrwyddiad ar y cyd gan Theatr Mwldan | Castell Aberteifi Co-Promotion

MWLDAN

We are delighted to present a series of live shows for summer 2017 on this fabulous historic site in co-promotion with Cardigan Castle. PLEASE NOTE Theatr Mwldan is the sole ticketing outlet for these events. Tickets may be bought on the door, but this is strictly subject to availability. We advise booking in advance to avoid disappointment. SOME EVENTS HAVE STRICT CAPACITY LIMITS. Please refer to Theatr Mwldan’s website or Box Office for seating, ticketing and further information on individual events. Please note there is level wheelchair access to the castle site, but no public parking.

Please dress warmly and wear appropriate footwear for all events at Cardigan Castle. Refreshments will be available on site at these events. PICNICS ARE ONLY ALLOWED TO BE BROUGHT ONTO THE SITE AT ILLYRIA EVENTS For general castle information please call 01239 615131. Tickets for Castle events are nonrefundable. Events will continue in all but the VERY worst weather.

Wheelchair users and customers with limited mobility should advise of any special requirements on booking in order that we can accommodate these requests.

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI

Mae’n bleser gennym gyflwyno cyfres o sioeau byw cyffrous ar gyfer haf 2017 ar y safle hanesyddol hwn mewn cyd-hyrwyddiad â Chastell Aberteifi. Nodwch y wybodaeth bwysig ganlynol os gwelwch yn dda. Theatr Mwldan yw’r unig fan lle cewch brynu tocynnau ar gyfer y digwyddiadau hyn. Gellir prynu tocynnau wrth y drws, ond mae hyn yn hollol ddibynnol ar argaeledd. Argymhellwn archebu tocynnau o flaen llaw i osgoi cael eich siomi. BYDD GAN RAI DIGWYDDIADAU CYFYNGIADAU PENDANT O RAN NIFEROEDD. Cyfeiriwch at wefan neu Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan am wybodaeth am seddau, tocynnau a gwybodaeth bellach am ddigwyddiadau unigol.

mwldan.co.uk 01239 621200

Nodir os gwelwch yn dda fod ‘na fynediad cadair olwyn i’r safle perfformio, ond nid oes unrhyw barcio cyhoeddus ar y safle

Dylai defnyddwyr cadair olwyn a chwsmeriaid a chanddynt symudedd cyfyngedig ein hysbysu am unrhyw ofynion arbennig ar adeg archebu tocynnau er mwyn i ni allu darparu ar gyfer y gofynion hyn. Gwisgwch yn gynnes a gwisgwch esgidiau priodol ar gyfer yr holl ddigwyddiadau yng Nghastell Aberteifi. Bydd lluniaeth ar gael ar y safle yn y digwyddiadau hyn. CEWCH DDOD Â PHICNIC I’R SAFLE AR GYFER SIOEAU ILLYRIA YN UNIG. Gallwch ffonio 01239 615131 am wybodaeth bellach am y Castell. NI fydd unrhyw ad-daliad am ddigwyddiadau yn y Castell. Cynhelir digwyd diadau ym mhob tywydd gan eithrio’r tywydd MWYAF garw.


DIARY 25/06/17 7.30 Illyria: Pride & Prejudice 06/07/17 6.30 Noel James: Reit Ei Walia 8.30 Mike Bubbins: Solid Gold 07/07/17 6.30 Noel James: I’m Cerebral…Get Me Out Of Here! 8.30 Jeremy Hardy Live 2017 08/07/17 6.00 Barbara Nice: Raffle! 8.30 Phill Jupitus: Juplicity 09/07/17 5.30 Illyiria: Comedy of Errors 8.30 Drew Taylor & Steffan Evans: Tales from Wales 14/07/17 7.45 Dreadzone 15/07/17 7.45 Tinariwen 16/07/17 6.00 Catrin Aur, Côrdydd A’u Ffrindiau 27/07/17 6.30 Illyria: The Emperor’s New Clothes 12/08/17 7.30 A Night With The Stars Noson Gyda’r Sêr 13/08/17 3.00 Classics In The Castle Clasuron Yn Y Castell 15/08/17 7.00 Illyria: The Lost World 27/08/17 7.00 Illyria: The Mikado

DYDD SUL 25 MEHEFIN

£13 (£11) £9

SUNDAY 25 JUNE DRYSAU/DOORS 6.30YH/PM

7.30YH/PM

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI ILLYRIA

PRIDE AND PREJUDICE By Jane Austen In a social whirlwind of balls, dinners and very eligible officers, Lizzie Bennett and Fitzwilliam Darcy stand alone as the only sane people and they hate each other! Or do they? Can she see beyond his pride, and can he overcome her prejudice, in order to achieve their mutual happiness? If your idea of Jane Austen is costumedrama, empire-lines and tea-parties, then this sparkling adaptation, based entirely on the original novel, is something to make you change your mind. Bring a picnic and have a ball as the irrepressible Illyria sharpen their claws to bring you Jane Austen at her vibrant, pacy, forthright, bitchy best! Mewn corwynt cymdeithasol o ddawnsiau, ciniawau a swyddogion cymwys iawn, Lizzie Bennett a Fitzwilliam Darcy yw’r unig rai sy’n gall – ac maent yn casáu ei gilydd! Neu a ydyn nhw? Os mai eich syniad chi o Jane Austen yw drama wisgoedd, ffrogiau arddull ymerodrol a phartïon te, yna bydd yr addasiad disglair hwn, sy’n seiliedig yn gyfan gwbl ar y nofel wreiddiol, yn peri i chi newid eich meddwl. Dewch â phicnic a mwynhewch wrth i Illyria hogi’r crafangau a chyflwyno Jane Austen ar ei gorau bywiog, craff a phigog! No seating provided – you may bring your own low-backed chair / Ni ddarperir unrhyw seddau – gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun.

SUITABLE FOR / YN ADDAS 5+ RUN TIME INC INTERVAL / AMSER RHEDEG YN CYNNWYS EGWYL: 140M 19


COMEDY IN THE CASTLE COMEDI YN Y CASTELL

DYDD IAU 6 GORFFENNAF THURSDAY 6 JULY DRYSAU/DOORS 6.00YH/PM

£10 (£9)

£10 (£9)

THURSDAY 6 JULY 6.30YH/PM

DRYSAU/DOORS 8.00YH/PM

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI

NOEL JAMES REIT EI WALIA

MIKE BUBBINS SOLID GOLD

R’ôl troedio’r byrddau stand-up yn Lloegr yn y 90au dychwelodd Noel i Gymru. Dechreuodd sgrifennu deunydd trwy gyfrwng ei famiaith. Dyma’r canlyniad! Sioe ffraeth, ddeinamig a gwreiddiol yw hon sy’n cynnwys jôcs, miwsig, a sylwadaeth anochel ar gyflwr presennol Gwalia. Yn sgil ‘Brallanfa’ mae tirwedd gymdeithasol ein gwlad yn troi yn absw´rd, ac felly yn ysbrydoli’n berffaith comedi swreal Noel. Bydd rhywbeth at ddant bawb yma, ac mae ‘na groeso i’r teulu cyfan, hen ac ifanc. Eirwyn Pontshan yr unfed ganrif ar hugain. After having trod the boards of stand-up in England in the 90s Noel returns to Wales. He began writing material in his mother tongue. This is the result! A witty, dynamic and original show with jokes, music and inevitable observation on the current state of Gwalia. Post Brexit the social landscape of our country is becoming absurd, and therefore the perfect inspiration for Noel’s surreal comedy. There is something to suit every taste here, and a warm welcome for the entire family, young and old. An Eirwyn Pontshan for the twenty first century. A WELSH LANGUAGE PERFORMANCE PERFFORMIAD YN YR IAITH GYMRAEG Suitable for 14+ / Yn addas i 14+ Seating provided on an unallocated basis Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin. 20

DYDD IAU 6 GORFFENNAF

8.30YH/PM

Mike Bubbins, “one of Wales’ finest comedians” (Wales Online) heads out on tour for the first time with an unmissable 90 minute crowd-pleasing compilation of his best bits so far. The “hilariously gifted, truly funny” (Rhod Gilbert) Bubbins can regularly be heard on BBC Radio Wales and is the star of hit radio show and podcast The Unexplainers (with GLC’s Eggsy). Mike’s observational style combined with a natural flair for storytelling will make for a fantastic night of comedy. Make sure you don’t miss one of the true rising stars of Welsh stand-up on his debut tour. Mae Mike Bubbins, un o gomediwyr gorau Cymru yn cychwyn allan ar ei daith gyntaf gyda 90 munud o’i ddarnau gorau hyd yn hyn. Cewch glywed Bubbins ar BBC Radio Wales yn rheolaidd. Bydd ei arddull arsylwadol ynghyd â’i ddawn naturiol am adrodd stori yn gosod y seiliau ar gyfer noson o gomedi wych. Peidiiwch â cholli seren Gymreig ar ei hanterth ar ei daith stand-up cyntaf o amgylch y wlad. Suitable for 14+ / Yn addas i 14+ Seating provided on an unallocated basis Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin.


Hyrwyddiad ar y cyd gan Theatr Mwldan | Castell Aberteifi Co-Promotion

MWLDAN

DYDD GWENER 7 GORFFENNAF

£10 (£9)

FRIDAY 7 JULY DRYSAU/DOORS 6.00YH/PM

6.30YH/PM

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI

NOEL JAMES I’M CEREBRAL…GET ME OUT OF HERE! Noel James delivers an exquisite amalgamation of witticism and wordplay. His themes are manifold - jobs, Wales, family, the Elephant Man - while his engaging high energy performance is guaranteed to leave the audience exhausted. Originally from Pontardawe he honed his engaging comic style on the London comedy circuit and now comes to Cardigan as Wales’ number one funny man! He hopes to make you laugh as well as answering a few of life’s questions, questions like….where is Pontardawe? (it’s actually next to Ynysmeudwy). Cyflwyna Noel James gyfuniad rhagorol o ffraethineb a chwarae ar eiriau. Mae ei themâu’n amrywiol - swyddi, Cymru, teulu, y Dyn Eliffant - tra bydd ei berfformiad egnïol, difyr yn siw^ r o adael y gynulleidfa a’i wynt yn ei dwrn. Yn wreiddiol o Bontardawe, mireiniodd ei arddull gomig ar y sîn comedi yn Llundain a nawr daw i Aberteifi fel dyn doniol blaenaf Cymru! Mae’n gobeithio gwneud i chi chwerthin yn ogystal ag ateb rhai o gwestiynau bywyd, cwestiynau fel….ble ma’ Pontardawe? (nesaf at Ynysmeudwy) Suitable for 14+ / Yn addas i 14+ Seating provided on an unallocated basis Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin.

DYDD GWENER 7 GORFFENNAF £14 (£5 UNWAGED) FRIDAY 7 JULY DRYSAU/DOORS 8.00YH/PM

8.30YH/PM

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI OFF THE KERB

JEREMY HARDY LIVE 2017 Jeremy Hardy begins his 4th decade as a stand-up this year. That’s a more dramatic way of saying he started 31 years ago and, without a lottery win, probably has at least another 31 to go. Last year, the tenth series of Jeremy Hardy Speaks to the Nation was broadcast on Radio 4. He is also well known for his appearances on The News Quiz and I’m Sorry I Haven’t a Clue. Indeed, Alan Bennett recently said he likes him “but he’s only on the radio”. However, Jeremy isn’t only on the radio, he has never stopped doing live shows since 1984. After briefly hibernating in the winter, he’s back out on the road. Bydd Jeremy Hardy yn dechrau ar ei bedwaredd ddegawd fel comedïwr stand up eleni. Mae’n enwog am ei ddarllediadau radio, gan gynnwys Jeremy Hardy Speaks to the Nation, a gyrhaeddodd ei ddegfed gyfres y llynedd. Yn ogystal mae wedi bod yn teithio a chyflwyno sioeau llwyfan byw ers 1984. Suitable for 14+ / Yn addas i 14+

Seating provided on an unallocated basis / Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin.


DYDD SADWRN 8 GORFFENNAF

£14

SATURDAY 8 JULY DRYSAU/DOORS 8.00YH/PM

8.30YH/PM

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI OFF THE KERB

PHILL JUPITUS JUPLICITY DYDD SADWRN 8 GORFFENNAF £12 (£10) £8 UNDER 16 SATURDAY 8 JULY DRYSAU/DOORS 5.30YH/PM

6.00YH/PM

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI LAKIN MCCARTHY

BARBARA NICE RAFFLE! Join the Edinburgh Fringe’s favourite housewife Barbara Nice for an evening of proper good fun. Catch Barbara as she sets out to be all-conquering with a four-part BBC Radio 2 series due for broadcast in March 2017. Better still, experience this critically acclaimed tiptop character comedy live - from Phoenix Nights actress and comedian Janice Connolly. A playful life-affirming show for all the family including the chance to win a prize off Barbara’s table. With her enviable track record of garnering five star reviews and sell-out shows, Barbara will put a smile on your face and a spring in your step with this new show about chance and luck. Entrance price includes a complimentary raffle ticket! Pris mynediad yn cynnwys tocyn raffl! Ymunwch â Barbara Nice, hoff wraig ty^ Fringe Caeredin, am noson o hwyl a sbort. Dewch i gwrdd â’r cymeriad comedi beirniadol clodfawr – creadigaeth Janice Connolly, actores a chomedïwr Phoenix Nights. Sioe chwareus galonogol i’r teulu oll gan gynnwys y cyfle i ennill gwobr oddi ar fwrdd Barbara. Bydd Barbara yn siw^ r o roi gwên ar eich wyneb a sbonc yn eich cam gyda’r sioe newydd hon am siawns a lwc.

Join stand-up comedian, poet, improviser, and TV stalwart Phill Jupitus for over an hour of tales, laughs and diversions. Watch in delight and/or horror as this experienced funny man smashes laughs out of the chaos of his own life and the uncertain world that surrounds it. Ymunwch â’r comedïwr stand-up, y bardd, y perfformiwr byrfyfyr a’r cymeriad teledu Phill Jupitus am dros awr o straeon, chwerthin ac adloniant. Gwyliwch mewn pleser a/neu arswyd wrth i’r dyn doniol profiadol hwn procio chwerthin o anrhefn ei fywyd ef ei hun a’r byd ansicr sydd yn ei gwmpasu. Suitable for 14+ / Yn addas i 14+ Seating provided on an unallocated basis

Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin.

Suitable for 12+ Yn addas i 12+ Seating provided on an unallocated basis

Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin.

22

COMEDY IN TH COMEDI YN Y


DYDD SUL 9 GORFFENNAF

£13 (£11) £9

SUNDAY 9 JULY DRYSAU/DOORS 4.30YP/PM

DYDD SUL 9 GORFFENNAF

£9 (£8)

SUNDAY 9 JULY 5.30YH/PM

DRYSAU/DOORS 8.00YH/PM

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI

ILLYRIA

DREW TAYLOR & STEFFAN EVANS TALES FROM WALES

THE COMEDY OF ERRORS BY WILLIAM SHAKESPEARE

8.30YH/PM

In the bard’s shortest, funniest and most rumbustious comedy two sets of identical twins, separated at birth, unknowingly end up in the same city. More and more people are sucked into a vortex of mistaken identity including an Officer who is paid per arrest, a Goldsmith who hasn’t been paid at all, a delayed Merchant, an irate Courtesan and a mad Exorcist. To say nothing of a wife who sometimes feels her husband is two different personalities, and a poor Immigrant who is arrested for being the wrong nationality. And what exactly is the Abbess of Ephesus’s dark secret? Will anything ever make sense again? Yng nghomedi byrraf, mwyaf doniol a hwyliog y bardd mae dau bâr o efeilliaid unwy, wedi eu gwahanu ar enedigaeth, yn dod i’r un ddinas. Caiff mwy a mwy o gymeriadau eraill eu tynnu i’r trobwll camadnabyddiaeth gan gynnwys Eurych, Putain, Bwriwr Cythreuliaid a Mewnfudwr. I goroni’r cyfan, eleni caiff cynhyrchiad Illyria ei ail-leoli i dref Ephesus, Mecsico, felly disgwyliwch lawer o sbort a sombreros! No seating provided – you may bring your own low-backed chair / Ni ddarperir unrhyw seddau – gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun.

Award winning comedian Drew Taylor is joined by Steffan Evans from Eglwyswrw to bring their debut stand-up comedy show to Cardigan Castle this summer and to venues across the U.K. throughout 2017. In Tales from Wales, Evans, star of S4C’s Gwerthu Allan and Taylor who have been described by Stand Up for Comedy as “two rising stars of the Welsh comedy scene…”, bring a sharp observational style that leaves no stone unturned, touching on pressing issues such as the importance of bilingualism, Welsh identity and the benefits of playing hours of Subbuteo as a child… Hosted by the happiest man on the circuit, Col Howarth, this is a stand-up show not to be missed! Yn Tales from Wales, bydd Evans o Eglwyswrw, seren Gwerthu Allan S4C a Taylor, sydd wedi eu disgrifio gan Stand Up for Comedy fel “two rising stars of the Welsh comedy scene…”, yn cyflwyno dull arsylwadol craff sy’n ymdrin â phopeth ac yn cyffwrdd ar faterion o bwys megis pwysigrwydd dwyieithrwydd, hunaniaeth Gymreig a manteision chwarae Subbuteo am oriau yn blentyn… Llywyddwyd gan y dyn hapusaf ym myd comedi, Col Howarth, dyma i chi sioe stand-up ni ddylech ei cholli!

SUITABLE FOR / YN ADDAS 5+ RUN TIME INC INTERVAL / AMSER RHEDEG YN CYNNWYS EGWYL: 140M

Seating provided on an unallocated basis Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin.

HE CASTLE Y CASTELL

23


DYDD GWENER 14 GORFFENNAF

£17.50 7.45YH/PM

DRYSAU /DOORS 6.30YH/PM

7.45YH/PM

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI

DREADZONE

TINARIWEN

One of the most energetic, exciting and powerful live bands to emerge from the post-rave scene, Dreadzone released brand new album “Dread Times” in February which stormed into the Top 40 UK Official Album Charts on release. The album released on their own Dubwiser label also made the Top 10 in the Indie and Dance Charts. Since their inception in 1993 Dreadzone have steadily been releasing underground storms of albums, refining and perfecting their own unique and inimitable take on dub - mixed as it is with aspects of dance, sublime guitar riffs, folk roots sentiments and breakbeat bass styles - whilst bringing the party to every club, dancehall and field they’ve shown up at. From Wales, Mr Phormula is one of the pioneers of the UK beat-boxing scene. Un o’r bandiau byw mwyaf egnïol, cyffrous a grymus i ymddangos o’r sîn ôl-rave. Ers cychwyn y band ym 1993 bu Dreadzone yn rhyddhau albymau’n raddol sy’n puro ac yn perffeithio ei fersiwn unigryw a digyffelyb ar dub - wedi ei gymysgu ag elfennau o ddawns, riffiau gitâr rhagorol, roots gwerin ac arddulliau o bas breakbeat - gan ddod â pharti i bob clwb, neuadd a chae maent wedi perfformio ynddo. O Gymru, mae Mr Phormula yn un o arloeswyr y sîn beat-bocsio yn y DU. No seating provided – you may bring your own lowbacked chair (NOTE - chairs restricted in dancing area) / Ni ddarperir unrhyw seddau - gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun (NODWCH – cyfyngir cadeiriau at yr ardal ddawnsio).

Tinariwen are Touareg nomads from northern Mali, who since forming in 1979, have risen as true rock (and Grammy-winning) rebels, fighting for dignity and self-determination through their hypnotic and electrifying guitar rock that reflects the complex realities of their lives. The kings and queens of ‘assouf’ (guitar poetry), Tinariwen have become one of the most successful and exciting African musical exports. Their rolling, yearning grooves and uncompromising messages of freedom, distilled over years of struggle, rebellion and exile, have earned them countless accolades, and drawn fans such as Robert Plant, Carlos Santana, The Edge and Thom Yorke. Massively influential, incredibly exciting, this is music from the beginning of time to move both your soul and your feet. Mae Tinariwen yn nomadiaid Touareg o Ogledd Mali, sydd ers ffurfio ym 1979 wedi ymddangos fel gwir rebeliaid roc (ac enillwyr Grammy), yn ymladd am urddas a hunanbenderfyniad trwy eu roc gitâr trydanol a hypnotig sy’n adlewyrchu realiti gymhleth eu bywydau. Mae eu grw^ fs hiraethus a negeseuon digyfaddawd am symlrwydd a rhyddid, wedi ennill gwobrau a chlod mawr iddynt. Yn hynod ddylanwadol, yn gyffrous tu hwnt, dyma i chi gerddoriaeth o ddechreuad amser i gyffro eich enaid a’ch traed. No seating provided – you may bring your own lowbacked chair (NOTE - chairs restricted in dancing area) / Ni ddarperir unrhyw seddau - gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun (NODWCH – cyfyngir cadeiriau at yr ardal ddawnsio).

GYDA CHEFNOGAETH GAN WITH SUPPORT FROM MR PHORMULA

2424

£20

SATURDAY 15 GORFFENNAF

FRIDAY 14 JULY DRYSAU/DOORS 6.30YH/PM

DYDD SADWRN 15 JULY

GYDA CHEFNOGAETH WITH SUPPORT

Photographer / Ffotograffydd: Marie Planeille


Hyrwyddiad ar y cyd gan Theatr Mwldan | Castell Aberteifi Co-Promotion

MWLDAN

DYDD SUL 16 GORFFENNAF

£16

SUNDAY 16 JULY DRYSAU /DOORS 5.00YH/PM

6.00YH/PM

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI

CATRIN AUR, CÔRDYDD A’U FFRINDIAU An evening of song with a multi-award winning Welsh soprano from Beulah and one of the most popular mixed choirs in Wales. Côrdydd, conducted by Huw Foulkes, was established in 2000 by a group of friends in Cardiff. They’ve won at the National Eisteddfod 11 times and gained the title Choir of Choirs 5 times and enjoyed success in Côr Cymru, Llangollen Eisteddfod and Cardigan’s Gw^ yl Fawr. Catrin has performed all over the world and been cast in starring roles with various leading opera’s, her extensive oratorio repertoire includes Verdi’s Requiem and Haydn’s Creation. Noson o ganu gyda’r soprano glodfawr Gymreig o Beulah ac un o’r corau cymysg mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Sefydlwyd Côrdydd, a arweinir gan Huw Foulkes, yn 2000 gan grw^ p o ffrindiau yng Nghaerdydd. Maent wedi ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol 11 gwaith ^ yl 5 gwaith ac wedi ac wedi derbyn y teitl Côr yr W mwynhau llwyddiant yng nghystadleuaeth Côr Cymru, Eisteddfod Llangollen a Gw^ yl Fawr Aberteifi. Mae Catrin wedi perfformio ar draws y byd ac wedi ei chastio mewn gwahanol rolau gydag operâu arweiniol. Mae ei repertoire oratorio helaeth yn cynnwys Requiem Verdi a Creation Haydn. Seating provided on an unallocated basis Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin.

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI

mwldan.co.uk 01239 621200

25


DYDD IAU 27 GORFFENNAF

£13 (£11) £9

THURSDAY 27 JULY DRYSAU /DOORS 5.30YH/PM

6.30YH/PM

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI ILLYRIA

THE EMPEROR’S NEW CLOTHES BY HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Based on the timeless Hans Christian Andersen story, Illyria first performed this show in 2000 when it was Critic’s choice at the Edinburgh Fringe festival and attracted multiple 5-star reviews on a sellout UK tour. The Emperor is a lovely man, but he’s not the best judge of character, and is often surrounded by idiots. What keeps him sane is the monthly Grand Parade at which he wears his newest outfit. When two swindlers spin a yarn and everyone is taken in, what price will he have to pay? Will he end up losing his crown jewels? All will be revealed in Illyria’s cheekiest ever show! Yn seiliedig ar stori dragwyddol Hans Christian Andersen, perfformiodd Illyria’r sioe yn gyntaf yn 2000 pan oedd yn ddewis y Beirniaid yng Ngw^yl Fringe Caeredin. Mae’r Ymerawdwr yn ddyn hyfryd, ond nad yw’n un da am farnu cymeriad. Yr hyn sy’n ei gadw’n gall yw’r Parêd Misol lle mae’n cael gwisgo ei wisg newydd diweddaraf. Pan mae dau dwyllwr yn rhaffu celwydd gan dwyllo pawb, pa bris bydd yn rhaid iddo dalu? A fydd yn colli ei urddas? Caiff y cwbl ei amlygu yn sioe fwyaf ddigywilydd Illyria erioed! No seating provided – you may bring your own low-backed chair / Ni ddarperir unrhyw seddau – gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun. NB - THERE IS NO NUDITY IN THE PRODUCTION. ALTHOUGH ONE OF THE ACTORS MAY BE A LITTLE CHILLY…]

SUITABLE FOR / YN ADDAS 5+ RUN TIME INC INTERVAL / AMSER RHEDEG YN CYNNWYS EGWYL: 100M 26

DYDD SADWRN 12 AWST

£20

SATURDAY 12 AUGUST DRYSAU/DOORS 6.30YH/PM

7.30YH/PM

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI

A NIGHT WITH THE STARS NOSON GYDA’R SÊR Come and enjoy this unique evening in the company of a stellar line up of Wales’ finest soloists assembled especially for the occasion. For one amazing night on the Castle stage, we welcome double platinum-selling and chart-topping Welsh baritone Rhydian Roberts, international concert star and former royal harpist Claire Jones, leading opera soprano Gwawr Edwards, Voice of Wales opera tenor Trystan Llyr Griffiths and composer, arranger and stunning percussionist Chris Marshall. Add to the mix The American Youth Harp Ensemble and Choir, and the Claire Jones International Harp School and you have the makings of a truly unforgettable night for all the family, a fantastic kaleidoscope of famous favourites from the world of film, popular and classical music, plus some ever popular Welsh traditional tunes. Cyflwynwn noson wych gyda’r sêr Rhydian Roberts, Claire Jones, Gwawr Edwards, Tristan Griffiths, Chris Marshall, Ensemble Telyn a Chôr Ieuenctid America ac Ysgol Telynau Rhyngwladol Claire Jones. Bydd y Sêr yn cyflwyno amrywiaeth o ddarnau enwog adnabyddus o fyd ffilm, cerddoriaeth boblogaidd a chlasurol, ynghyd a ffefrynnau Cymreig traddodiadol. Noson fythgofiadwy, a fydd yn brofiad unigryw a rhyngweithiol sy’n addas i’r teulu oll. No seating provided – you may bring your own low-backed chair / Ni ddarperir unrhyw seddau – gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun.


DYDD SUL 13 AWST

£14

SUNDAY 13 AUGUST DRYSAU/DOORS 2.00YP/PM

3.00YP/PM

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI

CLASSICS IN THE CASTLE / CLASURON YN Y CASTELL FEATURING THE AMERICAN YOUTH HARP ENSEMBLE, CHOIR AND CHAMBER GROUP YN CYNNWYS ENSEMBLE TELYNAU IEUENCTID AMERICA, ^ CÔR A GRW P SIAMBR This very special afternoon concert celebrates the culmination of a visit to the UK and Wales by The American Youth Harp Ensemble, choir, chamber group and their renowned director Lynelle Ediger. Joining the Ensemble will be international soloists Claire Jones (harp) and Chris Marshall (percussion), and collaborating members of the Claire Jones International Harp School in what promises to be a spectacular and innovative musical feast featuring favourites from the world of classical and film music, plus brand new compositions and traditional music from Wales and Ireland. Come along, reach out, welcome and celebrate some amazing young talent from around the world in this exciting and unique collaboration. Bydd y cyngerdd prynhawn arbennig iawn hwn yn dathlu ymweliad i Gymru a’r DU gan Ensemble Telynau, côr a grw^ p siambr Ieuenctid America a’u cyfarwyddwr enwog Lynnelle Ediger. Bydd yr unawdwyr rhyngwladol Claire Jones (telyn), a Chris Marshall (offerynnau taro) ac aelodau cydweithredol Ysgol Delynau Rhyngwladol Claire Jones yn ymuno â’r ensemble mewn noson fydd yn wledd gerddorol ysblennydd a dyfeisgar yn cynnwys ffefrynnau o fyd cerddoriaeth glasurol a ffilmiau, ynghyd â chyfansoddiadau newydd sbon a chanu gwerin draddodiadol o Gymru ac Iwerddon.

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI

No seating provided – you may bring your own lowbacked chair / Ni ddarperir unrhyw seddau – gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun.

mwldan.co.uk 01239 621200 27


DYDD SUL 27 AWST

£15 (£13) £11

SUNDAY 27 AUGUST DYDD MAWRTH 15 AWST

£13 (£11) £9

TUESDAY 15 AUGUST DRYSAU/DOORS 6.00YH/PM

7.00YH/PM

CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI ILLYRIA

THE LOST WORLD BY SIR ARTHUR CONAN DOYLE Four intrepid explorers, led by the redoubtable Professor Challenger, travel to an uncharted plateau in South America following a few scant directions scribbled in a sketch book. They find flora and fauna beyond their wildest dreams, become involved in tribal warfare between apemen and indigenous humans, and encounter terrifying dinosaurs previously believed to be extinct. But when their camera is destroyed in an accident what evidence can they produce to prove that these creatures actually exist? Unless, of course, they bring live specimens back to London in “unbreakable” crates to reveal to an astounded public. What could possibly go wrong?

Mae pedwar anturiwr dewr, yn teithio i lwyfandir heb ei siartio yn Ne America. Yno darganfyddant blanhigion ac anifeiliaid y tu hwnt i’w breuddwydion, ac yna’n dod ar draws deinosoriaid brawychus a gredwyd oedd eisoes yn ddiflanedig. Ond pan gaiff eu camera ei ddinistrio mewn damwain, pa dystiolaeth gallant ddangos i brofi bod y creaduriaid hyn yn wir bodoli? Oni bai, wrth gwrs, eu bod yn dod â sbesimenau byw yn ôl i Lundain mewn cewyll “amhosibl eu torri” i’w harddangos i’r cyhoedd syn. Beth allai fynd o’i le? No seating provided – you may bring your own low-backed chair / Ni ddarperir unrhyw seddau – gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun.

DRYSAU/DOORS 6.00YH/PM CARDIGAN CASTLE CASTELL ABERTEIFI ILLYRIA

THE MIKADO BY GILBERT AND SULLIVAN In the town of Titipu flirting has been made illegal. The penalty, by order of The Mikado, is death. Too bad then that the main culprit is the Lord High Executioner Ko-Ko, who wishes to marry his beautiful young ward Yum-Yum, and who has no intention of executing himself. Can the itinerant musician Nanki-Poo be persuaded to be executed in his place? And what would happen if anyone should dare to tell the Mikado that an execution had taken place when in fact it hadn’t…? Yn nhref Titipu mae fflirtio yn anghyfreithlon. Y gosb, yn ôl gorchymyn y Mikado, yw marwolaeth. Cafodd comedi goeglyd Gilbert & Sullivan ei gosod yn Japan, ond mae ei gwatwar ar y ffyrdd y gellir troi celwydd yn wirionedd yn fwy perthnasol at gefndir gwleidyddol y byd Seisnig ei iaith nag erioed o’r blaen efallai! Wedi ei pherfformio gan gast o 6 actor/ cantor gyda chyfeiliant cyfarwyddwr cerddorol ar yr allweddellau, caiff ei chynhyrchu ar lwyfan ag arni iet Tori Japaneaidd trawiadol (a dilys) enfawr. No seating provided – you may bring your own low-backed chair / Ni ddarperir unrhyw seddau – gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun. SUITABLE FOR / YN ADDAS 5+ RUN TIME INC INTERVAL / AMSER RHEDEG YN CYNNWYS EGWYL: 140M

SUITABLE FOR / YN ADDAS 8+ RUN TIME INC INTERVAL / AMSER RHEDEG YN CYNNWYS EGWYL: 110M

28

7.00YH/PM

mwldan.co.uk 01239 621200


]

SINEMA www.mwldan.co.uk WE AIM TO START OUR FILMS AT THE TIMES ADVERTISED, WITH TRAILERS AND ADVERTS STARTING 10 – 20 MINUTES IN ADVANCE. ANELWN AT DDECHRAU EIN FFILMIAU AR YR AMSERAU A HYSBYSEBIR, GYDA RHAGHYSBYSEBION YN DECHRAU 10-20 MUNUD CYN HYNNY.

CINEMA Ticket Prices and Concessions Prisiau tocynnau a gostyngiadau

2D CINEMA: Adult £7.30 2D CINEMA: Child (14 and under) £5.50 3D CINEMA: Adult £8.30 3D CINEMA: Child (14 and under) £6.50

PAGES 29 - 44 29


EBRILL | APRIL 7 @ 5.30, 8 – 13 @ 12.45, 3.10 & 5.30 MAI | MAY 13, 14 @ 1.00, 21 @ 1.00

SMURFS: THE LOST VILLAGE (U) Kelly Asbury, USA, 2017, 90’ Enter a whole new world and see the Smurfs through new eyes as they discover the lost village and the fact that they were never alone. Dewch i fyd newydd sbon a gweld y Smurfs trwy lygaid ffres wrth iddynt ddarganfod y pentref coll a’r ffaith nad oeddent erioed ar eu pen eu hunain.

EBRILL | APRIL 7 @ 5.50, 8 @ 1.00, 3.00 & 5.50, 9 @ 1.00 & 3.00, 10 – 13 @ 1.00, 3.00 & 5.50, 14 @ 1.00 & 2.40, 16 @ 1.00 & 2.25, 18 @ 1.00 & 4.15, 19 @ 1.00 & 4.30, 20 @ 1.00 & 4.05 MAI | MAY 6, 7 @ 3.00, 8 – 10 @ 5.50, 13, 14 @ 3.00, 21 @ 3.00, 22, 23 @ 8.15 MEHEFIN | JUNE 11 @ 3.05

BEAUTY AND THE BEAST (PG) Bill Condon, USA, 2017, 129’ Be our guests, we’re offering you more opportunities to watch this tale as old as time live-action fantasy. Cynigwn mwy o gyfleoedd i chi weld yr hen chwedl hon fel ffantasi cyffro byw.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 2D SCREENINGS EBRILL | APRIL 7 @ 6.10, 8 – 13 @ 12.40 & 3.50, 14 @ 12.25, 3.50 & 6.10, 15 @ 1.30, 3.50 & 6.10, 16 @ 12.20, 3.50 & 6.10, 17 @ 1.30, 3.50 & 6.10, 18 @ 12.00, 3.50 & 6.10, 19 @ 12.20, 3.50 & 6.10, 20 @ 12.00, 3.50 & 6.10, 21 @ 1.20 & 3.40, 22 @ 1.10 & 3.15, 23, 24 @ 1.20 & 3.40, 29, 30 @ 3.30 MAI | MAY 1 @ 3.30, 6, 7 @ 12.50, 13,14 @ 1.15, 20, 21 @ 1.05, 27 – 29 @ 1.05, 31 @ 1.05 MEHEFIN | JUNE 1 @ 1.05, 11 @ 12.50, 17, 18 @ 12.40 3D SCREENINGS EBRILL | APRIL 8 – 13 @ 6.10 3D

THE BOSS BABY (U) Tom McGrath, USA, 2017, 97’ DreamWorks Animation and the director of Madagascar invite you to meet the Boss Baby. He wears a suit and speaks with the voice and wit of Alec Baldwin. This hilarious story is about how a new baby’s arrival impacts a family, told from the point of view of a delightfully unreliable narrator, a wildly imaginative 7 year old named Tim. With a sly, heart-filled message about the importance of family, an authentic and broadly appealing original comedy for all ages. Mae DreamWorks Animation a chyfarwyddwr Madagascar yn eich gwahodd i gwrdd â’r Boss Baby. Mae’n gwisgo siwt ac yn siarad gyda llais a ffraethineb Alec Baldwin. Dyma i chi stori ddoniol tu hwnt, wedi ei hadrodd o safbwynt adroddwr chwit-chwat, sef Tim, crwt 7 mlwydd oed a chanddo ddychymyg lliwgar, am sut mae cyrhaeddiad babi newydd yn effeithio ar deulu. Gyda neges graff, ddidwyll am bwysigrwydd teulu, mae’r ffilm hon yn gomedi wreiddiol bydd yn apelio at bob oed.

30


EBRILL | APRIL 7, 8, 10 & 11 @ 8.00

HACKSAW RIDGE (15) Mel Gibson, Australia, USA, 2016, 136’ The extraordinary true story of Desmond Doss (Andrew Garfield) who, in Okinawa during the bloodiest battle of WWII, saved 75 men without firing or carrying a gun. He was the only American soldier in WWII to fight on the front lines without a weapon, as he believed that while the war was justified, killing was nevertheless wrong. As an army medic, he single-handedly evacuated the wounded from behind enemy lines and was the first conscientious objector awarded the Congressional Medal of Honour. Stori wir ryfeddol Desmond Doss (Andrew Garfield), a achubodd 75 dyn yn Okinawa yn ystod brwydr fwyaf gwaedlyd yr Ail Ryfel Byd heb danio na chario dryll. Desmond oedd yr unig filwr Americanaidd yn ystod yr Ail Ryfel Byd i ymladd ar y llinellau blaen heb arf, oherwydd er y credai bod y rhyfel yn gyfiawn, roedd lladd yn anghywir. Fel meddyg byddin, symudodd y clwyfedig ar ei ben ei hun o tu nôl i linellau’r gelyn ac efe oedd y gwrthwynebwr cydwybodol cyntaf i dderbyn Medal Anrhydedd y Gyngres.

EBRILL | APRIL 7, 8 @ 8.20, 9 @ 8.00, 12, 13 @ 8.40

EBRILL | APRIL 7, 8 @ 8.40, 9 @ 8.05, 10, 11 @ 8.40

A CURE FOR WELLNESS (18)

JOHN WICK: CHAPTER 2 (15)

Gore Verbinski, Germany, USA, 2016, 146’

Chad Stahelski, USA, 2017, 122’

An ambitious young executive is sent to retrieve his company’s CEO from an idyllic but mysterious “wellness centre” at a remote location in the Swiss Alps. He soon suspects that the spa’s miraculous treatments are not what they seem. When he begins to unravel its terrifying secrets, his sanity is tested and he finds himself diagnosed with the same curious illness that keeps all the guests here longing for the cure.

In this sequel to the 2014 hit, legendary hitman John Wick (Keanu Reeves) is forced out of retirement by a former associate plotting to seize control of a shadowy international assassin’s guild. Bound by a blood oath to help him, John travels to Rome where he squares off against some of the world’s deadliest killers.

Caiff gweithredwr ifanc uchelgeisiol ei anfon i gasglu Prif Swyddog Gweithredol ei gwmni o “ganolfan iechyd” delfrydol ond dirgel mewn lleoliad anghysbell yn Alpau’r Swistir. Yn fuan mae’n drwgdybio nad yw triniaethau gwyrthiol y spa yr hyn maent yn ymddangos. Pan mae’n dechrau darganfod cyfrinachau brawychus y ganolfan, caiff ei bwyll ei brofi, pan dderbynia ddiagnosis o’r un salwch rhyfedd sy’n cadw’r holl westeion yna’n ysu am yr iachâd.

Yn y dilyniant hwn i ffilm fawr 2014, gorfodir y lladdwr chwedlonol John Wick (Keanu Reeves) allan o ymddeoliad gan gyn-gydymaith sy’n cynllunio i gipio rheolaeth gild cysgodol o leiddiaid rhyngwladol. Wedi ei rwymo gan lw gwaed i’w helpu, mae John yn teithio i Rufain lle mae’n wynebu rhai o laddwyr mwyaf peryglus y byd.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY EBRILL | APRIL 9 @ 5.50

THE LAND OF THE ENLIGHTENED (15) Pieter-Jan De Pue, 2016, Belgium, Ireland, Netherlands, Germany, Afghanistan, 86’ A stunning cinematic journey into the beauty of wartormented Afghanistan. Shot over seven years on evocative 16mm footage, this is a whimsical, yet haunting look at the condition of Afghanistan left for the next generation. As American soldiers prepare to leave, a gang of Afghan kids dig out old Soviet mines and sell the explosives to children working in a lapis lazuli mine. Siwrnai sinematig syfrdanol i harddwch Afghanistan yn sgil y rhyfel. Wedi ei saethu dros saith mlynedd ar ffilm 16mm. Golwg mympwyol, ond atgofus ar gyflwr yr Afghanistan sydd ar ôl i’r genhedlaeth nesaf. 31


EBRILL | APRIL 9 – 13 @ 8.20

FENCES (12A) Denzel Washington, USA, 2016, 139’ Denzel Washington directs and stars in this adaptation of August Wilson’s Pulitzer Prize-winning play, which centres on a black garbage collector named Troy Maxson in 1950s Pittsburgh. Bitter that baseball’s colour barrier was only broken after his own heyday in the Negro Leagues, Maxson is prone to taking out his frustrations on his loved ones. Narrated by Samuel L. Jackson and co-starring Viola Davis Mae Denzel Washington yn cyfarwyddo ac yn serennu yn yr addasiad hwn o ddrama glodfawr August Wilson, yr enillydd Pulitzer, sy’n troi o gwmpas casglwr sbwriel du o’r enw Troy Maxson yn Pittsburgh y 1950au. Yn chwerw bod y rhwystrau lliw croen yng ngêm pêl fas ond wedi ei ddymchwel ar ôl ei anterth yn y cynghreiriau Negro, mae Maxsen yn dueddol o gymryd ei rwystredigaeth allan ar y rhai sy’n annwyl iddo. Wedi ei hadrodd gan Samuel L. Jackson ac yn cyd-serennu Viola Davis.

EBRILL | APRIL 14 – 20 @ 12.15 21, 22 @ 12.55 MAI | MAY 1 @ 1.10

SING (U) Garth Jennings, Japan, USA, 2016, 108’ Another chance to see the X-Factor with Animals, Sing is the story of Buster Moon, a dapper, down-on-his-luck koala whose theatre has fallen on hard times. Cyfle arall i weld yr X-Factor gydag Anifeiliaid, Sing yw stori Buster Moon, koala smart, sy’n berchen ar theatr sydd ar fin gorfod cau.

EBRILL | APRIL 14, 15 @ 5.30, 16 @ 8.15, 17 @ 5.30, 18, 19 @ 8.20, 20 @ 1.50, 21 @ 3.20 MAI | MAY 1 @ 3.25, 13, 14 @ 3.30

SABAN’S POWER RANGERS (12A) Dean Israelite, USA, Canada, 2017, 124’ Saban’s Power Rangers follows five ordinary teens who must become something extraordinary when they learn that their small town of Angel Grove - and the world - is on the verge of being obliterated by an alien threat. Chosen by destiny, our heroes quickly discover they are the only ones who can save the planet. But to do so, they will have to overcome their real-life issues and before it’s too late, band together as the Power Rangers. Mae Power Rangers Saban yn dilyn pum person ifanc yn eu harddegau sy’n gorfod troi’n rhywbeth hynod ar ôl iddynt ddysgu bod eu tref fechan Angel Grove - a’r byd - ar fin cael eu difodi gan fygythiad estron. Wedi eu dewis gan dynged, mae ein harwyr yn darganfod yn fuan mai nhw yw’r unig rai gall achub y blaned. Ond er mwyn gwneud, bydd yn rhaid iddynt oresgyn problemau eu bywydau real, ac ymffurfio fel y Power Rangers, cyn ei bod yn rhyw hwyr.

32

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL PREVIEWS EBRILL | APRIL 12 & 13 @ 8.40 EBRILL | APRIL 14 – 24 @ 2.30, 5.40 & 8.50, 25 – 27 @ 5.40 & 8.50 MAI | MAY 12 – 14, 21 @ 8.15

FAST & FURIOUS 8 (12A tbc) F. Gary Gray, USA, Japan, France, Canada, Samoa, UK, 2017, 136’ Now that Dom and Letty are on their honeymoon, Brian and Mia have retired from the game—and the rest of the crew have been exonerated—the globetrotting team has found a semblance of a normal life. But when a mysterious woman (Charlize Theron) seduces Dom into the world of crime he can’t seem to escape and a betrayal of those closest to him, they will face trials that will test them as never before. Nawr bod Dom a Letty ar eu mis mêl, mae Brian a Mia wedi ymddeol o’r gêm - ac mae gweddill y criw wedi ei difeio mae’r tîm wedi dod o hyd i fywyd tra normal. Ond pan mae menyw ddirgel (Charlize Theron) yn denu Dom i fyd o drosedd mae’n methu dianc ohono, a brad y rhai sy’n agosaf ato, wynebant dreialon bydd yn eu profi yn fwy nag erioed o’r blaen.


EBRILL | APRIL 14, 15 @ 8.00, 16 @ 8.25, 17 @ 8.00, 18 @ 2.00, 19 @ 2.15, 21 @ 5.45, 22 @ 3.30, 24 @ 6.00 MAI | MAY 1, 2 @ 5.50, 7 @ 3.30

EBRILL | APRIL 14, 15, 17, 20 @ 8.20, 21 @ 6.00

VICEROY’S HOUSE (12A)

Roger Goldby, UK, 2017, 104’

Gurinder Chadha, UK, India, 2017, 106’ In 1947, Lord Mountbatten, great grandson of Queen Victoria, assumed the post of the last Viceroy, in Delhi. He lived upstairs whilst 500 Hindu, Muslim and Sikh servants lived downstairs. As the political elite - Nehru, Jinnah and Gandhi - converged on the House to wrangle over the birth of independent India, conflict erupted. A decision was taken to divide the country and create a new Muslim homeland: Pakistan. It was a decision whose consequences reverberate to this day. Ym 1947, cymerodd yr Arglwydd Mountbatten, gor-w^ yr y Frenhines Victoria, ei swydd fel y Llywodraethwr olaf, yn Delhi. Bu’n byw i fyny’r grisiau tra bod 500 o weision Hindw^ , Mwslim a Sikh yn byw i lawr llawr. Wrth i fawrion gwleidyddiaeth - Nehru, Jinnah a Gandhi - ymgynnull yn y Ty^ i ddadlau dros enedigaeth India annibynnol, ffrwydrodd gwrthdaro. Penderfynwyd rhannu’r wlad a chreu mamwlad Fwslimaidd newydd: Pacistan. Mae canlyniadau’r penderfyniad yn dal i atseinio hyd heddiw.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY EBRILL | APRIL 16 @ 5.15

TONI ERDMANN (15) Maren Ade, Germany, Austria, Romania, 2016, 162’ A dedicated career woman living in Romania (Sandra Hüller) gets a surprise visit from her exasperating father (Peter Simonischek), a retired music teacher with an inexhaustible fondness for practical jokes. When she insists that he return home to Germany, he reappears in disguise as his alter ego “Toni Erdmann” and insinuates himself into her professional circle. Mae gwraig broffesiynol sy’n byw yn Romania yn derbyn ymweliad annisgwyl gan ei thad cythruddol, athro cerddoriaeth sydd wedi ymddeol a chanddo hoffter di-ben-draw am jôcs ymarferol. SUBTITLES | IS-DEITLAU

THE TIME OF THEIR LIVES (12A) Determined to gate-crash her ex-lover’s funeral on glamorous French hideaway Île de Ré, former Hollywood siren Helen (Joan Collins) escapes her London retirement home with the help of repressed English housewife Priscilla (Pauline Collins). Pooling their limited resources, they hit the road together by coach, ferry, car and foot in a race to get to the funeral on time. On this unforgettable journey, they find true friendship in one another – and have the time of their lives. Yn benderfynol o fynd i angladd ei chyn-gariad yng nghuddfan foethus Île de Ré yn Ffrainc, mae’r cyn seren Hollywood Helen (Joan Collins) yn dianc o’i chartref ymddeoliad yn Llundain gyda help Priscilla’r gwraig ty^ rhwystredig. Gan uno eu hadnoddau prin, mae’r ddwy’n teithio gyda’i gilydd mewn bws, fferi, car ac ar droed mewn ras i gyrraedd yr angladd mewn pryd. Ar y siwrnai fythgofiadwy hon, maent yn darganfod gwir gyfeillgarwch gyda’i gilydd - ac yn cael amser bythgofiadwy.

EBRILL | APRIL 21 – 24 @ 12.40, 29, 30 @ 1.30 MAI | MAY 1, 7, 13, 14 @ 1.30

PEPPA PIG: MY FIRST CINEMA EXPERIENCE (U) Mark Baker, UK, 2017, 73’ Bring your little ones to see Peppa Pig and friends in this fun, interactive cinema experience! Featuring nine brand new episodes, where Peppa and her friends tour London in a double-decker bus with the Queen, go to Australia in a four part holiday special, visit the zoo, sail on a canal boat and meet the police! In between episodes there are lots of games, songs and dances to join in with, led by live action Peppa and George characters and their friend Daisy. Dewch â’ch plantos i weld Peppa Pig a’i ffrindiau yn y profiad sinema difyr, rhyngweithiol hwn!

33


EBRILL | APRIL 21 @ 8.10, 22 @ 5.25, 25, 27 @ 5.55

ELLE (18) Paul Verhoeven, France, Germany, Belgium, 2016, 131’ The crowning performance of Isabelle Huppert’s career. Michèle seems indestructible. Head of a leading video game company, she brings the same ruthless attitude to her love life as to business. Being attacked in her home by an unknown assailant changes Michèle’s life forever. When she resolutely tracks the man down, they are both drawn into a curious and thrilling game, a game that may, at any moment, spiral out of control. Ymddengys Michèle yn ddurol. Yn bennaeth cwmni gemau fideo arweiniol, defnyddia’r un agwedd ddidrugaredd yn ei charwriaethau ag y mae mewn busnes. Mae cael ei ymosod yn ei chartref ei hun gan ymosodwr dieithr yn newid bywyd Michèle am byth. Daeth o hyd i’r ymosodwr ar ôl ei dracio, a chaiff y ddau eu tynnu i gêm chwilfrydig a gwefreiddiol, gêm a gall droelli allan o bob rheolaeth ar unrhyw foment. SUBTITLES | IS-DEITLAU

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY EBRILL | APRIL 23 @ 6.00

MOONLIGHT (15) Barry Jenkins, USA, 2016, 111’

This timeless story of human connection and self-discovery, chronicles the life of a young black man from childhood to adulthood. Painting a vital portrait of contemporary African American life and an intensely personal, poetic meditation on identity, family, friendship and love, this ground-breaking piece of cinema reverberates with deep compassion and universal truths. It’s profoundly moving in its portrayal of the moments, people and unknowable forces that shape our lives and make us who we are, and won Best Picture Oscar in 2017. Stori dragwyddol am gysylltiad dynol a hunan-ddarganfyddiad, sy’n croniclo bywyd dyn du ifanc o’i blentyndod i’w oedolaeth. Portread hanfodol o fywyd Americanwyr Affricanaidd cyfoes a myfyrdod hynod bersonol, barddonol ar hunaniaeth, cyfeillgarwch, teulu a chariad. Mae’r darn sinema arloesol hwn yn atseinio gyda thosturi dwys a gwirionedd cyffredin, mae’n bortread trawiadol tu hwnt am y momentau, pobl a grymoedd anhysbys sy’n ffurfio ein bywydau ac yn llunio ein cymeriad.

34

EBRILL | APRIL 21 @ 8.30, 22 @ 8.15, 23, 24 @ 8.30, 25, 27 @ 8.35

LIFE (15) Daniel Espinosa, USA, 2017, 104’ The story of the six-member crew of the International Space Station that is on the cutting edge of one of the most important discoveries in human history: the first evidence of extraterrestrial life on Mars. The crew begins to conduct research and their methods end up having unintended consequences; the life form proves more intelligent than anyone ever expected. Starring Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds and Jake Gyllenhaal. Stori criw chwe aelod yr Orsaf Gofod Rhyngwladol sydd yn arwain y ffordd ar un o ddarganfyddiadau pwysicaf yn hanes dyn: y dystiolaeth gyntaf o fywyd allfydol ar blaned Fawrth. Wrth i’r criw ddechrau ymchwilio, mae eu dulliau’n cael canlyniadau anfwriadol; mae’n debyg bod y ffurf bywyd yn fwy deallus na’r oedd unrhyw un wedi ei ddisgwyl. Yn serennu Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds a Jake Gyllenhaal.


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 2D SCREENINGS EBRILL | APRIL 28 @ 5.30, 29, 30 @ 2.30 & 5.30 MAI | MAY 1 @ 2.30 & 5.30, 2 – 4 @ 5.30, 5 @ 5.30 & 8.30, 6, 7 @ 2.30, 5.30 & 8.30, 8 – 11 @ 5.30 & 8.30, 26 – 29, 31 @ 8.15 3D SCREENINGS EBRILL | APRIL 28 – 30 @ 8.30 3D MAI | MAY 1 – 4 @ 8.30

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2 (12A tbc) James Gunn, USA, 2017 tbc’ Marvel’s Guardians of the Galaxy Vol. 2 continues the team’s adventures as they traverse the outer reaches of the cosmos. The Guardians must fight to keep their newfound family together as they unravel the mystery of Peter Quill’s true parentage. Old foes become new allies and fan-favourite characters from the classic comics will come to our heroes’ aid as the Marvel Cinematic Universe continues to expand. Mae Guardians of the Galaxy Vol. 2 Marvel yn parhau anturiaethau’r tîm wrth iddynt deithio i ochr draw’r cosmos, rhaid i’r Guardians ymladd i gadw eu teulu newydd gyda’i gilydd wrth iddynt ddatod dirgelwch gwir dras Peter Quill. Mae hen elynion yn troi’n gynghreiriaid newydd a bydd hoff gymeriadau o’r comics clasurol yn helpu ein harwyr wrth i’r Marvel Cinematic Universe barhau i ehangu.

EBRILL | APRIL 28 – 30 @ 5.45 MAI | MAY 1 – 4 @ 5.45

GOING IN STYLE (12A) Zach Braff, USA, 2016, 96’ Oscar winners Morgan Freeman, Michael Caine and Alan Arkin team up as lifelong buddies Willie, Joe and Al, who decide to buck retirement and step off the straight-and-narrow for the first time in their lives when their pension fund becomes a corporate casualty. Desperate to pay the bills and come through for their loved ones, the three risk it all by embarking on a daring bid to knock off the very bank that absconded with their money. Mae’r enillwyr Oscar Morgan Freeman, Michael Caine ac Alan Arkin yn dod at ei gilydd fel ffrindiau oes Willie, Joe ac Al, sy’n penderfynu gwrthod ymddeoliad a chamu oddi ar y llwybr cul am y tro cyntaf yn eu bywydau pan mae eu cronfa bensiwn yn cael ei golli. Yn despret i dalu’r biliau a chefnogi eu teuluoedd, mae’r tri yn risgio popeth trwy geisio’n feiddgar i ladrata’r union fanc a ddihangodd gyda’u harian yn y lle cyntaf.

35


3D SCREENINGS EBRILL | APRIL 28 – 30 @ 8.15 3D 2D SCREENINGS MAI | MAY 1 – 4 @ 8.15

GHOST IN THE SHELL (12A tbc) Rupert Sanders, USA, 2017, tbc’ Based on the internationally-acclaimed sci-fi Japanese manga, Ghost In The Shell follows The Major (Scarlett Johansson), a special ops, one-of-a-kind human-cyborg hybrid, who leads the elite task force Section 9. Devoted to stopping the most dangerous criminals and extremists, Section 9 is faced with an enemy whose singular goal is to wipe out Hanka Robotic’s advancements in cyber technology. Wedi ei seilio ar y manga ffuglen wyddonol glodfawr o Japan, mae Ghost In The Shell yn dilyn The Major, hybrid dynol-seiborg unigryw sy’n arwain Section 9, y lluoedd elit. Yn ymrwymedig at stopio’r troseddwyr ac eithafwyr mwyaf peryglus, daw Section 9 wyneb yn wyneb ag elyn a chanddo un nod unigol, sef dileu datblygiadau technoleg seiber Hanka Robotics.

MAI | MAY 5 – 14 @ 5.45, 21 – 23 @ 5.45

THEIR FINEST (12A) Lone Scherfig, UK, 2017, 117’ With London emptied of men now fighting at the Front, Catrin Cole (Gemma Arterton) lands herself a job writing copy for propaganda films that need “a woman’s touch”. Her natural flair quickly gets her noticed by dashing movie producer Buckley whose path would never have crossed hers in peacetime. With the country’s morale at stake, Catrin, Buckley (Sam Claflin) and a colourful crew work furiously to make a film that will warm the hearts of the nation. Extensively filmed in Pembrokeshire. Gyda dynion Llundain bellach yn ymladd ar y Ffrynt, mae Catrin Cole yn cael swydd yn ysgrifennu copi ar gyfer ffilmiau propaganda sydd angen “ystyriaeth fenywaidd”. Mae ei dawn naturiol yn gyflym yn denu sylw Buckley’r cynhyrchydd ffilm ddeniadol, ni fyddai erioed wedi ei gyfarfod yn ystod amser heddwch. Gyda morâl y wlad yn y fantol, mae Catrin, Buckley a chriw lliwgar yn gweithio’n ddiflino i wneud ffilm fydd yn cynhesu calonnau’r genedl. Wedi ei ffilmio’n eang yn Sir Benfro.

36

MAI | MAY 1, 2 @ 8.20, 7 @ 8.10

DON’T TAKE ME HOME (12A) Jonny Owen, UK, 2017, 85’ For 60 years, Wales tried and failed to qualify for a major football tournament. Having gone through the grief of previous manager Gary Speed’s tragic death and heavy defeats, this tiny country’s team with no pedigree were the underdogs and all bets were off when they reached Euro 2016. Led by superstar Gareth Bale, the team quickly became the outside favourites, dazzling millions of viewers. For those long-suffering Welsh football fans who witnessed it, this was the greatest story ever told. Am 60 mlynedd, ceisiodd a methodd Cymru i gymhwyso ar gyfer twrnamaint pêl-droed pwysig. Ar ôl y galar yn dilyn marwolaeth drasig y cyn Rheolwr Gary Speed, a chael eu curo’n drwm, nid oedd gan y tîm hwn o’r wlad fechan unrhyw dras, roeddent gyda’r gwannaf a ni ellir rhagweld beth fyddai’n digwydd ar ôl iddynt gyrraedd Euro 2016. Wedi eu harwain gan Gareth Bale, daeth y tîm yn ffefrynnau’n gyflym, gan syfrdanu miliynau o wylwyr. I gefnogwyr amyneddgar pêl-droed Cymru bu’n dyst i’r cwbl, hon oedd y stori orau erioed.


MAI | MAY 5 – 11 @ 8.20

A QUIET PASSION (12A) Terence Davies, UK, Belgium, 2016, 125’ The story of 19th century American poet Emily Dickinson is brought to vivid life in this remarkably sensitive biopic by director Terence Davies, exploring her early days as a young schoolgirl through to her later years as a recluse. Now recognised as a genius that penned some of the most important verses in American literature, the poet was virtually unknown in her lifetime, leaving behind a legacy of stunning, astute work that still resonates deeply today. Cynthia Nixon commands a superb performance in the title role. Daw stori Emily Dickinson, y bardd 19eg ganrif o America i fywyd lliwgar, yn y ffilm fywgraffyddol sensitif hon. Mae’r cyfarwyddwr Terence Davies, yn archwilio ei dyddiau cynnar fel disgybl ifanc hyd at ei blynyddoedd hwyrach fel meudwy. Wedi ei chydnabod bellach fel athrylith a ysgrifennodd rhai o benillion pwysicaf llenyddiaeth America, roedd y bardd yn anhysbys bron yn ystod ei hoes, gan adael etifeddiaeth o waith syfrdanol, craff sy’n dal i atseinio’n ddwfn heddiw. Cyflwyna Cynthia Nixon berfformiad meistrolgar yn y rôl deitl.

MAI | MAY 7 @ 6.00, 8 – 10 @ 8.15

MAI | MAY 12 - 16 @ 6.20

I AM NOT YOUR NEGRO (12A tbc)

LADY MACBETH (15 tbc)

Raoul Peck, France, USA, 2016, 95’ In 1979, James Baldwin wrote a letter to his literary agent describing his next project, Remember This House. It was to be a revolutionary, personal account of the lives and successive assassinations of three of his close friends - Medgar Evers, Malcolm X and Martin Luther King, Jr. When Baldwin died, he had completed only 30 pages of his manuscript. Master filmmaker Raoul Peck envisions the book James Baldwin never finished in this radical, examination of race in America, using Baldwin’s original words and rich archival material. Ym 1979, ysgrifennodd James Baldwin lythyr i’w asiant llenyddol yn disgrifio ei brosiect nesaf, Remember This House. Roedd yn gyfrif chwyldroadol, personol o fywydau a llofruddiaethau olynol tri o’i ffrindiau mynwesol, Medgar Evers, Malcolm X a Martin Luther King, Jr. Pan fu farw Baldwin, roedd wedi cwblhau ond 30 tudalen o’i lawysgrif. Mae’r meistr gwneuthurwr ffilmiau Raoul Peck yn yr archwiliad radical hwn o hil yn America, yn dychmygu’r llyfr ni wnaeth James Baldwin ei orffen erioed, gan ddefnyddio geiriau gwreiddiol Baldwin a deunydd archif cyfoethog.

William Oldroyd, UK, 2016, 89’ tbc Rural England, 1865. Katherine (Florence Pugh) is stifled by her loveless marriage to a bitter man twice her age and his cold, unforgiving family. When she embarks on a passionate affair with a young worker on her husband’s estate, a force is unleashed inside her so powerful that she will stop at nothing to get what she wants. Cefn Gwlad Lloegr, 1865. Mae Katherine (Florence Pugh) yn cael ei mygu gan ei phriodas ddigariad i ddyn chwerw sy’n ddwywaith ei hoed a’i deulu oeraidd, anfaddeuol. Pan mae’n dechrau perthynas angerddol gyda gweithiwr ifanc ar ystâd ei gw^ r, caiff grym mor nerthol ei ryddhau ynddi fel na fydd dim yn ei rhwystro rhag cael yr hyn mae’n dymuno.

mwldan.co.uk 01239 621200 37


MAI | MAY 12 - 16 @ 8.30

TABLE 19 (12A) Jeffrey Blitz, Finland, USA, 2017, 87’ Ex-maid of honour Eloise (Anna Kendrick), having been relieved of her duties and unceremoniously dumped by the best man via text, decides to attend the wedding anyway only to find herself seated with five random guests at the dreaded Table 19. But after she and her tablemates (Lisa Kudrow, Tony Revolori, Craig Robinson, Stephen Merchant and June Squibb) realise they’ve been seated in the back due to their host’s disdain, they vow to ignore the snub and follow their party dreams instead. Mae Eloise cyn-forwyn priodas, ar ôl cael ei dympio gan y gwas priodas trwy neges destun, yn penderfynu mynychu’r briodas beth bynnag, ond yna’n gweld ei bod yn eistedd gyda phum gwestai digyswllt ar fwrdd 19. Ar ôl iddi hi a’i chyd-gwesteion sylweddoli eu bod yn eistedd yn y cefn o ganlyniad i ddirmyg eu gwestywr, penderfynant anwybyddu’r sarhad a mynd ati i fwynhau’r parti er gwaethaf y cyfan.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 2D SCREENINGS MAI | MAY 17-19 @ 5.30, 20, 21 @ 2.30 & 5.30, 22 - 25 @ 5.30, 26 @ 5.30 & 8.30, 27 - 29 @ 3.10, 6.00 & 8.45, 30 @ 6.00 & 8.45, 31 @ 3.10, 6.00 & 8.45 MEHEFIN | JUNE 1 @ 3.10, 6.00 & 8.45 3D SCREENINGS MAI | MAY 17 - 25 @ 8.30 3D

KING ARTHUR: THE LEGEND BEGINS (12A tbc) Guy Ritchie, USA, UK, Australia, 2017, 137’ A fantasy action adventure from acclaimed filmmaker Guy Ritchie. The bold new story introduces a streetwise young Arthur (Charlie Hunnam) who runs the back alleys of Londonium with his gang, unaware of the life he was born into until he grasps hold of Excalibur and is challenged by its power. Throw into the mix the mysterious Guinevere and his tyrant uncle Vortigern (Jude Law) and Arthur is forced to make some hard choices to master the sword, face his demons and unite his people. Antur gyffro ffantasi gan y gwneuthurwr ffilmiau clodfawr, Guy Ritchie. Mae’r stori eofn newydd hon yn cyflwyno’r Arthur ifanc sy’n rheoli strydoedd gefn Londonium gyda’i griw, yn anymwybodol o’r bywyd cafodd ei eni iddo hyd nes iddo afael yn Excalibur a chael ei herio gan ei rym. Ychwanegwch Guinevere ddirgel a’i ewythr y teyrn Vortigern, ac mae’n rhaid i Arthur gwneud ambell benderfyniad anodd er mwyn meistroli’r cleddyf, wynebu ei gythreuliaid ac uno ei bobl.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL MAI | MAY 12 @ 5.55 & 8.45, 13, 14 @ 3.05, 5.55 & 8.45, 15 – 19 @ 5.55 & 8.45, 20, 21 @ 3.05, 5.55 & 8.45, 22 – 25 @ 5.55 & 8.45

ALIEN COVENANT (15 tbc) Ridley Scott, USA, Australia, New Zealand, 2017, tbc’ Ridley Scott returns to the universe he created, with a new chapter in his ground breaking Alien franchise. The crew of the colony ship Covenant, bound for a remote planet on the far side of the galaxy, discovers what they think is an uncharted paradise, but is actually a dark, dangerous world. When they uncover a threat beyond their imagination, they must attempt a harrowing escape. Dychwela Ridley Scott i’r bydysawd a greodd, gyda phennod newydd yn ei fasnachfraint arloesol Estroniaid. Mae criw llong y Covenant, sydd ar y ffordd i blaned anghysbell ar ochr draw’r alaeth, yn darganfod yr hyn maent yn tybio i fod yn baradwys anhysbys, ond mewn gwirionedd byd tywyll, peryglus ydyw. Ar ôl darganfod bygythiad sydd y tu hwnt i’w dychymyg, rhaid ymgeisio dihangfa drallodus.

38


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 2D SCREENINGS MAI | MAY 26 @ 5.15, 27 – 31 @ 2.00 & 5.15 MEHEFIN | JUNE 1 @ 2.00 & 5.15, 2 – 4 @ 2.00, 5.15 & 8.30, 5 – 8 @ 5.15 & 8.3017, 18 @ 12.55, 19 - 21, 23 – 25 @ 5.30 GORFFENNAF | JULY 3 – 6 @ 5.30 3D SCREENINGS MAI | MAY 26 – 31 @ 8.30 3D MEHEFIN | JUNE 1 @ 8.30

PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZAR’S REVENGE (12A tbc) Joachim Rønning, Espen Sandberg, USA, 2017, tbc’

Johnny Depp returns to the big screen as the iconic, swashbuckling anti-hero Jack Sparrow in the allnew “Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge,” a rip-roaring adventure that finds down-on-hisluck Captain Jack feeling the winds of ill-fortune blowing strongly his way when deadly ghost sailors, led by the terrifying Captain Salazar, escape from the Devil’s Triangle bent on killing every pirate at sea—notably Jack. Also starring Geoffrey Rush and Javier Bardem. Mae Johnny Depp yn dychwelyd i’r sgrin fawr fel y gwrtharwr eiconig, herfeiddiol Jack Sparrow yn y ffilm newydd sbon “Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge.” Yn yr antur gyffrous hon, mae Captain Jack druan yn teimlo gwyntoedd anffawd yn chwythu’n gryf yn ei gyfeiriad pan mae ysbrydion morwyr marw, wedi eu harwain gan yr arswydus Captain Salazar, yn dianc o’r Devil’s Triangle, yn benderfynol o ladd bob môr-leidr ar y môr - a Jack yn enwedig. Hefyd yn serennu Geoffrey Rush a Javier Bardem.

39


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL MAI | MAY 26 @ 6.10, 27 - 29 @ 1.30 & 6.10, 30 @ 1.15 & 3.35, 31 @ 1.30 & 6.10 MEHEFIN | JUNE 1 @ 1.45 & 4.15, 2 - 4 @ 2.05 & 6.25, 5, 6 @ 6.25, 7 @ 4.45, 8 @ 6.25, 10, 11 @ 12.35

DIARY OF A WIMPY KID: THE LONG HAUL (PG tbc) David Bowers, USA, 2017, tbc’ In Diary Of A Wimpy Kid: The Long Haul, based on the recordbreaking book series, a family road trip to attend Meemaw’s 90th birthday party goes hilariously off course thanks to Greg’s newest scheme to (finally!) become famous. Unsurprisingly, things do not go according to plan and Heffley family antics ensue. Yn Diary Of A Wimpy Kid: The Long Haul, sy’n seiliedig ar y gyfres llyfrau hynod lwyddiannus, mae trip teuluol i fynychu parti pen-blwydd Meemaw yn 90 oed yn mynd ar gyfeiliorn o ganlyniad i gynllun diweddaraf Greg i’w wneud yn enwog (o’r diwedd!). Nid yw’n syndod felly bod pethau yn mynd yn groes i’r disgwyl, a chawn ddireidi arferol y teulu Heffley i’n diddanu.

MAI | MAY 27 - 29, 31 @ 3.50 MEHEFIN | JUNE 2 - 4 @ 4.15, 10, 11 @ 12.20, 17, 18, 24, 25 @ 1.10

A DOG’S PURPOSE (PG) Lasse Hallström, USA, 2017, 120’ tbc Based on the beloved bestselling novel by W. Bruce Cameron A Dog’s Purpose, from director Lasse Hallström (The Cider House Rules, Dear John, The 100-Foot Journey), shares the soulful and surprising story of one devoted dog (voiced by Josh Gad) who finds the meaning of his own existence through the lives of the humans he teaches to laugh and love. The family film told from the dog’s perspective also stars Britt Robertson and Dennis Quaid. Wedi ei seilio ar nofel lwyddiannus gan W. Bruce Cameron, mae A Dog’s Purpose yn rhannu stori ddwys a syfrdanol un ci ffyddlon (llais Josh Gad) sy’n darganfod ystyr ei fodolaeth ei hun trwy fywydau’r dynion a menywod mae’n eu haddysgu i chwerthin a charu. Ffilm deuluol wedi ei hadrodd o safbwynt ci, gyda Britt Robertson a Dennis Quaid.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 2D SCREENINGS MEHEFIN | JUNE 2 – 4 @ 1.45 & 5.00, 5 – 8 @ 5.00, 9 @ 5.30 & 8.30, 10, 11 @ 2.30, 5.30 & 8.30, 12 – 15 @ 5.30 & 8.30 3D SCREENINGS MEHEFIN | JUNE 2 – 8 @ 8.15 3D

WONDER WOMAN (12A tbc) Patty Jenkins, USA, 2017, tbc’

Before she was Wonder Woman (Gal Gadot), she was Diana, princess of the Amazons, trained to be an unconquerable warrior. Raised on a sheltered island paradise, an American pilot crashes on their shores and tells of a massive conflict raging in the outside world, Diana leaves her home, convinced she can stop the threat. Fighting alongside man in a war to end all wars, Diana will discover her full powers…and her true destiny. Co-stars Chris Pine.

40

Cyn iddi fod yn Wonder Woman (Gal Gadot), Diana, tywysoges yr Amasoniaid ydoedd, wedi ei hyfforddi i fod yn rhyfelwraig anorchfygol. Pan mae peilot Americanaidd yn syrthio i’r ddaear ar lannau’r ynys anghysbell lle cafodd ei magu, ac yn sôn am y gwrthdaro enfawr ffyrnig sy’n digwydd yn y byd tu allan, mae Diana yn gadael ei chartref, yn sicr y gall stopio’r bygythiad. Yn ymladd ochr yn ochr â dynion mewn rhyfel mwyaf y byd, bydd Diana yn darganfod ei grymoedd eithaf...a’i gwir thynged. Gyda Chris Pine.


MEHEFIN | JUNE 2 – 6, 8 @ 8.35, 17, 18 @ 6.15

MINDHORN (15) Sean Foley, UK, 2016, 89’ When MI5 Special Operative Bruce Mindhorn was captured in the late 1980s, his eye was replaced by a super-advanced optical lie detector, which meant he could literally “see the truth.” He escaped and fled to the Isle of Man, to recuperate in the island’s temperate microclimate, and today has become the best plainclothes detective the island has ever seen. Pan gafodd Bruce Mindhorn y Swyddog Arbennig MI5 ei gipio ar ddiwedd y 1980au, amnewidiwyd ei lygad am synhwyrydd celwyddau optegol hynod ddatblygedig, a olygai y gallai yn llythrennol “gweld y gwirionedd.” Dihangodd gan ffoi i Ynys Manaw, i wella ym microhinsawdd cymedrol yr ynys, ac erbyn heddiw efe yw’r ditectif gorau a gafodd yr ynys erioed.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL MEHEFIN | JUNE 9 @ 5.45 & 8.45, 10, 11 @ 2.45, 5.45 & 8.45, 12 – 15 @ 5.45 & 8.45, 16 @ 5.45, 17, 18 @ 2.45, 5.45 & 8.45, 19 – 22 @ 5.45 & 8.45

THE MUMMY (15 tbc) Alex Kurtzman, USA, 2017, tbc’ Thought safely entombed deep beneath the unforgiving desert, an ancient princess (Sofia Boutella, Star Trek Beyond) is awakened, bringing with her malevolence grown over millennia and terrors that defy human comprehension. From the sweeping sands of the Middle East through hidden labyrinths under modern-day London, The Mummy headlined by Tom Cruise, brings a surprising intensity and balance of wonder and thrills in an imaginative new take that ushers in a new world of gods and monsters. Er credwyd ei bod wedi claddu’n ddwfn o dan yr anialwch garw, caiff tywysoges hynafol ei dihuno, gan ddwyn gyda hi’r malais a atgyfnerthwyd dros filenia, a braw sy’n drech nag amgyffred dynol. O dywod symudol y Dwyrain Canol trwy labrinthau cudd o dan Lundain fodern, gyda Tom Cruise yn arwain y cast, daw The Mummy â dwyster syfrdanol a chydbwysedd o ryfeddod a gwefr ar wedd newydd ddychmygus sy’n hebrwng byd newydd o dduwiau a bwystfilod.

mwldan.co.uk 01239 621200

MEHEFIN | JUNE 9, 11 – 15 @ 5.55

THE ZOOKEEPER’S WIFE (12A tbc) Niki Caro, USA, 2017, tbc’ The real-life story of Antonina (Jessica Chastain) and her ´ ´ husband, Dr. Jan Zabinski, who ran the Warsaw Zoo in 1939. When their country is invaded by the Nazis, they are forced to report to the Reich’s newly appointed chief zoologist. To ´ ´ fight back on their own terms, the Zabinskis covertly begin working with the Resistance and put into action plans to save lives out of what has become the Warsaw Ghetto, with Antonina putting herself and even her children at great risk. ´ ´ Stori wir am fywydau Antonina a’i gw^ r, Dr. Jan Zabinski, sy’n rhedeg Sw Warsaw ym 1939. Pan gaiff eu gwlad ei meddiannu gan y Natsïaid, mae’n orfodol iddynt adrodd i brif sw^ olegydd newydd y Reich. I ymladd yn ôl ar eu termau ´ ´ nhw eu hunain, mae’r Zabinskis yn dechrau gweithio’n gudd gyda’r Fyddin Gêl gan roi cynlluniau ar waith i achub bywydau o’r hyn sydd bellach wedi troi’n Geto Warsaw, gydag Antonina yn rhoi ei hun a hyd yn oed ei phlant mewn perygl mawr.

41


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL MEHEFIN | JUNE 16 @ 6.00 & 8.30, 17, 18 @ 3.30, 6.00 & 8.30, 19 – 21 @ 6.00 & 8.30, 22 @ 6.00, 23 @ 6.00 & 8.30, 24, 25 @ 3.30, 6.00 & 8.30, 26 – 29 @ 6.00 & 8.30

CHURCHILL (15 tbc) Jonathan Teplitzky, UK, 2017, 110’ tbc

MEHEFIN | JUNE 9, 11 – 15 @ 8.25

SNATCHED (12A tbc) Jonathan Levine, USA, 2017, tbc’ When her boyfriend dumps her, Emily (Amy Schumer) a spontaneous woman in her 30s, persuades her ultra-cautious mum (Goldie Hawn) to accompany her on a vacation to Ecuador. At Emily’s insistence, the pair seek out adventure, but suddenly find themselves kidnapped. When these two very different women are trapped on this wild journey, their bond as mother and daughter is tested and strengthened while they attempt to navigate the jungle and escape Pan mae ei chariad yn ei gadael, mae Emily, menyw ifanc ddigymell yn ei 30au, yn perswadio ei mam hynod ofalus i fynd gyda hi ar wyliau i Ecuador. Yn ôl dymuniad Emily, mae’r ddwy yn chwilio am antur, ond yn sydyn cânt eu herwgipio. Pan mae’r ddwy fenyw hollol wahanol hyn gyda’i gilydd ar y siwrnai wyllt hon, caiff eu bond fel mam a merch ei roi ar brawf a’i gryfhau wrth iddynt geisio llywio’u ffordd trwy’r jyngl er mwyn dianc.

An intimate and personal portrait of wartime leader Winston Churchill, set in the final few days preceding D-Day, in June 1944. Allied Forces stand on the brink: a massive army is secretly assembled on the south coast of Britain, poised to re-take Nazi-occupied Europe… This is the untold story of Britain’s most celebrated leader, uncovering the true nature of Churchill’s herculean war-time status and his vital relationship with “Clemmie” – his backbone and total confidant…the love that inspired him to greatness. Portread personol o Winston Churchill yr arweinydd amser rhyfel, wedi ei osod yn ystod y diwrnodau diwethaf cyn Dydd-D, ym Mehefin 1944. Safai Lluoedd Cynghreiriol ar yr ymyl: byddin enfawr wedi ymgynnull yn gyfrinachol ar arfordir De Prydain, yn barod i ail-gymryd Ewrop oddi wrth feddiant y Natsïaid... Dyma stori heb ei hadrodd am arweinydd mwyaf clodfawr Prydain, yn datgelu gwir statws aruthrol amser rhyfel Churchill a’i berthynas hanfodol a’i “Clemmie” - ei asgwrn cefn a’i gyfaill mynwesol... y cariad a’i hysbrydolodd i lwyddo.

MEHEFIN | JUNE 16 @ 8.45, 17 – 21 @ 8.25, 22 @ 8.30

BAYWATCH (12A tbc) Seth Gordon, USA, 2017, tbc’ This big-screen reboot of the popular ‘90s TV series stars Dwayne Johnson as he butts heads with a brash new recruit Zac Efron. However, their jobs get a lot more difficult when they uncover a local criminal plot that threatens the future of the Bay. Also co-stars David Hasselhoff and Pamela Anderson. Ailwampiad sgrin fawr y gyfres deledu boblogaidd o’r 90au, sy’n serennu Dwayne Johnson a Zac Efron. Fodd bynnag, mae eu swyddi’n troi’n anoddach o lawer ar ôl darganfod cynllwyn troseddol lleol sy’n bygwth dyfodol y Bae. Gyda David Hasselhoff a Pamela Anderson.

42


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 2D SCREENINGS MEHEFIN | JUNE 23 @ 5.00, 24, 25 @ 1.45 & 5.00, 26 – 29 @ 5.00, 30 @ 5.00 & 8.15 GORFFENNAF | JULY 1, 2 @ 1.45, 5.00 & 8.15, 3 – 6 @ 5.00 & 8.15 3D SCREENINGS 3D MEHEFIN | JUNE 23 -29 @ 8.15

TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT (12A tbc) Michael Bay, USA, 2017, tbc’ There comes a moment in everyone’s life when we are called upon to make a difference. In this instalment, the hunted will become heroes. Heroes will become villains. Optimus Prime is gone. The key to saving our future lies buried in the secrets of the past, in the hidden history of Transformers on Earth. Saving our world falls upon the shoulders of an unlikely alliance. Starring Mark Wahlberg and Sir Anthony Hopkins. Only one world will survive: theirs, or ours. Daw adeg ym mywyd pawb pan mae’n rhaid i ni wneud gwahaniaeth. Yn y bennod hon, mae’r rhai sy’n cael eu herlid yn troi’n arwyr. Try’r arwyr yn ddihirod. Mae Optimus Prime wedi mynd. Mae’r allwedd i achub y dyfodol wedi ei gladdu yng nghyfrinachau’r gorffennol, yn hanes cudd y Transformers ar y Ddaear. Mae achub y byd yn syrthio i gynghrair annhebygol. Yn serennu Mark Wahlberg a Syr Anthony Hopkins. Un byd yn unig gall goroesi; ein byd ni, neu eu byd nhw.

MEHEFIN | JUNE 23 – 26 @ 8.45

MISS SLOANE (15) John Madden, France, USA, 2017, 132’ In the high-stakes world of political power-brokers, Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) is the most sought after and formidable lobbyist in D.C. Known equally for her cunning and her track record of success, she has always done whatever is required to win. But when she takes on the most powerful opponent of her career, she finds that winning may come at too high a price. Ym myd pwysig y mawrion gwleidyddol, Elizabeth Sloane yw’r lobïwr mwyaf poblogaidd yn D.C. Yn adnabyddus am ei chyfrwystra yn ogystal â’i record am lwyddo, mae bob amser wedi gwneud yr hyn sydd ei angen er mwyn ennill. Ond pan mae’n wynebu’r gwrthwynebwr mwyaf grymus ei gyrfa, mae’n darganfod efallai bod pris ennill yn rhy uchel.


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 2D SCREENINGS MEHEFIN | JUNE 30 @ 5.45 GORFFENNAF | JULY 1, 2 @ 1.15, 3.30 & 5.45, 3 – 6 @ 5.45 3D SCREENINGS MEHEFIN | JUNE 30 @ 8.00 GORFFENNAF | JULY 1 – 6 @ 8.00 3D

DESPICABLE ME 3 (U tbc) Pierre Coffin, Kyle Balda , USA, 2017, tbc’

The team who brought you Despicable Me, Despicable Me 2 and Minions returns to continue the adventures of Gru, Lucy, their adorable daughters - Margo, Edith and Agnes and, of course, the Minions. In this film villain Balthazar Bratt, a former child star who’s grown up to become obsessed with the character he played in the ‘80s, proves to be Gru’s most formidable nemesis to date. Mae’r tîm a gyflwynodd Despicable Me, Despicable Me 2 a Minions yn dychwelyd i barhau gydag anturiaethau Gru, Lucy, eu merched hoffus - Margo, Edith ac Agnes ac, wrth gwrs, y Minions. Yn y ffilm hon mae’r dihiryn Balthazar Bratt, bu’n seren yn ei blentyndod, ond sydd wedi tyfu i fyny gydag obsesiwn â’r cymeriad bu’n chwarae yn y 80au, yn profi mai ef yw gelyn pennaf Gru hyd yn hyn.

GORFFENNAF | JULY 3 – 6 @ 8.45

MY COUSIN RACHEL (12A tbc) Roger Michell, UK, USA, 2017, tbc’

A dark romance, which tells the story of a young Englishman who plots revenge against his mysterious, beautiful cousin, believing that she murdered his guardian. But his feelings become complicated as he finds himself falling under the beguiling spell of her charms. Based on the novel by Daphne Du Maurier, starring Rachel Weisz and Sam Claflin. Rhamant dywyll, sy’n adrodd stori Sais ifanc sy’n cynllwynio talu’r pwyth yn ôl yn erbyn ei gyfnither ddirgel, brydferth, gan gredu ei bod wedi llofruddio ei warcheidwad. Ond mae ei deimladau’n cymhlethu rhywfaint wrth iddo ddechrau plygu i’w swynion hudolus. Yn seiliedig ar nofel gan Daphne Du Maurier, yn serennu Rachel Weisz a Sam Claflin. 44


4

COMMUNITY CLASSES DOSBARTHIADAU CYMUNEDOL

Over 20,000 people a year take part in our busy programme of community classes and workshops. Open to a range of ages and abilities our regular classes are a great way to meet new friends, learn new skills, or get fit! Visit the Courses and Classes section of our website for more details.

*term time only *Yn ystod tymor ysgol yn unig

Mae dros 20,000 o bobl yn cymryd rhan yn ein rhaglen brysur o ddosbarthiadau a gweithdai cymunedol pob blwyddyn. Yn agored i ystod eang o oedrannau a galluoedd mae ein dosbarthiadau rheolaidd yn ffordd dda o wneud ffrindiau, dysgu sgiliau newydd, neu wella’ch ffitrwydd! Ewch at ein hadran Dosbarthiadau a Chyrsiau ar ein gwefan am fanylion pellach.

IN MWLDAN 4!

MONDAY :: LLUN

WEDNESDAY :: MERCHER

BELLY DANCE

KEEP FIT FOR OVER 50S

9.45-11.00yb/am (All ages & abilities)

10.30yb/am - 12.00yp/pm Marilyn James: 01239 612166

FIT FOR LIFE FOR OVER 50s 12.15yb/am -1.15yp/pm Rose Barter: 01239 851737 rosebarter@btinternet.com

*DREAMS DANCE SCHOOL 4.00 – 4.45yh/pm 4.45 – 5.30yh/pm 5.30 – 6.15yh/pm 6.15 – 7.00yh/pm 7.00 - 8.00yh/pm 8.00 - 9.00yh/pm

*DREAMS DANCE SCHOOL 4.00 - 5.00yh/pm 5.00 – 5.45yh/pm 5.45 – 6.30yh/pm 6.30 – 7.30yh/pm 7.30 – 8.00yh/pm 8.00 – 9.00yh/pm

Grade 3 Ballet (10+) Junior Street (6+) Senior Street (12+) Grade 5 Ballet (14+) Pointe Class Adult Dance Class (18+)

Pre Primary Ballet (5+) Grade 2 Ballet (8+) Grade 3 Ballet (10+) Senior Tap (15+) THURSDAY :: IAU Dance Fitness Adult Dance Class (18+) *TAMBOURINE TOTS 1.30yp/pm CAFÉ MWLDAN CAFFI TUESDAY :: MAWRTH Bilingual music, movement & craft 0-4 yr olds with parents BE YOU YOGA Cerddoriaeth, symudiad a chrefft 7.00 – 7.45yb/am Morning Adult dwyieithog 0-4 blwydd oed gyda rhieni Flow Yoga £2.50 child / plant: 01239 621200 Nia Jones: 07949 139302 breathe@beyouyogawales.co.uk *DREAMS DANCE SCHOOL 3.15 – 4.00yh/pm Teen Jazz (13+) *DREAMS DANCE SCHOOL 4 – 4.45yh/pm Junior Jazz & Tap (8+) 4.00 - 4.30yh/pm Beginners Ballet (3+) 4.30 - 5.15yh/pm Primary Ballet (6+) 4 .45 – 5.30yh/pm Grade 5 Ballet (14+) 5.15 - 6.00yh/pm Grade 1 Ballet (7+) 5.30 – 6.30 yh/pm Senior Jazz (15+) 6.00 - 6.45yh/pm Beginners Jazz & 6.30 – 7.30yh/pm Grade 8 Ballet (16+) Tap (6+) CARDIGAN THEATRE 6.45 - 7.30yh/pm Grade 8 7.30 – 10yh/pm Ballet (16+) ++ Christine Rees: 01239 891 283 CARDIGAN AND DISTRICT ART reeschristine@yahoo.com

*DREAMS DANCE SCHOOL ++Grade 8 ballet 6.45-7.15 on 20/04, 18/05, 15/06 Victoria Atkinson: 07581 186 634 dreamsdance@hotmail.co.uk

SOCIETY CYMDEITHAS GELF ABERTEIFI A’R CYFFINIAU

7.30 – 9.30yh/pm Every third Thursday of the month Marion Dawe: 01239 615265

PRE-BOOKING IS ADVISED BEFORE ATTENDING ANY OF THE CLASSES ON THIS PAGE ARGYMHELLWN GADW EICH LLE O FLAEN LLAW CYN MYNYCHU UNRHYW UN O’R DOSBARTHIADAU AR Y TUDALEN HON.

FRIDAY :: GWENER BE YOU YOGA 7.00 – 7.45yb/am Morning Adult Flow Yoga 4.15 – 5.00yh/pm Children’s Yoga (6+) Nia Jones: 07949 139302 breathe@beyouyogawales.co.uk

PILATES 9.00 – 9.55am/yb All Levels 10.00 – 10.55am/yb Just the beginning 11.00 – 11.55yb/am Clinical Rehabilitation: Back Care etc. 12.00 - 12.55yp/pm Clinical Rehabilitation: A Very Gentle Class Janet Tebbutt (registered Osteomyologist): 01437 532 385 / 07973 854 942 janettebbutt@hotmail.com

DYNAMIX DANCE (Show Class) Fortnightly from 03/02/17 5.15 - 6.15yh/pm Intermediates 6.15 - 7.15 yh/pm Advanced

DYNAMIX DRAMA (Show Class)

Fortnightly from 10/02/17 5.15 - 6.15yh/pm Ages 7 - 10 Years 6.15 - 7.15 yh/pm 10 - 25 Years Laura Gilbert: 07790 586064 laura@dynamixperformingarts.co.uk

SATURDAY :: SADWRN *CARDIGAN YOUTH THEATRE THEATR IEUENCTID ABERTEIFI 10.30 – 12.30yb/am Juniors / Plant Iau (8 – 13) Reuben Wells: 07490 795060 reubenwells@ymail.com

SUNDAY :: SUL QUAKERS SUNDAY MEETING CYFARFOD SUL Y CRYNWYR 11.00 – 12.15yp/pm

45


CHANGES TO OUR ADVERTISED PROGRAMME NEWIDIADAU I’R RHAGLEN HYSBYSEDIG Unfortunately – and rarely - we have to make changes to our printed programme due to circumstances beyond our control. For example, the release dates of films are occasionally changed by distributors after we have gone to print. If you have not pre booked your tickets, we would advise you to check (with our Box Office or our website) prior to departing from home – especially if you are making a long journey - that our programme remains as advertised. We would recommend that you pre-book your tickets online or by phone whenever possible – we can then contact you in the event of any unforeseen circumstances. Yn anffodus - ac yn anaml - bydd yn rhaid i ni wneud newidiadau i’n rhaglenni printiedig o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Er enghraifft, weithiau caiff dyddiau rhyddhau ffilmiau eu newid gan y dosbarthwyr ar ôl i ni argraffu’r rhaglen. Os nad ydych wedi archebu eich tocynnau o flaen llaw fe’ch cynghorwn i wirio (gyda’n Swyddfa Docynnau neu’n gwefan) cyn gadael gartref - yn enwedig os ydych yn gwneud siwrnai hir - bod ein rhaglen heb newid o’r hyn a hysbysebir. Argymhellwn eich bod yn archebu eich tocynnau o flaen llaw neu ar y ffôn pryd bynnag bo’n bosibl - yna gallwn gysylltu â chi os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi.

VOLUNTEERING GWIRFODDOLI

AELODAETH THEATR MWLDAN MEMBERSHIP

Are you passionate about the arts and supporting the work we do? Do you want to make a difference to the community in which you live and meet like-minded people? Then why not join our volunteer team at Mwldan? There are many reasons why people volunteer, Here’s just a few… Meet new people, make new friends and spend time in a creative environment with a wide range of people, aged 16 – 80+ Volunteers will receive a complimentary ticket for the events they are volunteering for. A great way to see things for free! To learn more about becoming a volunteer, please collect an application form from our Box Office.

Membership of Theatr Mwldan is open to individuals of 18 years of age and over and to organisations that support the objectives of the company.

Ydych chi’n frwdfrydig am y celfyddydau ac mewn cefnogi’r gwaith a wnawn? Ydych chi am wneud gwahaniaeth i’r gymuned sy’n gartref i chi a chyfarfod â phobl debyg? Yna pam na ymunwch â’n tîm o wirfoddolwyr yn y Mwldan? Mae ‘na nifer o resymau pam bod pobl yn gwirfoddoli. Dyma i chi ond ychydig... Cyfarfod â phobl newydd, gwneud ffrindiau newydd a threulio amser mewn amgylchedd creadigol gydag ystod eang o bobl, 16 - 80+ oed Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn tocyn am ddim i’r digwyddiadau maent yn gwirfoddoli ar eu cyfer. Ffordd wych o weld pethau am ddim!! I ddysgu mwy am wirfoddoli, casglwch ffurflen gais o’n Swyddfa Docynnau.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Theatr Mwldan Film Society have been bringing the best in world cinema to west Wales for over 20 years. Broaden your horizons with annual membership of Theatr Mwldan Film Society. Contact tmfs@mwldan.co.uk, or fill in a form at the Box Office. Yn dod â goreuon sinema’r byd i Orllewin Cymru. Ehangwch eich gorwelion gydag aelodaeth Chymdeithas Ffilm Theatr Mwldan. Cysylltwch â tmfs@mwldan.co.uk, neu llenwch ffurflen yn y Swyddfa Docynnau

FULL MEMBERSHIP AELODAETH LLAWN Annual membership of Theatr Mwldan Film Society is £70 for 30 films. Mae aelodaeth flynyddol Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan yn £70 am 30 ffilm.

Membership costs £2 per year. Am £2 y flwyddyn, mae aelodaeth Theatr Mwldan yn agored i unigolion o 18 mlwydd oed ac yn hyˆn ac i sefydliadau sy’n cynnal amcanion y cwmni.

ACCESSIBLE CINEMA AT MWLDAN! SINEMA HYGYRCH YN Y MWLDAN!

All of our cinema screenings are Audio Reinforced. Many screenings also offer Audio Description and/or Subtitles and will be indicated by the use of the above logos on Theatr Mwldan’s website www.mwldan.co.uk You might also like the specialist website www.yourlocalcinema.com Mae pob un o’n dangosiadau sinema wedi ei Sain Atgyfnerthu. Mae nifer o’r dangosiadau hefyd yn cynnig Sain Ddisgrifio a/neu Isdeitlau. Gallwch adnabod y dangosiadau hyn o’r logos uchod ar wefan Theatr Mwldan www.mwldan.co.uk. Yn ogystal, gallwch fwrw golwg ar y wefan arbenigol www.yourlocalcinema.com

FILM TICKETSAVER CARD £26 per year: £1.70 off every* standard film screened at Theatr Mwldan. Free admission to three Theatr Mwldan Film Society screenings (within a 12 Month Period) Free associate membership of TMFS with the Film TicketSaver Card. CERDYN TOCYNCYNILO FFILM £26 y flwyddyn: Ostyngiad o £1.70 oddi ar ddangosiad bob* ffilm yn Theatr Mwldan. Mynediad am ddim i dri dangosiad Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan (o fewn cyfnod o 12 mis) Aelodaeth gysylltiol am ddim o Gymdeithas Ffilm Theatr Mwldan gyda’r Cerdyn TocynCynilo Ffilm.

* Ticketsaver Offer and full TMFS membership excludes 3D screenings, Live Broadcast Events and alternative content. * Nid yw’r cynnig yn cynnwys dangosiadau 3D, Darllediadau Byw a chynnwys amgen. Theatr Mwldan Film Society

@TMFSoc


COMMUNITY & BUSINESS :: CYMUNED A BUSNES NEED A SPACE FOR YOUR ACTIVITY OR BUSINESS? We’re here to help your business and our community with a wide range of facilities for hire. Whether it’s a one-off meeting, a regular weekly class, or a long-term business location, we can offer something perfect to suit your needs. Contact us now to see how we can help! MWLDAN 1 – a seated auditorium with a capacity of 146, with digital projection. Perfect for presentations and conferences. MWLDAN 2 – a seated auditorium with a capacity of 249, with digital projection, full stage, lighting and sound facilties. Promote your own live performance, larger presentations and conferences! MWLDAN 3 – a seated auditorium with a capacity of 101, with digital projection. Perfect for presentations and conferences. MWLDAN 4 – a multi-function studio measuring 9m x 9m. Perfect for exercise classes, rehearsals, larger meetings, dance and small-scale performances. MWLDAN 5 – a private meeting room for up to 20 people. MWLDAN BUSINESS CENTRE – Workstations and Workspaces are available on a short-term and long-term basis – hourly, daily or monthly. Rental package includes: heat, light, rates, building insurance, servicing, cleaning, security system, 24/7 access, reception area, shared kitchen, fully accessible, carpeted and optional furniture. Also available – private meeting room for hire for up to 10 people. All the above can be supported with internet access, presentation equipment and catering servives from simple refreshments through to full lunches.

Contact Victoria Goddard, Mwldan’s General Manager for availability and prices victoria@mwldan.co.uk

OES ANGEN LLEOLIAD AR GYFER EICH GWEITHGAREDD NEU’CH ANGHENION BUSNES? Rydym yma i helpu eich busnes chi a’n cymuned ni gydag ystod eang o gyfleusterau i’w hurio. Naill ai’n gyfarfod unigryw, neu yn lleoliad busnes hirdymor, gallwn gynnig rhywbeth delfrydol sy’n gweddu at eich anghenion. Chysylltwch â ni nawr i weld sut gallwn eich helpu! MWLDAN 1 – awditoriwm gyda seddau i 146, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau. MWLDAN 2 – awditoriwm gyda seddau i 249, gyda thafluniad digidol, llwyfan cyflawn, cyfleusterau golau a sain. Hyrwyddwch eich perfformiad byw, cyflwyniadau a chynadleddau eich hun! MWLDAN 3 – awditoriwm gyda seddau i 101, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau. MWLDAN 4 – stiwdio amlbwrpas sy’n mesur 9m x 9m. Yn berffaith ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff, ymarferiadau, cyfarfodydd mawr, perfformiadau graddfa fechan a dawns. MWLDAN 5 – ystafell gyfarfod breifat i hyd at 20 person. MWLDAN BUSINESS CENTRE – Mae Gweithfannau a Gweithleoedd ar gael yn fyrdymor ac yn hirdymor - yn ôl yr awr, yn ddyddiol ac yn fisol. Mae’r pecyn rhentu yn cynnwys: gwres, golau, trethi, yswiriant adeiladau, gwasanaethu, glanhau, system diogelwch, mynediad 24/7, derbynfa, cegin i rannu, mynediad hygyrch, carpedi a dodrefn opsiynol. Ar gael yn ogystal - ystafell gyfarfod breifat i hyd at 10 person. Gellir cynnal yr uchod i gyd gyda mynediad rhyngrwyd, offer cyflwyno a gwasanaethau arlwyo, o luniaeth syml i giniawau cyflawn.

Cysylltwch â Victoria Goddard, Rheolwr Cyffredinol y Mwldan am brisiau ac argaeledd presennol victoria@mwldan.co.uk

Join our existing clients | Ymunwch â’n cleientiaid presennol:

47


HYNT A NATIONAL ACCESS SCHEME HYNT CYNLLUN MYNEDIAD CENEDLAETHOL We are part of a national accessibility scheme called Hynt, which has now replaced the existing CEA card scheme at Mwldan. The benefits of this new scheme will be applicable to live events, live broadcasts and film screenings. Hynt cardholders are entitled to a ticket free of charge for a personal assistant or carer at Mwldan and all the theatres and arts centres participating in the scheme. Visit hynt.co.uk or www.hynt.cym to find a range of information and guidance about the scheme. You can also find out whether you or the person you care for are eligible to join the scheme and complete an application form. Alternatively, please contact our Ticket Office on 01239 621200 to speak to a member of staff about Hynt at Mwldan. Rydym bellach yn rhan o gynllun hygyrchedd cenedlaethol, sef Hynt, bydd yn y pendraw yn cymryd lle’r cynllun cerdyn CEA cyfredol yn y Mwldan. Bydd manteision y cynllun hwn yn gymwys ar gyfer digwyddiadau byw, darllediadau byw a dangosiadau ffilm. Mae gan bobl a chanddynt cerdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad ac am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalwr yn y Mwldan a phob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Ewch at www.hynt.co.uk neu www.hynt.cym am ystod o wybodaeth a chyfarwyddyd am y cynllun. Cewch wybod yno hefyd os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/amdani ymuno â’r cynllun a chwblhau ffurflen gais. Fel arall, cysylltwch â’n Swyddfa Docynnau ar 01239 621 200 i siarad ag aelod staff am Hynt yn y Mwldan.

mwldan.co.uk 01239 621200


DIARY OF EVENTS DYDDIADUR EBRILL | APRIL GWE 7 FRI The Boss Baby 1 6.10 8.20 A Cure For Wellness 5.50 Beauty & The Beast 2 8.40 John Wick 2 3 5.30 Smurfs 8.00 Hacksaw Ridge SAD 8 SAT 1.00 Beauty & The Beast 1 3.50 The Boss Baby 6.10 The Boss Baby 3D 8.20 A Cure For Wellness 12.40 The Boss Baby 2 3.00 5.50 Beauty & The Beast 8.40 John Wick 2 3 12.45 3.10 5.30 Smurfs 8.00 Hacksaw Ridge SUL 9 SUN 1.00 Beauty & The Beast 1 3.50 The Boss Baby 6.10 The Boss Baby 3D 8.20 Fences 12.40 The Boss Baby 2 3.00 Beauty & The Beast 5.50 Land of the Enlightened 8.05 John Wick 2 12.45 3.10 5.30 Smurfs 3 8.00 A Cure For Wellness LLUN 10 MON 1.00 Beauty & The Beast 3.50 The Boss Baby 1 6.10 The Boss Baby 3D 8.20 Fences 12.40 The Boss Baby 2 3.00 5.50 Beauty & The Beast 8.40 John Wick 2 12.45 3.10 5.30 Smurfs 3 8.00 Hacksaw Ridge MAW 11 TUE 1.00 Beauty & The Beast 1 3.50 The Boss Baby 6.10 The Boss Baby 3D 8.20 Fences 12.40 The Boss Baby 2 3.00 5.50 Beauty & The Beast 8.40 John Wick 2 12.45 3.10 5.30 Smurfs 3 8.00 Hacksaw Ridge MER 12 WED 1.00 Beauty & The Beast 1 3.50 The Boss Baby 6.10 The Boss Baby 3D 8.20 Fences 12.40 The Boss Baby 2 3.00 5.50 Beauty & The Beast 8.40 Fast and Furious 8 3.10 5.30 Smurfs 3 12.45 8.40 A Cure For Wellness IAU 13 THU 1.00 Beauty & The Beast 3.50 The Boss Baby 1 6.10 The Boss Baby 3D 8.20 Fences 12.40 The Boss Baby 2 3.00 5.50 Beauty & The Beast 8.40 Fast and Furious 8 12.45 3.10 5.30 Smurfs 3 8.40 A Cure For Wellness

GWE 14 FRI 1.00 Beauty & The Beast 1 3.50 6.10 The Boss Baby 8.20 Time of Their Lives 12.25 The Boss Baby 2 2.40 Beauty & The Beast 5.30 Power Rangers 8.00 Viceroy’s House 3 12.15 Sing 2.30 5.40 8.50 Fast & Furious 8

GWE 21 FRI 1.20 3.40 The Boss Baby 1 6.00 The Time of Their Lives 8.30 Life 12.55 Sing 2 3.20 Power Rangers 5.45 Viceroy’s House 8.10 Elle 12.40 Peppa Pig 3 2.30 5.40 8.50 Fast & Furious 8

SAD 15 SAT 3.50 6.10 The Boss Baby 1 1.30 8.20 The Time of Their Lives 2.00 Claire Jones: Harp Finale 2 5.30 Power Rangers 8.00 Viceroy’s House 12.15 Sing 3 2.30 5.40 8.50 Fast & Furious 8 SUL 16 SUN 1.00 Beauty & The Beast 1 3.50 6.10 The Boss Baby 8.15 Power Rangers 12.20 The Boss Baby Beauty & The Beast 2 2.25 5.15 Toni Erdmann 8.25 Viceroy’s House Sing 3 12.15 2.30 5.40 8.50 Fast & Furious 8

SAD 22 SAT 1.10 3.15 The Boss Baby 1 5.25 Elle 8.15 Life 12.55 Sing 2 3.30 Viceroy’s House 6.00 MET: Eugene Onegin 12.40 Peppa Pig 3 2.30 5.40 8.50 Fast & Furious 8

LLUN 17 MON 3.50 6.10 The Boss Baby 1 1.30 8.20 The Time of Their Lives 2.00 Don’t Dribble on the Dragon 2 5.30 Power Rangers 8.00 Viceroy’s House 12.15 Sing 3 2.30 5.40 8.50 Fast & Furious 8 MAW 18 TUE 1.00 Beauty & The Beast 1 3.50 6.10 The Boss Baby 8.20 Power Rangers 12.00 The Boss Baby 2.00 Viceroy’s House 2 4.15 Beauty & The Beast 7.15 ROH: Jewels Sing 3 12.15 2.30 5.40 8.50 Fast & Furious 8 MER 19 WED 1.00 Beauty & The Beast 1 3.50 6.10 The Boss Baby 8.20 Power Rangers 12.20 The Boss Baby 2.15 Viceroy’s House 2 4.30 Beauty & The Beast 7.30 ThGC: Macbeth Sing 3 12.15 2.30 5.40 8.50 Fast & Furious 8 IAU 20 THU 1.00 Beauty & The Beast 1 3.50 6.10 The Boss Baby 8.20 The Time of Their Lives 12.00 The Boss Baby 1.50 Power Rangers 2 4.05 Beauty & The Beast 7.00 NT LIVE: Rosencrantz & Guildenstern 12.15 Sing 3 2.30 5.40 8.50 Fast & Furious 8

SUL 23 SUN 1.20 3.40 The Boss Baby 1 6.00 Moonlight 8.30 Life 2 Ar Gau / Closed 12.40 Peppa Pig 3 2.30 5.40 8.50 Fast & Furious 8 LLUN 24 MON 1.20 3.40 The Boss Baby 1 6.00 Viceroy’s House 8.30 Life 2 Ar Gau / Closed 12.40 Peppa Pig 3 2.30 5.40 8.50 Fast & Furious 8 MAW 25 TUE Elle 1 5.55 8.35 Life 2 7.30 The Fureys 3 5.40 8.50 Fast & Furious 8 MER 26 WED 1 7.00 RSC: Julius Caesar 2 Ar Gau / Closed 3 5.40 8.50 Fast & Furious 8 IAU 27 THU Elle 1 5.55 8.35 Life 2 Ar Gau / Closed 3 5.40 8.50 Fast & Furious 8 GWE 28 FRI Guardians of the Galaxy 1 5.30 8.30 Guardians of the Galaxy 3D 2 7.30 The Trials of Oscar Wilde 5.45 Going in Style 3 8.15 Ghost in the Shell 3D SAD 29 SAT 2.30 5.30 Guardians of the 1 Galaxy 8.30 Guardians of the Galaxy 3D 2 7.30 The Trials of Oscar Wilde 1.30 Peppa Pig 3.30 The Boss Baby 5.45 Going in Style 3D 3 8.15 Ghost in the Shell

SUL 30 SUN 2.30 5.30 Guardians of the 1 Galaxy 8.30 Guardians of the Galaxy 2 7.30 Rant 1.30 Peppa Pig 3 3.30 The Boss Baby 5.45 Going in Style 8.15 Ghost in the Shell

3D

3D

MAI | MAY LLUN 1 MON 2.30 5.30 Guardians of the 1 Galaxy 8.30 Guardians of the Galaxy 1.10 Sing 3.25 Power Rangers 2 5.50 Viceroy’s House 8.20 Don’t Take Me Home 1.30 Peppa Pig 3.30 The Boss Baby 3 5.45 Going in Style 8.15 Ghost in the Shell MAW 2 TUE 1 5.30 Guardians of the Galaxy 8.30 Guardians of the Galaxy Viceroy’s House 2 5.50 8.20 Don’t Take Me Home 5.45 Going in Style 3 8.15 Ghost in the Shell MER 3 WED Guardians of the Galaxy 1 5.30 8.30 Guardians of the Galaxy 2 Ar Gau / Closed 5.45 Going in Style 3 8.15 Ghost in the Shell IAU 4 THU 5.30 Guardians of the Galaxy 1 8.30 Guardians of the Galaxy 2 7.30 Blackadder Goes Forth Going in Style 3 5.45 8.15 Ghost in the Shell

3D

3D

3D

3D

GWE 5 FRI 8.30 Guardians of the 1 5.30 Galaxy 2 7.30 Blackadder Goes Forth Their Finest 3 5.45 8.20 A Quiet Passion SAD 6 SAT 2.30 5.30 8.30 Guardians of the 1 Galaxy 2 7.30 Blackadder Goes Forth 12.50 The Boss Baby 3 3.00 Beauty & The Beast 5.45 Their Finest 8.20 A Quiet Passion SUL 7 SUN 5.30 8.30 1 2.30 Guardians of the Galaxy 1.30 Peppa Pig 3.30 Viceroy’s House 2 6.00 I Am Not Your Negro 8.10 Don’t Take Me Home 12.50 The Boss Baby 3.00 Beauty & The Beast 3 5.45 Their Finest 8.20 A Quiet Passion

49


LLUN 8 MON 1 5.30 8.30 Guardians of the Galaxy 5.50 Beauty & The Beast 2 8.15 I Am Not Your Negro 5.45 Their Finest 3 8.20 A Quiet Passion MAW 9 TUES 1 5.30 8.30 Guardians of the Galaxy 5.50 Beauty & The Beast 2 8.15 I Am Not Your Negro 5.45 Their Finest 3 8.20 A Quiet Passion MER 10 WED 1 5.30 8.30 Guardians of the Galaxy 5.50 Beauty & The Beast 2 8.15 I Am Not Your Negro Their Finest 3 5.45 8.20 A Quiet Passion IAU 11 THU 1 5.30 8.30 Guardians of the Galaxy 2 7.30 Alice in Wonderland Their Finest 3 5.45 8.20 A Quiet Passion GWE 12 FRI 6.20 Lady Macbeth 1 8.30 Table 19 5.45 Their Finest 2 8.15 Fast & Furious 8 3 5.55 8.45 Alien Covenant SAD 13 SAT 1.15 The Boss Baby 1 3.30 Power Rangers 6.20 Lady Macbeth 8.30 Table 19 2 1.00 Smurfs 3.00 Beauty & The Beast 5.45 Their Finest 8.15 Fast & Furious 8 Peppa Pig 3 1.30 3.05 5.55 8.45 Alien Covenant SUL 14 SUN 1.15 The Boss Baby 1 3.30 Power Rangers 6.20 Lady Macbeth 8.30 Table 19 1.00 Smurfs 2 3.00 Beauty & The Beast 5.45 Their Finest 8.15 Fast & Furious 8 Peppa Pig 3 1.30 3.05 5.55 8.45 Alien Covenant LLUN 15 MON Lady Macbeth 1 6.20 8.30 Table 19 2 7.30 Jon Boden 3 5.55 8.45 Alien Covenant MAW 16 TUE 6.20 Lady Macbeth 1 8.30 Table 19 2 6.00 MET: Der Rosenkavalier 3 5.55 8.45 Alien Covenant MER 17 WED 1 5.30 King Arthur 8.30 King Arthur 2 7.00 NT LIVE: Obsession 3 5.55 8.45 Alien Covenant

50

3D

IAU 18 THU 5.30 King Arthur 1 8.30 King Arthur 2 7.00 NT LIVE: tbc 3 5.55 8.45 Alien Covenant

3D

GWE 19 FRI 1 5.30 King Arthur 8.30 King Arthur 2 7.30 Constellations 3 5.55 8.45 Alien Covenant

3D

SAD 20 SAT 5.30 King Arthur 1 2.30 8.30 King Arthur 2 8.00 Calan 1.05 The Boss Baby 3 3.05 5.55 8.45 Alien Covenant SUL 21 SUN 2.30 5.30 King Arthur 1 8.30 King Arthur 1.00 Smurfs 3.00 Beauty & The Beast 2 5.45 Their Finest 8.15 Fast & Furious 8 1.05 The Boss Baby 3 3.05 5.55 8.45 Alien Covenant LLUN 22 MON King Arthur 1 5.30 8.30 King Arthur 5.45 Their Finest 2 8.15 Beauty & The Beast 3 5.55 8.45 Alien Covenant MAW 23 TUE King Arthur 1 5.30 8.30 King Arthur Their Finest 2 5.45 8.15 Beauty & The Beast 3 5.55 8.45 Alien Covenant

3D

3D

3D

3D

MER 24 WED King Arthur 1 5.30 8.30 King Arthur 3D 2 7.00 RSC: Antony & Cleopatra 3 5.55 8.45 Alien Covenant IAU 25 THU King Arthur 1 5.30 8.30 King Arthur 2 7.30 Viva Neil Diamond 3 5.55 8.45 Alien Covenant

3D

GWE 26 FRI 1 6.10 Diary of a Wimpy Kid 8.15 Guardians of the Galaxy 5.15 Pirates of the Caribbean 2 8.30 Pirates of the Caribbean 3D 5.30 King Arthur 3 8.30 King Arthur SAD 27 SAT 1.30 6.10 Diary of a Wimpy Kid 1 3.50 A Dog’s Purpose 8.15 Guardians of the Galaxy 2.00 5.15 Pirates of the Caribbean 2 8.30 Pirates of the Caribbean 3D 1.05 The Boss Baby 3 3.10 6.00 8.45 King Arthur

SUL 28 SUN 1.30 6.10 Diary of a Wimpy Kid 1 3.50 A Dog’s Purpose 8.15 Guardians of the Galaxy 2.00 5.15 Pirates of the Caribbean 2 8.30 Pirates of the Caribbean 3D 1.05 The Boss Baby 3 3.10 6.00 8.45 King Arthur LLUN 29 MON 1.30 6.10 Diary of a Wimpy Kid 1 3.50 A Dog’s Purpose 8.15 Guardians of the Galaxy 2.00 5.15 Pirates of the Caribbean 2 8.30 Pirates of the Caribbean 3D The Boss Baby 3 1.05 3.10 6.00 8.45 King Arthur MAW 30 TUE 5.15 Pirates of the Caribbean 1 2.00 8.30 Pirates of the Caribbean 3D 2 7.30 Lady Maisery & Jack Harris 3 1.15 3.35 Diary of a Wimpy Kid 6.00 8.45 King Arthur MER 31 WED 1.30 6.10 Diary of a Wimpy Kid 1 3.50 A Dog’s Purpose 8.15 Guardians of the Galaxy 5.15 Pirates of the Caribbean 2 2.00 8.30 Pirates of the Caribbean 3D 1.05 The Boss Baby 3 3.10 6.00 8.45 King Arthur

LLUN 5 MON 1 5.00 Wonder Woman 8.15 Wonder Woman 5.15 8.30 Pirates of the 2 Caribbean Diary of a Wimpy Kid 3 6.25 8.35 Mindhorn MAW 6 TUE 5.00 Wonder Woman 1 8.15 Wonder Woman 5.15 8.30 Pirates of the 2 Caribbean Diary of a Wimpy Kid 3 6.25 8.35 Mindhorn

IAU 8 THU 1 5.00 Wonder Woman 8.15 Wonder Woman 2 5.15 8.30 Pirates of the Caribbean Diary of a Wimpy Kid 3 6.25 8.35 Mindhorn

MEHEFIN | JUNE IAU 1 THU 5.15 Pirates of the Caribbean 1 2.00 8.30 Pirates of the Caribbean 3D 1.45 4.15 Diary of a Wimpy Kid 2 7.00 NT LIVE: tbc 1.05 The Boss Baby 3 3.10 6.00 8.45 King Arthur

SAD 10 SAT Diary of a Wimpy Kid 1 12.35 2.45 5.45 8.45 The Mummy NT LIVE: Peter Pan 2 1.30 7.30 Clouds Harp Quartet A Dog’s Purpose 3 12.20 2.30 5.30 8.30 Wonder Woman

GWE 2 FRI 5.00 Wonder Woman 1 1.45 8.15 Wonder Woman 5.15 8.30 Pirates of 2 2.00 the Caribbean 2.05 6.25 Diary of a Wimpy Kid 3 4.15 A Dog’s Purpose 8.35 Mindhorn

SUL 11 SUN 1 12.35 Diary of a Wimpy Kid 2.45 5.45 8.45 The Mummy 12.50 The Boss Baby 2 3.05 Beauty & The Beast 5.55 The Zookeeper’s Wife 8.25 Snatched A Dog’s Purpose 3 12.20 2.30 5.30 8.30 Wonder Woman

SAD 3 SAT 1.45 5.00 Wonder Woman 1 8.15 Wonder Woman 2.00 5.15 8.30 2 Pirates of the Caribbean 2.05 6.25 Diary of a Wimpy Kid 3 4.15 A Dog’s Purpose 8.35 Mindhorn SUL 4 SUN 1 1.45 5.00 Wonder Woman 8.15 Wonder Woman 2 2.00 5.15 8.30 Pirates of the Caribbean 2.05 6.25 Diary of a Wimpy Kid 3 4.15 A Dog’s Purpose 8.35 Mindhorn

3D

3D

3D

MER 7 WED 1 5.00 Wonder Woman 3D 8.15 Wonder Woman Diary of a Wimpy Kid 2 4.45 7.15 ROH: The Dream etc. 3 5.15 8.30 Pirates of the Caribbean

GWE 9 FRI 1 5.45 8.45 The Mummy 5.55 The Zookeeper’s Wife 2 8.25 Snatched 3 5.30 8.30 Wonder Woman

3D

3D

LLUN 12 MON 1 5.45 8.45 The Mummy 5.55 The Zookeeper’s Wife 2 8.25 Snatched 3 5.30 8.30 Wonder Woman MAW 13 TUE 1 5.45 8.45 The Mummy The Zookeeper’s Wife 2 5.55 8.25 Snatched 3 5.30 8.30 Wonder Woman MER 14 WED 1 5.45 8.45 The Mummy The Zookeeper’s Wife 2 5.55 8.25 Snatched 3 5.30 8.30 Wonder Woman


IAU 15 THU 1 5.45 8.45 The Mummy 2 5.55 The Zookeeper’s Wife 8.25 Snatched 3 5.30 8.30 Wonder Woman GWE 16 FRI The Mummy 1 5.45 8.45 Baywatch 2 8.00 Lisa Knapp 3 6.00 8.30 Churchill SAD 17 SAT 1 12.40 The Boss Baby 2.45 5.45 8.45 The Mummy 12.55 Pirates of the Caribbean 2 4.00 Diary of a Wimpy Kid 6.15 Mindhorn 8.25 Baywatch A Dog’s Purpose 3 1.10 3.30 6.00 8.30 Churchill SUL 18 SUN The Boss Baby 1 12.40 2.45 5.45 8.45 The Mummy 12.55 Pirates of the Caribbean 2 4.00 Diary of a Wimpy Kid 6.15 Mindhorn 8.25 Baywatch 1.10 A Dog’s Purpose 3 3.30 6.00 8.30 Churchill

SUL 25 SUN 5.00 Transformers 1 1.45 8.15 Transformers 5.30 Pirates of the Caribbean 2 8.45 Miss Sloane A Dog’s Purpose 3 1.10 3.30 6.00 8.30 Churchill CARDIGAN CASTLE 7.30 Illyria: Pride & Prejudice LLUN 26 MON Transformers 1 5.00 8.15 Transformers 6.45 Exhibition on Screen: 2 Michaelangelo 8.45 Miss Sloane 3 6.00 8.30 Churchill

MAW 20 TUE 1 5.45 8.45 The Mummy 2 5.30 Pirates of the Caribbean 8.25 Baywatch 3 6.00 8.30 Churchill

GWE 30 FRI Despicable Me 3 1 5.45 8.00 Despicable Me 3 2 5.00 Gw^ yl Fawr: Eisteddfod 3 5.00 8.15 Transformers

MER 21 WED 1 5.45 8.45 The Mummy Pirates of the Caribbean 2 5.30 8.25 Baywatch 3 6.00 8.30 Churchill

SAD 24 SAT 1 1.45 5.00 Transformers 8.15 Transformers Pirates of the Caribbean 2 5.30 8.45 Miss Sloane A Dog’s Purpose 3 1.10 3.30 6.00 8.30 Churchill

3D

MAW 27 TUE 1 5.00 Transformers 3D 8.15 Transformers 7.30 Gw^ yl Fawr: Show 2 Criw CICA 3 6.00 8.30 Churchill MER 28 WED 1 5.00 Transformers 8.15 Transformers 3D 1.30 Oes Rhaid I 2 10.30 Mi Ddeffro? 7.15 ROH: Otello 3 6.00 8.30 Churchill IAU 29 THU Transformers 1 5.00 3D 8.15 Transformers 10.30 1.30 Oes Rhaid I 2 Mi Ddeffro? 7.30 Gw^ yl Fawr: Show Criw CICA 3 6.00 8.30 Churchill

LLUN 19 MON 1 5.45 8.45 The Mummy 2 5.30 Pirates of the Caribbean 8.25 Baywatch 3 6.00 8.30 Churchill

IAU 22 THU 1 5.45 8.45 The Mummy 2 7.00 NT LIVE: Salome 6.00 Churchill 3 8.30 Baywatch GWE 23 FRI Transformers 1 5.00 8.15 Transformers Pirates of the Caribbean 2 5.30 8.45 Miss Sloane 3 6.00 8.30 Churchill

3D

3D

SAD 1 SAT 3.30 5.45 Despicable Me 3 1 1.15 8.00 Despicable Me 3 3D 2 1.00 8.00 Gw^ yl Fawr: Eisteddfod 3 1.45 5.00 8.15 Transformers

3D

SUL 2 SUN 1 1.15 3.30 5.45 Despicable Me 3 8.00 Despicable Me 3 3D 7.00 Gw^^ yl Fawr: Cyngerdd 2 Cloi’r Wyl 3 1.45 5.00 8.15 Transformers LLUN 3 MON 1 5.45 Despicable Me 3 8.00 Despicable Me 3 Pirates of the Caribbean 2 5.30 8.45 My Cousin Rachel 3 5.00 8.15 Transformers

MER 5 WED Despicable Me 3 1 5.45 8.00 Despicable Me 3 2 5.30 Pirates of the Caribbean 8.45 My Cousin Rachel 3 5.00 8.15 Transformers IAU 6 THU Despicable Me 3 1 5.45 8.00 Despicable Me 3 2 5.30 Pirates of the Caribbean 8.45 My Cousin Rachel 3 5.00 8.15 Transformers CARDIGAN CASTLE 6.30 Noel James (Cymraeg) 8.30 Mike Bubbins

3D

3D

3D

GUIDE

1 2 3

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3 CARDIGAN CASTLE EVENTS ROYAL OPERA HOUSE / ROYAL BALLET LIVE BROADCAST EVENTS MET OPERA LIVE BROADCAST EVENTS NATIONAL THEATRE LIVE BROADCAST EVENTS EXHIBITION ON SCREEN

GORFFENNAF | JULY

3D

MAW 4 TUE Despicable Me 3 1 5.45 8.00 Despicable Me 3 2 5.30 Pirates of the Caribbean 8.45 My Cousin Rachel 3 5.00 8.15 Transformers

ROYAL SHAKESPEARE COMPANY LIVE BROADCAST EVENTS SINEMA CINEMA 2D SINEMA 3D 3D CINEMA

3D

DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS

3D

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200

SWYDDFA DOCYNNAU 51


MWLDAN

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200

mwldan.co.uk

D

ROA

RE ND

T.

RS

FAIR

PRIO

PIE

NA IDR

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200 Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200

WILL IA M ST

MARKET & GUILDHALL

TH

NOR

If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

H

WYT

RYST

ABE

THEATR MWLDAN FE

ABERTEIFI CARDIGAN

RY S

T.

PONT Y CLEIFION

ST MARY ST

NEWCASTLE EMLYN

QUA Y ST. ND

RA

ST

N AFO

I TEIF

RIVER TEIFI

Pont Prioryy Priordy Bridge

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), by smartphone in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

PE

PRYNU TOCYNNAU AR GYFER SIOEAU BYW A SINEMA

T.

BOOKING TICKETS FOR LIVE SHOWS AND CINEMA

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. See page 48 for details of Hynt, the new national accessibility scheme. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd. Gweler tudalen 48 am fanylion pellach ynglyn â Hynt, cynllun hygyrchedd cenedlaethol newydd.

HS

Our Box Office is open Monday Sunday. An answer-phone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

DISABILITY ACCESS MYNEDIAD I’R ANABL

HIG

BOX OFFICE OPENING TIMES ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU

SWYDDFA DOCYNNAU

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh.

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

Mwldan Apr - Jul | Ebr - Gor 2017  

Welcome to our new programme that takes us into the summer! Croeso i’n rhaglen newydd sy’n ein tywys i’r haf!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you