Issuu on Google+

www.mwldan.co.uk

01239 621200 JANUARY - APRIL | IONAWR - EBRILL 2017

PROGRAMME RHAGLEN

MWLDAN ABERTEIFI CARDIGAN SINEMA A CHANOLFAN CELFYDDYDAU CINEMA AND ARTS CENTRE


WELCOME TO MWLDAN CROESO I’R MWLDAN

3

ORIEL GALLERY

4

LIVE EVENTS & BROADCAST EVENTS SIOEAU BYW & DARLLEDIADAU BYW

26 45 49

CINEMA SINEMA

CLASSES DOSBARTHIADAU

DIARY DYDDIADUR

Dear Friends,

Annwyl ffrindiau,

Welcome to 2017 at Mwldan! We kick off the new year with our 23rd annual Mwldan Film Festival which runs between 13-26 January, presenting two glorious weeks of hand-picked titles from around the globe, screening throughout the day and night with over 100 screenings to choose from. From winners of major international film festivals through to smaller independent releases, we’ve left no stone unturned to bring you the very best of what’s out there.

Croeso i 2017 yn y Mwldan! Dechreuwn y flwyddyn newydd gyda’r 23ain Gw^ yl Ffilm Rhyngwladol yn y Mwldan sy’n rhedeg rhwng 13-26 Ionawr, gan gyflwyno pythefnos godidog o deitlau wedi eu dewis a’u dethol o bob cwr o’r byd, yn dangos yn ystod y dydd a’r nos gyda dros 100 o ddangosiadau i chi ddewis o’u plith. O enillwyr gwyliau ffilm rhyngwladol mawr i ffilmiau annibynnol llai, rydym wedi chwilota ym mhob man am y goreuon ymhlith yr hyn sydd ar gael ar hyn o bryd.

Comedian GP Dr Phil Hammond will be here with a dose of comedy to raise your spirits, and we’ve got great live music with Grammy winner Amy Wadge and Luke Jackson, Eduardo Niebla, Phil Beer, the new solo project from Jon Boden (ex Bellowhead), and stunning flamenco with Gerardo Nunez Quartet and Carmen Cortes. We’ve got thrilling theatre with Ridiculusmus and Hijinx, Rhodri Miles’ one man masterpiece Burton, and our next Mwldan co-production with Mappa Mundi The Trials of Oscar Wilde starts its spring tour in April at Mwldan before hitting the road. Just some of the highlights of this season - read on for more!

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 6460/16 Auditorium Image (top): Josh Pullman Front Cover Image: Beauty and The Beast ©Disney

2

Bydd y Meddyg Teulu a’r Comedïwr Dr Phil Hammond yma gyda dos o gomedi i godi eich ysbrydion, a bydd gennym gerddoriaeth wych gan yr enillydd Grammy, Amy Wadge a Luke Jackson, Eduardo Niebla, Phil Beer, y prosiect unigol newydd gan Jon Boden (Bellowhead gynt), a fflamenco syfrdanol gan Gerardo Nunez Quartet a Carmen Cortes. Bydd gennym theatr gyffrous gyda Ridiculusmus a Hijinx, campwaith un dyn Rhodri Miles, sef Burton, a cyd-gynhyrchiad nesaf y Mwldan gyda Mappa Mundi The Trials of Oscar Wilde yn dechrau ei daith gwanwyn ym mis Ebrill yn y Mwldan cyn teithio o gwmpas. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau’r tymor - darllenwch ymlaen am fwy!

Best Wishes Cofion gorau, Dilwyn Davies Chief Executive | Prif Weithredwr |


Oriel Mwldan is curated in partnership with Oriel Davies, Newtown. The gallery is open every day (from 5pm on a Monday) and admission is free. Mae Oriel Mwldan wedi ei churadu mewn partneriaeth ag Oriel Davies, y Drenewydd. Mae’r oriel ar agor bob dydd (o 5yp ar Ddydd Llun) ac mae mynediad am ddim.

Angela Davies is an interdisciplinary artist whose work is informed by relationships with art, science, nature and creative technologies. The use of these technologies translates the idea of communication and connectivity. Layering and light is used to cross boundaries between real and illusionary space. Mae Angela Davies yn artist rhyng-ddisgyblaeth y mae ei gwaith wedi ei lywio gan berthynas gyda chelf, gwyddoniaeth, natur a thechnoleg. Mae defnydd y technolegau hyn yn cyfleu’r syniad o gyfathrebu a chysylltedd. Defnyddir haenu a golau i groesi ffiniau rhwng gofod go iawn a gofod rhithiol.

6 - 21 IONAWR | 6 - 21 JANUARY

ANGELA DAVIES SILENT SPACES

There will be a free performance on 21.01.17 at 12:00 using interactive lights, technology and robotics Bydd perfformiad am ddim ar 21.01.17 am 12:00 sy’n defnyddio golau, technoleg a roboteg ryngweithiol

www.angeladaviesartist.co.uk @angelaartist #silentspaces

28 IONAWR – 18 MAWRTH 28 JANUARY - 18 MARCH

ELI ACHESON-ELMASSRY MEDITERRANEAN

Sign up to our mailing list via Facebook, the website or through the Box Office and follow us on social media for news about the gallery programme, which includes opening events, talks, performances and artist-led workshops for schools, colleges, groups and members of the public. @OrielMwldan

facebook/mwldan

Eli Acheson-Elmassry works across a range of sculptural, digital and painted media including latex to create coloured flexible ‘Supple-Body’ sculptures and installations which are a kind of meta-object. Using familiar items, she takes impressions and re-forms them in order to recondition their role, suggest new alignments of meaning and lay out alternative psyches of shape. This creative activity probes social issues and the wider political domains, including the complex strata of the realisation of personality. Mae Eli Acheson-Elmassry yn gweithio ar draws ystod o gyfryngau cerfluniol, digidol ac wedi paentio gan gynnwys latecs i greu cerfluniau ‘Supple-Body’ lliwgar hyblyg a gwaith gosod sy’n ffurf ar fetawrthrychau. Gan ddefnyddio eitemau cyfarwydd, mae’n cymryd argraffiadau a’u hailffurfio er mwyn adnewyddu eu rôl, awgrymu aliniadau newydd o ran ystyr a gosod allan seices siâp amgen. Mae’r gweithgaredd creadigol hwn yn ystyried materion cymdeithasol a’r parthau gwleidyddol ehangach, gan gynnwys y strata cymhleth o gyflwyno personoliaeth. www.eliacheson.com @elitheartist

Cofrestrwch i’n rhestr bostio trwy Facebook, y wefan neu drwy’r Swyddfa Docynnau a’n dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol am wybodaeth am raglen yr oriel, sy’n cynnwys digwyddiadau byw, cyflwyniadau, perfformiadau a gweithdai wedi eu harwain gan artistiaid i ysgolion, colegau ac aelodau’r cyhoedd.

www.mwldan.co.uk/whatson/exhibition

3


BROADCAST DIARY DYDDIADUR DARLLEDU

16/02/17

03/04/17

SAINT JOAN (12A)

AMERICAN IMPRESSIONISM

NATIONAL THEATRE LIVE

EXHIBITION ON SCREEN

See Page 10 | Gweler Tudalen 10

See Page 17 | Gweler Tudalen 17

27/02/17

06/04/17

RUSALKA (DVORÁK)

TWELFTH NIGHT (12A TBC)

11/01/17

See Page 10 | Gweler Tudalen 10

See Page 18 | Gweler Tudalen 18

THE TEMPEST (12A AS LIVE)

02/03/17

18/04/17

JEWELS (BALANCHINE)

21/01/17

THE SLEEPING BEAUTY (PETIPA / ASHTON / DOWELL / WHEELDON / TCHAIKOVSKY)

07/01/17

MET OPERA

NABUCCO (VERDI)

See Page 5 | Gweler Tudalen 5 ROYAL SHAKESPEARE COMPANY

See Page 5 | Gweler Tudalen 5 MET OPERA

ROMÉO ET JULIETTE (GOUNOD)

See Page 6 | Gweler Tudalen 6

MET OPERA

NATIONAL THEATRE LIVE

ROYAL BALLET

See Page 11 | Gweler Tudalen 11

06/03/17

LIVE FROM SOUTH AFRICA: DUST AND THUNDER (15)

09/03/17

See Page 20 | Gweler Tudalen 20

See Page 11 | Gweler Tudalen 11

See Page 7 | Gweler Tudalen 7

31/01/17

See Page 12 | Gweler Tudalen 12

IL TROVATORE (VERDI)

11/03/17

HEDDA GABLER (12A)

02/02/17

See Page 12 | Gweler Tudalen 12

08/02/17

ROYAL BALLET

WOOLF WORKS (MCGREGOR / RICHTER) See Page 8 | Gweler Tudalen 8

See Page 20 | Gweler Tudalen 20 ROYAL SHAKESPEARE COMPANY

MET OPERA

See Page 8 | Gweler Tudalen 8

EUGENE ONEGIN (TCHAIKOVSKY) 26/04/17

See Page 8 | Gweler Tudalen 8

AMADEUS (12A)

22/04/17

MET OPERA

NATIONAL THEATRE LIVE

NATIONAL THEATRE LIVE

19/04/17 MACBETH (CERT TBC)

EXHIBITION ON SCREEN

I, CLAUDE MONET

ROYAL OPERA HOUSE

See Page 20 | Gweler Tudalen 20

THEATR GEN BYW

28/01/17, 30/01/17 & 01/02/17 MUMFORD & SONS

ROYAL BALLET

LA TRAVIATA (VERDI) 27/03/17

JULIUS CAESAR (12A AS LIVE) See Page 21 | Gweler Tudalen 21

16/05/17

MET OPERA

MET OPERA

IDOMENEO (MOZART)

DER ROSENKAVALIER (STRAUSS)

See Page 15 | Gweler Tudalen 15

See Page 24 | Gweler Tudalen 24

30/03/17

24/05/17

MADAMA BUTTERFLY (PUCCINI)

ANTONY & CLEOPATRA

ROYAL SHAKESPEARE COMPANY

ROYAL OPERA HOUSE

See Page 25 | Gweler Tudalen 25

See Page 16 | Gweler Tudalen 16

LIVE TICKET PRICES AND CONCESSIONS Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. Babes in arms (2 and under) go free, but are not allocated their own seat.

11 - 18 years old? You could be eligible for Mates Rates of just £3 for events which carry this symbol. T & C’s apply - see our website for details. 4

Mae prisiau consesiynol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo’n berthnasol) ar gael os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr llawn amser, yn oedrannus, yn anabl neu wedi eich cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda. Nid oes tâl ar gyfer babanod (o dan 2 oed), ond ni chânt sedd eu hunain. 11-18 oed? Gallech fod yn gymwys ar gyfer Prisiau Mêts, sef £3 i ddigwyddiadau sy’n dangos y symbol hwn. Bydd Telerau ac Amodau’n berthnasol gweler ein gwefan am fanylion.

PRISIAU TOCYNNAU A GOSTYNGIADAU AR GYFER SIOEAU BYW


DYDD SADWRN 7 IONAWR SATURDAY 7 JANUARY 6.00YH/PM £16 (£15) LIVE BROADCAST MWLDAN 2

DYDD MERCHER 11 IONAWR WEDNESDAY 11 JANUARY 7.00YH/PM £12.50 (£11.50) LIVE BROADCAST MWLDAN 2

MET OPERA

ROYAL SHAKESPEARE COMPANY

NABUCCO (VERDI)

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE MET OPERA NEW YORK DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO DRWY LOEREN O OPERA MET EFROG NEWYDD

The legendary Plácido Domingo brings another new baritone role to the Met under the baton of his longtime collaborator James Levine. Liudmyla Monastyrska is Abigaille, the warrior woman determined to rule empires, and Jamie Barton is the heroic Fenena. Dmitri Belosselskiy is the stentorian voice of the oppressed Hebrew people. Mae’r chwedlonol Plácido Domingo yn dod â rôl fariton newydd i’r Met o dan arweiniad ei gydweithredwr ers amser maith, James Levine. Liudmyla Monastyrska yw Abigaille, y rhyfelwraig sy’n benderfynol o reoli ymerodraethau, a Jamie Barton yw’r arwrol Fenena. Dmitri Belosselskiy yw llais nerthol yr Hebreaid sydd o dan orthrwm.

THE TEMPEST (12A AS LIVE)

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE ROYAL SHAKESPEARE COMPANY STRATFORD-UPON-AVON DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO DRWY LOEREN O’R ROYAL SHAKESPEARE COMPANY STRATFORD UPON AVON

Simon Russell Beale returns to the RSC after 20 years to play Prospero in this groundbreaking production directed by Gregory Doran. On a distant island a man waits. Robbed of his position, power and wealth, his enemies have left him in isolation. But this is no ordinary man and, this no ordinary island. Prospero is a magician, able to control the very elements and bend nature to his will. Creating a vast magical storm he wrecks a ship and washes his enemies up on the shore. Ar ynys bellennig mae dyn yn aros. Wedi ei amddifadu o’i safle, ei awdurdod a’i gyfoeth, mae ei elynion wedi ei arunigo. Ond nid dyn cyffredin mohono, ac nid ynys gyffredin mohoni. Mae Prospero yn hudolwr. Pan mae hwyl yn ymddangos ar y gorwel, mae’n ymestyn allan ar draws y cefnfor i’r llong sy’n cario’r dynion a wnaeth ei gam-drin. Mae’n llongddryllio’r llong a golchi’r dynion i’r lan.

DYDD GWENER 13 IONAWR FRIDAY 13 JANUARY 7.30YH/PM £14 (£12) £3 MWLDAN 2

EDUARDO NIEBLA IN CONCERT EDUARDO NIEBLA GUITAR & COMPOSER IGNACIO LUSARDI MONTEVERDE GUITAR ACCOMPANIMENT If you don’t know the stunning guitar playing of Eduardo Niebla, you’re in for a treat. If you are already among his admirers around the world, you know you have something quite extraordinary in store. The virtuoso Spanish guitarist makes music that transcends genres & crosses barriers, fusing flamenco gypsy jazz with an array of classical & Indian colours. Eduardo’s appearances include the Queen Elizabeth Hall London, the Cairo Jazz Festival, the Jaipur Festival India & Glastonbury and he takes to the stage a maestro artist at the top of his game. Os nad ydych yn gyfarwydd â chwarae gitâr syfrdanol Eduardo Niebla, mae gennych wledd o’ch blaenau. Mae’r gitarydd meistrolgar o Sbaen yn creu cerddoriaeth sy’n trosgynnu arddulliau ac yn croesi ffiniau, gan asio jazz fflamenco sipsi gydag amrywiaeth o liwiau clasurol ac Indiaidd. Mae ymddangosiadau Eduardo yn cynnwys Neuadd y Frenhines Elisabeth Llundain, Gw^ yl Jazz Cairo, Gw^ yl Jaipur India a Glastonbury ac mae’n camu i’r llwyfan fel meistr penigamp.

mwldan.co.uk 01239 621200

5


DYDD SUL 15 IONAWR SUNDAY 15 JANUARY 2.00YH/PM £9.50 (£8.50) MWLDAN 2 MAKIN PROJECTS

POP!

With his faithful teddy bear and fantastic basket of tricks, Christian Lee is all set for a lovely day at the seaside…until the day takes a turn and things don’t quite work out as planned. Join our hapless hero and be astounded in this totally word-free clown and magic show. Mr Bean meets Charlie Chaplin in this mind-blowing feast of illusion, comedy and a MASSIVE balloon! The most fun-filled show for children and families around! Gyda’i dedi bêr ffyddlon a’i fasged o driciau rhyfeddol, mae Christian Lee yn barod ar gyfer diwrnod hyfryd ar lan y môr.... hyd nes i bethau fynd o chwith. Ymunwch â’n harwr anffodus a chewch eich syfrdanu gan y clowns a’r sioe hud hollol ddi-eiriau hon. Mr Bean sy’n cwrdd â Charlie Chaplin mewn gwledd anhygoel o rithiau, comedi a balw^ n ENFAWR! Sioe sy’n llawn sbort i blant a theuluoedd!

Yn addas i | Suitable for 3-8

RUNNING TIME – 50 MINUTES, NO INTERVAL / AMSER RHEDEG 50 MUNED, DIM EGWYL

DYDD MAWRTH 17 IONAWR TUESDAY 17 JANUARY 7.30YH/PM £15 (£12) £3 MWLDAN 2 LAKIN MCCARTHY

DR. PHIL’S HEALTH REVOLUTION Laugh, love, shout and reclaim our NHS. Ditch the market, cherish the carers, fund the frontline, avoid the harm, kill the fear, tell the truth, use the evidence, inspire, collaborate, recover, die gently. Are you in? Dr Phil Hammond is an NHS doctor working in chronic fatigue, an investigative journalist for Private Eye, a BBC Radio Bristol presenter, comic and author of ‘Staying Alive, How to get the Best from the NHS’ and ‘Sex, Sleep or Scrabble?’ Phil has appeared on Have I Got News for You and The One Show. Chwerthinwch, carwch, bloeddiwch ac ail-gydiwch yn ein GIG. Anghofiwch y farchnad, gwerthfawrogwch y gofalwyr, cyllidwch y rheng flaen, osgowch niwed, lladdwch ar yr ofn, defnyddiwch y dystiolaeth, ysbrydolwch, cydweithredwch, gwellwch, hunwch mewn hedd. A ydych yn cyd-fynd? Mae Dr Phil Hammond yn feddyg GIG blinedig iawn, yn newyddiadurwr ymchwiliol i Private Eye, yn gyflwynydd Radio BBC Bryste, yn gomig, yn awdur ac wedi ymddangos ar lu o raglenni teledu gan gynnwys Have I Got News for You.

Yn addas i | Suitable for 16+

6

mwldan.co.uk 01239 621200

‘If Dr Phil were a medicine, you should swig him by the litre’ The Times

DYDD SADWRN 21 IONAWR SATURDAY 21 JANUARY 6.00YH/PM £16 (£15) LIVE BROADCAST MWLDAN 2 MET OPERA

ROMÉO ET JULIETTE (GOUNOD) LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE MET OPERA NEW YORK DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO DRWY LOEREN O OPERA MET EFROG NEWYDD

When Diana Damrau and Vittorio Grigolo starred opposite each other in Manon at the Met in 2015, the New York Times said, “the temperature rises nearly to boiling every time Damrau and Grigolo are on stage together.” Now they’re back as opera’s classic lovers, in Gounod’s lush Shakespeare adaptation. Bartlett Sher’s new production has already won acclaim for its vivid 18th century milieu and stunning costumes during runs at Salzburg and La Scala. Gianandrea Noseda conducts the sumptuous score. Mae’r Diana Damrau a Vittorio Grigolo yn ôl fel cariadon clasurol opera, yn addasiad moethus Gounod o waith Shakespeare. Mae cynhyrchiad newydd Bartlett Sher eisoes wedi ennill canmoliaeth am ei amgylchfyd 18fed ganrif lliwgar a’i wisgoedd syfrdanol yn Salzburg a La Scala. Gianandrea Noseda sy’n arwain sgôr moethus.


DYDD GWENER 27 IONAWR | FRIDAY 27 JANUARY 7.30YH/PM

£13 (£11)

MWLDAN 2

AMY WADGE AND LUKE JACKSON A PAIRING OF TWO GENERATIONS OF CAPTIVATING SINGER/SONGWRITERS. Grammy winner Amy Wadge is widely regarded as one of Wales’ most successful female singer/songwriters. She has a simply amazing voice with a breathtaking range and an emotional impact. Her songwriting continues to surpass most of her contemporaries having co-written both for and with James Blunt, Ben Haenow, Jamie Lawson and Birdy amongst others. Amy’s most notable success comes from her long-established writing partnership with Ed Sheeran and their globally best-selling single, “Thinking Out Loud”. With a bold, show-stopping voice and honed guitar skills, Luke Jackson is a confident and captivating performer demonstrating an astonishing maturity. He has been making waves on the live acoustic scene supporting such luminaries as Show of Hands, Karine Polwart, Oysterband and Martyn Joseph. Ystyrir yr enillydd Grammy Amy Wadge yn un o gantorion/ysgrifenwyr caneuon mwyaf llwyddiannus y wlad. Gyda llais aruthrol ac effaith emosiynol, mae ei hysgrifennu caneuon yn parhau i ragori ar y rhan fwyaf o’i chyfoeswyr. Mae wedi ysgrifennu gydag ac ar gyfer enwau mawr gan gynnwys James Blunt ac Ed Sheeran. Gyda llais cryf, trawiadol a sgiliau gitâr celfydd, mae Luke Jackson yn berfformiwr hyderus a chyfareddol sy’n arddangos aeddfedrwydd hynod. Bu’n creu enw iddo’i hun ar y sîn acwstig byw trwy gefnogi sêr megis Martyn Joseph.

IONAWR | JANUARY 28, 30 @ 8.25 CHWEFROR | FEBRUARY 1 @ 8.10 £10 (£9)

MUMFORD & SONS LIVE FROM SOUTH AFRICA: DUST AND THUNDER (15) Dick Carruthers, South Africa, 2016, 92’ Dust and Thunder chronicles the meeting of South Africa with their long-standing favourites, British band Mumford & Sons. This exquisitely shot film captures the tour’s conclusion with two nights at the beautiful Monument Amphitheatre. Airing new songs from Wilder Mind and the Johannesburg mini-album (with Baaba Maal, The Very Best and Beatenberg) as well as old favourites. The very heart of what makes Mumford & Sons such a special act, with the stunning beauty of the Pretorian outback as their backdrop. Mae Dust and Thunder yn croniclo cyfarfod De Affrica gyda’i ffefrynnau hir dymor, y band Prydeinig Mumford &Sons. Mae’r ffilm hon a ffilmiwyd yn gelfydd yn cipio diweddglo’r daith gyda dwy noson yn yr hyfryd Amffitheatr Monument. Gan gyflwyno caneuon newydd o Wilder Mind ac albwm-mini Johannesberg (gyda Baaba Maal, The Very Best a Beatenberg) yn ogystal â’r hen ffefrynnau. Dyma hanfod yr hyn sy’n gwneud Mumford & Sons yn gymaint o act arbennig, gyda harddwch syfrdanol gwylltir Pretoria yn gefndir. 7


DYDD MAWRTH 31 IONAWR TUESDAY 31 JANUARY 7.15YH/PM £16 (£15) LIVE BROADCAST MWLDAN 2

DYDD IAU 2 CHWEFROR THURSDAY 2 FEBRUARY 7.00YH/PM £12.50 (£11.50) LIVE BROADCAST MWLDAN 2

DYDD MERCHER 8 CHWEFROR WEDNESDAY 8 FEBRUARY 7.15YH/PM £16 (£15) LIVE BROADCAST MWLDAN 2

ROYAL OPERA HOUSE

NATIONAL THEATRE LIVE

ROYAL BALLET

IL TROVATORE (VERDI) LIVE BROADCAST EVENT IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI ^ SGRINIO TRWY LOEREN O DY OPERA BRENHINOL COVENT GARDEN LLUNDAIN

International superstars Dmitri Hvorostovsky, Anita Rachvelishvili, Lianna Haroutounian and Gregory Kunde lead a superb cast of worldclass singers in this Verdi classic. Fire and snow in the landscape echo the cruelty and love of the story: soldiers and gypsies clash, a mother reveals a terrible secret and two men are engaged in a deadly fight for one woman. The famous Anvil Chorus is just one of the highlights of Verdi’s exceptionally fine music, which captures the shifting emotions of the drama through impassioned love duets, fiery solos and stirring choruses. Mae tân ac eira yn y tirlun yn adleisio creulondeb a chariad yn y stori: mae milwyr a sipsiwn yn gwrthdaro, mae mam yn datgelu gwirionedd ofnadwy ac mae dau w^ r yn ymladd i‘r pen dros un fenyw. Mae’r Corws Anvil enwog ond yn un o uchafbwyntiau cerddoriaeth hynod goeth Verdi, sy’n cipio emosiynau newidiol y ddrama trwy ddeuawdau caru angerddol, unawdau tanllyd a chorysau cyffrous.

8

AMADEUS (12A) LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE NATIONAL THEATRE LONDON DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO TRWY LOEREN O THEATR GENEDLAETHOL LLUNDAIN

Music. Power. Jealousy. Lucian Msamati (Luther, Game of Thrones, NT Live: The Comedy of Errors) plays Salieri in Peter Shaffer’s iconic play, with live orchestral accompaniment by Southbank Sinfonia. Wolfgang Amadeus Mozart, a rowdy young prodigy, arrives in Vienna, the music capital of the world – and he’s determined to make a splash. Awestruck by his genius, court composer Antonio Salieri has the power to promote his talent or destroy his name. Seized by obsessive jealousy he begins a war with Mozart, with music, and ultimately, with God. Cerddoriaeth. Pwer. Cenfigen. Mae Wolfgang Amadeus Mozart, dawn rhyfeddol ifanc, yn cyrraedd Fienna, prif ddinas gerddorol y byd – yn benderfynol o wneud argraff. Wedi ei syfrdanu gan athrylith Mozart, mae gan Antonio Salieri’r gallu i hyrwyddo ei dalent, neu chwalu ei enw. Mae ei genfigen yn ei arwain i ryfela gyda Mozart, gyda cherddoriaeth, ac yn y pendraw gyda Duw.

WOOLF WORKS (MCGREGOR / RICHTER)

LIVE BROADCAST EVENT IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI ^ SGRINIO TRWY LOEREN O DY OPERA BRENHINOL COVENT GARDEN LLUNDAIN

The pioneering literary work of Virginia Woolf is the inspiration for multiaward-winning choreographer Wayne McGregor’s brilliant triptych for The Royal Ballet. McGregor has long been at the cutting edge of ballet, working with collaborators from across the artistic world, and in this critically acclaimed work he combines themes from three of Woolf’s landmark novels – Mrs Dalloway, Orlando and The Waves – with elements of her letters, essays and diaries. Acclaimed British composer Max Richter (Infra, Sum and Recomposed by Max Richter: Vivaldi, The Four Seasons) creates a specially commissioned score incorporating electronic and live music. Gwaith llenyddol arloesol Virginia Woolf yw’r ysbrydoliaeth ar gyfer tri darn gwych y coreograffydd clodfawr Wayne McGregor i’r Bale Brenhinol. Yn y darn hwn mae’n cyfuno themâu o dair o nofelau arloesol Woolf - Mrs Dalloway, Orlando a The Waves - gydag elfennau o’i llythyrau, traethodau a dyddiaduron.


DYDD SUL 12 CHWEFROR SUNDAY 12 FEBRUARY 3.00YH/PM £10 (£1 UNDER 22) MWLDAN 2

DYDD MAWRTH 14 CHWEFROR TUESDAY 14 FEBRUARY 7.30YH/PM £13 (£11) £3 MWLDAN 2

PETER GOULD MUSIC TRUST

MAKIN PROJECTS

ANNE DENHOLM (HARP) DYDD GWENER 10 CHWEFROR FRIDAY 10 FEBRUARY 7.30YH/PM £15 (£13) MWLDAN 2

PHIL BEER Phil Beer is the multi-instrumental half of the West Country’s award winning acoustic duo Show of Hands, described as a true craftsman, a master musician and consummate performer. With a professional career of over 36 years, Phil has a great deal of material to draw on for his solo appearances. All are songs and music of memory and significance sung in the subtle and melodic Phil Beer style and interjected with musings and amusings to an almost personal audience. It is a treat of past and current favourites from one of the most popular musicians on the acoustic circuit. Disgrifir Phil Beer, sy’n un hanner o’r deuawd acwstig Show of Hands, fel gwir grefftwr, pencerddor a pherfformiwr cyflawn. Gyda gyrfa broffesiynol o dros 36 mlynedd, mae gan Phil llawer o ddeunydd i’w ddefnyddio ar gyfer ei ymddangosiadau unigol. Cewch wledd o ffefrynnau gorffennol a phresennol gan un o’r cerddorion mwyaf poblogaidd ar y cylch acwstig.

TAIR DAWNS GYMREIG / THREE WELSH DANCES Dalwyn Henshall TWO SONATAS IN E MAJOR: K380 and K531 Domenico Scarlatti SUITE FOR HARP, OP.83 Benjamin Britten IMPROMPTU, OP.86 Gabriel Fauré RHAPSODIE Marcel Grandjany CLYCHAU DAN Y DWR Geraint Lewis VARIATIONS ON A THEME OF PAGANINI Mikhail Mchedelov Originally from South West Wales and of Scottish heritage, Anne Denholm is one of Britain’s leading young harpists and is the current Official Harpist to HRH The Prince of Wales. At the core of Anne’s work is a vision of engaging and dynamic musical performance, and she is earning a reputation for her interpretations and powerful performances across a variety of musical fields. As a soloist, Anne has won numerous prizes in local, national and international music festivals and competitions and she recently received her Master’s from the Royal Academy of Music (RAM) in London. This promises to be a sumptuous and accessible Sunday afternoon concert. Yn wreiddiol o Dde-Orllewin Cymru ac o dras yr Alban, Anne Denholm yw un o delynorion ifanc blaenaf Prydain ac mae’n Delynores Swyddogol ei Fawrhydi Brenhinol Tywysog Cymru. Wrth wraidd gwaith Anne yw gweledigaeth o berfformiad gafaelgar a deinamig, ac mae’n datblygu enw da am ei dehongliadau a pherfformiadau grymus ar draws ystod o feysydd cerddorol. Cyngerdd prynhawn dydd Sul fydd yn siw^ r o blesio. HYRWYDDIR GAN PROMOTED BY

PETER GOULD MUSIC TRUST

BURTON

WRITTEN BY: GWYNNE EDWARDS DIRECTED BY: GARETH ARMSTRONG PERFORMED BY: RHODRI MILES

Rhodri Miles (Game of Thrones) takes on the role of the younger Burton, a vivid presentation of the life of the great Welsh actor, told in his own words from humble beginnings to Hollywood megastardom. Beautiful women (not least Liz Taylor), alcohol, wealth, stage and screen are the threads woven into this sad, happy, exuberant and often hilarious oneman show. Drink was the only real anodyne to his deteriorating health and mental state, his doomed tempestuous relationship with Taylor and his constant guilt over the abandonment of his family. O ddechreuad cyffredin i enwogrwydd mawr Hollywood, dyma i chi gyflwyniad lliwgar o fywyd yr actor Cymreig, Richard Burton, yn ei eiriau ef ei hun. Mae menywod prydferth, alcohol, cyfoeth, llwyfan a sgrin yn elfennau sy’n gwau at ei gilydd yn y sioe hon a chanddi un cymeriad. Alcohol oedd yr unig beth a leddfodd ei iechyd a’i gyflwr meddwl dirywiol, ei berthynas drychinebus ag Elizabeth Taylor a’i euogrwydd cyson dros adael ei deulu. Rhodri Miles sy’n chwarae rhan y Burton ifanc.

Yn addas i | Suitable for 12+ RUNNING TIME – 70 MINUTES, NO INTERVAL / AMSER RHEDEG 70 MUNED, DIM EGWYL

9


DYDD IAU 16 CHWEFROR THURSDAY 16 FEBRUARY 7.00YH/PM £12.50 (£11.50) LIVE BROADCAST MWLDAN 2 NATIONAL THEATRE LIVE

SAINT JOAN (12A) LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE NATIONAL THEATRE LONDON DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO TRWY LOEREN O THEATR GENEDLAETHOL LLUNDAIN

Gemma Arterton is Joan of Arc, broadcast live from the Donmar Warehouse. Bernard Shaw’s classic play follows the life and trial of a young country girl who declares a bloody mission to drive the English from France. As one of the first Protestants and nationalists, she threatens the very fabric of the feudal society and the Catholic Church across Europe. Josie Rourke (Coriolanus, Les Liaisons Dangereuses) directs Gemma Arterton (Gemma Bovery, Nell Gwynn, Made in Dagenham) as Joan of Arc in this electrifying production. Gemma Arterton yw Siân d’Arc, mewn perfformiad wedi ei ddarlledu’n fyw o Donmar Warehouse. Mae drama glasurol Bernard Shaw yn dilyn bywyd a phrawf merch ifanc o’r wlad sy’n cychwyn ar genhadaeth waedlyd i waredu’r Saeson o Ffrainc. Fel un o’r Protestaniaid a chenedlaetholwyr cyntaf, mae’n bygwth seiliau’r gymdeithas ffiwdal a’r Eglwys Gatholig ar draws Ewrop. Josie Rourke sy’n cyfarwyddo yn y cynhyrchiad trydanol hwn.

10

DYDD MERCHER 22 CHWEFROR WEDNESDAY 22 FEBRUARY 2.00YP/PM £9.50 (£8.50) MWLDAN 2 LYNGO THEATRE

THE CURIOUS ADVENTURES OF PINOCCHIO A SHOW BY MARCELLO CHIARENZA ADAPTED AND PERFORMED BY PATRICK LYNCH MUSIC BY CARLO CIALDO CAPELLI

One of the best loved classics for children comes to life, literally. Crickets, cats, foxes and, of course, the world-famous puppet, will spring out of our collection of dusty, old, magic books while Patrick Lynch from CBeebies pulls all the strings and turns all the pages to bring you the true story of Pinocchio, no lie. Who nose? He might even find his father and become a real boy. Come and join him on his incredible journey, you’ll have a whale of a time! Daw un o’r ffefrynnau clasurol i blant i fywyd, yn llythrennol! Bydd criciaid, cathod, cadnoid ac, wrth gwrs, pyped enwog byd-eang yn neidio allan o’n casgliad o hen lyfrau hud llychlyd wrth i Patrick Lynch o CBeebies gyflwyno stori wir Pinocchio i chi, heb gelwyddau. Efallai y daw o hyd i’w dad a throi’n fachgen go iawn? Dewch i ymuno ag ef ar siwrnai anhygoel, cewch hwyl a sbri diri!

DYDD LLUN 27 CHWEFROR MONDAY 27 FEBRUARY 6.15YH/PM £16 (£15) ENCORE SCREENING MWLDAN 2 MET OPERA

RUSALKA ˘ ÁK) (DVOR

AN ENCORE (REPEAT) SCREENING OF A PERFORMANCE CAPTURED LIVE ON 25 FEBRUARY 2016 DANGOSIAD ENCORE (AIL-BERFFORMIAD) O BERFFORMIAD A GIPIWYD YN FYW AR 26 CHWEFROR 2016

Kristine Opolais stars in the role that helped launch her international career, the mythical Rusalka, who sings the haunting Song to the Moon. Director Mary Zimmerman brings her wondrous theatrical imagination to Dvo˘ rák’s fairytale of love and longing, rejection and redemption. Brandon Jovanovich, Jamie Barton, Katarina Dalayman, and Eric Owens complete the all-star cast, and Mark Elder conducts. Kristine Opolais sy’n serennu yn y rôl a helpiodd i lansio ei gyrfa ryngwladol, y mytholegol Rusalka, sy’n canu’r cofiadwy Song to the Moon. Daw Mary Zimmerman y cyfarwyddwr a’i dychymyg rhyfeddol i chwedl tylwyth teg Dvo˘ rák am gariad a hiraeth, gwrthodiad ac achubiaeth. Gyda chast o safon a Mark Elder yn arwain.

Yn addas i | Suitable for 5+

mwldan.co.uk 01239 621200


DYDD IAU 2 MAWRTH THURSDAY 2 MARCH 7.00YH/PM ENCORE SCREENING MWLDAN 2

£16 (£15)

ROYAL BALLET

THE SLEEPING BEAUTY (PETIPA / ASHTON / DOWELL WHEELDON / TCHAIKOVSKY) AN ENCORE (REPEAT) SCREENING OF A PERFORMANCE CAPTURED LIVE ON 28 FEBRUARY 2016 DANGOSIAD ENCORE (AIL-BERFFORMIAD) O BERFFORMIAD A GIPIWYD YN FYW AR 28 CHWEFROR 2016

A perennial delight and a muchloved classic, The Royal Ballet’s The Sleeping Beauty combines the best of classical ballet, with all its charms and virtuosity, splendid music and talented dancers. The Sleeping Beauty has wonderful ensembles, solos including the Rose Adage as Princess Aurora meets her suitors. The rich evocations of the baroque opulence of a royal court, the panoramic journey of the prince to the overgrown castle and the colourful characters in this famous fairytale make this Sleeping Beauty a spectacle like no other. Mae The Sleeping Beauty gan y Bale Brenhinol yn cyfuno’r gorau o fale clasurol, gyda’i holl swyn a hyfedredd, cerddoriaeth ragorol a dawnswyr medrus. Mae gan y bale hwn ensembles gwych, dawnsiau solo gan gynnwys Rose Adage wrth i’r Dywysoges Aurora gwrdd â’i charwyr, ac wrth gwrs y dawnsiau dathlu ar gyfer priodas hapus y tywysog a’r dywysoges.

DYDD SADWRN 4 MAWRTH SATURDAY 4 MARCH 7.30YH/PM £11 (£10) MWLDAN 2 THEATR BARA CAWS

YFORY

GAN SION EIRIAN A WELSH LANGUAGE PERFORMANCE PERFFORMIAD YN YR IAITH GYMRAEG

Pennaeth Staff y Ty^ Gwyn Barack Obama oedd Rahm Emmanuel ac ef a ddywedodd “never let a good crisis go to waste”. Ei bwynt oedd bod argyfwng annisgwyl yn gyfle i dreio rhywbeth gwahanol na ellid ei ystyried o dan amgylchiadau arferol. Dyna fyrdwn y ddrama newydd hon am sefyllfa gwleidyddiaeth yng Nghymru ar ôl lecsiwn y Cynulliad yn 2016. Yfory stars Rhodri Evan from Crymych, who won best actor in January 2016 for his part in ‘Difa’, he also played Rhydian Ellis in S4C series Gwaith Cartref. This is a new exciting play by Siôn Eirian about the evolving political landscape of Wales - when public and personal collide, everything changes…

Yn addas i | Suitable for 14+

DYDD LLUN 6 MAWRTH MONDAY 6 MARCH 6.45YH/PM BROADCAST EVENT MWLDAN 2

£10 (£9)

EXHIBITION ON SCREEN

I, CLAUDE MONET

In this striking film from awardwinning director Phil Grabsky, we take a new look at arguably the world’s favourite artist – through his own words. Using letters and other private writings I, Claude Monet reveals new insight into the man who not only painted the picture that gave birth to impressionism, but who was perhaps the most influential and successful painter of the 19th and early 20th centuries. Despite this, and perhaps because of it, Monet’s life is a gripping tale about a man who, behind his sun-dazzled canvases, often suffered from feelings of depression, loneliness, even suicide. An unmissable cinematic immersion into some of the most loved and iconic scenes in Western Art. Yn y ffilm drawiadol hon, cymerwn olwg newydd ar hoff artist y byd - trwy ei eiriau ef ei hun. Gan ddefnyddio llythyrau ac ysgrifau preifat eraill, datgela’r ffilm fewnwelediad newydd i’r dyn a baentiodd y llun a gychwynnodd argraffiadaeth, ac oedd hefyd efallai yn arlunydd mwyaf dylanwadol a llwyddiannus ei oes. Mae bywyd Monet yn stori afaelgar am w^ r a ddioddefodd yn fynych o iselder, unigedd a theimladau o hunanladdiant. Siwrnai sinematig i rai o olygfeydd mwyaf hoffus ac eiconig Celf Orllewinol.

11


DYDD MAWRTH 7 MAWRTH TUESDAY 7 MARCH 7.30YH/PM £12 (£10) MWLDAN 2 HIJINX THEATRE COMPANY

MEET FRED

“Prejudice against puppetry is the only acceptable form of prejudice” (David Sefton, Artistic Director, Adelaide International Festival) Meet Fred, the two foot tall cloth puppet that fights prejudice every day. He just wants to be a regular guy, part of the real world, to get a job and meet a girl, but when threatened with losing his PLA (Puppetry Living Allowance), Fred’s life begins to spiral out of his control. Hijinx is an inclusive theatre company based in Cardiff. All of their productions include learning disabled performers alongside performers without learning disability. Meet Fred features three performers with learning disabilities, all of whom were heavily involved in the devising of the production. Dyma Fred, y pyped defnydd dwy droedfedd ei daldra sy’n ymladd yn erbyn rhagfarn bob dydd. Mae am fod yn ddyn cyffredin, yn rhan o’r byd go iawn, cael swydd a chwrdd â merch, ond pan mae’n cael ei fygwth a cholli ei PLA (Lwfans Byw Pypedwaith), mae bywyd Fred yn dechrau ymdroelli allan o bob rheolaeth.

Yn addas i | Suitable for 14+ CONTAINS STRONG LANGUAGE AND PUPPET NUDITY.

“A highly entertaining, moving and brilliantly produced piece of theatre” (Wales Arts Review) 12

DYDD IAU 9 MAWRTH THURSDAY 9 MARCH 7.00YH/PM £12.50 (£11.50) LIVE BROADCAST MWLDAN 2

DYDD SADWRN 11 MAWRTH SATURDAY 11 MARCH 6.00YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

NATIONAL THEATRE LIVE

MET OPERA

HEDDA GABLER (12A)

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE NATIONAL THEATRE LONDON DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO TRWY LOEREN O THEATR GENEDLAETHOL LLUNDAIN

“I’ve no talent for life.” Hedda and Tesman have just returned from their honeymoon and the relationship is already in trouble. Trapped but determined, Hedda tries to control those around her, only to see her own world unravel. Tony Award-winning director Ivo van Hove (A View from the Bridge at the Young Vic Theatre) returns to National Theatre Live screens with a modern production of Ibsen’s masterpiece. Ruth Wilson (Luther, The Affair, Jane Eyre) plays the title role in a new version by Patrick Marber (Notes on a Scandal, Closer). Mae Hedda a Tesman newydd ddychwelyd o’u mis mel ac mae’r berthynas eisoes mewn trafferth. Wedi ei thrapio ond yn benderfynol, mae Hedda’n ceisio rheoli’r bobl o’i chwmpas, ond i weld ei byd ei hun yn datod. Mae’r cyfarwyddwr Ivo van Hove yn dychwelyd i sgriniau’r National Theatre Live gyda chynhyrchiad modern o gampwaith Ibsen. Ruth Wilson sy’n chwarae’r rôl deitl mewn fersiwn newydd gan Patrick Marber.

£16 (15)

LA TRAVIATA (VERDI) LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE MET OPERA NEW YORK DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO DRWY LOEREN O OPERA MET EFROG NEWYDD

Sonya Yoncheva sings one of opera’s most beloved heroines, the tragic courtesan Violetta, a role in which she triumphed on the Met stage in 2015, opposite Michael Fabiano as her lover, Alfredo, and Thomas Hampson as his father, Germont. Nicola Luisotti conducts. Sonya Yoncheva sy’n canu rhan un o arwresau anwylaf opera, y butain llys drasig Violetta, rôl y rhagorodd ynddi ar lwyfan y Met yn 2015, gyda Michael Fabiano fel ei chariad, Alfredo, a Thomas Hampson fel ei dad, Germont. Nicola Luisotti sy’n arwain.

mwldan.co.uk 01239 621200


DYDD SUL 12 MAWRTH SUNDAY 12 MARCH 2.30YP/PM MWLDAN 2

From Number One bestselling Children’s author David Walliams; comes an explosively funny space adventure for £12 (£11) £9 children of 3 and up. Two big hippos. One ENORMOUS dream. Who can make it to the moon first? 3 ...2 ...1 ...BLAST OFF!

THE FIRST HIPPO ON THE MOON Yn addas i | Suitable for 3+

DYDD IAU 16 MAWRTH THURSDAY 16 MARCH 7.30YH/PM MWLDAN 2

O’r awdur llwyddiannus i blant David Walliams daw antur ofod ddoniol i blant 3 oed ac yn hy^n. Dau hippo enfawr. Un breuddwyd ANFERTH. Pwy all gyrraedd y lleuad yn gyntaf?

3 ...2 ...1 ...BLAST OFF! Wedi addasu ar gyfer y llwyfan ac yn cynnwys pypedwaith, cerddoriaeth a ras Adapted for the stage by Les Petits fawr i’r lleuad! Mae’r tîm creadigol wedi Theatre Company following their tour of gweithio ar sioeau mawr megis Dr. Seuss’ Captain Flinn and the Pirate Dinosaurs and The Lorax, Elephantom, Warhorse a immersive hit Adventures in Wonderland. Raymond Briggs’ The Bear. Featuring puppetry, music and a giant space race to the moon! The creative team have worked on such hit shows such as Dr. Seuss’ The Lorax, Elephantom, Warhorse and Raymond Briggs’ The Bear.

£16 (£15) £3

OYSTERS 3 Oysterband as you don’t know them... Up close and personal: John Jones, Alan Prosser and Ian Telfer, the three founder members and creative heart of folk-rock legends Oysterband, invite you to an evening of fresh acoustic performance and notentirely- discreet stories - an insight into their history, sometimes turbulent, often funny, with great songs from every era of a unique career. Mae John Jones, Alan Prosser ac Ian Telfer, tri aelod sefydlu a chalon greadigol y grw^ p gwerin-roc Oysterband, yn eich gwahodd i noson o berfformio acwstig ffres - mewnwelediad i’w hanes, sydd weithiau’n gythryblus, yn fynych yn ddoniol, gyda chaneuon gwych o bob cyfnod o’u gyrfa unigryw.

13


DYDD GWENER 17 MAWRTH FRIDAY 17 MARCH 7.30YH/PM £12 (£10) £3 MWLDAN 2

DYDD MAWRTH 21 MAWRTH TUESDAY 21 MARCH 7.30YH/PM £18.50 (£17.50) MWLDAN 2

RIDICULUSMUS

GERARDO NÚÑEZ QUARTET & CARMEN CORTÉS

GIVE ME YOUR LOVE

Theatre legends Jon Haynes and David Woods of Ridiculusmus are back with a funny, fragile and profound fable based on groundbreaking medical research and real-life war testimonies. Ex-soldier and budding rock star Zach has withdrawn into a cardboard box in a kitchen in West Wales. His friend Ieuan arrives offering recovery - in the form of a capsule containing 3,4 methylenedioxymethamphetamine with which he claims to have successfully treated his own posttraumatic stress. Parachuted into their recently fractured pasts, Zach and Ieuan swing between dreamboat heroism and woozy enlightenment via a head warping exchange on patriotism, conflict and supermarket shopping that will tickle, move and appal you in equal measure. Mae’r enwogion theatr Jon Haynes a David Woods o Ridiculusmus yn ôl gyda chwedl ddoniol, fregus a dwys sy’n seiliedig ar ymchwil meddygol arloesol newydd a thystiolaeth rhyfel go iawn. Mae’r cyn-filwr Zach wedi ymgilio i focs cardfwrdd mewn cegin yng Ngorllewin Cymru. Mae ei gyfaill Ieuan yn cyrraedd gan gynnig gwellhad - ar ffurf capsiwl sy’n cynnwys meddyginiaeth y mae’n honni sydd wedi gwella ei anhwylder straen wedi trawma personol. Bydd y siwrnai sy’n dilyn yn eich difyrru, eich cyffroi a’ch brawychu.

Yn addas i | Suitable for 14+ 14

Famed guitar master Gerardo Núñez is known for his amazing speed and cross-cultural collaborations. His soulful performances “show brilliancy of means and beguiling charm” and recordings encompass traditional flamenco with innovative jazz and latin inspired rhythms. Núñez will be joined on stage by the electrifying gypsy dancer Carmen Cortés renowned for her performances of flamenco puro – the style of flamenco most in touch with its roots and traditions. Mae’r meistr gitâr enwog Gerardo Núñez yn adnabyddus am ei gyflymder aruthrol a’i gydweithrediadau trawsddiwylliannol. Mae ei berfformiadau a’i recordiadau’n cwmpasu fflamenco traddodiadol gyda jazz arloesol a rhythmau lladinaidd. Bydd Carmen Cortés y ddawnswraig sipsi syfrdanol sy’n enwog am ei pherfformiadau fflamenco pur yn ymuno â Núñez ar y llwyfan.

“Here was thrilling artistry, sublime simplicity, flamenco at its most potent, most compelling.” Clement Crisp, Financial Times

DYDD MERCHER 22 MAWRTH WEDNESDAY 22 MARCH 7.00YH/PM

£8.50 (£7.50) £5.50

MWLDAN 2 YSGOL GYFUN EMLYN

THE BEATLES AND FRIENDS After the huge success of ABBA And Friends, the exceptionally talented musicians of Ysgol Gyfun Emlyn are now recreating the music of the most influential band of all time: The Beatles. The Fab Four will take to the stage to kick-off a magical mystery tour through the greatest back catalogue in popular music history. Featuring a 12-piece band and surprise special guests, this one night spectacular journeys from the early mop-top days of Eight Days a Week to the experimentation of Sgt. Pepper and the pop perfection of Abbey Road. This unique concert will capture both the electric atmosphere of The Beatles’ early live performances and the brilliance of their later classic albums. Wedi llwyddiant ysgubol y sioe ABBA And Friends, mae cerddorion hynod dalentog Ysgol Gyfun Emlyn nawr am ail greu cerddoriaeth un o’r bandiau mwyaf dylanwadol erioed: The Beatles. Yn cynnwys band deuddeg offeryn a gwesteion arbennig, bydd y noson hon yn mynd a ni ar daith o ddyddiau cynharaf y band gyda Eight days a Week i gyfnod arbrofol Sgt. Pepper. Bydd y gyngerdd arbennig hon yn dal awyrgylch drydanol perfformiadau byw cynnar y Beatles ynghyd a pherffeithrwydd eu clasuron diweddarach.


DYDD IAU 23 MAWRTH THURSDAY 23 MARCH 7.30YH/PM MWLDAN 2

£13 (£12)

IT’S AN ACT

PERFECT PITCH IT’S AN ACT PRESENT THE JOHN GODBER’S HILARIOUS SOCIALCLASS COMEDY ‘PERFECT PITCH’. Ron and Yvonne have gone camping on the Welsh coast in a caravan bought with Ron’s early retirement money. At a cliff’s edge, with a view of the sea, they are looking forward to a life of relaxing after stressful careers. But what they imagined would be an uneventful time to themselves is interrupted when seasoned caravanners Grant, a bull-terrier breeding, middle-aged former miner, pitches up next to them with his younger girlfriend Steph. Their loud arguments, and even louder lovemaking, breaks the silence Ron and Yvonne had build around themselves, forcing them to accept situations, and home truths, far outside their comfort zone. Yn y gomedi ddoniol hon gan John Godber, mae Ron, sy’n gyn-brifathro a’i wraig Yvonne, yn edrych ymlaen at fywyd o ymlacio ar ôl dilyn gyrfaoedd llawn straen, trwy roi prawf arni mewn gwersyll carafanau ger lan y môr yng Nghymru. Ond tarfwyd ar yr hyn y tybiasent y byddai’n amser diddigwyddiad iddyn nhw eu hunain pan mae Grant, cyn-löwr, a Steph ei bartner yn parcio eu hen garafán wrth eu hymyl. Ni fydd bywydau Ron a Yvonne byth yr un peth eto!

Yn addas i | Suitable for 14+

DYDD GWENER 24 MAWRTH FRIDAY 24 MARCH 7.30YH/PM £8 (£6) MWLDAN 2 CWMNI DRAMA LLANDUDOCH

FIRST RISPONDARS A GWELD SÊR

Dwy gomedi fer yng nghwmni actorion profiadol. Yn ‘First Rispondars’ gan Gwynedd Huws Jones mae’r tïm cymorth cyntaf yn cael problem fawr wrth ymarfer a gyda menyw ddiethr a criw ffilmio yn yn troi lan mae’r canlyniad yn annisgwyl. Yn ‘Gweld Sêr’ gan Peter Hughes Griffiths mae gwesty Glan-y-Don yn ceisio cael 4 seren AA uwchben y drws ond mae’r gwesteion yn cymlethu pethe. Yn ôl yr arfer comediau yw rhain gyda phobl yn cael eu hunain mewn sefyllfaeodd eitha anodd a digri. Two short comedies in the company of experienced actors. In ‘First Risponders’ by Gwynedd Huws Jones, the first aid team face a big problem with a strange woman and a film crew that turn up, the results are unexpected. In ‘Gweld Ser’ by Peter HughesGriffiths, Glan-y-Don hotel are trying to get 4 AA stars above the door but the residents are making things difficult. As usual these are comedies where people get themselves into quite humorous and difficult situations.

DYDD LLUN 27 MAWRTH MONDAY 27 MARCH 6.15YH/PM ENCORE SCREENING MWLDAN 2

£16 (£15)

MET OPERA

IDOMENEO (MOZART) AN ENCORE (REPEAT) SCREENING OF A PERFORMANCE CAPTURED LIVE ON 25 MARCH 2017 DANGOSIAD ENCORE (AILBERFFORMIAD) O BERFFORMIAD A GIPIWYD YN FYW AR 25 MAWRTH 2017

Mozart’s first operatic masterpiece returns to the Met in the classic Jean-Pierre Ponnelle production, conducted by James Levine. The superb ensemble includes Matthew Polenzani as the king torn by a rash vow; mezzo-soprano Alice Coote in the trouser role of his noble son Idamante; soprano Nadine Sierra as Ilia; and soprano Elza van den Heever as the volatile Elettra, who loves Idamante to the bounds of madness. Mae campwaith operatig cyntaf Mozart yn dychwelyd i’r Met yng nghynhyrchiad clasurol Jean-Pierre Ponnelle, wedi ei arwain gan James Levine. Mae’r ensemble ardderchog yn cynnwys Matthew Polenzani fel y brenin sy’n dioddef o ganlyniad i lw byrbwyll; mezzo-soprano Alice Coote yn rôl ei fab bonheddig Idamante, soprano Nadine Sierra fel Ilia; a soprano Elza van den Heever fel y tanllyd Elettra, sy’n caru Idamante yn angerddol.

mwldan.co.uk 01239 621200 15


DYDD MERCHER 29 MAWRTH WEDNESDAY 29 MARCH 7.30YH/PM £13 (£12) £3 MWLDAN 2

CELTIC GUITAR JOURNEYS Three of Europe’s finest acoustic guitarists collaborate in an exciting celebration of their Celtic roots. Soig Sibéril from Brittany, Ian Melrose from Scotland and Dylan Fowler from Wales are all international soloists, in their own right and have albums released on the prestigious German label, Acoustic Music Records. In this performance they showcase unique styles that draw on three distinct Celtic traditions and a world of musical experiences. Expect sublime music for trio, dazzling music for duo and scintillating solo performances, in this, their second tour of Wales. Mae tri o gitaryddion acwstig gorau Ewrop yn cydweithredu mewn dathliad cyffrous o’u gwreiddiau Celtaidd. Mae Soig Sibéril o Lydaw, Ian Melrose o’r Alban a Dylan Fowler o Gymru i gyd yn unawdwyr rhyngwladol sydd wedi rhyddhau albymau. Yn y perfformiad hwn maent yn arddangos arddulliau unigryw sy’n tynnu ar dri thraddodiad Celtaidd gwahanol a byd o brofiadau cerddorol.

“This is music with heart, soul and, above all a bullish determination to ignore recognised boundaries.” Chris Jones – BBC online

16

mwldan.co.uk 01239 621200

DYDD IAU 30 MAWRTH THURSDAY 30 MARCH 7.15YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

DYDD GWENER 31 MAWRTH £16 (£15)

ROYAL OPERA HOUSE

MADAMA BUTTERFLY (PUCCINI) LIVE BROADCAST EVENT IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO TRWY ^ LOEREN O DY OPERA BRENHINOL COVENT GARDEN LLUNDAIN

Puccini’s Madama Butterfly is one of the most popular of all operas, with ravishing music and a heart-breaking story of a loving geisha deserted by a callous American husband. Much loved-soprano Ermonela Jaho sings the title role for the first time at Covent Garden, in Moshe Leiser and Patrice Caurier’s stunningly beautiful production. The exotic imagery of the Nagasaki setting is drawn from 19th-century Western artists’ romanticised views of Japan. Puccini’s music brings alive the birdsong of the morning, the ritual of a wedding and the seduction by naval officer B.F. Pinkerton (sung by exciting young tenor Marcelo Puente) of his young, innocent bride. Madama Butterfly gan Puccini yw un o’r operâu mwyaf poblogaidd erioed, gyda cherddoriaeth ysblennydd a stori dorcalonnus am geisha cariadus sy’n cael ei gadael gan w^ r Americanaidd creulon. Y soprano Ermonela Jaho sy’n canu’r rôl deitl am y tro cyntaf yn Covent Garden. Mae delweddaeth egsotig Nagasaki yn tynnu ar olygfeydd rhamantus o Siapan gan artistiaid Gorllewinol yr 19eg ganrif.

FRIDAY 31 MARCH 7.00YH/PM DYDD SADWRN 1 EBRILL SATURDAY 1 APRIL 2.00YP/PM & 7.00YH/PM £8.50 (£7.50) £5.50 MWLDAN 2

DREAMS DANCE SCHOOL

THROUGH THE AGES

Dreams Dance School are set to take you on a journey through the ages, back to the glitz and glamour of the roaring 1920s through to the funk of today. Some of the most popular dance styles including Jazz, Charleston, Rock & Roll, Disco, Line-Dance and Hip-Hop performed by dancers from ages 3 and above. This show is sure to have you entertained from the moment the curtains open with artists from a variety of genres to suit everyone Glenn Miller, Frank Sinatra, Elvis Presley, Michael Jackson, Madonna and The Spice Girls just to name a few. Choreographed and directed by Principal Victoria Atkinson with live music performed and arranged by Cwm Cerwyn Ensembles. Dewch ar siwrnai gydag Ysgol Ddawns Dreams trwy’r oesoedd, yn ôl trwy glitz y 1920au hyd at ffync y presennol. Caiff rhai o’r arddulliau dawns mwyaf poblogaidd gan gynnwys Jazz, Charleston, Roc & Rol, Disgo, Dawnsio Llinell a Hip-Hop eu perfformio gan ddawnswyr o 3 oed ac yn hy^n. HYRWYDDIR GAN PROMOTED BY

DREAMS DANCE SCHOOL


DYDD MAWRTH 4 EBRILL TUESDAY 4 APRIL 7.30YH/PM MWLDAN 2

£16 (£15)

ALY BAIN & PHIL CUNNINGHAM DYDD LLUN 3 EBRILL MONDAY 3 APRIL 6.45YH/PM BROADCAST EVENT MWLDAN 2

£10 (£9)

EXHIBITION ON SCREEN

THE ARTISITS GARDEN: AMERICAN IMPRESSIONISM

Aly Bain is the best known and most significant fiddle player in the Celtic tradition, he is rightly regarded as Scotland’s supreme fiddler- arguably the finest of all time. His musical partner Phil Cunningham is a world famous accordion player and composer whose musical documentaries are regularly seen on TV screens invariably involving his passion for the accordion. Having toured together since 1986 to packed concert halls all over the world, this world class traditional duo are returnng to Mwldan for the third time, together they are simply the best traditional musicians you are ever likely to hear. Aly Bain yw’r chwaraewr ffidl mwyaf adnabyddus a blaengar yn y traddodiad Celtaidd, a chaiff ei ystyried fel ffidlwr gorau’r Alban – o bosib y gorau erioed. Mae ei bartner cerddorol Phil Cunningham yn chwaraewr acordion a chyfansoddwr byd-eang enwog. Gyda’i gilydd, dyma’r cerddorion traddodiadol gorau byddwch erioed yn debygol o’u gweld.

Following the smash hit Painting the Modern Garden: Monet to Matisse comes a new film based on the hugely popular exhibition ‘The Artist’s Garden: American Impressionism and the Garden Movement’ from the Florence Griswold Museum in Connecticut, widely considered a home of American impressionism. The story of American impressionism is closely tied to a love of gardens and a desire to preserve nature in a rapidly urbanizing nation. Travelling to studios, gardens and famous locations throughout the Eastern United States, UK and France, this mesmerising film is a feast for the eyes. Mae stori argraffiadaeth America wedi clymu’n agos â chariad am erddi a’r dymuniad o amddiffyn natur mewn gwlad sy’n gyflym drefoli. Gan deithio i stiwdios, gerddi a lleoliadau enwog ar draws Dwyrain America, Prydain a Ffrainc, mae’r ffilm fesmereiddiol hon yn wledd i’r llygaid.

17


DYDD MERCHER 5 EBRILL WEDNESDAY 5 APRIL 7.30YH/PM MWLDAN 2

£13 (£12)

SPEAKERS FROM THE EDGE

ASH DYKES SURVIVING MADAGASCAR National Adventurer of the Year, Ash Dykes’ new show features his record-breaking, world-first crossing of Madagascar. Trekking 1600 miles in 155 days and climbing eight of the island’s highest mountains along the way. Ash tells the story of how he came to take on his daring expeditions, before recounting his latest adventure; how he contracted the deadliest strain of Malaria, was held up by the military, dodged bandits, received nasty spider bites, built a raft for a dangerous river crossing, was almost washed away - at night - by another ferocious, Crocodileinfested, river and had to hack his way through near-impenetrable jungle as he became the first person ever to traverse the length of Madagascar’s interior. Mae sioe newydd Ash yn sôn am ei gwest i groesi Madagascar, gan drecio 1600 milltir mewn 155 diwrnod a dringo wyth o fynyddoedd uchaf yr ynys ar hyd y ffordd. Yn y sioe hon fydd Ash Dykes, yr Anturiaethwr Cenedlaethol am yr ail flwyddyn yn olynol, yn adrodd hanes ei fentrau anhygoel, gan gynnwys hacio’i ffordd drwy jyngl trwchus yr ynys i fod y dyn cyntaf erioed i deithio ar hyd ei fewndir.

Yn addas i | Suitable for 12+ ‘It’s impossible not to be impressed.’ The Daily Mirror ‘Hugely impressive feats’ Chortle

DYDD IAU 6 EBRILL THURSDAY 6 APRIL 7.00YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

£12.50 (£11.50)

NATIONAL THEATRE LIVE

TWELFTH NIGHT (12A TBC)

TAMSIN GREIG IS MALVOLIA IN A NEW TWIST ON SHAKESPEARE’S CLASSIC COMEDY OF MISTAKEN IDENTITY. A ship is wrecked on the rocks. Viola is washed ashore but her twin brother Sebastian is lost. Determined to survive on her own, she steps out to explore a new land. So begins a whirlwind of mistaken identity and unrequited love. Simon Godwin (NT Live: Man and Superman, NT Live: The Beaux’ Stratagem) directs this joyous new production with Tamsin Greig (Friday Night Dinner, Black Books, Episodes) as a transformed Malvolia. an ensemble cast that includes Daniel Rigby (Flowers, Jericho), Tamara Lawrence (Undercover), Doon Mackichan (Smack the Pony) and Daniel Ezra (The Missing, Undercover). Tamsin Greig yw Malvolia mewn tro newydd ar gomedi glasurol Shakespeare am gamadnabyddiaeth. Caiff llong ei dryllio ar y creigiau. Caiff Viola ei golchi i’r lan ond mae ei gefaill Sebastian wedi ei golli. Yn benderfynol o oroesi ar ei phen ei hun, mae’n camu allan i archwilio gwlad newydd. A gyda hynny cychwynna corwynt o gamadnabyddiaeth a chariad nas dychwelir. Simon Godwin sy’n cyfarwyddo’r cynhyrchiad gorfoleddus hwn gyda Tamsin Greig.

18


DYDD LLUN 17 EBRILL MONDAY 17 APRIL 2.00YP/PM MWLDAN 2

£9.50 (£8.50)

THE PEOPLE’S THEATRE COMPANY

DON’T DRIBBLE ON THE DRAGON BY STEVEN LEE DIRECTED BY NICK LANE DESIGNED BY MIKE LEES

My brother has a dragon and he keeps it secretly Within a box beneath his socks. He’s hiding it from me… Tom is a toddler with a cool older brother, a secret dragon… and a dribbling problem that just won’t stop! When Tom’s endless drooling threatens to tear the brothers’ friendship apart can their dragon’s amazing magic help them put it back together again or will it only end up making things worse? DYDD SADWRN 15 EBRILL SATURDAY 15 APRIL 2.00YH/PM MWLDAN 2

£10 (£8) £6

CLAIRE JONES INTERNATIONAL HARP SCHOOL 2017 FINALE CONCERT Renowned international chart topping harpist Claire Jones presents a musical extravaganza featuring talented young musicians from all over the UK. The performance will include harp ensembles, duets and solo items from all participants of the Claire Jones harp course aged between 7 and 25. Repertoire will include well known themes from the world of film, classical and folk music, accompanied by live multimedia and production. Mae’r delynores rhyngwladol Claire Jones wedi cyrraedd brig y siartiau clasurol dros y blynyddoedd diwethaf. Yn y gyngerdd arbenning hwn, mi fydd hi yn cyflwyno gwledd cerddorol unigryw sy’n cynnwys cerddorion talentog ifanc. Mae’r gerddoriaeth yn cynnwys themau enwog o’r byd ffilm, clasurol a gwerin, ac mi fydd na sgrin fidio a chynhyrchiad llawn.

Based on the fabulous new book by Steven Lee and with magic designed by the legendary Paul Daniels, this spectacular musical adventure about growing up and the importance of family is the perfect feel good show for big hearted adults and loving little ones alike. Mae Tom yn grwt bach gyda brawd hy^n cl, draig gyfrinachol ....a phroblem driblo sy’n pallu stopio! Pan mae’r broblem soeglyd yn bygwth chwalu cyfeillgarwch y brodyr, a gall hud rhyfeddol eu draig eu helpu i gymodi, neu waethygu’r sefyllfa? Steven will be available to sign copies of Don’t Dribble On The Dragon which you can bring with you or buy in the theatre after the show.

Yn addas i | Suitable for 2+ RUNNING TIME – 60 MINUTES, NO INTERVAL AMSER RHEDEG 60 MUNED, DIM EGWYL A heart warming story full of love, laughs and sing along songs, this is perfect entertainment for adults and children alike - and brilliant fun!” The Guide

mwldan.co.uk 01239 621200

19


DYDD MAWRTH 18 EBRILL TUESDAY 18 APRIL 7.15YH/PM LIVE BROADCAST MWLDAN 2

DYDD MERCHER 19 EBRILL £16 (£15)

ROYAL BALLET

JEWELS (BALANCHINE) LIVE BROADCAST EVENT IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN O BALE BRENHINOL COVENT GARDEN LLUNDAIN

George Balanchine’s evocation of the sparkle of emeralds, rubies and diamonds is a brilliant ballet classic. The French Romantic music of Fauré provides the impetus for the subtlety and lyricism of ‘Emeralds’, while the fire of ‘Rubies’ comes from Stravinsky and the jazz-age energy of New York. Grandeur and elegance complete the ballet with the splendour of Imperial Russia and the peerless music of Tchaikovsky in ‘Diamonds’. Jewels is a masterclass in the many luminous facets of classical ballet and indeed of The Royal Ballet itself: the virtuoso choreography of Balanchine, the intensity of the soloists and the precision of the entire Company. Mae creadigaeth George Balanchine o befrio emralltau, rhuddemau a diemwntau yn glasur bale gwych. Mae cerddoriaeth ramantaidd Ffrengig Fauré yn darparu’r symbyliad ar gyfer cynildeb ‘Emeralds’; daw tân ‘Rubies’ o Stravinsky ac o egni oes jazz New York. Mae gosgeiddrwydd a mawredd yn cwblhau’r bale gydag ysblander Rwsia Imperialaidd a cherddoriaeth ddigyffelyb Tchaikovsky yn ‘Diamonds’.

APPROXIMATE RUNNING TIME 2 HOURS 30 MINUTES, INCLUDING TWO INTERVALS

WEDNESDAY 19 APRIL 7.30YH/PM

£12.50 (£11.50)

ENCORE SCREENING MWLDAN 2

THEATR GEN BYW

MACBETH (CERT TBC) MEWN PARTNERIAETH Â CADW A GYDA CHEFNOGAETH GAN CHAPTER IN PARTNERSHIP WITH CADW AND WITH SUPPORT FROM CHAPTER AN ENCORE (REPEAT) SCREENING OF A PERFORMANCE CAPTURED LIVE ON 14 FEBRUARY 2017 DANGOSIAD ENCORE (AIL-BERFFORMIAD) O BERFFORMIAD A GIPIWYD YN FYW AR 14 CHWEFROR 2017

“Hyll yw’r teg, a theg yw’r hyll; Hofran yn yr aflan niwl a’r gwyll.” Mae brenin yr Alban wedi gwobrwyo ei filwr mwyaf disglair yn hael. Ond mae bodau goruwchnaturiol wedi darogan i Macbeth anrhydedd lawer mwy. Pan fo ei wraig ddidostur yn gwirioni ar addewid o bw^ er di-ben-draw, gan annog uchelgais cythreulig ei gw^ r, mae ar ben arno, ac mae cynllun dieflig y ddau yn troi’n gyflafan waedlyd. Cynhyrchiad safle-benodol Theatr Genedlaethol Cymru o Gastell Caerffili o glasur Shakespeare wedi ei gyfieithu o’r newydd i’r Gymraeg gan y diweddar Gwyn Thomas. Cast yn cynnwys Richard Lynch (Pobol y Cwm, Y Gwyll) fel Macbeth, a Ffion Dafis (Byw Celwydd, Rownd a Rownd) fel ei wraig ddidrugaredd. Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd. Theatr Genedlaethol Cymru’s sitespecific production from Caerphilly Castle of Shakespeare’s brutal tragedy in a new Welsh translation by the late Gwyn Thomas. GYDAG IS-DEITLAU SAESNEG WITH ENGLISH SUBTITLES

20

DYDD SADWRN 22 EBRILL SATURDAY 22 APRIL 6.00YH/PM £16 (£15) LIVE BROADCAST MWLDAN 2 THE MET OPERA

EUGENE ONEGIN (TCHAIKOVSKY) LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE MET OPERA NEW YORK DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO DRWY LOEREN O OPERA MET EFROG NEWYDD

Tchaikovsky’s setting of Pushkin’s timeless verse novel is presented on the Met stage in Deborah Warner’s moving production, starring Anna Netrebko and Dmitri Hvorostovsky as the lovestruck Tatiana and the aristocratic Onegin. Alexey Dolgov sings the role of Lenski, and Robin Ticciati conducts. Caiff gosodiad Tchaikovsky o nofel dragwyddol Pushkini ei gyflwyno ar lwyfan y Met yng nghynhyrchiad trawiadol Deborah Warner, yn serennu Anna Netrebko a Dmitri Hvorostovsky fel Tatiana a’r aristocrataidd Onegin. Alexey Dolgov sy’n canu rôl Lenski a Robin Ticciati sy’n arwain.


DYDD MERCHER 26 EBRILL WEDNESDAY 26 APRIL 7.00YH/PM £12.50 (£11.50) LIVE BROADCAST MWLDAN 1 RSC LIVE

JULIUS CAESAR DYDD MAWRTH 25 EBRILL TUESDAY 25 APRIL 7.30YH/PM MWLDAN 2

£19.50 (£18.50)

THE FUREYS For over 39 years, Ireland’s legends the Fureys have been selling out concerts worldwide. We welcome them back to Mwldan for another great night of emotive Irish music, songs and stories. Hear them sing their timeless classics including ‘When You Were Sweet 16’, ‘I Will Love You’, ‘The Green Fields Of France’, ‘The Old Man’, ‘Red Rose Café’, ‘From Clare To Here’, ‘Her Father Didn’t Like Me Anyway’, ‘Leaving Nancy’, ‘Steal Away’ etc plus songs from their new CD ‘The Times They Are A Changing’. Mae’r band yn gyfrifol am gyfran o’r gerddoriaeth fwyaf cynhyrfus erioed i gipio dychymyg y cyhoedd, ac maent wedi derbyn cymeradwyaeth â phawb ar eu traed mewn rhai o neuaddau cyngerdd mwyaf y byd. Nid oes llawer mwy y gallwn ddweud am y gwir enwogion Cerddoriaeth Wyddelig nad ydych eisoes yn gwybod, ar wahân i’ch cynghori bod archebu eich tocynnau yn gynnar yn hanfodol os ydych am fwynhau noson fythgofiadwy pan fyddant yn canu eu holl ganeuon poblogaidd.

www.thefureys.com

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE ROYAL SHAKESPEARE COMPANY STRATFORD-UPON-AVON DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO DRWY LOEREN O’R ROYAL SHAKESPEARE COMPANY STRATFORD UPON AVON

Angus Jackson directs Shakespeare’s epic political tragedy, as the race to claim the empire spirals out of control. Caesar returns from war, all-conquering, but mutiny is rumbling through the corridors of power. The Rome season in the Royal Shakespeare Theatre opens with the politics of spin and betrayal turning to violence. Following his sell-out productions of Tom Morton-Smith’s Oppenheimer (2014) and James Fenton’s adaptation of Don Quixote (2016), Season Director Angus Jackson steers the thrilling action. Mae tymor Rhufain yn Theatr Frenhinol Shakespeare yn agor gyda brad sy’n troi’n drais. Angus Jackson sy’n cyfarwyddo trasiedi epig Shakespeare, wrth i’r ras i hawlio’r deyrnas ymdroelli allan o reolaeth. Dychwela Cesar o ryfel, yn fuddugol, ond mae miwtini yn lledu ar hyd coridorau pw^ er.

mwldan.co.uk 01239 621200

21


DYDD GWENER 28 & DYDD SADWRN 29 EBRILL FRIDAY 28 & SATURDAY 29 APRIL 7.30YH/PM MWLDAN 2

£14 (£12) £3

CYD-GYNHYRCHIAD MAPPA MUNDI | THEATR MWLDAN CO-PRODUCTION

THE TRIALS OF OSCAR WILDE BY MERLIN HOLLAND AND JOHN O’ CONNOR

The triumphant opening night of The Importance of Being Earnest in 1895 was the zenith of Oscar Wilde’s career. Less than 100 days later he found himself jailed and bankrupt, sentenced by the Crown to two years hard labour for homosexuality. But what happened during the trials and what did Wilde say? Was he harshly treated or the author of his own downfall? Using the actual words spoken in court, we can feel what it was like to be in the company of a flawed genius - as this less than ideal husband was tragically reduced to a man of no importance. Noson agoriadol orfoleddus The Importance of Being Earnest ym 1895 oedd uchafbwynt gyrfa Oscar Wilde. Ychydig wedi hynny, roedd yn y carchar, wedi ei ddedfrydu gan y Goron i lafur caled am fod yn hoyw. Ond beth a ddigwyddodd yn ystod y prawf a beth a ddywedodd Wilde? Gan ddefnyddio’r geiriau go iawn a lefarwyd yn y llys, mae Mappa Mundi yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd i weld yr Oscar go iawn am y tro cyntaf. WEDI EI NODDI’N RHANNOL GAN GYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU A LLYWODRAETH CYMRU, A’R LOTERI GENEDLAETHOL. SUPPORTED BY THE ARTS COUNCIL OF WALES, WELSH GOVERNMENT AND THE NATIONAL LOTTERY.

Yn addas i | Suitable for 14+

22

mwldan.co.uk 01239 621200


DYDD SUL 30 EBRILL SUNDAY 30 APRIL 7.30YH/PM MWLDAN 2

£14 (£12)

ALAN BEARMAN MUSIC

RANT

Four fiddles: one beautiful sound! Rant is the meeting of four of Scotland’s finest fiddle players, two from the Shetland Islands and two from the Highlands. Bethany Reid, Jenna Reid, Sarah-Jane Summers and Lauren MacColl join forces to create a rich and vibrant sound, evocative of the exciting scene they create music in. Using just their fiddles, they weave a tapestry of melodies, textures, layers and sounds. 2016 sees the release of their muchanticipated second album ‘Reverie’, firmly establishing Rant as a huge musical force and a strong, raw, yet vibrant sound on the British folk scene. Nominated in the BBC Radio 2 Folk Awards 2014, ‘Reverie’ sees them collaborating with Julie Fowlis, and Scots singer Ewan McLennan. Pedair ffidl, un sain swynol! Rant yw uniad pedwar o chwaraewyr ffidl gorau’r Alban, dau o Ynysoedd Shetland a dau o’r Ucheldiroedd. Mae Bethany Reid, Jenna Reid, Sarah-Jane Summers a Lauren MacColl yn ymuno i greu sain gyfoethog a bywiog, yn dwyn i gof yr olygfa gyffrous maent yn creu eu cerddoriaeth ynddi. Gan ddefnyddio’u ffidlau’n unig, byddant yn gwau tapestri o felodïau, gweadau, haenau a seiniau. Yn 2016 caiff eu hail albwm ‘Reverie’ ei ryddhau, gan sefydlu Rant fel grym cerddorol enfawr.

An irresistible journey through reels, strathspeys and jigs” Songlines “Sheer class ***** ” The Herald, Celtic Connections 2016 Review

DYDD IAU 4 – DYDD SADWRN 6 MAI THURSDAY 4 – SATURDAY 6 MAY 7.30YH/PM £7 MWLDAN 2

DYDD IAU 11 MAI THURSDAY 11 MAY 7.30YH/PM MWLDAN 2

CARDIGAN THEATRE

BALLET THEATRE UK

How is Cardigan’s community theatre company going to transfer this classic BBC sitcom to the stage? They have a cunning plan!

Come with Alice on a magical adventure as she tumbles into Wonderland!

BLACKADDER GOES FORTH

Blackadder Goes Forth is the final installment in the Blackadder series. Written by Richard Curtis and Ben Elton, the story follows Blackadder, Baldrick and George as they attempt to escape the trenches and avoid certain death under the misguided command of General Melchett and his assistant Captain Darling. Mae cwmni theatr cymunedol Aberteifi yn mynd i’r afael gyda rhaglen deledu glasurol y BBC! Blackadder Goes Forth yw’r rhan olaf yng nghyfres Blackadder. Wedi ysgrifennu gan Richard Curtis a Ben Elton, mae’r stori’n dilyn Blackadder, Baldrick a George wrth iddynt geisio dianc y ffosydd ac osgoi marwolaeth o dan orchymyn annoeth y Cadfridog Melchett a’i gynorthwyydd Capten Darling. HYRWYDDIR GAN PROMOTED BY

CARDIGAN THEATRE

£15 (£14)

ALICE IN WONDERLAND

Guided by the White Rabbit, Alice meets some astonishing characters, including the Mad Hatter, the Queen of Hearts,a studious caterpillar and those mischievous twins, Tweedledum and Tweedledee. Basing his ballet on Lewis Carroll’s much-loved children’s books, Alice in Wonderland and Through the Looking Glass, Ballet Theatre UK’s Artistic Director Christopher Moore has created a captivating piece, brimming with wit, humour and charm. With its whimsical flights of the imagination, eclectic music and joyful dance, Alice in Wonderland is delightfulentertainment for all ages. Dewch gydag Alice ar siwrnai hudol i Wonderland! Wedi ei thywys gan y White Rabbit, bydd Alice yn cwrdd â chymeriadau syfrdanol, gan gynnwys y Mad Hatter, Queen of Hearts, lindys dyfal a’r efeilliaid drygionus, Tweedledum aTweedledee. Gan seilio’i fale ar lyfrau hoffus Lewis Carroll i blant, sef Alice in Wonderland a Through the Looking Glass, mae Christopher Moore, Cyfarwyddwr Artistig Ballet Theatre UK wedi creu darn cyfareddol, yn llawn ffraethineb, hiwmor a swyn. Gyda dychymyg, cerddoriaeth a dawns, dyma i chi adloniant hyfryd i bob oed.

23


DYDD LLUN 15 MAI MONDAY 15 MAY 7.30YH/PM MWLDAN 2

£20

JON BODEN Jon Boden is best known as the lead singer of the progressive folk juggernaut Bellowhead. After twelve years, 250,000 album sales, seven singles playlisted on Radio 2 and hundreds of sold out venues, Bellowhead split in May 2016. Now Jon is on tour for first time performing entirely solo, presenting the self-penned songs of Painted Lady – with a special 10th anniversary reissue of this album ahead of the tour – material from Bellowhead, Spiers & Boden, Songs From The Floodplain, and his A Folk Song A Day project in which he recorded 365 folk songs in one year. Mae Jon Boden yn fwyaf adnabyddus fel prif gantor y grw^ p gwerin blaengar Bellowhead. Yn 2016 bydd Jon yn teithio am y tro cyntaf gan berfformio ar ei ben ei hun, ac yn cyflwyno caneuon o’i gyfansoddiad ei hun ar Painted Lady - gydag ailgyhoeddiad arbennig i ddathlu 10fed pen-blwydd yr albwm hwn cyn y daith - deunydd gan Bellowhead, Spiers & Boden, Songs From The Floodplain, a’i brosiect A Folk Song A Day pan recordiodd 365 o ganeuon gwerin mewn blwyddyn.

“one of the most venerated of the younger Brit folk generation” The Guardian

24

DYDD MAWRTH 16 MAI TUESDAY 16 MAY 6.00YH/PM ENCORE SCREENING MWLDAN 2

£16 (£15)

MET OPERA

DYDD SADWRN 20 MAI SATURDAY 20 MAY 8.00YH/PM £14 (12.50) £3 MWLDAN 2

CALAN

DER ROSENKAVALIER

WITH SUPPORT / GYDA CEFNOGAETH GAN GWYLIM BOWEN

(STRAUSS)

Fiddles, guitar, accordion, bagpipes and step dancing explode into life when CALAN, the energetic young folk band from Wales, take to the stage.

NEW PRODUCTION

AN ENCORE (REPEAT) SCREENING OF A PERFORMANCE CAPTURED LIVE ON 13 MAY DANGOSIAD ENCORE (AILBERFFORMIAD) O BERFFORMIAD A GIPIWYD YN FYW AR 13 MAI

The dream cast of Renée Fleming as the Marschallin and Elina Garanca as Octavian star in Strauss’s grandest opera. In his new production, Robert Carsen places the action at the end of the Habsburg Empire, underscoring the opera’s subtext of class and conflict against a rich backdrop of gilt and red damask, in a staging that also stars Günther Groissböck as Baron Ochs. Sebastian Weigle conducts the sparklingly perfect score. Mae’r cast yn cynnwys Renée Fleming fel y Marschallin ac Elina Garanca fel Octavian yn opera mwyaf mawreddog Strauss. Yn ei gynhyrchiad newydd, mae Robert Carsen yn gosod y cyffro tua diwedd cyfnod Ymerodraeth Habsburg, gan gyflwyno is-destun dosbarth a gwrthdaro’r opera yn erbyn cefndir moethus o gilt a damasg coch, mewn llwyfaniad sydd hefyd yn serennu Günther Groissböck fel Baron Ochs. Sebastian Weigle sy’n arwain y sgôr disglair perffaith.

They breathe fire into the old traditions with their infectious rhythms and high voltage routines before melting into some of the most beautiful and haunting songs as they explore the legends of Wales’ very own fairy realm with tales of magic, myth and mischief. Great fun, a huge sense of humour, and step-dancing from a champion dancer makes for an outstanding show. Bydd ffidlau, gitarau, acordion, pibgodau a stepio yn dod yn fyw pan fydd CALAN, y grw^ p gwerin egnïol ifanc o Gymru yn cymryd i’r llwyfan. Byddant yn anadlu tân i’r hen draddodiadau gyda’u rhythmau atgofus a rwtinau bywiog cyn arafu gyda rhai o’r caneuon hyfrytaf wrth iddynt archwilio hud a chwedlau Cymru. www.calan-band.com

“…there’s nowt as dear as folk – especially when played with the grace, daring and sheer joy this multi- instrumental five-piece bring to a winning selection of reels, jigs and hornpipes” The Mirror


DYDD MERCHER 24 MAI WEDNESDAY 24 MAY 7.00YH/PM £12.50 (£11.50) LIVE BROADCAST MWLDAN 2 ROYAL SHAKESPEARE COMPANY

ANTONY & CLEOPATRA

DYDD IAU 25 MAI

DYDD MAWRTH 30 MAI

THURSDAY 25 MAY

TUESDAY 30 MAY

7.30YH/PM

£16 (£15)

7.30YH/PM

£13 (£12) £3

MWLDAN 2

MWLDAN 2

BOB DRURY PRESENTS

LADY MAISERY

VIVA NEIL DIAMOND

LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE FROM THE ROYAL SHAKESPEARE COMPANY STRATFORD-UPON-AVON DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO DRWY LOEREN O’R ROYAL SHAKESPEARE COMPANY STRATFORD UPON AVON

A brand new one-man stage show simply bursting with Neil Diamond gems! Enjoy all the hits including Sweet Caroline, Forever In Blue Jeans, Love on the Rocks, America, Hello Again, Play Me, Beautiful Noise, Song Sung Blue, I’m A Believer, Red Red Wine, and many, many more.

Iqbal Khan directs Shakespeare’s tragedy of love and duty, picking up the story where Julius Caesar ends. Following Caesar’s assassination, Mark Antony has reached the heights of power. Now he has neglected his empire for a life of decadent seduction with his mistress, Cleopatra, Queen of Egypt. Torn between love and duty, Antony’s military brilliance deserts him, and his passion leads the lovers to their tragic end. Iqbal Khan sy’n cyfarwyddo trasiedi Shakespeare am gariad a dyletswydd, gan gychwyn y stori ble mae Julius Caesar yn diweddu. Yn dilyn dienyddiad Cesar, mae Mark Antony’n cyrraedd brig awdurdod. Bellach mae wedi esgeuluso ei ymerodraeth am fywyd o swyn moethus gyda’i feistres, Cleopatra, Brenhines yr Aifft. Wedi ei rwygo rhwng cariad a dyletswydd, mae disgleirdeb milwrol Antony yn ei adael, ac mae ei angerdd yn arwain y cariadon tuag at ddiwedd trasig.

Bob Drury has performed Neil Diamond’s songs throughout the world including, in 2015, for the American Neil Diamond Fan Club in Nashville, Tennessee and then in Las Vegas in 2016. Following the success of his shows in the US, Bob is featured in the movie ‘Diamond Mountain’ due for release shortly. This show is an absolute ‘must see’ for any Neil Diamond fans! I ddathlu gyrfa recordio pumdeg mlynedd yr eicon Neil Diamond, mae Bob Drury yn teithio sioe un dyn newydd sbon ‘Viva Neil Diamond’ sy’n llawn dop o ganeuon mawr y seren gan gynnwys Sweet Caroline, Forever In Blue Jeans, Love on the Rocks, America, Hello Again, Play Me, Beautiful Noise, Song Sung Blue, I’m A Believer, Red Red Wine a nifer mwy! Ar ôl llwyddiant sioeau Bob yn America, mae’r sioe hon yn hanfodol i unrhyw un sy’n hoffi Neil Diamond. HYRWYDDIR GAN PROMOTED BY

BOB DRURY

“If I didn’t know better I’d have said that was Neil Diamond singing” Pat Marsh, BBC

PLUS SPECIAL GUEST JACK HARRIS This well-established band comprises three of the most innovative individual artists on the British folk scene, skillful explorers of the power, beauty and vitality of folk song, their latest album Cycle is a staggering demonstration of the full extent of their creative ambition. They’re important contributors to the political, socially, environmentally engaged movement in contemporary folk music. Each member is an accomplished instrumentalist, expertly creating a rich tapestry of fiddle, banjo, harp, concertina, accordion and foot percussion as well as “diddling”, a form of singing without words which is a perfect showcase for their sheer musicality. Jack Harris’ songs take a compassionate look at seeing things differently, he is literate, curious, often in character and always intriguing. Mae’r band hwn yn cynnwys tri o’r artistiaid mwyaf arloesol ar y sîn gwerin Prydeinig, archwilwyr medrus grym, harddwch a bywiogrwydd y gân werin. Mae eu halbwm diweddaraf Cycle yn arddangosiad rhyfeddol o lawn gyrhaeddiad eu huchelgais creadigol. Maent yn gyfranwyr pwysig i’r symudiad cerddoriaeth werin gyfoes. Mae pob aelod yn gerddor dawnus, yn creu tapestri cyfoethog o ffidl, banjo, telyn, consertina ac acordion yn ogystal â “diddling”, ffurf o ganu heb eiriau. Gyda Jack Harris yn westai arbennig.

mwldan.co.uk 01239 621200

25


IONAWR 13 -26 JANUARY

SINEMA CINEMA www.mwldan.co.uk WE AIM TO START OUR FILMS AT THE TIMES ADVERTISED, WITH TRAILERS AND ADVERTS STARTING 10 – 20 MINUTES IN ADVANCE. ANELWN AT DDECHRAU EIN FFILMIAU AR YR AMSERAU A HYSBYSEBIR, GYDA RHAGHYSBYSEBION YN DECHRAU 10-20 MUNUD CYN HYNNY. 26

Ticket Prices and Concessions Prisiau tocynnau a gostyngiadau

2D CINEMA: Adult £7.10 2D CINEMA: Child (14 and under) £5.40 3D CINEMA: Adult £8.10 3D CINEMA: Child (14 and under) £6.40

PAGES 26 - 44


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL IONAWR | JANUARY 6 @ 5.55 & 8.20, 7, 8 @ 3.30, 5.55 & 8.20, 9 – 12 @ 5.55 & 8.20, 13 – 15 @ 3.45 & 8.35, 16 @ 6.20, 17 – 19 @ 5.45, 27 – 29 @ 8.10, 30 @ 5.55 & 8.10, 31 @ 8.10 CHWEFROR | FEBRUARY 1 @ 8.25, 2 @ 8.10, 28 @ 6.05 MAWRTH | MARCH 1 – 3 @ 6.05, 5 @ 1.20, 13 – 15 @ 6.10

A MONSTER CALLS (12A) J.A. Bayona, Spain, USA, 2016, 108’ A visually spectacular, emotional drama from the director of The Impossible. 12-year-old Conor is dealing with far more than other boys his age. His beloved and devoted mother (Felicity Jones) is ill, his father has resettled thousands of miles away and he has little in common with his grandmother (Sigourney Weaver). But Conor finds a most unlikely ally when the Monster (Liam Neeson) appears at his bedroom window. A journey of courage, faith and truth that powerfully fuses imagination and reality. Drama weledol ysblennydd ac emosiynol gan gyfarwyddwr The Impossible. Mae Conor sy’n 12 oed yn delio â llawer yn fwy na bechgyn eraill o’r un oedran. Mae ei fam annwyl yn sâl, mae ei dad wedi ail-leoli miloedd o filltiroedd i ffwrdd ac nid oes ganddo lawer yn gyffredin â’i fam-gu. Ond mae Conor yn dod ar draws cyfaill annisgwyl pan mae’r Monster yn ymddangos yn ffenestr ei ystafell wely. Siwrnai o ddewrder, ffydd a gwirionedd sy’n asio dychymyg a realiti ynghyd mewn modd celfydd.

IONAWR | JANUARY 6 @ 5.50, 7, 8 @ 3.15, 9 @ 5.50, 10, 12 @ 8.25, 14 @ 5.15, 16, 18, 19 @ 6.00, 20 @ 3.05 & 8.05, 23, 24 @ 3.15

THE BIRTH OF A NATION (15) Nate Parker, USA, 2016, 120’ Set against the antebellum South, The Birth Of A Nation follows Nat Turner (Nate Parker), a literate slave and preacher, whose financially strained owner, Samuel Turner (Armie Hammer), accepts an offer to use Nat’s preaching to subdue unruly slaves. As he witnesses countless atrocities - against himself and his fellow slaves - Nat orchestrates an uprising in the hopes of leading his people to freedom. Wedi ei gosod yn y De cyn y rhyfel, mae’r ffilm hon yn dilyn hanes Nat Turner, caethwas llythrennog a phregethwr. Mae perchennog Nat, sef Samuel Turner, o dan straen ariannol, ac felly mae’n derbyn cynnig Nat o ddefnyddio ei bregethu fel modd o ddofi caethweision afreolus. Yn dyst i erchyllterau di-rif – yn ei erbyn ef ei hun a’i gyd-gaethweision – mae Nat yn cynllunio gwrthryfel gan obeithio arwain ei bobl i ryddid. 27


IONAWR | JANUARY 6 – 9 @ 6.15

MUM’S LIST (12A)

IONAWR | JANUARY 6, 8, 9 @ 8.25, 10, 12 @ 5.50 CHWEFROR | FEBRUARY 24 – 27 @ 8.35

Niall Johnson, UK, 2016, 101’

ARRIVAL (12A)

The true story of a profound, unstoppable and undying love based on the best-selling book by St John (Singe) Greene. Singe (Rafe Spall, Prometheus) and Kate (Emilia Fox, The Pianist), a couple from North Somerset, had their lives turned upside down when Kate was diagnosed with an incurable breast cancer. Over her last few days, she created her list: writing her thoughts and memories down, to help the man she loved create the best life possible for their two sons, after she was gone.

Denis Villeneuve, USA, 2016, 116’

Stori wir am gariad dwys, di-stop a diderfyn sy’n seiliedig ar lyfr llwyddiannus gan St John Greene. Cafodd bywydau Singe a Kate, pâr o Ogledd Gwlad yr Hâf, eu troi wyneb i wared pan gafodd Kate ei deiagnosio gyda chancr y fron anwelladwy. Dros ei dyddiau terfynol, creodd ei rhestr: gan gofnodi ei meddyliau a’i hatgofion, i helpu’r dyn a garodd i greu’r bywyd gorau posibl i’w meibion, ar ôl iddi farw.

IONAWR | JANUARY 7, 8 @ 12.30, 14, 15 @ 12.45, 21 @ 12.45, 22 @ 12.55, 28, 29 @ 3.10 CHWEFROR | FEBRUARY 4, 5 @ 1.05, 24 – 26 @ 2.45

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM (12A) David Yates, UK, USA, 2016, 133’ The magical world created by JK Rowling continues at Mwldan, with this fantasy adventure set seventy years before the events in the Harry Potter series. Mae’r byd hudol a grëwyd gan JK Rowling yn parhau yma yn y Mwldan, gyda’r antur ffantasi hon wedi ei gosod saithdeg mlynedd cyn y digwyddiadau yng nghyfres Harry Potter.

28

When mysterious spacecraft touch down across the globe, an elite team - lead by expert linguist Louise Banks (Amy Adams) - are brought together to investigate. As mankind teeters on the verge of global war, Banks and the team race against time for answers - and to find them, she will take a chance that could threaten her life, and quite possibly humanity. Pan mae llongau gofod rhyfedd yn glanio ar draws y byd, mae tîm elit - wedi ei arwain gan ieithydd arbenigol Louise Banks - yn dod at ei gilydd i archwilio. Wrth i ddynolryw wegian ar drothwy rhyfel byd, mae Banks a’r tîm yn rasio yn erbyn amser i gael atebion ac er mwyn dod o hyd iddynt, cymera cyfle gall bygwth ei bywyd, ac o bosib dynolryw.

IONAWR | JANUARY 6 – 12 @ 8.40

COLLATERAL BEAUTY (12A) David Frankel, USA, 2016, 97’ When a successful New York advertising executive (Will Smith) experiences a deep personal tragedy and retreats from life entirely, his colleagues devise a drastic plan to force him to confront his grief in a surprising and profoundly human way. Also starring Keira Knightly, Kate Winslet and Helen Mirren. Pan mae gweithredwr hysbysebu llwyddiannus o Efrog Newydd (Will Smith) yn dioddef trasiedi bersonol ac yn cilio o’i fywyd yn gyfan gwbl, mae ei gyd-weithwyr yn dyfeisio cynllun i’w orfodi i wynebu ei alar mewn modd rhyfedd a dynol iawn. Gyda Kate Winslet, Keira Knightly a Helen Mirren.


IONAWR | JANUARY 7, 8 @ 12.45, 14, 15, 21 @ 12.15, 22 @ 1.05, 28, 29 @ 12.45 CHWEFROR | FEBRUARY 4 @ 12.45, 11 @ 12.45, 24, 25 @ 1.10, 26 @ 1.20

MOANA (PG) Ron Clements, John Musker, USA, 2016, 113’ An adventurous teenager sails out on a daring mission across the ocean to save her people. Disney’s action-packed animated movie continues at Mwldan. Mae merch anturus yn ei harddegau yn hwylio ar genhadaeth fentrus ar draws y cefnfor i achub ei phobl. Mae ffilm animeiddiedig Disney sy’n llawn cyffro yn parhau yn y Mwldan.

IONAWR | JANUARY 7, 8 @ 1.15

A UNITED KINGDOM (12A) Amma Asante, UK, 2016, 111’ Prince Seretse Khama of Botswana causes an international stir when he marries a white woman from London in the late 1940s. An inspiring true story of a love that defeated an empire. Mae’r Tywysog Seretse Khama o Botswana yn creu cynnwrf rhyngwladol pan mae’n priodi menyw gwyn ei chroen o Lundain ar ddiwedd y 1940au. Stori wir ysbrydoledig am gariad a drechodd ymerodraeth.

IONAWR | JANUARY 7, 8 @ 3.50, 10 – 12 @ 6.15

I, DANIEL BLAKE (15) Ken Loach, UK, France, Belgium, 2016, 100’ Following a heart attack, Daniel Blake struggles with welfare red tape in Ken Loach’s powerful, humane drama - an angry indictment of austerity Britain which was awarded the Palme d’Or at the 2016 Cannes Film Festival. Mae dyn anabl yn ei chael yn anodd ymdopi â biwrocratiaeth y system lles yn nrama nerthol, ddyngarol Ken Loach. Yn gyhuddiad dig o galedi ym Mhrydain, enillodd y ffilm Palme d’Or- yng Ngw^ yl Ffilm Cannes 2016.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY IONAWR | JANUARY 8 @ 5.50

PATERSON (15) Jim Jarmusch, France, Germany, USA, 2016, 118’ Paterson (Adam Driver) is a bus driver in the city of Paterson - they share the name. Every day, Paterson adheres to a simple routine: he drives his bus, writes poetry in a notebook; stops in a bar and drinks exactly one beer; he goes home to his wife, Laura. Who, by contrast, lives in an ever-changing world with new dreams inspiring projects. The quiet triumphs and defeats of daily life are observed, along with the poetry evident in its smallest details. Mae Paterson yn yrrwr bws yn ninas Paterson - ac yn rhannu’r enw. Pob dydd, mae Paterson yn cadw at drefn syml: mae’n gyrru ei fws, yn ysgrifennu barddoniaeth mewn llyfr nodiadau; yn stopio mewn bar ac yn yfed un cwrw’n unig; mae’n mynd adref at ei wraig Laura. Mewn cyferbyniaeth lwyr, mae Laura’n byw mewn byd sy’n newid yn gyson gyda breuddwydion newydd yn ysbrydoli prosiectau. Arsylwad o orfoledd a threchiadau tawel bywyd beunyddiol.

29


We kick off the new year with our 23rd annual film festival - two glorious weeks of hand-picked titles from around the globe, screening throughout the day and night with over 100 screenings to choose from. Dechreuwn y flwyddyn newydd gyda’n 23ain gw^ yl ffilm flynyddol - pythefnos godidog o deitlau wedi eu dewis a’u dethol o bob cwr o’r byd, yn dangos yn ystod y dydd a’r nos gyda dros 100 o ddangosiadau i chi ddewis o’u plith.

IONAWR 13 -26 JANUARY

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL IONAWR | JANUARY 13 – 22 @ 2.40, 5.30 & 8.20, 23, 24 @ 2.50 & 8.00, 25, 26 @ 3.00 & 5.55, 28 @ 5.35, 29 @ 8.25 CHWEFROR | FEBRUARY 1 @ 5.35, 11 @ 3.05, 24, 25, 28 @ 6.00 MAWRTH | MARCH 1 @ 6.00, 3 @ 8.25, 4 @ 3.25, 5 @ 3.25 & 8.25, 6 @ 8.25, 11 @ 3.05, 18 @ 5.40, 20 @ 5.50, 25 @ 5.45

LA LA LAND (12A) Damien Chazelle, USA, 2016, 128’ Written and directed by Academy Award® nominee and director of Whiplash Damien Chazelle, La La Land tells the story of Mia (Emma Stone), an aspiring actress and Sebastian (Ryan Gosling), a dedicated jazz musician, who are struggling to make ends meet in a city known for crushing hopes and breaking hearts. Set in modern day Los Angeles, this original musical about everyday life explores the joy and pain of pursuing your dreams. Mae La La Land yn adrodd hanes Mia, actores addawol a Sebastian, cerddor jazz ymroddgar, sy’n ei chael yn anodd i gael dau ben llinyn ynghyd mewn dinas sy’n enwog am chwalu gobeithion a thorri calonnau.

IONAWR | JANUARY 13 – 15 @ 6.15, 16 @ 4.00 & 8.40

THE EDGE OF SEVENTEEN (15) Kelly Fremon Craig, USA, 2016, 104’ This coming-of-age movie in the vein of The Breakfast Club takes an honest, candid, often hilarious look at growing up as a young woman in today’s modern world. Nadine (Hailee Steinfeld, Pitch Perfect 2), is already at peak awkwardness when her best-friend falls for her brother Darian (Blake Jenner, Glee). Feeling more alone than ever, the unexpected friendship of a thoughtful boy gives her a glimmer of hope. Also starring Woody Harrelson as Nadine’s History teacher, mentor and reluctant sounding board. Mae’r ffilm dod i oed hon yn arddull The Breakfast Club, yn cymryd cipolwg onest, di-flewyn-ar-dafod ar fenyw ifanc yn tyfu i fyny yn yr oes fodern. Mae Nadine eisoes yn teimlo’n lletchwith iawn pan mae ei ffrind gorau yn syrthio mewn cariad â’i brawd Darian. Yn teimlo’n fwy unig nag erioed, mae cyfeillgarwch annisgwyl bachgen meddylgar yn rhoi ychydig o obaith iddi. Yn serennu Woody Harrelson fel ei hathro hanes.

30

IONAWR | JANUARY 14 @ 12.30, 19 @ 3.40 & 8.35, 20 @ 5.50, 22 @ 8.35, 24 @ 6.00

ETHEL & ERNEST (PG) Roger Mainwood, UK, 2016, 93’ Based on the award-winning book by acclaimed British author and illustrator Raymond Briggs, this hand drawn animated feature film is an intimate, engaging and affectionate depiction of the life and times of his parents. The film follows Ethel (Brenda Blethyn) and Ernest (Jim Broadbent), two ordinary Londoners, from their first meeting in the 1920s, through the tumultuous events of the 20th century from the depression and World War II to post-war prosperity and the swinging 60s. Yn seiliedig ar lyfr clodfawr gan yr awdur a’r darluniwr Prydeinig Raymond Briggs, mae’r ffilm animeiddiedig hon a lunir â llaw yn bortread personol, gafaelgar ac annwyl o fywyd ac oes ei rieni. Mae’r ffilm yn dilyn Ethel ac Ernest, pâr cyffredin o Lundain, o’u cyfarfod cyntaf yn y 1920au, trwy ddigwyddiadau aflonydd yr 20fed ganrif o’r dirwasgiad a’r Ail Ryfel Byd i lewyrch wedi’r rhyfel a’r 60au.


IONAWR | JANUARY 14 @ 2.25 & 7.55, 15 @ 8.05, 16,18 @ 3.15 & 8.35

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - THE TOURING YEARS (12A)

IONAWR | JANUARY 17 – 19 @ 2.55 & 8.05, 23 @ 8.15, 25, 26 @ 5.40

SNOWDEN (15)

Ron Howard, UK, USA, 2016, 120’

Oliver Stone, France, Germany, USA, 2016, 134’

Experience Beatlemania once again in this eagerly-awaited film which captures The Beatles phenomenal rise to fame as well as the toll it eventually took on the band members, prompting them to stop touring altogether in August 1966. Featuring rare, neverbefore-seen archival footage, plus new interviews with Paul McCartney and Ringo Starr. The film explores the incomparable electricity between performer and audience that turned the music into a movement - a common experience into something sublime.

Oliver Stone (Born on the Fourth of July, Wall Street) tackles the most important and fascinating true story of the 21st century. This politically-charged, pulse-pounding thriller starring Joseph Gordon-Levitt and Shailene Woodley, reveals the incredible untold personal story of Edward Snowden, the polarising figure who exposed shocking illegal surveillance activities by the NSA and became one of the most wanted men in the world. This is the epic story of why he did it, who he left behind and how he pulled it off.

Profwch Beatlemania unwaith eto yn y ffilm hon y bu disgwyl mawr amdani sy’n cipio siwrnai ffenomenaidd y Beatles i enwogrwydd yn ogystal â’r effaith a gafodd ar aelodau’r band, gan eu harwain at stopio teithio’n gyfan gwbl yn Awst 1966. Yn cynnwys darnau ffilm prin, nas gwelwyd o’r blaen, yn ogystal â chyfweliadau newydd gyda Paul McCartney a Ringo Starr. Mae’r ffilm yn archwilio’r trydan digyffelyb rhwng perfformiwr a chynulleidfa a drodd y gerddoriaeth yn symudiad – a phrofiad cyffredin yn rhywbeth aruthrol.

Mae Oliver Stone yn taclo stori bwysicaf a mwyaf diddorol y 21ain ganrif. Mae’r ffilm gyffro wleidyddol, drydanol hon sy’n serennu Joseph Gordon-Levitt a Shailene Woodley, yn datgelu stori bersonol ryfeddol sydd heb ei hadrodd cyn hyn am Edward Snowden, y ffigwr pegynol a amlygodd gweithgareddau gwyliadwriaeth anghyfreithlon ysgytiol yr NSA, gan roi pris ar ei ben yn y broses Dyma’r stori epig sy’n egluro pam a wnaeth, pwy a adawodd ar ôl a sut wnaeth ei gyflawni.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY IONAWR | JANUARY 15 @ 6.00

LITTLE MEN (PG) Ira Sachs, USA, Greece, 2016, 83’

IONAWR | JANUARY 20, 21 @ 3.50 & 8.35, 22 @ 8.35, 23 @ 8.25, 24 – 26 @ 4.00

Jake (Theo Taplitz), a quiet, sensitive middle schooler dreams of being an artist. He meets the affably brash Tony (Michael Barbieri) at his grandfather’s funeral and the unlikely pair soon hit it off. The budding friendship is put at risk, however, when a rent dispute between Jake’s parents, Brian (Greg Kinnear) and Kathy (Jennifer Ehle), and Tony’s mother, Leonor (Paulina Garcia), threatens to become contentious. Little Men is directed by Ira Sachs who also co-wrote the screenplay Love is Strange with Mauricio Zacharis.

THE EAGLE HUNTRESS (U)

Mae Jake, crwt tawel a sensitif yn breuddwydio am fod yn artist. Mae’n cwrdd â Tony yn angladd ei dad-cu a chyn hir mae’r pâr annhebygol yn ffrindiau mawr. Fodd bynnag, caiff y cyfeillgarwch newydd ei fygwth, pan mae dadl yngly^n â rhent rhwng rhieni Jake, sef Brian a Kathy, a mam Tony, Leonor, yn bygwth troi’n gynhennus. Caiff Little Men ei chyfarwyddo gan Ira Sachs a wnaeth hefyd cyd-ysgrifennu sgript ffilm Love is Strange gyda Mauricio Zacharis.

Wedi ei gosod yn erbyn ehangder ysblennydd stepdir Mongolia, mae The Eagle Huntress yn cynnwys ychydig o’r sinematograffi mwyaf anhygoel a gipiwyd erioed mewn ffilm ddogfen, gan roi grym dramatig ffilm naratif epig i hanes personol cwest merch ifanc. Merch 13 oed yw Aisholpan, y ferch gyntaf mewn deuddeg cenhedlaeth o’i theulu Kazakh i hyfforddi i fod yn heliwr eryr, gan esgyn i frig traddodiad sydd wedi ei basio i lawr o dad i fab am ganrifoedd.

Otto Bell, UK, Mongolia, USA, 2016, 87’ Set against the breathtaking expanse of the Mongolian steppe, The Eagle Huntress features some of the most awe-inspiring cinematography ever captured in a documentary, giving this intimate tale of a young girl’s quest the dramatic force of an epic narrative film. Aisholpan is a 13-year-old girl, training to become the first female in twelve generations of her Kazakh family to become an eagle hunter, rising to the pinnacle of a tradition that has been handed down from father to son for centuries.

SUBTITLES | IS-DEITLAU

31


IONAWR | JANUARY 20 – 22 @ 6.05, 23 @ 5.55, 24 – 26 @ 8.20

IONAWR | JANUARY 22 @ 3.40, 23 @ 6.00, 24 @ 8.15, 25, 26 @ 3.20 & 8.35

BILLY LYNN’S LONG HALF TIME WALK (15 tbc)

MY SCIENTOLOGY MOVIE (15) John Dower, UK, USA, 2015, 97’

Ang Lee, UK, China, USA, 2016, 110’

Following a long fascination with the religion, the beguilingly, unassuming Louis Theroux won’t take no for an answer when his request to enter the Church of Scientology’s headquarters is turned down. Inspired by the Church’s alleged techniques and aided by former Scientology members, Theroux uses actors to recreate incidents people claim to have experienced as members in an attempt to better understand the way it operates. However, in a bizarre twist, it becomes clear that Louis is not the only one making a documentary…

Based on the widely-acclaimed, bestselling novel and told from the point of view of 19-year-old private Billy Lynn (Joe Alwyn) who, along with his fellow soldiers in Bravo Squad, becomes a hero after a harrowing Iraq battle, and is brought home temporarily for a victory tour. Through flashbacks, culminating at the spectacular halftime show of the Thanksgiving Day football game, the film reveals what really happened to the squad. Also starring Kristen Stewart, Chris Tucker, Vin Diesel and Steve Martin. Yn seiliedig ar y nofel glodfawr lwyddiannus ac wedi ei hadrodd o safbwynt Billy Lynn, milwr 19 oed, sydd ynghyd â’i gyd-filwyr yn sgwad Bravo yn dod yn arwr yn dilyn brwydr erchyll yn Irac ac sy’n dychwelyd adref dros dro am daith fuddugoliaeth. Trwy ôl-fflachiau, yn arwain at sioe ysblennydd hanner amser yn ystod y gêm pêl-droed Diwrnod Diolchgarwch, mae’r ffilm yn datgelu’r hyn a ddigwyddodd yn go iawn i’r sgwad.

Yn dilyn diddordeb hir yn y crefydd, nid yw’r dengar, diymhongar Louis Theroux yn cymryd na fel ateb pan gaiff ei gais am fynediad i bencadlys Eglwys Seientoleg ei wrthod. Wedi ei ysbrydoli gan dechnegau honedig yr eglwys ac wedi ei gynorthwyo gan gyn aelodau Seientoleg, defnyddia Theroux actorion i ail-greu digwyddiadau mae pobl yn honni eu bod wedi eu profi fel aelodau er mwyn ceisio deall yn well y ffordd mae’n gweithredu. Fodd bynnag, mewn tro annisgwyl, ymddengys nid Louis yw’r unig un sy’n gwneud ffilm ddogfen...

IONAWR | JANUARY 22 @ 4.00, 23 @ 3.50, 24 – 26 @ 6.15

IONAWR | JANUARY 23, 24 @ 5.40, 25, 26 @ 8.45

YOU’VE BEEN TRUMPED TOO (PG)

STARFISH (15) Bill Clark, UK, 2016, 95’

Anthony Baxter, UK, 2016, 79’

Starfish is based on the true-life story of Tom and Nicola Ray (Tom Riley and Joanne Froggatt). When Tom puts his small daughter to bed one chilly December evening, he has everything a man could want – a beautiful wife and a second baby on the way to complete their perfect family. By the next morning, all is in jeopardy as Tom succumbs to a devastating illness.

Michael Forbes and his mother Molly are living in the shadow of the Trump International Golf Links in Aberdeen. When they and their neighbours refused to leave the land to make way for development, the Trump Organisation initiated a campaign of intimidation and bullying. This is a unique look at a globally-historic contentious election campaign and a timeless tale of the unlikely encounter between a salt-of-the-earth Scottish family and one of the planet’s richest and most controversial figures.

32

Mae Michael Forbes a’i fam Molly yn byw mewn cysgod Maes Golff Rhyngwladol Trump yn Aberdeen. Pan wnaethant wrthod ynghyd â’u cymdogion i adael y tir i wneud lle ar gyfer y datblygiad, dechreuodd y Sefydliad Trump ymgyrch o fygythiadau a bwlio. Dyma i chi olwg unigryw ar ymgyrch etholiad cynhennus sy’n fyd-eang hanesyddol a stori dragwyddol am y cyfarfod annhebygol rhwng teulu Albanaidd cyffredin ac un o bobl mwyaf cyfoethog a dadleuol y byd.

Mae Starfish wedi ei seilio ar stori bywyd go iawn Tom a Nicola Ray. Pan mae Tom yn rhoi ei ferch fach yn ei gwely un noson oer ym mis Rhagfyr, mae ganddo bob dim y gallai dyn ei ddymuno - gwraig hardd, ac ail faban ar y ffordd i gwblhau eu teulu perffaith. Erbyn y bore nesaf, mae pob dim mewn perygl wrth i Tom cael ei daro gan salwch ofnadwy.

^

GWYL FFILM MWLDAN FILM FESTIVAL


CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY IONAWR | JANUARY 22 @ 6.00

THINGS TO COME (12A) Mia Hansen-Løve, France, Germany, 2016, 100’ Mia Hansen-Løve’s fifth feature marks a departure from the topic of youth; instead she’s chosen to explore the onset of age in a powerful portrait of a woman. Nathalie (Isabelle Huppert) teaches philosophy at a high school in Paris. She’s passionate about her job, married with two children and divides her time between her family, former students and her very possessive mother. One day, Nathalie’s husband leaves her for another woman. With freedom thrust upon her, she must reinvent her life. Mae pumed ffilm Mia Hansen-Løve yn nodi symudiad i ffwrdd o bwnc ieuenctid; yn hytrach mae wedi penderfynu archwilio heneiddio mewn portread grymus am fenyw. Mae Nathalie yn addysgu athroniaeth mewn ysgol uwchradd ym Mharis. Mae’n angerddol am ei swydd, yn briod gyda dau o blant ac mae’n rhannu ei hamser rhwng teulu, cyn-fyfyrwyr a’i mam hynod feddiannol. SUBTITLES | IS-DEITLAU

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 2D SCREENINGS PREVIEWS! IONAWR | JANUARY 21 @ 3.30, 22 @ 12.30 IONAWR | JANUARY 27 @ 5.50, 28 @ 1.00 & 3.25, 29 @ 1.00 & 3.35, 30, 31 @ 5.50 CHWEFROR | FEBRUARY 1 – 3 @ 5.50, 4 @ 12.50 & 3.50, 5 @ 1.20 & 3.50, 6 – 9 @ 5.50, 11, 12 @ 12.30, 18 – 21, 23 @ 1.00, 24 – 26 @ 12.30 MAWRTH | MARCH 4, 5 @ 1.00, 11 @ 12.55, 18 @ 1.20, 19 @ 1.35, 26 @ 1.30 EBRILL | APRIL 2 @ 1.25 3D SCREENINGS 3D IONAWR | JANUARY 28, 29 @ 5.50 CHWEFROR | FEBRUARY 4, 5 @ 5.50

SING (U) Garth Jennings, Japan, USA, 2016, 108’ This musical comedy animation from the makers of Despicable Me and The Secret Life of Pets is the ‘X-Factor’ with animals. Buster Moon (Matthew McConaughey), a dapper Koala, owns a theatre that’s fallen on hard times. His contestants; a mouse (Seth MacFarlane) who croons as smoothly as he cons, a timid teenage elephant (Tori Kelly), an overtaxed mother pig (Reese Witherspoon), a young gangster gorilla (Taron Egerton) and a punk-rock porcupine (Scarlett Johansson); each believe this is their shot to change the course of their life. Yr animeiddiad cerddorol comedi hwn gan wneuthurwyr Despicable Me a The Secret Life of Pets yw’r ‘X-factor’ i anifeiliaid. Mae Buster Moon, Koala smart yn berchen ar theatr aflwyddiannus. Mae ei gystadleuwyr; llygoden dwyllodrus sy’n canu’n bêr, eliffant ifanc swil, mami mochyn, gorila gangster ifanc a ballasg pync roc, i gyd yn credu mai hwn yw eu cyfle i newid trywydd eu bywydau.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL IONAWR | JANUARY 27 @ 6.10 & 8.40, 28, 29 @ 3.25, 6.10 & 8.40, 30, 31 @ 6.10 & 8.40 CHWEFROR | FEBRUARY 1 – 3 @ 6.10 & 8.40, 4, 5 @ 3.25, 6.10 & 8.40, 6, 7 @ 6.10 & 8.40, 8 @ 3.50, 6.10 & 8.40, 9 @ 6.10 & 8.40 MAWRTH | MARCH 3 – 5 @ 8.40, 6 @ 8.50, 8 @ 8.40, 10, 12 @ 8.45, 18 @ 8.30, 25 @ 8.35

T2: TRAINSPOTTING (18 tbc) Danny Boyle, UK, 2017, tbc’ They’re 20 years older, but Renton (Ewan McGregor), Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) and Begbie (Robert Carlyle) are back in Scotland. Director Danny Boyle reunites the original cast for this sequel to the iconic 90’s film Trainspotting. Mae 20 mlynedd wedi mynd heibio, ond mae Renton, (Ewan McGregor), Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) a Begbie (Robert Carlyle) yn ôl yn yr Alban. Mae’r cyfarwyddwr Danny Boyle yn aduno’r cast gwreiddiol ar gyfer y dilyniant hwn i Trainspotting, ffilm eiconig y 90au.

33


CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY IONAWR | JANUARY 29 @ 5.55

SWEET BEAN (AN) (PG) IONAWR | JANUARY 28 @ 12.30, 29 @ 12.40 CHWEFROR | FEBRUARY 4 @ 3.00, 5 @ 12.30, 17 @ 5.35, 18 @ 12.40 & 5.35, 19 @ 12.40, 20 – 22 @ 5.35, 23 @ 12.40 & 5.35, 24 – 26 @ 3.15

ROGUE ONE : A STAR WARS STORY (12A tbc) Gareth Edwards, USA, 2016, tbc’

The epic adventure continues... Mae’r antur epig yn parhau…

Naomi Kawase, Japan, France, Germany, 2015, 113’ Sentaro runs a small bakery that serves dorayakis – pastries filled with sweet red bean paste (“an”). When an old lady, Tokue, offers to help in the kitchen he reluctantly accepts. But Tokue proves to have magic in her hands when it comes to making “an”. Thanks to her secret recipe, the little business soon flourishes… And with time, Sentaro and Tokue will open their hearts to reveal old wounds. Mae Sentaro yn rhedeg popty bach sy’n gwerthu dorayakis - crwst wedi llenwi â phast ffa coch melys (“ân”). Pan mae hen fenyw, Tokue, yn cynnig helpu yn y gegin mae’n ansicr yngly^n â derbyn ei chynnig. Ond mae Tokue yn profi fod ganddi hud yn ei dwylo wrth baratoi “ân”. Oherwydd ei rysáit cyfrinachol, mae’r busnes bach yn ffynnu’n gyflym... ac yn y cyfamser, mae Sentaro a Tokue yn agor eu calonnau i ddatgelu hen glwyfau. SUBTITLES | IS-DEITLAU

CHWEFROR | FEBRUARY 3, 4 @ 5.55, 5 @ 3.30, 6, 7 @ 5.55, 8 @ 3.30, 9 @ 5.55 MAWRTH | MARCH 20 @ 8.40, 28 @ 6.00

JACKIE (15) Pablo Larraín, USA, Chile, France, 2016, 100’ A searing, intimate portrait of one of the most important and tragic moments in American history, seen through the eyes of the iconic First Lady, then Jacqueline Bouvier Kennedy (Natalie Portman). Jackie places us in her world during the days immediately following her husband’s assassination. Known for her extraordinary dignity and poise, here we see a psychological portrait of the First Lady as she struggles to maintain her husband’s legacy and the world of “Camelot” that they created and loved so well. Portread seriol, personol o un o’r momentau pwysicaf a mwyaf trasig yn hanes America, fel y gwelwyd ar y pryd trwy lygaid y First Lady, Jacqueline Bouvier Kennedy. Mae Jackie yn ein gosod yn ei byd hi yn ystod y diwrnodau yn syth ar ôl llofruddiaeth ei gw^ r. Yn hysbys am ei hurddas a’i hunanfeddiant, gwelwn yma bortread seicolegol o’r First Lady wrth iddi geisio cynnal etifeddiaeth ei gw^ r a byd “Camelot” wnaethant ei greu a’i garu.

CHWEFROR | FEBRUARY 3 – 7 @ 8.10, 8 @ 4.15, 9 @ 8.10 MAWRTH | MARCH 7 – 9, 19 @ 8.25, 26 @ 7.55, 28 @ 8.15

LION (12A tbc) Garth Davis, Australia, UK, USA, 2016, 120’ Adapted from the incredible true story ‘A Long Way Home’ by Saroo Brierley. Lion is about a five-year-old Indian boy who, after a wrong train takes him thousands of miles away from home and family, survives many challenges before being adopted by an Australian couple. Twenty-five years later, armed with only the scantest of clues, he learns of a new technology called Google Earth and sets out to find his lost family. Starring Dev Patel and Nicole Kidman. Wedi ei addasu o’r stori ryfeddol wir ‘A Long Way Home’ gan Saroo Brierley. Mae Lion yn ffilm am fachgen pum mlwydd oed o India, sydd, ar ôl i drên ei gludo miloedd o filltiroedd i ffwrdd o’i gartref a’i deulu, yn goroesi nifer o heriau cyn cael ei fabwysiadu gan bâr o Awstralia. Pum mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, mae’n dysgu am dechnoleg newydd o’r enw Google Earth ac yn mynd ati i ddarganfod ei deulu colledig. Yn serennu Dev Patel a Nicole Kidman.

34


CHWEFROR | FEBRUARY 3, 4 @ 8.15, 5 @ 8.00, 6 – 9 @ 8.15

SPLIT (15) M. Night Shyamalan, USA, 2016, 117’ M. Night Shyamalan returns with an original thriller that delves into the mysterious recesses of Kevin’s (James McAvoy) fractured, gifted mind. Although he has evidenced 23 personalities to his trusted psychiatrist Dr. Fletcher, one still remains submerged and is set to materialise and dominate all the others. Compelled to abduct three teenage girls Kevin reaches a war for survival among all of those contained within him—as well as everyone around him—as the walls between his compartments shatter apart. Ffilm gyffro wreiddiol sy’n plymio i ddyfnderoedd dirgel meddwl toredig, dawnus Kevin. Er ei fod wedi cyflwyno 23 personoliaeth i’w seiciatrydd ffyddlon Dr. Fletcher, mae un bersonoliaeth yn dal i lechu ac ar fin ymddangos a dominyddu’r gweddill i gyd.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL CHWEFROR | FEBRUARY 10 @ 6.00 & 8.40, 11, 12 @ 2.50, 6.00 & 8.40, 13 – 17 @ 6.00 & 8.40, 18 – 23 @ 3.35, 6.00 & 8.40, 24, 25 @ 8.40, 26 @ 8.30, 28 @ 8.40 MAWRTH | MARCH 1 @ 8.40, 13 – 15 @ 8.45

FIFTY SHADES DARKER (18 tbc) James Foley, USA, 2017, tbc’ Slip into something a shade darker. Christian Grey (Jamie Dornan) and Anastasia Steele (Dakota Johnson) return for the second instalment of the worldwide Fifty Shades phenomenon. When a wounded Christian Grey tries to entice a cautious Ana Steele back into his life, she demands a new arrangement before she will give him another chance. As they begin to build trust and find stability, shadowy figures from Christian’s past start to circle the couple, determined to destroy their hopes for a future together. Bydd Christian Grey ac Anastasia Steele yn dychwelyd am yr ail ran o’r ffenomen fyd-eang, Fifty Shades. Pan mae Christian yn ceisio denu Ana yn ôl i’w fywyd, mae’n mynnu trefniant newydd cyn iddi roi cyfle arall iddo. Wrth iddynt geisio ymddiried yn ei gilydd a darganfod sefydlogrwydd, mae cysgodion o orffennol Christian yn dechrau amgylchu’r pâr, yn benderfynol o chwalu eu gobeithion am ddyfodol gyda’i gilydd.

CHWEFROR | FEBRUARY 10 @ 8.10, 11 @ 5.30, 12 @ 8.25, 13 @ 5.30, 14 @ 8.10, 15 @ 5.40, 16 @ 8.10 MAWRTH | MARCH 7 – 9 @ 5.55

20TH CENTURY WOMEN (15) Mike Mills, USA, 2016, 118’ A multi-layered, funny, heart-stirring celebration of the complexities of women, family and the connections we search for our whole lives. Dorothea (Annette Bening), a determined single mother in her mid-50s enlists the help of two younger women in Jamie’s upbringing – Abbie, a free-spirited punk artist living as a boarder in the Fields’ home and Julie, a savvy and provocative teenage neighbour. A poignant love letter to the people who raise us – and the times that form us – as this makeshift family forges fragile connections that will mystify and inspire them through their lives. Dathliad aml-haenog, doniol, calonogol am gymhlethdodau menywod, teulu a’r cysylltiadau byddwn yn chwilio amdanynt ar hyd ein hoes. Mae Dorothea, mam sengl yn ei 50au yn derbyn cymorth gan ddwy fenyw iau i fagu Jamie - Abbie, artist pync a chanddi ysbryd rhydd, a Julie, cymydog pryfoclyd yn ei harddegau. Dyma i chi lythyr cariad ingol i’r rhai sy’n ein magu – ac i’r adegau sy’n ein ffurfio - wrth i’r teulu anghyffredin hwn creu cysylltiadau bregus bydd yn eu syfrdanu a’u hysbrydoli ar hyd eu bywydau.

35


CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY CHWEFROR | FEBRUARY 5 @ 5.55

UNDER THE SHADOW (15) Babak Anvari, Iran, Qatar, UK ,Jordan, 2016, 84’

An Iranian mother (Narges Rashidi) is left alone in her apartment with her young daughter during wartime bombing. The daughter begins to suffer from unexplainable tantrums, leading to the revelation that the pair are being targeted by unseen, malevolent forces. Babak Anvari makes his feature-length directorial debut with this horror thriller set in 1988 Tehran. Mae mam Iranaidd ar ei phen ei hun yn ei fflat gyda’i merch ifanc yn ystod bomio’r rhyfel. Mae’r ferch yn dechrau dioddef o byliau o dymer ddrwg anesboniadwy, gan arwain at y datguddiad bod y pâr yn cael eu targedu gan rymoedd anweledig, maleisus. Mae Babak Anvari yn gwneud ei début ffilm hir fel cyfarwyddwr gyda’r ffilm gyffro arswydus hon a osodwyd yn Tehran 1988. SUBTITLES | IS-DEITLAU

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 2D SCREENINGS CHWEFROR | FEBRUARY 10 @ 5.45, 11 @ 1.20 & 3.40, 12 @ 12.50 & 3.10, 13 – 16 @ 5.45, 17 @ 6.15, 18 – 21 @ 1.20 & 3.40, 22 @ 1.00 & 3.20, 23 @ 1.20 & 3.40, 24, 25 @ 3.50, 26 @ 4.05 MAWRTH | MARCH 4 @ 1.15, 5 @ 1.15 & 3.50, 11, 12 @ 1.05, 18 @ 3.30, 19 @ 3.50, 26 @ 3.40 EBRILL | APRIL 2 @ 3.35 3D SCREENINGS CHWEFROR | FEBRUARY 11, 12 @ 5.45, 18 - 23 @ 6.15 3D

THE LEGO BATMAN MOVIE (PG tbc) Chris McKay, USA, Denmark, 2017, 90’ In the irreverent spirit of fun that made The LEGO® Movie a worldwide phenomenon, the self-described leading man of that ensemble – LEGO Batman – stars in his own big-screen adventure. But there are big changes brewing in Gotham and if he wants to save the city from The Joker’s hostile takeover, Batman may have to drop the lone vigilante thing, try to work with others and maybe, just maybe, learn to lighten up. Mae cymeriad arweiniol criw’r ffenomen fyd-eang sef The LEGO® Movie, yn serennu yn ei antur sgrin fawr ei hun - LEGO Batman. Ond mae ‘na newidiadau mawr ar droed yn Gotham ac os yw am achub y ddinas rhag meddiant gelyniaethus The Joker, bydd yn rhaid i Batman anghofio am fod yn arwr unigol, a cheisio gweithio gydag eraill, ac efallai, dysgu sut i ysgafnhau ei natur.

CHWEFROR | FEBRUARY 11, 13, 15 @ 8.10

SILENCE (15 tbc) Martin Scorsese, Italy, Mexico, Japan, USA, 2016, 159’ A new Martin Scorsese film is always something to look forward to, but when it comes to Silence, a passion project of Scorsese’s which he has been fighting to make for over three decades, it’s understandable that our hopes are rather high. Starring Andrew Garfield and Adam Driver as two young 17th-century Jesuit priests who travel to Japan to investigate claims of religious persecution and whether or not their mentor (Liam Neeson) has broken from the church. Meditative and brutal simultaneously. Mae ffilm newydd gan Martin Scorsese bob amser yn rhywbeth i edrych ymlaen ati, ond gyda Silence, prosiect y mae wedi bod yn brwydro i’w chyfansoddi dros dri degawd, mae’n naturiol bod ein gobeithion yn weddol uchel. Yn serennu Andrew Garfield ac Adam Driver fel dau offeiriad Jeswit 17eg ganrif sy’n teithio i Siapan i archwilio hawliau o erledigaeth grefyddol. Myfyriol a chreulon ar yr un pryd.

36


CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY CHWEFROR | FEBRUARY 12 @ 5.30 CHWEFROR | FEBRUARY 11 @ 8.25, 12 @ 8.10, 13 @ 8.25, 15 @ 8.20

LIVE BY NIGHT (15) Ben Affleck, USA, 2016, 129’ Starring and directed by Ben Affleck this dramatic crime thriller is set in the roaring 20s. Liquor is flowing, bullets are flying, and one man sets out to make his mark on the world. Prohibition has given rise to an endless network of underground distilleries, speakeasies, gangsters, and corrupt cops. Joe Coughlin, the son of a prominent Boston police captain, has long since turned his back on his strict and proper upbringing to enjoy the spoils, thrills and notoriety of being an outlaw. Yn serennu ac wedi ei chyfarwyddo gan Ben Affleck mae’r ffilm gyffro droseddu ddramatig hon wedi ei gosod yn y 20au. Mae gwirod yn llifo, mae bwledi’n hedfan, ac mae un dyn yn mynd ati i wneud ei farc ar y byd. Arweiniodd y Gwahardd at rwydwaith diderfyn o ddistyllfeydd cudd, clybiau yfed, gangsteriaid a phlismyn llwgr. Mae Joe Coughlin, mab i gapten yr heddlu ym Moston, wedi troi ei gefn ers amser ar ei fagwraeth lem a pharchus i fwynhau yr ysbeilion, y gwefrau a’r drwg-enwogrwydd o fod yn herwr.

THARLO (PG) Pema Tseden, China, 2015 124’ Strikingly shot in black and white, Tibetan filmmaker Pema Tseden’s latest work explores identity, marginalisation and loneliness amid the changing face of contemporary Tibet. This artfully shot feature is a portrait of a shepherd called Tharlo who spends his days traversing the vast Tibetan plateau in the region of Amdo. When he heads into the city to obtain a government issued ID card, he meets a young city girl and a temptationfuelled encounter takes him on an intense journey of self-realisation. Wedi ei ffilmio’n drawiadol mewn du a gwyn, mae gwaith y gwneuthurwr ffilm o Dibet, Pema Tseden, yn archwilio hunaniaeth, byw ar y cyrion ac unigrwydd ymysg wyneb newidiol Tibet gyfoes. Mae’r ffilm hon a ffilmiwyd yn gelfydd yn bortread o fugail o’r enw Tharlo, sy’n treulio ei ddiwrnodau’n croesi llwyfandir eang Tibet yn ardal Amdo. Pan mae’n mentro i’r ddinas i gasglu cerdyn adnabod a roddwyd gan y llywodraeth, mae’n cwrdd â merch ifanc ac mae cyfarfod llawn temtasiwn yn ei dywys ar siwrnai ddwys o hunansylweddoliad. SUBTITLES | IS-DEITLAU

CHWEFROR | FEBRUARY 17 – 23 @ 8.20

TABLE 19 (12A tbc) Jeffrey Blitz, Finland, USA, 2017, tbc’ Ex-maid of honour Eloise (Anna Kendrick), having been relieved of her duties and unceremoniously dumped by the best man via text, decides to attend the wedding anyway only to find herself seated with five random guests at the dreaded Table 19. But after she and her tablemates (Lisa Kudrow, Tony Revolori, Craig Robinson, Stephen Merchant and June Squibb) realise they’ve been seated in the back due to their host’s disdain, they vow to ignore the snub and follow their party dreams instead. Mae’r cyn-forwyn priodas Eloise, ar ôl cael ei dympio gan y gwas priodas trwy neges destun, yn penderfynu mynychu’r briodas beth bynnag, ond yna’n gweld ei bod yn eistedd gyda phum gwestai gwahanol ar fwrdd 19. Ar ôl iddi hi a’i chyd-gwesteion sylweddoli eu bod yn eistedd yn y cefn o ganlyniad i ddirmyg eu gwestywr, penderfynant anwybyddu’r sarhad a mynd ati i fwynhau’r parti er gwaethaf y cyfan.

37


CHWEFROR | FEBRUARY 17 – 23 @ 8.35

CHWEFROR | FEBRUARY 18 – 21, 23 @ 3.10

DENIAL (12A)

MONSTER TRUCKS (PG)

Mick Jackson, UK, USA, 2016, 110’

Chris Wedge, USA, 2016, 105’

Based on Deborah E. Lipstadt’s acclaimed book History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier and adapted for the screen by David Hare (The Reader). Lipstadt’s (Rachel Weisz) legal battle for historical truth against David Irving (Timothy Spall), who accused her of libel when she declared him a Holocaust Denier. In the English legal system, the burden of proof is on the accused; therefore it was up to Lipstadt and her legal team to prove that the Holocaust happened.

Looking for any way to get away from the life and town he was born into, Tripp (Lucas Till), a high school senior, builds a Monster Truck from bits and pieces of scrapped cars. After an accident at a nearby oil-drilling site displaces a strange and subterranean creature with a taste and a talent for speed, Tripp may have just found the key to getting out of town and a most unlikely friend.

Yn seiliedig ar lyfr clodfawr Deborah E. Lipstadt, History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier ac wedi ei addasu ar gyfer y sgrin gan David Hare. Dyma hanes brwydr cyfreithiol Lipstadt am wirionedd hanesyddol yn erbyn David Irving, a wnaeth ei chyhuddo o enllib pan ddatganodd ei fod yn Wadwr Holocost. Yn system gyfreithiol Lloegr, mae baich y prawf ar yr un a gyhuddwyd; felly roedd yn rhaid i Lipstadt a’i thîm cyfreithiol brofi bod yr Holocost wedi digwydd.

Gan chwilio am unrhyw ffordd o ddianc y bywyd a’r dref y cafodd ei eni iddynt, mae Tripp, crwt ysgol uwchradd, yn adeiladu Tryc Enfawr o ddarnau o hen geir sydd wedi eu sgrapio. Ar ôl i ddamwain mewn safle drilio olew cyfagos ddadleoli creadur rhyfedd a thanddaearol gyda blas a thalent am gyflymdra, mae’n bosib bod Tripp wedi dod o hyd i’r allwedd i ddianc y dref a gwneud cyfaill annhebygol iawn.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY CHWEFROR | FEBRUARY 19 @ 5.45

BURN BURN BURN (15) Chanya Button, UK, 2015, 105’ Following the death of their friend, two women in their late twenties embark on a road trip to spread his ashes. Seph and Alex take turns driving. Dan is in the glove compartment, in tupperware, decreasing in volume as the trip progresses. Yn dilyn marwolaeth eu ffrind, mae dwy fenyw sydd tua diwedd eu hugeiniau yn cychwyn allan ar siwrnai ffordd fawr i wasgaru ei ludw. Mae Seph ac Alex yn cymryd troeon i yrru. Mae Dan yn y blwch menig, mewn tupperware, yn lleihau o ran ei sylwedd wrth i‘r trip mynd yn ei flaen.

38


CHWEFROR | FEBRUARY 20 – 22 @ 1.25, 24 – 26 @ 1.00

BALLERINA (U) Eric Summer, Éric Warin, France, Canada, 2016, 89’ The story of Félicie, a young orphan girl with a passion for dancing. With the help of her best friend Victor, she manages to escape from an orphanage and travel all the way to Paris, where many challenges and intriguing encounters await her. Ballerina is a funny and touching story about friendship, self-confidence and family. Stori Félicie, merch ifanc amddifad gydag angerdd am ddawnsio. Gyda help ei ffrind gorau Victor, mae’n llwyddo i ddianc o gartref i blant amddifad a theithio’r holl ffordd i Baris lle mae ‘na nifer o heriau a chyfarfodydd diddorol yn ei disgwyl. Mae Ballerina yn stori ddoniol a theimladwy am gyfeillgarwch, hunanhyder a theulu.

CHWEFROR | FEBRUARY 24 – 27 @ 5.45, 28 @ 8.15 MAWRTH | MARCH 1, 2 @ 8.15

THE FOUNDER (12A) John Lee Hancock, USA, 2016, 115’ The true story of how Ray Kroc, a salesman from Illinois, met Mac and Dick McDonald, who were running a burger operation in 1950s Southern California. Kroc was impressed by the brothers’ speedy system of making the food and saw franchise potential. He manoeuvred himself in a position to be able to pull the company from the brothers and create the billion-dollar empire that is the fast food giant McDonalds. Stori wir am sut wnaeth Ray Kroc, gwerthwr o Illinois gyfarfod â Mac a Dick McDonald, bu’n rhedeg busnes byrgers yn Ne Carolina yn y 1950au. Roedd Kroc yn edmygu system sionc y brodyr o wneud bwyd a gwelodd botensial masnachfraint. Llwyddodd i roi ei hun mewn safle i allu cymryd y cwmni oddi wrth y brodyr a chreu’r busnes biliynau o ddoleri, McDonalds.

CHWEFROR | FEBRUARY 24 – 27 @ 6.05, 28 @ 8.30 MAWRTH | MARCH 1, 2 @ 8.30, 3 – 6, 8, 10 @ 6.00

LOVING (12A) Jeff Nichols, UK, USA, 2016, 123’ From acclaimed writer/director Jeff Nichols, Loving celebrates the real-life courage and commitment of an interracial couple, Richard (Joel Edgerton) and Mildred Loving (Ruth Negga), who married, then spent the next nine years fighting for the right to live as a family in their hometown. Their civil rights case, Loving v. Virginia, went to the Supreme Court, which in 1967 reaffirmed the very foundation of the right to marry – and their love story has become an inspiration to couples ever since. Mae Loving gan yr ysgrifennwr/cyfarwyddwr Jeff Nichols, yn dathlu dewrder ac ymrwymiad bywyd go iawn pâr rhynghiliol, Richard a Mildred Loving, a briododd, ac yna treuliodd y naw mlynedd nesaf yn brwydro am yr hawl i fyw fel teulu yn eu tref enedigol. Aeth eu hachos hawliau dynol, Loving yn erbyn Virginia, i’r Goruchaf Lys, a wnaeth ailddatgan ym 1967 sylfaen yr hawl i briodi - ac mae eu stori serch wedi bod yn ysbrydoliaeth i gyplau ers hynny.


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 2D SCREENINGS MAWRTH | MARCH 3 @ 5.40, 4, 5 @ 3.10 & 5.40, 6 – 9 @ 5.40, 10 @ 5.45 & 8.15, 11, 12 @ 3.15, 5.45 & 8.15, 13 – 16 @ 5.45 & 8.15 3D SCREENINGS MAWRTH | MARCH 3 – 9 @ 8.10 3D

LOGAN (WOLVERINE PROJECT) (12A tbc) CHWEFROR | FEBRUARY 24 – 27 @ 8.20, 28 @ 5.45 MAWRTH | MARCH 1, 2 @ 5.45

THE SPACE BETWEEN US (12A tbc) Peter Chelsom, USA, 2016, tbc’ In this interplanetary adventure, a space-shuttle embarks on a mission to colonise Mars, only to discover after take-off that one of the astronauts is pregnant. She dies from complications giving birth – never revealing the father’s identity. While searching for clues her son begins an online friendship with a street-smart girl in Colorado. When he escapes from Mars, they embark on a race against time to unravel the mysteries of how he came to be and where he belongs in the universe. Mae llong gofod yn cychwyn allan ar genhadaeth i wladychu Mawrth, ond i ddarganfod ar ôl cychwyn bod un o’r gofodwyr yn feichiog. Mae’n marw o gymhlethdodau wrth roi genedigaeth - heb erioed ddatgelu pwy yw’r tad. Wrth chwilio am gliwiau, mae ei mab yn dechrau cyfeillgarwch ar-lein gyda merch yng Ngholorado.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY CHWEFROR | FEBRUARY 26 @ 6.15

BADEN BADEN (15) Rachel Lang, Belgium, France, 2016, 95’ Rachel Lang’s feature length debut unleashes a rare vitality, both infectious and moving. With a delightful balance of comedy and tragedy, Lang has created a unisex heroine for the ages with echoes of Frances Ha, but ultimately irresistibly unique. When Ana finishes a job on a foreign film shoot, she returns home and over the course of a summer, during which a broken love affair briefly blossoms again and her grandmother has to go into hospital, she does her best to cope with life. Mae début ffilm gyflawn Rachel Lang yn cyflwyno bywiogrwydd prin, yn afaelgar ac yn drawiadol. Pan mae Ana yn gorffen swydd yn ffilmio ffilm tramor, dychwela adref dros yr haf. Yno mae carwriaeth doredig yn ail-flodeuo a’i mam-gu yn mynd i’r ysbyty, a cheisia gwneud ei gorau i ymdopi â bywyd.

40

SUBTITLES | IS-DEITLAU

James Mangold, USA, 2017, tbc’

Set in the future of 2024, Logan and Professor Charles Xavier must cope with the loss of the X-Men. A corporation lead by Nathaniel Essex is destroying the world leaving it to annihilation, with Logan’s healing abilities slowly fading away and Xavier’s Alzheimer’s forcing him to forget. Logan must defeat Nathaniel Essex with the help of a young girl named Laura Kinney, a female clone of Wolverine. Wedi ei gosod yn 2024, mae’n rhaid i Logan a’r Athro Charles Xavier ymdopi gyda cholled yr X-Men pan mae corfforaeth a arweinir gan Nathaniel Essex yn dinistrio’r byd gan ei adael i ddistryw. Mae galluoedd iacháu Logan yn gwanhau’n araf a chlefyd Alzheimer Xavier yn ei orfodi i anghofio. Rhaid i Logan drechu Nathaniel Essex gyda help merch ifanc o’r enw Laura Kinney, clôn benywaidd y Wolverine.


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 2D SCREENINGS MAWRTH | MARCH 10 @ 5.30, 11, 12 @ 2.30 & 5.30, 13 – 16 @ 5.30, 17 @ 5.45 & 8.35, 18, 19 @ 2.00, 5.00 & 8.00, 20 @ 5.35 & 8.25, 21 – 23 @ 5.45 & 8.35 3D SCREENINGS 3D MAWRTH | MARCH 10 – 16 @ 8.30 CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY MAWRTH | MARCH 5 @ 6.10

LO AND BEHOLD, REVERIES OF THE CONNECTED WORLD (12A) Werner Herzog, USA, 2016, 96’ Legendary director Werner Herzog takes on internet and technology chronicling the virtual world from its origins to its outermost reaches, exploring the digital landscape with the same curiosity and imagination he previously trained on earthly destinations as disparate as the Amazon, the Sahara, the South Pole and the Australian outback. Herzog leads viewers on a journey through a series of provocative conversations that reveal the ways in which the online world has transformed how virtually everything in the real world. Mae’r cyfarwyddwr enwog Werner Herzog yn cymryd arno’r rhyngrwyd a thechnoleg gan groniclo’r byd rhithiol o’i darddiadau i’w chyraeddiadau eithaf, gan archwilio’r tirlun digidol gyda’r un chwilfrydedd a dychymyg a ddefnyddiodd yn flaenorol ar gyrchfannau daearol o’r Amazon i’r Sahara, Pegwn y De i wylltir Awstralia.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY MAWRTH | MARCH 12 @ 6.10

THE COMMUNE (15) Thomas Vinterberg, Denmark, Sweden, Netherlands, 2016, 109’ This comedy-drama from Thomas Vinterberg, set in the early70s is inspired by his own childhood experiences. Erik inherits a large mansion in Copenhagen and decides to set up a commune with his wife Anna and daughter Freja. But when Erik begins an affair with Emma, a beautiful young student from his course, the spirit of free love that formed the foundations of the commune threatens to bring it all tumbling down. By turns witty, moving and poignant, an insightful portrayal of human relationships. Mae’r ddrama gomedi hon gan Thomas Vinterberg, a osodwyd ar ddechrau’r 70au wedi ei hysbrydoli gan brofiadau o’i blentyndod ei hun. Mae Erik yn etifeddu plasty mawr yn Copenhagen ac yn penderfynu sefydlu comiwn gyda’i wraig Anna a’i ferch Freja. Ond pan mae Erik yn dechrau perthynas gydag Emma, myfyriwr prydferth ifanc ar ei gwrs, mae’r ysbryd cariad rhydd a ffurfiodd sylfeini’r comiwn yna’n bygwth ei ddymchwel. SUBTITLES | IS-DEITLAU

KONG: SKULL ISLAND (12A tbc) Jordan Vogt-Roberts, USA, 2017, tbc’

Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson and Brie Larson star in this thrilling, original new adventure that reveals the untold story of how Kong became King. The producers of Godzilla transport audiences to the birthplace of one of the most powerful monster myths of all time. When a diverse team of explorers embark on a scientific expedition to an uncharted island, unaware that they’re crossing into the domain of the mythic Kong, the mission of discovery becomes an explosive war between monster and man. Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson a Brie Larson sy’n serennu yn yr antur wefreiddiol newydd hon sy’n datgelu’r stori sydd heb ei hadrodd yn flaenorol am sut ddaeth Kong yn Frenin. Mae cynhyrchwyr Godzilla yn cludo’r gynulleidfa i fan geni un o’r mythau mwyaf pwerus erioed am fwystfil. Pan mae tîm o fforwyr yn cychwyn ar alldaith wyddonol i ynys sydd heb ei siartio, nad ydynt yn ymwybodol eu bod yn croesi i barth Kong chwedlonol ac mae fforio’n troi yn rhyfel ffrwydrol rhwng bwystfil a dyn.


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 2D SCREENINGS MAWRTH | MARCH 17 @ 5.30, 18, 19 @ 2.10 & 5.10, 20 – 23 @ 5.30, 24 @ 5.30 & 8.20, 25, 26 @ 2.00. 5.00 & 8.00, 27 – 30 @ 5.30 & 8.20 3D SCREENINGS MAWRTH | MARCH 17 @ 8.20, 18, 19 @ 8.10, 3D 20 – 23 @ 8.20

BEAUTY AND THE BEAST (PG tbc) Bill Condon, USA, 2017, tbc’ A live-action fantasy, a musical remake of the Disney classic 1991 animated film. The fantastic journey of Belle (Emma Watson), a bright, beautiful and independent young woman who is taken prisoner by a beast in his castle. Despite her fears, she befriends the castle’s enchanted staff and learns to look beyond the Beast’s (Dan Stevens) hideous exterior and realise the kind heart and soul of the true Prince within. Ailwampiad cerddorol, cyffro byw ffantasi ar ffilm animeiddiedig glasurol Disney o 1991. Dyma i chi siwrnai ryfeddol Belle, merch glyfar, brydferth ac annibynnol sydd wedi ei charcharu gan fwystfil yn ei gastell. Er gwaethaf ei hofn, mae’n gwneud ffrindiau gyda staff swynedig y castell ac yn dysgu sut i edrych y tu hwnt i olwg allanol ofnadwy’r Bwystfil a gweld calon ac enaid caredig y Tywysog go iawn sydd y tu fewn iddo..

42


CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY MAWRTH | MARCH 19 @ 6.00

HUNT FOR THE WILDERPEOPLE (12A) Taika Waititi, New Zealand, 2016, 99’ Raised on hip-hop and foster care, defiant city kid Ricky gets a fresh start in the New Zealand countryside with a new foster family: the loving Aunt Bella, the cantankerous Uncle Hec and dog Tupac. When a tragedy strikes that threatens to ship Ricky to another home, he and Hec go on the run in the bush. As a manhunt ensues, they must face their options: go out in a blaze of glory or overcome their differences and survive as a family. Wedi ei fagu ar hip-hop a gofal maeth, mae Ricky, crwt herfeiddiol o’r ddinas yn cael dechreuad ffres yng nghefn gwlad Seland Newydd gyda theulu maeth newydd: Aunt Bella annwyl, Uncle Hec cwerylgar a’r ci Tupac. Pan mae trasiedi sy’n bygwth gorfod anfon Ricky i gartref arall yn digwydd, mae yntau a Hec yn ffoi i’r gwylltir.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY MAWRTH | MARCH 26 @ 5.50

MY FERAL HEART (12A) Jane Gull, UK, 2016, 83’ A sudden bereavement throws Luke, a fiercely independent young man with Down’s syndrome, into a daunting new environment where he finds unexpected support from his feisty, streetwise carer and a local heir dealing with his own demons. As friendships bloom and long-buried secrets are revealed, Luke verges dangerously close to disaster. My Feral Heart is a beautifully realised, understated character study bolstered by strong performances, distinctive cinematography and a deeply evocative score. Mae profedigaeth sydyn yn taflu Luke, dyn ifanc annibynnol a chanddo syndrom Downes, i amgylchfyd newydd brawychus. Mae’n darganfod cefnogaeth annisgwyl gan ei ofalwr ewn a chan etifedd lleol sy’n delio â’i gythreuliaid ei hun. Wrth i gyfeillgarwch flodeuo a hen gyfrinachau ddod i’r wyneb, mae Luke ar drothwy trychineb.

SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 2D SCREENINGS MAWRTH | MARCH 24 @ 5.45, 25, 26 @ 2.15 & 5.15, 27 – 30 @ 5.45, 31 @ 5.45 & 8.35 EBRILL | APRIL 1, 2 @ 2.15, 5.15 & 8.15, 3 – 6 @ 5.45 & 8.35 3D SCREENINGS MAWRTH | MARCH 24 @ 8.35, 25, 26 @ 8.15, 3D 27 – 30 @ 8.35

KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD (12A tbc) Guy Ritchie, USA, UK, Australia, 2017, 120 tbc’ A fantasy action adventure from acclaimed filmmaker Guy Ritchie. The bold new story introduces a streetwise young Arthur (Charlie Hunnam) who runs the back alleys of Londonium with his gang, unaware of the life he was born into until he grasps hold of Excalibur and is challenged by its power. Throw into the mix, the mysterious Guinevere and his tyrant uncle Vortigern (Jude Law), Arthur is forced to make some hard choices to master the sword, face his demons and unite his people. Antur gyffro ffantasi gan y gwneuthurwr ffilmiau clodfawr, Guy Ritchie. Mae’r stori eofn newydd hon yn cyflwyno Arthur ifanc sy’n rheoli strydoedd gefn Londonium gyda’i griw, yn anymwybodol o’r bywyd cafodd ei eni iddo hyd nes iddo afael yn Excalibur a chael ei herio gan ei rym.

43


SCREENING FROM DATE OF NATIONAL RELEASE YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 2D SCREENINGS MAWRTH | MARCH 31 @ 5.30 EBRILL | APRIL 1, 2 @ 12.50 & 3.10, 3 – 6 @ 5.30 3D SCREENINGS EBRILL | APRIL 1, 2 @ 5.30 3D

SMURFS: THE LOST VILLAGE (U tbc) Kelly Asbury, USA, 2017, tbc’ In this fully animated, all-new take on the Smurfs, a mysterious map sets Smurfette (Demi Lovato) and her best friends Brainy, Clumsy and Hefty on an exciting and thrilling race through the Forbidden Forest, filled with magical creatures, to find a mysterious lost village before the evil wizard Gargamel does. Embarking on a roller-coaster journey full of action and danger, the Smurfs are on a course that leads to the discovery of the biggest secret in Smurf history! Yn y ffilm animeiddiedig newydd hon am y Smurfs, mae map dirgel yn peri i Smurfette a’i ffrindiau gorau Brainy, Clumsy a Hefty rasio trwy’r Forbidden Forest sy’n llawn creaduriaid hudol, er mwyn darganfod pentref dirgel colledig cyn y dewin atgas Gargamel. Gan gychwyn ar siwrnai llawn cyffro a pherygl, mae’r Smurfs ar drywydd sy’n arwain at ddarganfod y gyfrinach fwyaf yn hanes y Smurfs!

MAWRTH | MARCH 31 @ 8.00 EBRILL | APRIL 1 – 3 @ 8.00

THE GREAT WALL (12A tbc) Yimou Zhang, China, USA, 2016 tbc’ Starring global superstar Matt Damon and directed by one of the most breathtaking visual stylists of our time, Zhang Yimou (Hero, House of Flying Daggers), The Great Wall tells the story of an elite force making a valiant stand for humanity on the world’s most iconic structure. The first Englishlanguage production for Yimou is the largest film ever shot entirely in China. The Great Wall also stars Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe and Andy Lau. Gyda’r seren fyd-eang Matt Damon ac wedi ei chyfarwyddo gan un o’r cynllunwyr gweledol mwyaf syfrdanol ein hoes, Zhang Yimou, mae The Great Wall yn adrodd hanes byddin elit yn gwneud safiant gwrol dros ddynoliaeth ar un o strwythurau mwyaf eiconig y byd.

44

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY EBRILL | APRIL 2 @ 5.45

MANCHESTER BY THE SEA (15) Kenneth Lonergan, USA, 2016, 137’ Lee Chandler (Casey Affleck) is a brooding, irritable loner who works as a handyman for a Boston apartment block. One damp winter day he gets a call summoning him to his hometown, north of the city. His brother’s heart has given out suddenly and he’s been named guardian to his 16-yearold nephew. As if losing his only sibling and doubts about raising a teenager weren’t enough, his return to the past re-opens an unspeakable tragedy. Mae Lee Chandler yn hoff o’i gwmni ei hun ac yn gweithio fel dyn cynnal a chadw mewn bloc o fflatiau yn Boston. Un diwrnod gwlyb gaeafol, derbynia alwad yn gofyn iddo ddychwelyd i’w dref enedigol. Mae ei frawd wedi marw’n sydyn, ac ef sydd wedi enwi’n warcheidwad cyfreithiol ei nai 16 oed.

EBRILL | APRIL 2 @ 8.35, 3 @ 8.45, 4 – 6 @ 8.00

HIDDEN FIGURES (12A tbc) Theodore Melfi, USA, 2016, tbc’ The incredible untold story of Katherine Johnson, Dorothy Vaughn and Mary Jackson, three brilliant African-American women working at NASA, serving as the brains behind one of the greatest operations in history: the launch of astronaut John Glenn into orbit. This stunning achievement restored the nation’s confidence, turned around the Space Race, and galvanised the world. The visionary trio crossed all gender and race lines to inspire generations to dream big. Stori ryfeddol sydd heb ei hadrodd o’r blaen am Katherine Johnson, Dorothy Vaughn a Mary Jackson, menywod AffricanaiddAmericanaidd aruthrol yn gweithio yn NASA, ac yn gweithredu fel y meddwl y tu ôl i un o’r gweithredoedd fwyaf mewn hanes: lansio’r gofodwr John Glenn i’r gofod, cyflawniad syfrdanol a adferodd hyder y genedl, ac a symbylodd y byd.


4

COMMUNITY CLASSES DOSBARTHIADAU CYMUNEDOL

Over 20,000 people a year take part in our busy programme of community classes and workshops. Open to a range of ages and abilities our regular classes are a great way to meet new friends, learn new skills, or get fit! Visit the Courses and Classes section of our website for more details.

*term time only *Yn ystod tymor ysgol yn unig

Mae dros 20,000 o bobl yn cymryd rhan yn ein rhaglen brysur o ddosbarthiadau a gweithdai cymunedol pob blwyddyn. Yn agored i ystod eang o oedrannau a galluoedd mae ein dosbarthiadau rheolaidd yn ffordd dda o wneud ffrindiau, dysgu sgiliau newydd, neu wella’ch ffitrwydd! Ewch at ein hadran Dosbarthiadau a Chyrsiau ar ein gwefan am fanylion pellach.

IN MWLDAN 4!

MONDAY :: LLUN BELLY DANCE 9.45-11.00yb/am (All ages & abilities)

FIT FOR LIFE FOR OVER 50s 12.15yb/am -1.15yp/pm Rose Barter: 01239 851737 rosebarter@btinternet.com

*DREAMS DANCE SCHOOL

*DREAMS DANCE SCHOOL 4.00 - 5.00yh/pm 5.00 – 5.45yh/pm 5.45 – 6.30yh/pm 6.30 – 7.30yh/pm 7.30 – 8.00yh/pm 8.00 – 9.00yh/pm

Grade 3 Ballet (10+) Junior Street (6+) Senior Street (12+) Grade 5 Ballet (14+) Pointe Class Adult Dance Class(18+)

THURSDAY :: IAU

TUESDAY :: MAWRTH

*TAMBOURINE TOTS 1.30yp/pm CAFÉ MWLDAN CAFFI Bilingual music, movement & craft 0-4 yr olds with parents Cerddoriaeth, symudiad a chrefft dwyieithog 0-4 blwydd oed gyda rhieni £2.50 child / plant: 01239 621200

*DREAMS DANCE SCHOOL

*DREAMS DANCE SCHOOL

4.00 – 4.45yh/pm 4.45 – 5.30yh/pm 5.30 – 6.15yh/pm 6.15 – 7.00yh/pm 7.00 -8.00yh/pm

4 – 4.45yh/pm 4 .45 – 5.30yh/pm 5.30 – 6.30 yh/pm 6.30-7.30yh/pm

Teen Jazz (13+) Grade 2 Ballet (8+) Grade 3 Ballet (10+) Senior Tap (15+) Dance Fitness

Junior Jazz & Tap (8+) Grade 5 Ballet (14+) Senior Jazz (15+) Grade 8 Ballet (16+)

CARDIGAN THEATRE 7.30 – 10yh/pm Christine Rees: 01239 891 283 reeschristine@yahoo.com

WEDNESDAY :: MERCHER KEEP FIT FOR OVER 50S 10.30yb/am - 12.00yp/pm Marilyn James: 01239 612166

4.00 - 4.30yh/pm 4.30 - 5.15yh/pm 5.15 - 6.00yh/pm 6.00 - 6.45yh/pm

Beginners Ballet (3+) Primary Ballet (6+) Grade 1 Ballet (7+) Beginners Jazz & Tap (6+) 6.45 - 7.30yh/pm Grade 8 Ballet (16+) ++

CARDIGAN AND DISTRICT ART SOCIETY CYMDEITHAS GELF ABERTEIFI A’R CYFFINIAU 7.30 – 9.30yh/pm Every third Thursday of the month Marion Dawe: 01239 615265

*DREAMS DANCE SCHOOL ++Grade 8 ballet 6.45-7.15 on 19/01, 16/02, 16/03 Victoria Atkinson: 07581 186 634 dreamsdance@hotmail.co.uk

PRE-BOOKING IS ADVISED BEFORE ATTENDING ANY OF THE CLASSES ON THIS PAGE ARGYMHELLWN GADW EICH LLE O FLAEN LLAW CYN MYNYCHU UNRHYW UN O’R DOSBARTHIADAU AR Y TUDALEN HON.

FRIDAY :: GWENER PILATES 9.00 – 9.55am/yb All Levels 10.00 – 10.55am/yb New Class - Just the beginning 11.00 – 11.55yb/am Clinical Rehabilitation: Back Care etc. 12.00 - 12.55yp/pm Clinical Rehabilitation: A Very Gentle Class Janet Tebbutt (registered Osteomyologist): 01437 532 385 / 07973 854 942 janettebbutt@hotmail.com

SATURDAY :: SADWRN *CARDIGAN YOUTH THEATRE THEATR IEUENCTID ABERTEIFI 10.30 – 12.30yb/am Juniors / Plant Iau (8 – 13) Reuben Wells: 07490 795060 reubenwells@ymail.com

SUNDAY :: SUL QUAKERS SUNDAY MEETING CYFARFOD SUL Y CRYNWYR 11.00 – 12.15yp/pm

STORYTELLING SESSIONS SESIYNAU ADRODD STRAEON Theatr Mwldan provides FREE Storytelling sessions for under 8’s with their parents on the first Tuesday and following Saturday of every month at 10.30am. See mwldan.co.uk/ whatson/courses-classes for story details. NO NEED TO BOOKJUST TURN UP!

Mae Theatr Mwldan yn darparu sesiynau Adrodd Stori AM DDIM i blant o dan 8 oed gyda’u rhieni ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis a’r dydd Sadwrn dilynol am 10.30yb. Ewch at mwldan.co.uk/ whatson/courses-classes am fanylion y straeon. NID OES ANGEN CADW LLE! 45


CHANGES TO OUR ADVERTISED PROGRAMME NEWIDIADAU I’R RHAGLEN HYSBYSEDIG Unfortunately – and rarely - we have to make changes to our printed programme due to circumstances beyond our control. For example, the release dates of films are occasionally changed by distributors after we have gone to print. If you have not pre booked your tickets, we would advise you to check (with our Box Office or our website) prior to departing from home – especially if you are making a long journey - that our programme remains as advertised. We would recommend that you pre-book your tickets online or by phone whenever possible – we can then contact you in the event of any unforeseen circumstances. Yn anffodus - ac yn anaml - bydd yn rhaid i ni wneud newidiadau i’n rhaglenni printiedig o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Er enghraifft, weithiau caiff dyddiau rhyddhau ffilmiau eu newid gan y dosbarthwyr ar ôl i ni argraffu’r rhaglen. Os nad ydych wedi archebu eich tocynnau o flaen llaw fe’ch cynghorwn i wirio (gyda’n Swyddfa Docynnau neu’n gwefan) cyn gadael gartref - yn enwedig os ydych yn gwneud siwrnai hir - bod ein rhaglen heb newid o’r hyn a hysbysebir. Argymhellwn eich bod yn archebu eich tocynnau o flaen llaw neu ar y ffôn pryd bynnag bo’n bosibl - yna gallwn gysylltu â chi os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi.

VOLUNTEERING GWIRFODDOLI

AELODAETH THEATR MWLDAN MEMBERSHIP

Are you passionate about the arts and supporting the work we do? Do you want to make a difference to the community in which you live and meet like-minded people? Then why not join our volunteer team at Mwldan? There are many reasons why people volunteer, Here’s just a few… Meet new people, make new friends and spend time in a creative environment with a wide range of people, aged 16 – 80+ Volunteers will receive a complimentary ticket for the events they are volunteering for. A great way to see things for free! To learn more about becoming a volunteer, please collect an application form from our Box Office.

Membership of Theatr Mwldan is open to individuals of 18 years of age and over and to organisations that support the objectives of the company.

Ydych chi’n frwdfrydig am y celfyddydau ac mewn cefnogi’r gwaith a wnawn? Ydych chi am wneud gwahaniaeth i’r gymuned sy’n gartref i chi a chyfarfod â phobl debyg? Yna pam na ymunwch â’n tîm o wirfoddolwyr yn y Mwldan? Mae ‘na nifer o resymau pam bod pobl yn gwirfoddoli. Dyma i chi ond ychydig... Cyfarfod â phobl newydd, gwneud ffrindiau newydd a threulio amser mewn amgylchedd creadigol gydag ystod eang o bobl, 16 - 80+ oed Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn tocyn am ddim i’r digwyddiadau maent yn gwirfoddoli ar eu cyfer. Ffordd wych o weld pethau am ddim!! I ddysgu mwy am wirfoddoli, casglwch ffurflen gais o’n Swyddfa Docynnau.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Theatr Mwldan Film Society have been bringing the best in world cinema to west Wales for over 20 years. Broaden your horizons with annual membership of Theatr Mwldan Film Society. Contact tmfs@mwldan.co.uk, or fill in a form at the Box Office. Yn dod â goreuon sinema’r byd i Orllewin Cymru. Ehangwch eich gorwelion gydag aelodaeth Chymdeithas Ffilm Theatr Mwldan. Cysylltwch â tmfs@mwldan.co.uk, neu llenwch ffurflen yn y Swyddfa Docynnau

FULL MEMBERSHIP FULL MEMBERSHIP Annual membership of Theatr Mwldan Film Society is £70 for 30 films. Mae aelodaeth flynyddol Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan yn £70 am 30 ffilm.

Membership costs £2 per year. Am £2 y flwyddyn, mae aelodaeth Theatr Mwldan yn agored i unigolion o 18 mlwydd oed ac yn hyˆn ac i sefydliadau sy’n cynnal amcanion y cwmni.

ACCESSIBLE CINEMA AT MWLDAN! SINEMA HYGYRCH YN Y MWLDAN!

All of our cinema screenings are Audio Reinforced. Many screenings also offer Audio Description and/or Subtitles and will be indicated by the use of the above logos on Theatr Mwldan’s website www.mwldan.co.uk You might also like the specialist website www.yourlocalcinema.com Mae pob un o’n dangosiadau sinema wedi ei Sain Atgyfnerthu. Mae nifer o’r dangosiadau hefyd yn cynnig Sain Ddisgrifio a/neu Isdeitlau. Gallwch adnabod y dangosiadau hyn o’r logos uchod ar wefan Theatr Mwldan www.mwldan.co.uk. Yn ogystal, gallwch fwrw golwg ar y wefan arbenigol www.yourlocalcinema.com

FILM TICKETSAVER CARD £26 per year: £1.70 off every* standard film screened at Theatr Mwldan. Free admission to three Theatr Mwldan Film Society screenings (within a 12 Month Period) Free associate membership of TMFS with the Film TicketSaver Card. CERDYN TOCYNCYNILO FFILM £26 y flwyddyn: Ostyngiad o £1.70 oddi ar ddangosiad bob* ffilm yn Theatr Mwldan. Mynediad am ddim i dri dangosiad Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan (o fewn cyfnod o 12 mis) Aelodaeth gysylltiol am ddim o Gymdeithas Ffilm Theatr Mwldan gyda’r Cerdyn TocynCynilo Ffilm.

* Ticketsaver Offer and full TMFS membership excludes 3D screenings, Live Broadcast Events and alternative content. * Nid yw’r cynnig yn cynnwys dangosiadau 3D, Darllediadau Byw a chynnwys amgen. Theatr Mwldan Film Society

@TMFSoc


COMMUNITY & BUSINESS :: CYMUNED A BUSNES NEED A SPACE FOR YOUR ACTIVITY OR BUSINESS? We’re here to help your business and our community with a wide range of facilities for hire. Whether it’s a one-off meeting, a regular weekly class, or a long-term business location, we can offer something perfect to suit your needs. Contact us now to see how we can help! MWLDAN 1 – a seated auditorium with a capacity of 146, with digital projection. Perfect for presentations and conferences. MWLDAN 2 – a seated auditorium with a capacity of 249, with digital projection, full stage, lighting and sound facilties. Promote your own live performance, larger presentations and conferences! MWLDAN 3 – a seated auditorium with a capacity of 101, with digital projection. Perfect for presentations and conferences. MWLDAN 4 – a multi-function studio measuring 9m x 9m. Perfect for exercise classes, rehearsals, larger meetings, dance and small-scale performances. MWLDAN 5 – a private meeting room for up to 20 people. MWLDAN BUSINESS CENTRE – Workstations and Workspaces are available on a short-term and long-term basis – hourly, daily or monthly. Rental package includes: heat, light, rates, building insurance, servicing, cleaning, security system, 24/7 access, reception area, shared kitchen, fully accessible, carpeted and optional furniture. Also available – private meeting room for hire for up to 10 people. All the above can be supported with internet access, presentation equipment and catering servives from simple refreshments through to full lunches.

Contact Victoria Goddard, Mwldan’s General Manager for availability and prices victoria@mwldan.co.uk

OES ANGEN LLEOLIAD AR GYFER EICH GWEITHGAREDD NEU’CH ANGHENION BUSNES? Rydym yma i helpu eich busnes chi a’n cymuned ni gydag ystod eang o gyfleusterau i’w hurio. Naill ai’n gyfarfod unigryw, neu yn lleoliad busnes hirdymor, gallwn gynnig rhywbeth delfrydol sy’n gweddu at eich anghenion. Chysylltwch â ni nawr i weld sut gallwn eich helpu! MWLDAN 1 – awditoriwm gyda seddau i 146, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau. MWLDAN 2 – awditoriwm gyda seddau i 249, gyda thafluniad digidol, llwyfan cyflawn, cyfleusterau golau a sain. Hyrwyddwch eich perfformiad byw, cyflwyniadau a chynadleddau eich hun! MWLDAN 3 – awditoriwm gyda seddau i 101, gyda thafluniad digidol. Yn berffaith i gyflwyniadau a chynadleddau. MWLDAN 4 – stiwdio amlbwrpas sy’n mesur 9m x 9m. Yn berffaith ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff, ymarferiadau, cyfarfodydd mawr, perfformiadau graddfa fechan a dawns. MWLDAN 5 – ystafell gyfarfod breifat i hyd at 20 person. MWLDAN BUSINESS CENTRE – Mae Gweithfannau a Gweithleoedd ar gael yn fyrdymor ac yn hirdymor - yn ôl yr awr, yn ddyddiol ac yn fisol. Mae’r pecyn rhentu yn cynnwys: gwres, golau, trethi, yswiriant adeiladau, gwasanaethu, glanhau, system diogelwch, mynediad 24/7, derbynfa, cegin i rannu, mynediad hygyrch, carpedi a dodrefn opsiynol. Ar gael yn ogystal - ystafell gyfarfod breifat i hyd at 10 person. Gellir cynnal yr uchod i gyd gyda mynediad rhyngrwyd, offer cyflwyno a gwasanaethau arlwyo, o luniaeth syml i giniawau cyflawn.

Cysylltwch â Victoria Goddard, Rheolwr Cyffredinol y Mwldan am brisiau ac argaeledd presennol victoria@mwldan.co.uk

Join our existing clients | Ymunwch â’n cleientiaid presennol:

47


CAFÉ MWLDAN We are currently looking for suitable partners to help develop our catering offer at Mwldan. Terms negotiable. Interested? Drop us a line: victoria@mwldan.co.uk Rydym yn edrych ar hyn o bryd am bartneriaid addas i helpu datblygu ein cynnig arlwyo yn y Mwldan. Termau’n agored i drafodaeth. Diddordeb? Cysylltwch â: victoria@mwldan.co.uk

HYNT A NATIONAL ACCESS SCHEME

HYNT CYNLLUN

MYNEDIAD CENEDLAETHOL

We are part of a national accessibility scheme called Hynt, which has now replaced the existing CEA card scheme at Mwldan. The benefits of this new scheme will be applicable to live events, live broadcasts and film screenings. Hynt cardholders are entitled to a ticket free of charge for a personal assistant or carer at Mwldan and all the theatres and arts centres participating in the scheme. Visit hynt. co.uk or www.hynt.cym to find a range of information and guidance about the scheme. You can also find out whether you or the person you care for are eligible to join the scheme and complete an application form. Alternatively, please contact our Ticket Office on 01239 621200 to speak to a member of staff about Hynt at Mwldan. Rydym bellach yn rhan o gynllun hygyrchedd cenedlaethol, sef Hynt, bydd yn y pendraw yn cymryd lle’r cynllun cerdyn CEA cyfredol yn y Mwldan. Bydd manteision y cynllun hwn yn gymwys ar gyfer digwyddiadau byw, darllediadau byw a dangosiadau ffilm. Mae gan bobl a chanddynt cerdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad ac am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalwr yn y Mwldan a phob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Ewch at www.hynt.co.uk neu www.hynt.cym am ystod o wybodaeth a chyfarwyddyd am y cynllun. Cewch wybod yno hefyd os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/amdani ymuno â’r cynllun a chwblhau ffurflen gais. Fel arall, cysylltwch â’n Swyddfa Docynnau ar 01239 621 200 i siarad ag aelod staff am Hynt yn y Mwldan.

mwldan.co.uk 01239 621200


DIARY OF EVENTS DYDDIADUR IONAWR | JANUARY GWE 6 FRI 6.15 Mum’s List 1 8.40 Collateral Beauty 5.50 Birth Of A Nation 2 8.25 Arrival 3 5.55 8.20 A Monster Calls SAD 7 SAT 1.15 A United Kingdom 1 3.50 I, Daniel Blake 6.15 Mum’s List 8.40 Collateral Beauty 12.45 Moana 2 3.15 Birth Of A Nation 6.00 Met Opera: Nabucco Fantastic Beasts 3 12.30 3.30 5.55 8.20 A Monster Calls SUL 8 SUN 1.15 A United Kingdom 3.50 I, Daniel Blake 1 6.15 Mum’s List 8.40 Collateral Beauty 12.45 Moana 3.15 Birth Of A Nation 2 5.50 Paterson 8.25 Arrival 12.30 Fantastic Beasts 3 3.30 5.55 8.20 A Monster Calls LLUN 9 MON 6.15 Mum’s List 1 8.40 Collateral Beauty 5.50 Birth Of A Nation 2 8.25 Arrival 3 5.55 8.20 A Monster Calls MAW 10 TUE 6.15 I, Daniel Blake 1 8.40 Collateral Beauty 5.50 Arrival 2 8.25 Birth Of A Nation 3 5.55 8.20 A Monster Calls MER 11 WED 1 6.15 I, Daniel Blake 8.40 Collateral Beauty 2 7.00 RSC Live: The Tempest 3 5.55 8.20 A Monster Calls IAU 12 THU 6.15 I, Daniel Blake 1 8.40 Collateral Beauty Arrival 2 5.50 8.25 Birth Of A Nation 3 5.55 8.20 A Monster Calls GWE 13 FRI 1 2.40 5.30 8.20 La La Land 2 7.30 Eduardo Niebla 3.45 8.35 A Monster Calls 3 6.15 The Edge of 17 SAD 14 SAT Moana 1 12.15 2.40 5.30 8.20 La La Land 12.30 Ethel & Ernest 2 2.25 7.55 The Beatles 5.15 Birth Of A Nation 12.45 Fantastic Beasts 3 3.45 8.35 A Monster Calls 6.15 The Edge of 17

SUL 15 SUN Moana 1 12.15 2.40 5.30 8.20 La La Land 2.00 Pop! 2 6.00 Little Men 8.05 The Beatles 12.45 Fantastic Beasts 3 3.45 8.35 A Monster Calls 6.15 The Edge of 17

MAW 24 TUE 2.50 8.00 La La Land 1 5.40 Starfish 3.15 Birth Of A Nation 6.00 Ethel & Ernest 2 8.15 My Scientology Movie 4.00 The Eagle Huntress 3 6.15 You’ve Been Trumped Too 8.20 Billy Lynn’s Long...

CHWEFROR | FEBRUARY

LLUN 16 MON 1 2.40 5.30 8.20 La La Land 3.15 8.35 The Beatles 2 6.00 Birth Of A Nation 4.00 8.40 The Edge of 17 3 6.20 A Monster Calls

MER 25 WED 3.00 5.55 La La Land 1 8.45 Starfish 3.20 8.35 My Scientology Movie 2 5.40 Snowden 4.00 The Eagle Huntress 3 6.15 You’ve Been Trumped Too 8.20 Billy Lynn’s Long...

IAU 2 THU 1 6.10 8.40 T2 Trainspotting 2 7.00 NT Live: Amadeus 5.50 Sing 3 8.10 A Monster Calls

MAW 17 TUE 1 2.40 5.30 8.20 La La Land 2 7.30 Dr. Phil’s Health Revolution 2.55 8.05 Snowden 3 5.45 A Monster Calls MER 18 WED 1 2.40 5.30 8.20 La La Land 3.15 8.35 The Beatles 2 6.00 Birth Of A Nation 2.55 8.05 Snowden 3 5.45 A Monster Calls IAU 19 THU 1 2.40 5.30 8.20 La La Land 3.40 8.35 Ethel & Ernest 2 6.00 Birth Of A Nation 2.55 8.05 Snowden 3 5.45 A Monster Calls GWE 20 FRI 1 2.40 5.30 8.20 La La Land 3.05 8.05 Birth Of A Nation 2 5.50 Ethel & Ernest 3.50 8.35 The Eagle Huntress 3 6.05 Billy Lynn’s Long... SAD 21 SAT 12.15 Moana 1 2.40 5.30 8.20 La La Land 3.30 Sing 2 6.00 Met Opera: Romeo Et Juliette 12.45 Fantastic Beasts 3 3.50 8.35 The Eagle Huntress 6.05 Billy Lynn’s Long... SUL 22 SUN 12.30 Sing 1 2.40 5.30 8.20 La La Land 1.05 Moana 3.40 My Scientology Movie 2 6.00 Things To Come 8.35 Ethel & Ernest 12.55 Fantastic Beasts 3 4.00 You’ve Been Trumped Too 6.05 Billy Lynn’s Long... 8.35 The Eagle Huntress LLUN 23 MON 8.00 La La Land 1 2.50 5.40 Starfish 3.15 Birth Of A Nation 2 6.00 My Scientology Movie 8.15 Snowden 3.50 You’ve Been Trumped Too 3 5.55 Billy Lynn’s Long... 8.25 The Eagle Huntress

IAU 26 THU 3.00 5.55 La La Land 1 8.45 Starfish 3.20 8.35 My Scientology Movie 2 5.40 Snowden 4.00 The Eagle Huntress 3 6.15 You’ve Been Trumped Too 8.20 Billy Lynn’s Long... GWE 27 FRI 1 6.10 8.40 T2 Trainspotting Luke Jackson & 2 7.30 Amy Wadge 3 5.50 Sing 8.10 A Monster Calls SAD 28 SAT 1.00 Sing 1 3.10 Fantastic Beasts 6.10 8.40 T2 Trainspotting 12.30 Star Wars Rogue One 3.25 Sing 2 5.35 La La Land 8.25 Mumford & Sons 12.45 Moana T2 Trainspotting 3 3.25 5.50 Sing 8.10 A Monster Calls

3D

SUL 29 SUN 1.00 Sing 1 3.10 Fantastic Beasts 6.10 8.40 T2 Trainspotting 12.40 Star Wars Rogue One Sing 2 3.35 5.55 Sweet Bean (An) 8.25 La La Land 12.45 Moana T2 Trainspotting 3 3.25 5.50 Sing 3D 8.10 A Monster Calls LLUN 30 MON 1 6.10 8.40 T2 Trainspotting 5.55 A Monster Calls 2 8.25 Mumford & Sons 3 5.50 Sing 8.10 A Monster Calls MAW 31 TUE 1 6.10 8.40 T2 Trainspotting 2 7.15 ROH: Il Trovatore 5.50 Sing 3 8.10 A Monster Calls

MER 1 WED 1 6.10 8.40 T2 Trainspotting 5.35 La La Land 2 8.25 A Monster Calls 5.50 Sing 3 8.10 Mumford & Sons

GWE 3 FRI 1 6.10 8.40 T2 Trainspotting 5.55 Jackie 2 8.15 Split 5.50 Sing 3 8.10 Lion SAD 4 SAT 1.05 Fantastic Beasts 1 3.50 Sing 6.10 8.40 T2 Trainspotting 12.50 Sing 2 3.00 Star Wars Rogue One 5.55 Jackie 8.15 Split 12.45 Moana T2 Trainspotting 3 3.25 5.50 Sing 8.10 Lion SUL 5 SUN 1.05 Fantastic Beasts 1 3.50 Sing 6.10 8.40 T2 Trainspotting 1.20 Sing 3.30 Jackie 2 5.55 Under The Shadow 8.00 Split 12.30 Star Wars Rogue One T2 Trainspotting 3 3.25 5.50 Sing 8.10 Lion

3D

3D

LLUN 6 MON 1 6.10 8.40 T2 Trainspotting 5.55 Jackie 2 8.15 Split 5.50 Sing 3 8.10 Lion MAW 7 TUE 1 6.10 8.40 T2 Trainspotting 5.55 Jackie 2 8.15 Split Sing 3 5.50 8.10 Lion MER 8 WED 1 3.50 6.10 8.40 T2 Trainspotting 4.15 Lion 2 7.15 ROH Ballet: Woolf Works 3.30 Jackie 3 5.50 Sing 8.15 Split

49


IAU 9 THU 1 6.10 8.40 T2 Trainspotting 5.55 Jackie 2 8.15 Split 5.50 Sing 3 8.10 Lion

SAD 18 SAT 1.00 Sing 3.10 Monster Trucks 1 5.35 Star Wars Rogue One 8.20 Table 19 1.20 3.40 The Lego Batman 2 6.00 8.40 50 Shades Darker 12.40 Star Wars Rogue One 3.35 50 Shades Darker 3 6.15 The Lego Batman 8.35 Denial

GWE 10 FRI 1 6.00 8.40 50 Shades Darker 2 7.30 Phil Beer 5.45 The Lego Batman 3 8.10 20th Century Women SAD 11 SAT 12.30 Sing 2.50 50 Shades Darker 1 5.30 20th Century Women 8.25 Live By Night 1.20 3.40 The Lego Batman 2 6.00 8.40 50 Shades Darker 12.45 Moana 3.05 La La Land 3 5.45 The Lego Batman 8.10 Silence SUL 12 SUN 12.50 3.10 The Lego Batman 1 5.30 Tharlo 8.25 20th Century Women 3.00 PGMT: Anne Denholm 2 6.00 8.40 50 Shades Darker 12.30 Sing 2.50 50 Shades Darker 3 5.45 The Lego Batman 8.10 Live By Night LLUN 13 MON 5.30 20th Century Women 1 8.25 Live By Night 2 6.00 8.40 50 Shades Darker 5.45 The Lego Batman 3 8.10 Silence MAW 14 TUE 1 6.00 8.40 50 Shades Darker 2 7.30 Burton The Lego Batman 3 5.45 8.10 20th Century Women MER 15 WED 1 6.00 8.40 50 Shades Darker 5.40 20th Century Women 2 8.20 Live By Night 5.45 The Lego Batman 3 8.10 Silence IAU 16 THU 1 6.00 8.40 50 Shades Darker 2 7.00 NT Live: Saint Joan The Lego Batman Movie 3 5.45 8.10 20th Century Women GWE 17 FRI 1 5.35 Star Wars Rogue One 8.20 Table 19 2 6.00 8.40 50 Shades Darker The Lego Batman 3 6.15 8.35 Denial

50

SUL 19 SUN 1.00 Sing 1 3.10 Monster Trucks 5.45 Burn Burn Burn 8.20 Table 19 3.40 The Lego Batman 2 1.20 6.00 8.40 50 Shades Darker 12.40 Star Wars Rogue One 50 Shades Darker 3 3.35 6.15 The Lego Batman 8.35 Denial 3D

3D

LLUN 20 MON 1.00 Sing 3.10 Monster Trucks 1 5.35 Star Wars Rogue One 8.20 Table 19 3.40 The Lego Batman 2 1.20 6.00 8.40 50 Shades Darker 1.25 Ballerina 3.35 50 Shades Darker 3 6.15 The Lego Batman 8.35 Denial MAW 21 TUE 1.00 Sing 3.10 Monster Trucks 1 5.35 Star Wars Rogue One 8.20 Table 19 3.40 The Lego Batman 2 1.20 6.00 8.40 50 Shades Darker 1.25 Ballerina 50 Shades Darker 3 3.35 6.15 The Lego Batman 8.35 Denial MER 22 WED 1.00 3.20 The Lego Batman 1 5.35 Star Wars Rogue One 8.20 Table 19 2.00 The Curious Adventures 2 of Pinocchio 6.00 8.40 50 Shades Darker 1.25 Ballerina 3.35 50 Shades Darker 3 6.15 The Lego Batman 8.35 Denial IAU 23 THU 1.00 Sing 1 3.10 Monster Trucks 5.35 Star Wars Rogue One 8.20 Table 19 1.20 3.40 The Lego Batman 2 6.00 8.40 50 Shades Darker 12.40 Star Wars Rogue One 3 3.35 50 Shades Darker 6.15 The Lego Batman 8.35 Denial

3D

3D

3D

3D

GWE 24 FRI 12.30 Sing 1 2.45 Fantastic Beasts 5.45 The Founder 8.20 The Space Between Us 1.10 Moana 3.50 The Lego Batman 2 6.00 La La Land 8.40 50 Shades Darker 1.00 Ballerina 3.15 Star Wars Rogue One 3 6.05 Loving 8.35 Arrival SAD 25 SAT 12.30 Sing 2.45 Fantastic Beasts 1 5.45 The Founder 8.20 The Space Between Us 1.10 Moana 3.50 The Lego Batman Movie 2 6.00 La La Land 8.40 50 Shades Darker 1.00 Ballerina 3 3.15 Star Wars Rogue One 6.05 Loving 8.35 Arrival SUL 26 SUN 12.30 Sing 2.45 Fantastic Beasts 1 5.45 The Founder 8.20 The Space Between Us 1.20 Moana 4.05 The Lego Batman Movie 2 6.15 Baden Baden 8.30 50 Shades Darker 1.00 Ballerina 3 3.15 Star Wars Rogue One 6.05 Loving 8.35 Arrival LLUN 27 MON 5.45 The Founder 1 8.20 The Space Between Us 2 6.15 Met Opera: Rusalka 6.05 Loving 3 8.35 Arrival MAW 28 TUE 5.45 The Space Between Us 1 8.15 The Founder 6.00 La La Land 2 8.40 50 Shades Darker 6.05 A Monster Calls 3 8.30 Loving

3D

MAWRTH | MARCH MER 1 WED 5.45 The Space Between Us 1 8.15 The Founder 6.00 La La Land 2 8.40 50 Shades Darker 6.05 A Monster Calls 3 8.30 Loving

3D

IAU 2 THU The Space Between Us 1 5.45 8.15 The Founder 7.00 ROH Ballet: The 2 Sleeping Beauty 6.05 A Monster Calls 3 8.30 Loving

GWE 3 FRI 1 5.40 Logan 8.10 Logan 6.05 A Monster Calls 2 8.25 La La Land Loving 3 6.00 8.40 T2 Trainspotting SAD 4 SAT 1.00 Sing 1 3.10 5.40 Logan 8.10 Logan 2 7.30 Theatr Bara Caws: Yfory 1.15 The Lego Batman Movie 3 3.25 La La Land 6.00 Loving 8.40 T2 Trainspotting SUL 5 SUN 1.00 Sing 1 3.10 5.40 Logan 8.10 Logan 1.20 A Monster Calls 2 3.50 The Lego Batman Movie 6.10 Lo And Behold 8.25 La La Land 1.15 The Lego Batman Movie 3 3.25 La La Land 6.00 Loving 8.40 T2 Trainspotting LLUN 6 MON 1 5.40 Logan 8.10 Logan 6.45 Exhibition On Screen: 2 I, Claude Monet 8.50 T2 Trainspotting 3 6.00 Loving 8.25 La La Land

3D

3D

3D

3D

MAW 7 TUE 5.40 Logan 1 8.10 Logan 3D 2 7.30 Hijinx Theatre: Meet Fred 20th Century Women 3 5.55 8.25 Lion MER 8 WED 1 5.40 Logan 8.10 Logan 6.00 Loving 2 8.40 T2 Trainspotting 5.55 20th Century Women 3 8.25 Lion IAU 9 THU 1 5.40 Logan 8.10 Logan 2 7.00 NT Live: Hedda Gabler 5.55 20th Century Women 3 8.25 Lion GWE 10 FRI 5.30 Kong: Skull Island 1 8.30 Kong: Skull Island Loving 2 6.00 8.45 T2 Trainspotting 3 5.45 8.15 Logan SAD 11 SAT 2.30 5.30 Kong: Skull Island 1 8.30 Kong: Skull Island 12.55 Sing 2 3.05 La La Land 6.00 Met Opera: La Traviata The Lego Batman 3 1.05 3.15 5.45 8.15 Logan

3D

3D

3D

3D


SUL 12 SUN 2.30 5.30 Kong: Skull Island 1 8.30 Kong: Skull Island 2.30 The First Hippo 2 On The Moon 6.10 The Commune 8.45 T2 Trainspotting 3 1.05 The Lego Batman 3.15 5.45 8.15 Logan LLUN 13 MON 1 5.30 Kong: Skull Island 8.30 Kong: Skull Island 2 6.10 A Monster Calls 8.45 50 Shades Darker 3 5.45 8.15 Logan MAW 14 TUE 5.30 Kong: Skull Island 1 8.30 Kong: Skull Island 6.10 A Monster Calls 2 8.45 50 Shades Darker 3 5.45 8.15 Logan MER 15 WED 5.30 Kong: Skull Island 1 8.30 Kong: Skull Island 2 6.10 A Monster Calls 8.45 50 Shades Darker 3 5.45 8.15 Logan IAU 16 THU 5.30 Kong: Skull Island 1 8.30 Kong: Skull Island 2 7.30 Oysters 3 3 5.45 8.15 Logan GWE 17 FRI 1 5.30 Beauty And The Beast 8.20 Beauty And The Beast 2 7.30 Ridiculusmus: Give Me Your Love 3 5.45 8.35 Kong: Skull Island

3D

3D

3D

3D

3D

3D

SUL 19 SUN Sing 1 1.35 3.50 The Lego Batman 6.00 Hunt For The Wilderpeople 8.25 Lion 5.10 Beauty And The Beast 2 2.10 8.10 Beauty And The Beast 3D 3 2.00 5.00 8.00 Kong: Skull Island

MAW 21 TUE 5.30 Beauty And The Beast 1 8.20 Beauty And The Beast 2 7.30 Gerardo Nunez & Carmen Cortes 3 5.45 8.35 Kong: Skull Island

IAU 23 THU 1 5.30 Beauty And The Beast 8.20 Beauty And The Beast 2 7.30 Perfect Pitch 3 5.45 8.35 Kong: Skull Island

EBRILL | APRIL 3D

3D

GWE 24 FRI 1 5.45 King Arthur 3D 8.35 King Arthur 2 7.30 Cwmni Drama Llandudoch 3 5.30 8.20 Beauty And The Beast

SAD 18 SAT 1.20 Sing 1 3.30 The Lego Batman 5.40 La La Land 8.30 T2 Trainspotting 2.10 5.10 Beauty And The Beast 2 8.10 Beauty And The Beast 3D 3 2.00 5.00 8.00 Kong: Skull Island

LLUN 20 MON 5.50 La La Land 1 8.40 Jackie 2 5.30 Beauty And The Beast 8.20 Beauty And The Beast 3 5.35 8.25 Kong: Skull Island

MER 22 WED 5.30 Beauty And The Beast 1 8.20 Beauty And The Beast Ysgol Gyfun Emlyn: 2 7.00 The Beatles & Friends 3 5.45 8.35 Kong: Skull Island

3D

3D

SAD 25 SAT 2.15 5.15 King Arthur 1 8.15 King Arthur 5.45 La La Land 2 8.35 T2 Trainspotting 3 2.00 5.00 8.00 Beauty And The Beast SUL 26 SUN 2.15 5.15 King Arthur 1 8.15 King Arthur 1.30 Sing 2 3.40 The Lego Batman Movie 5.50 My Feral Heart 7.55 Lion 2.00 5.00 8.00 Beauty And 3 The Beast

3D

3D

LLUN 27 MON King Arthur 1 5.45 3D 8.35 King Arthur 2 6.15 Met Opera: Idomeneo 3 5.30 8.20 Beauty And The Beast MAW 28 TUE 5.45 King Arthur 1 8.35 3D King Arthur 2 6.00 Jackie 8.15 Lion 3 5.30 8.20 Beauty And The Beast MER 29 WED 1 5.45 King Arthur 3D 8.35 King Arthur 2 7.30 Celtic Guitar Journeys 3 5.30 8.20 Beauty And The Beast IAU 30 THU 5.45 King Arthur 1 8.35 3D King Arthur 2 7.15 ROH: Madama Butterfly 3 5.30 8.20 Beauty And The Beast GWE 31 FRI 1 5.45 8.35 King Arthur 7.00 Dreams Dance School: 2 Through The Ages 5.30 Smurfs: The Lost Village 3 8.00 The Great Wall

SAD 1 SAT 1 2.15 5.15 8.15 King Arthur 2 2.00 7.00 Dreams Dance School: Through The Ages 12.50 3.10 Smurfs: 3 The Lost Village 5.30 Smurfs: The Lost Village 8.00 The Great Wall SUL 2 SUN 1 2.15 5.15 8.15 King Arthur 1.25 Sing 2 3.35 The Lego Batman Movie 5.45 Manchester By The Sea 8.35 Hidden Figures 12.50 3.10 Smurfs: 3 The Lost Village 5.30 Smurfs: The Lost Village 8.00 The Great Wall LLUN 3 MON 1 5.45 8.35 King Arthur 6.45 Exhibition On Screen: 2 American Impressionism 8.45 Hidden Figures Smurfs: The Lost Village 3 5.30 8.00 The Great Wall MAW 4 TUE 1 5.45 8.35 King Arthur 7.30 Aly Bain & Phil 2 Cunningham 5.30 Smurfs: The Lost Village 3 8.00 Hidden Figures

3D

3D

GUIDE

1 2 3

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 3 FILM FESTIVAL GWYL FILM

MER 5 WED 1 5.45 8.35 King Arthur 7.30 Ash Dykes: Crossing 2 Madagascar 5.30 Smurfs: The Lost Village 3 8.00 Hidden Figures

ROYAL OPERA HOUSE / ROYAL BALLET LIVE BROADCAST EVENTS

IAU 6 THU 1 5.45 8.35 King Arthur 2 7.00 NT Live: Twelfth Night 5.30 Smurfs: The Lost Village 3 8.00 Hidden Figures

NATIONAL THEATRE LIVE BROADCAST EVENTS

MET OPERA LIVE BROADCAST EVENTS

EXHIBITION ON SCREEN ROYAL SHAKESPEARE COMPANY LIVE BROADCAST EVENTS MUMFORD & SONS EVENT CINEMA SINEMA CINEMA 2D SINEMA 3D 3D CINEMA

3D

DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200

SWYDDFA DOCYNNAU 51


MWLDAN

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

01239 621200

mwldan.co.uk

D

ROA

RE ND PE

T.

RS

FAIR

PRIO

PIE

NA IDR

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200 Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200

WILL IA M ST

MARKET & GUILDHALL

TH

NOR

If for any reason you are unable to make a performance or screening you have booked for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ol hyd at saith niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

H

WYT

RYST

ABE

THEATR MWLDAN FE

ABERTEIFI CARDIGAN

RY S

T.

PONT Y CLEIFION

ST MARY ST

NEWCASTLE EMLYN

QUA Y ST. ND

RA

ST

N AFO

I TEIF

RIVER TEIFI

Pont Prioryy Priordy Bridge

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), by smartphone in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd. Gweler tudalen 48 am fanylion pellach ynglyn â Hynt, cynllun hygyrchedd cenedlaethol newydd.

T.

BOOKING TICKETS FOR LIVE SHOWS AND CINEMA PRYNU TOCYNNAU AR GYFER SIOEAU BYW A SINEMA

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. See page 48 for details of Hynt, the new national accessibility scheme.

HS

Our Box Office is open Monday Sunday. An answer-phone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

DISABILITY ACCESS MYNEDIAD I’R ANABL

HIG

BOX OFFICE OPENING TIMES ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU

SWYDDFA DOCYNNAU

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh.

All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.


Mwldan Spring 2017