จดหมายข่าว ฉบับ 1 ปี 2

Page 1

จดหมายข่าว

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558

สหกิ จ ศึ ก ษา

เป็ น แนวทางการศึ ก ษาที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว โดยเฉพาะในต่างประเทศ หลายๆประเทศ ได้ถูกกาหนดเป็นข้อบังคับ ให้ความสาคัญ และปฏิบัติ กันอย่างมีประสิทธิผล ที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ชัดว่า การให้เวลาของ นักศึกษาในการทาสหกิจศึกษาของนักศึกษานี้ ได้ส่งผลอันใหญ่หลวง ต่อชีวิตการทางานของนั กศึกษาแต่ล ะคนที่เข้ าร่ ว ม ทั้งในเรื่องของ ประสบการณ์ การเข้าใจชีวิตการทางาน การนาไปปรับใช้ในการเรียน การเข้าใจสังคม และที่สาคัญที่สุดคือการเข้าใจตนเอง ทาให้สามารถ เลือกงานที่ตนมีความถนัด นอกจากนี้ในภาคของสถาบันการศึกษา ก็ สามารถที่จะเรียนรู้จากสถานประกอบการ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ เหมาะสมและมี ค วามทั น สมั ย ตลอดเวลา ส่ ว นในภาคของสถาน ประกอบการก็ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ ากการได้ รั บ พนั ก งานที่ มี ค วามรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกับตาแหน่งงาน ลดปัญหาในเรื่องของการ ลาออก การฝึกอบรม และทาให้ได้บุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ สุดท้าย ในภาพรวมของประเทศแล้ว สหกิจศึกษา เป็นกลไกสาคัญที่ จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค คลากรโดยรวมของประเทศ อั น เนื่องมาจากการจัดการศึกษาให้ตรงกับการทางานจริง รวมไปถึงการ จัดการบุคลากรให้ตรงกับความถนัดและขีดความสามารถ (ต่อหน้า 3)

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ รองประธาน บริษัท เวสเทิรน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด

ตามที่ ส มาคมสหกิ จ ศึ ก ษาโลก ( Advancing Cooperative & Work-Integrated Education) จะจั ด World Conference on Cooperative & Work-Integrated Education ครั้ ง ที่ 19 ณ KYOTO SANGYO UNIVERSITY ประเทศ ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สมาคมสหกิจศึกษาไทยจึงขอเชิญชวนสมาชิก และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการ ประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมสหกิจศึกษาไทยร่วมกับ WACE-ISO@SUT จะรับเป็นผู้ดาเนินการพาคณะเดินทางไป ประชุมวิชาการ ณ KYOTO SANGYO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถติดตามรายละเอียดที่ www.tace.or.th


พิธีทาบุญ และพิธีแสดงมุทิตาจิต

คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาไทยเข้าร่วมพิธีทาบุญ อายุวัฒนมงคล ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ ผ่ า นมา ณ วิ จิ ต รภาคี ย สถาน ในพิ ธี ท าบุ ญ พระพรหมมั ง คลาจารย์ (ธงชั ย ธมฺ ม ธโช) ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสทาบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า น หลั ง จากนั้ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.บุ ญ ชั ย วิ จิ ต รเสถี ย ร เลขาธิการสมาคมสหกิจศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิจิตรภาคียสถานได้ กล่าวรายงานประจาปีวิจิตรภาคีสถาน ประจาปี พ.ศ. 2557 และในช่วงบ่ายวันเดียวกันได้มีการจัดพิธี แสดงมุทิตาจิตแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นอกจากนี้ในงานยังมีการเปิดรับจองของที่ระลึก ในโอกาส “วิจิตรกิตติการ 80 ปี” ผู้สั่งจองจะได้รับหนังสือวิจิตรวรรณนา หนังสือวิจิตรกิตติการ และ เสื้อวิจิตรกิตติการ 80 หากท่านใดสนใจจองของที่ระลึกดังกล่าวสามารถสั่งจองได้ที่ www.tace.or.th ในราคาชุดละ 1,000 บาท

วิจิตรภาคียสถาน ตามที่สมาคมสหกิจศึกษาไทยได้ร่วมลงทุนร่วมจัดซื้อและตกแต่ง “วิจิตรภาคียสถาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ทาการประสานภารกิจของหน่วยงานการกุศลนิติบุคคลสี่องค์กร และได้จัดงานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยได้รับเกียรติ จากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วนั้น บัดนี้ สมาคมสหกิจศึกษาไทยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรมการบริหาร และสมาชิก ให้ดาเนินการย้ายที่อยู่เดิมไปยังวิจิตรภาคียสถาน เลขที่ 55/33 หมู่บ้านเมืองทองธานี โครงการ 5 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 และขณะนี้ วิจิตรภาคียสถานมีพร้อมเปิดให้บริการสถานที่แก่สมาชิกสาหรับการประชุม และจัดกิจกรรม แล้ ว จึ ง ขอเชิ ญ ชวนสมาชิ ก ใช้ บ ริ ก ารสถานที่ ทั้ ง นี้ สามารถจองประชุ ม ได้ ที่ โทรศั พ ท์ (02)-5032628 โทรสาร (02)-5032630

สมาคมสหกิจศึกษาไทย


สัมภาษณ์พิเศษ (ต่อ) นอกจากนี้ การต่ อ ยอดกิ จ กรรมสหกิ จ ศึ ก ษา ไปสู่ ร ะดั บ นานาชาติ หลังจากที่ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ท าให้ เ ราได้ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากมาย ทั้ ง ในเรื่ อ งของภาษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แนวความคิดที่นอกกรอบ รวมไปถึงเรื่อง ของการสร้างความสัมพันธ์อันดี อันจะมีประโยชน์ต่อทั้งตัวนักศึกษา สถาบั น การศึ ก ษา สถานประกอบการ และประเทศชาติ ต่ อ ไปใน อนาคต และในขณะเดี ย วกั น สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการ สามารถที่จ ะเปรี ย บเที ย บ ในเรื่ องของคุ ณภาพ ข้อ เด่น ข้ อด้อ ย ที่ สะท้อนให้เห็น ลักษณะของระบบการศึกษาในแต่ละประเทศ ทาให้ สามารถนามาปรับปรุงระบบการศึกษาของไทยได้ เราจะเห็ น ได้ จ ากหลายๆประเทศที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ น สหกิจศึกษาได้อย่างประสปความสาเร็จนั้นล้วนแต่มีภาครัฐเป็นกลไก สาคัญในการผลักดัน กระตุ้น ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ พร้อมทั้งกาหนด มาตรการชี้วัด ซึ่งในปั จ จุบั น จะเห็น ได้ชัดเจนว่ารั ฐบาลไทย ก็ได้ให้ ความสาคัญกับกิจกรรมสหกิจศึกษามากขึ้นเช่นกัน สิ่งที่เราคาดหวัง คือสหกิจศึกษาจะถูกกาหนดเป็นข้อบังคับ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่ตัวนักศึกษาในเรื่องของการนาหลักวิชาการไปใช้งานจริง จึงเป็น ที่ชัดเจนว่าในอนาคต สหกิจศึกษาจะมีความสาคัญยิ่งๆขึ้น หลักสูตร การเรียนการสอนจะถูกปรับให้รองรับสหกิจศึกษามากขึ้น มีระยะเวลา ที่นานขึ้น และขยายออกสู่นานาชาติ นอกจากนี้ ในเรื่องของการจ้าง งาน ผู้ที่ผ่านการทาสหกิจศึกษา ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับการจ้างงาน จากสถานการประกอบการมากกว่า มีโอกาสเลือกงานที่เหมาะสมกับ ตนเอง จึงทาให้มีโอกาสที่จะประสปความสาเร็จตามไปด้วย ในรอบสิบ กว่าปีที่ผ่านมา การขยายผลในประเทศไทยทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เราสามารถผลิตนักศึกษาได้มากกว่า 3 หมื่นคน แต่ในการที่จะ ขยายผลต่อไปอีกในวันข้างหน้า การเพิ่มจานวนสถาบันการศึกษา เพิ่ม จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มไปให้ ถึ ง ระดั บ 1 แสนคนนั้ น จะต้ อ งมี นวั ต กรรมและแนวคิ ด ใหม่ ๆ ที่ จ ะเข้ า มาขั บ เคลื่ อ น ซึ่ ง ทางภาค การศึกษา ควรจะเป็นแกนหลักในการสร้างและผลักดันระบบเหล่านี้ ขึ้นมารองรับ โดยสามารถที่จะเรียนรู้จากสถาบันที่มีการดาเนินการ ด้านสหกิจศึกษาอย่างประสปความสาเร็จในปัจจุบันได้ สุดท้ายนี้ ทุกฝ่ายคงจะตระหนักดีว่า กิจกรรมสหกิจศึกษานั้น เป็น win-win solution อันจะยังประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ซึ่งทุกภาคส่วน ก็ มี ค วามพยายามอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการผลั ก ดั น อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง มี อุปสรรคและปัญหาต่างๆอีกมาก ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ และความ มุ่งมั่นของ 3 ส่วนหลัก อันได้แก่ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถาน ประกอบการ ในอั น ที่ จ ะผลั ก ดั น สหกิ จ ศึ ก ษาไปสู่ เ ป้ า หมายที่ จ ะ เสริมสร้างศักยภาพอันสูงสุดให้แก่บุคคลากรของประเทศ

จากการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร ค ณ า จ า ร ย์ นิ เ ท ศ สหกิจศึกษานั้น การฝึกอบรมเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ มาก ได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา และมีโอกาส พบปะและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นระหว่างผู้ เข้ารับ การอบรม การฝึ กอบรมมีความเข้มข้นมาก แต่ใน ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่า ระยะเวลาเพียง 5วันนั้นสั้นไป ควรจะมีเวลาฝึกอบรมเพิ่มอีก 2-3 วัน หลั งจากการ อบรมครั้งแรก เพื่อจะได้นาปัญหาที่พบไปแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกัน หลั ง จากเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร สหกิ จ ศึ ก ษาได้ น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ในการ ปฏิ บั ติ ง าน ได้ มี โ อกาสไปนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา ณ สถาน ประกอบการจริง ที่มีความแตกต่างไม่เป็นเช่นที่ได้รับ ความรู้จากการอบรม แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไป ตามสถานการณ์จริง สถานประกอบการบางแห่งยัง ไม่เข้ าใจถึ งความแตกต่างของการฝึ กงานและสหกิ จ ศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของค่ า ตอบแทน นักศึกษา สถานประกอบการให้นักศึกษาปฏิบัติงาน เช่นนักศึกษาสหกิจศึกษา แต่ค่าตอบแทนให้นักศึกษา เสมือนเป็นการฝึกงาน

สมาคมสหกิจศึกษาไทย


การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจาปี พ.ศ. 2557 สมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจาปี พ.ศ. 2557 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. ชั้น 22 อาคารพญา ไทพลาซ่า กรุ งเทพฯห้ องประชุม สารนิ เ ทศ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ ร นารี ห้ อ งประชุ มทางไกล มหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปฏิทินกิจกรรม การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจัดการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

World Conference on Cooperative & Work-Integrated Education ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ KYOTO SANGYO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทยจั ด การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร สหกิ จ ศึ ก ษา หลั ก สู ต รคณาจารย์ นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษา รุ่ น ที่ 21 ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยศาสตราจารย์ ดร.วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า น นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ เป็ น วิ ท ยากรบรรยายร่ ว มกั บ ที ม วิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง นี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจานวน 159 คน

การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

จัดทาโดย สมาคมสหกิจศึกษาไทย 55/33 เมืองทองธานี โครงการ 5 ซอย 5 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-5032628-9 โทรสาร 02-5032630 อีเมล์ tace@sut.ac.th เว็บไซต์ www.tace.or.th


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.