Page 1

%|QJ\LN'HQWiO )RJWHFKQLND)RJiV]DW %DMD%DWWK\iQ\X

OPWFNCFS 99*9

/$.%(5(1'(=e6,

É58+É=

"LÏQFLJMMVT[USÈDJØL

%DMD6]DEDGViJX%$-$

#"6'-&9,'55RQJ\V]ŋQ\HJHNKDWDOPDV YiODV]WpNEDQpVNO|QE|]ŋPpUHWEHQ pQQ\HO

HQJHGP

"[BLDJØJEǮUBSUBMNBOPWFNCFSUǮMOPWFNCFSJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

EDMDUXFN]XFN

XXXCBKBJT[VQFSJOGP /LSVDJ&DU.IW

"13»)*3%&5²4²5'&-"%)"5+",²/:&-.&4&/055)0/«#»-0/-*/&*4

.HGYH]ĘiU±U|YLGKDWiULGĘ 7HO

ÉUQ\pNROiV pVNDSXWHFKQLND 3FEǮOZÚL SFMVYÈL IBSNPOJLB BKUØL T[BMBHGàHHÚOZÚL  OBQFMMFO[ǮL T[ÞOZPHIÈMØL SPMFUUÈL 7ÈMMBMKVLQBOFMQSPHSBNPTMBLÈTPL UFMKFTLÚSǻSFEǮOZJMMFUWFT[ÞOZPH IÈMØT[FSFMÏTÏU LFEWF[ǮÈSPO #JMMFOǮ T[FLDJPOÈMU JQBSJHBSÈ[T LBQVL VUDBJÏTLFSULBQVL NJOEF[FLNPUPSJ[ÈMÈTB ÚEAF<=R=CB9NáLÞK9Ê

*OHZFOFTGFMNÏSÏT HBSBODJB :GKCå@ÞRC>L& #"+" 4[BCBETÈHV5FM

.PCJM 

‡1\HUVIRUPi]RWWSDUDV]WVRQND ²)W)WNJ ‡1\HUVIRUPi]RWW3UiJDLVRQND FVRQWQpONO  ²)W)WNJ ‡1\HUVIRUPi]RWWFViV]iUV]DORQQD FVRQWQpONO ²)W)WNJ ‡6HUWpVDSUyK~V ²)W)WNJ  $]DNFLyQRYHPEHUWęOGHFHPEHULJH]HQEHOODNpV]OHWHUHMpLJpUYpQ\HV

²5&-)«;)0;4;«--¶5«4  4QBHFUUJL QJ[[ÈL TBMÈUÈL 'JOPNÓ[FL OBHZBEBHPL

XXXCFBDIQJ[[BIV

/BUVSB(SFFO8PSME,GU

#"+"²470/;«4,½3;&5&

,URGDEHPXWDWyWHUHP %DMD'HiN)X$ YROWJ\HUHNNyUKi]]DOV]HPEHQ 1(0DVDURNLURGD

,¨T[FOM¨U JH  


"13»)*3&5²4²5,²/:&-.&4&/'&-"%)"5+"055)0/«#»-0/-*/&*4

PU]$8L

1

OPWFNCFS

Ââs¤±«Í¢¾±¢

o,Č?,

  P3  ?*% ¾s«Ýč „ˆÂÂ∾È

éìʑ‰¤ˆĘšâ~ˆ«

)1 4;0

îüíñè

8ˆ’’݈Âč ªs¾˜»t«±Â

Èă¢’

(¾Ę¢¾‰ªč ¤˜¢¶¾´Â

ÈȾБ‘ˆ¤

Í¢±¾~ˆÈˆ’ˆ¢«ˆ¢ ‰„ˆÂšÈ¶Â∾¾ˆ¤Ę Ââs¤±«Í¢¾±¢ĘĘ

˜²ÂčÂ☤ÖtÂ

PU]$8LĘ¢s¾t±«Ý˜ĘÈt~¤tÂĘ ±¢±¤t„‰¢Ę

oˆ¤‰ÂĘĉˆ»ˆ¾÷Ęªt¤«s÷Ę ‘ˆ¢ˆÈˆĘ¾˜~˜â¤˜÷ĘÂt¾’s~s¾s¢÷Ę «s¾s«ÂĘšâˆ¢~ˆ«Ċ

PU]$8Lʖ²ˆª~ˆ¾÷Ę ª˜¢Í¤tÂĘȈ¡±¢±¤t„‰Ę

J

8±’ݱ¾²¢¾‰ªˆÂ ‰ÂʉÈȾБ‘ˆ¤Ę šâˆ¢~ˆ«

PU]$8LĘ ¢´¾Èˆ»t¤˜«¢tÂ÷ ~s¾s¢»t¤˜«¢tÂ÷ Â☤ÖtÂ÷Ę~±¾²¢ „ˆÂÂ∾ÈĘJ

ïüññè Èă¢’

4BGFUZBOE4BOJUBSZ,GU

J )WNJ

)WNJ

ïñè÷č Èă„~

éîè÷č Èă„~

éñè÷č Èă„~

éüíèè÷č Èă„~

âĘЫ«ˆ»ˆ¢¾ˆĘÂÐȈª‰«Ýˆ¢÷Ęȱ¾ÈsÂ∤ˆÈˆ¢÷ʈ’‰ÂâĘȱ¾Èt¢÷Ę~ˆ˜’¤˜¢÷Ę¢s¤t±¢Ęˆ¤¶¾ˆ«„ˆ¤‰Â‰ÈĘÖt¾¡Í¢ö

Uˆ¤ˆ‘±«öĘıëîĘïèĘëðîĘêîêð

sˆ~±±¢öĘ2˜»²È˜Ę»‰¢Â‰’Ę s¡s


2020. november 19.

BAN K ÁR T YÁ S F I Z E TÉ SS E L !

Apró

lapos tető, cseréptető munkához keresek munkaerőt. Molnár Miklós. 06-20/3176503 Baján gondozót keresünk, idősebb kerekes székes férfi mellé. 06-20/243-5893 Jámbor Zoltán Bajai lakhelyű munkatársat keresünk gáz és villanymérők leolvasására, határozott időre. Feltételek: bajai lakhely, jogosítvány, magángépjármű, jó kommunikációs készség, megbízhatóság, terhelhetőség. Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a következő allashirdetes-baja@dlkft.hu email címen Leolvasás Koordináló Kft.

ingatlan ingatlanközvetítés, hitelügyintézés, energetikai tanúsítvány! Czakó Ingatlaniroda Baja, Tóth Kálmán utca 11/b. Telefon +36-70/3349443, www.czako.ingatlanok.hu Bácsbokodon családi ház eladó. Telefon: 06-30/859-8872 Baja belváros közeli 3 szobás családi ház eladó, 15.800.000 Ft. 06-70/5929-253 Föld - Kert - teleK Fiatal Gazda Szántóföldet bérelne Bácsbokod környékén. 1Ha felett hosszú távra. Érdeklődni lehet: 0620/431-7118 alBérlet Városkapuban 68 nm lakás kiadó. Érdeklődni: 06-30/5353-261 lakás, garázs kiadó Ártézinél. 06-30/9435991 1 szobás lakás kiadó. 06-70/705-3451 albérlet kiadó. 06-20/9946-999 Szoba, konyha kiadó. 06-20/5614-949 garázS garázst vásárolnék Baján, készpénzes fizetéssel. Tel.: 06-30/244-9393 garázst bérelnék. 06-20/4545-480 garázs kiadó Árpád tér 6. 06-30/6351901 Parti utcában teremgarázs beálló eladó. Telefon: 06-70/3318-100 eladó garázst vennék Baján a Nyárfásnál és a Klapka lakótelepen. Azonnal készpénzben fizetek! Érdeklődni lehet 06-20/5035627 telefonszámon

érett marhatrágya eladó, szállítva Baján. 06-20/442-6680 extrákkal felszerelt, női KONA mountain bike kerékpár eladó megkímélt állapotban. 06-70/38-84-536 tűzifa! Száraz akác, kályha készre hasogatva 13000 Ft/m3, 16000 Ft/m3, 27000 Ft/ m3. Ingyenes házhoz szállítás. Telefonon: 06-70/418-8106 (AA5997617) Száraz akác tűzifa kuglizva, szállítva 29.000 Ft/m3, nyár tűzifa 16.000 Ft/m3, szállítva. Telefon +36-70/2225078 (AA6086527) Vadonatúj 380V-os mobil szalagfűrész 500-as kerekekkel eladó Sükösdön. Tel.: 20/993-9072 Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m3 méterben, 22.000 FT/m3 kuglizva 6-10 cm átmérőig. 6 m3 száraz, vastag akác tűzifa szállítva 174.000 Ft (29.000 Ft/m3). Telefon: +36-70/661-6539 (AA6086527) német öntöttvas kályha, ugyanitt kandalló eladó! Telefon: 06-20/422-4038 Minőségi lucerna széna eladó. 06-30/7885664

ÜzlethelyiSég Sárháton vegyesbolt és italbolt bérbe kiadó vagy az egész ingatlan eladó! 06-30/6610365

álláSt KereS

gondozással vállalok eltartási szerződést, referenciával. +36-70/421-2602

Szarvasagancsot vásárolok. 06-70/2943603

Konyhai kisegítő munkát keresek. Érdeklődni lehet: 06-20/4437-208

Párnát, dunyhát, színesfémet, rossz akkumulátort vásárolok. 06-70/294-3603 gázpalackot vásárolnék /oxigén, acetilén, PB, stb./ Tel.: 06-20/259-8656 előlomtalanítok, készpénzzel fizetek. 06-30/9634-483 Vennék régebbi horgászorsókat alkatrésznek. Telefon: 06-30/262-7099 német öntöttvas kályhát, kandallót, kisebb kályhát vennék! 06-20/422-4038 dunnát, párnát, régi használt tollat veszek, hívásra házhoz megyek. Tel.: 06-30/852-9489 KÍnál rOllátOr (kerekes járókeret) eladó jó állapotban. Masszív acélváz, csapágyazott kerekek. Állítható magasságú fogantyúkkal, bottartóval, fémrácsos tartóval, táskatartó kampókkal és ülőkével. Lehetővé teszi a biztonságos közlekedést! Ülőkéje pihenőként szolgálhat. Könnyen összecsukható, kis helyen elfér. Ár: 22.000 Ft. Tel.: +36-70/388-4536 naVigáCiÓ eladás, frissítés. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: +36-70/200-1005

a mezőgazdasági gép és alkatrész kereskedelemmel foglalkozó Dorker Kft. szervizmérnök munkatársat keres. Feladatok: szerviz hálózatunk költséghatékonyságának mérése, - javítása, és – kontrollálása. Garanciális probléma esetén kapcsolat tartása a gyártó féllel. Munkatársak oktatásának koordinálása. Műszaki problémák megoldásának támogatása. A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: szakirányú felsőfokú végzettség, kommunikációs szintű angol nyelvtudás. Előnyt jelent: üzemeltetési területen szerzett vezetői gyakorlat, tervezés, prioritások felállítása, bizonytalan helyzetek kezelése, tárgyalási készség, eredmény orientáltság, vezetői határozottság, hatékony csapat építése, ügyfél-orientáltság. Amit kínálunk: versenyképes juttatások, hazai-, és nemzetközi szakmai képzések, szükséges tapasztalat: 1-3 év szakmai tapasztalat. Munkavégzés helye: Baja és Magyarország. Jelentkezési határidő: 2020.12.15. Fényképes önéletrajzokat a dorker@dorker.hu e-mail címre várjuk. CO2-hegesztőket, fényezőket, fémipari gépkezelőket, keresünk kiskunmajsai munkahelyre. Kiemelten magas bérezés, 2-3 műszakos munkarend, utazási költségtérítés, szállítás vagy igényes, díjmentes szállás biztosított. 06-70/384-7636, e-mail cím: femmunka.eu@gmail.com (ExctracktProKft) Bajai építőipari cég kisteherautóra sofőrt keres. Sofőrködés mellett a lapátot is meg kell fogni! Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a dolgozni14@gmail.com e-mail címen lehet. Ponty-bau Kft.

Villanyszerelés, villanybojler javítás. Telefon: 06-30/411-0542 dUgUláSelhárítáS! Profi gép, gyors, precíz munka, bontás nélkül! +36-70/935-8198

a Külügyminisztérium felhívja a külföldi munkára jelentkezők figyelmét, hogy saját érdekeik védelmében minden esetben előzetesen ellenőrizzék a hirdetések valós tartalmát, a munkaügyi központoknál tájékozódjanak, hogy bejegyzett magánközvetítőről van-e szó, a munkaközvetítőnek ne adjanak pénzt és a munkaszerződést csak akkor írják alá, ha a tartalmát megértették és elfogadják! önálló munkavégzésre képes kazánfűtőt és villanyszerelőt keresünk. THERMOVILLGÉP KFT. 06-20/454-8083 C, E kategóriás jogosítvánnyal, GKI-val és PÁV III-al rendelkező tehergépkocsi sofőrt felveszünk. Érd.: 20/914-8173 Gergely-Trans Kft. Mezőgazdasági cég keres adminisztratív munkakörbe kollégát. Logisztikai és könyvelési tapasztalatok előnyt jelentenek. Fényképes önéletrajzokat e-mail címre az office@deagrar.hu várjuk. D-E Agrár Kft. Malomipari munkára rakodómunkást keresünk. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 20/914-8173 GergelyTrans Kft.

géPJárMű

ternák Márton tetőfedő bádogos. Új tetők, teraszok, féltetők készítése, csatornarendszerek kiépítése. Lapos tető szigetelése, pala és cseréptetők, épületek, homlokzatok tisztítása, mosása magasnyomású vízzel. Telefon +36-30/958-2331, +36-70/330-6152 ingyenes lomtalanítást vállalok! Érdeklődni lehet: 06-20/390-2781 redŐnyöK, NAPELLENZŐK, GARÁZSKAPUK. MINDEZEK JAVÍTÁSA. ÁRNYÉKOLÁS ÉS KAPUTECHNIKA. LÁSD A CÍMLAPON. t e h e r a U t Ó B é r l é S ! 3,5 t össztömegű dobozos kisteherautó, kulturált raktérrel és magyarországi pályamatricával bérelhető. Telefon: 06-20/340-4169 a U t Ó B é r l é S ! ! ! Kis fogyasztású, megbízható autók már napi 3.500 Ft-tól, kaució nélkül. Telefon: +36-20/340-4169 autókarosszéria munkát vállalok. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/8506788 Vízvezeték szerelés, javítás. Baja és környéke. Telefon: 06-20/808-4303 áCS-tetŐFedŐ javítás-lécezés-cserépforgatás. Palaátfedés bontás nélkül. Beázás megszűntetés. Bádogos javításcsere. Nyugdíjasoknak személyre szabott kedvezmény. Téli akció 20%. Hívjon bizalommal. 06-70/4050-130 Vasalás szolgáltatás! Kollár Szandra 06-20/565-1434 lOMtalanÍtáS, INGYENES TAKARÍTÁSSAL, HAGYATÉKI LAKÁSÜRÍTÉS. 06/30522-24-76 gyulafalvi László vállalkozó! Szobafestés, mázolás, tapétázást gépi glettelést vállalok. 0036304010602

régi MOTOROKAT keresek! Simson, Mz, Etz, Jawa..stb. Tel.: 06-20/572-5142. Kerti kistraktor eladó. Telefon: 06-20/3597873 SWiFt I.-es téli garnitúra felnivel és gyári első féktárcsa eladó. Érdeklődni: 06-20/356-8024 állat Választási malacok eladók. Érdeklődni lehet: 06-30/590-6665 nagy súlyú hízó eladó! Lefoglalható! érdeklődni lehet: 06-20/501-7898 6 db fiatal birka eladó. 06-70/333-6151 Kacsa! Tömni való 3,5-4 kg-os kacsák eladók. Sükösd, Dózsa 188. 06-30/9684-191 hízók eladók Nagybaracskán. 06-70/4088728 180 kg-os hízó eladó. 06-30/788-5664 Választási malacok eladók Szeremlén. 06-20/2566-965 tárSKereSéS 50-es független férfi barátnőt keres. 06-70/343-5364 187/78 58 éves férfi keresi korban hozzáillő hölgy társát, tartós kapcsolat reményében. Telefon: 06-70/741-2861 Baján komoly kapcsolatot keresek 45-52 éves korig kedves hölgy személyében. 06-30/705-2236 FelhÍVáS Jó nevű tehermentes BT. ingyen! Érdeklődni lehet: 06-70/4515-515 rendeljen ebéd menüt 1090 Ft-ért vagy A’LA Cart ételeket és desszerteket 990 Ft-tól Baja új étterméből. Baja területén belül ingyenes házhoz szállítással. Minden nap nyitva vagyunk! Katica kávézó és italbár. www.katicacafe.hu. 06-70/7038097. Rendelés: 8-20 óráig tanFOlyaM

SzOlgáltatáS álláSt KÍnál

redŐnySzerVÍz. Tel.: 06-70/225-4602

Csecsemőmérleg és légzésfigyelő bérelhető. 2.500 Ft/hó/db. 06-20/5666-444 16 óra után

takarítást vállalok. Telefon: 06-20/4437208

KereS

3

W W W. BA JAI S Z U PE R . I N FO

dUgUláSelhárÍtáS 0-24-ig! Bontás nélkül garanciával! Csatornabekötés!! Gyors kiszállással, hétvégén és ünnepnapokon is! Vezetékes telefonról 06-20/383-9040 FÜrdŐKád FELÚJÍTÁS KÍVÁNT SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! +36-30/998-2485

ereszcsatorna készítést, kőműves munkát, festést és tetőjavítást vállalunk rövid határidővel hétvégén is. 06-70/227-6273, 06-30/900-8159 Szobafestést, mázolást, tapétázást, homlokzati hőszigetelést, gipszkartonozást vállalok. +36-30/958-57-88 Hojcska Henrik Richárd E.V. gurtni csere, új redőny készítése, faredőny javítás hétvégén is, gyors precíz munka. 06-30/900-8159, 06-70/227-6273

Vállalunk külső-belső kőműves munkákat. Burkolást, gipszkartonozást, festést, térkövezést, homlokzati hőszigetelést, gépi és kézi bontásokat. 06-20/420-8610

gépi földmunkát, rakodómunkát vállalunk. Telefon: 06-70/334-0295

Bármilyen takarítást, zöld terület kezelést és jégmentesítést vállalunk. Telefon: +36-20/928-0502, munkakert@gmail.hu

BalázS REDŐNY! Műanyag és faredőnyök, szúnyoghálók készítése, javítása 24 órán belül, hétvégén is. 06-70/374-3864

tetők javítását, átrakását, beázások megszüntetését, kémények bontását, felújítását, verébdeszkák, széldeszkák cseréjét vállalom. 06-20/354-4495

tetŐJaVÍtáS! Tetőátrakás, lécezés, kúpkenés, kémények bontását, felújítását vállalom. Hívjon bizalommal. 06-30/322-8929

Szobafestés, tapétázás, gyors, precíz munka, garanciával, kedvező áron. +36-20/267-1710 Kerítés építés, kapugyártás, féltetők, teraszok építése országosan. 06-70/429-3179* ingyenes lomtalanítás. 06-70/294-3603

tetŐJaVÍtáSt, tetőátrakást, kúpkenést, széldeszkázást, tetőszigetelést, kémények javítását vállaljuk. 06-70/2482987, 06-70/546-4742 redőnyök javítását, készítését, reluxák, szúnyoghálók és gurtnik cseréjét vállalom. 06-70/546-4742, 06-70/2482987

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás szervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam (UTOLSÓ OKJ-S TANFOLYAMOK!) 06-70/593-2232, www.minervakft. hu (E-000909/2014/A001-A011) targonca/nehézgépes OKJ képzés indul DEC 11-én 4 órakor, tandíj 2hóx23/28e Ft Tel 30/3704185, 79/322629 SzeMély ÉS VAGYONŐR OKJ képzés indul NOV 28-án 8 órakor, tandíj 3 hónap x 29e Ft. Tel: 30/3704185, 79/322629 eladÓ OKJ képzés indul NOV 27-én fél 2 órakor, 3 hónap x 29e Ft. Oktatási Centrum. Tel: 30/3704185, 79/322629 MűKöröMépítő képzés indul DEC 18-án 4 órakor. Oktatási Centrum. Baja, Szent Antal 23/B. T: 30/3704185, 79/322629 Szociális Gondozó képzés indul NOV 27-én 4 órakor részletfizetéssel, 9 hónap hétvégi elfoglaltsággal. Oktatási Centrum. Baja, Szent Antal 23/B. T: 79/322629, 30/3704185 ÓVOdai DAJKA képzésre várunk jelentkezőket. Oktatási Centrum. Baja, Szent Antal 23/B. T: 79/322629, 30/3704185 Pedikűrös/lábápoló képzés indul DEC 18-án 5 órakor. Oktatási Centrum. Baja, Szent Antal 23/B. T: 79/322629


)*3%&5²40/-*/&XXXCBKBJT[VQFSJOGP

./0$&(17.)7,QYHUWHUHV 63/,7./0ƒ.

9DJ\XQN

)IJ76˜1+Ē6=,9$77<œ6 ./0ƒ9$/ ,MJNBDFOU1MVTT,GU

,VWHQpJĘFVLSNHERNUDLYDJ\XQN OHONQNVRKDHOQHPKDPYDG 6KDMyUDIRUGtWMXNDNDUDWXQN DWHUHPWpVPHJQHPDNDGKDW ,VWHQOHONHORERJEHQQQN PHO\PLQGLJYROWV|U|NNpOHV] +D5HiPXWDWPLQGHQWHWWQN EROGRJJipVHOpJHGHWWpWHV] EiUPLO\HQN|UOPpQ\HOOHQpUH KLV]HQH]D]LJD]HPEHUEpUH

.O¯PDV]HUHO«V )RUJDOPD]£V ,SDUL«VK£]WDUW£VL KijWēJ«SMDY¯W£V

,VWHQWLWRN]DWRVWHVWpQHN PXQNiVVHMWMHLYDJ\XQN H]]pWHWWHND]ÈOWDODIRUPiOWJpQHN DNNRULVKDQHPKDJ\XQN 1HNLWHUHWpOHWQNEHQ« ėYDQEHQQQNPpJHUQNEHQ LVD]ÈOWDODWHUYH]HWWYpUiUDPOLN« )XUFVDOHQQHKDQHPIiMQDLWW D]ėKLiQ\D« 7DJDGKDWMXNGHKLiED

KijWēNDPU£N WHOHS¯W«VH,VWHQWHUHPWHWWLSDURVDLYDJ\XQN KRJ\SDOOpUR]RWWDEEYLOiJRWpStWVQN H]pUWNDSWXNGROJRVNpWNH]QNVDJ\XQN KRJ\PLHOGXUYXOQDD]RQV]pStWVQN MREEiWpYHD]pOHWHWHJ\PiVV]iPiUD D]HPEHULVpJpV,VWHQYiJ\iUD 9$*<81.VPLQGLJ/(6=h1. %iUV]pWIRUJiFVROyGRWWHV]QN H]WDOLJIRJMDIHO «VD]WVHPKRJ\pOHWXWiQLOpWYiU VKRJ\PLO\J\RUVDQMXWXQNRGDHO«

,854&/"53/&5(.&

XXXT[MVIBCBKBCBSBUPLIV T[MVIBHZVMB!HNBJMDPN

4

3PPTFWFMUUÏS

$4&3#" 015*," #BUUZIÈOZ-V

FT'ƮÁ5

ÈH BET [BC

"UUJMB V

V

4[FOUIÈSPNTÈH %FÈL'V UÏS 051

#BSUØL#

&VHUED

2SWLND

,GU

#BKB #BUUIZÈOZV

"-«5«4)»/"1+"

.FHIPTT[BCÓUWBEFDFNCFSJH ,0.165&3&44;",03704*4;&.7*;4(›-"5

tES4àLFU«HOFTT[FNÏT[GǮPSWPT LPOUBLUPMØHVT #FKFMFOULF[ÏT tES)PSWÈUI&EJUT[FNÏT[GǮPSWPT  t$TFSCB(ZÚSHZJPQUPNFUSJTUB  EJQMPNÈTT[FNWJ[THÈMØ LPOUBLUPMØHVT 

*/(:&/&44;&.7*;4(«-"5 7«4«3-«4&4&5²/

 IFMZFUU

/:*57"5"35›4

"LFSFUFLCìM  ØSÈJH

"[BLDJØPLUØCFSUǮMPLUØCFSJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

XXXDTFSCBPQUJLBIVFOHFEN±OZ

OPWFNCFS

Profile for szuperinfo

Baja 2020. 11. 19.  

Baja 2020. 11. 19.  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded