__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

%|QJ\LN'HQWiO )RJWHFKQLND)RJiV]DW %DMD%DWWK\iQ\X

#"+"²470/;«4,½3;&5&

KÞOJVT 99*9

"13»)*3%&5²4²5'&-"%)"5+",²/:&-.&4&/055)0/«#»-0/-*/&*4 /$.%(5(1'(=e6,

É58+É="LÏQFLJMMVT[USÈDJØL

%DMD+DWiUX 1\LWYD+36]R9=É59$

%$-$

#"6'-&9,'5 » * $ , "«HZUBLBSØLYDN 'UEC %ÓT[QÈSOBIV[BUPL 'UEC "LDJØ*EǮUBSUBNKÞOJVTUǮMKÞMJVTJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

EDMDUXFN]XFN

.HGYH]ĘiU±U|YLGKDWiULGĘ 7HO

XXXCBKBJT[VQFSJOGP

ÉUQ\pNROiV pVNDSXWHFKQLND 3FEǮOZÚL SFMVYÈL IBSNPOJLB BKUØL T[BMBHGàHHÚOZÚL OBQFMMFO[ǮL T[ÞOZPHIÈMØL SPMFUUÈL 7ÈMMBMKVLQBOFMQSPHSBNPTMBLÈTPL UFMKFTLÚSǻSFEǮOZJMMFUWFT[ÞOZPH IÈMØT[FSFMÏTÏU LFEWF[ǮÈSPO #JMMFOǮ T[FLDJPOÈMU JQBSJHBSÈ[T LBQVL VUDBJÏTLFSULBQVL NJOEF[FLNPUPSJ[ÈMÈTB ÚEAF<=R=CB9NáLÞK9Ê

*OHZFOFTGFMNÏSÏT HBSBODJB :GKCå@ÞRC>L& #"+" 4[BCBETÈHV5FM

.PCJM 

‡6HUWpVFRPE ‡6HUWpVODSRFND ‡*ULOONROEiV]RN FVHPHJHFVtSĞVEDMRU

‡*ULOOK~VRN

 

)W )W NJ NJ )W )W NJ NJ )W )W NJ NJ)W )W NJ NJ

 M~QLXVWęOM~OLXVLJH]HQEHOODNpV]OHWHUHMpLJpUYpQ\HV

.JOLFS,GU

,MÓNBQPOU #BKB 4[FHFEJÞU .PMLÞUNÚHÚUU

 XXXLMJNBQPOUIV

/LSVDJ&DU.IW

,MÓNB )ǮT[JWBUUZÞ

.VOLBUÈSTBULFSFTàOLB .PHZJ,GU 

CBKBJTJMØUFMFQÏSFIPTT[ÞUÈWSB VEWBSPTNVOLBLÚSCFB[POOBMJLF[EÏTTFM &MWÈSÈTPL#LBUFHØSJÈTKPHPTÓUWÈOZ USBLUPSWF[FUǮJFOHFEÏMZ +FMFOULF[ÏTIF[LÏSKàLLàMEKÚOFHZGÏOZLÏQFT ÚOÏMFUSBK[PUBWSPNFL!NPHZJIVFNBJMDÓNSF

,URGDEHPXWDWyWHUHP %DMD'HiN)X$ YROWJ\HUHNNyUKi]]DOV]HPEHQ 1(0DVDURNLURGD

,¨T[FOM¨U   JH 


"13»)*3&5²4²5,²/:&-.&4&/'&-"%)"5+"055)0/«#»-0/-*/&*4

1

KÞOJVT

#BKBÏT7PO[ÈTLÚS[FUF

*/(:&/&4

JOGPSNBUJLBJLÏQ[ÏT

81*$51'(876&+(6 %,/'81*6=(17580 %$-$

JOEVMB[./«.,CBO

B(*/01ov%JHJUÈMJTT[BLBEÏLDTÚLLFOUÏTFwQSPKFLULFSFUÏCFO

",&/:&3&4#*;50/4«(5&$)/*,",GU MFNF[NFHNVOLÈMÈTTBMGPHMBMLP[Ø CBKBJà[FNÏCF

.6/,"-&)&5Ʈ4²(&5,¶/«-)044;Á5«73" .6/,",½3½, tNǻT[BLJFMǮLÏT[ÓUǮ UFDIOJLVTWBHZ NÏSOÚLJWÏH[FUUTÏHHFM t.JOǮTÏHFMMFOǮS t#FUBOÓUPUUHÏQLF[FMǮ t4FHÏENVOLÈT t5BLBSÓUØLLàMTǮÏTCFMTǮUFSàMFUSFJT t,ǮNǻWFTÏTGFTUǮBTBKÈUÏQàMFUFL GFOOUBSUÈTÈSB

".*5,¶/«-6/, t.VOLBT[FS[ǮEÏTIPTT[ÞUÈWSB t"LÈSB[POOBMJLF[EÏT t7FSTFOZLÏQFTGJ[FUÏT t,PST[FSǻà[FNCFOKØT[ÓOWPOBMÞ NVOLBGFMUÏUFMFL NVOLBSVIBKVUUBUÈT t#FKÈSÈTUÈNPHBUÈT

+FMFOULF[[FOFNBJMCFOB[JOGP!LCUFDIIVFNBJMDÓNSF WBHZT[FNÏMZFTFOUFMFQIFMZàOLÚO #BKB 5FMMFS&EFV ÏTØSBLÚ[ÚUU

#BKBJ5FNFULF[ÃTJ/POQSPGJU,GU #BKB 4[BCBET»HV 5FMFGPO'BY JSPEB!CBKBJUFNFUPLIV

5FNFULF[ÃTJ/POQSPGJU,GU

¶HZFMFUÃKKFMOBQQBM 

8FSOFS+Í[TFGOÃ .JLMÍTOÃ4[BCÍ.»SJB

LF[EǮLOFL *,&3*FOHT[&%  ILQUØM

IBMBEØLOBL *,&3**FOHT[&%  T[DTUØM

,ÏSKàL SÏT[WÏUFMJT[ÈOEÏLÈUT[ÓWFTLFEKFOB[BMÈCCJUFMFGPOT[ÈNPLPOWBHZ FNBJMCFOoB[JEǮSÚWJETÏHFNJBUUNJFMǮCCKFMF[OJ 4[FS[ǮEÏTLÚUÏTT[FNÏMZFTFOàHZGÏMT[PMHÈMBUVOLPOKÞOJVTUǮMBLÏQ[ÏTFL FMTǮOBQKÈJH IDT Q

5«.0("5055,03$401035ÏMFUÏW SÏT[MFUFTUÈKÏLP[UBUØIPOMBQVOLPOIUUQXXXNOBNLIVGFMOPUULFQ[FTBLUVBMJUBTPL JMMFUWFàHZGÏMT[PMHÈMBUVOLPO ./«.,#BKB %VOBVBTJSPEB 0DJ\DURUV]iJL1pPHWHN 7HO ÈOWDOiQRV0ĦYHOĘGpVL.|]SRQWMD HPDLOV]DNNR]HS#PQDPNKX %DMD'XQDX HQJHGpO\V]iPD( ZZZPQDPNKX

)JSEFUÏTGFMWFWǮIFMZFJOL $TFSKÏT/ZPNUBUWÈOZ%Ø[TB(Z .àMMFS3FLMÈNJSPEB)BMÈT[QBSU 4[JWÈSWÈOZ3FLMÈNTUÞEJØ%ÏSJTÏUÈOZ -JQØUJ1ÏLTÏH,PTTVUI-V ,FIFMZ(ZØHZT[FSUÈS:CMTÏUÈOZ "SDVMBU/ZPNEB,GU#BKB "UUJMBV 4[FOU*NSF(ZØHZT[FSUÈS/BHZCBSBDTLB 'FMFMǮTLJBEØ*OGP74FSWJDF,GU #BKB ,PTTVUI-BKPTV 5FM 'FMFMǮTàHZWF[FUǮ%S4[ǻDT+VEJU 'FMFMǮTT[FSLFT[UǮ7VJUZ4ÈOEPSOÏ 5ÚSEFMÏT OZPNÈT"SDVMBU/ZPNEB,GU 'FMFMǮTWF[FUǮ$TVWÈS;PMUÈO .FHKFMFOJLQÏMEÈOZCBO #BKB #ÈDTBMNÈT #ÈDTCPLPE #ÈUNPOPTUPS $TÈUBMKB $TÈWPMZ %ÈWPE ²STFLDTBOÈE 'FMTǮT[FOUJWÈO (BSB )FSDFHT[ÈOUØ /BHZCBSBDTLB 4àLÚTE 4[FSFNMF 7BTLÞU -BQ[ÈSUBT[FSEBØSB *OUFSOFUXXXT[VQFSJOGPIV 1BOBT[ÈWBM B#ÈDT,JTLVO.FHZFJ#ÏLÏMUFUǮ5FTUàMFU ,FDTLFNÏU«SQÈE,SU CLNLJL!NBJMEBUBOFUIVIP[GPSEVMIBU "LJBEØFMǮ[FUFTFOHFEÏMZFOÏMLàMBMBQCBO NFHKFMFOUIJSEFUÏTFLFUGFMIBT[OÈMOJUJMPT "LJBEØB[FMGPHBEPUUNFHSFOEFMÏTBMBQKÈO ÈUBEPUUIJSEFUÏTFLUBSUBMNÈÏSU B[PLWBMØ EJTÈHÈÏSU IBSNBEJLT[FNÏMZOFLPLP[PUU KPHTÏSFMFNÏSUGFMFMǮTTÏHFUOFNWÈMMBM OFN LÚUFMFTPMZBOUÏOZFLFU WBHZLÚSàMNÏOZFLFU LFSFTOJ BNFMZFLKPHFMMFOFTUFWÏLFOZTÏH GPMZUBUÈTÈSBVUBMOBL B[F[[FMLBQDTPMBUPT KPHWJUÈLCØMLFMFULF[ǮLÚWFULF[NÏOZFLFUÏT IÈUSÈOZPLBUBNFHSFOEFMǮSFIÈSÓUKB


2020. június 25.

BAN K ÁR T YÁ S F I Z E TÉ SS E L ! Kiadó 2 szobás, konvektoros, felújított lakás. 06-70/907-4514

GArÁzs Kiadó GARÁZSt keresek Baja Vásárhelyi P. utca környékén hosszú távra. 06304120807 eladó garázst vennék Baján a Nyárfásnál és a Klapka lakótelepen. Azonnal készpénzben fizetek! Érdeklődni lehet 06-20/503-5627 telefonszámon

ÜzLeTHeLyIsÉG

Apró INGATLAN Ingatlanközvetítés, hitelügyintézés, energetikai tanúsítvány! Czakó Ingatlaniroda Baja, Tóth Kálmán utca 11/b. Telefon +36-70/334-9443, weblap: www.czako.ingatlanok.hu BAJÁN családi házát, lakását, telkét, nyaralóját azonnali készpénzfizetéssel 24 órán belül megvásároljuk. Akár hitellel terhelten is! Minden megoldás érdekel! Hívjon bizalommal! Telefon: 06-30/968-0769 Német, holland partnereim részére keresek családi házat, nyaralót megvásárlásra. Telefon: 06-30/282-9225 Baján Szentistvánon 440 nm területen kis ház eladó. Irányár: 15.000.000 Ft. Érdeklődni: 06-20/978-3729 Bátmonostoron 2007-es 75m2-es családi ház 80m2 melléképülettel eladó. Irányár:13.900.000,70/3357607 Klapkán egyszobás lakás eladó. 06-79/324311 1 szobás, 4. emeleti, felújított lakás eladó Baján a Klapka lakótelepen. Irányár:8,2 millió forint. Telefon:+3620/9532178. Belvárosi I. em. lakás, garázzsal, garázs nélkül eladó. Telefon: 06-70/502-5458 Baja belvárosában 107 nm, 3 szobás, 2. emeleti lakás eladó. 06-70/3318-100 Nagy családi ház eladó Baján. 06-30/7885664

Baján 100 nm üzlethelyiség eladó. 06-70/3318100 eladó - lakóingatlanná minősíthető - ipari ingatlan Bajától 7km-re! Vaskút főutcájáról nyílik. Alapterülete 242 m2. Varroda üzemelt korábban, jelenleg üres, azonnal költözhető. Nagy helyiségek, de könnyen oszthatók is. Érd.: Varjasi Viktor +36204896565

Keres régi bútorokat, spalettákat, sokfiókos bolti berendezést, mángoló asztalt, dunyhát, párnát, régi viseleti ruhákat, komplett hagyatékot veszek. Palkó. 06-30/9757-900 Korrekt áron megvásárolok népviseleti ruhákat, kiegészítőket, vászonlepedőket, métervásznat, antik bútorokat, komplett hagyatékot. Telefon: 06-30/281-9979, 06-30/716-1580 Veszek magas áron dunnákat, párnákat. Mindenféle hagyatékot. Telefon: 06-20/9192-659 rÉGIsÉGeT, HAGYATÉKOT VÁSÁROLOK. BIEGL GYÖRGY 06/30-687-77-00 Mindent, ami régiség megveszem! Baja, 06-20/422-6237 Horganyzott lemezfürdőkádat vásárolnék! 06-20/422-6237 Gázpalackot vásárolnék /oxigén, acetilén, PB, stb./ Tel.: 06-20/259-8656 szarvasagancsot vásárolok. 06-70/294-3603 rossz akkumulátort, csapot, színesfémet, tollat, párnát, régiséget, kábeleket vásárolok. 06-70/294-3603 Figyelem! Hagyatékot, régi bútorokat, ajtókat, ablakokat, öreg tollat, autókat, motorokat, bicikliket, cementlapokat, spalettákat, pincétől a padlásig takarítás. Ingyenes kiszállás. 06-70/391-6177 Dunnát, párnát, régi használt tollat veszek, hívásra házhoz megyek. 06-30/467-4542

Ház 2 pincével Nemesnádudvaron eladó. Telefon: 06-30-38-01-242

KíNÁL

Baján a Horgász utcában IV. emeleti, 2 szobás lakás eladó. 06-20/5799-218

Női mountain bike kerékpár, sok extrával, megkímélt állapotban eladó. 06-70/3884-536

Horgász u. 54 nm tégla ház 1. emeleti erkélyes lakást elcserélném vagy eladnám konyhakertes kis családi házra csak Baján 15 MFt-ig.0670/581-4815 Dávodon családi ház eladó! Irányár: 4,8 MFt, azonnal költözhető. 06-70/430-3941 Baja, Tél utcában 116m2-es szélső sorházi lakás eladó. +3630399/3007 Baján távolsági buszmegállótól 5 percre, utcafronti lakás eladó! 06-20/3311-859

FöLD - KerT - TeLeK Baját elkerülő út mellett 1,3 ha szántóföld osztatlan közös tulajdon részeként eladó! 06-30/6024586 Érsekcsanád belterületén 6347 Szőlő utca 54 eladó építkezési telek 1700 nm, ház alappal rendelkezik, ami 130 nm. 06-70/313-4737 Baján, Kiscsávolyban, két közművesített építési telek eladó. Telefon: 06-70/339-1213

ALBÉrLeT Olcsó kis albérletet keresek. Egyedülálló nő vagyok, 65 éves. Telefon: 06-20/255-4187 Másfél szobás udvari, bútorozott házrész, külön bejárattal, hosszútávra kiadó. 06-70/385-2700 Baja, Szent Antal u. 32-ben helyiség kiadó lakásnak vagy üzlethelyiségnek. 06-30/298-7988

NAVIGÁCIÓ eladás, frissítés. +36-70/200-1005 Tritikálé eladó. Telefon: 06-70/310-2896

Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m3 méterben, 22.000 FT/m3 kuglizva 6-10 cm átmérőig. 6 m3 száraz, vastag akác tűzifa szállítva 174.000 Ft (29.000 Ft/m3). Telefon: +36-70/661-6539 (AA6086527) Pálma eladó. Telefon: 06-20/251-4439 száraz akác tűzifa kuglizva, szállítva 29.000 Ft/m3, nyár tűzifa 16.000 Ft/m3, szállítva. Telefon +36-70/222-5078 (AA6086527)

Nagy terménydaráló, mázsa, műanyag ballonok, nagy szőlődaráló, villanymotorok, fejőgép, alkatrészek Érsekcsanádon eladók. Telefon: 06-30-38-01-242 samsung TV eladó! Érdeklődni: 06-20/5435343 40 birka gyapjúja eladó. 06-20/558-2422 Műanyag fonatú és kötés nélküli üvegek eladók 5l-34l-ig, 1000 Ft-7000 Ft-ig. Érdeklődni: 06-30/830-2961 18 óra után

ÁLLÁsT KíNÁL A Külügyminisztérium felhívja a külföldi munkára jelentkezők figyelmét, hogy saját érdekeik védelmében minden esetben előzetesen ellenőrizzék a hirdetések valós tartalmát, a munkaügyi központoknál tájékozódjanak, hogy bejegyzett magánközvetítőről van-e szó, a munkaközvetítőnek ne adjanak pénzt és a munkaszerződést csak akkor írják alá, ha a tartalmát megértették és elfogadják! A NI-PA-GÉP Kft. villanyszerelő végzettséggel, B kategóriás jogosítvánnyal karbantartót keres. Érdeklődni: 06-20-377-1645 szobafestőt, homlokzati hőszigetelésben jártas szakembert keresek felvételre! Lovi-Stick Kft. 06-30/566-7766 szakképzett villanyszerelőt keresünk. THERMOVILLGÉP KFT. 06-20/454-8083 A KAMARÁS-DUNA KFT. mezőgazdasági végzettségű, gyakorlattal rendelkező munkatársat keres gépkezelői munkakörbe. Elvárások: szakmai tapasztalat, önálló munkavégzés. Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, hosszú távú munkalehetőség. Jelentkezni a kamarasraktar@gmail.com e-mail címen lehet. AszTALOs betanított gépmunkást keresek felvételre, 1100 Ft/óra. Baja, Dömötör u. 6, Schumacher Kft. 06-30/9530-202 sükösdi élelmiszeripari üzem keres gépkezelőt, csomagoló és egyéb élelmiszer ipari gépek kezelésére egy műszakos munkarendbe. Feltételek: jó műszaki érzék, szakmai rátermettség. Jelentkezni lehet: hétköznap 8.00-16.00 óra között a 06 30 6707060 vagy a 06 30 9439019 telefonszámon. IWINEX KFT.

Várbárba pultost keresek! Gyakorlattal rendelkező! Kovács Zoltánné, 06-70/459-1398 A Dunaparti Tanyacsárda Kft. SZAKÁCSOT felvesz! Érdeklődni: +36-30/9687-720 Magyar Máltai Szeretetszolgálat bajai csoportja mentor munkakörbe keres bajai érettségizett személyt. Gépkocsi szükséges a munkavégzéshez. Önéletrajzot maltaiszeretetszolgalatbaja@gmail.com e-mail címre kérjük. 06-30/252-1053 Gondozónőt keresek Baján idősekhez, bejelentéssel. Túri Tibor EV., 06-20/383-1133

BALÁzs REDŐNY! Műanyag és faredőnyök, szúnyoghálók készítése, javítása 24 órán belül, hétvégén is. 06-70/374-3864

Nyugdíjast udvarosnak állandóra felveszek Balatonhoz, lakással, társast is. Gerencsér László 06-70/431-6766

eladót és takarítónőt keresek. DOO EDOR KFT. 06-30/6024-255 Baján gondozónőt keresünk, idősebb kerekes székes férfi mellé. 06-20/243-5893 Jámbor Zoltán Idős mellé keresek gondozót. Gyuricza Istvánné, 06-70/884-1777 Vertex Bútor Kft. felvételt hirdet asztalos illetve segédmunkás munkakörbe. Munkavégzés helye Nemesnádudvar. Jelentkezni lehet telefonon: 30/298-9925-ös számon vagy személyesen: Nemesnádudvar, Határ utca 2.

szOLGÁLTATÁs Visszfuvar Budapestről teherautóval. Telefon: 06-20/591-4420 TeTŐJAVíTÁs! Széldeszkák cseréjét, festését, kémények felújítását, ereszcsatorna készítést vállalok. 06-20/299-2233, 06-70/287-7851

FÜrDŐKÁD FELÚJÍTÁS KÍVÁNT SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! +36-30/998-2485

ÁLLÁsT Keres

LOMTALANíTÁs, INGYENES TAKARÍTÁSSAL, HAGYATÉKI LAKÁSÜRÍTÉS. 06/30-52224-76

Kőműves munkát, térkövezést, hőszigetelést vállalok. 06-20/8059-359

Ingyenes lomtalanítás. Érdelődni lehet telefonon: 06-70/294-3603

Tetőjavítások, kémények bontása, építése, kisebb kőműves munkálatok. Akár hétvégén is. 06-70/537-3500 Tetők javítását, átrakását, beázások megszüntetését, kémények bontását, felújítását, verébdeszkák, széldeszkák cseréjét vállalom. 06-20/354-4495

GÉPJÁrMű

Kőműves munkát vállalok. 06-70/626-8563 Gurtni csere, új redőny készítése, faredőny javítás hétvégén is, gyors precíz munka. 06-30/900-8159, 06-70/227-6273 Vállalok minden nemű kőműves munkát. Térkövezést, burkolást, gipszkartonozást, homlokzati hőszigetelést, épületbontást. 06-20/420-8610 TeTŐJAVíTÁs! Tetőátrakását, kúpok kenését, széldeszkák cseréjét, ereszcsatorna készítését vállaljuk. 06-30/832-7025, 06-20/299-2233 Ingyenes lomtalanítást vállalok! 06-20/3902781 Kerítésépítés, kapugyártás, féltetők, teraszok építése országosan. 06-70/429-3179 Fűkaszálás. 06-30/341-2289 reDŐNyöK, NAPELLENZŐK, GARÁZSKAPUK. MINDEZEK JAVÍTÁSA. ÁRNYÉKOLÁS ÉS KAPUTECHNIKA. LÁSD A CÍMLAPON. TeTŐÁTrAKÁs-TeTŐszIGeTeLÉs, KÉMÉNYFELÚJÍTÁS-KŐMŰVES MUNKÁK ÉS TELJESKÖRŰ INGATLANFELÚJÍTÁS HÉTVÉGÉN IS. INGYENES FELMÉRÉSSEL. 06-70/354-7171 DUGULÁseLHÁríTÁs 0-24-ig! Bontás nélkül garanciával! Csatornabekötés!! Gyors kiszállással, hétvégén és ünnepnapokon is! Vezetékes telefonról 06-20/383-9040 szobafestés, tapétázás, gyors, precíz munka, garanciával, kedvező áron. +36-20/267-1710

Ternák Márton tetőfedő bádogos. Új tetők, teraszok, féltetők készítése, csatornarendszerek kiépítése. Lapos tető szigetelése, pala és cseréptetők, épületek, homlokzatok tisztítása, mosása magasnyomású vízzel. Telefon +36-30/958-2331, +36-70/330-6152

Tetőjavítás, kúpkenés, széldeszkázás, csatornázás és kőműves munkát vállalok kedvező áron. 06-70/248-2987

Fűnyírást, fűkaszálást, permetezést vállalok. 06-20/509-8767

Irodai takarítást vállalok. 30-548-66-96

Gazos, füves területek vágását vállalom motoros fűkaszával. 06-70/546-3368

Fiatal kőművest keresek jó kereseti lehetőséggel, bejelentéssel. Túri Tibor EV., Hívj 16-18 között. 06-20/383-1133

Kecske sajt eladó, 3800 Ft/kg.06-70/850-6788

Belvárosban lakás kiadó. 06-20/380-9685

Villanyszerelés, villanybojler javítás. Precíz munka, rövid határidő. Telefon: 06-30/4110542

A U T Ó B É r L É s ! ! ! Kis fogyasztású, megbízható autók már napi 3.500 Ft-tól, kaució nélkül. Telefon: +36-20/340-4169

Bútorrestaurálás. 06-30/686-9830

A-B-C-D-GKI jogsival munkát vállalok bajai nyugdíjas. Telefon: 06-20/9567-527

Gipszkartonozás. 06-30/341-2289

segédmunkást felveszek. 06-30/958-2331 Ternák Márton E.V.

Hagyományos (nem LED) Samsung számítógép monitor, működőképes állapotban ingyen elvihető. 06-20/484-1669

Belvárosi igényes, bútorozott, 2,5 szobás lakás, garázzsal gyermektelen házaspárnak kiadó. Telefon: 06-79/322-157

3

W W W. BA JAI S Z U PE R . I N FO

T e H e r A U T Ó B É r L É s ! 3,5 t össztömegű dobozos kisteherautó, kulturált raktérrel és magyarországi pályamatricával bérelhető. Telefon: 06-20/340-4169 redőny expressz! Műanyag, fa, alumínium redőnyök készítése, javítása, napellenzők készítése! 06-70/455- 4655 Dugulás elhárítás! Profi gép, gyors, precíz munka! Szabó Gábor, +36-70/935-8198 redőny Mester! Új fa és műanyag redőnyök, reluxák, szúnyoghálók készítése, javítása. Gurtni csere még ma! 06-70/248-2987, 06-30/734-6255 Vízvezeték szerelés, javítás. 06-20/808-4303 Pedikűr és masszázs Baján Alvégen, a Szabadság utca 100 szám alatt. +36704171880 Takarítást vállalunk rendezvények, házibulik után. Magánházak külső és belső takarítása, vasalás, ablaktisztítás. 06-30/318-7426 Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók júniusban 30-50%-os kedvezménnyel. Nyugdíjasoknak +10% kedvezmény! 06-70-676-7722

Lapos tetők szigetelése PVC és bitumenes. 25 év szakmai tapasztalattal, 10 év garanciával. Molnár Miklós, 06-20/317-6503 Villanyszerelést vállalok, bővítést, karbantartást és lakásának vezetékezését. 06-30/8605145 szobafestést, mázolást, tapétázást vállalunk! Festés utáni takarítással! Érdeklődni! 06-20/4861331, 06-70/430-3941 TeTŐJAVíTÁs! Tetőátrakás, lécezés, kúpkenés, kémények bontását, felújítását vállalom. Hívjon bizalommal. 06-30/322-8929

Kombinátor, 2 fejes eke, permetező, műtrágyaszóró eladó. Érdeklődni: 06-30/342-5221 rÉGI MOTOROKAT keresek! Simson, Mz, Etz, Jawa..stb. Tel.: 06-20/572-5142. eladó Babetta motor. Telefon: 06-20/2514439 Könnyű, gumis lovas kocsi eladó. 06-20/3311859

ÁLLAT

Állomány felszámolás miatt fejős kecskék, gidákkal együtt vagy külön eladók. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/259-6902 előnevelt csirke, vakcinázott, kettős hasznosítású és kacsa, liba kapható. Érsekcsanád, Dózsa 24. 06-20/483-4509, 06-20/252-5093 Jércék, kakasok augusztusra rendelhetők. Érsekcsanád, Érdeklődni lehet az alábbi telefonokon: 06-20/483-4509, 06-20/2525-093 előnevelt, fehér, hús hibrid csirke, napos és előnevelt kacsa-liba kapható. Sükösd, Dózsa Gy. u. 188. Telefon: +36-30/968-4191 Választási malacok eladók vagy cserélhetők. Telefon: 06-20/211-9833 Barna tojótyúk, 1 éves, jól tojó, 650 Ft/db, 20db-tól ingyen szállítással megrendelhető. 30-860-2627

TÁrsKeresÉs Kikapcsolódás! Telefon: 06-70/275-7303 35 éves helyes pasi komoly kapcsolatot keres. 06-30/3317-816 54 éves hölgy vagyok, hozzám illő, komoly barátot keresek. Érdeklődni esti órákban: 06-70/2646-992

FeLHíVÁs Idős hölgy gondozását vállalom saját otthonomban. Érdeklődni: 06-20/514-2470 Jó nevű tehermentes BT. ingyen! Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/4515-515 eltartási szerződést kötnék idősekkel. Költözzön hozzánk. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: +36-70/421-2602

TANFOLyAM PeDIKűrös képzés indul július 10-én 2 órakor tandíj 4 hó x 29 e Ft. Oktatási Centrum Baja Szent Antal u 23/B. Tel: 30/370-4185, 70/224-9727, 79/322-629 DAJKA képzés tervezett indulása július 24-én 3 órakor tandíj 3 hó x 29 e Ft. Oktatási Centrum. Tel: 30/370-4185, 70/224-9727, 79/322-629

UTOLsÓ LEHETŐSÉG SZEMÉLY VAGYONŐR képzés indul tandíj 3 hó x 29 e Ft. Oktatási Centrum. Tel: 30/370-4185, 70/628-9591, 79/322-629 eLADÓ képzés indul július 24-én 4 órakor (3 hónap x 28 e Ft). Oktatási Centrum. Tel: 30/370-4185, 70/628-9591, 79/322-629

Képzés indul aug. végén, Targonca/Nehézgépes képzés 2x23/28e Ft. MŰKÖRÖMÉPÍTŐ képzés 4x29eFt. Oktatási Centrum. Érdeklődni lehet telefonon: 30/370-4185, 70/6289591, 79/322-629


)*3%&5²40/-*/&XXXCBKBJT[VQFSJOGP

+$6=1›/758+$ ¶=/(7/›1&

'5(66(5%DMD6]DEDGV»JX -ÔQLXV»Q

6 › ) / / ,9› 5 ,. › = < ( 1 . 5 ´ 0LQGHQ 7£ ( / V]HUG»Q = 6 £ . 7 8 ( /-(6 ›5 .,/­ ›58&6(56

(

'ÖSEàSVI »L O W»MBT[BUÃHLZ CBO

1<,79$7$57›6 +3LJ6]RLJ9=»UYD ,JW»MÍNJOåTÃH WJM»HN»SL»L&VSÍQ»CÍM

6WRQH7H[WLO.IW$NpSHNLOOXV]WUiFLyN

.,/­6 7,/ 7(; /$.›6

KÞOJVT

Profile for szuperinfo

Baja 2020. 06. 25.  

Baja 2020. 06. 25.  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded