__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

%|QJ\LN'HQWiO )RJWHFKQLND)RJiV]DW %DMD%DWWK\iQ\X

#"+"²470/;«4,½3;&5&

NÈKVT 99*9

"13»)*3%&5²4²5'&-"%)"5+",²/:&-.&4&/055)0/«#»-0/-*/&*4

.HGYH]ĘiU±U|YLGKDWiULGĘ 7HO

XXXCBKBJT[VQFSJOGP

ÉUQ\pNROiV pVNDSXWHFKQLND

+RVW\£QV]NL/£V]OµQ«HY

ŚQĎLI«UILSµOµNQDGU£JRN ŚNLHJ«V]¯WĎN ŚODN£VWH[WLO ŚO£EEHOLN ŚPXQNDUXK£NVWE

1<ƒ5,ƒ58 ‹5.(=(77 9£URPU«JL«V¼M9£V£UOµLPDW 7HO

#JMMFOǮ T[FLDJPOÈMU JQBSJHBSÈ[T LBQVL VUDBJÏTLFSULBQVL NJOEF[FLNPUPSJ[ÈMÈTB ÚEAF<=R=CB9NáLÞK9Ê

*OHZFOFTGFMNÏSÏT HBSBODJB :GKCå@ÞRC>L& #"+" 4[BCBETÈHV5FM

.PCJM /LSVDJ&DU.IW

%DMD&]LUIXV])X

$PHULNDLPLQĎV«JLKDV]Q£OWUXK£N

3FEǮOZÚL SFMVYÈL IBSNPOJLB BKUØL T[BMBHGàHHÚOZÚL OBQFMMFO[ǮL T[ÞOZPHIÈMØL SPMFUUÈL 7ÈMMBMKVLQBOFMQSPHSBNPTMBLÈTPL UFMKFTLÚSǻSFEǮOZJMMFUWFT[ÞOZPH IÈMØT[FSFMÏTÏU LFEWF[ǮÈSPO

,URGDEHPXWDWyWHUHP %DMD'HiN)X$ YROWJ\HUHNNyUKi]]DOV]HPEHQ 1(0DVDURNLURGD

,¨T[FOM¨U JH 


1

NÈKVT

&RRO7HV]R.IW

"13»)*3&5²4²5,²/:&-.&4&/'&-"%)"5+"055)0/«#»-0/-*/&*4

)ýU²TLM¶NB²TM²HUFDIOJLB XXXDPPMUFT[PIV

#BKBÏT7PO[ÈTLÚS[FUF )JSEFUÏTGFMWFWǮIFMZFJOL $TFSKÏT/ZPNUBUWÈOZ%Ø[TB(Z .àMMFS3FLMÈNJSPEB)BMÈT[QBSU 4[JWÈSWÈOZ3FLMÈNTUÞEJØ%ÏSJTÏUÈOZ -JQØUJ1ÏLTÏH,PTTVUI-V ,FIFMZ(ZØHZT[FSUÈS:CMTÏUÈOZ "SDVMBU/ZPNEB,GU#BKB "UUJMBV 

"+"##",GU #BKB 

LFSFTNVOLBUÈSTBUBHSPOØNVTNVOLBLÚSCF 'FMBEBUPL r4[ÈOUØGÚMEJOÚWÏOZUFSNFT[UÏTJNVOLÈLUFSWF[ÏTF OBQJNVOLBGPMZBNBUPLT[FSWF[ÏTF JSÈOZÓUÈTB FMMFOǮS[ÏTFT[ÈOUGÚMEJUFSàMFUFLFO r"CFPT[UPUUBLNVOLÈKÈOBLLPPSEJOÈMÈTB r(ÏQQBSL NBHUÈS NBHUJT[UÓUØGFMàHZFMFUF r/ÚWÏOZWÏEFMFNT[BLJSÈOZÓUÈTB r7FUÏTT[FSLF[FUFLUFSWF[ÏTFÏTBUFSWFLWÏHSFIBKUÈTB r/ ZJMWÈOUBSUÈTPLWF[FUÏTF r"EBUT[PMHÈMUBUÈTBNF[ǮHB[EBTÈHJUÈNPHBUÈTPLJHÏOZMÏTÏIF[ r)P[BN ÏTLÏT[MFULJNVUBUÈTPLLÏT[ÓUÏTF &MWÈSÈTPL r4[BLJSÈOZÞWÏH[FUUTÏH r(ZBLPSMBUJUBQBT[UBMBUOBHZà[FNJT[ÈOUØGÚMEJOÚWÏOZUFSNFT[UÏTCFO r1SPCMÏNBNFHPMEØLÏQFTTÏH r1SFDÓ[JØTNF[ǮHB[EBTÈHJUFDIOPMØHJÈLJTNFSFUF r4[ÈNÓUØHÏQLF[FMǮJJTNFSFUFL 8PSE &YDFM *OUFSOFU FNBJM

r"[ÈHB[BUTBKÈUPTTÈHBJIP[JHB[PEØNVOLBJEǮÏTNVOLBSFOEWÈMMBMÈTB rv#wLBUFHØSJÈTHÏQKÈSNǻWF[FUǮJKPHPTÓUWÈOZ &MǮOZ r'FMTǮGPLÞT[BLJSÈOZÞWÏH[FUUTÏH r/ÚWÏOZWÏEFMNJHZBLPSMBU r7F[FUǮJUBQBT[UBMBU r.F[ǮHB[EBTÈHJHÏQLF[FMǮJKPHPTÓUWÈOZ

"NJULÓOÈMVOL r7FSTFOZLÏQFTKÚWFEFMFN r5FMKFTÓUNÏOZBSÈOZPTQSFNJ[ÈMÈT r'PMZBNBUPTT[BLNBJGFKMǮEÏT r$ÏHBVUØBUFSFQJNVOLÈLIP[ r.PCJMUFMFGPO

5FMFGPO #BKB /FVNBOO+«OPTVUDB

'FMFMǮTLJBEØ*OGP74FSWJDF,GU #BKB ,PTTVUI-BKPTV 5FM 'FMFMǮTàHZWF[FUǮ%S4[ǻDT+VEJU 'FMFMǮTT[FSLFT[UǮ7VJUZ4ÈOEPSOÏ 5ÚSEFMÏT OZPNÈT"SDVMBU/ZPNEB,GU 'FMFMǮTWF[FUǮ$TVWÈS;PMUÈO .FHKFMFOJLQÏMEÈOZCBO #BKB #ÈDTBMNÈT #ÈDTCPLPE #ÈUNPOPTUPS $TÈUBMKB $TÈWPMZ %ÈWPE ²STFLDTBOÈE 'FMTǮT[FOUJWÈO (BSB )FSDFHT[ÈOUØ /BHZCBSBDTLB 4àLÚTE 4[FSFNMF 7BTLÞU -BQ[ÈSUBT[FSEBØSB *OUFSOFUXXXT[VQFSJOGPIV

²SUFTÓUJB-BLPTTÈHPU BKÞOJVTKFJ 1àOLÚTEàOOFQSFWBMØUFLJOUFUUFM

#BKB #ÈDTCPLPE #PSPUB $TÈWPMZ %VTOPL ²STFLDTBOÈE 3ÏN BLÚ[T[PMHÈMUBUÈTGPMZUPOPTTÈHÈOBLGFOOUBSUÈTBÏSEFLÏCFO BIVMMBEÏLT[ÈMMÓUÈTUB[BEPUUUFMFQàMÏTFOFMWÏH[JBT[PMHÈMUBUØ ,ÏSKàL BIVMMBEÏLUÈSPMØFEÏOZFLFU SFHHFMØSÈJHB[JOHBUMBOFMǮUUJ LÚ[UFSàMFUSFLJIFMZF[OJ T[ÓWFTLFEKFOFL 5JT[UFMFUUFM '#)/1/POQSPGJU,GU

1BOBT[ÈWBM B#ÈDT,JTLVO.FHZFJ#ÏLÏMUFUǮ5FTUàMFU ,FDTLFNÏU«SQÈE,SU CLNLJL!NBJMEBUBOFUIVIP[GPSEVMIBU "LJBEØFMǮ[FUFTFOHFEÏMZFOÏMLàMBMBQCBO NFHKFMFOUIJSEFUÏTFLFUGFMIBT[OÈMOJUJMPT "LJBEØB[FMGPHBEPUUNFHSFOEFMÏTBMBQKÈO ÈUBEPUUIJSEFUÏTFLUBSUBMNÈÏSU B[PLWBMØ EJTÈHÈÏSU IBSNBEJLT[FNÏMZOFLPLP[PUU KPHTÏSFMFNÏSUGFMFMǮTTÏHFUOFNWÈMMBM OFN LÚUFMFTPMZBOUÏOZFLFU WBHZLÚSàMNÏOZFLFU LFSFTOJ BNFMZFLKPHFMMFOFTUFWÏLFOZTÏH GPMZUBUÈTÈSBVUBMOBL B[F[[FMLBQDTPMBUPT KPHWJUÈLCØMLFMFULF[ǮLÚWFULF[NÏOZFLFUÏT IÈUSÈOZPLBUBNFHSFOEFMǮSFIÈSÓUKB

+FMFOULF[OJGÏOZLÏQFTÚOÏMFUSBK[[BMB UFMFQIFMZCBKB!HNBJMDPNDÓNFOMFIFU

$]È7,'(32=UW9,//$1<6=(5(/ė PXQNDWiUVDWNHUHVEDMDLWHOHSKHO\pUH

)ĘEEIHODGDWRNPXQNiN R$WHOHSKHO\pQPĦN|GĘEHUHQGH]pVHNJpSHNJpSVRURN ]DYDUWDODQPĦN|GpVpQHNEL]WRVtWiVDKLEiNV]DNV]HUĦMDYtWiVD R0XQNDEL]WRQViJLHOOHQĘU]pVHNHOYpJ]pVH Q\LOYiQWDUWiVRNYH]HWpVH R$]pSOHWiOODJiQDNPHJyYiVDpUGHNpEHQ V]NVpJHVNDUEDQWDUWiVRNHOYpJ]pVH $]iOOiVKR]WDUWR]yHOYiUiVRN R9LOODQ\V]HUHOĘYDJ\pSOHWYLOODPRVViJLV]HUHOĘ HUĘViUDP~EHUHQGH]pVV]HUHOĘYpJ]HWWVpJ R6]DEYiQ\RNHOĘtUiVRNLVPHUHWH R6]DNV]HUĦIHOHOĘVVpJWHOMHVPXQNDYpJ]pV R-y¿]LNDLHUĘQOpWpViOOyNpSHVVpJ RPĦV]DNRVPXQNDYpJ]pVYiOODOiVD $]iOOiVEHW|OWpVpKH]HOĘQ\WMHOHQW R5DM]ROYDViV R%NDWHJyULiVMRJRVtWYiQ\ R(PHOĘJpSNH]HOĘLMRJRVtWYiQ\ $PLWNtQiOXQN R9HUVHQ\NpSHV¿]HWpV R%L]WRVIRO\DPDWRVPXQND R5HQGV]HUHVSRQWRVNL¿]HWpV

'ÏOZLÏQFTT[BLNBJÚOÏMFUSBK[PLBUBLPMMVUJSPMBOE!BUJEFQPIVDÓNSFWÈSKVL

)*3%&5²44;&37&;Ʈ,&5 ,&3&4Ã/, .&--²,«--«4#"/ +65"-²,043&/%4;&3#&/ +FMFOULF[ÏTFLFUB CBKB!T[VQFSJOGPIV FNBJMDÓNSFWÈSKVL

#BKB 4[BCBET»HV 5FMFGPO'BY JSPEB!CBKBJUFNFUPLIV

¶HZFMFUÃKKFMOBQQBM  8FSOFS+Í[TFGOÃ .JLMÍTOÃ4[BCÍ.»SJB


2020. május 28.

Apró INGATLAN Ingatlanközvetítés, hitelügyintézés, energetikai tanúsítvány! Czakó Ingatlaniroda Baja, Tóth Kálmán utca 11/b. Telefon +36-70/334-9443, weblap: www.czako.ingatlanok.hu BAJÁN családi házát, lakását, telkét, nyaralóját azonnali készpénz fizetéssel 24 órán belül megvásároljuk. Akár hitellel terhelten is! Minden megoldás érdekel! Hívjon bizalommal! Telefon: 06-30/968-0769 Bácsbokodon közel a központhoz felújításra váró házrész, nagy kerttel eladó! 06-30/4844-237 Sükösdön a Mártírok utcában, tetőteres, szuterénos, teljesen felújított családi ház, rendezett udvarral sürgősen eladó. Érdeklődni: 06-20/2122-977 Német, holland partnereim részére keresek családi házat, nyaralót megvásárlásra. 06-30/282-9225 Bajaszentistvánon 70 nm-es utcafronti házrész, garázzsal eladó vagy elcserélhető nyaralóra, hétvégi házra. 06-20/386-1845 Baján belvárosban sorház jellegű lakás, kis udvarral eladó. 11 MFt. 06-70/5929-253 Baján Szentistvánon 440 nm területen kis ház eladó. Irányár: 15.000.000 Ft. 06-20/9783729 Klapkán egyszobás lakás eladó. 06-79/324311 Családi ház eladó Baján. Telefon: 06-20/8862692 Eladó a kórház környékén 100m2-es 3 szobás családi ház. +36-20/4285375 Irányár: 16.5 MFt Dávodon, 3+1 félszobás társasházi lakás garázzsal, terasszal, kerttel, nyári konyhával eladó. Irányár 12.900.000 Ft +36 70/9356329 Bátmonostoron 2007-es 75m2-es családi ház 80m2 melléképülettel eladó. Irányár: 13.900.000,- 70/3357607 Baja, Tél utcában szélső sorházi lakás eladó. 06-20/386-1845 Hercegszántón családi ház, nagy kerttel eladó. Irányár: 5 MFt. Érdeklődni: 06-20/2200-984 ALBérLET Kiadó vagy eladó Baja, Déri kert II. emelet, 101 nm-es lakás, erkéllyel, kamrával. 06-20/3288-637 Albérlet kiadó a Völgy utcában. Külső szigetelés, gázkonvektoros fűtés, kis rezsi. Telefon: 06-30/789-5380

BAN K ÁR T YÁ S F I Z E TÉ SS E L ! Gázpalackot vásárolnék /oxigén, acetilén, PB, stb./ Tel.: 06-20/259-8656 Vásárolnék elektromos kerékpárt, akár hibásat is. 06-20/496-4849 régi bútorokat, spalettákat, sokfiókos bolti berendezést, mángoló asztalt, dunyhát, párnát, régi viseleti ruhákat, komplett hagyatékot veszek. Palkó. 06-30/9757-900 Korrekt áron megvásárolok népviseleti ruhákat, kiegészítőket, vászonlepedőket, métervásznat, antik bútorokat, komplett hagyatékot. Telefon: 06-30/281-9979, 06-30/716-1580 Legmagasabb áron vásárolok bélyeggyűjteményeket,1945 előtti képeslapokat,papír és fémpénzeket. Filadiszkont 1064 Budapest Vörösmarty u 65 Tel:06209364757 Tel: 0616085320 réGISéGET, HAGYATÉKOT VÁSÁROLOK. BIEGL GYÖRGY 06/30-687-77-00 Mindent, ami régiség megveszem! Baja, 06-20/422-6237 Horganyzott lemezfürdőkádat vásárolnék! 06-20/422-6237 Taposógépet (stepper) vásárolnék. Érdeklődni: 06-20/962-6322 KíNÁL Női mountain bike kerékpár, sok extrával, megkímélt állapotban eladó. 06-70/3884-536 NAVIGÁCIÓ eladás, frissítés. +36-70/2001005 Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m3 méterben, 22.000 FT/m3 kuglizva 6-10 cm átmérőig. 6 m3 száraz, vastag akác tűzifa szállítva 174.000 Ft (29.000 Ft/m3). Telefon: +36-70/661-6539 (AA6086527) Fa boros hordók eladók. 06-70/4142-588 Bontott hűtőkamra, újra építhető eladó. 06-70/4142-588 Eladó méhek, IFA, alumínium kannák, méhészeti eszközök. 06-30/9038-132 Eladó páraelszívó, gázfőzőlap (4 rózsás), zuhanytálca, hűtőszekrény. 06-30/435-6124 Eladó terménydaráló, szőlőprés. Érdeklődni: 06-30/435-6124 Betonkerítés készítő felszerelés sablonokkal és 2 db villanyoszlop beton gyámmal eladó Baja, Bokodi úti temetővel szemben. Szabó, 06-30/290-1660 Nagyméretű szobanövények eladók. Jukka, fikusz, filodendron. 06-30/382-0234 Körbálás fűszéna, minőségi házhoz szállítással. 06-20/9166-777 Olasz MÁGIC ejtsd (MICS) gyártmányú, újszerű versenykerékpár 100% állapotú eladó. 06-30/689-2744 Eladó kb 500 db nagyméretű bontott tisztított tégla. Érdeklődni a 707785407 telefonon lehet. Száraz akác tűzifa kuglizva, szállítva 29.000 Ft/m3, nyár tűzifa 16.000 Ft/m3, szállítva. Telefon +36-70/222-5078 (AA6086527) Tritikálé eladó. Telefon: 06-70/310-2896

Felújított lakás kiadó a Szabadság utcában. Telefon: 06-20/977-4294

ÁLLÁST KErES

Szegedi földszinti 2 szobás kiadó. 06-30/9162607

Irodai takarítást vállalok hétvégén 06-30/5486696

Belvárosban albérleti szoba kiadó. 06-70/6501933 Baján belvárosban 1 szobás berendezett, földszinti lakás 1 személy részére kiadó. 2 havi kaució. Érdeklődni: 06-30/201-6063 Kétszobás konvektoros, felújított lakás kiadó. 06-70/907-4514 Belvárosi 2 sz. lakás kiadó. 06-30/7030548

Pincérnőt keresek Vaskútra. 06-20/9217499 Vaskút-Fenster Kft. Várbárba pultost keresek! Kovács Zoltánné, 06-70/459-1398

Takarítást vállalok. 06-70/705-3451 4 órás munkát keresek. 06-70/705-3451 Betegápolást, bevásárlást vállalok. Érdeklődni: 06-70/705-3451

Ápolói végzettséggel ápolást, gondozást, takarítást vállalok. Telefon: 06-30/824-0491 ÁLLÁST KíNÁL

1945 előtti csendőr, rendőr, folyamőr felszerelést, egyenruhát, dokumentumokat keresek! Telefon: 06-70/455-4758

A Külügyminisztérium felhívja a külföldi munkára jelentkezők figyelmét, hogy saját érdekeik védelmében minden esetben előzetesen ellenőrizzék a hirdetések valós tartalmát, a munkaügyi központoknál tájékozódjanak, hogy bejegyzett magánközvetítőről van-e szó, a munkaközvetítőnek ne adjanak pénzt és a munkaszerződést csak akkor írják alá, ha a tartalmát megértették és elfogadják!

Veszek magas áron dunnákat, párnákat. Mindenféle hagyatékot. 06-20/9192-659

Ács-ácssegédet felveszek azonnali kezdéssel. Turbucz János. 06-20/345-3171

Kőműves munkát, térkövezést, hőszigetelést vállalok. 06-20/8059-359 TETŐJAVíTÁS! Tetőátrakását, kúpok kenését, széldeszkák cseréjét, ereszcsatorna készítését vállaljuk. 06-30/832-7025, 06-20/299-2233 MEGNyíLT! BAJÁN A CZIRFUSZ FERENC UTCA 10-BEN FÉRFI FODRÁSZAT NYÍLT! IDŐPONT ILLETVE ÉRKEZÉS-FÉRFI NORMÁL, DIVAT, GYERMEKHAJVÁGÁS, SZAKÁLLVÁGÁS, IGAZÍTÁS. NYITVA: H-P: 7:30-18-IG; SZ, 7:00-12-IG, ÉRDEKLŐDNI: 06706784509-ES TELEFONSZÁMON! TETŐJAVíTÁS! Széldeszkák cseréjét, festését, kémények felújítását, ereszcsatorna készítést vállalok. 06-20/299-2233, 06-70/287-7851 Fűnyírást, fűkaszálást, permetezést vállalok. 06-20/509-8767 Gurtni csere, új redőny készítése, faredőny javítás hétvégén is, gyors precíz munka. 06-30/900-8159, 06-70/227-6273 Gazos, füves területek vágását vállalom motoros fűkaszával. 06-70/546-3368 BALÁZS REDŐNY! Műanyag és faredőnyök, szúnyoghálók készítése, javítása 24 órán belül, hétvégén is. 06-70/374-3864 Villanyszerelés, villanybojler javítás. Precíz munka, rövid határidő. 06-30/411-0542 Ereszcsatorna készítést, kőműves munkát, festést és tetőjavítást vállalunk rövid határidővel hétvégén is. 06-70/227-6273, 06-30/900-8159

Faipari technikust keresek Vaskútra. Telefon: 06-20/921-7499 Vaskút-Fenster Kft.

Szobafestés, tapétázás, gyors, precíz munka, garanciával, kedvező áron. +36-20/2671710

A NI-PA-GÉP Kft. villanyszerelő végzettséggel, B kategóriás jogosítvánnyal karbantartót keres. Érdeklődni: 06-20-377-1645

Vállalunk minden nemű kőműves munkát. Burkolást, gipszkartonozást, homlokzati hőszigetelést, térkövezést és bontást. Telefon: 06-20/420-8610

Sükösdi élelmiszeripari üzem keres gépkezelőt, csomagoló és egyéb élelmiszeripari gépek kezelésére egy műszakos munkarendbe. Feltételek: jó műszaki érzék, szakmai rátermettség, számítógép felhasználói szintű ismerete. Feltételek: jó műszaki érzék, szakmai rátermettség. Jelentkezni lehet: hétköznap 8.00-16.00 óra között a 06 30 6707060 vagy a 06 30 9439019 telefonszámon. Iwinex Kft. Szakképzett villanyszerelőt keresünk. THERMO-VILLGÉP KFT. 06-20/454-8083 Szobafestőt, homlokzati hőszigetelésben jártas szakembert keresek felvételre! LoviStick Kft. 06-30/566-7766 Egyéb takarítási munkára férfi segédmunkásokat keresünk Bajáról vagy környékéről. Kiemelt bérezés. Heti 5 nap munka, hétvége szabad. Országos munkavégzés, az utazás is fizetve. Bejelentett teljes vagy részmunkaidős munkaviszony. B kategóriás jogosítvány, jó fizikum előny. Jelentkezéseket a +36-83/312-152-es telefonszámon várjuk hétköznap 9:30-15:00 óráig. GRAIN SERVICE HUNGARY Kft. Nagybaracskára és Dávodra, nyári munkára diákokat keresünk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a dolgozni14@gmail.com e-mail címen lehet. 16 év feletti diákok jelentkezését várjuk. Ponty-Poronty Kft.

Gyermekfelügyeletet vállalunk délután. Telefon: 06-30/300-2093

üLETHELyISéG

Könyvhagyatékot, papírrégiséget keresek! Érdeklődni: 06-30/318-7176

A D-R Közműépítő kft keres nehézgépkezelőt, segédmunkást, Baja és vonzáskörzetében közmű és mélyépítési munkákhoz. érd:06303927665 Vaskúti virágkertészet május 15-én induló virágszezonra, virágvágó munkakörben munkatársakat keresünk. Személyautóval rendelkezők előnyben. Jelentkezni 06-70/316-0353 telefonszámon MAXIMA Kft. B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 40-60 év közötti férfi részére Baján heti 2 napra munkát adnék. Telefon: 06-20/243-5893 Jámbor Zoltán Baján gondozónőt keresünk, idősebb kerekes székes férfi mellé. 06-20/243-5893 Jámbor Zoltán ASZTALOS betanított gépmunkást keresek felvételre, 900 Ft/óra. Baja, Dömötör u. 6, Schumacher Kft. 06-30/9530-202

SZOLGÁLTATÁS

Baja belvárosában szuterénes 2 szobás, előteres iroda helyiség, hosszú távra kiadó. Érdeklődni: +36-70/334-0295 számon lehet

Ezüst, arany, befektetési érméket, régi bankjegyeket, érméket vennék. 06-20/967-6026

A Kamarás-Duna Kft. mezőgazdasági végzettségű, gyakorlattal rendelkező munkatársat keres gépkezelői munkakörbe. Elvárások: szakmai tapasztalat, önálló munkavégzés. Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, hosszú távú munkalehetőség. Jelentkezni a kamarasraktar@gmail.com e-mail címen lehet.

Visszfuvar Budapestről teherautóval. Érdeklődni: 06-20/591-4420

Megbízható férfi, ház körüli munkát keres napi néhány órában. 06-30/727-4110

KErES

PrO-TEAM Kft bajai Kirendeltsége részmunkaidős állást hirdet megváltozott munkaképességű bajai lakosok részére karbantartó-udvaros munkakörbe. Érdeklődni: 06-30/371-5699 számon lehet.

A-B-C-D-GKI jogsival munkát vállalok bajai nyugdíjas. Telefon: 06-20/9567-527

Takarítást vállalok. 06-30/389-7793

3

W W W. BA JAI S Z U PE R . I N FO

Fuvarozás, költöztetés, áruszállítás. Rendszeres fuvarok, bútor szállítás. Háztartási kis és nagy gépek szállítása, stb. Keressen bizalommal. +36-30/569-3652 Tóth Ferenc FürDŐKÁD FELÚJÍTÁS KÍVÁNT SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! +36-30/998-2485 Bútorrestaurálás. 06-30/686-9830 TETŐÁTrAKÁS-TETŐSZIGETELéS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁS-KŐMŰVES MUNKÁK ÉS TELJESKÖRŰ INGATLANFELÚJÍTÁS HÉTVÉGÉN IS. INGYENES FELMÉRÉSSEL. 06-70/354-7171 Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalunk rövid határidővel. 06-20/435-0897 redőny, szúnyogháló, reluxa készítés és javítás, gurtni csere 12 órán belül! Érdeklődni: 06-70/248-2987 Sírkő tisztítást, javítást vállalok! 06-20/3125748 Tetőjavítást, kúpkenést, szigetelést és kőműves, burkolás munkákat vállalunk! 06-70/248-2987 Sírkő restaurálást vállalok! 06-20/338-7407

LOMTALANíTÁS, INGYENES TAKARÍTÁSSAL, HAGYATÉKI LAKÁSÜRÍTÉS. 06/30-52224-76 Ternák Márton tetőfedő bádogos. Új tetők, teraszok, féltetők készítése, csatorna rendszerek kiépítése. Lapostető szigetelése, pala és cseréptetők, épületek, homlokzatok tisztítása, mosása magasnyomású vízzel. +36-30/958-2331, +36-70/330-6152 Gazos területek nyírása nagy teljesítményű fűkaszákkal. 06-70/248-3299 Elmondom az élete sorsát. 06-70/230-2702 rEDŐNyÖK, NAPELLENZŐK, GARÁZSKAPUK. MINDEZEK JAVÍTÁSA. ÁRNYÉKOLÁS ÉS KAPUTECHNIKA. LÁSD A CÍMLAPON. Villanyszerelés. 06205434196 Tetőfedés A-Z-ig. Lindab lemezelést, ács, bádogos, tetőfedő munkák. Kerti, kinti- benti munkákat és kisebb felújításokat vállalok. +36705664595 KÁrPITOS! Kárpitozást vállalok, használt bútorok javítását, teljes felújítását vállalom. +36-30/291-1361 Kerítés építés, kapugyártás, féltetők, teraszok építése országosan. 06-70/4293179 T E H E r A U T Ó B é r L é S ! 3,5 t össztömegű dobozos kisteherautó, kulturált raktérrel és magyarországi pályamatricával bérelhető. Telefon: 06-20/340-4169 A U T Ó B é r L é S ! ! ! Kis fogyasztású, megbízható autók már napi 3.500 Ft-tól, kaució nélkül. Telefon: +36-20/340-4169 Teljes körű rendezvényszervezést vállalok, mely magában foglalja a fotózást is. Érdeklődni: 06-20/2200-984 Kőműves munkát vállalok. 06-70/626-8563 DUGULÁSELHÁríTÁS 0-24-ig! Bontás nélkül garanciával! Csatornabekötés!! Gyors kiszállással, hétvégén és ünnepnapokon is! Vezetékes telefonról 06-20/383-9040

GéPJÁrMű

Chevrolet Aveo személygépkocsi eladó (2007) KWX306 kiváló, 158000 km +3620328-7588 MTZ-50, 80 motorral, törzskönyves, tárcsa 100.000 Ft, erdészeti tárcsa 300.000 Ft, permetező 150.000 Ft, homlokrakodó 320.000 Ft. 06-20/9166-777 Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakókocsiját, autóját, büfékocsiját megvásárolom. 30/421-85-75, 70/424-78-20, 70/6325836. Kombinátor, 2 fejes eke, permetező, műtrágyaszóró eladó. Érdeklődni: 06-30/3425221 ÁLLAT Napos és előnevelt csibe eladó. Napos csibe február 26-tól, előnevelt március 15-től naponta hús- és kettős hasznú fajták vakcinás védelemmel. 6500 Baja, Monostori út 41. Telefon: 06-79/326-410, 06-70/403-9742 Vakcinázott, előnevelt, kettős hasznosítású csirke márc. 24-től kapható és nagytestű kacsa, liba rendelhető. Érsekcsanád, Dózsa György 24., Házhozszállítással rendelhető! Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-20/483-4509, 06-20/25250-93 2-3 éves kancalovak testvérpár, újszerű 1 pár lószerszám, kisméretű szentendrei lovaskocsi eladó. Telefonszám: 06-30/946-0776 Malacok eladók. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/408-8728 Német juhász kiskutyák eladók. Telefon: +36-70/413-4774 1 éves tacsi, szép kiskutya ingyen elvihető. 06-30/144-2991 Puli kiskutya eladó, nagy pálma eladó. 06-20/251-4439 Süldő disznók eladók. Ugyanitt póni kanca. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/788-5664 Előnevelt kacsa, liba valamint tojó hibrid csirke eladó. Sükösd, Dózsa Gy. u. 188. Telefon: +36-30/968-4191 TÁrSKErESéS 50-es férfi hölgy társat keres. 06-70/3435364 50-es vállalkozó hölgyet keres. 06-70/6501933 Kedves, empatikus vékony alkatú nővel megismerkedne egy érzelemben gazdag, humorkedvelő művészlélek 50-es pasi. E-mail: secretjoy333@gmail.com 70-es nő, férfi társat keres 68-76 éves korig. Telefon: +36-20/2325-349 Kikapcsolódás! Telefon: 06-70/275-7303 Kikapcsolódás. 06-30/815-7449 FELHíVÁS Eltartási szerződést kötnék időssel, gyakorlat, referencia van. Érdeklődni lehet telefonon: +36-70/421-2602 TANFOLyAM DAJKA képzés indul július 10-én 4 órakor tandíj 3 hó x 29 e Ft. Jelentkezőket várunk Oktatási Centrum. Tel : 30/3704185 , 70/224-9727, 79/322-629 SZEMéLy VAGYONŐR képzés indul június 11-én 4 órakor és június 19-én fél 2 órakor tandíj 3 hó x 29 eFt. Jelentkezőket várunk Oktatási Centrum Baja Szent Antal u 23/B. Tel 30/370-4185, 70/6289591, 79/322-629 KéZÁPOLÓ MŰKÖRÖMÉPÍTŐ képzés indul június 12-én 3 órakor ÉS június 13-án 8 órakor tanóra. Tandíj 4 hó x 29 e Ft. Jelentkezőket várunk Oktatási Centrum Baja Szent Antal u 23/B. Tel. 30/370-4185 , 70/628-9591, 79/322-629 ELADÓ képzés indul július 3-án 4 órakor (3 hónap x 28 e Ft). Oktatási Centrum Tel 30/370-4185, 70/628-9591, 79/322-629 Targonca/Nehézgépes képzés indul augusztusban 23/28e Ft. Oktatási Centrum Telefon: 30/370-4185, 70/628-9591, 79/322-629


)*3%&5²40/-*/&XXXCBKBJT[VQFSJOGP

NÈKVT

Dʹ ><<&d͘

#*, à[- ,X*&à ò#,ę Cò,ò : %" à&-#]*  [)

,[ā*,ò#Gį[ò,G *&à ò,D

T7ò/** "*ò# C #

1FUåGJT[JHFU

%$-$

É58+É=

%DMD+DWiUX 1\LWYD+36]R9=É59$ "LÏQFLJMMVT[USÈDJØL

,6./ #/.*13 62*-6

#"6'-&9,'54[PMHÈMUBUÈTPL tTNJOLUFUPWÈMÈT tQSPGFTT[JPOÈMJTBSDLF[FMÏTFL t)ZBMVSPO1FOBKBLSÈODGFMUÚMUÏT tNǻT[FNQJMMB %7PMVNFO

tGàMQJFSDJOHGàMCFMÚWÏT t"MLBMNJNFOZBTT[POZJ TNJOLFLLÏT[ÓUÏTF

&HZFTLÏT[MFUFO MÏWǮGàHHÚOZÚLSF

 FOHFENÏOZ

"LDJØ*EǮUBSUBNNÈKVTUǮMKÞOJVTJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

EDMDUXFN]XFN

+HOOR6800(5 (]DKyQDSDNHGYH]PpQ\HNUǷOV]yO 1HPDUDGMOHUyOD &VHPSpV]HJ\NLVYiOWR]iVW RWWKRQRGEDDNFLyViURQ -"41"-."4

.DQL]VD7UHQGE~WRUUD 5BSD[BM4[BOESB/$.%(5(1'(=e6,

ĖG à)#*-)Ė)ě)[ ā)ò# 3ÏT[MFUFLà[MFUàOLCFO ÏTFMÏSIFUǮTÏHFJOLFO ,MÓNBQPOU #BKB 4[FHFEJÞU XXXLMJNBQPOUIV

#BKB .FHHZGBVUDBB 5FMFGPOT[ÈN

3ØNBT[FLSÏOZTPS

MFEWJMÈHÓUÈTTBM YYDN

HQJHGPpQ\

"%3*"/"NPEFSOGSBODJBÈHZLFSFU

«S

 'UTPS

.44JOFNB7JUSJO,PNCJOÈDJØ

&HZFEJNPEFMMUÈNMBÏT LBSGBGVOLDJØWBM GFLIFMZFT ÈHZOFNǻUBSUØ

&SFEFUJÈS 'UHBSO "LDJØTÈS 'UHBSO«S

1BMFh6hBMBLÞàMǮCÞUPS

 'UEC

YDN

4"/5"#"3#"3"TBSPL 4POPNBUÚMHZ GÏOZFTGFIÏSÚTT[FÈMMÓUÈTCBO

BMLBMNJGFLIFMMZFMÏTÈHZOFNǻUBSUØWBM UÚCCT[ÚWFUÏTT[ÓOWÈMBT[UÏLCBOJTSFOEFMIFUǮ .ÏSFUYYDN

&SFEFUJÈS 'UHBSO "LDJØTÈS 'UHBSO.4-BLCFSFOEF[Ǯ4UÞEJØ,GU NPUPSPTQJIFOǮGVOLDJØWBM YDN

"LÏQFLJMMVT[USÈDJØL

"[BLDJØUØMJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

4BKÈUHZÈSUÈTÞ LàMÚOMFHFTJHÏOZFLFUJT LJFMÏHÓUǮGBGSPOUÞ WBHZMBNJOÈMUCØM LÏT[àMUCÞUPSPL

Profile for szuperinfo

Baja 2020. 05. 28.  

Baja 2020. 05. 28.  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded