Page 1

:by LIGHT 2008

Ljusinstallation i Slottsparken, Malmö

Foto:Jennie Fagerström

: by LIGHT är en ljusutställning som ägde rum i Slottsparken i november 2008. Projektet är Malmö stads satsning på att ta fram nya idéer till hur våra parker kan ljussättas. Parkerna är stadens vackraste rum och ofta även stadens mörkaste rum vilket skapar otrygghet bland stadens invånare. Därför utlystes en idétävling inför ljusutställningen där Swecos bidrag Allt ljus på mig blev ett av de utvalda förslagen. Ambitionen var att skapa glamour i parken och projektet präglades av tankar kring återanvändning och miljö. Ljuskronorna som hängde ner från trädkronorna i platangångens mitt skapades av 2400 återanvända bestick och 600 kantstötta kristallprismor.

” På väg till galaafton på kasinot! I det kalla höstmörkret tänds platangången upp och förvandlas till en praktfull sal där trädens kronor bildar tak, de kamouflagemönstrade stammarna utgör väggar och gångens grus blir golvets röda, skimrande matta. Den röda mattan knyter samman Ljusets kalender med Casino Cosmopol. I rummets mitt står Anna-Lisa, som vanligt koafferande och speglande, men med en ny och märkvärdig lysande spetsduk vid sina fötter. Ovanför henne och alla besökare svävar ståtliga kristallkronor. ” Uppdrag Arkitekt

Uppdragsgivare Utställning

SWECO Architects AB Box 286 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

ALLT LJUS PÅ MIG, : by LIGHT i Malmö SWECO Architects i Malmö genom Jennie Fagerström och Gunilla Wembe Malmö Stad 31 okt - 9 nov 2008


Brf Bryggan, Dockan, Malmö Gestaltning och projektering av bostadsgård på bjälklag

SWECO FFNS i Malmö har åt JM gestaltat och projekterat en bostadsgård på bjälklag i Dockanområdet i Malmö. Projekteringen har avsett handlingar till och med systemoch bygghandling. På grund av gårdens begränsade yta samt de sex våningar som omger den är det viktigt att inte med växtlighet minska ljustillförsel till bostäderna men ändå skapa en grön och trivsam gård. Grundidén bakom gestaltningen är därför att låta olika markmaterial, ljust samt mörk betongsten i olika storlekar, samt den låga växtligheten av marktäckare skapa en horisontell grund på vilken vertikala, smala gröna element placeras. Dessa består av spaljéer med klätterväxter samt enstaka mindre träd. Växterna har valts utifrån deras härdighet till den typ av klimat som råder vid det havsnära Dockan-området. För att uppnå den av Malmö Stad fastlagda grönytefaktorn för hela Dockan-området görs också byggnadens tak delvis gröna. På takterrasserna finns planteringskärl med klätterväxter som skingrar sig mor spaljéer på fasaden.

SWECO FFNS Arkitekter AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47

Uteplatserna görs generösa i storlek och avskärmas av spaljeér. Gångytor samt öar av vistelseytor samlas i mitten av gården. En smal vattenkanal bildar en sammanknytande axel och kopplar vidare ut mot vattnet i dockans hamnbassäng.

Uppdrag Arkitekt

Uppdragsgivare Storlek Slutfört år

Brf Bryggan, Del av fast Kranen 5 inom kv Dockporten, Malmö. SWECO FFNS i Malmö genom Sara Schlyter (ansvarig) och Kani Abu-Bakr JM AB 1230 m². 2008


Bäckens Förskola Tygelsjö

Bäckens förskola i Tygelsjö stod klar till höstterminen 2008. SWECO ansvarade för gestaltning och projektering av både byggnaden och utemiljön. Förskolan inrymmer fyra avdelningar och en uteavdelning som förfogar över ett vindskydd på gården och några få lokaler inomhus. Viktiga utgångspunkter vid utformningen av gården var att väcka nyfikenhet och locka till rörelse samtidigt som gården skall tåla hårt slitage. En betydande insats gjordes också på att utforma gården så att den fungerar både för de traditionella grupperna och som utgångspunkt för utegruppens verksamhet.

En utmaning var att skapa en miljö som redan från början kändes grön och lekfull på en tomt som vid utgångsläget var ren åkermark. En stor variation i växtmaterial och ett rikt inslag av bär och frukt var ledorden för gårdens vegetationsbyggnad.

Uppdrag Landskapsarkitekt Uppdragsgivare Slutfört år

SWECO Architects AB Box 286 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Ny förskola med fem avdelningar i Tygelsjö SWECO i Malmö genom Lisa Torpel Stadsfastigheter, Malmö Stad 2008


Park i Bäckdala, västra Eslöv

2006-12-04 CAHJ/JMBO Illustrationsplan, Bäckdala 1 Eslöv 2217123-300

0

50

Lan

100 m

tma

Skala 1:2000 (A3)

nna

väg

en

Bäckdala

förskola

Västerdala

Sweco FFNS i Malmö har på uppdrag av Eslövs kommun projekterat en stor naturpark. Parkens utformning grundas på idéer som togs fram vid ett parallellt uppdrag, även det av Sweco FFNS. Tre landmärken med siktlinjer emellan finns i parken: en träpaviljong i den stora dammen, en kulle i öster och däremellan ett utsiktstorn. Även mellan de två bondgårdarna finns visuell kontakt. Parken är svagt skålad ner mot bäcken och dammen. I parken omhändertas mindre mängder dagvatten till vardags men vid kraftiga regn mycket stora volymer som även kommer från höglänta områden i närheten. Området var tidigare åkermark med ett kulverterat vattendrag. I parken finns en permanent damm som omges av en handikappanpassad gångväg delvis i form av ett trädäck. I östra delen av parken finns lekplatser för olika åldrar.

SWECO FFNS Box 286, 201 22 MALMÖ Tel 040-167000 Fax 040-154347

Vegetationen består av skog och solitära träd. Växtvalet har anpassats till den varierande markfukten i området. I uppdraget, som genomfördes av flera bolag inom Swecokoncernen, ingick även projektering av bostadsgator och övriga dagvattenanläggningar.

Uppdrag

Bäckdala, Eslöv

Arkitekt

SWECO FFNS i Malmö genom Jennie Fagerström (ansvarig), Lisa Torpel och Caroline Hjalmarsson

Uppdragsgivare

Eslövs kommun

Slutfört år

2007, byggnation 2008


Bullerskydd vid Mariehage förskola, Malmö

Plank med glaspartier

Plank med spaljé

Sweco FFNS i Malmö har på uppdrag av Malmö Stad detaljprojekterat ett bullerplank vid Mariehage förskola. Den valda lösningen baseras på ett prefab-plank från Silentia, Nordic Line Horisontal. Infällt i planket finns plexiglaspartier som släpper in ljus till förskolans trädgård och ger barnen möjlighet till utblickar. Längs gatan är vissa partier indragna. Där finns spaljéer där bland annat klematis ska klättra.

Den brunröda kulören är vald för att harmoniera med omgivningens byggnader och med förskolans utseende. Höjd: 2,0 m. Längd: ca 120 m. Byggkostnad: ca 950 000 kr (motsvarar 7 900 kr/löpmeter)

Uppdrag Arkitekt

SWECO FFNS Box 286, 201 22 MALMÖ Tel 040-167000 Fax 040-154347

Projektering av bullerskydd vid Mariehage förskola, Malmö SWECO FFNS i Malmö genom Jennie Fagerström

Uppdragsgivare

Malmö Stad Gatukontoret

Slutfört år

2007


Belysningsprogram Nya Annetorpsvägen / Pildammsvägen, Malmö Föreslagna åtgärder

Hyllie trafikplats

Hyllie vattentorn

Hyllie trafikplats

Lorenborgsgatan

Hyllie vattentorn

Inspirationsbilder

SWECO har på uppdrag av Malmö stads gatukontor tagit fram ett belysningsprogram för trafiklederna omkring Hyllievång. Den nya stadsdelen blir en samlingspunkt i södra Malmö och trafiken kommer att öka kraftigt. I belysningsprogrammet presenteras riktlinjer för ljuset längs nya Annetorpsvägen och Pildammsvägen, en av Malmös viktigaste infarter. Hyllievång med dess landmärken och byggnader kommer att synas väl från omgivande vägar. De åtgärder som föreslås i programmet innebär att vägarna och deras ljus inte konkurrerar ut stadsdelens ljus. Föreslagna åtgärder gynnar samtidigt trafiksäkerheten som är av största vikt.

Delsträcka

Genom detta belysningsprogram läggs grunden till en genomtänkt ljussättning av trafikrummet där säkerhet och estetik flätas samman. Resultatet blir en harmonisk och samtidigt variationsrik trafikmiljö som berikar trafikanternas upplevelse.

Uppdrag Arkitekt Uppdragsgivare Slutfört år

SWECO Architects AB Box 286 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Belysningsprogram, nya Annetorpsvägen / Pildammsvägen, Malmö SWECO i Malmö genom Jennie Fagerström Malmö Stad, gatukontoret 2005


Gottorps Förskola Bunkeflo

Gottorps förskola är en ny skola intill Sundsbroskolan. SWECO har stått för gestaltning och projektering av både byggnaden och utemiljön. Förskolan ligger intill Gottorps gård på en grön och uppvuxen tomt med flera vackra träd. En utmaning var att integrera en ny förskola i den befintliga miljön. Nu inryms några avdelningar i det gamla boningshuset och resterande avdelningar i den nya byggnaden.

Resultatet av projektet är en förskola med en upplevelserik utemiljö. Nya lekredskap står bland de gamla träden, och genom vegetationen går en grusad gång som skall locka till upptäcksfärder. Från den nya byggnaden leds dagvattnet i öppna rännor och samlas i en stenlagd bäckfåra som slingrar sig fram mellan fruktträden.

Uppdrag Landskapsarkitekt Uppdragsgivare Slutfört år

SWECO Architects AB Box 286 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Ny förskola med fyra avdelningar i Bunkeflo SWECO i Malmö genom Lisa Torpel Stadsfastigheter, Malmö Stad 2005


Bäckagårdsskolan, Malmö

Ny skolgård

Foto: Ole Jais

Foto: Ole Jais

Bäckagårdsskolan i Malmö har uppförts i ett flertal etapper och Sweco har stått för projektering av både hus, inredning och landskap. Projektet har genomsyrats av tankar kring ekologi och pedagogik. Skolgården är utformad för att inspirera till utevistelse såväl under raster som i undervisningen då det finns en uteverkstad samt ett flertal uteklassrum.

Allt dagvatten ska fördröjas inom området eftersom den intilliggande Risebergabäcken redan är så hårt belastad. På skolgården finns öppna dagvattenstråk och fördröjningsytor med stenar och gräs som blir ett roligt, pedagogiskt inslag där eleverna kan följa vattnets gång.

Stor vikt lagts vid val av ett varierat växtmaterial för att ge eleverna kunskap om olika arter och för att fungera som en del i undervisningen. På skolgården har ett flertal inhemska träd planterats för att öka kännedomen om våra svenska skogsträd. Uppdrag Arkitekt

Uppdragsgivare Storlek Slutfört år

SWECO Architects AB Box 286 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Bäckagårdsskolan, Malmö Sweco i Malmö genom Jennie Fagerström (ansvarig), Lisa Torpel och Caroline Hjalmarsson Stadsfastigheter, Malmö Stad 30 000 kvm 2008


Arbetsplan E22 Hörby N - Linderöd Ombyggnad till motorväg

Trafikplats Ekeröd. Vy från sydöstSkiss: Sara Schlyter

Sweco har på uppdrag av Vägverket arbetat med ombyggnaden och breddningen av E22 mellan Hörby Norra och Linderöd för avhjälpa de trafikproblem som finns på sträckan. Sweco Architects har ansvarat för gestaltningen och landskapsåtgärderna. De nya trafikplatserna vid Hörby N och Ekeröd ligger i skogsdominerade områden och i dessa bevaras skogskaraktären. Utmed sträckan anläggs nya fördröjningsmagasin för att kompensera för det ökade dagvattenflödet. Vid magasinet söder om trafikplats Ekeröd planteras mindre dungar av al men vid övriga magasin sker ingen plantering.

För att minimera buller och för att begränsa den visuella påverkan för boende kring den nya motorvägen utformas bullerskydd på en del av sträckan medelst bullervallar eller bullerplank, beroende på vad som är mest lämpligt. Bron vid trafikplats Ekeröd effektbelyses för att förstärka trafikplatsens identitet samt framhäva dess karaktär även nattetid vilket underlättar trafikanternas orientering längs med E22. Ljuset bör ha en ”naturlig” varmvit färg och får inte vara för starkt så att det upplevs som bländande.

Uppdrag Arkitekt Medarbetare Uppdragsgivare Utfört

SWECO Architects AB Box 17920 118 95 Stockholm Tel 08-522 952 00 Fax 08-522 953 00 www.sweco.se

Arbetsplan E22 Hörby N - Linderöd SWECO Architects i Malmö i samarbete med SWECO Infrastructure Sara Schlyter och Pernilla Sjöström Vägverket Region Skåne 2008


Pilotprojekt Svalöv

Syftet med metodstudien är att redovisa en metod för hur vindkraften kan hanteras i den kommunala översiktsplaneringen. Metodstudien är ett av tre delprojekt som genomförts på uppdrag av Energimyndigheten. Svalövsprojektet inriktas på frågor som är specifika för slättlandskapet. Den i rapporten redovisade metoden innebär att områden olämpliga för vindkraft stegvis utesluts i analysen. En viktig slutsats av arbetet med metodstudien är att GISanalyser av bullerpåverkan på bostadsbebyggelse är ett värdefullt urvalsinstrument för att urskilja potentiella områden för vindkraft. Med hjälp av sådana GIS-analyser kan en kommun effektivt komma fram till vilka områden man kan gå vidare med i planeringen av vindkraftsutbyggnaden. I rapporten diskuteras även slättlandskapets speciella förutsättningar, grupperingsprinciper för vindkraftverk samt medborgarinflytande i planeringen.

SWECO FFNS Arkitekter AB Rosenlundsgatan 31 Box 17920, 118 95 Stockholm Tel 08-522 952 00 Fax 08-522 953 00

Uppdrag Konsult

Pilotprojekt Svalöv SWECO FFNS Uppdragsansvarig: Ingvar Svensson Medverkande: Peter Krigström, Anna Möller, Torsten Jonsson Energimyndigheten

Uppdragsgivare Projektets storlek Investeringar 600.000:Slutfört Aug 2002


Bantorget, Lomma Illustrationsplan

Tillgänglighetsanpassade lekredskap

Roliga lekskulpturer

Inspirationsbild: solitärer och stora öppna gräsytor

Sweco FFNS i Malmö har på uppdrag av Lomma kommun projekterat parken Bantorget i Lomma. Målet har varit att ge parken en mer utpräglad stadsparkskaraktär som domineras av öppna gräsytor och solitära träd. De flesta befintliga träd bevaras och kompletteras med träd som har intressanta färger, former, blommor och dofter. Parken omgärdas av låga häckar som ökar rumskänslan i parken. De fungerar även som avskärmning mot parkeringarna väster om parken.

SWECO FFNS Box 286, 201 22 MALMÖ Tel 040-167000 Fax 040-154347

Kopplingen mellan lekplatsen och övriga delar av parken förstärks. Många av lekredskapen är tillgänglighetsanpassade och placerade på en yta av gummiasfalt. En upphöjd sandlåda gör att även barn i rullstol kan vara med och leka. I den västra delen av lekplatsen finns ett lekbuskage som avgränsas av en sittmur. Det finns sittplatser i anslutning till lekplatsen och den långa sittmuren kompletteras med parksoffor och bord. Uppdrag

Bantorget i Lomma

Arkitekt

SWECO FFNS i Malmö genom Jennie Fagerström och Pernilla Sjöström

Uppdragsgivare

Lomma Kommun

Slutfört år

Byggs under 2008


Möllevångstorget, Malmö Malmö by light 2004

Foto: Ole Jais

Malmö by Light är en av Malmös största satsningar inom ramen för utveckling och användning av ny belysningsteknik och ska inspirera till okonventionella, innovativa lösningar. Projektet ska ge kunskaper och erfarenheter i hur en väl genomtänkt ljussättning kan bidra till en god samhällsutveckling, förbättrade levnadsvillkor och en mänskligare, vackrare miljö.

Genom att ta bort den bländande gatubelysningen får vi besökaren att lyfta blicken mot ett belyst taklandskap.

SWECO FFNS valde att arbeta med Möllevångstorget, ett central torg med puls alla dygnets timmar. Nedan följer projektbeskrivningen:

Malmö Stad har låtit ”golvet” få behålla sitt blå skimmer. Belysningen på statyn har även permanentats.

Taklandskap Möllevångstorget är med all säkerhet Sveriges mest kontinentala plats. Torget har en stor rymd med behagliga proportioner och fylls dagtid med människor och handel på ett enastående sätt. Husen kring torget har ett ovanligt spännande taklandskap med olika färger och former. Betraktaren missar ofta dess skönhet dagtid, nattetid slocknar landskapet helt. Vi vill låta taken leva under nattens timmar och få betraktaren att upptäcka en ny dimension.

SWECO FFNS Arkitekter AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47

Efter mörkrets inbrott får platsen ytterligare en dimension. Torgets golv lyfts fram genom ett blågrönt skimmer. Torgets staty ”Arbetets ära” får ett ljus som släpar längs kropparna och lyfter stenen.

Projektets namn: Arkitekt: Medarbetare: Beställare: Utställning:

Malmö by Light SWECO FFNS tillsammans med Fagerhult Gisli Kristjansson och Gunilla Wembe Johan Moritz, Gatukontoret, Malmö Stad 5-14 november 2004


Brf. Havsblick, Lomma Gestaltning och projektering av trädgård vid äldreboende

entré

C

en

tru

m

ga

ta

n

parkering

Illustration: Kani Abu-Bakr Abu-Bak

SWECO har åt Lomma kommun gestaltat och projekterat trädgården och parkeringen i anslutning till bostadsrättsföreningen/äldreboendet Havsblick i centrala Lomma. Projekteringen har avsett framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Möten har kontinuerligt förts med representanter för de boende som fört fram sina önskemål om trygghet, framkomlighet samt att ge att ge gården en tydlig trädgårdskaraktär. Grundidén med gestaltningen av trädgården, med den ellipsformade gräsytan i mitten av trädgården samt den raka gången med dess pergola, är att ge trädgården en form-

stark gestaltning samt att på ett tydligt sätt knyta samman centrumgatan med entrén till huset. De växter som sedan fyller trädgården är pålitliga och vackra trädgårdsväxter med gamla anor. Förhoppningsvis kan växtmaterialet väcka minnen från barndomen och ge upphov till diskussioner kring ursprung och historia. Även parkeringsplatserna med dess in och utfarter gestaltas om för ett bättre trafikflöde och ett mer effektivt utnyttjande av p-ytor.

Uppdrag Arkitekt

Uppdragsgivare Slutfört år

SWECO Architects AB Box 286 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Gestaltning och projektering av trädgård vid äldreboende. SWECO i Malmö genom Jennie Fagerström & Kani Abu-Bakr Lomma kommun 2008


Flagghusen , Malmö Gestaltning och projektering av 3 bostadsgårdar

Sweco i Malmö har på uppdrag av Midroc gestaltat och projekterat 3 st bostadsgårdar i kvarteret Flagghusen i Västra Hamnen i Malmö. Gårdarna ligger till vissa delar på garagebjälklag och i övrigt utgörs marken av utfyllnadsmassor. De tre bostadshusen med gårdarna ligger spridda i kvarteret och saknar direkt kontakt med varandra. De omgivande förutsättningarna skiljer sig mycket åt, den ena vetter mot en park, den andra mot en gata, och den tredje är en innergård. Med ett gemensamt koncept som utgångspunkt och tema, skapades tre sinsemellan olika gårdsmiljöer med starka identiteter. Häckar av bok delar upp gårdarna i flera rum av olika storlekar och karaktärer. Detta skapar en mångfald av vistelsemiljöer och upplevelser. Gemensamt för de tre gårdarna är också att de privata uteplatserna och de allmänna mötesplatserna utgörs av trädäck. Trädäcken leker med olika nivåer och binds samman av ramper. De två större gårdarna har också pergolor för att förstärka rumsligheten och avskärma uteplatserna visuellt.

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47

Som en konsekvens av Malmö stads krav på grönytefaktorberäkning utgörs stora delar av husens fasader av spaljéer med klätterväxter. Detta bidrar starkt till en grönare upplevelse av gårdarna.

Uppdrag Arkitekt

Uppdragsgivare Storlek Slutfört år

Flagghusen, Malmö SWECO i Malmö genom Peter Krigström (ansvarig) och Sara Schlyter Midroc Totalt ca 2500 m2 2006, byggår 2008


Pildammsstråkets förlängning, Malmö Planprogram

SWECO FFNS i Malmö har på uppdrag av och i samarbete med Malmö Stads stadsbyggnadskontor tagit fram ett planprogram för förlängningen av ett av Malmös viktigaste grönstråk, Pildammsstråket. Planprogrammet föreslår placering av och innehåll i grönstråket i anslutning till Hyllievång, ett av Malmös stora utbyggnadsområden.

Grönstråket kommer att få stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Det blir en förbindelselänk mellan stad och land och nås via attraktiva cykelstråk och gångvägar. Dagvatten från planerad bebyggelse i intilliggande områden nyttjas till att skapa attraktiva vattenytor. Stråket får ett högt ekologiskt värde och ökar den biologiska mångfalden i område.

Visionen är att Pildammstråkets förlängning ska vara ett kraftfullt stadsbyggnadselement som länkar samman olika gröna områden. Samtidigt ska det skilja stadens byggda delar åt och ge dem identitet.

Några delar av grönstråket var redan anlagda då planprogrammet togs fram, medan andra återstår.

I planprogrammet föreslås ett pärlband av parker och naturområden med gröna länkar emellan. De olika delarna får olika karaktär och innehåll beroende på var i stråket de ligger och hur förhållandena är idag.

Uppdrag

Planprogram för Pildammsstråkets förlängning - etapp 1

Arkitekt

SWECO FFNS i Malmö genom Jennie Fagerström

Uppdragsgivare Malmö Stad, stadsbyggnadskontoret Slutfört år

SWECO FFNS Arkitekter AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47

2005


Sturup cirkulationsplats

Gestaltningsprogram tillhörande arbetsplan för korsning väg 813/816

Sweco har på uppdrag av Vägverket arbetat med ombyggnaden av trevägskorsning 813/816 för att göra den till en cirkulationsplats med fyra anslutande vägar. Sweco Architects har ansvarat för gestaltningen och landskapsåtgärderna samt att upprätta ett gestaltningsprogram för cirkulationsplatsen. Cirkulationsplatsens anslutande vägar leder bl.a. till Malmö Airport, Sturup Park (golfbana) och Sturup Raceway vilket ska vara tydligt i cirkulationsplatsen utformning. Rondellen präglas av Sturup Park genom att få några karak­ tärs­­inslag från golfbanan. Markytan är en böljande gräsmatta där vissa partier hålls kortklippta, likt greenen, och andra partier får växa lite högre, likt ruffen. I ruffen planteras träd som är karaktäristiska för området, såsom naverlönn, björk och skogsek. Från påfarten i väst till avfarten i norr placeras taxibanebelysning innanför rondellkantstödet. Från rondellen sprider sig ruffen ut till den södra och västra refugen där gräset får inslag av blomsteräng.

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Östra refugen visar vägen till Sturup Raceway genom att få karaktären av en motorbana. På vardera sida om öst­ gående körfält läggs en rad med röd- och vitmålade plattor närmast kantstenen. Norra refugen/norrgående körfält visar vägen till Malmö Airport genom att få karaktären av en landningsbana. På respektive sida om norrgående körfält placeras taxibanebelysning med tre meters mellanrum.

Uppdrag

Arkitekt

Uppdragsgivare Slutfört år

Gestaltningsprogram tillhörande arbetsplan för korsning väg 813/816 cirkulationsplats samt ny enskild anslutning SWECO Architects i Malmö genom Caroline Hjalmarsson i samarbete med SWECO Infrastructure Vägverket Region Skåne 2008


Handelsbanken, Malmö Inredning och takterrassgestaltning

Ombyggnaden är en utökning av bankens befintliga lokaler som finns i direkt anslutning och verksamheten består av programmering och utveckling av bankens tjänster via internet. Verksamheten kräver tysta lokaler och består av separata cellkontor längs fasaden med en öppen gemensam del i mitten. Glaspartier mot kontoren består av tunna ekpartier där de stora glasytorna ger ljus och luft åt rummen. Ett större konferensrum finns som tillsammans med två mindre rum placerats avskiljt från övriga kontor i slutet av korridoren. I ombyggnaden ingick även de terrasser som finns in mot gården. Växternas blandat kalla och varma gröna färger med inslag av lavendel fick också följa med in i lokalerna. I cellkontoren har väggarna en bruten vit nyans som i mitten av huset bryts av med blanka färgade väggar vid

SWECO FFNS Arkitekter AB Rosenlundsgatan 31 Box 17920, 118 95 Stockholm Tel 08-522 952 00 Fax 08-522 953 00

de gemensamma samlingsplatserna. Dessa färger kommer även igen i pentryluckor och som inslag i textilier på möbler och gardiner. Golvet i linoleum består av breda ränder i tre grå nyanser, där väggarna monterats i efterhand och får bilda egna avgränsningar och mönster.

Uppdrag

Takterrassgestaltning och inredning av Handelsbankens lokaler på Kalendergatan, Malmö Konsult SWECO FFNS Uppdragsansvarig: Lena Borglund Landskapsarkitekt: Peter Krigström Projektering: Boel Fors Uppdragsgivare Handelsbanken Byggnadsavdelningen i Stockholm Projektets storlek 940 m2 Investeringar Slutfört 2002


Strandskolan Ny skola, Klagshamn

Strandskolan är en skola för 6-9 klass som stod klar år 2006. SWECO utförde gestaltning och projektering av både byggnaden och utemiljön. De flesta av skolans entréer är vända mot skolgården, och på gården finns en naturdel, en lekdel, en parkering och en angöringsplats.

Kring byggnaden finns många bänkar och klippta häckar som bildar mindre rum. I mitten av gården finns en nedsänkt körsbärslund som fungerar som samlingsplats och tar hand om dagvatten. Lekdelen innehåller bollplaner, lekredskap, gräskullar, träd och buskar.

Bland den befintliga vegetationen på tomten bevarades en dunge som nu utgör skolgårdens naturdel där barnen och naturen får härska och bestämma utvecklingen. Uppdrag Landskapsarkitekt Uppdragsgivare Slutfört år

SWECO Architects AB Box 286 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Ny skola för 6-9 klass i Klagshamn SWECO i Malmö genom Lisa Torpel och Peter Krigström Stadsfastigheter, Malmö Stad 2006


Utemiljö vid Turning Torso samt Turning Torso Gallery

Trappa med sittbänk vid Turning Torso

Uteservering på trädäck vid Turning Torso Gallery

Gångstråk i anslutning till Ankarparken

Cykelstråk i sågad smågatsten

Sweco FFNS i Malmö har på uppdrag av HSB utformat utemiljön kring Turning Torso och intilliggande parkeringshus med bostäder och Turning Torso Gallery. Resultatet blev en modern och spännande miljö utformad i samarbete med Malmö stad och HSB Malmö.

I anläggningen märks bla en vinklad terrängtrappa med sittbänkar i Azobéträ i anslutning till Turning Torso, glasade uteserveringar till restaurangen Twisted Torso samt cykelstråket i sågad smågatsten som möter gångstråket genom Ankarparken.

Uppdrag

Uppdragsgivare

Utemiljö vid Turning Torso och Turning Torso Gallery SWECO FFNS i Malmö genom Peter Krigström och Henrik Näsström HSB Malmö

Slutfört år

2007

Arkitekt

SWECO FFNS Box 286, 201 22 MALMÖ Tel 040-167000 Fax 040-154347


Strandskolan Ny skola, Klagshamn

Strandskolan är en skola för 6-9 klass som stod klar år 2006. SWECO utförde gestaltning och projektering av både byggnaden och utemiljön. De flesta av skolans entréer är vända mot skolgården, och på gården finns en naturdel, en lekdel, en parkering och en angöringsplats.

finns en nedsänkt körsbärslund som fungerar som samlingsplats och tar hand om dagvatten. Lekdelen innehåller bollplaner, lekredskap, gräskullar, träd och buskar.

Bland den befintliga vegetationen på tomten bevarades en dunge som nu utgör skolgårdens naturdel där barnen och naturen får härska och bestämma utvecklingen. Kring byggnaden finns många bänkar och klippta häckar som bildar mindre rum. I mitten av gården

Uppdrag Landskapsarkitekt Uppdragsgivare Slutfört år

SWECO Architects AB Box 286 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Ny skola för 6-9 klass i Klagshamn SWECO i Malmö genom Lisa Torpel och Peter Krigström Stadsfastigheter, Malmö Stad 2006


Vikhem II, Staffanstorp

Skiss: parkmiljö, gradänger vid torrt dagvattenmagasin

Skiss: platsbildning vid lokalgata

Skiss: parkeringsyta Ski k i t / farthinder f thi d lokalgata l k l t

Sweco i Malmö har på uppdrag av Staffanstorps kommun genomfört gestaltning och förprojektering av en områdespark och gatumiljöerna i ett exploateringsområde för småhus och i Staffanstorps södra del. Uppdraget har varit ett samarbete mellan flera Swecobolag och har även berört dagvattenhantering och massberäkningar. Parken utgörs av den smala ytan mellan två områden med småhusbebyggelse. Parkens karaktär styrs till stor del av kravet på att magasinera dagvatten från gator och fastigheter. Dagvattenmagasinen upptar stora delar av parken. Dessa utformas som torra magasin och den större kantas av en gradängtrappa av fyrkantsstockar som dels ökar säkerheten på en annars brant sluttning, dels ökar det möjligheterna till användning av magasinet när det är torrt. Parken ska vara en närpark för de som bor i angränsande områden. Lek, social samvaro och fysisk aktivitet är viktiga integrerade funktioner. Parken domineras av öppna gräsytor med uppstammade träd. Detta ger öppna flexibla ytor och fri sikt genom parken vilket är en viktig trygghetsaspekt.

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47

Lokalgatorna inom området har karaktär av gårdsgata med gemensam yta för samtliga trafikslag. Korsningarna markeras med avvikande beläggning bildar små platser för möten och samvaro. Som fartdämpande åtgärd placeras gästparkeringar sick-sack längs gatorna. Dessa kantas av träd och är också flexibla i sin funktion när de inte används för uppställning.

Uppdrag Arkitekt

Uppdragsgivare Storlek Slutfört år

Vikhem II, Staffanstorp SWECO i Malmö genom Sara Schlyter (ansvarig) och Kani Abu -Bakr Staffanstorps kommun 73 000 m². 2008


Ljusprogram för Maria Park, Helsingborg Föreslagna åtgärder

TECKENFÖRKLARING Fasader att framhäva Viktiga punkter - trygghet Busshållplatser Viktiga stråk - trygghet Barrträd att framhäva Lövträd att framhäva Belysning på parkering Västra allén

Mariastaden

Huvudbyggnaden

BORGGÅRDEN

Östra allén

Inspirationsbilder Engelska gången

ENGELSKA PARKEN

SWECO har på uppdrag av samfälligheten Maria Park tagit fram ett ljusprogram för det f d sjukhusområdet. Ljusprogrammet är ett konkret handlingsprogram som ska användas för att förbättra parkens belysning. Programmet innehåller såväl en övergripande analys av belysningssituationen som handfasta förslag på ljussättning av olika platser.

SWECO Architects AB Box 286 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Målet är att skapa ett tryggare och attraktivare bostadsområde med stärkt identitet. Genom att utgå från strategin i ljusprogrammet uppnås en helhet där gatubelysning, allmän belysning, fastighetsbelysning samt belysning av vegetation samverkar på ett tryggt, funktionellt och estetiskt sätt.

Uppdrag

Ljusprogram för Maria Park

Arkitekt

SWECO i Malmö genom Jennie Fagerström

Uppdragsgivare

Samfälligheten Maria Park

Slutfört år

2006


Ljusprogram för Helsingborg — fördjupning Stortorget Rådhuset

Vy över Stortorget

Fasaderna vid Stortorget

Sweco Architects i Malmö har på uppdrag av staden fördjupat ljusprogrammet för Helsingborgs stadskärna vad gäller Stortorget, stadens viktigaste finrum. Fördjupningen ligger till grund för fastighetsägarnas arbete med sina egna fasadbelysningar. Programmet innehåller riktlinjer för varje fastighet vid torget samt för själva torgytan.

Målet med programmet är att skapa förutsättningar för goda ljussättningar av de vackra fasaderna längs Stortorget samtidigt som helheten påverkas positivt.

Uteservering på trädäck vid Turning Torso Gallery

Uppdrag Arkitekt

SWECO Architects AB Box 286 201 22 MALMÖ Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47

Ljusprogram för Helsingborgs stadskärna — fördjupning Stortorget SWECO Architects i Malmö genom Jennie Fagerström

Uppdragsgivare

Helsingborgs stad

Slutfört år

2007


Ljusprogram för Helsingborg Föreslagna ljusnivåer

Vy över Stortorget

��������������������� �

���������������

��������

���������������

���������������

� � � �

� � � �

���������������� ������������� ���������������������

Sweco FFNS i Malmö har på uppdrag av staden arbetat fram ett ljusprogram för Helsingborgs stadskärna. Ljusprogrammet är ett konkret handlingsprogram som ska utveckla stadskärnans belysning i positiv riktning. Programmet innehåller såväl en övergripande analys av helheten som konkreta förslag på ljussättning av olika platser.

Ljussättningsförslag Konserthuset

Målet är att skapa en tryggare och vackrare stadskärna. Genom att utgå från strategin i ljusprogrammet skapas en helhet och långsiktighet där gatubelysning, allmän belysning och fastighetsbelysning samverkar på ett tryggt, funktionellt och estetiskt sätt.

Uteservering på trädäck vid Turning Torso Gallery

Uppdrag Arkitekt

SWECO FFNS Box 286, 201 22 MALMÖ Tel 040-167000 Fax 040-154347

Ljusprogram för Helsingborgs stadskärna SWECO FFNS i Malmö genom Jennie Fagerström

Uppdragsgivare

Helsingborgs stad och Citysamverkan

Slutfört år

2007


Henriks Hage Ny förskola, Höllviken Henriksdalsvägen

Trädrad längs gata

Parkering

Cykelparkering Sophus

Kubbtåg

Sittgrupp

Lekplantering, vildväxande

Plattyta

Gunga

Cykelförråd

Gunga Vattenlek tten

Plattyta

Sagoplats (grill)

Cykelbana

Gräs Plattyta

Gräs

Sandlåda med bakbord

Bollspel

Lekredskap

Trampstenar Lekplantering, energiskog

Lekkulle Poppelallé

Lekplantering, energiskog

Gräs

Omslutande klippt häck

Sektion B-B

Sektion C-C

Uppdrag Arkitekt

Uppdragsgivare Slutfört år

SWECO Architects AB Box 286 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Ny förskola, Höllviken SWECO i Malmö genom Gunilla Wembe, Lena Borglund, Peter Krigström, Henrik Näsström Fastighetsenheten, Vellinge kommun Pågår


Nya Dala

Ny förskola, Furlulund

Uppdrag Landskapsarkitekt Uppdragsgivare Slutfört år

SWECO Architects AB Box 286 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Ny förskola i Furulund SWECO i Malmö genom Sara Schlyter och Kani Abu-Bakr Kävlinge kommun pågår

Projekt_Landskapsarkitektur_SwecoArchitectsMalmö  

Landskapsprojekt från Swecos arkitekter i Malmö

Advertisement