Page 1

Utbyggnad av bostäder i Blentarp Detaljplan

Fotomontage av föreslagen bebyggelse utmed Blentarpsvägen (SWECO Architects 2008)

I översiktsplanen för Blentarp har det aktuella området bedömts lämpligt för bostadsutbyggnad. Sjöbo kommun har förvärvat delar av fastigheten Blentarp 23:10 med syftet att bebygga området med bostäder, främst avsett för äldreboende. Planområdet utgörs av kuperad åkermark, vackert belägen i anslutning till Blentarps kyrka. Planarbetet har föregåtts av volymstudier för att kunna bedöma bebyggelsen ingrepp i den känsliga kulturmiljön och den visuella påverkan från såväl Blentarpsvägen som väg 740. Planen syftar till att möjligöra utbyggnad av cirka 20 bostäder i 1½ våningar. Planen antogs av kommunfullmäktige i Sjöbo kommun under hösten 2008.

Illustration: SWECO Architects

Uppdrag Arkitekt Uppdragsgivare Slutfört år

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Detaljplan SWECO i Malmö genom Torsten Jonsson, Anders Nilsson Sjöbo kommun 2008


Sjöbo översiktsplan VOLLSJÖ Planerad bebyggelse 2008-2020

100 BOSTÄDER =10 ha

SJÖBO

Bjärsjölagård

Planerad bebyggelse 2008-2020

Vollsjö NORR 750 BOSTÄDER = 75 ha

ca 50 ha för verksamheter

U

CENTRUM

Sjöbo U

Lövestad

ÖSTER

U U

U

LÖVESTAD

Sövde

Blentarp

Planerad bebyggelse 2008-2020

SÖDER 100 BOSTÄDER =10 ha

Förändrad markanvändning Bostäder Verksamheter

BLENTARP Planerad bebyggelse 2008-2020

U

Utredningsområde Spårreservat Utbyggnad väg 11

240 BOSTÄDER=24 ha

Gräns för kommun och kommundel

0

2,5 ha för verksamheter

SWECO Architects har på uppdrag av Sjöbo kommun tagit fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Målen med översiktsplanen kan redovisas i följande punkter: 1. Att befolkningen ökar med minst 15 % 2. En ökad inflyttning till hela kommunen 3. Att kunna erbjuda ett attraktivt boende (kunna erbjuda bra skolor och bra äldreboende) 4. Att bibehålla en levande landsbygd 5. Att infrastrukturen fortlöpande förbättras 6. En aktiv fritid i god miljö (kultur och turism) 7. Ett positivt näringsklimat Översiktsplanen har en kortsiktig och en mer långsiktig planeringshorisont. Det kortsiktiga perspektivet omfattar planerade förändringar fram till år 2020. Därutöver redovisas planerade förändringar på längre sikt. Den kom-

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

2000 Meter

muntäckande översiktsplanen behandlar i första hand övergripande strukturella frågor medan mer detaljerade frågor, till exempel för kommunens olika tätorter, redovisas eller kommer att redovisas i separata fördjupningar av översiktsplanen. Sweco har till exempel parallellt arbetat med att ta fram fördjupningar av översiktsplanen för Blentarp och Grimstofta.

Uppdrag Arkitekt

Uppdragsgivare Slutfört år

Översiktsplan SWECO i Malmö genom Torsten Jonsson, Anne-Lie Mårtensson och Thomas Oscarsson Sjöbo kommun 2008


Riktlinjer för bebyggelse och markanvändning kring Kungsängens skjutfält Utredning Bakgrund Utredningsområdet ligger inom det område som av försvarsmakten hävdas som riksintresse eftersom det påverkas av skjutbuller från Kungsängens övnings- och skjutfält. Konsekvenserna av detta har hittils varit en restriktiv hållning till ny bostadsbebyggelse samt om- och tillbyggnader av befintlig bebyggelse inom området. Under de senaste åren har man på andra ställen med liknande bullerförhållanden genomfört eller påbörjat arbete med riktlinjer för bebyggelseutveckling inom områden som är bullerstörda p g a sin närhet till skjutfält och därför utgörs av riksintresse för totalförsvaret (ex.vis. Ravlunda skjutfält i Simrishamns kommun). Kommunen har i dessa fall tillsammans med försvarsmakten kommit fram till hur man kan medge viss komplettering av bostadsbebyggelse inom riksintresseområdet enligt vissa förutsättningar. Man menar bl a att förtätning och försiktig expansion av befintliga tätorter och bebyggelsegrupper samt en försiktig utveckling av enstaka bebyggelse på landsbygden är möjlig utan risk för att försvarsmaktens riksintresse skadas påtagligt. Förutsättningarna är bl a att ett tillräckligt avstånd till skjutfältet finns och att ny bebyggelse sker i anslutning till befintlig bebyggelse. Även kommunens tillväxtbehov samt förekomsten av andra bullerkällor som ger en bakgrundsnivå är viktiga aspekter i sammanhanget. Syfte Syftet med utredningen har varit att ge riktlinjer för bebyggelse och markanvändning inom avgränsat område utan risk för att försvarsmaktens riksintresse skadas påtagligt. Den fråga som särskilt behandlats i utredningen är i vilken omfattning ny bostadsbebyggelse samt om- och tillbyggnader kan vara lämplig med hänsyn till försvarsmaktens verksamhet på Kungsängen övnings- och skjutfält. Metod och slutprodukt Arbetet inleddes med en inventering av varje delområde (mindre orter) inom det aktuella området. Områdena har sedan analyserats utifrån sitt läge i förhållande till dels bullerkurvor, dels kommunens VA-situation. Förslag på utbyggnadsområden har därefter beskrivits i text och kartor över varje delområde. Förslaget har presenterats som en rapport i A4-format.

Teckenförklaring Utredningsområde

Bullergräns Byggnader Bebyggelsegrupper

0

500

Meter 1�000

1�500

2�000

Kartunderlag: Upplands-Bro kommun Bearbetad av SWECO Architects

Uppdrag Arkitekt Uppdragsgivare Slutfört år

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

°

Gräns för övnings- och skjutfält

Utredning SWECO i Malmö genom Emma Pihl, Åsa Samuelsson Upplands-Bro kommun 2008


”Fra sprawl til metropol” Idétävling kring Öresundsregionens framtid

Under år 2008 utlyste RealDania en idé/visionstävling kring hur Öresundsregionen skulle kunna se ut vid år 2040. Tävlingen var öppen för allmänheten och i den första tävlingsomgången kunde alla, oavsett facklig kompetens, delta, SWECO Architects i samarbete med Skaarup&Jespersen gick vidare som ett av femton utvalda team till steg 2 där de första förslagen skulle bearbetas inför en allmän utställning på Dansk Arkitektur Centrer i Köpenhamn. Förslaget tog utgångspunkt i 5 teman för regionens utveckling; nätverksstäder, kollektivtrafik, förhållandet stad-land, kultur och ledarskap. Tanken var att en nätverksstruktur med en kraftigt utbyggd kollektivtrafik skulle ge en bättre balanserad regional struktur med små och stora urbana kärnor. Samtidigt skulle samspelet mellan stad- land utvecklas där dynamiska stadskärnor omges av rekreationsmiljöer av hög kvalitet. Detta skulle ske genom tydligare gränser mellan städer och omgivande landsbygd än vad som är fallet idag. En särskild kulturstrategi skulle utarbetas för att stärka den skånsk-själländska identiteten. Visionen gav även förslag på nya ledarskapsmetoder och samarbeten över gränserna inom regionen som dels skulle stärka gemenskapen men också ge ett bättre utnyttjande av diverse regionala resurser.

Uppdrag Uppdragsansvarig Team

Uppdragsgivare Slutfört år SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Tävling Finalplats Per Riisom, Gunilla Wembe SWECO Architects i Malmö och Göteborg. Skaarup&Jespersen, Köpenhamn RealDania 2008


Joneberg utredningsskiss kv Jonebergsskolan Simrishamn

Utredningsskissen är framtagen på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn. Jonebergsskolan ska läggas ner och kommunen ska ta ställning till hur fastigheten ska disponeras. SWECO Architecter i Malmö är ett av tre arkitektkontor inbjudna att studera förutsättningarna för fastigheten med syfte att få fram ett diskussionsmaterial inför kommande planarbete. Frågeställningar som kommunen vill få belysta är bl.a. exploateringsgrad, volymer, bostadstyper och angöring. I uppdraget har ingått att föreslå lämplig bostads– bebyggelse samt läge för ett äldrecenter med ett 30-tal trygghetsbostäder. Den befintliga gymnastikhallen och matsalsbyggnaden ska vara kvar. En passage genom kvarterat delar fastigheten i två bostadskvarter med skyddade gröna gårdar. Ett samlande torgrum på höjden (en av Simrishamns högsta punkter) där äldrecentrets offentliga funktioner är samlade. Husens entréer är vända

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

mot torg och gaturum. Vi har provat att markera torgrummet med ett högt hus som på ett effektivt sätt kan inrymma trygghetsbostäder med direkt kontakt med service-funktioner i bottenvåningen. Uppdraget genomfördes med en arbetsgrupp och till deras stöd en bollplanksgrupp. Skissarbetet påbörjades med en gemensamn idéworkshop. De inbjudna i bollplankgruppen fick sedan tillfällen att ge respons på förslaget inför sista bearbetningen. Uppdrag Arkitekt Uppdragsgivare Storlek Slutfört år

Parallellt uppdrag, Utredningsskiss Kv Jonebergsskolan, Simrishamn SWECO Architects i Malmö genom Åsa Samuelsson och Susanna Oliver Simrishamns Kommun ca 30 radhus och 65 lgh varav ungefär hälften i trygghetsboende. 2008


Lomma centrum Kvalitetsprogram

SWECO Architects har på uppdrag av Miljö- och byggförvaltningen i Lomma tagit fram ett kvalitetsprogram för Lomma centrum. Kvalitetsprogrammet är kopplat till planerad utbyggnad i tätortens centrum samt till de detaljplaner som upprättas inom området. Programmet kompletteras i takt med att nya detaljplaner upprättas. Kvalitetsprogrammets syfte är att illustrera och tydliggöra detaljplanernas intentioner. Programmet koncentrerar sig på den gemensamma miljön och dess helhet. Den gemensamma miljön utgörs av gator, torg, park, angränsande fasader (väggar) och tak. Innanför de tydligt markerade tomtgränserna råder frihet för den boendes egna drömmar.

Principerna för det offentliga rummet och bebyggelsegestaltning redovisas. För att ge centrum och dess bebyggelse önskad karaktär fastläggs riktlinjer för användningen av material, färger, vegetation, belysning, skyltning m m.

Uppdrag Arkitekt

Uppdragsgivare Slutfört år

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Kvalitetsprogram SWECO i Malmö genom Gunilla Wembe, Boel Andersson, Jennie Fagerström och Ing-Britt Swedenborg (trafik) Lomma kommun 2006


Hamntorget i Lomma

Detaljplan

SWECO Architects har på uppdrag av Miljö- och byggförvaltningen i Lomma tagit fram detaljplan för Hamntorget med närområde. Detaljplanen är ett led i den pågående omgestaltningen av Lomma centrum och utbyggnaden av Lomma Hamn.

De två kvarteren i norr beräknas inrymma drygt 80 nya bostäder i form av såväl flerbostadshus som radhus och parhus. Även centrumverksamhet ska möjliggöras i bottenvåningar mot torget, för att ge liv åt platsen. Den nya bostadsbebyggelsen ska ha en småskalig karaktär.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av nytt bibliotek, ett torg och en trafikplats, som länk mellan Lomma Hamn och Lomma centrum, samt tre kvarter med flerbostadshus och småhus. Planen baseras på tidigare framtagna förslag för utbyggnaden av Lomma Hamn.

Byggnaderna inom kommunhuskvarteret samt inom kvarteren söder därom får vara i två respektive tre våningar. Inslag av lägre bebyggelse i ett eller två våningsplan skall finnas inom respektive kvarter så att en variationsrikedom uppnås.

Detaljplanen medger ett nytt bibliotek invid ett nytt torg, Hamntorget, samt två nya kvarter för bostäder och centrumverksamheter norr om Hamntorget. Även en ny trafiklösning öster om torget, samt möjlighet till tillbyggnad på kommunhuset och nya byggnader i kvarteren söder om detta, medges i planen.

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Uppdrag Arkitekt Uppdragsgivare Slutfört år

Detaljplan SWECO i Malmö genom Gunilla Wembe och Boel Andersson Lomma kommun 2007


Centrumtorget i Lomma

Detaljplan

SWECO Architects har på uppdrag av Miljö- och byggförvaltningen i Lomma tagit fram detaljplan för Centrumtorget med närliggande kvarter och gator. Detaljplanen är ett led i den pågående omgestaltningen av Lomma centrum. Syftet med planen är att möjliggöra en revitalisering av Lommas mest centrala delar i form av ny bebyggelse för verksamheter och boende, nytt vårdboende i centrumnära läge samt en försköning av de offentliga miljöerna. Planen baseras på tidigare framtagna förslag för utbyggnaden av Lomma Hamn och Lomma centrum. Detaljplanen medger för kvarteren runt Centrumtorget användningen bostäder och centrumverksamheter. Förslaget innebär att det nuvarande centrumhuset kan rivas och ersättas av ny bebyggelse med affärslokaler i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Husen ska huvudsakligen utgöras av 3-våningshus. Om takvåning anordnas ska denna vara indragen mot allmän plats så att karaktären av

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

trevåningsbebyggelse bevaras. Inslag av lägre bebyggelse i ett eller två våningsplan skall finnas inom respektive kvarter så att en variationsrikedom uppnås. Föreslagen ny bebyggelse i tätortens centrala delar medför en välgörande förtätning, präglad av småskalighet. Utgångspunkt för nybebyggelsen är att återskapa den småskaliga karaktären i centrumområdets övriga bebyggelse och med både detta och bostadsinnehållet bidra till en större livaktighet i centrum. Kompletteringen innebär också att den offentliga miljön – torg och gaturum – får en tydligare inramning. Totalt beräknas planen inrymma ca 150 bostäder. Uppdrag Arkitekt Uppdragsgivare Slutfört år

Detaljplan SWECO i Malmö genom Gunilla Wembe och Boel Andersson Lomma kommun 2007


Resecentrum, Landskrona Parallellt uppdrag

Sweco FFNS har av Landskrona kommun bjudits in att presentera idéer kring ett nytt resecentrum på Skeppsbrokajen. Platsen blir ett nav för färjetrafiken till och från Ven, bussar, bilar, cyklister och fotgängare. SWECO presenterar tre olika förslag till en ny reseterminal, vilka tar avstamp i olika av platsen givna förutsättningar. Två av förslagen möjliggör dessutom bostadsutbyggnad i ett attraktivt läge med vattenkontakt. I ett av förslagen möjliggörs en bättre trafiklösning till och från reseterminalen, samtidigt som det finns utrymme för terminal och bussangöring att expandera. I alla förslagen består reseterminalen av en byggnad i betong och glas, med varierat antal våningar.

Uppdrag Arkitekt

Alla förslagen grundar sig på de kulturhistoriska värden och viktiga siktlinjer som finns idag. Detta görs bland annat genom att tydligt åtskilja den nya bebyggelsen från den tydliga rutnätsstruktur som den äldre intilliggande stadsdelen karaktäriseras av. SWECOs förslag tar avstamp i det förslag till utformning av intilliggande Jönsaplan, som kontoret också arbetat med.

SWECO FFNS Arkitekter AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47

Parallellt uppdrag, resecentrum, Landskrona SWECO FFNS i Malmö genom Gunilla Wembe (ansvarig), Lars Gunnarsson, Susanna Oliver, Thomas Oscarsson och Henrik Näsström

Uppdragsgivare

Landskrona kommun

Slutfört år

2007


Norrekås och Örnahusen med omnejd fördjupad översiktsplan

Skillinge n ke äc yb nb ar Kv

väg 1512

väg 15 0

Hä vd av äg en

0

Hoby

Norrekås huvudsakligen öppen mark tallskog strandzon vegetationsridå bebyggelsegrupp Örnahusen

bebyggelse - rand bebyggelse enstaka hus möte Skillinge/ landsbygd utblick/viktig siktlinje

0

100

500

1000 m

strategier

21

SWECO FFNS har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamns tagit fram en fördjupad översiktsplan för ett kustnära område söder om Skillinge i Simrishamns kommun. Målsättningen är att bevara dagens karaktär av glest bebyggt, småskaligt jordbrukslandskap med långa siktlinjer och utblickar samt en god kontakt med havet, såväl visuellt som fysiskt. Den fördjupade översiktsplanen är ett redskap vid bedömning av förfrågningar om kompletterande bebyggelse i området. Samtidigt som bebyggelsetrycket på kustzonen ska hanteras är det viktigt att utvecklingen ses ur ett långsiktigt perpektiv där kustområdets kvaliteter tillvaratas. Den fördjupade översiktsplanens upplägg är en inledande beskrivning av områdets förutsättningar och en ananlys med ställningstagande till vad som är karaktärsskapande och viktigt att ta hänsyn till vid förändringar.

SWECO FFNS Arkitekter AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47

Utifrån beskrivna och analyserade förutsättningar ges förslag på åtgärder för områdets utveckling och riktlinjer för hur bebyggesleutvecklingen i området bör ske. Arbetet omfattar också en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning samt en beskrivning av övriga konsekvenser planen kan medföra.

Uppdrag Arkitekt Uppdragsgivare Slutfört år

Fördjupad översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning SWECO FFNS i Malmö, genom Åsa Samuelsson och Emma Pihl. Simrishamns kommun 2007


Bostadsutbyggnad kring Ravlunda skjutfält Tematisk fördjupad översiktsplan

Ravlunda Vitemölla

Kivik Vitaby

Södra Mellby

Bild från Ravlunda skjutfält: SWECO Architects

Kartunderlag: Simrishamns kommun Bearbetad av SWECO Architects

Bakgrund Inom planområdet finns flera områden som är attraktiva för ny bebyggelse och under många år har trycket på utbyggnad av framförallt bostäder inom kommunen varit stort. Eftersom planområdet ligger inom det område som omfattas av riksintresse för totalförsvaret och därför kan påverkas av buller från Ravlunda skjutfält har bostadsbyggandet inom området stått i konflikt med försvarets övningsverksamhet. Det är av stor betydelse för kommunens utveckling att man kan tillåta viss bebyggelse i dessa attraktiva lägen. Det är också viktigt att förutsättningar ges för att kunna upprätthålla en levande landsbygd där jordbruket ges möjlighet att utvecklas.

arna från skjutfältet. Riktlinjer för var ny bebyggelse är möjlig ur bullersynpunkt ges inom tätorts- och småortsområden, mindre bebyggelsegrupper samt för enstaka bebyggelse på landsbygden.

Syfte Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ge riktlinjer för var ny bostadsbebyggelse kan vara möjlig inom det område som avgränsas av bullerpåverkan från Ravlunda skjutfält. Detta görs enbart mot bakgrund av bullerstörning-

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Metod och slutprodukt Delområden inom planområdet har analyserats utifrån sitt läge i förhållande till dels bullerkurvor, samt övriga planeringsförutsättningar. Den fördjupade översiktsplanen är tematisk varför fokus på förslagen ligger i förhållandet mellan bostadsutbyggnad bullersituation. Förslag på utbyggnad har beskrivits i text och kartor för varje delområde. Förslaget har därefter presenterats som en rapport i A4-format. Uppdrag Arkitekt Uppdragsgivare Slutfört år

Tematisk fördjupad översiktsplan SWECO i Malmö genom Emma Pihl, Åsa Samuelsson Simrishamns kommun 2006


Utveckling av Blentarp, Sjöbo kommun Fördjupad översiktsplan och miljökonsekvensbeskrivning

Illustration av förstärkt centrumstråk i Blentarp med förtätande bebyggelse och nya platsbildningar (SWECO Architects 2008)

Ambitionen för samhällets utbyggnad är att skapa sammanhängande, trygga och säkra bebyggelseområden med mycket god tillgänglighet till såväl natur som till viktiga målpunkter som skola, service och fritidsaktiviteter. Centrumdelarna föreslås förtätas med blandade bostadstyper för att tillgodose behovet att boende för olika åldrar samt stärka centrumfunktioner. Sammantaget gör en koncentrerad bebyggelse åt väster och i centrum att samhället knyts samman, barriärer kan undvikas och värdefulla rekreationsområden kan bevaras. Förslaget möjliggör en utbyggnad av knappt 500 bostäder fram till år 2025. Främst avser detta småhusbebyggelse men även en del centrumbebyggelse i form av mindre flerbostadshus anpassade för såväl äldreboende som lägenheter för barnfamiljer.

Uppdrag

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen påbörjades under år 2005 och planen antogs av kommunfullmäktige under hösten 2008.

Uppdragsgivare Slutfört år

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Foto: Sjöbo kommun

Arkitekt

Fördjupad översiktsplan och miljökonsekvensbeskrivning SWECO i Malmö genom Torsten Jonsson, Anders Nilsson Christina Zoric-Persson Sjöbo kommun 2008


Furulunds Hage Strukturplan: bebyggelse- och landskapskoncept

inspirationsbild

inspirationsbild

SWECO Architects i Malmö har på uppdrag av Kävlinge Kommun tagit fram en strukturplan för utbyggnad av Furulund. Småskaliga kvarter skapas med möjlighet till varierande innehåll – bostäder, handel och grönska. Kvarteren kan bestå av villatomter, radhuslängor eller flerbostadshus eller omvandlas till parkrum. Gatustråken ska vara gröna, tydligt avgränsade och ha en tydlig hierarki. Kontakten med jordbrukslandskapet bibehålls med hjälp av siktlinjer ut i de skånska vidderna genom öppningar i bebyggelsens tydliga kant. Förslaget innehåller flera olika typer av parker, från den stora naturparken i utkanten av området till de små gröningarna i kvarteren. I zonen mellan åker och trädgårdar föreslås vegetation i form av uppstammade träd som tar delar av vinden och samtidigt inte hindrar de boendes visuella kontakt med landskapet från bostäderna.

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Den nya och gamla bebyggelsen möts vid ett pärlband av lite större parkrum där siktlinjen mot Lackalänga kyrka bevaras. Parkerna ger även skolan goda möjligheter till pedagogiska aktiviteter och idrott utomhus. Inne i kvarteren föreslås vackra små parker som bildar gröna platser för möten och lek. Dagvattenfrågorna är speciellt viktiga på den här platsen och dagvattnet fördröjs med hjälp av fördröjningsdammar i parkerna och svackdiken längs gatorna.

Uppdrag Arkitekt

Uppdragsgivare Storlek Slutfört år

Strukturplan Furulund SWECO i Malmö genom Gunilla Wembe, Sonia Andersson, Susanna Oliver och Jennie Fagerström (landskapsarkitekt) Kävlinge Kommun 60 ha 2008


Jönsaplan, Landskrona

Parallellt uppdrag för nytt torg

Fotomontage: den nya kajen framför Stadshuset

Perspektiv över Jönsaplan från nordost

SWECO FFNS i Malmö har på uppdrag av Landskrona kommun tagit fram ett gestaltningsförslag för Jönsaplan, en plats i staden som åter blir ett torg efter att Ventrafikens färjeterminal flyttas. Tävlingen var fritt formad och förslagsställarna förväntades föreslå vad torget skulle användas till och vilken karaktär det skulle få. Sofia Albertina kyrka dominerar platsen och det finns ett stort behov av en förplats till kyrkan. SWECOs förslag utgår ifrån en vision om att skapa förutsättningar för en myllrande småbåtshamn, attraktiva gångstråk och ett vackert rum framför kyrkan och stadshuset. Enligt förslaget minskas torgrummet, för att ge en mänsklig skala. Den föreslagna restaurangbyggnaden på torget ändrar också rumsligheten. Platsen mellan restaurangen och vattnet ges en marin prägel. Här finns plats för uteserveringar, vilka avgränsas med strikta häckar. Det största torgrummet blir en elegant förplats till kyrkan och här förelås bl.a. klassiska material som granit.

SWECO FFNS Arkitekter AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47

SWECO presenterar även en möjlig byggrätt i södra delen av torget. Denna kan bestå av ett fyravåningshus med handel och service i bottenvåningarna samt bostäder i de övre våningsplanen. Byggrätten kan bidra med finansieringen av torgets ombyggnad och ge ett rikare gatuliv. Samtidigt inkräktar byggnaden på torget och kyrkans visuella dominans.

Uppdrag Arkitekt

Parallellt uppdrag, Jönsaplan, Landskrona SWECO FFNS i Malmö genom Gunilla Wembe (ansvarig), Lars Gunnarsson och Jennie Fagerström

Uppdragsgivare

Landskrona kommun

Slutfört år

2007


Sjöbo företagspark

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning

Foto: Sjöbo kommun

Illustrationsplan: SWECO Architects

SWECO Architects har på uppdrag av stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun tagit fram en detaljplan för ny företagspark i Södra Åsum, nordväst om Sjöbo tätort. Planområdet är beläget väster om väg 13 och söder om väg 104 och omfattar cirka 71 ha mark, varav 39 ha är kvartersmark. Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av nya verksamheter samt kontor inom området. Möjlighet ges att etablera såväl ytkrävande verksamheter inom storkvarter som mindre företag. Området har ett öppet och exponerat läge mot väg 13 där avsikten är att etablera handels- och serviceföretag som har ett stort behov av att synas, Området skall ges karaktär av företagspark, d v s området skall fullt utbyggt ge ett ”grönt” helhetsintryck. Randzonerna mot det angränsande landskapet skall ha en naturlik karaktär. Grönstrukturen i området, med alléplanterade gator och parkstråk, bildar ramverk för den kommande

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Illustration: SWECO Architects

bebyggelsen. En naturlik dagvattenhantering med dammar och synliga vattenspeglar utnyttjas som gestaltningselement i områdets parker. Genom en tidig etablering får grönstrukturen en sammanhållande effekt under områdets utbyggnadsskede. Konsekvensbeskrivning tillhörande detaljplanen har tagits fram av SWECO Architects parallellt med planarbetet.

Uppdrag Arkitekt

Uppdragsgivare Slutfört år

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning SWECO i Malmö genom Torsten Jonsson, Anders Nilsson, Anne-Lie Mårtensson Sjöbo kommun 2008


Norrvikens trädgårdar

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning

Illustration: SWECO Architects

Detaljplan: SWECO Architects

Illustration: SWECO Architects

Planområdet är beläget utmed Kattviksvägen på den norra sidan av Bjärehalvön cirka 2,5 km väster om Båstad tätort. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för uppförande av bostäder och hotellanläggning, en ny entrédel till stilträdgårdarna, restaurant/orangeri, utbildningslokaler samt en konsthall Detaljplanen syftar även till att stärka skyddet för de delar inom planområdet som utgörs av den egentliga trädgårdsanläggningen samt omgivande skogsområden i Hallandsåsens sluttningspartier. En huvudsaklig utgångspunkt för planen är att möjliggöra en utveckling av Norrvikens trädgårdar som ett attraktivt besöksställe för trädgårdsturism. Samtidigt ska natur- och kulturvärden inom området bevaras. Planen syftar till att stärka skyddet för de s.k. stilträdgårdarna och omkringliggande naturområden. Även Villa Abelin får ett förstärkt bevarandeskydd genom planens bestämmelser. Planen vann laga kraft under hösten 2008. SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Illustration: SWECO Architects

Uppdrag Arkitekt

Uppdragsgivare Slutfört år

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning SWECO i Malmö genom Gunilla Wembe, Anders Nilsson Ingvar Svensson, Pernilla Sjöström PEAB 2008


Bostäder i Kattvik, Båstads kommun

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan: SWECO Architects

Illustrationsplan: SWECO Architects

Planområdet är beläget utmed Kattviksvägen på den norra sidan av Bjärehalvön cirka 2,5 km väster om Båstad tätort. Området har ett vackert läge på landborgsbranten mellan Englandsdals naturreservat i söder och Laholmsbukten i norr. Norrvikens trädgårdar ligger ca 700 meter öster om planområdet. Området, som idag saknar bebyggelse, består av tät lövvegetation och sly i starkt kuperad terräng. Planområdet ingår i ett större skogområde som sträcker sig från Norrvikens trädgårdar i öster längs landborgsbranten mot Kattvik i väster. Referensbild. Bild: Widjedal, Racki, Bergerhoff Arkitekter

Förslaget innebär ett ingrepp i värdefull naturmiljö och viss visuell påverkan från vattnet och för trafikanter längs Kattviksvägen. Bebyggelsens placering och utformning föreslås därför att underordnas det befintliga landskapet genom noggrann inpassning av varje byggnad för att därigenom bevara vegetationen i området. Planen har antagits under hösten 2008.

SWECO Architects AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47 www.sweco.se

Uppdrag Arkitekt

Uppdragsgivare Slutfört år

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning SWECO i Malmö genom Gunilla Wembe, Anders Nilsson Ingvar Svensson, Pernilla Sjöström PEAB 2008


Norra Vimpeltorpet i Kalmar detaljplan ILLUSTRATIONSPLAN MED FÖRSLAG PÅ HUR OMRÅDET KAN BEBYGGAS

MÄSS CENTRUM

a

TORG / PARK a’ b

b’ c

NO RR AV ÄG EN

c’ VIMPELTORPET

PRINCIPSEKTIONER Skala 1:500 /A1, 1:1000/A3 Sektion / vy a-a’

Sektion b-b’

mäss-centrum

gc-väg park/torg

ny gata

Sektion c-c’

stenmur parkeringsgata

SWECO FFNS har på uppdrag av Samhällbyggnadskontoret i Kalmar tagit fram detaljplan för ny bostadsbebyggelse för kvarteret Norra Vimpeltorpet i Kalmar. Detaljplanen är ett led i det planarbete som kontoret utfört för Kalmar kommun kring den nya stadsdelen som utvecklas i norra Kalmar. Detaljplanen omfattar ett av de bostadsområden som avses att bebyggas med bostäder för Fanerdun Group AB i anslutning till det mässcentrum som är under uppbyggnad, norr om planområdet. Kvarteret ligger i direkt anslutning till Norra vägen som utgör en viktig sammanhållande länk i den nya stadsdelen. Gatan som idag har karaktär av genomfartsväg planeras att utvecklas till en mer stadsmässig gata. I den aktuella detaljplanen föreskrivs därför en sammanhängande bebyggelsekant utmed Norra vägen med entréer mot gatan och möjlighet att ha servicefunktioner i bottenvåningen. Bebyggelsen föreslås grupperas kring tre gårdar som

SWECO FFNS Arkitekter AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Tel 040-16 70 00 Fax 040-15 43 47

stenmur

gc-väg

grönområde med öppet dagvattenstråk

befintligt hus

anpassats så att befintliga stenmurar och storvuxna träd kan bevaras. Mot naturområdet i sydost föreslås en mer uppbruten bebyggelse. Planområdet rymmer ca 300 nya bostadslägenheter. En behovsbedömning har gjorts för det samlade planprogrammet för norra Kalmar. Detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Uppdrag Arkitekt

Uppdragsgivare Slutfört år

Detaljplan SWECO FFNS i Malmö, genom Åsa Samuelsson, Peter Krigström, Susanna Oliver och Ingvar Svensson (miljöbedömning). Kalmar kommun 2007

Projekt_Stadsbyggnad_SwecoArchitectsMalmo  
Projekt_Stadsbyggnad_SwecoArchitectsMalmo  

Stadsbyggnadsprojekt från Swecos arkitekter i Malmö.

Advertisement