OpenMic_Kosice_brozura_2013

Page 1

budúcnosť patrí malým pódiám

február – november 2013


OpenMic je otvorená forma, ktorá dáva priestor akustickým projektom, autorským prezentáciám, interpretačným aktivitám.

Sé ria de s i at i c h v e č e r ov sa u s k u t o č n i l a v ďa ka p o dp o re Fo ndu K arpat s ke j v a n dr o v k y Ka rpatsk e j na dá c i e

Ko mo rné p ri e sto ry pr e Open M ic p o du j ati a p o sk y tla čajovň a Am an a v Ko ši ciach

Ochr an n ú r uku n ad pod ujatím a kon takty n a účin kujúcich pos kytol Ed o K l en a

Au to ri fo to gra fi í : Pe te r Tr n ka a Ján El ečko Orga ni z á to r k o ši ck ý ch Op e n M icov: Svetozár Šom š ák


#19

#18

uvádza program:

Karlík Fero gitara a spev 19.45 Lucia Tóthová poézia v priamom prenose :00:00 . 2.. 2.1919 20.30 Wernisáž 1414 ňaňa jovjov čača k/k/ toto vrvr malá kapela s veľkým snomštšt 19.15

aa anan AmAm

55 55 inaina betbet AlžAlž

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov

#22

Blueshaman

jedna gitara, jedna harmonika, jedna topánka, jeden človek...

vstupné: dobrovoľné

19. 6. 19:00 streda/čajovňa Amana Alžbetina 55

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov

Kofein

IBA HLAS

pár slov do ticha

fetiš folk

Huzika

DUO E Z PR IEV IDZ

piesne rôznych farieb VSTUPNÉ:

23. 10. 19:00 streda/čajovňa21 Amana Hlavná (Halmiho dvor)

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

#20

#23

Wernisáž uvádza program:

ako hosť

Jiří Karlík Štev o Gajdoš pesničkár z Novej Bane

24. 7. 19:00 streda/čajovňa Amana

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

#24

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Janoušek Edo Klena

20. 11. 19:00 streda/čajovňa21 Amana Hlavná (Halmiho dvor)

vstupné: dobrovoľné

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Ali Oravcová a Tina Chytráčková autorská poézia/klavír ký 17. 4./č19aj:00ovňa o Peť Lach kého Hrádku streda Amana

Alžbetina 55

vstupné: dobrovoľné PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Horana a syn novodrevné pesničkárske duo

Mirk a Miškechová neslýcha ná pesničkárka z PB

vstupné: dobrovoľné

22. 5. 19:00 streda/čajovňa Amana Alžbetina 55

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov

Amana

Alžbetina 55

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Karlík Fero gitara a spev 19.45 Lucia Tóthová poézia v priamom prenose :00:00 . 2.. 2.1919 20.30 Wernisáž 1414 ňaňa jovjov čača k/k/ toto vrvr malá kapela s veľkým snomštšt 19.15

aa anan AmAm

55 55 inaina betbet AlžAlž

#22

Blueshaman

jedna gitara, jedna harmonika, jedna topánka, jeden človek...

19. 6. 19:00 streda/čajovňa Amana Alžbetina 55

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov

čka

25. 9. 19:00 streda/čajovňa Amana Alžbetina 55

vstupné: dobrovoľné

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

uvádza program:

Peter Janků

slovens ký pesničk ár a jeho nový album

Nemastní 20. 3./č19aj:00ovňa neslaní stredaAmana Karabinoš/el. gitara

Peťo a Tomáš Železník/poézia

Alžbetina 55

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov

uvádza program:

vstupné: dobrovoľné

Ľudmilla Ben ková spievajúca výtvarní

vstupné: dobrovoľné

vstupné: dobrovoľné PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

r z Jasova

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

#19

uvádza program:

Mila n Kalmár pesničká

Alžbetina 55

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov

uvádza program:

22. 5. 19:00 streda/čajovňa Amana

gospeltalent anarchista

#18

Slávek

ná pesničkárka z PB

Šejk Michal Melíšek

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov

uvádza program:

Mirk a Miškechová neslýcha

uvádza program:

Davi d Bartoš stre21da. 8./č19aj:00ovňa pesničká vstupné: dobrovoľné

novodrevné pesničkárske duo

#25

Angie a priatelia

Alžbetina 55

Horana a syn

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov

uvádza program:

r z Ostravy

uvádza program:

vstupné: dobrovoľné

piesne na každý deň

vstupné: dobrovoľné

pesničkár z Prešova

Alžbetina 55

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov

#21

uvádza program:

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov

Facebook:

OpenMic-Kosice open mic prešov

Šanta Števo pesničkár z Popradu

Šanta Števo pesničkár z Popradu

streda Amana

vstupné: dobrovoľné

pesničkár z Ústí nad Orlicí

dobrovoľné

pesničkár z Liptovs

pesničkár z Liptovs

#27

Tomáš Straka

GITAR A N A AKORDEÓ

Alžbetina 55

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov

#26

uvádza program:

Nemastní 20. 3./č19aj:00ovňa nesloš/anel.ígitara stredaAmana

Ali Oravcová a Tina Chytráčková autorská poézia/klavír ký 17. 4./č19aj:00ovňa Peťo Lach kého Hrádku

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov

uvádza program:

r z Jasova

Peter Janků

slovens ký pesničk ár a jeho nový album

Peťo Karabin a Tomáš Železník/poézia

#21

uvádza program:

vstupné: dobrovoľné

vstupné: dobrovoľné

Mila n Kalmár pesničká

#20

uvádza program:

#23

Wernisáž uvádza program:

ako hosť

Jiří Karlík Štev o Gajdoš pesničkár z Novej Bane

vstupné: dobrovoľné

24. 7. 19:00 streda/čajovňa Amana Alžbetina 55

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov


Fo to : P e te r Trn k a

výber z fb profilu Včerajší

a Wernisáž ponúkla prierez

OpenMic končil tradične okolo

tvorbou. Ďakujem každému,

21.45 a bol opäť príjemným

kto prispel k peknému

zážitkom. Večer odštartoval

večeru a teším sa na ďalšie

Fero Karlík z Prešova s jemne

pokračovanie. Budúcnosť patrí

Cohenovským feelingom.

malým pódiám!

Lucia Tóthová svojim tichom v básňach utíšila publikum


#18

uvádza program:

ík rl Ka ro Fe gitara a spev 19.45 Lucia Tóthová poézia v priamom prenose . 19:00 2 . 4 1 20.30 Wernisáž a ň v o j a č / k o t r v t malá kapela s veľkým snom š 19.15

Amana

Alžbetina 55

vstupné: dobrovoľné PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov


výber z fb profilu

mi mier (určite najsilnejší

Odštartovali to „nemastní

text večera). Dobre padlo

neslaní“ a ja som videl

si zaujúkať v refrénoch

plakať mnícha a smiať sa

balady slovenskej. Peťo svoje

struny :) hlavným hosťom

publikum dokázal roztlieskať

večera bol Peťo Janků, ktorý

aj utíšiť, dá sa viac? Ďakujem

priniesol slovenské pesničky.

divákom, ktorí svojou účasťou

Bol krásne nad vecou, keď

pomohli vytvoriť krásny

spieval o „túžbe“ mať fotku

večer. Budúcnosť patrí malým

s Dalajlámom, bol hlboko pod

pódiám!

Fo t o: J á n E l e čk o

kožou keď spieval – povedal


#19

uvádza program:

Peter Janků

sl ov en sk ý pe sn ič ká r a je ho no vý al bu m

Nemastní 20. 3/. č1a9j:0o0vňa nareabsinloaš/nel.ígitara stredAamana

Peťo K ia a Tomáš Železník/poéz

Alžbetina 55

vstupné: dobrovoľné PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov


výber z fb profilu Ali Oravcová a Tina Chytráčková svet poézie a hudby, len sa nechať niesť niečím tak pominuteľným ako je okamih :) Petiar Peter Lachký je človek vyzretý pre mikrofón a veci s tým spojené. Nechýba poetika, presvedčivosť a nadhľad ani improvizácia (duo s Katkou). Števo Šanta ako majster melanchólie a dramatickosti varuje pred realitou, ktorá je za dverami čajovne. Po polhodinke za mikrofónom pootvára naše srdcové čakry a aj tá realita za dverami čajovne je zrazu taká banálna. Veľké ďakujem účinkujúcim aj citlivému publiku :) Budúcnosť patrí

Fo to : J á n E le č k o

malým pódiám!


#20

uvádza program:

Ali Oravcová a Tina Chytráčková autorská poézia/klavír ý k h c a 17. 4. 19:00 L o ť e P a ň v o j a č ku / ád Hr o a éh sk d ov e pt str pesničkár z Li Amana Šanta Števo pesničkár z Popradu Alžbetina 55

vstupné: dobrovoľné PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov


#21

uvádza program:

Horana a syn novodrevné pesničkárske duo

Mirne ka Miškechová slýchaná pesničkárka z PB

vstupné: dobrovoľné

22. 5. 19:00 a ň v o j a č / a d e str Amana Alžbetina 55

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov


výber z fb profilu Ďalší príjemný večer v komornom duchu. Juraj Karlík sa predstavil tak ako ho nepoznáme, bez huslí a za klavírom. Horana a jej syn naplnili priestor čajovne zemitosťou, autentickosťou, slovenskou rýdzosťou. Horana nezaprie ženský hnev ale rozhodne je presvedčivá. Tigrí

dych v podaní jej syna Janka dáva pocit zadosťučinenia smerom k budúcnosti, takto si predstavujem hlas Zeme. Večer uzavrela dievčensky okúňavá Mirka Miškechová z Považskej Bysttrice. Veselá, poetická, sympatická Ďakujem divákom že prispeli k atmosfére večera. Budúcnosť patrí malým pódiám! Fo t o : P e t er Tr n k a


Milan Kalmár si už našiel svoje publikum a publikum si našlo jeho. Je zadosťučinením pre mňa, ako organizátora skonštatovať, že aj OpenMic k tomu prispel. Zahral svoje známe aj nové kusy a potešil ucho aj dušu. Blueshaman nás vrátil ku koreňom bluesovej hudby. V jeho vášni pre blues sa dalo cíťiť niečo s Roberta Johnsona – amerického bluesmana z prvej polovice 20-teho storočia. Na hodinu sa tak čajovňa premenila na priestor, ktorý dýchal deltou Mississippi aj Novou Baňou (mesto, odkiaľ prišiel Blueshaman) aj košickým letom. Ďakujem účinkujúcim aj divákom za príjemný večer. Budúcnosť patrí malým pódiám!

Fo to : Pete r Tr n ka


#22

uvádza program:

Blueshaman

jedna gitara, jedna harmonika, ... jedna topánka, jeden človek

Milpean Kalmár sničkár z Jasova

vstupné: dobrovoľné

19. 6. 19:00 a streda/čajovň Amana Alžbetina 55

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov


výber z fb profilu Po včerajšom OpenMicu Fo to : P e te r Trn k a

opäť – očami do neba a nohami na Zemi... Wernisáž dala prierez svojimi ambientnými kusmi za výdatnej hudobnej asistencie Juraja Karlíka. Milan Kalmár roztlieskal čajovňu, pretože to vie a Števo Gajdoš nás uniesol do sveta blues a poetiky svojho paralelného sveta. Ďakujem účinkujúcim aj divákom. Budúcnosť patrí malým pódiám!


#23

Wernisáž uvádza program:

ako hosť

Jiří Karlík Špetsnevo Gajdoš ičkár z

. 7. 19:00 4 2 Novej Bane a streda/čajovň Amana

vstupné: dobrovoľné

Alžbetina 55

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov


Foto: Pe te r Trn k a

výber z fb profilu Ďalší

aj schopnosťou namotivovať

z vydarených večerov: David

muzikantov k výkonu prídavok

priniesol piesne jemné, citlivé

z autorskej dielne Fera

a ponúkol ich s nadhľadom

a Ondreja bol dôstojnou

pesničkára. Publikum mu to

bodkou za vydareným

vrátilo potleskom aj tichom

večerom. Budúcnosť patrí

do piesní. Angie očarila

malým pódiám!

hlasom, autorskými textami


#24

Angie a priatelia uvádza program:

piesne na každý deň

Dapevid Bartoš sničkár z Ostravy vstupné: dobrovoľné

21. 8. 19:00 a streda/čajovň Amana Alžbetina 55

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov


výber z fb profilu Bola to dôstojná rozlúčka so starými priestormi čajovne Amana. Na úvod som si neodpustil 3 autorské piesne, som sentimentálny:) Michal sa odprezentoval 14 piesňovým setom, bol úprimný, presvedčivý, kazateľský, punkový aj gospelový. Jeho hlas naplnil miestnosť až po samý strop. Ľudka uzavrela večer niekoľkými „covermi“ a autorskou skladbou Vôňa. Čajovňa sa pri jej takým tichom pre ktoré pesničkári a pesničkárky spievajú a hrajú. Ďakujem každému, kto prispel ku kúzelnej atmosfére večera. Budúcnosť patrí malým pódiám!

Fot o : J á n E l e č k o

speve zahalila tichom,


#25

uvádza program:

Šejk Michal Melíšek gospeltalent anarchista

Ľudmilla B e n k o v á spievajúc

a výtvarníčka

vstupné: dobrovoľné

25. 9. 19:00 a streda/čajovň Amana Alžbetina 55

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov


výber z fb profilu Tak sme pokrstili nové priestory čajovne Amana októbrovým OpenMicom. Tomáš prečítal nové i staršie kúsky a bol poetický, perverzný bol básnikom – svedomím doby. Denisa a Jozef alias Huzika priniesli trochu šanzónom rezaného folku. Pali Bartoš vzácne jemný dal 3 nové kúsky. Večer uzavrela Katka Žilová aj s Katkou Kuchárovou ako zoskupenie Kofein. Boli ženské, boli presvedčivé boli zážitkom. Ďakujem publiku aj osadenstvu čajovne, strávili sme spolu pekný

Fo t o: Peter Trn ka

večer. Budúcnosť patrí malým pódiám!


#26

uvádza program:

Tomáš Straka

I BA H LAS

Kofein

pár slov do ticha

G ITAR A ÓN A AKORDE

fetiš folk

23. 10. 19:00 treda/čajovňa1 s piesne rôznych farieb Amana Hlavná 2 or)

Huzika

DUO E Z P R IE V IDZ

VSTUPNÉ:

(Halmiho dv

dobrovoľné PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook:

OpenMic-Kosice open mic prešov


Fo to : Já n E l e čk o Foto: P e t e r Tr n k a

výber z fb profilu Aj keď

Ďakujem obom pánom

žijeme dobu, v ktorej je

muzikantom za nasadenie,

hudobná produkcia často

ďakujem publiku za priazeň

omylom zamieňaná s mp3-

a ďakujem personálu čajovne

kultúrou a uložto-kultúrou,

za ústretovosť. Budúcnosť

podaril sa nám včera opäť

patrí malým pódiám!

príjemný akustický večer. Zahrali dvaja otcovia československého (českého aj slovenského) folku: Edo Klena a Slávek Janoušek. Bolo to príjemne nostalgické aj neskromne vizionárske.


#27

uvádza program:

Slávek

Jan ouš ek pesničkár z Ústí nad Orlicí

EpesndičkoárKz lena Pr

20. 11. 19:00 ár z Prešova streda/čajovňa Amana Hlavnoár)21

vstupné: dobrovoľné

(Halmiho dv

PODUJATIE SA USKUTOČŇUJE VĎAKA PODPORE FONDU KARPATSKEJ VANDROVKY KARPATSKEJ NADÁCIE

Facebook: OpenMic-Kosice open mic prešov


februår – november 2013