Frimuraren nummer 4 2013

Page 14

Ansgars ordförande mästare, Anders Bruse, med tavlan, överlämnade ett vårdträd som ska planteras på Igelsta Gård tillsammans med de övriga vårdträden över de verksamma logerna på Igelsta Gård.

Historia skrevs när finsk loge invigdes i Södertälje Den 14 september kommer att gå till frimureriets historia. Då invigde stormästaren för Storlogen för Fria och Antagna Murare i Finland, Juhani Vuori Logen Telge 169 på svensk mark.

G

enom samarbete med Svenska Frimurare Orden kan man numera verka och ha sammankomster på Igelsta Gård, frimurarhuset i Södertälje. F.&A.M. Logen Telge nr 169 grundades i Helsingfors i juni 2012 av svensktalande finska frimurarbröder. Den har hållit sammanträden växelvis i Helsingfors och Åbo och gett grader

till svenska bröder som i rask takt håller på att växa till en svensk medlemskår. Landsteg Nu landsteg Telge-logen för första gången på svensk mark när dess högtidliga invigning förrättades på Igelsta gård. Vår egen Ordens Stormästare Anders Strömberg, Ordens sigillbevarare och kansler Ingmar Börjesson och 14

flera andra svenska frimurare, närvarade vid invigningen. Till våren planerar man att komma igång med verksamheten fullt ut på Igelsta Gård – en ståtlig herrgårdsbyggnad i trä som byggdes år 1912 och som bröderna i Södertälje nyligen har inrett till frimurarhus. Logeofficianterna och storlogeofficianterna som ansvarade för invigningen kom från Finland till sammanträdet. Av de nya svenska Telgebröderna kunde sju ställa upp. Som tempel utnyttjar logen husets


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.