Page 1

mOKav-mJXJKu vJkuJ xJKuT

ßuJTVJPjr ßlKrS~JuJ

Km˜JKrf 22 kOÔJ~

SURMA 39th Year, Issue 2026, 28 April - 04 May 2017, 2 - 8 vJmJj 1438 Ky\rL, 15 - 21 ‰mvJU 1424, 50p

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

aJKTtPf mOKav-mJXJKu oKyuJxy 3 \j IJaT

ßnPñ YároJr fgJTKgf KUuJlJy, mJKz KlrPZ IJAFx xπJxLrJ k´J~ xJPz 8v mOKav IJAFx xπJxLr oPiq mOPaPj IPitPTr k´fqJmftj FmÄ k´J~ 2v Kjyf

xMroJ KrPkJat u§j, 27 FKk´u - kMPrJ KmvõPT nP~ fJT uJVJPjJ xπJxL ßVJKÔ IJAFx k´KfKÔf fgJTKgf KUuJlJy ßnPñ

mJÄuJPhvLPhr \jq jfáj xMPpJV

YároJr yPf Êr∆ TPrPZÇ FTKhPT rJKv~J S IJxJh mJKyjLr IJâoe IjqKhPT IJPoKrTJj ßjfífôJiLj ß\JPar yJouJ~ KhPvyJrJ yP~ ZáaPZ

FTPjPTr ßWJweJ:

KnjPhPv KmKjP~JPVr xMPpJV kJPmj

mJÄuJPhPv IJPrJ 560Ka oxK\h KjotJe TrJ yPm

dJTJ, 27 FKk´u - mJÄuJPhKv ßTJŒJKjèPuJPT KmPhPv KmKjP~JPVr xMPpJV ßhS~Jr TgJ nJmPZ xrTJrÇ F ßãP© jLKfoJuJ KbT TrJ KjP~ FTKa TKoKa Vbj TPrPZ k´iJjoπLr TJptJu~Ç mftoJPj mJÄuJPhKv ßTJŒJKjr KmPhPv KmKjP~JV TrJr ßãP© mJÄuJPhv mqJÄT rãevLuÇ @r F KmwP~ xrTJrPT ChJr TrJr kPã mz nNKoTJ kJuj TrPZ mJÄuJPhv KmKjP~JV Cjú~j Tftíkã (KmcJ)Ç k´iJjoπLr TJptJuP~ Vf 14 oJYt KmPhPv mJÄuJPhKv k´KfÔJjxoNPyr KmKjP~JV jLKfoJuJ k´e~j KmwP~ FTKa xnJ IjMKÔf y~Ç SA xnJ~ KmcJr KjmtJyL xhxq IK\f TMoJr kJuPT xojõ~T TPr FTKa TKoKa Vbj TrJ y~Ç SA TKoKaPT ÈKmPhPv mJÄuJPhKv k´KfÔJjxoNPyr KmKjP~JV jLKfoJuJ'r KmwP~ k´P~J\jL~ fgq-CkJ• xÄV´y S KmPväwe TPr k´P~J\jL~fJ Kj„ke TrPf FT oJx xo~ ßhS~J yP~PZÇ \JjPf YJAPu KmcJr ßY~JroqJj TJ\L Fo @KojMu AxuJo k´go @PuJPT mPuj, mJÄuJPhPv KmvõoJPjr KTZM CPhqJÜJ xíKÓ yP~PZÇ FaJ KmhMqPfr ßãP© yP~PZ, SwMPir ßãP© yP~PZ FmÄ Kj”xPªPy 46 kOÔJ~

dJTJ, 27 FKk´u - k´Kf ß\uJ S CkP\uJ~ 560Ka oxK\h S AxuJKoT xJÄÛíKfT ßTªs ˙Jkj TrJ yPmÇ xJrJ ßhPv Fxm oxK\h S Ijq ImTJbJPoJ KjotJe TrPf 9 yJ\Jr 62 ßTJKa aJTJ UrY yPmÇ F UrPYr 8 yJ\Jr 170 ßTJKa aJTJ ßhPm ßxRKh xrTJrÇ Vf 25 FKk´u, oñumJr \JfL~ IgtQjKfT kKrwPhr KjmtJyL TKoKaPf (FTPjT) k´KfKa ß\uJ S CkP\uJ~ FTKa TPr 560Ka oPcu oxK\h S AxuJKoT xJÄÛíKfT ßTªs ˙Jkj 45 kOÔJ~

KhTKmKhTÇ FPTr kr FT fJPhr xm hMVt ßnPñ kzPf Êr∆ TrJ~ KmPhvL jJVKrTPhr ÆJrJ VKbf xπJxL IJAFx-Fr IK˜fô KmuLj FUj xoP~r mqJkJrÇ fÿPiq IJAFx hMmtu yPf Êr∆ yS~Jr xJPg xJPg KmKnjú ßhv ßgPT ßpJVhJjTJrLrJ ˝-˝ ßhPv KlrPf Êr∆ TPrPZÇ iJreJ TrJ yPò IJAFPxr yP~ pMP≠ ßpJVhJj TrPf k´J~ xJPz 8 yJ\Jr KmsKav KxKr~J kJKz \KoP~KZPuJÇ APfJoPiq k´J~ IPitT IJAFx xhxq KmKnjú xoP~ mOPaPj KlPr FPxPZ FmÄ k´J~ 2v \j 45 kOÔJ~

nJrf-mJÄuJPhv xLoJP∂ 80 láa ßVJkj xMzPñr xºJj dJTJ, 27 FKk´u - mJÄuJPhv S nJrPfr oPiq jfMj FTKa xMzPñr yKhx kJS~J ßVPZ mPu \JKjP~PZ nJrfL~ xLoJ∂rãL mJKyjL (KmFxFl)Ç kKÁomPñr C•r KhjJ\kMr ß\uJr ßYJkzJ xLoJP∂r TJPZ 80 lMa hLWt FA xMzPñr ßUJÅ\ ßoPuÇ mMimJr nJrfL~ VeoJiqo FjKcKaKnr FT UmPr muJ y~, xLoJ∂ IjMxºJPjr xo~ FA xMzPñr yKhx kJ~ \S~JPjrJÇ KmFxFl oPj TrPZ, kÊ kJYJrTJrLrJA FA xMzñ ‰fKr TPrPZÇ mJÄuJPhv S nJrPfr oPiq 4 yJ\Jr 96 KTPuJKoaJr xLoJ∂ rP~PZÇ 45 kOÔJ~

\JlÀuäJy muPuj, K\~Jr TgJ ÊjPZj jJ UJPuhJ dJTJ, 27 FKk´u - Ve˝J˙q ßTPªsr k´KfÔJfJ \JlÀuäJy ßYRiMrL IKnPpJV TPrPZj, KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J fJÅr hPur k´KfÔJfJ K\~JCr ryoJPjr TgJ ÊjPZj jJÇ 26 FKk´u, mMimJr dJTJ KrPkJatJxt ACKjKaPf oMKÜpM≠ S K\~JCr ryoJj VPmweJ kKrwh @P~JK\f ÈK\~JCr ryoJj mLr C•o' mAP~r ßoJzT CPjìJYj S SP~mxJAPar CPÆJijL IjMÔJPj \JlÀuäJy ßYRiMrL F IKnPpJV TPrjÇ KfKj pUj F mÜmq KhKòPuj, fUj fJÅr kJPvA KZPuj KmFjKkr oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrÇ \JlÀuäJy ßYRiMrL mPuj, ÈK\~JCr ryoJj k´go ßhPv jJrL Cjú~Pj TKovj TPrKZPuj, oKyuJ oπeJu~ TPrKZPujÇ KfKj hPu oKyuJPhr ßmKv TPr ˙Jj ßhS~Jr TgJ mPuPZjÇ KT∂á UJPuhJ K\~J fJÅr ˙J~L TKoKaPf FT\j oJ© oKyuJ ßj©L ßrPUPZjÇ fJr oJPj KfKj K\~JCr ryoJPjr TgJ ÊjPZj 45 kOÔJ~

KjP\Phr IJxPj uzPmj r∆vjJrJ IJuL, KaCKuk KxK¨T S r‡kJ yT

r∆vjJrJ IJuL

KaCKuk KxK¨T

r‡kJ yT

IJ\ou ovr∆r

ßlAxmMPT IJ\ou oJxr∆Prr ˝fπ k´JgtLfJ ßWJweJ xMroJ KrPkJat u§j, 27 FKk´u - IJxjú 8 \MPjr KjmtJYPj @mJrS k´KfÆKªôfJ TrPmj mJÄuJPhKv mÄPvJØëf mftoJj Kfj KmsKav FoKk r∆vjJrJ IJuL, KaCKuk KxK¨T S r‡kJ yTÇ Kj\ Kj\ IJxj ßgPTA fJrJ k´KfÆKªôfJ TrPmjÇ 2010 xJPu k´go mJÄuJPhvL mÄPvJØáf FoKk r∆vjJrJ IJuLr AKfyJx xOKÓr kr

2015 xJPur KjmtJYPjr FTA xJPg \~L yj KaCKuk KxK¨T S r‡kJ yTÇ FA Kfj\jA ßumJr kJKat ßgPT KjmtJKYf yP~KZPujÇ FKhPT, KoKc~J mqKÜfô AoJo IJ\ou oJxr∆r IJmJPrJ ßmgjJu KV´j F§ ßmJ IJxj ßgPT KjmtJYj TrJr TgJ ßWJweJ TPrPZjÇ IJjMÔJKjT ßWJweJ jJ KhPuS 47 kOÔJ~


2 UmrJUmr

28 April - 04 May 2017 m SURMA

k´vJxj YJ~Kj KmYJr KmnJV ˝JiLjnJPm TJ\ TÀT

mJÄuJPhv ZJzPZ ßvnrj ßTJŒJKj

- k´iJj KmYJrkKf

KxPua, 26 FKk´u - KmYJr KmnJV ˝JiLjnJPm TJ\ TÀT fJ k´vJxj TUjS YJ~Kj mPu o∂mq TPrPZj k´iJj KmYJrkKf xMPrªs TMoJr KxjyJÇ 25 FKk´u, oñumJr yKmV† mJr uJAPmsKrr ßh~J xÄmitjJ IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj mPuj, KmYJr KmnJPVr xPñ xm xo~ KmoJfJxMun @Yre YPu @xPZÇ FKa @\PT j~, F xrTJr j~ ÊiM, xm xrTJPrr @oPuA TrJ y~Ç k´vJxj ßTJPjJKhjA YJ~Kj KmYJr KmnJV ˝JiLjnJPm TJ\ TÀTÇ KmYJr KmnJV TJrS k´KfƪôL KyPxPm TJ\ TPr jJ o∂mq TPr k´iJj KmYJrkKf mPuj, k´vJxPjr pJrJ Có kptJP~ @PZ fJPhr kKrYJujJ TPr KTZM @ouJ, KTZM ßuJT krJovt KhP~Ç xfq K\KjxKa fJPhr TotPãP© Ck˙Jkj TrJ y~ jJ, xm xo~ TrJ y~ jJÇ pJr kKrPk´KãPf fJrJ oPj TPr KmYJr KmnJV fJPhr FTKa k´KfkãÇ FKa nMu iJreJÇ KmYJr KmnJV TJrS k´KfƪôL KyPxPm TJ\ TPr jJÇ ÈKmYJr KmnJV xm xo~ k´vJxj S @AjxnJr xPñ nJrxJoq rãJ TPr YPu' o∂mq TPr FxPT KxjyJ mPuj, FA ßp fJPhr pf

KTZMPf ©∆Ka gJPT, KmYJr KmnJPVr TJPZA @xPf y~Ç KfKj mPuj, @orJ fJPhrS KmYJr TPr gJKTÇ fJrJ KjrJk•J kJ~ jJ, k´vJxPjr TJPZ KjrJk•J kJ~ jJ, KjÁ~fJ kJ~ jJ YJTKr xÄâJ∂, k´PoJvj xÄâJ∂, fUj @orJ KmYJr KmnJVA Fr KjÁ~fJ KhP~ gJKTÇ Cjú~Pjr \jq hMjtLKf k´KfPrJi, KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJ S @APjr vJxj KjKÁf TrPf yPm mPu o∂mq TPrj k´iJj KmYJrkKfÇ KfKj mPuj, IPjT ßhv @PZ pJrJ IPjT ijLÇ pJPhr IPjT Cjúf ßhPvr ßYP~S ßmKv aJTJ @PZÇ KT∂á fJPhr Cjúf \JKf KyPxPm irJ y~ jJÇ ÊiM aJTJ gJTPu ßhPvr Cjú~j x÷m j~Ç ß\uJ @Aj\LmL xKoKfr xnJkKf @mhMu ßoJZJKæPrr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT \oPvh Ko~J S jmKjmtJKYf xJiJre xŒJhT uM“lMr ryoJPjr kKrYJujJ~ xÄmitjJ IjMÔJPj @rS mÜmq rJPUj ß\uJ S hJ~rJ \\ ßoJ. @fJmMuäJy, IqJcPnJPTa ßYRiMrL @mhMu yJA, IqJcPnJPTa Qx~h @lPrJ\ mUf, jNÀu @Koj, IKlu CK¨j, KxrJ\Mu yT ßYRiMrL k´oUM Ç k´iJj KmYJrkKf mPuj, k´vJxPjr @\PT pJrJ ãofJ~ @PZj xm xo~ KfKj gJTPmj jJÇ KfKjS

FTKhj ImxPr pJPmjÇ fUj xJiJre jJVKrT KyPxPm gJTPmjÇ fJPhr @®L~˝\j, kKrmJrkKr\j fJrJS F ßhPv gJTPZjÇ fJPhrS ßfJ xoxqJ yPf kJPrÇ pKh KmYJr KmnJVPT vKÜvJuL TrJ y~, fPm fJPhr xJoK~T ãofJr kPr ßp IKjÁ~fJr oJP^ kzPmj fUj KT∂á KmYJr KmnJVA fJPhr KjÁ~fJ ßhPmÇ FKa fJrJ pUj ãofJ~ gJPTj fUj nMPu pJjÇ pJr kKrPk´KãPf fJrJ oPj TPrj KmYJr KmnJV @oJPhr xmKTZM KjP~ ßluu, ßUP~ ßluuÇ FKa fJPhr nMu iJreJÇ @Aj\LmLPhr CP¨Pv KfKj mPuj, @kjJrJ pJrJ @Aj\LmL fJrJ FKa fMPu irPmjÇ \jof Vbj TrPmjÇ fJyPu F nMu ßmJ^JmMK^ hNr yPmÇ FxPT KxjyJ mPuj, k´vJxj IPjT xo~A IPjTPT y~rJKj TrPf kJPr, kMKuv KogqJ oJouJ KhPf kJPrÇ ßTJPjJ y~rJKjoNuT oJouJ~ Kjjì @hJuPf \JKoj jJ yPuS Có @hJuPf ßVPuA \JKoj yPmÇ KmYJrTPhrS Foj KjPhtvjJ ßh~J @PZÇ ßTJPjJ y~rJKjoNuT oJouJ yPu ßpj ßTJPjJoPfA mrhJvf jJ TPrjÇ Fr @PV k´iJj KmYJrkKf @hJuPfr KmYJKrT TJptâo kKrhvtj TPrjÇ kPr KfKj jmKjKotf \MKcKv~Ju nmj kKrhvtj TPrjÇ

Zaman Brothers

dJTJ, 25 FKk´u - ßvnrj mJÄuJPhPv fJr @SfJiLj Kfj VqJx ßãP©r xm ßv~Jr KmKâr Kx≠J∂ KjP~PZÇ YLjJ ßTJŒJKj KyoJu~J FjJK\tr xPñ xoP^JfJ~ ßkÅRPZPZ pMÜrJPÓsr ßTJŒJKjKaÇ fPm F Kmw~Ka xŒPTt \JPj jJ mJÄuJPhPvr VqJx UJf kKrYJujJTJrL rJÓsL~ xÄ˙J ßkPasJmJÄuJÇ xÄ˙JKa \JKjP~PZ, F KmwP~ ßvnrj fJPhr ßj~KjÇ pKhS kNmtJjMoKf ßkPasJmJÄuJr xPñ ˝JãKrf C“kJhj IÄvLhJKrfô YMKÜ (KkFxKx) IjMxJPr ßv~Jr y˜J∂Prr @PV IjMoKf ßjS~J mJiqfJoNuTÇ 24 FKk´u ßvnrj ßgPT VeoJiqPo kJbJPjJ FT mJftJ~ muJ yP~PZ, ßvnrj mJÄuJPhPvr mäT-12-Pf gJTJ KmKm~JjJ VqJx ßã© FmÄ mäT 13 FmÄ 14-Pf gJTJ \JuJuJmJh FmÄ ßoRunLmJ\Jr VqJx ßãP©r ßv~Jr KmKâr \jq KyoJu~J FjJK\tr xPñ xoP^JfJ~ ßkÅRPZPZÇ ßvnrPjr FT TotTftJ \JjJj, 24 FKk´u, ßxJomJr KmPTPu Tftíkã fJPhr (Pvnrj TotLPhr) ßTJŒJKj kKrmftPjr Kmw~Ka ImKyf TPrÇ fJPhr muJ

yP~PZ, ßTJŒJKjr jfMj jJo KyoJu~J yPmÇ F KmwP~ ßkPasJmJÄuJr ßY~JroqJj @mMu ojxMr ßoJ. l~\MuäJy xoTJuPT mPuj, ßvnrj fJPhr ßv~Jr KmKâ KmwP~ KTZM KfKj \JjJj, \JjJ~KjÇ ßkPasJmJÄuJr IjMoKf ZJzJ ßvnrj xoP^JfJ TrPf kJPr jJÇ FT k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, xŒ´Kf ßvnrj FTKa YLjJ k´KfKjKi huPT FPj VqJx ßã©èPuJ ßhKUP~PZÇ FA TJP\S ßkPasJmJÄuJr IjMoKf KjPf y~Ç KT∂á ßvnrj fJ TPrKjÇ F KmwP~ fJPhr TJPZ \mJm ßYP~ TzJ nJwJ~ KYKb ßhS~J yP~PZÇ F KmwP~ yPu ßvnrPjr TKoCKjPTvj oqJPj\Jr ßvU \JKyhMr ryoJj \JjJj, ßvnrj fJr ßv~Jr KmKâr k´Kâ~J xŒPTt xo~ oPfJ mJÄuJPhv xrTJrPT ImKyf TPrPZÇ F KmwP~ \ôJuJKj KmPvwù S mMP~Par IiqJkT c. o fJKoo xoTJuPT \JjJj, KkFxKx IjMxJPr ßv~Jr KmKâr KmwP~ ßvnrj ßkPasJmJÄuJPT \JjJPf mJiqÇ TJre ßp ßTJŒJKj ßv~Jr KTjPm fJr @KgtT FmÄ TJKrVKr

ßpJVqfJ pJYJA TrPm ßkPasJmJÄuJÇ fJrkr IjMPoJhj ßhPmÇ F KmwP~ IjMoKf ZJzJ YMKÜ TrPu ßvnrj KkFxKxr vft u–Wj TPrPZÇ fPm \ôJuJKj k´KfoπL jxÀu yJKoh \JKjP~PZj, ßvnrj F Kmw~Ka fJPT ImKyf TPrPZÇ F ßãP© ßkPasJmJÄuJr IjMPoJhj ßjS~J k´P~J\j KT-jJ \JjPf YJAPu KfKj mPuj, ßxKa ßfJ YMKÜPfA muJ @PZÇ r~aJPxtr fgq oPf, hMA KmKu~j cuJPr KyoJu~Jr xPñ ßv~Jr KmKâr YMKÜ TPrPZ ßvnrjÇ YLPjr \ôJuJKj oπeJu~ FA YMKÜ IjMPoJhj TPrPZ mPu KyoJu~Jr FT oMUkJ© r~aJxtPT KjKÁf TPrPZÇ F KmwP~ ßkPasJmJÄuJr xJPmT ßY~JroqJj IiqJkT c. ßyJPxj ojxMr mPuj, ßvnrj IKfKrÜ o\Mh ßhKUP~ VqJx fMPuPZÇ fJPhr hJKmr xPñ ßkPasJmJÄuJ FmÄ oπeJu~ FTof KZu jJÇ KT∂á fJrkrS KkFxKxr vPftr ßmzJ\JPu FA TJ\ TPr ßVPZÇ fJrJ ßp kKroJe o\MPhr hJKm TPrPZ fJ fMuPf kJrPm jJÇ F TJrPeA @VJo UKj KmKâ TPr mJÄuJPhv ZJzPZÇ

CASH & CARRY

Ko. xMAPar KoKÓ IkNmt xOKÓ

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç

Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £14.89 Whole Sheep - £3.29 per kg 4 Baby Chicken - £6.99

Ruhi Fish (any size) - £2.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908


UmrJUmr 3

SURMA m 28 April - 04 May 2017

nqJPa ßnJa yJrJPjJr ^MÅKT @S~JoL uLPVr dJTJ, 25 FKk´u - rJ\jLKfr xPñ xrJxKr xŒTt jJ gJTPuS mJÄuJPhvxy hKãe FKv~Jr ßhvèPuJPf ßnJPar KyxJm-KjTJv kJP KhPf rJ\jLKfr ßYP~ mz nNKoTJ rJPU keqoNuqÇ Fr èÀfô mMP^A ãofJ~ gJTJTJPu mJ\Jrhr Kj~πPe ßrPU KjmtJYjL AvPfyJPrS Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr hJo ToJPjJPT xPmtJó èÀfô ßh~ @S~JoL uLVÇ lPu fJPhr Kfj ßo~JPh FKa k´KfKÔf yP~PZ ßp @S~JoL uLV xrTJPr gJTPu hsmqoNuqS Kj~πPe gJPTÇ hLWt xoP~r k´PYÓJ~ IK\tf ßxA xMjJo FmJr jÓ yS~Jr @vïJ ßhUJ KhP~PZÇ ßo~JPhr ßvw xoP~ FPx xm kPeq dJuJS 15 vfJÄv nqJa @PrJk oNuq mÉèe mJKzP~ YJPk ßluPm ijL-hKrhs, mqmxJ~L-PnJÜJ, TíwT-vsKoT, YJTKr\LmLPmTJrxy xmJAPTÇ pJr YNzJ∂ k´nJm kzPm 2019 xJPur 29 \JjM~JKrr @PVr 90 KhPjr oPiq IjMKÔfmq \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr SkrÇ Igt oπeJu~ S \JfL~ rJ\˝ ßmJPctr TotTftJPhr oJgJ~ ßnJPar KY∂J ßjA, oJjMwPT ˝K˜ ßhS~Jr nJmjJ ßjAÇ fJÅPhr xm nJmjJ mJzKf nqJa YJKkP~ @PrJ ßmKv rJ\˝ @hJP~r KhPTÇ KT∂á hsmqoNuq Kj~πPe ßrPU oJjMwPT ˝K˜ ßhS~Jr hJK~Pfô gJTJ mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yPoh yJPz yJPz ßar kJPòj @VJoL 1 \MuJA ßgPT TJptTr yPf pJS~J oNuq xÄPpJ\j Tr (nqJa) S xŒNrT Ê‹ @Aj, 2012 KmPwr mKz yP~ @xPZ ßhPvr mqmxJ-mJKe\q S ßnJÜJPhr \jqÇ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr rJ\QjKfT xyYr FA ßjfJ ßnJPar rJ\jLKfPfS nNKoTJ rJPUj asJŒTJPctr oPfJÇ fJA mqmxJ-mJKe\q, ßnJÜJ @r @VJoL KjmtJYPj @S~JoL uLPVr ßnJPar KyxJm-KjTJv oJgJ~ ßrPUA KfKj @AjKa TJptTr TrJr @PV ßmv KTZM ßãP© xÄPvJij @jJr \jq mJrmJr IjMPrJi \JjJPòj IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyPfr TJPZÇ xmtPvw Vf 17 FKk´u mqmxJ~L S \JfL~ rJ\˝ ßmJPctr (FjKm@r) ßY~JroqJj ßoJ. jK\mMr ryoJjPT xPñ KjP~ IgtoπLr xPñ KfKj hMA WµJ ‰mbT TrPuS fJÅPT auJPf kJPrjKjÇ È@oJr oJ© hMKa TgJ muJr @PZ, xTu ßãP© nqJa 15 vfJÄvA gJTPm @r @AjKa 1 \MuJA ßgPTA TJptTr yPm' ∏ F TgJ \JKjP~ krKhj oMKyf @∂\tJKfT oMhsJ fyKmPur (@AFoFl) ßmJct xnJ~ ßpJV KhPf pMÜrJÓs YPu pJjÇ IgtuKVúTJrL FA xÄ˙JKar YJPkA jfMj FA @Aj k´e~j TPrPZ FjKm@rÇ

WATCH Live Property Show

With

Kazi Arif (MARLA , MNAEA) Property Valuer & Consultant

Letting Selling Buying

KmPväwTrJ muPZj, mJÄuJPhPvr TrjLKfr xPñ rJ\jLKfr KmrJa xŒTt rP~PZÇ KjmtJYPjr @PV mqmxJ~LPhr YJPk ßlPu ßnJÜJPhr \LmjpJ©J hMKmtwy TrJ yPu fJr YNzJ∂ k´nJm kPz ßnJPar o~hJPjÇ fJÅrJ muPZj, k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßp rJ\QjKfT hvtj, ÈPkPa-nJPf rJ\jLKf' fJPf xJiJre oJjMPwr hMhv t J ToJPjJPT xPmtJó èÀfô ßhS~J y~Ç jfMj nqJa @Aj fJr KmkrLfÇ xÄKväÓ mqKÜrJ \JjJj, @mMu oJu @mhMu oMKyf rJ\jLKfKmh jjÇ ßkvJVf \LmPj KfKj KZPuj @ouJ, kPr KmvõmqJÄTxy mÉ\JKfT xÄ˙JèPuJPf TJ\ TPrPZj hLWtKhjÇ ßnJPar KyxJm oJgJ~ ßrPU ßp jfMj nqJa @Aj TrJ y~Kj, fJ mM^Pf ßkPrA mJKe\qoπL mPuPZj, È@AjKa TJptTr TrPf yPm ∏ FaJ ßpoj KbT, ßfoKj F TgJS oPj rJUPf yPm ßp xrTJr ßo~JPhr ßvw KhPT @PZÇ 2019 xJPur 29 \JjM~JKrr @PVr 90 KhPjr oPiq KjmtJYj yPmÇ fJA Foj @Aj TJptTr TrJ CKYf yPm jJ, pJ ßhPvr oJjMwPT ßnJVJK∂Pf ßluPmÇ Foj nqJa mqm˙J TrPf yPm, pJPf mqmxJ~L, ßnJÜJxy ßhPvr xm oJjMw x∂áÓ gJPTÇ' rJ\˝ ßmJPctr TotTftJrJ \JjJj, jfMj @APj C“kJhj S mqmxJ~L ˜r FmÄ keq S ßxmJr SkrS nqJa mxJPjJ yP~PZÇ fJ ZJzJ I˙Jmr xŒK•, Ku\, V´J≤, uJAPx¿, kJrKoa, IKiTJr, xMPpJV-xMKmiJPTS nqJPar @SfJ~ @jJ yP~PZÇ KmhqoJj @APj ÊiM @ohJKj, C“kJhj S mqmxJ~L ˜r FmÄ ßxmJr Skr nqJa @PZÇ jfMj mqm˙J~ ImqJyKf xMKmiJ TKoP~ nqJaPT Km˜íf TrJ yP~PZÇ ÊiM \ÀKr S èÀfôkNet k´P~J\Pj xrTJr KmPvw KmPvw keq S ßxmJPT nqJa ImqJyKf KhPf kJrPmÇ mJKe\q oπeJuP~r FT\j TotTftJ KyxJm ßhKUP~ mPuj, ßp kPeq FUj 15 vfJÄv nqJa rP~PZ, jfMj @Aj TJptTr TPr SA kPeq 15 vfJÄv nqJa @PrJk TrJ yPuS @AjKa k´P~JPVr lPu SA kPeqr hJo mJzPmÇ TJre jfMj @APj C“kJhj ßgPT KmkePjr k´KfKa ˜Pr nqJa mxPmÇ KmhMq“ KmPur Skr mftoJPj 5 vfJÄv nqJa rP~PZÇ FKa ßmPz 15 vfJÄv yPmÇ FPf kPeqr C“kJhj UrY mJzPm, lPu C“kJhT k´KfÔJj fJr oMjJlJ KbT rJUPf kPeqr hJo mJzJPmÇ @mJr kKrmyj nJzJr Skr nqJa mxPmÇ fJPf nJzJS mJzPmÇ SA mJzKf nJzJS ßpJV yPm keqoNPuqÇ KcuJPrr TKovPjr Skr 15 vfJÄv nqJa mxPmÇ lPu TKovj mJKzP~ keqoNuq irJ yPmÇ FPf UMYrJ

We have moved

to our Brand

102

Your Wisest Move

New Office at

Brick Lane Bangla Town,

London E1 6RL (Opposite Brick Lane Mosque)

Live on every Thursday from 9.40pm - 10.30pm on Bangla TV (Sky 821) Sponsored by

0

We offer % commission for lettings & sales

*Terms and Conditions Apply

020 7375 1188 | 07944 872 919 (Line open till 11pm) admin@primeestateagents.co.uk www.primeestateagents.co.uk Licensed Member of ARLA & NAEA

mqmxJ~LPhr SA keq KTjPf mJzKf Igt UrY TrPf yPmÇ fJrJ KmKâS TrPm mJzKf hJPoÇ IgtJ“ k´Kf ˜Pr nqJa mxJr TJrPe mqmxJ~LPhr KmKjP~JV mJzJPf yPm, fJPf fJPhr oMjJlJS mJzJPf yPmÇ @r mJzKf Fxm KmKjP~JV S oMjJlJr hJ~xy 15 vfJÄv nqJPar YJk kMPrJaJA kzPm ßâfJr SkrÇ FTKa ßmxrTJKr k´KfÔJPj Totrf rKlTMu AxuJo ßãJn k´TJv TPr mPuj, ÈKm˜JKrf jJ \JjPuS FaMTM \JKj, xrTJr xm kPeq 15 vfJÄv yJPr nqJa mxJPòÇ FA aJTJ ßvw kpt∂ @oJPhr kPTa ßgPTA pJPmÇ xrTJr @oJPhr Skr TPrr ßmJ^J YJKkP~ ßxA aJTJ rJÓsJ~• mqJÄTèPuJPT KhPòÇ IgY mqJÄTèPuJ vNjq TPr pJrJ EePUuJKk yP~ @PZ, fJPhr TJZ ßgPT Igt @hJP~r CPhqJV KjPò jJÇ FaJ ßTJPjJ oPfA TJoq j~Ç @VJoL KjmtJYj ImJi S xMÔM yPu @S~JoL uLVPT Foj @Aj TrJr ßUxJrf KhPf yPmÇ ' FlKmKxKx@AP~r CkPhÓJ o†Mr @yPoh mPuj, ÈACPrJPk ßnJÜJr Skr xPmtJó 0.8 vfJÄv yJPr nqJPar YJk kPzÇ IgtJ“ 100 aJTJr keq KTjPu ßâfJPT 80 k~xJ nqJa KhPf y~Ç mJKTaJ C“kJhjTJrL mJ mqmxJ~L ßh~Ç KT∂á mJÄuJPhPv ßx irPjr nqJa mqm˙J VPz SPbKjÇ FUJPj keq S ßxmJr Skr ßp nqJa @PrJk TrJ y~, fJr kMPrJaJA ßâfJr TJZ ßgPT ßjS~J y~Ç IgY FKa KmPâfJ mJ ßxmJhJfJ k´KfÔJPjr myj TrJr TgJÇ' mJÄuJPhPvr yJxkJfJu S KTîKjTèPuJr KYKT“xJPxmJr Skr nqJa rP~PZÇ FaJS ßrJVLPhr TJZ ßgPT ßjS~J y~Ç yJAPTJat ßrJVLPhr TJZ ßgPT jJ KjP~ yJxkJfJu S KTîKjT TftíkPãr @~ ßgPT nqJa kKrPvJPir rJ~ KhPuS fJ TJptTr yPò jJÇ' o†Mr @yPoh mPuj, È@orJ IgtoπLPT xJl \JKjP~ KhP~KZ, nqJa @APj pJPf ßTJPjJ oPfA ßnJÜJr Skr 0.5 vfJÄPvr ßmKv hJ~ jJ YJPkÇ IgtJ“ ßTJPjJ ßnJÜJ 100 aJTJr keq mJ ßxmJ KTjPu fJr TJZ ßgPT 50 k~xJr ßmKv nqJa ßjS~J pJPm jJÇ' KfKj mPuj, ÈIgtoπL ßhPvr oJjMPwr TgJ jJ ßnPm KTZM TotTftJr ÆJrJ k´PrJKYf yP~ Foj @Aj YJKkP~ KhPòjÇ' xÄKväÓ mqKÜrJ \JjJj, ÊiM YJu, cJu @r ßUJuJ oKrPYr oPfJ I· KTZM keq mJPh jfMj @APj xm KTZMr SkrA 15 vfJÄv nqJa mxPmÇ yuMPhr èÅzJ, oKrPYr èÅzJxy IKf Kjfqk´P~J\jL~ ßpxm keq ßoJzPT nPr KmKnjú ßTJŒJKj mJ\Jr\Jf TrPZ ßxèPuJPfS nqJa gJTPZ 15 vfJÄvÇ mftoJPj ˝J˙qPxmJr Skr nqJa rP~PZ, fPm \LmjrãJTJrL SwMPi ßjAÇ jfMj @APj SwMPir SkrS nqJa mxPmÇ ßrJVL S uJvmJyL IqJ’MuqJ¿PT oJjKmT TJrPe YuKf mJP\Pa nqJa ßgPT ImqJyKf ßhS~J yP~PZÇ jfMj @APj fJ gJTPm jJÇ UJfJ, Tuo, ßkjKxu ßgPT ÊÀ TPr xqJP¥u, kJCÀKa, ßTTxy ßpPTJPjJ keq KTjPu èjPf yPm nqJaÇ KmhMq“, VqJx, kJKjr Kmu, ßaKuPpJVJPpJV ßxmJ, A≤JrPja, kKrPi~ m˘, pJjmJyj nJzJxy xm ßãP©A nqJa mxPm jfMj @APjÇ mftoJj \Lmjmqm˙J~ xmPYP~ èÀfôkNet Kmw~ yP~ hJÅKzP~PZ ßaKuPpJVJPpJV ßxmJÇ jfMj @APj FA ßxmJr xNç Kmw~èPuJr SkrS 15 vfJÄv nqJa mxPmÇ nJVq mhPur \jq ßTC uaJKrr KaKTa KTjPuS nqJa èjPf yPm 15 vfJÄv yJPrÇ rqJlu cs, uJKT cs mJ xo\JfL~ Kmw~, TotYJrLPT IPgtr mhPu kPeqr oJiqPo xMKmiJ KhPu fJPfS nqJa gJTPm; FojKT kMrPjJ mJ KcxTJCP≤r keq KTjPuS nqJa èjPf yPm jfMPjr oPfJAÇ Tj\MqoJrx IqJPxJKxP~vj Im mJÄuJPhPvr (TqJm) xnJkKf ßVJuJo ryoJj mPuj, ÈKjfqk´P~J\jL~ kPeqr Skr nqJa mxJPu ßnJÜJrJ ImvqA ãKfV´˜ yPmÇ jfMj ßp @Aj TrJ yP~PZ, fJ ßnJÜJPhr \LmjpJ©Jr Skr oJrJ®T ßjKfmJYT k´nJm ßluPmÇ ' dJTJ ÛMu Im APTJjKoTPxr IiqJkT c. oMyÿh oJymMm @uL mPuj, ÈxJrJ KmPvõ nqJPar yJr xPmtJó 10 ßgPT 12 vfJÄvÇ ßxUJPj mJÄuJPhPvr oPfJ VKrm ßhPv 15 vfJÄv nqJa IjqJ~Ç FKa ßTJPjJ oPfA V´yePpJVq j~Ç jfMj nqJa @Aj k´iJjoπL ßvU yJKxjJr rJ\QjKfT hvtPjr KmkrLfÇ KfKj ßkPa-nJPf rJ\jLKfr TgJ mPujÇ keqoNuq xyjL~ ßrPU xJiJre oJjMwPT ˝K˜ ßhS~Jr ßYÓJ TPrjÇ ßxUJPj 15 vfJÄv nqJa @PrJk TrJ yPu Kv· oJKuT, ßascJr, ßnJÜJxmJA oJr UJPmÇ FPf xrTJPrr xm I\tj ŸJj yP~ pJPmÇ' oJymMm @uL mPuj, ÈpKh FTJ∂A 15 vfJÄv nqJa ßrPU jfMj @Aj TJptTr TrPf y~, fJyPu KjoúKm• S Kjoú-oiqKm•Phr \jq xrTJrPT nqJaoMÜ ßTjJTJaJr TJct KhPf yPmÇ fJ jJ yPu 15 vfJÄv nqJa xrTJPrr \jq mMPorJÄ yPmÇ '


4 UmrJUmr

28 April - 04 May 2017 m SURMA

KmFjKk kMjVtbPj 51Ka Kao Vbj dJTJ, 25 FKk´u - IPjT Khj iPr rJ\QjKfT TotTJP§ K^KoP~ gJTJ huPT xJrJ ßhPv kMjVtbj TrPf 51Ka Kao Vbj TPrPZ KmFjKkÇ 51 ßjfJr ßjfíPfô Fxm Kao xJrJ ßhPv TKotxnJ FmÄ hPur xJÄVbKjT TJptâo ß\JrhJPr KjPhtvjJ ßhPm mPu \JKjP~PZj hPur ß\qÔ pMVì oyJxKYm ÀÉu TmLr Kr\nLÇ KfKj IKnPpJV TPrj, ßTJPjJ AxMq ZJzJA kMKuv ßhv\MPz KmPvw IKnpJPjr jJPo KmPrJiL hPur ßjfJTotLPhr @mJrS VePV´¬Jr S y~rJKj ÊÀ TPrPZÇ ২৪ FKk´u, ßxJomJr hMkMPr j~JkPj hPur ßTªsL~ TJptJuP~ FT xÄmJh xPÿuPj Kr\nL Fxm TgJ mPujÇ KfKj mPuj, ÈxJrJ ßhPv k´KfKa ß\uJ~ TKotxnJ TrPmj hPur ßTªsL~ ßjfJrJÇ ßxUJPj \JfL~ rJ\jLKf KjP~ fJÅrJ @PuJYjJ TrPmj, xJÄVbKjT Kmw~ KjP~ fJÅrJ @PuJYjJ TrPmjÇ FA 51Ka KaPor ßjfJrJ hPur 75Ka rJ\QjKfT ß\uJ~ TKotxnJ~ IÄv ßjPmjÇ ' 51 ßjfJr TJr hJK~Pfô ßTJj FuJTJ : hPur oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLPrr hJK~Pfô dJTJ oyJjVr C•r S hKãe FmÄ oJKjTV†; ˙J~L TKoKar xhxqPhr oPiq c. UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj Y¢V´Jo C•r S hKãe ß\uJ FmÄ oyJjVr; Ko\tJ @æJx mKrvJu C•r S hKãe FmÄ oyJjVr; VP~võr Yªs rJ~ rJ\vJyL ß\uJ S oyJjVr; @mhMu oBj UJj ßjJ~JUJuL S uçLkMr; j\Àu AxuJo UJj rÄkMr ß\uJ S oyJjVr; @oLr UxÀ oJyoMh ßYRiMrL KxPua ß\uJ S oyJjVPrr hJK~fô ßkP~PZjÇ hPur nJAx ßY~JroqJjPhr oPiq @mhMuäJy @u ßjJoJj o~ojKxÄy C•r S hKãe; IiqJkT Fo F oJjúJj jJrJ~eV† ß\uJ S oyJjVr; yJKl\ CK¨j @yÿh jLulJoJrL S uJuoKjryJa; ßYRiMrL TJoJu AmPj ACxMl rJ\mJzL S ßVJkJuV†; @ufJl ßyJPxj ßYRiMrL ^JuTJKb; ßxKuoJ ryoJj ßj©PTJjJ S KTPvJrV†; ßoJyJÿh vJy\JyJj ßoRunLmJ\Jr S yKmV†; oLr ßoJ. jJKxrCK¨j YJÅhkMr S TémJ\Jr; UªTJr oJymMm ßyJPxj dJTJ ß\uJ; ÀÉu @uo ßYRiMrL TMKzV´Jo; AjJo @yPoh ßYRiMrL ßvrkMr; @KojMu yT YJÅkJAjmJmV†; @mhMu @C~Ju Ko≤M TMKouäJ C•r S msJ¯emJKz~J; F ß\c Fo \JKyh ßyJPxj KxrJ\V† S kJmjJ; vJoxMöJoJj hMhM TMKouäJ hKãe S mJªrmJj; @yPoh @\o UJj \JoJukMr S vrL~fkMr; \~jJu @PmhLj VJ\LkMr; KjfJA rJ~ ßYRiMrL mrèjJ; vSTf oJyoMh rJXJoJKa S UJVzJZKz ß\uJr hJK~fô ßkP~PZjÇ IjqKhPT ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ kKrwPhr xhxq @oJj CuäJy @oJj aJñJAu; Ko\JjMr ryoJj KojM kûVz S bJTMrVJÅS; @mMu UJP~r nMÅA~J

oJèrJ; \~jMu @mKhj lJÀT \~kMryJa; IiqJkT \~jJu @PmhLj K^jJAhy; oKjÀu yT ßYRiMrL ßoPyrkMr; l\uMr ryoJj jrKxÄhL; yJKmmMr ryoJj yJKmm kaM~JUJuL; @fJCr ryoJj dJuL ßljL FmÄ jJ\oMu yT jJjúM ßkP~PZj lKrhkMr ß\uJr hJK~fôÇ ß\qÔ pMVì oyJxKYm ÀÉu TmLr Kr\nL ßkP~PZj UMujJ ß\uJ S oyJjVPrr hJK~fôÇ pMVì oyJxKYmPhr oPiq oJymMm CK¨j ßUJTj oJhJrLkMr; oK\mr ryoJj xPrJ~Jr ßnJuJ; ‰x~h ßoJ~JPöo ßyJPxj @uJu pPvJr; UJ~Àu TmLr ßUJTj jJPaJr; yJKmmCj jmL UJj ßxJPyu mèzJ S VJAmJºJ FmÄ yJÀj Ir rvLh jSVJÅ ß\uJr hJK~fô ßkP~PZjÇ xJÄVbKjT xŒJhTPhr oPiq l\uMu yT Kouj oM¿LV†; ÀÉu TM¨Mx fJuMThJr hMuM mJPVryJa S YM~JcJñJ; j\Àu AxuJo o†M jzJAu; @xJhMu yJKmm hMuM KhjJ\kMr S ‰x~hkMr FmÄ xJUJS~Jf ßyJPxj \Lmj ßkP~PZj xMjJoVP†r hJK~fôÇ F ZJzJ KmPvw xŒJhT c. @xJhMöJoJj Krkj KkPrJ\kMr; k´YJr xŒJhT vyLh C¨Lj ßYRiMrL FqJKj xJfãLrJ S K^jJAhy FmÄ K^jJAhy ß\uJ xnJkKf oKvCr ryoJjPT TMKÓ~J ß\uJr hJK~fô ßhS~J yP~PZÇ AxMq ZJzJA ßlr VePV´¬Jr : xÄmJh xPÿuPj ÀÉu TmLr Kr\nL IKnPpJV TPrj, ßTJPjJ AxMq mJ @PªJuj-xÄV´Jo KTÄmJ ßTJPjJ TJre ZJzJA KmPvw IKnpJPjr jJPo ßhvmqJkL KmFjKkxy KmPrJiL hPur ßjfJTotLPhr @mJrS VePV´¬Jr ÊÀ TPrPZ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLÇ ßjfJTotLPhr mJKzPf mJKzPf kMKuv S KcKm kMKuv mqJkT fJ§m YJuJPòÇ ßjfJTotLPhr jJ ßkPu fJPhr kKrmJPrr xhxqPhr uJKüf TrJ yPòÇ FojKT KvÊrJS rãJ kJPò jJ KjkLzj ßgPTÇ KfKj mPuj, È@orJ FA VePV´¬JPrr KjªJ \JjJKòÇ ' KmFjKkr FA ßjfJ mPuj, xrTJr ßylJ\Pfr xPñ xUq VPz fMuPf YJPò ÊiM ßnJPar \jqÇ FaJ ßnJaJrKmyLj xrTJr S xrTJrk´iJPjr @kxTJoL IQjKfT rJ\jLKfr FT Tuï\jT híÓJ∂Ç FA KÆYJKrfJr rJ\jLKf pJPf ßTC irPf jJ kJPr, ßx \jq KmFjKkr ßjfJTotLPhr ßV´¬JPr IKnpJj YJuJPòÇ yJSPr hNwPer fhP∂ IjJ˙J KmFjKkr : xMjJoVP† yJSPrr kJKj krLãJ TPr ßf\KÙ~ hNwPer Kmw~Ka kroJeM vKÜ TKovj jJTY TrPuS fJPf IjJ˙J \JKjP~PZ KmFjKkÇ ÀÉu TmLr Kr\nL xLoJ∂ FuJTJ~ hNwPer \jq nJrfPT hJ~L TPr mPuPZj,

xrTJr ß\PjS FA ÈIjqJ~PT' k´vs~ KhPòÇ xŒ´Kf IxoP~ dPu fKuP~ pJ~ KxPua IûPur KmKnjú yJSrÇ yJSPr oJZ S yJÅPxr oPr ßnPx gJTJr Umr @xJr kr ACPrKj~Jo-hNwPer xPªPyr TgJS @PxÇ Fr kKrPk´KãPf kroJeM vKÜ TKovPjr FTKa hu xMjJoVP†r yJSPrr kJKj krLãJ TPr rKmmJr \JjJ~, ßxUJPj ACPrKj~Jo-hNwPer ßTJPjJ k´oJe fJrJ kJ~KjÇ kJKjPf ßf\KÙ~fJr oJ©JS ˝JnJKmPTr ßYP~ ToÇ @eKmT vKÜ TKovPjr fh∂ KjP~ k´vú fMPu xÄmJh xPÿuPj Kr\nL mPuj, ÈyJSr IûPu ITJumjqJr kJKjr xPñ C\JPjr ACPrKj~Jo UKjr m\qt ßnPx @xJr lPu \u\ k´JeLr ozT iPrPZÇ VeoJiqoxy ßlxmMPT Kmw~Ka FPxPZÇ xrTJr ßp fh∂ TPrPZ, fJPf ßxUJTJr kJKj krLãJ ZJzJA muJ yPò ßp ßTJPjJ ßf\KÙ~fJ ßjAÇ ' fhP∂ IjJ˙J \JKjP~ KmFjKk ßjfJ mPuj, ÈFA xrTJPrr ßTJPjJ fh∂A \jVe KmvõJx TPr jJÇ kJvõtmftL ßhPvr xrTJr mJÄuJPhPvr mftoJj xrTJPrr FfA ITíK©o mºM ßp mJÄuJPhPvr k´Kf nJrPfr ßpPTJPjJ IjqJ~PT FrJ IjqJ~ mPu oPj TPr jJÇ ' yJSPrr ãKfV´˜Phr \jq xrTJPrr CPhqJV KjP~S k´vú ßfJPuj Kr\nLÇ KfKj mPuj, ÈiJjPãfèPuJ jÓ yP~ pJS~J~ lxPur ßoRxMPo TíwPTr iJj ßVJuJ~ CbPm jJÇ FUJPj xrTJPrr ßTJPjJ CPhqJV ßjAÇ' xÄmJh xPÿuPj ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ kKrwPhr xhxq IiqJkT \~jJu @PmhLj, @fJCr ryoJj dJuL, pMVì oyJxKYm UJ~Àu TmLr ßUJTj, yJKmmCj jmL UJj ßxJPyu, ßTªsL~ ßjfJ @mhMx xJuJo @\Jh, oyJjVr C•Prr xJiJre xŒJhT @yxJj CuäJy yJxJj k´oMU CkK˙f KZPujÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 05

SURMA m 28 April - 04 May 2017

dJTJ, 25 FKk´u - YJÅhJ hJKm, cJTJKf S ùJf @~mKyntNf xŒh I\tPjr IKnPpJV CPbPZ 21 kMKuv xhPxqr KmÀP≠Ç fJÅPhr oPiq 24 FKk´u, ßxJomJr Y¢V´JPo @a\Pjr KmÀP≠ oJouJ yP~PZ, UMujJ~ FT\jPT hMhPTr oJouJ~ ßV´¬Jr TrJ yP~PZ FmÄ KxPuPa FT\jPT YJÅhJmJK\r xo~ yJPfjJPf @aT TPr gJjJ~ ßxJkht TrJ yP~PZÇ 24 FKk´u, ßxJomJr hMkMPr Y¢V´Jo oyJjVr yJKTo @mM xJPuo ßoJyJÿh ßjJoJPjr @hJuPf Y¢V´Jo jVr ßVJP~ªJ (KcKm) kMKuPvr @a xhPxqr KmÀP≠ oJouJ TPrPZj @hJuf nmPjr FTKa ßhJTJPjr TotYJrL ßoJ. oBj CK¨jÇ IKnPpJV, KcKm kMKuv fJÅPT fMPu KjP~ Kfj uJU aJTJ YJÅhJ hJKm TPrÇ IKnpMÜ mqKÜrJ yPuj Y¢V´Jo jVr ßVJP~ªJ kMKuPvr kKrhvtT ßTvm YâmftL, CkkKrhvtT (Fx@A) ßoJ. ßxTJªr @uL S ßoJ. ßhPuJ~Jr ßyJPxj, xyTJrL CkkKrhvtT (FFx@A) @\yJÀu AxuJo S @mhMu S~JhMh FmÄ TjPˆmu @roJj ßyJPxj, ßUJrPvh @uo S CKTu @yPohÇ Y¢V´Jo jVr kMKuPvr IKfKrÜ CkTKovjJr (k´KxKTCvj) KjotPuªM KmTJv YâmftL k´go @PuJPT mPuj, oJouJKa fhP∂r \jq kMKuv mMqPrJ Im AjPnKˆPVvjPT (KkKm@A) KjPhtv KhP~PZj @hJufÇ mJhL oJouJr IKnPpJPV mPuj, fJÅr V´JPor mJKz Y¢V´JPor rJC\JPjÇ ßxUJPj FTKa kKrmJPrr xPñ fJÅr kJJkJK oJouJ rP~PZÇ KogqJ oJouJ KhP~ fJÅPT y~rJKj TrPf jJ ßkPr kMKuPvr xPñ ßpJVxJ\v TPr 2016 xJPur 21 KcPx’r @hJuf FuJTJr ßhJTJj ßgPT fJÅPT KcKm TJptJuP~ fMPu KjP~ pJS~J y~Ç ßxUJPj fJÅr TJZ ßgPT kMKuv xhxqrJ Kfj uJU aJTJ hJKm TPrjÇ aJTJ jJ KhPu KogqJ oJouJ~ lJÅxJPjJr ÉoKT ßhjÇ FTkptJP~ fJÅPT oJrirS TPrj fJÅrJÇ fJÅr TJPZ gJTJ 3 yJ\Jr 90 aJTJ S FTKa oMPbJPlJj ßTPz ßjj IKnpMÜ kMKuv xhxqrJÇ kPr KogqJ oJouJ KhP~ fJÅPT TJrJVJPr kJbJPjJ y~Ç Frkr Vf 16 oJYt KfKj \JKoPj oMKÜ kJjÇ fPm YJÅhJ hJKmr IKnPpJV I˝LTJr TPr Y¢V´Jo jVr ßVJP~ªJ kMKuPvr kKrhvtT ßTvm YâmftL

21 kMKuPvr KmÀP≠ YJÅhJmJK\ S cJTJKfr IKnPpJV k´go @PuJPT mPuj, oBj CK¨j hLWtKhj iPr \Ju ˆqJŒ KmKâ TPr @xKZPujÇ fJÅr TJZ ßgPT hMA yJ\Jr \Ju ˆqJŒ C≠Jr TrJ y~Ç krLãJ-KjrLãJ~ FèPuJ \Ju mPu k´oJKef yP~PZÇ KvVKVrA F oJouJ~ IKnPpJVk© ßhS~J yPmÇ oJouJ ßgPT KjP\ mJÅYJr \jq kMKuPvr KmÀP≠ KogqJ IKnPpJPV oJouJ TPrPZj mPu hJKm TPrj KfKjÇ oBj ßp ßhJTJPj TJ\ TrPfj ßxA ßhJTJPjr

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

Hillside Travels

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

oJKuT @Koj @yPoh mPuj, fJÅr ßhJTJPj ßTJPjJ ˆqJŒ KmKâ TrJ y~ jJÇ ÊiM TPŒJ\ TrJ y~Ç uJAPx¿iJrL ßn¥JrrJ ˆqJŒ KmKâ TPrjÇ ßxKhj mJrmJr muJr krS oBjPT iPr KjP~ pJ~ kMKuvÇ fPm IKnpJj kKrYJujJTJrL jVr KcKm kMKuPvr kKrhvtT ßTvm YâmftL hJKm TPrj, oBj CK¨Pjr ˆqJŒ KmKâr uJAPx¿ jJ gJTPuS KfKj \Ju ˆqJŒ KmKâ TrPfjÇ

UMujJ k´KfKjKi \JjJj, ùJf @~mKyntNf 1 ßTJKa 11 uJU 26 yJ\Jr aJTJ oNPuqr xŒh I\tj S fJ ßVJkj TrJr IKnPpJPV UMujJ ß\uJ ßVJP~ªJ kMKuPvr CkkKrhvtT (Fx@A) ßoJ. @Tmr @uLr KmÀP≠ oJouJ TPr hMjtLKf hoj TKovj (hMhT)Ç 2016 xJPu 22 oJYt UMujJ xhr gJjJ~ oJouJKa TPrj hMhPTr UMujJr xyTJrL kKrYJuT ßoJ. jJ\oMu ßyJPxjÇ fhP∂ fJÅr KmÀP≠ IKnPpJPVr k´JgKoT xfqfJ kJS~J~ Vf 20 oJYt @Tmr @uLr KmÀP≠ @hJuPf IKnPpJVk© hJKUu TrJ y~Ç hMhT UMujJr xyTJrL kKrhvtT vqJou Yªs ßxj mPuj, 24 FKk´u, ßxJomJr UMujJ oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPf yJK\r yP~ @Tmr @uL \JKoj YJAPu @hJuf fJ jJo†Mr TPr fJÅPT TJrJVJPr kJbJPjJr KjPhtv ßhjÇ KxPua vyrfKur oJuKjZzJ YJ-mJVJj FuJTJ~ YJÅhJr aJTJ KjPf pJS~Jr IKnPpJPV VfTJu ßxJomJr xTJPu KxPua @r@rFPlr (Pr† Kr\Jnt ßlJxt) xJoK~T mrUJ˜ yS~J kMKuv xhxq oKjÀöJoJjPT @aT TPr gJjJ~ ßxJkht TPrj ˙JjL~ mqKÜrJÇ fJÅr KmÀP≠ IKnPpJV, Kx@AKcr kKrYP~ ˙JjL~ vsKoT ßjfJ xM\j @yoPhr TJZ ßgPT YJÅhJ hJKm TPrKZPuj oKjÀöJoJjÇ 24 FKk´u xTJPu YJmJVJPjr ßnfPr KVP~ KfKj xM\Pjr TJZ ßgPT aJTJ @jPf pJjÇ KxPua oyJjVPrr KmoJjmªr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) ßoJvJrl ßyJPxj mPuj, oKjÀöJoJj kMKuPvr xJoK~T mrUJ˜ yS~J TjPˆmuÇ Fr @PVS fJÅr KmÀP≠ YJÅhJmJK\r FTJKiT IKnPpJV rP~PZÇ Fr @PV 17 FKk´u rJ\iJjLr TJlÀPur AmsJKyokMr FuJTJr FTKa TîJPm dMPT IP˘r oMPU TîJPmr ßuJT\Pjr TJZ ßgPT oMPbJPlJj S aJTJ KZKjP~ ßjS~Jr IKnPpJV SPb dJTJ oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuPvr xyTJrL TKovjJr (FKx) ÀÉu @Koj xrTJrxy KcKmr 11 xhPxqr KmÀP≠Ç dJTJ oyJjVr kMKuPvr TKovjJr @ZJhMöJoJj Ko~Jr KjPhtPv Kfj xhPxqr FTKa TKoKa F WajJ fh∂ TrPZÇ


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

28 April - 04 May 2017 m SURMA

TSKo xjPhr ˝LTíKf S k´iJjoπLr nëKoTJ oMyJÿh ÀÉu @oLj FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

SPECIAL CONTRIBUTOR : Dr. M Mujibur Rahman

MANAGING DIRECTOR : Thufayel Ahmed

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6)

85 Myrdle Street, London E1 1HL Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: thufayel@surmanews.com

oyJj ßo Khmx S nJKa IûPu yJSPrr IJftjJh ßo Khmx IJ∂\tJKfT v´KoT Khmx KyPxPm kKrKYKf ßkP~PZÇ 1886 xJPu IJPoKrTJr KvTJPVJ vyPr ßy oJPTtPar xJoPj KjKmtYJPr v´KoTPhr yfqJ TrJ y~Ç TJP\r xo~xLoJ S jqJpq o\MKr IJhJP~r hJmLPf KmvõmqJKk v´KoTrJ FUj kpt∂ FA KhjPT k´fLTL KyPxPm kJuj TPr IJxPZjÇ 1uJ ßo KyPxPm KmvõmqJKk pUj FA v´KoTPv´eLr IKiTJr IJhJP~r KhjPT Ck˙Jkj TrJ yPm fUjS KT∂á kOKgmLr KmKnjú k´JP∂ v´KoPTr IKiTJr ßgPT mûjJ YuPfA gJTPmÇ fJA mPu FA KhPjr fJ“kpt IgtyLj yP~ pJPm jJÇ IKiTJr IJhJP~r xÄV´Jo Foj FT Kmw~ pJ Kjr∂r \JKr rJUJ \r∆KrÇ TJre, kOKgmLr oJjMw kOKgmLPT pPfJaJ IJiMKjTnJPm nJmPZ, oJjMPwr ßnfr ßgPT ffaJA IJKhofJ xoJ∂rJu rP~ ßVPZÇ oJjMPwr IJYJr S mqmyJPrr r‡k mhPuPZ KT∂á ßvJwPer oJ©J TPoKj, mrÄ jfáj iJPY Fr IJKmntJm WaPZÇ IJr fífL~ KmPvõr TgJ muPu ßfJ FUPjJ Fxm ßhPv v´o\LmL oJjMPwr v´o ßTJPjJ xJoJK\T oNuqJ~Pjr oPiqA kPzKjÇ kãJ∂Pr IjqJpqnJPm KvÊv´o, m~Û oJjMPwr v´o Khj Khj ßmPzA YPuPZÇ YJPkr oMPU yPuS IJ\ kMK\mJhKmvõ mJiq yP~PZ v´KoPTr jqJpq KyxqJ KhPfÇ CjúfKmPvõ kMK\mJPhr KmTJv IJr fífL~ KmPvõr KmTJPvr flJ“aJ FUJPjAÇ mJÄuJPhPvr ßkJvJT KvP·r KmTJPv xmPY ßmKv pJPhr ImhJj fJ yPuJ k´JK∂T oJjMPwr v´oÇ KT∂á CjúfKmPvõ kJC§-cuJPrr KmKjoP~ ßp ßkJvJT oJjMw kKriJj TrPZ fJPhr IPjPT nJmPfA kJrPm jJ, FA ßkJvJTv´KoPTr krPjr TJkz TPfJ KjoúoJPjrÇ fJr x∂Jj IitjVú, ˘L xKbTnJPm xÿJj-IJms∆ m\J~ rJUPf KyovLo UJPòjÇ rJjJkäJ\J ßnPX kzJr xo~ Tf v´KoT \Lmj KhP~PZÇ FA oOfoJjMPwr ˝\jrJ xKbTnJPm fJPhr jqJpqfJ ßkPfS oJKuTPv´eLr hM~JPr hM~JPr yJaPf yPòÇ Fxm KyPxPm ßo Khmx iKjT ßv´eLr \LmPj ßTJPjJ kKrmftj IJPjKjÇ ßTJPjJ uöJ IJPjKj ∏ ßp uöJ IJiMKjT Kmvõ KTZáaJ yPuS IjMnm TPrÇ yJSPrr IJftjJh: mJÄuJPhPv yJSrmJxLr ßrJhj ZKzP~ kPzPZÇ TP~T uã TíwTkKrmJr kPg mPxPZÇ pJrJ FKaPT ßTmu TíwTPhr iJjL\Ko cáPm pJmJr TJKyjL KyPxPm ßhUPZj fJrJ KTZáKhPjr oPiqA oPot oPot CkuK… TrPmj TPfJ n~ïrnJPm ßiP~ IJxPZ FTKa oyJoJrLÇ TP~Tv yJSr fKuP~ pJS~Jr TJrPe TPfJ uã aj UJhq WJaKf kzPm fJ KyPxm TrPf kJrPm UJhqKmnJVÇ fJr xPñ mjqJr kr ˝JnJKmTnJPm oyJoJKr, VmJhLkÊr oOfqá r yJr, oJPZ orKT AfqJKh xo˜ mJÄuJPhPvr ˝JnJKmT \LmPjr Ckr k´Y§ k´nJm ßluPmÇ rJ\jLKfKmhrJ VKhrãJr xÄTP· IPjT KogqJYJKrfJ TrPmjÇ IgY FPfJ mz IjqJPpqr KkZPj TJPhr yJf rP~PZ xrTJr mJ CóoyPur oJjMw\j fJPhr mqJkJPr FPTmJPrA ChJxLjÇ KrPkJPat FPxPZ∏ kJKj Cjú~j ßmJPctr (kJCPmJ) VJKluKf @r mJÅi KjotJeTJrL KbTJhJrPhr hMjLt Kf-mqgtfJr TJrPe Foj IWaj WPaPZ nJKa IûPur yJSrèPuJrÇ mJXJKu F ßToj \JKf? KbTJhJrAK†Kj~JPrr ßpJVxJ\Px KmKÄ ±Px pJ~Ç kJKjCjú~jPmJPctr hJK~fôvLuPhr VJluKfr \jq ßVJaJ ßhPvr k´iJj C“kJhj UJhqvwq kJKjr KjPY fKuP~ pJ~ ∏ Foj KmTJrV´˙ \JKf KjP~ IJorJ TPfJhNr IJVJPmJ ∏ FS FT k´vú mPaÇ yJSr KjP~ rJ\jLKf j~, IJorJ xKbT khPãk ßhUPf YJA, ßp khPãk nKmwqPfr KjÁ~fJ Kjet~ TrPmÇ

oJjjL~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ TSKo oJhrJxJr KvãJgtLPhr xjh k´hJPjr ßWJweJr oJiqPo ßhPvr k´J~ 14 uJU TSKo KvKãf fÀefÀeLr \LmPjr IKjÁ~fJr ImxJj WaJPf ßYP~PZjÇ TSKo oJhrJxJr KvãJTJbJPoJ, QmKvÓq S ˝Jf∂sq ßTJPjJnJPm ãMeú jJ TPr FA IxÄUq CóKvKãf jJVKrTPT mJÄuJPhKv KvKãf \jVPer oNuiJrJr xPñ pMÜ TrJr F FT pMVJ∂TJrL khPãkÇ FrA oPiq Kmw~Ka KjP~ Kmhê mqKÜrJ KmfTt TrPZj, rJ\jLKfS To yPò jJÇ k´iJjoπL ¸Ó TPr mPuPZj, k´gPo FTKa k´ùJkj \JKr TrJ yPm FmÄ Frkr xÄKväÓ KmPvwùPhr KjP~ oNujLKf S @Aj QfKr TrJ yPmÇ F mqJkJPr S~JKTtÄ KaPo gJTPmj KvãJoπLxy k´JgKoT S VeKvãJ oπL, KvãJxKYmrJ, k´iJjoπLr h¬Prr oMUq xKYmxy Ijq TotTftJrJÇ ¸Óf, TSKo oJhrJxJr ˝LTíKfr mqJkJPr xrTJr UMmA KxKr~JxÇ TP~TKa TJrPe xrTJPrr F khPãk Ifq∂ èÀfôkNetÇ FrA oPiq KvãJ oπeJu~ ßgPT k´ùJkj \JKr TrJ yP~PZ FmÄ @uäJoJ vlLr ßjfíPfô KmPvwù TKoKa QfKr TrJ yP~PZÇ FTKa KmvJu \jPVJÔLPT xŒNet IPTP\J TPr jJ ßrPU xoJP\r FTKa ßmJ^J yJuTJ TrJ k´P~J\j KZu IPjT @PVAÇ xŒNet Kj”˝Jgt, KjPutJn S KjPnt\Ju \LmjhíKÓr oNuqPmJi KjP~ TSKo KvãJgtLrJ ßmPz SPbÇ ßZJ¢ FTKa ÀPo mJ oxK\Phr ßlîJPr ßTmu kJKa mJ ßyJVuJ KmKZP~ IKf k´fMqPw kJbhJj ÊÀ y~ Fxm k´KfÔJPjÇ SA ßlîJrKa fJPhr ßvsKeTã, kJbTã, uJAPmsKr, UJS~Jr S WMoJPjJr TãÇ xŒNet xy\-xru \LmjJhPvtr Cöôu hLK¬ ZKzP~ ßxA xTJu ßgPT rJf 10aJ kpt∂ SA ßlîJPr mPxA fJPhr ùJjYYtJr IiqmxJ~ YJuM gJPTÇ ß\Jyr, @xr, oJVKrm S FvJr jJoJP\r KmrKf, @xr ßgPT oJVKrm kpt∂ ÃoeKmrKf ZJzJ ßnJr ßgPT WMoJPjJ kpt∂ k´KfKa oMyf N t ùJjYYtJ~ mq˜ gJPT KvãJgtLrJÇ F hLWt xo~ kJuJâPo FT\j KvãPTr xJmtãKeT KjKmz f•ôJmiJj YPuÇ k´KfKa KmwP~r VnLPr ßpPf y~ fJPhr, oMU˙ TrPf y~ IxÄUq ùJPjr Kmw~Ç FT\j ßTJr@Pjr Kyl\ TîJPxr ZJ©-ZJ©Lr TgJ T·jJ TÀjÇ @u ßTJr@Pjr k´KfKa met, pKfKY¤, uJAjxy ÉmÉ oMU˙ TrPf y~ fJPTÇ xJKyfq, AKfyJx, pMKÜKmhqJ, mqJTre, KmPväwe ùJj, VKefxy ßTJr@j, yJKhx, KlTy k´nKí f mÉoMUL ùJPjr xJVPr cMm KhPf y~ TSKo oJhrJxJr KvãJgtLPhrÇ FPhr ßpPTJPjJ FT\jPT FTaM ßUJÅYJ KhP~ ßhUMj, fJr oMU ßgPT ùJPjr lMu^MKr ßmPrJPmÇ IjMxºJjL S KmPväwPer híKÓ KhP~ KmYJr TÀj, ßhUPmj @oJPhr ßhv S xoJP\r xmPYP~ èÀfôkNet TJ\Ka SA oJhrJxJkzM~JPT KhP~ TrJPjJ pJPmÇ KT∂á @kKj ßyJÅYa UJPmj fJÅr k´TJvnKñ ßhPU, KjP\PT Kmâ~PpJVq TPr Ck˙Jkj TrJr ßTRvPur IjMkK˙Kf ßgPTÇ FTaM KoPv pJj, xoJP\r S rJPÓsr \jq k´P~J\jL~ S ßpJVq jJVKrPTr QmKvÓq fJr oPiq k´KmÓ TrJj, KTZMaJ ßasKjÄ Khj, xoJP\ mxmJx S ßouJPovJr KhTKa fMPu iÀj, ßhUPmj SA ßmJmJ, ßmJTJ oJhrJxJr ZJ©Ka rJÓs S xoJP\r xmPYP~ èÀfôkeN t TJ\Ka xŒJhj TrPf xão yPòÇ k´iJjoπL y~PfJ fJÅr oJfíxuN n VnLr hrh KhP~ \JKfr F ImqmÂf ˝etUKjr xºJj ßkP~PZjÇ fJÅPT IKnjªjÇ KÆfL~ ßp TJrPe TSKo KvãJgtLPhr xjh ßhS~J k´P~J\j fJ yPuJ @oJPhr míy•r \JfL~ KjrJk•J xÄâJ∂Ç xoJ\KmùJjLPhr oPf, KvKãf, ßpJVq, k´KfnJmJj jJVKrTPhr xoJ\ S rJPÓsr ßUhoPf KjPmKhf yS~Jr xMPpJV ßgPT mKûf TrPu ßp Qmwoq, ImxJh S KmweúfJ fJPhr KWPr iPr, fJ @P˜ @P˜ xπJx S QjrJP\q fJPhr KjK㬠TPrÇ @oJPhr ßhPvr KjrJk•J AxMqPf Imvq FUPjJ kpt∂ KmvõKmhqJu~, IKn\Jf AÄPrK\ KvãJk´KfÔJjxy oJhrJxJèPuJ @PuJYjJ~ FPxPZÇ xπJx FUj mÉoMUL C“x ßgPT xŒ´xJKrf yPòÇ oJhrJxJr KvKãf fÀefÀeLPhr fJPhr ßpJVq TPot @®KjPmhPjr xMPpJV KhPf kJrPu xπJx Km˜JPrr FTKa rJ˜J

˚JfT, oJˆJxt, KkFAYKc k´nKí f KcKV´r \jq AxuJoL KmvõKmhqJu~, AxuJoL @rKm KmvõKmhqJuP~r xPñ TSKo oJhrJxJr FKlKuP~vj k´P~J\jÇ fJ ZJzJ ßhPvr vLwt KmvõKmhqJu~èPuJ ßpoj-dJTJ KmvõKmhqJu~, rJ\vJyL KmvõKmhqJu~, Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~ k´nKí fr AxuJoL KvãJ KmnJPVr @SfJ~ S ßnRPVJKuT mµj mqm˙Jr oJiqPo TSKo oJhrJxJèPuJ~ Cófr KcKV´ ßhS~Jr mqm˙J TrJ pJ~Ç xPñ xPñ k´JAPna ßxÖPr AxuJoL KmvõKmhqJu~ ˙JkPjr kKrT·jJS ßjS~J pJ~Ç I∂f mº TrJ pJPmÇ TSKo KvãJgtLPhr ˝LTíKf fífL~ ßp TJrPe k´P~J\j, fJ yPuJ oJjmJKiTJPrr míy•r TqJjnJPx fJPhr pMÜ TrJÇ KvãJ ßpoj xmJr IKiTJr, KvãJ ßvPw YJTKrPf ßpJVhJjS ßoRKuT S Ij˝LTJpt IKiTJrÇ Ff Khj FA IKiTJr ßgPT oJhrJxJ KvãJgtLPhr mKûf TPr ßp \JfL~ IkrJPir nMu TrJ yP~PZ k´iJjoπLr ßWJweJr xPñ xPñ ßxA nMPur xJÅPTJ kJKz KhP~ @orJ xÄPvJiPjr jfMj pMPV k´Pmv TrPf kJrmÇ TSKo oJhrJxJr KvãJgtLPhr xjh k´hJPjr oJiqPo @PrTKa èÀfôkNet CP¨vq xJij TrJ pJPm, pJ IgtQjKfT Cjú~Pjr xPñ \KzfÇ mJÄuJPhv IgtQjKfT IV´xrfJr ßãP© FrA oPiq pMVJ∂TJrL I\tPjr ßrTct VPzPZÇ mftoJj xoP~ xπJx S \KñmJh QmKvõT AxMqPf kKref yP~PZ FmÄ Fr xPñ AxuJo S oMxuoJjPhr FTJTJr TPr Ck˙Jkj TrJr k´~Jx uã TrJ pJPòÇ Fr kJvJkJKv F ßYfjJS KmTKvf yPò ßp AxuJo xŒPTt Iiq~j TrJ hrTJrÇ AxuJoPT KmPväwe TrJ hrTJr FmÄ xπJxmJPhr xPñ AxuJPor xŒPTtr k´TKí f, kKrKi S mqJK¬ KjitJre TrJ hrTJrÇ ßx TJrPe KmvõmqJkL AxuJo xŒPTt mqJUqJ-KmPväwe S VPmweJ TrJr jJjJ k´T· yJPf ßjS~J yP~PZ; ACPrJk S @PoKrTJr KmvõKmhqJu~èPuJ~ IxÄUq KrxJYt CAÄ ßUJuJ yP~PZÇ @oJPhr IxÄUq TSKo VsqJ\MP~a ßxA QmKvõT VPmweJ~ IÄv KjP~ mJÄuJPhPvr xÿJjPT ßpoj CÅYPM f KjP~ ßpPf kJrPm ßfoKj mJÄuJPhPvr \jq k´YrM QmPhKvT oMhJs S xrmrJy TPr @oJPhr ßrKoaqJ¿ UJPf KmkämL kKrmftj @jPf kJrPmÇ ChJyre˝„k, k´KfmZr @u ßTJr@Pjr KTrJf k´KfPpJKVfJ~ mJÄuJPhKv KvÊ-KTPvJrrJ KmPvõr ßvsÔ kMrÛJr S xÿJj uJn TPr mJÄuJPhPvr \jq Cjúf QmKvõT APo\ QfKr TrPZÇ KâPTa fJrTJrJ ßpoj mJÄuJPhvPT KmPvõr xJoPj oJgJ CÅYM TrJr CófJ CkyJr KhPòj ßfoKj QmKvõT APo\ QfKrr @PrTKa x÷JmjJ S IKiTfr xMPpJV rP~PZ AxuJo xŒPTt @∂\tJKfT VPmweJTPot mJÄuJPhPvr AxuJoL ùJj-fJrTJPhr IÄvV´yPer oPiqÇ KâPTa S AxuJoL VPmweJF hMKa UJf mJÄuJPhPvr Cjú~j x÷JmjJr po\ UMÅKa KyPxPm mJÄuJPhvPT xMhí| KnK•r Skr KaKTP~ rJUPm, Foj nJmJ pJ~, fPm F mqJkJPr \JfL~ GTofq uJVPmÇ k´iJjoπLr ßWJweJr xPñ xPñ KmKnjú oyu ßgPT jJjJoMUL xoJPuJYjJ CkPY kzPZÇ F xMPpJPV WJkKaoJrJ \JfL~ v©MrJ y~PfJ xMPpJV KjPf YJAPmÇ oJjjL~ k´iJjoπLr TJPZ @oJr TP~TKa KmjLf IjMPrJi rJUKZÇ TJuJ∂Pr @oJr F IjMPrJièPuJ TSKo KvãJr @iMKjTJ~Pj èÀfôkeN t krJovt KyPxPm KmPmKYf yPf kJPrÇ ÊiM Cófr TîJx mJ hJSrJPT oJˆJPxtr xjPh nNKwf TrPu YuPm jJ, F ßãP© TSKo oJhrJxJr xJoKV´T KvãJmqm˙JPT @iMKjTJ~j TPr oNuiJrJr \JfL~ KvãJTJbJPoJ~ I∂ntÜ M TrJr kr oJhrJxJ KvãJPT pMPVJkPpJVL TrJ FmÄ QmKvõT YqJPuP†r ßoJTJPmuJ~ TSKo KvãJr ßpJVqfJr k´°rM e WaJPf yPmÇ AxuJoL kK§f, oJhrJxJ KvKãf mqKÜ, KvãJ ßãP© KjP~JK\f mqKÜ FmÄ xMiLxoJP\r mqKÜPhr xojõP~ FTKa TSKo KvãJmqm˙J jJPor \JfL~ ßoVJ k´P\Ö yJPf KjPf yPmÇ ßxRKh @rm, Koxr, ArJj, ACPrJk S @PoKrTJr KmUqJf KmvõKmhqJu~èPuJr KxPumJx S TJKrTMuJPor xPñ ßhSmPªr KxPumJx S TJKrTMuJPor xojõ~ WKaP~ SA ßoVJ k´P\PÖr @SfJ~ TSKo KvãJmqm˙Jr xÄÛJr xJij TrPf yPmÇ TSKo

mqm˙J~ KmlJTxy YJr-kJÅYKa ßmJct rP~PZÇ F ßmJctèPuJ oJiqKoT S Có oJiqKoT kptJP~r IgtJ“ vrPy \JKo, KovTJf mJ TJKl~J TîJx kpt∂ xjh KhPf kJrPmÇ FA TîJxèPuJPTS oJiqKoT S Có oJiqKoT kptJP~ CjúLf TrJr CkpMÜ jJoTre TrPf yPmÇ ˚JfT, oJˆJxt, KkFAYKc k´níKf KcKV´r \jq AxuJoL KmvõKmhqJu~, AxuJoL @rKm KmvõKmhqJuP~r xPñ TSKo oJhrJxJr FKlKuP~vj k´P~J\jÇ fJ ZJzJ ßhPvr vLwt KmvõKmhqJu~èPuJ ßpoj-dJTJ KmvõKmhqJu~, rJ\vJyL KmvõKmhqJu~, Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~ k´níKfr AxuJoL KvãJ KmnJPVr @SfJ~ S ßnRPVJKuT mµj mqm˙Jr oJiqPo TSKo oJhrJxJèPuJ~ Cófr KcKV´ ßhS~Jr mqm˙J TrJ pJ~Ç xPñ xPñ k´JAPna ßxÖPr AxuJoL KmvõKmhqJu~ ˙JkPjr kKrT·jJS ßjS~J pJ~Ç KÆfL~f, TSKo KvãJr @iMKjTJ~Pj xrTJrPT KjPotJy, ˝ò S xJmuLu jLKf V´ye TrPf yPmÇ FrA oPiq F KmwP~ ßmv rJ\jLKf yPòÇ ßpoj KTZM mqKÜ S rJ\QjKfT hu o∂mq TPrPZ ßp TSKor ˝LTíKf ßhS~J oJPj oMKÜpMP≠r ßYfjJ ßgPT hNPr xPr pJS~JÇ F KmwP~ k´KfmJh xoJPmPvrS @P~J\j YuPZÇ F irPjr o∂mq CxTJKjoNuT FmÄ k´iJjoπLr xKbT TJP\r KmkrLPf xrm k´KfKâ~J oJ©Ç 14 uJU fÀe KvãJgtLPT È\JfL~ ßmJ^J' yP~ ßmÅPY gJTJr TÀe Im˙J ßgPT oMÜ TrPf yPu k´iJjoπLr F TSKo KvãJjLKfPT IKiTfr kptJPuJYjJ S KjrLãJ TPr ßaTxA, k´JV´xr S VKfvLu TSKo KvãJjLKf k´KfÔJ~ ˝etJKu IiqJ~ rYjJ TrJ CKYfÇ KmKnjú KvãJKmùJjL FrA oPiq KxPumJx xojõ~, ßpJVq KvãT, ßpJVq KvãJhJj k≠Kf k´nKí f KjP~ @PuJYjJ TPrPZjÇ TSKo KvãJr xPñ xÄKväÓ CuJoJP~ ßTrJo S xrTJrPT SA xoJPuJYjJèPuJ IjMiJmj TPr TSKo KvãJjLKfPT vJKef TrPf yPm FmÄ FPT V´yePpJVq TrPf kqJrJcJAx Kvla IjMxre TrPf yPmÇ FrA oPiq KmFjKk ßj©L \JKjP~PZj, KfKjS TSKo KvãJ xÄÛJPrr CPhqJV KjP~KZPujÇ ãofJxLj @S~JoL uLV S ãofJr mJAPrr mqJkTxÄUqT \jVPer xogtPj kKrYJKuf KmFjKk-hMA hPur hMA ßj©L @\ TSKo KvãJr xÄÛJPr FT S FTfJr KmªMPf KoKuf yP~PZjÇ F oMyNPft @oJPhr \JfL~ Cjú~Pjr AKfyJPx FTKa èÀfôkeN t mJÅT rKYf yP~PZ mPu @oJr KmvõJxÇ hMA ßj©Lr KY∂J S TPotr KoKuf lxu KyPxPm TSKo KvãJr xÄÛJr xJij @oJPhr \JfL~ Cjú~Pjr èÀfôkeN t FP\¥J~ kKref yP~PZÇ ßTJPjJnJPm ßpj hMKa míy“ hPur rJ\jLKfr TJhJ ßZJzJZMKzPf F\JfL~ FP\¥J ãKfV´˜ jJ y~, @kxyLj k´iJjoπLPT ßx KmwP~ fJÅr mKuÔ ßjfífô iPr rJUPf yPmÇ \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj @Ku~J oJhrJxJr xÄÛJr TPrKZPuj, pJr lPu @Ku~J oJhrJxJr KvãJgtLrJ FUj \JfL~ \LmPjr xmt© \J\ôuqoJj ImhJj rJUPZÇ IjKfKmuP’ TSKo VsqJ\MP~arJS míy•r \JfL~ Cjú~Pjr èÀfôkeN t IÄvLhJr ßyJT-F AKfyJx rYjJr xo~ FUj FmÄ FUjAÇ TSKo KvãJr xPñ \Kzf CuJoJP~ ßTrJoPT k´JV´xr KY∂Jr oMÜfJ IjMiJmj TrPf yPmÇ mJÄuJ, AÄPrK\, VKef, oMKÜpM≠, AKfyJx KmwP~ fJPhr KxPumJx kMjotu N qJ~j TrPf yPm FmÄ FTKmÄv vfJ»Lr QmKvõT k´KfPpJKVfJ~ kJuäJ KhPf ˝L~ ßpJVqfJ I\tPj TSKo KvãJ xÄÛJPrr ßoVJ k´P\ÖPT ßoPj ßjS~Jr ßlîVK\KmKa iJre TrPf yPmÇ ßuUT : IiqJkT, @∂\tJKfT xŒTt KmnJV, dJTJ KmvõKmhqJu~

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr 7

SURMA m 28 April - 04 May 2017

dJTJ kPz @PZ IgtjLKfr mz hMmtufJèPuJ dJTJ, 24 FKk´u - ßoJa ßhv\ C“kJhPjr (K\KcKk) k´míK≠r yJr KjP~ k´KfmZPrr KmfTtPT IPyfMT S KjrgtT mPu oPj TPrj KmKvÓ IgtjLKfKmh S~JKyhCK¨j oJyoMhÇ KfKj mPuj, k´míK≠r yJr KhP~ IgtjLKfr YuoJj yJuYJu ßmJ^J pJ~ jJÇ @r 7 vfJÄv k´míK≠ I\tPjr TgJ ßp muJ y~, IfaJ VKfvLu oPj y~ jJ ßhPvr IgtjLKfr Ijq xNYTèPuJPTÇ rJ\iJjLr TJrS~Jj mJ\JPr 23 FKk´u, ßrJmmJr xÄmJhTotLPhr CP¨Pv FT KmPvw mÜPmq S~JKyhCK¨j oJyoMh Fxm TgJ mPujÇ KfKj mPuj, ÈPxRnJVq mKu @r IjMTNu kKrK˙KfA mKu, Vf f•ôJmiJ~T xrTJr @oPur kr ßhPv mz ßTJPjJ k´JTíKfT hMPptJV y~Kj, TíKw C“kJhjS mqJyf y~KjÇ KmvõmJ\JPr UJhqkPeqr hJo KZu ToÇ F xoP~ ‰fKr ßkJvJT r¬JKjPf mJÄuJPhPvr Im˙Jj ßpoj ßkJÜ yP~PZ, k´mJxL @~S (PrKoaqJ¿) FTxo~ KZu VPz K\KcKkr 10 vfJÄPvr oPfJÇ' xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr Igt CkPhÓJ S~JKyhCK¨j oJyoMh mPuj, ‰mPhKvT mJKeP\qr ßujPhPjr nJrxJoq m\J~ rJUPf Ijq ßhvèPuJPT ßpoj aJjJPkJPzPj gJTPf y~, ßkJvJT r¬JKj S k´mJxL @P~r ßpRg ImhJPj fJ ßgPTS oMÜ mJÄuJPhvÇ fJr Skr mJzKf xMKmiJ yPò nJPuJ ‰mPhKvT oMhsJr Kr\JntÇ Ff KTZMr krS FA K\KcKkr k´míK≠r @zJPu IgtjLKfr mz hMmtufJèPuJ dJTJ kPz @PZ mPu oPj TPrj S~JKyhCK¨j oJyoMhÇ KfKj mPuj, hMmtufJèPuJr oPiq k´goKa yPò @KgtT UJPf

Imqm˙JkjJÇ rJÓs UJPfr mqJÄTèPuJPf ßpxm xoxqJ @PZ, ßxèPuJ xÄâKof yPò ßmxrTJKr UJPfr mqJÄPTSÇ IgY mqJÄT UJfA yPò @KgtT UJPfr “Kk§Ç yu-oJPTtr ßuJPTrJ Tf aJTJ KjP~ ßVu FmÄ FA aJTJ K\KcKkr fMujJ~ Tf To mJ ßmKv aJTJ, ßxA kKroJeaJ mz Kmw~ j~Ç Kmw~ yPò, FxPmr oJiqPo kMPrJ @KgtT UJfA k´Y§nJPm ãKfV´˜ y~Ç S~JKyhCK¨j oJyoMPhr oPf, KÆfL~ hMmtufJ yPò oNuqJ~jyLj mz ImTJbJPoJ KjotJeÇ KfKj mPuj, Èmz ImTJbJPoJ uJVPmAÇ fPm FèPuJr oNuqJ~Pjr TJ\KaS hrTJr FmÄ k´TP·r ßnfPrA F mqm˙J gJTJ CKYfÇ k∞J ßxfM KjP\rJ TPr ßluuJo nJPuJ TgJ, fJr oJPj FA j~ FTmJr muuJo ßoPasJPru Trm, @mJr muuJo TetlMuLPf aJPju yPm AfqJKhÇ IgtJ“ mJ˜mJ~Pjr FTaJ kKrT·jJ gJTJ hrTJr, pJr UMm InJm rP~PZÇ' KmKjP~JPVr kKrPmv nJPuJ jJ gJTJaJPT fífL~ hMmtufJ mPu oPj TPrj S~JKyhCK¨j oJyoMhÇ mPuj, F ßãP© mz mqJkJr yPò @˙Jr InJmÇ IPitT \Lmj TJjJcJ mJ pMÜrJPÓs, mJKT IPitT mJÄuJPhPv, F rTo mÉ ßuJT @PZÇ KlKukJAj S gJAuqJP¥r ChJyre pKh ßhS~J pJ~, KlKukJAj IPjT x÷JmjJo~ gJTPuS FPVJPf kJPrKjÇ TJre, KlKukJAPjr ßuJPTrJ xŒh \oJ rJUf pMÜrJPÓsÇ @r gJAuqJP¥r Kv·kKfrJ TUPjJA xŒh KmPhPv KjP~ pJjKjÇ ßhvKa FKVP~PZ KjP\r vKÜPfÇ xŒh kJYJr ßrJPi hLWtPo~JKh mqm˙J jJ KjPu mJÄuJPhvPTS FTxo~ ßUxJrf KhPf yPmÇ

IMRAN TRAVELS 79159

S~JKyhCK¨j oJyoMh mPuj, mqJÄT UJf ßgPT uMakJPar 5 yJ\Jr ßTJKa aJTJ ßTJgJ ßgPT ßTJgJ~ ßVPZ, mqJÄT YqJPjPur oJiqPoA fJ ßmr TrJ pJ~Ç hMjtLKf hoj TKovj ßp k´JQVKfyJKxT k≠KfPf ß\uPVPa hJÅz TKrP~ K\ùJxJ TrPZ, Ff aJTJ ßVu TA, Fr ßTJPjJ oJPj ßjAÇ jfMj oNuq xÄPpJ\j Tr (oNxT) @Aj TJptTr KjP~ S~JKyhCK¨j oJyoMh mPuj, oNxT @APj mqmxJ~LPhr TJr, TL ãKf yPm fJ KjP~ hLWtKhj iPrA @PuJYjJaJ YuPZÇ ßnJÜJ mJ ßâfJPhr ˝JPgtr KhT KjP~ ßTJPjJ @PuJYjJ ßjAÇ IgY oNxT ßhPm ßâfJrJA, mqmxJ~LrJ ÊiM @hJ~ TPr ßhPmÇ S~JKyhCK¨j oJyoMh mPuj, \JfL~ rJ\˝ ßmJct (FjKm@r) mqmxJ~LPhr KyxJmKTfJm rJUJr xãofJ mJzJPjJr krJovtxy In~ KhPòÇ mJ˜Pm FjKm@PrrS xãofJ mJzJPjJ hrTJrÇ FjKm@r

xão j~ mPuA oiqmftL kptJP~ oNxT mxJPjJ yPòÇ xrTJPrr CKYf yPm VKrm oJjMPwr keq mJ Kjfqkeq FmÄ KmuJxL kPeqr oPiq oNxT yJPr kJgtTq rJUJÇ FTKa ßhPvr ßaTxA IgtQjKfT Cjú~Pjr \jq Z~Ka CkJhJPjr KmwP~ èÀfô ßhS~Jr krJovt ßhj S~JKyhCK¨j oJyoMhÇ FèPuJ yPò vJxTPhr ‰mifJr \jq \jTuqJPe hívqf TJ\ TrJr fJKVh, k´KfPpJKVfJoNuT mÉhuL~ VefPπr oJiqPo KmvõJxPpJVq KjmtJYPjr mqm˙J, huL~ vJxjmqm˙Jr ßnfPr \mJmKhKy gJTJ, jqNjkPã IgtQjKfT mqm˙JkjJr èÀfôkNet Kmw~èPuJPT rJ\jLKf ßgPT hNPr rJUJ, rJÓsL~ k´KfÔJjèPuJr optJhJ xoMjúf rJUJ FmÄ xKâ~ S vKÜvJuL VeoJiqo gJTJÇ Z~Kar oPiq I∂f KfjKa CkJhJj jJ gJTPu YuPmA jJ mPu oPj TPrj S~JKyhCK¨j oJyoMhÇ

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

A CALM OASIS

Registered charity: 1164931

Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

FTKa xMªr S kKrPmvmJºm oxK\Phr \jq xyPpJKVfJr yJf mJzJj

The Cambridge Mosque Trust is the first purpose-built mosque in Cambridge, UK and is dedicated to the spiritual and social welfare of the city’s estimated six thousand Muslims. A cultural bridge fostering greater understanding between communities with a strong educational component, providing support for learning and research.

Europe’s first eco-mosque ❖ Community Garden ❖ Sustainability

On behalf of Sheikh Abdul Hakim Murad, We would like to invite our brothers and sisters to join us and help build this house of God inshAllah. Building work has already begun.

Donation Information

Bank Transfer HSBC Account Name: The Cambridge Mosque Trust Account No: 54298209 Sort Code: 40-16-08 Address: 63-64 St Andrews Street, Cambridge CB2 3BZ, United Kingdom IBAN: GB31 MIDL 4016 0854 2982 09 Branch Identifier: MIDLGB2103J

Post one-off cash/cheques made payable to: CAMBRIDGE MOSQUE TRUST 14 St Paul’s Road, Cambridge, CB1 2EZ United Kingdom

Or automate a regular donation by downloading, completing and posting a standing order form to your bank. Information on our website.

www.cambridgemosquetrust.org


08 UmrJUmr

dJTJ, 24 FKk´u - míKÓ S kJyJKz dPu yJSPrr lxuyJKj \JfL~ IgtjLKfPf mz irPjr ãf ‰fKr TPrPZÇ VfTJu ßrJmmJr kpt∂ Fr @KgtT ãKfr kKroJe xJPz 4 yJ\Jr ßTJKa aJTJ ZJKzP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ mjqJ~ jÓ yS~J 10 uJU aj YJu, 2 yJ\Jr ßoKasT aj oJZ S 11 yJ\Jr 305 aj ßVJUJPhqr mJ\JroNuq iPr FA KyxJm ßmr TPrPZ yJSr IqJcPnJPTKx käqJalotÇ yJSr KjP~ TJ\ TrJ 35Ka @∂\tJKfT S ßhvL~ xÄ˙Jr xojõP~ VKbf SA xÄVbjKa muPZ, oNuf xrTJKr C“x ßgPT ßjS~J fgq KjP~ fJrJ FA KyxJm ‰fKr TPrPZÇ fPm ˙JjL~ oJjMPwr xPñ TgJ mPu fJrJ ßp fgq ßkP~PZ, fJPf ßoJa ãKfr kKroJe 10 yJ\Jr ßTJKa aJTJ ZMÅP~ pJPmÇ @∂\tJKfT Cjú~j xÄ˙J ßT~Jr, IqJTvjFAc, IélJo TjxJjt S~JtS~JAc, S~JaJrFAc, ßx≤Jr lr jqJYJrJu KrPxJxt ˆJKc\xy (KxFj@rFr) 35Ka xÄ˙J KoPu FA käqJalot VKbfÇ xÄVbjèPuJ yJSrPT hMVtf FuJTJ ßWJweJ TrJr hJKm \JKjP~ muPZ, xmtJKiT \JfL~ èÀfô KhP~ yJSPrr xÄTa ßoJTJKmuJ~ xrTJPrr FKVP~ @xJ CKYfÇ FKhPT VfTJu jfMj TPr xMjJoVP†r vKjr yJSPr mJÅi ßnPX 22 yJ\Jr ßyÖr \Kor lxu fKuP~ ßVPZÇ ßvw kpt∂ ã~ãKfr kKroJe Tf hJÅzJPm, fJ FUPjJ KjKÁf TPr muPf kJrPZ jJ ßTCÇ fPm xm yJrJPjJr TÓ @r WrmJKz yJrJPjJr hMPntJV IPjT Khj yJSrmJxLPT ßnJVJPm, FPf xPªy ßjA TJrSÇ F KmwP~ TíKwoπL oKf~J ßYRiMrL mPuj, xrTJr yJSrmJxLr kJPv hJÅKzP~PZÇ k´iJjoπL AKfoPiq yJSrJûPur TíKwEPer xMh oSTMl FmÄ Ee @hJ~ mº TrJr KjPhtv KhP~PZjÇ yJSPrr TíwTPhr krmftL lxPur ßoRxMPo k´P~J\jL~ xyJ~fJ ßhS~J yPm mPuS KfKj \JjJjÇ yJSPr iJj jÓ yS~Jr lPu ßhPvr ßoJa iJPjr C“kJhj ToPm jJ \JKjP~ oπL mPuj, kptJ¬ míKÓ yS~J~ Ijq FuJTJ~ ßmJPrJr C“kJhj mJzPmÇ fJ ZJzJ yJSPrr xÄTa ßoJTJKmuJr xJogqt S xmtJ®T ßYÓJ xrTJPrr rP~PZÇ

28 April - 04 May 2017 m SURMA

ã~ãKfr fgq-CkJ•

yJSrJûPu lxuyJKj IgtjLKfr mz ãKf

yJSPr hJKrhsq ßmKv yJSPrr Cjú~j S VPmweJ KjP~ TJ\ TrJ xÄ˙JèPuJ muPZ, FA ãKfr k´nJm kzPm \JfL~ IgtjLKfr SkrÇ xrTJPrr yJSr oyJkKrT·jJr KyxJPm ßhPvr ßoJa iJPjr 18 vfJÄv FmÄ CjìMÜ C“Pxr oJPZr 28 vfJÄv @Px yJSr ßgPTÇ ßhPvr \JfL~ IgtQjKfT k´míK≠Pf (K\KcKk) yJSPrr ImhJj 6 vfJÄvÇ yJSPrr \Lmj-\LKmTJKmw~T Iu kJKat kJutJPo≤JKr V´∆Pkr 2013 xJPur k´KfPmhj IjMpJ~L, yJSPr hJKrPhsqr yJrS \JfL~ yJPrr ßYP~ ßmKvÇ SA xoP~ ßhPvr oJgJKkZM @~ KZu 9 yJ\Jr 688 aJTJÇ @r yJSrmJxLr @~ KZu 9 yJ\Jr 29 aJTJÇ FTA xoP~ ßhPv hJKrhsqxLoJr KjPYr \jPVJÔL KZu 25 hvKoT 6 vfJÄv, yJSPr fJ KZu 28 vfJÄvÇ ã~ãKfr KyxJPm kJgtTq xrTJKr xÄ˙JèPuJr xPñ yJSr IqJcPnJPTKx käqJalPotr ã~ãKfr KyxJPm KTZMaJ kJgtTq rP~PZÇ VfTJu ©Je S hMPptJV oπeJuP~r xPÿuj TPã yJSr kKrK˙Kf KjP~ @∂oπeJu~ ‰mbPT TíKwxKYm ßoJyJÿh oBjCK¨j @mhMuJä y \JjJj, YJPur KyxJPm ßoJa ãKfr kKroJe 6 uJU ajÇ @r o“xq S k´JKexŒh oπeJu~ ßgPT muJ yP~PZ, oJPZr ãKf

1 yJ\Jr 275 aj FmÄ yJÅx oJrJ ßVPZ 3 yJ\Jr 840KaÇ IjqKhPT ©Je S hMPptJV mqm˙JkjJ oπeJuP~r kã ßgPT ã~ãKfr ßp KyxJm ‰fKr TrJ yP~PZ, fJPf 3 uJU 30 yJ\Jr kKrmJPrr 2 uJU ßyÖr \Kor lxu jÓ yP~PZÇ 6Ka CkP\uJr 55Ka ACKj~Pjr 18 yJ\Jr 205Ka WrmJKz kKrkNet S @ÄKvTnJPm Km±˜ yP~PZÇ F mqJkJPr yJSr IqJcPnJPTKx käqJalPotr xhxqxKYm @KjxMu AxuJo mPuj, yJSPr TJ\ TrJr k´J~ 15 mZPrr IKnùfJ~ Ff mz Kmkpt~ KfKj ßhPUjKjÇ kJKj Cjú~j ßmJPctr xLoJyLj VJKluKfr TJrPe FA ãKf yP~PZ mPu o∂mq TPrj KfKjÇ hMPptJV mqm˙JkjJ S ©JeoπL ßoJlJöu ßyJPxj ßYRiMrL mPuj, yJSPrr kKrK˙Kf FfaJ UJrJk y~Kj ßp hMVtf FuJTJ ßWJweJ TrPf yPmÇ kKrK˙Kf FUPjJ fJÅPhr Kj~πPe @PZÇ kKrK˙Kf ßoJTJKmuJr xJogqt xrTJPrr rP~PZÇ ©JeoπL \JjJj, yJSPrr 3 uJU 30 yJ\Jr kKrmJrPT @VJoL 100 Khj k´Kf oJPx 30 ßTK\ TPr YJu ßhS~J yPmÇ @r 500 aJTJ TPr jVh ßhS~J yPmÇ F \jq AKfoPiq 35 yJ\Jr ßoKasT aj YJu S 50 ßTJKa aJTJ mrJ¨ ßhS~J yP~PZÇ yJSr käJKmf yS~Jr ßkZPj kJKj Cjú~j ßmJPctr

VJKluKf mJ hMjtLKf hJ~L KT jJ ∏ Foj k´Pvú kJKjxŒh oπeJuP~r xKYm \Jlr @yPoh UJj mPuj, Kmw~Ka UKfP~ ßhUJ yPòÇ fPm F kpt∂ kJS~J fgq IjMpJ~L, \umJ~M kKrmftPjr TJrPe IKfmíKÓ yS~J~ FA käJmj yP~PZÇ yJSPrr mJÅi akPT kJKj dMPTPZÇ lPu FA mJÅi @rS CÅYM TrJ pJ~ KT jJ, fJ nJmJ yPòÇ yJSPr kroJeM vKÜ TKovj hu KxPua S xMjJoV† IKlx ßgPT Kj\˝ k´KfPmhT \JKjP~PZj, yJSPr kJKjhNwe, hMVº t , oJZ S yJÅx oPr pJS~Jr TJre IjMxºJPj mJÄuJPhv kroJeM vKÜ TKovPjr Kfj xhPxqr FTKa KmPvwù hu xMjJoVP† Im˙Jj TPr Kmw~Ka kptPmãe TrPZÇ hNKwf kJKj, oJKa, mJuM, oPr pJS~J oJZ, yJÅx S \u\ CKØPhr joMjJ xÄV´y TPr ßxèPuJ dJTJ~ fJPhr krLãJVJPr kJbJPjJ yP~PZÇ hM-FT KhPjr oPiq krLãJ-KjrLãJ ßvPw Kmw~Ka xŒPTt KjKÁf yS~J pJPm mPu \JKjP~PZj KmPvwù hPur xhxqrJÇ 23 FKk´u KmPvwù hPur k´iJj mJÄuJPhv kroJeM vKÜ TKovPjr ßnRfKmùJj KmnJPVr xhxq KhuLk TMoJr xJyJ mPuj, fJÅPhr kJbJPjJ joMjJ ßrJmmJr xTJu ßgPT uqJPm krLãJ-KjrLãJ ÊÀ yP~PZÇ KmPvwù hPur IjqrJ yPuj TKovPjr k´iJj hMA ‰mùJKjT TotTftJ ßhmJvLw kJu S KmuKTx @rJ ßmVoÇ yJSPrr kJKjhNwPer TJre TJÅYJ iJjVJZ kPY pJS~J jJKT Ijq KTZM? F KmwP~ KhuLk TMoJr xJyJ mPuj, ACPrKj~JPor TJrPe yJSPr kJKjhNwe yP~PZ, krLãJ-KjrLãJ TPr ßx rTo KTZM kJS~J pJ~KjÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r CKØhKmhqJ KmnJPVr IiqJkT ßoJyJÿh oKjÀöJoJPjr ßjfífôJiLj FTKa k´KfKjKihuS VfTJu KmKnjú yJSr WMPr kJKj krLãJ TPrPZÇ IiqJkT oKjÀöJoJj k´go @PuJPT mPuj, yJSPr xJf lMa kJKjr KjPY @PuJ k´Pmv TrPZÇ fJr oJPj kJKj kKrÏJrÇ kJKjPf Ijq ßTJPjJ ãKfTr hsmq KoPv gJTPu kJKj Ff kKrÏJr gJTJr TgJ j~Ç fJA CKÆVú yS~Jr ßfoj KTZM ßjAÇ iLPr iLPr xm ˝JnJKmT yP~ pJPmÇ


UmrJUmr 9

SURMA m 28 April - 04 May 2017

xmtPvw kJTjJr yJSrS kJKjr KjPY

142Ka yJSPrr xm lxu fKuP~ ßVu KxPua, 25 FKk´u - kJKjr ßfJPz @mJrS mJÅi nJXuÇ kMPrJkMKr cMPm ßVu kJTjJr yJSrÇ nJXJ oj KjP~ KlrPuj yJSr rãJ~ ß˝òJvsPo TJ\ TrJ TíwT @r V´JomJxLÇ xMjJoVP†r \JoJuV† CkP\uJr FA yJSr @PVA cMmPf ÊÀ TPrKZuÇ 24 FKk´u, ßxJomJr KaPT gJTJ ßvw mJÅiKa ßnPX yJSPr k´mu ßmPV kJKj dMPT iJKj \Ko fKuP~ pJ~Ç Fr lPu 142Ka lxKu yJSPrr xm TKar lxu cMPm ßVPZÇ Fr @PVr Khj 23 FKk´u, ßrJmmJr ßnJPr kJÅYKa ˙JPj mJÅi ßnPX cMPm pJ~ vKjr yJSrÇ kJKjPf fKuP~ pJ~ 22 yJ\Jr FTr \Kor ßmJPrJ iJjÇ 25 KhPjr k´JeJ∂Tr ßYÓJ ßvw kpt∂ k´TíKfr TJPZ yJr oJPjÇ kJTjJr yJSPr k´J~ 20 yJ\Jr FTr \KoPf ßmJPrJ iJPjr @mJh yP~KZuÇ \JoJuV† CkP\uJ xhr, nLoUJKu S ßljJrmJT ACKj~Pjr 60Ka V´JPor oJjMPwr \Ko @PZ FA yJSPrÇ 24 FKk´u ßnJPr yJSPrr CzJrTJKª FuJTJr mJÅiKa ßnPX pJ~Ç \JoJuV† CkP\uJr mJKxªJrJ \JjJj, k´J~ 23 Khj iPr ˙JjL~ TíwT-\jk´KfKjKi S k´vJxPjr ßuJT\j kJTjJr yJSr rãJr ßYÓJ TrKZPujÇ nLoUJKu V´JPor mJKxªJ @ÜJÀöJoJj mPuj, È@oJPhr xm vso ßnPx ßVuÇ ßYJPUr xJoPj fKuP~ ßVu ßxJjJr iJjÇ IxyJP~r oPfJ ßYP~ ßYP~ ßhUKZÇ' nLoUJKu V´JPor TíwT oKjr ßyJPxj mPuj, ÈyJSPr @oJr YJr FTr \Ko KZuÇ nJmKZuJo, FA lxu TJaPf kJrmÇ @r FTaJ x¬Jy xo~ ßkPuA yPfJÇ KT∂á xo~ @r ßkuJo jJÇ @orJ Kj”˝ yP~ ßVuJoÇ' ß\uJ TíKw xŒ´xJre IKih¬Prr CkkKrYJuT ßoJ. \JPyhMu yT mPuj, xMjJoVP† ßoJa lxKu yJSPrr xÄUqJ ßZJa-mz KoKuP~ 142KaÇ xm yJSrA cMPm ßVPZÇ fKuP~ ßVPZ ßhz uJU ßyÖr \Kor ßmJPrJ iJjÇ FmJr ß\uJ~ 2 uJU 23 yJ\Jr 850 ßyÖr

\KoPf ßmJPrJ iJPjr @mJh yP~KZuÇ iJPjr (YJPu) uãqoJ©J KZu 9 uJU 30 yJ\Jr ßoKasT ajÇ fPm ˙JjL~ TíwPTrJ muPZj, @mJh TrJ iJPjr k´J~ 90 vfJÄv ãKfV´˜ yP~PZÇ KfKj \JjJj, ß\uJ~ ßhz yJ\Jr KTPuJKoaJr mJÅi rP~PZÇ kMPrJaJA FUj kJKjr KjPYÇ xMjJoVP†r ß\uJ k´vJxT rKlTMu AxuJo mPuPZj, ÈfJKyrkMr CkP\uJr vKjr yJSr fKuP~ pJS~Jr kr \JoJuVP†r kJTjJr yJSrKaA KZu @oJPhr ßvw x’uÇ ßrJmmJr rJf k´J~ 12aJ kpt∂ yJSPrr mJÅPi CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ (ACFjS), \jk´KfKjKixy FuJTJr TP~T'v oJjMw KZPujÇ KT∂á FTxo~ k´mu míKÓ ÊÀ yPu mJiq yP~ fJÅPhr KlPr @xPf y~Ç ßxJomJr xTJPur oPiq Umr @Px, mJÅi ßnPX ßVPZÇ TPo @xPZ yJSPrr hNwe yJSPrr kJKj hNweoMÜ yS~Jr \jq k´TíKfA Ijqfo nrxJ mPu \JKjP~KZPuj KmPvwùrJÇ Vf hMA KhPj aJjJ míKÓkJPf kJKjPf hNwPer Vº TPo FPxPZÇ yJSrkJPrr mJKxªJrJS \JKjP~PZj, míKÓ yPuA Vº To IjMnNf yPòÇ xMjJoVP† yJSPr FmÄ jhLPf jfMj TPr ßTJPjJ orJ oJZ ßnPx SPbKj, yJÅxS oJrJ pJS~Jr Umr kJS~J pJ~KjÇ @myJS~J IKih¬r KxPua TJptJuP~r TotTftJ xJBh @yoh ßYRiMrL 24 FKk´u KmPTPu \JjJj, xMjJoVP† Vf ßrJmmJr 42 KoKuKoaJr S 24 FKk´u KmPTu kJÅYaJ kpt∂ 43 KoKuKoaJr míKÓkJf ßrTct TrJ yP~PZÇ 25 FKk´u, oñumJr ßgPT míKÓkJf ToPuS 29 FKk´u ßgPT míKÓr oJ©J mJzPf kJPrÇ YJu S aJTJ mrJ¨ ß\uJr lxuyJrJ ßhz uJU kKrmJrPT k´Kf oJPx KmjJ oNPuq 30 ßTK\ TPr YJu S 500 aJTJ TPr ßhS~Jr ßWJweJ ßhS~J yP~PZ ß\uJ k´vJxPjr kã

ßgPTÇ 24 FKk´u KmPTPu ß\uJ k´vJxT mPuj, ãKfV´˜Phr \jq 52 uJU 65 yJ\Jr aJTJ FmÄ 1 yJ\Jr 70 ßoKasT aj YJu mrJ¨ ßhS~J yP~PZÇ jfMj TPr yJSr fKuP~ ãKfV´˜ kKrmJPrr xÄUqJ míK≠ kJS~J~ xJyJPpqr kKroJe mJzJPjJr ßYÓJ TrJ yPòÇ ß\uJr KxKnu xJ\tj @ÊPfJw hJv \JKjP~PZj, kJKjhNwe ßgPT \j˝J˙q ^MÅKT FzJPf ß\uJr 87 ACKj~j kKrwPh FTKa TPr ßoKcPTu ßmJct Vbj TrJ yP~PZÇ VfTJu ˝J˙q S kKrmJrTuqJe oπeJuP~r FTKa k´KfKjKihu yJSr kKrK˙Kf kptPmãPe FPx ˝J˙q xPYfjfJ KmwP~ ofKmKjo~ xnJ~ F Kx≠JP∂r TgJ \JjJ~Ç KxKnu xJ\tj mPuj, ß\uJ kptJP~ Kj~πeTã ßUJuJ yP~PZÇ k´P~J\jL~ SwMi o\Mf @PZÇ CkP\uJ kptJP~r xm TotTftJPT xfTt gJTPf muJ yP~PZÇ ßTjjJ kJKjhNwPer TJrPe YotPrJV, cJ~Kr~Jxy jJjJ IxMU ZKzP~ kzPf kJPrÇ fJA ßoKcPTu k´KfKjKihu xmJAPT xPYfj TrPm FmÄ ßxmJ ßhPmÇ yJSPr KmvõKmhqJu~ k´KfKjKihu xJKmtT kKrK˙Kf ßhUPf 24 FKk´u KxPua TíKw KmvõKmhqJuP~r FTKa k´KfKjKihu yJSr FuJTJ kKrhvtj TPrPZÇ TíKw IjMwPhr Kcj F Fl Fo xJAlMu AxuJPor ßjfíPfô 15 \Pjr FTKa hu VfTJu xTJPu ßhUJr yJSPrr KmKnjú \J~VJ WMPr kJKj, oJKa, orJ yJÅx, oJPZr joMjJ xÄV´y TPrÇ xJAlMu AxuJo k´go @PuJPT mPuj, yJSr FuJTJ~ FnJPm IxoP~ du xJoPjr KhjèPuJPfS @xPf kJPrÇ fJA FUJPj Foj iJj uJVJPf yPm ßpèPuJ I· KhPj kJPTÇ ßj©PTJjJ~ hMPptJV mqm˙JkjJoπL ÃJoqoJe k´KfKjKi \JjJj, mjqJTmKuf yJSrJûu kKrhvtj S ©Je TJptâo kptPmãPe 24 FKk´u

ßj©PTJjJ~ FPxPZj hMPptJV mqm˙JkjJ S ©JeoπL ßoJlJöu ßyJPxj ßYRiMrL oJ~J, pMm S âLzJ CkoπL @Krl UJj \~ FmÄ hMPptJV mqm˙JkjJ S ©Je oπeJuP~r xKYm vJy TJoJuÇ rJf @aaJ~ ß\uJ k´vJxPjr xnJTPã ß\uJ hMPptJV mqm˙JkjJ TKoKar xnJ yP~PZÇ ß\uJ k´vJxT oMvKlTMr ryoJPjr xûJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KZPuj ©JeoπLÇ xnJ~ IKiTJÄv TotTftJ yJSPr mjqJ kKrK˙Kfr xKbT fgq KhPf kJPrjKjÇ oπL fJÅPhr n“txjJ TPrjÇ KfKj TotTftJPhr xrJxKr oJPb KVP~ kKrK˙Kf ßhUPf S xJyKxTfJr xPñ oJjMPwr kJPv hJÅzJPf mPujÇ

Kmkpt˜ yJSr KjP~ CKÆVú jJVKrTPhr xÄmJh xPÿuj

\JfL~ hMPptJV ßWJweJr hJKm

yJSPrr 3 uJU 30 yJ\Jr kKrmJrPT xrTJKr xyJ~fJ ßhS~Jr ßWJweJPT k´yxj KyPxPm CPuäU TPrPZj CKÆVú jJVKrPTrJÇ fJÅrJ krmftL lxu jJ SbJ kpt∂ yJSPrr 24 uJU kKrmJrPTA UJhq S Igt xyJ~fJ ßhS~Jr hJKm \JKjP~PZjÇ 24 FKk´u, ßxJomJr \JfL~ ßk´xTîJPm ÈyJSPr oyJ KmkptP~ CKÆVú jJVKrTmíª'-Fr kã ßgPT @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj Fxm hJKm fMPu irJ y~Ç fJÅrJ yJSPrr Kmkpt~PT \JfL~ hMPptJV ßWJweJ FmÄ mJÅi KjotJPe \Kzf 10 kOÔJ~


10 UmrJUmr

28 April - 04 May 2017 m SURMA

\JfL~ hMPptJV ßWJweJr (9 kOÔJr kr) hMjtLKfmJ\Phr vJK˜ ßhS~Jr hJKm \JjJjÇ xÄmJh xPÿuPj oJjmJKiTJrTotL xMufJjJ TJoJu mPuj, yJSPrr 24 uJU TíwT ßmJPrJ iJPjr Skr KjntrvLuÇ fJÅPhr xm iJj fKuP~ ßVPZÇ ßhPvr IPjT oJZ jÓ yP~ ßVPZÇ fJÅPhr xmJr \jq xyPpJKVfJ hrTJrÇ KT∂á xrTJr fJÅPhr oiq ßgPT 3 uJU 30 yJ\Jr TíwT kKrmJrPT TLnJPm KjmtJYj TPr xyJ~fJ ßhS~Jr ßWJweJ Tru, fJ KjP~ KfKj k´vú ßfJPujÇ fJÅr IKnPpJV, FUJPjS hMjtLKfr Vº rP~PZÇ KfKj FA mrJ¨PT yJSrmJxLr xPñ xrTJPrr k´yxj KyPxPm CPuäU TPrjÇ yJSPrr \uJnNKo \jVPer xŒh yPuS fJ k´nJmvJuL mqmxJ~LPhr TJPZ A\JrJ ßhS~J yPò CPuäU TPr xMufJjJ TJoJu mPuj, Fxm @Yre IxJÄKmiJKjTÇ \jVPer xŒh KjP~ F irPjr pPgòJYJrA yJSPr Ff mz Kmkpt~ xíKÓ TPrPZÇ xMufJjJ TJoJu @rS mPuj, È@orJ rJokJu KmhMq“PTªs k´TP·r TJrPe xMªrmPj ãKfr TgJ muPu xrTJr mPu, @oJPhr mJxJr KmhMq“-xÄPpJV mº TPr ßhPmÇ xrTJPrr oπL mPuj, TíwPTrJ yJSPrr mJÅi ßTPaPZÇ' xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq fMPu iPrj jJVKrT TKoKar yJxjJf TJA~MoÇ KfKj yJSPr ßrvKjÄ mqm˙J YJuM, xrTJKr-PmxrTJKr xm EPer KTK˜ @hJ~ ˙KVf, ãKfV´˜ TíwTPhr ãKfkNre S KmjJ xMPh hLWtPo~JKh Ee, \uoyJPur A\JrJ mJKfu TPr CjìMÜ \uJvP~ xmJr oJZ irJr IKiTJr ßhS~J, yJSPrr kKrPmvhNwPer k´Tíf TJre Kjet~ FmÄ mJÅi KjotJPe \Kzf hMjtLKfmJ\Phr vJK˜r hJKm TPrjÇ ßuUT S VPmwT ‰x~h @mMu oTxMh yJSPr KmkptP~r WajJ fhP∂ KjrPkã FTKa TKoKa Vbj TPr hs∆f k´KfPmhj k´TJPvr hJKm \JjJjÇ Ve˝J˙q ßTPªsr k´KfÔJfJ \JlÀuäJy ßYRiMrL yJSrmJxLr \jq 1 yJ\Jr ßTJKa aJTJ mrJ¨ FmÄ 5 yJ\Jr ßTJKa aJTJ hLWtPo~JKh Ee ßhS~Jr hJKm \JKjP~ mPuj, ÈP\PV ßgPT WMPor nJj TrPmj jJÇ' VPmwT S IgtjLKfKmh ˝kj @hjJj mPuj, kJKjhNwPer TJrPe yJSPr xJoPjr KhjèPuJPf ßrJVmJuJA ZKzP~ kzPf kJPrÇ lPu FUj ßgPTA

F mqJkJPr k´˜MKf KjPf yPmÇ xÄmJh xPÿuPj @rS mÜmq ßhj @Aj\LmL ß\qJKfot~ mzM~J, xÄÛíKfTotL oJyoMh ßxKuo, TKlu @yPoh k´oMUÇ

yJSPrr kKrK˙Kf KjP~ k´iJjoπL

KTZM ÈùJjkJkL' ßpPTJPjJ KmwP~ KogqJ k´YJreJ~ ßoPf SPbj dJTJ, 25 FKk´u - yJSr FuJTJr mjqJr kJKjPf ACPrKj~Jo @PZ mPu Ikk´YJr ZzJPjJr \jq KmFjKkPT IKnpMÜ TPr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, fJrJ kMPrJ Kmw~Ka KjP~ KogqJ Umr ZKzP~

oJjMwPT KmÃJ∂ TrPZÇ FTPvsKer ßuJT @PZ, fJrJ ùJjkJkLÇ fJrJ ßhPU ßyJT, jJ ßhPU ßyJT CP¨vqoNuTnJPm jJjJ TgJ mPu ßmzJPmÇ k´iJjoπL 24 FKk´u, ßxJomJr rJPf VenmPj @S~JoL uLPVr ˙JjL~ xrTJr KjmtJYPj oPjJj~j ßmJPctr xnJ~ xnJkKfr mÜPmq Fxm TgJ mPujÇ KfKj mPuj, ßpxm FuJTJ mjqJTmKuf y~, ßxUJPj xJiJref oJZ S \u\ k´JeL oJrJ pJ~Ç ßvU yJKxjJ mPuj, ÈKTZM Ikk´YJr @orJ ßhUPf kJKòÇ @Ko ßhUuJo, KmFjKkr ßTJPjJ FT\j ßjfJ, nJmUJjJ Foj oyJKmùJjL, KfKj mPu KhPuj, nJrf ßgPT ACPrKj~Jo FPx FA yJSr IûPur oJZ ßoPr ßluPZÇ' KfKj @rS mPuj, ÈpUj FA IKnPpJVaJ @xu, fUj KT∂á @orJ mPx gJKTKjÇ mJÄuJPhv kroJeM vKÜ TKovj ßgPT KmùJjL kJKbP~ ßxUJjTJr kJKj krLãJ TrJ yPuJÇ fJrJ muu, ßxUJjTJr kJKjPf F rTo KTZM kJS~J pJ~KjÇ FTgJ ßvJjJr kPrS fJrJ (KmFjKk) ßk´x

TjlJPr¿ TPr FTgJ mPu ßmzJPò, Fr oJPj TL?' k´iJjoπL @rS mPuj, ÈfJrJ muPZ, @Ko jJKT ßylJ\Pfr xPñ xKº TPr ßlPuKZÇ YMKÜ TPr ßlPuKZÇ YMKÜaJ TL TruJoÇ ßylJ\Pfr xPñ @oJPhr ßfJ ßTJPjJ YMKÜ y~KjÇ YMKÜr k´vúA SPb jJÇ' yJAPTJPatr xJoPjr nJÛPptr KmwP~ k´iJjoπL mPuj, ÈyJAPTJPat ßp ˆqJYM TrJ yP~PZ, ßxaJ KjP~S TgJ CPbPZÇ KV´T VPcx Im \JKˆx, ßgPoKxxÇ fJr ˆqJYMÇ KT∂á KV´T ˆqJYMPT pUj vJKz kKrP~ hJÅz TKrP~ ßh~J yPuJ-@Ko ßx Kmw~KaA KYl \JKˆxPT mPuKZuJoÇ' ˆqJYM @oJPhr ßhPv IPjT @PZ, gJTPm F TgJ CPuäU TPr ßvU yJKxjJ @rS mPuj, ÈFaJ ßfJ yJ\Jr mZPrr kMPrJPjJ FTaJ Kmw~Ç yJAPTJPatr oPfJ \J~VJ~ ybJ“ FaJ ˙Jkj TrJ yPuJ ßTj? BhVJPy jJoJ\ kzPf ßVPu FaJ ßTj @zJu TPr 11 kOÔJ~


UmrJUmr 11

SURMA m 28 April - 04 May 2017

yJSPrr kKrK˙Kf KjP~ (10 kOÔJr kr) ßhS~J yPuJ jJ? @r ˆqJYM pUj gJTPm fUj FaJPT ßTj KmTíf TrJ yPuJ? TJP\A @Ko KjP\S mPuKZ, FaJ @oJr kZª jJÇ FaJ @Ko KYl \JKˆxPT mPuKZ FmÄ ßp nJÛr TPrPZj fJÅPTS mPuKZÇ' TSKo oJhsJxJr xjPhr ˝LTíKfr KmwP~ k´iJjoπL mPuj, ÈmJÄuJPhPvr KvãJr ßãP© TSKo oJhsJxJr ImhJj rP~PZÇ FaJPT I˝LTJr TrJ pJPm jJÇ ßhSmª ßp TSKo oJhsJxJ, pJrJ k´go KmsKavKmPrJiL @PªJuj ÊÀ TPr fJPhr yJPfA ‰fKr, fJrJA TPrKZuÇ ßxUJjTJr ßp TJKrTMuJo ßxaJ KT∂á nJrf V´ye TPrKjÇ nJrPf pKh @kjJrJ ßUJÅ\ ßjj, fJyPu ßhUPmj, TuTJfJ~ ßpxm oJhsJxJ @PZ ßxUJPj KyªM, oMxuoJj xTPuA ßuUJkzJ TrPZÇ F rToS oJhsJxJ @PZ ßpUJPj 40 nJV KyªM KvãJgtLS rP~PZÇ' ßvU yJKxjJ @rS mPuj, È@kjJrJ FTmJr KY∂JTPr ßhPUj, 14 uJU KvãJgtL 75 yJ\Jr TSKo oJhsJxJ~ KvãJ uJn TrPZÇ fJPhr TJKrTMuJo TL? TL fJrJ KvUPZ ßTC muPfA kJrPZ jJÇ ßxA \J~VJ~ @orJ CPhqJV KjP~KZ, ßp CPhqJV @oJPhr mÉ @PVA ßjS~J CKYf KZu, pJPf TPr fJPhr KvãJ ßpj oJjxŒjú y~Ç @r FA KvãJr oJiqPo fJPhr ßpj TotxÄ˙JPjr mqm˙J y~Ç \Lmj-\LKmTJ KjmtJy TPr KjP\r kJP~ hJÅzJPf kJPrÇ' ©Je f“krfJ ß\JrhJPrr KjPhtv 24 FKk´u xTJPu xKYmJuP~ IjMKÔf oKπxnJr ‰mbPT IKjitJKrf @PuJYjJ~ k´iJjoπL yJSr FuJTJ~ ãKfV´˜ oJjMPwr oPiq ©Je f“krfJ ß\JrhJr TrJr KjPhtv ßhjÇ FTA xPñ AKfoPiq ßpxm khPãk ßjS~J yP~PZ, ßxèPuJ @rS k´YJPrr mqm˙J TrJr \jq KfKj xÄKväÓ oπeJu~PT KjPhtv KhP~PZjÇ ‰mbT ßvPw oKπkKrwh xKYPmr xÄmJh KmsKlÄ FmÄ FTJKiT oπLr xPñ TgJ mPu Kmw~Ka \JjJ ßVPZÇ jJo k´TJv jJ TrJr vPft FT\j oπL mPuj, xmJA ßpj ©Je kJ~, ßx \jq ©Je S hMPptJV mqm˙JkjJoπL ßoJlJöu ßyJPxj ßYRiMrL oJ~JPT k´P~J\jL~ mqm˙J KjPf KjPhtv KhP~PZj k´iJjoπLÇ k´P~J\Pj fJÅPT ãKfV´˜ FuJTJ~ ßpPfS mPuPZjÇ xÄmJh KmsKlÄP~ oKπkKrwh xKYm ßoJyJÿh vKlCu @uo mPuj, yJSr FuJTJ~ kptJ¬ ©Je ßkRÅZJPjJ ßVPZÇ F KmwP~ xÄKväÓ oπeJu~ xPñ xPñ khPãk KjP~PZÇ FaJPT @rS FTaM k´YJPr @jJr \jq KjPhtv KhP~PZj k´iJjoπLÇ xKYm mPuj, AKkP\Pc KmT· jJPo ßasc ACKj~Pjr TJptâo KjP~S @PuJYjJ yP~PZÇ

35 mZr kr FmJr FKk´Pu xPmtJó míKÓ hLWt 35 mZr kr FmJPrr FKk´Pu ßhPv xPmtJó míKÓ yP~PZÇ 24 FKk´u, ßxJomJr kpt∂ míKÓr kKroJe KZu FA oJPxr ˝JnJKmT Vz míKÓkJPfr fMujJ~ 119 vfJÄv ßmKvÇ

@myJS~J IKih¬Prr fgq CPuäU TPr F TgJ \JKjP~PZj IKih¬Prr CkkKrYJuT @P~vJ UJfMjÇ KfKj mPuj, 1981 xJPur FKk´Pu xJrJ ßhPv ˝JnJKmPTr fMujJ~ 167 vfJÄv ßmKv míKÓ yP~KZuÇ Fr 6 mZr kr FTA oJPx k´J~ 61 vfJÄv ßmKv míKÓ yP~KZuÇ Imvq F mZr IKfmíKÓ ÊÀ yP~PZ oJPYtÇ @myJS~J IKih¬Prr KyxJm IjMpJ~L, oJPYt xJrJ ßhPv ˝JnJKmPTr ßYP~ 152 vfJÄv ßmKv míKÓ yP~PZÇ Fr @PV 2005 xJPur oJPYt ˝JnJKmPTr ßYP~ 107 vfJÄv ßmKv míKÓ y~Ç ßhPvr mJAPr C\JPjS F mZr ˝JnJKmPTr fMujJ~ ßmKv míKÓ yP~PZ mPu fgq kJS~J pJPòÇ kíKgmLPf xPmtJó míKÓ y~ nJrPfr ßYrJkMK†PfÇ ßxUJPj F mZr oJPYtr ßvw 9 KhPj 1 yJ\Jr 100 KoKuKoaJr míKÓ yP~PZ, pJ ßxUJjTJr ˝JnJKmPTr fMujJ~ ßmKvÇ C\JPjr @rS IPjT ˙JPj oJYt ßgPT FUj kpt∂ míKÓ yPòÇ @myJS~JKmh ÀÉu TM¨Mx mPuj, F xo~ míKÓ yS~J ˝JnJKmTÇ fPm kKroJeaJ I˝JnJKmTÇ xoV´ FKk´u oJPxr ˝JnJKmT Vz míKÓr kKroJe yPò 4 yJ\Jr 53 KoKuKoaJrÇ FKk´Pur 24 fJKrU kpt∂ míKÓ yP~PZ 8 yJ\Jr 904 KoKuKoaJrÇ KfKj mPuj, F mZr kKÁoJ uWMYJPkr k´nJm IPjT ßmKvÇ ßxA TJrPe ßhPvr ßnfPr míKÓ ßmKv yPòÇ Kj~Kof KmrKfPf ImqJyf míKÓr TJrPe xJrJ ßhPv xPmtJó fJkoJ©JS FA xoP~r ˝JnJKmPTr fMujJ~ k´J~ 8 KcKV´ ßxuKx~Jx To @PZÇ @myJS~J IKih¬Prr kNmtJnJx yPò, 25 FKk´u, oñumJr ßgPT dJTJ, rJ\vJyL S rÄkMr KmnJPV míKÓ KTZMaJ TPo @xPf kJPrÇ Y¢V´Jo, KxPua, UMujJ, mKrvJu S o~ojKxÄy KmnJPV @\S hoTJ, ß^JPzJ yJS~Jxy míKÓ ßmKv yPf kJPrÇ hoTJ, ß^JPzJ yJS~Jxy ImqJyf míKÓr TJrPe TP~T Khj iPr hKãeJûPu @ûKuT S hNrkJuäJr ßjRpJj YuJYu mqJyf yP~PZÇ F xo~ SA IûPur ßjRYuJYu TUPjJ TUPjJ xJoK~TnJPm mºS rJUPf yP~PZÇ SA IûPu @\S FTA rTo xfTtfJ Imu’j TrPf yPmÇ oJYt-FKk´Pur ^z-míKÓr xo~èPuJPf Wj Wj KmhMq“ YoTJPjJ S IKf CóvP» IPjT ßmKvxÄUqT m\skJf yPf ßhUJ pJPò, pJ Ijq xo~ FfaJ ßhUJ pJ~ jJÇ F KmwP~ TP~T\j @myJS~JKmh mPuj, @myJS~J KmùJPjr nJwJ~ FA xoP~r ßoWPT muJ y~ m\s ßoWÇ IgtJ“ FA xoP~r ßoPWr oPiq APuTKasT YJ\t ßmKv ‰fKr y~Ç Fr lPu ßoPWr oPiqr iMuJmKu S kJKjr IeMTeJr kJr¸KrT WwtPe ßmKv kKroJe APuTKasT YJ\t ‰fKr y~Ç F Im˙J~ ßoWoJuJr ßnfrTJr APuTKasT YJP\tr oPiq kJr¸KrT Wwte y~Ç FPf k´YMr fJkS C“kjú y~Ç lPu Wj Wj KmhMq“ YoTJPf ßhUJ pJ~Ç FPf v»S y~ IKf CóÇ F irPjr WajJr xo~ mJAPr jJ gJTJ KjrJkh mPu krJovt KhP~PZj @myJS~JKmPhrJÇ IKih¬r muPZ, kKÁomñ S f“xÄuVú mJÄuJPhPvr Skr kKÁoJ uWMYJk 24 FKk´uS KmrJ\ TrKZu, pJr mKitfJÄv C•r-kNmt mPñJkxJVr kpt∂ Km˜íf KZuÇ F TJrPe @\S ßhPvr ßTJgJS ßTJgJS nJrL ßgPT IKf nJrL míKÓ yPf kJPrÇ ßhPvr YJrKa xoMhms ªr-Y¢V´Jo, TémJ\Jr, ßoJÄuJ S kJ~rJPT 3 j’r ˙JjL~ xfTtfJ xÄPTf ßhUJPf muJ yP~PZÇ ßhPvr IKiTJÄv ßjRmªrPT 2 j’r xfTtfJ xÄPTf ßhUJPf muJ yP~PZÇ


12 UmrJUmr

28 April - 04 May 2017 m SURMA

rJjJ käJ\J iPxr 4 mZr

hMA oJouJrA xJãq ßgPo @PZ dJTJ, 24 FKk´u - KmPvõr xmPYP~ mz Kv·nmj hMWtajJ~ 1 yJ\Jr 136 \j vsKoPTr oífqMr KmYJr y~Kj YJr mZPrSÇ xJnJPr rJjJ käJ\J iPxr FA WajJ~ xrTJKr TotTftJPhr @xJKo TrJ jJ-TrJ KjP~ hLWt xo~ jÓ TrJr kr FUj @r oJouJ FPVJPò jJÇ xJãq V´yeA ÊÀ TrJ y~KjÇ @r FA xJãq V´ye jJ yS~Jr Kmw~Ka \JPjA jJ IqJaKjt ß\jJPrPur TJptJu~Ç \JjJ ßVPZ, rJjJ käJ\J iPxr WajJ~ TrJ yfqJ oJouJr F kpt∂ YJr Khj fJKrU kzPuS xJãq V´ye y~KjÇ 41 @xJKor oPiq 3 \Pjr ßãP© oJouJr TJptâPor Skr yJAPTJPatr ˙KVfJPhv rP~PZÇ fPm kJÅY\Pjr ßãP© ˙KVfJPhv gJTJr TgJ \JKjP~PZj KmYJKrT @hJuPfr xrTJKr ßTRÅxMKuÇ Fr @PV Z~\j xrTJKr TotTftJPT @xJKo TrJr IjMoKf jJ kJS~Jr TJrPe Kfj mZr ^MPu KZu FA oJouJÇ ßx xo~ \jk´vJxj S vso oπeJuP~r pMKÜ KZu ∏ pJÅrJ mz IkrJi TPrjKj, fJÅPhr @xJKo TrJr IjMoKf fJÅrJ KhPf kJrPmj jJÇ vso @Aj IjMpJ~L fJÅrJ ßhJwL jj FmÄ hJ~hJK~fô ßjA mPuA fJÅPhr KmÀP≠ oJouJ TrJr o†MKr ßhS~J y~KjÇ fPm xrTJPrr IjMPoJhj jJ kJS~J xP•ôS fJÅPhr @xJKo TPr kMKuv @hJuPf IKnPpJVk© ßh~Ç @hJufS SA IKnPpJVk© @oPu KjP~

KmYJr ÊÀ TPrjÇ KT∂á FUj fJÅrJ xmJA \JKoPj @PZjÇ F KmwP~ vsoxKYm KoTJAu KvkJr VfTJu k´go @PuJPT mPuj, vso oπeJuP~r TotTftJPhr pJÅPhr jJPo oJouJ yP~KZu, fJÅPhr IPjPTA \JKoj ßkP~ Kj~Kof IKlx TrPZj, ßTC ßTC ImxPr ßVPZjÇ @mJr FTA WajJ~ AoJrf @APj TrJ Ikr oJouJKar xJãq V´ye yPò jJ ß\uJ S hJ~rJ \\ @hJuPf Kfj @xJKor TrJ KrKnvj IKjjú gJTJ~Ç @r hMhPTr TrJ oJouJ~ IKnPpJV Vbj y~KjÇ @r FrA ßk´ãJkPa 24 FKk´u, ßxJomJr ßhPvr oJjMw kJuj TrPm rJjJ käJ\J iPxr YfMgt mJKwtTLÇ F KmwP~ mJÄuJPhv ßx≤Jr lr S~JTtJxt xKucJKrKar KjmtJyL kKrYJuT T·jJ @ÜJr Vf rJPf mPuj, È1 yJ\Jr 136 \j vsKoT Kjyf yS~Jr krS KmYJr yPò jJÇ Fr ßYP~ hM”U\jT

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com

@r KTZM yPf kJPr jJÇ @Aj ßp oJjMPwr xPñ fJoJvJ TrPf kJPr, Fr ßYP~ mznJPm ßhUJPjJr KTZM jJAÇ' T·jJ @ÜJr @rS mPuj, ÈVf hMA mZPr WPa pJS~J mz TP~TKa WajJr oJouJr rJ~ KT∂á yP~ ßVPZÇ xrTJr pKh YJ~ TL TrPf kJPr, KxPuPar UJKh\Jr ßmuJ~ ßhPUKZÇ ßoP~aJPT ßTJkJPjJr kr TP~T oJPxr oPiq rJ~ yP~ ßVPZÇ ßhJwL xJ\J ßkP~PZÇ KT∂á rJjJ käJ\J iPx 1 yJ\Jr 136 \j oJjMw oJrJ ßVu, ßxKar ßTJPjJ oNuq jJAÇ vsKoT mPuA KT ßTJPjJ oNuq jJAÇ FA oJouJr @xJKorJ TLnJPm \JKoj ßku, fJ ßmJiVoq j~Ç FnJPm YuPu TJrJVJPr gJTJ mJKT Kfj\jS ZJzJ ßkP~ pJPmÇ' rJjJ käJ\Jr yfqJ oJouJr xJãq V´ye mº gJTJr Kmw~Ka \JPjj jJ rJPÓsr k´iJj @Aj TotTftJ IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uoÇ F KmwP~ KfKj 23 FKk´u, ßrJmmJr mPuj, ßp Kjoú @hJuPf oJouJKa KmYJrJiLj, ßxA @hJuPfr xrTJKr

ßTRÅxMKu (KkKk) KTÄmJ yJAPTJPatr ßpxm ßmû ßgPT ˙KVfJPhv yP~PZ, ßxUJPj Totrf @Aj TotTftJPhr ßTC fJÅPT ˙KVfJPhPvr Kmw~Ka \JjJjKjÇ FKa \JjPu xPñ xPñ rJÓskã ßgPT k´P~J\jL~ @AjVf khPãk ßjS~J yPfJÇ KfKj mPuj, KvVKVrA F KmwP~ k´P~J\jL~ khPãk ßjPmjÇ CPuäUq, 2013 xJPur 24 FKk´u xTJPu xJnJr mJxˆqJP¥r TJPZ rJjJ käJ\J iPx @yf S kñM yj k´J~ 2 yJ\Jr mqKÜÇ yfJyf mqKÜPhr IKiTJÄvA ßkJvJTvsKoTÇ F WajJ~ krKhj 25 FKk´u xJnJr gJjJ~ hMKa oJouJ y~Ç Fr oPiq ImPyuJ\Kjf oífqM KYK¤f yfqJ oJouJKa TPr kMKuvÇ AoJrf KjotJe @Aj u–Wj TPr nmj KjotJPer IKnPpJPV Ikr oJouJKa TPr rJ\iJjL Cjú~j Tftíkã (rJ\CT)Ç F ZJzJ Kjyf ßkJvJTvsKoT \JyJñLr @uPor ˘L KvCKu @ÜJr UMPjr IKnPpJV FPj @hJuPf jJKuKv oJouJ TPrjÇ xJnJr gJjJkMKuPvr TrJ oJouJr xPñ FA oJouJKar fh∂ @hJuPfr KjPhtPv FTxPñ TrJ y~Ç F ZJzJ hMjtLKfr @vs~ KjP~ nmj KjotJPer IKnPpJPV @PrTKa oJouJ TPr hMjtLKf hoj TKovj (hMhT)Ç FA oJouJr IKnPpJV VbPjr ÊjJKj ßvw yP~PZÇ @hJuf S xÄKväÓ xN© mPuPZ, fh∂ ßvPw Vf mZPrr 1 \Mj yfqJ FmÄ AoJrf KjotJe @APjr oJouJ~ IKnPpJVk© ßhS~J y~Ç IKnPpJVkP© yfqJ oJouJ~ rJjJ käJ\Jr TetiJr ßxJPyu rJjJ, TP~T\j xrTJKr TotTftJxy 41 \jPT FmÄ AoJrf KjotJe @APjr oJouJ~ ßxJPyu rJjJxy 18 \jPT @xJKo TrJ y~Ç 14 \Mj IKnPpJV VbPjr oiq KhP~ AoJrf KjotJe @APjr oJouJr KmYJrTJ\ ÊÀ y~Ç @r yfqJ oJouJ~ KmYJrTJ\ ÊÀ y~ 18 \MuJAÇ yfqJ oJouJr @xJKoPhr oPiq ßxJPyu rJjJ, xJnJr ßkRrxnJr xJPmT k´PTRvuL rKlTMu AxuJo S xJAa AK†Kj~Jr xPrJ~Jr TJoJu TJrJVJPr FmÄ 30 \j \JKoPj @PZjÇ FT @xJKo @mM mTr KxK¨T oJrJ ßVPZj FmÄ Ikr xJf\j kuJfTÇ Ikr oJouJ~S SA Kfj\j TJrJVJPr @PZjÇ kuJfT @PZj YJr\jÇ mJKTrJ \JKoPj rP~PZjÇ 13 kOÔJ~

Kingdom Solicitors Commissioner for OATHS Our Services

y Immigration y Family & Children y Employment y Litigation y Benefit y Landlord & Tenant y Lease Transfer y Force Marriage Problem

AKoPV´vPjr IJPmhj S IJKkuxy ßp ßTJj KmwP~ IJorJ IJAjL xyJ~fJ KhP~ gJKTÇ

Tareq Chowdhury

Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

M: 07961 960 650 T: 020 7650 7970

53A Mile End Road First Floor, London E1 4TT DX Address: DX155249 TOWER HAMLETS 2


UmrJUmr 13

SURMA m 28 April - 04 May 2017

rJjJ käJ\J iPxr 4 (12 kOÔJr kr) yfqJ oJouJKa dJTJr ß\uJ S hJ~rJ \\ Fx Fo TM¨Mx \JoJPjr @hJuPf KmYJrJiLjÇ FA oJouJ~ IKnPpJV VbPjr @Phv YqJPu† TPr xJnJr ßkRrxnJr f“TJuLj ßo~r ßrlJP~f CuäJy FmÄ @PrT @xJKo ßoJ. yJxJj yJAPTJPat @Pmhj TPrjÇ Fr kKrPk´KãPf Vf mZPrr 9 IPÖJmr KmYJrkKf ßoJ. @mM \Jlr KxK¨TL S KmYJrkKf KUK\r @yPoh ßYRiMrLr xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmû fJÅPhr KmÀP≠ oJouJr TJptâPor Skr Z~ oJPxr ˙KVfJPhv S Àu ßhjÇ xÄKväÓ ßmPûr ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru ßoJvJrrl ßyJPxj 24 FKk´u mPuj, SA ˙KVfJPhPvr KmÀP≠ @Kku TrJ y~KjÇ @r fUj y~PfJ IqJaKjt ß\jJPru KmPhPv KZPuj, fJA fJÅPT Kmw~Ka \JjJPjJ y~KjÇ @PrT @xJKo xJnJr ßkRrxnJr f“TJuLj TJCK¿ur ßoJyJÿh @uL UJPjr @PmhPjr kKrPk´KãPf 13 jPn’r yJAPTJPatr @PrTKa ßmû fJÅr KmÀP≠ oJouJr TJptâPor Skr ˙KVfJPhv S Àu ßhjÇ F ZJzJ TuTJrUJjJ S k´KfÔJj kKrhvtj IKih¬Prr Y¢V´Jo KmnJPVr kKrhvtT (k´PTRvu) ßoJ. ACxMl @uL, dJTJ KmnJPVr kKrhvtT (k´PTRvu) ßoJ. vKyhMu AxuJo, xJPmT Ckk´iJj kKrhvtT ßoJ. @mhMx xJoJh FmÄ Ckk´iJj kKrhvtT (xJiJre, dJTJ KmnJV) ßoJ. \JoPvhMr ryoJPjr ßãP©S oJouJr TJptâo ˙KVf ßYP~ yJAPTJPat @Pmhj TrJ yP~PZ mPu KmYJKrT @hJufPT \JKjP~PZj fJÅPhr @Aj\LmLrJÇ F KmwP~ dJTJ KmvõKmhqJuP~r IgtjLKf KmnJPVr IiqJkT Fo Fo @TJv k´go @PuJPT mPuj, ÈFA oJouJ~ pJrJ ãKfV´˜ yPm fJrJ KjÁ~A YJAPm jJ oJouJKa hs∆f KjK• ßyJTÇ FA oJouJ oLoJÄxJ yPu ßxJPyu rJjJ, oJKuT S pJPhr KmKÄ ßTJc ßhUJr TgJ KZu, fJPhrA ßmKv IxMKmiJ yPmÇ @r vJK˜ yPu ãKfkNre @hJ~ S xŒK• mJP\~J¬ yPmÇ ßxA IPgt IPjPT nJPmj, FrJA oJouJKa pJPf KjK• jJ y~, ßxA ßYÓJ TrPZÇ @oJr @PrTKa xPªy, oJouJ~ ãKfkNre KjetP~r ßp k≠Kf TrPf muJ yP~PZ, ßxKa pKh V´ye TrJ

y~ fJyPu nKmwqPf mJÄuJPhPv vso @APj FKa pMÜ TrJr hJKm CbPmÇ fJA F oJouJr KmÀP≠ TJP~Ko ˝Jgt @PZÇ' xJoKV´T KmwP~ xMKk´o ßTJPatr @Aj\LmL vJyhLj oJKuT mPuj, È@oJPhr ßhPv ˙J~L ßTJPjJ k´KxKTCvj xJKntx ßjAÇ lPu pJÅPhr F oJouJèPuJ ßhUnJu TrJr TgJ KTÄmJ Có @hJuPfr TL @Phv yPuJ, ßx mqJkJPr rJÓskPã ßpxm @AKj khPãk ßjS~J hrTJr, ßxèPuJ ßjS~J y~ jJ mPu mÉ oJouJ ^MPu pJ~Ç @r oJouJ ^MPu ßVPu kJÅY-xJf mZr kr xJãL-k´oJe yJK\r TPr IKnpMÜ mqKÜPhr ßhJw k´oJe TrJ k´J~ Ix÷m yP~ pJ~Ç lPu @xJKorJ xyP\ UJuJx ßkP~ pJjÇ' FUPjJ k´fLãJ~ ˝\PjrJ rJjJ käJ\J iPxr WajJ~ FTxPñ hMA x∂JjPT yJKrP~PZj oJ @PjJ~JrJ ßmVoÇ KT∂á fJÅPhr uJv ßhUPf kJjKjÇ \JPjjS jJ ßTJgJ~ ßhS~J yP~PZ Kk´~ x∂JjPhr TmrÇ YJr mZr iPr k´fLãJ TrKZPuj, ßTC FT\j ßlJj TPr \JjJPmj ßp ßoP~ ^MoJ S ßZPu yJmLmMPrr uJv kJS~J ßVPZÇ KT∂á @\ kpt∂ TJrS ßlJj kJjKj @PjJ~JrJ, y~PfJ @r kJPmjS jJÇ 23 FKk´u, ßrJmmJr xJÄmJKhPTr xJPg TgJ muJr xo~ TJjúJ~ ßnPX kPzj @PjJ~JrJ ßmVoÇ kKrY~ KhPfA \JjPf YJAPuj x∂JjPhr ßTJPjJ Umr kJS~J ßVu KT jJÇ KTZMãe YMk gJTJr kr muPuj, ÈYJraJ mZr iPr nJmPfKZ ßTC ßlJj TArqJ oJA~J-PkJuJr uJv kJS~Jr Umr Khm, KT∂á ßTJPjJ ßUJÅ\Umr kJAuJo jJÇ mJóJ hMAaJr TmPrr xJoPj KVP~ TJjPf kJrPu @oJr ojcJ~ FTaM vJK∂ kJAPfJÇ' rJjJ käJ\J iPx TJPvo @uL yJKrP~PZj kKrmJPrr Kfj xhxqPTÇ mz ßZPu Cöôu, kM©miN UJKh\J @r ßZJa ßZPu @l\Ju SA Khj (2013 xJPur 24 FKk´u) rJjJ käJ\Jr KfjfuJ~ TJ\ TrKZPujÇ CöôPur oJ xJuoJ ßmVPor oMPbJPlJPj ßlJj TrPu TJÅhPf TJÅhPf mPuj, ÈFT ßZPu @r fJr mCP~r uJv ßfJ kJAuJo, @PrT ßZPur uJv TA ßVuÇ ßZJa ßkJuJcJr uJv KT kJS~J pJPm, ßTJgJ~ Tmr yAPZ @oJr ßkJuJcJr?'

FTAnJPm Kjyf vJ~uJ @ÜJr, ßmuJu ßyJPxj, vJroLj ßyJPxj, oK\tjJ ßmVPor kKrmJPrr xhxqrJ I∂f Kk´~\Pjr TmraJ ßhUPf YJjÇ fJÅrJ ˝\Pjr uJv UMÅP\PZj xJnJPrr yJxkJfJuèPuJPf, dJTJ ßoKcPTPur oPVt mJ KoaPlJPctÇ KT∂á xºJj kJjKjÇ xmJr FTaJA TgJ, @\Lmj ˝\Pjr uJPvr IPkãJ~ gJTPmj fJÅrJÇ rJjJ käJ\J iPxr WajJ~ Kjyf xyxsJKiT mqKÜr oPiq xm KoKuP~ 103 \Pjr uJv FUPjJ vjJÜ y~KjÇ Fxm uJv Tmr ßhS~J yP~PZ ßmS~JKrv KyPxPm rJ\iJjLr \MrJAj Tmr˙JPjÇ Fxm uJPvr kKrY~ kJS~Jr @r ßTJPjJ xMPpJVS ßjA mPu \JjJ ßVPZÇ Fxm uJPvr kKrY~ IvjJÜ ßrPUA ßvw TrJ yP~PZ KcFjF krLãJÇ KcFjF krLãJr \jq ßhS~J joMjJr xPñ Kou ßrPU TmPr FTKa vjJÜTre j’r ßhS~J yP~KZuÇ SA vjJÜTre j’r ßkäa oMPZ ßVPZÇ oMPZ ßVPZ jJPor luTSÇ vso oπeJuP~ gJTJ xmtPvw fgq IjMpJ~L rJjJ käJ\J iPxr kr k´gPo vjJÜ jJ yS~J 322 \Pjr oPiq ßoJa 206Ka uJPvr kKrY~ vjJÜ TrJ y~Ç kPr ˝\j hJKm TPr @rS YJr\j rPÜr joMjJ ßhj KcFjF krLãJr \jqÇ FPf hM\Pjr uJPvr KcFjFr xPñ Kou kJS~J pJ~Ç KcFjF krLãJr \jq 322Ka joMjJ ßhS~J yPuS 11 \Pjr joMjJ hMmJr TPr ßhS~J yP~KZuÇ IgtJ“ IvjJÜ uJPvr k´Tíf xÄUqJ KZu 311Ç vso oπeJuP~r xKYm KoTJAu KvkJr VfTJu k´go @PuJPT mPuj, rJjJ käJ\J iPx oíf

IvjJÜ mqKÜPhr KcFjF @r krLãJ TrJ yPm jJÇ KcFjF krLãJ~ IÄv jJ ßjS~J ßkJvJTTotLr kKrmJPrr xhxqPhr VeoJiqPo KmùK¬r oJiqPo @øJj \JjJPjJ yP~KZuÇ KT∂á TJrS xPñ Kou kJS~J pJ~KjÇ \JfL~ lPrjKxT KcFjF ßk´JlJAKuÄ uqJmPraKrr TotTftJrJ mPuj, nKmwqPf F irPjr ßTJPjJ hMWtajJ mJ hMPptJPV oíf mqKÜPT ˝\jPhr TJPZ y˜J∂Prr @PV ImvqA KcFjF joMjJ xÄV´y TrPf yPmÇ jJ yPu Foj VrKou yPmAÇ fJÅrJ mPuj, FT\Pjr orPhy Ijq\Pjr @®LP~r KjP~ pJS~Jr KTZM WajJ fJÅrJ fUj ß\PjKZPujÇ ßx xo~ CØNf kKrK˙KfPf xÄKväÓ k´vJxjS uJv hJKmhJr ˝\jPhr xKbTnJPm pJYJA TrPf kJPrKj, y~PfJ x÷mS KZu jJÇ KcFjF ßk´JlJAKuÄ uqJmPraKrr k´iJj vrLl @ÜJÀöJoJj 24 FKk´u mPuj, È@oJPhr TJPZ uJv ßhS~Jr @PVA 812 uJv fJÅPhr ˝\PjrJ nJPuJ TPr jJ ßhPUA KjP~ pJjÇ SA xo~ uJPvr VrKou yP~PZÇ FPT IPjqr uJv KjP~ pJS~J~ FfxÄUqT KcFjF ßoPuKjÇ FUj kMjrJ~ pKh Fxm KcFjF ßouJPf y~, fPm xm uJv Tmr ßgPT fMuPf yPm, pJ Ifq∂ xo~xJPkã S mq~mÉuÇ' CPuäUq, KcFjF KmPväwPe KmPvw xlaS~qJr KhP~ xyPpJKVfJ TPrPZ oJKTtj ßVJP~ªJ xÄ˙J ßlcJPru mqMPrJ Im AjPnKˆPVvj (FlKm@A)Ç Vf mZPrr 24 FKk´u rJjJ käJ\J iPx k´Je yJrJj 1 yJ\Jr 136 \jÇ


14 UmrJUmr

28 April - 04 May 2017 m SURMA

ß\uJ k´vJxj muPZ ãKfV´˜ yJSr 36 ● TíKw xŒ´xJrPer hJKm 151

xMjJoVP† ã~ãKf S TíwT xÄUqJ KjP~ iNos\Ju KxPua, 26 FKk´u ∏ F oJPxr ÊÀPfA cMmPf gJPT xMjJoVP†r yJSr kJPzr TíwPTr FToJ© lxu ßmJPrJ iJjÇ oJPxr ßvwKhPT FPx k´J~ xmA cMPm ßVPZÇ FUj lxu yJrJPjJ TíwPTr xÄUqJ Kj„ke S ã~ãKf KjitJre KjP~ YuPZ jJjJ fJoJvJÇ iLPr Yu jLKf Imu’j TrPZ ß\uJ k´vJxj S TíKw xŒ´xJre IKihlfrÇ fPm ã~ãKf KjP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ CPÆV k´TJPvr kr xÄKväÓ TotTftJrJ ßTC oMUA UMuPZj jJÇ FKhPT, yJSr Cjú~Pj pJrJ @PªJuj TrPZj fJrJ muPZj TP~T mZr @PVr KyxJmA FUjS k´YJr TrPZ k´vJxjÇ jfMj TPr fJKuTJ yPu mJzPm TíwT kKrmJPrr xÄUqJ FmÄ YJwJmJhTíf \Kor kKroJeÇ xMjJoV† TíKw xŒ´xJre IKihlfPrr oPf, xMjJoVP† ßoJa 266Ka yJSr rP~PZÇ Fxm yJSPrr kJPv TíwT kKrmJPrr xÄUqJ 3 uJU 47 yJ\Jr 927KaÇ FroPiq nNKoyLj 47 yJ\Jr 784, k´JK∂T TíwT kKrmJr 91 yJ\Jr 609Ç ãMhs TíwT rP~PZ 1 uJU 32 yJ\Jr 198 \jÇ oJ^JKr TíwT 63 yJ\Jr 188, ijL TíwT @PZj 13 yJ\Jr 148 \jÇ TíKw xŒ´xJre IKihlfPrr Ck-kKrYJuT \JKyhMu yT \JjJj, 100 ßyÖPrr ßmKv @~fPjr yJSr 165KaÇ FroPiq kMPrJkMKr @âJ∂ yP~PZ 151KaÇ @âJ∂ yJSPr mMPrJ YJw yP~KZu 1 uJU 66 yJ\Jr 862 ßyÖr- pJr kMPrJA ãKf yP~PZÇ KT∂á aJTJr KyxJPm ã~ãKfr kKroJe muPf jJrJ\ F TotTftJÇ KbT Tf\j TíwT ãKfV´˜ yP~PZ FxÄâJ∂ ßTJPjJ fJKuTJ ßjA fJr TJPZÇ fPm KfKj mPuj, Fr \jq @rS KTZM xo~ uJVPmÇ FUj ÊiM IjMoJPjr Skr fJrJ YuPZjÇ fJKuTJ QfKrr xo~ k´KfKa kKrmJr ßgPT fgq ßj~J yPmÇ fPm KfKj ßp KyxJm KhP~PZj fJ 2014

xJPurÇ KfKj mPuj, KyxJPmr ßãP© fJrJ Kjntr TPrj mJÄuJPhv kKrxÄUqJj mMqPrJrÇ ßxA fPgq TíwPTr xÄUqJ @rS ToÇ KfKj \JjJj, xMjJoVP†r 11Ka CkP\uJ~ 3 uJU 31 yJ\Jr TíwTPT AKfoPiqA TJct KhP~PZj fJrJÇ FKhPT yJSr mJÅYJS xMjJoV† mJÅYJS @PªJuPjr @øJ~T m\uMu oK\h ßYRiMrL UxÀ mPuj, xrTJKr ßp KyxJm ßh~J yP~PZ TíwPTr xÄUqJ fJr ßYP~ k´J~ KÆèeÇ Fr TJre KyPxPm KfKj mPuj, k´vJxj F oMyPN ft ßp KyxJm TrPZ fJ yu fJPhr TíKw k´PeJhjJ ßh~Jr \jq ßp TJct AxMq TPrPZj fJr Skr KnK• TPrÇ KT∂á oJ^JKr FmÄ mz TíwTrJ TUjS Fxm k´PeJhjJr oPiq kPzj jJÇ KfKj mPuj, F mZr ßp nJPm ãKfV´˜ yP~PZ TíwT fJPf FUj @r ßZJa-mz KmYJr TrJr xMPpJV ßjAÇ ßp mz TíwT KZPuj KfKjS FToe iJj WPr fMuPf kJrPmj jJÇ k´JK∂T TíwPTrS FTA Im˙JÇ FUj pKh ãKfr fJKuTJ ßgPT mz S oJ^JKr TíwTPhr mJh ßh~J y~ fJyPu ßfJ KbT yPm jJÇ KfKj IKnPpJV TPr mPuj, TUPjJA ãKfr kKroJe xKbTnJPm k´TJv TrJ y~ jJÇ FmJrS FaJ KjP~ uMPTJYMKr TrPZ ˙JjL~ k´vJxjÇ KfKj mPuj, ß\uJ k´vJxj muPZ 1 yJ\Jr ßTJKa aJTJr ãKf yP~PZÇ IjqKhPT TíKw xŒ´xJre IKihlfr muPZ, ãKfr kKroJe ßhz yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ KT∂á fJPhr oPf mJ˜Pm ã~ãKfr kKroJe 2 yJ\Jr ßTJKa aJTJ ZJKzP~ pJPmÇ KfKj mPuj, yJSrmJxLr hJKm @hJP~ FmJr fJrJ ßxJóJr yP~PZjÇ FPãP© ßTJPjJ uMPTJYMKr oJjPmj jJ fJrJÇ ã~ãKf KjP~ ßTj F uMPTJYMKr, F KmwP~ TgJ y~ ß\uJ k´vJxT ßvU

rKlTMu AxuJPor xPñÇ KfKj mPuj, ã~ãKf KjP~ KTZM muJ pJPm jJÇ fPm ßmxrTJKr xÄVbjèPuJr KyxJm fJr TJPZ fMPu irPfA KfKj mPuj, FaJ ßTJPjJ nJPmA y~ jJÇ fJr oPf, 2011 xJPur \Krk IjMpJ~L 24 uJU oJjMPwr mxmJx xMjJoVP†Ç 6 mZPr y~PfJ 3 ßgPT 4 uJU ßmPzPZÇ KfKj mPuj, Fr oPiq ßfJ xmJA TíwT jJÇ ÊÀPfA KfKj ßpoj muPZj, TgJ muPmj jJ ã~ãKf KjP~ ßvPwS KfKj muPuj, F KmwP~ FUj TgJ muJ pJPm jJÇ fPm AKfoPiq CkP\uJ KjmtJyL TotTftJPhr KjPhtvjJ ßh~J yP~PZ xKbT nJPm ã~ãKf Kj„ke TrPfÇ @rS KTZMKhj xo~ uJVPm mPuS \JjJPuj KfKjÇ fPm ß\uJ k´vJxT ßp xKbT KyxJm rJPUj jJ fJ“ãKeTnJPm fJr k´oJeS kJS~J ßVuÇ TíKw xŒ´xJre IKihlfr muPZ, yJSPrr xÄUqJ 266 ãKfV´˜ yP~PZ 151KaÇ KT∂á ß\uJ k´vJxT muPZj oJ© 36Ka yJSPrr TgJ mJKTèPuJ jJKT \uoyJu KyPxPm iPrj fJrJÇ TíwT kKrmJPrr KyxJm KjP~S @PZ VzKouÇ ß\uJ k´vJxPTr oPf, ßoJa \jxÄUqJr KyxJPm 3 uJU kKrmJr @PZÇ ãMhs k´JK∂T YJwL 2 uJU 23 yJ\Jr 807 \jÇ @mJr muPuj TíKw TJctiJrL rP~PZj 3 uJU 31 yJ\Jr 316 \jÇ fJr oPf, pf TíwT kKrmJPrr TgJ muJ yPò ßx kKroJe \jxÄUqJA ßjA xMjJoVP†Ç xMfrJÄ ßmxrTJKrnJPm pJrJ KyxJm KhPòj fJPhraJ FPTmJPrA nMuÇ KfKj muPuj KyxJm pJA ßyJT ßTCA jJ ßUP~ orPm jJÇ xrTJr kptJ¬ xyJ~fJ KhPòjÇ k´iJjoπLr kã ßgPT xMjJoVP†r ãKfV´˜ oJjMPwr k´Kf KmPvw j\r ßh~Jr KjPhtv @PZÇ FKhPT ãKfV´˜ TíwPTr fJKuTJ~ jJo @PZ KTjJ F KjP~ @fï QfKr yP~PZÇ

ßoRunLmJ\JPr yJSr mJÅYJS TíwT mJÅYJS xÄV´Jo kKrwPhr oJjmmºj KxPua, 24 FKk´u - hMVtf ß\uJ ßWJweJr hJKmPf ßxJóJr yPò yJSr kJPzr ãKfV´˜rJÇ 23 FKk´u xTJPu ßoRunLmJ\Jr ßYRPoJyjJPf oJjmmºj S xoJPmv TPrPZ fJrJÇ yJSr mJÅYJS TíwT mJÅYJS xÄV´Jo kKrwh ßoRunLmJ\Jr ß\uJ, xÄVbPjr mqJjJPr 11 hlJ hJKmPf fJrJ FA oJjmmºj S xoJPmv TPrPZjÇ xoJPmv S oJjmmºPj muJ y~ IKfmíKÓ, ITJu mjqJ S kJyJKz dPu yJTJuMKT, TJC~JKhKW yJSrxy ßoRunLmJ\Jr ß\uJr 7 CkP\uJr 17 yJ\Jr 432 ßyÖr \Ko kJKjr KjPY fKuP~ pJS~J, yJSPrr ßZJa mz xm irPjr 25 aj oJZ, kÊkJKU S \u\ k´JKer oífqMPf ßmJPrJ YJKw

S ß\PurJ ãKfV´˜Ç Ff mz k´JTíKfT hMPptJV Fr @PV fJrJ TUPjJ ßhPUKjÇ xm yJKrP~ FUj fJrJ oJjPmfr \Lmj pJkj TrPZjÇ UJS~J mJÅYJr KY∂J~ kKrmJr kKr\j KjP~ fJrJ Yro CKÆVúÇ ãKfV´˜ IxyJ~ F xm yJSr kJPzr mJKxºJPhr kJPv hJÅzJPf ßoRunLmJ\Jr ß\uJPT hMPptJVkNet ß\uJ ßWJweJ KhP~ xrTJKrnJPm xyPpJKVfJr oJiqPo fJPhr kMjmtJxPjr k´P~J\jÇ 23 FKk´u xTJPu míKÓ IPkãJ TPr vyPrr ßYRoMyjJ FuJTJ~ oJjmmºj S xoJPmPv xÄVbPjr @ymJ~T k´nJwT oJKyÀu AxuJPor xnJkKfPfô S xhxq xKYm ßyJxJAj @yoPhr kKrYJujJ~ mÜmq rJPUj AKŒKrP~u

TPuP\r ßTJ-IKctPjar KxfJm @uL, ‰hKjT mJÄuJr Khj xŒJhT mTKx ATmJu @yoh, k´nJwT xMoj @yoh, k´nJwT \Kxo CK¨j, pMm xÄ˙Jr xnJkKf @Kuo CK¨j yJKuo, xJKhTMr ryoJj, Fo F xJoJh, mhÀu FAY \MPxl k´oMUÇ ßoRunLmJ\Jr ß\uJPT hMPptJVkNet ß\uJ ßWJweJr hJKmxy xÄVbPjr kã ßgPT 11 hlJ k´˜JmjJ C™Jkj TrJÇ hJKmèPuJ yPuJ ãKfV´˜ TíwTPhr fJKuTJ ‰fKr TPr xyPpJKVfJ TrJÇ yJSr kJPzr FuJTJ~ 10 aJTJ hPr xrTJKr YJPur mrJ≠ míK≠ TrJÇ ß\PuPhr kMjmtJxj TrJÇ yJTJuMKT yJSPr oJPZr xÄTa TJKbP~ CbJr \jq KmKnjú \JPfr oJPZr ßkJjJ

ImoMÜ TrJÇ yJSr FuJTJr oJjMPwr ˝J˙q^MÅKT ßgPT oMKÜr \jq k´P~J\jL~ krJovt S KYKT“xJ k´hJj TrJÇ kKrPmPvr nJrxJoq rãJ~ k´P~J\jL~ CPhqJV ßj~JÇ @VJoL @oj S ßmJPrJ ßoRxMPo TíwTPhr xy\ vPft Ee, mL\ S xJr k´hJj TrJÇ TíwTPhr Cjúf k´Kvãe S k´pMKÜ mqmyJPr xPYfj TrJÇ ro\JPj ˝· oNPuq k´P~J\jL~ Kjfqk´P~J\jL~ K\Kjxk© xrTJKrnJPm xrmrJy TrJÇ I· míKÓPf yJTJuMKT yJSPr mjqJr k´mefJ ßrJi TrJr \jq kJKj Cjú~j ßmJPctr IiLPj fh∂ Kao Vbj TPr xoxqJ KYK¤f TrJ S xoJiJj TrJr \jq k´P~J\jL~ khPãk ßj~JÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


UmrQmKY© 15

SURMA m 28 April - 04 May 2017

yPm fJ ˝PkúS nJPmjKj 62 mZPrr ku ßTKj~jÇ ßoP~ S ßZJ¢ jJKfPT KjP~ u¥Pjr oJKTtj hNfJmJPxr CP¨Pv rSjJ ßhj KfKjÇ k~≤j ßgPT u¥j ßpPf @xPf 10 WµJ uJPVÇ oqJjPYˆJrPlîJKrcJr fMujJ~ pJ @i WµJ ßmKvÇ hLWt kptJPuJYjJr kr @PoKrTJ pJS~Jr IjMoKf KhPf rJK\ y~ oJKTtj hNfJmJxÇ ßVJaJ kKrmJr rSjJ ßh~Jr TP~T Khj kr oJP~r xPñ ßlîJKrcJ ßkRÅZJ~ yJKntÇ ku ßTKj~j \JKjP~PZj, oJKTtj hNfJmJPx A≤JrKnC KhPf pJS~Jr xo~ FTaMS hMÓMKo TPrKj yJKntÇ TP~TaJ jqJKk jÓ TPrPZ oJ©Ç fPm mMK≠ TPr ßxxm ßYPk KVP~PZj KfKjÇ jAPu @mJr ßp TL yPfJÇ A≤JrPja

11 mZPrA FAYFxKx kJx! oJ© 11 mZr m~Px @r TL-A mJ TrJ pJ~? fPm F m~PxA IV˜q \~xS~Ju jJPor FT mJuT KmhqJ-mMK≠ KhP~ xmJAPT fJT uJKVP~ KhP~PZÇ ßx ÆJhv ßvsKer (FAYFxKx) krLãJ~ IÄv KjP~ TíKfPfôr xPñ kJx TPrPZÇ Km˛~Tr FA mJuT nJrPfr yJ~hrJmJPhr ACxMlècJr ßx≤ ßoKrx \MKj~r TPuP\r ZJ©Ç YuKf mZPrr oJPYt ÆJhv ßvsKer krLãJ y~Ç VfTJu ßrJmmJr ßxA krLãJr lu k´TJKvf y~Ç IV˜q 63 vfJÄv j’r ßkP~ kJx TPrPZ mPu \JKjP~PZj fJr mJmJ IKvõjL TMoJrÇ fJr hJKm, ßVJaJ ßfPuñJjJ rJP\q Ff I· m~Px Fr @PV ßTC ÆJhv ßvsKer krLãJ~ C•Let yPf kJPrKjÇ ÆJhv ßvsKePf fJr Kmw~ KZu mJKe\q, IgtjLKf S ßkRrjLKfÇ 2015 xJPu oJ© j~ mZr m~PxA hvo ßvsKe kJx TPr IV˜qÇ m~Px UMm ßZJa yS~J~ ßxA krLãJ ßhS~Jr \jq fJPT KmPvw IjMoKf KjPf yP~KZuÇ KT∂á FmJr ÆJhv ßvsKer krLãJ ßhS~Jr \jq ßTJPjJ IjMoKf KjPf y~Kj fJrÇ Kmru xJlPuqr kr nKmwq“ kKrT·jJr KmwP~ KyªM˜Jj aJAoxPT IV˜q mPu, È@VJoL Kfj mZPrr oPiq @Ko mJKeP\q ˚JfT ßvw TrPf YJAÇ fPm @oJr k´iJj uãq FT\j KYKT“xT yS~JÇ' mJKeP\q ˚JfT TPr KYKT“xT yS~Jr Kmw~Ka FTaM ßVJuPoPu oPj yPf kJPrÇ fPm KYKT“xT yS~Jr mqJkJPr ßx mPu, ÈmJKeP\q ˚JfT ßvw TrJr kr @Ko @mJrS ÆJhv ßvsKer krLãJ~ IÄv ßjmÇ ßxUJPj FmJr kzJr Kmw~ gJTPm \LmKmùJj, khJgt S rxJ~jÇ Frkr @Ko KYKT“xJKmùJPj nKft yS~Jr \jq krLãJ ßhPmJ FmÄ FoKmKmFx ßTJPxt nKft yPmJÇ' \~xS~Ju kKrmJPrr Foj TíKffô FaJA k´go j~Ç Fr @PV IV˜qr ßmJj @∂\tJKfT oJPjr ßaKmu ßaKjx ßUPuJ~Jz j~jJ \~xS~JuS FTA irPjr TíKffô ßhKUP~KZPujÇ j~jJ SxoJKj~J KmvõKmhqJu~ ßgPT rJÓsKmùJPj ˚JfT yP~KZPuj oJ© 15 mZr m~PxÇ KfKj FUj KkFAYKc TrPZjÇ

12 mZr m~Px VJKzPf 1300 KTKo kJKz! IPjT KvÊA FUj TKŒCaJPr KnKcS ßVoPxr VJKz YJujJ~ Kx≠y˜Ç fPm IPˆsKu~Jr 12 mZPrr FT KvÊ pJ TPrPZ, fJ IPjT KvÊ y~PfJ T·jJ~S TrPf YJAPm jJÇ kJKrmJKrT VJKz KjP~ kJKuP~ rLKfoPfJ 1 yJ\Jr 300 KTPuJKoaJr hNPr YPu KVP~KZu ßxÇ kMKuv kJTzJS jJ TrPu y~PfJ mJKz ßgPT 4 yJ\Jr KTPuJKoaJr hNPr kJgt vyPrA YPu ßpf KvÊKaÇ kMKuv mPuPZ, KjC xJCg SP~uPxr msPTj Kyu FuJTJ~ Vf vKjmJr KvÊKar VJKzr mJŒJr UMPu xzPTr xPñ mJKz ßUPf ßhPU xfTt y~ kMKuPvr FTKa ayu huÇ FrkrA fJrJ KvÊKaPT kJTzJS TPrÇ kMKuv @rS \JjJ~, KjC xJCg SP~uPxr ßT¥Ju ßgPT 4 yJ\Jr KTPuJKoaJr kJKz KhP~ SP~ˆJjt IPˆsKu~Jr rJ\iJjL kJPgt pJS~Jr kKrT·jJ KZu KvÊKarÇ ßV´¬Jr TPr msPTj Kyu kMKuv ߈vPj ßjS~Jr kr Vf ßrJmmJr KvÊKar oJ-mJmJ fJPT KjP~ pJjÇ ßT¥Ju ßgPT msPTj Kyu kpt∂ KvÊKaPT 1 yJ\Jr 300 KTPuJKoaJPrr (800 oJAu) kg kJKz KhPf y~Ç ˙JjL~ xÄmJhoJiqoèPuJ \JjJ~, pJ©JkPg TJrS oPj xPªPyr CPhsT jJ yS~Jr TJre, KvÊKar ‰hKyT Vzj k´J¬m~ÛPhr oPfJAÇ kMKuv mPuPZ,

fJr CófJ k´J~ 6 lMaÇ ßhUPfS 19-20 mZPrr m~xL mPu oPj y~Ç msPTj Kyu kMKuPvr ßckMKa A¿PkÖr KTo ßlyj mPuj, ßx (KvÊKa) kJKrmJKrT VJKz KjP~ ßmKrP~KZuÇ mJKz fqJV TrJr krkrA fJr oJmJmJ kMKuvPT Kmw~Ka \JjJ~Ç

TJPTr \jq TqJPl kJKUr \VPf TJPTr mxmJx oJjMPwr xmPYP~ TJZJTJKZÇ fmM TJPTr mqJkJPr @oJPhr nJmjJ ßjKfmJYTÇ IPjPTA oPj TPrj, TJPuJ rPXr kJKUKa IuãMPeÇ fPm pMÜrJP\qr jJVKrT ßasnr K˛g S YJKut KVuPoJPrr nJwq, TJT @xPu UMmA mMK≠oJj FmÄ xJoJK\TÇ fJA TJPTr \jq fJrJ YJuM TPrPZj TqJPlÇ oJjMPwr xPñ TJPTr xŒTt Cjúf TrJr uPãqA 'PâJ TqJPl' jJPo F CPhqJVÇ Vf ßrJmmJr AˆJr xJjPcPf u¥Pjr aJS~Jr yqJoPuaPx F TqJPl CPÆJij TrJ y~Ç F TqJPlr Ijqfo @Twte KfjKa TJTg pJPhr jJo KVumJat, YJKut FmÄ FKu~JÇ FUJPj TJPTr xPñ xo~ TJaJPjJ, ZKm ßfJuJ S yJuTJ UJS~J-hJS~Jr xMPpJV rP~PZÇ ÈPâJ TqJPl'r Ijqfo CPhqJÜJ YJKut KVuPoJr mPuj, kJKUPhr oPiq TJT Ifq∂ xMªr FmÄ mMK≠oJjÇ FPhr xŒPTt oJjMPwr nMu iJreJ TJaJPf FmÄ ßpJVJPpJV mJzJPf FA KmPvw CPhqJV ßjS~J yP~PZÇ @PrT CPhqJÜJ 61 mZr m~xL ßasnr K˛g \JjJj, ßZJaPmuJ ßgPTA kJKUr k´Kf aJj IjMnm TPrj KfKjÇ KmPvw TPr TJPTr xPñ fJr FA xUq 6 mZr m~x ßgPTAÇ F ZJzJ Vf mZr FTKa ßhJP~Pur mJóJPT C≠Jr TPrKZPuj, ßpKa FUjS fJr xPñA gJPTÇ FA hMA kJKUPk´oLr hJKm, TJPTr \jq Foj @P~J\j KmPvõ FKaA k´goÇ IKnjm FA ÈPâJ TqJPl' ßhUPf k´go KhjA Knz TPrPZj oJjMwÇ TJT KfjKaPT ßhPU oMê hvtjJgtLrJÇ TJT ßhUJr kJvJkJKv FUJPj @PZ jJjJ ˝JPhr mJVtJr, kqJKax FmÄ TKl S IjqJjq kJjL~Ç T'KhPjA ßmv \jKk´~fJ ßkP~PZ FA TqJPlÇ ÈPâJ TqJPl'Pf @xJ oJjMPwr k´vÄxJ @r IKnùfJr metjJ~ FUj nrkMr xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqoÇ Korr S @jªmJ\Jr kK©TJ Imu’PjÇ

Kfj oJPxr KvÊS ÈxπJxL' KjrJk•Jr jJPo ßWJu UJAP~ ZJzPZ asJŒ k´vJxjÇ xJoJjq nMPu FmJr Kfj oJPxr KvÊPTA ÈxπJxL' ßnPm mxu fJrJÇ K\ùJxJmJPhr \jq ßcPT kJbJu hNfJmJPxÇ KmsPaPjr k~≤Pjr WajJÇ Kfj oJPxr jJKf yJKnt ßTKj~j ßT~Jjtx S ßVJaJ kKrmJrPT KjP~ k´gomJr KmPhv WMrPf pJKòPuj ku ßTKj~jÇ ßmzJPjJr \jq oJKTtj pMÜrJPÓsr ßlîJKrcJPT ßmPZ KjP~KZPujÇ ßxA oPfJ u¥Pj oJKTtj hNfJmJPx @Pmhjk© \oJ ßhjÇ fJPf ÈIfLPf jJvTfJoNuT TJ\TPot pMÜ KZPuj KT jJ FmÄ nKmwqPf F irPjr TJP\ ßpJV ßh~Jr APò @PZ KT jJ' mPu FTKa @uJhJ KmnJV KZuÇ ÈyqJÅ' mJ ÈjJ'-Fr kJPv KaT KhPf yPfJÇ kKrmJPrr xmJr lot KbTbJT kNre TrPuS, yJKntr ßmuJ~ nMu TPr ßlPuj ku ßTKj~jÇ ßmPU~JPu ÈyqJÅ'-Fr kJPv KaT KhP~ ßhj KfKjÇ @Pmhjk© \oJ KhP~ KjKÁP∂ mJKz KlPr @Pxj KfKjÇ KT∂á rSjJ ßh~Jr Kfj Khj @PV yJKntr @Pmhj UJKr\ yP~ pJ~Ç mrÄ jJvTfJoNuT TJ\TPot pMÜ gJTJ~ fJPT K\ùJxJmJh TrPf ßcPT kJbJ~ oJKTtj hNfJmJxÇ xJoJjq nMPur Foj oJxMu èjPf

VÀ ßoPr TjqJhJj FTKa mJZMPrr k´Je xÄyJr TrJr hJP~ nJrPfr FT V´JokûJP~f FT ßuJTPT @Phv KhP~PZ KjP\r ßoP~PT VÀr oJKuPTr ßZPur xJPg KmP~ KhPfÇ PoP~r m~x kJÅY @r mPrr m~x @aÇ WajJKa WPaPZ nJrPfr oiqk´Phv rJP\qr èjJ ß\uJ~Ç AK¥~J aJAox kK©TJ Umr KhP~PZ, Kfj mZPrr kMrPjJ FT KmmJPhr oLoJÄxJ TrPfA fJrJkMr V´JPor kûJP~f F mqm˙J KjP~PZÇ UmPr muJ yP~PZ, ßoP~KvÊKar mJmJ \VhLv mJj\JrJ FTKhj ßhPUj FTKa mJZMr fJr lxPur ßãPf YPz ßmzJPòÇ CP•K\f yP~ KfKj fUj mJZMrKaPT Kdu ZMPz oJPrj, KT∂á Kdu ßuPV mJZMrKa oJrJ pJ~Ç Frkr mJZMPrr oJKuPTr xJPg fJr hLWt Khj iPr ^VzJ YPuÇ ßVJ-yfqJr hJP~ \VhLv mJj\JrJPT xJoJK\TnJPm FTWPr TrJ y~Ç VñJ˚Jj TPr Ê≠ yS~J FmÄ V´JomJxLPT UJmJr Kmfre TrJr krS fJr ßryJA y~KjÇ SA WajJr kr ßgPT V´JPo ßTJPjJ Ên WajJ jJ WaJ~ kûJP~f Kx≠J∂ ßj~ \VhLv mJj\JrJPT fJr ßoP~r KmP~ KhPf yPm mJZMPrr oJKuPTr ßZPur xJPgÇ ßoP~Kar oJ F KjP~ kMKuPvr TJPZ IKnPpJV hJP~r TrJr krA WajJKa xŒPTt xÄmJhoJiqo \JjPf kJPrÇ èjJ ß\uJr oqJK\Pˆsa

KjrJ\ votJ FFj@APT \JKjP~PZj, IKnPpJVKa fJrJ fh∂ TPr ßhUPZjÇ Ikr KhPT V´JPo FA mJuqKmP~r k´˜MKf kMPrJhPo YuPZ mPu Umr KhPò AK¥~J aJAoxÇ

˘Lr ßoJmJAPu @Kz kJfJ~ ˝JoLr \KroJjJ KmmJyKmPòPhr oJouJ hJP~r TPr ßlÅPx ßVPuj ˝JoLÇ ˘L ßiJÅTJ KhPòj mJ Ijq kMÀPwr xPñ xŒTt rJUPZj IKnPpJV FPjKZPuj KfKjÇ oJouJr jKg KyPxPm @hJuPf ˘Lr ßoJmJAu ßlJPjr TPgJkTgj, YqJa k´níKf ßkv TPrKZPuj ˝JoLr CKTuÇ fUjA ˘Lr xPªy y~ ßoJmJAPu ßVJkPj @KzkJPfj ˝JoLÇ ˘L IKnPpJV hJP~r TPrj gJjJ~Ç ßxUJj ßgPT Kmw~Ka pJ~ fgqk´pMKÜ hlfPrÇ fhP∂ CPb @Px TLnJPm ßm@AKjnJPm ˘Lr ßoJmJAPu FTKa xlaS~qJr dMKTP~ KhP~ xm fgq yJKfP~ KjP~PZj ˝JoLÇ kKÁomPñ fgqk´pMKÜ @Aj IjMpJ~L oLoJÄxJTJrL IKlxJr IKnpMÜ SA ˝JoLPT 50 yJ\Jr ÀKk \KroJjJ TPrjÇ 2013 xJPu ßlxmMPTr oJiqPo kKrYP~r kr KTZMKhPjr ßk´o FmÄ kPr k´e~ y~ SA hM'\PjrÇ KT∂á ˘Lr IKnPpJV ∏ fJr @®L~˝\j, kMÀw KvãT TJrS xPñA ßpJVJPpJV rJUJ kZª j~ ˝JoLrÇ ßx TJrPeA mJPkr mJKzPf YPu pJjÇ Khj TP~T kr võÊrmJKzPf KlPr pJjÇ fUjA KjP\r ßlJj UJrJk yP~ ßVPZ mPu KTZMãPer \jq ˘Lr ßlJjKa ßjj ˝JoLÇ fhP∂ CPb FPxPZ, SA xoP~A ˘Lr ßoJmJAPu Foj FTKa xlaS~qJr ßuJc TPrj ˝JoL, pJr oJiqPo TJr xPñ ˘Lr TL TgJ yPò, YqJa yPòxmKTZMA ˝JoL \JjPf kJrPfjÇ SA jJrLr @Aj\LmL KmnJx YqJaJK\t mPuj, fgqk´pMKÜ @Aj IjMpJ~L SA mqKÜ KjKÁfnJPmA fJr ˘Lr mqKÜVf fgq yJKfP~PZjÇ fPm SA mqKÜr @Aj\LmLr hJKm, SA jJrLr ßoJmJAPu ßTJPjJ @KzkJfJ y~KjÇ KT∂á oLoJÄxJTJrL IKlxJr fuäLj TMoJr ßxA hJKm UJKr\ TPr 50 yJ\Jr ÀKk \KroJjJr @Phv ßhjÇ

Aˆ xJPxé TJCK≤ TJCK¿u KjmJtYPj AˆmPjr yJŒPcj kJTt S~JPct Tj\JrPnKam kJKatr oPjJKjf TJCKµ TJCK¿uJr k´JgLt yP~PZj∏

KmKvÓ TqJaJrJr, ßrJaJKr~Jj S oJjmJKiTJr mqKÜfô o\Kÿu ßyJxJAj @VJoL 4 ßo 2017 xJPur KjmJtYPj KfKj xTPur ßhJ~J k´JgLtÇ


IJ∂\tJKfT 16

SURMA m 28 April - 04 May 2017

Èjfáj nJrf' VzPf oMUqoπLPhr @øJj jPrªs ßoJKhr KmmJyKmPòPhr ÈUMKv'Pf KoKÓ Kmfre pMmPTr! 25 FKk´u - oyJ iMoiJPo KmP~ yP~KZu KrPïv rPòrÇ ßZJaUJPaJ xoxqJr TJrPe ˘Lr xPñ xÄxJPr ^JPouJ ßuPVA gJTf KrPïPvrÇ Frkr KmmJyKmPòhÇ ßxA KmmJyKmPòPhr kr k´KfPmvLPhr KoKÓoMU TKrP~PZj KrPïv! ImJT oPj yPuS YoPT ßhS~Jr oPfJ F WajJKa WPaPZ è\rJPar rJ\PTJa ß\uJr mJïJj FuJTJ~Ç \JjJ ßVPZ, Kfj mZr @PV ˙JjL~ FT pMmfLr xPñ KmP~ y~ KrPïPvrÇ ßmv iMoiJo TPrA yP~KZu KmP~r IjMÔJjÇ KT∂á oJx UJPjT ßpPf jJ ßpPfA ßZJaUJPaJ jJjJ KmwP~ KjP\Phr oPiq ^JPouJ ÊÀ yP~ SA hŒKfrÇ KrPïv mPuj, Èk´gPo ßnPmKZuJo, hM\j IPYjJ oJjMw FTxPñ gJTPf ßVPu FTaM-@iaM oPfr IKou yPfA kJPr! xŒTtPT FTaM xo~ KhPu iLPr iLPr xm KbT yP~ pJPmÇ' KT∂á pf Khj VzJu, xŒPTtr ImjKf ffA yPuJÇ KrPïv mPuj, ÈFTaJ xo~ kKrK˙Kf FfaJA UJrJk yPuJ ßp @oJr ˘L @oJr xPñ @uJhJ gJTJr hJKm fMuPujÇ @Ko fJ-S ßoPj KjP~KZuJoÇ KT∂á KjP\r kKrmJr ßZPz Sr xPñ

@uJhJ ßgPTS ßTJPjJ uJn y~KjÇ' fJÅr IKnPpJV, kKrK˙Kf FPTmJPr jJVJPur mJAPr YPu pJ~ pUj, ÈPy·uJAj'-F ßlJj TPr mJxJ~ kMKuv cJTPuj ˘LÇ Frkr mJiq yP~A KmmJyKmPòPhr kg ßmPZ KjP~KZÇ' KT∂á hJŒPfqr oPfJ KrPïPvr KmmJyKmPòPhr mqJkJraJS xy\nJPm y~KjÇ @hJuPf ßoJaJ IPïr ßUJrPkJv hJKm TPrKZPuj KrPïPvr ˘LÇ KmkMu IPïr Igt KhPf IkJrV KrPïv ÆJr˙ yj @hJuPfrÇ Frkr hLWt kg kJKz KhP~ ˘Lr xPñ @kPxr oJiqPo KmPòh y~ KrPïPvrÇ KmmJyKmPòPhr kr mJKzPf KlPr kJzJk´KfPmvLPhr KoKÓoMU TrJj KrPïvÇ FA KoKÓoMU KT xŒTt ßgPT ÈoMKÜ'r @jPª? @PãPkr xMPr KrPïv mPuj, ÈKmmJyKmPòPhr @jPª KoKÓ Kmfre TKrKjÇ IPjPTA @APjr IkmqmyJr TPrjÇ @Ko @oJr k´KfPmvLPhr ÊiM ßx KmwP~ xfTt TrPf ßYP~KZÇ' @r KmP~ TrPmj KT jJ, Foj k´Pvúr \mJPm KrPïv mPuj, Èxm ßoP~A ßfJ @r FT rTo j~Ç nKmwqPf TUPjJ pKh oPjr oPfJ TJCPT kJA, fJyPu ßfJ KmP~ TrmAÇ' fgqxN©: @jªmJ\JrÇ

25 FKk´u - nJrPf jJrL KjptJfj ßmPzA YPuPZÇ jJrLPhr iwte, väLufJyJKj S yfqJr WajJ~ oJouJ yPò ßmvÇ Foj kKrK˙KfPf FTKa oJouJr ÊjJKjr xo~ ßhvKar xMKk´o ßTJat k´vú ZMPz KhP~PZj, ÈFA ßhPv jJrLrJ ßTj vJK∂Pf gJTPf kJrPmj jJÇ' 24 FKk´u, ßxJomJr xMKk´o ßTJPatr KmYJrkKf hLkT Kovs, KmYJrkKf F Fo UJjCAuTr S KmYJrkKf Fo Fo xJ∂ôjJ ßVRPzr xojõP~ VKbf ßmû FT @Kku oJouJr ÊjJKjr xo~ FA k´vú TPrjÇ nJrPfr VeoJiqo K\ KjCP\r k´KfPmhPj muJ y~, KyoJYu k´PhPv 16 mZPrr FT KTPvJrLPT IkyrPer kr iwte TPrj FT mqKÜÇ kPr SA KTPvJrL @®yfqJ TPrÇ FA oJouJ~ IKnpMÜ mqKÜr xJf mZPrr TJrJh§JPhv ßhj rJ\q yJAPTJatÇ SA rJP~r KmÀP≠ xMKk´o ßTJPat @Kku TPrj h§k´J¬ mqKÜÇ @\ FA @KkPur ÊjJKj KZuÇ ÊjJKjr xo~ ßhvKar xPmtJó @hJuf SA k´vú TPrjÇ

@hJuf mPuj, ÈPTJPjJ jJrLPT ß\Jr TPr ßTC nJPuJmJxPf mJiq TrPf kJPrj jJÇ TJre SA jJrLr Kj\˝ ˝JiLjfJ @PZÇ jJrL ßTJPjJ mqKÜPT nJPuJmJxPmj KT mJxPmj jJ, fJ KfKj KjP\A kZª TPr KbT TrPmjÇ' kMKuv \JjJ~, Kjyf KTPvJrLr mJmJ k´gPo SA mqKÜr KmÀP≠ fJÅr ßoP~PT Ikyre S iwtPer oJouJ TPrjÇ FA oJouJ~ KfKj UJuJx kJjÇ kPr SA mqKÜ KTPvJrLPT C•qÜ TPrj S ÉoKT ßhjÇ F WajJ~ SA KTPvJrL KjP\r VJP~ @èj KhP~ @®yfqJr ßYÓJ TPrjÇ hê Im˙J~ fJÅPT C≠Jr TPr yJxkJfJPu ßjS~J y~Ç ßxUJPj KYKT“xJiLj Im˙J~ fJr oífMq y~Ç @®yfqJr k´PrJYjJr oJouJ~ kPr SA mqKÜr xJf mZPrr TJrJh§JPhv ßhj rJ\q yJAPTJatÇ @Kku ÊjJKjr xo~ @hJuPfr ßmû @PmhjTJrL SA mqKÜPT mPuj, KfKj KTPvJrLPT CfqÜ TPr Foj kKrK˙Kfr xíKÓ TPrPZj, pJPf ßoP~Ka @®yfqJr oPfJ WajJ WKaP~PZÇ KfKj ßhJwLÇ

25 FKk´u - nJrPfr IgtQjKfT xÄÛJr S kKrT·jJKmw~T Tftíkã KjKf @P~JPVr ‰mbPT ÈjfMj nJrf' VzPf xm rJ\q S oMUqoπLPT FTPpJPV TJ\ TrJr @øJj \JKjP~PZj k´iJjoπL jPrªs ßoJKhÇ rJ\iJjL j~JKhKuär rJÓskKf nmPj VfTJu ßrJmmJr KjKf @P~JPVr kKrYJujJ kwtPhr F ‰mbT IjMKÔf y~Ç ßhPvr Cjú~j fôrJKjõf TrPf 15 mZPrr „kT· KjP~ @PuJYjJ~ mPx jLKf @P~JVÇ IgtjLKfr YJTJr VKf @rS mJzJPf @VJoL 15 mZPrr kKrT·jJ ZJzJS @VJoL xJf mZPrr \jq xrTJPrr ßTRvu KjP~S TgJ y~Ç ßxA xPñ Kfj mZrPo~JKh FT TotkKrT·jJS @PuJKYf y~Ç QmbPT jLKf KjitJrPe oMUqoπLPhr nNKoTJr k´vÄxJ TPr jPrªs ßoJKh mPuj, FA

28 April - 04 May 2017 m SURMA

ßkJPkr @Pãk

l∑JP¿ KjmtJYj xŒPTt KTZM fgq 24 FKk´u - l∑JP¿r FmJPrr ßk´KxPc≤ KjmtJYj FrA oPiq ÈIKjKÁf' fToJ ßkP~ ßVPZÇ F ßhRPz 11 \j k´JgtL k´KfÆKªôfJ TrPZjÇ mftoJj ßk´KxPc≤ l∑JPxJÅ~J SuJÅh KÆfL~ hlJ~ uzJr \jq hu ßgPT xmM\ xÄPTf ßkPuS ßx xMPpJV ßjjKjÇ \jKk´~fJ KjoúVJoL yS~J~ KfKj F Kx≠J∂ KjP~PZj mPu \JjJ ßVPZÇ

k´gomJPrr oPfJ oMUqoπLPhr TJPZ ßTªs ßgPT mJ˜mJ~Pjr CkPpJVL kKrT·jJ YJS~J yP~PZÇ KjKf @P~JPVr nJAx ßY~JroqJj IrKmª kJjJVJKr~J

15 mZrPo~JKh TotkKrT·jJr oNu Kmw~èPuJ fMPu iPr \JjJj, FA kKrT·jJ~ ÊiM IgtjLKf @r xJoJK\T UJfA k´JiJjq kJPò jJ, Inq∂rLe KjrJk•J S k´KfrãJS èÀfô kJPòÇ

K©kMrJr KjmtJYj

xJÄVbKjT vKÜPfA ÈjJrLrJ ßTj vJK∂Pf gJTPf kJrPmj jJ?' K\fPf YJ~ KmP\Kk 24 FKk´u - \JfkJPfr IPïr ßUuJ~ j~, C•rkNmt nJrPfr K©kMrJ rJP\q xJÄVbKjT vKÜr ß\JPrA K\fPf YJ~ KmP\KkÇ TKoCKjˆvJKxf K©kMrJ~ @VJoL mZPrr ÊÀPfA KmiJjxnJr ßnJaÇ fJr @PV C•r K©kMrJr iotjVPr hPur k´Phv TJptTJKreL ‰mbT IjMKÔf y~Ç KmP\Kkr hMA KhPjr SA ‰mbT ßvw y~ 23 FKk´u, ßrJmmJrÇ ‰mbPT hPur xmtnJrfL~ xJiJre xŒJhT rJooJim, k´Phv xnJkKf Kmkäm ßhm, rJ\q k´nJrL xMjLu ßhSir CkK˙f KZPujÇ KmP\Kk xNP© Umr, xJÄVbKjT vKÜ míK≠ KjP~A ‰mbPT ßmKv ß\Jr ßhS~J y~Ç K©kMrJ~ FUj kpt∂ @xj kJ~Kj KmP\KkÇ fmM 2018-Fr KjmtJYPj rJP\q ÈPVÀ~J xrTJr' mJjJPf k´fq~L KmP\Kk ßjfífôÇ ßxA uPãqA 6 S 7 ßo hMA KhPjr xlPr F rJP\q @xPZj huKar xmtnJrfL~ xnJkKf IKof vJyÇ K©kMrJ~ ßnJaJrPhr oPiq k´J~ 20 vfJÄv xÄUqJuWM xŒ´hJP~rÇ fJÅPhr oPiq ßmKvr nJVA KUsÓJjÇ oMxuoJj ßnJaJPrr xÄUqJ 7 vfJÄPvr

TJZJTJKZÇ Kmw~Ka oJgJ~ ßrPUS \JfkJfPT k´TJPvq UMm FTaJ èÀfô KhPòj jJ KmP\Kkr ßjfJrJÇ fJÅPhr ßxäJVJj FUj ÊiM Cjú~jÇ hLWt TKoCKjˆ vJxPj rJP\q ßTJPjJ Cjú~j y~Kj, Foj KmvõJx oJjMPwr oPj ßVÅPg KhPf YJj fJÅrJÇ hMA KhPjr ‰mbPT FA KjP~A ßmKv @PuJYjJ y~ mPu \JjJ ßVPZÇ KmP\Kkr rJ\q xnJkKf Kmkäm ßhm ‰mbT ßvPw k´go @PuJPT mPuj, hMA KhPjr ‰mbPT xÄVbjPT o\mMf TrJr Skr èÀfô ßhS~J y~Ç ßxA xPñ k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr ßjfíPfô ßp Cjú~Pjr ß\J~Jr mAPZ, ßxA Cjú~jpPù rJ\qmJxLS pJPf vJKou yj, ßxKhPTA ßjfJPhr oj KhPf muJ yP~PZÇ hPur k´nJrL xMjLu ßhSir k´go @PuJPT mPuj, rJP\q Cjú~j y~KjÇ TKoCKjˆrJ oJjMwPT ÊiM ßiJÅTJ KhP~PZjÇ fJA oJjMwA YJAPZj rJP\q KmP\Kkr xrTJrÇ aJjJ 24 mZr iPr K©kMrJ~ KxKkFo kKrYJKuf mJol∑≤ xrTJr ãofJ~ rP~PZÇ k´iJj KmPrJiL hu TÄPV´x hMA nJPV KmnÜÇ mz nJVaJA FUj fíeoNuÇ

Kf˜J KjP~ Ijz oofJ 25 FKk´u - kKÁomPñr oMUqoπL oofJ mPªqJkJiqJ~ ßlr mPuPZj, rJP\qr ˝Jgt Kmx\tj KhP~ Kf˜Jr kJKj ßhS~J pJPm jJÇ fPm ßfJxtJ S oJjxJA jhLr kJKj KjP~ @PuJYjJ yPf kJPrÇ C•rmñ xlrTJPu VfTJu ßxJomJr ßTJYKmyJPr k´vJxKjT ‰mbT ßvPw xJÄmJKhPTr k´Pvúr \mJPm FA TgJ kMjmqtÜ TPrj oofJÇ Kf˜Jr kJKjmµj KjP~ FT k´Pvúr \mJPm oofJ mPuj, È@orJ mJÄuJPhvPT nJPuJmJKxÇ

17 IJ∂\tJKfT

@PV ßfJ lJrJÑJr kJKj KhP~KZÇ mJÄuJr (kKÁomñ) oJjMw kJKj kJS~Jr kr pKh gJPT, fPm KjÁ~A ßhmÇ' oofJ mPuj, ÈmJÄuJ pKh kJKj jJ kJ~, fJyPu @orJ TL TrPf kJKr? @Ko ßfJ AKfoPiq Kf˜Jr mhPu ßfJxtJ, oJjxJA jhLr kJKjr TgJ mPuKZÇ'

rJP\qr oJjMPwr IxMKmiJ jJ yPu mJÄuJPhvPT kJKj KhPf ßTJPjJ @kK• ßjA mPu CPuäU TPrj oofJÇ YuKf oJPxr ÊÀr KhPT k´iJjoπL ßvU yJKxjJr j~JKhKuä xlPrr xo~ fJÅPT Kf˜Jr mhPu KmT· k´˜Jm ßhj kKÁomPñr oMUqoπLÇ SA xo~ ßvU yJKxjJPT oofJ mPuj, ÈKf˜J KjP~ @oJPhrA IPjT xoxqJ rP~PZÇ @kjJrJ mrÄ ßfJxtJ, iJjKxÅKz, oJjKxÅKzr oPfJ C•rmPñr Ijq jhLèPuJr kJKj KjjÇ' Kf˜J KjP~ oofJr FA KmT· k´˜Jm hMA ßhPvr vLwt ßjfífô @oPu ßj~Kj; mrÄ fJ Cn~ ßhPvr vLwt kptJP~ I˝K˜ xíKÓ TPrÇ

KjmtJYj k≠Kf: l∑JP¿r ßk´KxPc≤ KjmtJYPj FT\j k´JgtL xrJxKr \jVPer ßnJPa KjmtJKYf yjÇ pKh ßTJPjJ k´JgtL KjrïMv xÄUqJVKrÔ ßnJa jJ kJj, fJyPu hMA x¬JPyr oPiq KÆfL~ hlJ~ ßnJa y~Ç 1965 xJu ßgPT l∑JP¿r k´KfKa ßk´KxPc≤ KjmtJYjA KÆfL~ hlJr ßnJPa KjK• yP~PZÇ FmJPrr 11 k´JgtLr oPiq oJKr ßuJ ßkj, AoJjMP~u oqJUÅ, l∑JPxJÅ~J KlPuJÅ S \qÅ-uMT KoujvÅ FKVP~ gJTPuS k´gomJPrA KjmtJKYf yPf pPgÓ xÄUqT ßnJa ßTCA kJPmj jJ mPu iJreJ TrJ yKòuÇ ßnJaJr xÄUqJ: xmtPvw Umr IjMpJ~L, FmJPrr KjmtJYPj k´J~ 4 ßTJKa 70 uJU ßnJaJr fJÅPhr ßnJaJKiTJr k´P~JV TrPmj mPu iJreJ TrJ yKòuÇ k´iJj AxMq: AAC ß\JPar KÆfL~ míy•o IgtjLKfr ßhv l∑J¿Ç ßxA xPñ FA ßhv KmPvõr xJoKrT S IgtQjKfT vKÜèPuJrS FTKaÇ FmJPrr KjmtJYPj \joPfr KhT ßgPT FKVP~ YJr k´JgtLA AAC ß\Ja FmÄ jqJPaJ ß\JaPT rJ\QjKfT AxMqPf kKref TPrPZjÇ KÆfL~ pM≠-krmftL xoP~ KmPvõ kKÁoJPhr Im˙JjS y~PfJ FmJPrr KjmtJYPjr TJrPe KTZMaJ iJÑJ ßUPf kJPr mPu iJreJ TrJ yPòÇ FrA oPiq pMÜrJP\qr AAC ß\Ja ZJzJr Kx≠J∂ FmÄ ßcJjJ asJPŒr pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yS~Jr WajJ l∑JP¿ k´nJm ßlPuPZÇ IgtjLKfKmhPhr ßYJPU ßhPvr ßmTJrPfôr yJr FmÄ IgtQjKfT Im˙JS FmJPrr KjmtJYPj k´iJj k´nJmT yP~ CbPf kJPrÇ ßmTJrPfôr yJPrr KhT ßgPT AAC ß\JPar ßhvèPuJr oPiq l∑J¿ FUj IÓo ˙JPj FmÄ F yJr k´J~ 10%Ç @∂\tJKfT oMhsJ fyKmPur KyxJm IjMpJ~L, mftoJj IgtQjKfT Im˙J~ ßhvKar ßmTJrPfôr yJr xJPz 8 vfJÄPvr KjPY jJoJPjJ TKbj yPmÇ xπJxmJPhr k´nJm: ßhvKaPf Vf TP~T mZPr FPTr kr FT xπJxL yJouJr WajJ FmJPrr KjmtJYPj FTaJ mz AxqM yP~ CPbPZÇ rJ\iJjL kqJKrPx xJŒ´KfTfo xπJxL yJouJ~ Vf míy¸KfmJr FT kMKuv xhxq Kjyf yS~Jr WajJ KyxJm kJP KhPf kJPr mPuS iJreJ TrPZj KmPvwùrJÇ l∑JP¿ 2015 xJPur \JjM~JKr oJx ßgPT F kpt∂ 230 \Pjr ßmKv oJjMw xπJxL yJouJ~ Kjyf yP~PZÇ 2015 xJPu kqJKrx yJouJr kr ßhvKaPf \ÀKr Im˙J \JKr TrJ y~Ç FUPjJ fJ mum“ rP~PZÇ

KTZM vreJgtL ßTPªsr Im˙J ßpj KjptJfj KvKmPrr oPfJ 24 FKk´u - ACPrJPkr ßhvèPuJPT vreJgtLPhr mftoJj @vs~PTªs ßgPT xKrP~ ßjS~Jr @øJj \JKjP~PZj KmPvõr TqJgKuT KUsÓJjPhr iotèÀ ßkJk l∑JK¿xÇ KfKj mPuPZj, IPjT vreJgtLPTPªsr Im˙J KjptJfj KvKmPrr oPfJÇ AfJKur ßrJPo vKjmJr FTKa KV\tJ kKrhvtjTJPu vreJgtLPhr xPñ ßhUJ TrJr xo~ ßkJk mPuj, ACPrJPkr IPjT vreJgtLPTªsA KjptJfj KvKmPrr oPfJÇ PkJk F xo~ vreJgtLPhr fJÅr Vf mZr KV´Pxr ÆLk ßuxmPxr FT vreJgtL KvKmr kKrhvtPjr TgJ \JjJjÇ ßkJk mPuj,

ßxUJPj KfKj oiqk´JPYqr FT vreJgtLr xPñ TgJ mPuKZPuj, pJÅr ˘L KUsÓJjÇ âMv ZMPz ßlPu KhPf rJK\ jJ yS~Jr TJrPe \KñrJ fJÅPT yfqJ TPrÇ SA hMhtvJV´˜ vreJgtLPhr TgJ CPuäU TPr ßkJk mPuj, È˘L yJrJPjJ SA ßuJTKa @vs~PTªs ßZPz ßmr yPf ßkPrKZu KT jJ \JKj jJÇ TJre vreJgtLPTªsèPuJr IPjTèPuJA KjptJfj KvKmPrr oPfJÇ ßxUJPj IxÄUq oJjMw VJhJVJKh TPr mJx TrPf mJiq yPòÇ' ßkJk l∑JK¿x mPuj, ÈChJr ßpxm oJjMw vreJgtLPhr ˝JVf \JKjP~PZ fJPhr FA

IKfKrÜ ßmJ^JS myj TrPf yPmÇ AfJKur k´KfKa ßkRr FuJTJ oJ© hM\j TPr ßuJT KjPu xm vreJgtLrA \J~VJ yP~ pJPmÇ' FKhPT, AÉKhPhr xÄVbj @PoKrTJj AÉKh TKoKa ßkJPkr o∂Pmq ßãJn k´TJv TPr mPuPZ, ÈKjptJfj KvKmr' TgJKa CóJrPer @PV ßkJPkr @PrTmJr nJmJ CKYf KZuÇ TJre, ÈKjptJfj KvKmr' TgJKa KÆfL~ KmvõpMP≠r xo~TJr jJ“Kx @aTPTPªsr hM”xy ˛íKfA oPj TKrP~ ßh~Ç vreJgtLrJ IPjT xoxqJ~ gJTPuS fJPhr TÓ KjptJfj KvKmPrr xPñ fMujL~ j~Ç

jJrLrJA nJPuJ mx!

25 FKk´u - TotPãP© ßT ßmKv nJPuJ mxjJrL jJKT kMÀw? Foj k´Pvúr C•r pJ-A ßyJT jJ ßTj, TotPãP© jJrL mPxr xÄUqJ UMmA ToÇ TJrS TJrS iJreJ, mx KyPxPm jJrLrJ ßoJPaS nJPuJ jjÇ @r fJÅrJ xlu yPf kJPrj jJÇ KT∂á FA iJreJ nMu k´oJKef yPf YPuPZ mPu hJKm TPrPZj FThu VPmwTÇ fJÅrJ muPZj, kMÀPwrJ jj, TotPãP© mx KyPxPm jJrLrJA nJPuJÇ KmsKav aqJmuP~c kK©TJ ßoPasJr k´KfPmhPj muJ y~, xŒ´Kf Km@A jrSP~K\~Jj ÛMPur

KmUqJf kKrPmv xÄrãemJhL TáKT VJuoqJjPT èKu 24 FKk´u - AfJuL~ mÄPvJØNf KmUqJf kKrPmv xÄrãemJhL TMKT VJuoqJjPT èKu TrJ yP~PZ Vf 23 FKk´u, ßrJmmJrÇ ßTKj~Jr C•rJûPu FTKa xÄrKãf mPj VJKzPf TPr pJS~Jr xo~ KfKj IfKTtf yJouJr KvTJr yjÇ èKu VJuoqJPjr fuPkPa uJPVÇ yJouJTJrLrJ WajJr krA kJKuP~ pJ~Ç 73 mZr m~Û TáKT VJuoqJj hLWtKhj ßgPT kKrPmv xÄrãemJhL TJptâPor xPñ pMÜÇ fJÅr ßuUJ @A Kcsoc Im @Kl∑TJ FTKa @PuJKYf mAÇ

KucJrKvk IqJ¥ IVtJjJAP\vjJu KmPyKn~r KmnJPVr k´iJj IiqJkT I~Knª Fu oJKatjPxPjr ßjfíPfô FThu VPmwT F VPmweJ TPrjÇ VPmweJKa TrPf KVP~ fJÅrJ KmKnjú k´KfÔJPjr Kfj yJ\Jr mqm˙JkT S TotLr Skr \Krk TPrjÇ VPmweJ~ kJS~J luJlu C≠íf TPr VPmwPTrJ muPZj, jJrL mx TotPãP© AKfmJYT kKrPmv ‰fKrPf TotLPhr C“xJy ßhjÇ F ZJzJ TotLPhr xMPpJV-xMKmiJr ßãP©S IPjTaJ ZJz KhP~ TJ\ @hJ~ TPr

kKrmJPrr ßuJT\j \JjJj, èKuKm≠ yS~Jr kr VJuoqJjPT ßyKuT¡JPr TPr uJAKTKk~J TJCK≤r jJjCKT yJxkJfJPu KjP~ pJS~J y~Ç ßxUJPj fJÅr KYKT“xJ YuPZÇ TáKT VJuoqJj 1972 xJPu kKrmJr KjP~ ßTKj~J~ mxmJx ÊÀ TPrjÇ ßxUJPj hMWtajJ~ ˝JoLx∂JjPT yJrJj KfKjÇ FTkptJP~ ßTKj~Jr jJVKrTfô V´ye TPrjÇ kKrPmv S mjq k´JeL xÄrãPe uJAKTKk~J FuJTJ~ 360 mVtKTPuJKoaJr \Ko KTPj KjP~PZj TMKT VJuoqJjÇ ßxUJPj Kmkjú FmÄ Kmru k´\JKfr mjq k´JeL S VJZkJuJ rP~PZÇ F ZJzJ ˙JjL~ xŒ´hJP~r oPiq KvãJ, xÄÛíKf FmÄ KmKnjú âLzJ k´T· kKrYJujJ TPrj KfKjÇ PTKj~Jr UrJkLKzf uJAKTKk~J IûPu TP~T oJx iPr xKyÄxfJ ZKzP~ kPzPZÇ UrJ~ Km˜Let FuJTJ~ WJx TPo ßVPZÇ kÊkJuPTrJ WJPxr InJPm ãM…Ç IPjPT hJKrhsqkLKzf FuJTJ ßgPT yJ\Jr yJ\Jr VmJKhkÊ KjP~ mqKÜoJKuTJjJiLj UJoJPr dMPT kzPZjÇ xŒ´Kf xKyÄxfJ~ TokPã 14 \j Kjyf yP~PZÇ

ßjjÇ FPf TotLPhr TJPZ jJrL mx \jKk´~ yP~ SPbjÇ VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, TotPãP© kMÀwPhr ßYP~ jJrLrJA ßmKv \jKk´~Ç TJre, jJrL mxrJ TotLPhr YJKyhJ ßmJ^Jr ßYÓJ TPrj, xMÔMnJPm TJ\ @hJ~ TPr KjPf Ii˜jPhr xPñS fJÅrJ xMxŒTt m\J~ rJPUjÇ F ZJzJ TotLrJ pJPf TJ\ S ßpJVqfJr KnK•Pf TotPãP© CjúKf TrPf kJPrj, ßxKhPT kMÀwPhr ßYP~ jJrL mxPhr híKÓ AKfmJYT gJPTÇ k´KfPmhPj muJ y~, ßpxm TotLr Skr FA \Krk YJuJPjJ yP~PZ, fJÅPhr IKiTJÄvA of KhP~PZj, IKlPx jJrL mx gJTPu TotLPhr TJP\r VKf mJPz FmÄ TJ\S nJPuJ y~Ç TJre, jJrL mxrJ kMÀw mPxr ßYP~ TotLPhr ßmKv C“xJy ßhjÇ TotLPhr xMPpJV-xMKmiJr Kmw~KaS jJrL mx èÀPfôr xPñ KmPmYjJ TPrjÇ VPmweJ @rS muJ y~, IKlPx jJrL mx gJTPu TotLrJ xJiJref ßmv KTZM k´Pvúr C•Pr ÈyqJÅ' mPujÇ ßpoj ÈIKlPx Foj FT\j @PZj, KpKj CjúKfr mqJkJPr C“xJy ßhj'; ÈVf Z~ oJPx TJP\r CjúKfr mqJkJPr ßTC TgJ mPuPZj'; ÈVf xJf KhPj nJPuJ TJP\r ˝LTíKf KoPuPZ'Ç

oJuÆLPk ZMKr ßoPr mäVJr yfqJ 24 FKk´u - oJuÆLPkr rJ\iJjL oJPuPf FT ChJrk∫L mäVJrPT ZMKr ßoPr yfqJ TPrPZ hMmtí•rJÇ fJÅr jJo A~JKoj rKvh (29)Ç kKrmJPrr xhxq S xyTotLrJ 23 FKk´u, ßrJmmJr F TgJ \JKjP~PZjÇ A~JKoPjr kKrmJPrr xhxqrJ \JjJj, WJfT VuJ S mMPT FTJKiTmJr ZMKrTJWJf TPr mJKzr KxÅKzPf ßlPu ßrPU pJ~ A~JKojPTÇ 23 FKk´u xTJPu C≠Jr TPr yJxkJfJPu ßjS~Jr KTZMãPer oPiqA oJrJ pJj KfKjÇ A~JKoj ßhvKar rJ\jLKfTPhr KjP~ fJÅr Èhq ßcAKu kqJKjT' KvPrJjJPor mäPV rKxTfJ TrPfjÇ nJrf oyJxJVPrr ßZJa ÆLk ßhvKaPf Vf kJÅY mZPr hMmtí•Phr yJouJr KvTJr VeoJiqo mqKÜfôPhr oPiq A~JKoj rKvh fífL~Ç oJPuPf ßmv KTZMKhj ßgPT rJ\QjKfT IK˙rfJ YuPZÇ Vf oJPxr ßvw KhPT KmPrJiLrJ kJutJPoP≤r K¸TJrPT IKnvÄKxf TrJr ßYÓJ TrPu CP•\jJr xíKÓ y~Ç Fr @PV 2012 xJPu AxoJAu rKvh jJPo FT mäVJrPT IùJfkKrY~ yJouJTJrLrJ ZMKrTJWJPf @yf TPrÇ @r 2014 xJu ßgPT KoKjnqJj KjCP\r xJÄmJKhT @yPoh KruS~Jj KjPUJÅ\ rP~PZjÇ


18

Surma

28 April - 04 May 2017

ßvKl @S~JoL uLPVr CPhqJPV ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj

IJkK• xP•ôS aJS~Jr yqJoPuPaPxr Km\Pjx ßrAa mOK≠ : ßo~Prr k´KfmJh pMÜrJ\q ßvKl @S~JoL uLPVr CPhqPV @\ Vf 26 oJYt, rKmmJr hMkMPr yJAKl KasKjKa YJYt, u¥j ßrJc, ßvKl F mJÄuJPhPvr 46fo ˝JiLjfJ Khmx CkuPã @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç pMÜrJ\q ßvKl @S~JoL uLPVr k´KfÔJfJ xnJkKf Fo ßoJKyh @uL Kobár xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT xJAláuJy UJPuPhr xûJujJ~ IjMÔJPjr ÊÀPf ßTJr@j ßfuJS~Jf TPrj ßvKl @S~JoL uLV ßjfJ UuTá Ko~JÇ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj

mOKav kJutJPo≤ ßo’Jr ßvPcJ KoKjKÓJr ku ms∆oKl FoKkÇ KmPvw IKfKg KyxJPm mÜmq rJPUj ßckMKa uct ßo~r, ßvKl TJCK¿uJr FKj oJKltj, KoPvuL TáT, jJKZoJ @ÜJr, oJ^yJr ATmJu, ßoJyJÿh oJÀlÇ FZJzJ @PrJ mÜmq rJPUj, ßvKl @S~JoL uLV ßjfJ, \JKyhMu AxuJo, AmsJKyo CuJy, VCZ @uL, Fo AmsJyLo @uL, Fo @jJo @uL, TuTá Ko~J, @»Mu oKfj, KxrJT @uL, ßoJmJrT @uL, UJPuh @yÿh ßYRiMrLxy IjqJjq ßjfímOªÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq ku ms∆oKl FoKk

mPuj, oMKÜpMP≠r oJiqPo mJXJKu \JKf ˝JiLj FTKa ßhv ßkP~PZÇ Kmvô oJjKYP© ‰frL yP~PZ mJÄuJPhv jJPor FTKa ßhvÇ xnJkKfr mÜPmq Fo ßoJKyh @uL Kobá mPuj, 1971 xJPu mñmºár ßvU oMK\mMr ryoJPjr cJPT xJzJ KhP~ mJÄuJr oJjMw GTqm≠ yP~ kJKT˜JjLPhr KmÀP≠ pM≠ TPr ßhvPT ˝JiLj TPrÇ @oJPhr oyJj oMKÜpM≠ F ßhPvr @kJor \LmjPT xJoJK\T, xJÄÛíKfT S rJ\QjKfT hOKÓnKñPf xoO≠ ßgPT xoO≠fr TPrPZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ÉAk vJyJm CK¨Pjr xJPg ßVsaJr mzPuUJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr ofKmKjo~

10 yJ\JPrr ßmvL ˝Jãr x’Kuf KkKavj xP•ôS aJS~Jr yqJoPuaPxr Km\Pjx ßrAa mOK≠ TrJ~ fLms PãJn k´TJv TPrPZj mJrJr Po~r \j KmVxÇ mJrJr ãáhs FmÄ oJ^JrL IJTJPrr mqmxJèPuJ rãJPgt Po~r YqJPûuJPrr TJPZ ßrAa mOK≠r FA Kx≠J∂ IKnuP’ ˙KVPfr IJymJj \JKjP~PZjÇ oñumJr Po~r KmVx FT KmPvw KmmOKfPf FA IJy±Jj \JjJPujÇ CPuäUq ßp, xrTJr xŒsKf ßhvmqJkL Km\Pjx ßrAa mJzJPjJr Kx≠J∂ KjP~PZ FmÄ FA Kx≠J∂ TJptTr yPm YuKf oJx ßgPTÇ IJr ßrAa mOK≠r TJrPj ãKfV´˙Phr oPiq aJS~Jr yqJoPuax yPóZ rJ\iJjL u¥Pjr oPiq kûo vLwt mJrJÇ Km\Pjx ßrAa mOK≠r lPu aJS~Jr yqJoPuaPxr mqmxJ k´KfÔJjPT IJVJoL 4 mZr IKfKrÜ 155 KoKu~j kJC¥ kKrPvJi TrPf yPmÇ KmmOKfPf ßo~r mPuj, xrTJPrr ßrAa KrKuPlr kKroJj (oJ© 8.2 KoKu~j kJC¥) FPfJA jVjq ßp fJ ãáhs mqmxJ~LPhr ßfoj ßTJj xyJ~fJ TrPm jJÇ FZJzJ FA 8.2 KoKu~j kJC¥ ßrAa KrKul ßTmuoJ© KjKhtÓ xoP~r \jqÇ ßo~r IJPrJ mPuj, IJorJ IJoJPhr FuJTJ~ mqmxJr k´xJrPT ˝JVf \JjJA KT∂á xrTJPrr FA Pra mOK≠ IPjTPTA ßhCKu~Jr KhPT KjP~ pJPmÇ FA ßrAa mOK≠ TqJPjrL S~JPltr oJKæ jqJvjJu mqmxJèPuJr \jq xyjL~ yPuS fJ ßoJPaA mJrJr IjqJjq ãMhs FmÄ oJ^JrL mqmxJr \jq V´yjPpJVq yPf kJPr jJÇ Po~r mPuj, KjKhtÓ xoP~r \jq xrTJPrr PaJPTj ßrAa KrKul FT irPjr IkoJj ZJzJ IJr KTZá j~Ç CPuäUq ßp, Km\Pjx ßrAa mOK≠r k´˜JPmr KmPrJKifJ TPr aJS~Jr yqJoPuax S yqJTjL ßo~r FmÄ Aˆ F¥ ßasc KVøx 10 yJ\Jr mJKxªJr ˝Jãr x’Kuf ˝JrTKuKk cJCKjÄ KˆsPar TJPZ \oJ KhP~KZPujÇ KT∂á Tr\JrPnKam xrTJr fJ IJoPu jJ KjP~A Km\Pjx ßrAa mJzJPjJr Kx≠J∂ TJptTr TrPuJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q \JfL~ kJKatr ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf

mJÄuJPhv \JfL~ xÄxPhr ÉAk @uyJ\ ßoJ. vJyJm CK¨Pjrr xJPg ofKmKjo~ TPrPZ ßVs a Jr mzPuUJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vjÇ Vf 24Pv FKksu, ßxJomJr kMmt u§Pjr mäMoMj ßx≤JPr xÄVbPjr xnJkKf @ZJh CK¨Pjr xnJkKfPfô FmÄ lUÀu AxuJo \Lmj S xMPyu @yoPhr xûujJ~ FA xnJ IjMKÔf y~Ç xnJr ÊÀPf IjMÔJPjr ksiJj IKfKg ÉAk vJyJm CK¨j S u§j mJÄuJ ßksxTîJPmr jmKjmt JKYf AjlrPovj S ßaTjuK\ PxPâaJKr xJPuy @yPohPT lMu KhP~ ÊPnòJ \JjJPjJ y~ mzPuUJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr kã ßgPTÇ ksiJj IKfKgr mÜPmq ÉAk vJyJm CK¨j mzPuUJ S \MzLr Cjú~Pjr KlKrK˜ fMPu iPr mPuj, mft oJj xrTJPrr Cjú ~ Pjr iJrJmJKyTfJ~ ksKfKa IûPur of mzPuUJ S \MzLPfS ImTJbJPoJVf Cjú~jxy KvãJ ksKfÔJPjr KjotJe S xÄÛJr TJ\ YuPZÇ KfKj mPuj, ˙JjL~ TPu\ S hMAKa yJAÛMu xrTJrLTrPjr ksKâ~J YuPZ \JKjP~ \MzL gJjJ ToPkäé FmÄ \MzL CkP\uJ~ 24 ßTJKa aJTJ mqP~ yxKkaJPur TJ\ xŒjú

yP~PZ mPu fgq ßhj ofKmKjoP~ CkK˙f ksmJxLPhrÇ FoKk \JjJj, mzPuUJ gJjJ ToPkä é nmPjr TJ\ xŒjú yp~PZÇ mzPuUJ S \MzL TPuP\ IjJxt ßTJxt YJuM TrJ yp~PZÇ @VJoL mZPrr oPiq mzPuUJ S \MzL CkP\uJr ksPfqTKa WPr KmhMqf ßkÅRPZ ßhS~Jr Kmwp~S @vJmJh mqÜ TPrj ÉAkÇ KfKj hJKm TPrj, FuJTJr rJ˜JWJa, TJunJat S KmsP\r Cjú~Pjr TJ\ YuPZÇ KmsPaPj \jì S ßmPz SbJ ks\Pjìr oPiq KvTzPkso \JKVP~ fMuPf ksmJxLPhr ksKf @ymJj \JKjP~ ÉAk vJyJm CK¨j mPuj, mJÄuJPhv xŒtPT jfMj ks\Pjìr oPiq @Vsy xí K Ór hJK~fô @kjJPhr, FA hJK~fô xKbTnJPm kJuPjr CkrA Kjntr TrPZ nKmwqf ksmJxL ks\Pjìr xJPg mJÄuJPhPvr ßxfMmºj TfaMTM KaPT gJTPmÇ ofKmKjo~ xnJ~ KmPvw IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT kKÁo u§j @S~JoL uLPVr xnJkKf @uyJ\ C˜Jr @uL, aJS~Jr yqJoPuaPxr TJCK¿uJr SKyh @yPoh, TJCK¿uJr IKuCr ryoJj, ßckMKa K¸TJr TJCK¿uJr

xJKmjJ @ÜJr, TJCK¿uJr vJy @uo, l~\Mr ryoJj, vJKyj ATmJu, @xrJl vJKyj, xJÄmJKhT @yJh ßYRiMrL mJmM, lUÀu AxuJo, ADjMZ Ko~J, vJyJm CK¨j, l~Zu ryoJj, TJ~ZJÀu AxuJo xMoj, ßT Fj jJKxr, TJoÀu AxuJo, fJ\ CK¨j, KolfJ CK¨j ßYRiMrL (Kks¿), ßoJyJÿh @uL, \M P xu @yoh, @K\o CK¨j, @hhMZ xJoJh, l~Zu @yoh, ÀjM Ko~J, KV~Jx CK¨j, oAjMu AxuJo, \JuJu Ko~J, jJK\o CK¨j, KZK¨T @yPoh, @Tmr ßyJPxj, oJPuT, lUÀu @uo, xJyJm CK¨j, @ufJl ßyJPxj, xMjJo CK¨j, oA\CK¨j, TJoJu, @PjJÀu AxuJo, j\Àu AxuJo j\M , mM r yJj CK¨j (oJwaJr), \KyÀu AxuJo (\JPmu), TP~Z @yoh, KxKmmr @yoh, rJPxu @yoh, lKr\ @uL, TKuo CK¨j, @rJlJf ßYRiMrL, Ên, vJKoo CK¨j, oJKjT CK¨j, l~Zu @yoh, vJyJm CK¨j, vJKoo @yoh, vJ\M @yoh, KoZmJ CK¨j, @mhMr rJ\\JT, xJPyh @yoh, @mM @yoh, kJjjJ, vJPyh @yoh, xPyu @yoh ksoMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xJPmT rJÓskKf ßyJPxAj ßoJyJÿh FrvJPhr Ckr ßgPT KogqJ oJouJ ksfqJyJr, \JfL~ kJKatr rJ\QjKfT KyxqJ KjKÁf FmÄ ImJi KjrPkã KjmtJYPjr oJiqPo Ve-ksKfKjKifôvLu xrTJr mqm˙Jr hJmLPf \JfL~ kJKat pMÜrJ\q vJUJr CPhqJPV ofKmKjo~ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç Vf 16 FKksu KmTJu 6 WKaTJr xo~ kNmt u§Pjr oJAuF§ ßrJPcr mäM oMj ßx≤JPr F xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ pMÜrJ\q \JfL~ kJKatr KxKj~r xy-xnJkKf @uyJ\ xJöJhMr ryoJj kJPmPur xnJkKfPfô FmÄ pMÜrJ\q \JfL~ kJKatr nJrksJ¬ xJiJre xŒJhT ßr\JCu yJ~hJr rJ\Mr xûJujJ~ ksiJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj mJÄuJPhv \JfL~ xÄxPhr KmPrJiL huL~ KYl ÉAk S \JfL~ kJKatr ßY~JroqJPjr @∂\tJKfT CkPhÓJ @uyJ\ô ßxKuo CK¨j FoKkÇ ksiJj IKfKgr mÜPmq KfKj mPuj, kuäL mºM ßyJPxAj ßoJyJÿh FrvJh mJÄuJPhvr oJjMPwr \jq rJ\jLKf TPr FUPjJ IPjT KogqJ oJouJ~ y~rJKjr KvTJr yPòjÇ fJA IjKfKmuP’ kuäL mºMr Ckr ßgPT xm irPjr KogqJ oJouJ ksfqJyJr TPr ImJi KjrPkã KjmtJYPjr oJiqPo Ve-ksKfKjKifôvLu xrTJr mqm˙J TrPf xrTJPrr ksKf @ymJj \JjJj ÉAk ßxKuoÇ IjMÔJPj KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj \JfL~ kJKatr ßTªsL~ pMVì xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu yJKoh ßYRiMrL, \JfL~ kJKat ßTªsL~ KjmtJyL xhxq S u§j oyJjVPrr xnJkKf xJoxMu yT, ßTªsL~ KjmtJyL xhxq @fJCr ryoJj @fJ, \JKTr ßyJPxj, mqJKrˆJr @mM oMPvth, pMm xÄyKf ACPT'r @øJ~T ojxMr @uo, xhxq xKYm \muM CK¨j ksoUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç


19

Surma

28 April - 04 May 2017

hJChkMr k´mJxL asJPˆr SP~mxJAa CPÆJij

hJChkMr ACKj~j k´mJxL asJPˆr SP~mxJAa CPÆJijL IjMÔJPj IKfKgrJ xÄVbPjr mÉoMUL TJptâPor k´vÄxJ TPr mPuPZj, A≤JrPja \VPf khJktPer oiq KhP~ FA xÄVbj IJPrJ FT iJk FKVP~ ßVPuJÇ hJChkMr ACKj~j FUj KmvõmJxLr yJPfr oMPbJ~ YPu FPuJÇ KmPvõr ßpPTJPjJ k´J∂ ßgPT ßpPTC, ßpPTJPjJ xo~, hJChkMr xŒPTt \JjPf kJrPmÇ KmPvõr KmKnjú ßhPv ZKzP~ KZKaP~ gJTJ hJChkMPrr k´mJxLrJ FA xÄVbPjr oJiqPo mKûf S ImPyKuf ACKj~jPT FTKa oPcu ACKj~j KyPxPm VPz fáuPf xPYÓ yPmj mPuS mÜJrJ

IJvJ k´TJv TPrjÇ Vf 10 FKk´u, ßxJomJr xºqJ~ u¥j oMxKuo ßx≤JPrr ßxKojJr yPu IjMKÔf CPÆJijL IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj pMÜrJP\qr asJAmMqjJu \J\ S mJÄuJPhv IJAj TKovPjr IjJrJrL FcnJA\Jr mqJKrˆJr j\Àu UxÀÇ KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj xJ¬JKyT ßhv xŒJhT xJÄmJKhT fJAKxr oJyoMh, ATôrJ KaKnr ßk´P\≤Jr oJSuJjJ KoxmJCöJoJj ßyuJuL S ßmfJr mJÄuJ vqJou KxPua IjMÔJPjr ßk´P\≤Jr oJKjTár ryoJj VKe Ç asJPˆr ßY~JroqJj @mMu ßyJxJAPjr xnJkKfPfô FmÄ

KnP~jJ~ mJÄuJPhv hNfJmJPx oMK\mjVr Khmx ChpJkj IKÓs~Jr rJ\iJjL KnP~jJ~ pgJPpJVq optJhJ~ GKfyJKxT oMK\mjVr Khmx DhpJKkf yP~PZÇ KhmxKa ˛rPe Vf 17 FKk´u, ßxJomJr KmPTPu KnP~jJr yClxJAu˙ mJÄuJPhv hNfJmJx TJptJuP~r KoujJ~fPj FT @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç CÜ xnJ~ xnJkKffô TPrj KnP~jJ˙ mJÄuJPhv hNfJmJx S ˙J~L KovPjr rJÓshNf ßoJ. @mM \JlrÇ xûJujJ TPrj TJCP¿ur S YqJ¿JrL k´iJj vJmJm Kmj @yPohÇ kKm© iotV´∫ ßgPT kJPbr oiq KhP~ IjMÔJj ÊÀ y~Ç fJrkr KhmxKa CkuPãq rJÓskKf S k´iJjoπL TftOT ßk´Krf mJeL kJb TPr ßvJjJPjJ y~Ç rJÓskKfr mJeL kJb TPrj, rJÓshNf ßoJ. @mM \JlrÇ k´iJjoπLr mJeL kJb TPrj hNfJmJPxr k´go xKYm Kox oJKuyJ vJy\JyJjÇ xnJ~ mÜmq rJPUj xmt ACPrJKk~Jj @S~JoL uLPVr pMVì-xJiJre xŒJhT S IKÓs~J k´mJxL oJjmJKiTJrTotL Fo. j\Àu AxuJo, IKÓs~J @S~JoL uLPVr xnJkKf UªTJr yJKl\Mr ryoJj jJKxo, xJiJre xŒJhT xJAláu AxuJo TKmr, c. vyLh ßyJPxj, c. ßoJ. xJoxMK¨j, vJy ßoJ. lryJh, KlPrJ\ @yPoh, ForJj ßyJPxj, mUKf~Jr rJjJ, j~j ßyJPxj, oPjJ~Jr kJrPn\, A~JKxo Ko~J mJmM k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj 0207 377 9787

xyTJrL xŒJhT ßfRKyhMr rJyoJj ÀÿJj S kKrT·eJ Kmw~T xŒJhT fJ\ CK¨Pjr ßpRg xûJujJ~ IjMÔJPj TKoCKjKa ßjfímOPªr oPiq mÜmq rJPUj \~fáj asJPˆr @»Mu oK\h, k´KfÔJfJ Fo.@A.Fo asJPˆr k´KfÔJfJ AxuJo CK¨j, ßoJyJÿh ßoJVuJmJ\Jr SP~uPl~Jr F¥ FcáPTvj asJPˆr ßk´KxPc≤ @»Mu oKfj S ßoJVuJmJ\Jr SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr ßk´KxPc≤ ‰f~m @uL xJ\MÇ asJˆ ßjfímOPªr oPiq mÜmq rJPUj xyTJrL xJiJre xŒJhT @uLo CK¨j, xoJ\PxmJ Kmw~T xŒJhT @»Mu TJA~No o\jM, ˙J~L TKoKar xhxq jSvJh @uL S Igt xŒJhT ßoJyJÿh oJKjTÇ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj CkPhÓJ IJ»Mu Tá¨MZ, CkPhÓJ ßoJ˜lJ CK¨j S TJptTKr xhxq xJ\M IJyohÇ IKcS mJftJ~ xJCg IJKl∑TJ ßgPT mÜmq rJPUj xÄVbPjr ßxPâaJKr ßjJoJj oJyoMhÇ mqJKrˆJr j\r∆u Uxr∆ hJCh kMr ACKj~Pj VrLm oJjMPwr oPiq xMhoMÜ Ee-mqm˙J YJuM TrPf xÄVbPjr ßjfímOPªr k´Kf IJymJj \JjJjÇ KfKj mPuj, xMhoMÜ Ee k´hJPjr oJiqPo xoJP\r ImPyKuf \jPVJKÔPT ˝JmuK’ KyPxPm VPz ßfJuJ x÷mÇ KmPvw TPr KfKj FuJTJr

KvãJ Cjú~Pj mJ˜moMUL khPãk V´yPer IJymJj \JjJjÇ j\r∆u Uxr∆ mJÄuJPhv jJVKrTfô UxzJ IJAj 2016 xÄPvJiPjr hJmL k´mJxL mJ˜mJ~Pj hJChkMrmJxLPT xŒOÜ yS~Jr \JKjP~ mPuj, IJymJj k´mJxLPhr IJPªJuPjr oMPU mJÄuJPhv xrTJr FA IJAj xÄPvJiPjr IJvõJx KhP~PZÇ fPm xÄPvJij jJ yS~J kpt∂ k´mJx ßgPT xrTJPrr Ckr YJk ImqJyf rJUPf yPmÇ KfKj mPuj, FA IJAj kJv yPu k´mJxLrJ mJÄuJPhPv KÆfL~ ßv´eLr jJVKrPT kKrVKjf yPmjÇ fJZJzJ mKyKmtPvõ ßmPzSbJ nKmwqf k´\jìS mJÄuJPhPvr jJVKrTfô ßgPT mKûf yPmÇ xJÄmJKhT fJAKxr oJyoMh hJChkMr ACKj~j k´mJxL asJPˆr SP~mxJAa CPÆJijPT FTKa IjMTreL~ hOÓJ∂ CPuäU TPr mPuj, FuJTJr AKfyJx-FKfyq TíKÓ-TJuYJr xÄrãPer oiq KhP~ FKa FTKa xoO≠ SP~mxJAa KyPxPm mKyKmtPvõ xoJhOf yP~ SbPm mPu IJKo IJvJmJhLÇ KfKj xÄVbPjr C•PrJ•r xoOK≠ TJojJ TPrjÇ CPuäUq, KmKnjú ßhPv mxmJxrf ßoiJmL S IKnù fÀePhr KjP~ VKbf FA asJˆ Vf mZPrr 11 ßo pJ©J ÊÀ TPrÇ - ßk´x KmùK¬Ç

u¥j oyJjVr KmFjKk'r KcjJr kJKat S ofKmKjo~ xnJ ßTªsL~ KmFjKk'r ksYJr xŒJhT S \JfL~fJmJhL ZJ©hPur xJPmT ßTªsL~ xnJkKf vKyh CK¨j PYRiMrL FqJKj FmÄ 20 huL~ GTq ß\JPar Ijqfo ßjfJ mqJKrˆJr @ªJKum ryoJj kJgt Fr xJPg u∏j oyJjVr KmFjKk'r FT ofKmKjo~ S KcjJr kJKatr @P~J\j TrJ y~Ç u∏j oyJjVr KmFjKk'r xnJkKf ßoJ. fJ\Mu AxuJPor xnJkKfPfô xJiJre xŒJhT @Pmh rJ\Jr kKrYJujJ~ ofKmKjo~ xnJ~ CkK˙f KZPuj KmFjKk'r PTªsL~ @∂\JKfT xŒJhT oMKyhMr ryoJj, pMÜrJ\q KmFjKk'r xnJkKf Fo F oJKuT, xy xnJkKf @mMu TJuJo @\Jh, pMVì xŒJhT vKyhMu AxuJo oJoMj, xJÄVbKjT xŒJhT UxÀöJoJj UxÀ, xy xJiJre xŒJhT @KfTMr ryoJj PYRiMrL kJ√M, ßTªsL~ ZJ©hPur xJPmT @∂\JKftT xŒJhT jxÀuäJy UJj \MjJP~h, PxKuo @yoh, @mM jJPZr ßvU, @»Mu @yJh, u∏j oyJjVr KmFjKk'r xJÄVbKjT xŒJhT UJPuh PYRiMrL, KxKj~r xy-xnJkKf ßoJ. @»Mu TM¨MZ, xy-xnJkKf vrLl CK¨j mJmM, @»Mr rm, pMVì-xJiJre xŒJhT l~xu @yPoh, ßrJoJj @yPoh ßYRiMrL, oJymMm yJxJj xJKTm, xyxJiJre xŒJhT fMKyj ßoJuäJ, PxJPyu @yoh, xy-xJÄVbKjT xŒJhT mJmMu @yPoh, ßfJlJP~u PyJPxj oíiJ, @mM fJPyr, xyPTJwJiqã ßoJ. K\~JCr ryoJj, hlfr xŒJhT j\Àu AxuJo oJxMT, ksYJr xŒJhT o~jMu AxuJo, iot Kmw~T xŒJhT KxK¨TMr ryoJj IKu S~JhMh, oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT ßoJ. rKmCu @uo, âLzJ xŒJhT ‰x~h @fJCr ryoJj, KmùJj S kspMKÜ Kmw~T xŒJhT KouJh yPxj ÀPmu, ZJ© Kmw~T xŒJhT PoJ” oyKxj @yPoh, @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT @mM ßjJoJj, mJKe\q Kmw~T xŒJhT vJoxMu AxuJo, P˝YZJPxmT KmpwT xŒJhT @fJCr ryoJj, lUÀu AxuJo, yJxJj \JPyh, CkPhÓJ TKoKar xhxq uMflMr ryoJj, pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT xnJkKf rKyo CK¨j, ßvU TJoJu fJPrT, SmJ~hMr yT ßYRiMrL FoJh, \JKTr ßyJPxj UJj, Kk&¿ xJPyh, oM\JKyh @uL xMoj, cJKu~J uJTMKr~J, K\~JCu AxuJo KhkM, AmrJKyo Ko~J, vKlTMu AxuJo KrmuM, xJAlMu AxuJo KorJ\, @KojMu AxuJo, \Mu @lPrJ\ S fJKjo ksoMUÇ - ßk´x KmùK¬


20

Surma

28 April - 04 May 2017

xMjJoV† ß\uJPT mjqJhMVtf FuJTJ ßWJweJr hJmL ITJu mjqJ~ ãKfV´˙ xMjJoV† ß\uJr k´KfKa yJSPzr yJ\Jr yJ\Jr FTr \Ko, mjqJr kJKjPf fKuP~ pJS~J~, TíKw Kjntr mOy•r xMjJoV† ß\uJr TíwTáu @\ Kj:˝ IxyJ~Ç Pl¥sx Im \Vhu ACKj~j asJ&a ACPTr kã ßgPT xÄVbPjr xnJkKf j\Àu AxuJo FmÄ xJiJre xŒJhT \MPmr IUfJr FT ßpRg KmmOKfPf IjKfKmuP’ xMjJoV† ß\uJPT mjqJhMVtf FuJTJ ßWJweJ TrJr \jq k´vJxPjr xh~ hOKÓ @Twtj TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßVäJmJu TKoKa lr ßl~Jr KxKaP\jvLk Km~JKjmJ\Jr CkP\uJ k´VKf FcáPTvj asJˆ u Aj mJÄuJPhPvr kã ßgPT k´iJj ACPTr IKnPwT S oπLr mrJmPr ˛JrT KuKk k´hJj xJÄÛíKf IjMÔJj xŒjú Vf 17 FKk´u rP~u KrP\K¿ mqJÄTáP~KaÄ yPu Km~JKj mJ\Jr CkP\uJ k´VKf

FcáPTvj asJˆ ACPTr IKnPwT S xJÄÛíKfT IjMÔJj xŒjú yP~PZÇ FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax mJrJr KjmtJyL ßo~r \j KmVxÇ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj KmKxFr xnJkKf \jJm kJvJ UªTJrÇk´iJj mÜJ KyPxPm CkK˙f KZPuj KxPua 5 @xPjr xJÄxh ßxKuo CK¨j FoKkÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj Km~JKj mJ\Jr CkP\uJ FcáPTvj asJPˆr xnJkKf

yJKmmMr ryoJj o~jJ, ßas\JrJr o~jMu yT,asJPˆr asJKˆ lUÀu AxuJo, KmKmFoKcr xnJkKf TJSZJr @yoh mJmuM, Km~JKj mJ\Jr SP~u ßl~Jr asJPˆr xnJkKf oMKymMr ryoJj oMKym k´oMUÇ IjMÔJPj xnJkKffô TPrj yJKmmMr ryoJj o~jJ FmÄ ßpRgnJPm kKrYJujJ TPrj vJoLo @yoh S oJyoMh ßyJPxj ßxKuoÇ KÆfL~ kPmt KZPuJ ˙JjL~ Kv·LPhr kKrPmvjJ~ oPjJù xJÄÛíKfT IjMÔJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

yqJKˆÄ ßmñuL ßlJrJo Fr ˝JiLjfJ Khmx ofKmKjo~ xnJ k´˜JKmf jJVKrTfô @APj @PrJ xÄPvJij, k´mJxLPhr ˝Jgt KmwP~ xMKjKhtÓ xMkJKrvoJuJ FmÄ KmKnjú jqJpq k´˜JmjJxoNy mJ˜mJ~Pjr uPãq mJÄuJPhPvr k´iJjoπLr mrJmPr FTKa ˛JrTKuKk k´hJj TPrPZj ßVäJmJu TKoKa lr ßl~Jr KxKfP\jvLk u Aj mJÄuJPhPvr ßjfímOªÇ Vf 6 FKk´u, mOykKfmJr xÄVbPjr ßjfímOªrJ u¥j˙ mJÄuJPhv yJATKovjJr jJ\oMu TJSjJAPjr KjTa FA ˛JrTKuKk k´hJj TPrjÇ oJjjL~ yJATKovjJr ßjfímOªPhr mÜmq oPjJPpJV xyTJPr ÊPjj FmÄ ˛JrTKuKk k´iJjoπLr TJPZ pgJxoP~ ßkÅRPZ ßh~Jr @võJx k´hJj TPrjÇ ßxUJPj CkK˙f KZPuj yJATKovPjr lJˆt ßxPâaJKr oMKjÀu AxuJo TKmrÇ ßVäJmJu TKoKar kã ßgT ˛JrTKuKk k´hJj mqJKrˆJr jJK\r @yoh, Fo @uJCK¨j @yoh S oMKjr UJjÇ ßk´x KmùK¬Ç

yqJKˆÄ ßmñuL ßlJrJo Fr CPhqJPV xŒsKf Aˆ xJPxPér FT yPu ˝JiLjfJ Khmx CkuPã ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf @mhMu oMKTPfr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT KvmuM xJKhPTr kKrYJujJ~ xnJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj xy xnJkKf @mhMu TKroÇ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj ßmsKéu Fr Po~r TJCK¿uJr xJAoj AuPlJtcÇ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj Aˆmtj TJCK¿Pur ßckMKa ßo~r yJÀj Ko~J, ßxl IjuJAj ACPTr oJPTtKaÄ KcPrÖr @TfJÀöJoJj, ßxJjJr mJÄuJ FPxJKxP~vj Fr ßY~JroqJj @jyJr Ko~J, TJCK¿uJr VCZ PYRiMrL, TKoCKjKa ßjfJ jMÀu @Koj, @Tof @uL xy @PrJ IPjPTÇ mÜJrJ 71 xJPur ˝JiLjfJ pMP≠r n~Ju KhjèPuJr ˛íKfYJre TPr vyLhPhr vs≠Jr

xJPg ˛re TPrjÇ FTA xJPg \JfL~ xTu ßjfJPhr xKbT oNuqJ~j FmÄ kJr¸KrT GPTqr KnK•Pf Phv VzJr TJP\ FKVP~ @xJr @ymJj \JjJPjJ y~Ç jfáj k´\jì

ßpj mJÄuJPhv KYjPf \JjPf kJPr ßxA uPãq @PrJ FrTo @P~J\Pjr Ckr èÀfôJPrJk TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

mJÄuJPhvPT Cjú~Pjr oyJxzPT fáPuKZPuj @rm @KorJPf mJXJKu~JjJ C“xm FrvJh-ÉAk : ßxKuo CK¨j FoKk

\JfL~ xÄxPhr KmPrJiLhuL~ ÉAk, KxPua-5 (\KTV†-TJjJAWJa) @xPjr xÄxh xhxq FmÄ \JfL~ kJKatr ßY~JroqJPjr @∂\tJKfT Kmw~T CkPhÓJ @uyJ\ô ßxKuo CK¨j mPuPZj, xJPmT xlu rJÓskKf kuäLmºM ÉPxAj oMyÿh FrvJh CkP\uJ k≠Kf mJ˜mJ~Pjr oJiqPo KmYJr mqm˙J oJjMPwr ßhJrPVJzJ~ ßkRÅPZ KhP~KZPujÇ ßhPvr KmnJPV, KmnJPV yJAPTJPatr msJû TPrKZPuj, SwMijLKf mJ˜mJ~j TPrKZPuj KfKjÇ pJr lPu @\PT mJÄuJPhv yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa oJKTtj cuJr @~ TrPZÇ VJPot≤x ßxÖr ßgPT r¬JKjr oJiqPo yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ @~ yPòÇ \JfL~ kJKatr vJxjJoPu \JKfxÄPW ‰xjq ßksre, dJTJ rãJ mJi, mJÄuJPhPvr ImTJbJPoJVf Cjú~Pjr oJiqPo Cjú~Pjr oyJxzPTr pJ©J ÊÀ yP~KZuÇ FrA iJrJmJKyTfJ~ @\PT Cjú~Pjr oyJxzPT mJÄuJPhvÇ Vf 9 FKksu, rKmmJr \JfL~ pMm xÄyKf uMaj vJUJ TftT í @P~JK\f xoJPmPv ksiJj IKfKgr mÜPmq KfKj Fxm TgJ mPujÇ FTA xJPg KfKj ßjfJTotLPhr GTqm≠nJPm TJ\ TrmJr @ymJj \JjJjÇ \JfL~ pMm xÄyKfr ßTªsL~ xhxq S uMaj pMm xÄyKfr xnJkKf èu\Jr @yoPhr xnJkKfPfô S pMÜrJ\q pMm xÄyKfr @ymJ~T ojxMr @uo FmÄ xhxq xKYm \muM CK¨Pjr kKrYJujJ~ xnJ~ KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj \JfL~ kJKatr ßTªsL~ pMVì xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu yJKoh PYRiMrL, ßTªsL~ xhxq \JKTr ßyJxJAj, @fJCr ryoJj @fJ, pMÜrJ\q \JfL~ kJKars xnJkKf xJoZMu yT, xy -xnJkKf xJöJhMr ryoJj kJPmu, mqJKrÓJr oMPvth, ßr\JCu yJ~hJr rJ\M, pMm xÄyKfr ßjfJ jNr jJKmu, TJoÀu yJxJj KaaM, ßfJlJP~u @yoh ksoUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

uM“lár ryoJj ❚ @rm @KorJf ßgPT @rm @KorJPfr k´mJKxrJ ChpJkj TPrPZ @VJo jmmwtÇ pJKπT xnqfJr mJAPr ßpPf ßYP~PZj fJrJÇ KlPr ßpPf ßYP~PZj oJKar aJPj-krmJx ßgPT-PhPvÇ xÄyKf xJKyfq kKrwh @rm @KorJf vJUJ @P~J\j TPr metJdq mJXJKu~JjJ C“xPmrÇ ‰mvJPUr kMÅKg, \JKr, nJKa~JKu, ßuJTVLKf, TKmfJ FmÄ ßuJTjOPfq oMUKrf yP~ SPb vJr\Jr ßvU l~xu FuJTJÇ 'Kmvõ oJjm y'Km pKh võJvf, mJXJKu y' F ßväJVJPj Vf Vf 7 FKk´u, ÊâmJr IjMKÔf C“xPm KZu k´JPer @Po\Ç C“xPm ßhvL~ UJmJr, KkbJ k´hvtjL FmÄ oMKÜpMP≠r VJj FPj ßh~ Knjú @Po\Ç

IPjPT krmJPx mPxS ßpj UMÅ\KZPuj Kk´~ mJÄuJPhvPTÇ jJrLrJ vJKz, @ufJ, YáKz @r kMÀPwrJ kJj\JmL kPr FPx ßoPf SPbKZPuj mJXJKu~JjJ~Ç KvÊrJS FPxKZPuJ mJXJKu xJP\Ç k´mJPx ßmPz SbJ k´\jìPT mJÄuJ xÄÛíKfr xJPg kKrY~ TrJPf Foj @P~J\Pjr k´P~J\j \JjJPuj k´mJKxrJÇ xÄyKfr vJUJ xnJkKf ßoJ˜JT ßoRuJr xnJkKfPfô S vJUJ xŒJhT FTJ•r KaKn k´KfKjKi uM“lár ryoJPjr xûJujJ~ \JfL~ xÄVLPfr oPiq KhP~ ÊÀ y~ C“xmÇ C“xm xojõ~T KZPuj xÄyKf @KorJPfr xy xnJkKf ‰x~hJ KhmJÇ VJj kKrPmvj TPrj @KorJf k´mJKx T£Kv·L ßryJjJ ryoJj, A~JZKoj TJuJo,

\Kxo CK¨j kuJv, vŒJ vKlT, oJxMo, fyKojJ KrÜJ, xJmKrjJ ßoPyÀj, x†~ ßWJwÇ TKmfJ @mOKf TPrj k´Plxr @mhMx xmMr, ‰x~hJ KhmJ, @yPoh AlKfUJr kJPnu, @mhMuäJy vJKyj, oJyjMr rSvj oMoM FmÄ jJY kKrPmvj TPrj KfvJ ßxjÇ C“xPm IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj Kx@AKk ß\xKoj @ÜJr, jJrL CPhqJÜJ vJKl~J @ÜJr @KU, Fj@rKm mqJÄT kKrYJuT @mhMu TKro, vKlTáu AxuJo k´oMUÇ CPuäUq, xÄyKf xJKyfq kKrwh KmPuPfr vJUJ xÄVbj @rm @KorJf @VJKoPfS oNuiJrJ~ ßgPT TJ\ TPr pJPm \JjJPuj xÄKväÓrJÇ - ßk´x KmùK¬Ç


21

Surma

28 April - 04 May 2017

KyCoqJj rJAax Kkx lr mJÄuJPhv Fr xnJ

u§j˙ mJÄuJPhv yJATKovPj oMK\mjVr Khmx kJKuf GKfyJKxT oMK\mjVr Khmx kJuj TPrPZ u¥j˙ mJÄuJPhv yJATKovjÇ F CkuPãq, Vf 17 FKk´u, ßxJomJr xTJPu yJATKovPjr xPÿuj TPã GKfyJKxT oMK\mjVr KhmPxr èÀfô S fJ“kpt fáPu iPr FT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç KhmxKa CkuPãq oyJoJjq rJÓskKf S k´iJjoπLr k´h• mJeL kJb TrJ y~Ç KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj KmKvÓ xJÄmJKhT-TuJKoÓ @mhMu VJllJr ßYRiMrLÇ KfKj mPuj, GKfyJKxT oMK\m jVr Khmx @oJPhr \JfL~ \LmPj FT èÀfôkeN t IiqJ~Ç oyJj ˝JiLjfJ I\tPj oK\mjVr xrTJPrr nNKoTJ S fJ“kpt CkK˙f xTPur xJoPj fáPu iPrjÇ KfKj dJTJr @hPu oMK\mjVr jJPo FTKa jfáj vyr VPz ßfJuJr \jq xrTJrPT @ymJj TPrjÇ xnJ~ @oKπf IKfKgmPVtr oPiq mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj vrLlÇ KfKj mPuj, FUj ßhvPT xJoPjr KhPT FKVP~ KjP~ pJmJr xo~Ç yJATKovPjr KoKjÓJr ßk´x jJhLo TJKhr mPuj, KmPhvL VeoJiqo S xJÄmJKhTmOª oPj TPr oMK\mjVr xrTJr jJ yPu y~PfJ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ I\tj yPfJ jJÇ KfÅKj fÅJr mÜPmq fÅJr KkfJ oMKÜPpJ≠J ßu. TPetu @mhMu TJKhPrr TgJ ˛re TPrj FmÄ 17 FKk´u fÅJr oOfMqmJKwtTLPf xTPur ßhJ~J TJojJ TPrjÇ yJATKovjJr ßoJ. jJ\oMu TJSjJAj mÜPmqr ÊÀPf mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj, oyJj oMKÜpMP≠ vyLh mLr oMKÜPpJ≠J S GKfyJKxT oMK\m jVr xrTJPrr oKπkKrwPhr xhxqPhr k´Kf VnLr v´≠J KjPmhj TPr fÅJr mÜmq ÊÀ TPrjÇ KfKj mPuj, oMK\mjVr xrTJr oyJj ˝JiLjfJr kPã \jof VPz ßfJuJr uPãq @∂\tJKfT ßãP© ‰minJPm ßpJVPpJV TPrÇ xmtPvPw, xTuPT oJjjL~ k´iJjoπLr Knvj-2021 mJ˜mJ~Pj FT xJPg TJ\ TrJr \jq @ymJj \JjJjÇ krmftLPf, KhmxKar fJ“kpt fáPu iPr CkK˙f xTPur oJP^ FTKa k´JoJeqKY© k´hKvtf y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

KyCoqJj rJAax Kkx lr mJÄuJPhv Fr xnJ ßTªsL~ xnJkKf FcPnJPTa oK†u oMrPvh Fr pMÜrJ\q @Voj CkuPã KyCoqJj rJAax Kkx lr mJÄuJPhv pM&ÜrJ\q vJUJr CPhqJPV FT ofKmKjo~ xnJ ßxJomJr kNmt u¥Pjr V´Jo mJÄuJ ßrˆáPrP≤r ßxKojJr yPu IjMKÔf y~Ç FPf xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xy xnJkKf ßoJ: FuJAY Ko~J oKfjÇ TKoCKjKa ßja S~JTt Fr KxAS ßoJ: ZJjM Ko~Jr kKrYJujJ~ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur xJPmT ¸LTJr TJCK¿uJr @»Mu oMKTf YájúM FoKmA, KxFjFj Fr ßY~JrkJxtj xMmJj @uL, TKoCKjKa ßjfJ ßoJ: @»Mr rCl, \VjúJg Cjú~j xÄ˙Jr xnJkKf fJPyr TJoJuL, \VjúJgkMr KmsKav mJÄuJ FcáPTvj asJPˆr xJPmT xJiJre xŒJhT @ñMr @uL, TKoCKjKa ßjfJ @ymJm ßyJPxj, U~Àu

uMaj. mJKotÄyJo, xMA¥j, KumJrkMu (KojKTÄ¿ jgtJoaj), oJjPYˆJPr FA xÄVbPjr 7Ka vJUJ xÄVbj rP~PZÇ KyCoqJj rJAax Kkx lr mJÄuJPhv Fr vJUJ pMÜrJP\qr IjqJjq vyPrS k´KfÔJj TrJr CPhqJPV ßj~J yPòÇ ßTC pKh CÜ xÄVbPjr xJPg xŒOÜ yPf AòáT yj fJPyu xÄVbPj pMÜrJ\q vJUJr xnJkKf, xy xnJkKf S xJiJre xŒJhPTr xJPg ßpJVJPpJPVr IjMPrJi TrJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

u§Pj AKu~Jx oMKÜ xÄV´Jo GTq kKrwh pMÜrJP\qr @PuJYjJ S ßhJ~J oJyKlu KmFjKkr xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT S xJPmT xÄxh xhxq Fo AKu~Jx @uLr èPor 5 mZr kNKftPf fJPT KlPr kJS~Jr hJKm \JKjP~PZ @PuJYjJ S ßhJ~J oJyKlu TPrPZ AKu~Jx oMKÜ xÄV´Jo GTq kKrwh pMÜrJ\qÇ Vf 17 FKk´u PxJomJr kNmt u¥Pjr KmsTPuAj oxK\Ph ßhJ~J oJyKlu S kPr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT KmkMu xÄUqT k´mJxL ßjfímOª CkK˙fÇ xÄVbPjr @ymJ~T @mMu TJuJo @\Jh Fr xnJkKfPfô S xhxq xKYm @uyJ\ô ‰foMZ @uLr kKrYJujJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q xlrrf ßTªsL~ ZJ©hPur xJPmT xnJkKf S xJPmT FoKk vyLh C¨Lj ßYRiMrL FqJKj, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf Fo F oJPuT, k´iJj

AvJTkMr uMhrkMr, AjJgjVr mJxLr xnJ

\VjúJgkMPrr GKfyqmJyL nPrr mJ\Jr oJhsJxJr Cjú~Pj uãq pMÜrJ\q k´mJxL AvJTkMr, uMhrkMr, AjJgjVr FuJTJmJxLr mJKwtT xnJ kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr IjMKÔf yP~ZÇ FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT KmkMu xÄUqT k´mJxLVj CkK˙f KZPujÇ xnJ~ xnJkKffô TPrj mJmMu @yohÇ oKfCr ryoJPjr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf KmVf 2 mZPrr KyxJm k´hJj TrJ y~Ç FPf @PuJYjJ~ IÄvPjj @»Mu @uL rCl, \rJ KopJ, AxuJo& CK¨j, @mMu

AxuJo, ro\Jj @uL, xKlT @yoh, \JoJu CK¨j, @»Mx vKyh k´oMUÇ xnJ~ k´mJxLPhr IKiTJr KjP~ TJ\ TrJ~ FcPnJPTa oK†u oMrPvPhr k´Kf TífùfJ k´TJv TrJ y~Ç xnJ~ \JjJPjJ y~ KyCoqJj rJAax Kkx lr mJÄuJPhv Fr oJiqPo k´mJxL y~rJjL mº, \Ko \J~VJ hUu oMÜ, KmoJjmªrèKuPf k´mJxLPhr KmPvw xMPpJV xMKmiJ k´hJPj FA xÄVbj TJ\ TPr pJPòÇ fJrJ mPuj AKfoPiq k´mJxL 50Kar ßmKv xoxqJ xoJiJj TrJ yP~PZÇ pMÜrJP\qr

TJyJr, TJZJ Ko~J, oxMh @uL, ZáÀT Ko~J, rKlT Ko~J, oxMh @uL ZáÀT Ko~J, rKlT Ko~J, @»Mx xJuJo, @»Mu @yJh, \JuJu CK¨j, xJPuy @yoh, TKmr CK¨j, oJxMT CK¨j, @»MuäJy, ovJKyh Ko~J, @xrJláöJoJj, @l\Ju ßyJPxj, @»Mu @yJh k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ GKfyqmJyL nPrr mJ\Jr oJhsJxJr Cjú~Pj k´mJxL AvJTkMr, uMhrkMr, AjJgjVr V´JPor k´mJxLPhr xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

CkPhˆJ vJP~˜J ßYRiMrL Tá¨MZ, xJPmT ßckMKa ßo~r TJCK¿uJr IKyh @yoh, xJÄmJKhT oMvKlTául\u @jxJrL, pMÜrJ\q KmFjKkr xy xnJkKf @»Mu yJKoh ßYRiMrL, PVJuJo rJæJjL, pMVì xŒJhT vyLhMu AxuJo oJoMj, FohJhMu yT KakM, oJyfJmMr ryoJj, FcPnJPTa fJPyr rJ~yJj ßYRiMrL kJPnu, AKu~Jx oMKÜ xÄVsJo kKrwh pMVì @ymJ~T ßVRZ @uL, ßVJu\Jr @yoh, c. oMK\mMr ryoJj, ohKrZ @uL mJhvJ, @l\Ju PyJPxj, @»Mu ShMh vJPyu, ohKrZ @uL olöMu, vKrlMu AxuJo, KmFjKk ßjfJ xJKhT Ko~J, mUKf~Jr UJj, j\Àu AxuJo rJ\M, FcPnJPTa UKuuMr ryoJj, @Aj\LmL ßlJrJPor xnJkKf mqJKrˆJr vJy \JyJj, pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT xnJkKf rKyo CK¨j, pMmhu PjfJ @»Mu mJKZf, xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT uJP~T ßoJ˜lJ, pMmhu ßjfJ mJmr ßYRiMrL, \JxJx xnJkKf Fo F xJuJo, xJiJre xŒJhT ATmJu ßyJPxj, KvoMu ßYRiMrL, KmFjKk ßjfJ xJKhT Ko~J, @»Mu oJKuT TáKa, @Kor CK¨j oJˆJr, u¥j oyJjVr KmFjKkr xnJKkf fJ\Mu AxuJo, xJiJre xŒJhT @Pmh rJ\J, KxKj~r xy xnJkKf @»Mu T¨MZ, xy

xnJkKf vJPyh ßYRiMrL, pMÜrJ\q P˝òJPxmT hPur nJrksJ¬ xnJkKf KoxmJy KmFx PYRiMrL, xJiJre xŒJhT @mMu PyJPxj, pMÜrJ\q KmFjKkr ksYJr xŒJhT PxKuo @yoh, @PrJ CkK˙f KZPuj KmFjKk ßjfJ @»Mu xJuJo, @»Mu TJA~Mo, vJy\JyJj @uo, @K\o CK¨j @K\r, ßxJPyu @yoh, vJy\JyJj @yoh, oJSuJjJ vJoLo, KorJ\ ßyJPxj, @yoh yJxJj, KojyJ\ ßYRiMrL, ßvU PoJ: fkM, @fJCr ryoJj, rKmCu AxuJo, Sor lJÀT, vyLh @yPoh oMxJ, ZJ©hu ßjfJ xKlTáu AxuJo KrnuM, xJAlMu AxuJo KorJ\, oJxMhMr ryoJj, AoKf~J\ FjJo fJKjo, jMÀöJoJj rJ\j, ßvU jJKxr CK¨j, oKjr @yoh UJj, @mMu ßjJoJj PxJyJV, K\~JCu yJxJj, Fo Fx @r rJ\j, Fo ryoJj KmkMuÇ PhJ~J kKrYJujJ TPrj yJKl\ oKfCr yT, yJKl\ xJöJh Ko~J, oJSuJjJ @»Mu oMffJKum ßoJ: A~JKZjÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq KmFjKkr ßTªsL~ PjfJ ZJ©hPur xJPmT xnJkKf vyLh CK¨j ßYRiMrL FqJKj mPuj, AKu~Jx @uL FT KhPj ßjfJ yjKjÇ KfKj ZJ©rJ\jLKf TPrPZjÇ ‰˝rJYJr KmPrJiL @PªJuPj KfKj KZPuj IV´nJPVÇ fJr VKfvLu

ZJ©rJ\jLKfr TJrPjA KfKj ßTªsL~ ZJ©hPur KjmtJKYf xJiJre xŒJhT KjmtJKYf yjÇ KfKj KmvõjJg-mJuJVP†r oJjMw yPuS KfKj \JfL~ kptJP~ ßjfífô KhP~PZjÇ AKu~JZ @uL ˝ò rJ\jLKfPf KmvõJx TrPfÇ KfKj KZPuj ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~J S fJPrT ryoJPjr IKf @˙JnJ\j ßjfJÇ vyLh CK¨j ßYRiMrL FqJKj mPuj AKu~JZ @uLPT KlKrP~ @jPf ÊiM ßhPv k´mJPxS @PªJuj VPz fáuPf yPmÇ KfKj AKfoPiq AKu~JZ @uLr \jq k´mJxL @PªJuj VPz fáuJ~ xTu k´mJxLPhr k´Kf TífùfJ k´TJv TPrjÇ xnJ~ mÜJrJ hs∆f xM˙q Im˙J~ Fo AKu~Jx @uL S fJr csJAmJr @jZJr @uLPT fJPhr kKrmJPrr TJPZ KlKrP~ PhS~Jr hJmL \JjJjÇ IjqfJ~ AKu~Jx @uLr èo yS~Jr Kmw~Ka @∂t\JKfT xÄ˙J~ fMPu iPr xrTJPrr oMPUJv CPjìJYj TrJ yPm mPu \JjJPjJ y~Ç PhJ~J oJyKlPu AKu~Jx @uL, @jZJr @uLxy èo yS~J xTu ßjfJTotLPhr KlPr kJS~J, KmFjKkr ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~J S KxKj~r nJAx ßY~JroqJPjr xM˙qfJ TJojJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç


KmPjJhj 22

SURMA m 28 April - 04 May 2017

vJkuJ kk WrJjJr mJÄuJ IqJumJo ÈxJAP~qJPjJ jJ xJAP~qJj' (1997) S KyKª ÈuJA uJA' (2002) IqJumJo k´TJv TPrS UqJKf ßkP~PZjÇ ÈuJA uJA' IqJumJPor VJjèPuJr xñLfJP~J\j TPrKZPuj nJrPfr KmUqJf xÄVLfKv·L mJK√ uJKyzLÇ KyKªAÄPrK\ pJA TÀj jJ ßTj, mJÄuJr YYtJaJ ßgPo ßjAÇ FrA oPiq ACKaCPm vJkuJ xJKuPTr VJS~J ÈmJCuJ VJj', ÈPpUJPj xJÅAr mJrJoUJjJ', ÈmPª oJ~J uJVJAPZ' VJjèPuJr KoCK\T KnKcS ßmv \jKk´~ yP~PZÇ fJr xPñ TJ\ TrPZj KmPhKv KoCK\Kv~JjrJSÇ mOKav-mJXJKu vJkuJ xJKuT

ßuJTVJPjr ßlKrS~JuJ KxPuPar mJuJVP† \PjìPZj vJkuJÇ ‰vvPm mJmJ, YJYJ FmÄ hJhJhJKhxy FTP© KmKnjú ßuJTxñLPfr @xr ßhUPf ßpPfjÇ hJhJ @\lJr @uL VJPjr xo^hJr KZPujÇ KjP\r kKrmJPrr xhxqrJ VJj YYtJ TÀT FKa xmxo~ YJAPfjÇ 1970 xJPu fJr mJmJ @mhMx xJKuT KmsPaPj YPu pJjÇ kJÅY mZr m~Px 1980 xJPu vJkuJ fJr oJP~r xJPg KmsPaPj IJPxjÇ vJkuJ ßmPz CPbj u§Pjr Aˆ F¥ FuJTJ~Ç VJPjr k´Kf @V´y gJTJ~ KhvJrL Kv·L ßVJÔLPf ßpJV ßhjÇ oJ© 10 mZr m~Px 1985 xJPu k´go KmsKav mJÄuJPhvL VJPjr hPu k´iJj VJ~PT kKref yjÇ F huKa KxPuPar ßuJTxñLf FmÄ j\Àu xñLPfr YYtJ TPr gJPTÇ 1996 xJPu KmsPaj ßgPT ßmr y~ fJr k´go oNuiJrJr mJÄuJ VJPjr IqJumJo K\P~JuJÇ 2013 xJPur \JjM~JKrPf KfKj yqJTKj IqJŒJ~JPr kJrlot TPrjÇ ßx mZr ßlms∆~JKrPf KmKmKx u§j ßgPT fJr xJãJ“TJr ßj~J y~Ç vJkuJ xJKuT FTJiJPr VJK~TJ, VLKfTJr FmÄ yJrPoJKj~Jo mJhTÇ fJr VJPj k´JYq FmÄ kJÁJPfqr KoPvu rP~PZÇ mqKfâoL oJjKmT T£˝Prr \jq kKrKYf F Kv·LÇ 1975 xJPur 8 KcPx’r \jìV´ye TPrjÇ mftoJPj mJKotÄyJPo mxmJx TrPZjÇ u§Pjr rJ˜J~ YuPf YuPf ybJ“ vJy @mhMu TKro KTÄmJ uJuPjr

VJj mJ\Pf ÊPj YoPT CbPmj? KTÄmJ KmsKavPhr ßTJPjJ mz IjMÔJPj ßTC ybJ“ ßVP~ CbPuJ mJÄuJPhPvr FPTmJPr ßvTPzr VJjèPuJ! Foj ßp yPò jJ fJ KT∂á j~Ç mJÄuJPhvL TjqJ KmsKav k´mJxL \jKk´~ xÄVLfKv·L vJkuJ xJKuT mJÄuJ VJPjr ÈPlKrS~JuJPhr' FT\jÇ FrA oPiq KfKj fJr mqKfâoL VJ~KT @r @uJhJ dPXr Ck˙JkjJr \jq KmsPaPj ßmv \jKk´~fJ ßkP~PZjÇ FrA oPiq ÈKmsKav mJÄuJPhvL kJS~Jr IqJ¥ AjK¸PrvPjr' TrJ ßxrJ FTv KmsKav mJÄuJPhKvr fJKuTJPfS jJo CPbPZ fJrÇ kJÅY mZr m~Px KmPuPf kJKz \oJPuS oj ßgPT FUPjJ kJÑJ mJXJKu vJkuJÇ krPf nJPuJmJPxj vJKzSÇ InJmPmJi TPrj FPhPvr oJKa S oJjMPwrÇ fJA xo~ ßkPu ZMPa @Pxj jJKzr aJPjÇ VJj ßvUJr ÊÀaJ ßZJaPmuJ~, mJmJ @»Mx xJKuPTr yJPf iPrAÇ Frkr KoCK\PT KmKnjú ßTJxtS TPrPZjÇ @r FUjPfJ rP~u @umJat yu, mJrKmTJj, ßxTrJ IqJPkJPuJ, rP~u IqJxTaxy KmKnjú ˙JPj xJlPuqr xPñ KfKj ßoPu iPrPZj KjP\PTÇ vJkuJ xJKuPTr xmtPvw IqJumJo ÈPjJ mJC§JKr\' k´TJv yP~PZ ßVu mZrÇ KfKj mPuj, È\JkJj, @P\tK≤jJ, ßYT KrkJmKuT, ßoKéPTJxy KmPvõr 26Ka ßhPv IqJumJoKa cJCjPuJc TrJ y~∏ FaJ

KmPjJhj 23

SURMA m 28 April - 04 May 2017

ßrUJ ßp fJÅr x∂Jj, FaJ xmJA \JjPfjÇ ßrUJr xPñ fJÅr mJmJr ßhUJS yPfJ oJP^oPiqÇ KT∂á @jMÔJKjTnJPm \jxoPã ßTJPjJ KhjS ß\KoKj ßrUJPT ßoP~r ˝LTíKf ßhjKjÇ ßrUJS mJmJ KyPxPm TUPjJ mPujKj ß\KoKjr TgJÇ KT∂á oJ© FTmJrA mJmJ-PoP~PT ßhUJ KVP~KZu FT oPûÇ ßxaJ 1994 xJPur TgJÇ ßxmJr ß\KoKjPT @\Lmj xÿJjjJ ßh~ KluìPl~Jr IqJS~JctÇ oM’JA ßgPT oJhsJP\ CPz KVP~ ßxA kMrÛJr fMPu ßhj ßrUJÇ ßxmJrA k´go yJ\JPrJ hvtPTr xJoPj k´gomJr ßrUJPT CP¨v TPr ß\KoKj mPuj, ÈKc~Jr YJA l∑o ßmJP’'Ç

ÊPj @Ko ßmv @jKªfÇ vJkuJ kk WrJjJr mJÄuJ IqJumJo ÈxJAP~qJPjJ jJ xJAP~qJj' (1997) S KyKª ÈuJA uJA' (2002) IqJumJo k´TJv TPrS UqJKf ßkP~PZjÇ ÈuJA uJA' IqJumJPor VJjèPuJr xñLfJP~J\j TPrKZPuj nJrPfr KmUqJf xÄVLfKv·L mJK√ uJKyzLÇ KyKª-AÄPrK\ pJA TÀj jJ ßTj, mJÄuJr YYtJaJ ßgPo ßjAÇ FrA oPiq ACKaCPm vJkuJ xJKuPTr VJS~J ÈmJCuJ VJj', ÈPpUJPj xJÅAr mJrJoUJjJ', ÈmPª oJ~J uJVJAPZ' VJjèPuJr KoCK\T KnKcS ßmv \jKk´~ yP~PZÇ fJr xPñ TJ\ TrPZj KmPhKv KoCK\Kv~JjrJSÇ - ßoJmJPvõrJ \JyJj lJKfoJ

ßrUJ: hq @jPaJ ߈JKr

YoPT ßhS~J kJÅY fgq 14 FKk´u - IPjT IPkãJr kr pUj mKuCPcr ryxqPWrJ IKnPj©L ßrUJr \LmjLV´∫Ka yJPf Fu, ßmv @V´y KjP~A kzPf mxuJo ßrUJ: hq @jPaJ ߈JKr mAKaÇ 2016 xJPur @Vˆ oJPx mJ\JPr @PxÇ xJÄmJKhT S ßuUT A~JKxr CxoJj KuPUPZj F mAÇ UMm ßTRfNyu KZu FA IKnPj©Lr KmfKTtf \LmPjr VnLPrr V·èPuJ \JjJrÇ KT∂á ÊÀPfA mA UMPu ßuUPTr k´go TP~TKa TgJ oj ßnPX ßh~Ç FA mAP~ ßrUJr ßp \LmPjr V· muJ yP~PZ, fJ ßrUJr oMU ßgPT ÊPj ßuUT ßuPUjKjÇ mAKa ßuUJ yP~PZ ßrUJr ßhS~J KmKnjú xJãJ“TJr, ßrUJr xPñ KmKnjú xoP~ TJ\ TrJ KjotJfJ, xyKv·L S TMvuLPhr xPñ TgJ mPuÇ ßuUT A~JKxr CxoJj TgJ mPuPZj ßrUJr kKrmJrkKr\jPhr xPñSÇ Kjntr TPrPZj ßrUJ S fJÅr kKrmJrPT KjP~ ßuUJ KmKnjú mA S kK©TJ~ k´TJKvf xÄmJPhr SkrÇ nJXJ oj KjP~A ßrUJr mAKa kzPf mxJÇ mAP~r k´go kJfJ ßgPTA kJbTPhr \jq IPkãJ TPr YoTÇ ÈVP·r' ÊÀaJ y~ ßrUJr k´~Jf ˝JoL oMPTv @VJrS~JuPT KhP~Ç Frkr mAP~r pf VnLPr pJS~J y~, ffA ßpj ßrUJr \LmPjr ãfèPuJ yP~ SPb VJ|Ç ßrUJr \Lmj KjP~ ßuUJ ßxA mAP~r k´KfKa IiqJ~ F IKnPj©Lr FT jfMj kKrY~ fMPu iPr kJbTPhr xJoPjÇ TUPjJ ßrUJPT kJS~J pJ~ Kjht~ FT ˘L KyPxPm, TUPjJ FT k´fJKrf ßk´KoTJÇ mAP~r ßTJPjJ IiqJP~ ßrUJ \jì-kKrY~yLj FT ßoP~Ç ßTJgJS fJÅPT kJS~J pJ~ KjptJfj S k´fJreJr KvTJr yP~ ßnPX kzJ FT KTPvJrL„Pk ßTJgJS KfKj xm yJKrP~S FT vKÜoJj mqKÜfôÇ ßoJa TgJ, ßrUJPT F mAP~ ßxnJPmA kJPmj, ßp kJbT ßpnJPm T·jJ TPrj F IKnPj©LPTÇ @r pJÅrJ ßTJPjJ KhjS ßrUJPT KjP~ nJPmjKj, fJÅrJS kJfJ~ kJfJ~ kJPmj jJjJj YoTÇ KTZM YoPTr iJreJ F ßuUJPfA jJy~ KhP~ KhAÇ

1. ÊÀPfA ßrUJr \jì-kKrYP~r IiqJ~Kar TgJ muPf y~Ç ßrUJ IKnj~\VPf jJo ßuUJPjJr xo~ ßgPTA m≠kKrTr KZPuj, ßp KkfíkKrY~ fJÅPT mrJmrA IkoJKjf TPrPZ, ßx kKrY~PT KfKj fJÅr jJPor xPñ myj TrPmjÇ fJA nJjMPrUJ VPjvJj mKuCPc @®k´TJv TPrj ßrUJ jJPoÇ ßrUJr oJ-mJmJr KmP~ y~KjÇ fJA xoJP\r k´gJVf KyxJm-KjTJPv fJÅr oJ-mJmJr xŒPTtr oPfJ ßrUJr \jìS KZu k´vKú m≠Ç F KjP~ F mAP~ rP~PZ Km˜r @PuJYjJÇ 2. ßrUJr mJmJ ß\KoKj VPjvJj hKãe nJrPfr \jKk´~ IKnPjfJ KZPujÇ ßrUJ ßp fJÅr x∂Jj, FaJ xmJA \JjPfjÇ ßrUJr xPñ fJÅr mJmJr ßhUJS yPfJ oJP^oPiqÇ KT∂á @jMÔJKjTnJPm \jxoPã ßTJPjJ KhjS ß\KoKj ßrUJPT ßoP~r ˝LTíKf ßhjKjÇ ßrUJS mJmJ KyPxPm TUPjJ mPujKj ß\KoKjr TgJÇ KT∂á oJ© FTmJrA mJmJPoP~PT ßhUJ KVP~KZu FT oPûÇ ßxaJ 1994 xJPur TgJÇ ßxmJr ß\KoKjPT @\Lmj xÿJjjJ ßh~ KluìPl~Jr IqJS~JctÇ oM’JA ßgPT oJhsJP\ CPz KVP~ ßxA kMrÛJr fMPu ßhj ßrUJÇ ßxmJrA k´go yJ\JPrJ hvtPTr xJoPj k´gomJr ßrUJPT CP¨v TPr ß\KoKj mPuj, ÈKc~Jr YJA l∑o ßmJP’'Ç @PmVk´me ßrUJS mJmJ KyPxPm xP’Jij TPrj ß\KoKjPTÇ ßxA V·aJS F mAP~ @PZÇ 3. 15 mZr m~Px KxPjoJ\VPf @xJ ßrUJ ÊÀr KhPT ÊKaÄ ßxPa jJjJnJPm KjptJfj S uJüjJr KvTJr yP~PZjÇ kKrYJuT TáuK\“ kJPur kKrT·jJ~ ZKmPT @PuJKYf-xoJPuJKYf TrPf

IKnPjfJ KmvõK\“ (aJKuCPcr fJrTJ k´PxjK\Pfr mJmJ) @j\JjJ xlr jJPor FTKa ZKmPf ÊKaÄ ßxPa ß\JrkNmT t ßrUJr xPñ FTKa YMorM hívq iJre TPrKZPujÇ ßxA híPvqr mqJkJPr jJKT ÊÀPf iJreJ KZu jJ ßrUJrÇ KT∂á TqJPorJ YJuM yPfA KmvõK\“ \JkPa iPrj ßrUJPT FmÄ YMoM ßhjÇ FaJ KjP~ ßx xo~ IPjT KmfTt y~Ç mAP~ ßxA KmfTt KjP~ rP~PZ FTKa IiqJ~Ç 4. ßrUJr ßk´o S ßk´KoPTrJ F mAP~r FTKa èÀfôkeN t IÄvÇ I· xoP~r ßk´o FmÄ Éa TPrA mqmxJ~L oMPTv @VJrS~JuPT KmP~, Frkr xJf

oJx jJ ßkPrJPf xŒPTt nJXj S oMPTPvr @®yfqJ ßrUJPT fMPu iPr FT Kjht~ jJrL KyPxPmÇ IjqKhPT IKnPjfJ KmPjJh ßoyrJr xPñ ßk´o, ßVJkj KmP~ S Frkr kKrmJPrr TJrPe KmPjJPhr KkKZP~ pJS~Jr VP· ßrUJPT kJS~J pJ~ k´fJKrf ßk´KoTJ KyPxPmÇ 5. xmPvw IKofJn mój IiqJ~Ç FA mAP~ ßrUJ S IKofJPnr ßk´Por TJKyKj kzPu oPj yPm, FTKaoJ© mA FA ßk´oPT iJre TrPf kJrPm jJÇ jJjJ rÄ KjP~ ßrUJ-IKofJPnr xŒTt CPb FPxPZ mAP~r k´KfKa kJfJ~Ç TUPjJ ßrUJPT oPj yPm ßmPU~JKu, Còí⁄u, IKj~Kπf FT ßk´KoTJÇ TUPjJ @mJr IKofJnPT oPj yPm k´fJrT KZPuj KfKjÇ @mJr VP·r ÈUuYKr©' KyPxPm \~J nJhMKrS YPu @xPmj FA VP·Ç IKofJPnr mqKÜPfôr ßk´Po kPz ßrUJr ÊiPr pJS~J \Lmj, ßrUJr ÊKaÄ ßxPa FPx IKofJPnr WµJr kr WµJ mPx gJTJ, yJxkJfJPu nKft @yf IKofJnPT ßhUPf ßpPf jJ kJrJ∏Foj jJjJ ßoJz kJS~J ßVPZ FA mAP~Ç fPm mKuCPcr KxPjoJèPuJr VP·r oPfJA @PV ßgPT xm @ÅY TPr ßluJ pJPm jJÇ ßrUJr \LmPjr IPjT IiqJ~A FUPjJ rP~ ßVPZ ryPxqr YJhPrA dJTJÇ fJA FA mAKa ßxA ryxqPT TPrPZ @rS FTaM VJ|Ç


28 April - 04 May 2017

24-25 SURMA

oKyuJñj

ÈnJwJ QxKjT S KvãJ msfL k´KfnJ oM“xMK¨' 52-Fr nJwJ @PªJuj FmÄ oyJj oMKÜpMP≠r Ijqfo TotL xÄVbT KvãJmsfL ksKfnJ oM“xMK¨ @oJPhr mqKÜ, xoJ\ S rJPÓsr \Lmj YYtJ~ Ij∂ PksreJr Cf&xÇ oJjmTuqJPe msfL yP~ KvãJ xÄÛíKf S PhvPksPor PYfjJ iJre TPr @PuJKTf oJjMw VzJr xJijJ~ fJr Kjr∂r kgYuJ ∏ FA TîJK∂yLj kKgTPT KjP~ FnJPmA KjP\Phr IKnmqKÜ ksTJv TPrj IiqJkT rKlTMu AxuJoÇ Vf 22 FKksu FA nJwJ QxKjTPT KjP~ ÈnJwJ QxKjT S KvãJ msfL ksKfnJ oM“xMK¨' vLwtT Vs∫ ksTJv IjMÔJPj xnJkKfr mÜPmq KfKj Fxm TgJ mPujÇ Vs∫Ka rYjJ TPrj ksKfnJ oM“xMK¨r TotPYfjJ~ xñL PuUT PyjJ xMufJjJÇ IjMÔJPj @PrJ CkK˙f KZPuj f•ôJmiJ~T xrTJPrr xJPmT CkPhÓJ IqJcPnJPTa xMufJjJ TJoJu, KvãJKmh vqJouL jJxKrj PYRiMrL, TMoMKhjL SP~uPl~Jr asJPˆr kKrYJuT vsLoKf xJyJÇ ˝JVf mÜmq Phj xJKyfq ksTJPvr TetiJr S VsP∫r ksTJvT oKlhMu yTÇ IqJcPnJPTa xMufJjJ TJoJu mPuj, FTKa oJjKmT S @hKvtT xoJ\ KmKjotJPe ksKfnJ oM“xMK¨r KjnífYJrL nNKoTJ xmJr TJPZ PoPu irJr TJ\Ka xŒJhj TPr PyjJ xMufJjJ @oJPhr TífJgt TPrPZjÇ Vs∫Ka @oJPhr \Lmj S xJKyfq \VPf FTKa èÀfôkNet xÄPpJ\jÇ PuUT PyjJ xMufJjJ mPuj, @Ko V· TPr CjJr TJZ PgPT pJ \JjPf PkPrKZ fJA KjP~A Vs∫Ç Vs∫ PuUJr \jq @uJhJ PTJPjJ ksvú TPr C•r UMÅK\KjÇ IjMÔJPj ksKfnJ oM“xMK¨r \LmjLr Skr Ijjq ÀoJ ksPpJK\f FTKa ksJoJeqKY© PhUJPjJ y~Ç @r Vs∫ PgPT KTZM IÄv kPz PvJjJj @míK•Kv·L cJKu~J @yPohÇ 120 kíÔJr VsP∫r oNuq irJ yP~PZ 300 aJTJÇ

IxyJ~-IjJg ßoP~Phr KbTJjJ xMjJoV† P\uJr ksfq∂ KhrJA CkP\uJ~ ksPmv kPgA ÈKlPoAu FTJPcKo' KhrJAÇ TqJŒJPx dMTPfA PYJPU kPz KTPvJrL @r fÀeLPhr Qy-ÉPuäJr @r PTJuJyuÇ oPjr @jPª ZMPa PmzJPò fJrJ: l ÉoJ~Mj

rKvh PYRiMrL

TŒJ KmvõJx, UJPuhJ @ÜJr, kKŒ fJuMThJr, vJKyjJ @ÜJrxy @PrJ IPjT IjJg fÀeL S KTPvJrLPhr ˝kú: FTKhj fJrJS mz yP~ ksKfKÔf yPm FmÄ xoJP\ ImhJj rJUPmÇ @r PxA ˝kú kNrPer TJ\Ka TPr pJPò ÈmJÄuJPhv KlPoAu FTJPcKo' KhrJAÇ nJKar \jkh mJCu @»Mu TKrPor VJPjr ÈKuuM~J mJfJPx' mPy pJS~J TJujL jhLr fLPr KjrPm KjníP• IxyJ~-IjJg PoP~Phr nJPVqr kKrmftPj S xoJP\ jJrLPhr ksKfÔJr uPãq ÈmJÄuJPhv KlPoAu FTJPcKo' (KmFlF) Kjr∂r ksPYÓJ YJKuP~ pJPòÇ ÊiM mA-UJfJ, PkK¿u yJPf fMPu KhP~A j~-ksgo PvseL PgPT oJiqKoT kpt∂ gJTJ-UJS~J S KYKT“xJr xMmPªJm˜ TPr KhP~PZÇ xJKmyJ, UJPuhJ, kKkrJ FUj IPjT KjKÁ∂Ç fJPhr xJoPj FUj FKVP~ pJS~Jr kg FUj PUJuJÇ È@AFxKx krLãJ KhP~ ksKfÔJPjr 20 IjJg fÀeL FUj jJKxtÄ PTJPxt kzPZ' \JjJPuj ksKfÔJPjr KksK¿kJu jJ\oJ PmVoÇ FojKT PTC pKh PpJVqfJ I\tj TrPf kJPr fJPT KmPhPv kJKbP~ PuUJkzJ TrJPfS @VsyL FA ksKfÔJjÇ xMjJoV† P\uJr ksfq∂ KhrJA CkP\uJ~ ksPmv kPgA ÈKlPoAu FTJPcKo' KhrJAÇ VsJoLe kKrPmPv ZJ~J PWrJ iLPr mPy pJS~J TJujL jhLr TNu PWÅwJ ksKfÔJjKa hJÅKzP~ @PZ KmvJu ImTJbJPoJ KjP~Ç TqJŒJPx dMTPfA PYJPU kPz KTPvJrL @r fÀeLPhr Qy-ÉPuäJr @r PTJuJyuÇ oPjr @jPª ZMPa PmzJPò fJrJ Ç 2006 xJPu ksKfKÔf FA FTJPcKo PhPvr KmKnjú ksJP∂r IxyJ~ IjJg PoP~Phr \jq PyJPˆuxy KvãJ TJptâo ÊÀ TPrÇ Èksgo mZr pJ©J ÊÀ y~ 90 \j IKfhKrhs ZJ©L KjP~-fJPhr oPiq IPjPTrA VJP~r \JoJ KZu jJÇ mftoJPj 300\j PoP~ FUJPj Iiq~j TrPZ' \JjJPuj KlPoAu FTJPcKor ksKfÔJfJ TetiJr KmKvÓ xoJ\ PxmL \JKou PYRiMrLÇ KfKj \JjJPuj, mJÄuJPhPv 21 uJU IxyJ~ KvÊ-KTPvJrL rP~PZÇ FPhr IPjPTA KkfJ-oJfJr KmPòPhr TJrPe IxyJ~ mJ IPjqr WPr @KvsfJÇ TJP\r PoP~Ç @mJr IPjPTA IKfhKrhs-KnãJmíK•Pf pMÜ yP~ kPz iLPr iLPrÇ FrJ xoJP\ jJjJ IjJYJPrr KvTJrÇ IPjT x÷JmjJ ^Pz kzPZÇ fJA FPhrPT pKh KvãJr @SfJ~ @jJ y~ fJyPu fJrJ KjP\rJS PmÅPY KVP~ rJPÓsr xŒPh kKref yPmÇ FPhr oPiq IPjT

mqKfâoL ßkvJ~ jJrL

l xJKoyJ

xMufJjJ IjjqJ

TP~T pMV @PVS jJrLPhr \Lmj KZu WPrr YJr Ph~JPur oJP^ xLoJm≠Ç @\ QhjKªj \LmPjr YJKyhJ kNre TrPf, kKrmJrPT @PrJ FKVP~ KjPf fJrJ fJPhr Víy˙ \Lmj PgPT PmKzP~ FPxPZÇ xoP~r YJKyhJ~ YqJPuK†Ä xm PkvJr xJPg pMMÜ yPòj jJrLrJÇ FTxo~ jJrLr VJKz mJ PyJ¥J YJuJPjJ KZu Pmv ImJT TrJ WajJÇ PxUJPj Ve˝J˙q, msqJTxy @PrJ KmKnjú ksKfÔJPj PkvJhJr YJuT KyPxPm VJKz YJuJPòj jJrLrJÇ FojKT cJT KmnJPVr ÈPoAu VJKz' YJuJPjJr \jq KjP~JV Ph~J yP~PZ jJrLPhrÇ kPgWJPa yJÅaPf PYJPU kzPm PoJmJAPu aJTJ nrJ, cJ~JPmKax Paˆ S PksxJr oJkJr \jq PaKmu KjP~ mPx @PZj jJrLrJÇ PTJgJS PTJgJS UMPu mPxPZj xmK\, jJjJ K\KjxkP©r PhJTJjÇ PTJgJS @mJr jJrL asJKlT Kj~πe TrPZjÇ @PV Fxm PãP© KZu ÊiM kMÀwPhr FTT rJ\fôÇ F irPjr mqKfâoL PkvJ~ KjP~JK\f TP~T\j jJrLr \LmPjr IKnùfJ \JjPf fJPhr xPñ TgJ yKòuÇ ßoJxJÿf vrLlJ UJfMjÇ @oJPhr PhPv FT\j jJrLr VJKz YJuJPjJ FUPjJ UMm ˝JnJKmT WajJ j~Ç F irPjr YqJPuK†Ä PkvJ Vsye TrJr \jq xJyx ksP~J\jÇ ksP~J\j xJoJK\T mJiJPT IKfâo TPr FKVP~ pJS~Jr ksmefJÇ kJÅY mZr iPr KfKj F PkvJ~ rP~PZjÇ msqJT csJAKnÄ PasKjÄ Px≤Jr PgPT

l Qx~h

xJAlMu @uo PvJnj

yJS~Jr Skr YPu SPhr VJKz, uJPV jJ PkPasJu KcP\u, oJjMw FTaJ hMA YJTJr xJAPTuÇ yqJÅ oJjMw jJPor xJAPTPu PkPasJu KcP\u jJ uJVPuS UMTMoKe, KjuMlJ A~JxKoj KvuJ, PxJKj~J uJ~uJ, oJKyjMr @ÜJr, xJKT~J yT, oJjKv xJyJ, oMÜJ, xMoJ, KjkJr hMA YJTJr pJKπT xJAPTu ÛMKaPf PkPasJu uJPVÇ dJTJr \LmjpJ©J~ FTaJ pJKπT xJAPTu jJrLr \LmPj TfaJ VKf @r ˝JiLjfJ FPj KhP~PZ fJrA V· ÊjKZuJo xÄxh nmj YfôPrÇ PlxmMPT ˝kúYJKreL jJPor jJrL ÛMKa YJuTPhr FTaJ PTîJ\V´∆k @PZÇ PkvJ~ fJrJ PTC Cjú~jTotL, PTC KyxJmrãT, PTC mqm˙JkT, PTCmJ vPUr ÃoeTJrLÇ Knjú PkvJ~ KjP~JK\f fJrJ, vyPrr Knjú Knjú ksJP∂ fJPhr

Im˙JjÇ TJP\r ksP~J\Pj ZMaPf y~ fJPhr vyPrr FT ksJ∂ PgPT Ijq ksJP∂Ç @r FA PZJaJZMKaPT xy\ TPr KhP~PZ ÛMKaÇ VekKrmyPj rJÓs 9 Kxa mrJ¨ KhP~ fJr hJ~hJK~fô Pvw TPr PlPuPZÇ KkT @S~JPr PfJ 9 KxPar kr @r PTJPjJ jJrLPT VJKzPf PfJuJ y~ jJ Kxa PjA, Kxa PjA mPuÇ KkT @S~JPr dJTJ~ jJrLr pJ©J~ Pp TfaJ TÓTr fJ ÊiMA nMÜPnJVL jJrLrJ \JPjÇ fPm ÛMKa YJuT jJrLrJ FUj dJTJ~ YuJYPu IPjTaJA ˝JiLjÇ IKlx PgPT PlrJr kPg FUj @r mJPxr 9 KxPar KkZPj ZMaPf y~ jJÇ mJPxr Kxa jJ gJTPuS fJPhr KkZPjr KxPa xyTotLrJ ˙Jj kJ~Ç KjuMlJ A~JxKoj KvuJ Totrf @PZj @PVJrJ~Ç kJPvr PhPvr fMujJ~ ÛMKar hJoaJ IPjT PmKvÇ rJóJ~ PTJPjJ jJrL ÛMKa YJuT PhUPuA @oJPhr mºMfô yP~ pJ~Ç FnJPmA @oJPhr oJP^ PjaS~JTt QfKr yPòÇ vyPr FUj jJrL ÛMKa YJuPTr xÄUqJ hs∆f mJzPZÇ pJfJ~JPfr ^JPouJ PgPT oMKÜ PkPf pJPhr FTaM xJogqt @PZ fJrJA ÛMKa KTjPZÇ pJrJ FTaM hã fJPhr hJ~hJK~fô Ppj FTaM PmKvÇ TJPrJ ÛMKa Kmw~T PTJPjJ xoxqJ yPu PlJj @PxÇ Ppoj UMTMoKe hMA YJTJr pJKπT xJAPTu YJuJPjJr fJr

PoiJmL rP~PZ CPuäU TPr KfKj mPuj, pJrJ Km•mJj WPrr x∂JjPhr xJPg ksKfPpJKVfJ TPr \JfL~ kMrÛJr PkP~PZÇ F ksxPñ KfKj mPuj, fJr ksKfÔJPjr PoP~rJ 2009 xJPu dJTJ mñmºM PˆKc~JPo IjMKÔf TMYTJS~J\ IjMÔJPj YqJKŒ~j yS~Jr PVRrm I\tj TPr ksiJjoπL PvU yJKxjJ fJPhr yJPf kMrÛJr fMPu PhjÇ \JKou PYRiMrL mPuj, FA 21 uJU PoP~Phr @orJ ksnJAc TrPf kJrm jJÇ fJA P\uJ~ P\uJ~ mJ mz vyPr FA irPjr ksKfÔJj VPz fMuPu KmrJa TJ\ yPmÇ KfKj hJKm TPr mPuj, FKv~Jr oPiq IjJg-IxyJ~ PoP~Phr \jq KlPoAu FTJPcKor of ksKfÔJj @P\J ksKfÔJ kJ~KjÇ

IKnùfJ ksJ~ 15 mZrÇ @r fJA fJr TJPZ PlJj @Px xmPYP~ PmKvÇ jfMjrJ PlJj KhP~ @kJ VJKz ˆJat yPò jJ, AK†j Vro yP~ pJPò PmKv, AK†j IP~u Tf KTPuJKoaJr YuJr kr kKrmftj Trm, PTJgJ~ xJKntKxÄP~r \jq nJPuJÇ IKnùfJ PgPT yJKxoMPU UMTMoKe C•r KhP~ pJjÇ UMTMoKe mPuj, @Ko pUj ÛMKa KTPjKZ fUj dJTJ~ PVJaJ 10 jJrL ÛMKa YJuTS KZu jJÇ G xo~ rJ˜J~ xmJA ImJT yP~ PhUfÇ fUj VJKzr PTJPjJ xoxqJ yPu TJPrJ xPñ @PuJYjJ Trm fJr mqm˙J KZu jJÇ FUj PfJ @oJPhr KmvJu PjaS~JTtÇ KjKoPwA xmKTZMr C•r kJS~J pJ~Ç @orJ xMPpJV PkPuA WMrPf Pmr yP~ kKzÇ @oJPhr TJPZ PWJrJWMKr oJPjA Khj KfPjPTr \jq KxPua, Y¢VsJo, UMujJ j~Ç @orJ dJTJ~ KTÄmJ dJTJr @vkJPvr FuJTJèPuJPf WMKrKlKrÇ TP~TKhj @PV WMPr @xuJo QojaWJaÇ xTJu j~aJ~ rSjJ yP~ QojaWJa WMPr YPu @xuJo hMkMr KfjaJ~Ç xTJu 9aJ~ @orJ 10 \Pjr hu rSjJ yuJoÇ fJrkr xJrJKhj WMPrKlPr xºqJ~ mJxJ~ PlrJÇ oJKyjMr @ÜJr KjkJÇ Ãoe fJr vU PjvJ pJ-A muJ PyJT jJ PTj PTJPjJ @kK•

kJvJkJKv cJ~JPmKaT Paˆ TPrjÇ ksJ~ mZr UJPjT iPr KfKj FA TJ\ TrPZjÇ fJr hMA PoP~Ç KfKj mPuj, PoP~Phr oMPUr KhPT fJKTP~ fJr FA TJP\r \VPf ksPmvÇ fJr PoP~rJ oJKjTjVr oPcu ÛMPu kzPZÇ fJPhr oJP^ FT\j FmJr FxFxKx KhP~PZÇ KfKj F xo~ fJPT TKŒCaJr PvUJPjJr \jq ksKvãPe nKft TKrP~PZjÇ fJrJ Ppj ˝Jmu’L yP~ nJPuJ YJTKr TrPf kJPr PxKaA fJr ksfqJvÇ KfKj mPuj, KmKnjú PoJmJAu PTJŒJKj VsJoLePlJj, mJÄuJKuÄT, F~Jr Pau PgPT 10 yJ\Jr aJTJ nrPu 300 PgPT 400 aJTJ TPr Ph~J y~Ç oJPx yJ\Jr kJÅPYPTr oPfJ @~ y~Ç @vkJPv @PrJ TP~T\j fJr oPfJ TJ\A TPr, fPm fJrJ xmJA kMÀwÇ KfKj mPuj, kPgWJPa jJjJ PuJPTr oMPU jJjJ o∂mq ÊjPf y~, KT∂á PxèPuJPT KfKj èÀfô Phj jJÇ fJA FUPjJ TJ\ TPr PpPf kJrPZjÇ KfKj mPuj, IKlx FuJTJ mPu fJr KhPj @~ nJPuJA y~Ç xJoPj PhJTJj Ph~Jr AòJ @PZÇ

nJxoJj KrTvJ Ko˘L jJ\oJr V·

SPhr pJKπT xJAPTu VekKrmyPj 9 Kxa mrJ¨ KhP~ fJr hJ~hJK~fô Pvw TPr PlPuPZÇ KkT @S~JPr PfJ 9 KxPar kr @r PTJPjJ jJrLPT VJKzPf PfJuJ y~ jJ Kxa PjA, Kxa PjA mPuÇ KkT @S~JPr dJTJ~ jJrLr pJ©J Pp TfaJ TÓTr fJ ÊiMA nMÜPnJVL jJrLrJ \JPjÇ fPm ÛMKa YJuT jJrLrJ FUj dJTJ~ YuJYPu IPjTaJA ˝JiLj:

fJr VJKz YJuJPjJ PvUJÇ mftoJPj KfKj FTKa ksKfÔJPj VJKz YJuJjÇ KfKj mPuj, PZJaPmuJ~ KxPjoJPf PhUfJo jJK~TJrJ VJKz YJuJ~Ç nJmfJo FTKhj @KoS YJuJPmJÇ @oJr kzJPvJjJ IÓo PvseL kpt∂Ç @oJr hMA x∂JjÇ @oJr ˝kú fJPhr kzJPvJjJ TKrP~ xKbT kPg oJjMw TrJÇ Px \jqA @oJr YJTKr TrJ ksP~J\jÇ @Ko @oJr TJP\r PãP© @oJr ˝JoL PgPT xmxo~ Cf&xJy PkP~KZÇ FojKT @Ko @oJr ˝JoLPT VJKz YJuJPjJ KvKUP~KZÇ @oJr ˝JoL @AKaPf TJ\ TPrjÇ ksgo YJuJPf KVP~ IPjT xo~ PhPUKZ, @PvkJPvr VJKz jJrL csJAnJr PhPU CJkJJ nJPm YJuJ~ S xoxqJ TrJr PYÓJ TPrÇ KT∂á Px\jq @oJr PTJPjJ xoxqJ y~KjÇ @Ko @oJr oPfJ YJKuP~ PVKZÇ @oJr oPj y~ jJrL csJAnJPrr xÄUqJ xrTJKr-PmxrTJKr ksKfÔJjèPuJPf @PrJ mJzJPjJ hrTJrÇ TJre jJrLrJ IPjT iLrK˙rnJPm S xJmiJjfJr xJPg VJKz YJuJ~Ç fJrJ asJKlT Kj~o PoPj YuJr mqJkJPr PmKv xPYfjÇ YJuJPjJr xo~ fJPhr oJP^ PTJPjJ ksKfPpJKVfJ gJPT jJÇ IPjT xo~ kMÀw YJuTrJ KjP\Phr oPiq ksKfPpJKVfJ TrPf KVP~ hMWtajJ WaJ~Ç FA kJÅY mZPr @JJoJr jJPo PTJPjJ PTAx PjA mJ hMWtajJS WPaKjÇ FAxm KhT PgPT YJuPTr PkvJ~ jJrLPhr nKmwqf& IPjT Cöôu mPu oPj TKrÇ fJxKjoJÇ dJTJr IKlx FuJTJ KyPxPm kKrKYf KhuTMvJ~ fJr PhUJ kJS~J pJPmÇ KfKj KmKnjú PoJmJAPu PlîKé, @AaPkr

PjAÇ KjP\r kKrY~ ÃoeTJrL KyPxPm KhPfA PmKv kZª TPrjÇ PhyPT mJÅKYP~ rJUJr \jq UJhq hrTJr y~Ç KT∂á oPjr? ojPT PfJ xM˙nJPm mJÅKYP~ rJUPf yPmÇ \Lmj oJPj ÊiMA xo~ kJr TrJ j~Ç xo~ PfJ UJÅYJ~ mKª kÊ-kJKUS kJr TPrÇ @orJ \Lmj CkPnJV TrPf YJAÇ fJA pUjA xo~ kJA @orJ ZMPa pJAÇ @orJ ZMPa pJA \Lmj CkPnJV Trm mPu ÀKyfkMr, \JyJñLrjVr, KmÀKu~J, QojaWJa, QmhqmJ\Jr, YMjJrYr, S~JxkMr, kMrJj dJTJÇ WµJ~ 30 PgPT 40 VKfPf VJKz YJuJA @orJÇ TJre FA VKfaJ KjrJkh FmÄ \ôJuJKj xJvs~LÇ @oJPhr hPur PyuPoa krJ FmÄ asJKlT @Aj oJjJ mJiqfJoNuTÇ @orJ rJ˜J~ kgYJrLPhr xÿJj TPr YKuÇ fJA TUPjJA lMakJPf ÛMKaKa fMPu PhA jJÇ dJTJ~ FUj IPjT V´∆ @PZ jJrL ÛMKa YJuTPhrÇ FA V´∆kèPuJ xJoJK\T PpJVJPpJV oJiqoèPuJPf Pmv f“krÇ jJrL ÛMKa YJuTPhr V´∆kèPuJ PmKvr nJV PTîJ\V´∆kÇ x¬JPy mJ oJPx PTJPjJ PTJPjJ Khj fJrJ WMrPf Pmr yP~ pJ~ huPmÅPiÇ PfoKj FTKaV´∆k asJPnuJxt Im mJÄuJPhvÇ PlxmMPT fJPhr ÊiM jJrL xhxq xÄUqJ 8 yJ\JrÇ 2018 xJPu FKksu oJPx 64Ka P\uJ Ãoe TrPm fJrJÇ APfJoPiq jJrL PYJPU mJÄuJPhv

KfKj @PrJ mPuj, jJrLPhr KkZPj PrPU xoJ\ S rJPÓsr Cjú~j x÷m j~Ç KmPvw TPr xoJP\ IxÄUq IjJg PoP~ rP~PZ fJPhr Im˙J nJmPf yPmÇ fJrJ pJPf xoJP\r PmJ^J jJ y~ FmÄ fJrJ Ppj PuUJ-kzJ KvPU xŒPh kKref y~ PxA uPãq TJ\ TrKZÇ KlPoAu FTJPcKoPf ksgo mZr fífL~ PvseL PgPT kûo PvseL FmÄ hM'mZr @PV ksgo S KÆfL~ PvseL PUJuJ y~Ç oJjKmT, KmùJj, mJKe\q S jJKxtÄ PTJxt rP~PZ FA ksKfÔJPjÇ mftoJPj FAYFxKx kpt∂ kzJr xMPpJV rP~PZ FA ksKfÔJPjÇ kzJÊjJr kJvJkJKv xÄÛíKf YYtJ, lMamu, mqJaKo≤jxy PUuJiMuJ YPu Kj~KofÇ KmKnjú xo~ xJÄÛíKfT IjMÔJjS IjMKÔf y~Ç

jJPo fJrJ xJrJPhv ÃoPer kKrT·jJ TPrPZÇ dJTJr PTªsL~ vyLh KojJr PgPT Vf 6 FKksu rSjJ KhP~ 11 FKksu kpt∂ YJr\Pjr hu WMPr @Px msJ¯emJKz~J, TMKouäJ, jrKxÄhL P\uJÇ PToj KZu PxA Ãoe? TgJ yP~KZu PxA hPur jJrL ÃoeTJrL jJ\oMj jJyJr oMÜJ S vJoZMr jJyJr xMoJr xPñÇ FT\j APcj TPuP\ Ijq\j dJTJ KmvõKmhqJuP~ kPzjÇ @orJ ÊiMA WMrPf YJA jJÇ ßWJrJWMKr ZJzJS @orJ YJA xJoJK\T hJ~m≠fJ PgPT KmKnjú xJoJK\T TJP\ FKVP~ @xPfÇ fJA jJrL PYJPU mJÄuJPhv ÃoPe @orJ PpUJPj KVP~KZ PxUJPj KmKnjú ÛMuTPuP\ mJuqKmmJy ksKfPrJi, jJrL ãofJ~j, kKròjúfJ Km~wT ksYJreJ YJKuP~KZÇ @oJPhr hPur xJKT~J yT S oJjKx xJyJ fMKu hM\jA dJTJ PoKcTqJu TPuP\ kPzÇ fJrJ mftoJPj oJuP~Kv~JPf @PZjÇ fJrJ dJTJ~ KlPr @mJrS ÊÀ TrPm pJ©J ÈjJrLr PYJPU mJÄuJPhv' ÃoPer Ç ßxJKj~J uJ~uJ Cjú~jTotL, oJ© TP~T oJx yPuJ ÛMKa YJuJPòjÇ jJjJ xLoJm≠fJr oJP^ fJr KjP\r FTaJ ÛMKa @PZ fJPf VmtPmJi TPrjÇ kKrmJPrr PTC IxM˙ yPu xTJu KmTJu rJf pUjA hrTJr fUjA @orJ ZMaPf kJKrÇ

@Ko @oJr PoiJ @r @∂KrTfJ KhP~ TJ\ TKrÇ @oJr KjP\r TJP\r ksKf @Ko @˙JvLu, fJA mMK^ PTC FTmJr @oJr TJPZ TJ\ TrPu mJr mJr @xPmAÇ Vf 30 mZPr Qx~h xJAlMu @uo PvJnj dJTJr VK§ PkKrP~ ˙Jj TPr KjP~PZ KVPjx S~Jt mMPTÇ kíKgmLPf xmPYP~ PmKv KrTvJ YuJYu TPr dJTJ~Ç xÄUqJ kJÅY uJPUrS PmKvÇ dJTJr KrTvJ FUj FA vyPrr PTJKa oJjMPwr YuJYPur oJiqoÇ FA kKrPmvmJºm pJjaJ KjP~ jJjJ IPpRKÜT, IQmùJKjT iJreJ ksYKuf @PZÇ muJ y~ KrTvJ dJTJr pJj\Par Ijqfo TJreÇ KT∂á jVrKmh FmÄ kKrmye kKrT·jJKmhrJ FUj FTof Pp FA iJreJKa nMu FmÄ ojVzJÇ @r FA nMu iJreJr Skr KnK• TPr KrTvJ CPòPhr Kx≠J∂aJS KZu nMuÇ KrTvJ KjP~ FT míKav jVr kKrT·jJKmh rm VqJuJVJr ÈKrTvJ Im mJÄuJPhv' jJPo yJ\Jr kíÔJr mA KuPU PlPuPZjÇ KrTvJ KjP~ Foj yJ\Jr kíÔJr mAP~r kJvJkJKv yJ\Jr yJ\Jr V· TrJ pJPmÇ fPm @\ Pp V· ÊjJPf YJA fJyPuJ jJ\oJ @ÜJrÇ dJTJ~ KrTvJr xJPg \Kzf xTu PkvJA oNuf kMÀPwr hUPuÇ @r fJA pKh @oJr oPfJ @kjJr iJreJ yP~ gJPT fPm kKrY~ PyJj jJ\oJ @ÜJPrr xJPgÇ jJ\oJ @ÜJPrr m~x 45Ç \jì dJTJ~Ç VsJPor mJKz mKrvJPur obmJKz~JÇ ksJ~ 30 mZr pJmf& dJTJ~ KrTvJ PorJoPfr TJ\ TrPZjÇ mftoJPj iJjoK§r @mJyjL oJPbr kKÁo kJPv fJr nJxoJj KrTvJ PorJoPfr ˙JjÇ KT TPr FA PkvJ~? mJmJ rKvh Ko~J KZPuj KrTvJ Ko˘L, fJr TJZ PgPT yJPfUKzÇ fPm rKvh Ko~J KrTvJ PorJoPfr PkvJ PZPz lPur mqmxJ~ YPu pJjÇ jJ\oJ @ÜJr KrTvJ PorJoPfr PkvJaJ~ ˙J~L yP~ PVPujÇ FUj dJTJ~ jJ\oJ @ÜJPrr Kvwq @PZ PVJaJ 30Ç KjP\r hMA PoP~S KvPUPZ KrTvJ PorJoPfr TJ\ fJr TJPZ PgPTÇ PoP\J PoP~ @mJyjL oJPbr TJPZ KrTvJ PorJof TPrÇ PZJa PoP~ ÀKor xJPg

TgJ yPuJ @mJyjL oJPbr TJPZÇ Px \JjJPuJ∏ KrTvJ PorJoPfr xTu TJ\A \JPjÇ fPm FUj FTaJ YJTKr TPrÇ oJP^ oJP^ xo~ PkPu PoP\J PmJPjr PhJTJPj mPxÇ PmJPjr TJP\ aMTaMJT xyPpJKVfJ TPrÇ ˝JoL @»Mr ryoJj Âh~ Ko˘L, jJ\oJ @ÜJPrr KvwqÇ @»Mr ryoJj mPuj, dJTJ~ pKh hMA/YJr\j PvsÔ KrTvJ Ko˘L gJPT fPm fJr S˜Jh jJ\oJr jJo @xPm FT, hMA, KfPjr oPiqÇ KrTvJr FPéPur aJu nJXJr TKbj TJ\ PgPT ÊÀ TPr YJTJ~ yJS~J PhS~Jr of TJP\ @oJr S˜Jh jJ\oJ @ÜJPrr hãfJr \MKz PjAÇ mZr Kmv @PV jJ\oJ @ÜJPrr Kvwq yj @»Mr ryoJj Âh~Ç fJrkr FUj kpt∂ S˜JPhr xJPg @PZjÇ @»Mr ryoJj oNuf xJAPTu xJrJPf mq˜ gJPTj PmKvÇ xJAPTu xJrJPfA fJr hãfJ PmKvÇ KT∂á jJ\oJ @ÜJPrr hãfJ xmUJPj Px KrTvJ, xJAPTu, mJóJPhr PUujJr xJAPTu-KrTvJ xm KTZMPf Px hãÇ KrTvJ PorJoPfr TJ\ pfA xy\ @r TKbj PyJT P\Jr KhP~ yPm jJÇ KrTvJ PorJof TrPf y~ KrTvJr xJPg nJm \KoP~Ç fJ jJ yPu FTaJ xoxqJ KbT yPu @r FTaJ QfKr yPmÇ iPrj yJfMKz KhP~ aMTaMT mJKz

KhP~ Ppoj KrTvJr aJu nJXPf y~Ç @mJr PxA mJKz FTaM CKjv-Kmv yPuA KrTvJ aJu y~Ç KrTvJr YJTJ mJ FPéu aJu yPu Pp ÊiM YJuPTr KrTvJ YJuJPf xoxqJ y~ fJ j~, pJ©LS KrTvJ~ YPz ˝K˜ kJ~ jJÇ KrTvJr YJTJ~ yJS~J KhPf y~ kKroJe ofÇ xJoPjr YJTJ~ FT rTo, KkZPjr YJTJèPuJPf @r FT rToÇ @orJ PfJ yJS~J oJkJr PoKvj mqmyJr TKr jJÇ fJA PYJPUr oJk @r IKnùfJ KhP~ @oJPhr oJkPf y~Ç @oJPT pJrJ KYPj fJrJ iJjoK§, PoJyJÿhkMr, TuJmJVJj, K\VJfuJ, rJP~rmJ\Jr PpUJPjA gJTMT jJ PTj @oJr TJPZ YPu @PxÇ @oJr TJPZ TJ\ TKrP~ x∂áÓ y~Ç jfMj PTC PTC nJPm @Ko @r TfaJ KrTvJ nJPuJnJPm KbT TrPf kJrmÇ fJA @oJPT FKzP~ PpPf YJ~Ç KT∂á pUj PhPU @oJr TJP\r oJj IjqPhr PgPT nJPuJ fUj @oJr TJ\ KjP~ @r @kK• gJPT jJÇ @Ko TUPjJA TJPrJ xJPg TJP\r \jq fPTt \zJA jJÇ @Ko @oJr PoiJ @r @∂KrTfJ KhP~ TJ\ TKrÇ @oJr KjP\r TJP\r ksKf @Ko @˙JvLu, fJA mMK^ PTC FTmJr @oJr TJPZ TJ\ TrPu mJr mJr @xPmAÇ Vf 30 mZPr fJr mqKfâo y~KjÇ


26 IJkjJr ˝J˙q

28 April - 04 May 2017 m SURMA

ßoKjj\JAKax FmÄ Fr k´KfPrJi ßoKjj\JAKax yPuJ ßmsj S ¸JAjJu TPctr kJPv ImK˙f khtJ mJ ßoKjjP\Pxr k´hJy\Kjf ßrJVÇ ßoKjj\JAKaPxr TJrPe Fxm ˙Jj @âJ∂ yPu vrLPr KTZM KjKhtÓ uãe k´TJv kJ~Ç ßpojg oJgJmqgJ, \ôr FmÄ WJz vÜ yP~ pJS~JÇ ßoKjj\JAKax FT irPjr oreJkjú ßrJVÇ pgJxoP~ KYKT“xJ ÊÀ jJ TrPu F ßrJPV oífMq @xjúÇ ßoKjj\JAKaPxr yJf ßgPT ßmÅPY pJS~J k´Kf kJÅY\j ßrJVLr I∂f FT\Pjr KYr˙J~L IñyJKj mJ oK˜PÏr xoxqJ, mKirfJ mJ híKÓvKÜ yJrJPjJr oPfJ TÀe kKreKf mre TrPf y~Ç PoKjj\JAKaPxr k´iJj TJre mqJTPaKr~JÇ mqJTPaKr~JèPuJ yPuJPˆsP¡JTÑJx KjCPoJKj~J (KjCPoJTÑJx) : FT irPjr nqJTKxj mJ KaTJr oJiqPo FA mqJTPaKr~J\Kjf AjPlTvj Kj~πe TrJ x÷mÇ jJAPxKr~J ßoKjj\JAKaKcx (PoKjjPVJTÑJx): ßoKjjPVJTÑJx mqJTPaKr~J F irPjr ßoKjj\JAKaPxr FTKa TJreÇ xJiJref fÀe FmÄ k´J¬m~ÛPhr FA mqJTPaKr~J~ @âJ∂ yPf ßhUJ pJ~Ç F irPjr mqJTPaKr~JèPuJ TPuP\r ZJ©JmJPx, ÛMPur ßmJKctÄ S xJoKrT WJÅKaPf IKiT oJ©J~ ßhUJ ßh~Ç

k´KfPrJi ãofJ To fJrJ FA mqJTPaKr~J ÆJrJ xyP\A @âJ∂ y~Ç pçJ ßrJVLPhr ßhPyr ßrJV k´KfPrJi ãofJ ysJx FmÄ ßrJV \KaufJr TJrPe KaKm ßoKjj\JAKax yP~ gJPTÇ F ZJzJ nJArJx, lJñJx\Kjf S kr\LmLr TJrPeS ßoKjj\JAKax yPf kJPrÇ \LmJeMKmyLj ßoKjj\JAKax: \LmJeMr mJAPrS KTZM TJrPe ßoKjj\JAKax yPf kJPrÇ TqJ¿JPrr Km˜íKf, KTZM KmPvw SwMi ßxmj (mqgJjJvT SwMi), xJrPTJKc~JKxx, TJPjTKan KaxMqr xoxqJ\Kjf ßrJV, KxPˆKoT uMkJx ArJPgPoPaJxJx KmPvwnJPm CPuäUPpJVqÇ ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© oJAPV´j ßgPTS ßoKjj\JAKax yPf kJPr, pKhS F yJr IPjT ToÇ

ßyPoJKluJx AjlîMP~†J (PyPoJKluJx): ßyPoJKluJx AjlîMP~†J Km-Fr TJrPe KvÊPhr mqJTPaKr~J\Kjf ßoKjj\JAKax y~Ç

ßrJPVr uãe: IPjT ßãP© uãe k´TJPvr 12 WµJr oPiqA ßoKjj\JAKaPxr ßrJVL oJrJ pJ~Ç fPm xm ßãP© F rTo y~ FojKa muJ pJPm jJÇ ßoKjj\JAKaPxr k´iJj uãeèPuJ yPuJg \ôr, fLms oJgJmqgJ, VuJr oJÄx vÜ yP~ pJS~J, ˛íKf KmÃo, mKo mJ mKo mKo nJm, @PuJr KhPT fJTJPf jJ kJrJ, I˝K˜, vrLPrr KmPvwf kJP~r ßkZPj S KjfP’ WJP~r oPfJ KmPvw hJV, IPYfj Im˙J, fªsJnJm, vrLPrr nJrxJoq yJrJPjJ k´níKfÇ m~xPnPh F CkxVtèPuJr KTZMaJ KnjúfJ ßhUJ ßpPf kJPrÇ

KuxPaKr~J ßoJPjJxJAPaJ\¿ (KuxPaKr~J): VntmfL oKyuJ, xPhqJ\Jf KvÊ, mí≠ mqKÜ FmÄ ßpxm mqKÜr ßrJV

ßoKjj\JAKax cJ~JVPrJKxx: ßrJPVr uãPer kJvJkJKv ßoKjj\JAKax gJTJr mqJkJPr xPªy yPu

IKfKrÜ ßWPo ßVPu

nqJkxJ Vro @r ßrJPh WJo yS~JrA TgJÇ WJPo vrLr KYa KYa TrPu TJr jJ ßo\J\ KmVPz pJ~Ç KT∂á kKr©JPer CkJ~ TLÇ vrLPrr WJo-V´K∫èPuJ @xPu UMm VrPo WJPor kKroJe mJKzP~ KhP~ vrLrPT vLfu TPrÇ vrLPrr fJkoJ©Jr nJrxJoq m\J~ rJUPf FKa FTKa TJptTr k´Kâ~JÇ KT∂á ßTC ßTC UMm ßmKv WJPojÇ ßTJPjJ vJrLKrT xoxqJr TJrPe I˝JnJKmT ßmKv WJo yPf kJPrÇ KYKT“xJKmùJPj Kmw~KaPT yJAkJr yJAPcsJKxx mPuÇ IPjPT IjqPhr fMujJ~ FTaM ßmKvA WJPojÇ I· VrPoA FPTmJPr IK˙r yP~

ßjP~ SPbjÇ k´Kf 100 \Pj Kfj\j oJjMPwr F xoxqJ yP~ gJPTÇ KmPvw TPr, yJf-kJ mJ mVu k´níKf \J~VJ~ WJo ßmKv y~Ç xMKjKhtÓ ßTJPjJ TJre ßjA, fJA Fr jJo AKcSkqJKgT yJAkJr yJAPcsJKxxÇ IKfKrÜ Vro, @PmV, CP•\jJ FmÄ Vro oxuJhJr UJmJr fJPhr WJo mJKzP~ ßh~Ç @mJr ßoÀhP∏r ßTJPjJ ßrJV mJ @WJPf ßTJPjJ FTaJ ˚J~M ãKfV´˜ yPu FT yJf mJ FT kJ IgmJ vrLPrr KmPvw ßTJPjJ KhT mJ IÄv ßmKv WJoPf kJPrÇ ÊiM yJf-kJ j~, KmKnjú IxMPUr TJrPe xJrJ vrLr ßmKv WJoPf kJPrÇ gJArP~c V´K∫r xoxqJ gJ~PrJaKéPTJKxx mJ jJrLPhr

ßoPjJkP\r kr yrPoJPjr fJrfPoqr TJrPeS WJo ßmKv yPf kJPrÇ @mJr uKxTJ V´K∫r TqJ¿Jr S SwMPir k´nJPmS FKa yPf kJPrÇ IKf CPÆV\Kjf oJjKxT xoxqJ @PZ pJPhr, fJrJS IKfKrÜ WJoPf kJPrjÇ UJS~Jr kPr mJ ßUPf mxPu ßWPo pJj IPjPTÇ FojaJ y~ cJ~JPmKax\Kjf ˚J~MPrJPVÇ ßlKx~Ju jJPnt xoxqJ yPuS F xoxqJ ßhUJ ßh~Ç FoKjPf \ôr, @TK˛T vJrLKrT kKrvso, Vro S @hst @myJS~J~ ßmKv WJo yS~J ˝JnJKmTÇ FPf WJmzJPjJr KTZM ßjAÇ mrÄ IKfKrÜ WJo FzJPjJr \jq F xo~ bJ§J S k´YMr kJKjpMÜ UJmJr, luoNu S xmK\ UJjÇ ßmKv ^Ju-oxuJhJr S YKmtpMÜ UJmJr FKzP~ YuMjÇ ßrJh S Vro ßgPT mJÅYPf kJfuJ xMKf yJuTJ rPXr \JoJ-TJkz kÀj, ZJfJ mJ yqJa mqmyJr TÀjÇ kJ WJoPu \MPfJ jJ kPr F xo~ ßUJuJ xqJP¥u kÀj, ßoJ\J FKzP~ YuMjÇ WJPor hMVtº FzJPf IqJK≤kJrK¸Pr≤ mqmyJr TrPf kJPrjÇ FèPuJ Kj”xre ToJ~, KT∂á KcSPcJPr≤ ßTmu WJPor Vº @zJu TPrÇ UMm ßmKv pJrJ WJPoj, fJrJ IqJuMKoKj~Jo ßTîJrJAcpMÜ IqJK≤kJrK¸Pr≤ mqmyJr TrPf kJPrjÇ fPm FèPuJ ßmKv mqmyJr TrPu vrLPrr fôPTr rºs @aPT KVP~ IqJuJK\t yPf kJPrÇ - cJ. oJxMhJ ßmVo

mäJc TJuYJr FmÄ rPÜr ÀKaj krLãJr oJiqPo k´JgKoT iJreJ kJS~J pJ~Ç ßrJVLr ßoÀhP§r ßnfPr gJTJ TPvÀTJ ßgPT KxFxFl mJ fru khJgt ßmr TPr fJ krLãJ TrJ y~Ç KxFxFPl ßxu TJC≤, ßk´JKaj, VäMPTJ\ ßhPU FmÄ KxFxFPlr V´Jo ߈Aj, TJuYJr krLãJ TPr ßrJV Kjet~ TrJ y~Ç pçJ ßgPT ßoKjj\JAKax yPu F ßrJPVr k´JgKoT uãe krLãJr kJvJkJKv KxFxFl TJuYJr, KkKx@r krLãJ TrJ yP~ gJPTÇ ßoKjj\JAKax k´KfPrJi S KaTJ: ßoKjj\JAKax k´KfPrJPi mJÄuJPhPv KvÊPhr ßhz oJx m~Pxr kr ßgPT KaTJhJj TotxNKYPf KmKxK\ mJ pçJ, ßyPoJKluJx AjlîMP~†J aJAk-Km, KjCPoJTÑJu, FoFo@r mJ KoPxux-oJŒx-ÀPmuJ FmÄ ßykJaJAKax KaTJ I∂ntMÜ TrJ yP~PZÇ ßoKjj\JAKaPx @âJ∂ ßrJVLr KjTafo @®L~˝\j, ßxmJhJjTJrL ßxKmTJ, KYKT“xTPhr KYKT“xJ YuJTJuLj xoP~ ßrJV k´KfPrJPi KxPk´JPlîJéJKxj IgmJ KrlJoKkKxj ßxmPjr krJovt ßhS~J yP~ gJPTÇ KYKT“xJ: CóoJ©Jr IqJK≤mJP~JKaT (PxlasJ~JPéJj, nqJjTJoJAKxj), xPñ ߈rP~c FmÄ KUÅYMKj yPu IqJK≤TjnJuxqJ≤ \JfL~ SwMi KhP~ ßrJVLPT KYKTxJ ßhS~J yP~ gJPTÇ ßrJV KjetP~r @PV ÊiM uãe ßhPUA KYKT“xJ ÊÀ TrPf yPm, TJre hs∆f KYKT“xJ jJ ÊÀ TrPu k´JeyJKjr @vïJ gJPTÇ - cJ. @»MuäJy vJyKr~Jr

Có rÜYJk Kj~πPer CkJ~ Có rÜYJk mJ yJAkJrPajvPj @âJ∂ mqKÜr rÜYJk ˝JnJKmPTr ßYP~ DP±t gJPTÇ TJPrJ rÜYJk xJiJref 140-Fr CkPz ßVPuA fJr yJAkJrPajvj @PZ iPr ßj~J pJ~Ç pKhS Có rÜYJk @uJhJnJPm ßTJPjJ IxM˙fJ j~, KT∂á FKa vrLPrr KmKnjú IPñr Skr ˝· ßgPT hLWtPo~JKh k´nJm ßlPuÇ Có rÜYJPkr lPu ߈sJT, yJat IqJaJT, ßYJPUr ãKf, ßmsj IgmJ KTcKjr ãKf yPf kJPrÇ SwMPir oJiqPoA ßp ßTmu Có rÜYJk Kj~πPe rJUJ pJ~ FojKa KT∂á j~Ç mrÄ Foj KTZM TJ\ @PZ pJ TrPu SwMi ZJzJS Có rÜYJk Kj~πPe rJUJ x÷mÇ ßpoj: Có rÜYJPkr \jq nLwe KmköjT yPuJ umeÇ fJA ‰hjKªj UJmJPr umPer oJ©J TKoP~ @jPf yPmÇ F ßãP© ßoKcTqJu KmPvwùrJ ‰hKjT 1100-1500 KoKuV´Jo ume UJS~Jr krJovt ßhjÇ lJˆlMc pfaJ x÷m FKzP~ YuJA nJPuJÇ TJre FPf ßxJKc~JPor oJ©J gJPT IPjT ßmKvÇ kJvJkJKv Kj~Kof yJuTJ mqJ~Jo TrPu Có rÜYJk Kj~πPe rJUJ pJ~Ç ‰hKjT @iJ WµJ mqJ~Jo Có rÜYJk 6 ßgPT 8 ACKja kpt∂ TKoP~ ßh~Ç Kj~ooJKlT ßoKcPavj TrPuS Có rÜYJk Kj~πPe gJPTÇ CjìMÜ S KmÊ≠ mJfJPx KoKja kJÅPYT xo~ iLPr iLPr FmÄ hLWt ho KjPu rÜYJk TPo pJ~Ç F ZJzJ KmKnjú irPjr oJhT kKryJr TPr YuJ FmÄ rJPf kptJ¬ WMPor InqJx TrPf kJrPu Có rÜYJk Kj~πPe rJUJ x÷mÇ rJPf WMoJPf pJS~Jr 15 KoKja @PV yJuTJ Vro kJKj KhP~ ßVJxu TrPu WMoS ßpoj nJPuJ y~ ßfoKj SA rJPfr \jq Có rÜYJk Kj~πPe rJUJS x÷Jm y~Ç k´KfKhj FT ßTJ~J rxMj KYKmP~ ßUPuS Có rÜYJk Kj~πPe gJPTÇ A≤JrPjaÇ


SURMA m­ 28 April - 04 May 2017

mOKÓmJhPu ßrJV-mqJKi

KmKY© oJjKxT xoxqJ oJjMPwr oj fgJ oK˜Ï KmKY© IñÇ oJP^oPiqA Fr ßnfPr ßhUJ ßh~ IØMf xm xoxqJ @r k´KfKâ~JÇ @r ˝JnJKmT KY∂JnJmjJr mJAPr pUj oK˜PÏ jJjJ rTo IØMf Kâ~JTot YuPf gJPT, fUjA fJ oJjKxT xoxqJ KyPxPm irJ kPzÇ F irPjr KTZM IØMf oJjKxT xoxqJPT KYPj rJUMjÇ

IqJoKkCKa @APcK≤Ka Kc\IctJr: oJjKxT xoxqJ yS~Jr kJvJkJKv FKa FT irPjr ˚J~MKmT xoxqJSÇ ßrJVL oPj TPrj, KfKj KjP\r vrLPrr ßTJPjJ KmPvw FTKa Iñ ZJzJA nJPuJnJPm mJÅYPf kJrPmjÇ FA KmvõJx ßgPT fJrJ KjP\rJA KjP\Phr IñPòh TrJr ßYÓJ TPr gJPTjÇ

IPaJlqJK\~J: pJPhr FA oJjKxT xoxqJKa rP~PZ, fJrJ âoJVf KjP\r vrLrPT mqgJ KhPf gJPTjÇ IPjTaJ TokJuvPjr kptJP~ ßkÅRPZ pJ~! FaJ ÊPj ßfoj I˝JnJKmT oPj jJ yPuS kPrr ßp TgJKa mum, fJ Kj”xPªPy I˝JnJKmTÇ IPaJlqJK\~J @âJ∂ oJjMw KjP\r vrLr TJozJ~, FojKT TUjS TUjS vrLPrr KTZM IÄv ßUP~S ßlPuÇ k´Y§ KmweúfJ, KxP\JPl∑Kj~J AfqJKh oJjKxT xoxqJr kJvJkJKv IPaJlqJK\~J ßhUJ KhPf kJPrÇ

IKjSoqJKj~J: pJrJ UMm ßmKv ßTjJTJaJ TPr gJPTj, fJPhr @orJ k´J~A vkJyKuT mPu KYK¤f TPr gJKTÇ TUjS TUjS ßfJ ßTjJTJaJ TrPf ÊÀ TrPu @r gJoPfA kJPrj jJÇ FPTmJPr lfMr yP~ jJ pJS~J kpt∂ fJrJ âoJVf ßTjJTJaJ TrPfA gJPTjÇ FaJS KT∂á FTaJ oJjKxT ßrJV, pJr jJo IKjSoqJKj~JÇ

oJjKxTÇ F ßãP© ßrJVL KjP\PT oíf oPj TPrj FmÄ IPjT xo~ Ior mPuS oPj TrPf gJPTjÇ KTîKjTqJu uJATqJjgsKk: FA xoxqJ~ @âJ∂ mqKÜ oPj TPrj, KfKj ybJ“ TPrA ßTJPjJ FTKa \∂áPf „kJ∂Krf yP~ ßVPZjÇ TUjS TUjS ßfJ fJrJ ßxA KmPvw \∂ár oPfJ @YreS ÊÀ TPr ßhjÇ kqJKrx KxjPcsJo: FA xoxqJaJ ßhUJ ßh~ ÊiM kqJKrPx ßmzJPf pJS~J \JkJKj aMqKrˆPhr oPiqÇ \JkJKjrJ xJiJref FTaM ßmKvA jojL~ ˝nJPmr yP~ gJPTjÇ lPu ¸ÓnJwL ˝nJPmr lrJKxPhr @YrPe fJrJ ßp ÈTJuYJr vT' kJj, fJrA FTKa fLms „k yPuJ kqJKrx KxjPcsJoÇ

TaJct'x KxjPcsJo: FA IxMUKaS FTJiJPr ˚J~MKmT S

S U R M A

Subscribe to.........

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ksKfÔJfJ

r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo

~qJr Ju KmPyKn FK≤ ßxJv

1773, , Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

JyJrJ KmFjKk oJouJr JrlÅoJoJPhuJ~Khv9 @VPˆr oPiq rJ~? 33 ßjf

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT ^M gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J rJÓsk @APj IPjT xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ 57 kOÔJ~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ mJx ßkJzJ

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

∑¥PT UMj ßoP~r m~Pl IKnpMÜ TrJr hJP~ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJoJK\TxrTJrÇ F Kmr∆P≠ r ßoP~ IJWJf dJTJ,TPr 23 ßo KmPyKn ßTJ~JKuvj 5v fJr- KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, mZr m~Px ßxJvJu oJgJ~ 2 yJ\Jr pJPóZ f•ôJhJP~ miJ~T xrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ xPmtJóY xJij ßo - FK≤ m~Pl∑¥PTFmÄ FA UMPjr k KjPf KhPf u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr J ßo xrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl YJKkP~ huL~ Sø TPrPZj Ckr ßTJPjJ k´KfPrJP IJPrJ ßmKvKmiJj ßrPU pgJpgßxPâaJKr ßfPrxToP¿ mPußvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx ßoP~r Ç hLWt ÊjJjL ßyJo \jq kMKuvPT \KroJjJr yJC\ Im yPfkOkJPrÇ ßVhM KmKmPT ÔJ~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU oñumJr ßYP~KZPuj f @PuJYjJ 60 kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßpoj ßmAKu IJhJu Im˙JPj IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ ~qJr yP~PZ TrJ u KmPyKn 59 kOÔJ~ Ju KyPmKn YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx yJPur ßn muPfSzJ∂ ßp jJPoA ßyJT KmFjKk &lrkMjmtßo Ja TgJJaKm Ki YN uLV jJrJ\ @S~JoL hJKm @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e oJ KrPkJ at TqJaJrJxt IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa xMrpfA YJkJYJKk mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr IJxjú xrTJr TÀT,ßof•ô-JmiJ~T pKh ksiJjoπLr kZª jJ Pj Yá KjmtJYPj 23 ßo T @yo 23 e KjmtJY

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl ß\Ja \JKjP xPñ @PuJYjJ~@S~JoL uLV KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr pJ~ ßx ãofJxLj ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM TrJFA oMPUJoMKU Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP hMA kPãr xMhNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPj JA j~Ç JS dJTJ, 23 KjmtJY xrTJ Im˙JjÇ kr x÷Jmj tLTJuLj xÄuJk TUPj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtf \MPz ßhS~J e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz vft hu ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJr ksiJj rJ\QjKfT KhP~P A KT∂á yfJv mPu ßhPvr hM ßTmuÇ yPf kJPrÇ uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA jJoKa xrTJr YuoJj

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV YJkJYJKk jJrJ\

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm iJ~T

dJTJ, IiqJk IjojL~ y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ xJiJr ãofJxLj u¥j, ksPvú Pjr Ç ßxA xJPg 59 kOÔJ~ h @r xP~v IgtjLKfKmh uLVÇyP~PZ F mqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á FPxJK@S~JoL lr @yo rJPf k´TJvjJTrJ ßoJ\Jl& ßTJPjJ rTPorfJKuT ZJz JßhPm fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjoñumJr ßjAÇ KjrPkãÔJ~xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo JjLr KfKj rJ\i 59 kO

11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~?

dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ MA 34th @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj mJ oJouJr Year, Issu oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT e 1773 , 25 xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv Ju

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ oJouJr r 33 ßjfJr oJolÅuJ~JPh KhvJyJrJ KmFjKk

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•ôJ

iJ~T’ jfáj IKlPx mIJkJPx∫ YÑPr

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

9 @VPˆr oPiq

50p

rJ~?

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr @APj IPjTTrJr KhPT ^M fLms KmPrJKifJr KTZM muJ ÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu∂ 33 ßjfJr mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTCvj yP~ CbPZÇ PjJr oJou hr mJ xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~mJ IKnpMÜ XJKu oJ

57 kOÔJ~

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr u¥j, 23 xMroJ KrPkJ ãofJ k´ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 yJ\JrrÇ F KmKm m~Û FT hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr 5v mJXJKu jJPor C™Jkj TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr jfáj IJAPj aJKr ßfPrxxJij t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr J ßo ßp ßTJPj yJC\ Im fJr r ßoP~ J irPer m~Pl∑¥ ToP¿ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf r u KmPyKn ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr 59 kOÔJ~ Ç hLWt ÊjJjL ~ KhPf ßmAKu IJhJu ßvPw f ßVhM KmKmPT Sø

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj KmPrJi xrTJPrr mPu xMroJ LhuL~ KrPkJatß\Ja IiLPj KjmtJY ksKfvs∆Kf @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL u¥j, 23 ßkPu ßofJrJ- \JKjP uJKjtÄ~ KhP~P Pj IÄv ßjS~ hu xrTJ˙Prr Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂á YJAPu I∂mtf KcxFmøPhr ßjfí JjL~xPñ Z, ßp jJPoA cJTJ ksvúA SPb IKjÁ tLTJuLj Jr \Pjq @PuJ jJÇ KT∂á ßyJT, YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTrß˝óZJPxmL xrTJPrrIJkJPx∫-Fr vft \MPz xÄVbj ãofJxLjYjJ~ mxPf ks˜ IiLPj KTnJP ßTmu xo~PTA MfÇ ßhS~J xÄuJk @S~ jfáJjmJzPZ IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt Sm ßTmu ks Ç yfJv TUPjJA KjmtJYj xMÔM TrJJoL uLV xJl uK’f TrPZ TKoCKjKa xJiJr yJm-Fr e oJjMPwIJjMÔJKjT j~Ç pJ~ ßx ßhPvr rÇ xÄuJP CPÆJij CkuPã FTkr hMA kPãr FA hMA ksihMJj’KhjmqJKk oMPUJoMKU rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kJKuf KfT hPurx÷JmjJS xMhNrkrJyf FA Ijz PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßo Im˙JjÇ Ç 56 kOÔJ~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr @

60 kOÔJ~

KmKxF Kjm tJYj

r ßjA kMjmtyJPu ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT J∂ KlPx I jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

jJ f•ôJm iJjoπLr kZª JPjJ pKh ks ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jJr hu pfA jJPoA xrTJPrr IiLPjJo KmPrJiL f•ôJmiJ~T xrTJxLj KjhtuL~ FA xrTJPrr TÀT, kJPrÇ jL~ ãof Pr yPf yPm KkÇ ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJ yPmÇ mJiq ZJz ßhPm JKjT ßWJweJr Pk TL yPmJr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ rTPor xPñ xÄuJ f ãof jJ oJjPuS FTx ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr AxMqP FA KjrPkã hu KmFjKk xrT JoL hJKm TrPuS KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ @S~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

KmPrJiL hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ at 56 kOÔJ~ oJ KrPkJ uJKjtÄ

xMr 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ PxJomJr

uJ 1419 vJUL ßo JCPjr ‰m U mJÄuJa JP ßY r TqJPorJ

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo Jr ßTJPjJ jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrT pKh ksi KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ jJ fJrJÇ mqJkJPr 32-33y~ kOÔJ~ JjoπLr Jr jJoKa hu KmFj Kjhtu ßx ßãP© kZª jJ mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJYj vPft JPrr xPñ yPf yPm jJPoA fJ yPf ßpPTJPjJ ßTJPjJ @Pu ksTJv kJPrÇ KT∂á JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TLF mqJkJPr Iau KjhtuL~ xrT KmFj JPrr AxMqP yPm S rJK\ j~ @S~ f ãofJr ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJPrr jJo JoL hJKm @Pu hJkP 61 kOÔJ~ jJ oJjPu a xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrÇ S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPur mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

dJTJ, 23 IgtjLKfKmh ßo - KmKvÓ IiqJkT ßoJ\Jl& lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i rJPf JjLr 59 kOÔJ~

u¥j, xMroJ 23 FPxJKxP~v ßo - IJxjKrPkJat ú mJÄuJ Pjr fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJYPj Phv TqJaJrJxt Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJ r ßYJPU mJÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Post Code:___________________Telephone:____________________________

- cJ. vyLhMu AxuJo

mwtJ mJhPu KvÊPhr yPf kJPr cJ~Kr~Jxy jJjJ ßrJVÇ nqJkxJ Vro @myJS~J~ AjlîMP~†Jr \LmJeMr @~MS ßmPz pJ~Ç fJA xKht-TJKv, AjlîMP~†J, KjCPoJKj~Jr KvTJr yPf kJPr ßxJjJoKerJÇ F ZJzJ oqJPuKr~J S ßcX&èS ßhUJ KhPf kJPr KvÊPhr oJP^Ç F\jq mZPrr KmPvw xo~KaPf KvÊPhr k´Kf mJzKf j\r ßhS~J YJAÇ cJ~Kr~J :kJjL~\u mJ KvÊr UJmJPr mqmÂf \LmJeMpMÜ aqJPkr kJKj ßgPT KvÊ cJ~Kr~J~ @âJ∂ yPf kJPrÇ mwtJ~ \uJm≠fJ~ mqmyJpt kJKj @rS IKjrJkh yP~ SPbÇ ßrJaJ nJArJx, ßykJaJAKax 'F', TPurJ, F≤J FKomJ kr\LmL, xJuPoJKjuJ k´níKf \LmJeM cJ~Kr~Jr k´iJj TJreÇ cJ~Kr~Jr ÊÀ ßgPTA UJmJr xqJuJAj UJS~JPjJr oJiqPo KvÊPT cJ~Kr~J\Kjf Kmkh ßgPT rãJ TrJ pJ~Ç Z~ oJx m~x kpt∂ KvÊPT ÊiM mMPTr hMi kJj, KvÊr kJjL~ \u S UJmJr ‰fKrPf KjrJkh kJKjr mqm˙J V´ye, ßrJaJ nJArJx k´KfPrJiL nqJTKxj mqmyJr TPr KvÊPT xoNy cJ~Kr~J~ @âJ∂ yS~Jr yJf ßgPT rãJ TrJr mqm˙J KjPf yPmÇ cJ~Kr~JTJuLj KvÊPT K\ï ßxmPj cJ~Kr~Jr ßo~Jh S fLmsfJ hMA-A ysJx kJPmÇ AjlîáP~†J: AjlîMP~†J\Kjf KjCPoJKj~J~ xo~oPfJ KYKT“xJ jJ ßkPu KvÊr FojKT oífMq yPf kJPrÇ @âJ∂ mqKÜr TJKv ßgPT AjlîMP~†J

IJkjJr ˝J˙q 27

nJArJx mJfJPx ZzJ~ mJ ßrJVLr mqmyJpt hsmqJKhr xĸvt ßgPT ZzJ~Ç KvÊPT fJA TJKvr ßrJVL ßgPT hNPr rJUPf yPmÇ ßU~Ju rJUPf yPm, xJmJj-\Pu yJf iMP~ fPmA ßpj KvÊ UJ~Ç xKht-TJKvPf @âJ∂ KvÊr jJPTr csk KhP~ jJxJr·» kKrÏJr TPr KhPu fJr UJmJr mJ kJjL~ V´yPe xMKmiJ y~Ç TJKvr KjrJkh k´voPj KjrJkh oiM, fMuxLkJfJr rx, ßumM KoKvsf TMxMo Vro KjrJkh kJKj UJS~JPf yPmÇ \ôr yPu KvÊr S\j IjMpJ~L kqJrJKxaJou KxrJk S mJrmJr fru kJjL~ kJj TrJPjJ CKYfÇ KvÊ pKh k´Y§ \ôPr ßnJPV, võJxTÓ ßhUJ ßh~ mJ mMPTr hMi kJPj Ixogt y~, hs∆f võJx, mMPTr KjPYr IÄv ßhPm pJ~, fPm KjCPoJKj~J~ @âJ∂ yP~PZ KmPmYjJ TPr fJPT xfôr yJxkJfJPu KYKT“xJ V´ye TrJPjJ CKYfÇ ßcñMè\ôr: KhPjr ßmuJ~ TJozJPjJ FKcx ovJ F xo~ mÄvKm˜Jr TPrÇ @âJ∂ KvÊ k´go TP~T Khj CóoJ©Jr \ôPr ßnJPVÇ ßoÀhP∏ mqgJ, ßYJPUr ßkZPj mqgJ, oJÄxPkKvPf mqgJ, TUjSmJ oJKz, oukPg rÜkJfxy ßyPoJPrK\T ßcX&è k´TJv kJ~Ç xJiJre ßcX&è\ôPr kqJrJKxaJou ßhS~J ßpPf kJPrÇ FxKkKrj \JfL~ SwMi ßxmj TrJPmj jJÇ rÜkJf ßhUJ KhPu f“ãeJ“ yJxkJfJPu nKftkNmtT rÜ, IeMYKâTJ AfqJKh xûJuj TPr KYKT“xJ KhPf y~Ç míKÓr \oJPjJ kKrÏJr kJKjPf FKcx ovJ mÄvmíK≠ TPrÇ lPu F„k ˙Jj pJPf mJxJ mJ KmhqJuP~r mJ mxKfr @vkJPv jJ gJPT ßx\jq xfTt gJTPf yPmÇ - cJ. jJKlx @PmhLj


28 AxuJo

28 April - 04 May 2017 m SURMA

ßorJP\r fJ“kpt S KvãJ oMlKf oMyJÿh rKlTMu AxuJo

@uäJy fJ@uJ k´PfqT pMPVA jmL-rJxMu ßk´re TPrPZjÇ ßTJPjJ pMV jmL-rJxMu ßgPT UJKu KZu jJÇ fJÅPhr oPiq xmtPvsÔ S xmtPvw jmL yPuj @oJPhr Kk´~ jmL (xJ.)Ç KfKj xJAP~qhMu @K’~J fgJ jmL-rJxMuPhr xhtJrÇ @uäJy fJ@uJ ArvJh TPrj, ÈPy rJxMu! @Ko @kjJPT ßVJaJ oJjm\JKfr \jq rJxMu KyPxPm ßk´re TPrKZÇ ' (xMrJ : xJmJ, @~Jf : 22) oyJjmL (xJ.)-Fr jmM~fPT vKÜvJuL TrJr \jq Ijq jmL-rJxMuPhr oPfJ fJÅPTS ßhS~J yP~PZ IVKef oMK\\JÇ fjìPiq ßorJ\ IjqfoÇ AxrJ S ßorJP\r oPiq kJgtTq : AxrJ Igt ‰jvÃoe, rJK©TJuLj ÃoeÇ @r ßorJ\ Igt KxÅKz, D±tPuJPT Voj, ßxJkJj, oAÇ ßorJ\ fgJ D±tPuJPT VoPjr TgJ yJKhx ÆJrJ @r AxrJ fgJ ‰jvÃoPer TgJ ßTJr@j oK\h ÆJrJ k´oJKefÇ AxrJPT I˝LTJrTJrL TJKlr yPm, KT∂á ßorJ\PT I˝LTJrTJrL TJKlr yPm jJ, fPm oyJkJkL yPmÇ ßorJ\ TUj xÄWKaf y~ : ßorJ\ TUj xÄWKaf y~ F mqJkJPr ofPnh rP~PZÇ y\rf oMxJ AmPj STmJ (rJ.) ßgPT mKetf @PZ ßp KorJP\r WajJ Ky\rPfr Z~ oJx @PV xÄWKaf y~Ç AoJo jmmL S TMrfMKmr oPf, KorJP\r WajJ oyJjmL (xJ.)-Fr jmM~fk´JK¬r kJÅY mZr kr WPaPZÇ AmPj AxyJT mPuj, KorJP\r WajJ fUj WPaKZu, pUj AxuJo @rPmr xm ßVJP© ZKzP~ kPzKZuÇ AoJo yrKm mPuj, AxrJ S KorJP\r WajJ rKmCx xJKj oJPxr 27 fJKrU rJPf Ky\rPfr FT mZr @PV WPaKZuÇ AmPj TJPxo xJyJKm mPuj, jmM~fk´JK¬r 18 oJx kr F WajJ WPaPZÇ ßmKvr nJV oPf, jmM~Pfr hvo mPwt r\m oJPxr 27 fJKrPU KorJP\r WajJ xÄWKaf y~Ç KfmrJKj (ry.) mPuPZj, ßp mZr oyJjmL (xJ.)-PT jmM~f ßhS~J y~, ßx mZrA ßorJ\ xÄWKaf y~Ç TJPrJ oPf Ky\rPfr 16 oJx @PV ro\Jj oJPx ßorJ\ xÄWKaf y~Ç (@r rJKyTMu oJUfMo) ÃoPer xNYjJ : yJKhPxr nJwq oPf, KorJP\r xNYjJ y~ oxK\Ph yJrJo ßgPTÇ rJxMuMuäJy (xJ.) r\m oJPxr 27-Fr r\jLPf @uäJy fJ@uJr WPrr Ky\Prr oJP^ vJK~f KZPuj, Foj xo~ y\rf K\mrJAu (@.) FPx \JV´f TPr fJÅr mã oMmJrT KmhLet TPr

hNKwf rÜ ßmr TPr @mJr ß\JzJ uJKVP~ ßhjÇ If”kr ßmJrJPT TPr xvrLPr mJ~fMu oJThJPx KjP~ pJjÇ ßmJrJT yPuJ Foj FTKa k´JeL, pJ VJiJ S UóPrr oJ^JoJK^ @TíKfr FTKa \∂áÇ fJr hMA CÀPf rP~PZ hMKa kJUJÇ fJ KhP~ ßx ßkZPjr kJP~ ^JkaJ ßh~, @r xJoPjr híKÓr ßvw xLoJ~ kJ ßlPuÇ Kk´~ jmL (xJ.) mJ~fMu oJThJPxr hr\J~ UMÅKar xPñ ßmJrJTKa ßmÅPi pJ©JKmrKf TPrj FmÄ xm jmLr AoJo yP~ jJoJ\ @hJ~ TPrjÇ (@r rJKyTMu oJUfMo)Ç D±t Voj : mJ~fMu oJThJPx hMA rJTJf fJKy~qJfMu oxK\h jJoJ\ @hJ~ TrJr kr KxÅKz @jJ y~, pJPf KjY ßgPT SkPr pJS~Jr \jq iJk mJjJPjJ KZuÇ KfKj KxÅKzr xJyJPpq k´gPo k´go @TJPv, If”kr ImKvÓ @TJvèPuJ~ Voj TPrjÇ F KxÅKzKa TL FmÄ ßToj KZu, fJr k´Tíf ˝„k @uäJy fJ@uJA \JPjjÇ k´KfKa @TJPv ßxUJjTJr ßlPrvfJrJ fJÅPT InqgtjJ \JjJj FmÄ k´PfqT @TJPv Im˙Jjrf k~V’rPhr xPñ fJÅr xJãJ“ y~Ç k´go @TJPv y\rf @ho (@.)-PT, KÆfL~ @TJPv y\rf A~JKy~J S BxJ (@.)-PT, fífL~ @TJPv y\rf ACxMl (@.)-PT, YfMgt @TJPv y\rf AhKrx (@.)-PT, kûo @TJPv y\rf yJÀj (@.)-PT, wÔ @TJPv y\rf oMxJ (@.)-PT FmÄ x¬o @TJPv y\rf AmrJKyo (@.)-PT ßhUPf kJjÇ KfKj xJyJmJP~ ßTrJPor TJPZ y\rf BxJ S oMxJ (@.)-Fr @TíKfS metjJ TPrPZjÇ jmLPhr ˙JjèPuJ IKfâo TPr FT o~hJPj ßkRÅPZjÇ ßpUJPj nJVqKuKk ßuUJr v» ßvJjJ pJKòuÇ fJrkr KfKj KxhrJfMu oMjfJyJ Voj TPrj, ßpUJPj @uäJy fJ@uJr KjPhtPv ˝Petr k´\JkKf FmÄ KmKnjú rPXr k´\JkKf Af˜f ßZJaJZMKa TrPZÇ ßlPrvfJrJ ˙JjKa KWPr rJUPZjÇ rJxMuMuäJy (xJ.) ßxUJPj y\rf K\mrJAu (@.)-PT fJÅr ˝„Pk ßhPUjÇ fJÅr Z~ v kJUJÇ ßxUJPj KfKj FTKa KhV∂PmKÓf xmM\ rPXr Èrlrl' ßhUPf kJjÇ rlrl yPuJ xmM\ rPXr VKhKmKvÓ kJuKTÇ rlrPlr oJiqPo KfKj ˝L~ rPmr TJPZ Voj TPrjÇ F xlPr fJÅPT TP~TKa K\Kjx ßhUJPjJ y~Ç fJÅPT hMi S oh ßhS~J yP~KZuÇ KfKj hMi V´ye TPrjÇ FaJ ßhPU y\rf K\mrJAu (@.) mPuj, @kKj ˝nJmVf m˜M V´ye TPrPZjÇ @kKj oh V´ye TrPu @kjJr Cÿf kgÃÓ yP~ ßpfÇ fJÅPT \JjúJf S \JyJjúJo ßhUJPjJ y~Ç \JyJjúJKoPhr vJK˜S KfKj ImPuJTj TPrjÇ \JyJjúJPor hJPrJVJ oJPuTPT ßhPUPZj, KfKj yJPxj jJÇ fJÅr ßYyJrJ~ yJKxr ßTJPjJ YJkS ßjAÇ

oyJjmL (xJ.)-Fr ßorJ\ xvrLPr yP~PZÇ fJÅr ßhy S @®J Cn~A KorJP\ Voj TPrPZÇ ßTjjJ @uäJy fJ@uJ Kk´~ jmL (xJ.)-Fr ßorJ\ VojPT fJÅr FT KmPvw oMK\\J KyPxPm èÀfô xyTJPr ßTJr@j oK\Ph metjJ TPrPZjÇ pKh ßorJ\ Voj ßTmu @K®T yPfJ, fPm fJ fJr oMK\\J yPfJ jJÇ ßTjjJ oMK\\J TUPjJ VJAPr jmL ßgPT k´TJv ßkPf kJPr jJÇ IgY ßmPyvf, ßhJ\U, @rv, TMrKx kpt∂ ßTJPjJ ßTJPjJ @CKu~JS @K®TnJPm xlr TrPf kJPrjÇ Imvq ßTJPjJ IKu xvrLPr fgJ~ Voj TrPf IãoÇ xMfrJÄ ßorJ\ Voj xvrLPr xÄWKaf yP~PZ mPu ˝LTJr TrPuA fJ oMK\\J KyPxPm Veq y~Ç corJ\ KT xvrLPr yP~PZ jJ @K®T yP~PZ : oyJjmL (xJ.)-Fr ßorJ\ xvrLPr yP~PZÇ fJÅr ßhy S @®J Cn~A KorJP\ Voj TPrPZÇ ßTjjJ @uäJy fJ@uJ Kk´~ jmL (xJ.)-Fr ßorJ\ VojPT fJÅr FT KmPvw oMK\\J KyPxPm èÀfô xyTJPr ßTJr@j oK\Ph metjJ TPrPZjÇ pKh ßorJ\ Voj ßTmu @K®T yPfJ, fPm fJ fJr oMK\\J yPfJ jJÇ ßTjjJ oMK\\J TUPjJ VJAPr jmL ßgPT k´TJv ßkPf kJPr jJÇ IgY ßmPyvf, ßhJ\U, @rv, TMrKx kpt∂ ßTJPjJ ßTJPjJ @CKu~JS @K®TnJPm xlr TrPf kJPrjÇ Imvq ßTJPjJ IKu xvrLPr fgJ~ Voj TrPf IãoÇ xMfrJÄ ßorJ\ Voj xvrLPr xÄWKaf yP~PZ mPu ˝LTJr TrPuA fJ oMK\\J KyPxPm Veq y~Ç ßTJr@j oK\Ph mKetf @~JPfr vP»r k´Kf KmPvwnJPm híKÓkJf TrPu ßhUJ pJ~ ßp oyJjmL (xJ.)-Fr ßorJ\ Voj xvrLPrA xÄWKaf yP~KZuÇ ßpoj∏Èxm hMmtufJ ßgPT kKm© SA @uäJy, KpKj KjP\r (xmtPvsÔ) È@mh'-PT∏IgtJ“ mJªJPT rJfJrJKf oxK\Ph yJrJo ßgPT oxK\Ph @TxJ kpt∂ KjP~ ßVPZjÇ ' FUJPj KmvõjmLr jJo oMmJrPTr ˙Pu @uäJyr KmPvw @mh mPu CPuäU TrJ yP~PZ, pJ oyJjmLr FTKa KmPvweÇ È@mh' vP»r Igt yPuJ mJªJ, FA @mh v»Kar C“kK• yP~PZ AmJhf ßgPTÇ AmJhf Igt mPªKVÇ ÀyKmyLj ßhy È@mh' j~ FmÄ ßhyKmyLj ÀyS @mh j~Ç mrÄ @mh yPf yPu Ày S ßhy hMKaA xKÿKufnJPm gJTPf y~Ç TJP\A KorJP\r ßãP© @uäJy fJ@uJ pUj @kj È@mh'-PTA KjP~ ßVPZj mPu CPuäU @PZ, fUj k´oJKef yP~PZ ßp Ày S ßhy Cn~A KjP~ ßVPZjÇ @TJPvr IKVú, vLf AfqJKh kKro§u TLnJPm

IKfâo TPrPZj : ßp oyJvKÜr oJKuT @uäJy, fJÅr FA ãofJS @PZ ßp KfKj ãKePTr \jq fJÅr yJKmmPT SA xm kKro§u kJr TrJr xo~ vLfo§u xJoK~TnJPm Vro TrPf kJPrj FmÄ IKVúo§u bJ§J TrPf kJPrjÇ ßpoj y\rf AmrJKyo (@.)-Fr \jq joÀPhr IKVúTM§ bJ§J TPr KhP~KZPujÇ ßpoj @uäJy fJ@uJ mPuj, È@Ko mPuKZuJo, ßy @èj, fMKo AmrJKyPor \jq (ãKePTr fPr) bJ§J S KjrJkh yP~ pJSÇ ' IKiT∂á, FKa xmJr krLKãf Kmw~ yPuJ∏PmKv bJ§J IgmJ \ôu∂ IKVúKvUJ UMm hs∆f IKfâo TrPu bJ§J mJ Vro fJPT ¸vt TrPf kJPr jJÇ ßpoj \ôu∂ ßYrJPVr IKVúKvUJr oPiq ßTC hs∆f @XMu xûJuj TrPu fJr @XMu kMPz pJ~ jJ, FojKT fJr ßuJoS \ôPu jJÇ IjM„knJPm oyJjmL (xJ.)-PT fJÅr k´KfkJuT @uäJy fJ@uJ vLfo§u S IKVúo§u Ff hs∆f kJr TPr KjP~ ßVPZj ßp fJÅPT @èj ¸vtA TrPf kJPrKjÇ @r KmvõjmL (xJ.)-Fr YuJr VKf KZu KmhMqPfr VKf ßgPTS hs∆fÇ KorJP\r KvãJ : KorJP\r WajJ ßgPT oMKoj UMÅP\ kJ~ xKbT kPgr KhvJ, uJn TPr @uäJyr IkJr IjMV´y S KÆPjr IKmYufJÇ @oJPhr Kk´~ jmL (xJ.) ßp @uäJy fJ@uJr TJPZ Tf hJKo S optJhJr IKiTJrL, fJ F WajJ ßgPT ¸Ó yP~ pJ~Ç fJÅPT Foj optJhJ hJj TrJ yP~PZ, pJ Ijq ßTJPjJ jmLPT hJj TrJ y~KjÇ F WajJr lPu oMKoPjr BoJj o\mMf y~ FmÄ ÂhP~ KmvõjmL (xJ.)-Fr nJPuJmJxJ xMVnLr y~Ç ßuUT : k´iJj lKTy, @u \JPo~JfMu lJuJKy~J TJKou oJhrJxJ, ßljL

oMyJÿh (xJ.)-Fr Ky\rPfr ˛íKfKm\Kzf mJÄuJ xj c. oMyJÿh @mhMu yJjjJj (Vf xÄUqJr kr) KxrJK\r TíKffô yPuJ, xj ‰fKr TrPf KfKj Ky\Kr xPjr optJhJ ãMeú jJ TPrA fJr Skr KnK• TPr jfMj ßxRr xj ‰fKr TPrPZjÇ FPf lJrKx èrVJKj k≠Kf ßpoj mqmyJr TPrj, ßfoKj nJrfL~ vTJP»r ßgPTS Khj S oJPxr jJoèPuJ V´ye TPrjÇ @PVr AuJKy xPj mZPrr k´go KhjKa jSPrJ\ C“xPmr Khj mPu VíyLf yP~KZu, FKa KZu lJrKx mwtkK†r k´nJmÇ mJÄuJ xPjS Fr k´nJm YPu FPuJ kPyuJ ‰mvJU S jmmwt C“xPmr KhjÇ KxrJK\ mJÄuJ xPjr jJoèPuJ V´ye TPrKZPuj k´JYLj nJrfL~ vTJ» ßgPTÇ mñJ» S vTJP»r FUJPjA ßxfMmºÇ vTJP»r mwt ÊÀ y~ ‰Y© oJPx, mñJP»r mwt ÊÀ y~ ‰mvJU oJPxÇ fPm mwt VejJr k´go KhPT mJÄuJ xj ÊÀ yP~KZu IV´yJ~e oJx ßgPTÇ IV´yJ~e IPgtS rP~PZ mwt ÊÀÇ mZPrr IPV´ ßp pJ~, ßx yPuJ IV´yJ~eÇ (mJÄuJ xPjr \jìTgJ kNPmtJÜ, kíÔJ-21) FaJ iJj C“kJhPjr oJxSÇ KxrJK\ ßpPyfM lxKu xj TPrKZPuj mñJ»PT, ßxKhT ßgPT KfKj KbTA TPrKZPuj IV´yJ~e KhP~ mwt ÊÀ TPrÇ mftoJPj

mJÄuJ xPj IV´yJ~e IÓo oJxÇ mJÄuJ oJPxr jJoèPuJ FTKa mJPh xmA FPxPZ jãP©r jJo ßgPTÇ ßpoj∏KmvJUJ ßgPT ‰mvJU, ß\qÔJ ßgPT ‰\qÔ, @wJ|J ßgPT @wJ|, vsmeJ ßgPT vsJme, nJhskJh ßgPT nJhs, @KvõjL ßgPT @Kvõj, TíK•TJ ßgPT TJKftT, (mqKfâo yPuJ) IV´yJ~e, kMwJ ßgPT ßkRw, oWJ ßgPT oJW, lJu&èjL ßgPT lJu&èj, KY©J ßgPT ‰Y©Ç FUJPj ÊiM IV´yJ~e oJxKaA jãP©r jJPo j~Ç ÈyJ~e' Igt mZr, IV´yJ~e oJPj mZPrr @PV mJ mZPrr ÊÀÇ kPr lxPur xPñ xJo†xq ßrPU ‰mvJU oJxPT k´go oJx TrJ y~Ç @PV ‰mvJU oJPx ‰YfJKu lxu ßfJuJ yPfJ mPu ßTC ßTC o∂mq TPrPZjÇ (oMyÿh @mM fJKum, kNPmtJÜ, kíÔJ-26) fPm @myJS~Jr jJjJ rTo KmmftPj EfMQmKYP©qS kKrmftj WPaPZÇ IPjT KTZMPfA Kmw~ S luJlPur Kou kJS~J pJPm jJÇ ßpoj∏@oJPhr IKniJPj ÈoiM oJx' jJPo FTKa v» @PZ; KT∂á Fr Igt ßhS~J @PZ ÈQY©' oJxÇ (mJÄuJ FTJPcKo xÄK㬠mJÄuJ IKniJj, xŒJhT @yoh vrLl, dJTJ 1996, kíÔJ 446-447)Ç y~PfJ FTxo~ ‰Y© oJPxA rxJu luèPuJ k´TJKvf yPfJ, fJA ‰Y© oJxPT oiM oJx muJ yPfJ; KT∂á FUj rxJu lu mJ\JPr @Px k´iJjnJPm ‰\qÔ oJPxÇ lxKu

xPjr KyxJPm FoKj WajJ gJTPf kJPrÇ IV´yJ~e oJx k´go ˙Jj ßgPT IÓo ˙JPj YPu pJ~, ßx ˙Jj hUu TPr ßj~ ‰mvJU oJxÇ mJÄuJ xPjr k´JgKoT pMPV Foj KTZM nJXJVzJ yP~PZÇ hMKj~Jr KmKnjú xPjr AKfyJPx Foj IPjT WajJ @PZÇ KUsˆL~ xj @PV ÊÀ yPfJ oJYt oJx KhP~, kPr \JjM~JKrr k´go oJx KyPxPm ˝LTíKf kJ~Ç mJÄuJ xj k´go ßgPTA rJKv S KfKg ßoPj YPuÇ mJPrJKa rJKv : ßow, míw, KogMj, TTta, KxÄy, TjqJ, fMuJ, KmZJ, ijM, oTr, TM÷ S oLjÇ mJÄuJ xj KfKgS ßoPj YPuÇ FèPuJr oPiq IoJmvqJ S kNKetoJ èÀfôkNetÇ 24 WµJ~ FT Khj FmÄ xJf KhPj (x¬ IPyr xoJyJPr) x¬Jy KjitJKrf rP~PZ F xPjÇ fPm YJr x¬JPy FT oJx TUPjJ muJ y~ jJ, muJ y~ 30 KhPj FT oJxÇ 12 oJPx FT mZrÇ FUJPj ‰mKY©q yPuJ oJx VejJ y~ YJªs k≠KfPf KT∂á xj ßxRrÇ oMxKuo, KyªM, ßmR≠ S jíPVJÔLr iotJmu’LrJ iotL~ S KmP~ FmÄ Ijq IjMÔJjJKhPf FnJPmA KyxJm TPr YPuÇ mJÄuJ xj fJA IPjTaJ KovsrLKfr xjSÇ CkxÄyJr @Kor lPfy CuäJy KxrJK\ KZPuj FA mJÄuJ xPjr \jTÇ fJÅr xí\jvLu KY∂J S ojjvLufJ~

hMKj~Jr AKfyJPxr FTKa èÀfôkNet xj k´KfÔJ uJn TPrPZ, pJ @\S KaPT @PZÇ 1968 KUsˆJP» mJÄuJ FTJPcKor f•ôJmiJPj c. oMyÿh vyLhMuäJyr ßjfíPfô FThu kK§f KxrJ\Lr xPjr xJoJjq xÄPvJij TPrjÇ FPf IKfmwt (KukA~Jr) k≠Kf pMÜ yP~ mJÄuJ xj IPkãJTíf KmùJjKnK•T „k uJn TPrPZÇ FUj mñJP»r 1423 KmhJP~r kr 1424-Fr pJ©J ÊÀ yP~PZÇ mZPrr k´go KhPj C“xPm ßoPf CPbPZ ßVJaJ \JKfÇ KT∂á FTaJ Kmw~ oPj rJUPf yPm, mJÄuJ xjKa y\rf oMyJÿh (xJ.)-Fr ˛íKfKm\Kzf FTKa WajJr xPñ \KzfÇ Ky\Kr xPjr oPfJA mJÄuJ xjKaPT fJA kKm© oPj TrPf yPmÇ k´KfmZrA jmmwt kJuPjr jJPo @orJ ßpxm C“xm TKr, fJPf jfMj jfMj jJjJ rTo @kK•Tr Kmw~ pMÜ yPòÇ @PV F rToaJ KZu jJ, Fxm mJXJKu xÄÛíKfr xPñS xJÄWKwtTÇ xJk, KmòM, Tòk∏FxPmr k´KfTíKf KjP~ KoKZu S CjìJhjJ k´TJPvr WajJ mJXJKu xÄÛíKfr xPñ oJjJ~ jJÇ Fxm IkxÄÛíKfr xPñ mUJParJ pMÜ yP~ jJjJ IkWajJr \jì KhPòÇ Fr kKm©fJr KhjKa ŸJj TPr KhPòÇ @oJPhr bJ§J oJgJ~ Kmw~Ka ßnPm ßhUJ hrTJrÇ (xoJ¬) ßuUT : KmKvÓ ßuUT S VPmwT


AxuJo 29

SURMA m 28 April - 04 May 2017

TL kzJPjJ y~ TSKo oJhrJxJ~ @Krlár ryoJj TSKo oJhrJxJ~ hrPx Kj\JKo~J jJoT GKfyJKxT kJbqâPor IjMxre TrJ y~Ç oMxKuo vJxjJoPu oMxuoJjPhr kJbqxNKYPf mJVhJPhr hrPx Kj\JKo~J xmPYP~ ßmKv k´nJm Km˜Jr TPrKZuÇ ßxu\MKT xMufJj @uk @rxJuJj S oJKuT vJPyr ˝jJoijq oπL KZPuj ÈKj\JoMu oMuT fáKx'Ç KfKj 1065 xJPu hMA uJU KhjJr mq~ TPr mJVhJPh Kj\JKo~J jJPo FTKa kJbvJuJ ˙Jkj TPrjÇ F k´KfÔJjKa krmftL TP~T v mZr oMxKuo KmPvõ AxuJoL ùJj-KmùJj Km˜JPr xMhrN k´xJrL nNKoTJ kJuj TPrÇ FPf ßp KvãJk≠Kf k´mKftf y~ FmÄ ßp kJbqxNKY IjMxf í y~, ßxKaA hrPx Kj\JKo~J jJPo kKrKYfÇ FA kJbqxNKYr k´iJj ‰mKvÓq yPuJ, FPf iotL~ S ßuRKTT Cn~ KmwP~r ùJjKmùJj I∂ntÜ M KZuÇ ßxUJPj iotf•ô, pMKÜKmhqJ, oPjJhvtj, AKfyJx, VKef, ß\qJKfKmthqJ, mqJTre, yJKhx, AxuJoL @Aj, fJlKxr AfqJKh KZu CPuäUPpJVqÇ ßx xo~ kJbqxNKY muPf ÊiM hrPx Kj\JKo~J KZuÇ CkoyJPhPv hrPx Kj\JKo~J ßpnJPm FPuJ x¬hv vfPT vJy @mhMr rKyo (ry.) CkoyJPhPv Knjú iJrJr iotL~ KvãJ k´Yuj TPrjÇ IÓJhv vfPTr ÊÀPf fJÅrA kM© vJy S~JKuCuäJy (ry.) (1702-1760) KkfJr IjMTrPe CkoyJPhPvr KvãJmqm˙J @PrJ Cjúf TrPf k´~JxL yjÇ FrA xPñ uUjCPf ßoJuäJ Kj\JoM¨Lj (ry.) jfMj hrPx Kj\JKo~J k´KfÔJ TPrjÇ FUJPj GKfyJKxT KmÃJK∂ hNr TrJr \jq F Kmw~Ka CPuäU TrJ \ÀKr ßp @iMKjT nJrPfr k´YKuf hrPxÈ Kj\JKo~J'r k´Tf í CØJmT yPuj ßoJuäJ TMfmM ¨ M Lj vyLh (ry.)Ç 1691 KUsˆJP» KfKj AP∂TJu TPrjÇ KT∂á fJÅr kM© Kj\JoM¨Lj vJy S~JKuCuäJy S KkfJ TMfmM C¨LPjr KvãJmqm˙Jr xojõP~ SA kJbqxNKYPT @PrJ Cjúf TPrjÇ IÓJhv vfPTr oiqnJV ßgPT fJÅr jJPoA hrPx Kj\JKo~J k´mKftf S k´YJKrf y~Ç uUjCr hrPx Kj\JKo~J~ @Kh k´iJj Kmw~ S k´Kf KmwP~ kJbqkM˜PTr xÄUqJ KZu Kjoú„k : 1. @rKm mqJTre (T) xrl (v» k´Tre) (U) jJy&C (mJTq k´Tre) 2. oJjKfT (fTtvJ˘) 3. KyTof (hvtj S KmùJj) 4. Kr~JKh S yJA@f (VKef S ß\qJKfKmthqJ) 5. mJuJVJf (IuÄTJrvJ˘) 6. KlT&y (AxuJoL @Aj) 7. CxMuu M KlT&y (AxuJoL @APjr jLKfoJuJ) 8. TJuJo (xsÓJ S iotf•ô) 9. fJlKxr (PTJr@Pjr mqJUqJ)10. yJKhx FaJS xfq ßp mJVhJPhr hrPx Kj\JKo~J @r uUjCr hrPx Kj\JKo~Jr oPiq xJo†xq KZuÇ KT∂á hMKa KvãJmqm˙JA k≠KfVfnJPm ˝fπ KZuÇ FA hrPx Kj\JKo~J kJbqxNKYr ‰mKvÓq yPuJ, xm KmwP~r xy\fo V´∫ ßgPT ÊÀ TPr âPo TKbj S mqJkTfr V´∫ fJKuTJnMÜ KZuÇ FPf ZJ©rJ ßx KmwP~ kJK§fq I\tPj xão yPfJÇ k´go KhPT hrPx Kj\JKo~Jr KvãJr oJiqo KZu xrTJKr nJwJ lJrKxÇ @r CóKvãJ~ @rKm nJwJr mqJkT YYtJ yPfJÇ VPmwT @mhMuJä y @u-oJxMo KuPUPZj : ÈoMxKuo @oPu mJÄuJr kJbqâo ÊiM \jKk´~fJA uJn TPrKj, oJPjr ßãP©S CjúKfr KvUPr @PrJye TPrKZuÇ xoxJoK~T metjJ~ Fr k´oJe kJS~J pJ~Ç CAKu~Jo IqJcJo mJÄuJr @rKm CóKvãJr oJhrJxJèPuJr kJbqxNKYr k´vÄxJ TPr mPuj, @rKm KmhqJuP~ mqJTre kJb IPjT ßmKv xMxÄyfÇ hvtjvJ˘, fTtvJ˘ S @Aj Kj~Kof kKbf y~Ç AxuJo xŒPTt FUJPj xMVnLrnJPm @PuJYjJ y~Ç ACKTîPcr \qJKoKf, aPuKor ß\qJKfwvJ˘ S k´JTíKfT hvtj xŒPTtS YYtJ TrJ y~Ç Iiq~jrf ZJ©Phr ùJjJ\tPj xPmtJó xlufJ uJPnr \jq xoV´ kJbqxNKY kM⁄JjMk⁄ M „Pk IKiKmhqJr VPmweJoNuT V´∫ ÆJrJ @míf KZuÇ KfKj @PrJ mPuj, oMhes pπ @KmÏJPrr @PV nJrfL~ oMxuoJjPhr ùJjKmùJjYYtJ ACPrJkL~Phr oPfJ Cjúf KZuÇ ' (KmsKav @oPu mJÄuJr oMxKuo KvãJ : xoxqJ S k´xJr, mJÄuJ FTJPcKo, 2008, kíÔJ-423) @r FaJ I˝LTJPrr xMPpJV ßjA ßp vf vf,

hJÀu CuMo ßhSmPª ÈChtM-ÆLKj~Jf-lJrKx' KmnJPVr Z~ mZr ßo~JKh kJbqxNKYPf I∂ntMÜ Kmw~JKh ùJj, ßoRKuT @TJP~h mJ KmvõJx, kJKaVKef, ßTJr@j jJP\rJ (PhPU kzJ), ChtM, lJrKx nJwJ, ÆLKj~Jf, v»ùJj, jJoJP\r k´Kvãe S @oPur IjMvLuj, KyKª nJwJ, AÄKuv, nNPVJu, AKfyJx, Iï, xJiJre ùJj AfqJKhÇ (KxPumJx, k´JAoJKr ßTJxt, ßhSmª) @rKm KmnJPVr \jq @a mZr ßo~JKh kKroJK\tf hrPx Kj\JKoPTA rJUJ yP~PZÇ mrÄ yJ\Jr mZPrr GKfyqmJyL FA KvãJmqm˙Jr C•rJKiTJr iJre TPr @PZ TSKo oJhrJxJÇ TL kzJPjJ y~ TSKo oJhrJxJ~∏F k´Pvúr \mJm ßkPf hJÀu CuMo ßhSmPªr KxPumJx KjP~ @PuJYjJ TrJ pJ~Ç TSKo oJhrJxJr xNKfTJVJr hJÀu CuMo ßhSmPªr \jq KTZM kKrmftjkKroJ\tj TPr hrPx ßj\JKor KxPumJx IjMPoJhj TrJ y~Ç 1283 Ky\KrPf KÆfL~mJr xÄÛJr TrJ y~Ç lJrKx-ChtM kJbqâoPT @rKm ßgPT kígT TrJ y~Ç Frkr 1290 Ky\KrPf @mJrS @rKm kJbqâoPT @a mZr ßo~JKh TrJ y~Ç krmftL KmKnjú xoP~ F irPjr @ÄKvT kKrmftj TrJ y~Ç kJbqxNKYr ßãP© FA KvãJ iJrJPT k´gPo hMA ˜Pr KmnÜ TrJ yP~PZÇ k´go ˜rPT mftoJj kKrnJwJ IjMpJ~L AmPfhJK~ KTÄmJ k´JAoJKr oJhrJxJ muJ CKYfÇ FA ˜Prr kJbqâPo ßxxm Kmw~ I∂ntÜ M TrJ yP~PZ, pJ oJjm\LmPj k´P~J\j y~Ç hJÀu CuMo ßhSmPª ÈCht-M ÆLKj~Jf-lJrKx' KmnJPVr Z~ mZr ßo~JKh kJbqxNKYPf I∂ntÜ M Kmw~JKh ùJj, ßoRKuT @TJP~h mJ KmvõJx, kJKaVKef, ßTJr@j jJP\rJ (PhPU kzJ), Cht,M lJrKx nJwJ, ÆLKj~Jf, v»ùJj, jJoJP\r k´Kvãe S @oPur IjMvLuj, KyKª nJwJ, AÄKuv, nNPVJu, AKfyJx, Iï, xJiJre ùJj AfqJKhÇ (KxPumJx, k´JAoJKr ßTJxt, ßhSmª) @rKm KmnJPVr \jq @a mZr ßo~JKh kKroJK\tf hrPx Kj\JKoPTA rJUJ yP~PZÇ @rKm k´go mwt : KxrJPf rJxMu (oyJjmLr \LmjL), xrl (v»vJ˘), jJÉ (mJTq), @rKm IjMvLuj, fJ\Kmh (PTJr@j kJPbr jLKf), @okJrJ Kyl\ (oMU˙)Ç @rKm KÆfL~ mwt : jJÉ, xrl, @rKm IjMvLuj, KlTy, oJjKfT, fJ\Kmh, ovPT @okJrJ S xMªr y˜JãrÇ @rKm fífL~ mwt : fr\oJP~ ßTJr@j (PTJr@j IjMmJh), yJKhx, KlTy, jJÉ, @rKm xJKyfq, @rKm IjMvLuj, AxuJoL @UuJT (YKr© Vbj), oJjKfT (fTtvJ˘)Ç @rKm Yfágt mwt : fr\oJP~ ßTJr@j (PTJr@j IjMmJh), yJKhx, mJuJVJf (@rKm IuÄTJrvJ˘), CxMPu KlTy (AxuJoL @APjr oNujLKf), oJjKfT (fTtvJ˘), ßUuJlPf mKj CoJA~J, ßUuJlPf @æJKx~Jr AKfyJx, \MVrJKl~JP~ @uo (Kmvõ oJjKY©) S \JK\rJfMu @rm, fJ\KmhÇ @rKm kûo mwt : fr\oJP~ ßTJr@j, KlTy, CxMPu KlTy, AuPo @hm (xJKyfq), @TJP~h, oJjKfT (xMuJä o) fJ\Kmh, KyªM˜JPj oMxKuo vJxTPhr AKfyJx (xMufJj oJyoMh V\jKn ßgPT 1947 kpt∂)Ç @rKm wÔ mwt : fJlKxPr \JuJuJAj vKrl, KlTy, CxMPu fJlKxr (fJlKxr oNujLKf), CxMPu KlTy, @TJP~h (oNu KmvõJx), lJuxJlJ (hvtj), Kxrf oMfJuJ@ (oyJjmLr \LmjL kJb)Ç @rKm x¬o mwt : yJKhx vKrl, CxMPu yJKhx (yJKhPxr oNujLKf), KlTy, @TJP~h (PoRKuT KmvõJx), lrJP~\ (C•rJKiTJr @Aj), fJ\Kmh,

oMfJuJ@ : @u-oJ\JKymMu AxuJKo~JÇ @rKm IÓo mwt yJKhx V´∫xoNy : mMUJKr vKrl, oMxKuo vKrl, KfrKoK\ vKrl, @mM hJCh vKrl, jJxJB vKrl, AmPj oJ\Jy vKrl, fJyJKm vKrl, vJoJP~Pu KfrKoK\ vKrl, oM~J•J AoJo oJPuT, oM~J•J AoJo oMyJÿh, fJ\Kmh mJ ßTJr@j @míK•Ç FKaA hJÀu CuMo ßhSmPªr @a mZr ßo~JKh @rKm KmnJPVr „kPrUJÇ hJÀu CuMo ßhSmPª hJSrJP~ yJKhx kJx TrJr kr xjh ßhS~J y~Ç hJSrJP~ yJKhx-krmftL KmPvw KmPvw Cófr KmnJPVr xÄPpJ\j TrJ yP~PZÇ ßpoj∏Cófr KlTy (AxuJoL @Aj) S lfS~J k´Kvãe KmnJV, Cófr fJlKxr KmnJV, KmùJj KmnJV, xJKyfq KmnJV, Cófr @rKm xJKyfq KmnJV, Cófr yJKhx VPmweJ KmnJVÇ KvãJ xoJK¬r kr KvãJgtLPhr \jq YJuM TrJ yP~PZ FT mZr ßo~JKh TKŒCaJr ßasKjÄ ßTJxt, hMA mZPrr AÄPrK\ nJwJ S xJKyfq KmnJVÇ F ßfJ ßVu hJÀu CuMo ßhSmPªr KxPumJxÇ fPm mJÄuJPhPvr TSKo oJhrJxJèPuJ~ FA KxPumJPxr ÉmÉ IjMxre y~ jJ, pKhS Fr ßmKvr nJVA IjMxre TrJ y~Ç mrÄ muJ pJ~, ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© mJÄuJPhPvr KmKnjú TSKo oJhrJxJ~ hJÀu CuMo ßhSmPªr ßYP~S ßmKv KTfJm kzJPjJ y~Ç mJÄuJPhPvr TSKo oJhrJxJèPuJr FTJKiT ßmJct @PZÇ ßxèPuJPf kJbqâPo xJoJjq kJgtTqS @PZÇ fPm ßoRKuTnJPm TSKo oJhrJxJèPuJPf KjPoúJÜ Kmw~èPuJ kJbqâPor I∂ntÜ M rP~PZ : (1) ßTJr@j, (2) fJ\Kmh mJ ßTJr@j kbjjLKf, (3) AuoMu KTrJ@f mJ ßTJr@Pjr CóJrejLKf, (4) fJlKxr mJ ßTJr@Pjr mqJUqJ, (5) CxMPu fJlKxr mJ ßTJr@j mqJUqJr jLKfoJuJ, (6) CuMou M ßTJr@j mJ ßTJr@Pjr vJ˘L~ ùJj, (7) yJKhx, (8) CuMou M yJKhx mJ yJKhPxr vJ˘L~ ùJj, (9) KlTy mJ AxuJoL @Aj, (10) CxMPu KlTy mJ AxuJoL @APjr jLKfoJuJ, (11) KlTPy oMTJô rJj∏fMujJoNuT AxuJoL @Aj, (12) AuoMu lJrJP~\∏C•rJKiTJr xŒh mµj @Aj, (13) AuoMu @TJAh mJ BoJjKmw~T ùJj, (14) oJjKfT mJ pMKÜKmhqJ, (15) lJuxJlJ mJ hvtjvJ˘, (16) @rKm nJwJ S xJKyfq, (17) Cht,M (18) mJuJVJf mJ v»JuÄTJr, (19) lJxJyJf mJ mJTqJuÄTJr, (20) AuPo oJ@Kj mJ v»f•ô, (21) AuPo m~Jj mJ mJTqf•ô, (22) AuPo mJKh mJ mJYKjT f•ô, (23) AuPo jJÉ mJ mJTq k´Tre, (24) AuPo xrl mJ v» k´Tre, (25) AuPo uMVJy mJ v»PTJw, (26) AuPo fJKrU mJ AKfyJx, (27) KxrJf mJ rJxMu (xJ.)Fr \LmjLÇ F ZJzJ k´JgKoT S oJiqKoT kptJP~r mJÄuJ, Iï, AÄPrK\, xoJ\, KmùJj S lJrKx KvãJr mqm˙J rJUJ yP~PZÇ Fr kJvJkJKv KmKnjú oJhrJxJ~ TJKrVKr k´Kvãe S TKŒCaJr k´KvãePTªs @PZÇ KmKnjú TSKo oJhrJxJ~ xJ¬JKyT, oJKxT S xoxJoK~T AxMqPf ßxKojJPrr @P~J\j TrJ y~Ç KvãTPhr CkK˙KfPf ZJ©rJ ßxUJPj @PuJYjJ TPrÇ IPjT oJhrJxJ~ Fr \jq ZJ©Phr kMrÛíf TrJr mqm˙J @PZÇ @mJr IPjT oJhrJxJ~ TKmfJYYtJ, oMjJ\JrJ mJ KmfTt k´KfPpJKVfJr @P~J\j TrJ y~Ç FnJPmA yJ\Jr mZPrr kg iPr YuPZ TSKo oJhrJxJÇ ßuUT : AKfyJx VPmwT

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

28 April, Friday Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

04:09 01:02 06:02 08:23 09:53

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

04:07 01:02 06:03 08:25 09:56

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

04:04 01:02 06:04 08:27 09:58

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

04:02 01:02 06:05 08:28 10:00

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

03:59 01:02 06:06 08:30 10:00

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

03:57 01:02 06:07 08:32 10:01

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

03:54 01:01 06:08 08:33 10:02

29 April, Saturday

30 April, Sunday

01 May, Monday

02 May, Tuesday

03 May, Wednesday

04 May, Thursday


30 ßUuJiMuJ

28 April - 04 May 2017 m SURMA

TL jJaT, TL ßrJoJû!

xmtTJPur ßxrJ Fu TîJKxPTJ dJTJ, 25 FKk´u - KmfTt? ToKf KZu jJ TUPjJAÇ mJÀh? ßx-S IlMrJjÇ krPf krPf ßrJoJû? fJr xJãL yP~ @PZ k´\Pjìr kr k´\jìÇ 115 mZPrr AKfyJPx Fu TîJKxPTJ ˛reL~ IPjT oqJYA CkyJr KhP~PZÇ

vfJ»Lk´JYLj AKfyJx UMz Å Pu IPjT rfú KouPm, KTZM \†JuSÇ KT∂á pKh muJ y~ KjP\r jJoPT vfnJV xJgtT TPr Fu TîJKxPTJ Èhq TîJKxT' yP~ CbPf ßkPrPZ TfmJr? AKfyJPxr ßxrJ is∆kKh uzJAP~r

KTĈj ßaˆ

ACKjPxr mqJPa 10 yJ\Jr dJTJ, 25 FKk´u - ßrJˆj ßY\PT xMAk TrJr krA ßyuPoa UMPu ChqJkj ACKjx UJPjrÇ ßcsKxÄÀPor KhPT KlPr FTaJ xqJuMaS KhPujÇ KllKa KTÄmJ ßxûMKr y~Kj, fmM Foj ChqJkj ßhPU KmÃJ∂ yS~Jr KTZM ßjAÇ KxKr\ ÊÀ yS~Jr @PV ßgPT F oMyNPftr IPkãJ~ KZPuj xmJAÇ k´go kJKT˜JKj mqJaxoqJj KyPxPm ßaPˆ 10 yJ\Jr rJj TPrPZj ACKjx UJj! fJÅr AKfyJx VzJr KhPj nJPuJ Im˙JPj KZu kJKT˜JjS, 4 CAPTPa 201 rJPj fífL~ Khj ßvw TPrPZ xlrTJrLrJÇ kJÅY Iï ßZJÅ~J rJjaJ ßp xMAk ßgPT Fu, ßxKaS y~PfJ Kj~KfA KbT TPr ßrPUKZuÇ kMPrJ TqJKr~JPr FA xMAkA ßp fJÅr oNu vaÇ fPm AKfyJPx jJo ßuUJPf FfaJ xo~ uJVPm, ßxaJ iJreJ TrPf kJPrjKj ACKjxÇ IPkãJ KZu oJ© 23 rJPjr, fmM ßxaJ ZMÅPf ßuPVPZ 84 muÇ ©P~Jhv mqJaxoqJj KyPxPm ßaPˆ 10 yJ\Jr rJj TrPuj ACKjxÇ fPm AKjÄPxr hs∆ffJ~ KfKj wÔÇ KxKr\ ßvPwA ImxPrr ßWJweJaJ ßp oPjr ßTJjJ~ YJk yP~ ßhUJ KhKòu, ßxaJ ßmJ^J ßVPZ ACKjPxr TJuPTr AKjÄPxÇ ÊÀaJ TPrPZj IPjT ßhPUÊPjÇ 19fo mPu k´go rJj TPrPZj, 65 mu ßvPwS fJÅr jJPor kJPv KZu 10 rJj! fPm oJAuluTaJ ZMÅP~ ßluJr krA AKjÄPx VKf FPxPZÇ vqJjj VqJKmsP~Pur mPu TqJY @Ca yS~Jr @PV 138 mPu TPrPZj 58 rJjÇ SA VqJKmsP~Pur mPuA kPrr SnJPr ßmJ yP~PZj ACKjPxr xPñ 131 rJPjr \MKa VzJ mJmr @\oÇ 201 mPu 72 rJj TrJ @\o ßlrJr kr mJKT KhjaJ KjrJkPhA kJr TPr KhP~PZj KoxmJy-Cu-yT S @xJh vKlTÇ KâTAjPlJÇ

oPiq gJTPm ßTJj oqJYèPuJ? KmfTt ßfJ yPmAÇ krÊr oqJYKa ßp xmtTJPur ßxrJ Fu TîJKxPTJr FTKa, F KjP~ ßTJPjJ KÆiJ ßjAÇ KjTa IfLPfS ßTJKa ßTJKa hvtPTr ˚J~Mr krLãJ ßjS~J Fu

TîJKxPTJ To y~KjÇ KT∂á hMA huA xoJPj xoJj ßUPu @âoPer kr @âoe TPrPZ; xoJj kJuäJ KhP~ hMA hPur ßVJurãT yP~ CPbPZj IKfoJjmL~ k´JYLr; ßVJu-kJJ ßVJu, @r k´KfKa ßVJPu KuPVr

x÷Jmq nKmwq“ 180 KcKV´ mJÅT KjP~ mhPu pJS~J-krÊr k´KfKa KoKjaA ßpj yP~ gJTu oqJPYr FPTTKa yJAuJAaÇ Foj Fu TîJKxPTJr ßhUJ Kouu mÉKhj krÇ KmPväwPTrJ mPuPZj, I∂f fJÅPhr ßhUJ xmtTJPur ßxrJ Fu TîJKxPTJ krÊ mJxtJr 3-2 ßVJPur \P~r oqJYKaAÇ hMA hu KoPu 38Ka va KjP~PZ, Fr 23KaA ßVJuoMPU! hMA ßVJurãPTr Yro krLãJr rJfÇ @r fJPfA fJÅrJ ßpj yP~ CbPuj @rS ßmKv CöLKmfÇ hMA ßVJurãT KoPu ßxn TPrPZj 18KaÇ ßTAur jJnJx 6Ka, ßar ߈PVj Fr KÆèe12KaÇ mJxtJ ßVJurãPTr TP~TKa ßxn Imvq KZu xJiJre mJ Kj~KofÇ Fr oPiq 6Ka ßxn KZu k´J~ IKmvõJxqÇ jJnJPxr 5Ka ßxnS fJ-AÇ mrÄ TP~TKa ßxPnr KhT KhP~ jJnJx ßmKv j’r kJPmj ßar ߈PVPjr ßYP~Ç hMA hu KoPu 38Ka ßVJPur x÷JmjJ ‰fKr TPrPZÇ k´J~ k´Kf ßxJ~J 2 KoKjPa FTKa TPr ßVJu x÷JmjJr ßrJoJû KvyKrf TPrPZ hvtTPhrÇ Fr oPiq ßVJu-kJJ ßVJuÇ Ik´fqJKvf jJ~T KyPxPm @Kmntf N yP~ 28 KoKjPa TJPxKoPrJ FKVP~ KhPuj ßfJ ßoKx KcsmPur \JhMPf @òjú TPr 5 KoKjPar oPiq xofJ ßlrJPujÇ 73 KoKjPa rJKTKaPYr ßVJu @r Fr Kfj KoKjPar oPiq rJPoJPxr uJu TJct Kr~JPur \jq oqJY ßvw TPr KhP~PZ mPu pUj nJmJ yKòu, mhKu ßjPo 4 KoKjPaA yJPox rKhsPVP\r xofJÇ 2-2 csaJA xmJA ßoPj KjPf pUj ‰fKr, oqJPYr ßvw vPa ßoKxr ßVJu; ßxKaS mJxtJr hs∆ffo kJJ @âoe ßgPTÇ oqJPY 5Ka

ßVJuÇ k´KfKaPfA KuPVr xoLTre mhPuPZÇ FTmJr Kr~Ju uJ KuVJr uzJA ÈPvw' TPr KhP~PZ ßfJ @mJr @vJ \JKVP~ fMPuPZ mJxtJÇ FA jJaPTr oPiq mJzKf KZu CP•\jJ @r KmfTtÇ ÊÀaJ oqJPYr KÆfL~ KoKjPa ßrJjJuPhJr ßkjJK hJKm ßgPTÇ Kr~JPur k´go ßVJPu rJPoJx IlxJAc KZPuj KT jJ, k´goJPitA TJPxKoPrJr uJu TJct ßhUJ CKYf KZu KT jJ, ßoKxPT AòJ TPrA TjMA ßoPr rÜJÜ TPrPZj KT jJ oJPxtPuJ...Ppj kíKgmLr ßxrJ oJˆJr ßvPlr ßxrJ rJjúJr oJ^UJPj mJzKf Kcv KyPxPm yJK\r yKòuÇ rJPoJx uJu TJct ßhUJr kr ÈPYjJ v©M' KkPTr xPñ ßfJ FTPYJa yP~A ßVuÇ FèPuJr xmA KZu oqJYKaPT @rS ßmKv CkPnJVq TPr ßfJuJr CkJhJjÇ UJoKf? fJ @PZÇ ßrJjJuPhJ pKh xoJPj xoJj \mJm KhPf kJrPfj ßoKxPT! UJoKf? hMA ßTJY y~PfJ aqJTKaTPxr KhT KhP~ @rS KjUMf Å yPf kJrPfjÇ hM\PjrA hu KjmtJYj KZu nMuÇ ßxKa k´oJe TPr KhP~PZj oJPTtJ FPxjKxS S @Pªs ßVJPo\Ç Imvq FA hMA mhKu jJaPTr @rS hMKa IiqJ~ mJKzP~PZ ∏ FS ßfJ xKfqÇ Fr oPiq IPjT Fu TîJKxPTJA yP~PZ, ßpUJPj hMA hPur ßUPuJ~JPzrJ KjP\Phr ßxrJaJ C\Jz TPr KhP~PZjÇ ßYJUiJÅiJPjJ lMamPur kxrJS To ßoPu iPrKjÇ KT∂á xm ZJKkP~ ßVu TJuPTr oqJYÇ ßUuJr irPj, luJlPuÇ ßp oqJPYr ßWJr S ßrv TJPaKj y~PfJ FUPjJÇ ßxA ßrPvr oPiqA xmtTJPur ßxrJ Fu TîJKxPTJ FaJA KT jJ, ßxA KmfTt YuMT!


SURMA m­ 28 April - 04 May 2017

hPur xPñ pJPòj jJ xJKTm-PoJ˜JKl\

ßUuJiMuJ 31

ßoJ˜JKl\ 3 ßo KlrPu @rS YJrKa oqJY ßUuJr xMPpJV kJPmjÇ 11 FKk´u mJÄuJPhv ßgPT nJrPf ßkRÅPZ krKhjA oM’JA AK¥~JjPxr xPñ oqJYaJ ßUPuKZPujÇ 2.4 SnJPr 34 rJj KhP~ CAPTavNjq gJTJr kr kPr aJjJ YJr oqJPY @r xMPpJVA kJjKj Vf @AKkFPur ÈPxrJ ChL~oJj' ßUPuJ~JzÇ fJÅr \J~VJ~ ßUuPZj IPˆsuL~ ßkxJr oP~P\x ßyjKrPTxÇ

dJTJ, 25 FKk´u - xJPxPé j~ KhPjr IjMvLuj TqJŒ TrPf mJÄuJPhv hu rSjJ ßhPm TJu rJf FTaJ~Ç @AKkFu ßUuPf pJS~J xJKTm @u yJxJj hPur xPñ ßp TJu pJPòj jJ, @PVA \JjJ ßVPZÇ fPm ßvJjJ pJKòu @\ KlPr hPur xPñA u¥Pjr KmoJj irPmj ßoJ˜JKl\Mr ryoJjÇ KT∂á KmKxKm S ßoJ˜JKlP\r kJKrmJKrT xN© \JKjP~PZ, @kJff @AKkFu ßgPT KlrPZj jJ mJÅyJKf ßkxJrÇ KlrPf kJPrj 3 ßoÇ

dJTJ, 25 FKk´u - yJÅaMr ßYJPa FT mZr KZPuj KâPTPar mJAPrÇ Vf ßlms∆~JKrPf KâPTPa KlPr ßUuKZPuj ÊiM Ka-PaJP~K≤Ç uJKxg oJKuñJ FmJr xMPpJV ßkP~ ßVPuj S~JjPcPfSÇ @AKxKx YqJKŒ~jx asKlr \jq TJu ßWJKwf vsLuïJr 15 xhPxqr hPu ßjS~J yP~PZ FA lJˆ ßmJuJrPTÇ È10 SnJr mu TrJr oPfJ Kla' ∏ KYKT“xTPhr FA xjh kJS~Jr krA cJTJ yP~PZ 2015 xJPur jPn’Pr xmtPvw S~JjPc ßUuJ oJKuñJPTÇ KlPrPZj IqJP†PuJ oqJgMxSÇ yqJoKˆsÄP~r ßYJPar TJrPe hKãe @Kl∑TJ S mJÄuJPhPvr KmkPã ßUuPf jJ kJrJ oqJgMxA IKijJ~T vsLuïJrÇ hPu KlPrPZj 2016 xJPur \JjM~JKrPf xmtPvw S~JjPc ßUuJ mqJaxoqJj YJoJrJ TJkMPVhJrJSÇ TJu hu KhP~PZ KjCK\uqJ¥SÇ hMA lJˆ ßmJuJr KoPYu oqJTPujJyJj S IqJcJo KouPj FmÄ IurJC¥Jr ßTJKr IqJ¥JrxjPT KlKrP~PZ KTCArJÇ ßYJPar xPñ u’J uzJA TrJ ©~L AK¥~Jj Kk´Ko~Jr KuPV (@AKkFu) KlaPjPxr k´oJe KhP~A KlPrPZjÇ oqJTPujJyJjPhr \J~VJ KhPf mJh kPzPZj Kcj msJCjKu, uKT lJVtMxj S oqJa ßyjKrÇ hPu mz kKrmftj @r FTKa-PuV K¸jJr Av ßxJKir kKrmPft ßjS~J yP~PZ Il K¸jJr K\fJj kqJPauPTÇ 1 \Mj ÊÀ YqJKŒ~jx asKlPf mJÄuJPhv, IPˆsKu~J S ˝JVKfT AÄuqJP¥r xPñ ÈF' V´∆Pk ßUuPm KjCK\uqJ¥Ç ÈKm' V´∆Pk vsLuïJr xñL

PhPv ßlrJr kPrr Khj KmPTPuA u¥Pj rSjJ ßhS~Jr TgJ ßoJ˜JKlP\rÇ mJÄuJPhv hPur jfMj Ka-PaJP~K≤ IKijJ~T xJKTmS fJÅr xñL yPmjÇ nJrf ßgPT xJKTPmr ßhPv ßlrJr TgJ 4 ßo xTJPuÇ 3 ßo kMPjr xPñ TuTJfJ jJAa rJAcJPxtr oqJY gJTJ~ FT Khj kr ßhPv KlrPmj xJKTmÇ ßhPv KlPr TP~T WµJr KmrKf KhP~A irPmj u¥Pjr KmoJjÇ PoJ˜JKl\ 3 ßo KlrPu @rS YJrKa oqJY ßUuJr xMPpJV kJPmjÇ 11 FKk´u mJÄuJPhv

ßgPT nJrPf ßkRÅPZ krKhjA oM’JA AK¥~JjPxr xPñ oqJYaJ ßUPuKZPujÇ 2.4 SnJPr 34 rJj KhP~ CAPTavNjq gJTJr kr kPr aJjJ YJr oqJPY @r xMPpJVA kJjKj Vf @AKkFPur ÈPxrJ ChL~oJj' ßUPuJ~JzÇ fJÅr \J~VJ~ ßUuPZj IPˆsuL~ ßkxJr oP~P\x ßyjKrPTxÇ FTA IKnùfJ yPò xJKTPmrSÇ FUPjJ kpt∂ FTKa oqJYA ßUuJr xMPpJV ßkP~PZj KmvõPxrJ IurJC¥JrÇ 21 FKk´u APcj VJPctPj kMPjr KmkPã xJKTm 3 SnJPr 31 rJj KhP~ KZPuj

CAPTavNjqÇ ßoJ˜JKlP\r oPfJ fJÅr xJoPjS @PZ YJrKa oqJY ßUuJr xMPpJVÇ TuTJfJr yP~ Kj~Kof SPkj TrPZj xMjLu jJrJAjÇ fPm FTJhPv bJÅA ßkPf TqJKrmL~ FA Il K¸jJPrrr ßYP~ KTCA ßkxJr TKuj Kc V´J¥PyJPor xPñA ßmKv k´KfÆKªôfJ yPò xJKTPmrÇ xJKTm-PoJ˜JKlP\r oPfJ YK¥TJ yJgMÀKxÄPyxy hPur kMPrJ ßTJKYÄ ˆJl xJPxPéA ßpJV ßhPm hPur xPñÇ

S~JjPcPfS KlrPuj oJKuñJ

nJrf, kJKT˜Jj S hKãe @Kl∑TJÇ @AKxKx, r~aJxtÇ YqJKŒ~jx asKlr @rS hMA hu vsLuïJ hu: IqJP†PuJ oqJgMx (IKijJ~T), CkMu gJrJñJ, TMvu

ßkPrrJ, TMvu ßoK¥x, KjPrJvJj KcTPnuJ, YJoJrJ TJkMPVhJrJ, @PxuJ èjJrPfú, KhPjv YJK¥oJu, uJKxg oJKuñJ, jM~Jj TMuJPxTJrJ, jM~Jj k´hLk, KgxJrJ ßkPrrJ, xMrñJ

uJTou, KxTMPV k´xjú, uçe xJªJTJjÇ KjCK\uqJ¥ hu: ßTj CAKu~Joxj (IKijJ~T), ßTJKr IqJ¥Jrxj, ßas≤ ßmJ, Kju ms∆o, TKuj Kc VsqJ¥PyJo,

oJKatj VJkKau, ao uqJgJo, KoPYu oqJTPujJyJj, IqJcJo KouPj, K\Ko KjvJo, K\fJj kqJPau, uMT rjKT, KoPYu xqJ≤jJr, Kao xJCKh, rx ßaurÇ


32 xJãJ“TJr

28 April - 04 May 2017 m SURMA

@oJr KmvõJx KmFjKk @VJoL KjmtJYPj @xPm ßoJyJÿh jJKxo @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq, ãofJxLj 14 hPur oMUkJ© S ˝J˙qoπLÇ \JfL~ YJr ßjfJr Ijqfo Fo oMjxMr @uLr x∂Jj jJKxo hLWtKhj iPrA @S~JoL uLPVr jLKfKjitJreL kptJP~r èÀfôkeN t ßjfJÇ KfKj TgJ mPuPZj @S~JoL uLPV ÈTJC~J', ÈlJPotr oMrKV' dMPT pJS~J, ßylJ\Pfr xPñ xrTJPrr xPUqr oPfJ xJŒ´KfT @PuJKYf AxqMPfÇ KfKj ßUJuJPouJ mPuPZj @S~JoL uLPVr I∂”PTJªu, xrTJPrr xJluqmqgtfJ, 14 hPur Inq∂rLe xoxqJ S ß\Ja xŒ´xJrPer x÷JmjJ, KmFjKkr KjmtJYPj IÄvV´yPer x÷JmjJr KmwP~Ç xJãJ“TJr KjP~PZj ‰foMr lJÀT fMwJr: k´vú : k´gPoA FTKa @PuJKYf Kmw~ KhP~ ÊÀ TrPf YJAÇ xŒ´Kf @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT SmJ~hMu TJPhr hPu ÈTJC~J' dMPT ßVPZ mPu o∂mq TPrPZjÇ @PrTKa IjMÔJPj mPuPZj, hPu ÈlJPotr oMrKV' YJA jJÇ @S~JoL uLPV FA ÈTJC~J' mJ ÈlJPotr oMrKV' TJrJ? @S~JoL uLPV FrJ KT FUj IPjT mz xoxqJ yP~ hJÅKzP~PZ? ßoJyJÿh jJKxo : hLWtKhj FTaJ rJ\QjKfT hu ãofJ~ gJTPu KTZM xMPpJVxºJjL, xMKmiJmJhL ßuJT ßfJ hPu ßdJPTAÇ fJrJ ãofJxLj hPu dMPT KTZMaJ xMKmiJ KjPf ßYÓJ TPrÇ ãofJxLj hPu FPf KTZMaJ I˝K˜ ‰fKr y~Ç fJPhrA @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT KYK¤f TPrPZj mPu @Ko oPj TKrÇ fPm FaJ KjP~ hPur oPiq TgJ muJaJA nJPuJÇ mJAPr k´TJPvq F TgJèPuJ muPu KmPrJiLkã xMPpJV KjPf kJPrÇ k´vú : ßylJ\Pfr xPñ xrTJPrr xPUqr TJrPe F ßhPvr k´VKfvLu \jPVJÔLr @S~JoL uLV ßgPT oMU KlKrP~ ßjS~Jr @vïJ ßhUPZj KT? ßoJyJÿh jJKxo : ßylJ\Pfr xPñ @oJPhr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ fJPhr rJ\QjKfT hvtPjr xPñ @oJPhr xJoJjqfo KouS ßjAÇ TSKo KvãJgtLPhr KjP~ xoxqJaJ hLWtKhPjrÇ FaJPTA xrTJr xoJiJj TPrPZÇ @orJ oPj TKr, TSKo oJhrJxJèPuJPf ßp uJU uJU KvãJgtL rP~PZ fJPhr oNuiJrJr KvãJ~ KjP~ @xJ hrTJrÇ ßx TJrPeA TSKo KvãJr ˝LTíKf ßhS~J yP~PZÇ @oJr oPj y~, FaJ nJPuJA yPmÇ hLWtKhj iPrA TSKo oJhrJxJr KvãJgtLrJ oNuiJrJr KvãJr mJAPr @PZ, fJPhr KjP~ jJjJ KmÃJK∂S @PZÇ @orJ TSKo oJhrJxJr ˝LTíKfr oiq KhP~ F KvãJr @iMKjTLTre S fJPhr oNuiJrJr KvãJPxsJPfr oPiq KjP~ @xJr ßYÓJ TrKZÇ Fr xPñ ßylJ\Pfr rJ\QjKfT hvtPjr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ TSKo oJhrJxJr KvãJgtLPhr FTKa hJKm KZu, @orJ ßxaJ ßoPj KjP~KZÇ pJÅrJ @oJPhr KmPrJKifJ TrPZj, fJÅPhr ßmJ^J CKYf, FTKa xrTJr pUj ãofJ~ gJPT fUj fJPhr jJjJ xoxqJ KYK¤f TPr fJ xoJiJj TrPf y~Ç xoxqJ K\AP~ ßrPU ßfJ @r xrTJr mJ rJÓs FPVJPf kJPr jJÇ IfLPfS FTKa xrTJr TSKo oJhrJxJr ˝LTíKfr Kx≠J∂ KjP~KZu; KT∂á fJrJ fJ mJ˜mJ~j TrPf kJPrKj, @orJ ßkPrKZÇ xrTJPrr hJK~fôA yPò xoxqJ xoJiJj TPr ßhvPT FKVP~ ßjS~JÇ KmPrJKifJTJrLrJ pJÅrJ jJjJ TgJmJftJ muPZj fJÅrJ IPjTaJ FTPkPv KY∂J ßgPTA TgJèPuJ muPZjÇ @S~JoL uLV iot KjP~ rJ\jLKf TPr jJÇ @oJPhr AKfyJPx ßjA ßp @orJ iotPT @vs~ TPr rJ\jLKf TPrKZÇ mrÄ pUj k´P~J\j KZu fUj @orJA ßylJ\Pfr KmÀP≠ TPbJr mqm˙J KjP~KZ, fJPhr hoj TPrKZÇ @\ pJÅrJ TgJ muPZj, fJÅPhr IPjPTA ßx xo~ ßylJ\fPT CxTJKj KhP~PZjÇ k´vú : @VJoL xÄxh KjmtJYj xJoPj ßrPU ßmv KTZMKhj iPrA KjmtJYjL k´˜KM f ÊÀ TPrPZ @S~JoL uLVÇ KjmtJYPjr hMA mZr @PVA Foj f“krfJ ÊÀr TJre TL?

ßoJyJÿh jJKxo ˝J˙qoπL S @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq

ßoJyJÿh jJKxo : @S~JoL uLV KjmtJYPj KmvõJxL huÇ @orJ xm xo~A KjmtJYPjr k´˜KM fr oPiqA gJKTÇ ßpPyfM 2018 xJPu @oJPhr xrTJPrr ßo~Jh ßvw yPmÇ ßx \jq @oJPhr ßfJ FUj ßgPTA KjmtJYPjr k´˜KM f KjPf yPmÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßpUJPj pJPòj hPur ßjfJTotLPhr KjmtJYPjr @my ‰fKrr krJovt KhPòjÇ @orJ xrTJPrr Cjú~j TotTJ§èPuJ \jVPer xJoPj fMPu irKZÇ FaJ @oJPhr Kj~Kof KjmtJYjL k´˜KM fr IÄvÇ Fr ßkZPj KmPvw ßTJPjJ TJre ßjAÇ k´vú : k´J~ k´Kf x¬JPyA ãofJxLj hPur Inq∂rLe ßTJªPu ßjfJTotLPhr k´JeyJKjr WajJ WaPZÇ @S~JoL uLV xnJkKf ßvU yJKxjJxy ßTªsL~ ßjfJrJ mJrmJr Inq∂rLe ßTJªu KjrxPjr @øJj \JjJPuS fJr mJ˜mJ~j ßhUJ pJPò jJÇ FojaJ ßTj WaPZ mPu oPj TPrj? ßoJyJÿh jJKxo : @oJPhr hu hLWtKhj iPr ãofJ~ @PZÇ hLWtKhj ãofJ~ gJTPu ßpPTJPjJ rJ\QjKfT hPur Inq∂PrA Foj Im˙Jr xíKÓ yPf kJPr, ßpPTJPjJ ßhPvA yPf kJPrÇ @orJS ßx mJ˜mfJr mJAPr jAÇ @oJPhr hPur oPiq pUjA F rTo ßTJPjJ Im˙Jr xíKÓ y~, @uJk-@PuJYjJ KTÄmJ xJÄVbKjT mqm˙J V´yPer oJiqPo @orJ ßxèPuJ xoJiJPjr ßYÓJ TKrÇ xŒ´Kf @orJ Y¢V´JPor hMA èÀfôkeN t ßjfJr KmmJh Kjrxj TPrKZÇ @S~JoL uLV IPjT mz FTKa huÇ hPur oPiq IPjPTrA ßjfJ yS~Jr mJ kh-khKm kJS~Jr AòJ gJPTÇ IPjT xo~ Fxm TJrPe ßTJªu xíKÓ y~Ç F irPjr xoxqJ @oJPhr xm xo~A ßoJTJPmuJ TrPf yP~PZÇ nKmwqPf y~PfJ @PrJ ßmKv TrPf yPf kJPrÇ @orJ @oJPhr xJÄVbKjT vKÜ KhP~ Fxm ßoJTJPmuJ TrKZ S TrmÇ k´vú : k´KfÔJr kr ßgPT FA k´gomJPrr oPfJ ßhPvr ˝JiLjfJ~ ßjfífô hJjTJrL @S~JoL uLV aJjJ @a mZr ßhv kKrYJujJ TrPZÇ FA @a mZPr xrTJPrr mz xJluq S mqgtfJ TL TL? ßoJyJÿh jJKxo : iJrJmJKyTnJPm @a mZr ãofJ~ gJTJ~ xrTJPrr xJluq IPjTÇ ßhPvr ßpJVJPpJV ImTJbJPoJr mqJkT Cjú~j yP~PZÇ @orJ KjP\Phr IgtJ~Pj k∞J ßxfM TrKZÇ FKa IPjT mz YqJPu† KZuÇ ßru ßpJVJPpJVmqm˙J ßdPu xJ\JPjJ yP~PZÇ ßhPvr èÀfôkeN t oyJxzTèPuJ YJr ßuPj „kJ∂r TrJ yPòÇ TíKwPf IPjT xJluq FPxPZÇ iJj, kJa YJw TPr TíwT jqJpq oNuq kJPòÇ ˝J˙q UJPf, SwMi KvP· IPjT Cjú~j yP~PZÇ KmPvõr mÉ ßhPv @orJ SwMi r¬JKj TrKZÇ ßhPvr SwMPir YJKyhJr k´J~ 95 vfJÄv KjP\rJA kNre TrKZÇ TKoCKjKa ˝J˙q KTîKjPTr oJiqPo V´JoLe oJjMPwr ˝J˙qPxmJ KjKÁf TrJr ßYÓJ TrKZÇ fgq-k´pKM Ür ßãP© @orJ Km˛~Tr CjúKf TPrKZÇ @orJ @ãKrT IPgtA FTKa KcK\aJu mJÄuJPhv VzPf ßkPrKZÇ F ßhPv rJ\QjKfT K˙KfvLufJ @jPf ßkPrKZÇ \ôJuJS-PkJzJS, yrfJuImPrJPir rJ\jLKfr @r ßTJPjJ V´yePpJVqfJ F ßhPv ßjAÇ oJjMw FUj KjP\Phr Cjú~Pjr x÷JmjJ ßhUPZÇ FaJ IPjT mz I\tjÇ @orJ F ßhPv IkrJPir KmYJr TrJr xÄÛíKf KlKrP~ FPjKZÇ IkrJiLr KmYJPr @orJ huL~ kKrY~ DP±t ßrPUKZÇ IPjT yfqJTJP§ @oJPhr huL~ ßjfJTotLPhr xJ\J yP~PZÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJr, KkuUJjJ yfqJTJP§r KmYJr TPr híÓJ∂ ˙Jkj TPrKZÇ @oJPhr hPur oπL, FoKkrJ kpt∂ ß\Pu ßVPZjÇ IfLPf Foj ChJyre kJS~J pJPm jJÇ QmPhKvT xŒPTtr ßãP© @orJ xJluq ßhKUP~KZÇ nJrPfr xPñ ˙uxLoJ∂ YMKÜ mJ˜mJ~j TrPf ßkPrKZ, @∂\tJKfT @hJuPfr oJiqPo xoMhxs LoJ KjitJre TPrKZÇ Ko~JjoJPrr xPñ KTZMaJ xoxqJ KZu fJ-S TKoP~ @jJ yP~PZÇ pMÜrJÓs, rJKv~J, YLj, ACPrJkL~ ACKj~j, ßxRKh @rmxy KmPvõr èÀfôkeN t xm ßhPvr xPñA @oJPhr xŒTt FUj

nJPuJÇ @oJPhr xrTJPrr xo~ mz FTaJ YqJPu† yPuJ \Kñ ßoJTJPmuJÇ @orJ xlufJr xPñ fJ ßoJTJPmuJ TPr YPuKZÇ ßvU yJKxjJr mKuÔ ßjfíPfôr TJrPe \Kñ C™Jj @orJ ÊiM hojA N TrPf ßkPrKZÇ TKrKj, muPf ßVPu Kjotu hMKj~JmqJkL @\ \KñmJh FTaJ mz xoxqJÇ @oJPhr @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL fJ xJlPuqr xPñ ßoJTJPmuJ TPrPZÇ xπJx hoPj @orJ kMPrJkMKr xlu yPf kJKrKjÇ t J @PZÇ fPm FTKa KmvJu FPf @oJPhr IxŒNef \jPVJÔL S hKrhsfJ ßpUJPj @PZ, jJjJ rTo oJKl~J ßVJÔL ßpUJPj TJ\ TPr ßxUJPj @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr kMPrJkMKr xlu yS~JaJ TKbjÇ @oJPhr @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr IPjT xhxq hJK~fô kJuj TrPf KVP~ k´Je KhP~PZjÇ Fr krS xπJx KjotPN u @oJPhr KTZM xLoJm≠fJ rP~A ßVPZÇ fJPhr @PrJ ví⁄uJ~ KjP~ @xPf FmÄ @APjr k´Kf IjMVf TrPf yPmÇ @oJPhr k´vJxPj FUPjJ @ouJfJKπT \KaufJ rP~ ßVPZ, hLWtx©N fJ @PZÇ FèPuJ hNr TrPf jJ kJrPu Cjú~j FKVP~ ßjS~J mJiJV´˜ y~Ç @orJ hMjLt Kf kMPrJkMKr Kjotu N TrPf kJKrKjÇ KTZM KTZM \J~VJ~ hMjLt Kf FUPjJ @PZÇ @orJ TPbJr mqm˙J ßjS~Jr oJiqPo FèPuJ hoPjr ßYÓJ TrKZÇ k´vú : @PuJKYf FT-FVJPrJr rJ\QjKfT kKrK˙Kf kJr TPr @S~JoL uLV 2008 xJPu ãofJ~ @PxÇ FTKa KmPvw rJ\QjKfT kKrK˙Kfr TJrPe FT-FVJPrJr xíKÓ yP~KZuÇ Vf @a mZPr F ßhPvr rJ\QjKfT xÄÛíKfr TfaMTM CjúKf WPaPZ mPu oPj TPrj? ßoJyJÿh jJKxo : @oJPhr ßj©L ßvU yJKxjJ xm xo~A ßYÓJ TPrPZj xmJAPT KjP~ rJ\jLKf TrJrÇ @oJPhr ßx ßYÓJ ImqJyf @PZÇ @orJ xm xo~A AKfmJYT rJ\jLKf TrJr ßYÓJ TPrKZÇ @oJPhr xrTJPrr xo~S ˙JjL~ xrTJPrr KmKnjú KjmtJYPj @oJPhr krJ\~ yP~PZÇ @orJ yJKxoMPU ßxèPuJ ßoPj KjP~KZÇ xŒ´Kf TMKouäJ KxKa TrPkJPrvj (TMKxT) KjmtJYPjr lu fJr k´oJeÇ KT∂á KmFjKk mrJmrA ßjKfmJYT rJ\jLKf TrPZÇ fJrJ TMKouäJ KjmtJYPj \~uJPnr krS ßx KjmtJYjPT k´vKú m≠ TPrPZÇ KjmtJYPj \~-krJ\~ pJ-A ßyJT, lu ßoPj ßjS~Jr xÄÛíKf FUPjJ VPz SPbKjÇ k´vú : @kKj muPuj, KmFjKk TMKxT KjmtJYj KjP~ k´vú fMPuPZÇ KmhJ~L KjmtJYj TKovPjr KmÀP≠ KmFjKkxy xoojJ huèPuJr mÉ IKnPpJV KZuÇ jfMj ßp KjmtJYj TKovj Vbj yP~PZ fJrJ KT KmfPTtr DP±t ßgPT TJ\ TPr ßpPf kJrPm mPu oPj TPrj? ßoJyJÿh jJKxo : KjmtJYj V´yePpJVq TrPf yPm \jVPer TJPZÇ ßhUPf yPm F ßhPvr \jVe TL muPZ, VeoJiqo TL muPZ, KmPväwTrJ TL muPZjÇ KmFjKkPT ßjKfmJYT rJ\jLKf ßgPT ßmr yP~ @xPf yPmÇ @Ko KmvõJx TKr, mftoJj KjmtJYj TKovj ßpnJPm KjmtJYj kKrYJujJ TrPZ ßxnJPmA Ijq KjmtJYjèPuJS xMÔn M JPm TrPf kJrPmÇ k´vú : KmFjKk rJ\kPg TPbJr TotxKN Yr kg ßZPz jfMjnJPm ßnJPar rJ\jLKfPf KlrPf YJAPZÇ fJPhr FA ßlrJr ßYÓJPT KTnJPm oNuqJ~j TrPZj? ßoJyJÿh jJKxo : KmFjKkr FA KjmtJYPj ßlrJPT @Ko Ên oPj TKrÇ fJPhr oPj rJUPf yPm, KjmtJYPj \~-krJ\~ @PZÇ \~ ßpnJPm V´ye TrPf yPm, krJ\~S ßxnJPm V´ye TrPf yPmÇ @Ko oPj TKr, mz IKnPpJV ZJzJ KjmtJYj m\tPjr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ KjmtJYj m\tj TPr KT∂á KmFjKk oJrJ®T ãKfV´˜ yP~PZÇ @Ko oPj TKr, fJrJ @VJoL KjmtJYPj IÄv ßjPmÇ k´vú : k´iJjoπL ßvU yJKxjJ KmKnjú xoP~ mPuPZj

nKmwqPf @r ßTJPjJ KmfKTtf KjmtJYj ßhUPf YJj jJÇ @kKj KT oPj TPrj, @VJoL KjmtJYPj xm rJ\QjKfT hu IÄv ßjPm? ßoJyJÿh jJKxo : IfLf IKnùfJr TJrPeA FmJr xm hu KjmtJYPj IÄv ßjPmÇ TJre hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr kr xrTJr KT∂á KbTA ßo~Jh kNet TrPZÇ TJPrJ m\tPjr TJrPe \jVe KT∂á KjmtJYj k´fqJUqJj TPrKjÇ lPu @VJoL KjmtJYPj xmJA ImvqA @xPm mPu @orJ KmvõJx TKrÇ k´vú : KmFjKkr kã ßgPT muJ yPò UJPuhJ K\~JPT ZJzJ fJrJ KjmtJYPj IÄv ßjPm jJÇ UJPuhJ K\~Jr KmÀP≠ YuoJj KmKnjú oJouJr xJ\J yS~Jr @vïJ oJgJ~ ßrPUA y~PfJ fJrJ FojaJ muPZÇ @kKj KT oPj TPrj UJPuhJ K\~J KjmtJYPj IÄvV´yPer IPpJVq yPu KmFjKk @VJoL KjmtJYPj IÄv ßjPm? ßoJyJÿh jJKxo : FA iJreJaJ ßTj yPm fJPhr? @Aj-@hJuf ßhUPZj UJPuhJr oJouJr Kmw~KaÇ fJPhr @hJuPfr SkPr @˙J rJUPf yPmÇ @hJuf pJ rJ~ ßhPmj fJ fJPhr ßoPj KjPf yPmÇ @r @hJuf TL rJ~ ßhPmj fJ @PVA @orJ KTnJPm IjMoJj TrmÇ @r KmFjKk UJPuhJ K\~JPT ZJzJ KjmtJYj TrPm, UJPuhJ K\~JPT ZJzJ KjmtJYj yPm, FUJPj KmFjKk IÄv ßjPm, FaJ ßfJ @orJ mKuKjÇ FaJ KmFjKkr KjP\r Kx≠J∂Ç KjmtJYj pUj @xPm fUj TJr TL Kx≠J∂ yPm fJ \JKj jJÇ fPm @Ko KmvõJx TKr, KmFjKk @VJoL KjmtJYPj IÄv ßjPmÇ k´vú : @kKj ãofJxLj 14 hPur oMUkJ©Ç 14 hPur xojõ~T ‰x~hJ xJP\hJ ßYRiMrL m~x S IxM˙fJr TJrPe ß\JPar TotTJP§ KjKw&â~Ç ßx ßãP© @kKj oNuf 14 hPur xojõ~T KyPxPm nNKoTJ rJUPZjÇ @VJoL \JfL~ KjmtJYjPT xJoPj ßrPU ãofJxLj 14 huPT xŒ´xJrPer ßTJPjJ CPhqJV @PZ KT? ßoJyJÿh jJKxo : 14 huL~ ß\Ja FTP©A @VJoL KjmtJYj TrPm, FPf xPªy ßjAÇ 14 huL~ ß\Ja FTKa IxJŒ´hJK~T mJÄuJPhv VzJr uPãq TJ\ TPr pJPòÇ ÊiM KjmtJYjA oMUq j~, k´P~J\Pj 14 huPT xŒ´xJrPer KY∂J-nJmjJ @oJPhr @PZÇ @S~JoL uLV xnJkKf ßvU yJKxjJr xPñ TgJ mPu @orJ F KmwP~ k´P~J\jL~ Kx≠J∂ ßjmÇ FT-hMKa hPur xPñ TgJ yPòÇ ßhUJ pJTÇ k´vú : @a mZr ãofJ~ gJTJTJPu oNuqJ~j kJS~J KjP~ 14 hPur TP~TKa hPur oPiq IxP∂Jw @PZÇ KT∂á jLKfVf KmwP~S vKrTPhr oPiq Knjúof @PZÇ fíeoNPu 14 hPur TKoKa Vbj jJ yS~J KjP~S vKrTPhr oPiq IxP∂Jw @PZÇ @VJoL KjmtJYPjr @PV vKrTPhr xPñ hNrfô ToJPjJr ßTJPjJ KY∂J-nJmjJ @PZ KT? ßoJyJÿh jJKxo : 14 huL~ ß\Ja yPuS KmKnjú hPur @uJhJ híKÓnKñ @PZÇ ßx \jq @oJPhr ß\JPar oPiqS jJjJ @PuJYjJ, ofkJgtTq y~Ç ßx \jqA y~PfJ ßylJ\f AxqMPf ßTC ßTC TgJ mPuPZjÇ fPm ofkJgtTq gJTPuS @orJ FTxPñA gJTmÇ FfaMTM ofkJgtTq @PZ mPuA ßfJ @orJ @uJhJ hu, jJ yPu ßfJ FTaJ huA yfJoÇ FTKa ß\JPar oPiq ßZJaUJPaJ IxP∂Jw, ofkJgtTq gJTPmAÇ FèPuJ @orJ KjP\Phr oPiq TgJ mPu xoJiJj TrmÇ @orJ YJA GTqÇ 14 hPur FTKa hu \Jxh ßnPX ßVPZÇ ßj©Lxy (PvU yJKxjJ) @oJPhr of yPuJ \Jxh FTxPñ gJTPu nJPuJÇ fíeoNPu ß\JPar ßpxm hPur xÄVbj @PZ @orJ ßYÓJ TrKZ fJPhr xmJAPT KjP~ xojõ~ TPr TJ\ TrPfÇ IPjT xo~ ßfJ @oJPhr hPur xmJAPT KjP~ TJ\ TrPfA xoxqJ y~Ç ßxUJPj Ijq huPT KjP~ YuPf ßVPu KTZMaJ xoxqJ ßfJ yPmAÇ fPm FaJ ß\JPar oPiq xŒPTtr ImjKf yPm Foj kptJP~ ßjAÇ


oMÜKY∂J 33

SURMA m 28 April - 04 May 2017

xMjJoV† KT FUPjJ hMVtf j~? oKvCu @uo ßuUT : xJÄmJKhT S xJKyKfqT

22 FKk´u, vKjmJr xºqJ~ ÈyJSr mJÅYJS, xMjJoV† mJÅYJS' @PªJuPjr @øJ~T m\uMu oK\h ßYRiMrLPT K\ùJxJ TPrKZuJo, ÈyJSr mJÅYJPf YJPòj ßTj? yJSr KT oPr pJPò?' KfKj muPuj, È@ãKrT IPgt FUjA oPr pJPò jJÇ KT∂á hLWt xo~ iPr yJSrèPuJr FTirPjr orek´Kâ~J YuPZÇ xMjJoVP†r jhL S yJSrèPuJr fuPhPv kKu \Po CbPZÇ fJA IKfmíKÓ yPu FmÄ kJyJKz du FPu yJSPrr lxuyJKj WaPZÇ k´JTíKfT kKrPmPv @rS jJjJ rTPor I˝JnJKmTfJ ßhUJ KhPòÇ' muuJo, ÈFaJ ßfJ k´JTíKfT k´Kâ~JÇ F ßgPT jhL KTÄmJ yJSrPT mJÅYJPjJr CkJ~ KT oJjMPwr yJPf @PZ?' nhsPuJT muPuj, ÈKTZM CkJ~ ßfJ ImvqA @PZÇ @rS CkJ~ UMPÅ \ ßkPf yPmÇ' ÈTL CkJ~ @PZ?' ÈjhL S yJSPrr KmuèPuJ Kj~KofnJPm Ujj TrJ FTaJ CkJ~Ç @orJ FaJr TgJA muKZÇ FnJPmA yJSr mJÅYJPjJr hJKm \JjJKòÇ KT∂á @oJPhr TgJ~ TetkJf TrJ yPò jJÇ Ujj TrJr kKrmPft k´KfmZr ßmKzmJÅi KjotJe S ßorJof TrJr I\MyJPf ßTJKa ßTJKa aJTJ ßuJkJa TrJ yPòÇ mJÅièPuJ pKh xo~oPfJ xKbTnJPm ßorJof TrJ yPfJ, fJyPu FA ‰mvJPU kJyJKz du FPx ßp mqJkT lxuyJKj WaJu, fJ Waf jJÇ I∂f KTZM iJj rãJ ßkfÇ' ÈPTJKa ßTJKa aJTJ TJrJ ßuJkJa TPr?'

ÈkJKj Cjú~j ßmJct, lxu rãJ mJÅi k´T· mJ˜mJ~j TKoKa @r KbTJhJPrrJ KoPuÇ FA Kfj kã FTP\Ja yP~ FTaJ ˙J~L KxK¥PTa VPz fMPuPZÇ FrJ Ifq∂ vKÜvJuLÇ mZPrr kr mZr FrJ FTAnJPm kMTrM YMKr TPr YPuPZ, KT∂á FA KxK¥PTa ßTC nJXPf kJrPZ jJÇ y~PfJ nJXPf YJPòS jJÇ KbTJhJrPhr mJÅi ßorJof TrJr TgJ 28 ßlms~M JKrr oPiqÇ FmJr fJrJ xo~ mJKzP~ KjP~KZu 31 oJYt kpt∂, KT∂á TA? ßxA xoP~r oPiqS ßfJ fJrJ TJ\ TPrKjÇ @kKj pKh yJSPrr V´JomJxLr xPñ TgJ mPuj, fJrJ @kjJPT muPm, fJrJ KbTJhJrPhr ßhUJ kJ~KjÇ IgY KbTJhJPrrJ xrTJPrr TJZ ßgPT aJTJ KjP~ ßj~Ç mJÅi ßorJoPfr jJPo k´KfmZr k´J~ 50 ßTJKa aJTJ KbTJhJPrrJ nJVJnJKV TPr KjP~ ßj~Ç KT∂á oJKa TJPa ßTJhJPu jJ, TuPoÇ' IgtJ“, nhsPuJT muPf YJAPuj, lxu rãJ mJÅi ßorJoPfr TJ\aJ xLoJm≠ gJPT TJV\-TuPor KyxJPmr oPiqAÇ mJ˜Pm TJ\ y~ IKf xJoJjqÇ FTaM kPrA KfKj @mJr KlPr ßVPuj UjPjr TgJ~Ç muPuj, ßmKzmJÅi lxu rãJr FTaJ xJoK~T CkJ~Ç KT∂á jhLèPuJr fuPhv pKh CÅYM yPfA gJPT, fJyPu FTaJ xoP~ mJÅi KhP~S @r lxu rãJ TrJ pJPm jJÇ ybJ“ ybJ“ kJyJKz du FPx jhLr hMA TNu CkPY yJSPr kJKj dMPT kzPmÇ fJ ZJzJ mJÅièPuJPf ßp k´KfmZr oJKa ßfJuJ y~, ßxA oJKaS ßfJ ããP~ ãP~ KVP~ yJSPrA kPzÇ FnJPm yJSPrr VnLrfJS TPo pJPòÇ fJA Ujj TrJ ZJzJ yJSr mJÅYJPjJ pJPm jJÇ kJKj Cjú~j ßmJPctr CKYf UjPjr \jq xrTJPrr TJZ ßgPT Igt YJS~J, ßxA IPgtr xÆqmyJr TPr Kj~KofnJPm jhL S yJSPrr KmuèPuJ Ujj TrJÇ yJSr mJÅYJPjJr @kJff FaJA CkJ~ FmÄ FA CkJ~ ImvqA Imu’j TrPf yPmÇ jAPu xMjJoV† mJÅYPm jJ, xMjJoVP†r 25 uJU oJjMw mJÅYPm jJÇ TJre, yJSrA xMjJoVP†r k´JeÇ 2. PrJmmJr ßmuJ 11aJr KhPT xMjJoVP†r ß\uJ k´vJxT ßvU rKlTMu AxuJoPT fJÅr IKlPx mqKfmq˜ ßhUPf kJAÇ vKjr yJSr jJPo ßp yJSrKar lxu dPur kJKj ßgPT rãJ ßkP~KZu, FUj ßxaJr ßnfPrS kJKj dMTPf ÊÀ TPrPZÇ KfKj ßaKuPlJPj fJÅr Ii˜j ßTJPjJ TotTftJPT ßx KmwP~A \ÀKr KjPhtv KhKòPujÇ ßaKuPlJPj fJÅr TgJ ßvw yPu @Ko fJÅPT K\ùJxJ TruJo, ßp lxuyJKj WPaPZ fJ KT IKjmJpt KZu? du k´KfPrJi TPr iJj mJÅYJPjJr ßTJPjJ CkJ~A

KT KZu jJ? C•Pr KfKj muPuj, ÈFaJ Foj @TK˛T FT k´JTíKfT hMPptJV, pJ ßgPT lxu mJÅYJPjJr KmPvw ßTJPjJ CkJ~ KZu jJÇ TJre, kJKjr CófJ 6 hvKoT 5 KoaJr yPu @orJ ßxaJPT Kmk“xLoJ mKuÇ mJÅièPuJS F rTo CÅYM TPr KjotJe y~Ç KT∂á FmJr kJKjr du FPxPZ Kmk“xLoJr IPjT Skr KhP~Ç xPmtJó 8 hvKoT 9 KoaJr kpt∂ kJKj CPbPZÇ ßx TJrPeA yJSrèPuJ fKuP~ ßVPZÇ' @Ko muuJo, ÈfJyPu KT mJÅPir CófJ mJzJPf yPm?' KfKj muPuj, oJKa-mJuMr FA mJÅi mqm˙J KhP~ @r YuPm jJÇ Ijq ßTJPjJ CkJ~ ßmr TrPf yPmÇ jhLèPuJr kJKj iJreãofJ TPo ßVPZÇ FèPuJ Ujj TPr jJmqfJ mJzJPf yPmÇ K\ùJxJ TruJo, oJjMPwr Im˙J FUj ßToj ßhUPZj? fJrJ TfaJ ãKfV´˜ yP~PZ? KfKj muPuj, ÈKmkMu ãKf yP~PZÇ' ãKfV´˜ oJjMPwr \jq @kjJrJ TL TrPZj? FA k´Pvúr C•Pr KfKj muPuj, TqJv aJTJ ßhS~J yPò, FA mJmPh 52 uJU aJTJ mrJ¨ kJS~J ßVPZÇ AKfoPiq 48 uJU 50 yJ\Jr aJTJ Kmfre TrJ yP~PZÇ @rS mrJ¨ @xPmÇ F ZJzJ ˝· hJPo YJu KmKâr TotxKN Y YuPZÇ Fr @SfJ ACKj~j kpt∂ mJzJPjJr k´˜Jm TrJ yP~PZÇ 10 aJTJ ßTK\ hPr YJu KmKâr k´Kâ~JS YuPZÇ fJ ZJzJ YuPZ KnK\Fl TotxKN YÇ @Ko muuJo, 15 mJ 10 aJTJ pf To hJPoA YJu KmKâ TrJ ßyJT, ßxA YJu ßTjJr \jq ßp aJTJ hrTJr, oJjMPwr yJPf ßfJ fJS gJTPm jJÇ TJre, fJrJ xmKTZM yJKrP~ FTho Kj”˝ yP~PZÇ KfKj

xJ~ KhP~ muPuj, ßxaJ KbTÇ fPm KnK\Fl TotxKN Y @PZÇ @Ko KnK\Fl TotxKN Y xŒPTt IKj~o-hMjLt Kfr IKnPpJPVr TgJ fMuPu KfKj muPuj, xmKTZM TPbJrnJPm oKjar TrJ yPòÇ ßTJPjJ rTPor IKj~o-hMjLt Kfr xMPpJV gJTPm jJÇ @kjJr KT oPj yPò jJ, FTirPjr hMKntã Im˙J xíKÓ yPò? KfKj oJgJ ßjPz xJ~ KhPujÇ muuJo, xMjJoVP†r yJSrJûuPT hMVf t FuJTJ ßWJweJ TrJr hJKm CPbPZÇ @kjJr KT oPj y~ jJ, FA hJKm ßoPj ßjS~J CKYf? KfKj muPuj, FaJ xrTJPrr Kx≠JP∂r Kmw~Ç muuJo, ßp TíwT 36 KmWJ \Kor iJj yJKrP~PZj @r ßp TíwT kJÅY KmWJ \Kor iJj yJKrP~PZj, fJÅrJ FUj CnP~ FTA rTPor Kj”˝Ç FUj fJÅPhr @VJoL ßoRxMo kpt∂ KaPT gJTJr FTaJ CkJ~ oJZ iPr \LKmTJ KjmtJy TrJÇ KT∂á yJSPrr KmuèPuJ Ku\ ßhS~J yPu fJÅrJ oJZS irPf kJrPmj jJÇ fUj fJÅPhr yJPf SFoFPxr YJu ßTjJr aJTJS gJTPm jJÇ fJyPu fJÅrJ mJÅYPmj TLnJPm? KcKx xJPym muPuj, ßhPvr IjqJjq ß\uJ~ CÆí• lxu yP~PZ, CÆí• UJhq o\Mf @PZÇ ßTC jJ ßUP~ oJrJ pJPm jJÇ muuJo, CÆí• UJhq oJPj ßfJ ÊiM YJuÇ KT∂á oJjMPwr KT ÊiM nJf ßUPuA YPu? fJr IjqJjq kMKÓrS ßfJ k´P~J\jÇ KfKj @oJr xPñ FTof k´TJv TrPuj, KT∂á ßTJPjJ xoJiJj mJfPu KhPf kJrPuj jJÇ 40 kOÔJ~

Kfj ßhPvr @hJuPfr rJP~ ImJT k´KfKâ~J Ko\JjMr ryoJj UJj ßuUT : xJÄmJKhT

hKãe FKv~Jr rJ\jLKfPf Vf x¬JyKar FTKa Knjú fJ“kpt KZuÇ KmPvw TPr KhKuä, AxuJoJmJh S dJTJ~ @hJuf ãofJxLj TP~T\j rJ\jLKfKmPhr KmwP~ rJ~ KhP~PZjÇ nJrPf mJmKr oxK\Phr WajJ~ xMKk´o ßTJat mPuPZj, mJmKr oxK\h ±ÄPxr wzpPπ \Kzf gJTJr hJP~ FT\j oπLxy ãofJxLj hPur vLwt ßjfJ Fu ßT @hnJKj, oMrJKu oPjJyr ßpJKv S rJ\˙JPjr Vnjtr TuqJe KxÄP~r KmYJr yPf yPmÇ k´iJjoπL jPrªs ßoJKh mqKÜVfnJPm @âJ∂ jJ yPuS fJÅr FT\j oπL gJTJ~ KfKj KmmsfÇ IjqKhPT hMjtLKfr oJouJ~ kJKT˜JPjr k´iJjoπL jS~J\ vKrPlr VKhYqMKf @vïJ TrJ yP~KZuÇ KT∂á fJÅr kKrmJPrr hMjLt Kf fh∂PpJVq ßWJKwf yP~PZÇ Fr lPu I∂f KjmtJKYf k´iJjoπLr ‰jKfT krJ\~ yP~ ßVPZÇ

KmPrJiL hPur ßjfJ AorJj UJj xMKk´o ßTJPat kJjJoJ ßkkJrPx CPuäU TrJ hMjLt Kfr mrJPf k´iJjoπL kPh jS~J\ vKrlPT IPpJVq ßWJweJ TrJr hJKm \JKjP~KZPujÇ KT∂á fJÅr ßx hJKm vfnJV kNre jJ yPuS k´iJjoπLPT KfKj jJP\yJu TrPf ßkPrPZjÇ KT∂á @orJ ßhUJPf YJAKZ, @hJuPfr k´KfTNu rJP~r kPr kJKT˜Jj-nJrPfr ãofJxLPjrJ KmYJr KmnJPVr xPñ mJhJjMmJPh Ku¬ y~KjÇ ßpaJ @orJ mJÄuJPhPv uã TKrÇ F ßuUJ~ @orJ ÊiM nJrf S kJKT˜JPjr xMKk´o ßTJPatr rJP~r kPr ãofJxLj rJ\jLKfPTrJ TL Kâ~J-k´KfKâ~J ßhUJPuj, ßxaJPTA oPjJPpJPVr ßTPªs rJUPf YJAmÇ F k´xPñ hM\j oπLPT @hJuf ImoJjjJ~ ßhJwL xJmq˜ TrJr kPr dJTJ~ TL irPjr oPjJnJm mqÜ yP~PZ, fJ @orJ oPj rJUmÇ pKh Vf x¬JPyr TgJA mKu fJyPu ßhKU, dJTJr Kjoú @hJuf rJcJr â~xÄâJ∂ hMjLt Kfr oJouJ~ kKff ‰˝rvJxT FrvJhPT ßmTxMr UJuJx KhP~PZjÇ FrvJh ãofJxLj FA IPgt ßp KfKj mJÄuJPhPvr k´iJjoπLr KmPvw hNPfr optJhJ~ kMrÛíf yS~Jr optJhJ ßnJV TPr YuPZjÇ UMmA uãeL~ ßp kJKT˜Jj-nJrPfr KjmtJKYf xrTJPrr xhxq mJ ãofJxLPjrJ KmYJr KmnJV ÆJrJ \jVPer TJPZ èÀfr„Pk k´vKú m≠ yP~ kPzPZjÇ FrvJh S fJÅr xyPpJVLrJ nJVqmJj mPaÇ fJÅPhr ßTJPjJ V´yePpJVq fhP∂r oMPUJoMKUA yPf y~KjÇ TJre, èÀfôkNet xJãLPhr dJTJr @hJuPf yJK\rA TrJ pJ~KjÇ mJmKr oxK\h ±ÄPx ohh FmÄ kJjJoJ ßkkJrPx mKetf ÈkMTrM YMKrr' fhP∂ nJrf S kJKT˜JPj xMKk´o

mJmKr oxK\h ±ÄPx ohh FmÄ kJjJoJ ßkkJrPx mKetf ÈkMTrM YMKrr' fhP∂ nJrf S kJKT˜JPj xMKk´o ßTJat ˝JiLj fh∂ xÄ˙Jr Skr KjntrfJ ßhKUP~PZjÇ kJjJoJ ßkkJrx k´TJPvr kPr dJTJPfS fhP∂r TgJ CPbKZu, KT∂á Frkr KTZM @orJ \JKj jJÇ kJKT˜JPj nJrPfr KxKm@AP~r oPfJ ßTJPjJ V´yePpJVq xÄ˙J VPz jJ CbPuS Fr k´P~J\jL~fJ VnLrnJPm IjMnf N yPòÇ @orJ F k´xPñ KjP\Phr KhPT fJTJPuS uã TKr, ˝JiLj fh∂ xÄ˙Jr k´P~J\jL~fJ fLms yPòÇ rJcJr â~ oJouJ~ ß\jJPru FrvJhxy hM\j kh˙ xJoKrT TotTftJ TLnJPm UJuJx ßkPuj, fJ @oJPhr TJPZ ¸Ó j~Ç ßTJat ˝JiLj fh∂ xÄ˙Jr Skr KjntrfJ ßhKUP~PZjÇ kJjJoJ ßkkJrx k´TJPvr kPr dJTJPfS fhP∂r TgJ CPbKZu, KT∂á Frkr KTZM @orJ \JKj jJÇ kJKT˜JPj nJrPfr KxKm@AP~r oPfJ ßTJPjJ V´yePpJVq xÄ˙J VPz jJ CbPuS Fr k´P~J\jL~fJ VnLrnJPm IjMnf N yPòÇ @orJ F k´xPñ KjP\Phr KhPT fJTJPuS uã TKr, ˝JiLj fh∂ xÄ˙Jr k´P~J\jL~fJ fLms yPòÇ rJcJr â~ oJouJ~ ß\jJPru FrvJhxy hM\j kh˙ xJoKrT TotTftJ TLnJPm UJuJx ßkPuj, fJ @oJPhr TJPZ ¸Ó j~Ç TJoJu @yPoh k´go @PuJPf fJÅr 21 FKk´Pur KjmPº pgJgtA k´KxKTCvPjr nNKoTJ KjP~ k´vú fMPuPZjÇ nJrf S kJKT˜JPj mJmKr oxK\h ±Äx S kJjJoJ

ßkkJrx oJouJr oPiq KTZM KmwP~ Kou @PZÇ k´gof, ãofJxLj hPur nJmoNKft \Kzf gJTJ; KÆfL~f, xÄWKaf IkrJPir xMÔM fhP∂r KmwP~ xPªy S fífL~f, xrTJPrr AòJr KmÀP≠ KjrPkã xÄ˙JPT KhP~ fhP∂r KjPhtv ßhS~JÇ kMKuvPT @r ßTC KjntrPpJVq nJmPZ jJÇ @r K©PhvL~ hívqkPar IKou yPuJ: oπLPhr IKnpMÜ yS~Jr kPr mJÄuJPhPv k´TJPvq Km„k k´KfKâ~J ßhUJPjJ yP~PZÇ nJrf S kJKT˜JPj mrÄ CPJaJ WPaPZÇ @r pJ-A ßyJT, ãofJxLPjrJ fÅJPhr KY•YJûuq mJ KmrKÜ ßYPk rJUPf ßkPrPZjÇ @kJho˜T ßVÀ~J mxPj nNKwf nJrfL~ 34 kOÔJ~


34 oMÜKY∂J

28 April - 04 May 2017 m SURMA

rJjJ käJ\Jr YJr mZr

rJÓspπ KT rãJpπ yPf ßkPrPZ? lJÀT S~JKxl ßuUT : xJÄmJKhT S TuJKoˆ

YJr mZr @PV FA KhPj rJjJ käJ\J ßgPT KlPr FTaJ TgJA oPj yP~KZu, FA rJÓspπ oJjMwPT C≠JPrr \jq ‰fKr y~Kj, FA pπ ‰fKr yP~PZ ImPyuJr \jqÇ SA WajJ~ xoJ\ fJr xJiq IjMpJ~L xm TPrPZÇ C≠JrTJP\ k´Je yJKrP~PZj FT pMmTÇ @yf S oJjKxT nJrxJoq yJKrP~ ßlPuKZPuj TP~T\j ß˝òJPxmT fÀe S fÀeLÇ KT∂á rJÓspπ S fJPT kKrYJujJTJrL TJrS oPjr kJwJe ßnPXPZ mPu \JjJ ßjAÇ KmK\FoAFr ßjfífô S xrTJPrr vsooπLPT IjMf¬ yPf ßhKUKj; mrÄ ˝rJÓsoπLPT È^JÅTKM j-f•ô' k´YJr TrPf ßhPUKZÇ IPjT jJo FUPjJ KjPUJÅP\r fJKuTJ~, xmJr nJPVq kKrmJPrr xhxqPhr ÆJrJ xoJKyf yS~Jr xMPpJV ßoPuKjÇ IqJTvjFAPcr FTho \u\qJ∂ \Krk \JjJPò, rJjJ käJ\J~ @yf mqKÜPhr 42 vfJÄv FUPjJ ßmTJrÇ 12 hvKoT 4 vfJÄv @yf vsKoPTr vJrLKrT Im˙Jr ImjKf yP~PZÇ k´J~ 30 hvKoT 8 vfJÄv vsKoT FUPjJ oJjKxTnJPm Kmkpt˜ (23 FKk´u, k´go @PuJ)Ç @r TJrUJjJr KjrJk•J? Ff k´JPer oNPuq F KhPTK TZM j\r kPzPZÇ KT∂á FrkrS YuKf mZPrr oJYt kpt∂ xÄÛJPr mqgt TJrUJjJr xÄUqJ hJÅKzP~PZ 200Fr TJZJTJKZÇ pKhS 2016 xJPu KjrJkh TotPã© ‰fKrPf mqgt TJrUJjJr xÄUqJ KZu 141Ç @r 2015 xJPu F irPjr TJrUJjJ KZu 21Ka (oJYt 14, 2017, mKeT mJftJ)Ç

fJA 1136 FTaJ xÄUqJA ßTmuÇ 24 FKk´u FTaJ fJKrU oJ©Ç rJjJ käJ\JS ÊiMA FTaJ jJoÇ KT∂á KfjaJPT FT TrPuA mJÄuJPhPvr ßkJvJTKvP·r ßnfPrr mJ˜mfJaJ lJÅx y~Ç SA 1135 \j Kjyf vsKoT FmÄ fJr ßYP~S ßmKv vsKoPTr @yf S kñM yS~Jr WajJKaPT hMWtajJ muPu IPjPTrA hJ~ oSTMl y~Ç hMWat jJ-f•ô IgmJ ^JÅTKM j-f•ô∏PTJPjJ fP•ôA ÈIkrJPir' ˝LTJPrJKÜ ßjAÇ IfFm rJjJ käJ\Jr yJ\JPrr ßmKv oífqMr \jq ßTC hJ~L j~Ç FT mZr @PVr ßuUJ ßgPT C≠íf TrKZ: ßoJa 11Ka oJouJr oPiq YJ\tKva yP~PZ oJ© 3KarÇ FA 3Kar KmYJr ÊÀ yS~Jr oMPUÇ ßoJa @xJKor oPiq ßxJPyu rJjJxy oJ© 6 \j @PZj ß\PuÇ \JKoPj @PZj 23 \j, kuJfT 13 \jÇ 6 \j xrTJKr TotTftJPT @xJKo TrJr IjMoKf ßoPuKj (KjC F\, 24 FKk´u, 2016)Ç @r F mZPrr Umr yPuJ xJf\Pjr KmwP~ Có @hJuPfr ˙KVfJPhv gJTJ~ xJãq V´ye mº @PZÇ fJ\rLj lqJvjPx @èPj kMPz vfJKiT vsKoPTr oífqM y~Ç ßx WajJPfS ¸Ó ImPyuJr \jq hJ~L oJKuT vJK˜r mhPu \JKoPjr vJK∂ CkPnJV TrPZjÇ rJjJ käJ\J nmPjr oJKuT ßxJPyu rJjJS ß\Pu @rJPoA @PZjÇ F FT @\m mqJkJr, mz IkrJiLPhr \jq ß\uUJjJr yJxkJfJPu vpqJ ImJKrfÇ ßxUJPj fJÅrJ WMrPf kJPrj, ßUPf kJPrj kZPªr UJmJr @r mJAPr ßlJj KhPfS xoxqJ y~ jJÇ fJÅr @Aj\LmL Vf mZr mPuKZPuj, mJAPrr ßgPT ß\Pu gJTJA KfKj fJÅr \jq nJPuJ mPu oPj TPrjÇ IgY oPj ãLe FTaJ @vJ KZuÇ rJjJ käJ\Jr iJÑJ~ ßpnJPm xoJ\ ß\PV CPbKZu, ßpnJPm VeoJiqPo k´vú S xoJPuJYjJr ^z mP~KZu, ßpnJPm Kmvõ\MPz yJyJTJr CPbKZu; oPj yP~KZu FmJr mMK^ kKrK˙Kf mhuJPm, FmJr mMK^ ajT jzPmÇ KT∂á kPr UMÅP\ ßhPUKZ, FA rJPÓsr ajT jJoT ßTJPjJ KmnJV, kh mJ k´KfÔJj ßjAÇ rJPÓsr ajT KyPxPm pKh xrTJrPTS nJKm; mJkPr! SKa iPr ßmKv aJjJaJKj KmköjTÇ ßTJPjJ vsKoTPjfJ pKh Fxm KjP~ ßmKv xrm gJPTj ßfJ fJÅr ßV´¬Jr, k´yJr mJ ßyj˜J ßhUPf y~Ç Ff oífqMr krS vsKoPTr k´Kf rJPÓsr xyJjMnKN f mJPzKjÇ mrÄ?YJk @rS ßmPzPZÇ rJjJ käJ\Jr \J~VJKa FUj FTho lJÅTJÇ FTaJ ˛íKfPxRi KTZM ßpj muPf YJ~Ç pJÅrJ \LKmf KlPrPZj

Kfj ßhPvr @hJuPfr (33 kOÔJr kr) kJKjxŒhoπL CoJ nJrfL IPpJiqJ~ ßpPf k´˜KM f KjP~KZPujÇ KT∂á rJ~ ÊPjA KfKj fJÅr KjitJKrf xrTJKr xlr mJKfu TPrjÇ kJKT˜JPj jS~JP\r ßjfífôJiLj oMxKuo KuV hJÅPf hJÅf ßYPk VPev CP jJ pJS~JPTA Km\~ ßnPm KoKÓ ßUP~PZÇ @orJ ˛re TrPf kJKr, mJÄuJPhPv pUj hM\j oπL @hJuf ImoJjjJr hJP~ IKnpMÜ yPuj, fUj xrTJKr huPT xÄpf @Yre TrPf ßhUJ pJ~KjÇ fJPhr oiq FTirPjr ßãJn ‰fKr y~Ç Frkr @rS jJjJ TJrPe ÈhNrfô' ßhKUÇ Kjoú @hJuf nJrf S kJKT˜JPj xrTJr ßgPT xŒNet kígT @PZÇ Có @hJuPf KjP~JV KjP~ FA hMA ßhPvS KÆof @PZÇ KT∂á fÅJrJ Ii˜j KmYJrT Kj~πPe xMKk´o ßTJPatr k´JiJjq ßoPj KjP~PZjÇ @r mJÄuJPhv k≠KfVfnJPm fÅJPhr Kj~πPe ImfLet rP~PZÇ 1947 xJPur kPr @oJPhr CkoyJPhPv nJrPfr FuJyJmJh yJAPTJat k´go TÄPV´Pxr IKmxÄmJKhf \jKk´~ ßj©L AKªrJ VJºLPT FoKk KyPxPm IPpJVq S fJÅr KjmtJYj IQmi mPu ãofJxLjPhr Kmmsf TPrKZPujÇ 42 mZPrr mqmiJPj ßxA WajJr xPñ fMujJ TrJ pJ~, Foj FTKa WajJr TJZJTJKZ KVP~PZj kJKT˜JPjr xMKk´o ßTJatÇ mJÄuJPhv TUPjJ Foj KTZM Ff TJZ gPT ßhPUKjÇ KjmtJKYf xrTJr Kmmsf mJ @âJ∂ yPu xJiJref FTaJ wzpπ f•ô oJgJYJzJ KhP~ SPbÇ FaJ FTaJ CkoyJPhvL~ xJiJre k´mefJ muPu IfqMKÜ yPm jJÇ KT∂á FmJPr kJKT˜JPjS hívqf mqKfâo ßhUJ pJPòÇ nJrf S kJKT˜JPjr xMKk´o ßTJPatr rJP~r kPr ßTJPjJ ßhPvrA ãofJxLj hPur ßjfJ-TotL, fJPhr rJ\QjKfT Ko© FmÄ KoKc~J xPmtJó @hJuPfr rJ~PT mJÅTJ ßYJPU ßhUPZ jJÇ jS~J\ vKrl S fJÅr Ko©rJ mrÄ IKnj~ ‰jkMeq k´hvtPj vJKou yP~PZj mPu k´fL~oJj yP~PZÇ huL~ ßjfJTotLPhr vJ∂ rJUPf fJÅrJ yAÉPuäJPz ßoPfPZjÇ ãofJxLj oyu FA rJP~r KmwP~ FfaJA xfTt ßgPTPZ ßp fJrJ ßTJPjJ k´TJPrr ßjKfmJYT o∂mq jJ TrPf k´TJPvq ßjfJ-TotLPhr ÉÅKv~Jr TPrPZÇ kJKT˜JPjr xMKk´o ßTJat ßhPvr FT j’r kKrmJrKar hMjLt Kf fh∂ TrJr KjPhtv KhP~PZjÇ fJÅrJ fJÅPhr rJP~ xJyKxTfJr xPñ AfJuL~@PoKrTJj HkjqJKxT oJKrS kMP\Jr CkjqJx hq VclJhJráFr k´xñ

FmÄ ßpxm Kjyf mqKÜr ˝\PjrJ ßmÅPY @PZj, rJjJ käJ\Jr WJ fJÅPhr \LmPj FUPjJ \Lm∂Ç Kfj\Pjr TgJ mKuÇ FÅrJ @rS IPjPTr oPfJA nmPj lJau ßhPU TJP\ ßpf YJjKjÇK T∂á mPT~J ßmfj ßhPm mPu mJiq yP~ KVP~KZPujÇ ßmKm @ÜJPrr (35) ˝JoL ßhuS~Jr FUPjJ ˘Lr Tmr vjJÜ TrPf kJPrjKjÇ Kfj-KfjKa KcFjF fJKuTJ k´TJKvf yPuS ßTJgJS fJÅr ˘Lr jJo ßjAÇ FUPjJ rJPf fJÅPhr Kfj x∂Jj oJP~r \jq TJÅPh, mJmJPT iPr oJP~r TgJ oPj TPrÇ 14 FKk´u KZu k~uJ ‰mvJUÇ SA rJPf ßhuS~Jr WMoJPf kJPrj jJÇ ˘Lr xPñ TJaJPjJ xm k~uJ ‰mvJPUr ˛íKf fJÅr oPjK nz \oJ~Ç ßnJr kJÅYaJ~ KfKj YPu pJj rJjJ käJ\Jr \J~VJaJ~Ç hMkMr kpt∂ ßxUJPj mPx gJPTj @r cMTPr cMTPr TJÅPhjÇ oKfCr @r KoKu mJKzr IoPf ßk´o TPr KmP~ TPrKZPujÇ hM\jA FTxPñ TJ\ KjP~KZPuj rJjJ käJ\Jr FTaJ ßkJvJT TJrUJjJ~Ç fJÅrJ TJ\ TrPfj FTA ßlîJPr ßYJPUr hNrPfôÇ KoKu muPZj, Ènmj iPxr Khj ßTj \JKj jJ, hM\PjA mJrmJr TJ\ ßgPT ßYJU fMPu hM\jPT ßhUKZuJo, ojaJ UMm aJjKZuÇ' KTZM kPrA nmjaJ iPx kPzÇ KoKu ßmÅPY pJj, KT∂á oKfCrPT @r kJS~J ßVu jJÇ fJÅr uJvaJS jJ, ãKfkNreS jJÇ oKr~o KT∂á UMPÅ \ ßkP~KZPuj fJÅr ˝JoLPTÇ @yf Im˙J~ kPz KZPuj TÄKâPar ˜NPkr

ßaPjPZjÇ SA CkjqJPx VclJhJr fJr mqmxJ~L k´KfƪôLPhr KjKmtYJPr èo mJ yfqJ TPrKZuÇ rJP~r xNYjJPfA hq VclJhJr ßgPT ßjS~J yP~PZ: Èk´KfKa KmvJu ßxRnJPVqr ßkZPj FTKa IkrJPir TJKyKj rP~PZÇ' nJrf S kJKT˜JPjr xMKk´o ßTJathKãe FvL~ \mJmKhKyr oJj FTaJ jfMj CófJ~ KjP~ ßVPZjÇ mJmKr oxK\Phr rJP~PoJKh auPZj jJÇ jS~J\ vKrl kPz ßVPuj KT ßVPuj jJ, fJáS Knjú k´vÇú FUJPj mz TPr ßhUJr Kmw~, KmYJr KmnJPVr TJZ ßgPT pUj mz @WJf @Px, fUj ãofJxLj hu k´TJPvq TL @Yre TPr, ßxaJ èÀfôkNetÇ ßxA krLãJ~ kJKT˜JPjr oPfJ ßhvS CfPr pJPò mPuA ßfJ oPj y~Ç kJKT˜JPj rJ~ FPxPZ ãofJxLjPhr ßWJr hMKhtPjr oPiq, fJ KT∂á j~Ç jS~J\ @ou IPkãJTíf ÈIgtQjKfT xJluq' S \j\LmPj KjrJk•JVf CjúKf ßhKUP~PZÇ Imvq r~aJxt FaJ mPuPZ ßp ÈFA rJ~ FPxPZ kJKT˜JPjr ãofJir xJoKrT mJKyjL S ßmxJoKrT xrTJPrr oPiq FTaJ ÍI˝K˜Tr" xŒPTtr mJfJmrPer oPiqÇ' kJÅY xhPxqr ßmPûr hM\j KmYJrkKf ¸ÓfA jS~J\ vKrlPT khfqJV TrPf @øJj \JKjP~PZjÇ TJre KyPxPm fJÅrJ mPuPZj, k´iJjoπL È\JKf FmÄ xÄxPhr TJPZ IxffJr' kKrY~ KhP~PZjÇ ImJi KjmtJYPj KjmtJKYf k´iJjoπLPT ÈIx“' muJ yP~PZÇ fJÅPT khfqJV TrPf muJ yP~PZÇ FaJ x÷mf 1947 xJPur kPr CkoyJPhPv FA k´goÇ FUj FaJ rJ\jLKfT KyPxPm ãofJxLj oMxKuo KuVJrPhrA oMUq hJK~fô VefJKπT xÄÛíKfr oJj míK≠ TrJÇ @r ßxaJ TrPf YJAPu k´iJjoπLA khPãk KjPf kJPrjÇ VefπPT VKf KhPf YJAPu pJr TJ\ fJrA TrPf yPmÇ FT mZr @PV FUjA jfMj KjmtJYj jJ KhPuS jS~J\ fhP∂r ˝JPgt KjP\PT I∂f SA kh ßgPT xKrP~ KjPf kJPrjÇ kJKT˜JPjr kJÅY KmYJrTA (FT\j jS~J\ @oPu KjP~JV ßkP~PZj) fJÅPhr 549 kíÔJr rJP~ IKnjú of mqÜ TPrPZj ßp Fr fh∂ yPf yPmÇ Vf FKk´Pu kJjJoJ ßkkJrPx jS~J\ kKrmJPrr KmÀP≠ IKnPpJV SPb ßp vKrPlr YJr x∂JPjr oPiq Kfj\jA u¥Pj xŒh KTjPf IlPvJr ßTJŒJKjPT mqmyJr TPrPZjÇ KT∂á xrTJr Fr xMÔM fh∂ TrPf mqgt ßgPTPZÇ FrkPr TL yPm fJ \JKj jJÇ fPm kJKT˜Jj xMKk´o ßTJat FmÄ ãofJxLj hu kpt∂ pf hNr FPxPZ, fJr oNuq IxJoJjqÇ AorJj UJj jS~JP\r vÜ k´KfƪôLÇ KT∂á fJ xP•ôS KfKj k´iJjoπLr hMjLt Kfr oJouJ~ hrUJ˜TJrL yP~PZjÇ @mJr ßxA oJouJr ÊjJKj IpgJ oMufKm yP~ goPT gJPTKjÇ TLnJPm FaJ kJrPZ kJKT˜Jj?

KjPYÇ Skr ßgPT UJmJrS ßhS~J yP~KZuÇ KT∂á FTaJ xo~ kr ßxA VøPr KY“TJr TPr ÈPxRhJf ßxRhJf' cJTPuS @r xJzJ @PxKjÇ kPr C≠JrTJ\ ßvw yPu, \JjJ pJ~Kj ßTJj uJvKa ßxRhJPfrÇ uJv kJjKj oKr~oÇfPm KcFjF KrPkJPatr KnK•Pf \MrJAPjr ßmS~JKrv Tmr˙JPjr 72 j’r TmrPT ˝JoLr mPu nJmPf kJrPZjÇ FA VP·r ßTJPjJ ßvw ßjAÇ rJjJ käJ\Jr IKºxKºPf yJ\Jr yJ\Jr oJjMPwr IxÄUq IoJjMKwT IKnùfJ yP~PZÇ C≠JrTotL F\J\ CK¨j oJrJ ßVPZj KmPhPv KYKT“xJr xo~Ç KYKT“xJiLj Im˙J~ KjPUJÅ\ yS~Jr kr @PrT C≠JrTotL?mJmMr uJv kJS~J ßVPZ dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur mJrJªJ~Ç KaKnPf ßhPU TíwT ACxMl xJnJPr FPx C≠JrTJP\ ßjPo kPzjÇ VJP~r Skr Kmo kPz KfKjS èÀfr @yf yjÇ ZJ© ßlcJPrvPjr C≠JrTotL hPur KyoMr oPj y~: È@Ko @xPu uJPvr vrLr-rÜ-oJÄx KZÅPz KZÅPz aMTrJ TPr xJoPj KjP~ mPx @KZÇ @oJr xmPYP~ mz v©MrS ßpj TUPjJ FA CkuK… jJ y~Ç' YJr mZr kr oPj y~, TJrS ßfoj CkuK… y~KjÇ KTZM kKrmftj FPxPZ KmPhKv ßâfJPhr YJPkÇ KT∂á vsKoTPhr IKiTJr FUPjJ IPjT xÄTMKYfÇ @rS rJjJ käJ\J ßp WaPm jJ, fJ KhKmq KhP~ muJr mJ˜mfJ @orJ ‰fKr TrPf kJKrKjÇ FaJA xfq FmÄ FaJA n~JmyfJÇ

xÄxPh KfptT o∂mq mJ @hJuf ImoJjjJTr ßTJPjJ k´TJvq CKÜ CóJKrf yS~J ZJzJA k´iJjoπL jS~J\ kKrmJPrr TKgf hMjLt Kf KjP~ @hJuPf hLWtKhj iPr ÊjJKj yP~PZÇ jS~JP\r ßoP~ oKr~oPT oPj TrJ y~ ãofJr C•rJKiTJrÇ IgY ßxA rTo FTaJ YJûuqTr oJouJr ÊjJKjPf ßTJPjJ KmW&j WPaKj, mrÄ rJ~ Ch&?pJkPjr WajJ WPaPZ, ßxaJA ßfJ @oJPhr TJPZ FTaJ oyJ Km˛~Ç k´vú \JPV fJyPu @orJ ßTJgJ~ @KZÇ xMKk´o ßTJPatr kJÅY KmYJrkKfr ßmPûr hM\jA hMjLt Kfr IKnPpJV xMÔn M JPm fh∂ KjKÁf TrPf jS~J\PT xPr hJÅzJPf mPuPZjÇ @VJoL hMA oJPxr oPiq xrTJPrr Z~Ka xÄ˙Jr xojõP~ FTaJ ßpRg fh∂ yPm FmÄ If”kr FTKa ߸vJu ßmû kPrr khPãk ßjPmjÇ FA Z~Kar oPiq KfjKaA k´iJjoπLr TJptJuP~r IiLPj rP~PZÇ @oJPhr iJreJ, SA hMKa rJP~r k´Kf nJrf S kJKT˜JPjr rJ\jLKfPTrJ Foj xÄpf k´KfKâ~J mqÜ TrPZj, pJ @PV ßhUJ pJ~KjÇ nJrfL~ VefPπr oJj KmsPaPjr kptJP~ ßVPu ‰jKfT TJrPe CoJ nJrfLr A˜lJ ßhS~Jr TgJÇ @hnJKj S ßpJKv pUj krmftL rJÓskKf KyPxPm @PuJYjJ~, fUj fJÅrJ ßlR\hJKr wzpPπr hJP~ IKnpMÜ yPujÇ KT∂á fJÅrJ @hJuPfr KmÀP≠ CómJYq TrPZj jJÇ TuqJe KxÄ Vnjtr kPh gJTJr TJrPe xMKk´o ßTJat mPuPZj, fJÅr ImxPrr kPr fJÅr KmÀP≠ oJouJ YuPmÇ C•r k´PhPv iotL~ èÀ ßpJVL @Khfq jJPgr Km\~ cïJr KjjJh yJS~J~ KoKuP~ jJ ßpPfA KyªMfômJhL xJŒ´hJK~T rJ\jLKfr KmwmJ, pJ GKfyJKxT mJmKr oxK\hPT èÅKzP~ KhP~KZu, fJr KmÀP≠ xMKk´o ßTJat KvrhJÅzJ ßxJ\J TPr hJÅKzP~PZj, ßxaJ FTaJ KmrJa WajJÇ xm ßgPT fJ“kptkeN t FmÄ KvãJr Kmw~ yPuJ, KmYJrT KjP~JVxÄâJ∂ xÄKmiJPjr 99fo Kmu mJKfPur kPr ßp xrTJPrr xPñ xMKk´o ßTJPatr KyovLfu xŒTt pJPò, ßoJKh xrTJr KmYJrT KjP~JV mº ßrPUPZj, fhMkKr mJmKr oxK\Phr oPfJ iotL~ ß\Jv rP~PZ, Foj KmwP~ KmP\Kk S fJr T¢r Ko©rJ K¸TKa ja yP~ @PZÇ Vefπ fJPhr KvKUP~PZ ßp TUj jLrmfJ kJuj TrJ ßvs~Ç KmP\Kk S oMxKuo KuV hMPaJA iotJvs~L huÇ KT∂á @hJuPfr rJP~r k´Kf \jxoPã fJPhr xÄpo S vs≠J k´hvtj KjÁ~ èÀfôkeN t KvãeL~ Kmw~Ç nJrf FojKT kJKT˜JPjr KjmtJyL KmnJV mJ xÄxh pJrJ KmYJr KmnJV ÆJrJ èÀfr rÜãrPer KvTJr, fJrJ rJPÓsr ßTJj IPñr ãofJ TJr ßgPT To KT ßmKv, ßx TgJ fMPu ßTJPjJ k´òjú ÉoKT KhPf CPhqJVL y~KjÇ


oMÜKY∂J 35

SURMA m 28 April - 04 May 2017

IùfJr TJrPeA mJKe\q-pMP≠r hJoJoJ ß\lKr Kc xqJé ßuUT : TuJK’~J KmvõKmhqJuP~r ßaTxA Cjú~Pjr IiqJkT IjMmJh: k´fLT mitj

ßcJjJ asJŒ ãofJ ßjS~Jr k´J~ 100 KhPjr xo~S KfKj S fJÅr mJKe\qoπL CAumJr rx IgtQjKfT nMu TPrA pJPòjÇ IgtjLKfr ZJ©rJ k´go mPwtA KvPU pJj, TLnJPm FaJ FzJPf y~Ç fJÅrJ hJKm TrPZj, pMÜrJPÓsr KmhqoJj YuKf KyxJmxÄTa (mJKe\q WJaKf) ßgPT ßmJ^J pJ~, \JotJKj S YLPjr mJKe\qjLKf IjqJpqÇ pKhS FaJ oNuf pMÜrJPÓsr xû~ TPo pJS~Jr TJrPe yP~PZÇ fJÅPhr FA IgtQjKfT IùfJr TJrPe Kmkpt~ WaPf kJPrÇ YuKf KyxJPmr xKûKf, keq S ßxmJr mJKeP\qr nJrxJoq, ßja lqJÖr CkJ\tj S KmPhv ßgPT asJ¿lJr ßkPo≤∏Fxm KoPu \JfL~ @~ KjitJKrf y~, pJ ßgPT @mJr Inq∂rLe KmKjP~JV mJh ßhS~J y~Ç FaJ f•ô j~Ç FaJ kKrKYKf, @mJr ßoJa ßhv\ C“kJhj S ßoJa ßhv\ @P~r oPiq kJgtTq gJTPu ßxaJS Veq TrJ y~Ç FaJ xmJr ßmuJPfA xfq, fJ @kKj ChJrQjKfT, rãevLu, \jfMKÓmJhL mJ oNu ßxsJPfr oJjMw ßyJj jJ ßTjÇ FojKT asJŒ S fJÅr xm YMKÜS FaJ mhuJPf kJrPm jJÇ fJ xP•ôS KfKj mJKe\q-pMP≠r ÉoKT KhPòj; TJre, pMÜrJPÓsr mJKe\q WJaKf ßgPT ßmJ^J pJ~,

ßhvKar xû~-KmKjP~JV IjMkJf nJrxJoqkNet j~Ç FTKa ßhPvr KmKjP~JV pKh xûP~r ßYP~ ßmKv yP~ pJ~, fJyPu YuKf KyxJPmr WJaKf xíKÓ y~Ç @r KmKjP~JV pUj \JfL~ xûP~r ßYP~ To y~, fJyPu YuKf KyxJPm CÆí• gJPTÇ iÀj, ßTJPjJ ßhPvr YuKf KyxJPm nJrxJoq @PZ, F Im˙J~ fJr KmKjP~JV mJzPu IgmJ xûP~r ToKf yPu WJaKf xíKÓ yPf kJPrÇ IgmJ F hMPaJr xojõP~ KTZM FTaJ WaPf kJPrÇ irJ pJT, oJKTtj pMÜrJÓs Foj FTKa ßhPvr xPñ mJKe\q TrPZ, ßpUJPj xMrãJoNuT jLKf @PZÇ FA ßhvèPuJ pKh fJPhr mJKe\q ChJrLTre TPr, fJyPu fJrJ @rS ßmKv TPr oJKTtj keq @ohJKjr ßYÓJ TrPmÇ FA keq fUj fJPhr KvP·r xPñ k´KfPpJKVfJ TrPmÇ FPf k´KfPpJKVfJoNuT @ohJKj UJf xÄTMKYf yPmÇ ßxUJjTJr kMÅK\ S vsKoT oMÜ yP~ pJPmÇ lPu FA kMÅK\ r¬JKj UJPf KmKjP~JV TrJ pJPm FmÄ vsKoPTrJ FA UJPf TJ\ TrPf kJrPmjÇ r¬JKj mJzPu ‰mPhKvT oMhsJ @~ mJzPm, ßpaJ KhP~ r¬JKjr mq~ ßoaJPjJ pJPmÇ FUj iPr KjA, pMÜrJÓs YuKf KyxJPmr WJaKfr TJrPe jfMj TPr mJKe\q mJiJ @PrJk TruÇ ßx TJrPe vsKoT S kMÅK\ @ohJKj k´KfPpJKVfJoNuT UJPf KjP~ @xJr xMPpJV yPm, IgtJ“ fJPhr r¬JKj UJf ßgPT xKrP~ @jJ pJPmÇ KT∂á FPf pMÜrJPÓsr mJKe\q WJaKf ßfoj FTaJ hNr yPfJ jJÇ mrÄ Fr lPu fJr \JfL~ @~ S \LmjpJ©Jr Vz oJj kPz ßpfÇ @ohJKj mJiJ pKh mJKe\q TPrr oJiqPo @PrJk TrJ ßpf, fJyPu mJKe\q WJaKf ToJPjJ ßpfÇ KT∂á ßxaJ mJP\Par oJiqPo TJptTr TrJ pJ~; mJKe\qjLKfr oJiqPo j~Ç QmPhKvT mJKe\q mJiJ ysJx mJ mJKe\q mJiJ mJzJPjJ yPu ßhvKar \JfL~ xû~ S KmKjP~JPV k´JgKoT k´nJm kzf, fJr KmPvw TJre ßjAÇ ßx TJrPe fJr YuKf KyxJPmr nJrxJPoqS ßfoj kKrmftj @xf jJÇ FA WJaKf ToJPf pMÜrJÓsPT y~ @rS ßmKv TPr xû~ TrPf yPm IgmJ KmKjP~JV ToJPf yPmÇ pMÜrJPÓsr YuKf KyxJPm Ff Khj iPr ßTj WJaKf

YPu @xPZ, FaJ ßmJ^J TKbj KTZM j~Ç Vf 30 mZPr ßhvKar \JfL~ xû~ CPuäUPpJVq yJPr TPoPZÇ oJPj ßoJa ßhv\ C“kJhPj mqKÜVf S kJKrmJKrT xûP~r kKroJe TPoPZÇ fPm xrTJPrr xû~ TPo pJS~Jr TJrPeA ßhvKar xû~ FnJPm TPo ßVPZÇ pMÜrJPÓsr ßlcJPru, rJ\q S ˙JjL~ xrTJrèPuJr xûP~r Im˙J TÀeÇ Fr Igt yPò, fJr KmhqoJj mq~ rJ\˝PTS ZJKzP~ ßVPZÇ mftoJPj FaJ ßoJa ßhv\ C“kJhPjr ßYP~S 2 vfJÄv ßmPz ßVPZÇ Km˛~Tr j~Ç xoxqJr ßmKvr nJVA ßlcJPru kptJP~rÇ ßrJjJ KrVqJPjr kr ßgPT k´KfKa oJKTtj xrTJr ÈoiqKmP•r Tr ysJPxr' k´˜Jmxy IjqJjq Tr mqfqP~r TgJ mPuPZÇ rJ\P˝r TgJ KY∂J jJ TPrA fJrJ FaJ TPrPZÇ lPu ßlcJPru mJP\Pa hLWtKhj iPr WJaKf ßgPT pJPòÇ ßcPoJPâKaT ßk´KxPc≤rJ ßTAjxL~ oPcPur Tr ysJPxr oJiqPo x÷Jmq ÈC¨LkjJ' xíKÓr IjMxJrLÇ PcPoJPâKaT S KrkJmKuTJj Cn~ huA oJKTtj WrJjJr \jfMKÓmJh YYtJ TPrÇ fJrJ mJrmJr Tr ysJx TPr xrTJPrr Ee mJzJ~ (2007 xJPu fJ KZu

K\KcKkr 35 vfJÄv, 2015 xJPu fJ hJÅzJ~ 74 vfJÄPv)Ç FrJ xmJA pMÜrJPÓsr Kjoú k´míK≠r \jq IjqPT ßhJwJPrJk TPrÇ FA iJrJmJKyTfJ~ FUj YLj S \JotJKj oJKTtj ßjfJPhr ßTJkJjPu kzPf ÊÀ TPrPZÇ FUj pKh asJŒ S KrkJmKuTJj TÄPV´x ßlcJPru Tr @rS TKoP~ ßh~, fJyPu ßhvKar mJKe\q S mJP\Par nJrxJoqyLjfJ @rS UJrJk Im˙J~ YPu pJPmÇ jLKf KyPxPm FKa Kmkpt~Tr yPmÇ pKhS ˝· ßo~JPh fJ \jKk´~ yPf kJPrÇ mJP\a WJaKf @rS mJzPu YuKf KyxJPmr nJrxJoqS aJuoJaJu yP~ kzPmÇ KbT ßpoj 1980-Fr hvPT KrVqJPjr Tr ysJPxr TJrPe ßlcJPru mJP\Par WJaKf mqJkT yJPr ßmPz pJ~Ç @orJ T·jJ TrPf kJKr, âomitoJj mJKe\q WJaKfr TJrPe asJŒ S fJÅr TotTftJrJ YLjJ S \JotJj mJKeP\qr k´fJreJ KjP~ @rS IØMf hJKm TrPf gJTPmjÇ KjP\Phr ßmJTJ mJjJPf ßhS~J oJKTtjPhr CKYf yPm jJÇ xosJPar ßfJ FUj @r TJkz ßjA, fJ ßx WPr mJjJPjJ mJ mJAPr gJTJ @jJ ßyJTÇ @mJr hívqf, fJÅr hã IgtQjKfT CkPhÓJS ßjAÇ

Veq TKrÇ xJÄmJKhTfJ~ KTZMS pKh @~• TPr gJTPf kJKr, FA xJKjúiqA fJ x÷m TPrPZÇ FT\j xMhvtj S xMªr oPjr oJjMw ßfJ~Jm UJj TJP\r ßãP© KjP\PT FT TPbJrfJr @mrPe ßdPT rJUPuS fJÅr oj gJTf xyTotLPhr k´Kf oofJ~ TMxMo-PTJou yP~Ç xmJAPT yJf iPr xJoPj FKVP~ ßjS~JA ßpj KZu fJÅr msfÇ @hPf xm TotLr KoKuf vsPor xJluqA FTKa k´TJvjJr oJj KjitJre TPrÇ xmJr TJZ ßgPT fJÅr ßxrJaMTM @hJ~ TPr ßjS~JA fJA FT\j xlu mJftJ xŒJhT mJ xŒJhPTr oNu hJK~fôÇ @r TJ\Ka TrPf yPm xm hJK~fô KjP~Ç ßfJ~Jm UJjPT ßhPUA FaMTM KvPUKZÇ nMuÃJK∂r KmÀP≠ yK’fK’ TPr IKlx TJÅKkP~ fMuPuS ßTJgJS TJPrJ TJP\ nMu©MKa KTZM WPa ßVPu fJr hJ~ KjP\r SkrA fMPu KjPfjÇ Ii˜jPT ¸vt TrPf KhPfj jJÇ PUJuJ ßYJPU \V“ S \LmjPT ßhUPfj mPuA jfMjPT V´yPe fJÅr ßTJPjJ TM£J KZu jJÇ fJ ßx v» @r nJwJA ßyJT KTÄmJ ßyJT jfMj k´pMKÜr

k´P~JVÇ FPf fJÅr mqm˙JkjJ~ kK©TJKa jfMjfr @Twte KjP~ yJK\r yPfJÇ @r F \jqA IPjPT @\S fJÅr xoP~r ‰hKjT mJÄuJPT mJÄuJ kK©TJr @hvt mPu Veq TPr gJPTjÇ FnJPmA ßfJ~Jm UJj mqKÜxLoJ ZJKzP~ FT \Lm∂ k´KfÔJjÇ PkvJ KyPxPm xJÄmJKhTfJr Im˙Jj FTaM ˝fπÇ F ÊiM ÀKa-ÀK\r oJiqoA j~, FTA xPñ F FT oyJj msfSÇ ßfJ~Jm UJPjr \LmjS fJr ChJyreÇ xoP~ ßToj TPr oJgJ CÅYM TPr hJÅzJPf y~ fJS KfKj ßhKUP~ KhP~PZj FTJ•Prr oyJhMPptJPVÇ xJÄmJKhT ßfJ~Jm UJPjr ßp èeKa xmPYP~ ßmKv @Twte TPrPZ fJ yPò, k´PfqT xyTotLr TJZ ßgPT ßxrJ TJ\aMTM @hJ~ TPr ßjS~Jr Kmru ãofJÇ FA ãofJA rYjJ TPrPZ fJÅr xJlPuqr KnfÇ ßT jJ \JPj xJÄmJKhTfJ~ mqKÜVf hãfJr k´hvtjLr ßYP~ huL~ CPhqJVA ßmKv èÀfôkNetÇ FTKa xÄK㬠rYjJ~ xJÄmJKhT ßfJ~Jm UJPjr @PuUq lMKaP~ ßfJuJ KTZMPfA x÷m yS~Jr j~Ç \jìKhj CkuPã @Ko fJA fJÅr khfPu FT Tífù IjMP\r xvs≠ xJuJo KjPmhj TPr rJUuJoÇ

Tífù IjMP\r xv´≠ xJuJo xJPuy ßYRiMrL ßuUT : xJÄmJKhT

\jìKhPjr TgJ oPj FPuA m~Pxr KyxJmaJ xJoPj FPx hJÅzJPf YJ~Ç ßfJ~Jm UJj∏@oJPhr ßfJ~Jm nJAP~r \jìKhPj m~Pxr KyxJm aJjPf YJA jJÇ \JKj ßfJ ßouJ Khj iPrA KfKj @PZj∏PxA 1934 ßgPT ÊÀ TPrÇ fPm ßx KyxJPm @oJr TJ\ ßjAÇ @\ @oJr YJS~Jr Kmw~ FTaJA∏KfKj @PZj FmÄ fJA gJTMj @oJPhr IK˜fôPT ijq TPrÇ KfKj @PZj mPuA ßfJ nJmPf kJKr @oJPhr ßfoj FT\j I∂f @PZj, pJÅr xJoPj hJÅKzP~ kJP~r KhPT fJKTP~ TgJ muJr @jª ßkPf kJKr! ßfJ~Jm nJA @oJPhr FA xÄTaJkjú ßkvJ xJÄmJKhTfJ~ vs≠J @r nJPuJmJxJr KbTJjJÇ xJfãLrJ xLoJP∂r FkJr-SkJPr hMKa rxMukMr @r nJrPfr mJÄuJ rJP\qr yJKTokMrÇ FA hMA V´JPo ZKzP~ KZKaP~ UJj kKrmJPrr mJxÇ mPjKh nN˝JoL kKrmJrKa UqJf I∂f KfjKa ßãP© KmKvÓ ImhJj rJUJr xMmJPh∏xJÄmJKhTfJ, rJ\jLKf @r IKnj~Ç oSuJjJ @Tro UJÅr kKrmJr muPu fJÅPhr @r @uJhJ kKrY~ ßhS~Jr hrTJr kPz jJÇ FA kKrmJPrr x∂Jj @mhMu ßfJ~Jm UJj (oMKÜpMP≠r xo~ ßgPT ÈPfJ~Jm UJj') CKuäKUf KfjKa ßãP©A

KmYre TPrPZjÇ pKhS k´JiJjq ßkP~PZ xJÄmJKhT UqJKfÇ F ßãP© fJÅr Ijqfo ‰mKvÓ∏mqKÜVf IjMrJVPT KfKj TUPjJ ßkvJVf xffJr xLoJ ZJzJPf ßhjKjÇ @\PTr xJÄmJKhTfJr xPñ ßfJ~Jm nJAPhr xoP~r xJÄmJKhTfJr mz kJgtTq KZu FA ßp TJ\ TPr TPrA ßkvJaJ r¬ TrPf yPfJ, k´gJVf KvãJ mJ k´KvãPer ßTJPjJ mqm˙J KZu jJÇ ßfJ~Jm nJAPTS Umr IjMmJPh yJf kJKTP~ Ijq KmnJPV ßpPf yP~PZÇ FnJPm xm KmnJPV IK\tf hãfJr mPuA fJÅr xoP~r Ijqfo ßvsÔ mJftJ xŒJhT S mPreq xŒJhPTr optJhJ I\tj TrPf yP~PZÇ ßpaMTM ßhPUKZ, Kjrux vso @r KjÔJA KZu fJÅr xJlPuqr KxÅKzÇ FTaJ ChJyre KhAÇ @\TJu aPjtPcJ v»Kar xPñ @orJ xmJA kKrKYfÇ aPjtPcJPf ãKfV´˜ yPuS @orJ FTxo~ oPj TrfJo WNKet^Pzr ßZJmuÇ ßfJ~Jm nJA-A muPf ßVPu FPT @uJhJ TPr ßYjJPujÇ ßxmJr ßcorJ~ aPjtPcJ n~Jmy @WJf yJjuÇ xmJA fJPT WNKet^z mPuA metjJ TruJoÇ ßfJ~Jm nJA fUj ‰hKjT kJKT˜JPjr mJftJ xŒJhTÇ fÀe k´KfPmhT (fUjTJr) oj\Mr @yoPhr YJYJ KZPuj nNPVJPur IiqJkTÇ KfKj oj\MrPT FA hMA hMPptJPVr kJgtTq mMK^P~ KhPujÇ FT rJPf oj\Mr FTaJ k´KfPmhj KuPU ßfJ~Jm nJAPT iKrP~ KhPujÇ ßfJ~Jm nJA FTaM ßYJU mMKuP~ KjPhtv KhPuj∏FUjA ßfJoJr YJYJr TJPZ pJSÇ F KmwP~ mA gJTPu KjP~ FPxJÇ PnJrrJPfr KhPT ßfJ~Jm nJA dJCx @TJPrr KfjUJjJ KmùJPjr mA KjP~ mJxJ~ KlrPujÇ kPrr rJPf IKlPx FPxA oj\MrPT KjP~ kzPuj∏mMK^P~ KhPuj k´KfPmhjaJ ßToj TPr KuUPf yPmÇ hMA mJ Kfj KTK˜r ßx k´KfPmhjA aPjtPcJr xPñ @oJPhr kKrY~ WaJPujÇ QhKjT kJKT˜Jj ßgPT ‰hKjT mJÄuJ∏PoJaJoMKa FTaJ hLWt xo~A fJÅr TJZJTJKZ gJTJr xMPpJV ßkP~KZuJoÇ F xMPpJVaJPT @Ko @oJr ßxRnJVq


36 oMÜKY∂J

28 April - 04 May 2017 m SURMA

v´KoTrJ mKûfA rP~ ßVPZ TJ\L ÀÉu @Koj ßuUT : TJptTrL xnJkKf, VJPot≤ vsKoT ßasc ACKj~j ßTªs

mJÄuJPhPvr ßkJvJT KvP·A xmPYP~ ßmKv vsKoT TotrfÇ @mJr F KvP·r KmkMu xÄUqJKiTq TotLA jJrLÇ FPhr vso-WJo-xJijJ~ KmTKvf yP~PZ ßkJvJT UJfÇ rJ\QjKfT yrfJu-ImPrJi KTÄmJ k´JTíKfT hMPptJV, ßTJPjJ KTZMA vsKoTPhr TJrUJjJr ßYRyK¨Pf k´Pmv ßbTJPf kJPr jJÇ fJrJ Kv· k´KfÔJjPT KjP\r oPj TPrÇ ßxUJPj @∂KrTfJ S KjÔJr xPñ vso ßh~Ç KjP\rJ mKûf y~; KT∂á TJP\ VJKluKf TPr jJÇ YJr mZr @PV rJjJ käJ\J iPxr krKhj xm TJrUJjJ mº ßWJweJ TrJ yP~KZuÇ Ff rÜ, Ff oífqM vïJ KZu vsKoTrJ jJ k´Y§ KmP°JrPe ßlPa kPzÇ KT∂á vsKoTrJ hJK~fôvLufJr kKrY~ ßh~Ç fJrJ SA IKnv¬ nmPj @aPT kzJ xyTotLPhr C≠Jr TJ\PTA IV´JKiTJr ßh~Ç rJjJ käJ\Jr hMWtajJr @PVS TP~TKa ßkJvJT TJrUJjJ~ mz irPjr hMWat jJ WPaPZÇ TJrUJjJ nmj iPx kPz KTÄmJ @èj ßuPV TÀe oífqM yP~PZ IVKef vsKoPTrÇ Fxm WajJ~ xÄKväÓ oJKuPTr

oPjJnJm ßTmu yfJvJmq†T j~, IoJjKmTSÇ @èPj kMPz KTÄmJ ßh~Ju-ZJh YJkJ kPz vsKoPTr IxyJ~ oífqMPf fJrJ oJoMKu ßvJT k´TJPvr mJAPr ßTJPjJ hJ~ V´ye TrPf YJ~ jJÇ rJjJ käJ\J iPxr WajJ~ ßãJn-PâJi xíKÓ yP~PZ KmvõmqJkLÇ IPjT ßhPvr ßâfJrJ mPuPZj, mJÄuJPhPvr vsKoPTr rÜoJUJ ßkJvJT @orJ krm jJÇ fJrJ TJrUJjJr kKrPmv Cjúf FmÄ vsKoTPhr jqJpq o\MKr S IjqJjq xMKmiJ k´hJPjr \jq YJk xíKÓ TPrPZÇ @mJr FaJS ßhUJ ßVPZ, KmPvõr mz mz ßâfJ k´KfÔJj mJÄuJPhPvr vsKoTPhr TÓ-pπeJPT kMKÅ \ TPr ßkJvJPTr hJo ToJPjJr \jq hrTwJTKw TrPZÇ @oJPhr oJKuTrJS F xMPpJVPT vsKoT ˝JgtKmPrJiL khPãk V´yPer \jq mqmyJr TrPZÇ rJjJ käJ\J KmkptP~r kr ACPrJk S @PoKrTJr ßâfJrJ IqJTct S IqJuJP~¿ xÄVbj VPz ßfJPuÇ KT∂á hMntJVq\jTnJPm fJrJ TJrUJjJr Kc\JAj, IKVúTJP§ KjrJk•J AfqJKh KmwP~ pfaJ oPjJPpJVLg vsKoTPhr \LmjoJj Cjúf TrJr \jq k´P~J\jL~ xMKmiJ k´hJPjr hJKm xJoPj @jJr KmwP~ ffaJA ChJxLjÇ rJjJ käJ\J KmkptP~r kr ßhv-KmPhPvr k´mu YJPk vsKoTPhr ßmfj KTZMaJ mJzJPjJ y~Ç KT∂á \LmjpJ©Jr mqP~r fMujJ~ jNqjfo o\MKrr kKroJe xJoJjqÇ fhMkKr, Vf YJr mZPr \LmjpJ©Jr mq~ míK≠r TJrPe mKitf o\MKr ßfJ yJS~J~ KoKuP~ ßVPZÇ ßmfj mJzJr xPñ xPñ oJKuTrJ mJKz nJzJ mJKzP~ ßhjÇ pJfJ~Jf nJzJ mJPzÇ @orJ xJŒ´KfT xoP~ ßhPUKZ, xrTJKr IKlxJr S TotLPhr ßmfj-nJfJ KÆèe TrJ yP~PZÇ KT∂á ßkJvJT KvP·r TotLPhr Fr @SfJ~ @jJ y~KjÇ KTZMKhj @PV @ÊKu~Jr IPjT TotL F hJKm xJoPj @jJ~ hojjLKfr @vs~ KjP~ fJ gJKoP~ KhP~PZ xrTJrÇ muJ yPò, 2013 xJPu ßmfj mJzJPjJ yP~PZÇ jfMj TPr F Kmw~Ka KmPmYjJr xMPpJV FUjS y~KjÇ IPjT vsKoT FUj hM”U TPr mPuj, xrTJPrr A¥JKˆs~Ju kMKuv FmÄ

rJjJ käJ\J KmkptP~r kr ßhv-KmPhPvr k´mu YJPk vsKoTPhr ßmfj KTZMaJ mJzJPjJ y~Ç KT∂á \LmjpJ©Jr mqP~r fMujJ~ jNqjfo o\MKrr kKroJe xJoJjqÇ fhMkKr, Vf YJr mZPr \LmjpJ©Jr mq~ míK≠r TJrPe mKitf o\MKr ßfJ yJS~J~ KoKuP~ ßVPZÇ ßmfj mJzJr xPñ xPñ oJKuTrJ mJKz nJzJ mJKzP~ ßhjÇ pJfJ~Jf nJzJ mJPzÇ @orJ xJŒ´KfT xoP~ ßhPUKZ, xrTJKr IKlxJr S TotLPhr ßmfj-nJfJ KÆèe TrJ yP~PZÇ KT∂á ßkJvJT KvP·r TotLPhr Fr @SfJ~ @jJ y~KjÇ KTZMKhj @PV @ÊKu~Jr IPjT TotL F hJKm xJoPj @jJ~ hojjLKfr @vs~ KjP~ fJ gJKoP~ KhP~PZ xrTJrÇ muJ yPò, 2013 xJPu ßmfj mJzJPjJ yP~PZÇ oJKuPTr yP~ TJ\ TrJ k´JAPna mJKyjL ^Ma xπJxLPhr TJPZ K\Kÿ fJrJÇ ßTC aMÅ v»Ka TrJr CkJ~ ßjAÇ fJrJ rLKfoPfJ ß\uUJjJr kKrPmPv TJ\ TrPZÇ PmKvrnJV TJrUJjJ~ ßhUJ pJ~, oJKuTrJ Kv· @Aj mJ vso @Aj ßTJPjJaJA oJPj jJÇ vsKoTPhr oJfífôTJuLj ZMKa, V´JYMAKag Fxm IKiTJr @APj ˝LTífÇ KT∂á mJ˜Pm IPjT k´KfÔJPjA fJr k´P~JV ßjAÇ KT∂á hMnJt Vq, xrTJr fJ ßhPUS ßhPU jJÇ vso @APjr xÄPvJij TPrPZ xrTJr FmÄ fJPf oJKuTPhr ˝Jgt xÄrãe TrJ yP~PZÇ fJrJ ßpxm xMkJKrv TPrPZ xrTJr fJ ßoPj KjP~PZÇ KT∂á ßasc ACKj~j ßp vsKoTPhr \jq, fJPhr ˝JgtA \uJ†Ku ßhS~J yP~PZÇ pJrJ vsKoTPhr TgJ muPf YJ~ KTÄmJ xÄVKbf TrJr \jq CPhqJVL y~, fJPhr KmÀP≠ IxhJYrPer KnK•yLj IKnPpJV FPj YJTKrYqMf TrJr WajJ WPa KmKnjú k´KfÔJPjÇ k´Tf í kPã oJKuTkã YJ~ jJ ßp ßTJPjJ k´KfÔJPj vsKoTrJ xÄVKbfnJPm fJPhr hJKm-hJS~J ßkv TÀTÇ mJÄuJPhPvr

ßkJvJPTr @∂\tJKfT ßâfJPhr kã ßgPT FojKT pMÜrJPÓsr oPfJ xJosJ\qmJhL ßhPvr kã ßgPTS vsKoTPhr ßasc ACKj~j IKiTJr k´hJPjr \jq YJk @PZÇ KT∂á @oJPhr oJKuTrJ fJPf xJzJ KhPf @V´yL jjÇ @rS FTKa KmwP~r k´Kf @Ko híKÓ @Twte TrPf YJAÇ oJKuTkã ßgPT muJ y~, KmPhKv IPgt KTÄmJ FjK\SPhr CÛJKjPf @oJPhr ßkJvJT KvP· vsKoT @PªJuj xÄVKbf TrJ yPòÇ FojKa WPa gJTPu fJ KjªjL~Ç F ßãP© xrTJPrr hJK~fô yPò, IKnPpJV k´oJe FmÄ hJ~LPhr vJK˜r mqm˙J TrJÇ KT∂á mJ˜Pm ßfoj jK\r ßfJ ßhKU jJÇ mJÄuJPhPvr ßkJvJT KvP·r TotLrJ KjÔJ S @∂KrTfJr xPñ vso KhP~ pJPòÇ KT∂á fJPhr ßp ßmfj-nJfJ ßhS~J y~ fJPf ßmKvrnJV TotLA x∂áÓ j~Ç xrTJr S oJKuTkã ßkJvJT Kv· KjP~ Vmt TPrÇ KT∂á pJPhr TJrPe F I\tj fJrJ oMU lMPa KjP\r IKiTJPrr TgJ muPf kJrPZ jJÇ TJre fJPf ßmÅPY gJTJr xJoJjq Imu’jaMTS M ßp yJfZJzJ yP~ pJS~Jr n~Ç

pM≠ojÛfJr nJArJx hNr TrJr CkJ~ TL \~J lJryJjJ ßuUT: TgJxJKyKfqT

kíKgmLPf xmPYP~ xMªr hívq ßTJjKa? oJjMPwr TJZ ßgPT F k´Pvúr FTT C•r kJS~J x÷m j~Ç \Jlr ATmJu xqJPrr TJPZ kíKgmLr xmPYP~ xMªr huPmÅPi ßoP~Phr ÛMPu pJS~Jr hívqÇ @mJr mMv-aKj ßmä~JPrr TJPZ xmPYP~ xMªr KZu @lVJKj˜JjPT ßmJoJ ßoPr èÅKzP~ ßhS~Jr hívqÇ KuSPju ßoKxr TJPZ xmPYP~ xMªr hívq Kl∑ KTT ßgPT mJÅTJPjJ vPa ßVJuPkJˆ ZMÅP~ mu \JPu dMKTP~ ßhS~JÇ CxJAj ßmJPr TJPZ xMªr hívq, KlKjKvÄ FP¥r uJuKlfJ ßZJÅ~JÇ fLms vLfJâJ∂ TJPrJ TJPZ xTJuPmuJr ßrJ¨MraMTAM xmPYP~ oJ~Jo~Ç TJPrJ TJPZ xmPYP~ xMªr, ˝JiLj @TJPv mJfJx ßTPa ßTPa kJKUr CPz pJS~Jr hívq, @mJr ßxA xJyxL CzJunKñ H≠fq KmPmYjJ TPr mªMPTr Vro jPu kJKUr VJu ßYPk irJr hívqA xmPYP~ Kk´~ KvTJKr ßvsKer oJjMPwr TJPZÇ kJKUr @®KmvõJxL V´LmJnKñ j~, oíf kJKUr mMPT rPÜr ßZJPkr hívq fJPhr kZªÇ kz∂ KmPTPu K^Kr K^Kr mJfJPx xJoJjq ßxJÅhJKu lMPur Vº ßkPu IPjPT \LmjPT ijq oJPjj, ßTC ßTC @mJr Kj\ ßhPvr ‰xjqPhr yJPf xPmtJó ãofJxŒjú yJAPcsJP\j ßmJoJ jJ ßhUPu WMoJPfA kJPrj jJÇ K\o TrPmPar TJPZ xmPYP~ xMªr

˝JiLj IrPeq YPz ßmzJPjJ kqJ∫Jr aJAKV´Pxr oMUÇ FTKa oMPUr yJKx ˝JiLj nNUP§ KjKÁP∂ ßhUJr \jq uJU uJU oJjMw I˘ yJPf fMPu KjP~PZj ∏ F hívq ßTJKa ßTJKa oJjMPwr TJPZ Kk´~Ç TJPrJ TJPrJ TJPZ @mJr ßxA hívq IKk´~Ç rmLªsjJg ßfJ fMò \u\ ßvSuJr oPiqS IkKrPo~ ßxRªpt UMPÅ \ ßkP~PZj; @r ßxA ßxRªPptr nJV KhP~PZj ßTJKa ßTJKa kJbTPTÇ k´TíKfr nJwJ Kj^MoÇ rJ\jLKfr nJwJ @mJr IKfoJ©J~ ^Mo, IKfoJ©Jr ßTJuJyukNetÇ rJ\jLKfr k´iJj IjMwñ TNajLKfr nJwJ ßfJ @PrJ ^JPouJrÇ Imvq TNajLKfr nJwJ xm xo~A ßp ÈpKh KT∂á fPm o~' @zJA kqJÅPY kNet KZu fJS j~Ç FTxo~ TNajLKfr nJwJS jLrm, ‰vK·T KZuÇ jJ, kJÁJfq j~, FA CkoyJPhPvA KZuÇ nJrfmPwt kJrKxTPhr @Voj S mxmJx ÊÀr TNaQjKfT TJKyKjKa ßvJjJ pJTÇ ArJPjr xPñ nJrfmPwtr mqmxJK~T xŒTt hMA yJ\Jr mZPrrÇ nJrfmPwt ArJPjr TJPkta, oxuJr KmkMu YJKyhJ gJTJ~ kJrKxT mqmxJ~LrJ ßxxPmr ß\JVJj KhPfjÇ mqmxJK~T xŒPTtr FTkptJP~ kJrKxTrJ nJrfmPwt mxmJPxr IjMoKf YJAPujÇ nJrfmPwtr TNajLKfTrJ kJrKxT mqmxJ~LPhr xJoPj FTKa hMikNet Tux ßrPU oMPU KTZM jJ mPu TNajLKfr xPmtJó ‰vK·T oJj ßhKUP~KZPujÇ jLrm FA TNaQjKfT nJwJ~ hMinKft TuPxr IjMmJh yPuJ fMou M \jmxKfkNet nJrfmPwt mKyrJVf TJCPT jfMj TPr \J~VJ ßhS~Jr Kfu kKroJe xMPpJV @r ßjAÇ FA nJwJr \mJm kJrKxT mqmxJ~LrJ KhPuj FnJPm-SA hMikNet TuxKaPf FTKa @ÄKa fJrJ FfaJA xfTtfJr xPñ cMKmP~ KhPuj ßp TeJoJ© hMPir ßlJÅaJS ZuPT kzu jJÇ Fr Igt fJÅrJ FojnJPm nJrfmPwt mxmJx TrPf YJj, ßpoj SA hMikNet TuPx @ÄKaKa k´Pmv TPrPZ, ßTJgJS YMu kKroJe xoxqJ ‰fKr jJ TPrÇ kJrKxT mqmxJ~LPhr FA TNaQjKfT C•Pr x∂áÓ nJrfL~ TNajLKfTrJ ßvw kpt∂ kJrKxTPhr nJrfmPwt mxmJPxr IjMoKf KhP~KZPujÇ @\PTr \JoPxhkMr FA kJrKxTPhr yJPfA ‰fKrÇ aJaJ-KmzuJr oPfJ k´KfÔJjS kJrKxTPhr yJPf ‰fKrÇ mJÄuJPhPvr

kJKjr IKiTJrPT FTTnJPm TMKãVf TPr rJUJr oofJ mqJjJ\tL~ TNajLKf ßhPU Imvq ßxA KvP·J•Let oJjKmT TNajLKf KmvõJx TrJ IPjPTr kPã TKbj yPmÇ pf ßmKv fgJTKgf xnqfJr KhPT FKVP~PZ oJjMw, ffA jJKT E≠ yP~PZ TNaQjKfT nJwJÇ oyJnJrPfr TJPu ßhsRkhLPhr pMP≠r \jq k´PeJKhf TrPf yPfJÇ KhjTJu kJPPZÇ FUj rJÓski´ JjrJ ßhsRkhLPhr k´PeJhjJ ZJzJA pMP≠r k´Kf ˝~÷M IjMrJV k´hvtj TPrjÇ TUPjJ FA IjMrJV oJ©J ZJzJ~Ç KT∂á pMP≠r k´Kf rJÓski´ JjPhr IjMrJV pKh hJjmL~ IjMkJf I\tj TPr, fJyPu vJK∂TJoL oJjMw ßTJgJ~ pJPm? oJKTtj pM≠\JyJP\r myr ßkKjjxMuJr KhPT FKVP~ pJPò KTÄmJ C•r ßTJKr~JPT \» TrJr \jq hKãe ßTJKr~J~ xJoKrT WJÅKa ˙Jkj mJ ßxA xJoKrT WJÅKaPf xMxKöf I˘ yJPf ‰xjq pKh asJŒ xJPyPmr ßYJPU kíKgmLr xmPYP~ xMªr hívq y~, fPm KmPvõr vJK∂TJoL oJjMPwr vJK∂Pf mxmJPxr CkJ~ TL! ßTJgJ~ mz rJÓsPjfJrJ nJmPmj kíKgmLr xm oJjMw KTnJPm ßUPf-krPf kJPm, KTnJPm xmJr k´JKfÔJKjT-Ik´JKfÔJKjT oJjKmT KvãJr xMPpJV yPm, KTnJPm kíKgmLr xm IxM˙ KvÊPT ßhmLPvKbr oPfJ oJjKmT KYKT“xPTr TJPZ KYKT“xJmqm˙J ßjS~Jr xMPpJV ßhS~J pJPm, fJ ßfJ j~A, CPJ kíKgmLPT TL TPr @PrJ hMhv t Jr oPiq ßluJ pJ~, TL TPr kíKgmLr xm ßhvPT oJKTtj xJosJ\qmJPhr IiLj TrJ pJ~, KxKr~JPT CKzP~ KhP~ KTnJPm oiqk´JPYq IvJK∂r KYr˙J~L mPªJm˜ \JKr rJUJ pJ~, @lVJKj˜JPj ÈoJhJr Im Iu ßmJ’x' ZMPz FKv~JPT fZjZ TPr ßhS~J pJ~, YuPZ ßxA @P~J\jÇ Kmvõ kPzPZ hMA pM≠mJ\ KxP\JPl∑JKjPTr TmPuÇ ßcJjJ asJŒ @r KTo Cj \Ä hMP~ KoPu kíKgmLPT FUj TfUJKj n~JjT TPr ßfJPuj ßxA @vïJ~ TJaJPf yPò KhjÇ kíKgmLaJ @kJff kJroJeKmT ßmJoJr KkKòu KkPbr Skr auou kJP~ hJÅKzP~ @PZÇ ßpPTJPjJ oMyNPft kPz ßpf kJPr fífL~ KmvõpMP≠r TmPuÇ @vJmJhLrJ muPmj, ßvw kpt∂ KTZMA yPm jJÇ pMÜrJPÓsr xPñ mqmxJK~T xŒPTtr ˝JPgtA C•r

ßTJKr~JPT kroJeM ßmJoJ KjP~ ÉoKT-ioKT ßhS~Jr S âoJVf krLãJ YJuJPjJ ßgPT Kmrf gJTJr \jq YJk KhPf mJiq yPm YLjÇ ßvwPov Kk~Ä A~Ä oJxu k´hvtPj ãJ∂ ßhPm, Kjr˘ yPmÇ @r pMÜrJÓs Kmrf yPm hKãe ßTJKr~Jr xPñ KoPu CÛJKjoNuT ßpRg xJoKrT oyzJ YJuJPjJ ßgPTÇ C•r ßTJKr~Jr kroJeM ˙JkjJ~S ßvw kpt∂ KoxJAu yJouJ YJuJPjJ yPm jJÇ SA n~nLKf k´hvtj @r ÉoKT-ioKT kpt∂A xLKof gJTPm pM≠ pM≠ ßUuJÇ KT∂á KjKÁf yS~Jr \jq FA @võJxaMTAM KT pPgÓ? VnLr @fï S KmowtfJ~ @âJ∂ yPf y~ xJiJre oJjMwPTÇ k´vú SPb oJjmxoJP\r nKmwq“ TL hJÅzJPm fJ KjP~Ç 1998 xJPur KyxJm IjMpJ~L pMÜrJPÓsr yJPf @PZ 12 yJ\Jr 70Ka kJroJeKmT I˘, rJKv~J~ yJPf @PZ 22 yJ\Jr 500Ka, l∑JP¿r hUPu 500, KmsPaPjr 380, YLPjr 450KaÇ AxrJP~Pur TJPZ uMTJPjJ @PZ 64 ßgPT 112 irPjr kJroJeKmT I˘Ç nJrPf @eKmT IP˘r xÄUqJ 65 ßgPT 74Fr oPfJÇ kJKT˜JjS Kj”˝ j~Ç fJrS @PZ 15 ßgPT 25Kar oPfJÇ FA KyxJm @PrJ 20 mZr @PVrÇ Vf 20 mZPr @PrJ mÉoJK©T S KmkMu kJroJeKmT vKÜPf ãofJir yP~ CPbPZ Fxm ßhvÇ k´vú yPuJ, ßTJj kKreKfr KhPT pJPm fJyPu kíKgmL? xJoKrT UJPf mq~ yS~J FA ßTJKa ßTJKa KmKu~j cuJr ÊiM kr¸Prr ÉoKT-ioKTPfA mqmyJr yPm? oJjMw fJr ßxrJ oK˜Ï KhP~ FA ÈPxrJ K\Kjx' CØJmj Tru? FA IP˘r TJrPe, kíKgmLPT @PrTaM vJ∂-xMK˙Pf, @PrTaM jLrPm, @PrTaM VnLrnJPm, @PrTaM To fJzJÉzJ~, @PrTaM k´xjúfJr xPñ ßhUJr xMPpJV TPo @PxÇ FA IP˘r TJrPe @hvt j~, ˝JgtVf TJrPe ßoÀTre fLms y~Ç ÊiM FA IP˘r TJrPe KmPvõr fJm“ xnqfJPT YqJPu† TrJ pJ~Ç Imvq @oJPhr ßZJa oK˜PÏr Fxm KY∂J~ kíKgmLr ßTJPjJ kKrmftj @xPm jJÇ nJPuJ yPfJ pKh ãofJmJjrJ, mz oJgJS~JuJ oJjMwrJ nMu TPr yPuS FTaM ßZJa oJgJS~JuJPhr oPfJ nJmPfjÇ fJyPu kíKgmLr xm oJjMPwr FTxPñ k´mu CuäJx S CòôKxf yS~Jr oPfJ FTKa WajJ WafÇ


SURMA m 28 April - 04 May 2017

TSKo xjPhr ˝LTíKf S ßylJ\f KmfTt

oMÜKY∂J 37

ßoJ. \JKTr ßyJPxj ßuUT: IiqJkT, @Aj KmnJV, Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~

TSKo oJhrJxJr xjh hJSrJP~ yJKhxPT oJˆJr KcKV´r xooJPjr ˝LTíKf k´hJPjr k´iJjoπLr ßWJweJr kr ß\Jr fTtKmfTt YuPZÇ ßTC muPZj FKa ÊiMA ßnJPar rJ\jLKfÇ @mJr IPjPTA FKaPT @S~JoL uLPVr rJ\QjKfT hvtPjr KmkrLf mPu o∂mq TrPZjÇ IjqKhPT @S~JoL uLPVr ÊnJTJ–ãL KmFjKk ßjfJrJ xjh ˝LTíKfr @zJPu ßylJ\fPT TJPZ aJjJ nKmwqPf @S~JoL uLPVr \jq KmkPhr TJre yPm mPu ÉÅKv~JKr CóJre TrPZjÇ ßTC ßTC Kmw~KaPT AKfmJYT KyPxPmS ßhUPZjÇ rJ\jLKfr Iñj ßgPT mMK≠\LmL S xMiLPhr k´Jñe, xÄmJhk© ßgPT ßaKuKnvPjr aT ßvJ-xmUJPjA yJK\r TSKo S ßylJ\fÇ @Ko IioS TMuMk @ÅaJ jLrmfJr ImxJj WaJPjJr ßuJn xJouJPf kJruJo jJÇ mJÄuJPhPv TSKor hJSrJP~ yJKhxPT oJˆJr KcKV´r xooJPjr ˝LTíKf k´hJPjr CPhqJV FKaA k´go j~Ç Fr @PV 2006 xJPu KmFjKk xrTJr hJSrJP~ yJKhxPT oJˆJr KcKV´r xooJPjr ˝LTíKf k´hJPjr ßWJweJ KhPuS F KjP~ ßTJPjJ CómJYq yP~KZu mPu @oJr \JjJ ßjAÇ Kmw~Ka Foj ßp KmFjKk F irPjr CPhqJV KjPfA kJPr, fJA mPu @S~JoL uLV ßTj TrPm? pJ-A ßyJT, TSKo xjPhr ˝LTíKfPT KWPr xíÓ KmfTt nMPur lJÅPh @aTJ kPzPZ mPu @oJr mqKÜVf kptPmãeÇ KmfPTt TSKo oJhrJxJ S ßylJ\fPT FTP© èKuP~ ßluJ yPòÇ TSKo oJhrJxJ FTKa KvãJk´KfÔJj, pJr ßVJzJk•j 1866 xJPu nJrPfr C•r k´PhPvr xJyJrJjkMr ß\uJr ßhSmPª y\rf TJPxo jJjMfKm, rKvh @yÿh yJñMKy S yJK\ @Pmh ÉxJAj (ry.)-Fr CPhqJV S ßjfíPfô ÈhJÀu CuMo ßhSmª' k´KfÔJr oJiqPoÇ FKaA KmPvõr xmtk´go TSKo oJhrJxJÇ Frkr ßhSmPªr hvtj, kbj-kJbj S KxPumJx IjMxre TPr mJÄuJPhv, nJrf, kJKT˜Jj, vsLuïJ, @lVJKj˜Jjxy KmPvõr KmKnjú ßhPv TSKo oJhrJxJr xÄUqJ mJzPf gJPTÇ 1901 xJPu mJÄuJPhPvr k´go TSKo oJhrJxJ ÈhJÀu CuMo oBjMu AxuJo' Y¢V´JPor yJayJ\JrLPf k´KfÔJ uJn TPrÇ @r 1937 xJPu È@u-\JKo~J @uAxuJKo~J' k´KfKÔf y~ Y¢V´JPor kKa~J~Ç mJÄuJPhPv KmhqoJj TSKo oJhrJxJr xÄUqJ S Fxm oJhrJxJ~ Iiq~jrf KvãJgtLr xKbT xÄUqJ KjP~ ofPnh rP~PZÇ mJÄuJPhv KvãJfgq S kKrxÄUqJj mMqPrJr (mqJjPmAx) 2015 xJPur KyxJm IjMpJ~L xJrJ ßhPv 13 yJ\Jr 902Ka TSKo oJhrJxJ @PZÇ ßxUJPj KvãJgtLr xÄUqJ k´J~ 14 uJUÇ IiqJkT @mMu mJrTJPfr oPf, ßhPv ßoJa 55 yJ\Jr TSKo oJhrJxJ rP~PZÇ IjqKhPT IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyPfr oPf, ßhPv 26 ßgPT 28 yJ\Jr TSKo oJhrJxJ rP~PZÇ mJÄuJPhPvr TSKo oJhrJxJèPuJr míy•o KvãJ ßmJct ßmlJTMu oJhJKrKxPur 2012 xJPur k´KfPmhj IjMpJ~L fJPhr IiLPj 20 yJ\JPrrS ßmKv TSKo oJhrJxJ rP~PZÇ TSKo oJhrJxJ S Fr KvãJgtLr xÄUqJ KjP~ KmÃJK∂r FTKa Ijqfo TJre yPf kJPr FA ßp k´JKfÔJKjT ImTJbJPoJ ZJzJS TSKo TJKrTMuJPo oxK\h, oÜm S ßlJrTJKj~J oJhrJxJPTKªsT uJU uJU k´KfÔJPj TSKo iJrJr KvãJ ßhS~J y~Ç

k´xñf CPuäUq, ÊiM AxuJoL KvãJ Km˜JrA TSKo oJhrJxJ ˙JkPjr CP¨vq KZu jJÇ 1857 xJPu GKfyJKxT KxkJKy KmkäPmr kr 34 \j vLwt˙JjL~ @Puo GTqm≠nJPm KmsKavPhr k´KfPrJPir cJT ßhjÇ KmsKav vJxPjr ImxJj WKaP~ nJrPfr ˝JiLjfJr uPãq k´KfPrJi @PªJuPj KmkMuxÄUqT @Puo (FT KyxJPm 71 yJ\Jr 500 \j) Kjyf yPu AxuJPor KmKnjú vJUJ-k´vJUJ~ xNçJKfxNç ùJPj xoí≠ @Puo ‰fKr IkKryJpt yP~ SPbÇ KmsKav HkKjPmKvT vJxTrJ kKrT·jJ TPrKZu iLPr iLPr FA CkoyJPhPvr oJjMPwr KY∂J-PYfjJ S oJjKxTfJ~ @oNu kKrmftj @j~j TrJÇ KmPvw TPr AxuJPor KvãJr ßãP© @oNu kKrmftj TrJ, pJPf oMxuoJjrJ fJPhr iotL~ IjMvJxj, ˝TL~ xnqfJ S hLK¬oJj IfLf nMPu KVP~ IhNr nKmwqPf KjP\PT ˝fπ \JKf KyPxPm oNuqJ~j TrPf jJ kJPr FmÄ Fr oJiqPo fJPhr KY∂J-PYfjJ S ßoiJ-ojPj kJÁJPfr YfMoUMt L k´nJm m≠oNu y~Ç FA yLj CP¨vq xlu TrJr xmPYP~ TJptTr khPãk KZu oMxuoJjPhr KvãJmqm˙J~ ‰mkäKmT kKrmftj xJij TrJÇ Fr k´oJe ßoPu xMufJj oMyJÿh fMWuPTr vJxjJoPu ÊiM KhKuäPfA ßpUJPj xyxsJKiT oJhrJxJ KZu ßxUJPj KlKrKñ @V´JxPjr kr kMPrJ nJrfmPwt oJhrJxJr xÄUqJ hs∆f ToPf gJPTÇ HkKjPmKvT vJxTPhr kKrT·jJ mJ˜mJ~j TrPf uct oqJTPu F ßhPvr oJjMPwr \jq FT jfMj KvãJjLKfr xMkJKrv TPrjÇ uct oqJTPu fJÅr KvãJjLKf mJ˜mJ~jxÄâJ∂ FT k´mPº ¸Ó nJwJ~ F KmwP~ mPuj, ÈFUj @oJPhr Tftmq yPuJ, Foj FT hu ßuJT ‰fKr TrJ, pJrJ @oJPhr IKiTíf IûPur IKimJxL S @oJPhr oJP^ ßhJnJwLr hJK~fô kJuj TrPmÇ pJrJ rÜ S mPet KyªM˜JKj yPuS KY∂J-PYfjJ, ßoiJ-ojj S YJKrK©T híKÓPTJe ßgPT yPm AÄPr\Ç ' hNrhvtL CuJoJP~ ßTrJo FA xMhNrk´xJrL YâJ∂ S fJr n~JmyfJ xŒPTt x\JV KZPujÇ fJÅrJ mM^Pf ßkPrKZPuj, FPyj kKrK˙KfPf oMxuoJjPhr KÆj-BoJj rãJPgt ßTJPjJ TJptTr khPãk jJ KjPu IhNr nKmwqPf fJÅrJ ˝fπ \JKf KyPxPm KjP\Phr IK˜fô KaKTP~ rJUPf kJrPmj jJÇ fJA KmsKavPhr k´mKftf kKÁoJ KvãJ, @V´JxL xnqfJ S ßnJVmJhL xÄÛíKfr ßoJyo~fJr @mrPe xJosJ\qmJhL hMrJTJãJ ßgPT oMxuoJjPhr BoJj-@KThJ rãJ TrJ èÀfôkNet AxMq KyPxPm @Kmntf N y~Ç Foj ßk´ãJkPa AÄPr\Phr jm CØNf KvãJjLKfr ±ÄPxr yJf ßgPT oMxKuo \JKfPT rãJr CP¨Pvq TKfk~ @Puo ßhSmPª TSKo oJhrJxJ k´KfÔJ TPrjÇ FKa KZu FTKa k´KfmJh, FTKa Kmkäm, FTKa @PªJujÇ IjqKhPT 2010 xJPur 19 \JjM~JKr VKbf ßylJ\Pf AxuJo FTKa AxuJoL @PªJujKnK•T xÄVbjÇ Y¢V´JPor k´J~ 100Ka TSKo oJhrJxJr KvãTPhr KjP~ F xÄVbj VKbf y~Ç xÄVbjKa 2010 xJPu mJÄuJPhPvr iotKjrPkã KvãJjLKfr KmPrJKifJr oiq KhP~ @®k´TJv TPrÇ yJayJ\JrL oJhrJxJr kKrYJuT @uäJoJ vJy @yoh vlL S AxuJoL GTqP\JPar ßY~JroqJj oMlKf A\yJÀu AxuJo xÄVbjKar k´KfÔJfJÇ ßylJ\Pf AxuJo KjP\PT IrJ\QjKfT xÄVbj KyPxPm hJKm TrPuS FKa

\JfL~ rJ\jLKf ÆJrJ mqJkTnJPm k´nJKmfÇ ßylJ\Pfr IPjT ßjfJ KmFjKk-\JoJ~JPfr 20 huL~ ß\JPar ßylJ\fTJrLS mPaÇ 2013 xJPur 5 ßo ßylJ\Pfr dJTJr CkT£ ßWrJS, fJrkr xrTJPrr xPñ ßhjhrmJr TPr vJkuJ YfôPr KTZM xo~ Im˙JPjr IjMoKf KjP~ xrTJPrr kfPjr CP¨Pvq hLWtPo~JKh Im˙JPjr Kx≠J∂, KmFjKk ßj©L UJPuhJ K\~Jr ßylJ\fPT UJhq-kJjL~ KhP~ xJyJpqxyPpJKVfJ FmÄ ßylJ\Pfr hJKmr xPñ FTJ®fJ ßWJweJ TPr KmFjKkr ßjfJTotLPhr rJ˜J~ ßjPo @xJr ßWJweJÇ ßylJ\Pf AxuJo S TSKo oJhrJxJPT èKuP~ ßluJ ßpRKÜT KmfTt j~Ç KÆfL~ KmfTt, TSKo xjPhr ˝LTíKf oNuf ßnJPar rJ\jLKfÇ k´iJjoπL FTKa rJ\QjKfT hPurS k´iJjÇ rJ\QjKfT hPur k´iJj KyPxPm ßnJPar rJ\jLKf Ik´JxKñT j~Ç k´vú yPò, FKa huL~ jLKf@hPvtr xPñ TfaJ xJpM\qkNe?t KmfTtaJ FUJPjAÇ mJÄuJPhPvr ßnJPar rJ\jLKfPf ßnJaJrPhr ßoJaJ hJPV xJf nJPV nJV TrJ ßpPf kJPrÇ FT. xPYfjnJPm oMKÜpMP≠r kPãr k´VKfvLu vKÜ, @S~JoL uLVPT pJrJ ßnJa ßh~Ç hMA. ßmKvr nJV iotL~ xÄUqJuWM ßnJaJr, pJÅrJ @S~JoL uLVPT ßnJa ßhjÇ Kfj. iotKjrPkãfJ~ k´munJPm KmvõJxL huKaS @S~JoL uLVPTS ßnJa KhPf IPkãJTíf ˝òª ßmJi TPrÇ YJr. @S~JoL uLPVr xPñ nJrPfr xMxŒPTtr TJrPe nJrfKmPrJiL fgJ KyªMfmô JhKmPrJiL ßnJaJr, pJÅrJ KmFjKkPT ßnJa ßhjÇ kJÅY. iotKjrPkãfJr KmÀP≠ AxuJo iPotr jJPo rJ\jLKfPf pMÜ mJ Fr k´Kf xyJjMnKN fvLu ßnJaJrrJ KmFjKkPT ßnJa ßhjÇ Z~. kJKT˜Jjk∫L ßnJaJrPhr FTKa hu KmFjKk S Fr ß\JaPT ßnJa ßh~Ç xJf. ßhJhMuqoJj ßnJaJrPhr huKa kKrK˙Kf-Pk´ãJka KmPmYjJ TPr ßnJPar Kx≠J∂ ßj~Ç \JfL~ rJ\jLKfPf @S~JoL uLV iotKjrPkã S AxuJoKmPrJiL hu KyPxPm KYK¤f @r KmFjKk AxuJoL nJmiJrJr fgJ AxuJPor k´Kf xyJjMnKN fvLu, nJrfKmPÆwL S kJKT˜JjhrKh KyPxPm kKrKYfÇ FA Im˙J~ ßylJ\fPT TJPZ aJjJr rJ\jLKf fgJ ßylJ\fk´LKf @S~JoL uLPVr ßnJPar rJ\jLKfPf UMm FTaJ uJn\jT yPm mPu oPj y~ jJÇ k´iJjoπLr xPñ ‰mbPTr kr ßylJ\f-KmFjKk ßVJkj ßpJVJPpJV fJrA AKñf ßh~Ç kK©TJ∂Pr k´TJKvf UmPr muJ yP~PZ, xŒ´Kf ßylJ\Pfr hM\j èÀfôkNet ßjfJr xPñ ‰mbT TPrj KmFjKk ßjfJrJÇ ßVJkj SA ‰mbPT ßylJ\Pfr kã ßgPT \JjJPjJ y~ KmFjKk ßjfJrJ ßTJPjJnJPm ßpj fJPhr nMu jJ ßmJP^jÇ ßTjjJ ßTRvuVf KTZM TJrPe hJKm @hJP~ xrTJPrr xPñ fJrJ xJoK~T xUq VPz ßfJuJr Kx≠J∂ ßj~Ç KT∂á @hKvtT mJ oJjKxTnJPm @S~JoL uLPVr xPñ ßylJ\Pfr VnLr xŒTt yS~Jr xMPpJV ßjAÇ k´iJjoπLS F KmwP~ ßmUmr jj mPuA @oJr iJreJÇ fJA TSKor xjPhr ˝LTíKf ßylJ\fk´LKf j~, mrÄ K˙KfvLu mJÄuJPhv VzJr uPãq IKiTJPrr ˝LTíKf mPaÇ TSKor hJSrJP~ yJKhxPT oJˆJr KcKV´r xooJPjr ˝LTíKf k´hJPj pJÅrJ ãM…, KmK˛f yP~PZj fJÅrJ TSKor KxPumJx, krLãJk≠Kf xŒPTt kMPrJkMKr S~JKTmyJu jj mPu k´fL~oJj yPòÇ IPjPT o∂mq TrPZj

FxFxKx, FAYFxKx, KcKV´ kJx jJ TPr KTnJPm oJˆJr KcKV´ I\tj x÷m? mJÄuJPhPvr TSKo oJhrJxJèPuJr ßZJa-mz KoKuP~ 19Ka KvãJ ßmJct @PZÇ ßmlJTMu oJhJKrKxu @rJKm~J mJÄuJPhv, xÄPãPk ßmlJT yPuJ mJÄuJPhPvr TSKo oJhrJxJèPuJr míy•o ßmJctÇ TSKo KvãJmqm˙J~ k´JgKoT, Kjoú oJiqKoT, oJiqKoT, Có oJiqKoT, ˚JfT S oJˆJr KcKV´ ˜r rP~PZÇ k´JgKoT KvãJ yPuJ ßTJr@j KfuJS~Jf S AxuJKo~Jfxy VKef, mJÄuJ, AÄPrK\, xoJ\KmùJj k´nKí f kûo ßvsKer oJj kpt∂Ç FPT muJ y~ @u-oJryJuJfMu AmKfhJA~qJy mJ TSKo k´JAoJKr/k´JAoJKr oJhrJxJÇ Kjoú oJiqKoT ˜Pr rP~PZ xJiJre KvãJxy AxuJKoT KvãJÇ IgtJ“ @rKm nJwJ, @rKm mqJTre S KlTJy vJ˘, VKef, mJÄuJ, AÄPrK\, xoJ\KmùJj, nNPVJu S KmùJjÇ FPT muJ y~ oJryJuJfMu oMfJS~JxKxfJyÇ Kjoú oJiqKoPT Kfj mZr IgtJ“ wÔ ßgPT IÓo ßvsKe kpt∂ Iiq~j TrPf y~Ç @u-oJryJuJfMx xJjJKm~JfMu yPuJ oJiqKoT ˜rÇ FPf rP~PZ hMA mZr pgJ, jmo S hvo ßvsKeÇ @u-oJryJuJfMx xJjJKm~Jy& @uCuA~JPT Có oJiqKoT ˜r muJ y~Ç FPf ßoJa hMA mZr FTJhv ßvsKe ßgPT ÆJhv ßvsKe kpt∂ Iiq~j TrPf y~Ç ˚JfT KcKV´PT oJryJuJfMu lK\uJf muJ y~Ç hMA mZr ßo~JKh F KcKV´Pf rP~PZ Kmw~KnK•T KcPkäJoJ S VPmweJoNuT KvãJ ßTJxt, pgJ yJKhx, fJlKxr, KlTy, lPfJ~J, fJ\Kmh, @rKm xJKyfq, mJÄuJ xJKyfq, AÄPrK\, ChtM S lJrKx nJwJ, AxuJPor AKfyJx S KxrJf, AuoMu TJuJo, AxuJoL hvtj, IgtjLKf, rJÓsKmùJj, ßkRrKmùJj, xoJ\KmùJj AfqJKh KmwP~r VPmweJoNuT KvãJÇ oJryJuJfMu fJTKouPT oJˆJr KcKV´ muJ y~Ç FKa FT-hMA mZr ßo~JKh KcKV´Ç F ˜rPT hJSrJP~ yJKhx muJ y~Ç TSKo KvãJmqm˙Jr jJjJ ˜r mPu KhPò oJˆJr KcKV´ I\tj TrPf yPu IPjT iJk ßkKrP~ fPmA fJ I\tj TrPf y~Ç fJPhr oPfJ TPr FxFxKx, FAYFxKx, ˚JfT xmA rP~PZÇ xJiJre KvãJ~ 15-17 mZr Iiq~j TPr oJˆJr KcKV´ I\tj TrJ pJ~Ç @r TSKo oJhrJxJ~S 15-16 mZr Iiq~j ßvPw hJSrJP~ yJKhx fgJ oJˆJr KcKV´ I\tPjr KmiJj rP~PZÇ k´vú yPuJ KvãJ ßmJct ˚JfT S oJˆJr KcKV´ k´hJj TrPf kJPr KT jJ? @oJr \JjJoPf, TSKo oJhrJxJ KvãJ Tftk í ã @Aj 2013 xJPur UxzJ~ CPuäU KZu, pf Khj kpt∂ TSKo KmvõKmhqJu~ k´KfÔJ jJ yPm ff Khj kpt∂ oJhrJxJ ßmJPctr @hPu VKbf TSKo oJhrJxJ KvãJ Tftíkã ˚JfT-xÿJj S ˚JfPTJ•Prr xjh ßhPmÇ kKm© ßTJr@Pj KÆPjr KvãJ I\tPjr èÀfô S fJr k´Kf CÆM≠ yS~Jr TgJ FmÄ fJr k≠Kfr TgJ mKetf yP~PZÇ @uäJy mPuj, ÈIf”kr fJPhr k´KfKa hu ßgPT KTZM ßuJT ßTj ßmr y~ jJ, pJPf fJrJ KÆPjr VnLr ùJj @yre TrPf kJPr FmÄ pUj @kj xŒ´hJP~r TJPZ k´fqJmftj TrPm fUj fJPhr xfTt TrPf kJPr, pJPf fJrJ (èjJy ßgPT) ßmÅPY gJPT' (xMrJ fSmJ : 122)Ç TSKo oJhrJxJr KvãJgtLrJ KÆPjr KmPvw ùJj I\tPjr kJvJkJKv IjqJjq KmwP~S ùJj I\tj TrPZÇ fJPhr KcKV´r ˝LTíKfPf rJ\jLKfr ßYP~ fJPhr IKiTJPrr ˝LTíKfA ßmKv èÀfôkeN Çt


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Restaurant For Sale

Uposhor SYLHET Basha For Sale

Great location, near New Malden Surrey. 55 seater. £20k rent PA. Premium £60K. Good taking, with great potential to increase. 16 yr lease. Restaurant is in very good decorative condition, with disabled toilet and full air condition. No accommodation. 07961 407 287

Great Location. Fully completed 4 floors. With foundation for 5 floors. 8 decimel land. Please Contact Mohammed Uddin 07940 355 221 (UK number) or/and 00880 1759117664 or S.Uddin 00880 1831725699

12/05//17

Busy Takeaway For Sale

21/04//17

Located near Heathrow with weekly takings £4.5k+ each week with the potential to grow. Rent is £12,000 per year with a 15 year lease. No staff accomodation. Call for more details. Genuine buyers only. 07572026604 16/6/17

Grocery Shop For Sale

Northamptonshire, well known Grocery shop. Fully fitted. Good turnover. 13 years lease remaining (option open) Rent £200 P/W. Please contact Mr. Miah on 07903 421781 14/4/17

Southend Takeaway For Sale

Southend on sea in Essex. Great location in a vibrant affluent area. 5 to 8 minutes walking distance between 2 main line British rail station.15 years renewable lease. Rear car parking,modern decoration, rent £700 p/m & no rates. Weekly takings £1400/£1500. Very good potential to do more. Price £18,000. Please call Mr Hossain or Mr Rahman 07947890762 01702 300900 (after 4.30 pm except tuesday)

Rates For Classified

28 April - 4 May 2017 m SURMA

02/06/17

1 week £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 *6 weeks - £150 *Free six months newspapers T: 020 7377 9787

Grocery Shop For Sale

Situated on main road. South east London. Good turnover with potential to increase in the right hands with busy worldwide money transfer agent and supplier to caterers. Attractive well fitted shop with ceramic tiled floors. The premises is held on a secure renewable lease at £9,600 rental p.a. Reason for sale: owner wants to focus on other business. Contact:

MR ISLAM: 07958121079 07985202261 24/3/17

Restaurant For Sale

In Bournemouth, 11 years open lease, rent £11,000, 3 bedroom living accommodation above, newly refurbished, 54 seater, excellent location and reputation. Fully licensed. For further details please call 07931348830

Takeaway For Sale 7/7/17

In Crouch End, North London, 15 years open lease, rent and rate £16,000 p.a. Takeaway has been established for over 27 years, selling due to retirement. Weekly taking 7.5 to 8k. On sale for £85,000 please call Mr Uddin on 07983449979 14/4/17

Restaurant For Sale IN KENT

New Ash Green. Rent £10,500 p.a No business rates. Weekly takings: £3,500 to £4,000. 15 years open lease. Situated in prime location, with potential to increase turnover. A great opportunity. Asking price: £50,000. For more information please contact: Junu Mob:07951 479363 Raja Mob:07896 415 317 19/5/17

A3 Takeaway for Sale

Next to Lea-Bridge Roundabout. Off-street Parking. Close to BSIX College and Clapton Station with good footfall. Refurbished, CCTV, fixture, fittings and equipment provided. Just-eat & HungryHouse registered. 9 years on Lease with option to extend. Rent £12,000 p.a. On sale for £45,000. Please call: 07961002125 07931310405. 28/4/17

FREEHOLD For Sale

COOK or 2nd CHEF WANTED

INDIAN TAKEAWAY WITH FLAT NEWCASTLE UPON TYNE AREA BUSY TAKEAWAY ON BUSY HIGH STREET LOCATION OFFER OVER £110,000 FOR MORE INFO CALL 01914990805 After 6 pm 07901640975 after 2 pm 07914941356 after 2 pm

Jahanpur Majortila, Sylhet, ground floor basha, 4 bedrooms, 2 bathrooms, kitchen, 4 decimal, foundation up to 3rd floor, no time wasters, serious buyers only please. Contact Abdul on 07539 316 014

Facilities include family accommodation. Located near Brighton. This job is ideal for anyone bringing family from Bangladesh. We provide high salary and full family accommodation. Please Contact: 07710 592 960 (Mob) 01273 513308 (after 6pm) Mr Shukur Ahmed

28/4/17

KxPua aJCj ßx≤JPr mJxJ Kmâ~

28/04/17

TAKEAWAY FOR QUICK SALE

Restaurant For Sale 5/5/17

FTKa käPa 3 fuJ lJCP§vj KmKvÓ KmKÄP~r 2 fuJ ToKkäaÇ xmtPoJa 8Ka lqJKoKu xJA\ FkJatPo≤, pJ ßgPT nJzJ mJmf oJKxT KjKhtÓ FTKa IJ~ y~Ç Fr oPiq FTKa FkJatPo≤ Ifq∂ IJiMKjTÇ FTKa VqJPr\ IJPZÇ IPjT \J~VJ UJKu IJPZ ßpUJPj IJPrTKa KmKÄ TrJ pJPmÇ \J~VJr kKroJe 13.5 ßcKxPouÇ 25 mZPrr IKiT xo~ iPr FTA oJKuTJ~ IJPZÇ ßuJPTvj nJuÇ UMm fJzJfJKz KmKâ TrJ yPmÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Shelim Ahmed 07919 174719

Basha For Sale

In Biggleswade, Bedfordshire Good Running Business, RENT AND RATE: £125 PER WEEK. Open Lease, No Accommodation However Available Upon Request (Above Flats). Potential To Do More. Selling For Personal Reasons. CALL ABDAL 01767 760 1067 07594 672670 07553 191594

In London prime location 40 seater restaurant fully licensed with air conditioned. 13 years open lease remaining. Buisness is very good £4500 taking weekly. Cheap rent £1250 monthly Very flexible & understanding landlord. Business has very good potential to do more. Please call Mr Wahid 07535484949

SURMA 12/5/17

28/4/17

Subscribe to......... 17/04//17

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo ksKfÔJfJ

~qJr Ju KmPyKn FK≤ ßxJv

, Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31 1773,

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

JyJrJ KmFjKk oJouJr JrlÅoJoJPhuJ~Khv9 @VPˆr oPiq rJ~? 33 ßjf

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT ^M gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J rJÓsk @APj IPjT xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ 57 kOÔJ~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ mJx ßkJzJ

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

∑¥PT UMj ßoP~r m~Pl IKnpMÜ TrJr hJP~ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJoJK\TxrTJrÇ F Kmr∆P≠ r ßoP~ IJWJf dJTJ,TPr 23 ßo KmPyKn ßTJ~JKuvj 5v fJr- KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, mZr m~Px ßxJvJu oJgJ~ 2 yJ\Jr pJPóZ f•ôJhJP~ miJ~T xrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ xPmtJóY xJij ßo - FK≤ m~Pl∑¥PTFmÄ FA UMPjr k KjPf KhPf u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr J ßo xrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl YJKkP~ huL~ Sø TPrPZj Ckr ßTJPjJ k´KfPrJP IJPrJ ßmKvKmiJj ßrPU pgJpgßxPâaJKr ßfPrxToP¿ ÊjJjL mPußvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx ßoP~r hLWt uvPT K Ç Im ßyJo \jq kM yJC\ \KroJjJr yPfkOkJPrÇ ßVhM KmKmPT ÔJ~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU oñumJr ßYP~KZPuj f @PuJYjJ 60 kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßmAKu IJhJu Im˙JPj IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ ~qJr ßpoj TrJ yP~PZ Ju KyPmKn u KmPyKn 59 kOÔJ~ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx yJPur ßn muPfSzJ∂ ßp jJPoA ßyJT KmFjKk &lrkMjmtßo Ja TgJJaKm Ki YN jJrJ\ @S~JoL uLV hJKm @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e oJ KrPkJ at TqJaJrJxt IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa xMrpfA YJkJYJKk mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr IJxjú xrTJr TÀT,ßof•ô-JmiJ~T pKh ksiJjoπLr kZª jJ Pj Yá KjmtJYPj 23 ßo T @yo 23 e KjmtJY

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl ß\Ja \JKjP xPñ @PuJYjJ~@S~JoL uLV KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr pJ~ ßx ãofJxLj ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM TrJFA oMPUJoMKU Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP hMA kPãr xMhNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPj JA j~Ç JS dJTJ, 23 KjmtJY xrTJ Im˙JjÇ kr x÷Jmj tLTJuLj xÄuJk TUPj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtf \MPz ßhS~J e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz vft hu ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJr ksiJj rJ\QjKfT hMA mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA Jr jJoKajJ YuoJj iJ~T xrT

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz muPfS hJKm f•ôJm kZª r TgJ JPjJ JjoπLr pKh ksi ßãP© ßpPT KT∂á kMjmtyJPu @S~JoL uLV JKk y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jjJrJ\ KmPrJiL hu pfA YJkJY jJPoA xrTJr JPrr IiLP

dJTJ, IiqJk IjojL~ y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ xJiJr ãofJxLj u¥j, ksPvú Pjr Ç ßxA xJPg 59 kOÔJ~ h @r xP~v IgtjLKfKmh uLVÇyP~PZ F mqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á FPxJK@S~JoL lr @yo rJPf k´TJvjJTrJ ßoJ\Jl& ßTJPjJ rTPorfJKuT ZJz JßhPm fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjoñumJr ßjAÇ KjrPkãÔJ~xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo JjLr KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kO hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ

11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~?

dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ MA 34th @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj mJ oJouJr Year, Issu oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT e 1773 , 25 xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj ßxJvJu

ksKfÔJfJ

: orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ oJouJr r 33 ßjfJr oJolÅuJ~JPh KhvJyJrJ KmFjKk

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•ôJ

iJ~T’ jfáj IKlPx mIJkJPx∫ YÑPr

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

9 @VPˆr oPiq

50p

rJ~?

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr @APj IPjTTrJr KhPT ^M fLms KmPrJKifJr KTZM muJ ÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu∂ 33 ßjfJr mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTCvj yP~ CbPZÇ PjJr oJou hr mJ xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J 57 kOÔJ~

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~mJ IKnpMÜ XJKu oJ

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr u¥j, 23 xMroJ KrPkJ ãofJ k´ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 yJ\JrrÇ F KmKm m~Û FT hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr 5v mJXJKu jJPor C™Jkj TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr jfáj IJAPj aJKr ßfPrxxJij t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr J ßo ßp ßTJPj yJC\ Im fJr r ßoP~ J irPer m~Pl∑¥ ToP¿ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf r u KmPyKn ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr 59 kOÔJ~ Ç hLWt ÊjJjL ~ KhPf ßmAKu IJhJu ßvPw f ßVhM KmKmPT Sø

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj KmPrJi xrTJPrr mPu xMroJ LhuL~ KrPkJatß\Ja IiLPj KjmtJY ksKfvs∆Kf @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL uJKjtÄ~ KhP~P u¥j, 23 ßkPu ßofJrJ- \JKjP Pj IÄv ßjS~ hu xrTJ˙Prr Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂á YJAPu I∂mtf KcxFmøPhr ßjfí JjL~xPñ Z, ßp jJPoA cJTJ ksvúA SPb IKjÁ tLTJuLj Jr \Pjq @PuJ jJÇ KT∂á ßyJT, YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTrß˝óZJPxmL xrTJPrrIJkJPx∫-Fr vft \MPz xÄVbj ãofJxLjYjJ~ mxPf ks˜ IiLPj KTnJP ßTmu xo~PTA MfÇ ßhS~J xÄuJk @S~ jfáJjmJzPZ IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt Sm ßTmu ks Ç yfJv TUPjJA KjmtJYj xMÔM TrJJoL uLV xJl uK’f TrPZ TKoCKjKa xJiJr yJm-Fr e oJjMPwIJjMÔJKjT j~Ç pJ~ ßx ßhPvr rÇ xÄuJP CPÆJij CkuPã FTkr hMA kPãr FA hMA ksihMJj’KhjmqJKk oMPUJoMKU rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kJKuf KfT hPurx÷JmjJS xMhNrkrJyf FA Ijz PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßo Im˙JjÇ Ç 56 kOÔJ~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr @

60 kOÔJ~

KmKxF Kjm tJYj

r ßjA kMjmtyJPu ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT J∂ KlPx I jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

jJo xrT iJ~T KjhtuL~ FA xrTJPrr TÀT, f•ôJmjL~ ãofJxLjPr kJPrÇ yPf yPm KkÇ ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJ yPmÇ mJiq ZJz ßhPm JKjT ßWJweJr Pk TL yPmJr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ xÄuJ rTPor ãof oJjPuS FTx ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr xPñ AxMqPf jJ FA KjrPkã hu KmFjKk xrT JoL hJKm TrPuS KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ @S~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf J ßTJPj

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ - uJKjtÄ 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ Jr PxJom

19 ßouJ 14 ‰mvJUL JaJCPjr JPU mJÄu ßY r rJ TqJPo

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo Jr ßTJPjJ jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrT pKh ksi KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ jJ fJrJÇ mqJkJPr 32-33y~ kOÔJ~ JjoπLr Jr jJoKa hu KmFj Kjhtu ßx ßãP© kZª jJ mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJYj vPft JPrr xPñ yPf yPm jJPoA fJ yPf ßpPTJPjJ ßTJPjJ @Pu ksTJv kJPrÇ KT∂á JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TLF mqJkJPr Iau KjhtuL~ xrT KmFj JPrr AxMqP yPm S rJK\ j~ @S~ f ãofJr ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJPrr jJo JoL hJKm @Pu hJkP 61 kOÔJ~ jJ oJjPu a xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrÇ S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPur mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

dJTJ, 23 IgtjLKfKmh ßo - KmKvÓ IiqJkT ßoJ\Jl& lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i rJPf JjLr 59 kOÔJ~

u¥j, xMroJ 23 FPxJKxP~v ßo - IJxjKrPkJat ú mJÄuJ Pjr fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJYPj Phv TqJaJrJxt Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJ r ßYJPU mJÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA UNIT B, 10 QUAKER ST. LONDON, E1 6SZ UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

PAYMENTS CAN BE MADE BY CREDIT OR DEBIT CARD.

PLEASE CALL 020 7377 9787


SURMA m 28 April - 4 May 2017

WWW.

Takeaway For Sale

Original Al-Ikhwan Grill & PFC For sale East London Cannon Street. A very successful business for sale due to personal problems. Lease remaining 19 years. Current rent £25k. Rates £7300. For further details please call: Koyes 07958 036175 or Abul 07947 918411 Quick sale required. 07/04/17

Surmanews

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property Restaurant For Sale

Nr stansted Essex , Estab for over 15 years. Only Indian Rest in the area with own car parking for approx 20 cars .Can accommondate 120 guests. accommodations available Long open lease available. Good potential to do well as area is expanding with new housing. Due to Owner other commitments forced this sale. For more info call Mr MIah on: 07503 602815 28/4/17

Italian pizza and grill takeaway for sale

In Kent DA3 8JB, in new ash green village shopping centre, weekly taking at the moment 1500-2000, rent is 7500 yearly, rate is free, very big shop, you can also add Indian in the back of the shop while running pizza and kebab grill, I am looking around £50,000 ONO Mr. Ali 07496040129

Solicitors

MAC

âJAo (Crime)

020 8554 2177 / 020 8518 2201

50 Vaughan Gardens, Gants Hill, Ilford, Essex IG1 3PD

(cJTPpJPV krJovt Ph~J y~ jJ) EKwK\ IJiqJKfìT fJKπTfJ iJreTJrL UJKa oKewL FmÄ fJyJr KjTa rP~PZ ßxJjJuL oPπr YJKmTJKbÇ

Classifieds

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE. 12 weeks @ £200 + 6 months. Cheques made payable to: Surma. Send to: Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ Tel: 020 7377 9787

w AKoPV´vj F¥ FxJAuJo IJKku w \MKcKv~Ju KrKnC (JR) w FK≤s KTî~JPr¿ w KxKaP\jvLk w FxJAuJo

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

MHF

Unit 1, 1-13 Adler Street, (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com Free Estimates

All work guaranteed

Established Company for many years

l

w ßmAu FKkäPTvj (Bail) w KcPajvj w jJo kKrmftj w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj

AKoPV´vj (Immigration)

lqJKoKu u w KcPnJxt (Divorce) w cPoKˆT nJP~JPu¿ w KYuPcsj T≤sJT SctJr w Non Molestation Order w Aj\Jïvj

èr∆ EKwK\ KpKj IJkjJr TgJ muJr kNPmtA IJkjJr xoxqJxoNy KuPU ßlPuj krJoPvtr \jq PTJj Kl KhPf yPm jJÇ 1973 xJu PgPT KfKj krJovt KhP~ IJxPZjÇ KfKj IJiqJKfìT ßaKuSkqJKgT ãofJ xŒjú mqKÜ FmÄ Fr xJyJPpq KfKj IJkjJr xoxqJr xoJiJj KhPf kJrPmjÇ ˝J˙qxÄâJ∂, mqmxJK~T, IJKgtT, YJTárL, ßk´o, pJhM AfqJKh KmwP~ KfKj IJiqJKfìT ãofJ k´P~JPV IJkjJPT xJyJpq TrPf kJrPmjÇ f“xPñ KxKnu, ToJKvt~Ju S mqKÜVf mqJkJPrS KfKj xoJiJj KhP~ gJPTjÇ KmvõmqJKk IjMxJrLPhr oJiqPo FA KmùJkj ßh~J x÷m yP~PZÇ IjMV´ykNmtT FkP~≤PoP≤r \jq ßlJj Tr∆j:

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w Road Traffic Offence w KoKjTqJm IPl¿ / aJCKaÄ w KâKojJu ßcPo\ w kMKuv ߈vj KcPl¿ F¥ oJP\Pˆsa ßTJat KcPl¿

21/4/17

(Masud & Co.)

Km\Pjx uL\

w mJAK~Ä FmÄ PxKuÄ Km\Pjx w Trust Deeds w uqJ¥uct F¥ ßaPj≤ AKnTv¿ w Civil Penalty w mqJÄT âJK≈ w Debt Recovery w Partnership deed & Disputes

METAL WORK CELiK KAPi

TqJjJKkx l ßoaJu ߈k l FéaJTar lqJj l ˆLPur hr\J/ßVAa l ˆLPur ßaKmu l l∑Mc ßxu&l FZJzJS ßhJTJj, ßrˆáPr≤, ßaTSP~, IKlPxr lJKjtYJr KlKaÄPxr \jq KmPvwùÇ

LTD

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 \ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

24 HOUR SERVICE

X Jogannathpur X Land For Sale

Near Jogannathpur Bazar. On main Shunamgonji Road. Ideal location for Community Centre, Shopping Centre or Any Commercial Development, including housing. 120 decimal. Please contact:

07478 883 232 | 07753 462 778 01688 301 166 (Ev) 12/05/17

Canopies l Metal Steps Extractor fans l Steel doors / gates l Steel tables l Fruit Sheleves l All fittings for all kinds of shops, restaurants, takeaways and offices! l l

Emergency Call: 07903 037 068 Haci: 07957 611 499 / Fatih: 07939 232 524 Unit 1, Burwell Road, London E10 7QG T/F: 0208 558 3271


40 oMÜKY∂J

28 April - 04 May 2017 m SURMA

kMrPjJ ^JkxJ @~jJ~ jfáj mJ˜mfJ ßhUJ pJPm jJ c. oJymMm CuäJy ßuUT : IiqJkT S IgtjLKfKmh

@oJPhr F mJ˜mfJ oJjPf yPm, @orJ FTKa KmköjT KmPvõ mxmJx TrKZÇ FTKmÄv vfJ»LPf ßp xyxsJP»r xNYjJ y~, ßxKa KmvõJ~jxíÓ rJ\QjKfT CP•\jJr oiq KhP~ xNKYf yP~PZÇ oJTtxmJhL FmÄ Ijq irPjr xoJ\fπ KZu ACPrJk S oJKTtj pMÜrJPÓs Kv·J~jxíÓ CgJu-kJgJPur KmÀP≠ FT irPjr k´KfKâ~JÇ ßTJPjJ xMKjKhtÓ ßhPv S KmvõkKrxPr pJ KTZM WPa, F hMP~r oPiq Kou UMÅ\Pf ßVPu ImvqA xJmiJjfJ Imu’j TrPf yPmÇ ImJT yS~Jr oPfJ KTZM j~, KmvõJ~Pjr KmÀP≠ ßp k´KfKâ~Jr xíKÓ yP~PZ, fJr xPñ @Kh Kv·J~jTJPur k´KfKâ~Jr FTKa Kou rP~PZÇ Fr TJre KmPvõr IKiTJÄv ßhv Kv·J~Pjr k´JgKoT ˜Pr Im˙Jj TrPZÇ IgtjLKfKmhrJ kKrmftPjr CkPpJKVfJr Skr èÀfôJPrJk TPrjÇ KT∂á fJrJ kKrmftj ßpnJPm IKmYJr S xMUyLjfJ xíKÓ TPr fJr k´Kf j\r ßhj jJ muPuA YPuÇ IgtQjKfT Cjú~Pjr xPñ @~ míK≠ kJ~, kroJ~M míK≠ kJ~ FmÄ KvãJr oJjS míK≠ kJ~Ç FèPuJ xJoKV´TnJPm WaPf kJPr FmÄ VzkzfJS WPaÇ FrA oPiq hM”U-TÓS míK≠ kJ~Ç ßpxm xoJPuJYTrJ Cjú~j\Kjf Im˙JPjr kKrmftPjr lPu hMhv t Jr Skr èÀfôJPrJk TPrj, fJPhr híKÓnKñ K\FjKk míK≠r k´vÄxJTJrLPhr fMujJ~ KnjúfrÇ pJrJ xoí≠vJuL y~ KTÄmJ ijL y~ fJrJS IxMUL ßmJi TrPf kJPrjÇ fJPhr F IxMUL ßmJPir TJre yu fJrJ nJmPf gJPTj @rS ßmKv KTZM I\tj TrJ x÷m KZuÇ xoJ\KmùJjLrJ Cófr @TJéãJr KmkäPmr TgJ mPuPZjÇ Cófr @TJéãJr Kmkäm rJ\QjKfT KY∂TPhr \jq I˝K˜r TJreÇ lrJKx KmkämPT F irPjr FTKa Kmkäm KyPxPm mqJUqJ TrJ y~Ç xJŒ´KfT mZrèPuJPf ßpJVJPpJPVr ßãP© ßp Kmkäm xJKif yP~PZ fJ @oJPhr FPT IkPrr TJPZ hívqoJj TPr fMPuPZÇ KmvõkKrxPr \jxÄÛíKfr IñPj @PoKrTJr @Kikfq Foj FTKa oJjKxT Im˙Jr \jì KhP~PZ, pJPf TPr IjMjúf ßhPvr xJiJre oJjMw fJPhr mftoJj Im˙Jr xPñ IfLf Im˙Jr fMujJ TrJr ßYP~ @PoKrTJr xPñ KjP\Phr Im˙Jr fMujJ TrPf ChV´LmÇ fJrJ oPj TrPf YJ~ jJ, TP~T hvT @PVS fJPhr ßhPvr Im˙J UMm UJrJk KZuÇ lPu FT irPjr mûjJ ßmJPir xíKÓ y~Ç KjP\Phr KkfJ KTÄmJ KkfJoPyr fMujJ~ nJPuJ Im˙JPj YPu pJS~J F mûjJ ßmJiPT oMPZ ßluPf kJPr jJÇ xm nJPuJr ßhPvr xPñ fMujJ TrPf KVP~ @oJPhr nJmPf yPm xMUL KTÄmJ IxMUL yS~Jr mqJkJPr @orJ ßTJPjJ„k KmoNft KY∂J TrKZ KTjJÇ @orJ KT TUjS KjP\Phr oPñJKu~Jr kÊkJuj

KTÄmJ nJrPfr IòMfPhr xPñ KjP\Phr fMujJ TKr? fJA pKh TKr fJyPu @oJPhr oPj k´vú \JVPm ßTj fJPhr @~ Ff ToÇ IgtJ“ IPjqr InJm xŒPTt KY∂J TrPu KjP\r InJmPmJi ßTPa pJ~Ç F xŒPTt FT\j ArJKj TKmr FTKa TKmfJ rP~PZÇ FT mqKÜ oxK\Ph jJoJ\ kzPf pJS~Jr \jq kJhMTJ KZu jJ mPu UMm oPjJTPÓ KZPujÇ KT∂á oxK\Ph pJS~Jr kr KfKj FT jJoJK\PT ßhUPuj, fJr FTKa kJ ßjAÇ F hívq ßhUJr kr SA oJjMwKa kJhMTJ jJ gJTJr ßmhjJ nMPu ßVPujÇ xKfqTJr rJ\jLKfKmhrJ \JPjj TLnJPm KmkrLf kKrK˙KfPT TJP\ uJVJPf yPmÇ KmvõJ~j xŒPTt nLKf \JfL~ FmÄ ‰mKvõT ßãP© IK˙rfJ xíKÓ TPrÇ FTKa IkrKaPT mJKzP~ ßh~Ç k´J~A muJ yP~ gJPT, FTKa ßhPvr VKrm oJjMw @∂\tJKfPT ßk´JPufJKrP~fPhrA IÄvÇ Foj TgJ TJut oJTtx mPuKZPujÇ FTKa ßhPvr ßk´JPufJKrP~fPhr xÄVbj TKoCKjˆ kJKat ßuKjPjr híKÓPf KZu @∂\tJKfT ßk´JPufJKrP~fPhr \JfL~ mJKyjLÇ TJut oJTtx ACPrJPkr ßhPv ßhPv Kv· vsKoTPhr GPTqr oJiqPo fJPhr ‰mkäKmT nNKoTJ kJuPjr TgJ mPuKZPujÇ pJrJ ‰mKvõT ßvJwe mqm˙Jr ßvJwPer KvTJr, fJPhr ßvJwTPhr KmÀP≠ KmPhsJyL yP~ CbPf yPmÇ l∑Jj\ lJjj fJr V´∫Ka rYjJ TrPf KVP~ Foj KY∂Jr ÆJrJA CöLKmf yP~KZPujÇ F TJrPeA F V´∫Ka kJbTKk´~fJ I\tj TPrKZuÇ KT∂á ßTJPjJ FTKa xMKjKhtÓ ßhPvr ßk´JPufJrL~ KmkämPT ‰mKvõT kKrxPrr xPñ UJk UJS~JPf ßVPu KTZM xoxqJ ßhUJ ßh~Ç FTKa xMKjKhtÓ ßhPv Kmkäm WaJPjJ KmvõKmkäm WaJPjJr fMujJ~ xy\xJiq KZuÇ F TJrPeA ßuKjj ÀvKmkäPmr kr F KmkämPT rãJ TrJr k´Kf oPjJKjPmv TPrKZPujÇ IjqKhPT ßuKjPjrA xMÂh asMaxKT KmvõKmkäPmr Skr èÀfôJPrJk TPrKZPujÇ KT∂á k´PfqTKa ßhPvr \JfL~ kKrK˙Kf, AKfyJx S GKfyq Knjú mPu KmvõKmkäm x÷m y~ jJÇ ßvseL KyPxPm ßk´JPufJKrP~Pfr xÄUqJ míK≠ C“kJKhTJ vKÜr KmTJPvr Skr KjntrvLuÇ ßoKvPjr oJiqPo C“kJhj pfA mJPz, fJr xPñ Kou ßrPU mJPz Kv· vsKoPTr xÄUqJÇ KT∂á F irPjr k´Kâ~J KmvõoPû ßhUPf kJS~J pJ~ jJÇ Kmvõ IgtjLKf muPf pJ ßmJ^J~ fJr xÄùJ Kj„keS hM„yÇ pKhS FUj kpt∂ KmPvõr ßTJPjJ ßTJPjJ TJrUJjJ 1840-Fr oqJjPYÓJPrr oPfJ, KT∂á IKiTJÄv TJrUJjJ ßx rToKa j~Ç oJTtPxr xo~ ßp irPjr @KgtT mqm˙J KZu, @\PTr KmPvõ ßx irPjr @KgtT mqm˙J ßhUJ pJ~ jJÇ Cjúf ßhPv KmvõJ~jKmPrJiL k´KfmJhTJrLrJ Cjú~jvLu ßhPvr vsPor Im˙J, KvÊ vso S jJrL vsPor KmÀP≠ k´KfmJh TPrÇ Fxm vsKoT ßxPTPu TuTJrUJjJ~ TJ\ TPrÇ TJrUJjJr oJKuTrJ vsKoTPhr ˝J˙q, KvãJ IgmJ TuqJPer mqJkJPr ßTJPjJ hJK~fô V´ye TPr jJÇ Fxm ßhPv rJ\QjKfT mqm˙J vsKoT ßvJweTJrLPhr kPã Im˙Jj V´ye TPrÇ Imvq 1840-Fr AÄuqJP¥r fMujJ~ kKrK˙Kfr IPjT kKrmftj WPaPZÇ FUj TJKrVKrnJPm IV´xr IqJPx’Ku käqJP≤ CóoNPuqr C“kJhj y~Ç @CaPxJKxtÄP~r oJiqPo AÄPrK\ muPf kJrJ VsqJ\MP~aPhr YJTKrPf KjpMÜ TrJ y~Ç V´JPor Kj”˝ VKrPmr x∂JjrJ âLfhJPxr oPfJ vyPrr TJrUJjJèPuJPf TJ\ TrPf mJiq y~ jJÇ KmvõJK~f F kíKgmLPf kMKÅ \mJPhr @Kh \oJjJr oPfJ vsKoT-oJKuT xÄWJf kKruKãf y~ jJÇ @iMKjT TJrUJjJr oJKuTrJ ßã©KmPvPw hv yJ\Jr oJAu hNPr Im˙Jj TPrÇ iotWa TPr oJKuTPhr Skr YJk xíKÓr ßTRvu @PVr oPfJ TJptTr y~ jJÇ TJre IxMKmiJ ßhUPu mÉ\JKfT TPktJPrvjèPuJ FT

xMjJoV† KT FUPjJ (33 kOÔJr kr) xMjJoVP† ßTJPjJ TuTJrUJjJ ßjA, 43 vfJÄv oJjMw TíKw\LmL, mJKTrJ o“xq\LmLÇ IjqJjq ßkvJr oJjMPwr xÄUqJ UMmA ToÇ dPur kJKjPf iJj jÓ yP~ ßVuÇ pKhS FA oMyPN ft oJZ oPr pJS~J~ FTirPjr yfJvJ ßhUJ KhP~PZ, KT∂á Fr KmkrLPf ßuJT\j FA @vJS k´TJv TrPZ ßp FmJr yJSPr k´YrM oJZ yPmÇ @PVr kJKj FPu oJZ nJPuJ y~Ç iJj @r oJZA pUj xMjJoVP†r \Lmj-\LKmTJr C“x, fUj iJj yJKrP~ oJjMw oJPZr @vJ~ mMT mJÅiPZÇ KT∂á oJZ irJr xMPpJV ImJKrf j~Ç pJrJ oJZ irJr xMPpJV kJPm jJ, fJPhr TL hMhv t J yPm fJr KTZM @nJx ßkP~KZuJo @PVr Khj hMkPM r WJVKa~J V´JPor oJjMPwr xPñ TgJ muJr xo~Ç ßxUJPj FT pMmT @oJPT muKZu, @orJ ßvwÇ xrTJr pKh @oJPhr TgJ ßvJPj,

oJTtx ßnPmKZPuj, ßpJVJPpJV S pJfJ~JPfr xMKmiJ IgmJ xÄmJhkP©r mMK≠míK•T ^uT vsKoT ßvseLPT fJPhr xoxqJ mM^Pf S xÄVKbf yPf xJyJpq TrPmÇ KT∂á Fxm xŒh kMÅK\mJhL S xrTJrèPuJrS xyJ~TÇ kMÅK\mJhLrJ KjP\Phr oPiq @ÅfJf xíKÓ TrPf kJPrÇ xrTJr hs∆fVKfPf fJPhr xv˘ vKÜPT TJP\ uJVJPf kJPrÇ VeoJiqPor k´YJreJ KmÃJK∂ S yfJvJ ZzJPf kJPrÇ fPm jfMj VeoJiqPor CØm, ßpoj A≤JrPja S ßoJmJAu ßlJj I· xoP~r oPiq mÉ oJjMwPT \PzJ TrPf kJPr FmÄ xrTJPrr KmÀP≠ InMq™JPjr IjMWaT KyPxPm TJ\ TrPf kJPrÇ lPu TJut oJTtPxr ˝kú ßhUJ Kmkäm yPm KTjJ ßxKa Knjú mqJkJrÇ ßhPv C“kJhj mº TPr Ijq ßhPv YPu ßpPf xãoÇ mJÄuJPhPv KmPhKv KmKjP~JV @TíÓ TrPf x˜J vsPor TgJ muJ y~Ç muJ y~ jJ vsKoTPhr Cjúf \LmjpJ©J k´hJj TrPf yPmÇ @\PTr hMKj~J hJvtKjT ßyPVuTK·f Foj FT hMKj~J, ßpUJPj kMÅK\mJhL oJPjA @Voj S Kj‘oPer xMKmiJPnJVTJrLÇ TJre fJr rP~PZ fru IgtÇ oJTtx ßnPmKZPuj, vsKoTrJ UMm xyP\A KjP\Phr oPiq xÄyKf S xÄVbj VPz fMuPf xãoÇ ßTjjJ fJr xoP~ vsKoTrJ FPT IkPrr TJZJTJKZ Im˙Jj Trf, fJPhr KZu uzJA S xÄV´JPor IKnjú ˛íKf FmÄ fJrJ \Jjf fJPhr FuJTJ~ TJPhr KmvõJx TrJ pJ~, IgmJ TrJ pJ~ jJÇ @\PTr Kmvõ kMÅK\mJh ßp ‰mKvÓq I\tj TPrPZ, ßxUJPj F irPjr xÄyKf S xÄVbj k´J~ Ix÷m yP~ kPzPZÇ mJÄuJPhPvS @\ vsKoT @PªJuj kJKT˜Jj @oPur oPfJ \Kñ„Pk ßjAÇ xoJP\r jJjJ mJ˜mfJ FmÄ vsKoT ßjfJrJ vso-IKn\JPf kKref yS~Jr lPu vsKoT @PªJuPj ßTJPjJ„k vKÜr mKy”k´TJv ßhUPf kJS~J pJ~ jJÇ FUj rJjJ käJ\J iPxr lPu pf vsKoT Kjyf yP~PZ FmÄ pf vsKoT KmTuJñ yP~ TJ\ TrPf kJrPZ jJ, fJr kKrxÄUqJj ÊiMA kK©TJr KrPkJatÇ Fxm Kmw~ FUj vLfJfk Kj~Kπf TPã ßxKojJPrr @PuJYq Kmw~Ç mJÄuJPhPvr TuTJrUJjJèPuJ FUjS mÉuJÄPv ßhvL~ oJKuTPhr oJKuTJjJiLjÇ FUJPj mÉ\JKfT TPktJPrvj FUjS Kv· ßxÖPr k´JiJjq I\tj TPrKjÇ Fxm xP•ôS xÄVKbf S xJyxL vsKoT @PªJuPjr CPuäUPpJVq mKy”k´TJv ßhUPf kJS~J pJ~ jJÇ TJre vsKoTPhr oPjJ\VPf FUjS V´JoLe hM˙ Im˙Jr ˛íKf Ifq∂ Kâ~JvLuÇ fJrJ fJPhr Im˙J~ xJoJjq kKroJPe ßp I\tj TPrPZ fJ yJrJPf n~ kJ~Ç ßvseL KyPxPm fJrJ ÊiMA FTKa ßvseLÇ ßvseLr \jq ßvseL j~Ç FPhr ßjfJ KyPxPm pJPhr ßhUPf kJS~J pJ~ fJrJ ßTC vsKoT ßvseLnMÜ j~, IgmJ vsKoT ßvseL ßgPT CPb @xJS j~Ç FrJ FTKa IKn\Jf ßVJÔLÇ FrJ yryJPovJ vsKoT˝JPgtr Kmw~ KjP~ @PuJYjJr \jq jJjJ ßhPv @oKπf y~Ç FrJ IPjPT nJPuJ AÄPrK\ muPf kJPrÇ KY∂Jr \VPf FPhr Skr mÉ\JKfT TPktJPrvPjr VnLr k´nJm rP~PZÇ xMfrJÄ mJÄuJPhPvr vsKoT @PªJuPjr xoxqJ IjV´xr vsKoTPYfjJ FmÄ KmvõJ~Pjr Kovs luÇ oJTtx ßnPmKZPuj, ßpJVJPpJV S pJfJ~JPfr xMKmiJ IgmJ xÄmJhkP©r mMK≠míK•T ^uT vsKoT ßvseLPT fJPhr xoxqJ mM^Pf S xÄVKbf yPf xJyJpq TrPmÇ KT∂á Fxm xŒh kMÅK\mJhL S

fJyPu xrTJrPT muPmj, È@oJPhr ßfJ @r KTZM jJA, @orJ ßpj yJSPr oJZ iPr ßmÅPY gJTPf kJKrÇ xrTJr ßpj yJSr mzPuJTPhr Ku\ jJ ßh~Ç Ku\ KhPu @orJ oJZ irPf kJrm jJÇ @r oJZ irPf jJ kJrPu @orJ jJ ßUP~ oPr pJmÇ' FA k´xñ fMPu @Ko KcKx xJPymPT muuJo, yJSPrr KmuèPuJ Ku\ jJ KhP~ xmJr oJZ irJr \jq CjìMÜ TPr ßhS~J pJ~ jJ? KfKj muPuj, ßxaJ xrTJPrr Kx≠JP∂r Kmw~Ç muuJo, @kKjS ßfJ xrTJPrr IÄvÇ KfKj muPuj, ÈjhLèPuJ xmJr \jq CjìMÜÇ jhLPf oJZ irJ~ TJrS ßTJPjJ mJiJ ßjAÇ' mM^uJo, xrTJr yJSPrr KmuèPuJ Ku\ ßhPm, xmJr oJZ irJr \jq CjìMÜ TrPm jJÇ KT∂á FaJ jJ TrPu hMVf t hKrhs TotyLj oJjMwèPuJr ßmÅPY gJTJA TÓTr yP~ kzPmÇ yJSPrr hMVf t oJjMPwr \jq xrTJr FUj ßpxm xJyJpq-xyPpJKVfJ TrPZ mPu muJ

xrTJrèPuJrS xyJ~TÇ kMÅK\mJhLrJ KjP\Phr oPiq @ÅfJf xíKÓ TrPf kJPrÇ xrTJr hs∆fVKfPf fJPhr xv˘ vKÜPT TJP\ uJVJPf kJPrÇ VeoJiqPor k´YJreJ KmÃJK∂ S yfJvJ ZzJPf kJPrÇ fPm jfMj VeoJiqPor CØm, ßpoj A≤JrPja S ßoJmJAu ßlJj I· xoP~r oPiq mÉ oJjMwPT \PzJ TrPf kJPr FmÄ xrTJPrr KmÀP≠ InMq™JPjr IjMWaT KyPxPm TJ\ TrPf kJPrÇ lPu TJut oJTtPxr ˝kú ßhUJ Kmkäm yPm KTjJ ßxKa Knjú mqJkJrÇ CkptMÜ KmPmYjJ~, FKa FUjS ¸Ó j~, TKbj Im˙Jr xÿMULj Cjú~jvLu ßhPvr vsKoTrJ Kmvõ ßk´JPufJKrP~Pfr IÄv yPf ßkPrPZ KTjJÇ ßmJ^J pJPò, FUjS KmvõKmkäPmr uãe ßhUJ pJPò jJÇ Fr lPu hMKa k´Pvúr xíKÓ yPòÇ k´gof, fJrJ @PhR ßk´JPufJKrP~f KTjJÇ KÆfL~f, Kmkäm ZJzJ fJPhr @r ßTJPjJ KmT· @PZ KTjJÇ KmvõJ~Pjr kKro§Pu vso\LmL oJjMwPT IÓJhv S DjKmÄv vfJ»Lr vsKoT ßvseL„Pk bJyr TrJ pJ~ jJÇ @\PTr KmPvõr C“kJKhTJ vKÜ k´pMKÜ S KvãJr ßãP© Foj kKrmftj KjP~ FPxPZ, pJr lPu muJ pJPò jJ, ví⁄u ZJzJ vsKoTPhr @r KTZM yJrJPjJr ßjAÇ fJAS~JPjr FT\j hã vsKoPTr xPñ kJKT˜JPjr TJPkta ßmJjJ vsKoPTr IKnjú KTZM ßjAÇ fJPhr Kj\ Kj\ oJKuPTr xPñ xŒPTtr oJ©J FPTmJPrA Knjú„kLÇ fJPhr C“kJKhf kPeqr xPñ KmvõmJ\JPrr xŒTtS Knjú irPjrÇ ßhPv ßhPv ÆPªôr vKÜvJuL oJ©J mftoJjÇ Fr xMPpJV ßxxm ßhPvr KmkämLrJ KjPf kJPrjÇ kNmt FKv~Jr ßhvèPuJPf ßp kKroJe xoíK≠ IK\tf yP~PZ, fJr oJ©J \j@TJéãJr fMujJ~ TP~T iJk FKVP~Ç KT∂á ßpxm ßhv IjV´xr S hKrhs Im˙J~ rP~PZ, ßxxm ßhPvr ßk´JPufJKrP~fPhr Kmvõ ßk´JPufJKrP~Pfr IÄv„Pk KmPmYjJ TrJ pJ~ jJÇ Foj kKrK˙KfPf pJrJ xoJ\ mhuJPf YJj, fJPhr jfMj mJ˜mfJr KjKrPU KmYJrKmPväwe TrPf yPmÇ KmvõJ~Pjr ßdCP~r oPiq ‰YfPjqr \VPf ßp kKrmftj FPxPZ, fJS KmPmYjJ~ KjPf yPmÇ YuoJj KmvõJ~jS IKikKf ßvseLr yJPf KjrïMvnJPm xYu gJTPf kJrPZ jJÇ Cjúf KmPvõr ßhPv ßhPv CV´ \JfL~fJmJPhr ßdC FmÄ mJKe\q ßãP© rãevLufJr k´nJm KmvõJ~jPT ÀPU KhPf YJAPZÇ Fxm WajJmKu vsKoT ßvseLr ˝Jgt xyJ~T j~Ç fPm @PUPr KmvõJ~Pjr hMmtJr VKfr xPñ Fr KmPrJiL k´Kâ~Jr xÄWJf KmPvõ ßp jfMj mJ˜mfJr \jì KhPf kJPr, fJ ßgPT xoJ\ kKrmftPjr x÷JmjJPT AKfmJYT „Pk TJP\ uJVJPjJr xãofJ I\tjA kKrmftjTJoLPhr k´~Jx yS~J CKYfÇ

yPò, fJr ßYP~ IPjT ßmKv xyPpJKVfJ TrJ yPm pKh yJSPr xm oJjMPwr oJZ irJr xMPpJV ImJKrf TrJ y~Ç xrTJr xMjJoVP†r yJSr FuJTJPT hMVf t FuJTJS ßWJweJ TrPm jJÇ ©JexKYm FUJPj FPx mPu ßVPZj, ßTJPjJ FuJTJPT hMVf t ßWJweJ TrPf yPu ßxUJjTJr 50 vfJÄv oJjMwPT oJrJ ßpPf yPmÇ xMjJoVP†r oJjMPwr FA Yro hMKhtPj Foj IxÄPmhjvLu CKÜ ˝nJmfA k´Y§ ßãJn xíKÓ TPrPZÇ Fr k´KfmJPh KmãM… oJjMw oJjmmºj TPrPZÇ ˙JjL~ xÄmJhkP© ©JexKYmPT KiÑJr \JKjP~ xŒJhTL~ ßuUJ yP~PZÇ 1 uJU 35 yJ\Jr ßyÖr \Kor xm iJj xŒNen t JPm jÓ yP~PZ, TíwPTr VmJKhkÊr UJmJr ±Äx yP~PZ, oJjMw oJZS yJKrP~PZÇ uJU uJU oJjMw TotyLj, fJPhr IjJyJr-IitJyJr ÊÀ yP~PZ FmÄ fJPhr xJoPj kPz @PZ FojA TotyLj hMhv t Jo~ kMPrJ FTaJ mZrÇ Ff KTZMr kPrS KT xMjJoV† hMVf t FuJTJ j~? fJyPu hMVf t @r TJPT mPu?


SURMA m 28 April - 04 May 2017

@VJoL KjmtJYPj iotL~ rJ\jLKfr nëKoTJ

oMÜKY∂J 41

mhÀ¨Lj Cor ßuUT : xnJkKf, \JfL~ oMKÜ TJCK¿u

@S~JoL uLV ßjfíPfôr iJreJ, @VJoL xJiJre KjmtJYPj iot UMm èÀfôkNet AxMq KyPxPm ßhUJ ßhPmÇ ßT TfUJKj iPotr kJmª mJ iotL~ rJ\jLKfr xkPã, FaJ KjmtJYPj mz rTo KmPmYjJr Kmw~ yPmÇ KT∂á mJÄuJPhPvr KmhqoJj kKrK˙KfPf F iJreJr ßTJPjJ mJ˜m KnK• ßjAÇ F TgJ KbT ßp, '71 xJPu oMKÜpM≠ TrJr xo~ ˝JiLj mJÄuJPhPv xJiJre oJjMw ßpnJPm ˝J˙q, mJx˙Jj, KYKT“xJ, KvãJ, KmPvwf \Lmj S \LKmTJr KjÁ~fJ kJPmj oPj TPrKZPuj, ßxaJ jJ ßkP~ 'AyTJPu' pJ kJS~J ßVu jJ krTJPu fJ kJS~Jr KY∂J ßgPT IPjPT jJoJ\, ßrJ\Jxy IjqJjq iotTot @PVr ßgPT IPjT ßmKv TrPZjÇ KT∂á fJr Igt FA j~ ßp, rJ\jLKfPf iPotr mqmyJPrr ÆJrJ fJPhr Im˙Jr CjúKf yPm, FaJ fJrJ oPj TPrjÇ FaJ ßp y~ jJ, fJ fJrJ kJKT˜Jj @oPu nJPuJnJPmA mMP^KZPuj FmÄ kJKT˜Jj F ßhv ßgPT C“UJf yP~ pJS~Jr Ijqfo k´iJj TJre KZu ßxaJAÇ kJKT˜Jj @oPu \LmjiJrPer xJiJre IPjT xMPpJV-xMKmiJ ßgPT fJrJ FojnJPm mKûf KZPuj, pJPf mz KTZM @vJ TrJS fUj fJPhr kPã x÷m KZu jJÇ 1971 xJPur oJYt oJPx kJKT˜JPjr xJoKrT mJKyjL \jVPer Skr FT xmtJ®T lqJKxˆ xv˘ @âoe ÊÀ TrJr kr F ßhPvr \jVe fJPhr vJxj F ßhv ßgPT C“UJPfr \jq oJPb ßjPoKZuÇ FTfrlJ @âoe k´KfPrJi TrPf KVP~ fJrJ mJÄuJPhvPT kKref TPrKZu FT pM≠PãP©Ç fJrJ kJKT˜JKjPhr F ßhv ßgPT ßoPr fJKzP~ KhP~KZuÇ IPjPTr iJreJ, F ßhPvr \jVe kJKT˜JKj @oPur ˛íKf FmÄ oMKÜpMP≠r xo~ F ßhPvr \jVe ßp ßYfjJr ÆJrJ CÆM≠ yP~KZu, ßp @vJ-@TJãJ fJPhr oPj \JV´f yP~KZu, ßxxmA FUj ÊKTP~ ßVPZ FmÄ mJÄuJPhPvr \jVe @mJr iPotr rJ\jLKfPf ßlrf KVP~ fJPhr Im˙J kKrmftPjr KY∂J TrPZ! Fr ßgPT ÃJ∂ rJ\QjKfT KY∂J @r yPf kJPr jJÇ TJP\A FA KyxJPmr Skr hJÅKzP~ pJrJ @VJoL KjmtJYPj KjP\Phr ßTRvu KjitJre TrPmj, fJrJ mz @TJPr ãKfV´˜ yPmjÇ F KjP~

jJoJ\, ßrJ\J TrJ ßuJPTr xÄUqJ míK≠, jJjJ irPjr kLr, y\rf-oSuJjJ, @Puo-lJP\Pur xÄUqJ míK≠ S fJPhr ZJÅPY dJuJ iot k´YJr IgmJ iPotr jJPo \ÄKu yJouJ ßTJPjJ KTZMA mJÄuJPhPv iotL~ rJ\jLKfPT @r Foj \J~VJ~ @jPf kJrPm jJ, pJPf ßxaJ KjmtJYPj ßTJPjJ KjitJrT nNKoTJ kJuj TrPf kJPrÇ 'oMKÜpMP≠r ßYfjJ'r jJo TPr pfA fJr mrPUuJk TJ\ vJxT ßvsKe TftíT TrJ ßyJT, ßp ßYfjJ~ oMKÜpM≠ oJjMwPT CÆM≠ TPrKZu fJr ßTJPjJ kKrmftj xJiJre oJjMPwr oPiq WPaKjÇ Ckr∂á ßx ßYfjJ oJjMPwr oPj ßp jfMj @vJ-@TJ–ãJr \jì KhP~KZu, ßx @vJ-@TJ–ãJ @rS VnLrfJ uJn TPrPZ, @vJ-@TJãJr kKrKi @rS xŒ´xJKrf yP~PZÇ oJjMPwr KY∂Jr FA kKrmftj ßoJPaA CPkãJr Kmw~ j~Ç Ijq KY∂Jr ImTJv ßjAÇ jJoJ\, ßrJ\J TrJ ßuJPTr xÄUqJ míK≠, jJjJ irPjr kLr, y\rf-oSuJjJ, @Puo-lJP\Pur xÄUqJ míK≠ S fJPhr ZJÅPY dJuJ iot k´YJr IgmJ iPotr jJPo \ÄKu yJouJ ßTJPjJ KTZMA mJÄuJPhPv iotL~ rJ\jLKfPT @r Foj \J~VJ~ @jPf kJrPm jJ, pJPf ßxaJ KjmtJYPj ßTJPjJ KjitJrT nNKoTJ kJuj TrPf kJPrÇ 'oMKÜpMP≠r ßYfjJ'r jJo TPr pfA fJr mrPUuJk TJ\ vJxT ßvsKe TftíT TrJ ßyJT, ßp ßYfjJ~ oMKÜpM≠ oJjMwPT CÆM≠ TPrKZu fJr ßTJPjJ kKrmftj xJiJre oJjMPwr oPiq WPaKjÇ Ckr∂á ßx ßYfjJ oJjMPwr oPj ßp jfMj @vJ@TJ–ãJr \jì KhP~KZu, ßx @vJ-@TJ–ãJ @rS VnLrfJ uJn TPrPZ, @vJ-@TJãJr kKrKi @rS xŒ´xJKrf yP~PZÇ oJjMPwr KY∂Jr FA kKrmftj ßoJPaA CPkãJr Kmw~ j~Ç pJrJ ãofJ~ nJV mKxP~ kro xMPU @PZ, fJPhr KY∂J yPuJg TLnJPm fJrJ hMjtLKf TrPm, TLnJPm xπJx TPr KjP\r ˝Jgt C≠Jr TrPm, TLnJPm IPjqr xŒK•r Skr yJouJ TrPm, TLnJPm fJPhr \Ko\oJ, \uJv~ hUu TrPm, TLnJPm mqJÄPT \jVPer VKòf rJUJ aJTJTKz Ee KjP~ CiJS yPmÇ KT∂á xJiJre oJjMPwr KY∂J? fJr xPñ KT Fxm ßuJPTr KY∂J-nJmjJ S TJptTuJPkr xŒTt @PZ? KY∂J TPr ßhUMj, KxPuPar yJSrèPuJPf kJKj hNKwf yP~ FmÄ ybJ“ mjqJr kJKj dMPT pJPhr lxu S oJZ ±Äx yPò, fJrJ KT iot KjP~ KY∂J TrPZ, jJ fJrJ KjP\Phr \Lmj-\LKmTJr TgJ ßnPm IK˙r @PZ? pJPhrPT \Ko\oJ ßgPT C“UJf TrJ yPò, fJrJ KT nJmPZ @VJoL KjmtJYPj ßTJPjJ iotL~ huPT ßnJa ßhS~Jr? F TgJ ßT jJ \JPj ßp, \JoJ~JPf AxuJoL pfA iPotr TgJ muMT, F ßhPv AxuJo cMPm pJPò mPu AxuJo rãJr rJ\jLKf TÀT, oJjMw ßfJ fJPhrPT ßnJa ßh~ jJÇ ßp ßnJa fJrJ kJ~ ßxaJ KhP~ ãofJ hUu TrJr k´vú SPb jJÇ KmFjKkPT pfA iotL~ hu KyPxPm KYK©f TrJ ßyJT FmÄ fJrJ iotL~ hPur xPñ pfA VJÅaZzJ mJÅiMT, fJrJ 1991 xJPu KT iotL~ rJ\jLKfr ß\JPr

ãofJ~ FPxKZu? 1991 xJPu fJrJ ãofJ~ FPxKZu FrvJh xrTJPrr xPñ ßTJPjJ rTo @kx jJ TPr fJPhr FTaJjJ KmPrJKifJr TJrPeÇ 2001 xJPu fJrJ ãofJ~ FPxKZu @S~JoL uLPVr KmÀP≠ \jVPer ßjKfmJYT ßnJPar TJrPeÇ KbT ßpnJPm 1996 xJPu @S~JoL uLV ãofJ~ FPxKZu KmFjKkr KmÀP≠ \jVPer ßjKfmJYT ßnJPar ß\JPrÇ Fxm Kmw~ CPkãJ mJ ImùJr Igt yPuJ, ßhPvr mJ˜m Im˙Jr KhPT jJ fJKTP~ FT irPjr AòJkNre KY∂JÇ F irPjr KY∂J k´Tíf kKrK˙Kfr YKr© KjitJrPer ßãP© FPTmJPrA ITJptTrÇ F ßhPvr oJjMw ßp kKrK˙KfPf KjmtJYPj ßnJa ßh~, KmPvw TPr KjmtJYj ßpnJPm kKrYJKuf y~, fJPf \jVPer k´Tíf ˝Jgt ßTJPjJnJPmA fJr ÆJrJ kNet y~ jJÇ KT∂á fmM KjrPkãnJPm KjmtJYj yPu FmÄ KjmtJYPj ãofJxLj hu ßmKv y˜Pãk TrPf jJ kJrPu xJiJre oJjMw ßnJPar oJiqPo ãofJxLj hPur KmÀP≠ KjP\Phr k´KfKâ~J KbTA mqÜ TPr gJPTÇ TJre \jVePT KjmtJYPjr xo~ pfA k´Kfv´∆Kf ßhS~J ßyJT, ãofJr VKhPf mPx ßTJPjJ xrTJrA \jVPer KhPT fJTJ~ jJÇ \jVPer ˝JPgtr KY∂J fJPhr oJgJ ßgPT CiJS y~Ç KjP\Phr rJ\QjKfT FmÄ IgtQjKfT @PUr ßVJZJPfA fJrJ mq˜ gJPTÇ Fxm ßhPUA Ijq KTZM jJ kJrPuS ãofJxLj huPT FTnJPm vJK˜ ßhS~Jr \jq ßjKfmJYT ßnJa KhP~ fJrJ fJPT CPòh TPrÇ ãofJxLjrJ ßhPvr Tf Cjú~j TPrPZ mPu Iyry mÜífJ-KmmíKf ßhj, fJPhr WrJjJr mMK≠\LmLrJ F KjP~ IPjT èÀV÷Lr S kK§Kf @PuJYjJ TPrj xnJ-xKoKfPf S KjP\Phr ßuUJr oJiqPoÇ F ßãP© Cjú~j muPf ßmJ^J~ TuTJUJjJr xÄUqJ míK≠, rJ\iJjL dJTJ, Y¢V´Jo AfqJKh vyPr mz mz AoJrf FmÄ xm ßvsKer ßuJPTr \jq @mJKxT mqm˙J, mz mz mq~mÉu yJxkJfJu, oJKxT yJ\Jr yJ\Jr aJTJ ßmfPjr ÛMu, TPu\, KmvõKmhqJuP~r xÄUqJ míK≠, ßTJKa ßTJKa, FojKT vf vf S yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJr oJKuPTr ZzJZKzÇ FnJPm Cjú~Pjr xJoJjq KZPaPlJÅaJ \jVPer nJPVq ß\JPaÇ TíKw C“kJhj ßãP© ßp KmrJa xJlPuqr TgJ muJ

y~, fJr oNu TíKffô TíwT S ßãfo\MrPhrÇ KvP·r ßp CjúKfr TgJ muJ y~ fJr oNPu @PZ xJrJKmPvõ xm ßgPT I· o\MKr kJS~J ßvJKwf S KjptJKff vsKoTPhr vsoÇ Cjú~Pjr ßãP© vsKoTPhr \jq Tot xíKÓr TgJ muJ y~Ç KT∂á FA TotxíKÓ KT vsKoTPhr ˝JPgt TrJ y~, pJ TrJ y~ ˝·fo o\MKrPf C“kJhj TPr KmKjP~JVTJrLPhr IKfKrÜ oMjJlJ I\tPjr \jq? FxmA ßnPm ßhUJr Kmw~Ç Fxm KhT KmPmYjJ TrPuA ßmJ^J pJPm, KjmtJYjPT ßnJaJrrJ ßTJPjJ hPur k´Kf nJPuJmJxJ mJ kãkJKfPfôr TJrPe fJPhrPT ßnJa KhP~ \~pMÜ TPr ãofJxLj TPr jJÇ @xPu KjmtJYj fJPhr \jq y~ ßãJn k´TJPvr FToJ© xMPpJVÇ FA ßãJPnr xMKmiJ uJn TPrA KjmtJYPjr oJiqPo jfMj xrTJr ãofJxLj y~Ç Fxm KhT KmPmYjJ TrPuA ßmJ^Jr ßTJPjJ IxMKmiJ y~ jJ ßp, KjmtJYPj iPotr nNKoTJ KjfJ∂A xJoJjq S k´JK∂T ZJzJ @r KTZM j~Ç TJP\A KjmtJYPjr xo~ ßTJPjJ mz hu jJjJ rPXr iotL~ hu mJ xÄ˙Jr xPñ ß\Ja mJÅiPuS KjmtJYPjr Skr fJr k´nJm ßTJPjJ KjitJrT nNKoTJA kJuj TPr jJÇ iotL~ hu mJ xÄ˙Jr xPñ FnJPm VJÅaZzJ ßmÅPi ßTJPjJ hPur xMKmiJ jJ yPuS ßpxm iotL~ hPur xPñ FA VJÅaZzJ mJÅiJ y~, fJPhr IPjT xMKmiJ y~Ç fJrJ mz rJ\QjKfT huèPuJr FA ÃJ∂ jLKf ßgPT lJ~hJ @hJ~ TPr, ßpnJPm @S~JoL uLPVr xPñ VJÅaZzJ mJÅiJ ßylJ\Pf AxuJo FUj TSKo oJhsJxJr ˝LTíKf @hJ~ TPrPZ FmÄ fJPhr xPmtJó KcKV´PT xJiJre KmvõKmhqJuP~r FoF KcKV´r xofMuq KyPxPm ˝LTíKf @hJ~ TPr k´J~ IKvKãf mJ IitKvKãf TSKo oJhsJxJ kJx ZJ©Phr \jq xrTJPrr k´vJxj FmÄ Ijq© YJTKrr mqm˙J TPrPZÇ Fr ÆJrJ KmhqoJj ‰jrJK\qT k´vJxPjr Kmví⁄ufJ @rS míK≠ yS~Jr vftA ‰fKr yP~PZÇ @VJoL KjmtJYPjr TgJmJftJ FUj ÊÀ yP~PZÇ pKh FA KjmtJYj 2014 xJPur oPfJ @ùJ kJujTJrL KjmtJYj TKovPjr kãkJKffô, kMKuPvr fhJrKTPf jJ yP~ KTZMaJ KjrPkã y~, fJyPu fJr oJiqPo \jVe iPotr k´Kf nJPuJmJxJ mqÜ j~, KjP\Phr ßãJn k´TJPvr FTaJ xMPpJV kJPmÇ


42 ˛OKfTgJ

28 April - 04 May 2017 m SURMA

wd‡i †`Lv Av‡jvi fzeb-14 Avn‡g` kvgxg ßuUT: ZzJTJr, xJÄmJKhTÇ

GKRb mywcÖq gvbyl‡K Zz‡j ai‡ev AvR‡Ki ¯§„wZK_vq| hv‡K wPwb hyM hyM a‡i| myL `yt‡Li wPi mv_x Avgvi G wcÖq gvbylwU cÂv‡k cv w`‡q‡Q| A_©vr Rxeb †_‡K nvwi‡q ‡M‡Q Aa© kZvwãKvj| nviv‡bv mg‡qi †ewki fvMB Avgiv ‡_‡KwQ gb gb‡bi AwZ KvQvKvwQ| wewkó QovKvi, msMVK, mgvR‡mex wn‡m‡e BwZg‡a¨ N‡U‡Q Zvi e¨vcK cwiwPwZ| Av‡jvwPZ G gvbylwU n‡”Qb QovKvi AwRZ ivq fRb| mwZ¨ ej‡Z wK Avgvi †hme Nwbô eÜzAv‡Q Zv‡`i g‡a¨ fRb‡K Avjv`vfv‡e ¯’vb w`‡Z nq| Zvi mv‡_ †mB †h cÖv_wgK ¯‹z‡ji cÖ_g cvV †_‡K Rwo‡qwQjvg,†m hvÎv _v‡gwb AvRI| KZ AvÇv, KZ ¯§„wZ|Zvi m¤ú‡K© wjL‡Z †M‡j cy‡iv GKwU eB wjLv hv‡e| fR‡bi GKwU weL¨vZ wddwU †gvUi evBK wQj| IUvq Aweivg Ny‡iwQ †m Avi Avwg| wm‡j‡Ui AwjMwj, ivRc_ Ges Zvi-Avgvi AvZ¥xq cwiRb, eÜz-ev܇ei evmvq wQj wbqwgZ hvZvqvZ| GgbwK GKmv‡_ KZ wm‡bgv †`‡LwQ n‡j wM‡q| ÔcÖv‰MwZnvwmKÕ G wddwU‡Z P‡o KL‡bv `~ieZ©x †gŠjfxevRv‡ii kªxg½j wKsev KzjvDov; Avevi KL‡bv mybvgM‡Äi w`ivB wKsev Av‡iv `~‡ii cÖZ¨šÍ AÂj k¨vgviP‡i hvZvqvZ K‡iwQ| fRb m¤ú‡K© GKwU Z_¨ †`B cÖ_‡g| gyL fwZ© `vwo Zvi| Zv‡K †`‡L A‡b‡K mvjvg K‡i| †mI Aejjxjvq mvjv‡gi Reve †`q| gv‡Sg‡a¨ ‡KD †KD Zv‡K ÔPvPvÕ e‡j m‡¤^vab Ki‡j †mI

ÔfvwZRvÕ‡`i LeivLei wb‡Z fzj K‡i bv| gmwR` n‡”Q Zvi Lye cQ‡›`i RvqMv| Zvi g‡Z, cÖ¯ªv‡ei ci cvwb Li‡Pi Rb¨ gmwR‡`i cÖ¯ªveLvbvi weKí †bB| Ry¤§vev‡i Avgiv †Kv_vI †eov‡Z †M‡j bvgv‡Ri †Kvb Amyweav n‡Zv bv| †h †Kvb gmwR‡`i Kv‡Q †m Avgv‡K bvwg‡q w`‡q AbwZ`~‡i Ae¯’vb Ki‡Zv|bvgvR †k‡l mgqg‡Zv nvwRi n‡Zv Zvi weL¨vZ wddwU wb‡q| a‡g©i cÖwZ †m LyeB kÖ×vkxj| Gevi GKwU gRvi Kvwnbx ewj| Avwg †gvUi mvB‡Kj Pov wk‡LwQ Zvi KvQ †_‡K| hw`I cy‡ivcywi iß Ki‡Z cvwiwb| Zvi wddwU wb‡q Ggwm K‡j‡Ri gv‡V cÖwkÿY wb‡qwQ| m¤¢eZ GKw`b c~Rb `v-I ‡mB evBK wb‡q cÖwkÿY w`‡qwQ‡jb| c~Rb `v n‡jb fR‡bi eo fvB AZ¨šÍ mv`v g‡bi gvbyl Avgvi wcÖq `v`v wbwLj ivq c~Rb| AcÖvmw½K Zey ej‡Z n‡”Q, Avgvi eo `yjvfvB (Lvjv‡Zv †ev‡bi ¯^vgx), whwb c‡i Avgvi fvqivfvB n‡qwQ‡jb, hw`I wZwb bv †divi †`‡k P‡j †M‡Qb BwZg‡a¨| Zvi GKwU 100 wmwm ‡nvÛv †gvUi evBK wQj|ZLb Zviv _vK‡Zb wm‡jU kn‡ii c~e© kvnx C`Mv‡n| C‡`i mgq Zviv ¯^cwiev‡i MÖv‡gi evwo‡Z wM‡qwQ‡jb| evmvi Ges †gvUi evB‡Ki Pvwe wQj Avgvi Kv‡Q| wZwb Rvb‡Zb †h, Avwg evBK Pvjv‡Z cvwi bv| ‡mRb¨ wbwðšÍ g‡b Pvwe †i‡L wM‡qwQ‡jb| fR‡bi mv‡_ civgk© K‡i GKw`b `yjvfvBÕi evBK wb‡q †ewi‡q hvB| D‡Ïk¨ cÖwkÿY †bqv| Avgiv †Mjvg `wÿY myivgvi wkeevwo GjvKvq| iv¯Ív wQj †ek wbwiwewj| `xN©ÿY Pvjvjvg gnvb‡›`| Gig‡a¨ N‡U wecwË| nVvr ÷vU© eÜ n‡q hvq| fRb cøvM Ly‡j cwi¯‹vi Ki‡j Avevi ÷vU© nq| Gfv‡e 2-3 evi N‡U e¨vNvZ| wKš‘ wewaevg! c‡i †Zv Avi ÷vU© nqbv| A‡bK KmiZ Kijvg `yÕRb wg‡j| †Vjvav°v w`jvg| †Kvb KvR nq bv| †klZK †Zvjv n‡jv GKwU wi·vq| †Mjvg bvBIicy‡ji GKwU cwiwPZ M¨v‡i‡R| ‡gKvwbK ej‡jb, †fZ‡i wc÷yb bvwK ‡f‡½ †M‡Q| IwU †PÄ Ki‡Z jvM‡e GK nvRvi UvKv| GK_v ï‡b gv_vq †hb AvKvk †f‡½ c‡o! GZ UvKv cv‡ev KB, Avwg ZLb ÷z‡W›U| ivZ n‡q †M‡j Ôe¾vZÕ evBKwU‡K wi·vq Zz‡j Pzwcmv‡i evmvq G‡b ‡i‡L †`B| †KD †`‡Lwb| wKš‘ g‡b g‡b gnv `ywðšÍv| hw` `yjvfvB †Ui cvb wK Reve †`e| Avjøvni wK Kz`iZ! `yjvfvB evwo †_‡K G‡m evBKwU †ei K‡ib| ÷vU© bv nIqv‡Z cøvM gyQ‡jb| mv‡_ mv‡_ ÷vU© n‡q hvq| †Kvb wKQz fv‡½wb| fv‡M¨i †d‡i nq‡Zv †mw`b weivU As‡Ki A_© Ges m¤§vbnvbx †_‡K †invB cvB|

ßnJa \JKu~JKf FmÄ V´qJµx TPrÇ fPm uM“lár ryoJj IgmJ fJr hPur TJPrJ Kmr∆P≠ fUj ßTJj KâKojJu YJ\t IJjJ y~KjÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVx kMKuPvr jfáj FA fh∂PT ˝JVf” \JKjP~PZjÇ KfKj mPuPZj, ImPvPw kMKuv jfáj TPr fhP∂r èr∆fô CkuK… TrJ~ fJPhrPT ijqmJhÇ IJvJ TKr IJhJuPf k´J¬ k´oJeèPuJ krLãJ KjrLãJ TPr \KzfPhr Kmr∆P≠ fJrJ FUj mqm˙J KjPmÇ CPuäUq ßp, u§j FPx’uLr xJŒsKfT fhP∂ CPb IJPx ßp, rJ\QjKfT ¸vtTJfrfJr (metmJPhr IKnPpJV IJxPf kJPr) TJrPe kMKuv uM“lár ryoJj FmÄ aJS~Jr yqJoPuax lJPˆtr TJCK¿uJrPhr Kmr∆P≠ mqm˙J KjPf n~ ßkfÇ FTJrPe fJrJ FKmwP~ hNrfô m\J~ rJUPfJÇ u¥j FPx’uLr kMKuv F¥ âJAo TKoKar FA fhP∂r kr ßckMKa ßo~r ßxJKl KujPcj ÛauqJ¥ A~Jct ßTj TJPrJ Kmr∆P≠ YJ\t IJPjKj IgmJ fJPhr ßTJj mqgtfJ mJ xLoJm≠fJ KZPuJ TL jJ fJ pJPf kMKuv S~JYcV fh∂ TPr ßhPU F\jq ÈyJr oqJK\Kˆr A¿PkTPaJPra Im TjˆJmMuJrL' (HMIC)-Fr TJPZ KmPvw KYKb KuPUjÇ KYKbPf ßxJKl KujPcj CPuäU TPrj, IJKo KmvõJx TKr F irPjr èr∆fôkNet KmwP~ ßTJPjJ irPjr rJ\QjKfT YJk IgmJ kãkJf ZJzJ kMKuKv fh∂ yS~J CKY“Ç IJr IJoJPhr VjfJKπT k´Kâ~JPT xMrKãf rJUJ fgJ Fr k´Kf mqJkT IJ˙J gJTJaJ u§jJr FmÄ KmPvw TPr aJS~Jr yqJoPuaPxr mJKxªJPhr \jq UMmA \r∆rLÇ KâKojJu fhP∂ xPmtJó IJ˙JS \r∆rLÇ FZJzJ FPãP© kMKuPvr nëKoTJ KjP~S KmKnjú oyPur CPÆV IJoJr TJPZ FPxPZÇ Fxm TJrPe FmÄ nKmwqPf F irPjr kKrK˙Kfr CjúKfTP· ßTJPjJ xMkJKrv gJTPu fJ \JjJr \jq 1996 xJPur kMKuv FqJÖ Fr 54 iJrJ IjMpJ~L k´J¬ ãofJmPu S~JYcVPT FA fhP∂r KjPhtv KhP~KZÇ ÛauqJ¥ A~JPctr FT\j oMUkJ© 25 FKk´u \JjJj, IJorJ FKmwP~

Ôcy®úÕ‡K AvwgB cÖ_g cÖ¯vÍ e w`‡qwQjvg| jvwKÕi QÙbvg n‡”Q cy®ú| fvj‡e‡m Avgvi eÜzceÖ i Zvi wcÖqZgv‡K G bvgwU w`‡qwQj †mvnvM K‡i| fR‡bi Rxe‡b jvwK †hgb Ôcy®úÕ n‡q wcÖqZgviƒ‡c G‡mwQj; ‡Zgwb AvR msmv‡ii Ôwi‡qj jvwKÕ n‡q Zvi Rxe‡bi mv‡_ wg‡k Av‡Q myL-`yt‡Li wPimv_x n‡q| GKw`b jvwK Avi ivwL (jvwKi gvgv‡Zv †evb) †eov‡Z Av‡m fRb‡`i ivqbMi¯’ evmvq| Avwg ILv‡b ‡M‡j fRb `vwqZ¡ †`q Idvi †`qvi| Advi gv‡b we‡qi cÖ¯vÍ e| Avwg mivmwi cÖ¯vÍ e w`‡q ewm| jvwK wPšÍv K‡i Rvbv‡e e‡jwQj| ewj, ZvovZvwo Rvbv‡Z n‡e| jvwK hLb c‡RwUf g‡bvfve Rvbvq, ZUb †_‡KB ïiæ n‡q hvq ÔPwÐ`vm-iRwKwbÕi †cÖg jxjv| Gevi ewj fR‡bi RbKjv‡Yi K_v| †Kvb AvZ¥xq ¯^âb ev eÜz evÜe wec‡` co‡j mevi Av‡M Qz‡U hvq ‡m| nvmcvZv‡j †KD fwZ© n‡j Zv‡K †`L‡Z hv‡eB| cwiwPZ Wv³vi-bv‡m©i †LvuR Ki‡e| Zv‡`i mv‡_ K_v ej‡e †ivMxi mywPwKrmv wbwðZ Ki‡Z| mv‡_ Avwg AagI _vKZvg| A_©vr †h †Kvb mg‡q Zvi ev Avgvi Kv‡iv †Kvb mgm¨vq Avgiv hLb ZLb Qz‡U †hZvg| Avgv‡`i mxwgZ mvg‡_©i g‡a¨ †Póv KiZvg mn‡hvwMZvi| KÕeQi Av‡M GK †U‡¤úv wWjv‡ii KvQ †_‡K Zvi GK `ytm¤ú‡K©i AvZ¥x‡qi jÿvwaK UvKv D×vi K‡iwQjvg (eZ©gv‡b mvsevw`KKvDwÝji) †iRIqvb Avng‡`i mn‡hvwMZvq| Zvi ‡cÖgKvwnbx cÖm‡½ Avwm| Ôcy®úÕ‡K AvwgB cÖ_g cÖ¯Íve w`‡qwQjvg| jvwKÕi QÙbvg n‡”Q cy®ú| fvj‡e‡m Avgvi eÜzcÖei Zvi wcÖqZgv‡K G bvgwU w`‡qwQj †mvnvM K‡i| fR‡bi Rxe‡b jvwK †hgb Ôcy®úÕ n‡q wcÖqZgviƒ‡c G‡mwQj; ‡Zgwb AvR msmv‡ii Ôwi‡qj jvwKÕ n‡q Zvi Rxe‡bi mv‡_ wg‡k Av‡Q myL-`yt‡Li wPimv_x n‡q| GKw`b jvwK Avi ivwL (jvwKi gvgv‡Zv †evb) †eov‡Z Av‡m fRb‡`i ivqbMi¯’ evmvq| Avwg ILv‡b ‡M‡j fRb `vwqZ¡ †`q Idvi †`qvi| Advi gv‡b we‡qi cÖ¯Íve| Avwg mivmwi cÖ¯Íve w`‡q ewm| jvwK wPšÍv K‡i Rvbv‡e e‡jwQj| ewj, ZvovZvwo Rvbv‡Z n‡e| jvwK hLb c‡RwUf g‡bvfve Rvbvq, ZUb †_‡KB ïiæ n‡q hvq ÔPwÐ`vm-iRwKwbÕi †cÖg jxjv| Zvici KZ Qov iwPZ n‡jv Ôcy®úÕ‡K wN‡i| †cÖwgK eÜzi R‡b¨ Avwg AagI ‡cÖ‡gi ivRmvÿx n‡q wPi‡Pbvv wddwUi †cQ‡b P‡o e‡mwQ w`ivB †_‡K k¨vgviPi ch©šÍ|

xTPur CPÆVPT èr∆Pfôr xJPg KjP~KZÇ fJA Inq∂rLj KmPväwPjr kr FmqJkJPr jfáj TPr fh∂ Êr∆r KjPhtv ßh~J yP~PZÇ IJoJPhr KmPvw fh∂ hu cJAPrÖr Im kJmKuT k´KxKTCvj (DPP) Fr TJPZ kJbJPjJ 27Ka lJAu KmPväwj TPr ßhUPmÇ IJhJuPf C™JKkf Fxm lJAu AKfkNPmt kMKuv fh∂ TPrKjÇ FZJzJ 2014 xJPu ßo~r KjmtJYjTJPu kMKuPvr TJPZ ßoJa 164Ka IKnPpJV \oJ kPzKZPuJÇ FUj FèPuJS fh∂ TrJ yPmÇ kMMKuPvr Fxm fh∂ xŒPTt ßo~r \j KmVx IJPrJ mPuj, 2014 xJPur KjmtJYjTJPu xÄVKbf KmKnjú hMjtLKf aJS~Jr yqJoPuaPxr rJ\jLKfPf ZJ~J yP~ IJPZÇ pJrJ Fr xJPg \Kzf fJPhrPT KmYJPrr IJSfJ~ FPj TKoCKjKar IJ˙J kMj”˙Jkj \r∆rLÇ IJKo IJvJ TrKZ FmJr kMKuv FA TJ\Ka TrPmÇ

3 ßo Kmvõ oMÜ VeoJiqo TPrPZÇ IJVJoL 3 ßo, mMimJr KmTJu 6aJ~ kNmt u§Pjr ßyJ~JAaYqJku ßrJc˙ IJAKc~J ߈JPrr oNu yu r∆Po IjMKÔf yPm FA oMÜ IJPuJYjJ xnJÇ FPf VeoJiqo mqKÜfôrJ xÄmJh oJiqo S xJÄmJKhTfJr ˝JiLjfJr KmKnjú KhT KjP~ IJPuJYjJ TrPmjÇ u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr KmPvw FA IJPuJYjJ IjMÔJPj TîJPmr xTu xhxqPT pgJxoP~ CkK˙f gJTJr \jq IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ

pMÜrJP\q ZJ©uLPVr kMjKotujLr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ IjqJjqPhr mÜmq rJPUj S CkK˙f KZPuj TP~x ßYRiMrL, ßoJyJÿh oKjr ßyJPxAj, AoJjMöJoJj ßYRiMrL oyL, TíKwKmh jJK\o CK¨j @yPoh ßYRiMrL, rJKlT CuäJy, ‰x~h fJK\r CK¨j oJjúJj, @yPoh yJxJj, oMK\mMr ryoJj \Kxo, mqJKrˆJr AorJj @yoh, vJy vJoLo @yPoh, @xo KoxmJy, xJrm @uL, TJSxJr @yoh ßYRiMrL, @»Mx vKyh ßYRiMrL, xJP~h @yoh xJh, @KojMu yT K\uM, mJmMu UJj, KxK\u Ko~J, oKuäT vJTár S~JhMh, Fo

PvKwii myev‡` k¨vgviP‡i _vK‡Zv jvwK|k¨vgviPi n‡”Q w`ivB †_‡K cÖvq 14 wK‡jvwgUvi `~‡i| GKevi Avgiv w`ivB †_‡K †bŠKvq hvB †mLv‡b| Mi‡gi mgq| jvwK GKwU g¨v‡m _vK‡Zv KÕRb †g‡q Kwj‡Mi mv‡_| cÖPÐ Mi‡gi w`‡b wM‡q Avgiv nvwRi nB| †mLv‡b we`y¨r e¨e¯’v wQj AcÖZzj| mvivw`bB †jvW‡kwWs| Avgv‡`i Rb¨ †KvKv‡Kvjv Avbv n‡jv| wfwR‡q ivLv nq evjwZi g‡a¨ VvÛv cvwb‡Z| ivZ hvcb Kwi g¨vm gvwj‡Ki Ab¨ GKwU iæ‡g|ciw`b †fvi 7Uvq iIbv †`B †mLvb †_‡K| 7Uvi ci Avi †bŠKv _v‡K bv|| ‡fvi 5Uvq bvwK cÖ_g wUc, c‡i 6Uvq GKwU Ges 7Uvq _v‡K ‡kl wUc| KZ gayi wQj ZLbKvi w`b¸‡jv| AvR Zv‡`i my‡Li msmvi| jvwK-fR‡bi `yÕ mšÍvb| `ye©v Avi AN©¨| ‡`L‡Z †`L‡Z Iiv A‡bK eo n‡q †M‡Q| `yÕRbB †gavex| fvj †iRvë Ki‡Q| fRb †jLv‡jwL, mgvR‡mev, mvgvwRK Kg©KvÐ Ges e¨emv Pvwj‡q hv‡”Q| `xN©w`‡bi e¨emvwqK cvU©bvi mevi wcÖq †njvj fvBI Av‡Qb Zvi myL `y‡Li mvi_x n‡q| jvwKI PvKwi K‡i msmv‡i ivL‡Q eo f‚wgKv| `yÕwU †Q‡j‡g‡q wb‡q mvRv‡bv cwicvwU msmv‡ii nvj a‡i fRb-jvwK GwM‡q hv‡”Q my›`i fwel¨‡Zi w`‡K| fRb AvR cÂv‡k cwiYZ| Av‡iv kZ eQi euvPzK my¯’ kixi,gb wb‡q-G Kvgbv ¯ªóvi `iev‡i| mywL cwiev‡ii mywL gvbylUv GKRb c‡ivcKvix eÜz; AvgviB wcÖq ¯^Rb| Zv‡K †hgb wP‡bwQ, ‡`‡LwQ, Kv‡Q †c‡qwQ Avb›`-‡e`bvq; ‡Zgwb AbvMZ w`bM¸‡jv‡ZI †m _vKzK Avgvi Ges mK‡ji wcÖq ¯^Rb n‡q|

F l~xu, KxK\u Ko~J, jJjM ßoJyJÿh ßvU, @jJo CK¨j, ATmJu mJKuìKT, KhuS~Jr ßyJPxj, jMPr @uo rfj, \Kuu ßYRiMrL, UxÀöJoJj UxÀ, TKmr UJj, rJPxu @yPoh, ATmJu ßyJPxj, xMufJj oJyoMh, FPTFo @»MuäJy, @KvTáu AxuJo @KvT, ‰x~h fJPrT @yPoh, @xJh CK¨j, \JuJu CK¨j TKro, xJPyu @yPoh fkJhJr, oJyoMh @uL, ˝kj Ko~J, j\Àu AxuJo, oJxMo @yPoh, Fo F ßyJPxj rJjJ, Fo F xJuJo k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ kMjKotujL IjMÔJPjr CP¨vq mqJUqJ TPr mPuj, mJÄuJPhv ZJ©uLPVr 70 mZPrr AKfyJx-GKfyq, mñmºMr ßxJjJr mJÄuJ VzJr uPãq \jPj©L ßvU yJKxjJr „kT· 21 FmÄ 41-Fr ootTgJ S mftoJj xrTJPrr Cjú~Pjr TgJèPuJ fáPu irJA yPuJ pMÜrJ\q˙ ZJ©uLPVr ßjfJTotLPhr kMjKotujLr oNUq CP¨vqÇ ßTjjJ, mftoJj k´\jì mJÄuJPhv, mñmºM S ZJ©uLPVr AKfyJx-GKfyq nJu TPr CkuK… TrPf kJPr jJ mPuA fJrJ KmÃJK∂Pf ßnJPVÇ fJrJ @hKvtT rJ\jLKf ßgPT @\ hNPr xPr pJPòÇ xMfrJÄ \jPj©L ßvU yJKxjJr „kT· IjMiJmj TrPf yPu ùJjKnK•T rJ\jLKfr YYtJ S k´P~JV @\ UMmA k´P~J\jÇ CPuäUq, KxPua KmnJVKnK•T ZJ©uLPVr TKgf kMjKotujLr CPhqJÜJPhr kã ßgPT xhxq xKYm UxÀöJoJj UxÀ k´˜MKfxnJ~ ßpJVKhP~ F ßWJweJ ßhj ßp, KfKj KlPr KVP~ xmJr xJPg @PuJYjJ TPr mJÄuJPhPvr xTu KmnJPVr k´KfKjKifôTJrL kMjKotujLr mqJjJPrr ZJ~JfPu xoPmf yPf xPYÓ yPmjÇ

rJÓskKf u§Pj Kyj kJTtPuAPjr ßyJPau uKmPf láu KhP~ rJÓskKfPT ˝JVf \JjJj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl, xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, pMVì xŒJhT jBoMK¨j Kr~J\, oJÀl ßYRiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu @yJh ßYRiMrL, oKyuJ @S~JoL uLPVr xnJPj©L UJPuhJ ßoJ˜JT ßTJPrvL, oMxKuoJ vJox mKj, pMÜrJ\q pMmuLPVr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT \JoJu UJj, xJÄVbKjT xŒJhT oJyoMh @uL S mJÄuJPhv yJATKovPjr TotTftJmOªÇ @VJoL 3 ßo ßhPvr CP¨Pvq u§j fqJV TrJr TgJ rP~PZ rJÓskKfrÇ


UmrJUmr 43

SURMA m 28 April - 04 May 2017

yJSr \MPz yJyJTJr @xPZj fJPhr ßhUPfÇ FPf @vJr @PuJS ßhUPZj fJrJÇ k´iJjoπL fJPhr \jq jfáj mJftJ KjP~ @xPmj F @vJ~ k´yr èjPZjÇ yJSPr oJPZr ozPT k´nJm kPzPZ ˙JjL~ mJ\Jr èPuJPfÇ FUj mJ\JPr ßfoj oJZS ßjAÇ @r ßâfJS ToÇ ßVu TKhj ßgPT @PVr oPfJ \o\oJa j~ oJPZr mJ\JrÇ ßâfJ S KmPâfJPhr yJTcJT @r ‰y ÉuäMz ßYJPU kzPZ ToÇ FUj IPjTaJ hMKhtj pJPò ß\uJr ˙JjL~ oJZ mqmxJ~LPhrÇ yJSr fLrmftL oJPZr mJ\JrèPuJPf KouPZ jJ ßhvL~ k´\JKfr oJZÇ mJ\JPr ßpèPuJ CbPZ fJ KlvJKr KTÄmJ mJKyPrr (YJuJKj) oJZÇ fJZJzJ SA oJZèPuJr hJoS YzJÇ hrS @PVr YJAPf FUj ßTK\Pf 50-60 aJTJ ßmKvÇ jJjJ ßrJV \LmJeM @r I\JjJ vïJ~ oJPZr mhPu xmK\, cJu @r ßoJrPVr oJÄPxr KhPT ^áÅTPZj fJrJÇ ß\uJr o“xq YJKyhJ ßpJVJPjr Ijqfo C“x yJTJuMKT, TJC~JKhKW S yJAu yJSr ZJzJS IjJjq yJSrèPuJPf F mZr FPTr kr FT hMPptJPV jJTJuÇ ßmJPrJ iJPjr kr oJPZ S IjqJjq \u\ k´JKer ozTÇ fJZJzJ yJSr fLrmftL FuJTJr mqJkT xmK\ ßãfS mJPjr kJKjPf fKuP~ ßVPZÇ ybJ“ Foj hMPptJPV KhvJyJrJ ˙JjL~ TíKw S ß\Pu kKrmJrÇ ßmJPrJ iJj, oJZ, yJÅx @r xmK\ ßãf yJKrP~ ãKfV´órJ KjmtJTÇ ß\uJ o“xq TJptJu~ xNP© \JjJ pJ~ ß\uJ~ 41 aj oJZ C“kJhj y~Ç Fr oPiq yJTJuMKT yJSPr (PoRunLmJ\Jr IÄPv) C“kJhj y~ 25 ajÇ F mZr ybJ“ C\Jj ßgPT ßjPo @xJ kJyJKz du S aJjJ mOKÓPf yJSrèPuJr ßgJzS~JuJ S @ikJTJ ßmJPrJ iJj kJKjPf fKuP~ pJ~Ç hLWt \uJm≠fJ~ kJKjPf KjoKöf ßmJPrJ iJj kPY IqJoMKj~J VqJPxr TJrPe kJKj hNKwf y~Ç FPf yJTJuMKT yJSPr oJrJ pJ~ ßhvL~ k´\JKfr 25 aj KcoS~JuJ oJ S ßkJjJ oJZÇ fJPhr fgq oPf yJTJuMKT yJSPrr TáuJCzJPf 8, \MKzPf 7 S mzPuUJ CkP\uJ IÄPv 10 aj oJZ oJrJ pJ~Ç yJTJuMKT yJSr kJPzr o“xq\LmLrJ \JjJj Fr @PV Foj oJPZr ozT TUPjJ ßhPUjKj fJrJÇ yJTJuMKTr oPfJ oJPZr ozT jJ yPuS jJjJ TJrPe ß\uJr IjqJjq yJSPrS ßhvL~ k´\JKfr oJZ irJ kzPZ ToÇ yJTJuMKT yJSr kJPzr ß\PurJ \JjJj ßVu 23 Khj ßgPT fJrJ yJSPrr Kmu FuJTJ~ \Ju ßlPu oJZ kJPòj jJÇ hLWt xo~ \Ju ßlPu IPkãJr krS oJZ irJ kzPZ jJ \JPuÇ IPjTaJ vNjq yJPf mJKz

KlrPZjÇ oJP^ oPiq hM-FT\Pjr \JPu irJ kzPZ I· oJZÇ yJSr fLPrr WJPar mJ\Jr xm xo~ yJSPrr ßhvL~ k´\JKfr oJPZr ßâfJ-KmPâfJr Knz ßhUJ ßVPuS FUj ßjA ßfoj ßâfJ-KmPâfJÇ TJre KyPxPm ˙JjL~ xJKhkMr V´JPor o“xq\LmL mJKZr Ko~J, hMhM Ko~J, xJoÀu Ko~J, xM\Jf Ko~J, l~Zu Ko~J, jJKxo Ko~J, @~JZ @uLxy IPjPTA \JjJj yJSPrr oJPZr ozPTr kr ß\PuPhr \JPu oJZ irJ kzPZ FPT mJPrA ToÇ yJSPrr oJZ ZJzJ F mJ\JPr Ijq ßTJPjJ oJZ CPb jJÇ ßoRunLmJ\Jr vyPrr KaKx oJPTta S kKÁo mJ\JPrr oJZ mqmxJ~L @mhMu yJKoh, Krkj Ko~J, xMufJj @yoh, @mhMu \Kuu, KmuäJu CK¨jxy IPjPTA \JjJj FUj fJPhr TJPZ yJSPrr oJZ @xPZ ToÇ ßpèPuJ @xPZ ßxèPuJr ßâfJS ToÇ fJrJ mPuj, xŒ´Kf yJSPr mqJkT yJPr oJZ oPr kPY pJS~Jr kr oJjMw Fxm ßhPU FUj KjP\ ßgPTA oJZ UJS~J mº TPr KhP~PZÇ SA FuJTJ~ o“xq KmnJPVr kã ßgPT yJSPrr Fxm orJ oJZ jJ ßUPf oJAKTÄ TrJ yPu ˙JjL~ oJjMPwr oPiq yJSPrr oJZ KjP~ n~ dáPT pJ~Ç ß\uJ o“xq TotTftJ @.T.o vKlT C\-\JoJj S KxKj~r o“xq TotTftJ xMufJj oJyoMh mPuj yJSPrr Im˙J FUj nJPuJ yP~PZÇ oJZ irJ mº rJUJr ßWJweJ k´fqJyJr TrJ yP~PZÇ ß\PuPhr \JPu irJ kzJ oJZèPuJ KmwJÜ j~Ç FA oJZ ßUPu xoxqJ yS~Jr TgJ jJÇ UMm KvVKVrA oJPZr FA xÄTa TJaPmÇ @orJ \MPjr oPiqA yJTJuMKTPf 18 uJU ßkJjJ oJZ ImoMÜ TrmÇ fJKyrkMPr FUjS ßkRÅZJ~Kj ©Je xJoV´L: fJKyrkMr CkP\uJ~ FUjS ãKfV´˜ TíwT kKrmJrèPuJPf ßkRÅZJ~Kj ßTJPjJ irPjr ©JexJoV´LÇ FPT FPT xm yJSr cáPm pJS~J~ yJ\Jr yJ\Jr TíwT FUj KhvJyJrJÇ \Lmj mJÅYJr FToJ© yJKf~Jr ßmJPrJ iJj yJKrP~ yJSr ßmKÓf CkP\uJr hKãe vsLkMr, fJKyrkMr xhr, hKãe mzhu, C•r vsLkMr ACKj~Pjr yJ\Jr yJ\Jr TíwT kKrmJPr yJyJTJrÇ ãKfV´˜ TíwTPhr WPr FUj ßjA UJmJr S KmÊ≠ kJKjÇ ßmKvr nJV kKrmJPrA ßjA jVh aJTJ S YJuÇ @myJS~J hMPptJVkNet gJTJ~ yJSr kJPzr TíwT kKrmJrèPuJ CkP\uJ xhPr S KjKhtÓ mJ\JPr ßpPfS kJrPZ jJÇ CkP\uJr ßZJa mz 23Ka yJSr yJSPrr TJÅYJ, @iJ kJTJ ßmJPrJ iJj FTmJPrA kJKjPf fKuP~ ßVPZÇ xm KoKuP~ ã~ãKfr kKroJe 20 yJ\Jr ßyÖPrr IKiTÇ xmt ßvw vKjr yJSr cáPm pJS~J~ yJSr kJPz xmt©A FUj mMTnrJ hLWtvõJx,

@ftjJh @r @yJ\JKrPf @TJv mJfJx TKŒf yPòÇ ßTJPjJ xyJ~fJ jJ kJS~J~ yJSr kJPzr TíwT kKrmJrèPuJr oJP^ ßãJPnr xûJr yPòÇ fJKyrkMr CkP\uJ xhPr xrTJKr nJPm KcuJrPhr oJiqPo ßh~J SFoFx YJPu xÄTáuJj yPò jJ ßnJÜPnJVLPhrÇ xJrJKhj uJAPj hJÅKzP~ ßgPTS kJPò jJ hNr-hNrJ∂ ßgPT @xJ IPjPTAÇ CkP\uJ xhPr 3 \j KcuJr KhP~ k´KfKhj 1aj TPr Kfj \j KcuJr 3aj YJu ßh~J y~Ç pJ YJKyhJr fáujJ~ UMmA ToÇ xJrJ Khj IkPãJ TPr IPjPTA UJKu yJPf mJKz KlrPZÇ FA SFoFPxr YJu k´KfKa ACKj~Pj ACKj~Pjr KcuJrPhr oJiqPo KhPu KTZáaJ yPuS rãJ ßkf yJSrmJxLÇ FKhPT fJKyrkMr CkP\uJ mJ\Jrxy k´KfKa mJ\JPrA YJPur ßhJTJjèPuJPf YJu ßjAÇ IjqKhPT CkP\uJ kKrwh, CkP\uJ KjmtJyL IKlx, ACKk ßY~JroqJj, ßo’Jr S xÄKväÓ TftíkPãr oJiqPo ãKfV´ó TíwTPhr KnK\Fl TJPctr jJPor fJKuTJ~ xKbT nJPm pJYJA mJZJAP~ TJ\ YJKuP~ pJPòÇ 1-2 KhPjr oPiq ß\uJ~ jJPor fJKuTJ kJbJPjJ yPmÇ fJKyrkMr CkP\uJ Kk@AS nJrk´J¬ TotTftJ vJyJhJf ßyJPxj mPuj, ãKfV´ó TíwTPhr \jq 15400KnK\Fl TJPctr \jq jJPor fJKuTJ ‰fKr TrJ yP~PZÇ FUj pJYJA mJZJAP~r TJ\ YuPZÇ @\ TJPur oPiq ß\uJ~ kJbJPjJ yPmÇ F TJPct ßTJPjJ irPjr IKj~o yPu FmÄ fJ k´oJKef yPu xPñ xPñ k´P~J\jL~ @AjJjMV mqm˙J ßj~J yPmÇ fJKyrkMr CkP\uJ kKrwh ßY~JroqJj TJoÀöJoJj TJoÀu \JjJj, ãKfV´ó yJSrmJxLr \jq hs∆f ©JexJoV´L kJbJPjJ k´P~J\jÇ ßmJPrJ iJj yJKrP~ TíwT kKrmJrèPuJ FUj KmÊ≠ kJKj S UJhq xÄTPa náVPZÇ SKhPT mOy•r vKjr yJSPrr 7 KT~Jr ßmJPrJ \Ko YJw TPrKZuJo xm ßvw yP~ ßVPZÇ FT oMa iJjS TJaPf kJKr jJAÇ ßYJPUr xJoPj @iJ kJTJ-TJÅYJ iJj kJKjr KjPZ ßVPZÇ TgJèPuJ muKZPuj fJKyrkMr CkP\uJr C\Jj fJKyrkMr V´JPor TíwT mJhu Ko~JÇ mLr jVr V´JPor TíwT xJPhT @uL \JjJj, Vf mZr 70 KT~Jr ßmJPrJ iJj TrKZuJo xm iJj kJKjPf KjPZ FT oMaS TJaPf kJKr jJAÇ FAmJrS xm KjPuJ KT TrPoJ ßnPm kJAfJKZ jJ \Lmj nr TPÓr yP~ ßVPuÇ xmJr oPfJ TJÅhPfS kJrfJKZ jJÇ TíwT ßxJyJV Ko~J mPuj, nJA xm ßvw \LmPjr oJ~J ßZPz mJÅPi TJ\ TrKZuJo FA yJSraJ (vKjr yJSr) rãJ TrJr uJKVÇ ßxA mJÅi ßnPX yJSr cáPm YJrKhPT FUj kJKj @r kJKjÇ CkP\uJr oiqKm• TíwTrJ mPuj, nJA KT TAfJo pJ ymJr ßfJ fJA yAPZÇ mJÅi xKbT nJPm xo~ oPfJ mJÅiPu Ff mz Kmkh yPfJ jJÇ aJTJ KjP\r kPTPa mrnJr uJKV @orJr yJSPrr mJÅPi TJ\ TPr jJAÇ @orJ ÊiM TAPf kJKr KT∂á KTZá TrPf kJKr jJÇ @orJr TgJr ßTJPjJ hJo jJAÇ @orJ FUj @KZ oyJ KmkPh FA yJSPrr (vKjr yJSr) CkPrA @oJPhr \Lmj YPuÇ xmJr FTaJA TgJ mJÅi KjotJPe hMjtLKfmJ\Phr vJK˜ @r k´P~J\jL~ xrTJKr xyPpJKVfJÇ nJKa fJKyrkMr V´JPor TíwT vKlTáu AxuJo mPuj, yJSr kJPzr YJrKhPT TíwPTr @yJ\JKrPf nJKr yP~ CPbPZ mJfJx jJÇ xm yJSr cáPm pJS~J~ vKjr yJSrKaA KZu 10 yJ\Jr ßyÖr ßmJPrJ iJPjr ßvw x’uÇ xmt ßvw cáPm ßVu \JoJuVP†r kJTjJr yJSrÇ Frkr @r ßTJPjJ yJSr rAuJ xMjJoVP†Ç \JjJ pJ~, xMjJoVP†r fJKyrkMr CkP\uJ~ Vf vKjmJr Khj Vf oiq rJPf vKjr yJSPrr mJÅi uJuMrPVJ~JuJxy 3Ka mJÅi ßnPX lxu yJKrP~ xmt©A yJyJTJr KmrJ\ TPrPZÇ yJSPrr YJrKhPT kJKjPf ‰g ‰g TrPZ FUjÇ FToJ© \Lmj mJÅYJr xŒh, TPÓ luJPjJ ßxJjJr lxu ßYJPUr xJoPj kJKjPf cáPm pJS~J hOvq ßhPU fJPhr ßYJPUr kJKj FTJTJr yPò kJyJKz dPur kJKjr xPñÇ @r fJPhr @ftjJh, @yJ\JKrPf FT

Âh~ KmhJ~T kKrPmPvr xOKÓ yP~PZ vKjr yJSr kJPzÇ xMjJoVP† xmt˝J∂ oJjMw mJTÀ≠: xMjJoVP†r xmt˝J∂ oJjMw mJTÀ≠Ç yJSr KjP~ nJmPuA hMPYJU ßmP~ VKzP~ kPz kJKjÇ kKrmJr kKr\j KjP~ @VJoL FT mZr KTnJPm YuPmj ßx KY∂J~ FUj KhvJyJrJÇ TíKwEe ˙KVf yPuS oJyJ\jL S FjK\SPhr EPer fJKVPh jJPngkjJmMhÇ InJm S EPer fJKVPh IPjPTA WPrr yJÅx oMrKV VÀ oKyw KmKâ TPr KhPòjÇ fJPhr hJKm TíKwEe ˙KVf j~Ç fJ oSTál TrPf yPmÇ ßxA xPñ FjK\SPhr EPer mqJkJPr xrTJPrr xyPpJKVfJ YJj fJrJÇ FKhPT, UJhq xÄTPar TJrPeA k´KfKhjA SFoFPxr uJAj hLWt yPòÇ ßnJr rJf hMAaJ/@zJAaJ ßgPT uJAPj hJÅzJPf gJPTj TíwTÇ xTJu 9aJ ßgPT YJCu S Vo ßh~J ÊÀ TPrj KcuJrrJÇ uJAPj hJÅKzP~ gJTJ IKiTJÄv ßuJTA YJu kJj jJÇ KcuJPrr xÄUqJ To yS~J~ FA kKrK˙Kf xOKÓ yP~PZ mPu \JjJj YJu VPor xrTJKr KcuJrJÇ SFoPxr KcuJPrr xÄUqJ mJzPjJ yPò mPu \JjJj ß\uJ k´vJxTÇ aJjJ mOKÓkJf S kJyJKz dPu kJCPmJír mJÅi ßnPX ß\uJr k´J~ xm TKa yJSr fKuP~ ßVPZÇ FPf 90nJV lxu fKuP~ ßVPZÇ FPf oJjMPwr UJPhqr kJvJkKv yJx oMrKV VÀ ZJVu xy xm irPjr VmJKhkÊr UJPhqr xÄTa ßhUJ ßhPmÇ FA xÄTPar TJrPeA IPjT TíwT S UJoJKrrJ VmJKhkÊ KmKâ TPr KhPòjÇ @omJKz VÀ mJ\JPr TíwT KxP¨T @uL mPuj, iJj \Ko fKuP~ ßVPZÇ Uz jJ gJTJ~ VÀPT UJS~JPf kJrKZ jJÇ F\jq VÀ hMíKa KmKâ TPr KhPf FPxKZÇ KmrJokMr V´Por VOy˙ @»Mu yJA mPuj, Z~ yJu \Ko ÀAZuJo, xm ßVPZKV, rJAf WMPo iPr jJÇ WPrr xJoPj rJAZ KouS mº TKrKuKZÇ iJj jJA Kou Kh KTfJ TrfJoÇ fJr nJA fJuJf Ko~Jr FTA Im˙JÇ VÀ KjP~ KmkJPT kPzPZjÇ ßTC fJr VÀèPuJ KTjPZ jJÇ WPr UJmJr jJ gJTJ~ jhLPf mJuM CP•JuPjr TJ\ TrPf ßVPuS vsKoT ßmKv gJTJ~ TJ\S kJPòj jJÇ @oj-PmJPrJ KoKuP~ k´KfmZr xMjJoVP† k´J~ 10 uJU aj UJhqvxq C“kJKhf y~Ç ß\uJr YJKyhJ k´J~ YJr uJU ajÇ FPf k´KfmZr CÆO• gJPT k´J~ 6 uJU aj, pJ ßhPvr YJKyhJ ßoaJPf xJyJpq TPrÇ xMjJoV† ß\uJ~ k´KfmZr 89 yJ\Jr aj oJZ C“kJKhf y~Ç ß\uJr YJKyhJ 54 yJ\Jr ajÇ CÆO• gJPT 35 yJ\Jr ajÇ F mZr oJZ orJr TJrPe C“kJhj TPo pJPm mPu oPj TrPZj o“xq\LmLrJÇ fPm xMjJoVP† KmKnjú yJSr KmPu FmJr KmkMu kKroJe ßkJjJ ZJzJ yPm mPu \JjJjÇ F mqJkJPr D±tfj TftíkPãr TJPZ YJKyhJ kJbJPjJ yP~PZÇ ß\uJ k´vJxT ßvU rKlTáu AxuJo \JjJj, ãKfV´ó kKrmJrèPuJPT xyJ~fJr \jq AKfoPiq 1000 aj YJu FmÄ 48,50,000 aJTJ K\@r TqJv CkP\uJ KjmtJyL IKlxJPrr oJiqPo Kmfre TrJ yP~PZÇ FZJzJS ãKfV´˜Phr KnK\Fl TotxNKYr @SfJ~ kKrmJr k´Kf 30 ßTK\ yJPr 23 FKk´u yPf \MuJA 2017 kpt∂ F ß\uJr 11Ka CkP\uJ S 4Ka ßkRrxnJ ßoJa ßhz uJU TJPctr oJiqPo hM˙, IKfhKrhs mqKÜ mJ kKrmJPrr oPiq KmfrPer \jq k´hJj TrJ yP~PZÇ KTPvJrVP†r ©JPer \jq yJyJTJr: AajJ xhr ACKj~Pjr hLKWrkJz V´JPor TíwT fJrJ Ko~J (45)Ç hMA ßZPu S FT ßoP~ KjP~ fJÅr kJÅY xhPxqr kKrmJrÇ FToJ© TjqJ fJoJjúJ hvo 44 kOÔJ~

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


44 UmrJUmr

yJSr \MPz yJyJTJr ßvseLPf FmÄ fJr ßZJa @vrJláu 6Ô ßvseLPf kPzÇ 60 yJ\Jr aJTJ ßh~Jr vPft oyJ\Pjr TJZ ßgPT 40 yJ\Jr aJTJ Ee KjP~ k´J~ Z~ FTr \KoPf KfKj ßmJPrJ lKuP~KZPujÇ KT∂á @VJo mJPjr kJKj ßTPz KjP~PZ fJr \Kor lxuÇ kKrmJr-kKr\j KjP~ FUj fJÅr Khj TJaPZ IjJyJPr-IitJyJPrÇ \JjJPuj, WPr hMAKa VÀ KZuÇ Fr oPiq 45 yJ\Jr aJTJ hJPor FTKa VÀ oJ© 25 yJ\Jr aJTJ~ ßmÅPY FUj xÄxJPrr UrY YJuJPòjÇ ˙JjL~ xÄrKãf oKyuJ xhxq ß\xKoj @ÜJr @K’~Jr TJPZ TíKw TJct KhP~PZj @PrJ 15 Khj @PVÇ KT∂á FUj kpt∂ ßTJj irPjr xyJ~fJ kJjKj KfKjÇ TíwT fJrJ Ko~J muPuj, @orJr @r UJA~qJ-gJyPjr ßTJj mJS jJAÇ ßyr CkPr oJ\Pjr ßrAPjr YJkÇ ßkJuJkJAjPrS ßp TqJoPj kzJAoM @uäJ~A \JPjÇ FTA rTo hMrm˙Jr TgJ \JjJPuj kJvõmt ftL mzyJKa V´JPor TíwT ßoJ. @uL méÇ wJPaJ±t FA TíwT 4 FTr \KoPf ßmJPrJ @mJh TPrKZPujÇ F \Pjq KfKj mqJÄT ßgPT 50 yJ\Jr FmÄ oyJ\Pjr TJZ ßgPT ßhKz xMPh 30 yJ\Jr aJTJ Ee KjP~KZPujÇ KT∂á mJPjr kJKjPf kMPrJ lxu fKuP~ pJS~J~ KfKj FPTmJPr Kj”˝Ç iJrT\t TPr IjJyJPr-IitJyJPr YuPZ fJr 6 \Pjr xÄxJrÇ TKbj InJPmr oJP^S KoPuKj ßTJj xrTJKr ©Je xyJ~fJÇ mzyJKa V´JPorA @mhMr ryoJj (50) muhJr yJSPr 10 FTrxy ßoJa 11 FTr \KoPf ßmJPrJ @mJh TPrKZPujÇ ßhKz xMPh 1 uJU 20 yJ\Jr aJTJ ßh~Jr vPft oyJ\Pjr TJZ ßgPT 80 yJ\Jr aJTJ Ee TPrKZPuj KfKjÇ FZJzJS fJr @PZ FTKa FjK\Sr EeÇ KfKjS xrTJKr xyJ~fJ kJS~Jr @vJ~ TíKwTJct KhP~PZj xÄrKãf ACKk xhxq @K’~JPTÇ KT∂á WPr UJmJr jJ gJTPuS FUPjJ kJjKj ßTJj xyJ~fJÇ TíwT @mhMr ryoJj \JjJPuj, FjK\S EPer @PrT KTK˜ 2 yJ\Jr 1ví aJTJ mJKT rP~PZÇ TJouJ KhP~ ßTJjrTPo ßxA KTK˜r aJTJ ß\JVJz TPr jfáj TPr EPer @vJ~ FUj rP~PZj KfKjÇ 2 ßoP~ S 1 ßZPu KjP~ 5 xhPxqr xÄxJr KTnJPm xJoJu KhPmj, FA hMKÁ∂J TJaPZA jJ fJrÇ FTA V´JPor TíwT yJÀj-Ir rvLh \JjJj, ßhz FTr \KoPf ßmJPrJ YJw TPrKZPuj KfKjÇ xmaáTáA YPu ßVPZ yJSPrr kJKjr ßkPaÇ FToJ© CkJ\tjão ßZPu yJKmm hK\tr TJ\ TPr ßTJj rTPo YJuJPòj 7 \Pjr xÄxJrÇ

28 April - 04 May 2017 m SURMA

KT∂á ßpKhj ßZPur TJ\ ßoPu jJ, ßxKhj ßUP~-jJ ßUP~A gJTPf y~ ßVJaJ kKrmJrPTÇ KfKjS FUj kpt∂ xrTJKr ßTJj xyJ~fJ kJjKj mPu \JjJjÇ AajJ CkP\uJr \~KxK≠ ACKj~Pjr h•yJKar KhuLk YâmftL \JjJj, fJr nJKf\Jr xKûf xm Igt KhP~ FmJr KfKj Kfj FTr \Ko TPrKZPujÇ FT ZaJT iJjS \Ko ßgPT @jPf kJPrjKjÇ 8 \Pjr xÄxJPr FUj ÊiMA InJm @r yJyJTJrÇ KT∂á FUj kpt∂ ßTJj irPjr ©Je xyJ~fJ ßkRÅPZKj kKrmJrKaPfÇ \~KxK≠ ACKj~PjrA ßoJuäJyJKar TíwT @mhMu \Kuu ßhz FTr \KoPf ßmJPrJ TPrKZPujÇ \Ko ßgPT FTKa lxuS WPr fáuPf kJPrjKjÇ 7 \Pjr xÄxJr KjP~ FUj KfKj KmkJPTÇ Vf 15 FKk´u IPjT ßhjhrmJPrr kr 10 ßTK\ YJu ©Je xyJ~fJ ßkPuS Kfj KhPjA fJ ßvwÇ Frkr ßgPT Yro TPÓ Khj TJaPZ fJPhrÇ x∂Jj S jJKf-jJfjLPhr KjP~ FUj KTnJPm mJÅYPmj nJmPf KVP~ ßTmu ßYJPU IºTJrA ßhUPZj FA mP~JmO≠Ç \~KxK≠ ACKj~Pjr mzyJKa V´JPor KmimJ TíwJeL ß\qJKf rJeL ßWJPwr jJPo ß\qJKf gJTPuS lxu yJKrP~ fJr xÄxJPr FUj ÊiMA IºTJrÇ ßhz FTr \Kor kMPrJaJA ßVPZ hKãPer yJSPrr kJKjr KjPYÇ Kfj \Pjr xÄxJPr FUj ßTmu InJPmrA hJkaÇ Vf 11 FKk´u 10 ßTK\ YJu xyJ~fJ ßkP~ TP~TKhj YuPuS FUj fJPT fJKTP~ gJTPf yPò VJPotP≤ TJ\ TrJ ßoP~r KhPTÇ mzyJKa V´JPorA rJUJu KmvõJx Khjo\MKrr TJ\ TPr 50 vfT \Ko TPrKZPujÇ mJPjr kJKjPf kMPrJaJ \Ko yJKrP~ ßxA kMrPjJ Khjo\MPrr TJP\A KlrPf yPò fJPTÇ KT∂á FUj YJAPuA TJ\ KouPZ jJ yJSPrÇ ßp TJrPe xrTJKr xyJ~fJr @vJPfA rP~PZ 5 xhPxqr FA kKrmJrKaÇ Fr oPiq 15 ßTK\ YJu xyJ~fJ KyPxPm ßkPuS FUj Wr FPTmJPr UJhqvNeqÇ \~KxK≠ ACKj~PjrA oMKhrVJÅS V´JPor TíwT @u@Koj 3 FTr \Ko TPr FUj Kj”˝Ç 7 \Pjr xÄxJPr aJjJaJKj ßhUJrS ßTC ßjAÇ FUj kpt∂ kJjKj ßTJj ©Je xyJ~fJÇ FTA V´JPor TíwT @fJm Ko~JrS FTA hMrm˙JÇ Kfj FTr \Kor kMPrJaJA ßVPZ kJKjr KjPYÇ 6 \Pjr xÄxJPr FUj ÊiMA InJm @r yJyJTJrÇ FrkrS kJjKj ßTJj ©Je xyJ~fJÇ 15 FTr \Ko TPrS KhPjr YJPur \jq yJÉfJv TrPf yPò FTA V´JPor TíwT ßojM Ko~JPTÇ 7 \Pjr xÄxJr\MPz FUj ßTmuA jJA jJA @r jJAÇ FA ACKj~Pjr mLrTáu V´JPor TíwT ZJuJo Ko~J 10 FTr \Ko TPrS @\ Kj”˝Ç 6 \Pjr xÄxJPrr InJm ßoaJPf KoPuKj FfaáTá ©Je

xyJ~fJSÇ Fxm lxuyJrJ TíwPTr ßmJmJTJjúJ FUj yJSr\MPzÇ oyJ\Pjr Ee @r xÄxJr UrPYr hM”KÁ∂J oJgJ~ KjP~ ˘L-x∂Jjxy KjP~ fJA IPjPTA ßZPz pJPòj yJSPrr Kj\ V´JoÇ F ßpj FT oJjKmT xÄTaÇ lxu yJKrP~ TJÅhPZ TíwTÇ fLms IgtTPÓ hM”xy yP~ SbPZ fJPhr \LmjÇ xòu TíwPTrJS @\ Kj”P˝r TJfJPrÇ ãKfV´˜rJ \JKjP~PZj, yJSPr FUj ©Je muPf 10 ßTK\ YJu @r xPmtJó 1 yJ\Jr aJTJÇ F KhP~ TíwPTr Kfj KhPjr ßmKv xÄxJr YPu jJÇ TíwTPT mJÅYJPf yPu \ÀrLKnK•Pf mqJkT ©Je f“krfJ YJuJPf yPmÇ F\Pjq IKmuP’ mJKz mJKz KVP~ ãKfV´˜Phr fJKuTJ TrPf yPmÇ ©Je f“krfJ KmuK’f yPu, ãKfV´˜rJ ©JPer IPkãJ~ jJ ßgPT InJPmr fJzjJ~ TJP\r xºJPj ßhPvr KmKnjú FuJTJ~ YPu pJPmÇ FKhPT oñumJr KmTJPu ß\uJ k´vJxPjr kã ßgPT FT ßk´x KmsKlÄP~ \JjJPjJ y~, ©Je xyJ~fJ KyPxPm FUj kpt∂ 28 uJU 60 yJ\Jr aJTJ FmÄ 550 ßoKasT aj YJu Kmfre TrJ yP~PZÇ FZJzJ ãKfV´˜ TíwTPhr oPiq IV´JKiTJrKnK•Pf 50 yJ\Jr TíwT kKrmJPrr k´PfqTPT xyJ~fJ KyPxPm k´Kf oJPx 30 ßTK\ TPr YJu S jVh 5v aJTJ ßh~J yPmÇ F \Pjq fJKuTJ ‰fKrr TJ\ YuPZÇ @\TJPur oPiq fJKuTJ ‰fKrr TJ\ ßvw yPu Fxm Kmfre TrJ ÊÀ yPmÇ FZJzJ AajJ, KobJoAj, IÓV´Jo S KjTuL FA YJr CkP\uJr k´PfqT ACKj~Pj Kfj \j TPr KcuJr ãKfV´˜ TíwTPhr oJP^ 15 aJTJ ßTK\ hPr YJu KmKâ TrPmjÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F§ TJrLr KÆfL~ S fífL~ Km\~Lr jJo ßWJweJ TPrjÇ k´go kMrÛJr KZu u§j-KxPua, dJTJ-u§j KaPTa, KÆfL~ S fífL~ kMrÛJr KZu pgJâPo KoKj @A kqJc S KcK\aJu TqJPorJÇ mJÄuJ aJCj V´∆Pkr ßY~JroqJj rKlT yJ~hJr \JjJj, k´J~ YJryJ\Jr TJˆoJr FPf IÄvV´ye TPrÇ TJˆoJrPhr xJPg mJÄuJ aJCPjr Pxfá mªj xOKÓ TrPfA F CPhqJV muPuj Tftk O ãÇ YJryJ\Jr TJˆoJPrr oPiq k´go yj F, ßmVoÇ KÆfL~ S fOfL~ y~ pgJâPo oJyoMhJ mJjM S TP~x @yPohÇ Fr kNPmt mJÄuJPhv ßgPT @ohJjL xmK\r KT kKroJe YJKyhJ rP~PZ ßx Kmw~Ka xPr\Koj WMPr ßhPUj oJjjL~ yJA TKovjJrÇ @r fJA KfKj rKyo

msJhJxt, Kk´~ mJ\Jr, mJÄuJ aJCj, fJ\ ߈Jr xy ßmv TP~TKa PhJTJj kptPmãe TPrjÇ Frkr ACPT mJÄuJPhv AoPkJat FPxJKxP~vPjr ßjfímPO ªr xJPg FT xÄK㬠ofKmKjo~ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç FPf pMÜrJ\q˙ mJÄuJPhv yJA TKovjJr xy AoPkJat FPxJKxP~vPjr PjfímPO ªr oPiq CkK˙f KZPuj kJkuM ßnP\r cJAPrÖr PVJuJo K\uJjL, Tor CK¨j ‰YJiMrL, fJ\ V´∆k Im ßTJŒJjLr KxS \JoJu UJKuT, Kk´~ mJ\JPrr cJAPrÖr oMK\mMr ryoJj, ßyuJu UJj, u§j mJÄuJ ßk´x TîJPmr ßk´KxPc≤ xJÄmJKhT jJyJv kJvJ xy KmKnjú KoKc~J~ Totrf xJÄmJKhTmOªÇ

Aˆ u§j oxK\Phr kKrYJuT ßhuS~Jr UJj S KxKj~r lJ¥PrAK\Ä IKlxJr f\ÿMu IJuLÇ F xo~ xJAKTîˆPhr oPiq CkK˙f KZPuj xKuKxar KxK¨T l\u CK¨j S jK\oMu AxuJoÇ ßk´x KmsKlÄP~ \JjJPjJ y~, Aˆ u§j oxK\h ßgPT xJPrr mé Kyu kpt∂ xMKjKhtÓ r∆Pa FA xJAPTu ßhRÅz IjMKÔf yPmÇ vKjmJr xTJu 10aJ ßgPT KmPTu 5aJ kpt∂ 36 oJAu rJ˜J ßhRÅzJPmj IÄvV´yeTJrLrJÇ ak lJ¥rJA\JPrr \jq gJTPm KmPvw kMrÛJr SorJ KaPTaÇ rJAc lr ACr oÛPT FTKa ACKjT TqJPŒAj CPuäU TPr Aˆ u¥j oxK\h oqJPj\Po≤ TKoKar ßxPâaJKr IJA~Nm UJj mPuj, fr∆e xoJ\PT oxK\hoMUL TrPf Aˆ u¥j oxK\h mZr\MPz KmKnjú TotxKN Y kJuj TPr IJxPZÇ k´Kf mZr xJoJPr rJj lr ACr oÛ, láamu aájJt Po≤xy IJPrJ KmKnjú TotxKN Y V´ye TrJ y~Ç FxPmr kJvJkJKv Vf mZr ßgPT Êr∆ yP~PZ ÈrJAc lr ACr oÛ' TotxKN YÇ FA TotxKN YPf IÄvV´yPer oiq KhP~ pMm S fr∆e xoJ\ oxK\Phr \jq lJ¥PrAK\ÄP~r kJvJkJKv KjP\Phr vrLrYYtJ~S C≠á≠ yPòjÇ KfKj rJAc lr ACr oÛ TqJPŒAPj IÄvV´ye TrPf fr∆e-xoJP\r k´Kf IJymJj \JjJjÇ CPuäUq, Vf mZPrr rJAc lr ACr oÛ TotxKN YPf 21\j xJAKTîˆ IÄvV´ye TPrjÇ fUj r∆a KZPuJ CAj\Jr ßgPT Aˆ u¥j oxK\h kpt∂ 30 oJAu rJ˜JÇ


UmrJUmr 45

SURMA m 28 April - 04 May 2017

ßnPñ YároJr APfJoPiq fgJ Kjyf yP~PZÇ xŒsKf fgJTKgf AxuJKoT ߈Aa ßgPT KmPhvL IJAFx ßpJ≠JPhr mz FTKa V´∆k aJKTtPf k´Pmv TrJr ßYÓJ TrPu fJPhrPT ßV´lfJr TrPf xão y~ aJKTt kMKuvÇ c\PjrS ßmvL ßV´lfJrTíf IJAFx xπJxLPhr FA V´∆Pk rP~PZj 1 KmsKav-mJXJKu oKyuJxy 3 \jÇ ßV´lfJrTífPhr oPiq 2 KmsKav S 1 \j IJPoKrTJj jJVKrPTr jJo k´TJv TrJ yP~PZÇ SA 2 KmsKav jJVKrTrJ yPòj jgt u§Pjr FjKlø FuJTJr mJKxªJ KˆPlj FKrKˆcx FmÄ mJXJKu mÄPvJØáf ˘LÇ IJr Ikr\j yPòj IJPoKrTJ 56 mZr m~xL ßlîJKrcJr mJKxªJ TqJKr kCu KTKuoqJjÇ CPuäUq, ßkJˆoJCg ßgPT KxKr~J VojTJrL KmsKav-mJXJKu 5 fr∆Per ßTCA IJr \Lmj KjP~ KlrPf kJKrÇ KTZáKhj IJPV IJPuJKYf ßmgjJu KV´j ÛáPur 3 fr∆eLr FT\Pjr oOfáqr Umr k´TJKvf yP~PZÇ VJKct~JPj k´TJKvf xÄmJPh muJ yP~PZ, KxKr~J ßgPT kuJ~jTJrL SA IJAFx ßpJ≠JrJ FUj aJKTtPf k´PmPvr ßYÓJ TrPZÇ FPf muJ yP~PZ, xŒsKf c\Pjr ßmvL KxKr~J ßgPT kJKuP~ IJxJ IJAFx ßpJ≠J aJKTtPf kJKz \oJ~Ç fJPhr ßmvLrnJVPTA KxKr~I ßgPT kJKuP~ aJKTt ßmJctJr IKfâo TrJr xo~ ßV´lfJr TrJ y~Ç fPm TPfJ xÄUqTPT ßV´lfJr TrJ yP~PZ fJ CPuäU TrJ y~KjÇ aJKTtr IKlKx~Ju xNP© muJ yP~PZ, k´J~ Kmv CP±tJ KmsKav jJVKrT FKrKˆcxPT fJr KmsKav mJXJKu ˘Lxy xJChJjt aJKTtr KTKux mctJr âx TrJr xo~ ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ IJr IJPoKrTJj jJVKrT KTKuoqJj fJr KxKr~Jj ˘Lxy mctJr IKfâo TrJr ßYÓJ TPrKZPujÇ Fxo~ fJr xJPg IJPrJ hMA AK\K≈~Jj oKyuJ KZPuj pJPhr ˝JoL KxKr~J IgmJ ArJPT KjKyf yP~PZjÇ aJKTtr TotTftJrPhr TJPZ KmsKav jJVKrT FKrKˆcx fJr KxKr~J pJS~Jr ka metjJ TPr mPuPZj, oNuf” pMP≠r ßYP~ ˙J~LnJPm mxmJPxr CP¨PvqA kJKz KxKr~J~ \KoP~KZPujÇ aJKTtr TotTftJrJ fJPhr xŒPTt Km˜JKrf fgq k´TJv TPr mPuj, FKrKˆcx FmÄ fJr ˘Lr mxmJx˙u KZPuJ IJAFPxr vKÜvJuL WJÅKa KyPxPm kKrKYf rJTJ FmÄ IJu mJm FuJTJ~Ç KmsKav SA jJVKrT 2015 xJPu xJAk´JPxr uJrjJTJ kJKz ßh~Jr IJPV Kjr∆P¨v KZPujÇ FKrKˆcx Kjr∆P¨v yS~Jr KbT KTZáKhj IJPV AxuJKoT ßkJwJT kzPf Êr∆ TPrjÇ ACPTr lPrj F§ TojSP~ug IKlPxr oMUk© VJKct~JjPT mPuPZj, KxKr~J-aJKTt mctJPr FT\j KmsKav ßuJTPT IJaPTr kr IJorJ aJKTtr TfítkPãr xJPg ßpJVJPpJV ImqJyf ßrPUKZÇ fPm lPrj IKlPxr SA TotTftJ IJPrJ \JjJj, fJrJ \JjPf ßkPrPZj aJKTtx TftOkã SA oKyuJPT IJkJff TJˆKc ßgPT oMKÜ KhPuS ßvw kpt∂ KfKj YJP\tr xÿMULj yS~J ßgPT ßryJA kJPmj jJÇ ßhJwL xJmq˜ yPu ßxPhPvr k´KxKTCarrJ SA oKyuJr Kmr∆P≠ 7 ßgPT xJPz 7 mZr FmÄ KmsKav S IJPoKrTJj hMA kMr∆Pwr k´PfqPTr 15 mZr kpt∂ vJK˜ k´hJj TrPf kJPrjÇ FZJzJ SA KmsKav jJVKrTrJ mOPaPj ßlrJr krS IJmJr vJK˜r xÿMULj yPf kJPrjÇ TJrj ßaPrJKr\o FÖ IjMpJ~L IJAFPxr kPã pM≠ ßpJVhJjTJrL ßp ßTJPjJ KmsKav jJVKrT irJ kzPu fJPT xPmtJó vJK˜ KyPxPm pJmöLmj xJ\J ßnJV TrPf yPmÇ CPuäUq, iJreJ TrJ y~ ßp, k´J~ 30 yJ\Jr KmPhvL jJVKrT IJAFPxr kPã pM≠ TrPf KxKr~J-ArJPT kJKzP~ KhP~KZPujÇ oJKTtj xrTJPrr IjMoJj IjMpJ~L FPhr oPiq k´J~ 25 yJ\JPrrS ßmvL ßuJT KmKnjú xoP~ Kjyf yP~PZjÇ

u§Pjr TPu\ KvãJgLtPhr rJjJxt@k yS~Jr PVRrm I\tj TPr PrcKms\ TPu\Ç @r fífL~ ˙Jj I\tj TPr ßyTKj TKoCKjKa TPu\Ç ßrcKms\ TPu\ ZJ©L KTrJj Kr~JP\r ßjfíPf k´KfPpJKVfJ~ IÄv ßjj fJr hMA xykJKb mJÄuJPhvL mÄPvJØáf oJylá\ ßYRiMrL S vJKlj ßyJxJAjÇ k´KfPpJKVfJr @P~J\T k´KfÔJj KZPuJ u¥j ßoPasJkKuaj ACKjnJKxtKaÇ ßo≤r KyPxPm hJK~fô kJuj TPr KmvõUqJf msJ¥ oJAPâJxla, jJAT S ACKjKunJrÇ ßoJa 18 TPu\ ßgPT vatKuˆ TPr 8Ka TPu\PT @oπe \JjJPjJ y~ YázJ∂ k´KfPpJKVfJ~Ç

JALALI

FT\j oJjMw KTnJPm hs∆f S xyP\ KmPhvL nJwJ mM^Pf kJPr Foj @KmÛJr KjP~ ksKfPpJKVfJ~ IÄv ßjj PrcKms\ TPu\ Kfj ßoiJmL KvãJgLtÇ fJPhr k´P\PÖr jJo KZPuJ ÈK¸T aá KoÈÇ fJPhr @KmÛíf IPaJPoKaT KcmJAPxr oJiqPo KmPhvL nJwJ asJ¿PuAa TrJ x÷mÇ pJ ÃoPj gJTPu xmPYP~ ßmvL TJP\ @xPmÇ KTrJj Kr~J\ mPuj, @orJ ßp KcmJAxKa KjP~ FPxKZuJo @oJPhr KjP\Phr mJ˜m IKnùfJ ßgPT kJS~JÇ ÃoPe gJTJTJuLj xoP~ KmPhvL nJwJ ßmJ^J ßp TKbj fJ fáPu iPrKZÇ ßx≤sJu u§Pjr mMa TqJPŒ IjqJjq ÛáPur KvãJgLtrJ xJãJ“ TPr fJPhr @AKc~J xŒPTt \JjJr xMPpJV kJ~Ç F \jq Kfj fÀPer @AKc~Jr k´vÄxJ TrJ yP~PZ k´KfPpJKVfJ~Ç PrcKms\ TPuP\r KaYJr KxSmyJj TîaJr mPuj, FA k´KfPpJKVfJr oJiqPo KvãJgLtPhr ßoiJr oNuqJ~ yP~PZÇ YqJPuK†Ä TJP\ fJPhr @V´y ‰frL yPmÇ fJrJ nKmwqPf @KmÛJPrr C“xJy kJPmÇ KfKj mPuj, FT\j xlu CPhqJÜJ yS~Jr oJjKxTfJ QfrLPf FA irPer ksKfPpJKVfJ èÀfôkNet nNKoTJ rJUPmÇ IjuJAPjr oJiqPo \jVPer xrJxKr ßnJPa fJrJ k´KfPpJKVfJr KmKnjú PuPnPu C•Let yjÇ CPuäUq S~JugJoPˆsJ FuJTJ~ mxmJx TPrj kJKT˜JjL mÄPvJØáf KTrJj Kr~J\ S mJKTtÄ FuJTJ~ mxmJx TPrj mJÄuJPhvL mÄPvJØáf vJKlj ßyJxJAjÇ @r oJylá\ ßYRiMrL YqJPju Fx'r oqJPjK\Ä cJAPrÖr S xJ¬JJKyT mJÄuJ ßkJPˆr lJC§Jr S k´iJj xŒJhT fJ\ ßYRiMrLr mz ßZPuÇ

nJrf-mJÄuJPhv xLoJP∂ KmFxFPlr CkoyJkKrhvtT (Kc@AK\) ßhmL vre KxÄy \JjJj, kÊ kJYJrTJrLrJ TJÅaJfJPrr KjPY oJKar VnLPr FA xMzñ UMÅzKZuÇ xLoJP∂r TJÅaJfJPrr ßmzJ mJÄuJPhPv kÊ kJYJPr mJiJ yP~ hJÅzJPjJr TJrPeA FA xMzñ ‰fKr TrJ yP~PZ mPu \JjJj KfKjÇ Kc@AK\ @rS \JjJj, hLWtKhj iPr FTKa YJ-mJVJPjr oPiq KhP~ rJPfr @ÅiJPr ßVJkPj SA xMzñ ßUJÅzJr TJ\ TrJ yKòuÇ FA xMzPñr yKhx ßouJr kr xLoJP∂ ayu @rS ß\JrJPuJ TPrPZ KmFxFlÇ Fr @PV Vf oJPYt nJrf-mJÄuJPhv xLoJP∂r UMm TJPZ FTKa xMzñ UMÅP\ ßkP~KZu KmFxFlÇ ßoWJuP~r fárJ ßxÖPr kJyJrJ ßhS~Jr xo~ è\ÄkJzJ~ FTKa kJyJPzr dJPu 22 ßgPT 25 láa VnLr SA xMzPñr yKhx kJS~J pJ~Ç

\JlÀuäJy muPuj jJÇ' k´xñf, mftoJPj KmFjKkr ˙J~L TKoKaPf UJPuhJ K\~J ZJzJ ßTJPjJ jJrL xhxq ßjAÇ Vf TKoKaPf UJPuhJ K\~Jr mJAPr xPrJ~JKr ryoJjS ˙J~L TKoKar xhxq KZPujÇ fPm 2016 xJPur xPÿuPjr kr VKbf ˙J~L TKoKaPf xPrJ~JKr ryoJPjr \J~VJ y~KjÇ 19 xhPxqr ˙J~L TKoKaPf Imvq FUj KfjKa kh UJKu @PZÇ IjMÔJPj K\~JCr ryoJjPT KjP~ mA k´TJvTJrLPhrS xoJPuJYjJ TPrj \JlÀuäJyÇ KfKj mPuj, mAP~ È\JfL~fJmJh', ÈoMKÜpM≠' mJjJj nMu yP~PZÇ k´J~ k´PfqT kíÔJ~ F irPjr mJjJj nMu @PZÇ IgtJ“ xÄKväÓ mqKÜrJ pfú KjP~ TJ\Ka TPrjKjÇ IjMÔJPj KmFjKk nJrfKmPrJiL j~ hJKm TPr huKar oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr mPuj, È@oJr kJSjJ ßTJgJ~? kJSjJr TgJ muPuA nJrfKmPrJiL yP~ ßVuJo?' Ko\tJ lUÀu hJKm TPrj, k´iJjoπL ßvU yJKxjJ nJrf xlPr KVP~ xm KhP~ FPxPZjÇ KTZM KjP~ @xPf kJPrjKjÇ F TJrPe KmFjKk k´iJjoπLPT ijqmJh KhPf kJPrKjÇ KfKj Kf˜Jr jqJpq KyxqJr hJKmPf k´P~J\Pj \JKfxÄPW ßpPf xrTJrPT krJovt ßhjÇ yJSPrr mjqJ kKrK˙Kfr TgJ CPuäU TPr lUÀu mPuj, yJSPrr kJKj C\Jj ßgPT @xPZÇ nJrf mJÅi KhP~ rJPUÇ ßmKv kJKj yPu mJÅi ßZPz ßh~Ç fUj mJÄuJPhPvr IPjT Iûu cMPm pJ~Ç kJKjr jqJpq KyxqJ @∂\tJKfT @Aj IjMpJ~L mµPjr hJKm \JjJj KfKjÇ Ko\tJ lUÀu mPuj, KmFjKk ImvqA KjmtJYj YJ~Ç ßx KjmtJYj yPf

SCHOOL OF MOTORING

Mr Khasru Ali ADI Special Offer £90 for 5 lessons

Fully qualified

Approved

Driving Instructor with over 25 years experience

Tel: 07956 349 569

Newham, Redbridge and Tower Hamlets area only

yPm KjrPkã xrTJPrr IiLPj, KjrPkã KjmtJYj TKovPjr kKrYJujJ~Ç KjmtJYPjr kKrPmv xíKÓ TrPf yPmÇ xÄmJhkP©r ˝JiLjfJ KhPf yPmÇ KmFjKkr k´KfÔJfJ K\~JCr ryoJjPT ˝JiLjfJr ßWJwT hJKm TPr Ko\tJ lUÀu mPuj, K\~JCr ryoJj KZPuj FT\j ãe\jìJ kMÀwÇ KfKj rJ\jLKfr xPñ \Kzf KZPuj jJ, KT∂á \JKfr k´P~J\Pj mz nNKoTJ kJuj TPrPZjÇ \JKfPT yfJvJ ßgPT jfMj ˝kú ßhKUP~PZjÇ kÅYJ•Prr kakKrmftPjr kr ßjfífô KhP~ \JKfPT @vJ ßhKUP~PZjÇ KmFjKkr oyJxKYm hJKm TPrj, K\~JCr ryoJj I· xoP~ \JKfPT GTqm≠ TPrKZPujÇ xm ßãP© Cjú~j WKaP~PZjÇ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq mÜmq ßhj TuqJe kJKatr ßY~JroqJj ‰x~h oMyÿh AmrJKyo, KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj vSTf oJyoMh, @P~J\T xÄVbPjr xnJkKf oJyfJm CK¨j k´oMUÇ

FTPjTr ßWJweJ k´T· IjMPoJhj ßhS~J y~Ç ßvPrmJÄuJ jVPrr FjAKx xPÿuj TPã IjMKÔf xnJ~ xnJkKffô TPrj k´iJjoπL S FTPjT ßY~JrkJrxj ßvU yJKxjJÇ kKrT·jJ TKovj xNP© \JjJ ßVPZ, k´KfKa oxK\Ph jJrL S kMÀwPhr jJoJ\ @hJP~r \jq xMKmiJ gJTPmÇ ßpoj kígT I\M S jJoJ\WrÇ F ZJzJ uJAPmsKr, hJS~J S~Ju TJptâo, kKm© ßTJr@j kbj S fJyKl\, KvÊPhr KvãJxMKmiJ, IKfKgvJuJ, oífPhy ßVJxu TrJPjJ, y\pJ©L S AoJoPhr k´KvãPer xMKmiJ k´KfÔJ TrJ yPmÇ xm TKa oxK\h FTA jTvJ~ QfKr yPmÇ kKrT·jJoπL @ y o oM˜lJ TJoJu xJÄmJKhTPhr mPuj, Vf mZr k´iJjoπL ßxRKh @rm xlrTJPu ßxRKh mJhvJr xPñ xJãJ“ TPrjÇ k´iJjoπLr k´˜JPmr kKrPk´KãPf ßxRKh mJhvJ Foj k´TP· xyJ~fJ ßhS~Jr k´Kfv´∆Kf ßhjÇ FA k´T·Kaxy FTPjT xnJ~ 20 yJ\Jr 403 ßTJKa aJTJr 13Ka k´T· IjMPoJhj ßhS~J y~Ç Ijq k´T· yPuJ 1 yJ\Jr 796 ßTJKa aJTJr ß\uJ kptJP~ @AKa mJ yJAPaT kJTt ˙Jkj; 3 yJ\Jr 294 ßTJKa aJTJr kaM~JUJuL (kJ~rJ)- ßVJkJuV† 400 ßTKn xûJuj KV´c CkPTªs KjotJe; 1 yJ\Jr 109 ßTJKa aJTJr oPyvUJuL@PjJ~JrJ VqJx xûJuj xoJ∂rJu kJAkuJAj KjotJe; 1 yJ\Jr 979 ßTJKa aJTJr TetlMuL jhLr fLr mrJmr TJuMrWJa ßxfM yPf YJÜJA UJu kpt∂ xzT KjotJe; 798 ßTJKa aJTJr èÀfôkNet @ûKuT oyJxzT pgJpg oJj k´v˜fJ~ CjúLfTre (o~ojKxÄy ß\Jj); 469 ßTJKa aJTJr gJjKY-KroJTKr-ohT-KuTKr xzT KjotJe; 456 ßTJKa aJTJr TmJ\Jr-PaTjJl-PoKrj csJAn xzT KjotJe-3~ kptJ~ (KvuUJuL ßgPT ßaTjJl) (1o xÄPvJKif); 235 ßTJKa aJTJr KxPua vyr mJAkJx-VqJKrxj KuÄT aM vJy krJj ßxfM WJa xzT YJr ßuj oyJxzPT Cjú~j; 78 ßTJKa aJTJr UJKuvkMr-oPyvkMrh•jVr-K\júJjVr-pJhmkMr oyJxzT k´v˜Tre S Cjú~j; 97 ßTJKa aJTJ aJTJr xMjJoV† ßaaJAu AjKˆKaCa ˙Jkj; 350 ßTJKa aJTJr dJTJ vyPr KfjKa kJATJKr TJÅYJmJ\Jr KjotJe (2~ xÄPvJKif) FmÄ 675 ßTJKa aJTJr ßaKuaPTr KgsK\ k´pMKÜ YJuMTre FmÄ 2 hvKoT 5K\ ßjaS~JTt xŒ´xJre k´T·Ç PaKuaPTr k´T·Ka xŒPTt kKrT·jJoπL @ y o oM˜lJ TJoJu mPuj, ßaKuaPTr ßxmJ S mqm˙JkjJr oJj míK≠ TrPf ßpRg oJKuTJjJiLj KyPxPm KmPhKv ßTJŒJKj kJS~J pJ~ KT jJ, fJ ßhUJr IjMvJxj KhP~PZj k´iJjoπLÇ pKh kJS~J pJ~, fPm ßaKuaT IPjT mz k´KfÔJj yP~ pJPmÇ

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou news@surmanews.com

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥

IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

ßpJVJPpJV Tr∆j:


46 UmrJUmr

mJÄuJPhvLPhr \jq QfKr ßkJvJPTr ßãP© yP~PZÇ CPhqJÜJPhr jfMj k´\jì IPjT xão S k´KfnJmJjÇ fJÅPhr ùJj S IKnùfJ mJÄuJPhPvr mJAPr KjP~ pJS~J pJ~Ç KfKj mPuj, ÈnJrf S IjqJjq ßhv F xMPpJV KjPòÇ @orJS Kmw~aJPT Ifq∂ xfTtfJr xPñ ßhUPf kJKrÇ xrTJr ßpnJPm Kx≠J∂ ßj~, ßxA Kx≠JP∂r KnK•Pf x÷JmjJaJPT TJP\ uJVJPf kJKrÇ' QmbPT CkK˙f FTKa xÄ˙Jr k´iJj mPuj, KmPhPv KmKjP~JPVr xMPpJV ßhS~J xrTJPrr jLKfVf Kx≠JP∂r Kmw~; FaJ xrTJKr TotTftJPhr Kx≠JP∂r Kmw~ j~Ç xrTJPrr AKñf @PZ mPuA F KmwP~ TJ\ ÊÀ yP~PZÇ mftoJj @Aj IjMpJ~L mJÄuJPhKv ßTJŒJKjèPuJ YJAPuA KmPhPv KmKjP~JV TrPf kJPr jJÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr IjMPoJhj KjPf y~Ç pKhS mqJÄKTÄ xN©èPuJ muPZ, IjMPoJhj ZJzJA IPjPTA IQmi kPg Igt KjP~ KmKnjú ßhPv KmKjP~JV TPrPZjÇ kKuKx KrxJYt AjKˆKaCPar (Kk@r@A) KjmtJyL kKrYJuT @yxJj FAY ojxMr oPj TPrj, mJÄuJPhKv CPhqJÜJPhr KmKjP~JPVr IjMoKf jJ ßhS~J yPu aJTJ FoKjPfA YPu pJPmÇ Fr ßYP~ @jMÔJKjTnJPm IjMPoJhj ßhS~JA nJPuJÇ KfKj k´go @PuJPT mPuj, AKfoPiq ßTKj~J, TP’JKc~J, \ctJjxy @Kl∑TJr KmKnjú ßhPv mJÄuJPhKvPhr ßmv KTZM TJrUJjJ yP~PZÇ TJP\A FèPuJPT iLPr iLPr @jMÔJKjT TPr KjPf kJrPu UJrJk yPm jJÇ fPm KmPvwùrJ IPjPTA muPZj, @∂\tJKfT IgtjLKfr oªJ, k´mJxL @~ TPo pJS~J FmÄ r¬JKj @P~r vägVKf ßhPvr QmPhKvT oMhsJr o\MfPT YJPk ßluPf kJPrÇ FA Im˙J~ xrTJPrr CKYf yPm mJzKf xfTtfJ Imu’j TrJÇ ßmxrTJKr VPmweJ k´KfÔJj ßx≤Jr lr kKuKx cJ~JuPVr (KxKkKc) KmPvw ßlPuJ ßhmKk´~ n¢JYJpt F KjP~ k´go @PuJPT mPuj, KmvõmqJkL pKh \ôJuJKj ßfPur hJo mJPz IgmJ @∂\tJKfT mJ\JPr kKrmftj ßhUJ pJ~, fJyPu QmPhKvT oMhsJr o\Mf ˝K˜\jT gJTPm jJÇ @mJr KmPhPv KmKjP~JPVr xMPpJV ßhS~J yPu aJTJr KmKjo~ yJPrr Skr k´nJm kPz KT jJ, ßxaJS FTaJ ßhUJr Kmw~Ç FKhPT, mJÄuJPhv mqJÄT Vf 14 oJYt mqJÄT S @KgtT k´KfÔJj KmnJVPT FTKa KYKb KhP~ KfjKa k´KfÔJPjr @PmhPjr KmwP~ krJovt ßYP~PZÇ F KYKbPf muJ yP~PZ, mJÄuJPhPv QmPhKvT oMhsJr Kr\Jnt 32 KmKu~j cuJr ZJKzP~ ßVPuS mftoJj k´míK≠r yJr Ifq∂ ToÇ \ôJuJKj ßfu, oNuiKj pπkJKf, ßnJVqkeq @ohJKj mq~ mJzPZ FmÄ r¬JKj k´míK≠ S k´mJxL @~ ToPZÇ AKfoPiq Kr\Jnt ßgPT 200 ßTJKa cuJr KjP~ xJmtPnRo xŒh fyKmu VbPj xrTJr xJ~ KhP~PZ, 250 ßTJKa cuJPrr r¬JKj Cjú~j fyKmu Vbj TrJ yP~PZÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr KYKbPf ßhPv KmKjP~JV KjKÁf TrJ, KmKjP~JPVr \jq KmPhPv kJbJPjJ Igt Knjú UJPf k´mJKyf yS~Jr Kmw~Ka KjKÁf TrJ, KmPhPv @~ TrJ oMjJlJ ßhPv @jJ, aJTJ KjP~ ßVPu fJ ßlrf @xPm KT jJ AfqJKh Kmw~ KmPmYjJ TrJr krJovt ßhS~J y~Ç FPf @rS muJ y~, ˙JjL~ kptJP~ KmKjP~JV C“xJKyf jJ TPr KmPhPv KmKjP~JPVr xMPpJV k´hJj xfTt KmPmYjJr hJKm rJPUÇ

28 April - 04 May 2017 m SURMA

mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPmT Vnjtr xJPuyCK¨j @yPoh F KmwP~ mPuj, mJÄuJPhPvr QmPhKvT oMhsJr o\Mf Ff ßmKv yP~ pJ~Kj ßp KmPhPv KmKjP~JPVr xMPpJV KhPf yPmÇ @r ßhv pUj KmPhKv KmKjP~JPVr \jq jJjJ CPhqJV KjPò, fUj KmPhPv KmKjP~JPVr CPhqJV ßTj? @r ßT fhJrT TrPm? fPm mqmxJ~LPhr vLwt xÄVbj mJÄuJPhv Kv· S mKeT xKoKfr (FlKmKxKx@A) xnJkKf @mhMu oJfuMm @yoJh mPuj, ÈmJÄuJPhPvr mJ\Jr ßZJa, FUJPj FTKa ßTJŒJKj mz yP~ ßVPu @PrTKar VJP~ iJÑJ ßuPV pJ~Ç mJÄuJPhPv pJrJ xlu fJPhr KmPhPv KmKjP~JPVr xMPpJV ßhS~J yPu 1 aJTJ KmKjP~JPVr KmkrLPf 10 mZPr fJrJ 10 èe KjP~ @xPf kJrPmÇ' pJrJ IjMPoJhj ßkP~PZ: ßTªsL~ mqJÄT 2013 xJPur kr FUj kpt∂ r¬JKj k´fqJmJxj ßTJaJ (A@rKTC) ßgPT xJf k´KfÔJjPT KmPhPv KmKjP~JPVr xMPpJV KhP~PZÇ fJr oPiq QfKr ßkJvJT UJPfr KcKmFu V´∆k AKgSKk~J~ FTKa ßkJvJT TJrUJjJ KjotJe ÊÀ TPrPZÇ @VJoL ßxP¡’r oJPx fJrJ ßxA TJrUJjJ~ C“kJhj ÊÀ TrPf YJ~Ç KcKmFuPT mJÄuJPhv mqJÄT kptJ~âPo 95 uJU cuJr ßxUJPj ßjS~Jr IjMPoJhj KhP~PZÇ F ZJzJ oKmu poMjJ Ko~JjoJPr FTKa k´KfÔJPj 5 uJU 10 yJ\Jr cuJr KmKjP~JPVr IjMoKf ßkP~PZÇ FKx@A ßyugPT~Jr pMÜrJPÓs 4 uJU 47 yJ\Jr cuJr S Û~Jr lJotJ 50 uJU cuJr ßjS~Jr IjMoKf ßkP~PZÇ 2014 xJPu FP˜JKj~J~ KmKjP~JPVr IjMoKf kJ~ AjPxk&aJ lJotJKxCKaTqJuxÇ pMÜrJP\qS 10 yJ\Jr KmsKav kJC¥ KmKjP~JPV FTKa Kj\˝ xJmKxKc~JKr UMPuPZ ßTJŒJKjKaÇ @Kl∑TJr ßhv ßTKj~J~ A¸Jf TJrUJjJ ßUJuJr IjMoKf ßkP~PZ mJÄuJPhKv k´KfÔJj KmFx@rFo KˆuÇ k´KfÔJjKaPT vft xJPkPã r¬JKj k´fqJmJxj ßTJaJ (A@rKTC) ßgPT 46 uJU 70 yJ\Jr cuJr ßTKj~J~ KmKjP~JPVr IjMoKf KhP~PZ mJÄuJPhv mqJÄTÇ ß¸TasJo AK†Kj~JKrÄ ßkP~PZ KxñJkMPr KmKjP~JPVr IjMoKfÇ @rS pJrJ @V´yL: mJÄuJPhv mqJÄT xNP© \JjJ ßVPZ, @KT\ \Ma Koux oJuP~Kv~J~ hMKa ßTJŒJKj IKiV´ye TrJr \jq 2 ßTJKa cuJr KmPhPv KjPf YJ~Ç yJ-oLo V´∆k yJAKfPf ßkJvJT TJrUJjJ TrPf 1 ßTJKa cuJr KjPf YJ~Ç Kjau-Kju~ V´∆k VJK’~J~ mqJÄT ˙JkPjr \jq 70 uJU cuJr KmKjP~JV TrPf YJ~Ç mJÄuJPhv mqJÄPT @rS TP~TKa k´KfÔJj KmPhPv KmKjP~JPVr @Pmhj TPrPZ, pJ FUPjJ KjK• y~KjÇ Fr oPiq KxñJkMPr KvkA~Jct TJrUJjJ ˙JkPjr IjMPoJhj ßYP~ xJKoa V´∆Pkr FTKa @Pmhj rP~PZÇ TP’JKc~J~ \Ko KTPj Kv· ˙JkPjr IjMPoJhj ßYP~PZ ßoWjJ V´∆kÇ F ZJzJ nJrPf ßTJŒJKj ßUJuJr \jq k´Je@rFlFu V´∆Pkr kã ßgPT ßTªsL~ mqJÄPTr TJPZ @Pmhj TrJ yP~KZuÇ KmPhPv @UKjntr KYKjTu ˙JkPjr \jq ßhvmºM V´∆k Igt ßjS~Jr IjMoKf ßYP~KZuÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr jLKfoJuJ IjMpJ~L, FT\j r¬JKjTJrT mqmxJ mJzJPf Ijq ßhPv Ku~JP\JÅ mJ xyPpJVL IKlx ßUJuJ S mq~ KjmtJPyr \jq mZPr 30 yJ\Jr cuJr kpt∂ KjPf kJPrjÇ

xMroJ kzMj KmùJkj Khj 020 7041 9494


UmrJUmr 47

SURMA m 28 April - 04 May 2017

KmPTu 6aJ kpt∂ YuPm FA ßl~JrÇ hMkrM @zJAaJ ßgPT ÊÀ yPm lqJvj ßvJÇ lqJvj ßvJPf KmP~r ßkJwJTxy xmtPvw Kc\JAPjr ßkJwJTèPuJr k´hvtj TrPmj ACPTr UqJfjJoJ oPcurJÇFZJzJ ßnjqM, TqJaJKrÄ, @CaKlax, ߈A\ ßcPTJPrvj,

oqJT@k @Katˆ, ßyjJ @Katˆ, lPaJV´JKl,Kgox FmÄ ˆJAu, KmP~r kZªjL~ ßkJvJT IctJr FmÄ ßcKunJKr ßh~Jr ßãP© xyPpJKVfJr \Pjq ßl~JPr APn≤ oqJPj\Po≤ ßTJŒJjLxy IjqJjq ßkvJhJrrJ CkK˙f gJTPmj mPu \JjJPjJ y~

KjP\Phr IJxPj uzPmj

u§Pj fífL~ ßmñuL SP~KcÄ ßl~Jr u§j, 27 FKk´u - @VJoL 7 ßo u§Pj fífL~mJPrr oPfJ IjMKÔf yPf pJPò ßmñuL SP~KcÄ ßl~JrÇ Vf 25 FKk´u, oñumJr cTuqJ¥ ßrKcxj ßyJPaPu @P~JK\f FT xJÄmJh xPÿuPj KmsPaPj fífL~ ßmñuL SP~KcÄ ßl~Jr @P~J\Pjr F ßWJweJ ßhj ChqJÜJrJÇ xJÄmJh xPÿuPj SP~KcÄ ßl~JPrr k´˜Kf KjP~ Km˜JKrf \JjJPjJ y~ xJÄmJKhTPhrÇ xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrj kJut FcnJatJAK\ÄP~r KxAS ßxJyJjJ @yPoh FmÄ kKrYJuT, YqJPju FPxr KxKj~r k´PpJ\T @»Mu @yJhÇ KuKUf mÜPmq muJ y~, Vf mZr u§j FmÄ mJKotÄyqJPo mqJkT xJlPuqr kr kJut FcnJatJAK\Ä fífL~mJPrr oPfJ u¥Pj ßmñuL SP~KcÄ ßl~Jr @P~J\j TrPf pJPòÇ kJut mäqJPïr ßxR\Pjq @VJoL 7 ßo ßTjJKrS~JPltr ßyJPau ßrKcxPj mxPZ FA ßmñuL SP~KcÄ ßl~Jr 2017Ç hMkrM 12aJ ßgPT ÊÀ yP~ xºqJ 6aJ kpt∂ YuPm FmJPrr SP~KcÄ

ßl~JrÇ xJÄmJKhTPhr \JjJPjJ y~, k´gomJPrr oPfJ 2016 xJPu kJut FcnJatJAK\Ä u¥Pj ßmñuL SP~KcÄ ßl~JPrr xMYjJ TPrÇ k´go u§j ßmñKu SP~KcÄ ßl~Jr ACPTr mJXJuL TKoCKjKaPf mqJkT xJzJ ßluJ~ ACPTr IjqJjq vyPr mxmJxrf mJXJuL TKoCKjKar oJjMPwr oPiq xOKÓ y~ mqJkT C“xJyÇ FrA ßk´KãPf FTA mZr KcPx’Pr mJKotÄyqJPor @ˆj KnuJ láamu ߈Kc~JPo TJfJr F~JrSP~P\r kJatjJrvLPk KÆfL~ ßmñuL SP~KcÄ ßl~Jr @P~J\j TPr kJut FcnJatJAK\ÄÇ xJÄmJh xPÿuPj muJ y~, SP~KcÄ mJ KmP~r ßTjJTJaJ TrJr ßãP© ACPTr mJXJuL TKoCKjKar \Pjq ßmñuL SP~KcÄ ßl~Jr jfáj ÆJr CPjìJYj TPrPZÇ ACPTPf KmP~ mJmh ÊiM mJXJKu TKoCKjKaPfA k´Kf mZr mqJ~ y~ 76 KoKu~j kJC¥, xJÄmJKhTPhr Foj fgq KhP~ ßl~JPrr CPhqJÜJrJ \JjJj, kZªxA mr-

TPjr xPñ xMªrnJPm FTKa KmP~r IjMÔJj xŒjú TrPf yPu FTxPñ IPjTèPuJ TJP\r xojõ~ WaJPf y~Ç To xo~ FmÄ Igt mq~ TPr kKrT·jJ IjMpJ~L KmP~r TJ\ xŒjú TrJr CkJ~ KjP~ FmJrS ßmñuL SP~KcÄ ßl~Jr FTA ZJPhr jLPY xm xMPpJV KjP~ @xPZ xmJr \PjqÇ FA xMPpJV TJP\ uJVJPf TKoCKjKar xmJAPT @øJj \JjJPjJ y~ xÄmJh xPÿuPjÇ xJÄmJKhTPhr \JjJPjJ y~, FmJPrr u§j ßmñuL SP~KcÄ ßl~JPr ßuJTJu SP~KcÄ xJKntx, SP~KcÄ käJjJxt, TqJaJrJxt, oqJT@k @Katˆ, ßlîJKrÓx, lPaJV´JlJxt, TJrx, KmP~r ßkJwJT, \MP~uJxt, Kc\JAjJxt ßTJŒJKj, ßyjJ @Katˆxy KmP~xJhL xÄâJ∂ k´J~ 35 irPjr k´hvtjL gJTPmÇ gJTPZ APn≤ oqJPj\Po≤ ßTJŒJjL FmÄ SP~KcÄ oqJPr\ xJKntxSÇ KmKmKx FKv~Jj ßjaS~JPTtr \jKk´~ ßk´P\≤Jr jJKh~J @uLr Ck˙JkjJ~ hMkrM 12aJ ßgPT

@èPj kMPz xmt˝J∂ TP~TKa kKrmJrPT k´mJxLPhr fJ“ãKeT xJyJpq k´hJj

xMjJoV† ß\uJr TJaJvuJ V´JPo ‰mhMqKhT fJr ßgPT @èj ßuPV FT\j AoJo xJPyPmr Wrxy KfjKa WrmJKz kMPz ZJA yP~PZÇ xmt˝J∂ yP~ ßVPZ TP~TKa kKrmJrÇ fJPhr oJgJr CkPr ßUJuJ @TJv S KjPY ßxÅfPxÅf oJKa ZJzJ @r KTZáA ßjAÇ IpJKYf FA xTu IxyJ~Phr xJyJPpq FKVP~ @Pxj k´mJxL mJÄuJPhvLPhr TP~T\j Âh~mJj mqKÜmVtÇ ãKfV´˜Phr Wr-mJKz kMjKjtoJPer uPãq Igt fyKmPur @P~J\j TrJ y~Ç Vf 23 FKk´u, rKmmJr rJPf IjJz’r FT ‰jvPnJP\ KoKuf yP~KZPuj KrTx&o¿S~Jgt, S~JaPlJctxy ßV´aJr u¥Pjr IPjT KmKvÓ mqKÜmVtÇ S~JaPlJct FuJTJr KrTx&o¿S~Jgt rJPxu msJPxrL ßrÓáPrP≤ IjMKÔf FA ßnJ\xnJ~ xnJkKffô TPrj mJÄuJPhv ßx≤JPrr xÿJKjf asJKˆ mKvr @yohÇ ßoJyJÿh vKlCu AxuJo vJyLPjr Ck˙JkjJ~ IjMÔJPj ßTJr@j ßgPT KfuJS~Jf TPrj yqJaKl oxK\Phr AoJo oJSuJjJ @mhMx vKyh ßYRiMrLÇ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmKxF-Fr xyxnJkKf SKu UJjÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f

KZPuj KmKxF KoKcuPxé vJUJr xyxnJkKf oMK\mMr ryoJj \Mj,M oJAhMu @yPoh, vyLhMu ßYRiMrL Kubj, KmKmKxF xyxnJkKf flJ\u ßyJxJAj, mJrPjPar TKoCKjKa mqKÜfô fl\Mu Ko~J, xJAlMu @uo, @jyJr @uL, rCl ßyJxJAj @»Mu TJPhr, Fo F oJKjT, xJAhMu AxuJo KmkMu, j\Àu AxuJo mTMu, Ku~JTf ßyJPxj, fMrj Ko~Jxy ˙JjL~ ßjfOmª O Ç ßnJ\xnJr @P~J\j TPrj msJPxrL ßrÓáPrP≤r ˝•ôJKiTJrL xJAlMu AxuJo S lTr C¨Ljxy xJyJmM¨Lj, vyLhMu ßYRiMrL Kuaj S ßoJyJÿh vKlCu AxuJo vJyLjÇ IjMÔJPjr FT kptJP~ n~Jmy @èPjr FTKa KnKcS KY© k´hvtj TPrj SP~ˆ u¥j mJÄuJPhvL FPxJKxP~vPjr xJiJre xŒJhT yJKjl AxuJoÇ IKfKgmOª FA oyfL CPhqJPVr k´vÄxJ TPr k´mJxLPhrPT xJyJPpqr yJf mJKzP~ ßh~Jr @øJj \JjJjÇ CkK˙f IKfKgVPer kã PgPT KfjKa Wr kMjKjtoJPer \Pjq jVh k´J~ hMA uã aJTJ fJ“ãKeT IjMhJj xÄV´y TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ßlAxmMTxy KmKnjú xJoJK\T ßpJVJPpJV fJÅr Kx≠JP∂r TgJ k´YJr TPr pJPòjÇ fPm fJr FA ßWJweJ~ mJXJKu TKoCKjKa Kov´ k´KfKâ~Jr xOKÓ yP~PZÇ IPjTPTA oPj TrPZj FT\j k´KfKÔf S x÷JmjJo~ mJXJKu mÄPvJØMf KjmtJKYf FoKkr xJPg fJÅr k´KfÆKªôfJ TrJr Kx≠J∂ KbT y~KjÇ IJmJr ßTC ßTC oPj TrPZj, ßvw oMÉPft y~PfJ KfKj xPr hJÅzJPmjÇ IJ\ou oJxr∆Prr IPjT ÊnJXãLS oPj TPrj, IJr fJPT pKh KjmtJYj TrPfA y~ fPm KfKj ßpj Ijq© TPrjÇ 2010 xJPu k´go KmsKav-mJXJKu FoKk KjmtJKYf yP~ AKfyJx xOKˆTJrL ÀvjJrJ @uL FmJrS rP~PZj xmPYP~ nJPuJ Im˙JPjÇ Vf KjmtJYPj ßumJr FoKk KyPxPm KfKj K\PfKZPuj 24 yJ\Jr 317 ßnJPaÇ FmJrS KfKj xyP\ KjmtJKYf yPf kJPrj mPu oPj TrJ yPòÇ mftoJPj ZJ~J oKπxnJr KvãJoπLr hJK~fô kJujrf ÀvjJrJ @uL 2010 xJPuS FoKk KjmtJKYf yP~KZPujÇ fUj mqmiJj KZu 11 yJ\Jr 574 ßnJaÇ 2015 xJPur KjmtJYPj KÆèe mqmiJPj \~L yP~KZPujÇ \MPjr @VJo KjmtJYjPT ˝JVf \JKjP~ pMÜrJ\q S ˙JjL~ oJjMPwr nKmwq“ KjP~ mJ˜m S fgqKnK•T KmfPTtr @øJj \JKjP~PZj ÀvjJrJ @uLÇ Ûáu S \JfL~ ˝J˙qPxmJr (FjFAYFx) \jq xMÔá fyKmu, mJÄuJPhKv mÄPvJØëf ßnJaJrPhr FuJTJ aJS~Jr yqJoPuaPx xJoJK\T S xJvs~L @mJxj xMKmiJ mOK≠, fÀePhr TotxÄ˙Jj S xMPpJV FmÄ Imxrk´J¬Phr KjrJk•Jr Skr KfKj KjmtJYKj k´YJreJ~ èÀfô ßhPmjÇ mJÄuJPhKv mÄPvJØëf Kfj KmsKav FoKk KaCKuk

xJÄmJKhTPhrÇ xÄmJh xPÿuPj @PrJ mÜmq rJPUj u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr ßk´KxPc≤ ‰x~h jJyJx kJvJ S xJiJre xŒJhT oMyJÿh \MmJP~rxy oNu k¿r k´KfÔJPjr k´KfKjKirJÇ

KxK¨T, ÀvjJrJ @uL S „kJ yT u¥Pj \jì ßjS~J KaCKuk 2015 xJPur xJiJre KjmtJYPj yqJŒxPac S KTumJjt @xPj 1 yJ\Jr 138 ßnJPar mqmiJPj KjmtJKYf yP~KZPujÇ @xjú KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TrJr KmwP~ KaCKuk mPuj, yqJŒxPac S KTumJjt FuJTJr xmJr \jq TPbJr kKrvso YJKuP~ ßpPf YJAÇíKfKj mPuj, @oJr TJP\r ßTªsKmªMPf xm xo~ ˙JjL~rJA KZPujÇ k´iJjoπLr xJ¬JKyT k´PvúJ•r kPmt @Ko xrJxKr ßcKnc TqJPorj S ßgPrxJ ßo-PT YqJPu† TPrKZÇ pKhS IPjPTA kJutJPoP≤ ßkZPj xJKrPf mPx gJTPfjÇ \MKj~r cJÜJPrr xPñ YáKÜ, ˙JjL~ TftíkPãr ßuJTmu ZJÅaJA, ACPrJkL~ ACKj~Pjr (AAC) jJVKrTPhr KjrJk•J, jJrLPhr xoJjJKiTJr S IjqJjq ˙JjL~ Kmw~ xJoPj fáPu iPrKZÇ YuKf mZPrr ÊÀPf kJutJPoP≤ ßmsKéa KmPur KmÀP≠ hO| Im˙Jj KjP~KZPuj KaCKukÇ F TJrPe KfKj ßumJr kJKatr ZJ~J oKπxnJ ßgPT khfqJV TPrjÇ Vf KjmtJYPj TKbj k´KfÆKªôfJr kr ˝· mqmiJPj \~L yP~KZPuj u¥Pjr A~JKuÄ ßx≤sJu S IqJTaPjr mJÄuJPhKv mÄPvJØëf KmsKav FoKk „kJ yTÇ KfKj \~L yP~KZPuj 274 ßnJPaÇ FmJrS KfKj FTA @xj ßgPT KjmtJYPj uzPmjÇ CPuäUq, Vf x¬JPy kJutJPoP≤ k´iJjoπL ßgPrxJ ßo ßWJKwf @VJo KjmtJYPjr k´˜Jm kJx yS~Jr kr krA \Po CPbPZ KjmtJYKj k´YJreJÇ @VJo KjmtJYPjr kPã KmsKav FoKkPhr 522 \j ßnJa KhP~PZjÇ xJiJre xo~xLoJ IjMpJ~L, krmftL xJiJre KjmtJYj 2020 xJPu IjMKÔf yS~Jr TgJ KZPuJÇ KT∂á k´iJjoπL AAC fqJPV pMÜrJP\qr Im˙Jj vKÜvJuL TrPf @VJo KjmtJYPjr k´˜Jm TPrPZjÇ


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

yJSr \MPz yJyJTJr

SURMA 39th Year Issue 2026, Friday

28 April - 04 May 2017

❚ fJKyrkMPr FUjS ©Je xJoV´L

ßkRÅZJ~Kj ❚ xMjJoVP† xmt˝J∂ oJjMw mJTÀ≠ ❚ KTPvJrVP†r oJjMw ©JPer IPkãJ~ Khj èjPZ

KxPua, 27 FKk´u - yJSPr-yJSPr yJyJTJrÇ TíwPTr WPr TJjúJÇ xJoPj IKjKÁf nKmwq“Ç xm UMAP~ FUj xmJA ßYJPU IºTJr ßhUPZÇ ijL-VKrm xm FT TJfJPrÇ ‰mvJPUr jmJjú C“xPmr k´˜MKf ßp fJPhr Skr UzV ßjPo @xPm TK˛jTJPuS KY∂J TPrjKj yJSPrr TíwTÇ iJj-oJZ xmA uMPa KjP~PZ mJPjr kJKjÇ @r F xPmr \jq hJ~L kJKj Cjú~j ßmJctÇ fJrJ xo~oPfJ mJi ßorJof TrPu Foj kKrK˙Kfr xOKÓ yPfJ jJÇ fJrkrS xrTJPrr ßmv KTZá CPhqJPV TíwT ßpj KTZáaJ yPuS goPT hJÅKzP~PZÇ SFoFPxr uJAj hLWt ßgPT hLWtfr yPòÇ VmJKh kÊ KjP~ yJSPrr WPr WPr FUj hMKÁ∂JÇ iJj jJ SbJ~ ßVJUJhq xïa fLms yPòÇ F Im˙J~ ßTC ßTC kJKjr hPr KmKâ TPr KhPò VmJKh kÊÇ ßTC ßTC mJ\JPr VmJKh kÊ KjP~ yJK\r yPuS ßâfJ kJPò jJÇ oJjKmT Foj KmkptP~r oJP^ Vf 25 FKk´u yJSrmJxL Umr ßkP~PZj k´iJjoπL 44 kOÔJ~

mJÄuJ aJCj TqJv ßnJa \JKu~JKf FmÄ V´qJµx mrJP¨r hMjtLKf KjP~ jfáj rJÓskKf u§Pj, KmoJjmªPr F§ TJrLr hMA hvT TPr kMKuvL fh∂ : ˝JVf” \JjJPuj ßo~r \j KmVx CÌ InqgtjJ kNKftPf rJPlu cs u§j, 27 FKk´u - aJS~Jr yqJoPuaPxr ßnJa ßgPT mqJkT k´vú C™JKkf yS~J~ kMKuv jfáj u§j, 27 FKk´u - YJroJx mJÄuJ aJCPjr xTu TJˆoJr F rJPlu csPf IÄvV´ye TPrjÇ Vf 25 FKk´u mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TJrLPf pMÜrJ\q˙ mJÄuJPhv yJA TKovjJr jJ\oMu TJSjJAj, ToJKvt~Ju TJCK¿uJr vKrlJ UJj k´go, 44 kOÔJ~

\JKu~JKf FmÄ V´qJ≤x mrJP¨r ßãP© hMjtLKfr IKnPpJV KjP~ jfáj TPr KâKojJu AjPnKˆPVvj Êr∆ yPf pJPòÇ 2014 xJPu IjMKÔf aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r KjmtJYPjr ßnJa \JKu~JKfr IKnPpJV KjP~ fh∂ TrPm ÛauqJ¥ A~JctÇ IjqKhPT, KxKa Im u§j kMKuv fh∂ TrPm V´qJ≤x ßxÖPrr hMjtLKf KjP~Ç Vf 25 FKk´u, oñumJr rJPf ÛauqJ§ A~JPctr FT\j oMUkJ© jfáj Fxm fhP∂r TgJ KjKÁf TPr mPuPZj, IJPVr fh∂ KjP~ KmKnjú oyu

Aˆ u§j oxK\Phr ÈrJAc lr ACr oÛ' 29 FKk´u

TPr Fxm fh∂ Êr∆ TPrPZÇ CPuäUq ßp, 2014 xJPu IjMKÔf aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r KjmtJYPj ßnJa \JKu~JKf, IJKgtT IKj~o FmÄ iotL~ S metmJhL IJYrPer \jq uM&“lár ryoJjPT yJAPTJPatr IiLj KjmtJYjL IJhJuf mqKÜVfnJPm hJ~L TPr fJr ßo~r kh ßTPz ßj~ FmÄ fJPT hMA aJPotr \jq KjmtJYPj IPpJVq ßWJweJ TPrÇ IJhJuf FTA xJPg fJr hu aJS~Jr yqJoPuax lJˆtPTS KjKw≠ ßWJweJ 42 kOÔJ~

3 ßo Kmvõ oMÜ VeoJiqo Khmx CkuPã u§j mJÄuJ ßk´x TîJPmr IJPuJYjJ xnJ

u§j, 27 FKk´u - 3 ßo Kmvõ oMÜ VeoJiqo KhmxÇ xJrJ KmPvõr VeoJiqPor ˝JiLjfJ KjKÁf TrJr uPãq \JKfxÄW ßWJKwf FA KhmxKa KmKnjú IJjMÔJKjTfJr oiqKhP~ k´Kf mZr kJKuf yP~ gJPTÇ Kmvõ oMÜ VeoJiqo Khmx CkuPã u§j mJÄuJ ßk´x TîJm FmJr k´gomJPrr oPfJ FTKa oMÜ IJPuJYjJ IjMÔJPjr IJP~J\j 42 kOÔJ~

ZJ©uLV @ûKuT xÄVbj j~

u§Pjr TPu\ KvãJgLtPhr KjP~ KmV @AKc~J YqJPu† 2017 xŒjú

u§j, 27 FKk´u - mJÄuJPhv ZJ©uLPVr ßVRrPmr 70 mZPr khJktPjr k´JÑJPu pMÜrJP\q mxmJxrf mJÄuJPhv ZJ©uLPVr ßjfJTotLPhr IjMKÔfmq kMjKotujLr k´go k´˜MKfxnJ Vf 24 FKk´u, ßxJomJr kMmt u¥Pjr KˆPlJct TKoCKjKa ßx≤JPr IjMKÔf yP~PZÇ mJÄuJPhv ZJ©uLV KxPua ß\uJ vJUJr xJPmT xnJkKf, xmt ACPrJKk~ mñmºM kKrwPhr xJiJre xŒJhT cJ. l~\Mu AxuJPor xnJkKfPfô FmÄ xJPmT ZJ©PjfJ @Kor yJxJj ßYRiMrLr 42 kOÔJ~

u§j, 27 FKk´u - u§Pjr 18Ka TPu\PT KjP~ IjMKÔf yP~ ßVPuJ mqKfâoL k´KfPpJKVfJ ÈKmV @AKc~J YqJPu† 2017'Ç Vf 24 FKk´u, ßxJomJr ßx≤sJu u§Pjr ßx≤ ß\Aox ßkäAPx F CkuPã FT \o\oJa IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç opJthJkNet FA CPhqJÜJ k´KfPpJKVfJr ßyJˆ KZPuj KcCT Im A~Tt Kks¿ F¥ásÇ ksKfPpJKVfJ~ k´go ˙Jj I\tj TPr PuAaPjr jrKuÄaj KxéglotÇ 45 kOÔJ~

pMÜrJP\q ZJ©uLPVr kMjKotujLr k´˜áKfxnJr ßWJweJ

u§j, 27 FKk´u - Vf mZPrr xJlPuqr iJrJmJKyTfJ~ FmJrS Aˆ u§j oxK\h IJP~J\j TPrPZ ÈrJAc lr ACr oÛ'Ç IJVJoL 29 FKk´u, vKjmJr FA KmPvw xJAPTu ßhRz IjMKÔf yPmÇ fr∆e xoJ\PT xJAPTu ßhRÅPz IÄvV´yPer oJiqPo nJPuJ TJP\ CÆM≠Tre S oxK\hPT EeoMÜ TrPf lJ¥PrAK\ÄP~r uPãq Vf mZr ßgPT FA TotxNKY kKrYJKuf yP~ IJxPZÇ F mZPrr TotxNKYPfS mqJkT xJzJ kJS~J ßVPZÇ APfJoPiq 31 \j xJAKTîˆ fJPhr jJo ßrK\Pˆsvj TPrPZjÇ IJV´yL pMmT S fr∆PerJ FUjS fJPhr jJo ßrK\Pˆsvj TrPf kJrPmjÇ Vf 24 FKk´u, ßxJomJr KmPTPu Aˆ u§j oxK\Phr ßxKojJr r∆Po IJP~JK\f FT ßk´x KmsKlÄP~ Fxm fgq \JjJPjJ y~Ç FPf mÜmq rJPUj Aˆ u¥j oxK\Phr PxPâaJKr IJA~Nm UJj, KjmtJyL 44 kOÔJ~

u§j, 27 FKk´u - mJÄuJPhPvr rJÓskKf ßoJ. @»Mu yJKoh KYKT“xJr \jq u§j FPxPZjÇ 25 FKk´u, oñumJr ˙JjL~ xo~ xTJPu FKorJax F~JruJAP¿r FTKa lîJAPa KfKj KygPrJ KmoJj mªPr FPx ßkÅRPZPZjÇ fJÅr xJPg rP~PZj ˘L rJKvhJ UJjo S ßk´x ßxPâaJrL \~jJu @PmKhjÇ KmoJj mªPr rJÓskKfPT ˝JVf \JjJj mOPaPj mJÄuJPhPvr yJATKovjJr ßoJ. jJ\oMu TJSjJAjÇ KmoJj mªr ßgPT rJÓskKfPT xrJxKr KjP~ @xJ y~ u§Pjr Kyj kJTt ßuAj ßyJPaPuÇ 9 KhPjr xlPr FA ßyJPaPuA x˘LT Im˙Jj TrPmj KfKjÇ 42 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: thufayel@surmanews.com www.surmanews.com

Surma issue 2026