Page 1

การตรวจเยี่ยมพืน้ ที่วจิ ัย (Site visit) ตามที่ผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ พิ จ ารณารายงานความก้ า วหน้ า ของโครงการ โดยเสนอให้ ล งพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มโครงการวิ จั ย ณ สถานที่จริง เพื่อประเมินและรับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัย เพื่อให้การวิจัยเสร็จ สมบูรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จึงจัดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย ดังนี้ ๑. โครงการวิจัยเรื่อง “การเคลือบโลหะบนผลิตภัณฑ์ตกแต่งด้วยวิธีสปัตเตอริง” โดย อาจารย์ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช และคณะ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


๒.

โครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตหมึกพิมพ์อิงก์เจ็ทไร้กลิ่น ราคาประหยัด และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม” โดย อาจารย์ ดร.กลางพล กมลโชติ และคณะ เมื่อวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องตรองแนววิถี สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร์ นครปฐม


๓.

โครงการเรื่อง “การผลิตปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตน้ํามันปาล์ม (Fertilizer production from Plam oil industrial wastes)” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้น8 ห้อง EN 3801 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม และวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


๔.

โครงการวิจัยเรื่อง “บ้านประกอบง่ายจากไม้พลาสติกเพือ่ การประหยัดพลังงาน (Prefrab House from Wood-plastic for Saving Energy)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา และคณะ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสํานักงานคณบดี ชั้น ๓ อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Site visit52  
Advertisement