Page 1

1,68 €

2017 m., Nr. 32

RUDUO – ŽIEMA

FASADŲ APDAILOS MEDŽIAGOS

REKUPERATORIUS A, A+ KLASĖS NAME

ŠLAITINIO STOGO ĮRENGIMAS

GRAŽI APLINKA – NE TIK VASARĄ

ŠIUOLAIKIŠKAS MIEGAMASIS

BALKONO ĮRENGIMAS

PASAKŲ NAMELIS KANADOJE

INTERJERO IDĖJOS: MENAS NAMAMS

+

M

J

T I

GERO DIZAINO RECEPTAI SSN

9 772029 261014


Tai stilingi ir ploni keraminiai šildytuvai, pagaminti iš ekologiškų natūralių medžiagų.

Ekonomiškas, ekologiškas ir efektyvus

ŠILDYMAS

Oficialus ir įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB „LAROMA“ Raudondvario pl. 93, Kaunas LT 47184, Lietuva +370 698 866 86 info@laroma.lt www.teploceramic.lt


L UAB „Super namai“ Lazdynų g. 21 0 , Vilnius Tel. 20 1 70 info@supernamai.lt www.supernamai.lt

R

V Darius Jokubauskas

K

R andra Kliukaitė sandra@supernamai.lt

VIRŠEL JE

Rolandas Liuga rolandas@supernamai.lt Kristina Taraškevič kristina@supernamai.lt

Rita Malikėnienė

„ hutterstock“ nuotrauka SPAUSDINO

A : Rytis Daraškevičius Irena Dirgėlienė Eglė Kairelytė andra Kliukaitė Jonas Malinauskas Gabrielė Šermukšnytė

UAB „BaltoPrint“ Dėl galimo broko kreiptis į spaustuvę.

UA

S

Visos teisės saugomos. Perspausdinant iliustracijas ir

D Robertas Jakštaitis robertas@supernamai.lt

tekstus yra būtinas leidėjo rašytinis

4 p. NAMO FASADŲ APDAILOS MEDŽIAGOS: KĄ PASIRINKTI?

sutikimas. Leidėjas neatsako už reklamos skelbimų tekstą ir turinį.

AS AM ! K S O MA I EMĮĖJ

N

2018 Balandžio 20–22 d. , Vilnius

www.supernamai.lt 2

s

er


n

10 p.

p.

1

p.

p.

2

p.

„Mitsubishi Electric“ – rekuperatoriai pagal

Šlaitinio stogo įrengimas A klasės individualiame gyvenamajame name

1

2

1

„Teriva Light“ – perdanga

p.

2

Rekuperatoriai –

„SFS intec“ tvirtinimo sprendimai

p.

MODERNUS PASAKŲ NAMELIS KANADOJE

0 p.

Paprastieji gero dizaino receptai

2 p.

Interjero p. naujienos

Apšvietimo ir

GRAKŠTŪS IR MISTIŠKI RŪTOS BUDĖNAITĖS PIEŠINIAI

p. Balkonas – gyvenamasis plotas ištisus metus

ŠIUOLAIKIŠKAS MIEGAMASIS

p.

p.

7 p. projektai

p.


n am

ed

s

Namo fasadų apdailos medžiagos: ką pasirinkti?

rena ir ėlienė

„Knauf“, „Eternit Baltic“ ir „Supernamai“ nuotraukos

4

s

er


n am

ed

s

N

K

Didžiausios problemos – žaliavimas ir pelėsis

Kaip užkirsti kelią problemoms?

Lietuvoje populiariausiais laikomi tinkuoti fasadai, tačiau įsi

Anot K. Vaserio, atsisakyti Lietuvoje pamėgto tinkuoto fasa

rengus tokį fasadą neretai neišvengiama problemų – sienos

do nėra būtina, tačiau svarbu pasirinkti tinkamas priemones

trūkinėja, apsilupa, o kartais netgi pradeda žaliuoti. Eksper

jam įrengti ir atnaujinti. asadams įrengti ir atnaujinti labiau

tai pažymi, kad nebūtina iš karto galvoti apie kitus apdailos

siai tinka fasadų apdailai skirti kompleksiniai sprendimai,

būdus, mat problemų neretai kyla ne dėl pačios medžiagos

pavyzdžiui, „Knauf MineralAktiv“ sistema, susidedanti iš mi

kokybės, o dėl netinkamo įrengimo ar netgi nuolat kintančio

neralinio tinko ir dažų. istema natūraliai padeda apsaugoti

Lietuvos klimato. Pastatų išorei neretai kenkia ne tik gausūs

tinkuoto pastato fasadą nuo dumblių, grybelių ir kitų pavir

krituliai, bet ir oro tarša bei UV spinduliai, paspartinantys fa

šiaus pokyčių.

sadų samanojimą pastaba – fasadai samanoja itin retai, dažniausiai ant fasadų atsiranda kitokių mi kroorganizmų kolonijų. Dažniausiai pasitaikantys yra pelėsinis grybelis ir dumbliai, šiek tiek rečiau – kerpės ir ypač retai gali atsirasti bakterijų apnašų ko lonijų ir lupimąsi. Be to, kenkia ir ant fasadų besikau piančios dulkės, suodžiai, druskos, pelėsis. Pastarasis itin kenksmingas sveikatai. „Dažniausiai fasadų problemos atsiranda dėl kelių priežasčių. Viena jų – prastas įrengimas ar parinktas netinkamas tinkas, turintis didžiausią įtaką fasado pa žeidimams. Kita priežastis – šviesos trūkumas, prail ginantis drėgmės laikymąsi ant fasado paviršiaus ir dėl to paskatinantis mikroorganizmų dumblių arba pelėsinio grybelio atsiradimą. Šviesos gali trūkti dėl per arti stovinčių kitų pastatų, šalia susodintų medžių, vijoklinių augalų“, – sako uždarosios akcinės bendrovės „Knauf“ technikas Kastytis Vaseris. pač dažna problema, dėl kurios atsiranda „žaliuo jantys fasadai“, yra netinkamas vandens surinkimas nuo stogų, stogelių, balkonų, terasų ar tiesiog palangių. Jeigu surenkamas vanduo patenka ant fasado plokštumos, anksčiau ar vėliau išryškėja problemų, nes drėkstantys paviršiai – pagrindinė sąlyga, būtina nepageidautinai gy vybei atsirasti ant fasado.

s

er

5


n am

ed

s

pecialistas rekomenduoja naudoti produktus, į kurių sudėtį įeina unikalaus mineralinio rišiklio, ilgam laikui užtikri nančio fasado šarmingumą, kontroliuojamą drėgmės įgėrimą bei išskyrimą ir sudarančio nepalankias sąlygas apaugimui. „Neretai tinkuotų namų savininkams rūpesčių suke

Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, fasadų apdailai populiaru naudoti akmens masės plyteles. Pasak uždarosios akcinės

lia samanomis ir dumbliais apaugusios sienos. Atnaujinti

bendrovės „Iris“ prekybos vadybininko Andriaus Dulsko, fa

tokį fasadą ar parengti jį dažyti geriausia naudojant van

sadams naudojamos mažo vandens įmirkio plytelės. Jos yra

dens su biocidais tirpalą ir dezinfekcines priemones, ku

atsparios atmosferos temperatūros poveikiui, paprasčiau kal

rios naikina samanų, kerpių ir dumblių sporas. Jos tinka ne

bant – nebijo šalčio, ir tai būtų akmens masės ir klinkerinės

tik įvairaus tinko, bet ir betono klinkerio, silikatinių blokelių

plytelės. Populiariausi yra du būdai panaudoti minėtąsias ply

paviršiams“, – sako K. Vaseris.

teles: jas galima klijuoti ant užarmuoto šiltinamojo sluoksnio

Neretai ant nutinkuoto fasado atsiranda ir įtrūkių. Nedi

cementiniais arba polimeriniais klijais. Taip pat plyteles gali

delius – iki 0,2 mm – ir stabilius įtrūkius nėra sunku užtaisyti,

ma tvirtinti vėdinamajame fasade, įrengiant karkasinę kons

naudojant specialius armuojamuosius silikoninius dažus. ili

trukciją.

koninės dervos pagrindu pagaminti dažai savo sudėtyje turi

6

Fasado apdailai – keraminės plytelės

Apie pirmąjį keraminių plytelių panaudojimo būdą nėra

armuojančio mikropluošto, kuris užpildo smulkius „voratinkli

tikslinga kalbėti labai daug. Jis daugeliui žmonių jau seniai ži

nius“ fasado trūkius ir juos stabilizuoja. Be to, jie yra laidūs

nomas, nes ši sistema Lietuvoje paplitusi daugelį metų. Užtat

vandens garams, atstumia vandenį ir padeda apsaugoti fa

verta plačiau susipažinti su antruoju keraminių plytelių pa

sadus nuo samanojimo. K. Vaseris sako, kad šiais dažais nu

naudojimo fasaduose būdu – vėdinamojo fasado įrengimu

dažytiems fasadams nekenkia dumbliai ir grybeliai, o pasta

apdailai naudojant akmens masės plyteles. Tai taip pat jau

to išorei suteikiama matinė išvaizda. Technikas pataria šiuos

nėra naujiena Lietuvoje, bet tuo domisi tiek norintys statyti

dažus dengti teptuku ar voleliu. Tokie dažai yra balti, bet juos

nuosavą namą, tiek statantys bei renovuojantys daugiabu

galima pigmentuoti.

čius namus.

s

er


n am Pasak A. Dulsko, tendencijos rodo, kad įrengiant vėdina

ed

s

G Akmens masės plytelių paviršius dažnai gali būti tiek ly gus, tiek struktūrinis.

mąjį fasadą daugiausia naudojama metalinė apdailą laikanti

ugadintą plytelę lengva pakeisti nauja.

konstrukcija, nes ji yra patikimesnė ir ilgaamžiškesnė nei me

G

dinė. rengus vėdinamojo fasado apdailą laikančią konstrukci

G Patogūs darbui matmenys – net ir dirbant dideliame aukš tyje nesunku plyteles pernešti stelažais ar tvirtinti.

ją yra tvirtinama apdailinė plokštė – tam naudojamos akmens masės plytelės ar įvairios plokštės.

G Plytelių briaunos gamykloje apipjautos iki tikslių matme nų rekti kuotos , todėl vienodiems tarpams tarp plytelių

Kodėl verta rinktis akmens masės plyteles?

išlaikyti galima naudoti šabloną. Montavimas greitesnis ir tikslesnis.

Pasak A. Dulsko, akmens masės plytelės gali būti tvirtinamos dviem būdais – naudojant laikiklius kabliukus arba plyteles

G Plytelės pjaustomos standartine pjaustymo įranga mon tavimo vietoje. Nupjautų briaunų nereikia nei apdirbti, nei

klijuojant prie metalinių pro liuočių. Kodėl optimalus varian

impregnuoti. Taupomos medžiagos ir laikas.

tas iš apdailinių fasadinių plokščių rūšių yra akmens masės plytelės

G Montuoti akmens masės plyteles vėdinamajame fasade galima ir šaltuoju metų laiku.

G Jos beveik neįgeria vandens įgeriamumas yra mažesnis negu 0,1 proc. , todėl visiškai nebijo šalčio.

G Dėl dažniausiai mažesnių plytelių matmenų, lyginant su brocementinėmis ar

G Dėl mažo vandens įgeriamumo ir paviršiaus struktūros traukia prie savęs dulkių, nešvarumų. G Dėl mažo įgeriamumo neįgeria gra čio dažų, dažai nesun kiai nuvalomi valikliu. G Atsparios karščiui, terminės deformacijos nereikšmingos, vizualiai nepastebimos atsparios UV saulės spinduliams – neblunka ir nekeičia spalvos.

PL plokštėmis, gaunama geresnė

medžiagų išeiga.

nesusidaro drėgna terpė mikroorganizmams plisti ir ne

G Nereikia naudoti impregnantų nuo gra čių. G

augios aplinkai – neišskiria pavojingųjų medžiagų. A. Dulskas sako, kad akmens masės plytelės yra bene il

gaamžiškiausia, patikima ir priežiūros nereikalaujanti fasado apdaila. Estetinis solidus vaizdas nekis ilgus metus.

G Nedegios, aukščiausia degumo klasė – A 1.

Laikui nepavaldūs fasadai

G Atsparios daugumai cheminių medžiagų.

Uždarosios akcinės bendrovės „Eternit Baltic“ „ edral“ projek

G Didelis raštų ir formatų pasirinkimas.

tų vadovė Neringa Vėlienė sako, kad fasadus ypač naudinga

s

er

7


n am

ed

s

įrengti naudojant natūralaus medžio raštus atkartojančias,

G Dėl gausaus pro liuočių pasirinkimo visam fasado spren dimui.

lengvai montuojamas ir nepūvančias „ edral“ cementines dailylentes. Anot pašnekovės, tai patraukli ir mažai priežiūros

G Dėl plačių naudojimo galimybių fasadas ir jo elementai, pakalimai, tvoros .

reikalaujanti fasado apdailos medžiaga, savo savybėmis len kianti PV ir medines dailylentes. „ edral“ dailylenčių sudėtinės medžiagos – smėlis, van

G Dėl gamintojo fasado sprendimo rekomendacijų.

duo, oras, cementas, tekstilės pluoštas, celiuliozė. Tai lengvai

Paprasta ir lengva sumontuoti

montuojama, mažai priežiūros reikalaujanti fasado apdai

Pasak N. Vėlienės, „ edral“ nesunku pritvirtinti prie 0 mm

la. Pluoštinis cementas – tai šiuolaikiškas ir dizaino požiūriu

minimalaus pločio medinių lentjuosčių, paliekant maksima

lankstus pasirinkimas, kurį vertina daugybė architektų kurda

liai 00 mm pločio tarpus. Dailylentę reikia tvirtinti prie ma

mi nepakartojamo grožio fasadus. Paprastas celiuliozės, teks

žiausiai trijų lentjuosčių, užleidžiant mažiausiai 0 mm vieną

tilės pluošto, vandens, smėlio ir cemento derinys šį produktą

ant kitos. „ edral“ siūlo platų fasado pro liuočių asortimen

paverčia vienu iš ekologiškiausių ir universaliausių statybos

tą. Šie pro liai atkartoja dailylenčių spalvas, todėl fasadas

produktų rinkoje.

atrodo išbaigtas ir neturi tarpusavyje nederančių elementų.

N. Vėlienė sako, kad cementinės dailylentės yra daugia

„ edral“ pro liuočiai greitai ir paprastai montuojami, len

sluoksnė medžiaga, turinti cemento ir kitų kietųjų medžiagų,

gvai formuojami. „ edral“ dailylentės tinka tiek seniems pas

kurios „ edral“ dailylentei suteikia neįtikėtiną tvirtumą. Dėl

tatams renovuoti, tiek naujai statomiems namams. Galima

daugiasluoksnės medžiagos pluošto struktūros unikalumo

rinktis iš daugybės spalvų, todėl namų savininkai ir specia

cementinės dailylentės yra gerokai plonesnės nei betonas. Ji

listai gali sukurti nepakartojamus ir mažai priežiūros reika

taip pat daug lengviau apdirbama nei panašūs natūralūs pro

laujančius fasadus.

duktai, todėl dailylentes lengva pjaustyti ir kurti įvairių formų ir dydžių detales, reikalingas montuojant fasadą. Kodėl verta

Plokštelės, skirtos fasadų apdailai

rinktis „ edral“

N. Vėlienė siūlo ir kitą fasado apdailos sprendimą – fasado

G Dėl atsparumo ugniai.

plokšteles „Dacora“. Šios plokštelės gaminamos iš supresuo

G Dėl atsparumo UV spinduliams ir spalvos stabilumo.

to pluoštinio cemento. Jos yra ypač ilgaamžės ir patikimos

G „ edral“ dailylentės neturi statinio krūvio, t. y. nepritrau kia organinių medžiagų dulkių . G Dėl spalvai suteikiamos 10 metų garantijos. Paties produk to naudojimo trukmė – 0 metų. G Dėl plataus spalvų pasirinkimo.

jų amžius siekia 70 metų ir daugiau . Naudojant šias plokš teles sukuriamas ypatingas dizainas, galima rinktis iš skir tingų dengimo būdų: vokiško, korėto, dvigubo dengimo bei dengimo smailiabriauniu rombu ar paprastu rombu. varbi šios dangos savybė yra nedegumas ir atsparumas UV spin duliams, tai padeda išlaikyti nepakitusią dangos spalvą. Dar vienas pasiūlymas – lygaus paviršiaus fasado plokšte lė. Lygaus paviršiaus fasado plokštelės – tai itin ilgaamžė fa sado danga, pasižyminti savitu dizainu. patingas plokštelių dengimo būdas leidžia ant namo sukurti neįprastą, tačiau itin patrauklų vaizdą. N. Vėlienė sako, kad „E uitone“ plokštės suteikia neišma tuojamų dizaino galimybių. Pluoštinio cemento plokštės yra su dažais, įmaišytais į masę, dėl to jų paviršius rodo ne dažus, o natūralią žaliavos struktūrą. Nesvarbu, kokį dizaino spren dimą renkasi klientas, spalvotos plokštės „E uitone“ suteikia vientisą fasado vaizdą. „E uitone“ plokštės yra maksimalaus 1,2

m dydžio ir gali būti supjaustytos įvairaus dydžio ir

formos plokštelėmis. Plokštės gali būti pjaustomos vandens srove arba

N

mašina, tiek mažais, tiek dideliais pjūviais.

Medžiaga taip pat gali būti puošiama relje niais ornamentais arba spauda. Kai kurie dizaineriai šias plokštes naudoja inter jerui įrengti ar baldams. u spalvotomis plokštėmis galima įgyvendinti net ryškiausias ir sudėtingiausias idėjas.

8

s

er


BENE ŠILČIAUSIOS RINKOJE SLANKIŲJŲ DURŲ SISTEMOS Šiuolaikinio namo statybose vis dažniau mūrinės namo sienos keičiamos dideliais vitrininiais langais, o paprastos durys – slankiosiomis sistemomis.

Per dideles stiklo plokštumas į namus patenka kur kas daugiau natūralios šviesos, taip pat atsiranda galimybė gėrėtis vaizdais už lango. Vis dėlto išsirinkti kokybiškas, patikimas ir puikiomis šiluminėmis savybėmis pasižyminčias duris apie tai nieko neišmanančiam pirkėjui gali būti išties nelengva. Todėl „TIK langai“ siūlo, ko gero, šilčiausias rinkoje slankiąsias tipo duris. Pakeliamos ir stumdomos durys iš kitų plastikinių durų išsiskiria itin žemu slenksčiu ir dideliais mat menimis. Beveik su grindimis susilyginantis slenkstis, kuris

taip pat pasižymi ir puikiomis termoizoliacinėmis savybėmis, nesukuria papildomo barjero, galinčio trukdyti vaikštant. masyvių konstrukcijų varčios svoris gali siekti iki 00 kg dėl jose sumontuotų aukštos kokybės mechanizmų varstymas yra itin paprastas ir lengvas. Norėdami užtikrinti, kad kiekvienas klientas galėtų išsirinkti individualius poreikius atitinkančias slankiąsias duris, „TIK langai“ siūlo net 7 skirtingas tipo durų komplektacijas – „ ilver“, „Gold“, „Platinum“, „Diamond“, „Basic“, „ tandart“ ir „Premium“. Daugiau informacijos ieškokite „TIKS langai“ interneto puslapyje www.tikslangai.lt

Nemokamas telefono numeris 8 800 22 225, el. paštas info@aveplast.lt, www.tikslangai.lt


n yti

araške i iu

KOKIĄ KEPURĘ DĖSIM? Šlaitinio stogo įrengimas A klasės individualiame gyvenamajame name

R.Daraškevičiaus, „Eternit Baltic“ ir „Ruukki“ nuotraukos

P A

A

-

J O L 10

s

er

-


n Namo stogas – lyg kokia kepurė, sauganti pastatą ir jo gy ventojus nuo išorinių veiksnių. Apskaičiuota, kad per stogą iš namo pasišalina net iki 0 proc. šilumos. Tad, nors ir kokie svarbūs bei išmanūs būtų vidiniai namo techniniai sprendi niai, be gerai įrengto stogo jie nebus veiksmingi.

Stogo danga. Apsisprendimas Bet kokios statybos prasideda nuo projektavimo ir apsis prendimo. „Kokia bus stogo danga “, – klausia architektas. Jūs niekada apie tai negalvojote.

pasirinkimas šiandien

platus: neasbestiniai banguotieji lakštai, keraminės ar be toninės čerpės, lygi arba čerpių raštą atkartojanti skarda, įvairios bituminės ar medinės dangos...

gal nendrės, ve

lėna ant stogo ar šiaurės šalyse populiari plokščio akmens danga Kiekvienas gamintojas ar platintojas, žinoma, „trau kia antklodę į savo pusę“ – girdi, jo danga geriausia. Bet daž niausiai visos dangos turi savo pliusų ir minusų. Pavyzdžiui, bituminės dangos, nors ir nebrangios, bet, lyginant kad ir su čerpėmis, nėra ilgaamžės, skardinis stogas stovi ilgai, bet barška lietuje, o čerpinis stogas, nors ir atlaiko daug žiemų ir vasarų, yra ir brangokas, ir sunkokas.

štai neasbestiniai

Pagal stogo dangą ir konstrukcija

banguotieji lakštai, atrodytų ir patvarūs, ir ne patys bran

Nuo to, kokia stogo danga bus pasirinkta, priklausys tai, ko

giausi, bet ne visiems gražūs.

kią stogo konstrukciją reikės sumontuoti.

Priimant sprendimą reikėtų atsižvelgti ne tik į ilgaamžišku

unkioms dan

goms, tokioms kaip čerpės, ji turės būti itin stipri. kaičiuojant

mo ir kainos santykį, bet ir į aplinką. Pavyzdžiui, galbūt jums

stogo konstrukcijos stiprumą, mūsų klimato zonoje būtina

patiktų ryškiai mėlyna skarda ant stogo, gal net derėtų prie

įvertinti ir žiemą iškrintančio sniego sluoksnio storį. Šlaitinio

žydro dangaus ir geltonų namo sienų. Bet pirmiausia apsidai

stogo konstrukcijai įrengti dažniausiai naudojamos medinės

rykite, kur stovės namas, kokios stogų dangos, kokios spalvos

gegnės, tačiau išskirtinai sunkiems ir sudėtingiems stogo

dominuoja aplinkui – ar neiškris jūsų namo kepurė iš konteks

sprendimams gali būti naudojamos ir metalo konstrukcijos.

to, ar nerėš akies jums ir kaimynams.

Lengvesnėms stogo dangoms, pavyzdžiui, bituminėms, stogo konstrukcija galės būti ir paprastesnė. Ir, žinoma, konstrukcija vėl sudėtingės ir brangs, jeigu nuspręsite įrengti mansardo je langą ar stoglangį arba stogą sudarys daug laužytų plokš tumų, bus įrengiama daug kaminų ir ventiliacinių kaminėlių. Konstruojant stogą ir vėl svarbus planavimas – jau keliant gegnes būtina žinoti, ne tik kokią dangą dengsite, bet kokio mis medžiagomis šiltinsite pastogę. Pavyzdžiui, jei šiltinsite akmens vata, tai ir gegnes reikėtų dėti vatos plotį atitinkan čiais atstumais.

Papildomas stogo hidroizoliavimas ir vėdinimas togas yra tokia vieta, kur drėgmės susikaupia itin daug. pač Lietuvoje, kur turime ne tik lietingus sezonus, bet ir ant sto gų tirpstantį sniegą. Tad įrengiant stogą šiuolaikiškam namui po stogo danga būtinai klojamas dar vienas hidroizoliacinis sluoksnis – plėvelė. Tai lyg atsarginė stogo danga, apsaugan ti stogo konstrukcijas ir šiltinimo sluoksnį nuo vandens, pra siskverbusio pro pagrindinę stogo dangą. Tačiau drėgmė po stogo danga atsiranda ne tik iš išorės, bet pamaži skverbiasi s

er

11


n ir iš vidinių patalpų, ypač jeigu stogo „sumuštinis“ įrengtas neteisingai. Drėgmė šiltinimo sluoksnyje taip pat susidaro vei

I VARIANTAS.

kiant rasos taško efektui, kuris mūsų klimato zonoje yra neiš vengiamas. Pakliuvęs į šiltinimo sluoksnį, vanduo gali per la bai trumpą laiką vos keletą metų sugadinti ne tik šiltinamąją medžiagą, bet ir supūdyti stogo konstrukciją – todėl teisingai

1

paklotos hidroizoliacinės stogo plėvelės yra būtinas ir labai svarbus kiekvieno apšiltinto stogo elementas. Jos būna įvairių

2

4 5

tipų, storio ir stiprumo, nuo ko, be abejo, priklauso ir plėvelės

6

3

kaina. Plėvelės storis parenkamas atsižvelgiant į stogo kons trukciją ir dangą, taip pat laiko tarpą, kurį plėvele uždengtas

7

stogas stovės be rimtesnės dangos.

8

Kas yra rasos taškas? Žiemą iš išorės esant neigiamai temperatūrai, o iš vidaus teigiamai, šiltinimo sluoksnyje (nesvarbu, namo sienoje ar stoge) būtinai yra tokia vieta, kur temperatūra lygi nuliui laipsnių. Ji ir vadinama rasos tašku, nes šioje vietoje kondensuojasi drėgmė.

Vandens garams laidi arba nelaidi plėvelė idroizoliacinė stogo plėvelė gali būti laidi arba nelaidi ga rams. Nuo to, kokią plėvelės rūšį pasirinksite, priklausys, ku rioje stogo vietoje turės būti įrengtas vėdinamasis oro tarpas. Naudojant difuzinę plėvelę, vėdinamasis oro tarpas įren giamas tarp plėvelės ir grebėstų. Tuomet drėgmė iš šiltinamo

9

1. Stogo danga 10 2. rebėstai 3. ilginis 1grebėstas Stogo danga 2 Grebėstai 4. idroizolia i a vandens garams nelaidi plėvelė 3 Iššilginis grebėstas 5. ėdinamas oro tarpas(vandens ne mažesnis kaip 5 mm 4 Hidroizoliacija garams nelaidi plėvelė) Vėdinamas oro tarpas ne mažesnis 50 mm 6. psauga56 nuo vė o vėdinamų atitvarų plok tė i akmens Apsauga nuo vėjo PAROC WAS 25t (PAROC WAS 35t) vatos 7 Gegnės ir šilumos izoliacija tarp jų PAROC eXtra (PAROC eXtra plus) garų iizoliacija 7. egnės 8ir Vandens iltinamo medžiaga akmens vata tarp ų 9 Skersiniai tašai / tarp jų PAROC eXtra (PAROC eXtra plus) 8. andens10garų izolia Vidaus apdailai a 9. kersiniai ta ai tarp ų iltinamo i medžiaga akmens vata 10. idaus apdaila

sios medžiagos išgaruoja pro plėvelę, o dėl ypatingos plėvelės sandaros atgal patekti nebegali. Difuzinės plėvelės išorėje susikaupusi drėgmė išgaruoja pro tam tikslui stogo dangoje įrengtus ventiliacinius kaminėlius. Naudojant vandens garams nelaidžią plėvelę, vėdinama

II VARIANTAS.

sis oro tarpas įrengiamas tarp plėvelės ir šiltinamosios me džiagos. Šiuo atveju dar papildomai naudojama apsauga nuo vėjo vėdinamų atitvarų plokštė iš akmens vatos . Šiuo atveju drėgmė iš šiltinamosios medžiagos pakliūva į vėdinamą oro

1

tarpą ir vėlgi pasišalina pro specialiai tam tikslui įrengtus ven tiliacinius kaminėlius.

2 5

Kaip žurnalui „ upernamai“ pasakojo akmens vatos ga

3

mintojo „Paroc“ atstovė žiniasklaidai Audronė Endriukaity tė, įrengiant apšiltintą A klasės standartus atitinkantį šlaitinį

6

stogą gali būti naudojami abu šiltinimo sprendimai. Visgi I

7

variantas, kai hidroizoliacinis sluoksnis įrengiamas naudojant

8

vandens garams nelaidžią plėvelę, rekomenduojamas su to kiomis stogo dangomis, ant kurių gali atsirasti kondensatas, pavyzdžiui, skarda ar metalizuotos stogo dangos. II variantas, kai hidroizoliacinis sluoksnis įrengiamas naudojant difuzinę vandens garams laidžią plėvelę yra populiaresnis, papras čiau įrengiamas ir reikalauja mažiau medžiagų sąnaudų. Jis gali būti naudojamas su tokiomis dangomis, kaip čerpės, bitu minės dangos ar banguotieji beasbesčiai lakštai. Toliau patei kiami išsamūs abiejų variantų aprašymai su brėžiniais pieši niai iš 12

s

er

.paroc.com .

4

1. Stogo danga 9 2. rebėstai 3. ilginis grebėstas 4. ėdinamas tarpas ne mažesnis kaip 5 mm 1 Stogo oro danga 2 Grebėstai 5. idroizolia i a di uzinė plėvelė 3 Išilginis grebėstas 6. egnės ir ilumos izolia i a akmens vata tarp ų 4 Vėdinamas oro tarpas ne mažesnis 50 mm 7. andens garų izolia(difuzinė i a plėvelė) 5 Hidroizoliacija 6 Gegnės tarp jųizolia PAROC ieXtra (PAROC eXtra 8. kersiniai ta iraišilumos tarpizoliacija ų ilumos a akmens vataplus) 7 Vandens garų izoliacija 9. idaus apdaila 8 Skersiniai tašai / tarp jų PAROC eXtra (PAROC eXtra plus) 9

Vidaus apdaila


n

Plėvelė prie gegnių prispaudžiama 2– cm storio išilginiais

STR reikalavimai. A energinio naudingumo klasės gy-

grebėstais, ant šių tvirtinami pagrindiniai grebėstai tarp plė

venamųjų pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficiento

velės ir grebėstų būtinai turi likti oro tarpas, kad susikaupusi

U (W/(m2K) vertės turi būti ne mažesnės už toliau pateiktas: stogų,

drėgmė galėtų lengvai išgaruoti , o ant grebėstų jau tvirtina

perdangų, kurios ribojasi su išore, – 0,10; šildomų patalpų atitva-

ma stogo danga. kirtingoms stogų dangoms taikomi skirtingi

rų, kurios ribojasi su gruntu, perdangų virš nešildomų rūsių ir po-

atstumi tarp grebėstų, o kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, mon

grindžių – 0,14; sienų – 0,12; langų, stoglangių, švieslangių ir kitų

tuojant bituminius stogus, vietoje grebėstų tvirtinamas išti

skaidrių atitvarų – 1,0; durų, vartų – 1,0. A energinio naudingumo

sinis paklotas dažniausiai naudojama drėgmei atspari

klasės pastatų (jų dalių) sandarumas turi būti išmatuotas baigta-

B

plokštė .

me statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir

Pastogės apšiltinimas Šiluma kyla į viršų – tai elementari

išorės, oro apykaita gyvenamosios paskirties pastatuose turi būti zika. Tad namo stogas

ne didesnė kaip 0,6 karto per valandą.

yra būtent ta vieta, pro kurią išeina daugiausia šilumos. Lygiai taip pat ir įeina, vasarą palėpė prikais, jei ji bus nepakanka

Naujai statomo gyvenamojo namo stogas neišvengiamai

mai apšildyta. Šioje vietoje taupyti dedant plonesnį apšiltini

turi būti gerai apšiltintas – čia įstatymas Jums laisvės nepa

mo sluoksnį nereikėtų. Beje, nelabai ir išeina. Mat šiuolaikiniai

lieka. Tačiau galite laisvai rinktis, kokiomis medžiagomis rei

individualių namų statybą reglamentuojantys teisės aktai

kalaujamą efektą pasieksite. Variantų yra nemažai: akmens,

numato, kad visi naujai statomi gyvenamieji namai turi būti

stiklo arba ekovata, putplasčio plokštės, poliuretano putos...

A klasės.

Šiltinamosios medžiagos tarpusavyje skiriasi tiek savybėmis,

s

er

UAB „Vytauto statyba“ / Mob. +370 615 14 124 / vytauto.statybos@inbox.lt / www.vytautostatyba.lt

13


n

tiek kaina. Kad būtų lengviau susigaudyti stogams šiltinti

kaipgi tiesiog tarp gegnių purškiamos poliuretano putos

naudojamų medžiagų ir technologinių sprendimų įvairovėje,

Poliuretano putos turi neblogą šiluminę varžą, jos nebijo

kreipėmės į UAB „ togų ekspertai“ direktorių ytautą

ara-

nauską.

saulės kaip putų polistirenas, tačiau tai yra itin degi medžiaga, todėl, mano nuomone, stogui šiltinti jos netinka. aip teisingai reikėtų pakloti stogo sluoksnius, kad stogas

okie yra pagrindiniai, dažniausiai naudojami stogų apšiltinimo sprendimai Geriausias ir patikimiausias sprendimas yra vata. Visų didesnių gyvenamųjų namų, pramoninių pastatų stogams

mus Mes rekomenduojame palikti oro tarpą tiek tarp difuzi

šiltinti naudojama vata. Tik paskutiniu metu kotedžų sta

nės plėvelės ir stogo dangos, tiek tarp difuzinės plėvelės ir

tytojai taupydami bando „prakišinėti“ putplasčio plokštes.

šiltinamosios medžiagos. Šiltinamojo sluoksnio išorėje reko

Tačiau putplastis stogo sluoksnyje, ypač jei stogas skardinis

menduojame pirmiausia kloti

ir dar tamsus, vasarą labai smarkiai įkaista, tuomet putplas

vėjo sluoksnį vėdinamųjų atitvarų plokštė . Vatos nuo vėjo

čio plokštės deformuojasi ir lūžinėja. Be to, šią medžiagą itin

yra didesnis tankis ir vėjas jos neprapučia. Šioje vietoje kai kas

mėgsta graužikai, tad ją stogo sluoksnyje reikėtų kažkaip la

bando sutaupyti – nenaudoja vatos nuo vėjo ir nepalieka tarp

bai ypatingai izoliuoti.

apšiltinimo bei difuzinės plėvelės vėdinimo tarpelio. Tačiau

Kai kas naudoja neoporą, kuris yra atsparesnis tempera

14

būtų šiltas ir atitiktų šiuo metu keliamus aukštus reikalavi-

cm storio specialios vatos nuo

teko matyti atvejų, kai difuzinė plėvelė nespėja išgarinti visos

tūrų svyravimams, tačiau itin degus. Tad mano patarimas –

drėgmės ir ši kaupiasi vatoje. iema drėgmė sušąla ir apšilti

naudoti vienos ar kitos rūšies vatą. Jei viskas tvarkingai pada

nimas nebeveikia. Toliau dedami du sluoksniai 10 cm storio

roma, naudojama vata nuo vėjo vėdinamųjų atitvarų plokš

paprastos vatos. Iš viso gaunamas 2 cm storio vatos sluoks

tė , paliekami reikalingi vėdinimo tarpeliai – vata nesukrenta,

nis – to visiškai užtenka, kad namo stogas būtų šiltas ir atitiktų

stogo konstrukcijos nedrėksta, nepelija. Vata – tai laiko išban

A kategorijos energinio efektyvumo reikalavimus. Tiesa, kar

dytas klasikinis variantas.

tais žmonės deda ir 0 cm vatos sluoksnį.

s

er


RUUKKI stogas – gyvenimui be rūpesčių

· · · ·

Plieninės stogų dangos Lietaus vandens nutekėjimo sistemos Stogų saugos elementai Kaminėliai, stoglangiai, plėvelės, tvirtinimo elementai ir t. t. STOGO DANGOS IR SPALVŲ PARINKIMO ĮRANKIS Pasirinkus vieno gamintojo stogų medžiagas, garantuojamas spalvų suderinamumas, stogų sandarumas, ilgaamžiškumas. Suteikiama iki 50 metų techninių savybių garantija.

Daugiau informacijos www.ruukkistogas.lt arba tel. 8(5) 232 2315.

LIETAUS VANDENS NUTEKĖJIMO SISTEMOS VIDEO PRISTATYMAS


Užs. Nr. 17-11-02


n yti

araške i iu „IDV Group“, „Litmax Trading“ nuotraukos

REKUPERATORIAI – šiuolaikinio namo plaučiai

Š 18

s

er

A

P


n Rekuperatoriai. Kas tai? Šių sistemų darbo principas paprastas. Iš esmės tai mechani nis vėdinimas ventiliatoriais su šilumokaičiu. Šviežias šaltas oras į patalpas patenka perėjęs per šilumokaitį, kuris orą iš dalies pašildo ir per ortakius tiekia į patalpą. akysit, kas gi čia tokio – juk lygiai taip pat šviežią šaltą orą sušildytų ir namo šil dymo sistema. Visa gudrybė ta, kad rekuperatoriaus šilumo kaitis šaltam orui sušildyti panaudoja iš namo šalinamo šilto oro energiją, o papildoma elektros energija orui pašildyti daž niausiai nevartojama. Vasarą, atvirkščiai, iš patalpų šalinamas vėsesnis oras atšaldo iš lauko patenkantį įkaitusį orą. Tokiu būdu išlaidos šviežiam orui šildyti ir šaldyti sumažėja nuo 0 iki 0

. Be to, vėdinimo įrenginyje yra specialūs ltrai, valan

ndividualaus gyvenamo o namo pro ektas turi būti rengiamas laikantis te ninių reikalavimų ir igienos normų kurie garantuo a minimalų kom ort ir saugi eksploata i . agal igienos normas vienam žmogui gyvenamosios paskirties patalp viežio oro turi patekti ne mažiau kaip 14 4 kub. metrų per 1 valand . ei patalpos yra visuomeninės paskirties is oro kiekis turi būti didesnis. ro kaita taip pat turi būti intensyvesnė ei patalpose bus rūkoma ar sportuo ama. riuk mo lygis kur skleidžia vėdinimo sistema gyvenamosiose patalpose turėtų siekti ne daugiau kaip 4 d dien ir d nakt . klasės pastatams norminė oro apykaita turi būti ne didesnė nei l esant 5 a slėgių skirtumui 2. 5. 1:2 1 astatų energinio naudingumo pro ektavimas . is parametras nustatomas atliekant privalom sandarumo test .

tys orą. Jie apsaugo nuo dulkių ir nešvarumų, galinčių patekti iš lauko. Tai ypač aktualu, jei gyvenate mieste ar prie judrios gatvės. Lietuvoje nuo 201

m. smarkiai pakilus reikalavimams

individualių gyvenamųjų namų energiniam efektyvumui, mechaninis vėdinimas su šilumokaičiu nors teoriškai ir nėra privalomas, tačiau praktiškai šiandien jis vienoks ar kitoks

sistemos gaminamos įvairaus galingumo ir skirtingų modi

įrengiamas beveik kiekvienuose naujai statomuose namuose.

kacijų. Pagrindinis jų efektyvumo kriterijus – grąžinamos ši

Kaip žurnalui „ upernamai“ sakė UAB „Litma Trading“ pro

lumos koe cientas procentais. renginys gali grąžinti nuo 7

jektų vadovas okas etrašiūnas, teoriškai, skaičiuojant kom

iki

piuterine programa, pasiekti įstatymų reikalaujamą A klasės

dėmesį į tai, ar įrenginys dirbs žemose temperatūrose. Šiuo

energinį efektyvumą, nenaudojant rekuperatoriaus, galima.

metu rinkoje yra įvairių įrenginių, pavyzdžiui, kai kurie reku

Tačiau tokio namo 1 kv. m kaina būtų labai didelė, nes namo

peratoriai gali būti sujungiami su šildymo sistema pavyzdžiui,

energinius nuostolius reikėtų kompensuoti įrengiant itin daug

prijungiamas vandens kontūras , tad šilumokaitis neatšąla

atsinaujinančią energiją naudojančių įrenginių, pavyzdžiui, ši

per didžiuosius šalčius. Taip pat reikėtų pasirinkti sistemą –

lumos siurblių ir saulės kolektorių. Jeigu prie visų šių įrenginių

centralizuotą ar decentralizuotą.

dar pridėtume ir rekuperaciją, jau gautume nebe A klasės, o

vieną didelį vėdinimo įrenginį ir nuo jo po visas patalpas iš

pasyvųjį namą.

vedžiojami ortakiai. Decentralizuota sistema – kai namuose

proc. iš patalpos išeinančios šilumos. Reikėtų atkreipti

entralizuota sistema turi

įrengiami keli vienas nuo kito nepriklausomi rekuperatoriai – iekviena naujove dar reikia mokėti ir naudotis. avyzdžiui, ar name su rekuperatoriais galima atidaryti ir langus Langus atidaryti galima visuomet, tačiau taip išbalansuo jama sistema ir šilumos efektyvumas pačiame rekuperatoriu je gaunamas mažesnis. Atidarydami langą prarandate energi ją. Jeigu jau turite rekuperacinę sistemą, geriau jos galimybes ir išnaudoti. A ir aukštesnės klasės langai namuose turėtų būti tik kaip šviesos šaltinis. okiais kriterijais remdamasis žmogus turėtų rinktis rekuperacinę sistemą Pirmiausia reikėtų apsispręsti, kokios klasės pastatą žmo gus stato, ir pagal tai parenkama vėdinimo sistema ir jos efek tyvumas. Be abejo, reikia paisyti energijos sąnaudų ir triukš mo lygio. Rekuperatorinis vėdinimo įrenginys turi būti aukšto naudingumo koe ciento, ventiliatoriai turi būti ekonomiški, įrenginys turi veikti tyliai, nes dirbs nuolat. Rekuperacinės s

er

19


n jie gręžiami tiesiog į sieną. Pavyzdžiui, mūsų siūlomiems de centralizuotiems įrenginiams papildomo pašildymo nereikia,

Sistemos projektavimas

nes dėl šilumokaityje naudojamos keramikos ir regeneracinio

Bet kokie rimtesni statybos darbai prasideda nuo projekto.

veikimo principo pasiekiamas labai didelis šilumos sugrąžini

Vėdinimo sistema ne išimtis. Apie ją reikia pradėti galvoti vos

mo efektyvumas.

tik pradėjus planuoti būsimą pastatą. Pasak vėdinimo siste mų projektuotojo ado Jancos, architektai dažnai pamiršta

kas tai yra regeneracinio veikimo principas Tai kai oras iš patalpos šalinamas maždaug 20 minučių,

apie tai, kad naujai statomame name reikės išvedžioti orta kius, pavyzdžiui, trūksta lubų aukščio ir nėra kaip vamzdžių

per tą laiką iš patalpos išeinantis oras įšildo keraminį šilumo

paslėpti. Tokias problemas išspręsti, kai pastatas jau pasta

kaičio bloką, maždaug kaip įšyla kavos puodelis nuo karštos

tytas, daug sunkiau ir brangiau. Todėl geriausia, kai vėdinimo

kavos. Paskui per šiltą šilumokaitį į patalpą tiekiamas šviežias

sistema projektuojama dar prieš gaunant statybos leidimą ir

šaltas oras, kuris sugrąžina šilumą atgal į patalpą. Taip oras

pradedant statybas. Rengdamas vėdinimo sistemos projektą,

be perstojo varinėjamas pirmyn atgal. rengiant tokią siste

inžinierius projektuotojas pirmiausia atlieka skaičiavimus, at

mą, namuose reikėtų montuoti mažiausiai du įrenginius, kad

sižvelgdamas į patalpos tūrį, oro apytakos reikalavimus, oro

gautume pakankamą oro cirkuliaciją.

užterštumo lygį konkretaus objekto vietoje.

Galbūt decentralizuotus įrenginius patogiau statyti renovuojamuose namuose, kur nepatogu išvedžioti ortakių sistemos Nebūtinai.

sieną statomi rekuperatoriai tinka visų tipų

pastatams nuo A iki , gal išskyrus dideles pramonines pa

ką dar reikėtų atsižvelgti projektuojant konkretaus namo vėdinimo sistemą tatybos reglamentas žiūri tik iš energinės pusės. iūri

talpas, nes ten oro kiekiai yra labai dideli. mogus, prieš ap

ma, kad vėdinimo įrenginio naudingumo koe cientas būtų

sispręsdamas, kokią sistemą centralizuotą ar decentralizuo

pakankamas ir kad ventiliatoriai nevartotų per daug elektros energijos. Tačiau kartais tenka atkreipti dėmesį ir į indivi dualius konkretaus žmogaus poreikius. Pavyzdžiui, jeigu būsimo namo gyven tojai turi problemų su kvėpavimo takų ligomis, galbūt ver ta statyti geresnius ltrus. Jų yra viso kių. Tuomet reikia numatyti ir priėji mą prie ltrų dėžių, nes, matyt, juos rei kės dažniau keisti. Tokie niuansai šiek

tą įsirengti, turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ortakių sistemą maždaug kas –7 metus reikia iš esmės valyti – ten prisikau

tiek pakoreguoja projektavimo darbus.

pia labai daug nešvarumų, o tai didelis ir brangus darbas. Be to, centralizuotose sistemose maždaug kas pusę metų reikia keisti ltrus. Labai gerai, jei ltrai yra daugkartinio naudoji

Esate centralizuotos ar decentralizuotos sistemos šalininkas Naujiems individualiems namams paprastai rekomen

mo. Tai sumažina eksploatacinius kaštus. Pavyzdžiui, į sieną

duojame centralizuotą rekuperacijos įrenginį, kuris įkurdina

statomo rekuperatoriaus ltrus žmogus gali išvalyti pats – tai

mas palėpėje ar kitose pagalbinėse patalpose. renginys visgi

taip pat paprasta, kaip pakeisti ar išvalyti dulkių siurblio ltrą.

skleidžia šiokį tokį triukšmą. Geriausia, kad patalpos būtų šil domos, bet gali būti ir nešildomos, tik tuomet įrenginį reikės

Ar svarbus rekuperatoriaus ventiliatoriaus variklio tipas

apšiltinti – tai irgi papildomos išlaidos. Taip pat reikia aplink

Varikliai būna A ir E tipų. A yra senesnio tipo varikliai –

rekuperatorių palikti laisvos vietos, kad būtų patogu prieiti

jie tiesiog vartoja daugiau elektros energijos. Iš esmės dabar

ir atidaryti dureles keičiant ltrus ir atliekant kitus priežiūros

visi geresni gamintojai į gaminius deda E tipo variklius.

darbus. Nuo įrenginio ortakiai išvedžiojami po visą namą. Ša linti orą iš patalpų dažniausiai numatoma per stogą į viršų.

20

s

er


n tėlį sumaišo ištraukiamo ir tiekiamo oro srautus. Plokštelinis srautų visiškai nemaišo, nes ten yra du visiškai atskiri oro srautai – vienas įeinantis, o kitas išeinantis. Be to, rotacinis re kuperatorius yra garsesnis, nes ten sukasi rotorius, yra papil domas variklis ir diržinė pavara, jam reikia daugiau priežiūros dėl judančių detalių, kurios dyla. eko girdėti, kad plokšteliniai rekuperatoriai prasčiau veikia žemose temperatūrose Kadangi rotaciniame rekuperatoriuje yra judanti detalė – rotorius, ant jo nesiformuoja kondensatas ir nereikia galvoti apie kondensato nuleidimą. Plokšteliniame rekuperatoriuje keičiantis skirtingos temperatūros srautams, susidaro kon densatas, todėl daroma kondensato nuleidimo sistema. Kondensatas neigiamoje temperatūroje užšąla. Dėl to plokš teliniuose rekuperatoriuose yra įdiegta papildoma apsauga nuo užšalimo, vadinamoji frost protection funkcija. Ši ap sauga būna dviejų tipų. Pirmuoju entralizuotos

atveju įsijungia elektrinis tenas

sistemos,

šildytuvas

lyginant su minirekuperato

ir pašildo lauko

riais, geresnis ne tik efektyvumas,

orą – tam papildomai vartoja

bet ir oro pasiskirstymas, o neretai ir kai

ma elektros energija. Antruoju

na. Tačiau, minirekuperatoriai puikiausiai tin

atveju sistema mažina iš lauko

ka renovuojant daugiabučius – tuomet tai daug piges

tiekiamo oro srauto kiekį mažin dama ventiliatoriaus greitį ir taip

nis sprendimas, nes jam nereikia ortakių.

automatiškai atitirpina šilumokaitį iš namo ištraukiamu šiltu oru. Piges

Rekuperatorių tipai

ni rekuperatoriai paprastai turi teną, o bran

Rekuperacija – dar gan naujas išradimas, juk visai neseniai

gesni – sistemą, kuri atitirpina šerkšną be papildomų elektros

puikiausiai apsėjome ir be šių įrenginių. Tačiau, pradėjus

energijos sąnaudų.

statyti sandaresnius namus, buvo labai greitai susidurta su drėgmės ir pelėsio problemomis. Kilus poreikiui technologija tobulėjo labai greitai ir šiuo metu išgyveną savotišką aukso amžių. Kiekvienais metais rinkoje pasiūloma vis naujų įren

ačiau antruoju atveju, matyt, mažėja rekuperatoriaus efektyvumas Tam tikra prasme taip. Išeina, kad rekuperatorius, kaskart

ginių ir sistemų. Natūralu, kad paprastam žmogui nelengva

atitirpindamas šerkšną, į vidų tiekia mažiau oro, negu ištrau

susigaudyti tokioje gausybėje. Tad plačiau papasakoti apie

kia, taip sukuriamas neigiamasis slėgis. Tačiau frost protection

šiandien siūlomų rekuperacinių vėdinimo sistemų rūšis pa

funkcija veikia ne nuolat, o tik maždaug

prašėme UAB „IDV Group“ vadovą gną Staugaitį.

dą. Atitirpinęs ledą rekuperatorius vėl grįžta į normalią padė

minutes per valan

tį. Viskas priklauso nuo lauko oro temperatūros ir drėgnumo. Šiuolaikiniuose plokšteliniuose rekuperatoriuose frost proristatykite pagrindinius šiuo metu rinkoje siūlomų rekuperatorių tipus. Šiuo metu rinkoje vyrauja dviejų tipų rekuperatoriai: rota ciniai ir priešpriešinių srautų, šie dar vadinami plokšteliniais

tection funkcija nereikalinga iki –1 laipsnių, senesnės kartos prietaisuose ši funkcija įsijungia esant

laipsnių šalčiui.

odžiu, ši plokštelinių rekuperatorių problema praktiškai jau išspręsta.

arba šešiakampiais. Plokštelinių rekuperatorių efektyvumas šilumos grąža yra aukštesnis, rotacinių mažesnis. Kadangi plokštelinio rekuperatoriaus efektyvumas yra didesnis, įpu čiamas iš lauko oras yra šiltesnis, o rotaciniuose rekuperato

ą dar galėtumėte žmonėms patarti, kokių yra rinkos naujovių Apskritai rekuperatoriai tobulėja labai greitai, nes ir reika

riuose beveik visada įmontuotas šildytuvas, kuris prireikus

lavimai E labai greitai keičiasi. Pavyzdžiui, naujausi rekupe

įeinantį orą pašildo. Rotacinis rekuperatorius viduje trupu

ratoriai jau turi nebe

greičio režimus, o greitį galima keisti s

er

21


n viena procentine padala. Taip pat atsirado galimybė naudoti

pigus, paprastas sprendimas – išgręžei sieną, pastatei mini

papildomą

rekuperatorių, laidą į kištukinį lizdą įkišai – ir viskas. Nors esu

2

daviklį. Jį įdiegus sistema jaučia, kada patal

pose sumažėja žmonių iškvepiamo anglies dvideginio kiekis pavyzdžiui, kai namuose nieko nėra , ir veikia mažesniu grei

matęs sėkmingų sprendimų, kai renovuojamuose daugiabu čiuose įrengiama ir centralizuota vėdinimo sistema.

rtakiai

čiu. A klasės rekuperatoriai jau privalo turėti šį daviklį. Taip

gali būti puikiai paslėpti po apdaila arba išvesti per fasadą,

pat rekomenduojame įrengti signalą nuo sanitarinių mazgų.

įvairias šachtas, laiptines, koridorius. tatantis naują namą,

Net jeigu rekuperacija visiškai išjungta, pavyzdžiui, vasarą, kai

mano nuomone, reikėtų rinktis centralizuotą sistemą, nes ji

užeiname į sanitarinius mazgus, ten reikia vėdinimo. Tad įjun

už tą pačią kainą yra kur kas efektyvesnė.

gus šviesą rekuperatorius supranta, kad mes esame tenai ir tuojau pat ima veikti tuo režimu, kuris yra užprogramuotas. Todėl A ir A

klasės namuose įrengiamuose sanitariniuose

Kur kreiptis pagalbos?

mazguose negali būti natūralaus vėdinimo šachtų. anitari

Pastaruoju metu vėdinimo sistemų rinka itin sparčiai plečia

niai mazgai kaip tik privalo būti labai sandarūs ir turėti atskirą

si. Didėjant vėdinimo įrenginių poreikiui, atsiranda vis naujų

valdymo signalą.

įmonių, deja, ne visos jos siūlo kokybiškus serti kuotus ga minius. Tad klientui kyla klausimas, kaip teisingai pasirinkti

kaip manote, kuriais atvejais geriau rinktis centralizuotą, o kuriais decentralizuotą vėdinimo sistemą Mano nuomone, minirekuperatorių statyti naujai sta

vėdinimo sistemos pardavėją, ar galima juo pasitikėti ir kur kreiptis pagalbos kilus problemų. Tai buvo viena iš priežas čių, kodėl 2017 m. pradžioje buvo įsteigta Šilumos siurblių ir

tomame name neverta – išeina, kad pastatomas sandarus

vėdinimo sistemų asociacija. Šnekėjomės su šios asociacijos

namas ir paskui jis visas sugręžiojamas. Bendras tokios sis

pirmininku Dariumi Jokubausku.

temos efektyvumas, lyginant su centralizuota sistema, gau namas daug mažesnis. Be to, sanitariniai mazgai ir kitos pa

odėl įsikūrė Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacija

galbinės patalpos nėra ventiliuojamos rekuperatoriais, nes

okie pagrindiniai šios organizacijos tikslai ir uždaviniai

ten jų technologiškai neišeina pastatyti. Tad šios patalpos

Pagrindinis asociacijos tikslas – stiprinti Lietuvos šilumos

ventiliuojamos natūraliu būdu, ir mes prarandame energinio

siurblių ir vėdinimo sistemų gamintojų bei atstovų sektorių,

efektyvumo klasę. Dar kita problema, kad minirekuperato

didinti jo konkurencingumą, sudaryti palankias sąlygas verslo

riai praktiškai nustoja veikti –10 laipsnių temperatūroje, nes

plėtrai. Asociacija propaguoja pažangias šildymo ir vėdinimo

jų šilumokaičiai maži ir jie pradeda pūsti šaltą orą. Mes taip

technologijas, atstovauja narių interesams valstybės instituci

pat pardavinėjame minirekuperatorius, bet manau, kad su

jose ir įstaigose. Asociacija yra Europos šilumos siurblių asoci

jais pasiekti A klasės neįmanoma. Tačiau šie rekuperatoriai

acijos (European heat pump asociation) narė. Taip pat glaudžiai

puikiai tinka, kai papildomo vėdinimo reikia jau įrengtuose ar

bendradarbiauja su Būsto energijos taupymo agentūra, Lie

renovuojamuose daugiabučiuose namuose. Šiuo atveju tai

tuvos aplinkos apsaugos investiciniu fondu, skirstančiu para mą atsinaujinančiųjų energijos šaltinių projektams. iek įmonių vienija asociacija Ar tai tik lietuviškos įmonės Asociacija šiuo metu vienija 10 narių, Lietuvos šilumos siurblių ir rekuperatorių srities įmonių. Tačiau narių daugėja. odėl po viena vėliava susibūrė šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų pardavėjai

as bendro tarp jų

Šilumos siurbliai ir rekuperatoriai – tai dvi sritys, einančios greta ir papildančios viena kitą. Šiuolaikiškas namas jau neį sivaizduojamas be šilumos siurblio ir rekuperacinės sistemos ar minirekuperatoriaus. okią naudą iš asociacijos egzistavimo gauna klientas Klientai kreipiasi į asociaciją konsultacijų, asociacija gali parekomenduoti patikimus gamintojus ar atstovus, paaiš kina, kur kreiptis siekiant gauti valstybės paramą įsirengiant šilumos siurblius. 22

s

er


2018 m. rugsėjo 21–23 d. , Vilnius

» Mokomosios-praktinės knygos „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“ pristatymas » Konferencija šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo temomis.

www.sildymas-vedinimas.lt


a

r

„Mitsubishi Electric“ – rekuperatoriai pagal kiekvieno poreikį

itsubishi Electric pavadinimas daugeliui asocijuojasi su japoniška kokybe ir patikimumu. Ši įmonė gamina tiek mažo galingumo minirekuperatorius, kabinamus ant išorinės sienos, tiek galingas centralizuotas vėdinimo sistemas, tinkamas individualiems namams, įstaigoms ar pramonės objektams. Gaminių sąraše sau tinkamą prietaisą gali rasti patalpų šeimininkai, bandantys išspręsti ir sudėtingas, ir paprastesnes vėdinimo problemas. 24

s

er


a

r

monės tūkstančius metų apsiėjo be reku peratorių, o pirmosios išmaniosios vėdini mo sistemos atsirado vos prieš keliasdešimt metų. Tačiau, keičiantis namų statybos tech nologijoms, daugeliu atvejų rekuperacija tapo neišvengiama. Šiandien namai statomi itin sandarūs ir oras juose neturi pro kur atsinau jinti natūraliu būdu, o, vėdinant per langus ir paprastas ventiliacines šachtas, patiriama didžiulių šilumos nuostolių. Rekuperacija yra sprendimas, leidžiantis vėdinti būstą neatidarant lango ir išsaugant iki

proc. iš

patalpų išeinančio oro šilumos. Tad rekupera cinė vėdinimo sistema yra greitai atsiperkantis ir nemažai komforto suteikiantis prietaisas. Jis nuolat atnaujina ir valo patalpų orą, ne tik neišleidžia šilumos iš namų žiemą, bet ir vasarą neleidžia namams per daug įkaisti.

Rekuperacija – geriausias vaistas nuo pelėsio Rekuperatoriaus jums tikrai reikės, jeigu statotės naują A arba aukštesnės energinio efektyvumo klasės gyvena mąjį namą, taip pat jeigu Jūsų namas arba butas buvo re novuoti ir sienos papildomai apšiltintos. Pasak „Mitsubishi Electric“ atstovo Lietuvoje UAB „EK 2ŠILUMA“ vadovo Ro lando Grikšo, yra tiesiog nusikalstama renovuojant daugia bučius nepasirūpinti, kad namas būtų tinkamai vėdinamas. Kam daryti renovaciją, o paskui gyventi su atdaru langu ir švaistyti brangią šilumą Paprastai senesnės statybos dau giabučiai turi tik ištraukiamąją ventiliaciją. Kad ventiliacija veiktų, oras turi būti ne tik ištraukiamas, bet ir tiekiamas – tai elementarus zikos dėsnis. Tad išeina, kad, smarkiai apšiltinus sienas ir įdėjus sandarius langus, pakankama oro kaita bute nevyksta. Tuojau pat pradeda kauptis drėgmė ir augti pelėsis, o jis yra vienas iš vėžinių susirgimų sukėlėjų. monės dažnai išleidžia daug pinigų brangioms apdailos medžiagoms ir interjero detalėms, o taupo tam, kas yra la bai svarbu – vėdinimo sistemai. Nuo to, kokiu oru mes kas dien kvėpuojame, daug priklauso mūsų sveikata, o kartu ir gyvenimo kokybė.

Sieniniai minirekuperatoriai ar ortakinė rekuperacinė sistema? Daugeliui kyla klausimas: įsigyti minirekuperatorius ar įsi rengti centralizuotą rekuperacinę sistemą po visą namą išvedžiojant ortakius Rolandas Grikšas sako, kad atsaky mas aiškus.

entralizuota sistema vienareikšmiškai yra

geriau – nes parengiamas vėdinimo sistemos projektas ir apskaičiuojama, kiek oro reikės tiekti į kiekvieną konkretų kambarį.

ieniniai minirekuperatoriai turėtų būti naudo s

er

25


a

r

jami ten, kur neįmanoma įrengti centralizuotos re

niai, įrengus minirekupe

kuperacinės sistemos arba vėdinimo

ratorius, buvo išspręstas

sistemą sugalvota įrengti per vėlai.

didelio gamybinio objek

Pavyzdžiui, naujai renovuotuose

to vėdinimo klausimas. Ši

daugiabučiuose ar senesnės sta

patalpa buvo suskirstyta

tybos individualiame name, kai re

į daugelį mažesnių pa

montas jau padarytas arba trūksta

talpų. Vienose patalpo

lubų aukščio kanalams išvedžioti.

se žmonės dirbo ne visą

Kartais minirekuperatoriai įrengia

laiką ir nuolat jas vėdinti

mi biuruose, kai vėdinimo sistemą

nebuvo prasmės, kitoje

reikia įrengti tik vienoje patalpų

palyginti nedidelėje pa

dalyje, o kitur ji nereikalinga. Nese

talpoje dirbo daug žmonių,

Jeigu gyvenate senesnės statybos individualiame name ar daugiabutyje ir, užuot leidę brangią šilumą pro langus, nusprendėte įsidiegti rekuperacinę sistemą, bet neturite kur išvedžioti kanalinės sistemos vamzdžių, geriausias sprendimas – „Mitsubishi Electric“ sieniniai minirekuperatoriai! Štai penkios priežastys, kodėl „Mitsubishi Electric“ minirekuperatoriai yra geriausias pasirinkimas:

U

#1

#4 #2 #5 #3 patinga patentuota celiuliozinio šilumokaičio konstruk

bario sienos nėra daug vietos. Prižiūrėti šiuos prietaisus itin

cija, dėl kurios visi „Mitsubishi Electric“ rekuperatoriai ne tik

paprasta – minirekuperatoriaus oro ltrus išvalyti yra taip pat

vėdina, bet ir palaiko patalpoje tinkamą oro drėgnį. Platintojų

paprasta, kaip ir pakeisti dulkių siurblio ltrą.

patirtis rodo, kad, patalpose instaliavus bent vieną minire

kuperatorių, nustodavo rasoti langai, oro drėgnis priartėda vo prie normos – 0–

proc. Tinkamas drėgmės balansas ir

nuolat besikeičiantis oras – ypač svarbu kovojant su pelėsiu.

T

A

Gamintojas „Mitsubishi Electric“ nurodo, kad sieniniai mi

nirekuperatoriai be problemų veikia iki –10

temperatūros.

Tačiau platintojų patirtis rodo, kad minirekuperatoriai pui kiai susidoroja ir su –1 –20

šalčiu. Paskutiniais metais žie

„Mitsubishi Electric“ minirekuperatoriai – vieni tyliausių

mos Lietuvoje nėra labai šaltos, tačiau, užsitęsus ilgesniems

tarp savo klasės gaminių, todėl puikiai tinka vėdinti net ir

stipriems šalčiams, kyla plokštelinio šilumokaičio užšalimo

miegamuosius kambarius. Elektros sąnaudos pvz., modelio

pavojus, o ant rekuperatoriaus išmetamosios angos gali su

VL 0 2 E – vos

sidaryti varveklis. Todėl rekomenduojama prietaisą perjungti

,

vato. Maždaug tiek elektros suvartoja

įkraunamas mobilusis telefonas ar taupioji elektros lemputė.

P

ieniniai minirekuperatoriai VL 0 2 E ir VL 100U E mon

26

liai – tai dažnai svarbu daugiabučiuose, kai ant išorinės kam

į režimą „Tik išleidimas“ arba periodiškai išjungti ir vėl paleisti.

P

Tai santykiškai nebrangus ir kokybiškas japoniškas prie

tuojami itin paprastai. Juos gali pasikabinti bet kas, gebantis

taisas, kuris greitai atsiperka, nes jo temperatūrinių mai

išorinėje namo sienoje išgręžti vieną arba dvi priklausomai

nų efektyvumas yra

nuo modelio skyles. Pats prietaisas sveria apie –7 kg ir prie

12– 0 kv. m kambariui, kaina yra maždaug

sienos tvirtinamas keturiais varžtais, o laidas jungiamasi tie

VL 100U E, skirto maždaug

siog į elektros lizdą. Modelis VL 0 2 E yra itin kompaktiškas,

apie 00 Eur. Montavimo darbai, priklausomai nuo sudėtin

be to, jis gali būti kabinamas ne tik horizontaliai, bet ir vertika

gumo, gali kainuoti 100– 00 Eur.

s

er

proc. Modelio VL 0 2 E, skirto

0 Eur. Modelio

– 0 kv. m patalpai, kaina yra


a

r

lumokaičiai pagaminti iš aliuminio ar keramikos, nes drėgmė

patalpų pagal gryno oro poreikį buvo įrengti atitinkamo galin

ant jų tiesiog kondensuojasi ir yra pašalinama į išorę ar kana

gumo minirekuperatoriai.

lizacijos sistemą.

Palaiko drėgmės balansą

Prižiūrimas bus naudojamas ilgai

Rolandas Grikšas pabrėžia, kad, renkantis vėdinimo sistemą,

Kad rekuperatorius būtų ilgai naudojamas, reikia ne tik išsi

reikia žinoti, jog terminu „rekuperatorius“ vadinamų prietaisų

rinkti kokybišką ir tinkamą prietaisą, bet ir tinkamai jį prižiū

būna labai įvairių. Visi jie nebūtinai yra kokybiški ir tinkamai

rėti. „Mitsubishi Electric“ rekuperatorių ventiliatoriai sukons

atliks savo funkciją. „Mitsubishi Electric“ pirmuosius rekupe

truoti taip, kad galėtų suktis kiaurus metus kiaurą parą. Tai

ratorius pradėjo gaminti jau prieš pusę amžiaus. Atliekant

kokybiški japoniški prietaisai, kuriems suteikiama penkerių

bandymus su popieriaus lapu, laikomu rankose, ir per jį pu

metų garantija. Tačiau platintojai UAB „EK 2ŠILUMA“ teigia,

čiant orą, pastebėta, kad oras sušyla. Taip buvo atrastas ce

kad per paskutinius aštuonerius metus pasitaikė vos vienas

liuliozinio šilumokaičio principas. Tokie iš plono ir itin tvirto

rimtesnis gedimas, neskaitant tų atvejų, kai prietaisai buvo

daugiabriaunio popieriaus pagaminti šilumokaičiai šiandien

sumontuoti neteisingai. Gamintojai rekomenduoja ltrus va

naudojami visuose „Mitsubishi Electric“ rekuperatoriuose.

lyti mažiausiai kartą per šešis mėnesius. Jei užterštumas di

Pagrindinis jų išskirtinumas yra tas, kad patalpa ne tik vėdina

desnis, siūloma naudoti efektyvesnį ltrą. Patį šilumokaitį rei

ma, joje sureguliuojamas drėgmės balansas. Jeigu patalpoje

kėtų išvalyti bent kartą per dvejus metus – jį reikia atsargiai

oras sausesnis, o išorėje drėgnesnis, popierinis šilumokaitis

išsiurbti dulkių siurbliu. inoma, jeigu gyvenate mieste šalia

prisitraukia drėgmės ir atiduoda ją į vidų, ir atvirkščiai, kai pa

užterštos gatvės, ltrus valyti ar net keisti teks dažniau. Ta

talpoje drėgniau nei lauke, perteklinė drėgmė pašalinama. Tai

čiau kiekvieną kartą galėsite pasidžiaugti, kad susikaupę ne

didelis pranašumas, lyginant su tais rekuperatoriais, kurių ši

švarumai yra ant oro ltro, o ne ant Jūsų plaučių.

Užs. Nr. 17-10-23

o trečiose didesnėse patalpose – vos vienas. Kiekvienoje šių

UAB „Eko2šiluma“ Partizanų g. 27, Kaunas Eigulių g. 2, Vilnius Klientų aptarnavimas 70 7 007 Daugiau informacijos .eko2siluma.lt

s

er

27


a

n

dė s rena ir ėlienė E.Mikalčiūtės-Kučinskienės ir „Supernamai“ nuotraukos

GRAŽI APLINKA GALI DŽIUGINTI NE TIK VASARĄ, BET IR RUDENĮ

28

s

er


a

n

dė s

Ruduo – toks pat spalvingų gėlių žiedų  gausus sezonas kaip ir vasara. Kraštovaizdžio  dizainerė Edita Mikalčiūtė-Kučinskienė  įsitikinusi, kad gėlynuose galima auginti  gausybę įvairių augalų, kurie gražūs ir rudenį.

Ruduo žavi gausybe įvairiaspalvių žiedų E. Mikalčiūtė Kučinskienė vardija augalus, galinčius papuošti mūsų gėlynus rudenį. Tai daugeliui mūsų gerai pažįstami as trai, kardeliai, jurginai, saulainės, rudbekijos, hortenzijos ar ki tos gėlės. ra nemažai gėlių, kurios puošnios ne tik ryškiaspal viais žiedais, bet ir lapais, kero forma ar kitomis grožybėmis. Rugsėjį atsiskleidžia varpinių žolių grožis. Pasibaigus vasarai jos nepraranda dekoratyvumo, tikriausiai todėl tampa vis po puliaresnės. Viena iš tokių žolių – kininis miskantas, kurio veislių įvai rovė didžiulė. Vieni iš jų užauga tikrais 2–2, metro aukščio milžinais, kiti nesiekia nė metro. Vienų lapeliai būna tik žali, kitų – rausvi, sidabro spalvos, gelsvi ar margi. Miskantų žiedy

uodegytės pasirodo vasaros pabaigoje ir būna švelnių pilkų,

nų spalvos neryškios ir švelnios, bet jų atspalvių gali būti vi

gelsvų, sidabrinių ar purpurinių atspalvių. Tiesa, soruolės gan

sokiausių. Miskantas gražiai atrodo ir pasodintas vienas vejos

jautrios šalčiui, šaltą žiemą gali ir apšalti, tad geriausia žiemos

viduryje, ir kompozicijose su kitais augalais. Net ir vėlų rudenį,

miegui jas šiek tiek apklostyti agrodanga ar eglišakėmis“, – pa

nužydėjus šiam augalui, neverta skubėti nukirpti jo žiedy

taria pašnekovė.

nų, kurie gali apsnigti visą žiemą išraiškingai siūbuoti vėjyje.

E. Mikalčiūtė Kučinskienė labiausiai mėgsta blakines juod

Miskantus kraštovaizdžio dizainerė pataria sodinti saulėtose

žoles. Esą jų žiedynai patraukia net ir augalais nesidominčiųjų

ir neužmirkstančiose vietose.

dėmesį. Nuostabus ir šių žiedų kvapas. pač įspūdinga veislė

Dar viena puiki rudens gėlė – soruolė. Lietuvoje dažniau

„Atropurpurea“, ji pasižymi sodriais, burgundiško atspalvio

siai auginamos plaukuotoji ir šeriuotoji soruolės. „Ko gero, nė

lapais. Juodžolių būna ir kitokių rūšių, pavyzdžiui, paprastoji,

viena gėlė negalėtų lygintis su soruolėmis, turinčiomis tokias

raudonoji ir kitos. Jos mėgsta augti daliniame pavėsyje, drė

mielas pūkuotas žiedynų uodegytes. Šios smilgos, priklauso

gnesnėje, derlingoje dirvoje. Augalas yra šiek tiek nuodingas

mai nuo veislės, užauga nuo 0 iki 1 0 cm aukščio. aviosios

ne tik blakėms, bet ir žmonėms, tad jį geriausiai prižiūrėti mū vint darbines pirštines. Dar viena įdomi ir reta gėlė – tai bestiebė karlina. Vasa ros pabaigoje ar rudenį pasirodo jos originalūs žiedai, kurie kai kuriems gėlininkams net nepanašūs į tikrus žiedus. Jie lyg išblukusių šiaudų spalvos graižai – žiedynai, panašūs į nužy dėjusią usnį. „Visas augalas dygliuotas, jo žali lapeliai išsidėstę ratu tarsi rozetė, dygūs ir pūkuoti. domu tai, kad dieną ir sau lėtu oru žiedas atsiveria, o vakare arba lyjant susikliaudžia. Bestiebė karlina užauga nedidelė – tik iki 10–1 cm aukščio, ji geriausiai jaučiasi smėlingose, nederlingose ir saulėtose vietose. Jei norite savo gėlyną papuošti originalia ir nereiklia gėle, pasisodinkite bestiebę karliną“, – sako E. Mikalčiūtė Ku činskienė. Verta paminėti ir puošniąsias didžiagalves hortenzijas. Limelight – labai puošnus krūmas, kurio 2 – 0 cm ilgio žiedy nai beveik vien iš sterilinių žiedelių. Dekoratyviniai hortenzijų krūmai sodinami pavieniui arba kaip nedidelių grupelių ele mentai. s

er

29


n Rudeninių gėlių sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti: tai ir pa prastoji kraujažolė, ir dantytoji liguliarija, ir japoninis pelė

ti žolę. palį žolė nustoja augti, o žemė dar nebūna sušalusi,

virkštis, ir kai kurios veronikos rūšys bei daugelis kitų. „ var

todėl įsisavina su trąšomis perduotas maistingąsias medžia

bu, kad savo gėlyne taip suderintume gėles, kad jų puošniais

gas. Magnis, siera ir boras sustiprina žolynus, ypač augančius

lapais ar žiedais galėtume gėrėtis nuo ankstyvo pavasario iki

lengvesnėse dirvose. Iš maistinių medžiagų, reikalingų žoly

pirmųjų šalnų. Be to, nereikia skubėti nuskinti kai kurių per

nams, rudenį svarbiausi yra subalansuoti fosforo ir kalio kie

žydėjusių žiedynų, nes jie jūsų gėlyną gali puošti visą žiemą“, –

kiai trąšose. Pagrindiniai rudenį reikalingi augalui elementai

pataria kraštovaizdžio dizainerė.

derinami vienoje granulėje santykiu

Augalus svarbu tinkamai patręšti

fosforo P ir 2

proc. azoto N , 1 proc.

proc. kalio K , leidžia maisto medžiagoms

tolygiai pasiskirstyti dirvožemyje ir yra pats tinkamiausias

Pasak E. Mikalčiūtės Kučinskienės, atėjus rudeniui sulėtėja ve

pasirinkimas rudeniui. Kiti į trąšų sudėtį įeinantys elementai

jos augimas, jaučiama augalo branda. Šis metas yra tinkamas

prisideda prie dirvožemio praturtinimo, sudaro ilgalaikį trąšų

tręšti žolę. Po vasaros karščio ir drėgmės patręštas augalas

poveikį bei užtikrina, kad veja pasisavins naudingąsias me

atgauna jėgas ir sugeba pasiruo šti žiemai, peržiemoti, o pa

džiagas. Iki lapkričio išbarsčius trąšas, būtina ir toliau rūpintis

vasarį pradeda klestėti daug anksčiau. Rudenį reikia stiprin

veja, šalinant nukritusius lapus. Nuo lietaus ir rasos šlapia, la

ti žolės šaknis, kad ateinančios vasaros karščiai nepadarytų

pais padengta žolė negauna oro ir padidėja grybelinių ligų bei

didelės žalos vejai. Pasibaigus vasarai ir toliau galima drąsiai

samanų atsiradimo tikimybė.

pjauti veją. Artėjant pjovimo sezono pabaigai, žoliapjovę rei

30

tręšimo data gali skirtis, tačiau ruduo yra puikus metas tręš

kia nuleisti kuo žemiau ir paskutinius du kartus nutrumpinti

Svarbiausi rudens darbai sode

žolynus, kad žolės karūna gautų kuo daugiau saulės. Taip nu

E. Mikalčiūtė Kučinskienė sako, kad vienas svarbiausių ru

pjauti žolynai neparuduoja žiemą.

dens darbų sode – laiku nuskinti rudeninius ir žieminius

olės lapelių augimas sulėtėja, tačiau šakniastiebiai ru

obuolius, kriaušes ir slyvas. kinant vaisius jokiu būdu nega

denį ir toliau intensyviai auga. Artėjant šaltajam metų peri

lima palikti ant medžių ligotų vaisių. „Taip pat surinkite krituo

odui, šaknys pasiruošia peržiemoti, tuomet joms reikalingas

lius, o pačius vaismedžius, ypač gausiai derėjusius, patręškite,

didžiausias kiekis maistingųjų medžiagų. Tiksli paskutinio

kad atgautų jėgas. Vaismedžius tręšite biriomis kompleksinė

s

er


n mis trąšomis. Rudenį labai svarbu laiku nugenėti slyvas, vyš nias, išpjaustyti ir užtepti sodo tepalu ligotas ir nusilpusias ša kas, nugnybti sparčiai augančių jaunų obelų ir kriaušių ūglius. Taip pat apžiūrėkite vaismedžių žievę, surinkite ir sunaikinkite vaisgraužių vikšrus. Nukritusius vaismedžių lapus būtinai su grėbkite, o dirvą aplink medelius prieš šalčius sukaskite. Jeigu gyvenate netoli miško arba jūsų sodyba laukuose, apriškite medelių kamienus – taip apsaugosite nuo alkanų gyvūnėlių. Kamienus galite aptepti ir specialiu tepalu su repelentais – jis speci nio skonio ir kvapo, todėl nemėgstamas kiškių ir stir nų“, – patarimų sodininkams negaili kraštovaizdžio dizainerė. Ir dar vienas pašnekovės patarimas: nors daugelis sodi ninkų įpratę tai daryti pavasarį, medelius reikėtų balinti ru denį. Pasirodo, kalkių pienas saugo medelių kamienus nuo staigios temperatūrų kaitos, neleidžia žievei supleišėti, sunai kina daugelį ten žiemai pasislėpusių kenkėjų, taip pat ir ligų sukėlėjų. Tik prieš balinant reikėtų nugramdyti atšokusią žie vę. Purkšti sodą rudenį būtina, mat nuo purškimo priklauso medelių sveikata ir būsimas vaisių derlius. Verta žinoti, kad vaismedžiai purškiami nuėmus visą derlių ir nukritus maž daug penktadaliui lapų, spalio – lapkričio mėnesiais. pecialus karbamido ir vario sulfato tirpalas sunaikina daugelį ligų sukė lėjų ir kenkėjų.

Kaip paruošti augalus žiemai? Kraštovaizdžio dizainerė sako, kad rudenį būtina paruošti augalus žiemai. Pasak jos, svarbiausia rudenį dekoratyvinius medelius ar krūmus tinkamai palieti. Atrodytų, nieko čia ypa tingo, tačiau taip nėra: laistyti reikia laikantis tam tikrų taisy klių. iemą augalai labai sunkiai gali pasisavinti drėgmę per

pridengia žaizdas ir apsaugo brazdą nuo nušalimo. Be to, daž

įšalusią žemę, tad tinkamas laistymas rudenį gali būti efektyvi

nai pageidautina, kad krūmai itin gausiai neželtų ir netankėtų,

priemonė sumažinanti žalą, kuri gali atsirasti per žiemą. Vė

todėl nušalus išpjaustytųjų kelmeliuose brazdui, palikti stie

lyvą rudenį, kai metantys lapus medžiai jau yra be lapų, tiek

bai išlieka nepažeisti ir visiškai normaliai vegetuoja“, – aiškina

visžalius, tiek metančius lapus medelius ar krūmus reikia la

pašnekovė.

bai gausiai palieti vandeniu. Būtina įsitikinti, ar dar nėra nak

Dekoratyvinius augalus prieš šalčius galime padengti mul

tinių šalnų, nes svarbu, kad vanduo pasiektų augalo šaknis.

čiumi. Tam tinka įvairus mulčius – nušienauta ir keletą dienų

Jei sausį orai atšyla ir nutirpsta sniegas, galima pasinaudoti

palaikyta žolė, medžių lapų ir durpių mišinys, eglišakiai, tačiau

proga ir dar kartą palaistyti augalus.

mulčiuoti reikia atsargiai, nedėti mulčiaus prie pat kamieno,

Kitas svarbus žingsnis, siekiant tinkamai paruošti augalus

nes gali susidaryti puvinys, nemulčiuoti per daug gausiai, nes

žiemai, yra karpymas ir genėjimas. Tiesa, būtina žinoti ne tik

į storą mulčio sluoksnį gali įsivelti pelės ar kiti graužikai, kurie

tai, kaip genėti, ne mažiau svarbus ir genėjimo laikas. „Nege

pridarys augalui daug žalos. Geriausia mulčiuoti, bent truputį

nėkite sodo medžių ar visžalių krūmų pirmoje rudens pusėje,

toliau nuo augalo pagrindo, 0 cm ar didesnį pagal augalo

nes tuomet nugenėti augalai gali išleisti naujų ūglių, kurie per

dydį plotą. Mulčio sluoksnis turi būti pakankamo storio, kad

žiemą nušals. Jei norite genėti medžius ir visžalius krūmus,

apsaugotų paviršines šaknis nuo oro permainų.

palaukite labai vėlyvo rudens, žiemos ar ankstyvo pavasario.

Neretai sodininkams kyla klausimų: ar lapus grėbti, ar pa

Anksti žydintys numetantys lapus krūmai dažnai karpomi po

likti po medžiais, juk jie per žiemą supus, o kartu bus ir nau

to, kai nužydi. Vėliau žydintys krūmai dažniausiai yra karpomi

dingi, nes patręš žemę. Vis dėlto lapus būtina sugrėbti, nes

ankstyvą pavasarį. Krūmams, kurių žemės paviršiuje išpjau

lapuose žiemoja daugelio sodo augalų grybelinių ligų pradai –

nami seni, pernelyg sutankėję stiebai, vėlyvo rudens, net žie

grybiena, sporos, vaisiakūniai. iekiant jų išvengti lapus reikė

mos genėjimas dažnai nepadaro žalos, nes iškritęs sniegas

tų sugrėbti ir sudeginti. s

er

31


Jūsų naujoviškų tvirtinimo sprendimų partneris Oberurzelyje įsikūrusios „SFS intec GmbH“ specializacija – naujoviški tvirtinimo sprendimai. „SFS intec“ yra antrinė Šveicarijos įmonės „SFS intec AG“ įmonė, sukaupusi daugiau nei 50 metų patirtį tvirtinimo technologijų srityje. Vidiniai įmonės tyrimai, plėtra, gamybos veikla ir tarptautinis tinklas užtikrina „SFS intec“ klientams maksimalią naudą. Siūlomi produktai tinkami plokščiųjų stogų mechaniniam tvirtinimui, pramoniniams lengvųjų konstrukcijų pastatams, langams statyti ir montuoti naudojant tvirtinimo elementus, pritaikomus ir medinėms konstrukcijoms. Siūlomos tik aukščiausio lygio paslaugos ir išsamūs verslo sprendimai.

plokščiųjų Mechaninis nimas stogų tvirti „SFS intec“ yra stogo dangos tvirtinimo ant bet kokio pagrindo ekspertai. Be vien tik metalinės tvirtinimo sistemos „isofast®“, mūsų asortimente yra ir varžto su plastikiniu kaiščiu kombinacija „isotak®“, kuri yra idealus storesnio stogo pakloto tvirtinimo prie pagrindo sprendimas. Šis variantas taip pat yra prieinamas kaip reguliuojamo aukščio „isotak®“ TIA versija, skirta kintamo storio pakloto sluoksniui, kurio pagrindas yra betonas, tvirtinti. Kaip naujausią produktą siūlome naujovišką dangos tvirtinimo sistemą „isoweld®“.

mas Langų staty as ir montavim

Medinės ijos konstrukc

Tarp langų gamintojų „SFS intec“ yra žinoma kaip patikima tvirtinimo ir montavimo varžtų įmonė. Jei pageidaujate, galime pagaminti išskirtinius gaminius fasadams ir langams, pasiūlyti specialius tvirtinimo sprendimus visiems atvejams. Dėl naujoviškos montavimo ir tvirtinimo sistemos „JB-D®“, kuri yra tinkama įvairaus tipo langams montuoti, „SFS intec“ tapo patikima įmone, siūlančia praktiškus sprendimus.

Kai mediniuose pastatuose reikia ekonomiškai sukurti originalią ir stiprią laikančiąją konstrukciją, čia padeda sumanūs tvirtinimo sprendimai. Jie yra labai paklausūs montuojant sudėtingas ir tvirtas medines atramines konstrukcijas. Pasitelkę modernias „SFS intec“ tvirtinimo sistemas, architektai, dizaineriai ir medinių konstrukcijų specialistai nuostabias koncepcijas gali paversti ekonomiškai įgyvendinama tikrove, neaukodami saugumo ar geros išvaizdos. Detali įvairios paskirties darbų planavimo dokumentacija leidžia patikimai surinkti bet kokias medines konstrukcijas.

Naudokitės mūsų teikiama asmenine konsultavimo paslauga arba mūsų 24 valandų per parą verslo sprendimų paslauga. Verslo sprendimų paslauga: 1 vėjo apkrovos apskaičiavimas; 1 platus nuomos įrangos asortimentas; 1 remonto paslauga.


Mechaninė tvirtinimo technologija ventiliuojamiems fasadams „SFS intec“ siūlo tvirtinimo sprendimus visiems ventiliuojamo fasado dangos montavimo darbams, įskaitant savisriegius ir sriegį formuojančius sraigtus iš anglinio ir nerūdijančiojo plieno bei platų aklinųjų kniedžių ir inkarų asortimentą. Paketą papildo įvairūs priedai ir kompetentingų inžinierių konsultacinės paslaugos bei pagalba statybvietėje. Kiekviename statybos projekto etape jums užtikrinamas didžiausias efektyvumo ir saugumo lygis. Galite maksimaliai padidinti efektyvumą ir saugumą visuose statybų projekto etapuose.

Į produktų asortimentą įeina gausybė tvirtinimo detalių, kuriomis optimaliai pritvirtinami ventiliuojami fasadai. cijos

s konstruk Pagrindinė tvirtinimas

„SFS intec“ siūlo išsamų gaminių asortimentą medienos ir metalo subkonstrukcijoms prie įvairių pagrindų tvirtinti. Šiuo atveju nėra svarbu, ar bus dirbama ant sudėtingo, ar visiškai nežinomo sluoksnio, nes dėl plataus kaiščių pasirinkimo galime pasiūlyti jums tinkamiausią sprendimą. Fasadų tvirtinimo darbų techninės priežiūros priėmimo praktika rodo, kad produktai yra pritaikyti puikiai.

kščių Fasadų plo tvirtinimas Fasadų plokštėms tvirtinti prie medinio ir metalinio pagrindo konstrukcijų taip pat siūlomi skirtingi nerūdijančiojo plieno savisriegiai ir sriegį formuojantys sraigtai. Siūlome greito dažymo paslaugą – per trumpą laiką nudažyti visus aukštos kokybės gaminius milteliniais dažais, atitinkančiais pasirinktos plokštės spalvą.

Detalės Siūlydami visus reikalingus produktus ventiliuojamiems fasadams tvirtinti, siūlome daug įvairių priedų. Tai jūsų reikalavimus atitinkantys elementai: jungiamosios juostos, apdailos profiliuočiai, izoliacinės detalės, tvirtinimo rankovės ir grąžto kalibravimo įranga. Šie priedai užtikrina, kad fasadai bus sumontuoti tvirtai ir tiksliai.

„SFS intec“ siūlo daugiau, nei tik platų ventiliuojamų fasadų mechaninio tvirtinimo produktų pasirinkimą. as

Konsultavim

Kompetentingi patarimai ventiliuojamų fasadų mechaniniam tvirtinimui kiekviename etape.

Išvaizda Gražaus dizaino tvirtinimo priemonės ir įvairių tonų milteliniai dažai.

Saugumas Kokybiškos tvirtinimo priemonės ir saugūs tvirtinimo prietaisai atliekant montažo darbus.

Novatoriška tvirtinimo įranga

Konsultavimas ir pardavimas „SFS intec“ Lietuva Tel. +37069924425

www.sfsintec.biz/lt www.idesigner.biz El. paštas: lt.info@sfsintec.biz

Turn ideas into reality

Užs. Nr. 17-11-03

„SFS intec“ speciali tvirtinimo technologija per ilgą laiką įrodė savo vertę. Informacijos apie platų produktų pasirinkimą galite rasti internete arba susisiekę su mumis. Mielai padėsime.


namų erdvės

FAHOUSE: andra liukaitė

modernus pasakų namelis Hemloko miške 34

s

er


namų erdvės Maxime Brouillet nuotr.

176

kv. m pasakų namelis mistiniame

Hemloko

miške. Ne, tai nėra ta pati Hemloko giraitė

iš siaubo serialo, kurioje kasdien įvyksta nepaaiškinami įvykiai. Moderniame miško namelyje negyvena ir Bleiro ragana, iš tiesų čia vasaromis atostogauja jauna kanadiečių verslininkų šeima su dviem vaikais. Tiesa, FAHOUSE architektas Jeanas Verville šį namą projektavo

būtent kaip pasakų namelį, tik pritaikytą moderniam gyvenimui. Terasa

Architektas Jeanas Verville

Tarp virtuvės zonos ir terasos.

asadas dengtas juodo gofruoto plieno lakštais.

Naktį namelio architektūra tampa dar magiškesnė.

s

er

35


namų erdvės A

Vietovė Pasakiškasis juodasis

A

U E vasarnamis stovi

emloko

miško glūdumoje, Eastern To nships regione, Kvebeko pro vincijoje, Kanadoje. spūdinga gamta pasižymintis regionas yra JAV ir Kanados pasienyje, kur susijungia Šv. Lauryno že mumos ir Apalačių kalnai. Kadaise čia gyveno paskutiniai in dėnų mohikanai – abenakių gentis, pirmieji įsikūrę šiose vaiz dingose teritorijose. Taigi, įdomi vietovės istorija prideda dar daugiau mistikos juodajam vasarnamiui. Dabar Eastern To nships laikomas kurortiniu regionu, mėgstamu turistų ir slidininkų, o daugiausia čia gyvena pran cūzakalbiai ūkininkai, kilę iš buvusios prancūzų kolonijos ir turintys čia savo sodybas. Taip pat savo vasaros rezidencijas čia statosi Monrealio gyventojai. Vienas iš tokių vasarnamių ir yra 201 m. miškingame sklype ant nedidelio šlaito pastaty tas juodasis A

U E.

Dviejų tūrių triaukštis vasarnamis miške. 36

s

er

U E planas


namų erdvės Interjeras Užeikime į pasakų namelio vidų. jį patekti galima keliais bū dais – pro stiklines fasadines duris arba palypėjus laiptukais. Iš pradžių patenkame į jau minėtą „stiklo dėžutę“ – pirmąjį A U E aukštą su erdvia svetainės ir virtuvės zona, apsupta didelių vitrininių langų, atsiveriančių tiesiai į terasą ir mišką. Taip tarsi ištrinama riba tarp architektūros ir gamtos. Namo interjerui kurti pasirinktas minimalistinis stilius. Terasa

vetainėje įrengtas modernus židinys, parinkti mediniai, ku klaus skandinaviško stiliaus baldai. Išraiškingesnis sprendi mas tik virtuvės zonoje, kur šalia modernios virtuvės salos stovi masyvus, sendintas, rustikos stiliaus valgomojo stalas, o prisėsti galima ant ryškaus avietinio lauko suoliuko. Šie baldai tarsi pasiskolinti iš kaimo stiliaus tavernų.

Vaikų kambarys

aidimų aikštelė

Architektūra A

U E angl. Family House – šeimos namas vasarnamį su

daro du tūriai, skirti tėvams ir jų vaikams. Identiški, lyg siamo dvyniai, tūriai susideda iš trijų aukštų. Pats architektas namą dar vadina dviem spygliuočiais dėl itin smailių jų stogų. „Pro jektuodamas šį namą norėjau iliustruoti vaikystę, todėl buvo pasirinkta archetipinė trikampė namo forma, primenanti miš ko trobelę iš vaikiškų pasakų, kuri išsivystė į dvigubą trikam pę, modernią prizmę“, – pasakoja architektas. Namo stogai ir fasadai dengti juodo gofruoto plieno lakš tais, juos papildo stiklo fasadai pirmame namo lygyje bei skir tingų aukščių ir dydžių langai, išmėtyti, rodos, atsitiktine tvar ka kaip pasakų namelyje. Priekinis nukirstos A raidės formos fasadas atrodo lyg nuleistas ant stiklo dėžutės, kur įrengta erdvi medinė terasa, dengiama stogo konstrukcijos. Virtuvė

s

er

37


namų erdvės Viso vasarnamio viduje susijungia trys konstrastingi ats palviai: neutrali balta, ryškus miško uogų – aviečių atspalvis ir visame name dominuojantis šviesus medis. Vidaus apdailai, taip pat ir spintelių bei lentynų paviršiams buvo panaudotos šviesios faneros plokštės, išskyrus namo prieškambarį, kuris buvo nudažytas ryškiais avietiniais dažais. Iš avietinio kori doriaus šviesiais mediniais laiptais lipame į antrą aukštą, ku riame įrengtas didysis tėvų miegamasis, esantis priekiniame namo tūryje, ir vaikų miegamasis, įrengtas antrame tūryje. Būtent čia namas skyla į du „namus“ – vaikų ir tėvų. Vadinamasis tėvų namas suprojektuotas kaip avilys, su komponuotas iš eilės ląstelių, skirtų skirtingiems ritualams atlikti – tai miegamasis, vonia, dušas, tualetas ir drabužinė. Miegamasis ir atviras vonios kambarys iškalti faneros apdaila, o juodi masyvūs, modernaus dizaino praustuvai ir balta vo nios bei dušo keramika kontrastuoja su šiltu ir jaukiu medžiu. Miegamojo ir atviros vonios erdvės suprojektuotos veidrodi

Dušo kambarys

niu principu ir pro šiose erdvėse esančius didžiulius langus at siveria kone įspūdingiausi vaizdai į miškingą kraštovaizdį. Koridorius

Vonios kambarys

„Vaikų name“ suprojektuota didelė dviaukštės lovos kons trukcija, jos apdailai naudojant tą pačią šviesią fanerą. Itin organiškai į namo tūrį įsiliejanti lova yra panašesnė į paties namo tęsinį nei atskirą baldą, o štai vaikų žaidimų aikštelė įrengta mansardiniame aukšte. Taigi, čia pakylame į pačią „spygliuočio“, arba A raidės, viršūnę, kur atsiveria baltai da žytos medinės sijos ir, žinoma, dar vienas langas į paslaptingą mišką. Mansardiniame lygyje taip pat yra svečių kambarys, taigi savo erdvę A

U E vasarnamyje atranda visi poilsiau

tojai. „Užuot kūręs didelę, atvirą, lofto stiliaus palėpę, aš ją su skirsčiau į mažas ląsteles, skirtas skirtingoms funkcijoms. Taip vaikštant po nedideles erdves, lyg miške tarp medžių sukuriamas magiškas atradimų jausmas“, – užbaigia Jeanas Verville. 38

s

er


Turintiems namus...

universus.lt | J. JASINSKIO g. 4, VILNIUS | Tel. 8 642 00 004

www.vipzone.lt VILNIUS

KAUNAS

KLAIPĖDA

ŠIAULIAI

„VIPZONE“ salonas P. Lukšio g. 23, „Ogmios miestas“ Tel. 8 601 00 012

„VIPZONE“ salonas Pramonės pr. 8E, PC NIC. Tel. 8 601 00 016

„VIPZONE“ salonas Šilutės pl. 35, PC „Banginis“. Tel. 8 601 00 022

„VIPZONE“ salonas Pramonės g. 17B, PC NIC. Tel. 8 601 00 019


namų erdvės ilniau te

n l

na alinau ka i ir i ain k le i

enta

otelis „Vermehla“, diz. . Ir . ampana

PAPRASTIEJI GERO DIZAINO RECEPTAI

D

augelis mano, kad pasaulinio lygio interjero ir baldų dizainas, kuriamas vien šio pasaulio galingiesiems, reikalauja didžiulių išlaidų ir begalinio kruopštaus darbo. Taip, tai tiesa, bet tik iš dalies. Apibendrindami pastarųjų metų Milano baldų mugės įspūdžius galime pažymėti, kad originalios kūrybinės idėjos neretai stebina savo paprastumu, aplinkiniams kolegoms sukeldamos pavydžią mintį – „po šimtais, kodėl gi aš to nesugalvojau?“ Pamėginkime atsekti, kokiomis priemonėmis garsieji dizaino profesionalai padeda formuoti patogią, harmoningą ir kartu unikalią gyvenamąją aplinką.

40

s

er


1. 2. . . .

Baldas iš kompanijos „Bo “ kolekcijos „Recherche“, diz. erruccio Laviani. otelio „Assembly“ iš kolekcijos „Diesel Living“ fragmentas, diz. Patrizia Moroso. Kavos staliukas „Girella , diz. Michele Adani. „Antifunkcionalus“ baldų komplektas, diz. amilla Brunelli. Minkštieji baldai „ cina“, diz. R. ir E. Bouroullec, gam. „Magis .

namų erdvės

1

2

4

3

Radikalių naujovių pasirodymas, deja, nėra dažnas reiškinys Milano baldų mugėje. Priešingai, stilistiniai pokyčiai vyksta pabrėžtinai lėtai, kad neatbaidytų potencialių pirkėjų. Viena iš tendencijų klasikinių baldų sektoriuje – geometrinių formų griežtėjimas, vis labiau primenantis art deco stilistiką. Viena vertus, tai leidžia kiek supaprastinti baldų gamybą, pritaikyti juos prie šiuolaikinės architektūros poreikių, kita vertus, pa naudoti šiuolaikines technologijas lazerinį metalo pjovimą, skaitmeninį graviravimą ir pan. . Atskiri bruožai iš klasikos skyriaus persikėlė į modernaus dizaino stendus: pavyzdžiui, dekoratyvinė inkrustacija, raižyba, fasadų apmušimas pa minkštintu audiniu arba alkantara verstos odos pakaitalu . kirtingų stilių bruožų integracija, įgaunanti naują esteti nę išraišką, visuomet buvo svarbi dizaino kūrimo priemonė. Tačiau kai kurios Milano parodos dalyvės ją suvokė pernelyg tiesmukiškai, pavyzdžiui, italų kompanija „Bo “ stende eks

5

ponuojamus korpusinius baldus sudarė skirtingų stilių fra gmentų mechaniški junginiai, primenantys momentinių klijų reklamą. Kitos rmos, kaip antai „Edra“, propagavo „valdomą chaosą“, pabrėždamos prabangių medžiagų perteklių. Gamin tojai nuolat atranda vis naujus medžiagų kontrastus: kartais siekiama subtilumo, kaip kad indaujos „Duccio“ fasade diz. Marzia ir Leo Dainelli derinant verstinę odą ir poliruotą stiklą, o kartais – netikėto brutalumo, kaip kad „Diesel living“ serijos fotelyje „Assembly“ diz. P. Moroso arba rmos „Magis“ pro jekte „

cina“ diz. R. ir E. Bouroullec naudojant pabrėžtinai

grubius metalinius elementus. Kartais įdomius estetinius mo tyvus dizaineriai atranda technologinių eksperimentų metu. Pavyzdžiui, projektuodamas kavos staliuką „Girella“, italas M. Adan sujungė tris lenktus fanerinius segmentus ir gavo unikalią spiralinę kompoziciją. s

er

41


namų erdvės

. vetainės baldai „Bitta , diz. Rodolfo Dordoni, gam. „Kettal . 7. Lauko suolas „Mogu chair“, diz. Ma ansong. . Bendrovės „Missoni ome“ ekspozicijos fragmentas. . Instaliacija „ uper T chair “ ampeggi rmos stende, diz. Emanuele Magini.

6

9

7

Šiemet sensacijų beveik nepateikė jaunųjų dizaine rių parodos „ alone atelite“ dalyviai. Daugelis jų pristatė baldų prototipus, visiškai paruoštus serijinei gamybai, bet praradusius kūrybinės minties polėkį. Kai kurie jaunuoliai, norėdami išsiskirti, net paniro į savotišką antifunkcionalumą. Pavyzdžiui, pradedanti dizainerė amilla Brunelli savo sukur

8

tų baldų sėdimuosius paviršius specialiai papuošė smulkiais rutuliukais, idant vartotojai „įsijaustų į sėdėjimo procesą“. u sidarė įspūdis, kad autorė iš didelio rašto išėjo už krašto... Profesionalai žino daugybę naujo dizaino kūrimo pro ceso terminų. Pavyzdžiui, tektoniškumu vadinamas formos gebėjimas natūraliai deformuotis veikiant išorinėms jėgoms. Šis formos kūrimo būdas daugeliui dizainerių žinomas nuo studijų laikų ir aprašytas kone visuose vadovėliuose, tačiau niekas iki šiol nesugebėjo pritaikyti jo taip vaizdžiai, kaip Pau las

ocksedge, sukūręs fotelį „ ompresion“ olandų

rmai

„Moooi“. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad sėdimoji baldo dalis susidarė savaime, marmuro plokštei įsispaudus į stambų poliuretano bloką. Tačiau iš tiesų blokas yra ne tik specialiai supro liuotas, bet ir nepriekaištingai aptrauktas sintetiniu audiniu. Ir viskas būtų gerai, jei ne solidūs fotelio gabaritai ir įspūdingas svoris, skirtas tik vienam tikslui – patogiai atsisėsti vienam žmogui. 42

s

er


namų erdvės Ne mažiau žinomas inovatyvus formos

10

rėjiečio Ma ansong sukurtas banguo

kūrimo būdas – perėjimas į kitą matavimą,

tas lauko suolelis „Mogu chair“ primena

paprasčiau tariant, daikto paguldymas arba

„minkštakūnius“ 7 ojo dešimtmečio plas

pastatymas. Būtent taip pasielgė „Moooi“

tikinius baldus, ypač garsiojo skulptoriaus

kūrybos vadovas, vienas garsiausių Euro

Luigi ollani projektus. Kaip ir senieji proto

pos dizainerių Marcel

anders, pastatyda

tipai, suolas yra pagamintas iš stiklo audi

mas stačiomis masyvią odinę sofą „ har

nio ir, autoriaus nuomone, perteikia gyvo

leston“. Niekas neginčija, kad

a. antrasis

sios gamtos motyvus. Kiti autoriai taip pat

dešimtmetis buvo ganėtinai audringas, bet

prisiminė „gėlių vaikų“ laikus, bandydami

kad šitaip... Šio veiksmo rezultatas – trivie

perteikti jų naivumą ir siautulingą jausmin

tėje klasikinio stiliaus sofoje liko vietos tik vienam žmogui,

gumą. Antai kylanti ispanų dizaino žvaigždė Jaime ayonas pri

kuris įgavo ne tik intymų kampelį, bet ir savotišką stogą virš

statė modulines lentynas „Elements“, primenan

galvos. Deja, šio baldo matmenų ir svorio problemos ne ką menkesnės nei prieš tai minėto fotelio –

M.

įskaitant ir tai, kad „ harlestonui“ vertikaliai pastatyti reikalingas kone

čias didžiulius kūdikių barškučius, o jau minėtas anders kėdžių serijos „Monsters“ atkaltes

papuošė komiksų pabaisiukų zionomijomis.

m lubų aukštis.

smarkiai sutrumpinęs baldo „Love ofa“

Pavertimo metodo universalumą akivaizdžiai

kojas pavertė ją didžiule vaikiška kėdute.

įrodė ir turkų dizaineris M. Gozleveli tiesa, jo

Priešingai, kompanijos „ ampeggi“ dizai

fotelis „Emirgan“ ne stoja piestu, o persiverčia

neriai, groteskiškai išilginę medinės kėdės

atgal, virsdamas giliu šezlongu. Tenka pripažinti,

kojas, pakabino po ja sintetinio audinio

kad pasiekti europinį lygį dizaine turkams sekasi

hamaką, sukurdami kamasutros pra

kur kas geriau nei politikoje...

tyboms tinkamą „meilės guolį“.

Pasidairymai po netolimą praeitį vis dažniau

ruožtu kompanija „Missoni

tampa dizainerių įkvėpimo šaltiniu. Pa vyzdžiui,

avo

ome“,

ko

besispecializuo

janti namų tekstilės ga myboje, pradžiugino savo

11

12

gerbėjus dar viena ryš

13

kiaspalve „hipiška“ bal dų apmušalų kolekcija.

14

10. 11. 12. 1 . 1 . 1 .

otelis iš kolekcijos „In ut“, diz. Paola Navone, gam. „Gervasoni“. otelis „Love ofa“, diz. Marcel anders, gam. „Moooi . ofa „ harleston“, diz. Marcel anders, gam. „Moooi . Moduliniai baldai „Elements , diz. Jaime ayon. uolas „Emirgan“, diz. Mustafa Gozleveli. Pintas fotelis „ orma“, diz. ederica apitani.

15

s

er

43


namų erdvės Viena iš stabiliųjų tendencijų, pastaraisiais metais besi reiškiančių baldų parodose, siejama su išradingu etnostiliaus naudojimu. Aišku, kalbama ne apie pažodinį egzotiškų tradici jų citavimą, o apie lengvų archaikos ir egzotikos motyvų įter pimą į šiuolaikinę urbanizuotą aplinką. Viena ryškiausių šios krypties lyderių – italų rma „Gervasoni“ ir jos ilgametė kūry bos vadovė Paola Navone. Iš naujienų, pristatytų šiemet Mila ne, išsiskyrė kolekcija „In ut“, kurioje dizainerė plačiai panau dojo mėgstamus rišimo ir pynimo motyvus. Šios pagundos neatsisakė ir kitų įmonių dizaineriai, pavyzdžiui, R. Dordoni, sukūręs baldų komplektą „Bitta“ ispanų kompanijai „Kettal“. Taip pat keletas pynimo pavyzdžių sušmėžavo ir „ atellite“ ekspozicijoje. Greta juostų ir virvių baldams pinti buvo pla čiai naudojamas ratanas – tropinės kilmės skeltas medienos pluoštas. Ši medžiaga, savo ekologiškumu jau seniai pralen

17 18

kusi bambuką, nepaliauja stebinti pritaikymo būdų ir spren dimų įvairove. Pirmiau minėtus projektus galėtume traktuoti kaip tradicinio formato baldus, o italės .

apitani iš ratano

supintas fotelis „ orma“ veikiau priminė stambiai raštuotą nėrinį. Kompanijos „ kyline design“ pinti baldai savo forma ir dydžiu jau taikėsi į mažosios architektūros kategoriją. dizainerė

lenkų

iktorija za iel išvis atsisakė pynimo idėjos, dau

gybę atskirų ratano vytelių susmaigstydama į kaladės formos pagrindą. Prisiminę šiandien populiarią vidaus ir lauko baldų bendrinimo tendenciją, galime numanyti, kad jos tolesnės rai dos metu sulauksime tiek naujų išradingų ratano pritaikymo, tiek įdomių etnostiliaus apraiškų.

16

19

44

s

er

1 . 17. 1 . 1 .

Baldai iš serijos „Monsters“, diz. Marcel anders, Kėdė iš ratano vytelių, diz. iktorija za iel. Lauko baldas pavėsinė, gam. „ kyline design“. otelis „ ompresion“, diz. Paul ocksedge, gam. „Moooi .


namų erdvės Gabrielė Šermukšnytė

Sapnų karalystė –

kokia ji?

46

s

er

home-designing.com nuotr.


namų erdvės blogg.loppi.se

decoist.com

inredningshjalpen.com

mykarmastream.com

nyde.co.uk

Nuraminti sielą ir mintis Ryškiausia šiųmetė tendencija neabejotinai yra augalų raš tai. Šie gaivūs, valiūkiški motyvai, nutūpę ant įvairių medžia gų, bet kokiai formai suteikia žaismingumo, lengvumo, suža dina atostogų nuotaikas. Viena iš pagrindinių gamtos raštų savybių – nuraminti sielą ir mintis, todėl šis motyvas labiau nei puikiai tinka miegamajame. inoma, ne paskutinėje vie toje yra ir tikri augalai. Tiesa, miegamajame jų padauginti nereikėtų. Raštai interjere gali atsirasti tiek patalynės, tiek smagių dekoratyvinių pagalvėlių, tiek mažų paveiksliukų virš lovos, tiek kilimo, tiek akcentinių tapetų juostos pavidalu. Di delis pliusas, kad, pasikeitus nuotaikai, juos galima lengvai pakeisti spalvotais gėlių motyvais, šelmiškais palmių raštais ar močiutės meile dvelkiančių mažų daržo augalėlių moty vais. s

er

47


namų erdvės chroniclesoffrivolity.com

Šiek tiek aukso dulkių Kailiai, baldakimai, šiek tiek aukso dulkių, ornamentai, kriš toliniai motyvai, barokinės formos, veidrodinės dangos, pa veikslai, išraiškingi šviestuvai, katalogai storais viršeliais apie meną, interjerus, madą ir keliones – mintims prašviesinti, ma žutėlės rožių ar bijūnų puokštelės, kniedės, odiniai, šilkiniai, tiuliniai, aksominiai audiniai – visa tai ir dar daugiau sudaro niekada iš mados neišeinančio glamūrinio stiliaus miegamo jo nuotaiką. Rekomenduotinos šviesios, pastelinės spalvos sukuria prabangos įspūdį, pabrėžia akcentus, neapsunkina. Neturėti grožio salelės tokiame interjere būtų net nepadoru, taigi, kad visos medžiagos, formos ir niuansai atsiskleistų visu gražumu ir kartu nevargintų savo pretenzingumu, kambaryje turėtų būti nemažai erdvės.

48

decorgolddesigns.com

katelavie.com

katelavie.com

katelavie.com

s

er


designhaus.com.sg

mydzn.com

Kuriant savo pasaką

ti ir keisti. iena su fototapetu gali labai pagelbėti turint mažą

ototapetai – dar ne taip seniai buvę seniena, siejama su kiču, šiandien, eklektikos garbinimo laikais, yra bene šiuo laikiškai bohemiško, žaismingo, pasakiško, modernaus in terjero simbolis.

weandthecolor.com

kur gi pasakos, svajonės ir fantazijos tinka

miegamojo kambarį – ypač pasirinkus gamtos, miesto ar kitus motyvus, kurie sukuria erdvės įspūdį. Taip pat toks dekoras leidžia laisviau atsikvėpti renkantis aplink esančias detales: čia puikiai tiks ir labai stilingai atrodys

labiau nei miegamajame Atitinkamai pasirinkus foną, galima

lova, padaryta iš padėklų, miegamojo staliukas – iš vaisių dė

sukurti itin savitą miegamojo interjerą, o detalėmis ji papildy

žės ar knygų krūvos, o lempos gali būti ir be gaubtų.

Ištikimas švaros partneris – DEEBOT R95! Neįtikėtinai patogus DEEBOT R95 grindų robotas siurbia, šluoja ir plauna vienu metu. Dėl SMART NAVI technologijos robotas lazeriu skenuoja patalpas, o išmaniosios programėlės pagalba galėsite valdyti norimą valyti plotą. Šis robotas tikrai patiks ir naminių augintinių turintiems šeimininkams, nes prietaisaisas puikiai surenka plaukus ir kitus nešvarumus.

Neįtikėtina švara lengvai ir paprastai – Dirt Devil Blade 32 V • Belaidis – laisvė judėti • 32 V Li-Ion baterija veikianti iki 45 min. • DIRECT HELIX technologija – užtikrina galingą trauką • 360° naudojimas padeda išvalyti kiekvieną namų kampelį • SMART CONTROL – lengva ir paprasta naudotis • POWER BOOST padidinta siurbimo galia • Motorizuotas turbo šepetys skirtas kruopščiam kilimų valymui • Tinkamas turintiems augintinių


namų erdvės Skandinaviški skanumynai

interiorismos.com

ubtili skandinaviška estetika, mus pasiekusi jau kurį lai ką, tikrai nežada greitai mūsų palikti, lietuviškuose inter jeruose pasitaiko itin dažnai. Tiesa, miegamuosiuose kiek privengiama smagesnių derinių. Tačiau užsienio žurnalai skatina nepabijoti laužyti taisyklių. Šviesios, pastelinės spalvos derinamos su kiek sodresnėmis ar netgi visai ryš kiomis, metalas – su medžiu, marmuru ir plastiku, rimtos, solidžios formos – su žaismingomis geometrinėmis, o kur dar taškeliai, langeliai, rombai ir t. t. Tai tarsi stipri kava, pagardinta migdolų pienu. Šelmiškas rimtumas. Visgi kiek abejojantiems dėl drąsesnių sprendimų patarimas toks – formuokite miegamojo interjerą po truputį: pirma pakeis kite lovos užtiesalą, patalynę ar užuolaidas, nes skandina viško tipo detalės turi savybę organiškai įsilieti į erdves. apartmenttherapy.com

modernhomedecor.eu

elephantintheroom.fr

elephantintheroom.fr

Minimalistinė klasika Minimalistinis miegamojo interjeras – šiuolaikiškumo klasika. Mėgstantiems kuo mažiau spalvų, tačiau kiek pavargusiems nuo pabodusių tradicinių derinių siūlome atkreipti dėmesį į tekstūras: megztos, kailinės, medvilninės, lininės, tiulinės me džiagos, netgi knygų viršelių spalvos, nuotraukos, paveikslai, jų motyvai, koloritas, rėmelių raštai, storiai, dydžiai, skirtingas medžiagiškumas ir t. t. Koloritas išliks minimalus, interjeras – švarus su ramiais akcentais, tačiau jaukumą, išskirtinumą ir išsamumą sukurs skirtingi paviršiai, kurie tokį miegamojo in terjerą pakels į aukštesnį lygį. 50

s

er


APŠVIETIMO IR LANGŲ UŽDANGŲ TENDENCIJOS:

NUO FUNKCIONALUMO IKI IMPRESYVAUS MODERNIZMO Jau gerą dešimtmetį interjero dizaineriai į šviesos šaltinius nebežiūri kaip į statybinį namų ar biuro erdvių atributą. Apšvietimas, langų uždangos tampa kūrybinės minties pagrindu, vienijančiu visus architektūrinius sprendimus. Šviestuvų gamyba visada seka pasaulines interjero dekoro, mados tendencijas. Surasti ir panaudoti naujas medžiagas, sukurti naujas formas, pritaikyti LED technologiją – tai pagrindinės užduotys visiems kūrėjams. Galutinis pirkėjas nori šiuolaikiško, išskirtinio, bet drauge ilgaamžio, nenuvertėjančio produkto, todėl nepasiduoda trumpalaikėms madoms – labiau vertina kokybę, subtilumą.

Šiais metais vykusiose pasaulinėse parodose didieji šviestuvų gamintojai stengėsi nustebinti niekur nematytomis, įspūdį keliančiomis naujienomis. Langų uždengimai įgauna visai kitą funkcinę ir dekoratyvinę prasmę. Šiame straipsnyje pristatome ryškiausias tendencijas, kurias greitai pamilo interjerų kūrėjai ir kurias jau galima pamatyti naujai įgyvendintuose projektuose.

1. AUGALINIAI MOTYVAI – FLORISTINĖS KOMPOZICIJOS IR SUBTILŪS AKCENTAI Augalų ir gėlių raštų tema – ryškiausias šio sezono mados klyksmas. Minimalistinio dizaino gerbėjams ir vertinantiems natūralumą kūrėjai siūlo daugiafunkcius šviestuvus–vazas, į kuriuos pamerkti žalumynai pagyvins namus. Kiti šviestuvų gamintojai orientuojasi į įprastų formų augalų motyvais dekoruotus šviestuvus: švelniai plazdantys plieno ar krištolo lapeliai, lašeliai, gamtos įkvėptos linijos, vaisius primenančios formos – daugeliui nepastebimas, bet ypač gražiai su kitais iš gamtos pakviestais dekoro elementais derantis sprendimas.

Langų uždangose vyrauja pačių įvairiausių tekstūrų audiniai – nuo stambių ir ryškių gėlynų iki vos pastebimo, vijoklius primenančio rašto. Pastebima nauja tendencija – sparčiai daugėja interjero dizainerių, kurie savo projektuose įprastas užuolaidas derina su funkcionaliomis ritininėmis užuolaidomis, medinėmis ir spalvingomis aliumininėmis žaliuzėmis – tokie ansambliai sukuria ypač jaukų natūralios šviesos srautą.

2. TEGYVUOJA SPALVOS! Kelis pastaruosius metus Lietuvoje savo aukso amžių išgyveno skandinaviškos baltos ir pilkos spalvos kompozicijos. Paskutinėse pristatomose šviestuvų naujienose mėginama žaisti skirtingomis spalvų paletėmis. Daug dėmesio skiriama netradiciniams atspalviams ir jų tarpusavio deriniams. Turkio mėlyna, citrininė geltona, mėtų, salotinė ir kt. naudojamos daug drąsiau, ne tik detalėms, bet ir baldų furnitūrai, šviestuvų apdailai. Pasak psichologų, tinkamai pagal žmogaus charakterį parinkti ryškūs deriniai suteikia džiaugsmo pojūtį, tonizuoja, nuteikia optimistiškai. Visiems tiems, kurie, nepaisant visų tendencijų, namus laiko poilsio oze ir sąmoningai vengia akį rėžiančių akcentų, re-


džiai ir prie jų derančios taisyklingos, per daug nenudailintos formos. Šviestuvų gamintojai pristato betoninius gaubtus, pramonės perversmo laikus primenančius šviestuvus, atviras, ant laidų kabančias lemputes. Kalbant apie lemputes: skaidrūs gaubtai arba tiesiog cokoliuose kabančios senovinės Edisono stiliaus lemputės – vienas populiariausių sezono pasirinkimų. Retro stiliaus lemputės tik stiliumi primena praeitį, bet su senoviškai atrodančiu stiliumi suderinamos jau ir LED technologijos. Šis dizaino sprendimas tiesiog apsigyvena kaimo sodybose, industriniuose pastatuose, moderniuose butuose ir šiuolaikiškuose verslo objektuose. Langų uždangų gamintojai pasiūlė atnaujintas medinių žaliuzių paletes su prie interjero derančiais pilkšvais medienos atspalviais arba energiškai efektyvius sprendimus. Nuo tendencijų neatsilieka ir Lietuvos mokslininkai, pasiūlę rinkai savo kurtas termožaliuzes, žiemą surenkančias saulės šilumą ir padedančias šildyti, o vasarą apsaugančias nuo patalpų perkaitimo.

komenduojama namus kurti pasitelkiant žemės atspalvius. Jie veikia raminamai, lengvai derinami tarpusavyje, be to, toks pasirinkimas niekada nenuvertėja, bėgant metams išlieka madingas. Rusvų, rudų, smėlio tonų apstu naujosiose kolekcijose, todėl interjero kūrimo procesas nesukels iššūkių dėl spalvų pasirinkimo trūkumo.

3. VISOSE ERDVĖSE PRITAIKOMAS INDUSTRINIS LOFTŲ STILIUS Industrinio stiliaus loftai išpopuliarėjo prieš gerą penkmetį. Grubus, lyg iš senų gamyklos patalpų atkurtas interjeras sužavėjo visus – ir įsigijusius tokio tipo netradicinę erdvę nuolatiniam gyvenimui, tiek kuriantiems asmeninę erdvę įprastose nekilnojamojo turto formose: butuose, namuose. Betonas, plytos, atviri vamz-

4. KABANTYS SIETYNAI NETIKĖTOSE ERDVĖSE

ŽALIUZĖS - ROLETAI APŠVIETIMAS ELEKTROS INSTALIACIJOS PREKĖS www.ardena.lt www.sviestuvai.lt

VILNIUS: tenio g KAUNAS: Savanorių pr KLAIPĖDA: Minijos g. 62 ŠIAULIAI: Pramonės g

erkių g

B P

I

Užs. Nr. 17-11-01

Daugybę metų krištoliniai, ypač dekoratyvūs sietynai buvo siejami tik su didelėmis erdvėmis, svetainės ir valgomojo zonomis. 2017 metai žada revoliuciją šioje srityje, ir šviestuvų gamintojai teigia, kad reikia būti laisvesniems kūryboje. Užsienio dizaineriai masyvius kabamuosius šviestuvus perkelia iš įprastų vietų į virtuvę, vonią, koridorių, netgi lauko terasą. Rezultatas – netikėtai pasikeitusios kasdienės erdvės. „Jaukumas gyvena ne sienose, o žmonių širdyse“, – pasakė vienas nežinomas autorius, ir jis buvo teisus. Kiekvienas šeimininkas savo namus dėlioja su dideliu atsidavimu ir meile, su noru išpildyti slapčiausius troškimus. Mados tendencijos padeda atrasti kažką naujo, o stilius ir pajautimas – tai apgyvendinti savo širdžiai mielose erdvėse. Nebijokite eksperimentuoti, bet visada vadovaukitės širdimi.


namų erdvės R. Budėnaitės piešinys „Portrait of March“

Gabrielė Šermukšnytė

Menas namams: GRAKŠTŪS IR JAUKIAI MISTIŠKI RŪTOS BUDĖNAITĖS PIEŠINIAI

54

s

er

Rūta Budėnaitė


namų erdvės

Š

įkart kviečiame suklusti minimalaus stiliaus gerbėjus, kuriems juodos ir baltos spalvų derinys nėra tiesiog kontrastų pavyzdys, kuriems

suvirpa širdys pamačius ritmingai išdėstytas tam-

sias dėmes ir linijas baltame interjere. Tokioje patalpoje itin svarbi kiekviena detalė, o menininkė ir interjero dizainerė Rūta Budėnaitė turi ką pasiūlyti, kad toji detalė virstų viso interjero puošmena. Rūtos Budėnaitės, ar kitaip „FloatingPepper“, galerijos darbai išsiskiria itin savitu braižu ir daugiasluoksniškumu. Piešiniai dvelkia šilta ramybe, bet kartu ir tarsi užhipnotizuoja, įtraukia savo mistiniais čiuptuvėliais. Šie kūriniais puikiai derės bei leis paganyti akis ir mintis tiek namų, tiek biuro aplinkoje.

apasakok apie save iš kur esi kilusi, ką studijavai, kaip

stebiu, kaip žmonės gyvena, kokia šviesa pro jų langus krinta, ir tuo pat metu bandau spėti, kuo jie gyvena, kokia jų buitis,

nusprendei pasirikti šią kryptį Mano gimtasis miestas – Kaunas.

ia gimiau ir užaugau.

Mokiausi Kauno dailės gimnazijoje, kuri ir padėjo iš arčiau

kasdienybė. Iš tokių spėlionių, iš galvoje kuriamų vaizdinių gimsta idėjos, kurias norisi perkelti ant popieriaus lapo.

susipažinti su menu, nors jis nebuvo svetimas. Iš vaikystės pamenu aliejinių dažų kvapą namuose, mamos eskizus. Pa menu, vieną kartą pati pabandžiau piešti, tačiau siena, pa

oks kelias yra nuo idėjos iki apčiuopiamo daikto Dažnai galvoje sukasi daug idėjų, bet ne visada žinai, kada

spalvinta raudonu pieštuku, nedžiugino namiškių akių...

pavyks jas įgyvendinti. Kai kurioms idėjoms reikia laiko su

Bet, pradėjus mokytis dailės gimnazijoje, viskas susidėliojo

bręsti, užaugti. Gali pasirodyti banalu, bet mūzos yra ir jos

į savo vietas – susipažinau su keliomis dailės technikomis ir

veikia. Būna dienų, kai rankos nekyla dirbti ir net nesinori

pamažu atsirinkau sau artimiausią. Tiksliau, dvi – tapybą ir

grįžti prie kūrybos, o kitą kartą gali sėdėti ištisas naktis ne

gra ką. Jos su manimi ir iki šiol. Tapyba sužavėjo savo potė

prisimindamas, kad reikia pamiegoti ar pavalgyti. Negali atsi

pių įvairove, aliejinių dažų faktūromis ant drobės ir kvapais,

traukti nuo darbo tol, kol nepamatai galutinio rezultato.

o gra ka – savo grakštumu, smulkumu, kruopštumu. Labai

Kūrybinis procesas iš menininko pareikalauja didelės

mėgdavau piešti smulkias detales, iš jų kurti kompozicijas. Kai įstojau studijuoti interjero dizaino Vilniuje, iš karto su pratau, kad ši specialybė reikalauja labai didelio kruopštumo, tikslumo ir tvarkingumo. Piešimas buvo viena iš stipriausių studijų sričių, tad todėl ja užsiimu šiuo metu. okia menininko kasdienybė

aip gimsta avo kūriniai, iš

ko semiesi įkvėpimo Labai mėgstu stebėti aplinką, iš kurios daugiausia ir pasi semiu idėjų. Ant žemės besivoliojanti šakelė kitam gali atro dyti kaip daiktas, šiukšlė, kurią reikia išmesti, o man ji gali būti įkvėpimo šaltinis ir didžiausia gamtos puošmena. Kiekvieną dieną aš pastebiu tai, kas mane įkvepia ar tie siog apsigyvena mano mintyse. Tai gali būti žmogus, gėlės, daiktai, tekantis vanduo ir t. t. Tai panašu į kadro sustabdymą ir paskui jo konvertavimą pagal savo viziją. Man visuomet įdomu, važiuojant automobiliu ar autobu su, stebėti tai, kas vyksta už lango. pač vakarais, kai dau giaaukščių ar nuosavų namų languose užsidega šviesos. Aš R. Budėnaitės piešinys „ afe

ith ou“

s

er

55


namų erdvės R. Budėnaitės piešinys „If ou

ere mine“

emocijų įvairovės. Dirbdamas gali jausti ir palaimą, ir neapy kantą, dirbdamas gali džiaugtis, liūdėti, skirtis, o vėliau susi taikyti. Menininkui labai svarbu žinoti, kada sustoti ir atsitraukti nuo kūrybos. varbu padaryti pertrauką, savęs neperspaus ti, nes darbas per prievartą niekada neteikia gero rezultato, o gali jį tik pabloginti. Tad tas kelias yra labai vingiuotas. Nėra formulės, kurią išmokęs gali pritaikyti kiekvienam darbui ar projektui. u kie kvienu kūrybiniu procesu atrandi dalykus, kurie padiktuoja tolimesnius veiksmus. Gali būti vis kitoks, bet išlikti savimi. okias medžiagas naudoji, kuo jos išskirtinės avo kūriniams naudoju baltą vatmano lapą, juodą rašiklį ar gra tinį pieštuką. Dar mokyklos laikais vienas piešimo mo kytojas patarė, prieš pradedant piešti, gerai apžiūrėti priemo nes: ar švarus popierius, ar neapsilankstęs. Apžiūrėti, ar pieš tukai nusmailinti, ar darbo stalas paruoštas. Man labai patiko toks požiūris, kad priemones, su kuriomis ketini sukurti meno kūrinį, turi prižiūrėti labai atsakingai. tengiuosi šiuo požiūriu vadovautis. Achromatinis spalvų pasirinkimas, juodos ir baltos spalvų

lybės praktikos metus pamažu atradau stilių, kuriuo žaviuosi.

kontrastas geriausiai padeda perteikti tai, kaip aš jaučiu lini

Turėdamas savo stilių, tu darai viską tik juo. Jį gali atspindė

jos grožį, jos kompozicijas ir žaismą su dėmėmis.

ti apranga, namai ar kūryba. Tad savo kuriamus paveikslus geriausiai įsivaizduoju minimalistinėse ar industrinio stiliaus

okiame interjere geriausiai atsiskleidžia tavo kūriniai Esu minimalistinio, skandinaviško, lofto stiliaus gerbėja. Baigiau interjero dizaino studijas, tad per kelerius šios specia

erdvėse. Klasikiniuose interjeruose šie darbai atrodytų kiek ne savo vietoje ar pasiklydę. Netinkamai eksponuojamus pa veikslus galima labai lengvai „sugadinti“, todėl labai svarbu atrasti erdves, tinkamas jiems eksponuoti, kad darbas pats kalbėtų už save. okių turi kūrybinių užmojų Kaip minėjau, kiekvieną kartą kuriant gali atrasti kažką naujo. Buvo metas, kai pradėjau piešti gyvūnų portretus. Iš to gimė idėja padaryti visą seriją, kurią norėčiau skirti būtent vaikų kambarių interjerams arba gyvūnų mylėtojų namams. Kadangi šiuo metu visi mano kūriniai yra mažo formato, labai noriu pradėti dirbti su didesniais. Esu svajoklė, tad idėjų prisigalvoju įvairių ir kartais, atro do, nerealių, bet tai tik dar labiau motyvuoja kurti, siekti tiks lų, kurie vieną dieną tikrai išsipildys. Vienas iš jų – personalinė paroda galerijoje. ur galima įsigyti tavo kūrinių avo darbams esu sukūrusi galeriją „ loatingPepper“, ku rioje galite rasti visą mano kūrybą. Dėl darbų įsigijimo susi siekite asmenine žinute facebooko pro lyje „ loatingPepper“ arba rašykite el. paštu floatingpepper@gmail.com. Mano kūri nių galima įsigyti ir internetinėje galerijoje paveikslai.lt.

56

s

er

R. Budėnaitės piešinys „Moon guardian“


UAB „Decoramentum“ pristato naujieną – ispaniškas dekoratyvines sienų plokštes. Plokštės naudojamos vidaus ir išorės (fasadų, terasų ir pan.) sienų apdailai. Dekoratyvinių plokščių privalumai: ♦ aukšta kokybė, ♦ nedidelis svoris, ♦ labai platus faktūrų bei atspalvių pasirinkimas, ♦ lengvas ir greitas montavimas, ♦ turi akustinių bei šilumos izoliacinių savybių, ♦ tinka bet kokiam interjero bei eksterjero stiliui.

UAB „Decoramentum“ / PC „UNIDECO“, Verkių g. 44, Vilnius Tel.: +370 616 95016 / info@decoramentum.lt / www.decoramentum.lt


namų erdvės an ra liukaitė

BALKONAS –

GYVENAMASIS PLOTAS IŠTISUS METUS

58

s

er


namų erdvės

V

I

S

T -

Nesiūlysime balkono įstiklinti ar nugriauti kambarį ir balkoną skiriančią sieną, tokiu būdu padidinant buto plotą. Palikime balkoną atvirą, juk nenorime gyventi akvariume. Deja, atvi ri miesto namų balkonai turi keletą trūkumų – privatumo ir jaukumo stoka, šaltis, vėjas, drėgmė, o kartais ir saulės perte klius. Maža balkono erdvė – ne visai trūkumas, nes net ir kelių kvadratinių metrų balkonėlį galima paversti jaukia gyvena mąja vieta.

Balkono dizainas ir jaukumo detalės balkono dizaino kūrimą žiūrėkite, kaip į interjero lauke kūri mą, lyg į labai sumažintą savo buto versiją. Palikite jame kuo daugiau natūralumo, išlaikykite jį tokį, koks yra, tik adaptuo „Eva Solo“ nuotraukos

kite gyvenimui. Pavyzdžiui, jei balkonas yra sename name su autentiškais žalvario turėklais, puiku, kurkite jame romantiš ką prancūziško ar ispaniško stiliaus balkonėlį jei yra poreikis, restauruokite detales, bet nebūtina keisti visų naujomis . Jei balkonas naujos statybos name, jo dizainą kurkite jaukiu mi nimalistiniu stiliumi, sekdami skandinavų pavyzdžiu. s

er

59


namų erdvės Renkantis baldus balkonui galioja tas pats principas, kaip renkantis sodo baldus. Baldai turi būti pritaikyti lauko aplin kai, lengvi, mobilūs, kompaktiški, patogūs, atsparūs drėgmei, temperatūrų pokyčiams ir saulės poveikiui. Mediniai, metali niai, plastikiniai ar pinti. Mažoje balkono erdvėje puikiai tiks sulankstomosios kėdės ir mobilūs staliukai su ratukais, suo liukai daiktadėžės, ant kurių galėsite ne tik sėdėti, bet ir daik tus susidėti. Labai svarbu balkone esančius daiktus laikyti tvarkingai, nes netvarką matysite ne tik jūs, bet ir jūsų kaimynai. Tam tiks lauko sąlygoms pritaikytos spintelės, kabinamosios lentynė lės. Jokiu būdu neperkraukite balkono, juk tai maža erdvė. Bet jei trūksta jaukumo, įsirenkite medines terasines ar jums patinkančias akmens masės plytelių grindis. Ant grindų galite patiesti pintą, džiuto ar tvirtesnio audinio, marinistinių ar eg zotiškų raštų takelį. Kėdes paminkštinkite pagalvėlėmis tik nepamirškite įneš ti jų į vidų lyjant lietui , atsineškite pledą, kad būtų šilčiau, už dekite žvakučių ir vakarieniaukite balkone žvakių šviesoje. Jei balkonas didesnis, galite pastatyti nedidelę, laukui pritaikytą sofą, taip pat šezlongą degintis ar net pritvirtinti hamaką. Taip savo balkone jausitės lyg išvykę atostogų į kurortą. Jei jūsų namo kaimynai išties draugiški, galbūt savo bal kone jums net pavyks surengti barbekiu vakarėlį ir išnaudoti grilį. Pasikepti mėsos, jūros gėrybių ar daržovių galite balko ne naudodami mobilųjį mini grilį, kuris tilps net ir mažame balkonėlyje. inote, ko čia dar trūksta Lempučių Papuoškite balkoną lauko lemputėmis: girliandomis, mažais originalaus dizaino žibintais. Tai patiks ne tik jums, jūsų vaikams ir sve čiams, bet ir kaimynams. Lyg amžinos Kalėdos jūsų balkone.

Privatumas ir oro pokyčiai Nuo smalsių kaimynų akių atvirame balkone gal ir nepasislėp site, bet susikurti mikroskopinę privatumo oazę vis tiek galite. Privatumo suteiks specialios tekstilinės lauko širmos, tvirti namos prie balkono turėklų arba grindų. Ant turėklų galite kabinti ir virvėmis pririšamas balkonines širmas iš poliesterio

nuo vėjo, saulės, gatvės dulkių. Jei ieškote jaukesnių sprendimų, balkone galite statyti len gvas, pusiau peršviečiamas ažūrines pertvaras ar bambuki nes sieneles. Nuo saulės ir lietaus jus taip pat apsaugos balko ninės markizės stogeliai su išskleidžiamu mechanizmu arba didelis išskleidžiamas skėtis su pagrindu, statomu ant grindų. Tačiau, mūsų manymu, pats jaukiausias sprendimas, sutei kiantis balkonui ne tik privatumo, bet ir saugantis nuo dulkių ir saulės – tai natūrali širma, suformuota iš gyvų augalų. 60

s

er

„Eva Solo“, „IKEA“, „H&M Home“ nuotraukos

patogu, nes galima skalbti skalbimo mašinoje . Širmos iš da lies apsaugo ne tik nuo praeivių ar kaimynų žvilgsnių, bet ir


Išeiti į balkoną = išeiti į sodą sivaizduokite, tereikia peržengti balkono slenkstį ir jūs atsi duriate savo asmeniniame mažyčiame sode. Kaip tokį sukur ti

ia jums padėti gali tik augalai. Balkono jaukumą ir priva

tumą kurti padeda patys įvairiausi augalai. Visų pirma tai iš vijoklinių augalų suformuotos žaliosios sienos. Vešli vijoklių lapija ne tik suteikia gamtos pojūtį namuose, estetikos, bet ir taip trokštamo privatumo. Tai lyg džiunglės mieste. Vertikaliajam apželdinimui siūlome rinktis nelepias, šalčiui atsparias vijoklinių rūšis, tokias, kurios nereikalauja derlingo dirvožemio, daug saulės ar specialios priežiūros. Pavyzdžiui, pavėsį mėgstantys vijokliai – vinvyčiai (Parthenocissus), kurie auga itin greitai, taip pat vijokliniai sausmedžiai (Lonicera periclymenum), vertinami dėl jų skleidžiamo gaivaus kvapo, ne lepi paprastoji gebenė (Hedera) bei kai kurie vynmedžiai (Vitis). Vijokliniai vynmedžiai ypač patiks tiems, kurie iš savo vi joklių džiunglių norėtų sulaukti ir valgomo derliaus – tikrų vynuogių. Balkonui rinkitės kuo atsparesnius šalčiui vynme džius, kurių žiemą nereikia dengti. Mūsų vynmedžiai favoritai vėsiam lietuviškam balkonui: Alden (Vitis), išauginantys mėly nas desertines uogas, Lora (Vitis) su žaliomis desertinėmis uo gomis bei

anadice (Vitis vinifera), pasipuošiantys rausvomis

desertinėmis vynuogėmis. Kaip užauginti vijoklius

Visų pirma, reikės kantrybės,

antra, atramos ne jums, o vijokliams , vazono, geros žemės, o visa kita padarys patys vijokliai. Atrama tai gali būti ir tu rėklai, kopėtėlės, pynučiai, tinklelis ir pan. dažniausiai reika linga tik jauniems vijokliams. odinti juos galite ir į medines dėžutes, lovelius ar didesnį vazoną. Vijokliams nereikia daug ploto, užteks 0

0 cm, ir maždaug 0 cm gylio, taip pat reikė

tų dugne padaryti drenažą ir naudoti žemes su mineralinėmis trąšomis.


namų erdvės Medžiai balkone? Kodėl gi ne? Dar vienas visiškai natūralus būdas privačioms mikrodžiun glėms susikurti – apstatyti balkoną vešliais, ištisus metus ža liuojančiais dekoratyviniais medeliais. Balkone galite auginti nedidelius užaugančius nuo 0, 0 cm iki 2 m aukščio , lengvai formuojamus medelius. Mūsų klimatui geriausia rinktis nerei klius, net ir šaltą žiemą žaliuojančius spygliuočius, nes jūs juk nenorėtume, kad, atėjus žiemai, jūsų balkone liktų tik plikos šakelės vazone. Taigi balkonuose auginti tinkamiausios yra tu jos, mažos pušaitės ir eglutės, kadagiai, kukmedžiai. pač gra žiai šie medeliai atrodys žiemą, vos pasidengę baltu sniegu. balkoninių medelių favoritų sąrašą įtraukėme šiuos: va karinė tuja (Thuja occidentalis), horizontalusis kadagys (Juniperus horizontalis), balzaminis kėnis (Abies balzamea), korėji nis kėnis (Abies koreana), europinis kukmedis (Taxus baccata), baltoji eglė (Picea glauca), dygioji eglė (Picea pungens), Bankso pušis (Pinus banksiana), juodoji pušis (Pinus nigra), kanadinė cūga (Tsuga canadensis) ir kiti, atitinkantys prieš tai išvardytus kriterijus.

Kaip pasirinkti būtent jūsų balkonui tinkamus augalus Atkreipkite dėmesį, ar balkonas labiau apšviestas saulės, ar yra pavėsyje, kokia pasaulio kryptimi jis orientuotas. Pagal tai rinkitės augalų veisles. Komponuokite tarpusavyje deran čius augalus, pvz., mėgstantiems skandinavišką stilių siūlome rinktis neaukštas, lengvai formuojamas tujas ir šiauriamėgius horizontalius kadagius.

odinkite juos į masyvius terakoti

nius, betono ar pilkos akmens masės vazonus – taip sukursite skandinaviško stiliaus augalų architektūrą savo balkone. Šiltuoju metų sezonu balkone taip pat galite auginti įvairias salotas, aitriąsias paprikas, o jei balkonas itin saulėtoje vieto je, gal pavyks išauginti net citrinmedį ar apelsinmedį. Tiesa, šiems augalams tikrai prireiks priežiūros, ne kaip vijokliams ar medeliams. Ir nemanykite, kad pamiršome paminėti gė les, tiesiog jų įvairovė per didelė, kad galėtume atrinkti tinka miausias jūsų asmeniniam balkonui. odinkite tokias, kokios jums labiausiai patinka, eksperimentuokite į valias. 62

s

er

„Eva Solo“, „IKEA“ nuotraukos

prieskonines žoleles, daržoves ir net vaisius, pvz., pomidorus,


NAUJIENOS Keraminės plokštės „Storie“: Italijos architektūra ant sienų ir grindų ITALIJA

I

talų dizaineriai Giorgia anellato ir Daniele Bortotto kartu su keramikos gamintoju „ EDIT eramiche d Italia“ sukūrė unikalią apdailos plokščių kolekciją, įkvėptą autentiškos Italijos architektūros istorijos. Tyrinėdami laiko tėkmės paliktus ženklus istorinėje italų architektūroje – didinguose itališkuose namuose, vilose, aristokratų rūmuose, sodybose, senovinėse fermose ir fabrikuose, dizaineriai už ksavo unikalų vaizdų, spalvų, šešėlių, įtrūkių ir tekstūrų rinkinį, sukurtą niekam nepavaldaus laiko. Šiuolaikinės technologijos leido visa tai atkurti ant didelių formatų keraminių plokščių dydis – 120 2 0 cm, storis – mm . Taip gimė išskirtiniai plokščių modeliai, skirti šiuolaikinių namų sienų ir grindų apdailai. Už šį dizaino sprendimą autoriai buvo apdovanoti prestižiškiausiu dizaino apdovanojimu „Red Dot A ard: Best of the Best 2017“. CEDIT nuotr.

Šviestuvų-paukščių kolekcija „Perch light“ NYDERLANDAI

O

landų dizaino gamintojas M I į namus parskrenda su paukščiais. Delikataus ir ra nuoto dizaino šviestuvai subtiliai atkartoja ant šakelių tupinčių paukščių formas. Kurdamas šią šviestuvų kolekciją Londono dizaineris Umut amac ksavo laukinę gamtą, vėliau geometrizavęs paukščių vaizdus ir parinkęs įdomias medžiagas, tokias kaip lankstytas popierius, žalvaris, auksu dengtas plienas ir kamštis, jis sukūrė „Perch light“ – pakabinamųjų, pastatomųjų, sieninių ir stalinių šviestuvų kolekciją. Visi laidai paslėpti konstrukcijos viduje, harmoningai sklindanti šviesa ramina, be to, šviestuvai turi specialų mechanizmą, simuliuojantį šviestuvo „šakelių“ siūbavimą, lyg namuose stebėtumėte tikrus paukščius. Tom Gildon/MOOOI nuotr.

64

s

er


namų erdvės Baldų kolekcija „The Roaring Twenties“: 3-iojo dešimtmečio madų sugrįžimas KANADA

N

amų interjeras lyg iš lmo „Didysis Getsbis“ – taip, tai įmanoma, nes kanadiečių dizaino gamintojas M BILIA kartu su interjero dekoratore Janette E en ir dizaineriu Jeanu Pascaliu Gauthier į namų interjerus sugrąžina iojo dešimtmečio madas. Blizgūs paviršiai, ra nuota prabanga, art deco stilius ir svaiginantis džiazas – viskas taip, kaip buvo beveik prieš šimtą metų, tik adaptuota šiuolaikiniam gyvenimui. Egzotiški audiniai, tokie kaip aksomas, geometriniai raštai ir formos, atgyjantys ant „The Roaring T enties“ kėdžių, kavos stalelių, šviestuvų, indaujų ir kitų šios kolekcijos interjero detalių. Jean Longpré nuotr.

Tvaraus dizaino mini virtuvė „miniki“ VOKIETIJA sivaizduokite virtuvę, kuri yra, bet jos net nematyti. „miniki“ – sprendimas žmonėms, kurie gyvena mažose erdvėse, į kurias kažkaip dar turi tilpti ir visavertė virtuvė. inote tą jausmą, kai netrukus turi užeiti svečiai, bet virtuvė apversta aukštyn kojom. Architektas Tobias ch arzer sukūrė modulinį virtuvėlės komplektą, kuris akimirksniu gali paslėpti netvarką ir tapti tiesiog elegantiška indauja. „European Product Design A ard 2017“ prizu apdovanota virtuvėlė sukurta iš atskirų modulių, kuriuose telpa kriauklė, šaldytuvas, kaitlentė, talpyklos indams ir daiktams. Galite pasirinkti tiek modulių, kiek norite. „miniki“ pasižymi funkcionaliu, ilgaamžiu dizainu, nepaklūstančiu besikeičiantiems mados vėjams ir yra pagaminta iš tvarių medžiagų – baltos spalvos PL didelio slėgio laminato su juodais apvadais. Taigi tokia virtuvėlė gali būti naudojama daugybę metų, net jei kraustytumėtės kitur, ji gali kraustytis kartu su jumis, mat yra lengvai išmontuojama. Michael Jaeger nuotr.

s

er

65


Palankus mikroklimatas ištisus metus „TermoMolis“ – tai inovatyvi lubų šildymo sistema, kurioje dvi idėjos – lubų šildymas ir molio naudojimas – sujungiamos į vieną produktą. Molio plytelėse priklausomai nuo Jūsų pasirinkimo išvedžiojami vandens vamzdeliai arba elektriniai šildymo kabeliai, ir taip gaunama ypač efektyvi bei ekonomiška šildymo sistema. Lubos, kaip didelio ploto plokštuma patalpoje, yra labai tinkamos šildymo arba vėsinimo sistemai įrengti. Ji veikia žemų temperatūrų režimu, o tai leidžia reikšmingai taupyti energijos sąnaudas. „TermoMolis“ yra daug daugiau negu šildymas. Vasarą „TermoMolis“ natūraliai ir sveikai vėsins Jūsų patalpas, o leisdami šaltą vandenį galite reguliuoti ir efektyviai vėsinti patalpas. Įsirengę „TermoMolio“ sistemą Jūs turėsite sveikas ir žmogui ypač palankias molio lubas. Gausybė teigiamų molio savybių palaikys Jūsų sveikatą ir puikią savijautą. „TermoMolis“ – tai jaukaus, malonaus ir sveiko mikroklimato natūralus formuotojas Jūsų namuose ar biure. Jauku, efektyvu, sveika – šie trys žodžiai geriausiai apibūdina teikiamą „TermoMolio“ naudą. „TermoMolis“ skleidžia spindulinę šilumą, kuri yra maloniausia ir sveikiausia šilumos perdavimo forma. Tokia, kokia mėgaujamės saulėkaitoje arba vakarodami prie koklinio židinio. Šiluma iš lubų šildymo elemento šilumine spinduliuote perduodama tiesiai į visus aplinkoje esančius kietuosius kūnus – baldus, sienas, žmogaus kūną ir t. t. Oras nešildomas tiesiogiai ir yra truputį vėsesnis nei aplinkos daiktai, spindulinė šiluma veikia visą žmogaus kūną – būtent todėl „TermoMolio“ šiluma yra maloni ir jauki. Su „TermoMoliu“ šildymui naudojamas visas lubų plotas, nėra jokių koncentruotos ar aukštos temperatūros šildymo šaltinių. Šiluma patalpose pasiskirsto itin tolygiai ir maloniai. Viena iš natūralių molio savybių – sugerti drėgmę, kai jos yra per daug, ir atiduoti, kai jos trūksta. Todėl patalpose, kurias dengia „TermoMolio“ lubos, visada vyraus 45–50 % drėgnumas. Vasarą ši savybė atsiskleidžia ypač gražiai – Jūs turite natūralų, malonų ir nieko nekainuojantį 3–4 KW/m² vėsinimą. Naudojant šaltą vandenį, „TermoMolis” veikia kaip valdomojo vėsinimo sistema, tad galima patalpose turėti bet kurią žmogaus aplinkai tinkančią temperatūrą. „TermoMolis“ patalpose ištisus metus palaiko tokią temperatūrą ir drėgmę, kurioje žmogaus organizmas jaučiasi geriausiai. Lubų šildymo ir molio taikymo nauda viename produkte labai išryškėja, kai vertinamos sistemos įsigijimo, eksploatacijos ir priežiūros sąnaudos. Darydami vieną investiciją Jūs įsigyjate šildymo ir vėsiniUžs. Nr. 17-11-04

mo sistemą, įsirengiate natūralias molio lubas ir turite sveiko mikroklimato šaltinį savo patalpose. Yra labai nesunku palyginti kiekvieno šio dalyko kainą atskirai ir „TermoMolio“ investicijos dydį. Eksploatacijos metu „TermoMolis“ dirba labai efektyviai. Priežiūros sąnaudų arba nebus, arba jos bus labai minimalios, o svarbiausia tai, kad eksploatacinės sąnaudos susitaupo labai stipriai – sutaupoma iki 50 % energijos, palyginti su įprastinėmis sistemomis, veikiančiomis vėsinimo režimu, ir iki 30 % – šildymo režimu. Be to, „TermoMolio“ sistema įrengiama lubose, todėl visas patalpų plotas bus naudojamas Jūsų gyvenimo poreikiams, o ne, tarkime, radiatoriams pakabinti. „TermoMolis“ gali daug prisidėti prie geresnės žmogaus sveikatos. Visų pirma todėl, kad patalpose eliminuojamas aukštyn judančio karšto oro sukeltas dulkių judėjimas. Tai dovana mūsų plaučiams, kuri ypač aktuali lėtinių kvėpavimo ligų ir alergijų kankinamiems žmonėms. Be to, kiekviena šeimininkė patvirtins: kuo mažiau dulkių, tuo laimingesnė šypsena. Nuo seno statyboms naudojama ir šiuo metu renesansą išgyvenanti medžiaga molis yra natūrali, ekologiška ir labai palanki žmogui. Jis neutralizuoja alergenus, absorbuoja kvapus, mažina oro užterštumą ir elektrosmogą, turi puikių antistatinių savybių, patalpose nebus pelėsių. Vėsindamiesi su „ TermoMoliu“ Jūs jausite tolygią ir malonią vėsą bet kurioje patalpos vietoje be jokios šalto oro cirkuliacijos, kuri neabejotinai kelią įvairiausių problemų žmonėms, dirbantiems kondicionuojamose patalpose. „TermoMolio“ sistema naudojama tiek privataus būsto, tiek verslo pastatų statyboje, nesvarbu, ar tai renovacija, ar nauja statyba. „TermoMolis“ yra labai veiksminga šildymo sistema, todėl ją galėsite pritaikyti ne tik šiuolaikinės statybos energiškai gerai izoliuotuose pastatuose, bet ir tuose, kurie apšiltinti vidutiniškai. Tai pirmiausia lubų šildymo sistema, tačiau gali būti naudojama ir sieniniam šildymui įrengti. Techniškai sumontuoti šią sistemą nėra sudėtinga, o dėl modulinio principo bus labai paprasta įsirengti ir pavienes patalpas. „TermoMolis“ – tai ekologinės statybos, kuriai neabejotinai priklauso ateitis, produktas. Mielai Jums parodysime, paaiškinsime daugiau su šiuo produktu susijusių detalių. Mums bus labai džiugu, jei ir Jūs mėgausitės tikrąja šilumos harmonija.

Mus rasite adresu Saltoniškių g. 29, Vilnius.

Interneto puslapis www.termomolis.lt, tel. 8 6 880 80 93.


NAMŲ projektai

2017 ruduo

group


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_102 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su dvie ų automobilių garažu.

Gyvenamasis plotas

88 m2

Bendras plotas

185 m2

Užstatymo plotas

233 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

šlaitinis

Kambarių skaičius:

3

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

68

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.sauna.lt

www.eko2siluma.lt

Tvirtinimo sprendimai

www.jotul.lt

www.sfsintec.biz

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_103 Klasikinio stiliaus vieno aukšto gyvenamasis namas su automobilio garažu.

Gyvenamasis plotas

100 m2

Bendras plotas

1 4 m2

Užstatymo plotas

228 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

daugiašlaitis

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

69

Kaminai visam gyvenimui

www.tolvita.lt

www.teriva.lt

www.tikslangai.lt

www.uponor.lt


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

1 4 odernaus stiliaus dvie ų auk tų gyvenamasis namas su stogine.

Gyvenamasis plotas

1 4 m2

Bendras plotas

170 m2

Užstatymo plotas

131 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

dvišlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

nėra

Stoginė automobiliui:

2 automobilių

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

70

Kaminai visam gyvenimui

www.tolvita.lt

www.teriva.lt

www.tikslangai.lt

www.uponor.lt

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_105 Klasikinio stiliaus vieno aukšto gyvenamasis namas su automobilio garažu.

Gyvenamasis plotas

107 m2

Bendras plotas

200 m2

Užstatymo plotas

24 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

daugiašlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

yra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

71

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.sauna.lt

www.eko2siluma.lt

Tvirtinimo sprendimai

www.jotul.lt

www.sfsintec.biz


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_106 odernus dvie ų auk tų gyvenamasis namas su vieno automobilio garažu ir vieno automobilio stogine.

Gyvenamasis plotas

103 m2

Bendras plotas

201 m2

Užstatymo plotas

175 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas, šlaitinis

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

yra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

72

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.sauna.lt

www.eko2siluma.lt

Tvirtinimo sprendimai

www.jotul.lt

www.sfsintec.biz

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_107 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su dvie ų automobilių stogine.

Gyvenamasis plotas

121 m2

Bendras plotas

168 m2

Užstatymo plotas

281 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

nėra

Stoginė automobiliui:

yra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

73

Kaminai visam gyvenimui

www.tolvita.lt

www.teriva.lt

www.tikslangai.lt

www.uponor.lt


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_108 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su dvie ų automobilių garažu.

Gyvenamasis plotas

116 m2

Bendras plotas

198 m2

Užstatymo plotas

260 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas, dvišlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

74

Kaminai visam gyvenimui

www.tolvita.lt

www.teriva.lt

www.tikslangai.lt

www.uponor.lt

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_110 odernus dvie ų auk tų gyvenamasis namas su dvie ų automobilių garažu.

Gyvenamasis plotas

106 m2

Bendras plotas

178 m2

Užstatymo plotas

168 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas, dvišlaitis

Kambarių skaičius:

4

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

San. mazgų skaičius: Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

75

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.sauna.lt

www.eko2siluma.lt

Tvirtinimo sprendimai

www.jotul.lt

www.sfsintec.biz


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_112 odernus dvie ų auk tų gyvenamasis namas su dvie ų automobilių garažu.

Gyvenamasis plotas

116 m2

Bendras plotas

1 4 m2

Užstatymo plotas

159 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas, dvišlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

76

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.sauna.lt

www.eko2siluma.lt

Tvirtinimo sprendimai

www.jotul.lt

www.sfsintec.biz

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_113 odernus dvie ų auk tų gyvenamasis namas su vien laičiu stogu ir stogine dviem automobiliams.

Gyvenamasis plotas

93 m2

Bendras plotas

14 m2

Užstatymo plotas

152 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

vienšlaitis

Kambarių skaičius:

4

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

San. mazgų skaičius: Garažas:

nėra

Stoginė automobiliui:

2 automobilių

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

77

Kaminai visam gyvenimui

www.tolvita.lt

www.teriva.lt

www.tikslangai.lt

www.uponor.lt


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

114 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su garažu automobiliui.

Gyvenamasis plotas

112 m2

Bendras plotas

189 m2

Užstatymo plotas

259 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

78

Kaminai visam gyvenimui

www.tolvita.lt

www.teriva.lt

www.tikslangai.lt

www.uponor.lt

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_115 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su daugia laičiu stogu ir garažu dviem automobiliams.

Gyvenamasis plotas

101 m2

Bendras plotas

188 m2

Užstatymo plotas

242 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

daugiašlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

79

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.sauna.lt

www.eko2siluma.lt

Tvirtinimo sprendimai

www.jotul.lt

www.sfsintec.biz


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_119 Klasikinis vieno aukšto gyvenamasis namas su daugia laičiu stogu ir garažu vienam automobiliui.

Gyvenamasis plotas

101 m2

Bendras plotas

14 m2

Užstatymo plotas

242 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

daugiašlaitis

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

80

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.sauna.lt

www.eko2siluma.lt

Tvirtinimo sprendimai

www.jotul.lt

www.sfsintec.biz

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_120 vie ų auk tų gyvenamasis namas su dvi laičiu stogu ir garažu vienam automobiliui.

Gyvenamasis plotas

99 m2

Bendras plotas

167 m2

Užstatymo plotas

242 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

dvišlaitis

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

81

Kaminai visam gyvenimui

www.tolvita.lt

www.teriva.lt

www.tikslangai.lt

www.uponor.lt


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_121 Vieno aukšto gyvenamasis namas su dvi laičiu stogu ir stogine dviem automobiliam.

Gyvenamasis plotas

98 m2

Bendras plotas

165 m2

Užstatymo plotas

292 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

šlaitinis

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

nėra

Stoginė automobiliui:

2 automobilių

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

82

Kaminai visam gyvenimui

www.tolvita.lt

www.teriva.lt

www.tikslangai.lt

www.uponor.lt

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_122 vie ų auk tų gyvenamasis namas su sutapdintu stogu ir garažu dviem automobiliams.

Gyvenamasis plotas

100 m2

Bendras plotas

186 m2

Užstatymo plotas

160 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

83

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.sauna.lt

www.eko2siluma.lt

Tvirtinimo sprendimai

www.jotul.lt

www.sfsintec.biz


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_123 Vieno aukšto gyvenamasis namas su sutapdintu stogu ir stogine automobiliui

Gyvenamasis plotas

83 m2

Bendras plotas

1 4 m2

Užstatymo plotas

226 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

nėra

Stoginė automobiliui:

1 automobilio

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

84

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.sauna.lt

www.eko2siluma.lt

Tvirtinimo sprendimai

www.jotul.lt

www.sfsintec.biz

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

124 Vieno aukšto gyvenamasis namas su laitiniu stogu ir garažu dviem automobiliams.

Gyvenamasis plotas

144 m2

Bendras plotas

200 m2

Užstatymo plotas

265 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

šlaitinis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

85

Kaminai visam gyvenimui

www.tolvita.lt

www.teriva.lt

www.tikslangai.lt

www.uponor.lt


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_125 Vieno aukšto gyvenamasis namas su šlaitiniu stogu ir stogine dviem automobiliams.

Gyvenamasis plotas

111 m2

Bendras plotas

184 m2

Užstatymo plotas

312 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

šlaitinis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

nėra

Stoginė automobiliui:

2 automobilių

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

86

Kaminai visam gyvenimui

www.tolvita.lt

www.teriva.lt

www.tikslangai.lt

www.uponor.lt

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas


+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

http://www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_126 Vieno aukšto gyvenamasis namas su sutapdintu stogu ir garažu dviem automobiliams.

Gyvenamasis plotas

95 m2

Bendras plotas

197 m2

Užstatymo plotas

326 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

Http://www.tipinisprojektas.lt/projektu_katalogas

L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

87

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.sauna.lt

www.eko2siluma.lt

Tvirtinimo sprendimai

www.jotul.lt

www.sfsintec.biz


Pri

Naujiena

JØTUL I 620 SERIJA 2017-aisiais pagrindinis „Jøtul“ prekės ženklo gaminys – „Jøtul I 620“. Tai didelis ketaus ugniakuras, suteikiantis galimybę matyti daugiau liepsnos , nei tą galėjo padaryti jo pirmtakas – geriausiai parduodamas „Jøtul I 520“.

J

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

40% MAŽIAU

MALKŲ

CB ŠVARUS DEGIMAS

UŽDARAS DEGIMAS

Pli Svo KO Šild •Ga •Efe •Jun

Sis TE Or Pad iš l

Pri

40% MAŽIAU

MALKŲ

CB ŠVARUS DEGIMAS

JØTUL I620 DANGA:

juodi dažai

NOMINALIOJI GALIA:

9 kW

ŠILDOMAS PLOTAS:

iki 180 m²

DŪMTRAUKIS:

Ø 150 mm

MATMENYS (A×P×G):

524×736×431 mm

PLIAUSKOS ILGIS:

60 cm

UŽDARAS DEGIMAS

Šis ugniakuras, nors ir didelių matmenų, sukonstruotas taip, kad užtikrintų optimalų degimą net esant minimaliai galiai. Visi „Jøtul I 620 Series“ modeliai atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus. Degimo kamera, dėl baltų emaliuotų ketaus plokščių ir viršutinės vermikulito plokštės , kuriomis išklotas jos vidus, yra šviesi. Tinkamai naudotis židiniu padės ant oro reguliavimo rankenėlių esantys aiškūs ženklai. „Jøtul I 620“ lengva įrengti, jis tinka ir atviriems tradiciniams židiniams, ir naujiems korpusams. Suteikiama galimybė pasirinkti, iš kelių pusių įstiklinti židinį – vienos, dviejų ar trijų. Į standartinį komplektą įeina siauras dekoratyvinis rėmas, palengvinantis židinio apdailos įrengimą.

Gamintojas: JØTUL AS, Norvegija UAB „Tolvita“ Linkmenų g. 4 ,Vilnius

+370 613 27739, +370 616 10473 El. p. info@jotul.lt www.tolvita.lt

Plia Svo Šild Ga Efe Jun

Sis Or iš la


www.dobaldai.lt +370 600 26747


Delta Miro

Stilius jĹŤsĹł namuose

Žurnalo "Supernamai" nr. 32  

Žurnalo "Supernamai" nr. 32 . Daugiau informacijos: http://supernamai.lt

Žurnalo "Supernamai" nr. 32  

Žurnalo "Supernamai" nr. 32 . Daugiau informacijos: http://supernamai.lt

Advertisement