a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

2,90 €

2020 m. Nr. 36

ATEITIES NAMUS STATYKIME JAU DABAR PARODOS „SUPERNAMAI 2019“ NAUJIENOS

R

2020 M. INTERJERO TENDENCIJOS

I 19 -20 LU 09 20 NA

ŽU

PASTATŲ APSAUGA NUO UGNIES

10

PASITINKANT A++ ENERGINĘ KLASĘ

+

INDIVIDUALIŲ NAMŲ PROJEKTAI

VIEŠNAGĖ MĖLYNOJOJE REZIDENCIJOJE ŽIDINYS – SVARBIAUSIAS KAMBARIO AKCENTAS KALĖDINIAI PUOŠYBOS ELEMENTAI

ISSN 2029-2619

9 772029 261014


Leidėjas UAB „Super namai“ Tel. (8 670) 26 670 info@supernamai.lt www.supernamai.lt Direktorius Darius Jokubauskas Vyr. redaktorė Irena Dirgėlienė irena@supernamai.lt Autoriai: Irena Dirgėlienė Ilona Petrovė Jonas Malinauskas Gabrielė Šermukšnytė Dizaineris Robertas Jakštaitis robertas@supernamai.lt

Reklama Kristina Taraškevič kristina@supernamai.lt Kalbos redaktorė Rita Malikėnienė VIRŠELYJE „Shutterstock“ nuotrauka SPAUSDINO UAB „BaltoPrint“ Dėl galimo broko kreiptis į spaustuvę.

UAB „Super namai“ © Visos teisės saugomos. Perspausdinant iliustracijas ir tekstus yra būtinas leidėjo rašytinis sutikimas. Leidėjas neatsako už reklamos skelbimų tekstą ir turinį.

4 p. PASITINKANT A++ ENERGINĘ KLASĘ: kokie pokyčiai laukia statybų sektoriaus 2021 metais?

10-oji PARODA

2020 Spalio 9–11 d. , Vilnius

www.supernamai.lt 2

supernamai


turinys

58 12 p.

42 p.

PASTATŲ APSAUGA NUO UGNIES

NAUJOS BĖGINIŲ ŠVIESOS SISTEMŲ GALIMYBĖS

20 p.

46 p.

AR DAR ILGAI MOKYSIMĖS IR EGZAMINUS LAIKYSIME PIRTYSE?

p.

Magiška viešnagė Mėlynojoje Rezidencijoje

64 p. PARODA „SUPERNAMAI“ –

Židinys – svarbiausias kambario akcentas

70 p.

galimybė pristatyti naujausias technologijas

30 p.

Aplinkos tvarkymas rudenį

38 p.

ATEITIES NAMUS STATYKIME JAU DABAR

KALĖDŲ BELAUKIANT: PUOŠYBOS ELEMENTAI. Kas madinga šiemet?

52 p.

2020-ŲJŲ INTERJERO TENDENCIJOSE – GAMTOS ĮKVĖPTAS NATŪRALUMAS IR KOMFORTAS

75 p. Namų projektai


ekspertai pataria

PASITINKANT A++ ENERGINĘ KLASĘ:

KOKIE POKYČIAI LAUKIA STATYBŲ SEKTORIAUS 2021 METAIS? Atsižvelgiant į mūsų šalyje vyraujančias klimatines sąlygas, A++ energinės klasės namai užtikrina palankiausią sąnaudų santykį. Tai reiškia, kad per penkiasdešimt žiemų (toks nustatytas pastato gyvavimo ciklas) bus pasiektos mažiausios jo išlaikymo sąlygos ir padaryta mažiausia žala gamtai. 4

supernamai

„Shutterstock“, A. Gelžinio ir asmeninių pašnekovų archyvų nuotr.

Irena Dirgėlienė


ekspertai pataria Marius Narmontas

Nuo 2021 m. sausio 1 d. gyvenamiesiems na-

energinės klasės naujiems gyvenamosios, vie-

mams greičiausiai nebereikės kaminų, o itin

šosios ir pramoninės paskirties grupių pasta-

sandarūs langai atliks tik šviesos šaltinio, bet

tams, tapo lengviau pasiekti A, A+ ar A++ ener-

jokiu būdu ne vėdinimo funkciją, nes visas vė-

ginę pastato klasę.

dinimas vyks per rekuperacinę sistemą. Kokie

Aplinkos viceministras Marius Narmontas

dar pokyčiai laukia statybų sektoriaus?

sako, kad A++ energinės klasės privalomumas valstybės valdomiems pastatams pradėtas

Namai, beveik nevartojantys energijos

taikyti anksčiau nei kitiems, nes siekiama, kad valstybė statybos rinkos dalyviams rodytų

Europos Sąjungos (ES) parlamentas yra pa-

pavyzdį. Toks reikalavimas, pasak viceminis-

tvirtinęs Energinio namų efektyvumo direk-

tro, yra savalaikis ir pamatuotas, skatinantis

tyvą 2010/31/EU, pagal kurią ES, vadinasi, ir

pažangą, tad ir jo įgyvendinimas turėtų būti

Lietuvoje, privaloma statyti tik energijos beveik nevartojan-

sklandus. Didžiausias šokas statybų rinką ištiko tuomet,

čius namus. Sparčiai didėjančios šilumos energijos kainos

kai vyko perėjimas prie A energinės klasės reikalavimų vie-

suformavo naują požiūrį į energijos vartojimą. Itin svarbiais

toj taikytos B klasės. Projektuotojai užtruko prisitaikyti prie

namo vertės kriterijais tapo jo šiluminės ypatybės ir ekono-

griežtesnių reikalavimų, o statybininkai – prie pažangesnių

miškumas.

medžiagų ir pan., tačiau rinka greitai apsiprato, o užsakovai

Pagal Aplinkos ministerijos statybos techninį reglamen-

netruko įsitikinti A energinės klasės teikiama nauda. Statybų

tavimą (techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų

sektoriui pereinant prie A+ energinės klasės reikalavimų, rin-

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“)

ka juos labai nesunkiai įgyvendino, o kadangi A++ nuo A+ ne-

aukščiausios energinio efektyvumo klasės namas, populia-

daug kuo skiriasi (jie yra tiesiog šiek tiek griežtesni), manoma,

riai vadinamas pasyviu namu, dabar oficialiai vadinamas A++

kad ir šis pokytis bus nesunkiai įgyvendinamas.

klasės, t. y. energijos beveik nevartojančiu, namu. Tokio namo ją suvartojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių

Projektavimo etape laukiantys iššūkiai

energija. Tokio tipo namas energijos suvartoja minimaliai – jis

Studijos ZET vadovas Martynas Zigaitis teigia, kad nuo

sutaupo iki 90 proc. šildymo išlaidų, palyginti su įprastais na-

2011 m. įsigaliojus ES direktyvai, būtina kiek įmanoma labiau

mais.

projektuoti ir statyti pasyvius namus. ES šalys įsipareigoja

šiluminės energijos poreikis yra beveik lygus nuliui, o didžią-

savo teisinėje sistemoje koreguoti esamus statinio efekty-

Pradėta nuo valstybės ir savivaldybių statomų pastatų

vumo rodiklius: statinys kaip funkcinis vienetas privalo kuo mažiau vartoti energijos ir kiek tik įmanoma daugiau reikia

Dabar naujai statomų gyvenamųjų pastatų energinio nau-

išnaudoti natūralius energijos šaltinius arba tuos, kurie gali

dingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+. Kita ir kol kas

atsinaujinti.

aukščiausia energinio efektyvumo klasė A++ žymi energijos

Anot pašnekovo, Statybos techninis reglamentas, kuris

beveik nevartojantį pastatą. Būtent tokie namai Lietuvoje bus

nustato statinio efektyvumo rodiklius, dažnai neatitinka rea-

statomi nuo 2021 m. sausio 1 d., kai visoje ES įsigalios A++

lios situacijos.

energinio efektyvumo reikalavimai. Valstybės ir savivaldybių

Projektuodami statinio konstrukcijas, statybos inžinieriai

institucijų, įstaigų ir valstybės įmonių statomi nauji pastatai

vadovaujasi tiek Eurokode, tiek Lietuvoje galiojančiais para-

turi atitikti A++ energinės klasės reikalavimus

metrais, todėl projektuojant namo architek-

jau nuo 2019 metų pradžios. Šis reikalavimas

tūrą ir statinio konstrukcijas svarbu tiek teisin-

įsigaliojo patikslinus statybos techninį regla-

gai parinkti medžiagas, tiek apgalvoti pačius

mentą „Pastatų energinio naudingumo pro-

sprendimus. Projektuojamas namas yra vien-

jektavimas ir sertifikavimas“.

tisas projektas, kuriame dalyvauja daugybė in-

Įsigaliojus patikslintiems reikalavimams

žinierių, projektų vadovų. Svarbi komunikacija

atitvarų ir inžinerinių sistemų norminėms sa-

tiek tarp specialistų, tiek ir kuriant bendrą pro-

vybėms, minimaliems optimaliems sąnaudų

jekto vaizdą. Projekto vadovo uždavinys – kaip

atžvilgiu skaičiavimo duomenims, pakore-

įmanoma labiau padėti užsakovui susigaudyti

guotiems norminiams energinio naudingu-

tarp A+, A++ ir kitų namo klasių ir, jeigu įmano-

mo rodikliams, nurodytiems B, A, A+ ir A++

ma, sutaupyti pinigų bei patarti tai daryti. Martynas Zigaitis

supernamai

5


ekspertai pataria Sandarumo testas – vienas patikimiausių statybos kokybės patikrinimų.

namu gali vadintis tik toks pastatas, kurio šiluminės energijos poreikis yra mažesnis nei 15 kWh/m² per metus, pastato sandarumas (infiltracija) n50 ≤ 0,6 h–1, pirminės energijos poreikis mažesnis nei  120 kWh/(m²/metus), didžiąją suvartojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija. Tai modernūs, šiuolaikiško dizaino, visiems gyventojų poreikiams pritaikyti namai.

Daugiausia energijos iš atsinaujinančių šaltinių Pastato energinis naudingumas yra daugiau nei tik namo sandarumo rodiklis. Jis žymi energijos kiekį, reikalingą patenkinti su įprastu pastato naudojimu siejamą energijos poreikį, įskaitant energiją pastato šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto vandens ir pastato apšvietimo reikmėms, t. y. energijos kiekis, reikalingas naudoti pastatą pagal jo paskirtį. A+ klasei, priešingai nei A++, atsinaujinantis energijos šaltinis vis dar nėra privalomas. Tačiau nuo 2021 metų pradžios statomi namai privalės turėti ne tik rekuperatorius, bet ir didžiąją dalį namo reikmėms suvartojamos energijos gauti iš atsinaujinančių šaltinių. Taigi netolimos ateities statiniai praktiškai nedaug kuo skirsis nuo dabar statomų, tik turės dar šiek tiek storesnį šiltinamąjį sluoksnį, dar sandaresnius langus ir duris, privalomą rekuperacijos sistemą ir greičiausiai fotovoltinę saulės elektrinę ant stogo. Tikėtina, kad toks

Efektyvesni, ekonomiškesni ir palankesni gamtai pastatai

sandarus namas pasigamins visą jam šildyti, vėdinti ir apšviesti reikalingą energiją. Tereikės susimokėti už šiukšlių išvežimą ir šaltą vandenį. Žinoma, yra ir kita medalio pusė –

Visų ES direktyvų, susijusių su energijos taupymu, pagrindinis

A++ klasės namus pastatyti kainuos brangiau, tad specialis-

tikslas – sumažinti išmetamų teršalų kiekius į aplinką. Pasta-

tai prognozuoja, kad jų plotai mažės.

tų energinio naudingumo reikalavimų pakeitimai prisideda ir prie švaresnės aplinkos. Aplinkos ministerijos specialistų teigimu, aukšto energinio naudingumo lygio pastatai yra gerokai efektyvesni, ekonomiškesni ir palankesni gamtai. Atsižvelgiant į technologijų raidą ir galimą energijos kainos kilimą pasauliniu mastu, vis dažniau atkreipiamas dėmesys, kad artimoje ateityje beveik nevartojantys energijos pastatai bus optimalus variantas, pirmiausia kalbant apie naujus pastatus, ir dėl mažesnių šildymo sąskaitų, didesnio komforto, pagaliau švaresnės, sveikatai naudingesnės aplinkos.

Energijos efektyvumo ir sandarumo charakteristikos Pastato energinis efektyvumas nustatomas atlikus sandarumo testą. Jis atliekamas vidaus patalpoje padidinus slėgį ir tikrinant, ar greitai jis keičiasi. Jei slėgis sparčiai mažėja, namas nėra pakankamai sandarus. Energijos beveik nevartojančio namo energijos efektyvumo ir sandarumo charakteristikos griežtai reglamentuojamos ir turi atitikti Vokietijos pasyvaus namo instituto reikalavimus. Todėl aukščiausios A++ klasės Sandarumas – vienas svarbiausių būsto kokybės kriterijų. 6

supernamai


ekspertai pataria

„Peteliškių parkas“ – pirmasis Lietuvoje daugiabutis A++ klasės namas Nuotrauka iš UAB CONSTRA archyvo

supernamai

7


ekspertai pataria Komentuoja aplinkos viceministras Marius NARMONTAS

REIKALAVIMAI A++ ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS PASTATAMS:

Tam tikrų iššūkių anksčiau galėjo kelti reikalavimas A++ pastatams naudoti daugiau kaip 50 proc. atsinaujinančios energijos, tačiau dauguma šilumos tie-

Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė, apibūdinanti pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui, turi būti mažesnė už 0,3.

Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C2 vertė, apibūdinanti pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą karštam buitiniam vandeniui ruošti, pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių, mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninių rodiklių, pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdangų šilumines savybes, pastato sandarumo, šiluminės energijos sąnaudas pastatui šildyti, turi būti mažesnė arba lygi 0,7.

Jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacijos sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,80, o rekuperatoriaus ventiliatorių vartojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³. Šis reikalavimas netaikomas sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramoniniams pastatams.

A++ klasės pastatuose didžiąją suvartojamos energijos dalį turi sudaryti energija iš atsinaujinančių išteklių.

kėjų ėmė naudoti biokurą, todėl Lietuvoje susiklostė labai palanki situacija – pastatams, kuriems šilumos energija tiekiama iš centralizuotų tinklų, pasiekti A++ klasę problemos nebeliko. Kalbant apie statybos sąnaudas, A++ klasės pastatų statybos kaina neturėtų labai stipriai skirtis nuo A+ pastatų, nes patys reikalavimai pastatams pasikeitė labai nedaug. Tačiau jei siekiame turėti energiją taupančius pastatus, natūralu, kad jų statyba kainuos brangiau nei pastatų, kurių energijos suvartojimo reikalavimai yra neriboti. Pastatų energinių klasių reikalavimai nėra laužti iš piršto, jie nustatomi remiantis sudėtingų skaičiavimų ir analizės pagrindu, atsižvelgiant į optimalų sąnaudų lygį. Dažnai pamirštame, kad pastatai stovi labai ilgai, todėl apie per griežtus reikalavimus dažniausiai kalba tie, kurie stato ne sau ir siekia tik trumpalaikės naudos. Manau, kad šiuolaikinės inžinerinės sistemos leidžia mums statyti tokius pastatus, kurie sugeba visiškai apsirūpinti energija savarankiškai  – pasigaminti ją iš atsinaujinančių išteklių. Todėl svarstome nustatyti rekomenduojamą (ne privalomą) energinio naudingumo klasę, kuri padėtų projektuoti ir statyti

Energinis naudingumas vertinamas pagal šiuos parametrus: •

Šiluminės savybės – šilumos laidumo koeficientai. Tai svarbiausias rodiklis.

Sandarumas – jis svarbus, nes rodo ne tik kaip pastato sienos apsaugo namą nuo šalčio ir drėgmės, bet ir nuo karščių, iš aplinkos sklindančio triukšmo. Tai ypač aktualu statant namą tankiau apgyvendintoje vietoje.

Vėdinimas – A++ energinio efektyvumo klasės pastatai turi turėti itin kokybiškas vėdinimo sistemas. Jas įrengus bus galima efektyviai naudoti pastate ir aplink jį cirkuliuojantį orą. Taip pat apsaugoti nuo staigių temperatūros šuolių.

Atsinaujinantys energijos šaltiniai – rodiklis, kuris A++ energinio efektyvumo pastatą išskiria iš žemesnių klasių namams taikomų reikalavimų.

pastatus, nevartojančius papildomos energijos (nulinės energijos pastatai). Tokie pastatai yra mūsų ateitis, reikia siekti energetikos progreso, nes tai, kas šiuo metu yra pasiekta, jau yra per elementaru. Rekomenduojami siektini rodikliai mažai energijos vartojančiuose ir pasyviuose namuose

8

Minimalūs reikalavimai

A++ energinio naudingumo klasė

Pasyvus namas

A+ energinio naudingumo klasė

Stogas

0,08

0,08

0,09

Sienos

0,10

0,10

0,11

Grindys

0,10

0,10

0,12

Kauno technologijos universiteto mokslininkai akcentuoja, kad apie 2050-uosius metus pastatai turėtų patys save apsi-

Langai ir durys

0,70

0,80

0,80

Rekuperatoriaus naudingumas (ne mažiau kaip)

90 proc.

75 proc.

80 proc.

Ar privaloma energija iš atsinaujinančių išteklių?

Daugiau nei pusė

supernamai

rūpinti energija – jos pasigaminti: tikėtina, kad tai bus autonominis apsirūpinimas ir autonominės sistemos, o centralizuoti šilumos tinklai gali tapti nebereikalingi. Gali būti, kad tai stabdys šilumos tinklų vystymąsi, dauNeprivaloma

Neprivaloma

giau energijos bus vartojama iš atsinaujinančios energetikos. Vis dėlto iki to laiko, kai įvyks tokie pokyčiai, šilumos tinklai vis dar turės prioritetą.


Pirmasis Lietuvoje A++ klasės namo statybos projektas įvertintas aukso medaliu. Nuotrauka iš UAB „Dzūkijos statyba“ archyvo

ekspertai pataria

Pirmajam Lietuvoje A++ klasės pastatui – aukso medalis „Lietuvos metų gaminio 2017“ konkurse Panaros kaime (Varėnos r.) įgyvendintas pirmojo Lietuvoje A++ klasės namo statybos projektas įvertintas aukso medaliu. Panaros pilnų namų bendruomenės pastatas naudojamas nuo 2016 m. spalio pabaigos. Pagal pastato energinio naudingumo sertifikato duomenis šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti sudaro 3,54 kWh/kv. m per metus. Pasak bendrovės „Dzūkijos statyba“ generalinio direktoriaus A. Ragucko, monitoringo duome-

kijos nacionalinio parko reikalavimų, pastato išorės apdailai

nys leidžia teigti, kad mokestis už pastato energijos sąnaudas

pasirinktos maumedžio dailylentės.

neviršys 1 euro/kv. m per metus, o faktinės energijos sąnaudos yra mažesnės už apskaičiuotas teoriškai.

Patalpų vidaus pertvaros sumūrytos iš blokelių. Mansardinio aukšto medinių konstrukcijų denginys apšiltintas net

Panaros kompleksui elektros energiją gamina 90 kW ga-

0,5 m storio mineralinės vatos sluoksniu, taip pat panaudotos

lios saulės elektrinė, pastatą šildo geoterminiai šilumos siur-

ir vėjo izoliacinės plokštės, stogo šilumos perdavimo koefici-

bliai, išorės atitvaros užtikrina, kad pastatas būtų šiltas ir san-

entas U < 0,09  W/kv.  mK. Derinantis prie aplinkos, pastatas

darus, o efektyvų vėdinimą užtikrina rekuperacinė sistema.

uždengtas maumedžio malksnų stogu – tai natūralia danga,

Visos šildymo ir vėdinimo sistemos valdomos automatiškai.

gebanti taip prisitaikyti prie atmosferos pokyčių, jog be jokios

Kad pastatas atitiktų aukščiausią energinio naudingumo

priežiūros tarnauja šimtmečius. Pastate sumontuotų langų ši-

klasę, būtų itin sandarus ir turėtų ypač didelę šiluminę var-

lumos izoliavimo savybės yra aukštų rodiklių. Langų šilumos

žą, ypatingas dėmesys skirtas langų ir durų angokraščių, pa-

perdavimo koeficientas U = 0,8 W/kv. mK.

matų ir sienų, sienų ir stogo, pastato išorinių ir vidinių kampų

Pastate sumontuoti vokiško šešių kamerų, 83 mm pločio

sandarumui bei šių mazgų techniniams sprendiniams. Atlikus

plastikinio bešvinio profilio plastikiniai langai. Papildomas

testą, nustatytas sandarumo koeficientas buvo 0,46 (reika-

sandarinamasis tarpiklis užtikrina ypač gerą šilumos ir garso

laujama 0,6), todėl pastatas visiškai tenkina A++ klasės energi-

izoliaciją, o ilgaamžiai vokiški varstymo mechanizmai iš nerū-

nio naudingumo reikalavimus.

dijančiojo plieno, dengto cinku ir aliuminiu, – ilgalaikę eksplo-

Naujasis A++ pastatas, kurio naudingas plotas – 749 kv. m,

ataciją. Stiklo paketai šiuose languose sukomplektuoti iš trijų

yra vieno aukšto su mansarda ir rūsiu: rūsyje įrengtos pagal-

stiklų, iš kurių du – selektyviniai, t. y. dengti specialia metalo

binės patalpos, skalbykla ir šilumos ruošimo patalpa; pirmam

oksidų danga. Pastate sumontuotos Lietuvos gamintojo lauko

aukšte – valgykla su virtuve; mansardiniame aukšte – gyvena-

durys, skirtos pasyviesiems namams, kurių šilumos perdavi-

mosios patalpos.

mo koeficientas U = 0,58  W/kv.  mK. Durų karkasui parinkta

Pastato rūsio sienos išlietos iš monolitinio gelžbetonio,

klijuotinė mediena, stabilizuojanti fanera ir 0,2 mm stabilizuo-

apšiltintos polistireninio putlpasčio plokštėmis. Atitvarų,

jantis aliumininis lakštas, durų išorę dengia drėgmei atspari

kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas

HDF 6 mm plokštė. Durų vidus užpildytas 100 mm putų po-

U < 0,12 W/kv. mK. Dalis rūsio perdangos yra iš surenkamojo

liuretanu.

gelžbetonio, dalis – monolitinio gelžbetonio, o pirmojo aukšto perdanga – iš monolitinio gelžbetonio.

Šilumos sutaupyti padeda ir kokybiška rekuperacinė sistema, kurios rekuperatorių naudingumo koeficientas ne ma-

Pastato sienoms mūryti parinkti mineralizuoto medžio

žesnis kaip 0,9. Tokia vėdinimo įranga užtikrina švaraus oro

ir cemento blokeliai su termoizoliacinės medžiagos užpildu.

cirkuliavimą pagal kiekvienos konkrečios patalpos poreikius ir

Tokia pastato laikančiųjų sienų konstrukcija pasirinkta dėl la-

maksimaliai sumažina pelėsio atsiradimo riziką, taip pat lei-

bai gerų šiluminių blokelių savybių. Kita blokelių, sumūrytų į

džia gerokai sumažinti šildymo išlaidas.

sieną, pusė užpildyta monolitiniu betonu. Tokia laikančiosios

Pastatui šildyti naudojama geoterminė šildymo sistema.

sienos konstrukcija turi labai gerų šiluminių ir sandarumo sa-

Šiluma geoterminiais šilumos siurbliais tiekiama iš trijų 100 m

vybių.

gylio gręžinių, taip surenkant sukauptą žemėje saulės ener-

Siekiant A++ energinio naudingumo išorės atitvaroms keliamų reikalavimų – šilumos perdavimo koeficientas

giją ir ją naudojant pastatui šildyti. Pastate įrengtas grindinis šildymas.

U < 0,11  W/kv.  mK  – sienos iš išorės apšiltintos mineraline

Kadangi tai yra gydomosios paskirties pastatas, jis pritai-

vata, kurią dengia laminuota vėjo izoliacinė plokštė. Išlaikant

kytas neįgaliems žmonėms. Čia įrengti pandusai, specialiai

pastatų komplekso architektūrinį vientisumą ir paisant Dzū-

pritaikytos sanitarinės patalpos. supernamai

9


technologijos

Prie individualių poreikių prisitaikanti geoterminio šildymo sistema Bendrovė „Eko2šiluma“ pristato naują „Geodan“ šilumos siurblį „žemė–vanduo“, kuris naudojamas kaip visa geoterminio šildymo sistema, tinkama tiek naujai statybai, tiek seniems pastatams modernizuoti keičiant šildymo sistemą.

Išskirtinės šilumos siurblio savybės

ti. Sistema automatiškai prisitaiko prie gręžinio, o inverterio

Pasak „Eko2šiluma“ direktoriaus Rolando Grikšo, dėl mažo

peratūroje. Sistemos modulinę konstrukciją lengva transpor-

svorio ir mažo aukščio įrenginį nėra sudėtinga sumontuoti,

tuoti ir montuoti. Be to, ši sistema yra aukščiausios energinės

nereikia atskiros patalpos. Įrenginys yra vienas tyliausių rin-

A+++ klasės šildymui ir A + klasės – karštam vandeniui ruošti.

koje, yra galimybė naudoti „Quiet-mode“ režimą. Gręžinio val-

Specialistų teigimu, naudojat aukštesnės klasės įrenginį, per

dymas adaptyvus, taikoma inverterio technologija, yra bevie-

metus ne vien sutaupoma, bet ir tausojama aplinka. Sistemos

lio tinklo adapteris ir išmanioji energinė sistema – visi namų

R32 šaltnešis taip pat palankesnis gamtai nei panašūs kiti.

klimato komforto parametrai vienoje vietoje. A+++ energinės

10

technologija užtikrina efektyvų veikimą bet kokioje lauko tem-

klasės „Geodan“ šilumos siurblys naudoja R32 šaltnešį, dėl to

Idealus sprendimas mažoms patalpoms

yra dar ekonomiškesnis ir nekenkia aplinkai.

„Geodan“ šilumos siurblys dėl savo kompaktiško dizaino len-

Kaip šios sistemos privalumą pašnekovas įvardija tai, kad

gvai pritaikomas visų tipų pastatuose. Tik 175 cm aukščio

ji tinka tiek senoms sistemoms pakeisti, tiek ir naujoms įdieg-

įrenginys lengvai tilps į bet kokias mažas patalpas, įrenginys

supernamai


technologijos montuojamas ekonomiškai išnaudojant er-

rinti paklausą ir pasiūlą. Išmanieji tinklai

dves. Įrenginio konstrukcija yra modulinė,

yra priemonė, kuria siekiama pagerinti

kompresoriaus blokas nesunkiai išimamas,

energijos vartojimo efektyvumą ir sta-

todėl sistemą nesunku pervežti ir sumontuoti.

bilizuoti tinklą, didėjant atsinaujinančios

Pasak eksperto, tinkamas patalpų klima-

energijos kiekiui. „Smart Grid Ready“ eti-

tas yra būtina geros savijautos sąlyga, o „Mit-

ketė patvirtina tinklo tinkamumą eksplo-

subishi Electric“ šilumos siurbliai sukurti taip,

atuoti, esant kintamam elektros tiekimui.

kad patalpose būtų užtikrintas geriausias vidaus klimatas. „Geodan“ šilumos siurblys

Prisitaiko prie šilumos poreikių

nėra išimtis – esant žemam triukšmo lygiui,

Geoterminė „Geodan“ sistema automa-

įrenginys yra vienas tyliausių rinkoje, pasirin-

tiškai prisitaiko prie šilumos poreikių pa-

kus naktinio režimo funkciją, jis veikia dar ty-

gal lauko ir vidaus veiksnius, pavyzdžiui,

liau.

intensyviai šviečiant saulei, maksimaliai sumažinamas energijos vartojimas. Efek-

Adaptyvus valdymo metodas

tyviai palaikoma pasirinkta patalpų ir

Pašnekovas įsitikinęs, kad nusprendusieji pa-

optimali vandens temperatūra šildymo

keisti seną geoterminį šilumos siurblį į naujes-

sistemoje. Sistemoje yra įdiegtas lengvai

nį, pritaikant „Geodan“ šilumos siurblio val-

valdomas skydelis, papildomai galima pa-

dymą, nepatirs jokių sunkumų, nes įrenginys

sirinkti bevielį nuotolinio valdymo pultelį

automatiškai prisitaiko prie esamų ar naujų

ir taip valdyti įrenginį iš bet kurios namo

gręžinių. Siekiant sumažinti gręžinio užšalimo

vietos. Išvykus iš namų ilgesniam laikui,

riziką, sumažinamas maksimalus dažnis, jei

paspaudus piktogramą, kurioje pavaiz-

gręžinyje temperatūra artėja prie užšalimo

duotas lagaminas, šildymo sistemos dar-

ribos.

bas bus nustatytas maksimaliam energi-

Pasyvaus vėsinimo funkcija

jos taupymui. Norint išplėsti patalpų temperatūros reguliavimo galimy-

Pasyvus vėsinimas – tai modernus ir aplinkai nekenksmingas

bes, namą galima padalyti į dvi atskiras šildymo zonas ir jose

geoterminės sistemos komponentas. Ši technologija veikia

palaikyti skirtingą vidaus temperatūrą – tuomet kiekviena

priešingai nei geoterminis šildymas, ji skirta ne patalpoms

zona bus reguliuojama individualiai.

šildyti, o joms vėsinti. Paprastai tariant, įsirengiantiems geoterminę sistemą dovanojama ir „pasyvaus vėsinimo“ sistema. Tai leidžia šilumos siurbliui vėsinti namus mažiausiomis įmanomomis sąnaudomis.

R32 šaltnešis Šilumos siurblyje naudojamas šaltnešis R32 yra palankus aplinkai ir taupo energiją, tokiu būdu įrenginys prisideda prie aplinkos tausojimo. R32 šalntešio termodinaminės savybės yra labai geros, jos lemia itin didelį energijos vartojimo efekUžs. Nr. 19-09-20

tyvumą.

Išmanusis tinklas (Smart grid) Išmanusis tinklas (Smart grid) – tai elektros tinklas, kuriame naudojamos IT ir kitos technologijos, siekiant efektyviai sude-

UAB „Eko2šiluma“ Partizanų g. 27, Kaunas Eigulių g. 2, Vilnius Klientų aptarnavimas +370 (37) 350075 Daugiau informacijos www.eko2siluma.lt

supernamai

11


technologijos Irena Dirgėlienė

Nemažai laiko praleidžiame uždarose patalpose, kurios daro didelę įtaką mūsų savijautai. Jos turėtų atlikti savo funkcijas – suteikti ne tik komforto jausmą, bet ir būti saugios, tačiau kasmet pastatų gaisrai pareikalauja aukų ir pridaro didelių nuostolių. Nežinoma, netiksli ar klaidinanti informacija apie statybinių medžiagų degumą arba konstrukcijų atsparumą ugniai gali sukelti neigiamų pasekmių. 12

supernamai

Nuotraukos iš ROCKWOOL archyvo

PASTATŲ APSAUGA NUO UGNIES


technologijos Techniniame pase – informacija apie gaisrinės saugos sistemas Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigalioja naujos formos statinio techninis pasas. Ši forma patvirtinta pakeitus statybos techninį reglamentą „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“. Techniniame pase, be bendrųjų statinio charakteristikų, turės būti ir statinio ar jo dalies priežiūros ir naudojimo atmintinė statinio naudotojui. Joje bus pateikiama informacija apie pastato vėdinimo, oro kondicionavimo, dujų, elektros, silpnųjų srovių, šildymo, vandentiekio, nuotekų, gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo ir kitas inžinerines sistemas, jų naudojimą ir priežiūrą, patalpų klimato rekomendacijos. Šią atmintinę elektronine arba popierine versija reikės pateikti visiems statinio naudotojams. Ji suteiks informacijos, kaip tinkamai naudotis statinio inžinerinėmis sistemomis ir jas prižiūrėti, palaikyti tinkamą patalpų mikroklimatą. Be to, techniniame pase turės būti informacija apie gaisrinės saugos sistemas. Tikimasi, kad tokiu būdu pagerės pastatų gaisrinės saugos būklė, bus užtikrinama, kad statinio projektuotojo numatytos gaisrinės saugos sistemos ir sprendiniai būtų įgyvendinami visą statinio naudojimo laiką, nepriklausomai nuo statinio savininko pasikeitimo, atliekamo remonto ar kitų veiksnių.

Atsakomybė dėl gaisro sukeltos žalos ir nuostolių

kas pastatams, kurių statybai panaudota daug degiųjų medžiagų, galima padėti sumažinti gaisrų sukeltus nuostolius. Tinkamas statybinių medžiagų parinkimas padeda ir ugnia-

Niekas neapsaugotas nuo gaisro, kuris gali kilti bet kur ir bet

gesiams, nes kuo lėčiau plinta gaisras, tuo daugiau laiko ir

kada, tačiau kai kurios jo pasekmės itin skaudžios architek-

galimybių turi gelbėtojai išgelbėti žmones, pastatą ir turtą,

tams, rangovams, pastatų savininkams, draudikams ir ugnia-

taip pat saugiai atlikti savo darbą. Nustatyta, kad, naudojant

gesiams. Savininkai siekia apsaugoti ne tik pastatus, bet ir jų

nedegias medžiagas, gaisras plinta lėčiau ir taip suteikiama

viduje esantį sukauptą turtą. Jie nori būti tikri, kad jų pastatai

ugniagesiams brangaus laiko.

yra saugūs vartotojams, kad nuosekliai plėtojamam verslui nekyla grėsmė. Be to, nesant pakankamos priešgaisrinės ap-

Izoliacija ir gaisrinė sauga

saugos, pastato savininkui arba jo valdytojui gali būti taikoma

Pasak bendrovės ROCKWOOL techninio vadovo dr. Andriaus

baudžiamoji ar administracinė atsakomybė dėl gaisro sukel-

Buskos, Lietuvoje iki nepriklausomybės atkūrimo statyti pas-

tos žalos ir nuostolių. Savininkams jų pastato gaisrinis saugu-

tatai buvo menkai izoliuoti ir šalti, nes dažniausiai naudoti ši-

mas yra tolygus jų interesų sėkmei.

lumai ar šalčiui laidūs betoniniai ar gelžbetoniniai statybiniai

Architektams, projektuojantiems pastatus, ir rango-

gaminiai, tačiau jie – nedegūs, todėl gaisro grėsmė buvo ma-

vams, atliekantiems statybos darbus, tenka atsakomybė

žesnė. Tokių pastatų šiandien mūsų aplinkoje matome gana

dėl sprendimų, susijusių su pastato gaisrine sauga, įskai-

daug. Siekiant mažinti šilumos nuostolius ir pagerinti kom-

tant konstrukcijų ir statybinių medžiagų parinkimą bei su-

forto sąlygas, statyboje atsirado poreikis naudoti šilumą izo-

montavimą. Nedegios statybinės medžiagos gali sumažinti

liuojančias medžiagas. Šių medžiagų termoizoliacinės savy-

atsakomybės riziką, tenkančią architektams bei statybinin-

bės dažnu atveju būna panašios, tačiau jos skiriasi reakcijos į

kams, rengiantiems projektą ar vykdantiems statybos dar-

ugnį savybėmis. Pašnekovo teigimu, įvairiose šalyse anksčiau

bus. Pastato draudimas grindžiamas rizikos numatymu, o

galiojusios statybinių medžiagų degumo klasifikacijos galėjo

draudiko sėkmė priklauso nuo atitinkamo rizikos ir įmokų

klaidinti dėl skirtingai bandomų ir vertinamų medžiagų savy-

dydžio proporcingumo. Nustatant didesnes draudimo įmo-

bių. Iš šnekamosios kalbos kilusios įvairios apibrėžtys dažnai supernamai

13


technologijos

vartojamos kaip „klasifikacijos sąvokos“, nors skamba rami-

izoliacinės medžiagos. Neorganinės – tai mineralinė vata,

namai, iš tikrųjų yra netikslios. Kilus gaisrui elementai iš de-

kuri, priklausomai nuo gamybai naudojamų žaliavų, gali būti

gesnių medžiagų gali labai paspartinti ugnies plitimą, o skir-

akmens ar stiklo. Polimerinės medžiagos – plastikai, kurie

tingo storio, tačiau analogiškos tos pačios medžiagos gali būti

taip pat gali būti įvairių tipų: polistireninis arba ekstruzinis

klasifikuojamos kartais kaip „nedegios“, o kartais – jau kaip

putplastis, poliuretano ar poliizocianurato (PIR) putos ir pan.

„degios, sunkiai užsiliepsnojančios“. Tokių trūkumų išvengta

Be to, yra sukurta ir naudojama gamtinės kilmės šilumą izo-

sudarant statybinių gaminių ir konstrukcinių elementų de-

liuojančių medžiagų – tokių kaip medžio vata, šiaudai, spaliai,

gumo klasifikaciją, kuri apibrėžta LST EN 13501-1 standarte.

kanapių pluoštai.

Šis standartas yra bendras Europos Sąjungos šalims ir kai ku-

Dėl besikeičiančių technologijų, žemos savikainos ir kitų

rioms kitoms šalims už jos ribų. Standartas suteikia galimybę

ekonominių veiksnių pastaraisiais metais naudojama vis dau-

atlikti statybos gaminių atsako į ugnį bandymus ir juos kla-

giau polimerinių medžiagų, gaminių ir dirbinių. Dažniausiai

sifikuoti pagal tuos pačius principus ir kriterijus į 7 degumo

tokie polimeriniai gaminiai naudojami kaip interjero, apdailos

klases (nuo A1 iki F). Šios klasės leidžia paprastam vartotojui

ir izoliacinės medžiagos.

greitai ir lengvai suprasti esmę: A1 yra aukščiausios

14

Anot pašnekovo, apdailos medžiagos papras-

klasės – saugiausias kilus gaisrui

tai nesukelia rimtesnių problemų (nes jų kiekis

gaminys, tad kiekvienam vartoto-

pastate nėra didelis), o netinkamai parinktos

jui vertėtų susipažinti su vertini-

ir sumontuotos didesnio storio izoliacinės me-

mo kriterijais ir statybos produk-

džiagos gali prisidėti prie ugnies plitimo. Norint,

tų ženklinimu, nes degumo klasė

kad izoliacija atliktų savo funkcijas, ji turi būti

(euroklasė) privalo būti pateikiama

sandari ir tolygiai, pakankamai storu sluoksniu

statybos gaminių etiketėse.

dengti visą šiltinamų sienų ar stogų paviršių. O

Rinkoje galima rasti daug skir-

atsitikus nelaimei (pavyzdžiui, užsidegus pas-

tingų ir įvairių rūšių šilumą izoliuo-

tatui) netinkamai parinktos ir sumontuotos

jančių gaminių. Plačiausiai naudo-

medžiagos statybinėse konstrukcijose gali pri-

jamos neorganinės ir polimerinės

sidėti prie ugnies plitimo visame objekte.

supernamai


technologijos Didesnis degiųjų medžiagų kiekis pastate reiškia didesnę gaisrinę apkrovą, todėl didėjantis vidutinis naudojamos šilumos izoliacijos storis gali nulemti didesnę riziką kilus gaisrui. Kaip rodo pastarųjų trijų dešimtmečių pokyčiai statybos normatyvuose, naudojamos šilumos izoliacijos storis tik didės. Tai tiesiogiai susiję su griežtėjančiais energinio efektyvumo bei aplinkosaugos aspektais, didėjančiomis šilumos energijos ir žaliavų kainomis. Efektyviausias būdas, veiksmingai sumažinantis pastatų energijos išeikvojimą, – naudoti pakankamo storio ir efektyvius šiltinimo sluoksnius. Taip elgiantis siūlytina pastatus šiltinti nedegia akmens vata, kuri, nepriklausomai nuo storio, ne tik neprisideda prie gaisro plitimo, bet ir riboja jį.

Statybinių medžiagų reakcija į ugnį. Kuo vadovautis jas renkantis? Anot dr. A. Buskos, svarbu žinoti ir vertinti statybinių medžiagų gaisrines savybes ir klasifikavimą, ypač tų medžiagų, kurios pastatuose naudojamos dažniausiai ir dideliais kiekiais. Nors degumo klasės ir yra skirtingos, tačiau jas lengviau suprasti padės trys paprastos taisyklės. Pirmiausia, degumo klasė sudaryta iš trijų elementų: pagrindinės klasės ir dviejų, viena kitą papildančių, klasių. Manoma, kad svarbiausia yra pagrindinė gaminio klasė, iš kurios matyti, kokią įtaką gaminys daro gaisro plitimui. Saugiausias pasirinkimas – A1 degu-

Per gaisrą daugelis žmonių žūsta ne dėl ugnies, o dėl

mo klasės gaminys, po jo – A2 ir B. Kitų – C, D, E ir F – degumo

dūmų (net 2/3 visų gaisrų aukų). Dėl jų sumažėja žmogaus

klasių gaminiai išbandyti natūralioje kambario aplinkoje, su-

orientacija, ir tai trukdo išsigelbėti iš pastato bei apsunkina

kėlė užsiliepsnojimą – staigų didėjantį ugnies plitimą, kuriam

gelbėjimo operacijas. Pašnekovo teigimu, būtent dėl to sta-

būdingas greitas temperatūros padidėjimas. Iš statistinių

tybinių medžiagų etiketėse žymimose degumo klasėse nuo

duomenų matyti, kad greitai į kitas patalpas plintantis gais-

A2 iki D turi būti nurodytas ir susidariusių dūmų kiekis. Pa-

ras sukelia gerokai didesnių turtinių nuostolių, o mirtinų aukų

prasčiau kalbant, reikalinga papildoma dūmų susidarymo

skaičius padidėja net trigubai, todėl, anot pašnekovo, vertėtų

klasifikacija: iš degumo klasės žymėjimo galima matyti dūmų

gerai apsvarstyti, kokias statybines medžiagas pasirinkti.

susidarymo gaisro sąlygomis kiekį ir greitį. Ši klasifikacija netaikoma saugiausios A1 klasės ir žemiausių E ir F degumo klasių medžiagoms. Net ir neatlikus bandymo žinoma, kad A1 klasės medžiagos beveik neišskiria dūmų, o E arba F klasės gaminiai jų išskiria itin daug. Dūmų susidarymo klasės – tai s1, s2 ir s3. Kuo daugiau dūmų, tuo didesnis skaičius. Šis žymėjimas padeda ne tik specialistams, bet ir paprastiems vartotojams identifikuoti gaminius, galinčius kelti pavojų. Taigi svarbu užsakovams ar investuotojams, architektams, projektuojantiems pastatus ir rangovams, atliekantiems statybos darbus, naudoti aukštesnių degumo (A–B) klasių medžiagas arba žemesnės degumo klasės produktus dengti mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos projektais, nes tokiu būdu sudaroma nuolat veikianti pasyvi priešgaisrinė apsauga, nereikalaujanti priežiūros ar einamojo remonto, neleidžianti gaisrui išplisti ir ribojanti gaisro plitimo galimybę į kitas patalpas.

supernamai

15


technologijos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM duomenimis, per aštuonis šių metų mėnesius Lietuvoje kilo 9221 gaisras, o gaisruose žuvo 52 žmonės (praėjusiais metais per tą patį laikotarpį žuvo 61 žmogus). Bendras gaisrų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, yra šiek tiek padidėjęs, tačiau šį padidėjimą lėmė išaugęs gaisrų skaičius atvirose teritorijose (pievose, miškuose ir pan.). Į klausimus atsako Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus viršininkas Aurimas Gudžiauskas.

vimo atsiradimą iš esmės lėmė gaisrų statistika ir užsienio šalių patirtis. Kaip minėta, daugiausia gaisrų įvyksta gyvenamuosiuose pastatuose, dažniausiai naktį. Gaisruose žmonės žūsta dažniausiai ne dėl temperatūros ar ugnies poveikio, o apsinuodiję toksiškais dūmais, todėl būtina laiku aptikti dūmus patalpose ir perspėti jose esančius žmones. Autonominio dūmų detektoriaus paskirtis yra būtent tokia – patalpose aptikus dūmus skleisti garsinį signalą apie pavojų. Kaip parinkti tinkamiausią vietą dūmų detektoriui? Autonominis dūmų detektorius yra gana paprastas, nesudėtingai įrengiamas prietaisas. Norint įrengti detektorių, tereikia jį pakabinti ant lubų ir įjungti. Nereikia tiesti laidų ar kitų komunikacijų, nes šis prietaisas turi maitinimo šaltinį (ba-

Kokios priežastys dažniausiai lemia gaisrus namuose?

teriją).

Kalbant apie gaisrus pastatuose, daugiausia jų kyla gy-

Pagal reikalavimus ir gamintojo rekomendacijas, autonomi-

venamuosiuose namuose. Didžioji dauguma žmonių žūsta

niai dūmų detektoriai turėtų būti įrengiami ant patalpų lubų,

būtent gyvenamosios paskirties pastatuose (daugiau kaip

arčiau patalpos centro. Gyvenamajame bute privalomas bent

80 proc.).

vienas autonominis dūmų detektorius, kurį geriausia montuo-

Gaisrai gyvenamuosiuose namuose gali kilti

ti koridoriuje ar bendroje erdvėje,

dėl įvairių priežasčių, tačiau pagrindinės priežas-

arčiau miegamųjų kambarių. Su-

tys nesikeičia jau daug metų, tai yra:

prantama, statybinės konstruk-

• •

krosnių, židinių ir dūmtraukių įrengimo,

cijos ir durys riboja dūmų plitimą

eksploatavimo pažeidimai arba gedimai

tarp patalpų, todėl rekomenduo-

(apie 42 proc.)

jame juos įsirengti kiekvienoje

elektros įrenginių, prietaisų ir instaliaci-

patalpoje, kurioje žmonės miega,

jos gedimai (apie 15 proc.)

ir koridoriuje.

neatsargus

žmonių

elgesys

(apie

Nerekomenduojama

15 proc.)

auto-

matinių dūmų detektorių įrengti

Žinoma, daugiausia žmonių aukų pareika-

tose vietose, kur gali būti garų ar

lauja neatsargus rūkymas. Vien per šiuos metus

dulkių, nes prietaisas gali klaidin-

gaisruose jau žuvo 20 rūkiusiųjų lovoje.

gai suveikti. Neretai žmonės juos įsirengia virtuvėje ar šalia kros-

Ar yra būdų ir priemonių, padedančių

nies ir skundžiasi, kad gaminant maistą ar įkuriant krosnį jie

apsisaugoti nuo gaisro?

be reikalo suveikia.

Apsaugos nuo gaisro priemonių ir būdų yra įvairių, pirmiausia tai perspėjimo apie gaisrą priemonės (autonominiai

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis dūmų detektorių?

dūmų detektoriai), pirminės gaisrų gesinimo priemonės (ge-

Renkantis dūmų signalizatorių, reikėtų atkreipti dėmesį,

sintuvai, nedegūs audeklai), saugūs išėjimo keliai ir pan. Ta-

kad jis būtų kokybiškas ir sertifikuotas pagal Europos stan-

čiau atsakant į šį klausimą reikėtų paminėti, kad ne vien tik

dartą EN 14604:2005/AC:2008 ir paženklintas CE ženklu.

priemonės lemia žmonių saugumą, ne mažiau reikšmingas yra žmonių požiūris į saugą, todėl turime pasiekti tam tikrą

Žaibolaidžiai. Kaip jie saugo nuo gaisro?

saugos kultūrą, kad žmonės geranoriškai priimtų informaciją,

Žaibai kiekvienais metais uždega apie 50 pastatų, daž-

kaip apsisaugoti nuo gaisro, suprastų, kam reikalingos gaisri-

niausiai nukenčia atokiau stovintys gyvenamieji namai, ūki-

nės saugos priemonės, ir žinotų, kaip jomis naudotis.

niai pastatai. Norint apsisaugoti nuo žaibo, būtina numatyti prevencines priemones, įsirengti žaibolaidžius, apsaugos nuo

Automatiniai dūmų detektoriai. Ar jie privalomi?

viršįtampių prietaisus, patikimą įžeminimą ir potencialų išly-

Kokius rekomenduotumėte rinktis?

ginimo sistemą. Jei žaibolaidis įrengtas, patikrinti žaibolaidį,

Autonominiai dūmų detektoriai visuose gyvenamuosiuo-

kontaktinius sujungimus, įžeminimo varžas ir kitus apsaugos

se būstuose privalomi nuo 2018 m. gegužės 1 d. Šio reikala16

supernamai

nuo žaibo elementus.


NAUJIENA! Mokomoji-praktinė knyga

www.supernamai.lt Knygą galima užsisakyti el. paštu info@statybuvadovas.lt


TECE gaminiai iš pasaulio dizaino elito jau Lietuvoje Įsirengti vientisą, modernų vonios kambarį tampa dar lengviau. Į Lietuvos rinką atkeliavo naujosios vandens nuleidimo plokštelės bei dušo latakų profiliuočiai, savo spalvų gama ir faktūra priderinti prie garsaus vonios aksesuarų prekės ženklo AXOR produkcijos. Šio ženklo gaminių dizainą kuria žymiausi pasaulio dizaineriai, diktuojantys mūsų laikmečio madą – Philppe Starck, Patricia Urquiola, Antonio Citterio ir kiti. Stilingų nuleidimo mygtukų ir dušo latakų autorė – vokiečių santechnikos įrangos kompanija TECE. Prie AXOR praustuvų ir dušo vandens maišytuvų yra priderinta „TECEsquare“ vandens nuleidimo plokštelė ir dušo latakas „TECEdrainprofile“. Gamintojai parinko tuos gaminius, kurie išsiskiria elegantišku dizainu ir funkcionalumu. Pasak TECE atstovų, šie produktai geriausiai atspindi abiejų kompanijų filosofiją siekti tobulumo visur – estetikos, inovacijų, kiekvienos detalės. Tobulas produktas yra kažkas daugiau nei vien formos ir technologijos derinys. Tai grožis, įkvepiantis džiaugsmą gyventi!

Trys naujos intensyvios spalvos Naujų nerūdijančiojo plieno plokštelių spalvų gama – juodo chromo, geltono ir raudono aukso, blizgios ir matinės. Spalva ypač sodri, todėl mygtukas tampa puošnia vonios interjero detale. Paviršius padengtos specialia medžiaga, ant kurios nelieka pirštų atspaudų. Plokštelės itin atsparios dilimui ir įbrėžimams, sukurtos konceptualiam interjerui, kuriame kiekviena detalė apgalvota ir suderinta su visa supančia aplinka, turinčia savitą charakterį ir nuotaiką. Tų pačių spalvų dušo latakus taip pat galima derinti pagal poreikį prie grindų, sienų dangos ar kitų vonios kambario aksesuarų. Vizualiai lengvi ir elegantiški profiliuočiai yra tvirti bei funkcionalūs.

Integruotos į bendrą sistemą Naujosios TECE vandens nuleidimo plokštelės, kaip ir visos kitos, tinka bet kuriam šio gamintojo vandens bakeliui. Pakabinamojo unitazo potinkiniai rėmai, bakeliai ir visos vandens nuleidimo plokštelės yra sujungti į vieną sistemą. Tai sudaro galimybes laisvai rinktis komponentus iš viso produktų asortimento ir juos derinti pagal poreikį ir skonį. Kompanija TECE, kurdama vandens inžinerinę įrangą, prioritetą skiria dizainui, kartu užtikrindama geras technologines savybes – patogumą montuoti ir naudotis bei patikimumą.

www.tece.lt Užs. Nr. 18-07-19


ekspertai pataria Irena Dirgėlienė

„Supernamai“, UAB „Eko2šiluma“ , UAB „Leovira“, „Shutterstock“ nuotraukos

Ar dar ilgai mokysimės ir egzaminus laikysime pirtyse?

20

supernamai


ekspertai pataria

N

eretai teršalų, ypač anglies dvideginio, koncentracija mokyklų ir vaikų darželių patalpų ore viršija leidžiamąsias normas. Minėtoji problema dar aštresnė modernizuotose ugdymo įstaigose, nes jų sienos apvilktos „kailiniais“, o ar patalpose esantys ugdytiniai, mokiniai ir darbuotojai gauna pakankamai šviežio ir švaraus oro, nepagalvota.

Įvairių negalavimų priežastis – oro trūkumas

Ugdymo įstaigų vėdinimo problematika

Šiuolaikiniams pastatams paprastai būdinga gera šilumos izo-

UAB „Eko2šiluma“ direktorius Rolandas Grikšas įsitikinęs,

liacija, todėl patalpų viduje teršalai kaupiasi gana greitai, ypač

kad, modernizuojant mokslo ir ugdymo įstaigas, vėdinimas

jeigu jie nešalinami tam skirtomis vėdinimo sistemomis. Tai

patalpose paliekamas toks pat, koks ir buvo iki renovacijos –

itin aktualu vietose, kur vaikai praleidžia daugiau negu pusę

per langus ir plyšius. Kartais vėdinimo sistema nejungiama

savo dienos laiko – mokyklose ir darželiuose. Mokslininkai yra

net ir tose mokyklų patalpose, kuriose ji įrengta, nes taupoma

nustatę, kad alerginių ligų skaičius tiesiogiai priklauso nuo pa-

šiluma ir elektra.

talpų vėdinimo sistemų kokybės. Patalpose, kuriose būnama,

Pasak jo, langų sandarinimas arba keitimas turi įtakos

yra daug sveikatai pavojingų medžiagų: pelėsinių grybelių,

mokyklų patalpų šilumos nuostoliams ir jų mikroklimato ko-

dulkių, statybinių ir apdailos medžiagų dalelių. Nustatyta, kad

kybei. Neretai senos statybos pastatuose patalpos vėdinasi

blogas, nekokybiškas patalpų vėdinimas, per didelė oro drėgmė sukelia pykinimą, galvos skausmą, odos bėrimus, slogą ir kitus simptomus. Higienos normos reikalavimai draudžia ugdymo įstaigose naudoti vėsinimo, kondicionavimo įrenginius. Priminsime, kad patalpų mikroklimatas higienos požiūriu vertinamas pagal anglies dvideginio koncentraciją patalpose. Didėjant langų sandarumui, patalpose taip pat didėja ir CO2 koncentracija.

Įrodyta, kad patalpoje, kurioje temperatūra siekia iki 16 ºC,

žmogui sunku rašyti, koncentruotis, susikaupti, mąstyti taip pat, kaip ir temperatūrai pakilus aukščiau nei 27 ºC. Darbingumas priklauso nuo aplinkos oro temperatūros ir jo santykinės drėgmės. Šildymo sezono metu komfortiška temperatūra laikoma 20–22 ºC, vasarą – 22–24 ºC. Higienos normoje (HN21:2011) nurodoma, kad mokyklos turi turėti apšiltinimo, vėdinimo ir/ar oro kondicionavimo sistemas, palaikančias ir kontroliuojančias mikroklimatą ir oro kokybę. Klasės ir mokymo patalpos turi būti vėdinamos natūraliai, atidarant langus. Klasės ir mokymo patalpos, neturinčios mechaninių vėdinimo sistemų, turi būti vėdinamos atidarant langus tarp pamokų. Klasėse, mokymo patalpose, dirbtuvėse, sporto salėse, darbų klasėse, maisto ruošimo patalpose, tualetuose ir dušuose turi būti įrengtos atskiros vėdinimo sistemos. CO2 normos: pamokų metu vidutinė CO2 koncentracija klasėse neturi viršyti 1500 ppm, o trumpalaikė koncentracija neturi viršyti 5000 ppm. Vėdinimo sprendimai

supernamai

21


ekspertai pataria

natūraliai ventiliacijos kanalais, o naujuose – šiltuose, sanda-

rimas, atlikti matavimai ir jų analizė, pasak UAB „Leovira“ at-

riuose – būtinas priverstinis vėdinimas. Apie tokį ir derėtų gal-

stovo, padėtų išgryninti problemos mastą ir imtis sprendimų,

voti statant ar modernizuojant mokymo ir ugdymo įstaigas.

padėsiančių vaikams mokytis ir ugdytis sveikesnėje aplinkoje.

Apie dešimtmetį tiek naujuose statiniuose, tiek renovuojamuose dažniausiai įrengiami hermetiški langai, kuriuose nėra

Tirtos sąlygos Kauno mokyklose

horizontalių ar vertikalių orlaidžių, o, langų nepravėrus, lauko

Mikroklimatu mokyklose susirūpino ir Europos Komisija, ini-

oro į patalpą nepatenka. Tai ypač pastebima mokyklose, ug-

cijavusi SINPHONIE projektą „Oro tarša ir sveikata mokyklo-

dymo įstaigose. „Mokyklose oro temperatūra neretai vasaros

se – Europos stebėsenos tinklas“, kurį vykdant mokyklų pa-

metu viršija 27 ºC. Ar dar ilgai mokysimės ir egzaminus laiky-

talpų higienos būklė buvo stebima 25 Europos šalyse, nes tai

sime pirtyse?“, – kelia klausimą R. Grikšas.

visuotinė problema. Lietuvoje šį projektą koordinavo Kauno

Prasilenkiama su logika

22

technologijos universiteto (KTU) mokslininkai, kurie dvejus metus fiksavo oro kokybę 5-iose pradinėse Kauno mokyklo-

UAB „Leovira“ generalinio direktoriaus Donato Virbicko nuo-

se. Nustatyta, kad visose mokyklose yra natūralus vėdinimas,

mone, patalpų vėdinimas per atvertus langus pertraukų ir

kuris nėra pakankamas, nes pamokų metu oro kokybė labai

pamokų metų prasilenkia su energijos ekonomika. Pasak jo,

suprastėja. Vidutinė anglies dioksido koncentracija trijose tir-

šildyti patalpas, o paskui jas vėdinti yra nelogiška ar net ab-

tose mokyklose labai viršijo leidžiamąją ribą. Didžiausias vir-

surdiška. Renovavus mokyklas sumažėja energijos sąnaudos,

šijamas kiekis buvo nustatytas mokykloje su labai mažomis

tačiau, palikus atvirus langus, jos neatsiperka. Mokslinis ty-

klasėmis bei mokyklose, kurių administracija neskatina vėdin-

supernamai


ekspertai pataria ti patalpų. Mokyklose, kuriose klasės yra mažo ploto, momen-

kiuose pastatuose gali padidinti kietųjų dalelių ir azoto oksidų

tinės anglies dioksido koncentracijos pamokų viduryje buvo

koncentraciją patalpose. Azoto dioksido kietosios dalelės ne-

>5000 ppm.

viršijo normos, tačiau didesnės azoto dioksido koncentracijos

Taip pat nustatytos palyginti didelės formaldehido (įvairių sintetinių apdailos medžiagų emisijos indikatorius) koncentracijos. Šios apdailos medžiagos didele apimtimi naudojamos

buvo nustatytos miesto centre esančioje tyrimo vietoje, kurioje patalpos buvo nuolat vėdinamos per atvirus langus.

dėl mažos kainos, tačiau formaldehido emisijos neigiamai vei-

Atlikti tyrimai Europos regionų mokyklose

kia patalpų kokybę. Tikėtina, kad mechaninio vėdinimo siste-

Europos regiono mokyklų aplinkos tyrimų išvadose sakoma,

mos turėtų mažinti teršalų iš apdailos medžiagų sankaupas.

kad daugumoje tirtų mokyklų daugelio cheminių medžiagų

Ypač rizikingos mokyklų ir darželių patalpos greta inten-

koncentracijos neviršijo Pasaulio sveikatos organizacijos re-

syvaus transporto arterijų. Nekontroliuojamas vėdinimas to-

komenduojamų dydžių. Patalpų oro kokybei įtaką daro klasių užimtumas. Perpildytose klasėse, kur vienam vaikui tenka mažiau nei 1,5 m2 ploto, smarkiai padidėja CO2, benzeno, tolueno,

KD2,5 koncentracijos. Palyginti su erdviomis klasėmis, čia vaikus dažniau vargina lėtinis kosulys, sausas naktinis kosulys, sinusitas, ausų skausmai, kitos lėtinės ligos. Patalpų oro kokybei įtaką daro mokyklos vieta. Mokyklų, esančių šalia intensyvaus eismo gatvių, patalpų ore transporto teršalų KD2,5, NO2 koncentracijos yra didesnės. Patalpų oro kokybei įtaką daro statybinės ir apdailos medžiagos, furnitūra. Mokyklų vidaus apdailai rekomenduojama naudoti kuo mažesnės toksinių elementų emisijos medžiagas. Svarbu patalpas vėdinti pertraukų metu. Turimi duomenys rodo, kad prastas vėdinimas ir tvankios patalpos yra daugelio Europos mokyklų problema.

Problemą įžvelgia ir Europos institucijos Europos šalių sveikos mokyklų aplinkos kūrimo politikos iniciatyvų (teisės aktų, įstatymų, gairių, programų) apžvalgoje skatinamas tvarios mokyklos aplinkos sveikatai programų Europoje kūrimas. Tai gali būti pasiekta prevenciniu ir ekonomišku būdu įgyvendinant sveiką mokyklos aplinką, palyginti su problemomis grindžiamu požiūriu, kuriuo siekiama spręsti problemas po to, kai jos atsiranda. Šiuo požiūriu tvarios mokyklos aplinkos sveikatai programų kūrimas skatinamas kaip holistinė, visapusiška ir įgyvendinama strategija, sujungianti prevencines priemones ir atsižvelgianti į aplinkos sveikatos problemas, skatindama steigti gerai prižiūrimus mokyklos pastatus ir žemės sklypus. Tokios programos turėtų skaModernios vėdinimo sistemos.

supernamai

23


ekspertai pataria Vilniaus Gedimino technikos universiteto ŠVOK laboratorija

tinti prižiūrėti mokyklos aplinką, kuri yra palanki mokymuisi ir

Inicijuotas mokslinis tyrimas

saugo moksleivių bei darbuotojų sveikatą. Svarbi tvarios mo-

Akivaizdu, kad vėdinimo problemų Lietuvos mokyklose yra,

kyklos aplinkos sveikatos programos sąlyga yra tvarių moky-

tačiau geriausiai jas gali atskleisti moksliniai tyrimai, todėl Ši-

klos pastatų projektavimas derinant pažangą architektūroje

lumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacijos direktorius Da-

ir inžinerijoje su klimato ir regioninėmis / vietinėmis kultūros

rius Jokubauskas įsitikinęs, kad CO2, drėgmės, temperatūros

vertybėmis, taip pat su naujausia atskirų šildymo / vėsinimo

24

ir lauko oro parametrų matavimai Lietuvos mokyklose padės

funkcijų ir ventiliacijų pažanga. Ventiliacija turi būti suvokiama

išgryninti, su kokiomis problemomis susiduriama, o paskelb-

nebe kaip panacėja, bet kaip išeitis išlaikyti fizinių, cheminių ir

ti tyrimo rezultatai atkreips visuomenės ir už pastatų atnau-

biologinių veiksnių, turinčių įtakos vidinei mokyklos aplinkai,

jinimą atsakingų institucijų dėmesį, o laikui einant gal ir bus

poveikį saugiame lygmeniu. Taigi patariama vengti oro taršos

suvienodinta teisinė bazė, nes šiuo metu statybos techninių

lauke ir mokyklos pastatų plote bei išlaikyti išskiriamus ar su-

reglamentų ir higienos normų reikalavimai skiriasi.

kuriamus teršalus pastato viduje žemame lygyje. Pavyzdžiui,

Pastatų energetikos katedros prof. Violeta Motuzienė ir

perteklinis CO2 išskyrimas, kaip nurodyta SINPHONIE apklau-

doc. dr. Juozas Bielskus pritaria idėjai atlikti oro kokybės tyri-

soje, dėl netinkamo pastatų projektavimo, konstrukcijos, eks-

mus Lietuvos mokyklose. Asociacijos užsakymu tokie tyrimai

ploatavimo ir priežiūros, medžiagų ir produktų naudojimo

bus atliekami artimiausiu metu, o apibendrinti jų rezultatai

klasėse bei pastatuose aiškiai parodo vieną iš įgyvendinimo

skelbiami 2020 metų pavasarį. Mokslinės literatūros analizė

problemų ateityje. Be to, suspenduotų kietųjų dalelių kiekio

padės įsigilinti į galimus problemų sprendimo būdus, remian-

lygis turi būti sumažintas ir esami mokyklos pastatai modifi-

tis užsienio šalių patirtimi, o tyrimai Lietuvos mokyklose ir jų

kuojami, kad atitiktų dabartinius energijos efektyvumo reika-

rezultatų analizė leis nustatyti, su kokiomis vėdinimo proble-

lavimus ir standartus. Kalbant apie ventiliaciją, natūralūs me-

momis susiduriama mokyklose, ir priimti sprendimus, padė-

todai nebegali būti rekomenduojami.

siančius ištaisyti trūkumus.

supernamai


Ką vertėtų numatyti renkantis plieninę stogo dangą Renkantis bet kurią stogo dangą, nereikėtų atsižvelgti vien tik į dangos kvadratinio metro kainą. Pirmiausia vertėtų sudaryti visų medžiagų ir darbų sąmatą. Suskaičiuoti reikia viską: medinei konstrukcijai reikalingų medžiagų ir darbų kainą, stogo dangą ir jos dengimo darbų kainą, labai svarbu įvertinti ir įvairių priedų kainas. Viską susumavę įsitikinsite, kad stogo dangos lakštų kaina sudaro nedidelę visos stogo sąmatos dalį, bet galutinė gera stogo išvaizda, ilgaamžiškumas ir garantijos, pasirinkus kokybiškesnę dangą, skiriasi akivaizdžiai.

Pagrindiniai stogo dangos pasirinkimo kriterijai Manyti, kad plieninė stogo danga – tai tik plienas ir dažai šiais, nanotechnologijų laikais būtų labai klaidinga. Specialios markės plienas suteikia lakštui tvirtumo. Standartinis plieno storis, matuojamas neskaitant cinko, grunto, polimerų sluoksnių, yra 0,50 mm, o aukščiausios kokybės produktų, pvz., „Ruukki Classic Authentic“ – 0,60 mm. Minimalus cinko sluoksnis turėtų būti 275 g/m2. Išorinė polimerinė danga gali būti kelių rūšių, nuo jos labiausiai priklauso stogo išvaizda ir ilgaamžiškumas. Verta atkreipti dėmesį, kad plieno apsauginiai sluoksniai būtų padengti kokybiškai. Nes, kaip ir automobilių pramonėje, vienų gamintojų kėbulai naudojami ilgai, o apie kitus kuriami anekdotai – čia viską nulemia darbų atlikimo kokybė ir naudojami įrenginiai. Jei lakštams formuoti bus naudojama nekokybiška, susidėvėjusi įranga, ar bus netinkama darbo aplinkos temperatūra, tuomet dar gamybos metu gali atsirasti pažeidimų, dažų mikroįtrūkių, pertempimų.

Pranašumai Plieno lakštai yra tvirti, netrapūs, lengvi ir lengvai apdorojami, pjaustant šiuos lakštus nesusidaro kenksmingų sveikatai

AS „Ruukki Products" nuotraukų archyvo medžiaga

dulkių, dūmų, tad stogo dengimo darbai vyksta itin sparčiai. Dengiant stogą plienine danga nereikia nei specialaus vientiso pakloto, nei tvirtesnių medinių gegnių – grebėstų konstrukcijos. Be to, plieninėms dangoms neribojamas nei šalčio ciklų skaičius, nei maksimalus nuolydžio kampas, ji gali būti montuojama kad ir 90 laipsnių kampu, t.y. vertikaliai. Šiuo metu naujų namų kvartaluose pastebima sparčiai populiarėjanti dizaino tendencija, kai klasikinio tipo stogo dangos naudojamos ne tik stogo, bet ir fasado apdailai.

Montavimo klaidos Montuojant plieninę stogo dangą labai svarbu jos nepažeisti mechaniškai, nesubraižyti. Jokiu būdu negalima net šalia stogo dangos naudoti abrazyvinių metalo pjovimo diskelių, nes taip galima nudeginti antikorozinį sluoksnį, prarasti garantiją. Dažniausiai pasitaikančios klaidos montuojant plieninį stogą – mechaniniai paviršiaus pažeidimai, netinkamai įrengti oro tarpai vėdinti, stogo plėvelės ar šilumos izoliacijos sluoksnis. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį į specifinių mazgų sandarumą, apskardinimą: aplink kaminus, stogo langus, stogo ir fasado sandūrose ir panašiose vietose, naudoti tinkamas sandarinimo medžiagas.

Spalvos pasirinkimas Plieninių stogo dangų spalvų pasirinkimas labai platus, tačiau patartina rinktis natūralesnes, prie kraštovaizdžio labiau derančias spalvas – tokios spalvos yra nepavaldžios laikui, madoms, greitai neatsibosta, jas yra lengviau suderinti su namo spalva. UAB „Constra" nuotraukų archyvo medžiaga


Priežiūra ir ekspoatacija Plieninio stogo ar fasado eksploatacija nesudėtinga, pakanka minimalios priežiūros. Lietus, sniegas puikiai nuplauna apnašas, purvas neįsigeria, šių dangų nemėgsta pelėsis, samanos ar kerpės. Stogo ilgaamžiškumas, gera išvaizda labiausiai priklauso ir nuo gaminio kokybės klasės. Pavyzdžiui, „Ruukki 30“ kokybės klasės poliesteriu padengtoms dangoms suteikiama 10 metų estetinių ir 30 metų techninių savybių garantija. Na o aukščiausios – „Ruukki 50 Plus“ – kokybės klasės dangai – net 20 metų estetinių savybių ir 50 metų techninių savybių rašytinė garantija. Tad akivaizdu, kad, lyginant skirtingas kokybės klases, bendra stogo sąmata gali skirtis vos keliais šimtais eurų, tačiau stogo dangos ilgaamžiškumas, gera išvaizda skirsis kone dvigubai, turtas daug ilgiau išlaikys savo investicinę vertę.

Mitai ir faktai Dažnai baiminamasi, kad įsigijus plieninę stogo dangą, lietui lyjant bus girdimas barbenimas. Specialistai vieningai sutaria, kad jei stogas ar palėpės perdanga bus tinkamai apšiltinti, triukšmas namo viduje nebus girdimas. Dažniausiai šiltinimui naudojamas bent 25 cm mineralinės ar stiklo vatos sluoksnis,

kuris puikiai izoliuoja ir garsą. Dažniausiai miegamieji, vaikų kambariai projektuojami antrajame namo aukšte, iškart po stogu. Žmonės dar mano, jog metalinis stogas vasarą įkaista. Tačiau tai irgi tik mitas, jei stogas yra apšiltintas, ir jei tarp šilumos izoliacijos ir stogo dangos yra tvarkingai įrengti ventiliacijai skirti oro tarpai. Ventiliuojamą oro tarpą būtina įrengti visada, nesvarbu, kokia danga dengiamas stogas. Kuo labiau įkaista stogo danga, tuo greičiau oras kyla į viršų ir pasišalina į lauką. Tad įkaitęs oras neužsilaiko, šilumai nėra jokios galimybės įveikti storą šiltinimo sluoksnį ir patekti į pastato vidų. Jei triukšmas ar palėpės įkaitimas keltų menkiausią problemą, žmonės greitai nusiviltų, tikrai nerekomenduotų plieninių stogų savo draugams, artimiesiems. Šiais laikais komunikacija apie bet kokį produkto trūkumą, jei tik jis yra pagrįstas, plinta itin sparčiai. Nekokybiškas produktas neturi jokių galimybių išpopuliarėti ir ilgėliau išsilaikyti rinkoje. Be abejo, stipraus lietaus metu būnant lauke šalia plieninio stogo, pavėsinėje arba, tarkime, sodo namelyje su neapšiltintu stogu, bus girdimas triukšmas, gali prikaisti palėpė. Na o jei stogas neapšiltintas, triukšmo ir palėpės įkaitimo neišvengsite pasirinkus bet kurią stogo dangą.

Akcija sparčiai populiarėjantiems matiniams RUUKKI stogams! Tik įsigyjant iš RUUKKI prekybos partnerių – itin patrauklūs pasiūlymai

www.ruukki.lt/igaliotieji-atstovai

Užs. Nr. 19-08-02

Nuolaidos25%! iki


Kodėl stoglangiai privalo atsidurti jūsų namuose? Daugelis, planuodami namų statybą arba renovaciją, net nesusimąsto, kad stoglangiai namuose – didžiulis privalumas. Tai akcentas, kuris pavers namą išskirtiniu iš išorės bei jaukiu iš vidaus, be to, namai bus šviesesni ir švaresni. Sveikas namų mikroklimatas

namų kampeliu. Be to, tinkamai planuojant dienos šviesos

Stogo langų ir jų priedų gamintojas VELUX kasmet atlieka tyri-

pasiskirstymą, galima išryškinti įvairias pastato dalis.

mą „Sveikų namų barometras“, kuriuo nustatoma europiečių elgsena, susijusi su namų komfortu, energijos suvartojimu ir

Išmaniesiems namams – išmanieji langai

poveikiu aplinkai. Tyrimas parodė, kad iki 90 proc. savo laiko

Patalpų mikroklimato valdymo sistema VELUX ACTIVE with

praleidžiame patalpose gyvendami, mokydamiesi, dirbdami

NETATMO automatiškai sukuria sveikesnį mikroklimatą. Ju-

ir žaisdami, todėl svarbu, kad oras namuose būtų kuo gaives-

tikliai matuoja temperatūrą, CO2 koncentraciją ir drėgmę

nis. Per stoglangius namai vėdinami efektyviau dėl oro cirkuliacijos ir taip kuriamas sveikas namų mikroklimatas.

Dienos šviesa – nepakeičiama

Artinasi lietus? Langai užsidarys savaime. Norite išvėdinti patalpas prieš miegą? Tam padės mobilioji programėlė, kuria langus galima valdyti nuotoliniu būdu. Išmanieji na-

Dar viena svarbi priežastis, dėl kurios stoglangiai yra geras

mai ir jų automatizavimas tampa vis ryškesne vartojimo

pasirinkimas, yra natūrali šviesa. Išties, stoglangiai suteikia

tendencija, kuri užtikrina saugią, paprastą ir komfortišką

dvigubai daugiau dienos šviesos nei įprastiniai langai. Nors ir

namų aplinką.

atrodo, kad dirbtinės šviesos šaltiniai gali atstoti natūralią, iš lauko sklindančią šviesą, tyrimai sako ką kita: natūralios švie-

Stoglangio montavimas – svarbus aspektas

sos šaltinis pagerina gebėjimą mokytis ir didina produktyvu-

Yra manančių, kad stoglangiai nėra pats geriausias pasirin-

mą net 15 proc., be to, gerina bendrą savijautą.

kimas statant A klasės namus, nes pasižymi prasta šilumine

Jaukumas atokiausiuose namų kampeliuose

28

bei atitinkamai valdo stogo langus, užuolaidėles ir žaliuzes.

varža, tačiau tai mitas. Kokybiškai įrengti ir teisingai pasirinkti langai nesukels problemų norint pasistatyti ekonomišką būs-

Žinoma, būsimi būsto gyventojai visada stengiasi sukurti

tą. Ilgametė VELUX patirtis leidžia teigti, kad problemų su sto-

jaukius namus. Nieko keisto – juk tose patalpose bus pralei-

glangiais kyla retai, o jeigu kyla, dažniausiai dėl montavimo

džiama daugiausia laiko. Stoglangiai tikrai pagelbės kuriant

klaidų, todėl, renkantis montuotoją, derėtų atsižvelgti į profe-

gražius namus ir nenaudojamas palėpes paversti jaukiausiu

sionalų rekomendacijas.

supernamai

Užs. Nr. 19-10-15


supernamai

29


aplinka Ilona Petrovė

APLINKOS TVARKYMAS RUDENĮ: Ko gero, kiekvieną rudenį kyla tų pačių klausimų: lapus grėbti ar negrėbti? Deginti ar kompostuoti? Veją pjauti ar ne? Ar gerai prieš šalčius genėti medžius? O ką daryti su augalais, kad jie tinkamai peržiemotų?.. Pakalbinome kraštovaizdžio specialistą Vilmantą Maluišką, kuris papasakojo apie tradicinius rudeninius aplinkos tvarkymo darbus, kad pavasarį mus džiugintų ir veja, ir augalai, ir medžiai. Taip pat kalbėjomės su kitokiam požiūriui atstovaujančia biologe botanike, aplinkotvarkos specialiste, gamtinės žemdirbystės šalininke Dalia Bastiene, kuri atskleidė, kaip gamtai patikėti aplinkos tvarkymą ir... mažiau dirbti. Patarimų – daug ir įvairių, o išsirinkti teks jums patiems...

30

supernamai

Nuotraukos iš D. Bastienės asmeninio albumo.

TRADICIŠKAI AR PAGAL GAMTINĖS ŽEMDIRBYSTĖS PRINCIPUS?


aplinka Ruošiant veją žiemai labai svarbu jos nepažeisti, nes taps neatspari ligoms.

TRADICINIAI RUDENINIAI APLINKOS TVARKYMO DARBAI Ką daryti rudenį, kad pavasarį veja džiugintų? Sodrios spalvos ir vešli veja džiugina mus nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Išvaizdi veja – tai vienas svarbiausių akcentų kuriant savo svajonių aplinką. Štai keli kraštovaizdžio specialisto Vilmanto Maluiškos patarimai, kurie padės veją išlaikyti sveiką ir patrauklios išvaizdos net ir po šaltojo žiemos laikotarpio. Tinkamai pjauti Dažniausiai pasitaikanti klaida  – pjauti veją netinkama arba neprižiūrėta technika, vejapjovėmis su atšipusiais peiliais. Taip veja labai pažeidžiama, nes atšipęs peilis ne pjauna, o nudaužo ją, veja tampa neatspari ligoms ir kenkėjams bei praranda dekoratyvumą. Ruošiant veją žiemai ypač svarbu jos nepažeisti, nes rudens laikotarpiu išauga grybinių ligų plitimo tikimybė. Paskutinį kartą, žinoma, atsižvelgiant į oro sąlygas, veja pjaunama spalio–lapkričio mėnesiais. Patariama žolę pjauti kiek aukščiau nei įprasta, tai padės išlaikyti veją stipresnę ir sumažins grybinių ligų plitimo riziką žiemos laikotarpiu, kai ji padengta sniegu. Vėdinti ir šukuoti

Rūpintis žiemos laikotarpiu

Aeravimas (vėdinimas) ir skarifikavimas (šukavimas) efekty-

Sniegui padengus veją, neskubėkite jo nukasti. Jis apsaugo

viai sustiprina veją. Šio proceso metu pašalinama sena velėna

veją nuo šalčio bei temperatūrų svyravimų. Sniegas gali dary-

ir dirvoje padaromos skylutės. Dėl to deguonis lengviau pa-

ti teigiamą šildomąjį poveikį vejai ir augalams, tačiau pagrin-

tenka į dirvožemį ir pagerėja vejos vegetacija.

dinis pavojus – drėgmė, tad pavasarį nereikėtų laikyti didelių

Šiuos darbus patariama atlikti pirmoje rudens pusėje, kad

sniego sankaupų ant vejos.

veja spėtų sustiprėti iki žiemos.

Retesnė, bet vis dar pasitaikanti klaida – sukasti sniegą su druska ir smėliu ant vejos. To reikėtų žūtbūt vengti, jei siekia-

Tręšti

me, jog veja pavasarį atrodytų sveika.

Norint sustiprinti veją prieš žiemą, patariama naudoti trąšas, kuriose yra kalio ir fosforo. Šios medžiagos pagerina šaknų

Kaip paruošti medžius žiemai?

sistemą ir padidina atsparumą išoriniam poveikiui.

Dideli ir suaugę medžiai puikiai žiemoja mūsų klimato sąly-

Jokiu būdu nepatariama naudoti azotinių trąšų, nes taip suak-

gomis. Daugiausia dėmesio reikia skirti jaunų ar neseniai pa-

tyvinamas augimas, o to mažiausiai reikia ruošiant veją ramy-

sodintų medžių apsaugai. Keli V. Maluiškos patarimai, palen-

bės laikotarpiui.

gvinsiantys medžių žiemojimą.

Sugrėbti lapus ir spyglius

Gausiai palieti

Kaip ir namie stengiamės palaikyti švarą, būtina laikytis tam

Lapuočiams medžiams pradėjus mesti lapus, reikėtų juos

tikrų švaros taisyklių sode. Lapų ir spyglių grėbimas, supuvu-

gausiai palieti, tai palengvins augalų perėjimą iš aktyvios ve-

sių obuolių, vyšnių kauliukų, nenuskintų vaisių šalinimas yra

getacijos į ramybės laikotarpį.

būtinos prevencinės priemonės, siekiant apsaugoti augalus nuo ligų ir kenkėjų plitimo. Sugrėbtas vejos ir sodo atliekas būtina pašalinti (sudeginti arba išgabenti iš sodo).

Nubaltinti medžius Vis dar populiarus mitas, kad medeliai turi būti baltinami pavasarį. Specialistai pataria šiuos darbus atlikti vėlyvą rudenį,

supernamai

31


aplinka Žiemai reikia dengti tuos augalus, kurie nepratę žiemoti mūsų klimato sąlygomis.

kai oro temperatūra dar teigiamoji. Taip laiku apsaugosite

Kaip paruošti daugiametes gėles, krūmus ir augalus žiemai?

medelius nuo kenkėjų, temperatūros svyravimų ir ankstyvos,

Kirpti daugiametes gėles ir krūmus. Kad neplistų ligos ir auga-

kaitrios pavasarinės saulės.

lai pasiruoštų žiemoti, V. Maluiška pataria kai kurias daugia-

Prieš baltindami šiurkščiu šepečiu nuo kamieno nuvalykite

metes gėles – vilkdalgius, katžoles, bijūnus ir lelijas – nupjauti.

žievės atplaišas, kerpes, nuimkite pažeistą žievę, jei reikia,

Žoliniai augalai nepatiria daug streso nupjovus jų antžeminę

sodo tepalu užtepkite žaizdas. Šias liekanas kartu su senais

dalį ir kitais metais geba sėkmingai atsinaujinti. Kerpant krū-

lapais ir spygliais sudeginkite arba pašalinkite iš savo sklypo,

mus reikėtų būti atsargesniems – nugenėję, atrodytų, nerei-

taip užkirsdami kelią ligų ir kenkėjų plitimui.

kalingus žiedynus, kitąmet žiedų jau galite ir nesulaukti.

Naudokite specialų baltinimo mišinį. Apdengti žiemai Apsaugoti nuo graužikų

Dengiami augalai (dažniausiai visžaliai ir kiliminiai), kurie ne-

Jaunus medelius reikėtų apsaugoti nuo graužikų. Nerekomen-

pratę žiemoti mūsų klimato sąlygomis. Bene plačiausiai pa-

duojama aprišti kamieno vielomis, laikraščiais ar kitais ele-

plitusi dengiamoji medžiaga yra eglišakės. Jos vertinamos dėl

mentais, nes ten gali kauptis drėgmė.

pralaidumo orui ir skleidžiamų fitoncitinių medžiagų, kurios

Vienas iš apsaugos būdų – aplink medžio kamieną sukalti

padeda atbaidyti kenkėjus.

kuoliukus ir aptverti metaliniu tinklu.

Dažniausiai pasitaikanti klaida – per vėlai pavasarį nudengiami augalai. Stebėkite klimatines sąlygas ir orui šylant palen-

Apsaugoti nuo ligų ir kenkėjų

gva mažinkite dengiamų medžiagų sluoksnius.

Dauguma kenkėjų žiemos laikotarpiu įsigudrina žiemoti po

32

medžių žieve, rudenį nenuskintuose vaisiuose ir pan. Norint

Kas dar svarbu sode artėjant žiemai?

išvengti šio pavojaus, patariama profilaktiškai nupurkšti vario

Pasirūpinti kompostine. Ji turi būti sandari, naudokite speci-

sulfato ir karbamido purškalu. Purškiama vėlyvą rudenį po

alius preparatus kompostavimosi procesams pagerinti ir pa-

sodo grėbimo ir švarinimosi darbų.

greitinti.

supernamai


aplinka Pasirūpinti laistymo sistema. Prieš žiemą reikia išleisti vandenį iš daugumos laistymo sistemos įrenginių.

maitina šalia esančius augalus. Tai – natūralus gamtos ratas. Mes tik bandome tą besikartojantį procesą suardyti, paranojiškai išrankioti bet kokį lapelį ar nukritusią šakelę. Pri-

KĄ DARYTI, KAD MAŽIAU DIRBTUME SODE, ARBA RUDENS DARBAI PAGAL GAMTINĘ ŽEMDIRBYSTĘ

gąsdinti intensyvios monokultūrinės žemdirbystės pasekėjų, baiminamės kenkėjų ir ligų antplūdžio. O tam nėra pagrindo, nes natūralioje gamtoje veikia savireguliacijos mechanizmai. Dauguma vabzdžių niekuo mums nekenkia, o kaip tik palaiko sveiką pusiausvyrą „kariaudami“ tarpusavyje. Kenkėjai

Dalia Bastienė, biologė botanikė, aplinkotvarkos specialistė,

ir atsiranda tada, kai gali daugintis nevaldomai, nes nebeturi

lektorė ir gamtinės žemdirbystės šalininkė, sako, kad mūsų

natūralių priešų, kuriuos išnuodijame drauge. Kenkėjai gyvy-

namų aplinka nėra laukinis miškas, bet suprasdami, kas vyks-

bingesni, prisitaiko prie cheminių preparatų, o mūsų pagalbi-

ta gamtoje, galime sau padovanoti akimirkų besidžiaugiant

ninkai žūsta. Žiemoja nukritusiuose lapuose ir „geriečiai“, ir

rudeninių lapų kritimu ir spalvomis, o ne dejuoti dėl šiukšli-

„blogiukai“. Taigi dėl kenkėjų naikindami lapus, naikiname na-

nančių medžių. Ji įsitikinusi, kad galime mažiau darbuotis, o

tūralias žiemojimo vietas, kuriose slepiasi labai įvairi kompa-

turėti daugiau naudos ir laisvalaikio. Juolab dabar plačiai apie

nija – vabzdžiai, voragyviai, varliagyviai, mikroskopiniai gyviai.

tai kalbama ne tik dėl lengvesnės priežiūros, bet ir išteklių

Jų gyvybinga bendrija ir yra ta bioįvairovė, dėl kurios mūsų

taupymo klimato kaitos akivaizdoje.

kiemuose klesti augalai. Aišku, yra išimčių, kai reikia suvaldyti invazinius kenkėjus ir ligas, atkeliavusius iš kitų kraštų dėl

Apie lapų grėbimą ir deginimą

žmogaus ūkinės veiklos, bet tai – jau atskira tema.

Nukritę medžių ir krūmų lapai yra organinė trąša ir natūralus

Rudeninių lapų ir augalinių atliekų deginimas pridaro

mulčas. Gamtoje taip sutvarkyta, kad augalų nuokritos, t. y.

daugiau žalos negu naudos. Rudenį jie krinta ir džiūsta todėl,

lapai, šakelės, nukritusios šalia augalo, skaidosi veikiamos dir-

kad jau baigiasi jų darbingas amžius. Jie dirbo, fotosintetino

vos paviršiuje esančių mikroorganizmų. Skaidymosi procese

organinius junginius, šalino medžiagų apykaitos atliekas ir

išsiskiriantys organinių ir mineralinių medžiagų junginiai vėl

natūraliai baigia gyvuoti. Taip, lapai dėmėti, bet tos ligos yra

Natūralioje gamtoje veikia savireguliacijos mechanizmai.

supernamai

33


aplinka Lietuvoje rekomenduojama sodinti tik prie vidutinių platumų klimato prisitaikiusius augalus.

Aišku, yra kitas kelias – nemokamai atiduoti į žaliųjų atliekų punktus, o paskui važiuoti į prekybos centrus ir nusipirkti tuos pačius lapus, tik jau sukompostuotus ir supakuotus į maišus. Apie gamtinį mulčiavimą Kitas lapų mulčo privalumas  – taupomi vandens ištekliai.  Gamtiškas mulčiavimas sulaiko drėgmę, sumažina dirvos, kartu ir šaknų įkaitimą, irdamas tręšia augalus. Daržo dirvos padengimas lapų mulčo sluoksniu rudenį apsaugo nuo gilesnio įšalo, trukdo sudygti piktžolių sėkloms. Tik pavasarį dėl izoliacinių mulčo sluoksnio savybių žemė įšyla lėčiau, vėliau atsibunda augalai. Tai netgi privalumas – vėliau sužaliavę augalai mažiau nukentės nuo šalnų. Arba galima mulčo sluoksnį nustumti ir leisti dirvai greičiau įšilti  – viskas priklauso nuo to, ką auginame. Apie augalus Pati auginu ir kitiems rekomenduoju sodinti tik tokius augalus, kurie prisitaikę prie mūsų vidutinių platumų klimato, nebijo žiemos šalčių (5 atsparumo šalčiui zona), ankstyvų rudeninių ir vėlyvų pavasarinių šalnų. Tada nelieka tų stresinių situacijų: „Oi, nespėjau uždengti (iškasti, įnešti)“ arba „Kiek natūralaus gamtos ciklo dalis  – prasideda natūralus irimas,

reiks pavasarį pirkti naujų augalų, kurie pakeis žuvusius!“

paverčiantis organiką vėl prieinamomis maisto medžiagomis

Aistringi sodininkai, aišku, visada augins ir saugos „lepū-

kitam augimo sezonui. Ligų užkratų pilna gamtoje, bet, esant

nėlius“, bet augalų pasaulis toks įvairus, kad iš tos gausos ga-

bioįvairovei, kartu pilna ir jų priešnuodžių.

lima rasti daugybę atsparių, ilgaamžių, nereiklių savo sodo

Degindami augalines atliekas prarandame vertingus organinius junginius, kuriuos sugeba susintetinti tik augalai saulės šviesoje. Be to, didėja oro tarša mikrodalelėmis ir CO2, o natū-

puošmenų. Pasirinkus nereiklius, atsparius augalus, sumažėja laistymo, tręšimo poreikis – taigi mažiau dirbame. Šiuolaikinio želdinių dizaino kryptis – augalai puošia sodą

raliai lėtai skaidantis lapų mulčui išsiskiriantis anglies dioksi-

visais metų laikais, želdiniai turi būti matomi pro langą, turi-

das ir kiti junginiai vėl naudojami augalo augimo procese, taigi

me jausti ir mėgautis gamtos kaita ištisus metus. Todėl rudenį

reikia mažiau trąšų – akivaizdi nauda. 

paliekame nenukirptus (ir vėl mažiau dirbame) augalų žiedynus, varpinių augalų smilgas, kad žiemos sodas nebūtų mo-

Kuriais atvejais grėbti lapus?

notoniškas.

Lapus nuo vejos reikia nugrėbti, nes, užkloję ištisiniu sluoks-

Man vėlyvo rudens ir žiemos laikas žavi ramia spalvų pa-

niu žolę, jie stabdo fotosintezę vejos augalų lapuose. Negau-

lete ir architektūriškomis augalų formomis. O koks grožis, kai

dama saulės šviesos žolė silpsta, o per visą žiemą būdama

sudžiūvę augalų stiebai ir žiedynai pasidengia šerkšnu! Tuo

užklota pūvančiais lapais dar ir šunta.

pat metu jie yra žiemos prieglobstis nesuskaičiuojamai dau-

Lapus nuo takelių ir laiptų nušluojame dėl saugumo sumetimų – šlapi lapai yra slidūs.

gybei mūsų mikropagalbininkų. Po medžių lajomis susodinti kantrūs pavėsiniai daugiame-

Bet kitose vietose, tarp aukštesnių daugiamečių augalų,

čiai žoliniai augalai paslepia visas nuokritas (lapus, šakeles).

lapai nekliūva ir dar džiugina savo geltoniu, kuris natūraliai po

Veja pavėsyje po medžiais auga labai blogai arba visai neau-

truputį tamsėja ir susilieja su žeme, o rudeninio lapų grėbsty-

ga, o kiliminių augalų, prisitaikiusių augti tokiomis sąlygomis,

mo plotai labai sumažėja.

yra. Tiesiog reikia žengti žingsnį į šoną nuo tradicinio želdinimo supratimo ir turėsime sveikesnę, natūralesnę ir tikrai ža-

Ką daryti su sugrėbtais lapais?

34

vią aplinką savo kieme.

Jei jau sugrėbėme lapų kupetas, galime jas kompostuoti,

Pasak D. Bastienės, būti gamtos dalimi, tvarkytis įsiklau-

smulkinti ir naudoti mulčui – tai nemokama trąša, kuria su

sant į jos pamokymus yra daug lengviau ir maloniau, nei būti

mumis dalijasi augalai.

dejuojančiu ir amžinai nespėjančiu darbų prievaizdu.

supernamai


NOVY Panorama – modernios virtuvės dalis Šiuolaikinės virtuvės tendencijos kinta nepastebimai greitai. Buitinės technikos gamintojai privalo nuolat lenktyniauti su vartotojų poreikiais, bandydami sukurti tai, kas ne tik palengvintų buities rūpesčius, tačiau ir prisiderintų prie vis labiau įvairiomis stiliaus detalėmis ir minimalizmu pasižyminčio virtuvės interjero. Belgijos gamintojo „Novy“ sukurta nauja gartraukių technologija – į kaitlentes integruoti gartraukiai – smarkiai išplėtė jų naudojimo ir montavimo galimybes.

Kaitlentė su integruotu gartraukiu „NOVY Panorama“ – tai

riems namams ir butams tai aktualus sprendimas, padedan-

viena iš naujausių modernių virtuvių tendencijų, patogi tuo,

tis išsaugoti šilumos energiją.

jog verdamo maisto garai ir kvapai negali išsisklaidyti erdvėje, garai pašalinami jų susidarymo vietoje. Tai galinga

„NOVY Pure“ technologija išvalytas oras sumaišomas su

indukcinė kaitlentė (3700 W) su didelės galios gartraukiu

esamu patalpos oru ir grąžinamas į patalpą. Didelė ištrauki-

(695 kub.m/val. maksimali gartraukio ištraukimo galia).

mo galia neleidžia garams sklaidytis patalpoje ir garantuo-

„NOVY Panorama“ kaitlentės gartraukio aukštis reguliuoja-

ja tiesioginį efektyvų ištraukimą. Naujos kartos 6 sluoksnių

mas pagal indo, kuriame verdamas maistas, aukštį ir gali būti

riebalų filtras „sugauna“

10, 20 arba 30 cm. Gartraukis matomas tik gaminant maistą,

o aktyvintosios anglies filtras 95–100 proc. efektyvumu neu-

kitu laiku jis visiškai nematomas.

tralizuoja kvapus, pavyzdžiui, žuvies. Anglies filtrą galima

smulkiausias riebalų dalelytes,

lengvai išvalyti sausu būdu, o kartą per metus regeneruoti Belgijos gamintojas NOVY gartraukiuose naudoja naujos kar-

jį palaikant 100–120 °C orkaitėje (1 val.). Naudojant gartraukį

tos patobulintą „NOVY Pure 2.0“ recirkuliacijos technologiją,

vidutinio intensyvumo režimu ir taip valant filtrą, filtro pakan-

kuri iš virtuvės pašalina stipriausius kvapus, nejungiant gar-

ka šešeriems metams, o tai reiškia, kad sumažėja gartraukio

traukio į ventiliacijos kanalą ar išorę. Šiuolaikiniams sanda-

eksploatavimo sąnaudos. „NOVY Panorama“ gartraukyje naudojama perimetrinė traukos sistema reiškia, kad oro srautas traukiamas ne per nedidelio ploto angą, o per visoje gartraukio perimetro linijoje esančias angas, todėl oro srautas gerokai intensyvesnis. Įtraukiamo oro srautas koncentruojamas kraštuose, garai susiurbiami efektyviau, nesklinda į šalis. Triukšmo lygis yra vienas iš svarbių gartraukių rodiklių, susijusių su variklio galingumu. Vienas iš nedaugelio papildomą garso izoliaciją gartraukiuose naudojančių gamintojų yra

Spintelėje slepiamas gartraukio korpusas plonas, todėl šalia dar lieka vietos neilgiems stalčiams. 36

supernamai

NOVY. Perimetrinė traukos sistema, inverterinis variklis taip pat mažina triukšmo lygį. Užs. Nr. 19-09-30


supernamai

37


ekspertai pataria Ilona Petrovė

ATEITIES NAMUS STATYKIME JAU DABAR,

Nuo 2016 metų visose Europos Sąjungos šalyse nauji pastatai ir jų dalys privalėjo atitikti energinio naudingumo A klasės, po poros metų ir dabar – A+ klasės reikalavimus. O visi nauji pastatai, pastatyti po 2021 m., turės būti beveik nevartojantys energijos, t. y. atitikti A++ energinio naudingumo klasę. Aplinkos ministerija, nelaukdama nustatyto termino, nurodė, jog šią klasę jau nuo šių metų sausio turėjo atitikti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir valstybės įmonių statomi nauji pastatai. Kalbiname ekspertus apie šiuo metu galiojančius reikalavimus A+ klasės namo šildymo sistemos projektavimui. 38

supernamai

Nuotraukos iš „Supernamai“ ir asmeninių pašnekovų archyvų.

arba A+ klasės namo šildymo sistemos projektavimo reikalavimai: investicijos, atsiperkamumas ir nauda


ekspertai pataria dr. Arūnas Stikliūnas

Pasikeitė reikalavimai

„Būtina atkreipti dėmesį, kad vis tiek turi

Vieni didžiausių A ir A+ klasės namų priva-

būti apskaičiuojami projektiniai kiekvienos

lumų yra tai, kad jų kokybė yra itin aukšta,

patalpos šilumos nuostoliai. Ir pagal juos, at-

o didžioji suvartojamos energijos dalis gau-

sižvelgiant į šilumnešio temperatūras, turi

nama iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

būti suprojektuojamas kiekvienos patalpos

Tačiau tam, kad pastatas būtų priskirtas A

grindinio šildymo vamzdelių išsidėstymas (jų

arba A+ energinio naudingumo klasei, rei-

skersmuo, atstumas tarp vamzdelių ir kt.).

kia užtikrinti geras šilumines jo konstruk-

Savaime suprantama, kad tam didelę įtaką

cijų

ko-

turi dekoratyvinė grindų danga (parketas, la-

kybiškus ir šilumai nepralaidžius langus,

savybes,

minuotos lentelės ar plytelės ir kt.). Kadangi

užsandarinti visus šalčio tiltelius, įdiegti

grindų paviršiaus temperatūra yra šiltesnė už

patikimą

sandarumą,

mechaninę

pasirinkti

vėdinimo

sistemą.

šildomos patalpos oro temperatūrą tik keliais

Aplinkos ministerija patikslino techninį statybos reglamentą

laipsniais, reikia nepamiršti, kad patalpos oro temperatūra

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifika-

taip pat daro esminę įtaką grindinio šildymo galingumui. Pa-

vimas“, tad nuo šių metų vasario 1 d. pasikeitė reikalavimai

vyzdžiui, oro temperatūra gyvenamosiose patalpose gali būti

naujai statomiems pastatams.

apie 20–22 °C, o vonios patalpose – aukštesnė (24–25 °C). Tad

Reglamentas patikslino atitvarų ir inžinerinių sistemų

įprastai vonios patalpose atstumas tarp klojamų vamzdelių

norminių savybių, minimalių optimalių sąnaudų atžvilgiu

turi būti pats mažiausias (apie 10 cm)“, – dalijasi UAB „Gilius ir

skaičiavimo duomenų reikalavimus, pakoregavo norminius

Ko“ atstovas.

energinio naudingumo rodiklius nurodytiems B, A, A+ ir A++ energinės klasės naujiems gyvenamosios, viešosios ir pramo-

Projektuoti reikia

ninės paskirties grupių pastatams. Dėl to tapo lengviau pa-

Skirtingose to paties namo gyvenamosiose patalpose atstu-

siekti A, A+ ar A++ energinę pastato klasę.

mas tarp vamzdelių taip pat dažnai būna skirtingas, nes ski-

Pavyzdžiui, A+ energinės klasės pastatuose leidžiama suvartoti daugiau energijos, nes nustatyti didesni pastatų ati-

riasi šildomo grindų ploto (ir jo šildymo galios) santykis su kiekvienos patalpos skirtingais šildymo nuostoliais.

tvarų šilumos perdavimo koeficientai, dėl to padidėjo pastato

„Aš bandau atkreipti dėmesį į tai, kad projektuoti šildymo

energijos vartojimo rodiklio vertės. Taip pat sumažintas (nuo

sistemą būtina, norint optimaliai vartoti energiją ir, supran-

0,80 iki 0,75) rekuperatoriaus naudingumo koeficientas (kai

tama, mažinti sąskaitas už šildymą. Reikalas tas, kad labai

yra įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema) ir,

dažnai montuotojai įrengia grindinį šildymą be jokio projek-

norint pasiekti A+ energinę klasę, nebeprivaloma skaičiuoti

to, skaičiavimų, iš akies, tiesiog išvyniodami grindinio šildy-

ilginių šilumos tiltelių. Vis dėlto Aplinkos ministerija perspėja,

mo vamzdelius vienodu atstumu visose patalpose. Todėl oro

kad statytojams išliko reikalavimas prieš statybos užbaigimo

temperatūra visose patalpose skiriasi ir prireikia aukštesnių

procedūras atlikti statinio sandarumo matavimus.

temperatūrų šilumnešio (pagal šalčiausią patalpą). O tai – jau

Šildyti vis tiek reikia

neracionaliai vartojama energija ir didesnės, nei galėtų būti, sąskaitos už šildymą“, – įsitikinęs dr. A. Stikliūnas.

Pasak dr. Arūno Stikliūno, UAB „Gilius ir Ko“ Šiluminės technikos inovacijų skyriaus vadovo, bendrieji reikalavimai visų namų, nepaisant jų energinės klasės, šildymo sistemos projektavimui yra vienodi. Tai reiškia, kad šildymo sistema turi užtikrinti pagal higienos normas tinkamą klimatą patalpose ir atitikti galiojančių normatyvų reikalavimus. Pašnekovas pabrėžia, kad nors A+ klasės namai yra ganėtinai šilti, t. y. jų šilumos nuostoliai santykinai maži, bet jie nėra nulinės energijos poreikio namai – šaltojo sezono metu juos vis tiek reikia šildyti. Kadangi vis plačiau naudojami atsinaujinančios energijos šilumos šaltiniai, pavyzdžiui, šilumos siurbliai, saulės energija ir pan., šildymo sistemos turi būti projektuojamos taip, kad galėtų panaudoti žemų temperatūrų šilumnešį. Dr. A. Stikliūno nuomone, praktiškai tai reiškia, kad dažniausiai projektuojamas grindinis šildymas. supernamai

39


ekspertai pataria Sprendimų visuma

Mindaugas Dagys

laiko skirti buičiai ir jos prietaisų priežiūrai. Ši-

Energiškai tvarius ir efektyvius pastatus pro-

lumos siurblys įjungiamas vieno mygtuko pa-

jektuojančios bendrovės „Descon“ vadovas

spaudimu, jis tiekia šilumą ir karštą vandenį.

Mindaugas Dagys įsitikinęs, kad A+ ar A++

Daugiau niekuo nebereikia rūpintis. Bet kokiu

klasės namui reikia ne tik efektyvaus šilumos

(ir šildymo, ir ne) sezonu gali būti komfortiška

šaltinio.

temperatūra, ją galima sumažinti, kai reikia,

„To nepakanka, reikia ir šiltų pastato

pavyzdžiui, išvykti į ilgesnę kelionę. Dar geriau,

atitvarų (sienų, stogo, langų ir t. t.), dide-

kai patalpas pašildyti įmanoma nuotoliniu

lio sandarumo bei tinkamai suprojektuotų

būdu, davus komandą savo išmaniuoju telefo-

konstrukcinių (architektūrinių) sprendimų.

nu. Tai yra vienas patogiausių šildymo būdų“, –

Trumpai tariant, tai – visų sprendimų visuma.

įsitikinęs M. Dagys.

Kalbant apie šildymo sistemas, joms nėra taikomi išskirtiniai reikalavimai, tačiau rekomenduojama, kad

Šilumos energija iš gamtos

jos būtų kuo efektyvesnės. Jeigu pastatas suprojektuotas tin-

UAB „Ekoklima“ direktorius Robertas Kerštonas sutinka, kad

kamai, A+ energinio naudingumo klasę galima pasiekti ir nau-

šiuolaikiniame pasaulyje progresyvi technologinė priemonė

dojantis miesto šiluminiais tinklais ar šildantis dujomis. Vis

yra įvairūs šilumos siurbliai, kurie namų jaukumui sukurti bei

dėlto privačių namų savininkams dažnai rekomenduojame

šilumai gauti naudoja tai, ką mums duoda gamta.

įsirengti šilumos siurblį, nes tai kur kas efektyvesnis ir patogesnis šildymo būdas“, – teigia M. Dagys.

Mažiau laiko buičiai

„NIBE šilumos siurbliai vertinami kaip atsinaujinantys energijos šaltiniai. Iš žemės, oro ar gruntinių vandenų paimta energija padeda gerokai sutaupyti ne tik žiemą šildant, bet ir vasarą šaldant namus arba ištisus metus ruošiant karštą

Taigi taupyti padeda efektyvūs šilumos šaltiniai. Vienas iš jų –

vandenį. Taip namuose temperatūra visuomet komfortiška“, –

jau minėti šilumos siurbliai, kurių yra trys tipai.

tvirtina R. Kerštonas.

„Yra siurbliai, šilumą atgaunantys iš oro, žemės ir vandens. Net pats paprasčiausias orinis šilumos siurblys dažnai atgauna 3–4 kartus daugiau šilumos energijos, nei jos sunaudoja pats. Kitaip tariant, šildymas kainuoja 3–4 kartus pigiau, nei šildytis elektra. Kartą investavęs pirkėjas gali ilgai džiaugtis mažomis šildymo sąskaitomis“, – privalumus vardija UAB „Descon“ vadovas. Vis dėlto paklaustas, kokį šilumos siurblį geriausia pasirinkti, jis sako, jog tai yra individualus reikalas, viskas priklauso nuo to, kiek norima investuoti. „Vertėtų paminėti ir kitą svarbų tokios šildymo sistemos pliusą  – patogumą. Natūralu, jog žmonės nori kuo mažiau

Ištraukiamojo (išmetamojo) oro šilumos siurbliai: • vienas paprasčiausių būdų gyvenamųjų patalpų mikroklimatui užtikrinti; • ne tik šildo namus ir ruošia karštą vandenį, bet ir atlieka vėdinimo funkciją; • energija imama iš ištraukiamojo (išmetamo) iš patalpų panaudoto oro ir grąžinama šildymo sistemai bei karštam vandeniui; • šildymo bei karšto vandens ruošimo išlaidos apie maždaug perpus mažesnės, palyginti su elektriniu katilu ir priverstine oro ištraukimo sistema; • tinkami gerai apšiltintiems namams iki 200 m² ploto. Geoterminiai šilumos siurbliai: • vartoja sukauptą saulės energiją, paimtą giliai iš žemės, ežerų dugno ar keli metrai iš po vejos; • užtikrina pastatų šildymą ir karšto vandens ruošimą; • sistemos su įvairiais priedais taip pat naudojamos patalpoms vėsinti karštomis vasaros dienomis ar baseinams šildyti. Šilumos siurbliai „oras–vanduo“: • populiariausi ten, kur nėra galimybės įrengti žemės kolektoriaus arba giluminių gręžinių; • šildymui ir karštam vandeniui ruošti vartojama lauko oro šilumos energija; • efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo lauko oro temperatūros – kuo ji aukštesnė, tuo pigesne energija aprūpinami namai;

40

supernamai


ekspertai pataria • ne tik pastatams šildyti, karštam vandeniui ruošti, bet ir patalpoms vėsinti, baseinams šildyti.

PRIVALUMAI

Ne tik mažesnė sąskaita Tačiau efektyvesnės energinės klasės pastatas reiškia ne vien mažesnes sąskaitas. Energiją taupančių namų tikslas yra kur kas platesnis. „Kaip minėjau, tokių žematemperatūrių šildymo sistemų privalumai ir yra tai, kad galima plačiai naudoti įvairius atsinaujinančios energijos šaltinius. Dėl žemų temperatūrų susidaro maži nenaudingai panaudojami nuostoliai, tai reiškia, kad gerokai sutaupoma energijos, gauname mažas sąskaitas už šildymą ir atitinkamai mažiau teršiame gamtą – taigi iš to išplaukia visos platesnės teigiamos pasekmės. Toks ir yra energiją taupančių namų tikslas, kurio nepagadinti galime teisingai ir kvalifikuotai suprojektuodami šildymo sistemas“, – tvirtina dr. A. Stikliūnas.

Atsiperkamumu neabejoja

A+ arba A++ energinės klasės pastato privalumai pagal desco.lt:

M. Dagys nė neabejoja, kad investicijos į A+ energinės kla-

kuo aukštesnė namo energinė klasė, tuo mažesnės šildymo sąnaudos arba jos beveik lygios nuliui;

augant klasei, didėja ir statybų kaina, bet taip pat išauga ir atsiperkamumas;

A ir A+ klasės namai skiriasi tik parametrais. A+ klasės namui jie yra didesni;

A++ klasės namas turi naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius;

nuo 2021 metų A++ klasė bus privaloma, bet, pasistatę tokį namą dabar, ilgiau išlaikysite aukštą namo vertę ir, svarbiausia, džiaugsitės itin dideliu komfortu bei beveik nulinėmis šildymo sąskaitomis;

daug mažesnės A+ klasės statinių eksploatacijos išlaidos ir daugiau komforto;

A++ energinio naudingumo klasės pastatui šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti reikalingos energijos pasigamina jis pats. Tokiame pastate daugiau energijos suvartoja buitiniai prietaisai ir apšvietimas nei šildymo bei vėdinimo sistemos;

naudojami modernūs, mažesnio galingumo šilumos siurbliai ir rekuperatoriai, todėl nebereikia brangių šildymo katilų ir radiatorių;

kur kas daugiau dėmesio skiriama būsto šiltinimui, sandarumui bei atlikimo kokybei užtikrinti.

sės pastatą atsiperka. O per kiek laiko, sako jis, jau priklauso nuo jo savininko, t. y. kiek jis ryžtasi investuoti ir kaip taupiai mėgsta gyventi. „Greičiausiai atsipirks orinis šilumos siurblys. Jis yra pigiausias, be to, nereikia brangių įrengimo darbų, pavyzdžiui, grunto kasimo, kaip tai daroma įrengiant geoterminį siurblį. Vienas tokios sistemos minusas  – nepakankamai atgaunama šilumos šaltuoju laikotarpiu. Jeigu gyventume piečiau, ko gero, jo mums visiškai pakaktų, tačiau Lietuvoje žiemos kartais labai šaltos ir, esant –25  °C lauke, tenka šildyti namą iki +20  °C. Tai dažnai yra per sunki užduotis paprastam oriniam šilumos siurbliui, tad jo efektyvumas pastebimai krinta, nes trūkstamą šilumos dalį jis kompensuoja papildomai naudodamas elektros energiją šildymui. Taigi esant dideliems šalčiams, šildymas gerokai išbrangsta“,  – teigia UAB „Descon“ vadovas.

Iš pradžių brangiau, paskui – efektyviau Yra ir kitoks pasirinkimas – investuoti į šilumos siurblį „gruntas–vanduo“. Pasiryžusiems įsigyti tokį tektų iškart sumokėti daug brangiau nei už anksčiau minėtą orinį variantą, tačiau jo šildymo efektyvumas gerokai didesnis. „Žemės temperatūra ištisą žiemą yra apie +7  °C, todėl toks įrenginys veiktų ypač taupiai ir ilguoju laikotarpiu sutaupyta suma aplenktų orinio šilumos siurblio sumą. Skaičiuojant

jos šildymui – vartojame saulės energiją siurblio darbui, ku-

labai ilgu laikotarpiu (30 metų ir daugiau), labiausiai atsipir-

ris žiemą atgauna žemėje sukauptą energiją pastatui šildyti.

kusi investicija būtų grindinis šildymas, geoterminis šilumos

Nenuostabu, bet šis variantas reikalauja didžiausių pradinių

siurblys ir fotovoltinė saulės elektrinė, teikianti energiją šiam

investicijų. Galimų variantų išties daug, tereikia pasirinkti“, –

siurbliui. Tokiu atveju beveik nereikia papildomos energi-

siūlo M. Dagys.

supernamai

41


ekspertai pataria Jonas Malinauskas, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojas

Šviesos sistema „Interweave“, diz. Pallavi Dean, gam. „Artemide“ (Italija)

NAUJOS BĖGINIŲ ŠVIESOS SISTEMŲ GALIMYBĖS Gamintojų nuotraukos 42

supernamai


ekspertai pataria Architektai ir statybininkai jau seniai įsitikino bėginių apšvietimo sistemų pranašumais. Visų pirma, atvirai montuoti šią įrangą yra kur kas paprasčiau ir greičiau, nei išvedžioti po tinku ar akustinėmis plokštėmis daugybės šviestuvų maitinimo laidus. Antra, šios sistemos yra gerokai lankstesnės už stacionariai pakabintus ar įmontuotus šviestuvus: prireikus tiek koncentruotos, tiek išsklaidytos šviesos srautą galima lengvai nukreipti į kitą vietą pakreipiant arba perkeliant šviestuvus. Ši savybė įgavo ypatingą svarbą pastaraisiais metais, sparčiai besiplečiant bendro darbo erdvėms. Ir trečia, greta šviesos tiekimo bėginės sistemos gali atlikti ir daugiau naudingų funkcijų, labai svarbių milenialams, arba Y kartos (g. 1982–2004 m.) vartotojams, kuriems dabar skiriamas ypatingas projektuotojų dėmesys.

Pavyzdžiui, bendrose erdvėse dirbantys žmonės jautriai reaguoja į pašalinius garsus. Norėdama juos nuslopinti, italų kompanija „Luceplan“ ne tik integravo triukšmo slopinimo

Biuro įrangos sistema „Mappa Mundi“, diz. Carlotta de Bevilacqua, gam. „Artemide“ (Italija)

ekranus į jau naudojamas šviesos sistemas, tokias kaip „Diade“ (diz. Monica Armani), bet ir sukūrė visiškai naujus modelius, pavyzdžiui, „Trypta“ (diz. Stephen Burks), kurie naudojami ne kaip modulinės sistemos dalys, o kaip autonominiai interjero akcentai. Kompanija „Artemide“ su triukšmu darbo vietose pasiryžo kovoti kitaip: pakabinamieji „Ripple“ serijos šviestuvai (diz. Bjarke Ingels Group) gali būti komplektuojami tekstiliniais šviesos difuzoriais su papildoma garso slopinimo funkcija.

Šviesos sistema „Tube“, diz. Ichiro_Iwasaki, gam. „Vibia“ (Ispanija)

Bėginė šviesos sistema „Infra-structure“, diz. Vincent van Duysen, gam. „Flos“ (Italija)

supernamai

43


ekspertai pataria

Sistemos „Infra-structure“ šviestuvus galima reguliuoti per atstumą.

Tačiau „Infra-structure“ dar neišsėmė miniatiūrizacijos galimybių. Šių metų „Euroluce“ parodoje firma „Flos“ pademonstravo itin mažų matmenų šviesos sistemą „Zero Track“. Viso labo tik 17 mm pločio ir 7 mm aukščio bėgelis didesnėje interjero erdvėje suformuoja vos matomą liniją; prireikus jį galima įleisti tiesiai į gipskartonio plokštę; tiesa, kompaktišką maitinimo bloką tokiu atveju tektų palikti išorėje. Specialiai šiai sistemai dizaineris Piero Lissoni sukūrė stačiakampės bei apvalios formos išsklaidytos šviesos šaltinių seriją „Atom“, o Jorge Herera suprojektavo itin kompaktiškus (skersmuo  – 30 mm, ilgis – 153 mm) nukreiptos šviesos šaltinius „Find me“ su integruota į korpusą elektroninio valdymo sistema. Bet, kaip minėjome, vien tik apšvietimu reikalas nepasibaigia. Įsivaizduokite, kad esate madingų drabužių parduotuvėje. Priėję prie ryškiai apšviesto vienetinio modelio, norite sužinoti jo kainą, dydį, audinio sudėtį, kilmės šalį ir kitus svarbius parametrus. Užuot ieškoję konsultanto, išsitraukiate mobilųjį telefoną, pasileidžiate programėlę ir, priėję prie arčiau ryškiai

Norint nustatyti arba pakeisti šviesos intensyvumą ir

apšviesto drabužio, žaibiškai gaunate išsamią informaciją

kryptį, dabar nebūtina ropštis kopėčiomis į palubes: dar už-

apie šią prekę, negaišdami laiko nei prisijungimui prie Wi-Fi,

pernai italų firma „Flos“ pristatė interaktyvią šviesos valdymo

nei naršymui internete. Mistika? Ne, tai tiesiog kompanijos

aplikaciją „Smart Control“, leidžiančią iš vieno įrenginio valdyti

„Artemide“ naujoji skaitmeninės komunikacijos sistema, pa-

kelių šviestuvų kryptį, palinkimą, šviesos spektrą ir intensy-

vadinta „Geo LI-Fi“. Modeliuodama išmaniojo šaltinio šviesos

vumą. Ši programa iškart buvo pritaikyta kompaktiškai bėgi-

srautą, per mobiliojo telefono kamerą ji gali perduoti (tiesa,

nei sistemai „Infra-structure“ (diz. Vincent van Duysen). Tiesa,

tik viena kryptimi) pranešimus ir vaizdus, taip pat orientuoti

naująją sistemą kritikai patraukė per dantį pažymėdami, kad

lankytoją erdvėje ir suteikti jam kitų naudingų vartotojo pa-

ji geriausiai tinka „...Jūsų naujiesiems pirkiniams iš Christie’s

tirčių.

arba Sotheby’s, iškabintiems rūmų fojė pašviesti“ arba „Jūsų šeimos scenografijai dramatizuoti“.

Bėginė šviesos sistema „Turn around“, diz. Carlotta de Bevilacqua, gam. „Artemide“ (Italija)

44

supernamai

Šių metų „Euroluce“ parodoje „Artemidė“ pristatė keletą labai skirtingų interaktyvių apšvietimo sistemų. Pirmąją jų –


ekspertai pataria Nukreiptos šviesos šaltiniai „Find me“, diz. Jorge Herera, gam. „Flos“ (Italija)

Šviestuvas su triukšmo ir šviesos difuzoriais „Diade“, diz. Monica Armani, gam. „Luceplan“ (Italija)

Šviestuvas su triukšmo slopinimo ekranais „Trypta“, diz. Stephen Burks, gam. „Luceplan“ (Italija)

„Interweave“ (diz. Pallavi Dean, JAE) – net nelabai galėtume

pakeičia išsklaidytos ir nukreiptos šviesos santykį, aktyvina

pavadinti bėgine. Jungties tarp laisvai kabančių šviesos cilin-

ventiliacijos sistemą. Skaitmeninius aplinkos daviklius į mini-

drų vaidmenį čia atlieka šviesos diodų pripildytas lankstus

malistinę bėginę šviesos sistemą „Tube“ (diz. Ichiro_Iwasaki)

plastikinis vamzdis, kurį naudotojai savo nuožiūra gali tvirtinti

integravo ispanų firma „Vibia“. Dar viena C. de Bevilacquaʼos

cilindrų įpjovose, kurdami erdvines šviesos kompozicijas. „No-

sukurta bėginė sistema – „Turn Around“ – nėra tokia techniš-

rime, kad vartotojai taptų erdvės, kurioje gyvena, bendraau-

kai sudėtinga, bet užtat emociškai išraiškingesnė – su plonais

toriais“, – taip apibūdina autorė šios sistemos koncepciją. Kita

šviečiančiais bėgeliais ir integruotais nukreiptos šviesos šalti-

sistema – „Mappa Mundi“  – sukurta garsios italų dizainerės

niais čia smagiai kontrastuoja spalvingi ažūriniai gaubtai, su-

Carlottos de Bevilacquaʼos, yra kur kas pragmatiškesnė. Be

nerti iš natūralaus ir dirbtinio pluošto.

įvairių tipų apšvietimo šaltinių, į laikančiąsias metalines sijas

Tokie spalvingi akcentai bėginėse apšvietimo sistemose

yra integruoti dienos šviesos jutikliai, judesio, temperatūros

atsiranda ne vien tik dėl jų autorių įgeidžių. Ryškėjant darbo ir

ir oro kokybės davikliai; prie sijų taip pat tvirtinami garso slo-

namų aplinkos stilistinio suartėjimo tendencijai, tikėtina, kad

pinimo ekranai, pašviečiamos krypties nuorodos ir multime-

biurų įrangoje, taip pat ir šviestuvuose, greitu laiku atsiras dar

dijos centrai. Visa tai leidžia ne tik tenkinti išrankiųjų milenialų

daugiau grynai estetinės, netgi sentimentalios puošybos ele-

poreikius, bet ir mikliai reaguoti į darbo sąlygų pasikeitimą,

mentų. Jie atspindės mileniališką darbo kaip malonumo šalti-

pavyzdžiui, sumažėjus dienos šviesos srautui, sistema auto-

nio koncepciją ir sudarys galimybę jaustis „antruose namuo-

matiškai padidina dirbtinio apšvietimo galingumą, prireikus

se“ taip pat komfortiškai kaip pirmuose. supernamai

45


naujienos Irena Dirgėlienė

PARODA SUPERNAMAI –

Tris dienas – rugsėjo 20–22 d. – „Siemens“ arenoje, Vilniuje, šurmuliavo parodos SUPERNAMAI 2019 organizatoriai, dalyviai ir lankytojai. Šiemet parodos metu ne tik pristatytos šildymo, vėdinimo ir santechnikos naujienos, bet ir surengtas montuotojų čempionatas. Parodos lankytojų laukė interaktyvūs stendai, parodomieji darbai, šou, išrinktas geriausias metų montuotojas ir užfiksuoti net du Lietuvos rekordai. 46

supernamai

„Supernamai“ nuotraukose parodos ir montuotojų čempionato akimirkos

GALIMYBĖ PRISTATYTI NAUJAUSIAS TECHNOLOGIJAS


naujienos Pirmasis Lietuvoje montuotojų čempionatas „Siemens“ arenoje vykusi devintoji specializuota šildymo, vėdinimo ir santechnikos paroda „Supernamai" yra vienintelė tokio pobūdžio paroda Baltijos šalyse. Parodos naujiena – montuotojų čempionatas, kurio finale varžėsi 12 profesionalių šildymo, santechnikos ir vėdinimo sistemų montuotojų. Čempionato dalyviams buvo parengtos šešios skirtingos užduotys. Kompanijos „TECE Baltikum“, UTVT, „Danfoss“, „Rubineta“, „Nit“, PAROC, rėmusios užduotis, pateikė naujausius produktus, kuriuos naudodami montuotojai turėjo pritaikyti naujausias technologijas. Varžyboms reikalingų įrankių parūpino įmonė „Stokker“. Parodos metu pristatyta mokomoji praktinė knyga „Santechniko vadovas“. Tai pagrindinė montuotojams skirta mokomoji knyga Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Baltaru-

Artūras Marma

sijoje ir Rusijoje. Ji išleista visų šių šalių kalbomis.

Išrinktas geriausias Lietuvos montuotojas Pasak parodos organizatoriaus Dariaus Jokubausko, montuotojų čempionatai yra populiarūs visame pasaulyje, nes jie geriau nei kas kitas padeda išgryninti specialistų meistriškumą. „Į parodą atėję žmonės galėjo sužinoti tikrų meistrų vardus, susipažinti su jais. Meistriškumo kriterijus – laikas ir darbas be klaidų. Už klaidas buvo pridedama baudos minučių“, – pasakojo parodos organizatorius. Darbą vertino nepriklausomi ekspertai ir inžinerinių sistemų gamintojų atstovai. D. Jokubauskas pažymėjo, kad net ir tarp profesionalų, kai reikėjo apsispręsti dėl dalyvavimo varžybose, atsirado abejojančių savo kompetencijomis. Ne specialistams buvo įdomu pasižiūrėti, kaip montuojama įranga, kurios jie niekada nemato ir galbūt nė nenumano esant, specialistai turėjo progą pasimokyti.

Organizavo rungtis ir pristatė naujausius produktus

Pagrindinis prizas – 1000 eurų, kurį įsteigė žurnalo „Super-

Paklaustas, ką naujo pastebėjo parodoje, bendrovės „TECE

namai“ redakcija, atiteko varžybų nugalėtojui Artūrui Marmai,

Baltikum“ komercijos direktorius Regimantas Mikučionis

kiti vertingi prizai įteikti antrosios ir trečiosios vietos laimė-

sakė, kad džiugina atnaujinta parodos koncepcija. „Po per-

tojams, o dovanų gavo visi varžybų dalyviai. Svarbiausia, ką

nykštės parodos su organizatoriais svarstėme, kaip ją keisti,

gavo visi dalyvavusieji, yra profesinis pripažinimas ir žinomu-

kad būtų interaktyvesnė ir įdomesnė tiek lankytojams, tiek

mas.

profesionaliems montuotojams. Šiemet įvyko tai, apie ką

Organizatorių teigimu, varžybos pavyko, montuotojai pla-

kalbėta visus metus: surengtos profesionalų varžybos, ku-

nuoja dalyvauti ir kitais metais. Šiuo metu prasideda registra-

rios pagyvino parodą, atsirado veiksmas, tapo įdomu. Mon-

cija, bus atranka, nes susidomėjimas čempionatu didžiulis.

tuotojai intensyviai dalyvavo, žiūrovai domėjosi, nes stebėti,

Džiugina, kad šios profesijos žmonėms buvo parodytas dė-

kaip montuojamas grindų šildymas ir vandentiekio sistema,

mesys, suteikta galimybė parodyti žinias ir sugebėjimus. Tam,

yra nauja ir neįprasta. Labai džiaugiuosi, kad tokios varžybos

kad tinkamai atliktų tokias užduotis, montuotojas turi būti

įvyko, ir viliuosi, kad jos taps tradicinės. Tikiuosi, kad ir kitais

universalus, turėti daug žinių, todėl varžybose ryžosi dalyvau-

metais vyks panašios varžybos. Jos jau bus žinomos, todėl

ti tik besidomintys inovacijomis, nuolat tobulėjantys montuo-

galime laukti ir didesnio populiarumo“, – dalijosi mintimis pa-

tojai.

šnekovas. supernamai

47


naujienos Įmonės stende pirmąją parodos dieną darbas darbą vijo: čia nuolat būriavosi žiūrovai, stebėjo jų darbą ir palaikė.

„TECEdrainprofile“.

O montuotojų užduotis buvo nelengva – reikėjo prie vanden-

Naujų nerūdijančiojo plieno plokštelių spalvų gama – juo-

tiekio stovo prijungti potinkinius pakabinamojo unitazo ir

do chromo, geltono ir raudono aukso, blizgios ir matinės.

praustuvo rėmus, pakloti grindinio šildymo vamzdžius, prie

Spalva ypač sodri, todėl mygtukas tampa puošnia vonios in-

šildymo stovo prijungti kolektorių.

terjero detale. Paviršius padengtas specialia medžiaga, ant

Likusias dvi parodos dienas „TECE Baltikum“ lankyto-

kurios nelieka pirštų atspaudų. Plokštelės itin atsparios dili-

jams pristatė savo naujausią produkciją. Viena iš naujienų –

mui ir įbrėžimams, sukurtos konceptualiam interjerui, kuria-

„TECEone“ unitazas. TECE sukūrė naują paprastai montuo-

me kiekviena detalė apgalvota ir suderinta su visa supančia

jamą ir valdomą, kompaktišką unitazą su higieninio dušo

aplinka, yra savito charakterio ir nuotaikos.

funkcija, kuris veikia be elektros. Prie dušo paprasčiausiai

Tų pačių spalvų dušo latakus taip pat galima prireikus

yra prijungiamas šiltas ir šaltas vanduo. Šonuose įmontuo-

derinti prie grindų, sienų dangos ar kitų vonios kambario ak-

tos dvi rankenėlės: su viena iš vandentiekio paleidžiama bei

sesuarų. Vizualiai lengvi ir elegantiški profiliuočiai yra tvirti ir

reguliuojama vandens srovė, kuri išstumia viduryje esantį

funkcionalūs.

purkštuką, kita rankenėle, priešingoje pusėje reguliuoja-

48

„TECEsquare“ vandens nuleidimo plokštelės ir dušo latakai

ma vandens temperatūra. Kompanijos inžinieriai, kurdami

Užregistruoti du nauji Lietuvos rekordai

šį unitazą, išsprendė keletą problemų. Išvengė sudėtingos

Parodoje užfiksuoti du oficialūs Lietuvos rekordai: pirmasis –

elektronikos ir didelių matmenų, nes nebereikia jos paslėpti.

didžiausia įrankių dėžė – 152 cm ilgio, 71 cm pločio, 88 cm aukš-

Nereikia nei vandens talpyklos, nei momentinio jo pašildymo

čio, 74 cm gylio, 139 kg masės, pagaminta pagal UAB „Hardim“

elektra. Kartu išvengė ir aukštos kainos. Unitazas montuo-

direktoriaus Rolando Žygelio sumanymą; kitas rekordas – grei-

jamas paprastai, kaip dušo įrangos priedas. Kita naujovė –

čiausiai prijungtas praustuvo sifonas – per 24,96 sek. – surink-

prie AXOR praustuvų ir dušo vandens maišytuvų priderintos

tas vilniečio santechniko Pavelo Malachovskio.

supernamai


naujienos

supernamai

49


naujienos vai pažymėjo, kad parodos lankytojai žino, ko nori ir domisi naujausiomis interjero tendencijomis. „Džiaugiamės, kad galime pasiūlyti savo klientams norimą maišytuvo dizainą už puikų kainos ir kokybės santykį“, – teigia Ž. Celiešiūtė.

Naujienos šildymo ir vėdinimo srityse Įmonė EKO2ŠILUMA – vienintelis oficialus MITSUBISHI ELECTRIC atstovas Lietuvoje. Šios įmonės stendas parodoje buvo nuolat apsuptas lankytojų. Prasidedant šildymo sezonui daug kas domėjosi šilumos siurbliais „oras–vanduo“, „oras– oras“ bei geoterminio šildymo įranga. Lankytojus domino ir stende pristatomos rekuperacinės sistemos: tiek mini rekuperatoriai, tiek plokšteliniai rekuperatoriai, kurie išvedžiojami su ortakiais  – instaliuojami naujuose ir atnaujinamuose namuose. Ypač didelio lankytojų susidomėjimo sulaukė rekuperatoriai, sureguliuojantys santykinę oro drėgmę. Bendrovės direktorius Rolandas Grikšas lankytojams taip pat pristatė oro užuolaidas, kurios ypač aktualios rudenį ir žiemą, kai šaltas oras skverbiasi į patalpų vidų. Bendrovės pristatomos užuolaidos itin taupios – jos vartoja nedaug elektros energijos, yra efektyvios ir nebrangios. Įmonės asortimentas kasmet atnaujinamas. Šiemet parodoje pristatyta naujiena  – geoterminio šildymo įrenginys su invertiniu kompresoriumi. Nedaug geoterminių įrenginių turi tokį kompresorių – jis prisitaiko prie pastato ar gręžinio. „Turime labai daug naujienų, tačiau visų šilumos siurblių negalėjome atvežti į parodą, nes plotas ribotas. Atvežėme

Unikalaus dizaino, technologinių sprendimų ir nepriekaištingos kokybės derinys

viešbučiui, sporto salei ir pan. Pristatėme ne tik produkciją, bet ir teikiamas paslaugas. Esame ypatingi tuo, kad ne tik par-

Savo produkciją bei bekontakčio maišytuvo surinkimo už-

duodame įrangą, bet ir projektuojame, sumontuojame bei

duotį „Montuotojų čempionatui“ pristatė ir UAB „Rubineta“ –

atliekame garantinę priežiūrą. Tai mūsų įmonės išskirtinu-

vienintelė Lietuvoje ir didžiausia maišytuvų bei jų aksesuarų

mas“, – sakė R. Grikšas.

gamintoja Baltijos šalyse. Bendrovės asortimentą sudaro platus maišytuvų, dušo prekių bei maišytuvų aksesuarų ir komponentų pasirinkimas. Gamybos procese įmonė didžiausią dėmesį skiria produkcijos kokybei ir nuolatiniam jos tobulinimui. Parodoje pristatytos 2019 metų naujienos itin traukė lankytojų dėmesį – produkcija yra šiuolaikiško dizaino, joje diegiamos pažangios technologijos. Pasak „Rubinetos“ atstovės, rinkodaros skyriaus vadovės Žiedrūnės Celiešiūtės, vonios kambariuose populiarėja dušo kolonos su „lietaus“ galva ir pastatomieji praustuvių maišytuvai. Atsižvelgiant į naujausias interjero dizaino tendencijas, šiuo metu yra madingiausi juodos, baltos spalvos maišytuvai  – jie puikiai pagyvins vonios kambario ar virtuvės interjerą. Aišku, verta nepamiršti ir klasikinių chromuotų maišytuvų – įmonė siūlo labai platų skirtingo dizaino jų pasirinkimą. Įmonė pristatė ir didelio lankytojų dėmesio sulaukusius potinkinį maišytuvą ir juodą dušo koloną. „Rubinetos“ atsto50

pagrindinius produktus, tinkančius bet kokiam namui, biurui,

supernamai


naujienos Pristatyti išmanių namų sprendimai

Parodos lankytojus domino ir mažieji išmaniųjų namų sprendimai, pavyzdžiui, išmani durų spyna, kurios instaliavi-

„Lemona electronics“ parodos metu pristatė naujausius

mas nesudėtingas. Įrengus tokią spyną, nebereikalingi rak-

sprendimus, skirtus išmaniesiems namams. Lankytojai do-

tai – namus atsirakinti galima mobiliuoju telefonu, o to dažnai

mėjosi vis populiarėjančia apšvietimo technologija – LED

prireikia vaikams, pametusiems raktus.

juostomis, kurios gali būti tiek dekoro, tiek paslėptu sienoje

Dar vienas panašus sprendimas – išmanusis oro kondici-

patalpos apšvietimo elementu. Pasak bendrovės Išmanių

onieriaus valdiklis, turintis temperatūros stebėjimo funkciją.

namų sprendimų verslo plėtros vadovo Andrejaus Kuzmicko,

Šiuo išmaniuoju valdikliu labai paprastai galima jūsų esamą

parodos lankytojus labiausiai domino individualūs sprendi-

kondicionierių paversti išmaniuoju, stebėti kambario tempe-

mai konkretiems namams. Didelio susidomėjimo sulaukė ar-

ratūrą, įjungti ir išjungti oro kondicionierių ar šilumos siurblį

chitektūriniai profiliuočiai, kurie statybos metu įmontuojami

iš bet kurio pasaulio krašto. Tereikia Wi-Fi.

į sieną ar lubas, priglaistomi, dažomi, o į juos įmontuojama

„Namų automatizavimas leidžia sumažinti išlaidas išjun-

LED juosta bei suteikiama galimybė vartotojui keisti apšvieti-

giant nenaudojamus elektros prietaisus, adaptuojant apšvie-

mo intensyvumą ir šviesos atspalvį bevieliu būdu ar net balso

timo intensyvumą arba išjungiant apšvietimą tuo metu, kai

komanda.

patalpoje nieko nėra. „Bene didžiausias energinių sąnaudų

Antrasis bendrovės parodoje pristatytas sprendimas – iš-

taupymo efektyvumas pasiekiamas tuomet, kai komfortiš-

maniųjų namų. Vienas jų – laidinė technologija, kitas – belaidė,

ka temperatūra valdoma kiekvienoje patalpoje individualiai,

nereikalaujanti didesnės intervencijos į esamas patalpas, bet

atsižvelgiant į gyventojų įpročius, individualius poreikius bei

galinti automatizuoti apšvietimą, šildymą, kondicionieriaus ir

kitus veiksnius, tokius kaip paros laikas, lauko oro sąlygos ir

buitinės technikos veikimą bei visų jų valdymą perduoti tele-

t. t. Tokiu būdu išmaniosios namų sistemos tampa gera inves-

fonui. Pasak eksperto, naujam namui rekomenduotinas laidi-

ticija, pakeliančia gyvenimo kokybę į naują lygį“, – pasakoja

nis sprendimas, o esamoms patalpoms – belaidis.

A. Kuzmickas.

supernamai

51


interjero idėjos Irena Dirgėlienė

2020-ŲJŲ INTERJERO TENDENCIJOSE –

gamtos įkvėptas natūralumas ir komfortas

Nuotraukos iš „Fėjos namai“ archyvo.

Kasmet belaukdami Naujųjų pasižadame gyventi geriau, gražiau ir patogiau. Kaip tai padaryti? Kokie pagrindiniai 2020 metų interjero tendencijų akcentai? Apie senų ir naujų daiktų dermę, spalvas, medžiagas, tekstūras, vyrausiančias ateinančių metų interjere, kalbamės su specialiste Svajūne Vainauskiene. 52

supernamai


interjero idėjos

Namuose daugiau vietos privatumui Anot „Fėjos Namai“ vadovės, interjero dekoro ir tekstilės specialistės Svajūnės Vainauskienės, pagrindiniai akcentai 2020ųjų interjero tendencijose – gamtos įkvėptas natūralumas ir komfortas. Šiais metais namuose karaliaus medis ir daug augalijos, fragmentiškai sugrįš metalas su visomis savo šviesiomis spalvomis – sidabrine, auksine, vario. Viena ryškiausių 2020-ųjų tendencijų – grįžimas prie šaknų: etniniai elementai tekstilėje ir namų dekore. Ypač atviros namų erdvės šiais metais įgaus daugiau privatumo. Suprantama, jog daugiau erdvės sukuria didesnių namų viziją, tačiau 2020-aisiais daugiau dėmesio skiriama asmeniniam komfortui ir ramybei, tad į interjero tendencijas įsilieja minimalistinės, natūralių medžiagų pertvaros ar sienelės, neapsunkinančios erdvės, tačiau sukuriančios asmeninę komforto zoną, kai norisi atitrūkti nuo bendro šurmulio ar čirškančios keptuvės, kas dažnai pasitaiko sujungus virtuvę su svetaine.

2020-ųjų tekstūros ir medžiagos Anot specialistės, pagrindine medžiaga 2020-ųjų interjere taps medis. Pušies, ąžuolo, raudonmedžio mediena ar tiesiog medžio imitacija bus plačiai naudojama tiek namų konstrukcijoms, grindims, tiek baldams bei dekorui. Priešingai nei ankstesniais metais, kai interjero dekore vyravo šviesus medis, supernamai

53


interjero idėjos

2020-aisiais ypač populiarūs bus tamsūs tonai, suteikiantys

ateinančiais metais vis labiau atsigręžiame į atsakingą var-

namams daugiau elegancijos ir subtilumo.

tojimą, natūralumą, ilgaamžiškumą, iš namų šaliname kičą ir

Be medžio, į 2020-ųjų interjerą įsilies vis daugiau pintų

plastiką. Šių metų tendencijose nėra nieko tokio, ko dar nebu-

baldų ir dekoro elementų. Vytelės, džiutas, rotangas dekorui

vo – su didele jėga į namus grįžta gamtos įkvėpta estetika, kas

suteiks daugiau faktūrų ir įneš natūralios gamtos pliūpsnį.

labai sveikintina. Madingas išlieka veliūras, metalas, medis,

Žinoma, yra medžiagų, kurios iš mados neišeina, galbūt tik sezoniškai daugiau ar mažiau naudojamos. Šiuo atveju – oda. Industriniame interjere šiais metais matysime daug odos ir

Ko vertėtų vengti kuriant interjero dizainą?

metalo sinergijos.

Specialistės nuomone, kuriant namų interjerą labai svarbu

Metalas įvairiais pavidalais ir spalvomis bus dažnai nau-

nepersistengti su tendencijomis – kuriame namus ne viene-

dojamas smulkesniam dekorui – lempoms, kavos staliukams,

riems metams, tad rekomenduotina atkreipti dėmesį labiau

veidrodžiams, žvakidėms ir kitam smulkiam dekorui.

į komfortą, asmeninius pomėgius, patinkančias spalvas ir

Veliūras neapleidžia savo pozicijų ir šiais metais bus taip pat vienas populiariausių baldų gamybos ir dekoro audinių.

54

rotangas.“

medžiagas ir sukomponuoti su tendencingais elementais. Apstatant namus vertėtų vengti per didelių baldų, kurie mažina

2020-aisiais ypač populiarūs taps tapetai ir fototapetai su

erdvę. Taip pat svarbu namų aplinkos neapkrauti neįprastais,

akvareliniais ar gamtos motyvais, derinami su panašių raštų

nepatogiais, nors iš pirmo žvilgsnio labai estetiškais baldais ar

kilimais, dekoratyvinėmis pagalvėlėmis ar lovos užtiesalais.

dekoru. Svarbiausias dizaino aspektas – patogumas! Siekiant

Dar viena 2020-ųjų tendencija – miegamojo lovos apmuš-

išlaikyti darną ir harmoniją, rekomenduotina galvoti apie vi-

tais galvūgaliais. Skirtingų aukščių, raštų ir audinių galvūgaliai

sumą – renkant sienų dažus, žinoti, kokie stovės baldai, kokią

gali tapti išskirtiniu ar netgi pagrindiniu miegamojo akcentu.

stilistiką dekorui rinksime. Grupuojant tarpusavyje derančius

Į klausimą, kas išlieka madinga, o kas ateina naujo ir galbūt

daiktus išvengiama netvarkos jausmo. Siekiant išvengti kardi-

sugrįžta seno, S. Vainauskienė atsako: „Ko gero, kiekvienais

nalių pokyčių kas keletą metų, visuomet svarbu namų sienas

supernamai


interjero idėjos dažyti neutraliomis, lengvai derinamomis spalvomis, interjerą verčiau papildant mėgstamų ar tendencingų spalvų dekoru.

Svarbiausia – funkcionalumas ir komfortas Šiais metais kaip niekad atsigręžiama į funkcionalumą ir komfortą. Anksčiau estetika ėmė viršų, o interjere atsirasdavo iš pažiūros estetiškų, tačiau nefunkcionalių daiktų, o šiais metais savo namų aplinka švarinama kuo naudingiau ir funkcionaliau. Ypač daug dėmesio skiriama miegamojo erdvei, kuri namuose yra bene svarbiausia mūsų poilsiui ir geresnei savijautai. Svetainėje rekomenduojama nepersistengti su baldų dydžiais, o miegamajame įsivyrauja kiek kitos tendencijos. Lova  – plati, erdvi, komfortiška, su patogiu galvūgaliu, kuris kartu gali būti ir puikus akcentas miegamojo interjere pasirinkus mėgstamą stilių, spalvą, gobeleną.

Interjero atnaujinimas be didesnių išlaidų

pakeisti patalynės komplektą nauju ir erdvė atgyja naujomis

Interjero dekoro ir tekstilės specialistė įsitikinusi, kad pirmas

spalvomis. Vonios kambarys ar virtuvė nebūtinai reikalauja

ir svarbiausias dalykas, kuris reikalauja mažiausiai išlaidų, tai

didelių permainų, tačiau, atnaujinus tekstilę, šios namų erd-

namų perorganizavimas. „Visuomet rekomenduoju peržvelgti

vės taip pat įgauna daugiau gaivos“, – sako pašnekovė.

namuose esančius baldus ir daiktus, pagalvoti, ar jie atlieka savo funkciją, yra reikalingi, ar galima atlaisvinti erdvę. Taip

Ką verta įsigyti 2020-aisiais?

pat kuo mažiau atvirai šmėžuojančių daiktų (atviros lentynos

S. Vainauskienė rekomenduoja įvairų plastikinį dekorą pakeis-

ar spintos), tuo lengvesnė atmosfera ir iš pirmo žvilgsnio tvar-

ti natūralių spalvų pintu dekoru iš vytelių, rotango ar džiuto.

kingesni namai, todėl jeigu nesinori keisti lentynų ar spintos,

Atrodytų, smulkmenos, tačiau namų erdvę pripildys natūra-

visuomet patariu priderinti daiktakrepšius, dėžutes ar pinti-

lumo.

nes tvarkingai sudėti po interjerą išsibarsčiusius smulkius

„Kitas bene svarbiausias dalykas, ką rekomenduočiau

daiktus. Visuomet pravartu pabandyti perstumdyti baldus ir

2020-aisiais padaryti, tai pasinaudoti šių metų tendencijo-

pažaisti dekoru, nereikalaujančiu didesnių investicijų. Galbūt

mis ir susikurti tikrą komfortą namuose! Jeigu iki šiol poilsis

svetainėje užtektų pakeisti dekoratyvines pagalves, užuolai-

namuose buvo vidutiniškas, pirmas svarbus pokytis – lova.

das ar šviestuvus. Miegamojo interjerui kartais užtenka tik

Įsigykite tokią, apie kokią buvo ilgai svajota, patogią, funkci-

supernamai

55


interjero idėjos Fotografas Darius Petrulaitis - LONO lova Boss©️.

vinės ir violetinės spalvos su visais jos atspalviais ir deriniais bus labai dažnai naudojama avangardiniame interjere. Grįžtant prie natūralesnių interjerų, viena mėgstamiausių spalvų 2020-aisiais – žalia su visais savo atspalviais. Tamsūs ir gilūs spalvų tonai bus būdingi baldams, kėdėms ir fotelių apmušalams, taip sukuriant gaivų namų dekoro akcentą. Mėlyna spalva ir toliau išliks kaip dekoravimo tendencija tiek tekstilės, tiek baldų apmušalų srityje. Populiarūs bus visi mėlynos spalvos atspalviai, tačiau labiausiai naudojama bus kobalto mėlyna. Visos šios 2020-ųjų spalvos dažnai interjeruose bus derinamos tarpusavyje, ypač pastelinės rožinė ir žalsva. Kartu su natūraliomis tekstūromis ir medžio elementais jos sukurs pagrindinę 2020-ųjų koncepciją – natūralią ir jaukią aplinką.

onalią, suteikiančią miegamojo interjerui norimo prieskonio, komfortišku ir kartu stilingu galvūgaliu, stilinga patalyne, kuri sykiu užtikrintų kokybišką poilsį ir saldesnį miegą. Visuomet rekomenduoju naujų metų tendencijas pradėti taikyti nuo svarbiausių namų elementų, o už kokybišką poilsį savuose namuose, ko gero, nieko nėra svarbiau“, – pataria pašnekovė.

Vyraus gaivios ir sodrios spalvos Anot S. Vainauskienės, spalvų tendencijos kasmet keičiasi. Šiais metais namų interjeras puošiasi gaiviomis, sodriomis spalvomis. Pilka spalva vis dar yra tendencija, nes būdama neutrali ji apima daugybę derinių ir stilių, kurie šiais metais bus drąsesni derinant juos su ryškiomis spalvomis. Pilka spalva gali būti naudojama dažant vidaus sienas ar kuriant baldų apdailą. Taip pat kilimuose ir namų tekstilėje. Pastelinė rožinė spalva interjero dekore jau įsitvirtinusi keletą sezonų. Šiemet ją matysime įvairiais pavidalais – sienose, balduose, namų tekstilėje ir dekore visais savo atspalviais (pastelinė rožinė, sendinta rožinė, persikinė rausva, rožinė-alyvinė). Viena ryškesnių tendencijų 2020-aisiais, kalbant apie namų interjero spalvas, bus purpurinė, violetinė spalva, taikoma baldams, tekstilės gaminiams ir aksesuarams, pavyzdžiui, lempoms ar paveikslėliams ant sienų. Nuo švelnios iki intensyvios aly56

supernamai


interjero idėjos Gabrielė Šermukšnytė

MAGIŠKA VIEŠNAGĖ MĖLYNOJOJE REZIDENCIJOJE

58

supernamai


interjero idėjos Įspūdingas, magiškas, tiesiog kvapą gniaužiantis architektės Vaivos Andriušytės suprojektuotas interjeras įtraukia savo mistiška atmosfera, kviečia tyrinėti kiekvieną kampelį, atskleisti kiekvienos detalės paslaptį, slypinčią istoriją. O istorijos čia būta!

Pirmieji šio safyro blyksniai, patraukę jaunosios architektės žvilgsnį, buvo namo lokacija bei autentiški lipdiniai. Apartamentai puikuojasi Sodų gatvėje, Vilniaus senamiestyje. Ilgai buvęs apleistas, stoties kvartalas šiandien atgyja: sparčiai tvarkomos nenaudojamos tiek urbanistine, tiek pastatų prasme apleistos erdvės, puošiamasi naujai statomais viešbučiais miesto svečiams. supernamai

59


interjero idÄ&#x2014;jos

60

supernamai


interjero idėjos Sveikintina architektės pozicija, kaskart pradedant naują projektą, domėtis pastato, jį supančios aplinkos ir gyventojų istorija, atskleidė, kad vienas iš tų svečių dar XX a. pradžioje buvo garsusis rusų politikas Leonas Trockis. Tuometiniame Duonos skvere, buvusioje posesijoje už miesto gynybinės sienos, L. Trockis jam priklausiusiame sklype užsakė pastatyti puošnų rustikais ir piliastrais papuoštą namą. Čia, Vilniuje, palikti šio revoliucionieriaus politiko pėdsakai vėliau jį nuvedė į Meksiką, pas didžiąją gyvenimo meilę, meksikiečių tapytoją siurrealistę Fridą Kahlo. Taigi, išsiaiškinusi šias aplinkybes, architektė Vaiva Andriušytė buvo įkvėpta Fridos Kahlo paveikslų replikomis ir Casa Azul* namo interpretacijomis papasakoti būtent šio pastato istoriją. Pasak V. Andriušytės, konteksto išmanymas dažnai padiktuoja netikėtus sprendimus ir architektūrai sukuria papildomą nematerialiąją vertę. O tai, sutikime, dažnai ir yra akį traukiančio bei abejingų nepaliekančio puikaus interjero slaptasis ingredientas. Aptrupėjusiais mozaikinio betono laiptais mus traukte traukia kupolo šviesos link slėpiningos meilės ir revoliucijos istorijos kerai. Pravėrę raižiniais puoštas įspūdingas baltas duris, patenkame į Casa Azul rezidenciją, kuri savo įtikinamu sodrumu bei citatomis iš praeities užburia prieš šimtmetį prasidėjusios Leono Trockio ir Fridos Kahlo istorija.  Laiptais vedęs mozaikinis betonas, kuris labai simboliškai siejasi su ilgaamžiškumu, patikimumu bei atsparumu įvairiems veiksniams, mus pasitinka atsimušęs į pirmą šioje rezidencijoje matomą vaizdą  – arkinius langus  – ir nusėda ant virtuvės bei vonios stalviršių. Architektė, kruopščiai ir kantriai saugojusi visus autentiškus patalpos elementus, šioje jų neturinčioje ašinėje erdvėje nuotaiką modeliuoja moderniomis ir lakoniškomis formomis. Tokiu būdu meistriškai pabrėžiamas šiandienos bei anų neramių laikų švelnaus susidūrimo įspūdis. Nemažai išmonės ir iššūkių sprendimo pareikalavęs stulbinantis motyvas interjere  – stiklinis vonios kambarys. Paradoksaliai žavingą intymumo momentą kuriantis perregimumas ir atsikartojantys arkų fragmentai tarsi dar labiau nugludina šią virtuvės ir vonios ribą. Abiejose zonose esantys variniai čiaupai – mažytis, bet taip pat galingas erdvių sujungimo sprendimas. Prieš žengdami į gyvenamuosius kambarius dar kartą žvilgtelkime pro arkinius langus: akis pamalonina aštuoni senamiesčio stogų sluoksniai tarsi skirtingų motyvų lesiruotės,

* Casa Azul kiekvienam bent šiek tiek besidominčiam menu turėtų asocijuotis su garsiosios Meksikos tapytojos siurrealistės Fridos Kahlo pavarde. Kobalto mėlynumo namas buvo jos gimtieji namai. Juose ji gyveno, tapė, kūrė šeimą ir galų gale paliko šį pasaulį. Šiuo metu mėlynasis namas yra šios garsios menininkės kūrybos muziejus.

supernamai

61


interjero idėjos tokios svarbios siurrealaus paveikslo konstrukcijai F. Kahlo darbuose. Gyvenamieji kambariai kupini autentikos ir įrėminti ąžuoliniu parketu, kurį beveik sunykusį architektei Vaivai Andriušytei pavyko prikelti naujam gyvenimui. Tarpduriuose integruoti veidrodžiai tarsi anų laikų atspindžiai nukreipia žvilgsnį į lubas, išpuoštas gipso lipdiniais. Kontrastingos šiurkščios tekstūros sienos padengtos nepriekaištingai nostalgiško, tarsi pačios Fridos išpučiamo sodraus dūmo spalva. Šis spalvos pasirinkimas leidžia visą dėmesį skirti čia kabančioms siurrealistinės tapybos replikoms. Mėlyna aksominė sofa subtiliai žaižaruoja vario bei sodriai žalios lapijos, tarsi išaugančios iš F. Kahlo portreto, fone. Architektė sumaniai parenka visas detales iki smulkiausios asociacijos. Motyvai, akcentai ir medžiagos taip glaudžiai susipina pasakodami istoriją, kad norisi tik dairytis, aikčioti ir gerti į save šiuos vaizdus. Viskas  – nuo porcelianinės Seletti širdies, tarsi simbolizuojančios čia buvusios meilės pradžią, iki Fridos kūryboje dominuojančio riešutmedžio lovos motyvų – pulsuoja nepriekaištingai parinktose vietose, šnabždėdami savo pasakojimo eilutes. Vaivos Andriušytės teigimu, rezidenciją nuspręsta skirti trumpalaikei nuomai, atsižvelgiant į itin patogią lokaciją miesto svečiams. Apartamentai skirti žmonėms, ieškantiems ne bed&breakfast, o bed&culture. Daug mačiusiems, ragavusiems, patyrusiems. Keliautojams, trokštantiems pabėgti nuo namų rutinos ir atrasti netikėtų istorijų. Drąsūs architektės interjero sprendimai sukūrė ypatingą atmosferą, pakerinčią kiekvieną čia užsukusį svečią.

Architektė Vaiva Andriušytė Fotografas Lukas Mykolaitis Paveikslų replikų autorės Vaiva Andriušytė ir Laura Slavinskaitė 62

supernamai


Morsø Sauté Cocotte Tinka griliui, ugniakurui, orkaitei, visų tipų viryklėms (indukcinei, dujinei) » Vakarieniaujant su šeima, vakarienė visada

– Nuo 1853 m. –

» Karališka šiluma! Nuo 1915 m. „Jo Didenybės Karaliaus tiekėjas”.

A G N I L I ST S N E D U R ! A N E I J NAU Morsø 6643

» »

»

» »

sukuria jaukią, malonią atmosferą, Jūs su „Morsø Sauté Cocotte” pagaminsite skaniausią grill patiekalą ar skanų troškinį – visi žavėsis jūsų kulinariniais įgūdžiais. „Morsø Sauté Cocotte”ruošiami patiekalai pavyks vis tobulesni, kiekvieną kartą jį naudojant ir suteiks vis daugiau malonumo. Taip pat dangtyje-keptuvėje galite kepti po porą kepsnių-steikų, ir mėgautis stebėdami kaip jie kepa, o vėliau mėgautis jų sultingumu ir nepakartojamu skoniu. Ketaus savybė išlaikyti šilumą ir virti labai aukštoje temperatūroje sudaro geriausias sąlygas lengvai pagaminti tiek kasdieninius, tiek išskirtinius patiekalus. Šis unikalus geros kokybės ketaus tarnaus Jums daugelį metų. Skirtingai nuo pigių gaminių, šio gaminio nereikia atskirai paruošti naudoti, ar baimintis, jog nepavyks pagaminti, prisvils, surūdis palikus drėgmėje ir t. t.

Prekyboje tik salone

nuo lapkričio 10 d. J. Jasinskio g. 4, Vilnius Tel. 8 642 00004

www.universus.lt

www.morso.lt 864200004

Gerosios Vilties g. 18A, Vilnius www.antakmene.lt

Baltų pr. 28, Kaunas www.flaminta.lt


aplinka Irena Dirgėlienė

ŽIDINYS – SVARBIAUSIAS KAMBARIO AKCENTAS

64

supernamai


aplinka „Cera Design“ gamintojo, Vokietija, krosnelė FARO WEIB

Židinių įvairovė: kokį pasirinksite? Pasak UAB „Krosnys ir krosnelės“ direktorės Rūtos Jasutienės, prieš perkant židinį, krosnelę ar planuojant įsirengti krosnį, rekomenduojama susitikti su aukštos kvalifikacijos meistrais, kurie turi įvertinti visas realias technines įrengimo galimybes, parinkti kaminą arba pasitikrinti esamo kamino parametrus, įdiegti oro pritekėjimo kanalą, į kurį bus įmontuojamas židinio ar krosnelės oro tiekimo į pakurą kanalas. Viskas iki smulkmenų yra svarbu dėl kokybiško ir saugaus ugnies eksploatavimo. Paskui svarbu parinkti ir tinkamo dydžio ar galingumo židinio ugniakurą ar krosnelę. Anot pašnekovės, židiniai skirstomi pagal naudojamo kuro rūšį. Pavyzdžiui, malkiniai, kūrenami tik lapuočių mediena arba pamaišant su lapuočių briketais. Granuliniai židiniai kūrenami aukštos kokybės medžio granulėmis, jų kūrenimo procesas valdomas elektronika, kai granulės byra į pakurą elektriniu dozavimo mechanizmu, galima girdėti ūžimą. Dar viena rūšis – dujiniai židiniai. Tai brangūs, dujomis kūrenami židiniai, reikalaujantys dujininkų profesionalų pagalbos įrengiant ir prižiūrint židinį. Biožidiniai kūrenami bioetanoliu  – tai specialus spirito skystis, kurio susikaupusios lakios dujos natūraliai dega metalinėje pakuros dėžutėje su dangteliu. Galima rinktis ir elektrinius židinius su 3D sistema (Opti-Myst sistema), kai paslėptas židinio dugne destiliuoto vandens rezervuaras garuoja šalia LED lempų ir imituoja ugnies dūmus, dar įmontuotas garsinis spragsėjimas,

Židinys nuo senovės laikomas namų jaukumo, stiliaus ir prabangos simboliu. Šiuolaikiniame interjere jis vis dažniau tampa pagrindiniu kambario akcentu, kuris ne tik šildo, bet ir ramina bei suteikia energijos gyventojams ir svečiams.

imituojantis ugnies garsus. Dekoratyvinis židinys su Woodwick ilgai degančiomis spragsinčiomis žvakėmis iš sojų vaško. Tai saugi, aromatinga ugnis, židinio dekoras gali būti sukuriamas individualus pagal skirtingus interjerus ir emocijas. Retro stiliaus atviras židinys, kūrenamas mediena, dominuoja su klasikine apdaila, ant kurios atbrailos dedami paveikslėliai, veidrodžiai ar gėlės. Židinio ar įrėmintos ugnies fototapetas padeda sukurti šiltą ugnies emociją ten, kur reikia jaukumo ir šilumos, bet dėl techninių galimybių neįmanoma turėti ugnies. Jis gali būti įrengiamas biure, oro uoste, stotyje ar klinikoje. Taigi židinių įvairovė nemaža, o pasirenkant pirmiausia reikia parengti techninį projektą, kuris bus ir gaminio techninis įrengimo pasas. Gaminiui suteikiama garantija tik tada, kai viskas įrengta pagal gamintojo reikalavimus ir atitinka gaisrinės saugos punktus.

supernamai

65


aplinka „Stuv“ gamintojo, Belgija, židinys STUV 2195 SF

Krosnelės trūkumai – tai serijinis gaminys. Ne visiems patinka jungimo vamzdžiai ar kamino detalės, kurios ne visada stilingai atrodo. Pakuros stiklas be rėmelio užimamo ploto gaminamas visų gamintojų tik apie 80 cm. Krosnelė turi būti sumontuota pagal visus gaisrinės saugos reikalavimus ir išlaikant privalomus atstumus iki šalia esančių baldų ar daiktų. Reikia priminti, kad kūrenant krosnelę bus šilta iš visų korpuso pusių, priešingai nei židinį, kurio šonai ir nugara yra apsaugoti izoliantais (bet galima montuoti ir šilumos kaupiklius – lyg krosnies principo).

Židinio vieta namuose Židiniui parenkama vieta dar prieš namo projekto svarstymą ir rengimą, techninių brėžinių formavimą ir interjero planavimą, kad spėtume laiku numatyti kamino ir ugnies vietą, kuriai taikomi specialūs gaisrinės saugos reikalavimai. Jeigu pageidaujama įrengti ugnį prie panoraminio lango į gamtą, reikia

Židinys, židinys-krosnelė ar krosnelė?

numatyti visas įrengimo priemones ir apsaugas, kad lango stiklo paketas nesutrūktų žiemą, kai atsiranda temperatūri-

Neretai naujakuriams kyla klausimas: ką geriau rinktis – židi-

niai svyravimai. Senovėje krosniai buvo parenkama vieta pir-

nį, židinį-krosnelę ar tiesiog krosnelę. R. Jasutienė įvardija ži-

miausia, o tik paskui skirstomos gyvenamosios erdvės, kad

dinio privalumus. Pasirenkant židinį galima saugią ugnį pritai-

šiluma pasiskirstytų tolygiai. Dabar, kai šildymas yra grindinis

kyti individualioje apdailoje, parinkti dekorus ar net nedegius

ar radiatorinis, židinio, krosnies ar krosnelių funkcija – pir-

puošnius tapetus, numatyti malkinę ar knygų lentynas, poil-

miausia teigiamai šilta emocija, gyva, bet saugi ugnis inter-

sio zonoje įšylantį suoliuką, kuris gali atlikti kelias praktiškas

jere. Pabrėžtina, kad oro tiekimo sistema ar kaminas su ven-

funkcijas interjere. Galimi variantai – didelis ugnies panora-

tiliacijos sistema įrengiama pirminiu statybos etapu, kai dar

minis vaizdas, berėmės stiklo durelės, švaraus stiklo sistema,

nėra grindų. Mes dirbame su židinių meistrais – technologais,

dvigubo degimo ugnies grožis, atskiras oro pritekėjimo kana-

kurie architektams atsakingai parengia techninius židinių ar

las.

krosnelių, krosnių įrengimo projektus, juos paskui įgyvendina Pasak pašnekovės, židinys turi ir trūkumų. Pirmiausia tai

brangus įrenginys, lyg namų vizitinė kortelė ar pagrindinis

ir suteikia darbų garantijas, kurios pradeda galioti su gaminio garantija. Viskas saugu ir patikima.

namų akcentas, kuris susideda iš pasirinktos židinio ugniakuro kapsulės, apdailos, įrengimo medžiagų ir atsakingo meistrų darbo, o jis šiuo metu nepigus. Židinio pakura būna didesnė, medienos sudedama daugiau, vadinasi, ir šiluma gali būti perteklinė. Jeigu namas pasyvus, reikia suderinti rekuperaciją, nes sklindančią šilumą reikia kažkaip sureguliuoti. Specialistė, kalbėdama apie krosnelės privalumus, sako, jog krosnelė užima mažai vietos, dizainas pasirenkamas iš serijinės gamintojo produkcijos, smulkias detales (rankenėles, apdailos spalvą ar kitus aksesuarus) galima pasirinkti individualiai. Krosnelė gali būti maža ir skleisti mažai šilumos, o tai ypač aktualu pasyviems namams. Didelis privalumas tas, kad krosnelę po kelerių metų galima parduoti, išvalius ar pakeitus pakuros vidų, jeigu vykdomas remontas ir pageidaujama kitokio stiliaus. Krosnelę galima pasirinkti ir su akmens apdaila, kuri kaupia šilumą ir paskui ilgai skleidžia, kai ugnis nesikūrena. Pakuroje telpa nedaug medienos, yra švaraus stiklo sistema, o dvigubas degimas kuria įspūdingą liepsnos grožį, kaip ir židiniuose, kur yra tokia sistema. „Stuv“ gamintojo, Belgija, židinys STUV 2185 DF 66

supernamai


aplinka „Stuv“ gamintojo, Belgija, židinys STUV 1668 CUBE

Židinio derinimas prie interjero stiliaus

Židinio dekoravimo ypatumai

Anot R. Jasutienės, židiniai ar krosnelės atspindi namų šeimi-

Anot R. Jasutienės, dekoras dedamas ant gerai izoliuotos židi-

ninkų skonį, finansus ir gyvenimo filosofiją. Jeigu dominuoja

nio apdailos sienos. Jeigu pasirenkama šilumą akumuliuojanti

klasikinis interjeras, geriausiai derės ir klasikinis angliško sti-

židinio apdaila, naudojamos šilumai pralaidžios medžiagos,

liaus židinys su prabangia apdaila iš akmens. Jeigu pageidau-

ant kurių tvirtinamas akmuo, keramika, kokliai ar rankų dar-

jamas minimalistinis interjeras, tiks minimalių architektūrinių

bo plytos, olandiškos originalios klinkerinės plytos, dedama

formų židinys, nors tai priklauso nuo profesionalaus interjero

akmens mozaika ar taurusis metalas (varis, žalvaris), kuris

kūrėjo, kuris židinio forma galėtų sušildyti šaltas griežtas in-

pralaidus šilumai. Jeigu pasirenkama šalta židinio apdaila,

terjero linijas. Pašnekovė pasakoja, jog jai teko matyti įspūdin-

įrengiant naudojami karščio izoliantai, o paskui dedamas de-

gą derinį, kai šaltų, juodai pilkų sienų fone buvo įrengtas pra-

koratyvinis tinkas, medžio lentos ar stiklo plokštės, natūrali

bangus židinys su veidrodžiais auksiniais rėmeliais ir subtiliais

oda, kailiai, veidrodžiai, stiklas, klijuojami audiniai ar ugniai

aukso dekorais, o degant ugniai, vaizdas atrodė lyg iš pasakos.

atsparūs tapetai, kurių dekoro galimybės yra neribotos. Kas

„Reikia priminti, kad didžiausias akcentas interjere yra ugnies

pageidauja minimalizmo, galima pasikabinti paveikslą ar di-

vaizdas, dydis, forma, o rėmeliai neturi dominuoti ar užstoti,

delį veidrodį su pasirinktais rėmeliais. Teko matyti net židinio

bet taip pat reikia numatyti, kas bus matoma, kai ugnis nesi-

apdailą fototapeto fone, kur vaizduojama miško ar jūros pa-

kūrens: ar židinys atrodys tvarkingai, ar bus švarūs stiklai, ar

norama gamtoje. Kitas židinio apdailos sprendimas – galimy-

pakuroje nebus sudėta kokių nors šiukšlių. Vaizdžiai kalbant,

bė kreidelėmis ar pieštukais ant lygios sienos visiems šeimos

židinys – tai namų altorius, sakralinė šeimos vieta. Dekoras

nariams piešti, rašyti linkėjimus ir meilius komplimentus. Dar

gali padėti išskirti židinį iš interjero fono, o židinys be dekoro

vienas židinio apdailos sprendimas gali būti natūralių augalų

leidžia dominuoti tik ugnies liepsnai. Gaminami židiniai ir su

sienelės, tik reikia pasirinkti specialistus, kurie įrengtų augalų

baltais rėmeliais, išryškinančiais tik ugnies kontūrus baltame

drėkinimo sistemą. Tikrai galima išradingai parinkti sprendi-

sienos ir balto rėmelio fone“, – pasakoja pašnekovė.

mus meditacinei erdvei prie ugnies.

supernamai

67


aplinka Židinio LOTUS BETO 470 nuotrauka iš gamintojo „Lotus“ svetainės, Danija

Komentuoja interjero dizainerė Vaida JURKŠAITIENĖ Daugelis žmonių kuria židinius dėl jaukumo, o ne praktiniais sumetimais, paprasčiau sakant, židinys dažnai reikalingas sušildyti sielai, o ne namams. Vis dėlto židinys  – nemaža investicija, todėl svarbu išsirinkti efektyvų, namų ir gyvenimo stilių atitinkantį židinį, kurį būtų paprasta naudoti. Ar rinktis židinį ar krosnelę, turi nuspręsti pats žmogus, kuris variantas jam tinkamiausias. Patarčiau apmąstyti kuro kainą, židinio paskirtį, priežiūrą, naudojimą, galingumą. Židiniai gali būti įvairių tipų: įrengiami prie sienos, nišose, kambario centre, taip pat kampiniai židiniai. Židinį priderinti prie interjero stiliaus galima naudojant atsikartojančius elementus, linijines faktūras židinio apdailoje. Išskirtinumo ir prabangos židiniui suteikia jo forma, dydis, apdailos medžiagos, gipso reljefiniai lipdiniai, kvarcas, granitas, marmuras, oniksas. Židiniui dekoruoti siūlau šias apdailos medžiagas: medie-

Kas bus madinga 2020 metais?

Ateinančiais metais židinių apdailos srityje bus madingos na-

ną, atsparią karščiui, kvarcą, marmurą, betoną, granitą,

tūralios gamtos spalvos ir faktūros: natūralus medis, metalas,

veidrodį, plieną, oniksą, travertiną, keramiką. Židinio

oda, kailis, akmuo, betono atspalviai, derinama su natūra-

formą ir spalvą neretai padiktuoja pats interjero stilius.

liomis augalų sienelėmis. Augalų dekoro galimybės neišse-

Židinys patalpoje gali tapti arba pagrindiniu interjero ak-

miamos, o priežiūra minimali. Juoda ar balta židinio apdai-

centu, arba harmoningai su visuma susiliejančiu interje-

los spalva bus dar madinga, kartu bus labai madingi aukso

ro elementu.

spalvos akcentai, rėmeliai, auksinės židinio apdailos sienelės fragmentas ar lentyna. Natūralios rudų, gelsvų samanų ar augalų, pievos spalvos bus visada madingos, nes kuo toliau, „Stuv“ gamintojo, Belgija, židinys STUV TULIP

tuo labiau atsisukame į gamtą, ekologiją. Židinio erdvėje galima žaisti su ryškių spalvų aksesuarais ar akcentais pagal nuotaiką: ryški malkinė ar stilingi židinio įrankiai, spalvotas kilimukas ar pagalvėlės su gėlių, pavyzdžiui, bijūnų raštais.

Išskirtinumo ir prabangos įspūdis Židinys pirmiausia turi būti įrengtas ugniai saugiai kūrenti pagal visus gamintojo ir gaisrinės saugos reikalavimus, atitikti kamino parametrus, jis privalo turėti techninį įrengimo pasą. Vizualaus išskirtinumo suteikia tinkamai parinkta vieta kaminui ir židinio apdaila. Jeigu tai bus pagrindinė gyvenamoji erdvė, reikia numatyti patogią poilsio zoną, tuomet židinys tampa akcentu. Židinio ugniakurai skiriasi vieni nuo kitų techninėmis galimybėmis, gamintojai konkuruoja, kaip padaryti kuo gražesnį dvigubą ugnies degimą, pasirūpinti, kad stiklas būtų švarus, kaip taupyti medieną. Tokie židiniai brangesni, bet ugnis dega gražiau ir taupiau. Pigesni židiniai skirti retam kūrenimui. Jų stiklai pajuosta, todėl prabangi apdaila tokiam židiniui nesuteiks išskirtinumo. Pašnekovės nuomone, kuklioje, bet skoningoje apdailoje tik graži ir palanki aplinkai ugnis suteikia namams išskirtinumo. Prabangos ar išskirtinumo suteikia židinio erdvės puoselėjimas ar puošimas, tvarkinga priežiūra ir meilės skleidimas aplink ugnį. 68

supernamai


KROSNELĖS A+ KLASĖS NAMUI

– Nuo 1853 m. – Karališka šiluma! Nuo 1915 m. „Jo Didenybės Karaliaus tiekėjas”. Krosnelės tiekiamos Danijos karaliams.

A G N I L I ST S N E D U R ! A N E I J NAU Morsø 6643

Prekyboje tik salone

nuo lapkričio 10 d.

Morsø 6190 Malonumas akims...

» A+ energetinio efektyvumo klasė » Pagaminta iš ketaus » Konvekcinė: Paskirsto šilumą

» » » » » »

patalpose, neįkaista iki pavojingos temperatūros (dvigubas išorinis korpusas). Išorinio oro pajungimas Karšto oro tiekimas į degimo kamerą. Stiklo nuvalymas karštu oru Antrinis degimas Švaraus degimo sistema Pelenų grotelės Paleninė Neįkaistanti rankena

» » » » » »

Nominali galia 6 kW Aukštis 1103 mm Plotis 451 mm Gylis 386 mm Ugniadėžės plotis 33 cm Dūmtraukio diametras120mm.

» »

J. Jasinskio g. 4, Vilnius Tel. 8 642 00004

www.universus.lt

www.morso.lt 864200004

Gerosios Vilties g. 18A, Vilnius www.antakmene.lt

Baltų pr. 28, Kaunas www.flaminta.lt


interjero idėjos Ilona Petrovė

Kiekvienais metais mus visus Kalėdos užklumpa tarsi netikėtai, tuomet karštligiškai puolame pirkti dekoracijas būstui, sukame galvas, kuo nustebinti svečius prie stalo ir kaip sukurti tikrą šventę. Žurnalo kalbinti specialistai pripažino: žinoma, ir šios srities mados egzistuoja, tačiau aklai jomis sekti nepatariama – verčiau jau susikurti savitą ir jaukų stilių, rasti savas tradicijas. Juolab pasaulinės tendencijos yra mažinti besaikį vartojimą, atsigręžti į natūralumą, rankų darbą ir tvarias priemones. Taigi patarimai, kaip, daug neišlaidaujant ir nekenkiant gamtai, patiems papuošti Kalėdoms namus, kuriuose būtų jauku ir kurie kvepėtų meduoliais...

70

supernamai

Nuotraukos iš UAB „Bell Distribution" archyvo.

KALĖDŲ BELAUKIANT: PUOŠYBOS ELEMENTAI. Kas madinga šiemet?


interjero idėjos Baltus indus pakeitė juodi ir spalvoti.

Kurkite savas tradicijas, arba už nekomercines Kalėdas! Saikingą vartojimą, minimalistinį stilių ir natūralias medžiagas propaguojanti „Geekydesign“ studijos interjero dizainerė Gintautė Kisieliūtė sako, kad reikia kurti savas namų tradicijas, o ne sekti pasaulinėmis madomis. Ji pažymi, kad Kalėdos dažniausiai užklumpa mus tarsi netikėtai, skatina karštligiškai pirkti ne tik dovanas artimiesiems, bet ir įsigyti vis naujų dekoracijų būstui papuošti. „Vis dėlto norėčiau žmones paskatinti šį šventinį laikotarpį švęsti ramiai, jaukiai, daug neišlaidauti, nes namus padailinti galima labai paprastais ir tvariais būdais. Pirmiausia siūlyčiau nepersistengti su spalvomis, pasirinkti 3–4 pagrindines ir nekurti ryškių, konkuruojančių derinių. Be galo gražiai atrodo natūralūs atspalviai ir medžiagos, kurias galima komponuoti ne tik pagal spalvą, bet ir tekstūrą. Harmoningai nuteikia tokios medžiagos, kaip mediena (eglutė, spygliuočių ar belapės šakos, kelmai), šiaudai, linas, stiklas, keramika (ypač rankų darbo), džiutas, vaškas (žvakės), vilna, kailis, vyniojamasis popierius, drobė, tikri vaisiai, miško uogos ir, žinoma, vienspalvių lempučių girlianda. Tokie motyvai natūraliai atneša darnią ir harmoningą spalvų gamą, kurią siūlyčiau tiems, kurie nori namuose pajusti nekomercines Kalėdas, – įsitikinusi interjero dizainerė. Ji iškart priduria: – Norintiems namus puošti gausiau, ribų nėra, tačiau labai rekomenduočiau nepirkti tiesiog gražių dekoracijų – pirma peržiūrėti, kas liko nuo praėjusių metų, o renkantis būtinai derinti naujas prie jau turimų ir mąstyti apie bendrą vaizdą. Kartais per daug elementų suteikia ne puošnumo, o netvarkos įvaizdį, taigi svarbu nepersistengti.“

DIZAINERĖS PATARIMAI:

Dominuoja bohemiškas stilius Floristė, dekoratorė ir salono „Gėlės ir kava“ savininkė Dovilė

Interjero dizainerės G. Kisieliūtės siūlomos pagrindinės priemonės jaukiai Kalėdų atmosferai sukurti:

Narbutaitė įsitikinusi – kad ir koks būtų namų stilius, šventi-

tradiciniai spygliuočiai, vainikai, šakelės, įnešantys žalios spalvos akcentą;

dabar madingas bohemiškas interjero stilius – namai, kurian-

balta staltiesė, žvakės ir itin dailiai ant augmenijos atrodantys kalėdiniai žaisliukai;

ir lengvumas.

rusvos spalvos akcentai – kaip mediniai dubenėliai mandarinams, medinių karoliukų girliandos, žaisliukai, vyniojamasis popierius dovanoms pakuoti, pinti krepšeliai, suteikiantys šilumos;

pora skaidrių stiklinių vazų ar žvakidžių, suteikiančių spindėjimo;

jaukūs pilkšvi pledai ar kailis po kojomis šilto vakaro nuotaikai pabrėžti.

nio dekoro elementus reikėtų derinti prie jo. Ji atskleidžia, kad tys savo istoriją. Jiems būdingas natūralumas, žaismingumas „Todėl šventėms puikiai tiks kompozicija iš vasarą atostogaujant gamtoje prisirinktų įdomesnių nudžiūvusių medžių šakų, jau peržydėjusių, bet savitą formą išlaikiusių pievų gėlių, jūros kriauklelių, bangų nugludintų akmenėlių, balto pakrantės smėlio. Jei neprisirinkote šių gėrybių, gėlių studijoje rasite džiovintų augalų, įvairių viksvų: smulkiais pūkeliais lyg šerkšnu padengtų kininio miskanto šluotelių, švelnių soruolės uodegėlių, įspūdingo grožio ir dydžio argentininių kortaderijų, – pataria floristė. – Į vazą įstatykite viksvas, apsukite šiltos spalvos LED girlianda, kambaryje uždekite daug žvakių  – tai suteiks namams jaukumo.“

supernamai

71


interjero idėjos Norite gyvos eglės? Išsinuomokite!

kia kaip ir kambarinį augalą: nestatyti arti radiatoriaus, sai-

Jei, be džiovintų, norisi ir gyvų augalų, Dovilė siūlo iš Australi-

kingai laistyti. Eglę dekoruokite pačių sukurtais ir ilgais žie-

jos kilusią araukariją, kuri dar vadinama kambarine egle.

mos vakarais kartu su vaikais pagamintais žaisliukais. O gal

„Pasodinta į terakotos vazoną, ji dekoratyviai ir kalėdiš-

turite senų, dar iš tėvų ar senelių paveldėtų stiklinių žaisliu-

kai atrodys bohemiško stiliaus namuose. Klasikiniai namai

kų? Jie – patys gražiausi, turintys savo aurą, žadinantys vai-

dažniausiai puošiami tradicinėmis Kalėdų spalvomis: žalia,

kystės prisiminimus.“

raudona, auksine. Krikščionims žalia simbolizuoja amžinybę, raudona – Kristaus kraują, auksinė  – ištikimybę. Šio stiliaus

Restoranų mados keliauja į namus

namus papuoštų kalėdinė gėlė puansetija, pasodinta į aukso

Turbūt reta šventė apsieina be pasisėdėjimo su artimaisiais

spalvos vazoną; vazoje pamerktos kėnio ir raudonomis uoge-

prie vaišių stalo. Ar šios srities taip pat neaplenkia mados, tei-

lėmis aplipusio bugienio šakelės“, – eglės alternatyvas siūlo

ravomės restoranus reikiama įranga ir indais aprūpinančios

D. Narbutaitė.

bendrovės „Bel Distribution“ direktoriaus pavaduotojos Kris-

Na, o tiems, kurie negali be tikros eglės per Kalėdas, flo-

tinos Indrašiūtės. Ji atskleidžia, kad ilgus metus patys popu-

ristė ir dekoratorė rekomenduoja prisidėti prie gamtos sau-

liariausi indai buvo klasikiniai, t. y. balto porceliano. Kadangi

gojimo ir išvengti liūdno nubyrėjusios eglės vaizdo: „Siūlau

balta spalva turi nemažai atspalvių, pasirinkimas buvo dide-

išsinuomoti vazone augančią eglę. Tai – nauja, ekologiška,

lis – dramblio kaulo, pilkšvi, sniego baltumo spalvos indai, su

gamtą tausojanti, patogi ir greitai populiarėjanti paslauga.

ornamentais, minimaliais reljefais, plonas (dar kitaip žinomas

Ūkininkai patys eglę atveža ir išsiveža. Prižiūrėti medelį rei-

kaip „fine China“) porcelianas. „Prieš kelerius metus klasikinius baltus pakeitė spalvoti

FLORISTĖS PATARIMAI: Floristės ir dekoratorės D. Narbutaitės kalėdinio dekoravimo patarimai

indai. Atsirado ryškių, kelių spalvų kombinacijų ir drąsių ornamentų indų, kuriuos pradėjo pristatinėti beveik visi gamintojai. Bene daugiausia dėmesio gavo juoda spalva, kuri kaip ir balta turi nemažai atspalvių – matinė, blizgi, pilkšva ar tam-

Daug kam pabodo minimalistinis, pastelinių spalvų, skandinaviškas interjero stilius. Į madą žengia maksimalizmas (ne daiktų kiekiu) su ryškiais netradiciniais sprendimais. Šiemet Pantone Colour institutas paskelbė metų spalva „Living Coral“: tai yra oranžinės ir rožinės spalvų hibridas – koralinė spalva. Ryški ir gaivi, kurią patariu derinti su kalėdine auksine.

sesnė. Kartu atsirado įvairių formų, nestandartinių dydžių

Kam patinka maksimalistinis stilius, gali drąsiai ryškiomis spalvomis ar auksu purkšti pušies šakeles, ciko, monsteros lapus, derinti juos su įvairių spalvų ir dydžių žvakėmis.

domisi madingomis spalvomis, seka indų madų tendencijas

Puošdami namus Kalėdoms, nebijokite netradicinių, unikalių Jūsų namų individualumą atskleidžiančių sprendimų. Nepasimeskite prieššventinio dovanų bei dekoracijų pirkimo sūkuryje, o tausokite ir saugokite gamtą, nes ir nedidelė, stilinga dekoracija namams gali suteikti daug šventinio jaukumo.

lėkštės, puodeliai, serviravimo indai. Ypač išpopuliarėjo plono porceliano indai“, – vardija K. Indrašiūtė.

Kaip šiemet serviruoti kalėdinį stalą? Pašnekovė sako, kad serviruodami stalą žmonės laikosi madų,

LIVING CORAL

Šiemet stalus serviruosime netradiciškai. 72

supernamai


interjero idėjos

PATARIMAI:

RECEPTAS

Stalo serviravimo specialistės patarimai

Halinos meduolių ir meduolinių namukų receptas

TEŠLA

Aklai sekti šiomis madomis nereikėtų. Baltas porcelianas – tai klasika. Jis visada bus madingas, nesvarbu, kokia šventė ar metų laikas. Ji niekada neatsibosta ir labai tikėtina, kad po kelerių metų žmonės grįš prie klasikos. Prie baltos spalvos indų labai lengva derinti kitus aksesuarus – gali būti pasirinkta drąsesnių ornamentų ar spalvų staltiesė, papuošta kalėdinėmis puošmenomis (žvakėmis, eglišakių vainikais, kankorėžiais ir t. t.), kuri visuomet tiks prie namų dizaino. Pasirinkus spalvotus indus dengiant stalą reikia išlaikyti balansą (staltiesę pasirinkti vienspalvę, nepridėti nereikalingų aksesuarų ar kalėdinių simbolių).

restoranuose, stebi televiziją ir žurnalus. Šios tendencijos, pasak www.karstasalta.lt atstovės, daro įtakos ir namų stalo serviravimui. „Daugelis ieško kuo įdomesnių spalvotų indų, drąsių sprendimų, kaip estetiškai patiekti maistą, nebijo eksperimentuoti. Tad tikėtina, kad šiemet žmonės stalus serviruos netradiciškai, rinksis vienspalvius, tačiau neįprastų spalvų, pavyzdžiui, juodos, raudonos ar kitos tamsios, indus. Pastebėjome, kad vis mažiau ieškoma stalo aksesuarų ar kitokių

• 500 g miltų • 100 g margarino • 200 g medaus • 200 g cukraus • 2 kiaušiniai • 1–2 arbatiniai šaukšteliai kepimo miltelių • Meduolių prieskoniai (pagal skonį) Medų ištirpiname su margarinu, atvėsiname ir įpilame kiaušinius, suplaktus su cukrumi. Miltus, kepimo miltelius, prieskonius sumaišome ir suberiame į medaus bei kiaušinių plakinį. Minkome, truputį barstydami miltų, kol pasidarys vientisa, prie rankų nelimpanti tešla. Ją suvyniojame į maisto plėvelę, paliekame šaldytuve 1–3 valandoms. Iškočiojame tešlą 5 mm storio lakštais (mažiems vaikams – storesniais, kad nelūžtų), išpjauname norimos formos meduolius arba namukų detales ir kepame iki 180 ºC įkaitintoje orkaitėje 10 minučių. GLAJUS • 1 baltymas • 2 stiklinės cukraus pudros • 1 šaukštas citrinos sulčių Baltymą išplakame iki stangrumo, beriame cukraus, įpilame citrinos sulčių ir gerai išmaišome. Galima įdėti maistinių dažų.

puošybos elementų; turbūt balansas išlaikomas stalą puošiant paprasta staltiese, tačiau serviruojant „manieringais“ indais ir kalėdine atributika, pavyzdžiui, iš eglės šakų padary-

drauti, pokštauti, tiesiog būti kartu. Kas gali būti šventiškiau

tu vainiku ar žiemiškomis puokštėmis, – pabrėžia K. Indrašiū-

už bendrystę? Antra, tai malonus būdas patiems paruošti

tė. – Jauni žmonės nebeperka servizų (t. y. visų indų kolekcijos

saldžias dovanas, eglutės papuošalus ar namų dekoro ele-

komplektų), o renkasi kelių skirtingų kolekcijų indus mažais

mentus. Mano pamokėlėse vaikai kepa angelus, širdeles,

kiekiais. Matyt, maistą nebėra madinga serviruoti vienos ko-

lipdo namelius ar net ištisus miestus, vėliau ištapo juos gla-

lekcijos induose.“

jumi. Tokie kūriniai tampa dovanomis artimiesiems ar namų

Meduoliais kvepiantys namai

puošmenomis. Trečia, meduoliams kepti naudojami įvairiausi prieskoniai, pavyzdžiui, gvazdikėliai, cinamonas, kardamo-

Lietuvos barbekiu kepėjų asociacijos (LBKA) prezidentė,

nas, imbieras, muskatas, migdolai, citrusinių vaisių žievelės

studijos „BBQ momʼs cooking“ įkūrėja Halina Bovševič sako,

ir kt. Taigi namai natūraliai pakvimpa šventėmis, ypatin-

jog vienas iš šventinės nuotaikos ir namų jaukumo elementų

gas aromatas suteikia jaukumo ir šventiškumo“, – įsitikinusi

yra kvapai. O advento ir Kalėdų laikotarpiu juos geriausiai pa-

BBQ mama.

dės sukurti... meduoliai.

H. Bovševič pasakoja, kad meduolius pirmieji pradėjo kep-

„Pastebėjau, kad šiuolaikiniame skubančiame pasau-

ti vienuoliai. Kadangi jie ilgai išlieka švieži, jiems buvo labai

lyje vis dažniau žmonės ilgisi ir atsigręžia į paprastus, natū-

patogu tokiais kepiniais maitinti vargšus. Būtent dėl šios sa-

ralius dalykus, ypač jei galima pasigaminti patiems. Vienas

vybės jie išpopuliarėjo daugelyje šalių: „Kuo ilgiau stovi me-

iš tokių yra meduolių kepimas. Pirmiausia, tai gali būti puiki

duoliai, tuo jie skanesni. Tad advento pradžioje iškepus, jais

šeimos tradicija – kartu ne tik iškepti meduolius, bet ir ben-

bus galima mėgautis ir per Tris Karalius.“ supernamai

73


PUIKIAI BET KOKIOMIS SĄLYGOMIS IR BET KUR VEIKIANTYS VĖDINIMO SPRENDIMAI

„VALLOX“ REKUPERATORIAI

Vėdintis paprasta Vėdinimo įrenginį galima valdyti integruotu valdikliu. Užregistruotą rekuperatorių debesijoje „MyVallox Cloud“ galima valdyti internetu. Įrenginį taip pat galima įjungti į namų tinklą ir valdyti iš kompiuterio arba terminalo, į tinklą įjungtu belaidžiu ryšiu. Rekuperatorių „Modbus“ ryšiu galima prijungti prie namo automatikos sistemos. Taip pat įrenginiai gali būti naudojami su KNX sistema. Pasirinkite „Vallox“, pamirškite apie rankinį sistemos reguliavimą ir kvėpuokite lengvai!

74

supernamai

Įrenginio konstrukcija ir ypatumai Kiekvieno „Vallox“ vėdinimo įrenginio sandarumas bandomas gamybos metu. Sandarus įrenginys puikiai sulaiko šilumą ir triukšmą. Puikiai suprojektuotas ir surinktas iš tvirtų medžiagų korpusas tarnaus ilgus metus. Visuose „Vallox“ įrenginiuose naudojama MC atitirpinimo automatika. Vėdinimo įrenginys patikimai ir našiai veikia netgi labai šaltame klimate. Priešingai nei konkurentų įrenginiuose, nėra naudojamas pirminis šildytuvas, o abu ventiliatoriai veikia nuolat. Integruotas drėgmės jutiklis suteikia galimybę kontroliuoti santykinę drėgmę patalpose. Kodėl „Vallox“? Pasirinkdami „Vallox“ įrenginius gaunate nepriekaištingos kokybės gaminį su daugiafunkcine automatika už konkurencingą kainą. Mes garantuojame aukštą kokybę ir visiems „Vallox“ įrenginiams suteikiame 5 metų gamyklinę garantiją! Atsižvelgiant į įspūdingą „Vallox“ vėdinimo įrenginių efektyvumą šaltame klimate, nenuostabu, kad „Vallox“ yra rinkos lyderis Suomijoje, kurioje žiemos gali būti ypač atšiaurios. Taigi tinkamai Suomijoje veikiantis vėdinimo įrenginys veiks gerai bet kurioje pasaulio vietoje. Nerizikuokite. Rinkitės „Vallox“. Rinkitės gaivaus oro namus!

UAB „Komforto sistemos“ Linkmenų g. 50, 08217 Vilnius, Lietuva Tel. +370 633 22333 info@airy.lt www.airy.lt www.vallox.com

Užs. Nr. 19-10-02

„Vallox“ – lyderiaujantis vėdinimo prekių ženklas Suomijoje „Vallox“ – bendrovė, sukaupusi beveik 50 metų patirtį vėdinimo sistemų gamybos srityje, siūlo aukštos kokybės vėdinimo technologijas, paprastas, tačiau elegantiškas konstrukcijas, tylų veikimą ir mažas energijos sąnaudas. Vėdinimo įrenginių „Vallox“ grupę sudaro nepriekaištingi sprendimai visų tipų ir dydžių būstams. Puikiai pritaikyti mažų energijos sąnaudų ir pasyviesiems namams, renovuotiems pastatams, sublokuotiems namams ir butams. „Vallox“ vėdinimo įrenginių našumas yra nuo 150 m³/h iki 900 m³/h.   Ypač efektyviai atgauna šilumą Naujosios kartos rekuperatoriai „MyVallox“ suprojektuoti darbui atšiauriame šiaurės klimate ir nepriekaištingai veikia šaltyje. Plokšteliniame šilumokaityje nėra judančių dalių. Jis veikia tyliai, jo nereikia prižiūrėti, pakanka plauti. Bendrovė „Vallox“ yra energiškai efektyvių vėdinimo sistemų kūrimo novatorė. „Vallox“ rekuperatoriai buvo pirmieji butų vėdinimo įrenginiai Suomijoje, kuriems Suomijos VTT techninių tyrimų centras suteikė A+ energinio našumo reitingą.   Užtikrina gerą gyventojų sveikatą ir pastato konstrukcijų būklę  Išmanioji „Vallox“ rekuperacinė sistema automatiškai matuoja oro kokybę: temperatūrą, CO2 koncentraciją ir drėgmės lygį. Naudojant jutiklius užtikrinama, kad koncentracijos neperžengtų nustatytų ribų. Vėdinimo efektyvumas automatiškai padidinamas, pavyzdžiui, baigus praustis duše arba namie esant daugiau žmonių. Drėgnos patalpos po naudojimo greitai išdžiūsta, o miegamajame oras būna toks pat gaivus ir ryte. Sistemos ne tik nereikia prižiūrėti, bet ji ir taupiai vartoja energiją. Papildomi jungikliai dar labiau supaprastina sistemos naudojimą. Aukštos kokybės dvigubas filtravimas yra saugus ir ypač svarbus žmonėms, turintiems kvėpavimo problemų. „Vallox“ rekuperatoriai filtruoja žiedadulkes ir kitus nešvarumus iš lauko oro. Rekuperatorius praneša naudotojams, kada reikia keisti filtrus.

Visiems VALLOX įrenginiams suteikiame 5 metų garantiją!


2019

INDIVIDUALIŲ NAMŲ PROJEKTAI

group


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_97 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su vieno automobilio garažu.

76

P. 2

Gyvenamasis plotas

116 m2

Bendras plotas

191 m2

Užstatymo plotas

253 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.eko2siluma.lt

www.jung.lt

www.paroc.lt

www.ruukkistogas.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_98 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su vieno automobilio garažu.

LOGOTIPAI www.stokker.com

www.tece.lt

Gyvenamasis plotas

97 m2

Bendras plotas

162 m2

Užstatymo plotas

211 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

P. 3 www.teriva.lt

www.velux.lt

77


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_100 Modernus dviejų aukštų gyvenamasis namas su vieno automobilio garažu.

78

P. 4 www.stokker.com

Gyvenamasis plotas

113 m2

Bendras plotas

199 m2

Užstatymo plotas

200 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

3

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.tece.lt

www.teriva.lt

www.velux.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_101 Modernus dviejų aukštų gyvenamasis namas su dviejų automobilių garažu.

LOGOTIPAI

Gyvenamasis plotas

110 m2

Bendras plotas

212 m2

Užstatymo plotas

197 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

dvišlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

3

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

yra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

P. 5

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.eko2siluma.lt

www.jung.lt

www.paroc.lt

www.ruukkistogas.lt

79


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_102 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su dviejų automobilių garažu.

80

P. 6

Gyvenamasis plotas

88 m2

Bendras plotas

185 m2

Užstatymo plotas

233 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

šlaitinis

Kambarių skaičius:

3

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.eko2siluma.lt

www.jung.lt

www.paroc.lt

www.ruukkistogas.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_103 Klasikinio stiliaus vieno aukšto gyvenamasis namas su automobilio garažu.

LOGOTIPAI www.stokker.com

www.tece.lt

Gyvenamasis plotas

100 m2

Bendras plotas

174 m2

Užstatymo plotas

228 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

daugiašlaitis

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

P. 7 www.teriva.lt

www.velux.lt

81


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_104 Modernaus stiliaus dviejų aukštų gyvenamasis namas su stogine.

82

P. 8 www.stokker.com

Gyvenamasis plotas

104 m2

Bendras plotas

170 m2

Užstatymo plotas

131 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

dvišlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

nėra

Stoginė automobiliui:

2 automobilių

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.tece.lt

www.teriva.lt

www.velux.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_105 Klasikinio stiliaus vieno aukšto gyvenamasis namas su automobilio garažu.

LOGOTIPAI

Gyvenamasis plotas

107 m2

Bendras plotas

200 m2

Užstatymo plotas

249 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

daugiašlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

yra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

P. 9

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.eko2siluma.lt

www.jung.lt

www.paroc.lt

www.ruukkistogas.lt

83


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_106 Modernus dviejų aukštų gyvenamasis namas su vieno automobilio garažu ir vieno automobilio stogine.

84

P. 1 0

Gyvenamasis plotas

103 m2

Bendras plotas

201 m2

Užstatymo plotas

175 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas, šlaitinis

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

yra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.eko2siluma.lt

www.jung.lt

www.paroc.lt

www.ruukkistogas.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_107 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su dviejų automobilių stogine.

LOGOTIPAI www.stokker.com

www.tece.lt

Gyvenamasis plotas

121 m2

Bendras plotas

168 m2

Užstatymo plotas

281 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

nėra

Stoginė automobiliui:

yra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

P. 1 1 www.teriva.lt

www.velux.lt

85


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_108 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su dviejų automobilių garažu.

86

P. 1 2 www.stokker.com

Gyvenamasis plotas

116 m2

Bendras plotas

198 m2

Užstatymo plotas

260 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas, dvišlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.tece.lt

www.teriva.lt

www.velux.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_115 Modernus vieno aukšto gyvenamasis namas su daugiašlaičiu stogu ir garažu dviem automobiliams.

LOGOTIPAI

Gyvenamasis plotas

101 m2

Bendras plotas

188 m2

Užstatymo plotas

242 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

daugiašlaitis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

P. 1 3

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.eko2siluma.lt

www.jung.lt

www.paroc.lt

www.ruukkistogas.lt

87


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_119 Klasikinis vieno aukšto gyvenamasis namas su daugiašlaičiu stogu ir garažu vienam automobiliui.

88

P. 1 4

Gyvenamasis plotas

101 m2

Bendras plotas

146 m2

Užstatymo plotas

242 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

daugiašlaitis

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.eko2siluma.lt

www.jung.lt

www.paroc.lt

www.ruukkistogas.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_120 Dviejų aukštų gyvenamasis namas su dvišlaičiu stogu ir garažu vienam automobiliui.

LOGOTIPAI www.stokker.com

www.tece.lt

Gyvenamasis plotas

99 m2

Bendras plotas

167 m2

Užstatymo plotas

242 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

dvišlaitis

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

1 automobilio

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

P. 1 5 www.teriva.lt

www.velux.lt

89


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_121 Vieno aukšto gyvenamasis namas su dvišlaičiu stogu ir stogine dviem automobiliam.

90

P. 1 6 www.stokker.com

Gyvenamasis plotas

98 m2

Bendras plotas

165 m2

Užstatymo plotas

292 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

šlaitinis

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

nėra

Stoginė automobiliui:

2 automobilių

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.tece.lt

www.teriva.lt

www.velux.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_122 Dviejų aukštų gyvenamasis namas su sutapdintu stogu ir garažu dviem automobiliams.

LOGOTIPAI

Gyvenamasis plotas

100 m2

Bendras plotas

186 m2

Užstatymo plotas

160 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

nėra

Autoriai:

MAK GROUP

P. 1 7

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.eko2siluma.lt

www.jung.lt

www.paroc.lt

www.ruukkistogas.lt

91


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_123 Vieno aukšto gyvenamasis namas su sutapdintu stogu ir stogine automobiliui

92

P. 1 8

Gyvenamasis plotas

83 m2

Bendras plotas

134 m2

Užstatymo plotas

226 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

nėra

Stoginė automobiliui:

1 automobilio

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.eko2siluma.lt

www.jung.lt

www.paroc.lt

www.ruukkistogas.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_124 Vieno aukšto gyvenamasis namas su šlaitiniu stogu ir garažu dviem automobiliams.

LOGOTIPAI www.stokker.com

www.tece.lt

Gyvenamasis plotas

144 m2

Bendras plotas

200 m2

Užstatymo plotas

265 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

šlaitinis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

P. 1 9 www.teriva.lt

www.velux.lt

93


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_125 Vieno aukšto gyvenamasis namas su šlaitiniu stogu ir stogine dviem automobiliams.

94

P. 2 0 www.stokker.com

Gyvenamasis plotas

111 m2

Bendras plotas

184 m2

Užstatymo plotas

312 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

šlaitinis

Kambarių skaičius:

5

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

nėra

Stoginė automobiliui:

2 automobilių

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

LOGOTIPAI www.tece.lt

www.teriva.lt

www.velux.lt


L. Zamenhofo g. 5, Kaunas

+370 673 04760

tipinisprojektas@gmail.com

www.tipinisprojektas.lt

NAMAS_126 Vieno aukšto gyvenamasis namas su sutapdintu stogu ir garažu dviem automobiliams.

LOGOTIPAI

Gyvenamasis plotas

95 m2

Bendras plotas

197 m2

Užstatymo plotas

326 m2

Tipas:

vienbutis

Stogas:

sutapdintas

Kambarių skaičius:

4

San. mazgų skaičius:

2

Garažas:

2 automobilių

Stoginė automobiliui:

nėra

Rūsys:

nėra

Pirtis:

nėra

Židinys:

yra

Autoriai:

MAK GROUP

P. 2 1

Šilumos siurbliai, rekuperatoriai

www.eko2siluma.lt

www.jung.lt

www.paroc.lt

www.ruukkistogas.lt

95


Profile for Darius Jokubauskas

Žurnalas "SUPERNAMAI" nr. 36  

Pasitinkant A++ energinę klasę: kokie pokyčiai laukia statybų sektoriaus 2021 metais? Šį ir kitus straipsnius skaitykite: http://www.supern...

Žurnalas "SUPERNAMAI" nr. 36  

Pasitinkant A++ energinę klasę: kokie pokyčiai laukia statybų sektoriaus 2021 metais? Šį ir kitus straipsnius skaitykite: http://www.supern...

Advertisement