Magasin // Midt-Telemark kommune

Page 1

MIDT-TELEMARK

kommune

Her finner du tjenestene i Midt-Telemark kommune Hvem sitter i kommunestyret?

Bø og Sauherad i gamal og ny tid


Innhold Hvor er dette?

2

Bø og Sauherad i gamal og ny tid

Nyttårsfeiring

3

Velkommen til Frivilligsentralen i Bø

11

Ordførerne 4-5

Velkommen til Frivilligsentralen i Sauherad

12

Kommunestyret i Midt-Telemark

Arealplan for Midt-Telemark kommune

13

Informasjon fra IRMAT

14

6-7

Her finner du tjenestene i Midt-Telemark kommune 8

9-10

Hvor er dette? Kjenner du igjen disse stedene? På siste side finner du svarene.

4

2

1

2

3

5

6

7

Foto: Foto Telemark


På Bø torg for heile familien! Midt-Telemark kommune ønskjer å inviterer alle til historisk nyttårsfeiring. Vi møtast på Bø torg til eit hyggeleg familiearrangement kl. 15-17 med underhaldning, gratis bløtkake, eplegløgg og kaffe, bål og lavvo. Vi byr på musikalsk godstemning med Jon Solberg og Jan Birker Akerhaugen, buktaling og show med Erik Mogeno, ordførerquiz, eventyrstund, premieutdeling for Midt-Telemark passet og kåring av Æresborger 2020! Ved midnatt blir det pangstart på Midt-Telemark kommune med eit felles festfyrverkeri i Evjudalen!

Ta med familien og bli med på feiringa! Vi samarbeider mellom anna med frivilligsentralane og speidergruppa. Arrangør er kulturkontoret i Midt-Telemark kommune.

3


valgte. Næringslivet Det har vært viktig for meg å møte næringslivet på de arenaer vi har, enten jeg har vært ute på besøk, deltatt på næringslivsfrokost eller i andre sammenhenger. Det er spennende å følge ivrige bønder, og satsingsiveren i fruktnæringa er det bare å ta av seg hatten for. Frivillige lag og foreninger Jeg har også lyst til å trekke fram den imponerende innsatsen som frivillige lag og foreninger gjør her i Sauherad. Det å delta og møte dere har krydret og beriket min hverdag som ordfører.

Mette Haugholt Ordfører Sauherad kommune

Det har vært mange fine dialoger og møter, og jeg har satt pris på alt av engasjement og

Borgar Kaasa Ordfører Bø kommune

iver for samfunnet og bygda vår. Dette er noe Jeg er takknemlig for at jeg fikk være den

jeg synes er godt uttrykt i både dugnadsiver,

Det å hoppe på toget i fart er som regel ei

siste, og den første kvinnelige, ordføreren

kremmerånd, samhold og framtidstro hver

utfordring for dei fleste. Slik opplevde eg sit-

i Sauherad. Dette har vært spennende år

høst når vi feirer Norsk Eplefest.

uasjonen då eg fekk det ærefulle oppdraget

hvor mye har skjedd, og jeg håper og tror

å bli valt til ordførar av Bø kommunestyret

at jeg, sammen med kommunestyret, har til-

Takk for tilliten

frå 1. november 2018, etter at dåverande

ført kommunen tanker og ideer som har satt

Min ordførergjerning avsluttes til nyttår og jeg

ordførar Olav Kasland hadde fått fritak frå

positive spor.

vil takke for tilliten som dere og kommunestyret

ordførarvervet av kommunestyret i samband

har gitt meg disse fire årene. Jeg gleder meg

med tilbod om arbeid utanfor kommunen.

Vi har blant annet oppretta ungdomsråd og fått

til at vi nå skal se Midt-Telemark kommune

på plass Frivilligsentral, utviklingen på Brenna

begynne å virke og jeg er glad for å fortsatt

Utfordringar

industriområde er i full gang og vi har endelig

være med som opposisjonspolitiker og påvirke

Det var ein del «elefantar i rommet» (les:

kommet i gang med bygginga av nye Sau-

utviklinga i en ny spennende kommune.

vanskelege saker) som måtte handterast, og

herad barne- og ungdomsskole. Sistnevnte

arbeidet med å skipe ny kommune var i full

har vært den største saken å få i havn og vi

Derfor vil jeg til slutt ønske Siri lykke til som

gang. Eg kjente mang ein gong på politikkens

gleder oss til å se resultatet når den står ferdig

ordfører i Midt-Telemark kommune - vi gleder

vesen, nemleg dilemmaets tyranni. Men et-

i begynnelsen av 2021.

oss alle til fortsettelsen.

ter snart eitt år er erfaringa at oppgåva som

Kommunesammenslåing

Mvh

spanande, lærerik og gjeve meg mykje erfaring

Da jeg tiltrådte som ordfører, var jeg tydelig

Mette

som eg tek med meg vidare i livet.

den siste ordføraren for Bø – bygda har vore

på at jeg ønsket å bidra til at Sauherad skulle

4

gjennomføre en kommunesammenslåingspro-

Trivelege oppgåver

sess. Vi kom raskt i gang med intensjonsavtal-

Av oppgåver som ikkje er like politiske men

er og hadde grundig innbyggerinvolvering i alle

som kan hende er vel så spanande og trivele-

de tre prosessene vi gjennomførte. Dette ga

ge, er rolla som vigselmann. Det er triveleg og

oss en solid trygghet for prosessen som har

positivt å delta i skipinga av nye familiar (ek-

vært et spennende arbeid og har krevd mye

teskap) som gjev Bø-bygda ei positiv utvikling

tid fra oss alle, både politisk og administrativt,

og håp for framtida. Like eins var besøket av

men ikke minst fra de ansatte og deres tillits-

kongeparet ei stor hending for meg og for Bø-


herad, ei hending som for dei fleste av oss

Effektivisering og bedre tjenester

skjer berre ein gong i livet. Å sitja i kongebilen

For å lykkes med sammenslåingen mener jeg

og prate bil med Sonja var spesielt. Det var

det er viktig å se hele kommunen. Vi må sørge

også triveleg å invitere Kongen på laksefikse

for at folk opplever det positivt å få en ny kom-

i Bø-elva og Dronninga på tur langs stiane ved

mune, uansett hvor i kommunen de bor. Og

den same elva.

at kommunen kan hente ut gevinster ved å bli mer effektiv, slik at det fører til bedre tjenester

Samarbeid mellom næringsliv og forskingsmiljø

for innbyggerne.

I løpet av dette året har mykje av tida gått med til det daglege politiske arbeidet, men eg har

Den nye kommunen har behov for store in-

også fått noko tid til samtaler med næringslivet

vesteringer. Det skal bygges nytt skolebygg på

i bygda som bidrar til busetting og vekst.

Gvarv, og det trengs en oppgradert ungdomsskole i Bø. I tillegg er det behov for investeringer

Det å kople saman næringslivet med forsking-

innen helse og omsorg. For å få dette til er vi

smiljøet ved Universitetet i Sør-Aust Norge, har

nødt til å føre en forsvarlig økonomisk politikk.

gitt meg visjonar og tru på at det umulege er muleg for framtida. Dette vil gjelde både med omsyn til klimautfordringane og eit landbruk for framtida. Vi går spanande tider i møte, og

Vi må satse på grønne løsninger

Siri Blichfeldt Dyrland Ordfører Midt-Telemark kommune

den som lever får sjå.

Midt-Telemark kommune skal ha grønne løsninger. Da trenger vi et godt kollektivt tilbud internt i kommunen. Vi må satse på kortre-

Tusen takk for tilliten! Det er med ydmykhet

iste produkter og tjenester. Matjorda vår skal

Framtida

og stolthet at jeg, sammen med politikere

vernes. Ved å tenke klima og miljø kan vi

Dei unge er framtida, og det er viktig å legge

og administrasjon, skal arbeide til det beste

skape nye arbeidsplasser. Det er spennende

til rette for dei slik at dei ikkje vert utfordra til

for folk i den nye kommunen. For meg er

at Universitetet i Sørøst-Norge (USN) jobber

å velje uheldige stiar. I dette arbeidet spelar

det viktig å bruke tiden frem mot nyttår til å

for å få til et senter for bærekraftig utvikling i

det frivillige arbeidet ei stor og viktig rolle,

gjøre meg kjent med kommunens tjenester,

Bø. Tverrfaglig klimaforskning kan føre til en

samstundes som vi politisk har etablert «Ung

næringslivet og ikke minst med innbyggerne.

fremtidsrettet utvikling for både landbruket og

Arena» som eit tilbod for unge som har ulike spørsmål og utfordringar som dei ynskjer svar på.

næringslivet i vårt område. Jeg ønsker å være en politiker for alle. For å bli kjent vil jeg besøke arbeidsplasser, være med

Den beste kommunen i landet

Takk for tilliten

på arrangement og slå av en prat med folk. Det

På det første kommunestyremøtet i Midt-Telemark

Eg vil få takke kommunestyret i Bø for den tillit

er viktig for meg å knytte kontakter, både i egen

kommune presenterte alle 29 representantene

eg har fått ved å vera ordførar i Bø den siste

kommune og utenfor.

seg. Det var en fin miks av nye og erfarne poli-

tida før ny kommune står opp av oska. Eta-

tikere. Dyktige og engasjerte folk som ønsker å ta

blering av Midt-Telemark kommune er godt i

Pangstart

gang takka vere gode politiske vedtak og stor

Jeg fikk en pangstart 30. september med første

innsats frå alle tilsette i begge kommunane.

kommunestyremøte og lunsj med dronning

Jeg ser positivt på det arbeidet vi skal gjøre

Sonja! Den dagen fikk jeg også overrakt det nye

fremover i den beste kommunen i landet:

Eg vil få ønskje Siri lukke til som fyrste ord-

ordfører-

Midt-Telemark kommune!

førar i Midt-Telemark kommune og gler meg til

kjedet, designet av gullsmed Gunnbjørg Listog.

å vera med i arbeidet vidare!

Kjedet har en vakker symbolikk og viser hva Bø

Mvh

og Sauherad tar med seg inn i Midt-Telemark

Siri

Mbh

kommune av historie, kultur og næringsvirk-

Borgar Torbjørn

somhet. Stikkord er jordbruk, tømmer, universi-

vare på bygda vår.

tet, jernbane, fruktbygda, bunader, middelalderkirker, folkemusikk og -dans.

Foto: Foto Telemark

5


Kommunestyret Det første kommunestyrevalget for Midt-Telemark kommune ble avholdt høsten 2019. Tirsdag 10. september var resultatet klart og her er de 29 kommunestyremedlemmene i Midt-Telemark for perioden 2019-2023.

Siri Blichfeldt Dyrland, Sp - Ordfører Formannskapet

Anne Grete Evju, Sp

Martin Stærk, Sp

Per Simon Slettebø, Sp

Einar Fagerås, Sp

Anund Grane, Sp

Øystein Slettebø, Sp

Borgar Torbjørn Kaasa, Sp Formannskapet

Bjørn Bunkholt Sæter, Sp

Mette Haugholt, Ap Formannskapet

Karin Hagen, Ap

Merete Kaste, Ap

Arvid Hagen, Ap

Jon Halvor Blomgren Svalbjørg, Ap

Hans Sundsvalen, Ap

6

Foto: Foto Telemark


Tom Ivar Gravklev, Frp

Bjørn Magne Langkås, Frp Formannskapet

Harald Kinck, Frp

Torstein Haukvik, Krf

Vidar Jørgensen, R

Evy Beate Stykket, V

Steinar Sæland, V Formannskapet

Frode Lieungh, H

Ingemar Bråten, H Formannskapet

Lene Kristin Nordhus, H

Helle Solveig Friis Knutzen, Mdg

Ingebjørg Ørnulfsdatter Nordbø, Mdg - Varaordf. Formannskapet

Espen Lydersen, Mdg

Per Atle Einan, Sv

Utvalg Helse og velferd Torstein Haukvik, Krf Sigrid Straand, Sp Per Atle Einan, Sv Anne Kari Nyhus, Sp Jon Halvor Svarbjørg, Ap Lene Kristin Nordhus, H Marianne Solberg, R

Oppvekst og kultur

Evy Beate Stykket, V Martin Stærk, Sp Anne Grete Evju, Sp Per Johan Nordvik, Mdg Karin Hagen, Ap Hans Sundsvalen, Ap Sigbjørn Hjelmbrekke, R

Plan, teknikk og næring Øystein Slettebø, Sp Espen Lydersen, Mdg Astrid Staurheim, Sp Frid Berge, V Arvid Hagen, Ap Kristin Kleppen, H Tor Håkon Kaasa, Frp

Kontrollutvalg

Helge Aarnes (H) leder Bjørg Hesthag (AP) Ole Morten Åsgrav (FrP) nestleder Anund Grane (Sp) Ellen Schrupf (SV)

7


3

17

18

2 4

8

11 10

8

6 23 1

22

13

16

25

5

15


20

28 19

14 12 21 26 24 9 27

7


Her finner du tjenestene Midt-Telemark kommune

Interkommunale tjenester

1

Bøgata 67, 3800 Bø (kommunehus)

Nome og Midt-Telemark Barnevern

35 05 90 00

Gvarvgata 45, 3810 Gvarv

Gullbring barnehage

Folkestad barnehage

3

Hellåsen , 3802 Bø

Lundevegen 63, 3801 Bø

4

4

Lundevegen 63, 3800 Bø

5

6

Sandvinvegen 25, 3802 Bø

7

8

48 16 38 80

Gullbringvegen 34, 3801 Bø (2.etg i Gullbring)

35 09 91 60

917 57 522 (teknisk vakt)

18

19

35 95 71 00

25

Sauherad bygdeheim

26

Tildelingskontoret - Sauherad

27

Holmenvegen 60, 3810 Gvarv 915 18 047

20

Furumoen omsorgssenter

27

Holmenvegen 60, 3810 Gvarv 35 95 72 00

Furuheim bø- og aktivitetsenter Holmenvegen 23, 3810 Gvarv

Medisinsk nødnummer - 113

Gvarvgata 69, 3810 Gvarv

Psykisk helse og rus

35 95 79 00

Helse

Sauherad legesenter

24

Skrivarvegen 2, 3810 Gvarv

27

35 95 72 43/30

21

35 95 71 24

11

Hjemmesykepleie avd. Sauherad

Gvarvvegen 48, 3801 Bø

Skole: 35 95 77 00 / SFO: 35 95 77 07

Gvarvgata 69, 3810 Gvarv

23

35 05 90 00

35 05 93 00

Helsestasjon i Sauherad

Teknisk Gullbringvegen 20, 3800 Bø

17

Legevakt - 116117

35 05 91 00

35 05 96 70/74

35 95 72 25

40 43 09 53

10

22

Gamleveg 39, 3800 Bø

Holmenvegen 60, 3810 Gvarv

Sauarberga 9, 3812 Akkerhaugen

Kultur

Tekniske, oppmåling og byggesak

16

Skole: 35 05 94 00 / SFO: 35 05 94 50

Sauar friskole

48 16 38 80

35 05 92 70

35 05 91 00

Tinghaugvegen 1, 3810 Gvarv

9

22

Hellandvegen 10, 3800 Bø

Skole: 35 05 94 50 / SFO: 35 05 94 70

Sauherad barne- og ungdomsskole

Lektorvegen 14, 3801 Bø

Bø legesenter

Gamleveg 71, 3802 Bø

Frivollvegen 10, 3800 Bø

Rukarvegen 60, 3811 Hørte

Kulturkontoret

15

Skoler

Bø ungdomsskule

47 17 49 67

Skrivarvegen 4, 3810 Gvarv

Nome og Midt-Telemark Landbrukskontor

35 05 96 07

Fysio- og ergoterapitjenesten

Eikavegen 61, 3804 Bø

Sundsmovegen 16, 3820 Nordagutu

Gvarv barnehage avd. Gvarv

14

22

Gamleveg 43, 3801 Bø (1. etg Bø sjukeheim)

Heimesjukepleie avd. Bø

Torkild Gunnheimsveg 3, 3810 Gvarv

Folkestad skule

917 96984

Gvarv barnehage avd. Hørte

Nome og Midt-Telemark PPT

Bø skule

35 95 19 96

Sauarhagene barneh. avd. Nordagutu

Stasjonsvegen 14, 3800 Bø

35 95 77 70

Kåsinvegen 16, 3801 Bø

Sandvoll barnehage

13

Landbrukets hus, 3810 Gvarv

971 01 988

Maurtuva barnehage

Tildelingskontoret i Bø

35 95 71 80

35 05 95 61

Veslekroa studentbarnehage

NAV Midt-Telemark

22

35 05 96 31/27

55 55 33 33

35 05 94 32

Bøhamna barnehage

Gamleveg 43, 3801 Bø

35 94 62 00

35 05 91 42

35 05 93 50

Bø sjukeheim

Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

Gullbringvegen 31, 3801 Bø

35 95 48 08

12

Nome og Midt-Telemark Brann og redning

2

22

Lektorvegen 12, 3800 Bø

35 95 71 50

Barnehager

31 00 83 56

Bø Helsestasjon - og skulehelseteneste

21

Senter for kvalifisering og inkludering Avd. inkludering Avd. utlånssentralen

28

Avd. Læring

28

Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen 35 95 78 10 Skolevegen 2, 3812 Akkerhaugen 35 95 78 10


Det skulle bli rundt 80 pr. innbyggar. Ikkje rart dei er sjeldan å sjå om hausten unntatt når det er eplefest. Infrastruktur

Hadde dampbåten gjort eit nytt bygdekart i slutten av

1800-talet, skulle jernbanen endre kartet i byrjinga av det

Bø i gamal og ny tid

neste hundreåret.

Stasjonsvegen kring 1920-1930 Gvarv stasjon

Gamle Bøherad, sett frå Lindheimtoppen litt før Gvarv, tykte

dei gamle i lyrisk form at dei såg eit Soria Moria under Lifjell’s breie barmar og omtala det som Telemarks vakraste lut. Bø

herad vart skipa i 1837 og har sidan, spesielt dei siste 10 - 15 åra, hatt den største veksten i Norge målt i høve til folketal. Handel, turisme, skular og småindustri er viktige næringar

ved sida av jord- og skogbruk. Litt av grunnen til voksteren er framsynte politikarar, og stor politisk semje fordi Bø har aldri hatt nokon senterstrid.

Akkerhaugen bru

Bratbergsbanen ferdig 1916/17 og Sørlandsbanen i 1922/24 skaffa Sauherad seks bemanna stasjonar, åtte haldeplassar, fem tunellar og tre bruer. Utanom anleggsslusk gav

det arbeid til bygdissar på linjearbeid og på sagbruk som

produserte banesviller. Bygda fekk fleire arbeidsplassar og

anleggsmoro som fyll og slåssing. Jobbar blei det og i NSB. Jernbanen førte det til nærare samband til byane Skien og Notodden, og Sauherad mållag gjekk dårlege tider i møte. Det var stasjonsmål og bokmål som galdt. Liv i bygdene

Rundt stasjonane kom det handel og anna verksemd. Bryggetida var forbi. Nå var det Gvarv, Akkerhaugen, Nordagutu, Holtsås, Hjuksebø og Dalsvatn som galdt. Og aldri har det

vore meir folk på Nordagutu stasjon enn da det var hopprenn i Narekollen med opp mot fire tusen tilskodarar. Toga var ve-

gen til bilen overtok i sekstiåra. Men til Akkerhaugen stasjon

Bø sjatsjon

Jernbanen

Ein av dei framsynte politikarane var Halvor Klasson Eika

(1835-1911), den store høvdingen i Bø på 1800-talet. Han sat i kommunestyret i 47 år, var stortingsrepresentant og ein

føregangsmann for å få jernbanen til Bø. Tanken om togbane over Reshjemheia vart ikkje realisert, men arvtakaren Gjer-

mund Grivi kunne jobbe vidare med baneprosjektet. Han fekk til «Grivisvingen» på Sørlandsbanen om Bø, og 1. desember 1924 stoppa det fyrste toget på stasjonen.

for å høyre rockemusikk må me. Kanskje i framtida på sykkel. Tekst: I. Skobba


Sauherad var og Sauherad er Midt-Telemark Dei fyrste som blei sauheringar slo seg ned på Nes og Sauar. Nes er nes, og sauar har med vassåre, olle å gjera. Begge

gardane ligg nært vatn, har god moldjord og er strategisk

plassera i høve te ferdsel på sjø og elv. I tillegg blei Brantingsborg bygd nær sauargardane færr vern mot inntren-

garar. Nes og Sauar fekk kvar si kyrkje bygd omkring 1150. I

Sauherad kyrkje fekk dei måla 2800 djevelandlet på veggen,

og i Nes kyrkje var det måleri av Adam og Eva med eple som

Kulhuset

Sosiale samlingsplassar vaks fram som Gvarv, Akkerhaugen,

Farvolden og Kolahuset. Det var ved Kolahuset at KIL, Kullhu-

set idrettslag, blei stifta av ein vennegjeng 20. mai 1928. Det var forløparen til Kjapp IL.

var motivet. Kvifor denne skilnaden veit me heldigvis ikkje.

Sauherad blei delt i to sokn, og Holtanbekken var grensa. Det skuldast krangel mellom to brør om eigedomsgrenser. Norsjø og elva

Norsjø og elva skulle bestemme mykje i bygda. Sauherad blei

liggande som eit bindeledd mellom Aust-Telemark frå Heddal og Midt-Telemark frå Bø til Grenland. Dei rodde folk og varar om sommaren og bruka hest og slede på isen om vinteren. Men ikkje alle ville noko nytt.

Akkerhaugen

Da «dampen» kom var dagens store hending. Da ei finare

frue som passasjer spurte kapteinen kor mange som budde på Akkerhaugen. Svara han: «Du fær telja når med legg til ved bryggja».

Sauarelva og Rhinen

Sommaren 1852 reiste advokat Bernhard Dunker med dampbåten Statsråd Stang frå Fjærestrand over Norsjø og opp

Sauarelva til Heddal. Han skreiv: « Seufde-Elven er saa deilig, Landhandel og dampskip på Årnes

Da bygdas fyrste landhandel opna på Årnes i 1864, vedtok

heradsstyret i Bø at slikt noko ville dei ikkje ha i Bø, og dei

vedtok å «.. ønske den derboende landhandel i Næs afskaffes .. . som meget skadelig for bygden. Det var dampbåten som

brakte det moderne, og snart var Sauarelva full av brygger og

landhandlarar (10 – 12). Nye kolonialvarer kom, og mjølk og dyr blei sendt nedover til Skien. Der dampskipa gjekk innom voks

det fram senter med landhandel, posthus, kafear og telegraf/ telefonhus. 9

at det forekom mig, den ikke gav Rhinen noget efter, uden

deri, at den mangler Ridderborge og Vindruer». Han meinte potetåkrane kunne måle seg med «Druerne» å sjå på, men dei gav ikkje vin. Hundre år seinare ville han ha sett blom-

strande epletre om våren og bognande frukttre om hausten som vitna om at bygda hadde blitt til fruktbygda Sauherad

med like mange epletre som innbyggarar. Ikkje minst var det

Hans Th. Prestholt, som etter eit studieopphald i USA i 30-åra introduserte ny kunnskap om motorsprøyte med importerte preparat som gav større avlingar og rasjonell drift. Fruktpakkeri, eplekasseproduksjon og fruktpresse starta opp på

fleire gardar. I dag har 4350 sauheringar 350 tusen epletre.


Framvekst av tettstaden

Kulturelle tradisjonar

eit kryss der nyvegen kryssa gamleveg oppe ved meieriet. Da

elle tradisjonar, m.a. innan folkemusikk, kunst og handverk.

Nyvegen frå Årnes til Seljordsvatnet hadde i 1890 åra ført til

stasjonsvegen gjorde eit kryss nedanfor vart gata skapt. Her

Bø og Midt- Telemark er også kjent for sine særeigne kultur-

voks butikkane opp med landhandlarar, bokhandel, sportsforretning, elektriske varer m.m. og ikkje minst Sønstebøs klesbutikk. Gata vart i 60-åra kjent som rånarstripa i Bø. I

1923 kom realskulen til bygda, og i 1953 stod landsgymna-

set ferdig som blei til Bø vidaregåande skule. I 1970 vann Bø kampen om distriktshøgskolen, som no er blitt universitet.

Femten år seinare kom turistmagneten Bø Sommarland, få år etter blei det som i dag heiter Telemarksforsking etablert. Nå vaks restaurantgata fram. Studentane skulle ha øl haust og vinter og turistane mat om sommaren. Bø vart ein attraktiv

Kjente spelemenn frå Bø. Frå v. Einar Lund, Kristiane Lund og Gunnulv Borgen

tettstad i Midt-Telemark.

Personlegdomar

Bygda har også hatt andre personlegdomar enn Eika og

Grivi. Ein kontrast er den fattige husmannskvinna Ragnhild Gregarsdotter Moland (1809-1873) som gjekk på tresko til

Kristiania, og fekk audiens hjå kong Karl 15. Ragnhild vart truga med utkasting frå Moland, men gav seg ikkje – trass i tap i både tingrett og stiftsrett. Kongen kunne ikkje setje seg over domstolane, men som plaster på såret fekk Ragnhild med

seg 10 spesidalar, eller kring 40 kroner på heimreisa. På den lange turen møtte ho mykje sympati, og vart bydd både mat

Gruppebilde frå Sisjord i 1868

og husrom. Ragnhild vart aldri kasta ut, og døydde i Moland,

På Nordagutu stasjon møter du spelemannen Myllarguten

ud (Dyre Vaa 1966). Utviklinga av hardingfela har hatt sitt

64 år gamal.

Ei anna soge knyter seg til husmannsfolka på

Myre i Eikjabygda. Der fekk ekteparet Anne og Anton Myhre 16 barn. Da eldstemann døydde i 1981, hadde barna nådd

ein samla alder på 1006 år. Det skulle mykje mat for å fø dei

alle. Soga fortel at på det meste gjekk det med ei bøtte med poteter, eller jordeple som mange seier her i bygda. Det er

lett å tenkje seg fortvilinga den sommaren potegraset fraus i

(Hans Holmen 1940) og på Bø stasjon Torkjell Hauger-

hovudsete i Bø ved m.a. felemakarslekta Helland/Steintjøn-

ndalen som tel 14 felemakarar gjennom nesten to hundreår.

Borgar Borgarson var knivmakar og treskjerar som deltok på

verdsutstillingar i Paris og London. På slottet heng måleri frå Lifjell av Torleiv Stadskleiv.

august, men så skal da også mor Anne ha teke til tårene den gongen.

Skirennet på Åskollen 1931

Det har vore mange tilskipingar i bygda gjennom åra. Eitt av dei spesielle arrangementa var skirennet på Åsekollen 21.

februar 1931. Den gongen kom det kring 2.000 menneske for å sjå på tevlinga i Eikjabygda. Det vart sett opp ekstra tog frå

Tinnoset, Kongsberg, Skien og Kragerø. Seljord Automobillag sette opp bussar for å frakte skiinteresserte til Bø. Interessa var imponerande i ei økonomisk krisetid for landet. Bøhe-

ringar som tevla om pokalane var m.a. Hans Kleppen, Olav T. Kåsa og Hans Jubskås.

Kunstmålar Torleiv Stadskleiv

Folkemusikkarkivet, Kulturskulen og Telemarkfestivalen tek

vare på tradisjonane og fører dei vidare til nye generasjonar. 10


Foto: Foto Telemark

Velkommen til Bø frivilligsentral

Frivillig

noe? Kanskje du vil låne utstyr. Uansett er du velkommen innom oss. Vårt mål er få et

avhengig av frivillige som har lyst

Trenger du et møtelokale? Har du lyst å engasjere deg i noe nytt eller trenger hjelp til godt og aktivt miljø, der alle som har lyst kan delta. Vi disponerer et stort kommunalt hus i sentrum av Bø. Her tilrettelegger vi for store og små møter og aktivitet for ulike målgrupper.

Vi er en mangfoldig møteplass for folk i alle aldre!

Mange ulike målgrupper

For å kunne tilby ulike aktiviteter, være med på arrangement og

former for tilrettelegging, er vi

og anledning til å være med. Alle kan bidra med noe!

Kontakt oss dersom du ønsker å være med som frivillig.

Vi arrangerer fredagsdisco for utviklingshemmede i Telemark. I samarbeid med Bø Røde Kors har vi blant annet leksehjelp for fremmedspråklige og trim for eldre. Våre lokaler er

store og fleksible og vi leier gjerne ut og tilrettelegger for ulike arrangementer. Vi har mye arrangementutsyr som kan leies. Vi fungerer som en praksisplass for mange.

Barn og unge

Bø Frivilligsentral har fått prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å tilrette

legge for en møteplass for barn og unge. Vi tilbyr en møteplass for barn i 5.-7.klasse etter skoletid og kan tilby utstyrsbanken BUA (Barn og Unge i Aktivitet), som er en utstyrsbank. Vi tilbyr gratis

35 95 32 00

Tirs-Fre 10.00 -15.30

lunch og har en rekke aktiviteter. Vi arrangerer utfordrende konkurranser hver gang, som gir alle

en mulighet til å bli en vinner. Som med alle våre aktiviteter er vi helt avhengig av frivillig engasjement for å skape en god møteplass.

Se vår nettside for mer informasjon

11

Bø frivilligsentral

www.bofrivillig.no


Foto: Foto Telemark

Velkommen til Sauherad frivilligsentral Vi held til i det raude huset – Kjernehuset – midt i Gvarv sentrum. Frivilligsentralen

- med styreleiar Sigrid Haukvik - vart stifta som eiga foreining i 2018, og ulike lag,

organisasjonar og enkeltpersonar er medlemmer. Sauherad kommune utbetalar

årleg eit statleg tilskot og dekker husleige. Utover dette må vi søke om økonomisk støtte via prosjektsøknader. Vår 2019 blei dagleg leiar Kristin Tolo tilsett.

Frivillig

Vi treng frivillige med på laget, og

blir veldig glade for alle som har lyst til å bidra som frivillige. Kontakt oss

dersom du ønsker å være med som frivillig

Vi støtter nye tiltak

Ønsker du å starte opp ein aktivitet eller treng eit hus til noko du drivermed? Vi støttar nye tiltak!

Kva skjer?

Det er mykje aktivitet på Frivilligsentralen. Kjernehuset er eit flott gamalt hus som

folk er glade i, og vi har mange arrangement både dagtid og kveldstid.

Måndag til torsdag har vi åpen kafé med rundstykke frå Gvarv bakeri, vaflar, brus, kaffi og litt til.

Andre aktivitetar

Haust 2019 har vi hatt Sykurs annankvar

tysdag, og i november 2019 startar vi Blå kveldar.

Vi arrangerer aktivitetsvekene Sommar

i Sauherad, Haust i Sauherad og Vinter i Sauherad, som er ulike tilbod til skule-

elevar frå 5.-10. trinn i skulens ferieveker.

Faste aktivitetar

Måndag

810.00-17.00 Åpen kafé 813.30-17.00 Etter skuletid for elevar på 5.-7. trinn Tysdag

810.00-15.00 Åpen kafé 8Velferden serverer suppe, vaflar og kaffi 817.00-19.00 Språkkafé med fokus på integrering og gode samtaler (kun partalsveke)

Onsdag

810.00-15.00 Åpen kafé 812.00-15.00 Barseltreff (kun oddetalsveke) Torsdag

810.00-17.00 Åpen kafé 813.30-17.00 Etter skuletid, for elevar på 5.-7. trinn 816.00 Gå! Eit trimtilbod for alle som likar å gå Fredag i partalsveker

819.00-23.00 Ungdomsklubb for 8.-10. trinn

Sjå meir informasjon på Facebook-sida vår

Trenger du lokale?

Vi leiger ut lokala våre til møter og kurs, konsertar og andre arrangement.

959 40 924 Man og tors 10 - 17 Tirs og ons 10 - 15 Fredag stengt Frivilligsentralen i Sauherad kristin@ frivilligsauherad.no 12


Arealplan for Midt-Telemark kommune Kommuneplanen – kva er det?

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument som set mål for samfunnsutviklinga og legg rammer for bruk av areala i kommunen.

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument som set

mål for samfunnsutviklinga og legg rammer for bruk av areala i kommunen.

Arealstrategiar 1.

Bø utviklast som regionsenter for Telemark, Gvarv som lokalsenter for Midt-Telemark kommune og Akkerhaugen, Hørte og Nordagutu som grendesentra. Avgrensing av tettstadene følger prinsippa i gjeldande arealdelar.

2.

70% av bustadbygging i kommunen skal skje innanfor tettstadene Bø og Gvarv. Anna bustadbygging skal bygge opp under eksisterande grendesentra, men det skal vere høve til spredt bustadbygging og små husklynger tilknytta eksisterande bebyggelse etter gitte kriteria.

3.

Det leggast til rette for fortetting med fokus på kvalitet, vassvegar og grønstruktur i kjerna av alle sentra i kommunen.

4.

Det skal leggast til rette for at veksten i lokal persontransport skal takast gjennom gange, sykkel og kollektivtransport.

5.

Tenesteyting med høg besøksfrekvens og detaljhandel over 800 m2 konsentrerast til Gvarv og Bø sentrum ved fortetting innanfor dagens sentrumsgrenser. Plasskrevjande handel kan etablerast utanfor sentrum i Oredalen, Brenna og Bø handelspark.

6.

Dyrka og dyrkbar mark, kulturlandskap, kulturmiljø og naturmangfald skal sikrast.

7.

Viktige frilufts- og naturområde og tilkomst frå bustadområde skal sikrast.

8.

Strandsona skal sikrast for allmenta, samstundes som potensialet for å utløyse aktivitet for turistnæring og bustadutvikling vert ivaretatt. Bruken av vassdraget skal ikkje forringe verdiane i strandsona eller stenge tilgangen for befolkninga. Kommunen skal arbeide for å ivareta dei kulturhistoriske verdiane knytt til vassdraget.

9.

Det leggast til rette for variert bustadstruktur for å sikre sosiale møteplassar, mangfald og liv i nærmiljøet.

Samfunnsdelen av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune blei vedtatt våren 2019, og no skal arealdelen av kommuneplanen utarbeidast. Arealdelen skal følgje opp føringane i samfunnsdelen og gje rammer for arealbruk i Midt-Telemark kommune.

Arealdelen består av •

eit plankart for det samla arealet i kommunen

ei planomtale

utfyllande føresegner og retningsliner

Ny arealdel vil erstatte dei to gjeldande arealdelane for Sauherad og Bø kommunar og kommunedelplan for Lifjell. Område som er sett av til utbygging i arealdelen av

kommuneplanen, må normalt detaljplanleggast gjennom ein reguleringsplan før dei kan utviklast.

Korleis kan du si meininga di?

1. Send merknader til planprogrammet. Planprogrammet (planen for gjennomføring av arbeidet, utgreiingsbehov osb) er på høyring i november og desember 2019. Du kan levere merknader til dette innan 1.1.2020

2. Send konkrete innspel til sjølve planen. Du kan levere konkrete innspel til inn-

haldet i sjølve planen. Har du til dømes forslag til område som bør byggast ut med

boligar? Er det byggeområde du meiner bør ut av dei eksisterande planane? Eller har du synspunkt på grøntstruktur som bør bevarast eller korleis ein skal legge til rette

for barn og unge i arealplanen? Då kan du levere skriftleg innspel innan 1.1.2020 til Bø kommune.

3. Delta i medverknadsprosessar undervegs i planarbeidet. Dette vil bli annonsert på nettsidene og kommunens facebook-side etter kvart. Følg med!

Planprogrammet og dei eksisterande arealplanane finn du på Bø og Sauherad kommune sine nettsider fram til 31.12.2019, og frå 1. 1. 2020 til Midt-Telemark kommune sin.

www.sauherad.kommune.no / www.bo.kommune.no / www.midt-telemark.kommune.no.

Send innspel og merknader på e-post eller pr. post til Bø kommune, postboks 83, 3833 Bø i Telemark postmottak@bo.kommune.no

13

10. Fritidsbustader og styrking av eksisterande destinasjonar.


Illustrasjonsskisse: Brenna miljøstasjon. (Norconsult)

INFORMASJON

til innbyggjarane i Midt-Telemark kommune BRENNA MILJØSTASJON blir open for mellombels drift onsdagar kl. 08.00–15.30 frå 1. desember 2019. Ferdigstilling av BRENNA MILJØSTASJON blir forseinka i forhold til opphavleg oppstart 1. desember 2019. Årsaka til forseinkinga er at hovudentreprenøren for byggjeprosjektet gjekk konkurs før ferdigstillinga var ein realitet. Det er viktig å merkje seg at Brenna Miljøstasjon berre kan ta imot privat avfall frå hushald i Midt-Telemark kommune. Næringsavfall er ikkje tillate, og ein kan derfor ikkje bruke køyretøy med firmalogo eller traktor til å levere privat avfall. Dersom innbyggjarane treng å levere ekstra avfall dei andre dagane, må dei reise til Goasholtmyra avfallsanlegg. I denne samanhengen ønskjer vi å tilby private husstandar to gratis leveringar på Goasholtmyra avfallsanlegg. Nedanfor finn de to tømmekvitteringar som kan klippast ut og leverast på mottaket. Goasholtmyra avfallsanlegg, Kongsbergveien 411, 3684 Notodden. Telefon: 35 02 76 00. E post: post@irmat.no

Opningstider: Måndag til fredag kl. 07.30–15.30

TØMMEKVITTERING FOR PRIVATE HUSSTANDAR

TØMMEKVITTERING FOR PRIVATE HUSSTANDAR

Denne kvitteringa gir éi fri tømming av personbilhengar, maks. 500 kg på Goasholtmyra gjenvinningsstasjon, Kongsbergveien 411.

Denne kvitteringa gir éi fri tømming av personbilhengar, maks. 500 kg på Goasholtmyra gjenvinningsstasjon, Kongsbergveien 411.

Du må sjølv sortere avfallet og leggje det i ulike konteinarar på mottaket.

Du må sjølv sortere avfallet og leggje det i ulike konteinarar på mottaket.

Gyldig 01.12.2019-01.05.2020.

Gyldig 01.12.2019-01.05.2020.

IRMAT_brenna_helside_223x295.indd 1

08.11.2019 14:31

14


Svar på “hvor er dette” Bilde 1 - Skulpturparken på Patmos Skulpturen Why drink av Ingrid Askeland ble kjøpt inn til skulpturparken sommeren 2019. Området Patmos ligger idyllisk til ved Norsjø på Akkerhaugen. Her kan du bade på stranda, vandre langs skulpturer og ha picnic på plenen. Bilde 2 - Kvennøya Kvennøya ligger ved Oterholtfossen i Bøelva, og er i dag en del av Bø Museum. Historien forteller om industriell virksomhet med både kverner, møller og sagbruk tilbake til 1600-tallet. I dag er det bare rester av møllene å se. Midt på øya lå «Mølleplassen», et lite gårdsbruk hvor mølleren bodde, som Bø Museum arbeider med å rekonstruere. 1930-32 blei det bygd et kraftverk på øya som fremdeles er i drift.

Bilde 3 - Rallebanen Rallebanen rett utenfor Bø sentrum, har i regi av NMK Bø bydd på bilcross-moro siden tidlig på 1990-tallet. Bilde 4 - Kornlagret på Gvarv Kornlageret i Gamlegata på Gvarv, ble bygget i 1852, og ble som mange andre kornlagre rundt om i landet, bygget for å ha matforsyninger i tilfelle uår. Bygningen blir nå benyttet til utstillinger og salg ved spesielle anledninger. Bilde 5 - Skiftetraktor ved Nordagutu stasjon Skiftetraktoren ble pusset opp av Nordagutu Vel i anledning Nordagutu stasjon sitt 100 års jubileum i 2017 og står sentralt plassert ved innkjøringen til stasjonen. Jernbanestasjonen på Nordagutu ligger 112,1 meter over havet og er den eneste overgangsstasjonen mellom Bratsbergbanen og Sørlands-

banen. Stasjonsområdet er midlertidig fredet siden 2001. En skulptur av Myllarguten står oppsatt på stasjonsområdet. Skulpturen er laget av billedhugger Hans Holmen, og ble ferdigstilt i 1940. Bilde 6 - Herrefossen Herrefoss – en vakker foss i Bøelva, på grensa mellom Seljord og Bø. Bilde 7 - Gygrestolen Gygrestolen har til alle tider vært et kjent landemerke i Bø. Stolen med ura og de to kjempeblokkene danner en helt spesiell og særpreget fjellformasjon skapt av siste istid. Sagnet sier at det var her Gygra satt da hun i rasende sinne over at kristendommen kom til bygda, kastet store steinblokker etter Gårakirka. Sagnet sier også at en dag skal stolen rase ut i Uvdalstjønna og da er det slutt på verden.

Utforming Midt-Telemark Kommune, Anneli Stenman / Foto: Foto Telemark