Page 1


Index

8

12

52 64 16 ปก : ภาพถายแบบบานศุภศิริ โครงการ ศุภาลัย เอสเซนส ลาดพราว

*นิตยสาร Supalai@Home เปนนิตยสารราย 3 เดื อ น จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น อภิ นั น ทนาการ แกลูกคาครอบครัวศุภาลัยทุกโครงการ และ สมาชิกอื่นๆ (เพื่อคนรักบานและครอบครัว ทันสมัย) ขอเขียนและทัศนะตางๆ ที่ปรากฏใน นิ ต ยสารฉบั บ นี้ เป น ทั ศ นะส ว นบุ ค คลของ ผูเขียนคอลัมน ไมเกี่ยวของกับบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) การนําขอเขียนหรือภาพใดๆ ไปเผยแพร ห รื อ ตี พิ ม พ ต อ งได รั บ อนุ ญ าต กอนทุกครั้ง 4 Supalai@Home

CEO’s Talk 5 Pro Talk 8 Supalai Living 12 Garden@Home 16 Smart Life 19 Garden Tips 20 Herbs For Life 22 Dining Out 24 Living Idea 26 ความรูคูบาน 30 Heart & Soul 32 Happy Family & Kids 33 Healthy Life 34 Supalai Cuisine 36 Food Stylist 38 Supalai Kitchen 40 ศุภาลัยวิถีไทย 44 Green Tips 46 Home Clinic 48 Care & Share 50 Supalai Impression 52 Home Refreshment 54 Inspiration 56 D.I.Y. 57 New Home 58 Pet 60 Playground 61 Entertainment@Home 62 Travel 64 Must visit 68 Art@Home 70 Save our world, Save your money 72 What’s New 74 Supalai CSR 76 New Project 78 Community Care 80 Flower 81

ขอเชิญแนะนําหรือติชมนิตยสารไดที่ pr@supalai.com เจาของ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) คณะทีป่ รึกษา ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม, อัจฉรา ตัง้ มติธรรม, อธิป พีชานนท, ดร.ประศาสน ตัง้ มติธรรม, ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม, ปุณณพันธ เหนงเพ็ชร, วารุณี ลภิธนานุวัฒน, ธัญวรัตน ปญญารัตน, กิตติพงษ ศิริลักษณตระกูล, บุญชัย ชัยอนันตบวร, สุชาวดี สรรพอาสา, อดิศักดิ์ วารินทรศิริกุล บรรณาธิการบริหาร ศิวะพร ดีตพันธ บรรณาธิการ วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย กองบรรณาธิการ วีรอนงค วิพัฒนกิจเจริญ, ประทุมทิพย รอดเจริญ, กัลยพัชร บัตรสมบูรณ, กันยา ชูวัฒนากาญจน, สกุนดี รักนิสัย, ธนพงษ วสุธนทรัพย, พรทิพย ทองขวัญใจ, วีร ศรีวราธนบูลย, ศจีรัตน พุฒเรืองศักดิ์, ศศิธร ทุมพัฒน, ชลาลัย ไพรวรรณ, พงศธร อุปถัมภ จัดทําโดย ฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 โทรศัพท 0-2725-8888 โทรสาร 0-2683-3888 Email pr@supalai.com


Protalk Text: วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย / พรทิพย ทองขวัญใจ Photo: สรวิชญ หอมสุวรรณ

The Money Guru, Dr. Suvarn Valaisathien ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กูรูการเงินระดับแนวหนาของไทย ผูรวมสรางความมั่งคั่งใหสังคมไทย กับ ‘ชมรมคนออมเงิน’ คงไมตองแนะนำกันมาก หากจะเอยถึงชื่อของ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร สุดยอดกูรูการเงิน ผูเปนเจาของความสำเร็จ รอบดานในชีวต ิ ทัง้ หนาทีก ่ ารงาน การบริหารการเงิน-การลงทุน และชีวต ิ ครอบครัวทีส่ ขุ สมบูรณเพียบพรอม จนเปนหนึง่ บุคคล ระดับแนวหนาที่สังคมใหความยกยองนับถือ ไดรับความไววางใจใหดำรงตำแหนงสำคัญในองคกรระดับประเทศทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดวยความรูความสามารถอันเปนที่ประจักษ และความตั้งใจอันดีที่จะเผยแพรความรูดานการบริหารการเงิน สวนบุคคลสูสาธารณชน ดวยความมุงหวังที่จะเห็นผูคนในสังคมมีชีวิตที่มั่นคง มีอิสรภาพทางการเงิน และมีทัศนคติในการ ใชชว ี ต ิ บนพืน ้ ฐานของความถูกตองและดีงาม ใหมค ี วามสุขไดอยางยัง่ ยืน ผานสือ ่ ตางๆ และเปนผูก  อ  ตัง้ ‘ชมรมคนออมเงิน’ ที่เผยแพรสาระความรูดานการเงินสูสังคมผานเว็บไซต www.saverclub.org อยางตอเนื่อง “ชมรมคนออมเงิน จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริม สมาชิกใหออมเงินอยางตอเนื่อง เพื่อใหตนเอง และครอบครัวมีเงินออม พอเพียงในเวลาปกติและ ยามฉุกเฉิน แนะนําวิธีการเพิ่มรายไดและการ ควบคุมรายจาย ไมสรางหนีส้ นิ เพือ่ ใหเกิดเงินออม เผยแพรความรูใ นการลงทุนเพือ่ ใหมผี ลตอบแทนทีด่ ี เชน ทีด่ นิ บาน คอนโด หุน พันธบัตร กองทุนรวม ทองคํา เพชรพลอย เงินตราตางประเทศ และ ของสะสมอันมีคา แนะนําการวางแผนภาษี ดูแล ทรัพยสิน ทําพินัยกรรม และการจัดการมรดก “เรามีกจิ กรรม เผยแพรความรู จัดสัมมนา แจกจายบทความทางเว็บไซต www.saverclub.org ตอบคําถามเรื่องการเงิน การอบรมสอนลูก การประหยัด รูจ กั วิธลี งทุน และวางแผนภาษีอากร ตามกฎหมาย เรามักจะแนะนําวาสมาชิกทุกคน ควรใชเงินใหนอ ยกวาทีห่ ามาไดทกุ เดือนเพือ่ จะได มีเงินออมอยางสมํ่าเสมอ เรื่องนี้ไมใชของยาก เพราะถาเราดูแลคาใชจา ย ทําบัญชี เราก็จะมีเงิน เหลือเก็บ “ความตัง้ ใจในการตัง้ ชมรม คือ หนึง่ ใหความรู สองเราเตือนสติ อยามีหนี้สินเยอะ ถามีหนี้สิน แลวแกไขยังไง สามคือแลวคุณจะออมยังไง สี่ คุณมีเงินแลวลงทุนอะไร รวมถึงการวางแผน เชน 8 Supalai@Home

วางแผนภาษี วางแผนบริหารจัดการทรัพยสิน บั้นปลายจะตองมีพินัยกรรมไหม ใครจะเปน ทายาทมรดก ฯลฯ เหลานีเ้ ปนสาระทีเ่ ราเผยแพร เพื่อสังคมมาโดยตลอดครับ” หลายคนอาจมองวา กิจกรรมการชวยเหลือ สังคมเปนเพียงหนึง่ ในงานอดิเรกของมหาเศรษฐี ผูถึงพรอมดวยทรัพยสินเงินทองและโชคลาภ แตนอ ยคนทีจ่ ะรูว า แรงบันดาลใจสวนลึกของการ แบงปนความรูเ พือ่ ชวยสรางความมัน่ คงทางการเงิน ของกูรูทานนี้ มาจากประสบการณชีวิตจริงใน วัยเยาวของทานเองทีเ่ คยสัมผัสกับความยากลําบาก ได ลิ้ ม รสความจนอย า งถึ ง แก น ก อ เกิ ด เป น แรงผลักดันทีจ่ ะกาวพนอุปสรรคมาสูค วามสําเร็จ อันยิ่งใหญในเวลาตอมา “สมัยกอนคนเราไมคอยจะสนใจเรื่อง การเงิน จากรุน คุณปูร วย มารุน พอผม ทานทําตัว เปนอาเสีย่ เรียนไปเลนไป พอคุณปูเ สีย กงสีมปี ญ  หา คุณพอเลยเริม่ จะจนลง กระทัง่ ตอนผมเกิดก็รสู กึ วา ตอนนัน้ เราจนมาก แตผมมองวา ความจนเปนสิง่ ทีด่ ี ทําใหเรารูจ กั ความลําบากของชีวติ มีความมานะ บากบัน่ ตอนนัน้ คุณพอไมมอี าชีพทีแ่ นนอน เลยไป ทําอาชีพเลี้ยงไก ผมตื่นเชามาตั้งแตตี 5 ก็ตอง มาลางขี้ไก เปลี่ยนนํ้าใหอาหาร ถึง 6 โมงเชาก็

ทองหนังสือ ตอนนัน้ เรียนอัสสัมชัญ ทองหนังสือ ประมาณ 7 โมง ทานอาหารเสร็จก็เดินไปโรงเรียน สมัยนัน้ ใชเดินไปเดินกลับเทานัน้ จากเยาวราชถึง บางรัก ก็เลยทําใหเราไมยอทอตอความลําบาก “ตอนเปนวัยรุนวัยกระทงก็เห็นพอแมที่ เปนหนี้ สินคาขายขาดทุน ตองไปแลกเช็คตองไป โอดีแบงค ลําบากมาก ผมก็เลยวางกฎไวกบั ตัวเองวา โตขึ้นเราตองไมจน เราสงสารครอบครัวเรา “การจะไมจนตองทําสองอยาง อยางทีห่ นึง่ คือ ตองมานะบากบัน่ ในการหาความรู มีทรัพยสนิ ทางปญญา อยางทีส่ องคือ ตองรูจ กั บริหารการเงิน ตองประหยัดกินประหยัดใช เปนจุดเริม่ ตนทีผ่ มมา สนใจเรือ่ งการลงทุน ซึง่ ทีผ่ า นมา 40-50 ป ผมก็ ดีใจทีค่ นสมัยนีท้ เี่ ปนระดับเศรษฐีเปนเจาสัว ทีเ่ กิด เปนอะไรไปแลวลูกหลานไมมกี นิ จะยากมาก เพราะ สมัยนี้มีการวางแผนไดดี มีการตั้งบริษัทกงสี มูลนิธิ ถึงแมลูกหลานทําไปเลนไป ถาไมเลน การพนันโลภมาก ไมเอาทรัพยสนิ ทีไ่ ดมาไปเสีย่ ง โอกาสยากจนจะยาก ผมก็ดีใจที่คนสมัยใหม มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น แตปญหาก็ยัง มีตามมา นัน่ คือการแพทยสมัยนีเ้ จริญ เรารักษา สุขภาพทําใหตวั เองแข็งแรง อายุยนื งายขึน้ แตใน เวลาเดียวกัน คารักษาสุขภาพก็แพง จึงตองมาดู


ตรงนี้วา เราจะมีชีวิตอยูอยางยืนยาว มีความสุข ทั้งกายทั้งใจทั้งวิญญาณไดอยางไร “ผมเชือ่ วา ความกตัญูกตเวทีตอ บิดามารดา ทําใหผมโชคดีหลายอยาง ตอนสงครามเวียดนาม ป ค.ศ.1964 ผมทํางานกับกองทัพอเมริกัน เปนชวงที่ผมโชคดีเพราะตอนนั้นจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยเขาเปดใหผูใหญเรียนภาคกลางคืน ไดเปนครัง้ แรก ผมไมมเี งิน ตองเรียนไปทํางานไป พอดีจุฬาเปดเลยไปเรียนที่จุฬา และโชคดีที่ได ทํางานที่องคการเอสแคปที่สถาบันสันติธรรม ซึง่ ตัง้ อยูใ นจุฬาดวย ผมเลือกเรียนกฎหมาย เพราะ ไมเกงคํานวณ แตภาษาอังกฤษเราไดเปรียบคนอืน่ เพราะเราทํางานองคการทหารอเมริกนั พอจบจุฬา ผมไปทํางานกับสํานักงานกฎหมายอเมริกัน เผอิญนายผมจบฮารวารดมาดวย ผมก็บอกวา อยากไป เขาก็บอกวาเอาสิ การเขาฮารวารดเปน โรงเรียนทีเ่ ขายากออกงาย ออกงายไมใชเขาไลออก เขาจะรับใครเขาสกรีนละเอียด “ผมจําไดวันนั้นเปนวันที่ 16 กุมภาพันธ 1970 เปนวันที่มีความสุขมาก วันที่รับซอง จดหมายบุรุษไปรษณียมาสง จดหมายหนาปก แสดงวามันมีของดีมา ถาซองบางๆ มามีกระดาษ แผนเดียวแสดงวาซอรี่ ยูไมตองมา

“ตอนนั้ น การค า ที่ บ  า นกํ า ลั ง จะล ม จม คุณแมผมใชคาํ วาฐานะของเราเหมือนทํานบแตก ผมทํางานตลอดเวลาทีจ่ ฬุ าไมเคยมีเงินเก็บ ใหพอ ใหแมหมด ทัง้ ทีเ่ งินเดือนก็เยอะมาก ตัง้ เดือนละ 6,000 บาท เมือ่ 50 ปทแี่ ลว โตโยตาโคโรลาสมัยนัน้ คันละ 50,000 บาทเทานัน้ แตเราก็ไมมเี งินเหลือ ผมคิดวาคนเราถาเปนคนดี มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือสังคม กตัญูกตเวที สวรรคไมเคยทิ้ง “5 เดือนกอนจะไป ผมสอบไดทนุ ของบริษทั เชฟรอน เขาเปดสอบแขงขันใหทุนนักเรียนไทย หาคนไปอเมริกา ผมเห็นเขาก็เลยรีบไปสมัคร และ สอบไดที่ 1 เปนทุนทีด่ มี าก กลับมาไมตอ งใชทนุ ผมไดทนุ ไปเรียนหลักสูตรฮารวารดแค 9 เดือนก็จบ ทุนหมดก็ตอ งกลับ มีเพือ่ นทีน่ นั่ บอกวา เขาสมัคร ไปทํางานธนาคารโลกที่วอชิงตันดีซี เขาชวนผม ไปดวยผมก็ถามภรรยาวาอยากไปอยูอ เมริกาไหม ถาอยากไปผมจะสมัคร “ผมเพิง่ แตงงานไดไมถงึ ป ภรรยาผมก็บอก อยากไป เพือ่ นก็ชว ยดูแลเรือ่ งแอพลิเคชัน่ ให เลยได เขาไปทํางานทีก่ รุงวอชิงตันดีซี แตผมอยูส องปครึง่ สามป ก็กลับ เพราะผมคิดถึงพอแม และผมมองวา คนจบฮารวารดทีบ่ อสตัน ดีซี มีเปนหมืน่ แตทไี่ ทย

มีหาคนสิบหาคน อยูที่โนนเหมือนปลาตัวหนึ่ง อยูใ นกระแสนํา้ กลับมาเมืองไทยเราแสดงฝมอื ได เลยคิดวากลับมา และผมคิดวาคุณปูผ มยังอุตสาห ยายถิ่นฐานมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เราเปน คนไทยมีสิทธิ์เต็มที่ทําไมไมกลับ ซึ่งภรรยาผม ก็บอกวาเราคิดถูกที่กลับมาเพราะถาไมกลับมา เราคงสรางฐานะไมไดเทานี้” ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร พาเรายอนไปชม ภาพฉากชีวิตในชวงเริ่มตนหนาที่การงานของ ทานดวยรอยยิ้มผอนคลายและแววตาที่เปยมสุข แมบทสนทนาที่บอกเลาเรื่องราวเหลานั้นอยาง สบายๆ จะฟงดูเหมือนชีวิตเรียบงายไรอุปสรรค แตหากพิจารณาในทุกรายละเอียดแลวจะเห็นไดวา ทุกจังหวะของความสําเร็จและการเลือกเสนทาง ชีวติ มาจากระดับความคิดทีล่ กึ ซึง้ และระดับสติ ปญญาที่อาจเรียกไดวาเขาขั้นอัจฉริยะ เพราะ แตละชัยชนะที่ไขวความาไดลวนมาจากการ แขงขันทีย่ ากลําบากทัง้ สิน้ แต ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กลับเชื่อวา ปจจัยความสําเร็จและสิ่งดีๆ ในชีวิต นอกเหนือไปจากความสามารถ คือผลแหงความ ดีงามที่ไดสั่งสมมาโดยตลอด “สิง่ ดีๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ผมมาจากหลายอยาง ประกอบกัน ผมถือความกตัญูกตเวที สวรรค Supalai@Home 9


ดลใจเราจึงกําหนดใหเราคิดอะไรดีๆ เพราะถา คนเราไมมคี วามกตัญู หรือคิดแตจะเอาเปรียบ คนโนนคนนี้ คอรัปชัน่ มันจะคิดอะไรดีๆ ไมออก ที่ผมฟลุคหลายอยาง เชน ไดเขาไปเรียนดวย ไปทํางานในจุฬาดวย ไมตอ งเดินทาง ชวยผมเรียน ไดดีขึ้นเยอะ หรือไดทุนกอนจะไปเรียนหนังสือ ไมนานเทาไหร โดยที่ทุนไมมีขอผูกพัน ผมถือวา ผมโชคดีมาก แลวก็ไปเจอนายทีอ่ ยูฮ ารวารด เขียน Reference ใหเราก็โชคดีมาก โชคดีหลายอยาง คนเราจะโชคดีสิบอยาง โดยที่ไมใชเปนคนดี ผมวายาก “ผมก็กลับมาทํางานสํานักงานกฎหมาย เมื่อ 20 ปที่แลว เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุง คนไทยเราเกือบฆาตัวตายกันเยอะแยะไปหมด ผมมองวาปญหาตรงนี้ เพราะมีหนีม้ ากเกินไปและ ออมไมเปน ผมคิดวาเราจะชวยคนได จะชวยได หนึ่งคน หมื่นคนหรือหาแสนคนก็เปนประโยชน ทัง้ นัน้ เปนทีม่ าใหผมเริม่ เผยแพรความรูด า นการเงิน โดยไมไดคดิ วาเราจะตองทําการใหญ เว็บไซตไมได ตั้งเปาวาตองมีคนมาเปนแสนเปนลาน ผมวา ชวยคนลําบากคนเดียวเราก็ยงั แฮปปท เี่ ราชวยได เราก็ทาํ ของเราไป เราก็เผยแพรอะไรตางๆ รายการ วิทยุผมไมไดพูดเรื่องการเงินอยางเดียว สิ่งที่ เราเตือนสติประจําคือ หนึง่ อยาใชเงินมาก อยาเปน

10 Supalai@Home

หนีส้ นิ ถามีหนีส้ นิ ชีวติ จะลําบาก สองตองพยายาม ออมเงินและรูจ กั การลงทุน ถาทําสองอยางนีม้ นั จะ ชวยใหฐานะสบาย ไมใชตวั เองสบายครอบครัวสบาย ประเทศชาติกจ็ ะดี เพราะวาประชาชนมีความสุข” นั บ เป น โชคดี ข องประเทศชาติ ที่ บุ ค คล ระดับมันสมองไมทอดทิ้งสังคมไทย แมทานจะมี โอกาสทํางานอยางสุขสบายในตางแดน หลังจาก ที่ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ตัดสินใจกลับมาลงหลัก ปกฐานบนแผนดินเกิด ความรูความสามารถที่ ติดตัวมาก็นําพาความสําเร็จในหนาที่การงาน ชื่อเสียง ความมั่นคง สรางความสุขและความ ภาคภูมิใจใหกับตัวทาน และครอบครัวอยาง ตอเนื่อง เปนตัวอยางของบุคคลที่สมบูรณพรอม ทัง้ สถานะภาพทางเศรษฐกิจและสถานะทางสังคม ทีไ่ ดรบั การยอมรับนับถืออยางกวางขวางในฐานะ นักกฎหมายมือทอง และกูรูการเงินการลงทุน ผูมีวิสัยทัศนเฉียบคมของประเทศ ใครที่มีโอกาส ไดพูดคุยกับ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร แลวไมถาม เรื่องหุนหรือการลงทุนถือวา พลาดโอกาสทอง เพราะทานเปน ผูที่ตื่นตัวใฝหาความรู และมี มุมมองดีๆ ในการลงทุนมาแบงปนเสมอ “คนเราตองรูจ กั มองเห็นคุณคาในสิง่ ตางๆ ฝรั่งใชคําวา You see value in something การลงทุนของผมทุกครัง้ นัน้ เรียกวา ผมไปซือ้ หุน ที่มีพระคุณ ทําไมตองหุนที่มีพระคุณ ผมนิสัย เหมือนคนไทยทั่วไปคือ ชอบเดินหาง ผมมักไป เดินหางที่สะอาด เปดแตเชา ราคาถูก สินคามี ใหเลือกมากมาย ผมชอบหางที่ผมซื้อของเขา ออฟฟศแลวไดใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบมา งายๆ ไม ต  อ งไปยื น ต อ คิ ว ขอเอกสารที่ ไ หนต อ ไหน มันสะดวกไปหมด เมื่อผมรูสึกวา ถามีหางไหน ที่ทําไดดีอยางนี้ หุนของหางนั้นยอมตองดี “ผมไดกาํ ไรเยอะจากการลงทุนโมเดิรน เทรด เพราะเราเดินหางบอย ชอบหางเขา เลยสนับสนุนเขา ไปซือ้ เขา ผมมองตรงนี้ นีค่ อื วิธคี ดิ ของผมทีก่ ลาวถึง การซื้อหุนที่มีพระคุณ” “อยางไรก็ตาม ในทัศนะผมมองวา การลงทุน จะใหผลตอบแทนกําไรมากกําไรนอยเปนเรือ่ งรอง ความเสีย่ งเปนเรือ่ งหลัก คนเราตองอยาโลภมาก ปลอดภัยไวกอนสําคัญ” ดวยสายตาทีเ่ ฉียบแหลมในเรือ่ งการลงทุน ที่มีผลสําเร็จเปนพอรตลงทุนหลักหลายพันลาน เปนเครือ่ งการันตี อีกทัง้ ยังเปนผูใ หคาํ ปรึกษาเรือ่ ง ธุรกิจและการลงทุนกับคนอืน่ มากมาย คงมีหลายคน สงสัยวา เมื่อถึงเวลาที่กูรูระดับนี้ตองการความ คิดเห็นบาง จะตองปรึกษาใคร “ภรรยาผมอยูก บั เขามา 44 ป ไมเคยใหตงั ค เขาใชเลย เขาหาตังคเกง และเขาก็มีเซ็นสเรื่อง

เลนหุน พอสมควร เขามีพอรทการลงทุนเปนของ ตัวเอง ผมก็ไปดูพอรทเขาบาง บางทีผมขาย เขาซื้อก็ยังมี “เคยไดยนิ สุภาษิตไทยไหม บางทีจงิ้ จกทัก ก็ยงั ตองฟง คนเราบางทีตอ งฟงคนอืน่ ดวย การที่ จะเลนหุน ดี มันตองมีสงิ่ คอยเตือนสติเรา เลนหุน ดี อาจจะเปนความเกง แตอกี อยางทีส่ าํ คัญมากคือ การวางแผน อยางผมทุกปเราเปนชาวคริสต วันที่ เราฉลองใหญ 25 ธันวา ผมจะชวนภรรยาไปกินขาว เราตายายสองคน ผมจะเลาใหภรรยาฟงวาตลอด 1 ป 1 มกราคม-25 ธันวาคม ผมหาเงินไดเทาไหร ใชไปเทาไหร เหลือเทาไหร เรามีเงินเหลือทุกป เราใชนอ ยกวาทีเ่ ราหาทุกป ตอนหลังเรายิง่ ใชนอ ย เพราะเงินของเรามันโตขึ้น ผมก็จะบอกภรรยา ไววาเก็บไวที่ไหนบาง เพราะคนเรารถมันชนได ทุกเวลา จะใหแข็งแรงแคไหน ทําบุญแคไหน รถชนโปงเดียวก็ไปแลว ใหเขารูวาเรามีหุนอยูที่ โบรกเกอรคนไหน มีกองทุนฝาก บลจ. คนไหน มีทองคําเก็บอยูตรงไหน มีเงินฝากแบงคไหน มีทดี่ นิ โฉนดอยูต รงไหน เพราะเราสองคนลําบาก มาดวยกันก็ตอ งบอกใหเขารู แตของเขามีอะไรเขา ก็ไมบอกผมนะ (หัวเราะ) ผมรูว า เขามีเยอะ แตผม ก็ไมอยากถาม เพราะหนึง่ ผูช ายมักตายกอนผูห ญิง รูไปก็เราตายกอนเขาจะรูไปทําไม อันที่สองคือ ทรัพยสินที่เราบริหารก็เยอะพอแลว โลภมากไป ก็เปลืองสมองเปลาๆ เอาเวลาไปพักผอนหยอนใจ มีความสุขมากกวา “พอคํ่านั้นกินขาวเสร็จกลับบาน ผมหยิบ กระดาษมาหนึง่ แผนแลวนัง่ นึกเลยวา 1 มกราคม ปหนาเราจะมีรายไดเทาไหร เชน มีดอกเบีย้ เทาไหร มีปน ผลเทาไหร มีเงินจากทํางานกฎหมายเทาไหร กําไรจากคาหุน ทองคําขึ้นอีกเทาไหร แลวผมก็ ทํางบปหนา ถึงสิ่งที่เราจะได เชน ไดหาสิบลาน เราจะใชเทาไหร เหลือเทาไหร นอกจากทําเหลือ เทาไหร ผมยังมองวาแลวพอรทการลงทุนเราจะ ปรับอะไรบาง สมัยกอนเงินเหลือผมจะเอาสวนนึง ไปซือ้ ทอง กอนนีท้ องขึน้ เยอะ แตทองราคาไมขนึ้ เปนสิบปแลว แลวจะยิง่ ไมขนึ้ ตอ เพราะทองโดน คนโยกเอาไปซื้อบิตคอยนซะหมด เงินก็มีจํากัด ของมันแลว ไมซอื้ นํา้ มัน ซือ้ หุน ซือ้ ทอง ทีด่ นิ กําไร ซือ้ บิตคอยนเยอะแยะ เพราะฉะนัน้ ทองตอไปเก็บไว แคเพือ่ เปนเซฟตีพ้ อ ยังไงมันก็ไมตกไปจากตรงนี้ แตมนั ก็มขี อ ดีสองสามอยางคือ หนึง่ ซือ้ ขายไดทลี ะ เจ็ดวัน สองแบงซือ้ แบงขายได เลยตองมีทองเปน เซฟตี้ คลายๆ กับอินชัวรันส “ผมมาดูพร็อพเพอรตี้ 4-5 ตัวของผม เพราะวาผมนับถือศาสนาคริสต วันคริสตมาส พระเยซูเจาประสูติ ไมมีที่จะเกิดตองไปเกิดใน


ถํ้าเลี้ยงสัตว พระองคยากจนมาก ผมคิดวาเรามี ที่อยูผืนนึงเราแฮปปแลว แตที่ผืนดินนี้ (ซอย สุขมุ วิท 8) ภรรยามาซือ้ ไวตงั้ แตป 2524 ตารางวา ละ 20,000 บาท ตอนนี้ตารางวาละลาน ตรงนี้ เมือ่ 15 ปมาแลว ป 2546 ทีห่ ลังบานเราขายไรกวา เราก็กลัวเขาจะมาซื้อทําคอนโด เราก็เลยไปขอ ซือ้ เขาเก็บไว ตอนนัน้ เขาคิดเราวาละสองแสนหา สี่รอยกวาตารางวา คิดเราไปรอยลาน ผมขาย หุน รอยลานซือ้ เลย ตกลงตอนนีท้ ขี่ องเราติดซอย แปดกับซอยสิบสองซอย รวมกันทั้งผืนทั้งหมด 640 ตารางวา ถาตารางวาละลานก็คดิ เปนมูลคา ที่ดิน 640 กวาลาน เราบอกแคนี้ก็พอแลว นี่คือ อสังหาริมทรัพยของผม ทองคําก็มีสวนหนึ่ง เงินฝากแบงคก็มีบาง “ผมเคยผ า นต ม ยํ า กุ  ง มา หุ  น เคยเจ ง ระเนระนาดเลย โอกาสจะเกิดขึน้ อยางนีค้ งไมมหี รอก ถาตอนนั้นใครใจกลากวานซื้อไวเยอะๆ คงรวย มหาศาลเลย แตตอนนั้นหุนตกทุกคนคิดไมออก “การเล น หุ  น ถ า หุ  น มั น หวื อ หวามาก ผมตามเขาไมทนั หุน บางตัวตองบอกวามีรายใหญ เขามาปน ลากขึน้ ลากลง หุน ตัวไหนถาตามขอมูล จริงๆ ไมทัน ผมไมเลน “ผมไมแนะนําเรื่องการซื้อกองทุน เพราะ คุณไมเคยวิเคราะหเอง คนที่มาบอกคุณใหซื้อ กองทุน เพราะเขาเอากองทุนมาขายคุณ แลวเขา ฟนกําไรอัพฟรอนท 1-2-3 เปอรเซ็นต เขากิน ตรงนั้นไป คุณจะกําไรก็ดี คุณขาดทุนก็วาไป” “วอรเรน บัฟเฟต เขาบอกวา จะใหรํ่ารวย ตองดู 4 อยาง หนึ่ง Saving rst ใหเริ่มออม เปนลําดับแรก สอง Start early ตองทําตั้งแต ยังหนุมยังสาวอยู อยาออมตอน 70-80 สาม อยามองขามเรื่องเงินเฟอ สามหมื่นฉันก็สบาย แลวเกษียณ แตอกี ยีส่ บิ ปกวาจะไดสามหมืน่ ตอนนัน้ มันไมพอหรอก อันที่สี่ใหระวังเรื่องคาบริหาร จัดการ Beware of high fee” นอกจากใหแงคิดดีๆเรื่องการลงทุนแลว ดร.สุวรรณ ยังใหมมุ มองทีน่ า คิดตอคริปโตเคอเรนซี เงินดิจิตอล “เงินดิจิตอลผมเทียบสองอยางสามอยาง อยางที่หนึ่ง คุณซื้อทองคุณเก็บทองไวได แต ดิจิตอลคุณไมเห็นตัวเห็นตน วันดีคืนดีถามัน เกิดหายไปแลวเปนไง คุณโทษใคร บิตคอยน ผมไมมีเลยครับ” แมจะผานความสําเร็จมาจนมั่งคั่งไปถึง ชั่วลูกชั่วหลาน กูรูการเงินทานนี้ก็ไมเคยหยุดนิ่ง กับการแสวงหาความรูและมองลูทางการลงทุน ใหมๆ อยูเสมอ แตสิ่งที่ไมเคยลืมคือการจัดชีวิต ใหสมดุลเพือ่ ความสุขทีย่ งั่ ยืน ซึง่ หากใครไดทราบ

ความสุขของผมคือ ความอยากจะเรียนรู เรียนรูแลวผมมี ความสุข เรียนรูวา ตอไปจะไปทางไหน ไลฟสไตลของทานแลวจะตองทึ่ง เพราะเงื่อนไข ความสุขในแตละวันชางเรียบงาย หางไกลกับคําวา หรูหราฟุมเฟอยมากนัก “ชีวิตประจําวันผมใชเงินไมมาก มื้อเที่ยง ผมก็กินกวยเตี๋ยวราดหนาอะไรงายๆ ที่สําคัญ คืออดมื้อกินมื้อดวย เพราะถาผมกินทุกมื้อ ผมจะอวน กรรมพันธุผ มไขมันจะสูง นํา้ ตาลจะสูง ถาไมมงี านอะไรสําคัญมือ้ เย็นจะไมกนิ เลย มือ้ เชา กินแตสลัด ดื่มนํ้าชา นํ้าเปลา นํ้าขิงแคนี้ก็พอ “ปจจุบนั เวลาวางผมเยอะ เดีย๋ วนีผ้ มขีเ้ กียจ ทํางานมาก (หัวเราะ) สํานักงานกฎหมายก็ยัง ทําอยู แตผมไมขยาย เคสยากๆ มาก็ไมรับ นอกจากลูกคาเกา เพราะเราอายุ 73 แลว ผมเรียนรู จากปที่แลว รายไดผมครอบครัว ผม เกาสิบ เปอรเซ็นตมาจากการลงทุน อีกสิบเปอรเซ็นต มาจากสํานักงานกฎหมาย แตถาเปนการลงทุน วันนึงคุณดูตลาดสองสามชั่วโมงก็พอ ในขณะที่ ทําสํานักงานกฎหมายคุณตองทํางานวันละ 8 ชม. นอกจากนีย้ งั มี Professional Liability ทีต่ อ งระวัง ตอนนีเ้ ราอายุมากยิง่ ระวังตัวมาก พอรทลงทุนผม สมมติหนึ่งพันลาน ถาผมทํากําไรเพิ่มขึ้นหนึ่ง เปอรเซ็นต ผมไดสิบลาน แตทําสํานักงาน กฎหมายใหไดกําไรสิบลานแทบตายเลย ถาผม เกิดโชคดีลงทุนไดกําไรมาสี่เปอรเซ็นต ก็คือ สีส่ บิ ลาน ชนะกฎหมายหลายเทา การทีจ่ ะลงทุน ขึ้นมาสี่เปอรเซ็นต ไมยากจนเกินไป “ความสุขของผมคือความอยากจะเรียนรู เรียนรูแลวผมมีความสุข เรียนรูวาตอไปจะไป ทางไหน ตองบอกวาในหุนทั้งหมด ถาใหผม เลือกตัวเดียว ผมเลือกกูเกิ้ล เพราะกูเกิ้ลผมเขา ไปเสิรช เขา เปนเวลาสิบปมาแลวไดความรูด มี าก ไมเคยจายตังคเขาแมแตบาทเดียว ถือวาเปนหุน มีพระคุณ นอกจากจะยังสนุกกับการลงทุน การใฝหา ความรู สิง่ สําคัญทีก่ รู กู ารเงินทานนีใ้ สใจอยูเ สมอ คือการแบงปนความรู ชวยเสริมสรางความมัน่ คง มัง่ คัง่ ใหกบั ผูค นในสังคม ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร

ทิ้งทายกับเราดวยเคล็ดไมลับ สําหรับทุกคนที่ กําลังเริม่ ตนแสวงหาความมั่นคงใหชวี ติ ดวยการ สรางสถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกรง ซึง่ เปนหนทาง ที่สรางมหาเศรษฐีระดับโลกมาแลวมากตอมาก รวมถึงเปนหนทางสูความสําเร็จที่ทานพิสูจน มาแลวดวยชีวิตของตัวเอง “ตองทําสามอยาง หนึง่ คุณตองมีความรูก อ น ถาคุณไมมีความรูคุณสรางตัวเองไมไดหรอก อันทีส่ องตองใชใหนอ ยกวาทีห่ ามาได สามพอคุณ มีความรู หาตังคได ประหยัด มีเงินออมไมมหี นีส้ นิ คุณตองลงทุนใหเกง” ใครที่ ฟ  ง แล ว อยากเริ่ ม ต น ก็ อ ย า รอช า เพราะความสํ า เร็ จ ไม เ คยรอใคร...อยากรวย ตองเริ่มตั้งแตวันนี้ Dr. Suvarn Valaisathien, Founder of Dr. Suvarn Law Offices, a Thailand’s leading money guru and a successful private investor who had held the high positions in many leading organizations both the public and private sectors, Dr. Suvarn specializes in taxation, corporate restructuring commercial laws and securities regulations. He graduated with a Doctor of Juridical Science from George Washington University, USA, and holds Law Degrees from Harvard and Chulalongkorn University. Dr. Suvarn Valaisathien is a founder of the Saver Club that contributed the knowledge of personal nancial management and investment to public. Supalai@Home 11


Supalai Living

Happy Home, Happy Family บานดี ชีวีสุขสันต ของครอบครัวกฤษฏิ์เรืองโชค แมแสงแดดยามเชาของฤดูรอ  นจะจัดจากวาฤดูกาลอืน ่ ๆ แตความสดชืน ่ ของเชาวันเสารทา มกลางสายลมออนๆ พัดพริว้ คูก  บ ั เสียงสายนํา้ ไหล ในบรรยากาศอันรมรืน ่ แวดลอมดวยสวนสวยเขียวขจี ณ บานหลังงามสุดอลังการ ณ โครงการศุภาลัย พรีมา วิลลา พุทธมณฑลสาย 3 ทำใหเรารูสึกเย็นกายเย็นใจจนเผลอลืมไปชั่วครูวาเปนฤดูไหน และเมื่อไดสัมผัสกับการ ตอนรับอยางอบอุน ดวยรอยยิ้มและมิตรไมตรีของครอบครัว กฤษฏิ์เรืองโชค ซึ่งประกอบดวย คุณพงศพิชาญ กับ คุณสุพชิ ฌาย ผูเ ปนคูช วี ต ิ และโซทองคลองใจทัง้ สอง คือ นองพิมพนารา และ นองปวีณวัชร กฤษฏิเ์ รืองโชค เราก็รไู ดทน ั ทีวา บานหรูหลังนีม ้ ไิ ดเปนเพียงอัครสถานทีบ ่ ง บอกถึงความสำเร็จและความภาคภูมใิ จในชีวต ิ ของผูอ  ยูอ  าศัยเทานัน ้ แตยงั อิม ่ เอม ดวยความรัก ความเอื้ออาทรและเปนบานแสนสุขอยางแทจริง นอกจาก คุณพงศพิชาญ กฤษฏิ์เรืองโชค จะเปนหัวหนาครอบครัวที่ฉลาดเลือกสรรสิ่งดีๆ ใหกับชีวิตครอบครัว ยังเปนนักธุรกิจที่ประสบ ความสําเร็จอยางนาจับตามอง ซึ่งความสําเร็จ ของเขาเริม่ ตนขึน้ จากการสัง่ สมประสบการณดว ย ความมุงมั่นและทุมเท จากพนักงานธรรมดา คนหนึง่ มาสูก ารเปนผูบ ริหารธุรกิจซอมสีรถยนต ของตนเอง จนมีฐานลูกคามากมายในปจจุบัน และกําลังขยายกิจการเติบโตอยางตอเนื่อง “ตอนที่ฮอนดาเขามาตั้งที่ประเทศไทย ใหมๆ ป ค.ศ. 1984-1985 ผมเขามาเริ่มงาน ป ค.ศ. 1988 ผมเปนพนักงานธรรมดาที่บริษัท รถยนตฮอนดาซึง่ เปนโรงงานประกอบ แลวคอยๆ ผันตัวมาเรื่อยๆ จากโรงงานประกอบเขามาสู สํานักงานใหญครับ ทําอยูห ลายฝาย สุดทายมาอยู ทีแ่ ผนกซอมสีรถยนตของฮอนดา ตอนนัน้ ฮอนดา กําลังเติบโตเรื่องการซอมสีรถยนต “หลังจากไดเปน ผูจัดการในสวนของการ ซอมสีรถยนต ก็ผนั ตัวมาเปดบริษทั เองแลวเขามา รับงานในบริษัทซอมสีตามศูนยรถยนตฮอนดา ตอนนี้ผมทําอยู ฮอนดาพุทธมณฑลสาย 5, ฮอนดาปทุมวัน, ในเครือของสยามนิสสัน แลวก็ นิสสันเทพารักษ นิสสันพระประแดง ทําของเบนซ ทีศ่ นู ยเทพารักษ ผมจะทําอยู 3 ยีห่ อ เบนซ นิสสัน แลวก็ฮอนดา แตผมเติบโตมาจากฮอนดาแลว 12 Supalai@Home

คอยกระจายไปทําตางยีห่ อ ตอนนีท้ าํ ทัง้ หมด 5 ที่ ในอนาคตก็จะขยายหลายที่ทั้งมาสดา ทั้งฟอรด กําลังกอสราง เราไปวางแบบไวเรียบรอยแลว “ผมซอมสีรถยนตฮอนดา แลวภรรยาผม เปนคนรับวางบิลก็เจอกันครับ แตงงานตัง้ แตป พ.ศ. 2545” งานซอมสีรถยนตไมไดนาํ มาแคความสําเร็จ ในอาชีพ แตยังนําพาใหเขาไดพบเจอกับคูชีวิตที่ กอดคอกันสรางฐานะ และรวมกันสรางครอบครัว อันอบอุน สิ่งที่คุณพงศพิชาญกับคุณสุพิชฌาย เหมือนกันคือเปนคนที่มุงมั่นเต็มที่ทั้งในบทบาท พอแม และในบทบาทของการทํางาน “การดูแลลูกๆ ดวยความที่งานยุงทั้งคู เพราะเราทํางานกันทั้งสองคน ภรรยาผมเปน ผูจ ดั การอยูบ ริษทั ฮอนดาสํานักงานใหญที่บางนา ตอนเชาภรรยาจะไปสงลูกชายทีก่ รุงเทพคริสเตียน กอน สวนนองผูหญิงผมจะไปสงที่ซางตาครูส ก็ออกเชานิดนึง พอเขาโตอีกหนอยเราก็ตงั้ เปาวา จะใหเขามหิดลศาลายาทั้งคู” ดวยความที่มุงมั่นใหกับการทํางานอยาง เต็มที่ เมือ่ ถึงเวลาทีอ่ ยากใหรางวัลกับชีวติ ทัง้ สอง จึงมีโอกาสในการเลือกสรรสิ่งดีที่สุดไดอยาง เต็มที่เชนกัน และการเลือกบานที่ดีที่สุดใหกับ ครอบครัว ก็เปนหนึ่งในรางวัลชีวิตที่พวกเขาให ความสําคัญยิ่ง

“กอนทีจ่ ะมาอยูท โี่ ครงการศุภาลัย ผมปลูก บานมากอน มีอยูช ว งหนึง่ มีคนเขามาถามผมวาจะ ขายบานไหม ผมก็พูดเลนๆ วาขายสิ ก็ไมนึกวา เขาจะเอาจริงเพราะคิดวาบานมือสองไมไดขาย งายๆ คนซื้อเขามาดู ใชเวลาแค ครึ่งชั่วโมง แลวก็กลับไปประมาณ 15 นาทีโทรมาตกลง ใจจริง ผมก็ไมไดอยากขายเลย แตจะผิดคําพูดก็ไมได ก็ตัดสินใจขายก็ขาย แตผมยังมีคอนโดที่สาทร อยูอ กี ทีน่ งึ พอดีลกู ชายเรียนอยูก รุงเทพคริสเตียน ผมเลยไปอยูคอนโดและก็ตัดสินใจวาจะหาบาน แถวนี้ เพราะพื้นเพผมเปนคนแถวนี้อยูแลว เลยอยากอยูแถวนี้ “ตอนแรกผมไปจองที่โครงการอื่น ผมก็ ตกลงตัดสินใจเอา ยื่นกูแบงคผานเรียบรอยแลว พอดีจงั หวะทีผ่ มจะไดบา นหลังนี้ อยูด ๆ ี นองชาย เขาเอาขอมูลของศุภาลัยมาจากไหนไมรู เขาก็ลอง ดูวาพื้นที่มัน 140 ตารางวา วันนั้น 3 โมงเย็น ผมไปรับลูกทีก่ รุงเทพคริสเตียน นองชายผมบอกวา เฮียรีบมาดูกอนดีกวา ผมก็มาดูเลนๆ จําไดวา กอนแกรนดโอเพนนิ่งวันนึง ผมมาที่นี่วันศุกร ตอน 3 โมงเย็น ดูราคาทีเ่ ขาให ผมก็มาเดินดูบา น ภรรยาผมก็ไมรูเรื่อง ผมใชเวลาในการซื้อบาน หลังนีไ้ มเกินชัว่ โมง เพราะผมเห็นราคากับพืน้ ทีม่ ี ความเหมาะสม และทีน่ ยี่ งั ใหแอร ใหวอลเปเปอร ในพืน้ ที่ 143 ตารางวา แถมราคาถูกกวาทีอ่ นื่ ดวย


Supalai@Home 13


คิดไปคิดมาคุยกับแฟนตัดสินใจจองเลย ทั้งๆ ที่ เขาก็ยังไมไดมาดู ตัดสินใจคนเดียวเลย “ผมประทับใจ เงือ่ นไขเบือ้ งตน โดยเฉพาะ เรือ่ งขนาดพืน้ ที่ ตัวบานทีเ่ หมาะสม การออกแบบ พืน้ ทีข่ า งบนมีโถงสวนกลาง ซึง่ ผมกลัววาลูกๆ ผม ทีก่ าํ ลังโต อยากใหมพี นื้ ทีส่ ว นกลางสวนรวม จะได พบปะแชรกัน” อีกเหตุผลสําคัญที่คุณพงศพิชาญ เลือก โครงการนี้เพราะความปลอดภัย “บานหลังเกาที่ผมขายไป มีปญหาเรื่อง โดนขโมยขึ้นบาน 3 ครั้ง ตอนที่ผมไมอยูบาน แจงความก็ไมไดอะไร เพราะเปนบานปลูกเอง ไมมี รปภ. เลยอยากเปลี่ยนมาอยูเปนหมูบาน เพราะเด็กๆ เริ่มโต บางทีลูกๆ ก็อยูบานลําพัง จะไดปลอดภัย ตัดสินใจเลือกทีน่ เี่ พราะเหมาะสม กับราคา ทําเลแถวนี้ และเซลลก็มีผล ผมแฮปป กับเซลลที่นี่ครับ “หลังจากที่ผมซื้อเรียบรอยแลวผมถึงมา ศึกษาวาศุภาลัยเปนยังไง เพราะที่ผมอานใน พันทิปวาเปนยังไง มีความรับผิดชอบยังไง มีบริการ หลังการขายรึเปลา ผมก็มนั่ ใจ ยิง่ วันทีผ่ มมาจอง ผมเห็นปายซึ่งศุภาลัยไดรางวัลศูนยรับเรื่องและ แกไขปญหาใหกับผูบริโภคดีเดน ผมก็ยิ่งมั่นใจ ยังพูดกับแฟนเลยวา ผมกลัวอานในพันทิป มาเยอะวาบางโครงการซื้อไปแลวไมรับผิดชอบ ไมมาแกไข กวาจะเรียกมาชา แตที่นี่ผมโอเค เซอรวิสหลังการขาย” คุณพงศพิชาญ บอกเลาเหตุผลที่ตัดสินใจ เลือกบานศุภาลัยโดยมีคณ ุ สุพชิ ฌาย ชวยเสริมวา “ประทับใจศุภาลัยในดานสิง่ แวดลอมรอบๆ มากคะ” คุณพงศพิชาญ เปนคนชอบแตงบาน และ รักธรรมชาติ เห็นไดไมยากจากบรรยากาศอัน รมรืน่ ของบานสวยหลังนี้ ซึง่ มีรายละเอียดนารักๆ มากมายที่บงบอกถึงไลฟสไตลของผูอยูอาศัย มีพื้นที่ความเปนสวนตัวที่พอเหมาะใหแตละคน อีกทั้งยังมีพื้นที่สวนกลางที่ดูรื่นรมยใหสมาชิก มาใชเวลารวมกันไดสบายๆ สื่อสารถึงสายใยรัก อันแนนแฟนในครอบครัว “ผมชอบบอปลา อยากมีพนื้ ทีร่ อบๆ บริเวณ บานเยอะๆ แตงเพิ่มเยอะ ประตูทางออกเดิม เปนหนาตางผมก็ปรับใหเปนประตูแทน ทุบใหม ทําเปนทางออก ขุดบอทําบอปลา ของตกแตง บานสวนใหญจะมาจากหลากหลายที่ ทั้งอิเกีย โฮมโปร งานบานและสวน สวนมากจะไปดวยกัน แลวก็ชวยกันเลือก ลูกๆก็ชอบที่มีหองสวนตัว 14 Supalai@Home

จะไดแยกกันไปนอน ใชเวลาตกแตงประมาณ 4-5 เดือน ลูกๆ ก็แฮปป เขาเคยพูดวาอยากอยู หมูบาน พอดีจังหวะที่บานเกาขายไดก็ทําตามที่ เขาอยากได “มุมโปรดของผมก็คือบอปลาคารฟ ชอบ รูปแบบ รูปทรง สีสนั ความสวยงาม เลีย้ งมาตัง้ แต บานเกา ก็ซื้อมาเพิ่ม เลี้ยงเปนงานอดิเรกและ เสริมฮวงจุย มุมโปรดของภรรยาคงเปนสวนของ สวนนอกบาน บางทีวันอาทิตยเขาก็จะไปแถว สนามหลวง 2 หาตนไมทชี่ อบมาปลูกเพิม่ อยาง ตนกระบองเพชร บริเวณกวางๆ ตัดตนไมก็จะ จางคนสวนมาดูแล สวนตนเล็กๆ เราก็ดแู ลกันเอง กิจกรรมที่ทํารวมกันในบานก็คือปลูกตนไม

“งานอดิเรกของผมคือไปตีกอลฟ ลูกก็ เลนดวย ผมไปแถวรามอินทราทุกวันเสารตอนเชา เพราะมีเพื่อนๆ อยูแถวนั้น วันเสารภรรยาจะ ไมคอยมีเวลาเพราะสงลูกเรียนพิเศษวันอาทิตย เราก็จะอยูด ว ยกัน ปดเทอมก็ไปตางจังหวัดกันบาง ไปทะเลบางครับ” ความสุขความสําเร็จในชีวติ วันนี้ นอกจาก เกิดขึน้ จากนํา้ พักนํา้ แรงของตนเองแลว สวนหนึง่ ยังเปนเพราะมีแบบอยางในชีวิตที่ดีดวย “คุณพอผมที่ทํางานมาทั้งชีวิต ทานขยัน มากครับ ตัง้ แตจาํ ความไดไมเคยเห็นทานหยุดเลย วันอาทิตยก็ทํางาน จากเด็กตางจังหวัดสรางตัว มาไดขนาดนี้ สงผมเรียน พอผมทํางานเรือ่ งทอง


บานนี้อยูแลวรูสึกสบายใจ ปลอดภัยคะ เวลาเขามาบานจะใหความรูสึก ปลอดโปรง สิ่งที่เราสัมผัสไดชัดเจนตอนกลับมาบานคือ ความรูสึกเย็นไมรอน ทุกอยางดูเย็นสบายไปหมด แตอบอุนใจ

เปนคนซื่อสัตย ก็ทําใหผมไดตรงนี้มาในการ ทํางานดวย นํามาใชในธุรกิจของเรา การตรงไป ตรงมาก็ชว ยใหเราทํางานมาไดขนาดนี้ ทํางานได เรื่อยๆ เติบโตมาได” คุณพงศพิชาญกลาว “คุณพอคุณแมเหมือนกัน ทานสอนใหเรา ซือ่ สัตยสจุ ริต ขยันคะ” คุณสุพชิ ฌายเนนยํา้ ในสิง่ เดียวกันดวยรอยยิ้ม แมเจาของบานหลังนีจ้ ะเปนนักธุรกิจทีต่ อ ง ทุมเทชีวิตสวนใหญใหกับหนาที่การงานที่กําลัง เติบโตอยางไมหยุดนิ่ง แตสิ่งที่ผูมาเยือนบาน หลังงามของครอบครัวกฤษฏิเ์ รืองโชค นาจะสัมผัส ไดคลายๆ กันคือ ความรูส กึ รมรืน่ รมเย็นของบาน ความสงบสุข และอารมณผอ นคลายของผูอ ยูอ าศัย แมเราจะแวะมาในฤดูซัมเมอรที่แดดแรงไมเบา ซึ่งเจาของบานทุกคนก็พยักหนาเห็นดวยพรอม รอยยิ้มอันสดใส “บานนี้อยูแลวรูสึกสบายใจ ปลอดภัยคะ เวลาเขามาบานจะใหความรูสึกปลอดโปรง สิ่งที่ เราสัม ผัสไดชัดเจนตอนกลับมาบานคือความ รูสึกเย็นไมรอน ทุกอยางดูเย็นสบายไปหมด แตอบอุนใจ” คุณสุพิชฌายพูดถึงตัวบาน สวน คุณพงศพิชาญพูดถึงบานในแงที่เปนศูนยรวม ความรักและความผูกพันของครอบครัว

“บานคือทีท่ ผี่ มใชเวลากับลูกๆ ผมพยายาม จะเลนกับเขาเหมือนเด็กๆ จะแกลงเขาบาง เพื่อความผูกพันสนิทสนม เพราะผมเห็นบาง ครอบครัวพอกับลูกไมสนิทกันเลย ในความเปนแม อาจจะสนิทกวาพอ ในความเปนพอถาหางมาก เกินไปผมวาจะตอไมติดยิ่งโตมากยิ่งตอไมติด ลูกผูหญิงอาจจะอายๆ ที่จะใกลชิดพอแมบาง

เพราะเขาเริ่มโตแลว แตผมก็พยายามจะไมหาง พวกเขาเลย บานเราผูกพันกันมากครับ” ซึ่งไมวาจะเปนมุมมองเกี่ยวบานในแงไหน ความสุขทีเ่ ราไดเห็น ณ บานหลังงามของครอบครัว กฤษฏิเ์ รืองโชค ในวันนีก้ ม็ อบความประทับใจดีๆ ใหเรากลับไปมากมาย As a successful businessman and a father of two loving kids, Ponpichan Kritruangchok rewarded his own success and his family with a beautiful house in Supalai Prima Villa Putthamonthon Sai 3 that is not only a good living place for the family but a good investment with great value for money for himself. After getting the good deal buying the property, Ponpichan found that the after-sale services of this project is good. The project security system make him and his family feel safe and always be happy to live here. Supalai@Home 15


Garden@Home Text: วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย

Low Maintenance Gardening สวนสบาย บอยครัง้ ทีส่ สี น ั อันงดงามบริสท ุ ธิข์ องธรรมชาตินน ั้ ขาดหายไปจากชีวต ิ เรา โดยเฉพาะสวนสวยๆ ในบาน เพราะเจาของบาน หวัน ่ กลัวภาระในการดูแลรักษา แมจะอยากมีสวนในบานก็จำตองตัดใจ เพราะการแขงขันทีไ่ มหยุดนิง่ ในโลกของคนวัยทำงาน ทีห ่ วังความสำเร็จเหนือคนอืน ่ นัน ้ อาจหมายถึงการทำงานมากกวาตารางงานปกติทวั่ ไป โดยเฉพาะมนุษยออฟฟศทีย ่ งุ วุน  วาย ตัง้ แตเชาจรดคํา่ พอถึงวันหยุดก็หมดพลังทีจ ่ ะรับภาระอืน ่ ในบาน แมจะอยากมีสวนแตถา ไมอยากเสียเงินจางคนมาดูแล นานไป อาจกลายเปนสวนพังรกราง ขอบอกวา...อยาเพิง่ กลุม  ใจไป เรามีไอเดียดีๆ ทีจ ่ ะทำใหคณ ุ มีสวนสวยในบาน โดยไมตอ  งปวดหัว กับภาระในระยะยาวมาฝากกันคะ

16 Supalai@Home


1. เริ่มตนดวยการสํารวจ วิเคราะหและ วางแผน นอกจากสํารวจและวิเคราะหพนื้ ทีใ่ นบาน วาเหมาะกับสวนแบบไหน ขนาดเทาไรแลว ก็ตอ ง วิเคราะหความชอบสไตลของสวน และตาราง เวลาของคุณใหสมดุลกัน เพื่อใหไดคําตอบวา สวนที่เหมาะกับตัวคุณและบานของคุณจริงๆ ควรมีลักษณะอยางไร เพื่อวางผังพื้นที่โดยรวม ออกแบบลักษณะพืชพันธุ ลักษณะการใหนํ้า 2. เตรียมอุปกรณใหพรอมอยูเสมอ ควร เตรียมอุปกรณดแู ลสวนใหพรอมอยูเ สมอ เพือ่ งาย ตอการหยิบใชงาน อุปกรณในการดูแลสวน ไมวา จะเปนดินสําหรับปลูกตนไม ปุยใสตนไมชนิด ตางๆ ฝกบัวรดนํ้า อุปกรณสําหรับตัดแตงกิ่งไม พรวนดิน ฯลฯ ควรจัดเก็บใหอยูใ นทีส่ ะดวก เพือ่ ใหสามารถนําออกมาใชไดทนั ทีเมือ่ จําเปนตองใช เลือกซือ้ อุปกรณทมี่ คี ณ ุ ภาพ มีความแข็งแรงมากพอ เพื่อใหใชงานไดยาวนานและคุมคามากที่สุด 3. สปริงเกอรชว ยชีวติ หากใครทีไ่ มมเี วลา แมกระทั่งตองคอยรดนํ้าตนไม ใหใชสปริงเกอร เปนตัวชวย ถาพื้นที่ที่คุณตองการรดนํ้าเปน สนามหญากวางใหญ ควรเลือกสปริงเกอรชนิด ปอบอัพ โดยกําหนดรัศมีของการกระจายนํ้า ใหทวั่ ทุกพืน้ ที่ จะชวยประหยัดนํา้ และกระจายนํา้

ไดทั่วถึงกวา สําหรับไมยืนตนไมดอกไมประดับ ใหเลือกใชสปริงเกอรมินิ เลือกสปริงเกอรที่มี เครื่องตั้งเวลารดนํ้าแบบอัตโนมัติ จะชวยเรา ลดเวลาในการดูแลสวนได สมัยนี้คุณสามารถ ควบคุ ม ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต  า งๆ ในบ า น จากระยะไกลไดดวยโทรศัพทมือถือ อุปกรณ อิเล็กทรอนิกสสําหรับดูแลสวนก็เชนกัน 4. ใชหญาเทียมหรือพืน้ แข็ง พืน้ หญาเปน สิ่งสวยงามแตภาระเยอะมาก เปนแหลงอาศัย ของศัตรูตัวรายในสวนก็คือวัชพืช ที่คอยแยง

สารอาหารและนํา้ จากตนไมของเรา วัชพืชบางชนิด อาจทําใหตนไมเกิดเชื้อราและตายได แตถา ไมมีเวลาที่จะคอยดูแล ไมอยากใหมีวัชพืชขึ้นมา รบกวน ขี้เกียจตัดหญาบอยๆ ควรเลือกปูดวย พื้นหิน อิฐ หรือหญาเทียมที่ไมตองดูแลมาก หญาเทียมโดยทัว่ ไปทําจากวัสดุสงั เคราะหประเภท พลาสติก มีอายุการใชงานนานพอสมควร ขึน้ อยู กับใชกลางแจงหรือในทีร่ ม ถาเปอ นเศษดินโคลน ใชนาํ้ เปลาลางออกไดเลย นอกจากสะดวกในการ ดูแลแลว หญาเทียมเกรดดีๆ ยังชวยทําใหสวนของ เราสวยขึ้นมาไดอีก 5. ไมใหญไมกงั วลรดนํา้ สวนสะดวกของ เราควรเลือกปลูกตนไมใหญ เพราะไมตองคอย กังวลรดนํ้ามาก รากตนไมใหญจะหากินไดไกล สามารถดูดซับนํ้าที่อยูในดินได ไมใหญที่ปลูกได และปลอดภัยกับตัวบานของเรา ไดแก อโศกนํ้า จิกนํ้า ตีนเปดนํ้า พิกุล ประดูบาน ตนไมใหญ เหลานี้จะมีใบและพุมหนา เปนไมไมผลัดใบ ให รมเงาตลอดทัง้ ป กิง่ กานแข็งแรงไมหกั เปราะงาย แตถาเลือกปลูกไมใหญที่เปนไมผล อยางมะมวง ลําไย ฝรั่ง ทับทิม ฯลฯ ควรปลูกใหหางจาก ตัวบานสักหนอย เพราะผลที่ออกลูกมาใหเรา เก็บกิน อาจตกใสหลังคาบานเสียหายได Supalai@Home 17


6. ไมพมุ ไรใบรวง งายตอการดูแล ตนไม สวยบางสายพั น ธุ  อาจมี ใ บร ว งรกต อ งคอย เก็บกวาดตลอด อยากมีสวนสวยแตไมอยากให ใบไมรกกวนใจ ควรเลือกปลูกไมพมุ ทนแดดแทน ไมใบ เชน เข็มชนิดตางๆ แพงพวย วานหางจระเข โปยเซียน พลับพลึง การะเกด เปนตน พันธุไ มที่ กลาวถึงนี้ สวนใหญเปนไมกลางแดด จะชวยเรา ในเรื่องของการประหยัดนํ้าได และหมดปญหา ใบรกกวนใจ 7. สะดวกงายตองไมคลุมดิน การเลือก ปลูกไมคลุมดินในบานจะชวยชะลอการไหล ของนํ้า ชวยใหพื้นดินบริเวณสวนของเราไมแฉะ จนเกินไป ชวยรักษาใหดินชุมชื้น ควรเลือก ไมคลุมดินที่จะชวยเพิ่มสีสันใหกับสวน ดูแลงาย ทนแดดทนฝน โตไว เชน กระดุมเงิน กระดุมทอง คุณนายตื่นสาย แพรเซี่ยงไฮ แวนแกว บัวดิน หลิวไตหวัน เปนตน ไมคลุมดินเหลานีย้ งั สามารถ ปลูกทดแทนหญาไดอีกดวย เหลานี้เปนเพียงแควิธีเบื้องตนที่จะชวยให สวนของเราเปนสวนสะดวกสวย ลดภาระความ ยุง ยากในสวนได แตถงึ อยางไร การหมัน่ ดูแลรักษา สวนที่คุณรักก็ยังเปนสิ่งจําเปน ตนไมดอกไม ก็ตองการการดูแลเอาใจใสเหมือนคนเรา จึงจะ เจริญเติบโตแข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณสวยงาม เสมอ เพื่ อ ความสุ ข และความสบายใจของ ทุกคนในบาน

การเลือกปลูกไมคลุมดินในบานจะชวยชะลอการไหล ของนํ้า ชวยใหพื้นดินบริเวณสวนของเราไมแฉะจน เกินไป ชวยรักษาใหดินชุมชื้น ควรเลือกไมคลุมดินที่ จะชวยเพิ่มสีสันใหกับสวน ดูแลงาย ทนแดดทนฝน

Low or easy maintenance gardening is what many people would like to embrace, either through necessity or preference. No garden will be zero maintenance but most gardening activities have a lower input solution or alternative to consider. Start by looking at how much input you can make to the garden and the features or functions that are most important to you. There is no such thing as a no maintenance plant but many hardy evergreens, once established, will require little care. Always have your gardening tools ready to use. Using smart devices such as electronic springers to reduce your gardening work. Articial grass is always a wise choice. Considerate plant selections will save you time and money in the long run. อางอิง : https://home.kapook.com/view185559.html https://home.kapook.com/view93150.html

18 Supalai@Home


Garden Tips

Salad Garden การปลูกผักสลัด สลัดเปนอาหารเพือ ่ สุขภาพทีไ่ ดรบ ั ความนิยมอยูต  ลอด นอกจากชวยควบคุมนํา้ หนักแลว ปจจุบน ั คนทีห ่ น ั มากินอาหารคลีน มักจะเลือกสลัดเปนอาหารจานหลัก แตผักสลัดอาจมีราคาคอนขางแพง คงจะดีกวาหากเราจะลองมาปลูกผักสลัดเองทีบ ่ า น โดยไมตองใชพื้นที่มากเลย ผักกาดแกว (Iceberg Lettuce) หลายคน คิดวาปลูกยากเพราะเปนผักสลัดเมืองหนาว แตถา ดูแลเปนอยางดีก็จะงอกงามได ใหนําเมล็ดพันธุ ที่สมบูรณมาเพาะลงในถาดเพาะกลา หลุมละ ประมาณ 2-3 เมล็ด ดูแลรดนํ้าใหดินชุมแต อยาแฉะ ตัง้ ไวในทีร่ ม ตนออนจะเริม่ เติบโตขึน้ มา ภายใน 5-10 วัน ตัดตนที่ไมแข็งแรงทิ้ง ใหเหลือ แตตนที่แข็งแรงที่สุดของแตละหลุม แลวนํามา ปลูกในกระถางใบใหญ ใสดินรวนผสมปุยหมัก ปุย คอก เศษใบไมแหง เศษอินทรียอ นื่ ๆ ตัง้ กระถาง ในที่รม ดูแลรดนํ้าใหดินชุมชื้นอยูตลอด แตตอง ไมแฉะเกินไป หมัน่ บํารุงดวยปุย ไนโตรเจนผสมนํา้ เพื่อใหผลผลิตงอกงาม เมื่อผักกาดมีขนาดหัว ทีใ่ หญ หนา และใบขึน้ ซอนแนนเต็มที่ ก็สามารถ เก็บกินไดเลย ผักกาดแกวอุดมไปดวยไฟเบอร และวิตามินตางๆ แรดิชิโอ (Radicchio) ลักษณะคลายหัว กะหลํ่า ใบมีสีมวงอมแดง ใหนําเมล็ดมาเพาะ 20 Supalai@Home

ตนออนในกระถางเพาะที่มีดินรวนผสมปุยและ วัตถุอนิ ทรียต า งๆ อยาฝงเมล็ดใหลกึ เกินไป หมัน่ รดนํา้ ใหหนาดินชุม ชืน้ เสมอ เมือ่ ตนออนงอกขึน้ มา 1 นิว้ ใหตดั ตนออนทีไ่ มแข็งแรงทิง้ เหลือแตตน ที่ แข็งแรงทีส่ ดุ ไว แลวยายลงมาปลูกในกระถางใหญ ที่มีดินรวนผสมปุยและวัตถุอินทรียเหมือนเดิม ตั้งกระถางในที่แสงแดดรําไร รดนํ้าใหดินชุม อยูเ สมอ รอประมาณ 80-90 วัน จึงจะเก็บกินได รสชาติจะขมเล็กนอย แตเปน ผักที่อุดมไปดวย วิตามินซีและธาตุเหล็ก ผักกาดหอมบัตเตอรเฮด (Butterhead Lettuce) เปนผักสลัดเมืองหนาว ลักษณะเปนหัว ออกใบเรียงซอนสลับกัน วิธีปลูกเริ่มจากเพาะ เมล็ดในกระถางเพาะกลาใหตนเติบโตแข็งแรง ระหวางที่เพาะควรตั้งกระถางไวในที่รม จากนั้น ใหยา ยมาปลูกในกระถางใบใหญทมี่ ดี นิ รวนระบาย นํา้ ไดดผี สมกับปุย คอกและใบไม ตัง้ กระถางใหอยู ในที่มีแดดรําไร ดูแลรดนํ้าใหดินชุมแตอยาแฉะ

ภายใน 65-80 วันสามารถเก็บเกี่ยวได ผักกาด หอมบัตเตอรเฮดอุดมดวยวิตามินเอ โพแทสเซียม และโฟเลต เห็นไหมวา การเพาะผักสลัดนัน้ ไมยากเลย สลัดผักจานใหญมื้อหนา อาจเต็มไปดวยความ ภาคภูมิใจกับผลผลิตที่เราปลูกเอง เผลอๆ ใคร มือเย็น ปลูกผักไดเกง อาจเก็บเกี่ยวผลผลิตไป ขายสรางรายไดเสริมก็เปนได Homegrown fresh salad greens are a tasty way to get quick results from your vegetable garden. Sensational salads start with homegrown produce. Fresh greens from the garden boost color and avor at the table. And best of all, salads are avorful, low-calorie additions to the diet. อางอิง : https://home.kapook.com/view158265.html


Growing Limes In Pots การปลูกมะนาว ในกระถาง มะนาวกับอาหารไทยนัน ้ ขาดกันไมได บางฤดูราคาจะแพงโหด ใครใชมะนาวในการประกอบอาหารเยอะๆ คงอยากจะปลูก ไวกินเองที่บาน เรามีวิธีการปลูกมะนาวในกระถางมาฝาก ซึ่งไมไดยุงยากอะไรเลย แคมีของจำเปน 4 อยางนี้ ก็เรียบรอย 1. กระถาง จะเปนดินเผา พลาสติก หรือเซรามิกก็ได ขนาดเสน ผาศูนยกลาง 15 นิ้ว และตองมีรูระบายนํ้าดานลาง 2. วัสดุปลูก ดินรวนผสมกับมูลสัตว หรือวัสดุอื่น เชน ขี้เถา แกลบ กากมะพราว ในอัตราสวน 1: 2 ผสมดวยปุยเคมีสูตร 15-15-15 ขนาด 1 กํามือ 3. กิ่งพันธุมะนาวตอน หาซื้อไดตามสวนมะนาวหรือตลาดเกษตร ทั่วไป 4. อุปกรณคํ้ายัน ไมไผ กอนอิฐ หรือแทงไม จัดเรียงอิฐวางในที่ตั้งกระถาง โดยใหมีชองวางตรงกลางบริเวณ รูกระถาง นํากระถางเปลาตั้งไวในที่มีแสงแดดสองถึงจากนั้นนําดินที่ผสม วัสดุปลูกอืน่ ๆใสลงไป ใหระดับดินอยูต าํ่ จากปากกระถางประมาณ 1 ใน 3 นํามะนาวลงปลูก โดยใหดินกลบเหนือสวนลําตนประมาณ 5 เซนติเมตร โดยดินตองตํา่ กวางระดับขอบกระถางประมาณ 1 นิว้ รดนํา้ ใหชมุ นําฟางขาว แกลบหรือเศษใบไมมากลบบริเวณโคนตน และปากกระถางการดูแลรดนํา้ ให ใชอปุ กรณใหนาํ้ หยด โดยใหวนั ละครัง้ ในระยะแรก และเมือ่ มะนาวตัง้ ตนได อาจใหนาํ้ แบบวันเวนวัน ใสปยุ สูตร 15-15-15 ประมาณครึง่ กํามือ 2 เดือน/ครัง้ หรืออาจผสมกับนํ้ารดบริเวณโคนตนก็ได ใหตัดแตงกิ่งที่ยาวหรือสูงเกินไป หากมีทรงพุม ขนาดใหญ ใหใชไมไผสอบทีป่ ระถางในทัง้ 4 มุม และใชเชือก หรือตีกรอบดวยไมไผขึงรอบบริเวณทรงพุมเพื่อไมใหทรงพุมแพรกวาง ชวงมะนาวแพง การทําใหออกลูกนอกฤดูกาล ใหเลือกตนมะนาวทีม่ ี อายุการปลูกตัง้ แต 8-12 เดือนตัดปลายกิง่ ทีต่ อ งการใหมกี ารติดลูก ควรเลือก กิง่ แกไมใหนาํ้ มะนาว 7-10 วัน จนใบเหีย่ วหรือเริม่ รวง ใหปยุ สูตร 12-12-24

หรือ 15-15-15 รดนํา้ ใหชมุ อาจใหปยุ ดวยการละลายนํา้ จากนัน้ ใหนาํ้ ปกติ วันละครัง้ หรือวันเวนวัน มะนาวจะแตกกิง่ และออกใบใหมประมาณ 15-20 วัน พรอมแตกดอก จากนั้นใหฉดี พนดวยนํา้ ตมสมุนไพรหรือสารปองกันหนอน หรือแมลงขณะแตกใบออน ไมยากเลยใชไหมกับการปลูกมะนาวในกระถาง ถือเปนอีกทางเลือกหนึง่ สําหรับคนในเมืองทีไ่ มมที ดี่ นิ หรือมีทดี่ นิ นอยแตตอ งการปลูกมะนาวไวกนิ เอง เพื่อประหยัดคาใชจาย และทําอาหารไดทุกวัน Limes are very essential ingredients for Thai cooking. In summer time, the lime price can be very high. It would be nice if we can grow our own lime trees at home. Limes are Citrus that always need full sun, so place them in the sunniest part of your garden or balcony. Pots must have drainage holes in their base and be elevated slightly off the ground. Potted citrus need to be watered two to three times a week. In very hot or windy weather, particularly if this type of weather occurs when your tree is in ower or forming small fruit, it may need daily watering. Always make sure the water soaks into the potting mix and doesn’t simply run through without soaking in. อางอิง : https://decor.mthai.com/garden/13924.html

Supalai@Home 21


Herbs For Life

Kaffir Lime มะกรูด...สมุนไพรมากประโยชน ‘มะกรูด’ เปนหนึง่ ในสมุนไพรพืน ้ บานทีอ ่ ยูค  วู ถ ิ ก ี ารกินอยูแ บบไทยมาแตโบราณใชทงั้ เปนอาหาร เปนยา เปนเครือ ่ งประทิน ความงาม เรื่อยไปจนถึงใชซักลางสิ่งตางๆ ครัวไทยกับมะกรูดนั้นขาดกันไมได มะกรูดมีชอื่ สามัญคือ Kaffir lime, Leech lime, Mauritius papeda และชือ่ วิทยาศาสตรวา Citrus hystrix DC. จัดอยูใ นวงศสม (RUTACEAE) มะกรูดเปนสมุนไพรที่คนไทยเรารูจักและรักมา ยาวนาน ดวยกลิ่นที่หอมเปนเอกลักษณ กับ ประโยชนทมี่ มี ากกวาแคการปรุงรสแกงกับบํารุงผม อยางที่คนสวนมากรูกัน หากจะเปรียบมะกรูด เปนคน ก็คงเปนคนทีม่ คี วามสามารถหลากหลาย 22 Supalai@Home

ใชทรัพยากรนอย ขอจํากัดแทบไมมี คนเชนนี้ จะเศรษฐกิจแบบไหนก็ไมอับจน เพราะเปนที่ ชื่นชอบและตองการทั่วไป ใครที่ชอบปรุงอาหารดวยใบมะกรูดจะ ไดประโยชนมากมายจนอาจคิดไมถึง เพราะ นอกจากคุณจะไดกลิน่ รสอาหารทีห่ อมโดดเดนแลว ในกลิน่ อันมีเสนหแ ละสีเขียวเขมนัน้ มีสารตอตาน อนุมลู อิสระสูง ชวยเสริมสรางภูมคิ มุ กันใหรา งกาย

แข็งแรงและตานทานโรค สารเบตา-แคโรทีนใน ใบมะกรูดยังมีสรรพคุณชวยยับยั้งหรือชะลอการ ขยายตัวของเซลลมะเร็ง ทัง้ ยังชวยใหเจริญอาหาร และในใบมะกรูดมีนํ้ามันหอมระเหยซึ่งไมเปน อันตรายตอมนุษย แตสามารถขับไลแมลงบางชนิด แมไมชอบกิน ก็ยงั นํามาใสในขาวสารเพือ่ ไลมอด มดได


Dining Out

ปนเี้ ปนปทก ี่ ระแสนิยมไทยกำลังมาแรง ทัง้ กระแสจากภายนอกและภายใน โดยเฉพาะจากบรรดาละครดังและงานเทศกาล สไตลยอนยุคตางๆ ซึ่งนอกจากทำใหใครตอใครอยากจะแตงชุดไทยกันเปนการใหญแลว ก็ยังทำใหเกิดความอยากลิ้มรส อาหารไทยขึน ้ มาดวย เราจึงพาครอบครัวศุภาลัยไปลิม ้ ลองเมนูไทยรสเด็ดในแหลงตางๆ ทีล ่ ว นแตไมไกลจากบานศุภาลัยเลยคะ

Sri Trat Restaurant & Bar

เปนรสชาติความอรอยแบบไทยจากภาค ตะวันออก ดวยคอนเซปตอาหารพื้นเมืองสูตร ตนตํารับจากคุณแมเจาของราน ที่มีตนกําเนิด มาจากจังหวัดตราด รานนี้ตกแตงอยางเกไก ตั้งอยูในซอยสุขุมวิท 33 เปนสวนผสมระหวาง รานอาหารบรรยากาศนั่งสบายในเวลากลางวัน ที่เปลี่ยนโฉมเปนรานอาหารและบารสวยเฉียบ ในเวลากลางคืน แตสิ่งหนึ่งที่คงไวเหมือนกันคือ อารมณผอ นคลายเปนกันเองเหมือนบาน ทัง้ การ จัดสถานที่ การจัดหนาตาอาหาร และสําคัญสุด คือรสชาติอาหารในอารมณเหมือนไปกินขาวบาน เพื่อนสนิท หรือบานญาติพี่นองที่เมืองตราด ซึ่งเปนเมืองชายทะเลที่อุดมสมบูรณ ทั้งวัตถุดิบ จากทะเลและสวน ดวยความจัดจานถึงเครื่อง ถึงเนื้อ เต็มปากเต็มคํา ไมวาจะเปนตมสม ปลากะพงที่ใชความเปรี้ยวจากเนื้อระกํา ปลา นํ้าดอกไมพลา ปลาผัดพริกขี้หนูสดใบยี่หรา ลางปากดวยขนมหวานทีน่ า สนใจ อยางวุน ลูกสํารอง และขนมโค รานนี้เหมาะจะไปโดยรถไฟฟาหรือ แท็กซี่ ถาขับรถไปตองใชบริการฝากจอด 24 Supalai@Home

Sri Trat Restaurant and Bar in Sukhumvit 33 is a lovely place in Bangkok for those who are seeking an authentic Thai taste, originally from Trat, Thailand’s eastern province. Cozy and luxury decoration in retrospective style, at Sri Trat the customers will have a feeling of Thai hospitality in home-style along with the great variety of homemade taste of food and drinks. www.facebook.com/sritrat/


Salathip ถาตัง้ ใจจะพาแขกตางชาติหรือพาคนสําคัญในครอบครัว ไปลิ้มรสอาหารไทยดั้งเดิมสูตรชาววัง ดวยบรรยากาศหรูหรา อลังการในเรือนไทยไมสักทองริมนํ้า การบริการระดับหาดาว โดยระหวางนั่งรื่นรมยกับรสชาติอาหารก็มีการแสดงของไทย ให ช มแบบใกล ชิ ด ดื่ ม ดํ่ า กั บ เสี ย งดนตรี ไ ทยเดิ ม บรรเลง ขับกลอม ทอดสายตาชมทิวทัศนยามสนธยาของคุง นํา้ เจาพระยา และสัง่ เมนูไทยทีบ่ รรจงสรางสรรคใหลมิ้ รสตามรอยประวัตศิ าสตร อาหารชาววัง คําตอบของคุณคงเปนที่ศาลาทิพย โรงแรม แชงกรี-ลา ซึ่งมีชื่อเสียงมายาวนานและคงทําใหสบายใจไดวา หากตั้งใจพาใครมาเลี้ยงอาหารไทยชั้นสูงยอมจะไมเสียหนา สําหรับเมนูไทยแทที่อยากชิม ถาคุณทองกาพยเหชมเครื่อง คาวหวานไดครบ เขาก็มีเสิรฟใหชิมจนหนําใจ Salathip Restaurant is well known as a classic place for Enchanting Thai feasts by the River of Kings that the customer will nd a quintessential Thai dining experience, savour authentic cuisine in Salathip’s Thai-style teak pavilions while admiring exquisite classical Thai dance performances. Call: 0-2236-7777

Spice Market พอถึงหนารอน ก็ตอ งชวนกันไปลิม้ ลองรสชาติและกลิน่ หอมไทยๆ ของขาวแชตํารับชาววัง ณ อีกหนึ่งรานที่หลายคนนาจะชอบก็คือ หองอาหารไทย สไปซ มารเก็ต ซึง่ เขาจะจัดเมนูหนารอนไวรอรับกันทุกป โดยคอขาวแชไมผดิ หวัง เพราะทีน่ เี่ ขาบรรจงคัดสรรเอาขาวเสาไหอยางดี นําไปปรุงอบควันเทียนกลิน่ ดอกไม ทานคูก บั เครือ่ งเคียงหลากหลายชนิด ที่ถูกจัดเตรียมไวอยางพิถีพิถันตามแบบฉบับไทยโบราณ อาทิ กะป ทรงเครือ่ งหัวผักกาดหวาน หอมสอดไส ปลายีส่ นผัดหวาน พริกหยวก สอดไส และหมูฝอยหวาน จัดมาทั้งสวยดูดีและรสชาติถูกปาก บริการ ระดับหาดาวในบรรยากาศรานสวยงามนัง่ เพลิน เดินทางก็สะดวกดวย BTS ลงสถานีราชดําริ ไมตองลําบากรถติด Thai food lovers always know that one of the best summer menus is nothing else but Kaow Chae. If you are looking for a ne place to treat yourself to the refreshing traditional Thai cuisine with Kaow Chae, Spice Market at BTS Ratchadamri is one of your best choices. Call: 0-2126-8866 Supalai@Home 25


Living Idea Text: พิมาดา วีร

Living With Nature การใชชีวิตกับธรรมชาติ เมือ ่ พูดถึงการใชชวี ต ิ อยูก  บ ั ธรรมชาติแลว คนสวนใหญมก ั นึกภาพการไปเดินปา ปนเขาเลนนํา้ ตก อันเปนกิจกรรมทีท ่ งั้ ดี ตอสุขภาพ และทำใหผอ  นคลายสบายใจ แตในสังคมเมืองทีเ่ ราอาศัยอยูท  ก ุ วันนี้ ซึง่ มีแตจะนำพาเราหางไกลจากธรรมชาติมากขึน ้ ทุกที อาจจะทำใหเราสูญเสียสมดุลบางอยางไปโดยไมรูตัว เชน เปนคนเมืองรอนแทๆ แตเจออากาศรอนกลับปวย เปนตน หัวใจสําคัญที่แทจริงสําหรับการใชชีวิต กับธรรมชาติ ไมไดหมายถึงการออกไปสัม ผัส เที่ยวชมธรรมชาติเปนครั้งคราว แตหมายถึง การมีชีวิตประจําวันที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติ มากที่สุด โดยเมื่อกลาวถึงชีวิตประจําวัน ก็ยอม หนีไมพน ความจริงทีว่ า การใชชวี ติ ของคนเรานัน้ 26 Supalai@Home

พึง่ พาปจจัยสี่ อันไดแก อาหาร เครือ่ งนุง หม ทีอ่ ยู และยารักษาโรค หากเราคํานึงถึงผลอันจะมี แกธรรมชาติและตัวเราเองในการใชปจจัยทั้งสี่ ดังกลาว สิง่ แวดลอมและเราเองก็จะใหประโยชน อํานวยความสะดวกตอกันและกัน กาวแรกของ การใชชีวิตกับธรรมชาติอยางจริงจัง คือการ

พิจารณาเลือกสรรปจจัยสีท่ เี่ ปนวัตถุดบิ ธรรมชาติ มาจากกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และตอสุขภาพของตัวเราเอง ปจจัยอยางแรกคืออาหาร ซึ่งถูกดัดแปลง จนเสียคุณคาโดยธรรมชาติของวัตถุดิบ หรือใช สารเคมีในการปรุงแตงจนมีผลรายตอรางกาย


หัวใจสำคัญที่แทจริงสำหรับการใชชีวิตกับธรรมชาติ ไมไดหมายถึง การออกไปสัมผัสเที่ยวชมธรรมชาติเปนครั้งคราว แตหมายถึงการมี ชีวิตประจำวันที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติมากที่สุด

และตอมรับรส พืชผักก็ถูกปรับแตงพันธุกรรม ยังไมตองพูดถึงยาฆาแมลงที่อาจตกคางอยู ควร เลือกสรรอาหารที่มาจากธรรมชาติมากที่สุด ซึ่ง แนนอนวาไมใชเรือ่ งงายในยุคนี้ ทางออกเบือ้ งตน อาจเปนการทําอาหารกินเอง ซึ่งอยางนอยก็ สามารถควบคุมกระบวนการปรุง การทําความ สะอาดไดในระดับหนึ่ง ในขั้นที่สูงกวาก็อาจจะ เปนการผลิตอาหารใหไดเองในครัวเรือน เชน การปลูกผักสวนครัว ซึ่งมีคุณถึงสองดาน คือ นอกจากจะใหเราไดกินผักสดปลอดสารพิษแลว ยังเปนการพักผอนโดยการทําสวนเล็กๆ ของ ตนเอง ไมใชสารเคมี สําหรับปจจัยทีส่ องคือเครือ่ งนุง หม เราไมได จะรณรงคใหคนเมืองรอนหันมานุงนอยหมนอย หากพึงเสนอใหมองถึงประโยชนการใชสอยและ ความสอดคลองกับสภาพแวดลอม สําหรับการ ใชสอยนัน้ เราหมายถึงลดปริมาณ จากการใชเงิน

มากมายไปกับการซื้อเสื้อผาคุณภาพตํ่าที่ใสได เพียงครั้งสองครั้ง ใหเปลี่ยนนิสัยจากการซื้อ บอยๆ และทําใหของเกากลายเปนขยะ มาสูก าร ซื้อเสื้อผาคุณภาพจํานวนนอยที่ใชไดนาน หรือ การตัดเสือ้ ผาแคปริมาณทีจ่ าํ เปน ลดการใชเสือ้ ผา สําเร็จรูป เพราะกระบวนการผลิตเสื้อผาเปน หนึ่งในอุตสาหกรรมใหญที่มีผลตอสิ่งแวดลอม ทั้งทางตรงและทางออม รวมไปถึงลดเสื้อผาที่ ใชสารเคมีเปนพิษในกระบวนการยอมหรือฟอกสี นอกจากนี้ ควรเลือกเสื้อผาที่เหมาะกับสภาพ อากาศในทองถิ่นตามแตละฤดูกาล เนนความ โปรงสบาย ดูแลรักษางาย ใสแลวไมรอ น ไมตอ ง เปดแอร มาถึงปจจัยทีส่ าม หลายคนอาจสงสัยวาเรา จะสามารถทําใหทอี่ ยูอ าศัยในใจกลางปาคอนกรีต ของเรามีความกลมกลืนสอดคลองกับธรรมชาติได อยางไร คําตอบไมใชการปลูกไมเลื้อยใหขึ้นตาม

ผนังหองนั่งเลน แมวาจะเปนไอเดียที่นาสนใจ ไมนอย แตหมายถึงการออกแบบ หรือจัดบาน อยางคํานึงถึงที่ตั้ง ทิศทางลม ทิศทางแดด ใหบานมีความรมรื่น คุมแดด คุมฝน ประหยัด คาเครือ่ งปรับอากาศ ประหยัดคาไฟ ทางทีด่ คี วร เลือกบานที่ออกแบบและกอสรางดวยแนวคิด ประหยัดพลังงาน รวมถึงการจัดแบงพื้นที่บาน สําหรับปลูกตนไมใหมีธรรมชาติอันรมรื่น และ ดูแลตนไมใบหญาในบานของตนเองใหสมบูรณ สวยงาม ปจจัยสุดทายคือยารักษาโรค ขัน้ แรกทีเ่ ปน ธรรมชาติที่สุด คือการปองกันความปวยไขกอน ไมวาจะเปนการออกกําลังกาย การกินอาหาร ทีม่ ปี ระโยชน การปฏิบตั ติ วั อยางเหมาะสมในชีวติ ประจําวัน รูจักรางกายและจุดออนของตัวเอง พั ก ผ อ นให เ พี ย งพอ และการกิ น อาหารที่ มี ประโยชน รวมๆ ก็คือใชชีวิตใหถูกสุขลักษณะ Supalai@Home 27


หากปวยแตเพียงเล็กนอยก็ควรบรรเทาอาการ ดวยตัวเลือกทีเ่ ปนธรรมชาติ เชน การใชสมุนไพร ประจําบานเพือ่ ปองกันหรือแกไขอาการเบื้องตน ของโรคภัยที่ไมรายแรง หรือศึกษาการใชยา สมุนไพร แตหากจําเปนตองใชยาขึน้ มาจริงๆ ก็ควร ทีจ่ ะศึกษาใหดถี งึ ฤทธิย์ า ผลขางเคียง และวิธกี นิ เพือ่ ลดความเสีย่ งและหลีกเลีย่ งผลรายใดๆ อันจะ เกิดจากการรับยาดังกลาว ซึ่งหากเปนไปไดควร เลีย่ งปจจัยทีจ่ ะทําใหเกิดความเจ็บปวยยอมดีทสี่ ดุ และเลือกใชธรรมชาติเปนยาบํารุงรักษาทั้งกาย และใจ โดยเฉพาะในสวนของจิตใจ การไดใกลชดิ

กับสิง่ แวดลอมทีเ่ ปนธรรมชาติอนั สวยงาม จะชวย ใหเกิดความสงบ ผอนคลาย ลดความเครียด เพิม่ สมาธิ สงผลใหสขุ ภาพกายดีขนึ้ คูข นานกันไป ทีว่ า มานี้ เปนแนวทางการใชชวี ติ อยูร ว มกับ ธรรมชาติอยางมีเหตุผลและมีความสุข ซึง่ แตละคน สามารถคิดคนและนําไปประยุกตใชไดตามความ สะดวกของตัวเอง แตนอกจากการเลือกปจจัยสี่ ดวยแนวคิดแบบธรรมชาติแลว เราก็ตอ งตระหนัก ถึงหนาทีใ่ นการดูแลธรรมชาติรอบตัวเราใหดดี ว ย ไมวาจะเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอม การอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน รักษนาํ้ รักษปา ชวยลดมลภาวะทุกรูปแบบ ลดการใช ทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง เพื่อชวยรักษาสมดุล ใหกับธรรมชาติรอบตัวเราและของโลก เพราะ เมื่อเราเลือกที่จะดูแลธรรมชาติในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติก็จะดูแลเราอยางสมํ่าเสมอเชนกัน 28 Supalai@Home

เมื่อเราเลือกที่จะดูแล ธรรมชาติในชีวิต ประจำวัน ธรรมชาติ ก็จะดูแลเราอยาง สมํ่าเสมอเชนกัน

Most people know how to spend vacation with nature; very few know how to live with it. There are few ways that you and nature could not only co-exist, but also mutually benet from each other. First is to pay attention to what you’re eating, avoid unwanted chemicals and always opt for home-cooking or even grow your own veggies! Second is to be smart about your clothing choices. Remember quality > quantity, choose a piece of clothing that

doesn’t only suit you, but also the weather condition you live in. The third basic human need is dwelling. Study the environment and design or arrange your home accordingly in order to maintain lovely atmosphere while also helping with your electricity bills. The last but not least is medicine. Learn to use less of those by practicing healthy lifestyles, and if you really do need to, always go for the herbs and non-chemical options rst. By adjusting to these ways of thinking, you will nd that nature is a good company, not just for holidays, but in your everyday life, too.


ความรูคูบาน

What You Need To Know For Home Renovation สิ่งที่ควรรูในการตอเติมบาน

เขาวากันวาจะปลูกบานก็ตองตามใจผูอยู ทวาความชื่นชอบและการใชงานของผูอยูที่วานั้น ยอมเปลี่ยนไปตามอายุและ สถานการณ สมัยวัยรุนเราอาจจะนึกอยากทาสีหองใหม หรือติดโปสเตอร ซึ่งอาจไมมีปจจัยใหคำนึงถึงมากนักนอกจาก ความพอใจของเราเอง แตเมือ ่ เราเปนผูใ หญ และตองการจะปรับปรุงสวนตางๆ ของบานในสัดสวนทีใ่ หญขน ึ้ ก็จะตองคำนึงถึง และศึกษาปจจัยตางๆ ดังนี้ อย า งแรกก็ คื อ การพิ จ ารณารู ป แบบ อาคารเดิม โดยใหผูเชี่ยวชาญช วยพิจารณา โครงสรางของบานเรา วารองรับสวนตอเติม ไดหรือไม มีความเสี่ยงที่จะพังลงมาหรือเปลา ขอนีห้ ากไมแนใจเต็มรอย ก็ควรเสาะหาคําแนะนํา จากวิศวกรโยธาเพื่อความปลอดภัย สิ่งสําคัญที่ตองรูใหชัดกอนคิดตอเติมบาน คือเรื่องของกฎหมายอาคาร และกฎของชุมชน การดัดแปลงอาคารสวนใหญตอ งไดรบั คําอนุญาต จากเจาพนักงานทั้งนั้น เวนแตบางอยางซึ่งทาง กฎหมายไมถือเปนการดัดแปลง ไดแก 30 Supalai@Home

1. การเปลี่ยนโครงสรางของอาคารโดย ใชวัสดุขนาด จํานวน และชนิดเดียวกับของเดิม ทีไ่ มใชคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ (เชน เสาไมที่บานผุ เปลี่ยนเปนเสาไมตนใหม) 2. การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไมไดยุงกับ โครงสรางของตัวบาน และไมไดเพิ่มนํ้าหนักให สวนใดสวนหนึ่งเกินรอยละสิบ(เชน เปลี่ยนพื้น กระเบื้องเปนไมปารเกต หรือในทางกลับกัน) 3. การเปลี่ยนแปลง การตอเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ

รูปทรง สัดสวน นํ้าหนัก เนื้อที่ของสวนตางๆ โดยมีขอจํากัดเหมือนขอแรก คือตองไมยุงกับ โครงสราง และเพิ่มนํ้าหนักไมเกินรอยละสิบ 4. การลดหรื อ การขยายเนื้ อ ที่ ข องพื้ น ชั้นหนึ่งชั้นใด ใหมีเนื้อที่นอยลงหรือมากขึ้น รวมกันไมเกินหาตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่ม จํานวนเสาหรือคาน 5. การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคา ใหมีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันไมเกินหาตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน


การตอเติมอาจเกิดจากความตองการประโยชนใชสอยที่เพิ่มขึ้น แตจะไหนๆ อุตสาหลงทุนลงแรง เลือกซื้อบานสวยๆ แลว จะคิดตอเติม ใหดูเลอะเทอะเกินไปก็นาเสียดาย การจะตอเติมบานจึงตองคิดถึงความสวยงาม ในภาพรวมดวย

6. การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยของ ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ ไมเกิน 160 ตารางเมตร นํา้ หนักรวม ไมเกิน 20 กิโลกรัมตอตารางเมตร ตองมีการ ตรวจสอบความปลอดภัยโดยวิศวกรโยธา และ แจงเจาหนาที่ทองถิ่นใหทราบกอน คนจะตอเติมบานจะดูแตกฎหมายอยางเดียว ก็ไมได ตองระวังกฎหมู (บาน) หรือระเบียบ ชุมชนของโครงการทีเ่ ราอาศัยอยูด ว ย แตละทีจ่ ะมี ขอจํากัด ขอผอนผันไมเหมือนกัน อาจจะเปนที่ รําคาญเล็กๆ นอยๆ แตเชือ่ เถิดวา ขอหามเหลานัน้ ไมไดมีขึ้นเพื่อกระจายรายไดใหบรรดาวิศวกร ผูมาระดมความคิดออกกฎเหลานี้หรอก หากแต เปนไปเพื่อประโยชนของผูอยูอาศัยทุกคน ซึ่งก็ รวมถึงทานๆ ทั้งหลายดวย อีกอยางหนึง่ ทีต่ อ งนํามาเปนประเด็นก็คอื ความสวยงาม การตอเติมอาจเกิดจากความ ตองการประโยชนใชสอยที่เพิ่มขึ้น แตจะไหนๆ อุตสาหลงทุนลงแรง เลือกซื้อบานสวยๆ แลว

จะคิดตอเติมใหดูเลอะเทอะเกินไปก็นาเสียดาย การจะตอเติมบานจึงตองคิดถึงความสวยงาม ในภาพรวมดวย ความสวยงามที่วานี้ ไมใชตอง คํานึงถึงความเขากันของบานเดิมเพียงอยางเดียว หากแตยงั ตองดูบริเวณรอบขาง หากตอเติมไปแลว บานเราสวย แตเกิดเปนทัศนอุจาดของละแวก ใกลเคียง ก็ควรพิจารณาเปลีย่ นแปลงการตอเติม ดังกลาว สุดทาย เมือ่ ทุกอยางทีว่ า มาขางตนถูกจัดการ เรียบรอยแลว ขัน้ ตอนสุดทายก็คอื การตระเตรียม คนในบาน และเพือ่ นบานใหพรอมกับการตอเติม ดังกลาว หากมีเสียงดัง ฝุน หรือสิ่งอันเปนที่ รบกวนใดๆ ก็ตอ งแจงเพือ่ นบาน และคนในบาน ใหพรอมรับมือกับความไมสะดวกอันเกิดจากการ กอสรางนีด้ ว ย วาจะมีระยะเวลายาวนานแคไหน เพื่อที่ทุกคนจะไดรับทราบ เขาใจ และเตรียมตัว กับความลําบากที่อาจเกิดขึ้นในชวงหนึ่งของการ กอสราง โดยพยายามใหการตอเติมบานของคุณ มีผลกระทบตอผูอื่นนอยที่สุด

When it comes to home renovation, there are quite a few things that has to be taken into consideration. First and foremost is whether the house original structure would be able to support the added parts or not. The next thing to think about is the law. Most major renovations need approval from the authorities. Another matter is the village’s rules and exceptions. How it looks overall is also important. You have to make sure the added part goes well with the original design of the house and does not ruin the village’s whole view. The last but not least is the preparation. The people affected by the renovation should be informed about it in order to handle any inconveniences caused by the construction.

Supalai@Home 31


Heart & Soul

Peaceful Mind ความสงบ “ความสุขอื่นใดจะสุขยิ่งไปกวาความสงบเปนไมมี” พุทธทาสภิกขุ ชีวติ ของคนเรา ยิง่ คนเมืองนัน้ วุน วายตัง้ แต ตื่นลืมตาขึ้นมา ภาระในชีวิตของแตละคนอาจ หนักเบาไมเทากัน แตปฏิเสธไมไดวาเราทุกคน ล ว นมี ค วามวุ  นวายในชี วิ ต และเมื่ อ ถึ ง จุ ด ที่ เหนื่อยลาออนแรง เราตางตองการความสงบ เพือ่ เยียวยาจิตใจ หลายคนเลือกเดินทางไปพักผอน ตามป า เขาลํ า เนาไพร ท อ งทะเลกว า งใหญ หลบความวุนวายไปไกลถึงเมืองนอกเมืองนา แตกย็ งั หาความสงบทีแ่ ทจริงไมได แถมกลับมาอาจ วุน วายใจเขาไปใหญ เพราะการเดินทางไกลยอมมี ภาระคาใชจาย ทําใหตองรีบตื่นไปทํางานหาเงิน เพื่อเติมสวนที่พรองไป หรือรีบใชหนี้ทองเที่ยว ความสงบที่เราอยากมีอยากได สามารถ หาไดเองโดยไมตอ งจายสักสตางคแดงเดียว ไมตอ ง ออกเดินทางไกลไปไหนๆ เพราะความสงบที่

แทจริงจะเกิดไดในใจเรา ในบานของเรา ดวยวิธี ที่ใครๆ ก็ฝกฝนเองได นั่นคือ ดวยการฝกสมาธิ เพื่อเจริญสติ เมือ่ อยูท บี่ า น คุณสามารถนัง่ สมาธิเมือ่ ไหร ก็ได ลองเลือกมุมสงบภายในบานที่มีอากาศ ถายเท หลับตา เริ่มตัดความกังวลตางๆ ในชีวิต ออกไปกอน จากนัน้ ใหสดู ลมหายใจเขาออก มีสติ อยูกับลมหายใจ ใชเวลาแค 15-30 นาทีเทานั้น ก็จะรูส กึ ถึงความแตกตางในอารมณและความรูส กึ นึกคิด แมตอนแรกๆ อาจมีความรูสึกไมเปนสุข ในรูปแบบตางๆ มารบกวนบาง แตหากฝกบอยๆ เขาก็จะควบคุมจิตไดดีขึ้น ประโยชนของการฝก สมาธิจะทําใหรูสึกสงบผอนคลาย จิตผองใส บริสุทธิ์ ชวยคลายเครียด คลายความวิตกกังวล ชวยใหความจําดี มีสติมากขึ้น

หรือใครจะเลือกใชวิธีฝกความสงบจิต แบบเซนก็ยอมได ศาสนาเซนสอนใหใชชีวิต อยางเปนธรรมชาติทสี่ ดุ คือ ใหฝก คิดวาทุกๆ วัน ลวนเปนวันที่ดี คุณจะเกิดความมั่นใจในตนเอง จิตใจจะสงบไมรอ นรน มีความสุขงายขึน้ เมือ่ หิว จงกิน เมื่องวงจงนอน หากเราฝนสองสิ่งนี้ เราอาจเปนโรคกระเพาะและโรคอื่นๆ สุขภาพ ที่ยํ่าแยจะตามมาในภายหลัง และเมื่อสุขจงสุข เมื่อทุกขจงทุกข แลวชีวิตจะไมมีปญหา เมื่อเรา พบเจอความสุขก็ใหรวู า สุข อยาหลงระเริง เมือ่ เจอ ความทุกขกใ็ หรวู า ทุกข หาทางบรรเทาปดเปาทุกข คอยๆ คิดหาทางออก ทุกๆ ปญหามีทางออกเสมอ เพราะความสุขความทุกขอยูกับเราไมไดนาน เมือ่ เราเขาใจธรรมชาติเหลานี้ จิตใจเราจะเขมแข็ง รูเทาทันตัวเอง ชีวิตเราจะพบเจอความสุขสงบ งายขึ้น การดํารงชีวติ ของคนเราตัง้ แตเกิดจนตายนัน้ ยอมมีความวุนวายความรอนรน ทั้งเรื่องของเรา และเรื่องของผูอื่น หากเรารูจักหยุดใหเปนเย็น ใหได รูจักปลอยวางดวยการทําจิตใจใหสงบ ไมหลงตามความทุกข ความสุขความสงบในชีวติ ก็จะเปนของเราไดอยางไมยากเย็น The daily life can be busy, hectic and at times overwhelming. Everyone needs to have a peaceful mind. Peace is the result of retraining your mind to process life as it is, rather than as you think it should be. The simplication of life is one of the steps to inner peace. A persistent simplication will create an inner and outer well-being that places harmony in one’s life.

32 Supalai@Home

อางอิง : https://health.kapook.com/view17660.html http://oknation.nationtv.tv/blog/ surasakc/2010/12/08/entry-2


Happy Family & Kids

Improve Social Skill For Kids With Sport สรางทักษะทางสังคมใหลูกดวยกีฬา สิง่ ทีพ ่ อ  แมมก ั กังวลเมือ ่ ลูกนอยเริม ่ เติบโตพอพรอมทีจ ่ ะเขาสูส  งั คม เขาสูร วั้ โรงเรียน ตองเริม ่ มีปฏิสม ั พันธกบ ั ผูอ  น ื่ ลูกเรา จะปฏิบต ั ต ิ วั อยางไรเมือ ่ อยูท  โี่ รงเรียน จะเขากับเพือ ่ นๆ ไดหรือไม ทำอยางไรจึงจะชวยใหเขาสามารถอยูร ว มกับคนกลุม  ตางๆ ไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย มีความสุข เปนสวนหนึ่งของสังคมภายนอกไดอยางกลมกลืน เปนที่ยอมรับ ไมรูสึกแปลกแยก แมการปรับตัวไมใชเรือ่ งงาย แตคณ ุ พอคุณแม ก็ไมควรกังวลจนเกินไป สิ่งที่ตองเตรียมพรอม กอนลูกเขาสูว ยั เรียนคือ การเริม่ เสริมสรางทักษะ ทางสังคมใหลกู เราตัง้ แตวยั เยาว การสรางทักษะ ทางสังคมใหลูกมีหลายวิธีการ หนึ่งในนั้นคือ การฝกใหลูกเลนกีฬา โดยเฉพาะกีฬาที่มีผูเลน มากกวาหนึ่งคนหรือเลนเปนทีม กีฬาเปนกิจกรรม หรือการเลนเพื่อความ สนุกเพลิดเพลิน หรือเพือ่ ความแข็งแรงของรางกาย หรือเพื่อผอนคลายความเครงเครียด รวมไปถึง กิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยูภายใตกติกาซึ่งถูก กําหนดดวยความเห็นทีต่ รงกัน โดยมีจดุ มุง หมาย เพื่อการพักผอน การแขงขัน ความสําเร็จ กีฬา จึงเปนปจจัยหนึง่ ทีช่ ว ยเสริมสรางพัฒนาการของ เด็กใหเติบโตรอบดาน โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนรู ชวงอายุ 6-12 ป เด็กๆ จะไดพฒ ั นาทักษะความ สามารถ เสริมสรางความแข็งแรงใหกับรางกาย การเลนกีฬายังชวยสงเสริมพัฒนาการดานจิตใจ และสังคมไดอยางดีอีกดวย เมื่อเด็กๆ เลนกีฬา เขาจะเริ่มรูจักการ เขาสังคม เริม่ มีความมัน่ ใจในตนเอง การเลนกีฬา กับเพือ่ นๆ ไดรว มทีมกับเพือ่ นใหม ลูกจะไดเรียนรู การอยูร ว มกับผูอ นื่ รูจ กั เคารพกฎกติกา รูจ กั การ แบงปน รูจ กั การแขงขันกับผูอ นื่ ไดมปี ระสบการณ ของการเปนผูชนะและพายแพ เปนการฝกความ อดทน ทําใหลูกรูจักควบคุมอารมณไดดีขึ้น การเลนกีฬายังชวยใหลูกเรียนดีขึ้นได อีกดวย เพราะลูกไดเลนไดสนุก สมองไดพัก ทําใหมีผลดีตอการเรียนรู กีฬาชวยเสริมสราง สมาธิ ทําใหไดฝกทักษะการจดจํา นอกจากนี้

การเลนกีฬาชวยใหรางกายแข็งแรง อารมณดี อีกทั้งยังลดความเสี่ยงที่จะเจ็บปวยหรือเปนโรค ทําใหเขาเรียนรูสิ่งตางๆ ไดเต็มที่ ดวยประโยชนที่มากมายของกีฬา พอแม ควรหันมาสนับสนุนใหเด็กๆ เลนกีฬามากขึน้ สนุก กับโลกที่เปนจริง ไมใชแคเกมบนหนาจอ เริ่มได งายๆ ตัง้ แตทบี่ า น พอแมกส็ ามารถรวมเลนกีฬา กับลูกๆ ได เปนการสรางความสัมพันธที่ดี ในครอบครัว เปนจุดเริ่มตนสําคัญใหลูกของเรา เติบโตไดอยางสมบูรณพรอม และสามารถพัฒนา ตัวเองไปสูความสําเร็จไดในอนาคต Playing sports is excellent for your child’s physical development. But did you know that beyond that, sports can play a crucial role in improving their social skills? Team sports such as football and soccer

are ideal activities for learning about communication. To effectively perform as a team member, our kids will need to relate to the members of their team and coach. They learn about complex plays in sports and how they can communicate this to their teammates on the eld or court. And beyond that, they learn how to engage with people in general. Some children know how to approach a group and ask to join the fun; for other kids, this doesn’t come to them naturally. Sports is the perfect channel for kids to learn how to approach others and work with them. อางอิง : https://sites.google.com/site/ juwaireeyahkuna/sing-chun-chxb-1 https://milo.co.th/

Supalai@Home 33


Healthy Life

Healthy Dancing การเตนรำเพื่อสุขภาพ กีฬาๆ เปนยาวิเศษ เพลงกราวกีฬาของเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีทเี่ ราไดยินคุนหูกันนั้น คงไรความหมายสำหรับคนที่ ขีเ้ กียจออกกำลังกายเปนอยางยิ่ง ถึงจะรูว  า การออกกำลังกายดีตอ  สุขภาพอยางไร แตการตืน ่ นอนตอนเชามาวิง่ เปนเรื่อง ยากเย็นของใครหลายคน แถมการออกกำลังกายแบบเดิมๆ ไมวา จะเปนการวิง่ เดิน วายนํา้ โยนโบวลงิ่ ยกเวท ฯลฯ อาจเปน เรื่องนาเบื่อ แตหากเปลี่ยนการออกกำลังกายใหเปนกีฬาที่สนุกสนานอยางการเตนรำ คุณอาจอยากออกจากบานเพื่อมา สายสะโพกโยกยายกับเพื่อนฝูงก็เปนได การเตนเพือ่ สุขภาพคืออะไร การเตนรํานัน้ นอกจากจะสนุกสนานแลว ยังมีผลดีตอสุขภาพ รางกาย ไมวาจะเปนการเตนในรูปแบบไหน แต หลักๆ วันนี้ที่เราจะมาบอกกลาวกัน มีการเตน แอโรบิก การเตนลีลาศ และการเตนซุมบา การเตนแอโรบิก จะชวยใหประสิทธิภาพ ในการทํางานของหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต ดีขึ้น ทําใหหัวใจมีความแข็งแรงมากขึ้น ชวยลด ไขมันในเลือด ชวยระบบกลามเนื้อ กระดูกและ ขอตอใหแข็งแรง ชวยปองกันการอักเสบของขอตอ กระดูกมีความหนาแนน ชวยเรือ่ งระบบประสาท และความจํา รางกายเราขณะเตนแอโรบิกจะทําให การทรงตัวและการควบคุมตนเองดีขึ้น การเตนลีลาศ เปนกิจกรรมนันทนาการ ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย สําหรับบานใครที่มี

ผูส งู อายุ อาจสนับสนุนใหทา นออกกําลังกายดวย การเตนลีลาศในจังหวะเบาๆ อยางสโลววอลซ ก็ได การออกกําลังกายดวยจังหวะการเตนสโลว วอลซนี้มีผลพอๆ กับการออกกําลังกายดวย การเดิน จะทําใหผูสูงอายุมีการทรงตัวดีขึ้น ความจําดีขึ้น ปองกันการเปนอัลไซเมอรได การเตนซุมบา เปนการเตนทีก่ าํ ลังฮอตฮิต กันในหมูว ยั รุน วัยทํางาน เปนการเตนทีส่ นุกสนาน เหมาะกับคนที่อยากเบิรนเอาไขมันสวนเกินใน รางกายออกไปใหหมด นอกจากนี้ ยังเหมาะกับ ผูที่อยากเนนการออกกําลังกายแบบคารดิโอ ทีไ่ ดบริหารกลามเนือ้ หัวใจไปดวย การเตนซุมบา มีทั้งคลาสสําหรับผูเริ่มตนและผูสูงอายุ หากใคร ยังไมกลาพอที่จะลองเตนแบบเต็มที่ ลองเริ่มตน ดวยคลาสสําหรับผูเริ่มตนหรือผูสูงอายุกอนก็ได

สําหรับใครทีไ่ มอยากออกจากบานฝารถติด เพือ่ ไปออกกําลังกาย การเตนเพือ่ สุขภาพ 3 อยาง ที่กลาวมาขางตน คุณสามารถทําเองที่บานได แคหาวิดีโอฝกเตนเหลานี้มาเปด แลวชักชวน คนในบานใหมาเตนดวยกัน นอกจากไดความ สนุกสนาน ความสัมพันธในครอบครัว คุณและ คนที่คุณรักก็จะมีทั้งสุขภาพกายและจิตดีขึ้น สุขภาพดีไมมีขาย อยากไดตองทําเองนะจะ Dance is an enjoyable health promoting physical activity which many people worldwide incorporate into their lifestyles today. This physical activity appeals to some who may not be active and therefore may be another alternative of exercise. Dance for health has become an important factor in the prevention, treatment and management in several health circumstances. It is not only signicant for your physical health but it also contributes to your mental health and subsidizes social communication. Dance is an art which is learned from many cultures. Types of dance can entail body movements, expression and collaboration. Dance and health has been subject of a number of research studies that show dance to be a healthy exercise. อางอิง : http://www.bangkokhealth.com/health/article/ http://www.thaitribune.org/contents/ detail/307?content_id=31049&rand=1517145626 http://www.thaihealth.or.th/Content/17561-

34 Supalai@Home


Badminton แบดมินตัน หากใครกำลังหากีฬาสนุกๆ เลนในครอบครัว เลนงาย ไมตอ  งอาศัยทักษะและอุปกรณมากมาย แบดมินตันนาจะเปนหนึง่ ใน กีฬาที่นาเลนดวยกันที่สุด เพราะมีเพียงแคไมแรกเก็ตกับลูกขนไก ไมตองใชพื้นที่เยอะ ไมมีกฎเกณฑตายตัว ตีโตลูกขนไก กันไปมาไมใหลก ู ตกพืน ้ เทานัน ้ สวนเสนแบงเขตก็ใชสชี อลกขีดขัน ้ ทีพ ่ น ื้ หรือเชือกตาขายผูกโยงระหวางตนไมสองตน เลนกัน ขางละไมเกินสองคน เปนกีฬาที่สนุกสนาน ไดออกกำลังกายใชกลามเนื้อเกือบทุกสวน ไม มี ห ลั ก ฐานแน ชั ด ถึ ง ที่ ม าของกี ฬ า แบดมินตันพบวาตอนปลายศตวรรษที่ 17 มีการ เลนกันในยุโรป โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ และ เจอบันทึกแบบเปนลายลักษณอักษรในป 2413 วามีการเลนกีฬาลูกขนไกเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆ ที่ประเทศอินเดีย โดยไดรวมการเลนสองอยาง เขาดวยกันคือ การเลนปูนาของประเทศอินเดีย และการเลนไมตีกับลูกขนไกของยุโรป การเลนแบดมินตันระยะแรก จะเลนกัน เพียงแตในหมูน ายทหารของกองทัพ และสมาชิก ชนชั้นสูงของอินเดียเทานั้น กระทั่งมีนายทหาร อังกฤษทีไ่ ปประจําการอยูท เี่ มืองปูนา นําการเลน ตีลูกขนไกนี้กลับไปอังกฤษ และเลนกันอยาง กวางขวาง ในคฤหาสนแบดมินตันของดยุกแหง บิวฟอรดทีก่ ลอสเตอรเชียร ดังนัน้ ในป พ.ศ. 2416 เกมกีฬาตีลูกขนไกเลยถูกเรียกวา แบดมินตัน ตามชื่อคฤหาสนของดยุกแหงบิวฟอรดตั้งแตนั้น เปนตนมา ส ว นในประเทศไทยเราเริ่ ม เล น กี ฬ า แบดมินตันในป 2494 โดยพระยานิพทั ยกุลพงษ สรางสนามและขึงตาขายขึน้ ทีบ่ า นริมคลองสมเด็จ เจาพระยาธนบุรี กีฬาแบดมินตันในยุคนัน้ จึงเปน กีฬาที่นิยมของชนชัน้ สูง และในป 2462 สโมสร กลาโหมไดเปนผูจัดแขงขันแบดมินตันทั่วไปขึ้น เปนครัง้ แรก โดยจัดการแขงขัน 3 ประเภท ไดแก ประเภทเดี่ยว ประเภทคู และประเภทสามคน ตอมาในป 2494 พระยาจินดารักษไดกอ ตัง้ สมาคม ชื่อวา “สมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทย” ปจจุบันกีฬาแบดมินตันไดรับความนิยม ไปทั่ ว โลก ใครก็ ส ามารถเล น แบดมิ น ตั น ได นอกจากความสนุกสนานแลว การเลนแบดมินตัน ยังชวยใหรา งกายแข็งแรง อวัยวะทุกสวนไดพฒ ั นา อยูเสมอโดยเฉพาะขอมือ แขน ขา สายตา และสมอง เพราะเปนกีฬาที่ตองใชความฉลาด

ไหวพริบ การลอหลอก การเลนมีการรุกการรับ อยูตลอดเวลา หากคุณกําลังจะหากิจกรรมเชิงสรางสรรค ทีเ่ ปนกีฬาเบาๆ เพือ่ สนุกดวยกันในบาน แนะนํา ใหลองเลนแบดมินตัน เพราะเปนกีฬาที่เสริม ทักษะดีๆ หลายอยาง ทั้งรางกาย และจิตใจ ฝกความวองไว แมนยํา เปนสิ่งที่หลายคนนาจะ เคยเลนกันมาสมัยเด็กๆ เย็นนี้ชวนลูกหลาน ออกไปใชพนื้ ทีห่ นาบานใหเปนประโยชนดว ยกีฬา สนุกๆ อยางแบดมินตัน คุณอาจนึกถึงวันวาน ที่ยังหวานอยูก็เปนได Badminton is a sport for two or four people. The game is either one player against one player or a team of two players against another team of two players. Players use rackets to hit a shuttlecock over a net.

The aim of the game is to hit the shuttlecock over the net in a way that the other player or pair cannot hit it back properly before it hits the oor. Every time this is done, the player or pair gets one point. They also get to serve. The rst player or pair to reach 21 points wins a game. Badminton traces its history to a game called George Cajoles, which was played in Pune, India in the 19th century by British military officers stationed there. This game was taken by retired officers back to England where it developed and quickly grew in popularity. อางอิง : https://hilight.kapook.com/view/71895

Supalai@Home 35


Muesli มูสลี คนสวนใหญรูจักมูสลีในฐานะที่เปนหนึ่ง ในเมนูอาหารเชาของฝรั่ง ประกอบดวยขาวโอต ชนิดเกล็ด ผสมกับธัญพืช ผลไมสดและแหง และถัว่ นิยมกินกับนมวัว นมถั่วเหลือง นมอัลมอนด โยเกิรต หรือนํา้ ผลไม ซึง่ โดยทัว่ ไปแลว การกินมูสลี เปนอาหารเชานั้นจะเปนวิถีการกินที่เรียบงาย คือ เทสวนผสมทั้งหมดใสลงในถวยแลวใสผลไม ตางๆ ที่ชอบลงไปเพิ่มรสชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการ กินนํ้าตาล โดยเนนผลไมที่มีรสเปรี้ยวหรือหวาน ออนๆ แตหากใครทีช่ อบกินมูสลีและชอบจัดเสิรฟ ในรูปแบบที่ดูสวยงามเปนพิเศษทั้งมื้อเชาและ เปนอาหารวาง แนะนําใหเตรียมสวนประกอบที่ เพิม่ ทัง้ รสชาติและความสวยงามติดบานเอาไวดว ย

เชน ผลไมอบแหง ผลเบอรรตี า งๆ กลวย สับปะรด เปนตน เลือกอยางที่มีสีสวยและรสชาติอรอย หรือถาชอบหวานพิเศษก็ใสนาํ้ ผึง้ หรือเชอรรเี ชือ่ ม สวนผสมเหลานีจ้ ะปรับโฉมใหเมนูอาหารเชาพืน้ ๆ อยางมูสลี ใหกลายเปนอาหารสวยหรูที่กินแลว ไดทงั้ สุขภาพและความรูส กึ ประทับใจขึน้ มาอยาง งายดาย

muesli. Honey, nuts and grains are also making your muesli look nice and taste better. Muesli is a healthy food that you can enjoy every day with a little art idea.

Making your simple breakfast menu like muesli to become good-looking is easy. Having dried fruits or variety of berries and fresh fruit in your kitchen is always a good start for adding more sophistication for your

Supalai@Home 39


ศุภาลัยวิถีไทย

Thai Mural Painting จิตรกรรมฝาผนังของไทย จิตรกรรมฝาผนังของไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรม มีทั้งคุณประโยชนและคุณคา เปนงานศิลปะบริสุทธิ์ สรางสรรค ขึ้นมาจากภูมิปญญา ความรูความสามารถของชางไทยในอดีต เปนเอกลักษณประจำชาติ ซึ่งยังไมรูที่มาแนชัดวาตนกำเนิด จิตรกรรมอยูบ  ริเวณไหนกันแน ทัง้ นี้ ขอมูลสำคัญของศาสตราจารยศลิ ป พีระศรี และอาจารยฌอง บิวสเชอรีเยร ไดวเิ คราะหวา นาจะไดรับอิทธิพลมาจากเพื่อนบาน เชน เขมร สิงหล และพมา งานจิตรกรรมฝาผนังสวนใหญของไทย มักสรางตามวัด ในสวนของผนัง โบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ พระสถูปเจดีย ฯลฯ ใครทีอ่ ยาก ชมงานศิลปะประเภทนี้ สามารถไปชมไดตาม วัดวาอารามทัง้ หลายโดยไมตอ งเสียคาใชจา ย เชน จิ ต รกรรมฝาผนั ง วิ ห ารในวั ด พระแก ว ที่ มี ทั้งชาวตางชาติจากทั่วโลกมาชื่นชมกันมาก แต นาเสียดายที่คนไทยสวนใหญไมคอยเห็นคุณคา จิตรกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงของไทยอยูที่ วั ด สุ ว รรณาราม บางกอกน อ ย ขึ้ น ชื่ อ ว า เปนจิตรกรรมฝาผนังทีส่ วยทีส่ ดุ ในโลก เขียนโดย ครูคงแปะและครูทองอยู สองจิตรกรเอกแหง ยุคทองของศิลปกรรมในรัชกาลที่ 3 เปนเรือ่ งราว เกีย่ วกับพุทธประวัติ และทศชาติชาดก นอกจากนี้ ยังมีจติ รกรรมฝาผนังทีอ่ โุ บสถวัดใหญสวุ รรณาราม 44 Supalai@Home

เพชรบุรี ที่แสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญของฝมือ ชางในสมัยอยุธยา วิ วั ฒนาการของจิ ต รกรรมฝาผนั ง เป น หลักฐานแสดงใหเห็นถึงความสามารถของมนุษย กับงานศิลปกรรม จิตรกรรมฝาผนังจึงมีคุณคา ในฐานะทีเ่ ปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ตองได ประเภทอยูติดที่ ซึ่งสามารถแบงคุณคาไดดังนี้ 1. คุณคาเชิงอัตลักษณ เปนงานศิลปกรรมที่ แสดงถึงความงามบริสทุ ธิ์ ซึง่ ชางโบราณไดสรางสรรค ฝมือสืบตอกันมาจนไดลักษณะประจําชาติ 2. คุณคาเชิงศิลปะหรือเทคนิค การถายทอด เรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนัง ไมวาจะเปนเรื่อง พุทธประวัติ ชาดก หรือไตรภูมิ มีการจัดวาง องคประกอบที่ตางกันแตละยุคสมัย ดวยเทคนิค วิธีการเขียนภาพ

3. คุณคาเชิงจํานวนทีห่ ายาก เทคนิคการ ถายทอดฝมือในการสรางสรรคทั้งจากชางหลวง และชางพืน้ บานยอมแตกตางกัน จิตรกรรมฝาผนัง บางแหงพบไดที่ประเทศไทยแหงเดียวในโลก เทานั้น เชน จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ งานเขียนในรัชกาลที่ 1 จากชางหลวงชั้นครู ในหอไตรวัดระฆังโฆสิตาราม 4. ด า นสั ง คมและเศรษฐกิ จ ร ว มสมั ย การชวยกันอนุรกั ษจติ รกรรมฝาผนังใหคงทนถาวร ยอมเปนเครื่องดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมที่เดินทาง มาเพื่อชื่นชมกับหลักฐานทางประวัติศาตรและ โบราณคดีมีผลตอการเพิ่มรายไดทางเศรษฐกิจ 5. คุณคาเชิงหนาที่ใชสอย จิตรกรรม ฝาผนังเปนทรัพยากรอยูติดที่ วัตถุประสงคเพื่อ ตกแตงพื้น ผนังใหสวยงามภายในโบสถวิหาร


ผูเ ขียนสรางสรรคขนึ้ จากความศรัทธาและตองการ รับใชพุทธศาสนา 6. คุณคาเชิงการศึกษา จิตรกรรมฝาผนัง บอกเลาเรื่องราวจากอดีตสูปจจุบัน เปนการ ถ า ยทอดเรื่ อ งราวความเป น ไปของสั ง คมใน ชวงเวลานั้น ขึ้นอยูกับผูพบเห็นวาจะนําไปใชกับ ศาสตรไหน นาเสียดายทีจ่ ติ รกรรมฝาผนังเปนทรัพยากร ทางวัฒนธรรมที่เปราะบาง นับวันจะเสื่อมสลาย ไปทั้งโดยธรรมชาติและฝมือมนุษย เหตุแหงการ ชํารุดตามธรรมชาติ เนื่องจากวัสดุที่ใชเขียนภาพ ลวนทําจากธรรมชาติ เมื่อหมดอายุจึงสงผลให จิตรกรรมหลุดลอน และประเทศไทยเรามีอากาศ รอนชืน้ ความชืน้ ทีน่ าํ พาตะไครนาํ้ และเห็ดราขึน้ ตามฝาผนังทําใหจิตรกรรมฝาผนังเสื่อมสลาย เร็วขึ้น และเหตุแหงการชํารุดจากมนุษยที่เขามา ใชประโยชนในสถานที่ตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนัง เพราะรูเทาไมถึงการณทั้งสิ้น ปจจุบันนี้ วิธีการและขั้นตอนการเขียน ภาพจิตรกรรมฝาผนังอยางโบราณขาดผูสืบทอด ลักษณะและวิธีการ มีแตงานเขียนขึ้นมาใหม ตามฝมือชางในปจจุบัน เพราะคนอาจมองวา จิ ต รกรรมฝาผนั ง ในประเทศไทย คงไม ไ ด มี สวนสําคัญทางดานวิถีชีวิตความเปนอยูกับผูคน สวนใหญ หากแตปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น กับทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่นับวันจะชํารุด ทรุดโทรม เปนสิ่งที่นักวิชาการดานศิลปะและ

วิวัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนัง เปนหลักฐานแสดงใหเห็นถึงความสามารถ ของมนุษยกับงานศิลปกรรม

นักจัดการมรดกทางวัฒนธรรมควรหันกลับมา คิดวิเคราะหพจิ ารณาวา จะมีแนวทางจัดการแกไข ปกปองคุม ครองในรูปแบบใด เพือ่ ทีจ่ ะรักษามรดก ทางวัฒนธรรมเหลานีใ้ หยงั่ ยืนนานไวใหลกู หลาน ไดภูมิใจสืบไป เราคนไทย หากคิดวารักความเปนไทย จริงๆ ก็ตองชวยกันดูแล อยาใหวลีเด็ดของ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ที่กลาววา “พรุงนี้ ก็สายเสียแลว” ซึ่งเปนชื่อเอกสารประกอบการ สัมมนาเรือ่ งการอนุรกั ษจติ รกรรมฝาผนัง ถูกนํามา ใชกับมรดกทรัพยากรทางวัฒนธรรมแขนงไหน ตอไปอีกเลย

Thai mural paints is the traditional ne art that reects culture, civilization, knowledge, belief, nature and lifestyle of Thai people from the past. Thai mural painting is unique to the visual arts because of conventions that are entirely its own. Much of the content inside these works is from the Ramakien, which are Traditional Thai stories of the Buddha’s ten past-lives before reaching Enlightenment. Traditionally, these works are painted on the inside walls of temples. Many ancient murals have been lost because their nature is temporary.

อางอิง: หนังสือระเบียบวิธีวิจัยดานการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดย พรทิพย ทองขวัญใจ คณะโบราณคดี สาขาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร http://samforkner.org/thaiart/muraleng.html

Supalai@Home 45


Green Tips

Visual Pollution มลพิษทางสายตา คุณจะภูมใิ จไหม หากเมืองหลวงแหลงทองเทีย ่ วชือ ่ ดังอยางกรุงเทพมหานคร กลับกลายเปนเมืองใหญทเี่ ดินไปทางไหน ก็พบเจอแตขยะลน ถังนํา้ ในคลองเนาเสีย สายไฟฟาหอยรกรุงรัง ปายโฆษณาทัง้ ขนาดเล็กและใหญเต็มไฮเวย หากคุณเลือก ทองราตรียามคํา่ คืน จะพบเจอสตรีทฟูด  ทีข่ น ึ้ ชือ ่ วาดีทส ี่ ด ุ ในโลก แตจะเห็นรถเข็นขายอาหารระเกะระกะเต็มฟุตบาธ พรอมกับ เศษอาหารหลนเกลื่อนเต็มทางเทา และคราบมันเออลนมาจากทอระบายนํ้า เหลานี้ลวนเปนมลพิษทางสายตาหรือทัศนอุจาด แทบทั้งสิ้น มลพิษทางสายตาหรือทัศนอุจาด ไมตา งจาก ปญหาสิ่งแวดลอมที่เหมือนกับปญหานํ้าเสีย อากาศเสีย เสียงดัง การจราจรคับคั่ง มลภาวะ เหลานี้มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของเรา จากการรับรูไ ดโดยการสูดกลิน่ การไดยนิ ขณะที่ ผลกระทบมลพิษทางสายตาเรารับรูไดโดยการ มองเห็น อาจไมมีผลกระทบตอรางกายอยาง เฉียบพลัน แตจะทําใหสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน ไมมีความสวยงาม ทําลายสุขภาพจิต ทําให องคประกอบในการเปนเมืองไมสวยงามและ ไมนาอยู ปญหาดังกลาวนี้ ไมไดมีแตในเมืองใหญ ปญหาการทิ้งขยะมูลฝอยไมถูกที่ นํ้าเนาเสีย การติ ด ป า ยโฆษณามากมายไม เ ป น ระเบี ย บ การขายของบนทางเทา สายไฟฟาทีโ่ ยงใยพันกัน นัวเนีย รวมถึงการสรางอาคารและสิ่งปลูกสราง ที่ระเกะระกะ ก็มีใหพบมากขึ้นตามชนบท

มลพิษทางสายตา เปนปญหาใหญ ระดับประเทศ ตองใช ความรวมมือกันจาก หลายภาคสวน

มลพิษทางสายตา เปนปญหาใหญระดับ ประเทศ ตองใชความรวมมือกันจากหลายภาคสวน แนวทางการแกไขเบื้องตน ภาครัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวของควรมีการเรงประชาสัมพันธรณรงค ใหประชาชนรวมมือชวยกันรักษาสภาพแวดลอม บ า นเรื อ นชุ ม ชนที่ ต นเองอยู  อ าศั ย ให น  า อยู  เปนระเบียบเรียบรอย จัดเก็บขยะมูลฝอยทิ้ง ใหเปนที่เปนทาง ดูแลบานและบริเวณบานของ ตนเองใหสะอาดอยูเ สมอ ตัดแตงกิง่ ไมใหญ ดูแล ตนไมไมใหรกรุงรัง หนวยงานที่เกี่ยวของกับสาธารณูปโภค ทั้งหมดควรจัดเก็บสายไฟฟาที่พันกันใหเปน ระเบียบเรียบรอย เพื่อความสวยงามและความ ปลอดภัย ในชุมชนใหญควรชวยกันดูแลระบบ สาธารณูปโภคและระบบสาธารณะ เพียงแค เริ่มตนงายๆ จากบานของเรา ในชุมชนของเรา กอนก็ได หากคนในทุกชุมชนรวมมือกัน ปญหา

ทัศนอุจาดทีเ่ ปนมลพิษทางสายตาอาจลดนอยลง จนหมดไป เมืองใหญอาจเปนสถานทีท่ นี่ า อยูอ าศัย มากขึ้น Visual pollution disturbs the visual areas of people by creating harmful changes in the natural environment. Billboards, open storage of trash, antennas, electric wires, buildings, and automobiles are often considered visual pollution. An overcrowding of an area causes visual pollution. Visual pollution is dened as the whole of irregular formations, which are mostly found in natural and built environments. Effects of exposure to visual pollution include: distraction, eye fatigue, decreases in opinion diversity, and loss of identity.

อางอิง : http://www.sms-stou.org/archives/2562?lang=th

46 Supalai@Home


Home Clinic

Artificial Stone เลือกซื้อหินเทียม

สวัสดีคะชางยิ้ม ขอปรึกษาดวน เลยคะ พอดีถกปญหาเรื่องเคานเตอร ครัวกับคุณแฟน เรื่องจะใช ‘หินเทียม’ แตเหมือนความคิดของเราสองคนดู จะไปคนละทิศคนละทาง เพราะคุณแฟน ไมเห็นดวย เขาบอกไมสวย

เดีย๋ วชางยิม้ จะชวยใหเขาเปลีย่ นใจเองครับ เพราะปจจุบนั ‘หินเทียม’ เปนวัสดุทไี่ ดรบั ความนิยมสําหรับผูท ชี่ นื่ ชอบตกแตงบานมากๆ ถามวาเพราะ อะไร ชางยิ้มจะอธิบายใหเขาใจอยางละเอียดเลยครับ สําหรับ ‘หินเทียม’ หรือ ‘หินสังเคราะห’ ถือเปนวัสดุที่มีความคงทน แข็งแรง มีสสี นั สวยงาม และสามารถตอบโจทยในเรือ่ งของสุขอนามัยไดเปน อยางดีดว ย เนือ่ งจากไมมรี พู รุน จึงไมกอ ใหเกิดการสะสมของเชือ้ โรคตางๆ โดยหินสังเคราะหมีอยูหลายประเภท ไดแก หินสังเคราะหที่ผลิตขึ้นจาก อะคริลิค 100 เปอรเซ็นต, อะคริลิคผสมโพลีเอสเตอร และหินสังเคราะห ที่เรียกวา Engineered Stone หินสังเคราะหทผี่ ลิตขึน้ จากอะคริลคิ 100 เปอรเซ็นต ขอดีคอื ไมมี รูพรุน สามารถปองกันการดูดซึมนํ้าไดอยางสมบูรณ จึงไมเปนแหลงสะสม ของเชื้อโรค นอกจากนี้ หินสังเคราะหที่ผลิตขึ้นจากอะคริลิค ยังสามารถ ปองกันรังสียูวี และมีอายุการใชงานยาวนาน ตลอดจนสีของพื้น ผิว ไมเปลีย่ นแปลง เพราะไมทาํ ปฏิกริ ยิ ากับแสงยูวี ทนความรอน กรดและดาง ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหพื้น ผิวที่ผลิตขึ้นจากอะคริลิคไดรับความนิยม ในการนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหาร และทางการแพทย นอกจากนี้ หินสังเคราะหทผี่ ลิตขึน้ จากอะคริลคิ 100 เปอรเซ็นต สามารถดัดโคงไดงา ย ทําใหตอบโจทยในเรื่องของการตกแตงและดีไซนที่สวยงามไดเปนอยางดี หินสังเคราะหทมี่ สี ว นผสมของอะคริลคิ และโพลีเอสเตอร หินสังเคราะห ประเภทนีจ้ ะมีคณ ุ สมบัตเิ ดนในเรือ่ งความแข็งแรงทนทาน ไมดดู ซึมนํา้ และ สามารถทนความรอนไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม หินสังเคราะหประเภทนี้ จะดัดโคงไดคอนขางยาก จึงทําใหตอบสนองตองานออกแบบที่มีลักษณะ โคงไดไมทั้งหมด 48 Supalai@Home

หินสังเคราะหประเภท Engineered Stone หินสังเคราะหประเภทนี้ สวนใหญจะมีแรหินควอตซ แกวโพลิเมอรเรซิ่นและสี คุณสมบัติพิเศษของ หินสังเคราะหประเภทนี้คือ มีความตานทานตอการเกิดรอยดางสูงกวา หินแกรนิต และสามารถทนตอความรอนไดสูงถึง 200 องศาเซลเซียส หินโปรงแสง (Alabaster) นับเปนหินสังเคราะหประเภทหนึง่ จุดเดน คือแสงสามารถผานได มีลวดลายสวยงาม ตอบโจทยในเรือ่ งของการตกแตง และดีไซนที่สวยงามไดเปนอยางดี แตหินโปรงแสงจะมีรูพรุน จึงทําให ไมเหมาะกับงานดานอุตสาหกรรมอาหาร แตเหมาะกับงานตกแตงเพือ่ ความ สวยงามเปนหลัก Articial stone is a name for various kinds of synthetic stone products used from the 18th century onward. As well as artistic uses, they have been used in building construction, civil engineering work, and industrial uses such as grindstones. Most later types of articial stone have consisted of ne cement concrete placed to set in wooden or iron moulds. It could be made more cheaply and more uniform than natural stone, and was widely used. In engineering projects, it had the advantage that transporting the bulk materials and casting them near the place of use was cheaper than transporting very large pieces of stone.


Ceramic Tiles การเลือกกระเบื้องเซรามิก การปรับปรุงบานนีเ่ หนือ ่ ยเหลือเกิน ครับชางยิ้ม เพราะตองลงดูงานตลอด ไหนจะออกแบบ เลือกวัสดุ ตรวจงาน แตจะใหทำอยางไรได เพราะนี่ก็บาน ของผมเอง ก็อยากใหมันออกมาสวย ที่สุด แตทวาตอนนี้มืดแปดดานในสวน ของกระเบื้องเซรามิคครับ เพราะใน ทองตลาดมีเยอะหลายประเภทมาก แอบ งงๆ ครับ

ปญหาเดียวกันเลยครับคุณลูกบานศุภาลัย สมัยชางยิม้ ทําบานใหมๆ ก็ปวดหัวกับเรือ่ งกระเบือ้ ง เหมือนกัน กวาจะทําความเขาใจก็ตอ งใชเวลาอยู มันสักพัก เอาเปนวาเดีย๋ วชางยิม้ อธิบายใหฟง ครับ สําหรับกระเบื้องเซรามิคมีทั้งแบบเคลือบ และไมเคลือบ โดยคุณสมบัติมีความแข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษางาย แตไมทนตอรอยขีดขวน พืน้ ผิวแข็งแตลนื่ เมือ่ เปยกนํา้ วัสดุประเภทนีม้ ใี ห เลือกหลายหลายขนาด สี และรูปทรง สามารถ ปูบนพื้นคอนกรีตหรือพื้นไมไดโดยใชกาวติด กระเบือ้ งยึด เราสามารถแบงประเภทของกระเบือ้ ง เซรามิคไดดังนี้ กระเบื้องบุผนัง (Wall Tiles) เหมาะ สําหรับการปูผนังภายในเทานัน้ เพราะรับนํา้ หนัก ไดนอ ยและไมทนตอรอยขูดขีดและสภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงบอย จึงไมควรนํามาปูพื้นหรือ ปูผนังภายนอกอาคาร กระเบือ้ งปูพนื้ (Floor Tiles) เปนกระเบือ้ ง ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสามารถรับนํ้าหนักไดมาก มีความแข็งแกรง อัตราการซึมนํา้ ตํา่ กวากระเบือ้ ง บุผนัง ทนทานตอการขูดขีด และสารเคมีประเภท ตางๆ มีทงั้ สีเรียบ ลวดลาย และขนาดใหเลือกมาก สามารถนํามาปูทั้งพื้นและผนังภายใน และ ภายนอกอาคาร กระเบื้องแกรนิตโต (Granito) เปน กระเบื้องที่มีการผสมผงหินแกรนิต และผลิต เปนเนื้อเดียวกันทั่วทั้งแผน ไมมีการเคลือบ ผิวหนา สามารถรับแรงไดมาก และทนตอการ

ขัดสีไดดีกวากระเบื้องชนิดอื่นๆ จึงเหมาะกับ การใชในการปูพื้นอาคาร เชน พื้นหองนั่งเลน พื้นอาคารสํานักงาน กระเบื้องเกลซพอรซเลนด (Glazed Porcelain Tile) เปนกระเบื้องที่มีการเคลือบสี ที่ผิวหนา ผานกรรมวิธีการขึ้นรูปดวยวิธีการปม ทําใหไดกระเบือ้ งเนือ้ แนนและเรียบ รองรับนํา้ หนัก ไดดี ทนตอการขูดขีด เหมาะสําหรับการติดตั้ง ทุกพืน้ ที่ ทัง้ ภายในและภายนอกของอาคารทีผ่ คู น เดินผานบอยๆ อาทิ พืน้ หางสรรพสินคา พืน้ โถง โรงแรม เปนตน หรือจะใชการปูผนังก็ได กระเบือ้ งดินเผา (Earthenware Tile) ถือเปน กระเบือ้ งทีไ่ ดรบั ความนิยมมาตัง้ แตโบราณจนถึง ปจจุบัน ใชทั้งปูหลังคาและปูพื้นบาน ใหความ รูสึกที่เปนธรรมชาติ กระเบือ้ งดินเผามีความใกล เคียงดินมากกวาหิน ซึง่ อาจแตกหัก ผุกรอนไดงา ย และผิวคอนขางดาน แตขอดีคือราคาไมแพง แตทงั้ นีก้ ข็ นึ้ อยูก บั เกรดของกระเบือ้ งแตละแบบดวย แถมไมลนื่ ถาไมมตี ะไครนาํ้ เกาะ ระบายความชืน้ และความรอนไดดี กระเบือ้ งโมเสค (Mosaic Tile) เปนกระเบือ้ ง ขนาดเล็ก ที่ถูกออกแบบมาใชงานหลายรูปแบบ รวมไปถึงใชในงานตกแตง บริเวณทีใ่ ชงานโมเสค ไดมหี ลายบริเวณ มีทงั้ ผนังหองนํา้ หองครัว และ สระวายนํ้าเปนตน เนื้อเปนแกวใส ไมเหมือน พลาสติก มีความแข็งแรง มันวาว ทนทานและ สีไมตก ทําความสะอาดงาย ดูดซึมนํา้ ตํา่ ไมนยิ ม นํามาปูพื้นบานเพราะแผนเล็กและมีราคาสูง

กระเบื้องแกว (Glass Tile) มีลักษณะ มันวาว เนื้อโปรงแสง มีทั้งแบบแผนและแบบ โมเสคเม็ดเล็ก โดยสวนใหญทไี่ ดรบั ความนิยมคือ กระเบื้องแกวที่เปนแบบโมเสค มีลักษณะคลาย กับกระเบื้องโมเสคแตเคลือบแกวทับลวดลาย ลงไปทําใหเกิดความมันวาว สีสันสดใส มีอัตรา การดูดซับความชื้นตํ่า เหมาะกับการติดผนัง ชวยใหพื้นผนังหองดูสวยงามมากยิ่งขึ้น นิยมใช ปูในพืน้ ทีแ่ คบๆ ไมนยิ มปูในพืน้ ทีก่ วางๆ เพราะ กระเบื้องชิ้นเล็กปูยากและราคาคอนขางสูง ขอควรพิจารณาที่สําคัญกวาเรื่องความ สวยงามคือ การเลือกพืน้ เซรามิกตองใหเหมาะกับ การใชงานครับ ถาเปนการปูพนื้ นอกบาน จะตอง เลือกแบบทีไ่ มลนื่ เพือ่ ความปลอดภัยของทุกคน ครับ Besides being beautiful, ceramic tile is a desirable surface. It’s strong, colorfast, and ame-resistant, it doesn’t conduct heat or electricity, it’s hygienic, it won’t absorb odors or emit hazardous chemicals, it won’t swell or contract in extreme temperatures, and it’s easy to clean. There are some things to consider before buying, though. If the tile is to be used outdoors, look for weatherproof tiles. It it’s to be used outdoors and you’re going to walk on it, take it a step further and buy a slip-resistant tile. Supalai@Home 49


Supalai Impression Text: พิมาดา วีร

Sustainable Living วิถีชีวิตที่ยั่งยืน Sustainable means being able to be maintained at a certain rate or level. ตลอดหลายปมานี้ เราคนไทยคงไดยินคำวา ‘ยั่งยืน’ ผานสื่อตางๆ กันบอยจนคุนหู แตอาจมีนอยคน เขาใจความหมายทีแ่ ทจริงของคำวา ‘วิถชี วี ต ิ ทีย ่ งั่ ยืน’ หรือ ‘การพัฒนาทีย ่ งั่ ยืน’ และบางคนอาจเขาใจผิดคิดวา หมายถึงแคเพียงการเอาตัวรอดใหมีชีวิตอยูไปไดนานๆ

52 Supalai@Home


ความหมายทางวิชาการของ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ อันเปนหนทางสู ระดับความคิดและจิตใจอยูเ สมอ เชน การอานหนังสือดี เลือกบริโภคขาวสาร วิถีชีวิตที่เปนสุขไดอยางยั่งยืนนั้น หมายถึง การตอบสนองความตองการ ขอมูลและองคความรูที่เปนประโยชน เลือกสมาคมแตกับกัลยาณมิตรใน ของคนรุนปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบในทางลบตอความตองการของ สังคมที่ดี เสพศิลปะที่ยกระดับความคิดและจิตใจ รวมไปถึงหางานอดิเรก คนรุน ตอไปในอนาคต เนือ่ งจากทุกครัง้ ทีม่ กี ารตอบสนองความตองการของ ที่สรางสรรค หากคนเราสามารถเลือกสรรสิ่งที่ทําใหตัวเองมีความสุขมา คนรุนปจจุบัน ตองมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะ พัฒนาจิตใจไดโดยไมตอ งรบกวนคนอืน่ ก็ยอ มนําไปสูค วามสุขทางใจทีย่ งั่ ยืน สงผลกระทบในทางลบตออนาคตอยูเสมอไมวาจะทางตรงหรือทางออม นอกจากการมีความยั่งยืนในตัวเองแลว วิถีชีวิตที่จะเปนสุขไดอยาง การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจึงเปนแนวคิดในการแกปญ  หานี้ โดยการพยายามอนุรกั ษ ยัง่ ยืนของคนเรายังจําเปนตองมาจากการมีสว นรวมดูแลสิง่ แวดลอมรอบตัว ธรรมชาติไวในลักษณะที่เปนสวนรวมหรือมหภาค คือ หากมีความจําเปน ที่เกี่ยวของกับเราใหดี โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ไมวาจะเปนการรักษาความ จะดําเนินการใหกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในที่ใดที่หนึ่ง ก็จะตอง เปนระเบียบเรียบรอยของทีอ่ ยูอ าศัย ครอบครัว ชุมชน ซึง่ หมายถึงทัง้ สภาวะ เสริมสรางคุณภาพสิง่ แวดลอมในทีอ่ นื่ ๆ เปนการชดเชยเพือ่ ใหในแงมหภาค ทางกายภาพ และระบบความสัมพันธ รวมไปถึงกฎเกณฑการอยูรวมกัน ของคุณภาพสิ่งแวดลอมคงอยูไดดังเดิม อยางเหมาะสม บนพื้นฐานของกฎกติกาที่เปนธรรม ตั้งแตคนในครอบครัว เมือ่ อางอิงตามความหมายขางตน ‘วิถชี วี ติ แบบยัง่ ยืน’ จึงมีความหมายวา เพื่อนฝูง เรื่อยไปจนถึงกับบุคคลอื่นๆ ที่แวดลอมอยูในสังคมรอบตัวเรา แนวทางการใชชวี ติ ใดๆ ทีผ่ ใู ชมคี วาม ซึง่ การสรางความยัง่ ยืนระดับนีจ้ าํ เปน พึงพอใจ และสามารถดํารงชีวติ ตาม ตองอาศัยความมีสว นรวมอันสมดุล แนวทางดังกลาวไปไดเรื่อยๆ โดย จากคนอืน่ ๆ ในสังคมดวย จากการ ไมเดือดรอนตนเองหรือผูอ นื่ โดยหัวใจ มีจิตสํานึกที่ตระหนักตอสวนรวม และการมีจิตสาธารณะ โดยวิธีที่ สําคัญของการทีค่ นเราจะมีชวี ติ ยัง่ ยืน คือไมพึ่งพาหรือเบียดเบียดใหใคร จะทําใหเกิดขึน้ ไดอยางเปนรูปธรรม เดือดรอนไดนั้น จะตองเนนการ มากทีส่ ดุ คือการเริม่ ตนทีต่ วั เราเอง พึ่งตนเองเปนหลัก แตในชีวิตของ เพื่อจะมีความสุขไดโดยปราศจาก ปุถุชนคนเรา ยอมมีการพึ่งพาผูอื่น การเบียดเบียนโลก...เบียดเบียน มากมายไมทางใดก็ทางหนึง่ ซึง่ แม สิ่งแวดลอม ตอนนีจ้ ะไมไดมปี ญ  หาอะไร แตไมมี ดวยแนวทางตางๆ ที่กลาว มานี้ หากพิจารณาและปฏิบัติได อะไรพรอมใหเราพึ่งไดตลอดเวลา อยางจริงจัง ดวยความเขาใจก็จะ ผูที่คิดจะมีความสุขอยางยั่งยืนจึง นํ า มาซึ่ ง ทั ศ นะที่ ส ร า งสรรค เ พื่ อ ตองมีการเรียนรูที่จะลดการอาศัย วิถีชีวิตที่จะเปนสุขไดอยางยั่งยืน การมีวิถีชีวิตที่ยั่ง ยืน นั่นคือการ บุคคลหรือปจจัยทีไ่ มแนนอน จึงเปน ดํารงชีวิตที่มีความสุขอยางสมดุล สิ่งที่ควรทําและจําเปน ของคนเรา ยั ง จำเป น ต อ งมาจากการ สําหรับการสรางความยั่งยืน พอดีตามอัตภาพ ควบคูไปกับการ มีสวนรวมดูแลสิ่งแวดลอมรอบตัวที่ ในแงวัตถุปจจัยเพื่อดํารงชีพของ เปนฟนเฟองหนึ่งในการรวมสราง แตละบุคคลนั้น สิ่งจําเปนคือการ ความสุ ข ให กั บ โลกอั น สวยงาม เกี่ยวของกับเราใหดี สร า งตั ว เองให มี ส ถานะที่ พึ่ ง พา สําหรับคนรุนตอๆ ไปนั่นเอง ตัวเองได มีรายไดพอเลีย้ งชีพ มีการ ฝกฝนทักษะพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตอชีวติ Sustainable living is the โดยระลึกเสมอวา ในกระบวนการของการดํารงชีพจะตองเบียดเบียนโลก practice of a lifestyle with the objective of reducing the use of ใหนอยที่สุด ใชทรัพยากรอยางพอเหมาะ natural resources. The practices and principles of sustainable living เมื่อมีความสามารถในการสรางความมั่นคงดานปจจัยการดํารงชีวิต are therefore closely related to the overall practice of sustainable ใหตัวเองไดอยางเพียงพอแลว การจะมีชีวิตที่มีความสุขนั้น ปฏิเสธไมไดวา ecological development. ตองมีรางกายแข็งแรงเปนปจจัยหลัก การแบงเวลามาดูแลตัวเองจึงเปน Sustainable ecological development is sometimes viewed เรื่องสําคัญ จงพักผอนใหเพียงพอ ตรวจสุขภาพ และออกกําลังกายอยาง as the meeting of current economic and ecological needs without สมํ่าเสมอ เพื่อไมใหสุขภาพของเราเปนภาระของใครรวมถึงตัวเอง compromising the needs of future generations. Examined in another ถัดจากเรือ่ งของทางกายภาพ ความยัง่ ยืนในทางจิตใจก็สาํ คัญ เพราะ way, it is the balance of four interconnected disciplines, namely หมายถึงการพัฒนาความมั่นคงและการความสุขทางอารมณใหอยูดีไดโดย economics, politics, sociology and culture. This implies living within ไมตอ งพึง่ พาผูอ นื่ สิง่ ทีเ่ ราพอจะทําไดกค็ อื การฝกฝนความคิดใหรจู กั พิจารณา limits so as not to squander resources which are scarce. Sustainable สิ่งตางๆ อยางเปนเหตุเปนผล อยูเหนืออคติและสิ่งยั่วยุซึ่งจะนําจิตใจไปสู design and sustainable development are both important factors in ความเสือ่ มหรือหมนหมอง รูจ กั ควบคุมและนําสิง่ เราทีใ่ หผลเชิงบวกมาพัฒนา balancing this equation. Supalai@Home 53


Home Refreshment

White Ambience บานขาวสะอาด

ภาพบานสีขาวสะอาดตาจากสือ ่ ไลฟสไตลทงั้ ไทยและเทศ อาจเปนภาพบานในฝนของใครหลายคน แตสำหรับการตกแตงบาน ดวยสีขาวเพื่อการอยูอาศัยในชีวิตจริงนั้น มีขอพิจารณาที่ควรใสใจอยูหลายอยาง เพราะสีขาวเปนสีที่เปอนแลวมองเห็นได ชัดกวาสีอน ื่ พืน ้ ผิวเครือ ่ งเรือนหรือผนังบานสีขาวทีด ่ ห ู มนหมอง มีรวิ้ รอยตำหนิ ใหความรูส ก ึ ไมสะอาดตามากกวาการใชสต ี น ุ ๆ หรือพืน้ ผิวทีม่ ลี วดลาย คนรักสีขาวมีภาระตองดูแลเรือ ่ งความสะอาดมากเปนพิเศษ แตกไ็ มไดหมายวา จะเปนเรือ ่ งทีเ่ กินความสามารถ หากคุณอยากมีบานสีขาวจริงๆ เรามีไอเดียสำหรับบานสีขาวมาฝาก การใชสีขาวสําหรับพื้นผิวผนังภายนอก โดยทัว่ ไปการทาสีคอื คําตอบทีง่ า ยและสะดวกทีส่ ดุ หากคุณชอบสีขาว ก็เลือกทาผนังภายนอกบาน ดวยสีขาวไดเลย แตตองเริ่มจากการเลือกใช สีรองพื้นที่มีคุณสมบัติกันความชื้น กันเชื้อรา โดยพิจารณาชนิดของสีที่ใชใหตรงตามประเภท ของพื้นผิว เชน สีรองพื้นไมหรือพื้นปูน ควรใช สีอะครีลคิ เรซิน เพือ่ ปดรูพรุนของเนือ้ วัสดุใหเรียบ กอนทีจ่ ะทาผิวชัน้ บนสุดดวยสีขาวสําหรับภายนอก อาคาร โดยเลือกสีใหตรงกับพืน้ ผิวเชนกัน ทัง้ สีนาํ้ 54 Supalai@Home

พลาสติก และสีนาํ้ มัน คุณสมบัตเิ ดนของสีทเี่ ลือกใช ทาภายนอกคือ มีสารเคลือบกันความชืน้ และเชือ้ รา ไมใหเขาไปทําลายผิวของวัสดุอาคารที่ตองทน ทั้งแดดและฝน หลังคาบานสีขาว ถาตองการบานที่มี หลังคาสีขาว มีทางเลือกหลายวิธี เชน การเลือก วัสดุมงุ หลังคาทีม่ สี ขี าว ไมวา จะเปน กระเบือ้ งลอน กระเบื้องซีแพคโมเนีย จะเลือกทาสีขาวบนวัสดุ มุงหลังคาหรือบนพื้นดาดฟาที่เปนหลังคาก็ได โดยสีทใี่ ชตอ งเปนสีอะครีลคิ พิเศษสําหรับหลังคา

สีประเภทนี้อาจมีราคาสูงกวาสีทั่วไป เพราะ ตองทนทานตอสภาพดินฟาอากาศทุกฤดูกาล คุณสมบัติเดนคือสามารถเคลือบผิวกระเบื้องให สวยงามไดนาน ชวยรักษาสภาพของกระเบื้อง ไมใหแตก หรือผุกรอนงาย ทนฝนไดดี ไมเกิด รอยดางหรือพองเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ขอดี ของหลังคาบานสีขาวคือจะสะทอนความรอน ออกจากหลังคาไดดี ชวยลดการสะสมความรอน เขาสูตัวอาคารไดอีกทางหนึ่ง


ไมมีขอหามใดๆ สำหรับการเลือกเครื่องเรือนสีขาวมาแตงบาน หากคุณมั่นใจวาสมาชิกในบานชอบตรงกัน และไมมีเด็กหรือสมาชิกคนไหน ที่จะเปนคนสรางความสกปรกใหกับเครื่องเรือนสีขาวชิ้นโปรดของคุณ

ผนังภายในสีขาว มีตวั เลือกทีห่ ลากหลาย สําหรับผนังภายในบานที่ตองการใหเปนสีขาว เพราะไมตอ งรับมือกับแดดฝนเหมือนผนังภายนอก จึงอาจเปนไดตั้งแตการทาสี การติดวอลเปเปอร การตกแตงผนังดวยวัสดุตางๆ ที่มีสีขาว เชน กระเบื้องเซรามิค หินเทียม หินออน คอนกรีต ผสมสี แผนยิบซัม หรือแมแตผนังฉาบปูนสีขาว แบบดิบๆ สรางความสวยงามไดหลากหลายรูปแบบ แตขอพิจารณาสําหรับการใชผนังสีขาวในพื้นที่ ซึง่ ตองรับมือกับความสกปรกมากเปนพิเศษ เชน หองครัว ระเบียง หรือ หองนํา้ คือควรเลือกวัสดุ ตกแตงผนังที่มีผิวเรียบลื่นเปนมัน งายตอการ ทําความสะอาด เชน หินออน กระเบื้องเซรามิค ถาจะทาสี ก็เลือกสีนํ้ามัน หรือสีที่สามารถ เช็ดลางทําความสะอาดได ก็จะชวยใหผนังบาน คงความขาวสวยไดนาน

พื้นสีขาว การเลือกวัสดุพื้นก็ใชแนวคิด คลายๆ กับการเลือกวัสดุผนัง คือเราสามารถใช สีขาวไดตามชอบ แตเลือกใชวสั ดุใหเหมาะกับพืน้ ที่ ใชงาน ถาเปนหองสําหรับพักอาศัยทัว่ ไปก็อาจใช กระเบื้องเซรามิค หินออน หินเทียม หรือวัสดุ สังเคราะหตา งๆ ไดตามตองการ แตถา เปนพืน้ ที่ ซึง่ ตองระวังเรือ่ งความสะอาดมาก ควรเลือกวัสดุ ทีท่ าํ ความสะอาดไดงา ย ทนทานตอแรงกระแทก สารซักลาง และทนตอการขัดถู มานและมูล สี่ ีขาว เปนองคประกอบทีเ่ ติม ความเก สวยงาม ออนหวาน ใหกับบานสีขาว ไดอยางดี เพราะใหความรูสึกโปรง โลง สะอาด โดยเฉพาะถาเลือกวัสดุที่ไมทึบเกินไป มีแสง สองผานไดบาง ก็จะยิ่งเพิ่มมิติและความสดใส ใหกับบรรยากาศภายในบาน การเลือกผามาน หากไมตองการใหสกปรกงาย ควรเลือกผาที่มี เนื้อแนน ผิวเรียบเปนมัน ก็จะอมฝุนนอยกวาผา

ที่มีผิวหยาบหรือมีรูพรุนมาก สวนการเลือกมูลี่ สีขาว มีเคล็ดไมลบั คือ ควรเลือกมูล แี่ นวตัง้ เพือ่ ลด ปญหาฝุนเกาะตามริ้วของมูลี่ และหมั่นทําความ สะอาดอยางสมํ่าเสมอ ทําใหไมเกาเร็ว เครือ่ งเรือนสีขาว ไมมขี อ หามใดๆ สําหรับ การเลือกเครื่องเรือนสีขาวมาแตงบาน หากคุณ มั่นใจวาสมาชิกในบานชอบตรงกัน และไมมีเด็ก หรือสมาชิกคนไหนทีจ่ ะเปนคนสรางความสกปรก ใหกบั เครือ่ งเรือนสีขาวชิน้ โปรดของคุณ สมาชิกทีว่ า นี้ หมายความรวมถึงสัตวเลี้ยงตัวเกงของคุณดวย คุณอาจตองถอนหายใจหรือรองกรีด๊ หากวันหนึง่ เจาเหมียวหรือเจาตูบสุดทีร่ กั ไปเลนนอกบานจน ตัวเปอนเปรอะ แลวเขามาเกลือกกลิ้งบนโซฟา สีขาวสุดหรู หรือขีดขวนผิวหนาโตะไมสีขาว ที่คุณหวงแหนใหเปนริ้วรอย วิธีหนึ่งที่จะชวยลด ความเสี่ยงหรือแกปญหาในสวนนี้ได คือใหเลือก ใชโซฟาที่สามารถถอดผาหุมออกไปซักได และ แทนทีจ่ ะใชโตะไมสขี าว ก็อาจเปลีย่ นเปนโตะหิน สีขาวที่ทนทานกวา หรือเลือกใชผาปูโตะสีขาว ทีส่ ามารถนําไปซักทําความสะอาดไดเมือ่ มีรอยเปอ น เกิดขึ้น ดวยไอเดียที่นําไปปรับใชไดไมยากเหลานี้ คุณก็สามารถเนรมิตบานสีขาวใหสวยดังฝนได สบายๆ และเมือ่ มีบา นแบบทีช่ นื่ ชอบแลวก็อยาลืม ดูแลรักษาอยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ใหบา นแสนรักของ คุณดูดีไปนานๆ Having a white home can be a dream come true or a nightmare depending on how you manage your white work. White decoration requires more maintenance but it gives you a bright and shine living ambience that helps reducing depression in your gloomy day. Always choose the moisture and fungus protection paint and coating materials for the exterior surface. For interior decoration, choosing easy-to-clean materials is always a smart choice for wall, oor and furniture. Supalai@Home 55


Inspiration

Ancient Beads ลูกปดโบราณ ลูกปด เปนวัตถุหลายรูปทรงมีลักษณะเปนเม็ด เจาะรูเพื่อใชรอยเขาไปในเสนดายหรือเชือก เปนสิ่งที่มนุษยคิดคนทำขึ้น หลายพันหลายหมืน ่ ปมาแลว มนุษยยค ุ แรกทำลูกปดจากวัตถุดบ ิ จากธรรมชาติ ไมวา จะเปนกระดูกสัตว เปลือกหอย เมล็ดพืช เปลือกไม ตอมามนุษยทำลูกปดจากวัสดุ เชน ดินเผา แกว สำริด ทอง เปนตน มีการคนพบลูกปดตัง้ แตยคุ กอนประวัตศิ าสตร ในแหลงอารยธรรมเกา ลูกปดโบราณจึงมีมา ยาวนานนับหมื่นป หนาที่ของลูกปดในสมัย โบราณนัน้ นอกจากใชเปนเครือ่ งประดับทีบ่ อกถึง สถานภาพทางสังคมของผูใ ส ยังใชเปนเครือ่ งราง ของขลัง ใชในการแลกเปลีย่ นสิง่ ของแทนเงินตรา ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ แหลงผลิตลูกปดโบราณในโลกที่สําคัญๆ มีอยูส ามแหลง คือ อียปิ ต โรมัน และกลุม ประเทศ อิสลามในตะวันออกกลาง สําหรับในประเทศไทย คนพบลูกปดโบราณเมือ่ ประมาณ 5,500-6,500 กวาปมาแลว ในทัว่ ทุกภาคอยางกาญจนบุรี ชลบุรี สุราษฎรธานี อุดรธานี ฯลฯ แหลงที่พบลูกปดโบราณเปนจํานวนใน ประเทศไทย สั น นิ ษ ฐานวา นา จะเปน แหลง อุตสาหกรรมในการทําลูกปดโบราณที่ใหญที่สุด คือ ควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ แหลงโบราณคดีนพี้ บลูกปดหลายรูปแบบ โดยแบง ออกเปน 2 ประเภท คือ ลูกปดพื้นเมือง และ ลูกปดที่มาจากตางประเทศ ทําจากวัสดุตางกัน เชน ทองคํา ดีบุก ดินเผา แกว เปนตน รวมทั้ง ลูกปดที่ทําเปนรูปหนาคน ซึ่งไมเคยพบที่ใด ในประเทศไทยนอกจากที่คลองทอม อาถรรพหรือความมหัศจรรยของลูกปด โบราณจะมีจริงหรือไมเราไมรู แตไมวา จะยุคสมัยไหน ลูกปดยังคงเปนวัตถุทางความงามของมนุษย เปนที่ตองการ ตองตาตองใจตอผูพบเห็น ลูกปด โบราณถึงจะผานกาลเวลามาแลวกวาหมื่นป แตเสนหและความสวยงามไมเคยลดถอยลง ซํ้าคุณคากลับมากขึ้น นับเปนความงามของ อารยธรรมมนุษยที่บงบอกวา ความสนใจใน 56 Supalai@Home

เรื่องสุนทรียศาสตรของคนเรานั้นแทรกซึมอยูใน วัฒนธรรม ในพิธีกรรมตั้งแตเกิดจนตาย ลูกปด จํานวนมากมายไดบอกเลาถึงรสนิยม ความเชื่อ ภูมปิ ญ  ญา ศิลปะ กระบวนการผลิต เศรษฐกิจการคา สิ่งตางๆ เหลานี้ทําใหลูกปดโบราณเปนมากกวา เครือ่ งประดับ หรือเครือ่ งรางของขลังตามความเชือ่ ของมนุษย

imagine the feeling of wearing an old bead, that has been in use for more than 30 generations. You are yourself a bead on a long string of human DNA from your ancestors. They still live in you right down to the sea anemone that genetically seen gave us our heartbeat.

Beads are the oldest art form in the world! They are older than the cave paintings. Most probably you will feel a signicant difference between wearing ancient beads, full of history, and new factory made. Just

อางอิง : https://janthimablog.wordpress.com/category/ www.ancientbead.com/ Photo: https://pxhere.com/en/photo/593737


New Home

Supalai Wellington II คอนโดฯ หรู สไตล Modern English ใจกลางรัชดาฯ ถาพูดถึงคอนโดที่กำลังมาแรงใน NEW CBD ยานรัชดาของ พ.ศ.นี้ คงไมมีที่ไหนโดนใจคนทำงานไปกวา “ศุภาลัย เวลลิงตัน 2” อีกแลว เพราะเปนคอนโดมิเนียมหรูกลางทำเลธุรกิจ บนพืน ้ ทีข่ นาดใหญถงึ 12 ไรกวา หองพักอาศัยก็มใี หเลือก ตามความตองการ ไมวา จะอยูค  นเดียว อยูเ ปนคู หรืออยูก  น ั เปนครอบครัว คือมีตงั้ แตขนาดพืน ้ ทีใ่ ชสอย 42 ตร.ม. ไปจนถึง 66.5 ตร.ม. ทั้งแบบ 1 หองนอน และ 2 หองนอน ความนาสนใจของโครงการนี้อยูที่รูปแบบ โครงการเกๆ สําหรับคนชอบไลฟสไตลแบบ โมเดิรน อิงลิช ทีม่ กี ารนําจุดเดนของการออกแบบ สถาปตยกรรมหรู แนวอังกฤษสมัยใหม แสดง ใหเห็นภาพลักษณความหรูหรา สงางาม อบอุน ท า มกลางธรรมชาติ จ ากสวนขนาดใหญ ซึ่ ง นอกจากความเกแลวยังมีความสะดวกสบาย พรั่งพรอมดวยระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งสระวายนํ้าแบบ Innity-Edge Swimming 58 Supalai@Home

Pool, Sauna, Fitness, Snooker Room, Play Room, Library Room, Table Tennis Room, Multifunction Room, Bridge & Chess Game Room, Tutor Room, Board Room เปนตน เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นใหกับผูอยูอาศัยดวยระบบ รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง ดวยระบบ กลอง CCTV ระบบปองกันอัคคีภัย Smoke & Heat Detector และ Fire Alarm พรอมเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย

ที่สําคัญ โครงการนี้ยังโดดเดนดวยการ เชื่ อ มต อ ทุ ก การเดิ น ทางอย า งสะดวกสบาย แทบไมจาํ เปนตองขับรถสวนตัว เพราะมีรถรับ - สง ถึง MRT สถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย จะไปไหนมาไหนก็งาย เพราะตั้งอยูบนทําเล ศักยภาพใจกลางรัชดาภิเษก สามารถเชื่อมตอ ถนนธุรกิจสายสําคัญ อาทิ ถนนพระราม 9 ถนนเพชรบุรี ถนนอโศก ถนนสุขุมวิท ถนน พหลโยธิน และถนนประดิษฐมนูธรรม เปนตน


อีกทั้งใกลจุดขึ้น-ลงทางดวนศรีรัช และ Airport Rail Link สถานีมักกะสัน นอกจากจะเดินทางสะดวกแลว ยังแวดลอม ดวยสิง่ อํานวยความสะดวกครบครัน ทัง้ ศูนยรวม ธุรกิจการคา หลักทรัพย การเงิน ประกันภัย ธุรกิจไอที การแสดง โรงแรม โรงพยาบาล และ สถานศึกษาชั้นนํามากมาย อาทิ สยามนิรมิตร ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ไซเบอร เวิลด ทาวเวอร บิ๊กซี เอกซตรา โรงเรียนนานาชาติ รีเจนท เอสพลานาด รัชดาลัย เธียรเตอร อาคาร เอไอเอแหงใหม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แหงใหม เซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 9 ฟอรจูน ทาวน เทสโก โลตัส ฟอรจูน และ โรงพยาบาลพระราม 9 ใครเลือกคอนโดนี้จะ ไดรบั ความสะดวกสบายทุกมิตขิ องการอยูอ าศัย เพราะโซนรัชดานัน้ มีทกุ สิง่ พรอมสรรพสําหรับทัง้ วันทํางานและความสุขในการใชชีวิตจริงๆ

สําหรับผูสนใจสามารถสอบถามขอมูล เพิม่ เติม โครงการศุภาลัย เวลลิงตัน 2 โทร. 1720 หรือ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.supalai.com Supalai Wellington II is the most outstanding condominium in new CBD with its the prime location in the heart of Ratchadapisek Road. It offers the best comfort of living and transportation that could easily connect you to everywhere. The project consists of seven 14-story buildings on 12 Rai land with 1,092 residential units and 7 shops. The room types include 1-2 bedrooms from 42-66.5 Sq.M., practical for all living style, luxurious with Modern English design concept with various living facilities such as Innity-Edge Swimming

Pool, Sauna, Fitness, Snooker Room, Play Room, Library Room, Table Tennis Room, Multifunction Room, Bridge & Chess Game Room, Tutor Room, Board Room, 24-hour security system, CCTV, Smoke & Heat Detector, Fire Alarm and Security Guards. The project offers shuttle service to MRT with easy connection to main business routes such as Rama9 Road, Petchaburi Road, Asoke Road, Sukhumvit Road, Phaholyothin Road, Praditmanutham Road, Sri Ratch Expressway and Airport Rail Link Makkasan Station. Surrounded by complete lifestyle conveniences that serve your around-the-clock living’s need. For more information please contact: 1720 or visit www.supalai.com . Supalai@Home 59


Pet

Lovebirds นกเลิฟเบิรด

ในฤดูกาลซึ่งแสงแดดจัดจาสดใสแบบนี้ ก็อดไมไดที่จะนึกถึงสัตวเลี้ยงสีสันสวยสดใสอยาง ‘นกเลิฟเบิรด’ และชื่ออัน แสนนารักของมัน จึงอยากนำเรื่องที่นาสนใจของเจานกนอยนี้มาเลาสูกันฟง ความเปนมาของนกเลิฟเบิรด (Lovebirds) แรกเริ่มคือชวงป 1840 เปนนกที่มีสายพันธุเดียวกับนกแกว (Parrot) จึงเรียกวา Little Parrot เริ่มจากชาวแอฟริกันเปนผูนํานกชนิดนี้เขาไปในทวีปยุโรป ดวยเอกลักษณ ของพวกมันคือ ชอบอยูเ ปนคู เมือ่ จับคูก นั แลวก็จะดูแลกันและกันเปนอยางดี จึงไดรับการเรียกขานวา Lovebirds ในที่สุด ในเวลาตอมา นกเลิฟเบิรด ไดแพรขยายไปยังอเมริกาดวย ชวงศตวรรษที่ 60 เมื่อมีการแพรไปมากๆ จึงเกิดการกลายพันธุ จากเดิมที่เปนสายพันธุ Parrot ก็มกี ารเรียกชือ่ ใหมวา เปนสายพันธุ Agapornis เปนนกทีค่ นนิยมเลีย้ ง และผสมใหเกิดสีแปลกๆ แขงขันกัน ในชวงศตวรรษที่ 80 การเลี้ยง นกเลิฟเบิรด มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดสีสันใหมๆ สวยงามขึ้น มีการพัฒนา สายพันธุ รวมทั้งมีการผสมกับนกสายพันธุอื่นๆ จนปจจุบันนกเลิฟเบิรด ไดกลายเปนสัตวเลี้ยงยอดนิยมทั่วโลก นิสยั ใจคอของเจานกเลิฟเบิรด จัดเปนนกทีม่ เี สนห ขีเ้ ลน จะมีความสุข เมือ่ ไดอยูก นั เปนคู นิยมเลีย้ งกันทีละเยอะๆ ในกรงใหมหี ลากสีสนั จากเริม่ ตน ทีแรกทีเ่ ปนสีเขียว ปจจุบนั นีม้ สี ารพัดสี นกเลิฟเบิรด มีอายุโดยเฉลีย่ ประมาณ 15-20 ป ประเทศไทยสามารถเพาะพันธุไดตลอดทั้งป สถานทีส่ าํ หรับเลีย้ งนกเลิฟเบิรด ควรมีอากาศถายเทสะดวก ไมอบั ทึบ ปองกันฝนได แดดสองถึงบางเล็กนอยจะเปนการดี สวนลักษณะของกรงทีด่ ี 60 Supalai@Home

ควรจะเปนแบบโรงเรือน กรุดวยตาขายตาถี่เพื่อปองกันยุงและแมลง จัดคอนในกรงใหเปนแถวมีระเบียบ เพื่อใหงายตอการจัดการเรื่องความ สะอาด สวนเรื่องอาหารที่เจานกนี้ชอบ คือ เมล็ดธัญพืชตางๆ เชน ขาวไรน ขาวเปลือกมะเขือ เมล็ดทานตะวัน ขาวโอต เปนตน สวนอาหารเสริม ไดแก ขนมปงแผน ขาวโพดดิบ เพิม่ แคลเซียมดวยกระดองหมึก หญาขน ใบกระถิน โดยสองอยางหลังสามารถใหไดทุกวัน ซึ่งจะดีตอนกมาก อยาลืมใหนํ้า ที่สะอาดและเปลี่ยนทุกวัน ควรผสมวิตามินในนํ้าใหนกกินเปนประจํา เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดโรค A lovebird is the common name of Agapornis a small genus of parrot. Eight species are native to the African continent. Social and affectionate, the name comes from the parrots’ strong, monogamous pair bonding and the long periods which paired birds spend sitting together. Lovebirds live in small ocks and eat fruit, vegetables, grasses, and seeds. Some species are kept as pets, and several color mutations were selectively bred in aviculture. Their average lifespan is 10 to 15 years.


Playground

พี่ปลาทูกลับมาแลวจา ฉบับนี้พี่ปลาทูมีอะไรมาใหเลนกันอีกเหมือนเคย โดยนองๆ ตอง ชวยพี่ปลาทูหากลุมตัวเลขที่ถูกกำหนดขึ้นภายในกรอบสี่เหลี่ยมดานลาง ซึ่งพี่ปลาทูเจอแลวตั้ง หนึ่งกลุม ที่เหลือคงตองเปนหนาที่ของนองๆ แลวนะ

Number Puzzle

Supalai@Home 61


Travel Text & Photo: ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม

Pakse-Champasak ปากเซ-จำปาสัก แหงลาวใต การเดินทางทองเที่ยวประเทศเพื่อนบานในอาเซียนที่กลายเปนเรื่องสะดวกมากในยุคนี้ ทำใหคนไทยเรา มีโอกาสไดออกไปเปดหูเปดตาชมความเปนไปในมิตต ิ า งๆ ของประเทศบานใกลเรือนเคียง และมีโอกาสทำความ เขาใจในวัฒนธรรมอันดีของกันและกันมากขึ้น โดยมีคาใชจายในการเดินทางและใชเวลาไมมากมายก็สามารถ ทำไดสบายๆ และหนึ่งในดินแดนนารักที่ผมแนะนำวา เราสามารถวางแผนไปเที่ยวไดในชวงสุดสัปดาหไมตอง รอหยุดยาวก็คือ ‘ลาว’ นี่เองครับ

64 Supalai@Home


หัวใจสำคัญที่แทจริงสำหรับการใชชีวิตกับธรรมชาติ ไมไดหมายถึง การออกไปสัมผัสเที่ยวชมธรรมชาติเปนครั้งคราว แตหมายถึงการมี ชีวิตประจำวันที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติมากที่สุด

ปากเซ ประเทศลาวมีชื่อเต็มๆ วา สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปน ประเทศเพื่อนบานที่ใกลชิดกับไทย ทั้งในเชิง ประวัตศิ าสตร ทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร เชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดตอกับไทย ทั้งทางบกและทางนํ้า เปนแนวยาวถึง 1,810 กิโลเมตร สปป.ลาวเป น ประเทศที่ ไ ม มี ท างออก สูทะเล แตสามารถเปนจุดเชื่อมตอดานการ คมนาคมขนส ง จากไทยไปประเทศที่ ส ามใน อนุภูมิภาค ซึ่งประเทศลาวนั้นจะมีรายไดจาก ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ โดยเฉพาะ ปาไมและแรธาตุ อาทิ ทองคํา ทองแดง และ บอกไซต ซึ่งเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตอะลูมิเนียม

มีเขื่อนหลายแหงผลิตไฟฟาพลังนํ้า สงไปขาย ประเทศเพื่อนบานรวมทั้งประเทศไทย อีกทั้ง ภาคใตของลาวมีลักษณะเปนที่ราบสูง จึงเปน แหลงเพาะปลูกกาแฟคุณภาพดี นอกจากนี้ การทองเทีย่ วก็เปนแหลงรายได ทีเ่ พิม่ ความสําคัญขึน้ มาก โดยมีจดุ เดน คือ ธรรมชาติ ที่ยังบริสุทธิ์และวัฒนธรรมประเพณี สถานที่ ทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก เมืองหลวงพระบาง (มรดกโลก) ทุงไหหิน นํ้าตกคอนพะเพ็ง นํ้าตก หลี่ผี และปราสาทวัดพู สําหรับทริปนี้ ผมไดไปเยือนลาวที่ ‘ปากเซจําปาสัก’ สองเมืองสําคัญแหงแขวงจําปาสัก ตัง้ อยูท างตอนใตสดุ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว หางจากเมืองหลวงนครเวียงจันทน

ประมาณ 500 กิโลเมตร โดยมีปากเซเปนเมือง ศูนยกลางหลัก และเมืองจําปาสักซึ่งเคยเปน เมืองหลวงเกาของแขวง และเปนทีต่ งั้ ของศาสนสถาน สําคัญ “วัดพู” สถานทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจของชาวลาวใต โดยแตเดิม แขวงจําปาสัก มีชื่อวา แขวง เซโดน ตามชือ่ แมนาํ้ ทีไ่ หลลงมาสูแ มนาํ้ โขงทีเ่ มือง ปากเซ ตอมาเมือ่ ประเทศลาวมีการเปลีย่ นแปลง การปกครองเมือ่ ป พ.ศ. 2518 ไดมกี ารเปลีย่ นชือ่ แขวงเซโดนมาเปนแขวงจําปาสัก เพือ่ เปนเกียรติ แกความยิ่งใหญของอาณาจักรจําปาสักซึ่งมี ประวัตศิ าสตรมาอยางยาวนาน อีกทัง้ ยังเปนเมือง ทีอ่ ดุ มไปดวยธรรมชาติทหี่ ลากหลาย โดยเฉพาะ อยางยิ่ง นํ้าตกแหงลาวใต ที่ขึ้นชื่อในดานความ สวยงาม รอใหนกั เดินทางเขาไปสัมผัสดวยตัวเอง Supalai@Home 65


ปราสาทหินวัดพู ลาวใตจงึ ถูกจัดเปนอีกหนึง่ หมุดหมายของ นักเดินทาง ผูชื่นชอบความลงตัวของธรรมชาติ และรองรอยทางวัฒนธรรมอันเกาแก เปนทีร่ กู นั ครับวา ถาใครมาถิน่ นีจ้ ะตองมา เยือน ‘วัดพู’ ศาสนสถานที่แสดงถึงความรุงเรือง ของอารยธรรม บนที่ราบลุมริมแมนํ้าโขงในเขต จําปาสัก อีกทั้งยังเปนรากฐานสําคัญที่แสดง ใหเห็นถึงพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม และ ศิลปกรรมที่เปนเอกลักษณแหงภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต โดยวัดพูไดถกู จัดเปนมรดกโลก ทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงรองรอยการตั้งถิ่นฐาน ของชุมชนโบราณ ตั้งอยูบริเวณที่ราบจําปาสัก ริมฝงขวาของแมนํ้าโขง สถาปตยกรรมอันทรงคุณคาที่ตองมาชม ที่วัดพูก็คือ ปราสาทหินวัดพู ที่อยูคูกับหนา ประวัติศาสตรขอมและเอเชียตะวันออกฉียงใต มาโดยตลอด จากหลักฐานทางสถาปตยกรรม และงานศิลปกรรมของตัวอาคาร ศาสนสถานแหงนี้ ไดรับการดูแลจากผูปกครองเมืองพระนครมา โดยตลอด จนกระทัง่ ชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 66 Supalai@Home

‘นํ้าตกคอนพะเพ็ง’ เปนนํ้าตกที่ใหญที่สุด ในเอเชียอาคเนย ซึ่งไดรับการขนานนาม วาเปน ‘ไนแองการา แหงเอเชีย’

ถูกปรับเปลี่ยนจากศาสนสถานในศาสนาฮินดู เปนพุทธสถาน และไดรกั ษาความสําคัญในฐานะ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชน มาจนกระทั่งปจจุบัน นอกจากชมโบราณสถานที่ มี ป ระวั ติ นาสนใจแลว สิง่ ทีห่ า มพลาดชมก็คอื ความงามของ ธรรมชาติครับ เพราะสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวยังเปนประเทศที่มีทรัพยากรทาง ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณอยูมาก แหลงเที่ยวชม ธรรมชาติทมี่ ชี อื่ เสียงของถิน่ นีค้ อื ‘นํา้ ตกคอนพะเพ็ง’ เปนนํ้าตกที่ใหญที่สุดในเอเชียอาคเนย ซึ่งไดรับ การขนานนามวาเปน ‘ไนแองการาแหงเอเชีย’ ใหทา นไดสมั ผัสความอลังการแหงสายนํา้ ทีง่ ดงาม และแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวของสายนํ้าใน ทุกรูปแบบ ทั้งกระโจน บิดตัวพลุงพลาน และ ปะทะกันจนกอใหเกิดละอองไอนํ้าแทรกตัวอยู ทุกอณูของบรรยากาศ ทามกลางแกงหินมหึมา ที่กั้นขวางทางเดินของแมนํ้าโขง โดยแมนํ้าโขง ที่ไหลผานคอนพะเพ็งแหงนี้จะเกิดการหักตัว ลงมาตามความชันของหนาผา กลายเปนธาร


นํ้าตกคอนพะเพ็ง นํ้าตกขนาดมหึมา ใหอิสระทานชื่นชมความงาม ของบรรยากาศ และเก็บภาพถายเปนที่ระลึก ตามอัธยาศัย ใครที่มีเวลาวางวันหยุด ลองหาโอกาส จัดทริปมาเที่ยวลาวกันดูนะครับ นอกเหนือจาก ไดเห็นสิ่งแปลกหูแปลกตา ไดเก็บภาพสวยๆ สําหรับคนชอบถายรูป ยังเปนการผอนคลาย ชวยเปดโลกทัศนใหมๆ เติมไฟใหกับวันทํางาน เติมแรงบันดาลใจใหชีวิต อีกทั้งยังเปนกิจกรรม ที่เสริมความสัมพันธอันดีกับคนรอบขางไดอยาง สนุกสนาน แตละทริปไมตองวางแผนกันนาน คอยๆ เทีย่ วชมไปทีละเมือง เพลินกันไปคนละแบบ เติมสีสันใหชีวิตไดดีครับ

Kingdom of Champasak until it was unied with the rest of Laos in 1946. The city served as the primary seat and residence to Prince Boun Oum Na Champassak, an important gure in the Laotian Civil War. He built Champasak Palace, but ed in 1974 before it was completed. In May 1975, it fell to Pathet Lao forces. Since

1975, Pakse has become an economic power and of regional importance within the region. The construction of a bridge over the Mekong, built with Japanese aid, allowing road traffic with Ubon Ratchathani in Thailand, has further integrated the city with neighboring countries.

Pakse, or Pakxe, is the capital and most populous city of the southern Laotian province of Champasak, making it the second most populous city in Laos. Located at the conuence of the Xe Don and Mekong Rivers, it has a population of about 88,000. It also served as the capital of the Supalai@Home 67


Must Visit

The Boutique Farmers เที่ยวสวนออรแกนิคที่ปราณบุรี ในยุคทีใ่ ครๆ ก็มส ี ท ิ ธิเ์ ปนเจาของไลฟสไตลอน ั ซับซอนและวุน  วายไดอยางทุกวันนี้ ยอมไมนา แปลกใจที่ “ชีวต ิ เรียบงายและ ใกลชิดธรรมชาติอยางแทจริง” จะกลายเปนของหรูหรา สำหรับคนมีเวลาเหลือเฟอ และมีกำลังทรัพย แตสำหรับคนทำงาน อยางเราๆ ที่หาวันวางไดยากเต็มที ก็ใชวาจะไมมีสิทธิ์สัมผัสความสุขกับธรรมชาติแบบปลอดสาร เพราะมีโฮมสเตยสไตล ออรแกนิคเกๆ ชื่อวา The Boutique Farmers ของ James Noble เชฟมิชลินสตาร 2 ดาว อดีตเชฟสวนตัวของ ซูเปอรสตารระดับโลกอยาง Mick Jagger ซึง่ ปจจุบน ั ไดผน ั ตัวมาเปนชาวสวนทีป ่ ลูกพืชผักออรแกนิคสงใหเชฟตามโรงแรม หาดาวและรานอาหารชื่อดังตางๆ ภายใตคอนเซปต Grown by Chefs for Chefs

68 Supalai@Home


The Boutique Farmers นี้อยูไมใกล ไมไกลแคปราณบุรีนี่เอง สามารถจองมาพักใน วันสุดสัปดาหได โดยพื้นที่รวมของโครงการนี้ ประมาณ 4 ไร แบงออกเปน 3 สวน สวนที่ 1 ดานหนาเปนตึกปูนสองชัน้ สีเทา ดานลางเปนรานอาหารกับครัว สวนขางบนเปน หองพักแบบโฮมสเตย ราคาประมาณคืนละ หนึ่งพันบาท มีสนามหญาและสวนครัวเล็กๆ พืน้ ทีป่ ระมาณ 1 ไร สวนทีน่ า สนใจคือรานอาหารนัน้ ไมไดเปดทุกวัน โดยเขาจะมีวิธีบริหารรานและ ทําการตลาดที่นาทึ่ง (ถาไมใชเชฟมิชลินสตาร คงทําแบบนีไ้ มได) คือ จะเปดขายเมนูตามใจเชฟ โดยเชฟก็จะตองตามใจสวนครัวออรแกนิคหลังบาน ของเขาอีกที วาชวงนี้มีผลผลิตอะไรนาเอามาทํา กินบาง เมือ่ ไดไอเดียวา มือ้ ไหนจะทําอะไรเสิรฟ เชฟก็จะโปรโมตเมนูของเขาลวงหนาผานทาง โซเชียลมีเดีย ใหแขกจองมากอน (ไมรบั Walk-in นะจะ) พอรูว า ตองทําอาหารสําหรับกีค่ นแนนอน แลว เขาถึงจะจัดเตรียมวัตถุดบิ สดๆ จากสวนมา ทําใหกนิ ในราคาทีเ่ ขาบอกวาสบายๆ ไมตอ งรวย ก็กินได จึงนับวาเปนวาสนาของคนแถวนี้ที่จะได กินอาหารฝมอื เชฟมิชลินสตาร จากวัตถุดบิ ปลอด สารพิษรอยเปอรเซ็นตในราคาเบาๆ สวนที่ 2 ดานหลังโฮมสเตย เปนสวน (ทีฝ่ รัง่ เรียกวาฟารม) ขนาดพืน้ ที่ ประมาณ 2 ไร โดยเจาของฟารมบอกวา 2 ไรนกี่ พ็ อแลว เพราะ เขาทําสวนนี้โดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เขาปลูกผักสวนครัวใน

แบบที่ตางจากสวนครัวทั่วไปคือ ไมไดปลูกผัก แบบเนนเอาไวกนิ ทีละเยอะๆ หรือผักแนวตลาดๆ อยางคะนา กวางตุง ผักบุง ผักกาด อะไรที่ เปนของเหลานี้ไวเก็บขายพอคาแมคาคนกลาง ทีช่ าวบานธรรมดาซือ้ เอามาผัดมาแกงกิน แตเขา ปลูกผักทีเ่ ชฟระดับ Fine Dining ตามรานอาหารหรู หรือโรงแรมหาดาวจะตองใช ไมวาจะเปนดอก หรือใบของผักที่มีหนาตาสีสันสวยงาม มีกลิ่นรส ที่ถือวาเปนของสูง ของแปลก ซึ่งปกติของพวกนี้ จะตองสั่งมาจากตางประเทศ หรือตองผานการ ปลูกดวยกระบวนการพิเศษทีม่ นั่ ใจวาปลอดสารพิษ จริงๆ เพราะเขาจะใชในการประดับตกแตงจาน อาหารแพงๆ อยางที่เราเห็นในเมนูอาหารตาม โรงแรม ใหมีสีสันสวยงามดูเปนศิลปะที่กินได ซึง่ กําลังกลายเปนเทรนดระบาดไปทัว่ บานทัว่ เมือง นั่นเอง สวนที่ 3 พื้นที่ 1 ไรดานหลังฟารม เปน บานแสนสุขของครอบครัวเชฟ มีบรรยากาศอบอุน และมีเอกลักษณตั้งแตภายนอกจนถึงภายใน ดวยคอนเซปตรักษโลกขนานแท คือตกแตงดวย

การใชความคิดสรางสรรคมาเนรมิตสิ่งของที่ คนอืน่ อาจไมเห็นคุณคา ใหกลายเปนเฟอรนเิ จอร และของแตงบาน ใครสนใจจะไปลิม้ รสชาติชวี ติ แบบออรแกนิค หรือไปเยี่ยมชม ชิม และพักที่ The Boutique Farmers แหงนี้ เขาไปดูขอมูลและติดตอไดที่ http://theboutiquefarmers.com/ แนะนําวา ถาไปชวงหนาหนาว บรรยากาศจะดีกวาหนารอน มากๆ The Boutique Farmers in Pranburi was forged with the professional, the chef and any foodie in mind, by growing on demand the best and the most unusual or indeed forgotten vegetables that Thailand has to offer. Hailing from a 2 Michelin background and having worked in some of the top locations in the world ,the owner and his wife have created a unique operation to help assist organic lifestyle lovers and restaurants in creating the best menu with the lowest carbon footprint and taking time consuming processes away. Besides the organic farming, the Boutique Farmers also offer organic farming experiences with their own homestay style guest house and restaurant that serves seasonal organic food for their guests who can enjoy the farmer lifestyle during their stays. Supalai@Home 69


Save Our World Save Your Money

Waste Water Treatment การบำบัดนํ้าเสีย เมื่อฉบับที่แลวเราไดพูดถึงวิธีตาง ๆ ในการชวยใหเราประหยัดนํ้า ซึ่งนอกจะชวยรักษาธรรมชาติแลวยังชวยใหเรา ประหยัดเงินในกระเปาดวย แตสิ่งหนึ่งที่สำคัญไมแพกันคือ เรื่องการบำบัดนํ้าเสียที่เราไดใชแลว ไมวาจะเปนนํ้าเสียจากการ ชำระลางสิ่งตางๆ ยังรวมถึงนํ้าเสียจากอาหารเหลือทิ้ง และสิ่งปฏิกูลตางๆ ดวย

การบําบัดนํา้ เสียนัน้ ไมไดเปนหนาทีเ่ ฉพาะ ของโรงงานอุ ต สาหกรรม ห า งสรรพสิ น ค า โรงภาพยนตร คอนโด หรือ โรงแรมเทานั้น แตเปนหนาที่ของทุกอาคาร ตองทําการบําบัด กอนทิ้งลงแหลงนํ้า หรือทอระบายนํ้าสาธารณะ ไมวาจะมีขนาดเล็กหรือใหญ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 ป 2538 ออกความตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พศ. 2522 แตก็มีความเขมงวดแตกตาง กันไปตามประเภทและขนาดอาคาร ซึ่งกําหนด ควบคุมคาตางๆ กอนปลอยออกสูทอระบายนํ้า 72 Supalai@Home

สาธารณะ เชน คา พีเอช บีโอดี ปริมาณสาร แขวนลอย ปริมาณไขมัน เปนตน ส ว นหนึ่ ง ของการบํ า บั ด นํ้ า เสี ย คื อ การ กักเก็บไขมัน ไมใหไหลลงทอระบายนํา้ สาธารณะ โดยวิธีติดตั้งบอดักไขมัน บอดักไขมัน หรือ Grease Trap เปนบอ ขนาดเล็ก ทําหนาที่แยกไขมันออกจากนํ้าดวย วิธีธรรมชาติ ซึ่งมักจะวางไวตรงทางออกของ ทอระบายนํ้าจากหองครัว เพราะนํ้าทิ้ง หรือ ของเสียทีอ่ อกมาจากหองครัวมักจะมีคราบไขมัน

ตางๆ เปนจํานวนมากกวานํา้ ทิง้ ทีม่ าจากสวนอืน่ ของบาน หากปลอยนํ้าเสียจากหองครัวเขาไป บอบําบัดนํา้ เสียโดยตรง บอบําบัดจะตองทํางานมาก เพราะไขมันเปนของทีบ่ าํ บัดยาก หากมีคราบไขมัน ในปริมาณทีม่ ากเกินความสามารถของบอบําบัด ก็จะทําใหนาํ้ เสียทีอ่ อกมาจากบอบําบัดไมสมบูรณ (นํ้าสะอาดไมเพียงพอ) ซึ่งก็อาจจะกอใหเกิด ปญหาตามมาไดอีกหลายอยาง


บอดักไขมันมีใหเลือกทั้งชนิดวางใตซิงค ในหองครัว และชนิดฝงดิน มีลักษณะเปนกลอง ดานหนึ่งจะรับนํ้าเสียที่ปลอยออกมาจากซิงค หรือหองครัว สวนอีกดานหนึ่งจะตอทอลงสู ถังบําบัด ภายในจะแบงการทํางานเปน 3 สวน คือ สวนแรก ตะแกรงดักเศษอาหาร ซึ่งจะชวย กรองเศษอาหารและสิง่ สกปรกตางๆ เปนดานแรก จากนัน้ นํา้ เสียจะไหลผานไปยังสวนทีส่ องของถัง หรือสวนแยกไขมันเพื่อแยกคราบไขมันที่ลอยตัว อยูเหนือผิวนํ้าออกมาจากนํ้า สําหรับไขมันที่ถูก แยกจากนํา้ จะไหลผานทอระบายไขมันเพือ่ นําไป ทิ้งตอไป ซึ่งถือเปนสวนสุดทาย หากไม มี บ  อ ดั ก ไขมั น จะเป น อย า งไร? นอกจากจะผิดกฎหมายแลว บานหลายหลังที่ ไมมกี ารติดตัง้ บอดักไขมัน สิง่ แรกเลยทีท่ า นจะพบ ปญหาก็คอื ปญหาเรือ่ งของกลิน่ อันไมพงึ ประสงค ปญหาตอไปก็คือเมื่อไขมันลอยปะปนอยูตาม ทอระบายนํ้าตางๆ เกาะติดตามผนังของทอ ระบายนํ้าจนทึบตัน และมีปญหากระทบระบบ ระบายนํา้ ของบาน การแกปญ  หาจะทําไดยากขึน้ เรือ่ ยๆ และเมือ่ ถังบําบัดนํา้ เสียไมสามารถบําบัดนํา้ ไดอยางสะอาดเพียงพอ คราบไขมันทีห่ ลุดออกไป จะลอยตัวอยูบนผิวนํ้าทําใหออกซิเจนละลายนํ้า ไดนอ ยลง ก็จะกอใหเกิดปญหานํา้ เนาเสียตามมา ในที่สุด สําหรับวิธใี ชงานหรือดูแลบอดักไขมันก็คอื ควรนําเศษอาหารบนตะแกรงดักเศษอาหารไปทิง้ ทุกวันเพื่อไมใหเกิดปญหาการบูดเนา พรอมกับ ลางทําความสะอาดตะแกรงไปดวย ควรหมั่น

การบำบัดนํ้าเสียนั้น ไมไดเปนหนาที่เฉพาะของ โรงงานอุตสาหกรรม หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร คอนโด หรือ โรงแรมเทานั้น แตเปนหนาที่ของทุกอาคาร ตองทำการบำบัด กอนทิ้งลงแหลงนํ้า หรือทอระบายนํ้าสาธารณะ ไมวาจะมีขนาดเล็กหรือใหญ

ระบายไขมันที่ลอยอยูออกทางทอระบายไขมัน ทุก 7-10 วัน โดยใสถุงพลาสติก หรือใชวิธีตัก ใสภาชนะแลวนําไปทิ้ง อาจลางทําความสะอาด ภายในถังดักไขมันทัง้ หมดทุกๆ 6 เดือน เพือ่ เปน การลางทําความสะอาดระบบบอดักไขมันทัง้ หมด และลดการสะสมของเชื้อโรค หากใครก็ตามที่กําลังสรางบานหรือเดิน ระบบทอระบายนํ้าใหม ขอแนะนําใหจัดหาบอ ดักไขมันมาเพิ่มในระบบ เพราะอาจสามารถ ชวยลดกลิ่นบางอยางในบานใหนอยลง ลดการ ทํางานของถังบําบัดนํ้าเสีย ลดปญหาการอุดตัน ของระบบระบายนํา้ ภายในบาน ลดปญหานํา้ เนาเสีย กอนจะเลือกซื้อบอดักไขมัน ควรสํารวจความถี่ การใชงานหองครัวและจํานวนสมาชิกในบาน

ใหเหมาะสมกับขนาดและชนิดของบอดักไขมัน ที่จะทํามาติดตั้ง (มีทั้งชนิดตั้งพื้น และชนิดฝง ใตดิน) เชน หากมีสมาชิกในบาน 5 คน ควรใช บอดักไขมันประมาณ 15 ลิตร เปนตน Grease traps are important in household waste water treatment because they reduce the amount of fats, oils and greases that enter sewers. A grease trap, also known as grease interceptor, grease recovery device and grease converter, is a plumbing device designed to intercept most greases and solids before they enter a wastewater disposal system. Common wastewater contains small amounts of oils which enter into septic tanks and treatment facilities to form a oating scum layer. This scum layer is very slowly digested and broken down by microorganisms in the anaerobic digestion process. Large amounts of oil from food preparation in restaurants can overwhelm a septic tank or treatment facility, causing release of untreated sewage into the environment. High-viscosity fats and cooking grease such as lard solidify when cooled, and can combine with other disposed solids to block drain pipes.

Supalai@Home 73


What’s News

ศุภาลัย จัดกิจกรรมมิตรสัมพันธสอ ื่ มวลชน ประจำป 2561 พรอมแถลงขาวผลประกอบการป 60 + ภาพรวมเศรษฐกิจ และทิศทางตลาดอสังหาฯ ภาคอีสาน ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม ประธานกรรมการบริหาร คุณอัจฉรา ตัง้ มติธรรม รองประธาน กรรมการบริหาร คุณไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม กรรมการผูจ ดั การ และคุณบุญชัย ชัยอนันตบวร ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2 บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ใหเกียรติรวมกิจกรรมมิตรสัมพันธและขอบคุณสื่อมวลชน ประจําป 2561 “ศุภาลัย ชวนมวนซืน่ มหัศจรรย 2 ฝง โขง ผูกเสียวเมืองอุบลฯ ยลโปงลางแสนสุข-ี สบายดีจาํ ปาสัก” อีกทั้งแถลงขาวผลประกอบการป 60 + ภาพรวมเศรษฐกิจ และทิศทางตลาดอสังหาฯ ภาคอีสาน ณ โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล & คอนเวนชั่น เซ็นเตอร พรอมนําคณะสือ่ มวลชนสายอสังหาริมทรัพยและสายเศรษฐกิจ เยีย่ มชมโครงการ ศุภาลัย พรีโม อุบลราชธานี บานเดีย่ วประหยัดพลังงาน และทาวนโฮมใหม สไตลโมเดิรน ซึง่ ไดกระแสตอบรับทีด่ มี ากจากลูกคาชาวอุบลฯ นับตัง้ แตวนั เปดจองโครงการ ตลอดจน เยีย่ มชมสถาปตกรรม อารยธรรม และแหลงธรรมชาติทนี่ า สนใจ ณ เมืองจําปาสัก ลาวใต เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธที่ผานมา

แถลงขาวผลประกอบการป 60 + ภาพรวมเศรษฐกิจ และทิศทางตลาดอสังหาฯ ภาคอีสาน ณ โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล & คอนเวนชั่น เซ็นเตอร

Supalai’s leader team joined the Press Relations activity, Thank Press event, Press Conference of the year 2018 at Sunee Grand Hotel and Convention Center, visited Supalai Primo Ubol Rachathani and hosted the press trip to Lao in February 2018.

ผูบริหารศุภาลัย นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการศุภาลัย พรีโม อุบลราชธานี

ผูบริหารศุภาลัย นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมสถาปตกรรม อารยธรรม และแหลงธรรมชาติที่นาสนใจ ณ เมืองจำปาสัก ลาวใต

ศุภาลัย จัดงานแถลงขาว “เปดกลยุทธธรุ กิจศุภาลัยป 61 มัดใจตลาดยุค 4.0 พรอมฉลองความสำเร็จยอดขายทะลุเปาป 60” ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม ประธานกรรมการบริหาร พรอมดวย คุณไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ใหเกียรติรว มแถลงขาว “เปดกลยุทธ ธุรกิจศุภาลัยป 61 มัดใจตลาดยุค 4.0 พรอมฉลองความสําเร็จยอดขายทะลุเปาป 60” เดินหนาวางแผนงานรับปจอ สู SUSTAINABLE GROWTH 2018 ตั้งเปายอดขาย 33,000 ลานบาท และเปารายได 26,000 ลานบาท จากการเปดตัวโครงการใหม 35 โครงการ แยกเปนโครงการแนวราบ 30 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม 5 โครงการ คิดเปนมูลคารวม 40,000 ลานบาท ณ อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ถ.พระราม 3 Dr. Prateep Tangmatitham and Khun Tritecha Tangmatitham joined the press conference on the topic of “2018 Supalai’s Business Strategy to Win 4.0 Market and Celebrate the Exceeding Sales Target of 2017”, as to continue the sustainable growth for the total target value of 40,000 million Baht at Supalai Grand Tower. 74 Supalai@Home


ศุภาลัย โชวแบบบานใหมลาสุด แบรนดแนวราบ “ESSENCE”

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) โดยคุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผูจัดการ พรอมดวย คุณธัญวรัตน ปญญารัตน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายการตลาดและการขาย เปดบานนําคณะ สื่อมวลชน เยี่ยมชมแบรนดใหมแนวราบ “ESSENCE” โครงการ “ศุภาลัย เอสเซนส ลาดพราว” พรอมโชวแบบบาน 3 ชั้น 3 แบบ 3 สไตล ทั้งบานเดี่ยว บานรุนใหม และทาวนโฮม ภายใตแนวคิด THE SCENT OF YOUR ESSENCE เปดขายอยางเปนทางการเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธที่ผานมา

Khun Tritecha Tangmatitham, the managing director with Khun Tanwarat Punyaratana, assistant managing director hosted a press visit to Supalai’s new low-rise brand “ESSENCE” under the concept of “The SCENT OF YOUR ESSENCE” that officially launched in February 2018.

ศุภาลัย สนับสนุนละครเวทีฟอรมยักษแหงป 2561 “แมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล”

ศุภาลัย รับโลประกาศเกียรติคณ ุ โครงการอสังหาริมทรัพย ดีเดน ป 2560

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) รวมงานแถลงขาวเปดตัวการกลับมาของละครเวทีฟอรมยักษ แหงป 2561 “แมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล” อีกทั้งรวมแสดงความยินดี และมอบของทีร่ ะลึกใหกบั คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ซีเนริโอ จํากัด พรอมดวยศิลปนผูแสดงนําในเรื่อง โดยงานแถลงขาวจัดขึ้น ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร ซึ่งบมจ.ศุภาลัยเปนผูสนับสนุนละครเวที ดังกลาว โดยเริ่มแสดงวันที่ 16 พฤษภาคมนี้เปนตนไป Dr. Prateep Tangmatitham, Supalai’s Chairman of the Board joined the press conference of “Mae Nak Prakanong The Musical”, giving the congratulation gift to Khun Thakolkiet Veerawan and the artists as the official sponsor of this show at Muangthai Rachadalai Theatre.

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) รับโลประกาศเกียรติคุณโครงการ อสังหาริมทรัพยดีเดน ป 2560 สําหรับโครงการศุภาลัย เวลลิงตัน 2 ประเภท “คอนโดมิเนียม” จากศูนยขอ มูลวิจยั และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด โดยมี คุณธนา กิจรื่นภิรมยสุข ผูจัดการฝายสรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑ เปนตัวแทน รับมอบ Supalai PLC received an “Award of Honor for The Excellent Real Estate of 2017” from Thailand Property Research and Assessment Center, Agency for Real Estate Affairs. Supalai@Home 75


Supalai CSR

ศุภาลัย สรางสรรคโครงการ “นองอิ่มดี-พี่อิ่มสุข” สรางความสุขที่ยั่งยืนสูสังคมไทย

จากประสบการณที่ บมจ.ศุภาลัย ไดใหความสำคัญกับการศึกษา โดยมีกิจกรรมตอเนื่องในการ สนับสนุนชวยเหลือดานอุปกรณการเรียน อุปกรณกฬ ี า หองสมุด บูรณะอาคารเรียน จึงเห็นวา โรงเรียน ที่ขาดแคลนสวนใหญยังตองการ การชวยเหลืออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน บมจ.ศุภาลัย จึงได สรางสรรคโครงการ “นองอิ่มดี พี่อิ่มสุข” ที่มิไดเปนเพียงการบริจาคอาหารกลางวัน แตเปนโครงการ ที่ทำใหเด็กๆ มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตลอดไป อีกทั้งยังสามารถสรางคุณประโยชนระยะยาวตาม แนวหลักปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจที่พอเพียง อันเปนวิถีความสุขที่ยั่งยืน

76 Supalai@Home


New Project

Supalai Primo Chaiyaphruek - Bangbuathong ศุภาลัย พรีโม ชัยพฤกษ - บางบัวทอง ศุภาลัย พรีโม ชัยพฤกษ - บางบัวทอง ตั้งอยูบนพื้นที่โครงการประมาณ 11 ไร สุดยอดทําเลเดินทางสะดวกใกลถนนใหญ ราชพฤกษ ถนนกาญจนาภิเษก ถนนชัยพฤกษ แจงวัฒนะ ใกลรถไฟฟาสายสีมว ง สถานีบางพลู แวดลอมดวยสถานทีส่ าํ คัญ และแหลงอํานวย ความสะดวกครบครัน อาทิ รานสะดวกซื้อหนาโครงการ (7-11 Tesco Lotus และ Big C) เซ็นทรัล เวสตเกต อิเกีย วัดเลงเนยยี่ (วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ) โรงพยาบาล ชลลดา โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงเรียนบางบัวทองราฎษบาํ รุง โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห การออกแบบเปนทาวนโฮม 2 ชั้น ขนาด 3 หองนอน 2 หองนํ้า จอดรถ 2 คัน พื้นที่ ใชสอยเริ่ม113 ตร.ม. สไตล Modern การออกแบบคํานึงถึงการใชประโยชนในทุกตาราง เมตร และตอบรับทุกความตองการอยางลงตัว พรอมเพิม่ ความสบายใจกับระบบรักษาความ ปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง กลอง CCTV และเขา-ออกโครงการดวยประตูระบบ Easy Pass เลือกแปลงทีโ่ ดนใจในราคาเริม่ ตนเพียง 2 ลานกวาบาท พรอมของแถมหลายรายการ เชิญเยีย่ มชมบานตัวอยาง ณ สํานักงานขายโครงการ โทร. 1720 หรือดูรายละเอียดเพิม่ เติม ไดที่ www.supalai.com

Supalai Primo Chaiyaphruek - Bangbuathong is located on 11 Rai land in the prime location near Ratchapruek road and Chaiyapruek-Changwattana road, near the Purple line Skytrain Bangphlu station, surrounded by city landmarks and lifestyle conveniences. The project offers 2-story townhome with 3 bedrooms, 2 bathrooms and 2 parking for 113 Sq.M. in modern style design that is fully functional to serve every living requirements and 24-hour security. The price starts from 2++ million Baht with many free gifts. For more information please contact: 1720 or visit www.supalai.com

Supalai Bella Thepharak ศุภาลัย เบลลา เทพารักษ โครงการใหม! ศุภาลัย เบลลา เทพารักษ บานเดี่ยวและบานรุน ใหม ดีไซนลา สุด ภายใตแนวคิด “ทีท่ .ี่ ..เติมเต็มสิง่ ดีดใี หชวี ติ คุณ” บนพืน้ ทีโ่ ครงการ ประมาณ 12 ไร บนทําเลศักยภาพเดินทางสะดวกใกลวงแหวนรอบนอก ถนนเทพารักษ ถนนบางนา - ตราด และรถไฟฟาถึง 3 สาย (สายสีเขียว สายสีเหลือง และ LRT บางนา) แวดลอมดวยสิง่ อํานวยความสะดวกครบครัน อาทิ บิก๊ ซี บางพลี Market Village สุวรรณภูมิ โลตัส แมคโคร เมกาบางนา อิเกีย โรงพยาบาลบางพลี และสนามบินสุวรรณภูมิ พบกับบานประหยัดพลังงานสไตลโมเดิรน หลากหลายฟงกชั่น ออกแบบใหพื้นที่ทุกตารางเมตร ใชประโยชนไดอยางเต็มที่ พรอมใหความ เปนสวนตัวในการอยูอาศัยเพียง 74 ครอบครัวเทานั้น มีหลากหลายแบบ บานใหคณ ุ เลือกทัง้ บานเดีย่ วและบานรุน ใหม ขนาด 3 - 4 หองนอน 3 หองนํา้ จอดรถ 2 คัน พืน้ ทีใ่ ชสอย 128 - 197 ตร.ม. พรอมสิง่ อํานวยความสะดวก ภายในโครงการ อาทิ รมรื่นดวยสวนสาธารณะ สะดวกและปลอดภัยกับ การเขา - ออก ดวยระบบ Easy Pass เฉพาะลูกบาน พรอมกลอง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เปดจองโซนหนาโครงการ พรอมเลือกแปลงสวยกอนใคร ในราคา พิเศษ เริม่ เพียง 3 ลานตนๆ พรอมของแถมหลายรายการ เชิญเยีย่ มชมบาน ตัวอยาง ณ สํานักงานขายโครงการ โทร. 1720 หรือดูรายละเอียดเพิม่ เติม ไดที่ www.supalai.com 78 Supalai@Home

Supalai Bella Thepharak is a housing project that offers detached house and new design semi-detached house under the concept of “The place that fulll the goodness in your life” on 12 Rai land in prime location near the Outer ring road, Teparak road, Bangna-Trad road, 3 Skytrain lines and surrounded by lifestyle conveniences. The project offers energy efficient home design in modern style with full functions and full privacy, exclusively for 74 families. The multiple-house designs include; detached house and new design semi-detached house with 3-4 bedrooms, 3 bathrooms and 2 parking slots in 128-197 sq.m., serve you with pleasent living area and 24-hour security. The price starts from 3++ millions Baht with many free gifts. For more information please contact: 1720 or visit www.supalai.com


Supalai Garden Ville Chonburi ศุภาลัย การเดนวิลล ชลบุรี ศุภาลัย การเดนวิลล ชลบุรี บนพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 23 ไร ภายใต แนวคิด “เชื่อมทุกความสะดวกในการเดินทาง...พรอมเติมเต็มความสบาย ในการใชชีวิต” พบกับบานเดี่ยว 3 - 4 หองนอน 3 หองนํ้า จอดรถ 2 คัน พืน้ ทีใ่ ชสอยเริม่ 150 - 213 ตร.ม. ราคาเริม่ ตนเพียง 4.8 ลานบาท มีจดุ เดน เรือ่ งการออกแบบบานทันสมัยสไตลโมเดิรน เนนการใชประโยชนไดทกุ พืน้ ที่ และตอบรับทุกความตองการของทุกคนในครอบครัว พรอมคํานึงถึงการ ประหยัดพลังงาน โดยมีบานหนาตางขนาดใหญ ชวยรับแสงธรรมชาติและ ลมพัดผานไดอยางดี ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดดเดนดวยทําเลเหนือระดับกับชีวติ ทีส่ มบูรณแบบ ใจกลางเมืองชลบุรี บนถนนเศรษฐกิจ - บานบึง เดินทางสะดวกจากถนนบายพาสเลี่ยงเมือง ชลบุรี และมอเตอรเวย กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม แวดลอมดวยสิ่งอํานวย ความสะดวกครบครัน อาทิ เซ็นทรัล ชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี โรงเรียน สารสาสนวิเทศชลบุรี เปนตน เปดจองโซนหนาโครงการ พรอมเลือกแปลงสวยกอนใคร ในราคา พิเศษพรอมของแถมหลายรายการ เชิญเยีย่ มชมบานตัวอยาง ณ สํานักงานขาย โครงการ โทร. 1720 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.supalai.com

Supalai Garden Ville Chonburi is a premium quality housing project on 23 Rai land, under the concept of “Connecting all convenience for transportation to fulll every comfort of living”. The project offers modern style detached house with 3-4 bedrooms, 3 bathrooms and 2 parking. Uniquely designed with energy efficient concept, functional for all family’s need on the prime location in the heart of Chonburi, on the Settakij-Ban Bung road with easy connection from Chonburi Bypass and New Bangkok-Chonburi Motorway and surrounded by many lifestyle conveniences. For more information please contact: 1720 or visit www.supalai.com

Supalai Garden Ville Nakhon Ratchasima ศุภาลัย การเดนวิลล นครราชสีมา ศุภาลัย การเดนวิลล นครราชสีมา บนพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 41 ไร ภายใตแนวคิด “ความสุขที่เต็มเติม ใหชีวิตสมบูรณแบบ” รูปแบบใหมของ การอยูอาศัยที่พรอมดวยแรงบันดาลใจใหม เนนความโปรงสบาย ตอบรับ ชีวิตทันสมัยอยางมีดีไซนกับหลากหลายแบบบานเดี่ยวประหยัดพลังงาน สไตลโมเดิรน ทัง้ บานเดีย่ ว 2 ชัน้ ขนาด 4 หองนอน 3 หองนํา้ 1 หองพักผอน จอดรถ 2 คัน พืน้ ทีใ่ ชสอย 175 ตร.ม. และบานเดีย่ ว 2 ชัน้ ขนาด 3 หองนอน 3 หองนํ้า 1 หองพักผอน จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใชสอย 167 ตร.ม. สัมผัส ความเย็นสบายดวยลมธรรมชาติ พรอมสุนทรียภาพการใชชวี ติ ทีไ่ มเหมือนใคร กับหลากหลายมุมพักผอน ทัง้ ฟตเนส สระวายนํา้ สวนสาธารณะขนาดใหญ มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พรอมกลอง CCTV และระบบเขา - ออก Easy Pass เชื่อมโยงทุกคมนาคมที่สะดวกทําเลแหงอนาคต หลากหลายการ เดินทางทําเลศักยภาพ บนถนนมิตรภาพ ตรงขามวิทยาลัยนครราชสีมา แวดลอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิ เดอะมอลล โคราช เทอมินอล 21 เซ็นทรัล พลาซา โรงเรียนอุบลรัตนราช โรงเรียนราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพ เปนตน เลือกแปลงพิเศษ ทําเลดีๆ ในราคาเริม่ ตนเพียง 2 ลานกวาบาท พรอมรับ ของแถมหลายรายการ เชิญเยีย่ มชมบานตัวอยาง ณ สํานักงานขายโครงการ โทร. 1720 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.supalai.com

Supalai Garden Ville Nakhon Ratchasima is a premium quality housing project on 41 Rai land under the concept of “Happiness that fullls the perfect living”, designed with new inspiration and energy efficient concept to serve modern lifestyle. The project offers modern style home types including; 2-story detached home for 175 Sq. M. and 167 Sq. M., with unique aesthetics of living, fully comfort with 24-hour security. The project is located on prime location on Mitrapap road that surrounded by lifestyle conveniences and easy transportation. The price starts from 2 Million baht with many free gifts. For more information please contact: 1720 or visit www.supalai.com Supalai@Home 79


Community Care

How to Reduce Summer Heat วิธีการคลายรอนใหที่พักอาศัยชวงฤดูรอน วิธีคลายรอนและลดอุณหภูมิใหบานเย็นสดชื่น พรอมชวยลดการใชพลังงานไปในตัว เพื่อใหบานของเรากลับมานาอยู อีกครั้ง เพียงแค 7 วิธีงาย ๆ ที่จะชวยคลายความรอนใหบานของคุณ มีดังนี้ 1. ใชฟลมกรองแสงเคลือบหนาตางหองที่อยูทางทิศตะวันตกและ ตะวันออก เพื่อกันแสงแดดแรงๆ ที่จะสองเขามาในบาน 2. ติดกันสาดเฉียงประมาณ 45 องศาบริเวณหนาตาง เพื่อลด แสงแดดที่เขามาในหองไดถึง 65 - 77 % 3. แตงหองดวยสีสวาง เชน สีขาว จะไดไมดูดความรอนเหมือน สีเขมๆ เชน สีดํา สีนํ้าเงิน เปนตน 4. ปลูกตนไมบริเวณหนาบาน และหาไมประดับเล็กๆ มาไวในบาน โดยเฉพาะในหองทีอ่ ยูท ศิ ตะวันออก และทิศตะวันตก เพือ่ ใหอากาศถายเท ไดมากขึ้น 5. ทําความสะอาดฟลเตอรแอรเปนประจํา อยางนอยเดือนละครั้ง เพื่อใหแอรของคุณทํางานไดดี 6. พยายามอยาเปดหนาตางในชวงกลางวัน ลมรอนจากขางนอกจะได ไมเขามาสะสมภายในบาน 7. อยานําเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ เชน โทรทัศนไปไวใกลเครื่อง ปรับอากาศ เพราะจะทําใหเครือ่ งปรับอากาศตองทํางานหนักขึน้ จนประสิทธิภาพ ลดลง

Summer is coming. There are easy solutions for heat reduction such as; applying window lm on the west and east side, using canopy for shading, painting the room with bright colors, creating more shades with plants, cleaning air lter, avoid opening your window in the day time and do not placing electrical appliances that create heat near by the air conditioner to minimize the work load. ขอมูลบางสวน : https://home.kapook.com/

เปดใหเชาสโมสรและสระวายนํ้า • หน า โครงการศุ ภ าลั ย พาร ค วิ ล ล วงแหวน - ราชพฤกษ ถนน 345 จังหวัดนนทบุรี • หนาโครงการศุภาลัย การเดนวิลล ติวานนท - ปทุมธานี ถนนกรุงเทพฯ - ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สนใจติดตอสอบถาม : คุณมนตรี เจาหนาที่ บริการชุมชน โทร : 02-725-8888 ตอ 553

80 Supalai@Home


Flower

ชื่อสามัญ: Dillenia, katmon ชื่อวิทยาศาสตร: Dillenia philippinensis วงศ: DILLENIACEAE

สานดอกขาวเปนไมยนื ตนใบเดีย่ ว ไมผลัดใบ ลักษณะกิง่ กานจะแตก เปนพุม มีใบดกหนา ขนาดใบคอนขางใหญ ขอบใบหยัก ตรงโคนใบจะมี ครีบเล็กๆ ตัง้ ขึน้ คลายครีบปลา ใบมีสเี ขียวสดสลับโทนออนแก แมในชวง ทีไ่ มมดี อกก็ยงั ดูสวยงาม ดวยสีเขียวสดของใบทีเ่ ปนมันเงา และทรงของใบ ทีม่ รี อยหยักสวยงามตรงขอบนอก แตสงิ่ ดึงดูดใจทีส่ ดุ ของสานดอกขาวคือ ดอกสีขาวขนาดใหญ ออกดอกเปนชอที่ปลายยอด มีกลีบดอก 5 กลีบ มีเกสรตัวผูสีแดงเขมเรียงเปนวงที่กลางดอกจํานวนมาก ดอกไมชนิดนี้ ตอนเปนดอกตูมก็สวยไปอีกแบบหนึ่ง ถิน่ กําเนิดสานขาวมาจากประเทศฟลปิ ปนส บางก็วา บรูไน เพราะ เปนตระกูลเดียวกันกับสานชวาดอกเหลือง ซึง่ เปนดอกไมประจําชาติของ บรูไน และแพรพันธุอยูทางใตของไทย แตสานดอกขาวมีขนาดของ ดอกใหญกวา บางคนจึงเรียกดอกไมชนิดนี้วา ‘สานใหญ’ สรรพคุณนั้น มากมาย อาทิ เปลือกนํามายอมสีแดง เนือ้ ขางในผลสามารถใชทาํ แยม ใบนํามาแกงสมได หากใครเริม่ หลงเสนหความงามแปลกตาอยากหามาประดับสวน การปลูกและการดูแลไมยาก แคขยันรดนํ้า ใสปุยพรวนดินตามปกติ สานดอกขาวนีก้ จ็ ะออกดอกมาแตงแตมสวนสวยใหคณ ุ ตลอดป ยิง่ ถาได รับการใสปยุ และใหนาํ้ อยางเหมาะสม และปลูกในทีม่ แี สงแดด ก็จะเบงบาน อวดความงามขนาดใหญโตเกือบเทาฝามือ แถมกลิ่นหอมออนๆ ให เชยชมไมขาดชวง โดยเฉพาะในชวงหนาหนาวจะยิง่ แขงกันออกดอกบาน พรอมพรั่งกัน สวนของเราก็จะงามสะพรั่งราวสวนสวรรคเลยทีเดียว

Dillenia สานดอกขาว... เธอคือเจาสาวฤดูไหน ไมดอกไมประดับทีพ ่ ากันเบงบานอวดความสวยงามตาม รัว้ บานเพือ ่ นหรือบานเรา ไมวา จะเปนเฟอ  งฟา โปยเซียน มะลิ ดาวเรือง กุหลาบ หรือชวนชม เราอาจเห็นจนคุนชินตา แตดอกไมพลัดถิน ่ อยางสานดอกขาวนัน ้ อาจพบเห็นไมเยอะนัก เนือ ่ งจากเปนไมดอกตางถิน่ ทีเ่ พิง่ ไดรบั ความนิยมเมือ ่ ไมนานมานี้ ความงามของสานดอกขาวนัน ้ ใหความรูส  ก ึ เหมือนหญิงสาว วัยแรกแยมในชุดเจาสาวสีขาวสะอาดตา

Dillenia philippinensis (katmon) is a favorite tree among Filipino garden enthusiasts. It is endemic to the Philippines and can be used for urban greening.Katmon grows in low to medium altitude forests throughout the Philippines, but does not survive the cold climates of the uplands. Katmon is a medium-sized evergreen tree. Its trunk is erect and the branches usually start midway of the trunk. The tree is buttress-forming, evergreen, and shade tolerant. The bark is smooth with shallow ssures. The leaves are leathery, shining, ovate, elliptic or oblong-ovate, about 12 to 25 centimeters long, and coarsely toothed at the margins. Its owers are white, large, showy, and about 15 centimeters in diameter with reddish pistils and stamens. The edible fruits are rounded, about six to eight centimeters in diameter, with large eshy sepals tightly enclosing the true fruit. อางอิง : http://www.wegrow.in.th/tree_detail.php?lan=&id=638

Supalai@Home 81


Supalai @home Q2/2018  

Supalai @home Q2/2018

Supalai @home Q2/2018  

Supalai @home Q2/2018

Advertisement