Page 1

SUND NYT

Maj 2011


Velkommen til SUND NYT Velkommen til det første Nyhedsbrev for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Nyhedsbrevet er først og fremmest til alle ansatte med tilknytning til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, dvs. ansatte på institutterne og i fakultetsadministrationen. SUND NYT bliver dog tilgængeligt for alle på hjemmesiden, og vi håber, at studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser samt interne og eksterne samarbejdspartnere også vil finde Nyhedsbrevet relevant.

Se hele bladet her www.e-pages. dk/scanpub/254/16 Det er planen, at Nyhedsbrevet skal komme fire gange om året – evt. hyppigere, hvis der er stof til det. Bodil Brander Christensen byder altid kommentarer og forslag velkomne, send dem til bbc@adm. aau.dk.

Vi vil i SUND NYT formidle informationer om centrale aktiviteter på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet eller af central betydning for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Næste udgave af Nyhedsbrevet har dead-line den 19. august 2011, og bidrag kan sendes til Ann Karina Schelde (aks@adm.aau.dk) Jeg håber, at I vil læse og bidrage til SUND NYT!

Det første nummer af SUND NYT har et ”tillæg” – nemlig artiklen ”Sundhedsteknologisk forskning og afledte uddannelser”. Artiklen er skrevet af Kim Dremstrup og Pia Elberg og har været bragt i bladet ”Medicinsk Teknik og Informatik” (MTI), nr. 2 april 2011.

Egon Toft, dekan

2


Indhold

Ud v i k l i n g

3-7

Ud d a n n e l s e & Under visning

8 - 10

R e s s o u rce r – ø konomi - ansættelser o.lign.

11

Fo r s kn i n g

11-12

Ko r t

12

Udvikling

Egons ord

Internationalt samarbejde med Sverige og Kina Af Egon Toft

For at etablere mere samarbejde omkring Skagerrak og Kattegat har Aalborg Sygehus haft besøg fra Sahlgrenska Sygehus under Göteborg Universitet. Der var tale om et første møde med henblik på at etablere både klinisk og videnskabeligt samarbejde.

neres med Sahlgrenskas stærke forskningsgruppe i ”Patient Centreret Care”.

Vi har også for nyligt haft besøg fra Linköping Universitet, som i lighed med Aalborg Universitet er partner i European Consortium for Innovative Universities (ECIU). Linköping Universitet er også stærk inden for de tekniske videnskaber og er kendt for et godt industrisamarbejde samt anvendt forskning.

I denne måned er der mulighed for at ”lande” en aftale om finansiering af 20 - 50 ph.d.-studerende fra Jilin University, Changchun i det nordøstlige Kina. Den potentielle aftale er et resultat af et Vækstforumprojekt, der etablerer samarbejde mellem MedTech virksomheder i Nordjylland og partnere i Kina.

Begge svenske universiteter så flere muligheder for samarbejder. Hvad angår Göteborg Universitet drejede det sig bl.a. om, at Center for Healthcare Improvement, der er et samarbejde mellem Region Nordjylland, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under udvikling, kunne kombi-

De ph.d.-studerende vil blive tilknyttet projekter, som enten udføres i samarbejde med industripartnere i Nordjylland eller i samarbejde med forskere, der har projekter med potentiale til virksomhedsetablering.

Linköping Universitet så PBL i medicinske uddannelser som et potentielt område for samarbejde.

3


Udvikling

Aalborg Universitetshospital – byggeriet er på vej! Af Egon Toft og Bodil Brander Christensen

tion i fuld gang. Det sker i et tæt samarbejde mellem Region Nordjylland, Aalborg Sygehus, Aalborg Psykiatriske Sygehus og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

1. januar 2013 bliver Aarhus Universitetshospital til Aalborg Universitetshospital, og Aalborg Universitet bliver universitetssamarbejdspartner for Region Nordjylland og Aalborg Sygehus / Aalborg Psykiatriske Sygehus. Dette betyder et integreret samarbejde om den 3-årige kandidatdel af lægeuddannelsen, der i stort omfang skal foregå på Aalborg Sygehus samt et integreret forskningssamarbejde, der både er meget vigtigt for den forskningsbaserede lægeuddannelse og for forskningsgrundlaget for regionens sygehusvæsen.

De nuværende kliniske professorer ved Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital er netop blevet bedt om at tilkendegive, om de ønsker at blive ”overflyttet” fra Aarhus Universitet til Aalborg Universitet på nærmere angivne vilkår. Endvidere bliver de første nye kliniske professorater med ansættelse på Aalborg Universitet nu opslået. Der arbejdes med studieordningen for lægeuddannelsens 2. del, konkretisering af forskningssamarbejdet, organisationsmodellen for Aalborg Universitetshospital, økonomi og meget mere.

Den 1. januar 2013 etableres Klinisk Institut, som et institut under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Klinisk Institut skal – i tæt samarbejde med forskningsorganisationen på Aalborg Sygehus - udgøre rammen for den kliniske forskning. Det er målsætningen, at der skal være mindst én klinisk professor inden for de grundlæggende specialer på Aalborg Sygehus. De kliniske professorer – som også er overlæger ansat af regionen - får deres akademiske ansættelse på universitetet (Klinisk Institut). Det forventes, at der er 50 kliniske professorer om 5 – 7 år.

Indtil 1. januar 2013 skal samarbejdet mellem Aalborg Sygehus og Aalborg Universitet godkendes på Aarhus Universitet. Det er aftalt med Aarhus Universitet, at Aalborg Universitet indgår i ansættelsesudvalget i forbindelse med den snarlige besættelse af forskningschef-stillingen på Aalborg Sygehus. Det er ligeledes godkendt, at der opslås kliniske professorater i klinisk genetik, anæstesiologi, patologi, thoraxkirurgi og onkologi. Prioriteringen af netop disse professorater er begrundet i følgende principper: behov i undervisningen

Da Aalborg Universitetshospital skal være fungerende pr. 1. januar 2013 er ”bygningen” af den nye organisa-

4


Udvikling

på lægeuddannelsen, specialeplanlægningen og satsningsområder.

Kim Dremstrup og Bodil Brander Christensen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Til at understøtte ”Forberedelsesgruppens” arbejde er der nedsat en ”teknikgruppe” med deltagelse fra Region Nordjylland, Aalborg Sygehus og Aalborg Universitet. ”Teknikgruppen” skal arbejde med de mere konkrete organisatoriske, personalemæssige, juridiske og økonomiske problemstillinger, der skal håndteres i forbindelse med etablering af Aalborg Universitetshospital.

Arbejdet med at udvikle Aalborg Universitetshospital er organiseret i ”Forberedelsesgruppen”, der består af sundhedsdirektør Jens Winther, Region Nordjylland, specialkonsulent Mette Gjerløv, Region Nordjylland, overlæge, professor og studieleder for den kliniske undervisning Ole Thorlacius-Ussing, cheflæge Morten Noreng, Aalborg Sygehus, sygehusdirektør Jens Ole Skov, Aalborg Sygehus, psykiatridirektør Per Lund Sørensen, Region Nordjylland samt Egon Toft,

Egons ord

Samarbejde med UCN Af Egon Toft og Bodil Brander Christensen

På Selma Lagerløfs Vej – et stenkast fra Fredrik Bajers Vej – har den nordjyske professionshøjskole UCN samlet alle sine sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, det vil sige ergoterapeut-, fysioterapeut-, jordemoder-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelsen. Der uddannes dog også sygeplejersker på UCN i Hjørring. Derudover huser UCN på Selma Lagerløfs Vej også sundhedsfaglig efter- og videreuddannelse samt fire sundhedsfaglige videncentre.

Rammerne for samarbejdet er beskrevet i en generel samarbejdsaftale mellem AAU og UCN. Denne aftale udbygges med mere konkrete aftaler, bl.a. om samarbejde om ph.d.-uddannelse.

Familieskabet med UCN dyrkes og skal gerne styrkes over de kommende år. Samarbejdsfladen er bred og dækker uddannelsessiden med merit og overgang til kandidatuddannelser på AAU, undervisning, forsknings- og udviklingsprojekter, ph.d.-projekter, leje af lokaler hos hinanden osv.

Det specifikke samarbejde på det sundhedsfaglige område er også beskrevet i en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale og yderligere information om samarbejdet kan fås ved Bodil Brander Christensen (bbc@adm.aau. dk) – som også gerne bistår ved etablering af kontakter til UCN.

Der er oprettet en hjemmeside, der informerer om det generelle samarbejde www.ucn.aau.dk

5


Udvikling

SUND har fokus på uddannelse og læring Af Annette Lorentsen og Diana Stentoft

Aktuelt arbejder SUND gruppen på etablering af en struktur, der vil gøre det muligt at følge studerende systematisk gennem deres uddannelser med henblik på at belyse og løbende udbygge blandt andet anvendelsen af PBL som afsæt for læring og kompetenceudvikling. Herudover arbejdes der med forskning inden for motivation og organisation inden for Idrætsområdet, da læring, forandring, coaching og undervisning udgør væsentlige undervisningskomponenter i de dele af Idrætsstudiet, som varetages af Institut for Læring og Filosofi.

Foruden ansatte ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi tæller det Sundhedsvidenskabelige Fakultet også ansatte ved Institut for Læring og Filosofi, hvor der fra årets begyndelse blev etableret en gruppe med fokus på læring og uddannelse indenfor det sundhedsvidenskabelige område. Gruppen har fire overordnede arbejdsområder: •Uddannelsesforskning inden for udvalgte sundhedsvidenskabelige fagligheder og inden for det universitetspædagogiske område. Både pædagogiske, psykologiske og sociologiske perspektiver inddrages. Felterne er bl.a. medicin, idræt, teknologi.

SUND gruppen ved Institut for Læring og Filosofi er i fortsat og hastig udvikling og sigter blandt mange mulige tiltag eksempelvis på at arbejde i større omfang med sundhedsfilosofi og etik samt etablere et bredt internationalt samarbejde, hvor der allerede er solide relationer til Kina. Fakultetet er endvidere repræsenteret i det nyetablerede AAU PBL Akademi.

•Forskningsbaseret undervisning indenfor læring, motivation og PBL ved SUND uddannelserne •Bidrag til AAU Learning Labs tilbud om kompetenceudvikling for ansatte undervisere ved AAU, herunder Adjunktpædagogikum

Kontaktperson for gruppen og medlem af Akademisk Råd er Diana Stentofte ds@ learning.aau.dk

•Bidrag til udvikling og kvalitetssikring af nye og eksisterende uddannelser ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

6


Udvikling

Gambia-Nordjylland Af Bodil Brander Christensen

Den 26. april 2011 blev foreningen Gambia-Nordjylland stiftet. Foreningens primære formål er: a t bidrage til en vedvarende forbedring af sundhedsforholdene i Sambuyang Gambia igennem undervisning og oplysning a t bidrage til, at sundhedsklinikkerne i de nærliggende landsbyer Sanyang og Gunjur får bedre og mere velfungerende udstyr end de har i dag a t medvirke til etablering af udvekslingsmuligheder mellem ansatte og studerende på Royal Victoria University Hospital og AAU samt andre relevante institutioner, virksomheder og foreninger i Nordjylland a t bidrage til det internationale og globale perspektiv i uddannelser og forskning. Foreningen er åben er for alle, der betales et mindre kontingent.

Egons ord

På den stiftende generalforsamling blev følgende bestyrelse valgt: Merete Fredsgaard (formand), Simone Riis, Rasmus Kreipke, Josephine Holm Henriksen, Lisbeth Hansen, Karen Drescher samt Søren Valgreen Knudsen.

SUND fakultetets ledermøder Af Ann Karina Schelde

SUND fakultetets ledermøder er fakultetets fælles ledelsesforum, der via informationsudveksling, drøftelser og beslutninger bidrager til sammenhæng og koordination på tværs af fakultetet. Møderne afholdes som hovedregel hver anden mandag (sammenfaldende med AAU´s direktionsmøder) kl. 8.30 – 11.30. Deltagere er dekan Egon Toft, institutleder Kim Dremstrup, lektor Stig Kjær Andersen, forskerskoleleder Thomas Graven-Nielsen, skoleleder Pia Elberg, sekretariatschef Bodil Brander Christensen og sekretær Ann Karina Schelde. Herudover deltager prorektor Inger Askehave, institutleder Annette Lorentsen og fakultetsdirektør Niels Maarbjerg Olesen lejlighedsvist.

7


Uddannelse & Undervisning

Årets underviser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Af Pia Elberg

Der er meget, der er ”første gang” på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det var også første gang, at de studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet indstillede ”Årets Underviser”, og de pegede på lektor Parisa Gazerani.

studerende. Hun giver desuden de studerende plads til at reflektere. Parisa uddyber de svære emner i sine forelæsninger, hvilket giver eleverne større mulighed for at lære. Dette bidrager alt sammen til, at de studerende opnår en dybere forståelse.”

De studerende har udarbejdet en omfattende indstilling og de skriver bl.a. om Parisa:

De studerende skriver videre: ”Som vejleder på et projekt er Parisa til stor hjælp og inspiration for de studerende. Hun guider projektet i den rigtige retning, men lader det være op til de studerende, hvordan projektet skal udformes, og hun er altid åben for inspiration eller forslag fra de studerende”.

”Hun har hele sit hjerte og sin sjæl med i uddannelserne MedIS og medicin på trods af, at hun arbejder med store forskningsprojekter. Parisas undervisning er meget entusiastisk, systematisk og velforberedt. Hun formidler sin viden på en måde, hvor avanceret og abstrakt stof bliver simplificeret i form af eksempler og diskussioner mellem hende og de

Tillykke til Parisa.

8


Uddannelse & Undervisning

Rekrutteringsaktiviteter - flere studerende til AAU Af Annette Lind, Kommunikationsafdelingen

I tæt samarbejde med School of Medicine and Health, TEKNAT og de tre schools under TEKNAT er SUND i fuld gang med årets rekrutteringsaktiviteter. 2011 blev startskuddet til en bredere aktion, og i hovedtræk bliver der igangsat aktiviteter inden for fire hovedområder:  lere målgruppeanalyser. Bl.a. planlægger vi i den F nærmeste fremtid et større eksternt analysearbejde, som skal gøre os klogere på kendskabsgrader i landet, og give os viden om, hvor der ligger optimeringsmuligheder og venter.

1 -1 dialogen med potentielle studerende, herunder bredere markedsføring og løbende udvikling af vores faste arrangementer (fx Studiepraktik (tidligere kaldet Brobygning), Åbent Hus og uddannelsesmesserne) samt etablering af et ambassadørkorps bestående af studerende, som vil tage rundt i landet og gøre opmærksom på mulighederne på Aalborg Universitet.  randing generelt, herunder online tilstedeværelse B (Google, Facebook, optimering af studieguiden.aau. dk mm.), samt kommunikation gennem massemedierne (aviser, biospots, trafikannoncering mm.).

Egons ord

 pecifik uddannelsesrekruttering. I organisationen S foregår der et stort samarbejde mellem school, institut m.fl. for at udbrede kendskabet til uddannelserne på SUND-området.

Studiemiljøvurdering Af Pia Elberg og Sebastian Bue Rakov, Uddannelsessekretariatet

Der er på universitetet igangsat et projekt, hvor studiemiljøvurdering (SMV, tidligere kaldet Undervisningsmiljøvurdering, UMV) skal udvikles, så det hænger sammen med det øvrige evaluerings- og planlægningsarbejde på universitetet. SMV’en indeholder ligesom evalueringsarbejdet udsendelse af spørgeskema (marts), behandling af resultater og udarbejdelse af procesplaner for tilblivelsen af handlingsplaner (april/maj) samt udarbejdelse af handlingsplaner (maj/juni) og opfølgning derpå efter sommerferien. Læs evt. mere på www. studiemiljoe.aau.dk.

I april har de ansvarlige TAP’er fra de forskellige niveauer deltaget i workshops, hvor den videre proces og de overordnede resultater er blevet drøftet, og på nuværende tidspunkt er undersøgelsens resultater ved at blive analyseret og de første udkast til procesplaner er under udarbejdelse. Til at udarbejde proces- og handlingsplaner på fakultetsniveau på TEKNAT og SUND samt koordinere med skoleniveauet er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af prodekan for TEKNAT Lars Døvling Andersen, sekretariatschef for SUND Bodil Brander Christensen, projektleder Jeanet Eugenia Klindoch fra HR-afdelingen, fuldmægtig Sebastian Rakov fra Uddannelsessekretariatet samt Ditte Johanne Haulrich og Louise Nørgaard , studerende fra hhv. SUND og TEKNAT.

HR-afdelingen sendte spørgeskemaerne til alle studerende via STADS. Resultaterne af spørgeskema-undersøgelsen for School of Medicine and Health kan findes på http://www.smh. aau.dk/Studiemiljoe/

9


Uddannelse & Undervisning

Kvote 2 ansøgere Af Sebastian Bue Rakov, Uddannelsessekretariatet

Det er nu blevet gjort status for kvote 2 efter ansøgningsfristen den 15. marts, og som det fremgår af nedenstående tabeller, så er der stor fremgang at spore for SUND – både hvad angår det samlede antal ansøgninger og antallet af 1. prioriteter. Særligt antallet af ansøgere til Bacheloruddannelsen i Medicin med Industriel Specialisering samt naturligvis Lægevidenskab er steget kraftigt i forhold til 2010. Tabellerne viser udviklingen på SUND for hver bacheloruddannelse i henholdsvis det samlede antal kvote 2 ansøgninger og antallet af 1. prioriteter. Det skal bemærkes, at statistikkerne alene viser antallet af ansøgere og 1. prioriteter. Det fremgår således ikke, hvorvidt ansøgerne er kvalificeret til optagelse eller ej. Sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger foretages af Studiekontoret, og ansøgerne kan løbende se status for behandling af deres KOT-ansøgning på selvbetjeningssystemet UniStart.

Det er naturligvis glædeligt med en så markant fremgang i antallet af kvote 2 ansøgere, og den store kvote-2søgning giver god grund til tilfredshed og optimisme i forhold til udviklingen på SUND. Det bliver spændende at følge udviklingen i antallet af ansøgere til SUND’s uddannelser, når vi når til sommerens Kvote-1 ansøgninger.

Fremgangen i antallet af ansøgere er endnu mere markant, hvis også 2009-tallene inddrages, og for de sidste tre år ser udviklingen i antallet af kvote 2 ansøgninger dermed således ud for SUND:

10


RESSOURCER – ØKONOMI - ANSÆTTELSER O.LIGN.

Aktuelle VIP-opslag ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Af Kim Dremstrup

Vores uddannelser indenfor Idræt, Medicin og Klinisk videnskab og teknologi og det nye initiativ Teknoantropologi, hvor vi også medvirker som entreprenører på teknologidelen, vokser stadig. Det medfører et øget behov for undervisere og for at dække det behov, har instituttet en række opslag om stillinger på adjunktog lektor-niveau inden for Sundhedsteknologi (stilling 201121 og 41060), Idræt (stilling 201120 og 41061) og Medicin (stilling 201122 og 41059). Ydermere er der også et opslag om stillinger som studielektor indenfor informatik og idræt (SL 2902 og SL2903). Opslagene kan findes dels på vores universitetsweb, dels på jobnet. For medicinopslagenes vedkommende er de også annonceret på webportalen academic postions. https://stillinger.aau.dk/show.php?list=1967

Egons ord

https://stillinger.aau.dk/show.php?list=1965

Yderligere information om stillingerne kan fås hos institutleder Kim Dremstrup.

Forskning

Stor ansøgningsaktivitet ved forårsrunden Af Kim Dremstrup

(Natur og Univers) og 1 til FKK (Kultur og Kommunikation). Kvantitet er naturligvis ikke det udslagsgivende hos forskningsrådene, men jeg er sikker på, at kvaliteten også er i orden, så nu venter vi spændt på uddelingerne senere på året.

Intet kommer som bekendt af sig selv, undtaget lommeuld som salig Storm P så klogt bemærkede. Forskning kræver også indsats, og det på flere fronter. Ansøgningsfronten er en af de første, der skal overvindes, og der er stor konkurrence om midlerne. Men ud fra devisen om at hvis man ikke søger, så er man i hvert fald sikker på ikke at komme i betragtning, så var forskerne for Institut for Medicin og Sundhedsteknologi godt fremme i skoene ved seneste ansøgningsrunde hos Det Frie Forskningsråd. Hele tyve ansøgninger til forskningsrådene blev afsendt med en samlet ansøgningssum på 70 millioner kr. Fordelingen mellem de enkelte råd var sådan, at der blev sendt 12 ansøgninger til FTP (Teknologi og Produktion), 5 til FSS (Sundheds og Sygdom), 2 til FNU

11


Forskning

Tredelt Sundhedsteknologisk konference i Aalborg i juni Af Kim Dremstrup

Aalborg Universitet er sammen med Dansk Medicoteknisk Selskab og Biomed Community værter ved en tredelt konference i AKKC fra 14-17 juni 2011. Således afholdes 15. Nordic Baltic Conference in Biomedical Engineering and Medical Physics parallelt med det 29. Landsmøde for Dansk Medicoteknisk Selskab. Ydermere er BioMed Community vært ved en projektbørs ved navn Windows of Opportunity 2011. Se meget mere om de tre arrangementer – og meld dig til her:

http://www.dmts.dk/nbc15/

Egons ord

http://www.dmts.dk/kongres/ http://biomedcom.dk/windows-of-opportunity-2011

Kort

 ommunikationsafdelingen på fakultetskontoret har udarbejdet en kort præsentationspjece på engelsk om K uddannelser, forskning og forskerskole på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Pjecen fås hos Ann og Bodil på ledelsessekretariatet.  Sæt krys i kalenderen den 1. september 2011 kl. 15.00 (markering af fakultetets 1 års fødselsdag) og den 3. januar 2012 kl. 13.30 (nytårskur). Der er dimission den 30. juni 2011.

12

SUND NYT - Maj 2011  

Nyhedsbrev fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet

Advertisement