Page 1

+Show room િâÃàŵ ¤ÃÙ«...¾ÃŒÍÁ»ÅØ¡·Ø¡»¯Ô¡ÔÃÔÂҵͺʹͧ

+Interview +Test & Talk +On Stage Umar A Rahman

TOYOTA PRIUS...no one els

TWIN CAR DRIFT MACHINE WITH HANKOOK DRIFT TEAM


การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ กีฬามอเตอร์สปอร์ตที่ก�ำลัง ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ซึ่งในช่วงหลายๆ ปีที่ ผ่านมานั้นก็มีพัฒนาการขยับสเต็ปขึ้นมาเรื่อยๆ จนใน ปัจจุบนั ประเทศไทยมีรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบทีผ่ า่ น การรั บ รองมาตรฐานจาก ราชยานยนต์ ส มาคมแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.) มากถึง 6 รายการ โดยในแต่ละรายการนั้นก็มีจุดเด่นที่แตกกัน

ออกไป แต่ทุกรายการแข่งขันที่มีอยู่ในบ้านเรานั้นต่างก็มี เป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ต ให้ก้าวไปสู่ระดับสากล และยังต้องการให้วงการมอเตอร์ สปอร์ตเปิดกว้างให้กับหลายๆ คนได้ตามฝันที่ตนเอง ต้องการ ส�ำหรับเรื่องราวจากปก “CIRCUIT BATTLE” ของเรา ในครั้งนี้ เราอยากจะน�ำเสนอถึงรายละเอียดในการแข่งขัน

ของแต่ ล ะรายการอย่ า งครบถ้ ว น แต่ ก็ อ ย่ า งที่ ก ล่ า ว ตอนต้ น ว่ า ปั จ จุ บั น การแข่ ง ขั น รถยนต์ ท างเรี ย บใน ประเทศไทยนัน้ มีมากถึง 6 รายการแข่งขัน ซึง่ แต่ละรายการ นั้นก็มีรูปแบบในการจัดงานที่แตกต่าง ครั้งนี้เราจึงน�ำงาน แข่ ง รายการใหญ่ 4 งานมาประกบคู ่ ต ามรูป แบบของ การจัดการแข่งขันมาให้ดูกัน...

รถยนต์โดยเฉพาะ (ยาง Slick) ได้ เหมาะส�ำหรับนักแข่งที่ มีประสบการณ์ขึ้นมาอีกนิด 3. Super Car คือรุ่นใหญ่สุดของรายการ เพราะรถ แข่งในรุน่ นีเ้ ป็นรถแข่งทีม่ คี วามเร็วสูงสุดเท่าทีร่ ถแข่งในประเภท Saloon จะท�ำได้ โดยการแข่งขันในรุ่นนี้จะบังคับที่น�้ำหนัก ของตัวรถแข่งที่ต่างกัน ซึ่งน�้ำหนักที่ถูกก�ำหนดนั้นจะขึ้นอยู่กับ ความจุของเครื่องยนต์ที่รถแข่งคันนั้นๆ ใช้ในการแข่งขัน 4. Super Commonrail เป็นรุน่ การแข่งขันทีเ่ ปิดขึน้ เพื่อรองรับรถแข่งที่เป็นรถกระบะ และใช้เครื่องยนต์ดีเซล โดยรุน่ นีจ้ ะบังคับให้ใช้รถแข่งทีส่ ร้างขึน้ จากรถกระบะทีผ่ ลิตขึน้ ในประเทศเท่านั้น ในยุคปัจจุบันรายการ SUPER CAR THAILAND ได้มีการพัฒนามาเป็นล�ำดับขั้น ได้มีการเพิ่มรุ่นการแข่งขัน ต่างๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ เพื่อให้ครอบคลุมการแข่งขันรถยนต์ทาง เรียบทุกประเภท และได้มกี ารจัดการแข่งขันในรูปแบบ Street Circuit ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับงาน Bangsaen Thailand Speed Festival ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในระดับสากล และนอกจากนั้นยังมีการร่วมจัดการแข่งขันกับรายการรถยนต์ ทางเรียบในระดับสากลในรายการ ASIAN FESTIVAL OF SPEED หรือ AFOS ซึ่งด�ำเนินการจัดการแข่งขันในย่าน ภาคพื้นเอเซียมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยประเทศไทยถือเป็น หนึ่งในสนามการแข่งขันที่ถูกบรรจุไว้เป็นประจ�ำทุกปี และ นอกจากนัน้ ในทุกวันนีร้ ายการ SUPER CAR THAILAND ยังได้ขยับมาตรฐานขึ้นมาเป็นระดับชิงแชมป์ประเทศไทย และ ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น SUPER CAR THAILAND CHAMPIONSHIP ตั้งแต่ปี 2010 ที่ผ่านมา

Highlight of event ส� ำ หรั บ รายการ SUPER CAR THAILAND CHAMPIONSHIP 2011 นี้ ผ่านการปรับปรุงมาตรฐาน ต่างๆ มามากมายจนในปัจจุบัน การแข่งขันที่เป็นรุ่นไฮไลต์ ของการแข่งขันอัดแน่นไปทุกๆ รุ่น และในปี 2011 นี้ก็มีรุ่น ทีเ่ ป็นการเก็บคะแนนสะสมเพือ่ เป็นแชมป์ประเทศไทยอยู่ 2 รุน่ การแข่งขันคือ รุ่น SUPER CAR ที่เป็นการแข่งขันรุ่นใหญ่ สุดของรายการที่อัดแน่นไปด้วยนักแข่งมากประสบการณ์และ รถแข่งที่นับว่ามีสีสันมากที่สุดในเมืองไทย และในรุ่นนี้ส�ำหรับ ปี 2011 ก็มไี ฮไลต์อยูท่ รี่ ถแข่งคันใหม่ของทีม Toyota Team Thailand by Arto ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้รองรับกับ กติกาที่มีการปรับปรุงล่าสุด ส่วนอีกรุ่นที่เป็นการแข่งขันเพื่อ เก็บคะแนนสะสมเป็นแชมป์ประเทศไทยก็ได้แก่ รุ่น Super Commonrail ที่มีการขับเคี่ยวไม่แพ้กัน นักแข่งแต่ละคนนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นนักแข่งที่มากประสบการณ์ และมีลีลาการขับ ที่ดุดัน นอกจากนั้ น แล้ ว ก็ ยั ง มี ไ ฮไลต์ อ ยู ่ ที่ เ รื่ อ งของสถานที่ แข่งขันที่จะไปเปิดฉากกันที่สนามเฉพาะกิจที่ถูกเนรมิตรขึ้นใน ต่างจังหวัด ซึง่ สนามแรกของปีนจี้ ะไปจัดกันที่ จ.สระแก้ว ส่วน สนามสุดท้ายนั้นก็จะไปจัดกันในรูปแบบของ Street Circuit ปิดเมืองแข่ง ที่บริเวณชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี นอกจากนั้น แล้วก็ยังมีการมาร่วมสนุกของรถแข่งจากต่างประเทศ โดยใน อีเวนท์ที่ 3 ของทุกๆ ปี รายการนี้จะมีรถแข่งจากต่างประเทศ เข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขัน ซึ่งปีนี้ก็ต้องตามดูกันว่าปีนี้ทาง ผู้จัดจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์กันอีก...

SUPER CAR THAILAND CHAMPIONSHIP Promoter Profile กีระเกียรติ เย็นมะโนชย์ Three Crowns Racing Project SUPER CAR THAILAND CHAMPIONSHIP เป็ น รายการแข่ ง ขั น รถยนต์ ท างเรี ย บระดั บ มาตรฐานใน ประเทศไทย ที่เริ่มด�ำเนินการแข่งขันครั้งแรกในปี 2003 โดยการเริ่มต้นของรายการนี้เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม นักแข่งที่อยากพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยให้ เดินหน้าต่อไป โดยได้น�ำกติการะดับสากลเข้ามาใช้กับการ แข่งขันรถยนต์ในประเทศไทยอย่างจริงจังและเข้มข้น โดยใน ยุ ค เริ่ ม ต้ น ของรายการ SUPER CAR THAILAND CHAMPIONSHIP นัน้ กติกาทีน่ ำ� เข้ามาประยุกต์ใช้นนั้ เน้น ให้กติกาเป็นที่เหมาะกับสภาพโดยทั่วไปของเมืองไทย โดยยึด พืน้ ฐานทีก่ ารไม่ฟมุ่ เฟือ่ ยในอุปกรณ์ทใี่ ช้ ท�ำให้กติกาด้านเทคนิค นั้นเปิดกว้าง แต่ก็มีข้อจ�ำกัดในแต่ละจุดเพื่อลดค่าใช้จ่าย พร้อมกันนัน้ ยังมีเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาความสามารถของทีมแข่ง ในเมืองไทยให้มีความสามารถในการพัฒนารถแข่ง ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้รายการ SUPER CAR THAILAND CHAMPIONSHIP มีการจัดการ แข่งขันหลักๆ ทั้งหมด 4 รุ่นการแข่งขัน คือ 1. Super Production 1500 เป็นรุ่นการแข่งขันที่ เหมาะส�ำหรับนักแข่งหน้าใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นการแข่งขัน 2. Super 2000 เป็นรุน่ การแข่งขันทีส่ ามารถโมดิฟาย เครือ่ งยนต์ได้แบบไม่จำ� กัด แต่ตอ้ งมีพกิ ดั ของเครือ่ งยนต์ไม่เกิน 2000 ซีซ.ี พร้อมกันนั้นยังอนุญาตให้ใช้ยางทีใ่ ช้ในการแข่งขัน


PRO.RACING SERIES THAILAND CHAMPIONSHIP Promoter Profile อโณทัย เอี่ยมล�ำเนา GPI MOTORSPORT

PRO.RACING SERIES THAILAND CHAMPIONSHIP เป็นอีกรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ ระดับประเทศทีเ่ ริม่ ประเดิมสนามอย่างเป็นทางการเป็นครัง้ แรก ในปี 2009 ซึ่งจุดเริ่มต้นของการแข่งขันในรายการนี้เกิดขึ้น ด้วยความตัง้ ใจของ คุณอโณทัย เอีย่ มล�ำเนา ทายาทของเครือ กรังด์ปรีซ์ กรุ๊ป ที่ต้องการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตใน ประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล และด้วยแรงหนุนจาก หลายๆ ฝ่ายท�ำให้ คุณอโณทัย เอี่ยมล�ำเนา ตัดสินใจจัดการ แข่งขันรายการนีข้ นึ้ มาอย่างเป็นทางการ โดยในช่วงเริม่ ต้นของ การแข่งขันในรายการนีม้ กี ารแข่งขัน้ หลักๆ ทัง้ หมด 2 รุน่ การ แข่งขัน คือ 1. PRO.CAR เป็นรุ่นการแข่งขันส�ำหรับรถยนต์ Production Car โดยรถแข่งทัง้ หมดนัน้ ต้องเป็นรถแข่งทีถ่ กู ผลิตขึน้ และมีขายในประเทศไทยเท่านัน้ นอกจากนัน้ ยังมีการ ก�ำหนดด้วยพิกัดความจุของเครื่องยนต์ที่ต้องมีความจุไม่เกิน 1600 ซีซ.ี และมีการแบ่งเกรดการเก็บคะแนนออกเป็น 3 เกรด คือ เกรด C, เกรด B และเกรด A ตามเกรดของนักแข่งที่ ร่วมท�ำการแข่งขัน 2. PRO.TRUCK รุ่นนี้เป็นรุ่นการแข่งขันส�ำหรับรถ กระบะทีถ่ กู ผลิต และมีจำ� หน่ายในประเทศไทยเท่านัน้ ซึง่ ในรุน่ นี้ก็เช่นเดียวกันคือมีการบังคับที่พิกัดความจุของเครื่องยนต์ ซึ่งรถแข่งในรุ่นนี้จะต้องมีพิกัดความจุไม่เกิน 2500 ซีซี. และ จะต้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น การเก็บคะแนนสะสม ประจ�ำปีนนั้ ก็เป็นเหมือนกับรุน่ PRO.CAR คือมีการแบ่งเกรด ตามเกรดของนักแข่งคือ C, B และ A

โดยในปี 2009 ซึ่งเป็นปีแรกนั้นทางผู้จัดก็ยังได้มีการ จัดรุ่นการแข่งขันเสริมด้วยการแข่งขันในรุ่นของ Singha Racing School ที่นักแข่งทั้งหมดที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน นั้นต้องเป็นลูกศิษย์ของ Singha Racing School เท่านั้น และมีการแบ่งรุ่นย่อยตามพิกัดความจุดของเครื่องยนต์ที่ใช้ใน รถแข่ง ซึ่งก็เปิดฉากไปได้ดีในปีแรก และหลังจากนั้นก็มีการ พัฒนางานจากทางผู้จัดอย่างต่อเนื่องจนในปี 2010 รายการ ได้ขยับมาตรฐานขึ้นไปอีกขั้น มีการแข่งขันที่เป็นรุ่นชิงแชมป์ ประเทศไทยบรรจุอยู่ 2 รุ่นคือรุ่น Thailand Touring Car ที่ห่างหายไปจากประเทศไทยอย่างยาวนาน โดยในรุ่นนี้บังคับ กันที่พิกัดความจุของเครื่องยนต์ต้องไม่เกิน 2000 ซีซี. พร้อม กับต้องใช้ยางเรเดียลในการแข่งขันเท่านั้น และมีการเก็บ คะแนนสะสมแบบแบ่งเกรดนักแข่ง นอกจากนัน้ ก็มรี นุ่ กระบะที่ ถูกเปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น Thailand Pick-up Truck โดยยังคง กติกาไว้ตามเดิมคือต้องเป็นรถกระบะทีถ่ กู ผลิต และมีจ�ำหน่าย ในประเทศไทย และต้องมีพิกัดความจุของเครื่องยนต์ไม่เกิน 2500 ซีซี. เท่านั้น Highlight of event PRO.RACING SERIES THAILAND CHAMPIONSHIP ในปี 2011 นี้ ถูกจัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปี ที่ 3 และมีการพัฒนาสิ่งต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ก็ มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องรุ่นการแข่งขัน คือ เพิ่มรุ่นการแข่งขัน ให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักแข่งหน้าใหม่ที่ถือ ใบขับแข่งเกรด C และไม่เคยได้รับต�ำแหน่ง 1-3 ในตาราง

คะแนนสะสมประจ�ำปีของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบได้เข้าสู่ วงการด้วยการแข่งขันในรุ่น XO SUPER JUNIOR ที่มี การเก็บคะแนนสะสมประจ�ำปี เพื่อหานักแข่งเข้าไปอยูใ่ นสังกัด “Team Eakie” นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มรุ่นของ Singha Racing School อีก 2 รุ่นคือ Singha Retro Car กับ Singha Euro Classic ที่เปิดกว้างมากขึ้นกว่า 2 ปีแรกที่ ผ่านมา ส�ำหรับรุ่นการแข่งขันหลักๆ นั้นก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นรุ่น PRO.CAR ที่ปีนี้มีการปรับใส่รุ่นย่อยในรุ่น PRO.CAR Lady เข้าไป เพิ่มโอกาสให้กับนักแข่งหญิงใน การลุ้นโพเดียม นอกจากนั้นก็ยังมีรุ่นไฮไลต์กับ Thailand Touring Car ทีเ่ ป็นรุน่ เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทย ใน 3 เกรดนักแข่งคือ A, B และเกรด C ส่วนในรุน่ Pick-up Truck นั้นปีนี้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นรุ่นชิงแชมป์ประเทศไทย แต่ก็ ยังคงอัดแน่นไปด้วยความมันส์จากสไตล์การขับขี่ที่ดุดันของ นักแข่งเช่นเดิม ซึ่งในรายการ PRO.RACING SERIES THAILAND CHAMPIONSHIP 2011 นี้ ในการแข่งขัน หลัก 3 รุ่น Thailand Touring Car, Pick-up Truck และ PRO.CAR นั้น หากนักแข่งคนใดที่ได้รับเงินรางวัลจาก การแข่งขัน และเป็นศิษย์เก่าของ Singha Racing School ในหลักสูตร Rising Star และหลักสูตร Advance ทาง Singha Racing School จะมีเงินรางวัลเพิ่มให้พิเศษอีก 1 เท่าตัว


TOYOTA MOTOR SPORT Promoter Profile บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด Event organizer : TRD (Thailand) Toyota Motor Sport กิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ ทางเรียบในรูปแบบ One Make Race ได้ถกู จัดการแข่งขัน ขึ้นครั้งแรกในปี 2005 ด้วยเป้าหมายที่ทางโตโยต้ามุ่งมั่น พัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทย ให้กา้ วหน้าต่อไปด้วยการ มีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้ก้าวสู่ระดับ มาตรฐานสากล โดยเน้นให้เป็นกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตที่จะ ในการน�ำความสนุกสนานไปให้แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตทุก ภูมิภาคของประเทศได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด และเน้นให้เป็น กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตที่เริ่มจากระดับเยาวชน และก้าวขึ้นสู่ การเป็นนักแข่งระดับมือสมัครเล่น และพัฒนาต่อสู่ระดับมือ อาชีพ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างนักแข่งดาวรุ่งสู่แถวหน้าของ วงการมอเตอร์สปอร์ตไทย และสร้างโอกาสสู่การแข่งขันใน ระดับนานาชาติต่อไป โดยการแข่งขันในรายการ Toyota Motor Sport นั้นเริ่มต้นขึ้นกับการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันในรูปแบบ One Make Race กับรถยนต์สแตนดาร์ดโรงงานที่ถูกพัฒนาและ ปรับปรุงเข้าสูก่ ารแข่งขันโดยผูจ้ ดั สมรรถนะของรถแข่งทุกคัน จึงอยู่ในพื้นฐานกติกาเดียวกัน ส�ำหรับรุ่นการแข่งขันตลอด หลายปีที่ผ่านมานั้นก็มีทั้งหมด 3 รุ่นคือ 1. Toyota Vios One Make Race-Lady Cup ที่เป็นรุ่นการแข่งขันส�ำหรับนักแข่งหญิงมือใหม่ที่ถือใบขับแข่ง เกรด C ที่ออกโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.) และมีการเก็บคะแนนสะสม เพื่อเป็นแชมป์ประจ�ำปี 2. Toyota Vios One Make Race Class C รุ่นนี้เป็นการแข่งขันส�ำหรับนักแข่งชายหน้าใหม่ที่ถือใบขับแข่ง เกรด C เช่นเดียวกัน และมีการเก็บคะแนนสะสมเพือ่ เป็นแชมป์ ประจ�ำปี และก็มีข้อแม้ว่า นักแข่งที่ได้แชมป์ประจ�ำปีในรุ่นนี้ ในปีตอ่ ไปถ้าจะร่วมแข่งขันในรายการ Toyota Motor Sport จะต้องเปลีย่ นรุน่ การแข่งขันไปแข่งในรุน่ Toyota Yaris One Make Race Class B 3. Toyota Yaris One Make Race รุ่นการ แข่งขันนี้มีไว้ส�ำหรับนักแข่งที่ถือใบขับแข่งเกรด B ที่ออกโดย ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(รยสท.) มีการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเป็นแชมประจ�ำปีเช่น เดียวกัน โดยผู้ที่ได้แชมป์ประจ�ำปี และรองแชมป์อันดับ 1 จะได้รับสิทธิ์พิเศษในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับต่อไป โดยการแข่งขันในรายการ Toyota Motor Sport 2011 ที่เป็นปีปัจจุบันนี้ทาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ก็ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา มีการปรับปรุง ในเรือ่ งต่างๆ เพืม่ เติม จนในปีลา่ สุดได้มกี ารเปิดรุน่ การแข่งขัน เพื่อเป็นสีสันเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 1 รุ่นกับ “Toyota PRIUS Circuit Challenge” ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วม การแข่งขันภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และ นอกจากนั้นกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของโตโยต้านี้ก็ยังคง อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่จะช่วยสร้างสีสันให้กับ งานอีกมากมายเหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา Highlight of event กิจกรรม Toyota Motor Sport นี้เป็นกิจกรรม มอเตอร์สปอร์ตที่เน้นสีสันของงานเป็นหลัก กิจกรรมต่างๆ ภายในงานจึงถูกอัดแน่น ซึ่งในปีนี้สีสันก็ยังคงอัดแน่นเหมือน เดิม และที่เป็นไฮไลต์ของการแข่งขันนั้นก็จะอยู่ที่การออนทัวร์ ไปแข่งในสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงการไปแข่งขันกันในสนาม มาตรฐานอย่าง Sepang F1 Circuit ที่ประเทศมาเลเซีย ในสนามที่ 2 ของทุกๆ ปี และไปแข่งสนามปิดท้ายปลายปี

ในสนามที่ 6 ร่วมกับงาน Bangsaen Thailand Speed Festival ที่บริเวณชายหาดบางแสน นอกจากนั้นก็จะมีการ ขับเคี่ยวของนักแข่งในทุกๆ รุ่น โดยในรุ่น Toyota Vios One Make Race-Lady Cup นั้นก็น่าจับตาที่เหล่าดารา จาก Toyota Star Team ที่เข้ามาร่วมแข่งขัน พร้อมทั้ง 2 ดาวรุ่งจากทีม Toyota Racing School ที่ได้รับการ คั ด เลื อ กเข้ า มาร่ ว มที ม หลั ง จากที่ ไ ด้ เ รี ย นกั บ Toyota Racing School ส่วนในรุ่น Vios One Make Race Class C นั้นก็มีนักแข่งที่น่าจับตาหลายคน และ 2 คนใน นั้นก็เป็นตัวแทนนักศึกษาจาก Toyota Racing School และที่ขาดไม่ได้ก็เป็นดารานักแข่งจาก Toyota Star Team ซึ่งจะเป็นใครกันบ้างนั้นก็ต้องติดตามดูกัน และสุดยอดไฮไลต์ของงานกับการแข่งขันในรุน่ Toyota Yaris One Make Race Class B ทีร่ นุ่ นีด้ กี รีการแข่งขัน สูง เพราะจะมีการเก็บคะแนนสะสมประจ�ำปี และหลังจบการ แข่งขันในสนามที่ 5 จะมี 2 นักแข่งในรุ่นนี้ที่มีคะแนนน�ำอยู่ ในตารางคะแนนสะสมได้ มี โ อกาสไปร่ ว มแข่ ง ในรายการ Net Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนคนที่ได้แชมป์ประจ�ำปีนั้นหลัง จากปิดฤดูกาลก็จะได้รับโอกาสเข้าร่วมทีม Toyota Team Thailand by Arto ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ มืออาชีพต่อไป


HONDA RACING FEST’ Promoter Profile บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด Event organizer : GPI MOTORSPORT Honda Racing Fest’ กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตอีก หนึ่งงานที่ค่ายรถยนต์ออกมาท�ำ โดยกิจกรรม Honda Racing Fest’ นี้ เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2007 ซึ่งมี เป้าหมายทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตใน ประเทศไทย และยังพร้อมทีจ่ ะเปิดโอกาสให้กบั นักแข่งหน้าใหม่ ได้ก้าวเข้าสู่วงการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบภายใต้มาตรฐาน สากลอย่างแท้จริง ด้วยการแข่งขันกันภายใต้กติกาที่เป็น มาตรฐานสากล ซึ่งโครงการ Honda Racing Fest’ ใน ปีแรกนั้นเปิดตัวขึ้นมากับการแข่งขันทั้งหมด 3 รุ่นคือ 1. Honda Pro Cup ที่มีไว้ให้กับนักแข่งระดับมือ อาชีพทัง้ 3 เกรดได้เข้าร่วมการแข่งขัน มีการเก็บคะแนนสะสม เพือ่ เป็นแชมป์ระจ�ำปี 3 รุน่ ย่อยคือ Honda Pro Cup Over All, Honda Pro Cup Class B และ Honda Pro Cup Class C ซึ่งรถแข่งทุกคันที่เข้าแข่งขันจะต้องเป็นรถยนต์ Honda ที่มีพิกัดความจุของเครื่องยนต์ตามที่กติการะบุใน แต่ละเกรดการแข่งขันเท่านั้น

2. Honda Jazz One Make Race เป็นการ แข่งขันส�ำหรับนักแข่งหน้าใหม่ที่ถือใบขับแข่งเกรด C ที่ออก ให้โดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.) และในช่วงปีแรกๆ นั้น Honda เปิด โอกาสให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน ด้วยกับโครงการ University Driver Serch โดยจะท�ำการ คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาสถาบันละ 2 คนมาเข้าร่วมการ แข่งขัน ซึง่ ในปีแรกทีจ่ ดั การแข่งขันนัน้ คัดเลือกนักศึกษามาจาก 4 สถาบันการศึกษา และในปีตอ่ มาก็ได้เพิม่ เข้าไปอีก 1 สถาบัน การศึกษา กลายเป็น 5 สถาบันการศึกษา 3. Honda Club Race ที่เป็นการแข่งขันส�ำหรับ นักแข่งหน้าใหม่ในระดับ Club Race ที่ใช้รถยนต์ Honda

ซึ่งการแข่งขันจะมีการเก็บคะแนนสะสม เพื่อเป็นแชมป์ประจ�ำ ปีในรุ่นการแข่งขันย่อย 3 รุ่น คือ Racing Compact, Racing Single Cam และ Racing Twin Cam โดย รถแข่งทั้งหมดจะต้องอยู่ใต้กติกามาตรฐาน ที่ทางผู้จัดก�ำหนด เท่านัน้ และเหมือ่ การแข่งขันผ่านไปได้ 1 ปี รายขการ Honda Racing Fest’ ก็มีการพัฒนาแบบต่อเนื่อง โดยในปี 2008 ก็ได้มีการเพิ่มรุ่นการแข่งขันหลักขึ้นมาอีก 1 รุ่น คือ Honda Civic One Make Race ที่นักแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน นัน้ จะต้องมีประสบการณ์ในการแข่งขันรถยนต์มาแล้วไม่ตำ�่ กว่า 1 ปี ซึง่ การแข่งขันในรุน่ นีก้ จ็ ะมีการเก็บคะแนนสะสมเป็นแชมป์ ประจ�ำปีกบั 3 รุน่ คือ Over All, Class A-B และ Class C ซึ่งรุ่นการแข่งขันทั้ง 4 รุ่นหลักนี้ก็มีมาจนถึงปีปัจจุบัน

Highlight of event ส�ำหรับ Honda Racing Fest’ นี้ก็เป็นกิจกรรมที่ เน้นให้ลูกค้าของ Honda หรือคนที่ชอบรถยนต์ Honda ได้สัมผัสสมรรถนะของรถยนต์ Honda แบบใกล้ชิด การ จัดงานในแต่ละสนามนั้นก็จะตระเวนไปจัดในสถานที่ต่างๆ ที่ มีทั้งสนามเฉพาะกิจ และสนามมาตรฐาน โดยสถานที่แข่งขัน ในแต่ละสนามนัน้ จะต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ แม้ทวี่ า่ รถแข่งทุกคันต้อง ใช้สมรรถนะได้สงู ทีส่ ดุ และจะต้องเป็นสนามทีม่ คี วามปลอดภัย

สูงสุด พร้อมกันนั้นรายการ Honda Racing Fest’ ยัง อัดแน่นไปด้วยนักแข่งระดับหัวแถวของประเทศไทย และนักแข่ง หน้าใหม่ไฟรงอีกหลายๆ คนดีกรีบรรยากาศการแข่งขันของ รายการนี้จึงแข่งขันกันดุเดือดทุกรุ่นการแข่งขัน นอกจากนั้น ในปี 2011 นี้ทาง Honda ยังได้มีการย้ายสถานที่แข่งขันใน สนามสุดท้ายใหม่ไปสูส่ นามแข่งแห่งใหม่ลา่ สุดของเมืองไทยกับ สนามแข่งขันรถยนต์ สนามโบนันซ่า เซอร์กิต เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา และเปิดการแข่งขันสนามแรกกันในสนาม

เฉพาะกิจใจกลางเมือง บริเวณลานริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ซึ่งสนามที่จะถูกเนรมิตขึ้นมานั้นจะต้องเป็นสนามที่มีความ ปลอดภัยสูงสุด และยังต้องอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมเสริมความ สนุกต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ส�ำหรับลูกค้าเหมือนทุกๆ ครั้งที่ ผ่านมา ทัง้ กิจกรรม Honda Fun Park, Honda Go-Kart และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


Read a Magazine in Full Version SOON

Motorsport Magazine Issue25:Intro Version  

Circuit Battle 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you