Page 1

໚¹¤ÇÒÁÀÙÁÔã¨ÃдѺâÅ¡¡Ñº Suzuki GSX- R1000 ¨ŒÒÇáË‹§Ê¹ÒÁᢋ§

NEW CREW FORM REDBULL SUBARU FULL RACE PAI WITH VESPA


Chevrolet Cruze :

FIA World Touring Car Championship “การแข่งขันอยูใ่ นสายเลือดของเรา” เป็นหนึง่ ในแนวคิดหลักที่ บริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ส

(ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มุ่งมั่นสร้างสรรค์ยานยนต์ที่มีคุณภาพ ระดับโลก และเป็นทีม่ าของการพัฒนารถแข่ง Chevrolet Cruze เข้าร่วมการแข่งขันรายการยิง่ ใหญ่ระดับโลกกับศึก FIA World Touring Car Championship มาอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2010 ที่ผ่านมา Chevrolet Cruze ก็สามารถ พานักแข่งมากประสบการณ์อย่าง อิวาน มุลเลอร์ ขึ้นครองต�ำแหน่งแชมป์โลกได้ส�ำเร็จ


ล่าสุดเมื่อ 21-22 กุมภาพันธ์ 2011 ที่ผ่านมา บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และบริษัท เชฟโลเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ก็ได้น�ำรถแข่ง Chevrolet Cruze พร้อมกับแชมป์โลกจากรายการ FIA World Touring Car Championship อิวาน มุลเลอร์ เข้ามาเยือนประเทศไทย พร้อมกับจัดงานให้กับ สือ่ มวลชนในแขนงต่างๆ ได้สมั ผัสกับสมรรถนะของรถแข่ง Chevrolet Cruze อย่าง เต็มที่ พร้อมกับได้มโี อกาสกระทบไหล่แชมป์โลกอย่างใกล้ชดิ กับประสบการณ์ในรูปแบบ Hot Lap ที่นักข่าวทุกคนจะได้เก็บเกี่ยวความรู้สึกจากการนั่งรถแข่งกับแชมป์โลก ณ สนามแข่ง พีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (พัทยา) นอกจากนั้น นักข่าวทุกคนยัง ได้สัมผัสสมรรถนะของ Chevrolet Cruze แบบเต็มที่กับการแข่งขัน Mini Gymkhana ในกิจกรรม WTCC Chevrolet Cruze Media Challenge 2011 ส�ำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทาง บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ก็จัดขึ้นมาเพื่อตอกย�้ำชัยชนะครั้ง ยิ่งใหญ่ของ Chevrolet Cruze และเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับศักยภาพของรถยนต์ ภายใต้แบรนด์ Chevrolet ในโมเดลต่างๆ ทีล่ งสนามฟาดฟันกับคูแ่ ข่งมาอย่างต่อเนือ่ ง “การแข่งขันอยูใ่ นสายเลือดของเรา” ค�ำกล่าวอันหนักแน่นทีถ่ กู ประทับอยูใ่ นจิตวิญญาณ ของทีมพัฒนารถเชฟโรเลต นับแต่ “หลุยส์ เชฟโรเลต” ผู้ก่อตั้งต�ำนานโบไท เริ่มต้น สร้างยานยนต์ส�ำหรับการแข่งขันตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นับจากนั้น เชฟโรเลตก็ โลดแล่นอยู่ในโลกแห่งมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่เพียงกวาดชัยชนะ มานับไม่ถ้วนเท่านั้น หากยังสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่อีกมากมาย นัน่ จึงเป็นทีม่ าของการตัดสินใจเข้าร่วมหนึง่ ในรายการแข่งรถทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก อย่าง


FIA World Touring Car Championship (WTCC) เพือ่ ให้สาธารณชน ผูแ้ ทนจ�ำหน่าย และพนักงาน เกิดความ เชื่ อ มั่ น และแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพอั น ยอดเยี่ ย มของ Chevrolet โครงการพัฒนารถแข่ง WTCC ของ Chevrolet นั้ น เหมื อ นเริ่ ม ต้ น จากศู น ย์ เพราะไม่ เ คยร่ ว มแข่ ง ขั น รายการทัวริ่งคาร์มาก่อน ขณะที่ Chevrolet Optra ที่ ถูกเลือกให้ลงสูส่ นามแข่งในเวลานัน้ ก็ไม่ได้ถกู ออกแบบมา ให้เป็นรถแข่ง แต่เมื่อทีมแข่งของเชฟโรเลตได้ร่วมงานกับ ทีมผู้พัฒนารถแข่งจากอังกฤษอย่าง เรย์ มัลล็อก (RML) ก็ทำ� ให้รถแข่ง Chevrolet Optra WTCC ลงสูส่ นามแข่งได้ อย่ า งรวดเร็ ว ในฤดู ก าล 2005 เบี ย ดกั บ คู ่ แ ข่ ง ที่ มี ประสบการณ์เหนือกว่าในเวลานั้นได้อย่างสูสี กระทั่งใน เดือนพฤษภาคม 2006 Chevrolet สามารถคว้าแชมป์ สนามแรกได้ส�ำเร็จและตามมาอีกหลายครั้ง โดยเฉพาะใน ปี 2007 ที่คว้าแชมป์ได้ถึง 7 สนาม ซึ่งมากที่สุดในการ แข่งขัน WTCC ของปีนั้น และ Chevrolet Optra ก็ ลงสนามแข่งขัน WTCC ทั่วโลกยาวนานถึง 4 ปีเต็ม

สามารถกวาดชัยชนะได้ถงึ 14 สนาม กับสถิติ 38 โพเดียม พร้อมกันนั้นยังคว้าต�ำแหน่งผู้น�ำในการออกสตาร์ทได้ถึง 8 ครั้ง และท�ำความเร็วต่อรอบได้ดีที่สุดถึง 9 ครั้ง และเมื่อ ก้าวเข้าสู่ปี 2009 Chevrolet ก็ได้เปิดตัวรถแข่งคันใหม่ กับ Chevrolet Cruze WTCC ที่ใช้พื้นฐานเดียวกับ Cruze ที่เปิดตัวครั้งแรกในงานปารีส มอเตอร์โชว์เมื่อปี 2008 ซึ่งรถแข่ง Chevrolet Cruze นี้ทีมงานวิศวกร ที่ท�ำการพัฒนารถแข่งของ Chevrolet กล่าวว่า “บุคลิก ของ Cruze นั้น เป็นการผสมผสานรถใช้งาน กับ รถแข่ง เข้ามาอยู่ในรถคันเดียวกัน และขณะเดียวกันการพัฒนารถ แข่งของ Chevrolet ยังท�ำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ พัฒนารถ Chevrolet Cruze และรถรุ่นอื่นๆ ของ Chevrolet ต่อไปด้วย” ล่าสุดในปี 2010 ทีผ่ า่ นมา ถือเป็นปีทองของทีมแข่ง Chevrolet อย่างแท้จริง เมื่อ Chevrolet Cruze WTCC ที่ขับโดยยอดนักขับชาวฝรั่งเศส อิวาน มุลเลอร์ ที่ ส ามารถคว้ า ดั บ เบิ ล แชมป์ (ทั้ ง ประเภทนั ก ขั บ และ ทีมผู้สร้าง) มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ เหนือทีมคู่แข่งส�ำคัญ

อย่าง BMW และ SEAT ซึ่งความส�ำเร็จดังกล่าวนั้นก็เกิด ขึน้ มาจากความทุม่ เทท�ำงานอย่างหนักของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ทุกๆ ส่วนตลอดทั้ง 6 ปีที่ผ่านมา เพราะ Chevrolet เข้า ร่วมการแข่งขัน WTCC โดยเริ่มต้นจากกระดาษเปล่าเมื่อ ปี 2005 โดยในจุดเริม่ ต้นนัน้ Chevrolet เชือ่ มัน่ มาตลอด ว่าจะเป็นแชมป์โลกในเวลาเพียงไม่กี่ปี และ Chevrolet ก็ ท�ำได้ส�ำเร็จในที่สุด และกับการแข่งขันในฤดูกาลแข่งขัน 2011 ทีก่ ำ� ลังจะเปิดฉากขึน้ ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ ทาง Chevrolet ก็เปิดเผยว่า Chevrolet Cruze WTCC มีความพร้อมเต็ม 100% ทีจ่ ะลงท�ำการแข่งขัน และมีความ พร้อมมากๆ กับการป้องกันแชมป์ ซึง่ Chevrolet Cruze ในปี 2011 นี้ก็มาพร้อมกับลวยลายใหม่ และยังคงลง แข่งขันโดยสุดยอดนักแข่งคนเดิมยกทีม ทัง้ อิวาน มุลเลอร์ ที่จะขับรถหมายเลข 1 ที่มีไว้สำ� หรับแชมป์เก่าโดยเฉพาะ ส่วน ร็อบ ฮัฟฟ์ นักแข่งชาวอังกฤษ จะขับรถหมายเลข 2 และ อแลง เมนู นักแข่งชาวสวิสฯ จะใช้หมายเลข 8 ที่ เป็นเลขน�ำโชคของ “หลุยส์ เชฟโรเลต” ผู้ก่อเกิดต�ำนาน Chevrolet ชาวอเมริกันที่เกิดในสวิสฯ


Yvan Muller

ส�ำหรับ อิวาน มุลเลอร์ เข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตครั้งแรกตอนอายุ 19 ปี เริ่มจากการเป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่า เรย์โนลต์ และเฟรนช์ ฟอร์มูล่า 3 ในประเทศฝรั่งเศส ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่า 2 ร่วมแข่งขัน รายการ FIA F3000 มุลเลอร์ สั่งสมประสบการณ์การถึง 6 ปีเต็มก่อนที่จะ ลุยกับรถแข่งที่พัฒนามาจากโปรดักชั่นคาร์อย่างรถแข่งรายการ ทัวริ่งคาร์ แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความส�ำเร็จในอาชีพนักแข่งและคว้า แชมป์รายการ เฟรนช์ ซูเปอร์ ทัวริ่ง คาร์ แชมเปี้ยนชิพ ในปี 1995 ซึ่งเป็น รายการแข่งรถทัวริง่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในฝรัง่ เศส พร้อมกับตระเวนแข่งรถในอีกหลาย รายการทั่วยุโรป ทั้งในเยอรมนี อิตาลี และรายการส�ำคัญอย่างยูโรเปียน ทัวริ่ง คาร์ แชมเปี้ยนชิพ โดยในปี 2003 มุลเลอร์ ผงาดคว้าแชมป์หนึ่งใน รายการแข่งขันที่ส�ำคัญที่สุด อย่างบริทิช ทัวริ่ง คาร์ แชมเปี้ยนชิพ (BTCC) ด้วยรถวอกซ์ฮอลล์ หนึ่งในแบรนด์รถยนต์ในเครือเจนเนอรัล มอเตอร์ส นอกจากนั้น มุลเลอร์ ยังแสวงหาความท้าทายด้วยการร่วมแข่งรถ รายการที่วัดความทรหดอดทนของทั้งคนทั้งรถ อย่างรายการ ออสเตรเลียน วี8 ซูเปอร์คาร์ อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงจากการคว้าแชมป์การแข่งรถบนพื้น น�้ำแข็ง ในรายการอันโดรส โทรฟี่ อันโด่งดังของเมืองน�้ำหอม นอกจากนี้ยัง เคยร่วมแข่งขันแรลลี่ทางไกลสุดหฤโหด อย่าง ปารีส-ดาการ์ อีกด้วย และ จุดสูงสุดของนักขับชาวฝรั่งเศส คือ การคว้าแชมป์หนึ่งในการแข่งขันมอเตอร์ สปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เวิลด์ ทัวริ่ง คาร์ แชมเปี้ยนชิพ (WTCC) เมื่อ ปี 2008 ก่อนทีจ่ ะตอกย�ำ้ ความส�ำเร็จ ทะยานสูแ่ ชมป์อกี ครัง้ กับรถ Chevrolet Cruze ที่คว้าแชมป์ WTCC ในปี 2010 พร้อมกับพาทีมแข่ง Chevrolet คว้าแชมป์ประเภททีมผู้สร้างอีกด้วย แม้จะเพิ่งเข้ามาร่วมทีม Chevrolet ได้ เพียงปีเดียวก็ตาม


Read a Magazine in Full Version SOON

Motorsport Magazine Issue 23 : Intro Version  

WTCC Chevrolet Cruze FIA World Touring Car Championship

Motorsport Magazine Issue 23 : Intro Version  

WTCC Chevrolet Cruze FIA World Touring Car Championship

Advertisement