Page 1

Ă…rsredovisning 2014


Årsredovisning Studentlitteratur AB Org.nr 556335-6137 Räkenskapsår 2014-01-01 - 2014-12-31


Studentlitteratur AB 556335-6137

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur AB avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll Förvaltningsberättelse Koncernen Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Moderföretaget Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. Noter

Sida 2 4 5 7 8 9 11 12 18

Styrelsens säte: Lund Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Studentlitteraturs verksamhetsområden är förlagsverksamhet för skola, universitet och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Under 2014 har Studentlitteraturs position som Sveriges ledande förlag för kurslitteratur för universitet och högskola befästs. Parallellt har arbetet med att successivt bredda verksamheten till att också omfatta läromedel för skolan och kvalificerade fackböcker för kompetensutveckling av yrkesverksamma fortsatt. Studentlitteratur har under det gångna året uppvisat viss tillväxt. I fråga om marknadernas utveckling är bilden blandad. Antalet årsstudieplatser vid universitet och högskola har under de senaste åren minskat något, vilket också avspeglas i efterfrågan på kurslitteratur. Den största förändringen står dock att finna på marknaden för gymnasieläromedel som minskat kraftigt på grund av lägre studerandevolymer i kombination med följdeffekter av de stora läromedelsinköp som gjordes i samband med den senaste läroplansreformen. Däremot uppvisar marknaden för läromedel för grundskolan en fortsatt stark tillväxt. Tillväxten kan förklaras dels av ökande elevantal, dels av ett ökat fokus på kunskapsuppföljning som ibland kommit till uttryck i att betyg har införts från och med årskurs 6. Den stora frågan under de närmaste åren är när och i vilken utsträckning, efterfrågan på digitala läromedel kommer att ta fart. Efter flera år av starka resultat försämrades Studentlitteraturs resultat under 2014. Detta beror i första hand på ökade produktionskostnader i kombination med minskade produktionsvolymer. Under året har ett arbete inletts för att komma tillrätta med denna problematik. Vår bedömning är att det finns potential för fortsatt expansion av verksamheterna. Denna bedömning grundas på att efterfrågan på läromedel, kurslitteratur och kompetensutveckling i yrkeslivet förväntas vara stabil till fortsatt god under de närmaste åren. Fortsatt utveckling Studentlitteratur avser att fortsätta att växa på den svenska utbildningsmarknaden. Tillväxten förväntas ske både organiskt och via förvärv. Vår bedömning är också att det finns potential för fortsatt expansion av verksamheterna. Denna bedömning grundas på att efterfrågan på läromedel, kurslitteratur och kompetensutveckling i yrkeslivet förväntas vara stabil till fortsatt god under de närmaste åren. Risker och osäkerhetsfaktorer Rörelserisker Bland de faktorer som har störst betydelse för Studentlitteraturs möjligheter att växa återfinns den demografiska utvecklingen, statsmaktens anslag, studentgruppens betalningsförmåga och utbildningsinstitutionernas benägenhet att använda tryckta och digitala läromedel i undervisningen. Studentlitteraturs verksamhet täcker dock hela utbildningssektorn, från grundskola, gymnasieskola, universitet och högskola till fortbildning av yrkesverksamma, vilket bidrar till att minska de ovan uppräknade riskerna. Dessutom är utbildningsverksamhet långsiktig och marknaden förhållandevis trögrörlig, vilket gör att stora och plötsliga svängningar i efterfrågan är ovanliga. Konkurrens Konkurrenssituationen har under lång tid varit stabil. Ett relativt litet antal förlag har och kommer under överskådlig tid att dominera utbildningsmarknaden. Utbildningssektorn är dessutom till sin natur nationell, vilket medför att den internationella konkurrensen hittills varit tämligen begränsad. Vi räknar med att detta förhållande består. Medarbetare Förlags- och utbildningsverksamhet är till sin natur kunskapsintensiv. En stor utmaning är att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och att utveckla företagets medarbetare så att vi kan möta framtidens efterfrågan. Som ett led i detta arbete har vi under året anställt en HR-chef och startat program med syfte att utveckla ledare och medarbetare. Det är av största vikt att Studentlitteratur även fortsatt upplevs som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare stimulerande arbetsuppgifter och utmaningar föreligger.

 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Finansiella risker För att säkerställa att Studentlitteratur har möjligheter att växa både organiskt och via förvärv krävs fortsatt god tillgång på rörelsekapital. När det gäller rörelsekapitalet är policyn att säkerställa att det finns tillräckligt med likvida medel för att finasiera den löpande verksamheten. Kreditriskerna bedöms som små, då koncernen främst arbetar med större återförsäljare och företag samt många kunder inom stat och kommun. Studentlitteraturkoncernen har historiskt sett haft små kreditförluster. Valutariskerna är begränsade inom Studentlitteraturkoncernen då koncernen inte har någon fakturering i utländsk valuta och endast en begränsad del av inköpen sker i utländsk valuta. Ägarförhållanden Studentlitteratur är ett helägt dotterbolag till Bratt International AB (556169-6492).

Flerårsöversikt koncernen* Total omsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Rörelsemarginal (%) Avkastning på eget kapital (%) Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) Antal anställda

2014 297 473 18 978 6,7% 21,7% 191 497 45,8% 134

2013 292 613 24 881 8,9% 28,6% 196 498 44,3% 130

2012 276 544 20 487 7,8% 26,0% 181 087 43,6% 125

2011 270 320 23 945 8,8% 29,6% 171 469 47,2% 125

2012 266 917 22 025 7,9% 27,0% 179 285 45,4% 121

2011 259 845 25 159 9,3% 30,9% 166 373 48,9% 121

* Jämförelsetalen för år 2011-2012 har inte räknats om vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3) Flerårsöversikt Moderföretaget* Total omsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Rörelsemarginal (%) Avkastning på eget kapital (%) Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) Antal anställda

2014 289 161 20 090 7,1% 21,8% 192 853 47,8% 130

2013 283 409 25 747 9,4% 28,6% 195 998 46,0% 127

* Jämförelsetalen för år 2011-2012 har inte räknats om enligt K3. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel Balanserat resultat Årets resultat

49 283 528 13 484 904 62 768 432

disponeras så att till aktieägare utdelas (75 kronor per aktie) i ny räkning överföres

15 000 000 47 768 432 62 768 432

 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Koncernens resultaträkning 2014-01-01 -2014-12-31

2013-01-01 -2013-12-31

288 188 9 285 297 473

283 989 8 624 292 613

-53 286 -112 021 -94 436

-44 660 -113 678 -92 270

-18 361 -278 104 19 369

-16 641 -267 249 25 364

6 7

154 -545 -391 18 978

42 -525 -483 24 881

9

-6 047

-7 348

Årets resultat

12 931

17 533

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse

12 887 44

17 399 134

Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter

4

Rörelsens kostnader Råvaror och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav) av materiella och immateriella anläggningstillgångar

4 1 3 9,10,11,12

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat

 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Koncernens balansräkning Not

2014-12-31

2013-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Egenutveckalde immateriella tillgångar Goodwill

10 11

15 347 44 589 59 936

5 804 55 641 61 445

Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer

12 13

28 9 529 9 557 69 493

96 16 719 16 815 78 260

191 17 348 65 138 82 677

147 18 187 64 274 82 608

25 748 2 154 4 548 183 4 351 36 984

20 504 0 4 400 305 5 321 30 530

2 343 122 004

5 100 118 238

191 497

196 498

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16

17

18

 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Koncernens balansräkning Not

2014-12-31

2013-12-31

20 000 67 198 87 198

20 000 66 460 86 460

453 87 651

609 87 069

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (200 000 aktier) Annat eget kapital inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

19

Minoritetsintresse

Avsättningar Uppskjuten skatteskuld

21

1 814 1 814

1 673 1 673

Långfristiga skulder Övriga skulder

22

158 158

1 080 1 080

23

16 862 20 7 742 0 2 636 74 614 101 874

17 716 31 10 642 638 3 062 74 587 106 676

191 497

196 498

60 000 Inga

60 000 Inga

Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

25

 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Koncernens kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Orealiserade valutakursvinster Realisationsresultat vid försäljning av inventarier Omräkningsdifferens

2014-01-01 -2014-12-31

2013-01-01 -2013-12-31

19 369

25 364

18 361 -1 117 0 37 846

16 641 23 170 -32 42 166

Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

154 -545 -6 047

42 -525 -7 348

31 408

34 335

Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

-69 -6 306 -3 948 21 085

-7 119 -2 741 1 106 25 581

Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella tillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av andelar i koncernföretag Andelar i koncernföretag omfört till goodwill genom fusion Kassaflöde från investeringsverksamheten

-681 -9 205 170 0 0 -9 716

-16 293 -5 914 0 3 461 -3 461 -22 207

-12 350 -922

Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Förändring av långa skulder Minskning av avsättningar Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-13 272

-10 200 420 335 -9 445

Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

-1 903 -12 616 -14 519

-6 071 -6 545 -12 616

 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

ModerfÜretagets resultaträkning 2014-01-01 -2014-12-31

2013-01-01 -2013-12-31

280 429 8 732 289 161

274 582 8 827 283 409

-52 147 -108 431 -91 224

-42 967 -110 208 -88 851

-17 484 -269 286 19 875

-15 646 -257 672 25 737

5 6 7

600 142 -527 215 20 090

525 8 -523 10 25 747

Bokslutsdispositioner Resultat fĂśre skatt

8

-924 19 166

-1 817 23 930

Skatt pĂĽ ĂĽrets resultat Ă…rets resultat

9

-5 681 13 485

-6 860 17 070

Not Nettoomsättning Övriga rÜrelseintäkter

4

RÜrelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar (samt üterfÜring därav) av materiella och immateriella anläggningstillgüngar

4 1 3 10,11,12,13

RÜrelseresultat Resultat frün finansiella poster Resultat frün andelar i koncernfÜretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster

 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Moderföretagets balansräkning Not

2014-12-31

2013-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Egen utvecklade immateriella tillgångar Goodwill

10 11

15 347 43 631 58 978

5 804 53 830 59 634

Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer

12 13

28 9 484 9 512

96 16 660 16 756

7 373 7 373

7 373 7 373

75 863

83 763

191 17 348 64 178 81 717

147 18 187 63 155 81 489

25 159 2 285 4 113 116 3 393 35 066 207 116 990

19 943 47 3 971 255 4 689 28 905 1 841 112 235

192 853

195 998

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

14,15

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16

17 18

 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Moderföretagets balansräkning Not

2014-12-31

2013-12-31

20 000 4 000 24 000

20 000 4 000 24 000

49 284 13 485 62 769 86 769

44 364 17 070 61 434 85 434

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (200 000 aktier) Reservfond

19

Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat

Obeskattade reserver

20

6 873

5 948

Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder

22

125 158 283

125 1 080 1 205

16 862 20 7 328 0 2 554 72 164 98 928

17 716 31 10 465 638 2 989 71 572 103 411

192 853

195 998

60 000 Inga

60 000 Inga

Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

24

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

25

1 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Moderföretagets kassaflödesanalys 2014-01-01 -2014-12-31

2013-01-01 -2013-12-31

19 875

25 737

17 484 120 37 479

15 483 163 23 41 406

142 -527 -5 823 31 271

8 -523 -6 904 33 987

Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

-228 -6 019 -3 629 21 395

-7 278 -2 250 1 214 25 673

Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i koncernföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag omfört till goodwill genom fusion Erhållen utdelning Kassaflöde från investeringsverksamheten

0 -9 192 170 -681 0 600 -9 103

3 461 -5 874 0 -16 293 -3 461 525 -21 642

Finansieringsverksamheten Minskning av lång skuld Utbetald utdelning Ökning av långa skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-922 -12 150 0 -13 072

0 -9 850 420 -9 430

Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

-780 -15 875 -16 655

-5 399 -10 476 -15 875

Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Realisationsresultat vid försäljning av inventarier Orealiserade valutakursvinster

Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

1 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången koncernen och moderföretaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernen och moderföretaget tillämpade tidigare BFN allmänna råd med undantag för BFNAR 2012:1. För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåret.

Korrigeringar av jämförelseårets resultat- och balansräkningar samt ingångsbalansräkning De korrigeringar som skett av jämförelseårets resultat- och balansräkningar när dessa omräknats i samband med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) framgår nedan. Koncernens balansräkning

Fastställd Justeringar vid Ingångsbalansräkning övergång till balansräkning 2012-12-31 BFNAR 2012:1 2013-01-01

Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Övriga omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

53 106 19 575 72 681 75 489 32 917 108 406 181 087

0 0 0 0 0 0 0

53 106 19 575 72 681 75 489 32 917 108 406 181 087

Eget kapital (se även nedan) Minoritetens andel av eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

78 913 649 1 338 660 99 527 181 087

649 -649 0 0 0 0

79 562 0 1 338 660 99 527 181 087

1 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Fastställd Justeringar vid Omräknad balansräkning övergång till balansräkning 2013-12-31 BFNAR 2012:1 2013-12-31 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Övriga omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

61 445 16 815 78 260 82 608 35 630 118 238 196 498

0 0 0 0 0 0 0

61 445 16 815 78 260 82 608 35 630 118 238 196 498

Eget kapital (se även nedan) Minoritetens andel av eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

86 460 609 1 673 1 080 106 676 196 498

609 -609 0 0 0 0

87 069 0 1 673 1 080 106 676 196 498

Koncernens resultaträkning

Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter

Enligt Omräknad fastställd Justeringar vid övergång till resultaträkning resultaträkning 2013 2013 BFNAR 2012:1 283 989 8 624 292 613

0 0 0

283 989 8 624 292 613

-44 660 -113 678 -92 270 -16 641 0 25 364

0 0 0 0 0 0

-44 660 -113 678 -92 270 -16 641 0 25 364

Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster

42 -525 24 881

0 0 0

42 -525 24 881

Skatt på årets resultat

-7 348

0

-7 348

Minoritetens andel av resultat Årets resultat

-192 17 341

192 192

0 17 533

Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat

1 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Moderföretagets balansräkning

Fastställd Justeringar vid Ingångsbalansräkning övergång till balansräkning 2012-12-31 BFNAR 2012:1 2013-01-01

Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Övriga omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

50 328 19 521 7 373 77 222 74 211 27 852 102 063 179 285

0 0 0 0 0 0 0 0

50 328 19 521 7 373 77 222 74 211 27 852 102 063 179 285

Eget kapital (se även nedan) Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

78 214 4 131 785 96 155 179 285

0 0 0 0 0

78 214 4 131 785 96 155 179 285

Fastställd Justeringar vid Omräknad balansräkning övergång till balansräkning 2013-12-31 BFNAR 2012:1 2013-12-31

Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Övriga omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

59 634 16 756 7 373 83 763 81 489 30 746 112 235 195 998

0 0 0 0 0 0 0 0

59 634 16 756 7 373 83 763 81 489 30 746 112 235 195 998

Eget kapital (se även nedan) Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

85 434 5 948 1 205 103 411 195 998

0 0 0 0 0

85 434 5 948 1 205 103 411 195 998

1 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Moderföretagets resultaträkning

Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

Enligt fastställd Justeringar vid Omräknad resultaträkning övergång till resultaträkning 2013 BFNAR 2012:1 2013 274 582 0 274 582 8 827 0 8 827 283 409 0 283 409 -42 967 0 -42 967 -110 208 0 -110 208 -88 851 0 -88 851 -15 646 0 -15 646 25 737 0 25 737 533 0 533 -523 0 -523 25 747 0 25 747 -1 817 0 -1 817 -6 860 0 -6 860 17 070 0 17 070

Bedömningar och uppskattningar Följande av styrelsens bedömningar har en betydande effekt på redovisade belopp i årsredovisningen och koncernredovisningen: Inkuranstrappa I inkuransberäkningen används en sedan tidigare fastställd inkurans trappa samt individiuell bedömning per artikel. Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill Koncernen och moderföretaget har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende goodwill. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i enlighet med koncernens och moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper. Värdet av tillgångarna har fastställts genom beräkning av framtida avkastning. För dessa beräkningar har vissa uppskattningar och antaganden gjorts. Koncernredovisning Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. I normalfallet avser detta företag där moderföretaget innehar mer än 50 % av rösterna. I koncernredovisningen ingår dotterföretagen från den dagen koncernen erhåller bestämmande inflytande tills den dag det inte längre föreligger. Dotterföretagens redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper i övrigt. I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Minoritetens andel av årets resultat redovisas direkt i anslutning till Årets resultat samt att eget kapital som hänför sig till minoriteten återfinns på en separat rad i koncernens egna kapital. Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken moderföretaget ingår är Bratt International AB (org.nr. 556169-6492) med säte i Lund. Moderföretag för hela koncernen är Bratt International AB .

 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Redovisningsprinciper Intäktsredovisning Försäljning av varor Intäkten redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Det innebär att intäkten redovisas till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättning erhålls i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts till köparen. Ränta, royalty och utdelning Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen har tillförts koncernen samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när aktieägarens rätt till betalning är säkerställd. Låneutgifter Låneutgifter för lånat kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår. Leasingavtal I koncern och moderföretag bedöms de finansiella leasingavtalen vara av sådan begränsad omfattning så att samtliga leasingavtal, finansella som opertionella, redovisas som operationella leasingavtal. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. I koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Koncernens övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3). Omräkning av poster i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Skatt Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.

 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Egenutvecklade immateriella tillgångar Goodwill

3 - 5 år 5 -10 år

Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer

5 - 10 år 3- 5 år

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar Koncernen tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats genom användning av en inkuranstrappa samt inividuell bedömning per artikel. Fordringar, skulder och avsättningar Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Noter

Not 1 Arvode till revisorer Koncernen 2014 2013 Ernst & Young AB Revisionsuppdraget Övriga tjänster

283 33 316

330 42 372

ModerfĂśretaget 2014 2013 261 33 294

270 42 312

Not 2 Leasingavtal - leasetagare Operationell leasing

KostnadsfÜrda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal: Ska betalas inom 1 ür Ska betalas inom 1-5 ür Ska betalas senare än 5 ür

Koncernen 2014 2013 3 874 3 357

ModerfĂśretaget 2014 2013 3 839 3 357

2 520 1 376 0 3 896

2 520 1 376 0 3 896

2 802 2 681 0 5 483

2 802 2 681 0 5 483

Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda

ModerfĂśretaget Sverige DotterfĂśretag Sverige Koncernen totalt

LÜner och andra ersättningar

ModerfĂśretaget DotterfĂśretag Koncernen totalt

2014

2013

Antal anställda

Varav män

Antal anställda

Varav män

130 130

37% 37%

127 127

38% 38%

4 134

0% 36%

3 130

0% 37%

2014

LÜner och andra ersättningar 62 196 2 236 64 432

2013 Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 26 316 (7 072) 673 (303) 26 989 (7 375)

LÜner och andra ersättningar 59 763 2 295 62 058

Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 25 097 (6 638) 1 034 (370) 26 131 (7 008)

 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Av Moderföretagets pensionskostnader avser 886 (f.å. 840) gruppen styrelse och VD. Av Koncernens pensionskostnader avser 972 (f.å. 965) gruppen styrelse och VD. Vinstdelningslöner till personalen ingår med 1730 (f.å. 2220) Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och VD resp. övriga anställda.

Moderföretaget Dotterföretag Koncernen totalt

2014 Styrelse och VD (varav tantiem o.d.) 3 608 (1 067) 790 (0) 4 398

Övriga anställda 58 588 1 446 60 034

2013 Styrelse och VD (varav tantiem o.d.) 3 633 (1 213) 736 (0) 4 369

Övriga anställda 56 130 1 559 57 689

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen Andel män i styrelsen Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31 58% 58% 42% 42%

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31 43% 43% 57% 57%

50%

38%

50%

38%

50%

62%

50%

62%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen. Studentlitteratur AB har träffat avtal om avgångsvederlag för verkställande direktören innbärande att högst 24 månadslöner kan utgå. Moderföretaget 2014 2013

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen

0%

0%

0,19%

0,12%

Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag Moderföretaget 2014 2013 600 525 600 525

Erhållna utdelningar

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Övriga ränteintäkter

Koncernen 2014 2013 154 42 154 42

Moderföretaget 2014 2013 142 8 142 8

 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Övriga räntekostnader

Koncernen 2014 2013 -545 -525 -545 -525

Moderföretaget 2014 2013 -527 -523 -527 -523

Not 8 Bokslutsdispositioner Moderföretaget 2014 2013 Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan

-924 -924

-1 817 -1 817

Not 9 Skatt på årets resultat Koncernen 2014 -5 982 -65 -6 047

2013 -7 348 0 -7 348

Genomsnittlig effektiv skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %): Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla avskrivningar på immateriella tillgångar Övriga ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Fusionseffekt Redovisad skatt

18 978

24 881

19 166

23 930

4 175

5 474

4 217

5 265

1 563 248 -4 0 5 982

1 557 362 -68 23 7 348

1 375 226 -136 0 5 681

1 344 344 -116 23 6 860

Effektiv skattesats

31,5%

29,5%

29,6%

28,7%

Aktuell skatt Justering avseende tidigare år Summa redovisad skatt

Moderföretaget 2014 2013 -5 681 -6 860 0 0 -5 681 -6 860

Not 10 Egenutvecklade immateriella tillgångar Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 302 12 443 19 745

3 354 3 948 7 302

7 302 12 443 19 745

3 354 3 948 7 302

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 498 -2 900 -4 398

-135 -1 363 -1 498

-1 498 -2 900 -4 398

-135 -1 363 -1 498

Utgående redovisat värde

15 347

5 804

15 347

5 804

2 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Not 11 Goodwill Koncernen 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31

87 423 1 761 -1 080 88 104

71 130 16 293 0 87 423

80 520 1 761 -1 080 81 201

64 227 16 293 0 80 520

-31 782 -11 733 -43 515

-21 243 -10 539 -31 782

-26 690 -10 880 -37 570

-17 118 -9 572 -26 690

44 589

55 641

43 631

53 830

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31 1 643 1 643 1 643 1 643

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31 1 643 1 643 1 643 1 643

-1 547 -68 -1 615

-1 427 -120 -1 547

-1 547 -68 -1 615

-1 427 -120 -1 547

28

96

28

96

2 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Ack anskaffning från förvärvat bolag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

36 989 9 205 -519 -12 443 0 33 232

36 121 5 914 -1 128 -3 948 30 36 989

37 129 9 192 -464 -12 443 0 33 414

36 273 5 874 -1 100 -3 948 30 37 129

Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Ack avskrivning från förvärvat bolag Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-20 270 228 0 -3 661 -23 703

-16 762 958 -11 -4 455 -20 270

-20 469 175 0 -3 636 -23 930

-16 968 936 -11 -4 426 -20 469

9 529

16 719

9 484

16 660

Utgående redovisat värde

Not 14 Andelar i koncernföretag Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Omklassificeringar (fusionerat) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 373 0 0 7 373

7 373 3 461 -3 461 7 373

Utgående redovisat värde

7 373

7 373

Antal andelar 1 000 1 500

Bokfört värde 100 7 273 7 373

Not 15 Specifikation av andelar i koncernföretag Namn Appia Eductor AB Iustus Förlag AB

Appia Eductor AB Iustus Förlag AB

Kapitalandel 100% 75%

Rösträttsandel 100% 75%

Org.nr. 556571-7245 556188-7984

Säte Lund Uppsala

2 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Not 16 Fordringar hos koncernföretag Koncernen 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31

0 2 154 2 154

0 0 0

0 2 285 2 285

0 0 0

2 154

0

2 285

0

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter Förutbetalda hyreskostnader Förutbetalda försäkringspremier Övriga förutbetalda kostnader

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31 551 315 826 818 299 243 2 675 3 945 4 351 5 321

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31 70 70 734 726 292 236 2 297 3 657 3 393 4 689

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31 2 343 5 100 2 343 5 100

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31 207 1 841 207 1 841

Not 18 Kassa och bank

Disponibla tillgodohavanden

Not 19 Förändring av eget kapital

Ingående balans 2013-01-01

20 000

Annat eget kap. inkl. årets res. 58 913

Transaktioner med ägare: Lämnad utdelning Omräkningsdifferenser Årets resultat Utgående balans 2013-12-31

0 0 0 20 000

-10 025 174 17 399 66 460

-175 0 134 609

-10 200 174 17 533 87 069

Transaktioner med ägare: Lämnad utdelning Årets resultat Utgående balans 2014-12-31

0 0 20 000

-12 150 12 887 67 198

-200 44 453

-12 350 12 931 87 651

Koncernen

Aktiekapital

Minoritetsintresse

Totalt

649

79 562

2 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Moderföretaget

Ingående balans 2013-01-01 Överföring resultat föregående år Transaktioner med ägare: Lämnad utdelning Årets resultat Utgående balans 2013-12-31 Överföring resultat föregående år Transaktioner med ägare: Lämnad utdelning Årets resultat Utgående balans 2014-12-31

Bundet eget kapital AktieReservfond kapital

Balanserat resultat

Fritt eget kapital Årets resultat

Totalt

20 000

4 000

40 859

13 355

78 214

0

0

13 355

-13 355

0

0 0 20 000

0 0 4 000

-9 850 0 44 364

0 17 070 17 070

-9 850 17 070 85 434

0

0

17 070

-17 070

0

0 0 20 000

0 0 4 000

-12 150 0 49 284

0 13 485 13 485

-12 150 13 485 86 769

Not 20 Obeskattade reserver Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31 6 873 5 948 6 873 5 948

Ackumulerade överavskrivningar

Not 21 Avsättningar Koncernen 2014-12-31 2013-12-31 Uppskjuten skatteskuld Belopp vid årets ingång Årets avsättningar

1 673 141 1 814

1 338 335 1 673

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31 0 0 0

0 0 0

Se även not 8 Skatt på årets resultat.

Not 22 Långfristiga skulder Koncernen 2014-12-31 2013-12-31 Förfaller mellan 2 och 5 år efter balansdagen Övriga skulder

158 158

1 080 1 080

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31

158 158

1 080 1 080

2 ()


Studentlitteratur AB 556335-6137

Not 23 Checkräkningskredit Koncernen 2014-12-31 2013-12-31 Beviljad kredit Utnyttjad kredit

30 000 16 862

30 000 17 716

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31 30 000 16 682

30 000 17 716

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Förutbetalda hyresintäkter

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31 2 633 3 183 11 413 11 052 1 829 1 858 57 326 56 993 1 414 1 501 74 615 74 587

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31 2 603 3 183 11 132 10 629 1 619 1 637 55 396 54 622 1 414 1 501 72 164 71 572

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31

Not 25 Ställda säkerheter

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar

Summa ställda säkerheter

60 000 60 000

60 000 60 000

60 000 60 000

60 000 60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

 ()


Årsredovisning 2014, Studentlitteratur  
Årsredovisning 2014, Studentlitteratur