Socialt arbete och sociologi

Page 1

SOCIALT ARBETE OCH SOCIOLOGI Nyheter för din litteraturlista inför VT 2019

BESTÄLL PROVEXEMPLAR STUDENTLITTERATUR.SE

ÅKE SANDBERG (RED.)

ARBETE OCH VÄLFÄRD Elitstudier

Prostitution

Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass

Aktörerna, relationerna och omvärlden


ARBETE & VÄLFÄRD ÄR ALLT ANNAT ÄN ETT HASTVERK Bokens redaktör ÅKE SANDBERG är civilekonom och professor emeritus vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. I flera år har han sett behovet av, och grunnat på, en gedigen lärobok om svenskt arbetsliv och ekonomi, där de arbetande inte är bifigurer, utan huvudpersoner.

”Aldrig tidigare har jag lagt ner så mycket jobb på en bok” Nu finns den i sinnevärlden. Den röda tråden som löper genom de 24 kapitlen är modern ledning och organisation, och hur detta påverkar de anställda. Och så frågan: Kan välfärd och jämlikhet gå hand i hand med konkurrenskraft – är produktiv välfärd möjlig?

I mer än två år har författarna i seminarieform diskuterat de olika kapitlens utformning. Däremellan har de läst och kommenterat varandras texter, ändrat och skrivit om. – Att sammanställa ett antal var för sig intressanta uppsatser hade förstås gått mycket fortare, men vi ville få de olika delarna att hänga ihop och berika varandra. Sådant tar tid, säger Åke Sandberg. Aldrig tidigare har jag lagt ner så mycket tid och jobb på en bok, knappt ens på min avhandling. Engagemanget har inte varit förgäves, i våras fick Arbete & Välfärd ett av Kurslitteraturprisets hederpriser. I sin motivering skriver juryn bland annat att boken är angelägen och bidrar med kunskap i en form som är spännande och som samtidigt utmanar och får studenten att tänka själv.

– Målet är att ge en heltäckande bild av det svenska arbetslivet, men genom tydliga och oväntade perspektiv vill vi också väcka läsarnas lust att ifrågasätta, diskutera och veta mera, säger Åke Sandberg. De 27 medförfattarna kommer från discipliner som sociologi, psykologi, pedagogik, statsvetenskap, företagsekonomi, innovationsforskning, arbetsvetenskap och ledarskap. De väjer varken för kontroversiella ämnen med uppenbara målkonflikter eller komplicerade frågor utan självklara svar. Några av de ämnen som författarna belyser är migration och globalisering, klass och utbildning samt motstånd och olydnad. Modernt management och det gränslösa arbetets omättliga krav ställs mot mänskliga begränsningar. 2

ÅKE SANDBERG är civilekonom och sociolog, professor emeritus vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Tidigare FOA, Arbetslivsinstitutet, samt KTH, såväl Datavetenskap och kommunikation, som Industriell ekonomi. Foto: Anders Andersson.


KOMMANDE

BESTÄLL PROVEXEMPLAR STUDENTLITTERATUR.SE

ÅKE SANDBERG (RED.)

ARBETE & VÄLFÄRD Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige Det är en grundbok om personal, arbetsmiljö och organisation. Samtidigt är det en bok som bidrar med spännande, ibland ifrågasättande perspektiv och frågor. Ett grundtema är att undersöka förutsättningarna för anständiga, utvecklande arbeten med kvalifikationer, samverkan och inflytande. Perspektivet är kritiskt samhällsvetenskapligt med aspekter som makt, genus, klass, etnicitet och facklig organisering. Boken tar ett helhetsgrepp och beskriver hur olika nivåer samspelar: mikro (arbete) – meso (organisation) – samhälle (marknad, branscher, ’nordisk modell’). Utkommer vt 2019 ca 650 s | 2019 | Art.nr 39442 | ISBN 9789144116310

MÅNGA SPÄNNANDE NYHETER I år har jag nöjet att presentera många efterlängtade böcker. Hoppas du hittar något som passar dig och din undervisning. Blir du nyfiken kan du beställa provexemplar på studentlitteratur.se. Har du frågor får du gärna kontakta mig. JOHAN LINDGREN Förläggare socialt arbete och sociologi 046-31 21 30 johan.lindgren@studentlitteratur.se

FÖR EN OMFATTANDE GRUNDBOK SOM TAR SIG AN UPPGIFTEN ATT BESKRIVA KOPPLINGARNA MELLAN ARBETE OCH VÄLFÄRD I SVERIGE. Ur juryutlåtandet

Medförfattarna till boken är ledande forskare från universitet och högskolor runt om i landet och tillhör institutioner från en rad olika ämnen så som sociologi, psykologi, pedagogik och statsvetenskap samt arbetsvetenskap, företagsekonomi, innovationsforskning, ergonomi och ledarskap. Bland författarna finns erfarenhet från ledande befattningar i näringsliv och förvaltning.

3


SOCIOLOGI

NYHET

CARL-GÖRAN HEIDEGREN M.FL.

SVERIGE OCH FILOSOFERNA Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning Sverige och filosoferna innehåller texter som behandlar olika aspekter av den svenska 1900-talsfilosofin, men också en presentation av den forskningsinriktning som i dag går under namnet filosofisociologi. Teman som diskuteras i boken är klyvningen i två radikalt olika slags filosofier (vetenskaplig respektive förment ovetenskaplig filosofi), hur Uppsalafilosofin blev till analytisk filosofi, hur man blir en bortglömd svensk filosof, och hur filosofi och ekologi möttes på 1970-talet.

ELITSTUDIER

ANN-ZOFIE DUVANDER JANI TURUNEN (RED.)

BENGT ERIK ERIKSSON M.FL. (RED.)

DEMOGRAFI

ELITER I SVERIGE

Befolkningsperspektiv på samhället

Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass Den här boken handlar om eliter i det samtida Sverige. Inte sällan har samhällsvetenskaperna sitt fokus på underprivilegierade grupper. Med tvärvetenskaplig bredd lyfts i denna antologi istället fram hur studier av eliter, och dessa eliters relationer till andra delar i samhället, bidrar till att bredda analysen av hur samhället fungerar. Genom att undersöka eliter får vi verktyg att förstå hur de samhälleliga maktrelationerna förändras, hur rekryteringen till eliter fungerar, vilka konsekvenser en ökad elitisering av samhället får och hur relationen mellan formella och informella eliter ser ut. Vi kan samtidigt få kunskap om processer och förhållanden som går utanför eliterna själva, såsom hur makt och maktlöshet förhåller sig till varandra i det moderna samhället. Studiet av eliter är också en nödvändig komponent kring frågor om varför och med vilka konsekvenser för hela samhället koncentrationen av privilegier ökat över tid.

Jordens befolkning har de senaste 50 åren ökat med över fyra miljarder människor. Hur har det gått till? Är det för att vi lever längre eller för att vi skaffar fler barn? För att svara på dessa frågor krävs demografisk kunskap. Boken beskriver befolkningsutvecklingen i ett historiskt perspektiv men har sitt huvudsakliga fokus på nutida samhällen. Kapitlen tar upp demografins mest centrala processer; barnafödande, dödlighet och migration men även befolkningsstruktur samt parbildning och separationer. Den presenterar även grundläggande demografiska mått och metoder.

272 s | 2018 | Art.nr 39812 ISBN 9789144123356

208 s | 2017 | Art.nr 39598 ISBN 9789144119038

256 s | 2018 | Art.nr 39438 | ISBN 9789144116365

BENGT ERIK ERIKSSON är professor vid Linköpings universitet med tvärvetenskaplig inriktning, bedriver för närvarande projekt om social klassificering och om kulturkonsumtion. MIKAEL HOLMQVIST är docent i sociologi och professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet och forskar om arbete, makt och organisation. LENA SOHL är lektor i sociologi vid Södertörns högskola. Hennes forskningsintressen rör ämnena klass, klassresor, kön, rasism och kvalitativa metoder.

4

OSKAR ENGDAHL SVEN-ÅKE LINDGREN

VARFÖR BEGÅR MÄNNISKOR BROTT? Samhälls- och beteendevetenskapliga svar på kriminologins grundfråga Boken behandlar vår tids dominerande kriminologiska teorier. • anomi och sociala påfrestningar • social inlärning av kriminellt beteende • social kontroll och social desorganisation • samhällsreaktionens betydelse • rationella val, rutinaktiviteter och den fysiska miljöns utformning • sociala konflikter och maktförhållanden

304 s | 2017 | Art.nr 39591 ISBN 9789144118963


SOCIOLOGI

Tredje upplagan 324 s | 2018 | Art.nr 6140 ISBN 9789144116983

BERTH DANERMARK M.FL.

SUSANNE URBAN

ATT FÖRKLARA SAMHÄLLET

INTEGRATION OCH GRANNSKAP

Att förklara samhället är en bok i metodologi. Med den kritiska realismen som grund presenterar författarna metodologiska riktlinjer för en samhällsvetenskap med höga anspråk på att kunna förklara samhälleliga förhållanden. I denna tredje upplaga har flera väsentliga omarbetningar gjorts genom anknytning till aktuell forskning och litteratur samt språkbearbetning. Inte minst har den utökats med nya avsnitt om öppna och slutna sociala system samt olika typer av forskning i samarbete med praktiker.

Hur kan staden hålla samman? I den här boken ges en översikt av olika teoretiska förhållningssätt, nyckelbegrepp och forskning med relevans för arbete med samhällsbyggande, socialt arbete och integration. Exempel och empiriska forskningsresultat från Sverige lyfts särskilt fram. • Integration – vad är det? • Kan grannskapet bidra till att göra samhället integrerat?

132 s | 2018 | Art.nr 39593 ISBN 9789144118994

LARS-ERIK BERG THOM AXELSSON JONAS QVARSEBO

MAKTENS SKEPNADER OCH EFFEKTER Maktanalys i Foucaults anda

184 s | 2017 | Art.nr 39061 ISBN 9789144109572

Denna bok ger kunskap och redskap för att arbeta med Foucaultinspirerad maktanalys. I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal övergripande begrepp som beskriver maktens skepnader och effekter ur ett historiskt perspektiv. Andra delen är metodiskt inriktad och ger verktyg för att arbeta med Foucaults tänkande om makt i empiriska undersökningar.

MARIA WESTVALL M.FL. (RED.)

MIGRATION MUSIK MÖTESPLATSER Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle

256 s | 2018 | Art.nr 39886 ISBN 9789144125022

NYHET

I takt med att Sverige blir alltmer globalt får frågor om musikens betydelse nya innebörder. I boken undersöker forskare från olika discipliner de innebörder och roller som musik har för medlemmar i föreningar bildade på etnisk grund i Göteborg, Malmö och Stockholm. Denna antologi ger en rik och mångfasetterad bild av musikens betydelse för individer och grupper och, inte minst, på en samhällsnivå.

SOCIALITETENS PSYKOLOG – språket som människans livsform Frågan om huruvida det är språket som ger upphov till medvetandet eller tvärtom är urgammal. I neurovetenskapen hävdas ofta att språket följer av medvetandet. I Socialitetens psykologi tar författaren avstamp i pragmatisk socialpsykologi och använder exempel från neurovetenskapen för att belysa utveckling och integration av en teori där språket ses som en särskild form av socialitet.

288 s | 2018 | Art.nr 39268 ISBN 9789144112930

CLARY KREKULA BARBRO JOHANSSON (RED.)

INTRODUKTION TILL KRITISKA ÅLDERSSTUDIER

I Introduktion till kritiska åldersstudier presenteras begrepp som leder till en systematiserad problematisering av ålder. Här diskuteras också ålder som en organiserande princip, ett görande och en maktordning, och sammanflätningen mellan ålder, tid och temporalitet lyfts fram.

232 s | 2017 | Art.nr 39684 ISBN 9789144120942

PHILIP LALANDER THOMAS JOHANSSON

UNGDOMSGRUPPER I TEORI OCH PRAKTIK Denna bok handlar om ungdomars livsvillkor i en dynamisk samtidskultur. I denna femte upplaga har flera kapitel arbetat in tankar och diskussioner om segregationens konsekvenser. Ett nytt kapitel har tillkommit. Det knyter an till tidigare kapitel om sociala medier, individualisering och genus.

Femte upplagan 320 s | 2017 | Art.nr 6959 ISBN 9789144115474

5


SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

P-O BÖRNFELT

ARBETSORGANISATION I PRAKTIKEN En kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori

Tredje upplagan 216 s | 2018 | Art.nr 37455 ISBN 9789144127309

NY UPPLAGA

Arbetsorganisation i praktiken behandlar olika modeller för att organisera arbete samt dess praktiska konsekvenser för både anställda och organisation. Författaren anlägger ett kritiskt perspektiv på hur styrning och kontroll av anställda sker i olika arbetsorganisationsmodeller samt dess konsekvenser för effektivitet, innovation, arbetsmiljö, anställdas lärande och utveckling. Denna omarbetade upplaga har utvecklats med nya textavsnitt, ett nytt kapitel samt uppdaterats med ny forskning.

MARTIN CARLSTRÖM

FRÅN ORD TILL HANDLING Framgångsrikt förändringsarbete med OBM

208 s | 2018 | Art.nr 39613 ISBN 9789144119571

NYHET

OBM (organizational behavior management) är en metod som utgår från psykologisk vetenskap kring motivation och beteende, och som handlar om att systematiskt genomföra förändringar i organisationer. Boken introducerar läsaren för OBM och inlärningspsykologi, som är den bakomliggande, vetenskapliga psykologiska teorin. På ett metodiskt sätt presenteras hur förändringsarbetet kan ledas från vision till långsiktigt hållbara resultat. I fokus står konkreta beteenden, från ledning till operativ nivå.

JAN WINROTH

ORGANISATIONSHÄLSA En bok om hållbart arbetsliv

208 s | 2018 | Art.nr 39700 ISBN 9789144121147

NYHET

6

Arbete kan bidra till att främja hälsa men kan också orsaka ohälsa. I denna bok diskuteras hur man uppnår ett hållbart arbetsliv med utgångspunkt i verksamheten, arbetsvillkor och arbetsklimat. I del I utvecklas en teoretisk referensram kring hälsa och organisationsfrågor som sedan diskuteras i relation till organisatorisk och social arbetsmiljö. I del II beskrivs hur man kan arbeta med den teoretiska kartan i praktiken.

JONAS OLOFSSON FREDRIK WIKSTRÖM (RED.)

UNGA INFÖR ARBETSLIVET – om utanförskap, lärande och delaktighet Hur kan man se på ungas etableringsförutsättningar i ljuset av långsiktiga förändringar i arbetslivet? Hur skapas förutsättningar för lärande och delaktighet? Hur motverkas att grupper av unga lämnas i utanförskap? Vad betyder egentligen begrepp som etablering och utanförskap? Den här boken handlar om villkoren för ungdomsgruppen som helhet liksom för enskilda grupper av unga, men även om villkoren för ensamkommande ungdomar och unga med funktionsnedsättning. Avsikten är att ge en bred och uppdaterad bild utifrån aktuell forskning och pågående verksamheter inriktade på att stärka ungas etableringsmöjligheter i arbetslivet.

380 s | 2018 | Art.nr 39597 ISBN 9789144119298

NYHET

ANDERS BJÖRKLUND M.FL.

ARBETSMARKNADSEKONOMI – ett särtryck Arbetsmarknadsekonomi – ett särtryck är en förtätad introduktion till arbetsmarknadsekonomi sammansatt av kapitel från fyra böcker som i olika grad belyser arbetsmarknaden och dess funktioner. De böcker som bidragit till detta särtryck är: Arbetsmarknaden, Marknad och politik, Makroekonomi i ett ­nötskal och Mikroekonomi i ett nötskal. Arbetsmarknadsekonomi – ett särtryck ger grundläggande ­kunskaper om ­arbetsmarknadsekonomi i en svensk kontext.

132 s | 2018 | Art.nr 39753 ISBN 9789144126395

NYHET

MARIA STANFORS

MELLAN ARBETE OCH FAMILJ Dilemman, val och konsekvenser Hur har relationen mellan arbete och familj förändrats i Sverige under 1900-talet? Maria Stanfors ger en samlad bild av den långsiktiga utvecklingen av kvinnors arbete, karriärer, utbildning och barnafödande. Hon visar vilka val kvinnor i Sverige ställts inför vad gäller arbete och familj under olika tidsperioder och vilka strategier de använt sig av. Boken utkommer vt 2019.

Tredje upplagan ca 320 s | 2019 | Art.nr 37570 ISBN 9789144121598

KOMMANDE


RUBRIK SOCIOLOGI I BALK RUBRIK I BALK

NANNA GILLBERG

KOMMANDE

JAG HAR ALDRIG MÄRKT ATT KÖN HAR HAFT NÅGON BETYDELSE

144 s | 2018 | Art.nr 39711 ISBN 9789144121345

NYHET

Kvinnor i Sverige får rösta, öppna bankkonto, räknas som vuxna och vistas utomhus utan en manlig släkting. Samtidigt visar metoo-rörelsen, lönestatistik, föräldra­ledighets­uttag och fördelningen av samhällets makt och resurser att frågan om jämställdhet inte är redo att läggas till handlingarna i ”världens mest jämställda land”. I den här boken uppmärksammas de informella mekanismer som gör att jämställdhet, trots lagstiftning, officiell retorik och politiska initiativ, låter vänta på sig.

BENGT SANDBLAD M.FL.

DIGITALISERINGEN OCH ARBETSMILJÖN

208 s | 2018 | Art.nr 39626 ISBN 9789144120225

Vad är en god digital arbetsmiljö? Hur går man till väga för att skapa en sådan? Om alla ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och säkert sätt, med hög kvalitet och utan onödiga belastningar, måste man ställa höga krav på de digitala systemens utformning och införande. Den här boken ger en grundläggande beskrivning av kunskapsläget kring digitalisering och digitala arbetsmiljöproblem, samt en omfattande vägledning i hur man kan utnyttja digitaliseringens möjligheter och samtidigt försäkra sig om en god och hållbar digital arbetsmiljö.

PETER NILSSON M.FL.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT – att utveckla individer, grupper och organisationer

Andra upplagan 288 s | 2018 | Art.nr 33911 ISBN 9789144090962

NY UPPLAGA

För många organisationer är det en utmaning att leva upp till formuleringar om att personalen är deras viktigaste resurs. Denna bok visar vägar från ord till handling. Här ges en grundlig introduktion till ämnesområdet Human Resource Development (HRD) som handlar om att utveckla individer, arbets­grupper och organisationer i arbetslivet. Författarna presenterar också en forsknings­­baserad ansats för hur yrkesverksamma praktiker kan ta sig an ett utvecklings­inriktat personalarbete.

STS PÅ SVENSKA GÖRAN SUNDQVIST – LINDA SONERYD

VETENSKAP OCH DEMOKRATI Vetenskaplig kunskap ska lösa samhällsproblem av allehanda slag och blir samtidigt alltmer kommersialiserad genom ett tätt samspel med näringslivet. Vi behöver därför fråga oss hur kunskap produceras, vilka som inkluderas eller utesluts och vilka frågor eller kunskapsformer som dominerar respektive marginaliseras. Kort sagt: vad har god kunskap (vetenskap) med god styrning (demokrati) att göra? Frågan om vetenskapens demokratisering är en viktig tematik inom forskningsfältet vetenskaps- och teknikstudier. Boken redogör för grundläggande frågor och begrepp inom detta fält och belyser hur vetenskapen är sammanvävd med samhället och hur vetenskapliga fakta alltid produceras av aktörer och för att bli etablerade måste ingå i en mångfald av relationer. Boken vänder sig till alla de som är intresserade av vetenskapens roll i samhället. Utkommer vt 2019 ca 140 s | 2018 | Art.nr 39468 | ISBN 9789144116938

LINDA SONERYD – GÖRAN SUNDQVIST (RED.)

VETENSKAPLIGT MEDBORGARSKAP Denna bok bygger på pågående forskning och illustrerar med hjälp av olika empiriska fall vilken roll medborgare får i relation till expertkunskaper som ofta är vetenskapligt grundade. Medborgare kan förväntas vara passiva, de kan vara föremål för utbildnings­insatser, bjudas in som medaktörer i kunskapsproduktion, eller bidra med alternativa kunskaper och relevanta kritiska röster. Utkommer vt 2019 ca 200 s | 2018 | Art.nr 39469 | ISBN 9789144117249

GÖRAN SUNDQVIST är filosofie doktor i sociologi och professor i vetenskaps- och teknikstudier (STS) vid Göteborgs universitet. Pågående forskning handlar om vetenskapens betydelse för klimatpolitiska överenskommelser och hur kärnavfallet ska slutförvaras. Sundqvist är också professor II vid CICERO Center for international climate research, Oslo. LINDA SONERYD är filosofie doktor och professor i sociologi. Hon är verksam som forskare och lärare vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om hur allmänheten och berörda grupper kan involveras i frågor som rör miljökonflikter och kontroversiell teknik.

7


SOCIALT ARBETE

NYHET

RICKARD ULMESTIG MARIE ERIKSSON (RED.)

ATT HANDLÄGGA FÖRSÖRJNINGSSTÖD VID VÅLD I NÄRA RELATIONER Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som på senare år har fått alltmer uppmärksamhet, både inom forskning och bland professionella praktiker. I den här boken diskuteras mäns våld mot kvinnor i nära relationer – vad det betyder i handläggningen av ekonomiskt bistånd – och ekonomiskt förtryck som ett uttryck för våldet.

160 s | 2018 | Art.nr 39685 ISBN 9789144120959

NYHET

BJÖRN BLOM – STEFAN MORÉN

SAMTIDSDIAGNOSER MAGNUS DAHLSTEDT – PHILIP LALANDER (RED.)

MANIFEST – för ett socialt arbete i tiden Det som mer eller mindre utelämnas i dagens socialpolitiska debatt är vad det är som orsakar ojämlikheter och vad ojämlikheterna har för konsekvenser. Människor som möter det sociala arbetet upplever sig alltför ofta som objektifierade, omgjorda till akter eller ärenden. Och allt för lite uppmärksamhet ägnas åt frågan om hur ett långsiktigt förebyggande socialt arbete kan utvecklas, med fokus på dialog, tillit och lyssnande mellan socialarbetare och klient. Förändring krävs för att de ambitioner om demokrati, solidaritet och jämlikhet som anges i socialtjänstlagens portalparagraf 1 § ska bli något mer än just ambitioner. Det som krävs är ett socialt arbete i tiden, av människor, med människor och för människor. 317 s | 2018 | Art.nr 39915 | ISBN 9789144125688

MAGNUS DAHLSTEDT är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet och docent i etnicitet. Han undervisar och föreläser om medborgarskap och tillhörighet i migrationens Sverige på bland annat socionom- och lärarutbildningen. PHILIP LALANDER är professor och forskningsledare vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet. Hans etnografiskt orienterade forskning handlar om socialt arbete, ungdom, migration, missbruk och kriminalitet.

”Demokrati, solidaritet och jämlikhet är grundläggande ambitioner uttryckta i socialtjänstlagens portalparagraf. Den här välskrivna och viktiga boken reflekterar kring dessa ambitioner utifrån aktuella problem som fattigdom, kriminalitet, missbruk och hemlöshet.” 8

Anders Östnäs (ur recension i BTJ-häftet nr 18/2018)

THEORY FOR SOCIAL WORK PRACTICE This book presents a theory with the ambition of both describing and explaining the nature of social work practice. It is the first book that presents an explanative theory developed specifically from and for social work practice. One of the fundamental questions is: How can we explain how results in social work practice emanate from social worker’s and clients’ actions under certain contextual conditions? The theory presented in this book is named CAIMeR, which means that it takes a systematic and coherent approach to the theory of Contexts, Actors, Interventions, Mechanisms and Results.

256 s | 2018 | Art.nr 39884 ISBN 9789144125008

NYHET

ANNELIE BJÖRKHAGEN TURESSON ANNIKA STAAF (RED.)

KRIMINALVÅRDEN Innanför och utanför När en familjemedlem döms till påföljder inom kriminalvården betyder det ofta en svår kris för de anhöriga, inte minst för barnen. I den här boken kan du på ett lättillgängligt sätt ta del av juridiken som särskilt avhandlar kriminalvårdens regleringar och det regelverk som finns inom andra relevanta och närliggande rättsområden, såsom socialtjänsten och socialförsäkringssystemet. Författarna delar med sig av gedigna kunskaper inom juridik, sociologi, psykologi, sexologi och socialt arbete.

176 s | 2018 | Art.nr 39924 ISBN 9789144125787

NYHET


SOCIALT ARBETE

SVEN TRYGGED – ERICA RIGHARD (RED.)

NYHET

INEQUALITIES AND MIGRATION Challenges for the Swedish welfare state

240 s | 2018 | Art.nr 39470 ISBN 9789144116945

NYHET

Inequalities and migration – Challenges for the Swedish welfare state is written in response to students’ demands to find relevant literature in English language about social policy and social work and contemporary discussions related to the Swedish welfare system. As migration may be a catalyst for exploring dilemmas about universalist welfare, the examples from Sweden may be relevant for a broader audience of readers as well.

BENGT SVENSSON PETTER KARLSSON

MISSBRUK AV HEROIN OCH ANDRA OPIOIDER

400 s | 2018 | Art.nr 32176 ISBN 9789144122090

NYHET

Denna bok bygger på aktuell forskning om opioidmissbruk i dess olika former och om lösningar för personer som fastnat i ett opioidmissbruk. Utifrån forskningen besvarar vi frågor som: Varför börjar unga människor använda dessa preparat? Varför är det så svårt att sluta när man har blivit beroende av opioider? Hur ser framgångsrik behandling ut?

GÖRAN DJURFELDT M.FL.

Tredje upplagan 482 s | 2018 | Art.nr 31013 ISBN 9789144121017

NYUPPLAGA UPPLAGA NY DIGITALA VERKTYG

GRUNDBOK STEFAN SJÖBERG PÄIVI TURUNEN (RED.)

SAMHÄLLSARBETE Aktörer, arenor och perspektiv Samhällsarbete handlar om att analysera och hantera sociala behov och problem som inte är möjliga att åtgärda genom individfokuserade utrednings- och behandlingsmetoder. Syftena kan variera från förebyggande arbete till att öka möjligheter till gemenskap, integration, socialt inriktad samhällsplanering eller kollektiv empowerment. I uppgifterna ingår att förhindra processer som bidrar till social exkludering, ojämlikhet och ohållbar utveckling.

STATISTISK VERKTYGSLÅDA 1

I boken medverkar 17 författare från olika discipliner och verksamhetsfält. Tillsammans belyser de såväl teori som praktik, allt ifrån traditionellt samhällsarbete till nya emergerande arbetssätt bortom välfärdsstatens kärnverksamheter.

– samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

Redaktörerna är verksamma vid Högskolan i Gävle.

Statistisk verktygslåda 1 innehåller en introduktion till statistikpaketet SPSS. Varje kapitel avslutas med anvisningar för hur de genomgångna momenten genomförs i SPSS 24, samt övningsuppgifter kopplade till autentiska forskningsdatabaser. Boken behandlar såväl den konkreta och hantverksorienterade empiriska analysen som den teoretiska förståelsen för de kvantitativa metoderna.

390 s | 2018 | Art.nr 39191 | ISBN 9789144111759

” Det har tidigare saknats en bok på svenska inom ämnesområdet så boken fyller ett stort behov. Genom alla de medverkande författarna ger den en bred och aktuell kunskap om det stora forskningsfält som samhällsarbete utgör. ” Annette Sjöberg (ur recension i BTJ-häftet nr 18/2018)

9


SOCIALT ARBETE

LILJA CAJVERT

CLAES LEVIN

ATT MÖTA MÄNNISKOR I TRAUMA

DET SOCIALA ANSVARETS ORGANISERING

Om ensamkommande unga

200 s | 2018 | Art.nr 39596 ISBN 9789144119229

NYHET

I denna bok speglas bland annat de grupprocesser som aktiveras för professionella i mötet med människor i trauma. Författaren lyfter även fram traumadrabbade och ensamkommande ungdomars resurser och motståndskraft. Boken är en kunskapskälla och möjlighet att känna igen sig, ett underlag för samtal med andra och reflektion, speciellt när man upplever hopplöshet och hjälplöshet eller känner sig oförmögen att hjälpa.

”Cajvert är en person med gedigen erfarenhet på området och hon är en lysande författare. Denna kombination skapar läsvärda böcker. Hon väjer inte för det svåra och tycker inte att någon fråga är för liten eller betydelselös.” Pia Sandström (ur recension i Socionomen nr 6/2018)

MARIA MOODY KÄLLBERG M.FL.

ENGAGERANDE NÄTVERKSMÖTEN

Andra upplagan 276 s | 2018 | Art.nr 39485 ISBN 9789144117195

Engagerande nätverksmöten är en pedagogisk beskrivning av nätverksmötets metod och teori. Författarna delar med sig av fallbeskrivningar ur sin egen 30-åriga praktik och guidar läsaren genom nätverksmötets systemteoretiska rötter, olika faser och etiska frågeställningar. Boken ger en gedigen bild av hur ett modernt nätverksarbete kan bedrivas.

NYHET GUNILLA AVBY

ATT UTVECKLA PROFESSIONELL EXPERTIS En bok om kunskap och lärande

172 s | 2018 | Art.nr 39355 ISBN 9789144114774

10 10

Boken utvecklar två grundläggande antaganden: olika kunskapsformer berikar varandra, i själva verket skapar de varandra. Framgångsrika organisationer har förmågan att använda varierande kunskapsformer och att organisera för lärande. Att utveckla professionell expertis är både teoretisk och praktisk.

Social barnavård mellan byråkrati och solidaritet Arbetet i socialtjänsten baseras på en byråkratisk logik, inriktad på utredningar, ärenden och omfattande dokumentation. En sådan organisering förhindrar ett arbete inriktat på direkta möten med de unga och deras föräldrar. Det hindrar också socionomerna från att tillämpa sin vetenskapliga kunskap och att uppnå socialtjänstlagens solidariska intentioner. Boken bygger på ett omfattande forskningsarbete inom socialtjänsten baserat på intervjuer av socionomer och omhändertagna ungdomar. I boken får både socionomerna och de unga själva komma till tals.

363 s | 2017 | Art.nr 39356 ISBN 9789144114781

DIMITRIS MICHAILAKIS WERNER SCHIRMER

SYSTEMISKA PERSPEKTIV PÅ SOCIALT ARBETE Vi ingår i system, vi använder system, vi används av system och vi definieras av system. Systembegreppet avser en mängd olika fenomen, från mikroorganismer till världssamhället. Med system menas inom samhällsvetenskapen ”företeelser” som familjen, ekonomin, politiken, vetenskapen, religionen, internet och sociala medier, men också ett rådgivningssamtal med en klient eller ett gräl med kärlekspartnern. Systemteori är en problem- (och lösnings-)orienterad teori och just därför lämplig för yrkes- och forskningsfältet som har med komplexa mellanmänskliga och sociala relationer att göra.

216 s | 2017 | Art.nr 39372 ISBN 9789144115429

STIG LINDE ROBERTO SCARAMUZZINO (RED.)

SOCIALT ARBETE I CIVILSAMHÄLLET – aktörer, former och funktioner Boken ger en bred bild av socialt arbete i civilsamhället, som både ”röst” och ”service”, i olika grad av organiserade former. Här synliggörs både vad vi kallar ”Vi-för-dem”-organisationer som har hemlöshet, vård och arbetsträning på sin agenda, liksom ”Vi-för-oss”-organisationer såsom kvinnojourer och verksamheter som samlar människor med psykisk skörhet eller annan funktionsvariation.

304 s | 2017 | Art.nr 39464 ISBN 9789144116969


SOCIALT ARBETE

HANS SWÄRD (RED.)

NYHET

BEDÖMA OCH ÅTGÄRDA FATTIGDOM Om välfärdens skiljelinjer och samhällets yttersta skyddsnät

264 s | 2018 | Art.nr 39998 ISBN 9789144127330

NYHET

Varför förekommer fattigdom? Är fattigdomen något givet eller går den att reformera bort? Vilka reformer är mest verksamma och vilka värderingar bygger de på? Boken tar sin utgångspunkt i det turbulenta sekelskiftet 1900 och blickar både bakåt och framåt för att kartlägga hur olika idéer fortlevt. I antologin medverkar 15 forskare från ett flertal vetenskapliga discipliner.

HANS SWÄRD PER GUNNAR EDEBALK (RED.)

SOCIALT ARBETE OCH SOCIALPOLITIK – om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse

592 s | 2017 | Art.nr 39461 ISBN 9789144116730

I dag är Sverige en av de rikaste välfärdsdemokratierna i västvärlden. Men så har det inte alltid varit. Vid sekelskiftet 1900 var Sverige ett av de fattigaste länderna i Europa och det fanns inte något socialt arbete eller någon socialpolitik att tala om. I denna antologi beskriver forskare från åtta olika discipliner framväxten av det moderna sociala arbetet och socialpolitiken under 1900-talet.

HANS SWÄRD (RED.)

DEN KANTSTÖTTA VÄLFÄRDEN

336 s | 2017 | Art.nr 39594 ISBN 9789144119045

I slutet av 1960-talet, under rekordåren i svensk ekonomi, kom den banbrytande boken Den ofärdiga välfärden ut. Den kom att säljas i rekordupplagor och gjorde starkt avtryck i debatten om välfärdssamhället. Nu har ett antal välfärdsforskare från flera olika discipliner gått samman för att analysera vad som hänt med utvecklingen på ett antal välfärdsområden under det gångna halvseklet. Vilka luckor finns det i välfärden i dag? Den kantstötta välfärden är illustrerad med dokumentärfoton och har liksom sin förlaga ett angeläget budskap till oss alla i välfärdens Sverige.

KONTROVERSIELLT ÄMNE SVEN-AXEL MÅNSSON

PROSTITUTION Aktörerna, relationerna och omvärlden Prostitution har en lång och kontroversiell historia. Hur man talat och skrivit om den har skiftat över tid. Det är en stark tes i boken att ämnet speglar övergripande och allmängiltiga frågor om kön och sexualitet, moral och omoral, ansvar och ansvarsfrihet. En bok om prostitution är således i djupaste mening en bok om samhället och mellanmänskliga relationer. Författaren beskriver och analyserar sexhandelns olika aktörer och relationerna mellan dem: de som köper och säljer sex samt de som styr, kontrollerar och profiterar på verksamheten. Också politiken och samhällets lagar och interventioner sätts under lupp. Medan 1970-talet innebar genombrottet för ett stödjande och hjälpande angreppssätt med tonvikt på sociala missförhållanden som ligger bakom prostitutionen, skedde ett fokusskifte i slutet av 1990-talet genom den så kallade sexköpslagen. Sverige var först i världen med att instifta en sådan lag, som historiskt sett innebär en radikal omvärdering av synen på sexköparnas ansvar. I boken diskuteras tillämpningen och effekterna av lagen samt huruvida den inneburit mer djupgående attitydförändringar till prostitution. Prostitution är en lärobok som vänder sig till studerande inom samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik, polisvetenskap och medicin samt till yrkesutövare inom det sociala och vårdgivande fältet, men också till en intresserad allmänhet som önskar en djupare inblick i ämnet. 256 s | 2018 | Art.nr 39465 | ISBN 9789144116976

SVEN-AXEL MÅNSSON är professor emeritus i socialt arbete. Han har varit verksam som forskare och lärare vid universiteten i Lund, Göteborg och Malmö. Främst har han forskat om kön och sexualitet, med särskild tonvikt på ämnena prostitution, pornografi och sexualiserat våld. I mitten av 1970-talet var han en av initiativtagarna till det första sociala projektet i Sverige riktat till kvinnor i prostitutionen. Därefter har han följt och forskat om den nationella och internationella sexhandeln i över fyrtio år

11


SOCIALT ARBETE

NYHET

HANNE KATHRINE KROGSTRUP

UTVÄRDERINGSMODELLER

Det utvärderas som aldrig förr i både offentlig och privat sektor och det finns ett otal utvärderingsmodeller. I denna informativa introduktionsbok går Hanne Kathrine Krogstrup igenom ett stort urval av dessa modeller med rikliga hänvisningar till forskningen i ämnet. Boken beskriver, bedömer och ger en översikt över en rad utvärderingsperspektiv och utvärderingsmodeller. Boken inleds med en introduktion av det svenska utvärderingsfältet skriven av Verner Denvall och Stig Linde. Översättare: Staffan Johansson

248 s | 2017 | Art.nr 39481 ISBN 9789144117140

NYHET

RÚNA BAIANSTOVU

SVENSKA OCH NORDISKA PERSPEKTIV SOFIA ENELL M.FL (RED.)

KONTROLLERADE UNGA Tvångspraktiker på institution Låsta institutioner, tvångsvård, kriminalitet, missbruk, ungdomar på rymmen. Orden skapar bilder och väcker debatt – hur ska ungdomar som utsätter sig själva och andra för fara hanteras? I denna antologi går författarna bortom förenklade föreställningar om farliga ungdomar och hårdare tag till en mer sammansatt förståelse av tillvaron innanför institutionernas väggar. Det är en tillvaro som präglas av kontroll och säkerhetsarrangemang. Låsta dörrar och personal som bär synliga larmanordningar signalerar att tvångspraktiker är möjliga och oavbrutet tillgängliga. Det blir samtidigt en tillvaro som producerar kontrollerade unga som anpassar sitt beteende, sina rörelser och hur de framställer sig själva för att återfå något av den kontroll de genom inlåsningen förlorat. Bokens olika bidrag öppnar för kontrasterande perspektiv på den låsta institutionsvården. I huvudsak står de svenska särskilda ungdomshemmen i fokus men de speglas även mot sina motsvarigheter i andra nordiska länder. Kontrollerade unga vänder sig till studenter och praktiskt verksamma inom socialt arbete och andra närliggande ämnen. Boken är också av intresse för politiker och beslutsfattare med koppling till den sociala ungdomsvården. 296 s | 2018 | Art.nr 39441 | ISBN 9789144116358

SOFIA ENELL är fil.dr och biträdande lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet samt lektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, Jönköping. SABINE GRUBER är lektor och docent i socialt arbete vid Linköpings universitet.

12

MARIA A. VOGEL är fil.dr och biträdande lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

HEDER Hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete Är hedersrelaterat våld och förtryck en kulturell verklighet som människor lever i eller är det en rasistisk och kränkande stereotyp om invandrare? Den här boken utmanar vårt tänkande kring hedersrelaterat våld och förtryck. Den grundläggande fråga som driver boken är hur samhället hanterar hedersrelaterat våld och förtryck och vilka följderna kan bli. I det sociala livet samspelar fenomenet och stereotypen och formar därmed våra möjligheter att leva tillsammans i ett föränderligt demokratiskt samhälle.

208 s | 2017 | Art.nr 38874 ISBN 9789144106021

RIYADH AL-BALDAWI

FAMILJEN I EXIL Flyktingfamiljer i en interkulturell och psykosocial kontext Att lämna sina rötter och fly ifrån sitt land är en av de största utmaningar en familj kan utsättas för. För att så många som möjligt ska kunna anpassa sig på ett bra sätt krävs stöd och hjälp från professionella personer i mottagarlandet. Syftet med Familjen i exil är att beskriva vilka faktorer som påverkar familjerna i den här processen och hur man kan hjälpa dem att komma vidare.

280 s | 2017 | Art.nr 38978 ISBN 9789144108629


SOCIALT ARBETE

176 s | 2018 | Art.nr 39763 ISBN 9789144122076

FINNUR MAGNÚSSON (RED.)

SVEN HESSLE

ÄLDREOMSORG OCH ÅLDRANDE

ATT INVADERA MED VÄLVILJA

Från anhörigskap till krisberedskap

Dialog och kolonisering i socialt välfärdsarbete

Att världens befolkning är i åldrande är känt sedan länge. Att denna ökning av äldre kommer att få konsekvenser för vård och omsorg anses vara självklart. Denna bok har som utgångspunkt att konkretisera några av de teman som ryms inom detta fält. Läsaren får inblick i arbetslivsrelaterade teman inom äldreomsorgens organisation och rekryteringsbas, anhörigskap, krisberedskap, internationella jämförelser inom äldreomsorgen, samt omsorg och etnicitet. Översättare: Johanna Holmberg

EVA JEPPSSON GRASSMAN SONJA OLIN LAURITZEN (RED.)

MELLAN HÄLSA OCH OHÄLSA Ett livsloppsperspektiv

240 s | 2018 | Art.nr 39484 ISBN 9789144117171

NYHET

Den här boken handlar om hälsa och ohälsa – och om de mångtydiga mellanrum som finns mellan dessa tillstånd. Människors erfarenheter av att få en viss sjukdom, eller att leva med en specifik sjukdom har fått allt större uppmärksamhet. Mindre intresse har hittills riktats mot hur individens liv över tid kan rymma olika tillstånd av hälsa och ohälsa. För en fördjupad förståelse av hälsans och ohälsans innebörder finns därför skäl att undersöka hur människor lever med både hälsa och ohälsa över livsloppet.

BJÖRN JOHNSON M.FL.

ALKOHOL- OCH NARKOTIKAPROBLEM

381 s | 2017 | Art.nr 39216 ISBN 9789144112381

Boken är unik i den bemärkelsen att den tar ett helhetsgrepp på alkoholoch narkotikaområdet. Författarna belyser och problematiserar drogernas effekter och skadeverkningar, tar upp hur drogproblem kan förklaras med hjälp av teorier och begrepp från olika vetenskapsområden samt beskriver de sociala och hälsomässiga konsekvenser som problematisk droganvändning kan innebära för den enskilde. Boken innehåller även en gedigen redogörelse för samhällets olika insatser på området – alkoholoch narkotikakontroll, prevention, utredning, vård- och behandling samt skadebegränsning.

Med stöd av teori och praktiska exempel påvisar författaren hur perspektivkonflikter och olika former för destruktiv kolonisering och exploatering i det professionella mötet med människor i kris, kan ge upphov till förtrycksliknande förhållanden på olika nivåer av det sociala välfärdsarbetet. Boken innehåller fallbeskrivningar både på individuell nivå och i internationellt utvecklingsarbete.

204 s | 2018 | Art.nr 39266 ISBN 9789144112923

”Hessle visar att politiska begrepp som makt, kolonisering och perspektivkonflikter är relevanta i socialpsykologiska sammanhang, och det behöver vi som socialarbetare reflektera över.” Torbjörn Vennström (ur recension i Socionomen nr 6/2018)

ULRIKA HALLBERG LILLEMOR HALLBERG

DELAKTIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Människor med funktionsnedsättningar mår både fysiskt och psykiskt sämre än andra. Funktionshinderspolitikens mål är att skapa ett samhälle som saknar hinder för delaktighet och att arbeta för jämlika levnadsvillkor för alla människor. Här får du en aktuell inblick i vad forskningen inom området har kommit fram till.

120 s | 2018 | Art.nr 39066 ISBN 9789144109626

NYHET

JEANETTE ÅKERSTRÖM KÖRDEL ELINOR BRUNNBERG

DELAKTIGHET – som rättighet, fenomen och vardagspraktik i hälso- och välfärdsarbete Har barn rätt till delaktighet? Vilka utmaningar finns i ­arbetet med att främja barns delaktighet? Hur kan ­vuxna skapa möjlig­heter för delaktighet? Detta är några av de aspekter som diskuteras i boken. Författarna utgår från ett människorättsperspektiv på barn och unga och inspirerar till kritiska reflektioner kring rättigheter, kompetens och delaktighet.

160 s | 2017 | Art.nr 39064 ISBN 9789144109596

13


SOCIALT ARBETE

SUSANNE BERGMAN CAMILLA BLOMQVIST

UPPSKATTANDE SAMTALSKONST Om att skapa möjligheter i samtalets värld

Fjärde upplagan 138 s | 2018 | Art.nr 34003 ISBN 9789144122359

NY UPPLAGA

Den här boken inbjuder läsaren att reflektera över samtalets möjligheter och att pröva nya idéer. Teorier om samtal och målande exempel blandas med lätt hand till en inspirerande utmaning till alla som i sina professionella roller använder samtalet som metod i sitt arbete. Utifrån ett systemiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv, med inspiration från appreciative inquiry och lösningsfokuserat arbete, presenterar författarna metoder som får den enskilde att själv hitta verktygen att förändra sin situation.

VERONIKA KÉRI – MARIA WIWE

MENTALISERING OCH PSYKISK OHÄLSA HOS UNGDOMAR

296 s | 2017 | Art.nr 39517 ISBN 9789144117744

Läsaren ges en fördjupad förståelse för hur psykisk ohälsa utvecklas hos ungdomar och hur mentaliseringsperspektivet kan underlätta vid bedömning, diagnostisering och ställningstagande till behandling. På bokens webbsida under fliken Extramaterial erbjuds även flera verktyg för att ytterligare underlätta i arbetet.

ANNIKA ELIASSON

KVANTITATIV METOD FRÅN BÖRJAN

Fjärde upplagan 168 s | 2018 | Art.nr 32323 ISBN 9789144122960

NY UPPLAGA

14

Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte är fallet. Med bokens hjälp kan läsaren genomföra en kvantitativ undersökning och göra enkla analyser av insamlade data. I boken sätts kvantitativ metod i ett sammanhang som visar förhållandet till vetenskaps- och ämnesteori. Som en röd tråd i boken löper forskningsprocessen – från problemformulering, teori- och metodval via datainsamling till analys av variabler samt presentation av resultat.

TOM BARTH – CHRISTINA NÄSHOLM

MI – SAMTAL OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT Att framkalla, förädla och förankra motivation Boken är heltäckande avseende lärande, utveckling, undervisning och vägledning när det gäller hälsoproblem. Fokus är hälsofrämjande, empowerment, patienternas växande kompetens, hur hälsopedagogik organiseras, och på vilka arenor man möter den. Olika kommunikationsmetoder, bedömningar som underlag för utbildning och åtgärder beskrivs.

336 s | 2018 | Art.nr 39926 ISBN 9789144125923

NYHET

EVA HAMMAR CHIRIAC CHARLOTTA EINARSSON

GRUPPOBSERVATIONER Gruppobservationer kan användas för att studera och förstå grupper och grupprocesser. Denna bok belyser gruppobservationer ur ett forskningsperspektiv. Med utgångspunkt i en teoretisk modell visas olika sätt att systematisera och beskriva olika former av gruppobservationer. Modellens spännvidd och användbarhet visas genom att olika metoder för gruppobservationer presenteras. Därtill ges praktiska exempel på studier som författarna eller andra genomfört. I denna tredje uppdaterade upplaga har teoridelen utökats och delarna om observatörsroller och etiska överväganden bearbetats.

Tredje upplagan 192 s | 2018 | Art.nr 7784 ISBN 9789144121512

RICHARD NELSON-JONES

GRUNDLÄGGANDE SAMTALSMETODIK – en handbok för hjälpare Grundläggande samtalsmetodik är en rik kunskapskälla, såväl för nybörjaren som för den som redan har en hel del erfarenhet av samtalskontakter. I denna nya och reviderade utgåva av Grundläggande samtalsmetodik presenteras precis som tidigare ett brett spektrum av färdigheter som utgör själva basen för den som hjälper och stödjer andra människor genom samtal. Varje färdighet belyses med exempel, och läsaren kan med hjälp av övningar i slutet av varje kapitel träna och utveckla de olika färdigheterna. Översättare: Gun ZetterströmLarkander

Andra upplagan 264 s | 2017 | Art.nr 32099 ISBN 9789144117393


KRIMINOLOGI RUBRIK IOCH BALK JURIDIK

104 s | 2018 | Art.nr 39417 ISBN 9789144116167

NYHET

MATTHIAS BAIER M.FL.

SVERIGES RIKSDAG

OM RÄTTSSOCIOLOGI

SOCIALRÄTT 2018

Om rättssociologi introducerar ett innovativt tankesätt som bygger på att rättssociologi utgår från fyra dimensioner: • kodifierad statsrätt • sociala normer • rättslig praxis • social praxis.

Författningssamling i socialrätt

Detta är den första svenska läroboken i rättssociologi på länge och mycket efterlängtad av både lärare och studenter.

JERZY SARNECKI

BROTTSLIGHETEN OCH SAMHÄLLET

Andra upplagan 216 s | 2017 | Art.nr 34270 ISBN 9789144115528

I denna bok ges en översikt över de viktigaste kriminologiska teorierna om orsaker till brottslighet och om åtgärder mot brott, samt en genomgång av de metoder som kan användas för att mäta brottslighetens omfattning och karaktär. I denna andra upplaga har innehållet uppdaterats med ny forskning och aktuella kriminalpolitiska händelser. Ett nytt kapitel om biologiska och psykologiska orsaker till brott har lagts till, och kapitlet om samhällets reaktion på brott har utvecklats.

PETER LINDSTRÖM – ULF SEMPERT (RED.)

KRIMINOLOGI OCH POLISKUNSKAP Mötet mellan forskning och praktik

232 s | 2018 | Art.nr 39838 ISBN 9789144123653

NYHET

Det finns ett stort engagemang bland poliser och kommunala respektive regionala samordnare för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka. Formerna för samverkan mellan olika aktörer har också utvecklats och förstärkts under det senaste decenniet. Kunskap baserad på ett vetenskapligt tillvägagångssätt finns också men den behöver ständigt uppdateras och förbättras. I denna antologi presenteras exempel på praktiknära forskning med direkt relevans för svenska förhållanden.

Socialrätt 2018 – författningssamling i socialrätt innehåller författningar som har särskild betydelse för studenter och för praktiskt verksam personal inom socialt arbete. Urvalet har gjorts för att författningssamlingen ska passa på landets socionomprogram, men är även användbar på fristående kurser i socialrätt.

Femte upplagan 640 s | 2018 | Art.nr 37785 ISBN 9789144122700

NY UPPLAGA

MATTHIAS BAIER – MÅNS SVENSSON

OM NORMER Hur vet vi vad som är rätt och fel i en situation? Och hur avgör vi hur vi ska handla? I den här boken analyseras och diskuteras samhällets och rättssystemets normer. Författarna ger en övergripande bild av vad normer är, hur de definieras, deras tillkomst och uppbyggnad samt olika typer av normer. De reflekterar även över normers betydelse i samhället – vilka funktioner de har och varför vi följer normer.

168 s | 2018 | Art.nr 40020 ISBN 9789144127651

NYHET

FELIPE ESTRADA JANNE FLYGHED (RED.)

DEN SVENSKA UNGDOMSBROTTSLIGHETEN Ungdomsbrottslighet framstår som ett av de centrala problemområdena i såväl kriminologisk litteratur som i svensk samhällsdebatt. Men hur väl stämmer den bild av ungdomsbrottslighet som finns tillgänglig i våra medier med verkligheten? Syftet med denna antologi är att belysa centrala frågor kring ungdomsbrottslighet.

Fjärde upplagan 378 s | 2017 | Art.nr 7585 ISBN 9789144119861

CAROLINE MELLGREN M.FL. (RED.)

KRIMINOLOGI En studiehandbok Kriminologi – en studiehandbok introducerar läsaren till studier i kriminologi. Boken beskriver ämnet och vad studier i kriminologi innebär. Syftet med boken är att beskriva steget in i den akademiska världen och att ge läsaren verktyg som underlättar studier i krimino­­logi – alltifrån vad som förväntas under ett seminarium till var du hittar och refererar till kriminologiska källor samt forskningsetik, makt och demokratifrågor kopplade till ämnet.

Andra upplagan 223 s | 2018 | Art.nr 37827 ISBN 9789144123509

NY UPPLAGA

15


VILL DU HA ÅRETS VINNARE PROVEXEMPLAR? ÄR UTSEDDA Kurslitteraturpriset 2018

På studentlitteratur.se kan du som undervisar på universitet eller högskola beställa provexemplar av böckerna utan kostnad, så får du möjlighet att utvärdera om boken passar just din kurs. Om det är något du undrar eller någon bok du saknar, så tveka inte att kontakta mig. Jag berättar gärna mer om böckerna.

JOHAN LINDGREN Förläggare Socialt arbete och sociologi 046-31 21 30 Kurslitteraturpriset är Sveriges finaste johan.lindgren@studentlitteratur.se

utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Läs mer om årets pristagare på studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

Observera att erbjudandet endast gäller relevanta böcker för din undervisning (nivå och ämne) och dig som är verksam i Sverige.

Kurslitteraturpriset 2018

ÅRETS VINNARE ÄR UTSEDDA Kurslitteraturpriset är Sveriges finaste utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Med priset vill vi visa på kurslitteraturens betydelse för den högre utbildningen i Sverige samt uppmärksamma och belöna författarnas insatser.

Läs mer om årets pristagare på studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

118378

Annonser för Kurslitteraturpriset 2018 till nyhetsfoldrar Nr 2: efter tävlingens slut


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.