SCDC Flash Symposium 2020 - Speaker Lineup

Page 1

2020FLASH SYMPOSI UM SPEAKERLI NEUP 25SEPTEMBER2020

1 0: 00

1 0: 30

1 1 : 00

Wi ni f r edNewman

DanLoc kt on

Ar adhanaGoel

AM

Di r ec t orofI ns t i t ut ef or I nt el l i gentMat er i al s , Sy s t emsand Env i r onment s( i MSE) , Cl ems onUni v er s i t y

AM

AM

Di r ec t orofI magi nar i es Lab,Car negi eMel l on Uni v er s i t y

Exper i enc eDes i gn Exec ut i v e,haswor ked f orI DEO,Capi t al One Caf e’andSunr un

1 2: 00

1 : 1 0

Dar l aLi ndber g

Kat j aHöl t t äOt t o

PM

BookPr es ent at i on Out s i det heSki n: Sy s t emsAppr oac hest o Soc i et y ’ sLar ger St r uc t ur al I s s ues

PM

As s oc i at ePr of es s or , Pr oduc tDev el opment , Dept .ofMec hani c al Engi neer i ng, Aal t oUni v er s i t y

P ennSt at ei sanequal oppor t uni t y , af fir mat i v eac t i onempl oy er , andi sc ommi t t edt opr ov i di ngempl oy mentoppor t uni t i est oal l qual i fiedappl i c ant swi t houtr egar dt or ac e, c ol or , r el i gi on, age, s ex , s ex ual or i ent at i on, genderi dent i t y , nat i onal or i gi n, di s abi l i t yorpr ot ec t edv et er ans t at us . P ennSt at eenc our agesqual i fiedper s onswi t hdi s abi l i t i est opar t i c i pat ei ni t spr ogr amsandac t i v i t i es . I fy ouant i c i pat eneedi nganyt y peofac c ommodat i onorhav eques t i onsabout t hephy s i c al ac c es spr ov i ded, pl eas ec ont ac tJ ami eP er r y manBeher s( j l f 47@ps u. edu)i nadv anc eofy ourpar t i c i pat i onorv i s i t .U. Ed. ARC2121