Page 1

AvviŜi Tal-Kommunità Parroëëa San Sebastjan

ĦAL QORMI - MALTA

It-Tielet Ħadd tal-Għid

15 ta’ April 2018

____________________________________________________________________________________Għada/ilejla fil-Parroëëa tagħna ser ikollna l-pusses tal-Kappillan il-ādid: Fil-5.00pm: Il-Banda San Sebastjan takkumpanja lill-Kappillan il-ādid mid-Dar Parrokkajli sal-Knisja u fis-6.00pm lkoll mistiedna biex nieħdu sehem fil-Quddiesa Solenni mmexija minn Mons. Arëisqof Charles J. Scicluna, fejn fiha Dun Ewkarist Zammit jagħtu bidu uffiëëjalment għall-ħidma pastorali tiegħu filParroëëa tagħna. Wara jsir riëeviment fië-êentru Parrokkjali. Kulħadd huwa mistieden biex jattendi u jieħdu sehem.Matul il-āimgħa li āejja nkompu bil-programm tat-tberik: 

It-Tnejn: Triq l-Imdina (minn Triq Santa Katarina sa Triq il-Vitorja-ħdejn lEasysell).It-Tlieta: Triq il-Ādida.L-Erbgħa: Triq il-Kbira, Triq Mifsud Ellul u Triq is-Sienja.Il-Ħamis: Triq Correa u Triq il-Flora.Il-Āimgħa: Triq Āorā Borg u Triq l-20 ta’ Jannar.Infakkru li t-tberik jibda fl-4.00pm u aħna s-saëerdoti nirringrazzjawkom ħafna li tagħtuna ëans li nidħlu fil-familji biex inwasslu l-Barka ta’ Alla fuqkom.Nhar l-Erbgħa fis-6.30pm, fil-Kripta jkollna l-laqgħa għal dawk il-persuni li jrabbu weħidhom u fis7.30pm ikollna l-laqgħa tal-Grupp Familji Nsara, fië-êentru ParrokkjaliNhar il-Ħadd li āej, niëëellebraw Jum ta’ Talb għall-Vokazzjoniet. Fid-9.00am, fil-Katidral talImdina, Mons Arëisqof ser jordna erba’ djakni āodda, fil-mixja tagħhom lejn is-saëerdozju. Nitolbu ħafna għalihom u għall-aktar vokazzjoniet saëerdotali u reliājuŜi mill-parroëëa tagħna.

TRIQ SAN BARTILMEW, ĦAL QORMI QRM 2184

T EL : 2 1 48 6 3 5 0

E- M AI L: i nf o @ q or m i sb pa ri s h. org
Nhar il-Ħadd li āej, fis-6.00pm ser ikollna follow up tal-eŜerëizzi tal-koppji. Dan issir fil-kripta bissehem ta’ Dun Brendan Gatt.It-Tnejn 23 ta’ April, mill-10.00am sal-11.00am, is-Superjur Joe Fenech imexxi l-adorazzjoni filKripta.

Paëi u barka Dun Ewkarist Zammit

Avvizi 15 ta' April 2018  
Avvizi 15 ta' April 2018  
Advertisement