Page 1

www.GenadeBijbel.nl

5 Mei en het lichaam van Christus Deel 2 door Jan Stelma We gaan verder met het onderwerp over bevrijding, dat is het tegenovergestelde van gevangenschap. Wij waren eerst gevangen in de zonde, slaven van de zonde en in de macht van de duisternis, van satan. Dat is de positie van de mens. Toen hebben we ook gezien dat wij gevangen zijn door de leugen, de duivel is de vader van de leugen en de enige manier om de mensen te bevrijden is door de waarheid. De waarheid vinden we in de persoon van de Heere Jezus Christus, Die ons een eeuwig verlossing geeft. En waar de Geest des Heeren is daar is vrijheid, wij moeten zorgen dat we de Geest des Heeren hebben zodat we bevrijd kunnen worden. Het is in de Heere Jezus Christus, we worden uit Zijn genade om niet gerechtvaardigd. Wat wil dat zeggen: Om niet? Dat is zonder enige oorzaak. God heeft geen enkele verplichting, wij hebben nergens recht op, Hij heeft ons uit Zijn genade gerechtvaardigd. Dat is een groot wonder. De Bijbel zegt ook ergens over de Heere Jezus: Zij hebben Mij zonder oorzaak gehaat. Zonder oorzaak, hetzelfde woord. Hoezo zonder oorzaak? Heeft de Heere Jezus iets fout gedaan? Hij heeft niets fout gedaan. Hij heeft geen zonde begaan, Hij heeft nooit iets kwaads gedaan, Hij heeft niet gestolen, Hij heeft niemand bedrogen, niemand vermoord en de mensen hebben Hem toch gehaat. Dat is om niet. Nu in deel 2 gaan we zien dat de bevrijding en de verlossing te maken heeft met: a.onze positie, b.onze wandel en c. onze toekomst. Verlossing in onze positie ten opzichte van God in ons dagelijks leven. Verlossing in onze wandel en die geeft de Heere ons ook. Verlossing in de toekomst. Het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23), dat is onze positie als u op deze wereld komt. Sommige gelovigen zeggen: U bent dood, u bent niet goed, er deugt niets van u. 5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl Dat klopt, dat zegt de Bijbel ook, alleen sommige mensen gaan zo ver dat zij zeggen: Daardoor bent u ook niet in staat om te geloven, u kunt gewoon niet geloven, wacht maar tot het u gegeven wordt door God. Gelukkig leert de Bijbel dat niet, want ieder mens is in staat om de boodschap van genade te geloven en te aanvaarden: Christus stierf voor uw zonden en is opgestaan. U bent dood in uw zonden, inderdaad, ik leef zonder God als ik geboren wordt. Maar het evangelie kan mij levend maken! Het evangelie moet mij verkondigd worden.

1. Onze positie ten opzichte van God los van ons dagelijks leven: Vrijgemaakt/Verlost van het loon van de zonde : de dood

Kolossenzen 1:13 "Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;" Dit is onze positie. Wat is getrokken? Hij hééft ons getrokken. Het is belangrijk dat u hier naar de woorden kijkt. Dat betekent dat het éénmaal gebeurd is. Weet u wat er in een moeras of drijfzand gebeurt? U zakt weg en als iemand u er probeert uit te trekken dan moet hij hárd trekken. Zo is het ook met ons, wij zitten helemaal vast gezogen aan deze wereld. Denk maar aan uzelf, hoe fijn u de dingen van de wereld vindt. Als ik zeg: De Heere komt nu, op dit moment. Zegt iedereen dan: Amen, heerlijk? De geestelijke mens zal ja zeggen, maar de mens die niet zo met de dingen van de Heere bezig is wil toch nog even hier blijven, nog even van de dingen van de wereld genieten. Maar als u éénmaal in de hemel bent wilt u echt niet meer terug hoor!

5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl Er zijn mensen die vinden dat er nog steeds mensen uit de dood opgewekt moeten worden, maar als gelovige wilt u helemaal niet opgewekt worden, terug naar dit leven. Als u in de hemel bent wilt u echt niet meer terug! Van nature zit de mens helemaal vast aan deze wereld, God heeft ons getrokken uit deze wereld en overgezet naar het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Dus u bent eruit getrokken en u bent overgezet in een ander Koninkrijk. U zit niet meer in de macht van de duisternis, u bent niet meer gevangen. Al schijnt de zon, deze wereld is nog steeds in de macht van de duisternis, van de boze, kijk maar om u heen. De zonde regeert in de wereld. Wij zijn niet meer in de duisternis, wij zitten nu in het Koninkrijk van de Zoon. Dat zien wij wel niet, maar dat moet u geloven omdat Gods Woord het zegt. Dat betekent dat wij nu een Koninkrijk vertegenwoordigen dat niet van deze aarde is. U bent uit deze wereld getrokken, weggehaald. Wie is de Zoon Zijner liefde? De Heere Jezus Christus. U zit nu in het lichaam van Christus, of u het nu wilt of niet, het is wel gebeurd vanaf het moment dat u geloofde. Dat betekent dat u niet meer bij deze wereld hoort, maar bij de hemelse wereld van God. Veel mensen vinden dat naderhand niet altijd prettig, maar God heeft het gedaan. U bent nu van Hem, u zit in het Koninkrijk en het is de bedoeling dat u naar de regels van dat Koninkrijk gaat wandelen. Er zijn jammer genoeg toch nog mensen die zich gedragen als iemand die nog in het koninkrijk van de macht van de duisternis is en dat is eigenlijk een beetje vreemd. Het zijn twee tegenovergestelden: de macht van de duisternis en het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Dat zijn geen vrienden van elkaar. Satan is geen vriend van God. Satan is een schepsel en God is de Schepper. Maar mensen die overgezet zijn, horen er ook naar te leven. Het is net als bijvoorbeeld met Ajax en Feyenoord, dat zijn twee vijanden van elkaar. Je hebt een harde kern van Ajax en Feyenoord supporters in één vak…Wat gebeurt er dan? Dat gaat niet goed. Dan komt er b.v. een Ajax speler die het niet erg naar zijn zin heeft en dan zegt Feyenoord: Je mag bij ons in het team komen spelen, we kopen jou. En die Ajax speler gaat dus bij Feyenoord spelen, wat verwacht je dan van zo’n speler? 5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl Dat hij natuurlijk voor Feyenoord gaat voetballen. Maar stelt u zich voor: hij is overgezet bij Feyenoord en dan gaat hij tegen Ajax spelen en dan gaat hij op een gegeven moment niet naar het doel van Ajax, maar naar het doel van Feyenoord. Hij gaat voor Ajax spelen, snapt u dat? Dan zegt Feyenoord: Wat gaan we nu krijgen‌! Je bent toch bij ons! Zo is het met gelovigen ook, ze zijn overgezet in het Koninkrijk van de Zoon, daar horen ze thuis en toch, helaas gaan ze de dingen doen die niet bij dat Koninkrijk van God horen, maar die bij het Koninkrijk van de duisternis horen, net als met die Ajaxied die bij Feyenoord gaat spelen. Dat kan natuurlijk niet. Dit is onze positie, maar denkt u erom, waar u ook komt als u hiervoor gaat staan, dan merkt u: Ik ben toch niet als die persoon. Hij zit in dat rijk en ik ben in dat Rijk. Het zijn twee verschillende werelden. We gaan naar Romeinen 6. Wij zijn dus verlost en in het Koninkrijk overgezet, dat betekent gelijk dat er iets gebeurd is en dat heeft bepaalde consequenties. Dat wil zeggen: Naar God toe. Laten we kijken vanuit de Bijbel hoe God ons dan ziet. Romeinen 6:17,18 : "Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid." U ziet, wij zijn nu vrijgemaakt van de zonde, van de zonde zijn wij nu vrij van, verlost. God heeft u verlost, vrijgemaakt, u zat gebonden met touwen, aan iets vast en God heeft die knoop losgemaakt. Hij zegt: Ik heb u losgemaakt, hier, u bent vrij! U mag doen en laten wat u wilt. Dat is er met ons gebeurd, we waren slaven van de zonde, dus gevangen en God heeft ons nu bevrijd. En Hij heeft ons gemaakt: Romeinen 6:18 "En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid."

5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 4


www.GenadeBijbel.nl U bent verlost van het éne en God heeft daarmee gezegd: En nu bent u een dienstknecht van de gerechtigheid. Eerst was u een slaaf van de zonde, u moest doen wat de zondige natuur in u zei. Maar God heeft ons nu een nieuw schepsel gemaakt en u bent nu een dienstknecht van de gerechtigheid. Als u b.v. een werknemer bent in een bedrijf dan bent u een dienstknecht van dat bedrijf. En als u niet functioneert dan wordt u ontslagen. Alleen met God is het zo: Hij heeft u gemaakt en als u het niet doet dan bent u toch nog steeds die dienstknecht van de gerechtigheid, alleen God ontslaat u niet. Hij heeft u dat gemaakt en Hij ontneemt ons dat niet meer. Hij heeft ons vrijgemaakt en Hij heeft daarmee gezegd: Hier, alstublieft, dat heb Ik u nu gemaakt, doe er wat mee. Maar ú neemt de beslissing om het te doen of niet, en helaas vele mensen doen het niet, die hebben daar geen zin in, omdat ze nog steeds van de dingen van de wereld willen genieten. Maar voordat u tot geloof kwam was u een gevangen dienstknecht van de zonde. Maar nu ben ik niet meer gebonden aan de aardse zaken, ik val nu onder andere regels, ik val nu onder de regels van God en niet meer onder de regels van de macht van satan. Wat zegt het Woord? : Kiest heden wie gij dienen zult. U moet een keus maken. U maakt eerst een keus om te geloven, maar daarna maakt u een nog keus: Wil ik de Heere dienen of dien ik de zonde of de macht der duisternis? Het is één van de twee. Als mensen geen keus maken blijven ze een beetje schipperen, ze willen eigenlijk graag de Heere dienen, maar eigenlijk ook nog zoveel andere dingen. Als we naar Romeinen 7 gaan, daar zitten we vlak bij: Wij zijn nu ook vrijgemaakt van de wet Romeinen 7:6 "Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter." Israël had de wet en wilde je God dienen dan moest je het Joodse geloof aannemen, dan ging je drie keer per jaar naar de feesten en je viel onder de wet. En de mensen hebben ook nog de wet van hun geweten, je geweten zegt wat goed en niet goed is. Van dit alles zijn wij vrijgemaakt omdat wij God nu in de Geest dienen en niet in de oudheid des letters. 5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 5


www.GenadeBijbel.nl Wij horen wel eens mensen zeggen: Wat moet ik doen om zalig te worden? Of om zalig te blijven? Dan moet u de tien geboden houden, maar Paulus zegt heel duidelijk: Wij dienen God nu in nieuwheid des geestes. Dat wil zeggen: Wij laten ons nu leiden door de wet van de Geest, dat is door het Woord. God gaat ons van binnenuit veranderen. Naar God zijn wij nu vrijgemaakt van de zonde en vrijgemaakt van de wet, dat wil zeggen: De wet kan ons niet meer veroordelen en van de zonde zijn wij verlost. Niemand kan mij nog ergens van beschuldigen. Ja, maar u zondigt nog steeds, u heeft dit gedaan en u heeft dat gedaan‌ Dan kunt u zeggen: Romeinen 6 en 7 en Kolossenzen 1:13, ik ben een nieuw schepsel, vrijgemaakt van de zonde en ik ben ook niet meer onder de wet. Christus heeft alles voor mij gedaan. Dat is nu de verlossing die u heeft in de Heere Jezus Christus. Denkt u daar eens goed over na! Mensen zoals wij zijn met al onze gedachten, onze fouten en onze gebreken, dat u kunt zeggen uw leven lang: Ik ben vrijgemaakt van de zonde. Dat kunnen mensen zich echt niet voorstellen als je dat zegt, want ze kijken altijd naar wat je doet. Maar we hebben het nu over dat wat God aan het kruis voor mij gedaan heeft, het is een eeuwige verlossing, dus ik ben voor eeuwig Zijn kind. Dit is dus het loon van de zonde, we zijn gered van het loon van de zonde. De zonde kan alleen maar dood produceren en verderf, dat is het loon van de zonde. Maar dat hebben wij niet, want wij hebben het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere.

Onze positie ten opzichte van God los in ons dagelijks leven : Vrijgemaakt/verlost van de kracht van de zonde in onze wandel.

5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 6


www.GenadeBijbel.nl God verlost ons, kan ons verlossen van een verkeerde wandel, want een verkeerde wandel heeft een verkeerde uitwerking in uw leven. De zonde is een kracht in ons, probeert u maar eens te vechten tegen de zonde in uw leven. Belooft u maar aan God: Dat ga ik nooit meer doen‌ Hoe vaak ik dat niet gehoord heb, maar het gebeurt wel. Hoe komt dat? Waarom? Omdat de zonde nog steeds in ons is, en die is krachtig, die is sterk. Die is veel sterker dan u, veel sterker dan uw wil en de mijne, dat verliest u. Voordat ik tot geloof kwam probeerde ik om een goede christen te zijn en al die verkeerde dingen wilde ik niet meer doen en ik heb het duizenden keren geprobeerd, maar het lukte niet. De zonde is krachtig, die kunt u niet overwinnen. Daarom zegt men wel eens: Jezelf veranderen, dat lukt niet. U vecht tegen iets dat sterker is. En toch heeft God erin voorzien dat wij in ons dagelijkse leven die kracht, waar u soms zo tegen strijd, kunt overwinnen. Alleen u moet het wel gebruiken. De auto heeft een motor, maar hij staat stil en u kunt instappen en zeggen: rijden! Maar dat doet hij niet, u moet starten en gas geven. U geeft gas en dan wordt de motor pas krachtig. De kracht heeft u, maar dan komt hij pas in beweging. En ik kom ook in beweging als ik ook die kracht heb om dat te overwinnen in mij. Galaten 5:1,13 "Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dus God zegt tot de mensen: U moet nu gaan staan in die vrijheid. U bent vrijgemaakt en ga niet uzelf weer allerlei dingen opleggen waarvan Ik u bevrijd heb. Zijn we nog onder de wet? Nee. Ga dan ook niet weer onder de wet leven. De Geest gaat ons nu leiden. Die geeft ons ook kracht van binnen. En als u dat niet doet, in die vrijheid gaan staan dan gaat u weer onder allerlei wetjes en regeltjes leven en dan wordt ook de zonde weer sterk in u. Eerst moet u voor uzelf weten wat Christus voor u heeft gedaan en hoe u Hem nu kunt dienen. Dat is door de Geest, vers 13: Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. 5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 7


www.GenadeBijbel.nl Dat is wat gelovigen vaak doen. U bent vrij, u weet dat u uw leven lang verlost bent. Maar Paulus zegt: U mag de vrijheid gebruiken, maar niet misbruiken. Toen ik pas tot geloof was gekomen heb ik een mooi boek gelezen van Hal Lindsey: De bevrijding van de planeet aarde. Het is echt fantastisch hoe hij dat beschrijft. Over de slavenmarkt. Vroeger hadden ze een slavenmarkt met allemaal slaven en men ging kijken in de mond of alles wel goed was, maar die slaaf was natuurlijk van iemand. En wilde u die slaaf hebben moest u die slaaf kopen van de eigenaar en dan was hij van de nieuwe eigenaar. Dan moest hij met de nieuwe eigenaar mee. Zo zijn wij ook eigenlijk slaven op de markt van de zonde. De Heere Jezus Christus heeft u gekocht met Zijn bloed en Hij is nu uw Heer. Alleen is het verschil met de Heere Jezus en met die echte slavenmarkt was dat hij met die man mee moest, maar God zegt: U bent vrij! U mag gaan en staan waar u wilt! God wil namelijk vrijwilligers, dat woord kennen wij, in de zorg doen die mensen allerlei dingen vrijwillig en wat wil dat zeggen? Ze worden er niet voor betaald. Ze doen het gewoon omdat ze het leuk vinden of om wat voor reden ook, maar ze hoeven het niet te doen. Wij zijn kinderen van God, wij zijn aan God niets verplicht, wij hoeven Hem niets terug te betalen. God heeft al onze zonden vergeven en wij kunnen Hem toch niet behagen, het is uit genade. Maar het is natuurlijk wel zo, u bent een kind van God en wandel dan ook als Mijn kind. Hij heeft u toch verlost? Maar toch laat Hij u vrij. Wij zijn geen robotten, God wil geen robotten. Want als u het moet doen, dan doet u het niet uit liefde. Maar nu wel, mensen die de keus maken om de Heere te dienen, dat mag je op vrijwillige basis doen. U heeft die vrijheid, u mag in die vrijheid gaan staan. U kunt die vrijheid ook misbruiken en dan bent u Gods naam ter oneer. Het is net als dat u een kind van uw vader bent, u bent opgevoed, u heeft regels meegekregen, u komt uit een goed nest zoals men dat zegt, en dan gaat u bijvoorbeeld helemaal de verkeerde kant op. En dan zegt uw vader: Dat heb ik jou toch niet geleerd?! Je hebt mijn naam bezoedeld, bevuild, besmeurd, je bent een schande voor je familie, een schande voor je achternaam. Jij gedraagt je zo, maar je draagt wel mijn achternaam. En zo is het ook met een gelovige, u heeft de vrijheid maar niet voor een oorzaak voor het vlees gebruiken. Dat wil zeggen gewoon in de zonde 5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 8


www.GenadeBijbel.nl blijven leven. Zo heeft God het niet bedoeld. Ik kan doen en laten wat ik wil. Dat kan wel, maar het is niet Gods wil.

Tot een oorzaak van het vlees…wat gaat het vlees doen? U moet goed begrijpen dat u gered bent, God geeft u kracht voor uw dagelijkse wandel en dat het ook echt goed is voor u om door de Geest te wandelen. Het is niet zo van: De Bijbel lezen…altijd maar die Bijbel lezen, alsof dat een plaag is, het is net of het iets heel verschrikkelijks is. Ik zal u één ding zeggen: Voor mij is het geen marteling om elke dag de Bijbel te lezen en om gesterkt te worden door Zijn Geest. Wat zijn nu de resultaten van het vlees? Kijkt u maar in: Galaten 5:19,20,21 "De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, "Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke… Zou dat goed zijn? Is dat normaal? Het zijn allemaal dingen die slecht voor u zijn. En waarom trekt dat dan toch? Waarom raken ook gelovigen daarin verzeild? Dat heeft met het vlees te maken. De vrijheid wordt misbruikt om in het vlees te gaan leven. Iemand die vrij is moet de keus maken: ga ik naar het vlees leven of naar Gods Woord: Galaten 5:22 "Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid." Dan hebt de vrucht en gaat Hij u dingen geven waarvan u zegt: Ja, natuurlijk wie wil er nu geen liefde hebben of kunnen geven. Wie wil er nu geen blijdschap in zijn hart hebben? Wie wil er nu geen vrede hebben? Soms weet u wel van uzelf dat u niet lankmoedig bent, of u bent niet altijd vriendelijk. Ben ik altijd goed voor een ander? Nee, let maar op. Weet u wanneer het allemaal goed gaat? Als iedereen aardig is voor u, maar zodra ze maar iets tegen u ingaan dan heeft u al ruzie, dan deugd het al niet meer. Of als er iets niet doorgaat wat u graag wilt hebben heeft u ook geen geduld, dan duurt het allemaal veel te lang en wordt u boos.

5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 9


www.GenadeBijbel.nl God geeft ons kracht en de vrucht van de Geest is een kracht om die werken van het vlees te kunnen overwinnen. Iemand die wild leeft, in het vlees leeft, maakt ook eerder kans dat hij ziek wordt of zelfs eerder overlijdt. Iedereen probeert gezond te leven, te trimmen, gezond te eten en waarom doen ze dat? Om te proberen een gezond lichaam te houden. Als wij de gezonde leer goed op een rijtje zit in je hoofd, dan moet u eens opletten, dat scheelt een heleboel. Als u last heeft van boosheid of snel driftig worden, dat kan gebeuren, maar God geeft u kracht, liefde, blijdschap en vrede, dat is praktijk. God verlost ons, Hij verlost ons om die negatieve dingen te doen. U kunt zeggen wat u wil, maar u wilt ook liever geen ruzie met elkaar hebben en dat u uw dingen kunt doen die u wilt doen. U wilt zelf ook vriendelijk behandeld worden door anderen, maar hier zien we de hoogmoed van de mens, het gaat om ik. Ik op de eerste plaats. We gaan naar Efeze 3:20: "Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt," Dus u kunt bidden, u kunt dingen denken, maar hier komt geloof om de hoek kijken. Van binnen zit er iets in u waarvan u misschien zegt: Zo ben ik nu éénmaal. Maar bepaalde zonden zijn niet goed te keuren. U kunt misschien elke keer ruzie maken en dan na 5 minuten zeggen: Sorry. Maar als dat steeds zo is dan klopt er iets niet. Even gauw uw excuus aanbieden, met andere woorden: Ik kan zondigen wat ik wil en daarna bied ik mijn excuses aan en het is weer goed, mijn geweten is weer rustig. Maar dat gaat op een gegeven moment niet meer. Op een gegeven moment zeg ik: "Ik vergeef jou niet meer, zorg nu eerst maar een keer dat je daar iets aan gedaan hebt en dan kunnen we verder praten, maar dit is alleen maar om te kunnen blijven zondigen". U ziet, God is machtig om dingen in u te veranderen, want wat staat er:

Naar de kracht die in ons werkt. Dus u kunt bidden en denken, maar God kan nog veel meer dingen doen waarvan u denkt dat het onmogelijk is. En dan heb ik het niet over wonderen, dat kan Hij ook, Hij is almachtig, maar het gaat er om: in u! Dat is veel indrukwekkender als b.v. een natuurramp, maar als Hij mij kan veranderen, ik weet heel wat dingen die bij mij veranderd zijn en waarvoor ik de Heere dank.

5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 10


www.GenadeBijbel.nl Voorheen kon ik dat echt niet en nu is het voor elkaar, ik ben veranderd, ik ben nu bijvoorbeeld in staat om mensen te vergeven die mij iets hebben aangedaan. Of bepaalde slechte dingen waar ik vroeger tegen vocht heb ik nu geen behoefte meer aan. Hij heeft het weggenomen en vroeger dacht ik dat het niet kon. Maar het kan, Hij is in staat om het te doen in mij, maar u moet het geloven, u moet geloven wat hier staat: Hij kan het. Het is praktijk in uw leven, bepaalde dingen moeten ook veranderen in uw leven. Daarvan weet u vanuit het Woord dat het niet klopt als u dat zegt of doet. Als u dat weet, en Gods Geest getuigt ook in uw geweten, dan moet u zich daar van bekeren, dan gaat u naar Gods Woord en dan ziet u deze tekst. "Inderdaad, ik kan toch overwinnen". Maar het begint met één ding: U moet het willen. U bent geen robot, waarbij u op een knopje drukt en het is gewoon zo: u moet het eerst willen. Dan gaan we naar Efeze 4:22: "Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;" Wat is de oude mens? Dat is de mens voordat hij tot geloof kwam. U wordt verleid om dingen te doen, de hebzucht en er worden steeds nieuwe dingen uitgevonden want de fabrieken moeten draaien zodat de mensen gaan begeren. Efeze 4:23,24 : En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Waar moet u vernieuwd worden? In uw denken. Want hoe is uw denken? Denk maar aan uw denken, waar denkt u aan? Overdag, als u thuis zit, op uw werk, waar denkt u aan? Denkt u wel eens aan de Heere, denkt u wel eens geestelijke dingen? Heeft u Gods Geest, ik daag u uit om er over na te denken. Heeft u Gods Geest? Hoe kunt u dát dan zeggen? Hoe kunt u dát denken? Dat komt omdat uw denken niet spoort met de Bijbel, dat is werelds, aards. Dat is de oude mens, kijk maar in vers 22. Wie is de nieuwe mens? Dat is de mens die verlost is door het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar de oude mens woont nog steeds in u en als u in het vlees leeft dan betekent dat, dat die oude mens nog steeds regeert in u.

5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 11


www.GenadeBijbel.nl U moet vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, uw geest, uw denken, als u dat weet te veranderen, dat is het hem gewoon. Mijn denken wordt veranderd door Gods Woord, en ik heb de keus gemaakt en het is God Die de eer krijgt en Die mij verandert en Die zorgt dat ik behoefte heb om meer met de dingen bezig te zijn. Dan in vers 25 een paar praktische dingen uit ons dagelijkse leven: Efeze 4:25 "Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden." Thuis, maar ook met uw broeders en zusters en naar de andere mensen toe. Waarom moet er nu tegen ons als gelovigen gezegd worden: Legt af de leugen? Dat zou toch helemaal niet nodig moeten zijn? Daarom zeg ik tegenwoordig niet meer: Waarom doe je dat nou?! Want het antwoord weet ik wel, dat is de zonde. Het is de zonde en u bent ongehoorzaam aan Gods Woord. U moet nu de waarheid gaan spreken. Efeze 4:26 "Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid;" Dus u mag boos worden, ziet u het staan? Maar zondigt niet, er is namelijk een boosheid die rechtvaardig is en een boosheid die onrechtvaardig is. God is toch ook boos geworden, en straks wordt Hij weer heel boos, dan gaat Hij toornen over deze wereld om de zonde te straffen. Maar bedenk één ding: Als God boos wordt zondigt Hij nooit, dat is het verschil. Hij kan niet zondigen en dat is nu net het punt bij ons. Wij hebben allemaal last van boosheid, dat komt door de hoogmoed. Ik kan ook boos worden en dan kan iemand wel eens tegen mij zeggen: U hoeft niet zo boos tegen me te doen… Maar dan zeg ik: Dat hoef je helemaal niet te zeggen tegen mij, want ik ben boos op jou, u heeft niets te zeggen over mijn boosheid, het is een rechtvaardige boosheid, denk erom. Je moet luisteren naar wat je vader zegt. Maar als ik zo boos wordt en op een gegeven moment is één van mijn kinderen bont en blauw dan heb ik natuurlijk gezondigd, dat is duidelijk. Dat is een boosheid die mag niet. Daarom zegt Paulus: zondigt niet. 5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 12


www.GenadeBijbel.nl En de zon ga niet onder over uw toornigheid en dat merk je inderdaad, als je boos bent en je gaat boos uit elkaar en je gaat dan slapen, als je dan al slaapt, let maar op, de volgende dag wordt je ermee wakker. Het is niet opgelost. En dat zijn eigenlijk tijdbommen. Dat zie je in families die nooit iets uitpraten, ze zijn boos en als ze uit elkaar gaan doen ze net of er niets gebeurd is. Maar let maar op, later ontploft de boel. Het is belangrijk dat u het weer goed maakt met elkaar. Efeze 4:27 "En geeft den duivel geen plaats." Geef de duivel geen ruimte in uw leven, een voet tussen de deur. Je ziet wel eens dat zolang die kier bij de deur er nog zit waardoor iemand kan praten, als de deur dicht is dan bent u veilig. Waar is de duivel nu actief bij ons: op het gebied van geloof. Wat zegt de duivel tegen ons? Niet in de Bijbel lezen! Geen zin, niet doen, ga maar lekker varen. Dat mag allemaal, maar laat niet toe dat het u van uw geloof afneemt. Geef hem daartoe geen ruimte, want die Êne kier die wordt groter en groter en op een gegeven moment bent u helemaal niet meer met het geloof bezig. Efeze 4:28 "Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft." Als u werkt mag u ook best eens wat in de collectezak doen. U kunt alles voor uzelf houden, maar er zijn ook mensen die het wel makkelijk vinden om niet te werken, die willen helemaal niet werken en dan gaan ze stelen. Paulus spreekt hier tegen gelovigen, maar er zaten er misschien wel tussen die dieven waren. Ook een dingetje uit de winkel pikken is niet goed, of met de zaak dingen onrechtvaardig doen. Dat zit in onze natuur. Stelen is toch veel makkelijker. Efeze 4:30-32 "En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing." "Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid;" "Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft." 5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 13


www.GenadeBijbel.nl Dus we zijn gered, maar ook de kracht van de zonde, waarvan we hier een aantal dingen zien staan, de dagelijkse dingen die heel gauw bij ons gebeuren, met elkaar. Het begint wel met vers 24 dat wij worden vernieuwd in ons denken en als u dat niet doet dan kunt u honderd keer vermaant worden door iemand in de gemeente: U moet in de Geest wandelen‌Maar als u het niet samen met het Woord doet dan weet u dat u het op eigen kracht moet doen en dat lukt niet, want de kracht van de zonde is veel sterker in u. Het ligt niet aan God, Hij heeft gezorgd dat u kunt overwinnen.

3. Onze positie ten opzichte van God in de toekomst : Vrijgemaakt/verlost van de aanwezigheid van de zonde

We gaan naar 1 Thessalonicenzen 1:10 Hij verlost ons ook in de toekomst van de aanwezigheid van de zonde. "En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn." Wat wil dit zeggen? Straks gaat de Heere Jezus over deze wereld toornen, Hij gaat de zonde straffen in deze wereld, Hij gaat oordelen. Degenen die de waarheid ten achter houden gaat Hij oordelen. 2 Thessalonicenzen 1:6,7 "Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken;" "En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht;" Hier ziet u wat er straks gaat gebeuren, Hij gaat straks met vlammend vuur wraak doen. Maar weet dat u hiervan verlost bent door God. 5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 14


www.GenadeBijbel.nl Als straks in de grote verdrukking de antichrist op deze aarde zal zitten en zeggen dat hij God is : Ik ben God, u moet mij aanbidden… En iedereen die in hem gelooft zal het merkteken krijgen, er zal een zware, grote verdrukking zijn in die tijd. Van die verdrukking, dat is de aanwezigheid van de zonde op aarde, de mens der zonde noemt Paulus hem in 2 Thes.2. De personificatie van de zonde is dan op aarde, daarvan zijn wij ook gered. Dat is de ene kant, maar de andere kant van de aanwezigheid van de zonde betreft ons eigen lichaam. Volgens Rom. 7 woont de zonde nog steeds in mij: 16 En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe , dat zij goed is. 17 Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 18 Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. 19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 20 Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21 Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. 22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods , naar den inwendigen mens; 23 Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Maar deze strijd in ons houst pas op als wij een lichaam hebben waarin geen zonde meer woont. Dát ontvangen wij als de Here ons halen komt: 1 Kor.15:51-53 Ziet, ik zeg u een verborgenheid : wij zullen wel niet allen ontslapen , maar wij zullen allen veranderd worden ; In een punt des tijds, in een ogenblik , met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Paulus noemt dat de verlossing van ons lichaam: Rom. 8:23 En niet alleen dit, maar ook wijzelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, [zeg] [ik], zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, [namelijk] de verlossing onzes lichaams. 5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 15


www.GenadeBijbel.nl Dat is dus de bevrijding van de zonde in ons lichaam.

Tenslotte Dus waar zijn wij nu van verlost?

Van het loon van de zonde : de eeuwige dood. Van de kracht van de zonde : dat kan Hij als u met Gods Woord wil leven. Van de aanwezigheid van de zonde : een nieuw lichaam en van de antichrist straks op deze aarde. De laatste tekst is:1 Korinthe 1:30. Onze toekomst is ook veilig gesteld en dat is nu echt ons leven. In 1 Korinthe 1:30 ziet u ons hele leven staan: "Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;" Christus is onze wijsheid, al die wijsheid uit boeken zal mij een zorg zijn, maar in Christus zijn alle schatten der wijsheid verborgen. Hij is onze rechtvaardigheid, dat is onze positie nu, wij zijn gerechtvaardigd voor God. Kunt u zich dat voorstellen? Doet u altijd rechtvaardige dingen in uw leven? Nee, maar voor God bent u toch rechtvaardig. U mag rustig zeggen: Ik ben rechtvaardig. Net als u kunt zeggen: Ik ben volmaakt in Christus. Mijn hele leven lang. En dan ziet u ons dagelijks leven: heiligmaking, de Heere Jezus is ook onze heiligmaking, dat is ons dagelijks leven. Leeft u als een heilige? Laat u zich leiden door Gods Woord in uw leven? Of gaat u liever in het vlees leven? En dan zien we: Hij is ook onze verlossing. Dat is onze toekomst. De dag der verlossing staat voor de deur, elk moment en dan is ons lichaam verlost en zijn we ook van de toorn, van de wraak, de dag des Heeren verlost. Dan zijn we bij de Heere in de hemel en dat is onze toekomst en dat is de verlossing. 5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 16


www.GenadeBijbel.nl Ik zou zeggen: Denk daar eens goed over na, ook in uw dagelijks leven. Wat doet u met uw verlossing? Amen. Overgetypte preek door Heleen Boele Klik voor een printervriendelijke

5 Mei en het lichaam van Christus deel 2. 3 x verlost – Jan Stelma

Pagina 17

5 Mei en het lichaam van Christus deel 2.De ware vrijheid  

Een 3- voudige verlossing