Page 1

www.GenadeBijbel.nl Kan ik de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest begaan hebben ? Jan Stelma

Hoevele Christenen worstelen wel niet met deze vraag? Ondergetekende hoorde daar ook bij en kon nooit een bevredigend antwoord vinden. Want hoewel ik wist dat Jezus Christus voor mijn zonden gestorven was en wist dat ik vergeving ontvangen had, was er ook die tekst in Matt.12:21-32 waarin onze Here zegt: "31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden ; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden. 32 En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben , het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende. " Lastering tegen de Heilige Geest is Godslastering . Hij begint ook door te zeggen : “Alle zonde en lastering “. Het is zonde tegen de Heilige Geesten daar is geen vergeving voor. Lastig om daar nu achter te komen wat dat dan is. Men blijft dan toch een zekere angst hebben of men misschien ook niet die zonde gedaan heeft. Grote onzekerheid dus! En er zijn genoeg teksten die dit gevoel bij ons kunnen versterken, zoals: Hebr. 10:26-27 Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Hebr. 6: 4-6 4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, 5 En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw, 6 En afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Gal 5:4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen. 1 Johannes 5:16 Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal [God] bidden en Hij zal hem het leven geven, dengenen, [zeg] [ik], die zondigen niet tot den dood. Er is een zonde tot den dood; voor dezelve [zonde] zeg ik niet, dat hij zal bidden. Ja, dat is niet mals als je dat zo leest. Ik dacht dat ik verlost was, maar als ik zulke teksten lees, dan krijg ik het toch wel benauwd. Ik kan toch nog verloren gaan dus, als ik die “onbekende”onvergeeflijke zonde gegaan heb. Maar hoe kan dat nou als wij geloven in : Efeze 2: 8-9 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Is het dan soms een gelimiteerde genade? Want als ik door een daad mijnerzijds toch verloren kan gaan, dan is het geen genade meer zo zegt Romeinen 11:6 Kan ik de onvergeeflijke zonde begaan hebben? – Jan Stelma

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer. En zo is er verwarring alom juist door o.a. deze Bijbelteksten. Maar God is geen God van verwarring (1 Kor.14:33) en wil ons juist niet in onzekerheid brengen, maar volle verzekerdheid in ons verstand geven (Kol.2:2). Laten wij daarom dit nader bestuderen en dan zullen wij zien dat bij ons de fout zit dat wij het niet begrijpen en niet bij Hem. Allereerst moeten wij kijken tegen wie onze Here dat zegt in Matt. 12:31-32. In Markus 3 : 21-22 en Matt. 12:24-25 zien wij dat dat de schriftgeleerden en de Farizeen waren. Zij waren de leiders van het volk, echter geen goede leiders, want Israel was in afvalligheid. Vanwege die afvalligheid waren ze eeuwen eerder in gevangenschap onder de heidenen weggevoerd naar Babel en Assyrie. En nu ze weer in het land terug zijn is er nog niet veel verbeterd bij de leiders en Christus noemt ze voordurend adderengebroed, geveinsden , dwazen, blinden en blinde leidslieden, witgepleisterde graven, ongerechtigheid, slangen (Zie o.a. Matt. 23:1-33) . Het waren valse herders (Ezech. 34). Zij hebben Israel niet goed geweid en dachten aan eigen eer en hun werken. Gevolg is dat het volk als geheel in afvalligheid was. Echter individueel waren er zeer zeker gelovigen. Denk aan David, Maria, , Lazarus, enz. En Christus waarschuwt hun hier in Matt. 12:31-32 dat ze tegen Hem nog wel kunnen lasteren, maar niet tegen de Heilige Geest. Dus Hij blikt hier naar de toekomst, want Hij zal inderdaad gelasterd worden door hun en zelfs gekruisigd. Maar de Heilige Geest zal ook nog komen. En wij weten dat dat met Pinksteren gebeurd is. Zij echter nog niet, want al die eeuwen was het op dezelfde manier gevierd en niemand die ook maar kon vermoeden dat de Heilige Geest op het Pinksterfeest uitgestort zou gaan worden. Achteraf weten wij dat nu pas. En als ze dĂĄn de Heilige Geest, het getuigenis wat Hij dan zou geven, zouden lasteren, dan zal het oordeel komen. Wij moeten begrijpen dat de profeten in het O.T. spraken door de Heilige Geest (2 Petrus 1:21-22). Zij gaven door wat de HEERE tot hen sprak. Hij was de eerste Persoon van de drie-enige God die tot hen sprak. En dan bedoelen wij tot Israel sprak. Van de kerk, het Lichaam van Christus was nog geen sprake. Israel was bestemd te zijn een koninkrijk van priesters om het heil naar de heidenen te brengen.(Exodus 19:5-6, Jesaja 2:1-5). Jesaja 12:4 leert ons duidelijk dat Israel Zijn daden bekend moest maken aan de volken, de heidenen. Is dat gebeurd? Nee! Want ja, hoe kan een afvallig volk dat nu doen. Dat is hetzelfde als aan iemand die in de kerk zit, maar Christus niet aangenomen heeft, vragen of hij aan de mensen wil gaan vertellen dat ze Christus moeten aannemen om gered te worden. Dat kan niet, dat kunnen alleen gelovigen voor God doen. Onder de wet in het Oude Testament in de Bijbel is dat niet gebeurd en hoewel God hun waarschuwde door de dienst van de profeten, bleef maar een minderheid geloven in hun God. Denk aan Elia en de 7000 die niet gebogen hadden voor de Baal. Maar Gods plannen gaan door en niemand kan dat stoppen. Dan maar door een minderheid.

Kan ik de onvergeeflijke zonde begaan hebben? – Jan Stelma

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl En God heeft reeds in het O.T. beloofd dat Hij de Messias zou sturen Die voor Zijn volk Israel sterven zou (Jes.53; Matt. 1:21)) en Hij beloofde ook de Heilige Geest voor iedereen in dat volk, want alleen dán zou Israel het kunnen doen. Paulus leert ons dat de wet alleen maar zonde doet kennen (Rom.3:19-20), dus onder de wet kan Israel het niet. Maar wel als ze de Heilige Geest ontvangen zouden die hun van binnen uit zou veranderen en de wet van God in hun hart zou schrijven. Zo worden ze dan door Zijn Geest bovennatuurlijk bekrachtigd om voor Zijn glorie te kunnen leven en het evangelie aan de heidenen te vertellen. In Ezech.36:26-28 belooft God dat aan Israel reeds, terwijl ze daar in Babylon in gevangenschap zitten. En nog eerder bij Jeremia 31:31-31, nog voordat ze gevangen genomen en weggevoerd zijn, belooft de HEERE, (want zo kent Israel God alleen, Christus was er nog niet) dat Hij dit met een Verbond zal bekrachtigen: 31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. Samen met Ezechiel weten wij dat Hij hier de Heilige Geest belooft aan hun, want God zegt: “Ik zal het in jullie doen en dan zullen jullie het voor Mij kunnen doen.” Dus als Joh. De Doper de Here aankondigt en het volgende zegt in Matt. 3:11-12: "Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen. Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden". Dan is het moment voor Israel aangebroken dat de beloofde Heilige Geest komt voor een ieder van hun. Let op! In vers 7 richt hij zich in het bijzonder tot de afvallige leiders, de farizeeën. Als zij de Messias zullen weerstaan dan zullen zij niet met de Heilige Geest, maar met onuitblusselijk vuur gedoopt gaan worden!!!. En dat betekent maar één ding: de hel en het eeuwige vuur. En dat zal voor iedereen die hun in hun ongeloof volgt gelden in Israel. In Lukas 7:30 bevestigen zij hun status, want zij laten zich niet dopen. En zo zien wij hun voortdurend Christus tegenstaan. Maar Johannes zegt dat Hij degenen die zich laten dopen met de doop der bekering en vergeving van zonden (Markus 1:4) dat de Christus hun zou dopen met de Heilige Geest. Echter nergens tijdens het leven Kan ik de onvergeeflijke zonde begaan hebben? – Jan Stelma

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl van Christus op aarde zien wij dat gebeuren , behalve na Zijn opstanding alleen bij de apostelen (Joh. 20:22). Pas bij Pinksteren, een Joods feest gebeurt het voor iedereen. En het kon ook niet eerder, want (zie hierboven in Jer.31:31) in het O.T. heeft de HEERE beloofd dat Hij in de de dagen die komen zouden. dat Nieuwe Testament sluiten zou. Dán pas zullen ze die beloofde Heilige Geest ontvangen. En wanneer wordt een Testament van kracht? Als de testament later dood is. Zie Hebr. 9:16-17). Het Oude Testament, de wet, werd door dierenbloed ingewijd. En nu wordt het Nieuwe Testament pas van kracht door de dood van Christus door Zijn eigen bloed. Christus anticipeerde hier op toen Hij het avondmaal instelde met de 12 toen zei in Markus 14:24 : En Hij zeide tot hen: Dat is Mijn bloed, het [bloed] des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt. En pas toén kon de Heilige Geest komen. Christus had dat ook al eerder gezegd in Joh.7:38-39. Pas nadát Hij verheerlijkt zou zijn (na Zijn opstanding bij de Vader in de hemel zou zijn) dat dán pas de Heilige Geest komen kon. En Die zou van Hem, Jezus de Messias, getuigen. Zie Joh.15:26. En dat is precies wat er met Pinksteren gebeurde. De apostelen gaven door de Heilige Geest die uitgestort was met volle kracht getuigenis van Christus dat Israel hun Messias gekruisigd had, maar vergeving konden krijgen van deze daad door het volgende te doen: Handelingen 2:38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Door dat te doen zouden ze ontkomen aan de toorn die Johannes reeds voorzei, namelijk de doop met vuur, d.i. de toorn. M.a.w., ze moesten gered worden uit dat verkeerde, afvallige geslacht dat onder leiding van de afvallige leiders de Messias gekruisigd hadden. Daarom zegt Petrus in het volgende vers: 40 En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande [hen], zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Let op! Pinksteren is een Joods feest en er waren alleen Joden en Jodengenoten, zie in Hand. 2 de verzen 5,10,14,22, 36. We moeten goed begrijpen dat Christus gekomen was voor de verloren schapen van het huis Israel (Matt.10:5-6; 15:24). En Paulus bevestigt dit in Romeinen 15:8 En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen; Welnu, dit alles moet u in uw achterhoofd houden als als u dan leest in Matt.12:31-32 : "31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden ; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden. 32 En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben , het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende. "

Kan ik de onvergeeflijke zonde begaan hebben? – Jan Stelma

Pagina 4


www.GenadeBijbel.nl Christus zegt hier in feite tegen de afvallige leiders en het volk Israel dat er wel vergeving mogelijk is tegen God de Vader en tegen de Zoon, maar niet tegen de Heilige Geest. En ze konden weten dat Hij de Messias want even daarvoor in de verzen 28-30 zegt Hij ook nog tegen hun: 28 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen. Dus doordat Hij duivelen uitwierp en zieken genas was het Koninkrijk in aantocht en Hij was Degene Die daarover Koning zou zijn. De tekenen bevestigden dit (Lukas 4:16-21), en waardoor Nicodemus ook overtuigd was (Joh. 3:2). En dan, voordat Hij spreekt over de zonde en lastering, zegt Hij het volgende: 30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit. Het is duidelijk, één van de twee, je bent of voor of tegen Hem. En Hij wist dat ze tegen Hem waren, maar wist ook dat Hij naar het kruis zou gaan voor hun en geheel Israel, anders kon het Nieuwe Verbond niet ingewijd worden en dus geen vergeving van zonden voor het volk Israel en dus ook de Heilige Geest niet uitgestort worden die dan door de gelovigen, de Kleine Kudde, zou gaan getuigen over Christus. Dus ok, ze waren en bleven tegen Hem, maar vanwege het kruis dat komen zou, zou er nog vergeving komen voor hun, dat kon nog, want daarom was Hij gekomen op aarde. Nu begrijpen wij dat onze Here daarom in Lukas 23:34 zei toen ze Hem de spijkers door handen en voeten sloegen aan het hout: En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. Ze hoorden het te weten, maar toch rekent Hij het hun niet toe, maar vraagt vergeving. En dat is wat God hun ook aanbiedt via Petrus en de elven op Pinksteren in Hand. 2:38. Want toen ze Zijn Zoon kruisigden stonden meer dan 12 legioenen engelen klaar om in te grijpen (Matt.26:53), maar het gebeurt niet. Het gaat zoals het moet gaan. En op basis van wat Christus reeds voorzei in Lukas 13:6-9 krijgt heel Israel nog 1 jaar de kans om zich te bekeren van het kruisigen van de Messias. Als u Handelingen 1 t/m 7 bestudeert dan zult u zien dat de Heilige Geest krachtig getuigde van de Here Jezus en dat duizenden Joden gevolg gaven aan de oproep om zich te bekeren en te laten dopen tot vergeving van deze NATIONALE zonde van het kruisigen van de Messias, de Zoon des mensen, de Zoon van God. Maar bekeert HÉÉL Israel zich? NEE! Helaas niet. Integendeel, het zijn weer de religieuze leiders in Israel die nu ook, nadat ze de Zoon gelasterd hebben en het volk ophitsten Jezus te kruisigen, nu ook dit getuigenis van de Heilige Geest lasteren. Ze dachten er van af te zijn, maar nu is het diezelfde Messias die opgestaan is en door de Heilige Geest opnieuw tot het volk spreekt. En volop zien ze dat Jezus de Messias, die gedood was, nu weer leeft en het volk doopt met de Heilige Geest. En wat doen ze? Geloven? Aannemen? Berouw? Bekeren? NEE, het tegenovergestelde. Drie keer zien wij dat de leiders tegen het getuigenis van de Heilige Geest lasteren : Kan ik de onvergeeflijke zonde begaan hebben? – Jan Stelma

Pagina 5


www.GenadeBijbel.nl 1ste Lastering tegen de Heilige Geest In Handelingen 4 worden de 12 in de boeien geslagen en moeten ze verantwoording afleggen. En dat doen ze ook! Zie vers 10-12 waar ze de opgestane Jezus verkondigen. Hier worden ze nog vrijgelaten onder voorwaarde dat ze stoppen met getuigen.

2de Lastering tegen de Heilige Geest In Handelingen 5: 17 worden ze opnieuw opgepakt en verboden over Christus te spreken , maar Petrus getuigt opnieuw van Christus en beschuldigt ze van de moord op de Messias: 29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn, dan den mensen 30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout. maar dat Hij juist door God gegeven is om ISRAEL (NIET de heidenen!) te redden: 31 Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israel te geven bekering en vergeving der zonden. Maar dan zegt Petrus ook nog het volgende: 32 En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn. Petrus getuigt van de Here, maar hij zegt dat hij dat doet door het getuigenis van de Heilige Geest, precies zoals Christus zei in Johannes 15:26: "Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen". Boem! Ai ! Wat had die Jezus ook al weer daarover gezegd in Matt. 12:31-32 tegen hun toen Hij nog leefde? En van Petrus begrijpen ze dat zij dat nu ook doen. Want dat hij door de Heilige Geest sprak was wel heel overtuigend bewezen plus al die tekenen en wonderen en het spreken in talen. En dan zegt hij doodleuk dat alleen diegenen die Jezus gehoorzaam zijn, dat alleen zij de Heilige Geest ontvangen hebben. Daar horen zij zeker niet bij. Nee, dat vinden ze niet leuk en zijn echt woedend : 33 Als zij nu [dit] hoorden, barstte hun [het] [hart], en zij hielden raad, om hen te doden. Weg ermee! Dood ze! Maar door tussenkomst van Gamaliel worden ze toch nog vrijgelaten, echter nu als extra pas nadat ze eerst gegeseld worden en opnieuw onder het verbod over de Here Jezus te spreken. Dus hier is het weer een graad erger dan de vorige gevangenschap.

3de Lastering tegen de Heilige Geest : De zonde tegen de Heilige Geest Ja, en dan zijn we in Handelingen 7 beland. De Gemeente groeit gestaag, het Woord Gods en de aantal der discipelen vermenigvuldigt (6:7). Maar opnieuw komt de Grote Raad in actie tegen de gelovigen. In Han.7 : 8-10 zien wij het volgende: 8 En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

Kan ik de onvergeeflijke zonde begaan hebben? – Jan Stelma

Pagina 6


www.GenadeBijbel.nl 9 En er stonden op sommigen, die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen, en der Cyreneers, en der Alexandrijnen, en dergenen, die van Cilicie en Azie waren, en twistten met Stefanus. 10 En zij konden niet wederstaan de wijsheid en den Geest, door Welken hij sprak. Opnieuw verzet tegen het getuigenis van de Heilige Geest waardoor Stefanus sprak en ze slepen hem voor de Raad met de religieuze leiders van het volk en gaan hem valselijk beschuldigen. 11 Toen maakten zij mannen uit, die zeiden: Wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God. 12 En zij beroerden het volk, en de ouderlingen en de Schriftgeleerden; en hem aanvallende grepen zij hem, en leidden hem voor den raad; Wat is dat nu? Zij draaien het hier zelfs om (vers 11)!!! Jezus noemde dat “de lastering tegen de H. Geest” en “zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben” En als Stefanus dan zijn rede houdt voor de Raad is het voor hem al duidelijk, gezien waar hij zijn rede mee eindigt. Hij weet al wat er gaat gebeuren. Hij werkt naar de uiteindelijke conclusie toe dat ze tegen de Heilige Geest gelasterd en gezondigd hebben. In het O.T. deden hun vaderen al toen de HEERE via de profeten sprak tot het volk (zie Nehemia 9:30). Handelingen 7:51 Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, [alzo] ook gij. Hij noemt ze zelfs onbesneden van hart en oren. Dat is een zware aantijging voor een Jood. Besneden in het vlees, dat waren ze, maar niét van hart en oren, dat heeft met hun geloof te maken! Zie Deut.10:16 Afkomst en rituelen is niet genoeg. J.de Doper zei dat ook al in Matt.3:9. Stefanus zegt dat ze een verhard hart hebben, een ongelovig hart. En dat onder leiding van de Heilige Geest! Hier wordt een oordeel uitgesproken door God naar Israel en hun leiders, want wat zegt Stefanus? Dat ze de Heilige Geest weerstaan hebben. En dat is een keerpunt in de geschiedenis van het volk Israel. Er is nu geen mogelijkheid meer over, want de vergeving is op. Hun vaderen hebben ook in het O.T. het getuigenis van God via Zijn profeten door de H. Geest weerstaan, maar nu de beloofde H. Geest van het Nieuwe Verbond gekomen is welke iedereen nú moet ontvangen ook verworpen wordt is de zonde tegen de Drie-enig God compleet en is de maat nu echt vol. Hier gaat in vervulling wat Christus reeds zei in Matt.12:30-31. Ze hebben 3 keer de kans gehad en in de Bijbel is het dan afgelopen bij God(Deut.19:15; Matt.18:16; 2 Kor.13:1; Heb. 10:28). Dit principe geldt voor in de hele Bijbel en dus voor alle tijden bij God. Geen vergeving meer mogelijk. De zonde van het VOLK en hun leiders is een feit en er blijft nu maar één ding over ; de TOORN over het volk, zoals reeds voorzegd door Joh. De Doper in Matt. 3. Niet met de Heilige Geest gedoopt door Christus? Dan volgt nu de doop met vuur. 11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen. Kan ik de onvergeeflijke zonde begaan hebben? – Jan Stelma

Pagina 7


www.GenadeBijbel.nl 12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Alleen dat gedeelte wat zich wel bekeerd heeft na de kruisiging en vanaf Pinksteren, dát zal het Koninkrijk in gaan en de rest zal vernietigd worden. Niet de grote kudde Israel onder leiding van de valse herders, maar de kleine kudde die daaruit gered wordt door het geloof in de Messias zal onder de enige echte ware Goede Herder het Koninkrijk ingaan ( Joh. 10:11). Dus nogmaals: Handelingen 7:51 Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, [alzo] ook gij. 52 Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt.| 53 Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden! De beschuldiging is compleet en woedend zijn ze. En let nu op wat er nu gebeurt, want dat is cruciaal om goed te begrijpen: 54 Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem. 55 Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods. 56 En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods. Stefanus ziet Christus staan! En dat betekent niet veel goeds voor hun, want wie de Bijbel kent weet dat Hij dan in actie komt. Als u in de psalmen zoekt naar de teksten die gaan over het opstaan van God (bijv. Ps.3:8; 7:7;9:20;10:12;17:13; 35:2; 44:26; 74:22; 82:8), dan gaat het ALTIJD over Zijn toorn en wraak over de werkers der ongerechtigheid en het verlossen en beschermen van Zijn kinderen, de kleine kudde, het gelovige Israel in de Grote Verdrukking onder de Antichrist. Bijvoorbeeld Psalm 7:7 Sta op, HEERE, in Uw toorn, verhef U om de verbolgenheden mijner benauwers, en ontwaak tot mij; Gij hebt het gericht bevolen. En Stefanus ziet Hem stáán, klaar om het kaf, (degenen die tegen de Heilige Geest gezondigd hebben) te gaan scheiden van het koren en te gaan verbranden met onuitblusselijk vuur!! Denk aan het onkruid tussen de tarwe uit Matt.13:24-30 en 36-40, als Zijn engelen komen maaien en het onkruid zullen verbranden en het tarwe: 14 En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel. 15 En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden. 16 En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 17 En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. Kan ik de onvergeeflijke zonde begaan hebben? – Jan Stelma

Pagina 8


www.GenadeBijbel.nl 18 En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep met een groot geroep, tot dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel, en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. 19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods. 20 En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paarden, duizend zeshonderd stadien ver. Openbaring 14:14-20 De rechtvaardige gelovigen uit Israel, het tarwe, gaan dan het Koninkrijk in . Wij kunnen dit allemaal in Openbaring lezen. Nee, Hij komt niet nog een keer als een lam dat ter slachtbank geleid wordt, maar om te oordelen, want ISRAEL als volk heeft tegen de Heilige Geest gezondigd en daar is geen vergeving meer voor zoals Christus al voor had gewaarschuwd in Matt.12:31-32. En dat klopt ook als we het nog een keer overzien, want: 1. Israel heeft God de Vader verworpen (de 1ste persoon van de Godheid) vanaf dat Hij tot hun sprak in het OT (1 Samuel 8:7) en zij een koning begeerden tot en met dat Hij door Johannes de Doper sprak tot Israel. J. de Doper sprak namens de HEERE (Joh.1:33; Matt.3:3; Markus 1:2-3; Lukas 1:76-77). ISRAEL heeft dus de Vader gelasterd. Echter: vergeving is mogelijk. 2. Israel heeft God de Zoon verworpen ( de 2de persoon van de Godheid) toen Hij op aarde liep en zij uiteindelijk Hem kruisigden (Joh. 19:15; Lukas 19:14). ISRAEL heeft dus de Zoon gelasterd. Echter: vergeving is nog steeds mogelijk 3. Israel heeft God de Heilige Geest verworpen (de 3de persoon van de Godheid) bij de steniging van Stefanus. ISRAEL heeft dus de Heilige Geest gelasterd. Echter: vergeving is nu NIÉT meer mogelijk!!! Ja, en wat blijft er daarom nu over? Niets meer, want er is geen 4de persoon van de Godheid! En als we verder lezen zien wij dat ze razend zijn en Stefanus doden. Bij de apostelen was het eerst nog gevangen zetten en verbieden te spreken over Christus. De tweede keer hetzelfde plus geselen. En nu doden ze Stefanus. 1 keer, twee keer, en nu drie keer : klaar! Over en uit! Dat de schuld nu 100% bij Israel ligt en ze de zonde tegen H. Geest begaan hebben is overduidelijk bewezen. Het volgende maakt het nog eens extra duidelijk : De drie moorden die begaan zijn zonder dat Israel er iets tegen ondernam omdat ze niet naar hun wilden luisteren waardoor ze gered konden worden.

1. Johannes de Doper werd vervolgd nadat hij predikte:

Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. (Mattheüs 3:1,2). Wat hebben ze met hem gedaan ?: Ze hebben toegelaten dat Herodes hem vermoordde. Lukas 9:9 Kan ik de onvergeeflijke zonde begaan hebben? – Jan Stelma

Pagina 9


www.GenadeBijbel.nl 2. Ook Christus predikte dat zij zich moesten bekeren. Wat hebben ze met Hem gedaan? Ze hebben gevraagd dat Hij gekruisigd werd. Lukas 23:33

3. Stefanus, een man vol met de Geest Gods was de derde die moest lijden, nadat hij ISRAEL over hun vijandschap tegen God en Zijn plan verteld had. Nu hebben zij de moord zelf uitgevoerd. Handelingen 7:57-59 Israels schuld en vijandschap werd dus met elke moord groter en groter. En we zijn getuige van de val van Israel zoals Paulus zegt in Rom. 11:11. Bij het kruis struikelden ze, maar kregen ze nog één jaar de kans, maar bij Stefanus zijn ze gevallen Dus het hele volk ligt nu onder de toorn en Christus staat op en komt eraan. Hij gaat Israel met vuur dopen, zoals Joh. De Doper voorzei. Lees Jesaja 2 en ander passages in het O.T. die over de Dag des HEEREN gaan, dan weet u wat er te gebeuren staat met Israel. En het boek Openbaring gaat helemaal daarover. Het zal vreselijk zijn. De vraag rijst echter als wij om ons heen kijken: Is dat al gebeurd? En wij weten : Nee. Hoe kan dat? De reden is dat God in Zijn Genade deze toorn nog niet uitgevoerd heeft, maar in plaats daarvan met een andere boodschap voor de wereld gekomen is, los van Israel. En daar voor gaat hij een persoon gebruiken die daar eigenlijk totaal ongeschikt voor was. Wie was namelijk bij toen Stefanus gestenigd werd? Juist, Paulus. Zie Han.7:58. Hij wilde best wel hun klederen vasthouden, want dat stenigt natuurlijk veel beter! En hij is degene die de leider wordt in de vervolging van die Pinkstergemeente (Zie Han.8:1-3; 9:1-2), bestaande uit allemaal gelovige Joden. En dan zien we bekering van Paulus op de weg naar Damascus. En daar wordt hij door Christus tot de apostel van de heidenen gemaakt (Rom.11:13). Aan hem wordt op dat de Bedeling der Genade toevertrouwd , Efeze 3:1-2: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; Met de bekering van Paulus is een nieuwe Bedeling begonnen en daaraan gekoppeld ook een nieuw evangelie, namelijk het Evangelie der Genade Gods (Han.20:24). En iedereen die dat Evangelie gelooft ( 1 Kor.15:3-4) wordt onmiddellijk door de Heilige Geest in het Lichaam van Christus gedoopt (1 Kor.12:13), waarin er GÉÉN onderscheid meer is tussen de Jood en de heiden. Dit was toen absoluut niét bekend ten tijde van Pinksteren tot en met de steniging van Stefanus, maar al die tijd verborgen gehouden tot de bekering van Paulus. Zie Kol.1:24-27; Rom.16:25-26; Efeze 3:2-3; 7-9; 2 Tim.1:8-11; Titus 1:1-3; Gal. 1:11-12 En hij is het allerbeste en grootste voorbeeld van Gods genade, want hij was erbij toe ISRAEL de zonde tegen de H. Geest beging. Hij heeft de gelovigen geprobeerd uit te roeien en als God niet een andere Bedeling was begonnen (omdat Hij nog een verborgen plan had) dan had Paulus allang in het onuitblusselijke vuur gezeten. Absoluut onwaardig was hij en dat is hij ook nooit vergeten (1 Kor.15:9; Ef.3:8; 2 Kor.12:1). Hij was ook en godslasteraar zo zegt hij zelf in 1 Tim.1:13 en dat klopt want hij was er bij toen zich dat voltrok. Kan ik de onvergeeflijke zonde begaan hebben? – Jan Stelma

Pagina 10


www.GenadeBijbel.nl En dan lezen wij héél andere dingen over de vergeving van zonden, namelijk dat ÁL onze zonden vergeven zijn : Kol. 2:13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en [in] de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al [uw] misdaden u vergevende; En voor hoe lang? : Efeze 4:30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing. Ja, toen wij geloofden werden wij op dat moment verzegeld mét en dóór de Heilige Geest (Efeze 1:13-14) en dat is tot de dag dat wij naar de Here gaan. Met Pinksteren werden ze echter door CHRISTUS mét de H. Geest gedoopt en kwam de Geest ÓP hun.! Totaal anders!! Wij kunnen door te zondigen wel de Heilige Geest bedroeven, maar ook zondigen tegen de Heilige Geest? NEE !! Want: 31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering (=niet tegen de Heilige Geest, maar mensen! ) zij van u geweerd, met alle boosheid; 32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Wij ZIJN vergeven en daarom roept de Here ons op ook anderen te vergeven. Niets en niemand kan ons onze redding afnemen. Er is géén zonde in deze Bedeling der Genade die niet vergeven kan worden!!!!! Kol.2:13 zegt heel duidelijk : “.. al uw misdaden u vergevende”. Dus een zonde tot de dood zoals wij in 1 Joh. 5:16 lezen en tegen de Heilige Geest uit Matt.12:31-32 kan nu niemand begaan. Die is al begaan, niet door één persoon, maar een volk, namelijk Israel. DIT IS HEEL BELANGRIJK OM TE BEGRIJPEN! Niet individuen begingen de zonde tegen de Heilige Geest, maar ISRAEL deed dat als volk. De meerderheid was tegen. Want na de steniging en de zonde tegen de H. Geest is Paulus toch gered, en ook de Joden in Samaria onder de prediking van Filippus (Han.8:6, 14-17), de kamerling (Han.8:37) en zie ook de Joden in Hand. 11:19-23. Maar toen was Israel al gevallen, Paulus bekeerd en tot Apostel der heidenen gemaakt, het Koninkrijks programma met Israel gestopt . De redding ging toen over van een heel volk naar redding van INDIVIDUEN.

En zo is het nog stééds. Heidenen hadden met die onvergeeflijke zonde tegen de H. Geest toen en ook nu niets er mee te maken. Maar straks als deze Bedeling afgelopen en wij bij de Here zijn teruggehaald (1 Thess. 4:13-18), dan gaat Gods plan met Israel wat bij Stefanus stilgezet is weer verder. Christus zal dan weer gaan staan, want nu zit Hij nog steeds (Efeze 1:20) en dan komen om oorlog te voeren en Zijn tegenstanders te vernietigen (Openb.19:11-21). Wat Israel betreft moeten wij goed begrijpen dat ze sinds Paulus’ bekering tijdelijk opzij gezet zijn en niet afgeschreven!!!. Zie Rom. 11:25. Kan ik de onvergeeflijke zonde begaan hebben? – Jan Stelma

Pagina 11


www.GenadeBijbel.nl En dan zal er weer het getuigenis zijn en de antichrist zal alles op alles zetten Israel te laten geloven dat hij de Messias is (2 Thess. 2:4). Degenen die dat door hebben zijn degenen die geloven dat Jezus de Messias is en zij zullen het Koninkrijk ingaan. Echter door voor dit getuigenis te blijven staan zullen ze vervolgd worden en gedood. Dan zal er namelijk ook een verzegeling zijn, echter niet van de Heilige Geest, maar de antichrist. Dát is de zonde tot de dood waar geen vergeving voor is. Een ieder die de antichrist aanbidt als de Messias van Israel zal een merkteken krijgen en daarmee gemerkt zijn als behorende bij de antichrist. Daarmee het oordeel van God over zich halend: Openb.14: 9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, 10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. 11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Ze zullen met dat merkteken voor alle eeuwigheid in het onuitblusselijke vuur branden. Dat zal het kaf zijn wat gescheiden is van de tarwe. En de gelovigen die gered worden zijn degenen die doen wat God zegt en het geloof van Christus bewaren. Zij hebben het getuigenis van Christus door de Heilige Geest: 12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Dank God voor deze Genade dat wij mogen rusten in het volbrachte werk van Christus en dat wij verzekerd zijn en blijven van onze zaligheid vanwege de vergeving die wij hebben naar den rijkdom Zijner genade: Efeze 1:7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

De zonde tegen de Heilige Geest kan u nóóit begaan hebben en u zult hem ook nóóit kunnen begaan!!!! En niets of niemand kan tussen Christus en ons komen, geen mens, geen gebeurtenis, ikzelf niet , zelfs geen zonde kan die relatie nog ongedaan maken:

Romeinen 8:38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here

Voor Hem zij de Glorie!! Kan ik de onvergeeflijke zonde begaan hebben? – Jan Stelma

Pagina 12

Kan ik de zonde tegen de H. Geest begaan hebben?  

Hoevele Christenen vragen zich dit af? Kan ik het doen? Heb ik hem al begaan? Zal ik het ooit doen? Maar.. wat is die zonde eigenlijk? Vrijw...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you