Page 1

www.GenadeBijbel.nl Komen alleen goede mensen in de hemel ?

Nee !!! Jan Stelma

In tegenstelling wat de meeste mensen denken komen alleen de slechte mensen in de hemel! Christus is namelijk niet gestorven voor de mensen die goed waren. Die zijn er namelijk niet, wel goddelozen : “Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.” Rom.5:7 En ook zondaars, wat betekent dat zij vijanden van God zijn, omdat Hij zonder zonde is : “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren .” (Romeinen 5:7-8) Grotere liefde is op deze aarde door niemand bewezen, dan door Christus alleen. Hij gaf Zijn leven voor degenen die Hem aan het kruis nagelden! Maar ook voor ons, want ook wij zijn gebleken zondaars te zijn: “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;” Niemand is onschuldig, ook al is hij nog zo goed in zijn ogen. En daarom kan de mens alleen uit Zijn Genade gered worden en niet door Zijn eigen werken, want die zijn onvoldoende in Gods ogen: “En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden , die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.” (Romeinen 3:23-26) Het is de zondaar die erkent dat hij zichzelf niet kan verlossen, maar een Verlosser van zijn zonden nodig heeft. En daar is Christus voor gestorven

Komen alleen goede mensen in de hemel? – Jan Stelma

Pagina 1


www.GenadeBijbel.nl “En de Schriftgeleerden en de Farizeen, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen : Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt ? En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet

gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.” (Markus 2:16-17) Dat is het verschil tussen de mens die denkt door zijn eigen goedheid in de hemel te komen. Die vindt dat God Hem wel moet belonen met eeuwig leven. Hij denkt dat hij niet ziek is en dat hij geen dokter nodig heeft. Maar Christus kwam om te sterven voor degene die erkent dat hij wel ziek is en daardoor krachteloos (Rom.5:7). Het is net als met iemand die bijvoorbeeld een alcoholist is, of ergens anders aan verslaafd. De genezing kan pas beginnen zodra hij erkent dat hij verslaafd is. Maar zolang hij dit blijft ontkennen zal hij nooit van zijn verslaving afkomen, omdat hij geen dokter accepteert die hem van zijn probleem kan genezen, omdat hij vindt dat er geen probleem is. “Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar. De Farizeer, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U , dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers ; of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande , wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.” Lukas 18:10-14 Geachte lezer, wees niet hoogmoedig, want dát is hetgene wat u tegenhoudt om eeuwig leven in de hemel te krijgen.

Niet uw zonden of uw zondige leven en wat u misschien allemaal gedaan hebt kan u uit de hemel tegenhouden, want dáárom is Christus juist aan het kruishout gestorven! Ook voor u! Juist voor u !

Komen alleen goede mensen in de hemel? – Jan Stelma

Pagina 2


www.GenadeBijbel.nl Ook voor mij!

Voor iederéén Daarom gelóóf het Evangelie wat u het eeuwige leven geeft, nl. dat Jezus Christus voor uw zonden gestorven is en uit de dood is opgestaan om u rechtvaardig te maken! “Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb , hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze , als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb , dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften” (1 Kor.15:1-4) Aannemen = Geloven En als u het gelooft dan bent u zalig ( gered), dwz eeuwig leven bij God in de hemel! “Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade ; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.” 2 Kor.5:19-20 God rekent nu de ergste zondaars de zonden niet toe , maar biedt verzoening aan door Zijn Zoon aan te bieden als verzoening voor zijn zonden. Niemand uitgezonderd! Want Hij is voor allen gestorven. "Want Dien, Die geen zonde gekend heeft , heeft Hij zonde voor ons gemaakt , opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem” (2 Kor.5 :21) En dáár zit voor ons de redding. Christus heeft de straf voor u en van mij gedragen. Hij had niets gedaan en was onschuldig en verdiende juist het eeuwig leven.

Komen alleen goede mensen in de hemel? – Jan Stelma

Pagina 3


www.GenadeBijbel.nl Nog nooit gezondigd omdat Hij God is en kon daarom juist onze zonden op Zich nemen. Hij was niet zomaar een mens, iemand om ons heen, die God gestraft heeft in plaats van mij. Dat zouden wij onrechtvaardig gevonden hebben. Maar het zou ook niet gekund hebben, want alle mensen zijn zondaars zoals wij zonet in Romeinen 3:23 zagen. Dus elk mens verdient van zichzelf al het oordeel en dus kan hij het niet voor u of mij op zich nemen, want hij is al schuldig. Alleen iemand die niet schuldig is kan dat. En daar is er maar EĂŠn van geweest in deze wereld, nl. Christus. Hij is God Zelf en daarom kon Hij dat doen. Dus God de Rechtvaardige Rechter heeft de straf die wij verdiend hebben hoogstpersoonlijk over Zichzelf uitgesproken en aan het kruis uitgevoerd. En daardoor hebben wij Zijn rechtvaardigheid gekregen die wij nodig hebben om in Gods nabijheid in de eeuwigheid te kunnen verkeren. Dus :

Hij mijn zonden.!!!!! Ik Zijn rechtvaardigheid.!!!!

Wat een Liefde! Wat een Genade! Wat een Rechtvaardigheid!

Denkt u dat u goed genoeg bent en dat u deze daad van liefde niet nodig hebt? Helaas dan zult u zelf moeten boeten voor uw zonden in het eeuwige vuur : "11 En ik zag een groten witten troon , en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. 12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is ; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. Komen alleen goede mensen in de hemel? – Jan Stelma

Pagina 4


www.GenadeBijbel.nl 14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs." Openbaring 20 :11-14 Of bent u degene die zegt dat hij het zelf niet kan en aanvaardt dat alleen Christus Hem kan verlossen van zijn zonden? Dan heeft Christus u verlost en krijgt u de eeuwige heerlijkheid er voor terug.

Geloof het! Aanvaard het! Doe het Want

nú!

is het de tijd dat u nog gered kan worden!

....Ziet , nú is het de welaangename tijd, ziet , nú is het de dag der zaligheid! 2 Kor. 6:2

Komen alleen goede mensen in de hemel? – Jan Stelma

Pagina 5

Komen alleen goede mensen in de hemel?  

Denkt ú dat ook? Gelukkig denkt de God van de Bijbel daar anders over !

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you