Page 1

18.

+ 16 pagini caiet de lucru • concursuri

anul IV • nr. 1

7LEI99 C AIET DE LUCRU

AVIZAT DE

concurs •A R

TE POS

animale

poveîti

Dec izia nr. 27939 / 9.03.2011

D

RI

A

U NM

TU


Concurs

Scrisoare din munŔi ă numesc Caprina úi, de când mă útiu, am trăit la înălĠime. M-am bucurat întotdeauna de cele mai frumoase peisaje, am respirat aer curat, am măsurat din ochi prăpăstiile, fără să mă tem de adâncimea lor, úi am admirat florile-de-colĠ. Am zburdat în voie peste stânci úi am avut libertatea de a mă căĠăra pe crestele munĠilor. Tare bine mă simt aici, în lumea mea! N-aú schimba locul acesta cu niciun alt loc din lume. Numai că nici aici viaĠa nu este atât de uúoară pe cât pare. În jurul meu úi al familiei mele sunt o mulĠime de pericole. Trebuie să mă feresc de duúmanii mei cei mai mari – vulturul, râsul, lupul úi ursul – care mă pândesc fără încetare. Atunci când au loc căderi de stânci, trebuie să am mare grijă, ca să nu fiu lovită. Pe oameni i-am considerat întotdeauna prietenii mei. Îmi plăcea să-i văd escaladând munĠii, cu rucsacul în spate, úi-mi spuneam că iubesc frumosul, dacă bat atâta drum până aici doar ca să se bucure de câteva ore de liniúte úi să admire peisajele. De un timp însă, am aflat că, în afară de turiúti, mai există úi o altă categorie de oameni, care nu doar că ne fac rău, dar se mai úi laudă cu asta. Aceútia sunt vânătorii de capre-negre, iar o parte din vecinele úi veriúoarele mele au ajuns deja în bătaia puútii lor. PărinĠii mi-au spus să fiu atentă, ca să nu păĠesc úi eu la fel. M-am gândit să vă scriu vouă, copiilor, pentru că aveĠi suflet bun úi, dacă vreĠi, mă puteĠi ajuta. RugaĠi-i voi pe cei mari să ne lase în pace, înainte să fie prea târziu. Poate că pe voi vă ascultă. ùi nu vă scriu doar în numele meu úi al celorlalte capre-negre. Vă scriu úi în numele zimbrilor, al florilor-de-colĠ, al cocoúilor-de-munte sau al speciilor rare de fluturi. Dacă ne ocrotiĠi úi aveĠi grijă de noi, vă vom fi aproape încă mult timp de acum încolo úi

M

Activitate practicô ConfecĠionează o jucărie din materiale reciclabile. Descrie într-o scurtă compunere ce ai învăĠat din această sarcină practică úi trim trimite-o într-un singur plic, îm împreună cu talonul EcoCla EcoClass.


Concurs vă veĠi bucura de prezenĠa noastră de fiecare dată când veĠi veni la munte. Chiar dacă că n-o să ne apropiem foarte tare, o să ne puteĠi admira de departe, iar noi o să ne bucurăm ăm m de prezenĠa voastră. Abia aútept să ne vizitaĠi la vară! P.S. Să vă spun un secret: să nu vă miraĠi că nu suntem negre. Blana noastră se înnegreúte abia la căderea iernii, în restul anului fiind brună-roúiatică. V-am spus asta ca să ne recunoaúteĠi mai uúor. Pe curând, prieteni!

RezervaŔiile naturale entru a ocroti speciile de plante, animale, păsări úi insecte aflate pe cale de dispariĠie, oamenii s-au gândit să le protejeze úi să le conserve în niúte zone numite rezervaĠii naturale. Ziua de 11 ianuarie este Ziua Mondială a RezervaĠiilor Naturale. Dintre rezervaĠiile naturale din Ġara noastră, cele mai cunoscute sunt: Delta Dunării, Pietrosul Rodnei, Masivul Piatra Craiului, Masivul Retezat, Cheile Turzii, Ostrovul Mare, Lacul Roúu, Cheile RâmeĠului etc.

P

ù

O floare rarą

plante sau de animale tiai că există specii de un singur loc din lume? care pot fi găsite întro Pietrei Craiului este De exemplu, GarofiĠa în te te frumoasă care creú floare gingaúă úi foar Deúi . asivul Piatra Craiului Ġara noastră doar în M tele t, merită să baĠi cres nu este uúor de văzu stă mira de aproape acea munĠilor pentru a ad bijuterie florală.

1


Calen ar d Gerar

Ian uarie

I

ată-ne la început de an, prilej pentru noi toţi să-ţi urăm un „La mulţi ani!” din toată inima şi să-ţi dorim tot binele din lume pentru zilele şi lunile care urmează. Vacanţa dintre ani a trecut, dar amintirile rămân: cele de la săniuş sau de când ne-am bătut cu bulgări de zăpadă. Şi, dacă îţi place iarna, te invităm să-ţi decorezi camera cu nişte figurine caracteristice, pe care ţi le prezentăm la rubrica de îndemânare.

7 Se curăĠă pomii de uscătu ri. 7 Se adună grămezi de zăpa

dă în jurul pomilor úi astfel ei vo r înflori mai târziu, când vremea va fi mai 7 Se pune gunoi pe straturi, caldă. pentru ca pământul să fie rodito r. 7 Se îngrijesc vitele, se repa ră uneltele úi gardurile úi se curăĠă legumele úi fructele din pivn 7 Se crede, în tradiĠia popula iĠe. ră, că dacă această lună es te geroasă, atunci vara va fi sece toasă.

Din cuprins Cutiuŗa cu poveüti C

6

Weekend cu ząpadąą W În societate e

Haina potrivitąą

6

LLumea în patru labe

Tigrul siberian T Benzi desenate

RoboŔii constructori

20

Bb o oteaz a:s Ćrb Ćtoare înam in tirea b otez ului lui Iis usH ris tos


CutiuĦa cu poveüti

Weekend cu ząpadą anuarie... Început de an cu ger úi zăpadă, aúa cum îi stă bine primei luni a anului. ùteffy, Maia úi Dani vin de la úcoală, povestind ca trei buni prieteni. – Ce fericită sunt că vine weekendul úi putem să ne bucurăm de zăpadă! Numai să nu se topească... – Stai liniútită, îi zice ùteffy zâmbind, vom avea destulă zăpadă. V-am spus că după-masă plec cu părinĠii mei la munte? Abia aútept să încerc schiurile cele noi úi să iau primele lecĠii! Luni o să am ce să vă povestesc. Sper să nu cad de prea multe ori. – Te descurci tu cumva, îl încurajează Dani. Păi, nu eúti tu sportivul clasei?! Ajunúi acasă, cei trei prieteni se despart, nerăbdători să arunce ghiozdanele cât colo úi să fugă la joacă. Se întâlnesc din nou abia luni dimineaĠă, când, aúa cum le e obiceiul, pornesc împreună spre úcoală. – Ei, băieĠi, cum v-a trecut weekendul? îi întreabă Maia. – Al meu a fost nemaipomenit! Am stat mai mult prin zăpadă úi mai puĠin pe schiuri! Oricum, eram îmbrăcat bine, zăpada era pufoasă, aúa că picam de fiecare dată pe moale. Sper că data viitoare nu mă vor mai învinge schiurile! – Eu am fost la săniuú pe dealul din spatele casei bunicii, spune Maia. Ne-am dat cu săniile, cu saci de nailon umpluĠi cu paie, ba chiar am făcut un trenuleĠ din sănii. A fost foarte distractiv!

I

3


CutiuĦa C utiuĦĦa a cu cu poveüti poveü üti

4


CutiuĦa cu poveüti Până úi Bisqit s-a simĠit bine, iar seara, când am ajuns acasă, a fost atât de obosit, încât a adormit nemâncat. – Să vedeĠi ce am păĠit eu! spune Dani. Am plecat cu IonuĠ úi cu Mihai la patinoarul din parc. Pe drum, trecând pe lângă lacul îngheĠat, lui IonuĠ i-a venit ideea să ne dăm cu patinele pe gheaĠa de lângă mal, unde apa nu este adâncă. I-am spus că poate fi periculos, dar credeĠi că m-a ascultat? După prima tură, chiar când se lăuda că se descurcă de minune úi râdea de noi că suntem fricoúi... ce să vezi? – S-a rupt gheaĠa cu el?! întreabă Maia uimită. – Exact, gheaĠa a început să pârâie. Din fericire, am reuúit să-l prindem de mână úi să-l tragem pe mal înainte să cadă cu totul în apă. S-a udat doar la un picior, până la genunchi. Dar, cum era un frig afară... brrr, pantalonul i-a îngheĠat bocnă úi a trebuit să meargă aúa până acasă, de ziceai că are haine de tablă. Arăta aúa de caraghios! – Îmi închipui! Cred că semăna cu Scroll al nostru. – Bănuiesc că după aúa o păĠanie, i-a pierit cheful de a patina oriunde, zice ùteffy. În faĠa úcolii, cei trei copii sunt întâmpinaĠi de o ploaie de bulgări din partea colegilor ajunúi ceva mai repede. – Să profităm de zăpadă până nu se topeúte! strigă Marius, Ġintind cu un bulgăre rucsacul din spatele lui ùteffy. – Dacă vrei război, război va fi, îi răspunde ùteffy râzând. O să-Ġi arăt că noi trei ne descurcăm mai bine decât voi toĠi. În timp ce bulgării zboară între cele două tabere, copiii se străduiesc să se ferească din calea lor. La un moment dat, un bulgăre care era pentru Dani e cât pe-aci să o nimerească pe doamna învăĠătoare. – Vă rugăm să ne scuzaĠi, spune ùteffy ruúinat. Ne-am luat cu joaca úi am uitat că suntem la úcoală. Intrăm imediat în clasă. – V-aĠi gândit vreodată cum ar fi să nu ningă niciodată? zice Dani în drum spre clasă. Eu m-am gândit, dar sigur nu mi-ar plăcea. – Nici mie, răspunde ùteffy. N-aĠi mai putea să râdeĠi de mine de câte ori cad, dar nici n-aú mai avea unde să schiez. – Da, úi n-am mai putea să facem un om de zăpadă sau să lăsăm urme de îngeraúi în zăpadă! interveni Maia. – Dar de bulgărelile din recreaĠii úi de după ore aĠi uitat? Dacă n-ar fi zăpadă, am avea întotdeauna mănuúile uscate. Pfui... ce plictisitor! Eu cred că iarna fără zăpadă ar fi ca o zi întreagă fără ciocolată! Cei trei prieteni se uită unul la altul úi pufnesc într-un râs zgomotos.

5


În societate

ani are nevoie de un costum nou úi, deúi a căutat împreună cu mama lui prin mai multe magazine, n-a găsit nimic care să-i vină bine. – N-am crezut că e atât de complicat. Cu hainele sport e mult mai simplu. – Am eu o idee, spune ùteffy, care îi însoĠea. Unchiu’ Nelu e croitor. E tare priceput. Dacă îl lăsaĠi, aú putea să-l duc la el, stă în acelaúi bloc cu mine, îi zice ùteffy mamei lui Dani. – Există aúa ceva? râde Dani. ùi eu care credeam că hainele se fac doar în fabrici... A doua zi, cei doi băieĠi, fericiĠi că mama lui Dani a fost de acord, intră pe uúa atelierului de croitorie. Dani descoperă aici o lume nouă: maúini de cusut de diferite tipuri, manechine, multe materiale úi aĠe multicolore... Nea Nelu îl măsoară cu un centimetru, apoi notează într-un caiet. „Zici că sunt la vizita medicală, îúi zice Dani, numai că acolo nu mă gâdilam aúa de tare!”. Apoi, copiii privesc uimiĠi cum croitorul face un model după care taie stofa pe care o va coase. Peste câteva zile, băieĠii se întorc, iar Dani face prima probă. – MulĠumesc, nea Nelu! Haina îmi vine ca turnată. De acum útiu unde să vin când am nevoie de o haină bine croită.

D

Proverb

de : „Măsoară e n u p s rb e Un prov tă”, adică a d o ie ta i ce două ori ú inte de a fa a în e in b e gândeúte-t ceva.

6

Ajută-l pe unchiu’ Nelu să-úi găsească ochelarii.

Cel care croieúte úi coase haine se numeúte: … cojocar; … cizmar; … croitor; … manechin.


În societate Câte bolduri sunt în cutie, dacă numărul lor este de două ori mai mare decât suma dintre numărul lunilor anului úi numărul zilelor săptămânii?

Cu ce l-a măsurat croitorul pe Dani? a) cu liniarul; b) cu ruleta; c) cu centimetrul; d) cu privirea.

Încercuieúte obiectele care nu aparĠin atelierului de croitorie.

7

Răspunsuri: 1. Croitor; 2. Pensulă, lingură de lemn, seringă, greblă, cască; 3. Pe manechin; 4. 38; 5. c) cu centimetrul.


DouĆ mâini dibace

Chiar dacă sărbătorile de iarnă au trecut, iarna nu i-a lăsat loc primăverii. ùi, cum suntem încă în anotimpul fericirii, al podoabelor úi al ornamentelor, această ghirlandă este numai bună pentru a te Ġine ocupat, dacă te-ai plictisit deja de zăpadă.

1

Vei avea nevoie de: “ coperta revistei “ o coală de hârtie A4 “ foarfec㠓 lipici “ o cutie de margarin㠓 aproximativ 1 m de sfoară sau de nailon “ scotch

Desenează, cu ajutorul cutiei de margarină, două cercuri pe foaia A4, apoi decupează-le cu atenĠie.

2 Decupează de jur-împrejur toate úabloanele de pe coperta revistei, respectând linia continuă.

3 4 Îndoaie unul dintre cercuri pe jumătate úi ce ai obĠinut mai îndoaie o dată, tot pe jumătate.

8

Fă mici tăieturi pe úablonul obĠinut, după placul tău sau folosindu-te de model.


DouĆ mâini dibace

5

6

Îndoaie sfoara pe jumătate, pentru a-i afla mijlocul. Acolo vei lipi foca. Cum? Ei bine, îndoaie foca pe linia punctată, aúază sfoara în mijlocul ei úi lipeúte-o aúa cum vezi în desen.

Despătureúte úablonul úi... surpriză: ai obĠinut cel mai frumos fulg de nea! Repetă aceiaúi paúi úi pentru celălalt cerc. Felicitări! Acum ai un pinguin, o focă, un urs polar úi doi fulgi de nea. Mai trebuie doar să le aranjezi cât mai frumos pe sfoară.

7

8

9

De o parte úi de alta a focii, prinde de sfoară cei doi fulgi de nea, lipindu-i cu scotch.

Mai ai de lipit doar două figurine. Aúaz-o pe fiecare lângă un fulg de nea úi lipeúte-o la fel cum ai lipit foca.

Ghirlanda ta este gata! Găseúte-i un loc potrivit în camera ta, eventual pe perdea, pe tocul uúii, la geam, úi prinde-o acolo cu scotch.

Ai putea, la fel de bine, să-i faci o surpriză mamei tale úi să atârni ghirlanda undeva în bucătărie! Astfel, o vei face foarte fericită!

9


Lumea în patru labe

Unde trąieúte?

ai regiuni, astăzi m lte u m i a m în it d n de răspâ animal pe cale eúi în trecut era n u d n fii i, e ri e estul Sib efriúării pădurilor, d t trăieúte doar în tâ a ză a re to a Ġia tigrilor se d todată, ei sunt To . ia út dispariĠie. Dispari ce a e d arte teritoriilor locuite care valorează fo r, cât úi distrugerii lo i lĠi co úi a n oasele, bla vânaĠi úi pentru mult.

D

Cum aratą? igrul siberian este cea mai mare felină din lume, putând atinge o greutate de 300 de kg úi o lungime de 3 metri. Corpul, greoi úi musculos, este acoperit cu o blană groasă úi aspră, de culoare portocalie deschisă cu dungi maronii. Datorită blănii sale, vara se poate ascunde de braconieri, dar iarna iese în evidenĠă úi poate fi vânat destul de uúor. Deúi este foarte greoi, tigrul siberian poate face salturi foarte mari.

T

10


Lumea în patru labe

Ce mąnâncą? ste un prădător excelent. Se hrăneúte cu bivoli sălbatici, porci mistreĠi, căprioare úi reni.

E

FOTO: © PHOTOLAND/AGE FOTOSTOCK

ĉ aii cĉ ûttiia û

Cum se înmulŔeúte?

upă trei luni de la împerechere, fem ela naúte 2–4 pui pe care îi hrăneút e cu lapte până ce aceútia împlinesc úase luni. Puii rămân lângă mame pâ nă la vârsta de doi ani, când pot vâna sin guri úi când îúi cuceresc propriul teritoriu. Masculii se depărtea ză de teritoriul m amei, în timp ce femele le preferă să răm ână în apropiere.

D

sub ØMai este cunoscut úi , tigrul numele de tigrul amur inezesc coreean, tigrul nord ch sau tigrul manciurian. sului foarte ØTigrii au simĠul miro sc între ei dezvoltat úi se recuno după miros. ră de la un ØModelul dungilor dife un fel de exemplar la altul, fiind ui. „amprentă” a animalul singurele ØTigrii úi jaguarii sunt înoate. feline cărora le place să de Øùtiai că există úi tigrii emplare, culoare albă. Aceste ex foarte atât de frumoase, sunt esscc în uiie eĠĠu rare úi rareori supravie sălbăticie.

11


FOTO: © PHOTOLAND / CORBIS IMAGES

Adrian MUTU


OTO: ©SH F TTERSTOCK U .COM - 6 59 3 107 6


Hai H ai sĆ ne jucĆm! j Combinând corect cuvintele, vei formula o ghicitoare. Încearcă să afli úi răspunsul la ghicitoare.

NU-I

E

AùTERN

NU-I

CERNE

DAR FĂINĂ

DAR COVOR

SE

D

14

R

D

L

Transcrie fiecare literă în cercul potrivit úi vei afla unde s-au aliniat săniuĠele pentru concurs. Ġ p

E

ù

E

U

Răspunsuri: 1. Zăpada; 2. D erdelu ú; 3. Ianuarie; 4. Piesa cu numărul 1.

SE


Hai sĆ ne jucĆm! Completând părĠile lipsă din cuvântul alăturat, vei afla cum se numeúte a doua lună din acest anotimp. Uneúte câte două cartonaúe pentru a reface clopoĠeii. Care clopoĠel nu este întreg? 1

2

3

4

5

Găseúte cât mai multe drumuri pe care ùteffy poate să ajungă la concursul de săniuĠe.

CONCURS

15


ûtiinĦe

2

1

Cum se numeúte substanĠa care influenĠează culoarea părului?

Priveúte imaginea cu atenĠie úi găseúte umbrela.

3 ûi tu poŗi... Fă-i o surpriză mamei tale úi curăĠă oglinzile din casă. Vei avea nevoie de o cârpă înmuiată în apă úi oĠet úi de o cârpă uscată cu care să útergi oglinda la final. În locul oĠetului poĠi folosi úi o substanĠă pentru curăĠat geamurile. Succes!

16

CâĠi copii blonzi sunt în clasa lui ùteffy, dacă numărul lor este de două ori mai mic decât numărul celor bruneĠi úi úateni la un loc, iar numărul total este de 21?


ûtiinĦe

ihar dac ă nu-Ġi mai aminteúti, probabil úi tu ai tresărit mirat sau încântat atunci când Ġi-ai văzut pentru prima dată ch ipul în oglindă. Oglinda este o suprafaĠă lucioasă úi foarte netedă, care reflectă lumina, úi în care ne putem vedea ex act a úa cum suntem. Singura diferenĠă este că imaginea din oglindă este inversată. m H mm! Nu partea de sus cu cea de jos... ci ceea ce este în oglindă în partea stângă în realitate este în partea dreaptă. Oglinzile au multe întrebuinĠări: de exemplu, medicii denti úti folosesc o oglinjoară ca să vadă dacă ai carii, bicicliútii úi úoferii se folosesc de oglinzi pentru a circula în siguranĠă, iar unii dintre noi ne înfrumuseĠăm camerele cu câte o oglindă mare. Te întrebi la ce îĠi foloseúte Ġie oglinda? Ei bine, dacă te uiĠi în oglindă de fiecare dată când ieúi din casă sigur nu Ġi se va întâmpla să fii ciufulit sau murdar de ciocolată până la urech i!

C

4

Cum se n umeúte p ov mama vit regă a un estea în care ei fete fru îúi întrea moase bă zilnic oglinda c cea mai fr in e este umoasă d in Ġară? a. Cenuú ăreasa; b. Albă c a Zăpada ; c. Frumo asa din p ădurea a dormită.

ûtiai û tiai cĉ ĉ Numărul firelor de păr diferă în funcĠie de culoare. Astfel, un copil blond sau úaten va avea un păr mult mai des decât un copil brunet.

SubstanŔa care ne scoate peri albi

e-ai întrebat vreodată de ce unii ii oameni au părul blond úi och ii albaútri, iar alĠii au părul negru úi och căprui?Ei bine, substan Ġa care se face „vinovat ă”de apari Ġia acestor diferenĠe se numeúte melanină. Această substanĠă determină culoarea părului, e asemenea, ilor. D a pielii úi a och melanina ne apără de razele prea a puternice ale soarelui. Aúa se explic ă de ce unele persoane se bronzează mai rapid úi uniform, iar altele se ard foarte uúor. Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, melanina din firele de păr dispare, iar părul albeúte. Curios lucru... firele de păr alb nu apar doar la oamenii în vârstă! Ele pot fi întâlnite uneori úii la persoane mai tinere.

T

Răspunsuri: 1. Pe mânerul scaunului; 2. Melanină; 3. 7; 4. b. Albă ca Zăpada.

Oglindą din perete, oglinjoarą...

Concurs de cuminŔenie

–U ite, mami, Ġi-au apărut câteva fire de păr alb! –Sigur, asta pentru c ă mă superi tu. –P ăi asta înseamnă că nici tu n-ai fost prea cuminte, bunica are to t părul alb!

17


PoliteĦe

1

Ghici!

Duce veste Ca-n poveste ùi oricui el útie-a spune a spun ne Că e semnul păcii-n lume.

2

3

Cei mici úi cei mari aia îi povesteúte lui D ani despre animalele din curtea bunicii. Dni ascult ă cu sufletul la gură. a –Mi-ar pl ăcea să fiu prietenul lor, dar pentru asta trebuie să le cunosc. –H a, h a!Ce mare lucru!râde Maia. iVno cu mine în vizit ă la bunica. is úi făcut. A doua zi, copiii erau amestecaĠi printre porumbei. Cei Z mari le dădeau mâncare celor mici. Parcă se útiau de mult timp. L „e plac seminĠele! ùi firimiturile de pâine. Ce guúă plină au!”, spuneau copiii în úoaptă, ca să nu-i sperie. O bătaie de aripi le atrage atenĠia. Se aude tot mai tare. iVne dinspre poarta grădinii. D ani ajunge primul. –Maia, vino repede! n U porumbel! S ărăcuĠul! E înch is în l ădiĠă. Cum o fi ajuns aici?Aaa, poate capacul s-a înch is din cauza vântului. –S ă-l eliberăm!Oare e r ănit?Ce neajutorat e! D ani îl ia cu grij ă úi, după ce îl mângâie úi Maia, îl lăsă să zboare. Ce noroc că porumbelul, deúi s-a zbătut mult timp în lădiĠă, este doar ciufulit, în rest nu a păĠit nimic!

18

Ce fel de ea sentimente e avut Dani faĠă d de porumbelul închis în lădiĠă? … de indiferenĠă; … de milă; … de răutate.

ûi tu poŗi... Fă úi tu o faptă bună! Ajută-i pe porumbei să supravieĠuiască pe perioada iernii, punând niúte firimituri de pâine pe pervazul geamului tău.

Răspunsuri: 1. Porumbelul; 2. O faptă bună; 3. D e mil ă.

M

Ce fel de faptă C au făcut copiii? a


Povestioare cu tâlc

Câinele úi umbra lui

adaptare după Esop

n câine găsi odată o bucată de carne. O luă în dinĠi úi o cără acasă ca să o mănânce liniútit. În drumul său însă, trebuia să treacă peste un podeĠ. Ajuns pe podeĠ, el se uită în jos úi îúi văzu umbra în apă. Crezând că vede un alt câine cu o altă bucată de carne, se o ht ărî să o aibă úi pe aceea. D esch ise gura s ă apuce bucata de carne pe care o vedea în apă, dar, în momentul acela, bucata lui de carne căzu în apă úi se făcu nevăzută. Morala: Cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul.

U

19


Benzi desenate

20


Benzi desenate

21


PorĦia de râs

Copii veseli, copii isteŔi – Astăzi în autobuz, un băieĠel a căzut de pe scaun úi toată lumea a râs de el, în afară de mine. – Foarte frumos. Dar cine era băieĠelul? – Eu.

– Mamă, ai zis să nu mai mănânc din tort că mă îmbolnăvesc. – Da. ùi? – PoĠi fi liniútită... nu m-am îmbolnăvit...

Doi urúi stau de vorbă înainte de hibernare úi privesc cum frunzele cad din copaci. Unul dintre ei zice: – Odată úi odată tot mă trezesc eu mai din timp să văd cine lipeúte frunzele la loc.

– De ce ai venit acasă aúa de târziu? – Ne-am jucat de-a trenul úi a avut o oră întârziere.

22


18

RedacĠia îúi rezervă dreptul de a folosi materialele primite fără nicio obligaĠie faĠă de autori.

!

Întrebări: 1. Cu ce l-a măsurat croitorul pe Dani? Răspuns: ......................................................................... 2. În afară de tigru, cărei alte feline îi place să înoate? Răspuns: ......................................................................... ............ 3. Cum se numeşte substanţa care influenţează culoarea părului? Răspuns: ......................................................................... ..........

!

JOC TRIDIMENSIONAL MAŞINUŢĂ TELEGHIDATĂ LEGO CITY PĂPUŞĂ BARBIE CARTE

10× Jucăriile şi cărţile din imagini sunt cu titlu de prezentare!

Numele ..................................................................................................................................................................... Localitatea ....................................................................................................... str. ................................................ ................................................. nr. ....... bl. ........ sc. ....... et. ..... ap. ...... sector/judeţ ................................ cod ............................... e-mail ........................................... Şcoala .................................................................... ............................................................................ Clasa ........ vârsta ...... Telefon ...............................................

cod: 540147.

Mult succes!

Câştigă cu

Răspunde la întrebări! Decupează talonul, completează-l cu datele tale personale şi trimite-l pe adresa redacţiei. Alege ce-ţi doreşti cel mai mult şi vei participa astfel la tragerea la sorţi! Răspunsurile la întrebări le afli citind revista!

ATENĥIE, COPII! TreceĦi pe plic, citeĦ, urmĆtoarea adresĆ: S. C. Norand S. R. L., O. P. 2, C. P. 210, Târgu Mureü,

Nu uita să alegi ce-Ġi doreúti cel mai mult, bifând căsuĠa corespunzătoare!

Câútiggąttorii concursului din nuumąrul 16:

Călin Oana, Câmpia Turzii, ùc. Gen. „Avram Iancu” (LEGO); Mititelu Raul-Narcis, Mărăúeúti, ùc. Gen. Nr. 2 (MAùINUğA); Bedreagă Alina, Tulcea, ùc. Gen. „Grigore Antipa” (JOC 3D); Pricop Alexandra, Tăúnad, ùc.Gen.Tăúnad (BARBIE). CÂùTIGĂTORII CĂRğILOR: UrsuĠi Vasile-Florin, Balda, ùc. Gen. Balda; Otoiu Tudor-Eugen, StremĠ, ùc. Gen. StremĠ; Timiú Daciana-Oana, ùanĠ, ùc. Gen. „Enea Grapini”; Tozar Bianca-Valentina, Brăila, ùc. Gen. „A. S. Puúkin”; Ciobănaú Paul, Somoscheú, ùc. Gen. Somoscheú; Chirilă Alexandra, GalaĠi, ùc. Gen. „Grigore Moisil”; Costea Vlad, ConstanĠa, Lic. Teoretic „Decebal”; CîĠă Cornelia-Andreea, Mioveni, ùc. Gen. „Liviu Rebreanu”; Bonis Iulia-Edina, TăuĠii Măgherăuú, ùc. Gen. „Traian Vuia”; Pustiu Constantin, Boroaia, ùc. Gen. „Vasile Tomegea”.

c) albă cu pete negre; … d) brună-roúiatică. … 5. În ce lună se sărbătoreúte Ziua Mondială ă a RezervaĠiilor Naturale? a) aprilie; … b) ianuarie; … c) august; … d) martie. … 6. Unde creúte garofiĠa Pietrei Craiului? a) în munĠii Rodnei; … b) la câmpie; … c) în masivul Piatra Craiului; … d) pe Ġărmul Mării Negre. … 7. În România mai sunt úi alte specii ocrotite de lege, ca de exemplu: a) porcul; … b) găina; … c) floarea-de-colĠ; … d) păpădia. …

… … … … … …

EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC

TALON

… … … …

O CLASS ECO CLASS ECO CLASS E LASS EC CO CLASS CO C E C O CL A SE ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO AS CLASS O CLASS CLASS E C O CL A CL S ECO E CO C SS ECO S LASS E SS ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS ECO C A L A C CLASS LASS EC CO C CL ECO O CL A S E CO C ASS E LASS ECO CLASS ECO CLAS C O C E S S ECO LASS E S O LA S S S ECO CLA CO C CLA CLASS C O CL LASS S S E CO C ECO E CO C ASS E C E CO C E C S S O L S C A LASS ECO CLAS ASS EC O CL LASS E O AS CO C LASS S ECO CLA O CLAS LASS EC LASS O C LA ECO C S S S CL S ECO C E C O CL A E CO C E CO C LASS EC LASS E ECO C SS ECO O AS SS ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS ECO C LASS A L C C C LA S LASS EC OC A LASS E ECO C CL ECO O CL A S E CO C LASS EC SS EC CO C L O CLASS ECO CLASS ECO CLASS E C E S S S O ASS A LASS A E O CL A SS EC C O C LA CO CLASS CL ECO C O C LA SS E C S S E CO E C O CL A CL S ECO LASS EC E C S O S C A L L A C S S S O E O C C O CLASS EC SS ECO CLASS CLASS ECO C O LA S LASS E O CLASS CLASS ECO C E L C A CO C O E S C C E C S E CO C LASS O CL A S LASS EC E CO C O CLASS ECO CLASS ECO CLASS E S ECO LASS E ECO C O ASS LASS EC L CO CLASS A C S C L S O L C L ASS EC O LA ECO C ASS E ECO CL A C EC LASS EC SS EC O CLA CO C L ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC S S S S O LA S S E A S C L O S O ASS E C O CLASS CLASS ECO C CLAS C O CL A ECO CL A C ECO S E CO LASS ECO C ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS EC SS ECO LASS E ECO C O ASS CLASS CLASS O CLASS CLASS CO CL LAS E C E CL S ECO C O O E C E C A S O S C C A C L L E A SS ECO CLASS LASS EC SS EC O CLA LASS E ECO C O LA S C AS ECO CLAS C O CL A SS EC O CL CLASS O O S C S ECO CL A S ECO SS C CLASS C E O CLAS CLASS SS ECO O CL A S EC ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC ECO C O ASS S S A L S E C C O S CO LASS E CO CL CLASS E LA S CL CO CL A ECO AS S E CLASS C O CL ECO C ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO O ASS EC ASS E CO C L A SS CLASS O CLASS CO CL CLASS LA CO CLA ECO CL A CL ECO AS S E ECO C ECO C SS EC ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO LASS E CO C O ASS L AS CLASS O CLASS C L L O E L C A A C O S C S O E S S C C CO CL A E CLASS L AS S ECO C EC C SS ECO EC LASS E ECO C SS ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS ECO C O LA S S A L S C S C L LASS E ECO C ASS ECO CO CL LASS C ECO LASS EC AS S E C O CL CLASS ECO C ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC O ASS ASS E E C O CL CO C A SS E O CLASS CLASS CO CL LASS ASS EC E C O CL A CL O C L AS ECO AS S E ECO C O CLA ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO S EC O ASS CO C SS EC L A SS CLASS O CLASS CLASS L O E A C S C E O CL S ECO C S L E O CL A S AS S E CLASS CO C L ECO C ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC S ECO EC O AS AS S E CO C L A SS CLASS O CLASS CLASS C O CL LASS ECO C E C O CL A CL ECO E CO C ASS E LASS EC CO C ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO LASS E O LA S S CO C AS CLASS O CLASS CLASS C O CL LA S CO CLA E C O CL A C ECO E CO C ASS E E CO C SS EC O CLASS ECO CLASS ECO CLASS E SS ECO LASS E O ASS CO C LAS LASS EC CO CLASS CLASS C O CL LA ECO C CL S ECO C E E C A C O LASS EC SS EC O CLA CLASS CO C L ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC O AS SS EC ECO CL O CL A ASS E CLASS O CLASS O C LA ASS EC C O CL A SS E C E C O CL A CL ECO SS EC O CLA SS EC ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO CLASS O ASS O CL A SS EC CLASS O CLASS CLASS C O CL A O C LA SS E C O CL A CL ECO E CO C SS EC SS EC ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO C ASS LASS E O LA S S O CL CLASS O CLASS CLASS C O CL O E C C ECO C E O LASS EC E C A S O C S C A C L L A C S S O S S L ECO CLASS E CO C L ASS EC S ECO ECO CLASS O AS CO CLASS O CLAS A SE CLASS E C C L O C E S S C CL S ECO CO CL A O CLAS S CO LASS E CO C O CLASS ECO CLASS ECO CLASS E SS ECO S EC LASS E ECO C O LA S C LASS EC L CO CLASS A C C S O L C O CL LASS ASS EC ECO C ECO CL A C EC ASS E LASS EC O CLA C C ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO O ASS CO C SS EC CLASS O CLASS SS EC CLASS LASS O CLA ECO CL A CL ECO O CLAS ECO C E CO C SS EC O CLASS ECO CLASS ECO CLASS E SS ECO S EC LASS E O LA S S LASS EC CO CLASS O C LA A CLASS CO CL E CO C C E S C C E S E O AS S E C O CL CLASS ECO C LASS EC ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC O ASS ASS E E C O CL CO C A SS E CLASS O CLASS CO CL LASS ASS EC CO CLA CL ECO CL A ECO AS S E ECO C O CLA SS EC ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO O ASS CO C SS EC S EC CLASS O CLASS CLASS LASS O CLA O C L AS ECO CL A CL S ECO E E S E C S O S C C A L L C A C S S S O O E O C C S EC O E E C S C S LASS ECO C S ECO LASS E CO C O AS CLAS CLASS E CLASS LASS CO CL CO CLA CL CO CL A ECO ECO C EC C AS S E SS EC ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO LASS E O LA S S L A SS CO C CLASS O CLASS CLASS ECO C CO CL L ECO CL A C ECO ECO C LASS EC AS S E SS ECO LASS E S ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS ECO O ASS C S C A O L A C S C C L AS CLASS E S ECO LASS E CO CL CL S EC C O CL A ECO AS S E CLASS C O CL ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO O ASS EC ASS E C S CO C CLASS O CLASS CLASS CO CL LASS ECO C ECO CLA CL ECO ECO C AS S E ECO C LASS EC ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO LASS E O ASS CO C CLASS O CLASS CLASS LA S C O CL CO CLA ECO CLA CL ECO ECO C E OC ASS E SS EC SS ECO LASS E SS ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS ECO C O LA S S A C L A O C S C S C L LASS E ASS ECO C O CL LASS ECO C C ECO ASS E CO C L LASS EC CLASS EC O C ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC O ASS ASS E ECO CL CO C LASS CLASS O CLASS C O CL LASS ASS EC ECO C CL ECO CLA ECO ASS E EC O C LASS EC O CL A ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO O ASS CO C SS EC LASS CLASS O CLASS CLASS LASS O CLA ECO C ECO CLA CL ECO ECO C EC O C LASS EC SS EC O CLASS ECO CLASS ECO CLASS E SS ECO LASS E O ASS LASS O C LA LASS EC CO CLASS C C L O E L C ASS EC C O CL A O CLA SS EC ECO CLA C EC SS EC O CL A SS EC O CL A ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO O LA S S SS EC O C LA SS EC CLASS O CLASS CLASS O CLA O C L AS ECO CLA SS EC C ECO ECO C SS EC S EC ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO O CL A LASS E O ASS O C LA CLASS O CLASS SS EC CLASS C O CL EC O C L A SS EC CL ECO O C L AS ECO C ASS E ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO O CL A S EC LASS E O LA S S CO C CLASS O CLASS S C S O L C L A O E A C S C O CL A EC O C L A SS EC S E CO CLASS C E SS EC CLASS SS ECO O CL A E SS ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS ECO C O ASS A C L O C S ECO C CLASS C L AS LASS EC S ECO CL ECO S EC O L AS S O CLAS E CO C CLASS ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC S EC O LASS E ECO C O LA S S EC CLASS CLASS O CLASS CLASS CO CL LASS ECO C E C C ECO E O A C C E L O S E C S S O L S C A L L A C ASS ECO CLASS ASS EC S ECO SS EC CLASS O CLA E CO C O AS O CL A S ECO CLAS SS E C ECO C CLASS C L AS S E CO S EC O C CL O C L AS S EC O L AS S ECO LASS E CLASS S EC ECO C O ASS CLASS SS ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS ECO C A C L O E C C C L LASS EC O CLA LASS E ECO C ASS E CL ECO O CLAS LASS EC SS EC CO C L CO C L ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC S EC O O ASS ASS E O C LA ASS E CLASS O CLASS CLASS CO CL CO CLA SS EC EC O C L A CL ECO E CO C AS S E SS EC O CLA ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO LASS E O LA S S CO C SS E C CLASS O CLASS CLASS CO CL LASS O C L AS EC O C L A C ECO E CO C AS S E EC O C S EC SS ECO LASS E O ASS CO C L A S C L S L C L A O CLA ECO C ASS E SS ECO C LASS EC SS EC CO C L CLASS O O A SS E C ECO C C L AS O C L AS S EC O L AS S S EC ECO C CLASS LASS ECO C EC O C LASS EC LASS ECO C LASS EC O

EDIĥIA A II-A

… … … …

TALON DE CONCURS

1. Cine este Caprina? a) o raĠă; b) o oaie; c) o capră-neagră; d) o fetiĠă. 2. Cui se adresează scrisoarea ei? a) caprelor; b) vânătorilor; c) munĠilor; d) copiilor. 3. Duúmanii caprei-negre sunt: a) copiii; b) florile; c) nu are niciun duúman; d) vulturul, ursul, lupul úi râsul. 4. Capra-neagră are blana de culoare: a) albă; b) neagră;

O CLASS ECO CLASS ECO CLASS E LASS EC CO CLASS CO C ECO CL A SE ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO AS CLASS O CLASS CLASS ECO CL A CL S ECO ECO C O CLASS ECO CLASS ECO CLASS E SS ECO LASS E LASS EC AS CO CLASS C CLASS L O CO CL ECO CL A C EC ECO C AS S E O ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO S LASS E S O LA S S A CO C L C O CLASS EC CLASS CO CL LASS ECO CL A C ECO ECO C SS O AS S E EC O C E C S S O S C A L L A C S S O S E C C O S S LASS E O A C L ASS E C O E C O CL CO C LASS CL A E C LASS CO CL CLASS E LASS ASS EC ECO C CO CL S ECO C C SS O AS S E O EC O C LASS EC O CLA CLASS SS E O CLASS ECO CLASS ECO CLASS E O AS CO C SS EC LASS O CLASS EC E C O CL CL A E C O CLA LASS EC CO CLASS C C E O S L L S O O E A A O L C A C C S L C O A SS EC SS EC CLASS SS ECO O C L AS E ECO CL A C EC S O O CL A S ECO CL ASS ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC ECO C CLASS SS ECO O ASS CL A E C SS E C O CLASS CLASS ASS ECO CLASS ECO CLASS ECO CL ECO C CLASS LASS O C L AS ECO ASS O ECO CL A CL ECO L AS S ECO C EC O C S ECO CL ASS ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO LASS E ECO C O LA S S LASS CL CLASS O CLASS ASS ECO CLASS ECO CLASS ECO CL EC CLASS ECO C CO CL LASS ECO ECO CL A C ECO ECO C LASS EC SS O AS S E EC O C ASS ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO LASS E O ASS O CLASS EC CO C LASS CL A E C CL SS O CLASS ECO CL C S L S O L C O A O L L A C C L O O A C S E E S A C S C S C E S S C C CO C L A O C L AS E S EC O L AS S ECO C ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO S ECO CL ASS LASS E ECO C L AS E C O O LA S S CLASS CLASS O CLASS CLASS ASS ECO CLASS ECO CLASS ECO CL CO CL OC LASS ECO C ECO C L A C ECO E CO C SS O AS S E EC O C S EC LASS EC ECO CLASS CO CLASS ECO CLASS EC SS ECO L AS S E O ASS CO C CLAS LASS O CLASS EC CL A E C CLASS O CLASS CLASS CO CL LASS ECO C O CLASS ECO CLASS ECO ECO C L A CL ECO ECO ASS O E CO C ASS E EC O C LASS EC O CLAS ECO CLASS ECO CLASS E SS ECO L AS S E L O LA S S L ASS C CO C LASS EC LASS O CLASS EC CO CLASS CLASS OC CO CL S EC O C L AS S S E A O CO C L C C C L SE C O A E C S E S C C E O E E O C L A SS ASS E CO CL CLASS EC O C S CO CL AS O ECO CLASS E L AS E CO O ASS ECO CLAS AS S E ECO C L CO C CLAS LASS C O LASS EC CO CLASS C C E L C O S S L A E S O O C E A AS S E O CLASS ECO CL SS ECO C C O C LA CLASS C ECO C L A EC SS O CO CL SS E SS ECO CLASS ECO CLASS CO C ASS ECO CLASS EC ECO C SS ECO O ASS CL A E C ASS E O CLA CLASS ECO CL ECO C O CLASS CLASS CLASS L AS S C O C LA ASS ECO CLASS EC ECO ASS O ECO C L A LASS CL S ECO E E S E C S O S C C A L L C C S S O O S E O C C S A O E L E C S C L ECO CLAS LASS ECO CLASS C S ECO L AS S E CO C O AS CLASS CLASS E OC S ECO CLASS ECO CLASS ECO C CLASS L AS S EC O C CO CL SE CL CO C L A ECO E CO C EC O C S EC LASS EC CO CL S ECO CLA ASS E ECO C S L AS CO SS ECO L AS S E CLAS O LA S S SS ECO CL LASS O CLASS EC CO C CLASS E OC CLASS EC O C ASS ECO CO CL O CLASS ECO CLASS ECO L AS S C ECO E CO C S EC LASS EC SS O ASS E S ECO CLASS EC O C S ECO CLASS ECO L AS S E O ASS CLAS O CLASS EC ECO C L CO C LASS ECO CLAS CL A E C CLASS CO CL O CLASS ECO CLASS ECO L AS S ASS EC EC O C S ECO C CL ECO ASS O ECO ASS E EC O C S LASS ECO CLASS CO CLAS L C O L A O S C A S C E S S A S L L S O ASS L S E A C CO C CO CLASS E C O CL S ECO CLA SS EC LASS CLA OC L AS S ECO CLASS ECO CLASS ECO C ASS EC SS ECO O C LA EC O C SE CL ECO S ECO CLASS ECO CLAS EC O C CLASS S EC LASS EC SS EC O CLA ECO L AS E CO O ASS S ECO CLA E C O CL CLAS LASS O CLASS EC SS EC O CLA CLASS OC SS ECO ASS EC EC O C O CLA O CLASS ECO CLASS ECO S S EC CL ECO SS CLASS S EC LASS EC SS EC O CLA ECO C AS ECO CLASS ECO CLASS EC O CLA O LA S S E C O CL CLAS O CLASS EC SS EC CL A E C O O CLA CLASS O CLASS SS EC ASS EC O CLASS ECO CLASS ECO O CLA CO ECO CL A SS EC O CLAS C ECO SS O O CLA SS EC ASS ECO CLAS ECO CLAS SS E C A O S O S A C E S L L E O ASS S C C E C C S O S C L S ECO CLA C O CLA O S ECO CLASS ECO CL O CL A S ASS E E CLA CO SS ECO ASS ECO CLASS EC CO CLA S ECO SS EC CLASS CL ECO SS O CLASS SS E SS ECO CLASS O CL A ECO CLASS CO CLASS CO CLASS EC ECO C O ASS E C O CL CL A E C O CLA CLASS ECO CL SS E C ECO C CLASS O CLASS LASS ASS EC ASS ECO CLASS EC O C L AS ECO ASS O ECO CL A L AS S CL ECO EC O C CO CLASS ECO CLA O CLA S ECO CL ASS ECO ECO C SS ECO O ASS SS ECO CL LASS CL SS EC EC CLASS ASS ECO CLASS ECO CLASS ECO CL CLASS LASS ECO C ASS ECO O CLA ECO ASS O CL ECO ECO C EC O C LASS EC CLASS SS EC ASS ECO CL SS ECO CLASS ECO CLASS EC L L S L S C O LA S S A L O E C A C A C S O L C O L O CL A S SS E C S ECO C O CLASS ASS ECO CLASS ECO CLASS EC C L AS O C L AS SE ECO ECO CL A S ECO CLASS C ECO S EC O S ECO CL ASS ECO CLASS ECO CLAS ECO CLASS EC CLASS SS ECO L AS E C O ECO C O ASS CLASS CLASS O CLASS ASS ECO CLASS ECO CLASS ECO CL ECO C CLASS OC LASS E C S C E CL S ECO C O E L E O S A C E C O C S C A CLASS LASS ECO CLAS EC O C S LASS EC SS EC O CLA O ECO C O LA S ECO C L S ECO CLA CLAS SS EC LASS O CLASS EC CL A E C O CLA CLASS O C E O O S A S S O E A S O C L S C C C LASS ECO CO CLA ECO C L A SS EC S E CO CLASS C E SS O SS E ECO C ASS ECO CLAS ECO CLASS EC SS ECO CLASS SS ECO O CL A ECO C O ASS CL A E C CLASS O CLASS O CLA CLASS ECO CL SS E C ECO C CLASS LASS ASS ECO CLASS EC ECO C L A CL ECO O C L AS ECO ASS O LASS E CO C EC O C ECO CLASS E ECO CLASS CO SS ECO S ECO CL ASS L AS S E ECO C O LA S S C LASS CL CO CLASS CLASS CLASS ASS ECO CLASS ECO CLASS ECO CL CO CL L AS S ECO C CO SE O ECO C L A C ECO E E S A C E S L O S E C S S O S C A L A L C A C SS ECO CLASS S S ECO SS ECO CLASS SS ECO O CLA ECO O AS CL A E C ECO CLAS O CLA CLASS ECO CL SS EC ECO C CLASS CLASS C L AS ASS ECO CLASS EC S ECO C CL O CLAS ECO ASS O S EC O LASS E CO C ECO S ECO CLASS LASS E S ECO CL ASS ECO C ASS ECO C L AS S E ECO C L O ASS CLASS ECO CLAS C O C LA EC CLASS ASS ECO CLASS ECO CLASS ECO CL CO CL OC L AS S EC O C S ECO C SS ECO CL ECO SS O ASS E EC O C S EC LASS EC LASS E ECO CLASS ECO LASS ECO CLASS EC CLASS CO C O ASS CLAS LASS O CLASS EC CL A E C C O C LA O CLASS CLASS ECO C L AS S EC O C O CLASS ECO CLASS ECO SS ECO ECO ASS O ECO C L A CL S ECO L E S L E C A S O S A A L C C S S S O E O C C S A S O E L SS ECO CLASS CLASS ECO L ECO CLAS CLASS ECO C O LA S LASS EC CLASS E OC S ECO CLASS ECO CLASS ECO C CLASS ECO C EC O C L AS S C CO C S E C C E E L O S LASS EC ASS E CO CL CLASS EC O C CO CLASS ECO CLA ECO L AS E CO O ASS CLAS AS S E O CLASS EC ECO C L CO C SS E C O C L LASS CLASS CO CL OC O CLASS ECO CLASS ECO L AS S ASS EC ASS ECO EC O C CL ECO SS O ASS E EC O C S EC LASS EC O CLA CLASS S C O C L ASS ECO C S ECO C O ASS CO C CLAS SS EC E C O CL LASS O CLASS EC CL A E C ECO CLAS CLASS L AS S O C LA EC O C O CLASS ECO CLASS ECO ASS EC S ECO C ECO ASS O CL S ECO E E C O S L S L L C S C A O O L S S E S C C A O O E S A C S C L E S L ASS E C O L S ECO ECO CLAS L AS S E CLASS C O AS CO C CLAS CLASS E CLASS OC S ECO CLASS ECO CLASS ECO C L AS S CO CL EC O C SE CL CO CL A ECO E CO C EC O C S EC AS S E LASS EC C O C L ASS E C ECO LASS ECO SS ECO L AS C O L AS S E O LA S S CLAS CO C LASS O CLASS EC O CLASS CLASS E CLASS OC CO CL LASS EC O C O CLASS ECO CLASS ECO ECO CL A C ECO E CO C SS O S EC AS S E LASS EC EC O C SS ECO ECO CLASS ECO CLASS CO CLASS EC L AS S E O ASS CLAS CO C O CLASS EC LASS CL A E C CLASS CLASS O CLASS CO CL LASS O CLASS ECO CLASS ECO ECO C CL ECO ASS O ECO CL A E CO C ECO AS S E EC O C S L E C S O S C A A L L A C S S S S O E C C S A O E L L S O ASS C L E S A L C S CO C ASS E C O C CO CLASS SS EC LASS E C O CL CLAS OC LASS ECO CLASS ECO CLASS ECO C LASS EC O CLA ECO C ASS EC SE CL ECO O CLAS EC O C S EC LASS EC SS EC O CLA ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC L AS E C O S ECO O ASS CLAS LASS O CLASS EC O CLA SS EC CLASS O CLASS OC CLASS ECO C O CLASS ECO CLASS ECO O CLA SS EC ECO CL A CL ECO SS E CO C S EC LASS EC SS EC O CLA ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO L AS S E CLAS O LA S S O CLASS EC CL A E C O O CLA SS E C O CLASS CLASS CLASS CO CL O CLASS ECO CLASS ECO CO O CLAS ECO CL A SS EC C ECO E CO C SS O AS S E SS E O CLASS ECO CLASS ECO CLASS E C S A A E S O L E S S L L C S O ASS C A O C E A C C SS EC C O CL A O CLASS ECO CL LASS CO CLASS O CLA CL OC O CLA ASS ECO CLASS EC ECO C SS ECO SE ECO CL A SS EC CL ECO S EC LASS EC SS EC ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC C L AS S SS ECO O CLA L AS E C O O LA S S CLAS O CLASS EC O CLA CLASS O CLASS SS E C CLASS ECO C OC O CLASS ECO CLASS ECO S ECO CL A SS EC C ECO O CLAS L AS S E CO C S EC O CLASS ECO CLASS ECO CLASS E SS ECO O CLA S ECO CL LASS E L AS E C O ECO C O ASS CLAS LASS EC C CO CLASS C O S C C A E L S S O O L C S S L A E S O C LA CO CLASS ECO CLA ECO C ASS E S S E CO ECO CL A C EC SS O S EC LASS EC SS EC CO C L ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC SS ECO CLASS O LA S S CLAS O CLASS EC CL A E C O C LA ASS E CLASS O CLASS CLASS ECO C O CLASS ECO CLASS ECO CO CO CLA ECO CL A SS EC C ECO E CO C LASS SS O SS E SS ECO SS ECO O CL A ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS EC LASS E ECO C O ASS CL A E C O CLA CLASS ECO CL SS EC CLASS CLASS O CLASS C O CL LASS CO ASS ECO CLASS EC CL O CLAS ECO CL A E CO C ECO SS O ASS E EC O C SS E O CLASS ECO CLASS ECO CLASS E S ECO CL LASS E SS ECO O ASS CO C LASS CL A E C O CLA LASS EC CO CLASS C C A E S C O S C S L L E S O O C L E A A O L C A C C S L C O A C S S E S CLASS S S E CO O CLAS E S EC O ECO CL A C EC S ECO CL L AS E CO ECO C CLASS SS ECO LASS CLASS SS ECO CLASS ECO CLASS ECO CLASS ECO C O ASS C A C L O C C A E SS ECO CLASS ECO CLASS O ECO C CLASS LASS LASS EC ECO C CL ECO SS O LASS O CL A S E CO C EC O C S EC LASS EC LASS ECO CLASS ECO CLAS C S A O C A E L L S S L E S C O LA S S ASS E LASS O CLASS EC ECO CL C S ECO CLA C CO C CLA ECO C C O CL O CLASS ECO CLASS ECO LASS CO ASS EC S S ECO SE O E C ECO S L S A C A E S O S S LASS E SS ECO CO C L S ECO CLASS O AS C O CL A O CLA CLASS ECO CL CL A E C ASS E ECO C C L AS ASS ECO CLASS EC S S E CO CO S C O CL A CL S EC O LASS SS E SS ECO CLASS ECO C L AS E CO O CLASS O CLA CLASS ECO CL ECO C OC LASS ECO C ASS ECO CLASS EC LASS SS O EC O C S EC LASS EC A S A L ECO C L C C L O CLASS EC C ASS E LASS O CLASS ECO CLASS ECO CO SE C O CL A EC O C SS E SS ECO L AS LASS O CLA CLASS ECO CL OC ECO C ASS ECO CLASS EC S EC LASS EC CLAS O CLASS EC O CLASS ECO CLASS ECO O

DE CONCURS EDIĥIA A II-A

EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC

Trimite toate taloanele de concurs la care doreúti să participi, într-un singur plic! Completează taloanele citeĠ, cu majuscule! ATENğIE la data limită a poútei: 10 februarie! Numai taloanele originale, decupate din revistă, participă la concurs! Câútigătorii vor fi anunĠaĠi în numărul 20 al revistei noastre. Premiile se acordă prin tragere la sorĠi úi vor fi expediate prin poútă.

TA L O N D E C O N C U R SRegulamentul concursurilor

Numele ........................................ Prenumele ................................................ Localitatea ....................................................... str. .......................................................................................... nr. ................ bl. ............. sc. ............. et. ........... ap. ............... sector/judeĠ ........................... cod ...................... e-mail ................................................ Telefon ............................................. ùcoala ............................................................................................. Clasa ........................................ vârsta ........................... Completează citeĠ, cu majuscule, talonul de concurs úi trimite-l, împreună cu compunerea ta, într-un singur plic, pe adresa redacĠiei S. C. Norand S. R. L., O. P. 2, C. P. 210, Târgu Mureú, cod: 540147, până la data poútei 10 februarie. Rezultatele vor fi afiúate pe www.ecoclass.ro.


www.editurakreativ.ro

19

99 LEI

6

6

00 LEI

00 LEI

1490 LEI

Revistă úcolară de cultură generală úi jocuri distractive Redactor-úef: Andrei Timar

Redactor: Attila Farczádi Editor-corector: Diana Drăgan IlustraĠii: Eugenia Ilieú Gabriella Fábián Art Director: Cristina MoĠoiu

Colaboratori: Aurelia ùeulean Marioara Minculescu Elena Oltean Medana Croitoru CodruĠ Crososchi

Design & DTP: György Donáth-Nagy

Editat de: S. C. NORAND S. R. L. O. P. 2, C. P. 210, Târgu Mureú, tel: 0748/117.399 e-mail: redactie@steffy.ro • www.steffy.ro ©Drepturile de autor pentru texte úi imagini aparĠin editurii KREATIV. Reproducerea parĠială sau integrală se poate face numai cu acordul scris al editurii. Tiparul executat la INFOPRESS, Odorheiu Secuiesc I. S. S. N. 2066-7582


de la Uite o JUCĂRIE NOSTIMĂ ŞI CU LIPICI care, efectiv, SE VA LIPI... de tine! Bine, nu în adevăratul sens al cuvântului, dar vei simţi că TE ATRAGE de îndată ce vei începe să te joci cu ea.

Magneţii puternici atrag metalele din jur, aşa că vei putea recupera cu uşurinţă orice bănuţ şi agrafă de birou care ajung, din greşeală, într-un loc greu accesibil. Marea distracţie va începe însă când vei folosi deodată ambii magneţi! Pune unul dintre magneţi sub blatul mesei şi pe celălalt deasupra. Surprinde-ţi prietenii care vor vedea UN MAGNET CARE SE MIŞCĂ SINGUR deasupra mesei!

Şteffy îţi doreşte DISTRACŢIE PLĂCUTĂ! Perechea de magneĠi: • reprezintă un cadou pe care îl primesc toĠi cei care cumpără revista! • se poate obĠine doar odată cu revista!

STEFFY NR.18  

revista steffy nr.18

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you