Page 1


20· °ÂÓ¤ıÏÈ· 20 ∆‡¯Ë 20 ¶ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÿÛˆ˜ ÙÂÏÈο Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Ù˘¯·›· Û‡ÌÙˆÛË Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÂÙ›Ԣ, Ì ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ÿÛˆ˜ ∞˘Ùfi˜ Ô £∂√™ Ó· Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ì·˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ «Î·ÏÔ‡˜ Î·È ·Á·ıÔ‡˜». Ÿˆ˜ Î·È Ó· ã¯ÂÈ, ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ VIP ʤÁÁÂÈ ÌÂÛÔ‡Ú·Ó· Ì 20 ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ Ù‡¯Ë ·fi ÙËÓ Ì¤Ú· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ. √§√π ÂÌ›˜ ÛÙÔ VIP Ê›ÏÔÈ, ÂÏ¿Ù˜, Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ‰ÈÏ¿ ʤÙÔ˜. ª‹Ó˘Ì· ÁÈÔÚÙ‹˜ ÛÙ¤ÏÓˆ ·ÎfiÌ· Î·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó, Ì·˜ ÔϤÌËÛ·Ó, ∂ÈÚ‹ÓË ∞‰ÂÏÊÔÛ‡ÓË ∞Á¿Ë AÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ŸÏ· Ù· ÌËӇ̷ٷ ÙÔ˘ Ãπ™∆√À, ·˜ Â›Ó·È ÔÈ Â˘¯¤˜ ÙÔ˘ VIP ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜. ª∂ ∞°∞¶∏ ∂•øºÀ§§√

Ã∂πªø¡∞™ 2002

™À¡£∂™∏, ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞ ∂π∫√¡∞™:

¶ E P I E X O M E N A

™∆∞Àƒ√™ ∫∞ƒ∞ª∞¡§π¢∏™

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋ ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË fiÏˆÓ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ∏ ¿Ô„Ë ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ¿Ô„Ë Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡.

10 24 36 44 52 60

EÂÙÂÈ·Îfi VIP NOREL 60+1 Ë̤Ú˜ Õ΢ §·ÏÔ‡Û˘ Mȯ¿Ï˘ AÛÏ¿Ó˘ China Blue ŒıÈÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘


Ã∂πªø¡∞™ 2002

¶ E P I E X O M E N A 68 74 80 86 94 105 122 128 134 140 150 160 164 172 180 184 188 206 217 222 228 234 246 250 263 272 276 284 299 308

AÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓÔÈ A˚-B·Û›Ïˉ˜ XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙÔ ™¤ÏÈ AÚ¯ÔÓÙÈÎfi BÂÚÁԇϷ MÔ˘ÛÂ›Ô ™ÎÈ ÙÔ˘ ŸÛÏÔ T¿ÏÈÓ EÛıÔÓ›·˜ Moda Accessories M›· ¯ÂÏÒÓ· Ô˘ οÓÂÈ ·È¯Ó›‰È· ¶‹ÙÂÚ ¶·Ó K·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘ Crash Test TÛÂÙÛÂÓ›· Military Modeling Gadget-·ÎÈ· ¶·Ú·‚¿Ù˜ ‹ ı‡Ì·Ù·; ŒÁÎÏËÌ· Î·È ÙÈ̈ڛ· M›ӷÌ ‰˘Ô, Ì›ӷÌ ÙÚÂȘ Mfi‰·: me myself and I M·ÎÈÁÈ¿˙-M·ÏÏÈ¿ -T¿ÛÂȘ Mfi‰·: AÓÙÚÈ΋ Henri Matisse & Pablo Picasso ™‡ÚÔ˜ B·ÛÈÏ›Ԣ VIP Beuty VIP Comics VIP Music-Cinema-BÈ‚Ï›Ô-Internet VIP Visual FX-Games VIP Auto New Balkan Photography VIP KÔ˘˙›Ó·-¶ÔÙfi-AÁÔÚ¿ K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ AÙ˙¤ÓÙ· ÕÛÙÚ·: ¶ÚԂϤ„ÂȘ 2003

‰È‡ı˘ÓÛË:

∂Ή›‰ÂÙ·È ·fi ÙËÓ IdeART&CDesign Ltd. ™Ù. ∫·Ú·Ì·ÓÏ›‰Ë˜ - ∆. ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ ∂.¶.∂. ™·Ï·Ì›ÓÔ˜ 11, ¶·ÓfiÚ·Ì·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆.∫. 552 36 ∆ËÏ.: 2310 345 680, 346 910 FAX: 2310 345 681 Website: www.vipnorel.gr Email: info@vipnorel.gr

VIP NOREL agora ∂∫¢O∆∏™ - CREATIVE ART DIRECTOR: ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ›‰Ë˜ ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞: ∆ÂڄȯfiÚË ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ ∂¶πª∂§∂π∞ / ™À¡∆√¡π™ª√™ À§∏™: £ˆÌ·‹ ªÂÎÈ¿ÚË ∂ª¶√ƒπ∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ¢ÒÚ· ª·ÛÏ›ÓÙÛË °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ / ™À¡¢ƒ√ª∂™: ª·Ú›· §·ÌÚÈÓÔ‡ ™À¡∆∞∫∆π∫∏ √ª∞¢∞: °È¿ÓÓ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ¢¿ÓÔ˜ ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜, ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∫È΋ ∫ÔÏÔ΢ı¿, §›ÏÈ·Ó ∫Ô˘˝‰Ô˘, §›Ó· ª˘ÏˆÓ¿ÎË, £·Ó¿Û˘ ƒ¿Ù˘, ª·ÓÒÏ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∆ÂÚ˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ŒÏÂÓ· ∆˙‹Î·, AϤ͢ ∆Ô˘ÙÔ˘ÓÙ˙‹˜ ™À¡∂ƒ°∞∆∂™: πˆ¿ÓÓ· ª¿ÌË, §›· ¶··Û·Ú¿ÓÙË, §Â˘Ù¤Ú˘ ¶Ï·Î›‰·˜, N›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÚÏÈ¿ÚÔ˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ÎÏ·‚ÂÓ›Ù˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ºÈÏ›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÈÛÙ›‰Ë˜ ™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ∂π¢π∫ø¡ £∂ª∞∆ø¡: ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∑¿¯Ô˘, ∂˘Úȉ›ÎË ∫·ÏÒÙ·, ª·Ú›· §·ÌÚÈÓÔ‡, ∫ÒÛÙ·˜ §ÂÊ¿Î˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· •ËÚÔÌÂÚ›ÙË, ™ˆÙ‹Ú˘ ™ÈÁÎÔ‡Ó·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, Peter Couse ART DIRECTOR: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ASSISTANT ART DIRECTOR: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∫∞§§π∆∂áπ∫O: ¡›ÎÔ˜ ¢Âϯ·Ó›‰Ë˜, M·ÚÈ¿ÓÓ· ∑¿¯Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÂÁÎÔ‡Ó˘, ™ˆÙ‹Ú˘ ™ÈÁÎÔ‡Ó·˜ ∂Dπ∆√Rπ∞L ª√¢∞™ STYLING: ¢‹ÌËÙÚ· ª¿Ú‰· ºø∆√°ƒ∞ºπ∞: ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ √ƒ°∞¡ø™∏ ¶∞ƒ∞°ø°∏™: ¢ÒÚ· ª·ÛÏ›ÓÙÛË ºø∆O°ƒ∞ºπA: STUDIO IDEART SCANNING - E¶∂•∂ƒ°∞™π∞ ºø∆√°ƒ∞ºπ∞™: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∆ÛÈÚÎÈÓ›‰Ë˜ D.T.P. SERVICE - IMAGE PROCESSING: IdeART-Karamanlidis FILMS: IdeART&CDesign Ltd. ∂∫∆À¶ø™∏: ∞ƒπø¡


∫›ÌÂÓÔ: VIP NOREL

10


£· Û ٷÍȉ¤„ˆ Û ¯ÒÚ˜ Ì·ÎÚÈÓ¤˜. £· ¿Ì ÛÙËÓ ¿ÁÓˆÛÙË ∂ÛıÔÓ›·, ÛÙÔ ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ ŸÛÏÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÁηÏÂÚ› ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡. fï˜ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ı· ›̷ÛÙ ̷˙›, ‰Ò, ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. £· Ì ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ Û Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ı· ‚Áԇ̠‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÛÙÔÏÈṲ̂Ó˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. £· ‰Ô‡Ì ٷÈӛ˜ Û fiÏ· Ù· cinema Ù˘ fiÏ˘ Î·È ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. £· ÛÔ˘ ÚÔÙ›ӈ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ Ìfi‰·˜, ı· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙÚ Ù˘ ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ÁÈ· ÙȘ ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¤˜ ̤Ú˜ Î·È Ó‡¯Ù˜ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ! £· Û ÎÚ·Ù‹Ûˆ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙȘ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ì·˜, Ì ·Ú¯·›Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÎÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÂȘ. °È· ÙȘ ‹ÚÂ̘ Î·È ˙ÂÛÙ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ ı· ÛÔ˘ ÚÔÙ›ӈ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ı· Û ٷÍȉ¤„ˆ ÛÙ· ·È‰Èο ÛÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·.

12


¡·È! ∫·Ï¿ ηٿϷ‚˜ Â›Ì·È ÙÔ VIP NOREL. ∂›Ì·È ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. •ÂΛÓËÛ· Û·Ó NOREL ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ¿ÏÏ·Í· ÂΉfiÙË ÚÔ‚È‚¿ÛÙËη Û VIP NOREL: Very Important People - NORTH HELLAS. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¿ÏÏ·Í· Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜. ∞fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÌÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤ÎÔ„· fiÓÙÔ˘˜ Î·È ¤ÁÈÓ· Ï›ÁÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ. Ÿˆ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ¤ÓÙ˘·. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ· ÂΛ ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ¿Ô„Ë. ŒÁÈÓ· 18¯18, ‡¯ÚËÛÙÔ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ Â›Ó·È Ë ·Ú¯È΋ ÌÔ˘ Ù¿ÛË Î·È ÂÈı˘Ì›· Ó· ˘ÂÚ¤¯ˆ Û ÔÈfiÙËÙ·. ¢È¿ÏÂÍ· Ù· ηχÙÂÚ· ˘ÏÈο. ÷ÚÙ› ·ÎÚÈ‚fi, Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi, Ì ‚ÂÚÓ›ÎÈ, ··Ïfi ÛÙËÓ ·Ê‹. ªÂ ÂȉÈ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, Ì ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ¿ÚÙÈ· ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·.

13


· ı¤Ì·Ù· ÌÔ˘; ¶¿ÓÙ· ÚÔÛÂÁ̤ӷ, Ì ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ÈÔ ·Ï¿, ÈÔ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙ·. ∏ ÔÈÎÈÏ›· ÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË! ∫·Ï‡Ùˆ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ fiÏ˘ ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÌ·È Û ·˘Ùfi. ∫·Ï‡Ùˆ Ì ٷ ΛÌÂÓ· ÌÔ˘ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËη. µÚ·‚‡ÙËη ˆ˜ Best Magazine ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη Ì ÙÔÓ Í¤ÓÔ Ù‡Ô Î·È Í¯ÒÚÈÛ· ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô “∞ÓȤÏÈ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Piemonte Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛ· Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·ıÒ˜ Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÈÙ·Ïfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Carlo Carosso Ì ٛÌËÛ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓ˘fiÁÚ·ÊÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Û ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÌÔ˘. ∂›Û˘ ÛÙ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÌÔ˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜, Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ËıÔÔÈÔ‡˜.

14


™ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ Ù‡¯Ô˜ : Ë ¶∂ªÀ ∑√À¡∏ «∑¤ÛÙË Î¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·! ¡· ‚Áˆ ‹ Ó· ÌËÓ ‚Áˆ; ¢ÂÓ Á›ÓÂÙÂ! ∆fiÛÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔÓ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÚ¤¯ÂÈ ·fi ›Ûˆ ÌÔ˘. ∞Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ Ì Â̤ӷ. √˘Ê. ∞Á¯ÒıËη Î·È ÂÁÒ. £· ‚Áˆ! ŸÏ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ·. ∫·È ÂÁÒ ·Ó˘ÔÌÔÓÒ. ∆fiÛÔ Î·ÈÚfi ̤¯ÚÈ Ó· ηٷϋ͈ ÙÈ ı· ‚¿Ïˆ. ∞ÏÏ¿ ÛΛ˙ˆ. ∂͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË! ™Ô‡ÂÚ! ¡Ù‡ÛÈÌÔ; ª·ÎÈÁÈ¿˙; ∞ÏÏ¿ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο ÈÔ Î·Ï¿ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙÂ. Œ¯ˆ ÂÓËÌÂÚˆı› Ï‹Úˆ˜. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fï˜. ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ô˘ ‚Á·›Óˆ. £· Í·ÊÓÈ·ÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÌfiÏȘ Ì ‰Ô˘Ó. ∫·È ı· Ì ‰ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ˜! ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Ì¿ÙÈ·! £· Ì ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ¯¤ÚÈ· Î·È ¯¤ÚÈ·. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÁÈ· ̤ӷ. £¤Ïˆ fï˜ Ó· Ì ÂÚˆÙ¢ıÔ‡Ó! ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ‚Á·›Óˆ ÙÔ˘˜ ı¤Ïˆ fiÏÔ˘˜ ‰›Ï· ÌÔ˘!…» ŒÙÛÈ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ! π√À§π√™ 1998. ∏ ¤ÍÔ‰fi˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋! ∆Ô fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ NOREL.

°È· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÔ˘, ˘‡ı˘ÓÔÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ì Ôχ ·Á¿Ë Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ. ∆Ô˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ.

(

They said... ¶∂ªÀ ∑√À¡∏* «∆Ô ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ı·˘Ì¿˙ÂȘ, Â›Ó·È Ó· ·Ô‰ÈΈÔÈ›˜ fiÙÈ ı·˘Ì¿˙ÂȘ. ∆fiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ¤‰·ÊÔ˜.»

15


They said... ¶∞¶∞°∂øƒ°√¶√À§√™ µ∞™π§∏™

ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË ‰È·›ÛÙˆÛ· ÚfiÛÊ·Ù· fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Û·˜ VIP NOREL Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ì ÙÔ ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ ʇÏÏÔ, ·ÈÛ›ˆ˜, ¤Ó· ÚÒÙÔ Î‡ÎÏÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ›ÎÔÛÈ Ù¢¯ÒÓ. ∆Ô Ôχ ηÏfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi VIP NOREL, ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÒ Î·È ÂÁÒ, ¤¯ÂÈ, ·Ú¿ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈο ÂΉÔÙÈÎfi ÙÔ˘ ‚›Ô, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Î·È ÙÔ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2001. ∞Í›˙ÂÈ ¤·ÈÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi, ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÙÔÈÎfi ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ, Î·È Ô˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÒÛÙ οı Ù‡¯Ô˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ó· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Â¿ÍÈ· fiÏ· Ù· ·ıËÓ·˚ο ÂÚÈÔ‰Èο. ∂›Ì·È ‚‚·›ˆ˜ fiÙÈ Ë ÛÂÈÚ¿ Ù¢¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ VIP NOREL ÎÔÛÌ› ÔÏϤ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î¿ı Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈΛÏË ‡ÏË ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚȤ¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ·ÈÛıËÙÈ΋ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛË. £· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯ËıÒ ÛÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ Ôχ ηÏÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ› ¿ÓÙÔÙ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë ÙˆÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ, ÒÛÙ ÙÔ VIP NOREL Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ٷ Ù‡¯Ë Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ›ÎÔÛÈ, ÂηÙfi Î·È ·fi ÂηÙfi, ¯›ÏÈ· Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·!

¶∞ƒπ√™ °π∞¡¡∏™*

«∫¿ÙÈ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ÎÚ·Ù¿ÂÈ. ∫¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ¯¿ÓÂÙ·È. …∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ٷϤÓÙÔ˘ Î·È Ë ı¤ÛË Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Î·È fi¯È ÙË ı¤ÛË Ô˘ ·›ÚÓÂȘ ÂÛ‡ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘.»

™¶Àƒ√À ¶∞¡∞°πø∆∏™*

« ¶Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·ı˘ÌËıԇ̠ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Ô˘ ¤ÏÂÁ fiÙÈ ÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ı· ‹Ù·Ó ηÏfi Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ.»

*∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÚÒÙ· Ù‡¯Ë ÙÔ˘ VIP NOREL. 16


ª∞ƒπ∞¡¡∞ µπ§¢πƒπ¢∏

∏ ÚÒÙË Â·Ê‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔ VIP NOREL ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·¿Óˆ ·fi ¢¯¿ÚÈÛÙË, ηıÒ˜ Ë ‡ÏË ÙÔ˘ ÌÔ˘ ¿ÊËÛ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ∆· ˘„ËÏ¿ standars ÙÔ˘, Ë Î·Ï·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ Î·È Ë Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÔ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙÔ˘. ™·˜ ‡¯ÔÌ·È ÏÔÈfiÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÙ ӷ Ì·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÙ ¢¯¿ÚÈÛÙ· Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ¿Ù ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Û·˜ ÙËÚÒÓÙ·˜ fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ·Ú¯¤˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Û·˜.

¡π∫√™ ∫∞ƒ√À∑√™

Œ¯ˆ Ó· Ϥˆ Ù· ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ VIP NOREL. ∫·Ù·Ú¯‹Ó ·ÔÙÂÏ› ¤ÓÙ˘Ô «Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó» ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∂›Ó·È „·Á̤ÓÔ, Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ design Î·È ÛÙ˘Ï ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ Í¤ÓÔ Ù‡Ô. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚˆÙfiÙ˘Ô Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Û ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ. À¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘. ∂‡¯ÔÌ·È ÔÏfi„˘¯· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜, ηϋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ê˘ÛÈο Ó· Ù· ¯ÈÏÈ¿ÛÂÙÂ!

∫∞∆∂ƒπ¡∞ ª¶∂∏

«∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›Ó·È Ô ÈÏfiÙÔ˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‡¯ÔÌ·È ÛÙÔ VIP NOREL Ó· Ù· ¯ÈÏÈ¿ÛÂÈ»

™¶Àƒ√™ µ√À°π∞™

∆Ô VIP NOREL, Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi Ù· ¿ÏÏ·. ∆· ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ∂›Ó·È ¯ÚËÛÙÈÎfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù¿ˆ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘ Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤¯ˆ fiÔÙ ¤¯ˆ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï‹ÙÙˆ. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ Ôχ ηϋ ·ÈÛıËÙÈ΋, Ì ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Ê‡ÏÏÔ Î·È ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜. ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Û·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘, ı· ‚ÔËı‹Ûˆ Ì οı ÙÚfiÔ. ¡· Ù· ÂηÙÔÛÙ›ÛÂÙÂ!


TÔ VIP NOREL Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì ÚˆÙfiÙ˘· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi. ™Â οı Ù‡¯Ô˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î‡ÚÈ· ı¤ÛË Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¿ÚıÚÔ, ÂÌÓ¤ÂÙ·È Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ›‰Ë˜ Î·È ÛÎÈ·ÁÚ·Ê› ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏfi ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ΋ ‰‡Ó·ÌË! ∞ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì·. ªÂ ÌÂÁ·ÏÔ Û‚·ÛÌfi ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· Ù·Í›‰È “·Ó·Î¿Ï˘„˘” Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË.

18


19


ÎÏ›Î! ∆Ô ÊÏ¿˜ “Ù˘ ÛΤ„˘” ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ Î·È ·Áȉ‡ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ∫Ú·Ù¿Ì ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi ¯·ÚÙ›.


∫¿ı ÂÈÎfiÓ· Î·È ÌÈ· ·Í¤¯·ÛÙË ÈÛÙÔÚ›·, ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙÔ ¿˙Ï ÙÔ˘ VIP NOREL. ∫¿ı ÂÈÎfiÓ·, ÌÈ· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ͯ˘ıÔ‡Ó ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜ Ù· highlights fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ.


CAROUZOS: «™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ‹˜ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· CAROUZOS. ∏ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ·˘Ù‹ ‹Úı ӷ ÚÔÛÙÂı› Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ô ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ù˘ MAGNET ÁÈ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· CAROUZOS Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËηÓ, ·Á·‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÏ˘‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ÕÏψÛÙÂ, ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÙÒÓ ÙÔ fiÓÔÌ· CAROUZOS ¤ÁÈÓ ۇ̂ÔÏÔ fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ Î·È Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÎÔÌ„fiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û‡Ì‚ÔÏÔ Î‡ÚÔ˘˜ Î·È Î·ıÔÏÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∞Ô ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ÚÔÛ·ı‹Û·ÌÂ, Ì ÂÈÙ˘¯›· ÈÛÙ‡ˆ, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì Ûã·˘Ùfi». PRECIOUS: «∆Ô Concept Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ηٷ¯ÒÚËÛ˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙËÚȯı› ÙÔ fiÏÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Precious. ™Â‚fiÌÂÓÔÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔχÙÈÌˆÓ ÂȉÒÓ Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÂÈϤͷÌ ӷ ›̷ÛÙ ÏÈÙÔ› ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹. ∞Ú¯‹ Ì·˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙ· ÔχÙÈÌ· ›‰Ë ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ˘ÔÎÏÈÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì οı ›‰Ô˘˜ ÊÏ˘·Ú›·, ·ÎfiÌË Î·È ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ·ÚÔ˜ ·fi οÙÈ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜. ÕÏψÛÙÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÔχÙÈÌ˘ ·˘Ù‹˜ ʇÛ˘ Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ì·ÂÛÙÚ›· ÌfiÓÔ ‰¤Ô˜ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηÏ›». ∏ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Precious. Art director: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶Ú·Ì·ÓÙÈÒÙ˘. PRINCE OLIVER. “E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· PRINCE OLIVER ÁÈ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ӷ ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ì ÙËÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ô˘ ·¤Û·Û ÙÈÌÈÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì·˜.”

*(∏ ‚Ú¿‚¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠηÙfiÈÓ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ ÙÔ˘ VIP NOREL.)


1A. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ VACAR SAA B °ÈÒÚÁÔ˜ µ·ÛÈÏ¿Î˘ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∫Ô ∞ı·Ó¿Û·ÚÔ.

1B. √ ª. ∫·ÚÔ‡˙Ô˜, Ô ™. ¶¤ÙÚÔ˘ °. ¢È¢ı. Ù˘ VACAR SAAB , Ë ª. °ÂˆÚÁÈÏ¿ Ù˘ VACAR SAAB, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ Ã.√ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ Î·È Ô ª. ºˆÙÈ¿‰Ë˜ Ù˘ Advanced Adv.

1°. ∏ ∂ϛӷ µ·ÛÈÏ¿ÎË Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫·ÚÔ‡˙Ô.

24

2.√ π‰ÈÔÎÙ‹ÙË ˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫ÈÔÛÛ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤˜ Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˘Ê· ‹ÙË Ù˘ ÛÌ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ Ã ¿ÙˆÓ ∂U RO TEX, ÈÔÙ¤ÏË.

°Ú¿ÊÂÈ Ô Peter Couse

1. SAAB 9-3 Sport Sedan ™Â ÌÈ· Ï·ÌÂÚ‹ ‚Ú·‰È¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ Ó¤Ô SAAB 9-3 Sport Sedan, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ µ∞∫∞∞ƒ ∞µ∂∂. ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ™Ô˘Ë‰È΋˜ Ì¿Úη˜ ·fi ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó¤ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ SAAB, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Úı·Ó ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ̠Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.

2. «¶ƒ√∆À¶∞» ÂÁη›ÓÈ·! π‰È·›ÙÂÚ· ˙ÂÛÙ‹ Î·È fiÌÔÚÊË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·Ó¿ÌÂÛ· Û ʛÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ «¶ƒ√∆À¶√». √ ÎÔ˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫ÈÔÛÛ¤˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· Ó¤Ô È‰ÈfiÎÙËÙÔ ¯ÒÚÔ Â›ÏˆÓ 500ÙÌ, ˘¤ÚÔ¯· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ µ¿Ûˆ ÛÙËÓ ¡¤· ¶ÔÏÈÙ›· ∂˘fiÛÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ªÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Ó¤Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ı· Û·˜ ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Â›ÏˆÓ Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ÁÈ· ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi Î·È fiÌÔÚÊÔ Û›ÙÈ!


· 3.°ÂÚÌ·ÓÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ rio. Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· AU Dπ A4 cab

3. √∫∆√BERBIER FEST ∏ AUDI ª·Ó‰‡Ï·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Oktoberbier fest (ÁÈÔÚÙ‹ Ì‡Ú·˜) ÛÙËÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‹Ù·Ó ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋, Ì ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¿ÊıÔÓË Ì‡Ú·, ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ·fi ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ê›ÏÔÈ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ AUDI, ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi Î·È ¤Í˘ÓÔ A2 ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ALL ROAD. ∆ËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚¤‚·È· ¤ÎÏ„ ÙÔ Ó¤Ô AUDI cabrio.

4°. (∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿) √ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¶ÚÔ‚·Ù¿ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ˜ ۯ‰ȷÛÙ‹˜ Ìfi‰·˜ ¡ Î·È Ô ÈÎfiÏ·˜.

4. ∂ƒ∆ 3 ∆Ô˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ƒ∆ 3 Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 20022003 ·Ó¤Ï˘ÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ Ù˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓ˘ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙËÓ ÔÔ›· Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ªÌ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

4B. √È ÁηÏÂÚ›ÛÙ˜ £¿ÏÂÈ· ∂Í¿Ú¯Ô˘ Î·È Ë ∞Ï›ÎË µÂÚÁ›‰Ô˘.

4A. (∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿) √ °. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂ƒ∆3 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓ˘ Ì ÙËÓ Û‡˙ËÁfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ∂ƒ∆ ∞∂ ∞ÁÁÂÏÔ ™Ù¿ÁÎÔ.

25


6∞. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ™fiÊÈ·˜ ™ÙÂÊ¿Ó ™ÔÊÈÁÈ¿ÓÛÎÈ, Ô ڤۂ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ™fiÊÈ· ªÈ¯·‹Ï ÃÚÈÛÙ›‰Ë˜, Ô Ó¢ÚÔÏfiÁÔ˜ - æ˘¯›·ÙÚÔ˜ ∫. ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ∂ϤÓË.

6µ. ¶¤ÓÁη Î·È È‚¿Ó µ›ÏÊÚ·Ì Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜.

5. √ performe r ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¢·‚‚¤Ù·˜ Ì ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ Î·È ™ÔÊ›·˜ ∞‰·Ì¿Ú· Î·È ÙË ÁηÏÂÚ›ÛÙ· ∑‹Ó· ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘.

5. ZINA ATHANASIADOU ªÂ ÌÈ· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ȉ¤· ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ Ë ÁηÏÂÚ› ∑‹Ó· ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘, Ô˘ fiˆ˜ Ê¿ÓËΠÛÙ¤ÊËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ £ÂÛ·ÏÔӛ΢ ‰È„¿ÂÈ ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù¤¯Ó˘. √ ÂÈηÛÙÈÎfi˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¢·‚‚¤Ù·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÌÈ· performance, Ë ÔÔ›· ÂÓıÔ˘Û›·Û ÙÔ ÎÔÈÓfi. ¶Ï‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Ù¤¯Ó˘, ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÁÂÓÈο ÙÔ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜.

26

6. √∆∞¡ ∏ ∆∂á∏ ∂π¡∞π ¢π∂•√¢√™ Àfi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙË ™fiÊÈ· Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Ù˘ ™fiÊÈ·˜ ¤ÎıÂÛË ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ Ì ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «∏ ∆¤¯ÓË Â›Ó·È ¢È¤ÍÔ‰Ô˜», ·fi ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ „˘¯È·ÙÚÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ «∫° ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯Ó˘ ART THERAPY Î·È ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Ë ∆¤¯ÓË ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô Û ¿ÙÔÌ· Ì ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓÔ „˘¯ÈÎfi ÎfiÛÌÔ.


7∞. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ µ.¶··ÁÂÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ∂, µ·ÚÏ¿Ì˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∞. °˘ÊÙfiÔ˘ÏÔ.

7. µ∞ƒ§∞ª∏™ ∂À£Àª∏™ ∆· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ÂÎı¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ∂˘ı‡ÌË µ·ÚÏ¿ÌË, Ì ٛÙÏÔ «£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë ∞‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ªÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘», Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ µ·Û›Ï˘ ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙËÓ ∞Ôı‹ÎË °ã ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜.

˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈ7µ. √È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù ÒÓ) ª¿¯Ë ÍÈ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ (ÂÎ ‰Â ÙÛ‹, §›ÏÈ·Ó ·˘ ËÙ ª π. , ¶ÈÛÈÒÙË ¤¯Ô˘Ó ·ÚÈ™·Ì·Ú¿ – ∞‰¿Ì ¿Ùȉ· ÙÔ˘ ÛÙÂÚ¿ ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ . πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ƒÈ˙Ô‡ÏË

8. IRINI Night Bar ™ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Capsis, ÙÔ «Irini» Night Bar Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙȘ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÌÂ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ·Ó·Óˆ̤ÓË, ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ bar ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÌÔ˘ÛÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÌÂψ‰›Â˜ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÂÔ¯‹.

7°. ∆ËÓ ˘‡ı˘ÓË ÙˆÓ ¢∏ª∏∆ƒπø¡ ª·ÚÁ·Ú›Ù· ™·ÏÈÁÁ›‰Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞.°˘ÊÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ¢.∂.¶.£.∂ ∆fiÏ˘ µÂ˚˙‰¤˜.

ο΢ Ì ÙȘ 8. √ ¢. °È·ÓÓ· Ô °. ¶ÔÙ·˘, ÓfiÙ˜ ÙÔ˘ È¿ÓÔ Ú· Î·È Ë π. ı¿ ÎÈ Ó ÙË Ì fi˜ ÌÈ·Ó Ó ÌÂψ‰È΋ ÙË ª¤ÚÌËÁη, ÌÂ Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈο ʈӋ, Ù·Íȉ‡ ·ÚÂÏıfiÓ. ÛÙÔ ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi 

27


9. (·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿) ∏ ∞. ÷Ù˙Ë·‡ÏÔ˘, Ë ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ª. §˘ÈÚ›‰Ë, Ë ¶. ÃÚËÛÙ›‰Ô˘ -∆ÛÈÚÏÈ¿ÁÎÔ˘ ÙÔ˘ A TRION, Ë ∂. ÷Ù˙Ë·‡ÏÔ˘ Î·È Ë ∫. ™˘Ú›‰Ô˘.

10A. ∏ ¢¤ÛÔÈÓ· ¶ÔÚÙÔοÏË, ¤ÚÁÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎÙ¤ıËΠÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ì ÙËÓ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ Estee Lauder, µ¿ÏÈ· ¶·Ù¤Ú·.

9. ∂¡∆ƒ√¶π∞ ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ ∞∆ƒπ√¡ Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ §˘ÈÚ›‰Ô˘ Ì ٛÙÏÔ «ÂÓÙÚÔ›·», Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ Ë ‡ÏË Î·È fiϘ ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ı· ÂÎÏ›„Ô˘Ó ÙÂÏÈο Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Â‡ıÚ·ÛÙÔ Ù˘ ‡·Ú͢ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·Ú¿ ÙËÓ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·Ú¢ڤıËÛ·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ.

28

10B. ∏ ª·Ú›· ¶·ÁˆÓ¿ÎË Ì ÙËÓ £¿ÏÂÈ· ∂Í¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙËÓ µ›Î˘ ÷Ù˙Ë‚·ÛÈÏ›Ԣ – ∞Îο.

10. ∫∞ª¶∞¡π∞ ∞ºÀ¶¡π™∏™ °π∞ ∆√¡ ∫∞ƒ∫π¡√ ∆√À ª∞™∆√À ªÂ Û‡ÓıËÌ· «ÊÔÚ¤ÛÙ ÌÈ· ÚÔ˙ ÎÔÚ‰¤Ï· & οÓÙ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿», Ë Estee Lauder «¤‰ÂÛ» ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ηÌ¿ÓÈ· ·Ê‡ÓÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡, Ì ÙËÓ ∆¤¯ÓË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙËÓ ÂÈηÛÙÈο ¤ÎıÂÛË Girl Power North, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ∆· ¤ÛÔ‰· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ˘¤Ú Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡.


11A. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∆˘ ∂§§∏¡π∫∏™ ∆ƒ∞¶∂∑∞™ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ‰ÂÍÈ¿ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ∆¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ∞¶£ •¤Ó˘ ™·¯›Ó˘ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∫˘Úȷ΋ ∆Ú·Îο‰·.

11. «∂§§∏¡√ª√À™∂π√¡» ∂•π ∞πø¡∂™ ∂§§∏¡π∫∏™ ∑ø°ƒ∞ºπ∫∏™ ™ÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ·fi ÎfiÛÌÔ µ·ÛÈÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ‰›ÙÔÌÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ¤ÚÁÔ «∂§§∏¡√ª√À™∂π√¡» ∂•π ∞πø¡∂™ ∂§§∏¡π∫∏™ ∑ø°ƒ∞ºπ∫∏™, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ ∂§§∏¡π∫∏™ ∆ƒ∞¶∂∑∞™. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÔÏÏÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıËÁËÙ¤˜ Û¯ÔÏÒÓ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ fiÏ˘, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜.

Ùȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ 11B. √ Ù¤ˆ˜ ∞Ó Û·ÏÔӛ΢ ÂÛ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ £ ·ÓÙˆÓ¿Î˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ª·ÎÚ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ÂÎÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ £ ÚÁfiÔ˘ÏÔ˘. µ·Û›ÏË ¶··Áˆ

12. EVENT GENERAL STORE ∆Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· General Store ¿ÓÔÈÍ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ı¤Ì· Tattoo your jeans. ∆Ô General Store ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ∫·ÙÂÚ›Ó· µ¿ÁÈ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ¿Óˆ Û Ù˙›Ó. ∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· µ¿ÁÈ· ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ¿Óˆ Û Ù˙›Ó ÙȘ ·Á·Ë̤Ó˜ Ù˘ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ‚‹Ì·-‚‹Ì· ÙË ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÓÙfiÌÔ˘ Û ¯Ú˘Û·Ï›‰·, ÌÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜.

12A. ∆Ô Gen era l Sto re ÊÈÏÔͤÓËÛ ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¿Óˆ Û Ù˙›Ó, ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

Ô ÂÚÁ·Ô˘‰·ÛÙ¤˜ ÛÙ 12B. √È Û ÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì·ÎÈÁ ÛÙ‹ÚÈ Â·Á N Ze rva, ÁÈ· ÌÈ· & N ˙ ¿Óˆ Û ÁÈ¿ ¯¿Ú·Û·Ó  Ì·ÙÔ˜ , · ‰ ¿ Ì Ô ‰ Ò Â‚ Û ËÌ›· ÙÔ˘ ‰È¿ÊÔÚ· Û too Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙·Ó henna tatÙ˙ÈÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ¿Óˆ ÛÙ·

29


. °Ï‡Î·Ù˙Ë ÚÈÛÙÂÚ¿) ∏ ∂ ˘, Ë ª. · fi  (· . µ 3 1 ¶. ∂˘ı˘Ì›Ô ∞Ú‚ÂϤÚ, Ô ÓË, Ô ∂. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô Ó µ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ ˜ Ë ›‰ Ó Ó · √. πˆ

13°. ∏ ª·ÚÈ¿ ÓÓ Î·È Ë Marin Co · µ. µ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË ∫·Ï‹˜ £ÂÏ‹Û nstantin, ¶Ú¤Û‚ÂȘ ˆ˜ Ù˘ UNES CO.

13¢. ∏ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ŸÏÁ· ∆ÛÈ·Ì›ÚË Î·È Ë ∆›ÌË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘.

13∞. ∏ ª·ÚÈ¿ÓÓ· µ. µ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË, Ë Cora Weiss Î·È Ë ∫·›ÙË ∆˙ÈÙ˙ÈÎÒÛÙ·.

13. ŒÓ·˜ ∫fiÛÌÔ˜ Ô˘ ı· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì·: «™‡Á¯ÚÔÓ˜ ∫ÔÈӈӛ˜ - ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ™˘Ó‡·ÚÍË - ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡» ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ∆ÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ∞.¶.£., ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ «ÿ‰Ú˘Ì· ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰› Î·È ÙËÓ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·» Î·È ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ∞ÈÁ›‰· Ù˘ UNESCO. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ‹Ù·Ó Ó· ʈٛÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‡·Ú͢ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, ıÚËÛΛ· Î·È ÁÏÒÛÛ· ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜, Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜.


14∞. ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ª¿Ú‰·, Ë ¢ÒÚ· ª·ÛÏ›ÓÙÛË Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ 14µ. √ ¡ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. Ì ÙÔ ÌÔÓ ›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ Ù¤ÏÔ ¡Ù¿ Ï ÏÈ· µÈÔϤ Ô˜ .

14¢. √ ÎÔÌً̈˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∑ˆ›‰Ë˜ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∆Û›ÎÔ Î·È ÙÔÓ ª¿ÌË ∑ˆ›‰Ë.

14. "N!KO" ∏ 4Ë ÚÔÛˆÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔ Art House, ›¯Â ˆ˜ ı¤Ì· ÙËÓ Ìfi‰·, Ì ٛÙÏÔ “§ÔÓ‰›ÓÔ - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË”. ∆ËÓ ¤ÎıÂÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÏÏÔ› ÊÈÏÔÈ Î·È ÁÓˆÛÙÔ› ηıÒ˜ Î·È ¿ÙÔÌ· ·Ô ÙÔÓ Ï·ÌÂÚfi ¯ÒÚÔ Ù˘ Ìfi‰·˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘.

·, Ë ÒÓÛÙ ·È Ë ∫ ˘ fiÏ Ú‰· Î .∏¶ 14° ÙÚ· ª¿ Ú¿. ¢‹ÌË ËÏ›· ™È‰Ë ∫ÔÚÓ

Ô £·Ó¿14E. √ ¡›ÎÔ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ˜ ÏÔ Ô˘ Û˘ ¶··‰fi . ›‰Ë ÙÛ Ï· η °È¿ÓÓË ∆Ô

14™T. √ ¡. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∞.°ÎfiÚË Î·È ÙËÓ Jo Laurens, ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘ PUNANA.

14∑. √ ¡ ›Î Ì ÙÔÓ ÛÎ Ô˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ªÂÛÔ¯ˆÚ ËÓÔÁÚ¿ÊÔ √Ú¤ÛÙË ›Ù ª¤Î·. Ë Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË


16∞. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¡∞¢ƒ∞™π™ ∞∂, £. ∆˙‚ÂÏÂΛ‰Ë˜, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Expert ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, ∫. ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Expert Hellas AE, ª. ∆Û·Áηڛ‰Ë˜.

∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·15A. (·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿)·ÓÈ¿, Ë ª·Ú›Ó· ÓÔ›‰Ô˘, Ë ∆¤ÛË ∫·ÚÎ ‰Ú· °ˆÁÔ‡ÛË º¤ÛÛ·, Ë ∞ÏÂÍ¿ÓÙ˙ÂÏ· ™›ÌËÓ·. ™Î·Ó‰¿ÏË Î·È Ë ∞Ó

ÈÎÔË ÃÚ‡Û· ¡Î·È Ë , ›· Ï Ë Ó Ú 15µ. ∏ ∫Ô ‰ˆÚÔ˜ ¡ÈÎÔϤÚ˘ Ó‰Ú· fi ϤÚË, Ô £ ˙·Ú›‰Ô˘ Ì ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿ · § ›· ª·Ú °ˆÁÔ‡ÛË.

16µ. √ ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¡Ô̿گ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜ Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Expert ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë.

15. ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ˙ÒˆÓ ªÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÊÈÏfi˙ˆˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ «¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ» Ù· ÊÈÏÔ˙ˆÈο Û˘Ì·Ù›· «∫πµø∆√™» Î·È «∫∞∆∞ºÀ°π√ ∆ø¡ ∑øø¡» ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ∞ÚÎÙÔ‡ÚÔ˜, ∞Ú›ˆÓ·˜, WWF ∂ÏÏ¿˜, MOM, ∞Ú¯¤ÏˆÓ, Greenpeace η. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ‰ˆÚ¿Ó. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂˆÏ‹ıËÛ·Ó ¤ÚÁ·, ‰ˆÚ¤˜ ÁÓˆÛÙÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘: «§fiÏ· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘», «ªÂÙ·ÌfiÚʈÛȘ» Î·È «∆ÂÚÚ·ÎfiÙÙ·/TinT.

16. EXPERT ¢‡Ô Ó¤· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ EXPERT, ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù·, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÈÛ›ˆ˜ Ù· 103 ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆Ô ¤Ó· ηٿÛÙËÌ·, ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ. ∆ËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ù›ÌËÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ô ¡Ô̿گ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ §·Ì›· fiÔ˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰ÂÈ Î¿ı ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ Û ÔÈÎȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜.


17∞. ∏ ™Ô‡˙Ë ¢Ô‡‰Ô˘ Ì ÙËÓ ¡fiÓË ¢Ô‡ÓÈ·.

17. VITTORIO ITALIA ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¤Ó· ·ÎfiÌ· ηٿÛÙËÌ· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Vittorio Italia. ∆· ÂÁη›ÓÈ· ÙÂϤÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ÔÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË µÔ‡Ï· ¶·ÙÔ˘Ï›‰Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¡fiÓË ¢Ô‡ÓÈ·, ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Vittorio Italia. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÒÓ˘ÌÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜, ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ıÏËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÎÔÌ„¤˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜.

17µ. ∏ µ. ¶ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù¤·ÙÔ˘Ï›‰Ô˘, ηٿ ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘ ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ, ™ÈÒË Î·È ÙËÓ ˜ ∞ÓÙˆÓ›· & µ›ÎÙÔÚ· ¡.¢Ô‡ÓÈ·.

18∞.∏ ∞ÓÙ˙ÂÏ· ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Ì ÙËÓ ¡Ù›ÌË ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ – ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ £.∂. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∞µ∂∂.

18. BANG & OLUFSEN ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢·Ó¤˙È΢ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Bang & Olufsen, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∆Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙË µfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ù· ÚÔ›fiÓÙ· Ù˘ µ&√.

17°. ∏ ∞ÚÙÂÌȘ £ˆÌ¿, Ë §‹‰· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô µ›ÎÙÔÚ·˜ ™ÈÒ˘.

18µ. ∏ ¡. ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ Ù˘ B&O Ì ÙËÓ §. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ª. §·Ï·Ô‡ÓË.


19A. √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷Ù˙ËȈۋÊ, Ô Î‡ÚÈÔ˜ Î·È Ë Î˘Ú›· ¶ÂÓ¤ÏË Î·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™Ù¤ÁÁÔ˜.

ÏË, Ô £ˆÌ¿˜ 19B. ∏ ¢¤ÛÔÈÓ· ¶ÔÚÙÔο ™Ù¤ÁÁÔ˘. ÓÓ· ÚÈ¿ ª· Ë ªÔÛ¯ÔÙfiÁÏÔ˘ ηÈ

Ó¿Ú·, . ª·Ì· Î·È Ë º Ë ) ¿ Ú Ù · ÚÈÛ 21.(·fi ·Ù·ÏË, Ë ª. ¡¤ÙÛÈÎ Ó ¿ Û ∆ . ° Ë ›Ô˘ ∂. ™ˆÙËÚ

20. ∏ ™Ù¤ÏÏ· °ÎÔÏ›ÙÛË Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù¤¯Ó˘ ŒÏÏË ∫·Ï¿ÓË ∫ÔÎΛÓË.

20. ∞¶√°∂π√ ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ °ÎÔÏ›ÙÛË Ì ٛÙÏÔ «™ÙÔ ™Ì·Ú·Á‰¤ÓÈÔ ¢¿ÛÔ˜». ŒÚÁ· Ù˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ȉȈÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Â›Û˘ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘ ºÏÒÚÈÓ·˜, ÛÙËÓ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ª·Î‰ÔÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ & ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. 19. ¶√ƒ∆√ ∫∞ƒƒ∞™ ¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË «√›ÓÔ˘ Î·È ¶Ó‡̷ÙÔ˜» ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ «¶fiÚÙÔ ∫·ÚÚ¿˜» Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ µ·ÛÈÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û˘Ó·˘Ï›·. ∆Ô ıÚ˘ÏÈÎfi ÎÙ‹Ì· Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔÓ ŸÌÈÏÔ Ù˘ ∆¯ÓÈ΋˜ √Ï˘Ìȷ΋˜, Î·È Ô ¶Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™Ù¤ÁÁÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘.

21. ∞ÊÔÈ Ã·›ÙÔÁÏÔ˘ ªÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ ÔÈÓÔÔÈÂ›Ô ∆Û¿ÓÙ·Ï˘ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∞ÊÔÈ Ã·›ÙÔÁÏÔ˘ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ∆·¯›ÓÈ Î·È ÙÔ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ÷ς¿. ™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÂÎÏÂÎÙÔ› ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Á¢ÛÈÁÓÒÛÙ˜, ÛÂÊ Î·È È‰ÈÔÎً٘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.


22∞.√ ª. ÷Ù˙ËÛ¿‚‚·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ 43Ô˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

22µ.√ ∞. °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘ Ì·˙È Ì ÙËÓ ª . ™ÔÏÔÌÔ‡ ÛÙÔ ¿ÚÙ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÂÙ¿ ÙË ÓÏ‹ÍË ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï.

Ô˜ & Ô ÈÙÈÛÌÔ‡ ∂. µÂÓÈ˙¤ÏÔ ˘ÏÔ˜ 22°.√ À. ¶ÔÏÊ Ìfi ¢Ë . ª Ï ‚¿ ÛÙÈ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙԢ͢ & ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ‚Ú·ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹ ıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ‚›ˆÓ ÙÔ˘ ‰È ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜.

22. 43o ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ¤Ó·ÚÍË Î·È Ë Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¶ÏËıÒÚ· ÎfiÛÌÔ˘ ¤Û¢Û ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜, Ù·Èӛ˜ Ó¤ˆÓ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ∞fi ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Ù· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. √ÛÔ ÁÈ· ÙË Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ηϤÛÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ.

22¢. ∏ ¡·Ù· “·›˙ÂÈ” Ì ÙÔ˘ Ï›· ¢Ú·ÁÔ‡ÌË & ·Ôı·Ó·Ù› ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ˙ÂÈ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ÙÚ Ì fiÔ.


°Ú¿ÊÂÈ Ë §›Ó· ª˘ÏˆÓ¿ÎË

√ «Î.˘Ô˘ÚÁfi˜» ÙÔ˘ ºÈÓÙ¤ÏÈÔ ∞Ó Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ ʤÙÔ˜ Û ÚfiÏÔ ·˘ÛÙËÚÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÂÎÙfi˜ ÛÎËÓ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¢ÁÂÓÈÎfi˜ Î·È ÌÂÙÚË̤ÓÔ˜ Û˘˙ËÙËÙ‹˜ ÁÈ· fiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘. √ Õ΢ §·ÏÔ‡Û˘, Ô £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜ ‚·Ú‡ÙÔÓÔ˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ÁÂÓ¤ıÏÈ· fiÏË Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜, ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘ «·ÔÛ΢¤˜» ¤Ó· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Ì ˘ÔÙÚÔÊ›· ·fi ÙËÓ ‰È¿ÛËÌË Julliard School of Music Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· «ÛÎÏËÚ‹ Î·È ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿». ∫fiÓÙÚ· ÛÙ· ÛÙÂÚÂfiÙ˘·, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· «ÙÚÒÂÈ» Ù· ·È‰È¿ Ù˘, Ô Õ΢ §·ÏÔ‡Û˘ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, ›Ù ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â‰Ò Â›Ù ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂ΛÓÔ˜ ‰ÔΛ̷Û ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Û ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›·. ∫¿ÙÈ Ô˘ Ê¿ÓËΠÛÙËÓ ˘·›ıÚÈ· ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ °ÂÓÙ› ∫Ô˘Ï¤ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ «ºÈÓÙ¤ÏÈÔ» - Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ fiÂÚ·˜ ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ ·fi ÙËÓ ŸÂÚ· ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

36


∞˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Û·˜, ÙÔ «ºÈÓÙ¤ÏÈÔ», ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ… ∏ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ «ºÈÓÙ¤ÏÈÔ» ‹Ù·Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋. √ «ºÈÓÙ¤ÏÈÔ» Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÁÈ· ̤ӷ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜. ∂›Ó·È ÌÈ· fiÂÚ· Ô˘ Û¿ÓÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ «·Ó¤‚Ëλ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹Ù·Ó ÙÔ 1978 ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ª·Î‰ÔÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, 24 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ŸÂÚ· ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ – ‹, ÈÔ ÛˆÛÙ¿, ·fi ÙËÓ ŸÂÚ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘» Û‡ÓÙÔÌ· ı· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÁÈ·Ù› ϤÔÓ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ… √ «ºÈÓÙ¤ÏÈÔ» Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ fiÂÚ· Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ªÂÙfi‚ÂÓ. ∆Ô ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi Î·È Û·Ó ı¤Ì· Î·È Û·Ó ÌÔ˘ÛÈ΋. ∂›Ó·È ÌÈ· fiÂÚ· Ì ¯¿˘-ÂÓÙ, Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ fiÛÔ Î·È ÛÙË ¯ÔÚˆ‰›·.

37


∏ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ «ºÈÓÙ¤ÏÈÔ» ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÂ Ê˘Ï·Î‹. µÔ‹ıËÛ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ÙÔ˘ °ÂÓÙ› ∫Ô˘Ï¤ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘; ∆Ô °ÂÓÙ› ∫Ô˘Ï¤ ‹Ù·Ó fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ È‰·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ŸÏ· ‹Ù·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì·˜, Ô ¯ÒÚÔ˜, Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, Ù· ÛÎËÓÈο…. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÙÚÔÌÂÚ‹ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜, ÙfiÛÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó fiÂÚ· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ fiÂÚ·. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, Ô‡Ù ÌfiÓÔ Ô ¯ÒÚÔ˜, Ô‡ÙÂ Ë „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÂı‹Î·Ì ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ∂ÁÒ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ë ·Á¿Ë fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ Ê·Ó¤ÚˆÛ ÙÔ Â›Â‰Ô Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ÀÔÎÂÈÌÂÓÈο ÌÈÏÒÓÙ·˜, ¤ÎÚÈÓ· fiÙÈ Ô «ºÈÓÙ¤ÏÈÔ» ‹Ù·Ó οÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. √ ηı¤Ó·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ›¯Â. ŒÙÛÈ ÎÈ ÂÁÒ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ¤Ù˘¯·.

38


∆ÂÏÈο ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÏÏÈÙ¤¯ÓË; √ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Â›Ó·È ¤Ó·˜: ¡· ·Á·¿ÂÈ Î·È Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ó· ÙÔ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹. ¢›ÓÂÈ ÁÓÒÛË Î·È Ù·Ï¤ÓÙÔ, Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ÌÔ˘ÛÈ΋… ¶fiÛÔ ·˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÎÚÈÙÈΤ˜; √È ÎÚÈÙÈΤ˜ ‰ÂÓ Ì ·ÁÁ›˙Ô˘Ó. √ ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ «ÁÓÒıÈ Û·˘ÙfiÓ». ∆ÂÏÈο, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙËÓ fiÂÚ·, ÌÈ· ÙfiÛÔ Û‡ÓıÂÙË Ù¤¯ÓË; ªÂ ‹ ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ï¿ Î·È ·Úı¤Ó·. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È fi,ÙÈ ·ÎÔ‡˜, fi,ÙÈ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È. ∂ÁÒ ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙ˆ ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È ‰ÂÓ Ì ·ÊÔÚÔ‡Ó. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË, ¿ÓÙˆ˜, ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË Ù˘ Ô Ì ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È - ‚Ϥ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÓfiÚˆÓ - ÔÏÏÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔÎÚÈÙÈÎÔ› ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Ù¤ÏÔ˜ ÂÔ¯‹˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ fiÂÚ·˜. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë fiÂÚ· Âı·›ÓÂÈ Û·Ó Â›‰Ô˜; ∂Âȉ‹ Ë fiÂÚ· Â›Ó·È ÌÔ˘ÛÈ΋, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ›Ù ÁÈ· Ì˘ıÔÏÔÁÈΤ˜ ‹ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ. ∂›Ó·È - ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ Û·Ó ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ô˘ ÓÈÒıÂȘ, fiÙ·Ó ‚ϤÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ·ÏȤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜. ∂›Ó·È, ‰ËÏ·‰‹, ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ‚Á·Ï̤ӷ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ·fi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¶Ò˜ ÌÔÚ› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ó· Âı¿ÓÂÈ;

¶Ò˜ ‚ϤÂÙ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ fiÂÚ·; ∂›Ó·È ‰ÂÎÙÈÎfi; √ ŒÏÏËÓ·˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ¿‚ÔÏ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â Á·ÏÔ˘¯Ëı› Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. øÛÙfiÛÔ, ÂÁÒ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Î¿ı ›‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË Î·È ÙËÓ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘. √È ŒÏÏËÓ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÂÚ·, ÁÈ·Ù› ϤÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ fiÂÚ·.

39


ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ, ‚¤‚·È·, ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ì ے ¤Ó· Â›Â‰Ô Î·È Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∞ÏÒ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ¢ηÈڛ˜, ÂÓ·‡ÛÌ·Ù· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ÌÈ· Â˘Ù˘¯‹˜ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘ ı· ‰ÂÈ 9 fiÂÚ˜! ∞›ÛÙ¢ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÚÈÓ Î¿ÔÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ ˘ÂÚ‚¿Ïψ, ÌÂÙÚ‹ÛÙÂ! ºÈÓÙ¤ÏÈÔ, ∆fiÛη, ¡ÙÔÓ ∆˙ÈÔ‚¿ÓÈ, ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·, ƒÈÁÎÔϤÙÙÔ, ∞Ó·ÙÔÏ‹, ¶·È‰È΋ ŸÂÚ· «ªfiÌÔ», ∆Ô ÛÙÚ›„ÈÌÔ Ù˘ ‚›‰·˜. ™·Ó Ó¤Ô˜ Ï˘ÚÈÎfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, Ò˜ ‚ϤÂÙ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó·‰¤ÚÊÔ˘˜ Û·˜; Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Â›Ó·È Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. √ ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ˙ËϤ„ÂÈ Ù›ÔÙ ·fi ÙÔÓ Í¤ÓÔ. ¶Ú¤ÂÈ, fï˜, οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Â›‰Ô. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿, ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Û’ ¤Ó·Ó ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. ∂›Ì·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜. °È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ı¤Ì· ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÏÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ fiÂÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÛˆÛÙÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi.

40

∂Û›˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Î·È Â‰Ò Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ò˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·Ù ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ¶·ÓÙÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Ô˘ - ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi - Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÈ ÌÂÓ Î·È ÔÈ ‰Â. ™ÙÔ ı¤Ì· «‰¿ÛηÏÔ˜» Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜. ¡· «¤ÛÂȘ» ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¿ÓıÚˆÔ. √ ηıËÁËÙ‹˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ - Î·È ¿ÓÙ· Ì ÂÈʇϷÍË. √È ‰¿ÛηÏÔÈ, ÏÔÈfiÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‹ıÔ˜, Û˘Ó›‰ËÛË, ·ÓıÚˆÈ¿, Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ̤ıÔ‰Ô Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·. ∂›Ó·È ÏÂÙ¤˜ ÔÈ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·ÎÚÔ‚·Û›· Û ÙÂÓو̤ÓÔ ÛÎÔÈÓ›. °È·Ù› Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ú¤ÂÈ ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ó· Â›Ó·È ·È‰·ÁˆÁfi˜. ∂ÁÒ ‹ÌÔ˘Ó Ù˘¯ÂÚfi˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Ô˘ ›¯· Ì ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÔÊ›ψ ¿Ú· ÔÏÏ¿. Œ¯ÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘, ÔȘ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋; √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È fi¯È ‰˘Ó·ÙÔًوÓ. ª·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ì˘ıÔÔÈԇ̠ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·. ™ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ı¤·ÙÚ·, ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜, Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ¯ÒÚ·…

¶ÔȘ ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Û·˜ ·fi ÙÔ Julliard School of Music. ∂›Ó·È ÌÈ· Û¯ÔÏ‹-̇ıÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∆›ÔÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì‡ıÔ˜. ŸÏ· Â›Ó·È ·ÓıÚÒÈÓ·. ∞˜ ÌËÓ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰˘ÛÎÔχԢÌ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋. ∆ÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜, ¿ÏÏË ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜, Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fï˜, Â›Ó·È ¡¤· ÀfiÚÎË ÁÈ· οÔÈÔÓ ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›·! ∞Ï¿ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. ¶·ÓÙÔ‡, ÓÔÌ›˙ˆ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ηϿ Î·È Ù· ¿Û¯ËÌ·, ÔÈ Â˘ÎÔϛ˜ Î·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜.

ªÈÏ‹Û·Ù ÚÈÓ ÁÈ· ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¢ÂÓ ·ÚΛ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÌÈ· ηÚȤڷ; ∆Ô Ù·Ï¤ÓÙÔ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈ¿ÛÂȘ, Ó· ÂÚÁ·ÛÙ›˜ ÛÎÏËÚ¿, Ó· Ì¿ıÂȘ, Ó· ÙÚÈÊÙ›˜ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÛÔ˘. √ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÔÙ¤ ÙÔÓ Î·Ïfi ÏfiÁÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÚÒÙ· ·’ fiÏ·. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ Î·È Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È.


∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ï˘ÚÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ Û·˜, ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Á·Ë̤ÓË Û·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋; ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ Ù˘. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÙÈο, Ù· ¤ıÓÈÎ (·Ú·‚Èο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÎÏ), Ë Í¤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋… ∞’ fiÏ· Ù· ›‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ! ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ù· ͯˆÚ›Ûˆ. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ù ÛÙÔ «ºÈÓÙ¤ÏÈÔ» Î·È ÛÙËÓ fiÂÚ· «∞Ó·ÙÔÏ‹» ÙÔ˘ ª·ÓfiÏË ∫·ÏÔÌÔ›ÚË, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∆È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÂÛ¿˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÂÚÌËÓ‡ۈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ «∞ÈÁ¤·» ÛÙË «ª‹‰ÂÈ·» ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ. ∆ÚÂÏ·›ÓÔÌ·È Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ˆ ‰Ò. ŸÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÈÁ¿- ÛÈÁ¿ Î·È ı· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜. (Â‰Ò ı· ÚÔÛı¤Ûˆ οÙÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË)

BÈÔÁÚ·ÊÈÎfi √ ‚·Ú‡ÙÔÓÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ §·ÏÔ‡Û˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1971. ™Ô‡‰·Û ªÔÓˆ‰›· - ªÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi ø‰Â›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∫·Ú·Ù˙¿ Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1999, Ì ¿ÚÈÛÙ· ·Ì„ËÊ›. ∆Ô ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2002 ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË (Julliard School of Music - Manhattan School of Music), Ì ˘ÔÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ «∞ϤͷӉÚÔ˜ ™. øÓ¿Û˘». ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· - Ì ÙËÓ Gabriella Ravazzi, Ì ı¤Ì·: «∏ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ πÙ·ÏÈ΋˜ ŸÂÚ·˜», Ì ÙÔÓ Ulrich Rademacher ÛÙÔ Lied Î·È √Ú·ÙfiÚÈÔ, Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ∞. ª·ÏÙ¿, Ì ı¤Ì·: «∏ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∞ÚÌÔÓ›·˜ ÛÙ· ¤ÚÁ·

ʈÓËÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜», ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÙÔ˘ Spiro Malas Î·È Marlena Malas ¿Óˆ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋, ÂÚÌËÓ›· Î·È ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË (Chautauqua School of Music). ∆Ô 1996 ΤډÈÛ ÙÔ ∞ã ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi «º›ÏÈÔ˜ ¡¿Î·˜» ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∆ËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ø‰Â›ˆÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ (E.C.U.M.) ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘.

41


∞fi ÙÔ 1995 ¤ˆ˜ ÙÔ 2002 Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ fiÂÚ˜: "Prima la musica poi le parole" ÙÔ˘ A. Salieri (ª·¤ÛÙÚÔ), «¢È‰Ò Î·È ∞ÈÓ›·˜» ÙÔ˘ Henry Purcell (AÈÓ›·˜), "La Serva Padronna" ÙÔ˘ G.B. Pergolesi (Uberto), "πl companttimento di Targedi e Clorinda" ÙÔ˘ Monteverdi (Tagredi), "Il campanello» ÙÔ˘ Donizzeti (Enrico) "The Medium" ÙÔ˘ Menotti (Mr. Gobineau), "∞ ªidsummer Night’s Dream" ÙÔ˘ B. Britten, "Die Zauberflöte" ÙÔ˘ W.A. Mozart (Papageno), "The Telephone" (Ben) ÙÔ˘ G.C. Menotti, "Amal and the Night Visitors" (ªelhior) G.C. Menotti, "Gianni Schicchi" ÙÔ˘ Giacomo Puccini (Gianni Schicchi), "Carmen" ÙÔ˘ Georges Bizet (Escamillio), "Fidelio" ÙÔ˘ L. W. Beethoven (Don Fernando). Œ¯ÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÌʈÓÈο ¤ÚÁ· ÂÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, fiˆ˜: «•Ë̤ڈ̷» ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË §È¿ÏÈÔ˘, Ì ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· Ù˘ ¶Ú¿Á·˜, (ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÏÁã ¢ËÌËÙÚ›ˆÓ, Û ÚÒÙË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË), "∆he Shades of Love" ÙÔ˘ David Blake (Û ÚÒÙË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË), ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ª. ∫·ÏÔÌÔ›ÚË «∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜» (¢Ô‡Î·˜ ¡ÔÙ·Ú¿˜ - ºÚ·ÓÙ˙‹˜) ÙÔ1997, Ì ÙËÓ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· «Robert Schumann» Î·È ÙÔ 2001 ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ıËÓÒÓ Ì ÙËÓ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ƒ·‰ÈÔʈӛ·˜ ∆ËÏÂfiÚ·Û˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÚ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ¡. ∞ÛÙÚÈÓ›‰Ë ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜) ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ «ÏÛÙã ¢ËÌËÙÚ›ˆÓ». ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË (ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·‰ÂÚÊÔ‡ - ¶ÔÏÈÙ›· ∞, ¶ÔÏÈÙ›· µ). ∆¤ÏÔ˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ "∞Ó·ÙÔÏ‹" ÙÔ˘ ª. ∫·ÏÔÌÔ›ÚË (∆˘ÊÏfi˜ µ·ÛÈÏÈ¿˜) Ì ÙË ¡¤· µÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋ ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ·. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Â›Û˘ ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. VIP


ºˆÙfi:studio PANOULIS

°Ú¿ÊÂÈ Ô §Â˘ı¤Ú˘ ¶Ï·Î›‰·˜ ºˆÙfi: ¶··‰¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™¯Â‰È¿˙ÂÈ Î·È ÓÙ‡ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ÈÔ ÎÔÌ„¤˜ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ›‰ÈÔ˜ fï˜ ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ Ù˙ÈÓ Î·È ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·. ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÎÏ¿ÌÔ˘Ú Î·È ˘„ËÏ‹ Ìfi‰·, ·ÏÏ¿ ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ‰ÂÍÈÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ Ôχ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ¶ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Û ÎÔ˘ÙÔ‡ÎÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fiˆ˜ ÙfiÙ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ∑ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ Î·È ÛÙȘ ·Û·Ú¤Ï˜, ·ÏÏ¿ ‰Â ͯӿ ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÙȘ ÙÚÈÎÏÔԉȤ˜ Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ. Œ¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ›„ÂÈ ÙÔÓ Ì‡ıÔ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Ìfi‰·˜ ÛÊ¿˙ÔÓÙ·È, ·ÊÔ‡ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ÂÌÓ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ηχÙÔÓÙ·È ÓÔÌÈο, ‰ÂÓ ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ÁÏ˘ÙÒÛÂÈ ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÁڷʤ˜ Î·È ÙȘ ÎÏÔ¤˜ ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÏÈ¿ ÈÛÙÔÚ›· fiÛÔ Î·È Ë Ìfi‰·. √ ªÈ¯¿Ï˘ ∞ÛÏ¿Ó˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓ›‰· Â›Ó·È ÌÈ· ÎÔÌ„‹ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‰Â ‰È·Ê¤ÚÂÈ Û ٛÔÙ· ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ∂˘Úˆ·›Â˜.

44


¶ˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Û·˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜; ∂›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÌÔ˘ Ê›ÏÔÈ. ™ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ™·ÓÛÈÏÎ 25 ¯ÚfiÓÈ· ∞ÛÏ¿Ó˘, Ô ¶ÔÏ·ÙÒÊ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›·, Ô ∆Û¤ÏÈÔ˜ ÙÔ ÛÙ·›ÏÈÓÁÎ Î·È Ë ¢¿ÊÓË µ·Ï¤ÓÙ ÌÔ˘ ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ÎfiÛÌËÌ· ÁÈ· ¤Ó· Ó˘ÊÈÎfi. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂٷ͇ Ì·˜. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ›ÛÙ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ‹ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Á›ÓÂÛÙÂ Î·È ¤ÌÔÚÔ˜; ∞fi ÙfiÙ Ô˘ Í¤Ê˘Á· ·fi ÙÔ Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ Ì ÌÈ· ÌÔ‰›ÛÙÚ· Î·È Ô √›ÎÔ˜ ∞ÛÏ¿ÓË ¤ÁÈÓ Âȯ›ÚËÛË, ¿ÏÏ·Í·Ó fiÏ·. ¢Â ÌÔÚÒ Ó· ·ÔʇÁˆ Ó· οӈ ÙÔÓ ¤ÌÔÚÔ Î·È Ó·

ºˆÙfi:studio PANOULIS

ªÔÓÙÂÏ›ÛÙ - ÎÔ˘ÚÂÏ›ÛÙ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Û ÛÙÈÁ̤˜ ·˘ÙÔÛ·ÚηÛÌÔ‡. ¢ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÔÙ¤ ·fi Ô›ÎÔ˘˜ ˘„ËÏ‹˜ Ú·ÙÈ΋˜. ¡Ù‡ÓÂÙ·È ·Ï¿ Î·È ÏÈÙ¿. «Œ¯ˆ ¤Ó· ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ Ô˘ ÙÔ ÊÔÚ¿ˆ Û Á¿ÌÔ˘˜, ‚·ÊÙ›ÛÈ· Î·È ÛÙȘ Âȉ›ÍÂȘ. ¢Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÚ·‚¿Ù˜ Î·È ÙÔ Â›ÛËÌÔ ¤Ó‰˘Ì·. ¶ÚÔÙÈÌÒ fiÙÈ ÈÔ ÛÔÚ Î·È ¿ÓÂÙÔ. ¡ÔÈÒıˆ Û· 18¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÓÙ‡ÓÔÌ·È ¤ÙÛÈ. ∫·È ÔÈ ·Ú¤Â˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ·fi ̤ӷ. ∂›Ó·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ì ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂›Ì·È Î·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ Â·Ê‹ Ì ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜».

45


ÛÙË ™¯ÔÏ‹ µ·Î·Ïfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·, Ù· ÔÔ›· Ô˘ÏÔ‡Û· ÛÙ· Ì·Á·˙È¿, ÁÈ· Ó· ‚Á¿˙ˆ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔ˘ Î·È ÁÈ· Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÔ˘ ¤ÍÔ‰·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÁfiÚ·Û· ÌÈ· Ì˯·Ó‹ Î·È ‹Ú· ÌÈ· ÌÔ‰›ÛÙÚ·. ∆· ˘fiÏÔÈ· ‹Úı·Ó Û·Ó fiÓÂÈÚÔ. ∫¿Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÔÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˜, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ fiÏ· ‹Ù·Ó ˙˘ÁÈ·Ṳ̂ӷ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·».

ÊÚÔÓÙ›˙ˆ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÌÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· οӈ Î·È ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ó· ‰È¢ı‡Óˆ fiÏÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· ̤ӷ». °ÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙË Ã·ÏΛ‰·. ∞fi ÌÈÎÚfi˜ ‹ıÂÏ ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ìfi‰·˜ ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· (Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ã60) ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË ¤‚ÚÈÛΠ·ÚÓËÙÈÎfi ÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ ÙÔ˘. «∆ËÓ ÚÒÙË ÌÔ˘ Â›‰ÂÈÍË ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÎÚ˘Ê¿ ·fi fiÏÔ˘˜. ∂›¯· οÓÂÈ ÎÔ¿Ó· ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ‹Á· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó· ‰ˆ ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ∆ÛÂÎϤÓË. º˘ÛÈο ‰Â Ì ¿ÊËÛ·Ó Ó· Ìˆ Î·È ÂÈÓfiËÛ· ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ¶‹Ú· ·fi ¤Ó· ·ÓıÔˆÏÂ›Ô ÌÈ· ·ÓıÔ‰¤ÛÌË Î·È Â›· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô fiÙÈ ‹ÌÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› Ô˘ ËÁ·›ÓÂÈ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∆ÛÂÎϤÓË. §›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ η٤‚Ëη ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ¤Ó· ¯ÈÏÈ¿ÚÈÎÔ Î·È ¿ÊıÔÓË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ó· οӈ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÌÔ˘Ó. ™Ô‡‰·˙·

46

¶ˆ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙ fiÙÈ ı· ÓÙ‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ 2020; ¶ÚÈÓ ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· ›¯· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ۯ¤‰È· Û ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ ı· Â›Ó·È Ë Ìfi‰· ÙÔ 2.000. ∂›¯· ۯ‰ȿÛÂÈ Á˘Ó·›Î˜ Ì ‰È·ÛÙËÌÈο ÚÔ‡¯·, Ó· ÊÔÚÔ‡Ó ÂȉÈο η¤Ï· ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈο. º˘ÛÈο Ù›ÔÙ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ∆Ô ›‰ÈÔ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √È Á˘Ó·›Î˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÊÔÚ¿Ó ÚÔ‡¯· Û·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Ó· ÙȘ ‚ϤÔ˘Ì ۋÌÂÚ· Î·È ‰Â ı· Á›ÓÔ˘Ó Í·ÊÓÈο fiϘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ ÛÙÔ ™Ù·Ú ∆ÚÂÎ. ¶ÔÈ· Á˘Ó·›Î· ı· ı¤Ï·Ù ӷ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÚÔ‡¯Ô Û·˜ Î·È ÁÈ·Ù›; ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Î·È ‰˘Ô ·È‰È¿. ∂›Ó·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. °È ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÚÔ‡¯· ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓÂÛË. ∆¤ÙÔÈ· ÚÔ‡¯· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÔÏÏ¿ ÂÈÏÂÁ̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙË µfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.


∏ ÂÏÏËÓ›‰· ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ÚÔ‡¯Ô Î·È fiÛÔ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‡ÓÂÈ Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙȘ «ÎÔÌ„¤˜» ∂˘Úˆ·›Â˜; ∂›Ó·È ϤÔÓ Ì‡ıÔ˜ fiÙÈ ÔÈ °·ÏÏ›‰Â˜ Î·È ÔÈ πÙ·Ï›‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ÎÔÌ„¤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÂÚÓ¿ÂÈ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÛÙ· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÊÔÚÈ¤Ù·È ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ∂ÏÏËÓ›‰· ͤÚÂÈ Ó· ÂÈϤÁÂÈ ÙÈ ÚÔ‡¯Ô Ù˘ ¿ÂÈ Î·È ‰Â ‰È·Ê¤ÚÂÈ Û ٛÔÙ· ·fi ÙȘ ∂˘Úˆ·›Â˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Ó¤ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Ô˘ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ¿ÍÈÔÈ Û˘Ó¯ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ‰È΋˜ Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜; À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó Î·Ï¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ı· Ù· ¿Ó ηϿ. ŸÛÔ ÌÔÚÒ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙ˆ, ·ÏÏ¿ οÔÈÔÈ Ì ÏËÁÒÓÔ˘Ó Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜.

47


ŒÓ·˜ Ó·Úfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜ ۯ‰ȷÛÙ‹˜ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ì ›¯Â ÈÎÚ¿ÓÂÈ Ôχ, fiÙ·Ó Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ì·˜ ·¤ÚÚÈÙ fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ ‹ ÎϤ„ÂÈ È‰¤Â˜ Î·È ÚÔ‡¯· Û·˜; ∞fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. ∞ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÎϤ‚Ô˘Ó È‰¤Â˜ Î·È ÚÔ‡¯· ÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ. Œ¯ˆ ·fiÏ˘ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ ÓÔÌÈÎfi ™ˆÎÚ¿ÙË ¶ÚÔ‚·Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Â›Ì·È Î·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÁÒ Â›Ì·È Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÁÎÚ·ÙÒ Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Û ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Ì ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È. ™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È Û˘Ó‰Èοٷ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. º·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ Â‰Ò Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÈÔ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜. ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÔÓ٤Ϸ Ì ٷ ÔÔ›· ¤¯ÂÙÂ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯Â٠ͯˆÚ›ÛÂÈ Î·È ÁÈ·Ù›; ∫·Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ªÂ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÔ¤Ï˜ ¤¯ˆ ¿ÚÈÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚¤‚·È· ı˘Ì¿Ì·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÔ˘ ÂÔ¯‹˜. ◊Ì·ÛÙ·Ó Î·È Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔÈ Î·È ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏÔ ‰¤ÛÈÌÔ.

48


¶ÔȘ ıˆÚ›Ù ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË Î·ÚȤڷ Û·˜; ŸÙ·Ó Ì ›¯Â ÚÔÛηϤÛÂÈ Ë ∫·ÚÔϛӷ ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ Û ¤Ó· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÁηϿ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi. ªÂ ‰È¿ÏÂÍ·Ó Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹Ûˆ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‹ÌÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ fiˆ˜ Ô À‚ ™·ÈÓ §ÔÚ·Ó Î·È Ô ∫¿Ï‚ÈÓ ∫Ï¿ÈÓ. ™ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË Ìfi‰·˜ ÙÔ˘ ¡Ù‡ÛÂÏÊÔÚÓÙ, ‹Ù·Ó ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û· ÌÈ· ÎÔÏÂÎÙÛÈfiÓ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ∂›¯Â ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÙÔ CNN. ªÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÁÈ· Ù· 25 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÚÂÙ · ÔÚÙÂ. ∏ Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· «§ÈÌÂÚ·ÛÈfiÓ» Û ۯÂÙÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ¤ÁÚ·Ê ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘, fiÙÈ Ë «∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·Ú¯·›Â˜ ÎÔÏfiÓ˜». ™ÙÔ ª¿ÚÈ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÎÏÂȉ› Ù˘ fiÏ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Â›‰ÂÈÍË Ô˘ ¤Î·Ó· ÂΛ. ÃÚ˘Ûfi ÎÏÂȉ› Ù˘ fiÏ˘ ¤¯ˆ Î·È ·fi ÙË Ã·ÏΛ‰·, ÙËÓ fiÏË Ô˘ ηٿÁÔÌ·È. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·Ó‚·›ÓÂÙÂ Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ∆Ș Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· οÓÂÙ ÛÙËÓ fiÏË, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ; ¢Â ı· ˆ fiÙÈ Ï¤Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÙËÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È. ∞ÔÏ·Ì‚¿Óˆ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏË ÙË µfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ·Ù› Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜ Î·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ·ÔÓ¤Ô˘Ó ÌÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ Ú›˙˜ ÌÔ˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Á˘ÚÓ¿ˆ Û ÎÔ˘ÙÔ‡ÎÈ· ÛÙËÓ ÕÓˆ ¶fiÏË Î·È Û ¯ˆÚÈ¿ ¤Íˆ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¢ÂÓ ·ÚÓÔ‡Ì·È ÔÙ¤ Î·È ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ÌÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Û Âȉ›ÍÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜.

49


Ô ›‰Ú˘Ì· ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ «∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∫fiÛÌÔ˜» ŒÎıÂÛË - ¶ÔÏ˘ı¤·Ì· Ù›ÙÏÔ 4.000 ¯ÚfiÓÈ· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ºÔÚÂÛÈ¿˜. ∆ËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ë πˆ¿ÓÓ· ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·È ı·̷ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓfiÚ·Ì· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ó‰˘Ì·Û›·˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ·fi ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ÂÔ¯‹ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ôı ·ÈÒÓ·. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÌÓ‡ÛÙËÎÂ Ô ¤ÏÏËÓ·˜ ۯ‰ȷÛÙ‹˜ ªÈ¯¿Ï˘ ∞ÛÏ¿Ó˘, ÙË Ó¤· ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÃÂÈÌÒÓ· 2002- 2003. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· «∞ı‹Ó· 2004».

ªÂÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜: ñ ∆· ÚÔ‡¯· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ıËÏ˘Î¿ Î·È Û¯Â‰È¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÊÔÚÂıÔ‡Ó Î·È Ó· Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ñ ∏ ÛÈÏÔ˘¤Ù· «·›˙ÂÈ». ™˘Ó·ÓÙ¿Ì ÚÔ‡¯· Î·È ÛÙÂÓ¿ Î·È Ê·Ú‰È¿ Î·È Ì›ÓÈ Î·È Ì¿ÍÈ. ñ ∏ sexy Á˘Ó·›Î· ·ÔıÂÒÓÂÙ·È fiˆ˜ Î·È Ë ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋. ¶·ÏÈ¿ ˘ÏÈο ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Ì Ӥ·… ñ ∆Ú·¯È¿ ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Ì ·¤ÚÈÓ·. ∆Ô ‰¤ÚÌ· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ù· ‚ÂÏÔ‡‰· Î·È ÙȘ ‰·Ó٤Ϙ, Ù· Ù˙ËÓ, Ù· ÌÂٷ͈ٿ ˘Ê¿ÛÌ·Ù·… ñ ∆· ÊÔڤ̷ٷ Â›Ó·È sexy ·ÏÏ¿ Û˘ÓÙËÚÈÙÈο Ì ¯ÚÒÌ· ‹ Ì·‡Ú·… ∞ÚÎÂÙ¿ ÓÙÚ·¤ fiˆ˜ Î·È ÛÔϤÈÁ… ñ ∂ÓÙ˘ˆÛȷο Ì·Ó›ÎÈ·, ‰›ÓÔ˘Ó Ó¤Ô ·¤Ú· ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÛÒÌ·… ñ ¶·ÓÙÂÏfiÓÈ· Û fiϘ ÙȘ ÊfiÚ̘, Ì ʷډȤ˜ Ô˘Î·Ì›Û˜… ñ ∂›Û˘ ÛÔ˘¤ÓÙ ÎÂÓÙË̤ӷ, ÏÂÎÙ¿, ÁÔ‡Ó˜, ‰·Ó٤Ϙ, ·¤ÚÈÓ˜ ÌÔ˘ÛÂϛӘ Ì· ÚÔ¿ÓÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ‡ÊÔ˘˜… ñ √ÓÂÈÚÂ̤ӷ ˆ˘ÊÈο, ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ˘„ËÏ‹˜ Ú·ÙÈ΋˜… VIP

50


∏ ∂‡· ∆ÛfiÙÛÔ˘ Â›Ó·È Ì›· Ó¤· ۯ‰ȿÛÙÚÈ· Ë ÔÔ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ multi culture ηıÒ˜ Î·È ·fi Ù· Ù·Í›‰È· all over the globe Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Ôχ¯ÚˆÌË ·Ï¤Ù· Ù˘ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈ΋˜ ∞Û›·˜. ∆· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Â›Ó·È ˘Ê·ÓÙ¿ ‚·Ì‚·ÎÂÚ¿, ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÚÔÛÌ›ÍÂȘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ Ì ÈÚȉ›˙ÔÓÙ· ÌÂÙ¿ÍÈ·, ÈÓ‰Èο Û¿ÚÈ, Ï·ÌÂÚ¿ Chinese Û·Ù¤Ó, ηıÒ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ˘ÏÈο. ∫¿ı ÛÂÈÚ¿ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, Û·ÊÒ˜ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ·ÓÂ·›ÛıËÙ· ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋ Ì· Û ·fiÏ˘ÙË ·ÚÌÔÓ›· Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ı· ‚Ú›Ù ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË : ƒ¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ı‹Ó·: Underground, Dance floor, ∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË: PSARI IMPORT. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·: NIKO (VISION), BÔËıfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘: KÔÚÓËÏ›·, Styling /√ÚÁ¿Ó. ·Ú·ÁˆÁ‹˜: ¢‹ÌËÙÚ· M¿Ú‰·, M·ÎÈÁÈ¿˙: E˘Ú˘‰›ÎË, MÔÓÙ¤ÏÔ: ™Ù¤ÏÏ·

52


単Kimono - Psari


単Japanese Camisa Psari


ñºfiÚÂÌ· Yuki - Psari

55


ñMÏÔ‡˙· - Psari


ñTop china ñPsari ·ÓÙÂÏfiÓÈ Rakel pants - Psari

57


Àԉ¯Ù›Ù ٷ Ó¤· ÂÎÏÂÎÙÈ΋ ÎÔÌ„fiÙËÙ· Ù˘ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈ΢ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÙˆÓ Accessorize. ŸÌÔÚÊË, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È ÔχÙÈÌË Ë Ó¤· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· 2002/2003 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi Ù· 70’s Î·È ¤ÓÙÔÓË ‰È¿ıÂÛË vintage, ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˘ÏÈο, ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∏ ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ·Ï¤Ù· Â›Ó·È ‹ÚÂÌË, Û ÛÙ˘Ï antique ‹ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ Ì ‚·ı‡ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ¯ÚÒÌ·. ∆Ô look antique ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÏÂÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, Ì ÂÚ›Ù¯Ó˜

58


PUBLI VIP NOREL

ÏÂÙ¤˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ·fi ÔÍÂȉˆÌ¤ÓÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ, ÓÙÂÏÈοÙ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Ê˘Ï·¯Ù¿, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·fi ÛÌ¿ÏÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ Ì ÌÈÎÚ¿ ÎÂÓÙË̤ӷ ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ· Ì ¯ÂÚÔ‡ÏÈ· ·fi ÏÂÙ‹ ·Ï˘Û›‰·. ∆· Accessorize Ì›· Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ‰ÈÂıÓÒ˜ ∞ÁÁÏÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ª & ¶. Ã˘Ù‹ÚÔÁÏÔ˘ ∞.∂. ÛÙ· ÈÔ ÎÂÓÙÚÈο Î·È ÂÌÔÚÈο ÛËÌ›·. Accessorize ∆ÛÈÌÈÛ΋ 51 ÙËÏ. 2310 251200 & ∆ÛÈÌÈÛ΋ 70 ÙËÏ. 2310 252999

59


∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ηȅ ÁÔ‡ÚÈÎÔ˜ Ô Ó¤Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜ √È ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔӛ˜, ÔÈ ÚÔÏ‹„ÂȘ, ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ Î·È ÔÈ Â˘¯¤˜ ÁÈ· ˘Á›· Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë, «ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È» Ì·˙›, ηıÒ˜, ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. √È ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÙÔ Ô‰·ÚÈÎfi, ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡, ÙÔ ÊÏÔ˘Ú› ÛÙË ‚·ÛÈÏfiÈÙ· Î·È Ù· ÁÔ‡ÚÈ·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂÌ¿˜, ˆ˜ «·Û›‰Â˜» ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ. °Ú¿ÊÂÈ Ë ∞Ó‰ÚÔӛ΢ ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙÔ˘

60


°Ô‡ÚÈ· Î·È ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ∞ÈÒÓ˜ ÙÒÚ·, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÏfiÁÈ· Î·È È‰¤Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ʤÚÂÈ Ù‡¯Ë ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ, Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜ Î·È «Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È» ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ‚·ÊÙ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ¤ıÈÌ·. ∏ Â˘Ù˘¯›· fiÏˆÓ Ì·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ηıÒ˜ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂÌ¿˜ Ó· ÎÈÓԇ̷ÛÙ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÊÔ‚ÈṲ̂Ó˜ ÚÔÏ‹„ÂȘ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÌÔÈÔ·ıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û›ÙÈ· Â›Ó·È ÛÙÔÏÈṲ̂ӷ, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Ì οÔÈÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜. ªÂÚÈÎÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ: ŒÓ· ÎÏ·ÛÈÎfi ¤ıÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ‚Ú‡Û˘. ªÂ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙȘ ‚Ú‡Û˜ ÁÈ· Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ¿ÊıÔÓÔ ÓÂÚfi. ∆Ô Á¿ÚÁ·ÚÔ ÓÂÚfi ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ.

∆Ô ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ‚¤‚·È· ¤ıÈÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÂ›Ù·È ÁÔ‡ÚÈÎÔ, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜. ∏ ·ÁˆÓ›· Û ÔÈfiÓ ı· ¤ÛÂÈ ÙÔ ÊÏÔ˘Ú› Ù˘ Ù‡¯Ë˜, Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∆Ô ¤ıÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÊÏÔ˘Ú›, Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, fiÙÈ ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÙËÓ ›Ù· Ì ÙÔ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÓfiÌÈÛÌ· Î·È ÙË ÌÔ›Ú·Û·Ó ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› Ô Ù˘¯ÂÚfi˜. √ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó·ÎËÚ˘ÛÛfiÙ·Ó Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜! ∏ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·, Â›Û˘, Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ «ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ¿ÚÙÔ˘» Î·È ÙÔ˘ «ÌÂÏÈ‹ÎÙÔ˘» ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ, ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ‹ ÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ηϋ˜ Ù‡¯Ë˜. µ¤‚·È·, Ë ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÊÏÔ˘ÚÈÔ‡, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ∂›ÛÎÔÔ Î·È Î·ÙÔÈÓfi ÕÁÈÔ µ·Û›ÏÂÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜, Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¤Í˘ÓÔ ÙÚfiÔ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜, ηٿÊÂÚ ӷ ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·fi ÙÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ·Ú¿ÍÂÈ ÔÈ ÎϤÊÙ˜. ªÂÙ¿ ·fi ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜, ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ∆Ô Úfi‰È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÏ˘ÎÈ¿ Î·È Âӈ̤ÓË, fiˆ˜ ÁÏ˘Î¿ Î·È Âӈ̤ӷ Â›Ó·È Ù· ÛfiÚÈ· ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡.

ŒÓ· ¿ÏÏÔ -·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi- ¤ıÈÌÔ, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È Ù· fiÓÂÈÚ· ÁÈ· ¤Ó· ηÏfi Á¿ÌÔ! ∆· ÂχıÂÚ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·ÌÔÓ‹˜, Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ì·Ï›ÙÛ· ·fi ÎÂÚ›, ¤ÁÚ·Ê·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ‰›Ï· Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ηډԇϷ. ∆ËÓ Ì·Ï›ÙÛ· ·˘Ù‹, ÙËÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÂΛ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘. ∞Ó ÙÔ Úˆ› Ô˘ ͢ÓÔ‡Û·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È Ë Î·Ú‰Ô‡Ï· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó Î·ı·Ú¿, ÙfiÙ ·˘Ù¤˜ ‹ÍÂÚ·Ó ÔÈfiÓ ı· ·ÓÙÚ¢fiÓÙÔ˘Û·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

61


∆· ÎÚÂÌ̇‰È· Î·È Ù· ÛÎfiÚ‰· Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ ÂÍÒÔÚÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Î·Îfi ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ∆Ô ÛÎfiÚ‰Ô ‚¤‚·È·, ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∆¤ÏÔ˜, Ë ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ÚfiÏË„Ë ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, Â›Ó·È ÙÔ Ô‰·ÚÈÎfi. ŸÏÔÈ Ì·˜, ÂÈ˙ËÙԇ̠ӷ Ì·˜ οÓÂÈ Ô‰·ÚÈÎfi, ¤Ó· ηÏfi Î·È Ù˘¯ÂÚfi ¿ÙÔÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ì·˜. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ô ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·Ù¿ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì ÙÔ ‰ÂÍ›, ¿Óˆ Û ¤Ó· ÎÏÂȉ› Ô˘ ¤¯ÂÈ Â›Ùˉ˜ ÙÔÔıÂÙËı› οو, ÁÈ· Ó· ›ӷÈ, fiˆ˜ ıˆÚ›ٷÈ, ÈÔ ÛÙ¤ÚÂÔ˜ Ô ‚›Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.

∆Ô ÁÔ‡ÚÈ ÙˆÓ… Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ∂›Ó·È ۯ‰fiÓ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, fiÙÈ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÔÈ ÊÈÏÈΤ˜ ·Ú¤Â˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û οÔÈÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ηψÛÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ, ı· Ê¿ÓÂ Î·È ı· ÈÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÙÚ·¤˙È, ı· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ‰ÒÚ· Î·È fiˆ˜ ÙÔ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ ¤ıÈÌÔ, ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Û οÔÈÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÙÚ¿Ô˘Ï·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∆Ș ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ۯ‰fiÓ «ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È» Ù· Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È·, ¤ÙÛÈ, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ϤÌÂ. ¶ÚÈÓ Î·Ï¿-ηϿ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜, ÔÈ ÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÏȯı› ÌÈ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ‹ÚÂÌË «¯·ÚÙÔ·ÈÎÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿». ∆· ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜, ÁÈ· «ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË», Â›Ó·È Ì ÙȘ ÙÚ¿Ô˘Ï˜ Î·È ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÚÔ˘Ï¤Ù˜.

∆Ô ÈÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ Ì ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï·, Â›Ó·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÚÈ·ÓÙ·Ì›·. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·fi ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÂÙ¿ ·›ÎÙ˜. ∆Ô ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Ù· ʇÏÏ· Â›Ó·È Ë «Ì¿Ó·» Î·È ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÌÔÈÚ·ÛÈ¿, Ô Î¿ı ·›ÎÙ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË «Ì¿Ó·», ÔÓÙ¿ÚÂÈ ¤Ó· ÔÛfi. ∆· ʇÏÏ· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÔȯٿ Û fiÏÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË «Ì¿Ó·» Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ·ÓÔȯÙfi Î·È ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ʇÏÏÔ. ∏ «Ì¿Ó·», ·Ó ı¤ÏÂÈ, ÙÚ·‚¿ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ʇÏÏ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. ∆ËÓ ›‰È· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜. ∏ «Ì¿Ó·», ·ÊÔ‡ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ʇÏÏÔ, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È ÏËÚÒÓÂÈ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ·fi ·˘Ù‹Ó. √È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÚÔÈÛÌ· 31. ªÈ· ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÈÎÔÛÈÌ›·.

62


∏ ÚÔ˘Ï¤Ù· ˘‹ÚÍ ·Ó¤Î·ıÂÓ Ù˘¯ÂÚfi ·È¯Ó›‰È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·›ÁÏË, ηıÒ˜ Â› ·ÈÒÓ˜ „˘¯·ÁˆÁÔ‡Û ÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο Ù¿ÍÂȘ. ∆ËÓ «ÂÁηÈÓ›·Û» ÙÔ 1760, Ë Ì·ÚÎËÛ›· ¡Ù ¶ÔÌ·ÓÙÔ‡Ú Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡·ÔϤÔÓÙ· ‰È·‰fiıËΠÛÙ· Û·ÏfiÓÈ· ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ. ™ÙË ÚÔ˘Ï¤Ù·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÙÚÔ¯fi˜ Ô˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÔÚÈ˙ÔÓÙ›ˆ˜. ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡, Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Û ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ 0 ¤ˆ˜ ÙÔ 36, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÒÌ·Ù· Ì·‡ÚÔ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ ÂÓ·ÏÏ¿Í. √È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Â›Ó·È ·ÏÔ›. √È ·›ÎÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Û’ ¤Ó· ·ÚÈıÌfi Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó Ë Ì›ÏÈ· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÚÈıÌfi, ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. √ ÛÎÔfi˜, ‚¤‚·È·, ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Ë ÒÚ·, ·Ú¤· Ì ·Á·Ë̤ӷ ÚfiÛˆ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· Ù˘¯ÂÚ¿, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È·, Ô˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·›ÍÂÈ ÙË ‚Ú·‰È¿ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, fiˆ˜ Ù· ÂÈÙÚ·¤˙È· Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ÁÓÒÛ˘.

∂Ì›˜ Û·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ ‰Â¯Ù›Ù ÌÂ Â˘Ù˘¯›· Î·È ˘Á›· ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ›ӷȅ ÁÔ‡ÚÈÎÔ˜

¶·ÚÔÈ̛˜ Î·È ÚÔηٷϋ„ÂȘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ∆Ô ·È‰› Ô˘ ı· ÁÂÓÓËı› ·Ó‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ı· Â›Ó·È Ôχ Ù˘¯ÂÚfi ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∆Ô ·ÂÚ¿ÎÈ, ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ı· ʤÚÂÈ Î·Ï‹ Ù‡¯Ë. ∆ËÓ ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, fiÏ· Ù· ˙Ò· ÌÈÏ¿Ó Û ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. øÛÙfiÛÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ÁÚÔ˘ÛÔ˘˙È¿ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂȘ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ùfi! ŒÓ·˜ ¤Ó·ÛÙÚÔ˜ Î·È Î·ı·Úfi˜ Ô˘Ú·Ófi˜ ÙËÓ ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ı· ʤÚÂÈ Î·Ï‹ Ûԉȿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ¶·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ŸÛÔÈ Âı·›ÓÔ˘Ó ÂΛӘ ÙȘ ÒÚ˜, ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ∞Ó Ê·˜ ˆÌfi ·˘Áfi ÚÈÓ ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÙÔ Úˆ› ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ı· ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÔ˘‚·Ï¿˜ ‚¿ÚË Ì ¢ÎÔÏ›· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿! ÃÈfiÓÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÛËÌ·›ÓÂÈ, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ ¶¿Û¯·. VIP

63


ºÒÙÔ: STUDIO IDEART

64


ºÒÙÔ: STUDIO IDEART

1 ƒÔÌ·ÓÙÈÎfi Ì ‰˘Ó·Ù¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ù˘¯ÂÚfi Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÔ‡ÚÈ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ πø™∏º. ¢ÒÛÙ ÙȘ ¢¯¤˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ 2003, ÊÔÚ¤ÛÙ ÙËÓ Ù˘¯ÂÚ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Û·˜ Ì ÙÔ ÁÔ‡ÚÈ Ù˘ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÏfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô πø™∏º. £· Ù· ‚Ú›Ù ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· IOSIF COLLECTIONS ™∆∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Î·È Û 130 ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ IOSIF Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 2 µπƒ°π¡π∞ µπ§¢πƒπ¢∏ - πãÀ™ ÁÔ‡ÚÈ ÙÔ˘ 2003 ª¤Û· ·fi ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯·ı› ·fi ÙËÓ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ıÂÏ‹Û·Ì ӷ ÛÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ πãÀ. πãÀ™ ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ & Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜. ™¯Â‰È¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ µÈÚÁÈÓ›· µÈωÈÚ›‰Ë Û ¿ÚÁ˘ÚÔ 925 Î·È Û ∫18, Û ηÚÊ›ÙÛ˜, ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· Ú˜ - ·Ȥ, ηÚÙÔı‹ÎË ÎÏÂȉÔı‹ÎË Î·È ÛÙ·¯Ùԉԯ›Ô.

66

3 ∆Ô ÁÔ‡ÚÈ ÙÔ˘ 2003 ·fi ÙËÓ Gallery Diamond Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ∞ÁÁ¤ÏÈη ª·˘Ú›‰Ô˘ ·ÓÙ·Ù›Ê Û ·Û‹ÌÈ 925 & ¯Ú˘Ûfi 18kt Î·È Î·ÚÊ›ÙÛ·. 4 °Ô‡ÚÈ Û ·Û‹ÌÈ 925 ÁÈ· ÙÔ 2003 ·fi ÙËÓ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔÔÈ›· ∞∫ƒπ∆π¢∏. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È Û ¯Ú˘Ûfi 18kt. 5 ∆Ô Î¤Ú·˜ Ù˘ ∞Ì¿ÏıÂÈ·˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÙÔ Î¤Ú·˜ Ù˘ ∞Ì¿ÏıÂÈ·˜ Û˘Ì‚fiÏÈ˙ ÙËÓ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÊıÔÓ›·. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ¤‰ÈÓ ÛÙÔÓ Î¿ÙÔ¯fi ÙÔ˘ fiÙÈ ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ. ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· °È¿ÓÓ·˜


6 KOSMIO- ∫∞§ºπ¢∏™ ªπÃ∞§∏™ ∫¿ı ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÚÓÂÈ Ì·˙› Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÂÏ›‰Â˜, Ó¤· Û¯¤‰È· Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ Ù‡¯Ë Ó· Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÔÏÌËÚÒÓ. ∞˜ ÙÔ Â˘¯ËıÔ‡ÌÂ… ÀÁ›· Î·È ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

ʇÏÏÔ ÙÔ˘ ¤ÊÂÚÓÂ Î·È ‰ÒÚÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ ÚÒÙÔ Ê‡ÏÏÔ ¯¿ÚÈÛ ˘Á›· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ê‡ÏÏÔ, ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ›Ú·Û ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ· ÙÔ˘˜ ηÏÔÙ‡¯ÈÛÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ʇÏÏÔ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙËÓ ÈÔ ÔχÙÈÌË ¯·Ú¿…Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È. ∫·ÏfiÙ˘¯Ô Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ 2003. 7 «ÙÔ ∆ÂÙÚ¿Ê˘ÏÏÔ ∆ÚÈʇÏÏÈ» Û¯Â- £· ÙÔ ‚Ú›Ù ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· πˆ·Ó‰È·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· πˆ·ÓÓ›‰Ë ∆Ô Ó›‰Ë˜, ¢È·˘Úfi˜, ¶¤ÙÚ· & ª¤Ù·ÏÏÔ, ÈÔ ÌÈÎÚfi, ÙÔ ÈÔ ·ÁÓfi ÙÔ ÈÔ ·ıÒÔ, ·˘Ùfi Link. ÙÔ ‚ڋΠÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ÙÚÈʇÏÏÈ. ∆Ô ÙÂÙÚ¿Ê˘ÏÏÔ! ∫È ‹Ù·Ó Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÙÚ˘ÊÂÚ‹, Ô˘ ‰Â ı¤ÏËÛ ӷ ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, 8 ∞µ∞∫∞™ ∆Ô ÁÔ‡ÚÈ Ù˘ Ó¤·˜ Ì· Ó· ÙÔ ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ 2003. ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∫È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÙÂÙÚ¿Ê˘ÏÏÔ ŒÓ· ·ÚÈıÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ fiÔ˘ ÙÚÈʇÏÏÈ ¯·Ú›ÛÙËΠ·Ïfi¯ÂÚ·, ·’ ÙÔ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÌÈÏ¿Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÌÈÎÚfi ·È‰›, Û’ fiÏË ÙË Ï¿ÛË. … Î·È Î¿ı ÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘, Ù· Ì˘-

ÛÙ‹ÚÈ· fiÔ˘ ÓÙ‡ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·¤ÚÈÓË ÔÓÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Î·Ù¿·˘ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ Ù‡Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ Ë ÕÓÓ· µÈÏȉÈÚ›‰Ô˘ - ª·ÎÚ‹ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÔ‡ÚÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Û ·Û‹ÌÈ ‹ ¯Ú˘Ûfi ÁÈ· ÙÔ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫√ µπ§¢πƒπ¢∏™. 9 √ ∏Ì›ıÂÔ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ‰·Ì¿˙ÂÈ ‰‡Ô ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ª˘ÎËÓ·˚Îfi ÛÊÚ·ÁȉfiÏÈıÔ (1450 .Ã.). £· ÙÔ ‚Ú›Ù ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ILIAS LALAOUNIS ∞ı‹Ó·: ∫·Ú˘¿ÙȉˆÓ 6, ∫ËÊÈÛÈ¿ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË:ªËÙÚÔfiψ˜ 68 & ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê 11.

67


√ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ Ì ÙËÓ ¤ÓÓ· …Î·È Ô ∂˘Úˆ·›Ô˜ Ì ٷ ÎfiÎÎÈÓ·

√π ¢À√ ∞¡∆πª∞Ã√ª∂¡√π ∞´-µ∞™π§∏¢∂™ ∆∏™ ¶ƒø∆√Ã√¡π∞™ ∫∞π ∆∏™ ∑ø∏™ ª∞™ °Ú¿ÊÂÈ Ë ŒÏÂÓ· ∆˙‹Î·

68


√ ∞˚-µ·Û›Ï˘ ı· ‘ÚıÂÈ ·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜. £· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ÌÈÓ¿‰· Î·È ı· ‚ÁÂÈ ÛÒÔ˜ Î·È ·‚Ï·‚‹˜ ‰›¯ˆ˜ Î·Ó Ó· ÙÛÔ˘ÚÔ˘ÊÏÈÛÙ› ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ηÈÂÈ ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ, ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ‰ÒÚ· Ì·˜, ÛÙȘ οÏÙÛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Û ÂÌÊ·Ó‹ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ‹ οو ·fi ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ. ¶¿Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ô˘ ˙Ô‡Û·Ì Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·-·˘Ù·¿ÙË. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ó·ÚˆÙËı‹Î·Ì ˆ˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô Â˘ÙÚ·Ê‹˜ ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÔ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·ÌÈÓ¿‰· ‹ ·fi ÙÔ ÊˆÙ·ÁˆÁfi. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ó·ÚˆÙËı‹Î·Ì ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·˜ οı ¯ÚfiÓÔ ·˘Ù‹ ÙË ÂÚ›Ô‰Ô, Ì·˜ ·ÚfiÙÚ˘Ó·Ó Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ì ÙÈ ‰ÒÚÔ ı· ı¤Ï·Ì ·fi ÙÔÓ ∞˚-µ·Û›ÏË, ÙÔÓ Î·ÏÔοÁ·ıÔ ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÔ Ì ÙËÓ ¿ÛÚË ÁÂÓÂÈ¿‰· Î·È ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÛÙÔÏ‹, Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì¤Ú˜ ÙÒÚ· ·fi ÙË ·ÁÂÚ‹ ¯ÒÚ· Ù˘ §·ˆÓ›·˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›. ∆ËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ì·˜ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó fiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛ·ÌÂ: «∂Ì›˜ ÛÔ˘ ·ÁÔÚ¿˙·Ì ٷ ‰ÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ∞˚-µ·Û›Ï˘». ª·˜ ηÎÔÊ¿ÓËΠ·Ú¯Èο. ¢ÂÓ ı¤Ï·Ì ӷ ÙÔ ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ, ÙÔÓ ·Á·‹Û·Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ «¿ÁÈÔ», ›¯Â Á›ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·˙ËÙ‹Û·Ì ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ˆ˜ ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¿ÁÈÔ, ÙÔ ª¤Á· µ·Û›ÏÂÈÔ, ÙÔÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ‰È‰¿ÛηÏÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜.

√ ∞˚-µ·Û›Ï˘ Ì ٷ ÎfiÎÎÈÓ· ∞fi Ô‡ ‹ÚıÂ, ˆ˜ ÂÈÛ¤‚·ÏÏ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÙfiÛÔ ÂÈÛÌ·ÙÈο; ∆È Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÕÁÈÔ µ·Û›ÏË, ÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙÈÌ¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘; ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈο Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ Ï›ÁÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ Ô˘ ·È‰È¿ Û˘Ó‰¤·Ì ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ, Ì ÙÔÓ ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÔ Ô˘ ‚Ϥ·Ì Û ÎÔ‡ÎϘ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‹ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ·, Û ¤ÏÎËıÚÔ ÊÔÚو̤ÓÔ ‰ÒÚ· Î·È ‰˘Ô Ù·Ú¿Ó‰Ô˘˜ Ó· ÙÔ ÙÚ·‚¿Ó ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜, ‚Ô˘Ó¿ Ì ¯ÈfiÓÈ, ‹ ÂÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·. ¶Ï‹Ú˘ Û‡Á¯˘ÛË ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ¤‰ÈÓ·Ó È‰È·›ÙÂÚË ‚¿ÛË ÛÙË °¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡ fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ ÛÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∞fi ÙË ¿ÏÏË Ì·˜ «‚fiÏ¢» Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘. ◊Ì·ÛÙ·Ó Î·Ï¿ ·È‰È¿ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¿Ú· ›¯·Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ·fi ·˘Ùfi ÙÔÓ ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÔ. ¢ÂÓ ı· Ì·˜ ¯·ÏÔ‡Û ¯·Ù›ÚÈ. £· ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÔÈ ÚÔÛ¢¯¤˜ Ì·˜. ∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·˜. ∆Ô˘˜ ϤÁ·Ì ÙÈ ‰ÒÚÔ ı¤Ï·ÌÂ Î·È ·˘ÙÔ› ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚›‚·˙·Ó ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜. ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÁÚ¿Ê·Ì ÁÚ¿ÌÌ· Î·È ÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌÔ‡Û·Ó Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙË §·ˆÓ›·. ∆Ô ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ Â›¯·Ì ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ì ŸÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛ·ÌÂ Ô Ì‡ıÔ˜ η٤ÚÚ¢ÛÂ. √ ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ˜ ¿ÁÈÔ˜ Ì ÙË ÎfiÎÎÈÓË ÊÔÚÂÛÈ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ ¤Ó· ÂÌÔÚÈÎfi ηٷÛ··ÛÌ·, Ô˘ ÈηÓÔÔÈÔ‡Û ¤ÌÌÂÛ· ÌÂÓ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ·Ó¤‚·˙ ٷ ηۤ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÎÔÏÔÛÛÒÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜, ÁÏÂÈÊÈÙ˙Ô‡ÚÈ·, ·È¯Ó›‰È·, ·Ó·„˘ÎÙÈο Î·È ÔÙ¿.

69


ŒÍˆ ·fi οı ̷Á·˙› ·˘Ù‹ ÙË, ÂÔ¯‹, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ·È¯Ó›‰È·, ‚ϤÔ˘Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ∞˚-µ·Û›Ïˉ˜ Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ì·ÏfiÓÈ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó Ù· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ·, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi Ô˘ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÁÈ· ·˘ÙfiÓ «¿ÁÈÔ» Ê·ÓÙÔÌ¿, ‹ ·¿ÙË. ™ÙȘ Ï·Ù›˜ ı· ‰Ô‡Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ¿ÏÈ ∞˚-µ·Û›Ïˉ˜ Ó· ˙ËÙ¿Ó ÙÚ›· ¢ÚÒ ÁÈ· ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È Ó· Ô˘Ï¿Ó ÊÔ˘ÛΈٿ Ï·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ӷ ÂÏ·Ê¿ÎÈ·. ∞‰‡Ó·ÙÔÈ Ë ÌË, Ï¢ÎÔ› ‹ ÌÂÏ·„Ô› Â›Ó·È ∞˚-µ·Û›Ïˉ˜ ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ οı ¯ÚfiÓÔ. ŒÓ· ÍÂÓfiÊÂÚÙÔ ¤ıÈÌÔ, Ô˘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ì‹Î ÁÈ· ηϿ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›

000

ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. √ ÍÂÓfiÊÂÚÙÔ˜ «¿ÁÈÔ˜» Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘, Ô˘ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÁÈÔ Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜; ∏ ÈÎÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·. º˘ÛÈο Ë Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË ÌÂÛ·›·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙË ·Ï·È¿ ÏÂÁfiÌÂÓË ·ÛÙÈ΋ «„ˆÓÈṲ̂ÓË» Ì ͤÓ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Ù¿ÍË. ◊Úı ÏÔÈfiÓ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô Pere Noel Ì ٷ ÎfiÎÎÈÓ· ‚·ÛÈÏÈο ÚÔ‡¯· Î·È ÙË ÂỨӷ ÙÔ˘, Ì ÙȘ ÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ηÏÔ‚ÔÏÂ̤ÓÔ˘ ÔÈÎÔ·ÚË, Â˙fi˜ Ì ÙÔ ÎÔÊ›ÓÈ ÛÙË Ï¿ÙË ‹ Í·ψ̤ÓÔ˜ Û ¤ÏÎËıÚÔ, Ì ¯ÈfiÓÈ· Î·È Ì Á¤ÓÈ· οٷÛÚ·. ∆ÔÓ ‹Ú·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ ÓfiÙÈÔÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ

ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔÓ Â›·Ì «∞˚µ·Û›ÏË». ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È Û Ԣڤ˜ ÛÙ· Ù·ÍȉȈÙÈο ÁÚ·Ê›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞˚µ·Û›ÏË ÛÙËÓ §·ˆÓ›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ù· ÌÂÁ¿Ï· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔÓ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó Ôχ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÙÔÓ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó Û Ï‹ıÔ˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È ÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÔÈ ‰È·ÊËÌÈÛÙ¤˜, ÙÔÓ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Ì ÙË ÁÔ‡Ó· Î·È Ù· ¿ÛÚ· Á¤ÓÈ· ÙÔ˘ ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Î·È ÂÌ›˜ ÙÔÓ ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È ÊˆÓ¿˙Ô˘Ì «√ ¿ÁÈÔ˜ µ·Û›Ï˘!». ∫·È fï˜ Ô ¿ÁÈÔ˜ Ù˘ ∫·ÈÛ¿ÚÂÈ·˜ ‹Ù·Ó ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˘ ÌÂÏ·„fi˜ Î·È ¤ı·Ó ÌfiÏȘ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚÔÓÒÓ.


º˘ÛÈο ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô Ô˘ ·Ú’ fiÏË ÙË ·Í›· Î·È ·ÓÒÙÂÚË ı¤¤Ó· ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎÔ ÔÓ Ô˘ Ó· ÚÔÛˆÔÔÈ› ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ √ÚıÔ‰ÔÍ›· ¤ÌÂÈÓ ÛÙË Ï·˚΋ ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ. øÛÙfiÛÔ ÛÙË ‰È΋ ∞Ó·Áη›Ô ¤Ó· ۇ̂ÔÏÔ ·ÓÙ›ÏË„Ë ¤Ó·˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ¿ÁÈÔ˜, ηıfiÌ·˜ ÙË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹ Ó· ·Ô‰ÂÏÔ˘ Û˘Ó·Í·ÚÈÎfi˜, Ô˘ ÂÚ·Ù¿ ·Ó¿¯fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ͤÓÔ ¿ÁÈÔ ¤ÛÙˆ Î·È ¤ÌÌÂÛ·, ÌÂÛ· Ì·˜ Î·È ˙ÂÈ Û·Ó Ù·ÍȉȿÚ˘, ‹ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÈÎfi Ì·˜ ¿ÁÈÔ, ÙÔÓ ÕÁÈÔ µ·Û·Ó ÁˆÚÁfi˜ Ì ÙÔ ·Ï¤ÙÚÈ ÙÔ˘, Û·Ó ÂÈÛ›ÏÂÈÔ Ô˘ ‡ÎÔÏ· ¤ÁÈÓÂ Î·È Ï·˚Îfi˜ ¿ÁÈÔ˜ ÛΤÙ˘ Ì ηÏfi Ô‰·ÚÈÎfi, ‹ Û·Ó Ì¿ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÓÙ˘ Î·È ÎÔ˘‚·ÏËÙ‹˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜. ‹Ù·Ó ÁfiÓÔ˜ ‡ÔÚ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·fi ÙË §Â˜ Î·È ‰ÂÓ ¤ı·Ó ÔÙ¤ ‹ Î·È ·Ó ¤ı·Ó ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ· ··ÚÓ‹ıËΠÙËÓ ‡ÏË, ÔÚÁ¿Í·Ó¿Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤Ú· ÎfiÛÌÔ, ÓˆÛ ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· Î·È ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÂ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ÙfiÛÔ Î›ÓËÛË, ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ¯ÚfiÓÔ. √ ª¤Á·˜ Ù¤ÏÂÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ µ·Û›ÏÂÈÔ˜, ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ ÙÔ˘ ÂΛÓÔ, ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Ù˘ ∫··‰ÔΛ·˜ (370-379) Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. ÌfiÓÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙË ŸÙ·Ó ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÊÈÏfiÙˆ¯Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘, Â›Ó·È Ë ÊÈÏ·ÏÏËÏ›· ÙˆÓ ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ϷÙÚ¢ÙÈ΋ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·, ·ÓıÚÒˆÓ, ÙËÓ Ë̤ڷ ·˘Ù‹, Î·È Ù· ‰ÒÚ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È Ì ٷ ÁÂÓÈÎfiÙÂÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜. Ú· ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô ∞˚ -µ·Û›Ï˘ ‹Ù·Ó ηı·- ∞ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÎÔ‹˜ Ù˘ ›Ù·˜ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Ú¿ ¤Ó·˜ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎÔ˜ ¿ÁÈÔ˜, οÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ Î·È Î·ıÈÂÚÒıËΠˆ˜ ‚·ÛÈÏfiÈÙ· ·fi ¤Ó· ı·‡Ì· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÈÂÚ¿Ú¯Ë Ù˘ ∫·ÈÛ¿ÚÂÈ·˜ Î·È Û ¤Ó· ÙÔ˘ ·Á›Ô˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÚfiÛˆÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÔ˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ∞Û›·˜ Î·È ¤ÊÙ·Ó ÙËÓ ›‰È· ·Ù‹Ú πˆ¿ÓÓ˘ ∆·ÛÈ¿˜, «ÔÈ ÈÛÙÔ› ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ì¤Ú· Û fiÏ· Ù· Ï¿ÙË, ·fi ÙÔ ¶fiÓÙÔ, ˆ˜ ÙËÓ ∂Ù¿ÓËÛÔ ‰È¿ÊÔÚ· ÙÈÌ·ÏÊ‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ ÁÈ· ‰ˆÚ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·fi ÙË ◊ÂÈÚÔ ˆ˜ ÙËÓ ∫‡ÚÔ. Ó· ÂÍ¢ÌÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ηΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤·Ú¯Ô˘ Ù˘ •ÂÎÈÓÔ‡ÛÂ Û·Ó ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜ Â˙ÔfiÚÔ˜, ÂÚÓÔ‡Û ∫·ÈÛ·Ú›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷ‰˘Ó¿ÛÙ¢Â. ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ηÏfi‚ÔÏÔ˜ ¿ÓÙ· Î·È √ ¤·Ú¯Ô˜ ·›ÏËÛÂ Î·È ÙÔÓ ª¤Á· µ·Û›ÏÂÈÔ fiÙÈ ı· ÙÔÓ Û˘˙ËÙÔ‡Û Ì fiÏÔ˘˜. ¢ÂÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÎÔÊ›ÓÈ ÛÙË Ï¿ÙË ÛÎÔÙÒÛÂÈ, Î·È Ô ¿ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ٷ ÂÍ‹˜ ÙÔ˘, Ô‡Ù ۷Λ ÊÔÚو̤ÓÔ Ì ‰ÒÚ·. ∂ΛÓÔ Ô˘ ¤ÊÂÚÓ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¿Ó·˘‰Ô:«ªÔÚ›˜ Ó· Ì ÛÎÔÙÒÛÂȘ, ı· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi: Ë ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÙË ¯·Ú¿ Ó· ¿ˆ ÌÈ· ÒÚ· ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ηϋ Ù‡¯Ë ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È Ë ÈÂÚ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢ÏÔÁ›·. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ ÌÔ˘». ∆Ô ÌfiÓÔ Î¿ˆ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÙÔ˘ √ ¤·Ú¯Ô˜ ÙÂÏÈο ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Ú·‚‰›, ·fi fiÔ˘ Ì ı·˘Ì·ÛÙfi ÙÚfiÔ ‚Ï¿ÛÙ·ÈÓ·Ó ‹ ·Á›Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú ηӤӷ ·fi Ù· «‰ÒÚ·» ¯ÔÚËÁ›Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ¿Ó¢·Ó ÎÏ·‰È¿ Î·È ¤Ú‰ÈΘ, ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ÙfiÙ ٤ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÌÔÈÚ·ÛÈ¿˜ ÙˆÓ ÙÈÌ·ÏÊ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ‰ÒÚˆÓ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜. ∂Âȉ‹ fï˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÚ›ÏÔÎË Ë ‰È·ÏÔÁ‹, ÛÙÔ˘˜ ¢ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘. ¤ÊÙÈ·Í·Ó ›Ù˜ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË Î¿ı ÌÈ· Î·È ·fi ¤Ó· ◊Ù·Ó ¿ÓÙ· ÂÚ›ÂÚÁË Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∆Ô ı·‡Ì· ÙÔ ·Á›Ô˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ ‹Ù·Ó fiÙÈ

…·ÏÏ¿

71


∆· ÂÏÏËÓÈο οϷÓÙ·

ÌÔ›Ú·Û ÙȘ ›Ù˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ. ∫·È ·fi ÙfiÙ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› Ë ‚·ÛÈÏfiÈÙ· Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÊÏÔ˘Ú›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ¿ÚÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ «ÌÂÏÈ‹ÎÙÔ˘» ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ, ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ‹ ÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜ ‰·›ÌÔÓ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¢ÂÙËÚ›·˜, Ù˘ ˘Á›·˜, Ù˘ Ì·ÓÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ηϋ˜ Ù‡¯Ë˜. ªÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Á›Ô˘˜, ‹ ÛÙ· ·fiÚ·Ù· Ó‡̷ٷ. ∞fi‰ÂÈÍË Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ÙË ¶·Ó·Á›·, ÙÔÓ ∞˚-µ·Û›ÏË, ÙÔ Û›ÙÈ, ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Âı·Ì¤ÓÔ˘˜, ‹ ÙÔ˘˜ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ˘˜. ∆Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÊÙˆ¯Ô‡ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È Ë ÂÍÈϤˆÛË Î·È Ë ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ «ÊıfiÓÔ˘» ÁÈ· Ù· ·Á·ı¿ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Â˘Ù˘¯Â›˜ ÙÔ Û˘ÌfiÛÈÔ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. ¶ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÛΤ„˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÊÙˆ¯fi Â›Ó·È ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ÂÛÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ›Ù·˜, Ì ٷ ‰ÒÚ· ÁÈ· Ù· ÔÚÊ·Ó¿, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜, Î.·.

72

∆· ÂÏÏËÓÈο οϷÓÙ· Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ì ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ∞˚ -µ·Û›ÏË. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ Ô˘ ÂÁΈÌÈ¿˙Ô˘Ó. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Î·È Â·ÈÓÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ¿ÁÈÔ µ·Û›ÏË Û·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi πÂÚ¿Ú¯Ë, ÂÍÈÛÙÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ ÛÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú·‚¿ÙË πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡. ⁄ÛÙÂÚ· ¤Ú·Û·Ó ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˘ ∞˚ µ·Û›ÏË, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫·ÈÛ¿ÚÂÈ· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ͤ¯·Û·Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó ·Ïfi ˙¢ÁÔÏ¿ÙË, Ô˘ ÙÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÛÙË ÁË Ô ÃÚÈÛÙfi˜. ™Ù· οϷÓÙ· Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Ô ¿ÁÈÔ˜ µ·Û›Ï˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ì·ÎÚÈÓ‹ ÔÚ›·, ·fi ÙËÓ ∫·ÈÛ¿ÚÂÈ·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ οÔÈÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Î·È Ì·˙› ¤ÓÓ· Î·È Î·Ï·Ì¿ÚÈ. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ì ÊÈÏfiÍÂÓË ‰È¿ıÂÛË ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ·fi Ô‡ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ô˘ ËÁ·›ÓÂÈ. ∫·È ÂΛÓÔ˜ ··ÓÙ¿ Ì ·È‰È΋ ·Ê¤ÏÂÈ·, ˆ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∆Ô Î·ÏÔ‡Ó Û ʷÁÔfiÙÈ Î·È Û ÁϤÓÙÈ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ. √ ÛÂÌÓfi˜ Â˙ÔfiÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ··ÓÙ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂ΛÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ, ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ì ¢¯¤˜ ‰ËÏ·‰‹. ∫·È Ô Ù·ÍÈ‰Â˘Ù‹˜ ∞˚ -µ·Û›Ï˘ ÙÔ˘˜ ÙÔ ··ÁÁ¤ÏÏÂÈ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ı·‡Ì·. ∫·ıÒ˜ Ô ¿ÁÈÔ˜ ·ÎÔ‡ÌËÛ ÙÔ Ú·‚‰› ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙ›, ÂΛÓÔ Í·ÊÓÈο ¤‚Á·Ï ÎψӿÚÈ· Î·È ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¤Ú‰ÈΘ Î·È ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· Î·È ¿ÏÏ· Ô˘ÏÈ¿, Ô˘ ÎÂÏ·˚‰Ô‡Û·Ó Î·È ¤ÏÂÁ·Ó ¯›ÏÈ· ηϿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜. ªÂ Ù¤ÙÔÈ· ÏÔÈfiÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›· ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙÔÓ ¿ÁÈÔ µ·Û›ÏË ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÁÂÓ¤˜. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤ÊÙ·ÓÂ, ÁÔÓ›˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·Ì¿‰Â˜ ‹ Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰ÒÚ·. ¢ÂÓ ¤ÊÂÚÓ ٛÔÙ· Ô ¿ÁÈÔ˜ µ·Û›Ï˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ϙ Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· ÙÔ˘, Ì ÙÔ Ó· ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚfiıÂÛË ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ‰ÒÚ· Î·È ÏÂÊÙ¿.


flÚ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ¶·Ú¿‰ÔÛË ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ ÍÂÓfiÊÂÚÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ Pere Noel. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¿ÙÂÚ ∆·ÛÈ¿˜, «Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‚›Ô˘˜ Ùˆ ∞Á›ˆÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯Ú¤Ô˜ Ùˆ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ùˆ ÁÔÓÈÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÁÂÓÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜. ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÕÁÈÔ µ·Û›ÏÂÈÔ, ˆ˜ ÈÂÚ¿Ú¯Ë, ˆ˜ ‰È‰¿ÛηÏÔ, ˆ˜ ÔÈ̤ӷ, ˆ˜ ÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ˆ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹ ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ˘ ÊÚÔÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ √ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜» ηٷϋÁÂÈ. ∫·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Ó· ¿Ì ·˘Ù‹ ÙË ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ‰ÈηȈ̷ÙÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙȘ „˘¯¤˜ Ì·˜. £· ÙÔÓ ‰Ô‡Ì ӷ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ Û·Ó ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ Â˙ÔfiÚÔ˜, Ì ¤Ó· ÛÎÔ˘Ê› ›Ûˆ˜ Î·È ¤‰ÈÏ·, Ì Á¤ÓÈ· ÈÔ Ôχ Ì·‡Ú· Î·È Ì ÊÚ‡‰È· η̷ڈٿ. £· ¤¯ÂÈ ÛÙË ˙ÒÓË Î·Ï·Ì¿ÚÈ ÏfiÁÈÔ˘, ¯·ÚÙ› Î·È ¤ÓÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ú·‚‰› ÙÔ˘. ªÂ ·˘Ùfi ı· ÛÎÔÚ›ÛÂÈ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÈο ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ı·ÏÂÚfiÙËÙ· Î·È ˙ˆ‹, ‰ÒÚ· Î.·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ÏÏÈοÓÙ˙·ÚÔ˜, ÁÈ· Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙ· Û›ÙÈ· ·fi ÙȘ ηÌÈÓ¿‰Â˜! ∂›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÛÙÚ·ÙÔÎfiÔ˜ Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ ı·ÚڷϤ· ÚÔ˜ ÙȘ fiÚÙ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ¯·Ú›ÛÌ·Ù· Î·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËı›. ∫·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· fiˆ˜ ÙfiÙ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ ı· ÚÔÙÚ¤„ÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ˙Ô‡ÌÂ Û·Ó ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, Ì ·Á¿Ë Î·È Û˘ÌfiÓÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜, ÂÍÈψ̤ÓÔÈ ·fi η˘ ‹ ˘ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ. VIP

¶∏°∂™: «Ãƒπ™∆√À°∂¡¡π∞∆π∫∞ ∫∞π ∆ø¡ °π√ƒ∆ø¡» ÙÔ˘ ¢ËÌ. ™, §Ô˘Î¿ÙÔ˘, «∂§§∏¡π∫∂™ °π√ƒ∆∂™ ∫∞π ∂£πª∞ ∆∏™ §∞´∫∏™ §∞∆ƒ∂π∞™» ÙÔ˘ °. ∞ ª¤Á·.


ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙÔ… ™¤ÏÈ! ∫∞∆∞ºÀ°π√ ∂.√.™. £∂™™∞§√¡π∫∏™ °Ú¿ÊÂÈ Ë ŒÏÂÓ· T˙‹Î·

∏ ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Î·È ˙ÂÛÙ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·! ∆· ÂÚÈ̤ÓÂÙ Ì ÚÔÛÌÔÓ‹ Ì‹Ó˜ ÙÒÚ· fiˆ˜ ÙfiÙ Ô˘ ‹Û·ÛÙ·Ó ·È‰È¿. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ ı· Ù· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÙ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û·˜, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ¿ÏψÛÙÂ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ·Ó·˙Ëٿ٠οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ¤Ó· ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÛÙ· ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ·, ‹ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, °·ÏÏ›· ‹ πÙ·Ï›·. ∂Ì›˜ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì οÙÈ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿Û·ÌÂ. ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∂.√.™. ÛÙÔ ™¤ÏÈ. ªÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ı· ‰ÔÎÈÌ¿˙·ÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜.


¶·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÙÔ˘ 2001. ∂›¯·Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÍfiÚÌËÛË Ì·˜ οÓÔÓÙ·˜ ÎÚ¿ÙËÛË ÛÙÔÓ ∂.√.™ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™Ù· Û¿Î ‚Ô˘·ÁÈ¿˙ Ì·˜ ÌÔÓ¿¯· Ù· ··Ú·›ÙËÙ·, ÚÔ‡¯· ˙ÂÛÙ¿ Î·È ÌfiÓÔ ˙ÂÛÙ¿, Ô˘Ïfi‚ÂÚ, ÌfiÙ˜, ÌÔ˘Ê¿Ó, ηÛÎfiÏ, ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ· Î·È Á¿ÓÙÈ·. ◊Ù·Ó Ë ÌfiÓË ›Ûˆ˜ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ‰ÂÓ Â›¯Â οÓÂÈ ÊÙÂÚ¿ ·Ú·Û˘ÚfiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Ì·Ó›· Ô˘ ¤È·ÓÂ Û·Ó ÂȉËÌ›· ÙËÓ Á˘Ó·ÈÎÔ·Ú¤· ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ. ∆Ô Ú·ÓÙ‚ԇ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ, ™¿‚‚·ÙÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂√™, ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡Ù‹Ï 19. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚˆÈÓfi ͇ÓËÌ· ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÎÓ‡ÚÈÛÂ. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ ı· ËÁ·›Ó·Ì ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ·fi‰Ú·ÛË. ¶‹Ú·Ì ÏÔÈfiÓ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ù· ‚Ô˘Ó¿, ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ, ÁÂÌ¿ÙÔ „˘¯·ÁˆÁ›·, ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË. °È·Ù› ÂÈϤͷÌ ÙÔ ™¤ÏÈ; °È·Ù› fiˆ˜ Ôχ ÛˆÛÙ¿ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ·fi ÙÔ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂.√.™. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. °ÈÒÚÁÔ ™Ì˘ÚÓ·›Ô, «Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ÃÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· 14501900 ̤ÙÚ· ˘„fiÌÂÙÚÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1934. ™’ ·˘Ùfi Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÈ ∞ÁÒÓ˜ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜». ∂È‚È‚·ÛًηÌ ÛÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ·ÚÂԇϷ Ì ¿ÏÏ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ·ÁˆÓ›· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó οӷÌ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÌÂÁ¿ÏË. ªÂ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚÔÎ, Ô˘ ¤ÊÂÚ ̷˙› ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¤Ó· ‰ÂηÂÓÙ¿Ú˘, Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ ÛÎÈ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ‰È·Û¯›Û·Ì ÁÂÌ¿ÙÔÈ ‰È¿ıÂÛË ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ Êı¿Û·Ì ÛÙË fiÏË Ù˘ µ¤ÚÔÈ·˜.


∆Ô ‚ϤÌÌ· Ì·˜ ηÚÊÒıËΠÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ∂.√.™ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂Λ ı· ̤ӷÌ ¿ÏψÛÙÂ. √ ηÈÚfi˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹Ù·Ó ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ™¤ÏÈ fiˆ˜ Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÎÈ ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¯ÈfiÓÈ˙ ÁÈ· Ù· ηϿ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚Ú¿‰˘. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ÏfiÁÔ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ì fï˜, ηıÒ˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ Ì ·Ï˘Û›‰Â˜. ∏ ·fiÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙË fiÏË Ù˘ µ¤ÚÔÈ·˜ Â›Ó·È 75 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÂÚ›Ô˘. ∆Ô ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ ·¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ 1,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ·fi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô, ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¯ˆÚÈfi ™¤ÏÈ, ‰È·ı¤ÙÂÈ 13 ›ÛÙ˜ ηٷ‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÓÓ¤· ·Ó·‚·Ù‹Ú˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ÚfiÙ˘Ô˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. ¶ÔÈÎÈÏ›· ÛÙ›‚ˆÓ, ›ÛÙ˜ ·ÁÒÓˆÓ Ì Â›ÛËÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜, ÔÌÔÏÔÁηÚÈṲ̂Ó˜ ›ÛÙ˜ ÁÈ· ·ıÏËÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·, ‰ÚfiÌˆÓ ·ÓÙÔ¯‹˜, ÂÓ·¤ÚÈÔ˘˜ ·Ó·‚·Ù‹Ú˜ ·ÏÏ¿ Î·È baby lift. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰Â ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Â›Ó·È ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÚÈÓ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∫·Ù¿ ÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ì·˜. ∫·Ù‚‹Î·Ì ·fi ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ÊÔÚو̤Ó˜ Ì ٷ Û·Î ‚Ô˘·ÁÈ¿˙ Î·È ·ÁÁ›Í·Ì ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ˘˜ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· fiÓÙÔ˘˜. ∆· Ó¢ÌfiÓÈ· Ì·˜ «ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó» ·fi Ô͢ÁfiÓÔ.

76

∆Ô ‚ϤÌÌ· Ì·˜ ηÚÊÒıËΠÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ∂.√.™ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂Λ ı· ̤ӷÌ ¿ÏψÛÙÂ. ŒÓ· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÙ›ÛÌ· Ì ͇ÏÈÓË Â¤Ó‰˘ÛË, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·Ó·Á¤ÚıËΠ·fi ÙÔÓ ∂.√.™. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ 1968. °È·Ù› Û ۷Ϥ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ·; ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠʈӷ¯Ù¿ Ë Ê›ÏË Ì·˜ Ë ª·Ú›·, ¯·ÚÈÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÙ·Ó Ì‹Î·Ì ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÍÈfiÈÛÙ˜. ∏ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË Â›Û˘ ͇ÏÈÓË Î·È Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÚÔÛÂÁ̤ÓË. π‰È·›ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË Ì·˜ ¤Î·ÓÂ Ë Â˘Á¤ÓÂÈ· Î·È Ë ÚÔı˘Ì›· ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË, Ë ı·ÏˆÚ‹ Î·È ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÊÏ˘Ù˙¿ÓÈ ˙ÂÛÙfi ÙÛ¿È Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·fi ÙÔ ˙ÂÛÙfi ۷Ϥ ÙÔ˘ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘, ÙËÓ Î·Ù¿Ï¢ÎË ›ÛÙ· ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡. ∆Ô Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ∂√™£ ÏËÚÔÊÔÚȷο, ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¿ÙÔÌ·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ì·Ú, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, snow bar, WC Î·È ÓÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ È·ÙÚÂ›Ô Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, Û ȷÙÚÈÎfi Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ fi¯ËÌ· ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ µ¤ÚÔÈ·˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ ηÈ


ŒÍˆ ÔÈ ÓÈÊ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ¯fiÚ¢·Ó Û ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÂÓÒ Ù· Ù˙¿ÌÈ· ·¯ÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿. ∏ ËÛ˘¯›· ›¯Â ·ψı› ·ÓÙÔ‡, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó οÙÈ È‰È·›ÙÂÚ· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ, Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚfiÎÏËÛË. ÙÚÈ·ÓÙ·¤ÓÙ ÂÈÛÙڈ̤ӷ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∞Ê‹Û·Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì·˜, ÓÙ˘ı‹Î·Ì ηٿÏÏËÏ· Î·È Î·Ù¢ı˘Óı‹Î·Ì ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÓÔÈÎÈ¿Ûˆ˜ ÛÙÔÏÒÓ ÛÎÈ ÙÔ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ §È¿ÙÛË. ∆Ô ÎÚ‡Ô ‹Ù·Ó ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi, ˆÛÙfiÛÔ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ Ì·˜ ÙÔÔ‡ÛÂ. ª‹Ó˜ ÙÒÚ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙·Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÍfiÚÌËÛË. ∫¿Ó·Ì ÛÎÈ, ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Ì·˜, ÁÏÈÛÙÚ›Û·Ì ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ¿ÌÔÏϘ ÊÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰È·ÛΉ¿˙·Ì ÂÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ë ÌÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË. ∆Ô ÌÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ ‹Ú·Ì ÙÔ Á‡̷ Ì·˜ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘.√ Î. ∫·Ú·ÊfiÏ·˜ Ì·˜ ›¯Â ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÌÚÈ˙fiϘ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ì ÙËÁ·ÓÈÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔ Á‡̷ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘. ∏ ÂÍÔ¯‹ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙÔ ÛÎÈ ÛÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ fiÚÂÍË. ™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ fiÏ· Ù· ÎÚ·ÙÈο, ‹ ·ÎfiÌË Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ∆Ô ·fiÁÂ˘Ì· ·ÏËÛ ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ì ¯·ÚÙ¿ÎÈ, Ù¿‚ÏÈ Î·È ÎÔÓÈ¿Î, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· οӷÌ ‚fiÏÙ· Ì ÙÔ ÙÂÏÂÊÂÚ›Î, ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ·˜ ·fi „ËÏ¿ ÙÔ µ¤ÚÌÈÔ. ∆Ô ‚Ú¿‰˘ ‹È·Ì ÙÔ ÔÙfi Ì·˜ ÛÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ôχ ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ οÔ˘ ηٿ ÙȘ 3 ÙÔ Úˆ› ›¯·Ì οÓÂÈ ¯›ÏȘ ‰˘Ô ÁÓˆÚÈ̛˜ Ì ÙË ÌÈÛ‹ ۯ‰fiÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ Î·È ·˘Ù‹ Ù· ‚Ô˘Ó¿ fiˆ˜ Î·È ÂÌ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÎfiÛÌÔ ·fi ÙË fiÏË Ù˘ µ¤ÚÔÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Á‡Úˆ ÓÔÌÒÓ. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Ì ·ÓÂÌÂÏÈ¿ Î·È ·ÛÙ›Ú¢ÙË ‰È¿ıÂÛË Î‡ÏËÛ·Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Ù˘ ÂÍfiÚÌËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Ì·˜ ÛÙÔ µ¤ÚÌÈÔ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ™¤ÏÈ. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ ˆÛÙfiÛÔ ÙˆÓ

ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ‹Ù·Ó Ì·ÁÈ΋. ª·˙Â˘Ù‹Î·Ì fiÏÔÈ Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ ÙÔ˘ ۷Ϥ Î·È ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿Û·Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›, ηıÒ˜ ηÓ›˜ ·fi ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ¿ÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ‡ÓÔ. °‡Úˆ ·fi ÙÔ Ù˙¿ÎÈ Ì ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÔÙ¿ ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰‹Û·Ì ÁÓˆÛÙ¤˜ Ì·Ï¿ÓÙ˜ ÙˆÓ ¶˘Í §·Í Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· οϷÓÙ· ÛÂ Û˘Óԉ›· Ì ÎÈı¿Ú·. √ £Â¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÓfiËÌ· Î·È ‰‡Ó·ÌË ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È ÂÌ›˜ ÎÔÈÓÔ› ıÓËÙÔ› Ì ‰¤Ô˜ ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Û·ÌÂ. ŒÍˆ ÔÈ ÓÈÊ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ¯fiÚ¢·Ó Û ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÂÓÒ Ù· Ù˙¿ÌÈ· ·¯ÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿. ∏ ËÛ˘¯›· ›¯Â ·ψı› ·ÓÙÔ‡, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó οÙÈ È‰È·›ÙÂÚ· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ, Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚfiÎÏËÛË. ∆Ô ÌfiÓÔ Ô˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ ÌÂψ‰›Â˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì·˜ Î·È Ù· ÎÔ‡ÙÛÔ˘Ú· Ô˘ ·Ú·‰›ÓÔÓÙ·Ó ¿Ó¢ fiÚˆÓ ÛÙË Ï˘Û۷Ϥ· ‰›„· Ù˘ ÊÏfiÁ·˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ˙ÂÛÙ¿ÓÔ˘Ó. ¢ÂÓ ı¤Ï·Ì ӷ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ, ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Û ÂΛÓË ÙË Ì·ÁÈ΋ ‚Ú·‰È¿, ÛÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÙÔ˘ 2001. ∆Ô Úˆ› Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ì·˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·Ó‚‹Î·Ì ÛÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ∞ÛÔ‡ÚÌ·ÛÈ. ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Û·˜ ‰›ÓÂÙÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ·Ó ÙÔ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ οÓÂÙÂ Î·È Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·È Ó· ηٷϋÍÂÙ ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∞ÛÔ‡ÚÌ·ÛÈ, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ›Ô Î·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı›Ù ›Ûˆ Ì ÙÂÏÂÊÂÚ›Î. ∫·ÙfiÈÓ ‰ÔÎÈÌ¿Û·Ì ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙȘ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·ÊfiÏ· Î·È ÂÈ‚È‚·ÛًηÌÂ

77


ÛÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ÁÂÌ¿Ù˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ·Ó·Óˆ̤Ó˜ ·Ú¿ ÔÙ¤. ∂ÍÈψ̤Ó˜ ·fi ¿Á¯Ë, fiˆ˜ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ Û‡ÓÔÏÔ ı· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ú‚ÂÁÈfiÓ, ‹ ·Ó ı· ‚Úԇ̠ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Ì·Á·˙› Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ì·˜. ∆· ˆÚ·›· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿ÏψÛÙ ÛÙË ˙ˆ‹ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó. ™Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·Ïfi¯ÂÚ·, ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ͤÚÂȘ Ó· Ù· ˙ÂȘ Î·È Ó· Ù· ÂÎÙÈÌ¿˜. ∫·È Ë Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË, Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ™ÔÚ fiˆ˜ ÛÎÈ, ÎÔÓÈ¿Î ‰›Ï· ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ ÂÓfi˜ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘, ¯·ÚÙ¿ÎÈ Î·È ·ÛÙÂÈ¿ÎÈ·, ηÏÔ¤Ú·ÛË Î·È ·›ÁÏË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ Û fiÔÈÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ªÈ· ¤ÛÙˆ ÊÔÚ¿ ı· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Û·˜

¶ÚÔ¿ÁÂÈ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi

>>>>>>>

∞Ô‰Ú¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÛÙË Ê‡ÛË ÚÔÛʤÚÂÈ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ Ô ∂.√.™ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ÂηÙfi Î·È ϤÔÓ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· ̤ÏË. π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1930 ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á¿ËÛ·Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ›ÛÙ„·Ó Ì ¿ıÔ˜ ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ȉÂ҉˜. °È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Ù›ÌËÛ·Ó Ì ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙfiÛÔ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜. ŒıÂÛ ‰Â ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ Û ˘„ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٿÎÙËÛ˘

78

Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙˆÓ πÌ·Ï·˚ÒÓ ∞Ó·Ô‡ÚÓ· ™¿Ô˘ı Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 7.700 ̤ÙÚ· ·fi ‰ÂηÌÂÏ‹ ÔÌ¿‰· ÙÔ 1985, ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‰˘Ô ηٷÍȈ̤ÓÔÈ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ ̤ÏË ÙÔ˘. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ Ôχ¯ÚÔÓ˘ ·Ó·ÚÚȯËÙÈ΋˜ Î·È ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Û˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔϘ ÔÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ Î·È ·Ó·ÚÚȯËÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ °·ÏÏ›·˜-πÙ·Ï›·˜. ™ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ·Ó·‚¿ÛÂȘ Î·È Û ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, fiˆ˜ ÛÙÔ fiÚÔ˜ «∞ÚÁ·›Ô˜» ˘„fiÌÂÙÚÔ 3917 ̤ÙÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∫··‰ÔΛ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ «ÕÙÏ·ÓÙ·˜» ˘„fiÌÂÙÚÔ 4167 ̤ÙÚ· ÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏψÓ. VIP


∞ƒÃ√¡∆π∫√

µ∂ƒ°√À§∞ ™ÙËÓ ∫∞™∆√ƒπ∞

∫›ÌÂÓÔ-ʈÙÔÁڷʛ˜: §Â˘ı¤Ú˘ ¶Ï·Î›‰·˜


¶√À µƒπ™∫∂∆∞π: ™ÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË (¡ÙÔÏÙÛfi).¢›Ï· ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿. ™ÙËÓ Ô‰fi ∞ȉ‹ÙÚ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË. ŒÓ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ·fi ÙÔ 1857 Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Û ¤Ó· ‡„ˆÌ· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ̤۷ Û ‚Ú¿¯Ô. ªÂ ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi, fiÛÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È Ì¤Ûˆ µ¤ÚÔÈ·˜ ‰˘fiÌÈÛÈ ÒÚ˜.

™∂ ¶√π√À™ ∞¶∂À£À¡∂∆∞π: √ ∆¿ÛÔ˜ ™ÊËÓ·ÚÔÏ¿Î˘ ¤Î·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Â›Ó·È Û ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÌÂÛÔ˘Ú·ÓÔ‡Û ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜. ¢ÂÓ ¿ÏÏ·Í ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· fiˆ˜ ÙfiÙÂ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÚˆÙÂ˘Ì¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ· ‹ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ. ∂›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ fiÛ ̤Ú˜ Ì›ÓÂÙ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙËı› ·fi ÙÔ ıÂfi, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ‚·Û·ÓÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î·Î‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. ™Â ÌÈ· fiÏË ·Ó¤ÌÔÚÊË Ô˘ fï˜ ¤¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·fi ·Ú·‰ÔÛȷο ηٷχ̷ٷ. ∏ Â˙ÔÔÚ›· Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÙÔÏÌ‹ÛÂÙÂ Î·È ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ.

∆Ë Ì·Á›· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ı· ÙË ˙‹ÛÂÙ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· Û ÌÈ· fiÏË Ô˘ ÓÙ‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È fiÏÔ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÁÈ· Ó· Û·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ™ÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Ì 300 Ù· ·Ú¯ÔÓÙÈο ÙÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi µ¤ÚÁÔ˘Ï· Â›Ó·È Ô È‰·ÓÈÎfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ ÁÈ· Ó· Á¢Ù›Ù ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ·Ó¤ÌÔÚÊË fiÏË Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. 81


∆πª∂™:

82

∏ ÙÈÌ‹ ÁÈ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· (12 Û˘ÓÔÏÈο) Â›Ó·È 88, 100 (Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË Î·È Ù˙¿ÎÈ) Î·È 118 (ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·). ∆ËϤʈÓÔ ÁÈ· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 24670-23415. ∆Ô Û›ÙÈ ÙÔ ÁÓÒÚÈÛÂ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘, ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ã60, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó Ì·ıËÙ‹˜ Î·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ‹Ù·Ó 10 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ÓÔ›ÎÈ·˙ ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÁÈ· Ó· ̤ÓÂÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ›¯Â ηÎÔηÈÚ›· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. ∏ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ µ¤ÚÁÔ˘Ï· ÙÔ Â›¯Â ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ 1995 ÙÔ ·ÁfiÚ·Û ۯ‰fiÓ ÌÈÛÔÁÎÚÂÌÈṲ̂ÓÔ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÍÂÓÒÓ· ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·.


∆∞ HIGH LIGHTS: À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ı· Û·˜ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ˜ Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ¡˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ËÚÂÌ›· ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ·. ∆· ‚Ú¿‰È· Ù· ÊÒÙ· ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Ë ˘ÁÚ·Û›· Ô˘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·fi ÙË Ï›ÌÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ú·Ì˘ı¤ÓȘ ÂÈÎfiÓ˜. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙË ı¤· ·fi Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È ˙ÂÛÙfi˜ ¯·ı›Ù ̤۷ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· Ô˘ Â›Ó·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi. ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù˙¿ÎÈ Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ Îڇ˜ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ÃÂÈÌÒÓ·. £· Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ Ë ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË fiÏË ËÛ˘¯›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Ì›ÓÂÙ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜. º∞°∏∆√: ∆Ô ÚˆÈÓfi Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È Î·È ÛÙ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÈÙÈΤ˜ Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜, ̤ÏÈ ÓÙfiÈÔ, „ˆÌ› ˙˘ÌˆÙfi Ô˘ ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Û ·ÏÈfi ÊÔ‡ÚÓÔ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∆¿ÛÔ˘ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· Ù˘ÚÈ¿. ∞ÎfiÌË Î¤ÈÎ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Î·È ÌËÏfiÈÙ·. ∆Ô ÌÂÓÔ‡ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÎÚ¤·Ù· Î·È ÂȉÈο ¯ÔÈÚÈÓ¿, ¿ÁÚÈ· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Ô˘ Ù· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ë Ì·Á›ÚÈÛÛ· Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, Û·ÚÌ¿‰Â˜, ¿ÁÚÈ· ¯fiÚÙ· (Ô˘ Ì·˙‡ÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘) Î·È ÁÚÈ‚¿‰È („¿ÚÈ Ù˘ Ï›ÌÓ˘). ªÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÁÁ›ÏÂÙÂ Î·È fiÔÈÔ ÙÔÈÎfi Ê·ÁËÙfi ı¤ÏÂÙÂ Î·È Ó· Û·˜ ÙÔ ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙË Û˘ÓÙ·Á‹. °È· ÁÏ˘Îfi ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ÁηÓÙ·›ÊÈ ‹ Ì·ÎÏ·‚¿. ŸÙÈ ÂÙÈΤٷ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ı· ÙË ‚Ú›Ù ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Î¿‚·. ∞fi ͤӷ ÎÚ·ÛÈ¿ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ù· πÙ·ÏÈο, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ (ÛÔ‡‰·Û ÛÙËÓ ¶¿ÚÌ· º·Ú̷΢ÙÈ΋) ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË.

ª∏ Ã∞™∂∆∂: ∆· ƒ·ÁÎÔ˘ÙÛ¿ÚÈ· Â›Ó·È ÙÔ ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ 6 ¤ˆ˜ ÙȘ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ŸÏË Ë fiÏË ÍÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÙ˘. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∆˙‹Ì·˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ‹ÛȘ ÂΉÚÔ̤˜ ÁÈ· Â˙ÔÔÚ›· ‹ ‚fiÏÙ˜ Ì Ù˙È (10 ·ÙfïÓ) ÛÙÔÓ °Ú¿ÌÌÔ Î·È ÛÙÔ µ›ÙÛÈ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿. ∞ÎfiÌË ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ‚fiÏÙ˜ ̤۷ ÛÙË Ï›ÌÓË Ì ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‚¿ÚΘ Î·È Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÎÔÓÙÈÓ¿ ¯ˆÚÈ¿. ¢È¿ıÂÛË Ó· ¤¯ÂÙ ӷ οÓÂÙ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ó· Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜. VIP

83


PUBLI VIP NOREL

Autumn / Winter 2002

°È· ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ / ÃÂÈÌÒÓ· 2002 Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Monsoon Home Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ì›· ·›ÛıËÛË vintage ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Ì ÏÔ‡ÛÈ· Â͈ÙÈο ÛÙÔȯ›·.


∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ Nougat Â›Ó·È Ì›· ¯·ÚÈو̤ÓË, ıËÏ˘Î‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ·ÏȤ˜ ‰·Ó٤Ϙ Î·È ··Ï¿ ·ÈÛıËÛȷο ·ÈÛıËÛȷο ˘Ê¿ÛÌ·Ù·. ∆· ¯ÚÒÌ·Ù· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÛÎÔ‡ÚÔ ‚˘ÛÛÈÓ› Î·È ÛÔÎÔÏ·Ù› Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ··Ï¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˙, ÌÂ˙ Î·È Ù˘ Îڤ̷˜. ƒÈ¯Ù¿ÚÈ· ·fi Û·Ù¤Ó, Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ· Ì ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·fi ÏÂÎÙfi ÎÚÔÛ¤. µÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔÈ Î·ıÚ¤ÊÙ˜ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Û·Ù¤Ó ·ÏÒÌ·Ù· ‰›ÓÔ˘Ó Ì›· ·›ÛıËÛË glamour ÛÙÔ ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ªÈÎÚ¿ ÎÂÚÈ¿ ·fi ¯¿ÓÙÚ˜ Î·È ‰È·Ì·ÓÙ¤ÓȘ ‹ ‰È·ÎÔÛÌË̤Ó˜ ÎÔÚÓ›˙˜ Ì ¤ÙÚ˜ Î·È ¯¿ÓÙÚ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹. Accessorize - Monsoon Home ∆ÛÈÌÈÛ΋ 70 ÙËÏ. 2310 252999


∫›ÌÂÓÔ - ºˆÙfi: ¡›ÎË ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙÔ˘

∞Ó ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÛÎÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÛÊ·ÙË ÂÈÓfiËÛË Î¿ÓÂÙ ϷıÔ˜. Ÿˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ™ÎÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ ÛÎÈ ¤¯ÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4500 ¯ÚfiÓˆÓ!

86

ªÔ˘ÛÂ›Ô ÛÎÈ ÛÙÔ ŸÛÏÔ ™Â fiÏË ÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ۯ‰fiÓ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·È‰È¿, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó ¿Óˆ Û’¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÛÎÈ. ªÂ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÚΛ ¤ÓÙÂ Î·È ϤÔÓ Ì‹Ó˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ù· ÛÎÈ Û˘¯Ó¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ÚÔ·ÛÙȷΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ì¤ÛÔ ¿ıÏËÛ˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛًηÌ ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ™ÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰ÈÂıÓÒ˜, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÎı¤Ì·Ù· Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô 4.500 ¯ÚfiÓˆÓ.


∆Ô ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û’¤Ó· ÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÎÙÈÛÙ› ¿Óˆ Û ÌÈ· ‚Ú·¯Ò‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, οو ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙË ÁÈÁ¿ÓÙÈ· Âͤ‰Ú· ÛÎÈ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Holmenkollen, ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÚÔ¿ÛÙÈ· ÙÔ˘ ŸÛÏÔ. ¶·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ Û ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂÎı¤Ì·Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ÚÒÙ· ÛÎÈ ·fi ͇ÏÔ Î·È ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÛÎÈ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›·. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÏÈÎfi Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÒÓ Fridtjof Nansen Î·È Roald Amundsen, Ù· ÛÎÈ Î·È Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ µ·ÛÈÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, ·ÂÏÏ· Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÙˆÓ ¡ÔÚ‚ËÁÒÓ √Ï˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ. ∂ÈϤÔÓ Ì¤Û· ·fi ¿„ÔÁ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ÂÎıÂÙ‹ÚÈ· Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ·Ê‹˜ (touch screen), ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È fiÏË Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÙˆÓ ¡ÔÚ‚ËÁÒÓ, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÔ˘Û›Ô.

∆Ô Holmenkollen ∞fi ÙÔ ÈÔ „ËÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ŸÛÏÔ, ÙÔÓ ‡ÚÁÔ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Holmenkollen, Ë ı¤· Îfi‚ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ·Ó¿Û·. Ÿ¯È ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ηٷÚ¿ÛÈÓ˘ fiÏ˘ Ì ٷ ÊÈÔÚ‰ Î·È ÙȘ 343 Ï›ÌÓ˜ Ô˘ «·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó» Ì¿ÙÈ· Î·È ·ÈÛı‹ÛÂȘ. To Holmenkollen, ÙÔ ÂıÓÈÎfi ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ ÙˆÓ ¡ÔÚ‚ËÁÒÓ. ∂›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÁÈ· ·ıÏËÙ¤˜, ÎÔÈÓfi Î·È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ·ÍÈÔı¤·ÙÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂÈÛΤÙ˜ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∏ ÁÈÁ¿ÓÙÈ· Âͤ‰Ú· ÛÎÈ ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1892 (!) Î·È ·fi ÙfiÙ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËÎÂ Î·È ÂÂÎÙ¿ıËΠ15 ÊÔÚ¤˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1952. ∂ΛÓÔ, fï˜, Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÙ Ì ٛÔÙ· Â›Ó·È ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÂÍÔÌÔȈً ÛÎÈ., ∏ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË Û·˜ ı· ·Ó‚› ηٷÎfiÚ˘Ê·, ·ÊÔ‡ Ô ÂÍÔÌÔȈً˜ ‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË ÛÙÔÓ -ÂÈÎÔÓÈÎfi- ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÎÈ¤Ú Ô˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÙÔÌË ÁÈÁ¿ÓÙÈ· Âͤ‰Ú·, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÓÔÚ‚ËÁÈ΋ ›ÛÙ·.


∏ (ÚÔ)ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÎÈ £· Ê·Ó› ›Ûˆ˜ ÂÚ›ÂÚÁÔ, Ì· Ù· ÛÎÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÛÊ·ÙË ·ÓıÚÒÈÓË ÂÈÓfiËÛË, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ó‡ÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ·Ú¿ÏÏËÏ˘ Û˘ÌfiÚ¢Û˘ Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∏ ·ÏÈfiÙÂÚË ÁÓˆÛÙ‹ ÂΉԯ‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ÛÎÈ, Â›Ó·È ¤Ó· Ï·Ù‡ ÌÈÎÚfi ÛÎÈ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ™Ô˘Ë‰›· Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4500 ¯ÚfiÓˆÓ. ∂›Û˘ Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÚˆÙfiÁÔÓ· ÛÎÈ Û ÛËÏȤ˜ Î·È ‚Ú¿¯Ô˘˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÛÎÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ·ÎfiÌË ·ÏÈfiÙÂÚ·. ∏ ÚÒÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÛÎÈ, Ôχ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ̤ÛÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ‹Ù·Ó ˆ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ, ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Û ٷ͛‰È·, ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‚·Ú›˜ ¯ÂÈÌÒÓ˜, ÛÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›· Î·È ÙË µ.ƒˆÛ›·. ∂ÈϤÔÓ Ù· ÛÎÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÔ¯¤˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÏÂÌÈÎÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ¡ÔÚ‚ËÁÔ› Î·È ÔÈ ™Ô˘Ë‰Ô› Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÛÂ

88


Ì¿¯Â˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ Î·È 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∆· ÚÒÙ· ÛÎÈ ‰Â ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù·¯‡ÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ·Ï¿ Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, Î·È Ó· ÌË «‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ».

√È ÚˆÙÔfiÚÔÈ ¡ÔÚ‚ËÁÔ› √È ¡ÔÚ‚ËÁÔ› Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Telemark Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÛÎÈ Û ·ÁÒÓ˜, ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÍÂΛÓËÛ ÚÒÙ· ÛÙÔ ÓÔÚ‚ËÁÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi Î·È ·fi ÂΛ ‰È·‰fiıËΠÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. °‡Úˆ ÛÙÔ 1840, ·˘ÙÔ› ÂÈÓfiËÛ·Ó ÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ «Telemark» Î·È «Christiania» (Û‹ÌÂÚ· ϤÁÂÙ·È Christie), ˆ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÊÚÂÓ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Û ηÙËÊÔÚÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÂȉ‹ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜ ¿ÚÂ˙ Ôχ ÙÔ ‹‰ËÌ· Ì ÛÎÈ (ski jumping), ÔÈ ‰‡Ô ·ÚȘ Û¯ÔϤ˜ ÛÎÈ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë ∞ÏÈ΋ Î·È Ë Nordic, ¯ÚˆÛÙ¿Ó ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¡ÔÚ‚ËÁÔ‡˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜. ∆Ô 1868 Ô Sondre Norheim -Î·È ¿ÏÈ!- ·fi ÙÔ Telemark, ¤ÊÂÚ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ÛÎÈ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ô˘ ¤È·ÓÂ Î·È ÙÔ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌfiÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÎÈ (̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌfiÙ·˜ ¤‰ÂÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÎÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÊÙ¤ÚÓ· ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ÂχıÂÚË Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ-οو). √ ›‰ÈÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÛÎÈ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ô˘ ›¯Â ϤÔÓ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ Ì ·˘Ù¿ Ù· ÚˆÙÔÔÚȷο ÛÎÈ.

89


ŸÙ·Ó ÔÈ… ¯Ú˘ÛÔı‹Ú˜ οÓÔ˘Ó ÛÎÈ ¶ÚÈÓ ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·, ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ ·ÁÓÔÔ‡Û·Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÛÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤ÌÂÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Â˘Úˆ·˚΋ ˘fiıÂÛË. ∆Ô ÛÎÈ ‹Úı ÛÙȘ ∏¶∞ ·fi ¡ÔÚ‚ËÁÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙfiÙ ÛÙȘ ÌÂÛÔ‰˘ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙ›˜. √ ˘ÚÂÙfi˜ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÙÔ˘ 1849, ·Ú·Î›ÓËÛ ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó Ù· fiÚË Sierra, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¯Ú˘Û¿ÊÈ. º˘ÛÈο Ù· ÛÎÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ‹Ù·Ó ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ·, ·fi ͇ÏÔ ‡ÎÔ˘ ‹ ¤Ï·ÙÔ˘. ∫·ıÒ˜ ÔÈ ¯Ú˘ÛÔı‹Ú˜ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó, Î·È Î·ıÒ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ¿Ù˘Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÎÈ

90

ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÛÎÈ Û ›‰Ô˜ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì¤ÛÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹: ÙÔ ÛÎÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· «·ÏÏ¿˙ÂÈ ¯¤ÚÈ·» Î·È Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ Ì¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Û ÌÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ. √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ John B. Allen ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÛÎÈ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ «Î›ÓËÌ· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË Ê‡ÛË» ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÓ¤ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎfi ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ˘·›ıÚÈ·˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ .


™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1900 ÙÔ ÛÎÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ÛÔÚ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÎfiÌË ÙË Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ Nordic ÛÎÈ, ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ʷ›ÓÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ¤ÓÙ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1924, ÛÙÔ ™·ÌÔÓ› Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ªÈ· Ó¤· Û¯ÔÏ‹ ÛÎÈ, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ «cross-country» (ÛÎÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Â›‰˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, Ì ÂÌÚfiÛıÈÔ ÌfiÓÔ È¿ÛÈÌÔ Ù˘ ÌfiÙ·˜) ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ˆ˜ ¿ıÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1932, ÛÙÔ Lake Placid ÙˆÓ ∏¶∞. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ÛÎÈ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi, ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·Ó ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Ù· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘. ∏ Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÏÈÎÔ‡ ÛÎÈ (ÂχıÂÚ˘ ηٿ‚·Û˘

Î·È ÛÏ¿ÏÔÌ), ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛıËΠÂ›ÛËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1936, ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∆ËÓ ›‰È· ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ ·ÏÈÎfi ÛÎÈ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·Ó·‚·Ù‹Ú˜ (ÛÎÈ ÏÈÊÙ), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÌˉÂÓ›˙Ô˘Ó, ϤÔÓ, ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÔ Ô˘ η٤‚·Ï ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ô ÛÎȤÚ, ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ fiÏË ÙËÓ ›ÛÙ· Ì ٷ ÛÎÈ ÙÔ˘.

∆Ô ÛÎÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚’ ·ÁÎ. fiÏÂÌÔ ∏ ·ÚÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ ÛÎÈ, ÍÂΛÓËÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚’ ·ÁÎ. fiÏÂÌÔ, fiÙ·Ó Ë ∞˘ÛÙÚ›· Î·È Ë ∂Ï‚ÂÙ›· ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· ÚÒÙ· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ·ÏÈÎfi ÛÎÈ. ™ÙȘ ∏¶∞ Ë Á¤ÓÓËÛË ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ

91


W.Averell Harriman, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ Sun Valley Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Idaho, Ì ·ÏÈÎfi ÛÎÈ, ·˘ÛÙÚȷΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÛÎÈ, ÍÂÓԉԯ›· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Î·È ·Ó·‚·Ù‹Ú˜. √ ›‰ÈÔ˜ η٤ÎÙËÛÂ Î·È ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÎÈ, ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·Ó·‚·Ù‹Ú· Ì ηڤÎÏ· (̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‹Ù·Ó Û˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÔÈ ·Ó·‚·Ù‹Ú˜) ÛÙÔ fiÚÔ˜… Dollar. ªÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ 1954, Ì ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù¯ÓËÙÔ‡ ¯ÈÔÓÈÔ‡, Ô˘ ÂÈÓfiËÛÂ Ô Wayne M.Pierce Junior. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Û‹Ì·ÈÓ fiÙÈ Ù· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ϤÔÓ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ¯ÈfiÓÈ. ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÎÈ Â›Ó·È ÙÔ 1952, ¯ÚÔÓÈ¿ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠÙÔ «ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô ÛÏ¿ÏÔÌ» ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ŸÛÏÔ, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û¯ÔϤ˜,

92

∞ÏÈ΋ Î·È Nordic. ∆Ô «ÛÔ‡ÂÚ G», ¤Ó· ˘‚Ú›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô˘ ÛÏ¿ÏÔÌ Î·È Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ηٿ‚·Û˘, ÚfiÛıÂÛ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ Ù‡Ô ·ÏÈÎÔ‡ ÛÎÈ, fiÙ·Ó ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ 1983 Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1988. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ϤÔÓ, ÔÈ Î·Ù·Û΢¿ÛÙÚȘ ÂÙ·Èڛ˜ ÛÎÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÔ¤Ó· Ù·¯‡ÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ÛÎÈ. ∆Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ó¤· ·˘Ù¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ηχÙÂÚ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Î·È Î·Ù¿‚·Û˘, ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙÔ ÛÔÚ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·›ÁÏË. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 60 ¯ÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ «Û¯ÔϤ˜ ÛΤ„˘», Ô˘ Ë Î¿ı ̛· ÚÔÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ Ù‡Ô ÛÎÈ ˆ˜ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∂ÓÒ Ë Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË… ÎÚ·Ù¿ ηϿ ·ÎfiÌË, Ë Ô˘Û›· Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÎÈ, ›Ù ˆ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ›Ù ˆ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ıÏËÙ¤˜. ∫·Ï¤˜ ηٷ‚¿ÛÂȘ! VIP


¶fiÛÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ›¯·Ì ͷӷÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ∆¿ÏÈÓ ÚÈÓ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ù˘ Eurovision Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÂΛ; ™Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ fiÓÔÌ· ∆¿ÏÈÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ·, ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÊıËÓfiÙÂÚÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ °Ú¿ÊÂÈ Ô ¢¿ÓÔ˜ ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜ ºˆÙÔ: Ë ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙÔ˘

¢ÂÍÈ¿ ÛÂÏ›‰·: ∏ ηډȿ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘ Ûʇ˙ÂÈ ·fi ηÏfiÁÔ˘ÛÙ· Ì·Ú¿ÎÈ· Î·È ÁÚ·ÊÈο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·

94


™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÛ·›ˆÓ· ·Ú·¤ÌÂÈ Ë ·ÏÈ¿ fiÏË ÙË Ó‡¯Ù·.

ªÂÙ¿ ·fi 90 ÏÂÙ¿ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ Ù˘ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜, Ì ÙÔ ÈÙ¿ÌÂÓÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ Ô˘ ·¤Ï¢Û ·fi ÙÔ ∂ÏÛ›ÓÎÈ, ÊÙ¿Ó·Ì ÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ… ‰ÚÔÛÂÚfi ∆¿ÏÈÓ. √ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ›¯Â ‹‰Ë ¤ÚıÂÈ, ÛÙ· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙË µ·ÏÙÈ΋, Ì ·Ú·È‹ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË Î·È ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ó· «ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ» Ì ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ˘fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. √È ÚÒÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÒÙË Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ∆¿ÏÈÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ Ô‰Ô‡, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È «delete», ·ÊÔ‡ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È

96

Û’ ¤Ó· ·ÚfiÛˆÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ì ¢ÌÂÁ¤ıÂȘ ÁÂÚ·ÓÔ‡˜ Î·È ÛÙÔÈ‚·Á̤ӷ ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∫·ıÒ˜, fï˜, ÙÔ Ù·Í› ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË, Ù· Ì¿ÙÈ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ì ʈÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜, οÛÙÚ· Î·È ÏÈıfiÛÙÚˆÙ· ‰ÚÔÌ¿ÎÈ·, ȉ·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ·… ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο fiÓÂÈÚ· ÙˆÓ ÎÔ˘Ú·ÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ Ù·Í›‰È ÂÈÛÎÂÙÒÓ.


√ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘.

∂ÛıÔÓ›·: ªÈ· Ó¤· ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¯¿ÚÙË! ∂¿Ó ÊÙ¿Ó·Ì ÛÙËÓ ∂ÛıÔÓ›· ÚÈÓ ÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 1991, Ë ÛÊÚ·Á›‰· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ¤ÁÚ·Ê Eesti (∂ÛıÔÓ›·) ·ÏÏ¿… USSR, ·ÊÔ‡ Ë ∂ÛıÔÓ›· ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ Ì›· ·fi ÙȘ ‰Âο‰Â˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜ Ù˘ ¿Ï·È ÔÙ¤ ∂™™¢. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÚ¿ÛÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ¢·ÓÒÓ, ™Ô˘Ë‰ÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ «ÂÈÛÎÂÙÒÓ»-ηٷÎÙËÙÒÓ, ÔÈ

∆Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÎÔÎÎÈÓÔ-ÌÔÚÓÙÒ ¯ÚÒÌ· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÛÙ¤Á˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘.

∂ÛıÔÓÔ› ‚›ˆÛ·Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1918-1940. ∞fi ÙfiÙÂ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1991 (Ì ÙËÓ ÙÚÈÂÙ‹ ÂÍ·›ÚÂÛË 1941-44 Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜), Ë ∂ÛıÔÓ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∂™™¢, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ Molotov-Ribbentrop, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Ã›ÙÏÂÚ Î·È Ô ™Ù¿ÏÈÓ ÌÔ›Ú·Û·Ó Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË, ÂÓ Â›‰Ë… ÙÚ·Ô˘Ïfi¯·ÚÙˆÓ. ∆Ô 1988 ÍÂΛÓËÛ ÛÙË ™Ô‚ÈÂÙÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË ÙfiÙ ∂ÛıÔÓ›· Ë

97


«∆Ú·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË», ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Û˘ÁÁڷʤˆÓ Î·È ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ, Ë ÔÔ›· Â¤ÊÂÚ ÛÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1991 ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÛıÔÓÔ‡˜. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙ· 11 ·˘Ù¿ ηÏÔη›ÚÈ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó ·fi ÙfiÙÂ, Ë ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌË (1.5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Î¿ÙÔÈÎÔÈ) ÌÈÎÚÔη̤̈ÓË (45.000 Ù.¯ÏÌ.) ∂ÛıÔÓ›· ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ԇÙ ÌÈ· ̤ڷ Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË. ŒÙÛÈ, Ë ¯ÒÚ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ù˘ ÔÔ›·˜ (∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Â›ÛËÌÔ Ì¤ÏÔ˜ -Èı·Ófiٷٷ- ÙÔ 2004. 1.

∏ ·ÏÈ¿ fiÏË: ŒÓ· ˙ˆÓÙ·Ófi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ∏ ·ÏÈ¿ fiÏË ÙÔ˘ ∆¿ÏÈÓ, ıˆÚÂ›Ù·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚ· ‰È·ÙËÚË̤ÓË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ fiÏË Ù˘ µ.∂˘ÚÒ˘, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ï›ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ UNESCO. ¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ηÓ›˜ ÛÙ· ¤ÙÚÈÓ· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ·ÏȤ˜ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙÔÁڷʛ˜

98

Ù˘ fiÏ˘, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ «ÃÚ˘Û‹ ÂÔ¯‹» ÙÔ˘ ∆¿ÏÈÓ (14Ô˜16Ô˜ ·ÈÒÓ·˜), fiÙ·Ó Ë fiÏË ¿ÓıÈÛ ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ µ·ÏÙÈ΋˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÷ÓÛ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™’ ·˘Ùfi ‚Ô‹ıËÛÂ, ·Ú·‰fi͈˜, Î·È Ë ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ηÙÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘, Ì·˜ ϤÂÈ Ë ÍÂÓ·Áfi˜ Ì·˜ Ulle, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂΛÓË ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ ‹Ù·Ó ·Ó‡·ÚÎÙË, ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó -ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜- ÌÂÁ¿Ï· ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ·ÏÏÔ›ˆÛË ÛÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘. 2.

3.

ªÈ· ·ÏÈ¿ fiÏË ¯ÙÈṲ̂ÓË Û ÏfiÊÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ηϿ ‰È·ÙËÚË̤ÓÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ù›¯Ô˜ ‰‡Ô ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È 26 ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ‡ÚÁÔ˘˜. ª¤Û· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ fiÏ˘, ÂÚ·Ù‹Û·Ì ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÎÏËۛ˜ (ÙËÓ Oleviste ·fi ÙÔ 1200 ‹ ÙËÓ Toomkirik Î·È ÙÔÓ ÂڛϷÌÚÔ ÚˆÛÈÎfi ÔÚıfi‰ÔÍÔ Î·ı‰ÚÈÎfi ÙÔ˘ Aleksandr Nevsky), ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Toompea, ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ¢·ÓÔ‡˜ Î·È °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜


1. ∏ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ÚÒÛÈÎË ÔÚıfi‰ÔÍË ÂÎÎÏËÛ›· Aleksandr Nevsky 2. ∆Ô ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ 3. £·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÔÏÏ¿ Ï·¯·ÓÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÂÛıÔÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· 4.

4. ∆Ș ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˜ ̤Ú˜ ÔÏÏÔ› ∆·ÏÈÓ¤˙ÔÈ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÚÎÔ Kadriorg 5. ŸÏË Ë ·ÏÈ¿ fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ê¿ÛË ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘

5.


ηٷÎÙËÙ¤˜ Î·È ÔÏÏ¿ ˘fiÁÂÈ· ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ·˘Ï¤˜ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÙË Ó¤· fiÏË. ªÈÎÚ¿ ÁÚ·ÊÈο ηʤ Ì ÎÂÚÈ¿ Î·È Ù˙¿ÎÈ·, Ì·Ú¿ÎÈ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ∂ÛıÔÓÈ΋ Ì‡Ú· Saku Î·È ÙË ‚fiÙη Viru Valge (ÔÈ ∂ÛıÔÓÔ› ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ‚fiÙη ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ‚fiÙη, ÙË ƒˆÛ›·!), ˘fiÁÂȘ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙ˜ ÁηÏÂÚ› Û ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ì ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÎÔÎÎÈÓfi-ÌÔÚÙÓÙÒ ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ¤˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÚfiÛηÈÚ· «Î·Ù·Ê‡ÁÈ·» Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ‡Ô˘, ÚÈÓ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∂‰Ò ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ‰È·ÙËÚË̤ÓÔ °ÔÙıÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙË µ.∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙÔ 1422 (70 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ·fi ÙÔ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ ∫ÔÏfiÌ‚Ô!) ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

100

§ÈıfiÎÙÈÛÙÔÈ ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ Î·È ·„›‰Â˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘

∏ Ï·Ù›· ‹Ù·Ó ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ù˘ µ·ÏÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÂÓ›ÔÙÂ Î·È ÙfiÔ˜ ‰ËÌfiÛȈÓ... ÂÎÙÂϤÛˆÓ, Ê˘ÛÈο ·ÈÒÓ˜ ÚÈÓ.


∏ Ó¤· fiÏË: ™Ù·ıÂÚ¿ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Èڛ˜ Ó· Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ÁˆÓȤ˜ Î·È Û˘ÓÔÈ˘, ‰ÂÓ ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ Ë Ó¤· fiÏË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ∆¿ÏÈÓ. ∆· ™Ù·ÏÈÓÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÁÎÚÈ˙ˆ¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù· Î·È ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ˘·ÚÎÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û’ ¤Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÔÚÁ·ÛÌfi, Ì ·Ó‡„ËÏ· Á˘¿ÏÈÓ· ÎÙ›ÚÈ·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· Î·È Û˘Ó¯‹ ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, fiˆ˜ ‰ÚfiÌÔÈ, ηʤ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓԉԯ›· Î·È Û˘Ó‰Úȷο ΤÓÙÚ·. Ÿˆ˜ Ì·˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤Ó·˜ οÙÔÈÎÔ˜ «¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙfiÛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, fiÛ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 100 ¯ÚfiÓÈ·». ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ¤ÎÚÈÓ·Ó ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÌË ‰È·ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ™Ô‚ÈÂÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ ·˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒıËΠ۠‰È¿ÊÔÚ· ÌÓËÌ›·, ÌË ı¤ÏÔÓÙ·˜ -ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ- Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û fiψÛË Ì ÙÔ fi¯È Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ 40% ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÚˆÛÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ (·˘ÙÔ› ‹ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› Â› ∂™™¢ ÁÈ· Ó· ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ›). ∞˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Â›Ó·È Ë ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜: ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 50% ÙˆÓ ∂ÛıÔÓÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ∏/À Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, ÂÓÒ ¤Ó· 35% ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. √È Â·Ê¤˜ Ì·˜ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÛıÔÓÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔχÁψÛÛÔ˘˜ Î·È ¿ÚÈÛÙ· ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ Î·È ÛˆÛÙ¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜. √È ∂ÛıÔÓÔ› ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ˆ˜ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Û˘Ó‹ıÂȘ (Ê·ÁËÙfi ÎÏ), ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È ÓÔÔÙÚÔ›· ÛÙÔ˘˜ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô‡˜ Á›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜, Û·Ó Ó· ÌËÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤ Ë 60¯ÚÔÓË Î·È ϤÔÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·. ™›ÁÔ˘Ú· Ô Ù·ÍȉÈÒÙ˘ ÛÙÔ ∆¿ÏÈÓ Î·È ÙËÓ ∂ÛıÔÓ›· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ó· ‰ÂÈ Î·È Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·Ûı›, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ¯ı˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·ÊÂı› ηÓ›˜ ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ·˘Ù‹˜ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¯¿ÚÙË, Ì ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÚfiÎÏËÛË, ÙÔ 15%-20% ÊıËÓfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜.

Adidas Î·È ÓÙfiÈÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ·›ÚÂÛ˘ Hare Krishna ÌÂډ‡ÔÓÙ·È ÁÏ˘Î¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∆¿ÏÈÓ

VIP

TOURIST INFO: www.tallinn.ee, www.visitestonia.com

101


105


°Ú¿ÊÂÈ Ë §›· ¶··Û·Ú¿ÓÙË ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi… ‹Ù·Ó ¤Ó· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ. ∆Ô ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ ·˘Ùfi ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. √È Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘, Ë ª·ÚÈ¿ÓÓÂ Î·È Ô πˆ¿‚, ÍÂÙÚÂϷ̤ÓÔÈ ·fi Ì›· ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ µ·ÏηÓÈ΋˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· Û ·˘Ù‹. ∏ Ê·ÓÙ·Û›· Ù˘ ª·ÚÈ¿ÓÓÂ Î·È Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ πˆ¿‚ ¤ÌÂÏÏ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿, ¤Í˘Ó·, ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û ÔÏϤ˜ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ™·˜ ‰ÈËÁԇ̷ÛÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÁÈ·Ù› ·Ú·Ì‡ıÈ·, ·È¯Ó›‰È· Î·È ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ¿Ó ̷˙›.


∏ ª·ÚÈ¿ÓÓÂ Î·È Ô πˆ¿‚ ∫·Ú·Û¿ÓÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚÈÓ 24 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, ÙÔ 1978, Ì ÙÔ ÙÚÔ¯fiÛÈÙfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ÂÈÛÎÂÊÙ› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘˜. ∞ÊÔ‡ Ô‡ÏËÛ·Ó fiÏ· ÙÔ˘˜ Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜, Î·È Ì’ ¤Ó· ·È‰› ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ··Û¯fiÏËÛË Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘˜ ·ÙÚ›‰·. ∏ ª·ÚÈ¿ÓÓ ‹Ù·Ó ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ Î·È Ô πˆ¿‚ ÂÈÏÔÔÈfi˜. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÂÊfi‰È·, ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ¤ÛÙËÛ·Ó Ì›· Âȯ›ÚËÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ͇ÏÈÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, Ì ¤‰Ú· Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙË §·ÎÎÈ¿, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· µ·ÛÈÏÈο. ∫·È ÂÁ¤ÓÂÙÔ ÏÔÈfiÓ Ë «ÃÂÏÒÓ·». «√ÓÔÌ¿Û·Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Ì·˜ ÃÂÏÒÓ· ÁÈ·Ù› fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¯ÂÏÒÓ˜ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó ¿ÓÙ· Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÎÈ ÂÌ›˜ Ì›ӷÌ ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ·˘Ù‹. ∂›Û˘, Ë ¯ÂÏÒÓ· ˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ‚·-

‰›˙ÂÈ ·ÚÁ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘», ÂÍËÁ› Ô πˆ¿‚. ¶·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ Û·˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÃÂÏÒÓ·˜, fiÔ˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ Û˘ÓÙ·Á‹˜: ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∆· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÃÂÏÒÓ·˜, ΢ڛˆ˜ ·˙Ï Î·È «‚È‚Ï›·» Ù˘ˆÌ¤Ó· Û ͇ÏÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ·Ú¿ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÕË µ·Û›ÏË Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô˘ Îfi‚Ô˘Ó, Ú¿‚Ô˘Ó Î·È Ì·ÛÙÔÚÂ‡Ô˘Ó ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚˆÙfiÙ˘·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο, ÒÛÙ ӷ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙȘ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi 0 - 8 ÂÙÒÓ Î·È ‚¤‚·È· fiÌÔÚÊ· ÒÛÙ ӷ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜, Ì·˜ ÂÍËÁ› Ë ª·ÚÈ¿ÓÓÂ.


¶·Û¯·Ï›ÙÛ˜, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ˙ˆ¿ÎÈ·, ·È‰È¿ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÍÂË‰Ô‡Ó Ì¤Û· ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È·. °È· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ÕË µ·Û›ÏË, Â‰Ò Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‡Ï˘, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÓÙÚ· ϷΤ ·fi ÛË̇‰·. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÙÚ›„ÈÌÔ, ÙÔ Á˘¿ÏÈÛÌ· ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, ÙÔ Ù‡ˆÌ· Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ù· ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, ÒÛÙ ٷ Û¯¤‰È· Ó· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹, ÙÔ Îfi„ÈÌÔ, Ë Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ÙÔ ·ÎÂÙ¿ÚÈÛÌ· Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó·

124


ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û›ÙÈ·, ÓËÈ·ÁˆÁ›·, ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, Ì ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˙¢Á¿ÚÈ· ·È‰ÈÎÒÓ ¯ÂÚÈÒÓ. ∏ ÃÂÏÒÓ· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Û‹ÌÂÚ· Ó· ·Ú¿ÁÂÈ 3.500 -5.000 ·È¯Ó›‰È· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂Í¿ÁÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Û 25 ¯ÒÚ˜, Ì ‚·ÛÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙËÓ ∫ÔÚ¤·, ÙË °·ÏÏ›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ÙȘ ∏¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 5% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∫È ¤ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ˙‹Û·Ó ·˘ÙÔ› ηϿ Î·È ‘ÌÂȘ ηχÙÂÚ·… VIP

125


√ ¶∏∆∂ƒ ¶∞¡ ª∞™ ∂ƒÃ∂∆∞π ∞¶√ ∆∏¡ … «¶√§π∆π™ª√™ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞»

ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫.∆ÂÚ˙ÔÔ‡ÏÔ˘


◊Ù·Ó ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ̤ӷ, fiÙ·Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ¤Êı·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ¤Ó· Fax Ô˘ Ì ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Û fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· «¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·», Ô‡ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÍÂÎÈÓ¿ ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙÒÓ Ù˘ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ı·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ Ì ÙÔ ·È‰ÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∆˙¤È̘ ª¿ÚÚ˘ « ¶‹ÙÂÚ ¶·Ó» ! ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÔ˘ Û˘Ó›‰ËÛË ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ·Ì¤Ûˆ˜, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÌÂ, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ, ÛÙË ÛΤ„Ë fiÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ·fi ÙÔ 95 ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ «¶√§π∆π™ª√™ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞», Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÛÙ› Ú·ÁÌ·ÙÈο…! ∏ «¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·», ı· ¤ÏÂÁ·, ˆ˜ Â›Ó·È ËÁ‹ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜!. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì¤Û· ·fi οı ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Û¯‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ …, ∫·È ·Ï‹ıÂÈ·, Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ -¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Â›Ó·È ¤ÍÔ¯·…!

¶Ô›ÔÈ fï˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÂÏÈο, ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘

;

NOPA XPI™TO¢OY§OY

™AKH™ MANAºH™

£¤ÙÚÔ E°NATIA

∂›Ó·È ÙÚÂȘ Ê›ÏÔÈ…! ∆ÚÂȘ ·ÏÈÔ› Ê›ÏÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓË ÊÈÏÈ΋ Û¯¤ÛË. ∆· ‰˘Ô Û˘ÓÂÙ·ÈÚ¿ÎÈ·, Ë ¡fiÚ· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Î·È Ô ™¿Î˘ ª·Ó¿Ê˘, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ «¶√§π∆π™ª√™ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ·fi ÙËÓ ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·˘Ùfi Ô˘ Ù˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ·ÊÔÛȈ̤ÓË Ê›ÏË Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ¡Ù›Ó· ∫·ÙÛÈΛ‰Ô˘.

129


ŸÙ·Ó οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ηÙfiÚıˆÛ· Â› Ù¤ÏÔ˘˜ - ·ÎÚÈ‚ÔıÒÚËÙÔÈ Î·ıÒ˜ ›ӷÈ, ÏfiÁˆ ÊfiÚÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜- Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿, ÁÈ· ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϷ Û ۯ¤ÛË Ì ÔÏã ·˘Ù¿, ›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡Ûˆ ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Î·È ÙË ˙ÂÛÙ‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘˜. ¡fiÚ·, ™¿Î˘, ¡Ù›Ó·… ! ∆Ú›· ·È‰È¿ ÁÂÌ¿Ù· ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ΤÊÈ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ …·›ı·Ó˜ ȉ¤Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‹ıÔ˜ fiˆ˜ Î·È ÛÂÌÓfiÙËÙ· Ô˘ Û ÂÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ! ªÂ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ, fiÔ˘ ÌfiÏȘ ›¯·Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ «¶‹ÙÂÚ ¶·Ó» Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ·ÏÏ¿, fiˆ˜ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ‹Ú·Ó ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ ∂°¡∞∆π∞ ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ∆Ô ∂°¡∞∆π∞ Ô˘ Ì ÙËÓ ›ڷ, ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ, Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÙ·ÌfiÚÊˆÛ·Ó Û ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ¯¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÒÓ Ô˘ ¯·Ú‹Î·Ì fiÏÔÈ fiÛÔÈ ‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘.

ª¤Û· Û’ ¤Ó· Îϛ̷ ÁÂÌ¿ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ó‡̷ Î·È Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË ÂÍÂÏ›¯ıËΠ̠ÙÔ ™¿ÎË, ÙË ¡fiÚ· Î·È ÙËÓ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ¡Ù›Ó·˜, Ë ÊÈÏÈ΋ ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϷ Ô˘ οӷÌÂ Î·È Â›¯Â Û·Ó…ÚÒÙÔ ı¤Ì·, ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÙËÓ ÚÒÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∆˙¤È̘ ª¿ÚÚ˘ «¶‹ÙÂÚ ¶¿Ó»: ¶ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ó¤·˜ ÔÚ›·˜ ÛÙȘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Û·˜, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ «¶‹ÙÂÚ ¶¿Ó».∆È ı· ϤÁ·ÙÂ, ÁÈ ·˘Ùfi ·È‰È¿;

130

™¿Î˘ ª·Ó¿Ê˘: ∞˘Ù‹ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ì·˜. ∆Ô ÚÒÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ¤ÁÈÓ ¤ÚÛÈ. ¶¤ÚÛÈ ‰ÔÎÈÌ·ÛًηÌ Û ÙÚÂȘ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ¤˜. ∫¿Ó·Ì Ì ÙÔ ¢∏¶∂£∂ ¶¿ÙÚ·˜ ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ «Teena –Brandon- Teena», Ô˘ ¤·ÈÍ ∞ı‹Ó·, ¶¿ÙÚ·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ¿ÓÙ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ‰‡Ô ¿ÏÏÂ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜, ·˘Ù¤˜, ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ÙÔ «ª·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ŒÏ‚Ș» Î·È Ù· «¶·È‰È¿ ÂÓfi˜ ηÙÒÙÂÚÔ˘ £ÂÔ‡». ™Â Û¯¤ÛË Ì ¿ÏϘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÌÂÙ·ÎÏ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û ÌÂÁ¿Ï· ı¿̷ٷ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ «∆ango Pasi_n».°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, fï˜, Û·Ó Î·ı·Ú¿ ‰È΋ Ì·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹, ·Ó‚¿˙Ô˘Ì ÙÒÚ·, ÙÔ ·È‰ÈÎfi «¶‹ÙÂÚ ¶·Ó». ∂‰Ò ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÂÓËϛΈÓ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ηıÒ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡˜ ı·٤˜.


°È·Ù› ÂÈϤͷÙ ÙÔ «¶‹ÙÂÚ ¶¿Ó»;

¡fiÚ· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘: ∫·Ùã ·Ú¯¿˜ ÁÈ·Ù› ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Û’ ÂÌ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù›, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÁοÏÔ Ô˘ οӷÌ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·È‰Èο ¤ÚÁ· Ô˘ ›¯·Ì ηٿ ÓÔ˘, Ë ˙˘Á·ÚÈ¿ ¤ÁÂÚÓ ۷ÊÒ˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ «¶‹ÙÂÚ ¶¿Ó»! ŒÙÛÈ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Ûã ·˘Ùfi. ™‹ÌÂÚ· ›̷ÛÙ Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÚÒÙË ·˘Ù‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ¡·Ó¿ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ô˘ ÙÔ ÛÎËÓÔıÂÙ›, ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙË ‰È·Û΢‹ Î·È ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, Ô ª›Óˆ·˜ ª¿ÙÛ·˜ (˘Èfi˜) Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ë ∞›ÁÏË Ã·‚¿- µ¿ÁÈ· Ô˘ ¤Î·Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·…

™. ª.: √ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ‰È΋ Ì·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ì·˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ fiÙÈ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ.! ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı¤Ï·Ì ӷ Í·Ó·Ì› ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ fiÏË Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÛˆÛÙ¿, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· Ú‡̷ Ô˘ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ıÂÙÈο Ù· ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ fiÏ˘, ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›·, Ì ÔÏϤ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, fiˆ˜ Î·È Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂›¯·Ì ̿ÏÈÛÙ· ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ˘ÎÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜, Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏ˘. ◊Ù·Ó ÁÈ· Ì·˜ ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË, ÙfiÙ Ô˘ ۯ‰fiÓ ·Ú¯›˙·ÌÂ, Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ, ÛÙËÓ Û¯Â‰fiÓ ÙÂÏ̷و̤ÓË ·fi ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ· fiÏË Ì·˜ – Ó· οÓÔ˘Ì ӷ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ¤Ó· ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ. ∫·È ‰Ò, Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›¯·Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫ÔÓÙÂÛ›‰Ë Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë, ÙÔÓ ÚÒËÓ Î·È ÙÔÓ Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏ˘, Ô˘ ›ÛÙ„·Ó Û ̷˜…! ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏ˘ Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ÌÈ· ÛÎËÓ‹ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÏıÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ « ∫¿ı ¶¤ÌÙË Î. °ÎÚ›Ó», ÙÔ «∆˙fiÚÓÙ·Ó». ∆Ô «™›Úϸ µ¿ÏÂÓÙ¿ÈÓ,» ÙÔ «∞ÁÁ¤Ï· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘»….. ŒÙÛÈ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· fiÙÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηϋ ı·ÙÚÈ΋ «È¿ÙÛ·»…! 131


º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ÛÎÏËÚ‹ Ì¿¯Ë ÁÈ· Û·˜, Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ˆ˜ ‰҅;

™. ª. : ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ÛÎÏËÚ‹ Ì¿¯Ë Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌË, ·ÊÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿Ì ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠·Ú·ÁˆÁ¤˜. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ı· ηÙ‚¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Î¿Ùˆ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·…£¤ÏÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔ‹. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.. ŒÓ· ·fi Ù· … Ó¤· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÎÔ‡ԢÌ ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘…

∫·È Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· ÛÙËÓ «¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·» fiÙÂ Î·È Ò˜ Ù· οӷÙÂ;

¡.Ã: •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙÔ 1995, Ô ™¿Î˘ ÎÈ’ ÂÁÒ, Ì Ôχ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ·Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ ™¿Î˘, Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÓÔÌÈ΋ -Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ-ÁÓÒÚÈ˙ Ôχ ηϿ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ∂ÁÒ ÛÔ‡‰·Û· marketig Î·È ‰È·Ê‹ÌÈÛË. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ›¯·Ì ÂÚ¿ÛÂÈ «Û·Ú¿ÓÙ· ·̷ٷ» ̘ ·fi ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ ›¯·Ì ˆ˜ ÙfiÙÂ Î·È fiÙ·Ó Êı¿Ó·Ì ے ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÂͤÏÈÍË, ËÁ·›Ó·Ì ÈÔ ¤Ú·. ∫¿ÔÈ· ̤ڷ Ô ™¿Î˘ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË, ÌÈ· ȉ¤· ÛÙ· Û¿ÚÁ·Ó·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi…, Ô˘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ.! ∞Ú¯›Û·Ì ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ηȅ.„¿¯ÓÔÓÙ·˜…Â, ·˜ ÛÙËÓ fiÏË.. ∫¿Ó·Ì marketig ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ·Ó·Î·Ï‡„·Ì fiÙÈ Â‰Ò ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi management Ô‡Ù ‚¤‚·È· Î·È marketig, Ô˘ Â›Ó·È Ì¤Û· Ûã ·˘Ùfi. ∫·ıÒ˜ ›¯· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Î·È ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ management, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi… ∏ ¡Ù›Ó· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ôχ ηϋ ı·ÙÚÈ΋ ·È‰Â›· Û·Ó ı·ً˜, ‹Ïı ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·Ó Î·È ÂÌ›˜ ÙË ı¤Ï·Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡·Ì fiÙÈ ı· Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ ÙÔ ÙÚ›Ô… ¡Ù›Ó· ∫·ÙÛÈΛ‰Ô˘: ∂ÁÒ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Ì ٷ ·È‰È¿ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ … ÂÊÈ·ÏÙÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷÛ·Ù¿ÏËÛ· ‰¤Î· ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ŒÙÛÈ fiÙ·Ó ‹Ïı· ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ¤ÓÔȈ۷ Ú·ÁÌ·ÙÈο, fiÙÈ È· ÌÔÚÒ Î·È ·Ó·Û·›Óˆ ! ∂›Ó·È Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂȘ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ οÓÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi Ô˘ ·Á·¿˜…. ¡ Ã.: ŒÙÛÈ Â›Ó·È ! ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ̤۷ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ, ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙÂ, ÂÚÓ¿Ì ηϿ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÔ˘ÌÂ Û·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÁÈ ·˘Ùfi Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÔÈ ÁÓˆÚÈ̛˜ Î·È ÔÈ ÔχÙÈ̘ Ê›ÏȘ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ¤ÚÁÔ, Ì·˜ οÓÔ˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜. ∂›Ì·ÛÙ ‰ËÏ·‰‹, ÙÚÂȘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ !!

132


∫·È ÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ë ·˘Ù‹ Ë ·ÚÌÔÓÈ΋ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·» Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·fi ÙÔ «¶‹ÙÂÚ ¶¿Ó» ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜;

™.ª.: °È· ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ʤÚÓÔ˘Ì ÛÙÔ «∂°¡∞∆π∞» ÙÔ «•·ÓıÈ¿ ºÚ¿Ô˘Ï·» Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª·Ú›ÓÔ, Ô˘ ·›¯ÙËΠÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· , ÂÓÒ ÛÙȘ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2003 ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ «¢Â›ÓÔ Ì ʛÏÔ˘˜», ÙÔ˘ ¡ÙfiÓ·ÏÙ ª¿ÚÁÎÈÔ˘ÏÈÙ˜ - ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¶Ô‡ÏÈÙ˙ÂÚ- Ì ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË µ·ÏÙÈÓfi… ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ· ı· ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ôχ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜… ºÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ, fiÙ·Ó ÂÚÓ¿Ó Î·Ï¿ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÂÚÓ¿Ì ηϿ ÎÈ ÂÌ›˜.. ŸfiÙ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Û· Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜! VIP

¶¿ÓÙ· Ù¤ÙÔÈ· ÏÔÈfiÓ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜….!

133


°Ú¿ÊÂÈ Ë §›Ó· ª˘ÏˆÓ¿ÎË

ÃÂÈÌÒÓ·˜: ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙ‹ Silberhaus Êı¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ. √ ı›Ԙ Drosselmeyer - ÓÔÓfi˜ Ù˘ Clara , ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙ‹ Silberhaus, ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ì ̷ÁÈο ÎfiÏ· Î·È Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜. ªÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ˘¤Úԯ˜ Ì˯·ÓÈΤ˜ ÎÔ‡ÎϘ, Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Û·Ó ˙ˆÓÙ·Ó¤˜. ªfiÓÔ Ô ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘, ÌÈ· ÎÔ‡ÎÏ· Ì ÂÚ›ÂÚÁÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰fiÓÙÈ·, ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË. ∫·Ó¤Ó· ·È‰› ‰ÂÓ ÙË ı¤ÏÂÈ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ∫Ï¿Ú·, Ô˘ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙÚ˘ÊÂÚ¿ Î·È ¯ÔÚ‡ÂÈ Ì·˙› Ù˘. √ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘˜ ı· ÂÍÂÏȯı› Û ̷ÁÈÎfi fiÓÂÈÚÔ - Ì ÙËÓ ∫Ï¿Ú· ÚÈÁΛÈÛÛ· Î·È ÙÔÓ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙË fiÌÔÚÊÔ Ú›ÁÎÈ·, Ô˘ ı· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÔÏϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ.

134


∏ ÔÓÂÈÚÔ·Á›‰· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ËÚˆ›‰·˜ ı· Û‚‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ∏ ÈÛÙÔÚ›·, fï˜, ÙÔ˘ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙË ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÔÙÈÓ‹ Î·È ı· ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Î¿ı ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· fiÓÂÈÚ· Ù˘ ∫Ï¿Ú·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‚‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÒÓ Ì·Ï¤ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ì·Ï¤ÙÔ˘, Ô «∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘», ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÍ·›ÛÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ∆Û·˚ÎfiÊÛÎÈ, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì·Ï¤ÙÔ˘ Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜, Ô˘ Û˘ÌÚ¿ÙÙÂÈ Ì ÙÔ ÎÔÚ¿ÙÈÎÔ Ì·Ï¤ÙÔ Universal Ballet ÁÈ· ÂÓÓ¤· ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·fi ÙȘ 6 ¤ˆ˜ ÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.


∏ ∫.√.£. ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ì·Ï¤ÙÔ˘. ¢È¢ڇÓÂÈ, ¤ÙÛÈ, ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û ¢ڇÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘, ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˘„ËÏÒÓ ·ÍÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∏ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ «∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙË» ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2002 ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙȘ 21.00, ˘fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∫ÔÚ¿ÙË Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Da Ki Kim. ∏ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ÙÔ˘ Vasily Vainonen Î·È Ù· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ Simon Virsaladze. √È ÂfiÌÂÓ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·Ï¤ÙÔ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 7, 8, 9 Î·È 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÙȘ ›‰È˜ Ë̤Ú˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓË Û˘Óԉ›· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Î·È ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 16.00. (Û Ï·›ÛÈÔ)

√ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘

√ «∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘» Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î¿ı ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ª·˙› Ì ÙË «§›ÌÓË ÙˆÓ Î‡ÎÓˆÓ» Î·È ÙËÓ «øÚ·›· ∫ÔÈ̤̈ÓË» ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· Ì·Ï¤Ù· ÙÔ˘ ∆Û·˚ÎfiÊÛÎÈ. ∆Ô ÏÈÌÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂.∆.∞. ÃfiÊÌ·Ó «√ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘ Î·È Ô µ·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ÔÓÙÈÎÈÒÓ». ∏ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ «∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙË» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 1892 ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ˘˜ ¶¤ÙÈ· Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËΠÙȘ ÚÒÙ˜ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· Û΋ÙÚ· ÛÙÔ ‚ÔËıfi ÙÔ˘ §ÂÊ π‚¿ÓÔÊ, fiÙ·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ ϤÔÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ. √ «∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘» ¤¯ÂÈ ¯ÔÚÔÁÚ·ÊËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi οı ¿ÏÏÔ Ì·Ï¤ÙÔ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰È·Û΢¿˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË Ê‹ÌË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ú¯Èο Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ «∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙË» ‰ÂÓ ÂÓıÔ˘Û›·Û ÙÔÓ ∆Û·˚ÎfiÊÛÎÈ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fï˜, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË ·Ó·˙ˆ˘ÚÒıËÎÂ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÔÏϤ˜ ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ∏ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Universal Ballet ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËΠÛÙËÓ ¯ÔÚÔÁÚ·ÊË̤ÓË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ 1934 ·fi ÙÔÓ Vasily Vainonen, Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛı‹Î˜ ·fi ÙÔÓ Oleg Vinogradov. ∆Ô Universal Ballet ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ «∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙË» οı ¯ÚfiÓÔ, ·fi ÙÔ 1986. ∂›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ó·ÚÔ› ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜.


ÿÚË Î·È ·ÚÌÔÓ›·

∆Ô fiÓÔÌ· Universal Ballet Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË ¯¿ÚË Î·È ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›· Ù˘ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ̤۷ ·fi ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ì·Ï¤ÙÔ˘. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙË Ê‹ÌË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÛÙÔ Universal Ballet, Ô˘ ȉڇıËΠÛÙË ™ÂÔ‡Ï ÙÔ 1984 Î·È ÌÂÙÚ¿ 18 ¯ÚfiÓÈ· ÁfiÓÈÌ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÛÎËÓ‹. °ÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Ì·Ï¤ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ڛ̷ Ì·Ï·Ú›Ó· Julia Moon, È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·. ∏ Julia Moon ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ∞ÛÈ¿ÙÈÛÛ· ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙˆÓ ‰È¿ÛËÌˆÓ Ì·Ï¤ÙˆÓ ∫›ÚÔÊ, fiÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË «∑È˙¤Ï» (1989), ÛÙÔ «¢ÔÓ ∫ȯÒÙË» (1992) Î·È ÛÙË "§›ÌÓË ÙˆÓ ∫‡ÎÓˆÓ" (1995). ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Universal Ballet Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡: √ ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ Î·È ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Oleg Vinogradov, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ù· Ì·Ï¤Ù· ∫›ÚÔÊ Â‰Ò Î·È 22 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÚÒÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Universal Ballet ‹Ù·Ó Ë «™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù·», Ì ÙËÓ Ì·Ï·Ú›Ó· Julia Moon Î·È ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ¯ÔÚÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Patrick Bissel. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ù˘ ∫ÔÚ¤·˜ ηÈ, ۯ‰fiÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ Universal Ballet ÍÂΛÓËÛ ÂÚÈԉ›· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ «§›ÌÓ˘ ÙˆÓ ∫‡ÎÓˆÓ» ·fi ÙÔÓ Oleg Vinogradov ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1992 Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠÛÙËÓ ÈÔ ı·̷ÙÈ΋ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘

137


¯ÚÔÓÈ¿˜ (ŒÙÔ˜ ÃÔÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÚ¤·). ŒÎÙÔÙÂ, ÙÔ Universal Ballet ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÎÚȂ˜ Î·È ÏÔ‡ÛȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘. ∆Ô 1998 ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÚÈԉ›· ÛÙȘ ∏.¶.∞., fiÔ˘ ¤Ù˘¯Â ıÂÚÌ‹˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜. ∆Ô ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ Universal Ballet ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ fiˆ˜: «∏ §›ÌÓË ÙˆÓ ∫‡ÎÓˆÓ», «∏ øÚ·›· ∫ÔÈ̤̈ÓË», «∑È˙¤Ï», «√È ™˘ÏÊ›‰Â˜», «∫Ô¤ÏÈ·», «™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù·», «¢ÔÓ ∫ȯÒÙ˘», «∏ ∫˘Ú›· Ì ÙȘ ∫·Ì¤ÏȘ», «ŸÓÂÈÚÔ ∫·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ¡‡¯Ù·˜», «√ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘». √È Î‡ÚÈÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙ· ª·Ï¤Ù· ∫›ÚÔÊ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û ¿ÏÏ· ¯ÔÚ¢ÙÈο Û¯‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1999, ¤Ó·˜ ı›·ÛÔ˜ ·fi ·ÚÈÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È ÛÔÏ›ÛÙ ÙÔ˘ Universal Ballet Ù·Í›‰Â„ ÛÙË °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï· ÁÈ· Ó· «·ÓÔ›ÍÂÈ» ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Paiz. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ Universal Ballet ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ "La Bayadere", Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2000 Ì ÙËÓ "øÚ·›· ∫ÔÈ̤̈ÓË" ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘˜ ÛÙË µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ "§›ÌÓË ÙˆÓ ∫‡ÎÓˆÓ" ÛÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ·ıÌfi ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∆Ô Universal Ballet ÚfiÎÂÈÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙˆÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∫ÔÚ¤·, ·ÏÏ¿ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. VIP


°Ú¿ÊÂÈ Ô §Â˘ı¤Ú˘ ¶Ï·Î›‰·˜ ¶fiÏË ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ ¤ÁÈÓÂ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ∆fiÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤Ì·ÈÓ·Ó ÛË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÙÔ Village Center Î·È Ë «¶Ï·Ù›·» ·ÎfiÌË Î·ıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙȘ ›‰È˜ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ ı· ‚Ϥ·Ì ÙȘ Ù·Èӛ˜. ªÂÙ¿ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ã60, ÂÔ¯‹ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÈÔ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËÎ·Ó Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛıËÎ·Ó ÌfiÏȘ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó Ô Î¿ı ¤Ó·˜ ηıȤڈÛ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÈÏ Î·È Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ›ÁÌ·. ∆Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Û¯ÂÙÈο ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, Î·È Ù· ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘

√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ ÕÓÔÈ͢ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÓfiÙ· ÌÂÁ·Ï›Ԣ ÛÙ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ fiÏ˘. ∆· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· Ì ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ·ÌÂÚÈηÓfiÊÂÚÙ˜ (fiˆ˜ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ›) ·›ıÔ˘Û˜ Î·È ÔÏÏÔ› ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Í·ÊÓÈο ÙȘ ¯·Ú¤˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔıfiÓ˘. ∆Ô ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ÛÙËÓ 7Ë Ù¤¯ÓË Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÌfiÓÈÌ· ÁÂÌ¿Ù˜ ·›ıÔ˘Û˜. ŒÓ·˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙ· ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎ·Ï˘Êı› ·˘Ùfi ÙÔ Î¿ÙÈ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. ∞ÚΛ ηÓ›˜ Ó· ÛÚÒÍÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Î·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ...


∞ı‹Ó·ÈÔÓ KODAK

∞ı‹Ó·ÈÔÓ KODAK √‰fi˜: µ·˜. ŸÏÁ·˜ 35 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310832060 ñÕÓÔÈÍÂ: 1960 ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË: 1997 ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∫. ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ °. ƒ¿Ô˜ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 2 ñ £¤ÛÂȘ: 160-360 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Dolby Digital ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶¤ÌÙË E4,50 ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3 - 5 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: avant premiere ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: Ó·È ñ ¶¿ÚÎÈÓÁÎ: Ó·È. ∫·Ï‡ÙÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ·ÔÙÂÏ› ηϋ χÛË ÁÈ· fiÔÈÔÓ ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· Ìϯٛ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘.

∞ϤͷӉÚÔ˜ √‰fi˜: ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ 1 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310257 255 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1997 ñ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË: ‰ÂÓ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ÷ڿϷÌÔ˜ ∫·Ú·Ì·Ú›‰Ë˜ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 1 ñ £¤ÛÂȘ: 225 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Dolby Stereo ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¶¤ÌÙË ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· - ∫·ÏÔη›ÚÈ ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3- 4 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙȘ -avant premiere ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: fi¯È. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÙÔ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Ì ÓÔÛÙ·ÏÁ›·, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Î·È ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÚÈÓ ·Ó·Î·ÈÓÈÛı› Î·È ¿ÚÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹. ™‹ÌÂÚ·, Ì·˙‡ÂÈ Ó·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi, ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÂÚÈ΢Îψ̤ÓË ·fi Ì·Ú ηȅÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·


∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔÓ PEPSI √‰fi˜: ∂ıÓ. ∞̇Ó˘ 2 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310262051 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1967 ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË: 1999 ÌÂÚÈÎÒ˜ ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∞ϤͷӉÚÔ˜ °È˙Á¿Î˘ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 1 ñ £¤ÛÂȘ:1000 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·:Dolby Stereo ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶¤ÌÙË ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3-4 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙȘ, avant premiere ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: fi¯È. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ª·Î‰ÔÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ·›‰Â„¤ ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙËÓ ·ÙÂÏ›ˆÙË ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ (Ë ÔÔ›· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›). ™˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ¿ÓÂÙ· Ì Ӣ¯ÙÂÚÈÓ‹ ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ‹ Ì ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈÔ Ù˙fiÎÈÓÁÎ ÛÙË…Ã∞¡£!

∞Ó·ÙfiÏÈ·

µ·ÎÔ‡Ú·

√‰fi˜: ¢ËÌ. °Ô‡Ó·ÚË 39 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310242771 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1961 ñ ¶ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Î·›ÓÈÛË: 1996 ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∞ÊÔ› æ˘¯fiÔ˘ÏÔÈ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 1 ñ £¤ÛÂȘ:750 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Dolby Digital ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¢Â˘Ù¤Ú· ¶¤ÌÙË Î·È Î¿ı ̤ڷ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: avant premiere ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: Ó·È. ª·˙‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ó·ڤ˜ ËÏÈ˘, ηıÒ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. °ÂÌ›˙ÂÈ Î¿ı ‚Ú¿‰˘, ÔfiÙÂ Ë ¤ÁηÈÚË ÚÔۤϢÛË Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ȉ¤· ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ «ÚÒÙÔ ÙÚ·¤˙È ›ÛÙ·»!

√‰fi˜: π. ªÈ¯·‹Ï 8 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310225152 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1964 ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË: 2001 ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: §È҉˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 1 ñ £¤ÛÂȘ: 600 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Dolby Digital EX ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶¤ÌÙË ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: avant premiere ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: Ó·È. ™ÙËÓ Ô‰fi π. ªÈ¯·‹Ï, ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ηÓ›˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ÂÓÒ Â›Ó·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ¶ÚÔÙÈÌ¿Ù·È ·fi Ó·ÓÈΤ˜ ËÏÈ˘ ηıÒ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Û˘¯Ó¿ ‰ÈÂıÓ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙË ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ Î·È ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÂÚ›ÂÚÁ· Î·È ˘Ô„È·Ṳ̂ӷ Ì·Á·˙¿ÎÈ·.


∂ÁÓ·Ù›·

ŒÛÂÚÔ˜ LIPTON

√‰fi˜: ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 1ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310225172 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1964 ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∆√•∂ ∞.∂. ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË: 2002 ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 1 ñ £¤ÛÂȘ: 600 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Dolby Digital ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶¤ÌÙË E4,50 ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ÌfiÓÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3 ñ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜:avand premiere ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: Ó·È. µ·ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ¿ Ë Î·ÓÙ›Ó· ÙÔ˘ - ΢ڛˆ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù·ÈÓ›· ¯ˆÚ›˜ Ì¿Û· Â›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ· ÛÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË. ÃÔÙ-ÓÙÔÁΘ, ˙ÂÛÙfi Ô ÎÔÚÓ Î·È Ó¿ÙÛÔ˜, ÔÈ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Î¿ı ÛÈÓÂÊ›Ï. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·ıËÓ·˚Τ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÈÏÔÍÂÓËı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·.

ŒÛÂÚÔ˜ LIPTON √‰fi˜: ∞Ï. ™‚ÒÏÔ˘ 22 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310235304 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1965 ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË: 1998 ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∫. ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ - °. ƒ¿Ô˜ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 2 ñ £¤ÛÂȘ: 155-350 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Digital Sound ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶¤ÌÙË H 4,5 ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· - ∫·ÏÔη›ÚÈ ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3- 4 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: avant premiere ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: fi¯È. ™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û ÛËÌÂ›Ô ¤Ú·ÛÌ·, Ô ŒÛÂÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ Î·È ÔÚÎÈṲ̂ÓÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÙÈÌ¿ ¿ÓÙ· ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÛÙ· Ê·ÁËÙ¿ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë Î·ÓÙ›Ó·. (ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiÏÔ Î·È ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ηӿ ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ¤Ó· ÔÙ¿ÎÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·!).

∫¿ÈÙÔÏ √‰fi˜: ∫Ú‹Ù˘ 37 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310815570 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1967ñ ¶ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Î·›ÓÈÛË: 1998ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 1ñ £¤ÛÂȘ: 450 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Dolby Stereo ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶¤ÌÙË Î·È ÊÔÈÙËÙÈο ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3 - 4 ñ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: avant premiere Î·È ÚÔ‚ÔϤ˜ ÁÈ· Û¯ÔÏ›·ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: Ó·È. ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ‹ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È. √ÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÌÔÚ› Ó· ÛοÛÂÈ Ì‡ÙË ÁÈ· ·˘Ùfi ÚÔÛÔ¯‹ Û fiÛÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ Â›Ó·È Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ·…·Ú¿ÓÔ̘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ.


∫ÔÏÔÛÛ·›ÔÓ √‰fi˜: µ·˜. ŸÏÁ·˜ 150 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310831565 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1960 ñ ¶ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Î·›ÓÈÛË: 1998ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∞ÊÔ› æ˘¯fiÔ˘ÏÔÈ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 1 ñ £¤ÛÂȘ: 900 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Digital Theater Sound ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶¤ÌÙË Î·È ÊÔÈÙËÙÈο ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3 - 4 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: avant premiere ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: Ó·È. ªÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·, „ËÊÈ·Îfi˜ ‹¯Ô˜, ¿ÓÂÙ· ηı›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· ‰‡Ô ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ËÏÈ˘, ÔfiÙ ÌËÓ ÙÔ ‰È·Ï¤ÍÂÙ ·Ó ›ÛÙ ̷ıËÙ‹˜ Î·È Î¿ÓÂÙ ÎÔ¿Ó· ·fi ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ: ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙ ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· οıÂÙ·È ›Ûˆ Û·˜!

§·˚ÎfiÓ

ª·Î‰ÔÓÈÎfiÓ - Ericson

√‰fi˜: ªÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ 4 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310513880 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1960 ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∫. ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ - °. ƒ¿Ô˜ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 2 ñ £¤ÛÂȘ: 240 ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· ηÏÔη›ÚÈ ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 8-10 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: fi¯È ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: fi¯È. ¢‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Ë Ì›· ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÈÔ ÔÓËÚ‹ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ì ÈÔ…ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ. ªÂ ÙËÓ ÈÔ ÊıËÓ‹ ›ÛÔ‰Ô ·fi fiϘ ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Î·È ‰¤Î· ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ! °Ó‹ÛÈÔ hide-out -·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ã60 ·ÎfiÌË ÁÈ· ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Î·È ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜.

√‰fi˜: ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ - ∞ÏÂÍ. ™‚ÒÏÔ˘ ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310216727 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1935 ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË: 1997 ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∫. ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ - °. ƒ¿Ô˜ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 1 ñ £¤ÛÂȘ: 240 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Dolby Stereo ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶¤ÌÙË Œ4,5 Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· - ηÏÔη›ÚÈ ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3 - 4 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙȘ - avant premiere ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: Ó·È. ªÈÎÚfi, Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Î·È ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ηٿ ηÈÚÔ‡˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÈÔ Î·ÏÙ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘. ∞Á·Ë̤ÓÔ ÔÏÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰ÈÂıÓ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ.


ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó

√χÌÈÔÓ RENAULT

√‰fi˜: µ·˜. ŸÏÁ·˜ 65 - ºÏ¤ÌÈÓÁÎ 2 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310824244 ñ ÕÓÔÈÍÂ:1973 ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ñ ¶ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Î·›ÓÈÛË: 1998 ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 1 ñ £¤ÛÂȘ: 600 ñ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Dolby Stereo ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶¤ÌÙË ÊÔÈÙËÙÈο Î·È ¤ÎÙˆÛË Û ηÙfi¯Ô˘˜ οÚÙ·˜ √§ª∂ ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: fi¯È ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: Ó·È.

√‰fi˜: ¶Ï·Ù›· ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 18 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310378404 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1956 ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË: 1997 ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 2 ñ £¤ÛÂȘ: 198-680 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Dolby Stereo - DTS ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¶¤ÌÙË Î·È ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È ÂÎÙ˘ˆÙÈ΋ οÚÙ· ̤ÏÔ˘˜. ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙȘ, avant premiere ñ∆·ÍÈı¤Ù˘: fi¯È. ∞ÁÔÚ¿ÛÙËÎÂ, Ô˘Ï‹ıËÎÂ, ¤ÎÏÂÈÛÂ, Í·Ó¿ÓÔÈÍÂ, ¤ÁÈÓ ı¤Ì· ¿ÂÈÚˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙÂÓ‹˜ ÙÔ˘ Û¯¤Û˘ Ì ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ÙÂÏÈο ηÓ›˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ÁÈ·Ù› ÙfiÛÔ˜ ¯·Ìfi˜. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, Ì ‚·ÛÈÎfi ·ÙÔ‡ ÙÔ Î·Ê¤ «¢ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ı¤·», Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏË Ì¤Ú· ÛÙÔÓ 5 fiÚÔÊÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙÔ Internet. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ ˆÏÔ‡ÓÙ·È, Â›Û˘, ‚È‚Ï›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

¶·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·Ú¿ÎÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÁÔ‡ÛÙ· Î·È ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÏ·ÛÈÎfi Û˘ÓÔÈÎÈ·Îfi ÛÈÓÂÌ¿ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ·ÎfiÌË ÂΛÓË ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ·›ÛıËÛË Ô˘ ÙfiÛÔ ¿„ÔÁ· ÚÔηÏ› Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È.


¶·ÏÏ¿˜ CAFÉ BAR

¶Ï·Ù›· Alpha Odeon

√‰fi˜: §ÂˆÊ. ¡›Î˘ 73 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310278515 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1967 ñ ¶ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Î·›ÓÈÛË: 1998 ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘:°ÂÒÚÁÈÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 1 ñ £¤ÛÂȘ: 570 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Dolby Stereo ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¶¤ÌÙË ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· - ∫·ÏÔη›ÚÈ ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 4 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙȘ, avant premiere ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: Ó·È.

√‰fi˜: ∆ÛÈÌÈÛ΋ 43 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310290100 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1998 ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË: ηÏÔη›ÚÈ 2002 ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ODEON SINEPLEX A.E. ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 8 ñ £¤ÛÂȘ: 120-250 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: ‰È·Ê¤ÚÂÈ Û οı ·›ıÔ˘Û· ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¶¤ÌÙË Î·È Î¿ı ̤ڷ ·È‰ÈÎfi Î·È ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Â›Û˘ οÚÙ· SINEFRIEND ÁÈ· ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ E6 ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· - ηÏÔη›ÚÈ ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3 - 4 Û οı ·›ıÔ˘Û· ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙȘ, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, avant premiere ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: Ó·È ñ ¶¿ÚÎÈÓÁÎ: ÙȘ ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ∂ÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. ¶Ï·Ù›·, ÎfiÛÌÔ˜, Ì·Á·˙È¿, ¿ÙÔÌ· οı ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, Î·È Ê˘ÛÈο ¤ÍÈ ·›ıÔ˘Û˜. ™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ‰Â ‚·ÚÈ¤Û·È ÔÙ¤, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ̤¯ÚÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Ù·ÈÓ›·. ªÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, οÙÈ Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ԉ¯Ù› ·fiÏ˘Ù· ·ÎfiÌË.

∞fi ÙÔ˘˜ ‹Û˘¯Ô˘˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË fiÛˆÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙȘ ¯·Ï·Ú¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘ÎÔÛÌ›·. ∞Ó Î·ı›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÍÒÛÙË Ì¿ÏÈÛÙ·, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ¤¯ÂȘ οÓÂÈ book ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·! ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ηʤ Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ÔÙ¿. ŒÙÛÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ¿Ù ·fi ÓˆÚ›˜ Î·È Ó· Ì›ÓÂÙÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÁÈ· Ó· Û˘˙Ëٿ٠¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›Ù ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿.

¶Ï·Ù›· Alpha Odeon

∆ÈÙ¿ÓÈ·


ƒ¿‰ÈÔ ™›Ù˘ √‰fi˜: ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 9 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310824970, 2310819153 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 196 ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË: 1995 ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∫. ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ - °. ƒ¿Ô˜ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 1 ñ £¤ÛÂȘ: 1100 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Dolby Digital, ÔıfiÓË Cinerama ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶¤ÌÙË E5 ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ·, ηÏÔη›ÚÈ ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3- 4 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: avand premiere ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: Ó·È ñ ¶¿ÚÎÈÓÁÎ: Ó·È.

ƒ¿‰ÈÔ ™›Ù˘

∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÚÔÛʤÚ› Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô. ∆ÂÚ¿ÛÙÈ· ÔıfiÓË Î·È „ËÊÈ·Îfi˜ ‹¯Ô˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ú·ÏÈÛÌfi Î·È ¤ÓÙ·ÛË, ··Ú·›ÙËÙÔ ÂȉÈο Û ٷÈӛ˜ ‰Ú¿Û˘. ∂›Û˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηٿÛÙËÌ· Toon City Ì ÙȘ ÈÔ ÚˆÙfiÙ˘˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰ÒÚ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ Ì·Ú ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ·ÏÎÔfiÏ.

∆ÈÙ¿ÓÈ·

º·ÚÁοÓË

√‰fi˜: §·Áη‰¿ 15 ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310520040 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1997 ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË: ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Î·ÈÓÈÛÙ› ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∫. ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ - °. ƒ¿Ô˜ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 2 ñ £¤ÛÂȘ: 130-350 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Dolby Digital ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶¤ÌÙË E4,5 Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ 5.00 Ì.Ì. ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3 Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ ·fi ÙÔ Úˆ› ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: avant premiere ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: Ó·È.

√‰fi˜: ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ 10 - ∫·Ì¿Ú· ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310213929 ñ ÕÓÔÈÍÂ:1969 ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË: 1998 ñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÂÛÛfiÔ˘ÏÔ˜ ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 1 ñ £¤ÛÂȘ: 500 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Dolby Stereo ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶¤ÌÙË, οı ̤ڷ ÊÔÈÙËÙÈο ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 3- 4 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, avant premier ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘:oxi. π‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈϤ˜ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ú·, ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÙÔ ÔÔ›Ô fiÏÔÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·Ó‡ÎÔÏ· Î·È Â›Ó·È ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘.

ÃÏȉ‹ Î·È ¯ÚÒÌ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ Î¿ˆ˜ ÛÙÔ ÎÈÙ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘. ∞ÙÔ‡ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Toon City Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÓÙfi˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Disney. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ µ·Ú‰¿ÚÈ, ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ·fi ÌfiÓË Ù˘ ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· οÙÈ ÙÔ…ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi!


STER CENTURY CINEMAS

VILLAGE CENTER

√‰fi˜: ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ «ª·Î‰ÔÓ›·» - ¶˘Ï·›· ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310469300 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 2000 ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË: ‰ÂÓ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËΠñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: STER Cinemas Greece ∞.∂. ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 11ñ £¤ÛÂȘ: 117-375 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: Dolby Digital EX, D.T.S. ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· - ηÏÔη›ÚÈ ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 4 7 ηٿ ·›ıÔ˘Û· ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: avant premiere, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Î·È ¯¿ÂÓÈÓÁÎ ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: Ó·Èñ ¶¿ÚÎÈÓÁÎ: Ó·È ñ ∂ÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. ∆Ô ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·fiÎÙËÌ· Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. √ÏÔη›ÓÔ˘ÚÁ˜ Î·È Ï·ÌÂÚ¤˜ ÔÈ ¤ÓÙÂη ·›ıÔ˘Û˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ multiplex ΤډÈÛ·Ó ÈÛÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì ÙÔ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘˜. ÕÓÂÛË, ¢ڢ¯ˆÚ›· Î·È ÔÈfiÙËÙ·, ¿Óˆ ·fi fiÏ·, Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ STER, ÂÓÒ Ë ˙‹ÙËÛË ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ù·Ì›· ÁÈ· ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· Á‡Úˆ Ì·Á·˙È¿ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ¯ÒÚÔ, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë „˘¯·ÁˆÁ›·˜. πÙ·ÏÈÎfi Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ self-service ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Sbarro, Goody’s, Flocafe, Plaisir, Ì·Á·˙È¿ ÁÈ· ÌfiÔ˘ÏÈÓÁÎ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈο ÌÈ· ηϋ Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·˙Ï ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ∂›Ó·È must.

√‰fi˜: 11 ¯ÏÌ. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ñ ∆ËϤʈÓÔ: 2310473333 ñ ÕÓÔÈÍÂ: 1997 ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË: ‰ÂÓ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËΠñ π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: Village Road Show ñ ∞›ıÔ˘Û˜: 9 ñ £¤ÛÂȘ: 160-376 ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·: ‰È·Ê¤ÚÂÈ Û οı ·›ıÔ˘Û· ñ ªÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: οı ∆Ú›ÙË E5,50 ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¯ÂÈÌÒÓ· - ηÏÔη›ÚÈ ñ ∏ÌÂÚ‹ÛȘ ÚÔ‚ÔϤ˜: 5- 6 ñ ∂ȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜: avant premiere ñ ∆·ÍÈı¤Ù˘: Ó·È ñ ¶¿ÚÎÈÓÁÎ: 700 ı¤ÛÂˆÓ ñ ∂ÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. ∆Ô ÚÒÙÔ multiplex ÛÈÓÂÌ¿ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Û›ÁÔ˘Ú· ÎÚ·Ù¿ ÁÂÚ¿ Ù· Û΋ÙÚ· Ù˘ ¯Ïȉ‹˜ Î·È ÙÔ˘ glamour, ηıÒ˜ Â›Ó·È Èı·Ófiٷٷ Ô ÌfiÓÔ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·˜ ¿ÓÂÙ· Î·È Ì ٷÁÂÚ¿ÎÈ Ë ÎÔ˘ÛÙÔ˘ÌÈ¿! º˘ÛÈο οÓÂȘ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÛÔ˘ ÚÒÙ· ÛÙÔ “Applebees”ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÍÈοÓÈÎÔ ‰Â›ÓÔ °È· ÙȘ Ó·ڤ˜ ËÏÈ˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÓ‹ÛÈÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ life-style Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· Macdonald’s Î·È ·ÔÎÔڇʈ̷ ÛÙËÓ ÁÚ·Ó›Ù· Ì Á‡ÛË…Îfiη ÎfiÏ·! VIP

STER CENTURY CINEMAS

VILLAGE CENTER


N

MOSCOW

E

W S

CHECHNYA

°Ú¿ÊÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌÈ·˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û ÓÂÎÚÔ‡˜. ∫·È ·Ó ÌÂÙ¿ Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›¯ÙËÎ·Ó Û ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ªfiÛ¯·˜, ÔÈ ÚˆÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·ÓËÁ‡ÚÈ˙·Ó ÁÈ· ÙËÓ «ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË», fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ, Âȯ›ÚËÛË ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÌ‹ÚˆÓ, ÔÈ 120 Î·È ϤÔÓ ı¿Ó·ÙÔÈ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. ∆Ô ·›Ì· ÙˆÓ ÔÌ‹ÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÙÛÂÙÛ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙÒÓ, ÚÔÛ¤ıÂÛ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÚÒÛÔ-ÙÛÂÙÛÂÓÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘.

150


∆· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ÚˆÛÈΤ˜ ÂȉÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¤ÊÔ‰Ô Î·Ù¿ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÙÛÂÙÛ¤ÓÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÔÌ‹ÚÔ˘˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂȉÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ›¯·Ó ·Áȉ‡ÛÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∏ fiÏË Âȯ›ÚËÛË ‰È‹ÚÎÂÛ ϛÁË ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‹Ù·Ó ·ÂÚ›ÁÚ·ÙÔ. ∆· ‰Â ÚˆÛÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÚÂÛÈÙ¿Ï Û ı¤Ì·Ù· ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ÙÛÂÙÛ¤ÓˆÓ, ªÔ‚Û¿Ú ª·Ú¿ÁÈÂÊ, ›¯Â ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó Ù· ÚˆÛÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ∆ÛÂÙÛÂÓ›·˜. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÒÛÔ˘˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û ÌÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÈÛÙÔÚÈο ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ… ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∆ÛÂÙÛÂÓ›·˜ Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ Î·È ÙË ÌÔ›Ú· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∂˘ÚÈÛÎfiÌÂÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ª·‡ÚË Î·È ÙËÓ ∫·Û›· ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ∫·˘Î¿ÛÔ˘, Ë ∆ÛÂÙÛÂÓ›· Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ‰›Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ‚Ϥ„ÂˆÓ Ù¤ÙÔÈˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÒÓ fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ë √ıˆÌ·ÓÈ΋, Ë ¶ÂÚÛÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈο Ë ƒÒÛÈÎË. √ π‚¿Ó Ô ∆ÚÔÌÂÚfi˜, ·fi ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ·ÎfiÌ·, Âȯ›ÚËÛ ӷ ÚÔÛ·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›· ˆÛÙfiÛÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘ Ì ·ÚÂÌÊÂÚ‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ̤¯ÚÈ Ô˘ Ë ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Ë ªÂÁ¿ÏË Î·Ù·È¿ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·˘Î¿ÛÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ Ù˘, Ë ƒˆÛÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ·ÔÎÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∆ÛÂÙÛÂÓ›·˜ Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ Î·È ÙË ÌÔ›Ú· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.

151


√ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ °ÈÂÚÌfiÏÔ‚, Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ∫·˘Î¿ÛÔ˘ Î·È °ÂˆÚÁ›·˜ ÙÔ 1816, ·ÔÙÂÏ› ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÂÚ›ÙˆÛË. ∏ ·‰È·ÏÏ·Í›· ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ‰ÈÒÍÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ηٿ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÚÔÈÌÈÒ‰ÂȘ. ÕÁ·ÏÌ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ °ÎÚfi˙ÓÈ, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∆ÛÂÙÛÂÓ›·˜ ·Ó·ÙÈÓ¿¯ÙËΠÙÔ 1969 ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ˙ fiÙÈ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °ÈÂÚÌfiÏÔ‚ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÏËÛÌÔÓËı›. ∆Ô 1834 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ Shamil’. √È ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÔÙ¤ Ô ∫·‡Î·ÛÔ˜. √ Shamil’, ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ Î·È ÈηÓfi˜, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ì ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÙÔ˘ ΋ڢÁÌ· Ó· ÂÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ 1839 ÍÂÎÈÓ¿ åÈÂÚfi˜ fiÏÂÌÔ˜å ηٿ ÙÔ˘ ÂÈÛ‚ÔϤ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÚÒÛˆÓ. ªfiÏȘ ÙÔ 1856 ÔÈ ÚÒÛÔÈ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ηٷÓ›ÍÔ˘Ó ÙÔ Î›ÓËÌ·, ÂÓÒ Ô Shamil’ ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ 1859. ∏ ˘Ôı‹ÎË Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ô Shamil’, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹ÁÂ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, Ô ÂÍÈÛÏ·ÌÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

∏ ıÚËÛΛ· ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÓÙfiȈÓ. 152

∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1917 ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ËÚÂÌ›·˜, Â¿Ó ÂÍ·ÈÚÂı› Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Â¤ÊÂÚ οÔÈ· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË. øÛÙfiÛÔ Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ı· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÈ˙Èο ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.∂›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ›Ûˆ˜ ÊÔÚ¿ Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÓfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·‚ÈÔ‡Ó ÔÈ ÂıÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∫·˘Î¿ÛÔ˘. √ πˆÛ‹Ê ™Ù¿ÏÈÓ fï˜ ̤۷ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· de facto ηٿÛÙ·ÛË. √ ∫·‡Î·ÛÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂™™¢. ŸÔȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ˘‹ÚÍ·Ó, Ó›ÁËÎ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙÔ ·›Ì·. ∆Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ‰Â ¯·ÚÈ˙fiÙ·Ó Û ηӤӷÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’30 ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÎÔÏÂÎÙÈ‚ÔÔ›ËÛË. √È ÙÛÂÙÛ¤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ï·Ô› ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁË. ™˘Ó‹ıÂȘ ·ÈÒÓˆÓ ¿Ó ӷ ÂÎÏ›„Ô˘Ó. ∆· ÎÔϯfi˙ Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Û·Ó Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Î·È Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ οÙÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î·È ÔÈ fiÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Â›Ó·È Û·Û̈‰ÈΤ˜ Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›· Î·È ÂÓÒ Ô µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘, Ô ·Ú¯È‰‹ÌÈÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ÏÈÓÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, §·‚Ú¤ÓÙÈ ª¤ÚÈ·, ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·¤Ï·Û˘ ÙˆÓ ÂıÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ∫·˘Î¿ÛÔ˘ , ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ 23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1944. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ·ÔÎÙ¿ Έ‰ÈÎfi fiÓÔÌ· chechevitsa(=ʷ΋, ÏÔÁÔ·›ÁÓÈÔ Ì ÙË Ï¤ÍË chechen=ÙÛÂÙÛ¤ÓÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·¤Ï·Û˘). ∏ Âȯ›ÚËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÂÎÏËÎÙÈο Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ ÙÚfiÔ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ̤ڷ˜, ›¯·Ó ‹‰Ë ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 90,000 ¿ÓıÚˆÔÈ. ª¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ª·ÚÙ›Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÂÏ¿ıËÎ·Ó 521,247 ¿ÙÔÌ·, ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÙÛÂÙÛ¤ÓÔÈ.√È ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ¢ËÌÔÎڷٛ˜ Ù˘ ∂™™¢, ΢ڛˆ˜ ÙÔ ∫·˙·¯ÛÙ¿Ó, ÔÈ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈÔ fiÁÎÔ ÚÔÛʇÁˆÓ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÔ‡ ‹Ù·Ó Ë ˘„ËÏ‹ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜.


√È ·ÂÏ¿ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ‰fiÎÈ̘ Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂Ó˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂıÓÈ΋˜ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘. ªÂ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÍÂÂÚÓ¿Ó ÙȘ 150,000 Î·È ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ 200,000. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚‚·›ˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÛÂÙÛ¤ÓÔÈ. √È ∫·˘Î¿ÛÈÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ó¤· ‰¿ÊË Î·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›·, ÌÂÙ¿ ÙÔ 1956 ‰ËÏ·‰‹ (Â› ÃÚÔ˘ÛÙÛÒÊ) ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì·˙Èο ÛÙÔ µfiÚÂÈÔ ∫·‡Î·ÛÔ. ŸÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÁÈ· ÂÎÚˆÛÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi, ηıÒ˜ Ë Û˘ÓÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ˘„ËÏfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÛÂÙÛ¤ÓˆÓ, ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ·. ∆¤ÏË ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 Î·È ÂÓÒ Ë ¯ÒÚ· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ÂÚÂÛÙÚfi˚η, Ë ∆ÛÂÙÛÂÓ›· ·ÚÈıÌ› 1,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÏËı˘ÛÌÔ‡.

∆ÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1991 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ªfiÛ¯· ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ. √ ªÈ¯·‹Ï °ÎÔÚÌ·ÙÛÒÊ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È, ÂÓÒ Ô ªÔÚ›˜ °È¤ÏÙÛÈÓ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ËÁ¤Ù˘. ™ÙËÓ ‰Â ∆ÛÂÙÛÂÓ›·, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Djokhar Dudaev Û˘ÛÂÈÚÒÓÂÈ ÙÔ Ï·fi ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1991. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ·ÓÙȉڿ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÙÂÏÈο ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ˆ˜ ¤¯ÂÈ. ∞fi ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ¤ÂÈÙ· Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Dudaev ·ÛΛ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∆ÛÂÙÛÂÓ›·, ÂÓÒ Ë ªfiÛ¯· ÂȯÂÈÚ› Û˘Ó¯Ҙ Ó· ÙÔÓ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÂÌ̤ۈ˜. ∏ ∆ÛÂÙÛÂÓ›· ÙÂÏ› ˘fi ËÌÈ·Ó·Ú¯›·. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÎÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ηٷÚÚ¤ÂÈ, Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙÈÓ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ‡„Ë. ∏ ¯ÒÚ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÌ‚Ô Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ fiÏˆÓ Î·È Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∏ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·È ·˘Ù‹, ÂÓÒ Ô ÂÙÚÂÏ·˚Îfi˜ ·ÁˆÁfi˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· (Ô ·ÁˆÁfi˜

154

ª·ÎÔ‡-¡Ô‚ÔÚÔÛ›ÛÎ) «¯¿ÓÂÈ» ÂÙڤϷÈÔ ·fi ·ÓÙÔ‡. √ Dudaev ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ Î·È ¤ÙÛÈ Û‡ÓÙÔÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÂÓÂÚÁ‹ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ì ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ªfiÛ¯·˜. ∫·È ÂÓÒ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ÁÈ· ÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ °È¤ÏÙÛÈÓ ‰È·Ù¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙ· ‰¿ÊË Ù˘ ∆ÛÂÙÛÂÓ›·˜, οÙÈ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1994. √È ÙÛÂÙÛ¤ÓÔÈ Û˘ÛÂÈÚÒÓÔÓÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ Â¯ıÚfi Î·È ·Ú·ÌÂÚ›˙Ô˘Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ ¤Úȉ˜ Î·È ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜. √È ‰Â ÚÒÛÔÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi 20


Ë̤Ú˜ ·Ì˯·Ó›·˜ Î·È ·Ú·Í›·˜, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó. ∆Ë Ó‡¯Ù· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ù· ÚˆÛÈο Ù·ÓΘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ °ÎÚfi˙ÓÈ. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ηٷÛÙÚÔÊÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÒÛÔ˘˜. ∏ Âȯ›ÚËÛË ‹Ù·Ó ÙÚ·ÁÈο ·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙË Î·È ˘¤ÊÂÚ Û ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. √È ÙÛÂÙÛ¤ÓÔÈ, ηϿ ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ, ¿„ÔÁ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο „˘¯ˆÌ¤ÓÔÈ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÔ˘Ó Ì ÂÚÈÛÛ‹ ¢ÎÔÏ›· ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Î·È ¿ÂÈÚÔ˘˜ ÚÒÛÔ˘˜ Ô˘ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó Û·Ó Úfi‚·Ù· ÛÙË ÛÊ·Á‹. ªfiÏȘ ÙË 19Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÒÛÔÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ÙÔ˘ °ÎÚfi˙ÓÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÓÂϤËÙÔ ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi. √È ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÚÒÛÔÈ ÍÂÂÚÓ¿Ó ÙÔ˘˜ ¯›ÏÈÔ˘˜, ·Ú¿ ÙȘ ‰È·„‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó. ∆· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∆Ô˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÔÈ ÙÛÂÙÛ¤ÓÔÈ Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ·ÚÙÔfiÏÂÌÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1995, ÔÈ ÚˆÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. √ fiÏÂÌÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘.

™ÙȘ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ∆ÛÂÙÛ¤ÓÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ˘fi ÙÔÓ Shamil’ Basayev ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË ÚˆÛÈ΋ fiÏË Buddenovsk, 80 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∆ÛÂÙÛÂÓ›·˜, fiÔ˘ ·ÊÔ‡ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Ù·ÌÔ˘ÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi ¯›ÏÈÔ˘˜ ÔÌ‹ÚÔ˘˜. 156

¶¤ÓÙ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙ¤˜ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÒÔÈ Î·È ·‚Ï·‚›˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ‰‡Ô ÂÊfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› fiÌËÚÔÈ. √È ÙÛÂÙÛ¤ÓÔÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ∆ÛÂÙÛÂÓ›·, Ô Shamil’ Basayev Á›ÓÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‹Úˆ·˜ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ‰È‰¿Í·˜.

∏ ÚˆÛÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ. ŒÙÛÈ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó·Îˆ¯‹, Ë ÔÔ›· ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÔÈ ÙÛÂÙÛ¤ÓÔÈ ·Ó·Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÒÛÔ˘˜ Ô˘ ·‰Ú·ÓÔ‡Ó. √ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ‚·Ú‡˜. ∏ ·Ó·Îˆ¯‹ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤ÓÙ ̋Ó˜, ηıÒ˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Â·Ó·Ú¯›˙Ô˘Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ·. √È ÙÛÂÙÛ¤ÓÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÚˆÛÈ΋ ËÁÂÛ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ٤ÏÌ·, ηıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ¶ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ë Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ ªÔÚ›˜ °È¤ÏÙÛÈÓ ÙÚ›˙ÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó·. ª›· ·ÎfiÌ· ηٿÛÙ·ÛË ÔÌËÚ›·˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1996 ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Pervomaiskoe ·ÔÙÂÏ› ·Ú·‰fi͈˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·Ì‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÛÔ ¶Úfi‰ÚÔ. ∏ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Â›Ó·È ÌÈ· ·Úˆ‰›·, ηıÒ˜ Ô °È¤ÏÙÛÈÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ªª∂, Ù· ÔÔ›· ıÂÒÚËÛ·Ó ·Û‡ÌÊÔÚË ÂÓ‰¯fiÌÂÓË ¿ÓÔ‰Ô ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. √È Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔÓ Dudaev(‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο, ̤ۈ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘) ηÈ


‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¢ÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚÔÛˆÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ °È¤ÏÙÛÈÓ. ∆ÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÙÛÂÙÛ¤ÓˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË ªfiÛ¯· fiÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó·Îˆ¯‹, Ë ÔÔ›· «ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ». ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ °È¤ÏÙÛÈÓ. ŸÙ·Ó ÙÂÏÈο ÔÈ Î¿Ï˜ ·ÔÊ¿ÓıËÎ·Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ. ∞Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙo˘ fï˜ ÔÈ ÙÛÂÙÛ¤ÓÔÈ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ÂÈıÂÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, °ÎÚfi˙ÓÈ, ∞ÚÁÎÔ‡Ó Î·È °ÎÔ˘ÓÙÂṲ́˜. √È ÚÒÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ÙÂÏÈο ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ÷۷‚ÈÔ‡ÚÙ, Ë ÔÔ›· ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÌÂÓ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ·ÏÏ¿ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ∆ÛÂÙÛÂÓ›·˜ Ó· ·ÈˆÚÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2001. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È, Ô ∞ÛÏ¿Ó ª·Û¯¿ÓÙˆ‚, ÔÏ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙÒÓ, ÂÎϤÁÂÙ·È Ì ¿ÓÂÛË ¶Úfi‰ÚÔ˜. ∏ ·˘ÙfiÓÔÌË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ ÛÔÎ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈΤ˜. ŸÛÔÈ ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∂¿Ó ̤¯ÚÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ËÌÈ·Ó·Ú¯›·, ÙÒÚ· ϤÔÓ Ù·

158

Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ¢˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô µÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¯Ú¤Ë ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ·ÁÓÒÛÙˆÓ, Ô Ó¤Ô˜ ÚÒÛÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ Î¿ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. √È ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Û Ï˘Î·ÙÔÈ˘ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Â˘ı‡˜ ·Ì¤Ûˆ˜ Û ÙÛÂÙÛ¤ÓÔ˘˜ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ·ÊÔÚÌ‹. ∆Ô ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1999 ÔÈ ÚÒÛÔÈ Í·Ó·Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∆ÛÂÙÛÂÓ›·, ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∏ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ KGB ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯Ú‹ÛÈÌË. ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÚÔ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. √È Âȉ‹ÛÂȘ ϤÔÓ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∆ÛÂÙÛÂÓ›· ÌÈÏÔ‡Ó Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÁÈ· ÂÈÙ˘¯‹ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ÂοÛÙÔÙ Âȯ›ÚËÛ˘. ∆Ô ÊÈÏÙÚ¿ÚÈÛÌ· Â›Ó·È ÏÂÙÔÌÂÚ¤˜. √È ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ªª∂. √ fiÏÂÌÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË ϤÔÓ Ë Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ÂÈÎfiÓ· fiÙÈ Ô ÚˆÛÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÛÙËÓ ∆ÛÂÙÛÂÓ›· Ì¿¯ÂÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Û ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.


∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ηϿ ÙÔÓ fiÚÔ «ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘» ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ∫·È ÔÈ ÚÒÛÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ fiÚÔ fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÙÛÂÙÛ¤ÓÔ˘˜ ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙ¤˜. ∏ ¢‡ÛË ‚‚·›ˆ˜ οÓÂÈ Ù· ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ·, Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ «·ÚÎÔ‡‰·˜» ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ¤ÎÏËÍË Î·È ÙÔ ÛÔÎ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÈ· fiÛ· ÂÎÙ˘Ï›¯ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ªÔÛ¯Ô‚›ÙÈÎÔ ı¤·ÙÚÔ, ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ô˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 1999. √È ÙÛÂÙÛ¤ÓÔÈ ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙ¤˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ·Ï¿ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ÚfiÛˆ· Ì ÂÚ›ÂÚÁ· (˯ËÙÈο) ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ Âı·›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ. ∂›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ· ÈηÓÔ› ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· fiÏ·, ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó. ∏ ÈÛÏ·ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ›ÛÙË ‰Â, ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¢‡ÛË.øÛÙfiÛÔ, Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ √Έ‚Ú›Ô˘, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘¤Ú Ù˘

ƒˆÛ›·˜ Î·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ÙÛÂÙÛ¤ÓˆÓ. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ˘¿ÁÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ. √ fiÏÂÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÛÂÙÛ¤ÓÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ¯·ı› Û ȉÂÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÚˆÛÈ΋ ËÁÂÛ›· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ÂχıÂÚÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ˜ ÂÎηı·Ú›ÛÂȘ Î·È Î·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ∏ ƒˆÛ›· ı· ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÙËÓ ∆ÛÂÙÛÂÓ›· ÁÈ· ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ·Ù› Ë ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ú·¯ÒÚËÛË ÚÔÓÔÌ›ˆÓ (fiˆ˜ ·˘ÍË̤ÓË ·˘ÙÔÓÔÌ›· .¯.) ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÁÈ·Ù› ·Ï¿ Ì ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÔÙ¤ Î·È Ô˘ıÂÓ¿. ∫·È ÙÚ›ÙÔ, ÁÈ·Ù› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÔ‡ ı˘Ï¿ÎÔ˘ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ƒˆÛ›·˜ Ì ÙÛÂÙÛ¤ÓÔ˘˜ Ì‹Î Û ÌÈ· ·ÎfiÌ· Ó¤· Ê¿ÛË, ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÚԂϤ„ÂÈ Î·Ó›˜. ∂›Ó·È fï˜ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi, ÔÈ ÚÒÛÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ. VIP

∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ηϿ ÙÔÓ fiÚÔ «ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘» ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ∫·È ÔÈ ÚÒÛÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ fiÚÔ fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÙÛÂÙÛ¤ÓÔ˘˜ ·˘ÙÔÓÔÌÈÛÙ¤˜


°Ú¿ÊÂÈ Ô ¢¿ÓÔ˜ ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜


¢ÒÛÙ ̷˜, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÏÈÛÌÔ‡ Î. ∫ÂÏÂÛ›‰Ë.

¶ÂÚ› ÌÔÓÙÂÏÈÛÌÔ‡ ÁÂÓÈο ∏ «ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·» ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÏÈÛÌÔ‡ Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û Îϛ̷η, Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó¿Ú¯·È· ·ÓıÚÒÈÓË Ú·ÎÙÈ΋. ∆· ›¯ÓË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚ›ÊËÌ· ÎÙÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ٿÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫›Ó·, Ù· ÔÔ›· ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·Ó¿ÏÔÁ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ∞ӤηıÂÓ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË, Ù· ˙Ò· Î·È ÙÔÓ ˘ÏÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Á‡Úˆ ÙÔ˘, ›¯Â ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· Ù· ·Ó·Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ Û ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜. ¶¿Óˆ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¯‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ¯fiÌÈ ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÏÈÛÌÔ‡, Ù˘ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÈÛÙ‹˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ Û Îϛ̷η, ÏÔ›ˆÓ, ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ, ÙÚ¤ÓˆÓ, ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. ∂ȉÈο ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ›‰Ë, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ¿ÓıËÛË ‰ÈÂıÓÒ˜, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ȉڇıËÎÂ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiˆ˜ ı· Ì·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ô Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫ÂÏÂÛ›‰Ë˜, È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú·˜ «Ô ¶‹Á·ÛÔ˜».

:

»

∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ· ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ Û Îϛ̷η, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú·˜, Ó¤· ˘ÏÈο ·Á·ı¿ (ÏÔ›·, ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ÙÚ¤Ó· ÎÏ), ÚÔ˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÔÈ ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜ ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ Ê˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, .¯. Ê˘Ù¿, ˙Ò· ÎÏ, Î·È Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ·ÂÈÎfiÓÈ˙·Ó ·Á·ı¿ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜, fiˆ˜ Û›ÙÈ·, ÈÛÙÈÔÊfiÚ· ÎÏ. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÌÔÓÙÂÏÈÛÌfi ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 1945, ÔfiÙ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ, Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Ì·˙È΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ôχ ÈÛÙÒÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ¢È¿ÊÔÚ˜, ΢ڛˆ˜ È·ˆÓÈΤ˜ Î·È ·ÌÂÚÈοÓÈΘ ÂÙ·Èڛ˜, ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û ¢Ú›· Îϛ̷η kit, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂÙ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÚÔ˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË, Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ÏÔ›·, ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ÛÙÚ·ÙȈÙÈο

‹ ÔÏÈÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· ÎÏ.». ŒÙÛÈ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 60 ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ› ÌÔÓÙÂÏÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ù¯ÓÈΤ˜ ÈÛÙ‹˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÂΉ›‰Ô˘Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ‚È‚Ï›· Î·È ÂÚÈÔ‰Èο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÌÔÓÙÂÏÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÙȘ ∏¶∞ Î·È ·ÏÏÔ‡. ∆Ë ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 70 ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ› ÛÂ: ÌÔÓÙÂÏÈÛÙ¤˜ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ-military modelling (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ›Ù ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ›Ù ·Ú·ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜, fiˆ˜ .¯. ÈӉȿÓÔ˘˜, ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ‰ÈÔÚ¿Ì·Ù·), ÏÔ›ˆÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙÚ¤ÓˆÓ ÎÏ. ∫·ıÒ˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÓÔ‡Ó, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÌÔÓÙÂÏÈÛÙÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ÂÚÈÔ‰Èο, ÂΉfiÛÂȘ, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ-‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜.

161


»

√ ¶‹Á·ÛÔ˜

√ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ȉڇıËΠÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2000 ·fi 13 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ - ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú·. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ÌÂÌÔӈ̤ÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ·ÏÏËÏÔÁÓˆÚÈÌ›· ÔÏÏÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÓ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ªÂ ÙÔ Ô˘ ȉڇıËÎÂ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜, ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¤È·Û·Ó… ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ 1Ë ¤ÎıÂÛË-‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú·˜, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2001, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫ÂÏÂÛ›‰Ë «ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ 65 ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓÙÂÏÈÛÙÒÓ Î·È ÙÚÈÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ·fi fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Û··Û·Ó 214 ÂÎı¤Ì·Ù· Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Û ¤ÍÈ Î·ÙËÁÔڛ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‚·„›Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ÂÎı¤Ì·ÙÔ˜». ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·È 2-3 Á˘Ó·›Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ ηٷÛ··Û·Ó «ÔÏÈÙÈο ı¤Ì·Ù·», fiˆ˜ Á˘Ó·ÈΛ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÌÂ

»

∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ Î·È ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯fiÌÈ

ÌÔ‡ÛÙ· ÎÏ. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÔϤ˜ - ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜- ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1940-1945. ŸÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤¯ÂÙ ٷ ›‰È· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ; «Ÿ¯È, οı ̤ÏÔ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ηٷÛ΢¤˜ ÌÈ·˜ ÔÚÈṲ̂Ó˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ‰›Ô ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∂ÁÒ .¯. ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙÔÓ µ’·ÁÎ. fiÏÂÌÔ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ̤وÔ 1941-45, ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÍËÚ¿˜. ÕÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ Ì·˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔÓ ·Ú·‚ÔÈÛÚ·ËÏÈÓfi fiÏÂÌÔ ÙˆÓ 7 ËÌÂÚÒÓ. ÕÏÏÔÈ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ì ÌÂ۷ȈÓÈο ı¤Ì·Ù·, .¯. ÈfiÙ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ‰ËÏ·‰‹ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ 1821, ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ 40 ÎÏ. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜, Â›Ó·È ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ - Ï›ÁÔ Ôχ - Ù¯ÓÈΤ˜ ηٷÛ΢‹˜, ‚·„›Ì·ÙÔ˜, ·Ï·›ˆÛ˘ Î·È Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘».

™ËÌ›ˆÛË: ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ «¶‹Á·ÛÔ» ÛÙÔ ÙËÏ. 2310.232.096.

«™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù˘¯·›·, ‰Â¯fiÌÂÓÔÈ Î¿ÔÈÔ ÛÂÙ ˆ˜ ‰ÒÚÔ ‹ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¤Ó· ÛÂÙ ·fi ηٿÛÙËÌ· ÂȉÒÓ ÌÔÓÙÂÏÈÛÌÔ‡. ™Ù·‰È·Î¿ ηÓ›˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ̤۷ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ËÁ¤˜, Ô˘ Â›Ó·È Ù· ‚È‚Ï›·, Ù· ÂÚÈÔ‰Èο, ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÏϤÎÙ˜. ŒÓ·˜ ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈÎÚÔÂÚÁ·Ï›· Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘, fiˆ˜ ÎÔÙ¿ÎÈ·, Ï·‚›‰Â˜, ÎfiÏϘ, Á˘·Ïfi¯·ÚÙ· Î.¿. Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· οÔÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÊÚ¤˙· ÁÈ· ÙÚ‡ËÌ· Î·È ÙÚfi¯ÈÛÌ·. ∂›Û˘ ¯ÚˆÌ·ÙÔÏfiÁÈ·, ·ÊÔ‡ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ηχÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ̒¤Ó· ›‰Ô˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ (¯ ÛÌ¿ÏÙ·, Ï¿‰È·, ·ÎÚ˘ÏÈο), ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi fiÏ·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÍÂÎÈÓԇ̠̠ÌÈ· ·Ú¯È΋ ‰·¿ÓË ÙˆÓ 30-60 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ·˘Í¿ÓÔ˘ÌÂ. ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÈÙ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 15 ̤¯ÚÈ 150 ¢ÚÒ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÙÔ ¯fiÌÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜


¤Ó· ÌÈÎÚfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ì’¤Ó· ÙÚ·¤˙È, fiÔ˘ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂ Î·È ‚¿ÊÔ˘Ì». ¶ÔÈ¿ Â›Ó·È Ù· ÔʤÏË ·fi ÙÔ ¯fiÌÈ Î. ∫ÂÏÂÛ›‰Ë; «¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·Û¯ÔÏ›·, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÌÂÚ¿ÎÈ, ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Û¯ÂÙÈÎfi ‰È¿‚·ÛÌ·. ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂȘ ÌÈ· ηٷÛ΢‹ Ô˘ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‹ Î·È Ì‹Ó˜, ÓÈÒıÂȘ ˘¤ÚÔ¯·. £· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ Ô ÌÔÓÙÂÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ 50% ÂÈηÛÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË -·ÊÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‚¿„ÈÌÔ/ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÓÒÛÂȘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÛÙË̷ۛÙÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ- Î·È Î·Ù¿ 50% ÈÛÙÔÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Ó· ÌÂÏÂÙ¿˜ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi οÔÈ· Ì¿¯Ë Î·È Ó· ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂȘ ‰›Ï· Ù˘ ÙË ÛÎËÓ‹ Û Îϛ̷η».

√ ÌÔÓÙÂÏÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· »

™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 6-7 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ fiÏË Ì ›‰Ë ÌÔÓÙÂÏÈÛÌÔ‡ Î·È 4 Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔÓÙÂÏÈÛÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Euromilitaire, ÙË ıˆÚÔ‡ÌÂÓË ˆ˜ «ª¤Îη» ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÏÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ∫¿ÔÈÔÈ ·ÚıÚÔÁÚ·Êԇ̠۠ÂÚÈÔ‰Èο ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. √È ÁÂÓÈÎÔ› ÌÔÓÙÂÏÈÛÙ¤˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÊÙ¿ÓÔ˘Ó 5.000, ÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È, fï˜, Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 1000. «¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÙfiÛÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË, Ô˘ ·Ó ÙË ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ê‹ÓÂȘ ‡ÎÔÏ·», ÌÔ˘ ϤÂÈ Ô Î. ∫ÂÏÂÛ›‰Ë˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢¤˜ Ì ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙÔ ‚’·ÁÎ. fiÏÂÌÔ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ Ì‹ÎÂ Ù˘¯·›· ÛÙÔ ÌÔÓÙÂÏÈÛÌfi ÛÙ· 13 ÙÔ˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· 36 ¤¯ÂÈ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ «‰ÈÔÚ¿Ì·Ù·», fiˆ˜ ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂÙÂ›ÏÂÙ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ì·¯ÒÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi 4 ÊÈÁÔ‡Ú˜ Î·È ¿Óˆ (fiÙ·Ó ÔÈ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÙfiÙ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· «‚ÈÓȤÙ˜»). √È Î·Ù·Û΢¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È, Û˘Ó‹ıˆ˜, Û Îϛ̷η 1:35 ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È Û 1:28 ‹ 1:32 ÁÈ· ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛ‹ Ì·˜ Ô Î. ∫ÂÏÂÛ›‰Ë˜ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi χΈ̷ Ì ·ÁÁÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰ÈÔÚ¿Ì·Ù· Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó Ì¿¯Â˜ ÙÔ˘ µ’ ·ÁÎ. ¶ÔϤÌÔ˘. ∆Ô Ï‡Έ̷ Ô˘Ï‹ıËΠÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û 3.000 ·ÓÙ›Ù˘· Î·È ·ÔÙÂÏ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È Ê›ÏˆÓ ÌÔÓÙÂÏÈÛÙÒÓ. VIP

163


∂È̤ÏÂÈ·: ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∑¿¯Ô˘

NOKIA CAMCORDER MOBILE ∆Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 3650 Ù˘ NOKIA ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÈÓËÙ¿ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ȉÈÔÌÔÚÊ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ Î·È ›Ûˆ˜ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Î˘ÎÏÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜, fiˆ˜ Ù· ·ÏÈ¿ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ· ·Ó·ÏÔÁÈο ÙËϤʈӷ. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ï‹„˘ video ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ô˘ ·ÔıË·ÂÙ·È ÛÙËÓ 4Mb οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ ηıÒ˜ Î·È Ï‹„Ë „ËÊÈ·ÎÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ™ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Â›Û˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë 4.096 colour ¤Á¯ÚˆÌË ÔıfiÓË, Bluetooth ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ˘¤Ú˘ıÚ˜. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓÔÔÈËı› Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2003.

164


SONY ERICSON P 800 ∆Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ P800 Ù˘ Sony - Ericson Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·, ı· Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È Ì ÙȘ Ӥ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ. ™ÙȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 16Mb Duo memory card Ë ÔÔ›· ۯ‰ȿÛÙËΠÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ·fi Ù· ÙËÏ¤ÊˆÓ·Î·È Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Û ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜ - fiˆ˜ ÙÔ Vaios Ù˘ Sony - ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·È ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ¶¤Ú· ·fi ·˘Ùfi Ë Û˘Û΢‹ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¤Ó· usb ηÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ Î·È ¤Ó· hansfree headset Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ stereo headset, ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∆Ô P800 ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ fiˆ˜ address book, e-mail client, web browser Î·È audio player, ηıÒ˜ Î·È Bluetooth Î·È GPRS ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË.

VERTU PLATINUM MMII PHONE ™ÙË ÌÔ˘Ù›Î Vertu ÛÙË Bond Street ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ٷ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÙËϤʈӷ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ Ï·ÙÈÓ¤ÓÈˆÓ handset ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ù˘ Vertu ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 14.950 ÏÈÚÒÓ. ∂›Ó·È ÌfiÓÔ dual band Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Bluetooth Î·È GPRS Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ·ÏÏ¿ Ì οÔÈÔ Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÛÙË Û˘Û΢‹. ŒÓ· ·fi Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Â›Ó·È Ë ˘ËÚÂÛ›· concierge service. ªÂ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÂÓfi˜ Ï‹ÎÙÚÔ˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÈÎÒÓ Î·È Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÒÓ Û·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ηϷ›ÛıËÙË Û˘Û΢‹, ·ÏÏ¿ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜…


∫π¡∫À HI FI ª¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë Phillips ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂÈÚ¿ ˯›ˆÓ MZI I00. ¢Â›ÁÌ· ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·È¯Ì‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰‡ÛÈÛÙÔ˘˜ ÛÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ∆Ô CD Slot ÙÔ˘ player ›ӷÈ, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ, οıÂÙÔ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰ÈÛοÎÈ· CD - RW ηıÒ˜ Î·È ·Ú¯Â›· MP3. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÙ CD ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ FM Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ Â›Ó·È ÛÙ· 5W Ì ηϋ ·fi‰ÔÛË. ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› Û‡ÓÙÔÌ· ÁÈ· 492 E.

∆Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ MP3 Player Ù˘ CREATIVE Â›Ó·È ÙÔ MUVO Î·È ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌ· ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ηÏÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰Âο‰Â˜ fiÌÔÈ· player Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∆Ô MUVO ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ Î·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi (usb οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ Î·È player) ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ MP3 Player οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ‰ÂÏ·ÛÙÈÎfi ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰‡ÛÈÛÙÔ˘˜. ∆Ô drive Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ̤ۈ usb Î·È ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÙËÓ 64 mb οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘. ∆ÔÔıÂÙ›Ù ÙËÓ Î¿ÚÙ· ̤۷ ÛÙÔ player Î·È Â›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ÒÚ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∆Ô player Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfi ÒÛÙ ӷ ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÌÚÂÏfiÎ Û·˜, οÓÔÓÙ¿˜ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Û·˜ ¤ÍÔ‰Ô. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÏÔÈfiÓ Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÂÙ ٷ ÎÏÂȉȿ Û·˜. ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› Î·È ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 164 E.

166


WILSON BENESCH CHIMERA SPEAKERS ∞˘Ù¿ Ù· ·ÎÚÈ‚¿ (37500 ¢ÚÒ) Âȉ·¤‰È· ˯›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ›Ûˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ Û˘Ìϋڈ̷ ÁÈ· ÙÔ hi-fi Û·˜. ∆· ˘ÂÚÌÂÁ¤ıË Ë¯Â›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÌÈ· Ó¤·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Û·˜ ÂÁÁ˘fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹. ∆Ô Î¿Ï˘ÌÌ· ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 2850 E ÌÔÚ›Ù ӷ ¤¯ÂÙ ÂȉÈ΋ ͢ÏÔηٷÛ΢‹ ¿Óˆ ÛÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ ÂȉÈο ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙȘ Rolls Royce.

JEN JUKEBOX - CREATIVE ∆Ô ZEN Jukebox Ù˘ Creative ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ audio players Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¿ÌÂÛ· ·ÓÙ·ÁˆÓ›ÛÈÌÔ. ªÂ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈϤ˜ Ipod Ù˘ apple. ∆fiÛÔ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Ê·ÓÂÚ¿ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙÔ zen Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· player. ¶·›˙ÂÈ fiÏ· Ù· format ηıÒ˜ Î·È Windows Media Audio 9 Ù˘ Microsof Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰›ÛÎÔ 20 GB. ™˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ̤ۈ Ù˘ USB ‹ ÁÈ· ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ̤ۈ fireware. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙ· 830 E Î·È ÈÔ ÊÙËÓfi ·fi ÙÔ Ipod.

167


WINDOWS POWER PHONE - ORANGE ∆Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙËϤʈÓÔ Ù˘ Orange Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Smart phone software Ù˘ Microsoft. ∞Ú¯Èο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ pc ÂÓۈ̷و̤ӷ ̤۷ ÙÔ˘. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È ·Ú¯Â›Ô ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Á¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ pc Û·˜ ̤ۈ USB. ªÂ internet browser Î·È Media player ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÌÈÎÚÒÓ video Î·È audio. ª¤Ûˆ GPRS Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘Ó¯‹˜ Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ internet ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ online real time ÔÌÈÏ›·. ∏ Û˘Û΢‹ ı· ˆÏÂÈÙ·È Ì οÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ MMS ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ 64.000 colour ¤Á¯ÚˆÌË ÔıfiÓË Î·È ·ÔıË·ÔÓÙ·È ÛÙËÓ 8ª οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙ· 270 f.

DUCK POPPER POP CORN MAKER ∆Ô Duck Popper Pop Corn Maker fi¯È ÌfiÓÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ pop corn ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ÙȘ Ù·Èӛ˜ Û·˜, ·ÏÏ¿, ‚ÔËı¿ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÛÈÏÔ˘¤Ù·˜ Û·˜! ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ì ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Ï·‰ÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ pop corn, ÙÔ duck popper ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‚¿ÛË ÙÔ ˙ÂÛÙfi ·¤Ú·. ŒÙÛÈ ÙÔ pop corn fi¯È ÌfiÓÔ ‚Á·›ÓÂÈ Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ϛÁ˜ ıÂÚÌ›‰Â˜.

168


SEA – DOO SEA SCOOTER ∞Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ͯˆÚ›ÛÂÙ ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÛÎÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ Ù‡Ô˘ James Bond, ÙÔ SEA DOO SEA SCOOTER. ∏ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ÓÂÚÔÚÔ¤Ï· - Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 2 km/h - ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È Û·˜ ÁÏÈÙÒÓÂÈ ·fi ÙÔ ÎÔχÌÈ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û·˜ ʇÁÂÈ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ÂÓۈ̷و̤ÓË ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Û¯¿Ú· ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘¯ÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∏ Ì·Ù·Ú›· ‰È·ÚΛ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ· Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙ· 540 E Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.

CESNA CITATION X ∂¿Ó ‚·ÚÂı‹Î·Ù ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÛË Û·˜, ÌÈ· χÛË Ô˘ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ jet. °È· ÂÚ›Ô˘ 19 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· E ÙÔ Citation X Ù˘ CECNA ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ηϋ ÂÈÏÔÁ‹, ˆ˜ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ jet Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ù· ˘ÂÚ˯ËÙÈο Î·È Ì ÂÌ‚¤ÏÂÈ· 6 ¯ÈÏ. ∞ÚÎÂÙ¿ ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ¤Ó· ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈÎfi Ù·Í›‰È. ∞ÚÎÂÙ¿ ¢ڇ¯ˆÚÔ, Ì ı¤ÛÂȘ ÁÈ· 4 ¿ÙÔÌ· Î·È Ê˘ÛÈο Ì fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·Ó¤ÛÂȘ. §fiÁÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ light speed ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘fiÎÂÈÙ·È, 2 ÈÏfiÙÔÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·Ó ‰È·ı¤ÙÂÙ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘Ùfi Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙfiÛÔ ‰··ÓËÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·.

169


SEGWAY HT ∂Èηۛ˜ Î·È Ê‹Ì˜ ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ Segway Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ôχ Ê·Û·Ú›· Á‡Úˆ ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ™Â fiÏ· ·˘Ù¿ ·¿ÓÙËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ÛÎÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ - Ô˘ ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·- Ù˘ Segway ‹ ηٿ ÔÓÔÌ·Û›· ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ SEGWAY HUMAN TRANSPORTER. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û·Ó ÌÈ· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ÌÂٷΛÓËÛ˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Ô˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Â› Ô‰fi˜. ∆Ô HUMAN TRANSPORTER ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ 10¯ÚfiÓˆÓ (fiÛÔ ‰ËÏ·‰‹ Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ) Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ Î·Ù·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ. √ ÙÚfiÔ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÛÙÔ ÛÎÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ Â›Ó·È ÈÔ ·Ïfi˜ Î·È ·fi Ô‰‹Ï·ÙÔ. ∞Ó‚·›ÓÂȘ, Û·‚ÂȘ Î·È ÍÂÎÈÓ¿˜. °È· ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ· ·ÚΛ Ó· ÙÚ·‚˯Ù› ηÓ›˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘ÌÈ¿ Î·È ÔχÏÔΘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ˆ˜ ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 10-12 Ì›ÏÈ· ÙËÓ ÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ê¿Ú‰Ô˜ Â›Ó·È fiÛÔ ÂÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ Ï¿Ù˘ ÂÓfi˜ ̤ÛÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ Û¤ÓÛÔÚ˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·, ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÙÔ ÛÙÚ›„ÈÌÔ Î·È ÙÔ ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∞ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ô‡ÙÂ Î·È Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì fï˜ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ. VIP

170


∆È ÓÔÈÒıÂÙ ·fi Ù· ‰˘Ô οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤ÊÙÂÙ ÛÙ· ÌÏfiη Ù˘ ÙÚÔ¯·›·˜; ™˘ÓÂȉËÙÔÔț٠ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Û·˜ Î·È Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÛÙ ‹ ‚Ï·ÛÙËÌ¿Ù ÙËÓ ·Ù˘¯›· Û·˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÙ ÙÔ...¯·Ú¿ÙÛÈ; °ÓˆÚ›˙ÂÙ ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Û·˜ Î·È ÂÎÏËÚˆÓÂÙ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜ ‹ Ì‹ˆ˜ ÓÔÈÒıÂÙ ÔÏ›Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜; ∫·È fiÙ·Ó ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ÁÈ· ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û·˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÍÈ (!) ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ ¤¯ÂÙ ηٷϿ‚ÂÈ fiÛ˜ ·Ú·ÓƠ̂˜ ¤¯ÂÙ ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô; ÕÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ∆·Í›·Ú¯Ô˜ πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÚÓ¿˜ Ù˘ ∆ÚÔ¯·›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ ‘VIP NOREL’ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì·˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ’·˘Ù¤˜. °Ú¿ÊÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ÎÏ·‚ÂÓ›Ù˘

173


∆Ô ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ ÓÙÚÔ‹˜ ·fi ÙËÓ °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· 15/9/2002), Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∏›ÚÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ (www.symofe.gr, ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ÂÈÚˆÙÈÎfi˜ §fiÁÔ˜). ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ Â›¯·ÌÂ Î·È ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∫ÒÛÙ·˜ µÔ˘‰Ô‡ÚË ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÙÚÔ¯·›ˆÓ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó Î˘ÚÒÛÂȘ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ...·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ. √È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∂˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ë «ˆ˜ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÔÚ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·» Ì·˜ ʤÚÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó·Ó Ôχ ÛÔ‚·Úfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚÎÈÓÁÎ, Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ Û˘ÌÊfiÚËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ηÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì‹ˆ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ - ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·; ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û·Ê‹ ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ (ÈÛÔÓÔÌ›· ÛÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ, η̛· ÂÈ›ÎÈ· ÛÙÔ˘˜ ‘ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜) ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∆ÚÔ¯·›·˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô ∆·Í›·Ú¯Ô˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÚÓ¿˜. ¢˘Ô ηٷÍȈ̤ÓÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù¤ÊÔ˘ Î·È Ô §¿Î˘ ¡Ù¤‚ÂÏ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó. Èڛ۷Ì Û ÂÓfiÙËÙ˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· Ì·˜ Ô˘Ó.

∞ÏÎÔfiÏ Î·È √‰‹ÁËÛË ∆Ô ·ÓÒÙÂÚÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ πÃ Â›Ó·È 0,5 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ú›Ô˘ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ ÂÎÓÂfiÌÂÓÔ˘ ·¤Ú· ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ (Ì·˙› Ì ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô‰ËÁÒÓ fiˆ˜ Ô‰ËÁÔ›

174


·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ, Ù·Í›, ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·) ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ 0,2. ∆·Í›·Ú¯Ô˜ ª·ÚÓ¿˜: ∆Ô ÂÈÙÚÂÙfi fiÚÈÔ ·ÏÎÔfiÏ ÛÙÔ ·›Ì· ÌÂÈÒıËΠÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛˆÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË 43500/5691 ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ ÔÏÏ¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ·, Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. √ÚıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÛÙÔ fiÚÈÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ÙË ÌÈ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ πÃ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙÔ˘˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·. √ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜ ·Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¤Ï¯ÁÔ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ÙÔ˘ Ï.¯ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ı· ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙ËÌÈ· ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ı· ¿ıÂÈ Ù›ÔÙ ·Ú¿ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. §¿Î˘ ¡Ù¤‚ÂÏ˘: ∂›Ó·È ηı·Ú‹ ‰È¿ÎÚÈÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÒÓ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·ÊÔ‡ ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ·Ó ı· ˙ËÌÈÒÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ì·˙› ÙÔ˘. ∆Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ı‡ÓË ¤¯Ô˘Ó, ÏÔÈfiÓ, Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ·Ó ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Â˙fi, ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹ ‹ Ô‰ËÏ¿ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘˜. ¡· Â›Ó·È ›‰ÈÔ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÌÂÚ›‰·˜ ÔÏÈÙÒÓ. ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù¤ÊÔ˘: ∂›Ì·È ˘¤Ú Ù˘ ¿Ԅ˘ ÙÔ fiÚÈÔ Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ›ÓÔ˘Ì ηıfiÏÔ˘ ·ÏÎÔfiÏ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì·˜ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ∫·È ·Ó ı· ‹ıÂÏ ÙËÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÌÔ˘ Ë ∆ÚÔ¯·›· ı· Û·˜ ¤ÏÂÁ· ˆ˜ ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· οÓÂÈ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ¢fiÍ· Ùˆ £ÂÒ ÁÂÌ¿ÙÔÈ Ô˘˙ÂÚ› ›̷ÛÙÂ Î·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ ›ÓÂÈ Ôχ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·. ∆fiÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË Ë Ô‰‹ÁËÛË; ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: ™ÙËÓ ÚÔËÁ̤ÓË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›· ÙÔ fiÚÈÔ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi ÛÙÔ 0,8%. ŒÙÛÈ ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ Ô͇̈ÚÔ ·Ó ÙڷοÚÂÈ ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì ¤Ó· Ô‰ËÁfi ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ô ¤Ó·˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÓfiÌÈÌÔ˜... (£ÂÒ‰ÔÚÔ˜ °·˙Ô‡Ï˘, ÂÚÈÔ‰ÈÎfi 0-300 31/10/2002)

175


ŸÚÈ· ∆·¯‡ÙËÙ·˜ ∆·Í›·Ú¯Ô˜ ª·ÚÓ¿˜: ∆· 120 ¯ÏÌ/ÒÚ· Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ Ù·¯‡ÙËÙ·. ™ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·Ù˙·Ì‹‰Â˜ Ô‰ËÁÔ›, ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›, ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ì Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. ªÈ· Ù·¯‡ÙËÙ· Á‡Úˆ ÛÙ· 200 Ï.¯ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‘¯·ÌËÏ‹ Ù‹ÛË’. ∆Ô Í¤ÚÂÙ ˆ˜ Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ·ÔÁÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 230 ¯ÏÌ/ÒÚ·; §¿Î˘ ¡Ù¤‚ÂÏ˘:∆Ô Ó· ˙ËÙ¿˜ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ ÌÈ·˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ¤Ó·Ó ‰ÚfiÌÔ Û·Ó ·˘ÙfiÓ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Ì 120 ¯ÏÌ/ÒÚ· Â›Ó·È ÁÂÏÔ›Ô. ∆ÔÓ ˆı›˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· ÂÓÒ ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ ÙÔ Ôχ ÛÔ‚·Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘ ‘¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ Â›Ì·È ÙÈ 140, ÙÈ 180’. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÈ· Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 140 ¯ÏÌ/ÒÚ· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ÎÈÓËı›˜ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û ÎÚ·Ù¿ ÛÙ· fiÚÈ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÛΤÊÙÂÛ·È Ó· ·Ú·ÓÔÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ Ï›Á· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù¤ÊÔ˘: ∆Ô Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ηٿ 10-15 ¯ÏÌ ÙÔ ‚Ú›ÛΈ ηϋ χÛË. ∆· 150 Â›Ó·È ¿ÁÚÈ· Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ‰È·ÊˆÓÒ Ó· ıÂÛÈÛÙ› ˆ˜ fiÚÈÔ. ∆· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· fiÚÈ· ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ˘ÔÎÚÈÙÈο ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: ∆ÂÛÙ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ª√∆√ (™Â٤̂Ú˘ 2002) ·¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Ë ·fiÛÙ·ÛË ∞ı‹Ó·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· fiÚÈ·

176

Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¤ıÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È Û ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÔÎÙÒ ÒÚ˜ Î·È Ì ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ηٿ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔÙ·Á‹ ÔÏ›ÙË. ∂Ô̤ӈ˜ ·Ó Û·˜ ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˘ fiÙÈ ‰È¤Ó˘Û ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Û ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÔÎÙÒ ÒÚ˜ ÙfiÙ ӷ ͤÚÂÙ ˆ˜ ¤¯ÂÙ ·¤Ó·ÓÙ› Û·˜ ¤Ó·Ó ·Ú¿ÓÔÌÔ!

ŒÏ¯ÁÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌˆÓ ∆·Í›·Ú¯Ô˜ ª·ÚÓ¿˜: ™·˜ ·Ú·ı¤Ùˆ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ë ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Î·È Ë ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÒÛÂÈ Î·ÚÔ‡˜. ∂ÓÒ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÂÌ›˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ οÓÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔÚԇ̠̠ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ô˘ ›Û· ›Û· Â·ÚΛ ÁÈ· ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ì·˜ ÂÁÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ˆ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÎÔÛÌÈfiÙËÙ·, ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ¿„ÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ.


§¿Î˘ ¡Ù¤‚ÂÏ˘: ™Ù·Ì·ÙÔ‡Ó ·Ó·‚¿Ù˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ¿ÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÂÚÓ¿ ‰›Ï· Ì ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıڷΈڇ¯Ô˘, ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙË ‹ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‹ Ì‹ˆ˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰·; √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ¿ÓÙˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÛÌÈfiÙËÙ· Î·È fiÛÔÈ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ ÙÚÔ¯·›ÔÈ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ¢ÁÂÓÈÎÔ› Û ‚·ıÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ Ê·ÓÙ·˙fiÛÔ˘Ó Ì ٛÔÙ· ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÚÈÓ.

∫ÒÛÙ·˜ ™Ù¤ÊÔ˘: ∆Ș ÚÔ¿ÏϘ ÌÔ˘ ¤Ù˘¯Â ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·ÁÂÓÔ‡˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ù›ÔÙ Ôχ ÛÔ‚·Úfi Â˘Ù˘¯Ò˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì ÂÓԯϛ, fï˜, Â›Ó·È fiÙ·Ó Ë ∆ÚÔ¯·›· ÎÚ‡‚ÂÙ·È fiˆ˜ οÓÂÈ .¯ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ™Ù·˘Úfi. °È·Ù› ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, ÙÈ ÓÔÔÙÚÔ›· Â›Ó·È ·˘Ù‹; ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ Â›Ó·È Î·Ï‹ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂÍfi‰Ô˘˜ Ó· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ÂÚÈÔÏÈο ÁÈ·Ù› Î·È Ô Êfi‚Ô˜ Ê˘Ï¿ÂÈ Ù· ¤ÚÌ·...

177


√ µπG BROTHER ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ∆·Í›·Ú¯Ô˜ ª·ÚÓ¿˜: ∆Ș ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ οÌÂÚ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ψÊÔÚÂÈfi‰ÚÔÌÔ˘˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ù˘ ∆ÛÈÌÈÛ΋, Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ µ·˜. ŸÏÁ·˜. ∆ÚÈ¿ÓÙ· οÌÂÚ˜ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ Û‡ÓÙÔÌ·. ™ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì οÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë ÔÏÈÙ›· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰›ÎÙ˘Ô ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi. §¿Î˘ ¡Ù¤‚ÂÏ˘: ∞Ó Ù· fiÚÈ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, ‰ÂÓ ‰È·ÊˆÓÒ Ì ÙȘ οÌÂÚ˜... ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù¤ÊÔ˘: ∞Ó Ô‰ËÁԇ̠ۈÛÙ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÊÔ‚Ëıԇ̠ٛÔÙ ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: ¶Ô˘ ·ÏÏÔ‡ ı· Ì·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜;

178


¶ÚÔÛٿ٘ ‹ ∂ÛÚ¿ÎÙÔÚ˜ ∆·Í›·Ú¯Ô˜ ª·ÚÓ¿˜: ∆Ô ı¤Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÙËÓ ∆ÚÔ¯·›· πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·Ú·ÓÔ‹ıËÎÂ, ›Ûˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Ï¿ıÔ˜ ÊÚ·ÛÂÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ ÙË Ì¤ıË, ÙȘ ˙ÒÓ˜ Î·È Ù· ÎÚ¿ÓË, ÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÚÔÛÂÚ¿ÛÂȘ ›Ûˆ˜ Ó· ı¤ÏËÛ·Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ó· ÂÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË Î·È ·ÊÔÚ¿ fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∂Ì›˜ Â‰Ò Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÏˆÓ ÂÊ·ÚÌfiÛ·Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÙÈÁÌÈ·›·˜ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ó·‚¿ÙË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ì ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜. ∂’Ô˘‰ÂÓ› ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηٿۯÂÛË. §¿Î˘ ¡Ù¤‚ÂÏ˘: ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÔÊ›ψ Ó· ˆ ˆ˜ ÙÔ ˘Ô„È·˙fiÌÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ‰Èη›ˆÛË Î·È...ÂÁÁڿʈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ›ۈ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÌÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ∆ÚÔ¯·›· Á›ÓÂÙ·È Ô ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ‰Ú· ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó ÓÔÈ·˙fiÓÙÔ˘Û·Ó ‰ÂÓ ı· ÌÂÚÔÏËÙÔ‡Û·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÓÂÓÂÚÁ‹˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ì ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È Î·Ù¿Û¯ÂÛË ÙˆÓ ‰È·ÎψÓ. ∏ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· ÛˆÚ›· ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡ (;) ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· Ù· ‚¿ÏÔ˘Ó Ì ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ. °È· ÙȘ Èı·Ó¤˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÎÏÔ˘ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙË Ê‡Ï·ÍË Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜ ‚¤‚·È· ·fi ÙËÓ ∆ÚÔ¯·›·. ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù¤ÊÔ˘: ∆· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ÌÈÏÔ‡Ó ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. ∆Ô˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ó· Îfi‚Ô˘Ó ÎÏËÛÂȘ Î·È ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ·

‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Îfi‚Ô˘Ó Î·È ÎÏ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ Ù· Ϥˆ ÂÁÒ, Ù· ϤÓ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ fiˆ˜ Ë ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· Î·È Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ›Ó·Î˜ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÊÙˆ¯¤˜ ÂȉfiÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó...ÚfiÛÙÈÌÔ! ŸÔÈÔ˜ ϤÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Â›Ó·È „‡Ù˘. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: ∞) ™ÙËÓ ∆ÚÔ¯·›· πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ù˘¯¤˜ Î·È Û˘ÓÙ·¯ı¤Ó ÂÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘. µ)™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÙÔ fi¯ËÌ· ÚÈÓ Ó· ÙÔ ¿ÚÂÈ Ô ÁÂÚ·Ófi˜ ÁÈ· Ó· ηÙÔ¯˘Úˆı› Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. °) ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜ ‹ 52% ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ÊÔÚÔ‡Û·Ì ʤÙÔ˜ ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È 215% ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ˙ÒÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ‹ ÔÈ ÎÏ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜... VIP

179


°Ú¿ÊÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶Ô˘ÚÏÈ¿ÚÔ˜

¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÙÔ˘ 1990, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÔÚıÔ‰ÔÍ›·˜. ∆· ·È‰È¿ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·fi ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Û ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÁÈ· Ó· „¿ÏÏÔ˘Ó Ù· οϷÓÙ· Î·È Ó· ·ÔÙ·ÌȇÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ªÈ· ›‰ËÛË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰‡Ô ¤ÊË‚ÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜

180


ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï‹ÛÙ„·Ó Î·È Ì·¯·›ÚˆÛ·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ì·ıËÙ‹. ∞ÈÙ›· Ù˘ Û˘ÌÏÔ΋˜ Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Ó· ˘Ê·Ú¿ÍÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÈÙÛÈÚÈο ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ·fi Ù· οϷÓÙ·. ∫È’ ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓÂ Ë ·Ú¯‹. √È ‰‡Ô ¤ÊË‚ÔÈ ÔÈ ÔÔ›Ô Èı·Ófiٷٷ Û‹ÌÂÚ· ˙Ô‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Ì·˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Î‡ÎÏÔ ‚›·˜ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ fiÏÂȘ ÙËÓ ·È‰È΋ Î·È ÂÊË‚È΋ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÁÚÈ·. ¢‡Ô Ù‡ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚÒÌË ·ÔÛÔ‡Û·Ó ÌÈÎÚÔÔÛ¿ ·fi ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È fiÏ· ÙÂÏ›ˆÓ·Ó ÂΛ. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ fiÏ· ı˘Ì›˙Ô˘Ó ™ÈοÁÔ ·ÊÔ‡ fiϘ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·È‰ÈΤ˜ Î·È ÂÊË‚ÈΤ˜ Û˘ÌÌÔڛ˜ ‰ÚÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È ÙȘ ›‰È˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ì’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰È·‚ÈÔ‡Ó Û ÁΤÙÔÔÈË̤Ó˜ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Ë›ÚÔ˘.

181


ŒÓ‰ÂÈÍË ÚÒÙË Ù· fiÏ·. ™‡ÓËı˜ È· Â›Ó·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ú¿ÓÔÌ· fiÏ· Ó· ÂÚÓ¿Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ·ÓËϛΈÓ.

∆· Á˘·Ï›˙Ô˘Ó, Ù· ηı·Ú›˙Ô˘Ó, Ù· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ÎfiÚË ÔÊı·ÏÌÔ‡, οÓÔ˘Ó Ͽη ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· Î·È ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙ·Ó ÓÈÒıÔ˘Ó Ó· ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ∞ÔʇÁÔ˘Ó Ó· Ù· ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó Û ÂÌÊ·Ó‹ ÛËÌ›·, fiˆ˜ Ù· ÌÔ˘Ê¿Ó Î·È Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· ÙÔ˘˜, ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ Ì·ıËÙÈ΋ ۿη Î·È Ôχ Û˘¯Ó¿ Ù· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi ·ÎfiÌË Î·È Û ηıËÁËÙ¤˜ ŒÓ‰ÂÈÍË ‰Â‡ÙÂÚË, Ù· Ì·¯·›ÚÈ·. ŸÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÈË̤ӷ fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ì·¯·›ÚÈ· Î·È fi¯È ÂÚ›ÛÙÚÔÊ·. ºÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ·È¯ÌËÚ¿ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÓÙ¤ÏÂÈ·. ∆· ·ÎÔÓ›˙Ô˘Ó, Ù· Á˘·Ï›˙Ô˘Ó Î·È Û˘¯Ó¿ ˘ÎÓ¿ οÓÔ˘Ó ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÓfi˜ ͇ÏÈÓÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘. ŒÓ‰ÂÈÍË ÙÚ›ÙË, ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ. ™Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ `90 ÂÈÙ›ıÔÓÙ·Ó Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ̤Û˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı¤Ï·Ó ‹Ù·Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2000 ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜, ·ÎfiÌË Î·È Û ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ·ÎfiÌË Î·È Û ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È Ë Ï›· Ô˘ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·Èًو˜ ÙÔ ¯Ú‹Ì·. ¶ÔÏϤ˜ Û˘ÌÌÔڛ˜ Â›

182

·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó Â›Ó·È Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙÔ› Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ›. ŒÓ‰ÂÈÍË Ù¤Ù·ÚÙË, Ô ÙÚfiÔ˜ ‰Ú¿Û˘. √È Û˘ÌÌÔڛ˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ‰ÚÔ˘Ó Û·Ó Î·ÏÔÎÔ˘Ú‰ÈṲ̂Ó˜ Ì˯·Ó¤˜. ∂ÈϤÁÔ˘Ó ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ‹ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Î·È ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ÛÙ· ·Û·ÓÛ¤Ú, ÛÙȘ ÛοϘ, ÛÙÔ˘˜ ËÌÈÒÚÔÊÔ˘˜.

ŒÓ‰ÂÈÍË ¤ÌÙË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·¯ı‹. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÚfiÛÊ·ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÏfiÁˆ ·ÓÈÎÔ‡ Î·È Êfi‚Ô˘ 65¯ÚÔÓÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ ÔÔ›Ô˜ ¤ÂÛ ı‡Ì· Û˘ÌÌÔÚ›·˜ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ı¿Ó·ÙÔ 12 ¯ÚfiÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ·fi ÔÏÈο ÂÁη‡Ì·Ù· ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·fi Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ËÏÈÎȈ̤Ó˘ ·fi ÙÛ·ÌԢηÏÂ̤ÓÔ ¤ÊË‚Ô Ô˘ Ù˘ ¿Ú·Í ٷ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ù˘.ŸÛÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ Û˘ÌÌÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓ· ·fi ·ÁfiÚÈ· οÓÔ˘Ì ϿıÔ˜. ŸÏ˜ ÔÈ Û˘ÌÌÔڛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ıËÏ˘Î¿ ̤ÏË Ù· ÔÔ›· Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·›ÛÙÂ˘Ù· ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ·fi Ù·’ ·ÁfiÚÈ·. ∂ÈϤÔÓ Ï·ı‡ԢÌ ·Ó ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÛÙȘ Û˘ÌÌÔڛ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ·È‰È¿ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ ‹ ÊÙˆ¯ÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ Î·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ηٿÁÔÓÙ·È Î·È ·fi ÌÂÛÔ·ÛÙÈΤ˜ ‹


‡ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù· ÔÔ›· Û·ÁËÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ‚›·. ∂›Û˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÂÊË‚È΋ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ·ÏÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÈÌÔÛÙ·Á‹ ÈÛÙfi Ù˘ ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Î·È Ù˘ Â˘Ì¿ÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎfiÙÚÔÔ˘ life style. ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ; ∞Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏÔ›. ∏ ÌÈ· ÂΉԯ‹ Â›Ó·È Ë ·ÌÂÚÈοÓÈÎË. ¡· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ·ÓËϛΈÓ, Ó· Ê˘Ï·ÎÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¤ÙË ÔÈ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Î·È Ó· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÛˆÊÚÔÓÈÛÌÔ‡. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‰ÈÒÍÂˆÓ Û ÁÔÓ›˜ Î·È ÎˉÂÌfiÓ˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÚÔηÏ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Û ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ηıÒ˜ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘

‰ÂÓ ÊÙ·›Ó Û ٛÔÙ· ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÂÓÓÈ¿ ÙÔȘ ÂηÙfi ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÁÁÂÏÔ‡‰È·. ªÈ· ÙÚ›ÙË ÂΉԯ‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÙˆÓ fiψÓ. ¶Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ‚¿ÏÏÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÂÁÎÏË̷ٛ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ı· Â¤ÏıÂÈ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÛˆÊÚÔÓÈÛÌfi˜. √È „˘¯ÔÏfiÁÔÈ, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ÔÈ ·È‰·ÁˆÁÔ› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ηχÙÂÚ· ÙÔ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú¿ ÙÔ ıÂÚ·‡ÂÈÓ. √˘‰Â›˜ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ·Ó Ë ¿Ó¢ fiÚˆÓ ·Á¿Ë Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ù· ηÏÔÌ·ıË̤ӷ ·È‰È¿ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ‹ ÂÓ‹ÏÈΘ Ô˘ ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ˆÌ‹ ‚›· ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ô, ÙÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ∏ ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛˆÛÙ‹ χÛË. ∞Á¿Ë Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ ÌÈ· ηıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ÓÔ˘ıÂÛ›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ì οÔȘ ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·˜. VIP

183


¶ÂÈÚ·Ù›·, ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ·Ê·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Û·˜. ÕÚ·Á fiÙ ·ÁÔÚ¿Û·Ù οÔÈÔ cd ÙÂÏÂ˘Ù·›·;

ª∂π¡∞ª∂ ¢À√, ª∂π¡∞ª∂ ∆ƒ∂π™...

°Ú¿ÊÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ÎÏ·‚ÂÓ›Ù˘

184


∞fi 300 ¤ÌÂÈÓ·Ó... 25!!! ªÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Î¿ıÂÛÙ ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ¤Ó·Ó ¯·Ï·Úfi ηʤ ÛÙËÓ fiÏË. √È Ï·Ófi‰ÈÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ÎÏ„›Ù˘ˆÓ cd, Ì·‡ÚÔÈ ÛÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ηٷÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓË Ú·Ì¿ÙÂÈ· Î·È ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË - ÎÚ¿¯ÙË ÛÙ· ¯¤ÚÈ·. ¶·ÏÈ¿ ‹Ù·Ó ÔÈ ∞¤Ó·ÓÙÈ, ÌÂÙ¿ Ô µÔÏ¿Ó˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜, Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, Û‹ÌÂÚ· ÔÈÔ˜; ∆Ô ‰ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ̤ÙÚ· ·Ú·Î¿Ùˆ, fï˜, ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰ÂÏ·ÛÙÈΤ˜, ¤ÓÙÂ-¤ÍÈ Â˘ÚÒ Î·È Ì ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚÒÓ. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÏfiÎËÔ˘˜ ‹ Ô Î. ¶·‡ÏÔ˜ ÛÙÔ Ã·ÚÈÏ¿Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÏԢΤÙÔ. ŸÔÈÔ˜ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÛÙËÓ fiÏË Ù·Ì¤Ï·:

∏ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ VIP NOREL ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ Ì ÊÈÏÔÏÔÁÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÚÈÁ‡Úˆ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ‰ÈÛÎÔÒϘ Î·È ˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ·˘ÙÔ› ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ›Ûˆ˜ ÂÚ›Ô‰fi ÙÔ˘˜ ·fi ηٷ‚ÔÏ‹˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· ÎÂÓÙÚÈο ‰ÈÛÎÔˆÏ›· Ù· ÔÔ›· ¿ÏÏÔÙ ٷ ·ÔÁ‡̷ٷ ¤ÛÊ˘˙·Ó ·fi ˙ˆ‹, ÂÓÒ ϤÔÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ·˘Ù¿ Ó· ΢ÓËÁÔ‡Ó ÂÏ¿Ù˜. ¢‡Ô ÂȉÒÓ Â›Ó·È Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË. ∫·Ù·Ú¯‹Ó ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ÂÈÓ Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ‰›ÛÎÔ˘˜, cd Î·È …dvd; À¿Ú¯ÂÈ Êˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ Ì ÓÔÛÙ·ÏÁ›·; ∫·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿Ú·ÁÂ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ Ë ÂÈÚ·Ù›· Ì¿ÛÙÈÁ· Î·È ·Ó Ó·È, ηٿ fiÛÔ ÔÈ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤۷ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó; ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ fiÛÔ ·ÎÚÈ‚fi ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ cd ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‹ Ì‹ˆ˜ ÂÌ›˜ ·ÁÓÔԇ̠ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙË ‰›„· Ì·˜ ÁÈ· ηϿ Ó¤· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ¢ÈÛÎÔÒϘ, ·ÁÓÔ› Ï¿ÙÚ˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ IFPI Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ.

‘¶ÚÔÛ¯Ҙ ‰ÈÛÎÔˆÏ›Ԓ ·ÌÔÈÊı‹ÛÂÙ·È... 185


"∆ÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· „ˆÌÈ¿ Ì·˜" ™·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ ·fi ηÈÚfi

Ô ‰ÈÛÎÔÒÏ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÃÚ‹ÛÈÌÔ˜ ›¯Â ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜. ªÂ ÙÔ Ô˘ ÂÈÛÎÂÊًηÌ ÙÔ ÌÈÎÚfi ‰ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ‰ÈÛÎÔˆÏÒÓ ‘∞fiÏψӒ ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ Â›Û΄‹˜ Ì·˜. ∏ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi (;) ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. «∆È Ó· Û·˜ ˆ; ∞fi Ô˘ Ó· ·Ú¯›Ûˆ... ∏ ÂÈÚ·Ù›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ù۷ΛÛÂÈ, Â›Ó·È Î·È ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È Ù· mp3 ·fi ÎÔÓÙ¿ ÔfiÙ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ˆ˜ ¿Ó ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ì·˜. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·Ï¿ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÛο‰ÈÎˆÓ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ÃÚ˘Ûfi √‰ËÁfi Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Û·˜». √ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ Ù˙›ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ Ô˘ ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÎÂÓÙÚÈο ‰ÈÛÎÔˆÏ›· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ‰ÈÛÎÔˆÏÒÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ. √ Î. ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ·ÏÈfi cd ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë Ì·›ÓÂÈ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ì·ı·›ÓÂÈ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙȘ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ·ÔÚ›· ÙÔ˘ Ù· ϤÂÈ fiÏ· «∂Û›˜ ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ Îڷٿ٠ÙÔ Ì·Á·˙›;». ¢ÂÓ ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È ÙÔ Ì·Á·˙›... «ŸÛÔÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·

186

ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ì ÙÚ˘Î. ∂ÁÒ Ï.¯ Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Í¤ÓÔ ÚÔΠηٿÊÂÚ· Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÏ·Ù›·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘» ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ VIP NOREL o Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÚÌ·ÎÛ›˙˘, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Â›Û˘ ÌÈÎÚfi ηٿÛÙËÌ· ‰›ÛÎˆÓ ÂÎÙfi˜ ΤÓÙÚÔ˘. ∂›Ó·È ¿Ú·Á ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô Ï·Ófi‰ÈÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÂΛ Ô˘ ›̷ÛÙ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ‹ Ì‹ˆ˜ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ‰›ÛÎˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ Ì ÙËÓ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÙÔ „¿ÍÈÌÔ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ‰ÈÛÎÔˆÏ›· Ì ÙȘ …¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ «∂›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ cd Ó· ı¤ÏÂÈ ÔÈÎÈÏ›· Î·È ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÈ̤˜. ¶ÚÔÛˆÈο, fï˜, ÚÔÙÈÌÒ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ‰ÈÛÎÔÒÏË Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÌÔ˘» Ì·˜ ϤÂÈ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™È‰ÂÚ¿˜. «™Ù· ›‰È·, ÙÔ Ôχ Ì ·fiÎÏÈÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 3 Ì 4% Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Ì·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ‰ÈÛÎÔˆÏ›·» ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ô Î. ÃÚ‹ÛÈÌÔ˜, «ÎÔÓÙ¿ ›̷ÛÙÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠fï˜ Ó· οÓÔ˘Ì ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÈÌÒÓ Î·È Û οı ÎÔÌÌ¿ÙÈ» Ì·˜ ÂÍËÁ› Ô Î. ¶·ÚÌÂÎÛ›˙˘. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÚÒÙÔ˜ Ù· ÌÈÎÚ¿ ‰ÈÛο‰Èο Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ·Ó ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ; ª· Ê˘ÛÈο ÔÈ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜...


ªπ∞ π™∆√ƒπ∞ ¢πÃø™ ∆∂§√™

ÿÛˆ˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·˘Ù‹ ÛÙȘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ·Ì˘ÓÙÈ΋, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ıÂÛË ÔÏÏÒÓ ÂÍËÁ‹ÛˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠·Ú¿ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ IFPI Î. ÿˆÓ ™Ù·ÌÔÏ‹˜ ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ì·˜ ¤Ï˘Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ·Ôڛ˜ Ì·˜ «∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯Ô˘Ì Á›ÓÂÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ›ٷÈ. Ÿˆ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ù· Ì·Î¿ÏÈη Î·È ÂÈ‚›ˆÛ·Ó ÔÈ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ¤ÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ Î¿‰Ô ÙˆÓ ‰ÈÛÎÔˆÏÒÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‹ Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜. ∞ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ¿Ì ӷ Ù· Ú›ÍÔ˘Ì fiÏ· ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. ŸÙ·Ó ¤·ÈÚÓ· ‚ÈÓ‡ÏÈÔ ÂÁÒ ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Ì 120 ‰Ú¯ ‹Á·ÈÓ· ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È Ï‹ÚˆÓ· 14 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È 18 ÛÙÔÓ ÂÍÒÛÙË. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ cd Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÍÈ Î·È ÂÊÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ÙÈÌ‹, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ‰˘Ô, ÙÚÂȘ. ∞Ó ÙÔ ‰ÂÈ Î·Ó›˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ı· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ ÂÓÓÔÒ». ™ÙËÓ IFPI ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÈÛÎÔÒϘ Î·È ˆ˜ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ Ë ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙfiÛÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Ë ÂÈÚ·Ù›· Ô˘ Î·È ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÚÔÛˆÈÎfi 25% ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈ̘. ∏ ηÌ¿ÓÈ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ë ÂÈÚ·Ù›· ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÔÏÏÒÓ ·fi Ì·˜ «fï˜ fiÙ·Ó Ë ¯ÒÚ· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂÈÚ·Ù›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë, Ë ª·Ï·ÈÛ›· ‹ Ë ∫›Ó· - Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·ˆ˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙȉÚÔ‡ÌÂ. ∞ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÔÏÂÌ¿˜ Ù· Ó·ÚΈÙÈο. ∂›Ó·È ÏÂÚÓ·›· ‡‰Ú·’. ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ fiÔ˘ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· ηÙ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û ¤Ó· ·Ôχو˜ „ËÊÈÔÔÈË̤ÓÔ Î·È ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚÈÓ ·Ó·ÚˆÙËıԇ̠·Ó Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·fi Ì·˜ ‹ fi¯È ·˜ ÛÎÂÊÙԇ̠ÁÈ·Ù› ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÌÔ˘ÛÈ΋. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ›Ûˆ˜ Ó· ˙ԇ̠οÔȘ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚˆÙ¿Ì ÙÔÓ Ê›ÏÔ Ì·˜ ‰ÈÛÎÔÒÏË ÁÈ· ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ Ì·˜ ¯Ù˘Ô‡Ó ÙËÓ fiÚÙ·... VIP

À.° ∆ËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÔÈ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÙËÓ ·Ó·ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó digital download day. ÷ڛ˙ÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·Í›·˜ ¤ÓÙ ÏÈÚÒÓ ·fi ÌÈ· ‘‰ÂÍ·ÌÂÓ‹’ 110.000 ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· mp3 ˆ˜ ̤۷ ·fi ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÙ‚¿ÛÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ηχÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∆Ô site www.digitaldownloadday.com fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ηÙ‚¿ÛÂÙ 50 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‹ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ 500 ‰ˆÚÂ¿Ó ·¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¯ı˜ ‹Ù·Ó ·Ú¿ÓÔÌÔ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÓfiÌÈÌÔ…

187


188


°Ú¿ÊÂÈ Ë ∂˘Úȉ›ÎË ∫·ÏÒÙ·

206


208


210


™Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ú·Û΋ÓÈ· Ù˘ Ìfi‰·˜ ¤‚·„·Ó ÔÈ Ì·ÎÈÁÈ¤Ú Ù˘ ª∞C


To MUST Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÌÔÓ›· ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ Ì ٷ Ì·ÏÏÈ¿! ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ìfi‰·˜ ‚·Û›˙ÂÙ ÛÙËÓ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›·. √È Á˘Ó·›Î˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÈÔ ıËÏ˘Î¤˜… Ï·ÌÂÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ‰È·ÎÚÈÙÈΤ˜ ·ÓÙ·‡ÁÂȘ, ·Û‡ÌÌÂÙÚ˜ ÎÔ˘. °˘Ó·›Î˜: ıËÏ˘Î¤˜ Ì ηʤ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, ·ÚÌÔÓÈΤ˜ Ì ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ Í·ÓıÔ‡ ÈÔ ˙ÂÛÙ¤˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ Û ÈÔ „˘¯Ú¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ. ∏ ÊÚ¿ÓÙ˙· Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ·Ó¿Ï·ÊÚË Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ù˘ οı Á˘Ó·›Î·˜. ∆· ÎÔ˘Ú¤Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÈÔ ‚·ÚȤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ì ··Ï¿ ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ·ÏÏ¿ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ¿ÎÚ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ÊÈÏ·Ú›ÛÌ·Ù·. ∂·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Î·Ú¤ ·ÏÏ¿ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÙÈÏ.


§·ÙÚÂ̤Ó˜ Î·È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÔÈ ·ÓÙ·‡ÁÂȘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ‰È·ÎÚÈÙÈΤ˜ ‹ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ê¿ÓÂȘ. ∆Ô balayage ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘. ∫¿ÙÈ Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È ·Ú¤ÛÂÈ Â›Ó·È Ë ÌÔ‡ÎÏ·. •Â¯¿ÛÙ ÙËÓ ÂÚÌ·Ó¿ÓÙ ÙÔ˘ ’80. √È Ó¤Â˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÊfiÚÌ·˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜. √È Î·Ì‡Ï˜ ÁÂÓÈο Î·È ÂȉÈο ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ¤Ó· ÁÏ˘Îfi Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿Ï·ÊÚÔ ÛÙ˘Ï. ∆· Ì·ÏÏÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÔÈË̤ӷ Î·È Î·ÏÔ¯ÙÂÓÈṲ̂ӷ. ŸÌÔÚÊ· ÛÈÓÈfiÓ ÛÙËÓ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ·˘¯¤Ó· ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô ‹ Ì·ÏÏÈ¿ Ì fiÁÎÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹.


ÚÊ· Ì ٷ Ì·ÏÏÈ¿ ∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÓÈÒıÂÙ fiÌÔ. ∞ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙ ÙȘ Û·˜ Ùfi ·˘ Û·˜ Î·È Ó· ›ÛÙÂ Ô ÙˆÓ ÎÔÌ̈ÙÒÓ Û·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ̤ÙÚ· Û·˜. ÛÙ· · Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙË Ìfi‰


217


A˘ÙÔÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· °Ú¿ÊÂÈ Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· •ËÚÔÌÂÚ›ÙË

È ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ª·Ù›˜ (1869 - 1954), ¶ÈοÛÛÔ (1881 - 1973) ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·ÚÈÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù¤¯Ó˘. ™˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Î¿Ô˘ Á‡Úˆ ÛÙ· 1906 ÛÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Û·ÏfiÓÈ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ Û˘ÏϤÎÙÚÈ·˜ °ÂÚÙÚÔ‡‰Ë˜ ™Ù¿ÈÓ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ô ÚÒÙÔ˜, Ô ª·Ù›˜ fiÓÙ·˜ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ‹‰Ë ÛÙȘ Ï·ÛÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ô ¶ÈοÛÛÔ ÙÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡.

222


A˘ÙÔÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·

∂›Ó·È ‰‡Ô ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ï·ÌÚ‹˜ ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ı· ·ÌÊÈÙ·Ï·ÓÙ‡ÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÊÈÏ›· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘˜… √È ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÈ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ÛÙ˘Ï Î·È ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Â›Ó·È ÔÏ˘¿ÚÈı̘ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛÔÊ¿ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ·ÚÈÛÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ «°ÎÚ¿Ó ¶·Ï·›» ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Î·È Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È ÛÙËÓ ¡¤· ÀfiÚÎË ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ ÌÔ˘Û›Ô.

223


]

MÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. Matisse - Picasso ·fi 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ˆ˜ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2003

ªatisse: ¶¿Óˆ: OÏfiÁ˘ÌÓË Á˘Ó·ÈΛ· ÊÈÁÔ‡Ú· Í·ψ̤ÓË. 1935. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿: ¶ÔÚÙÚ·›ÙÔ Ù˘ η˜ ªatisse. 1913

√È ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ÂËÚ¤·Û·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô ¤Ó·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó…


Picasso

∆· 170 ¤ÚÁ· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ ÂÎı¤Ûˆ˜ ÛÙÔ °ÎÚ¿Ó ¶·Ï·› Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. §¤ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¶¿ÌÏÔ ¶ÈοÛÛÔ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Û˘ÓÙ¿ÎÙË ¶. ¡Ù¿ÈÍ «Î·Ó›˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎÔ›Ù·Í ÙfiÛÔ ÛˆÛÙ¿ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ª·Ù›˜ fiÛÔ ÂÁÒ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÙ¤ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÎÔ›Ù·Í ηχÙÂÚ· ·fi ÂΛÓÔÓ ÙÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘ ¤ÚÁÔ».

¶¿Óˆ: ºÈÁÔ‡Ú˜ ÛÙËÓ ·ÎÚÔı·Ï·ÛÛÈ¿ 1931. ¢ÂÍÈ¿: ¶ÔÚÙÚ·›ÙÔ Ó·ڋ˜ ÎÔ¤Ï·˜. 1914


™˘Ó¯›˙ÂÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ª·Ù›˜ ϤÁÔÓÙ·˜ «£· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÔÌÈÏԇ̠̤ۈ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ì·˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ‰‡Ô fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì·˜ ı· ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ı· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ¢Ùԇ̠È· Û ηӤӷӅ»

1.

4.

2. 3.

ªatisse: 1.H ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜. 1905 2. ∆Ô fiÓÂÈÚÔ. 1940 3. °·Ï¿˙ÈÔ Á˘ÌÓfi. 1952 4. √ ∏enri Matissse, ÛÙË ‚›Ï· ÙÔ˘, ÛÙËÓ °·ÏÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ. 1948


Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘ÌÂ, «˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔÈ» ı·٤˜ ÏÔÈfiÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È Ôχ Ù˘¯ÂÚÔ› ·Ó ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó. £· Á›ÓÔ˘Ó ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈο Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ. ∂ÌÚfi˜ ÏÔÈfiÓ, Ù·Í›‰È ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ…. VIP

2.

3.

1.

4.

Picasso 1. √È ‰ÂÛÔÈÓ‹‰Â˜ Ù˘ ∞‚ÈÓÈfiÓ. 1907 2. °˘Ó·›Î· Ì ΛÙÚÈÓ· Ì·ÏÏÈ¿ . 1931 3. √ ·ÎÚÔ‚¿Ù˘. 1930 4. √ Pablo Picasso ÛÙÔ ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘, ÛÙË °·ÏÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ. 1946


°Ú¿ÊÂÈ Ë πˆ¿ÓÓ· ª¿ÌË ™ÙÔ˘˜ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘, ÛÙËÓ Ô‰fi µ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ŸÏÁ·˜ 180, ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÂÈηÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ. ∏ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ Ï˙ã ¢ËÌËÙÚ›ˆÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∆Û›ÙÔ˘Ú· Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2003. √ µ·ÛÈÏ›Ԣ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÙË ¯·Ú·ÎÙÈ΋, ÙËÓ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·, ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÙË ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›·. √È ÔÏ˘Ô›ÎÈϘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ∆¤¯Ó˘ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ٷϤÓÙÔ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. £∂ª∞∆√°ƒ∞ºπ∞ ∫∞π ∂π∫∞™∆π∫∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÂÍ‹ÓÙ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, Ô ÂÈÛΤÙ˘ ı· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›Â˜ Û ʇÏÏÔ ·ÛËÌÈÔ‡, ÔÚÛÂÏ¿ÓË, ÏÂÍÈÁÎÏ¿˜, ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›· ÊÈÏÔÙ¯ÓË̤ÓË Û ÌÚÔ‡ÓÙ˙ÈÓÔ ‰›ÛÎÔ, ÌÈÎÚÔÁÏ˘Ù¿ ·fi ¯Ú˘Ûfi, ÛÌ¿ÏÙÔ Î·È ·Û‹ÌÈ, ηıÒ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÏÈıÔÁڷʛ˜. ∆· ÙÔ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ù˘ ∂Ú¤ÙÚÈ·˜, ÙÔ˘ °·Ï·Íȉ›Ô˘, ÔÈ ÓÂÎÚ¤˜ ʇÛÂȘ, Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Ú·ÏÈÛÙÈο Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÌÂÛfiÙËÙ·. ∆· ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ· Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ¤˜, Ù· η˝ÎÈ·, ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜, ÔÈ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, Ù· ·ÂÙÒÌ·Ù·, ÔÈ Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙˆÓ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÛÈÙÈÒÓ, ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÌÈ· ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜.

228


1974, ºÒÙ· Î·È ™ÎȤ˜

√È ÂÈηÛÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, ÔÈΛ˜ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. ªÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û ÂÈηÛÙÈο ۇ̂ÔÏ·, ÂÎ¤ÌÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. ∞ÔÎÙÔ‡Ó ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi. ∏ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Û fiϘ ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. ªÂÚÈο ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Î·ı·Ú¤˜ ÊfiÚ̘, Ë ÔÈËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ̤ۈÓ. ∆· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘ ÚfiÛˆ·, ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› Ê›ÏÔÈ, ·ÎfiÌË Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘.

229


1.

4.

2.

3.

230

1. £Â·Û·ÏÔÓ›ÎË, ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË, ¶ÂÚÈÙÂÚÔ ¢∂∏. 2.°Î·ÏÂÚ› ∫ԯϛ·˜, ¶¤Ú˘ ∫˘ÚÈ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ∫È΋ µ·ÛÈÏ›Ԣ, ªˆÚ›˜ ™·ÏÙȤÏ, ™‡ÚÔ˜ µ·ÛÈÏ›Ԣ, §›ÓÔ˜ ¶ÔÏ›Ù˘, µ·Û›Ï˘ ∫˘ÚÈ·˙fiÔ˘fi˜, ∫.£. ‰ËÌ·Ú¿˜, ∫ÒÛÙ·˜ §·¯¿˜. 3. °Î·ÏÂÚ› ∫ԯϛ·˜, ™‡ÚÔ˜ µ·ÛÈÏ›Ԣ, ∫ÒÛÙ·˜ §·¯¿˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∆Û·ÚÔ‡¯·˜. 4. °ÂˆÚÁ›· Î·È ¶ÔχÎÏÂÈÙÔ˜ ƒ¤ÁÎÔ˜, ∫È΋ Î·È ™‡ÚÔ˜ µ·ÛÈÏ›Ԣ. 5. ™‡ÚÔ˜ µ·ÛÈÏ›Ԣ, ª›Î· Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º·ÙÔ‡ÚÔ˜. 6. √ ™‡ÚÔ˜ µ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∆Û›ÙÔ˘Ú·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1980.

√ ™‡ÚÔ˜ µ·ÛÈÏ›Ԣ ·ÔÙ‡ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ Ì ¤Ó·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·Í›Â˜. √ ª·ÓÒÏ˘ ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˜, 5. ÚÔÛˆÈÎfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, Û ¤Ó·Ó ÁÚ·Ùfi ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ µ·ÛÈÏ›Ԣ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› «∫ԯϛ·˜» ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1980, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈο:«…∞Ó ÚÔÛ·ıÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ ¤Ó· ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û’ fiÏÔ ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ, ˆ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Ë ·Á¿Ë. ∫·È Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÏ·ÛÙfi ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÙÔȯ›Ô, Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÎÈ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¿Ó6. ıÚˆÔ. ∫·È οÙÈ ·ÎfiÌ· Û¿ÓÈÔ,


1963, ™ÙÚ¿Ô˘˜, ∏ϤÎÙÚ·, ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›·.

Û·ÓÈfiÙÂÚÔ Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú·, ͯˆÚ›˙ÂȘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘: ÙË Ì·ÛÙÔÚÈ¿…». √ ™‡ÚÔ˜ µ·ÛÈÏ›Ԣ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ºÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 5.000 ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ·, ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ͢ÏÔÁڷʛ˜ Î·È ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË Î·È Ù· Â˘Úˆ·˚ο ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ·ÔÙ˘ÒıËΠ·ÚÌÔÓÈο ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·. ∆Ú›· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ 1982, Û ¤Ó· ΛÌÂÓfi ÙÔ˘ ¤ÁÚ·Ê ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «… ∫¿ı Ô˘ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ Ô £Âfi˜ ÙËÓ Ì¤Ú·, ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÎÏ›ӈ, ÁÂÚfi˜, ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î·‚·Ï¤ÙÔ, „¿¯Óˆ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚÒÌ· Ô˘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÌÔÁÈ¿, ÁÈ· ¤Ó· Û¯‹Ì· Ô˘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÛÙÂÁÓfi, ÁÈ· Ï›Á˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÌfi Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. ∫È ·Ó·ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ ·Ïfi ÛÙ›¯Ô ÙÔ˘ ∑·¯·Ú›· ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘: «™’¢¯·ÚÈÛÙÒ £Â¤ ÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÙÔ˘˜ οÌÔ˘˜ Ô˘ ›‰·». √È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ ΤډÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ‰ÈfiÙÈ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ¿ÌÂÛ· Û ·˘Ùfi.

∏ °¡øƒπªπ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆™π∆√Àƒ∞ ª∂ ∆√¡ ™¶Àƒ√ µ∞™π§∂π√À «∆ÔÓ ™‡ÚÔ µ·ÛÈÏ›Ԣ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi, ˆ˜ «Ì¿ÚÌ· ™‡ÚÔ», ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ· ÚÔÛˆÈο ÙÔ 1970 ̤ۈ Ù˘ ηϋ˜ ÌÔ˘ Ê›Ï˘, ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˘, §ÈÏ‹˜ ∫ÂÓٿη. ∆fiÙ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È Â›¯· Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ‰ÒÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘. ŒÙÛÈ Ù˘ ˙‹ÙËÛ· Ó· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠ÙÔ ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÁÔÚ¿Ûˆ ¤Ó·Ó ›Ó·Î·, ·ÊÔ‡ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Ê›ÏÔ˜, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ. ∏ ¯·Ú¿ ÌÔ˘, Ô˘ ÌfiÚÂÛ·, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ ÙËÓ «ªÏ ∂Ú¤ÙÚÈ·» ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ ‹Ù·Ó ·Ó›ˆÙË». √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∆Û›ÙÔ˘Ú·˜, ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔ 2000 Ì ٛÙÏÔ «¶ÔÏÏ·Ï¿ 1970-1985», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÁÈ· ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ: «… ∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ Ì ›¯Â ÁÔËÙ‡ÛÂÈ ·fi ÌÈÎÚfi ·È‰›, Ô˘ ¤‚ÏÂ· ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ Â‰Ò ÎÈ ÂΛ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜, fiÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜ È· ›‰· ÙÔ˘˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ›Ó·Î˜, Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª·ÚÁ·ÚÒÓË, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∆Ô 1977, fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„· ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÌÂٷ͇

231


1950, ∆Ô ÙÚ·¤˙È Ù˘ ∫·ı·Ú‹˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. 1977, ¡ÂÎÚ‹ ʇÛË

ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó‰¤ıËη ÛÙÂÓ¿ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ. °Ú‹ÁÔÚ· Ì η٤ٷÍ ÛÙÔ˘˜ Ôχ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÍ’ ·ÔÚÚ‹ÙˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ· ¤Ó· ·›ÛıËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. ∂ΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ë Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û Ï‹ÚË ¿ÓıÈÛË. ∂›¯· ‹‰Ë ηٷÁÁ›ÏÂÈ Â›ÛËÌ· ÙËÓ Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∆Û·ÚÔ‡¯Ë, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ıˆÚÔ‡Ì·È ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· «ÂȉÈÎfi˜» ÁÈ· ÙË ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∆Û·ÚÔ‡¯Ë Î·È ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ». ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: «… √ Ì¿ÚÌ· ™‡ÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÌÂ Û˘Ì‚Ô‡Ï„ ӷ ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ‰ÂÈÏ¿ ¿Ú¯È˙· ÙfiÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ™·ÓÙÔÚ›Ó˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì ٷ ¶ÔÏÏ·Ï¿ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∆Û·ÚÔ‡¯Ë, ¤Î·Ó· Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Ù· ¶ÔÏÏ·Ï¿ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÔÔ›· ÊÈÏÔÙ¯ӋıËÎ·Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Î·È Ô˘ ÊÚ¤Ûη, ·ÎfiÌ·, Ù’ ·ÔÎÙÔ‡Û·...∏ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ ÙËÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ, Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ· Î·È ·Á¿ËÛ·».

1983, ∏ Ú·ÙÔÌ˯·Ó‹.

µπ√°ƒ∞ºπ∞∫∞π ∫∞§§π∆∂áπ∫∏ ™∆∞¢π√¢ƒ√ªπ∞ √ ™‡ÚÔ˜ µ·ÛÈÏ›Ԣ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ °·Ï·Í›‰È ÙÔ 1902. ™Ô‡‰·Û ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔÓ ™˘Ú›‰ˆÓ· µÈοÙÔ, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ °ÂÚ·ÓÈÒÙË, °ÂÒÚÁÈÔ π·Îˆ‚›‰Ë, ∞ϤͷӉÚÔ ∫·ÏÔ‡‰Ë, ¡ÈÎfiÏ·Ô §‡ÙÚ·, °ÂÒÚÁÈÔ ƒÔ˚Ïfi. ∆Ô 1926

¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ «∆ÂÛÛ¿ÚˆÓ» ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ: ™‡ÚÔ˜ ∫fiÎÎÈÓÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ¶ÔÏ˘Î·Ó‰ÚÈÒÙ˘ Î·È ¶ÔχÎÏÂÈÙÔ˜ ƒ¤ÁÎÔ˜. ∏ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™ÙÚ·ÙËÁÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1929. ∞¤Û·Û ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ ÙÔ ªÂÓ¿ÎÂÈÔ µÚ·‚›Ô, Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿ Î·È ÙÔ˘ ™›ÌÔ˘ ªÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÈÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙË, ÙÔ 1930. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’30 Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ 19Ë ªÈÂÓ¿Ï Ù˘ µÂÓÂÙ›·˜ Î·È Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. À‹ÚÍÂ È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓÈ΋˜ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ «∆¤¯ÓË» Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ «™Ù¿ıÌË». ºÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ ͢ÏÔÁڷʛ˜, ȉȷ›ÙÂÚ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·Í›·˜, Ì ÂıÓÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ˜ ·fi ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊË۠ϢÎÒÌ·Ù· Î·È ÂÈÙÚ·¤˙È· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· Ì ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ͢ÏÔÁڷʛ˜, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Î·È ÂÍÒÊ˘ÏÏ·. ∂›Û˘ ·ÁÈÔÁÚ¿ÊËÛ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙÔ Ù¤ÌÏÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ∞Á›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ∆ÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ªÂÙˆÚÔÛÎÔÂ›Ô ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™¯Â‰›·Û ·Ê›Û˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∆Ô˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ¢.∂.∏. ∞ӤϷ‚ ٷ ÛÎËÓÈο


ÁÈ· Ù· «∫ÔڷΛÛÙÈη» ÙÔ˘ π¿Îˆ‚Ô˘-ƒ›˙Ô˘ ¡ÂÚÔ˘ÏÔ‡ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ, ÛÙÔ «ÃÔÚfi‰Ú·Ì·» Ù˘ ƒ·ÏÏÔ‡˜ ª¿ÓÔ˘, ÛÙË «£˘Û›· ÙÔ˘ ∞‚Ú·¿Ì» Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ §›ÓÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1951. ŒÎÙÔÙ ¤¯ÂÈ ÛÎËÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·, fiˆ˜ ÙÔ «ŸÓÂÈÚÔ ∫·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ¡‡ÎÙ·˜» ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ, Ô «ÃÚÈÛÙfi˜ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È» ÙÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË, «ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ¶ÔÓÙ›ÎÈ·» ÙÔ˘ ™Ù¿ÈÓÌÂÎ Î.Ï.. ∫¤Ú‰ÈÛ ÙÔ µÚ·‚Â›Ô Guggenheim ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÓÒÛˆ˜ ∫ÚÈÙÈÎÒÓ ∆¤¯Ó˘ (AICA) ÙÔ 1960. ¢›‰·Í ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›· ÛÙË ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘, ÛÙËÓ ¶··ÛÙÚ¿ÙÂÈÔ ™¯ÔÏ‹ Î·È ÛÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ∂ͤ‰ˆÛ ٷ ‚È‚Ï›·:«∆· °·Ï·ÍȉÈÒÙÈη ∫·Ú¿‚È·», «∆Ô æ¿ÚÂÌ· ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ∞ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·», «∆· ∂ÏÏËÓÈο ∂ÌÔÚÈο ∫·Ú¿‚È·» Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «ºÒÙ· Î·È ™ÎȤ˜». ŒÚÁ· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ƒfi‰Ô˘, ÛÙÔ ªÔÚʈÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘, ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· ∞‚¤ÚˆÊ-∆ÔÛ›ÙÛ· ÛÙÔ ª¤ÙÛÔ‚Ô Î. ·. √ ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙÔ 1982, Ì ÏfiÁÔ ·ÔÏÔÁËÙÈÎfi Î·È Û ÚÒÙÔ ÚfiÛˆÔ, › ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: «…∆Ô ÌÂÛËÌÂÚÈ¿ÙÈÎÔ Êˆ˜, Ù· ηÏÔη›ÚÈ· ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ·, ÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· ÛÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi, Ë ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ·Ú·Ï›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ¯·ÌËÏ‹ ÁË Ù˘ ∂Ú¤ÙÚÈ·˜, ÔÈ ÌӋ̘ Ù˘ ı·Ï·ÛÛÈÓ‹˜ ÌÔ˘ ·ÙÚ›‰·˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ Î·È ÂÚ·ÛÙÈÎÔ›, ·Á·Ë̤ӷ ÚfiÛˆ·, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÔÈ Ê›ÏÔÈ, Ú¿ÁÌ·Ù· ·Û‹Ì·ÓÙ· Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ì ÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Ì˯·Ó¤˜, ÛÙ›¯ÔÈ, ϤÍÂȘ, ηڿ‚È·, ΛÌÂÓ·, ηڤÎϘ, ηıÚ¤Ù˜, Ï¿Ì˜, ¤ÁÓÔȘ, Û›ÙÈ·, ›ӷ, ¯·ÚÔÎfiÈ·, fiÏÂÌÔÈ Î·È ‰ÈÎÙ·ÙÔڛ˜, ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ͤÊÚÂÓÔ ¯ÔÚfi Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Ó Í¿ÁÚ˘ÓÔ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘. ∞ÔÎÔ‡ÌÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ Î·‚·Ï¤ÙÔ, ¿ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡…ŸÛÔ ÌÔ˘ ̤ÏÏÂÙ·È ·ÎfiÌ·, ‰Â ı· ¿„ˆ Ó· „ÂÏÏ›˙ˆ ÙÔ ¿ÙÂÚ ËÌÒÓ ÛÙÔ ÔÚÊ˘Úfi Î·È ¯Ú˘Ûfi ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·, ÛÙË ÌÂÛËÌÂÚÈ¿ÙÈÎË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙÔ ‚·ı‡ Ì·‡ÚÔ Ù˘ ¤Ó·ÛÙÚ˘ Ó‡¯Ù·˜ Î·È ÛÙÔ ÌÂÏȯÚfi ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ› Ù˘ ηÏÔηÈÚÈ¿ÙÈ΢ ·˘Á‹˜…» ∆ÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1985 Ô «˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜», ™‡ÚÔ˜ µ·ÛÈÏ›Ԣ, Âı·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi °Ô˘¤ÌÛÙÂÚ 5, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fï˜ Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÍ›ÙËÏË Î·È ÌÔÓ·‰È΋.

1982, ¶·Ú·Ï›· ∂Ú¤ÙÚÈ·˜.

¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Casa Bianca, µ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ŸÏÁ·˜ 180, ∆ËÏ: (2310) 427 555 ¶ÏËÚÔÊÔÚȷο ÛÙÔȯ›· ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ 1995, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ·fi ÙËÓ Î·Ï·›ÛıËÙË ¤Î‰ÔÛË, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 2000 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô £ËÚ·˚ÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∆Û›ÙÔ˘Ú·. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ Î. ∞ÁÁÂÏÈ΋ Î·È ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∆Û›ÙÔ˘Ú· ÁÈ· ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi. VIP


∂È̤ÏÂÈ·: ª·Ú›· §·ÌÚÈÓÔ‡

2

1 1. ™ÂÈÚ¿ ª·ÎÈÁÈ¿˙ INTRIGUING NIGHT Ù˘ LANCASTER ª·ÎÈÁÈ¿˙ ÁÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë Î·È Ì·Á¢ÙÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿, ‚·ıÈ¿, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ¯ÚÒÌ·Ù·, fiÔ˘ ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î˘Úȷگ›. ºˆ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ÛÎÈ¿, ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ Ï¿Ì„ÂȘ ¯·Ú›˙Ô˘Ó Û οı Á˘Ó·›Î· ÙË ÁÔËÙ›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. ÷ڛÛÙ ÛÙÔ ‚ϤÌÌ· Û·˜ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ٷ ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Khol Eye Pencil Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÎÈÒÓ Chameleon Extra Shadows. ∆ÔÓ›ÛÙ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Û·˜ Ì ÙË Lash Volumizing Mascara Î·È Î¿ÓÙ ÙÔ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ. ∏ Skin Feel Revealing Powder Veil Foundation M05 ¯·Ú›˙ÂÈ «ÔÓÂÈÚÂ̤ÓË ÂȉÂÚÌ›‰·», ÂÓÒ ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi Evanescent Powder CL 01 ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ˙˘ÁˆÌ·ÙÈο, Ù· ‚Ϥʷڷ Î·È ÙÔ ÓÙÂÎÔÏÙ¤ Ì ÌÈ· ÌÂÙ·ÏÏÈ˙¤ ÌÏÂ Î·È ÌÔ‚ Ï¿Ì„Ë. ∆· ¯Â›ÏË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ Moisture Enhancing Lipsticks. √ÏÔÎÏËÚÒÛÙ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Û·˜ Ì Ӈ¯È· Ô˘ Ì·ÁÓËÙ›˙Ô˘Ó Ì ٷ Ó¤· Color Enhancing Nail Lacquers.

234

2. ™ÂÈÚ¿ ª·ÎÈÁÈ¿˙ LYRIC BROWN Ù˘ L’ OREAL Ãڈ̷ÙÈ΋ ·Ï¤Ù· Ô˘ ÚÈÌÔ‰ÔÙ› ÙÔ Î·Ê¤ Ì ¤Ó· Ó‡̷ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜. ™Â ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ ÌÂ˙ ÁÈ· Ó· ÁÏ˘Î·›ÓÂÈ ÙË Áο̷. °È· Ù· ¯Â›ÏË Î·È Ù· Ì¿ÙÈ·, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÚϤ / ÌÂÙ·ÏÏÈο, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· Ó‡¯È· ÔÈ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Â›Ó·È Ôχ Ï·ÌÂÚ¤˜ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÂÚϤ. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÎȤ˜ Ì·ÙÈÒÓ Color Appeal, ÎÚ·ÁÈfiÓ Invincible, ‚ÂÚÓ›ÎÈ· Ó˘¯ÈÒÓ Shoch Resist Î·È Ô‡‰Ú· Naturally Luminous Loose Powder.

Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ñ


3

3.™ÂÈÚ¿ ª·ÎÈÁÈ¿˙ ROMANCE UP Ù˘ MAYBELLINE NEW YORK ∆· ÛÎÔ‡Ú· ¯ÚÒÌ·Ù· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÈÔ ÙÔÓÈṲ̂ӷ Ì ˙ÂÛÙ¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηÊÂÎfiÎÎÈÓÔ˘, ÙÔ˘ ÛÎÔ‡ÚÔ˘ ηʤ, ÙÔ˘ ¯¿ÏÎÈÓÔ˘, Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÚ·ÁÈfiÓ Water Shine ÁÈ· wet look ÛÙ· ¯Â›ÏË, ÎÚ·ÁÈfiÓ Water Shine Diamonds ÁÈ· Ï¿Ì„Ë ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ ÛÙ· ¯Â›ÏË, ‚ÂÚÓ›ÎÈ Water Shine ÁÈ· wet look ÛÙ· Ó‡¯È·, ‰ÈÏ‹ ÛÎÈ¿ Ì·ÙÈÒÓ Expert Eyes Douets Î·È ÛÎÈ¿ Ì·ÙÈÒÓ Cool Effect Û ˘ÁÚ‹ ÌÔÚÊ‹.

4

4. ™ÂÈÚ¿ ª·ÎÈÁÈ¿˙ PURPLE RAIN Ù˘ LANCOME ÃÚÒÌ· Ù˘ ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ ‚ÈÔÏÂÙ› Á›ÓÂÙ·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi. ªÈ· ÏËıÒÚ· ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ ÓÙ‡ÓÂÙ·È Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ˘Ê¤˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÁˆÌ¤Ó˜ ˆ˜ ÙȘ ÈÔ ıÂṲ́˜. ªÂ ÈÚȉ›˙Ô˘Û˜ Ô‡‰Ú˜ Blush Focus Î·È ÊÔÓ ÓÙ ÙÂÓ Touche Liberte, ÛÈÓıËÚÔ‚fiϘ ÛÎȤ˜ Color Focus, ʈÙÂÈÓ¿ ÁÎÏÔ˜ ÁÈ· Ù· ¯Â›ÏË Juicy Tubes Gloss Î·È Gloss Focus, Ë Á˘Ó·›Î· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·ÈÛıËÛȷ΋ Î·È ÔÓÂÈÚÈ΋. ™ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔÚ›Ù ·ÎfiÌË Ó· ‚Ú›Ù ÙÔ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈÎfi Î·È ÊˆÙÂÈÓfi ÌÔχ‚È Ì·ÙÈÒÓ Crayon Givre Î·È ÙÔ Crayon Khol ÁÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ‚ϤÌÌ·. °È· ·˘ıÂÓÙÈ΋ Ï¿Ì„Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÁÎÏÔ˜ ‚ÏÂÊ·Ú›‰ˆÓ Fantasy Tubes Î·È ÁÈ· ÁÂÌ¿Ù˜ ‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜ ÙË Ì¿Ûηڷ ·ÎÚȂ›·˜ Magnificils. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Rouge Attraction Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙ Ì ٷ ‚ÂÚÓ›ÎÈ· Ó˘¯ÈÒÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ Ͽ̄˘ Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Vernis Triple Tenue.

Ì·ÎÈÁÈ¿˙ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙

235


5. STREET CHIC DIOR: ·Ï¤Ù· Ì 2 ¯ÚÒÌ·Ù· ÎÚ·ÁÈfiÓ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. ™Â ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ Ì ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÁÎÚÈ ¯ÚÒÌ· Î·È Ì ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ DIOR ¯·Ú·Á̤ÓÔ Â¿Óˆ ÙÔ˘. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ‰‡Ô ˘¤Úԯ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÁÈfiÓ Dior Addict, Midtown 390 (ÎfiÎÎÈÓÔ) Î·È Uptown 760 (ÌÂ˙ ÌÔ‚) ηıÒ˜ Â›Û˘ ¤Ó· ηıÚÂÊÙ¿ÎÈ Î·È ÈÓ¤ÏÔ ÁÈ· Ù· ¯Â›ÏË.

5

6 7

6. VOLUM’ EXPRESS COURBE Ù˘ MAYBELLINE NEW YORK ª¿Ûηڷ ÁÈ· extra fiÁÎÔ Î·È Á˘ÚÈÛÙ¤˜ ‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜, Ì ÌÈ· ÌfiÓÔ Î›ÓËÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó’ ·Ê‹ÓÂÈ ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·.

7. STAR GLOSS Ù˘ LANCOME §·ÌÂÚfi Î·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÏÈ ÁÎÏÔ˜ Ì ÈÓÂÏ¿ÎÈ. ∞ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ ÈÚȉ›˙Ô˘Û˜, ÂÚϤ ‹ ÛÈÓıËÚÔ‚fiϘ Ì ·ÁȤÙ˜. ∆Ô ¯ÚÒÌ· ÌÂı¿ ·fi Ï¿Ì„Ë Î·È Êˆ˜. ™Ù· ¯Â›ÏË, ÙÔ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙfi ‚ÚÂÁ̤ÓÔ look ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÁˆÌ¤ÓÔ Ï·ÌÂÚfi: ÙÔ ÁÎÏÔ˜ ΢Úȷگ›!

8

236

8. ADAPTIVE Ù˘ LANCOME PARIS ºÔÓ ÓÙ ÙÂÓ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÈÎÙ¿ ‰¤ÚÌ·Ù· Î·È Ê˘ÛÈÎfi, Ì·Ù ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙËÓ ˘ÂÚÈÒ‰Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ SPF 10 Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ.

Ì·ÎÈÁÈ¿˙ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ñ Ì·


9 9. EXTREME VOLUME Ù˘ AVON ª¿Ûηڷ ÁÈ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi fiÁÎÔ ÛÙȘ ‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜.

10

10. NAIL ENAMEL ANTIQUE CHIC Ù˘ AVON µÂÚÓ›ÎÈ Ó˘¯ÈÒÓ Û ˘¤Úԯ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. 11. GLAZEWEAR TRANSLUCENT Ù˘ AVON §È ÁÎÏÔ˜ ÁÈ· ‰È¿Ê·ÓË Ï¿Ì„Ë! ªÂ ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙ¤˜ Î·È ·ÓÙËÏȷο Ê›ÏÙÚ· Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ¯Â›ÏË! 12. FRESHMATTE Ù˘ MAYBELLINE NEW YORK ∆Ô ÚÒÙÔ ÊÔÓ ÓÙ ÙÂÓ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì·Ù, ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÊÚ¤ÛÎÔ, Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™Â ÙÚÂȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ.

11

12 13

ÎÈÁÈ¿˙ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ñ Ì·ÎÈÁÈ·˙

13. EYESHADOW ANTIQUE CHIC Ù˘ AVON ™ÎÈ¿ Ì·ÙÈÒÓ Ì «ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ˜» ¤ÚϘ Ô˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Ì ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, ¯·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ Û·˜ ¤Ó· ‚ϤÌÌ· … ¤ÓÙÔÓ· ıËÏ˘Îfi!

ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ñ Ì·ÎÈÁÈ¿˙


14

14. IMPACTIVE Ù˘ LANCOME ƒÂ˘ÛÙ‹ ÌÔÚÊ‹ Î·È Îڤ̷ ÙÚÈÏ‹˜ ‰Ú¿Û˘: ÔÌÔÚÊ·›ÓÂÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË, ¯·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ï¿Ì„Ë Î·È ··ÏfiÙËÙ·. ∂Ó˘‰·ÙÒÓÂÈ Î·ıÒ˜ ·Áȉ‡ÂÈ Ù· ÌfiÚÈ· ÓÂÚÔ‡ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ϤÁÌ· Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜.

15. AGE FITNESS Ù˘ BIOTHERM ™ÂÈÚ¿ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ì Âί‡ÏÈÛÌ· ʇÏÏˆÓ ÂÏÈ¿˜ Î·È ÎÂÚ› ÂÏÈ¿˜ ÁÈ· ·ÓÙÈÁËÚ·ÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. Age Fitness Yeux Îڤ̷ Ì·ÙÈÒÓ, Age Fitness Cream Îڤ̷ ÚÔÛÒÔ˘ & Age Fitness Essence: ˘ÂÚÂÓÂÚÁfi Û˘Ì˘Îӈ̤ÓÔ Âί‡ÏÈÛÌ· ·ÓÙÈÁ‹Ú·ÓÛ˘, Ù¤ÏÂÈÔ Û˘Ìϋڈ̷ Ù˘ Age Fitness Cream.

15

16. VISIBLE RESULTS Ù˘ PLENITUDE L’ OREAL ∫ڤ̷ Ë̤ڷ˜ ÁÈ· ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜. ™Â 8 ÌfiÓÔ Ë̤Ú˜ Ë ÂȉÂÚÌ›‰· Í·Ó·ÁÂÓÓȤٷÈ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ 30 - 40 ÂÙÒÓ.

16 17. GARNIER SYNERGIE LIFT ™ÂÈÚ¿ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ì ginger Î·È Û˘ÛÙ·ÙÈο ÎÂÚ·ÛÈÔ‡ ÁÈ· Û‡ÛÊÈÍË Î·È ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜. ∫ڤ̷ Ë̤ڷ˜, serum Î·È Îڤ̷ Ì·ÙÈÒÓ, ÁÈ· ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· lifting.

18

17

18. AQUAPOWER Ù˘ BIOTHERM HOMME ∫ڤ̷ Ë̤ڷ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ÁÈ· ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›· Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ È·Ì·ÙÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡.

ÚfiÛˆÔñ ÚfiÛˆÔ ñ ÚfiÛˆÔñ ÚfiÛˆÔ ñ


19. YOUTH PROLONGATOR Ù˘ LANCASTER ™ÂÈÚ¿ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ó·ÓÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜, ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ 30 - 40 ÂÙÒÓ. Intensive Energizing Cream: ··Ï‹, ÌÂٷͤÓÈ· Îڤ̷ ÁÈ· ÍËÚ¿ ‰¤ÚÌ·Ù·, Intensive Energizing Fluid: Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· ηÓÔÓÈÎfi ÚÔ˜ ÏÈ·Úfi ‰¤ÚÌ· & Specific Energizer Eyes - Lips Forehead: ˙ÂÏ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ¢·›ÛıËÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ fiˆ˜ Ù· Ì¿ÙÈ·, Ù· ¯Â›ÏË Î·È ÙÔ Ì¤ÙˆÔ.

20. ULTIMATE Ù˘ AVON ∞ÓÙÈÁËÚ·ÓÙÈ΋ Îڤ̷ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË Ù˘ ÒÚÈÌ˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜ Ì Ì›ÁÌ· ¯Ú˘ÛÔ‡, ¯·ÏÎÔ‡ Î·È Ì·ÁÓËÛ›Ô˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ Úˆ˚ ‚Ú¿‰˘ Î·È Î·Ù·ÔÏÂÌ‹ÛÙ ٷ ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ Á‹Ú·ÙÔ˜.

19

20

21. SKIN CAVIAR REVITILIZING EYE MASK Ù˘ LA PRAIRIE ª¿Ûη Ì·ÙÈÒÓ ‰‡Ô Ê¿ÛÂˆÓ Ì Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· ¯·‚È·ÚÈÔ‡ Î·È ı·Ï¿ÛÛȘ ÚˆÙÂ˚Ó˜. ∞Ú¯Èο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ Caviar Revitalizing Eye Pads, Ù· ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ӷ Ì·ÓÙËÏ¿ÎÈ·, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ··Ï¿ ÛÙ· ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ‚Ϥʷڷ, ÁÈ· 10’. ∂Ê·ÚÌfiÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË Caviar Luminescent Veil. §ÂÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Ú˘Ù›‰Â˜ ηχÙÔÓÙ·È Î·È ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÈ· ··Ï‹ Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· fi„Ë. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ˘ÂÚ¢·›ÛıËÙ·.

ÚfiÛˆÔñ ÚfiÛˆÔñ ÚfiÛˆÔñ ÚfiÛˆÔñ ÚfiÛˆÔ

21

239


27. ELASTO - CURL Ù˘ KERASTASE PARIS ™·ÌÔ˘¿Ó, Á·Ï¿Îو̷ Î·È mousse ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÌÔ‡ÎÏ·˜ ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ. √È ÌÔ‡ÎϘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ó‡ÚÔ, Ï¿Ì„Ë Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Û·˜ Â›Ó·È ·Ó¿Ï·ÊÚ·.

28. ELVIVE Ù˘ L’ OREAL PARIS ¡¤Ô ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÚÈÔ›ËÛ˘ Ì·ÏÏÈÒÓ Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›· NUTRILEUM. ™·ÌÔ˘¿Ó, Á·Ï¿Îو̷ Î·È Ì¿Ûη ÁÈ· ·Ù›ı·Û·, ¿ÁÚÈ· Î·È ÍËÚ¿ Ì·ÏÏÈ¿.

29. FERIA BOOSTER Ù˘ L’OREAL PARIS ∂ÓÈÛ¯˘ÙÈÎfi ÎfiÎÎÈÓˆÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ. ªÈ· Ó¤· Áο̷ ·fi 5 ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÚÂÊϤ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜, ‰˘Ó·Ù¤˜, Ï·ÌÂÚ¤˜, ¤ÓÙÔÓ˜ Ì ÙÚÂȘ ·Ϥ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ.

·ÏÏÈ¿ñ Ì·ÏÏÈ¿ñ Ì·ÏÏÈ¿ñ Ì·ÏÏÈ¿

29

27

NEL AL PROFESSIO FOTO:L’ORE

26. COLLECTION Ãøª∞∆√™ MAJIREL Ù˘ L’OREAL PROFESSIONEL «¶·È¯Óȉ›ÛÌ·Ù· Ãڈ̿وӻ, Ì ·ÚfiÛÌÂÓÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Î·È Ù˘ fiÂÚ·˜. ¶·›ÍÙ Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ Û·˜ Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚʈı›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯Ù›Ù ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ¯ÚÔÓÈ¿.

26

28


30 30. MIRACLE INTENSE Ù˘ LANCOME ∏ Lancôme ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ¿ÚˆÌ· Miracle ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ó¤Ô ¿ÚˆÌ·, ÙÔ «Miracle Intense»: ÈÔ ÈοÓÙÈÎÔ, ÈÔ ·ÈÛıËÛÈ·Îfi Î·È ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi… Â›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô ı·‡Ì·!

31

31. CHRISTIAN DIOR °ÈÔÚÙÈÓ¤˜ Û˘Û΢·Û›Â˜ ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ Dior °È· ÙË Á˘Ó·›Î· J’ ADORE, DUNE, DOLCE VITA, HYPNOTIC POISON, TENDRE POISON. °È· ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· EAU SAVAGE, FAHRENHEIT & HIGHER. π‰·ÓÈο ‰ÒÚ· ÁÈ· Ù· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜.

242

·ÚÒÌ·Ù· ñ ·ÚÒÌ·Ù· ñ ·ÚÒÌ·Ù· ñ ·Ú


32. DAVIDOFF COOL WATER WOMAN ¡¤· ·Ó·Óˆ̤ÓË ‚·ÛÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙË ÊÚÂÛο‰· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ ¿ÚˆÌ· Cool Water. CREAMY BODY SORBET: Ù¤ÏÂÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ ÂÓfi˜ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈÎÔ‡ ˙ÂÏ Î·È ÌÈ·˜ ÂÓ˘‰·ÙÈ΋˜ Îڤ̷˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂Ó˘ Ì ı·Ï¿ÛÛÈ· Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ̤ÁÈÛÙË ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô ¿ÚˆÌ·. GENTLE SHOWER BREEZE: ··Ï¿ Î·È ÏÂÙ¿ ·ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ˙ÂÏ Ô˘ ηı·Ú›˙ÂÈ Î·È ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ› ÙÔ ÛÒÌ·. MOISTURIZING BODY LOTION: Á·Ï¿Îو̷ ÁÈ· ·fiÏ˘ÙË ¿ÓÂÛË Î·È ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ Ì¿ÓÈÔ. EAU DEODORANTE - NATURAL SPRAY: spray ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ӷ ·ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·›ÛıËÛË.

33 32 33. GLOW BY J. LO Ù˘ LANCASTER ∆Ô ÈÔ hot ¿ÚˆÌ· Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÚˆÌ· Ù˘ ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ Jennifer Lopez ÊÙÈ·Á̤ÓÔ Î·Ù’ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÔÌÔ›ˆÛ‹ Ù˘. ∂›Ó·È ÊÚ¤ÛÎÔ, Û¤ÍÈ, Û ̷Á‡ÂÈ Î·È Û ̷ÁÓËÙ›˙ÂÈ. ªÂ Ï¢Îfi ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ·ÈÛıËÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘.

ÒÌ·Ù· ñ ·ÚÒÌ·Ù· ñ ·ÚÒÌ·Ù· ñ ·ÚÒÌ·Ù·

243


ÚÔÙ¿ÛÂȘ KATø: ¶Ô˘Ïfi‚ÂÚ ·Ì¿ÓÈÎÔ ÂÎÚÔ‡: Lou ∑ÒÓË ·fi ÁÓ‹ÛÈ· ÁÔ‡Ó·: Lou API™TEPA: ¶Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ï¢Îfi: NARA CAMICIIE ∑ÒÓË & µÚ·¯ÈfiÏÈ: Lou ∆Û¿ÓÙ·: Lou ¶·ÓÙÂÏfiÓÈ: Lou ¢E•IA: ∑·Î¤Ù· Ì·‡ÚË: Lou ¶Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ï¢Îfi: NARA CAMICIIE

¶·Ï·È¿ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ·: §√°ø∆∂á∏™ antiques & art


°Ú¿ÊÂÈ Ë §›ÏÈ·Ó ∫Ô˘›‰Ô˘

¶¿Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηÏÔη›ÚÈ· ·fi ΛÓË ÙËÓ ∞˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈÎË Ó‡¯Ù· Ô˘ ‚˘ı›ÛÙËη ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ÙÂΛϘ, ÍÂΛÓËÛ· ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÙÂÏÂȈÙÔ ÂÚ›·ÙÔ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘. ª¤Û· ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÌÈ· ʈӋ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ·Î·Ù·ÓfiËÙÔÈ ‹¯ÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÁÓÔ‹Ûˆ Î·È Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙÔÓ Á·Ï‹ÓÈÔ, ‚·ı‡ ÌÔ˘ ‡ÓÔ. ™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ë ÊˆÓ‹ ¤ÁÈÓ ÎÚ·˘Á‹ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ ÎÏ¿Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ¤‚Á·Ï ·fi ÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó. ∆Ô ÎÏ¿Ì· Î·È ÔÈ ÎÚ·˘Á¤˜ ·Ó‹Î·Ó Û ÌÈ· Ê›ÏË Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÎÚ‚¿ÙÈ. ∞Ó·ÛËÎÒıËη Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· Û˘Ó¤Ïıˆ Î·È Ó· ηٷϿ‚ˆ Ô˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó. °‡ÚÈÛ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘. ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙ· Ì·‡Ú·, Ì ÚfiÛˆÔ Ô˘ ¤Ï·ÌÂ Û·Ó ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ·fi ¿Óˆ Ù˘. ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ¿ÌÌÔ Î·È ÙËÓ ¤ÚȯÓÂ


¿Óˆ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. ∞˘Ùfi ›‰·. •ÂΛÓËÛ· Ó· Ϥˆ οÙÈ, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ¿ÓÔÈÍ· ÙÔ ÛÙfiÌ· ÌÔ˘ ›‰· ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤‚ÏÂ·. ∆Ô ÚfiÛˆÔ ‹Ù·Ó Ë ∞˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈÎË ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ Ô˘ ͯÒÚÈ˙ ̤۷ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ÙÔ ¯¤ÚÈ ¤Ó· ÎÏ·‰› Ô˘ ÎÔ˘ÓÈfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ÛÈÁ·Ófi ηÏÔηÈÚÈÓfi ·ÂÚ¿ÎÈ. √ Ì·‡ÚÔ˜ Ì·Ó‰‡·˜ ÙÔ˘ ·ÏÏfiÎÔÙÔ˘ ¿ÓÙÚ·, ÙÔ Î·ıÚ¤ÊÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÛÙÔ Ù˙¿ÌÈ. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÙÈ΋˜ ·Ú·›ÛıËÛ˘, ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÊı·ÏÌ·¿Ù˘. ∏ ºÈÏÈÒ ÎÔÈÌfiÙ·Ó ‹Û˘¯·, Á·Ï‹ÓÈ· Ë ·Ó¿Û· Ù˘ ‹Ù·Ó ‹ÚÂÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹. ∫·È fiÙ·Ó Î·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ Â›¯Â ËÚÂÌ‹ÛÂÈ ¤Û‚ËÛ· ÙÔ Êˆ˜ Î·È Â¤ÛÙÚ„· ÎÈ ÂÁÒ ›Ûˆ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘. ŸÙ·Ó ͇ÓËÛ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ› Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ηʤ˜ ¿ψÓ ÙÔ ¿ÚˆÌ· ÙÔ˘ Û fiÏÔ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÌÔ˘ › ˆ˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚Ú¿‰˘ ›‰Â ¤Ó· Ôχ ·Ú¿ÍÂÓÔ fiÓÂÈÚÔ. ™˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ‚ϤÂÈ ·ÏÏfiÎÔÙ· fiÓÂÈÚ·, ·˘Ùfi ÙÔ Â›¯·ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞˘Ùfi fï˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi Ù’ ·ÏÏ¿. ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÂÈ‚ÏËÙÈο ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙ· Ì·‡Ú·,

247


Ì ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÚfiÛˆfi Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ÒÚÈ˙Â, Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Î·ı·Ú¿, ·Ú¿ Û·Ó ‰‡Ô ÏÂ˘Î¿ ‰›‰˘Ì· ·ÛÙ¤ÚÈ·. ™Ù¿ıËΠ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ Î·È ÂΛÓË ÙÚfiÌ·ÍÂ Î·È ¤‚·Ï ÙȘ ʈӤ˜. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÌËÓ Ù˘ οÓÂÈ Î·Îfi. ∆fiÙ ÂΛÓÔ˜ Ù˘ Ì›ÏËÛÂ Î·È Ì Á·Ï‹ÓÈ· ʈӋ Ù˘ › ӷ ÌËÓ ÊÔ‚¿Ù·È, Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÈ. ¢ÂÓ ‹Úı › ӷ Ù˘ οÓÂÈ Î·Îfi, Ì· Ó· ‰ÈÒÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ù˘. ∆ÒÚ· ͤڈ ÌÔ˘ ›Â, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔ‚¿Ì·È Ô‡Ù ٷ fiÓÂÈÚ· Ô‡Ù ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó fiÙ·Ó Â›Ì·ÛÙ ͇ÓÈÔÈ. £˘Ì¿Ì·È ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ŸÏ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÍÂοı·Ú· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Î·È ÙfiÛÔ ·Ï¿ ·ÔÙ˘ˆÌ¤Ó·. ∞Ó Ì ڈًÛÂÙ ۋÌÂÚ· ÔÈfi˜ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô Ì·˘ÚÔÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜, ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. £· Ûηϛۈ fï˜ Ù· ÎÈÙ¿È· ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Û·˜ ˆ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È Ó· ÌÔ˘ ›Â Ë Ì·Ì¿ ÌÔ˘ fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹. ªÈ· ̤ڷ ÙË ÚÒÙËÛ· ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó Í˘Ó¿Ì ¤¯Ô˘Ì ÙÛ›ÌϘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜, ÂΛÓË ÙfiÙ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÌÔ˘ ϤÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. «À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ¯›ÏÈ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ⁄ÓÔ˘. ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÛÙ· ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÛÔ˘. ∆Ô fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ªÔÚʤ·˜ Î·È Â›Ó·È Ô ıÂfi˜ ÙˆÓ ÔÓ›ڈÓ. ∏ Ú›˙· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙË Ï¤ÍË ÌÔÚÊ‹ Î·È ·˘Ù‹ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ˘¿ÚÍÂˆÓ Î·È Ó· Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ̤۷ ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ıÂfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÓ›ڈÓ, ¤ÙÛÈ Î·È Ô ªÔÚʤ·˜ ¤¯ÂÈ ÊÙÂÚ¿. ºÙÂÚ¿ ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Ô˘ ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ÙÔÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ˆ˜ Ù· ¤Ú·Ù· Ù˘ Á˘ ̤۷ Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹. ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¤Ó· Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ ÁÂÌ¿ÙÔ ¿ÌÌÔ Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÂΛÓÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ ¯‡ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÌÌÔ. ŒÙÛÈ fiÙ·Ó ÙÔ Úˆ› ͢Ó¿Ì ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ Ì·˜ Ù· ˘ÔÏ›̷ٷ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ÌÌÔ.»

∏ √ÓÂÈÚÔ¯ÒÚ· ŒÏ· ÏËÛ›·ÛÂ Î·È ÌË ÊÔ‚¿ÛÂ. ÷ϿڈÛÂ, ËÚ¤ÌËÛÂ. ∂›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÚÔÛʤڈ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘. ¡· Û ÎÚ‡„ˆ Û’ ·˘Ù‹ Î·È Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛˆ ηıÂÙ› ÎÚ˘Êfi. ∂›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÍÂÛËÎÒÛˆ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜, ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ·ÍÈ¿, ÙȘ ÈÔ ‚·ıȤ˜ ÂÈı˘Ì›Â˜, ÙȘ ÈÔ ÁÏ˘Î¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÛÔ˘. ∞ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù·

248


ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÎÎÔÈ ·ÛÙ›Ú¢Ù˘ ¿ÌÌÔ˘ Á˘·Ï›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ÚÔÛÁÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÙÔ˘˜. ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ Á˘·ÏÈÛÙÂÚÔ‡˜ ÎfiÎÎÔ˘˜ Ù˘ ¿ÌÌÔ˘ ηıÚÂÊÙ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜, ÔÈ ·Ì·Úٛ˜, ÔÈ ÂÓÔ¯¤˜, ÔÈ Êfi‚ÔÈ, ηıÂÙ› Ô˘ fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚·‰›˙Ô˘Ó Í‡ÓÈÔÈ ÛÙË ÁË, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηٷÓ›ÍÔ˘Ó, Ó· ˘Ô‰Ô˘ÏÒÛÔ˘Ó, Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó. ∆· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ô˘ ı· ‰È·‚›˜, ı· Â›Ó·È ÛÙڈ̤ӷ Ì ÚÔ‰Ô¤Ù·Ï·, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·ÁοıÈ· Ì˘ÙÂÚ¿. ∆Ô Á¿ÚÁ·ÚÔ ÓÂÚfi Ù˘ fi·Û˘ ı· ͉Ȅ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÚÂÛÙË ‰›„· ÛÔ˘ Î·È Ë ¿ÌÌÔ˜ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ ı· ¯ÒÓÂÙ·È ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÙË Û¿Úη ÛÔ˘. £· ‰ÂȘ ÎÔÈÏ¿‰Â˜ ¤ÊÔÚ˜, ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚ¤„ÂÈ. º›ÏÔÈ ·ÏÈÔ›, ηÏÔ›, ÓÂÎÚÔ› Î·È ˙ˆÓÙ·ÓÔ›, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È Ï˘Ë̤ÓÔÈ ı· ÛÔ˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ˘˜. ∫È fiÛÔ Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ı· ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÎÈ fiÛÔ Ë ÛÂÏ‹ÓË ı· ÁÂÌ›˙ÂÈ Î·È ı· ÂÎ¤ÌÂÈ Ù· ÎÚ˘Ê¿ Ù˘ Û‹Ì·Ù·, ÙfiÛÔ ÙÔ ¤ÏÔ Ù˘ Ï‹ı˘ ı· Û ÛÎÂ¿˙ÂÈ. ∫·ÏÒ˜ ‹Úı˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ªÔÚʤ·, ÙÔ˘ ŸÓÂÈÚÔ˘, ÙÔ˘ Sandman. ∆Ô˘ ıÂÔ‡ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔÓ ··ÙËÏfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÔÓ›ڈÓ. ∆Ô˘ ¿ÓÙÚ· Ô˘ Û·Ó ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÊÈÁÔ‡Ú· Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘, ¤Ó· ÎÚ¿ÓÔ˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ·ÙfiÊÈÔ fiÓÂÈÚÔ, Ô˘ ÙÔ ¤Ï·ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi Ù· ÎfiηϷ ÂÓfi˜ ÓÂÎÚÔ‡ ıÂÔ‡, ¤Ó· ÚÔ˘Ì›ÓÈ ·fi ÙË ÛÂÏ‹ÓË Î·È ¤Ó· Û·ÎÔ‡ÏÈ ÁÂÌ¿ÙÔ ¿ÌÌÔ, ı· ¯ˆı› ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÛÔ˘ Î·È ı· ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ ÛÔ˘. ∂›Ù ÙÔ ı¤ÏÂȘ, ›Ù fi¯È Â›Ó·È ÂΛ, ʇϷη˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ì· Î·È ·‰˘ÛÒËÙÔ˜ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi˜ ÙÈ̈Úfi˜.

ŸÓÂÈÚ· Î·È ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ªÔÚ›˜ Ó· Ù· ‚ÈÒÛÂȘ fiÏ· ·˘Ù¿, ‹ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ‰È·‚¿ÛÂȘ. ¡· ¯·ı›˜ ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ú·›ÛıËÛË Î·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·.

¶ÔÈfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÈËÁËı› ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ‹ ÌÈ· ·ÏÏfiÎÔÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ‡ÓÔ˘; ∆Ô 1989, Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ÎÔÌÈÎÛ¿‰ÈÎˆÓ Á¤ÌÈÛ·Ó Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ Ì·Á›·˜. ºˆÙ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ¶ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó Ì ÙÔ ¿ÚˆÌ· ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘. √ Neil Gaiman ˘¤ÁÚ·Ê ÌÈ· Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ÎfiÌÈΘ Ì ٛÙÏÔ «The Sandman», Ô˘ ̤۷ Û ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ¤ÌÂÏÏ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙȘ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ΛÓË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ¤Ó· ·ÙÂÏ›ˆÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘, ÙÔ˘ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÂıÔ‡Ó. ∆Ô Ù·Í›‰È Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù· ÂÓÓ¤· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ Sandman ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÂÓÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ ÏÂÙÒÓ. ÷ϷÚÒÛÙÂ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ªÔÚʤ· Ó· Û·˜ ¿ÚÂÈ ÛÙȘ ·ÁοϘ ÙÔ˘. ∫Ï›ÛÙ ٷ ·ÊÙÈ¿ Û·˜ Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ٷ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ™ÂÈÚ‹Ó˜. ÕÏψÛÙÂ Ô ¶ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ˜ √‰˘ÛÛ¤·˜ οÙÈ ‹ÍÂÚ Ô˘ ‰ÂÓ ¤‚·Ï ÎÂÚ› ÛÙ· ·ÊÙÈ¿ ÙÔ˘. ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· Û·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û ÔÓÂÈÚÂ̤ÓÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜.

75+1 ¶ÔÏ˘Û¤Ïȉ· ŸÓÂÈÚ· Preludes & Noctunes, The Doll’s House, Dream Country, Season of Mists, A Game of You, Fables and Reflections, Brief Lives, World’s End, The Wake, The Kindly Ones, Â›Ó·È Ù· ÂÓÓ¤· ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó Ù· 75+1 Ù‡¯Ë ÙˆÓ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ŸÓÂÈÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ¤ÍÈ ·‰ÂÚÊÒÓ ÙÔ˘. πÛÙÔڛ˜ ̤۷ ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·¯·Ï›ÓˆÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. °È·Ù› Ô Neil Gaiman Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜, Ó¤Ô˘˜ ·Ú·Ì˘ı¿‰Â˜. ∆Ô ÛΛÙÛÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÏÏÔ› Î·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ fiˆ˜ ÔÈ Kelly Jones, Mike Dringenberg, Malcom Jones, Matt Wagner, Dick Giordano, Jill Thompson, George Pratt, Craig Russell Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ. VIP

249


°Ú¿ÊÂÈ Ô ∞Ϥ͢ ∆Ô˘ÙÔ˘ÓÙ˙‹˜ Special Ù‡¯Ô˜ Ì special cd’ s. √ÎÙÒ Ó¤Â˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ·fi ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È dj’s. ∏ ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔÓ Barry Adamson ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ Û·ÏfiÓÈ· Ù˘ Verve Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ electro - ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜. ∫·Ï‹ Û·˜ ·ÎÚfi·ÛË Î·È Î·Ï¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜.

MALENTE / NO RISK NO FUNK ∆ÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ·›ÛıËÛË ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔڛ˜ Ù˘ «‰È΋˜ Ì·˜» «Groovy Garden». ªÂ jazz, funk, lounge Î·È electronica Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈÎË ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰›ÛΈÓ. √ Joseph Malik ‹ Ô Frank Popp Â›Ó·È ‰‡Ô ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Malente Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ «Unique». √È Malente ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi funk cd Ì ÚÒÈ̘ disco ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔȯ›·. ∆Ô «No risc No funk» Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi cd ÁÈ· party. ∞fi ÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÏψÛÙ track «We came to party» ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÍÂοı·Ú· Ô ÛÎÔfi˜. ∫·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË: «Listen up», «don’t stop», «high life» Î·È ÙÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi «fever». ™ÙÔ 12Ô track ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÌfiÓË chill out ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô «phat thai» Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙËÓ ·Ó¤Í˘ÓË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ÎÚ˘Êfi track «π wanna rock» Ì·˜ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÔÓËÚ¿ ÙÔ Ì¿ÙÈ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÙÔ party Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È…

250

BLUE STATES / MAN MOUNTAIN √ Andy Dragazis Â›Ó·È ·ÓÈ„Èfi˜ ÙÔ˘ ¡Ù¤ÌË ƒÔ‡ÛÛÔ˘. ª·˜ Û˘ÛÙ‹ıËΠÚÈÓ ·fi 2 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô «Nothing changes under the sun» Ô˘ Ï¿ÙÚ„ fiÏÔ˜ Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi Ù‡Ô˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚‹Ì· Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È «man mountain» ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ¯ÚÔÈ¿˜ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÏÈ Â‰Ò. √È Nightmares Ôn Wax Î·È ÔÈ Air Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔÓ Ennio Morricone Î·È ÙÔÓ John Barry Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ΢ÓËÁÒÓÙ·˜ «Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ». ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·Ì ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙȘ ηٷ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·Ó ¤ÚÂ ӷ ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì οÔÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙ· «Season Song», «Adriff», «the Windfield Audition» Î·È «Man Mountain», ·Ó Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ album Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. ∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÔÈ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÔχÙÈÌË Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Tahita Bulmer Û 5 tracks fiÔ˘ ·ÎÔ‡ÌÂ Î·È ÙËÓ ÊˆÓ‹ Ù˘.


VERVE / REMIXED ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Verve Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Ù˘ jazz ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ó· ÏÔ˘ÛÙÚ¿ÚÂÈ Ï›ÁÔ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ŒÙÛÈ ·Ó¿ıÂÛ Û ÁÓˆÛÙÔ‡˜ dj’s Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¿Ô„Ë Û ·Û›ÁÓˆÛÙ· ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Á·‹ÛÂÈ. ∆· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ remixers ÔÏÏ¿ Î·È ‰˘Ó·Ù¿: Thievery Corporation, Tricky, Rae & Christian, Masters at Work, UFO η. ∆· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ÙÚ·ÓÙ·¯Ù¿: Nina Simone, Billie Holiday, Ella Fitzerald, Astrud Gilberto η. ªÂÙ¿ ÙÔÓ Î·Ù·ÈÁÈÛÌfi ·˘Ùfi ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ¿ÏÏÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ÙÔ cd «Verve / remixed»;

BARRY ADAMSON / THE KING OF NOTHING HILL £¤ÏÂÙ ӷ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì Ì ÌÈ· ϤÍË ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ·˘Ùfi; À¤ÚÔ¯Ô˜… £¤ÏÂÙ ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÚfiÙ·ÛË; ¢ÂÓ ·ÚΛ ÌfiÓÔ ÌÈ· ·ÎÚfi·ÛË Á· Ó· ͉Èψı› ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘… ¢ÂÓ Û·˜ ·ÚÎÔ‡Ó ·˘Ù¿ ÌfiÓÔ; √ Barry Adamson Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ÌÂÚ‰Â‡Ô˘Ó funk, soul, jazz ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ›·, trip hop, drums’n’ bass, ÎÔÏ·Ṳ̂Ó˜ ÎÈı¿Ú˜ Î·È fiÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ ÙfiÛÔ Ì· ÙfiÛÔ ÊÈÓÂÙÛ¿Ù·. √ ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ cool & sexy Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¯·ÔÙÈÎfi˜. ∂›Ó·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È fi¯È ÁÈ· Ù· Û·ÏfiÓÈ·. £¤ÏÂÙÂ Î·È ¿ÏÏ·; √Ùȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ı· ‹Ù·Ó ÂÚÈÙÙfi…

LHB/ TELL’ EM WHO WE ARE √È LHB Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈËı›. ∞ÚÎÂÙ¿ ʈÙÂÈÓÔ› ÁÈ· Ó· Â›Ó·È trip hop, ·ÚÎÂÙ¿ pop ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ›, ·ÚÎÂÙ¿ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔÈ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È pop. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ ¯·ÚÌ¿ÓÈ ÙˆÓ ‹¯ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ. •Â¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ cd Ù·: «Everbody sees it or my face» Ì sampel ·fi Police, Sometimes (We live in Cities), «Olivia newton Christ», «50 foot Stides» Î·È «Cuba». ∞ÊÂı›Ù ·‚›·ÛÙ· ÛÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó.

251


LEKTRO LUV / AN ELEKTION OF ELEKTRIFYING ELECTRO POP Œ¯ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Á˘Ú›ÛÌ·Ù·… ¡· Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· Í·Ó·ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ¤‰·ÊÔ˜ ÔÈ electro -pop ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. ∂Ó ¤ÙË 2002 Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ Ìfi‰·˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ÔÈ electro-pop ÌÂψ‰›Â˜ Ô˘ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Ì techno Ú˘ıÌÔ‡˜. ãH‰Ë ·˘Ù‹ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ì ÛÙÔȯ›· electro √È Death in Vegas, Ë Dot Alison, oi Soft Cell, Ô J.J. Johanson ÂÓÒ Ë Madonna ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Ù˘ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔÓ Mirwais.∞˘Ù¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ «Electro LUV» Â›Ó·È ÌÈ· ηٷÏËÎÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÊÚfiÎÚÂÌ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜: ladytron, Felix Da Housecat, Miss Kittin & the Hacker, Fischerspooner η. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË «ÂÈÛ·ÁˆÁ‹» ÁÈ· ¤Ó· ·Ì‡ËÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›‰Ô˜.

252

ELECTRIC MOJO Volume 3 ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ «Mojo». ∂‰Ò ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÂȉÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÂÌ›ÙÔÓÙÔ˜ ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¡Ô 11. ∏ «Electric Mojo» ¤¯ÂÈ fiˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ÎÈ ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ì ٷ Mojo-remix Ì ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Â‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·Û΢¤˜. ∆· ÔÓfiÌ·Ù· Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓ· Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÊfiÚ̘ Ì jazz ÛÙÔȯ›·, funk Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È freestyle ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. •Â¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô «Signs» ÙˆÓ Badmarsh & Shri, ÙÔ ÂıÈÛÙÈÎfi «in the morningtime» - Urbs & Cutex Î·È ÙÔ «Futuristica» ÙÔ˘ ηٷÏËÎÙÈÎÔ‡ Joseph Malik.

CINEMA RECORDED MUSIC LIBRARY "BEFORE THE DARK" ∫·È ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ÙÈ ¤¯ÂÙ ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ. À¤Úԯ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ CD Â›Ó·È ÛÎÔÙÂÈÓfi ‹ ¤ÛÙˆ ˘Ô‚fiÛÎÂÈ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ›Ûˆ ·fi οÔȘ ÈÔ ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜. ∞˘Ùfi ‰ËÏÒÓÂÙ·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ tracks: «After dark», «Before the dark», «The Dawn», «Crash and Burn». √È «Cinema» ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ôχ ¤Í˘Ó· Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ˜ Ì ÎÏÈ̷Έً ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÛÙ¤ÚÂË ‰ÔÌ‹. £¤ÏÔ˘Ó fï˜ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ͉ÈÏÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ªÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÎÚfi·ÛË ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ıÂÙÈο ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ track Before the dark» ÙÔ ÔÔ›Ô Û ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. VIP


Punana √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Î·È Ë Jo ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î¿ÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È Ù· ηٿÊÂÚ·Ó. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÂÏ¿Ù˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Û·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘. ŒÓ· ¯ÒÚÔ ·Ó··˘ÙÈÎfi Î·È "Relaxed" fiÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÛÈÏ¿ÚÂÈ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÂÎÙÈο ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∆Ô ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ ıˆÚÂ›Ù·È "Indian Eclectic" ‹ "Indian Chic". √È ÂÈÚÚÔ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ ª·ÚfiÎÔ, ∞Ú·‚›· Î·È ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ı· ÙÔ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÙÔ˘˜. ∆· ¤ÈÏ· ÙÔ˘ Punana Â›Ó·È fiÏ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ˘¿Ú¯Ô˘Ó √Ï˘Ì›Ô˘ ¢È·Ì·ÓÙ‹ 20 (¿Óˆ Ï·‰¿‰Èη). ¯ÙÈÛÙ¿ ηı›ÛÌ·Ù· Ì ̷ÍÈÏ¿Ú˜, ηӷ¤‰Â˜, ÔÏ˘ıÚfiÓ˜, Ô˘Ê Î·È ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi bar Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ú¤ÎϘ. ™ÙÔ Punana ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÂȉfiÚÈ· ·fi India fiˆ˜ ÙÔ ª¿ÓÁÎÔ §¿ÛÈ, ª·ÚÔÎÈÓfi ÙÛ¿È, ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ÓÔ Û ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÙÛ·ÁȤڷ Î·È ÔÙËÚ¿ÎÈ· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ª·ÚfiÎÔ. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ¡π∫√ (VISION) ∆Ô Punana Â›Ó·È "unpretentious"

Punana ϤÁÂÙ·È ÙÔ ¤ıÓÈÎ Indian bar


∆› ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÏÔ‡‰·; ∫·È Ù· ‰˘Ô ‚Ú›ıÔ˘Ó ·fi ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ - ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ı·˘Ì·ÛÌfi - Î·È ¤¯Ô˘Ó ‚Ú·¯‡‚È· ‡·ÚÍË. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ‰Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì fiϘ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜; ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÔÓÂÈÚÈ΋ ÃÒÚ· ÙÔ˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘; ¶ÈÛÙ‡ˆ fï˜, ˆ˜ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ·' fiÏ· ›ӷÈ, Ó· ÌË Û ÚÔÛÂÚÓÔ‡Ó Î·È Ó· ÙȘ ˙ÂȘ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ı¿Û·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ‹ ÎÔÌ¿ÚÛÔ˜.

°Ú¿ÊÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ Aı·Ó·Û›Ô˘

"∆√ ™ª√∫π¡ ∆∏™ ™Àªº√ƒ∞™" ÙÔ˘ ∫¤‚ÈÓ ¡ÙfiÓÔ‚·Ó, Ì ÙÔ˘˜ ∆Û¿ÎÈ ∆Û·Ó, ∆˙¤ÈÛÔÓ ÕÈ˙·Î˜, ∆˙¤ÓÈÊÂÚ §·‚ ÃÈÔ‡ÈÙ √ Ù·ÍÈÙ˙‹˜ ∆˙›ÌÈ ∆ÔÓÁÎ, Ô ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ˜ ÛÔÊ¤Ú Ù˘ fiÏ˘, ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÔÊ¤Ú ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ÔÏ˘ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˘ Î·È Ì˘ÛÙÈÎÔ‡ Ú¿ÎÙÔÚ· ∫Ï·ÚÎ ¡Ù¤‚ÏÈÓ. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Î·È ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È, fiÙ·Ó Ô ¡Ù¤‚ÏÈÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË Î·È Î·Ï› ÙÔÓ ∆˙›ÌÈ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ÛÌfiÎÈÓ ÙÔ˘. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·ÔÎÙ¿, fiÔÈÔ˜ ÙÔ ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ¤Ú· οı ʷÓÙ·Û›·˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô ∆˙›ÌÈ ÂÌϤÎÂÙ·È Û ÂÈΛӉ˘Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ ¡ÙÂÏ ªϤÈÌ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ·ÎÙ‡ËÙÔ ‰›‰˘ÌÔ. ∫ˆÌˆ‰›· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Î·È ‰Ú¿Û˘, ·fi ÙÔ ™ÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ ª¿ÈÎÏ §È˙fiÓ ("√ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ƒfiÔ˘˙").

[

254

THE TUXEDO

]


[

ROAD TO PERDITION

]

"O ¢ƒ√ª√™ ∆∏™ ∞¶ø§∂π∞™" ÙÔ˘ ™·Ì ª¤ÓÙ˜, Ì ÙÔ˘˜ ∆ÔÌ Ã·ÓΘ, ∆˙Ô˘ÓÙ §Ô, ¶ÔÏ ¡Èԇ̷Ó, ∆˙¤ÓÈÊÂÚ ∆˙¤ÈÛÔÓ §È, ™Ù¿ÓÏÂ˚ ∆Ô‡ÙÛÈ √ ™·Ì ª¤ÓÙ˜ ("American Beauty") ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ¿ÏÈ Ì ٷ ŸÛηÚ, Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÊÈÏÌ Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·›ÛÈ· ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. ∆Ô ÛÎËÓÔıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ Ó˘ÛÙ¤ÚÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ù¤ÌÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ Ì·ÊÈfi˙È΢ "ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜". ™ÈοÁÔ, 1930. ¢˘Ô ·Ù¤Ú˜: Ô ª¿ÈÎÏ ™¿ÏÈ‚·Ó, ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÈÚÏ·Ó‰È΋˜ Ì·Ê›·˜ Î·È Ô ∆˙ÔÓ ƒÔ‡ÓÈ, ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ™¿ÏÈ‚·Ó, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Û·Ó ·È‰› ÙÔ˘. ¢˘Ô ÁÈÔÈ: Ô ª¿ÈÎÏ ™¿ÏÈ‚·Ó ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ Î·È Ô ∫fiÓÔÚ ƒÔ‡ÓÈ, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ∏ ˙‹ÏÈ· Î·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙÔ‡˜ ı¤ÙÂÈ fiÏÔ˘˜ Û ÙÚԯȿ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘, ÂÈÛ‚¿ÏÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û‡Ì·Ó Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ™¿ÏÈ‚·Ó, Ì ÙÚ·ÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘, ¶›ÙÂÚ. ŒÙÛÈ, Ô ª¿ÈÎÏ ™¿ÏÈ‚·Ó Î·È Ô ÂÈ˙ÒÓ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È, Ì ·ÔÛ΢¤˜ ÙȘ ÌӋ̘ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Î·È ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ÂÓfi¯ˆÓ.

"Ãøƒπ™ ∆∞À∆√∆∏∆∞" ÙÔ˘ ¡Ù·ÁÎ §›Ì·Ó, Ì ÙÔ˘˜ ª·Ù ¡Ù¤ÈÌÔÓÙ, ºÚ¿Óη ¶ÔÙ¤ÓÙÂ

[

√È ¿ÓÙÚ˜ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ „·Ú¿‰ÈÎÔ˘ ÂÚÈÛ˘ÏϤÁÔ˘Ó Ó·Úfi Ó·˘·Áfi, ÙÔ Î·ÏÔÁ˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ÛÊ·›Ú˜. ∞Ó·ÎÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Ó·Úfi˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù¤ÏÂÈ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Î·È ÌÈ· ·ÂÚ›ÁÚ·ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓÔ, ·ÏÏ¿ ‰Â ı˘Ì¿Ù·È ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ªÂ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÊfi‰ÈÔ ¤Ó· ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ô˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙÔ fi‰È ÙÔ˘, Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ÙÚ·Â˙È΋ ı˘Ú›‰· Ù˘ ∑˘Ú›¯Ë˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ‰È·‚·Ù‹ÚÈ·, ¯Ú‹Ì·Ù·, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ fiÏÔ, ÙÔ fiÓÔÌ· ∆˙¤ÈÛÔÓ ªÔ˘ÚÓ Î·È ÌÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘. ŸÔ˘ Û‡ÓÙÔÌ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È, fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Î·È Î·Ù·‰ÈÒÎÂÙ·È ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙË ·ÈÙ›·. ∫·Ù·ÛÎÔ¢ÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ÂÌÔÙÈṲ̂ÓÔ ÌÔ˘ÛÈο ·fi ÙÔ "Extreme Ways" ÙÔ˘ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˘ Moby Î·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì hi-teck ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË. °˘Ú›ÛÌ·Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ªÂÛfiÁÂÈÔ, ∑˘Ú›¯Ë, ¶·Ú›ÛÈ, Â·Ú¯È·Î‹ §ÈÁÎÔ˘Ú›· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È ª‡ÎÔÓÔ.

THE BOURNE IDENTITY

]

255


[

"∞∫ƒ√µ∞∆∂™ ∆√À ∫∏¶√À" ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¢‹Ì·, Ì ÙÔ˘˜ °ÈÒÙ· º¤ÛÙ·, £¤Ìȉ· ª·˙¿Î·, °ÈÒÚÁÔ ª·Ú›ÓÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi, ŒÚÛË ª·ÏÈΤÓ˙Ô˘, µ¿Ó· ƒ·ÌfiÙ·, ∞ıËÓ¿ ¶·¿

∞∫ƒ√µ∞∆∂™ ∆√À ∫∏¶√À

¶·È‰ÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ∂ÏÂ˘Û›Ó·, ηÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ ’74. ∏ ·˘Ï‹ Î·È Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÔÈ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ÙÔ˘ ÛȉÂÚÒÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ÙÛ¿ÚΘ Ì Ô‰‹Ï·Ù·, Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ·È¯Ó›‰È· ÛÙË ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, ÛÙ· ·Ú¯·›· Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ÔÈ ‚Ô˘ÙȤ˜ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ºÔÓÈ¿, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÂοӘ, Û ÔÈËÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜. "∞ÎÚÔ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ΋Ô˘" Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú¤· 11¯ÚÔÓˆÓ Ê›ÏˆÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∆Ô Ù·Ú·Á̤ÓÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈο, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ· ÛÙËÓ ÂÊ˂›·. √ ¢‹Ì·˜ - ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ '96 ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ George Lucas- ¤¯ÂÈ ÛÙË ¢/ÓÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ º›ÏÈÔ ∫Ô˘ÙÛ·ÊÙ‹ ("∞Á¤Ï·ÛÙÔ˜ ¤ÙÚ·") Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ ¡›ÎÔ ∫˘Ô˘ÚÁfi. Guest star ÔÈ ¡¤Ó· ª¤ÓÙË Î·È ªËÓ¿˜ ÷Ù˙ËÛ¿‚‚·˜, ÂÓÒ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ¢ÒÚ· ª·ÛÎÏ·‚¿ÓÔ˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÈ·Ì·Û¿ÎÔ˜.

[

THE BANGER SISTERS

∏ §·‚›ÓÈ· Î·È Ë ™Ô˘˙¤Ù, ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÎÔÏÏËÙ¤˜ ʛϘ, Ì ¤Ó· ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ ˆ˜ ÁÎÚÔ‡Ș Û ÚÔÎ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Í·Ó¿ ÌÂÙ¿ ·fi ›ÎÔÛÈ Û¯Â‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و˜ Ì ÌÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË. ∏ ™Ô˘˙¤Ù ‚ϤÂÈ ÙËÓ Ê›ÏË Ù˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ÚÔÎ ‰È‰·¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÊÔÛȈı› Û ÌÈ· ηıˆÛÚ¤ÂÈ ˙ˆ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û‡˙˘ÁÔ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘, Ë ‰Â §·‚›ÓÈ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÈ· ÎÔÏÏËÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ, ·Ú¿ ÙÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ù˘, Û ÌÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÊË‚È΋. ∆· ¢ÙÚ¿ÂÏ· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰˘Ô ʛϘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÛ· Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó.

256

]

]

"THE BANGER SISTERS" ÙÔ˘ ªÔÌ ¡ÙfiÏÌ·Ó, Ì ÙÔ˘˜ °ÎfiÏÓÙÈ ÃÔÓ, ™Ô‡˙·Ó ™·Ú¿ÓÙÔÓ, ∆˙¤ÊÚÈ ƒ·˜, ŒÚÈη ∫Ú›ÛÙÂÓÛÂÓ


"√¡∂ ∏√UR PHOTO" ÙÔ˘ M·ÚÎ ƒfiÌ·ÓÂÎ, Ì ÙÔ˘˜ ƒfiÌÈÓ °Ô˘›Ïȷ̘, ∫fiÓÈ ¡›ÏÛÂÓ, ª¿ÈÎÏ µ¿ÚÙ·Ó

[

O ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ Î·È È‰ÈfiÚÚ˘ıÌÔ˜ ÌÂÛ‹ÏÈη˜ ™¤ÈÌÔ˘Ú ¶¿ÚȘ, ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘, fiÔ˘ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌfiÓÈÌ· Ù· ÊÈÏÌ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ °ÈfiÚÎÈÓ. ∏ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÂÌÌÔÓ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ™¤ÈÌÔ˘Ú, Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ "ÂÊ¢ڛÛÎÂÈ" ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, ‰ÈÂÈÛ‰‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. √ ª·ÚÎ ƒfiÌ·ÓÂÎ, Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ› ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘, ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Ì ÛÈÓÂÊÈÏÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ ÔÚÙÚ·›ÙÔ ÂÓfi˜ ËÌÈ·Ú¿ÊÚÔÓ·, οÓÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛı‹ÎË ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ıÚ›ÏÂÚ, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÔÛηÚÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙÔ ¯·Ì·ÈϤÔÓÙ· ƒfiÌÈÓ °Ô˘›Ïȷ̘.

ONE HOUR FOTO

"√ ∞ƒÃ√¡∆∞™ ∆ø¡ ¢∞Ã∆À§π¢πø¡: √π ¢À√ ¶Àƒ°√π" ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ ∆˙¿ÎÛÔÓ, Ì ÙÔ˘˜ ∂Ï¿È˙· °Ô˘ÓÙ, §È‚ ∆¿ÈÏÂÚ, ÿ·Ó ª·Î ∫¤ÏÂÓ

]

¢Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌfiÙÈÙÏ˘ ÂÈ΋˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∆˙. ƒ. ƒ. ∆fiÏÎÈÓ. ∂ÍÈÛÙÔÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ οı ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿˜, ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘Û‹ Ù˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘ ™ÎfiÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ¶fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ ¢·¯Ù˘ÏȉÈÔ‡ - Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ Ì ٛÙÏÔ "∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÈ¿". ª·Á¢ÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙÔ˘˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ ƒ¿Ô˘ÚÔ˜, ÛÙÔ ¢¿ÛÔ˜ Ì ٷ ‰ÂÓ‰ÚÔÏ¿ÛÌ·Ù· fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ù· ·ÍÈ·Á¿ËÙ· ÃfiÌÈÙ - ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·‰›ÛÙ·ÎÙˆÓ √ÚÎ, ÛÙË Ì¿¯Ë Ì ÙÔ˘˜ η‚·Ï¿Úˉ˜ ÙÔ˘ ƒfi·Ó Î·È ÛÙË ª·‡ÚË ¶‡ÏË Ù˘ °Ë˜ ÙÔ˘ ªfiÚÓÙÔÚ. ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ ¿ÏÈ ÔÈ ¡¿ÓÔÈ, Ù· •ˆÙÈο, ÙÔ °ÎfiÏÔ˘Ì, ÙÔ ∆ÚÔÏ, Ô ª¿ÏÚÔÁÎ Î·È ÔÈ ª·‡ÚÔÈ ∫·‚·Ï¿Úˉ˜. ∞Ó ÛÎÂÊÙ›ÙÂ, fiÙÈ Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ˆ˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Îϛ̷ Î·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÊÈÏÌ. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ / ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁfi˜ ¶›ÙÂÚ ∆˙¿ÎÛÔÓ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËΠÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ȉ¤·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜

[

THE TWO TOWERS

] 257


∞À§∞π∞ ∫∞𠵃∞µ∂π∞ ™∆√ 43Ô º∂™∆πµ∞§ ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√À

[ 258

∆Ô ÊÂÙÈÓfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, fiÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∆Ì‹Ì·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. ∆fiÛÔ ÔÈ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ, fiÛÔ Î·È Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ, η٤ıÂÛ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË (ÌÂÙ¿-"Safe sex" ÂÔ¯‹) ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÌÌÔÓ‹. ∫¿ÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È, ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ¿ÓÂÙ· ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û ͤӷ ºÂÛÙÈ‚¿Ï. ¶ÔÈÔÙÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ∆Ì‹Ì· Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi οı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∞Ó ı¤Ï·Ì ‚¤‚·È· Ó· ‚Úԇ̠„ÂÁ¿‰È ÛÙËÓ fiÏË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ 43Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙËÓ ·Ô˘Û›· οÔÈÔ˘ Ï·ÌÂÚÔ‡ ·ÛÙ¤Ú·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘ÓËı›Û·Ì ٷ ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ∫·ÙÚ›Ó ¡ÙÂÓ¤‚, ª·Ú›Û· ¶·Ú¤‰Â˜ Î·È º·›Ë ¡Ù·Ó·ÁÔ˘¤È. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÎÈ ¤‰ˆÛ·Ó Ì ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ¯ÚÒÌ·, οÔÈ· ·fi ÙË ¯·Ì¤ÓË Ï¿Ì„Ë.

H ∫ÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 43Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ πÙ·Ïfi ÛÎËÓÔı¤ÙË ª¿ÚÎÔ ªÂÏfiÎÈÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ªÈÚÔÏÈÔ‡Ì µÔ‡ÎÔ‚ÈÙ˜ (ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ -°ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·), ∆ÈÂÚ› ∑Ô˘˜ (ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ & ÌÔ˘ÛÈ΋˜-°·ÏÏ›·), ¡›ÎÈ ∫·Ú›ÌÈ (ËıÔÔÈfi˜-πÚ¿Ó), º·ÙÌ›Ú ∫fiÙÛÈ (ÛÎËÓÔı¤Ù˘-∞Ï‚·Ó›·), ∞¯ÈÏϤ· ∫˘ÚȷΛ‰Ë (ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜-∂ÏÏ¿‰·), ªÔÌ ƒ¿ÊÂÏÛÔÓ (ÛÎËÓÔı¤Ù˘ -∏¶∞), ·¤ÓÂÈÌÂ:.

µÚ·‚Â›Ô ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ª‹ÎÔ˘˜ ∆·ÈÓ›·˜ - ÃÚ˘Ûfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (36.700 ¢ÚÒ) EÍ ËÌÈÛ›·˜ ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ "Mizu no onna" ("°˘Ó·›Î· Ù˘ µÚÔ¯‹˜") ÙÔ˘ ÃÈÓÙÂÓfiÚÈ ™Ô˘Ù˙ÈÌfiÚÈ ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È "Sud sanaeha" ("°È· ¶¿ÓÙ· ¢ÈÎfi˜ ÛÔ˘") ÙÔ˘ ∞ÈÙÛ·ÙfiÓÁÎ √˘ÂÂÚ·ÛÂı·ÎÔ‡Ï ·fi ÙËÓ ∆·˚Ï¿Ó‰Ë. ∂ȉÈÎfi µÚ·‚Â›Ô ∫ÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ - ∞ÚÁ˘Úfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (22.000 ¢ÚÒ) ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· "Bungalow" ("ª¿ÓÁηÏÔÔ˘") ÙÔ˘ √‡ÏÚȯ ∫¤ÏÂÚ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. µÚ·‚Â›Ô ™ÎËÓÔıÂÛ›·˜ ÛÙÔÓ ∫¿ÚÏÔ˜ ƒÂ˚Á¿‰·˜ ("Japon", ªÂÍÈÎfi–πÛ·Ó›·). µÚ·‚Â›Ô ™ÂÓ·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∞Ï›˜ ¡¤ÏȘ "Vylet" ("∆· ª˘ÛÙÈο ÌÈ·˜ ∂ΉÚÔÌ‹˜", ∆Û¯›·–™ÏÔ‚·Î›·). µÚ·‚Â›Ô ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ ∏ıÔÔÈÔ‡ ÛÙË ª¿ÓÛ· ¡ÙfiÚÂÚ ("Slepa pega" ‹ "∆˘ÊÏfi˜ ™Ùfi¯Ô˜") Ù˘ ÿӷ ∞.µ. ™Ï·Î ·fi ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›·. µÚ·‚Â›Ô ∫·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ∏ıÔÔÈÔ‡ ÛÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘ "¢‡ÛÎÔÏÔÈ ∞Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›: Ô ª·Ì¿˜ ÌÔ˘" Ù˘ ¶¤ÓÓ˘˜ ¶·ÓÓ·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È "£· ÙÔ ªÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ" Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˘.


µÚ·‚Â›Ô ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙ‡ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· "Gwenchana uljima" ("ªËÓ ∫ϷȘ") ÙÔ˘ ªÈÓ ªÔ˘ÓÁÎ-¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ∫ÔÚ¤·. ∂ȉÈ΋ ªÓ›· ÛÙÔ ªÔ˘¯·Ì¿ÓÙ ƒ·¯›ÌÔ‚ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· "Gwenchana uljima" ("ªËÓ ∫ϷȘ") ÙÔ˘ ªÈÓ ªÔ˘ÓÁÎ-¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ∫ÔÚ¤·.

[ ∂§§∏¡π∫√ ∆ª∏ª∞

1Ô µÚ·‚Â›Ô ª˘ıÔÏ·Û›·˜ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ª‹ÎÔ˘˜ (58.700 ¢ÚÒ): "£· ÙÔ ªÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ" Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˘. 2Ô µÚ·‚Â›Ô ª˘ıÔÏ·Û›·˜ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ª‹ÎÔ˘˜ (44.025 ¢ÚÒ): "¢‡ÛÎÔÏÔÈ ∞Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›: Ô ª·Ì¿˜ ÌÔ˘" Ù˘ ¶¤ÓÓ˘˜ ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘. 3Ô µÚ·‚Â›Ô ª˘ıÔÏ·Û›·˜ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ª‹ÎÔ˘˜ (29.350 ¢ÚÒ): "√ µ·ÛÈÏÈ¿˜" ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡.

1Ô µÚ·‚Â›Ô ∆ÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ ‹ Ù·ÈÓ›·˜ ∫ÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ™¯Â‰›ˆÓ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ª‹ÎÔ˘˜: "∂ÁÎÒÌÈÔ µÚ·‰‡ÙËÙ·˜" ÙÔ˘ °È¿ÓÓË §ÂÔÓÙ¿ÚË. 2Ô µÚ·‚Â›Ô ∆ÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ ‹ Ù·ÈÓ›·˜ ∫ÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ™¯Â‰›ˆÓ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ª‹ÎÔ˘˜:"∏ ªÓ‹ÌË" ÙÔ˘ µ·Û›ÏË ª·˙ˆÌ¤ÓÔ˘. µÚ·‚Â›Ô ™ÎËÓÔıÂÛ›·˜ (29.350 ¢ÚÒ), ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÈÛÔÌÂÚÒ˜ ÛÙÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˘ ("£· ÙÔ ªÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ") Î·È ¡›ÎÔ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë ("√ ÷̤ÓÔ˜ Ù· ¶·›ÚÓÂÈ ŸÏ·"). µÚ·‚Â›Ô ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ™ÎËÓÔı¤ÙË (14.675 ¢ÚÒ): ¶¤ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ("¢‡ÛÎÔÏÔÈ ∞Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›: Ô ª·Ì¿˜ ÌÔ˘"). µÚ·‚Â›Ô ™ÂÓ·Ú›Ô˘ (14.675 ¢ÚÒ): ∫·ÙÂÚ›Ó· ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˘ ("£· ÙÔ ªÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ"). µÚ·‚Â›Ô ∂ÚÌËÓ›·˜ ∞' ∞Ó‰ÚÈÎÔ‡ ƒfiÏÔ˘ (11.740 ¢ÚÒ): µ·ÁÁ¤Ï˘ ªÔ˘Ú›Î˘ ("√ µ·ÛÈÏÈ¿˜"). µÚ·‚Â›Ô ∂ÚÌËÓ›·˜ ∞' °˘Ó·ÈΛԢ ƒfiÏÔ˘ (11.740 ¢ÚÒ): ª¿ÓÈ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ("£· ÙÔ ªÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ"). µÚ·‚Â›Ô ∂ÚÌËÓ›·˜ µ' ∞Ó‰ÚÈÎÔ‡ ƒfiÏÔ˘ (5.870 ¢ÚÒ): ªËÓ¿˜ ÷Ù˙ËÛ¿‚‚·˜ ("Lilly’s Story"). µÚ·‚Â›Ô ∂ÚÌËÓ›·˜ µ' °˘Ó·ÈΛԢ ƒfiÏÔ˘ (5.870 ¢ÚÒ): À‚fiÓÓË ª·ÏÙ¤˙Ô˘ ("£· ÙÔ ªÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ"). µÚ·‚Â›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ (8.805 ¢ÚÒ): ∫ˆÛÙ‹˜ °Î›Î·˜ ("√ ÷̤ÓÔ˜ Ù· ¶·›ÚÓÂÈ ŸÏ·"). µÚ·‚Â›Ô ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜ (5.870 ¢ÚÒ): ∞ÁÏ·˝· ∑ˆÈÔÔ‡ÏÔ˘ ("√ µ·ÛÈÏÈ¿˜"). µÚ·‚Â›Ô ªÔ˘ÛÈ΋˜ (5.870 ¢ÚÒ): ¡›ÎÔ˜ ª·Ì·Áο΢ ("Lilly’s Story» "). µÚ·‚Â›Ô ◊¯Ô˘ (5.870 ¢ÚÒ): ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ("√ µ·ÛÈÏÈ¿˜"). µÚ·‚Â›Ô ªÔÓÙ¿˙ (5.870 ¢ÚÒ): ∞Ϥ͢ ¶Â˙¿˜ ("¶·Ú¿ §›ÁÔ, ¶·Ú¿ ¶fiÓÙÔ, ¶·Ú¿ ∆Ú›¯·"). µÚ·‚Â›Ô ∂Ó‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ (5.870 ¢ÚÒ): ªÈÚ¿ÓÙ· £Ô‰ˆÚ›‰Ô˘ Î·È ∞ÁÓ‹ ¡ÙÔ‡ÙÛË ("∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·"). µÚ·‚Â›Ô ª·ÎÈÁÈ¿˙ (2.935 ¢ÚÒ): º·Ó‹ ∞ÏÂÍ¿ÎË ("£· ÙÔ ªÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ"). VIP


ªÈÛ¤Ï √˘ÂÏÌ¤Î: ¶Ï·ÙÊfiÚÌ· ∂ΉfiÛÂȘ: ∂ÛÙ›·

°Ú¿ÊÂÈ Ë KÈ΋ KÔÏÔ΢ı¿

∆Ô ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÍÂۋΈÛ ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÎÈ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ ÌÔÓÔÒÏËÛ ¿‰Èη ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÎÚÈÙÈÎÒÓ. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ ÙÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÈÛÏ·ÌÈÛÙÒÓ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ª·Ï› Ô √˘ÂÏÌ¤Î ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙÔ Ì‡ıÔ Ù˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, ·ÊÔ‡ «ÚԂϤÂÈ» Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÌÈ· ·ÔÙÚfi·ÈË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. º˘ÛÈο, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ, ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË Ì·ÓÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Û οÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ·ÚΛ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂΛÓË ÙËÓ Í¯·Ṳ̂ÓË ·ÚÂÙ‹ Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ÎÚ›Û˘ ‹, ·ÏÏÈÒ˜, ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ √˘ÂÏÌ¤Î ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚ›ÛÛÈ· ·fi ·˘Ù‹, Ú¿ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ›ıÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ̤۷ ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘. ªÂ ‚¿ÛË ÌÈ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÏÔ΋ ÁÓˆÚÈÌ›·˜, ¤ÚˆÙ· Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ» (Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜) Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ·ÓÙÈ̤وÔ Ì Ôχ Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ȉˆÌ¤Ó· ·fi ÌÈ· ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈ΋ fiÛÔ Î·È ·ÓÔÚıfi‰ÔÍË Ì·ÙÈ¿. ∞·ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÙÔ ÛÙfiÌÊÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô˘˜ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˘˜ Ù˘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ Á·ÏÏÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ Ë ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ √˘ÂÏÌ¤Î Â›Ó·È ¿ÌÂÛË ÎÈ Â˘ı‡‚ÔÏË ÎÈ ·Ê‹ÓÂÈ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÛÙ›, Ó’ ·Ó·Û¿ÓÂÈ ‹ Ó· ÁÂÏ¿ÛÂÈ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ‰Â̤ÓÔ Û ÌÈ· ÛÊȯً, ΢ÎÏÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË, Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ‰È·Ê·ÓÔ‡Ó Ù· ›¯ÓË Ù˘ ÌÂÙÂͤÏÈÍ‹˜ Ù˘. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚·ÛÙ›.


∞Ï·›Ó ¡Ù ªÔÙfiÓ: ¶Ò˜ Ô ¶ÚÔ˘ÛÙ ÌÔÚ› Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. ∂ΉfiÛÂȘ: ¶·Ù¿ÎË ∆Ô Â˘Ê˘¤˜ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ë ÍÂοı·ÚË ÛΤ„Ë Î·È Ë Û·Ê‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË ‚·ÛÈÎÒÓ Î·È Û˘¯Ó¿ ‰˘ÛÓfiËÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔ˘ÛÙ Â›Ó·È Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ. √ ∞Ï·›Ó ÓÙ ªÔÙfiÓ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· οÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ¿Óˆ Û ‰‡ÛÎÔÏ· ÊÈÏÔÛÔÊÈο Î·È ÊÈÏÔÏÔÁÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ¶ÚÔ˘ÛÙ, ·ÏÏ¿ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ¢ÙÂÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ʈٛ˙ÂÈ Î¿ÔȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ Ôχ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÙÔ˘, ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ Ô ·Ïfi˜ –Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi- ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, ·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ Ï›ÁÔ ¯ÔÓÙÚÔÂȉҘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔÓ ªÔÙfiÓ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ηٷϿ‚ÂÙ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, Ù› ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ ηÏfi˜ Ê›ÏÔ˜, Ò˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿˙ÂÙ ٷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ·›ÓˆÓ Î·È Ò˜ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÙ ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÛÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· ÙfiÛÔ ·Ïfi Î·È ‚·ÚÂÙfi fiÛÔ ÙÔ «¤ÊÙˆ ÁÈ· ‡ÓÔ».

Chuck Palahniuk: √ ÂÈ˙ÒÓ ∂ΉfiÛÂȘ: √͇ ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ "Fight Club" Ô Palahniuk Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ù· ·›ı·Ó· ÛÂÓ¿ÚÈ¿ ÙÔ˘. ◊Úˆ¿˜ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ºÚÔÓÙÈÛÙ‹˜ ªÚ¿ÓÛÔÓ, ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ·›ÚÂÛ˘ Î·È ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ·ÛÙ¤Ú·˜-ÌÂÛÛ›·˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ, ·ÚÎÂÙ¿ fï˜ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈ˙ÒÓ Î·È Âı·Ì¤ÓÔ˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÌ›˜ ı· ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. ¶Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Ô ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ Î·È ¿ÏÏ· Â˘Ú‹Ì·Ù·. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ flash-back, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ÌÔÚÊÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ·Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÌÌÔÓÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·È ·fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈο ̤۷ ·fi ÙË ÁÂÌ¿ÙË

ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÎÈ Â·Ó¿ÏË„Ë ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜. ∏ ÁÚ·Ê‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋, ·›ÛıËÛË Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÛÎfiÚÈˆÓ ÛΤ„ˆÓ, ‰È·ÏfiÁˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ ÏfiÁÔ˘ (ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ, ‰¿ÊÈ· ·fi ÙË ‚›‚ÏÔ, „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈο Î·È ıÚËÛ΢ÙÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·, ÌÂÛÛÈ·ÓÈΤ˜ ·Ù¿Î˜ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙÔ ÌfiÓÈÙÔÚ Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜ Î.Ù.Ï) Ô˘ ÌÔÓÙ¿ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ·Ê‹ÁËÛË. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô ‚›ÓÙÂÔ-ÎÏÈ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ ·fi ÛΤ„ÂȘ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÚÔÎÏËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈËı›˜ ÚÔÙÔ‡ ηٷʤÚÂȘ Ó· ÍÂÌÔ˘‰È¿ÛÂȘ Î·È Ó’ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ·ÁÓÔ› ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ·ÏÏ¿ ÚÔηÏ› ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘, ›‰Ô˜ fiÏÔ Î·È ÈÔ Û¿ÓÈÔ ÎÈ ÂÔ̤ӈ˜ fiÏÔ Î·È ÈÔ ÚÔÎÏËÙÈÎfi.

261


∆˙fiÓ·ı·Ó ∫fiÔ˘: √È Ó¿ÓÔÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ∂ΉfiÛÂȘ: ¶fiÏȘ °Ú·Ì̤ÓÔ ÛÙ· 1990, ÚÈÓ ·fi ÙÔ «∆È ˆÚ·›Ô ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ» Î·È ·fi ÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ÙÔ˘ «∆Ô Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘» (ÁÈ·Ù› ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ 1983), ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÙÔ˘ ∫fiÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ «ÔÏÈÙÈÎfi» ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ·. §¤ÁÔÓÙ·˜ «ÔÏÈÙÈÎfi» ÂÓÓÔԇ̠ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ¤ÎıÂÛË Î·È ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ. øÛÙfiÛÔ ‰Â ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÂÚÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ÛÙ›ÁÌ· ˆ˜ Û˘ÁÁڷʤ·: Ô Û·ÚηÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· «Î·ÎÒ˜ ΛÌÂÓ·» Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ù˘ ÎÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë Û˘ÌfiÓÈ· Zadie Smith: White Teeth ∂ΉfiÛÂȘ : Hamish Hamilton (Penguin Group) ŒÓ· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÛÈÔ¯Ù¿¯ÚÔÓË Zadie Smith. √È ÿÎÌ·Ï˜, ÔÈ ∆˙fiÔ˘Ó˜ Î·È ÔÈ ∆Û¿ÏÊÂÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ· Î·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·Ù·›ÚÈ·ÛÙ˜ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌϤÎÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· οÙÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘˜. ∆ÚÂȘ ·Ó¤ÓÙ·¯Ù˜ ÛÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, Ë Î·ıÂÌÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÏfiÁÔ˘˜, ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙË Zadie Smith Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÚÈ‹ÁËÛË ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ›Ûˆ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ οı ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ Î·È ÙÈÌÒÓÙ·˜

262

ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û’ ·˘Ù‹, Ë ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ϤÎÂÈ ÙÔ Ì‡ıÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÔ˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÙÔÓ ÚԂϤ„ÂȘ Î·È Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈο Î·È ÌÔÚÊÈο Ù¯ӿÛÌ·Ù· Ô˘ ÙËÓ ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Á›ÓÂÈ ‚·ÚÂÙ‹, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÂÙÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ fi¯È ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·. ∞Ó ÛÙÔ «™›ÙÈ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘» Ù· fiÓÂÈÚ· ‹Ù·Ó ÙÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ· fiÔ˘ ‚·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÈÛÙÔÚ›·, ÔÈ «¡¿ÓÔÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘» ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È Û·Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÓıÂÛË, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ ™‚‹ÛÈÌÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÂӉȿÌÂÛ· ÛÙ¿‰È·. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∫fiÔ˘ ÎÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË. ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Ì ¤Ó·Ó ¯ÂÈÌ·ÚÚÒ‰Ë ÏfiÁÔ Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Í¯ӿ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÈ ı· ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ϥ͈Ó. ∞Ó Î¿ÙÈ ÍÂˉ¿ÂÈ ·Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙ· ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ٷϤÓÙÔ Ù˘ Smith. ∆Ô «White Teeth» ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂΛÓË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÛÙË ıˆڛ· Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ŒÍ˘ÓË Î·È Î·ı·Ú‹ Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÌÈ· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ µÚÂÙ·Ó›·, ¿ÏÏÔÙ ·ÛÙ›· ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ÛÔ‚·Ú‹, Û·ÚηÛÙÈ΋ ‹ ·ÊÂÏ‹˜, ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ‹ ··ÈÛÈfi‰ÔÍË, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙˆ˜ ÌÈ· ÔˆÛ‰‹ÔÙ ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô (Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ æ˘¯ÔÁÈfi˜ Ì ٛÙÏÔ «§Â˘Îfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ Û ̷‡ÚÔ ÊfiÓÙÔ»). VIP


°Ú¿ÊÂÈ Ë §›Ó· ª˘ÏˆÓ¿ÎË

∏ Ó¤·, ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ πÙ·Ï›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ Enel, Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜… ¢∂∏, Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Î·È ÊÔ˘ÛΈ̤ÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜.

∆Ô ›ڷ̷ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È "Power Line Communications" ‹, ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ·, PLC. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊȷ΋ ÂÎÔÌ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ¢Ú›· Îϛ̷η. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚˆÙÔÔÚȷ΋ χÛË, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ÙË Ï‹„Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ (ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È e-mail) Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Enel, ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ÛÙËÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙ· ÔÏ˘Ì¤Û·. ∏ Enel ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ¢∂∏), Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û fiÏË ÙËÓ πÙ·Ï›·, Ì ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· Û ÔÎÙÒ fiÏÂȘ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi 1.500 Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∏ Enel ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¢Ú›· Áο̷ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ̤۷ ·fi 4.000 server Î·È 11 ¯ÏÌ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ.

263


∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ÿÓÙÂÚÓÂÙ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ Enel, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ PLC Â›Ó·È ·Ï‹. °È· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, ·ÚΛ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÂÓfi˜ ÌfiÓÙÂÌ Û ÌÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Ú›˙· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë «ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË» ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ªÈ· ÎÔÈÓ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ú›˙· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ·¢ı›·˜ Ì ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ¯¿ÚË ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· PLC. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Î·È ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ. ™¯Â‰fiÓ Î¿ı ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ PLC, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÂÓÂÚÁ‹ Û‡Ó‰ÂÛË 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ. ∆Ô… ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÿÓÙÂÚÓÂÙ Ù˘ Enel ‰›ÓÂÈ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÂÈÏÔÁÒÓ Û „ËÊȷο ‰Â‰Ô̤ӷ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ÌÔ˘ÛÈο ·Ú¯Â›·, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ, Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ¯¿ÚË ÛÙÔ ·Ïfi ‰›ÎÙ˘Ô ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ, Â›Û˘, Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È Ï‹„Ë ÙÔ˘ e-mail, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú¯Â›· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ fiÁÎÔ˘. ∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ PLC ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÌÈ¿ ÚfiÛıÂÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô - Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û˘Û΢‹ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘.

∆Ô ›ڷ̷ ∏ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ PLC ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙË ªÔÏfiÓÈ· Î·È ÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·, ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Î·È ÙÔ °ÎÚÔÛÛ¤ÙÔ, ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∆ÔÛοÓ˘. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜

264

·fi 5.000 ηٷӷψ٤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‹‰Ë ̤۷ ÛÙÔ 2002, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ PLC ÛÙȘ ‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Enel ¯¿ÚË ÛÙËÓ PLC ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ηχÙÂÚË Î·È ÊıËÓfiÙÂÚË Û‡Ó‰ÂÛË ÿÓÙÂÚÓÂÙ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÿÓÙÂÚÓÂ٠̤ۈ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ·Ï‹. ∆Ô ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ·›ÙËÛ˘ ÛÙËÓ Enel ηÈ, ۯ‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜, ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÁηıÈÛÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· PLC. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÚfiÛıÂÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Enel ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Ù¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. √È Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· PLC ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÎÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÛÔ ¯Ú‹ÛÙË: ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Pentium 200 MHz, ÌÓ‹ÌË RAM 32 MB (Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È Ù· 64 MB), ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Windows 98 ‹ ÂfiÌÂÓÔ Î·È, Ê˘ÛÈο, Û‡Ó‰ÂÛË Û ·ÚÔ¯¤· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÿÓÙÂÚÓÂÙ. ∏ Enel ‰›ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌË ¤¯ÔÓÙ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó·Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜, Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·.


ÀËÚÂۛ˜ Powerline ∏ «ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘» - Û ÂχıÂÚË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ Powerline - ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔÓÔÌÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, fiˆ˜: ñ µÈÓÙÂԉȿÛ΄Ë: °È· ‡ÎÔÏË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÂÈÎfiÓ· Î·È ÊˆÓ‹ (˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ··ÈÙ› „ËÊȷ΋ οÌÂÚ· Î·È ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÌÈÎÚÔʈÓÈ΋ Î·È ÌÂÁ·ÊˆÓÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ñ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·: ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ù˘ ÙËÏÂ-ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ñ ∆ËÏÂ-‚Ô‹ıÂÈ·: ªÈ· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ̤ıÔ‰Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È Û ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ñ ¶ÔÏ˘ÌÂÛÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ̤ۈ ‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ˘ÏÒÓ Ô˘ ÙȘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ñ π·ÙÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ¯¿ÚË Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜. ñ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ, ̤ۈ ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ (.¯. ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ‹ Ù˘ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÙËϯÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÎÏ). ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÿÓÙÂÚÓÂÙ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈο. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÂӉ¯fiÌÂÓË ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ PLC ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô fiÏ˘ Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ¡· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Î·È ÛÙ· ηı’ ËÌ¿˜; VIP

265


°Ú¿ÊÂÈ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ™ÈÁÎÔ‡Ó·˜ O ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ Reign Of Fire, Rob Bowman, ‹ıÂÏ ӷ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÎÔ˘˜ ¿ÁÚÈÔ˘˜, ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È fiÛÔ ÈÔ ÙÚÔÌ·¯ÙÈÎÔ‡˜ Á›ÓÂÙ·È. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ·ÏËıÔÊ·ÓÒÓ ‰Ú¿ÎˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÙÔ‡Û·Ó Û ¤Ó· ÎfiÛÌÔ ‚Á·Ï̤ÓÔ ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ·ÔÎ¿Ï˘„˘,

·Ó·Ù¤ıËΠÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Secret Lab. √ co-visual effects supervisor, Dan DeLeeuw Ì·˜ ·ÔηχÙÂÈ ˆ˜ ‰·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ Ê‡ÛË, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ·Ú·ÎÙÈÎfi Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. µÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ϤÔÓ Ô Dan DeLeeuw, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Û¯ÔÏËı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ·Ú·ÁˆÁ¤˜ fiˆ˜ Ù· 102 Dalmatians, Bicentennial Man, The Rock, Mighty Joe Young Î·È Crimson Tide, Ì·˜ ϤÂÈ Ò˜ ÙÔ Reign Of Fire ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ. ∂ÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ·Ô ÙÔ Raiders of the lost Ark,

266

Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ ·fi ÓˆÚ›˜ fiÙÈ Ë ·ÏËıÈÓ‹ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÌÈ·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙ· visual effects. ∏ ÚÒÙË ··›ÙËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÈηÓÔÔÈËı›, ‹Ù·Ó Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ Î·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ, ›Ù ÂÙÒÓÙ·˜, ›Ù ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜. √ ‰Ú¿ÎÔ˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È Ô Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Î·È ÁÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ¤ÚÂ ӷ Ê·›ÓÂÙ·È ÔÈÔÙÈÎfi˜ Î·È ·ÏËıÔÊ·Ó‹˜. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÓ Û¯Â‰›·Û‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÚ›˜ ÌÂÚȤ˜,


ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÛÎÈÙÛ¿ÚÈ˙Â, Ì›· ¿ÏÏË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ËÏfi Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì ¤Ó· ·Ïfi ÛÙ‹ÛÈÌÔ Inverse Kinematics. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›· ·ÔÚ›ÊÙËÎ·Ó ÌÂÚÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û¯¤‰È·, ÁÈ·Ù› ÌfiÏȘ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó Î›ÓËÛË ‰ÂÓ ‰Ô‡Ï¢·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ∆· ÌÚÔÛÙÈÓ¿ fi‰È· Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ÊÙÂÚÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÙ·Ó Î¿Ó·Ó ٷ ÊÙÂÚ¿ Ôχ ÌÂÁ¿Ï· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ. ŒÙÛÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏÏ¿ ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›·.

°È· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÔÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ, ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÌÂϤÙËÛ·Ó ÈÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔ˘˜. √ ‰Ú¿ÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ÔÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÂÚÂÙ¿, ıËÏ·ÛÙÈο Î·È ÙËÓ¿ fiˆ˜ ÙÔ Ê›‰È, ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, ÙËÓ ÏÂÔ¿Ú‰·ÏË,ÙÔÓ ·ÂÙfi Î·È ÙÔÓ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ.

267


¶ÚfiÎÏËÛË ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È Ë ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ÛÎÏËÚ¿ ϤÈ·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Èηӿ Ó· ÂÍÔÛÙڷΛÛÔ˘Ó Ì›· ÛÊ·›Ú·. ŒÎ·Ó·Ó ·fiÂÈÚ· Ó· Ù· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¯ˆÚ›˜ ·ÏËıÔÊ·Ó‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ηıÒ˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ΛÓËÛ˘ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÏÂÈˆÓ ·Ú·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó. ªËÓ ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚfiÛıÂÙ˘ ÁˆÌÂÙÚ›·˜, ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ Ï‡ÛË ‚ÂÏÙÈfiÓˆÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚȯÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÛÙÔ 102 Dalmatians. O ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ Â¤ÙÚÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¤‰ˆÛ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÎˆÓ ÚÔοÏÂÛ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ ¤ÚÂ ӷ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ ˆ˜ ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô ÂÚÂÙfi, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÊÙÂÚ¿ Ô˘ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ›ÛÔ Ì ·˘Ùfi ¤Ófi˜ 747. ∏ ÙÚÈ¿ÓÙ· ̤ÙÚˆÓ Ì·ÎÚÈ¿ Ô˘Ú¿, Â›Û˘ ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Û ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞! ŒÚÂ ӷ ‰·ÁÎÒÓÂÈ ÎÈfiÏ·˜. ∏ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÔχÏÔÎË. √È ‰Ú¿ÎÔÈ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ ÙÔ›Ô ηχÙÂÙ·È ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ηÓÔ‡ Î·È ÊˆÙÈ¿˜. ∆· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο Âʤ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™Â ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ô Î¿Ófi˜ ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙȉڿ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÊÙÂÚÒÓ ÙˆÓ ‰Ú¿ÎˆÓ, ΢ڛˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔÛÁ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛË. √ ηÓfi˜ Î·È Ë ÊˆÙÈ¿ Ê˘ÛÈο ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó „ËÊȷο. √ animator ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÚÔÛ¯ÙÈÎfi˜ Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÊÙÂÚÒÓ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Ù· particles. ∏ ʈÙÈ¿, ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÂÓfi˜ ‰Ú¿ÎÔ˘ ¤ÁÈÓ Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜. ŸÙ·Ó Ô ‰Ú¿ÎÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ¤Ó· ÊÏÔÁÔ‚fiÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙfiÍÂ˘Â ÊˆÙÈ¿ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·’ ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ̤ÙÚˆÓ. ŸÙ·Ó fï˜ Ô ‰Ú¿ÎÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›, ¤ÙÛÈ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ¤ÚÂ ӷ ÚÔÛÙÂı› „ËÊȷο. ¢Ô˘Ï¤„·Ó Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Fluid Dynamic ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Ê‹ volume renderer. To Reign Of Fire Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ vfx freak. VIP


°Ú¿ÊÂÈ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ™ÈÁÎÔ‡Ó·˜

À ¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹, Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Û˘Ì¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ rally developers, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ó¤· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Colin McRae Rally. ◊‰Ë ·fi ÙÔ Colin McRae Rally 2 Ô ‡¯Ë˜ ›¯Â ·Ó¤‚ÂÈ Ôχ „ËÏ¿, ÙÒÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÙÚ›ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÔÓÈÔÚÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∞Ï¿ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ú·ÏÏ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ÔÙ¤. ∆Ô ·È¯Ó›‰È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÈÔ ·ÏÔ˘ÛÙÂ˘Ì¤ÓË ÂÌÂÈÚ›· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÌÂÓÔ‡ Î·È Ù· modes ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ. ªÔÚ›˜ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÙÔ stages mode fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÚ¤ÍÂȘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ›ÛÙ· Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·Ó Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÍÂÎÏÂȉÒÛÂȘ ·ÚÎÂÙ¿ ·’ ·˘Ù¿.

270

∆Ô mode ·˘Ùfi ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ¿ÌÂÛË ÂÎÙfiÓˆÛË ‹ ÁÈ· multiplayer ·fiÏ·˘ÛË. ŸÌˆ˜ ˆ¯ÚÈ¿ ÂÌÚfi˜ ÛÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ championship mode. ∆Ô ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi Î·È ÙfiÛÔ ÏÂÙÔÌÂÚ¤˜ Ô˘ οı ·ÁÒÓ·˜ ÚÔηÏ› ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ¯·Ú¿. ∫¿ı rally ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÍÈ special stages, Ì ̛· super special stage Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËı›˜ head to head Ì ¿ÏÏÔÓ Ô‰ËÁfi. ∆Ô Î¿ı stage ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô Ì ¤Ó· service stage ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÂȘ ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· stages, Ê˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈÎfi˜ ÂÚÈÔÛÌfi˜. ∂›Û˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ


ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (Ï¿ÛÙȯ·, ÎÏÈ̿ΈÛË ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘, ÎÙÏ.)·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ›ÛÙ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. √È ›ÛÙ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ, fiÛÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó arcade Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·˜ „¿ÍÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡, ÙÔ Colin McRae Rally 3 ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô‰‹ÁËÛË rally. ŸÔÈ· οÌÂÚ· Î·È ·Ó ‰È·Ï¤ÍÂȘ ¤¯ÂȘ ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ customization. ∂ÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› Ë ¤ÓÙÔÓË ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛË ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ›ÛÙ·˜. ∂›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ›Ù ÙÚ¤¯ÂȘ Û ¯ÒÌ· ¤ÈÙ Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ‚¤‚·È· ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜. ∆· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Î·È Î¿ı ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ·Ê›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ı· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙȘ ÎÏ·ÛÛÈΤ˜ ÊıÔÚ¤˜ Ô˘ ›‰·ÌÂ Î·È ÛÙÔ Colin McRae Rally 2, ·ÏÏ¿ Û·˜ Ϥˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ‡Ó Î·È Ù· Ï¿ÛÙȯ· ·fi ÙȘ ˙¿ÓÙ˜!!! ∞Ó Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Ú·ÏÈÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· Ô‰‹ÁËÛ˘ ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ÙÔ ¤¯ÂÙ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ·fi Â̤ӷ Ó· Û·˜ Ò ¶∞ƒ∆∂ ∆√!!!

VIP


∏ ·Ú¯‹

START

·fi ÙËÓ Pininfarina

°Ú¿ÊÂÈ Ô M·ÓÒÏ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜

272


∫Ô˘¤ 2+2 ı¤ÛÂˆÓ ‹ οÌÚÈÔ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘ ۯ‰ȷÛÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘. µ·Û›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· «Â‡Ï·ÛÙË» ۯ‰›·ÛË, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î›ÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÌÚfi˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜. ∆Ô Start ÂÍÂÏ›¯ıËΠÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Ford. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô Pininfarina Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Ford. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ·˘Ù‹˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Ford ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ô›ÎÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÏȯı› Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ 2003 ÙÔ Ó¤Ô Ford StreetKa. ∆Ô Start, fiÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û·ÏfiÓÈ Ù˘ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘, ‹Ù·Ó ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó·Ó 2ÏÈÙÚÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Duratec Ì ¤Ó· ÙÔ‡ÚÌÔ Ù˘ Garret Î·È Ì ÈÛ¯‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 200 ›ˆÓ. ∆Ô ÎÔ˘¤ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Ô‰ËÁÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·fiÏ˘Ù· ÂÈıÂÙÈÎfi ÎÔ˘¤ Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÎÈ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ∆Ô Start ۯ‰ȿÛÙËÎÂ Î·È Û·Ó ¤Ó· ÁÓ‹ÛÈÔ Î¿ÌÚÈÔ. ªÂ ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÙÔ ÎÔ˘¤ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ¤Ó· ·fiÏ˘ÙÔ Î¿ÌÚÈÔ. ŒÓ· open – top sport ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. √È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È¿¯˘Ù˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. ¶ÚÔηÏ›, fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Î·Ó›˜. ∫¿ÓÂÈ ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ó· ÊÙÂÚÔ˘Á›˙Ô˘Ó. ∂ÌÂÚȤ¯ÂÈ ˘„ËÏfiÙ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ, fiÛÔ Î·È Ì˯·ÓÈο. √ Ô›ÎÔ˜ Pininfarina ÙÔ ÔÓfiÌ·Û Start, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹. ªÈ· ·Ú¯‹ Ô˘ ı· ÙË ‰Ô‡Ì ӷ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ 2003. ◊‰Ë fï˜ ÙȘ ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÙȘ ÁÂ˘Ù‹Î·Ì ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û·ÏfiÓÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

273


TOYOTA WiLL VC ∂›‰Â Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ 35Ô ‰ÈÂıÓ¤˜ Û·ÏfiÓÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∆fiÎÈÔ. ∆Ô WiLL ·Ó‹ÎÂÈ Û ÂΛӷ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «¤Í˘Ó· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ». ∂ÌÂÚȤ¯ÂÈ ‰Â ÔÏϤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ χÛÂȘ. ∆Ô WiLL VC Â›Ó·È ¤Ó· 5ı˘ÚÔ ¯¿ÙÛÌ·Î Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ WiLL ÂÚ› ·›ÛıËÛ˘ ·fiÏ·˘Û˘ Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ¤Ó· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÛÙ·ıÌfi ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ G-Book ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ó¤· ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∆Ô «·ÚfiÛÌÂÓÔ» ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ∆oyota WiLL VC ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ internet, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ e-mail Î·È ÏÔ‹ÁËÛË Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ. ∂›Û˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ʈÓËÙÈ΋˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ, ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ hands - free. ∆Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï ı˘Ì›˙ÂÈ cyber capsule, ÂÓÒ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ ΢ÎÏÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. VIP

274

∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Cyber Capsule


276 “∆he Birds” T¿Î˘ ∑Âډ‚¿˜


°Ú¿ÊÂÈ Ô £·Ó¿Û˘ P¿Ù˘ MÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2001, Ì ٛÙÏÔ Aspects of Balkan Photogr·phy, ÙÔ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ B·ÏηÓÈ΋˜.¶ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› B·ÏοÓÈÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÂÎÚÔÛˆfiÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô Î·ı¤Ó·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Û ·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ.

]

Cezin S.S. Fisheku

∆Ô ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ “Protest” Goranka Matic ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ /∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™Â ›ÛÌ· ‰Â Ù˘ Ô˘‰¤ÙÂÚ˘-·ÓÒ‰˘Ó˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ "NÔÙÈÔ-·Ó·ÙÔÏÈ΋ E˘ÚÒË" Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi (Î·È ÂÎÚËÎÙÈÎfi) fiÓÔÌ· "B·ÏοÓÈ·".

H I™TOPIA ∏ Ù¤¯ÓË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙ· µ·ÏοÓÈ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ·ÎÌ‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È Ù· Ú‡̷ٷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∆Ô Î‡ÚÈÔ fï˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ‚·ÏηÓÈο ÎÚ¿ÙË Û‹ÌÂÚ·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ∆¤¯ÓË, ÁÏÒÛÛ· ÎÔÈÓ‹ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓÔ‡Ó, ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙȘ ¢·ÈÛıËۛ˜, ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÍÂÂÚÓ¿ οı ›‰Ô˘˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜. ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ̤۷ ·fi ÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹.

277


[

Aspects of Balkan Photogr·phy. TÔ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‚‹Ì· - ‚‹Ì· Î·È Ì Ôχ ÎfiÔ Û¯¤ÛÂȘ Ì ™¯ÔϤ˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ, ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Û fiϘ ÙȘ B·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì Ì·Ú¿˙ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›· B·ÏοÓÈˆÓ ÊˆÙÔÁڿʈÓ, Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ (Î·È ÊÈÏ›·˜),ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ˆÓ. °›ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ·fiÂÈÚ˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÎÔÈÓÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. EfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ; Aspects of Balkan Photogr·phy -AÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2003. °ÚËÁfiÚ˘ µÏ·ÛÛ¿˜


OI ºETINE™ EK¢H§ø™EI™ ™Â Ô¯ÙÒ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÈ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ B·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó: ¶¤ÓÙ ‰¿ÛηÏÔÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÎÔÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ A›ıÔ˘Û· T¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ N¿ÔÏ˘ O °ÈÒÚÁÔ˜ K·ÙÛ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ, ÁχÙ˜ ‹ ¯·Ú¿ÎÙ˜. O °ÚËÁfiÚ˘ BÏ·ÛÛ¿˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ ٷ TEI ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜,

Emne Ceylan

ÙËÓ ÌfiÓË ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¯fiÌÂÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. O T¿Î˘ ZÂډ‚¿˜ ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Û·Ó È‰Ú˘Ù‹˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÌÈ·˜ ȉȈÙÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, Û ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ì ͤӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. O ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ PÈ‚¤Ï˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û·Ó „˘¯‹ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÁÏ˘Î¿ ȉÈfiÌÔÚÊÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û·Ó ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi K‡ÎÏÔ, ÂÓÒ Ô B·Û›Ï˘ K·ÚηÙÛ¤Ï˘, È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ OÌ¿‰·˜ TÚÈ·Ó‰Ú›·˜, ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·˘Ù‹Ó Ô˘ ˘ÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. HÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠËÌÂÚ›‰· Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÈÔ ¿Óˆ ‰·ÛοÏÔ˘˜- ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. OÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ

Ò˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ È‰›ˆÓ Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ʈÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤Á· ˙‹ÙËÌ· "Ò˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂȘ ÙË Ì‡ËÛË ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, Ò˜ ÂÎ·È‰Â‡ÂȘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‹ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁ›˜ Ù· ͯˆÚÈÛÙ¿ Û οı ̷ıËÙ‹ ÚÔÛfiÓÙ·". ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· "·Ó·ÁοÛÙËηÓ" Ó· ÂÎÌ˘ÛÙËÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË, ·Ó ÓÈÒıÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Û·Ó ‰¿ÛηÏÔÈ ‹ Û·Ó ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ·Ó Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ, ·Ó Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ χÛˆÓ/ ·fi„ˆÓ/ ÂÚ¢ÓÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÙfiÊÈ· ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‹ fi¯È. H ËÌÂÚ›‰· Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠·Ì›ˆÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ (Î·È ÁÈ·

279


“ ª˘Î‹Ó˜” ¶Ï¿ÙˆÓ ƒÈ‚¤Ï˘

°ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÙÛ¿ÁÁÂÏÔ˜

280 ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·ÛÈÌ¿Ù˘

ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi) ̤¯ÚÈ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ›¯Â ÙË ÌÔÚÊ‹ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ì ·Ú¿ıÂÛË ı¤ÛÂˆÓ Î·È ·fi„ˆÓ. TÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2002 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎı¤ÛÂȘ B·ÏοÓÈˆÓ ÊˆÙÔÁڿʈÓ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¡∂W BALKAN PHOTOGRAPHY-£E™™A§ONIKH 2002. H ÚÒÙË ÛÙÔ KÚ·ÙÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ ÛÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÙÔ˘˜: Branimir Karanovic, Kolundzija Dorjan, Djordje Odanovic, Dubravka Lazic, Lazar Pejovic. O Branimir Karanovic ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο: "™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚È΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ∆· ‰Ú·Ì·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›ÛÙËÎ·Ó Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÛÎËÓ‹ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Î·È ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ë ÔÔ›· ¿ÓÙÔÙ ۯÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÂÓ¿ Ì ٷ ÎÔÈÓˆÓÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. ™ÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚È΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÛÎËÓ‹, Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ͯˆÚÈÛÙfi ÎÏ¿‰Ô Ù· ‰Èο Ù˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Î·ÓfiÓ˜. £· ÌÔÚÔ‡Û οÔÈÔ˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ∏ ʇÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ηٷÁڷʤ˜ οı ›‰Ô˘˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÈÔ ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·¢ı‡ÓÂÙ·È. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÚÔÛʤÚÂÈ Â›Û˘ Î·È ÌÈ· ¢Ú›· Áο̷ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ µÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘. ∫¿ı ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ï‹ÚË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋


ηٿÚÙÈÛË ÛÙË Û¯ÔÏ‹, ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ˆ˜ ÙÚfiÔ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ªÂ ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÙÔ È‰ÈfiÌÔÚÊÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙ˘Ï, Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÛÎËÓ‹ Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚È΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ŸÏÔÈ ÂÌ›˜, ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô: ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ì·˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÂÎÙÂÏԇ̠Â›Û˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Û ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ÛÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, ÙÔ ¡fi‚ÈÛ·ÓÙ Î·È ÙË ™¤ÙÈÓÙ˙Â…." H ‰Â‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ "™Ù·Êȉ·Ôı‹Î˜ M¿ÚÈ" ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ "ºˆÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·", Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ EÈÎÚ¿ÙÂÈ· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Y¶¶O. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó:Cezin S.S.Fisheku, Hristen Milan, Goranka Matic, Orchan Gem Cetin, Emine Ceylan. "…™Â ÌÈ· EÏÏ¿‰· fiÔ˘ Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘‰¤ÔÙ Boro Rudic

Lazar Petovic

ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÁÈ·Ù› Ô˘‰¤ÔÙ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËÎÂ, ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ‡ÎÔÏ· ÁÈ·Ù› Ë Â·Ê‹ Ì ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ·Í›Â˜ Î·È ·ÁˆÓ›· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙfiÛÔ Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋. ™Â ÌÈ· EÏÏ¿‰· fiÔ˘ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ¤ÁÈÓ Ìfi‰·, ÙÔ ‰‹ıÂÓ ÙˆÓ ÂȉÂÈÍÈÒÓ Î·È ÙÔ Â‡ÎÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔ¯ÂÈÚÔÏfiÁˆÓ ΢Úȷگ›, Û·Ó ·fiÚÚÔÈ· ›Ûˆ˜ Î·È Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ AÁÔÚ¿˜, Ë Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ B·ÏοÓÈÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ı· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ˘„ËÏ‹ ·È‰Â˘ÙÈ΋ ·Í›·. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â‰Ò Î·È 10 ¯ÚfiÓÈ· Ë ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ OÌ¿‰· TÚÈ·Ó‰Ú›·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ› Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì B·ÏοÓÈÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜


¯Ó˜, ÊÔÚ›˜ Î·È ıÂÛÌÔ‡˜, ›Ù ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜, ›Ù ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ›Ù Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ BfiÚÂÈ·˜ ΢ڛˆ˜ EÏÏ¿‰·˜. TÔ ÁÂÓÈÎfi Ï¿ÓÔ Â›Ó·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÂΛ Î·È Â‰Ò, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ·fi Î·È ÚÔ˜, Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ó‰ڛˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ "ÂfiÌÂÓÔ˘ ‚‹Ì·ÙÔ˜", ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ¤Ú· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. OÈ B·ÏοÓÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ú›˙˜, ‰Â

[ 282

Branimir Karanovic Kemal Hromic Dubravka Lazic Orhan Cem Cetin


“Landscape”, Sonya Stankova

‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· ͤӷ ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ì·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ê' ˘„ËÏÔ‡ ÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÙÈ Î·È ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó Ó· "ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó" ·fi ÙËÓ ·Ó·ÌÂٷ͇ Ì·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. OÈ ıÂÛÌÔ› ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ï›ÁÔÈ Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Î·È ¿Ú· ‡ÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË, Ë Dorijan Kolundzija ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› ÙÔ˘˜ -Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ BÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰›Ù˜- ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο. A˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ÙËÓ Â› ›ÛÔȘ fiÚÔȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ B·ÏηÓÈÎÔ‡ BÔÚÚ¿ Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ B·ÏηÓÈÎÔ‡ NfiÙÔ˘. OÈ B·ÏοÓÈÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ, ı‡Ì·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ˘ÛÙÂÚ›·˜, ¯Ï¢¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÛÔ ›Ûˆ˜ ‰Â ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›. ªÂ ÙÔÓ ÈÔ ÂÍ¢ÁÂÓÈṲ̂ÓÔ ÙÚfiÔ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ÁˆÓ›· ÙÔ˘ "ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜", Û· "¯ˆÚÈ¿Ù˜" Î·È ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ‰‹ıÂÓ Â˘Úˆ·È΋˜ ÚˆÙÔÔÚ›·˜ (·fi ÙÔ˘˜ ‰˘ÙÈÎÔÛÔ˘‰·Á̤ÓÔ˘˜ Î·È ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ÂʈÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ EÏÏËÓ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ê˘ÛÈο ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜-‰È¿ıÂÛ˘-ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘). M˯·ÓÈÛÙÈΤ˜ ·Ó·ÁˆÁ¤˜, ‰ËÏ·‰‹, Î·È "ÍfiÚÎÈ·" ÁÈ· Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ‰‹ıÂÓ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÊˆÙÔÁڿʈÓ, Ô˘ E˘Úˆ·›ÔÈ ϤÔÓ Ôϛ٘, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËÎ·Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· Û·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Ì ¤Ó· ÎÂÓfi ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ..." VIP B·Û›Ï˘ K·ÚηÙÛ¤Ï˘ K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ www.fkth.gr Djordje Odanovic

283


284


˜ Ô˘ ‰¿ÛÔ˘ Ù · Ù ‡ Ô Ú ÈÊ ˘Û¿ÌÈ Î· Ô Û Â Ì ˜ Ô ¤Ó ¶·Ó·ÚÈÛÌ ˜ fi Ì Ô Ï ™ˆ ˘ ÈÔ˜ °È·Ú¤Ó ™ÂÊ: ™Ù¤Ï


∆√Àƒ∆∞ ª¶∂∑∂ °È· ÙË ‚¿ÛË MÂ˙¤ YÏÈο:100gr.·ÛÚ¿‰È·,200gr. ˙¿¯·ÚË

∫·Ù·Û΢‹: ˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ì ٷ ˘ÏÈο ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È Ù· ¯Ù˘¿Ì ÛÙÔ Ì›ÍÂÚ. ¢›ÓÔ˘Ì ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì Û ̛· Ï·Ì·Ú›Ó·. ∆· „‹ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Û ¯·ÌËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

YÏÈ¿: ¶·ÓÙÂÛ¿ÓÈ, µ¿ÛË ªÂ˙¤, ™·ÓÙÈÁ› ∫·Ù·Û΢‹:∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ ·ÓÙÂÛ¿ÓÈ Û ÊfiÚÌ·. °ÂÌ›˙Ô˘Ì Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· ÌÂ˙¤- Û·ÓÙÈ Î·È ÙÔ ·ÁÒÓÔ˘ÌÂ. ∆· ‚Á¿˙Ô˘Ì ·fi ÙË ÊfiÚÌ· Î·È Á·ÚÓ›ÚÔ˘ÌÂ. ∆ÚÒÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ·ÁˆÌ¤ÓË.

∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô "ªÂ˙¤" §. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 125 4£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙËÏ. 2310 323247

286

ºˆÙfi: STUDIO IDEART

°È· ÙËÓ TÔ‡ÚÙ·


GRAND MARGARITA Friends ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô bar Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ê›ÏˆÓ ÁÈ· ·ÏÈÔ‡˜ Î·È Ó¤Ô˘˜. ∆Ô Í‡ÏÔ ÔÈ Î·ıÚ¤Ù˜ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÙȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘ De stijl ۯ‰ȷṲ̂ӷ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ARCON A.T.E. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ηı·Ú‹ Î·È Û˘Ó¿Ì· ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.

ñ1 ÌÂ˙Ô‡Ú· ÎfiÎÎÈÓË Grand marnier ñÃ˘Ìfi Lime

¢È·ÎÔÛÌԇ̠ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÙËÚÈÔ‡ Ì ˙¿¯·ÚË ÙÔÔıÂÙԇ̠Ùڛ̷ٷ ¿ÁÔ˘ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯Ù˘¿Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο ÛÙÔ Û¤ÈÎÂÚ Î·È ÙÔ ÙÔÔıÂÙԇ̠۠ÔÙ‹ÚÈ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ∆¤ÏÔ˜ ÙÔÔıÂÙԇ̠ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÙËÚÈÔ‡ Ì›· ψڛ‰· ÛÈÚ¿Ï ·fi lime. ºˆÙfi: STUDIO IDEART

[

™˘ÛÙ·ÙÈο ñ1 ÌÂ˙Ô‡Ú· ΛÙÚÈÓË ÙÂΛϷ

287


∂È̤ÏÂÈ·: ¢ÒÚ· ª·ÛÏ›ÓÙÛË

1. ¶ÔÙ‹ÚÈ Brummel·fi Baccarat.

4. ∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˜ Snoopy ·fi ÙÔ Baccarat.

·fi ÙÔ˘˜ ·ÛËÌÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Christofle.

5. Christofle . ∆Ô ÛÂÚ‚›ÙÛÈÔ ÙÛ·ÁÈÔ‡ Î·È Î·Ê¤ "Como". ∫·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Christofle Heaute Orfevrerie Î·È Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ·Û‹ÌÈ sterling. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÓÙ ÙÂÌ¿¯È·: ˙·¯·ÚȤڷ, Á·Ï·ÙȤڷ, ηÊÂÙȤڷ, ÙÛ·ÁȤڷ Î·È ‰›ÛÎÔ Ì ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜. ∫¿ı ÎÔÌÌ¿ÙÈ ··ÈÙ› ÂÚÁ·Û›· 7 ¤ˆ˜ 32 ˆÚÒÓ

6. §fiÁˆÙ¤¯Ó˘. ∫Ô˘Ù› ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ·fi ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÙÔ 19Ô˘, ·ÛË̤ÓÈÔ ÔÚÔÏfiÈ ÙÛ¤˘ Û ı‹ÎË Ó˘¯Ùfi˜ ·fi ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÙÔ, ·Ï·Èfi˜ ¯·ÚÙÔÎfiÙ˘ ·fi Ù·ÚÙ·ÚÔ‡Á·, ÎÔÚÓ›˙· ·fi ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÙÔ, ΢¿ÏÈ· fiÂÚ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1920, °·ÏÏÈ΋ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔı‹ÎË.

2. Collection "Les As"Christofle. 3. Christofle. ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·¤˙ÈPuzzle ªÂÙ·‚ÏËÙ‹ ÁˆÌÂÙÚ›·. ∆Ô ÙÚ·¤˙È Û·Ó ·È‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È… ŸÙ·Ó Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó, Ù¤ÛÛÂÚ· "¤Í˘Ó·" ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÛÔ˘Ï¿. ŸÙ·Ó ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÛÔ˘‚¤Ú.

2.

1. 4.

3. 5.

6.


7. ∏ ۯ‰ȿÛÙÚÈ· ∫·ÙÂÚ›Ó· ¢¿Ë Í·ÊÓÈ¿˙ÂÈ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ì ÙȘ Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÛÙËÓ collection Angel D ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ˘ 2003. 8. ∏ Hush Puppies ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰ÂÙ¿ ·Ô‡ÙÛÈ· Ì ÂÍÒÚ·Ê· Á·˙È¿ Î·È Î·ÛÙfiÚ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Û ̷ϷÎfi Ì·‡ÚÔ ‹ ηʤ ‰¤ÚÌ·. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ∂ÏÏËÓÈ΋ ºÏfiÁ· ·.Â.

9. Algon. ÕÌÂÛ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, ·ÛʷϤ˜ Î·È Ì ·Ïfi ‰ÔÛÔÏÔÁÈÎfi Û¯‹Ì·, ÙÔ Algon Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÓÔΤʷÏÔ, ÙÔÓ ˘ÚÂÙfi, ÙËÓ ·ÚıÚ·ÏÁ›·, ÙËÓ Ô‰ÔÓÙ·ÏÁ›·, ÙË Ó¢ڷÏÁ›·, ÙË Ì˘·ÏÁ›· Î·È ÙË ‰˘ÛÌËÓfiÚÚÔÈ·.

11. NEWSPAPER, ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Ù˘ Longchamp ηÈÓÔÙfiÌËÛ·Ó fiÛÔ ÔÙ¤, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙË ÛÂÈÚ¿ "Newspaper".∆Ô ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ÔÚÙÔÊfiÏÈ, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË ÛÂÈÚ¿, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi ÙÂÏ›ˆÌ·.

10. FOURRUE Ù˘ LONGCHAMP ªÔÓ·‰ÈΤ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ Û ‰¤ÚÌ· cowhide Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘˜.

12. WEEKEND ROLL ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ Philippe Cssegrain, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ Longchamp.

7.

8.

9. 10. 11.

12.

289


13. ∫ÚÂÌ·ÛÙ¿ Ï·ÈÌÔ‡. ∑ˆ‰È·Îfi˜ ·ÎÏÔ˜ Û ·Û‹ÌÈ 925 ‹ ¯Ú˘Ûfi 18Î. ۯ‰ȷṲ̂ӷ ·fi ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· πˆ·ÓÓ›‰Ô˘. ¢È·˘Úfi˜ ª·ÚÁÒÓË.

·fi ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· πˆ·ÓÓ›‰Ô˘ Û ·Û‹ÌÈ 925 ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÈ·˜ ¢ڇÙÂÚ˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·È‰Èο ·È¯Ó›‰È·. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜.

14. ∆· Ï·ÛÙȯ¿ÎÈ· ÁÈ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Sherazade Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ¯Ù¤ÓÈÛÌ· Î·È ÙÔ˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ·Ì¤ÙÚËÙ˜ Ï¿Ì„ÂȘ. Baccarat.

16. ŒÓ· ˙¢Á¿ÚÈ Ì·‡Ú· ∫ÈÓ¤˙Èη ͇ÏÈÓ· ÎÔηϿÎÈ· ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ηıÒ˜ ÛÙÔ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÙÔ ÂÙÚ¿‰È Sherazade Î·È ÌÈ· ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÊÔ˘ÓÙ›ÙÛ· Ô˘ ·ÊÔÏ›˙ÂÈ. Baccarat.

15. ∫Ô˘‰Ô˘Ó›ÛÙÚ˜ ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ 13.

18. ¶ÂÚȉ¤Ú·ÈÔ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì ̷ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ· Î·È Ï·ÌÚÔÚ›Ù˜. ¢È·˘Úfi˜ ª·ÚÁÒÚË. 19. ƒÔÏfiÁÈ· BVLGARI. 20. ∞fi ÙÔÓ ·ÁÚfiÎËÔ … ÛÙÔ

14.

15. 17.

17. Rettangolo Rbber Chrono Ì 49 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ Á˘·ÏÈÛÙÂÚ‹ ·ÙÛ¿ÏÈÓË Î¿Û·, Ì·‡ÚÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Î·È ÌÚ·ÛÂϤ ·fi ηԢÙÛÔ‡Î Î·È ‚¤‚·È· ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô ÛÙ· 30 ̤ÙÚ·.

18.

16. 19.


ÙÚ·¤˙È Û·˜! ¡¤ÔÈ Î‡‚ÔÈ ·ÁÚfiÎËÔ˜ Ù˘ KNORR.

¯ˆÚ›˜ ÎfiÌÔ˘˜, ··Ï¿ Î·È Â˘ÎÔÏÔ¯Ù¤ÓÈÛÙ·!

21. o.b. Ù·ÌfiÓ Î¿ÓÂÈ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜… ‡ÎÔϘ.

24. ¢ËÌËÙÚȷο Ù˘ Nestle! §¿‚ÂÙ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ··ÓÙ‹ÛÙ ۈÛÙ¿ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÛÙ›ÏÙ ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ›ÛÙ ÂÛ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó: 1 Ù·Í›‰È ÛÙË Disneyland ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ì ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÁÈ· 4 ¿ÙÔÌ·, 5 Ù·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· 4 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· 7 Ë̤Ú˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜…

22. Dream life ÙÔ Ó¤Ô ¿ÚˆÌ· Ù˘ AVON. ŒÓ· ¿ÚˆÌ· ÁÈ· fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ‰Â ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘˜. 23. Johnosn’s Baby Shmpoo & Conitioner Detangling ÁÈ· Ì·ÏÏÈ¿ 21.

30mountain bikes "Desperando" Ì ٷ ÎÚ¿ÓË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ Û·˜ ÛÙË Ê‡ÛË. 25. °È· ı·‡Ì· Á‡ÛË… ¡¤· º˘Ù›ÓË Ì ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. ∂›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ∂§∞´™. 26. Clearasil Complete ˘ÁÚ¿ Ì·ÓÙËÏ¿ÎÈ· Î·È ·ÊÚfi - ÓÙÔ˘˜. ∆Ô ¿ÊÚÔ-ÓÙÔ˘˜ ÁÈ· ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÒÌ· Â›Ó·È ¤Ó· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ηı·Ú›˙ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÂÓÒ Î¿ÓÂÙ ÓÙÔ˘˜, ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÒÌ·.

22.

23.

12. 20. 26.

24.

291 25.


27. ª¿ÓÈÔ DISEGNO 28. ª¿ÓÈÔ DISEGNO 29. ¶Ô˘Î¿ÌÈÛ· ÊÂÙ›¯ ªfiÓÔ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ ÛÙ˘Ï Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ¤Ó· Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. ªfiÓÔ Ë Nara Camice ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ¤Ó· ·Ïfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Û ÊÂÙ›¯.

27.

000

∞ӷηχ„Ù ÙË ÁÔËÙ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ ¤Ó· ÌfiÓÔ ÚÔ‡¯Ô, ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ÊÚ·Ì·Ï¿‰Â˜, ÙȘ ‰·Ó٤Ϙ, ÙȘ ‰È·Ê¿ÓÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÔÓ·‰ÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÛÙË Á·Ï‹ÓË ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡. ∏ Nara Camice Â›Ó·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· Û·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜.

28.

30. STUDIO ACCESSORI 31. STUDIO ACCESSORI 32. ¶·È‰Èο STUDIO ACCESSORI 33. ™∫π∆™√ Joker

29.


34. DESIGN MARKET ™ÙÂÊ¿ÓÈ ÁÎÈ 35. « ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ù˘ ·Á¿˘» ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· πˆ·ÓÓ›‰Ë ∫ÂÓÙÔ‡ÛÂ Â˘Ï·‚Èο Â‰Ò Î·È 12 Ì‹Ó˜, Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ÚÔ‡¯Ô ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÃÚfiÓÔ˘. ªÂ ‡Ê·ÛÌ· ·fi ¤Ï· ÓÂÚ·˚‰ÒÓ. ªÂ ¯ÚÒÌ·Ù· ·’ ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ. ∫·È Ì ÎψÛÙ‹ ·fi Ù· ¯Ú˘Û¿ ÎÈ ·¤ÚÈÓ·

30.

31.

Ì·ÏÏÈ¿ ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ. ∫È fiÙ·Ó ÏËÛ›·˙Â Ë ÒÚ· 12 ·ÎÔ‡ÌËÛ ÙÔ „·Ï›‰È ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È Û‹ÎˆÛ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÚÔ‡¯Ô ÛÙÔ Êˆ˜. ∆Ô ÎÔ›Ù·Í ̒ Â˘Ï¿‚ÂÈ·. 淯ԇτ Ì ·ÁˆÓ›· οı ÙÔ˘ Ù˘¯‹, Ì‹ˆ˜ ‚ÚÂÈ ·Ù¤ÏÂȘ. ∆›ÔÙ·!. ŒÓȈÛ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜. ∂›¯Â οÓÂÈ, Ú·ÁÌ·ÙÈο, ı·˘Ì¿ÛÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¢È¿ÏÂÍ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿. ŸÌÔÚÊ·, ÁÂÚ¿, Ó· ÛÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔ‡¯Ô. ¡·

ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Ì ¯¿ÚË! ŒÈ·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ÈÔ ÏÂÙfi ‚ÂÏfiÓÈ Î·È ¤Ú·„ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿. ∆· ÎÔ˘ÌÈ¿ Ù˘ ·Á¿˘. ¡· ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Á·Ï‹ÓË Û’ fiÏË ÙËÓ Ï¿ÛË. ∫·ÏfiÙ˘¯Ô Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ 2003 £· ÙÔ ‚Ú›Ù ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·: πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ¢È·˘Úfi˜, ¶¤ÙÚ· & ª¤Ù·ÏÏÔ, Link.

32.

34.

33.

35.

000


NEW 1 ñ Rock Radio ÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. √ Rock Radio ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙÔ˘, ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹˜. ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi Ù· ‰È·ÛËÌfiÙÂÚ· ·ÛÙ¤ÚÈ·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔ̤˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÈÓ‰¿ÏÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ·fi ÎÔÓÙ¿. ñ °˘Ó·›Î˜, ÌËÓ „¿¯ÓÂÙ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Â›Ó·È Â‰Ò! ™‡Ìʈӷ Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Focus, Ô Rock Radio Â›Ó·È 1Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ (18-24) Ì 10,1% ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Rock Radio Â›Ó·È 1Ô˜, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ì ͤÓË ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜.

294

NEW 2 ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Fitness, Fitness & Fruits, Clusters Ì ‰ÒÚÔ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ηʤ Nespresso §¿‚ÂÙ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ Nestle Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÎÔ˘fiÓÈ· Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ¿Óˆ ÛÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ Fitness, Fitness & Fruits Î·È Clusters Î·È ÌÔÚ› Ó· ›ÛÙ ÂÛ›˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 100 Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·fi: ÌÈ· ηÊÂÙȤڷ Nespresso, 4 ı‹Î˜ Ì 10 ο„Ô˘Ï˜ ηʤ Ë Î·ıÂÌ›· (Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ·fi 9 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ) Î·È 2 ÎÔÌ„¿ ÔÚÛÂÏ¿ÓÈÓ· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· espresso.

NEW 3 ∆√ BECEL PRO.ACTIV ¢π∂£¡∏™ À¶√™∆∏ƒπ∫∆∏™ ∆∏™ ¶∞°∫√™ªπ∞™ ∏ª∂ƒ∞™ ∫∞ƒ¢π∞™ ∆Ô Becel pro.activ ÁÈfiÚÙ·Û ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∫·Ú‰È¿˜ Ì ‰‡Ô ÂȉÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË, ¡Ô 1 ·Ú¿ÁÔÓÙ· ΛӉ‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ú‰ÈÔ¿ıÂÈ· ̤۷ ·fi ÂӉȷʤÚÔÓ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi, ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ·È¯Ó›‰È «µ‹Ì·Ù· ∫·Ú‰È¿˜» Î·È Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÒÚ·. ∆Ô Becel pro.activ, Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÙÚfiÊÈÌÔ, Ô˘ ÌÂÈÒÓÂÈ Ù· Â›‰· Ù˘ LDL «Î·Î‹˜» ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ηٿ 10-15% Û ÌfiÏȘ 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜.

news ñ news ñ news ñ news ñ news ñ news ñ


ñ

NEW 4 ∂ÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ¯ÔÚËÁÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ¢∂§∆∞ ¶ÚÔÙ‡Ô˘ µÈÔÌ˯·Ó›·˜ °¿Ï·ÎÙÔ˜ ∞.∂. ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Û ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÓfi˜ Ôχ¯ÚˆÌÔ˘, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜, ÒÛÙ ӷ Ù· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ Ì ÙÚfiÔ Î·Ù·ÓÔËÙfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ∏ ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ‰ÒÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÎÔ˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ Ì ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.

NEW 5 ¡¤Ô ∞µ∞• CLASSIC ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ∞µ∞• ÂÁηÈÓ›·Û ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ηٿÛÙËÌ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì›· ·ÎfiÌ· ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÌÔÓ·‰Èο, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ¤ÈÏ· Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ̛· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÂȉÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈÌÒÓ. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ʈÙÈÛÙÈο Ê¿ÛÌ·Ù· Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÈÙÈÔ‡, art de la table, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È exclusive ÁÚ·Ê›·, ·fi ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ·ÁÎÔÛÌ›·˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Ô›ÎÔ˘˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔÔÚ›·, ÙËÓ ¿„ÔÁË Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. ¢È¿ÛËÌÔÈ Ô›ÎÔÈ Ìfi‰·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο showrooms ÛÙÔ ∞µ∞• CLASSIC £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∆Ô Ó¤Ô ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ ηٿÛÙËÌ· 1700ÙÌ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi parking Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ 22 . ∂›Û˘ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó Î·È Ó· χÓÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˙‹ÙËÌ· ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘˜, ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘.

NEW 6 Party Land. ŒÓ·˜ Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ۯ‰ȿÛÂÙ ‡ÎÔÏ·, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¿ÚÙÈ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ, ·ÔÎÚÈ¿ÙÈη ¿ÚÙÈ, ‰ÂÍÈÒÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Î·È ‚·ÊÙ›ÛˆÓ, ¿ÚÙÈ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î.·. ∞Ê‹ÛÙ ÙËÓ Ê·ÓÙ·Û›· Û·˜ ÂχıÂÚË Î·È Î·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ¶. ªÂÏ¿ 44 ÙËÏ. 0310 250505

news ñ news ñ news ñ news ñ news ñ news

295


New 7 Assos Slims & Kathy Heyndels ∆· ÊÂÙ›¯ Ù˘ Ìfi‰·˜ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ· ı· Â›Ó·È Ù· tatouage Ù˘ Kathy Heyndels Î·È Ù· Assos Slims. Look ÙÔ˘ show Ô˘ ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó Ù· tatouage Û ÈÓ‰ÈÎfi ÛÙ˘Ï Ô˘ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó Ì fiϘ ÙȘ Ù¿ÛÂȘ: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ‰¤ÚÌ· Î·È ÁÔ‡Ó·, ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· Û ·Ó‰ÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, ÎÂÓÙË̤ӷ Ù˙ÈÓ, ‚Ú·‰ÈÓ¿ ÊÔڤ̷ٷ Û ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ˘Ê¿ÛÌ·Ù·. µ·ÛÈÎfi˜ ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Assos Slims, ÙÔ Ó¤Ô ÙÛÈÁ¿ÚÔ Ô˘ ·ÈÊÓȉȿ˙ÂÈ Ì ÙÔ minimal, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË Á‡ÛË ÙÔ˘.

296

New 8 ∏ «ª¤‰Ô˘Û·» Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÁÔÚÁfiÓ·, Ô˘ Ì¿Á¢ fiÔÈÔÓ ÙÔÏÌÔ‡Û ӷ ÙËÓ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË «ª¤‰Ô˘Û·» Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Â›Ó·È ¤Ó· bar - bristo, ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Capsis Bristol ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫·ÙÔ‡ÓË ÛÙ· §·‰¿‰Èη, Ô˘ ÈÛÙfi ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘, Ì·Á‡ÂÈ Á¢ÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘. ∆· «Ì·ÁÈο Ê›ÏÙÚ·» ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ·, ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÒÌ· Î·È Ì˘Úˆ‰È¿ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ∆ÚÈ¿ÓÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ «Eraclea» ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÁÔËÙ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡ Ï¿ÙÚË ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡. ∏ ¤ÎÏËÍË fï˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· Á¢ÙÔ‡Ó ÙË ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÙÔ˘˜ Û fondue ‹ Ì ·ÁˆÙfi.

New 9 ¡∂√ ∫∞∆∞™∆∏ª∞ DIOR COLLECTION MAISON. ∏ ΢ڛ· §ÂÒÓË ¡ËÛÈÒÙË - µfiÙÙ· ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Christofle Î·È Christian Lacroix ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Ì’ ¤Ó· Ó¤Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ PAVILLON CHRISTOFLE ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, ∫Ô˘Ì¿ÚË 5. ∆Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· DIOR MAISON ÂÎÙfi˜ ·fi ÔÚÛÂÏ¿Ó˜, ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ· Î·È ¿ÏÏ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Î·È ¯ÚËÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ, ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Â›‰Ë Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, fiˆ˜ ÌÔ˘ÚÓÔ‡˙È·, ÂÙÛ¤Ù˜, ÛÂÓÙfiÓÈ·. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜, ʈÙÂÈÓfi˜ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Úı ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ÓfiÙ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈΤ˜ Ì·˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ.

news ñ news ñ news ñ news ñ news ñ news ñ


ñ

New 10 ¶ƒ√™π∆∞ ÛÙÔÓ ∫∞£∂¡∞ ªÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ æ˘¯È·ÙÚÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Î·È Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ οı ˘ËÚÂÛ›·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ·fi ÙÔ æ¡£. ∂ÈϤÔÓ, οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ‹ ·fi ÙÔ æ¡£ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ̤۷ ·fi ‰ÂÏÙ›· ∆‡Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ «¢ÂÏÙ›Ô ¢Ú·ÛÙËÚÈÔًوӻ. www.psychothes.gr

New 11 √ Rock Radio fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÂÎ¤ÌÂÈ ¢√ƒÀº√ƒπ∫∞ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ ·ÎÔ‡Ó Û fiÔÈ· ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ÚÔοÚÂÙ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ rock ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̠fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È Â›Ó·È Ë ·Ú·Î¿Ùˆ: HOTBIRD frequency: 120188 Vertical 27500 9/4.

New 12 PARAPOLI bar - restaurant ™ÙË §ÂˆÊfiÚÔ ¡›Î˘ 15, ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ·Ú·Ï›·, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÚfiÙ·ÛË „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ∆Ô bar restaurant PARAPOLI Ù· ¤¯ÂÈ fiÏ· Û ˘ÂÚıÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi: À¤ÚÔ¯Ë ı¤· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Ì ¿Ú· ÔÏϤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÔÏϤ˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È «·È¯Ó›‰È’ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ, ÔÏÏ‹ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∆Ô PARAPOLI Â›Ó·È Ì›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÂÙ·Èڛ˜ UNET, Ô˘ ·˘Ùfi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™·Ô˘ÓÙ˙‹ Î·È Ì ÙËÓ ÔχÙÈÌË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ chef °ÈÒÚÁÔ˘ ∫Ô˘ÚÎÔ˘Ï¿ÎË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ. ∆ËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ۯ‰›·ÛË Î·È design ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ARK TEAM.

New 13 ∏ ηϋ ̤ڷ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ… Ì ·›ÛÙÂ˘Ù· ‰ÒÚ· ¡√∫π∞ ∞ÚΛ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÛÙÔȯ›· Û·˜ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ÎÔ˘fiÓÈ ÙˆÓ Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Û·˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Corn Flakes, Golden Grahams Î·È Crunch Ù˘ Nestle ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÙ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÌÔÚ› Ó· ›ÛÙ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο ‰ÒÚ· Ù˘ NOKIA: 10 ÎÈÓËÙ¿ ¡√∫π∞ 5510 Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, „ËÊÈ·Îfi music player Î·È ¤Í˘ÓÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ, 20 ÙÛ¿ÓÙ˜ NOKIA Snowboard Î·È 30 Û·Î‚Ô˘·ÁÈ¿˙ ¡√∫π∞ ÁÈ· ·Í¤¯·ÛÙ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë ·Û‡ÁÎÚÈÙË Á‡ÛË ÙˆÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Nestle!

news ñ news ñ news ñ news ñ news ñ news

297


New 14 µÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4, art/house ∆ËÓ ¶¤ÌÙË 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ Art House ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ & ÛÙ˘Ï›ÛÙÚÈ·˜, ¡ÙfiÚ·˜ ∫ÂÙ›ÎÔÁÏÔ˘ Ì ı¤Ì· «¶·Ú·Û΋ÓÈ· ªfi‰·˜ (Backstage)». ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¿ÚÙ˘ prive’ Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ‚Ú¿‰È·, Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∆Ë ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ‰È·ÎfiÛÌËÛË- ¤ÎÏËÍË ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, Ë ›‰È· Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Art House. ∞fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ Art House ı· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ηʤ, Ù¤¯ÓË Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋! ∆· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÙÔ Art House ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ˙ÂÛÙfi, ÁÈÔÚÙÈÓfi ÎÚ·Û›! ∂›Û˘, ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Art House Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ TOP 10 ·fi ÙÔ˘˜ dJ’s ÙÔ˘ Art House.

298

New 15 ∂Ï¢ıÂÚÒÛÙ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ‚‹Ì·, ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙÔ ÎÔÚÌ› Û·˜ Î·È ·ÊÂı›Ù ÛÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û’¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ, Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ¯ÔÚÔ‡ PASO LIBRE ÛÙËÓ ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ 42. ™ÙËÓ PASO LIBRE ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔÈ ¯ÔÚÔ›, ‰ËÏ·‰‹ Rumba, Cha-Cha, Mambo, Samba, Bolero, Paso Doble, ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ Tango ηıÒ˜ Â›Û˘ Walta, ∂˘Úˆ·ÈÎfi Tango, Fox trot. ∂›Û˘ Ë Û¯ÔÏ‹ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ì˘Ëı›Ù ے ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ›‰Ô˜ ¯ÔÚÔ‡ ÙȘ "∫§∞∫∂∆∂™". ∂›Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·È‰Èο Î·È ÂÊË‚Èο ÙÌ‹Ì·Ù· ηıÒ˜ Î·È ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÂÏÏÔÓ‡ÌÊˆÓ ÁÈ· Ì›· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∆¤ÏÔ˜ Ë PASO LIBRE ·Ú¤¯ÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ·fi ÙÔ ∂£¡π∫√ ™Àªµ√À§π√ Ã√ƒ√À ∂§§∞¢√™ (∂™Ã∂)

New 16 He haw clearly discovered Smirnoff. "√ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÙÂÓfiÚÔ˜ Salvatore Licitra ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi Î·È ·Ó·Î·Ï‡Ù ÙÔÓ ÚÔÎ ÛÙ·Ú Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ì¤Û· ÙÔ˘" √ Â·ÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ «Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÙÂÓfiÚÔ˜» Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ì ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÚÈ¿‰· ÙˆÓ L.Pavarotti, P. Domingo Î·È J. Carreras, ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÙÚÒÓ Ó· ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓË Û˘ÁΛÓËÛË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. ∞ÊÔ‡ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙËÓ Smirnoff ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÚÔÎ ÛÙ·Ú ˘ÂÚ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ fiÂÚ·˜. ∏ Ù·ÈÓ›· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙÔ √˘ÁÁÚÈÎfi £¤·ÙÚÔ Katona Jozsef Szinhas.

news ñ news ñ news ñ news ñ news ñ news


∏ fiÏË Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓË ÛÙ· ÁÈÔÚÙÈÓ¿ Ù˘. ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·! ∆· Ï·ÌÈfiÓÈ· ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. √ ªÂÛÛ›·˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË Ê¿ÙÓË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ „˘¯¤˜ Ì·˜. ŸÏÔÈ Ì·˜ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì fiÌÔÚÊ·, ‹ÚÂÌ· Î·È Á·Ï‹ÓÈ·. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙË fiÏË, ¤¯Ô˘Ó ÙË ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜, ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ı·ÙÚÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ÔÈfiÙËÙ·, ÂÈηÛÙÈο, ı· ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ÀÁ›· Î·È Â˘Ù˘¯›· Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜!

¤ˆ˜ 10/12/02

∞¶√°∂π√ ™ÙÔ «Ì˘ÛÙÈÎfi» ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÌÂÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘: ÌÈ· ʇÛË ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÂͤÏÈÍË, ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ì·˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì¤Û· ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÁηÏÂÚ› «∞fiÁÂÈÔ» Ë ™Ù¤ÏÏ· °ÎÔÏ›ÙÛË-∫Ô˘ÓÔ‡Ë.

ˆ˜ 15/12/02

∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ë ŒÏÂÓ· ∆˙‹Î·

ªÔÚʈÙÈÎfi π‰Ú˘Ì· ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ªÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ë ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋ ·¤‰ˆÛ·Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÂȯÂÈÚ› Ë ¤ÎıÂÛË «ªÔÚʤ˜ Î·È ÚfiÛˆ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ª.π.∂.∆.». ∏ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi 40 ¤ÚÁ· ÁÓˆÛÙÒÓ ÓÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú·‚¿ÏÏÂÈ, ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿, ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓ· ÚfiÛˆ· ̠ΛÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ÚfiÛˆ· ·˘Ù¿.

ˆ˜ 15/12/02

ÂÈηÛÙÈο

Gallery KALFYAN ∆ËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∆¿ÛÔ˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÁηÏÂÚ› Kalfyan. E›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ∞Ó ı¤Ï·Ì ӷ ÙÔÓ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì Û οÔÈÔ ÂÈηÛÙÈÎfi Ú‡̷ ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÌÂÙ·fi ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ. øÛÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ¿ ÚÔÛˆÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘.

299


¤ˆ˜ 19/12

∑∏¡∞ ∞£∞¡∞™π∞¢√À «°Âˆ¢ÂÛÌÔ›» ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ŒÊ˘ Ã·Ï˘‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙË ÁηÏÂÚ› «∑‹Ó· ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘». ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη, Ë Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¯ÚˆÌ·ÙÈο ‰›·, Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·Ṳ́Ó˜ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ.

ˆ˜ 20/12/02

GOETHE INSTITUT ™ÙËÓ ÁηÏÂÚ› ÙÔ˘ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Goethe ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÎıÂÛË Ì ¤ÚÁ· Ù˘ Hanne Voukalis Î·È Ù˘ Antje Duis. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ˜ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÔÏı¿ÚÈı̘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

¤ˆ˜ 5/01/03

∂æπ§√¡ ªÂ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Ë ÁηÏÂÚ› «Œ„ÈÏÔÓ». ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ηٷÍȈ̤ÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiˆ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¡., º·ÛÈ·Ófi˜ ∞., ƒ·˙‹˜ ∞., ªÈÁ¿‰Ë˜ °., ∞Ó‰Ú·‰¿Î˘ ¢., ª˘Ù·Ú¿˜ ¢., Î·È ¿ÏÏÔÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÈfiÙËÙ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ.

¤ˆ˜ 11/01/03

∆∂ƒƒ∞∫√∆∆∞ ªÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ οÓÂÈ Ë ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ ∆ÂÚÚ·ÎfiÙÙ·. ª·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ¯·Ú›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Ì·˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ı· ÙÔ˘˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∆ÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ Ë Ù¤¯ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÎÚÈ‚‹ Î·È ˆ˜ ÌÔÚ› ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¤ÚÁÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ı·˘Ì¿˙ÂÈ.

¤ˆ˜ 15/01/03

∞§∞∆∑∞ πª∞ƒ∂∆ ∆ËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ÷ڛÎÏÂÈ·˜ πˆÛËÊ›‰Ô˘-∆ÛÔ˘Ï¤·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ∞Ï·Ù˙¿ πÌ·Ú¤Ù. ºÈÏÔÛÔÊ›· Ùˆ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È fiÙÈ, «√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ΢ÓËÁ¿ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Ì ÊÚfiÓËÛË ÚÔÛ·ı› · ‰È·ÙËÚ› ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÌÂÚÈο ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, Â› ϤÔÓ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ, ¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· Â›Ó·È ıÂÌÂÏȈ̤ÓË Ë ˙ˆ‹ Ì·˜».


¤ˆ˜ 20/01/03

°∂¡π ∆∑∞ªπ ∆ËÓ ¤ÎıÂÛË ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ °Î¤Ï· ∫ÂÛ›‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ °ÂÓ› ∆˙·Ì›. √ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ì ÌÈ· Ó¤· ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›·. ∞fi ÙË ¤ÎıÂÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· fiÙÈ Ô ÁχÙ˘ ‰È¿ÏÂÍ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.

ˆ˜ 15/02/03

TinT ªÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ª·Ú›· °È·ÓӷοÎË ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› TinT. ∞fi ¤Ó· Ù·Í›‰È Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÛÙËÓ ƒÒÌË, ¤ÂÛ ¿Óˆ Û ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Bonnard, Ì ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Â›Ó·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ Î·È Ë ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜.

>> ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· 2002 ª∞∫∂¢√¡π∫√ ª√À™∂π√ ™À°Ãƒ√¡∏™ ∆∂á∏™ ªÂ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘ ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ bazzart, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ∞ʛۘ, ‚È‚Ï›·, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÎÔ‡ÎϘ, ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ‰ÒÚ·. ∞fi Ù· ̤۷ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÂÎÙÂı› Î·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ - ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªª™∆, Ë ÔÔ›· Î·È ı· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÌfiÓÈÌË ¤ÎıÂÛË ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¤Ú˘Á˜ ÙÔ˘: ™‡Á¯ÚÔÓ· ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ‚›ÓÙÂÔ, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi, ÛÙȘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˜ È·, Ï‹ÚÂȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi ÛÙȘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˜ È·, Ï‹ÚÂȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ. ∆Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ‰ˆÚ¤˜ ÙˆÓ ª¿Á‰· ∫ÔÙ˙È¿, °ÈÒÚÁÔ˘ ∞¤ÚÁË, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· •ÂÓ‹, ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ Î·È ¡·Ù·Ï›·˜ ™·¯›ÓË Î·È ¿ÏψÓ.


ı¤·ÙÚÔ ∫ƒ∞∆π∫√ £∂∞∆ƒ√ µ√ƒ∂π√À ∂§§∞¢√™

ªÂ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ı· Ì·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ Ë̤Ú˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. £· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÏÔÈfiÓ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ ÃÔÚÔı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: «∆Ë Ì¤Ú· Ùˆ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ ÌÔ˘ ‹Ú· ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË»-«Handle with care». ¢˘Ô ¤ÚÁ· Û ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹. ∆Ô ÚÒÙÔ ÌÈ· Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÃÔÚÔı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫.£.µ.∂. Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¯ÔÚÔ‡ «§¿ıÔ˜ ∫›ÓËÛË» Û ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª›¯Ô˘. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÃÔÚÔı¿ÙÚÔ˘ Û ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ºˆÓÈ·‰¿ÎË. ∂›Û˘, «√ Ù·ÍȉÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ÃÂÈÌÒÓ·» Û ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ƒ‹ÁÔ˘ ÙȘ «¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ 2003» Û ÌÔÚÊ‹ ‰›Ù˘¯Ô˘, Û ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È ∞Ì¿ÏÈ·˜ ª¤ÓÓÂÙ Î·È «∆· ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈο ¯·ÌÔÁ¤Ï· Ù˘ ∆˙ÔÎfiÓÙ·», ÌÈ· ·ÎfiÌ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¯ÔÚÔ‡ «¡¤ËÏ˘˜» Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∫ÂÚ‚·Ó›‰Ô˘ ÛÂ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙÔ ∫.£.µ.∂. £∂∞∆ƒ√ ∞¡∂∆√¡ 26/12/02 - 12/01/03 ™Â ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚÂÌȤڷ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ «™Ù¿Ï˜ ¤ÚˆÙ·» ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ı·ÙÚÈ΋ ‰È·Û΢‹ ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ∞ÏÌ¤ÚÙÔ ∂ÛÎÂÓ¿˙Ë. ŒÓ· ¤ÚÁÔ ·ÓÙÈÌÈÏÈÙ·ÚÈÛÙÈÎfi, ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi, ÙÚ˘ÊÂÚfi, ÂÚˆÙÈÎfi! ∞ÎÚÔ‚·Ù› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Á¤ÏÈÔ Î·È ÙËÓ Û˘ÁΛÓËÛË. ∏ ·ÔÌ˘ıÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ¿ÓÙÚ· ̤۷ ·fi Ù· ÎÚ˘Ê¿ ‚ϤÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‹Úˆ· Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË. ºÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ „˘¯È·ÙÚÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi Ù· ÎfiÌÏÂÍ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÌÔÓ¿¯· ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. ªÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Î·ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î·. ∞À§∞π∞ ˆ˜ 27/12/02 ªÂ ÙÔ ·ÓÔÚıfi‰ÔÍÔ ıÚ›ÏÂÚ ÙÔ˘ ™Ù‹‚ÂÓ ª¿ÏÏ·ÙÚ·Ú «∏ °˘Ó·›Î· Ì ٷ ª·‡Ú·», ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÔÌfiÙÈÙÏÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ ™Ô‡˙·Ó Ã›Ï ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Û·È˙fiÓ ÙÔ £¤·ÙÚÔ ∞Ó·˙‹ÙËÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∆Ô ¤ÚÁÔ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ·fi 7 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ı· οÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ∞À§∞π∞ Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ∏. µ·Î·ÏÔÔ‡ÏÔ˘ & ¶. ™Ô˘ÚÏ¿Áη.

«™Ù¿Ï˜ ¤ÚˆÙ·»


∫π¡∏ª∞∆√£∂∞∆ƒ√ ¶∞§§∞™ ˆ˜ 27/04/03 ∆Ô ¤ÚÁÔ Ì ٛÙÏÔ «√ Ì¿ÁÔ˜ ÙÔ˘ √˙» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ ÛÙÔ ¶∞§§∞™ Û ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ΛÌÂÓÔ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· æ·ÏÙfiÔ˘ÏÔ˘. «∆Ô fiÓÂÈÚÔ Á›ÓÂÙ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·», ÔÈ ı·٤˜ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó «¤Ú· ·fi ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ» ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜.

*·˘Ù¿ Î·È ….¿ÏÏ· ¤ˆ˜ 31/12

∫ƒ∞∆π∫√ ª√À™∂π√ ™À°Ãƒ√¡∏™ ∆∂á∏™ √Ì·‰È΋ ¤ÎıÂÛË µ·ÏηӛˆÓ ºˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ «New Balkan» ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ì·˙› Ì ÙËÓ µ·ÏηÓÈ΋ ŒÎıÂÛË ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙÔ µ·ÏηÓÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï comics, ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘ ÛÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, (∞Ôı‹ÎË ∞ã). ∞Ó¿ÏÔÁË ¤ÎıÂÛË ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙÔ ÊÔÚ¤· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, (‚ϤÂÙ ʈÙÔÁÚ·Ê›·), Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ, fiˆ˜ Kolundzija Dorjan, Djordie Odanovic, Î. ·.

π∞¡√™

ñ13/12/2002. ™ÙȘ 7.00 Ì.Ì., Ë ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ·È‰È΋ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÕÏÎË ∑¤Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ù˘ ‚È‚Ï›Ô «∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Î·È ÔÈ ·Ú¿¯Ó˜ Ù˘» Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫∂¢ƒ√™. ñ16/12/2002. ™ÙȘ 8:00 Ì.Ì., Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· µ·ÚÂÏ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙfiÌÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ «∞¡¢ƒ∂∞™ ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À:1919-1981». £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ ËÁ¤ÙË: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¡›ÎÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜, ™ÔÊ›· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÿÚ˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜. ñ18/12/2002. ™ÙȘ 7:00 Ì.Ì., ÛÙÔÓ π∞¡√ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 24), ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÏÂÓ·˜ ∞ÚÙ˙·Ó›‰Ô˘ «ºÂÁÁ·ÚÔ¯ÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·» Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ªπ∫ƒ∏ ªπ§∏∆√™. ñ20/12/2002. ™ÙȘ 8:00 Ì.Ì., Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ™Ê˘Ú›‰Ë˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ˘fiıÂÛË» Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫∞™∆∞¡πø∆∏. £· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ª·ÓÒÏ˘ •ÂÍ¿Î˘.

000


ºø∆√°ƒ∞ºπ∫√ ∫∂¡∆ƒ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ 16/12/02 ∆Ô º.∫.£ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¶·˙¿ÚÈ. ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜, Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. «¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ºø∆√ÁÚ·ÊÔÊÔÏÈÎfi ÎÔÈÓfi. º¤ÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi» ∫·Ê¤ - °Î·ÏÂÚ› ¢∏ªπ√Àƒ°π∞ ∂ˆ˜ 08/11/03 ∂ÎıÂÛË ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫›ÙÛÔ˘, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «ª¡∏ª∂™ ¶√§∂ª√À», ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Î·Ê¤ Ì·Ú ÁηÏÂÚ› ¢∏ªπ√Àƒ°π∞. ∏ ¤ÎıÂÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ º.∫.£. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ∞ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ºˆÙÔÁڷʛ˜ ·È‰ÈÎÒÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, Î·È ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ·Ú·ÌÔÚʈ̤Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο, ·fi ÙËÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘. ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ •Â¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏË ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ Ì·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Î·È ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. 1-2/12 ñ1-2/12: ªÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ «ªÔÓÙ¤ÚÓÔÈ ∫·ÈÚÔ›, ™ÂÈÚ¿ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ A. Charlie Chaplin, ·Ó‚¿˙ÂÈ Ë ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ ‰‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Timothy Brock. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Charlie Chaplin, ÛÙÔÓ ‚ˆ‚fi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Ch. Chaplin Î·È Ë ·ÚÙÈÙÔ‡Ú· Í·Ó·ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1999 ·fi ÙÔÓ Timothy Brock Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ soundtrack Î·È ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ch. Chaplin ÛÙË °ÂÓ‡Ë. 14/12 ñ14/12: ™˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ¶·È‰È΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ µÈ¤ÓÓ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ 19-23/12˙· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Û ‰È‡ı˘ÓÛË Raoul Gehringer. ñ19-23/12:∆ËÓ ·È‰È΋ fiÂÚ· «ªfiÌÔ» ÙÔ˘ ÕÏÎË ª·ÏÙ¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÌÈ· fiÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÏÂÙ¿ Î·È Ù· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· οı ·ÓıÚÒÔ˘, ÌÈÎÚÔ‡ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘: ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Î˘Ï¿, ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› Ô ÃÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ì·˜ Ë ˙ˆ‹.


ªÀ§√™ ¢∂∫∂ªµƒπ√™ ñ ACTIVE MEMBER 14/12 ñTHE FRANTIC V opening act THE PSYKICKS 14/12 ñ TRIO BALKANO 15/12 ñ SUGAR MATE + SCAB LEVEL featuring GROOVE EXPLODERS dj team 19/12 ñ MONIE & MONIE CONNIENTE 19-21/12 24-28/12 ñ PARADISE LOST 20/12 ñ Party ÙÔ˘ Ú·‰.ÛÙ·ıÌÔ‡ 1055 rock 20/12 ñ GABIN 21/12 ñ DE FACTO 21/12 ñ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·È‰È΋ ÂΉ‹ÏˆÛË (ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜, 12.00 .Ì. - 2.00Ì.Ì.) 22/12 ñ "BLUES CHRISTMAS" STREET CHOIR, COZMIC BLUES & guests jamming 24/12 ñ ¡∞∆∞™™∞ ª√Àª∆∑π¢√À 24/12 ñ ¡∞∆∞™™∞ ª√Àª∆∑π¢√À 25/12 ñ"BLUES CHRISTMAS" KING BE 25/12 ñ ¡∞∆∞™™∞ ª√Àª∆∑π¢√À 26/12 ñ ¡∞∆∞™™∞ ª√Àª∆∑π¢√À 27/12 ñ DJ TATTI & friends (house party) 28/12 ñ ART HOUSE presents : the FAMOUS PARTY, DIM DJ - DJ Pic 31/12

CLUB •À§√Àƒ°∂π√ •À§√Àƒ°∂π√ •À§√Àƒ°∂πO ∞¶√£∏∫∏ CLUB •À§√Àƒ°∂π√ CLUB •À§√Àƒ°EIO ∞¶√£∏∫∏ •À§√Àƒ°∂π√ CLUB CLUB •À§√Àƒ°∂π√ CLUB CLUB •À§√Àƒ°∂π√ CLUB

π∞¡√À∞ƒπ√™ 2003 ñMONIE & MONIE CONNIENTE ñ¢À∆π∫∂™ ™À¡√π∫π∂™ ñSTREET CHOIR ñUNIVERSAL TRILOGY ñADD N TO X ñEARTHBOUND ñæ√ºπ√π ∫√ƒπ√π

1- 4/01 4/01 5/01 10/01 11/01 18/01 25/01

∞¶√£∏∫∏ •À§√Àƒ°∂π√ •À§√Àƒ°∂π√ CLUB CLUB •À§√Àƒ°∂π√ •À§√Àƒ°∂π√

√ ¢ÈÔÁ¤Ó˘ ¢·ÛοÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ª√M√CO

ACTIVE MEMBER


i

Music Meeting point Mylos, all time music party bar ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘, Ô Ó¤Ô˜ «Îˆ‰ÈÎfi˜» ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜! ŒÓ· ÊÈÏÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ, Î·È Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ…. DJs, ‚ÈÓ˘ÏÔ¿˙·ÚÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‰›ÛΈÓ, video ÚÔ‚ÔϤ˜ & happenings, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ŸÏÔÈ ÔÈ ‹¯ÔÈ, fiÏÔÈ ÔÈ Ú˘ıÌÔ›, fiÏ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ….

¶∂∆ƒπ¡√ - «∫fiÎÎÈÓÔ ÊÈÏ› ÛÙÔ ÛÙfiÌ·» ª’ ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰›ÓÂÈ ¯ÚÒÌ· Î·È ˙ˆ‹ ÛÙȘ Ó‡¯Ù˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ¡‡¯Ù˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË, ¶˘Í §·Í, ∫·ÙÛÈÌ›¯·, ∞ÏÂ͛Ԣ, °·Ï¿ÓË) Î·È ÔÏÏÔ‡˜ guest stars. . ªÂ Ô‰ËÁfi ÙÔ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ Î¤ÊÈ, ÔÈ ·ÏȤ˜ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. ∏̤Ú˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ (·fi ÙȘ 11.00Ì.Ì.) ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· (·fi ÙȘ 3.00 Ì.Ì. Ì ԇ˙Ô Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜, 5.00Ì.Ì Ì Ԣ›ÛÎÈ Î·È ‚fiÙΘ)

THE FRANTIC V √È Frantic V ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ª‡ÏÔ! ™¯Â‰fiÓ 2 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û˘Ó·˘ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÔÈ Frantic V, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ •˘ÏÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ï‹Ú˜ ÛÂÙ Ì ·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ‰È·Û΢¤˜ ·fi ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ 60’s garage. ∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ˘fiÛ¯ÂÙ·È, fiˆ˜ ¿ÓÙ· Î·È fiˆ˜ ÔÈ ÈÛÙÔ› ηϿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÌÈ· ÂÎÚËÎÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÁÂÌ¿ÙË ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡˜ 60’s ‹¯Ô˘˜ Î·È groovy ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi! ∆Ë ‚Ú·‰È¿ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Psykicks SUGAR MATE + SCAB LEVEL featuring GROOVE EXPLODERS dj team ¢˘Ô ·Ô ÙȘ ÈÔ ÂÏȉÔÊfiÚ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Ì¿ÓÙ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ì·˙› Ì 2 dj's Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ live Û party ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ¤Ó· “ıÂÚÌfi” ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ •À§√Àƒ°∂π√. ∏ underground pop ÙˆÓ SUGAR MATE Î·È Ë grunge dance ÙˆÓ SCAB LEVEL ı· ÂÓˆıÔ‡Ó Ì BIG BEAT,FUNK,HIP-HOP ÌÂψ‰›Â˜, ‚Á·Ï̤Ó˜ ·Ô Ù· ÈÎ-¿ ÙˆÓ GROOVE EXPLODERS. DJ TATTI OÈ ÂÙ·Èڛ˜ MUSIC HOUSE PRODUCTIONS GOLDEN STAGE ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó live ÙÔÓ remixer - ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Ú·ÁˆÁfi DJ TATTI , Ô˘ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜, Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì 4 ÈÎ-· Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ live ÌÔ˘ÛÈο ı¤Ì·Ù·. ª·˙› ÙÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÊÈÏÈο Î·È ¿ÏÏÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›, fiˆ˜ Ô DJ MIO.

GABIN ∆Ô ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙˆÓ GABIN, ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ fiÏË Ì·˜, ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÛÙÔ club ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘.ŒÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ Ùo ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ «Doo Wap, Doo Wap" . ™ÙȘ 21/12 Ûã¤Ó· ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Îϛ̷, Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ‚Ú·‰È¿ Ì lounge Î·È jazzy grooves ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡˜ Gabin ! Doo wap, doo wap, if you ain’t got that thing...


“BLUES CHRISTMAS” 24/12 Street Choir, Cozmic Blues & friends …jamming, 25/12 ∫π¡G BE ™ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ ·fi ÔÏÏ¿ blues Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÂÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ·›˙Ô˘Ó " ‰È·ÊÔÚÂÙÈο" οϷÓÙ·, ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ blues ¿ÚÙ˘ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ Street Choir & Cozmic Blues Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·Ó‹ÌÂÚ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ì ÙÔ˘˜ KING BE ! ¶·Ú·Û΢‹ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¶¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ 1055 ROCK ÛÙÔ •˘ÏÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ Paradise lost ÛÙÔ club, o 1055rock ı· οÓÂÈ ¶∞ƒ∆À!!!. ªÂ ÔÏÏ¿ happenings, ÔÏÏ¿ ‰ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜, live ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, Î·È ‚¤‚·È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÈÁ̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡. ∆Ô ¿ÚÙ˘ ı· Â›Ó·È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ, ÁÈ· ·˘Ùfi ¿Ì· ‰Â›Ù ηӿ ∞Á, µ·Û›ÏË Ì ¤ÙÛÈÓ· ÌË Ê‡ÁÂÙÂ... ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ¿ÚÂÙ ÙÔ ‰ÒÚÔ Û·˜.

i

∫ƒ∞∆π∫∏ √ƒÃ∏™∆ƒ∞ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ñªÂ ¤Ó· ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÔÚ·ÙfiÚÈÔ, ÙÔÓ «ªÂÛÛ›·» ÙÔ˘ G.F. Händel, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ë ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2002, ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ∆ÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ∞.¶.£., ÛÙȘ 21.00, Ì ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ÙÔÓ Gudni Emilsson Î·È ÛÔÏ›ÛÙ˜ ÙÔ˘˜ ª¿Ù· ∫·ÙÛÔ‡ÏË (ÛÔÚ¿ÓÔ), ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶··Ù˙È¿ÎÔ˘ (̤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ) Î·È ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ ™Ù·ÌfiÁÏË (‚·Ú‡ÙÔÓÔ). ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ƒÔ˘Ì¿ÓÈ΢ ƒ·‰ÈÔʈӛ·˜. ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÙÂÓfiÚÔ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÚÔÛ¯Ҙ. ñ10 /01/ 2003 ªª£ - 21.00 Horia Andreescu - ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÁÔ‡ÚÔ˜ - È¿ÓÔ ¶ ƒ √ ° ƒ ∞ ª ª ∞ :

F. Liszt. Totentanz ÁÈ· È¿ÓÔ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· F. Liszt. ∫ÔÓÙÛ¤ÚÙÔ ·Ú.2 ÁÈ· È¿ÓÔ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û Ϸ P.I.Tchaikovsky. ™˘Ìʈӛ· ·Ú.6, Û ÛÈ ‡ÊÂÛË ÂÏ¿ÛÛÔÓ·, ¤ÚÁÔ 74 ñ17 /01/2003 ªª£ - 21.00 Hikotaro Yazaki - ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜, ™›ÌÔ˜ ¶·¿Ó·˜ - ‚ÈÔÏ› ¶ ƒ √ ° ƒ ∞ ª ª ∞ :

A.Vivaldi. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÔ¯¤˜ N.Rimsky-Korsakov. ™Ô˘›Ù· «™Â¯Ú·˙¿ÓÙ» ñ31/01/2003 ªª£- 21.00 ¡›ÎÔ˜ ∞ıËÓ·›Ô˜ - ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜, ª·Ú›Ó· µÔ˘ÏÔÁÈ¿ÓÓË - ÛÔÚ¿ÓÔ, ª·Ú›· ∞ÛÙÂÚÈ¿‰Ô˘ - È¿ÓÔ ¶ ƒ √ ° ƒ ∞ ª ª ∞ :

L.v.Beethoven. ∫ÔÓÙÛ¤ÚÙÔ ÁÈ· È¿ÓÔ ·Ú.4, Û ÛÔÏ Ì›˙ÔÓ·, ¤ÚÁÔ 58 G. Mahler. ™˘Ìʈӛ· ·Ú.4, Û ÛÔÏ


∞fi ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· §ÂÊ¿ÎË √È ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· «ÂÈÚ‹ÓË Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰‡Ó·ÌË» ·ÏÏ¿ Ë ·ÏËıÈÓ‹ ÂÈÚ‹ÓË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË fiÔ˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‚ϤÂÈ Î¿ı ̤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ·‰È·¯ÒÚÈÛÙÔ ·fi ÙÔ fiÏÔ, ηıÒ˜ Ë ∞Ó·ÙÔÏ‹ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË ¢‡ÛË ÌÔÚ› Ë Â˘¯¤ÚÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛË, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ¢‡ÛË ¤Ó· ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÓÂȉËÙfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· Ì ÙËÓ Â͈ÙÂÚ›ÎÂ˘Û‹ Ù˘ Ì·˜ ·Ú¤Û˘Ú ے ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘. ∂ΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ÂÙ¿ÌÂ. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó‚ԇÌ „ËÏ¿ ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÈÎÔ‚·ÏÏfiÌ·ÛÙ ÎÈ ·Ó Ì¿ıÔ˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ∏ ¡¤· ∂Ô¯‹ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ‹‰Ë. ™ÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÓÔÈÒÛÂÈ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ fiÛÔ ·ÊËÚË̤ÓË ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ·›ÛıËÛË Î·È Ó· ÙËÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, Ë ¡¤· ∂Ô¯‹ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∏ ‡ÏË Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÊÚÔ˘Ú¿ Ô˘ ‚ϤÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û·Ó ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ Ê˘ÛÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ Û˘ÓÂȉËÙfiÙËÙ·. √È ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ó‡̷ Ó· ÎÈÓËı› Û’ ¤Ó· ÈÔ ÂχıÂÚÔ, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰ÔÌË̤ÓÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‡·Ú͢. √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÒÚ· ÌÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔÌÔÈ·ÛÙ› Ì’ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÌÈ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Û ÌÈ· ˘„ËÏfiÙÂÚË. ∆Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ ÁÚ·Ó¿˙È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ «ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ» Á˘Ú›˙ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÛÌÈÎfi Ï¿ÓÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡. ∞Ó Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ «ÁÚ·Ó¿˙È» ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÛÙÚ·Ê› Û ·ÚÌÔÓ›· Ì ÙÔ ıÂ˚Îfi, ı· ›̷ÛÙ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ï¿ÓÔ˘ Î·È Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ¿ ÔÌ·Ï¿.

308


2003: ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ηÌ‹˜. ∞ÈÊÓȉȷÛÌÔ›, ·ÏÏ·Á¤˜, ·Ôηχ„ÂȘ. ∆Ô 2003 ı· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜ Ì fiÏ· Ù· ıÂÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰Ú·Ì·ÙÈο Ô˘ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÂÊÙ·ÂÙ›·˜ ÁÈ· Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÙÔÌÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ͤÚÔ˘Ì ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó‹ıÂȘ, ·Ó·ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Û¯¤ÛÂȘ, ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Í›Â˜, ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È Î›ÓËÙÚ·. µ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÂÈ‚›ˆÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ·ÎÔ‡Ú·ÛÙË Û˘Ó¯‹˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·ÈÊÓ›‰È˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ∆ÚÂȘ Ï·Ó‹Ù˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ˙ˆ‰È·Î¤˜ ı¤ÛÂȘ ÂʤÙÔ˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜. ¶ÚÒÙ· Ô √˘Ú·Ófi˜ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ÂÚÓ¿ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ π¯ı›˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂΛ ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ¿ÏÈ ÛÙÔÓ À‰ÚÔ¯fiÔ Î·È Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 fiÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ

ÂΛ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2010. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ Ô ∫ÚfiÓÔ˜ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔ˘˜ ¢È‰‡ÌÔ˘˜ ÛÙȘ 5 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔÓ ∫·ÚΛÓÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂΛ ‰‡Ô ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2005. ∆Ú›ÙÔÓ Ô ÕÚ˘ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÊÙ¿ÌËÓË ÂÚ›Ô˘ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ˘˜ π¯ı›˜ ·fi Ù· ̤۷ πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ √˘Ú·ÓÔ‡ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÎÚ›ÛÈ̘ fi„ÂȘ Ì ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ∆ÔÍfiÙË. ∆¤Ù·ÚÙÔÓ Ô ¢›·˜ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔ §¤ÔÓÙ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÂÚÓ¿ ÛÙËÓ ¶·Úı¤ÓÔ. ◊Úı ÏÔÈfiÓ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÔÚ›·˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ·Á·ıÒÓ ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ·Ó¤·Ê·. ™Â ÁÂÓÈÎfi Â›Â‰Ô ı· ÂËÚ·ÛÙ› Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ‡ÊÔ˜, ÙÔ Îϛ̷ Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË Û ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ı· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Í›Â˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ı· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Ó¤ÔÈ ÙÚfiÔÈ ‰È·‚›ˆÛ˘ Î·È Ó¤· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË.

309


√π∫√¡√ªπ∫∂™ ¶ƒ√µ§∂æ∂π™ 2003: ∏ Ã√¡π∞ ∆ø¡ ∂∫¶§∏•∂ø¡ ∆Ô 2003 ÚԂϤÂÙ·È ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Î·È Û‡ÓÙÔ̘ Û ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÚ›ÛÂȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ¢‡Ô Ï·Ó‹Ù˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ˙ˆ‰È·Î¤˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ·˘Ùfi ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ ÙȘ Â΂¿ÛÂȘ Û ·Í›Â˜, ÌÂÙÔ¯¤˜, ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ Î·È Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∏ ÌÂٷΛÓËÛË ·˘Ù‹ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ Î·È ÙȘ οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Ù· ÈÛÔ˙‡ÁÈ· ∆Ú·Â˙ÈÎÒÓ √Ì›ÏˆÓ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈ› ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ∫ÂÊ¿Ï·È· ¢È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. √ √˘Ú·Ófi˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ π¯ı›˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2004 fiÔ˘ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ›ÛÔ‰Ô ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÂÓ Î¿ÔÈ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ·Á·ıÒÓ, ·ÏÏ¿ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ Û ·Í›Â˜, ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ·Ôı¤Ì·Ù· ÚԂϤÂÙ·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÚÔÌËÓ‡Ô˘Ó ÌÈ· ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÎÚ›ÛË ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ √ÈÎÔÓÔÌ›· Ì ı‡Ì·Ù· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂȘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ·ÁÎfiÛÌȘ ·ÁÔÚ¤˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2003 Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·Ó·Ï·Ì¤˜ ·Ó·Î¿Ì„ˆÓ. ªÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÈÔ Ô˘‰¤ÙÂÚË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fiÙ·Ó ÛÙȘ 6 πÔ˘Ó›Ô˘ Ô ∫ÚfiÓÔ˜ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ˘˜ ¢È‰‡ÌÔ˘˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔÓ ∫·ÚΛÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·. ∏ ÌÂٷΛÓËÛË ·˘Ù‹ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·Í›Â˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ı· Ô͇ÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ. ªÈ· ÌÈÎÚ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ·Ó¿Î·Ì„Ë ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∆fiÙ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó Î¿Ì„Ë ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ë ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· Ù˘ Á˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ı· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó ÔÈ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, µÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ªÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∆Ô 2003, Ì ÙËÓ ‡ÊÂÛË, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚË Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ √ÈÎÔÓÔÌ›·, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ηıÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÙÚÈÂÙ›· Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ!

310


∫ƒ

ê

∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜.(Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜) Ÿˆ˜ Û·˜ ¤¯ˆ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÔÓ‹ÛÂȘ. ∂¯ÂÙ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÓÈÒıÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ „˘¯ÈΤ˜ Û·˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜. ∞fi ÙË ÌÈ·, Ô √˘Ú·Ófi˜ Î·È ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ÕÚ˘ - Ô ∫˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ¶Ï·Ó‹Ù˘ Û·˜ - Û·˜ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓÔ‡Ó Î·È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ‚·ı‡ÙÂÚÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ Û·˜ ı· Û·˜ Ô‰ËÁ› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Î·È ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi Î·È Û¯Â‰fiÓ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÁÈ· Û·˜ ÙÔ˘˜ ∫ÚÈÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ηٿ ηÓfiÓ· ÔÈ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÁÎfiÛÌÈˆÓ ÌÔÓÔˆÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜, ÛÎÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ·‡Ú·˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi Û·˜ ıˆÚ›Ù ÙËÓ ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛË ·˘Ù‹ Û·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ηٿıÏȄ˘. ∫È fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ. ∞˘Ù‹ Ë ·ÔÌfiÓˆÛË Â›Ó·È Î¿ÔÙ ÙÔ ·Ó·Áη›Ô „˘¯ÈÎfi ‚¿ÏÛ·ÌÔ Î·È Ê¿ÚÌ·ÎÔ Î·È Ì·˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ··Ú·›ÙËÙË fiÛÔ Ë ‰›·ÈÙ·, Ë ÓËÛÙ›·, Ô ¤ÚˆÙ·˜ Î·È Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. °È’ ·˘Ùfi ÚÔÛ¢¯Ëı›ÙÂ Î·È ‰È·ÏÔÁÈÛÙ›Ù Ì ÙËÓ ⁄„ÈÛÙË ¢‡Ó·ÌË, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Ù˘ £Â›·˜ ·ÔÎ¿Ï˘„˘ Î·È ÁÓÒÛ˘ ∆˘. ™ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÚÔ˘Ù›Ó·˜ Î·È Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜ Â·Ó¿Ï˄˘ ı· ‚ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Í›· Ù˘ „˘¯ÔÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÏËÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÓfiÚ·Û˘. ŸÛÔÈ ‚¤‚·È· ›¯·Ù ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ·fi ‰ˆ Î·È ÌÚÔ˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÂÙÂ Î·È Ó· ‰È¢ڇÓÂÙ ÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Û·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2003. ∆· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È Ô ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ Û·˜ ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. £· ‰Â›Ù ˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Û·˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÏˆÓ Ì·˜, Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ӷ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ, ·˘Ùfi Ô˘ Ë ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ÛÔÊ›· ·ÏÏ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ ·fiÊıÂÁÌ¿ ÙÔ˘: ŒÓ ¶¿ÓÙ· ∂›Ó·È. ŒÚˆÙ·˜: ¢ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ı·̷ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹ ÁÈ· ʤÙÔ˜. √È Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ô Á¿ÌÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰È·Ù·Ú·¯ıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ı· ¢ÓÔËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û·˜ Û¯¤ÛˆÓ. ∏ ¤Í·ÚÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿˜ Û·˜, Ô ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Û·˜ ı· Û·˜ ʤÚÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ì ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜ Î·È ı· Û·˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜. √È ·Ó‡·ÓÙÚÔÈ ı· ¤¯ÂÙ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈο ÊÏÂÚÙ Î·È ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, Û˘¯Ó¿ Ì ͤÓÔ˘˜ ‹ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÓÔÔÙÚÔ›· ı· Û·˜ Ì·ÁÓËÙ›ÛÂÈ Î·È ı· Û·˜ ÚÔηϤÛÂÈ. ∫¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ‹ ·ÓÈfiÓÙ˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Û·˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÚÎÂÙÔ› Ó·ÚÔ› ı· ¤¯ÂÙ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔ 2003 ÁÈ· Ó· ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙ›Ù ‹ Î·È Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›Ù ÙÔÓ ¿ÓıÚˆfi Û·˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÈ· Ó¤· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ˙ˆ‹!

311


TA ƒ√™ ∞ÔʇÁÂÙ Û·Ù¿ÏË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ (Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜) ◊‰Ë ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ Î·È ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û·˜ ˙ˆ‹˜. ∆Ô ›‰ÈÔ Ê˘ÛÈο ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ù· ‚·ı‡ÙÂÚ· ÂÛˆÙÂÚÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛ˘, Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ „˘¯ÈÛÌÔ‡. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ı· ·ÊÔÛȈı›Ù ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Û·˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÈ̤ÏÂÈ· ÁÈ· Ó· ÚÔԉ‡ÛÂÙÂ. √È ÂÓ‹ÏÈΘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÙ Û ٿÍË ÙË ÛΤ„Ë Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ Û·˜, Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È Ë ·˘ÙÔÂÈı·Ú¯›· ı· ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Û·˜. ¶ÚÈÓ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ Û·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ηٿÏÏËÏ· Î·È ÛÎÂÊı›Ù fiÙÈ ÙÔ Ï·ÎˆÓ›˙ÂÈÓ ÂÛÙ› ÊÈÏÔÛÔÊ›Ó. ∏ ÚÔÛÔ›ËÛË Î·È Â›‰ÂÈÍË, Ë Ù¿ÛË Ó· ¤¯Ô˘Ì ¿Ô„Ë Î·È Ó· ÂÎʤÚÔ˘Ì ÁÓÒÌË Â› ·ÓÙfi˜ ÂÈÛÙËÙÔ‡, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û·˜ ÂÎı¤ÛÂÈ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ ÁÈ· Û¯fiÏÈ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ·Ú·Û΢‹ Î·È Ó· ›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ı· Û·˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi. •Â¯ˆÚ›ÛÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜, ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ̤۷ ·fi ηٿÏÏËϘ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ·Û΋ÛÂȘ. ªËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˙ˆÔÁfiÓÔ˜ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· Û·Ù·Ï¿Ù ٷ ·Ôı¤Ì·Ù¿ Ù˘ ÁÈ· „‡ÏÏÔ˘ ‹‰ËÌ·. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ·Û¯ÔÏ›ÛÙ Ì ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Û·˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÌËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ Ë ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›· ı· Û·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢ÓÔ˚΋ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi, ·ÚΛ ‚¤‚·È· Ó· ¤¯ÂÙ fiÚÂÍË Î·È ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì·˜ Âʉڛ· ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜! ŒÚˆÙ·˜: ∫·Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ‹ Ô Á¿ÌÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËηÓ. øÛÙfiÛÔ, fiÛ˜ Û¯¤ÛÂȘ Â¤˙ËÛ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο, ·ÊÔ‡ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ·Ó Ôχ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ô‰Â‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· Û·˜ fiÛÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘˜. √È ÂχıÂÚÔÈ ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ Û·˜ ¤¯ÂÙ ʤÙÔ˜ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ÛÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, Ì Ӥ· ÚfiÛˆ· Î·È Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙȘ ·Ú¤Â˜ Û·˜, ÙÔ ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ¿ıÏËÛ˘ ‹ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Û·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤¯ÂÙ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË. √È ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ÙÔ˘ 2003 ÁÈ· Ù· ÂÚˆÙÈο Û·˜ ı· Â›Ó·È ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘, Î·È ÔÈ Ì‹Ó˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜, √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Î·È ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ˙‹ÛÙ ¤ÓÙÔÓ· Î·È ÚÔ˘Ê‹ÍÙ οı ÂÚˆÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ı· Û·˜ ÚÔÛÊÂÚı›, ·ÊÔ‡ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ Âڈ̤ÓÔ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÂÈ ·fi ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÚÔ˘Ù›Ó· Î·È Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜!

312


¢ ¢Àª√π √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ - Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚfiÔ‰ÔÈ. (Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜) ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙÔ ÛÒÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Û·˜. ª¤Û· ·fi ·Û΋ÛÂȘ, ‰›·ÈÙ· Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÓÙ‡ÛÈÌÔ ı· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Â·˘Ùfi. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù· ¤¯ÂÙ ηٷʤÚÂÈ Ôχ ηχÙÂÚ· ·fi fiÙÈ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ, ·ÊÔ‡ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ Î¿ÔÙ ÙÔ £Â›Ô. øÛÙfiÛÔ, Û Â›Â‰Ô Ù˘ «ıÓËÙ‹˜ - ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜» Û·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ÂȉÂÎÙÈο ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ™ÙÔ Â›Â‰Ô ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›ÛÙ ԇÙ ¿ÚÈÛÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ·Û‹Ì·ÓÙÔ˜. ∫·Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2003 ·Û¯›˙ÂÙ ӷ ·Ó·Ù‡ÍÂÙ ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ‹ Û·˜ Ì ÙÚfiÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi. ¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙÔÓ ÛˆÛÙfi ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ¯Ú‹Ì· Ú¤ÂÈ Î·È ·˘Ùfi Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔ Ï·ÙÚ‡ÂÙ ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÊÔ‚¿ÛÙÂ. ∆Ô ¯Ú‹Ì· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ηْ ·Ó¿ÁÎË ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. √ ηÏfi˜ Ù¯ӛÙ˘ ͤÚÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘ Î·È fi¯È Ó· Á›ÓÂÙ·È ¤ÚÌ·Èfi ÙÔ˘˜. ªÈ· ηϋ ȉ¤· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ‹Ù·Ó Ó· ‰È‰·¯Ù›Ù ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛˆÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Û·˜. ∫¿ÔÙ ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ¿ Ì·˜ Î·È Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ‰È¿ÊÔÚ· ·Ó˘fiÛٷٷ ÛÂÓ¿ÚÈ·, ÏfiÁˆ ·ÂÈÚ›·˜ Î·È ¿ÁÓÔÈ·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÙ Â›Û˘ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¯Ú¤Ë ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο (‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜) Î·È ÌË ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο (‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÂÊ‹ÌÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ), ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο Ù· ÚÒÙ·. ªËÓ Í¯ӿÙ ‚¤‚·È· fiÙÈ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ¿ÏÏÔÙÂ Â›Ó·È Ú¿ÍË ·Ó·Áη›· Î·È Â˘Ê˘‹˜ ¿ÏÏÔÙ fï˜ Â›Ó·È ‚Ï·‚ÂÚ‹ Î·È ÔϤıÚÈ·. ∏ Ô͢‰¤ÚÎÂÈ· Î·È ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ, ı· Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û·˜ Ì¿ıËÌ· ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ! ŒÚˆÙ·˜: √È ÈÔ ÔÏÏÔ› ÂÚ¿Û·Ù ¤Ó· ¤ÓÙÔÓ· ÂÚˆÙÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛ¿ÚÈı̘ ÛÎËÓ¤˜, ˙ËÏÔÙ˘›Â˜, ‰È·˙‡ÁÈ· Î·È ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ∆Ô 2003 fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, Ì ÙËÓ Ù¿ÛË fï˜ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó. √ ÂÚˆÙÈÎfi˜ Û·˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· Û·˜ ηχÙÂÈ ·fiÏ˘Ù·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊı› ÙË ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ Û·˜ Î·È Ù· Ó¤· Û·˜ ¯Ô‡ÁÈ·. ∞ÚÎÂÙÔ› ÂχıÂÚÔÈ ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ Û·˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›Ù ̤۷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ô¯Ù¿ÌËÓÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ͤÚÂÙ ˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Á¿ÌÔ˜ ‹ Ë Û¯¤ÛË Û·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ̤۷ ·fi ¤Ó· ı˘ÂÏÏ҉˜ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ Ì ÙÔ ÎÚÂÛ¤ÓÙÔ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ¤ÎÏÂȄ˘ Ù˘ 23˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù· ÂÚˆÙÈο Û·˜ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Î·È Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÚˆÙÈÛÌfi Û·˜ ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı ‹ ÙÔÓ Î·Ù‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ó·‰›Ú, fiÙ·Ó Î˘ÚÈ¢ı›Ù ·fi ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ˙‹ÏȘ Î·È Ù· ¿ıË Û·˜. √ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ ı· ÊÈÏÙÚ¿ÚÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Î·È ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÌfiÓÔÓ ÔÈ ˘ÁÈ›˜, ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û·˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ¯·Ï¿ÚˆÛË Ô˘ ÙfiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È!

313


∫∞ƒ∫ÿ¡

™˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜. (Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜) ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‰ÒÛ·Ù ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Û·˜. ¶ÔÏÏÔ› ·fi Û·˜ ·Ó·Ï¿‚·Ù ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÛÔ‚·ÚÒÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ŒÚÂ ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ „˘¯ÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó Î·È Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â›Ó·È Ì·˜. ∞ÚÎÂÙÔ› ·fi Û·˜ ¤ÚÂ ӷ ‚ÈÒÛÂÙ ·Ú·‰ÔÛȷο ÓÂ˘Ì·ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, οÔÙ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· Ì ·Ó·ÛÙÔϤ˜ Î·È Êfi‚Ô˘˜. ∞˘Ù¿ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ 2003, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û·˜ Ì¿ıËÌ· ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û·˜ ÂÌÂÈڛ˜ ¿Óˆ ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ οÚÌ·. ÿÛˆ˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰›‰·ÁÌ· Ô˘ ·ÔÎƠ̂۷Ù ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·Á¿˘ ¤Ú· ·fi fiÚÈ· Î·È fiÚÔ˘˜. √È Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Û·˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙËÓ ·Á¿Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û·Ó ¤Ó· ‚·ı‡ ·›ÛıËÌ· ÂÎÙ›ÌËÛ˘, ηٷÓfiËÛ˘ Î·È ·ÓıÚˆÈ¿˜, Î·È Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Á›ÓÂÙ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ Ë ‡„ÈÛÙË ÌÔÚÊ‹ ·Á¿˘. ∞fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÁÒ Û·˜, ÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ‹ Û·˜. √È ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Ù· Û˘Ó¯‹ ‚ÈÒÌ·Ù· Ô˘ ı· ˙‹ÛÂÙ ̤۷ ·fi ÙȘ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Û·˜ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÁÓÒıÈ Û·˘ÙfiÓ. ∞Ó Â›ÛÙ ˘ÂÚÊ›·ÏÔ˜ ÂÁˆÈÛÙ‹˜ ‹ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÂÌÓfi˜ Î·È ÌÂÙÚË̤ÓÔ˜, ·Ó ¤¯ÂÙ ·ÓÙÈÏËÊı› ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Û·˜ ‹ ·Ó ÔÚ‡ÂÛÙ ÛÙ· Ù˘ÊÏ¿, ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ۇÓÙÔÌ· Ó· ÙÔ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙÂÎ·È Ó· ηÓÔÓ›ÛÂÙ ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜ ·Ó¿ÏÔÁ·. ∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È, ̤۷ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·˘Ù‹, Ó· ‚¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÁÒ Û·˜ Û ٿÍË Î·È Ó· ÙÔ ÂÓÙ¿ÍÂÙ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ. ™ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ ÂÁÒ Û·˜ ‰ÂÓ Â›ÛÙ ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Û·˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ̤ÛÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ô‡Ù ӷ ˘ÂÚÂÎÙÈÌ¿Ù ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο Ó· ÙÔ ˘ÔÙÈÌ¿ÙÂ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·ÔʇÁÂÙ ·ÎÚfiÙËÙ˜ Î·È ˘ÂÚ‚ÔϤ˜, ηıÒ˜ Î·È Û˘Ó¯›˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÁÈ· ÈÛ¯‡ Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛË. ¡· Ï¿Ì„ÂÙÂ, ÁÈ·Ù› fi¯È, ·ÏÏ¿ Ó· Ï¿Ì„ÂÙ ‰È·ÎÚÈÙÈο Î·È Ì ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜: ·Ó ̤ÙÚÔÓ ¿ÚÈÛÙÔÓ! ŒÚˆÙ·˜: °È· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi Û·˜ Ô ∫ÚfiÓÔ˜, Ô˘ Û·˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È fiˆ˜ ›·Ì ·fi ÙȘ 4 πÔ˘Ó›Ô˘, ı· Û·˜ ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ∂Û›˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÙÂ Î·È ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÊÔ‡ Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Û·˜, ·ÏÈfi˜ ‹ Ó¤Ô˜, ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ı· Û·˜ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ. ∞Ó Â›Ó·È Ó¤Ô˜, Ë Û¯¤ÛË ÚԂϤÂÙ·È ÂÎÚËÎÙÈ΋. ∞Ó ¿ÏÈ Â›Ó·È ·ÏÈfi˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÌÂıÔ‰Èο Î·È ˘ÔÌÔÓÂÙÈο Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙË Û¯¤ÛË Û·˜ ÛÙ· ÈÔ fiÌÔÚÊ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ô˘ Ë Î·Ú‰È¿ Û·˜ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È. √ Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Û·˜, Ô˘ οÔȘ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÈÔ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi Û·˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·˜ ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÌfiÓÔ Ó· ÌËÓ Û·˜ οÓÂÈ Î¿ÔÙ ӷ ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿Ù ·fi ÙÔÓ ˘¤ÚÌÂÙÚÔ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘ ¿Óˆ Û·˜ ·ÏÏ¿ Ó· Û·˜ ·Ê‹ÛÂÈ Ï›ÁÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙË ‰È΋ Û·˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. °È· ÙÔ˘˜ ·Ó‡·ÓÙÚÔ˘˜ ÂȉÈο ÚԂϤÔÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ οÔȘ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó Û Á¿ÌÔ. ∂˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2003, Ô πÔ‡ÓÈÔ˜, Ô πÔ‡ÏÈÔ˜, Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Î·È Ô ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 20.

314


§∂

¡

¢Â¯Ù›Ù ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÌËÓ ·ÚÁÔÔÚ›Ù Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ. (Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜) ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÔÈ ÊÈϛ˜ Î·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ·ı‹Û·Ù ӷ ηıÔÚ›ÛÂÙ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÊÈÏ›·˜, ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÌÔÈ‚·›· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ª¿ı·Ù fiÛÔ ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ›۷ÛÙ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ, ·ÊÔ‡ ‰È‰·¯Ù‹Î·Ù ·fi Ù· ·ı‹Ì·Ù· οÔÈˆÓ Î·ÎÒÓ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊÒÓ. ª¿ı·Ù Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙˆÓ Î·ÏÒÓ Î·È ÈÛÙÒÓ Ê›ÏˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ÚÔ ·ÓÙfi˜ Û˘Ó‡·ÚÍË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó Î·È fi¯È ÛÙ· ‡ÎÔÏ· Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÛÔ‡Ó. ™ÙËÓ ∞ÛÙÚÔÏÔÁ›· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘. º›ÏÔ˜ Â›Ó·È fiÔÈÔ˜ ‡¯ÂÙ·È ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ì·˙› Û·˜ ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ÙÚ˘ÊÂÚ¤˜ ¢¯¤˜ Û·˜ Î·È Ô˘ Û˘Ó¿Ì· οÓÂÈ ÙÔ ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ¿ÓÙ· ˘fi„Ë Û·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ͯˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ Ê›ÏÔ ·fi ÙÔÓ ÚÔÛÔÈËÙfi. ¶ÔÏÏÔ› ·fi Û·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ı·ÙÂ, ̤۷ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÂÙ›·, fiÙÈ Ï›ÁÔÈ ÂÎÏÂÎÙÔ› Ê›ÏÔÈ ·Í›˙Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÔÚ‰¤˜ ÙˆÓ ·‰È¿ÊÔÚˆÓ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ۯ‰fiÓ ÔÙ¤ Ó· ‚·ÛÈÛÙ›ÙÂ. ¢È‰·¯Ù‹Î·Ù ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Û˘ÁÓÒÌ˘. ŒÚÂ ӷ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ Ô˘ Û·˜ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û·Ó, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Á¯ˆÚ›ÙÂ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÁÈ· Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ Û·˜ Û ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛË Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÏfiÁˆ ηÏÒÓ fi„ÂˆÓ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ ∫ÚfiÓÔ˘, √˘Ú·ÓÔ‡ Î·È ÕÚË Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Û ۷˜ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. £· ÛÙڷʛ٠ÏÔÈfiÓ ÛÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·. ªÈ· ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓË ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·, ı· ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Û·˜, οÙÈ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔÏÏÔ‡˜ ·fi Û·˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ „˘¯ÔÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Û·˜ ˘Á›· ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· Ô˘ ‰›Ó·Ù ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ˘Á›·. ÕÏψÛÙÂ, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÎfiÛ̈Ó, ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ „˘¯‹˜. ∆· ÔÚ¿Ì·Ù· ÙˆÓ ÛÙÔ¯·ÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÒÓ Û·˜ ·˜ ÌË Û·˜ ÊÔ‚›ÛÔ˘Ó. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Ù· ηٷÁÚ¿„ÂÙ «·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο» Û·Ó ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ Ù· ÎÚ›ÓÂÙÂ, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌËӇ̷ٷ Ù˘ À„›ÛÙ˘ ¢‡Ó·Ì˘, ÁÈ· ı›· ‰ÒÚ·. £¤ÏÂÙ ӷ Â·ÏËı‡ÛÂÙ ٷ ÔÚ¿Ì·Ù·, Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙȘ ‰È·ÈÛı‹ÛÂȘ Û·˜, ·ÏÏ¿ ÌËÓ Í¯ӿÙ ˆ˜ Ù· ÌËӇ̷ٷ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi Ê·ÈÓÔÌÂÓÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜. ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ! ŒÚˆÙ·˜: ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÊÙ·ÂÙ›· ‹Ù·Ó ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi Û·˜ ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi ‰›Ô ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ ÂÚˆÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ‰ÔÎÈÌÒÓ ÙˆÓ ÂÚˆÙÈÎÒÓ Û·˜ Û˘ÓÙÚfiʈÓ. ∞‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ¯·Ú‹Î·Ù ÙËÓ Ë‰ÔÓ‹ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÌϤͷÙÂ Û˘¯Ó¿ Û ÛÎËÓ¤˜ ˙‹ÏÈ·˜, ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Î·È ·fiÚÚȄ˘, Ô˘ Ï‹ÁˆÛ·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi Û·˜. ∏ ˙ˆ‹ Û·˜ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· ÈÛÔÚÚÔ› ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÓو̤ÓÔ ÛÎÔÈÓ› ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ Û·˜, ·Ó Î·È Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó· Ê·ÓÔ‡Ó, fiˆ˜ Û·˜ ›·.√È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û·˜ ÂȉfiÛÂȘ ı· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ Î·È ª¿ÚÙÈÔ˜, Ô πÔ‡ÏÈÔ˜ Î·È Ô ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 20.


¶∞ƒ

∂¡√™

∏ ·Í›· ÙˆÓ ÛˆÛÙÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ. (Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜) ∫·Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û·˜ ··Û¯fiÏËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· Ë Î·ÚȤڷ Û·˜. √È ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Û·˜ ÒıËÛ·Ó Ó· ÂȉÈÒÎÂÙ ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ χÛÂȘ Î·È Ó· οÓÂÙ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Û·˜ ÛÂÌÓ¿ Î·È ‰›Î·È· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÛÙ ·fi Ù›ÙÏÔ˘˜, ÂÍÔ˘Û›Â˜ Î·È ÙÈ̤˜. ∏ ÂͤÏÈÍ‹ Û·˜ ‚·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ ·Í›· Û·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û·˜. ª¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2003 ı· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙËÓ Â˘Û˘Ó›‰ËÙË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·›ÍÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Û·˜ Î·È ÁÂÓÈο ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜ Û·˜. √ ∫ÚfiÓÔ˜ ı· ÂȉڿÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‰fiÌËÛË Î·È ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ Û·˜ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, οÓÔÓÙ¿˜ Û·˜ ÈÔ ÂÈÏÂÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ. √ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ı· ÌÈÎÚ‡ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ÙÔÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÙË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙË ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Û·˜. ª¤Û· ·fi ÙÔÓ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î‡ÎÏÔ Û·˜, Ô˘ ı· Û·˜ ÙÔÓ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ı· ‰Â›Ù ÙÔÓ ∫ÚfiÓÔ Ì Ӥ· Ì¿ÙÈ· Î·È ı· ÎÈÓ›ÛÙ ÈÔ ÂχıÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÛÙÔϤ˜ Î·È Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ∫ÚfiÓÔ˜ ı· Û·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·fi ÙÔ Î·‚Ô‡ÎÈ Û·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ı· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Û ӤԢ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ‰Ú¿Û˘. £· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı›Ù Û ¯ÒÚÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜, fiÔ˘ ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ô˘ ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Û·˜ Ï˘ÙÚˆÙÈο, Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÙ¤ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ù ‰È·ÓÔËı›. ∏ ÙÂÏÂÈÔÌ·Ó›· Û·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ı· Û·˜ οÓÂÈ Ó· ÓÈÒÛÂÙ Ôχ ÈÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ. ŒÚˆÙ·˜: ∏ ·fiÏ˘ÙË ÂÏ¢ıÂÚ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ¶·Úı¤ÓÔ˘˜, ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÏÒÓ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∞ÚÎÂÙÔ› ·fi Û·˜ Ô˘‰¤ÔÙ ·ÓÙÚ‡ÂÛÙÂ, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÛ̇ÂÛÙÂ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÙ Û Á¿ÌÔ, Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜. ª¤Û· ÛÙÔ 2003 Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ·fi ÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘ ̤¯ÚÈ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ‹ Ô Á¿ÌÔ˜ Û·˜. £· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌfiÓÔ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ¿Óˆ Û ÁÂÚ¿ ıÂ̤ÏÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Î·È Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ. ∂ʤÙÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ı· ›ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔÈ Î·È Î˘ÎÏÔı˘ÌÈÎÔ›. √ ¤ÚˆÙ·˜ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Û·˜ Ù˘Ï›ÁÂÈ ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ·ÈÊÓ›‰È· Û·˜ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÁÈ· οÔ˘ ·ÏÏÔ‡. ™˘Ó‹ıˆ˜ fiÙ·Ó ÙÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Û·˜, fiÙ·Ó fï˜ ʇÁÂÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÙ ӷ ˙›Ù Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Î·È Ó· ¯·›ÚÂÛÙ ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜ Û·˜. £· ‰È‰·¯ı›Ù ÔÏÏ¿ ·fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Í·Ó·Ú¯›˙ÂÙÂ Û˘¯Ó¿ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹. ŸÛÔÈ ·ÈÛı·Óı‹Î·Ù ÂÚˆÙÈÎÔ‡˜ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜, ‹Úı È· Ë ÒÚ· Ó· ›Ù «ˆ˜ Â‰Ò ‹Ù·Ó» Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÚÚ›„ÂÙÂ, ηٷʇÁÔÓÙ·˜ οÔÙÂ Î·È Û ·ÎÚfiÙËÙ˜. √ ∫fiÛÌÔ˜ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÒÚ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ٷ fiÚÈ¿ Û·˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Û˘ÌÏËÁ¿‰Â˜ ·ÎfiÌË Î·È ·ÎÚ·›ˆÓ ηٷÛÙ¿ÛˆÓ!


∑À°

∏ ¢ı˘ÎÚÈÛ›· Û·˜ ı· ·ÓÙ·ÌÂÈÊı› (Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜) ∏ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Û·˜ ٷϤÓÙ· Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û·˜ ·ÙÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· Û·˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ˆÚÈÌ¿ÛÂÙÂ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿Ó·Ù ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛË Î·È ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ·fi Ù· ÚÒÙ· Ù˘ ‰ÂÈÏ¿ ‚‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∂›‰·Ù ÙÔ ¿ÙÔÌfi Û·˜ Û·Ó ¤Ó· ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜, Û·Ó ¤Ó·Ó ÎfiÎÎÔ ¿ÌÌÔ˘ ÙˆÓ °·Ï·ÍÈÒÓ Ô˘ ÙÔ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Î·È Û·Ó ÌÈ· ·ÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙË ÛÙ·ÁfiÓ· ÛÙÔÓ ·‡ıÌÂÓÔ ˆÎ·Ófi ÙÔ˘ ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÓÔÌÔÙÂÏÂȷο Ù· Âڈ̤ӷ fiÏˆÓ Ì·˜. ∏ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ Û·˜ ˆÚ›Ì·ÓÛË Âȉڿ ÛÙËÓ ·Ó·‰fiÌËÛË Ù˘ „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û·˜ Î·È Û·˜ ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ› ÙË ı¤ÏËÛË Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÙ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. √ ∫ÚfiÓÔ˜, ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ‰ÈÂÙ›· ÂÚ›Ô˘, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ηÚȤڷ Û·˜ Î·È ı· Û·˜ ‰È‰¿ÍÂÈ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Û·˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ·Í›· Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ¯Ú‹ÛË Î¿ı ÓfiÌÈÌÔ˘ ̤ÛÔ˘. √ ˘ÂÚÊ›·ÏÔ˜ ÂÁˆÈÛÌfi˜, Ë ·Ï·˙ÔÓ›· Î·È Ë Ô›ËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤ÂȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Î·È ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ Î¿ÚÌ· Û fiÛÔ˘˜ Ù· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó, ÒÛÙ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Ó· ÓÔÛÙ·ÏÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ∂ÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˘ Ï¿ı ‚ÈÒÛ·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ı· ·ÓÙ·ÌÂÈÊı› Ë Â˘ı˘ÎÚÈÛ›· ÙˆÓ ·ÎÚÈ‚Ô‰›Î·ÈˆÓ Î·È fiÛˆÓ ·fi Û·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Î·È ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ŒÚˆÙ·˜: √ ¤ÚˆÙ·˜ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙË ˙ˆ‹˜ Û·˜ ̤۷ ÛÙÔ 2003 Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ʤÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‹ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∏ ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÕÚË, ÙÔ˘ ÂÚˆÙÈÎÔ‡ Û·˜ Ï·Ó‹ÙË, ÛÙÔ˘˜ π¯ı›˜ ÁÈ· ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Û ¤Ó· Èı·Ófi ‰›Ô ‡ÚÂÛ˘ ÂÚˆÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙÚfiʈÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Èı·ÓÔ› ÂÚˆÙÈÎÔ› ·ÚÙÂÓ¤Ú Û·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› Û·˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜. ∞Ó Î·È Â›ÛÙÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ›, ÂʤÙÔ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù ·Ù¤˜, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜. √È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤¯ÂÙ ·ÚÎÂÙ¤˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Í·Ó··ÓÙÚ¢Ù›Ù ʤÙÔ˜ Î·È ı· Û·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û· Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙȘ fiÔȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ¿Ó ¯·Ì¤Ó˜.

317


™∫√ƒ¶π√ ∞ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ (Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜) ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û·˜ ‰›‰·Í·Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÏÔΤ˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ, ‰·Ó›ˆÓ, ÊfiÚˆÓ, ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È Û˘Ó·ÊÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∫¿ÔÈÔÈ Ì¿ı·Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ¯ÚÂÒÓ Î·È ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ·Í›·˜. ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ Î·Ù·¯Úˆı‹Î·ÙÂ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ù ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ, ÙˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙfiΈÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Û·˜ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2003, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Âʉڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ı· ÂÛÙÈ·ÛÙ› Û ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛË Î·È ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÂÁÎÔÛÌ›ˆÓ. ¡· ¤¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÔÈ È‰ÂÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ù· ÈÛÙ‡ˆ Û·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·. ŸÙÈ ‰È·„¢ÛÙ› ÛÙËÓ Ú¿ÍË ı· ÌÂÙ·‚ÏËı› ̤۷ Û·˜ Î·È ‹ ı· ‚·ı‡ÓÂÈ, ı· ÛÙÂÚÈÒÛÂÈ Î·È ı· ‰È¢ڢÓı› ‹ ·ÓÙ›ıÂÙ· ı· ·ÁÓÔËı› Î·È ı· Û‚‹ÛÂÈ. ∏ ‰È·‰Èηۛ·, ‚¤‚·È·, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ „˘¯ÈÎÔ‡ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ Û·˜ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ Ô‰˘ÓËÚ‹, ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó Â›Û·ÛÙ ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ Ì ˙‹ÏÔ Î·È ¿ıÔ˜ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙˆÓ ÛÙȘ fiÔȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Û·˜. √ ÊÔÓÙ·ÌÂÓÙ·ÏÈÛÌfi˜, fiÛÔ Î·È ·Ó ÍÂÚÈ˙ÒÓÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏ·, Â›Ó·È ÚfiÍÂÓÔ˜ ‰˘ÛÙ˘¯›·˜ Î·È ·ıÏÈfiÙËÙ·˜ Û ۷˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ·, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ‚ÈÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ‚·ıÌÈ·›Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Û·˜ Â›Ó·È ÓÔÌÔÙÂÏÂȷ΋ Î·È ı· Û·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û· Ó· ÙË ‰Â›Ù ÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈο, „¿¯ÓÔÓÙ·˜ Á· ¢ηÈڛ˜ fiÔ˘ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Û·˜ Â·ÏËı‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ª¤Û· ·fi ÛÙÔ¯·ÛÌfi Î·È ·Û΋ÛÂȘ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· ηÙÔÚıÒÛÂÙ ӷ ʤÚÂÙ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÔÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ı·Ì̤ӷ ÛÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙfi Û·˜. ™ÎÂÊı›Ù ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë, ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜. ∂ÓÒ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ı· Û·˜ Ê·ÓÔ‡Ó ‚Ô˘Ófi, ı· ‰Â›Ù fiÙÈ ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÓfiËÌ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ Ó‡̷ Û·˜, Ô˘ Â›Ó·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· Î·È ·ı¿Ó·Ù·! ŒÚˆÙ·˜: ∂ÓÒ ÙÔ 2003 ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÔÏÏÒÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Û Á¿ÌÔ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ - Ô˘ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË Û ‰ÂÛ̇ÛÂȘ - ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ·fi ÙȘ 10 ª·ÚÙ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ÌË ‚È·ÛÙ›Ù ӷ Í·Ó··ÓÙÚ¢Ù›Ù ۇÓÙÔÌ·, ·ÊÔ‡ Ë ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›· ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÚÒÙ· ·fi ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. √È ÓÂÔÏ·›ÔÈ ¤¯ÂÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜ ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ ÛÂÍ. ∏ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È Ë ¯·Ú¿ Ô˘ ı· ÓÈÒÛÂÙ ÂÛ›˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ›Ù ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ™ÎÔÚÈÒÓ ı· Û·˜ ʤÚÂÈ ÎÔÓÙ¿ Û ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ›Ûˆ˜ Û Á¿ÌÔ!

318


∆√ √∆∏™ ∏ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Ë Û˘ÌfiÓÈ· ‰›ÓÔ˘Ó Î·ÚÔ‡˜ (Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜) √ ∫ÚfiÓÔ˜ Û·˜ ·Ó¿ÁηÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÂÙ›· Ó· ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÂÙÂ, Û˘¯Ó¿ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ú¤Â˜ Û·˜. ∂ÈϤͷÙÂ, ÙfiÛÔ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ fiÛÔ Î·È ÙȘ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜ Û·˜, ÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·fi ÎfiÛÎÈÓÔ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿Û·Ù ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ª¤Û· ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹, Ô ∫ÚfiÓÔ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ˘Á›· Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ™·˜ ¤Ì·ı Â›Û˘ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Û˘ÁÓÒÌ˘ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ηٷÓfiËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ οıÂ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘ Û·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ∫ÚfiÓÔ˜ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ ı· Â›Ó·È ·ÚˆÁfi˜ Û·˜ Û ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Û·˜. ∫·Ù·ÛÙÚÒÛÙÂ, ÏÔÈfiÓ, ¤Ó· Ï¿ÓÔ Ì ٷ ¤ÛÔ‰· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÍÂÏËÚÒÛÂÙ ÚÒÙ· Ù· ˘„ËÏfiÙÔη ‰¿ÓÂÈ¿ Û·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ¯·ÌËÏfiÙÔη, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂȉÈÒÍÙ ÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓÙ˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÙ ¤ÛÔ‰·, ̤۷ ·fi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÈÔ ÛÊȯÙÔ‡˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ. £· ‰Â›Ù ÙȘ ÚÔfi‰Ô˘˜ Û·˜ ̤۷ ÛÙ· ÚÔÛ¯‹ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ê·ÛÔ‡ÏÈ ÙÔ Ê·ÛÔ‡ÏÈ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ Û·ÎÔ‡ÏÈ. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ı· Û·˜ ‰ÒÛˆ ÌÈ· ·ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Û·˜. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ οÓÂÙ ÙȘ ÏËڈ̤˜ Û·˜ ÛÙË ¯¿ÛË Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘, ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë «Ì›ˆÛË» Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ı· ‰Â›Ù ˆ˜ Ù· ¯Ú¤Ë Û·˜ ı· ÍÔÊÏËıÔ‡Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· Î·È ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·! ŒÚˆÙ·˜: √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ∆ÔÍfiÙ˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ÂÚˆÙÈο Û·˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. √È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÂÛÙ È· ÛÙÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ‹ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ¤ÁÁ·Ì˘ ˙ˆ‹˜, ·ÊÔ‡ ÛÙ·ı›Ù ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ›Ù ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Û·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ·Ó‡·ÓÙÚÔÈ ı· ¤¯ÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›ÙÂ, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ Ù· ¢ı‡‚ÔÏ· ‚¤ÏË Û·˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÙ ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÙÔ ÛÂÍ ‹ ÙÔÓ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. √È Û¯¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚԂϤÔÓÙ·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜, ÂÓÒ Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Û·˜. √ ¤ÚˆÙ·˜ Î·È ÔÈ ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ·fi ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÂÚȤ˜, Û˘¯Ó¿ ·ÈÊÓ›‰È·, ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ Û·˜ ÂÚˆÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ŒÓ·˜ ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÔÓÈfi˜ Û·˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2003, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û·˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó Â›Ù Ì Ӥ˜ Û¯¤ÛÂȘ ›Ù Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ‹‰Ë ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.

319


∞π°√

∂ƒø™

∂·ÓÂÎÙ›ÌËÛË Û¯¤ÛÂˆÓ (Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜) ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ÊÚÔÓÙ›Û·Ù ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Û·˜, Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ‰›·ÈÙ¿ Û·˜, ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ÂÍ¿ÛÎËÛË Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÚfiÏ˄˘. £· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Û·˜ ·˘Ù¤˜ ̤۷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2003, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰ÒÛÂÙ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜ Û·˜. ∏ ÂÚˆÙÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹ ı· Á›ÓÂÈ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·, ÙȘ ÊÈϛ˜ Î·È ÙȘ ·Ú¤Â˜ Û·˜. ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ‚¤‚·È· ÙȘ Ù˘ÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÚ˘ÊÂÚÒÓ ÛÙÈÁÌÒÓ, ÙÔ˘ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÊÏÂÚÙ. ¶ÚÔ ·ÓÙfi˜, ∞ÈÁfiÎÂÚÔ› ÌÔ˘, Ó· ›ÛÙ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ Î·È Ó· ÌËÓ Í¯ӿÙ ˆ˜ Ô ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜, ·fi Ù· ¤Û¯·Ù· ηٷʇÁÈ· ÛÙËÓ Â˙‹ Ì·˜ ˙ˆ‹, ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË Ì·Á›·, ÙË Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì·˜ ÎfiÛÌÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ Ì›˙Ó˜ Î·È Ù· Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÂÚˆÙ¢ÙÔ‡ÌÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ¢›·˜ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ› ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ηٿÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·ÔÎ·Ï˘Êı› Ë Â‡ÓÔÈ· Î·È Ë Î·Ï‹ Ù‡¯Ë, ̤۷ ·fi ÙË ‰È΋ Û·˜ ·Ê‡ÓÈÛË Î·È ÂÓ·Ù¤ÓÈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜. ª¤Û· ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·˘Ù‹ ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Â›Û˘ ÔÈΛϘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Î·È ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·Ê·›ÚÂÛ‹˜ Û·˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙË ÚÔ˘Ù›Ó·. ŒÚˆÙ·˜: ∞fi ʤÙÔ˜ Î·È ÛÙ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏÔ› ·Ó‡·ÓÙÚÔÈ ∞ÈÁfiÎÂÚÔÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÛÔ‚·Ú¤˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ·˘Ù¤˜ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó Û Á¿ÌÔ ‹ Û˘Ì‚›ˆÛË. ∞fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ Ô ∫ÚfiÓÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¤ÏÈÍ‹ Û·˜. √ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·Á¿Ë ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Ӥ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Û·˜. ∂›Û·ÛÙÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› ÛÙÔÓ ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏÔ ¤ÚˆÙ· Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙÔÓ ÂÚˆÙÈÎfi Û·˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ·̷ٷ. ∏ Ï·ÓËÙÈ΋ ¿ÓÙˆ˜ ‡ÓÔÈ· ÙÔ˘ 2003 Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο Û ۈÛÙ‹ ÂÚˆÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ∫·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Á¿ÌÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÈṲ̂ӈÓ, fiˆ˜ Î·È Á¿ÌÔÈ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û·˜, ‹ ·‰ÂÏÊÒÓ Û·˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÓÙÈÓÒÓ Û·˜ Û˘ÁÁÂÓÒÓ. ÿÚË ÛÙÔ ¢›·, Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ë Ï›ÌÈÓÙÔ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙ· ‡„Ë ÙËÓ Ë‰ÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÚˆÙÈÎÒÓ Û·˜ Û¯¤ÛˆÓ.

320


À¢ƒ√Ã

ÀÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ȉ¤Â˜ Û Ú¿ÍË (Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜) ∫·Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û·˜ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙfiÛÔ Ù· ·È‰È¿ fiÛÔ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜, Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÛÙȘ ηϤ˜ Ù¤¯Ó˜, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ ¯ÔÚfi, Ù· ı¿̷ٷ Î·È ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ™˘¯Ó¿ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ‰ÒÛÂÙ Ú·ÎÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÂÌÓ‡ÛÂȘ Ô˘ ‰ÔÓÔ‡Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÂÛ¿˜. ∆Ë Ê¿ÛË Ù˘ ¤ÌÓ¢Û˘ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛˆÛÙ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÔÌ‹. ŸÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÚÎÂÙÔ› ·fi Û·˜ ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ù Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û·˜. ¢ÒÛ·Ù ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÈı·Ú¯›·˜, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ‚Ú›Ù ÙË ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ·Ê’ ÂÓfi˜ Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ‹ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘. ∆· fiÚÈ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Û·˜ Ì›˙ÔÓ· ÚfiÎÏËÛË. ∫·Ù·Ê¤ÚÓÂÙ ӷ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Î·È ˘ÁÌ‹ Ì ·Á¿Ë Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ͯ¿ÛÂÙ ˆ˜ Î·È ÛÂȘ οÔÙ ‹Û·ÛÙ·Ó ¤Ó· ·È‰› Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ, fiˆ˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. ™ÙÔ Î¿Ùˆ - οو, ÂÛ›˜ Û·Ó À‰ÚÔ¯fiÔÈ Â›ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ Î·È ‰˘Ó·ÙÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ·fi ÙË Ê‡ÛË Û·˜ ·¯ı¿ÓÂÛÙ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ¢·ÈÛıËÛ›· ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ı· ‰ÒÛÂÙ ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜, ‰›·ÈÙ·˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ۈ̷ÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ Î·È ÁÂÓÈο ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘. ∂Û›˜ Ô˘ ·’ ÙË Ê‡ÛË Û·˜ ›ÛÙÂ Û˘¯Ó¿ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎÔ› Î·È ·ÓÔÚıfi‰ÔÍÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ı· ‚Ú›Ù ÙË ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÓÛÙÈÎÙÒ‰ÂȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Û·˜ Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈο ηıÈÂڈ̤Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ŒÚˆÙ·˜: º¤ÙÔ˜ ÔÈ Ï·ÓËÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›ÙÂ, ·Ó ‚¤‚·È· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ¤ÓÈ΢ Î·È ·Ó¤ÌÂÏ˘ ˙ˆ‹˜ Ó· ‚¿ÏÂÙ οÔÈ· Ù¿ÍË Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. √ ¢›·˜ ‚¿˙ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ Û·˜. ªÔÚ› Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÏÈfi Ê›ÏÔ, ‹ ÁÈ· οÔÈ· ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Û·˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ›Ûˆ˜ ·fi ¤Ó· ÎÏ·Ì ‹ ·fi ¿ÏÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‹ ÔÌ·‰È΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Û·˜. ∫·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ÙfiÛÔ Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û·˜ ÔÚÌ‹ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜ Û·˜. √È ÂÚ›Ô‰ÔÈ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·fi ÙȘ 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ì‹Ó˜ ª¿ÚÙÈÔ˜ Î·È ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ·Ú¿ÔÓÔ Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·˘Ù‹˜. ∆Ô ÌfiÓÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙ· ÂÚˆÙÈο Û·˜ ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Î·È Ë ÂÈı˘Ì›· Û·˜ ÁÈ· «·fiÏ˘ÙË ÂÏ¢ıÂÚ›·», fiˆ˜ ÂÛ›˜ ÙËÓ ÂÓÓÔ›ÙÂ. ∆Ô 2003, ˆÛÙfiÛÔ, Û·˜ ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÈ Î¿ˆ˜ Î·È Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯·Ú›Ù ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ··ÏÏ·Á̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ ·ÎÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜!


π

£À∂™

™ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÌÈ·˜ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ (Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜) ∏ ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ √˘Ú·ÓÔ‡ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi Û·˜, Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ÂÊÙ·ÂÙ›·, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË ‚·ıÌÈ·›· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ Û·˜ ·fi ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ÂÌfi‰È· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÌÈ· Ó¤· Ê¿ÛË ÛÙ·‰È·Î‹˜ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Î·È ˆÚ›Ì·ÓÛ˘. ∞ÚÎÂÙÔ› ·fi Û·˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÙfiÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜, ηÚȤڷ, Ê›ÏÔ˘˜ Î.Ï.. ªÂ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ı· ·Ô‰ÂÛÌ¢Ù›Ù ·fi fiÙÈ Û·˜ ηı‹ÏˆÓÂ Î·È ÂÌfi‰È˙ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì¤Û· Û·˜. ŒÓ·˜ Ó¤Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¢ηÈÚÈÒÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÂÓÒÈfiÓ Û·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ‰ÂÛ̇ÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ⁄„ÈÛÙË ¢‡Ó·ÌË Ì¤Û· Ì·˜ Î·È Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÛÙË ‰È΋ Û·˜ ÂÚ›ÙˆÛË ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Â›Ù ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ Ì Ӥ· Ì¿ÙÈ·. ∏ ‡ÓÔÈ· Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Û›ÁÔ˘Ú· Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Û·˜ Î·È ÛÂȘ ·Ê˘Ó›˙ÂÛÙÂ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ÛÙ ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÙÂ. ŸÛÔÈ Â›ÛÙ ηٿÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÓÔÌÔÙÂÏÂȷο ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· ·‰Ú¿ÍÂÙ ÚÒÙÔÈ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ·˘Ù¤˜. √ √˘Ú·Ófi˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ Û·˜ ¢ηÈÚ›·, Â›Ó·È ÙÔ ¿ÓˆıÂÓ ÛÙ·Ï̤ÓÔ £Â›Ô ¢ÒÚÔ Ô˘ ı· Û·˜ ÁÂÌ›ÛÂÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈο Î·È ˘ÏÈο ÏÔ‡ÙË, ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË. ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ˘ ÏÔÈfiÓ ‰È¿Ï·Ù· ÙȘ fiÚÙ˜ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ Ó· οÓÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ͤÚÂÈ! ŒÚˆÙ·˜: ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ Ô ¢›·˜ ¢ÓÔ› ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ‹ ÙÔ Á¿ÌÔ Û·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô √˘Ú·Ófi˜ ·’ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ·fiÏ˘ÙË ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂӉ¯fiÌÂÓ· οÔȘ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ˆ˜ ÙÒÚ· Û¯¤ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Û·˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÎÙËÙÈÎfi˜ Î·È ˙ËÏfiÙ˘Ô˜. ∏ ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ÂÚˆÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ π¯ı›˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·fi ÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2003. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Ï·ÓËÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ʤÚÓÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÚÎÂÙ‹ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È Û‡Á¯˘ÛË. √È ÂχıÂÚÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ô˘ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È Ó· ÂÚˆÙÔÙÚÔÔ‡Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ÂÚˆÙÈÎÒÓ ·ÔÏ·‡ÛÂˆÓ Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ù ·fi ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ - ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ›Ù ·fi ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ È·ÙÚÈÎfi, ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·Îfi Î·È ıÂÚ·¢ÙÈÎfi ·ÎÏÔ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈο ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·˘Ù‹˜, ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ıÚÔ›ÛˆÓ, ¿ÚÙÈ, ÎÏ·Ì ÎÙÏ. ∆· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÁÂÓÈο ‰›ÓÂÙ ʤÙÔ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙËÓ fiÏË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÂÈÎfiÓ· Û·˜, ÚÈÓ Ó· ¿ÚÂÙ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È Á¿ÌÔ. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Á¿ÌÔ, Ë ÔÔ›· ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

VIP

322


¢È¢ı‡ÓÛÂȘ

ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ

∞ µ ∞ • C L A S S I C : ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ 22 ÙËÏ. 2310 486623 ñ ∞ ∫ ∞ : ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 14 ÙËÏ. 2310 251444 ñ ∞∫ƒπ∆π¢∏™: ªËÙÚÔfiψ˜ 68 ÙËÏ. 2310 253021 ñ ∞CCESSORIZE: ∆ÛÈÌÈÛ΋ 51 ÙËÏ. 2310 251200, ∆ÛÈÌÈÛ΋ 70 ÙËÏ. 2310 252999 ñ BACCARAT: ¶. ªÂÏ¿ 7 ÙËÏ. 2310 235706 ñ µπƒ°π¡π∞ µπ§¢πƒπ¢∏: ∆ÛÈÌÈÛ΋ 94 ÙËÏ. 2310 262009 ñ BRUNO MAGLI: ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ ÙËÏ. 2310 266552 ñ °π∞¡¡∞™: ∆ÛÈÌÈÛ΋ 88 ÙËÏ. 2310 279169 ñ C, YES D: ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 35 ÙËÏ. 2310 256120 ñ CAROUZOS: ∆ÛÈÌÈÛ΋ 43 ÙËÏ. 2310 230181 ñ CHRISTOFLE: ¶. ªÂÏ¿ 9 ÙËÏ. 2310 286307 ñ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫√ µπ§¢πƒπ¢∏™: ∆ÛÈÌÈÛ΋ 60 & ∞Á. ™ÔÊ›·˜ ÙËÏ. 2310 233623 ñ ¢π∞¶Àƒ√™ ª∞ƒ°ø¡∏: ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ & ¶ÚÔͤÓÔ˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 1 ÙËÏ. 2310 228524 ñ DESIGN PLUS: ¶.¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 9 ÙËÏ. 2310 235080, ªËÙÚÔfiψ˜ 75 ÙËÏ. 2310 224458 ñ DESIGN MARKET: ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 30 ÙËÏ. 2310 232601 ñ DIAMANDIS: ∆ÛÈÌÈÛ΋ 43 ÙËÏ. 2310 280409, 280349 ñ FENA: ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 6 ºÔ›ÓÈη˜ ÙËÏ. 2310 471093, ∂ÁÓ·Ù›· 52 ÙËÏ. 2310 253930 ñ FRATELLI KARIDA: ∆ÛÈÌÈÛ΋ 28 & ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 ÙËÏ. 2310 226511 ñ FRIENDS: ¶.¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 22 ∆ËÏ 2310 252898 ñ G A L L E R Y D I A M O N D : ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 23 ÙËÏ. 2310 220786 ñ J O J O ’ S : ¶.¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 12 ÙËÏ. 2310 244571 ñ π∞∫øµ√À: ∆ÛÈÌÈÛ΋ 19 ÙËÏ. 2310 242823 ñ πø∞¡¡π¢∏™: ª. πˆÛ‹Ê 5 ÙËÏ. 2310 262975 ñ πø™∏º:µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 1 ÙËÏ. 2310 266360 ñ IASI: ªÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ 6 & √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 7 ÙËÏ. 2310501873 ñ ∫∞§√°∏ƒ√À: ªËÙÚÔfiψ˜ 75 ÙËÏ. 2310 250500 ñ ∫√Sªπ√: ∂ÚÌÔ‡ 18 ÙËÏ. 2310 282380 ñ LALAOUNIS: ªËÙÚ. πˆÛ‹Ê 11 ÙËÏ. 2310 250987 ñ LALTRAMODA: ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 11 ÙËÏ. 2310 234232 ñ LARA AZIA: µÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 8 ÙËÏ 2310 266178 ñ LINK: ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘ 1 ÙËÏ. 2310 451319 ñ LONGCHAMP: ªËÙÚÔfiψ˜ 46-48 ÙËÏ. 2310 270946 ñ LOU: ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 13 ÙËÏ. 2310 268032 ñ ª¶∂∑∂ ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ô: ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 125 ÙËÏ. 2310 323247 ñ NARA CAMICIE: ªËÙÚ. πˆÛ‹Ê 15 Ù‹Ï.2310 282602 ñ NESTOR YANNAKIS: ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 33 ÷ÚÈÏ¿Ô˘ ÙËÏ. 2310 309952, ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 30 ÙËÏ. 2310 244838, µ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 30 ÙËÏ. 2310 862690, µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 28 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ ÙËÏ. 2310 738081, °. ™ÂʤÚË 20 ÷ÚÈÏ¿Ô˘ ÙËÏ. 2310329588, µ. ŸÏÁ·˜ 213 ÙËÏ. 2310403818, ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 43 - 45 ÙËÏ. 2310 452.828 ñ ¶∞À§π¢∏™: ∆ÛÈÌÈÛ΋ 104 ÙËÏ. 2310 272455 ñ ¶∂∆ƒ∞ & ª∂∆∞§§√: ∫ÔÌÓËÓÒÓ 18 ÙËÏ. 2310 228311 ñ PASO LIBRE: ¶. ªÂÏ¿ 42 ÙËÏ. 2310 222570 ñ ƒ∞¡π∞ •∞¡£√¶√À§√À: ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ ÙËÏ. 2310 276278 ñ ƒ∂¶∞¡∞: ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 8 ÙËÏ. 2310 226054 ñ PARTY LAND: ¶. ªÂÏ¿ 44 ∆ËÏ 2310 250505 ñ PU NA NA: √Ï˘Ì›Ô˘ ¢È·Ì·ÓÙ‹ 20 ÙËÏ. 2310 531112 ñ ROSSI: ∆ÛÈÌÈÛ΋ 28 ÙËÏ. 2310 277114 ñ ™∫π∆™√: °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 11 ÙËÏ. 2310 269822 ñ ∆™∞¡∆π§∏™: ∆ÛÈÌÈÛ΋ 38 ÙËÏ. 2310 256951 ñ Ãπ§π∂™ ∫∞π ªπ∞ ¡ÀÃ∆∂™: µÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 14 ÙËÏ. 2310 239467 ñ Ãπ√¡π¢∏™: ¶.ªÂÏ¿ 32 ÙËÏ. 2310 239892

324


Norel Vip 20  

Norel Vip is a Greek Magazine published by "Ideart Karamanlidis" from 1998 to 2004!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you