Mozaïek - 2021 - oktober

Page 1

stadsvernieuwingsmagazine Leuven

40 oktober 2021 jaargang 18

Op weg Mobiliteit in Leuven


Beste Leuvenaar We willen allemaal een aangename stad waarin je je vlot en makkelijk kan verplaatsen. Leefbaarheid en mobiliteit zijn twee troeven van Leuven die we sterk koesteren. En net daarom komen ze soms met elkaar in conflict wanneer we plannen maken voor ons openbaar domein. Met een goede ruimtelijke ordening en een doordachte inrichting van straten, pleinen en parken verhelpen we al heel wat. Tegelijk willen we alle vervoersmiddelen op de juiste manier in de stad integreren. En dat betekent dat we continu sleutelen aan het vervoersaanbod. Iedereen moet zich vlot door de stad kunnen bewegen, zonder de leefkwaliteit van anderen aan te tasten. Zowel qua stadsinrichting als qua aanbod van vervoersmiddelen staat Leuven al ver. Dat kunnen we lezen in de Stadsmonitor van 2020. Net als vele andere nationale en internationale steden schakelen we nog een versnelling hoger. Bij ruimtelijke projecten is de keuze voor de meest gepaste mobiliteit een bepalend uitgangspunt. Tegelijk werken de stad en haar partners aan een constante uitbreiding en verbetering van alle vervoersvormen.

In deze Mozaïek lees je wat er de voorbije jaren veranderde en wat er de komende jaren op stapel staat. En dat is heel wat. We zoeken samen met zoveel mogelijk Leuvenaars hoe we kunnen genieten van gezonde stadslucht in een fijne leefomgeving en tegelijk iedereen mobiel houden. De auto is niet langer de enige manier om ons snel te verplaatsen. Er zijn veel alternatieven en dat geldt zeker voor stedelijke gebieden. Vandaag hebben we alle soorten vervoer nodig om iedereen veilig te vervoeren. Stad Leuven wil de fiets, deelauto, bus en trein op de juiste plekken en de overstappen tussen die verschillende vervoersvormen zo makkelijk mogelijk maken. Zo verplaatsen we ons veilig en makkelijk én wordt het in Leuven nog aangenamer wandelen, wonen en werken. We streven naar een mobiliteitsaanbod voor iedereen, inclusief minder mobiele mensen. Zo kan ieder voor zich het meest geschikte vervoersmiddel kiezen. Want uiteindelijk zijn we allemaal op een bepaald moment automobilist, passagier, fietser, voetganger, busgebruiker of treinreiziger. En op elk van die momenten vinden we comfort en veiligheid belangrijk.

R EAC TIE S Z I JN WE L KO M O P STADSV E RN I E U W I N G @L E U V E N .B E


MOZAIEK MOZAIEK

04

16

20

mobiliteit in Leuven

Zicht op de toekomst, het nieuwe structuurplan

18

28

04 06 04 12 16 08 20 2812 34 18 3822 42 28 48

22

30

42

V I SI E WE R D WE R K E L IJ K H E ID

COLOFON CON CEPT EN R E ALISAT IE Communicatie stadsvernieuwing

stad CO LOLeuven FON i.s.m. Uncompressed

R EDACT I E

CONC EPT EN RE A L I SAT I E

Geert Antonissen, Karlien Stroeykens, Communicatie Sanne Strouven, stadsvernieuwing Thomas Holemans, stad Leuven Martijn Van Lierop i.s.m. heyvaertjansen i.s.m. Billie Bonkers

FOTOG RE DACTR AIEF I E

Lander Loeckx, Henderyckx

Geert Antonissen, Ann Dosfel, luchtfotografie, Peter Torfs (o.a. Karlien Stroeykens, Martijn van Lierop coverfoto), Filip Van Loock, Sanne i.s.m. Billie Bonkers Strouven

SCHEPEN VA N COMMUNIC AT IE FOTO G RAFIE Erik Vanderheiden

Filip Van Loock, Jan Crab, Luchtfotografie Henderyckx, Tim DI R ECTEUR COMMUNIC AT IE Buelens, stad Leuven Steven Dusoleil

VE RANTWO O RDE M ET DA N K AA N L I J K E UI TG E V E R Mohamed Ridouani, Stad Leuven: college van burgemeester burgemeester stad Leuven en schepenen, afdelingen ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid, data- en facilitair beheer, cultuur, groendienst, AGSL DIMarc REC TMartens, EU R CO M MLeo UN I Van C AT I EBroeck, Gunter Steven Dusoleil Gonissen, Joost Van Damme, Herman Geens, Daan Verwimp, Hilde Gonnissen, Hilde Van den Bussche

MET DANK AAN

Stad DAT UMLeuven: college van burgemeester en schepenen, directie ruimtelijke Juni 2018 ontwikkeling, directie openbaar domein, CON TACTG EGLien EV ENSBauwens (De Lijn), Koen Stuyvenstadsvernieuwing (Vectris), Ils Verlaenen, Communicatie Pieternel, Ida en Oona Stadskantoor Professor Van Overstraetenplein 1 DAT U M Leuven 3000

Oktober 2021 infohuis@leuven.be tel. 016 27 22 72

CONTACTG EGEV E N S www.leuven.be/stadsvernieuwing Communicatie stadsvernieuwing Stadskantoor Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven stadsvernieuwing@leuven.be tel. 016 27 22 72

Wat is er al gebeurd sinds het vorige structuurplan?

K E SSE L- LO Hoe werken een steenweg en een fietspad samen?

SC H A K EL M EE

WI L SE L E-Waarom P U T KA P Einvesteert L E N WI L SEde L E-stad D OR in P verschillende Groene verbindingen tussen de twee dorpen? mobiliteitsmaatregelen?

GE T U IGE RU N H EI M U VTEEL S E N VA L L E IE N

Op welke manier bepaalt het landschap onze ruimtelijke invulling?

RU I M T E EN M O B I L I T EI T G AA N H A ND I N H A ND

we onze verplaatsingen verminderen? IN T E R V I EHoe W Mkunnen E T L EO VA N B R OEC K E N M A R C M A RT E N S Moeten we leren dansen met het verleden?

G ET U I G ENI S U I T WI L SEL E- P U T KA P EL

H E RTOGEWelke N SI T E voordelen biedt wonen in een dorpscentrum? Waar kan je binnenkort de Dijle zien?

CO M B I M O B I L I T EI T

WOON ON TWIK K E L IN GSGE B I E D E N Hebben we nog woonuitbreidingsgebieden nodig of net meer open ruimte?

D E VO ETG A NG ER O P NU M M ER 1

Hoe groeit ons voetgangersgebied?

E R FGOE D D OR P

NI ET S G EZO ND ER DA N D E F I ET S

Zie je de oorspronkelijke opbouw van Wijgmaal nog steeds? Hoe fiets je vlot en veilig door de stad?

D E R I N G D EEL EN CO M B I NEER

Rijden er in de toekomst nog auto’s op de ring?

30 34

Waarom kopen als je kan lenen?

GA ST H U IHSBETE R NI G EU WE B U SNETWER K Hoe breidt de topcampus in zorg en kennis verder uit?

Wat zijn de voordelen voor de Leuvenaar?

SL I M M E C H AU F F EU R S

3

Hoe gebruik je de auto in de stad?

www.leuven.be/stadsvernieuwing

3


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Schakelen voor meer zuurstof in de stad Visie op mobiliteit V E R PLAAT SIN GEN VAN /N AAR EN BIN N EN L EUVE N. DE PR OG N OSE S.

van

4

7% (2017) naar

10% (2035)

van

12% (2017)

van

15% (2017)

van

66% (2017)

naar

naar

27% (2035)

23% (2035)

naar

40% (2035)

Leuven is een aangename stad. Het is hier aangenaam om te werken, studeren, winkelen, sporten en ontspannen. De voorbije jaren kwamen er heel wat bewoners, studenten en jobs bij en we verwachten dat die stijging de komende jaren aanhoudt. Daardoor zal ook het verkeer toenemen. Tegelijk willen we Leuven nog aangenamer, nog veiliger, nog duurzamer en nog bereikbaarder maken. De voorbije jaren is daar al hard aan gewerkt. We sleutelden aan de inrichting van straten en pleinen. Leuvenaars wandelen en fietsen meer dan ooit. Het openbaar vervoer is de voorbije jaren sterk verbeterd en dankzij verschillende deelsystemen, apps en andere technologische vernieuwingen verplaatsen we ons steeds efficiënter. En het besef groeit dat mobiliteit een enorme impact heeft op de levenskwaliteit in onze stad.


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Mobiliteit en ruimte horen samen Veel bewoners en bezoekers gebruiken regelmatig de auto. Dat is een handig en vertrouwd vervoersmiddel. Maar ze nemen veel ruimte in, zowel wanneer ze rijden als wanneer ze stilstaan. En die ruimte is, zeker in de stad, beperkt. Vooral de openbare ruimte komt zwaar onder druk wanneer er veel auto’s zijn. Tegelijk willen we ook steeds meer groen in onze openbare ruimte. Niet alleen om te spelen en te ontspannen, maar ook om de stad te koelen en het water te beheren. Ontharde pleinen en straten zorgen ervoor dat regenwater in de bodem kan doordringen en dat er water uit onze kranen blijft stromen.

Als we meer ruimte willen geven aan mensen en groen, moeten we inzetten op vervoersmiddelen die minder ruimte innemen. Bovendien dwingt het klimaat ons om ons steeds duurzamer te verplaatsen. Door andere vervoersmiddelen te gebruiken, beperken we onze uitstoot van CO2 en fijnstof. Tegelijk dimmen we het lawaai en beperken we het gebruik van niet hernieuwbare brandstoffen tot een minimum.

verplaatsingen die overblijven nog aangenamer, veiliger en duurzamer kunnen maken. Daarom investeren we in een stad waar je je comfortabel en snel kan verplaatsen met duurzame vervoersmiddelen: de fiets, het openbaar vervoer en deelauto’s. Door het alternatieve aanbod kwaliteitsvol te maken en de stad goed in te richten, maken we het schakelen gemakkelijker.

Om al die redenen moeten we durven schakelen. We bekijken hoe we onze verplaatsingen kunnen beperken en de

t tuu t tuu

5


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

winkels en horeca

1 0

en

ten

10 minu

10 en

10

ut

m

in

m

ut

en

hier oon ik!

in

ut in

werk w

10 minuten

m

10 minuten

cultuur en sport

park

n 10 minute

kinderopvang school

Door een slimme ruimtelijke ordening geraak je te voet of met de fiets binnen de 10 minuten op je dagelijkse bestemmingen.

Slimme ruimtelijke ordening vermindert verplaatsingen Al enkele jaren stimuleert de stad dat bedrijven, winkels, sportinfrastructuur en scholen zich in en nabij woonwijken vestigen. Zo ligt alles op wandelafstand en hoef je niet noodzakelijk je auto te gebruiken. In

6

het stadcentrum is zoiets vanzelfsprekend. Maar ook in de deelgemeenten is er de voorbije jaren een gevarieerd aanbod aan voorzieningen gegroeid. Nieuwe woonprojecten of bedrijven strijken bij voorkeur neer op

plaatsen die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets. Aan de rand van de stad komen parkings waar bezoekers van buiten Leuven makkelijk overstappen op de fiets of op de bus.


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Investeren in de toekomst De stad en haar partners investeren om wandelen en fietsen, en het gebruik van het openbaar vervoer en deelmobiliteit aantrekkelijker te maken:

• Een netwerk van trage wegen voor voetgangers en fietsers vormt de basis van alle stadsontwikkelingen. • Een aangenaam en efficiënt openbaar vervoer is de hoeksteen van een gezonde en goed functionerende stad. • Een doordacht aanbod van deelmobiliteit zorgt ervoor dat niet iedereen een eigen auto of (bak-)

fiets moet kopen en parkeren. Daarom bouwen we de mobipunten verder uit. Dat zijn plekken waar je deelauto’s en -fietsen verzameld vindt en waar je vaak vlot overstapt op het openbaar vervoer. • Private auto’s concentreren we steeds meer in parkings of op vaste plaatsen, zodat ze minder ruimte innemen op straten en pleinen.

• Voor fietsen investeren we in veiligheid, voorzien we extra ruimte en zoeken we concrete oplossingen om conflicten met voetgangers te voorkomen. • Ook het goederentransport maken we duurzamer. Grote leveringen gaan tot aan een depot aan de rand van de stad en verspreiden we verder via kleinere, milieuvriendelijkere

voertuigen zoals elektrische bestelwagens of bakfietsen. • Er komen pakjesautomaten in woonkernen, zodat koerierdiensten minder kilometers moeten afleggen. • We stimuleren het gebruik van elektrische voertuigen door een voldoende groot aanbod laadpalen te voorzien.

Schakel jij mee? Iedereen aan boord We willen dat alle Leuvenaars en bezoekers zich vrij kunnen verplaatsen volgens hun eigen behoeftes. Voor mensen met een beperkter budget zorgen we dat de prijs van het openbaar vervoer of de deelsystemen goedkoper wordt. We houden ook rekening met mensen die zich minder makkelijk kunnen verplaatsen. Zo maken we het openbaar

domein zo goed mogelijk leesbaar, ook voor wie visueel beperkt is. We bannen obstakels van de openbare weg en maken voetpaden en bushaltes toegankelijk voor wie minder vlot te been is en plaatsen zitbanken om even uit te rusten. Jong of oud, iedereen moet zich vlot, veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen in Leuven. Dat is hét uitgangspunt.

Mobiliteit omvat bereikbaarheid, gezondheid, veiligheid, klimaatvriendelijkheid, levenskwaliteit, ruimte en zoveel meer. Maar hoe je er ook naar kijkt, alle pijlen wijzen in dezelfde richting. We moeten onze eigen auto regelmatig laten staan en vaker stappen, fietsen, het openbaar vervoer nemen of auto’s delen. Daar willen we mee helpen, samen met bedrijven, andere gemeenten en de Vlaamse overheid. Want mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrenzen. Maar het beleid bepaalt niet alles. Uiteindelijk kiezen we allemaal zelf hoe we ons verplaatsen. Kies daarom het geschikte vervoersmiddel voor elke verplaatsing. Zo houden we Leuven bereikbaar. Ook voor wie de auto echt nodig heeft.

7


RUIMTE

MOZAIEK

8

mobiliteit in Leuven


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

RUIMTE EN MOBILITEIT GAAN HAND IN HAND De inrichting van onze stad bepaalt hoe we ons bewegen. Door te zorgen dat we vlakbij huis kunnen winkelen, werken, sporten of ontspannen, verminderen we het aantal verplaatsingen. Tegelijk kunnen we ons transport efficiënter maken, als we verschillende functies in elkaars omgeving inplanten. Daarom bouwen we ook onze deelgemeenten uit tot kwalitatieve

woonkernen met verschillende functies en richten we onze grote aantrekkingspolen zo verscheiden mogelijk in. Slimme ruimtelijke ordening beperkt het aantal verplaatsingen. Zo bouwen we aan een klimaatneutrale stad en houden we plek vrij in onze schaarse openbare ruimte voor groen, water en ontmoetingen.

9


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Wonen op de juiste plek vermindert verplaatsingen Door compacte woonkernen te ontwerpen, zijn winkels, scholen en andere voorzieningen op wandel- of fietsafstand te vinden. Zo blijft de ruimte rondom de woonkernen echt groen en open. Voor verplaatsingen op langere afstanden voorzien we veilige en comfortabele wegen voor elk vervoersmiddel.

10


mobiliteit in Leuven

Ymeria

Remysite

MOZAIEK

Wijgmaal in de steigers De ontwikkelingen in Wijgmaal tonen goed hoe een woonkern kwalitatief kan groeien zonder extra autoverkeer te veroorzaken. Wonen versterken Op de site aan de Wakkerzeelsebaan, de Kroonstraat en de Baron Descampslaan komen nieuwe woningen. Door precies daar woningen in te planten, gaan de nieuwe bewoners niet alleen gebruik kunnen maken van de vele functies die nu al in Wijgmaal zijn, maar deze ook versterken. Dat komt iedereen ten goede. Winkels, horeca, scholen, een kinderdagverblijf, een bedrijventerrein, het treinstation, sportvelden … Alles ligt op wandel- of fietsafstand.

open. Ymeria wordt zo een echt eiland tussen de Dijle en de Leibeek, met een park aan het water en een nieuwe brug over de Dijle voor vlotte fietsen voetgangersverbindingen tussen Wijgmaal en Wilsele. Door de sporthal op de Remysite in te plannen, kan de parking dubbel gebruikt worden: overdag voor de kantoren en in de avonduren voor de sportactiviteiten. Door op die locatie sportactiviteiten aan te bieden, sluit de Remysite ook beter aan bij het dorp. Mobiliteitsplan als leidraad Het mobiliteitsplan dat we samen met de bewoners opmaken, vormt de basis van al deze ontwikkelingen.

Zo zorgen we dat er vlotte wandelen fietspaden komen in Wijgmaal zelf, naar het centrum van Leuven en naar Wilsele-Putkapel om bijvoorbeeld vlot het zwembad te bereiken. Het mobiliteitsplan bekijkt de parkeeroplossingen in een breder geheel. Het onderzoekt hoe het station het dorp beter kan dienen door de juiste functies in de buurt van het station te vestigen. Het doet ook voorstellen voor een veiligere stationsomgeving. Het centrale mobipunt met deelvervoersmiddelen aan het station is een eerste concrete mobiliteitsingreep.

In het woonproject komen ook wandelen fietsverbindingen. Zo is het project geen eiland, maar een echt onderdeel van het dorp. Werken, sporten en ontspannen meer integreren In een woonkern moet er ruimte zijn voor groen en ontspanning. Daarom stemmen we de ontwikkelingen van de Ymeria- en Remysite op elkaar af. De sporthal op Ymeria verhuist naar de Remysite, amper 600 meter verder. Die verhuisbeweging zorgt voor groene ademruimte op Ymeria. Door gebouwen en asfalt weg te nemen, komt de linker Dijlearm op die plek opnieuw

11


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

G E T U IG E N I S

‘‘Ook in ons dorp hebben we alles in de buurt’’ Verhuizen van het centrum naar een deelgemeente hoeft geen grote verandering te betekenen voor je dagelijkse verplaatsingen. Ils Verlaenen verhuisde van de Leuvense binnenstad naar Wilsele-Putkapel en ervaart weinig verschillen op het vlak van bereikbaarheid.

Ils Verlaenen: “Samen met mijn man en drie kinderen woon ik al 18 jaar op de Aarschotsesteenweg in Wilsele-Putkapel. Voor we naar hier verhuisden, woonden we in het stadscentrum van Leuven. En daar vonden we natuurlijk alles op wandelafstand van ons huis. Maar de wissel van Leuven centrum naar de deelgemeente heeft weinig verandering gebracht in die goede bereikbaarheid en nabijheid van alle voorzieningen. Ook hier in Wilsele hebben we scholen, bakkers, een supermarkt en zelfs een zwembad in de buurt.

12

We wonen hier nu 18 jaar, en in die tijd is er veel veranderd. In de beginperiode was onze straat een typische steenweg met betonplaten en een fietspad aan één kant van de straat. Ondertussen is het een geasfalteerde steenweg met goede fietspaden aan beide kanten van de weg. Er kwamen nieuwe woonwijken, een gemeenschapscentrum en vorig jaar ook een nieuw sportcentrum en dorpsplein. Door die veranderingen moeten wij ons nooit ver verplaatsen. We doen bewust zoveel mogelijk met de fiets, ook voor verdere

verplaatsingen. Want een fiets is en blijft het meest klokvaste vervoers­ middel, je hoeft er nooit op te wachten. Ik werk op het bedrijventerrein in Heverlee, mijn man in Lovenjoel. We rijden allebei met de elektrische fiets naar het werk. Onze kinderen zijn 11, 16 en 18 jaar oud. De jongste gaat nog naar de lagere school in Wilsele en gaat met de fiets. De middelste fietst via de comfortabele fietssnelweg naar zijn school in Aarschot. En onze oudste dochter gaat naar de hogeschool in Heverlee. Zij heeft een


MOZAIEK

elektrische fiets maar neemt ook wel eens de bus. Bij slecht weer is de bus sowieso een gemakkelijke optie want hier in het centrum is het busaanbod zeer goed. De bushalte ligt bovendien vlak voor de deur. Al van kleins af aan nemen we samen met de kinderen wel eens de bus. De jongste doet dat nu ook alleen. Alleen jammer dat je ook met de bus soms mee in de file staat. Onze zoon die in Aarschot naar school gaat, heeft daar minder last van. Hij rijdt in de goede richting en is soms sneller met de bus in Aarschot dan wij met de bus in Leuven. We hebben wel nog een eigen auto, maar die staat vaak stil. We gebruiken hem vooral om boodschappen te doen. In het weekend rijden we ermee naar de sportwedstrijden op verplaatsing, maar dan proberen we wel te carpoolen. Op reis gaan met de auto gebeurt soms ook. En dan is er nog het sporadische gebruik, bijvoorbeeld wanneer iemand een platte fietsband

mobiliteit in Leuven

heeft. Toen we een vijftal jaar geleden een nieuwe auto moesten kopen, hebben we alle opties van deelwagens bekeken. Het systeem stond toen nog in de kinderschoenen. Ook met buren onderzochten we de opties om een auto te delen, maar dat bleek niet evident. Op dat moment hebben we beslist om toch voor een eigen auto te kiezen. Maar bij een volgende keer overwegen we zeker om voor een deelsysteem te kiezen. Er zijn immers veel inspanningen om het aanbod van deelmobiliteit de komende jaren uit te breiden. Onlangs is er een mobipunt geopend aan het

nieuwe dorpsplein. De deelauto’s staan dus vlakbij. Aan dat mobipunt vind je ook een elektrische deelbakfiets die we zeker eens willen uittesten. We gebruiken regelmatig een fietskar om spullen te vervoeren, maar met een deelbakfiets vervoer je makkelijk zwaardere boodschappen. Weer een optie om de auto te laten staan. Ik droom wel eens van een treinstation in Wilsele-Putkapel, want dat zou ons verplaatsingscomfort helemaal compleet maken. Niet dat het veel moeite kost om een trein te nemen, want nu fietsen we gewoon naar het station van Leuven of Wezemaal.”

‘Er kwamen nieuwe woonwijken, een gemeenschapscentrum, een nieuw sportcentrum en dorpsplein. Daardoor moeten wij ons nooit ver verplaatsen.’

13


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Plekken die aantrekken Leuven heeft, voor een stad van deze grootte, opvallend veel plekken die mensen van ver buiten de stad aantrekken: (hoge-)scholen, de universiteit, bedrijventerreinen, winkelwandelzones, wetenschapsparken als Arenberg en sportinfrastructuur. Ze ontstonden vaak eenzijdig en vanuit een specifieke functie. Maar de voorbije jaren zijn ze bewust veelzijdiger geworden, ook in het bereik. Zo is er in Haasrode, dat vroeger een klassiek bedrijventerrein was, nu ook een studentencampus. Je ziet er dan ook veel studenten fietsen, met de bus reizen of gebruikmaken van het mobipunt. Het wetenschapspark Arenberg bouwen we verder uit op basis van de fietsverbindingen en niet op basis van parkings aan ieder gebouw.

Gasthuisberg Bewuste groei Die evolutie is goed merkbaar aan Gasthuisberg, onze meest bekende aantrekkingspool. Gasthuisberg is al langer veel meer dan alleen een ziekenhuis. De voorbije jaren verhuisden alle medische onderwijs- en navorsingsactiviteiten naar ‘de berg’, samen met medische spin-offbedrijven. Door die vermenging van verschillende functies is er een interessante kruisbestuiving: opleidingen, onderzoek en de praktijk zijn geen aparte werelden, maar lopen letterlijk in elkaar over. Ook voor de stad en de mobiliteit is dit een hele stap

14

vooruit. Het autoverkeer dat al die functies teweegbrengt, verspreidt zich niet langer over de Leuvense en omliggende woonwijken. Door mensen en functies te concentreren, wordt het bovendien efficiënter en betaalbaarder om goed openbaar vervoer, mobipunten, fiets- en wandelroutes en gemeenschappelijke parkings op en langs die plekken te organiseren. Zo hoeft niet iedere functie apart te investeren in parkings, mobipunten of bushaltes. Tegelijkertijd kunnen die voorzieningen

ook interessanter en beter uitgerust worden, omdat meer mensen er gebruik van maken. De concentratie van al die activiteiten zorgt ook voor ruimtelijke voordelen op andere plekken. Zo kwam er door de verhuis van de ziekenhuisafdelingen SintPieter en Sint-Rafaël ruimte vrij in de Benedenstad voor een nieuwe woonwijk, een nieuw stadspark en de podiumkunstensite.


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

5

4

1 2 1

3

R EC E N TE PR OJ ECTEN O M D E M O BIL ITEIT VAN E N NAAR GAST HUI S BE RG T E VE RBE T E RE N

1. Nieuwe bushaltes Het nieuwe busstation aan de kant van de Tervuursesteenweg krijgt twee haltes: halte ‘ziekenhuis en onderzoek’ en halte ‘polikliniek en campus’. Gasthuisberg is niet langer een eindpunt van de buslijnen, maar wordt een van de belangrijkste overstappunten. Daardoor wordt Gasthuisberg niet alleen gemakkelijk bereikbaar vanuit de hele regio, maar wordt het ook – net als het treinstation – een plek waar je snel van bus wisselt.

2. Aansluiting E314 Sinds 2018 is Gasthuisberg rechtstreeks aangesloten op de E314. Dat verminderde het autoverkeer in de woonomgeving drastisch. 3. Parkings hoofdtoegang Er kwamen nieuwe parkings verbonden aan een nieuwe hoofdtoegang.

5. Nieuw fietspunt Aan het nieuwe fietspunt ter hoogte van fietsparking Onderwijs en navorsing kan je een fiets huren, laten herstellen of onderhouden. Rondom de hele site is er de voorbije jaren ook sterk geïnvesteerd in nieuwe fietspaden, fietsparkings en veilige oversteekplaatsen.

4. Parking ‘Teken’ In het weekend functioneert parking ‘Teken’ als randparking voor stadsbezoekers.

15


mobiliteit in Leuven

COMBIMOBILITEIT

MOZAIEK

INZETTEN OP COMBIMOBILITEIT Auto’s nemen meer plaats in dan voetgangers, fietsen of bussen. Als we het aantal auto’s doen dalen, komt er ruimte vrij voor waardevolle invullingen zoals fiets­ paden, pleinen en parken. Je verplaatsen met een auto is dikwijls handig, maar het is niet het vervoers­middel waarop de steden van de toekomst ingericht zijn. De klimaat­veranderingen dwingen ons tot keuzes. De uitstoot van fijnstof en CO2 beperken, is mogelijk door ons anders te gaan verplaatsen. Er is in Leuven nood aan leefruimte, gezonde lucht en een vlotte doorstroom voor leveranciers die niet langer in de file willen staan. Net als vele andere steden ontwikkelt Leuven daarom een beleid dat het gebruik van alle vervoersmiddelen op een gezonde manier laat evolueren. Zodat voetgangers, fietsers, busreizigers en automobilisten zich op een veilige en comfortabele manier kunnen verplaatsen. We maken bewuste keuzes en gaan voor ‘combimobiliteit’, goede netwerken waardoor je vlot van het ene vervoersmiddel op het andere overstapt.

16


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

17


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Er zit een voetganger in elk van ons Stappen is de meest efficiënte manier om je te verplaatsen: het is gratis, kan altijd en overal en het neemt geen ruimte in. Daarenboven is het aangenaam en gezond, niet vervuilend en zorgt het voor sociale contacten met andere voetgangers. Iedereen is voetganger. Wanneer je van je huis naar de school of naar de bakker stapt, van de parking naar de winkel en van de fietsstalling naar het café. Daarom maken we ruimte vrij voor voetgangers en richten we straten in op maat van de voetgangers, ook voor wie moeilijker te been is. Zo kan iedereen zich aangenaam en zonder zorgen te voet verplaatsen.

Een toegankelijk openbaar domein We maken het openbaar domein op veel manieren comfortabel en toegankelijk voor de voetgangers. Er zijn voldoende zitbanken zodat wandelaars even kunnen uitrusten. We kiezen materialen zorgvuldig zodat straten fijn begaanbaar zijn voor mensen met een buggy, rolstoel of rollator. We werken letterlijk drempels weg en verlagen de stoepen aan oversteekplaatsen.

18


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Veiligheid voorop Iedereen wil veilige straten voor voetgangers. Dus beperkt de stad het autoverkeer of de snelheid, we voorzien eenrichtingsverkeer en maken gescheiden fietspaden. We zorgen voor gemengd verkeer waar het kan, zodat iedereen rekening houdt met elkaar en zijn snelheid matigt, zoals in woonerven. We maken aangename en autovrije korte doorsteken voor voetgangers, en zo veel meer.

Woonerf als ontmoetingsruimte In woonerven primeert het wonen. Voetgangers, fietsers en auto’s delen er de openbare ruimte. Daarom zijn er geen aparte voet- of fietspaden. Dat zorgt voor meer plaats voor groen, wat de straat aangenamer, gezonder en frisser in de zomer maakt. De snelheid is er beperkt tot 20 km/uur, waardoor het voldoende veilig is voor iedereen, ook voor spelende kinderen en om een praatje te maken met de buren.

Dertig doet deugd In een zone 30 mag je niet sneller rijden dan 30 km/uur. Trager rijden zorgt voor meer veiligheid op de weg, voor minder lawaai en voor minder uitlaatstoffen. De straten worden dus een pak aangenamer en veiliger wanneer autobestuurders trager rijden. De volledige binnenstad van Leuven is al sinds 2011 een grote zone 30. Vanaf 2022 volgen de deelgemeenten. Dan is het hele grondgebied van Leuven een zone 30, met uitzondering van de ring en invalswegen met vrijliggende fietspaden.

Prettig kort Voetgangers en fietsers vinden de kortste route via doorsteken en brugjes. Zo wandel en fiets je snel en autovrij van de ene naar de andere wijk. In de buitengebieden zijn het vaak historische trage wegen, maar evengoed zijn het nieuwe paden achter de tuinen van nieuwe woningen. In de stad zijn het soms smalle steegjes die al lang bestaan. Maar ook bij nieuwe stadsontwikkelingsprojecten zorgen we voor slimme en korte doorsteken.

19


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

T I E N S E ST RAAT

2 01 7

2 02 1

H. H O OVERP L E I N

2 01 7

2 02 1

Een aangename binnenstad Het circulatieplan was drie jaar geleden het startpunt om in het centrum van Leuven nog meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers. We schakelden toen bewust naar minder autoverkeer in de binnenstad en een autoluwe zone rond het voetgangersgebied. Daar mogen wel auto’s rijden, maar het zijn er veel minder omdat de parkeerplaatsen op de straten en pleinen voorbehouden zijn voor bewoners. De overige woonwijken in de binnenstad zijn ingedeeld

20

in stads­delen met elk een eigen hoofdlus voor het inen uit­rijdende auto­verkeer. Die maatregel blokkeert doorgaand autoverkeer dwars door het centrum. Om van het ene naar het andere stads­deel te rijden met de auto, rij je langs de ring. Sommige straten werden dus geknipt voor auto’s, je kan ze niet helemaal door­ rijden. Andere straten kregen eenrichtingsverkeer. Dankzij het circulatieplan is er meer ruimte voor voetgangers en fietsers, is het verkeer veiliger en de lucht gezonder.

Het fietsgebruik in de binnenstad is gestegen en het autogebruik is gedaald. En het centrum blijft goed bereikbaar: er zijn niet minder bezoekers, maar ze verplaatsen zich wel anders. Auto’s worden geparkeerd in de centrumparkings en in het autovrije centrum is het aangenaam wandelen en winkelen.


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

In afwachting van de nieuwe podiumkunstensite zorgt een tijdelijke velodroom alvast voor de nodige sfeer in dit deel van de binnenstad.

Met het circulatieplan hebben we de omschakeling ingezet naar veiligere en milieuvriendelijkere vervoersmiddelen. En tegelijkertijd maken we van het publieke domein een plek om van te genieten. De Vismarkt en de omliggende straten kleuren in de toekomst groen en worden onderdeel van de voetgangerszone. De bezoekersparkeerplaatsen op het plein verhuizen naar een nieuwe ondergrondse parking in de Brouwersstraat. Ook de Brusselsestraat en een aantal zijstraten worden mee opgenomen.

Op de plaats van het ondertussen afgebroken Sint-Pietersziekenhuis zal de toekomstige podiumkunstensite een nieuwe publiekstrekker worden en het starten eindpunt van het kernwinkelgebied vormen.

‘De Vismarkt en de omliggende straten worden onderdeel van de voetgangerszone.’

In de historische kern komt er dus nog meer ruimte om te flaneren en te fietsen, voor groen en ontmoeting. Leuven krijgt zo een binnenstad op maat van haar bewoners en bezoekers.

21


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Niets gezonder dan de fiets Fietsers spelen een sleutelrol in onze klimaatneutrale stad van de toekomst. Fietsen is energie- en ruimte-efficiënt, snel, gezond, goedkoop, stil en neemt relatief weinig ruimte in beslag. De fiets groeide uit tot een recreatief vervoersmiddel en een populaire keuze voor dagelijkse en praktische verplaatsingen. De fiets leent zich bovendien perfect om te combineren met een treinof busrit, of met een autorit vanaf een randparking.

Het aantal fietsers in de binnenstad is na de invoering van het circulatieplan met 44% gestegen. Maar over heel de stad stijgt het fietsgebruik. En tijdens de coronapandemie ontdekten nog meer mensen de voordelen van de fiets. De recente stadsmonitor toont aan dat er in geen enkele andere centrumstad zoveel voor de fiets wordt gekozen, zeker voor korte afstanden. Met het circulatieplan, de fietszone in de binnenstad en

22

de zone 30 gaven we al meer plaats aan de fietsers. En we blijven schakelen zodat de voetgangers en fietsers het ritme in onze straten bepalen. Meer fietsgebruik is een fundamentele sleutel om de levenskwaliteit in onze stad te versterken en tegelijkertijd de bereikbaarheid van onze stad te garanderen. Om dé fietsstad van Vlaanderen te worden, werkt de stad aan maatregelen en oplossingen voor de rijdende en de stilstaande fiets. Zo krijgt Leuven een echte fietscultuur.


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Je tweewieler parkeren Stad Leuven kiest resoluut voor de fiets als snelste en meest efficiënte vervoersmiddel. Het fietsgebruik zit in de lift. En dus willen we die fietsen ook op een goede manier stallen op privéplaatsen, in buurtstallingen en op het openbaar domein.

lang parkeren

4000 extra plaatsen aan het station

-

Najaar 2021: nieuwe fietsenparking NMBS onder Martelarenplein opent

-

6

overdekte fietsstallingen

Bijna 4000 plaatsen

-

Rector Desomerplein Station Leuven Station kant Kop van Kessel-Lo Tweebronnen De Bib Parking Vaartkom Kinepolis

kort parkeren

15625 fietsbeugels -

Ordelijk stallen Voetpad blijft vrij voor voetgangers In woonbuurten voor bewoners en hun bezoekers In het kernwinkelgebied om kortbij je bestemming te geraken

Meer fietsstallingen op komst Met de uitbreiding van het winkelwandelgebied in het achterhoofd, wil de stad meer fietsstallingen in de Benedenstad. Onder het toekomstige podiumkunstengebouw komt een grote fietsstalling met 600 plaatsen. Overdag zijn er minder voorstellingen en kunnen bezoekers van het winkelwandelgebied hun fiets daar stallen. Ook in de geplande parking Benedenstad in de Brouwersstraat zal de stad enkele honderden fietsstallingen voorzien. Buurtparkeren Veel Leuvenaars in de stad hebben geen plaats om de fiets in huis te stallen. Daarom werkt de stad aan een plan, zodat er in de woonwijken fietsstallingen voor bewoners kunnen komen.

8

fietsvakken -

Gemarkeerde vakken op straat Geen beugel want alleen voor korte boodschappen Als er geen beugels mogelijk zijn, bv. voor de wekelijkse markt

23


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Vlot en veilig fietsen De stad tekende een paar jaar geleden een wensbeeld uit voor een aantrekkelijk en veilig fietsroutenetwerk met onder andere routes naar andere steden en gemeenten en lokale fietsroutes. Ondertussen is een deel van dat wensbeeld gerealiseerd en kan je als fietser genieten van heel wat goede en veilige nieuwe fietspaden.

AARSCHOT

MECHELEN

4

1

15 2

Parallel aan drukke steenwegen fiets je snel en veilig langs nieuwe fietsverbindingen, zoals hier langs het Jan Vranckxpad.

BRUSSEL

DIEST

14

13 3 5 6

16 18

1

7 8 9 10

TERVUREN

11

12

2 Via fietssnelwegen (herkenbaar door de letter ‘F’) rij je langs een verkeersluw parcours van de ene stad naar de andere.

24

TIENEN

4

17


MOZAIEK

3 Het Brugbergpad in Kessel-Lo brengt veel fietsers uit de buurt vlot en veilig naar Leuven.

mobiliteit in Leuven

4 Langs de Dijle fiets je vanaf Heverlee door de binnenstad tot in Wilsele en Wijgmaal over het Dijlepad, een heerlijk fietspad in het groen.

5 Dankzij de fietsspiraal aan het station fiets je vlot omhoog tot over de sporen. Dit is een van de twee Leuvense fietsprojecten die meedingen naar de prijs van de Vlaamse fietsinfrastructuur. [tentoonstelling tot 6 november in Bib Tweebronnen www.stadenarchitectuur.be]

6 De fietsspiraal sluit mooi aan op een fiets- en wandelbrug over de sporen. Fietsers rijden tussen het centrum en Kessel-Lo, zonder te moeten afstappen. Voetgangers gebruiken de andere helft van de brug. Pendelaars kunnen via de liften langs deze brug ook de verschillende perrons bereiken.

9 Het Stoemperspad is een nieuw fietspad in het spoorwegtalud dat aansluit op de nieuwe tunnel en op een fietsbrug over de sporen.

7 De Martelarenlaan is een mooi voorbeeld van een fietsstraat waar auto’s verplicht achter de fietsers moeten blijven.

10 In januari 2022 zijn de werken aan de Hoegaardsestraat klaar. Vanaf dan maakt de nieuwe fietsstraat deel uit van de fietssnelweg naar Tienen.

8 Tussen Kessel-Lo en Heverlee kruis je de Tiensesteenweg autovrij via de 25 meter lange tunnel.

11 De Parkbrug over de sporen richting Abdij van Park is sinds het voorjaar van 2020 opnieuw geplaatst. Zo fiets je weer vlot tussen het stadscentrum en de abdij.

25


MOZAIEK

12 Al fietsend genieten van het mooie beschermde landschap van Abdij van Park doe je via de Duivelsweg.

15 Het Vuntcomplex passeren met de fiets wordt een stuk makkelijker en veiliger via een tunnel onder de autostrade die de Wilselse- en KesselLosesteenweg met elkaar verbindt. De tunnel gaat open na de heraanleg van de steenwegen.

18

26

mobiliteit in Leuven

13

14

De Dijle en de Vaart steek je vlot over via verschillende fietsbruggen.

16

De Keizersberg was een ferme kuitenbijter in het parcours van het WK wielrennen. Ben je geen coureur, dan kan je kiezen voor een minder steil fietspad in het talud van de Lüdenscheidsingel. Dat brengt je vanaf de Vaartkom naar Wilsele-dorp.

17

De Vlaamse overheid legt een nieuw tweerichtingsfietspad aan langs de Rennessingel, dat gescheiden ligt van de rijweg. Er komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars en ook de trappen naar het Lemmensinstituut worden vernieuwd.

Het fietspad langs de E40 en aan de rand van Heverleebos (tussen de Waversebaan en de Naamsesteenweg) is een mooi voorbeeld van hoe je een fietspad duurzaam inpast in een groene omgeving. De kleur en de lichtintensiteit van de verlichting zijn aangepast aan de groene omgeving en houden rekening met de dieren in het bos.

Een groot deel van onze binnenstad is sinds september 2020 een fietszone. Fietsers mogen er de volledige breedte van de rijweg gebruiken en auto’s moeten er achter de fietsers blijven. Op die manier geven we in 60% van de Leuvense straten in de binnenstad maximale ruimte aan de fiets.


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Kleine ingrepen voor extra fietscomfort Rechtsaf bij rood Meer fietsen, meer opstelplaats

Aan bepaalde kruispunten mogen fietsers rechtdoor rijden of rechtsaf slaan bij een rood licht. Het verkeersbord duidt die situatie aan. Het kan alleen aan kruispunten waar er geen conflicten zijn met andere weggebruikers. Fietsers rijden dan vlotter door en kunnen veilig afslaan terwijl auto’s nog voor het rode licht wachten. Fietsers moeten daarbij wel altijd voorrang verlenen aan andere weggebruikers.

Aan een aantal drukke kruispunten zijn de opstelstroken voor fietsers die voor een rood licht wachten dubbel zo groot gemaakt. Die extra ruimte is nodig voor het stijgend aantal fietsers.

Fiets verloren? De politie haalt regelmatig fout gestalde fietsen op en brengt ze naar de fietscentrale. Surf naar www.verlorenofgevonden.be om jouw fiets terug te vinden.

Deelfietsen aan een mobipunt

Groen vierkant Aan het kruispunt van de Celestijnenlaan en de Kapeldreef krijgen de fietsers en voetgangers alle verkeerslichten tegelijk op groen, terwijl de auto’s nog even moeten wachten. Zo steken voetgangers en fietsers rustig over en draaien ze af zonder in contact te komen met auto’s en vrachtwagens. Aan de Tiensepoort wordt dit systeem later dit jaar ingevoerd.

Stad Leuven kiest ervoor om deelfietsen enkel toe te laten aan mobipunten. Er bestaan ook systemen waarbij je via een mobiele app deelfietsen verspreid vindt over het ganse grondgebied. Maar om te vermijden dat deelfietsen overal geparkeerd worden, en zo voet- en fietspaden versperren, kiest de stad voor mobipunten als vaste locatie.

Minder chaos aan de schoolpoort De stad stimuleert om te voet of met de fiets naar school te gaan. Aan een aantal scholen werken we met schoolstraten die we voor en na schooltijd afsluiten voor autoverkeer en voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Zo bereiken kinderen rustig en veilig de school. Ouders die met de wagen komen, parkeren wat verderop.

Wederzijds respect Waar de rijbaan te smal is voor een fietspad, geven gekleurde fietssuggestiestroken een duidelijke plaats aan de fietsers. Met die stroken wijzen we op het gemeenschappelijk gebruik van de rijweg en rekenen we op wederzijds respect van alle weggebruikers.

Leer veilig fietsen Al 10 jaar werkt stad Leuven samen met de Fietsschool om volwassenen, studenten en kinderen in vervoersarmoede fietslessen te geven. Zo krijgt iedereen de kans om te leren fietsen en vlotter op het werk of in de les te geraken, samen met de kinderen te fietsen naar hobby’s, te ontspannen in het park …

27


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Delen en combineren Niet voor elke rit gebruik je hetzelfde vervoersmiddel. De bakfiets voor een bezoek aan de bib met de kinderen, een bestelwagen om spullen te verhuizen, de wekelijkse boodschappen met de auto. Dankzij deelmobiliteit kies je voor elk doel het gepaste voertuig. Je verplaatst je zonder zorgen, je betaalt geen hoge aankoopsom en je hoeft nooit te zoeken naar een parkeerplaats. Aan mobipunten vind je verschillende vervoersmiddelen die je kan ontlenen zoals elektrische bakfietsen, (elektrische) stadsfietsen, deelauto’s en soms is er ook een bushalte voorzien. Je stapt er vlot over van het ene op het andere vervoersmiddel. Er zijn nu al 41 mobipunten in gebruik. De stad krijgt een Europese subsidie voor de installatie van deze mobipunten, net als enkele andere Europese steden. Op die manier kunnen die pilootsteden samen met een aantal vaste leveranciers uittesten welk deelaanbod aanslaat en waar de interesse zit van de inwoners. Stad Leuven zal op basis van die ervaringen het concept bijsturen.

‘Door in te zetten op deelmobiliteit schakelen we langzaam naar minder autobezit.’ Veel autoverkeer in onze stad is afkomstig van mensen die niet in Leuven wonen maar de stad bezoeken of hier werken. Voor hen is de fiets niet altijd

28

een optie. We bieden hen een alternatief met grotere mobipunten aan treinstations en randparkings. Zo kunnen ze vlot met de trein of auto naar Leuven rijden, en daar overstappen op de bus of een fiets ontlenen. In woonwijken zijn de mobipunten kleiner en zetten we vooral in op deelvoertuigen. Zo hoef je niet noodzakelijk een vervoersmiddel te bezitten om het te gebruiken. Je gebruikt de deelbakfiets of de deelauto dan enkel wanneer je die echt nodig hebt. Op termijn breiden we de mobipunten uit met nog andere diensten zoals laadpalen voor elektrische wagens, pakjesautomaten om bestellingen te laten leveren, buggy’s om uit te lenen, een fietsherstelzuil … Met de mobipunten zetten we een belangrijke stap vooruit in het duurzaam mobiliteitsbeleid voor onze stad. Want hoe meer mensen kiezen voor de fiets, een deelauto of het openbaar vervoer, hoe meer propere lucht en hoe minder parkeerdruk. Aan elk mobipunt staat een herkenbare zuil. Hoppin is het mobiliteitsmerk van de Vlaamse overheid.


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Elektrische deelfietsen Urbees zijn elektrische deelfietsen die je op 5 strategische locaties in Leuven vindt. Je ontleent een fiets aan het ene mobipunt en laat die op een ander mobipunt met Urbeestallingen achter. Je betaalt per minuut dat je de fiets gebruikt. Er staan Urbees aan het station van Leuven en Heverlee, in het centrum in de Rector Desomerparking, op Gasthuisberg en het bedrijventerrein in Haasrode. Een ideale fiets voor werknemers die tussen deze polen pendelen.

Blue-bikes Aan de treinstations vind je de blauwe deelfietsen van Blue-bike. Die zijn ideaal om te gebruiken wanneer je de laatste kilometers na je treinrit zonder file of wachten op de bus wil afleggen. Een Blue-bike breng je na gebruik terug naar hetzelfde treinstation.

Deelwagens Bij autodelen gebruik je een auto wanneer je er een nodig hebt. Een deelauto vervangt tussen de 6 en de 10 privéauto’s en is ideaal wanneer je weinig kilometers rijdt. Daarenboven betaal je geen verzekeringsof onderhoudskosten, moet je niet op zoek naar een parkeerplaats en kan je kiezen tussen verschillende automodellen, van kleine stadsauto tot bestelwagen. Leuven kent verschillende autodeelsystemen.

Elektrische deelbakfiets De elektrische deelbakfietsen van Cargoroo vind je op 20 locaties in Leuven. Zware boodschappen doen of een uitstap met de kinderen? Een deelbakfiets helpt je je vlot te verplaatsen.

MEE R I N FO OV E R M O B I P U N T E N E N AU TO D E L E N : WWW.L E U V E N .B E / M O B I P U N T E N

29


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

I NT E R V IE W

Het nieuwe busnetwerk Een halte vooruit voor de Leuvenaar Vlot openbaar vervoer is de ruggengraat van een goed functionerende stad. De trein verbindt Leuven heel snel met de omliggende steden en de luchthaven van Zaventem. Regionale en stedelijke buslijnen vervoeren reizigers met vaste regelmaat naar hun bestemming. Het busverkeer verandert de komende jaren ingrijpend. Vroegere en latere bediening van de meeste lijnen, frequentere verbindingen en een beter aanbod waarbij ook plekken bediend worden waar vandaag openbaar vervoer ontbreekt. Lien Bauwens, vervoerregiomanager bij De Lijn, geeft meer uitleg bij die toekomstige plannen.

30


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

‘Leuven heeft het meest populaire busstation van Vlaanderen.’

Tot voor kort moest er in stedelijk gebied een bushalte zijn op 500 meter van elk huis. Maar dat verandert? Lien Bauwens: “Dat klopt. De halteafstanden voor stedelijk en landelijk gebied werden in 2001 vastgelegd in een decreet dat een minimumaanbod aan openbaar vervoer voorzag voor elke Vlaming. De kostprijs daarvoor was hoog en het netwerk bleek weinig flexibel. Daarom koos de Vlaamse Regering in 2019 voor een nieuw decreet ‘basisbereikbaarheid’. Dat gaat uit van de vraag, niet van het aanbod. Verder voorziet het nieuwe decreet een integratie van alle vervoersmodi, een sterke inzet op combimobiliteit en een samenwerking met steden en gemeenten. Het plan is om het gekende netwerk van trein, tram en bus aan te vullen

met een netwerk van vervoersmiddelen op maat. Er zal niet overal nog een bushalte zijn, maar het vooren natraject tot het openbaar vervoer wordt overbrugbaar met deelwagens, deelfietsen en flextaxi’s. Door verschillende vervoersmodi te combineren – dat noemen we dus combimobiliteit – blijft het basisaanbod aan mobiliteit in elke regio gegarandeerd en is er voldoende keuze om iedereen zijn gading te laten vinden.”

er ook op andere plaatsen overstappunten komen. Daarom breiden we de overstapmogelijkheden aan de halte Gasthuisberg uit. Een logische keuze want het is de op twee na meest populaire bestemming in Leuven, na het station en het Rector De Somerplein.”

Wat betekent dat voor Leuven? “Het station blijft de belangrijkste attractiepool. Het is het meest populaire busstation van Vlaanderen, de belangrijkste eindhalte voor heel wat regionale lijnen en een overstappunt naar stedelijke lijnen. Maar om het busverkeer nog beter te laten functioneren, moeten

Naar Gasthuisberg reizen wordt dan makkelijker, maar wat met de bereikbaarheid van andere plekken? “Via het zogenaamde champignontracé komt er een rechtstreekse verbinding van het station met Gasthuisberg, maar ook met de omgeving van de Celestijnenlaan en Arenberg. Dat nieuwe traject vergemakkelijkt de

dagelijkse pendelbewegingen en het bezoekersverkeer naar IMEC, Arenberg en Gasthuisberg. De verbinding naar Haasrode gaan we versterken door tijdens de spits hoogfrequente pendels te voorzien. Elke 7,5 minuten rijdt er van het station een bus via de ring en de Tiensesteenweg naar Haasrode industrie. Dat is een van de joblijnen. Een andere lijn rijdt van het station via de ring en de Naamsepoort naar Heverlee Campus. En op aangeven van de stad komt er een nieuwe verbinding die de Vaartkom en Heverlee verbindt via het Rector De Somerplein.”

31


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Een extra buslijn door de binnenstad dus? “Dat klopt, maar tegelijk verdwijnen er ook een aantal lijnen uit de binnenstad. De stad was vragende partij om het aantal bussen door de binnenstad te beperken. Dankzij het champignontracé en de nieuwe overstapmogelijkheden aan Gasthuisberg kunnen we sommige regionale buslijnen omleiden en het centrum leefbaar houden. Zo zullen er minder bussen door de Bondgenotenlaan rijden. We moeten wel vermijden dat we volledige bussen laten overstappen op stadslijnen die daar niet op voorzien zijn. Het is dus belangrijk dat we de verschillende reizigersstromen blijven monitoren en evalueren, zodat we kunnen bijsturen wanneer dat nodig is.”

Gasthuisberg

Station

Arenberg

Het champignontracé Het nieuwe bustracé rond de binnenstad en langs Gasthuisberg en Arenberg dankt zijn naam aan zijn vorm. In elke richting zullen er 6 bussen per uur rijden.

32

Zijn er nog veranderingen voor het stadsnetwerk? “Ja, we gaan de busfrequentie verhogen. Door bussen om de 10 à 15 minuten te laten rijden, ben je als busreiziger minder tijdsafhankelijk. Net zoals bij een metronetwerk reis je in en rond de stad volgens een zelfgekozen reisroute, zonder constant op je horloge te moeten kijken. Tegelijkertijd voeren we een nieuwe lijnnummering in om de leesbaarheid van het busnetwerk te verbeteren.“ Zijn er ook toekomst­ plannen voor het openbaar vervoer op de invalswegen? “De Lijn onderzoekt het potentieel van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Dat is stads- en streekvervoer dat voldoet aan hoge eisen op het vlak van doorstroming

en comfort. Het is een mooie maar complexe ambitie, want zo’n hoogwaardige lijn met rechtstreekse routes en strategisch gelegen haltes vraagt om heel wat infrastructuuraanpassingen. Dat gaat niet alleen over extra comfort op de bus. Het is belangrijk dat de doorstroming van het openbaar vervoer vlotter is dan die van het autoverkeer. Dat kan je bijvoorbeeld bereiken met vrije busbanen en intelligente verkeerslichten. Alleen wanneer de frequentie voldoende groot is en de bussen klokvast kunnen doorrijden, krijg je een echt interessant alternatief voor de auto. Naar aanleiding van de studie van Regionet werden er in Leuven drie assen gedefinieerd die interessant kunnen zijn voor HOV: Diest-Tielt-Winge-Leuven, Brussel-Kortenberg-Leuven en Brussel-TervurenLeuven. Het idee is om Leuven beter te ontsluiten en de woongebieden van de omliggende gemeenten meer te concentreren langs invalswegen met goede openbaar vervoersverbindingen om op die manier de modal shift te realiseren.” Veel veranderingen dus. Maar zijn er ook dingen die hetzelfde blijven? “Natuurlijk houden we vast aan wat onze reizigers als positief ervaren. We gaan die punten zelfs verder uitwerken, zoals bijvoorbeeld de realtime info via onze app en infoborden. We blijven inzetten op de digitalisering van onze vervoersbewijzen.


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Daardoor krijgen we correcte cijfers over de bezetting van onze bussen en kunnen we ons aanbod verfijnen en beter afstemmen op de reiziger. Daarnaast dragen we inclusie hoog in het vaandel. Samen met steden en gemeenten werken we aan de uitbouw van toegankelijke haltes en bussen. Via derdebetalerssystemen kunnen steden en gemeenten bepaalde doelgroepen financieel tegemoetkomen. Stad Leuven doet dat bijvoorbeeld met het winkelticket en de terugbetaling van de buzzypass. Bovendien blijven we onze vloot vergroenen. Binnen tien jaar zal het aandeel elektrische bussen significant gestegen zijn. Kortom, De Lijn wil een belangrijke bijdrage leveren aan het diverse mobiliteitsaanbod dat nodig is om de modal shift te realiseren en het wonen in Leuven leefbaar te houden.”

Gasthuisberg

Station

Station Arenberg

Nu: een centrale structuur Alle lijnen rijden naar het station.

Haasrode

De nieuwe structuur met verschillende knooppunten In eerste instantie enkel aan het huidige station en Gasthuisberg.

Regionet Leuven Regionet Leuven is een strategisch project waarin de provincie samenwerkt met gemeenten rond Leuven en andere partners zoals De Lijn. Regionet wil de druk van overvolle wegen doen afnemen en de resterende open ruimte maximaal behouden. Daarom zet het in op compacte en kwalitatieve woonkernen en werkplekken

die aangesloten zijn op een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer en een goed fietsnetwerk. Voor de Diestsesteenweg zijn er toekomstplannen om daar een as te voorzien voor hoogwaardig openbaar vervoer met een hoge frequentie.

33


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Meer ruimte door minder auto’s Ons verplaatsen doen we graag snel, efficiënt en comfortabel. En daarom nemen we vaak de auto. Maar als iedereen dat doet, dan rijden we ons vast. Zowel rijdende als geparkeerde auto’s nemen een groot deel van onze publieke ruimte in. En die ruimte willen we ook gebruiken om elkaar te ontmoeten, te sporten, te ontspannen in het groen …

Daarom werkt de stad aan alternatieven, zodat niet iedereen een auto tot zijn eindbestemming hoeft te gebruiken of een auto hoeft te bezitten. De auto is soms nodig en nuttig. Maar door het gebruik van andere vervoersmiddelen

34

aantrekkelijker te maken en door de combinatie van de auto met de fiets of de bus te vergemakkelijken, wordt de stad gezonder, gezelliger, veiliger en beter bereikbaar, ook voor wie de auto echt nodig heeft.


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Laat je leiden naar een prettige stad Iedereen wil graag veilige straten waar het aangenaam en gezond is om te wonen. Daarom gidsen we de auto naar parkeerplaatsen en langs wegen die geen ruimte innemen van wandelaars of fietsers. Het circulatieplan in de binnenstad heeft daaraan bijgedragen. Auto’s kunnen niet meer dwars door het centrum rijden. Niet op elke plek in de stad kan je op

elk moment met de auto of bestelwagen rijden. Dat zorgt voor een verhoogde verkeersveiligheid, een prettiger winkelklimaat en een betere doorstroming van het openbaar vervoer. In de strijd tegen het sluipverkeer gebruikt de stad slimme camera’s die nummerplaten registreren en zo zien welke auto’s wel door bepaalde knips mogen en welke niet.

Zo weren we doorgaand verkeer uit de woonbuurten. Sinds het plan werd ingevoerd, meten we minder fijnstof in de lucht en tellen we meer fietsers in de binnenstad. En die omschakeling willen we ook buiten het stadscentrum bereiken. Voor de deelgemeenten volgen er de komende maanden mobiliteitsplannen. Daarin

zullen maatregelen staan om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en woonkwaliteit te verbeteren. Daarbij hoort ook een uitbreiding van de zone 30 om woonstraten een aangenamer karakter te bezorgen.

35


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Slim parkeren

In het centrum

openbaar domein vrij voor bewoners en voor bezoekers die even in de stad moeten zijn. De binnenstad is een blauwe of betalende zone. Je moet er een parkeerschijf leggen of parkeergeld betalen, tenzij je een parkeerkaart hebt. In een blauwe of betalende zone kan je maar beperkt in de tijd parkeren. In Leuven betaal je tot 21 uur om op straat te parkeren en het tarief is duurder dan dat van een parking. Op die manier loodsen we bezoekers naar parkeergarages en blijven bovengrondse parkeerplaatsen vrij voor bewoners die ’s avonds na hun werk thuiskomen.

In het centrum houden we zoveel mogelijk parkeerruimte op het

Bewoners kunnen een parkeerkaart aankopen om in bepaalde straten rond hun

Slim parkeren kan heel wat ruimtewinst opleveren. En daar draait het om in een dichtbebouwde stad. Met het parkeerbeleid zoeken we een evenwicht tussen comfort voor bewoners, bezoekers en handelaars. En tegelijk houden we rekening met ons klimaat, vergroening en de beschikbare plaats op het publieke domein. Parkeerdruk ontstaat daar waar er minder plaats is en veel bezoekers en activiteiten zijn. Dat verschilt van buurt tot buurt. Daarom heeft de stad een andere aanpak voor het centrum en de deelgemeenten.

36

woning onbeperkt in tijd te parkeren. Minder geparkeerde auto’s in het stadscentrum betekenen meer ruimte voor de vele voetgangers. Daarom zijn er in het voetgangersgebied in het hart van de binnenstad geen parkeerplaatsen. Rond dat gebied ligt een autoluwe zone waar je enkel als bewoner en zorgverlener kan parkeren. Daar zijn ook parkeerplaatsen voor mensen met een beperkte mobiliteit.


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Voor bezoekers Leuven heeft 14 parkings met meer dan 6.000 parkeer­plaatsen. Het parkeergeleidingssysteem wijst je de weg naar vrije parkeerplaatsen. Bezoekers verliezen zo geen tijd door het zoeken naar een parkeerplaats en we vermijden sluipverkeer in de woonstraten. Boven­dien is er in parkeergarages geen tijdslimiet om te parkeren, zijn de tarieven vaak goedkoper dan op straat en gelden er interessante avond-, nachten weekendformules. Door de ruime spreiding van de parkeergarages ben je nooit ver weg van je eind­punt.

Goedkoop parkeren in Parking Vaartkom

Een randparking langs de ring rij je vlot en snel binnen, zonder de verkeersdrukte van de binnenstad. Die parkings hebben vaak een lager tarief en bieden gratis busritten aan naar het centrum. Centrumparkings zijn interessant wanneer je kort bij je bestemming wil zijn. Ze zijn vlot bereikbaar langs een verkeerslus die recht­ streeks aansluit op de ring. Wil je als bezoeker snel iets ophalen? Rond het autovrije winkel­wandel­gebied liggen een aantal shop-and-goplaatsen waar je 45 minuten gratis parkeert. Sensoren controleren die parkeertijd zodat de plaatsen telkens snel weer vrij komen.

Stad Leuven promoot randparkings voor bezoekers. Je rijdt er met de wagen vlot binnen vanaf de ring en je betaalt er doorgaans minder. In Parking Vaartkom bijvoorbeeld parkeer je het eerste uur altijd gratis en in het weekend kan je er zelfs 4 uur gratis parkeren. Het maximale dagtarief is 6 euro. Vanaf het Engels Plein rijdt er op zaterdag een gratis elektrische shuttlebus van en naar het stadscentrum. Maar je kan ook aan je goede voornemens werken, want op een kwartiertje sta je te voet op de Vismarkt.

In de deelgemeenten De parkeerdruk schuift op en is ook voelbaar in de deelgemeenten. Langparkeerders maken er gebruik van rustige woonstraten om vandaar met een plooifiets verder naar hun werkplek te rijden en sommige studenten parkeren er een week lang terwijl ze in het centrum op kot wonen. Daarom voert de stad ook daar een blauwe zone in. In een blauwe zone moet je op weekdagen en op zaterdag een parkeerschijf gebruiken waarmee je standaard maximaal 2 uur mag parkeren. Het kan soms langer, afhankelijk

van de plek. Zo ontmoedigt de stad langdurig parkeren in woonzones en blijft er meer plaats voor de bewoners en hun bezoekers. Bewoners kunnen in Leuven een parkeerkaart aanvragen om zonder tijdslimiet in hun buurt te parkeren. Parken en speel- en sportterreinen in de deelgemeenten trekken veel bezoekers aan. Die kunnen parkeren op de voorziene parkeerplaatsen. Door ook in die omgeving blauwe zones of betalend parkeren in te voeren, hebben bewoners meer kans om vlot een parkeerplek te vinden in hun buurt.

37


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

De juiste richting Om het parkeren in Leuven verder te vergemakkelijken en in goede banen te leiden, werkt de stad aan een nieuw beleid, ondersteunende maatregelen en concrete projecten.

Zo naar Leuven Op www.zonaarleuven.be zoek je een parking in Leuven op jouw maat: dichtbij je bestemming of liever sorteren op prijs? Jij kiest en vergelijkt.

Bouw- of verbouwprojecten Bij nieuwbouwprojecten en bij grondige verbouwingen willen we de parkeerbehoeften van de toekomstige bewoners of werknemers niet op het openbaar domein afwentelen. De stad legt dan voorwaarden op om parkeeroplossingen op eigen terrein te voorzien. In een aantal gevallen in het kernwinkelgebied of bij sommige rijwoningen en monumenten is er een vrijstelling van deze verplichting.

De stad plant een nieuwe centrumparking in de Brouwersstraat in de Leuvense Benedenstad. Die zal de bovengrondse bezoekersparkeerplaatsen die op termijn verdwijnen op de Vismarkt opvangen. Op die manier kan de Vismarkt uitgroeien tot een groen ontmoetingsplein. Er komen dus geen parkeerplaatsen bij, maar ze worden gebundeld en komen op een meer strategische plek. Op die manier heeft elk stadsdeel in het centrum een eigen bezoekersparking en vermijden we zoekverkeer naar een vrije parkeerplek in het stadsdeel rond de Bruul.

We wijzen je de weg Een nieuw en dynamisch verkeers­ managementssysteem zal het huidige parkeergeleidingssysteem vervangen. Dat toont niet alleen parkeergerelateerde informatie, maar ook algemene en actuele verkeersinformatie waardoor je bijvoorbeeld meteen weet waar er vertragingen zijn en welke parkings vrije parkeerplaatsen hebben.

38

© BUUR, studiebeeld parking

Parking Benedenstad

De stad onderzoekt enkele locaties op de grote invalswegen naar Leuven om parkings aan te leggen. Van daaruit geraak je met een pendelbus of een deelfiets gemakkelijk in het centrum.


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Leuven.levert Door de coronacrisis is het aantal pakjes dat aan huis geleverd wordt spectaculair gestegen. Dat zorgt voor heel wat extra verkeer en plaatst lokale handelaars voor een grote uitdaging. Stad Leuven en 6 buurgemeenten gaan die uitdaging aan met het digitaal verdeelplatform Wij. Leveren, dat in Leuven gewoon Leuven. Levert zal heten. Het platform groepeert het ophalen en leveren van pakjes, waardoor er minder leveringsritten nodig zijn. Omdat Leuven.Levert vaak cargofietsen en elektrische bestelwagens zal gebruiken, worden die verplaatsingen ook nog eens duurzamer. De uitrol is voorzien in het voorjaar van 2022.

Milieuvriendelijk de baan op Elektrische auto’s stoten geen schadelijke uitlaat­gassen uit en zijn gezonder voor onze stad. Je elektrische wagen thuis opladen kan in Leuven enkel wanneer je een oprit of parkeerplaats op je eigen terrein hebt. Stad Leuven wil daarnaast ook meer laadpalen voor elektrische wagens op het openbaar domein. Het aantal wordt gebaseerd op de verwachte groei van het elektrische wagenpark. De stad besteedt de opdracht voor de bouw van de laadpalen uit aan een externe leverancier. Omwille van toegankelijkheids- en veiligheidsredenen zijn kabels of kabelgoten over de stoep niet mogelijk.

Daarnaast komen er in de binnenstad 22 pakjesautomaten in het najaar van 2021. Ze komen in woonkernen of in de buurt van werkplekken. Je kan er je bestelling laten leveren en haalt je pakje dan gemakkelijk te voet op. Zo moeten leveranciers geen extra verplaatsingen tot aan een individuele woning maken. Bovendien zijn leveringen ook ’s nachts mogelijk, waardoor de leveringsritten niet bijdragen aan de files van overdag. Minder afgelegde kilometers per pakje, minder bestelwagens in de stad, minder CO2-uitstoot. Redenen genoeg dus om Leuven te laten leveren.

39


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

INTERVIEW

Vertrouwen bouwen Participatie in mobiliteitsplannen

Om alle mobiliteitsmaatregelen op elkaar af te stemmen, maken we niet alleen een globaal mobiliteitsplan, maar ook mobiliteitsplannen voor de verschillende delen van de stad. De opmaak daarvan wordt afgetoetst bij de bewoners. Want zij weten het best wat er in hun omgeving leeft en nodig is. Koen Stuyven, architect bij studiebureau Vectris, begeleidt die opmaak. En hij zag de afgelopen jaren de kijk op het betrekken van bewoners bij mobiliteitsplannen enorm veranderen. 40


MOZAIEK

Ondertussen hebben we in Leuven de eerste ervaringen met gelote burgerpanels. Geïnteresseerden worden letterlijk uitgeloot, al houden we hierbij rekening met een juiste verhouding in geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, herkomst en de verschillende wijken. Wat is jouw ervaring daar mee? Koen Stuyven: “Het grote voordeel van burgerpanels is dat ze bewust heterogeen worden geloot. Er zit een grote diversiteit in. Dat ontbreekt vaak in de klassieke participatiemethodes. Maar de ervaring is nog beperkt. Het is vooral belangrijk dat mensen in die burgerpanels beseffen dat ze er niet zozeer als individu zetelen, maar als collectieve adviseurs van de bevolking. We moeten de deelnemers leren dat alle maatregelen rond mobiliteit samenhangen. Je mag niet alleen op straatniveau denken, maar ook op wijken stadsniveau. Sommige keuzes moeten zelfs op een hoger niveau gemaakt worden, bijvoorbeeld het al dan niet integreren van een fietsnetwerk in je buurt. De deelnemers zijn meedenkende burgers die het bredere beeld hebben. We merken dat mensen soms teleurgesteld zijn over de uiteindelijke keuze, maar wel tevreden over de collectieve ervaring en de fijne dialoog. Het is daarna belangrijk om dat traject terug te koppelen

naar een grote groep, zodat alle bewoners de kans krijgen om de plannen te leren kennen. We gaan dat doen tijdens infomomenten in de Leuvense deelgemeenten. En het participatief werken stopt natuurlijk niet eens de mobiliteitsplannen er zijn. De straten en pleinen zelf krijgen daarna vaak een nieuwe invulling, binnen de opgestelde krijtlijnen. Dan betrek je opnieuw een hele buurt, echt op straatniveau. Zo verbreed je die kleine panelgroep opnieuw naar de hele omgeving. Het is een manier van werken die ervoor zorgt dat er vertrouwen groeit.” Hoe zorg je er in die overlegmomenten met burgers voor dat de mobiliteitsplannen stroken met de andere ambities van de stad? “Het is inderdaad belangrijk om breder te kijken dan de mobiliteit alleen. De ruimtelijke indeling en de mobiliteit zijn een Siamese tweeling. Bij mobiliteitsplannen denken mensen te vaak aan de knelpunten om zich te verplaatsen en niet zozeer aan de verblijfskwaliteit van de straten en pleinen. Meestal zijn er twee à drie vergaderingen nodig om die complexiteit te ontrafelen. En de voorbije jaren hebben nog extra thema’s aan belang gewonnen.

mobiliteit in Leuven

‘Het is belangrijk om het traject van de panelgroep terug te koppelen naar een grote groep mensen. Zo betrek je heel de omgeving.’

Overlegmoment van het burgerpanel in Kessel-Lo

41


MOZAIEK

Door de klimaatverandering staan ontharding, water en groen mee op de agenda. Al die thema’s bespreken we tijdens de burgerpanels. Maar naast overlegmomenten organiseren met bewoners, laten we hen ook concreet aan de slag gaan met experimenten. Zo gaan we in Kessel-Lo bijvoorbeeld concrete ingrepen uittesten. We weten dan meteen of iets werkt, maar stimuleren ook gedragsverandering. Daarom hebben we in de opmaak van de mobiliteitsplannen voor de deelgemeenten onze studietijd bewust ingekort. We laten ruimte om ingrepen

mobiliteit in Leuven

en maatregelen uit te testen en te evalueren. Ik verwacht er veel van.” Hoe krijgen we uiteindelijk iedereen mee? Niet alleen in de opmaak van de plannen, maar vooral daarna. Dreigt er geen kloof tussen mensen die in een stad wonen en daardoor gemakkelijker toegang hebben tot verschillende vervoersvormen en mensen die buiten de stad wonen en vaak afhankelijk zijn van de wagen? “We hopen dat mensen rondom Leuven massaal de (elektrische) fiets

ontdekken. Dat is voor hen een fantastisch alternatief voor de files op de steenweg. Daarnaast moeten we ook verder investeren in kwalitatief openbaar vervoer. Daarvoor heb je het project Regionet dat inspeelt op vlotte verbindingen voor fiets en openbaar vervoer tussen de buurgemeenten en de grote tewerkstellingspolen in onze regio. Als veel mensen de voordelen van de fiets en het openbaar vervoer (her-)ontdekken, worden de wegen rustiger en nemen de files af. En zo blijft alles vlot bereikbaar voor iedereen.”

Mobiliteitsplannen Kessel-Lo laat zich horen Meer dan 3.000 mensen namen deel aan de bevraging van het project Vorm 3010. Ze gaven hun mening op 9 stellingen over de inrichting van de pleinen, straten en buurten in KesselLo. Daarmee geven ze aan wat zij belangrijk vinden over verplaatsen, ontmoeten en klimaatrobuustheid in hun buurt. Het studiebureau gebruikt de resultaten van de enquête om het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo verder op te maken. Binnen Vorm 3010 worden ook in de komende maanden inwoners van Kessel-Lo verder geïnformeerd en bevraagd.

42

Stad Leuven werkt aan een globaal mobiliteitsplan dat de algemene krijtlijnen vastlegt rond mobiliteit. Het plan legt linken tussen de vervoersnetwerken voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto’s in de verschillende Leuvense deelgemeenten en de omliggende regio. Daarnaast komen er specifieke mobiliteitsplannen per deelgemeente met bijvoorbeeld fietstrajecten, schoolroutes, parkeermogelijkheden en rijrichtingen op wijkniveau. Het mobiliteitsplan van Wilsele-dorp is al klaar. De opmaak van de plannen voor Kessel-Lo, de omgeving van de Spaanse Kroon, Wijgmaal en Wilsele-Putkapel is in 2021 gestart. De plannen voor Heverlee en de binnenstad worden in 2022 opgestart. Bewoners worden op verschillende manieren betrokken. Bij de opstart van het traject kunnen ze bijvoorbeeld uitdagingen aanduiden op een kansen- en knelpuntenkaart. Dan zijn er gelote burgerpanels die dieper ingaan op de voorstellen. Er volgt dan telkens een brede terugkoppeling via infomomenten per deelgemeente waar bewoners nog feedback kunnen geven.


MOZAIEK

mobiliteit in Leuven

Stem Leuven tot fietsstad 2022 Nomineer Leuven als fietsstad 2022 door de bevraging van De Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Fietsersbond in te vullen. Daarmee gaan ze na in welke Vlaamse steden en gemeenten het prettig fietsen is. De bevraging invullen kan tot en met 31 oktober. Leuven bouwt al jaren aan nieuwe fietsprojecten en stimuleert de Leuvenaar om meer te fietsen.

Geniet jij in Leuven van mooie fietspaden, de vlotheid van de fietsspiraal, ervaar je de veiligheid van de tunnel onder de Tiensesteenweg …? Stem dan zeker mee. Samen winnen wij misschien de titel van Fietsstad 2022 en kunnen we met de geldprijs nog meer investeren in ons fietscomfort. Vul de bevraging in via WWW.FI E T SG E M E E N T E .B E

43


— Mobiliteit in cijfers —

Schakel jij mee? Samen kiezen we voor milieuvriendelijkere vervoersmiddelen op maat van de stad. Zo maken we de omgeving prettiger, veiliger en groener. We creëren meer plaats voor ontmoeting, voor voetgangers en fietsers. En we maken de stad bereikbaar voor iedereen, ook voor wie de auto echt nodig heeft.

48%

nr 1

fietsers in de binnenstad

in Vlaanderen

In 2020 zijn er voor het eerst meer mensen die met de fiets in plaats van de auto naar de school of het werk in Leuven rijden.

tegenover 34% in 2016

49%

autogebruikers in de binnenstad tegenover 62% in 2016

487

elektrische voertuigen

in Leuven in 2020

677

deelbakfietsgebruikers van Cargoroo in Leuven in 2021

3583

87,2%

in 2020

Leuvenaars vinden dat er voldoende openbaar vervoer in de buurt van hun woning is.

deelwagengebruikers

22

pakjesautomaten verspreid over de stad bieden je binnenkort de mogelijkheid om je aankopen op een duurzame manier te laten leveren.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.