Page 1

โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.1

แผนการเรียนรู้ ลักษณะรายวิชา

รหัสและรายชื่อวิชา 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 (ภาษาอังกฤษ)

Developing Skills for English Communication 1

สภาพรายวิชา

วิชาสามัญทัว่ ไป หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ระดับวิชา

ภาคเรี ยนที่ 1 ชั้นปี ที่ 1

พืน้ ฐาน

-

เวลาเรียน

54 คาบเรี ยน ตลอด 18 สัปดาห์ ทฤษฏี 3 คาบ

หน่ วยกิต

2 หน่วยกิต

จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้ภาษา เพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวันและการ ทำางาน 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมสังคมของเจ้าของภาษาในบริ บทที่พบ 3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรี ยนภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู ้และใช้กลยุทธ์ในการเรี ยนเพื่อ พัฒนาทักษะทางภาษา

คำาอธิบายรายวิชา ศึกษา ปฏิบตั ิ พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจำาวัน เพิม่ พูนการ ใช้คาำ และสำานวนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ และการปฏิบตั ิงาน เข้าใจความ เหมือน ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี และเจ้าของภาษา ฝึ กการสนทนาในแบบต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จาำ ลอง เป็ นต้น แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 1


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.1-1

รหัสและรายชื่อวิชา 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 (Developing Skill for English Communication 1 )

หน่ วยกิต

2 (3) เวลาเรียนต่ อภาคเรียน

รายวิชาตามหลักสู ตร

(3 ชัว่ โมง / สัปดาห์) 48 ชัว่ โมง สมรรถนะรายวิชา

ชั่วโมง

จุดมุ่งหมายรายวิชา

สมรรถนะรายวิชา

1.เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจการใช้ภาษา เพื่อการสื่ อสารใน สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวันและการทำางาน 2.เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจวัฒนธรรมสังคมของเจ้าของภาษาใน บริ บทที่พบ 3.เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรี ยนภาษาอังกฤษการแสวงหา ความรู้และใช้กลยุทธ์ในการเรี ยนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา มาตรฐานรายวิชา 1.สนทนาโต้ตอบเรื่ องราวในชีวิตประจำาวัน และการทำางาน ใน สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม 2.เลือกใช้สาำ นวนทางภาษาได้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 3.ใช้กลยุทธ์ในการฟัง และอ่านเพื่อความเข้าใจบอกใจความสำาคัญ รายละเอียดถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่ องที่ฟังและอ่าน 4.เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เขียนจดหมายกรอกข้อมูล แบบฟอร์ ม โดยใช้โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้อง 5.บูรณาการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนกับการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองในศูนย์การ เรี ยน โดยมีหลักฐานการบันทึกการเรี ยนรู้ การประเมินผล ความก้าวหน้าของตนเอง

1.ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาและ โต้ตอบในการสื่ อสารในชีวิตประจำาวัน และการทำางานด้วยสำานวนทางภาษา ที่ถูกต้องและเหมาะสม 2.กรอกแบบฟอร์ มเอกสารต่าง ๆ ได้ 3. เขียนจดหมายและข้อความเพื่อการ สื่ อสารได้ 4.กล่าวคำาขอโทษและจัดการกับความ ไม่พอใจของลูกค้าได้

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 2

15

18 12 3


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

รายวิชาตามหลักสู ตร

ผ.1-2

สมรรถนะรายวิชา

ชั่วโมง

รวม

48

คำาอธิบายรายวิชา ศึกษา ปฏิบตั ิ พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจำาวันเพิม่ พูนการใช้คาำ และสำานวนใน สถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ และ การปฏิบตั ิงาน เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี และเจ้าของภาษา ฝึ กการสนทนาใน แบบต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จาำ ลอง เป็ นต้น

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 3


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

การวิเคราะห์ หลักสู ตรรายวิชา

ผ.2

1. มาตรฐานรายวิชา 1.สนทนาโต้ตอบเรื่ องราวในชีวิตประจำาวัน และการทำางาน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมตาม วัฒนธรรมสังคม 2.เลือกใช้สาำ นวนทางภาษาได้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 3.ใช้กลยุทธ์ในการฟัง และอ่านเพื่อความเข้าใจบอกใจความสำาคัญรายละเอียดถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่ องที่ฟัง และอ่าน 4.เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เขียนจดหมายกรอกข้อมูล แบบฟอร์ มโดยใช้โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้อง 5.บูรณาการเรี ยนรู้ในชั้นเรี ยนกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในศูนย์การเรี ยน โดยมีหลักฐานการบันทึกการเรี ยน รู ้ การประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง

2. วิเคราะห์ เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ 1. 2. 3. 4.

Workplace Filling in Forms Invitation Dealing with Complaints

2. การบูรณาการ แผนจัดการเรี ยนรู้วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 ได้จดั การเรี ยนการสอนบูรณาการแบบ รอบด้าน โดยมีผสู้ อนคนเดียว ได้จดั การเรี ยนการสอนในหน่วยที่ 3 เรื่ อง Invitation เป็ นการเขียนภาษาอังกฤษกับ งานสังคม และได้สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม ลงในรายชัว่ โมงสอนตามโอกาสที่เหมาะสม โดยยึดหลักปลูกฝัง มารยาทไทย ตามที่แสดงในแผนภูมิ ดังนี้

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 4


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.2-1

หน่ วยที่ 3 Invitation (บูรณาการ สั ปดาห์ ที่ 12) 1. ภาษา -หลักการใช้ภาษาและสำานวน -ฟังและเติมคำาในบทสนทนา

2. เคลือ่ นไหว -ใช้เครื่ องมือในการจัดทำาบัตรเชิญ -แสดงบทบาทสมมติ

Invitation Cards

4. รอบรู้ ธรรมชาติ -ออกแบบและตกแต่งบัตรเชิญ -แปลประโยคจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษา ไทย

3. ตรรกะ -เรี ยนรู ้การนำาสำานวนและภาษามาใช้ในการ สร้างบทสนทนา

จากแผนผังข้างบนมีเนื้ อหาสาระการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการรอบด้านโดยผูส้ อนคนเดียว ดังนี้ 1. ความหมายและกิจกรรมในการใช้ภาษาอังกฤษในงานสังคม ได้แก่ การเชื้อเชิญ การรับประทานอาหารนอกสถานที่ 2. ความสำาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในงานสังคม 3. โครงสร้างและสำานวนของประโยค 4. การคัดเลือกภาษาที่จะนำามาใช้ในการสนทนา แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 5


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.3

การแบ่ งหน่ วยการจัดการเรียนรู้ สาระของหน่ วยการจัดการเรียนรู้

ตั้งชื่อหน่ วยการจัดการเรียนรู้

ศึกษาคำาศัพท์ บทสนทนาที่เกี่ยวกับการ หน่ วยที่ 1 ทำางานในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ การสื่ อสาร 1. Workplace และการติดต่อนัดหมาย ศึกษาเกี่ยวกับการกรอก บันทึกข้อความ หน่ วยที่ 2 เขียนจดหมาย ตามแบบฟอร์มต่าง ๆ และถ่ายโอน 2. Filling in Forms ข้อมูลจากการฟังลงในแบบฟอร์ม ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่สุภาพในการเชิญ หน่ วยที่ 3 และการตอบรับทางโทรศัพท์ การเขียนบัตรเชิญ 3. Invitation และการพูดแนะนำาเกี่ยวกับอาหาร ศึกษาเกี่ยวกับสำานวนในการจัดการในการ หน่ วยที่ 4 เขียนแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบเพื่อรายงาน 4. Dealing with Complaints เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อแจ้งด้วยคำาพูด

ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค รวม

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

ชั่วโมง ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 15

-

15

15

-

15

12

-

12

6

-

6

3 3 54

-

3 3 54

หน้า 6


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.4

1 2 3-4 5

1 1 1 1

ชั่วโมง

หน่ วยที่

สั ปดาห์ ที่

กำาหนดการเรียนรู้

1-3 4-6 7-12 13-15

6

2

16-18

7

2

19-21

8

2

22-24

9 10

2 2

25-27 28-30

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ หน่ วยที่ 1 Workplace 1.1 Workplace 1.2 Position & Job Function 1.3 Dealing with Messages 1.4 Checking Arrangement

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ /การบูรณาการ / ใบงาน 1. ผูเ้ รี ยนสามารถฝึ กใช้คาำ ศัพท์ พูดบทสนทนา เขียน และกรอกข้อความได้อย่างเหมาะสม เป็ นที่ พึงพอใจ ของทุก ๆ คน 2. ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบงานมอบหมาย 3. ผูเ้ รี ยนทำางานส่ งตรงเวลากำาหนด Assignment 1

หน่ วยที่ 2 Filling in Forms 2.1 Filling in Forms 2.1.1 Let ‘ Communicate 2.1.2 Language Focus 2.1.3 Situational Practice 2.1.4 Listen 2.1.5 Reading Comprehension 2.2 Notes & Memorandums 2.2.1 Let ‘ Communicate 2.2.2 Language Focus 2.2.3 Situational Practice 2.2.4 Listen 2.2.5 Reading Comprehension Midterm 2.3 Writing Letters 2.3.1 Let ‘ Communicate 2.3.2 Language Focus 2.3.3 Situational Practice

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

Assignment 2

หน้า 7


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ผ-4

กำาหนดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ หน่ วยที่ ชั่วโมง 11

2

31-33

12

3

34-36

13

3

37-39

14

3

40-42

15

3

43-45

16

4

46-48

17

4

49-51

18

52-54

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ 2.3.4 Listen 2.3.5 Reading Comprehension หน่ วยที่ 3 Invitation 3.1 Invitation 3.1.1 Let ‘ Communicate 3.1.2 Language Focus 3.1.3 Situational Practice 3.1.4 Listen 3.1.5 Reading Comprehension 3.2 Eating Out 3.2.1 Let ‘ Communicate 3.2.2 Language Focus 3.2.3 Situational Practice 3.2.4 Listen 3.2.5 Reading Comprehension หน่ วยที่ 4 Dealing with Complaints 4.1 Let ‘ Communicate 4.2 Language Focus 4.3 Situational Practice 4.4 Listen 3.5 Reading Comprehension Final Examination

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ /การ บูรณาการ / ใบงาน

บูรณาการเรี ยนรู ้

Assignment 3

Assignment 4

หน้า 8


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.5

การประเมินผลรายวิชา รายวิชานี้ได้แบ่งออกเป็ น 4 หน่วยการเรี ยน การวัดและประเมินผลจะดำาเนินการ ดังนี้

1.วิธีการ ดำาเนิ นการวัดผลการศึกษาเพื่อประเมินผลการศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การทดสอบกลางภาคกับการ ทดสอบปลายภาค การกำาหนดคะแนนระหว่างภาคกับคะแนนทดสอบปลายภาค ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

เวลาเรี ยน พิจารณาจิตพิสยั ความสนใจ และการเข้าร่ วมกิจกรรม พิจารณาผลงานที่มอบหมาย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค

10 10 20 20 40

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

หรื อ หรื อ หรื อ หรื อ หรื อ

10 % 10 % 20 % 20 % 40 %

2. เกณฑ์ ผ่าน ผูท้ ี่จะผ่านรายวิชานี้ จะต้องผ่านเกณฑ์ คือ ำ าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด ต่อ 1 ภาคเรี ยน 2.1 มีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่ 2.2 งานที่มอบหมายจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนงานที่มอบหมาย ำ าร้อยละ 60 2.3 ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ต้องไม่ค่ากว่

3. เกณฑ์ ค่าระดับคะแนน 3.1 นำาเอาคะแนนที่ประเมินระหว่างภาคการศึกษา (T1) ไปบวกรวมกับคะแนนปลายภาคการศึกษาเป็ น คะแนนรายวิชานี้ 3.2 ประเมินแต่ละกลุ่ม คำานวณหา T - SCORE โดยใช้ คอมพิวเตอร์

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 9


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.6

คะแนนรายหน่ วยและ

4 3

-

18 20

2 1

1-5 15 15 6-8,10-11

12

3 3

3 2

-

-

2 2

-

10

3 4

12 6

12-15

10

2 2

12

4 Dealing with Complaints

2 1

11 13 16 ลำาดับความสำ าคัญ 3 2 1

9 5

-

-

11 4

-

60

-

48

-

รวม

ก. คะแนนภาควิชาการ ข. คะแนนภาคผลงาน ที่มอบหมาย ค. คะแนนภาคจิตพิสยั / การเข้าร่ วมกิจกรรม ง. คะแนนเวลาเรี ยน รวมทั้งสิ้ น

60

จิตพิสัย

9

รวม

-

16

ทักษะพิสัย

-

13

ประเมินค่ า

2 2

11

สั งเคราะห์

4 6

วิเคราะห์

4 5

นำาไปใช้

4 4

ความเข้ าใจ

18 20

ชื่อหน่ วย

ความรู้

1 Workplace 2 Filling in Forms 3 Writing Letters

เลขที่หน่ วย

จำานวนคาบ สั ปดาห์ ที่

พุทธพิสัย ลำาดับความสำ าคัญ

น้ำ าหนักพฤติกรรม

คะแนนรายหน่วย

ตารางกำาหนดน้ำ าหนักคะแนน รหัส 3000-1201 วิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 หน่ วยกิต 2(3) (Developing Skills for English Communication 1) ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปี ที่ 1 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

11

60

60 20 10

60 : 40

10 100

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 10

16-17


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 1 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่ 1

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วิชาทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสาร ภาษาอังกฤษ 1

วันที่ 2 หน่ วยกิต

ชื่อหน่ วย Workplace

เวลา 3 ชั่วโมง

เนือ้ หา /สาระการจัดการเรียนรู้

สาระสำ าคัญ

ผ.7

1.1 Workplace -Language in working

ในชีวิตประจำาวันหรื อในการทำางาน ผูเ้ รี ยนจะต้องพบ กับบุคคลในแวดวง ต่างๆ สิ่ งที่พดู คุยกันกับผูท้ ี่เพิ่งรู ้จกั การทำางาน โดยเฉพาะการถามรายละเอียด เกี่ยวกับหน่วยงานหรื อสถานที่ทาำ งานของคู่สนทนา รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประเภทของงานหรื อกิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งงานบริ การต่างๆ

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. เพื่อให้รู้และเข้าใจรู ปประโยคในการสนทนาในที่ทาำ งาน

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 1. อธิบายรู ปประโยคในการสนทนในที่ทาำ งานได้

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 11


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ 1.1 Workplace -Language in working

ผ.8

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ผูส้ อนพูดทักทายผูเ้ รี ยน “ Good…… How are you? และถามว่าจะตอบอย่างไร และให้ฟังการทักทายจาก CD 2.ขั้นการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนเปิ ดแผ่น CD บทสนทนาให้ฟังและถามว่าในบท สนทนามีการสนทนาในที่ทาำ งานว่าอย่างไร 3. ผูส้ อนแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนออกเป็ น 2 กลุ่มออกเสี ยง ตาม CD และอ่านออกเสี ยงจากบทเรี ยน 4. ผูส้ อนสอดแทรกมารยาทในการสนทนากัน กิจกรรมผู้เรียน 5. ผูเ้ รี ยนฟังบทสนทนาอีกครั้งและตอบคำาถามลงใน บทเรี ยน 6. ผูเ้ รี ยนอ่านข้อคำาถามในบทเรี ยนและแปลข้อคำาถาม กิจกรรมร่ วม 7. ผูเ้ รี ยนจับคู่แสดงบทบาทสมมติการสนทนา 3. ขั้นวัดประเมินผล - พิจารณาการแสดงบทบาทสมมติ

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 12


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.9 งานทีม่ อบหมาย - อ่านและแปลบทสนทนา - แสดงบทบาทสมมติการสนทนา

เอกสารประกอบ 1. หนังสื อวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1

สื่ อ 1. Computer / CD

สรุ ปผลการเรียนรู้ 1. ผูเ้ รี ยนอธิบายรู ปประโยคในการสนทนในที่ทาำ งานได้ถูกต้อง

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 13


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 2 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่ 1

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วิชาทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสาร ภาษาอังกฤษ 1

วันที่ 2 หน่ วยกิต

ชื่อหน่ วย Workplace

เวลา 3 ชั่วโมง

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

สาระสำ าคัญ

ผ.7

1.2 Position & Job Function

ในการสนทนากับผูท้ ี่ผเู ้ รี ยนไม่รู้จกั ในโอกาสต่าง ๆ หัวข้อหนึ่งที่มีการพูดถึงเสมอ นอกเหนือจากสถานที่ทาำ งานคือ หัวข้อที่เกี่ยวกับหน้าที่ หรื อความรับผิดชอบใน การทำางานของคู่สนทนา ซึ่งอาจเกี่ยวโยงถึงผูร้ ่ วมงานอื่น ๆในสถานที่ทาำ งานของ ผูเ้ รี ยนและคู่สนทนา และในบางกรณี อาจมีการพูดคุยหรื อสอบถามถึงบุคคลที่รู้จกั กันในสายงานเดียวกันหรื อสายงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย ในกรณี ที่ หน่วยงานมีขนาดใหญ่ ผูเ้ รี ยนจะต้องสามารถอธิ บายโครงสร้างขององค์กรใน ระดับต่าง ๆได้

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. เพื่อให้รู้และเข้าใจตำาแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ ในหน่วยงาน ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 1. อธิบายตำาแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ ในหน่วยงานได้

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 14


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ 1.2 Position & Job Function

ผ.8

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ผูส้ อนทบทวนโครงสร้างของประโยคทักทายและนำาแผ่น แผนผังของหน่วยงานให้ผเู ้ รี ยนดูและถามว่า “What is this ?”

2.ขั้นการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มๆละ 3 คนและฟังบทสนทนา และเขียนแผนผังของหน่วยงานจากเรื่ องที่ฟัง 3. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนในแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมาอธิ บาย แผนผังของหน่วยงานที่ผเู ้ รี ยนเขียนขึ้นจากการฟังบทสนทนา 4. ผูส้ อนอธิ บายโครงสร้างของการอธิ บายผังหน่วยงาน เพิ่มเติมจากบทเรี ยน กิจกรรมผู้เรียน 5. ผูเ้ รี ยนออกมารายงานผังของหน่วยงานจากการฟัง 6. ผูเ้ รี ยนช่วยกันบอกลักษณะประโยคของการอธิ บายผัง หน่วยงาน กิจกรรมร่ วม 7. ผูเ้ รี ยนในแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุ ปการอธิ บายผังของหน่วยงาน 3. ขั้นวัดประเมินผล - พิจารณาจากการทำางานร่ วมกัน

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 15


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

งานมอบหมาย

ผ.9

-ผูเ้ รี ยนในแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุ ปการอธิ บายผังของหน่วยงาน

เอกสารประกอบ 1.แบบเรี ยนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสาร ภาษาอังกฤษ 1

สื่ ออุปกรณ์ การสอน 1.Computer / CD

สรุ ปผลการเรียนรู้ 1. ผูเ้ รี ยนอธิ บายตำาแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ ในหน่วยงานได้ถูกต้อง

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 16


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.7

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 3 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่ 1

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วิชาทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสาร ภาษาอังกฤษ 1

วันที่ 2 หน่ วยกิต

ชื่อหน่ วย Workplace

เวลา 3 ชั่วโมง

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

1.3 Dealing with messages

สาระสำ าคัญ ในการติดต่อสื่ อสารกันในชีวิตประจำาวันหรื อในการทำางาน มีกระบวนการที่เกิด ขึ้นระหว่างบุคคลหรื อหน่วยงาน คือการถ่ายโอนข้อมูลจากสื่ อสิ่ งพิมพ์เช่น จดหมาย โทรสาร หรื อจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ หรื อการสื่ อสารกันโดยตรงทาง โทรศัพท์ เป็ นต้น เมื่อผูเ้ รี ยนต้องแจ้งข้อมูลที่ได้รับให้อีกบุคคลหนึ่งเราถือได้วา่ เป็ นการรายงาน ซึ่งรายงานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอาจมีต้ งั แต่ที่ไม่เป็ นทางการ คือ การเขียนข้อมูลใส่ลงในเศษกระดาษ จนถึงการเขียนแจ้งอย่างเป็ นทางการ

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. เพื่อให้รู้และเข้าใจวิธีการรายงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลข่าวสาร

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 1. รายงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลข่าวสารได้

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 17


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.8

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1.3 Dealing with messages 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนฟังบทสนทนาจาก CD และให้กรอกข้อความ ลงในแบบบันทึก 2.ขั้นการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนอ่านบทสนทนา 1 ในบทเรี ยน และให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่ม ช่วยกันบันทึกข้อความลงในแบบบันทึกอีกครั้ ง 3. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนอ่านบทสนทนา 2 ในบทเรี ยน และให้ผเู ้ รี ยน บันทึกข้อความลงในแบบบันทึกด้วยตนเอง 4. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนในแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนมารายงานผลการบันทึก กิจกรรมผู้เรียน 5. ผูเ้ รี ยนช่วยกันบันทึกบทสนทนา 1 ลงในแบบบันทึก 6. ผูเ้ รี ยนบันทึกบทสนทนา 2 ลงในแบบบันทึก กิจกรรมร่ วม 7. ผูเ้ รี ยนช่วยกันบันทึกข้อความลงในแบบบันทึก 3. ขั้นวัดประเมินผล - พิจารณาจากการทำางานร่ วมกัน - พิจารณาจากการบันทึกข้อความส่ ง

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 18


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.9 งานมอบหมาย - บันทึกข้อความลงในแบบบันทึก

เอกสารประกอบ 1. หนังสื อทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1

สื่ อ 1. Computer / CD

สรุ ปผลการเรียนรู้ 1. ผูเ้ รี ยนรายงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 19


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 4 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ รหัส 3000-1201 วิชา ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 หน่ วยที่ 3 ชื่อหน่ วย Workplace

ผ.7 วันที่ 2 หน่ วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ 1.3.1 Model dialogue

สาระสำ าคัญ การเรี ยนรู ้จากการเรี ยนแบบของบทสนทนาเป็ นสิ่ งจำาเป็ นอย่างหนึ่ง ที่ทาำ ให้เราจดจำารู ้แบบของภาษาไปใช้ในการติดต่อสื่ อสารได้

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1.เพื่อให้รู้และเข้าใจความหมายและสะกดคำาศัพท์จากบทสนทนา

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 1. บอกความหมายและสะกดคำาศัพท์ได้

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 20


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.8

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ 1.3.1 Model dialogue

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนพิจารณา Model dialogue จากบทเรี ยน และตอบคำาถาม

2. ขั้นกิจกรรมจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนตอบคำาถามจาก Model dialogue 3. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนอ่านออกเสี ยงบทสนทนาพร้อมกัน

. กิจกรรมผู้เรียน 4. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามจาก Model dialogue 5. ผูเ้ รี ยนอ่านออกเสี ยงบทสนทนาพร้อมกัน ขั้นผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการเรียนรู้ 6. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันบอกความหมายของคำาศัพท์ที่ผสู ้ อนบอก โดยไม่ตอ้ งดูบทเรี ยนและสมุดจด 3. ขั้นวัดประเมินผล 1. พิจารณาจากการตอบคำาถาม

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 21


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.9 งานทีม่ อบหมาย - ให้ผเู้ รี ยนฝึ กบทสนทนา และบันทึกข้อความลงในแบบบันทึก

เอกสารประกอบการสอน 1.หนังสื อวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1

สื่ อ 1.ตัวอย่างรู ปแบบการบันทึกข้อความทางโทรศัพท์

สรุ ปผลการเรียนรู้ 1.ผูเ้ รี ยนบอกความหมายและสะกดคำาศัพท์ได้ถูกต้อง

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 22


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.7

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 5 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่ 1

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วิชาทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสาร ภาษาอังกฤษ 1

วันที่ 2 หน่ วยกิต

ชื่อหน่ วย Workplace

เวลา 3 ชั่วโมง

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

1.4 Checking Arrangement

สาระสำ าคัญ การตรวจสอบการนัดหมายไม่วา่ ในชีวิตประจำาวัน หรื อการทำางานมีความ จำาเป็ นมาก โดยเฉพาะในการทำางานที่ตอ้ งมีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การตรวจสอบที่เกี่ยวข้องในการทำางานมีท้ งั ภายในและภายนอกสถานที่ทาำ งานใน องค์กรที่มีขนาดใหญ่หรื อมีสาขาอยูใ่ นที่ต่าง ๆ ก็จะมีการนัดหมายเพื่อเข้าประชุม การพบบุคคลในแผนกต่าง ๆ สำาหรับการนัดหมายนอกสถานที่ ได้แก่ การนัด หมายรับประทานอาหารกับลูกค้า การนัดหมายเพื่อนำาเสนอสิ นค้า บริ การ การนัดหมายเพื่อให้บริ การหลังการขาย เป็ นต้น

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. เพื่อให้รู้และข้าใจวิธีการสนทนาในการนัดหมายทางธุรกิจ

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 23


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

1. สนทนาในการนัดหมายทางธุรกิจได้ ผ.8

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1.4 Checking Arrangement 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ผูส้ อนถามผูเ้ รี ยนว่าหากผูเ้ รี ยนพลาดการนัดหมายผูเ้ รี ยน จะทำาอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดทางธุรกิจ 2.ขั้นการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนอ่านบทเรี ยนเกี่ยวกับการนัดหมาย 3. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทุกคนช่วยกันคิดตอบบทสนทนาถ้าผูเ้ รี ยน ติดธุระไม่สามารถไปพบตามนัดหมาย 4. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนเขียนตอบบทสนทนาลงในสมุดฉี ก 5. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนจับคู่สนทนา กิจกรรมผู้เรียน 6. ผูเ้ รี ยนอ่านบทเรี ยนเกี่ยวกับการนัดหมาย 7. ผูเ้ รี ยนคิดตอบบทสนทนาถ้าผูเ้ รี ยนติดธุระ 8. ผูเ้ รี ยนเขียนตอบบทสนทนาลงในสมุดฉี ก 9. ผูเ้ รี ยนจับคู่สนทนา กิจกรรมร่ วม 10. ผูเ้ รี ยนช่วยกันคิดตอบบทสนทนา 11. ผูเ้ รี ยนจับคู่สนทนา 3. ขั้นวัดประเมินผล แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 24


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

- พิจารณาจากการทำางานร่ วมกัน - พิจารณาจากบทสนทนาที่เขียนส่ ง

ผ.9 งานมอบหมาย - เขียนตอบบทสนทนา - ผูเ้ รี ยนจับคู่สนทนา -Assignment 1 เอกสารประกอบ 1. หนังสื อทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1

สื่อ 1.computer / Internet

สรุ ปผลการเรียนรู้ 1. ผูเ้ รี ยนสนทนาในการนัดหมายทางธุรกิจได้ถูกต้อง แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 25


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.10-11

แผนการสร้ างเครื่องมือวัดผล หน่ วยที่ 1 เรื่อง Workplace กำาหนดน้ำ าหนักคะแนน 18 เกณฑ์ ผ่าน 60 % 1. ตารางวิเคราะห์ คะแนนจุดประสงค์ การเรียนรู้ ลำาดับ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

จุดประสงค์ การเรียนรู้ เพื่อให้รู้และเข้าใจรู ปประโยคในการสนทนาในที่ทาำ งาน เพื่อให้รู้และเข้าใจตำาแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้รู้และเข้าใจวิธีการรายงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล เพื่อให้รู้และเข้าใจความหมายและสะกดคำาศัพท์จากบท เพื่อให้รู้และเข้าใจวิธีการสนทนาในการนัดหมายทางธุรกิจ รวม

น้ำ าหนัก ปรับขยาย คะแนนรวม 4 2 8 4 2 8 4 2 8 2 2 4 4 2 8 18 2 36

2. ตารางวิเคราะห์ ลกั ษณะเครื่องมือวัดผล ลำาดับ ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง 1.1.1 อธิบายรู ปประโยคในการสนทนในที่ทาำ งานได้ 1.2.1 อธิบายตำาแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ ในหน่วยงานได้ 1.3.1 รายงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลข่าวสารได้ 1.4.1 บอกความหมายและสะกดคำาศัพท์ได้ 1.5.1 สนทนาในการนัดหมายทางธุรกิจได้ รวมคะแนนปรับขยาย 3. สรุ ป เครื่องมือวัดผลประจำาหน่ วยที่ 1 (ก) 1. เวลาสอบ 50

คะแนน 8 8 8 4 8 36

ชนิดเครื่องมือวัดผล แบบปรนัย อัตนัย

นาที

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 26


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

2

2. คะแนนเต็ม 18 (ข) ชนิดของเครื่ องมือวัด 1. แบบปรนัย จำานวน 30 ข้อ 2. แบบอัตนัย จำานวน 1 ข้อ

คะแนน 15 3

คะแนน คะแนน ผ.7

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 6 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่ 2

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วิชา ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 ชื่อหน่ วย Filling in forms

วันที่ 2 หน่ วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

2.1 Filling in forms 2.1.1 Let' s communicate 2.1.2 Language focus 2.1.3 Situational Practice

สาระสำ าคัญ

ในการทำาธุรกิจต่าง ๆ ที่ตอ้ งติดต่อกับลูกค้าเป็ นเรื่ องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ ต้องได้รับการสอบถามจากลูกค้า โดยการสอบถามและการกรอก ข้อมูลลงในแบบฟอร์ มนั้นจะพบได้บ่อยครั้งในงานอาชีพที่ตอ้ งมีการ ซึ่งดำาเนินธุรกิจทางโทรศัพท์ เช่น การขายสิ นค้า การสัง่ สิ นค้าทาง โทรศัพท์ เป็ นต้น

จุดประสงค์ การเรียนรู้

1. เพื่อรู้และเข้าใจวิธีการกรอกแบบฟอร์ มชนิดต่าง ๆ

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 27


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง

1. กรอกแบบฟอร์ มชนิดต่าง ๆได้

ผ.8

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา / สาระการจัดการเรียนรู้ 2.1 Filling in forms 2.1.1 Let' s communicate 2.1.2 Language focus 2.1.3 Situational Practice

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ผูส้ อนหยิบตัวอย่างแบบฟอร์ มมา 3 ตัวอย่าง และถามว่า “ What are these ? “ These are 1. Order forms 2. Invoice forms 3. Cash forms

2. ขั้นกิจกรรมจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนดูตวั อย่างแบบฟอร์ มและตอบคำาถาม 3. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนบอกวิธีการกรอกแบบฟอร์ มและกรอก แบบฟอร์ ม . กิจกรรมผู้เรียน 4. ผูเ้ รี ยนดูตวั อย่างแบบฟอร์ มและตอบคำาถาม 5. ผูเ้ รี ยนบอกวิธีการกรอกแบบฟอร์ มและกรอกแบบฟอร์ ม ขั้นผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการเรียนรู้ 6. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ปวิธีการกรอกแบบฟอร์ ม

3. ขั้นวัดประเมินผล - พิจารณาจากการตอบคำาถาม แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 28


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

- การกรอกแบบฟอร์ มที่ถูกต้อง

ผ.9

งานทีม่ อบหมาย

เอกสารประกอบการสอน

สื่ อ

สรุ ปผลการเรียนรู้

- ให้นกั เรี ยนกรอกแบบฟอร์ มทั้ง 3 แบบฟอร์ ม

1.หนังสื อวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1

1.ตัวอย่างแบบฟอร์ มจำานวน 3 แบบฟอร์ ม

1. ผูเ้ รี ยนกรอกแบบฟอร์ มชนิดต่าง ๆได้ถูกต้อง

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 29


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.7

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 7 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่ 2

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วิชา ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 ชื่อหน่ วย Filling in forms

วันที่ 2 หน่ วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

2.1.4 Listen 2.1.5 Reading Complehension

สาระสำ าคัญ

การฟังและการอ่านเป็ นการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเอง นอกจาก นั้นการอ่านเป็ นการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากเรื่ องราว เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปั จจุบนั ทำาให้เป็ นคนรอบรู ้

จุดประสงค์ การเรียนรู้

1. เพื่อให้รู้และเข้าใจการฟัง และการอ่านจากเนื้อเรื่ อง

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง

1. ตอบคำาถามจากการฟัง และการอ่านจากเนื้อเรื่ องได้

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 30


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.8

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา / สาระการจัดการเรียนรู้ 2.1.4 Listen 2.1.5 Reading Complehension

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ผูส้ อนถามผูเ้ รี ยนว่าทักษะการสื่ อสารทั้งสี่ ดา้ น มีอะไรบ้าง ผูเ้ รี ยนช่วยกันตอบคำาถาม และผูส้ อนบอกว่าวันนี้ เราจะเรี ยนเรื่ อง Listen and Reading Comprehension

2. ขั้นกิจกรรมจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนเปิ ดเทปบทสนทนาให้นกั เรี ยนฟัง 3. ผูส้ อนอ่านเนื้ อเรื่ อง และให้ผเู ้ รี ยนหาคำาศัพท์จากเนื้ อหา 4. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนอ่านเนื้ อเรื่ องตาม . กิจกรรมผู้เรียน 5. ผูเ้ รี ยนฟังเทปและเลือกคำาตอบที่ถูกต้องใส่ ในบทสนทนา 6. ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่ม ช่วยกันฝึ กอ่านทีละคนและค้นหาคำาแปลของ คำาศัพท์จาก website ขั้นผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการเรียนรู้ 7. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมกันเฉลยคำาถามที่ฟังและอ่าน 3. ขั้นวัดประเมินผล แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 31


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

- พิจารณาจากการฟังและการอ่านออกเสี ยง - พิจารณาจากการตอบคำาถามท้ายบท - พิจารณาจากการทำางานกลุ่ม

ผ.9 งานทีม่ อบหมาย

- แบ่งกลุ่มทำางานกลุ่มละ 3-4 คน - แปลเนื้อเรื่ องเป็ นภาษาไทย

เอกสารประกอบการสอน 1.หนังสื อวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1

สื่ อ 1.ข้อมูลจาก website

สรุ ปผลการเรียนรู้ 1. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามจากการฟัง และการอ่านจากเนื้อเรื่ องได้ถูกต้อง แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 32


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.7

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 8 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่ 2

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วิชา ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 ชื่อหน่ วย Filling in forms

วันที่ 2 หน่ วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

2.2 Notes & Memorandums 2.2.1 Let' s Communicate 2.2.2 Language Focus 2.2.3 Situational Practice 2.2.4 Listen 2.2.5 Reading Comprehension

สาระสำ าคัญ

การเขียนบันทึกข้อความอย่างสั้นเป็ นการสื่ อสารอย่างไม่เป็ นทางการใช้ ในชีวิตประจำาวัน และในการทำางาน บันทึกข้อความอย่างสั้นมีลกั ษณะ คล้ายคลึงกับบันทึกช่วยจำา (Memos) กล่าวคือ เป็ นการสื่ อสารภายใน องค์กรและเป็ นการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ จะแตกต่างกันบ้างคือ บันทึกช่วยจำาจะมีแบบฟอร์ มค่อนข้างตายตัว เพื่อให้สะดวกในการ บันทึกข้อมูล

จุดประสงค์ การเรียนรู้

1. เพื่อให้มีทกั ษะในการเขียนข้อความอย่างสั้นและบันทึกช่วยจำา

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 33


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

1. เขียนข้อความอย่างสั้นและบันทึกช่วยจำาได้

ผ.8

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา / สาระการจัดการเรียนรู้ 2.2 Notes & Memorandums 2.2.1 Let' s Communicate 2.2.2 Language Focus 2.2.3 Situational Practice 2.2.4 Listen 2.2.5 Reading Comprehension

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ผูส้ อนถามผูเ้ รี ยนว่าคำาว่า Note และ Memorandums หมายถึงอะไร

2. ขั้นกิจกรรมจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนอธิ บายอธิ บายความหมายของคำาว่า Note และ Memorandums 3. ผูส้ อนยกตัวอย่างประกอบคำาอธิ บายเพื่อความชัดเจนของ ความหมายของคำาว่า Note และ Memorandums 4. ผูส้ อนอ่านบทเรี ยนเกี่ยวกับ Memorandums ให้นกั เรี ยนอ่าน ตามพร้อมแปลและอธิ บายความหมายของคำาศัพท์ 5. ผูส้ อนสัง่ ทำา Assignment 2 . กิจกรรมผู้เรียน 6. ผูเ้ รี ยนฟังผูส้ อนอธิ บายเกี่ยวกับคำาว่า Note และ Memorandums และอ่านเนื้อเรื่ องตาม 7.ผูเ้ รี ยนทำา Assignment 2 ขั้นผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการเรียนรู้ แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 34


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

8. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ปบทเรี ยนเรื่ องบันทึกข้อความ และบันทึกช่วยจำา และช่วยกันแปลและตอบคำาถามเนื้ อเรื่ องที่อ่าน 3. ขั้นวัดประเมินผล - พิจารณาจากการตอบคำาถามและการทำาแบบฝึ กหัด

ผ.9 งานทีม่ อบหมาย - ทบทวนบทเรี ยน - ทำาแบบฝึ กท้ายบทเรี ยน - Assignment 2

เอกสารประกอบการสอน

สื่ อ

1.หนังสื อวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1

1.ตัวอย่างบันทึกข้อความอย่างสั้นและบันทึกช่วยจำา

สรุ ปผลการเรียนรู้ 1. . ผูเ้ รี ยนเขียนข้อความอย่างสั้นและบันทึกช่วยจำาได้ถูกต้อง แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 35


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.7

แผนเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ สั ปดาห์ ที่ 9 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วิชา ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 ชื่อหน่ วย

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

สาระสำ าคัญ

วันที่ 2 หน่ วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง

Midterm Test 1.1 Filling in Forms 1.2 Writing Letters

การสอบเพื่อวัดการประเมินผลหลังการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดในเนื้อหา/สาระการจัดการ เรี ยนรู้ เพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ และการนำาไปใช้ หลังการเรี ยน

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. เพื่อวัดความรู้และเข้าใจเนื้ อหา/สาระการจัดการเรี ยนรู ้ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 36


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

1. สอบผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ได้

ผ.7

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 10 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่ 2

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วิชา ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 ชื่อหน่ วย Filling in forms

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

สาระสำ าคัญ

วันที่ 2 หน่ วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง

2.3 Writing Letters 2.3.1 Let ‘ Communicate 2.3.2 Language Focus 2.3.3 Situational Practice

จดหมายเป็ นการสื่ อสารที่นิยมใช้ในการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ เพราะ สามารถอ้างอิงเป็ นหลักฐานได้ภายหลัง

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 2. เพื่อวัดความรู้และเข้าใจเนื้ อหา/สาระการจัดการเรี ยนรู ้ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 1. เขียนจดหมายธุรกิจได้ แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 37


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ 2.3 Writing Letters 2.3.1 Let ‘ Communicate 2.3.2 Language Focus 2.3.3 Situational Practice

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ผูส้ อนหยิบตัวอย่างจดหมายขึ้นมา 1 ฉบับและ ถามผูเ้ รี ยนว่า “What is it ? “ 2. ขั้นการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนบอกส่ วนประกอบของจดหมายธุรกิจ 3. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันอธิ บายส่ วนประกอบทีละส่ วน 4. ผูส้ อนอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่ วนประกอบของจดหมายธุรกิจ กิจกรรมผู้เรียน 5. ผูเ้ รี ยนช่วยกันบอกส่ วนประกอบของจดหมายธุรกิจ 6. ผูเ้ รี ยนช่วยกันอธิ บายส่ วนประกอบของจดหมายแต่ละส่ วน 7. ผูเ้ รี ยนฟังผูส้ อนอธิ บายส่ วนประกอบของจดหมายเพิ่มเติม กิจกรรมร่ วม 8.. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ปบทเรี ยนเรื่ องจดหมายธุรกิจ 3. ขั้นวัดประเมินผล

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 38


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

- พิจารณาจากการทำากิจกรรมในห้องเรี ยน - พิจารณาจากการตอบคำาถามของผูเ้ รี ยน - พิจารณาจากการทำาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

ผ.9 งานมอบหมาย 1. ทบทวนบทเรี ยน

เอกสารประกอบ 1. หนังสื อวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1

สื่ อ 1.ตัวอย่างจดหมาย

สรุ ปผลการเรียนรู้ แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 39


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

1. ผูเ้ รี ยนเขียนจดหมายธุรกิจได้ถูกต้อง

ผ.7

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 11 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่ 2

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วิชา ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 ชื่อหน่ วย Filling in forms

เนือ้ หา/เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

สาระสำ าคัญ

วันที่ 2 หน่ วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง

2.3.4 Listen 2.3.5 Reading Comprehension

การฟังเป็ นทักษะที่ผเู้ รี ยนจำาเป็ นต้องจับใจความที่ฟังเพื่อจะได้ฝึกทักษะการฟังสูงขึ้ นและ พัฒนานำาคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนจดหมาย เพื่อเติมคำาในช่องว่างนั้น

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. เพื่อฝึ กทักษะการฟังคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนจดหมาย

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 40


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

1. ฟังเนื้อเรื่ องคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนจดหมายได้

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 2.3.4 Listen 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 2.3.5 Reading Comprehension 1. ผูส้ อนถามผูเ้ รี ยนว่าทักษะการสื่ อสารทั้งสี่ ดา้ น มีอะไรบ้าง ผูเ้ รี ยนช่วยกันตอบคำาถาม และผูส้ อนบอกว่าวันนี้ เราจะเรี ยนเรื่ อง Listen and Reading Comprehension

2. ขั้นกิจกรรมจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนเปิ ดเทปบทสนทนาให้นกั เรี ยนฟัง 3. ผูส้ อนอ่านเนื้ อเรื่ อง และให้ผเู ้ รี ยนหาคำาศัพท์จากเนื้ อหา 4. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนอ่านเนื้ อเรื่ องตาม . กิจกรรมผู้เรียน 5. ผูเ้ รี ยนฟังเทปและเลือกคำาตอบที่ถูกต้องใส่ ในบทสนทนา 6. ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่ม ช่วยกันฝึ กอ่านทีละคนและค้นหาคำาแปลของ คำาศัพท์จาก website ขั้นผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการเรียนรู้ 7. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมกันเฉลยคำาถามที่ฟังและอ่าน 3. ขั้นวัดประเมินผล แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 41


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

- พิจารณาจากการฟังและการอ่านออกเสี ยง

งานมอบหมาย - แบ่งกลุ่มทำางานกลุ่มละ 3-4 คน - แปลเนื้อเรื่ องเป็ นภาษาไทย

เอกสารประกอบ 1.หนังสื อวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1

สื่ อ 1.วิทยุ/เทป

สรุ ปผลการเรียนรู้ 1.นักเรี ยนฟังเนื้ อเรื่ องคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนจดหมายได้ถูกต้อง แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 42


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ผ.10-11

แผนการสร้ างเครื่องมือวัดผล หน่ วยที่ 2 เรื่อง Filling in forms กำาหนดน้ำ าหนักคะแนน 20 เกณฑ์ ผ่าน 60 % 1. ตารางวิเคราะห์ คะแนนจุดประสงค์ การเรียนรู้ ลำาดับ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

จุดประสงค์ การเรียนรู้ น้ำ าหนัก ปรับขยาย คะแนนรวม เพื่อรู ้และเข้าใจวิธีการกรอกแบบฟอร์ มชนิดต่าง ๆ 4 2 8 เพื่อให้รู้และเข้าใจการฟัง และการอ่านจากเนื้อเรื่ อง 4 2 8 เพื่อให้มีทกั ษะในการเขียนข้อความอย่างสั้นและบันทึกช่วย 4 2 8 เพื่อให้รู้และเข้าใจรู ปแบบการเขียนจดหมายธุรกิจ 4 2 8 เพื่อฝึ กทักษะการฟังคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนจดหมาย 4 2 8 รวม 20 2 40

2. ตารางวิเคราะห์ ลกั ษณะเครื่องมือวัดผล ลำาดับ ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง 2.1.1 กรอกแบบฟอร์มชนิดต่าง ๆได้ 2.2.1 ตอบคำาถามจากการฟัง และการอ่านจากเนื้อเรื่ องได้ 2.3.1 เขียนข้อความอย่างสั้นและบันทึกช่วยจำาได้ 2.4.1 เขียนจดหมายธุรกิจได้ 2.5.1 ฟังเนื้อเรื่ องคำาศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนจดหมายได้ รวมคะแนนปรับขยาย

คะแนน 8 8 8 8 8 40

ชนิดเครื่องมือวัดผล แบบปรนัย อัตนัย

3. สรุ ป เครื่องมือวัดผลประจำาหน่ วยที่ 1 แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 43


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

3

(ก) 1. เวลาสอบ 50 2. คะแนนเต็ม 20 (ข) ชนิดของเครื่ องมือวัด 1. แบบปรนัย จำานวน 30 ข้อ 2. แบบอัตนัย จำานวน 1 ข้อ

นาที คะแนน 15 5

คะแนน คะแนน

ผ.7

แผนเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ สั ปดาห์ ที่ 12 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วันที่ รหัส 3000-1201 วิชา ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 2 หน่ วยกิต หน่ วยที่ 3 ชื่อหน่ วย Invitation เวลา 3 ชั่วโมง Invitation เนือ้ หา/เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ 3.1 Invitation 3.1.1 Let ‘ Communicate 3.1.2 Language Focus 3.1.3 Situational Practice สาระสำ าคัญ การเชื้อเชิญเข้าร่ วมกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ ระหว่างเพื่อน หรื อเพื่อนร่ วมงาน มีท้ งั ที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ ขึ้นอยูก่ บั สัมพันธภาพระหว่างผูเ้ ชิญ ถ้าเป็ นการเชิญอย่างไม่เป็ นทางการ ก็อาจเชิญโดยทางโทรศัพท์ ในสังคมของ ชาวตะวันตก การจัดงานเลี้ยงถือเป็ นเรื่ องปกติและมักจัดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งนี้ เพราะบรรยากาศของงาน จะทำาให้การพูดคุยสนทนาเป็ นไปแบบเป็ นกันเอง และสนุกสนาน สำาหรับการเชิญที่เป็ นทางการมักใช้บตั รเชิญ และผูท้ ี่ได้รับ การบูรณาการ การบูรณาการแบบรอบด้าน คือ ครู คนเดียววางแผนบูรณาการเนื้ อหารายวิชา ตนเองหรื อนำาวิชาอื่นมาสอกแทรกเข้าไป 1. ความหมายและกิจกรรมในการใช้ภาษาอังกฤษในงานสังคม ได้แก่ การเชื้อเชิญ การรับประทานอาหารนอกสถานที่ 2.ความสำาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในงานสังคม 3. โครงสร้างและสำานวนของประโยค 4. การคัดเลือกภาษาที่จะนำามาใช้ในการสนทนา แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 44


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. เพื่อให้รู้และเข้าใจการเขียนบัตรเชิญงานต่าง ๆ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง

1.เขียนบัตรเชิญงานต่าง ๆได้

ลำาดับขั้นการจัดการเรี ยนรู้ เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ Invitation 3.1 Invitation 3.1.1Let ‘ Communicate 3.1.2 Language Focus 3.1.3 Situational Practice Invitation

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ผูส้ อนถามผูเ้ รี ยนว่าผูเ้ รี ยนจะไปร่ วมงานพิธี งานสังสรรค์ต่างๆ ได้ ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับอะไรจากเจ้าของงานหรื อเจ้าภาพของงานก่อน 2. ขั้นกิจกรรมจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนเขียนรู ปประโยคในการเชื้ อเชิญจาก Language Focus โดยการบูรณาการ 3. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนอ่านเนื้ อเรื่ องในบทเรี ยนและตอบคำาถาม 4. ผูส้ อนอธิ บายเกี่ยวกับสำานวนที่ใช้ในการเชื้ อเชิญ . . กิจกรรมผู้เรียน 5. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้รูปประโยคจาก Language Focus 6. ผูเ้ รี ยนฟังผูส้ อนอธิ บายเกี่ยวกับสำานวนที่ใช้ในการเชื้ อเชิญ และเขียนบัตรเชิญ

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 45


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ขั้นผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการเรียนรู้ 7 . ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ปสำานวนที่ในไปใช้ในการ เชื้อเชิญ 3. ขั้นวัดประเมินผล -พิจารณาจากบัตรเชิญ

งานมอบหมาย - เขียนบัตรเชิญ

เอกสารประกอบ 1.หนังสื อวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1

สื่ อ 1.บัตรเชิญงานต่าง ๆ แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 46


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

สรุ ปผลการเรียนรู้ 1. ผูเ้ รี ยนเขียนบัตรเชิญงานต่าง ๆได้ ถูกต้อง

ผ.7

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 13 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่ 3

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วิชา ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 ชื่อหน่ วย Invitation

เนือ้ หา/เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

สาระสำ าคัญ

วันที่ 2 หน่ วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง

3.1.4 Listen 3.1.5 Reading Comprehension

การฟังเป็ นทักษะที่ผเู้ รี ยนจำาเป็ นต้องจับใจความที่ฟังเพื่อจะได้ฝึกทักษะการฟังสูงขึ้ น และพัฒนานำาคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนจดหมาย เพื่อเติมคำาในช่องว่างนั้น

จุดประสงค์ การเรียนรู้ แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 47


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

1. เพื่อฝึ กทักษะการฟังคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบัตรเชิญ

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 1. ฟังเนื้อเรื่ องคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบัตรเชิญได้

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ 3.1.4 Listen 3.1.5 Reading Comprehension

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ผูส้ อนถามผูเ้ รี ยนว่าทักษะการสื่ อสารทั้งสี่ ดา้ น มีอะไรบ้าง ผูเ้ รี ยนช่วยกันตอบคำาถาม และผูส้ อนบอกว่าวันนี้ เราจะเรี ยนเรื่ อง Listen and Reading Comprehension

2. ขั้นกิจกรรมจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนเปิ ดเทปบทสนทนาให้นกั เรี ยนฟัง 3. ผูส้ อนอ่านเนื้อเรื่ อง และให้ผเู ้ รี ยนหาคำาศัพท์จากเนื้ อหา 4. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนอ่านเนื้ อเรื่ องตาม . กิจกรรมผู้เรียน 5. ผูเ้ รี ยนฟังเทปและเลือกคำาตอบที่ถูกต้องใส่ ในบทสนทนา 6. ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่ม ช่วยกันฝึ กอ่านทีละคนและค้นหาคำาแปลของ แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 48


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

คำาศัพท์จาก website ขั้นผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการเรียนรู้ 7. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมกันเฉลยคำาถามที่ฟังและอ่าน 3. ขั้นวัดประเมินผล - พิจารณาจากการฟังและการอ่านออกเสี ยง - พิจารณาจากการตอบคำาถามท้ายบท - พิจารณาจากการทำางานกลุ่ม

ผ.9 งานมอบหมาย -แบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

เอกสารประกอบ 1.หนังสื อวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1

สื่ อ 1.วิทยุ / CD

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 49


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

สรุ ปผลการเรียนรู้ 1.ผูเ้ รี ยนฟังเนื้ อเรื่ องคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบัตรเชิญได้ถูกต้อง

ผ.7

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 14 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่ 3

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วิชา ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 ชื่อหน่ วย Invitation

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

วันที่ 2 หน่ วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง

3.2 Eating Out 3.2.1 Let ‘ Communicate 3.2.2 Language Focus 3.2.3 Situational Practice

สาระสำ าคัญ การรับประทานอาหารนอกบ้านเป็ นการเปลี่ยนบรรยากาศ ไม่วา่ จะเป็ นการรับประทาน อาหารกับครอบครัวหรื อเพื่อนสนิท ในการทำางานการเข้าร่ วมงานเลี้ยง งานสมาคม ถือ เป็ นการเข้าสังคม เพื่อพบปะลูกค้าสำาหรับนักธุรกิจการออกไปรับประทานอาหารกับ ลูกค้าถือเป็ นเรื่ องสำาคัญและจำาเป็ นอย่างยิง่ เพราะเป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์และยังเป็ น การเปิ ดโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจไปในตัวด้วย แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 50


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. เพื่อให้รู้และเข้าใจสำานวนที่ใช้ในการแนะนำาเกี่ยวกับอาหาร

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 1.บอกสำานวนที่ใช้ในการแนะนำาเกี่ยวกับอาหารได้

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ 3.2 Eating Out 3.2.1Let ‘ Communicate 3.2.2 Language Focus 3.2.3Situational Practice

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ผูส้ อนถามผูเ้ รี ยนว่าถ้าผูเ้ รี ยนเป็ นนักธุรกิจผูเ้ รี ยนจะเชิญลูกค้า ไปทานอาหารนอกบ้านหรื อในบ้านของตนเอง 2. ขั้นการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนตอบคำาถามท้ายบทหลังจากฟังบทสนทนาแล้ว 3. ผูส้ อนอธิ บายรู ปประโยคที่ใช้ในการอธิ บายเรื่ องอาหาร 4.ผูส้ อนสัง่ งาน Assignment 3

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 51


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

กิจกรรมผู้เรียน 5. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามท้ายบทเมื่อฟังบทสนทนาจบ 6. ผูเ้ รี ยนฟังคำาอธิ บาย 7.ผูเ้ รี ยนทำา Assignment 3 กิจกรรมร่ วม 8. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ปสำานวนที่ใช้ในการอธิ บาย เรื่ องอาหาร

3. ขั้นวัดประเมินผล - พิจารณาจากการอ่านและตอบคำาถาม

งานมอบหมาย - Assignment 3

เอกสารประกอบ แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 52


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

1.หนังสื อวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1

สื่ อ 1. CD บทสนทนา 2. วิทยุ/CD

สรุ ปผลการเรียนรู้ 1.ผูเ้ รี ยนบอกสำานวนที่ใช้ในการแนะนำาเกี่ยวกับอาหารได้ถูกต้อง

ผ.7

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 15 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่ 3

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วิชา ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 ชื่อหน่ วย Invitation

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

สาระสำ าคัญ

วันที่ 2 หน่ วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง

3.2.4 Listen 3.2.5 Reading Comprehension

การฟังเป็ นทักษะที่ผเู้ รี ยนจำาเป็ นต้องจับใจความที่ฟัง เพื่อจะได้ฝึกทักษะการฟังสูงขึ้น

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 53


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

และพัฒนานำาคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สาำ นวนในการแนะนำาอาหาร เพื่อเติมคำาในช่อง ำ ว่างนั้น รวมทั้งทักษะการอ่านเป็ นทักษะที่จาำ เป็ น และควรฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอเพราะ เป็ นที่มาของความรู้อย่างหลากหลาย

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเนื้ อเรื่ องเกี่ยวกับงาน Cocktail Parties

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 1.ตอบคำาถามจากเรื่ องที่ฟัง และ อ่านได้

ผ.8

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 3.2.4 Listen 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 3.2.5 Reading Comprehension 1. ผูส้ อนถามผูเ้ รี ยนว่าผูเ้ รี ยนรู ้จกั คำาว่า Cocktail Parties หรื อไม่ พร้อมหยิบภาพให้ดู และบอกว่าวันนี้เราจะศึกษา เกี่ยวกับเรื่ องนี้ จากเนื้อเรื่ องในเรี ยน 2. ขั้นการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2.ผูส้ อนเปิ ดเทปบทสนทนา Cocktail Parties ให้นกั เรี ยนฟัง 3. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนหาคำาศัพท์ยากจากเนื้ อเรื่ อง 4. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนออกเสี ยงคำาศัพท์ยากจากบทเรี ยน แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 54


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

5.ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนเติมคำาศัพท์ตามเนื้ อเรื่ องและตอบคำาถามท้ายบท กิจกรรมผู้เรียน 6. ผูเ้ รี ยนหาคำาศัพท์ยากและออกเสี ยงจากบทเรี ยน 7. ผูเ้ รี ยนเติมคำาศัพท์ตามเนื้ อเรื่ องและตอบคำาถามท้ายบท 8. ผูเ้ รี ยนอ่านเนื้ อเรื่ องและตอบคำาถามท้ายบทเรี ยน กิจกรรมร่ วม 9. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนช่วยกันสรุ ปเนื้ อเรื่ อง

3. ขั้นวัดประเมินผล -พิจารณาจากการตอบคำาถาม

งานมอบหมาย

- ทำาแบบฝึ กหัดท้ายบท

เอกสารประกอบ 1.หนังสื อวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 55


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

สื่ อ 1. วิทยุ / CD

สรุ ปผลการเรียนรู้ 1.ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามจากเรื่ องที่ฟัง และ อ่านได้ถูกต้อง

ผ.10-11

แผนการสร้ างเครื่องมือวัดผล หน่ วยที่ 3 เรื่อง Invitation กำาหนดน้ำ าหนักคะแนน 12 เกณฑ์ ผ่าน 60 % 1. ตารางวิเคราะห์ คะแนนจุดประสงค์ การเรียนรู้ ลำาดับ จุดประสงค์ การเรียนรู้ 3.1 เพื่อให้รู้และเข้าใจการเขียนบัตรเชิญงานต่าง ๆ 3.2 เพื่อฝึ กทักษะการฟังคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบัตรเชิญ 3.3 เพื่อให้รู้และเข้าใจสำานวนที่ใช้ในการแนะนำาเกี่ยวกับอาหาร 3.4 เพื่อให้รู้และเข้าใจเนื้ อเรื่ องเกี่ยวกับงาน Cocktail Parties รวม

น้ำ าหนัก ปรับขยาย คะแนนรวม 3 2 5 3 2 6 3 2 6 3 2 6 12 2 24

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 56


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

2. ตารางวิเคราะห์ ลกั ษณะเครื่องมือวัดผล ลำาดับ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 3.1.1 เขียนบัตรเชิญงานต่าง ๆได้ 3.2.1 ฟังเนื้อเรื่ องคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบัตรเชิญได้ 3.3.1 บอกสำานวนที่ใช้ในการแนะนำาเกี่ยวกับอาหารได้ 3.4.1 ตอบคำาถามจากเรื่ องที่ฟัง และ อ่านได้ รวมคะแนนปรับขยาย

4

3. สรุ ป เครื่องมือวัดผลประจำาหน่ วยที่ 3 (ก) 1. เวลาสอบ 50 2. คะแนนเต็ม 12 (ข) ชนิดของเครื่ องมือวัด 1. แบบปรนัย จำานวน 20 ข้อ 2. แบบอัตนัย จำานวน 1 ข้อ

คะแนน 6 6 6 6 24

ชนิดเครื่องมือวัดผล

ข้อสอบแบบปรนัย อัตนัย

นาที คะแนน

10 คะแนน 2 คะแนน ผ.7

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 16 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่ 4

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วันที่ วิชา ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 2 หน่ วยกิต ชื่อหน่ วย Dealing with Complaints เวลา 3 ชั่วโมง

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

4. Dealing with Complaints 4.1 Let ‘ Communicate 4.2 Language Focus 4.3 Situational Practice

สาระสำ าคัญ แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 57


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ในการติอต่อกับลูกค้าหรื อให้บริ การกับลูกค้าของบริ ษทั ซึ่งบางครั้งอาจเกิดข้อบ่งพร่ อง ในการให้บริ การกับลูกค้าได้ จึงต้องมีการพูดคุยให้ลูกค้าเข้าใจในข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้ น โดยขอโทษในสิ่ งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับลูกค้าด้วยสำานวนคำาพูดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ กับลูกค้าเพื่อความสัมพันธ์อนั เป็ นมิตรภาพที่ดีต่อไป

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. เพื่อให้รู้และเข้าใจการจัดการกับข้อบกพร่ องที่เกิดกับลูกค้า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 1.พูดและจัดการกับข้อบกพร่ องที่เกิดกับลูกค้าได้

ผ.8

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ 4.1 Let ‘ Communicate 4.2 Language Focus 4.3 Situational Practice

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนศึกษาข้อบกพร่ องเกี่ยวกับการให้บริ การลูกค้าจากรู ปภาพ ตัวอย่าง และให้ตอบคำาถาม 2. ขั้นการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนตอบคำาถามจากโครงสร้างในบทเรี ยน 3. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนอ่านข้อความจากเนื้ อเรื่ อง

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 58


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

กิจกรรมผู้เรียน 4. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามจากโครงสร้างในบทเรี ยนและเรื่ องที่อ่าน 5. ผูเ้ รี ยนอ่านออกเสี ยงข้อความจากเนื้ อเรื่ องในบทเรี ยน

กิจกรรมร่ วม 6. ผูเ้ รี ยนบอกความหมายของคำาศัพท์ที่ได้จากการอ่านเรื่ อง 3. ขั้นวัดประเมินผล -พิจารณาจากการตอบคำาถามหลังการอ่าน

ผ.9

งานมอบหมาย - แปลเนื้อความที่อ่านเป็ นภาษาไทย

เอกสารประกอบ 1.หนังสื อวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 59


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

สื่ อ 1. วิทยุ / CD 2. ซีดีบทสนทนา

สรุ ปผลการเรียนรู้ 1.ผูเ้ รี ยนอธิบายรู ปประโยคเกี่ยวกับการอธิ บายข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง

ผ.7

แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ สั ปดาห์ ที่ 17 รหัส 3000-1201 หน่ วยที่ 4

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วันที่ วิชา ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 2 หน่ วยกิต ชื่อหน่ วย Dealing with messages เวลา 3 ชั่วโมง

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

สาระสำ าคัญ ทำาให้

4.3 Model dialogue

การเรี ยนรู้จากการเรี ยนแบบของบทสนทนาเป็ นสิ่ งจำาเป็ นอย่างหนึ่งที่ เราจดจำารู้แบบของภาษาไปใช้ในการติดต่อสื่ อสารได้

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 60


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. เพื่อให้บอกความหมายและสะกดคำาศัพท์จากบทสนทนา ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 1.บอกความหมายและสะกดคำาศัพท์ได้

ผ.8

ลำาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้ 4.Dealing with messages 4.3 Model dialogue

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนพิจารณา Model dialogue จากบทเรี ยน และตอบคำาถาม 2. ขั้นการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้สอน 2. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนตอบคำาถามจาก Model dialogue 3. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนอ่านออกเสี ยงบทสนทนาพร้อมกัน 4. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทำาใบงานที่ 1 เรื่ อง Telephone message

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 61


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ตามแบบ Model dialogue กิจกรรมผู้เรียน 5. ผูเ้ รี ยนตอบคำาถามจาก Model dialogue 6. ผูเ้ รี ยนอ่านออกเสี ยงบทสนทนาพร้อมกัน 7. ผูเ้ รี ยนทำา Assignment 4 กิจกรรมร่ วม 8. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันบอกความหมายของคำาศัพท์ที่ผสู ้ อนบอก โดยไม่ตอ้ งดูบทเรี ยนและสมุดจด 3. ขั้นวัดประเมินผล 1. พิจารณาจากการตอบคำาถาม 2. พิจารณาจากการทำา Assignment 4

ผ.9

งานมอบหมาย - ทำา Assignment 4

เอกสารประกอบ 1.หนังสื อวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 62


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

สื่ อ 1. ตัวอย่างรู ปแบบการบันทึกข้อความทางโทรศัพท์

สรุ ปผลการเรียนรู้ 1.ผูเ้ รี ยนบอกความหมายและสะกดคำาศัพท์ได้ถูกต้อง

ผ.10-11

แผนการสร้ างเครื่องมือวัดผล หน่ วยที่ 4 เรื่อง Dealing with messages กำาหนดน้ำ าหนักคะแนน 10 เกณฑ์ ผ่าน 60 % 1. ตารางวิเคราะห์ คะแนนจุดประสงค์ การเรียนรู้ ลำาดับ จุดประสงค์ การเรียนรู้ 4.1 เพื่อให้รู้และเข้าใจการจัดการข้อมูลข่าวสารและเนื้อหา 4.2 เพื่อให้บอกความหมายและสะกดคำาศัพท์จากบทสนทนา

รวม

น้ำ าหนัก ปรับขยาย คะแนนรวม 5 2 10 5 2 10

10

2

20

2. ตารางวิเคราะห์ ลกั ษณะเครื่องมือวัดผล แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 63


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ลำาดับ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 4.1.1 อธิ บายรู ปประโยคเกี่ยวกับการอธิบายข้อมูลข่าวสารได้ 4.2.1 บอกความหมายและสะกดคำาศัพท์ได้

คะแนน 10 10

รวมคะแนนปรับขยาย

5

3. สรุ ป เครื่องมือวัดผลประจำาหน่ วยที่ 4 (ก) 1. เวลาสอบ 50 2. คะแนนเต็ม 20 (ข) ชนิดของเครื่ องมือวัด 1. แบบปรนัย จำานวน 20 ข้อ 2. แบบอัตนัย จำานวน 2 ข้อ

ชนิดเครื่องมือวัดผล ข้อสอบแบบปรนัย อัตนัย

20

นาที คะแนน

10 คะแนน 10 คะแนน ผ.7

แผนเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ สั ปดาห์ 18 รหัส 2000-1201 หน่ วยที่ 2-4

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ วิชา ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 ชื่อหน่ วย Final Examination

เนือ้ หา/สาระการจัดการเรียนรู้

สาระสำ าคัญ

วัน 2 หน่ วยกิต เวลา 2 ชั่วโมง

ทดสอบปลายภาค 1.1 Filling in Forms 1.2 Writing Letters 1.3 Dealing with messages

การสอบเพื่อวัดการประเมินผลหลังการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดในเนื้อหา/สาระการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ และการนำาไปใช้ หลังการเรี ยน

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 64


โรงเรี ยนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

จุดประสงค์ การเรียนรู้ 3. เพื่อวัดความรู้และเข้าใจเนื้ อหา/สาระการจัดการเรี ยนรู ้ 4. เพือ่ ให้มีความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 2. สอบผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ได้ 3. เข้าสอบปลายภาคได้ตรงเวลา

แผนการเรี ยนรู้วชิ าทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัส 3000-1201 ระดับ ปวส.

หน้า 65

Lesson Plan Development Skill 1  
Lesson Plan Development Skill 1  

Lesson Plan for Development Skills for English Communication 1

Advertisement