Bid file Kortrijk European City of Sport 2018 (nl)

Page 1

EUROPEAN CITY OF SPORT

EUROPEAN CITY OF SPORT





C A N D IDATE

CAN D I DATE

EUROPEAN CITY OF SPORT

EUROPEAN CITY OF SPORT





C A N D IDATE

CAN D I DATE


TABLE OF INHOUDSCONTENTS TAFEL

Foreword ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 Voorwoord ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Brug 2: fair play respecteren ................................................................................................................................................................................................................................... 94

Candidature justification ‘European city of sport Motivering kandidatuurstelling ‘European city of2018’ sport.......................................................................................... 2018’.........................................................6

Kortrijk, City the with bridges Stadon aan deLeie, Leie,city stad metseven 7 bruggen ....................................................................................................................... 8 ..................................................................................................................................

Pijler 9: Topsport versterkt het ‘wij-gevoel’

Pijler 10: Een open clubgemeenschap

Pijler 11: Sportparticipatie verhoogt het ‘wij-gevoel’

Pijler 12: Trajectbegeleiding met meisjes en vrouwen

Pijler 13: Samen bewegen

Pijler 14: Samen afspreken

Pijler 15: Belgian Homeless Cup

Broadening: Verbreding: The city zelf, itself,‘de the surroundings as ‘infrastructure De stad omgeving als infrastructuur voor for de recreational vrije sporter’sportspeople’ ........................... 30 ..........................................................................

Pijler 16: Onze vrijwilligers

European Profit: Sports fieldlabs .................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ 32 Europees project PROFIT: sportfieldlabs

Forms of cooperation ................................................................................................................................................................................................................................ Samenwerkingsvormen .......................................................................................................................................................................................................................34

Sustainability ..................................................................................................................................................................................................... 36 Duurzaamheidand en innovation innovatie .........................................................................................................................................................................................................

Sport and en kunst, art, aneen oddvreemde combination? combinatie? Not in Niet Kortrijk in Kortrijk ............................................................................................................................. .....................................................................................................37

Maintenance and investments..................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................. 38 Onderhoud en investeringen

Introducing to sport & sport people.............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ 40 Mensen naarpeople de sport en sport naar to dethe mensen

Sports clubs,sociaal social weefsel, fabric, cornerstones of the policy................................................................................................ .............................................................................................. 41 Sportclubs, hoeksteen van hetsports sportbeleid

Broad sociallygedragen supported range of sports ............................................................................................................................................... 48 Breed and en sociaal sportaanbod ...............................................................................................................................................................

Campaigns to create awareness sports events ...................................................................................................................................... 56 Sensibiliserende campagnes en & sportevents .................................................................................................................................................

Sport as city marketing tool ..................................................................................................................................................................................................... alsacitymarketinginstrument ...................................................................................................................................................................................68

Accessibility sports infrastructure sports and movement initiatives ........................................................................ 74 Toegankelijkeofsportinfrastructuur enand sporten bewegingsinitiatieven ...................................................................................

Affordability ............................................................................................................................................................................................................................................................... Betaalbaarheid .....................................................................................................................................................................................................................................................77 Reachability ................................................................................................................................................................................................................................................................ Bereikbaarheid .....................................................................................................................................................................................................................................................77 Availability .................................................................................................................................................................................................................................................................... Beschikbaarheid ................................................................................................................................................................................................................................................78 Usability ............................................................................................................................................................................................................................................................................ Bruikbaarheid .........................................................................................................................................................................................................................................................78 Comprehensibility .......................................................................................................................................................................................................................................... 79 Begrijpbaarheid ..................................................................................................................................................................................................................................................

Tailor-made communication .................................................................................................................................................................................................................................. 80 Communiceren op maat ...............................................................................................................................................................................................................................................

Modern communication media mix,een a continuously evolving process ....................................... 81 Eigentijds communicerenwith metamediamix, evolutief proces ...................................................................................

Communication plan....................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. 84 Communicatieplan

Relationships with local and supralocal sports actors ............................................................................................................................................... 86 Relaties met lokalen en bovenlokale sportactoren ........................................................................................................................................................

Ambitions bridges thirty-five pillars ................................................................................................................. 88 Ambities – –7seven bruggen en 35and werven ............................................................................................................................................................................... Bridge Passion to achieve something ............................................................................................................................................................................................. Brug 1:1:gedrevenheid om iets te bereiken ....................................................................................................................................................................................92

Table Inhoudstafel of contents

Brug 3: gemeenschapsgevoel versterken ........................................................................................................................................................................................ 96

Sports policyKortrijk in Kortrijk Sportbeleid .......................................................................................................................................................................................................................................... 20 ......................................................................................................................................................................................................................................................... Introduction .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 22 Intro .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Sports infrastructureininKortrijk Kortrijk............................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................... 26 Sportinfrastructuur Geographic ....................................................................................................................................................................................................................... 27 Geografischedistribution spreiding ........................................................................................................................................................................................................................... Specialisation Specialisatie .............................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................... 28 Cycling Fietsnetwerk network ............................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................. 31

22

Pijler 7: Vernieuwd charter maatschappelijk verantwoord sporten

Pijler 8: Totaalpakket

Pillar Pijler 1: 1: Kortrijk, Kortrijk, one one team team

Pillar require competent trainers, coaches, etc. Pijler 2: 2: Strong Sterke clubs vereisen competente trainers, coaches,...

Pillar day Pijler 3: 3: Open Opendeur

Pillar parents Pijler 4: 4: Informing Ouders informeren

Pillar level sports events Pijler 5: 5: Top Topsportevents

Pillar ofen sport and movement Pijler 6: 6: Innovative Innovatieveforms sportbeweegvormen

Brug 4: levenskwaliteit verhogen met aandacht voor bijzondere groepen ....................................................................100

Pijler 17: Sensibiliseringsinitiatieven samen met andere stakeholders

Pijler 18: Bewegen op verwijzing

Pijler 19: Scholen en gezonde levensstijl

Pijler 20: Beweegvriendelijke publieke ruimte

Brug 5: beleven, bewegen, ontmoeten… plezier/fun ...........................................................................................................................................102

Pijler 21: Laagdrempelige bewegingsevents

Pijler 22: Samen sporten

Pijler 23: Sporten beleven in de sportclub

Brug 6: investeren in innovatie en duurzame infrastructuur .....................................................................................................................104

Pijler 24: Duurzame sportinfrastructuur

Pijler 25: Groene sportclubs

Pijler 26: Fietsen naar de sport

Pijler 27: Het zwembad als energiehub

Pijler 28: Masterplan voetbal

Pijler 29: indoorsporten

Pijler 30: Uitbreiden door samen te werken

Pijler 31: Samen renoveren en realiseren

Brug 7: sport ontmoet kunst .............................................................................................................................................................................................................................108

Pijler 32: PLAY

Pijler 33: Fototentoonstelling ‘Een halve eeuw sport in Kortrijk’

Pijler 34: Sporters en kunstenaars verleggen hun grenzen

Pijler 35: Een verbale knock-out

Slotwoord .................................................................................................................................................................................................................................................................................................112 Bijlagen .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................114 Sportinfrastructuur ............................................................................................................................................................................................................................................................116 Ledenaantal sportclubs .............................................................................................................................................................................................................................................120 Evenementenkalender 2014-2015-2016 ......................................................................................................................................................................................121 Evenementenkalender 2017-2018 ..........................................................................................................................................................................................................130

3


zwemcomplex. Dit olympische zwembad met

Kortrijk heeft op vele vlakken een verrijkende

ruime recreatiemogelijkheden wordt gebouwd

aantrekkingskracht, ook op sportief gebied.

in het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide, waar ook

Gelegen binnen de Eurometropool, vlakbij Rijsel

faciliteiten voor volwassenenonderwijs, startups,

in Frankrijk en Doornik in Wallonië, is de stad

urban sports, een fuifzaal en evenementenplein

een actieve promotor van tastbare regionale en

zijn ingebed. Ook hogescholen bevinden zich

internationale samenwerking.

in de nabije omgeving. Meer in het zuiden van

Geachte mevrouw/heer,

de stad is er de topsportsite Lange Munte, met

Ik ben trots op onze Guldensporenstad en ik ben

een regionale en internationale uitstraling op

ervan overtuigd dat de stad dankzij onze aanpak

het gebied van volleybal, handbal en basketbal.

en dankzij het energieke en ondernemende

Deze campus biedt bovendien de perfecte

sportieve weefsel een kwalificatie als European

infrastructuur voor buitensporten zoals voetbal en

City of Sport verdient. Ik ben er zeker van dat

wereldsporten. Daarnaast telt Kortrijk nog dertien

onze medewerkers van de sportdienst en onze

stedelijke voetbal- en sportsites verdeeld over de

inwoners de jury zullen enthousiasmeren en

verschillende deelgemeenten.

overtuigen dat Kortrijk dergelijke erkenning meer

Als sportschepen van de Stad Kortrijk heb

4

dan waard is.

ik de oprechte eer om namens het voltallige

Met de nodige zin voor experiment en aandacht

stadsbestuur onze kandidatuur voor European

voor innovatie, brengt Kortrijk sport, cultuur

City of Sport 2018 bekend te maken en in

en onderwijs samen in een gecombineerd en

te leiden.

geïntegreerd sportief aanbod, onder het motto

Met hoogachtende sportieve groet, An Vandersteene, Schepen van Sport

‘bewegen, beleven, ontmoeten’. Samen met lokale Onze kandidatuur komt niet uit de lucht gevallen.

clubs, verenigingen en scholen, ontwikkelt en

Dit is geen vrijblijvende kandidaatstelling, maar

ontplooit de Stad diverse initiatieven die burgers

de bekroning van 50 jaar lokaal sportbeleid en de

versterken en stimuleren tot sportieve activiteiten,

hefboom voor een ambitieuze toekomst.

van leren lopen over leren fietsen tot Buiten

Burgemeester

Bewegen. Meer dan ooit investeert Kortrijk structureel in sport en sportieve activiteiten, op diverse

Ook de sociale dimensie staat centraal. Sport is

niveaus en voor diverse doelgroepen, zowel

bij uitstek geschikt om individuele integratie te

inhoudelijk als infrastructureel. De Stad focust

bevorderen en sociale cohesie te versterken. De

op zowel georganiseerde en individuele top- en

stad zet in op laagdrempeligheid en toeganke-

competitiesport als op recreatieve (groeps)sport

lijkheid om zo veel mogelijk burgers te bereiken,

en bewegen in de brede zin, voor iedereen, wars

ook kansengroepen en senioren. Via de UiTPAS en

van leeftijd of achtergrond. De sportaccommo-

de projectsubsidies voor integratie van maat-

daties liggen geografisch mooi verspreid over

schappelijk kwetsbaren, worden sport-

het Kortrijkse grondgebied en ook de activiteiten

verenigingen overtuigd om hetzelfde te doen.

worden zowel in de binnenstad als in de

Huisbezoeken en een persoonlijke aanpak

deelgemeenten georganiseerd. Iedere inwoner

resulteren in een verhoogde toeleiding van

kan op fietsafstand van sport- of beweeg-

kinderen en volwassenen naar het reguliere

infrastructuur genieten.

sportaanbod en naar de sportclubs. Met het sportkledijfonds versterken we deze initiatieven.

Speerpunten van het stedelijke sportbeleid zijn onder andere een schitterend nieuw

Voorwoord

Schepenen

Voorzitter sportraad

5


Motivering kandidatuurstelling ‘Europese Sportstad 2018’ 6

sportbeleid. Het label moet zowel aan de

sport en bewegen wordt ook meer

individuele sportbeoefenaar, de clubs, de

en meer ingezet als middel om het

scholen als de vele andere stakeholders

lichamelijke en psychische welzijn van

de fierheid geven om nog meer de

iedereen te bevorderen.

sportbeleving uit te dragen als belangrijke waardemeter van geluk.

Vandaag de dag staan sport, bewegen,

ondernemen en evenementen te organiseren

gezondheid en lichamelijk welzijn voor een

met het oog op een gezond en aangenaam

Deze kandidatuurstelling is voor het stadsbestuur

streven naar een hogere levenskwaliteit terwijl

beweeg- en beleefmilieu in deze ambitieuze stad.

een engagement om blijvend in te zetten op sport

in het verleden sport meer als fysieke inspanning

Tegelijk is er ook het besef dat de titel heel wat

en bewegen en op de brede waarden die sport in

ter voorbereiding van competitie werd gezien.

opportuniteiten creëert voor het aantrekken

zich draagt. De durf en de moed zijn er om hierin

Sport is gemeengoed geworden en een zaak

van prestigieuze nationale en internationale

te investeren, in mensen en middelen. De Stad

voor iedereen, jong en vitaal oud. Sport is niet

events. Europese contacten zullen geïntensifieerd

Kortrijk is al jaren een voorbeeld voor heel wat

De Stad Kortrijk voert reeds decennia lang een

stad rijk is. Extra aandacht gaat hierbij naar een

enkel een verticaal beleidsdomein maar is een

worden, wat een verrijking voor de stad en de

Vlaamse steden en gemeenten als het gaat om

breed en gedragen sportbeleid. Het is een mooie

gezond, duurzaam en resultaatgericht sportbeleid

krachtig instrument voor de bevordering van de

regio met zich meebrengt. Kortrijk heeft immers

visie en geïntegreerd beleid op het vlak van sport.

kans om dit ook eens echt te benoemen. Vandaar

met specifieke stimuli voor maatschappelijk

sociale cohesie en de individuele en collectieve

ook op toeristisch vlak heel wat te bieden,

Al vele malen speelde Kortrijk een voortrekkersrol

dat Kortrijk ambieert om in 2018 een jaar lang de

kwetsbare groepen. Dit uitgangspunt sluit perfect

gezondheid en leefbaarheid.

met zowel historische sites als moderne en

en bewees ook op sportief vlak een stad van

titel Europese Sportstad te dragen.

aan bij de vijf grote doelstellingen van ACES

vernieuwende architectuur.

nieuwe ideeën en dynamische initiatieven te zijn.

Europe: plezier bij het sporten, gedrevenheid om

Het mandaat om de titel Europese Sportstad

De Kortrijkse sportdienst als zelfstandige entiteit

iets te bereiken, fair play respecteren, gemeen-

te mogen dragen, kan enkel een vliegwiel

Dit label is een kruitvat van inspiratie, een

in een mooie toekomst waar sport staat voor

bestaat sinds 1969. In deze bijna halve eeuw

schapsgevoel versterken en verbeteren van de

zijn richting toekomst om een pak acties te

springplank naar meer, naar een nog sterker

beleven, bewegen, ontmoeten.

kende de sport in Kortrijk een exponentiële

levenskwaliteit.

evolutie en kan deze prat gaan op een pak realisaties. Tegelijkertijd staat de sport in Kortrijk

In het Plan Nieuw Kortrijk, het Kortrijkse

voor een scharnierpunt naar de toekomst met

beleidsplan 2013-2019, is sport het visitekaartje

veel hernieuwde beleidsambitie.

van de stad. Deze kandidatuurstelling voor Europese Sportstad dient dan ook als

Kortrijk, stad van 7 bruggen, heeft de intentie om

krachtig statement.

de inwoners via sport te verbinden en bruggen te slaan naar andere domeinen, partners en

De stad is in volle ontwikkeling op infrastructureel

doelgroepen. Deze bruggen symboliseren de

gebied. Het sportbeleid ziet hier een aantal

ambities in deze kandidatuurstelling.

mogelijkheden om kansen te benutten en de inwoners te geven waar zij recht op hebben: een

Kandidatuurstelling ‘Europese stad van sport 2018’

hoeksteen van het sportbeleid, maar

Het stadsbestuur wil verder haar gulden sporen

stad waar het goed leven is en waar gezondheid

drukken, aangepast aan de nieuwe noden en

en welzijn belangrijke maatschappelijke waarden

wensen van de meer dan 75.000 inwoners die de

zijn. Sportclubs met hun vele vrijwilligers zijn de

Met die rijke erfenis kan de Stad verder investeren

7


8

9

Kortrijk, stad aan de Leie stad met 7 bruggen


Kortrijk is een middelgrote stad met meer

mooi voorbeeld van integratie van moderne

reconversie en innovatie en zich omschakelden

dan 75.000 inwoners. Ze is de grootste stad

architectuur in een historische stedelijke

naar machinebouw, nichemarkten, enz. Ook de

van Zuid-West-Vlaanderen en vervult een

omgeving. Zo hebben heel wat gerenommeerde

kleinijverheid met bakstenen en dakpannen

centrumfunctie in een regio van 300.000

architecten projecten gerealiseerd in Kortrijk:

vormt een historisch sterke sector. In de regio

bewoners. Kortrijk ligt op nauwelijks 20 km

Stéphane Beel, Bob Van Reeth, Robbrecht en

is de maakeconomie nog in relatief belangrijke

van de Franse grens en maakt deel uit van de

Daem, NOA, 51N4E, Souto de Moura,…

mate aanwezig in vergelijking met andere delen

groeiende grensoverschrijdende metropool

10

van Vlaanderen. Dit vormt een troef voor de

rond de Franse stad Lille, met een agglomeratie

Kortrijk is goed ontsloten en ligt op een

regio, maar het maakt ook dat de regio voor zijn

van 1 miljoen inwoners. Het is de belangrijkste

knooppunt van autosnelwegen. Vanaf de jaren

concurrentiepositie sterk afhankelijk is van zijn

Vlaamse partner in de eerste Europese EGTS

zeventig hebben zich ten zuiden van de E17

innovatiekracht en creativiteit. De belangrijkste

Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai. Door

op Hoog Kortrijk belangrijke regionale functies

hedendaagse clusters zijn kunststofverwerking,

die combinatie bezit Kortrijk de allure van een

ontwikkeld: het beurzencomplex Xpo met 40.000

mechatronica en digitale beeldvorming,

grootstad maar ook de charme van een dorp.

m² vloeroppervlakte en enkele internationale

communicatie en entertainment technologie.

beurzen, de kantoorzone Kennedypark met Kortrijk is een historische stad en bezit al

headquarters van Bekaert, Barco, e.a., een

De stad Kortrijk ligt periferisch in Vlaanderen,

stadsrechten sedert de twaalfde eeuw. De

campus voor hoger onderwijs met de Kulak en

buiten de Vlaamse Ruit (Antwerpen, Gent,

stad heeft een aantal prachtige historische

VIVES, het nieuwe ziekenhuis AZ Groeninge,

Brussel, Leuven) waar de sterkste ontwikkeling

monumenten, zoals de Broeltorens, het

de Sportcampus Lange Munte en het nieuwe

plaatsvindt. Na meer dan twee decennia van

stadsgezicht van Kortrijk. Enkele van deze

hoogwaardige bedrijventerrein Evolis.

aangehouden beleid om Kortrijk weer tot

monumenten zijn door Unesco erkend als

Kortrijk, stad aan de Leie. Stad met 7 bruggen

een aantrekkelijke stad te maken, kent de

Werelderfgoed: het Begijnhof en de Halletoren.

De regio heeft een sterk economisch weefsel

stad momenteel een herwonnen dynamiek.

Spijtig genoeg heeft Kortrijk heel wat schade

met vooral KMO’s maar ook enkele grote

Deze kandidatuurstelling is één van de vele

opgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

internationale bedrijven zoals Barco. De

initiatieven waarmee Kortrijk deze beweging in

De consequente keuze voor kwaliteitsvolle

oorsprong ligt in een textielverleden (vlas),

beeld wil brengen.

hedendaagse architectuur sedert het midden

waarbij de bedrijven tijdens de textielcrisis blijk

van de jaren negentig leidde echter tot een

gaven van een grote flexibiliteit en zin voor

11


12

13

Kortrijk, stad aan de Leie. Stad met 7 bruggen


KWALITEITSVOL OPENBAAR DOMEIN Eén van de kernelementen in dit beleid is

doortocht dwars door de binnenstad van Kortrijk,

functionele zone. De aanleg van een ecologisch

de heraanleg van de publieke ruimte. Een

bevaarbaar te maken voor schepen tot 4.400

park en een regionaal zwembad met 50 m bad en

ambitieus programma om het openbare domein

ton werden aangegrepen om de meerwaarde

een groot recreatief gedeelte zullen een perfecte

terug te geven aan voetgangers en fietsers

van de aanwezigheid van een rivier in de stad en

tegenpool vormen van het Koning Albertpark

voor beleving, ontmoeting en recreatie wordt

de kwaliteit van water in het openbare domein

aan de andere kant van de Leieboorden en zo het

systematisch uitgevoerd. Door het ondergronds

zichtbaar te maken. Zeven nieuwe bruggen van

geheel afmaken.

brengen van de geparkeerde wagens wordt

hoogstaande architecturale kwaliteit, nieuwe

ruimte gecreëerd voor vergroening. Zowel in

groene ruimtes en een doorlopende fiets- en

Bovendien vormen de Leieboorden een

de historische binnenstad als in de centra van

wandelboulevard hebben het stadsbeeld grondig

knooppunt in fiets- en voetgangersverbindin-

de deelgemeenten werden de pleinen autoluw

gewijzigd en voor een nieuwe dynamiek gezorgd.

gen doorheen de binnenstad en de regio:

gemaakt en heraangelegd als een verblijfsruimte.

Fietsers, wandelaars en joggers hebben heel snel

verbindingen met het speeldomein De Warande,

Bij grootschalige projecten worden ook telkens

de Leie herontdekt en veroverd.

de open ruimte rond Preetjes Molen in Heule

nieuwe groene openbare ruimtes gecreëerd

14

in het noorden, met de Sportcampus Lange

(Pradopark, Dubbele Haagjes, Tuin Messeyne).

Bij de heraanleg werden inspanningen geleverd

Munte, de open ruimte van Hoog Kortrijk, het

Een van de uitgangspunten hierbij is het

om op duidelijk zichtbare plekken nieuwe

interfluvium van Leie en Schelde in het zuiden en

realiseren van aaneengesloten structuren door

activiteiten in te brengen in het publieke

de jaagpaden langs de Leie doorheen de regio

het aanpakken van de ontbrekende schakels: een

domein die stimuleren tot bewegen, beleven,

van Frankrijk tot Gent.

paternoster van publieke pleintjes doorheen de

ontmoeten: de grootste skatebowl van de Benelux

binnenstad, een groene gordel aan de oostkant,

ligt aan de Groeningebrug, een sportkooi aan

Deze inspanningen voor het openbare

het winkel-wandelgebied, enz.

de Noordbrug, openbare recreatieruimte met

domein hebben spontaan talrijke sportieve

omnisportterreinen naast het Guldensporen-

initiatieven doen ontstaan zoals een jaarlijks

Het sleutelproject in deze heraanleg van

college aan de fietsersbrug,…

beachvolleybal-, beachrugby- en beachhandbal-

het openbare domein zijn de recent in een

tornooi, de jaarlijkse Bruggenloop, Sport@Kortrijk,

eindstadium gekomen Leiewerken. De grote

Momenteel wordt de site van het oud goederen-

infrastructuurwerken om de rivier de Leie, in zijn

station Weide omgebouwd tot een multi-

Kortrijk, stad aan de Leie. Stad met 7 bruggen

Urban Waves,…

15


INNOVATIEVE EN CREATIEVE STAD

16

Kortrijk profileert zich als een stad van innovatie

wordt gestimuleerd en gedemonstreerd. De

en creativiteit. Zo organiseerde Kortrijk in 2010

Budafabriek wil designers, kunstenaars, bedrijfs-

in de context van het Europese project Pro Inno,

leiders, studenten, onderzoekers en de burgers

samen met de steden Barcelona, Milaan, Lissabon,

samenbrengen om het creatieve potentieel

Vilnius en Talinn het Europese Innovation Festival

van de regio te versterken en de onderlinge

What If. In 2013 was Kortrijk de gastheer van het

kruisbestuiving in de hand te werken. Zo brengt

Creativity World Forum.

de werking van het Budalab een breed publiek in aanraking met de mogelijkheden van nieuwe

Kortrijk heeft een lange traditie van design met

technologieën zoals 3D-printen en lasercutten.

onder andere Biennale Interieur, de tweede

Het Buda Kunstencentrum is ondertussen

grootste Europese beurs rond interieurinrichting

uitgegroeid tot de belangrijkste werkplaats in

na Milaan, die in 2016 zijn 25ste editie kende.

Vlaanderen voor de creatie van podiumkunsten.

De Stad investeert in een designnetwerk van partners: de intercommunale Leiedal, de Kamer

Essentieel onderdeel voor de innovatieve

van Koophandel West-Vlaanderen, de hogeschool

creatieve dynamiek vormen de jongeren. Kortrijk

Howest en de Stichting Interieur, die samen

heeft diverse instellingen voor hoger onderwijs:

Designregio Kortrijk vormen (onderdeel van

de twee hogescholen VIVES en Howest, een

Flanders District of Creativity). De nadruk ligt

campus met bacheloropleidingen van de

hierbij niet meer op het mooie meubel of object,

universiteit van Leuven (KUL) en een campus

maar op design thinking als innovatiemethodiek:

industriële wetenschappen van UGent. Dit

een creatief ontwerpproces dat binnen een

hoger onderwijs, samen goed voor meer dan

kader van talrijke dwingende randvoorwaarden

11.000 studenten, heeft enkele sterke creatieve

vernieuwende en werkbare oplossingen, diensten

opleidingen (productdesign, automation, nieuwe

en producten met een meerwaarde oplevert.

media, 3D-visualisaties,…) en ook de belangrijkste opleiding in Vlaanderen rond gaming (Digital

Sinds meerdere jaren wordt het Buda-eiland,

Arts & Entertainment), met een kwaliteit die

de centrale wijk in de binnenstad, ontwikkeld

wereldwijd erkenning geniet.

als een plek voor kunst en creativiteit. Een oude

Kortrijk, stad aan de Leie. Stad met 7 bruggen

textielfabriek werd omgevormd tot vrijplaats waar

De laatste jaren heeft zich een sterke muziekscene

de interactie tussen kunst, economie en onderwijs

ontwikkeld met bands als Balthazar, Goose, SX, enz.

17


Overtuigd van het belang van de jongeren

begeleidingsprogramma’s zoals Allemaal

heeft de Stad Kortrijk een programma Kind- en

Digitaal en gratis wifi op pleinen en in openbare

Jongerenvriendelijke stad opgenomen in haar beleid. Eind 2016 kreeg Kortrijk ook het label van kindvriendelijke stad.

gebouwen. • De relatie met de burger verloopt zoveel mogelijk digitaal. • In de lijn van smart cities worden nieuwe

18

Die aandacht van het beleid voor de jongeren

experimentele oplossingen gezocht en

vind je ook terug op het gebied van de sport,

uitgetest op basis van de hedendaagse

waar nieuwe elementen uit de jongerencultuur

beschikbare digitale mogelijkheden. Zo won

snel worden opgepikt en ondersteund: de

Kortrijk in 2014 en 2017 de Smart City Award

uitgebreide skate- en bladewerking met de bouw

van Agoria, de federatie van Belgische techno-

van de eerste skatebowl in de Benelux in 2005, de

logiebedrijven.

aanleg van Kortrijk Weide met de inrichting van

Op het gebied van sport vertaalt zich dit in de

een indoor initiatieruimte voor free running en

deelname aan het project PROFIT. In dit project

urban sports bij het jongerencentrum Tranzit en

worden nieuwe interactieve spelelementen,

boulderelementen in het publieke domein.

die gebruik maken van digitale technologieën, uitgetest in het openbare domein.

Tenslotte vertrekt het beleid ook van de mogelijkheden van de nieuwe digitale

Sport als veelzijdig beleidsterrein heeft potentieel

technologieën als hefboom en motor

ontzettend veel raakvlakken met andere beleids-

voor innovatie:

terreinen, zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit,

• Eind 2017 opent in de goederenloods op

leefbaarheid en veiligheid in wijken, milieu,

Kortrijk Weide een incubator-accelerator-com-

techniek, opvoeding, preventief gezondheids-

petentiecentrum met focus op nieuwe digitale

beleid, citymarketing en werkgelegenheid.

technologieën, om de potenties van 3Dvisualisaties, virtual reality, rapid prototyping,

De dynamiek en veelzijdigheid zijn in Kortrijk

big data, robotica,… voor de economische

aanwezig en een integraal sportbeleid maakt van

transformatie van het economische weefsel

Kortrijk niet alleen dé sportstad maar draagt ook

optimaal te benutten.

in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van

• Digitale media worden zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor elke burger met gratis

Kortrijk, stad aan de Leie. Stad met 7 bruggen

Kortrijk als aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken en te verblijven.

19


20

21

Sportbeleid in Kortrijk


Infrastructuur en een goed gestructureerd

tegenwoordig wil sporten en actief bewegen

sportdienst uit te bouwen. Na een halve eeuw

sportverenigingsleven zijn de historische

zijn enerzijds enorm divers: fysieke prestatie,

werking is de Kortrijkse sportdienst uitgegroeid

basiselementen van een duurzaam sportbeleid.

gezondheid, sociaal contact,… Anderzijds varieert

tot een team van meer dan 120 medewerkers

Uitgaande van de kracht van sport en de

ook de maatschappelijke meerwaarde die de

met heel wat ervaring en expertise. Specifieke

maatschappelijke meerwaarde van dit

Stad wenst toe te voegen aan het sportbeleid via

noden vereisen immers doorgedreven kennis en

beleidsveld gaat de stad verder en breder. De

topsport, recreatiesport, G-sport,…

competenties.

zowel de complementariteit tussen topsport en

Deze verschillende invalshoeken bevestigen dat

De sportdienst ressorteert onder de cluster

breedtesport, het organiserende vermogen van

het sport- en beweegaanbod in een stad enorm

Mens en Samenleving binnen het organogram

de sportdienst en het innoverende karakter van

breed en gediversifieerd moet zijn. Kortrijk wil heel

van de Stad Kortrijk. Dit impliceert dat naast

enkele ontwikkelingen zoals Buiten Bewegen,

bewust al deze uiteenlopende facetten van de

het uitwerken van een specifiek sportbeleid, er

trajectbegeleiding voor meisjes en vrouwen, de

sport in het lokale sportbeleid opnemen. Ook de

ook sterk ingezet wordt op het geïntegreerd

UiTPAS, het Europese project PROFIT,…

ACES-doelstellingen sluiten hier volledig op aan.

samenwerken met andere teams zoals jeugd,

Maatschappelijk heeft sport de wind in de

Om dit doorgedreven sportbeleid te ontwikkelen

zeilen maar tegelijkertijd is sport ook een

en uit te voeren, heeft de Stad Kortrijk ervoor

complexe materie. De redenen waarom iedereen

gekozen om een degelijke en zelfstandige

Kortrijkse aanpak spreekt tot de verbeelding,

22

cultuur, welzijn,...

Sportbeleid in Kortrijk

23


CRITERIA ACES EUROPE Met al deze dynamische medewerkers en de extra middelen die de Stad ter beschikking stelt, wordt een uniek sportbeleid gevoerd gebaseerd op volgende pijlers: 1. Duurzame en functionele infrastructuur criterium 1 SPORT INFRASTRUCTURES – SPORT FACILITIES (bijlage pag 116)*

2. Mensen naar de sport en sport naar de mensen criterium 3 CLUBS AND ASSOCIATIONS AND PARTICIPATION OF RESIDENTIAL SPORTCLUBS * criterium 4 SPORTS INITIATIVES, EVENTS OR PROJECTS WHICH ARE DIRECTLY CARRIED OUT OR PROMOTED BY THE CITY COUNCIL (bijlage pag 120)* criterium 5 MEASURES TO PROMOTE HEALTH AND INTEGRATION * criterium 6 SPORTSMANSHIP *

24

3. Sportclubs, sociaal weefsel, hoeksteen van het sportbeleid 4. Breed en sociaal gedragen sportaanbod 5. Sensibiliserende campagnes en sportevents 6. Sport als citymarketinginstrument 7. Toegankelijke sportinfrastructuur en sportinitiatieven criterium 2 ACCESS TO FACILITIES AND SPORTS ACTIVITIES *

8. Communiceren op maat van alle inwoners en stakeholders criterium 7 COMMUNICATION PROJECT *

9. Relaties met lokale en bovenlokale sportactoren criterium 8 RELATIONSHIPS BETWEEN THE CITY COUNCIL AND SPORTS OR POLITICAL INSTITUTIONS AT THE LOCAL, REGIONAL AND NATIONAL LEVEL * Shedule containing the events /sports activities planned for the year 2018 in addendum (bijlage pag 131)* criterium 10

* De doelstellingen in het engels verwijzen naar de criteria van ACES EUROPE. Sportbeleid in Kortrijk

25


26

SPORTINFRASTRUCTUUR IN KORTRIJK criterium 1 / SPORTS INFRASTRUCTURES – SPORTS FACILITIES

1 GEOGRAFISCHE SPREIDING De Stad hanteert het principe dat iedere inwoner op fietsafstand moet kunnen sporten en bewegen. In vijf van de zeven deelgemeenten is er een stedelijke sportsite met een volwaardige sporthal en openluchtvelden voor outdoor sportbe-

Kortrijk heeft een breed en divers patrimonium

van het brede lokale sportbeleid, de reguliere

oefening. In iedere deelgemeente is er sport- en

aan sportinfrastructuur. Goed onderhouden

competities en de dagdagelijkse sportrecreatie.

beweeginfrastructuur aanwezig. Daarnaast telt de

en functionele sportaccommodaties in de

stad nog drie overdekte zwembaden en een open-

onmiddellijke omgeving zijn onmisbare schakels

Heel wat elementen bepalen het sportin-

luchtzwembad, elf voetbalsites met achtentwintig

bij het aanmoedigen van een algemene sport-

frastructuurbeleid van de Stad Kortrijk. Zo

voetbalterreinen, twee atletiekpistes, negen

participatie.

zijn de geografische spreiding, keuze voor

tennisterreinen en een groot aantal beweeg-

top- en recreatiesport, duurzaamheid en

pleintjes verspreid in de publieke ruimte.

De Sportcampus Lange Munte en het Gulden-

innovatie, belangrijke invalshoeken bij het

sporenstadion zijn de mooiste parels die de

maken van strategische keuzes. Sport is vaak

Deze stedelijke accommodaties worden zeer

ontwikkeling en aantrekking van topsport in

het bindmiddel en is in vele gevallen de trekker

intensief gebruikt. Op jaarbasis tellen we om en bij

Kortrijk stimuleren. In 2018 komt daar het nieuwe

bij belangrijke maatschappelijke thema’s zoals

1.900.000 actieve gebruikers.

zwembadcomplex nog bij, dat gebouwd wordt

sociale cohesie en integratie; sport werkt

in het hart van de stad. Naast deze topsportin-

democratiserend. Om al deze doelstellingen te

Daarnaast telt Kortrijk nog een groot aantal

frastructuur is er nog een veelheid aan degelijk

realiseren, heeft de Stad Kortrijk een breed en

schoolsportfaciliteiten en een aantal

uitgebouwde sportvoorzieningen in functie

gedragen sportinfrastructuurbeleid.

private sportsites.

Sportbeleid in Kortrijk | Sportinfrastructuur in Kortrijk

27


DE SPORTCAMPUS LANGE MUNTE

HET GULDENSPORENSTADION

Er zijn vijf volwaardige sportzalen met parketvloer, verschillende polyvalente sportruimtes, vier squashbanen, een goed uitgeruste fitnesszaal en meerdere klaslokalen en vergaderzalen die uitgerust zijn met audiovisueel materiaal. Outdoor tellen we nog vier voetbalvelden waarvan twee kunstgrasvelden, enkele omnisportterreinen, een Finse looppiste en een recreatieve evenementenweide.

Het Guldensporenstadion is genoemd naar de Guldensporenslag van 11 juli 1302. Kort na de Tweede Wereldoorlog besloot de Stad Kortrijk om een voetbalstadion te bouwen. In deze naoorlogse periode was het erg moeilijk om de noodzakelijke fondsen hiervoor te verwerven en om de benodigde bouwmaterialen te vinden, waardoor de Stad een beroep deed op giften en vrijwilligerswerk van arbeiders en ondernemers. Ondertussen is het stadion herhaaldelijk vernieuwd. In 2008, het jaar dat KV Kortrijk opklom naar Jupiler Pro League, de Belgische Eerste Klasse, werd een laatste deel van de tribunes gerenoveerd.

2

28

29

SPECIALISATIE Om jongeren met talent maximale kansen

Ook de aanwezigheid van een hoogwaardige

te geven, is het essentieel dat er in de

atletiekaccommodatie, een judozaal, de

eigen omgeving voldoende hoogwaardige

skatebowl, speleo en klimaccommodatie,‌

infrastructuur aanwezig is.

stimuleren de inwoners om zich te vervolmaken in een specifieke sportdiscipline en dit op maat.

De Sportcampus Lange Munte belichaamt de ambitie inzake topsport. Het is een infrastructuur

Dergelijke topaccommodaties zijn niet alleen

met internationale klasse die voldoet aan de

noodzakelijk voor de topsport op zich, maar

vigerende sporttechnische normen.

betekenen eveneens een stimulans voor de sportieve ontwikkeling van jongeren en

Sportbeleid in Kortrijk | Sportinfrastructuur in Kortrijk

Het Guldensporenstadion met een capaciteit van

volwassenen, vormen de ideale sportieve

9984 plaatsen en zijn jeugdacademie zijn tijdens

randvoorwaarden voor aankomend talent en zijn

het voetbalseizoen de wekelijkse ontmoeting-

een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor de

splek voor de vele voetbalfans.

vele supporters.


3

4

VERBREDING: DE STAD ZELF, DE OMGEVING ALS ‘INFRASTRUCTUUR VOOR DE VRIJE SPORTER’

FIETSNETWERK

Kortrijk bouwt niet alleen specifieke sportinfra-

Guldenspoorpad en de jaagpaden langs de Leie

structuur maar werkt aan een fietsvriendelijke

en het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Op bestaande

infrastructuur en -cultuur. De ambitie is om van

routes, vaak een aaneenschakeling van slimme

Kortrijk een fietsstad van de toekomst te maken.

doorsteken, vrij liggende fietspaden en trage wegen, worden alle obstakels weggewerkt en

30

De Stad bevraagt constant omtrent nieuwe

klimmuur, de urban sporthal, de sportschuur,

Het actieplan Kortrijk Fietst plant deze legislatuur

wordt fietsbewegwijzering aangebracht. Samen

tendensen en behoeften. Specialisatie

de sportkooi en de skateparken. Deze gerichte

40 acties, uitgewerkt in zeven hoofdstukken

met Waterwegen en Zeekanaal en de Provincie

en verbreding zijn twee complementaire

investeringen bieden een antwoord op de steeds

(www.kortrijk.be/kortrijkfietst). Vooreerst

West-Vlaanderen worden de verbindingen van de

ontwikkelingen. Verbreding staat voor het

groeiende vraag naar een flexibel sportaanbod

wil het plan het fietsnetwerk in Kortrijk verder

toekomst voorbereid.

gegeven dat de Stad ook aandacht heeft voor

en laagdrempelige beweeginfrastructuur in

uitbouwen door via onderhoud en investeringen

de ontwikkeling van niet-sportspecifieke

de publieke ruimte. Kortrijk is zeer divers qua

in te zetten op zowel bestaande als nieuwe

Daarnaast zet het plan, in samenwerking met

beweeginfrastructuur. Kortrijk werkt gefaseerd aan

omgeving. De parken, de paden langs de Leie, de

fietsroutes. Speciale aandacht gaat naar het

lokale partners, ook in op fietscomfort, fietsveilig-

het beweegvriendelijk maken van de omgeving

bossen, elementen uit de natuur,… zijn ruimtes die

ontvlechten van fietsroutes, meer specifiek naar

heid, fietsparkeren, deelfietsen, anti-fietsdiefstal en

waardoor inwoners geïnspireerd worden.

uitnodigen tot ontmoeten, beleven en bewegen.

autoluwe en autovrije fietstrajecten zoals het

het stimuleren van de fietscultuur in Kortrijk.

Wijkgerichte sportinfrastructuur is een aanvulling

Een bank, trappen, een omgevallen boom, een doel

op de stedelijke sportsites.

geschilderd op een muur, gekleurde vloertegels,... werken uitnodigend om de mensen, jong of vitaal

Voorbeelden zijn de Finse looppiste, het outdoor fitnesspark, het calisthenics park, de outdoor

Sportbeleid in Kortrijk | Sportinfrastructuur in Kortrijk

oud, te activeren.

31


Stad Kortrijk was één van de indieners van het

‘piramides’ geïnstalleerd en werden er aansluiting-

Europese project PROFIT. Dit project had als

spunten voorzien voor allerhande sensoren.

doel om in vijf Europese steden, m.n. Kortrijk

32

(België), Delft en Eindhoven (Nederland), Belfast

Een ander fieldlab is te vinden in Tranzit, een

(Noord-Ierland) en Sheffield (Verenigd Koninkrijk),

laagdrempelige trefplek, creatieruimte en onder-

fieldlabs te bouwen. Het doel van een fieldlab is

steuningspunt voor Kortrijkse kleuters, kinderen,

het onderzoeken van nieuwe sport- en beweeg-

tieners en jongeren. Er staan een interactieve

concepten in een real life omgeving. Op basis van

wand en vloer, ideaal om wachtende jongeren te

de feedback van gebruikers kunnen ontwikkelaars

triggeren om te bewegen.

hun concepten verder aanpassen zodat deze maximaal aansluiten op de behoeften en wensen

Het derde fieldlab, de twinkeltegels, situeren

van de gebruiker.

zich op het voorplein van het stedelijke museum Texture. Ze vormen een leuk, veelzijdig, kleurrijk

Stad Kortrijk investeerde in vier fieldlabs en

en compact speelconcept in de publieke ruimte

werkte hiervoor samen met hogeschool Howest

dat kinderen uitdaagt om te bewegen.

onder de noemer Sport en bewegen. Het vierde fieldlab is een basketkooi gelegen aan

5

De vier fieldlabs zijn gelegen langs de

de Noordbrug. Daar kun je de 94 fifty smart sensor

Leieboorden:

basketballen testen. Dit is de eerste bluetooth basketbal ter wereld. Via de 94 fifty applicatie

Op het voorplein van hogeschool Howest – The

worden spelinformatie en feedback gegeven

Level staat een LCD-scherm voorzien van een

over de shotbeweging en balvaardigheid. Deze

plug & play systeem waarmee game designers

directe digitale feedback verscherpt en verbetert

hun prototypes kunnen testen. Om de jongeren

specifieke skills.

nog meer uit te dagen, werden ook een rekstok en

EUROPEES PROJECT PROFIT: SPORTFIELDLABS Sportbeleid in Kortrijk | Sportinfrastructuur in Kortrijk

33


6 34

SAMENWERKINGSVORMEN Kortrijk telt verschillende samenwerkingsvormen

GEBRUIK VAN INFRASTRUCTUUR VAN ANDERE

voor het gebruik en onderhoud van sportin-

STAKEHOLDERS

frastructuur en voor de realisatie van nieuwe sportaccommodaties.

35

SAMEN ONTWIKKELEN/REALISEREN/ADVISEREN

SAMEN WERKEN MET KANSENGROEPEN

De Stad gaat in dialoog met scholen en private

De Stad werkt in deze context ook samen met

Niettegenstaande de vele stedelijke sportruimtes

partners om sportfaciliteiten te realiseren.

kansengroepen. Voor het groenonderhoud

is er op bepaalde ogenblikken behoefte aan nog

Masterplannen rond onderwijsinstellingen

werd de organisatie Halte R ingeschakeld. Dit is

extra sportzalen. Om hierop in te spelen heeft de

worden gezamenlijk besproken en dikwijls ook

een organisatie die mensen met een werkstraf

stad tal van overeenkomsten met zowel scholen,

in samenspraak gerealiseerd. Een heel recent

begeleidt in voorbereiding op hun re-integratie in

wijkcentra als privé-aanbieders die hun sportzalen

voorbeeld is de site van het Guldensporencollege

de maatschappij.

ter beschikking stellen. Op piekmomenten, in het

waarbij de publieke ruimte naast het college in

volle sportseizoen, en in bepaalde periodes zoals

onderling overleg wordt ingevuld zodat deze

Voor het ombouwen van een oude loods

de vakantie zijn die bijkomende accommodaties

zowel tijdens als na de schooluren gebruikt kan

tot sportschuur wordt beroep gedaan op

uiterst belangrijk om te kunnen tegemoetkomen

worden. Een ander voorbeeld is de erfpachtregel-

de leerwerkplaats van het OCMW. Via deze

aan de diverse noden. Voorbeelden zijn: de extra

ing met Scholengroep 23 Mandel en Leie waarbij

werkplaats kunnen mensen die langdurig

trainingen bij de start van het sportseizoen,

de Stad de schoolsporthal volledig zal renoveren

werkloos zijn werkervaring opdoen via

gebruik schoolsportinfrastructuur tijdens de

zodat de sportclubs na schooltijd gebruik kunnen

een contract als leerwerknemer (art. 60 §7).

vakantieperiode om een maximaal sport- en

maken van een sporttechnische hoogstaande

Deze mensen worden ingeschakeld bij

beweegaanbod voor kinderen en jongeren

schoolsportaccommodatie.

ruwbouwwerken, schilderwerken, sanitair,…

te garanderen, extra trainingscapaciteit op

telkens onder begeleiding van een technisch

piekdagen,...

instructeur die hen de knepen van het vak leert op de werkvloer.

Sportbeleid in Kortrijk | Sportinfrastructuur in Kortrijk


8 SPORT EN KUNST, EEN VREEMDE COMBINATIE? NIET IN KORTRIJK

7 36

DUURZAAMHEID EN INNOVATIE De stad Kortrijk wil ambitieuzer zijn en nog beter

sportcentra aan op basis van reservaties.

doen dan de wettelijke normen als het gaat om

De automatische lichtsturing is ĂŠĂŠn van de

investeren in duurzaamheid van materialen,

modules van dit IT-systeem.

en rationeel en zinvol omgaan met water en energiebronnen.

Een ander voorbeeld op de Sportcampus Lange Munte is de centraal aangestuurde

De energiedoelstellingen omvatten onder meer

warmteregeling zodat elk ruimte afzonderlijk

het minimaliseren van de energievraag en het

vanop afstand gemonitord en afgesteld wordt.

implementeren van smart monitoring and metering.

Nog een laatste voorbeeld: rond de Sportcampus Lange Munte is er een Finse piste aangelegd.

Als voorbeeld verwijzen we naar de automatische

Deze is voor iedereen vrij toegankelijk. Een

regeling van de verlichting in de Sportcampus

digitaal oog zorgt ervoor dat er licht is bij

Lange Munte. Het globale softwareprogramma

activiteit op de piste.

Recreatex stuurt de energiesystemen van alle

Sportbeleid in Kortrijk | Sportinfrastructuur in Kortrijk

Vanuit de overtuiging dat sport en cultuur elkaar

In beide gevallen gaat het om verfraaiingswerken,

versterken, experimenteert de Stad Kortrijk

maar in de toekomst zullen sport en kunst zich

graag samen met jong en creatief talent. In 2016

naast het esthetische ook richten op het principe

werd een graffiti kunstenaar aangesproken om

van bewegen, beleven, ontmoeten. De eerste

enkele muren van onder andere het zwembad en

stappen werden hiervoor al gezet.

het atelier op het Sportcentrum Wembley op te frissen.

37


INVESTERINGEN 2014-2015-2016 LOCATIE

PRIJS

INVESTERINGEN IN VOETBALVELDEN · Herinzaai en diverse werken

Nieuw zwembad Kleedkamers - Lange Munte

· Sportmateriaal + scheidingswanden

€ 150.000

AANKOOP MACHINES · Diverse onderhoudsmachines

9

€ 100.000

DIVERSE KLEINE INVESTERINGEN

ONDERHOUD EN INVESTERINGEN basisprincipe dat de Stad respecteert en volledig ondersteunt. Jaarlijks wordt een onderhoudsbudget vastgelegd en wordt in overleg met de sporters een prioriteitenlijst met de noodzakelijke onderhouds- en renovatiewerken voor het komende jaar opgemaakt.

· 4 fieldlabs + innovatief materiaal

· Aanleggen evenementenweide · 2 kunstgrasvelden

volledige legislatuur loopt (2014-2019).

€ 500.000

€ 250.000

Voetbalsite NS Heule op Wembley

€ 1.800.000 € 750.000

€ 1.300.000

· Nieuw raam cafetaria

€ 15.000

TER BIEZEN € 250.000

SC WEMBLEY · Aanleggen oudoor fitnessen calisthenicspark

€ 80.000

SC LAGAE · Nieuwe toplaag sportvloer bovenzaal

€ 12.000

SC WEIMEERSEN · Containerberging

Multifunctioneel gebouw

€ 1.500.000

Beregeningsinstallaties

€ 350.000

Onderhoud voetbalsites

€ 218.000

€ 20.000

€ 25.000

€ 50.000

Algemeen onderhoud voetbalsites

Nog geen schatting

Voorbereidingen NS Heule en KFC Aalbeke

Nog geen schatting

Uitwerken masterplan KVK jeugdacademie

Nog geen schatting

Verwijderen oude gebouwen/ containers

Nog geen schatting

Heraanleggen parking

Nog geen schatting

Uitlengen kort terrein

Nog geen schatting

Finse piste Preshoekbos

Nog geen schatting

Herstellen Finse piste Lange Munte

Nog geen schatting

€ 7.000

· Nieuwe sportvloer

€ 165.000

· Herstellingen dak- en schilderwerken

€ 180.000

· Tribune atletiekpiste

€ 15.000 € 3.129.000

€ 58.440

Aanpassingen SC Weimeersen rugby

SC OLYMPIADEPLEIN

Totaal:

Sportbeleid in Kortrijk | Sportinfrastructuur in Kortrijk

€ 85.000

Bouw kleedkamerblok WS Bellegem

Kunstgrasveld - KFC Aalbeke

· Nieuwe sportvloer

· Skatepark Daarnaast is er een investeringsplan dat over de

Verlichting terrein 4 Lange Munte

€ 1.200.000

PROFIT

· Renovatie 2 tennisterreinen Het goed onderhouden van sportcentra is een

€ 32.000.000

€ 50.000

SC LANGE MUNTE

38

KOSTEN

€ 210.000

AANKOOP SPORTMATERIAAL

· Regulier kleine onderhoudsinvesteringen

OVERZICHT EXPLOITATIE SPORTINFRASTRUCTUUR

INVESTERINGEN 2017-2018

JAAR

STAD

SPORT

%

2013

€ 17.806.363,82

€ 1.980.153,37

11,12 %

2014

€ 17.160.211,34

€ 1.725.467,82

10,05 %

2015

€ 16.346.287,54

€ 1.555.793,20

9,51 %

2016

€ 17.285.461,83

€ 1.701.112,00

9,84 %

2017 (budget)

€ 18.555.300,00

€ 1.951.898,00

10,52 %

OVERZICHT INVESTERINGEN SPORT JAAR

STAD

SPORT

%

2013

€ 23.124.829,70

€ 20.854,47

0,09 %

2014

€ 45.186.772,28

€ 548.465,28

1,21 %

2015

€ 17.561.061,18

€ 580.133,14

3,30 %

2016

€ 18.596.389,74

€ 1.441.893,75

7,75 %

2017 (budget)

€ 38.190.569,00

€ 702.000,00

1,8 %

OVERZICHT TOELAGEN SPORT JAAR

STAD

SPORT

%

2013

€ 37.360.329,77

€ 806.528,84

2,16 %

2014

€ 37.108.162,23

€ 741.329,32

1,99 %

2015

€ 41.924.937,61

€ 743.315,64

1,77 %

2016

€ 46.728.503,26

€ 773.964,82

1,66 %

2017 (budget)

€ 49.131.024,00

€ 778.540,00

1,58 %

OVERZICHT TOTAAL BUDGET SPORT T.O.V. TOTAAL STADSBUDGET (inclusief personeels-, exploitatie-, investeringskosten) JAAR

STAD

SPORT

%

2013

€ 151.802.155,72

€ 7.364.205,94

4,85 %

2014

€ 175.355.910,65

€ 8.310.328,40

4,79 %

2015

€ 163.264.840,02

€ 7.415.697,12

4,54 %

2016

€ 169.601.414,33

€ 9.102.340,77

5,37 %

2017 (budget)

€ 198.549.642,00

€ 8.290.209,00

4,17 %

39


40

MENSEN NAAR DE SPORT EN SPORT NAAR DE MENSEN criterium 3 / CLUBS AND ASSOCIATIONS AND THE PARTICIPATION OF RESIDENTIAL SPORTS CLUBS criterium 4 / SPORTS INITIATIVES, EVENTS OR PROJECTS criterium 5 / MEASURES TO PROMOTE HEALTH AND INTEGRATION criterium 6 / SPORTSMANSHIP

1 SPORTCLUBS, SOCIAAL WEEFSEL, HOEKSTEEN VAN HET SPORTBELEID Kortrijk telt 133 erkende sportclubs, gespreid

De clubs zelf leggen ook steeds meer het

over meer dan 44 sportdisciplines. Zij bieden aan

accent op een gezellige, sociale en respectvolle

hun 15.000 leden de kans om op wekelijkse basis

ontmoetingssfeer. Er heerst een aangenaam en

actief te sporten op een kwalitatief niveau. Er zijn

dynamisch klimaat tussen de sportclubs onderling

schitterende clubprogramma’s met een diversiteit

en tussen de Stad Kortrijk en de sportclubs. Deze

aan werkingen zoals jeugd, senioren, G-sport,

verenigingen worden hoofdzakelijk gedragen

recreatie,… De Stad stimuleert de verenigingen

door ontzettend veel vrijwilligers. Die vrijwilligers

om de vijf grote doelstellingen van ACES Europe

zijn onmisbaar en vertegenwoordigen een uiterst

volledig in hun werking op te nemen. De clubs

belangrijk sociaal kapitaal.

en de sport zijn een zekere weerspiegeling van

Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen

de maatschappij en via deze sportclubs worden

Kortrijk investeert graag in haar sportclubs,

heel wat maatschappelijke waarden doorgegeven

faciliteert en stimuleert hen op de verschillende

zoals respect, fair play, inzet en doorzettingsver-

niveaus (top, competitie en recreatie) met

mogen.

aandacht voor de diverse doelgroepen.

41


DE KORTRIJKSE SPORTCLUBS NIVEAU

DE KORTRIJKSE SPORTCLUBS SAMENWERKING EN OVERLEGPLATFORMEN

atletiek

2

badminton

4

de subtop. Door samenwerking en cross-over

basketbal

8

initiatieven versterkt de professionele werking van

Onder dit motto is een aantal overlegplatformen

biljart

1

de clubs waardoor het aantreden op het hoogste

opgericht. Kortrijk gaat niet voor een grote

boksen

2

nationale niveau een realistische en haalbare

hoeveelheid aan sportclubs maar streeft eerder

boogschieten

3

kaart is op middellange termijn.

naar minder sportclubs maar grotere verenigingen

bowling

1

met een professionele aanpak. Clubs met dezelfde

cricket

1

sporttak worden gestimuleerd tot intensere

dansen

1

samenwerking, wat niet alleen een verhoging van

duiken

3

de kwaliteit met zich meebrengt, maar zeker ook

frisbee

1

voor de vele leden een verbetering is op het gebied

handbal

1

hockey

1

ju jitsu

1

judo

2

kano

1

karabijnschieten

2

karate

3

krijgskunst

1

kubb

1

minivoetbal

4 3

VOETBAL

MINIVOETBAL VOLLEYBAL VOLLEYBAL

1 nationale 1ste nationale 1ste nationale Liga B 3de divisie Liga B 3de divisie ste

K.V.Kortrijk

MINIVOETBAL

MVC Traiteur Neerhof Weimeersen - de Platse Bidavo dames Marke Webis heren

van informatie, transparantie,…: Het volleybaloverleg: de vier volleybalclubs maken onderling afspraken en proberen zich vooral evenementieel te profileren.

VOLLEYBAL

Volleyteam Kortrijk heren/dames

2de divisie

WATERPOLO

Waterpolokring

1 divisie

HANDBAL

HBC Apolloon

2 klasse

samenwerking beoogt vooral het uitwisselen

HOCKEY

Saint-Georges

2de klasse

van informatie, de vorming van trainers en de

BASKET

BC Kortrijk Sport

Top divisie 2a

organisatie van een jaarlijks event met KV Kortrijk –

omnisport

eerste nationale.

parkour

1

paardrijden

4

VLAAMS

NATIONAAL

Sport op straat: in dit overleg zijn de organisatoren

petanque

2

KAMPIOEN

KAMPIOEN

van sportevenementen op de openbare weg

powerlifting

1

in Kortrijk vertegenwoordigd, net als de lokale

redden

1

verkeerspolitie. De bedoeling is om een evenemen-

rolhockey

1

tenkalender op te stellen zodat de manifestaties

rolstoelbasket

1

8

elkaar niet hinderen. Op het overleg worden ook

rugby

1

gezamenlijke problemen/uitdagingen besproken

seniorensport

1

en ervaringen gedeeld.

skeeleren

1

PROVINCIAAL REGIONAAL

SPORTTAK

CLUB

ATLETIEK

Atletiek beweging Marke

5

ATLETIEK

Kon. Kortrijk Sport Atletiek

7

BADMINTON

Lebad

9

KAMPIOEN

KAMPIOEN

ste de

2

BILJART

KBC Gilde Hoger

4

BOKSEN

Team Bushido

1

BOOGSCHIETEN

Sint-Sebastiaan Bissegem

BOWLING

Bowlingclub Pottelberg

GYMNASTIEK

Kon. Turnvereniging Kortrijk

2

KANO

Kon. Kortrijkse Yacht & Kano Club vzw

14

KARATE

Hajimé

5

PAARDRIJDEN

Ruitersclub Epona

2

POWERLIFTEN

Bill’s Gym

SQUASH

Squash: De Kaai squash team

1

WIELRENNEN

Cycling: Cycling squad

1

ZWEMMEN

Kon. Kortrijkse Zwemkring vzw

16

Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen

AANTAL

‘Samen kunnen we meer’ of ‘1+1 is meer dan twee’.

Heel wat Kortrijkse clubs spelen momenteel in

42

SPORTCLUBS

1 6

Het voetbaloverleg: de Kortrijkse voetbalclubs treden aan op heel diverse niveaus. Deze

squash

1

Watersportplatform: dit is een overleggroep van

taekwondo

2

alle watergerelateerde sportclubs: zwemmen,

tafeltennis

3

tennis

2

triatlon

1

turnen

3

voetbal

22

volleybal

21

wandelen

2

wielersport

8

zweefvliegen

1

zwemmen

6

waterpolo, synchroonzwemmen, kano & kajak 3 3

en duiken. Deze clubs werken samen rond de doorstroming van leden en het afstemmen van infrastructuur. Kortrijkse Basketbalacademie: deze overkoepelende organisatie concentreert zich

6

vooral op een geïntegreerde jeugdwerking. Er is een gezamenlijke jeugdcoördinator en spelers worden uitgewisseld zodat ieder kind/jongere kan

5

2

basketten op haar/zijn niveau.

43


ONDERSTEUNING VANUIT DE STAD GRATIS INFRASTRUCTUUR De sportclubs moeten zich prioritair kunnen focussen op hun corebusiness, met name het zorgen voor een brede en kwalitatieve

€ 130.666

ONDERSTEUNING VANUIT DE STAD UiTPAS

WERKINGSSUBSIDIE € 20.000

SUBSIDIE SPORTEN OP NIVEAU

De UiTPAS is een pas waarmee vrijetijdsparticipatie gestimuleerd wordt en waarbij mensen die het financieel moeilijk hebben een korting

clubwerking. De Stad vult de noden aan

krijgen van 80% op de inschrijvingsprijs. Mensen

hoogwaardige sporttechnische sportinfrastructuur maximaal in en stelt deze sportaccommodaties volledig gratis ter beschikking aan de Kortrijkse erkende sportclubs. Dit wordt het activiteitsbeginsel genoemd: clubs die een sterke en groeiende werking hebben, krijgen meer accommodatie toegewezen. De clubs hoeven

€ 2.400

SUBSIDIE SPORTEN OP NIVEAU INDIVIDUELE ATLETEN

met een kansentarief betalen slechts 20% van

ONDERSTEUNING VANUIT DE STAD DE STAD SUBSIDIEERT ZIJN SPORTCLUBS

44

Naast de unieke incentive van gratis sportinfrastructuur, heeft de Stad Kortrijk eveneens een gericht subsidiëringsbeleid waarbij specifieke accenten binnen de clubwerking extra ondersteuning krijgen. De Stad wil hiermee de sportclubs aanzetten tot het nemen van nieuwe

waarde invullen voor de club en tegelijkertijd de visie en de richting van het stedelijke sportbeleid onderschrijven en versterken. In 2016 werd een totaal subsidiebedrag van € 617.490 aan de clubs uitgekeerd.

De overige 80% kunnen de sportclubs volledig recupereren via het UiTPAS-budget van de Stad in combinatie met een financiële ondersteuning

IMPULSSUBSIDIE SUBSIDIE VOOR INTEGRATIE VAN MAATSCHAPPELIJK KWETSBAREN

mee in dit mooie verhaal.

€ 16.285

SUBSIDIE VOOR DE ORGANISATIE VAN SPORTMANIFESTATIES OP DE OPENBARE WEG

€ 778.540

€ 100.000

SUBSIDIE VOOR IMAGO VERSTERKENDE SPORTEVENTS

ONDERSTEUNING VANUIT DE STAD SAMEN INFORMEREN EN ORGANISEREN De Stad stimuleert de sportclubs om buiten hun € 2.297

WERKINGSSUBSIDIE VOOR ONTSPANNINGSVERENIGINGEN

traditionele patroon te treden en gaat samen met hen communiceren, informatie naar de inwoners brengen, activiteiten en events organiseren om op die manier de rekrutering voor de sportclubs te optimaliseren. Communicatievoorbeelden zijn de digitale jeugdsportwijzer en de brochures voor sportkampen en

€ 17.000

SUBSIDIE VOOR HUUR SPORTINFRASTRUCTUUR VAN DERDEN WERKINGSSUBSIDIE KV KORTRIJK € 223.762

Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen

door vzw Sportplus. Heel wat sportclubs gaan

€ 3.000

initiatieven. Kortrijk hanteert een palet van subsidievormen die elk op zich een specifieke

aanzienlijk voor heel wat kinderen en jongeren.

€ 65.000

de Stad kijkt samen met hen voor een oplossing. ondersteuning ten volle.

drempel om aan te sluiten bij een sportclub

SUBSIDIE JEUGDSPORT

zich dus hierover minder zorgen te maken want De sportverenigingen appreciëren deze

het lidgeld. Dankzij dit project daalt de financiële

€ 37.080

cursussen. Een sterk staaltje van cocreatie is het jaarlijks weerkerende event Sport@Kortrijk waar elke club een eigen demo- en initiatiestand krijgt in het centrum van de stad, in parken en op pleinen, en waar gemiddeld 2.000 kinderen aan deelnemen.

45


DE STAD IN DIALOOG MET DE SPORTCLUBS SPECIFIEKE SPORTCLUBONDERSTEUNER

DE STAD IN DIALOOG MET DE SPORTCLUBS HULDIGING SPORTLAUREATEN EN VERDIENSTELIJKE VRIJWILLIGERS

Binnen de sportdienst fungeert één persoon als vast aanspreekpunt voor de sportclubs. Zij

De Stad zet jaarlijks alle sportkampioenen, op

is de go-between tussen de sportclub en het

welk niveau ook, in de bloemen. Bijzonder is dat

sportbeleid. Deze aanspreekpersoon dispatcht

elke basisschool per graad een leerling naar voor

alle specifieke vragen naar de desbetreffende

mag schuiven die de fair play-erkenning van het

verantwoordelijke om zo op de meest efficiënte

stadsbestuur in ontvangst mag nemen.

manier snel tot resultaat te komen. De taak gaat echter nog verder. Door een actieve

In de maand december is er een galamoment in

communicatie (nieuwsbrief ) te voeren met de

de stadsschouwburg. Dit is de avond waarop de

sportclubs over alle belangrijke en relevante

sportvrouw, sportman, het sportteam, de sporter

wijzigingen en nieuwtjes in het sportlandschap,

met een beperking, de beloftevolle jongere en de

blijven de sportclubs up-to-date. Er wordt ook

vrijwilliger van het jaar op het podium gehuldigd

op geregelde tijdstippen een vormingsaanbod

worden. Deze feestelijke avond wordt doorspekt

op maat aangeboden waar clubs vrij kunnen op

met dans en cabaret en iedereen is uitgenodigd.

intekenen. Tenslotte verzorgt deze sportclubondersteuner het proces van subsidieondersteuning zodat ook dit efficiënt en functioneel verloopt.

46

DE STAD IN DIALOOG MET DE SPORTCLUBS SPORTRAAD

DE STAD IN DIALOOG MET DE SPORTCLUBS VORMING

Deze adviesraad voor de sport probeert

Kortrijk gaat voor kwalitatieve sportclubs. Blijvend

maximaal de insteken en bezorgdheden van de

investeren in sporttechnische opleiding voor

inwoners en de sportclubs over te brengen naar

trainers en vorming voor het bestuurlijke kader

het beleid en verwoordt zelf ook adviezen over

is een noodzaak. De Stad en de sportdienst

uiteenlopende sportgerelateerde onderwerpen.

erkennen hiervan de meerwaarde en organiseren

Om een breed gedragen input te kunnen

in samenwerking met experten, de Vlaamse

formuleren, is deze adviesraad samengesteld

Trainersschool en andere erkende organisaties,

uit vertegenwoordigers vanuit verschillende

jaarlijks verschillende vormingen en opleidingen.

invalshoeken: de sportclubs, de scholen, de vrije

De sessies voor clubbestuurders worden gratis

sporter, experten,…

aangeboden en de sporttechnische opleiding van trainers wordt na het behalen van het betreffende

Binnen de sportraad zijn er verschillende afdelingen die op hun beurt specifieke items bestuderen: infrastructuur, eventmanagement, subsidiëringsbeleid,….

Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen

getuigschrift volledig terugbetaald.

47


2 BREED EN SOCIAAL GEDRAGEN SPORTAANBOD GOESTING EN AMBIANCE

een kwalitatief en zeer ruim activiteitenaanbod

Kortrijk ‘een stad is met veel goesting en ambiance’

uit. Vzw Sportplus is eigenlijk een professionele

en ‘sport is het visitekaartje van de stad’. Naast de

Er zijn grote groepen mensen die om

sportvereniging voor de recreatieve en vrije

werking van de 133 sportclubs is de output van

uiteenlopende redenen meer willen dan het

sporter, waar peuters tot vitaal ouderen hun

vzw Sportplus essentieel om deze uitdaging te

klassieke clubaanbod. Het is dan ook essentieel

gading vinden. Het programma van vzw Sportplus

concretiseren.

om sport- en beweegprogramma’s op maat te

is volledig compatibel met dat van de Kortrijkse

ontwikkelen. ‘Sport for All’ is een uitdaging.

sportverenigingen en versterkt de toeleiding naar

De missie van vzw Sportplus leunt dicht aan bij de

de clubs.

doelstellingen van ACES Europe:

Reeds in het begin van de jaren tachtig was de

48

Stad Kortrijk zich bewust van deze evolutie. Om

Ongeveer 40 jaar later onderschrijft de stadscoalitie

hier flexibel op in te kunnen spelen, creëerde

nog steeds deze brede sportwerking. In haar

de Stad binnen de sportdienst Sportplus, een

beleidsplan 2013 – 2018 formuleert de Stad tien

stedelijke vzw met als doel ‘iedereen sport,

engagementen voor de mensen van Kortrijk. In

iedereen beweegt’. Intussen bouwde vzw Sportplus

het negende engagement wordt gestipuleerd dat

49

Om deze missie te realiseren, werkt vzw Sportplus

DE MISSIE VAN VZW SPORTPLUS Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen

“Door een permanent streven naar vernieuwing en verruiming van het sport- en bewegingsaanbod een zo breed mogelijk publiek sensibiliseren en stimuleren tot een actieve sportparticipatie in de meest kwalitatieve omstandigheden, met bijzondere aandacht voor kinderen, jonge gezinnen en mensen in een kwetsbare positie.”

jaarlijks een sport- en beweegprogramma uit voor alle leeftijdsgroepen met telkens een specifieke inhoud aangepast aan de betreffende doelgroep. Er is een grote openheid om met andere stakeholders samen te werken waardoor het aanbod nog verbreed wordt. Het totaalprogramma van vzw Sportplus bestaat uit: Een regulier activiteitenaanbod, voor kinderen en volwassenen, voor scholen en voor bijzondere doelgroepen Evenementen en sensibiliseringscampagnes


KINDEREN EN VOLWASSENEN IN DE VRIJE TIJD SPORTKAART

KINDEREN EN VOLWASSENEN IN DE VRIJE TIJD KIDSSPORT

De trend is dat mensen op een vrijblijvende

Er is een heel gedetailleerd aanbod van kidssport

manier willen sporten, al dan niet begeleid. De

voor elke leeftijdsgroep, van baby’s tot en met

Kortrijkse sportkaart is hiervoor een zeer populair

jongeren. Er is een zwemgolf en een bewegingsgolf.

instrument. Met deze kaart kan je een persoonlijk

De zwemgolf behelst de verschillende fases van

programma samenstellen en vrij kiezen aan

watergewenning tot zwemvervolmaking en de

welke sessies je deelneemt. Er zijn wekelijks meer

eventuele overstap naar het clubzwemmen. De

dan 50 verschillende sportsessies, geografisch

bewegingsgolf omvat een resem van activiteiten

mooi verspreid over het Kortrijkse grondgebied.

die de psychomotorische ontwikkeling in het

Tegelijk kan je met dezelfde sportkaart een terrein

kader van andere sport- en bewegingsvormen

reserveren voor tennis, squash, badminton of

ontwikkelen: rolle bolle, balsporten, dansen,... Bij

tafeltennis.

bepaalde sessies worden ook de ouders betrokken en er zijn momenten waarop de volledige sportzaal

De aankoopprijs van deze kaart is uiterst

omgebouwd wordt tot een groot bewegingspar-

democratisch. Jongeren en jongvolwassenen

cours, steeds gekaderd in een bepaald thema. Het

krijgen hier bovenop nog een reductie van 40%;

samen sporten van (groot)ouder en (klein)kind zorgt

senioren krijgen 30% reductie. Het opzet is om

voor unieke belevingen.

mensen te laten proeven van verschillende sporten. Het is het geschikte middel om te sportshoppen.

50

2016: 140 cursussen 2194 deelnemers

Voor veel sporters is dit een (her)start naar een intensere en gepersonaliseerde sportbeoefening. Jaarlijks kopen gemiddeld meer dan 3.700 mensen een sportkaart.

KINDEREN EN VOLWASSENEN IN DE VRIJE TIJD SPORTCURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN

KINDEREN EN VOLWASSENEN IN DE VRIJE TIJD VAKANTIEKAMPEN Tijdens de vakantieperiodes worden kampen ingepland voor peuters vanaf vier jaar tot jongeren van vijftien jaar. Er is een enorm gamma van activiteiten die kunnen gecombineerd worden. Om het programma nog uitgebreider en boeiender te

Om nieuwe trends te lanceren en om een

maken, wordt vaak samengewerkt met collega’s

persoonlijke begeleiding van elke individuele

van andere sectoren en externe organisaties. De

deelnemer te garanderen, worden cursussen

focus ligt steeds op bewegen maar dit kan zich

georganiseerd. Dit zijn bewegingsactiviteiten

situeren in een brede context. Er zijn verschillende

in kleinere groepen waarbij vooraf inschrijven

formules, zowel volle als halve dag kampen, en er

noodzakelijk is.

worden uiteenlopende thema’s benaderd zoals op de boerderij, wetenschap en techniek, theater, BMX, fietsen en fietsen herstellen, water,…

2016: 167 sportreeksen meer dan 2500 deelnemers 2016: 635 sportkampen 7647 deelnemers Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen

51


SCHOLEN SPORTKLASSEN

SCHOLEN SPORTDAGEN

De sportklassen zijn een alternatief voor de

De sportdienst leent regelmatig de sportmonitoren

duurdere sneeuw-, zee- of bosklassen. Gedurende

met hun sporttechnische knowhow uit voor de

een week vertoeven een à twee klassen meestal

organisatie van schoolsportdagen. Ook andere

van de derde graad van het basisonderwijs,

organisaties zoals verenigingen en bedrijven

in Sportcampus Lange Munte waar specifieke

kunnen een beroep doen op de sportmonitoren

klaslokalen zijn ingericht. Het programma loopt

van vzw Sportplus voor de begeleiding van een

tijdens de gewone schooluren. De kinderen,

sportdag of een lessenreeks.

opgesplitst in groepjes van maximum twaalf deelnemers, krijgen dagelijks drie à vier uur initiatie in een brede waaier van gekende en

2016: 349 uren begeleiding

minder gekende sporttakken. De klastitularis verzorgt de cognitieve lesvakken. Ook tijdens deze cognitieve lessen wordt de link gelegd met sport, bewegen, gezondheid, sportgeschiedenis,…

2016: 27 klassen 1327 kinderen 52

53

SCHOLEN SPORT NA SCHOOL

SCHOLEN FINANCIËLE AFSPRAKEN VOOR HOGESCHOOLSTUDENTEN

Kinderen worden het best bereikt in hun eigen dagdagelijkse habitat, de school. Met het project

In samenwerking met de studentenvoorzien-

Sport na school wordt een kwalitatief sport- en

ingen van de Kortrijkse hogescholen zijn er

bewegingsaanbod georganiseerd binnen de

financiële afspraken met de bedoeling sporten,

schoolmuren en onmiddellijk na schooltijd, heel

bewegen en beleven ook bij hogeschoolstudenten

waardevol ook als invulling voor een kwalitatieve

te promoten. Kortrijk is een studentenstad

opvang. Op vandaag is er reeds een Sport na

met ongeveer 17.000 studenten, een niet te

school-werking in een twintigtal Kortrijkse

verwaarlozen doelgroep. Bij gelegenheid worden

basisscholen.

er ook samen events opgezet, zoals de studentmidnightswim. Zo wordt op een ludieke manier het bewegen en het sporten als ontspanning

2016: 38 sporten in 20 scholen 520 deelnemers

Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen

nog eens extra benadrukt.


BEWAKEN VAN EEN DYNAMISCHE EN KWALITEITSVOLLE WERKING BEHOEFTEN- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN

BEWAKEN VAN EEN DYNAMISCHE EN KWALITEITSVOLLE WERKING VORMING EN OPLEIDING Alle sportbegeleiders van vzw Sportplus hebben

Bij het ontwikkelen van een sportprogramma

een bachelor- of masteropleiding in de lichamelijke

op maat is het uitermate belangrijk om blijvend

bewegingsopvoeding. Dit garandeert kwaliteit in

voeling te hebben met de brede populatie.

het aanbod en de uitvoering. Deze vereiste is enkel

Welke vragen en bezorgdheden hebben de

het vertrekpunt. Blijvend investeren in vorming

inwoners inzake sport? Op welke manier kunnen

en opleiding is onontbeerlijk voor een modern

we hen stimuleren tot meer bewegen?

en professioneel lesgeversteam. Jaarlijks worden de sportmonitoren uitgestuurd om opleiding te

Eveneens is het essentieel om de organisatie

volgen en nieuwe bewegings-

en de inhoud van de bestaande activiteiten en

vormen te leren kennen.

events te evalueren en bij te sturen. Jaarlijks organiseert de sportdienst enkele enquêtes omtrent uiteenlopende sportitems. Het resultaat van deze onderzoeken wordt verwerkt in een upgrade van het sport- en bewegingsaanbod, wat leidt tot een bredere gedragenheid door het publiek en de meewerkende actoren.

54

55

BEWAKEN VAN EEN DYNAMISCHE EN KWALITEITSVOLLE WERKING EFFICIËNTE EN VLOTTE KLACHTENBEHANDELING Ook al wordt er gewerkt met een professioneel team en worden de processen goed in kaart gebracht via draaiboeken, er blijven nog altijd werkpunten. Er is een officieel meldpunt waar mensen terecht kunnen met al hun bemerkingen. Deze worden procedureel behandeld en kunnen van allerlei aard zijn: over het activiteitenaanbod, over de openingsuren,… Telkens wordt voor de melder van de betreffende klacht een afdoende antwoord of actie gezocht. Heel dikwijls werken dergelijke interventies ook een procesverbetering in de hand.

Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen


3 SENSIBILISERENDE CAMPAGNES EN SPORTEVENTS

56

In Plan Nieuw Kortrijk staat uitdrukkelijk dat

Kortrijkse sportbeleid. De Stad gelooft sterk

‘sport het visitekaartje’ van de Stad Kortrijk is.

dat dergelijke momenten de maatschappelijke

Sportevenementen zijn sterke marketingtools om

participatie verhogen, het communitygevoel

een stad in een aantrekkelijk daglicht te plaatsen.

versterken en de sociale cohesie stimuleren.

Ze zijn eveneens het middel bij uitstek om

De realisatie van hoogstaande sportevents is

mensen extra te sensibiliseren tot een actieve

enkel haalbaar dankzij de samenwerking met

levensstijl. Via de sportevents wil Kortrijk sport

verschillende interne en externe actoren. Bij

op een laagdrempelige manier naar de mensen

de opstart van elk evenement wordt cocreatie

brengen. Deze hoogdagen van de sport kennen

overwogen. Dit resulteert sowieso in sterkere en

een ruime belangstelling en telkens wordt ook

meer gedragen evenementen met een organisatie

een nieuw en ruimer publiek bereikt.

die veel enthousiaster en daadkrachtiger te

57

werk gaat. Hierdoor wordt een groter netwerk Deze sportmanifestaties en sensibiliserings-

gecreëerd en bijgevolg ook een breder publiek

campagnes zijn een inherent deel van het

benaderd en bereikt.

SPORT@KORTRIJK De stad en de publieke ruimtes rond de rivier de Leie, worden omgetoverd tot een grote sportsite waar mensen sport kunnen bekijken, smaken en de emotie voelen. Dit event heeft als doel alle Kortrijkzanen op een eenvoudige en laagdrempelige manier te laten kennismaken met de sportclubs en de brede waaier van sport- en beweegmogelijkheden die Kortrijk te bieden heeft, met bijzondere aandacht voor toeleiding van kansarme groepen. Ook nieuwe beweegtrends worden op deze dag gepresenteerd. Dit sportevenement vindt elk jaar plaats in mei en telt telkens een 2.000-tal actieve deelnemers. Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen


BUITEN BEWEGEN POP-UP EVENTS/GUERRILLA VORMEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE

SUMMERDANCE

Sport naar de mensen brengen wordt concreet ingevuld door het Buiten Bewegen-programma,

Ook de volwassenen worden verwend op het

georganiseerd in de publieke ruimte en op

einde van het sportseizoen met een zinderend

atypische sportlocaties. Mensen worden zo

dansevent. Sportcampus Lange Munte wordt

geprikkeld om gebruik te maken van bestaande

omgebouwd tot een echte dance hall. Vaste

parken en pleinen als beweegruimte. Door

Sportplus lesgevers geven elk een specifieke

participatief te werken, betrekt de sportdienst

danssessie, activiteiten die vzw Sportplus ook

nieuwe groepen, wat leidt tot gedrevenheid en

aanbiedt in het reguliere Sportplusprogramma.

engagement. Dit werkt sensibiliserend en geeft mensen de juiste tools in handen om uiteindelijk

Gemiddeld nemen 400 volwassenen deel aan de

zelf de publieke ruimte optimaal te gaan

summerdance.

benutten.

58

De pop-up formule wordt gehanteerd bij diverse

Cocreatie speelt in het Buiten Bewegen-verhaal

beweegevents zoals Balls and Beats, Frisbee in

een grote rol. Verenigingen en particulieren

het park, cricket, Bossaball op de Grote Markt,...

worden als partners aangetrokken waardoor de

waarbij kennismaken met en deelnemen

activiteiten op een hoger niveau getild worden,

aan minder bekende sporten voorop staat.

wat resulteert in een intensere sportbeleving. In

Eenvoudige promotie via sociale media, flyeren

deze cocreatie worden zowel evidente partners

en gratis deelname volstaan meestal om mensen

als een lokale sportvereniging betrokken,

tot bewegen te verleiden.

maar ook minder evidente, zoals een bekende

KIDSSPORTDAG

lokale DJ. Zij maken het pop-up concept extra uitnodigend.

Jaarlijks organiseert vzw Sportplus op de laatste woensdag van het schooljaar de kidssportdag:

Een programma voor alle leeftijdsgroepen

een verwennamiddag waaraan alle kinderen vanaf het tweede kleuter tot en met het zesde

Een buitengewoon staaltje van cocreatie is het

leerjaar gratis kunnen deelnemen. Indoor

initiatief Buda’s Hart on the Move. Kinderen van

doorlopen de jongste kinderen samen met

het bijzonder onderwijs worden ingezet om

een sportmonitor een beweegcircuit, outdoor

oudere mensen van een zorgcentrum een leuke

dagen de kinderen elkaar uit met boeiende

namiddag te bezorgen. Zo gidsen de kinderen

sportopdrachten. Dit kidsmoment staat steeds in

de bewoners van het zorgcentrum doorheen

een thema, een schitterende beleef-beweeg-

een beweegparcours in het hartje van de stad.

ontmoet namiddag voor kleine en grotere

Samen leggen ze een traject af met eenvoudige

kinderen. Gemiddeld nemen 500 kinderen aan

beweegopdrachten. De beleving en interactie

deze namiddag deel.

tussen kind en volwassene zijn intens en de ervaring is uniek.

Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen

59


BEACHEVENTS

BUITENSPEELDAG

De Grote Markt van Kortrijk wordt gedurende

De buitenspeeldag is een initiatief van de

drie weken omgetoverd tot een sportstrand,

Vlaamse overheid en heeft als doel de jeugd

een prachtige en ideale locatie om aan inwoners

te stimuleren om buiten te spelen. Diverse

en bezoekers te tonen welke bijzondere sport-

stadsdiensten werken mee aan dit evenement.

toepassingen er mogelijk zijn. Dit is opnieuw een participatief project. Iedereen en in eerste

YOGADAG

instantie de sportclubs krijgen de kans om hun

Dit past perfect in het Buiten Bewegen-verhaal van vzw Sportplus. Op die namiddag worden leuke beweeg pop-ups in een of meerdere

discipline op een andere manier voor te stellen

In cocreatie met de vele lokale aanbieders van

maar ook om deel te nemen.

yoga organiseert de sportdienst jaarlijks de

Kortrijkse parken gepresenteerd.

yogadag. Hierbij staan zowel kinderyoga als Waar dit evenement oorspronkelijk is opgestart

diverse workshops voor volwassenen op het

in functie van de Belgische competitie

programma, met in de rand een yogamarkt. Een

beachvolleybal, is het door de jaren heen

gerenommeerde internationale yogadocent

succesvol uitgebreid over meerdere weken

sluit steeds de dag af met een heel innemende

en met meer disciplines. Intussen is er ook

hoofdact.

beachhandbal en beachrugby, aangevuld met

60

minder gekende sporten zoals kubb, frisbee,…

Een ideaal moment om kennis te maken met

Schitterend om te zien hoe verschillende

yoga. Het geheel vindt plaats in openlucht in het

formules worden uitgewerkt. Er zijn BK-manches

Begijnhofpark, wat een bijzondere en warme sfeer

maar evenzeer bedrijventornooien, recreatieve

creëert. Gemiddeld nemen zo’n 400 yogi’s deel.

tornooien, pop- ups en dergelijke meer. Dit wordt enorm gesmaakt en het is duidelijk

AUTOVRIJE ZONDAG

merkbaar dat een ruimer publiek wordt bereikt, zowel deelnemers als toeschouwers.

Op de autovrije zondag in september wordt het centrum van Kortrijk verkeersvrij gehouden en krijgt de stadskern een groene aankleding met heel wat ruimte om te beleven, te bewegen en te ontmoeten: een speelstraat, verkeerspark, kinderdorp, volksspelen, kubb, gekke fietsen,… De Kortrijkse sportdienst krijgt hierbij een prominente rol en verzorgt een volledig dagprogramma op de Grote Markt rond het thema rollersport, in samenwerking met onder andere de plaatselijke rollerclub.

Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen

61


DOE AAN SPORT-BEURS In de beurshallen Xpo Kortrijk wordt op het einde van het schooljaar gedurende drie dagen een

MOVE FOR DEMENTIA

actieve sportbeurs georganiseerd in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, de School-

De Stad Kortrijk omarmt mensen met jong

sportfederatie en de Stad Kortrijk. Tijdens deze

dementie. In samenwerking met vzw Ventiel

beurs kunnen kinderen van het zesde leerjaar

werd in 2016 een sensibiliseringscampagne

kennismaken met ongeveer 85 verschillende

uitgewerkt waarbij naast dans ook een bijzonder

sporten. Op iedere sportstand proberen de

beweegprogramma werd uitgewerkt, afgestemd

deelnemers zelf de sport uit onder begeleiding van

op de behoeften van deze mensen. Er werd

specialisten. Ongeveer 12.000 kinderen, vanuit de

heel wat geĂŤxperimenteerd en uitgetest, wat

hele provincie West-Vlaanderen, bezoeken deze

op vandaag resulteert in een regulier sport- en

DAS-beurs, een volwaardige en actieve afsluiter

beweegprogramma voor jong dementerenden.

van het schooljaar.

62

URBAN WAVES In 2015 werd voor het eerst Urban Waves georganiseerd: een event waarbij street en extreme sports aan het brede publiek werden gepresenteerd in een mix van demonstraties en actief deelnemen. De jeugddienst is trekker van het project Urban Waves samen met de lokale netwerken en met diverse sponsorpartners die voor grote kleppers zorgen. Nu de urban sports hall afgewerkt is, hebben de beoefenaars van deze extreme disciplines de mogelijkheid om intenser en gedurende het ganse jaar te sporten. Ook het event Urban Waves wordt verder uitgebouwd.

Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen

63


64

65

KORTRIJK LOOPT

laatste is essentieel; de bedoeling is immers dat de deelnemers blijven ‘lopen’.

Deze organisatie is geëvolueerd naar Lopen in Kortrijk, met naast het event Kortrijk Loopt ook

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking

een bootcamp, actief stappen en wandelvoetbal.

met de lokale atletiekclubs, het bedrijf Decathlon en diverse buurtwerkingen.

Oorspronkelijk gestart als een eenvoudige loopwedstrijd, is Kortrijk Loopt de laatste

Er werd eveneens een facebookgroep opgericht

jaren geëvolueerd naar een brede campagne

voor mensen die lopen, om op die manier een

Lopen in Kortrijk, met als doel mensen de kans

nauwere band te creëren, verhalen en ervaringen

te bieden om op eigen tempo te leren lopen.

te delen en informele loopgroepen op poten te

Lopen is immers heel laagdrempelig: je kan

zetten.

het bijna overal en vrijwel op elk moment van de dag doen en, belangrijk, je kan al snel een

Lopen in Kortrijk hecht ook veel belang aan het

niveau bereiken dat je grote voldoening geeft.

steunen van het goede doel. Er zijn twee grote

Om startende lopers optimaal te begeleiden, is

evenementen die een toonaangevende rol

het traject opgesplitst in een voorbereidende

spelen: lopen voor Think Pink en De Levensloop

fase van een drietal maanden, de uitdaging

in het kader van de Stichting tegen kanker.

(de loopwedstrijd) en een natraject. Vooral het

Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen


KORTRIJK FIETST

KORTRIJK ZWEMT

Fietsen is een discipline waar Kortrijkzanen

Daarnaast is fietsen ook gewoon gezond. Het

In Vlaanderen is zwemmen een van de populairste

van houden. Kortrijk wordt terecht ook de stad

promoten van een fietscultuur is dan ook een

sporten. Ook in Kortrijk is dat zo. Kortrijk telt drie

van de koersen genoemd. Kortrijk kent veel

prioritair item in Kortrijk. Met het label Kortrijk

overdekte zwembaden en één openluchtzwembad

verenigingen waarbij fietsen centraal staat. Heel

Fietst wil de Stad de inwoners overtuigen van de

met jaarlijks gemiddeld zo’n 650.000 actieve

wat handelaars werken rond en met fietsen.

positieve impact: fietsen is gezond, goedkoop,

bezoekers. Elk zwembad heeft zijn specifieke

Velofollies is de internationale fietsbeurs bij

snel en goed voor het klimaat.

programma en een activiteitenaanbod op maat. De

uitstek en Kortrijk Koerse is een jaarlijkse hoogmis voor de koersfanaat.

ACES-doelstellingen worden volledig geconcretiDe verschillende activiteiten in dit kader worden

seerd in de werking van de Kortrijkse zwembaden:

door de inwoners sterk geapprecieerd. Er zijn Exploitatie

Zwembadactiviteiten

sen zijn heel succesvol, zowel bij jongeren als bij

De vier Kortrijkse zwembaden zijn geografisch

Zwemmen is een laagdrempelige sportdiscipline

de Stad. De fiets kan een significante bijdrage

volwassenen. Senioren voor wie het klassieke

mooi ingeplant. Op fietsafstand kan bijna iedere

en daarom is het ook bijzonder nuttig om deze

leveren; meer dan 30% van de CO2-uitstoot in

fietsen te zwaar dreigt te worden, krijgen sessies

inwoner een van de vier zwembaden gemakkelijk

bewegingsvorm sterk te promoten.

Kortrijk is immers afkomstig van motorvoer-

om ervaring op te doen in het elektrisch fietsen.

bereiken. Het wekelijkse programma wordt

tuigen. Meer fietsen is een belangrijke stap naar

De focus ligt hierbij op behendigheid, alertheid

maximaal afgestemd op de behoeften van de

Stad Kortrijk streeft ernaar dat alle kinderen

een duurzame mobiliteit.

en veiligheid.

brede en diverse populatie. Het uurrooster omvat

kunnen zwemmen voor de leeftijd van 6 jaar. Aan

specifieke momenten voor schoolzwemmen,

de hand van een kindvriendelijk zwemtraject

clubzwemmen en publiekzwemmen.

leren kinderen op een vlotte en plezierige manier

Kortrijk heeft de ambitie om een hippe fietsstad

fietskampen waar kleine kinderen op een veilige

van de toekomst te worden, wat ook perfect

manier leren fietsen. Ook de fietsherstelcursus-

past binnen de ecologische doelstellingen van

Voor sociaal kwetsbare groepen worden

zwemmen. Maar ook volwassenen worden in

specifieke fietslessen geprogrammeerd.

66

Er zijn ravotperiodes, ladyswim, relaxzwemmen,

het zwemmen begeleid door ervaren Sportplus

En ook hier wordt de digitale weg ingeslagen om

zwemmen voor zwangere vrouwen, zwemmen

zwemleerkrachten.

de fietscommunity een forum te geven.

voor grootouders met kleinkinderen, baantjes zwemmen,… Er kan in de vroege ochtend of laat

Jaarlijks wordt een aantal grotere events

Er is een gesloten facebookgroep waarop alle

op de avond gezwommen worden. Samengevat:

georganiseerd zoals de studentmidnightswim,

fietsactoren in Kortrijk informatie kunnen

iedere doelgroep heeft zijn persoonlijk

discoswim,… waarbij samen fun maken centraal

uitwisselen en zo ook het ruime aanbod in beeld

zwemmoment.

staat. Op bijzondere momenten worden

brengen.

67

de bezoekers extra verwend: moederdag, verjaardagen,… Het openluchtzwembad is een zeer nostalgische plek. Het oorspronkelijke zwembad dateert van eind negentiende eeuw en werd ondertussen herhaaldelijk gerenoveerd. Eind juni wordt het bad telkens feestelijk geopend. De focus ligt op ontspannen en recreëren. In dat opzicht zorgen twee animatoren gedurende de zomermaanden voor leuke activiteiten in het water en op de ligweide. De Kortrijkse zwembaden zijn gewoon toffe plekken in de stad waar je altijd welkom bent, waar je altijd iemand ontmoet en waar er altijd iets te beleven valt..

Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen

CAMPAGNES


4

TOPSPORTWEDSTRIJDEN Deze wedstrijden en tornooien vormen een

SPORT ALS CITYMARKETINGINSTRUMENT

belangrijk onderdeel van het sportsensibiliseringsbeleid. In een breed gedragen sportklimaat hoort immers ook topsport. Topsportcompetitie speelt een toonaangevende rol binnen sportpromotie. Dergelijke evenementen zorgen voor spin-off events. Deze zorgen op hun beurt opnieuw voor de activering van de gemiddelde sporter.

Het integrale sportbeleid maakt van Kortrijk niet

doelstellingen volop aan bod: plezier beleven, iets

alleen dé sportstad maar draagt ook in belangrijke

willen bereiken, fair play respecteren, ontmoeting

Belgische of Kortrijkse topsporters dienen op

mate bij aan de ontwikkeling van Kortrijk als

stimuleren en heel veel vrijwilligers mobiliseren om

topsportontmoetingen als rolmodel om nieuwe,

aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken en

samen toporganisaties neer te zetten.

jeugdige sporters enthousiast te maken om zelf

te verblijven. Sport is onlosmakelijk verbonden met de identiteit en het imago van de stad.

68

meer te gaan bewegen en sporten. Nationale en Sportevenementen verhogen ongetwijfeld het

internationale competitie inspireert vaak mensen

gemeenschapsgevoel, de sociale cohesie en

om zelf actief sport te gaan beoefenen.

Kortrijk ademt sport, Kortrijk is ambitieus en blijft

stimuleren mensen tot een beweegrijke levensstijl.

bouwen aan een succesvol sportklimaat. Kortrijk

De Stad Kortrijk beloont de vele organisaties en

Een aantal Kortrijkse clubs treedt nu reeds aan op

is rotsvast overtuigd van de maatschappelijke

clubs die bereid zijn om een risico te nemen en

het hoogste nationale niveau:

meerwaarde van de doelstellingen van ACES

events op te starten en uit te bouwen zodat ‘sport

Europe. In de manier waarop Kortrijk sport als

en bewegen’ maximaal kan groeien.

citymarketinginstrument inzet, komen deze grote

KV Kortrijk (voetbal), KWK (waterpolo), Lebad (badminton),… Andere clubs, zoals de basketbalclubs en volleybalclubs, zijn intens aan het samenwerken en zich aan het herstructureren om ook die laatste stap naar het hoogste niveau te kunnen zetten. De Stad Kortrijk lobbyt om internationale topcompetities in Kortrijk te organiseren. Deze worden steeds met open armen verwelkomd in de verschillende sportfaciliteiten en -accommodaties. Ook enkele hotels zijn afgestemd op het ontvangen van nationale en internationale sportploegen. De Red Dragons (nationaal volleybalteam heren), de Yellow Tigers (nationaal volleybalteam dames), de Belgian Cats (nationaal basketbalteam dames) en de nationale handbalploeg maken gebruik van Sportcampus Lange Munte.

Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen

69


EVENTS SPORTCLUBS

LOOPWEDSTRIJDEN

Naast topsport vinden ook heel wat sportevents

Kortrijk telt heel wat loopwedstrijden. De

plaats met een uitstraling die de stad Kortrijk

Challenge Run, Kortrijk Loopt, de Midzomerrun,

overstijgt.

de Bruggenloop, zijn de meest toonaangevende. Deze lopen worden gepromoot ver buiten

De beachevents met onder meer de

Internationale en nationale tornooien

BK-manche

de Kortrijkse grenzen. In die zin kunnen de organisatoren rekenen op een ruim

Kortrijkse sportverenigingen nemen heel wat

deelnemersveld dat de stad aandoet en Kortrijk

Gedurende een drie- à viertal weken per jaar

initiatief en organiseren jaarlijks verschillende

leert kennen vanuit de sportdeelname. Het

wordt de Grote Markt omgetoverd tot een grote

sporttornooien op hoog niveau. Het is

spreekt voor zich dat dit ook resulteert in het

zandvlakte. Alternerend komen beachhandbal,

schitterend om vast te stellen dat ze in hun

bezoeken van de stad en het waarderen van

beachrugby en beachvolley aan bod.

planning ook ruimte maken voor jeugdploegen

de stad als shopping- en toeristische stad.

en de G-teams.

Citymarketing in het kwadraat, want Kortrijk

Er zijn bedrijventornooien, recreatieve tornooien,

krijgt ook de uitstraling van een dynamische stad

en zelfs een expliciet stadstornooi. Als afsluiter is

Zo is er het X-Mas Tournament waar de nationale

er de manche van het Belgische Kampioenschap

jeugdploegen van achttien verschillende landen

beachvolley voor dames en voor heren. En tussen

aantreden en waarin ook een G-tornooi is

de klassieke sportdisciplines komen ook minder

opgenomen.

die sport hoog in het vaandel draagt.

gekende beweegvormen aan bod, zoals ultimate frisbee, kubb, petanque,…

Flanders Synchro is een prestigieus internationaal waterballettornooi voor de jeugd

Tijdens deze periode is de Grote Markt dé

70

met een uitgebreide internationale deelname.

71

ontmoetingsplaats van Kortrijk. De Stad Kortrijk faciliteert via infrastructuur en logistiek maar eveneens via structurele financiële

CONGRESSEN

ondersteuning. De Stad Kortrijk speelt maximaal in op de Interlands

opportuniteiten die zich aanbieden. In maart 2017 werd in samenwerking met het Instituut

Ieder jaar worden interland ontmoetingen

voor Sportbeheer een tweedaags sportcongres

georganiseerd met nationale teams. In de

georganiseerd met als thema Slim is het nieuwe

voorbije periode kwamen de initiatieven vooral

sterk. Slimme aanpak, samenwerkingen en

vanuit hockey, basketbal, handbal en volleybal.

technologie vormen de basisingrediënten, met bovenal aandacht voor de mens achter de organisatie en de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen. Dit ISB-sportcongres is de jaarlijkse ontmoetingsplaats voor iedereen die actief is in het lokale sportbeleid. Tijdens de tweedaagse vonden verschillende seminaries, lezingen en workshops plaats. De Stad Kortrijk begeleidde een vijftal van deze workshops en nam een prominente rol in om de beleving en invulling van het congres tot een absoluut hoogtepunt te brengen. Over de twee dagen heen nam een duizendtal geïnteresseerden deel aan dit sportcongres.

Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen


RO

I

Return on investment

Daarnaast stralen grote sportorganisaties ook uit

De verbinding met toerisme is heel nauw. Dit

op de inwoners. Er zijn de fierheid en het gemeen-

De return waarop de Stad Kortrijk mikt is heel

resulteert in meer overnachtingen maar ook de

schapsgevoel. De intense beleving die dergelijke

breed. Vooreerst zijn de rechtstreekse linken

winkels en de horeca dragen hiervan de vruchten.

events met zich meebrengen, resulteert eveneens

zeer belangrijk. Sportevents lokken mensen

Het is effectief zo dat bepaalde hotels hun kamers

in een verhoging van de sportparticipatie. Kinderen

naar Kortrijk, wat een effect heeft op de

en bijkomende accommodaties en materialen

en jongeren identificeren zich met sportteams

toeristische sector. Kortrijk is geen grote stad

afstemmen op sporters, onder meer door het

of individuele topatleten, wat ongetwijfeld de

maar een gezellige moderne stad in volle evolutie.

voorzien van afgesloten fietsstallingen, langere

toeleiding tot sport en sportclubs versterkt.

Toeschouwers en sporters trekken tijdens en

bedden, fitnessruimte, enz.

RO

I

72

na sporttornooien heel dikwijls de stad in.

Sportbeleid in Kortrijk | Mensen naar de sport en sport naar de mensen

73


74

TOEGANKELIJKHEID SPORTINFRASTRUCTUUR & SPORT- EN BEWEGINGSINITIATIEVEN criterium 2 / ACCESS TO FACILITIES AND SPORTS ACTIVITIES

Integrale toegankelijkheid wil zeggen dat onze leefomgeving gebruiksvriendelijk, veilig en comfortabel moet zijn voor iedereen. Concreet betekent dit dat publieke gebouwen, dienstverlening en informatie voor iedereen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: • Betaalbaarheid • Bereikbaarheid • Beschikbaarheid • Bruikbaarheid • Begrijpbaarheid Kortrijk draagt integrale toegankelijkheid hoog in het vaandel. De focus ligt zowel op de ruimtelijke of fysieke toegankelijkheid van gebouwen als op de toegankelijkheid van de omgeving en van de dienstverlening. Een goede communicatie, duidelijke informatieverstrekking, logische signalisatie en klantvriendelijkheid zijn essentieel. Om dit engagement kracht bij te zetten, beschikt de Stad over een stedelijke adviesraad voor

FYSIEKE TOEGANKELIJKHEID

TOEGANGKELIJKHEID VAN COMMUNICATIE

mensen met een beperking. Daarnaast betrekt Kortrijk bij de realisatie en renovatie van gebouwen steevast vzw Inter, het Vlaamse expertisecentrum toegankelijkheid. Gezien de maatschappelijke meerwaarde van de sport, is toegankelijkheid een heel belangrijk aspect binnen deze sector. Om dit te concretiseren is er, naast de algemene ambitie en structuur op stadsniveau, een specifieke medewerker aangesteld binnen het team van de sportdienst. Deze buurtsportcoördinator bouwt bruggen tussen de mensen en de sport(club). Zij fungeert als aanspreekpunt en go-between om mogelijke problemen te detecteren en het pad te effenen. Verder werkt de buurtsportcoördinator ook allerlei drempelverlagende formules uit.

Sportbeleid in Kortrijk | Toegankelijkheid sportinfrastructuur en sport- en bewegingsiniatieven

INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID

BEREIKBAAR BETREEDBAAR BRUIKBAAR

BEGRIJPEN BEGREPEN WORDEN

75


BETAALBAARHEID De Kortrijkse sportdienst heeft eveneens een sporttrajectbegeleidster specifiek voor kwetsbare

Een belangrijke troef is het tariferingsbeleid van

UiTPAS als toegangsticket tot het sportaanbod.

Sportkledijfonds is een initiatief waarbij aan

meisjes/vrouwen.

de Stad Kortrijk. De prijs mag geen drempel

De UiTPAS is een algemene vrijetijdspas die

sporters en sportclubs gevraagd wordt om

vormen tot sportparticipatie. Alle inkomgelden

participatie stimuleert voor iedereen en specifiek

hun sportkledij, die niet meer gebruikt wordt,

In deze context is goede, transversale

van stedelijke gebouwen zoals zwembaden en de

voor mensen in armoede. Deze mensen krijgen

te verzamelen. Via de kringloopwinkel is deze

samenwerking met het OCMW, het lokale

inschrijvingsprijs voor stedelijke initiatieven zijn

onmiddellijk een reductie van 80%. Daarnaast

tweedehandskledij opnieuw te koop. De

armoedenetwerk Surplus, de vereniging A’kzie

uiterst democratisch.

bestaat de mogelijkheid om punten te sparen.

opbrengst van deze verkoop komt integraal in het

Deze punten kunnen ingeruild worden voor

sportkledijfonds en dat fonds wordt aangesproken

Bovenop kunnen Kortrijkse clubs gratis gebruik

allerhande vrijetijdsproducten zoals bijvoorbeeld

om in bepaalde situaties een gepaste sportoutfit

maken van alle stedelijke sportinfrastructuur

een gratis zwembeurt in een Kortrijks zwembad.

te kopen voor sporters die het financieel moeilijk

(vereniging waar mensen in armoede het woord nemen), vzw AjKo,... essentieel. Daarnaast werkt de sportdienst ook nauw samen

waardoor zij hun lidgelden bewust laag kunnen

met vzw AjKo. Vzw AjKo is regisseur en stimulator

houden. En voor wie dit nog te hoog is, is er de

van het Kortrijks jeugdwelzijnswerk. Binnen vzw

UiTPAS.

hebben.

AjKo is Buurtsport een specifieke deelwerking die sport en spelactiviteiten in aandachtsbuurten voor kinderen tussen 6 en 14 jaar organiseert. De sportdienst werkt vaak samen mee met de organisatie en uitvoering van deze specifieke

76

drempelverlagende activiteiten. Een concreet

77

project hierbinnen is “TAPAS”: een initiatief in de wijk Sint Jan waarbij sportclubs uit de omgeving iedere maand beurtelings hun werking demonstreren in het wijkcentrum V-TEX en dit specifiek voor kinderen uit de buurt. Door deze demo-sessies leren de kinderen de sportclubs kennen en omgekeerd. Dit mondt regelmatig uit

BEREIKBAARHEID

in toeleiding van kinderen naar de sportclubs. Een ander bijzonder project is de “sportprikkels”

Toegankelijke accommodaties

Toegankelijke, bereikbare informatie

waarbij op een bepaalde locatie sportclubs uit de omgeving een initiatienamiddag organiseren voor

Toegankelijkheid en laagdrempeligheid omvatten

(indicatorscholen) wordt dit laagdrempelige

Veel acties worden gecommuniceerd via het

de kinderen die in de buurt wonen.

meer dan louter het financiële aspect.

aanbod bepaald in overleg met de brugfiguren.

netwerk Surplus (alle verenigingen die werken met kansarmen). Zowel de buurtsportcoördinator

Ook op het niveau van de sportclubs bestaan

Zowel bij de organisatie van activiteiten als bij de

De gebouwen moeten ook letterlijk op maat

als de sporttrajectbegeleider proberen een

er heel wat acties om het contact met mensen

aanleg/ingebruikname van nieuwe sportaccommo-

toegankelijk zijn. Alle sportaccommodaties zijn

passend antwoord te vinden op de sportvragen

in kwetsbare situaties te versterken. Door het

daties is er aandacht voor een goede geografische

gescreend op maximale toegang voor mensen

van individuen. De vragen worden uitgediept en

organiseren van vormingen en kennismakings-

spreiding, zodat iedere inwoner op fietsafstand een

met een beperking. Bij renovatie en nieuwbouw

mogelijke drempels gedetecteerd. Waar nodig

lessen, de aanwezigheid van de buurtsport-

sport- of beweegaccommodatie in de buurt vindt.

wordt Inter, Agentschap Toegankelijk Vlaanderen,

gaan deze stadsmedewerkers met de potentiële

steeds om advies gevraagd. Dit is een volstrekte

sporter naar de sportactiviteit of de sportclub voor een eerste kennismaking.

coördinator op inschrijvingsdagen, geschreven communicatie in klare taal te voeren,… slagen de

Vzw Sportplus organiseert ook heel wat sport-

voorwaarde bij de opmaak van ontwerpen

clubs er zelf ook in om de drempel te verlagen.

activiteiten in de Kortrijkse kleuter- en basisscholen

en plannen. Maar ook voor andere specifieke

aansluitend op de schooluren zodat kinderen

doelgroepen zoals baby’s, jonge gezinnen, enz.

zich niet moeten verplaatsen om te sporten. In

worden aangepaste faciliteiten voorzien.

het onderwijs waar een hoog percentage aan kwetsbare kinderen en jongeren school loopt Sportbeleid in Kortrijk | Toegankelijkheid sportinfrastructuur en sport- en bewegingsiniatieven


BESCHIKBAARHEID

BEGRIJPBAARHEID EN TRANSPARANTIE Er worden verschillende initiatieven genomen om

De stadscoalitie hecht veel belang aan de mening

Er zijn heel wat mogelijkheden om gratis kennis

Dit criterium vereist in de eerste plaats voldoende

mensen die hun weg niet vinden in het Kortrijkse

van de meer dan 75.000 Kortrijkzanen. De Stad

te maken met het bestaande aanbod alvorens een

infrastructuur en voldoende openingsuren. De

sportaanbod wegwijs te maken:

treedt in dialoog met de inwoners. Ouderen zijn

keuze te moeten maken:

een groeiende groep in onze stad. Daarom nodigt

- Kennismakingslessen met de volwassenen-

Kortrijkse sportsites en de zwembaden zijn zeven Zij kunnen beroep doen op de buurtsport-

dagen op zeven open.

de Stad de 65-plussers uit op Zilveren Kortrijk;

activiteiten van vzw Sportplus (2x/jaar) - ‘Breng je vriendje mee’, kennismaking met

coördinator voor ondersteuning. Dit gebeurt

ook de sportdienst is daar steeds aanwezig om

Dit geldt voor het brede publiek en evenzeer voor

vaak op doorverwijzing van organisaties uit het

gerichte informatie te geven aan deze grote

de sportclubs. Op het einde van elk sportseizoen

middenveld zoals maatschappelijk werkers van

doelgroep.

wordt samen met de sportclubs het trainings- en

het OCMW, brugfiguren onderwijs,….

wedstrijdprogramma bepaald voor het komende

- Opendeurmaand in de sportclubs - Het evenement Sport@Kortrijk waar sportclubs

Bij de opmaak van de sportbrochures gaat er extra Omgekeerd, de medewerkers van deze

seizoen. Indien er een tekort is aan trainings-

kidssport van vzw Sportplus (1x/jaar)

aandacht naar de leesbaarheid (klare taal). Omdat

demo’s en sportinitiaties brengen - Sportinitiatielessen specifiek voor kwetsbare

mogelijkheden wordt samen naar een oplossing

organisaties uit het middenveld zijn zeer goed

de brochures omvangrijk en veelomvattend zijn,

gezocht door onder andere schoolsportinfrastruc-

geïnformeerd omtrent de sport- en beweegmo-

worden er ook brochures opgemaakt per buurt,

tuur in te schakelen. Er wordt gestreefd naar een

gelijkheden in Kortrijk.

waardoor de mensen het aanbod specifiek in hun

sportclub en de betreffende sportdiscipline,

buurt gemakkelijker terugvinden.

georganiseerd in de school en met de

evenwicht tussen het gebruik door de sportclubs, De sporttrajectbegeleiders van de sportdienst

door vzw Sportplus, door de vele scholen en door

zijn regelmatig aanwezig op vrijetijdsbeurzen

de vrije, individuele sporter.

(oudercontactdagen in scholen, wekelijks in

78

de bib,…) voor maatschappelijk kwetsbare groepen waar zij het sportaanbod extra

BRUIKBAARHEID Trajectbegeleiding van meisjes naar de sport

toelichten.

om op deze manier ook mensen in armoede

Vzw Sportplus heeft op vandaag een apart

of mensen met een etnisch-cultureel diverse

beweegprogramma voor mensen tijdens en na

De sportdienst zet acties op naar heel specifieke

achtergrond te bereiken. Waar mogelijk werkt

een behandeling tegen kanker. Daarnaast is er

kwetsbare doelgroepen die de weg naar het

de sportdienst aparte initiatieven uit. Dit project

een interessant wekelijks aanbod voor mensen

reguliere aanbod niet vinden. Deze initiatieven

brengt meisjes en vrouwen samen die willen

met (jong)dementie.

werken drempelverlagend en brengen sport naar

sporten ongeacht hun achtergrond. Na try-outs

de mensen maar ook mensen naar de sport, een

probeert de sportdienst deze activiteiten te

Kortrijk is ook ingestapt in het project Bewegen

belangrijke doelstelling binnen het sportbeleid

verankeren in het reeds bestaande sport- en

op verwijzing. Dit is een Vlaams project waarbij

van de Stad Kortrijk.

beweegaanbod.

huisartsen patiënten met een verhoogd risico

Zo hebben meisjes/vrouwen in bepaalde situaties

Bewegen op Verwijzing

(overgewicht, sedentariteit, enz.) doorverwijzen vraag naar een specifiek sportaanbod waarbij

naar een bewegingscoach die een persoonlijk beweegplan opmaakt en de persoon opvolgt in

het gezondheidsaspect in veel gevallen een

In de bewegingssector zijn er zeer uiteenlopende

belangrijke rol speelt. In het project Women’s

behoeften en verlangens. Wanneer deze

Sport Kortrijk ligt de focus op meisjes en vrouwen

gecombineerd zijn met medische en lichamelijke

die niet sporten. Er wordt outreachend gewerkt

beperkingen vereist dit een bijzondere aanpak.

Sportbeleid in Kortrijk | Toegankelijkheid sportinfrastructuur en sport- en bewegingsiniatieven

zijn fysieke prestatie en psychologische motivatie.

doelgroepen - Sportprikkels: een korte kennismaking met de

bedoeling kinderen te laten proeven van verschillende sportdisciplines.

79


COMMUNICEREN OP MAAT

De basisvraag bij de communicatiemix voor de

en stuurt de planning zodat de deadlines voor

sportdienst is steeds: “Hoe kunnen we de totale

de verschillende kanalen gehaald worden. De

Kortrijkse bevolking en specifiek de verschillende

communicatiedeskundige maakt deel uit van het

doelgroepen op een efficiënte manier bereiken

communicatienetwerk waar alle stadsteams in

en vooral hoe kunnen we hen effectief stimuleren

vertegenwoordigd zijn. Voordeel voor de teams is

om regelmatig te sporten?” De promotie wordt

dat alle communicatie via één persoon verloopt

gevoerd deels via de algemene promotiekanalen

waardoor de afstemming meer gestroomlijnd is.

waarbij de inwoners op de meest brede manier

Hierbij zorgen de koppelingen van de ‘boodschap’

bereikt worden, deels via kanalen gericht naar

en de expertise van de ‘communicatie’ voor de best

Door de jaren heen heeft de stedelijke sportdienst

specifieke doelgroepen. Het is een voortdurende

mogelijke verspreiding van de informatie.

een communicatie-expertise opgebouwd

oefening om het communicatieproces te

gebaseerd op ervaring en best practices.

optimaliseren en te rationaliseren. De sportdienst

Aan deze filosofie is eind 2014 nog een nieuw

Het steeds beter aanvoelen van de omgeving

slaagt erin om de vinger aan de pols te houden bij

luik en tegelijk een nieuwe dimensie toegevoegd.

en de sterk evoluerende middelen maken die

de nieuwste ontwikkelingen om zo performant te

De aanstelling van een parttime sociale media

communicatie performanter. Met deze verworven

blijven binnen de grote communicatiestroom die

manager moest vooral het sociale mediagebeuren

knowhow kan de sportdienst de Europese kan-

dagelijks naar de Kortrijkzaan vloeit.

een boost geven, maar ook iedereen sensibiliseren

criterium 7 / COMMUNICATION PROJECT

80

EIGENTIJDS COMMUNICEREN MET MEDIAMIX, EEN EVOLUTIEF PROCES

didatuurstelling een gezicht geven en promoten met een geschikt communicatieplan.

om samen snelle en korte nieuwsboodschappen Het combineren van verschillende media gebeurde

te brengen. Het ambassadeurschap om nieuws

vroeger ook al. De term mediamix is in de

te brengen, werd hiermee effectief in de

marketing- en communicatiewereld ontstaan. De

werkorganisatie geïmplementeerd. De resultaten

mediamix wordt gebruikt om te laten zien welke

en impact van de gedane acties via sociale

media in welke mate bij een campagne worden

media zijn perfect meetbaar en genereerden een

ingezet om de doelstelling te behalen. Door deze

exponentiële aangroei van aanhangers van de

media te combineren, ontstonden er nieuwe

facebookpagina. Meteen kon er ook sneller en

kansen en werden doelgroepen op een effectievere

gerichter gecommuniceerd worden.

manier aangesproken. Social seeder Nagenoeg alle promotieboodschappen die

Sportbeleid in Kortrijk | ‘Communiceren op maat’

het team Sport en vzw Sportplus extern willen

Vanuit de stadsorganisatie werd er in 2016 nog een

communiceren, verlopen via de communicatiedes-

verdere stap gezet, nl. het implementeren van de

kundige. Deze persoon coördineert alle processen

social seeder filosofie, een pilootproject waarbij

81


Breed en diep communiceren

niet alleen de communicatoren maar ook alle

de dag is het rechtstreeks laten inschrijven, of

medewerkers softwarematig ambassadeur kunnen

laten aankopen/verlengen van een abonnement

spelen voor de Stad en de verschillende vrijetijds-

via een webshop. Daar worden de klanten

Breed

domeinen zoals sport en cultuur. Concreet gebeurt

rechtstreeks naar toe geleid en deze kunnen,

De sportdienst wil breed en diep communiceren

dit door klaargemaakte boodschappen via hun

wanneer het hen schikt, van thuis uit kiezen voor

om zo het doelpubliek te bereiken. Nieuwe leden

eigen netwerken te verspreiden. Dit heeft impact

een bepaald product. Dit is een heel efficiënte

aantrekken, maar ook naambekendheid geven aan

want verschillende kleine netwerken resulteren op

manier omdat aan het maken van een keuze ook

de vele producten die in de sportetalage liggen zijn

die manier in één groot fijnmazig netwerk.

meteen een betaling wordt gekoppeld zodat in

belangrijke doelstellingen. Vermits de Stad Kortrijk

enkele muisklikken het gewenste product wordt

een centrumfunctie heeft, kan de sportdienst zijn

verworven.

aanbod presenteren aan een publiek ruimer dan de

Het is duidelijk: een communicatiekanaal staat nooit op zich maar maakt deel uit van een reeks tools die ingezet kunnen worden om een

PRINT COMMUNICATIE Stadskrant

Billboards

die elk op zich een groot publiek bereiken.

Dorpskranten

Brochures of

Eigen huisstijl

verscheidenheid van middelen is het ongemeen

Om sterk en herkenbaar te zijn in de communicatie

Er is het reguliere aanbod dat cyclisch jaar na jaar

Advertenties in

belangrijk dat de boodschappen herkenbaar

werd een reclamebureau aangezocht om een eigen

op een uitgebalanceerde manier wordt gepromoot

weekbladen

verpakt worden. Een sterke eigen huisstijl is dan

huisstijl uit te werken. Hiermee kan de sportdienst

en er zijn de events, het meer occasionele aanbod

ook een onontbeerlijke voorwaarde voor een

zich onderscheiden van andere vrijetijdsaanbieders

dat in tijd en inhoud diverser is en een specifieke,

goede communicatie.

en getuigen van een grote professionaliteit. De

spitantere manier van communicatie vraagt. Het

huisstijl moet het dynamische karakter en de

bijgaande schema toont welke kanalen telkens

krachtige eigenschap van sport weerspiegelen.

worden ingezet.

Webshop - slot van efficiënte communicatiemix

82

Heel wat communicatie rond een product moet

Diep

uiteindelijk resulteren in het afnemen van dat

Met de algemene promotiekanalen kan de

bepaalde product. De meest directe wijze vandaag

sportdienst uitpakken en een ruim publiek bereiken. Toch is het ook noodzakelijk om naast die toegankelijke brede communicatiemix aandacht te hebben voor de maatschappelijk kwetsbare groepen die een wezenlijke, niet te negeren, doelgroep vormen. Recent werden twee personeelsleden in dienst genomen die zich deze meer specifieke manier van communiceren eigen maken. Het vraagt om empathie, geduld en doorzettingsvermogen om de boodschap en het product te duiden en bij de individuele klant te brengen. Het gaat hier veelal om een een-op-een communicatie naar individuen of kleine groepen waar in een eenvoudige, toegankelijke taal mondeling vertaald wordt wat mogelijk is op sportgebied in Kortrijk en hoe het individu naar een haalbaar (fysiek en financieel) aanbod begeleid kan worden. Deze aanpak verloop parallel met de missie van ACES die de nadruk legt op kwetsbare groepen en sport ziet als een middel om de sociale cohesie en de gezondheid en levenskwaliteit te verbeteren. Kortrijk zet hier als middelgrote centrumstad zwaar op in en het toebedelen van die specifieke taak aan bepaalde personeelsleden is hiervan een bewijs.

Sportbeleid in Kortrijk | ‘Communiceren op maat’

Webshop

Intranet

Stadsschermen

flyers

Website

LED wall

Sociale media

Affiches

Nieuwsbrief

inwoners van de eigen stad en dit via vele kanalen

boodschap beklijvend over te brengen. Naast die

DIGITALE COMMUNICATIE

83


Communicatieplan Kortrijk

zowel inwoners als bezoekers. Meteen kan deze

‘Candidate City of Sport’

Europese kandidatuurstelling de blikvanger

COMMUNICATIEPLAN 2017 EUROPEAN CITY OF SPORT

zijn in het Kortrijkse stadscentrum. Het doel is Het spreekt voor zich dat zowel de kandidatuur-

duidelijk om alle burgers achter diezelfde vlag en

stelling als het behalen van de award City of

boodschap te scharen.

Sport vraagt om een gedoseerd, uitgebalanceerd maar ook enthousiast communicatieplan. Het

Dit communicatieplan bestrijkt een eerste periode

is immers een opportuniteit om te kandideren

van de kandidatuurstelling. Het spreekt voor zich

voor deze Europese award en een uitgelezen

dat het binnenhalen van het label zal resulteren

kans om de kracht van dit label te verzilveren

in een visibiliteit die exponentieel groter zal

naar verschillende stakeholders toe. Enkel als

zijn. In de aanloop en bij de kandidatuurstelling

dit label zichtbaar, tastbaar en voelbaar is in het

wordt inmiddels een draagvlak gecreëerd bij de

straatbeeld en bij de individuele burger, sport-

belangrijke doelgroepen. De inwoners worden

vereniging, stads- en andere overheidsstructuren

meegenomen in het positieve verhaal van ACES

in verschillende vormen en gedaanten, is het

Europe om de sociale cohesie te versterken,

mogelijk om de echte waarde kwalitatief te

het gemeenschapsgevoel te intensifiëren en de

genereren uit het label. Uit onderstaand schema

gezondheid en levenskwaliteit te verbeteren.

ID TAAKNAAM

BEGIN

EIND

DUUR

1

Bidfile

01/05

30/06

45 dagen

2

Sociale media

15/06

30/11

121 dagen

3

Persconferentie 1

26/06

26/06

1 dag

4

Nieuwsbrieven

03/07

03/07

1 dag

5

Aanmaak en updaten websitepagina

03/07

30/11

109 dagen

6

Ledwall

03/07

30/11

109 dagen

7

Stadsschermen

03/07

30/11

109 dagen

8

Implementatie logo op briefpapier, emails en brochures

10/7

30/11

104 dagen

9

Affiches

10/7

30/11

104 dagen

10

Bevlaggen centrum stad

17/07

30/11

99 dagen

Spanddoek Lange 11 Munte en zwembaden

17/07

02/11

79 dagen

12 Lange rol met logo 17/07

30/11

99 dagen

13 Roll up banners

17/07

30/11

99 dagen

14/08

14/08

1 dag

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

blijkt hoe divers de sportdienst de communicatie voor de kandidatuurstelling wil voeren, zowel

De titel City of Sport kan meteen ook als city-

digitaal als via print. Helemaal nieuw hierbij is

marketinginstrument een hefboom zijn om verder

de bevlagging van de stad die als doel heeft

dan de stadsgrenzen bekendheid te genereren.

de belangrijke thema’s van en voor de stad in beeld te brengen op een feestelijke manier naar

84

14

Sportbeleid in Kortrijk | ‘Communiceren op maat’

Persconferentie 2 (bezoek)

85


86

RELATIES MET LOKALE EN BOVENLOKALE SPORTACTOREN criterium 8 / RELATIONSHIPS BETWEEN THE CITY COUNCIL AND SPORTS OR POLITICAL INSTITUTIONS AT THE LOCAL, REGIONAL AND NATIONAL LEVEL

Het spreekt voor zich dat Kortrijk niet op een

Het ISB, Vlaams Instituut voor Sportbeheer

Sport Vlaanderen is eveneens een belangrijke

eiland leeft en zich ook laat inspireren door de

en Beleid, bundelt en deelt heel wat kennis

partner, zeker wanneer overkoepelende Vlaamse

kennis en good practices van andere steden en

met alle gemeentelijke sportdiensten. In deze

sensibiliseringscampagnes gelanceerd worden.

structuren. Benchmarken is een voortdurende

koepelorganisatie zetelen ook medewerkers van

bekommernis om zo steeds opnieuw het eigen

de Kortrijkse sportdienst (o.a. de coördinator

De Kortrijkse sportdienst is een vaste waarde in

programma te verrijken. Door de jaren heen

exploitatie in de commissie sportinfrastructuur

het centrumstedenoverleg en de directeur zetelt

zich voor in Sportcampus Lange Munte met

werd een netwerk opgebouwd en werden

en de buurtsportcoördinator in de werkgroep

in het dagelijks bestuur van de Vlaamse Sportraad.

de bedoeling om in 2018 hun Europese

intense contacten gelegd met bovenliggende en

sportparticipatie). De Kortrijkse medewerkers

Op die manier houdt de Stad vinger aan de

kwalificatiewedstrijden in Kortrijk af te werken.

aanleunende partnerstructuren.

stellen hun expertise ter beschikking in

pols inzake veranderende wetgeving en nieuwe

Ook de badmintonfederatie organiseert jaarlijks

wisselwerking met andere collega’s, wat zeer

ontwikkelingen.

tornooien in Kortrijk. Andere federaties komen

Binnen de eigen stad participeert de sportdienst

verrijkend is. Met het ISB kon Kortrijk het

aan overlegmomenten bij sectoroverschrijdende

afgelopen jaar in een echt partnership het

In het kader van nationale en internationale

onder andere de Gymnastiekfederatie Vlaanderen

projecten waardoor eigen doelstellingen, in

jaarlijkse sportcongres ontvangen.

sportevents werkt Kortrijk nauw samen met

en de Vlaamse Karate Federatie.

een breder perspectief, nog versterkt worden.

eveneens naar Kortrijk voor specifieke events,

federaties en sportbonden. De nationale teams

Netwerken zoals kindvriendelijke stad, UiTPAS,

Geregeld zijn er provinciale en Vlaamse

volleybal en basketbal trainen gedurende

Om het maximale uit massa sportevents te halen,

Vrije Tijd en jeugdcommunicatie zijn zinvol en

overlegmomenten in functie van specifieke

bepaalde periodes in Sportcampus Lange Munte.

gaat de Stad in zee met sportmarketingbureaus.

verruimen het draagvlak. Even waardevol zijn de

items. Afhankelijk van de thema’s participeren

In 2017 speelt het nationaal damesvolleyteam,

Een ideale match om op piekmomenten en met

intergemeentelijke contacten en uiteraard ook de

medewerkers van de Kortrijkse sportdienst aan

de Yellow Tigers, hun Europese kwalificatiewed-

de nodige expertise een organisatie zo efficiënt

linken met bovengemeentelijke structuren.

deze vergaderingen.

strijden voor het WK in Kortrijk. De nationale

mogelijk neer te zetten. Voorbeelden zijn de

damesbasketbalploeg, de Belgian Cats, bereidt

Challenge Run, Kortrijk Loopt, Midzomerrun,…

Sportbeleid in Kortrijk | Relaties met lokale en bovenlokale sportactoren

87


88

89

Ambities 7 bruggen en 35 werven


Een beeldspraak kan met weinig woorden veel

90

Figuurlijk staan die oevers voor: Verleden naar toekomst

voor hetgeen de Stad ambieert op gebied van

is sprekend en heel toepasselijk als we de ambities

Overheid naar burger

sport en bewegen. Met dit beeld wil de Stad

van Kortrijk vertalen.

Verschillende culturen naar elkaar toe

Kortrijk zeven krachtige ambities formuleren die

Sport naar de mensen, mensen naar de sport

onder meer gebaseerd zijn op de ACES-doelstel-

De bruggen over de rivier de Leie, hebben in

Competitie en recreatie

lingen. Deze ambities kunnen nieuwe initiatieven

het voorbije decennium de skyline van Kortrijk

Jong naar vitaal oud en omgekeerd

binnen het Kortrijkse sportbeleid schragen en

hertekend. Van welke kant je ook naar Kortrijk

Aces Europe doelstellingen naar doelstellingen

leiden naar een toekomst waarin de intrinsieke

kijkt, zie je de bruggen met elk hun specifieke

Kortrijks sportbeleid

uitzicht, vorm en doel. Deze bruggen verbinden

sportdienst naar andere structuren

de inwoners met alle stadsdelen en de Leie

Etc.

verbindt ook alle bruggen met elkaar... Gemeen-

waarden van sport en bewegen maximaal worden aangewend. Bij elk van de zeven bruggen hoort een aantal

schappelijk hebben ze als primaire doel een brug

Het huidige sportbeleid steunt op een zeer breed

werven. De werven staan voor de actieterreinen

te slaan. Het is er prachtig wandelen en fietsen.

spectrum van initiatieven maar de Stad bouwt

waarop Kortrijk op relatief korte termijn concreet

verder. De kandidatuurstelling voor Europese

wil inzetten, ondersteund door de titel Europese

Sportstad 2018 moet een extra boost geven om

Sportstad.

het Kortrijkse sportbeleid aan te scherpen.

Ambities - Zeven Bruggen en vijfendertig pijlers

Het beeld van de bruggen is een mooie allegorie

duidelijk maken. Het beeld van de zeven bruggen

91


92

BRUG 1: GEDREVENHEID OM IETS TE BEREIKEN Deze eerste brug, gebouwd met passie en motivatie, is het meest tastbaar en zichtbaar in het sportleven zelf. Sporters die deze waarden in zich dragen, bereiken dikwijls hun doel. Met deze attitude kan ook een stad topprestaties leveren. Grenzen zijn er om verlegd te worden. Stilstaan

Pijler 1 Kortrijk, one team Een eerste sterke ambitie is streven naar één club per sporttak. In bepaalde sportdisciplines telt Kortrijk verschillende verenigingen, wat leidt tot versnippering van expertise en talenten. Deze enorme uitdaging is te realiseren via verschillende mogelijke stappen: gezamenlijk overleg, samenwerking op gebied van jeugdwerking, aanstellen van een gezamenlijke jeugdcoördinator,… Dit engagement steunt op gedragenheid waarbij de clubs zelf initiatief nemen. Grotere clubs hebben meer mogelijkheden en expertise in huis. Het verenigen van krachten en middelen resulteert in een exponentieel sterkere en efficiëntere clubwerking.

Pijler 2 Sterke clubs vereisen competente trainers, coaches,… De sportdienst coördineert het samenbrengen van trainers over disciplines heen om wederzijdse kennis en ervaring uit te wisselen en mogelijks gezamenlijke en overkoepelende trainingssessies te organiseren of cross-over initiatieven. Erkende sporttechnische opleidingen en vormingen worden naar Kortrijk gebracht en vzw Sportplus zorgt voor financiële ondersteuning.

Pijler 3 Opendeur Tijdens de maand september geven alle Kortrijkse sportclubs open initiaties waarbij potentiële sporters kunnen proeven van de betreffende sporttak en kennismaken met de clubsfeer. Deze openheid stimuleert de toeleiding naar de verenigingen.

is achteruitgaan en vooruitgaan is leven. Nieuwe doelen worden bereikt terwijl er stappen gezet worden om andere te benaderen. De Stad investeert in infrastructuur, investeert in topsport, in sportclubs, in nieuwe sport/spel- en beweegvormen, in de omgeving, maar vooral in de mensen zelf om via bewegen, beleven, ontmoeten te streven naar een hogere levenskwaliteit voor haar inwoners.

Ambities - Zeven Bruggen en vijfendertig pijlers

gezondheid, eten, veiligheid, veilig transport naar de club, blessures,… kortom alle mogelijke aspecten die ertoe bijdragen dat kinderen zo zorgeloos mogelijk kunnen genieten van hun sport. Incentives kunnen ouders stimuleren om zich te engageren binnen de clubwerking.

Pijler 5 Topsportevents Er wordt gelobbyd en er worden middelen vrijgemaakt om topsportevents naar Kortrijk te brengen. Dergelijke events hebben vaak een stadsbrede impact op de inwoners waardoor innovatieve verbindingen ontstaan met gerelateerde sectoren. Deze (inter)nationale evenementen stimuleren het Kortrijkse sportklimaat. Het creëren van een topsportcultuur in Kortrijk kan de algemene sportparticipatie verhogen en het gemeenschaps- en belevingsgevoel versterken.

Pijler 6 Innovatieve sport- en beweegvormen Vzw Sportplus wil innovatieve initiatieven nemen in samenwerking met bedrijven, scholen en andere stadsdiensten. Een samenwerkingsverband met Howest, afdeling Digital Arts and Entertainment, Barco of Budalab kan zorgen voor nieuwe, technologische insteken. Een totaal nieuwe doelgroep kan hierdoor aangetrokken worden tot sport in al zijn aspecten.

EUROPEAN CITY OF SPORT  CAN DIDATE

Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe bewegingsvormen. In partnership wordt nagedacht over het ontwikkelen van innovatieve materialen en middelen om sport op een vernieuwende manier uit te spelen. Mogelijke partners: Tomorrowlab – Sportwerk Vlaanderen – Designlab Kortrijk – Howest opleiding Sport en bewegen.

Pijler 4 Ouders informeren De sportdienst geeft incentives aan de sportclubs om nieuwe projecten te ontwikkelen voor ouders van sporters in de club. Dit is vaak een vergeten groep die op bepaalde vlakken niet altijd weet hoe om te gaan met hun sportende kinderen. Het is belangrijk om de ouders te informeren over

EUROPEAN CITY OF SPORT  CAN DIDATE

93


BRUG 2: FAIR PLAY RESPECTEREN 94

Pijler 7 Vernieuwd charter Maatschappelijk verantwoord sporten

Pijler 8 Totaalpakket Niet alleen de competitiesport is van belang. De clubs krijgen maximale stimuli om een totaalpakket aan te bieden waar ruimte is voor

Een vernieuwd fair play charter wordt

iedereen. Elke sporter van welk niveau ook

samengesteld door de stedelijke sportraad.

krijgt een waardevolle plaats in de clubwerking.

Aanvullend op het bestaande charter, zal het

Recreatieve, vormende en sociale initiatieven

accent liggen op fair play en respect tijdens de

behoren tot het basispakket van de sportclub.

sportwedstrijden. Het ondertekenen van het charter wordt een conditio sine qua non voor het verkrijgen van subsidies. De intentie zal zich niet beperken tot enkel het ondertekenen van een charter maar er zal een natraject opgesteld worden met initiatieven die fair play, samenhang en respect promoten. Essentieel is dat alle leden van een vereniging en ook de ouders betrokken worden bij de uitrol van het charter.

EUROPEAN CITY OF SPORT Fair play is de basis van alle sportbeoefening. Fair play en respect gaan hand in hand. De Stad

 CAN DIDATE

Kortrijk toont respect voor alle doelgroepen en alle vormen van sportbeoefening. Via gerichte vorming krijgen de sportclubs stimuli om deze basisprincipes concreet toe te passen. Kortrijk investeerde eerder in een charter Ethisch verantwoord sporten, dat de Kortrijkse sportclubs ondertekenden. De focus ligt voornamelijk op het vlak van de rechten van het kind, fair play en solidariteit. Daarnaast moet in alle sport- en bewegingsactiviteiten van bij de start het accent gelegd worden op respect, in de eerste plaats voor elkaar, maar ook voor het materiaal dat gebruikt wordt en voor de omgeving waarin men beweegt.

EUROPEAN CITY OF SPORT 

Ambities - Zeven Bruggen en vijfendertig pijlers

CAN DIDATE

95


96

BRUG 3: GEMEENSCHAPSGEVOEL VERSTERKEN

Pijler 9 Topsport versterkt het ‘wij-gevoel’

Pijler 11 Sportparticipatie verhoogt het ‘wij- gevoel’

Topsport versterkt het gemeenschapsgevoel. De Kortrijkse topsportploegen nemen als stadsambassadeur een bijzondere rol op in het opwekken van het groepsgevoel. Het winnen van een wedstrijd, een goed klassement en/ of het leveren van een topprestatie ontwikkelt een zekere fierheid en een positief gevoel van verbondenheid en erkentelijkheid bij de bewoners. Een duidelijk voorbeeld zijn de verschillende en zeer actieve supportersclubs van KV Kortrijk, het voetbalteam dat aantreedt op het hoogste niveau.

De projecten met vzw AjKo en OKAN worden verder uitgerold. Vzw AjKo is een gemeentelijke vzw die door het organiseren van dagelijkse activiteiten een brugfunctie wil vervullen tussen de jeugd en haar omgeving, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. De vzw wil de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie en participatie van alle kinderen en jongeren bevorderen.

Met de titel Europese Sportstad wil Kortrijk nieuwe topevenementen (veldrijden, WK’s, EK’s en BK’s) aantrekken om de stad op die manier nog meer in de picture te plaatsen. Kortrijk wil dit realiseren door het creëren van excellente voorwaarden voor een proactief evenementenbeleid. Topevenementen zorgen voor side events en spin-offs waarbij sociale en sportieve innovatie zorgt voor vernieuwing binnen de stad. De burger identificeert zich met deze succesvolle stadsevents, wat het wij-gevoel verstevigt.

Pijler 10 Een open clubgemeenschap

Als sporter ben je nooit alleen. Je speelt in

Kortrijk wil ook bruggen slaan naar

een bepaalde buurt, je beoefent een bepaalde

verschillende beweegarme groepen en een

sport of je behoort tot een bepaald team.

verbindende rol spelen, bijvoorbeeld voor

De Stad Kortrijk investeert al geruime tijd, in

meisjes/vrouwen uit verschillende culturen,

samenspraak met de lokale bewoners, om de

mensen met medische problemen, mensen

publieke ruimte uitnodigend en beweegvrien-

die extra motivatie nodig hebben om naar

delijk te maken. De intentie is om het spelen

buiten te komen,... Door een maatschappelijke

en bewegen te stimuleren maar zeker ook om

problematiek of door een gedeelde interesse

diverse leuke ontmoetingsplekken te creëren:

vormen er zich communities. De Stad

bewegen, beleven, ontmoeten.

detecteert hun behoeften en verlangens en zoekt en ontwikkelt samen een passend beweegprogramma.

De sociale integratie in de Kortrijkse clubs groeit sterk maar kan nog geïntensifieerd worden. De buurtsportcoördinator communiceert de verschillende mogelijkheden van de UiTPAS nog breder en dieper op de verschillende overlegmomenten met verenigingen, scholen en ouders. De coördinator begeleidt geïnteresseerden daadwerkelijk naar de sportclubs zodat de minderbedeelden die vaak geen kans hebben om te sporten omwille van diverse drempels, vlotter de stap naar de sportclub zetten en opgenomen worden in de clubgemeenschap.

OKAN staat voor onthaalklas anderstalige nieuwkomers. Anderstalige leerlingen die nieuw in ons land zijn, leren er een jaar lang intensief Nederlands. Daarna stromen ze door naar de gewone klas. Er is zeker de bereidheid om nog meer en betere projecten op te zetten om het plezier en gemeenschapsgevoel bij deze doelgroepen te versterken.

Pijler 12 Trajectbegeleiding met meisjes en vrouwen Het traject om sport en bewegen bij meisjes en vrouwen te stimuleren is in volle ontwikkeling. Door het uitwerken van een laagdrempelig sportaanbod op maat en in overleg met de doelgroep worden de noden/vragen van de meisjes en dames gedetecteerd. Door hen te betrekken worden ze ook mede-eigenaar van het aanbod. Dit zorgt voor een sterk engagement waardoor zij ook ambassadeur worden naar de buitenwereld en nieuwe deelnemers kunnen aantrekken. De Kortrijkse sportdienst werkt een duurzaam aanbod uit dat opgenomen wordt als reguliere sportactiviteit en houdt rekening met de drempels die meisjes en dames ervaren.

EUROPEAN CITY OF SPORT  CAN DIDATE

Naast het deelnemen en deel hebben aan een wekelijks sportaanbod wil de sportdienst door middel van individuele begeleiding deze meisjes en dames ook toeleiden naar de sportclubs. Bijkomend moeten ook kansen gecreëerd worden voor deze doelgroep om als vrijwilliger taken op te nemen, opleiding te kunnen volgen en/of hun talenten te ontwikkelen.

EUROPEAN CITY OF SPORT 

Ambities - Zeven Bruggen en vijfendertig pijlers

CAN DIDATE

97


Pijler 13 Samen bewegen Samen bewegen geeft ook het gevoel er bij te horen.

training aan te bieden of om hen een hart onder de riem te steken voor het Homeless Cup tornooi. Vanaf 2018 zullen de trainingen van de VTEX-sjotters plaatsvinden in de indoor sporthal van KV Kortrijk om zo de banden tussen beide teams nog te versterken.

Het Kortrijkse Buiten Bewegen-verhaal en het beweegvriendelijk maken van de publieke ruimte zijn twee projecten die volledig aansluiten bij de visie om de community te versterken. De vele sport- en beweegpleintjes brengen inwoners uit de buurt samen en het samen bewegen, beleven, ontmoeten creëert een hechte gemeenschapsband.

Pijler 14 Samen afspreken

98

Via de gesloten facebookgroep ‘Lopen in Kortrijk’, communiceren de lopers onderling en organiseren zelf loopafspraken (de kalenderloop). Ook hier creëert een community haar eigen sportproject, een aparte en duurzame beleving.

Pijler 15 Belgian Homeless Cup Met de organisatie van en participatie aan de Homeless Cup komen maatschappelijk kwetsbaren op de voorgrond. Ook hier werkt sport als bindmiddel en voor sommigen als redmiddel om opnieuw gezond te functioneren. De Belgian Homeless Cup is een sociaal sportieve voetbalcompetitie voor mensen die te kampen hebben met dak- of thuisloosheid. Het Kortrijkse team, de VTEX-sjotters, is een samenwerkingsverband tussen OCMW Kortrijk, CAW Kortrijk en KV Kortrijk (Pro League). De kracht van voetbal wordt gebruikt om deelnemers te ondersteunen in hun weg om terug te integreren in de maatschappij. Op regelmatige tijdstippen gaan de trainer of enkele spelers van KV Kortrijk (Jupiler Pro League) langs om de spelers een extra

Pijler 16 Onze vrijwilligers Onze vrijwilligers worden op handen gedragen en dat verdienen ze. De Kortrijkse Sportprijzen is een sportfeest in de stadsschouwburg waar jaarlijks een aantal sporters in verschillende categorieën (sportfiguur, sportjuweel, sporter met een handicap, sportploeg jeugd en sportploeg seniors) in de prijzen valt. De vrijwilliger krijgt een sterker forum in de volgende edities waarbij ze ook nieuwe initiatieven naar voor brengen. Zo wordt het draagvlak voor de sport breder en zijn het niet enkel de sportieve kampioenen die gelauwerd worden. De appreciatie voor de vele vrijwilligers wordt op die manier heel expliciet. Ook drempelverlagende initiatieven krijgen op dit feestmoment een plek in de programmatie vermits dit een netwerkmoment is en het moment bij uitstek om aan kruisbestuiving te doen. Daarnaast wordt eveneens gestart met een jaarlijks sportkaffee. De niet te tellen vrijwilligers die geëngageerd zijn in de sportsector krijgen relevante informatie en via praattafels kunnen zij hun ervaringen en bezorgheden bespreken. Deze detectie van behoeften zal ongetwijfeld leiden naar een gerichtere en sterkere ondersteuning van de vele vrijwilligers in de sportclubs.

EUROPEAN CITY OF SPORT  CAN DIDATE

Door deze initiatieven wordt het sociale bewustzijn en gemeenschapsgevoel extra geprikkeld en gevoed.

EUROPEAN CITY OF SPORT 

Ambities - Zeven Bruggen en vijfendertig pijlers

CAN DIDATE

99


BRUG 4: LEVENSKWALITEIT VERHOGEN 100

MET AANDACHT VOOR BIJZONDERE GROEPEN

Het hoeft geen betoog: verschillende medische

aanbod te voorzien waar gezondheid voorop

studies bewijzen ontegensprekelijk dat sporten

staat. Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld

en meer bewegen resulteren in een hogere en

met de focus op mensen die revalideren,

langere levenskwaliteit.

mensen met een beperking, mensen die om de een of andere reden er niet toe komen om te

De Kortrijkse sportdienst onderkent het belang

sporten. Met heel specifieke werven wil Kortrijk

en de impact van gezond sporten en investeert

intenser de nadruk leggen op het belang van

graag in programma’s om mensen aan het

een gezonde levensstijl voor alle inwoners.

sporten te krijgen en/of om in een passend

Ambities - Zeven Bruggen en vijfendertig pijlers

Pijler 17 Sensibiliseringsinitiatieven samen met andere stakeholders Kortrijk wil maximaal opportuniteiten benutten en samenwerken met andere partners om campagnes en events op te zetten rond bewegen, beleven, ontmoeten. Dit motto ondersteunt de essentie van een kwalitatieve levensstijl. Mogelijke partners zijn Sport Vlaanderen, VIGeZ, Lokaal Gezondheidsoverleg, team Welzijn,… Kortrijk wil een gezonde bevolking en fitte inwoners. De mensen informeren en sensibiliseren om voldoende beweging en gezonde voeding te respecteren is de norm.

Pijler 18 Bewegen op Verwijzing De sportdienst wil het project Bewegen op Verwijzing van de Vlaamse Overheid maximaal ondersteunen. Dankzij Bewegen op Verwijzing (BOV) kunnen huisartsen patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico (overgewicht, sedentariteit, enz.) doorverwijzen naar een BOV-coach. In overleg met de BOV-coach krijgt de deelnemer een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. Doelstelling is om de inactieve, zittende Vlaming duurzaam aan het bewegen te krijgen met gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak als gevolg. Binnen het BOV-project gaat specifieke aandacht naar maatschappelijk kwetsbare deelnemers. Het is de bedoeling om de wisselwerking tussen de diverse partners binnen dit project (Lokaal Gezondheidsoverleg Leieland, wijkcentra, Kortrijkse sportdienst, OCMW,…) nog te verbeteren zodat de BOV-coach heel gericht de patiënten kan verwijzen om maximale resultaten te boeken op het vlak van gezondheid.

Pijler 19 Scholen en gezonde levensstijl De omgeving heeft een grote invloed op het maken van een gezonde keuze. Voor kinderen

en jongeren is de school een belangrijke uitvalsbasis. De sportdienst ondersteunt de basisscholen om kinderen richtingen aan te geven. Tijdens de sportklassen, waarbij twee of meerdere klassen een week verblijven in Sportcampus Lange Munte, worden beweging en voedingsadvies gecombineerd. Evenwichtig eten en gezond bewegen liggen immers aan de basis van een gezonde levensstijl.

Pijler 20 Beweegvriendelijke publieke ruimte De inrichting van een stad of buurt kan beweging aanmoedigen. Steden, die inzetten op het creëren van een veilige, toegankelijke en uitnodigende omgeving, slagen er in de fysieke activiteit van hun burgers te verhogen. Vzw Sportplus en de stad Kortijk wil levenslange sportparticipatie stimuleren door extra in te zetten op laagdrempelig bewegen in de openbare ruimte. Bij de uitwerking van nieuwe projecten in parken en pleinen zijn drie elementen essentieel: de hardware (infrastructuur), de software (activiteit) en de orgware (de organisatie en het gedragenheidsaspect). Vanuit het perspectief ‘sport naar de mensen’ worden kleine events georganiseerd in parken en wijken. Op die manier wordt kort op de bal gespeeld. Voorbeelden: - De vrije ruimte onder bruggen benutten en er beweeginfrastructuur plaatsen. Een eerste fitnessbatterij komt onder de Ronde van Vlaanderenbrug. - De Mobile Fit, een mobiele wagen met fitnessapparatuur, brengt bewegen letterlijk in buurten en wijken. - De KWIEK beweegroute op het Buda-eiland. Dit project wordt uitgebouwd in een samenwerking tussen de Stad Kortrijk en Zorggroep Heilig Hart. Dit zijn echter afzonderlijke initiatieven. Het is noodzakelijk een breed gedragen beleid hieromtrent te voeren. De intentie is om met Howest Brugge, opleiding ‘Sport en Bewegen’ in het kader van ‘Vital Cities’ een bewegingsscan van de stad Kortrijk te ontwikkelen als pilootproject. De bedoeling is om deze methodiek vervolgens verder uit te rollen naar andere steden.

EUROPEAN CITY OF SPORT  CAN DIDATE

EUROPEAN CITY OF SPORT  CAN DIDATE

101


102

BRUG 5: BELEVEN, BEWEGEN, ONTMOETEN… PLEZIER/FUN Beleven is een centraal thema. Niet iedereen

een tof vangnet vinden om regulier te blijven

hoeft in de hoogste afdeling te sporten.

sporten.

Essentieel is evenwel dat iedereen het gevoel krijgt: bewegen en sporten is tof, leuk, fun, en

Participatieve projecten, doelgerichte

dit zowel tijdens het competitiesporten als het

communicatie, uitdagende events,…

vrije sporten. De drop-out van jongeren moet

verschillende elementen kunnen het belevings-

verminderen. Jongeren die hun gading niet

gevoel intensifiëren.

vinden in het clubaanbod moeten in Kortrijk

Pijler 21 Laagdrempelige bewegingsevents

Pijler 23 Sporten beleven in de sportclub

Het vergt een inspanning maar het loont de moeite om vanuit de sportdienst enkele laagdrempelige sportevents te organiseren. Bossaball en Balls and Beats zijn twee heel concrete voorbeelden van hoe je jongeren enthousiast maakt om te bewegen. Niet de grootste technische vaardigheden maar wel de beleving is primordiaal. Het samen spelen zonder een grote competitiviteit aan de dag te leggen staat hierbij centraal. Dat dit veelal in cocreatie gebeurt met andere actoren is enkel een meerwaarde voor het event. Zo zal hedendaagse live muziek (DJ-set) van eigen bodem een upgrade betekenen voor de beleving, want de sfeer zit dan meteen goed en het speelt zich allemaal af in de leefwereld van jongeren.

Verenigingen worden gestimuleerd om een brede werking uit te bouwen, waar iedereen een plekje heeft. De clubs proberen niet alleen de actieve sporter maar ook de familieleden en vrienden bij de club te betrekken. Dit kan door het geven van bepaalde verantwoordelijkheden binnen de clubwerking maar evenzeer door gelijktijdig met de trainingsmomenten laagdrempelige beweegactiviteiten in te plannen. Het merendeel van de sportaccommodaties ligt in een parkomgeving en laat de combinatie met recreatieve activiteiten gemakkelijk toe. Zo heeft iedereen zijn beleefmoment, wat een sterker engagement met de club garandeert.

Pijler 22 Samen sporten Niet alleen voor de jongere is er een passend aanbod maar ook de jonge gezinnen wil de sportdienst bereiken. Ook hier is het motto samen sporten. Jonge ouders zien het als quality time terwijl het kind zelf het super vindt om samen met papa en mama te sporten. Dit gaat van leren zwemmen als baby en peuter tot samen in de sporthal ravotten door samen een klimparcours af te leggen, te bewegen op dansprikkels of te jongleren met een bal. Diezelfde filosofie trekt zich door in de beleving van het zwemmen in het openluchtbad waar jonge gezinnen kunnen intekenen op de animatie en geprikkeld worden om samen een leuke tijd te beleven bij spelletjes of eenvoudige sportvormen. Kortom, sporten heeft veel dimensies en het is kwestie van de juiste golflengte te zoeken om met een passend aanbod iedereen te enthousiasmeren. Het staat buiten kijf hoe belangrijk de communicatie hierbij is want elke doelgroep spreekt een eigen taal. De kunst bestaat erin om dezelfde taal te leren spreken zodat je effectief connectie kan maken. In een steeds veranderende wereld is dit een nooit aflatende opdracht.

EUROPEAN CITY OF SPORT  CAN DIDATE

EUROPEAN CITY OF SPORT 

Ambities - Zeven Bruggen en vijfendertig pijlers

CAN DIDATE

103


104

BRUG 6: INVESTEREN IN INNOVATIEVE EN DUURZAME INFRASTRUCTUUR Het is algemeen geweten dat ons klimaat aan

De Stad Kortrijk investeert in infrastructuur

Pijler 24 Duurzame sportinfrastructuur

Pijler 27 Het zwembad als energiehub

Innovatieve technieken worden in de stedelijke

De Stad Kortrijk bouwt een nieuw

sportaccommodaties geïmplementeerd,

zwembadcomplex om in te spelen op de diverse

zoals smart metering, warmterecuperatie op

noden van de groeiende populatie. Het complex

waterafvoer, LED-verlichting op basis van

dat zowel een sportief als een recreatief

sensoren, zonnepanelen,… Deze ingrepen

gedeelte krijgt, wordt het referentiezwembad

vereenvoudigen de exploitatie en bieden

van de Zuid-West-Vlaamse regio die 300.000

perfect sportcomfort op een energie-efficiënte

bewoners telt.

manier. Omdat samenwerking voor Kortrijk belangrijk

Pijler 25 Groene sportclubs

is, zowel binnen als buiten de eigen grenzen, werden de naburige gemeenten aangeschreven om mee in te stappen en op die manier samen een breder verhaal voor de regio te

De Kortrijkse sportdienst wil de ecologische

schrijven. Zwevegem maakte gebruik van deze

gedachte bij de clubs brengen. Er wordt een

opportuniteit. Deze buurgemeente bouwt,

stappenplan opgesteld om te duiden hoe de

binnen dezelfde DBFMO-overeenkomst, ook

clubs hun werking kunnen aanscherpen om te

een nieuw zwembad dat qua functionaliteiten

groeien naar een duurzame vereniging. Afval

volledig afgestemd is op dat van Kortrijk.

sorteren wordt de norm en verpakkingsafval voor drank wordt vermeden.

Dankzij een doorgedreven focus op duurzaamheid wordt in de zwemcomplexen

Specifiek voor de organisatie van evenementen

in Kortrijk en Zwevegem een ruim aanbod

is er reeds een eventscan die voor de clubs en

met een lange levensduur gecombineerd met

andere organisatoren als leidraad kan dienen.

een laag energieverbruik. De duurzaamheid vertaalt zich naast het aanbod ook naar de keuze van de materialen en de energie-

In haar sportbeleid en het beheer van de sport-

Pijler 26 Fietsen naar de sport

luchtbehandeling als de waterbehandeling worden de nieuwste technologieën gebruikt.

het veranderen is, vooral door de impact van

waarbij ecologie en innovatie onmisbare

infrastructuur kan de Stad bij uitstek duurzame

De fietsroutes richting alle sportcomplexen

mensen. De belangrijkste oorzaken liggen in

schakels zijn. Niet enkel het functionele

keuzes maken. De bestaande infrastructuur

worden verder verbeterd en bewegwijzerd, de

de steden, waar heel veel mensen samen leven:

element wordt meegenomen, maar evenzeer

energiezuinig uitbaten en waar mogelijk nog

fietsparkeerplaatsen worden in de omgeving

broeikasgassen uit mobiliteit, verwarming en

innovatieve tendensen op het gebied

meer gebruik maken van zonne-energie en het

van de ingang van het sportcomplex ingeplant.

koeling van woningen, maar ook van openbare

van energie, geïntegreerde architectuur,

efficiënt inrichten van sportoppervlakte.

gebouwen zoals sportinfrastructuur. Studies

milieuaspecten, publieke ruimte afgestemd op

voorspellen dat de meest dramatische effecten

de bewegingsnood van de inwoners,…

vriendelijkheid. Beide complexen zijn

EUROPEAN CITY OF SPORT  CAN DIDATE

luchtdicht en compact om het energieverlies te minimaliseren. Voor zowel de verwarming,

Zo zullen beide complexen een beperkte ecologische voetafdruk hebben.

Niet alleen de sportgebouwen bepalen de ecologische voetafdruk van de Kortrijkse

van klimaatverandering in steden zullen optreden. Omdat steden vaak zeer dynamische

De Stad Kortrijk engageerde zich in het

sportscene. De Stad wil ook heel gericht de

en innovatieve plaatsen zijn, kunnen ze deel

Plan Nieuw Kortrijk om een klimaatstad te

sporters stimuleren om ecosportief te sporten.

uitmaken van de oplossing in plaats van

worden, waar water en lucht zuiver zijn, waar

Het is dan ook de ambitie om het voor de

het probleem te zijn. In die zin is het uiterst

energiegebruik daalt, hernieuwbare energie

sporters zo gemakkelijk mogelijk te maken om

belangrijk dat de stadsorganisatie het goede

geproduceerd wordt en mobiliteit steeds

voor duurzaamheid te kiezen.

voorbeeld toont.

duurzamer wordt.

EUROPEAN CITY OF SPORT 

Ambities - Zeven Bruggen en vijfendertig pijlers

CAN DIDATE

105


Pijler 28 Masterplan voetbal Voetbal is in Kortrijk de sporttak die in clubverband het meest beoefend wordt: 27,2% van het totaal aantal sporters in de Kortrijkse sportclubs is lid van een voetbalclub. Net zoals bij de andere Kortrijkse sportverenigingen wenst de Stad de voetbalclubs maximaal te ondersteunen. Op aangeven van de voetbalclubs, focust de Stad zich vooral op het optimaliseren van het infrastructurele kader. Er werd een masterplan voetbal opgesteld dat de clubs toekomstperspectief geeft. Dit plan wordt over verschillende jaren uitgerold. In eerste fase worden nieuwe buitenkleedkamers op campus Lange Munte gerealiseerd. Daarnaast is het investeren in kunstgrasvelden essentieel. Deze terreinen zijn functioneler en kunnen efficiënter ingezet worden.

Pijler 29 Indoorsporten 106

Kortrijk telt heel wat sportclubs die actief zijn in de overdekte sportaccommodaties. De huidige sportinfrastructuur voldoet aan de algemeen geldende sporttechnische eisen voor alle indoorsporten. Voor de balsporten is sportcampus Lange Munte de perfecte accommodatie om basketbal, handbal, volleybal en badminton op internationaal niveau te spelen. Op vandaag ontbreekt er enkel een volwaardig uitgeruste turnhal en een specifieke gevechtssportsite waar zoveel mogelijk gevechtsdisciplines worden samengebracht. Gezien het succes van deze sporttakken en de vele beoefenaars zal hierop in de toekomst gefocust worden.

Pijler 30 Uitbreiden door samen te werken Het belang van sport en bewegen blijft stijgen en daarmee stijgt ook de vraag naar meer sportaccommodaties. Ook het onderwijs heeft een tekort aan sporthallen. De Stad Kortrijk sluit verschillende samenwerkingsovereenkomsten met scholen om hun sportinfrastructuur na de schooluren te gebruiken, wat bijzonder interessant is voor sportclubs maar ook voor het brede sportverhaal zoals sportkampen tijdens vakantieperiodes, kidssport onmiddellijk na de schooluren,… De aanwezige sportoppervlakte wordt op die manier maximaal benut.

Pijler 31 Samen renoveren en realiseren Sites worden ontwikkeld, bestaande gebouwen vragen nieuwe invullingen, de private markt toont interesse om allerlei sport- en beweegactiviteiten te commercialiseren, onderwijs zoekt naar verbreding,…: allemaal fenomenen die enerzijds bevestigen dat sport, bewegen en gezondheid breed gedragen zijn en fel gevraagd worden, en anderzijds dat er nog een tekort

EUROPEAN CITY OF SPORT  CAN DIDATE

aan mogelijkheden is om de nood aan sport- en bewegingsactiviteiten volledig in te vullen. De Stad staat open om vernieuwende projecten te ondersteunen en te faciliteren in een win-win overeenkomst. Een voorbeeld: de schoolsporthal van een bepaalde scholengroep wordt in erfpacht gegeven aan de Stad, waarbij de Stad investeert en de sporthal renoveert tot een opnieuw volwaardige sportzaal. De school zelf huurt de sporthal gedurende dezelfde periode (realisatie 2018).

EUROPEAN CITY OF SPORT  Ambities - Zeven Bruggen en vijfendertig pijlers

CAN DIDATE

107


108

BRUG 7: SPORT ONTMOET KUNST De urbanistische metamorfose van Kortrijk

Kortrijk wil een stad zijn met zin voor experiment,

vormt een uniek decor, een canvas voor creatieve

met veel ruimte voor durven. Een stad die focust

en interactieve interventies van beeldende

op maken en beleven.

kunstenaars. Creatie en de cross-overs tussen kunst, design, Zowel in de podiumkunsten, muziek als beeldende

ondernemerschap, en onderwijs onderscheiden

kunsten, is Kortrijk ambitieus. Het hernieuwde

Kortrijk van andere steden.

Kortrijk wil meer dan ooit een voedingsbodem zijn voor creatief talent, regionaal, nationaal

Het is dan ook de intentie om in 2018 te

en internationaal. De ligging van Kortrijk, in de

experimenteren rond het thema sport en

luwte van Gent-Antwerpen-Brussel, maar op een

(beeldende) kunst. De sportdienst wil de

boogscheut van Rijsel en Parijs, biedt kansen.

invalshoeken naar de sport verbreden. Samenwerken met kunstactoren kan een manier

Kortrijk is zich als Vlaamse poot in de

zijn om sport en bewegen anders te benaderen,

Eurometropool bewust van de meerwaarde van de

het belevingsaspect vanuit een ander perspectief

samenwerking met Noord-Frankrijk en Wallonië.

te zien met de bedoeling om ook nieuwe doelgroepen aan te spreken.

Ambities - Zeven Bruggen en vijfendertig pijlers

Pijler 32 PLAY De Stad Kortrijk wil in 2018 de grote tentoonstelling PLAY op poten zetten. PLAY gaat over het beleven van hedendaagse kunst in de openbare ruimte en belicht via creatieve ingrepen de stedelijke ontwikkelingen. Het thema spel biedt mogelijkheden op een toegankelijke tentoonstelling die een breed publiek aanspreekt. Beeldende kunst heeft het voordeel dat taal van ondergeschikt belang is. De tentoonstelling vormt een parcours in het stedelijke weefsel en wil mensen verbinden onder meer door de interactie tussen kunstwerk en publiek te stimuleren. De hoofdstructuur van PLAY wordt bepaald door een parcours van (vaak interactieve) installaties met een sterk visuele impact en geïnspireerd op spel en sport. De bedoeling is dat de bezoeker van de tentoonstelling zijn rol van passieve toeschouwer verlaat om - als acteur - voor een ogenblik aan een intense ervaring deel te nemen. Tot slot wordt er een kleine selectie documentaire films toegevoegd, die het fenomeen spel vanuit een humanistische, wetenschappelijke ooghoek ontleden. In deze tentoonstelling gaan kunst en bewegen hand in hand en wordt het publiek getriggerd om sport en bewegen vanuit een andere invalshoek te benaderen.

Pijler 33 Fototentoonstelling ‘Een halve eeuw sport in Kortrijk’ De Kortrijkse sportdienst bestaat in 2018 ongeveer een halve eeuw. In die periode is de sport enorm geëvolueerd, startend vanuit het faciliteren van de sportclubs naar het brede bewegingsverhaal. De vele sportclubs hebben in de voorbije decennia schitterende momenten beleefd. Samen met hen wil de Stad Kortrijk een fototentoonstelling organiseren waar het rijke sportverleden gepresenteerd wordt aan het brede publiek. Gelijktijdig wordt ook een fotografiewedstrijd georganiseerd waarbij sport belicht wordt op een heel moderne en kunstzinnige manier.

De combinatie van beide invalshoeken, verrijkt met een aantal interactieve elementen, zal ongetwijfeld leiden tot een verrassende tentoonstelling. .

Pijler 34 Sporters en kunstenaars verleggen hun grenzen Zowel in de sport als in de kunst gaat het om het verleggen van grenzen. De Kunstacademie Kortrijk met de afdeling tekenkunst gaat met de sportdienst de uitdaging aan om een project te ontwikkelen in de fitnesszaal van sportcampus Lange Munte. Er zal een interactie gecreëerd worden tussen sporters en kunstenaars, het lichaam bewegen en het vastleggen, het lichaam vorm geven door tekentechnieken en door fitnesstoestellen. In de fitnesszaal komen sporters om via specifieke krachtoefeningen hun lichaam te versterken. Daartegenover staan de kunstenaars die met snel schetsen het menselijke lichaam met zijn complexe vorm proberen vast te leggen. Het lichaam is een eindeloze inspiratiebron; bij iedere pose veranderen het silhouet, de lichtinval, de beweging, de balans, de proporties en de compositie. Na de confrontatie maken we van de snelle schetsen een aantal grotere kunstwerken die we later tentoonstellen in de fitnessruimte. Fantastisch hoe twee sectoren elkaar doen schitteren.

EUROPEAN CITY OF SPORT  CAN DIDATE

EUROPEAN CITY OF SPORT  CAN DIDATE

109


Geduldig opwarmen, even ter plaatse trappelen, inkomen met een schijnbeweging, vervolgens een venijnige rechtse hoek, de tegenstand doen wankelen, genadeloos en onverwacht uithalen, en tenslotte ontredderd tegen de vlakte gaan. Knock-out. Geen literatuurfanaat zal ontkennen dat schrijven net als boksen is, en minstens

Pijler 35 Een verbale knock-out

110

De titel spreekt voor zich en onderstaand fragment illustreert perfect de ontmoeting tussen sport (het boksen) en woordcultuur. Sport als kunst, kunst als sport. Met enkele treffende ontmoetingen wordt een brug geslagen tussen de twee dimensies. Pas aangestelde Kortrijkse Letterzetter Jonas Bruyneel, organisator van het woordfestival Memento, mag in maart 2018 een uppercut uitdelen. Poetry Slam, een kruising tussen literatuur en sport:

even pijnlijk. De littekens die woorden onderhuids achterlaten, vallen misschien minder op maar helen des te langzaam. Schrijven is topsport: afmattend voor geest en lichaam. Vandaar dat we in Kortrijk op het woordfestival Memento Het opzet? Twee boksers, twee poëten,

EUROPEAN CITY OF SPORT

één ring. Ronde na ronde wisselen ze



2018 ook de sportieve toer opgaan.

elkaar af, en gaan ze elkaar met taal en

CAN DIDATE

spierkracht te lijf. Het doel is eenvoudig: de tegenstander afmatten tot het zweet langs de slapen naar beneden gutst, en die met een stevige uppercut vloeren. Met vuisten of woorden. Sport en literatuur onder één dak, zowel fysiek als intellectueel tot het uiterste gaan; een beter recept voor een broeierige avond kan ik me niet indenken De letterzetter 2017-2019 Jonas Bruyneel

EUROPEAN CITY OF SPORT 

Ambities - Zeven Bruggen en vijfendertig pijlers

CAN DIDATE

111


Als schepen van sport engageer ik mij voluit voor de ambities die in het finale hoofdstuk worden geformuleerd. Hiervoor is er een draagvlak. Dit zijn geen wilde dromen maar het resultaat van het uitspreken van hernieuwde en in vele gevallen ambitieuze doelen die dichtbij in de toekomst liggen en dus realiseerbaar zijn. Het is het verder werken aan een stad waar sport een heel belangrijk speerpunt blijft met alle inherente nevendoelen (gezondheid, ecologie, maatschappelijk welzijn) die mee door andere sectoren worden naar voor geschoven. Sport is immers al een tijd geen gepolariseerd gegeven meer in de ontwikkeling die een gemeenschap/ community doormaakt. Het gebruikte beeld van de bruggen is hier sprekend en de ideale mindset om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Bruggen bouw je immers voor jaren ver met als doel verbindingen te maken, stabiliteit te geven,

112

structuur te geven aan verenigingen, scholen, mensen in hun vrije tijd, jong en oud. Bruggen zijn de moderne kathedralen van deze tijd waar het geloof in eigen kunnen als een religie door de aderen stroomt van wie deel uitmaakt van deze gemeenschap. Dit geloof is tastbaar en voelbaar in deze stad waar innovatie, verandering en ondernemingslust mantra’s zijn. Wij willen samen met onze inwoners werken aan een toekomst waarin sport haar bevoorrechte plaats behoudt en zelfs versterkt. Het label European City of Sport is hiervoor een perfecte gangmaker voor de komende jaren. Wij zijn ervan overtuigd dat Kortrijk een goede ambassadeur kan zijn voor de waarden waar - Europe voor staat. Wij dragen deze waarden al in ons en dragen deze graag uit naar al wie wil samenwerken om van onze stad een echte City of Sport te maken. Dank alvast om onze kandidatuur te willen aanvaarden. An Vandersteene, Schepen van Sport

Slotwoord

113


114

115

Bijlagen


SPORT INFRASTRUCTUUR

INDOOR ACCOMMODATIE

SPORT OUTDOOR OPPERVLAKTE ACCOMMODATIE

SPORT OPPERVLAKTE

1. STEDELIJKE SPORTCENTRA SPORTCENTRUM TER BIEZEN BISSEGEM

SPORTCENTRUM OLYMPIADEPLEIN MARKE

SPORTCENTRUM WEMBLEY HEULE

SPORTHAL PTI KORTRIJK grote zaal polyvalente zaal

sporthal clubhuis gelijkvl. clubhuis verdieping omnisportzaal

sporthal judozaal bovenzaal

966 m² 81 m²

924 m² 92 m² 63 m² 231 m²

1.154 m² 341 m² 60 m²

116 SPORTCENTRUM MIMOSA KORTRIJK SPORTCENTRUM LAGAEPLEIN HEULE SPORTCAMPUS LANGE MUNTE

SPORTCENTRUM WEIMEERSEN ROLLEGEM

SPORTHAL DRIE HOFSTEDEN KORTRIJK

Addendum | Sports infrastructure

SPORT INFRASTRUCTUUR

3 voetbalvelden 4 duiveltjesvelden 2 tennisvelden 4 petanquevelden

18.444m² 3.500m² 1.296m² 247.2m²

3 voetbalvelden omnisportterrein beach volleybal 4 tennisterreinen atletiekpiste joggingparcours 4 petanquevelden

15.309 m² 540 m² 220 m² 648 m²

3 voetbalvelden omniveld 4 tennisterreinen 2 gaaipersen joggingparcours atletiekpiste

18.444 m² 312 m² 648 m²

minivoetbalveld calisthenicsplein hindernissenparcours

800 m²

312 m²

sporthal polyvalente zaal

966 m² 150 m²

beach volleybalveld

sporthal polyvalente zaal

966 m² 252 m²

1 petanqueveld

zaal 1 zaal 2 zaal 3 zaal 4 zaal 5 4 squashzalen fitness 2 omnisportzalen

1.101,12 m² 919,08 m² 528 m² 576 m² 528 m² 249,6 m² 169 m² 534,68 m²

2 voetbalvelden kunstgras 2 voetbalvelden recrea voetbalveld 2 basketterreinen evenementenweide

grote zaal omnisportzaal

966 m² 126 m²

2 voetbalvelden duiveltjesveld 3 tennisvelden joggingparcours skatepark 5 petanquevelden

sporthal turnzaal

1.440 m² 480 m²

220 m²

INDOOR ACCOMMODATIE

SPORT OUTDOOR OPPERVLAKTE ACCOMMODATIE

sporthal fitness 2 squashzalen 1 klimmuur

1.150 m² 126 m² 125 m² 91 m²

groot bad instructiebad binnenpeuterbad buitenpeuterbad landkuil

250 m² 80 m² 37,5 m² 32 m² 15 m²

groot bad instructiebad peuterbad

350 m² 90 m² 50 m²

groot bad andere baden peuterbad

250 m² 80 m² 33 m²

2. STEDELIJKE ZWEMBADEN ZWEMBAD MIMOSA KORTRIJK

ZWEMBAD MAGDALENA KORTRIJK

ZWEMBAD LAGAE HEULE

ZWEMBAD ABDIJKAAI

3. VOETBALTERREINEN K.V.K. Jeugdacademie K.V.K. Guldensporenstadion WS Bellegem

12.000 m² 12.000 m²

KFC Aalbeke NS Heule SV Kortrijk

4. SCHOOLACCOMMODATIE 11.187 m² 875 m² 648 m²

SPORT OPPERVLAKTE

BASISONDERWIJS Sint-Paulus - F. de bethunelaan Sint-Theresia - Oudenaardsestwg. Sint-Theresia - Steenbakkersstraat t Fort - Plein t Fort- Plein Sint-Jozef - Groeningelaan Damiaanschool - Pottelberg OLV v Vlaanderen - Beverlaai De Levensboom - Bruyningestraat Vrije Kleuterschool Bissegem

198 m² 264 m² 144 m² 288 m² 147 m² 301,25 m² 525 m² 172,9 m² 216 m² 200 m²

diep bad fonteinbad fonteinzone

400 m² 625 m² 32 m²

4 voetbalterreinen 2 voetbalterreinen 2 voetbalterreinen duiveltjesveld 2 voetbalterreinen 2 voetbalterreinen 2 voetbalterreinen

25.717 m² 13.809 m² 11.508 m² 875 m² 9.396 m² 10.931,11 m² 11.606 m²

117


SPORT INFRASTRUCTUUR

SPORT OUTDOOR OPPERVLAKTE ACCOMMODATIE

‘t Biekorfje - Aalbeke Basisschool Kinderland Sint-Amand ZUID Sint-Amand NOORD Pius X Gemeentelijke basisschool - Kooigem Vrije Centrumschool Marke Vrije Centrumschool Marke - kleuterbos Vbs Spes Nostra Koffiestr. Vbs Spes Nostra Schoolstr. Vbs De Watermolen Vbs St.-Katrien ‘t Senter

197,47 m² 200 m² 260 m² 120 m² 120 m² 189 m² 216 m² 144 m² 264 m² 252 m² 200 m² 240 m²

SECUNDAIR ONDERWIJS Don Boscocollege Guldensporencollege Kaai

800 m² 629 m²

Guldensporencollege Plein Guldensporencollege Zuid Leielandscholen campus O.L.V. Vlaanderen Kortrijk Leielandscholen campus Sint-Niklaas Kortrijk Leielandscholen campus Sint-Theresia Kortrijk

118

INDOOR ACCOMMODATIE

Leielandscholen campus Stella Maris Kortrijk Spes Nostra Heule VTI Kortrijk KTA Drie Hofsteden KTA Drie Hofsteden Ter Bruyninge

240 m² ± 1000 m² 287,3 m² 700 m² 200 m² 420 m² 106,96 m² 242 m² 205 m² 360 m² 1350 m² 1.481,37 m² 495.97 m² 403,49 m²

SPORT OPPERVLAKTE

SPORT INFRASTRUCTUUR

5. PRIVÉ INFRASTRUCTUUR BOWLING Bowling Pottelberg Bowling Sunset Bowling De Max! FITNESSCENTRA De Kaai Jims Fitness Basic-Fit Kortrijk Oxygen Fitness MANÈGE Epona Saeftinghe Ruitersclub Leiedal TENNIS De Egelantier KICKBOX Team Bushido PETANQUE PC Kortrijk PRIVÉ-CLUBS Wikings Saint-Georges KLIMMEN Blueberry Hill MINIGOLF Minigolf Overleie

BIJKOMEND TELT KORTRIJK MEER DAN 200 GROENE SPEEL EN/OF BEWEEGPLEKKEN WAAR KINDEREN, JONGEREN, VOLWASSENEN BEWEGEN, BELEVEN EN ELKAAR ONTMOETEN

Addendum | Sports infrastructure

119


EVENEMENTENKALENDER 2014-2015-2016 EVENEMENTEN

2014

2015

2016

JANUARI Jeugd minivoetbaltornooi WDP Minivoetbaltornooi SV Kortrijk WDP familievoetbaltornooi Indoor voetbal duiveltjes tornooi KRC Jeugdtornooi KSV Heule KTVK turnwedstrijd niveau B

CATEGORIE

120

Kennismakingsweek Sport in Kortrijk

AANTAL LEDEN PORTCLUBS 2016

Interscolaire zwemwedstrijd jongens lager onderwijs West-Vlaams Karatekampioenschap Kortrijk Karate Academie SVS secundair badmintontornooi

Heren - 18 jaar

3.685

Dames - 18 jaar

1.977

Recrea turnwedstrijd KTVK

Heren + 18 jaar

5.938

Ouders & kinderen samen actief Sportplus VZW

Dames + 18 jaar

1.604

JOKA tornooi karate

55+

1.023

Personen met een beperking

289

Mountainbike Velofollies

EVENEMENTEN FEBRUARI Korfbalinterland SVS interscolair dansevent

CIJFERS VZW SPORTPLUS 2016 Aantal abonnementen

3.088

Vakantiekampen 2016

7.582

Cursussen volwassenen

2.564

Kids/jongeren cursus

3.521

Honkietonkie SVS Schieting Koninklijke handbooggilde Sint-Sebastiaan West Vlaams kampioenschap karate Peanuts basketbal speeldag SVS interscolaire trefbaldag

KZK Meeting

BEZOEKERS 2016

Addendum | Sports infrastructure

West-Vlaams Karatekampioenschap

Bezoekers Sportcentra

936.565

Bezoekers zwembaden

459.692

Bezoekers outdoor

511.000

WDP familievoetbaltornooi Minivoetbaltornooi Ter Biezen Kinderen en Ouders samen actief

121

2014

2015

2016


KZK Meeting

Derby en benefietactie Marke Webis

“springen, werpen en lopen”

KXK Benjamins en Eendjestornooi

KDK Examen duikinstructeur

Kinderen en Ouders samen actief: “Balbehendigheden”

Nationale speeldag badminton Lebad

EVENEMENTEN

Europees karatekampioenschap

Interscolaire zwemwedstrijd meisjes lager onderwijs

122

Addendum | Event calendar 2014 - 2015 - 2016

2016

Snelcursus Hoger redder

SVS handbalfinales

MAART

2015

APRIL

K-BTK peanuts basketbaltornooi

EVENTEMENTEN

2014

Guy Dorchin atletiek meeting 2014

2015

2016

Verada Follens wielerclassic

Rolstoelbasket

Doortocht Ronde Van Vlaanderen

Doortocht Kuurne-Brussel-Kuurne

Zwemwedstrijd BOAS

Clubdiner Marke Webis

Wielerwedstrijd

Wandeltocht ”De Kindervriend”

Slotspeeldag Kortrijk Sport CB – Melco Ieper

Wielerwedstrijd

Wielerwedstrijd

SVS Honkietonkie

Familie tornooi Kubb De Smisse

Turnfeest KTVK

VTK familievolleybaltornooi

Wielerwedstrijd

Olympus Marke vriendjesdag

beker van Vlaanderen basketbal

Loopinstuif

Interscolaire voetbalwedstrijd SVS

Rolhockeytornooi Hannes

Student Midnightswim

KFC Marke paasvoetbaltornooi

Rollerparade

OINK minivoetbaltornooi

OINK minivoetbaltornooi

Voetbaltornooi U10 & U11 KRC

Nationale bijscholing badminton

Wielerwedstrijd: 62e witte donderdagprijs

SVS interscolair trefbaltornooi

Rugbyclub Curtruycke Vlaamse jeugddag

KFC Marke paasvoetbaltornooi

Paas jeugd voetbaltornooi KFC Marke

RDK provinciaal kampioenschap reddend zwemmen

Peanuts tornooi basketbal Kortrijk

SVS interscolair dansevent

Stedelijke bijscholing redders

Mountainbiketocht : de watermolentocht

Atletiek meeting regionaal

Interscolaire zwemwedstrijd meisjes lager onderwijs

Provinciale bijscholing redders

123


K-BTK jeugdbasketbaltornooi

K-BTK jeugdbasketbaltornooi

Pistemeeting ABM

Rollerparade

Nationale bijscholing badminton

Sport@Kortrijk

EVENEMENTEN

2014

2015

2016

World League Dragons

MEI

Verziekingen

Jeugdtornooien Olbak Bissegem

Kleutersportdag VCSM

Mountainbiketocht

Tafeltennis clubtornooi RTTK

KRC voetbaltornooi

Wielerwedstrijd

Nachtminivoetbaltornooi WDP

Johan Museeuw Clasic

BK Dursin

Wielerwedstrijd

Verada Follens Classic + recreatieve fietstocht Tinekescross

124

EVENEMENTEN

West Vlaams atletiek kampioenschap kadetten en scholieren

Snelcursus Hoger redder

Wielerwedstrijd

Belgisch Kampioenschap Volleybal politie

Blooper minivoetbaltornooi WDP

Mydibel cycling classic

Kortrijk Loopt

Kortrijk loopt

Voetbaltornooi U12 & U13 KRC

Minivoetbaltornooi KMVV

BTK Slottornooi – BTK slothappening

Kennismakingsweek: “Breng je vriendje mee”

KMVV minivoetbaltornooi

Fiestrally Vlas

Oefeninterlands Red Dragons

Hoge Kouter Zomerfeest

Loopwedstrijd Pius-X-Runcomité

World League Volleybal

Petanquetornooi De Haerne

DAS

Best shows Team finale Kon. Turnvereniging Kortrijk

WDP nachttornooi minivoetbal

Dansoptredens Lange Munte

Kidssportdag Sportplus

Sportdag BUSO De Kouter

Color Dance

Wielerwedstrijd

Rollerparade

Wielerwedstrijd

Bossuwérun

Pistemeeting ABM

Atletiek meeting Paul Vanwalleghem

World League Volleybal België - Australië

Wielerwedstrijd Midzomerrun

Addendum | Event calendar 2014 - 2015 - 2016

2014

2015

2016

JUNI

125


3 on 3 basketbal

Rollerparade

Euroclassic

Rugbyclub Curtruycke Beker van West-Vlaanderen

World league Red Dragons

Mardavo

Opening Abdijkaai

Volleybaltornooi Bidavo

Zomerfeest De Hoge Kouter

Guldensporencup

Wandeltocht “Voettocht der vlasstreek”

West-Vlaanderen Cycling Tour

Recreatieve fietstocht

Guldensporencup handbal Apolloon

EVENEMENTEN

2014

2015

2016

Wielerwedstrijd

JULI

Voettocht der Vlasstreek

BK Triatlon-Duatlon

VT Marke Webis volleybaltornooi

Slag der Weimeersen minivoetbal WDP

ATSK internationaal voetbaltornooi

BONK

Volleybalweekend Kortrijkse clubs

Kubb tornooi De Smisse

126

EVENEMENTEN

Wandeltocht

SVS Veldloop

Wielerwedstrijd

Openingsweekend K-BTK

Wandeltocht Dwars door Bellegem

Openingsweekend Volleybal

VTS opleiding: snelcursus Hoger redder

Blommegemloop ABM

Gulden Sporen atletiekmeeting

Wielerwedstrijd

Wielerwedstrijd

Autovrije zondag

Wielerwedstrijd

Wielewedstrijd

Wielerwedstrijd

BIDABO volleybaltornooi

EVENEMENTEN KWK Waterpolotornooi Minivoetbaltornooi Quo Vadis Wielerwedstrijd Kortrijk Koerse Alcatraz Atletiek meeting Provinciaal Kampioenschap aflossing Wembleyloop Addendum | Event calendar 2014 - 2015 - 2016

SEPTEMBER

Vlasloop

AUGUSTUS

127

Wielerwedstrijd

Turnwedstrijd

2014

2015

2016

Stratenloop Levensloop Volleybaltornooi Volleybaloverleg Gratis kennismaking zwembaden… Wielerwedstrijd Wielerwedstrijd De Rollebollers: petanquetornooi

2014

2015

2016


Levensloop stichting tegen kanker

SVS interscolair rugbytornooi

Jeugdsportfeesten

Kinderen en Ouders samen actief: “Klimmen en klauteren”

Interscolaire veldloop lagere scholen SVS

KZK Meeting

Regionale atletiekmeeting

ABM 11 novembercross

Atletiek jeugdmeeting

Ravotnamiddag jeugdbewegingen

Wielerwedstrijd

Handbal interland België-Tsjechië

KZK Meeting

IS zwemwedstrijd secundair onderwijs

Bruggenloop

OINK minivoetbaltornooi

Wielerwedstrijd

IPT handbal

EVENEMENTEN

2014

2015

2016

Minivoetbaltornooi Oink Events

OKTOBER

Danskampioenschap Dursin

Zwembaddagen

Olympia Flanders Synchro

Keizerschieting Willem Tell

128

EVENEMENTEN

KFC Marke: vaders aan de aftrap

Mountainbike Toertocht De Platse

Kubb tornooi

Volleyjeugdtornooi Mardavo

Griezelzwemmen

Zaalvoetbaltornooi De Haerne

Hinderniszwemmen

Winterkaai: winterevent Abdijkaai

Testdag Atletiek achtergestelde jeugd

Familie minivoetbaltornooi WDP

Olympia wedstrijd

X-mas Tournament

EVENEMENTEN West-Vlaams badmintonkampioenschap Vlaams kampioenschap badminton Student midnight swim Regionale jeugdtraining karate Kickboxgala Bushido 11 novembercross ABM Griezelzwemmen Zwembaddagen Addendum | Event calendar 2014 - 2015 - 2016

DECEMBER

Vlaamse Karatekampioenschap

NOVEMBER

129

Griezelzwemmen. Discoswim voor jongeren

Wielerwedstrijd Eurometropol

2014

2015

2016

Indoortornooi duiveltjes KRC KZK Meeting KDNS minivoetbaltornooi KWK driehoekstornooi Hockey Interland Jeugdvoetbaltornooi NS Heule Premeniemen volleybaltornooi Internationaal X-mas jeugdbasketbaltornooi Wandeltocht Kortrijk feëeriek

2014

2015

2016


EVENEMENTENKALENDER 2017-2018 ORGANISATIE

EVENEMENTEN 2017

NoNonsense BVBA

Challengerun

WTC De Pelikaan

Mountainbike Velofollies

SVS

Interscolaire zwemwedstrijden

Kon. Sporting club Kuurne vzw

Kuurne-Brussel-Kuurne

WSK Marke

Wintertocht

Sportdienst en sportraad Kortrijk

Sportgala Kortrijk

Sportdienst en sportraad Kortrijk

Sportkaffee voor vrijwilligers

SVS

Interscolaire zwemwedstrijden

vzw Sportplus

Alles met de bal: kinderen en ouders samen actief

Vlaams Basketbal Liga Belgian Cats

Voorbereiding EK

Atletica

BK Sport Aerobics

Heule rondt

Koers Grote Prijs Tineke van Heule Dames

ISB

ISB Congres

Johan Mestdag

Mountainbike Watermolentocht

Dansschool Dursin

Dursin Dans

WSK Marke

Wandeltocht de Kindervriend

Cycling club Royal Sports club Bissegem

Elite zonder contract & Beloften

vzw Sportplus

Knuffel en acrobatiespelen: kinderen en ouders samen actief

vzw Kangarooz

Kortrijkse rollerparades

Buiten Bewegen

Buitenspeeldag

Tombroek Koerse

Wielerwedstrijd

vzw Sportplus

Spitter, spetter, spatter: kinderen en ouders samen actief

WC ‘t Streuvelke

Wielerwedstrijd

KSV Bellegem

Wielerwedstrijd

KSV Bellegem

Wielerwedstrijd

2017

2018

JANUARI

FEBRUARI

130 MAART

APRIL

Addendum | Event calendar 2014 - 2015 - 2016

131


ORGANISATIE

EVENEMENTEN 2017

Wandel mee

KTDC

Kortrijkse Triatlon & Duatlon

Buiten Bewegen

BK Bubbleball

WSK Marke

Voettocht der Vlasstreek

KBTK Kortrijk

Girls Got Game

vzw Sportplus

Summerdance

Buiten Bewegen

Yogadag

Sportkomitee Heule

Wielerwedstrijd

WC Aalbeke

Wielerwedstrijd

KSV Bellegem

Koers der dorpelingen

vzw Kangarooz

Kortrijkse rollerparades

Volley Vlaanderen

World league Red Dragons

WC Aalbeke

Wielerwedstrijd

Youth department

Urban Waves

Team Verada Follens

Verada Follens Classic

Kon. Sporting sport atletiek

Guldensporenmeeting

Sportplus vzw

Sport@Kortrijk

Volley Vlaanderen

Europees Kampioenschap jeugdvolleyball

HBC Apolloon

Beachhandbal

Sportizon NV

3on3 nationaal Masters

RC Curtrycke

Beachrugby

Comité Dwars door Bellegem

Dwars door Bellegem

Volleyteam Kortrijk

Beachvolleyball

Comité Kortrijk Gordelt

Kortrijk Gordelt

Buiten Bewegen

Pop-up Kubb

KWK

Waterpolotornooi Abdijkaai

Springbok Buddy Run

Springbok Coaching

Ruben Depaepe

Run der Dorpelingen

Vlaams Basketbal Liga Belgian Cats

Voorbereiding EK

WC Sport en Nering Kooigem

Wielerwedstrijd

ORGANISATIE

EVENEMENTEN 2017

Buiten Bewegen

2017

2018

MEI

132

2018

JULI

AUGUSTUS

JUNI

Addendum | Event calendar 2017 - 2018

2017

KSV Bellegem

Wielerwedstrijd

KSV Bellegem

Wielerwedstrijd

Golazo/Sportplus

Kortrijk Loopt

Buiten Bewegen

Balls & Beats

vzw Kangarooz

Kortrijkse rollerparades

vzw Kangarooz

Kortrijkse rollerparades

Vlaamse Volleybal Bond

Poules EK volley dames

WC Sport en Nering Kooigem

Wielerwedstrijd

NoNonsense BVBA

Midzomerrun

vzw Kortrijk Koerse

Kortrijk Koerse

Sportdienst Kortrijk

Huldiging sportpersoonlijkheden onderwijs

Lies Deruddere

Wembleyloop

Sportdienst Kortrijk

Huldiging kampioenenploegen

WTC De Pelikaan Bellegem

Mydibel Cycling Classic

Tombroek Koerse

Tombroek Koerse

Koninklijke vzw Tinekesfeesten

Tinekesrun

Sportkomitee Heule

Wielerwedstrijd

Sportdienst Kortrijk

Feestelijke opening Abdijkaai

WC Aalbeke

Wielerwedstrijd

vzw Sportplus

Kidssportdag

Buiten Bewegen

Autovrije zondag

KBVB

Belgian Cats oefenwedstrijden

vzw Kangarooz

Kortrijkse rollerparades

Provincie West-Vlaanderen

DAS beurs (DOE-AAN-SPORT beurs)

WC Bissegem

Wielerwedstrijd

SEPTEMBER

133


INHOUDSTAFEL

EVENEMENTEN 2017

ORGANISATIE

2017

2018

Voorwoord .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 Wielerwedstrijd

Comité Bruggenloop

Blommeghemloop Marke Motivering kandidatuurstellingAB‘European city of sport 2018’......................................................... 6 Stichting tegen kanker OKTOBER

KZK Sportbeleid Kortrijk

NOVEMBER

Levensloop

Kortrijk, Stad aan de Leie, stad met 7 bruggen .................................................................................................................................. 8 KZK Meeting .........................................................................................................................................................................................................................................................

20 Klimmen en Klauteren: kinderen en ouders samen Intro .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 22 vzw Sportplus actief Sportinfrastructuur in Kortrijk ............................................................................................................................................................................................................................. 26 Sportdienst en sportraad Kortrijk Huldiging kampioenen individuele sporten Geografische spreiding ........................................................................................................................................................................................................................... 27 Specialisatie .............................................................................................................................................................................................................................................................. 28 vzw Olumpia AB Marke

Verbreding: Flanders Synchro Open De stad zelf, ‘de omgeving als infrastructuur voor de vrije sporter’ .......................................................................... 30 11 Novembercross Fietsnetwerk ............................................................................................................................................................................................................................................................. 31

................................................................................................................................................................. 32 WTC De Platse Europees project PROFIT: sportfieldlabs WTC De Platse Offroad Samenwerkingsvormen ....................................................................................................................................................................................................................... 34 Leiebadminton Duurzaamheid en innovatie ......................................................................................................................................................................................................... PK badminton 36

Sport combinatie? Niet Vlaamse Basketbal Ligaen kunst, een vreemde Voorbereiding EK in Kortrijk ..................................................................................................... 37 Onderhoud en investeringen ..................................................................................................................................................................................................... 38 Sportplus vzw Griezelzwemmen Mensen naar de sport en sport naar de mensen .............................................................................................................................................................. 40 Sportplus vzw +Sportclubs, kortrijk Student cityweefsel, hoeksteen Student Midnight Swim sociaal van het sportbeleid ................................................................................................ 41

134

Belgian Cats DECEMBER

Breed en sociaal gedragen sportaanbod ............................................................................................................................................................... 48 EK wedstrijden Sensibiliserende campagnes en sportevents ................................................................................................................................................. 56

Sport als citymarketinginstrument ................................................................................................................................................................................... 68 BB Projects Mastournament Toegankelijke sportinfrastructuur en Xsporten bewegingsinitiatieven ................................................................................... 74 Betaalbaarheid ..................................................................................................................................................................................................................................................... 77 Wandelclub Marke WSK Kortrijk Feeëriek Bereikbaarheid ..................................................................................................................................................................................................................................................... 77 NoNonsense BVBA Glow Run Beschikbaarheid ................................................................................................................................................................................................................................................ 78 WC Aalbeke Winterwandeling Bruikbaarheid ......................................................................................................................................................................................................................................................... 78 Begrijpbaarheid .................................................................................................................................................................................................................................................. 79 Werpen, springen en lopen: kinderen en ouders vzw Sportplus Communiceren op maat ............................................................................................................................................................................................................................................... 80 samen actief Eigentijds communiceren met mediamix, een evolutief proces ................................................................................... 81 Communicatieplan

.......................................................................................................................................................................................................................................

84

Buiten Bewegen* Relaties met lokalen en bovenlokale sportactoren ........................................................................................................................................................ 86 *Het programma van de campagne Buiten Be-

Ambities – 7 bruggen en 35 werven 88 wegen ............................................................................................................................................................................... varieert jaar per jaar. De kalender/events worden telkens bekend gemaakt aan het publiek Brug 1: gedrevenheid om iets te bereiken .................................................................................................................................................................................... 92 vanaf februari. De verschillende specifieke pop-ups worden in de loop van het jaar ontwikkeld. Vaak Pijler 2: Sterke clubs vereisen competente trainers, coaches,... wordt ingespeeld op opportuniteiten en ideale Pijler 3: Opendeur omstandigheden. Pijler 4: Ouders informeren Pijler 1: Kortrijk, one team

Pijler 5: Topsportevents Pijler 6: Innovatieve sport- en beweegvormen InhoudstafelAddendum | Event calendar 2017 - 2018

135 135


Grote Markt 54, B-8500 Kortrijk www.kortrijk.be