{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

SPEK fakta

2014

KUINKA PALJON KANSALAINEN MAKSAA JULKISISTA TURVALLISUUSPALVELUISTA? Julkisten turvallisuuspalveluiden tehtävänä on yhtäältä ennaltaehkäistä ja torjua rikoksia, onnettomuuksia sekä Suomeen ja sen väestöön kohKuvio 1. Veronalaiset tulot vuosina 2011 ja 2010 distuvia uhkia (tai muita vastaavia häiriöitä*). Toisaalta julkiset turvalliMrd € 140 suuspalvelut suojelevat ja pelastavat ihmisiä, omaisuutta sekä ympäristöä onnettomuus- ja vaaratilanteissa. 120 7,79 mrd €

*

6,91 mrd €

100

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010.

** Sivun tiedot perustuvat julkaisuun: Määttälä, Jaana (2014): Julkiset turvallisuuspalvelut ja tuloverotus. Pääomatulot Veronmaksajan näkökulma. SPEK tutkii 6. Ansiotulot Tampere: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry.

Julkisina turvallisuusviranomaisina on tässä tarkasteltu pelastustoimea, 80 poliisitoimea, rajavartiolaitosta, tullia, puolustusvoimia sekä yleisesti lii60 108,16sisäisen mrd € 112,99 mrd € turvallisuukennetoimintaa**. Kyseiset viranomaiset edistävät 40 den ylläpitämisen tavoitetta tiiviissä yhteistyössä. 20 2010

2011

Kuvio 2 Julkisyhteisöjen perimät verot ja maksut %

100 80

Sosiaaliturvarahastot

60

Puolustusvoimat, Helsingin pelastuslaitos ja Liikenneturva.

0

Paikallishallinto

40

Valtionhallinto

20

Miten veroeuro jakautuu 0 2010 eri julkisen sektorin tehtäville? Julkisyhteisöjen menot:*

Kuvio 3 Veroeuron jakautuminen julkisen sektorin tehtäviin 12 snt

13 snt

2011:

104,3 miljardia euroa 2010:

2011

Yleinen julkishallinto

14 snt

Koulutus

Elinkeinoelämään liittyvät asiat 9 snt Puolustus 3 snt Yleinen järjestys ja turvallisuus 3 snt Virkistys ja kulttuuri sekä uskonnollinen toiminta 2 snt Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 1 snt Ympäristönsuojelu 0,5 snt

Terveydenhuolto

99,7 miljardia euroa * Selvityksessä sovellettu julkisen sektorin tehtäväluokitus perustuu Euroopan kansantalouden tilinpidon (EKT95) tehtäväluokitukseen, COFOG (Classification of the Funtions of Government), joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia (Tilastokeskus 2001).

Sosiaaliturva

43 snt

Taulukko 4 Keskimääräisen palkansaajan maksaman tuloveron kohdentuminen viranomaisten turvallisuuspalveluihin

178,40 €

49,00 €


Kuvio 2 Julkisyhteisöjen perimät verot ja maksut

565 € 100

%

80

julkisiin turvallisuuspalveluihin keskimääräisen palkansaajan tuloverosta Sosiaaliturvarahastot

60

Paikallishallinto

Keskimääräisen suomalaisen palkan 40 Valtionhallinto saajan vuotuinen 6 600 euron valtion ja Sosiaaliturva kunnan tuloverotuksessa kerätty sum20 Terveydenhuolto ma jakautuu eri julkisten palveluiden Yleinen julkishallinto 0 kesken. Koulutus 2010 2011 Julkiset turvallisuuspalveluiden meElinkeinoelämään liittyvät asiat not muodostuvat julkisen sektorin yleiPuolustus sen järjestyksen ja turvallisuuden (poKuvio 3 Veroeuron jakautuminen julkisen sektorin tehtäviin Yleinen järjestys ja turvallisuus liisi, pelastustoimi ja rajavartiolaitos), Virkistys ja kulttuuri sekä uskonnollinen toiminta puolustuksen,13elinkeinoelämään liitty12 snt snt Asuminen ja yhdyskuntapalvelut vien asioiden (liikenne) sekä yleisen julYleinen Ympäristönsuojelu kishallinnon menoista (tulli). julkisKoulutus hallinto

14 snt

Yhteensä

Terveydenhuolto

31,2 €

Sosiaaliturva

14,2 %

938,1

13,2 %

872,0

11,7 %

772,9

8,75 %

578,0

2,7 %

178,4

2,7 %

178,4

2,2 %

145,3

1,0 %

66,1

0,50 %

33,0 6 606,1

keskimääräisen palkansaajan tuloverosta 43 snt

Poliisi

Pelastus 31,20 € Rajavartiolaitos 15,50 € Tulli 10,50 €

Liikenne 280,80 €

Lisätietoja: www.spek.fi/julkaisut

2 843,9

pelastustoimen palveluihin

49,00 € Puolustus

euroa (€)

43,05 %

Elinkeinoelämään liittyvät asiat 100,0 % 9 snt Puolustus 3 snt Yleinen järjestys ja turvallisuus 3 snt Virkistys ja kulttuuri sekä uskonnollinen toiminta 2 snt Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 1 snt Ympäristönsuojelu 0,5 snt

Taulukko 4 Keskimääräisen palkansaajan maksaman tuloveron kohdentuminen viranomaisten turvallisuuspalveluihin

178,40 €

Osuus (%)

Palkansaajan julkisiin turvallisuuspalveluihin kohdentuvista tuloveroista lähes puolet kohdentuu liikennetoimintaan (49, 7 %). Puolustustoimintaan tuloverosta kohdistuu noin kolmannes (31,5 %). Loppu viidennes jaetaan poliisin, pelastuksen, rajavartiolaitoksen sekä tullin palveluiden kesken.

Profile for Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

SPEK tutkii 6 tietosivu  

SPEK tutkii 6 tietosivu  

Profile for spek_ry