Flyer - Granskningslista för säkerhet i hemmet

Page 1

S

G

N

Granska den grundläggande säkerheten hemma och hos dina närmaste.

LA

Granskningslista för säkerhet i

TION I FIN

VÄGLEDE R

SA

SPEK SPEK

HEMMET

OR

D

AN

S CENTRAL

NI

DDNINGSBR

EN

A

CH


Vi rekommenderar att du utför granskningen en gång i året eller när omständigheterna eller hälsotillståndet väsentligt ändras.

Granska den grundläggande säkerheten hemma och hos dina närmaste. Använd

granskningslistan nedan. Listan innehåller de vanligaste säkerhetsbristerna och åtgärderna för att avhjälpa dem. Så här hittar du svagheterna i hemmets säkerhet och får dem avhjälpta, så att du kan bo säkrare. Som en följd blir brandsäkerheten bättre och olyckorna i hemmet färre.

Granskningslistan

lämpar sig för granskning av alla hem. Den rekommenderas särskilt för äldre och minnessjuka, och för deras anhöriga, närståendevårdare och professionella hemvårdare.

Granskningslistan finns att få både i tryckt och elektroniskt format. Listan är fritt tillgänglig och får kopieras och distribueras utan begränsningar.

Tips! Gå igenom en av granskningslistans punkte r varje gång som ni dricker morgo nkaffe. Efter en månad är alla punkterna avklarade, varefter hemmet är tryggt att bo i.


Granska ditt eget eller en närståendes hem Gå igenom listan punkt för punkt. Det

är bra att göra granskningen tillsammans med den boende och dennas närstående, eller med närståendevårdaren eller hemvårdaren.

Lägg märke till att en granskning inte

endast innebär att man kontrollerar situationen, utan också rättar till bristerna! Om en punkt i granskningslistan är i skick kryssar du ok i rutan och går vidare till nästa.

Om

du upptäcker en säkerhetsbrist, ska den åtgärdas med en gång. Om en omedelbar reparation inte är möjlig, ska du anteckna i listan vem som

utför den och när detta sker. Säkerhetsbristen kan till exempel åtgärdas av en närstående eller av fastighetsservicen.

En reparation kan också innebära att

du beställer en reparatör eller elektriker, köper förnödenheter eller säkerhetsutrustning, med mera. I ett sådant fall ska du också tänka på hur reparationen finansieras. Vid behov bör du kontakta socialtjänsten.

Utför eller beställ de nödvändiga reparationsåtgärderna så snart som möjligt.

Anmälningsskyldighet Om

en myndighet eller till exempel hemtjänstpersonalen upptäcker en tydlig brandrisk eller annan tydlig risk för olyckor i den boendes hem, måste detta åtgärdas och situationen rättas till. Om situationen av någon anledning inte kan åtgärdas, måste socialjouren eller räddningsmyndigheten informeras.

Anmälningsskyldigheten

fastställs i både socialvårdslagen och äldreoms­ orgslagen (socialvårdslagen 1301/2014, 35 §, äldreomsorgslagen 980/2012, 25 §.

Anmälan till räddningsverket grundar sig på räddningslagen (379/2011, 42 §).

Vid behov måste social- och räddningstjänsten samarbeta för att lösa problem med bostadssäkerheten.

Anmälningsskyldigheten

gäller alla myndigheter, oavsett eventuell tystnadsplikt. En anmälan kan också göras av en annan person som upptäcker att säkerheten för den boende äventyras.

Ibrådskande fall är det bäst att göra

anmälan per telefon. Kontakta det lokala räddningsverket eller socialjouren för mer information.


Säkerhet bygger på samarbete! Samarbetet kan från fall till fall innefatta den boende, anhöriga och närstående,

hemvården, fastighetsunderhållet, socialtjänsten och diakonin. Alla kan utveckla sin egen säkerhetskunskap, lära sig att identifiera och erkänna risker, samt för egen del och tillsammans med andra förebygga risksituationer och olyckor. Använd granskningslistan för att identifiera riskerna. Du får mer information om säkerhet i hemmet, i din vardag och i ditt boende genom att kontakta socialtjänsten och räddningstjänsten i ditt område. Mer information om boendesäkerhet och säkerhetsutbildning:

www.spek.fi Information på nätet: Information för särskilda grupper om säkerhet i vardagen och i boendet: www.spek.fi/OTE Tillgänglighetskartläggningar: www.esteeton.fi Guide för hemsäkerhet: www.kodinturvaopas.fi Reparationsrådgivning: https://vtkl.fi/pa-svenska Information om olyckor i hemmet och förebyggande av sådana, samt granskningslistor: https://www.kotitapaturma.fi/sv/ Säkerhet på klarspråk: https://selko.fi/aihe/turvallisuus/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.