14.2.2017 Lausunto Puolustusvoimista annetut lait, aluevalvontalaki ja asevelvollisuuslaki

Page 1

Lausunto 14.2.2017

Eduskunta Hallintovaliokunta HaV@eduskunta.fi

Viite HaV:n lausuntopyyntö 3.2.2017 HE 94/2016 vp.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön lausunto hallituksen esityksestä 94/2016 vp laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK) on perehtynyt lausunnolla olevaan hallituksen esitykseen ja pitää sitä perusteltuna. Esitetyt uudistukset täydentävät ja selkeyttävät puolustusministeriön hallinnonalan toimivaltuuksia kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen tilanteissa ja poistavat mahdollisessa soveltamistilanteessa tulkintaepäselvyyksiä. SPEK pitää perusteltuna sisäministeriön esityksestä tehtyä täsmennystä siitä, että avun tulee kuulua Puolustusvoimien toimialaan. SPEK yhtyy sisäministeriön näkemykseen siitä, että puolustusministeriön toimialalla tapahtuvat kansainvälisen avun tilanteet ovat luonteeltaan sellaisia, että lainsäädännön tarkkarajaisuuden merkitys korostuu. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Marko Hasari toimitusjohtaja

Karim Peltonen varautumisjohtaja