14.2.2017 Lausunto Kansainvälinen avunanto ja vastaanottaminen

Page 1

Lausunto 14.2.2017

Eduskunta Hallintovaliokunta

HaV@eduskunta.fi Viite: HaV:n lausuntopyyntö 3.2.2017 HE 72/2016 vp

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön lausunto hallituksen esityksestä HE 72/2016 vp laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) kiittää mahdollisuudesta lähettää kirjallinen asiantuntijalausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta. SPEK puoltaa esitystä, jossa ehdotetaan säädettäväksi laki ylimpien valtioelinten päätöksentekomenettelystä kansainvälistä apua annettaessa ja pyydettäessä. Lain soveltamisala on SPEKin mukaan perusteltu. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Marko Hasari toimitusjohtaja

Karim Peltonen varautumisjohtaja


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.