Page 1

Tal Ord &

2018

2018 I OVERSKRIFTER VI UDFORDRER MED EKSPERTUNDERVISNING INNOVATION PÅ SKOLESKEMAET PÅ VEJ MOD ET HELT RØGFRIT SKOLEMILJØ NYT FOKUS PÅ PRIVATE VIRKSOMHEDER DET DREJER SIG OM MENNESKER

R SIG DET DREJE SKER OM MENNE


”I 2018 har vi sammen arbejdet ambitiøst med at realisere vores fem strategispor samt nå vores 2020-mål. Derfor er denne udgave af Tal & Ord centreret omkring vores strategi 2018-2020. Artiklerne i magasinet fortæller således hver især en historie om én af de mange indsatser, der har præget vores arbejde med de fem strategispor.”


INDHOLD 04

2018 i overskrifter

06

Vi udfordrer vores elever med ekspertundervisning

08

Innovation kom på skoleskemaet

10

De fire kvalitetsmål i tal

12

På vej mod et helt røgfrit skolemiljø

14

Nyt fokus på samarbejde med private virksomheder

16

Nøgletal 2018

18

Det drejer sig om mennesker


2018 i

overskrifter Af Maria Dyhrberg Rasmussen direktør på Randers Social- og Sundhedsskole 2018 har været et stabiliseringsår på Randers Social- og Sundhedsskole. Oven på et par særligt udfordrende år har vi arbejdet målrettet på at skabe et stabilt grundlag for at udføre vores kerneopgave med høj kvalitet og menneskeligt overskud. Fundamentet for vores stabilisering har vi fundet i skolens strategi; ”Vi skaber udvikling og velfærd sammen”. Vores stabilisering som skole og som arbejdsplads er også et udbytte af, at vi har fundet os til rette i en ny organisering med nye ansigter i ledelsen, i personalegruppen og i skolens bestyrelse. Det er min oplevelse, at vi alle har været fokuserede på at levere en høj kvalitet. Uanset om det har været i udførelsen af konkret undervisning, i understøttelsen heraf, eller i opgaver af mere administrativ karakter. I 2018 har vi sammen arbejdet ambitiøst med at realisere vores fem strategispor samt nå vores 2020-mål. Derfor er denne udgave af Tal & Ord centreret omkring vores strategi 2018-2020. Artiklerne i magasinet fortæller således hver især en historie om én af de mange indsatser, der har præget vores arbejde med de fem strategispor. Eleverne trives hos os Vi sluttede 2018 af med en ekstra glædelig tilbagemelding fra dem, der er omdrejningspunktet for vores kerneopgave; nemlig eleverne. Med en svarprocent på 81 i årets elevtrivselsundersøgelse (ETU) konstate-

4

Randers Social- og Sundhedsskole

rede vi, at Randers Social- og Sundhedsskole lå helt i top med en samlet trivselsvurdering på 85 ud af 100. Landsgennemsnittet var på 83. Vi ser resultatet som et stærkt bevis på, at når vi står sammen om at skabe de bedste læringsrammer, så stiger elevernes trivsel – og intet er vigtigere for os som skole. Rekruttering – de unge elever fra grundskolen I 2018 har vi oplevet en nedgang på 15 % i antallet af elever, der er startet på grundforløb 1. Vi har derfor arbejdet på at styrke vores samarbejde med grundskolerne endnu mere. Vi har også haft vores debut i Skills Stafet og Skills Craftmanship for 8. og 9. klasser i Randers. Her prøvede 1.000 elever kræfter med en plejeøvelse og fik indblik i de muligheder, vores uddannelser rummer. Trods de negative tal for 2018-optaget ser det ud til, at vores indsatser betaler sig. Noget tyder nemlig på en øget interesse for vores uddannelser i udskolingen, da vi har fordoblet antallet af elever på introduktionsforløb og i brobygning fra 70 elever i 2017 til 140 elever i 2018. Rekruttering – elever over 18 år I 2018 optog vi 308 grundforløb 2elever mod 377 i 2017. Det er en reduktion på omkring 18 %, som udelukkende relaterer til SOSU-uddannelserne. Rekrutteringsudfordringerne på SOSUområdet er en bekymring, som deles nationalt. Det har i det seneste år ført

til en stor mediebevågenhed og en række politiske initiativer. Vi er glade for det fælles samfundsmæssige fokus, og vi arbejder allerede selv fokuseret på at nå vores mål i tæt samspil med vores samarbejdskommuner – blandet andet med førSOSU-forløb i Syddjurs Kommune og en omfattende fælles rekrutteringsplan i Randers Kommune. Flere elever gennemfører Trods rekrutteringsudfordringer glæder vi os over, at vi i 2018 kunne spore en øget gennemførelse på vores uddannelser. På skolens grundforløb er gennemførelsesprocenten steget fra ca. 82 % til 89 %. Og samme tendens gør sig gældende på hovedforløbene, hvor gennemførelsen er steget fra 88 % til næsten 90 %. En stor andel af de positive gennemførelsesprocenter ligger hos pædagogisk assistentuddannelsen med 95 % gennemførelse på grundforløb 2 og 92 % på hovedforløbet. Stigende efterspørgsel I efteråret offentliggjorde COWI rapporten ”Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland”. Med tekniske fremskrivninger viser rapporten en række forventede rekrutteringsudfordringer og en stigende mangel på både SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter og pædagogiske assistenter i en nær fremtid. I 2018 har vi, sammen med de andre social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland samt VIA University College, udgivet en rapport over efterspørgslen på pædagogiske assistenter.


Vores rapport viser, at stadig flere pædagogiske assistenter bliver ansat efter endt uddannelse, og at flere arbejdsområder har fået øjnene op for pædagogiske assistenters kompetencer og faglighed. Tilfredse samarbejdspartnere Som erhvervsskole er vi rigtig glade for, at skolens Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) fra 2018 endnu engang viser en høj tilfredshed blandt vores samarbejdspartnere. Det tværgående resultat viser en stigning fra 78 point ud af 100 i 2017 til 81 i 2018. Særligt de uddannelsesansvarlige for pædagogisk assistentuddannelsen har afgivet en højere tilfredshedsvurdering i 2018 end i 2017. Flere kursister Der har i 2018 været en stigning på omkring 20 % i antallet af kursister sammenlignet med 2017. Størstedelen af aktiviteten i 2018 var inden for ”Ældreomsorg” samt ”Social og Sundhed”. Inden for det pædagogiske område var det især dagplejere og familieplejere, der deltog i vores efteruddannelsestilbud. Topscorerne i kursisternes tilfredshedsmålinger var efteruddannelserne ’Vejledning i forflytning’, som fik hele 9,8 point på en skala fra 1-10, og ’Arbejdet som dagplejer’ med 9,4 point på samme skala. Mange internationale aktiviteter Vi fik igen i 2018 bevilliget EU-midler fra mobilitetsprogrammet Erasmus+, og i 2018 blev det blandt andet til 13 uden-

landske praktikophold for vores elever. Som noget helt nyt har en gruppe EUX-elever i 2018 desuden været på et 12 dages uddannelsesophold i Finland. Forløbet var en succes, og det vil fremadrettet blive implementeret som en fast del af vores EUX-uddannelsesforløb.

”Når vi står sammen om at skabe de bedste læringsrammer, så stiger elevernes trivsel – og intet er vigtigere for os som skole.” Skolens bestyrelse har også være på studietur i Finland hos vores samarbejdspartner, Tampere Vocational College. Og i oktober deltog repræsentanter for skolen i den årlige EFVET konference (European Forum of Technical and Vocational Education and Training). Vi har i 2018 afviklet fire transnationale møder i vores første strategiske partnerskabsprojekt, ”Best Leadership Practise in VET”, som vi selv er tovholder på. Og i samarbejde med Randers Kommune har vi modtaget udenlandske elever fra Norge og Island, ligesom vi har haft besøg af medarbejdere fra Norge, Finland, Island, Holland, Ungarn og Italien.

Udvikling og innovation er vigtig Vi tror på, at fremtidens velfærdssektor kalder på fagligt stærke og innovative medarbejdere, og at innovative kompetencer styrker elevernes faglige fundament. Derfor har vi i 2018 sat fokus på at supplere elevernes kernekompetencer med innovative metoder, som de kan trække på i hverdagen som faglærte velfærdsmedarbejdere. Vi ser det som en forudsætning for at kunne udvikle et innovativt mindset hos vores elever, at vi har et stærkt innovativt mindset i hele organisationen. Derfor har vi i 2018 etableret et vidensmiljø for innovation, der skal inspirere og invitere alle medarbejdere til at arbejde med innovation på tværs af vores uddannelsesretninger. Med mennesket som omdrejningspunkt 2018 har været et år, hvor vi har arbejdet med at stabilisere skolen efter et par turbulente år. Det har også været et år, hvor vi har fokuseret på at kigge fremad og på at have kerneopgaven i fokus. Vi har skærpet vores identitet med en grundfortælling om, hvem vi er, og hvad vi står for. Sammen har vi skabt en stolt fortælling om skolen for sundhedsfaglig og pædagogisk uddannelse med mennesket som omdrejningspunkt. Med det stabile og styrkede fundament glæder vi os nu til at fortsætte vores arbejde med at tiltrække og uddanne de allerbedste og mest motiverede velfærdsmedarbejdere – det drejer sig jo om mennesker.

5


Talentspor 1: Vi bevæger os sammen

Vi udfordrer vores elever med ekspertundervisning Undervisning på ekspertniveau har været et vigtigt fokus for os de seneste år. Men særligt i 2018 har vi arbejdet dedikeret med at udvikle området. Vi har haft flere talentelever til eksamen, vi har gennemført tre udviklingsprojekter omkring undervisning på ekspertniveau. Og så har vi indgået aftale med VIA University College om, at talentsporet fremover vil indgå som et bedømmelseskriterie ved kvote 2-ansøgninger. Tre afsluttede udviklingsprojekter I 2018 har vi afsluttet tre udviklingsprojekter med talentspor som omdrejningspunkt. Undervisning til talent i EUD I samarbejde med tre andre erhvervsskoler har vi gennemført et udviklingsog formidlingsprojekt med involvering af både undervisere og pædagogiske vejledere. Målet med projektet var at udvikle en systematisk og vidensbaseret talentdidaktik samt at anvise relevante metoder til undervisningsdifferentiering. Projektet blev afsluttet i januar 2018, og er herefter blevet evalueret af Nationalt Center for Erhvervspædagogik. Talentundervisning på Social- og Sundhedsskolerne SOSU Østjylland har været tovholder på endnu et udviklingsprojekt, som vi og Region Midtjylland deltog i. Formålet

6

Randers Social- og Sundhedsskole

var at udvikle læringsrige talentmiljøer for at gøre det attraktivt, udbytterigt og meningsfuldt at være talentelev.

”Vores talentsporselever viste flere nuancer i deres faglighed til eksamen.” Omdrejningspunktet har været at udvikle undervisningsmateriale, sikre en pædagogisk- og didaktisk udvikling samt at styrke samarbejdet omkring talentelever i praktik og deres fremtidige karrieremuligheder. Projektet blev afsluttet og evalueret i februar 2018. Afprøvning af Talentspor ved Undervisningsministeriet Vi har i 2018 deltaget i et udviklingsprojekt under Undervisningsministeriet, hvor vi har afprøvet vores talentsporsindsats. Som et nyt tiltag i forbindelse med projektet har underviserne dagligt udvalgt en specifik del af talentsportsforståelsen, som talentsporseleverne har skullet arbejde med. Det er gennem projektet blevet klart, at underviserne skal tage tydeligt ansvar

for denne beslutning, så den enkelte talentsporselev ikke selv skal forsvare den didaktiske prioritering over for klassekammeraterne. Det kan få afgørende betydning for klassemiljøet og dermed elevernes motivation for at vælge undervisning på ekspertniveau. Det skal være attraktivt at vælge talentspor Vores oplevelser af talentsporselevernes første eksamener i 2017 og 2018 var meget positive. Udover at vores talentsporselever viste flere nuancer i deres faglighed til eksamen, er det generelt vores oplevelse, at vi med fag på ekspertniveau har givet de berørte elever en stærkere opfattelse af sig selv som professionelle fagpersoner. Vi har derfor i 2018 fokuseret på, hvordan vi kan synliggøre mulighederne for at tage sin uddannelse på talentspor for endnu flere elever. Ligesom vi har koncentreret os om at gøre talentspor til et mere attraktivt valg for de særligt motiverede elever. I den sammenhæng er vi meget begejstrede over, at VIA University College nu har besluttet at lade talentsporet indgå som et bedømmelseskriterie for de elever, der ønsker at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2.


Fakta om ekspertundervisning og talentspor: • Eleverne på Randers Social- og Sundhedsskoles hovedforløb kan vælge ét eller flere fag på ekspertniveau. • Modtager en elev 25 % af undervisningen på ekspertniveau, kaldes det talent- spor. • Det skal aftales med elevens arbejdsgiver og skrives ind i uddannelsesaftalen, når en elev vælger at tage sin uddannelse på talentspor. • Det fremgår af talentsporselevernes eksamenspapir, at de har modtaget 25 % af undervisningen på ekspertniveau. • I 2018 afsluttede 16 elever på Randers Social- og Sundhedsskole deres uddannelse med mindst ét fag på ekspertniveau. • I 2018 valgte 20 elever at modtage 25 % af undervisningen på ekspetniveau og gennemfører dermed uddannelsen som talentspor.

Strategispor 1: Vi bevæger os sammen ”Vi arbejder eksperimenterende og er aktivt lærende”

Udviklingen af ekspertundervisning understøtter Randers Social- og Sundhedsskoles strategi 18-20.


Strategispor 2: Vi er digitale og arbejder på kanten af fremtiden ”Vores elever og kursister skal kunne begå sig i - og bidrage til - et stadig mere digitaliseret arbejdsmarked.”

Arbejdet med innovation understøtter Randers Social- og Sundhedsskoles strategi 18-20.

Fakta om innovative udviklingsprojekter: Valgfag: Innovation på Pædagogisk Assistentuddannelsen • Økonomi: Bevilling fra Fonden for Entreprenørskab på 25.000 kr. • Projektperioder: maj 2018 – marts 2019 • Antal elever: 23 Hvordan skal fremtidens velfærdsmedarbejdere være innovative? • Økonomi: Bevilling fra Fonden for Entreprenørskab på 75.000 kr. • Projektperiode: august 2018 – september 2019 • Interne samarbejdspartnere: fire medarbejdere • Eksterne samarbejdspartnere: fire medarbejdere fra praksis


Talentspor 2: Vi er digitale

Innovation kom på skoleskemaet

i 2018 At arbejde med velfærd i dag er en meget kompleks opgave. Vores elever skal kunne navigere i et konstant foranderligt arbejdsmarked, mens de selv skal bidrage til udviklingen af praksis. Det handler ikke kun om at finde flere hænder, men også om at finde nye løsninger – teknologiske såvel som organisatoriske. Derfor har vi i 2018 sat fokus på, hvordan vi sammen med vores elever kan være ti skridt foran og befinde os på kanten af fremtiden. Vi har sat innovation på skoleskemaet, fordi vi vil lære vores elever at være fortrolige med de nyeste velfærdsteknologiske løsninger, og – vigtigst af alt – at kunne bidrage til at udvikle nye løsninger til velfærdssektoren. Det har vi blandt andet gjort ved at tage initiativ til to nye udviklingsprojekter med støtte fra Fonden for Entreprenørskab. Klædt på til fremtiden Selvom teknologi og varme hænder for nogen kan lyde som modsætninger, mener vi på Randers Social- og Sundhedsskole, at det kan gå op i en højere enhed. Fordi de rette velfærdsteknologiske løsninger kan være med til at frigive flere varme hænder, hvor der er brug for dem. Men det kræver, at eleverne bliver

klædt ordentlig på til at indgå i fremtidens velfærdssamfund.

”Det handler ikke kun om at finde flere hænder, men også om at finde nye løsninger – teknologiske såvel som organisatoriske.” Eleverne skal lære at arbejde målrettet og løsningsorienteret med innovation og velfærdsteknologi. Samtidig med at de skal lære at reflektere over, hvilke løsninger der skaber værdi hvornår. Hvad er velfærdsinnovation? Når vi uddanner fremtidens innovative velfærdsmedarbejdere, har vi brug for konkret viden om, hvad praksis efterspørger. Derfor har vi i 2018 taget initiativ til et nyt udviklingsprojekt, hvor vi i samarbejde med praksis vil skabe en fælles definition på, hvad velfærdsinnovation er. Projektet er det første af sin slags, og vi forventer, at det vil få central betydning for hele velfærdssektorens innovations-

arbejde i fremtiden. Vi er derfor meget glade for, at projektet blev godkendt af Fonden for Entreprenørskab i foråret 2018. Vi har udviklet et nyt valgfag Det andet innovationsprojekt, vi fik godkendt hos Fonden for Entreprenørskab i 2018, fik lov til at stå sin prøve allerede i efteråret. Da introducerede vi nemlig vores første valgfag i innovation, som 23 nysgerrige og kritiske pædagogisk assistentelever deltog i. Vi har selv udviklet valgfaget, hvor eleverne blev undervist i innovation gennem både teoretiske og metodiske tilgange til dét at få den gode idé og føre den ud i livet. I evalueringen af valgfaget, gav eleverne udtryk for, at faget virkede personligt udviklende for dem. Samtidig gik de alle derfra med en faglig viden og ballast, de selv forventer at kunne bruge i samspil med kollegaer i praksis. Det har altid være en central del af vores kerneopgave at udvikle forandringsparate og ansvarsfulde medarbejdere til velfærdssektoren. Men 2018 blev året, hvor vi gik skridtet videre ved at få godkendt to centrale innovationsprojekter hos Fonden for Entreprenørskab og få udviklet et nyt valgfag i innovation til pædagogisk assistentuddannelsen.

9


De fire 1.

Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse

Randers Social- og Sundhedsskoles 2018-resultater set i lyset af Undervisningsministeriets overordnede kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling.

Elevoptag Grundforløb 1 58 Grundforløb 2 308 EUD10 112

I alt 478 Elevernes alder ved start (GF1, GF2 og hovedforløb) Under 25 år Over 25 år

3.

39,8 % 60,2 %

Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt

Elever på højere niveau EUX-elever Talentsporselever

53 20 *

* Tallene er opgjort for 1. halvår 2018

Beståede grundforløb 2 80 % bestået

10

Randers Social- og Sundhedsskole


kvalitetsmål i tal 2.

Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

Frafald tre måneder efter uddannelsesstart Grundforløb 1

9 %

Grundforløb 2, SSH Grundforløb 2, SSA Grundforløb 2, PAU

13,6 % 12,2 % 2,3 %

Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

19 % 10 % 8 %

4.

Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes

Elevtrivsel (ETU 2018) Randers Social- og Sundhedsskole 85 Landsplan 83

Virksomhedstilfredshed (VTU 2018) Randers Social- og Sundhedsskole 81 Landsplan 74

11


Talentspor 3: Vi er en levende skole

På vej mod et helt røgfrit skolemiljø I 2018 tog vi beslutningen om, at alle elever, kursister, ansatte og gæster på Randers Social- og Sundhedsskole fremover skal undvære cigaretterne i skole- og arbejdstiden. Beslutningen hænger sammen med vores strategiske ambition om at være et sundt og levende uddannelsessted. Samtidig skal rygeforbuddet være med til at forberede vores elever på den virkelighed, der venter dem i praksis. Den 1. august 2018 pakkede vi derfor rygeskuret i Randers ind i farvestrålende bannere og fjernede de store udendørs askebægre. I formiddagspausen kickstartede ledelsen og elevrådet det nye rygeforbud med taler for alle elever og medarbejdere på skolerne i Randers og Grenå. Det var første skridt på en lang og ambitiøs rejse mod et sundere og fuldstændig røgfrit skolemiljø, der matcher vores profil som social- og sundhedsskole. Flere nye tiltag skal hjælpe eleverne Det har været en stor udfordring for rigtig mange elever at skulle undvære cigaretterne i skoletiden. I de første måneder arrangerede vi forskellige pauseaktiviteter. Og henover vinteren har der blandt andet været fri adgang til puslespil for at hjælpe med lidt adspredelse fra rygetrangen. Men der har også været brug for mere

12

offensive tiltag i forhold til at håndhæve vores nye forbud. Udvalgte medarbejdere har derfor været på kursus i coaching af eleverne omkring det at skulle undvære cigaretterne i skoletiden, og i efteråret indledte ledelsen en gårdvagtordning. På skift har chefer og ledere været på rundtur i pauserne for at komme i dialog med de elever, der røg i smug.

”Beslutningen om at indføre røgfri skoleog arbejdstid er truffet med opbakning fra skolens bestyrelse, elevråd og medarbejdere.” I 2019 skal flere medarbejdere involveres i gårdvagtordningen, men i efteråret 2018 var det en bevidst prioritering at synliggøre ledelsen i initiativet. Dialog og konsekvenser Beslutningen om at indføre røgfri skole- og arbejdstid er truffet med opbakning fra skolens bestyrelse, elevråd og medarbejdere. Og det er ambitionen, at dialog skal være det bærende element i indsatsen for at skabe et sundt skolemiljø.

Randers Social- og Sundhedsskole

For at signalere beslutningens alvor konkretiserede vi dog i efteråret, at en overtrædelse af rygeforbuddet bliver betragtet som en overtrædelse af skolens ordensregler. I yderste konsekvens vil en overtrædelse derfor kunne resultere i bortvisning fra skolen eller ophør af elevens uddannelsesforløb/uddannelsesaftale. En flot sejr til Grenås GF 1-elever I forbindelse med indførelsen af røgfri skoletid har alle grundforløb 1-eleverne fået målt deres kulilteniveau to gange på tre måneder som led i et landsdækkende projekt. Og resultatet ved den anden måling var så imponerende hos eleverne i Grenå, at de vandt over 25 andre klasser fra hele Danmark. Det er et resultat, som vi og eleverne er rigtig stolte af. Vi har fra starten vidst, at det var særligt vigtigt at fokusere på de yngre elever i forbindelse med indførelse af røgfri skoletid. Fordi de har røget i færre år, end de ældre elever, og fordi deres nye start på vores skole kan være en god anledning til at droppe de usunde vaner. Samtidig tror vi på, at vi ved at satse på de yngre elever vil kunne skabe en positiv spiral, så kommende elever vil opleve, at skolekulturen på Randers Social- og Sundhedsskole er røgfri.


Fakta: Derfor vil Randers Social- og Sundhedsskole være helt røgfri • Øget sundhed: Vi ønsker ikke, at eleverne begynder at ryge eller bliver fastholdte i rygning på skolen. • Klar til arbejdsmarkedet: Vi vil hjælpe eleverne med at blive klar til arbejds- pladser med røgfri arbejdstid. • De unges ønske: Undersøgelser viser, at 67-83 % af landets unge elever mener, at røgfri skoletid er en god idé. • Minimeret rygning: Forskning viser, at omfattende rygeregler mindsker antallet af rygere på en skole.

Strategispor 3: Vi er en levende skole ”Vi har et dynamisk uddannelsesmiljø og en stærk sundhedsprofil”

Indførelsen af røgfri skole- og arbejdstid understøtter Randers Social- og Sundhedsskoles strategi 18-20.


Strategispor 4: Vi er en åben og attraktiv samarbejdspartner ”Moderne velfærdstænkning bygger på samskabelse.”

Samarbejdet med private velfærdsvirksomheder understøtter Randers Social- og Sundhedsskoles strategi 18-20.


Talentspor 4: Vi er en attraktiv samarbejdspartner

Nyt fokus på samarbejde med private virksomheder Flere borgere og færre hænder. Stuerne i daginstitutionerne bliver fyldt op, og de ældre står i kø til en plejebolig. Imens forsøger alt for få faglærte at følge med og sikre den velfærd, omsorg og pleje, borgerne har brug for. På Randers Social- og Sundhedsskole vil vi gerne involvere os endnu mere i den teknologiske og organisatoriske udvikling, der foregår i velfærdssamfundet omkring os. Derfor har vi i 2018 fokuseret på, hvordan vi kan udvide vores praksissamarbejde til også at omfatte private virksomheder. Unikke refleksioner Selvom vores elever endnu ikke er færdiguddannede, har vi i løbet af det sidste år fået bekræftet, at de har meget at bidrage med, når der skal udvikles nye velfærdsløsninger. Vores elever kender praksis fra deres praktikperioder, og så har de netop i kraft af deres elevstillinger et helt unikt refleksionsfokus. De reflekterer over alt, hvad de oplever i praktikken, fordi det er en del af deres uddannelse, at de skal lære nyt ved at forholde sig kritisk til både teori og praksis. Den refleksionsevne drager eleverne og vores samarbejdspartnere nytte af, når eleverne for eksempel er med til at teste prototyper.

SOSU-assistentelever har testet ny medicinrobot I efteråret 2018 testede flere af vores SOSU-assistentelever en helt nye medicindoseringsrobot fra den finske virksomhed, Evondos. Der er mange fordele ved robotten. Men der er mindst lige så mange overvejelser, man som sundhedsfagligt personale bør gøre sig i forbindelse med implementeringen af denne form for velfærdsteknologi.

”På Randers Socialog Sundhedsskole vil vi gerne involvere os endnu mere i den teknologiske og organisatoriske udvikling.” Derfor har det ifølge Susanne Krogsgaard, der er koordinator for skolens læringscenter og simulation, været en succes at inddrage robotten i undervisningen. Det har sat gang i kvalificerede refleksioner omkring, hvor, hvornår og hos hvem, en robot kan anvendes.

Grundforløb 1-eleverne hjalp unge iværksættere Vores grundforløb 1-elever har i sensommeren hjulpet et iværksætterprojekt, BeBully, med at sætte digital mobning på dagsordenen gennem et interaktivt læringsspil. Samarbejdet med BeBully har været integreret i undervisningen, så både elever og iværksættere fik udbytte af indsatsen. Amalie Jensen og Louise Graversen, der står bag BeBully, lagde ikke skjul på, at det var meget værdifuldt for dem at involvere eleverne, der kunne bidrage med input til spillets indhold. Og så har samarbejdet givet folkene bag BeBully et godt kendskab til målgruppen. Ifølge grundforløb 1-eleven, Bastian Ettrup, har det været både tankevækkende og lærerigt at arbejde med mobning på den måde. Det er et meget nyt fokus for os som skole at samarbejde med private virksomheder, som for eksempel BeBully og Evondos. Men vi har fået en rigtig god start på den form for samarbejder i 2018, og der er heldigvis allerede flere lignende projekter på vej.

15


Antal elever Grundforløb:

373

Antal kursister

1.330

Hovedforløb:

323

Antal udskolingselever på besøg

301

Antal medarbejdere pr. 31.12.18

99

Fordelingen af mænd/kvinder Medarbejdere:

81 % 19 %

kvinder mænd

Antal elever i udlandspraktik

13

Det brugte vi pengene på i 2018

Undervisning, gennemførelse og udvikling Ledelse og administration Bygningsdrift Afskrivninger og renter Markedsføring


Nøgletal 2018 Øvrige tal 2018 »» Eleverne i Randers har til sammen deltaget i samlinger »» Eleverne i Grenå har deltaget i »» Medarbejderne har spist »» Skolen har indkøbt

10 fredagssamlinger

20 kg juleslik i december

550.000

»» Skolen har godkendt

30 morgen

2.467

ark kopipapir elektroniske fakturaer

17


Talentspor 5: Vi er en professionel arbejdsplads

Det drejer sig om mennesker I en tid, hvor vi kæmper mod et manglende – eller misvisende – kendskab til vores uddannelser, har vi brug for et fælles svar på, hvem og hvad Randers Social- og Sundhedsskole egentlig er. Derfor besluttede vi i 2018 at udarbejde en grundfortælling, hvor vi med fælles stemme definerer vores DNA og formål som skole. En intern proces I løbet af et par måneder blev ledelsen samt bestyrelsen, elevrådet og en række medarbejderrepræsentanter involveret i at sætte ord på, hvem vi er, og hvad vi står for.

toren eller det pædagogiske område. Og det er hos os, man kan sikre sig den bedste opkvalificering eller efteruddannelse inden for områderne. For at styrke vores image og samtidig øge kendskabet til vores høje faglige niveau valgte vi at supplere vores navn med sætningen:

”Skolen for sundhedsfaglig og pædagogisk uddannelse.”

”Vi manglede stadig at sætte ord på, hvad vi står for og brænder for på tværs af vores forskellige aktiviteter og uddannelsesretninger.”

Alle involverede blev udfordret med spørgsmål om, hvordan vi adskiller os fra andre erhvervs- og ungdomsuddannelser, samt hvad vores styrker og svagheder er som skole. Herefter allierede vi os med et markedsføringsbureau, der hjalp os med at give de mest centrale fakta liv med ord. Hvem er vi? Undervejs i processen fik vi blandt andet slået fast, at vi ikke bare er én skole. Vi er skolén for sundhedsfaglig og pædagogisk uddannelse. Det er hos os, man får den bedste start på en karriere inden for sundhedssek-

18

vi manglede stadig at sætte ord på, hvad vi står for og brænder for på tværs af vores forskellige aktiviteter og uddannelsesretninger. Efter lidt grundigere bearbejdning af researchmaterialet blev det klart, at vores fælles omdrejningspunkt er mennesker. Det er derfor blevet en central del af fortællingen om Randers Social- og Sundhedsskole, at det drejer sig om mennesker hos os. Og de fem vigtige ord fik hurtigt liv både på skolens hjemmeside, på medarbejdernes DHL-trøjer og i præsentationsmaterialer.

”Det drejer sig om mennesker” blev på den måde både overskriften på vores grundfortælling og vores nye slogan. 2018 har været et stabiliseringsår. Og med vores nye grundfortælling har vi sammen skabt et stabilt og stolt svar på, hvem vi er, og hvad vi står for.

Sætningen giver det kendte SOSUbegreb et løft og favner samtidig både vores sundhedsfaglige og pædagogiske fagligheder.

Svaret rummer både borgerne i velfærdssamfundet samt unge, voksne og ældre elever eller kursister. Ligesom det rummer både nye, gamle og kommende medarbejdere. Og selvfølgelig vores mange samarbejdspartnere.

Hvad står vi for? Med det nye supplement til skolens navn fik vi sat ord på, hvem vi er. Men

For på skolen for sundhedsfaglig og pædagogisk uddannelse drejer det sig om mennesker - og det er vi ret stolte af.

Randers Social- og Sundhedsskole


Strategispor 5: Vi er en professionel arbejdsplads ”En stærk professionalisme samt et ry som en ambitiøs og attraktiv arbejdsplads skal kendetegne os”

Udarbejdelsen af skolens grundfortælling understøtter Randers Social- og Sundhedsskoles strategi 18-20.


Det drejer sig om mennesker På Randers Social- og Sundhedsskole uddanner vi SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, pædagogiske assistenter og sundhedsfaglige studenter. Derudover efteruddanner vi medarbejdere, der allerede arbejder med sundhed, velfærd og livskvalitet i offentlige og private virksomheder. For på tværs af alle vores aktiviteter er omdrejningspunktet nemlig det samme: Det drejer sig om mennesker - og mennesket er vores fælles sag. At sagen har mange sider, viser sig i vores forskellige uddannelsesveje. At sagen vedbliver med at være relevant, afspejler sig i viften af efteruddannelser, AMU-kurser og skræddersyede virksomhedsforløb. At mulighederne er til stede fra starten, viser sig ved, at man med en sundhedsfaglig eller pædagogisk velfærdsuddannelse både får adgang til job med det samme og til langt de fleste videregående uddannelser.

Randersafdelingen: Minervavej 47 I 8960 Randers SØ I Tlf. 8641 6900 Djurslandsafdelingen: Ydesvej 1 I 8500 Grenå I Tlf. 8641 6900 www.sosuranders.dk I www.facebook.com/sosuranders / www.instagram.com/sosuranders

Profile for Randers Social- og Sundhedsskole

Tal & Ord 2018  

Året der er gået på Randers Social- og Sundhedsskole - i tal og ord.

Tal & Ord 2018  

Året der er gået på Randers Social- og Sundhedsskole - i tal og ord.