Page 1

B

Returadresse: Sosialistisk venstreparti Akersgata 35 0158 Oslo

SV skal gjenreises Side 3

Verdas beste skulering

Kvanmo‑ konferansen Side 13

Side 8

Venstre om nr.

3/2012

foto: mona wærnes

Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

– Alle skal ha et hjem

Side 4–5


leder

2

Foto: Hilde Maisey

Valgkamp-oppladning

Venstre Om nr. 3/2012

Følg Audun Lysbakken på sosiale medier!

Foto: Scanpix/Statsministerens kontor

facebook.com/audunlysbakken

Foto: Stig Weston

I uke 43 og 44, når vi går fra oktober til november, gjennomfører SV valgkampoppladning over hele landet. I alle fylker skal vi sette SVs politikk på dagsorden. Vi besøker skoler og småbedrifter, møter folk på torg og utenfor nærbutikken, og vi arrangerer politiske debattmøter. Vi skal nå folk med budskapet om at de som er opptatt av miljø og rettferdig fordeling må stemme SV ved neste stortingsvalg. Uten et sterkere SV overtar Høyre og Frp regjeringsmakten i Norge. SV vil fortsette å redusere forskjellene i det norske samfunnet. Vi vil prioritere velferd, arbeid og utdanning til alle, framfor privatisering og skatteletter til dem som tjener mest. Vi skal gjenreise den sosiale boligpolitikken. SV er partiet som vil redusere oljeutvinningstempoet for å kutte klimagasser og gi rom i økonomien til andre framtidsretta næringer. Vi vil satse på tog framfor vei og fly mellom de store byene, og vi vil ha trygge veier i distriktene.

Din kandidat: Stem fram dem du mener er best skikket til å representere SV i ditt fylke på nominasjonsmøtene utover høsten og vinteren.

Velg SVs stortingsrepresentanter

Planleggingen av valgkampoppladningen er allerede i gang over hele landet. Stortingsrepresentanter, statsråder og politiske rådgivere venter på en invitasjon fra ditt lokallag. Nytt materiell er på vei fra partikontoret. Vi starter nå – fordi vi skal vinne valget i september neste år.

Høst og tidlig vinter er nominasjonstid rundt om i fylkespartiene. Her nomineres representanter i alle fylkene til Stortingsvalget til neste år. Dette er din mulighet som SV-medlem til å velge hvem som skal representere ditt fylke på Stortinget. Under følger en oversikt over nominasjonene i fylkene 2012-2013. Sjekk ditt fylkes nettsider eller ta kontakt med din fylkessekretær for mer informasjon om nominasjonsprosessen og møter.

Kvanmokonferansen 20.–21. oktober inviterer SV til historiens første Kvanmokonferanse. Her får du mulighet til å debattere et rykende ferskt forslag til nytt arbeidsprogram for SV. Sammen legger vi føringer for den lange valgkampen og utveksler erfaringer som skal bygge partiorganisasjonen vår enda sterkere. Jeg gleder meg til å treffe deg der!

Partisekretær

Foto: Åsgeir Almvik

hilsen Silje Schei Tveitdal

Akershus 11.12.2012 Aust-Agder 29.11.2012 Buskerud 17.11.2012 Finnmark 16.–17.02.2013

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Adresse: Akersgata 35, 0158 Oslo Telefon: 21 93 33 00 Ansvarlig redaktør: Silje Schei Tveidal Redaktør: Arun Ghosh Opplag: 9 300 Redaksjon: Tone Salamonsen, Kim-André Åsheim, Tone Foss Aspevoll, Robert Kippe, Kristin Benestad, Svein Kiran, Katrine

Hedmark 08.12.2012 Hordaland 16.–17.02.2013 Møre og Romsdal 2.–3.02.2013 Nord-Trøndelag 10.11.2012 Nordland 09.–10.02.2013 Oppland 17.11.2012 Oslo 04.12.2012 Rogaland 10.11.2012 Sogn og Fjordane 9.–10.02.2013 Sør-Trøndelag Samtidig med årsmøte februar 2013 Telemark 1.–2.02.2013 Troms Uravstemning i januar Vest-Agder 17.11.2012 Vestfold 9.–10.02.2013 Østfold 01.11.2012

Gramnæs, Lars Kolltveit, Bjarne Kristoffersen, Pål Yasin Ezzari, Reidar Ryssdal, Vibeke Mohn Herberg, Camilla Bakken Øvald, Ane Marte Hammerø, Marthe Høyer, Trine Østereng og Olivia Corso Salles. Layout: Grafisk Form AS Trykk: Nr. 1 trykk


Venstre Om nr. 3/2012

intervjuet

3

SV skal gjenreises Foto: Christian Samuelsen

SV vaker rundt sperregrensen. Hva gjør egentlig partiledelsen for å få partiet på rett kjøl? SV-leder Audun Lysbakken svarer.

Hvem: Audun Lysbakken Hva: Partileder hvor: Stortinget OM: hvordan skal sv komme på offensiven

Av Lars Kolltveit

De siste månedene har SV ligget på mellom 3,5 og 5 prosent på meningsmålingene. Med et slikt resultat ryker både den rødgrønne regjeringen og i verste fall store deler av SVs stortingsgruppe. Er du bekymret? – Ja, i likhet med mange medlemmer og velgere er jeg bekymret over lave meningsmålinger. Men min største bekymring er knyttet til at vi ikke klarer å gi velgerne en god nok grunn til å støtte vårt prosjekt og vår politikk. Jeg har et inntrykk av at mange velgere tar SV for gitt, eller ikke klarer å se SV som noe annet enn den rødgrønne regjeringen som helhet. Nå har vi ett år på oss til å gjøre noe med dette bildet, og det er jeg helt sikker på at vi skal få til. Har dere i partiledelsen en plan for å få partiet på offensiven? – Sammen med sentral- og lands‑ styret legger vi nå planene for det neste året. Målet er å fornye SV ved å prioritere noen kampsaker knallhardt, og ved å være tydeligere og mer offensive enn i dag. Jeg er særlig opptatt av at vi må gjøre en bedre jobb med å løfte fram SVs særpreg og sette en positiv dagsorden

Mer postitivt parti: – Vi skal bli flinkere til å si hva vi er for enn hva vi er i mot også skal vi bli en tydelig stemme i helsepolitikken, lover Audun Lysbakken.

i norsk politikk. Jeg tror mange velgere savner SVs rolle som en tydelig, utålmodig og framtidsrettet kraft for miljø og rettferdighet. Vi skal ikke være redde for å utfordre vedtatte sannheter og stille nye spørsmål. Det er slik SV og tidligere SF har opparbeidet seg tillit gjennom femti år i norsk politikk.

landsarbeidsplasser. For det andre skal vi være et tøffere fordelingsparti, blant annet gjennom å løfte fram en mer helhetlig og kraftfull bolig‑ politikk. Så vil vi fortsette satsingen på kunnskap, barnehage og skole, og bli en viktigere stemme i helse‑ politikken. Miljø, fordeling, skole og helse – ligger det noen fornyelse i dette da?

«Vi skal ikke være redde for å utfordre vedtatte sannheter og stille nye spørsmål»

Hvilke saker skal SV prioritere? – Nøyaktig hvilken politikk vi skal gå til valg på, er det landsmøtet som avgjør når vi vedtar vårt nye arbeidsprogram. Men jeg mener noen saker peker seg ut. For det første klima‑ politikken. Vi skal vise at lavutslippssamfunnet, med bedre togtilbud og kollektivtransport, er et godt samfunn å leve i. Og vi skal ta opp kampen mot økte oljeinvesteringer, som truer både jordens klima, våre sårbare havområder og norske fast-

– Helsefeltet er nytt som en absolutt hovedprioritering hos oss, og er et felt jeg selv følger tett gjennom min plass i helsekomiteen på Stortinget. På de andre områdene vil fornyelsen handle mer om hvordan vi framstår og argumenterer. Jeg mener vi har blitt for tilbakeskuende og forsiktige, og jeg vil jobbe for et SV som snakker mer om hva vi vil på en måte som folk forstår. Så mener jeg at vi skal bli flinkere til å si ja og sjeldnere si nei. Vi må vise fram de positive sidene ved vår politikk, og hvordan den vil gi en bedre hverdag for vanlige folk i Norge i dag. Denne fornyelsen er vel ikke bare noe du skal drive med, men en oppgave for hele partiet. Hva tenker du om situasjonen for SVs partiorganisasjon under et

år før et avgjørende stortingsvalg? – Jeg mener SV over tid ikke har prioritert partiorganisasjonen høyt nok. Resultatet er for mange svake partilag. Men de siste årene har vi gjort mye for å snu denne trenden. Vi har satt av større ressurser til oppfølging av lokalorganisasjonen, og vil styrke dette arbeidet ytterligere. Vi skal reise mer, bli flinkere til å følge opp lokale og regionale medier, og intensivere skoleringsarbeidet ute i partiet. Samtidig er det svært gledelig at rundt 1200 nye medlemmer har meldt seg inn i SV det siste året. Det ligger en fornyelse bare i det, og jeg gleder meg til å jobbe sammen med nye og gamle medlemmer for å sikre SV et anstendig valgresultat og en ny rødgrønn regjering i 2013. Tror du virkelig vi kan klare det? – Det er ikke noe jeg tror. Bakgrunnstallene viser at vi har et stort velgerpotensiale. Nå er det bare opp til oss selv, avslutter Audun Lysbaken. post@sv.no


bolig

Alle skal ha et hjem!

Venstre Om nr. 3/2012

Foto: Mona Wærnes

4

SV vil øke boligbyggingen og bremse prisgaloppen på boligmarkedet. – Hvordan vi bor er så avgjørende for livene våre at bolig bør prioriteres like høyt som øvrig velferdspolitikk, sier Audun Lysbakken og Aksel Hagen. Av Robert Kippe

– Norsk boligpolitikk har i for mange år lent seg på markedet. Løsningen for å få bygget flere boliger ligger i større innsats fra stat og kommune, sier Audun Lysbakken. Markedet har ikke greid å skaffe nok rimelige boliger til alle som trenger det. Derfor sliter mange med å skaffe seg bolig. – Bolig er i ferd med å bli et klasseskille i Norge, og de som ikke kommer seg inn på boligmarkedet taper økonomisk på dette hele livet, sier Lysbakken. Han mener det offentlige må ta større ansvar for utviklingen i boligmarkedet og at bolig må bli en grunn‑ leggende rettighet for folk, ikke bare et spekulasjonsobjekt for de med mye penger. – Jeg håper bolig blir en hovedsak i neste års valgkamp. Slik det er nå, vil vi ikke ha nok boliger til alle i fremtiden, og det er viktig for norsk økonomi at det tas tak. Norske husholdninger har allerede altfor mye gjeld, og vi har ikke råd til at boligprisene går enda mer opp. Slik vil SV bygge flere boliger: Aksel Hagen er leder av stortingets kommunalkomité og vil at det skal bygges flere og mer varierte boliger. – Det må bygges nok boliger, både til eie og leie. Hvis ikke kommer det til

å bli enda vanskeligere å få et godt sted å bo, og vi får et boligmarked som skaper enda større klasse‑ forskjeller, sier Hagen. Aksel Hagen har gitt SVs arbeidsprogramkomité fem innspill om økt boligbygging: • Kommunene i pressområdene må få et tydeligere ansvar for at det er tilstrekkelig mange byggeklare tomter tilgjengelige. • Husbanken må styrkes slik at den kan bidra til økt boligbygging, blant annet gjennom å tilby kommunene og boligbyggerlag gunstige lån til tomtekjøp og boligbygging. • Bygge 2000 studentboliger i året. Det er en dobling av det som bygges i dag. Da vil flere studentene løftes ut av det ordinære leiemarkedet, slik at dette markedet begynner å fungere igjen og prisene dempes. • Opprette et innovasjons- og kompetanseprogram for byggesektoren. Dette handler om tre ting: Økt forskning- og utvikling i bransjen, utdanning og system for kompetanseutvikling og formidling av kunnskap og erfaring. Målet er å få mer bolig igjen for pengene som brukes til bygging. • Mer effektive byggesaksprosesser gjennom fritak fra søknadsplikt for små tilbygg på eksisterende bygg. Kommunene vil få frigjort kapasitet til de store byggeprosjektene og saksbehandlingstiden vil gå ned. Det er også viktig med kompetanseutvikling slik at det utvises ”klokt skjønn” i saksbehandlingen. – Den økte boligbyggingen må ikke gå på bekostning av hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi må gjøre begge deler, særlig ungdom og førstegangsetablere er en gruppe vi må ha fokus på, presiserer Hagen. Boligutfordringer i distriktene – Boligutfordringene omtales ofte som storbyutfordringer, men vi må huske at dette gjelder hele landet og at det er ulike utfordringer fra kom-

mune til kommune, sier Hagen. Det eksisterer mange myter om det å bo og etablere seg i distriktene. En skulle tro at befolkningsnedgang med mange fraflytta, tomme hus og lave priser gjør det enkelt å komme inn på boligmarkedet. Men slik er det ofte ikke, ifølge Vigdis Nygaard, seniorforsker ved Norut Alta. – Utfordringen i boligmarkedet i distriktskommunene ligger på tilbudssiden, altså å finne en bolig som passer til behovet. Det er ofte slik at de fraflytta boligene ikke er tilgjengelige på markedet, men brukes av eiere til ferieboliger, kanskje bare 1– 2 uker i året, sier Nygaard. Nygård mener at boligmassen er dominert av eneboliger, og at alderen på boligene stiger i takt med en begrenset nybygging: – Få boliger legges ut for salg, standarden på tilgjengelige boliger kan være lav og boligene ligger andre steder i kommunen enn der folk vil bo. Mange kommuner har også et lite utleiemarked. På oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet har Norut Alta gjennomført en nasjonal analyse av boligmarkedet i distriktskommuner (Nygaard, Lie, Karlstad, 2010). Rapporten har tittelen En analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder. Noen funn fra arbeidet: • I distriktskommuner kan markedsprisen på boliger være lavere enn kostnadene ved å bygge nytt eller renovere en brukt bolig. En boligeier som ønsker å selge, risikerer da å ikke få igjen pengene som er lagt ned i boligen dersom det blir nødvendig med et salg. • Det var svært få kommuner som hadde en negativ prisutvikling på boligene, men enkelte kommuner har en stagnerende boligbygging hvor ingen nye boliger er bygget de siste 15 årene.

Må bygges mer: – Løsningen for å bygge flere boliger ligger i større innsats fra stat og kommune, sier Audun Lysbakken.

• 217 kommuner i Norge kan anses å ha små og usikre, og i mer begrenset grad stagnerende boligmarkeder.

Foto: Stig Weston

De neste årene kommer Norge til å oppleve sterk befolkningsvekst. Det er positivt, men skaper ytterligere press i et boligmarked som allerede er preget av sterk prisvekst og høy gjeld blant boligeierne. Statistisk sentralbyrå har beregnet at Norge vil passere 6 millioner innbyggere innen 2030. Det må bygges 38 000 nye boliger hvert år for å dekke etterspørselen, viser tall fra Boligprodusentenes Forening. I 2011 ble det bygget ca.30 000 boliger.

bygge mer: – Kommunen må få større ansvar for at det er tilstrekkelig mange byggeklare tomter, sier Aksel Hagen.


bolig

Større kommunalt ansvar: Oslo SV har foreslått at kommunen må ta større ansvar for boligutbyggingen. Her er Ingvild Reymert og Kay Asbjørn Skjørlien på tur rundt i Ensjøbyen og Hasle for å se på utfordringene i byplanleggingen.

5

Foto: stavanger sv

Foto: tone foss aspevoll

Venstre Om nr. 3/2012

Offentlige utleieboliger: Bystyregruppa i Stavanger SV fremmet forslag om offentlig utbygging av utleieboliger. Fra venstre Eilef Andreas Meland, Marcela Beatriz Molina, Eirik Faret Sakariassen.

Foto: Stig Weston

Sandnes presser boligprisene ned Sandnes i Rogaland står ovenfor de samme problemene som andre storbyområder i Norge: Mens befolkningsveksten eksploderer, har bolig‑ utbyggingen hengt etter. Konsekvensen er et brennhett boligmarked med skyhøye boligpriser.

– Sandnes SV har vært og kommer til å være en pådriver for en aktiv boligpolitikk i Sandnes kommune, sier Jan Refsnes, SVs gruppeleder i Sandnes bystyre. Gjennom Sandnes tomteselskap kjøper kommunen arealer, anlegger vei, vann og kloakk og selger ferdigregulerte tomter til private byggefirmaer. Firmaene konkurrerer om å få bygge på tomten, blant annet med hvor billig de kan selge de ferdige boligene. Kommunen mener selv at konkurransen fører til at boligene ligger 15 til 20 prosent under markedspris. Kommunen kontrollerer 25 prosent av bolig‑ markedet i Sandnes, mens målet er 40 prosent. – Boligbyggingen kan ikke overlates til markedet

alene. Kommunen må gjøre mer enn å regulere tomter, blant annet for å stabilisere prisene og for at ungdommen skal ha muligheten til å skaffe seg bolig, sier Refsnes. SV i Stavanger og Oslo krever aktiv boligpolitikk Både Stavanger SV og Oslo SV har foreslått tiltak for å gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet den siste tida. – Eirik Faret Sakariassen i Stavanger SV vil ha en boligreform med omfattende offentlig bygging av utleieboliger som er prisregulerte. De vil lage en kommunal boligorganisasjon som planlegger og bygger utleieboliger. – Ingvild Reymert og Trine Dønhaug i Oslo SV har foreslått en boligpolitisk handlingsplan hvor kommunen tar et større ansvar for boligbyggingen.


skole

6

Venstre Om nr. 3/2012

– Nå trapper vi opp inn‑ satsen for å få flere elever til å fullføre videregående opplæring, forteller SVs kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Fra dette skoleåret skal alle landets ungdomsskoler tilby et praktisk rettet intensivkurs for elever som mot slutten av ungdomsskolen har et svakt faglig nivå.

Foto: Kunnskapsdepartementet

Flere elever får en ny

Av Katrine Gramnæs

– Erfaringene fra skolene som allerede tilbyr dette er veldig gode. Elever som har hatt store problemer med grunnleggende ferdigheter melder om store faglige framskritt. Ekstraundervisningen gis i mindre grupper og er mer praktisk og relevant lagt opp enn ellers. Det gir resultater, forteller kunnskaps‑ ministeren. Denne sommeren har også alle fylker tilbudt sommerkurs for elever som har strøket i matte, engelsk eller naturfag, for å ruste dem til oppstart i videregående. Intensivopplæringen er et ledd i regjeringens Ny GIV-kampanje som tar sikte på å øke fullføringen i videregående skole. De siste femten årene har frafallet ligget stabilt på om lag 30 prosent. Problemet er størst på yrkesfagene. – Vi kan ikke akseptere at så mange elever kaster bort tid og krefter i videregående uten å fullføre med et vitnemål eller fagbrev de kan bruke senere i livet. Vi vet at ungdom har mange flere muligheter senere i livet hvis de fullfører, sier Halvorsen. Regjeringen har satt seg som mål å få opp andelen som fullfører videregående fra 69 prosent i 2010 til 75 prosent innen 2015. Mer enn 13 000 elever vil få tilbud om intensivundervisning på tiende trinn i løpet av prosjektperioden. Et annet viktig prosjekt innenfor Ny GIV-satsingen er ”oppfølgingsprosjektet”. Det handler om å få oversikt over og følge opp all

Flere skal fullføre: - Med blant annet intensivkurs for faglig svake elever skal vi hjelpe flere elever til å fullføre skolen, sier kunnskapsminister Kristin

ungdom mellom 15 og 21 år som ikke er i utdanning eller arbeid. Det er om lag 20.000 ungdom i denne gruppa. Tidligere har halv‑ parten av disse vært ukjente for oppfølgingstjenesten, men nå er antall ukjente blant disse redusert til 2 500.

– Vi gir ikke opp noen! Vi skal finne alle disse ungdommene og bidra til at de kommer seg i utdanning eller arbeid, fastslår Halvorsen. I tillegg til disse målrettede tiltakene for ungdom som står i fare for å falle fra, mener Halvorsen det viktigste er å heve kvaliteten på yrkesfagopp

læringen. Til våren legger hun fram en stortingsmelding om kvalitet i grunnopplæringen, der yrkesfagene blir en hovedsak. post@sv.no


sjanse

skole

7

Foto: SU

Venstre Om nr. 3/2012

Glade postkortskrivere: Elevene på Slåtthaug Videregående skole var glade for SUs besøk og hadde gode innspill til kunnskapsministeren for å bedre yrkesfagelevenes hverdag.

SU krever respekt for yrkesfag I høst har SUere reist til mange av landets største yrkesfagsskoler med yrkesfagsbussen sin. SU krever sammen med Fagforbundet Ungdom respekt for yrkesfag. Av Pål Yasin Ezzari

– I stedet for å reise rundt og fortelle elevene på yrkesfag om deres problemer, oppfordrer vi heller elevene til å skrive ned sine krav for en bedre yrkesfagopp‑ læring. 10. September avsluttet vi kampanjen og overrakte alle postkortene med krav til kunnskapsministeren, sier SU leder Andreas Halse. Opp mot halvparten av de som starter på yrkesfag fullfører ikke utdanningen sin på normert tid. På landsbasis er det 1/3 av søkerne som ikke får lærlingplass, mange er lei av en lite motiverende skolehverdag. SU ønsker å sette fokus på de store utfordringene vi har med yrkesfagopplæringen i Norge, ved å la de som kjenner problemene på kroppen selv komme til orde.

Foto: SU

– Svært mange av elevene krever lærlingplass, en mer relevant og praktisk rettet undervisning og at

Halvorsen. Her er hun på Yrkes-NM i 2010.

Gir beskjed: Her ser du noen av de tusenvis av postkortene fra yrkesfagelever som ble levert til Kristin Halvorsen etter SV´s turne.

skolen skal være gratis for alle. Dette handler om respekt for yrkesfag, SU støtter alle disse kravene. Vi har gitt de som velger en akademisk retning full rett til å fullføre utdanningen sin, det er urettferdig at ikke de som bygger landet vårt får det samme, sier Andreas Halse. Tre av jentene på Skogmo Videregående skole i Skien rister oppgitt på hodet når vi forklarer om ufrivillig deltid i helsesektoren og at kvinner bare tjener 85 prosent av det menn gjør. Heldigvis er det mulig å organisere seg for forandring. – Jeg visste ikke at det gikk an å organisere seg sånn for å kjempe for forandring. Det vil jeg være med på, sier en av jentene. Hun er en av 25 elever på skolen som ville bli med i SU for sosialisme og feminisme og respekt for yrkesfag!


8

Venstre Om nr. 3/2012

Verdas beste SV-skulering Foto: Hilde Maisey

Dette er tittelen når lokallaga Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene går saman om å arrangere grunnskulering 21. og 22. september. – Det er kjempeinteresse for denne skuleringa, seier Jens Kihl som er medarrangør for skuleringa.

Heikki Holmås er ein av innleiarane på SV-skuleringa i Oslo.

Stort skoleringsbehov: Jens Kihl i Sagene SV meiner alle SVarar treng påfyll og skulering difor set han og lokallaga i Oslo indre øst inn ein skuleringsoffensiv no i haust. Av Ane Marte Hammerø

«Verdas beste SV-skulering»,kva gjer de for å fortene denne tittelen? – Du kan forstå tittelen på to måtar: For det fyrste synst vi at vi har spikra i hop eit knallbra program med både faglege og kulturelle aktivitetar. Men det kan jo òg lesast som skulering i verdas beste parti – og det er det jo ikkje tvil om at SV er, seier Kihl. Kvifor legg de vekt på skulering i laga dykkar? Kva vil de oppnå med dette? – SV er eit parti som set seg store, visjonære mål. Då må vi òg evne å argumentere for kvifor det er rett å ville nå desse måla – og ikkje minst korleis det er realistisk å kome seg dit. Dessutan er skulering ein super måte å få med fleire i

partiarbeidet på. Når medlemene kan argumentasjonen og føler seg knytte til partiet, er sjansen stor for at dei vil ta på seg verv, gjere ein innsats i valkampen og bidra på andre måtar. Alle SV-arar treng skulering og fagleg påfyll! Korleis har de arbeidd med planlegginga av skuleringssamlinga? – Mona Wærnes frå Gamle Oslo, Malín Jacob frå Grünerløkka og eg har vore planleggingsgruppe. Vi kontakta SV sentralt – dei fiksar nemleg innleiarar til grunnskuleringskursa. Så diskuterte vi ein del kva vi hadde bruk for, og ikkje minst: Kva vi hadde lyst på. Det var til dømes viktig å organisere ei sosial ramme der alle føler dei er velkomne.

Byr de på eit spenstig program? – Vi har teke med tre av bolkane frå grunnskuleringa til SV, men bytta ut den siste delen med ei innleiing om antirasisme av Rune Berglund Steen, aktuell med boka «Svartebok over norsk asylpolitikk». På dei andre kursmodulane har vi utviklingsminister Heikki Holmås og Nora Fjelldalen som kursleiarar. I tillegg vil Hilde Maisey frå Gamle Oslo SV syne fram ei utstilling på Interkulturelt museum der ho er mellom kunstnarane. Har det vore vanskeleg å mobilisere folk til å delta? – Nei! Berre på ei veke fekk vi tretti påmelde, så vi måtte flytte til eit større lokale. Særleg artig er det at mange nye, som ikkje har vore aktive tidlegare, melder

seg på og er glade for tiltaket. Slik får vi med fleire i partiarbeidet. Har de nokre råd til andre lag som vurderer å arrangere grunnskuleringskurs? – Snakk med SV sentralt og studieforbundet. Dei er veldig hjelpsame og kan ordne veldig mykje. I tillegg er det viktig å leggje opp ei god sosial ramme rundt skuleringa og mobilisere i god tid. Legg vekt på at skulering er gøy, sosialt og lærerikt. Vi må vekk frå det litt sidrumpa stempelet som skoleringsarbeidet tidlegare har fått, avsluttar Kihl. Ynskjer de å arrangere skolering i lokallaget? Ta kontakt på kurs@sv.no


9

Venstre Om nr. 3/2012

Blogg for SVs hverdagshelter

Av Olivia Corso Salles

Derfor startet de i september en blogg for Oslo SV, der hverdagspolitikere skal kunne fortelle om sine saker og visjoner.

Mer lokalpolitikk og mindre maktspill – Vi vil høre mer om politiske uenigheter lokalt, og mindre om politisk maktspill. Vi vil høre nye forslag fra politikere som tidligere har manglet en plattform å synliggjøre ideene sine fra. Østereng mener at en blogg som medieplattform gir muligheter for skolering og utveksling av erfaringer, som vil fungere oppbyggende for organisasjonen. – Her kan hvem som helst forklare, begrunne og argumentere for en sak, uten at det skal skje innenfor de tradisjonelle medienes snevre rammer. Velgerne kan komme tettere på politikerne, og selv diskutere

med dem i kommentarfeltet. Den muligheten vil vi utnytte. Målet med bloggen er å synliggjøre SVs politikk, skape debatt og involvere hele organisasjonen. – Vi drømmer om at flere blir aktive i politikken. Samtidig vet vi at vi har mange aktivister i eget parti som ikke er så synlige. Vi vil gjøre det lettere å bli kjent med disse. Vi vil åpne for toppolitikerne, men mest av alt skal Oslo SVs blogg være en arena for alle de politikerne som står bak og er med på å drive partiet videre i sine lokalsamfunn, avslutter Østereng. Følg med på: www.blogg.oslosv.no ocs@stortinget.no

Demokratisk talerør: Oslo SVs blogg skal slippe nye politiske stemmer til og få politikkens hverdagshelter fram i lyset.

Foto: Stortinget

Oslo SV har som første fylkeslag startet et bloggkollektiv. – Vi vil høre mer fra hverdagspolitikerne og aktivistene i partiet, sier Trine Østereng som sitter i Oslo SVs fylkesstyre og er redaktør for bloggen.

Kjør debatt: - Vi vil høre nye forslag fra politikere som tidligere har manglet en plattform å synliggjøre ideene sine fra, sier Trine Østereng, redaktør i Oslo SVs blogg.


10

Venstre Om nr. 3/2012

SVere i sommersol Foto: mari Bjørke

SVere og SUere har vært i full sving denne sommeren. Her ser du glimt fra to arrangementer der SVere strålte om kapp med sola: Arendalsuka og SUs sommerleir.

SUperleir i Hedmark SUs sommerleir var i år på Nordtangen i Hedmark. Den varte fra 31. juli til 5. august. Oppimot 200 deltakere var med på det meste. Deltakerne lærte om SU og SVs politikk samtidig som de fikk nye venner, fikk oppleve konserter, workshops og kulturarrangementer. Blant temaene som ble diskutert var krisa i Europa, grunnskoleringer og valget 2013. Arendalsuka er en politisk happening etter modell fra Almedalsveckan på Gotland i Sverige. Siden 60-tallet har representanter for de politiske partiene samlet seg og diskuteret politikk i den idylliske middelalderbyen Visby.

Foto: Sofie Wahlgren

Skolering i sommersol: Ingrid Fiskaa (godt skjult bak Flipoveren) holder innledning for glade SUere på sommerleir i Hedmark.

masse besøkende og stor interesse. Blant de mange SVerene som deltok i debatter og holdt appeller var: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Andreas Halse og Mina Finstad Berg fra SU, Stortings‑ representantene Alf Holmelid og Geir Ketil Hansen, tidligere statsråd Erik Solheim og gruppeleder for Arendal SVs bystyregruppe, Rune Sævre.

Arendalsuka I uke 33 trådte SVere fra Agderfylkene og omegn til for å markere SV skikkelig i sørlandsbyen. Byen vrimlet av folk, politiske diskusjoner og musikk. Landets toppolitikere og partier satt sitt preg på byen i disse dagene.

Foto: mari bjørke

Elise Hammari i sommersola på Nordtangen.

SV var tydelig og sterkt til stede hele uka. Det var stand hver dag, med SVere på stand under Arendalsuka.

SU Sommerleirs minste deltaker, Adrian, koser seg i sola.


11

Venstre Om nr. 3/2012

SV på Stortinget – Sterk vekst i oljeaktiviteten skaper press i norsk økonomi, noe som skaper problemer for øvrig næringsliv i Norge. Det vil derfor være bra for norsk økonomi om vi øker skatten på oljeutvinning, sier Alf Holmelid, næringspolitisk talsperson i SV. Stabilt høy oljepris gir gode tider for oljenæringen, men har en klar skyggeside for øvrig næringsliv i Norge. Oljeindustrien presser opp lønnsnivået, styrker den norske krona og støvsuger arbeids‑ markedet for mange yrkesgrupper og verdifull kompetanse.

– Demping av oljeaktiviteten vil åpne nye muligheter i det øvrige næringslivet. Det vil gjøre det lettere for annen industri å få tilgang til kapital og kompetanse, sier Holmelid.

Foto: statoil

Sunt for økonomien med mindre olje

Økte inntekter fra oljeskatten vil gå inn i oljefondet, og kun avkastningen vil brukes i statsbudsjettet. Holmelid mener likevel at en begrensing av aktiviteten i oljesektoren bør møtes ved å øke innsatsen ovenfor fastlandsindustrien.

Forby useriøst renhold

– Skal vi få stoppet useriøse bedrifter som utnytter arbeidstakerne mener SV at vi må ta for oss de bransjene der vi vet at mange arbeidstakere har problemer, sier Karin Andersen. – Derfor forbyr

– Et trygt arbeidsliv krever en sterk fagbevegelse, og myndigheter som støtter opp under deres arbeid med godt lovverk og nye oppryddingstiltak når det trengs, sier Andersen.

Foto: olivia corso salles

regjeringen kjøp av renholdstjenester fra bedrifter som ikke er godkjent. SVs arbeidspolitiske talsperson mener den nye godkjenningsordningen, som ble innført fra 1. september 2012, ikke vil løse alle problemer, men at den er viktig i arbeidet mot sosial dumping.

Støtt SV Hjelp oss med å sørge for at det blir SV-representanter fra alle fylkene ved valget neste år. Gi for eksempel kr. 50 pr. måned med Auto Giro. Du må gjerne gi mer, det velger du når du fyller ut kupongen som du finner på våre nettsider her: sv.no/Forside/Delta/Stott-SV-okonomisk

Fullt hus: Aust-Agder SVs åpne medlemsmøte med partileder Audun Lysbakken i bakgården på Fagforeningenes hus på Tyholmen.

Foto: stig weston

Fra nå er det forbudt å kjøpe renholdstjenester fra bedrifter som ikke er godkjent. Alle bedrifter som driver renhold må nå være godkjent av Arbeidstilsynet, alle ansatte må ha egne ID-kort og bedriftene må oppfylle en rekke krav for å bli godkjent.


12

arbeidsprogram

Venstre Om nr. 3/2012

Foto: arun ghosh

ARBEIDSPROGRAMMET TAR FORM

Barn og næring: Inga Marte Thorkildsen trekker henholdsvis opp kampen for de mest utsatte barnas rettigheter og utvikling av framtidig næringsliv i hele Norge som viktige saker i det nye arbeidsprogramet til SV. Her er hun sammen med arbeidsprogram-komiteen i september.

SVs arbeidsprogram for neste stortingsperiode er i støpeskjea. En offensiv politikk i forhold til næringsliv og en bedre omsorg for utsatte barn og ungdom er blant sakene som nå diskuteres.

Av Kim-André Åsheim

– Dette programmet vil innebære et betydelig løft for næringspolitikken i SV. Vi diskuterer konkrete tiltak for å utvikle norsk næringsliv. Vi trenger en sterk eksportindustri om vi skal kunne finansiere framtidas velferd. Derfor trekker vi fram tiltak innafor innovasjon, kompetanseutvikling, grønn industri og tjenesteutvikling, sier næringspolitisk talsperson i SV Alf Holmelid. Han mener SV trenger en mer aktiv politikk for innovasjon og nærings‑ utvikling. Han peker på at Norge trenger et allsidig næringsliv med perspektiver utover oljealderen. I dag skaper det høye aktivitetsnivået

i oljesektoren press i norsk økonomi. Det fører til at landbasert industri får problemer med å konkurrere om arbeidskraft og kapital. – Stadig flere sier seg enige i at aktivitetsnivået i oljesektoren er for høyt og at dette er skadelig for norsk økonomi. Derfor er det viktig å styrke landbasert industri og grønne næringer, slår Holmelid fast. Programkomiteen har flere ivrige næringspolitikere. Bersvend Salbu, ordfører i Tynset kommune peker på at mange distriktskommuner opplever fraflytting og at kulturlandskapet er i ferd med å forsvinne. – Norge gror igjen! Vi trenger en omlegging av landbrukspolitikken der landbruk som driver beite prioriteres framfor den delen av landbruket som er avhengig av importert kraftfôr, sier Salbu. Tynset-ordføreren er enig i at det er nødvendig med en næringspolitisk offensiv fra SV. – Jeg er opptatt av at vi skal ha en nærings- og distriktspolitisk profil som sikrer verdiskaping i hele landet. Staten må være villig til å gå inn

med en mer aktiv næringspolitikk. Infrastruktur som dekker samfunnets behov, teknologiutvikling og miljøer for kompetanseutvikling må videreutvikles rundt omkring i hele landet. En aktiv offentlig sektor er avgjørende for utvikling av samfunn og næringsliv. Han ser fram til at programmet skal ut til behandling i fylkene. – Jeg er stolt av helheten i program‑ arbeidet. Det favner bredt samtidig som det er tydelig på mål og tiltak. Med vårt viktige verdigrunnlag for rettferdighet og en menneskelig politikk, er det behov for SVs løsninger, avslutter han. Hovedprioriteringene i arbeids‑ programmet er ennå ikke bestemt, men komitéleder og nestleder i SV Inga Marte Thorkildsen har likevel noen hjertesaker hun mener partiet bør prioritere høyt. – Vi må fortsette den oppbyggingen vi har startet på i barnevernet. Barn- og ungdom som er utsatt for omsorgssvikt kommer i liten grad til orde i offentligheten. Derfor er det avgjørende at partiet prioriterer dem høyt.

Thorkildsen sier det også er naturlig å fortsatt prioritere fordeling høyt i programmet. – SV har alltid vært opptatt av fordeling og vi har de siste årene fått stadig flere bevis for hvor viktig god fordelingspolitikk er. Fordeling handler om å bygge et samfunn der folk har høy tillit til hverandre. Det gir også den beste forutsetningen for en sunn økonomi. Førsteutkastet til arbeidsprogrammet vil være ferdig i midten av oktober og lanseres på Kvanmokonferansen i høst (se egen artikkel på motstående side). Da skal den ut på høring i partiet og organisasjons-Norge. – Det blir en spennende prosess hvor vi vil få inn mange gode innspill. Det gleder jeg meg veldig til, avslutter Thorkildsen. Arbeidsprogrammet skal vedtas på SVs landsmøte i mars neste år. post@sv.no


13

Venstre Om nr. 3/2012

Foto: Hilde Maisey

Valgkamp på forskudd I slutten av oktober skal SV lage valgkamp ett år før tiden. SVere over hele landet skal ut og snakke med folk om vår politikk. til SV sentralt dersom de ønsker besøk.

Av Camilla Bakken Øvald

Hvorfor? Valget i 2013 avgjøres av SVs møte med folk. Våre sentrale politikere når mange gjennom media, men det er diskusjonene rundt lunsjbordet på arbeidsplassen, i vennegjengen og på valgkamparrangementer som blir avgjørende. Vi har verken tid eller lyst til å vente med valgkamp til neste år, og derfor setter vi i gang allerede nå i høst.

Stortingsvalget 2013 blir et valg mellom rødgrønt og mørkeblått flertall. SV er avgjørende for et rødt og grønt Norge, og rødgrønt flertall er umulig uten et sterkere SV. Vi vet at mange flere enn de som støtter SV på dagens meningsmålinger mener miljø og rettferdighet er viktig. De neste månedene skal vi jobbe sammen for å vise folk at dersom de vil ha en offensiv og tydelig rød og grønn politikk, må de stemme SV i 2013.

Velkommen til Kvanmokonferansen 2012

Ta kontakt med ditt lokallag for å bli med å arrangere eller delta!

Foto: Ny Tid

Gjør SV synlig: SVere over hele landet inviteres til å ta et krafttak for partiet i oktober.

Hva er en valgkampoppladning? I uke 43 og 44 vil lokallag og fylkeslag over hele landet lage møter, konserter, valgkampstands og andre aktiviteter hvor vi kommer i kontakt med folk. Vi skal sette SV på kartet, og verve, engasjere og debattere! Våre politikere har satt av denne tiden til å reise, og alle lokal- og fylkeslag kan melde inn

Hva skjer? Det blir mange forskjellige arrangementer i hele landet, og stortingspolitikere og regjeringsfolk sendes på reise. Det vil være konserter, åpne møter, løpeseddelutdelinger, aksjoner, skoleringsseminar, innledninger, debatter og mye mer.

Helga 20. til 21. oktober avholdes høstens viktigste og triveligste politiske verksted på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo. Konferansen er åpen for alle medlemmer i SV, så benytt sjansen til å få med deg en politisk festhelg av de sjeldne! Av MartHe Høyer

– Da Landsstyret i fjor bestemte seg for at SV annethvert år skal arrangere en åpen konferanse, sa det seg selv at vi måtte kalle opp konferansen etter Hanna Kvanmo», sier Silje Schei Tveitdal, partisekretær i SV. Hanna var i mange år synonymt med SV. Hun var i mange år en av Norges mest folkekjære politikere, og hun nøt enorm respekt blant både meningsfeller og motstandere. Hanna var kjent for å stå på utrettelig for dem som på ulike vis faller utenfor, for sin klare tale, for sin folkelighet, og for evnen til å kalle en spade for en spade. – Det er i denne ånden vi lanserer Kvanmokonferansen, forklarer Schei Tveitdal. Årets konferanse På årets Kvanmokonferanse er lanseringen av førsteutkastet til nytt arbeidsprogram ett av hoved‑ temaene. Inga Marte Thorkildsen innleder om hvordan SV skal lede an

i arbeidet for et grønnere og rødere Norge i neste stortingsperiode, og våre eminente ministre innleder om de viktigste utfordringene på sine felt i årene som kommer. Vi har invitert organisasjoner og fag‑ personer utenfor SV til å kommentere innledningene, og deretter åpner vi for debatt og meningsutveksling.

«Hanna Kvanmo var ekte. Ho hadde hjarta med seg i politikken. Og ho visste vel kvar ho kom ifrå.» – Berge Furre Rettferdig fordeling er et overordna mål for SV, og derfor også et naturlig tema på Kvanmokonferansen. Vi får besøk av inspirerende og drivende dyktige innledere, som vil belyse denne tematikken på ulike vis. Vi får også anledning til spørsmål og

diskusjon. Audun Lysbakken vil lede an i diskusjonen om hvordan SV skal gjenreise seg fram mot neste valg og vi skal diskutere valgkampstrategi og valgkamparbeid. Det vil med andre ord bli mye å hente for noen og enhver, og vi håper at så mange som mulig av dere har mulighet til å komme. Vi har som målsetting at alle, både nye og gamle medlemmer, representanter, folkevalgte og lokallagsfolk, nysgjerrige og skeptiske, skal dra hjem fra konferansen litt klokere, litt mer inspirert, og veldig klar for innsats fram mot valgthrilleren høsten 2013. Praktisk informasjon Konferansen avholdes på Hånd‑ verkeren kurs- og konferansesenter i Oslo sentrum. Vi begynner klokka 10.00 lørdag formiddag, og avslutter klokka 16:00 søndag ettermiddag. Deltagelse på konferansen koster 300 kr. Dette dekker lunsj lørdag og søndag, samt middag lørdag kveld. Reise og overnatting må deltakerne stå for selv. SV har holdt

Klok og folkelig: Hanna Kvanmo var i av en årrekke en uredd og jordnær SV-politiker. Det er i hennes ånd Kvanmokonferansen lanseres.

rom på et sentrumsnært hotell til omtrent 800 kr/natt, inkludert frokost. Dersom du ønsker å benytte deg av dette, ber vi deg krysse av for det i påmeldingsskjemaet. Vi vil også forsøke å få i gang «couch‑ surfing», der tilreisende deltagere kan sove på sofaen (eller gjesterommet) til deltakere i Oslo-området. Konferansen har kapasitet til 200 deltagere, så meld deg på i dag for å være sikker på å få plass! Mer informasjon og påmelding finner du på www.sv.no/kvanmo


14

Venstre Om nr. 3/2012

– Til kamp for fortsatt oljefritt Lofoten

Foto: Tone Foss Aspevoll.

– Vi vant slaget, men vi har ennå ikke vunnet krigen. Neste slag kommer i 2013, og vi i Folkeaksjonen fortsetter derfor arbeidet vårt for fullt, sier Bjørn Kjensli, nyvalgt styreleder for Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Står sammen: Folkeaksjonen og SV står sammen om å arbeide mot oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Her er SV-leder, Audun Lysbakken sammen med Bjørn Kjensli, nyvalgt styreleder i Folkeaksjonen, i sommer. Av Arun Ghosh

Folkeaksjonen sin nye styreleder har ingen illusjoner om at kampen mot oljelobbyen er vunnet en gang for alle når det gjelder de vernede områdene i nord. – Oljeindustrien og høyrekreftene arbeider målbevisst for åpning av skreiens fødestue for oljevirksomhet. Det er derfor avgjørende viktig at det finnes en brei og folkelig organisasjon som kan samle alle gode motkrefter, sier Kjensli. Nå lover han en opptrapping av dette arbeidet fram mot valget til neste år. – Vi jobber med å få ny aktivitet i lokallagene og spesielt de største

etter en litt rolig vår og sommer. Videre jobber vi med finansiering av aktivitetene i høst. Så følger vi kunnskapsinnhentinga nært for å sjekke ut viktig informasjon og kunne delta i debatten underveis, forteller han. Folkeaksjonen har over 4 300 medlemmer og har 19 lokallag rundt om i landet. Nå ønsker Kjensli å få opp aktiviteten i lagene. – Den største utfordringa vår er å mobilisere folk på bred basis på nytt fram mot valget i 2013. Aksjonisme er enkelt en gang eller to ganger hvis nødvendig, men gang på gang er en stor utfordring for enhver folke‑ bevegelse. Nei til EU er jo et lysende eksempel for oss, men noen divisjoner lenger oppe, sier Kjensli.

Mye står på spill i forhold til hvilken regjering vi får til neste år. – Vi er forberedt på regjerings‑ endringer, og ingen reelle regjerings‑ alternativ har innebygd motstand mot oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja(LoveSe). Men med fortsatt rødgrønn regjering bør vi være sikret et oljefritt LoveSe videre hvis SV gjør et normalt valg. Så får vi håpe på at V og KrF kan bidra med sand i maskineriet til oljekameratene H og FrP, forteller Kjensli. Som SVer vet Kjensli at mange medlemmer brenner for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja og han vil gjerne at flere skal bidra praktisk. – Det blir viktig at SVere engasjerer seg i de 19 lokal-lagene våre rundt

om i landet. De trenger folk med organisasjonserfaring samtidig som SVere trenger å jobbe tverrpolitisk i sine lokalsamfunn utenfor de parlamentariske organene. Folkemakt er grasrotengasjement og folkevalgte organer blir ofte en for smal arena for vårt politiske virke, avslutter Bjørn Kjensli.

Bjørn Kjensli Styreleder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Sentralstyremedlem SV Leder av SVs miljøpolitiske utvalg


15

Venstre Om nr. 3/2012

Kristin mottok årets homofrydpris Kristin Halvorsen ble hyllet for sin innsats for lesber, homser, bifile og transer da hun mottok årets homofrydpris i Spikersuppa under Skeive dager i sommer.

Av Torbjørn Urfjell, SVs homonettverk

Det er LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og trans‑ personer, i Oslo og Akershus som deler ut prisen. – Kristin Halvorsen har vært en drivende kraft når det gjelder homofiles rettigheter, sier Aasmund Robert Vik, leder av juryen som står for tildelingen. Kristin Halvorsens kamp for partnerskapsloven, adopsjonsretten og ekteskapsloven nevnes som grunner til at hun får æresprisen. Ingen folkevalgte i Norge har gjennom så mange år og så lange kamper gjort mer for lesbiske, homofile, bifile og transpersoners (LHBT) rettigheter enn Kristin Halvorsen. Fra før hun ble valgt inn på Stortinget i 1989, har hun kjempet for homorettigheter, først ved å være forslagsstiller for partnerskapsloven, så ved å gå inn for adopsjonsrett da hun ble valgt til SV-leder i 1997. Senere forhandlet hun inn felles ekteskapslov i regjeringsplattformen da hun ble statsråd. Hun har i over tjue år gått helt i front i arbeidet med formelle rettigheter. Samtidig har hun tatt seg tid til å bli kjent med og lytte

Stolt prisvinner: En stolt Kristin Halvorsen mottar Homofrydprisen 2012 av lederen i LLH Oslo og Akershus, Hans Heen Sikkeland.

til LHBT-folk og deres utfordringer. Hele tiden har hun gjort sitt for å heve livskvaliteten til folk. Som finansminister fra 2005 til 2009 sikret hun gode økonomiske rammevilkår for homobevegelsen. Da hun gikk på som kunnskapsminister i 2009, gjorde hun kamp mot homomobbing til en av sine viktige saker.

I dag er hun i ferd med å utvikle homokompetansen på norske skoler ved å bidra til oppstarten av Rosa Kompetanse i samarbeid med LLH. Kristin Halvorsen er med sin innsats den heteroen i Norge som har betydd mest for homofile og lesbiskes rettigheter og levekår. Selv hevder hun at vedtaket om felles ekteskapslov, som gir alle mennesker i Norge den

samme beskyttelsen rundt kjærlighet og samliv, er det viktigste og vakreste hun har fått til i norsk politikk. Homonettverket i SV hadde stand i Spikersuppa under Skeive dager og fikk besøk av Halvorsen, så vel som av homominister og nestleder Inga Marte Thorkildsen, som også gikk i front av homoparaden i Oslo i år.

Til alle SVs medlemmer og lokallag Folkeaksjonen ønsker å takke dere alle for den store innsatsen dere har bidratt med for et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Seieren i mars 2011 kom takket være stor innsats fra en bred allianse av støttespillere, men dere i SV spilte en nøkkelrolle gjennom knallhardt politisk arbeid både i regjering og på lokalt plan rundt om i hele landet. Det er vi utrolig takknemlige for. Vi er avhengige av gode hjelpere og økonomiske bidrag fra våre mange støttespillere for å kunne gjøre en så god jobb som mulig. Vi vil derfor bli svært takknemlige om deres SV-lokallag har mulighet til å støtte oss med et beløp. Mange hilsener fra oss i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Kontonummer: 6433 05 13738


SV norge rundt

16

Oslo SV krever strakstiltak for romfolk

Møte om monstermaster på Kråkerøy og Hvaler

byens bostedsløse. Men partier som Ap, Høyre og Frp sa nei, sier Marianne Borgen i Oslo SV.

Foto: Heidi Larsen

I lys av sommerens debatt om romfolket tar SVs bystyregruppe i Oslo nok en gang initiativ overfor byrådet for å be dem håndtere romfolkets uakseptable forhold i byen:

– Vi har også fremmet konkrete forslag til europeiske initiativ på området, men også der blitt stående relativt alene. Det er derfor bra når fungerende byrådsleder Ola Elvestuen nå likevel sier at «Oslo må samarbeide med andre byer i Europa», og ta initiativer i den forbindelse, avslutter Borgen. Foto: Kathrine Jensen

– Er det virkelig slik at byrådet ikke anser at kommunen på noen måte har ansvar overfor romfolk som oppholder seg i Oslo?, spør SVs Marianne Borgen. – Fra SVs side har vi fremmet mange konkrete forslag og initiativer i bystyret vedrørende Romfolket. Senest på bystyrets møte i juni fremmet vi forslag om strakstiltak som toaletter, dusj og tak over hodet for Krever menneskeverd: Oslo SVs Marianne Borgen krever at byens borgerlige byråd tar ansvar for romfolket i byen.

kommuner, en mengde facebookoppdateringer og tre regionavis‑ oppslag om politisk befaring på sykkelferie ga mersmak.

protestene mot «Monstermastene» over Kråkerøy og Hvaler. Hafslund Nett AS planlegger å forsterke strømtilførselen til Hvaler fra Kråkerøy, og da vil de bygge store master. Aksjonsgruppa la fram en bunke med 5000 underskrifter fra lokale beboere som ikke ønsket gigantmaster i sitt nærområde, både av estetiske grunner og av frykt for helseskader fra stråling. Både sjø‑ kabling og bakkekabling er mulig på Kråkerøy og på Hvaler. Egeland får saken til behandling på Stortinget i løpet av høsten.

Neper og reddiker i Kristiansand

Foto: Privat

Verdens miljødag 5. juni ble markert med stand og utdeling av kortreiste neper og reddiker av SVs lokallag i Kristiansand.

Ferden gikk gjennom ni av fylkets femten kommuner, og på veien ble områder med behov for trafikk‑ sikkerhetstiltak og forbedringer observert.

Tre dager på sykkelsetet, 28 mil, ni

I sommer møtte Hvalerog Fredrikstad SV med stortingsrepresentant Lars Egeland (SV), representanter fra aksjonsgruppa «Bevar Kråkerøy og Hvaler».

– Seks kommuner gjenstår til neste år, inkludert hele Setesdalen. Av bekvemmelighetshensyn kan det lønne seg å begynne med bussturen opp og rulle ned til kysten igjen, for så å tråkke seg hjem til Gjerstad igjen. Da vil alle kommuner være besøkt, men langt fra alle veier. Det krever en litt lengre fylkestingskarriere, avslutter Urfjell.

– Jeg bestemte meg for å sykle Aust-Agder på kryss og tvers, sier SVs representant i Aust Agder med ansvar for samferdsels- og miljøpolitikken.

– Mange steder registrerte jeg behovet for asfaltlegging og utvidelse av gang- og sykkelvei, sier Urfjell.

SV fra Hvaler og Fredrikstad, sammen med SVs stortingsrepresentant Lars Egeland hadde møte med aksjonsgruppa Bevar Kråkerøy og Hvaler i sommer.

Lars Egeland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, ønsket å se på området og treffe representanter fra aksjonsgruppa for å lytte til hva de hadde å si om planene. Sammen med Hvaler SV og Fredrikstad SV ble han orientert om

Tour de Aust-Agder

Aust Agder SVs Torbjørn Urfjell brukte litt av sommerferien på å ble bedre kjent med eget fylke fra sykkelsetet. – Veldig lærerikt og til neste sommer skal jeg sykle innom de kommunen jeg ikke rakk i år, lover Urfjell.

Venstre Om nr. 3/2012

Frisk politikk: Å sykle gjennom hele Aust-Agder er en unik måte å bli kjent med eget fylke på, sier Torbjørn Urfjell.

Hovedbudskapet for aksjonen var at en offensiv klimapolitikk gir flere arbeidsplasser og nye muligheter for norsk industri. Budskapet falt bokstavelig talt i god smak hos folket på gata! Kristiansand SV kontaktet en

grønnsakshandler i byen som har fokus på økologisk og kortreist mat. Grønnsakshandleren viste seg å være en velvillig og vennligsinnet sjel som likegodt sponset lokallaget med alle grønnsakene. Dermed kostet det lite for en slunken lokallagskasse å markere dagen. Standen ble satt opp i gågata og mange tok i mot både grønnsaker og løpesedler.


SV norge rundt

Venstre Om nr. 3/2012

17

Næringspolitiske signaler fra Rjukan

– Vi må få mer fart i næringspolitikken for å skape arbeidsplasser i distriktene, sier SV-lederen på Rjukan, Sanja Pasovic. Her sammen med stortingsrepresentant Alf Holmelid i næringsparken på Rjukan.

Foto: Telemark SV

Tinn SV inviterte i sommer SVs næringspolitiske talsperson Alf Holmelid til befaring og møter på Rjukan. – Svært nyttig å vite hvor skoen trykker, sier Holmelid.

Det er særlig dette med at vi har et altfor fragmentert virkemiddel‑ apparat som de fra Tinn er opptatt av. Jeg ser at det kan være en utfordring for utenlandske bedrifter som vil etablere seg, sier Holmelid.

Lokalpartiet har lenge vært opptatt av næringspolitikk og har som mange andre distriktskommuner utfordringer når det gjelder nedgang i folketallet og etablering av ny virksomhet. – Som medlem av næringskomiteen på Stortinget var det naturlig å invitere Alf til Rjukan for å informere han om datalagrings‑ prosjektene som vi jobber med i vår kommune, sier leder i Tinn SV, Sanja Pasovic. Tinn SV hadde lagt opp et besøk hos ordfører, næringssjef og presse. Det ble også medlemsmøte med Tinn SV

– Vi kunne fått Facebook som kunde, men de valgt Luleå i Sverige ikke minst fordi svenskene var mer profesjonelle i sitt opplegg. Vi har fortsatt mye å lære, sier Miland.

og besøk til næringsparken. – Tinn kommune er i en slik situasjon der vi må gjøre det vi kan for å skape nye arbeidsplasser, men det er frustrerende at vi har en næringspolitikk med svært få virkemidler igjen i

Audun Lysbakken inspirerte Nord-Trøndelag Foto: Tone Foss Aspevoll

Sylvi Sæther, Kåre Aalberg, Mona Fossland, Kjersti Tommelstad, Jostein Trøite, Ann Gregersen, Tom Knobloch og Audun Lysbakken ved LO-huset i Namsos.

Audun Lysbakken holdt en svært inspirerende innledning på et møte i Namsos 21. august. – Denne gangen er det viktig å vite at det ikke er nok å stemme Ap for å få fortsatt rødgrønnt flertall. Et sterkere SV er helt nødvendig for å sikre fortsatt rødgrønn styring av landet etter valget i 2013, sa Lysbakken. Under sitt besøk i Namsos, fikk Lysbakken mye informasjon om helsesektoren og om samhandlings‑

reformen. Kjersti Tommelstad var blant dem som kom med innspill om helsepolitikk. Hun har god innsikt i helsesektoren som styremedlem i Helse Nord-røndelag, som lektor på Høgskolen i NordTrøndelag og som varaordfører i Namsos. Lysbakken var glad for å komme til Namsos – både for å høre om hvordan helsesektoren fungerer, og for å møte medlemmer i en sterk SV-kommune som Namsos. Kveldsmøtet var godt besøkt fra store deler av fylket, og det kom mange gode innspill til hva SV skal jobbe mer med i tida framover.

”verktøykassa” på grunn av EØSavtalen, sier leder for SVs kommunestyregruppe Steinar A. Miland. – Jeg har mottatt en rekke gode innspill som jeg vil ta med meg videre.

– Det er virkelig inspirerende å få besøk av våre folk på Stortinget, og spesielt slike som Alf som har betydelig kompetanse og erfaring fra næringsliv og forskning. Det gir også trygghet å vite at slike besøk gir våre folk enda bedre kunnskap om forholdene lokalt, avslutter Tinn SVs leder Sanja Pasovic.

Ås SV jobber for kystlinje

Breivoll er den eneste kystlinja i Ås kommune, med store friarealer for innbyggerne. I dag leier kommunen ut bygningene og tunet til Den Kristne menighet, noe som gjør at arealene i området oppfattes som private. Ås SV vil at flere skal kunne ha større glede av området og bygningene. Ås SV har jobbet på flere måter over mange år for å vinne fram i denne saken. Etter at saken ble behandlet i kommunestyret i mai fikk den ny oppmerksomhet. – Først arrangerte vi et debattmøte på bokkafeen i Ås. En person fra stiftelsen Breivolls venner, som arbeider for å få økt aktivitet på Breivoll, kom og fortalte om sine erfaringer. Vi inviterte både kommunepolitikere og medlemmer, sier Kristine Lien Skog, leder i Ås SV. Hun forteller at mange partier i kommunen er enige om at Breivoll kan brukes på en bedre måte, men

at det er vanskelig å vite hvor mye de andre partiene vil bidra aktivt for å få det til. – Dagens leieavtale er i følge noen lettvint for en kommune med skranten kommuneøkonomi, sier Lien Skog. Lokallaget har nå lagt press på kommunen for at de skal sørge for at det blir utredet alternative løsninger. Etter hvert fikk de også kommunen til å arrangere et møte om dette, og Breivolls venner arbeider med en alternativ bruk. – Debattmøtet hvor vi også inviterte andre politikere har gitt oss et godt grunnlag for å jobbe videre med saken. Dette er en fin arbeidsmåte for å ta tak i enkelt‑ saker på, sier Lien Skog.


18

Venstre Om nr. 3/2012

Bli med på arbeidslivskonferanse

Av Tone Salamonsen

På SVs arbeidslivskonferanse 10. og 11. november, vil du møte folk fra fagbevegelsen og SVere fra hele landet. Her er det bare å la seg inspirere, i følge Jan Olav Andersen. Andersen er leder i Faglig Utvalg i SV. Vi spurte ham hva som er formålet med konferansen: – Tanken er å styrke SVs faglig-politiske fundament. I sin landsmøtetale understreket partileder Audun Lysbakken betydningen av fagbevegelsen som en viktig alliansepartner for SV. Konferansen er en god mulighet til å åpne for mer og bedre dialog mellom SV og fagbevegelsen og ikke minst til å utvikle SV faglig-politisk. Forbund fra både LO og Unio er invitert. Hva er det som forener SV og f.eks. Sykepleierforbundet?

– Likelønn og deltidsproblematikken står svært sentralt hos begge, og er derfor også satt opp på denne konferansen.

Foto: . Hilde Maisey

– Bryr du deg om arbeids‑ livet vårt? Blir du forbanna når du hører ordet «vikarbyrådirektiv»? Eller ønsker du simpelthen å bidra til at SV får en enda bedre arbeidslivspolitikk?

Er det flere tema som er verdt å få med seg? – Absolutt! Vi har mange spennende og aktuelle tema på programmet. Vi starter ut første dag med Dennis Henningson fra fagforbundet Byggnad. Stikkord er EØS og sosial dumping og jeg kommer selv til å bidra ved å belyse dette i et norsk perspektiv. Et annet høydepunkt er paneldebatten om «Venstre- og høyresidens fanesaker i arbeidslivspolitikken». Debattantene er velkjent for de fleste: Partileder Audun Lysbakken og Jan Davidsen, leder i Fagforbundet. Laila Reiertsen (FrP) fra Stortingets Arbeids- og sosialkomite og Henning Warloe fra Høyre møter også.

Bedre arbeidsliv: - Bli med på å gjøre SVs arbeidslivs-politikk enda bedre, oppfordrer leder i fagligpolitisk utvalg, Jan Olav Andersen.

Audun Lysbakken har nylig lansert et forslag om et nonprofitt-prinsipp i den kommersielle velferdstjeneste‑ industrien. Mange vil mene at det vil ha betydning ikke bare for brukerne, men også for arbeidstakernes situasjon.

fra at Audun Lysbakken vil berøre temaet i sin innledning. Vi får jo også besøk av Linn Herning fra For Velferdsstaten på søndagen og hun vil snakke om nettopp markedsstyring, konkurranseutsetting og privatisering av velferdstjenester.

Er dette noe som vil bli belyst på konferansen? – Vel, vi avslutter lørdagen med «Partileders time». Jeg ser ikke bort

Konferansen avsluttes med diskusjon om forslaget til SVs nye arbeids‑ program, et høyaktuelt tema i tiden som kommer. Det vil kunne være

en ypperlig anledning for alle som ønsker å bringe enda flere tema på banen. Påmelding innen 19. oktober: http://arbeidslivskonferanse. eventbrite.com/

Program for SVs Arbeidslivskonferanse 10–11. november (Bergen Rådhus) kl.

Lørdag 10. november:

10.00 Interne samlinger 11.00 Registrering og lunsj 11.25 Velkommen 11.30 EØS, arbeidsliv og likebehandlingsprinsippet. Dennis Henningson, internasjonal sekretær i Byggnad (svensk fagforbund) Jan Olav Andersen, leder i Faglig utvalg (SV) 13.15 Paneldebatt: hvor går skillelinjene i norsk arbeidslivspolitikk? Debattanter: Jan Davidsen, leder i Fagforbundet Audun Lysbakken, partileder i SV Laila Reiertsen, medlem av Stortingets Arbeids- og sosialkomité (Frp) Henning Warloe, Høyre. 15.30 Partileders tale Audun Lysbakken 17.00 FMLN + SV = sant 18.00 Slutt 19.00 Middag

kl.

Søndag 11. november:

09.45 Kaffe og frukt 10.00 Kvinner i arbeidslivet (likelønn, deltid og midlertidighet) Rigmor Hogstad, leder i FO Representant fra Norsk Sykepleierforbund Karin Andersen (SV) 11.15 Markedsstyring i offentlig sektor John Leirvaag, leder i NTL Linn Herning, rådgiver i For Velferdsstaten 13.00 Lunsj 13.30 Nytt arbeidsprogram Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i arbeidsprogramkomiteen 15.00 Slutt


fotokonkurransen

Venstre Om nr. 3/2012

Fotokonkurranse! Bli med i SVs store fotokonkurranse og vinn en iPad!

Frist: 20. oktober 2012

Vi har fått inn masse fine bilder allerede. Noen av disse ser du nederst på siden, men du har enda tid til å sende inn gode bilder du har liggende på maskinen eller kameraet ditt. Du har til og med tid til å gå ut å ta noen bilder i høstværet.

Vi trenger nye illustrasjonsbilder til våre nettsider sv.no og til våre andre publikasjoner. Send inn dine beste bilder og du kan vinne en iPad eller andre fine premier. Vi ønsker bilder av følgende tema: • Arbeid (inkludert grønne arbeids- plasser) • Helse, omsorg, rus, psykiatri, tannhelse • Eldre • Kunnskap, skole, forskning • Rettferdighet, kamp mot forskjeller, fattigdom • Livssyn • Mangfold, inkludering/integrering, antirasisme • Kultur • Kollektivtrafikk, sykling • Bolig • Praktisk politisk arbeid

Premier Fotografen som tar det beste bildet får en splitter ny iPad. Fire andre fotografer vil få Frank Rossaviks bok Fra Kings Bay til Kongens bord (verdi 399,-) Eller fritt valg av SV-produkter som T-skjorter, hettegensere, termoser mm. til kr.399,-). Vinnerbildene vil bli kåret av en jury. Vinnerne vil bli omtalt i neste nummer av Venstre om og på våre nettsider Størrelse og Vilkår Bilder som sendes inn vil bli fritt brukt av SV uavhengig om de blir premiert eller ikke. Alle bilder brukt av SV vil bli kreditert fotografen. Bildene vil ikke kunne brukes av andre enn SV. Krav til bilder er at de er minimum 1,8 megapiksler store (1500 x 1200 piksler). De bør være i liggende format.

Forrige vinner: Julia Skorupska sitt bilde «Sensommer» vant forrige fotokonkurranse i SV i 2008.

Last opp så mange bilder du ønsker på:

www.fotokonkurranse.sv.no

Takk for flotte bilder. Disse er innsendt av: Cathrine Wilhelmsen, Jonas Koksvik, Mette Nilsen, Fredrick Alexander Reiersen, Gøril Rosvoll Myhre, Cihan Karakoc, Henning S. Pettersen og Ola Kristian Johansen

19


hvis jeg var audun...

20

Venstre Om nr. 3/2012

FOTO: Gudmundur Gunnarsson

Aktuell med filmen Til ungdommen

Kari Anne Moe Hvorfor er det viktig at SV finnes? Fordi Norge trenger et parti som kjemper for rettferdighet, demokrati og like muligheter. Hvilke utfordringer har du til SV? Skap mer begeistring! Hva brenner vi for og hvordan kan vi få med mange på det? Hvilken sak brenner du mest selv for? Mer demokrati - hvordan kan folk flest sine interesser bli sterkere representert enn det de er i dag? Når mange nok står sammen harmennesket kraft i seg til å forandre - men vi trenger å bli minnet på at det er sånn.

Hva ville du gjort hvis du var Audun Lysbakken for en dag? Invitert SU på et heldagsmøte med overskriften Hva kan SV og SU få til sammen? Hvilken politiker vil du helst stå fast i heisen med? Audun! Har du noe annet på hjertet? Gå på kino og se Til ungdommen!

Venstre om 03/12  

I denne utgaven av Venstre om kan du blant annet lese om: * SV skal gjenreises * Verdas beste skulering * Kvanmokonferansen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you