Page 1

1

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


2

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ជូនចំេពះមនុសសរគប់គន ែដលរសលញ់ អនុសសវរយ៍ ី

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


3

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ឆន ំ ២០០៦ ឱ! ភួយេខនយេអយ រពឹកេនះអនកែសនកក់េកតេម៉លះេទ! ទរមំែត

ខញុំតង ំ ចិតតេរកកសមុងបន

រតូវចំណយេពលេសទរែតកនលះ

េម៉ងេទេហយ។ ខញុប ំ ង់ករកមេដរេចញេទេរកផទះ សំ េដេទ

រកពងទឹក រួចឈរឱនេមល  រសេមលខលួនឯង កនុងទឹកពងេនះ អស់េឡងមួយរសបក់

េទបដច់ចិតតលូកៃដកន់ផិល ត ដួសទឹក

យកមកលុ បមុខ។ រគន់ែតប៉ះទឹកភលម ខយល់ដរ៏ តជក់រសឹបក៏ បក់មកប៉ះរបណខញុំ ឲយរងរណដំថគម។ សួ សី ដែខរង! ឆនេំ នះ របេទសែខមរចូលដល់ែខរងបនរបមណបីៃថងេហយ

គឺចប់េផតមេនពក់កណ ដ លែខធនូេនះ េហយេបរប់តមអយុខុ ំញ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


4

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

េពលេនះ ខញុំកប ៏ នឆលងកត់ែខរងចំនន ួ ៃមភបីដងេហយែដរ។ ឲយ

ែតចូលដល់ែខរង អរមមណ៍ខញុំែតងែតអែណដតរតែសត េទរក អនុសសវរយ៍ ី ដរ៏ សេណះរសេណក

េរបៀបបននឹងែផសងអ័ពទរសត់

ែតហក់រសេពចរសពិល

េហយមនសភពជរសេមល

ែភនកេមល  មន ិ េឃញ មនែតចិតតេទ េទបអចេមល  េឃញ។

ខញុំយករកមជូតមុខ រួចរត់ចូលេទកនុងផទះវញ េដះអវេចញ ិ

េហយក៏រសប់ែតអស់សំេណចខលួនឯង

េរពះេភលចថៃថងេនះជ

ៃថងអទិតយ។ ខំែតរតដរេរកកេធវអី ៃថងេនះមន ិ េធវករផង? ធតុ

អកសែបបេនះរតូវេដកដណដប់ភយ ួ បនតេទៀតវញ។ ិ េពលេនះពិភពរូបរមមណ៍មួយ

ក៏បនរសត់មកតមខយល់

ទិសខងេជង... កុំេសចអី! គឺខុ ំញចប់េផដមរេវរវយេហ  យ...

េនកនុងៃរពរសល់េខតតមណឌលគិរ ី

នកណ ដ លេទសភពដ៏

ខញុំពក់អវរងេធវពីេរមសតវដរ៏ កស់

កំពុងែតចរយរតយឺតៗ

រសស់រតកល េរកមពនលឺរពះអទិតយភលច ឺ ិញចចដូចពនលឺែកវចរៃណ

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


5

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

េរកមកំណួចវេយ

ែដលេហះេហរមករបេលមេដមរសល់

ទំងឡយ ឲយេររ ំទន់ភលនដ ់ ូចកយវករនងនដក។ កលិនពិេដរ ិ

ៃនធមមជតិផត់រជបេពញេបះដូងខញុំ េធវឲយអរមមណ៍ខញុំរ ំេភប  ដូច បនអែណដតផុតចុងរសល់

រួចេហះេហរបនតដល់េលពពក។

ប៉ែុ នតរ ំេពចេនះរសប់ែតឮសំ េឡងមួយែរសកេឡង៖ -ជួយខញុំផង! ជួយខញុំផង!

សំ េឡងេនះរសត់តមខយល់លន់រអឹក េហយរសួយែរសស

របកដេចញពីមចស់សំេឡង

ែដលជនរម ី ន ក់របកបេដយរូប

រកេឡករ ំៃពេមល ិ  ជុំវញខល ួន

រួចក៏េឃញមចស់សំេឡងេនះរត់

េឆមរសស់បំរពង

ដូចបុបផនរពឹករពលឹមមន ិ ខន។

ខញុខ ំ ំ

ដងហកស ់ ំ េដមករកខញុំ។ រសីរសស់ែរសកឲយខញុំជយ ួ បេណដ រ េហយ

ក៏រសវឱបខលួនខញុំ...

-អនកនងមនេរឿងអវី?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


6

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

អ៎... នងឱបខញុំសិ វតដូចសករតំងែម៉ ទល់ែតឮសមតខ ី ុ ំញ េទប

នងបត់ភយ ័ រកហម៖

េហយរបេឡះៃដេចញពីខុ ំញទង ំ មុខេអៀនេឡង

-សុំ េទសេលក! គឺនងនិយយេដយសនមញញឹម េធវឲយដួងចិតតខុ ំវញ េងវងវងវន់

អស់េហយ។ ខញុស ំ រភពថចញ់ ពនលឺេនរតរបស់នង េហយក៏

លង់នឹងបបូរមត់ដត ៏ ូចពណ៌ផកឈូ ករបស់នងេទៀត។ រគេនះ

ខញុំកេ៏ អៀននឹងនងែដរ និយយពុំសូវរអិលេទ៖ -េតអនកនងជួបេរឿងអវីឬ?

-ច៎ះ! មញ ិ នងខញុំេដរប៊ះិ ជន់ពស់េទេហយ! អូយ! ភ័យ

ណស់!

តមពិតនងមន ំ នជតិ នែដនដីឦសន ិ ែមនជកូនរកមុជ

េនះឯណ គឺជអនកេទសចរមកពីភនេំ ពញ េហយេដរវេងវងផលូវែត

មនក់ឯង កណ ដ លៃរពរពឹកស។ េហុយ...យ៉ប់ែមន! ែតសំ ណង េហយបនមកជួបខញុំេនះ! និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


7

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-អនកនងអចរបប់ខុ ំប ញ នេទ េតេហតុអីវបនជអនកនងវេងវង

ផលូវពីេគឯងែបបេនះ?

-គឺ...គឺមកពីខុ ំញ...ចង់រកកែនលង... -អនកនងមន ិ បច់និយយេទៀតេទ ខញុំដឹងេហយ! នងពិបកនិយយែបបេនះ របកដជមនន័យថ នងចង់

រកកែនលងបត់េជងតូចេហយ

ប៉ែុ នតដល់េពលបនជួបពស់

កលយជភ័យបត់ឈប ឺ ត់េជងតូចអស់

ក៏

េហយែថមទំងរត់គមន

ដឹងទិសតំបន់ រហូតមកជួបនឹងរូបខញុំែតមតង។ -េនះមកពីពក ួ េយងទំងេទវ

ែមនេទអនកនង?

មននិសស័យនឹងគនេហយ

េត

-ច៎ះេលក! នងខញុំកយ ៏ ល់អីច ុ ឹងែដរចស! េហតុេនះនងខញុំ

សូ មេលកជួយនំផូ លវផង!

-សូ មអនកនងកុំរពួយឲយេសះ ទុកចិតតេលរប ូ ខញុំចុះណ ៎ ! ថវីេប

ពួកេយងមន ុ មកែមន ិ ែដលបនជួបគនពីមន និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ែតកនុងនមជកូន


8

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

របុសេដមរទូង...បី...បួន...របំហតថ ខញុំបទសូ មធនថ នឹងេន

ែកបរអនកនង េទះបីជប ួ ឧបសគគយ៉ងណ ក៏មន ិ រថយេឡយ! េតះពួកេយងរបញប់រសូតេទណ ៎ !

បតៃដរបស់ខុ ំញ ក៏េកតបជប់រមមៃដទន់រសឡូនរបស់រសស់

រសី

េដរឆលងកត់រពឹកសៃរពដ៏ធំលឹ ង វ េលវយ

ដូចតួឯកកនុងែខស

ភពយនត... េអុ េទ! ដូចតួឯកកនុងេរឿងេលខនបសក់រតូវជង!

ហហ... េហុយ! ឈប់រេវរវយេទៀតេហ  យ... ហត់ណស់!

រសៃមេឡងែឆអត

លទធផលចុងេរកយេនសល់ែតសំ បកខលួន

រសលេសងកដូចសំ ឡី។ ឱ! ែខរង េអយ! ដួងចិតតខុ ំែញ រងរង

កំរពឯក េសតឯភួយេទះរកស់យ៉ងណ ក៏មន ិ អចកក់េកត ដល់ដង ួ ចិតតបនេឡយ។

េបះដូងរងេចះែតែរសកទមទររក

មចស់រគប់រគង លុ ះរកមន ិ ទន់េឃញ ក៏េកតជកតីរសេមរ សៃមែត េផតសផតស គមនេកះគមនេរតយ។ ចំែណកសុ ភមងគលមនពនលឺ ដូចសតវអំពិលអំែពកេនះ េសចែតមនក់ឯង...

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ក៏រលយខលួនកលយជេរឿងកំែបលង


9

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

សញជ ប់សញជ ឹ ងេផដសផដសែឆអតឆអន់

េទបខញុំរស ួ រន់េរកកមតង

េទៀត។ អកសធតុរតជក់ថលអរមមណ៍នរពឹកេនះ ស័កិស ត ម

ែតេដរេលង

បេងកតករចងចំលអៗ

ជជងេនជមួយភព

រយមយមនក់ឯង។ ខញុក ំ ជ ៏ ិះកង់េចញពីផទះ កត់តមផលូវែដល

មនេដមផកចំបីុ របកបេដយផករកសគ ី ុ សសគយេចលកលិនរកអូប

សយ។

រថយនតផសយេរឿងភពយនតមយ ួ េបកកត់ផូ វេនះ ល េដយឮ

សំ េឡងេខមចលងេឡងខទរ័ រតេចៀក។ ខញុក ំ ន ៏ ឹកេឃញចង់េមល  កុន

ែតមន ិ ែមនកុនេខមចេទ។ េមល  េរឿងេសនហដ៏រេ៉ូ ម៉នទិក េទបសម

នឹងបរយកសដ៏ រងេនះ។ ែមនេហយ! គំនិតេនះលអណស់។ ិ

ខញុំរបែហលជអចែសវងរកកតីរសៃមរបស់ខុ ញំេនកនុងែខសភពយនត បនេទៀតផង។

ទីបំផុតខញុំកជ ៏ ិះកង់ែសវងរកេរងភពយនត

េរឿងេសនហបនដូចបំណង។ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ែដលដក់បញចង ំ

េនកែនលងលក់សំបរុ ត

មនក់ៗ


10

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

សុ ទធែតទិញសំ បរុ តពីរ

ខុសេគែតខញុំ...

ទិញសំ បរុ តែតមួយ!

និយយពីទិដឋភពេនកនុងេរងភពយនតវញ ិ ងងឹតគួរឲយចង់េដក

ដល់េហយ។ េដរេចញពីកែនលងភលម ឺ កកែនលងងងឹត រួចដល់បន

អងគុយេលេកអីទន់ៗ

បញចង ំ េទៀត

រសេលតេទ...

ឯេរឿងភពយនតកម ៏ ន ិ ទន់ចប់េផតម

ខញុំកែ៏ ផអកកបលបិទែភនកេដកលក់អស់មយ ួ

លុ ះដល់េបកែភនកវញ េគបនបញចង ំ េរឿងកុនហួសបនតិចេទ ិ

េហយ ចំែណកឯេនេកអីជប់ខុ ំញ រសប់ែតមនរសីសអតមនក់

អងគុយេមល  េរឿងកុនេនះ

េដយយកចិតតទុកដក់។

េមល  ពី

ចំេហៀងេទ រចមុះរបស់នងរសួចសមណស់ រឯែភន ី កមន ិ សូ វជ

ធំបន ុ៉ ម នេទ ែតមនេរមែភនកងេខទត និងេរមចិេញច  មេកងលអែមន

ែទន។ នងចងសក់រសឡះពីកញច ឹ ងក និងអត់មនពក់េរគឿង

អលងករេសះ។ រេបៀបែតងខលួនសមញញ ែបបេនះ េធវឲយខញុំេចះែត ចង់េមល  មុខរបស់នងឲយចបស់។ េហតុេនះ៖ -សុំ េទសអនកនង! មញ ិ ...

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


11

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

រគន់ែតនងងកមុខមកភលម ែកវែភនកខញុំកលយជរសវ ំងអស់

េសតឯដួងចិតតវញក៏ កលយជវេងវង ិ

សុ បិន។

ខញុភ ំ លក ិ ញ ណេហយ! ឹ វញ

េបះដូងេហះេទេហះមក...

ដូចកំពុងសថិតេនឋន

េនជុំវញខល ិ ួ នខញុំេឃញែតរូប

វគឺដូចមនុសសែបកអំពិលអំែពក

ែតអំពិលអំែបកេនះគឺជេបះដូង... េបះដូង... េបះដូង... -មនករអវីេអហះេលក? នងបនដស់ឲយខញុំភញក់សមរតីវញ។ ិ

សំ េឡងពីេរះណស់!

មន ិ ុំ ិ ដឹងថខញុំធលប់ឮេនឯណេទ? វដូចជសនិទធសនលនឹងជីវតខញ

អវីេមលះ៉ ! របែហលជខញុំធលប់សតប់េនកនុងយល់សបតិ ឬក៏ធលប់សតប់ ពីអតីតជតិផងក៏មន ិ ដឹង។

សំ េឡងេនះមនភពដូចជខយល់

ទន់ភលនែ់ តអង់អចកលហន។ អចនិយយថ មនែតមនុសស

រសី របកបេដយកិរយកន ិ ុ ងកតីរសៃមរបស់ខុ ញំេទ េទបស័កិតសមជ មចស់ៃនសំ េឡងេនះ។

ឱ! សំ េឡងដ៏ពីេរះ! ឱ! មចស់សំេឡងែដលមនរូបេឆម

លអ...លអ... េតឲយខញុំពណ៌នយ៉ងណេទ? នងលអណស់! លអ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


12

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

រកគមន!

តំងពីខុ ំញេកតមក

រសស់រតកលែបបេនះេទ។

មន ួ រសីណមនសរមស់ ិ ធលប់ជប

េទះបីសរមស់នរែដលខញ ី ុ ំធលប់

រេវរវយក៏ មន ច  ិ ិរតករគូរ ក៏េរបៀបមន ិ លអដូច ឯសរមស់នរែដលវ ី ិ

បន។ សរមស់របស់នងរសស់ដូចធមមជតិ។ ែកវែភនកនងភលឺ

រសទន់ ដូចពនលឺតំណក់ទឹកសេនសមចំ ងរសមីរពះសុ រយ ឯបបូរ  ិ

មត់ដិតជប់សនមញញឹមរហូត។

នងមន ិ បច់េសចេសញញ

េចញេធមញអីេទ េទះេធវមខ ុ មំកេ៏ នែតរសស់។ រងវងម ់ ខ ុ នងវញ ិ គឺមល ូ ... េទ! មន ិ ែមនមូលេទ... គឺពងរកេព។ ពិតជរសស់

ផូរផង់អស់ទស់េហយ!

អ៎...

េភលចរបប់ថខញុំបនេឆលយតប៖

រវល់ែតេរៀបរប់ពីសរមស់នង

-...គឺមញ ួ ែភលត ិ េនះខញុំេគងលក់អស់មយ

អត់បនដឹងសច់

េរឿងេនះពីដំបង ូ ។ េតអ  នកនងអចនិយយរបប់ខុ ំញផងបនេទ? -ច៎ះ! េតេលកឆងល់រតឹមណ?

-គឺ...អ... េតមនក់េនះជតួឯកែមនេទ? អុីចឹងសូ មអនកនង

ជួយសេងខបរបវតតិរប ូ របស់េគឲយខញុំសតប់ផង! និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


13

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-ច៎ះ! េដមេឡយ... ឱកសេនះេរឿងភពយនតអីវ

ក៏ខុ ំែញ លងចប់អរមមណ៍េហយ។

ខញុំរគន់ែតចង់និយយេឆលយឆលងជមួយនង

និងលួ ចេមល  មុខ

របស់នងែតប៉េុ ណ ណ ះ។ លុ ះេពលនងនិយយសច់េរឿងកុនឲយ

ខញុំសតប់ចប់ ខញុំកខ ៏ វល់ខវយ រកនឹកេរឿងនិយយជមួយនងបនត

េទៀតមន ិ េឃញ។ និយយរតង់េទ របុសដូចជខញុំេនះ ពីេដមមក មន ប៉ែុ នតមតងេនះ ិ ិ ធលប់េចះែញ៉ រសីេទ ធលប់ែតរសីមកែញ៉ ខុ ំវញ ញ។

េបះដូងខញុំវែរសករបប់ខុ ំញថ «ែនេលកមចស់! ខញុំរសលញ់ នង េហយ! Cute ^_^»

ប៉ែុ នតខុ ំេញ ទបែតជួបនងេលកដំបង ូ េតឲយនិយយអវីេទរកនង

េទ? រសួលមន ិ រសួលនងថខញុំេឈលយ  េទៀត? េអ! េទះជួប នងេលកដំបង ូ ែមន

ែតអរមមណ៍ខញុំេទេលនងគឺពិេសសខលង ំ

ណស់។ េរឿងេសនហរតូវពឹងេលនិសស័យ និងេលអរមមណ៍។ េគ

ថមនុសសពីរនក់មនអរមមណ៍ដូចគន

េហតុេនះរបែហលជ

នងកំពុងបន់ឲយខញុំ និយយេទរកនងផងក៏មន ិ ដឹង?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


14

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

នឹកគុណដល់រគូបធយយ សូ មេលកជួយខញុំផង! ខញុន ំ ិយ យ

េហយណ ៎ ៖

-និយយេទ! ខញុំអរគុណអនកនងណស់ ែដលមនចិតតលអ

និយយសច់េរឿងេនះរបប់ខុ ំញ... កុំអីខុ ំញេនមន ិ អស់ចិតតេទ! -េលកសតយៃថលសំបរុ តអហ?

បនឮនងសួ ររតឡប់មកវញ ខញុំអររពួច េហយខំេឆលយទន់ ិ

ចិតតតបេទវញ៖ ិ

-មន ិ ែមនមនន័យអុីចឹងេឡយ!

ដឹងអវីមយ ួ ចបស់លស់

យល់ថ

មកពខ ី ុ ំញជមនុសសចូលចិតត

មន ិ ចង់រ ំលងរតង់ណេទ។

ខញុំែតង

េបមនុសសចូលចិតតសមនអវីែដលពួកេគមន ិ ដឹងចបស់

វអចេធវឱយមនករយល់រចឡំេដយអេចតន។

ចំែណកេរឿង

េមល ូ េទ េយង  កុនក៏ដូចគនែដរ េបសិនមន ិ បនេមល  ឈុ តដំបង

របកដជមន ិ ដឹងថតួេនះេចញមកពីរបភពណ?

េគមន

េគលបំណងអវី? រួចក៏េធវឲយេយងេមល  េរឿងេនះមន ិ សូ វជក់ ឬក៏

គមនអរមមណ៍ទក់ទងនឹងសច់េរឿង និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

េហយក៏រតឡប់ជយល់


15

ថ េទ?

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ហុឹះ! េរឿងេនះេមល  មន ិ េកតេសះ!

េតអនកនងគិតដូចខញុំ

-េលកេចះវភគបនលអ ណស់េត! ិ -កុំសរេសរខញុំអី! េនះរគន់ែតជនិសស័យមនុសសេទ! និយយ

អុីចឹង េតអនកនងមកេមល  កុនែតមនក់ឯងេទ ែមនេទ? -ច៎ះ! មនអវីែបលក?

-អត់េទ! ែតខញុំកឧ ៏ សសហ៍មកេមល  កុនមនក់ឯងែដរ។ របែហល

ជពួកេយងមនចំណង់ចំណូលចិតតដូចគនេហយេមល  ៍េទ!

មនមត ុ៉ ម ននក់ែដរ ិ តភកតិបន

ខញុំ

ែតពួកេគគមនមនក់ណចូលចិតត

េមល  កុនេសះ។ េបេ ហឲយមកេមល  កុនជមួយ ទល់ែតែថម

លុ យឲយេទៀត។

េគេចះែតយល់ថ

ករេមល  កុនគឺសរមប់ែត

គូសងសរែតប៉េុ ណ ណ ះ ែតខញុំយល់ថមកពីពក ួ េគមន ិ ចូលចិតតេមល 

កុនរតូវជង។ េហតុអីក វ េ៏ គមន ិ េចះរករយន ី ឹងករេមល  កុន ដូច

ជពួកេយងហន៎? ...េតអនកនងដឹងេទ? េម៉ចក៏មនមនុសសមន ិ

ចូលចិតតេមល  កុន?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


16

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-ខញុំមន ំ ំេនះេទ! ិ ដឹងេទ! េណះ េលកញ ុ ន ថវីេបសមតរី បស់នងរងកំបត ុ បនតិចែមន ែតសំ ណងរតង់នង

ហុចនំឲយខញុំញ ំ នងរបកដជមនអរមមណ៍លអចំេពះខញុំេហយ ុ ។

េរពះឲយនំញ ំ នន័យថ រពមរប់អន។ េតម  នអវីគរួ ឲយឆងល់ ុ ម េទៀតេទ? រូបរងខញុំសងហ បបូរមត់មនមនតេសនហ៍ ពិេសស

បំផុតរគប់េពលែដលខញុំនិយយេទរកនង គឺែតងេរបរកែសែភនក

រសទន់ របកដជេធវឲយេបះដូងនងរ ំេជបរ ំជួល ឌក់ខុសចងវក់ េទបនងយកនំឲយខញុំញ ុ ំ ែភលត

រួចេលតឌុក

បញឈប់សមតខ ួ ី ុ ំ ញម យ

េដមបទុ ិ ី កឱកសសរមួលអរមមណ៍ឲយរបរកតីវញ។

មន ិ ែមនជមនុសសពូែកខងអួតេទ ឯងែបបេនះ

ខញុំ

ែតពកយេពចន៍សរេសរខលួន

គឺខុ ំញធលប់ឮរសីៗែដលតមរសលញ់ ខុ ញំរបប់ខុ ំញ

េហយដល់េពលខញុំឆុ លះកញច ក់េទ ក៏េឃញអុីចឹងែមន។

ខញុំញ ំ ំរបស់នងឲយេនះមតងមួយម៉ត់ៗ លមមែតនងសរមួល ុ ន

អរមមណ៍បន េទបខញុំបនលឺេទនងសជថមី៖

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


17

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-និយយអុីចឹងខញុំេឈមះ កតតិក ! ចុះចំែណកអនកនងវញអច ិ

របប់េឈមះឲយខញុំសគល់ផង េតបនែដរេទ? -ថេម៉ច? េលកេឈមះ កតតិក ? -បទ! េតពីេរះខលង ំ ណស់ែមនេទ?

-េម៉ចក៏មតយេលកដក់េឈមះឲយេលកអុីចឹង? -អហ! េម៉ចក៏អនកនងអចដឹងបន? រតូវេហយ មដយខញុំជអនក

ដក់េឈមះេនះឱយខញុំ

គឺគត់ដក់េឈមះតមែខកំេណតរបស់ខុ ំញ

ហនឹងណ ៎ ! ខញុំេកតែខកតតិក ជែខធលក់ខយល់ពីទិសខងេជង នង ិ

មនធតុអកសរតជក់រសួល រសេណកដល់មនុសសេលក

ផតល់អរមមណ៍រសេណះ

គឺរសេដៀងនឹងធតុអកសកនុង

េពលេនះែដរ។ អនកនងដឹងេទ? ឲយែតេគឮេឈមះរបស់ខុ ំេញ លក

ដំបង ូ េគែតងែតនំគនេសច។ របែហលជេឈមះខញុំកំែបលងេពក

េហយ។ ែតខញុំដូចជរសលញ់ េឈមះខលួនឯងណស់ េហយគិត

េទះជមតយខញុំដក់េឈមះេផសងឲយខញុំ

ក៏មន ិ សមនឹងខញុំដូច

េឈមះេនះែដរ។ ចុះអនកនងេឈមះអវីែដរេទ? និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


18

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-ខញុំេកតែខមគ ិ សិរ េឈមះ មគ ិ សិរ ! -ហហ...

េតអនកនងេលងេសច

សមបរេរឿងជួ នគនែបបេនះ? ូ

ឬក៏េនេលេលកេនះ

-េណ៎ះ! ខញុំឲយនំេលកមួយកញច ប់េទៀត! -អរគុណណស់!

េតអនកនងែតងែតទិញនំមកែចកេគញ ុ ំ

កនុងេរងកុនអុីចឹងែមនេទ?

នងគិតែតេមល  កុន អត់ងកមកេឆលយនឹងសំ ណួរេនះេសះ។

ឬក៏នងេអៀនេទដឹង? វអុីចឹងេហយ បនជនងអងគុយេធវហី ដក់ខុ ំញអីច ុ ឹងេនះ។

-អូហ៍! េបអនកនងេឈមះ មគ ិ សិរ ែមន ែខេនះគឺជែខមគ ិ សិរ

េហយេត! សួ សី តែខកំេណត! គិតេទែខមគ ិ សិរ និងែខកតតិក មនអកសធតុរតជក់ដូចគន

េទបពួកេយងក៏មននិសស័យ

របែហលគនែដរ។ េតខ  ុ ំញនិយយរតូវេទ? េអ! រួចេតអនកនងគិតថ

ែខរងឆនេំ នះរតជក់ខលង ំ ឬអត់?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


19

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

រគេនះេទបនងងកមកនិយយរកខញុំថ៖ -េលកពូែកនិយយសេមបមណស់ េនះហ៍! េតរល់ៃថងេលក 

េធវករខងអី?

ឱ! េមតចក៏នងសរេសរខញុំអីរតង់ៗេមលះ៉ ? មុនេនះេឃញនង

ឈប់និយយមួយែភលត

ខញុំសមនែតនងែលងខវល់នឹងខញុំេទ

េហយ។ ដឹងអីេពលេនះដល់ថនក់ សួ រថេធវករអីេទៀត។ មន ិ នឹកសមនថ នងេសងៀមសងត់នឹងធឹងេសះ ែតែបរជរហ័សខង

េសនហែបបេនះេទវញ។ ិ

មន ិ អីេទ!

តបសនងនឹងករចប់

អរមមណ៍របស់នងមកេលរប ូ ខញុំ និងេដមបអចជួ បមុខនងេលក ី

េរកយៗេទៀត

ខញុំនឹងេឆលយឲយនងរតែតរ ំេភប ឹ  ចង់សគល់ខុ ំេញ ទវ

េឡង កនុងជំហនទីមយ ួ ៖

-លក់បង ំ អី! តមពិតខញុំគឺជពិធីករវទយ ិ ។ ុ រសប់ែតនងេសចឃឹកៗ មន ិ ដឹងេរពះេរឿងអវី? ែបបមកពី

នងមន ិ េទដ ឹង? ិ នឹកសមនថ បនសគល់ពិធីករវទយ ុ -េតអនកនង មគ ិ សិរ េសចអីហនឹង? និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


20

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-អត់អីេទ!

គខ ឺ ុ ំញមន ិ នឹកសមនថ អចសគល់េលកជពិធីករ

វទយ ងេនះ។ ិ េនកែនល ុ

ថអីេចះខុស! ែបបេនះចូលដល់ជំហនទីពីររបស់ខុ ំញេហយ៖ -េរឿងសមនមន ិ ដល់េលេលកេនះេរចនណស់!

កនុងកមមវធ ត កតិ ិ ីរបកសេលខទូរស័ពទរប់អនមត ិ ភ

ខញុំេធវពិធីករ សគល់ែត

សំ េឡងរបិយមត ិ ត លុ ះដល់បនជួបគនមតងៗ សុ ទធែតហួសពីករ

សមន។ អនកខលះសំ េឡងតិចៗ រសប់ែតរូបរងធត់ដូចដំរ ី ឯអនក ខលះេទៀតសំ េឡងេកមងដល់មខ ុ េឡងចស់។ ហហ... និយយ

អុីចឹង! អនកនងចង់របកសេលខទូរស័ពទកុ នងកមមវធ ិ ីរបស់ខុ ំញេទ?

-អ៎! មន ញ នមត ិ បច់រ ំខនេលកេទ! សពវៃថងខុ ំម ិ តភកតិរគប់រគន់

េហយ!

-ប៉ែុ នតគមនមនុសសណសញថ

ខលួនឯងមនមត ិ តេរចនរជុល

េនះេឡយ។ មនមត ែតមនន័យ។ ិ ិ តភកតិកន់ែតេរចន ជីវតកន់

-ខញុំេមល ិ  េទេលកមនអរមមណ៍លអយ៉ងេនះ ជីវតរបកដជ

មនន័យខលង ំ េហយ! និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


21

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-ចបស់ណស់! ជអនកកំណត់េទេត!

ជីវតមនន័ យឬអត់សិ ត ថ េនេលចិតតមនុសស ិ មនុសសរស់េនរល់ៃថងរបឈមមុខែតេរឿង

ពីរេទ គឺសបបយនិងទុកខេសក។ អនកនងថេទេមល  ៍ េតេយង

គួរេរជសេរសមួ យណ? េកតទុកខករ៏ ស់មយ ួ ៃថង សបបយចិតតក៏ 

រស់មយ ួ ៃថង េមតចក៏មនុសសមន ិ េរជសេរសឱយខល  ួ នឯងសបបយចិតត េទ?

ខញុំវភគរទ យ៉ងេនះ មន ិ ិ ឹសី តជីវតបនលអ ិ ដឹងថ នងេកតសញប់

ែសញងខញុំបណ ុ៉ ណ េទ?

ដល់ខុ ំញមន ិ ខន!

េលកេនះរបកដជរពមរបប់េលខទូរស័ពទ

-អនកនង មគ ួ េយងអច ិ សិរ ! េបមន ិ យល់ទស់េទ េតពក

រប់អនគនជមត ិ តបនអត់? -មន ិ បនេទ!

េលកជពិធីករវទយ រម ិ សមប ិ តរប់អនេរចន ុ ូ ត

េហយ ខវះខញុំមនក់កម ៏ ន ិ អីែដរ!

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


22

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

េឆលយែបបេនះខញុំដឹងថ រគន់ែតជលបចេល ិ  កកិតិតយសខលួនែត

ប៉េុ ណ ណ ះ គឺនងខលចខញុំយល់ថ នងជរសីចិតតងយ។ មន ិ អី េទ! េលកេនះចបស់ជគមនបញហអីេចទេទៀតេឡយ។

-អត់េទអនកនង! ថវីេបមនមត ិ តភកតិេរចនែមន ប៉ែុ នតមត ិ តលអពិត

របកដេនះ ពិបកនឹងរកណស់។ កលយណមត ិ តភគេរចនគឺ

េកតេឡងេដយសរនិសស័យ។ ពួកេយងបនសគល់គនេនកនុង

េរងកុន េហយបនអងគុយេកអីែកបរគនេទៀត ខញុំយល់ថ េនះជ និសស័យឲយេយងរប់អនគនេហយ!

-មន ិ អីេទ! េបេលកេជឿេលនិសស័យែបបេនះ ទុកឲយនិសស័យ

ចងមត ិ តភពេយងេទចុះ មន ិ ចំបច់ខំរបឹងឲយហួសនិសស័យេទ!

កប់េយបល់... ែតខញុំមន ិ សមនង ឹ របែកកនឹងនងេទៀតេឡយ

េជៀសវងករថនង ំ ថនក់នឹងគន នំខូចករ។ ឥឡូវមនែតសរមប

តមចិតតនងេទចុះ៖

-បទ! អនកនងនិយយរតូវណស់! ទុកឲយនិសស័យសេរមច

េទចុះ!

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


23

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

គិតេទមនុសសរសីកច់ឫកែមន េបរសលញ់ េគ េម៉ចចំបច់

េធវកយវកររពេង ិ យកេនតយដក់េគេទៀត? សុ ខចិតតេមល  កុនេធវ

ហី ចង់ឲយខញុំរទែមនេទ? មន ិ ខចីរទេទអនកនងេអយ! ទុកឲយេទផទះ

វញេដកស ត យ... ែតេមល ិ  េទមន ិ បច់េទដល់ផទះបនសតយេទ

ឲយែតខញុំមន ិ មត់េទរកែតបនតិចេទៀត របកដជរទំមន ិ បន ងក

មកនិយយរកខញុំមន ុ េហយ!

ចំេមល  ៍ចុះ

របកដជងកមកនិយយរកខញុំមន ិ ខន!

ណ ៎ ! .....១.....២.....៣

ខញុំរប់ដល់មយ ួ រយ

ចប់េផតមរប់េហយ

-េអ េលក! េរសចបត់! រប់េទបែតបនបីេសះ ក៏និយយមករកខញុំបត់

េទេហយ! េលកេនះដល់េវនខញុំកច់ឫកដក់នងមតង! តំងពី

ជតិមន ុ មក ខញុធ ំ ល ប់ែតេគសុំ រប់អនមុន។ ឥឡូវក៏ដូចគន! ចំ េមល  ៍ៗ េតន  ងនិយយជមួយខញុំថេម៉ចេទ? -អនកនងមនករអីជមួយខញុំេអហះ?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


24

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-ខញុំចង់សួរេលកថ េម៉ចក៏េលកេចះែតសមលង ឹ េមល  មុខរបស់

ខញុំ? េតមខ ុ ខញុំមនកុនេអហះ?

-េទ! មុខរបស់អនកនងគមនកុនេទ! -អុីចឹងេម៉ចក៏មន ិ េមល  កុន? ែរកងមុនេនះឲយខញុំនិយយសច់

េរឿងដំបង ូ ឲយសតប់ េរពះចង់េមល  កុនឲយជក់ែមនេទ?

-ែមន! ែតេមល  យ៉ងណក៏មន ិ ជក់! អនកនងមន ិ យល់ថេរឿង

មួយេនះ អន់េពកេទអហ? េមល  ែតតួឯករសីចុះ ពូែកែតខងយំ ែបបចង់ឲយេគដក់េឈមះថតរទឹកែភនកឲយេហយេមល  ៍េទ។ រួច េដរតួជអនករកេទ

ែតែតងខលួនមួយបវ...

េហយរគន់ែតេពល

េដកក៏ផត់េមសែដរ ខលចែតចូលកេម៉រ៉មន ិ សអត!

-អនករកែតងខលួនមន ៊ េលកឯងអីកជ ៏ ំនញខងរះគន់ ិ បនៃអហ? ិ

េគេមលះ៉ ? េបរគន់េប េម៉ចក៏មន ិ េទេធវកុនេមល  ខលួនឯងេទ! មុន នឹងរះគន់ េគ េមល ិ  ខលួនឯងមុនផង!

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


25

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-េអ! េហតុអីក វ អ ៏ នកនងកលយជខឹងដល់ថនក់ហឹនង? េតេរឿង

មួយេនះ គឺឪពុករបស់អនកនងផលិតឬមន ិ ែមន?

រះគន់ សថបនេទេត! ិ

ខញុំរគន់ែត

-េទះយ៉ងណេលកជកូនែខមរែដរ គួរណែតេលកទឹកចិតត

កុនែខមរខលះផងេទ!

-េបគិតែតេលកទឹកចិតតបេញជរចុះបេញជរេឡង

រករកចេរម ន ី 

េមតចនឹងេឃញ? េឃញខុសេហយមន ិ ជួយរបប់េនះ េគនឹងថ

មនុសសអត់ចិតត!

តមពិតខញុំេនះេលកទឹកចិតតកុនែខមរណស់េទ

េហយ េទបបនជមកេមល  េនះ។ ឯអនកែដលមន ិ ចង់េលកទឹក

ចិតត

េគមន ិ ខចីរសេណះមកចំណយេពលឥតរបេយជន៍េទ។

អនកនងក៏េឃញែដរ េរងកុនមួយទំងមូលមនមនុសសេមល  ែត

ប៉ន ុ ម ននក់ សល់សុទធែតេកអី...

-ែមន! េកអីសល់េរចនណស់! ខញុំេភលចគិតថ អចអងគុយេន

កែនលងេផសងបន។ សូ មេលកេនរបជញេរពកមនក់ឯងចុះ។ ខញុំ

លសិនេហយ។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


26

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

េអ! េហតុអីក វ ល យេទជែបបេនះ? េបនងចង់កច់ឫកក៏មន ិ

បច់បូ តរកែនលងអងគុយឆងយពីខុ ំញែដរ? េនថឲយខញុំរបជញេរពកេទៀត!

េតខុ ំញនិយយេរចនពិតែមន? ខញុំមន ិ ទន់របប់នងថ បនជខញុំ

េចះែតសមលង ឹ េមល  មុខនង េរពះមុខនងលអេមល  ជងេមល  កុន ផង!

ររតីយប់យន់គមនដួងចនទឲយគយគន់េសះ! យប់េនះជយប់

រេនចងងឹតជងេគបំផុត ែដលខញុំធលប់ជប ួ តំងពីេកតមក។ េប

គមនរពះចនទេហយក៏ហីចុះ

ែតសូ មបែតផ ក យមួយក៏មន ី ិ រពមរះ

េទៀតណ ៎ ! េតែផនដីៃថងេនះវលខុ សគនលងេទដឹង? ិ

សមុរគសមញណស់! មន ិ គួររពឹកមញ ិ ជួប... គិតេទនងពិត

ជឆនស់ែមន ចំែណកឯខញុំវញក៏ មន ិ ិ ដឹងយ៉ងេម៉ច? េពលេនជិត

នងដូចជរកេរៀបចំឫកពមន ិ រតូវេសះ។

ពីមន ុ មកមន ិ ធលប់

មនអរមមណ៍រជួលេរជម ជមួយរសីណេសះ រសប់ែតបន និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


27

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ជួបនងក៏ែរបជដូចមនុសសរបកច់ចប់មន ិ ឈនះ

គិតែតពី

និយយេរពករបជញរកទប់មន ិ ជប់។ ឱ! របែហលជនងគិត

ថ ខញុជ ំ របុសអន់ចរតេហ ំ េនះគឺជ ិ យេមល  ៍េទ! ឬក៏ទេងវទង

ឥទធិពលៃនេសនហ? េសនហខញុំអីកច ៏ ែមលកេមលះ៉ ? រគន់ែតេឃញ

ភលមរសលញ់ ែភលត! ខញុំដូចជចបស់ថ ខលួនឯងរសលញ់ នង

ែតមតង! េបមនរគូទយណឆុត ចង់ែតេទឲយទយេមល  ៍! េត

អរមមណ៍របស់ខុ ញំេនះគឺេរពះនងជគូពីអតីតរបស់ខុ ំឬ ញ ?

ពីមយ ួ នទីេទមួយនទី ចិតតរសលញ់ នងរតែតធំ េឡងៗ។ ឹ

មួយៃថងេនះ

ខញុំនឹកេឃញនងរហូត។

េហតុេនះេរកយពីចក

េចញពីេរងកុន ខញុំបនេទទិញផកអ័ដគីេដមួយេផងយកមកពយរួ

េនមុខផទះ រគន់បនគយគន់និងែថទំរល់ៃថង សរមប់ឧបកិចច

ថជរូបនង។ យ៉ងណផកេនះវមន ិ សអតដូចនងេទ ែតគួរ

សមជងគមនសអីេមល  ែដរ។ មន ិ ដឹងថ េតេពលណេទបបន

ជួបគនមតងេទៀតេនះេទ? េបជប ួ េលកេរកយរតូវែតេរៀបចំខួ លនជ សុ ភពបុរសឲយបន

េដមបឲយនងគ ី ិ តថ

របកដរបស់េគលអណស់! និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ជួបគនរគមុន

«តមពិតចរតព ិ ិត រគន់ែតរ ំេភប  េពក


28

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ទប់អរមមណ៍នឹងសរមស់ខុ ំញមន ិ បនេទេត!»

នងរបកដជ... េយ!

េហយេពលេនះ

អូ! ទឹករបស់ខុ ំដ ញ ព ំ ុះេហយ! ែខរងរតូវដំទឹកេកតងូត េទប

រសួលខលួន។ ងូតទឹករួចេហយ ពក់អវពីរបីជន់ រួចពក់េរសម េជង

េទបចូលឃលុំភយ ួ េដកឲយបនកក់េកត

សតប់ចេរមៀងផង។

ែតកុំេភលចេបកវទយ ិ ុ

ខញុច ំ ូលចិតតេដកសតប់វទយ ិ ណស់ ុ

េហយ

និយមេបកេចលេទសភល។ ឺ សតប់ចេរមៀង គមនេពលណសតប់

េទពីេរះដូចេពលយប់េទ អរធរត

ពិេសសគឺេពលពក់កណ ដ ល

ពិតជពីេរះរកេលខដក់គមន

េហយេបសិនជួប

អរមមណ៍េនេពលដឹងខលួន បនឮចេរមៀងេលវយៗែកបររតេចៀក ឬ ក៏ចេរមៀងចូលេទកនុងសុ បិនេទៀតេនះ ពិេសសករមត ិ ណេទ!

មន ិ ដឹងរតូវនិយយថ

-សួ សី តែខរង! សួ សី តរបិយមត ិ ត! ររតីេនះនងខញុំ របភ បន

ចូលខលួនអតថធិបបយកនុងកមមវធ ិ ី “សំ េឡងររតី” តមសនយ។

សងឃមថ ជនជតិែខមររគប់រប ូ សុ ទធែតរករយទទួ លខយល់រតជក់ ឹ ី

កនុងែខរងនររតីេនះ។ ពនលរឺ ពះអទិតយេនែខរងភលរឺ តចះរតចង់

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


29

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

គួរឲយរសលញ់ ណស់

េតែមនេទ?

ប៉ែុ នតេពលយប់គមនរសមី

រពះអទិតយេឡយ ឯធតុអកសរតែតរតជក់ េហតុេនះសូ ម ឹ របិយមត ៎ ! ែមនេហយ! នងខញុំ ិ តកុំេភលចពក់អវរងរកស់ៗណ ចង់ដឹងថ

េតក ំ ន ុ  លពីែខរងឆនម

េលកអនកបនសតប់បទ

ចេរមៀងអវី? េលកអនករបកដជរសេណះ និងចង់សតប់មតង

េទៀតេហយ រតូវេទ? បនតិចេទៀត កុំេភលចទូរស័ពទមករបប់នងខញុំ

ណ ៎ ! ប៉ែុ នតេពលេនះ សូ មអេញជ  ញេលកអនកសតប់បទចេរមៀង

មួយបទសិន ជសំ េនៀង អនករសី ែប៉ន រ ៉ន មនចំណងេជងថ

“ខយល់រង” ។

សំ េឡងរបស់អនកអតថធិបបយ កនុងកមមវធ ិ ីវទយ ិ ម ុ ន ក់េនះ សតប់

េទេធវឲយខញុំមនអរមមណ៍ចែមលកណស់! ខញុទ ំ ទួលសគល់ថ នង

និយយពីេរះ េសតឯពកយេពចន៍កម ៏ នអតថនយ ័ ែតេលសពី

េនះេទៀត សំ េឡងនងដូចជយ៉ងេម៉ចជមួយនឹងខញុំេទ? មុនៗ ខញុំសតប់ែតចេរមៀងប៉េុ ណ ណ ះ

េហយ

េពលមនុសសនិយយ

ខញុំបូ តរប៉ស ុ ិ៍ត

ែតដល់េលកេនះដូចជមន ត ិ ដច់ចិតតបូ រេសះ។

...នឹក

េឃញេហយ! សំ េឡងេនះគឺរសេដៀងនឹងសំ េឡងរបស់នរ ី េន និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


30

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

េរងកុនកលពីរពឹកមញ ិ ។

អុច ី ឹងេត!

ធលប់សតប់េនកែនលងណមតង...

បនដូចជរបែហលៗ

មន ិ ែមនរសេដៀងេទ!

នឹកឲយ

ចបស់េទគឺដូចគនែតមតង! េតអចជមនុសសែតមនក់េទហន៎? ែត មន លឹ េទ! ិ គួរជួនគនដល់មង

េហយ៖

...អូះ៎ !

ពិធីករន ិ ីេនះនិយយេទៀត

-េតេពលសតប់បទចេរមៀងមួយបទេនះចប់

របិយមត ិ តមន

អរមមណ៍ែបបណេទ? នងខញុំែតងឆងល់ថ េហតុអីវកអ ៏ តថនយ ័

បទចេរមៀងភគេរចន ជបទកមសត់អីច ុ ឹង? របែហលមកពីអនក និពនធភគេរចនជមនុសសកមសត់េទដឹង?

តមេមល  ៍េទ

កនុង

េលកេនះ របកដជមនេរឿងកមសត់េរចនណស់េហយ េសត

ឯអនកនិពនធកច ៏ ូលចិតតយកេរឿងទំងេនះ មកែតងទុកជករចង ចំេទៀត។ េហតុអីវេគមន ឲយ ិ ចប់អរមមណ៍េទេលេរឿងរករយ ី

េរចនេទវញ? ចរតមនុ សសពិតជគួរឲយចង់េសចែមន! ហក់ដូច ិ ិ

ជចូលចិតតេរឿងកមសត់ជងេរឿងរករយ។ ី

េបដឹងថេរឿងេនះ

កមសត់េហយ េនែតគិតពីវេទៀត។ កលពីរពឹកមញ ិ នងខញុំបន

េទេមល ួ មនុសសរបុសមនក់ ែដលេគនិយយថ េកត  កុន ក៏ជប

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


31

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ទុកខករ៏ ស់មយ ួ ៃថង សបបយចិតតករ៏ ស់មយ ួ ៃថង េហតុអីវកម ៏ នុសស មន ិ េរជសេរសឲយខល  ួ នឯងសបបយចិតតេទ? រតូវណស់

េគនិយយដូចជ

េរពះមនុសសរបកដជអចសេរមចែខសជីវតេដយ ិ

ខលួនឯង។ េទះបីជីវតមនុ សសជឆកេលខន ប៉ែុ នតមនុសសក៏អច ិ

េរជសេរសសច់ េរឿងរបស់ខួ លនឯងបនែដរ។ េតចប ំ ច់អីរតូវេធវ 

ជតួកមសត់េនះ? េទះជយ៉ងណ របែហលជមនុសសែដល គិតែបបេនះមនមន ិ េរចនេទ េរពះមនុសសរតឹមរតូវៃថលថូ រន សមបរូ

ែតជមនុសសរស់រតំកុ នងទុកខេសក ចំែណកឯមនុសសែដលគិតែត សបបយចិតតេនះ

គឺមនឫកពដូចមន ិ ិ សូ វរគប់ទឹកេទវញ។

េពលគឺដូចមនុសសែដលនងខញុំជប ួ កលពីរពឹកមញ ិ អុីចឹង ពូែក អួត និងរះគន់ េគ េហយេរពករបជញរ ំខនេគ រកែតេគេមល ិ  កុន

មន ិ បន។ សងស័យែតេគមនក់េនះេកតមន ិ រគប់ែខ ឬជមនុសស

រគសកនលង ក៏អចថបន!

េអ! ដល់កេហយខញុំ! គឺពិតជមនុសសែតមនក់ែមនេត។ អូយ!

មកនិយយែហកេករខញ ិ៍ត ុ ំតមវទយ ិ ? ុ

ថខញុំជមនុសសរគសកនលង

ផង! េម៉ចក៏មន ិ េចះគិតេសះ? មនុសសរគសកនលងឆលតអុីចឹង

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


32

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ៃអហ? ៊ ហ៎ះ! េហយេកតែតហ៊នថឲយខញុំជមនុសសពូែករះគន់ េគ ិ

តមពិតសតប់នងនិយយមញ មនេទចញ់ ខុ ញំឯណ? រះគន់ ិ ិ ខញុំេឡងេភលចដកដេងហមេទេហយ។ មន ិ អីេទ! េបខឹងខញុំថនក់ហនឹង

មួយជតិេនះរបកដជេភលចខញុំមន ិ បនេឡយ។

គឺលអមយ៉ងែដរ

េត! កុំែតខញុំមន ិ ីេនះេទ កុំអេី តេទែញ៉ ិ សគល់េលខទូរស័ពទកមមវធ

តមរលកធតុអកស ឲយខមសេគវញម ន ិ ិ ខន! -នងខញុំសូមបករតឡប់មកកមមវធ ិ ីេយងវញ ិ

េដយសូ ម

អនុញញតទទួលទូរស័ពទរបិយមត ួ ! អឡូ! ជរមបសួ រ! ិ តទីមយ -អឡូ!

ពីេរះ!

សួ សី តពិធីករន ិ ីរបកបេដយទឹកសំ េឡងដ៏ែសន

អណហនឹង? សមតេី ចញមកគមនជតិចូវេសះ! និយយសុ ទធ

ែតទឹកសំ េឡងពីេរះ! ទឹកសំ េឡងេមល  ែតទឹកេតនតេអះ?

-ចស អរគុណណស់! េតេលកទូរស័ពទមកពីខងណ?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


33

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-ខញុំេតេទពីែរស។ កញញដង ឹ េទ? េនរសុកែរសរងដល់េហយ!

កលណខយល់បក់បះ៉ កយមតងៗ ខញុម ំ នអរមមណ៍រេសះរេសះ ខលួនយ៉ងេម៉ចមន ិ ដឹងេទ!

អមួយេនះជមនុសសសំតែប៉ែតមតងេហយ េវុយ!  -េបរងអុីចឹង បងកត់ភនកេ់ ភលង  េទេលក េទបកក់េកតរសួល! -មន ិ បច់បងកត់ភនកេ់ ភលង  ឲយហត់េធវអីេទ! យកៃដគងប៉ន់េទ

ជួយបនខលះេហយ!

ងប់! េម៉ចក៏គមនេករខ ិ៍ត ម សេសះ មកលតរតដងអថ៌កំបង ំ តមវទយ ច? ដកៃដសិន កុំេធវដូចអេខមចេនះ! ិ េទរួ ុ -សុំ េទស! េតេលកេឈមះអវី? េហតុអីវមន ិ សតីឲយេទ េនមកសួ រេឈមះេគេធវអីេទៀត? ជមួយ

ខញុំវញ ិ េម៉ចក៏ឆនស់ដក់ខុ ំញបន? -ខញុំេឈមះ ចយ !

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


34

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

អុឹះ! េមល  ៍េឈមះេគ! ដក់េឈមះេមល  ែតខវះេឈមះដក់! ពីែខ

មគ ិ សិរ ដល់ កតតិក េម៉ចក៏មន ិ យកមកដក់?

-នងខញុំសូមសវគមន៍េលក ចយ កនុងកមមវធ ិ ី “សំ េឡងររតី”

េត...

-អូែមនេហយ!

េនះ េឈមះអវីែដរ?

េតមនុសសរបុសែដលកញញជួបពីរពឹកមញ ិ

យី! េចះមកនិយយកត់ពិធីករអុីចឹងេទ? េហយេទសសអីវ

បនជមកចង់សគល់េឈមះខញុំ...

េគមួយជន់េទៀតៃអហ? ៊ កំពុងសតប់ែដរ

អចៃរង!

ចង់របកសេឈមះឲយខញុំខមស

េបមនអនកណេគសគល់ខុ ំញ

វមន ី ិ វវរេទេហ យេទ!

បនជមករលដលដល់ខុ ំហ ញ នឹ ង?

វគមនេរឿងនិយយអី

-េគរបប់ខុ ំថ ញ េឈមះ កតតិក ែតដឹងកុហកឬអត់េទ? កុហកសអី? ខញុំេឈមះ កតតិក ែមន! រួចេទរបប់េឈមះខញុំឲយេគ

ដឹងេធវអីេទ អនកនងេអយ? េម៉ចក៏សូ តបូ ល តជមួយអមនក់ហង នឹ

េមលះ៉ ? កុំរបប់ថចង់រពួតគន និយយេដមខញុំេទៀតណ ៎ ! និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


35

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-ខញុំគិតថអមនក់េនះ

េបមន ិ រគសកនលងដូចកញញនិយយ

ក៏ជមនុសសេកតេរគចិតតែដរ!

អរបកច់! ឯងេទបេកតេរគចិតត! េបបនជួបឯងណ ចប់

ទះមត់ឲយែឆអតេទបអស់ចិតត។

េបមន ិ អុីចឹងចប់ពយរេជ ួ ង

េធវ

ទរុណកមមេដយចក់រកេឡក ឲយដឹងរេសប ទល់ែតឯងែរសក

អងវរករថ «េទៃថងេរកយ ខញុំឈប់ថេលកេកតេរគចិតតេទៀត េហយ េលកមចស់!»

-ឈប់និយយពីេគេទេលក!

ចេរមៀងអវីែដរកនុងយប់េនះ?

និយយអុីចឹងបនរតឹមរតូវ!

េតេលកចង់សតប់បទ សមនែតចូលៃដជមួយេគ

និយយេដមខញុំបត់េទេហយ។ -ថេម៉ច? អថលង!់ សតប់បណ ុ៉ ឹណ ងក៏មន ិ បនែដរ! នងសួ រឯងថចង់សតប់

បទអី? មុខឯងគួរែតសតប់បទសមូរតបុណយេខមចេទ ែរកងវមន ិ

សូ វេឈលយ  !

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


36

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-នងខញុំចង់ដឹងពីបទចេរមៀងែដលេលកេពញចិតត! -អូ! ចក់បទណញក់ៗេទេទបបត់រង! ែមនេហយ ែខរង

គួរែតចក់បទចង់បនរបពនធ...

េរពះខញុំចង់បនរបពនធដល់

េហយេនះហ៍! ចស់ៗថ ែខរងទល់ែតមនភួយសច់េទបកក់

េកត! េតកញញពិធីករមនអរមមណ៍ចង់បនភួយសច់អត់? េត

មននឹកេឃញចង់បនអីអត់ហឹនង?

អមួយេនះចំជេឈលយ  េពញទី! មនុសសែកែលងេឡងេហយ

ហនឹង េកតែតនងេនសំ ងំឲយវែញ៉ េទៀត?

-ែន៎េលក! មន ិ ខលចខញុំបិទទូរស័ពទេលកឯងេទអី? ហហហ...

អុីចឹងបនសមមុខវ!

រួចយូរេហយេទបនឹក

េឃញសតីឲយ? ខញុរំ បប់ថ សតីឲយវខមសេគដូចខញុំយូរេហយេត! -េអ! ពិធីករអីឆនស់េមលះ៉ ? ឆនស់អីច ុ ឹងេហយ បនេយងរសលញ់ េនះ!

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


37

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-ឆនស់អីច ុ ឹងេហយ

េនះ!

ជមួយមនុសសចរតធូ ិ រៃថលដូចេលកឯង

ចរតធូ ិ រៃថល! ហហ េថក! សតីឲយបនលអ! -េហយបទចេរមៀងចង់បនរបពនធ របស់េលកឯងេនះ សូ ម

អេញជ  ញេទទិញយកមកចក់សតប់មនក់ឯងេទ!

េហ! និយយសតីកន់ែតេពញចិតតខុ ំែញ មនែទនេហយេត! បិទ

ទូរស័ពទវេចលេទ!

-នងខញុំសូមអភ័យេទស ចំេពះរបិយមត ិ ី ិ តកំពុងសតប់កមមវធ

េនះផង! េលកមនក់មញ ិ េនះេធវឲយនងខញុំរទំមន ិ បនេសះ!

មន ិ បច់សុំេទសថវីេទ ខញុំគរំ ទេសះហនឹង! េហយមនុសសធឺ

ហនឹងមន ិ បច់េហេលកេគរពសអីេទ េហថវែតមតងេទ!

-ៃថងេនះរបែហលជៃថងស៊យរបស់នងខញុំេហយ បនជេពល

រពឹកជួបមនុសសមួយរបេភទ លុ ះដល់េពលយប់ទទួលរបិយមត ិ ត

ដំបង ូ ក៏មកជួបនឹងមនុសសមួយរបេភទមញ ិ េនះេទៀត! និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


38

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

េទ! េទ! េទ! មនុសសរបេភទសអីេគ? មនុសសយប់ជរបេភទ

មនុសសេឈលយ ខុសរសឡះពីខុ ំញមនុសសរពឹក! យកមកនិយយ 

ចូលគនមន ិ បនេទ

េរពះខញុំេម៉ចនឹងចរតធូ ិ រៃថលដូចអចៃរងេនះ

េទ? ហហ... រួចេបចង់ដឹងៃថងស៊យឬអត់ មន ិ រពមសតប់កបន ួ

េហរសរសតេពលរពលឹមេឡងេទ ផតស!

សងស័យែតកបនេគន ិយយថ ួ

េមល  កុន នឹងជួបគូេរពងផងក៏មន ិ ដឹង! -េដមបផ ី ល ស់បូ ដរបរយកស ិ

បទ

េរកមចំណងេជងថ

គិតែតហមត់ៃម៉េផតស ៃថងេនះេពលរពឹកេបេទ

នងខញុំនឹងចក់បទចេរមៀងមួយ

“ររតីជប ួ េសនហ៍”

សំ េនៀងរបស់

អធិរជសំ េឡងមស សុី ន សុី សមុត ។ សងឃមថ ចេរមៀង ឹ

មួយបទេនះ

ស័កិស ត មនឹងបរយកសដ៏ រងនររតីកលេនះ ិ

និងសូ មឲយរបិយមត ំ ឡយ បេងហរអរមមណ៍ជមួយតរនតីមយ ួ ិ តទង បទេនះ េទដល់សឹ ទងសែងកជមួយនងខញុំ... អសចរយណស់!

េតនងដង ឹ ថខញុំកំពុងចង់សតប់បទេនះ

េដយរេបៀបណេទ? គខ ឺ ុ ំញកំពុងនឹកដល់បទហនឹងណ៎ះ! កុំទន់ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


39

គិតអី!

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

បេងហរអរមមណ៍ឲយេហះេហរេទរកសទឹងសែងកជមួយនឹង

នងសិន...

ជេពលរេសៀល

ែដលខញុំេដរេនកនុងសួ នចបរសធរណៈ

មួយ។ េទសភពរដូវេនះរតូវខយល់បក់ឲយសងួតែចស េហយេពល

ៃថងអីច ុ ឹងេទៀត

ខយល់កផ ៏ ត់ផយ

រពះអទិតយក៏បេញច ញកេមដ

ងកេមល ិ  ជុំវញខល  ួ ន េឃញទីរកុងែសនេរកៀមេរកះ។ េបេមល

េទមនុសសវញ ិ ទឹកមុខក៏រសេដៀងៗនឹងធមមជតិ េពលគឺមនក់ៗ

េធវមខ ុ េរកៀមៗ

ហក់គមនកមលង ំ កំែហងេសះ។

អនកជិះយន

យនតេធវឫករពេងយ រឯអន ុ េសមឿកៗយ៉ងេម៉ច ី កេថមរេជង េដរេធវមខ

េទ។ េមល ល  េឃញទិដឋភពែបបេនះ ខញុំមនអរមមណ៍កមសត់ខួ ន

ដល់េហយ។

ភរកិចចរបស់ខុ ំក ញ ុ នងៃថងេនះ

រកុងភនេំ ពញ។

គឺមកថតរូបេទសភពែខរងកនុង

រូបភពសអតៗគឺជសុ បិនកនុងជីវតខញ ិ ុ ំ។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ែមន


40

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

េហយ ខញុែំ តងយកចិតតទុកដក់េលរដូវកល។ ថវត ី បតែតែខរង ិ ខសត់េទសភពរសស់បំរពងែមន

ែតគង់មនេទសភពដ៏ែសន

រសងូតរសងត់។ េពលៃថងៃផទេមឃទំងមូលភលទ ឺ េទសអត គមន ពពកេសះ ែផនដីកេ៏ រកៀមសងួត េហយរគប់េពលមនខយល់ទិស

ខងេជងបក់លន់រអឹក។

រពះអទិតយងងឹតសូ នយសុ ង

លុ ះេពលយប់ៃផទេមឃបត់រសមី

រសបេពលែដលអកសធតុចុះ

រតជក់ េធវឱយមនុសសមនរងដល់េបះដូង។ ខញុំេដរេមល  ទីរកុងបេណដ រ

គិតបេណដ រ

េហយក៏េឃញអនក

េលកៃដសំ ពះខញុំរតឹមកបលេពះ

បនលឺភសសុំ ទន

សុំ ទនមនក់។ រេលង មួយៗ៖

័ គត់មនវយរបែហលែសស ិ បឆន ំ

សមបរេខ ុ ម

-ខញុំសុំលុយចយផងេលក! ខញុំគិតែតឈរេមល  មុខគត់ពីកបលដល់ចុងេជង

និយយតបេទវញ៖ ិ

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

េទប


41

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-ខញុំេមល  េទពូដូចជគមនពិកររតង់ណេទ

េម៉ចក៏ពូមក

សុំ ទនេគ? ៃដពីរ េជងពីរដូចខញុំែដរេត មន ិ គិត... និយយបនរតឹមេនះ

អគត់េនះសមលកខ ់ ុ ំញែតល

ទល់ែតខញុំ

ែលងហ៊ននិយយបនត ទុកឱយគត់និយយយ៉ងែខងែរ ៉ងដក់ខុ ំញ

វញ៖ ិ

-រគន់ែតសុំ លុយេត មន ិ ែមនឲយឯងរបេដឯណ? េបថមន ិ

ឲយលុ យេទ ក៏មន ិ បច់សំតែប៉អីែដរ! សមនែតអនកសុំ ទនហនឹង

សរមប់ឱយឯងេមល  ងយេរសចចិតតេអហះ?

អនកសុំ ទនក៏មន

កិតិតយសែដរអវ៉! យី!

អនកសុំ ទនសក់កបលករនទីងកេរនទងមន ិ រពមសិតេនះ

ឫកេឡងមួយបវ! ខញុំកន ៏ ិយយេទវញ៖ ិ

-ពូនិយយរតូវ! អនកសុំ ទនក៏មនកិតិតយសែដរ។ ប៉ែុ នតេម៉ចក៏

ពូេឆវឆវេមលះ៉ ? េបខឹងខញុំ ក៏គរួ ែតចំេពលខញុំឲយលុ យរួចេដរេទបត់

ចំេជរខញុំែដរ។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


42

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-ខញុំមន ិ េចះេធវពុតអុីចឹងេទ! ឯងសមនែតមនុសសរគប់គនសុ ទធែត

ពិសពុលអុីចឹងអហ? ខញុជ ំ មនុសសចិតតគិតយ៉ងេម៉ច និយយេចញ មកក៏អីច ុ ឹងែដរ។

រគន់ែតចង់បនលុ យរបស់ឯងមនក់

លះបង់មនសិកររបស់ខុ ញំេទ!

ខញុម ំ ន ិ

-ពិេសសណស់! ពូជអនកសុំ ទនៃថលថូ នរជងេគ ែដលខញុំធលប់

ជួប! ខញុំេគរពមនុសសរបកន់មនសិករអុីចឹងណ ៎ !

-ហុឹះ! ៃថងេរកយេបេឃញេគមកសុំ ទន កុំសួរេដញេដលេគ

េទៀត

រគន់ែតឲយលុ យេគឲយេរចនៗេទ

វបនេទេហយ។

វសនឯងមនលុ យឲយទនេគេហយ កុំចិតអ ត រកក់អី! គត់និយយេសទរមន ិ ទន់ផុតពីមត់

ក៏មនសំ េឡងមួយ

ែរសកមក៖

-េអ! អនកសុំ ទន! មកខងេណះ េគែចកលុ យឱយ! សំ េឡងេនះចប់

ពូអនកសុំ ទនក៏រត់េទតមមចស់សំេឡង

េនះភលម រកខញុំឃត់ឲយលុ យក៏មន ិ ទន់។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


43

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-ែន... អនកសុំ ទនមនក់េនះពិតជអស់ទស់ែមន!

...មន ិ ដឹងយ៉ង

េម៉ច បនជខញុំេចះែតជួបេរឿងែបលកៗែបបេនះ? ឬក៏ជវសនដូច

គត់និយយេទដឹង? េអ! របញប់េទេមល  េគសិន េតអនកណ ក៏ចិតតលអេមលះ៉ ?

រកេឡកពីចមងយ ខញុំេឃញបុរសសងហមនក់ េដរកច់រងេនពី

មុខអនកសុំ ទនរបមណជជិតដប់នក់ កំពុងអងគុយតេរមៀបគន

សំ ពះ េដយកិរយដូ ចេគកំពុងែតសូ រតធម៌។ លុ ះរគខញុំេដរេទ ិ

ជិត ក៏េឃញមនក់េនះងកមកេសចេសញញដក់ខុ ំញ... េទ! មន ិ ែមនេទ! គឺេសចេសញញដក់ម៉សុី នថតវេដអូ រពមជមួយសមត៖ី ី

-ជរមបសួ រទសសនិកជន! េយងក៏ជមនុសស អនកសុំ ទនក៏ជ

មនុសស។

េបអចជួយបន

េយងគួរជួយគនេទវញេទមក។ ិ

េមល ំ ណស់!  េទពួកគត់ចុះ... ពិតជគួរឲយអណិតខលង

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


44

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

បនទប់មកេទបេគេដរយកអំេណយ

ែចកអនកសុំ ទនទំង

េនះរគប់គន ឯបុរសមនក់េទៀត ៃដកន់កបលមរី កូហូ វននិយយ ថ៖

-បទ! ជមួយនឹងសកមមភពដ៏លអរបៃពេនះ គឺពិតជគួរឲយ

េគរពសរេសរែតមតង! ជមួយនឹងទេងវេនះផងែដរ គឺសបញជក់

ឲយេឃញថ េលកមន ិ រគន់ែតជតួចិតតលអមនក់កុ នងែខសភពយនត

េទ

ែដរ។

ែតក៏ជតួចិតតលអមនក់

ជមួយនឹងជីវតព ិ ិតរបស់េលកផង

ពួកេគកំពុងែតថតកមមវធ ិ ីទូរទសសន៍។ ខំែតឆងល់ថ េហតុអីវ

រគន់ែតែចកអំេណយដល់អនកសុំ ទន

ក៏ចប ំ ច់ថតវេដអូ ី ?

តមពិតេគសែមដងេសះ... ែតសែមតងេនអន់ណស់ អនកណ

េមល េគ  ក៏ដឹងថ មន ិ េចញពីអរមមណ៍ធមមជតិែដរ។ េអ! ខញុរំ ះគន់ ិ

េទៀតេហយេត! េនះេបសិនជអនកនងមគ ិ សិរ េនះដឹង មន ិ ដឹង យ៉ងណេទ?

េគ ឬក៏ខុ ំជ ញ មនុសសពូែករះគន់ ិ

ដូចពកយនង

និយយែមន? ...តមពិតេឈមះរបស់នងគឺ របភ មនន័យថ

ពនលឺ ពីេរះណស់! ប៉ន ុ ម នយប់េនះ ខញុំសតប់នងនិយយគមន និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


45

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

រ ំលងមួយយប់េឡយ។ សំ េឡងរបស់នងែតងឮរងំកុ នងរតេចៀក ខញុំ

េហយ។

េហយវក៏បនសណិឋ តកនុងដួងរពលឹងរបស់ខុ ំប ញ ត់េទ

-សួ សី ដ ភរុណ! សំ េឡងេនះដូចជធលប់សគល់! ហ៎ះ! េនះហ៍អយុែវងែមន! នឹកេដម ដេងហមដល់ភលម! អូយ! នងេដរកត់ខុ ំញេទវង ឹ េពលគឺ

េមល  រ ំលងរូបខញុំ េទសួ រនំបរុ សែដលជពិធីករេនះ។

េតកុ នងឱកសេនះគួរឲយខញុំេធវយ៉ងេម៉ច? គខ ឺ ុ ំញយកៃដផត់សក់

រួចេដរយ៉ងសងហេទរកនង។ ខញុំេដរេទជិតដល់នងេហយ ែត នងេនែតមន ិ ងកមកខញុំេសះ

េទបខញុំសេរមចចិតតបនលឺវចេទ

រកនង គឺហមត់េទេហយ ក៏រសប់ែតឮសំ េឡងពីេរកយខនង

ខញុំ៖

-របភ! ខញុំមកដល់េហយ! កលេណះ របភ ក៏ងកមុខមកេឃញរូបខញុំ ែតនងេធវហី

េដយរសដីេទរកមចស់សំេឡង ែដលេហនងេនះ៖ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


46

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-ឯងមកេណះ! ចំខុ ំែញ ណនំឲយសគល់ពិធីករទូរទសសន៍លប!ី ពួកេគទំងបីនក់កន ៏ ិយយគន ទំងញញឹមញែញម គមន

នឹកនដល់ខុ ំញសូមបបនត ី ិច។ តូចចិតតណស់រពះេអយ! ខំនឹកេគ

ទំងៃថងទង ំ យប់

ដល់េពលេគេឃញេយង

េគេធវេមល  ែតមន ិ

ធលប់សគល់គន។ នឹកេឃញមតងៗចង់ែតែរសកេរចៀងឲយឮៗ ឲយ មនុសសរគប់គនដឹង។

ៃថងេនះ របភ សអតជងៃថងមន ុ េទេទៀត។ ៃផទមខ ុ នងមន ផត់េមសយ ៉ ៉ ងរសស់រសទន់ ពណ៌សឆនូតរតែបកៃរព រពែលត

អុីចឹង។

េហយពក់អវចក់អំេបះៃដែវង

និងេសលៀកេខខូវប៊យពណ៌ទឹកប៊ក ិ

បងអួតរងនងឲយរសឡះលវសលវន់

ដូចតួឯកកុន

ទរមំែតបនជួបនងមន ិ ែមនងយរសួលេឡយ រឯេរឿងតម ី

រសលញ់

មុខរកស់បនតិចមនេទអី!

រកស់និយយរកនងឲយខងែតបន៖

េហតុេនះខញុំរតូវែតមុខ

-សួ សី តអនកនង មគ ំ ុ ំញបនេទ? ិ សិរ ! េតចខ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


47

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

នងេធវមខ ុ ឌឺ និយយតបមកខញុំ៖ -ចំបនេត! េលកេឈមះ កតតិក េហយៃថងេនះអត់េទេធវ

ពិធីករវទយ ិ េទ ុ

េទរះគន់ ? ិ

ឬក៏កំពុងេមល ិ ីទូរទសសន៍រគន់យក  េគថតកមមវធ

េហុយ! សដប់នងនិយយចុះ! ខញុំតបេដយអស់សំេណច៖ -ហ៎ះ! ចំរប ូ ខញុំបនលអយ៉ងេនះផង! គិតេទេយងដូចជមន

និសស័យនឹងគនដល់េហយ េចះែតជួបគន! -និសស័យ!

នងនិយយរួច េធវទឹកមុខដូចរករគុន ឯបុរសពិធីករេនះក៏

េពលេឡង៖

-របភ! ខញុំេទេមល  ខងេណះបនតិច! បុរសេនះេដរេចញេទបត់ របភឈរែបរខនងដក់ខុ ំ។ ញ ប៉ែុ នត

នរម ី ន ក់ែដលជមត ិ តភកតិរបស់នងេនះ ខញុំ... េហយ៖

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ក៏រសប់ែតញញឹមរក


48

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-ខញុំេឈមះ មុនីរន តនបុបផវ៉ន់ !

សគល់គន!

រយរយណស់ ែដលបន ី

ឮេឈមះនងែវងេពក ខញុំកល ៏ ន់មត់៖ -អូ! េឈមះអនកនងែវងដូចេឈមះទូកង! របភ ក៏ងកមកេធវមខ ុ រកញ៉ូ វ៖ -េលកពូែករះគន់ រគប់យ៉ងហន៎? ិ ខញុំេសចេសមដក់នង៖ -មន េទបរះគន់ ។ ិ រគប់យ៉ងេទ ទល់ែតេរឿងណគួររះគន់ ិ ិ -អុីចឹងេលករល់ៃថងហឹនង េធវករជអនករះគន់ េគអហ? ិ -េទ! ប៉េុ ណ ណ ះ

រះគន់ េគរគន់ែតជនិសស័យចូលចិតតេទសែភនករបស់ខុ ំញ ិ ឯករងរខញុំគឺជអនកថតរូប។

អនកនងមនេឃញខញុំ

កំពុងែតកន់ម៉សុី នថតេទ? ចង់ឱយខញុំថតឱយមួយប៉ស ុ ិ៍ដអត់?

-អរគុណេហយ! ែតខញុំមន េគេទ! ិ ចង់ឲយេលកខតេពលរះគន់ ិ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


49

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

-ខញុំមន ិ េជឿថ

អនកនងអត់រះគន់ េគកនុងចិតត! ិ

តមពិតេធវ

មនុសស គួរែតេសមះរតង់នឹងខលួនឯង។ មនុសសរល់ៃថងេនះសុ ទធែត

សែមតងរកផលរបេយជន៍ រកករពិតមន ិ េឃញ។ អនកនងងក េមល ម ះរតង់ណស់  េទពូអនកសុំ ទនមនក់េនះ គត់មនចរតេស ិ

ែតែបរជេធវអនកសុំ ទនេទវញ។ ិ

របែហលមកពីមនុសសភគ

េរចនជមនុសសមន ិ េសមះរតង់ េទបមន ិ ឲយតៃមលមនុសសេសមះរតង់

េសះ...

របភ ងកេមល  តមៃដខញុំចងអុល រឯម ី ត ិ តរបស់នងក៏រសប់ែត

នឹកេឃញសួ រខញុំ៖

-េតេលកេកតឆនអ ំ ី? សួ រែបលកេម៉ះ! ខញុំកស ៏ ួ រវញថ៖ ិ -ចង់ដឹងេធវអី? េមល  េទ ៃថងេនះអនកែដលចប់អរមមណ៍ខញុំមន ិ ែមន របភ េទ

ែតគឺជនងេទវញ។ ិ

នងមនមុខមត់គរួ ឲយរសលញ់ ែដរ។

ែភនកេឡងមូលរកឡង់ េហយមុខក៏មល ូ ដូចកង់រេទះេគ។ េបេធវ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


50

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ជតួកំែបលងវញ ិ

មន ិ បច់ហមត់និយយេទ

មុខនង ក៏េគអចេសចបត់េទេហយ។

រគន់ែតេឃញ

នងេឆលយតបខញុំទង ំ េអៀនអន៖ -គឺេលកឆលតេពក េទប... ខញុំឆលត! ហហ និយយេលងឬែមន...? នងសមលង ឹ ខញុំភលះឹ ៗ

េមល  េទដូចេម៉ចមន ិ ដឹងេទ េទបខញុំេឆលយេលងេសចថ៖ -ខញុំេកតឆនច ំ ប ចុះអនកនង?

-ខញុំេកតឆនខ ំ ល ែតខញុំចង់េកតឆនច ំ បដូចេលកដល់េហយ! គឺនងនិយយដូចែមនែទន។ ខញុំកថ ៏ ៖ -ចង់េកតអីឆនច ំ បេនះ រសីៗេកតឆនេំ មអំេបេទេទបវសអត

ជង!

-អុីចឹងខញុំបូ តរមកេកតឆនេំ មអំេបវញតមេលកចុ ះ! ិ -ឆនអ ំ ចបតូរផលស់េរសចែតចិតតបនែដរ? និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


51

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ខញុំទប់សំេណចសឹងមន ិ បន េហយក៏សួរ របភ រតង់ៗ៖ -មត ិ តភកតិអនកនងរគសកនលងអហ? -ឆកួត! េគរគន់ែតមន ិ សូ វរគប់ទឹកេទេត! យ៉ប់ែមនអនកនងមនក់េនះ! ថឱយខញុំសុទធែតរគសកនលង ែត

េមល  េគរប់អនមត ិ តភកតិចុះ! ហហ...

...នងក៏ដឹកៃដមត ិ តនងេទេចលខញុំ... ែមន! នងមន ិ ខវល់

នឹងខញុំេទ គម ឺ នែតមត ិ តមន ិ រគប់ទឹករបស់នង ែដលខំងកមក

សមលង ំ អេលះអល័យ។ របភ េដរេទបត់ អរមមណ៍ខញុំ ឹ ខញុំទង កលយជេហងហង

ហក់រសេណះេពលមួយប៉របិចែភនក

អមបញ់ មញ ិ េនះពន់របមណ។ ជួបគនមតងេនះគឺជករជួបគន

ចុងេរកយបំផុត សរមប់ឆនេំ នះ។ ជួបគនមតង ែបកគនមតង ប៉ែុ នត រយៈេពលែបកគន ខញុំដឹងថ

រែមងែវងជងរយៈេពលជួបគនេហែលងឮ។

ដួងចិតតរបស់នងគឺែតងែតរបឆំងពកយថនិសស័យ

ទល់ែតកលយជេគចពីនិសស័យេទេហយ។

េទបនងមនអរមមណ៍លអេលរប ូ ខញុំ? និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

េតេពលណេទ


52

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

រពះអទិតយចិតតឥតេមតត

លិចេចលេលកឱយងងឹតសូ នយ។

រល់យប់ខុ ំញរតូវរស់េនកនុងពិភពដ៏ឯេកមួយ ែដលមនែតវទយ ិ ជ ុ

គន ប៉ែុ នតេរឿងមនន័យបំផុត គប ឺ នសតប់សំេឡងរបស់របភ។

សំ េឡងរបស់នងបនផតល់អរមមណ៍កក់េកតឲយខញុំ

យកឈនះ

អកសធតុដរ៏ តជក់បន។

នររតីេនះ របភ ចក់បទេលក សុី ន សុី សមុត “ៃថងណ?

ៃថងណ?” ជបទេផតមកមមវធ ិ ីរបស់នង។ នងរបកដជមន ិ ដឹង

ខញុំមនអរមមណ៍រជលេរជជមួយចេរមៀងមួយបទេនះ ករមត ំ ត ប់បទេនះដំបង ូ េនកនុងែខរង រួចក៏ ិ ណេឡយ។ ខញុស ដិតដមអនុសសវរយ៍ ួ េនះរហូត ី មយ

េហយខញុំែតងយល់ថ

ចេរមៀងមួយបទេនះគឺជចេរមៀងរបចំែខរង។

អតថនយ ័ ទំនុកេរចៀងេនះ កវពណ ៌ នពីសមុរទ របកបេដយ ី

ទឹករលកឮសូ រខចរខចយ ែដលកំពុងបក់េបកេដយខយល់ជំេនរ។

ខញុំែតងរសៃមថ ខយល់េនះគឺជខយល់ែខរង រួចក៏ទទួលអរមមណ៍ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


53

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ថ សមុរទេនះរតជក់ខលង ំ ណស់។ េរកមៃផទេមឃមនពពក អនលយ ហក់ដូចរសត់ពរងត់នរជទ ី ីរសលញ់ របស់មណព

កមសត់េសនហ៍ ែលងឱយេគបនជួបជួន េទបេចះែតែរសកេរចៀងថ ៃថងណ? ៃថងណ?...

-ជរមបសួ ររបិយមត ិ ត!

ចេរមៀងមួយបទេនះេធវឲយេលកអនក

នឹករសេណះសមុរទណស់

េតែមនេទ?

មេនសេញច តនសមុរទេពញបរបូ ិ ណ៌ មនអរមមណ៍ថ

បទេនះបនបងកប់

អនទងចិតតអនកសតប់ឲយ

ខលួនឯងកំពុងរស់េនមត់សមុរទ

សំ េឡងទឹករលកនិងខយល់សមុរទ

សតប់

ឬក៏កំពុងែតរស់េនេល

កប៉ល់ធំៗ ែដលអែណដតេលមហសគរ... េនះេហយគឺជភព

មហិមរបស់តរនតីកុ នងដួងចិតតមនុសស។ េលកអនកសដប់ដឹងេទ?

បទចេរមៀងេនះ

គជ ន ឺ បទែដលនងខញុំចូលចិតតសតប់កុ ងែខរង

េរៀងរល់ឆន!ំ វមនឥទធិពលអចេធវឲយនងខញុំទទួលអរមមណ៍នឹក

រសេណះរសេណកែខរង ែដលធលប់ឆលងកត់កុ ងជ ន ីវត... ខញុំមន ិ ិ

ដឹងថខលួនឯងមនអរមមណ៍យ៉ងេម៉ចេទ?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ពិបកពណ៌ន


54

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ណស់!

...េហតុេនះេហយេទបនងខញុំចូលចិតតសួររបិយមត ិ តថ

េតេនែខរងឆនម ំ ន ុ េលកអនកបនសតប់បទចេរមៀងអវី?

រលកសំ េឡងរបស់ របភ ែតងជំរញ ុ ឲយដួងចិតតខុ ំរញ ំេភប  តម

េហយជួនកលក៏េសចញញឹមមនក់ឯង

េរពះចិតតនិងអរមមណ៍

ៃនេយងទំងពីរនក់ដូចគនែមនែទន។ ខញុេំ ជឿថ េបនងដឹងពី អមមណ៍របស់ខុ ំញចបស់ នងនឹងមន ់ ុ ំេញ ទៀតេទ។ ិ សអបខ -េនវលែរសមន ិ ដឹងថ

មនផករតែបកៃរពរកសគ ី ុ ះសគយឬ

អត់េទ... របសិនេបមន របកដជសអតណស់ េហយេបបន

េទវលែរសេមល ៉ ងណហន៎?  ផករតែបកៃរពរក ី េតនឹងរករយយ ី

...របែហលជខយល់បក់វៗ ូ

អរងួនផកេនះឲយញ័ រដូចជកនទុយ

ែខលង ែដលេគបេងហះេលេមឃេហយ...

របភ ែតងសែមតងមេនសេញច តនរបស់នង តមរលកធតុ អកស រឯរូ ី បខញុំរបកដជបុរសមនក់ ែដលែតងអែណដតអណូ ដ ង

តមនងខលង ំ ជងេគេហយ។ អតមនិយម

េសនហរបែហលជអរមមណ៍

េរពះដូចរូបខញុំេពលេនះ

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

គឺបនចត់ទុកនរម ី ន ក់


55

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ែដលេគមន ល រួចរសប់ ិ ទំងដឹងខលួនផង ថជគូសងសររបស់ខួ ន

ែតេកតចិតតរបច័ណឌនងរគប់េពល

មន ិ ចង់ឮនងនិយយទន់

ភលនជ ់ មួយរបុសណ ឬក៏និយយពីអរមមណ៍ខលួនឯង របប់េគ

រគប់គនែបបេនះេឡយ

ប៉េុ ណ ណ ះ។

-មនមនុសសមនក់

គឺចង់ឲយនងនិយយរបប់ខុ ំញែតមនក់

ចូលចិតតនយ ិ យពីនិសស័យណស់!

របិយមត ិ តេជឿថមននិសស័យែដរឬអត់?

េត

នងខញុំែតងយល់ថ

មននិសស័យឬគមននិសស័យ គឺអរស័យែតេលចិតតមនុសសជអនក កំណត់។

មនុសសខលះរគន់ែតបនជួបគនមតងពីរ

ក៏និយយថ

មននិសស័យនឹងគន ចុះេបគិតថ ជេរឿងធមមត េតយ៉ងេម៉ចេទ

វញ? ប៉ែុ នតេបពិតជមននិសស័យែមន េតនិសស័យនិងចិតតមនុសស ិ មួយណខលង ំ ជងេទ? អនកមនេសនហចូលចិតតនិយយថ គូ

េសនហ៍េគមននិសស័យនឹងគន ប៉ែុ នតករ៏ សប់ែតែបកបក់គន ថេទ

េមល ួ េគបត់េទណេហយ? េនះេរពះែត  ៍ េតនិសស័យរបស់ពក

និសស័យេកតមកពីចិតតមនុសសប៉េុ ណ ណ ះ ែតជអនកសេរមចថ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

េពលគឺចិតតមនុសសេន

មននិសស័យឬគមននិសស័យ។

និសស័យ


56

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

គមនរូបរងចបស់លស់េទ រគន់ែតជពកយពីេរះ ែតមនន័យ

ដូចខយល់អីច ុ ឹ ង។

ឱយែតឮ របភ យករូបខញុំមកនិយយ ខញុេំ រតកអរណស់។ មន ិ

ខវល់ថ នងនយ ខុ ំេញ ឡយ េរពះេបនងនិយយពីខុ ំញ គឺ ិ យរះគន់ ិ

មនន័យថ កនុងចិតតនងមនខញុំ។ របភ មនអយុតិចជងខញុំ

ចំែណកគំនិតែដលនងពិចរណេនះ

ខញុំកធ ៏ ល ប់គិតដូចគន។

និសស័យរគន់ែតជពកយពីេរះ មនន័យដូចខយល់ ប៉ែុ នតខយល់ក៏ េនែតជភវរូបមួយ ែដលមនុសសទទួលសគល់។ េនៃថងណ

មួយ របភ របកដជគិតេឃញថ ថវីតបតែតច ិ ិតតមនុសសអច មនឥទធិពលរគបដណដប់េលនិសស័យែមន ែតក៏មន ិ អចនិយយ

ថ ចិតតមនុសសជអនកកំណត់េលនិសស័យែដរ។ និសស័យនិងចិតត

មនុសសអចេដរទនទឹមគន

ែតនិសស័យេនែតេកតមុនចិតតមនុសស

ជនិចច។ េនេលេលកេនះមននិសស័យ េពលគឺនិសស័យបេងកត ឲយមនសច់ញតិ មត ិ តភព ឬក៏េសនហ។ េបគ  ម ននិសស័យ េមតច

ក៏មនមនុសសខលះសគល់គន ទំងែដលមនុសសខលះេទៀត រស់រហូត សលប់េទវញ ក៏មន ិ ិ សគល់គន។ េបគមននិសស័យក៏គមនចិតតសអប់ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


57

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ឬចិតតរសលញ់ ែដរ។ េហតុេនះករេចះែថរកសនិសស័យ េទបជ

េរឿងែដលមនុសសរតូវេធវ។

អរមមណ៍របស់មនុសសែតងែរបរបួលដូចធតុអកស។ េទះ ជមនុសសមនចរតលលមយ ៉ ងណ ិ

ជនឹងថកល់រកពកយនិយយគមនែដរ។

េសកេសណស់។

ក៏គង់មនៃថងមយ ួ កលយ ររតេី នះ

អរមមណ៍ខញុំ

ខញុហ ំ ក់េនឿយណយនឹងកិរយកនល ងផុត ិ

របស់ខួ លនពន់េពក។ ចិតអ ត ំណួតរបស់ខុ ំហ ញ ក់រត់េចលរូបខញុំបត់

េធវឲយខញុំេចះែតខលចថ

របភ

នងមន ូ ខញុំ ិ ចប់អរមមណ៍េលរប

េឡយ។ េពលជួបគនទំងពីរេលក េមតចក៏ខុ ំេញ ចះែតេលងេសចឲយ

នងខឹងនឹងខញុំ? េមតចក៏ខុ ំច ញ ូលចិតតរះគន់ េគ មន ិ ិ េមល  មឌ? េត

សមនថឫកពខលួនអសចរយណស់េទឬ?

កយវករទំ ង ិ

អំបលម៉នសុ ទធសឹងេចញពីចរតអួ ិ តេកអងកអង។ មន ិ ដឹងថ អនក ដៃទេមល ំ គងយ៉ងណេនះេទ។  មកឆគឆ

េតខុ ំញគរួ េធវយ៉ងណេទបអចជួបរបភមតងេទៀត...?

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


58

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ៃថងទី២៤ ែខធនូ ខញុំេដរកច់ផករតែបកៃរព ចងបនមួយបច់ធំ

េផញេទសថនីយវទយ ិ ជូ ុ នរបភ

កនុងឱកសជូនពរៃថងបណ ុ យ

ណូែអ៊ល។ ខញុរំ បកដចិតតថ េពលេឃញផករតែបកៃរព នងនឹង

សបបយចិតត ប៉ែុ នតបរមភថ េតនងនឹងគិតយ៉ងណ េនេពល

អនសំ បរុ តដឹងថ ខញុំជអនកេផញេទេនះ?

រករយបុ ី ណយណូែអ៊ល! សួសី ត អនកនងរបភ េហ មិគសិរ! ខគ ំុ ញ កតត ក ឺ ិ ណ៎! ខដ ំុ ញ ង ឹ ថអនកនងរសលញ់ ផករតែបកៃរព

ឯរូបខក ំុ ញ ៏

ដូចគន។ ពួកេយើងទងព ំ ី រមនអរមមណ៍ដូចគនេរចីន ប៉ុែនត

ិ ដង េហតុេនះ ប៉ុនមនៃថង ឹ ែតខ ំុ ញ ឯអនកនងមិនដង ឹ េទវញ។ េនះខក ំុ ញ ៏េដកគតរហូ តថ ិ

នងអចសគល ់រូបខច ំុ ញ បស់។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

េតគួ ក ើ រេធវយ ើ ៉ ងេម៉ចេទបអន ើ ខរំុ ញ កដេំ ណះរសយបន


59

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

េហើយ

ប៉ុែនតឧបសគគរតង ់ថ

ជមួយខឬ ំុ ញ អត់? េយើងរប់អនគនេទណ៎!

សគល ់គន

េតអន ើ កនងរពមសហករ

េរពះេបើេនែតមិនទន់

អនកនងមិនអចេមើលេឃើញគុណសមបតតិ

របស់ខេំុ ញ នះេទ។ ខត ំុ ញ ច ូ ចតត ិ ណស់ ែដលរល ់យប់បនឮ

រតឹមែតសំ េឡងអនកនង រួចក ៏ចត់ទក ុ អនកនងជមនុសស សនិទ ធសនលរបស់ខន ូ បែតឱកសបនជួ បនិយយ ី ួ ល ប៉ុែនតសម

គន ក ៏ខគ ំុ ញ ម នេសះ។

ដង ? ែដលចូលចតត ័ ច ឹ ខនអត់ ិ និយយថ និសសយគ ឺ តត ិ ួល

មនុសសជអនកកំណត់ គមនន័ យថ អនកនងចង ់េគចពី ឺ និសសយេហ ័ ើ យ។

ិ េគថជីវតមនុ សសដូចជសុបិនអុីចង ឹ

េហតុេនះមុននឹងេយើងភញក់ពីសុបិន

េរឿងរ៉ងឲយបនេរចីន។ សគល ់ខេំុ ញ ទ

គួរណែតឆលងកត់

ផតល ់ឱកសឲយខនឯងសកលបង ួល

េរពះវដូចជគមនខតអវីេទ

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ែតនឹងផតល ់ឲយ


60

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ិ ជីវតអន កនងបនឆលងកត់េរឿងមួយែថមេទៀត។ ចត់ទក ុ

ថរូបខអ ំុ ញ ងវរក ៏បន...

រពឹកែសអកេនះខន ំុ ញ ឹងេទេរងកុន

ំ ូង ច ំអនកនង។ កុេំ ភលចេទណ៎! ែដលពួកេយើងជួបគនដប ពីខ ំុ ញ កតតក ិ

ខយល់ររតីបក់រេសៀកៗរង់ចស ំ ូ រយែសង។ េហតុអវីយប់េនះមន

រយៈេពលយូរខុសធមមតែបបេនះ?

វយូរេរពះខញុំេដកមន ិ លក់

និងេរពះអរមមណ៍ខញុំអនទះស ចង់ឲយឆប់ដល់ៃថងថីម ែរកងេល

អចបនជួបមនុសសែដលខញុំនឹករឭក។ ៃថងទី២៤ ផុតេទ ែផនដី

វលដល់ ៃថងទី២៥ ប៉ែុ នតរពះសុ រយេនែតម ន ិ ិ ិ រពមរះេសះ។ េម៉ង

១ េម៉ង២ េម៉ង៣... េទបខញុំេដកលក់។

លុ ះបនដឹងខលួនកលណ េទបខញុំរសឡះកនុងចិតតថ េទះជ

ខញុំមន ិ រង់ចេំ ដយតនតឹងយ៉ងេនះ ក៏រពះអទិតយេនែតមន ិ េភលច និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


61

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

រះបំភេលឺ លកែដរ។

េតេ នះគឺជរបសនបេរងៀនខញុំឲយរបកន់ចិតត

សងបឬ ់ ? េទះយ៉ងណ េតេ សនហអចរង់ចេំ ដយចិតតសងបដ ់ ូច គនបនែដរេទ? តំងចិតតឲយទូលយ គិតថ េបជគូរបកដជ

ជួប ប៉ែុ នតទឹកចិតតែដលកំពុងែតពុះកេរញជលេនះ សមនថងយ

បញឈប់ឬ?

ខញុំជិះកង់េទេរងកុនរង់ចំ របភ េដយពំនច ំ ិតតសងឃមថ ឹ

នងអចមកជួបខញុំតិចតួចបំផុត

ែតរស់ជមនុសសរតូវែតមន

សងឃម ទី ឹ េបេទះជកតីសងឃមត ឹ ិចតួច ក៏េនែតជកតីសងឃមែដរ។ ឹ

កែនលងែដលខញុំអងគុយរង់ចន ំ ង មនមនុសសេរចនកកកុញ ប៉ែុ នត អរមមណ៍ែដលរង់ចម ំ នុសសមនក់

លហេលហវ

សងត់រជងំ

បនែរបកលយទីសថនេនះឲយ

ដូចគមនមនុសសមនក់េសះ។

រគេនះ

សំ េឡងយនយនតេរបៀបបននឹងសំ េឡងខយល់ េសតឯមនុសស

មនទំងអស់េរបៀបបននឹងេដមរុកខជតិ

កំពុងែតឈររង់ចរំ ប ូ

របភ ជមួយនឹងខញុំ។

ខញុំអងគុយអនទក់ខលេលបង់ដរ៏ តជក់រសឹប េហយេបកលណ

ខយល់បក់ផត់សក់កបលខញុំឲយេបុង អរមមណ៍រសេងះរសេងចក៏ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


62

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

េកនេទវេឡង។ យល់ថ

របសិនេបេគឯងបនដឹងេរឿងខញុំ

ខញុំជរបុសកមសត់េសនហ៍មនក់េហយ។

េគចបស់ជ ខញុំរង់ចជ ំ ប ួ

មនុសសរសីមនក់េដយដឹងចបស់ថ នងមន ិ មក។ េសនហខញុំដូច

ជករផសងេរពងេដយគមនេគលេដ។ អរមមណ៍អស់សងឃមេនះ ឹ

ប៉ែុ នតទីបំផុតសថិតកនុង

េហយក៏េនេពលែដលខញុំេរកកឈរ

របុងឈនេជងេដរេចញេទេហយ ក៏រសប់ែតមនសំ េឡងមួយ

រសត់មកពីេរកយខនងខញុំ៖

-បង! បង! េតបងេឈមះកតតិក ែមនេទ? -ែមនេហយ! -មនបងរសីមនក់ ឲយខញុំយកសំ បរុ តេនះមកជូនបង! អរមមណ៍ខញុំដឹងចបស់ថជសំ បរុ តរបស់ របភ ។ នងពិតជ

មន ិ ដច់ចិតតពីខុ ំញេទ។

េទះបនរតឹមសំ បរុ តក៏រគប់រគន់ណស់

េហយ ែតនងេនបនេផញសករសូ កូឡ ឲយខញុំមយ ួ របអប់េទៀត។

េនះេហយគឺជអំេណយៃថងបណ ុ យណូែអ៊លរបស់ខុ ំ។ ញ របភ មន ិ

េធវឲយខញុំខកបំណងេឡយ េរពះសូ មបែតកូ នេកមង ែដលនងេរប ី និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


63

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ឲយេធវជទូតនំសរេនះ

ក៏មន ចែដរ ិ ងយរសួលេរសបនដូ 

េរពះកលេឃញភលមៗសមនែតជេរមញគងវលេត! អរមមណ៍ខញុំែរបជលអវញរគន់ ែតមួយប៉របិចែភនក ិ

អសចរយជងេនះេទៀតេនះ អន៖

ប៉ែុ នតេរឿង

គឺេនេពលខញុំេបកសំ បរុ តរបស់របភ

ៃថង៦េកត ័ ព.ស ២៥៥០ ើ ែខបុសស ឆន ំចអដឋសក អរគុណចំេពះផករតែបកៃរពរបស់េលកណស់! ដង ឹ

េទ?

េពលអនសំ បុរតរបស់េលក

ខរំុ ញ េភ ំ បជងេគរតង ់ ើ

កែនលងែដលេលកសូមអងវរខរ ំុ ញ ប់អន ប៉ុែនតអនុេរគះផង េរពះខដ ំុ ញ ច ូ ជនឹកមិនេឃើញ

អនេលកេសះ។

ពីេហតុផលអវីឲយខេំុ ញ ទរប់

មិនែមនរគន់ែតេលកសុំខរ ំុ ញ ប់អន

ិ ខរំុ ញ តូវរប់អនេលកវញេនះេទ។ មិតត

កនលងមកខរ ំុ ញ ប់អន

គេរពះខ ម ំុ ញ នអរមមណ៍លអចេំ ពះេគមុន ឺ

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

មិនធលប់


64

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

រប់អនេរពះពកយេគអងវរករេឡើយ

េហើយខក ំុ ញ ៏ដូចជ

ឆងល ់ណស់ែដរ ថេតេលកគ តយ ៉ ងេម៉ច បនជចង ់ ើ ិ រប់អនខេំុ ញ មលះ៉ ? េបើគមនរបេយជន៍ ក ៏មនុសសមិនតស៊េូ ធវើ អវីមួយែដរ េតែមនេទ? ើ

ិ ចសុបិន េលកថជីវតដូ

គួរែតឆលងកត់េរឿងឱយបន

េលកធលប់ឮេគនិយយថ

ិ ជីវតម ិនែមនជករសក

េរចីន

េហើយឲយខស ំុ ញ កលបងរប់អនេលក

ប៉ុែនតេតើ

ិ លបងែដរេទ? ឆកជីវតមនរយៈេពលខ យ ី ល ៉ ងេនះ មនុសស មិនគួរចំណយេពលេធវអវ ើ ី ឥតរបេយជន៍េសះ។ េអ!

េគថ

ិ ជីវតមនុ សសដូចសករសូកឡ ូ

អុីចងញ ឹ ុ ំ

ិ េហើយ វភគផង េរពះវជជំនញរបស់េលកេហើយ។

ិ (ទញឱយវ ញចុ ះ កុឱ ំ យជំពក់គណ ុ !) ខម ំុ ញ ិនបនេទេរងកុន ិ

ជួបេទ េបើសិនណត់េទឆលងបុណយណូែអ៊ល េនគុកទួល ែសលង របែហលជខច ំុ ញ ប់អរមមណ៍ជង។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


65

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

អូបះ៊ិ េភលច!

េតកំ ុ មនអរមមណ៍យ៉ងេម៉ចែដរ? ើ ពង

រមស់ៃដណស់ ែមនេទ? ឆងល ់អត់? គេនេល ឺ ើរកដស

សំ បុរតេនះមនផទុកសរធតុរមស់មយ៉ង ែដលខខ ំុ ញ េំ ដរើ រក ទញទរមំ ែតបន។ ិ

-រមស់ណស់េលកេអយ!!! T_T

យប់េនះសងត់យ៉ងចែមលក

េហយធតុអកសរតជក់ខុស

ធមមត គឺរតជក់ដល់េបះដូងរបស់ខុ ំ។ ញ េបះដូងក៏រតជក់ ដួងចិតត

ក៏រង វេធវឱយខញុដ ំ ឹងថ រងកយមន ិ េសមរងចិតតេឡយ។ ចិតត

របស់ខុ ំញតង ំ ពីបនជួបរូប របភ ក៏ែរបកលយជចិតតមនុសសមនក់ េផសងេទៀត ែដលមន ញ លពីមន ុ ។ វរបែហល ិ ែមនជចិតតរបស់ខុ ំក ជចិតតរបស់មនុសសមនក់ ែដលងប់ងុលនឹងេសនហ។ អរមមណ៍ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


66

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ទំងឡយរបស់េគសុ ទធែតេកតពីេសនហ។ ទំងសបបយ ទំង

ទុកខេសក ក៏មន ិ អចមចស់ករេលខួ លនឯងបន។

េសនហេធវឲយមនុសសែកែរបចរត ិ េពលគឺែកែរបពីមនុសសឡប់

រហូតកលយជមនុសសឆកួត។ របភសួ រខញុំថ េហតុអវីកខ ៏ ុ ំច ញ ង់រប់

អននងេមលះ៉ ? េបគមនរបេយជន៍កខ ៏ ុ ំម ញ ន ិ េធវែដរ ែមនេទ? េតឲយ

ខញុំេឆលយរបប់នងថេម៉ច? េសនហគឺជេរឿងមួយដ៏សុំញ ុ ំ សូ មប ី

ែតអនកមនេសនហ

ក៏មន ិ សគល់េសនហខលួនឯងផង។

េតខុ ំញ

រសលញ់ របភ េរពះខញុំរតូវករផលរបេយជន៍ពីនងឬ? ខញុំមន ិ

ដឹងេទ! ខញុំរគន់ែតដឹងថ រសលញ់ មនុសសមនក់ គឺែតងចង់ឲយ

េគរសលញ់ ខួ លនវញ។ ិ

-េនេលេលកេនះ េរឿងរ៉ វែដលេកតេឡង មន ិ ដូចចិតតែដល

របថនេសះ។ នងខញុំែតងសងឃមថ ខលួនឯងនឹងអចេធវជអនក ឹ

អតថធិបបយកមមវធ ិ ី “សំ េឡងររតី” េនះឲយបនយូរអែងវង ប៉ែុ នត... េនះជររតីចុងេរកយ ែដលរបិយមត ិ តឮសំ េឡងនងខញុំេហយ...

ករផលស់បូ តរេនះ

េរបរយៈេពលរតឹមែតមួយប៉របិចែភនកប៉េុ ណ ណ ះ!

...អរមមណ៍ខញុំកុ នងខណៈេនះ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

បនរតឹមែតដស់េតឿនខលួនឯងថ


67

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

េបគមនករជួបក៏គមនករែបក

េបគមនេពលចប់េផតមក៏គមន

េពលបញច ប់។ េរឿងអវីៗក៏សុទធែតមនទីបញច ប់របស់វ... េរបៀប ដូចជឆកេលខន... េរបៀបដូចជជីវតមនុ សស... ិ

វេយរតជក់បក់េបកដួងចិតត អរងួនេបះដូង បេងកតជពយះុ

ចិតតអស់សងឃម ឹ េរពះែតសំ េឡងដ៏សួ ងត េរបៀបដូចសមុរទសងប់

ខយល់របស់របភ។ សូ រេសៀងសំ េឡងរបស់នង បនបនសត់ចិតត

ខនន់ខនញ់ កលពីរពឹកមញ ិ

ឲយរលយសូ នយកនុងៃសបររតី

រួច

ជំនស ួ មកវញែតដួ ងចិតតរសេណះរសេណក គមនទីអវសន។ ិ កនលងមកេទះបីខុ ំញមន ិ បនជួបនង

ក៏គង់បនសតប់សំេឡង

ប៉ែុ នតៃថងេរកយសូ មបែតសំ េឡងរបស់នង ក៏ខុ ំញមន ី ិ អចឮផង េត

ែមនេទ? គិតេឃញយ៉ងេនះ ខញុំកទ ៏ ូរស័ពទចូលកមមវធ ិ ីរបស់នង

ចង់សួរនងថ េហតុអក ីវ េ៏ នះជររតីចុងេរកយ? េតន  ងមន

េរឿងអវី? រួចក៏ឮសំ េឡងរបស់នង៖ -អឡូ! ជរមបសួ រ! ...អឡូ!

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


68

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ខញុំមន ិ ិ ហ៊នេឆលយតបេទនងវញេសះ។

អណ ដ តហក់ដូច

ជរងកំ លអួ លបំពង់ ឹ រពឹស រកឡស់មន ិ រួច បនរតឹមែតខសកខស ឹ ួ ក។

-េហតុអីក វ គ ៏ ម នមនុសសនិយយអុីចឹង?

...េដយេពលេវល

ដល់ទីបញច ប់េទេហយ នងខញុំ របភ សូ មេគរពលរបិយមត ិ ត

ជមួយនឹងបទចេរមៀងចុងេរកយ សំ េនៀងរបស់អនកនង េម៉ង

ែកវេពជជត មនចំណងេជងថ “តំណក់ទឹកែភនក” ជូនពររបិយ

មត ិ ត ជួបែតេសចកតីសុខរគប់ទិវររតី!

សំ េឡងនិងរូបកយរបស់របភ ហក់ដូចជកំពុងរសត់តម

ខយល់ែខរង េទឆងយែសនឆងយពីជីវតខញ ិ ុ ំ។ េមទកភពេសនហ ក៏កំពុងែតរលយរូបតមខយល់េនះេទែដរ។ ខញុម ំ នអរមមណ៍ថ

និសស័យែដលមនេលរបភ េនះ របែហលរគន់ែតជនិសស័យ

មនក់ឯង េទ។

ឬក៏ជនិសស័យកមម

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

សរមប់ែតេធវឲយមនុសសខូចចិតត


69

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

េសនហរបស់ខុ ំញចំេពះរបភ មនរយៈេពលខលីណស់ និងជ

េសនហេកតេចញពីអរមមណ៍ខញុំែតមនក់ឯងេទៀត។ េតវ  េរបៀបដូច

ជកំរជួចែដលមនសនទុះខទរខទរ បេញច ញពនលឺភែលឺ តមួយែភលត ក៏ ចកេចលលំ ហេមឃឲយេនទេទសអតឬ? មន ិ ែមនេទ! េសនហ មួយេនះមន ិ េចះសបសូ នយពីលំហចិតតខុ ំេញ ឡយ។ េសនហពិតេនកនុងជីវតមនុ សសមនក់ ិ

វរបកដជ

េហយក៏ជេសនហែដលខញុំ

មន ុ ម ននក់ ែដល ិ ងយនឹងរកេឃញែដរ។ េតមនមនុសសប៉ន

អចជួបេសនហពិតរបស់ខួ ន? ល ខញុំគិតថ េសនហមួយេនះនឹងេន

ែតជេសនហពិតរបស់ខុ ំេញ រៀងរហូតេទ!

សំ បរុ តរមស់ និងសករសូ កូឡ គឺជវតថុអនុសសវរយ៍ ី ែដលខញុំ

អចអងគុយសមលង ឹ េនេពលែដលខញុំនឹករឭកដល់របភ...។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


70

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ភនេំ ពញ ២៥ ធនូ ២០០៦ ិ ទដឋ នខ ំុ ញ ុងេពលេនះ ន សងត់ដច ូ េនកនុង ិ ភពេនជុំវញខ ួល ក

សុបិន

ឯង។

និងរសេងះរសេងចដូចេនឯេជង ើ េមឃែតមនក់

ខច ំុ ញ ប់េផតើមមនអរមមណ៍េនះេនេពលរេសៀល

បនទប់ពីទទួលទូរស័ពរទ បស់ម៉ក់។ គត់យំខសកខស ឹ ួ លរបប់

ខថ ំុ ញ ប៉មិនអចរស់េនបនយូរេទៀតេឡើយ េហើយេហ

ខឱ ំុ ញ យេទរស់េនែកបរខនប ៉ ួល

ែថរកសគត់ មុនេពលគត់

រតូវឃលតពីពួកខរំុ ញ ហូ ត...។

ំ ឹ ងេនះេរបៀបដូចជថន ំរឭកករចងច ដណ ំ ំ

ៃន

ិ សកមមភពរគួសរខ ំុ ញ ឲយផុសរូបភពេឡើងវញរសស់ ៗ។ ខ ំុ ញ

រសៃមេឃើញកលខេំុ ញ នតូច

ប៉ជូនខេំុ ញ ទសល

េឃើញកលគត់េទចូលរួមពិធែចកសញ ញ បរត ី

រសៃម

បញចប់

ករសិកសរបស់ខ ំុ ញ រសៃមរគែដលខច ំុ ញ កេចញពីគត់មក និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល


71

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

របេទសែខ មរ។ កលពីខេំុ ញ នេកមងរគួសរេយើងរស់េនរសុក

ិ ែខ មរទងអស់ ំ គន។ ខេំុ ញ រៀនេនទេនះចប់ អនុវទយល ័យ េទប ី ើ

ប៉សេរមចរតឡប់េទរកសុី ិ វញ។

េនរសុកកំេណើតរបស់គត់

ប៉ក ៏បនេបើករកុមហ៊ុនមួយ

ឯខក ំុ ញ ៏ចូលេរៀនបនត

ិ េនទេនះ រហូ តចប់មហវទយល ័យ។ របែហលមកពីខ ំុ ញ ី េកតេនរបេទសែខ មរ ើ

េទបកត រសៃមអនគតរបស់ ខ ំុ ញ ដត ិ ើ ី

ដមែតេនេលើទកដ ម ូ ិេនះ េហើយខក ំុ ញ ៏សុំប៉មករស់ ី តុភម ឹ

េនរសុកែខ មរ ជមួយនឹងេលកយយខ ំុ ញ រួចក ៏បនេធវករ ើ ិ វី ទយ ិ រហូ តមកដល ់សពវៃថង។ ជអនកអតថធបបយកមម វធ ិ ុ ិ ជីវតមនុ សសគជឆកេល ខន ឺ

ិ សច់េរឿងជីវតរបស់ ខន ួល

កលណសែមតងចប់

មនុសសរល ់រូបក ៏រតូវចកេចញ

ិ ពីែផនដេី នះេទវញ។ ត ំងពីតូចមកខែំុ ញ តងមនអរមមណ៍ េសកេសណស់

េនេពលគតដល ់ករឃលតេទៃន ិ

មនុសសជទរសលញ់ េរពះខខ ំុ ញ ល ចមិនចង ់េឃើញអនកណ ី

លខេំុ ញ ទមុនេទ។

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ប៉ុែនតេរឿងរ៉វេនេលើេលកេនះសុទ ធែត


72

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

មិនសមតមបំណងមនុសស កំពង ុ េរតៀមចតត ិ

េរពះេពលេនះខែំុ ញ បរជ

ជូនដេំ ណើរប៉របស់ខ ំុ ញ

េរតៀមខនទទួ លសគល ់ករពិតមួយ ួល

េហើយក ៏កំពង ុ

ែដលគមនអនកណ

មនក់អចរបែកកបន។

ិ េផត ជីវតគ ឺ ើមេដយករេកត ើ

ិ និងបញចប់េទវញេដយ

ករសលប់។ មរណភពគជករបញ ច ប់មួយដ ៏េឃរេឃ។ ឺ

អនុសសវរយ៍ ី ទងឡយរបស់ ំ មនុសសកលេនរស់ រែមងរលត់រលយបនតិចមតងៗ េវល។

េទតមអំ ណចៃនេពល

េតមនុ សសរស់េដម ើ បអវ ើ ី ី េទ?

ិ ជីវតមនុ សសគជករឆល ងកត់មួយ។ ឺ សុភមងគល

ប៉ធលប់ពនយល ់ថ ឱយែតធលប់រស់មន

ិ សលប់េទវញក ៏មិនសតយែដរ។

មនុសសលអមនក់

រស់េនជ

មនន័យថេយើងបនេធវេរឿង ើ

មនុសសគួរេធវេហ ើ ើ យ។

ក៏

ែដល

ខែំុ ញ សនរសេណះពកយេពចន៍ទន់

រតជក់របស់ប៉ េហើយខក ំុ ញ ក់េកតណស់េនេពលបនរស់

េនែកបរេបះដូងដ ៏ធំទល ូ យរបស់គត់។ និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ខេំុ ញ នែតេលភ


73

ែខរង ឆន ំ ២០០៦

ិ រំ ញ ហូ ត។ លន់ចង ់ឲយគត់រស់េនែកបរជីវតខ ុ

េតេទវតេន ើ

ឯណ? ខច ំុ ញ ង ់របប់េទវតថ ខម ំុ ញ ិនទន់សប ក ស ់ ល ក ់ កនុងករ

េធវជកូ នរសីរបស់ប៉ខេំុ ញ ឡើយ។ េពលេវលែដលខរំុ ញ ស់េន ើ

ែកបរគត់មនរយៈេពលខេពកេហ ំុ ញ មនុសសលអ ីល ើ យ។ ប៉ខជ

បំផត ុ ែដលគួរែតេទវតអណិត របទនអយុែវងដល ់

គត់។

យប់េនះៃផទេមឃងងតសូ នយឈឹង ឹ

សងឃមរបស់ មនុសស ឹ

ែដរ។

េហើយ។

ឯទកច តត ឹ ិ អស់

ក ៏រែមងមនទដឋ ឹ ិ ភពងងតែបបេនះ

ៃថងែសអកខន ំុ ញ ឹងេទជួបរគួសរខេំុ ញ នរបេទសសិងហបុរ ី

លសិនេហើយរបេទសែខ មរ!

និពនធេដយ សុ ខ ចន់ផល

ខែរងា វគ្គ ១  

ជូនចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នា ដែលស្រលាញ់អនុស្សាវរីយ៍

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you