Page 1

1

េរឿង សងារ A B C

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


2

េរឿង សងារ A B C

រគប់មតិកៃនេរឿងេនះជកមមសិទិប ធ ញញ របស់ េលក សុខ ន់ផល

េនះគឺជេសៀវេភេរឿងរបេលមេលកែបបៃចនរបឌិត។ េឈមះតួអងគ ទីកែនលង និង េហតុករណ៍តួអងគេនកនុងេសៀវេភេនះ សុទធែតជកររសេមរសៃម។ រល់រពឹតិតករណ៍ ែដលរសេដៀង ឬដូចគនេទនឹងភពជក់ែសតង បុគគល (េនរស់ ឬសលប់) និងទីកែនលង ឬសថប័ន គឺ ជករៃចដនយែតប៉ុេណណះ។

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


3

េរឿង សងារ A B C

រាល់េលើកមុននឹងខ្ញំចាប់េផ្ដើមសរេសរេរឿង ខ្ញំ្រតវែតសុំការអនុ$ត %& ពីេចៅហា*&យខ្ញស ំ ន ិ !

ដឹងថាគាត់ជាអ្នកណាេទ? គាត់េឈា5&ះថា ខ្ចិល េហេហ

សងសរ A B C ប់េផើមសរេសរេ េ ងជិត១១យប់េេហើយ... ងងុយេដក េហើយ ត េទើបែតក់ប ំ បររួច។ ហូបបបរ%ំងេថ'ើរេនះេហើយ េទើប ន ក ំងសរេសរេរឿង។ អ,ក-េ.បើឱ10 ខ34ំេផើមសរេសរេរឿងេនះ េហតុេនះ េ%ះលំ6ក7ង-ក៏ខ34ំ.ត9វែតប;<ប់=ឱ016ន។ េហើយ -ស់

េ.Aះេបើមិនប;<ប់គឺមិន6នេទ េ.Eពីសរេសរចេ.មៀង

េនះ>?គប;<ប់

CរDរេ ចំេAះមុខេ.ចើន

ក៏.ត9វប់េផើមសរេសរេរឿង?គ

ទូរទស0Iន៍ េហើយក៏េ សល់.បេKមេKក ពិេសសគឺ?គបនLរបស់ េរឿង េស,Mសុ?ពបុរស។ ចំេAះអ,កនិពនN

OចPយប់េនះខ34ំ នOរម'ណល ៍ R

ល'មនឹងបនL

សរេសរេរឿង6ន។ Oរម'ណ៍លម R ិនែមន នន័យP ខ34ំសប0UយចិតLេទ ែត>Oរម'ណ៍មV 0 ងៃនកី.សៃម៉ ប-YលចិតLខ34ំឱ10 ឧស0[ហ៍ េហើយ

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


4

េរឿង សងារ A B C

.បេ7គ%ំង\យដូច>កំពុងេMះចូលក,4ងខួរក0Uលខ34ំ

េបើសរេសរ

មិន%ន់ .6កដ>]^យេ.Cយមិន_ន។ និ7យេ ប៊a អត់ដឹងPខ34ំ.សKញ់cងផង គឺកនdងមកខ34ំ.សKញ់ cង eក់ឯង ]រ?ព.សKញ់cងក៏ eកឯ ់ ង...

មនុសសែដលេគេមលរ ំលង ១. ចង ់ឱយេមឃរពមេមលេឃ កខ ំុ ញ ចង ់ឱយអូនបរមភ ើ ើ ញទកែភន ឹ បងដូចេគែដរ ក ៏ដង ឹ ខនម ិនអចេរបៀបេធៀបនឹងេគ ួល ប៉ុែនតបងក ៏មនេបះដូង។

*.. រសលញ់ អន ូ មនក់ឯង ចង ់របែជងក ៏គមនឱកស

េលកេនះមនអនកណខ លះ រស់េនគមនមចស់េបះដូង ំ ូង អយុបុេ៉ ណណ ះមិនទន់សគល ់េសនហដប បនរតឹមលួចរសលញ់ េគ។

វករ អចរបប់អនកណ R1. មនេសនហេ៏ សមះឱយេគ េគមនរតូ ិ េបើគមនអន កេនែកបរ រសលញ់ បងបនតិចក ៏បងសុខចតត ិ ែដរ ឱយែតបនេនែកបរៃថល។

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


5

េរឿង សងារ A B C

R2. មនុសសមនក់ឯកេនែតឯក ចង ់មនេសនហរតឹមកតរសៃម ី បងរសលញ់ អន ូ បងនិយយរល ់ៃថង

ែតនិយយេពលគមនៃថល និយយមនក់ឯងគមនអន កសដប់។ ២. បងមនក់េនះជមនុសសែដលអូនេមលរ លង ំ ើ ពីកបលដល ់េជើង គមនអវី ចប់អរមមណ៍េសះ មនរបេយជន៍អី វ រតឹមមនចតត ិ េសមះ េបើគមនមនុសសណរសលញ់ ។

មួយបទេនះ

មិន>.ត9វេរឿងខ34ំ%ំង.សុងេទ

េ.Aះខ34ំ]gលេ់ ស,M

ដំបូងេហើយ .hន់ែតមិន%ន់]gលេ់ ស,Mពិត។ ហុឺ... េធjើេម៉ចរូបkង មិនសDl េទើបhmនអ,ក-.សKញ់។ េយើងេចះ.សKញ់អ,ក]nត េគក៏េចះ.សKញ់អ,ក]nតែដរ។

េបើមិនសុខចិតL

]ប់េេកើតមង

េទៀតេ! MM េណlើយ O.កក់លRក៏.ត9វែតរស់ឱ10 សប0UយចិតLែដរ។ ... poke you. គឺចុចចុច Poke ខ34ំេទៀតេហើយ ែថម%ំងេផ3ើ]រមកP៖ «េមើលេKកែខហ,៎! យប់េនះ]nត-ស់!»

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


6

េរឿង សងារ A B C

ខyិលេេមើល-ស់

េទើបែតចូលបនzប់មិញេ]ះ។

េហើយថីហ,ឹង?

េចះមកបបួលេមើលេKកែខេទៀត! ខ34ំក៏េផ3ើ]រេ ប៊a ឱ01cងេមើល េKកែខែដរ រួចេទើបេឆdើយេ eកច ់ ុចចុចេcះ៖ «អរគុណេហើយ ចុះេយើងេ}mះអី?» «េ}mះសុី!» អ~ះ? រកមុខេឃើញេហើយ cងគឺ សុី េហេហ «េតើcង]gលខ ់ 34ំ?» «]gលេ់ តើ!» «]gលh ់ េe ឯ-? សុំេ%ស!» «េរៀន>មួយhe េយើងហ,ឹងេរៀនេខ0[យ>ងខ34ំ។» យី! អន់ចរ€តេមd៉ះ អួតខdនឯងែបបេនះ។ ប៉ុែនLេតើ> eក់-ហ,? «ែមន? ចុះេតើខ34ំេខ0[យមុខវ€>‚អី?» «េខ0[យេគហកិច<។»

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


7

េរឿង សងារ A B C

«អ៎ >មិតLរួមPeក់េ វ€ទV 0 ល័យេទ? ខ34ំ]mនPេ ]កល! េហើយ ែបកheយូរេហើយ នសង0[រេ ?» «ដឹងPខ34ំ>អ,ក-អត់ 6នសួរហ,ឹង?» «មិន.6ប់ មិនដឹង!» ខ34ំមិនដឹងP សុី េcះ>មិតLរួមPeក់ eក់-របស់ខ34ំេទ េ.Aះកំពុងេកើត ជំងឺេភdចេ.ចើន។ cងក៏មិន.6ប់ ខ34ំក៏មិនេដញេល េរឿងអតីតទុក= េ អតីតហ,ឹងេ ែតេបើេយើង ននិសI0 ័យkប់Oន>ថ'ីក៏6ន។ ប៉ុែនL និ7យអ៊aចឹង ខ34ំក៏6នសរេសរចេ.មៀងមួយបទ ពីមនុសI0 eក់ែដលរស់ ក,4ង.សេ លអតីត៖

េតមនបទណ ឱយបងនឹកអូន? ១. គួររបប់អនកណ? អរមមណ៍ឯកេពលេឃើញដួងែខ បងមនដង ឹ េទ? េបះដូងែតងែតយំ ភពឯកគួរឱយខលចបនលចអរមមណ៍

ពិបករទេរពះដួ ំ ងចតត ិ មិនរពមបំេភលច។

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


8

េរឿង សងារ A B C

២. េវលេថមើរេនះ ឮចេរមៀងេនះសូមបងដង ឹ ផង មនមនុសសនឹកបង េទះបបងពយយមេភល ច ី មនេរឿងជេរចីនមនចង ់ច ំក ៏ច ំជនិចច ិ េនែតរស់កុងរសេមលអត ន ត ី

េទះដង ឹ ករពិតមនអចបកេរកយ។ ិ R1. េតមនបទណឱយបងន ើ ឹ កអូន?

ឱយបងរសលញ់ អន ូ េលើកទព ី ី រ រគប់ចេរមៀងេនកនុងេលកេនះ េតមនបទណឱយបងន ើ ឹកអូន?

R2. មនចេរមៀងណសដប់េហើយនឹកអូន? ចេរមៀងែដលអចែកែរបចតត ិ បង

ឬក ៏មនែតបទចេរមៀងែដលរបប់ថអូននឹកបង? ៣. កដេសន ហ៍ែផអមែលហម េមដចេឡើយបញចប់េដយទកេនរត? ី ឹ េតគួ ើ ររបប់អនកណ? ពីអរមមណ៍ឯកេពលេភលៀង េរឿងកនលងបនរតឹមចងរកងជចេរមៀង េរពះបងចូលចតត ិ សដប់ចេរមៀង

េទបអូ នខំេរចៀងែរកងបងបនឮ។ ើ និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


9

េរឿង សងារ A B C

.បែហល> នែតចេ.មៀង ែដល.6ប់Pេយើងនឹកេគប៉ុេ-„ះ េស,M េអើយេស,M Oរម'ណ៍ឯCេពលេឃើញដួងែខ Oរម'ណ៍ឯCេពលេភd…ង ហុឺ... នែតដកដេង~ើមធំប៉ុេ-„ះ។ េះែលងេគេ ឱ01េគេរក េស,Mពិតរបស់េគ េបើេ%ះ>េគ>េស,Mពិតរបស់េយើងក៏េយ!

េរៀនរស់េដយគមនេគ ១. អន កចង ់េទគង ់ែតេទ ែតអនកេនរតូវរបប់ចតត ិ

ទទួលករពិតថបត់បង ់េគ ហ៊នជួបក ៏រតូវហ៊នរពត់ មិនអចឃត់ចតត ិ មនុសសេទ

ចតត ិ េគមិនែដលរពមេសមះេយើងេឡើយ។ ២. រគប់រគន់េហើយទកែភន កេអើយ េបះដូងេអើយឈប់នឹកេទ ឹ េទះរតូវរស់េនឯកក ៏េដយ េរពះេយើងរពមត ំងពីេដម ើ

រពមសមរ័ គឈឺែបបេនះេហើយ កុឱ ំ យេគេឃើញថេយើងឈឺចប់។ R1. វឈឺចប់េរពះេទបែបក ែសអកខនែសអកនឹងធូរេហើយ ើ ឈឺចប់បន ុ ៉ េនះក ៏មនដល ់សលប់ រូបេយើងមនធ ល ប់សំខន់ ិ ិ េពលចប់េផដើមេគធលប់របប់

េគរបប់ថមនមនុសសកនុងចតត ិ េហើយ។ និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


10

េរឿង សងារ A B C

R2. ឈឺខលងេរពះេទ ំ បែបកគ ន រទបនត ំ ិចនឹងបត់េហើយ ើ

េលើកេរកយរតូវច ំកុឱ ំ យជួបេទៀត ឈប់រសលញ់ េគែតមខង ឈប់េធវបបខ នឯងេទៀត ជូនពរឱយេគឃលតេទបនសុខ។ ើ ួល បញចប់៖ រតូវេរៀនរស់េដយគមនេគ រតូវេភលចេគឱយេគសុខ តេទៃថងមខ ុ រតឹមធលប់សគល ់គន។

hmនអ,កខុស hmនអ,ក.ត9វ .គប់7ងគឺ>†កេK‡ន ែដលលង់សែមង េយមិនដឹងខdន េហើយក៏ទទួល6ននូវរDˆន់ទឹកែភ,ក។ ?ពរ‰កkយ .តឹមែតមួយប៉.បិចែភ,ក រួចសល់ែតCរឈឺប់េពញមួយជីវ€ត។ ពិត> តូចចិតLែដល.សKញ់េគែត ‡ង

ែតគួរែតបន់ឱ10 មនុសI0 ែដលេគ

.សKញ់ ក៏.សKញ់េគវ€ញ។ ធម'‹មនុសI0 ខ34ំគឺេចះដឹងែបបេនះ ែតេពល.បឈមមុខខdនឯង6នដឹង 7ងេម៉ច... ដូចេពលេcះអ៊aចឹង ដឹងPមិនគួរ.សKញ់មនុសI0 ែដល េគមិន.សKញ់េយើងេទ

ែតេ ែតនឹកេគ...

ប៊a

7ងេម៉ច7ង 

េហើយ ខ3អ 4ំ ត់ នដំណឹងអីបនLិច។ េបើសួរបង.បុសេគ ដូច>េអៀន ែត េបើសួរេគŒល់ នOរម'ណ៍រេអៀសខdន េ.Aះcងដូច>ធម'‹ក់ខ34ំ េពក hmនសរៃសរអីែដលទន់េ%រមកខ34ំ េលើសពីមិតL?ពេ]ះ។ និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


11

េរឿង សងារ A B C

េ ែត eក់

សុី

េcះលRនឹងខ3> 4ំ ង

គឺcងេŽខ34ំេច ំ .ងិតលីង

េហេហ េដល់ក៏៖ «អូហ៍!» «ចំ-ំខ34ំ6នេទ?» សុស ី ួរខ34ំ េពលេឃើញខ34ំ.ស\ំងCំង។ ែមន! cង>សិសI0 ពូែកេគហកិច< .បំPeក់ េហើយOចនឹងពូែក.បំ ]Kេទៀតផង េបើសិន នCរ.បលងសិសI0 ពូែកេគហកិច<។ មិនគួរ ខ34ំេភdចcងេ]ះ។ «MM» ខ34ំេសើច។ «MM» cងក៏េសើច។ នឹកេឃើញCលេរៀន>មួយhe

ខ3ន 4ំ ិងcង‘ប់.ត9វមិតLរួមPeក់ចំអន់P

សមheែដរ ែតខ34ំមិនចូលចិតLេទ េ.Aះមិន.ពមចំអន់ខ34ំ>មួយ.សី]nត >ងេនះ។ «ែតឥឡ”វcងែបdក-ស់ ]nត>ងមុន!» ខ34ំនិ7យ‹ម.តង់.6ប់ cង។ «7ងេម៉ចអ៊aចឹង?» cងសួរខ34ំវ€ញ ដូចមិនេចះេអៀនអីេទ។ និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


12

á&#x; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;żá&#x17E;&#x201E; á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;śá&#x17E;&#x161; A B C

ÂŤ á&#x17E;&#x201C;7á&#x17E;&#x201E;á&#x; á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2030;á&#x17E;&#x2026;? á&#x;&#x201A;á&#x17E;?á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201C;%á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2039;á&#x; á&#x17E;&#x2020;dá&#x17E;žá&#x17E;&#x2122;á&#x17E; 34á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x2022;á&#x17E;&#x201E; á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x201E;0[á&#x17E;&#x161;á&#x; ?Âť ÂŤ]ná&#x17E;?á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2030;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x201C;á&#x17E; 34á&#x;&#x2020; á&#x;&#x2020;6á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x;á&#x17E;˝á&#x17E;&#x161;á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x161;?Âť ÂŤá&#x17E;˘á&#x;&#x160;aá&#x17E;&#x2026;á&#x17E;šá&#x17E;&#x201E;...?Âť ÂŤÂ&#x2018;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039; á&#x17E;&#x201C; á&#x;&#x201A;á&#x17E;?á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x20AC;heá&#x; á&#x17E; á&#x17E;žá&#x17E;&#x2122;...Âť ÂŤá&#x17E;˘á&#x17E;źá&#x17E; á&#x;?! á&#x; á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2030;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;˘á&#x;&#x160;aá&#x17E;&#x2026;á&#x17E;šá&#x17E;&#x201E;?Âť ÂŤá&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;šá&#x17E;&#x201E;á&#x; á&#x17E;&#x2019;já&#x17E;žá&#x17E;˘á&#x17E;¸

]gá&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x;I0 eá&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039;6 á&#x;&#x2020; á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;šá&#x17E;&#x201E;á&#x; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;żá&#x17E;&#x201E;á&#x; á&#x17E;&#x201A;%á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;˘á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2039;?

.á&#x17E;&#x;Ká&#x17E;&#x2030;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x;I0 eá&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039;á&#x;&#x2020;6á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;ˇá&#x17E;?á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;¸á&#x17E;˘á&#x17E;?á&#x17E;¸á&#x17E;?Cá&#x17E;&#x203A;?Âť ÂŤá&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2014;!Âť

á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x2030;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039; á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201C;á&#x17E; á&#x17E;&#x153;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;¸á&#x17E;˘á&#x17E;?á&#x17E;¸á&#x17E;?á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x203A; á&#x;&#x2020; á&#x17E;źá&#x17E;&#x201E; á&#x; á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2021;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;źá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;&#x203A; á&#x;&#x2039;á&#x; á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E; á&#x;?á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;ˇá&#x17E;? á&#x;Ą. á&#x17E;&#x2021;á&#x; á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;žá&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x201D;

á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x203A; á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;?á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2039;á&#x17E; á&#x17E;&#x153;á&#x;&#x2021;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201C; á&#x; á&#x17E;&#x2018;á&#x;&#x2021;á&#x17E; á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x2C6;á&#x17E;şá&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039; á&#x17E;ˇ

á&#x17E;&#x20AC; á&#x;?á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;?á&#x17E;? á&#x17E;ˇ á&#x17E;ąá&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E; á&#x17E;&#x201C; á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201C;á&#x17E;˘á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201C;á&#x; á&#x17E;&#x2018;á&#x; á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E; á&#x;&#x201D;

á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2019;á&#x; á&#x17E;&#x160;á&#x17E;śá&#x17E;&#x2122; á&#x17E;&#x;á&#x17E;ťá&#x17E; á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2022;á&#x17E;&#x203A;


13

េរឿង សងារ A B C

ំ ូង ដង ២. មិនែមនដប ឹ បងមនេគេហើយ

ចង ់េធវអន វល ់ថពីមុន ើ កចុងេរកយែថេរៀមរ៉ មនខ ិ

បងធលប់េសនហ៍អនកណ គមនបញ ហ េរពះែលងសំ ខន់។ R1. េរពះចតត តកល ិ រសលញ់ បងមិនចង ់គតអត ិ ី បងគជអន កណអតតកលម ឺ ី ិនសំ ខន់

សំ ខន់គេពលេនះេយ ឺ ើ ងមនកដរសលញ់ ី កដរសលញ់ ពិតមិនែមនគតែតម ខ ង។ ី ិ

តកល? R2. រសលញ់ មនុសសមនក់ពិតេហតុអី វគតអត ិ ី រពមទទួលេសនហសនយទទួលរគប់យ៉ង សំ ណូមពរែតមួយចង ់ឮបងអះអង ពីេពលេនះតេទបងេនែកបរអូន។ ៣. េរឿងអតតកល គជអត តកល ី ឺ ី

ធលប់សវរតូវេរៀនេធវមនុ សសេសមះ មនុសសមិនែមនេទវត ើ អន កណមនេចះខុ ស បំេភលចចុះអូនមនរបកន់ ។ ិ ិ

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


14

េរឿង សងារ A B C

សរេសរចេ.មៀងមួយបទជូន

សុី

េចុះ!

cងរ–ង ំ-ស់

មេcសេ;<តcក៏មិន]ំំ េ >មួយcង នOរម'ណ៍ធូរ.]ល េភdចេរឿងឈឺកU 0 លអស់មួយសនNឹក។

ពួកេយើងអង—4យំច.ងិតលីង

រួចក៏ទំACលីងឈូក hmនអីរ˜ូេម៉នទិកផង ;) សុី និង ខ34ំ ក៏Cន់ែតស,ទ ិ N]eល មិន%ន់}នដល់េស,Mេទ ែត ឧស0[ហ៍ជួបheគួរសម។ ដល់ៃថ›មួយេcះ ប៊a .]ប់ែតខលេŽខ34ំេ ជួបcង ែតេ.Aះ>ប់-ត់>មួយនឹង សុី េេហើយ ខ3ក 4ំ ៏សុំេ%ស cង។ េចះែតនឹកមិនអស់ចិតLែដរ ែតក៏គិតP ថយមួយជំMនពីcងក៏ លRែដរ េ.Aះ7ង-ក៏cងមិន.សKញ់ខ34ំ ឯខ34ំវ€ញក៏Mក់ចូលចិតL សុី _ំងេឡើងៗ។ ៃថ›មួយេcះែដរ មិនដឹងៃចដន01 ឬក៏អjីេទ េពលេចញពីេមើលកុន>មួយ សុី .]ប់ែតជួប េអ o_O ខ34ំេដើរសdឺៗ ប៊Ÿះែតបុកcង។ ហុឺ... ដកដេង~ើម ធំមួយេទៀតចុះ េ.AះេពលេcះេបះដូងេKតសេម0 ើម-ស់ គឺេKត .6ប់ខ34ំP ខ34ំមិនែដលឈប់.សKញ់ េអ េទ។ ខ34ំរកេធjើមុខអីមិនសម េ]ះ ចង់សួសc ី ង ែតcងក៏មិនទុកឱCសដល់ខ34ំ។ cងេដើរេចញវ–ង េធjើដូចមិន‘ប់]gលh ់ e...

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


15

េរឿង សងារ A B C

ែបកគនេហយ េហតុអីវេធវមិតតមិនបន? ១. មត់និយយថរពមែបកគន

ប៉ុែនតេបះដូងមនធ ល ប់យល ់រពមមដងណេឡើយ ិ ំ តមរតណេរតី គបងខ េធវ យ ឺ ើ

អូនមិនដង ុ៉ ណ ? ឹ ចតត ិ បងេឡើយថឈឺចប់បណ *. េទះែបកគនែតចតត ឹ សុខទុក ខ ិ ទមទរដង ែតងចង ់ជួបមុខេមលែខសេនរត ើ

េនបរមភមនុសសធលប់ជសងសរ របថនរប់អនគន។ សអបប ់ ងែបបេនះ? R1. េហតុអី វ អូនេធវែបបេនះ? ើ

ជួបមនរពមវច ែរកងត ំងចតត ិ ិ េហើយ មិនេធវសងសរ ើ ក ៏េយើងអចេធវជម តត អូហូ... ើ ិ

R2. េមដចេធវែបបេនះ? េគចមុខែបបេនះ? គតអវ ើ ិ ី េទកនុងចតត ិ ? ឬខលចរូបបងរឭកអត ំ ត? ហូ ... េធវម ី ើ ិនបនរតឹមពកយមតត ិ េហតុអី វ?

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


16

េរឿង សងារ A B C

៣. មិនែដលហ៊នណត់អន ូ ជួបគន

ក ៏មនហ ៊ នគតថចង ់ចប់េផដើមមដងេទៀតេឡើយ ិ ិ ែតៃចដនយេបើជួបគនេហើយ

េមដចេឡើយរក់ទក់មយ ួ ម៉ត់ក ៏អូនេធវម ើ នបន? ិ

េអ ស—ម>ងមុន ]nត>ងមុន ចរ€តខុសពីមុន... ខ34ំCយ>ែលង ត់ ែលងក>មួយ សុី %ល់ែតcងសួរ៖ «េកើតថីអ~? មុនេនះមិនែមនអ៊aចឹងេទ!» «គឺ... មិញេនះខ34ំជួបសង0[រស់...» «Ol? េតើ eក់-?» «ហុឺ... ខ3ដ 4ំ ូច>ពិ6កចិតL-ស់! ែបកheយូរេហើយ េម៉ចក៏េ ែត ពិ6កចិតLេទៀត?» «គឺេ .សKញ់េគ... ដឹងខdនេ .បុសល›ង់!»

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


17

េរឿង សងារ A B C

ដឹងខលួនេទ របុសលងង់! ១. ដង ពង ុ ងប់ងល ុ ឹ ខនេទថកំ ួល

េធវបបខ នដូ ើ ួ ល ចជរជុលេពកេហើយ

េគមនក់េនះមនរសលញ់ បងេឡើយ ិ

ែលងេគេទ!

២. ភញក់ខនេឡ ើ ងភញក់ពីករយល ់សបតិ ួល

ឈប់បនលបថ ់ វអចមនផលូវ សូមឈប់េទ េគេទបត់េហើយ។

*. សដីឱយបងឱយបងេចះភញក់ខន ួល

មនុសសលងង ់បងចញ់ េបកេគេហើយ របុសលងង ់េអើយ កុយ ំ ំ េធវអ ើ ី!

R. បងដង ឈប់នឹកេគេទបនេទ? ឹ ខនេទបនេទ? ួល

បងជរបុសេមដចក ៏យំ ដច ូ ដូចរសី? បងភញក់ខនេទបនេទ? ួល បងរតូវរស់ជថមី ច ំអី រសីែដលេបះបង ់បង?

៣. េនះមនែមនជកដ េសន ហ៍ពិតេទ កុឃ ំ ត់េគេធវឱយេគធុ ញបង ិ ី ើ ត ំងចតត ិ េទថរពមរសយចំណង ែលងខនឯង។ ួល

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


18

េរឿង សងារ A B C

៤. បត់បង ់េសនហ៍ក ៏មនែមនរតូ វសលប់ ិ

ឈប់ឈឺចប់េធវេដ ឆកួតមនក់ឯងេគមនដ ង ើ បខ ឹ េឡើយ។ ើ ម ី នឯង ិ ួល

ឆ¡ត eកឯ ់ ង េគមិនដឹងែមន ែតេម៉ចក៏ំ6ច់P >.បុសេហតុអjីយំដូច .សី? .បុសយំមិន6នេអ~? និ7យដល់េយ៉នឌ័រគឺ.បCន់េភទេហើយ េនះហ៍! ែត សុី សឱ ី 10 ខ34ំក៏.ត9វែដរ .ត9វែតរ–ង ំេឡើង េ.Aះខ34ំ>កូន.បុស (.សីក៏.ត9វែតរ–ង ំែដរ)។

អនកជកូនរបុស ១. អន កជកូនរបុសរតូវែតកលហន ឧបសគគបុន ៉ ម នគជេរឿងធមម ត ឺ

េដម ហ ើ រទូងរប ំហតថេដះរសយបញ រគប់េពលរគួសរសងគមជួបទុក។ ខ

២. អនកជកូនរបុសកុអ ំ ស់សងឃម ឹ

រតូវែតញញឹមហ៊នរបឈមមុខ សេរមចបំណងរបស់ែម៉ពក ុ អំ េពើអបយមុខេចៀសេចញឱយឆងយ។

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


19

េរឿង សងារ A B C

Rap1. បុរសពិត សថិតេលើទេងវ ើ េចះថេចះេធវើ

េធវអវ ន ទទួលខុសរតូវ សគល ់េទសសគល ់គុណ ើ ី េចះគតមុ ិ ឫកពទន់ភន ល ់ េគរពសិទរសី េធវជគំ រូ េនកនុងសងគម ិធ ើ សុខភពរងមំ ឹ របជញឈលសៃវ េចះជួយែណន ំ

ដល ់អនកដៃទ មនុសសសម័យថមី រស់េដម វឌឍន៍ ។ ើ បអភ ី ិ R. េតះ! មកជួបជុំបេញចញថវីៃដ យកេជគជ ័យឱយរកុមរគួសរ េពលេវលមកដល ់េហើយណ ត ំងចតត ិ ជអនកកឡ ី េបដជញកនុងនមកូនរបុស!

Rap2. អន កជបុរស រតូវែតេសមះរតង ់ រតូវេចះលះបង ់ េដម ើ បអន ី កដៃទ អនកជបងរបុស អនកគជបដ ឺ ី ជសសររទូង េនកនុងរគួសរ រតូវសគល ់ខនឯង ថជអន កណ ួល ជជតេខមរ េសនហសនតិភព េទះអន កពិករ ិ

េទះខ ពស់ឬទប េបើមនសមតថភព គជបុ រសពិត! ឺ

«កំពុងនឹងេគ ែមនេទ?» សុីេផ3ើ]រ‹ម facebook សួរខ34ំ។

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


20

េរឿង សងារ A B C

«អឹម... ែមនេហើយ!» «េពលនឹកេគ .ត9វដឹងផង Pខ34ំនឹកបង!» សុី .6ប់ខ34ំែបបេនះ។ មនុសI0 ដូច>ខ34ំ .]ប់ែតOច នេគនិ7យP នឹក

ពិត>មិនចង់េជឿែមន!

.6កដ>លR-ស់

ែដលេយើង ន

មនុសI0 .សKញ់ មនុសI0 យកចិតLទុកក់ ផល់ក ំងចិតLឱ10 ... ក ំង ចិតLែដល នឥទNិពល>ងក ំងCយ

គឺែបបេនះេទើប នAក01P

រស់េ .ត9វCរេស,M។ «ខ34ំក៏នឹក សុី ែដរ!» ខ34ំតបេ សុី ។ «ខ34ំ.សKញ់បង។»

រសលញ់េរពះរសលញ់ ១. ចតត ួ កលមិនកលហន មនហ ៊ នសូមបែតរសលញ់ ិ ជន ិ ី ចតត ិ មួយេនះធលប់ឈឺធលប់ចះុ ចញ់

គចញ់ ចតត ឺ ិ េសនហ៍ែដលខំសរម័ គេសមះ។ *. ចតត ិ របួសេរពះែតេសនហ សនយឈប់ឈឺចប់

ចងច ំេរៀងរហូ តមនអចេភល ចេសះ បងជមនុសសសមញញ ិ និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


21

េរឿង សងារ A B C

បងគមនអវីទងអស់ ំ មនរតឹមែតេបះដូងេសមះ ខលចអូនរបកន់។

R. េបើរសលញ់ បង នួនលអងកុេំ របៀបនឹងេគ

បងចង ់បនេសនហ៍...មួយែដលរសលញ់ គនគមនលកខខណឌ េសនហ៍គមនេហតុផល រសលញ់ មនុសសមនក់គេរពះរសលញ់ ឺ កដរសលញ់ េកតេឡ ី ើ ើ ងេរពះែតអរមមណ៍ដូចគន េរពះចតត ូ គន។ ិ ដច

ិ ៣. ចតត ួ ជវី ត េសនហ៍ពិតមិនផលស់តមេវល ិ រសលញ់ មយ គួរទុកេពលេដម ់ចតត ើ បយល ី ិ គន

េចៀសវងៃថងេរកយរគ ំរគេរពះេសនហ៍។

Aក01មួយែដលែតងែតKក់ក,4ងចិតLមនុសI0 សុី .]ប់ែតសរេសរ .6ប់ខ34ំ។ ខ34ំចូលចិតL សុី -ស់ េហើយេពលេcះ. មៃដខ34ំញ័រ កំពុង ចុច]រតបេcងពីOរម'ណ៍ពិត ប៉ុែនLេពលេរៀបនឹងចុចេផ3ើ .]ប់ែត ទីត ទីត៖ «ៃថ›េនះខ34ំអស់សង0¨ឹម-ស់។» គឺ ប៊a េផ3ើ]រមកខ34ំ‹មទូរស័ពz។ និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


22

េរឿង សងារ A B C

« នេរឿងអីហ,ឹង?» ខ3ត 4ំ បេcង។ «ៃថ›េនះខ34ំឆdងខួបកំេណើតែត eក់ឯង។» «ខួបកំេណើត? េនះ>ៃថ›ខួបកំេណើតរបស់ ប៊a?» «ស!» «េហតុអីមិន.6ប់ខ34ំ? េ%ះ7ង-ក៏ខ34ំេចូលរួមែដរ!» «េពលេនះេ ង ១១ មិន%ន់ផុតៃថ›កំេណើតខ34ំេទ។ េតើបងOចមកជួប ខ34ំអត់?» ប៊a យប់េនះែបdកក់ខ34ំេមd៉ះ? ខ34ំមិន%ន់េឆdើយេcងេទ ែត6រម©ពីcង _ំង-ស់។ «ប៊a េ -ហ,ឹង?» «ខ34ំេ ផzះេទ ែតចង់េឃើញបងេ ៃថ›េនះ។ ខ34ំនឹកបង-ស់។» ខ34ំដូច>?ន់?ំងអស់េហើយ មិនែដលដឹងេឡើយ P ប៊a ទុកខ34ំសំ_ន់ ែបបេនះ។ ចិតLមួយចង់េ.Cកវ–ង ជិះម៉ូតូេផzះ ប៊a ែតចិតLមួយេទៀតឱ01ខ34ំ

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


23

េរឿង សងារ A B C

Dកេមើលេអក0Iរែដល.បុងេផ3េើ 

សុី

េហើយក៏ក,4ងេពលេcះែដរ

.]ប់ែត នែម៉លមួយេផ3ើចូលមក... @_@ គឺរបស់ េអ ។ Oរម'ណ៍ខ34ំ.ជ«ល.ល-ស់ េហើយចុចេមើលែម៉លេcះ ែតមិនេឃើញ សរេសរអីេទ នែត Mp3 មួយបទ៖

ែបកគនេហយ ែតេនរសលញ់គន ១. មត់និយយថចង ់ែបកគន

ប៉ុែនតេបះដូងមនធ ល ប់យល ់រពមមដងណេឡើយ ិ ំ មត់បងខេបះដូ ងទន់េខសយ

បងមិនដង ូ េឡើយថឈឺចប់បណ ុ៉ ណ ? ឹ ចតត ិ អន *. េទះែបកគនែតចតត ឹ សុខទុក ខ ិ ទមទរដង ែតងចង ់ជួបមុខេមលែខសេនរត ើ

េនបរមភមនុសសធលប់ជសងសរ េនឈឺឆអលពីគន។ R1. ពីេរពះចតត ិ េនរសលញ់ ចតត ិ េនែតនឹក

េទះមិនហ៊នវច េពលសុំបងែបក មនេធវ សងសរ ិ ើ សមនថេយើងអចេធវម អូហូ... ើ តត ិ

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


24

េរឿង សងារ A B C

R2. េរពះេនរសលញ់ េនេភលចមនបន គតអវ ិ ិ ី េទកនុងចតត ិ ?

េនែតនឹកេឃើញេរឿងរ៉វអតត? ហូ ... េទបម នអចេធវ ជម តត ី ើ ិ ើ ិ ដង ឹ េទ?

៣. បងយំ េពលអូនសុំបងែបក បងមិនរបែកកេរពះចង ់បំេពញបំណងអូន ដង ូ ឹ ថបងេនរសលញ់ អន

ពួកេយើងេនរសលញ់ គនប៉ុែនតហួសអស់េហើយ។

េស,Mគឺែបបេនះ មិនOចសរេសរែតចេ.មៀងមួយបទឱ01ចប់6នេទ។ ន េអ ន ប៊a ន សុី េហើយេពលេនះខ34ំពិត>េ.ជើសេរ‰សមិន%ន់ 6ន សូមមិតLអ,កOន.6ប់ខ34ំផង!

ែតងេនៃថង ១០ កុមភៈ ២០១២

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


25

េរឿង សងារ A B C

អនកនិ ពនធទំនុកេរចៀង េគសួរខញំុថ េម៉ ចក៏ខំុញេចះសរេសរចេរមៀង… ខញំុគិតថ េរពះមកពី ខញំុចូលចិ តស ត ដ ប់ ចេរមៀង គឺ សដប់ ទល់ែតេចះសរេសរ ែតខញំុពិតជ

មិ នែដលគិ តថ េនះេឡយ។

ខលួនឯងអចកលយជអនកនិ ពនធមនក់ដូចជេពល រគប់យ៉ងៃនករចប់េផដមេរបៀបដូ ចជករយល់

សបតិ… ខញំុែតងគិ តថ ជិ តភញក់េហយៗ រហូតដល់ៃថងមួយែដលខញំុ េជឿថ េនះជជី វ ិតពិ តរបស់ខំុញ។ េគសួរខញំុមួយេទៀតថ

េម៉ ចក៏ បទចេរមៀងឥឡូវមិ នលបីសិត ថ េសថរ

ដូ ចបទពីេដ ម? េហតុ ផលេរច នណស់ េរៀបរប់ មិនអស់េទ! េប សដប់ េហតុ ផលចស់ៗ េហេហ

គឺ មកពីគត់មិនេចះសដប់ បទឥឡូវ

បេនទសគត់េមដចបន? ែតេប សួរេកមងៗ អនកខលះអត់

េចះសដប់ បទពី េដ មដូ ចែតគន

ប៉ុ ែនតមនកំ ហុសមួ យ គឺ េកមងៗ

អត់សូវេចះគំរទបទែខមរនិ ពនធខួលនឯង...

បទថមីេរប េពលែតងយូរ

ជងបទចមលង ផលិតកមមក៏ចយលុយេរច នេទៀត ែតដល់េចញ

លក់ ដូ ចមិនសូវេឃញអនកណចប់អរមមណ៍ថែតងខលួនឯង ឬ ចមលងេគេទ។

ែខមរណមិ នរសលញ់ែខមរ ែតមកពីពួកេយងអត់

យល់ចិតគ ត ន េសះ ចំែតបេនទស និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល


26

េរឿង សងារ A B C

និ យយតមរតង់ អនកនិ ពនធទំនុកេរចៀងរកលុយបនតិ ចណស់ ែតេនែតខំ រកន័ យសរេសរចេរមៀងឱយែបលកៗ

កុំ ឱយអនកសដប់

រទលន់ … គិ តេទ េយងក៏ មនតរនតីករពូ ែក មនអនកចេរមៀង សំេឡងពី េរះជេរច ន

ប៉ុ ែនតពួកេគែបរជរតូវកប់េទពេកសលយ

មិ នសូវមនឱកសបងហញចេរមៀងថមីរបស់ខួលន

េហយេប គិតៗ

េលងេទៀតេនះ េភលងចមលងេគ អនកចេរមៀងក៏ េរចៀងតមេគ មន ែតអនកនិ ពនធទំនុកេរចៀងេទ

ែដលខំ គិតពកយេពចន៍ខួលនឯងសឹង

ែតែបកកបល ែតែបរជបនលុយតិ ចជងេគ។ យុតិតធម៌ដូចជ

គមនេសះ... ែតខញំុរគន់ែតនិ យយេទ មិ នតូ ចចិ តតសីេអ ទ នំែតេគ រ ិះគន់ែថមេទៀត េរពះអនកដឹ ងេនែតដឹ ង អនកយល់ក៏យល់រច ួ បត់េទេហយ។ ភនំេពញ ១០ កុមភៈ ២០១២ សុ ខ ចន់ផល

និពន្ធេដាយ សុខ ចាន់ផល

សង្សារ A B C ភាគទី៣  

គួរប្រាប់អ្នកណា អារម្មណ៍ឯកាពេលឃើញដួងខែ អារម្មណ៍ឯកាពេល​ភ្លៀង... រឿងកន្លងបានត្រឹមចងក្រងជាសៀវភៅរឿង គឺ​បាន​ត្រឹម​ប៉ុណ្ណឹង!