Page 1

1 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល


2 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល

ជីវរបវតតិ សុ ខ ចន់ ផល ដករសង់ពីេសៀវេភ «ចេងកៀងនិ ទនេរឿងេខមច» និ ង េគហទំ ព័រ sokchanphal.info ជែខសជី វ ិតែដលខញំុ (សុខ ចន់ ផល) សរេសរេដយខលួនឯង េរពះគិតថ ខញំុក៏ជអនកនិ ពនធ

ក៏ គមនអនកណដឹ ងេរឿងខញំុចបស់ជងខញំុខួនឯង... ល

េនះជេរឿងរ៉ វមុនភពេជគជ័ យ និងជអវីែដលខញំុអចរបប់ ថ េហតុអី វក៏ខំុញកលយជអនកនិពនធមនក់។

មនុ សសគឺកមម មិនែមនែតខញំុេទ ែដលមនទុ កខ អនកេផសងក៏មនទុ កខ

រគន់ ែតខញំុមិនដឹ ងថ េគេកតទុ កេខ រឿងអី។ េពលខលះពិ តជចង់យំណស់ ចង់ឱយទឹ កែភនកលួងេលមអរមមណ៍ពិ បករទំខលះ

ែដលគមនអនកណចង់ដឹង។ មិនដឹ ងថមកពីអី េបទឹកែភនកហូរមក ក៏ រគន់ធូររសលអរមមណ៍។ ករែដលមិ នបននិ យយ ដល់បនសរេសរេចញមកក៏រសយបនខលះ។

sokchanphal.info chanphalsok@yahoo.com


3 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល

ឆកជីវិតដំ បូង ខំរស់េកងផះខស់ពីដីបែហលមួយែម៉ត

ដំបូលបក់េអៀង)*ន់

ធ,ះ ជ-.ំងផះ/បនះេឈើ ស់ៗ3ន់ែស,ពណ៌ៃបតង។ េ8ងេ3យ ផះេ9ះ:នផះ)យតូចមួយ

េហើយ:នេដើមេ<=មួយេដើមឈរែក>?រ។

េ9ះ/ផះ@យAរបស់ខំ ែតមិន ំBគDEរេយើង:នF=ប៉ុ9Gន9ក់ េទ Fន់ែតនឹកេឃើញពីតុLបមួយ ែដលេយើងអងMយទទួលLន)យជុំ F=9េពលយប់ េNយNក់ចេងOPងេបង3តមួយេចំកQRល។ Sល់ យប់ខំេដកកងមុងែក>?រ@យេកQRលផះ េហើយ:នយប់មួយេ9ះ :Tយខំមកេលងផះ និង)នទិញកូនUនតូចមួយមកេផើខំ... Lំងេនះ/ពិភពេXកដំបូងែដលខំ ំ)ន។ ខំេដើរេYងូតទឹកទេន, េ8ងេ3យផះ

និងេដើរេYេរៀនេEXបឋមសិក[ >

ែដល

:នច:\យបែហលមួយគីឡ^ែម៉តពីផះ។ ខំចូលេរៀនេពល_យុ)ំពីរ `=ំ េEXបឋមសិក[ > សំបួរ:ស «ក» ។ េកaងៗេរៀន/មួយខំចូល ចិតេធbើ)បខំQស់។ ពួកេគដេណcើមនំខំសុី យកលុយខំ េ)ះេសៀវេd ខំេ លេYេeB=ក់

េហើយៃវfខំឱh> យំេទៀត។

ខំ8iចអកគj

8iច

EXេរៀន េហើយក៏អត់េYេរៀនអស់ប៉ុ9Gនៃថm។ ដល់អកផះបងnំឱh> េY


4 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល េរៀនវoញ ខំតjវគjេpឱ>hឈរពីមុខ3Tរេខៀន និងេpសិសq> Lំងអស់មក ៃវfខំមrង:=ក់ៗ ឱ>hគប់មួយរយរstត់ /3រពិន័យខំែដលេគចេរៀនយូរ ៃថm។ េពលសិសq> Lំងេ9ះកំពុងៃវfខំ ខំក៏ែសកយំ េធbើឱh> ពួកេគឈប់ៃវf េហើយ ប់ពីៃថmេ9ះខំក៏ឈប់េYេរៀន។ នឹកេឃើញេរឿងេ9ះ ខំបែហល មិនែមន/េកaងគួរឱ>hសXញ់េទ សម,តខំគួរឱ>h8iច

េtះសូម?> ីែតេផះក៏Aខំែតងែត

ឯពូខំវoញក៏ែតងែតរកេរឿងេធbើ)បខំ។

េហតុេនះខំ

ែតងសម,ឹងេមើលេមឃ េមើលេភ,Pង ដូចខំែសbងរកអកQ:=ក់ែដលពម សXញ់3រtរខំ។ ខំ/េកaងកំtឪពុក ែតខំមិនែដលyzនសួររកឪពុកខំេទ ក៏ប៉ុែនេ េពលខួរក>{ល ប់េផrើមេចះគិត តេចៀកេចះETប់យល់|Eមនុសq> ខំ ក៏)នដឹងពីបវតិខ,}នឯងAមអកជិត8ង។ :Tយឪពុកខំ)នែលងលះ F=AំងពីខំមិនLន់េកើតេម,៉ះ េហើយ ស់ៗកងភូមិេចះែតសួរខំB េតើខំ ចង់ឱh> Fត់ជូនេYេលងឪពុកខំឬអត់?

ខំមិនសូវ ប់_រមaណ៍ពីេរឿង

ជួបឪពុកេទ ប៉ុែនេៃថmមួយេ9ះខំេដើរ3ន់បងMីេYេធbើពលកមaេEX ក៏េឃើញឪពុកខំជិះកង់ែសកេpខំ។ Fត់សួរេGះខំ និងហុចលុយឱ>h ខំ

ែតខំភ័យក៏រត់េគចពីFត់។

:TយខំវoញែតងែតេYរកសុីេេខត

`\យៗ េសើរែតខំចំQំមុខFត់មិន)ន។ ឱ>hែតឮBFត់មកេលងផះ ខំក៏រត់@*ងេលឿនមកផះកង_រមaណ៍ចង់េឃើញមុខែម៉។ :នឥទ„ិពលQស់កង_រមaណ៍េកaងៗ

tក>h«ែម៉»

េtះគប់េពលខំតូចចិតនឹង

មនុសq> ជុំវoញខ,}នែដលមិនសXញ់ខំ ខំក៏លួងខ,}នឯងB ខំេ:នែម៉ :=ក់នឹងេគែដរ។ ខំសម,ឹងមុខែម៉េNយលួចXក់ េដើម?> ីចំQំមុខFត់។


5 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល :Tយកូនេយើងមិនសូវសិទ„E=លនឹងF=េទ ែតេពលដឹងB Fត់/:Tយ របស់ខំ ខំ:ន_រមaណ៍កក់េeTQស់។ ទីកែន,ងកំេណើតរបស់ខំ គឺ ភូមិសំបួរ:ស «ក» ឃុំtមជីកង សុងកង:ស េខតកំពង់ ម។ េពលQ:Tយខំមកេលងសុកមrងៗ †តិជិត8ងែតងែតខ>qឹប)ប់:TយខំB អកផះេធbើ)បខំQស់ គួរែត Fត់យកខំេដើរAមវoញ។ 3លេQះខំ_យុ)ំបួន`=ំ េទើបែតចូលកង B=ក់ទីពីរ

ក៏)ន កេចញពីសុកកំេណើត

េY3ន់េខត)ត់ដំបង

/មួយែម៉។ េtះសុខ|ពខំេខ>[យ េពលជិះUនឆ,ងេខតេ9ះ ខំពុល Uន កˆ}តAមផ,^វរហូត។ េYដល់)ត់ដំបង ែម៉9ំខំេYរស់េ/មួយ Eច់†តិ8ងឪពុកFត់ រួចក៏េYសុឈ ី }លេផះអកលក់)យ:=ក់។ Fេ9ះែដរ ខំក៏3iយ/េកaងទូលនំលក់េAមផ>[រ ប៉ុែនរស់េេខត េ9ះ)នមួយរយៈ ែម៉ក៏)ន9ំខំេYរស់េេខតរតនគីរŠមrង។ 3រេធbើ ដំេណើរេលើកេ9ះ គឺតjវេដកផ,^វេេខតសឹងែតងមួយយប់។ Uនែដល ដឹកអកដំេណើរេ9ះខស់ៗQស់ េហើយអត់:នដំបូលេទ េពលេមឃ េភ,Pងក៏9ំF=Xតង់មក)ំង។ Uនេបើក3ត់ផ,^វៃពLំងយប់ រួចក៏ឮស^រ 3ំេភ,ើងផះ។ ពួកេយើង)នជួបេ រៃពពីរេលើក ប៉ុែនេគBេ រៃពLំង េ9ះស,^តៗ េtះFន់ែតLរលុយ និងេគឿងអល‹Œរប៉ុេQះ មិន)ន េធbើ)ប ឬស:iប់មនុសq> េឡើយ។ េYដល់រតនគីរŠដំបូង Fត់:=ក់។ U)នេសៀក។

ែម៉)នេធbើ3រកងyងគុយLវមួយរបស់:

ខ) ំ នចូលេរៀនB=ក់ទីបី

េEXបឋមសិក[ >

Sល់ពឹកខំេដើរ3ត់ៃពេYEX:=ក់ឯង

េដើរ3ត់


6 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល Žតុ_3សត/ក់បកបេNយៃស>?អ័ព េលង។

េសុក)នលុងេ9ះ

|គតិច

េហើយក៏នឹក_ណិត

េហើយក៏ផ,ំែផ>qងេចញពី:ត់

ខំចូលចិតAមសម,ឹងេមើលជន/តិ េពលដឹងBែខaរេយើងខ,ះ:ក់‹យពួក

េគ។ ខំ/ប់ចិតនឹងEXេរៀនេសុកេ9ះQស់ ែដលេរៀងSល់ពឹក :នេគលក់)យកប់សក ,ឹ េចកតូចៗ តិច

/បេភទ_yរជន/តិ|គ

េហើយខំក៏)នSប់_នមិតរួមB=ក់:=ក់/ជន/តិUវេទៀតផង។

Sល់ស)Tហ៍េXកគjែតង9ំសិសq> េដើរចូលកងៃព េហើយ ំBEXេរៀនេទីេ9ះ វគM។

េដើម?> ីេមើលធមa/តិ

គឺេចៀងបទេFរពទង់/តិ

េពលឈប់េyងលក់គុយLវ

Lំងបី

ែម៉)នជួលផះេមុខEX

េរៀន េហើយFត់ខំលក់ដូរចំណីកងEXេ9ះ ែតខំមិនLន់Lំងេរៀន ចប់B=ក់ទីបីផង ពួកេយើងក៏តឡប់មកសុកកំេណើតវoញ េtះទទួល ដំណឹងB ជីAខំឈឺ។ េពលេវXេ9ះខំេធbើេរឿងគប់@*ងេNយខួរក>{លទេទE‘ត

ប៉ុែន

េtះែត3រ’iស់បr^រទីលំេេចើន ខំក៏េផrើមE“ល់ចិតសេQះ។ កង និសq> ័យ/េកaងឯេ3 និងក>{លរ”ង:=ក់ អកខ,ះក៏មិនសូវចូលចិតខំែដរ។ ខំចូលចិតេ:=ក់ឯង និងគិតពីជីវoតគប់េពល។ Aខំសˆប់ខំ មិនចង់ និ@យសrីរកខំេទ េហើយេដៀលខំB ខំេរៀនអីក៏មិនេចះែដរ េtះខំមិន ពមETប់គj។ រស់េ/មួយA@យមិន)នប៉ុ9Gន

ខំក៏)នAមែម៉េYរស់េ

េខតកេចះ/មួយ:Tយមីងខំ ែដលបកបរបរលក់)យម•^បេមុខផ>[រ កេចះ។ ខំ)នជួយេធbើ3រេកែន,ងលក់)យេ9ះ េហើយក៏)នចូល


7 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល េរៀនB=ក់ទីបួន េEXបឋមសិក>[កេចះកុង។ ជីវoតរស់េ/មួយ េគែបបេនះ

ែតងែតេកើតេរឿងអន់ចិតរហូតដល់េរŠេចញេចៀសមិនផុត

េហើយេេពល–*កងតូច ខំក៏ឈប់រស់េកេចះ។ :Tយខំែតងសrីឱh> ខំ B ខំេធbើឱh> Fត់ពិ)កQស់ េកែន,ងQមិន)នសុខក៏េtះែតខំ េបើFGនខំ Fត់មិនពិ)កេទ។ ខ ំ ប់េផrើមនឹកតូចចិតB ខ,}នឯងេកើតមក តឹមែត/សំtយរបស់:Tយ

េEតឯEច់†តិក៏មិនសូវសXញ់ខំ

េទៀត។ េLះ@*ងQ

ែខ>qជីវoតខំ)កដ/)នគូសេ—រួច/េសចេY

េហើយ។ ែម៉និងខំ)នេYដល់សុកែសអំបិល គឺ/េពលែដលខំ)ន េឃើញទឹកសមុទេលើកដំបូង។ រស់េសុកេ9ះប៉ុ9Gនៃថm ែម៉)នលក់ )យកប់េកំពង់ែផ េហើយប9˜ប់មកពួកេយើងក៏)នជិះទូកេចញពី កំពង់ែផេ9ះេY3ន់េខតេ3ះកុង ។ 3រេធbើដំេណើរAមទូក3ត់សមុទ 3លFេ9ះ គឺ/េរឿងបថុយនឹងជីវoត។ :TយខំFត់មិនETយជីវoតេទ ឯខំក៏យល់B3រEiប់រស់/េរឿងធមaAែដរ

ប៉ុែន3រពុលរលកេទើប/

េរឿងែដលខំ8iច។ Sល់េពលេធbើដំេណើរផ,^វ`\យខំែតងែតពុលUនេសើរ Eiប់រស់

ឯេលើកេ9ះវoញខំក៏ជួបនឹង3រេដកពុលេលើទូកកQRល

សមុទ េមើលមិនេឃើញេតើយ។ ពិ)កខ,}ន8iំងេពក ខំសឹងែតចង់េXត ចូលេYកងទឹកសមុទឱ>hEiប់ េហើយពិត/សេQះខ,}នQស់ េtះ េពលេ9ះេមឃក៏Žiក់េភ,Pងេទៀត។ ទូកអត់ដំបូលេទ ខំក៏ជកេ3មតង់ េNយេអើតក>{លេមើល8ងេeែដលយល់ែតទឹកគប់ទិស។


8 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល ទូកេYដល់សុកដងទង់ បែហល/េ:*ងដប់យប់ និងេឃើញ:ន ម៉ូតូឌុប/េចើនមក ំទទួល។ )នដល់េមឃភ,ឺ។ :ត់ែផអូប័រ

ែម៉)នសុផ ំ ះអកម៉ូតូឌុប:=ក់ស:ក

ប9˜ប់មកពួកេយើងក៏)នេYជួលេSងតូចមួយេ

េNយេពលៃថmកែន,ងេ9ះស:ប់លក់បបរស

និងេពល

យប់ទុក/ែគេដក។ ែគេ9ះ:នសQšន/ទូ ែដល_ចNក់អី–*ន់ ទុក8ងកង ឬក៏កូនេកaងប៉ុនខំ_ចចូលេដក)ន។ ៃថmមួយែម៉)នជួប Eច់†តិែដលេយើងŽiប់រស់េ/មួយឯេខត)ត់ដំបង រួចក៏សេមច ចិតេYជួលផះេជុំF=។

3លេQះែម៉)នទិញធុងទឹកកកពណ៌

កហមតូចមួយ និងកណcឹងមួយឱ>hខំ។ ខំ)នេដើរAមេគេYេSងចក 3េរfម េហើយឈរេមើលេគេសmPម រហូតដល់ចុងេ3យេទើបទទួល)ន 3េរfមៃម›េដើមមកអងDនកណcឹងលក់។ ៃថmេ9ះខំលក់3េរfមអស់ េហើយ ចំេណញ)ន)ក់)ំបីរយេរៀល រួចគិត/មួយែម៉LំងេតកអរB ែសˆក នឹងទទួល3េរfមឱ>hេចើន/ងេនះ េហើយែម៉ក៏េYទទួល3េរfមលក់ដូចខំ ែដរ។ រដូវ’iស់បr^រ េភ,PងŽiក់Lំងយប់Lំងៃថm លក់3េរfមែលងេកើត ែម៉ក៏ េធbើនំឱh> ខំទូលលក់មrង។ Bសរបស់ខំគឺតូច/ងBសរបស់ែម៉។ េពល េភ,Pងកំពុងរលឹម

ខំtក់_វេភ,Pវ

ទទូលឆ័តកេនrPតBសនំកjចេដើរ

លក់។ ខំេដើរេY:ត់សមុទ សង>œឹមអកេេលើទូកេនEទែសកេp ទិញ។ េពលឮេគែសកេpមrងៗ ខំអរQស់ ខំេដើរឆ,ងEនតូចេY លក់ឱh> េគ Lំងញ័រេជើង8iចរអិលŽiក់ចូលសមុទ។ ជួន3លេគទិញនំ Lំងអស់ ខំក៏រត់មកផះវoញLំងអរកខិបកខុប ែតជួន3លមិនLន់Lំង


9 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល លក់Nច់នំមួយផង

ខំែបរ/េដើររអិលដួលŽiក់កំពប់នំអស់មួយBស។

េ3យមកពួកេយើងឈប់េផះជួលចូលF= េNយ’iស់េYជួលផះខម មួយេវoញ េហើយែម៉ក៏េចះែតេធbើនំចំណីេផ>qងៗេដើរលក់ ឬក៏ទទួលនំពី េគយកមកលក់ក៏:ន។ Sល់យប់េកងខមេ9ះ :នសតbពស់Biន់ធំ មួយេចញមក ប់កណcžរ

េហើយយប់ខ,ះខំែថមLំងេឃើញពស់េ9ះ–រ

Aមរ)រជ-.ំងែក>?រមុង ែដលេយើងកំពុងែតេដកេទៀតផង។ ខំរស់េឯេខតេ3ះកុងបែហលមួយ`=ំ EXេរៀនេឡើយ

)នតឹមេដើរលក់នំែក>?ររបងEXេរៀនប៉ុេQះ។

ផះចុងេ3យរបស់ខំគឺេកងេSងចក3េរfម យកមកលក់។ )ប់ែម៉ខំB

េNយមិន)នចូល ែដលខំŽiប់េYទទួល

មីងេŸែក3េរfមេ9ះសXញ់ខំQស់

េហើយFត់

Fត់:ននិសq> ័យនឹងខំAំងពីៃថmខំមកេSងចកេនះដំបូង

េtះFត់េឃើញខំ:នឫកtេសmPមE\ត់ចែម,កពីេគឯង។ មួយេទៀតរបស់ែម៉គឺែរកនំបកលក់

មុខរបរថaី

េNយខំ/អកយួរធុងទឹកេដើរ

Aម។ មrំេSងចក ស់េ9ះ េគេpBភូមិបួន េហើយខំ)នេធbើសួន’Œ សិរ:ន់មួយេទីេ9ះ

រួចក៏¡iតពីេខតេ9ះកងេពល’Œសិរ:ន់Lំង

Uយ ប់េផrើមេចញ’Œ។ ខំតឡប់មកដល់សុកកំេណើត

និងចូលេរៀនB=ក់ទី)ំេEX

បឋមសិក>[tមជីកង។ ខំេែត/េកaងកំEក:=ក់ែដល8iចេគ ប៉ុែនខំ ក៏3iយ/សិសq> ពូែកែដលសិសq> រួមEXេ3តសរេសើរ។ EXេរៀនគឺ /កែន,ងដ៏:នកិតិយសស:ប់ខំ ខុសពីេផះែដលជីAខំេចះែត:ន គំនុំសˆប់ខំមិន)ត់។ េពលេ9ះផះ ស់ទីកំេណើតខំ)នបr^រ/ផះេក>?¢ង


10 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល ថaី។ េពលមិនេYេរៀន ខំែតងែតេYច:Œរ/មួយ:Tយខំ េដើម?> ីកុំឱh> Aខំ រកេរឿងB ខំខ£ិលេធbើ3រ ែតសុី8iច ញ់េគ។ ខំFGន_រមaណ៍កក់េeT េEះ ក៏មិនេចះសXញ់ផះែដរ េtះគប់េពលេផះែភកខំដូចេែត កឹងក េធbើអីក៏8iចេគសrីឱh> ។ :Tយខំក៏មិនចុះសមុង/មួយឪពុកFត់ ែដរ េហើយLំមិន)នែម៉ក៏េធbើផះខមមួយកងច:Œររស់េពីរ9ក់ខំ។ ខំ )នចូលេរៀនB=ក់ទី)ំពីរេវoទ¤ > ល័យtមជីកង ចំែណក:Tយខំរកសុី ជួញែផ,កjច`GរយកេYលក់េទីកុង។ េពលែម៉មិនេផះមrងៗ ខំក៏ េដើរេបះតកួនេកងច:Œរ ឬAម–លែស យកមក`/មួយេបង` េធbើម•^ប។ េវX–*កងB=ក់ទី)ំបី /េលើកទីពីរ

ែម៉ក៏សេមចចិតេYរស់េេខតកេចះ

េNយ)ប់ឱh> ខំេផរ3រសិក[ > ។

Fេ9ះខំ_េUះ

_ល័យEXេរៀនQស់ ែតFGនជេមើស េtះេបើមិនAម:Tយក៏មិន yzនរស់េផះ/មួយជីAែដរ។

ខំេែតរស់េ/មួយគDEរ:Tយ

មីងអកលក់)យ ែដលេពលេ9ះFត់)នេបើកyងធំ/ងមុន រួចខំក៏ )នចូលេរៀនB=ក់ទី)ំបួនេអនុវoទ¤ > ល័យកេចះកុង។ ខំែតងែតជិះ កង់3ត់ខh> ល់េឡើងទួលេYេរៀន អក>qរE¥សែខaរប ំេខត។

េហើយក៏)នបឡង/ប់សិសq> ពូែក

អbីែដលមិនŽiប់គិត េទវAក៏គិតឱ>h ែតអbី

ែដលខំប៉ង)B= ែបរ/FGនសំQង។ េtះែតកិតិយសB=ក់ទី)ំបួន េធbើឱh> ខំគិត/ប់រហូតB ទូLំងបេទស។

B=ក់ទីដប់ពីរនឹងបឡងឱ>h/ប់សិសq> ពូែក

ខំក៏3iយ/សិសq> វoទ¤ > ល័យពះកុសុមៈ

េហើយ ប់

_រមaណ៍េរៀនអក>qរE¥សេលើសមុខវo/.េផ>qងៗ ប៉ុែន_យុខំក៏នដល់


11 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល ដំQក់3លបSជ័យ េtលដល់េពលេរៀនB=ក់ទីដប់ពីរ សូម?> ីែតសិសq> ពូែកប ំEXក៏ខំបឡងមិន/ប់ផង េtះ:នប-¦គj3ច់កុងF=ក៏ ែកវo-§Eខំទ:iក់។ :Tយខំរស់េេខតកេចះបែហលមួយ`=ំ ក៏)នតឡប់េYរស់េ សុក/មួយ@យAវoញ

រŠឯខំ)នAំងចិតBនឹងរស់េទីេ9ះរហូត

ដល់បឡង)ក់ឌុប/ប់។ 3រសេមចចិតេលើកេ9ះរ”តែតេធbើឱh> ខំ)ន E“ល់ពីជីវoតេចើន។ រស់េដូចបេ¨ើែកˆក ខំ)ប់ខ,}នឯងB ជីវoតខំ កំពុងេផើេលើេគ

តjវែតបពឹតខ,}នឱ>h)នលˆបំផុត

រង់ ំអ9គតេពល

បឡងចប់វoទ¤ > ល័យ។ េពលេវXេ9ះេដើរយឺតបំផុត។ ពះ_ទិតh> រះ និងលិច ខS ំ ប់មិនរsលង។ ខំyក់រស់េកង_រមaណ៍ និងសម,ឹងេមើល មនុសq> ជុំវoញខ,}នេNយដួងចិត។

ខំ8iចចិតគDEរ:TយមីងខំQស់

8iចFត់គិតB Fត់ចិឹមខំបំបង់)យ ឬឱ>hកែន,ងខំេដក9ំែតចេងˆPត ផះ។ េហតុេនះខំក៏ខំសងគុណពួកFត់ េNយSល់ៃថmខំែតងជួយរត់តុ េyងលក់)យរបស់មីងខំ:=ក់ និងេរៀបចំផះសែម>?ងេផះមីង:=ក់ េទៀត ែដលខំេYេដក9េពលយប់។ សិសq> :=ក់ដូច/ខំេនះក៏ែលងសូវ ប់_រមaណ៍នឹងេមេរៀនEX រួចែបរ/ងប់ងុលនឹង3រវo|គជីវoតេសើរ គប់េពល គប់ទីកែន,ង។ `=ំ២០០៤ ខ) ំ ន/ប់)ក់ឌុប និងមកេរៀនបនេភំេពញ។ ដំបូង ខំរស់េកងអេន–សិកN¬នEXគរុេ3សល>hភូមិ|គSជŽនី េtះ ពូខំ/គរុសិសq> េទីេ9ះ។ អក>qរE¥សអង់េគ,ស

ខំក៏)នចូលេរៀនមyវoទ¤ > ល័យ

េEកលវoទ¤ > ល័យេមគងMកម/

េហើយ:ន


12 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល សំQងជួបអកមីង:=ក់

ែដលFត់_ណិតជួយខំ

អងM3រេeរN¬ភិ)លមួយ

ឱ>h)នេធbើ3រេ

តួ9ទី/គjបេងៀនេកaងៗផកេមេSគ

េអដស៍។ េធbើ3រេអងM3រេ9ះ)នមិនដល់មួយ`=ំ ខំក៏សឈ ុំ ប់ េtះ ពិ)កសមបខ,}ននឹងអករួម3រ‹រ

និងមូលេហតុមួយេទៀត

Nក់tក>hេធbើ/អកនិពន„ទំនុកេចៀងេផលិតកមaមួយ

គឺខំ)ន

េNយេជឿ/ក់

Bខំ_ចេធbើ3រ‹រេ9ះ)ន។ /អកុសលខំក៏3iយ/មនុសq> Lត់ខh> ល់ តប់បមល់នឹងជីវoត េរៀនសូតក៏ែលងចូល េហើយេ9ះក៏/េពលែដលខំ ប់េផrើមេរៀនសរេសរេរឿងខ,ី។ ខំក៏បr^រេYេរៀនB=ក់បរo-§បតរង

FGនសង>œឹមនឹងេរៀនចប់B=ក់បរo-§បត េEកលវoទ¤ > ល័យ_សុីអឺរfុបវoញ

េហើយេ3យមកេទៀតក៏បនេរៀន`=ំទីបី

េEកលវoទ¤ > ល័យ

ធនŽនមនុសq> ។ 8ងេលើេនះ/ែខ>qជីវoតខំមុនេពល3iយ/អកនិពន„។

ខំយល់B

ជីវoតគឺ/3រលះបង់ េដើម>?ីទទួលយក។ េពលខំសរេសរអត­បទេនះរួច េទើបដឹងខ,}នB

ខំ)នឆ,ង3ត់េរឿងS*វ/េចើន

េរឿងៃន`កជីវoតដ៏

អត8ត់ េហើយក៏មិននឹកEGនB ខំេពលេនះ)នសរេសរ–)ប់អកេ ទីេនះេឡើយ។ ខគ ំ ួរែតចង ំបភពខ,}នឯងឱ>hច>{ស់ េដើម?> ីNស់ខ,}នឯង គប់េពលែដលខំេដើរវេងbងផ,^វ។ ផ,^វជីវoតបែហល/មិនែវងេពកេទ ែត _ច/េវXសមលaមេហើយ េបើេយើងពមេដើរេលើផ,^វតjវAំងពីវo9ទីេនះ េY៕

ភំេពញ ៃថmទី ១០ េមE ២០១០


13 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល

ៃថងមន ុ ខំ ប់េផrើមេរៀននិពន„េ`=ំ២០០៦។ ខម ំ ិនែដលគិតB ខ,}នឯង _ច3iយ/អកនិពន„េទ

េហើយខំ:ន_រមaណ៍B

ជីវoត/អកនិពន„

yក់ដូច/តួអងMកងេរឿងនិLន។ េLះ@*ងQខំក៏Žiប់សរេសរទំនុក េចៀងេលង3លេរៀនវoទ¤ > ល័យ។ ខំេចះសរេសរចេមៀងេtះខំចូលចិត ETប់ចេមៀង ប៉ុែនខំមិនLន់េចះសរេសរេរឿងខ,ី ឬក៏បេXមេXកេទ ត>?ិតខំមិនសូវ ប់_រមaណ៍_នេសៀវេdេរឿង។ /អកនិពន„:=ក់ ចំេtះ ខំគឺអE±រh> Qស់ េហើយខំគិតB –ហួសពីសមត­|ពខ,}នឯង។ ក៏ប៉ុែន ខំពិត/ចង់ដឹងB េតើេគសរេសរេរឿង@*ងេម៉ច េហើយេNយចង់ផq> ង សំQងេធbើ/អកនិពន„ ៃថmមួយខំក៏)នេYចុះេGះចូលេរៀន។ ទីេ9ះ គឺស:គមអក>qរសិល?> ៍ នូ yច េពលេYដល់ េXក ខូ ASរoទ„ / បŽនស:គម )ន)ប់ខំB ខំ_ចចូលេរៀន)នលុះAែតខំ_ច សរេសរេរឿងខ,ីឱh> )នមួយសិន។

ខំមិនE“ល់អbីេpBេរឿងខ,ីេឡើយ

ែតប9˜ប់មកក៏ចូលេY_នេរឿងខ,ីរបស់សមូហកមaអក>qសិល?> ៍ នូ yច េបQល័យពុទ„Eសនបណ²ិតh> ។ _នបេណcើរ ខំេរៀនសរេសរបេណcើរ លុះមកដល់ផះក៏សរេសរ)នេរឿងខ,ីមួយ :នចំណងេជើងB «ឱ! កrី


14 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល សង>œឹម» េហើយAមរយៈេរឿងខ,ីដំបូងមួយេ9ះ ខំក៏)នចូលេរៀនមួយៃថm /មួយអកនិពន„បរេទស:=ក់។

Aំងពីេពលេ9ះ

ខំគិតB

ខំ_ច

សរេសរេរឿង)ន Fន់ែតមិនដឹងB ខ,}នឯង_ច3iយ/អកនិពន„ឬក៏ អត់។ េ3យមកខំក៏)នE“ល់ស:គមអកនិពន„ែខaរ

េកងវត

បទុមវតី។ ខំចុះេGះេរៀនេទីេ9ះ/មួយេXកគj យូ បូ េហើយក៏ ប់េផrើមE“ល់េGះអកនិពន„េផ>qងៗ និង)ន_នេសៀវេdេរឿងប៉ុ9Gន ក>{ល។ គប់េពល_ន ខំែតងែតែសbងយល់ពីវoធីE¥សសរេសររបស់ អកនិពន„។ ខំមិនសូវឧស>[ហ៍_នេឡើយ េហើយ_ន)នE=ៃដប៉ុ9Gន ក>{លប៉ុេQះ ប៉ុែនខំ/េកaងចូលចិតេមើល|ពយន ែដលខំគិតBេ9ះ គឺ/EXេរៀនែតងនិពន„ដំបូងរបស់ខំ។ អកនិពន„ល?> ីៗរបស់េរឿង|គ ទូរទស>qន៍ែដលខំŽiប់េមើល

)នបណcžះជំ9ញេនះឱ>hខំេNយមិនដឹង

ខ,}ន គឺដូចF=នឹង3រែដលខំចូលចិតETប់ចេមៀង រហូតដល់សួរខ,}នឯង B េតើETប់ចេមៀង)នបេ@ជន៍អbី? ខំ ប់េផrើម3រ‹រLក់ទងនឹងជំ9ញនិពន„

េ`=ំ២០០៧

គឺ

េXកគjយូ បូ )ន9ំខំេYេធbើ3រឱ>hទស>q9វដីមួយ /េពលែដលខំ )នE“ល់េXកគj េពជ ពណ¶Sយ ។ េXកគjLំងពីរសុទ„ែតទទួល E“ល់សមត­|ពសរេសរអត­បទរបស់ខំ េហើយប9˜ប់ពីេ9ះ េXកគj េពជ ពណ¶Sយ ែតងែតេpខំេYេធbើ3រ/មួយនឹងFត់។ េLះ@*ង Q

ខំមិនLន់E“ល់អbី/3រ‹រអកនិពន„ពិត)កដេទ

អំឡងេពលេ9ះ

គឺេែតរស់មួយៃថmគិតមួយៃថm

ឯជីវoត9

ជួបេរឿងអស់សង>œឹម


15 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល េចើន/ង:នសង>œឹម

ប៉ុែនក៏ស­ិតកងេពលេវXដ៏@*ប់យឺនេ9ះែដរ

ែដលខំសរេសរ)នE=ៃដអក>qរសិល?> / ៍ េចើន។ បវតិៃន3រតស៊េូ ដើររក3រ‹ររបស់ខំមិនសូវ:នេទ ែតបវតិៃន3រ តស៊ូរង់ ំេពលេវXេទើបយូរលង់/ង។ ខំរស់/មួយនឹង3រទនឹងរង់ ំ ដូចែដលអកខ,ះគិតB /3រេដកផ>qងសំQង ប៉ុែនបទពិេEធន៍ជីវoត )ប់ខំB េបើមិនLន់ដល់េពលេវX ខំេធbើអbីក៏មិន)នសេមចែដរ។ អbី ែដលខំ_ចេធbើ)ន គឺសរេសរE=ៃដទុករង់ ំេពលផ>qពbផ[ > យមកដល់។ ខំŽiប់យកE=ៃដេYលក់មrងពីរែដរ ែតនិ@យមិនតjវF= េហើយQ មួយខំចង់បេញគំនិតខ,}នឯងកង3ររច9េសៀវេdផង េទើបខំសេមច ចិតB គួរែតរក)ក់េ)ះពុមេសៀវេdេNយខ,}នឯងវoញ។ លុះដល់ចុង`=ំ២០០៨

េេពលកុមហ៊ុនហង>q:សកំពុងេរៀបចំ

បេងOើតវoទh>  េXកគj េពជ ពណ¶Sយ ក៏)នេpខំេYេធbើ3រែផកវoទh>  /មួយFត់។ –/អនុស[ > វរŠយ៍សំ8ន់មួយកងជីវoតខំ។ ខំ)នេឡើង3ំ ជេណcើរៃនកុមហ៊ុនផលិតបទចេមៀងធំ/ងេគ

េបេទសែខaរ។

_រមaណ៍3លេQះ ខំFន់ែតខំផrិតទិដ¹|ពេជុំវoញខ,}នឱ>h ំ FGន នឹកBនឹង_ចេធbើ3រេទីេ9ះេទ។ ខំŽiប់សៃមចង់3iយ/អកនិពន„ ទំនុកេចៀង

ែតក៏Žiប់េ)ះបង់វoញ

េtះគិតB–មិន_ចេកើតេឡើង

ចំេtះខំេឡើយ។ ខយ ំ ល់B ខ,}នឯងមិនែមន/មនុសq> :នសំQងអី េទ Fន់ែតេគ រមកឱ>hខំឧស>[ហ៍ជួបេរឿងS*វែប,កៗែតប៉ុេQះ េហើយ គប់@*ង–Fន់ែត/3រឆ,ង3ត់ ៃថmេនះ:ន ៃថmែសˆកក៏)ត់េYវoញ។ ក៏យល់Bគប់@*ងកងេXកេនះគឺធមaA FGនអីគួរឱ>hរsេភើប8iំង អbីៗ


16 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល សុទែ„ តេកើតេឡើងពីេហតុផល សូម?> ែី ត3រSប់_នF=ក៏អ៊ºចឹង េបើេយើង មិនលˆ េបើេយើងមិនពូែក FGនអកQេគមកនិ@យ/មួយេយើងេទ។ – េធbើឱh> ខំែលងចង់)នអbីLំងអស់... េនឿយQយ... ែតក៏េពញចិតែដល ខ,}នឯងេកើតមក មិនសូវ`iត មិនសូវE‘ត និងក៏/កូនអកក... :ន តឹមខួរក>{លេចះវo|គប៉ុណ¶ឹងក៏លˆ េtះវo|គដឹងB អក`iត អកE‘ត អក:ន ក៏FGនអីអE±រh> ែដរ គឺFន់ែតរស់េកង3រេ)កបេ-»តែត ប៉ុេQះ។ _រមaណ៍ែបបDល

អbីែដលខំគិតមិនសុទ„ែតតjវេទ...

ខំក៏)ន

ឱ3សEកល>?ងសរេសរអត­បទចេមៀង។ ខំមិនសូវពូែកសរេសរេទ ែត ខំតjវេធbើឱh> អស់ពីចិត។ `កជីវoតគឺែបបេនះ មិន)ច់រេs ភើប8iំងេទ ែតក៏ គួរែតេរៀនរកសុភមងMលពីអbីែដលខ,}ន)នជួប េរៀនញញឹមនឹងេធbើកិច3រ ែដល/3តពbកិចរបស់ខ,}ន េរៀនសប>{យចិតនឹងេ/គជ័យៃចដន់ែដល ខ,}នសេមច)ន។

ខំខំសរេសរអត­បទចេមៀងLំងគិតB

េតើE=ៃដ

ធមaAរបស់ខំេនះ_ចេចៀងេNយអកចេមៀងល>?ីៗ កងកុមហ៊ុនេនះឬ អត់? អរគុណQស់ េtះេេពលែដលទំនុកេចៀងដំបូងរបស់ខំ ក់ Aមវoទh> 

ក៏:នអកETប់Fំទ/េចើន។

tក>hេពចន៍ែដលខំ)ន

សរេសរ_ចេធbើឱh> មនុសq> /េចើន9ក់យំ។ េសើរែតមិនេជឿ េបើេLះ/ េពលខ,ះខំេលងេលើច េធbដ ើ ូច/អួតខ,}នឯងេចំេtះមុខមិតភកិក៏េNយ ែតកងចិតខំពិត/មិនចង់េជឿB

E=ៃដខំ:នអកFំទេឡើយ។

បទ

េ9ះ គឺ «មេពជ» /ចេមៀងទីមួយរបស់ខំែដល)នេចញលក់ពី


17 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល ផលិតកមaរសaីហង>q:ស េចៀងេNយ ឆន សុវណ¶Sជ េហើយ–ក៏ទទួល )ន3រFំទ ែដលេធbើឱh> ខំ3iយ/អកនិពន„ទំនុកេចៀង:=ក់។

ឈមេពរជ គយគន់ដង ួ ែខ នឹកែរសនឹករសុកកំេណត យប់ដប់របំេកត

សេងវគគិតដល់ មត េរកមេមឃែតមួយ កូនរពួយខលចែម៉ឯក

ែម៉េនឿយយ៉ងណ រសីង៉បអូនែថែម៉េទ?

សំ បុកឥតប េលកកូនមនែតែម៉ ែម៉គឺដួងែខ រះែកបររូបកូនទំងេទវ

ផទះខទមកមសត់កត់បទែម៉េរចៀងបំេព ែម៉លក់ែរសេករឱយកូនបនតសិកស។

វថ ិ េញសែម៉ដូចេពរជ ិ ីែវងឆងយ ឈមមដយកលយជទឹកប៊ក

រ ំេលចរកងែខសវសន េទះពយះេបកខ លង ំ ែម៉បង ំ របឆំងេទវត ុ ែម៉របប់កូនថ កូនរបុសសមលង ឹ ឱយឆងយ។

សកលវទយល័ យ និសស័យនិសសតេនវតត េមល ិ ិ  ខលួនចិតតឃត់

ឃុំឃង ំ េបះដូងកនុងកយ តស៊ូ របំឆន ំ ចងចំបណ ដ ំអក ន មដយ បរញ ិ ញ េនឆងយ ខញុំរតូវខវល់ខវយសិកស។


18 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល វថ ិ េញសែម៉ដូចេពរជ ិ ីែវងឆងយ ឈមមដយកលយជទឹកប៊ក

រ ំេលចរកងែខសវសន េទះពយះេបកខ លង ំ ែម៉បង ំ របឆំងេទវត ុ កូនតំងចិតថ ត យកបរញ ិ ញ ជូនែម៉។

ឱ! កដីបំណង ែម៉បង ៉ កលយជករពិត

រេនចជីវតផ ិ ល ស់ េខនតេរពះមនរពះែខ កូ នកលយជរគូ

ួ ែម៉ វលជមួ យេសនហ៍ ែដលកូនែថចិតជ ត យូ រ កូនវលេទភូ មជ ិ ិ ិ ប

េទអភវិ ឌឍវស័ យេសនហ៍ ិ យអប់រ ំរសុកែរស វលជមួ ិ េទែថអនកែម៉មនគុណ...

មេពជ

រsេលចពីែខ>qជីវoតតស៊ូៃនគDEរ¥សេី ម:*យ:=ក់...

Fត់មិនចុះ ញ់ពh> ះេភ,Pងជីវoតេទ

េtះFត់តjវចិឹមកូនបុសសី

របស់Fត់ឱh> ធំ េដើម?> ី3iយ/មនុសq> :នបេ@ជន៍ េEតឯកូនបុស របស់Fត់វoញ ក៏េដើរAមគន,ងធម៌ ចេមើនវ័យកងឧតមគតិ 3iយ/ មនុសq> លˆ E“លខ ់ ុសE“ល់តjវ រស់េបកបេNយកីដឹងគុណ និងកrី សXញ់... េនះគឺ/ជីវoតដ៏Eម¨មួយែដលេធbើឱh> ខំរsេភើប!

ៃថmទី២០ កុម›ៈ ២០១០


19 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល

ៃថងេនះ ខំyក់សOប់សOលេ់ ហើយ េេពល)នឮបទចេមៀងែដលខំសរេសរ កំពុង ក់ផ[ > យទូLំងបេទស។ គប់@*ងៃន3រ ប់េផrើមេបៀបដូច/ 3រយល់សបិ។ ខែំ តងគិតB ជិត|¼កេ់ ហើយៗ រហូតដល់ៃថmមួយែដលខំ េជឿB េនះ/ជីវoតពិតរបស់ខំ។ ខំŽiប់/េកaង:=ក់ែដលងុបងល់នឹង3រ ETប់ចេមៀង

Žiប់សប់ែសងកវŠនិពន„េរៀមច>?ង

ែដល_ចែតងទំនុក

េចៀងឱ>hេគេចៀងAម Eប់ែតេពលេនះខំក៏_ចេធbើ)នដូចពួកFត់។ ក៏ប៉ុែន3រពិតខ,ះមិនែមន3រ)B=។

េហតុេនះខំក៏)នសរេសរបទ

«េ3កឈរ» Aមេភ,ងបទ «Halo» របស់ Beyonce ឱ>h ឱក សុគន„ ក-§ េចៀង។

េរកកឈរ ឆកជីវតែរបរបួ លរគប់រគ ជួនកលេធវឱយអនកេនឿយហត់ ិ េរពះបនជួបេរឿងមន ិ សមបំណង ឬមួយក៏ជប ួ នឹងមនុសសកបត់។


20 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល

ខញុំដឹងថអនកពិតជចង់យំ េហយខញុំកយ ៏ ល់ ពីអរមមណ៍ជូរចត់

ក៏បុែ៉ នតយំរច ួ រតូវែតេរកកឈរ កុំឱយទុករខ គបសងកត។ ់ ជីវតែតងជួ បបញហ ករពិតខលះមន ិ ិ ែមនកររបថន

ែតកុំឈប់រតឹមប៉ុណឹណ ងណ ដំេណរជីវតេនសល់ ែវងឆងយ។ ិ រស់ ៃថងេនះឱយលអបំផុត េទបមន ិ ិស រ ី ិ មនវបបដ

េបដល ួ េហយអនករតូវែតេរកកឈរ

កលហនឈនេជងេដរជថមី។

រតូវរស់ េនជមួយករពិត រតូវរពមទទួលសគល់ បរជ័យ

េបដល ួ េហយអនករតូវែតេរកកឈរ ជំហនអនកមនតៃមល។

អនករតូវែតេរកកឈរ េរកកឈរ េរកកឈរ អនករតូវែតេរកកឈរ េរកកឈរ េរកកឈរ អនករតូវែតេរកកឈរ េរកកឈរ េរកកឈរ អនករតូវែតេរកកឈរ េរកកឈរ េរកកឈរ ករឈច ិ ឺ ប់េនកនុងេពលេនះ េធវឱយេយងបនសគល់ ជីវត

អនករតូវេរតៀមខលួនទុកជមុន ថអចនឹងជួបេរឿងមន ិ ធលប់គិត។


21 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល

សបថថមន ិ ឱយខុសមដងេទៀត

ែតេទះយ៉ងណកុំខមសនឹងេរឿងអតីត េបកេបះដូ ងឱយទូលយ េហយរតូវរស់ េនជមនុសសលអជនិច។ ច

ខំŽiប់តូចចិត

និងែឆˆតចិតេtះែត–ស9ដ៏សaគEGញរបស់ខ,}ន

ប៉ុែនេ3យមកខំក៏ដឹងB េរឿងS*វែដលខំŽiប់ជួបគឺ/ទុនជីវoតដ៏សំ8ន់ េដើម?> ី3iយ/អកនិពន„:=ក់។ គប់@*ងសុទែ„ ត:នេហតុផល សុទ„ែត :នបេ@ជន៍ ប៉ុែនេយើងក៏តjវេរៀនបឈមមុខនឹងពួក– េtលគឺតjវ :នេFល3រណ៍រស់េ ែដលមិន‹យនឹងចុះ ញ់`កជីវoត។ ខំេពញ ចិតQស់ ែដល)នសរេសរបទចេមៀង «េ3កឈរ» េtះ–នឹង_ច Nស់េតឿនខំេេពលខំជួប_រមaណ៍ទន់/យ

េហើយ–ក៏/

បទពិេEធន៍ជីវoតមួយ ែដលខំចង់ែចករsែលកដល់មនុសq> កំពុងជួបវoបតិ LំងUយ។ េយើងនឹងយល់BឧបសគM/េរឿងធមaA រŠឯទុកnេវទ9Fន់ ែត/3រឆ,ង3ត់

ប9˜ប់ពីេយើង)នជួបវoបតិជីវoតេឡើងEÆំេYេហើយ

េហើយេយើងក៏ែលងតូចចិត េtះេយើងដឹងពីអbីែដលតjវេធbើបនេទៀត។ ខំមិន_ចេធbើអbីឱh> លˆឥតេ8±ះេទ ែតខំតjវេធbើឱh> អស់ពីចិត៕

ៃថmទី៣០ មី9 ២០១១


22 | ជីវបវតិ សុខ ន់ផល

Sok Chanphal Biography  

ខ្ញុំធ្លាប់តូចចិត្ត និងឆ្អែតចិត្តព្រោះតែវាសនាដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំក៏ដឹងថា រឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបគឺជាទុនជីវិតដ៏សំខាន់ ដ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you