Page 1

1 - បទសមភសជមួយទសសនវដដីេឡឌីស៍ ឆនំ ២០១១


2 - បទសមភសជមួយទសសនវដដីេឡឌីស៍ ឆនំ ២០១១

េឡឌីស៍ ៖ េតើេ ក ចេរៀបប់តសៗ អំពីបវតិខីរបស់េ កនែដរេទ? សុខ &ន់ផល ៖ ខ)*ំេកើតេ+េខតកំពង់&ម ឳពុក/0យេធ3ើកសិករ ែតពួក5ត់ ែលងលះ57…

េហើយខ)*ំរស់េ+9មួយ:យ;

េរៀន< េ+សុកដល់

=7ក់ទី២ ក៏េដើរ;ម/0យខ)*ំេ@េខតABយៗ /នត់ដំបង រតនគីរD េEះកុង… ជួនEលក៏នចូលេរៀន ជួនEលក៏អត់ េហើយខ)*ំេដើរលក់នំចំណី9មួយែម៉… េEយមកខ)*ំតឡប់មកសុកវJញ េរៀនចប់=7ក់ទី៨ ក៏េ@រស់េ+េខតកេចះ 9មួយគ<រ/0យមីង េហើយេរៀនេ+ទីេMះរហូតបលង9ប់ក់ឌុប។ ខ)*ំ មកេរៀនបនេ+ភPំេពញ

កP*ងA7ំ២០០៤

បMUប់មកក៏េរៀនសូតវJ9VែតងនិពនW

េSយដំបូងេធ3ើEរេ+អងTEរមួយ ក៏ដូច9រកEរXរេធ3ើYក់ទងនឹងEរ

ែតងនិពនW េហើយេរៀនចប់បរJ[\បត]<អង់េគស េ+A7២ ំ ០១០។

េឡឌីស៍ ៖ េ កនE_យ9អPកនិពនWទំនុកេចៀងេនះពីេពល`? េSយ

<រអ3ី?

សុខ &ន់ផល ៖ ខ)*ំ&ប់េផaើមនិពនWទំនុកេចៀងេ+ចុងA7ំ២០០៨… គឺEល េ`ះកុមហ៊ុនហងde/សកំពុង&ប់េផaើមបេងfើតវJទgd * េហើយខ)*ំតhវនែណMំ េ@ទីេMះ េSយេ កគh េពជ ពណiយ ែដលខ)*ំj_ប់េធ3ើEរទសdeMវដaី 9មួយនឹង5ត់។ ;មពិតខ)*ំតhវេ@េធ3ើEរkងវJទgd *េទ ែតខ)*ំនសុំឱEសពី បងបុស អ៊mង ងហុង េដើមnd ី<កលdnងសរេសរទំនុកេចៀង េហើយ5ត់ក៏ នយល់ពម។


3 - បទសមភសជមួយទសសនវដដីេឡឌីស៍ ឆនំ ២០១១

េឡឌីស៍ ៖ េ ក ចប់ពីគនឹះខះៗYក់ទងនឹងEរសរេសរ ក៏ដូច9Eរ និពនWទំនុកេចៀងផងនេទ?

សុខ &ន់ផល ៖ ទ… ;មពិតoពិកនឹងប់ េpះ9EរXរYក់ទង នឹង រមqណ៍។ សេstតM

អPកែតងនិពនW&ំច់តhវែត9មនុសed 9លេrកP*ងមេM

ែតក៏តhវEរចំេណះដឹងទូលំទូ យ

មេMសេstតMែដលេយើងយកមកេបើ

េដើរYន់សងTម

េហើយ

គួរែត9មេMសេstតMត9ក់

បរJសុទW េដើមnd ីMំ រមqណ៍មនុសed េ@រកសនិ]ពផuវចិត។

េឡឌីស៍ ៖ េតើបទចេមៀងរបស់េ កមួយ`ែដលទទួលEរ5ំទដំបូងេគ េSយ<រអ3ី?

េហើយបទអ3ីែដលទទួលEរ&ប់ រមqណ៍9បនបMUប់មក

សុខ

េទៀត?

&ន់ផល

បទចេមៀងដំបូងេគែដលទទួលនEរ5ំទ

គឺបទ

«vមេពជ» េហើយបទេនះក៏9<7ៃដទំនុកេចៀងដំបូងេគរបស់ខ)*ំ ែដល នេចញលក់ពីផលិតកមqរសqីហងde/ស គឺសុីឌីវxុល ៣៨៦ ។ vមេពជ គឺ 9ចេមៀងជីវJត

េហើយ/នអត{ន័យសេដៀងនឹងជីវJតពិតរបស់ខ)*ំែដរ

គឺ

និ:យពីនិសed ិត/7ក់ 9កូនកំpឪពុក ែដលមកេរៀនេ+ភPំេពញ… ចេមៀង េMះនេធ3ើឱgd អPក<0ប់9េចើនយំ

េហើយក៏េធ3ើឱgd និសed ិតកីក

ក៏ដូច9

និសed ិតរស់េ+កP*ងវត សេ`ះខ~ន សេ`ះទឹកចិតអPក/នគុណ េហើយ /នអPកខះនប់ខ)*ំ= បទចេមៀងេនះគឺ9ក/_ំងចិតរបស់ពួក5ត់ េ+ គប់េពលែដលពួក5ត់ជួបឧបសគT។

ចំេpះបទចេមៀងេEយៗមកេទៀត


4 - á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x2014;á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;˝á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x153;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;¸á&#x; á&#x17E;Ąá&#x17E;&#x152;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x;á&#x;? á&#x17E;&#x2020;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2020; á&#x;˘á&#x; á&#x;Ąá&#x;Ą

á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;˝á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x201C;Eá&#x17E;&#x161;5á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x2018;/á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x2018; á&#x; á&#x17E; á&#x17E;?á&#x17E;ťá&#x17E;˘3á&#x17E;¸<Â&#x20AC;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201E;? á&#x; á&#x17E;&#x161;Dá&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x2022;uá&#x17E;&#x153;á&#x17E;&#x201D;stá&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;á&#x; á&#x17E;&#x;Pá&#x17E; á&#x;? á&#x; á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;žá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x161;Má&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x; á&#x17E;&#x2030;á&#x;&#x2039;5 7 á&#x17E;&#x201C;á&#x; á&#x17E;&#x2018;? á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇ:á&#x17E;&#x2122;

á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2021;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2039;á&#x17E;ągd á&#x17E;˘Pá&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;¸

á&#x; pá&#x;&#x2021;á&#x; á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;žá&#x17E;&#x201E;9á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;?

á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2039;/á&#x17E;&#x201C;á&#x; á&#x17E;&#x153; á&#x17E;&#x;/á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;á&#x; á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;žá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x161;Má&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039;â&#x20AC;Ś

á&#x; á&#x17E; á&#x17E;žá&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x2026;á&#x; á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x20AC;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;˝á&#x17E;&#x203A;Eá&#x17E;&#x161;5á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x2018;k_á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x2022;á&#x17E;ťá&#x17E;? Call

á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201E;á&#x; á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x203A;á&#x; á&#x17E;&#x201A;á&#x; á&#x;&#x2021;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2039;á&#x17E;˘á&#x17E;źá&#x17E;&#x201C;

á&#x17E;&#x; á&#x17E;&#x2030;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;şá&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2021;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2039; á&#x; á&#x17E;&#x;Pá&#x17E; á&#x;?á&#x; <Â&#x2039;á&#x;&#x2021;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;ˇá&#x17E;?9/á&#x17E;&#x201C; Calltune

pá&#x17E;&#x20AC;dgá&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;˝á&#x17E;&#x2122; _á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x203A;

Má&#x; á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x201E;á&#x; Eá&#x17E;&#x2122;á&#x; á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2021;á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;ş

á&#x; á&#x17E; á&#x17E;žá&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;?á&#x; +/á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x2018;

I

am

á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x201C;Wá&#x17E;˘Pá&#x17E;&#x20AC;`á&#x; á&#x17E;&#x2022;)á&#x17E;žá&#x17E;&#x2018;á&#x17E;šá&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x2014;Pá&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x20AC;? á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;?qá&#x17E;¸á&#x;&#x2014;á&#x; á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2021;/á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x2018;

á&#x17E;?á&#x;&#x2020;`á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;ˇá&#x17E;?á&#x; <Â&#x2039;á&#x;&#x2021;

Calltune

sorry

á&#x; á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2021;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;źá&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x201A;á&#x17E; qá&#x17E;&#x161;

á&#x; Â?á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;¸á&#x17E;˘á&#x17E;źá&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x201C;W á&#x17E;&#x;á&#x17E;ťá&#x;&#x2020;á&#x; Yá&#x17E;&#x;

á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;˝á&#x17E;&#x201D;á&#x; á&#x17E;&#x160;á&#x17E;žá&#x17E;&#x2DC;nd á&#x17E;¸á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x20AC;

á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x2026;á&#x; á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x20AC;á&#x17E;&#x201E;Yá&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;šá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;?á&#x; + facebook á&#x;&#x201D;

á&#x; á&#x17E;Ąá&#x17E;&#x152;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x;á&#x;? á&#x;&#x2013; á&#x17E;&#x20AC;;Â&#x2013;á&#x17E;˘3á&#x17E;¸á&#x17E; á&#x;&#x2021;á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x203A; á&#x17E;&#x2026;Â&#x2014;Â&#x2DC;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;ądg<7á&#x;&#x192;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2039;á&#x; á&#x17E;&#x20AC;á&#x; á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x2030;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x20AC;/á&#x17E;&#x201C;Eá&#x17E;&#x161;

Yá&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039;Yá&#x17E;&#x2030;?

á&#x17E;&#x;á&#x17E;ťá&#x17E; &á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2022;á&#x17E;&#x203A; á&#x;&#x2013; á&#x17E;&#x20AC;;Â&#x2013;á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x203A;Â&#x2014;Â&#x2DC;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;ądg<7á&#x;&#x192;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x201C;W/á&#x17E;&#x201C;Eá&#x17E;&#x161;Yá&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039;Yá&#x17E;&#x2030; á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;şá&#x17E;?há&#x17E;&#x153;á&#x;&#x201A;á&#x17E;? á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x161;á&#x; á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;ądgá&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2039; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2DC;qá&#x17E;&#x17D;á&#x;?á&#x;&#x192;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;˘á&#x17E;?{á&#x17E;&#x201C;á&#x;?á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x2026;á&#x; á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x20AC;á&#x17E;&#x201E; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2DC;qá&#x17E;&#x17D;á&#x;?á&#x17E;˘Pá&#x17E;&#x20AC;<0á&#x17E;&#x201D;â&#x20AC;Ś á&#x;&#x2039;

á&#x; á&#x17E; á&#x17E;žá&#x17E;&#x2122;á&#x; á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;žpá&#x17E;&#x20AC;dgá&#x; á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x2026;á&#x;?á&#x17E;ągd á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2030;á&#x;&#x2021;

á&#x; pá&#x;&#x2021;á&#x;&#x201A;á&#x17E;?á&#x17E;˘Pá&#x17E;&#x20AC;<0á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;/á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;ˇá&#x17E;?á&#x17E; á&#x17E;ťá&#x17E;&#x;á&#x;&#x2014;57

á&#x17E;˘á&#x;&#x160;Â&#x2122;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;šá&#x17E;&#x201E;á&#x; á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;žá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;?há&#x17E;&#x153;

v_á&#x17E;&#x;á&#x;&#x192;á&#x17E;&#x153;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;˝á&#x17E;&#x2122;á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;?há&#x17E;&#x153;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;šá&#x17E;&#x201E; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2DC;qá&#x17E;&#x17D;á&#x;?á&#x17E;˘Pá&#x17E;&#x20AC;<0á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039; ]á&#x17E;&#x201A;á&#x; á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;žá&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x201D;

á&#x; á&#x17E;Ąá&#x17E;&#x152;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x;á&#x;? á&#x;&#x2013; á&#x17E;&#x20AC;P*á&#x17E;&#x201E;Eá&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x201C;Wá&#x17E;&#x2018;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x20AC;á&#x; á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x20AC;á&#x17E;&#x201E; á&#x; á&#x17E;?á&#x17E;žá&#x; á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;žá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;?há&#x17E;&#x153;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;šá&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x2022;Â&#x161;á&#x17E;&#x20AC;á&#x; á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;žá&#x17E;&#x20AC;;Â&#x2013;á&#x17E;˘3á&#x17E;¸á&#x17E; á&#x;&#x2021;? á&#x17E;&#x;á&#x17E;ťá&#x17E; &á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2022;á&#x17E;&#x203A; á&#x;&#x2013; á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x2020;á&#x; pá&#x;&#x2021;Eá&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x201C;Wá&#x17E;&#x2018;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x20AC;á&#x; á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x20AC;á&#x17E;&#x201E; á&#x17E;&#x20AC;;Â&#x2013;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2020;ká&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;şá&#x; á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;žá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;?há&#x17E;&#x153;á&#x; á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x2021;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;¸ á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x2020;`á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;˝á&#x17E;&#x201C; á&#x17E;&#x2022;Â&#x203A;~á&#x17E;&#x201C; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x17D;Â&#x153;á&#x;&#x2020; á&#x; á&#x17E; á&#x17E;žá&#x17E;&#x2122;á&#x17E;?há&#x17E;&#x153;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;źá&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x20AC;ká&#x17E;&#x201E;á&#x; á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;žá&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2026;Má&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x2018;á&#x;&#x201A;á&#x17E;?á&#x17E;&#x201E; á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;?há&#x17E;&#x153;<Â&#x20AC;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2039; pá&#x17E;&#x20AC;dgá&#x17E;ądgá&#x17E;&#x201C;á&#x; á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;žá&#x17E;&#x201C;

á&#x; Sá&#x17E;&#x2122;á&#x; á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;žá&#x17E;ągd á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x2020;Eá&#x17E;&#x203A;á&#x; á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2C6;á&#x;&#x201D;

á&#x17E;&#x2DC;dÂ&#x17E;Â&#x;á&#x17E;&#x201E;á&#x; á&#x17E;&#x2018;á&#x;&#x20AC;á&#x17E;?á&#x17E;˘Pá&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x201C;W


5 - បទសមភសជមួយទសសនវដដីេឡឌីស៍ ឆនំ ២០១១

ទំនុកេចៀងតhវសមdnuរ<ច់េរឿងេដើមnd ីែតង

េSយ<ច់េរឿងនីមួយៗតhវែត

ែបកៗ57 និង/នអត{ន័យចd¡ស់ ស់។ ក;–ពិេសសមួយេទៀត គឺចំេណះ ដឹងទូេ@ែដលYក់ទងនឹង រមqណ៍9មួយនឹងសម័យEល គឺoសំkន់បំផុត ស/ប់EរXរមួយេនះ។

េឡឌីស៍ ៖ Eរ;ក់ែតងបទចេមៀងនីមួយៗ តមhវឱdgេ ក<0ប់បទេភង 9មុន ឬក៏េ កែតងទំនុកេចៀងេSយគំនិតខ~នឯង?

សុខ &ន់ផល ៖ ]គេចើនៃនEរXរបចt*បnd នPគឺខ)*ំ<0ប់េភងមុន េទើបែតង ទំនុកេចៀង;មេEយ

ប៉ុែនក៏/នេពលខះ

ខ)*ំនែតងទំនុកេចៀងមុន

េដើមnd ីឱdgអPកនិពនWេភងេធ3ើេភង;មអត{ន័យរបស់ខ)*ំែដរ។

េឡឌីស៍ ៖ េពីEរនិពនWទំនុកេចៀងេ+ផលិតកមqរសqីហងde/ស េតើេ ក /ននិពនWអ3ីេទៀតេទ?

សុខ

&ន់ផល

បេ មេ ក

េពីEរនិពនWទំនុកេចៀង

េហើយក៏េធ3ើEរ9មួយនឹងអងTEរ

ខ)*ំនសរេសរេសៀវេ¤ ែដលYក់ទងនឹងEរ

េះពុម¥ផ¦ d យេសៀវេ¤កុ/រផងែដរ។

េឡឌីស៍ ៖ Yក់ទងនឹងEរXរសរេសរបេ មេ កេនះ េតើេ កសរេសរ

នប៉ុM‹នេរឿងេហើយ? អ3ីខះ? េរឿង`ែដលទទួលនEរេពញនិយម 9ងេគ?


6 - បទសមភសជមួយទសសនវដដីេឡឌីស៍ ឆនំ ២០១១

សុខ &ន់ផល ៖ រហូតមកដល់េពលេនះខ)*ំនផd¦យ<7ៃដេសៀវេ¤បីក¡ d ល គឺ ចេងf§ងនិYនេរឿងេk‹ច កំណត់េហតុេសPហ៍ និង េសP¨សុ]ពបុរស េហើយេសៀវេ¤ែដលេពញនិយម9ងេគគឺ េរឿង េសP¨សុ]ពបុរស ែដលខ)*ំ នផd¦យនូវ]គ១

េហើយ/នអPក ន:Ÿងេចើននប់=

ពួក5ត់

កំពុងែតរង់&ំ]គ២ :Ÿងអន›ះ<រ។

េឡឌីស៍ ៖ ថqីៗេនះេតើេ ក/ន<7ៃដបេ មេ កថqីេទៀតេទ? ចំណង េជើងអ3ីែដរ? េរឿងេនះេ កចង់បX©ញពីអ3ីស/ប់9<រដល់អPក ន?

សុខ &ន់ផល ៖ ទ គឺខ)*ំេទើបែតេចញផd¦យ<7ៃដបេ មេ កមួយ កd¡លេទៀត ចំណងេជើង= «ែខរX» េរឿងេនះគឺនិ:យពីេសP¨មួយែដល នេកើតេឡើងកP*ងែខរX… ខ)*ំសរេសរ;ំងពីA7ំ២០០៦ េហើយoដូច57នឹង <ច់េរឿងែដលតួអងTពីរMក់នជួប57ដំបូងេ+ ែខរX A7២ ំ ០០៦ រួចក៏ជួប 57មaងេទៀតេ+ែខរX A7២ ំ ០០៧ ែដលពូកេគ&ប់េផaើមស ញ់57 និង េv_ះ57 រហូតដល់ែខរX A7ំ២០០៨ េទើបពួកេគនជួប57មaងេទៀត។ េSយែឡកេ+ែខរX A7ំ២០១០ គឺខ)*ំនេរៀបចំេរឿងេនះេះពុម¥ េSយ /នEរឧបត{ម«ពីសហគមន៍ែខqរេ+ទីកុងម៉ុងេរx ល់ បេទសE`S ។ េសៀវេ¤មួយកd¡លេនះែដរ គឺខ)*ំសរេសរ9ពិេសសជូនចំេpះមនុសed គប់57 ែដលស ញ់អនុស¦ d វរDយ៍ េហើយេ កអPកនឹងនសៃមេឃើញែខរXេ+ សុកែខqរេយើង ;មរយៈបទនិពនWមួយេនះ។


7 - បទសមភសជមួយទសសនវដដីេឡឌីស៍ ឆនំ ២០១១

េឡឌីស៍ ៖ េតើរoងEរសរេសរបេ មេ ក និងEរនិពនWទំនុកេចៀង ខុស

57ដូចេមaច?

សុខ &ន់ផល ៖ EរែតងនិពនWYំងពីរេនះខុស57តង់ ទំនុកេចៀងខី9ង េរឿងបេ មេ ក។ ទំនុកេចៀងេបើអកdeរតិចេដើមnd ីបX©ញ<ច់េរឿង ែត បេ មេ កតhវេបើអកdeរដល់េ@េសៀវេ¤មួយកd¡ល។

េហតុេនះEរ

សរេសរបេ មេ ក គឺតមhវឱdgខ)*ំពž d :ម9ងសរេសរទំនុកេចៀងABយ `ស់។

េឡឌីស៍ ៖ េតើេ កយល់េឃើញដូចេមaចចំេpះវJស័យែតងនិពនWកP*ងបេទស

េយើងMេពលបចt*បnd នPេនះ?

សុខ &ន់ផល ៖ ចំេpះខ)*ំ­Uលយ ់ ល់= EរែតងនិពនWេ+បេទសេយើង បចt*បnd នPេនះេ+/នកមិត`ស់…

េយើងមិនYន់ ចេបៀបេធៀបនឹងEរ

ែតងនិពនWេ+បេទសេជឿនេលឿននេទ

ប៉ុែនក៏/នេកqងៗែដល/នេទព

េEសលdg9េចើនកំពុង&ប់ រមqណ៍កP*ងែផPកេនះ។ េហតុេនះYំងេគ Yំងខ)*ំ /នែតខំបឹងYំងអស់57 េដើមnd ីឱgd អកdeសិលnd ៍ែខqរេយើងនេដើរេ@មុខ។

េឡឌីស៍ ៖ ចុងេEយេតើេ កអ3ីចង់­0ំេផ)ើដល់មិតអPក នរបស់េឡឌីស៍ែដរ

េទ?

សុខ &ន់ផល ៖ ទ ចុងេEយសូមអរគុណេឡឌីសែ៍ ដលនផaល់បទ ស/®សមកខ)*ំ េហើយចង់­0ំេផ)ើដល់មិតអPក ន សូមជួយ5ំទ<7ៃដែខqរ ក៏


8 - បទសមភសជមួយទសសនវដដីេឡឌីស៍ ឆនំ ២០១១

ដូច9ផaល់ក/_ំងដល់ែខqរ57ឯង…

និងសូមជូនពរប9ជនែខqរYំងអស់ឱgd

ជួបែតេសចកaីសុខ និងរDកចេមើនេ@មុខ៕

បទសម្ភាសជាមួយទស្សនាវដ្ដីឡេឌីស៍  

នេះ​ជា​បទ​សម្ភាស​មួយ​ដ៏​ក្បោះ​ក្បាយ ដែល​ឡេឌីស៍​បាន​សួរ​ខ្ញុំ ហើយ​ក៏​ជាដំណើរ​រឿង​មួយ​ផ្នែក​ធំ​ក្នុង​អាជីព​ជាអ្នក​និពន្ធ​របស់​ខ្ញុំ ​និង​ក៏​ជា...