Page 1

LITERATURA MEDIEVAL CANTIGAS DE ESCARNIO E MALDICIR E OS XÉNEROS MENORES ESQUEMA-RESUMO

1. LÍRICA PROVENZAL OU OCCITANA

1. 2. 3. 4. 5.

PROVENZA LINGUA D’OC SÉCULO XII-XIII TROBADORES SIRVENTÉS

ORIXE 1. TRADICIÓN SATÍRICA AUTÓCTONA 2. LÍRICA AUTÓCTONA CANTIGA

2. ENTROIDO

DE ESCARNIO E MALDICIR

CARACTERÍSTICAS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CARACTERÍSTICAS FORMAIS DAS CANTIGAS DE AMOR USO DA MELODÍA DUNHA CANTIGA DE AMOR COÑECIDA PARA PARODIALA CARECEN DE EXORDIO E/OU PREÁMBULO O ASUNTO A TRATAR PRESÉNTASE NA PRIMEIRA ESTROFA. LOGO SERÁ DESENVOLVIDO NAS SEGUINTES ADEMAIS DA FUNCIÓN LÍRICA POSÚEN FUNCIÓN NARRATIVA E FUNCIÓN DRAMÁTICA EMPREGO DE RECURSOS LITERARIOS COMO A DILOXÍA, O EQUÍVOCO OU O XOGO DE PALABRAS LINGUAXE POPULAR, REALISTA E MENOS CONVENCIONAL QUE NOS OUTROS XÉNEROS SÉRVESE DE CAMPOS SEMÁNTICOS TIRADOS DAS CANTIGAS AMOROSAS PARA PARODIALOS POSÚE CAMPOS SEMÁNTICOS PROPIOS CENTRADOS ESPECIALMENTE NA SÁTIRA PERSOAL E NA BURLA DE TIPOS, VICIOS E COSTUMES 10. POSÚE DÚAS FUNCIÓNS SOCIAIS PRIMORDIAIS: COMO ESPECTÁCULO E COMO DENUNCIA OU CRÍTICA

Sofia Rama


LITERATURA MEDIEVAL CANTIGAS DE ESCARNIO E MALDICIR E OS XÉNEROS MENORES ESQUEMA-RESUMO

1. SÁTIRA POLÍTICA

TEMAS

TIPOS

2. SÁTIRA MORAL 3. SÁTIRA PERSOAL

1. CONTRA A NOBREZA, ESPECIALMENTE OS INFANZÓNS 2. CONTRA O CLERO 3. CONTRA OS CARGOS POLÍTICOS E DEMAIS TIPOS SOCIAIS 4. CONTRA OUTROS POETAS 5. CANTIGAS OBSCENAS 6. PARODIAS LITERARIAS

1. CANTIGAS DE REFRÁN 2. CANTIGAS DE MESTRÍA

CANTIGA 1. PARALELISMO

DE ESCARNIO E MALDICIR

2. REPETICIÓNS

• • •

PARALELISMO LEIXAPRÉN REFRÁN

• • •

DOBRE MORDOBRE ATÁ-FIINDA

• • •

RIMA MACHO RIMA FEMIA PALABRA PERDUDA

• • •

UNISONANS SINGULARS ALTERNAS

RECURSOS

3. RIMA

4. COBRAS

Sofia Rama

DOBLAS


LITERATURA MEDIEVAL CANTIGAS DE ESCARNIO E MALDICIR E OS XÉNEROS MENORES ESQUEMA-RESUMO

Cantiga que descrebe o encontro dun cbaleiro cunha pastora no campo en primavera.

PASTORELA

PRANTO

Composición elexíaca na que o trovador expresa a dor pola norte dun personaxe importante.

TENZÓN

Cantiga dialogada na que dous poetas manteñen un debate en estrofas alternas.

XÉNEROS MENORES

DESCORDO

Variedade da cantiga de amor, nacida do descort provenzal. Caracterízase pola falta de isometría.

LAI

Poema lírico que traduce libremente ao galego medieval fragmentos do Livro de Tristán. Cantiga popular que segue o modelo doutro texto, con ironía, para parodialo.

Cantiga de seguir

Cantiga que introduce versos de orixe popular no seu corpo.

Cantiga de vilao

Sofia Rama

ESQUEMA. CE-M E XÉNEROS MENORES  

Esquema a modo de resumo.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you