SERDE 2017

Page 1

SERDE ARTISTS IN RESIDENCIES 2017SERDE

The Residency and workshop centre SERDE Atmodas iela 9 LV-3456 Aizpute Latvija www.serde.lv facebook.com/SERDE issuu.com/smg.serde vimeo.com/smgserde

2


IRENA PASKALI (DE / MK)

h�ps://www.paskali-i.de/

Vienmēr esmu ieinteresēta strādāt dažādās vietās, šoreiz mani darbi saistīti ar pilsētvidi un apstākļiem. I’m always interested to work in differnet places, and in this case my works are connected with urban landscapes, another environments, and conditions.

3


LUISA SPINA (IT)

h�p://luisaspina.tumblr.com/

Laika saplūšana - stāstu pavedieni. “Weaving Time, Yarning Stories”

4


ERIN GILBERT (USA)

Mana projekta iedvesmas avots ir Franču Republikāņu kalendārs, almanahs ar atbilstošu ierakstu katrai dienai par akmeni, augu, dzīvnieku un rīku. Vairākus gadus esmu tulkojusi almanaha ierakstus angļu valodā un izmantojusi tos kā avotu 365 poēmu sērijai, kas atspoguļo cilvēku attiecības ar vēsturi, vienam ar otru un dabu. The inspiration for my project is the French Republican Calendar, or more precisely, Eleutherophile Millin’s Annuaire Du Républicain Ou Légende Physico-économique, an almanac with an entry for every day and its corresponding mineral, plant, animal, and tool. For several years, I have been translating the entries in the almanac into English and using them as source material for a series of 365 poems that consider human relationships with history, one another, and the natural environment.

5


PATRYCJA PLICH

h�p://patrycjaplich.tumblr.com/

Radošā darbnīca bērniem “Piepilsētas botānika” Workshop for kids “Suburban Botany”

6


KATI HYYPPÄ & EMMA WOOD

h�p://ka�hyyppa.com/ & h�p://emma-wood.com/ Pēc apokaliptiskās stelles. Post-Apocalyp'c Weaving.

7


8


JOSÉPHINE A. GARIBALDI & PAUL ZMOLEK (USA)

h�p://callousphysicaltheatre.weebly.com/serde-aizpute-latvia1.html

Mēs sadarbojamies ar cilvēkiem un apkārtējo vidi - dabisko un cilvēku radīto. Mūsu radītie darbi ir raksturīgi attiecīgai vietai un sabiedrībai. We collaborate with people and the environment, both natural and man-made, to create works based in specific community and place.

9


LINN ERIKSSON, TUVA NORDELIUS (SE) Deja un kustība publiskā vidē, kur un kad cilvēki to vismazāk sagaida, rada brīnišķīgu reakciju. Exposing dance and movement in public areas where and when people were least expecting it did bring out wonderful reactions.

10


AGNESE RUDZĪTE (LV) Taktilo mākslas darbu kolekcija. Pilsētas sajūtas. Collection of tactile artworks. Feelings of town.

11


IVETA LAURE (LV) “100 metri mākslas” - cīsiņu virtene simbolizē patērētāju sabiedrību, kas ir mākslas un kultūras pretstats. Īslaicīga bauda un izklaides, iepretim pastāvīgām garīgām vērtībām. 100 metres of art. Chain of sausages symbolises consumer society, which is the opposite of art and culture. Temporary enjoyment and entertainment versus constant spiritual values.

12


IEVA BERTASIUTE GROSBAHA (LT/LV) Mākslinieciska zemes (vietējo māla atradņu) izpēte. Artistic research into local ‘earth’ (in a form of clay).

13


DONAL O’SULLIVAN (USA) Atklāšana - Atcerēšanās - Iztēlošanās. Aizputes foto piezīmes. Discovering-Remembering- Imagining. Images of Aizpute.

14


LIELFORMĀTA FOTO DARBNĪCA / LARGE FORMAT PHOTO WORKSHOP

h�ps://youtu.be/dA8cuy-gWkg

Ikgadējais fotogrāfijas simpozijs Mārča Bendika vadībā. Annual foto symposium led by Mārcis Bendiks.

15


SYLVIA GRACE BORDA & REINER DERDAU (CAN) Sienas gleznojums uz Atmodas ielas 11 ēkas fasādes. (Projekta FRONTIERS IN RETREAT ietvaros) Mural painting on Atmodas street 11 building facade. (In the framework of FRONTIERS IN RETREAT project)

16


JOANES SIMON-PERRET

h�p://joanes-simon-perret.wixsite.com/ar�st

Aizputes gadalaiku mašīna. (Projekta FRONTIERS IN RETREAT ietvaros) Seasons machine of Aizpute. (In the framework of FRONTIERS IN RETREAT project)

17


BARTAKU (BE/FI)

h�ps://bartaku.net/

Smadzeņu lasītāja performance. (Projekta FRONTIERS IN RETREAT ietvaros) Brain reading performance. (In the framework of FRONTIERS IN RETREAT project)

18


GINTS GABRĀNS (LV)

h�ps://www.gabrans.com

SAN - augmentētās realitātes vides objekts virs Aizputes. (Projekta FRONTIERS IN RETREAT ietvaros) SAN - virtual objects above Aizpute in augmented reality. (In the framework of FRONTIERS IN RETREAT project)

19


ANNA RUBIO (ES)

h�p://dansanatura.com/

Dejas performance Āboļošanā. (Projekta FRONTIERS IN RETREAT ietvaros) Dance performance at Applethink. (In the framework of FRONTIERS IN RETREAT project)

20


IZSTĀDE “NOMALES EFEKTS” / EXHIBITION “EDGE EFFECTS” h�p://www.fron�ersinretreat.org/

Piecu gadu sadarbības projekta Frontiers in Retreat noslēguma izstāde. Five years collaboration project Frontiers in Retreat closing exhibition.

21


22


DZĪVOJAM AR KULTŪRAS MANTOJUMU / LIVING WITH CULTURAL HERITAGE 3. STARPTAUTISKĀ RESTAURĀCIJAS DARBNĪCA / 3RD INTERNATIONAL RESTORATION WORKSHOP

23


DZĪVOJAM AR KULTŪRAS MANTOJUMU / LIVING WITH CULTURAL HERITAGE STĀSTU DARBNĪCA / STORYTELLING WORKSHOP

24


DZĪVOJAM AR KULTŪRAS MANTOJUMU / LIVING WITH CULTURAL HERITAGE Pieredzes apmaiņas vizīte Visbijā, Zviedrijā. Benchmark visit in Visby in Sweeden.

25


SERDES 15. GADU JUBILEJAS IZSTĀDE / SERDE’S 15 YEAR ANNIVERSARY

26


LATVIJAS JAUNĀ TEĀTRA INSTITŪTA VIESIZRĀDE “VĒRPETE” / GUEST PERFORMANCE OF NEW THEATRE INSTITUTE OF LATVIA “VĒRPETE” Ērika Eriksona un Krišjāņa Santa laikmetīgā deja. Contemporary dance by Eric Ericsson & Krišjānis Sants.

“GALERII GALERII” IGAUŅU CEĻOJOŠĀ GALERIJA / “GALERII GALERII” ESTONIAN TRAVELING GALLERY

“Lost and Found” – laimīga ceļa filma vai šaušalīgs “Nepareizais pagrieziens”? “Lost and Found” - a happy road movie or horrifying “Wrong turn”?

27


KĀRĻA ALAIŅA SKULPTŪRAS “BRUŅINIEKS” UZSTĀDĪŠANA PIE PILS/ KĀRLIS ALAINIS SCULPTURE “KNIGHT” SET UP NEXT TO THE CASTLE Skulptūra tapusi 13. Starptautiskajā čuguna mākslas simpozijā. Sculpture created at 13th International Cast Iron Art Symposium.

28


"SATORI" RAKSTNIEKU VASARAS NOMETNE / “SATORI” WRITTERS SUMMER CAMP h�p://www.satori.lv/

Interneta žurnāla “Satori” organizētā jauno rakstnieku radošā vasaras nometne un priekšlasījumi. Creative young writters summer camp and readings organized by web magazine “Satori”.

29


AGNESES RUDZĪTES IZSTĀDE / EXHIBITION BY AGNESE RUDZĪTE Taktīlo mākslas darbu izstāde. ES.AiZ.AiZ.PUT.ES Collection of tactile artworks. ES.AiZ.AiZ.PUT.ES

30


ALUS DARBNĪCAS / BEER WORKSHOP h�p://serde.lv/alus/

Vēsturiskā Akmens alus rekonstrukcija - darbnīcas Cēsīs, Lonē, Liepājā, Aizputē. Historical Stone beer reconstruction - workshops in Cēsis, Lone, Liepāja, Aizpute.

31


ĀBOĻOŠANA /APPLE THING

h�ps://vimeo.com/186393979

Ražas svētki. Ikgadējais mākslas un amatniecības gadatirgus. Harvesting festival. Annual arts and craft market.

32


TRADĪCIJU BURTNICA: GAUJAS PLOSTNIEKI h�p://serde.lv/?q=lv/node/16

Burtnīcā apkopotas atmiņas par laiku, kad Gauja tika izmantota kā ūdensceļš kokmateriālu transportēšanai un koku pludināšana bija tautsaimnieciski aktīva un svarīga joma Vidzemē.

Krautuve Gaujas augštecē 1931. gadā. Foto no E. Jemeļjanova kolekcijas

Plosts Gaujā pie Murjāņiem 1926. gadā. Foto no E. Jemeļjanova kolekcijas

33


Organizē: Starpnozaru mākslas grupa SERDE, Signe Pucena, Uģis Pucens Dizians un izkārtojums: Ance Ausmane Organiser: Interdisciplinary Art Group SERDE, Signe Pucena, Uģis Pucens Design and layout: Ance Ausmane serde.lv facebook.com/SERDE vimeo.com/smgserde issuu.com/smg.serde

Paldies par sadarbību: With thanks for collaboration: Ance Kvasnikova, Armands Ausmanis, Artūrs Lapka, Didzis Golubovs, Dzintra Vēvere, Ieva Vītola, Ieva Zilberte, Ilze Elbere, Jānis Kreicburgs, Jānis Tolpežņikovs, Mārtiņš Sants. HIAP, Mustarinda, Scottish Sculpture Workshop SSW, GRAD, Skaftfell, Centre d'Art i Natura CAN, Jutempus, Rauma town, Kuldīgas novada dome, University of Turku, Gotland Region, SATORI, Jaunā teātra institūts, Liepu MPLab, Aizputes Novada dome, LKNVOA. Foto: Photo: Agnese Rudzīte, Ritvars Skuja, Iveta Pērkone, Andrejs Strokins, Irena Paskali, Patrycja Plich, Donal O’Sulivan, Josephine A. Garibaldi, Joanes Simon-Perret, Paul Zmolek, Gints Gabrāns, Signe Pucena, Ance Ausmane,

Atbalsta: Supported by:Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.