EUNIC

Page 1

THE FUTURE RĪTDIENAS MANTOJUMS HERITAGE OF TODAY A European poster exhibition

Eiropas plakātu izstāde

W

hopefully

As shown in the exposition of Slovak Design Museum

Designed by Juraj Blaško & Peter Nosáľ, photo by Adam Šakový, for the Slovak Design Center, 2018

www.100.scd.sk

Heritage designs the future

Fritz Kaftanski: Analogue Photocamera FEX Fexar, 1940

gender equality
RĪTDIENAS MANTOJUMS Eiropas plakātu izstāde

TC Galerija Centrs Rīdzenes iela, Rīga, Latvija 20.11.2018. - 04.12.2018. Kā šodiena izskatīsies pēc 100 gadiem? Ja mēs varētu ceļot laikā un nokļūt 2118. gadā, atskatīties uz šodienu - ko mēs atcerētos no 2018. gada? Kas nākamām paaudzēm kļūs par kultūras mantojumu? Plakātu izstādē "Rītdienas mantojums" 10 Eiropas mākslinieki sniedz radošas pārdomas par šiem jautājumiem. 2018. gads ir Latvijas, kā arī daudzu citu Eiropas valstu simtgades gads. Tas ir arī Eiropas Kultūras mantojuma gads, kas cildina visu, ar ko mēs dalāmies un kas padara mūs atšķirīgus Eiropas kopējā telpā. Gada sauklis ir: Mūsu mantojums: kur pagātne satiek nākotni. Patiešām, šī ir iespēja apdomāt pagātni un novērtēt pēdējo 100 gadu sasniegumus un izaicinājumus. Vienlaikus, tā ir arī iespēja paskatīties uz šodienu un mums pašiem no citas perspektīvas. Izstādi “Rītdienas mantojums” organizē EUNIC Latvia - Eiropas Savienības nacionālo kultūras institūtu tīkls. 10 valstu plakāti ir izveidoti ar Francijas institūta, Gētes institūta Rīgā, Dānijas kultūras institūta Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, British Council pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Institūta, Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā, Lietuvas kultūras institūta, Polijas vēstniecības Rīgā, Austrijas vēstniecības Rīgā un Slovākijas Republikas vēstniecības Rīgā atbalstu. Izstāde tiek īstenota sadarbībā ar Starpnozaru mākslas grupu SERDE un ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu.


THE FUTURE HERITAGE OF TODAY A European poster exhibition Gallery Centrs Rīdzenes street, Riga, Latvia 20.11.2018. - 04.12.2018. What will today look like in 100 years? What would we remember from the year 2018 if we could take a time travel to 2118 and look back? What will become the cultural heritage adopted by future generations? In the poster exhibition The Future Heritage of Today, 10 European artists present creative reflections on these questions. 2018 is the year of Latvian as well as other European centenaries. It is also The European Year of Cultural Heritage which celebrates everything we share and what makes us different in the common European space. The slogan for the year is: Our heritage: where the past meets the future. Indeed, it is an occasion to contemplate the past and evaluate the achievements and challenges of the past 100 years. But it is also a great opportunity to look at the present and at ourselves today from new perspectives. The Future Heritage of Today is produced by EUNIC Latvia – a network of European Union National Institutes for Culture. The 10 national posters are created with the support from Institut Francais, Goethe-Institut Riga, Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania, British Council, Latvian Institute, Nordic Council of Ministers’ Office in Latvia, Lithuanian Culture Institute, Embassy of Poland in Riga, Embassy of Austria in Riga and Embassy of the Slovak Republic in Riga. The exhibition is implemented in collaboration with Latvian art center SERDE and realized with the support of the European Commission Representation in Latvia.


peter fuxxx

peter fuxxx

Saplēsta olas čaumala. Zaudētās solidaritātes simbols. Seja. Individuāla uztvere.

Broken egshell. Symbol of lost solidarity. Face. Individual perception.

Par mākslinieku Pēters Fukss / peter fuxxx (dzimis 1963. gadā Vīnē) ir austriešu aktieris, dziedātājs, producents un vizuālais mākslinieks. Pink Zebra teātra dibinātājs (1997). Pateicoties daudzveidīgajai karjerai peter fuxxx ir strādājis kā neatkarīgais producents un režisors, izveidojis vairākas starptautiskas personālizstādes.

About the artist Peter Fuchs / peter fuxxx (born 1963 in Vienna) is an Austrian actor, singer, producer and visual artist. Founder of the Pink Zebra Theatre (1997). Through his multifaceted career, peter fuxxx has worked as an independent producer and director of multimedia fringe productions, and created several international solo exhibitions.

http://www.pinkzebra.org/

http://www.pinkzebra.org/

Bez nosaukuma Austrija 2017/2018

Ohne Titel Austria 2017/2018Mormor

Mormor

Dažādu kultūru cilvēki Eiropā dzīvo cieši blakus un šis laiks var likties ļoti sarežģīts. Daudzas dažādās valstis nelielā kontinentā sarežģītība ir likumsakarīgs rezultāts, kas patiesībā ir lieliska lieta. Ar “Augstiem ūdeņiem” es vēlos uzsvērt šo sarežģītību un parādīt, ka Eiropa joprojām ir potenciāla pilna vieta. "Mēs visi esam vienā laivā", saka paruna. Ja mēs sadarbosimies vairāk, es ticu, ka Eiropa joprojām virzās uz gaišu nākotni. Tomēr klimata pārmaiņas un bēgļu krīze ir kaut kas, uz ko nākotnes paaudzes atskatīsies. Viņi varētu taujāt, kāpēc mēs nedarījām vairāk? Mēs visi esam vienā un tajā pašā piepūšamā laivā okeāna vidū.

In Europe, people of very different cultures live very close, and the present time can seem very complex. Complexity is a natural result of many different countries on a small continent, which is actually a great thing. With “High Waters”, I want to highlight this complexity and show that Europe is still a place full of potential. “We’re all in the same boat”, as the saying goes. If we collaborate more, I believe Europe is still headed for a bright future. Still, climate changes and refugee crisis are something future generations will look back on. They might wonder why we didn’t do more? We’re all in the same inflatable boat in the middle of the ocean.

Par mākslinieku Mormor (dzimis 1986.g.) ir dāņu mākslinieks, kura darbu veido cilvēki un vietas. Viņa karjera sākās Orhūsas ielās un šodien viņš strādā gan Dānijā, gan starptautiskā mērogā uz audekla, papīra un sienu glezniecībā. Ar rotaļīgu pieeju viņš turpina izaicināt savus medijus, izpētot vairākas vizuālās stāstīšanas metodes glezniecībā un grafikā.

About the artist Mormor (born 1986) is a Danish artist whose work is molded by people and spaces around him. His career began in the streets of Aarhus, and today he works on canvas, paper and wall painting in several Danish towns and internationally. With a playful approach he keeps on challenging his media, exploring several techniques of visual storytelling in painting and print.

https://mormorandme.com/

https://mormorandme.com/

Augstie ūdeņi Dānija 2018

High Waters Denmark 2018Anna Haifiša

Anna Haifisch

Lidostās un lidmašīnās mani pārņem sajūta, ka atšķirības starp Eiropas valstīm izzūd un kļūst neskaidras. Arhitektūra un procedūras ir standartizētas. Mēs spēlējam un uzvedamies saskaņā ar noteikumiem (lielāko daļu laika). Mēs pieņemam savus ceļa biedrus un dažreiz aprunājamies un pajokojam. Kad kaut kas noiet greizi (lidojums kavējas vai ir atcelts), pēkšņi visi apvienojamies. Nav svarīgi no kuras valsts mēs esam un kādā valodā runājam. Kas šķiet kā bezgalīga bezpersoniska preču un cilvēku plūsma visā Eiropā pēkšņi kļūst par intīmo mirklī, kad ieņemam vietu.

At airports and in airplanes I get the feeling that the differences between the European countries fade and become blurred. The architecture and procedures are standardized. We play by the rules, we behave (most of the time). We accept our seat neighbors and sometimes we get to talk and joke around. When something goes wrong (a flight is late or canceled), all of a sudden, we unionize and stick together. No matter which country we’re from and what language we’re speaking. What seems like an endless impersonal stream of goods and people all around Europe becomes an intimate moment once we take our seat.

Par mākslinieci Anna Haifiša dzimusi 1986. gadā Leipcigā, Vācijā. Studējusi Leipcigas Vizuālās mākslas akadēmijā un strādājusi par sietspiedēju Kayrock Screenprinting Bruklinā. 2013. gadā viņa izveidojusi komiksu un grafikas festivālu "Miljonāru klubs". Iknedēļu zīmē komiksu "Mākslinieks" vietnei www.vice.com. Anna Haifiša dzīvo un strādā Leipcigā.

About the artist Anna Haifisch was born in 1986 in Leipzig, Germany. She studied at the Academy of Visual Arts, Leipzig (2004 - 2011) and worked as a screenprinter for Kayrock Screenprinting in Brooklyn. In 2013 she co-founded the Comics and Graphics Festival “The Millionaires Club”. She draws the weekly comic “The Artist” for www.vice.com. Anna Haifisch lives and works in Leipzig.

http://hai-life.com https://www.instagram.com/the.artist942/

http://hai-life.com https://www.instagram.com/the.artist942/

14C Vācija 2018

14C Germany 2018Iona Sjefna Iona Sjöfn Hantingdona-Viljamsa Huntingdon-Williams Cerams Īslande 2018

Hopefully Iceland 2018

Ir grūti prognozēt šodienas mantojumu nākotnē, bet mēs varam cerēt uz nākotni un virzīties uz to. Plakāts kalpo kā atgādinājums par to, par ko mēs cīnāmies. Vārds cerams ir ar daudzslāņainu nozīmi kā atgādinājums, tas arī nozīmē optimismu, ka šāda nākotne ir iespējama. Cerams, mēs gūsim panākumus dzimumu līdztiesības jomā, cerams, nebūs pasaules karš un, cerams, mēs neiznīcināsim apkārtējo vidi. Tomēr, akli turot īkšķus un cerot uz labāko, bez īsta izaicinājuma pārmaiņām ir nepietiekami. Mums jācenšas padarīt nākotni lielisku aktīvi darbojoties un izsakot savus ideālus, lai tādas lietas kā dzimumu līdztiesība būtu norma visā pasaulē. Cerams, ka tad nākamās paaudzes mūs atcerēsies kā tos, kas cīnījās par, cerams, labāku rītdienas pasauli.

It is hard to predict the future heritage of today, but we can hope for a future and aim for it. The poster serves as a reminder of what we’re fighting for. The word hopefully has a layered meaning as a reminder, but also signifies an optimism that such a future is possible. We will hopefully have progress towards gender equality, there will hopefully not be another global war and we will hopefully not ruin our environment. However, blindly crossing our fingers and hoping for the best without really provoking much change is not enough. We must strive to make the future great by being active and voicing our ideals so that things like gender equality will be the norm all over the world. Then hopefully the future generations will remember us as those who fought for the hopefully better world of tomorrow.

Par mākslinieci Grafiskā dizainere no Īslandes. 2016. gadā beigusi Īslandes Mākslas universitātē vizuālā dizaina nodaļu. Iona strādā ar vizuālo dizainu daudzos dažādos veidos, sākot ar maziem zīmējumiem līdz liela mēroga uzņēmumu zīmoliem.

About the artist Graphic designer from Iceland. Graduated in visual design from Iceland University of the Arts 2016. Iona works with visual design in many different ways, from small prints to large scale brand designing for companies.

http://www.iona.is/

http://www.iona.is/


W

hopefully gender equality


Evelina Germanoviča, Dovile Kačerauskaite, Toma Kanīte, Sims Kisieļus

Evelina Germanovič, Dovilė Kačerauskaitė, Toma Kanytė, Simas Kisielius

Staigāšana kā kultūras mantojums nākamām paaudzēm pēc 100 gadiem. Dažādie transporta līdzekļi varētu pilnībā mainīt pārvietošanos ar kājām, tāpēc radījām īsu staigāšanas pamācību. Vienkāršie zīmējumi / figūras nākotnes sabiedrībai ironiski atgādinās par ļoti primitīvu darbību. Tā ir vienkārša instrukcija, kas soli pa solim palīdz mācīties staigāt no jauna.

Walking as cultural heritage of future generations 100 years from now. Various kinds of transport means could completely replace the walking itself, so we created a quick walking guide. Straightforward drawings / figures in this kind of ironic poster will remind future society of a very primitive action. It is a simple instruction, which helps learn to walk again, step by step.

Par māksliniekiem Plakātu “Kā staigāt” izveidoja četru jaunu mākslinieku grupa. Evelina Germanoviča un Sims Kisieļus ir Viļņas Mākslas akadēmijas otrā kursa studenti, un Dovile Kačerauskaite un Toma Kanīte ir grafikas katedras ceturtā gada studenti.

About the artists The poster How to Walk was created by a group of four young artists. Evelina Germanovič and Simas Kisielius are second-year students, and Dovilė Kačerauskaitė and Toma Kanytė are fourth-year students at the Department of Graphic Design at Vilnius Academy of Arts.

Kā staigāt Lietuva 2018

Evelinas gaitas mākslas pasaulē sākās Justina Vienožinska mākslas vidusskolā. Sima iedvesmu grafiskajam dizainam, elektroniskajai mūzikai un video montāžai gūst pārgājienos, meditējot un nodarbojoties ar sportu. Dovilei ir paveicies padarīt viņas aizraušanos - ilustrēšanu, animēšanu un fotografēšanu par viņas faktisko darbu. Toma galvenokārt strādā tādās jomās kā ilustrācija, fotogrāfija, konceptuālais dizains, tipogrāfija un iepakojums. http://www.vda.lt/en/

How to walk Lithuania 2018

Evelina stepped into the world of art at the Justinas Vienožinskis Art School. Simas gets his inspiration for the graphic design, electronic music and video montage while hiking, meditating and going in for sports. Dovilė is fortunate to make her passion for illustrating, animations and photography her actual job. Toma mostly works in the fields of illustration, photography, conceptual design, typography and package. http://www.vda.lt/en/Dāvids Riskis

Dawid Ryski

Veidojot plakātu, es mēģināju padarīt to priecīgu, izvairoties no patosa un vienkāršības. Es priecājos, ka savā ilustrācijā beidzot varu izmantot skaitli 100, kas, manuprāt, ir ļoti plastisks un ļoti labi iederas plakātā.

While creating the poster, I tried to make it joyful, devoid of any pathos and straightforward. I am glad that in one my illustrations I could finally use the number 100, which in my opinion is very plastic and fits in the poster very well.

Par mākslinieku Dāvida Riska (dzimis 1982. gadā) profesija ir ainavu arhitekts. Dzīvo un strādā Puławy, Polijā. Ilustrāciju autors daudziem laikrakstiem (Computer World, The New York Observer, The Washington Post, American Lawyer Magazine, Esquire) un koncertu plakātiem (Editors, Twin Shadow, Florence un The Machine). Grafiskais dizaineris skaņu albūmu vākiem un apģērbu kompānijām. Bundzinieks poļu-amerikāņu grupā "The Feral Trees" un “Hidden World”.

About the artist Dawid Ryski (born in 1982) is a landscape architect by profession. Lives and works in Puławy, Poland. Author of numerous newspaper illustrations (Computer World, The New York Observer, The Washington Post, American Lawyer Magazine, Esquire) and many concert posters (Editors, Twin Shadow, Florence and The Machine). Creator of album covers and graphic designs for apparel companies. Drummer of Polish-American band The Feral Trees and Hidden World.

http://dawidryski.pl/

http://dawidryski.pl/

VIVAT! Polija 2018

VIVAT! Poland 2018Jurajs Blaško, Pēters Nosāļs

Juraj Blaško, Peter Nosáľ

Šis plakāts tika radīts Slovākijas dizaina muzeja izstādei “100 gadi Slovākijas Dizainam 1918. - 2018”. Eiropas simtgades svinību 2018. gadā izstādei mēs izstrādājām īpašu plakātu sēriju, lai uzsvērtu Šodienas mantojumu nākotnē - pagātni un tagadni - vēsturisko un mūsdienu grafisko dizainu.

This poster was originally designed for the exhibition 100 Years of Design Slovakia 1918 – 2018 for The Slovak Design Museum. For this exhibition, celebration European centenaries of 2018, we designed the special edition of the poster to emphasize the The Future Heritage of Today – past and today – historical design and contemporary graphic design.

Par māksliniekiem Jurajs Blaško (dzimis 1980. gadā) un Pēters Nosāļs (dzimis 1979. gadā) abi ir grafiķi un pedagogi Bratislavas mākslas un dizaina akadēmijā, Vizuālās komunikācijas nodaļā (AFAD). Pēters studējis Mākslas akadēmijā Krakovā un 2005. gadā saņēmis Nacionālā dizaina apbalvojuma studentu balvu. Jurajs vada nesen atvērto Lietišķā dizaina laboratoriju un ir viens no Slovākijas grafiķu savienības līdzdibinātājiem. Abi dzīvo un strādā Bratislavā.

About the artists Juraj Blaško (born 1980) and Peter Nosáľ (born 1979) are both graphic designers and pedagogues at the Department of Visual Communication at Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD). Peter studied at Academia Sztuk Pieknych in Krakow and in 2005 received a student award at the National Award for design. Juraj leads the newly opened LAD – Laboratory of Applied Design and is one of the cofounders of Union of Graphic Designers of Slovakia. Both live and work in Bratislava.

http://www.jurajblasko.sk/ https://www.vsvu.sk/kontakt/zamestnanci/pet er-nosal/

http://www.jurajblasko.sk/ https://www.vsvu.sk/kontakt/zamestnanci/pete r-nosal/

Mantojums veido nākotni Slovākija 2018

Heritage designs the future Slovakia 2018


As shown in the exposition of Slovak Design Museum

Designed by Juraj Blaško & Peter Nosáľ, photo by Adam Šakový, for the Slovak Design Center, 2018

www.100.scd.sk

Fritz Kaftanski: Analogue Photocamera FEX Fexar, 1940

Heritage designs the future


Mollija Fērhērsta

Molly Fairhurst

Mūsu nākotnes mantojums ir stāstos, kurus mēs šodien veidojam kopā. Saņemtajā mantojumā mēs skatāmies uz pagātnes kultūru, bet kas top šodien?

Our future heritage is in the stories we make together, today. In our heritage we look to the culture of the past, but what are you making today?

Par mākslinieci Mollija Fērhērsta ir māksliniece, kura gūst prieku nereālos zīmējumos. Viņa strādā kā ārštata ilustratore Bristolē, Apvienotajā Karalistē.

About the artist Molly Fairhurst is an artist taking joy in the unrealities of drawing. She works as a freelance illustrator based in Bristol, UK

https://mollyfairhurst.com/

https://mollyfairhurst.com/

Mūsu nākotnes mantojums ir stāstos, ko mēs radām Apvienotā Karaliste 2018

Our future heritage is in the stories we make United Kingdom 2018Rudens Stencil

Rudens Stencil

Monumentālais sienas gleznojums “Atlants” ir interpretācija par sengrieķu titānu Atlantu, kuram, saskaņā ar mītu, lemts mūžam uz saviem pleciem balstīt debesis. ”Mūsdienās Atlantu varam salīdzināt ar pilsētām un indivīdiem, kuri paši plāno un īsteno savu attīstību, paši baudot sava darba augļus. Tā ir mūsu izvēle un atbildība, kā mēs veidojam savas dzīves pamatus, lai neizjauktu pasaules kopējo līdzsvaru.”

Atlants (Atlas) is a monumental wall-painting inspired by the Greek myth about Atlas, a Titan condemned to hold up the heavens on his shoulders. “Today, Atlas can be compared to cities and individuals, planning their own development, implementing it and enjoying its fruits. It is our choice and responsibility to make the foundations of our lives so that the overall balance is not lost.”

Atlants Latvija 2018

Oriģinālo sienas gleznojumu (14 x 18 metri) radījuši Rudens Stencil un Ēriks Caune 2018. gada septembrī Liepājas Mākslas foruma ietvaros. Fotogrāfs: Jānis Sēlis

Atlants (Atlas) Latvia 2018

Unveiled in September 2018 as part of the modern art festival, Liepāja Art Forum, the original wall painting (14 x 18 meters) was created by Rudens Stencil and Ēriks Caune. Photographer: Jānis Sēlis.

Par mākslinieku Dažkārt dēvēts par Latvijas jauno Benksiju (Banksy), Rudens Stencil (īstajā vārdā Dainis Rudens) jau kopš 2005. gada darbojas urbānajā kultūrvidē, interpretējot tradicionālos kodus ielu mākslas valodā. Viņš kļūvis plašāk pazīstams ar saviem konceptuālajiem lielformāta mākslas darbiem Rīgas pilsētvidē. Zināmākais no tiem ir grafiti «Saule. Pērkons. Daugava.» Rīgā, Tērbatas ielā 46.

About the artist Sometimes referred to as the Latvian Banksy, Rudens Stencil (real name Dainis Rudens), a graduate of the Latvian Academy of Arts, has been passionate about urban art and music since 2005, interpreting traditional codes into the language of street art. Since 2012, he has earned fame with his conceptual large-scale artworks in public spaces, which have become urban landmarks of Riga.

https://www.instagram.com/rudensstencil/

https://www.instagram.com/rudensstencil/Sēzars Anrī

César Henry

Plakāts ir mūsu saiknes starp fizisko eksistenci un virtuālo pasauli reprezentācija. Distopiskā veidā mēs varam iztēloties nākotni, kurā mūsu kultūras mantojums ir vienīgais atgādinājums par to, kāda ir bijusi mūsu materiālā eksistence un pagātnes realitāte. Pasaulē, kas veidota no saistītiem datiem, tīkliem un lietotāju saskarnēm, vienīgais atgādinājums par mūsu esamību būs muzejos kā pagātnes relikvijas. Sfēra - primitīvs apjoms, kas attēlo pasauli un atomu - nozīmē fizisko pasauli. Pikseļi un savienojumi tiek sajaukti sfērā, tāpat kā futūristisks interfeiss, kurā katra ziņa ir skaitliska. Šo plakātu var uzskatīt par brīdinājumu saglabāt mūsu reālo pasauli, pirms šī dimensija beidzas uz pjedestāla virtuālajā muzejā.

This poster is a representation of the link between our physical existence and the virtual world. We can imagine, in a dystopian way, a future where our cultural heritage is the only reminder of what our tangible existence and passed reality were. In a world made of connected data, networks and user interfaces, the only remains of our substance will sit in museums as mere relics of our past. The sphere — a primitive volume representing the world and the atom — stands for the physical world. Pixels and connections are mixed together all around the sphere, like a futuristic interface where every message is numerical. This poster could be seen as a warning preserve our real world before this dimension ends on a pedestal, in a virtual museum.

Par mākslinieku 2015. gadā beidzis Havras mākslas skolu, bet jau kopš 2014. gada strādājis kā ārštata grafiskais dizainers. Veicis vairākus projektus dažādiem klientiem, tostarp universitātēm, literārai apvienībai SGDL, māksliniekiem un korporācijām. Kopš 2017. gada strādā par vidusskolas skolotāju un kopš 2018. gada kā grafiskais dizainers arhitektūras uzņēmumā AIP. Nedaudz hiperaktīvs, viņš brīvo laiku pavada dažādos projektos vai strādājot kā ārštata darbinieks.

About the artist Graduated in 2015 from Le Havre art school, César Henry has worked as a freelance graphic designer since 2014. He made several projects for many customers, including universities, the literary association SGDL, artists and corporations. Since 2017 working as a high school teacher and since 2018 as a graphic designer in the architectural firm AIP. A bit hyperactive, he spends his free time making projects or working freelance.

http://cesarh.fr/

http://cesarh.fr/

Sveika pasaule Francija 2018

HELLO WORLD France 2018SERDE

SERDE

Starpnozaru mākslas grupa SERDE ir biedrība, kuras darbības mērķis ir veicināt profesionālās mākslas un kultūras attīstību Latvijā, attīstot reģionālu un starptautisku sadarbību starp dažādu nozaru kultūras un mākslas organizācijām un indivīdiem, piedāvājot reāli funkcionējošu vidi un infrastruktūru ārpus ierastās centrālās pilsētvides. SERDE piedāvā rezidences māksliniekiem un kultūras darbiniekiem, producē dažādus kultūras pasākumus un darbojas kultūras mantojuma jomā. SERDES rezidenču centrs atrodas vienā no senākajām Latvijas pilsētām – Aizputē.

The Interdisciplinary Art Group SERDE is a non-governmental organization, which seeks to develop the regional and international collaboration between different cultural fields, organizations and professionals. SERDE organizes residencies for artists and culture workers, produces various culture events and works in the culture heritage field. SERDE residencies centre is located on the main street in the historical centre of one of the oldest towns of Latvia - Aizpute.

http://serde.lv/

http://serde.lv/


EUNIC

EUNIC

EUNIC (Eiropas Savienības valstu kultūras institūti) ir Eiropas nacionālo kultūras institūtu tīkls ar 36 dalībniekiem no visām 28 ES dalībvalstīm un birojiem vairāk nekā 150 valstīs. EUNIC biedru darbības jomas ir māksla, valodas, jaunatne, izglītība, zinātne, sabiedrība, starpkultūru dialogs un attīstība. Vietējā līmenī EUNIC dalībnieki ir izveidojuši vairāk nekā 100 apvienības pilsētās, reģionos un valstīs, lai sadarbotos kopīgos projektos un programmās un paplašinātu kultūras lomu ES iekšējās un ārējās attiecībās.

EUNIC (European Union National Institutes for Culture) is Europe’s network of national cultural institutes, with 36 members from all 28 EU member states and offices in over 150 countries. EUNIC members work in the arts, languages, youth, education, science, society, intercultural dialogue and development. At a local level, EUNIC members join together in over 100 clusters - in cities, regions, and countries - to collaborate on common projects and programmes and to promote the role of culture in the EU’s internal and external relations.

Kultūra kā uzticēšanās un izpratnes tilts starp Eiropas tautām un pārējo pasauli

Kopš 2008. gada EUNIC Latvija ir organizējusi vairākus mākslas un kultūras projektus. EUNIC Latvija biedri: Francijas institūts Latvijā, Gētes institūts Latvijā, Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, British Council pārstāvniecība Latvijā un Latvijas Institūts. Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā ir asociētais biedrs. https://www.eunicglobal.eu/

Building trust and understanding between the peoples of Europe and the rest of the world through culture

EUNIC Latvia has since 2008 organized several projects within arts and culture. Members of EUNIC Latvia: French institute in Latvia, Goethe-Institut Lettland, Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania, British Council in Latvia and the Latvian Institute. Nordic Council of Ministers’ office in Latvia is associate member. https://www.eunicglobal.eu/


Polijas Republikas vēstniecība Rīga